Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

119253. Кацман М. М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств. Высш. школа. М., 1987. 334 с.

119254. Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення. . , . С.46-48.

119255. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу "Основи інформатики" за темою "Створення шаблонів документів засобами Microsoft Word". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

119256. Кацман С.А. Механизация конструкторских работ припроектировании печатного монтажа. ЛДНТП. Ленинград, 1968. 24 с.

119257. Моисеев В. А. Журналистика и журналисты (о самой интересной профессии). Дакор. К., 2002. 400 с.

119258. Кацман Ю. А. Приборы СВЧ. Теория, основы расчета и проектирования электронных приборов. Высш. школа. М., 1983. 368 с.

119259. Кацман Ю.А. Приборы СВЧ. Высш. школа. М., 1973. 382 с.

119260. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт №1, №2 з курсу "Інформатика" за темою "Програмування мовою С++". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 46 с.

119261. Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. Основи правознавства України. Одіссей. Х., 2007. 440 с.

119262. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство. Центр навч. літератури. К., 2006. 184 с.

119263. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Лабораторні роботи з курсу "Інформатика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 58 с.

119264. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Навчальна програма, методичні вказівки до практичних і самостійних занять та виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни "Проектування нестандартного діагностичного обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 39 с.

119265. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" згідно з положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ЗНТУ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 с.

119266. Кугаенко А. А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой. Университетская книга. Москва, 2005. 456 с.

119267. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Laboratory Works of Programming on Visual Basic for Application (VBA). ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

119269. Сімонова Л. Особливості оцінки банківської нерухомості в Україні. . , . С.52-55.

119270. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технічн. перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови, французької". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 48 с.

119271. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Управління проектами енерговикористання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 22 с.

119272. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з "Інформатики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 22 с.

119273. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки для самостійних і практичних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми "Оптимальність зображень деталей та їх елементів на кресленнях". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

119274. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2007. 63 с.

119275. Гуменюк О. І. Інформаційно-аналітична підтримка інноваційно-інвестиційного оновлення промисловості. . , . С. 31-37.

119278. Кацман Ю.А. Теория, основы расчета и проектирования электронных приборов. Высш. школа. М., 1973. 382 с.

119279. Васильев В. Н., Гуров И. П. Компьютерная обработка сигналов в приложении к интерферометрическим системам. БХВ-Санкт-Петербург. СПб., 1998. 240 с.

119280. Кацман Ю.А., Гоголев Г.П., Генералов Е.И. Электронные и квантовые приборы сверхвысоких частот. Северо-Западный заоч. политехн. ин-т. Ленинград, 1974. 156 с.

119281. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Фіз-техн. ін-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни "Машинобудівні матеріали". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 106 с.

119282. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до організації практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 14 с.

119283. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 66 с.

119284. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

119285. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Енергетичний аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

119286. Кушина О. Чи можна облікувати таємницю?...або Ноу-хау як об'єкт обліку: [Бухгалтерський облік інтелектуальної власности]. . , . С. 41-45.

119287. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Фінанси і кредит" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

119288. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 46 с.

119289. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політ. екон. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Історія політичних вчень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 12 с.

119290. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політ. екон. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Макроекономіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 15 с.

119291. Кацман Ю. А. Электронные лампы. Теория, основы расчета и проектирования. Высш. школа. М., 1979. 301 с.

119292. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робiт з дисциплiни "Основи програмування та алгоритмічні мови". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

119293. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Комп’ютерна електроніка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 47 с.

119294. Кацман Ю.А. Электронные лампы высоких и низких частот. Высш. школа. М., 1968. 375 с.

119295. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 10 с.

119296. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки для практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми "Кінематичні схеми". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 17 с.

119297. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "САПР електричних апаратів високої напруги". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 13 с.

119298. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

119299. Кацман Ю. А. Электронные лампы высоких и низких частот. Теория и основы расчета. Госэнергоиздат. М., 1961. 312 с.

119300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Надійність та довговічність ДВЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 36 с.

119301. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

119302. Кацнельсон А. А. Введение в физику твердого тела. МГУ. М., 1984. 293 с.

119303. Динь І. М. Шляхи покращення персоніфікованого обліку та інформаційних технологій у системі пенсійного фонду України. . , . С. 46-52.

119304. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми "Розміри на кресленнях. Загальні правила". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 31 с.

119305. Кацнельсон А. А., Олемский А. И. Микроскопическая теория неоднородных структур. МГУ. М., 1987. 333 с.

119306. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методи дослідження електромагнітних параметрів електротехнічного обладнання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 58 с.

119307. Кацнельсон А.Ш. Датчики контактного сопротивления. Энергоатомиздат. М., 1985. 80 с.

119308. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методи дослідження електромагнітних параметрів електротехнічного обладнання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 51 с.

119309. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження мікросмужкової лінії" з дисципліни "Конструювання НВЧ пристроїв". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 19 с.

119310. Кацнельсон Б.В., Ларионов А.С. Отечественные приемно-усилительные радиолампы и их зарубежные аналоги. Энергия. М., 1968. 544 с.

119311. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизовані системи обліку та керування в енергозбереженні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 60 с.

119312. Кацнельсон Б.В., Ларионов А.С. Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги. Энергия. М., 1974. 464 с.

119313. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Фізичне виховання”. Використання нетрадиційних засобів на заняттях з фізичної підготовки у жіночих відділеннях. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 20 с.

119314. Чуприн А. И. AutoCAD 2005. ДиаСофтЮП. М., 2005. 1200 с.

119315. Кацнельсон Б. В., Ларионов А. С. Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги. Энергоиздат. М., 1981. 456 с.

119316. Єрмошенко А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії страхових організацій і банківських установ. . , . С. 59-65.

119317. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Мир. М., 1990. 254 с.

119318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки з граматики англійської мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 86 с.

119319. Кацнельсон Б. В., Калугин А. М., Ларионов А. С. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы. Радио и связь. М., 1985. 864 с.

119320. Єрмошенко М. М. Інформація в системі виробничих відносин : [структура і місце інформаційної реальності в системі економічних відносин]. . , . С. 66-73.

119321. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення інтелектуальних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 46 с.

119322. Анухин В.И. Допуски и посадки. Питер. СПб., 2004. 207 с.

119323. Кацнельсон Б. В., Калугин А. М., Ларионова А. С. Электровакуумные электронные и ионные приборы. Энергия. М., 1970. 672 с.

119324. Кацнельсон Б. В., Калугин А. М., Ларионова А. С. Электровакуумные электронные и ионные приборы. Энергия. М., 1970. 336 с.

119325. Ковтанюк Ю. С. CorelDRAW 12. Официальная русская версия. МК-Пресс. К., 2006. 560 с.

119327. Кацнельсон В. Ю., Горелов А. И. Исследование процесса сверления, глубоких отверстий. ЦИНТИмашиностроение. М., 1959. 72 с.

119328. Жуков С. А., Чучка І. М. Проблеми та перспективи інформаційно-маркетингового забезпечення транскордонного співробітництва. . , . С. 74-81.

119329. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні домашні завдання до підмодуля "Диференціальні рівняння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

119330. Чуприн А. И. Architectural Desktop. Моделирование основных конструктивных элементов. ДиаСофтЮП. М., 2004. 832 с.

119331. Капітан І. Б. Використання інформаційних технологій у маркетинговому управлінні інноваційною діяльністю підприємств. . , . С. 95-102.

119332. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Study of magnetic amplifiers: Methodical instructions for the laboratory works on the subject: "The fundamentals of electrical apparatuses theory". ZNTU. Zaporozhye, 2007. 26 p.

119333. Касьянова Н. В., Філь К. К. Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації : [утворення та використання інформації для підвищення ефективності виробництва]. . , . С. 103-109.

119334. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електропривода" та контрольні завдання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 66 с.

119335. Коваленко О. В. Роль інформаційних ресурсів в економічному аналізі процесів і технологій у виробничих системах сільських територій. . , . С. 117-126.

119336. Конопльова І. О. Електронне врядування як інструмент удосконалення механізму управління економічними процесами регіону : [використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронного врядування]. . , . С. 127-133.

119337. Кушнерук А. С. Зарубіжний досвід розвитку підприємств на засадах промислового маркетингу із застосуванням інформаційних технологій. . , . С. 134-141.

119338. Панчук Т. В. Методика моделювання трудомісткості у тваринництві. . , . С. 171-175.

119339. Смирнов С. М. Проблеми впровадження інформаційниних технологій у систему управління фінансовою безпекою регіону. . , . С. 182-188.

119340. Сорокіна Л. В. Інформаційні технології як інструмент оптимізації управління збалансованим економічним розвитком підприємства. . , . С. 189-197.

119341. Сущенко О. В. Методичний підхід до моделювання трудомісткості у хмелярстві. . , . С. 207-211.

119342. Шандра В. М. Застосування інформаційних технологій в забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі. . , . С. 220-227.

119343. Щербань І. О. Інформаційні ресурси та інформаційні технології в забезпеченні антикризового управління посередницькими підприємствами. . , . С. 228-235.

119344. Щербань О. М. Застосування інформаційних технологій в іпотечному страхуванні кредитних ризиків. . , . С. 236-243.

119346. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фізична культура і спорт " секції "Фізична реабілітація" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 31 с.

119347. Лекція 2. Природа конфлікту.. . , . С. 19-26.

119349. Лекція 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку. . , . С. 27-41.

119350. Хом'як А. Я. Інженерні вишукування у транспортному будівництві. Знання. К., 2007. 348 с.

119351. Лекція 7. Методи і форми керування конфліктами. . , . С. 87-102.

119352. Лекція 8. Технології попередження конфліктів. . , . С. 103-118.

119353. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних та самостійних робіт за перший навчальний модуль з дисципліни "Економетрія" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 с.

119354. Павленко Б.В., Ліпкан В.А., Тарасюк М.О. Керування транспортними засобами в екстремальних умовах. КНТ. К., 2006. 96 с.

119355. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 56 с.

119356. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організаційно-технічне забезпечення систем захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 93 с.

119357. Кацнельсон Б. В., Калугин А. М., Ларионов А. С. Электровакуумные электронные и ионные приборы. Энергия. М., 1976. 920 с.

119358. Дещинський Л.Є. Національно- визвольний рух в Україні у 80-90-х роках ХХст.: [Національно- визвольний рух в Україні в період горбачовської перебудови]. . , . С. 3-13.

119359. Кауфман Ш.М., Шейнин С.А. Автомобиль "Запорожець" модели ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965АБ. Машиностроение. М., 1971. 64 с.

119360. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання на тему "Основні концепції узагальненого програмування" з дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 18 с.

119361. Терський С.В. Середньовічна зброя у львівських музейних колекціях довоєнного часу: походження і склад: [Історія української зброї]. . , . С. 13-19.

119362. Кацнельсон Г.М., Деревянко В.И. Повышение эффективности использования металла при производстве проката. Металлургия. М., 1987. 125 с.

119363. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обробка та інтерпретація соціально-економічної інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 135 с.

119364. Туманов В. Е., Маклаков С. В. Проектирование реляционных хранилищ данных. Диалог-МИФИ. Москва, 2007. 333 с.

119365. Кацнельсон Г.М. Снижение металлоемкости проката. Трехніка. К., 1983. 152 с.

119367. Кацнельсон М.Е. Электрооборудование и автоматизация трубопрокатных заводов. Металлургиздат. М., 1961. 400 с.

119368. Стрєльніков Р. М., Свірідова Т. В. Контроль і ревізія. Центр навч. літератури. К., 2007. 336 с.

119369. Кацнельсон М. Ю., Балаев Г. А. Полимерные материалы : свойства и применение. Химия. Ленинград, 1982. 316 с.

119370. Кацнельсон О.Г., Эдельштейн А.С. Автоматические измерительные приборы с магнитной подвеской. Энергия. М., 1970. 216 с.

119371. Кацнельсон О.Г., Эдельштейн А.С. Магнитная подвеска. Энергия. М., 1966. 94 с.

119372. Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. Стандартизація обліку і аудиту. Знання. Київ, 2006. 350 с.

119373. Кацнельсон С.М. Тиристорные умножители частоты. Уфимский авиац. ин-т. Уфа, 1978. 107 с.

119374. Кацнельсон С.М. Тиристорные умножители частоты. Уфимский авиац. ин-т. Уфа, 1979. 108 с.

119375. Кацура П.М., Осипов А.К. Новая система организации труда и заработной платы на Волжском автомобильном заводе. НИИНавтопром. М., 1972. 212 с.

119376. Кацура П.М., Мещерякова М.Н. Новые формы организации промышленного производства. Экономика. М., 1974. 175 с.

119377. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Вузовский учебник. М., 2007. 320 с.

119378. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

119379. Ефимов А. Метаморфозы безнадежности (когда задолженность становится сомнительной, а когда - безнадежной, и как документально ее подтвердить). . , . С. 19-22.

119380. Мазур О.Я., Мазур В.О. Галичина під російською займанщиною 1914-1915 рр.: [Діяльність російської окупаційної адміністрації в Галичині на початку Першої світової війни]. . , . С. 26-35.

119381. Бутинець Ф. Ф., Добія М., Тріфонов Т. Б., Малюга А. М., Петрук О. М. Словник обліково-економічних термінів. ЖДТУ. Житомир, 2004. 384 с.

119382. Зінкевич Р.Д. Другий всеукраїнський військовий з'їзд та його вплив на подальше розгортання українського військового руху 1917 р.. . , . С. 35-46.

119383. Конспект лекцій з дисципліни "Центральний банк і грошовокредитна політика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 82 с.

119384. Конспект лекцій з дисципліни "Центральний банк і грошовокредитна політика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 86 с.

119385. Химиця Н.О. Політична робота провідних українських партій серед молодіжних військових організацій та формацій у першій половині 1917р.. . , . С. 40-46.

119386. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг.матем. Тести за розділами математики з підтримкою самоконтролю для слухачів підготовчих курсів технічних та комп’ютерних спеціальностей. Завдання №5-8 [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 29 с.

119387. Зінкевич Ю.І. З історії боротьби Центральної Ради за відновлення державності українського народу. . , . С. 46-52.

119388. Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда-оргпроектирование. Экономика. М., 1973. 256 с.

119389. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Плани семінарських занять з дисципліни "Країнознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 34 с.

119390. Качалина Л. Н. Организация работы аппарата учреждения. Экономика. Москва, 1970. 207 с.

119391. Качалина Л. Н. Оргтехника на службе управления. Знание. Москва, 1980. 64 с.

119392. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Ін-т інф-ки та радіоелектрон. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Електронний осцилограф та його застосування для вимірювання параметрів сигналів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 18 с.

119393. Качалов Н. Н. Основы процессов шлифовки и полировки стекла. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1946. 276 с. : ил., табл., схем., диагр.

119394. Качан А.Д. Опыт совершенствования технологии плавки чугуна на предприятиях Минстанкопрома. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 18 с.

119395. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Ін-т інф-ки та радіоелектрон. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Багаторазові вимірювання й обробка їхніх результатів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 23 с.

119396. Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльности. Юрінком Інтер. Київ, 2006. 288 с.

119397. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Прикладна механіка. Методичні вказівки до лекцій, практичних занять і курсового проекту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 126 с.

119398. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт в комп'ютерному класі з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" "Лінійні електричні кола" з використанням програмного комплексу Matlab & Simulink. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 70 с.

119399. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни "Ергономічні питання побудови людино-машинних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 62 с.

119402. Хома І.Я. Особливості відновлення та діяльності формації Січових Стрільців у добу гетьмана П.Сагайдачного. . , . С. 52-58.

119404. Скорич А.І. Участь наддніпрянських військовиків у розбудові та реорганізації Галицької армії: [Збройні сили Західноукраїнської Народної Республіки]. . , . С. 58-64.

119405. Плазова Т.І. Перехід до повстанських форм боротьби за відновлення УНР восени 1920 року: [Повстанський рух після поразки УНР]. . , . С. 65-71.

119406. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обробка та інтерпретація соціально-економічної інформації" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 66 с.

119407. Сиссорс Д., Бєрон Р. Рекламное медиа-планирование. Питер. СПб., 2004. 416 с.

119408. Качан А. Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций. Высш. школа. Минск, 1978. 288 с.

119409. Качан В. К., Перевезенцев Л. Т., Сокол В. В. Радиооборудование автоматизированных систем управления воздушным движением. Вища школа. К., 1984. 312 с.

119410. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Аудит. Центр навчальної літератури. Київ, 2007. 184 с.

119411. Качан В.К., Сокол В.В., Тесовский В.В. Средства связи пассажирских самолетов. Вища школа. К., 1975. 232 с.

119412. Качанов Л. М. Основы теории пластичности. Наука. М., 1969. 420 с.

119413. Шебес М. Р., Каблукова М. В. Задачник по теории линейных электрических цепей. Высш. школа. М., 1990. 544 с.

119414. Качанов Л. М. Основы теории пластичности. Гостехтеориздат. М., 1956. 324 с.

119415. Качанов Н. Н. Прокаливаемость стали. Металлургия. М., 1964. 252 с.

119416. Качанов Н. Н. Прокаливаемость стали. Металлургия. М., 1978. 192 с.

119417. Качанова Н.А. Электрический расчет сложных энергосистем на ЦВМ. Техника. Киев, 1966. 274 с.

119418. Андреев Г. П., Андреев С. Н., Баранов И. И. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники. Энергоиздат. М., 1982. 767 с.

119419. Дєєва Н. М., Олійник В. Я., Григораш Т. Ф., Григораш Г. В., Буряк А. В. Управління корпоративними фінансами. Центр навчальної літератури. Київ, 2007. 200 с.

119420. Качер В. А. Материалы режущих инструментов. Прапор. Харьков, 1970. 126 с.

119421. Шапиро С. А. Организационное поведение. Гросс Медиа. Москва, 2005. 336 с.

119422. Качер В.А. Тонкое точение закаленного чугуна. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва; Киев, 1963. 132 с.

119423. Андронов А. А., Леонтович Е. А., Гордон И. И., Майер А. Г. Качественная теория динамических систем второго порядка. Наука. М., 1966. 568 с.

119424. Качественные стали для современных котельных установок. Гос. Энерг. Издат.. М-ва; Л-д, 1951. 310 с.

119425. Качественные стали и пути повышения их служебных свойств. Металлургия. М., 1988. 167 с.

119426. Кадуріна Л. О., Стрєльнікова М. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації. Центр навчальної літератури. Київ, 2007. 606 с.

119427. Качественные стали и сплавы. Металлургия. М., 1976. 144 с.

119428. Качественные стали и сплавы. Металлургия. М., 1977. 120 с.

119429. Блажкин А. Т., Бесекерский В. А., Фабрикант Е. А. Общая электротехника. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 591 с.

119430. Качественные стали и сплавы. Металлургия. М., 1978. 112 с.

119431. Туристична діяльність в Україні. КНТ. К., 2006. 464 с.

119432. Качественные стали и сплавы. Металлургия. М., 1979. 104 с.

119433. Качественные стали и сплавы. Металлургия. М., 1980. 100 с.

119434. Качественный слиток. Знание. М., 1982. 63 с.

119435. Баратов Э.И., Запунный А.И., Калитич Г.И., Касьян О.Ф. Качество. Политиздат Украины. К., 1985. 182 с.

119436. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження властивостей зварювального випрямляча ВД-306" із дисципліни "Джерела живлення для зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 10 с.

119437. Титов В. Д., Цалін С.Д ., Невельська-Гордєєва О. П., Павленко Ж. О., Шенгерій Л. М. Логіка. Право. Харків, 2006. 208 с.

119438. Качество гарантируют стандарты. Прапор. Харьков, 1979. 111 с.

119439. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження властивостей зварювального трансформатора ТД-300" із дисципліни "Джерела живлення для зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 9 с.

119440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Квантова механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

119441. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів [Текст]. Кондор. К., 2007. 330 с.

119442. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності "Прикладне матеріалознавство" денна форма навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 59 с.

119443. Качество и прочность сварных и паяных соединений. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. Ленинград, 1983. 84 с.

119444. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Simulation of electrical apparatuses service conditions. Methodical instructions for the laboratory works on the subject: "Tests, service and maintenance of EA and ETD". ZNTU. Zaporozhye, 2007. 26 p.

119445. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методи числення і програмування, закони бульової (формальної) алгебри та приклади рішення алгебраїчних рівнянь. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 87 с.

119446. Качество и измерение щепы. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

119447. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

119448. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 51 с.

119449. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 45 с.

119452. Єрьоменко В.О., Коваленко Г.О., Рижиков В.С. Основи нормування праці. Центр навч. літератури. К., 2006. 192 с.

119453. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Програма, методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу, виконання лабораторних робіт і практичних занять та контрольні роботи з дисципліни "Проектування ливарних цехів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 23 с.

119454. Уильямс Р. Управление деятельностью служащих. Питер. СПб., 2003. 302 с.

119456. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №2 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл", "Зв’язані коливальні контури". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

119457. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку та вимірювання в електроенергетиці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

119458. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Професійно-прикладна фізична підготовка студентів технічних ВНЗ. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 с.

119459. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 с.

119461. Качество и эффективность насосного оборудования. ВНИИгидромаш. М., 1984. 162 с.

119462. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Раціоналізація організації пострілу в спортивній стрільбі. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 14 с.

119463. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки, тести та завдання для практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

119464. Конспект лекцій з дисципліни "Організаційно-технічне забезпечення систем захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 65 с.

119465. Конспект лекцій з дисципліни "Організаційно-технічне забезпечення систем захисту інформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 68 с.

119466. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча програма, плани практичних занять з дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 56 с.

119467. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Дослідження процесу відновлення деталей автоматичним наплавленням" з дисципліни "Ремонт та відновлення деталей машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 11 с.

119468. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 "Принципи вибору електродних матеріалів для відновлення ручним дуговим наплавленням зношених поверхонь виробів, що працюють у різних умовах зношування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 10 с.

119469. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Електричні апарати. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 32 с.

119470. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань за темою підмодуля: "Диференціальне числення функцій багатьох змінних" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

119471. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 48 с.

119472. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи енергоаудиту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

119473. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методи еквівалентування нестаціонарних електромагнітних процесів у електротехнічному обладнанні спеціального призначення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 55 с.

119474. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 244 с.

119475. Фром Т.А. Экономическая география зарубежных стран. Приор-издат. М., 2006. 128 с.

119476. Шомер М. И. Музыкальные компакт-диски. Лучшие книги. М., 2005. 192 с.

119477. Качество и эффективность применения твердых сплавов. Металлургия. М., 1984. 120 с.

119478. Якимов А.В., Смирнов Л.П., Бояршинов Ю.А. Качество изготовления зубчатых колес. Машиностроение. М., 1979. 191 с.

119479. Коробов П.Н. Математическое программирование и моделирование экономических процессов. ДНК. СПб., 2003. 376 с.

119480. Никитин Ю. В., Воскресенский А. М., Нейман Я. С. Качество изделий, полученных термоформованием листовых термопластов. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 18 с.

119482. Полухин П. И., Заугольников Д. Н., Тылкин М. А. Качество листа и режимы непрерывной прокатки. Наука. Алма-Ата, 1974. 399 с.

119483. Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. БХВ-Петербург. СПб., 2007. 240 с.

119484. Качество материалов для полупроводниковой техники. Металлургиздат. М., 1959. 192 с.

119485. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стрільба і управління вогнем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 53 с.

119486. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Топогеодезична підготовка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 40 с.

119487. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Simulation of Testing Equipment. Methodical instructions for the laboratory works on the subject: "Investigations and Tests of Electrical Apparatuses". ZNTU. Zaporozhye, 2007. 23 p.

119488. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Засоби атлетичної гімнастики на заняттях спеціальної медичної групи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 23 с.

119489. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізична культура і спорт". Засоби ритмічної гімнастики на заняттях спеціальної медичної групи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 25 с.

119490. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до самостійних практичних занять з дисципліни "Живопис". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 13 с.

119491. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни "Сучасні мережеві інформаційні технології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 46 с.

119492. Конспект лекцій з дисципліни "Страхові послуги". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 122 с.

119493. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Інфраструктура енергоринку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 64 с.

119494. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу "Механізований інструмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 16 с.

119495. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. дизайну Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни "Рисунок". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 18 с.

119496. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. дизайну Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни "Проектування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 18 с.

119497. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Програмування. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робот. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 34 с.

119498. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. дизайну Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Наукові основи дизайну". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 12 с.

119499. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 60 с.

119500. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Визначення характеристик витривалості на підставі обробки експериментальних даних" з дисципліни "Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 10 с.

119501. Качество моторных и реактивных топлив, масел и присадок. Химия. М., 1970. 299 с.

119502. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Живопис". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 22 с.

119504. Качество поверхности деталей машин. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 152 с., 1 л. номогр., 3 л. ил. : ил., табл.

119505. Качество поверхности деталей машин. Ереванск. политехн. ин-т им. К.Маркса. Ереван, 1985. 60 с.

119506. Качество поверхности деталей машин. Акад. наук СССР. М., 1953. 105 с.

119508. Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. Знання. Київ, 2005. 247 с.

119509. Васильев Д. В., Витоль М. Р., Горшенков Ю. Н., Самойло К. А, Федосова Т. С., Черниговская Э. М. Радиотехнические цепи и сигналы. Радио и связь. М., 1982. 527 с.

119510. Качество поверхности деталей машин. Изд-во АН СССР. М., 1961. 417 с.

119511. Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Радио и связь. М., 1989. 248 с.

119512. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту. Знання. К., 2006. 295 с.

119514. Ким Г., Сопко В. В., Ким Ю. Г. Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок их заполнения. Центр навч. літератури. К., 2006. 480 с.

119515. Строганов А.И., Хасин Г.А., Черненко А.Н., Дробышевский А.С. Качество поверхности металла. Металлургия. М., 1985. 128 с.

119517. Шульте Ю. А., Цивирко Э. И., Улитенко А. Н. Качество поверхности металлопродукции из конструкционной стали. Тэхника. Киев, 1990. 174 с.

119518. Апостолюк С.О., Джигирей В.С., Апостолюк А.С., Соколовський І.А., Апостолюк Б.О. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи. Знання. К., 2006. 216 с.

119519. Шульман П.А., Созин Ю.И., Колесниченко Н.Ф., Вишневский А.С. Качество поверхности, обработанной алмазами. Техніка. Киев, 1972. 148 с.

119520. Слиньков В.Н. Практический маркетинг. КНТ. К., 2005. 368 с.

119521. Розенберг А.М., Розенберг О.А., Гриценко Э.И., Посвятенко Э.К. Качество поверхности, обработанной деформирующим протягиванием. Наук. думка. Киев, 1977. 187 с.

119522. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus METHODICAL DIRECTIONS to laboratory works execution on the curse of "Semiconductor electrical apparatus automation designing". ZNTU. Zaporozhye, 2007. 82 p.

119523. Рыжов Э.В., Сагарда А.А., Ильицкий В.Б., Чеповецкий И.Х. Качество поверхности при алмазно-абразивной обработке. Наук. думка. Киев, 1979. 242 с.

119524. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування напівпровідникових електричних апаратів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 74 с.

119525. Качество поверхностного слоя при протягивании. Зинатне. Рига, 1976. 144 с.

119526. Качество продукции. Статистические методы управления качеством. Анализ точности технологических процессов методом группировки. Методика. Изд-во стандартов. М., 1972. 24 с.

119527. Качество продукции. Статистические методы управления качеством. Анализ точности технологических процессов методом группировки. ВНИИНмаш. М., 1978. 78 с.

119528. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави і права. Центр навч. літератури. К., 2005. 224 с.

119529. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання розрахунково графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 35 с.

119530. Качество продукции и техническая эстетика. Изд-во стандартов. Москва, 1971. 91 с.

119531. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Робоча програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Виробництво виливків з кольорових металів та сплавів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 19 с.

119532. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Математичні моделі та методи в економіці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 54 с.

119533. Крестовская Н. Н., Оборотов Ю. Н., Крыжановский А. Ф., Матвеева Л. Г. Теория государства и права. Одиссей. Харьков, 2007. 256 с.

119534. Амиров Ю. Д., Бендерский А. М., Бенцман Б. Л. Качество продукции и эффективность производства. Машиностроение. М., 1977. 247 с.

119535. Пилипенко П.Д., Хома Н.М., Кельман М.С., Богдан Й.Г., Бурак В.Я. Основи правознавства. Магнолія 2006. Львів, 2007. 468 с.

119536. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Технологія деталей конструкцій радіоелектронних засобів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 11 с.

119537. Качество продукции московских предприятий. Изд-во стандартов. Москва, 1970. 54 с.

119538. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 50 с.

119539. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. металлореж. станков и инструм. Методические указания и контрольные задания по изучению курса "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 54 с.

119540. Качество-путь к внешнему рынку. Опыт промышленных фирм Японии. ВНИИКИ. М., 1970. 132 с.

119541. Дем'янюк О.Й. Військово- політична ситуація на Західній Волині під час україно- польських переговорів 1919-1920 рр.. . , . С. 71-78.

119542. Колосов М. И., Строганов А. И., Смирнов Ю. Д., Охримович Б. П. Качество слитка спокойной стали. Металлургия. М., 1973. 408 с.

119543. Качество, торговля, экономика. Изд-во стандартов. М., 1970. 108 с.

119544. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини". Синхронні машини. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 18 с.

119546. Качество чугунных литых труб и радиаторов. Центр.-Чернозем. кн. изд-во. Воронеж, 1971. 140 с.

119547. Качество электронно-лучевых приборов. Наук. думка. Киев, 1977. 151 с.

119548. Іллічов С.Г. Матеріальна частина панцирних підрозділів українських збройних формувань в 1917-1920 рр.: [Основні типи панцерних автомобілів]. . , . С. 79-83.

119549. Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь. Наука. М., 1975. 296 с.

119550. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" . Машини постійного струму. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

119551. Коренєва О. Г., Слав'янська Н. Г., Євченко Н. Г., Карпенко О. В. Облік і аудит у банках. Університетська книга. Суми, 2007. 493 с.

119552. Футала В.П. Зовнішня політика ОУН у 1929-1939 рр.:[Історіографія діяльності ОУН (Організація українських націоналістів)]. . , . С. 89-94.

119553. Виздрик В.С., Стасюк І.М. Особливості організаційної та виховної діяльності молодіжного товариства "Луг" в 30-х роках ХХ століття: [Український молодіжний рух у 30-х роках ХХ століття]. . , . С. 94-99.

119554. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технічн. перекладу Методична розробка розмовних тем з практичного курсу французької мови як другої іноземної. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 42 с.

119555. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Системи міського транспорту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 44 с.

119556. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Спектральний аналіз сигналів і кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 62 с.

119557. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до переддипломної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 10 с.

119558. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Спеціальні методи організації дорожнього руху". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 23 с.

119559. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг.матем. Тести за розділами математики з підтримкою самоконтролю для слухачів підготовчих курсів технічних та комп’ютерних спеціальностей. Завдання №1-4 [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

119560. Харук А.І. Всеволод Таїров та його літаки. Із історії вітчизняноїавіаційної промисловосі. . , . С. 99-104.

119561. Яким С.С, Західноукраїнські землі у період підготовки та початку Другої світової війни: [Радянсько- німецькі дипломатичні маневри навколо Західної України]. . , . С. 105-108.

119562. Хромченко Ф.А. Сварочные технологии при ремонтных работах. Интермет Инжиниринг. М., 2005. 368 с.

119563. Качир К. Информационная система промышленного предприятия. Прогресс. Москва, 1977. 204 с.

119564. Качко Р.А. Химико-термическая обработка деталей машин. ЛатНИИНТИ. Рига, 1980. 31 с.

119565. Качмаж С., Штейнгауз Г. Теория ортогональных рядов. Госфизматлитиздат. М., 1958. 507 с.

119566. Замедлина Е. А., Козырева О. Н. Экономика отрасли : туризм. Альфа-М: ИНФРА-М. М., 2007. 205 с.

119567. Качурин В.К. Гибкие нити с малыми стрелками. Гостехиздат. М., 1956. 222 с.

119568. Качурин В.К., Брагин А.В., Ерунов Б.Г. Проектирование висячих и вантовых мостов. Транспорт. М., 1971. 280 с.

119569. Качурин В.К. Теория висячих систем. Госстройиздат. Л.; М., 1962. 224 с.

119570. Барановська Н.М. Еволюція стосунків українського націоналістичного руху та Німеччини на початку Другої світової війни (1939-1945 рр.). . , . С. 117-122.

119571. Качурин Л.Г. Электрические измерения аэрофизических величин. Высш. школа. М., 1967. 488 с.

119572. Щур Ю. В., Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. Альтерпрес. К., 2003. 232 с.

119573. Кашанский М.С. Опыт организации группового поточно-конвейерного производства на предприятии с мелкосерийным характером выпуска продукции. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 22 с.

119574. Кашарский Э.Г., Сафиуллина Р.Х., Урусов И.Д. Научно-методические вопросы создания серий крупных синхронных машин. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 153 с.

119575. Нікітчук О.Я. Збройна боротьба УПА - Північ проти більшовицьких загарбників весною 1944 р.. . , . С. 122-126.

119576. Кашарский Э. Г., Чемоданова Н. Б., Шапиро А. С. Потери и нагрев в массивных роторах синхронных машин. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 199 с.

119577. Кашепава М.Я. Современные координатно-расточные станки. Машгиз. М., 1961. 280 с.

119578. Рєпін І.В. Карпатсько- Дуклінська операція Червоної армії в період Другої світової війни та деякі проблеми,що виникли під час її підготовки та проведення. . , . С. 126-133.

119579. Кашепава М.Я., Титов В.П. Современные отечественные и зарубежные координатно-расточные станки. НИИмаш. М., 1973. 144 с.

119580. Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. Історія туризму. Альтерпрес. Київ, 2005. 320 с.

119581. Нагірний М.З. Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил (1990-1991): [Збройні сили Хорватії]. . , . С. 138-144.

119582. Кашин Б.С., Саакян А.А. Ортогональные ряды. Наука. М., 1984. 495 с.

119583. Кашин Н.В. Курс физики. Высш. школа. М., 1960. 463 с.

119584. Кашин Н.В. Курс физики. Высш. школа. М., 1962. 643 с.

119585. Завіновська Г. Т. Економіка праці. КНЕУ. Київ, 2007. 305 с.

119586. Кашина С.И., Сезонов Ю.И. Сборник задач по физике. Высш. школа. М., 1983. 207 с.

119587. Каширин А. И. Технология машиностроения. Машгиз. Москва, 1949. 629 с., 2 л. табл. : ил., табл., черт.

119588. Соколовський И. Изучение удовлетворенности клиентов банков - зарубежный опыт и украинские реалии. . , . С. 20-25.

119589. Каширский И. С., Трохименко Я. К. Обобщенная оптимизация электронных схем. Техніка. Киев, 1979. 192 с.

119590. Смотрич Ж. Исследование роли маркетинга в украинской компании. . , . С. 26-32.

119591. Громова О., Морозова И. Ассоциативный метод в маркетинговых исследованиях. . , . С. 43-47.

119592. Кашицкий В.М. Организация системы передачи данных в условиях интегральных систем управления. ИК. К., 1978. 31 с.

119593. Сазонець І. Л., Гринько Т. В., Придатко Г. Ю. Управління місцевими фінансами [Текст]. Центр навч. літератури. К., 2006. 264 с.

119594. Зозулев А. Стратегии рыночного позиционирования товара на потребительском рынке. . , . С. 58-65.

119595. Кашкадамов В.П., Стоюнина З.Г. Станки и автоматические линии из нормализованных узлов. ЦИНТИ по атоматизации и машиностроению. М., 1963. 384 с.

119596. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. Політехніка. К., 2004. 400 с.

119597. Кашкалов В.И. Конденсаторное торможение асинхронных двигателей. Энергия. М., 1977. 121 с.

119598. Кашкалов В.И., Половинкин Б.И. Улучшение энергетических показателей управляемых выпрямителей. Тэхника. К., 1988. 159 с.

119599. Напалков В. И., Черепок Г. В., Махов С. В., Черновол Ю. М. Непрерывное литье алюминиевых сплавов. Интермет Инжиниринг. М., 2005. 512 с.

119600. Кашкалов В.И., Долгополов Ф.Ф. Электрику промышленного предприятия. Донбас. Донецк, 1978. 96 с.

119601. Кашкалов В.И., Долгополов Ф.Ф. Электрику промышленного предприятия. Донбас. Донецк, 1982. 112 с.

119602. Лесной кодекс Украины. Одиссей. Х., 2006. 72 с.

119603. Кашкаров П.М., Трибельский Д.Л. Организация работ и оформление документации при внедрении КСУКП на предприятии. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 17 с.

119604. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2007.

119605. Кашкин В.Б. Функциональные полиномы в задачах статистической радиотехники. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1981. 145 с.

119606. Умови прийому до вищих навчальних закладів: Проект Закону. . , . С. 1, 3-6.

119607. Кашников С.П., Цыганков В.Н. Расчет котельных агрегатов в примерах и задачах. Госэнергоиздат. М., 1951. 239 с.

119608. Кашолкин Б. И., Мешалкин Е. А. Тушение пожаров в электроустановках. Энергоатомиздат. М., 1985. 112 с.

119609. Кашпровский В.Е. Экспериментальное исследование распространения радиоволн. Наука. М., 1980. 151 с.

119610. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор'єва М. І. Економіка праці й соціально-трудові відносини. Центр навч. літератури. Київ, 2004. 440 с.

119611. Кашталян Ю. А. Характеристики упругости материалов при высоких температурах. Наукова думка. К., 1970. 112 с.

119612. Кашьяп Р. Л., Рао А. Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. Наука. М., 1983. 384 с.

119613. Кащеев Б. Л., Бондарь Б. Г. Метеорная связь. УМКВО. К., 1989. 76 с.

119614. Кащеев В. В. Справочник мастера по НОТ. Моск. рабочий. Москва, 1978. 152 с.

119615. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. Одіссей. К., 2007. 256 с.

119616. Франчук В.І., Копєлєв І.Ю., Палига Є.М., Живко З.Б. Основи сучасного маркетингу. Тріада плюс. Львів, 2006. 144 с.

119617. Кащеев В. Н. Абразивное разрушение твердых тел. Наука. М., 1970. 247 с.

119618. Кащеев В. Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. Машиностроение. М., 1978. 213 с.

119619. Кащеев В. Н. Термодинамика ферромагнетика вблизи точки Кюри. Зинетне. Рига, 1966. 114 с.

119620. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Світовий ринок послуг. Центр навч. літератури. К., 2006. 456 с.

119621. Mike Gunderloy, Susan Sales Harkins Absolute Beginner's Guide to Microsoft® Office Access 2003. Que. , 2003. 352 p.

119622. Кащенко Г. А. Основы металловедения. Машгиз. Москва, 1959. 395 с.

119623. Кащенко Ф.Д., Фетняева Л.А. Прокатные валки с литыми ручьями. Металлургия. М., 1987. 79 с.

119624. Кащук В.А., Мелехин Д.А., Бармин Б.П. Справочник заточника. Машиностроение. М., 1967. 219 с.

119625. Кащук В.А., Мелехин Д.А., Бармин Б.П. Справочник заточника. Машиностроение. М., 1982. 232 с.

119626. Кащук В.А., Верещагин А.Б. Справочник шлифовщика. Машиностроение. М., 1988. 477 с.

119627. Каюк Я.Ф. Геометрически нелинейные задачи теории пластин и оболочек. Наукова думка. К., 1987. 208 с.

119628. Каюмов А. М. Логические возможности типовой феррит-транзисторной ячейки. ЛДНТП. Ленинград, 1964. 23 с.

119629. Квазидопустимость в общей теории принятия решений. Б.в.. М., 1982. 10 с.

119630. Квазиклассическая теория столкновений в газах. Наука. Новосибирск, 1989. 200 с.

119631. Квазиоптика. Мир. М., 1966. 504 с.

119632. Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн. ИРЭ. Харьков, 1989. 164 с.

119633. Жогло В. О., Иванов А. А., Иванов А. П. Квазиэлектронная АТС "КВАНТ". Радио и связь. М., 1987. 256 с.

119634. Квазиэлектронные и электронные системы коммутации. Центр. науч.-исследов. ин-т связи. М., 1983. 192 с.

119635. Квайт С. М., Менделевич Я. А., Чижков Ю. П. Пусковые качества и системы пуска автотракторных двигателей. Машиностроение. М., 1990. 256 с.

119636. Квакин С.Д. Исследование коррозии металлов с помощью радиоактивных изотопов в жидких и газообразных средах. Новочерк. политехнический ин-т им. С.Орджоникидзе. Новочеркасск, 1964. 13 с.

119637. Квалиметрия и диагностирование механизмов. Наука. М., 1979. 134 с.

119638. Квальвассер В. И., Фридман М. И. Теория поля. Теория функций комплексного переменного. Операционное исчисление. Высш. школа. М., 1967. 239 с.

119639. Квантование, гравитация и групповые методы в физике. Наука. М., 1983. 238 с.

119640. Квантовая макрофизика. Наука. М., 1967. 139 с.

119641. Квантовая механика и теория относительности. Изд-во ун-та. Ленинград, 1980. 167 с.

119642. Крефт В. Д., Кремп Д., Эбелинг В., Репке Г. Квантовая статистика систем заряженных частиц. Мир. М., 1988. 405 с.

119643. Квантовая теория и гравитация. Наука. М., 1989. 195 с.

119644. Квантовая теория поля и гидродинамика. Наука. М., 1965. 283 с.

119645. Квантовая теория поля с нестабильным вакуумом. Наука. М., 1980. 216 с.

119646. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая электродинамика. Изд-во ун-та. М., 1983. 311 с.

119647. Квантовая электродинамика с нестабильным вакуумом. Наука. М., 1989. 222 с.

119648. Квантовая электроника. Сов. энциклопедия. М., 1969. 432 с.

119649. Квантовая электроника. Общие понятия. Оптический диапазон. СВЧ диапазон. Измерения в квантовой электронике.Терминология. Наука. М., 1968. 47 с.

119650. Квантовая электроника. Ленинградский политехн. ин-т. Ленинград, 1982. 108 с.

119651. Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2006/07 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік... (див. анотацію). . , . С. 3-12.

119652. Harold Davis Absolute Beginner's Guide to Wi-Fi® Wireless Networking. Que. , . 312 p.

119653. Chris Tull WAP 2.0 Development. Que. , . 400 p.

119654. Rod Stephens Visual Basic® .NET Database Programming. Que. , . 416 p.

119655. Scott Mueller Upgrading and Repairing Laptops. Que. , 2003. 1008 p.

119656. Richard Leinecker Special Edition Using® Microsoft® ASP.NET. Que. , 2003. 640 p.

119657. Chuck Cavaness, Brian Keeton Special Edition Using Enterprise JavaBeans™ 2.0. Que. , 2001. 648 p.

119658. Harold Davis Upgrading and Repairing PCs. Que. , 2002. 1585 p.

119659. Robert Cowart, Brian Knittel Platinum Edition Using® Microsoft® Windows® XP. Que. , 2003.

119660. R. Allen Wyke Pure JavaScrip. . , 2002.

119661. Квантовая электроника. ЛПИ. Ленинград, 1979. 118 с.

119662. Квантовая электроника. ЛПИ. Ленинград, 1975. 118 с.

119663. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1973. 150 с.

119664. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1973. 136 с.

119665. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1973. 152 с.

119666. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1973. 144 с.

119667. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1973. 150 с.

119668. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1973. 160 с.

119669. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1972. 128 с.

119670. Коврига Т.Р. Слабкий ланцюг ПЕК: [Ефективне використанняпаливно-енергетичних ресурсів в Україні. Облік паливно-енергетичних ресурсів]. . , . С. 2.

119671. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1972. 132 с.

119672. Накорчевський А. И. Эффективность технологической системы "когенерация-аккумулирование-тепловые насосы": [Теплоснабжение. Грунтовое аккумулирование теплоты]. . , . С. 3-7.

119673. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1972. 144 с.

119674. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1972. 150 с.

119675. Бодюк А.В., Циба Р.П., Хотянівська Н.В. Централізоване управління енергозбереженням : [енергозбереження. Енергоактивність. Енергокористування. Державне управління.]. . , . С. 13-15.

119676. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1971. 160 с.

119677. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1971. 112 с.

119678. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1971. 134 с.

119679. Фальков И.М. Повышение энергоэффективности использования вторичних топлив на предприятиях черной металлургии: [Энергосбережение на предприятиях черной металлургии.... [см. аннотацию]. . , . С. 20-22.

119680. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1971. 144 с.

119682. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1971. 152 с.

119683. Квантовая электроника. Сов. радио. М., 1972. 120 с.

119684. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1990. 103 с.

119685. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1991. 96 с.

119686. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1992. 106 с.

119687. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1992. 96 с.

119688. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1992. 110 с.

119689. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1966. 347 с.

119690. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1967. 356 с.

119691. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1969. 315 с.

119692. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1969. 308 с.

119693. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1971. 288 с.

119694. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1971. 143 с.

119695. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1973. 182 с.

119696. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1974. 160 с.

119697. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1975. 188 с.

119698. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1976. 112 с.

119699. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1976. 116 с.

119700. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1977. 112 с.

119701. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1977. 120 с.

119702. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1978. 123 с.

119703. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1978. 128 с.

119704. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1979. 116 с.

119705. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1979. 108 с.

119706. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1980. 116 с.

119707. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1980. 116 с.

119708. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1981. 112 с.

119709. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1981. 116 с.

119710. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1982. 102 с.

119711. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1982. 108 с.

119712. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1983. 100 с.

119713. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1983. 107 с.

119714. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1984. 108 с.

119715. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1984. 103 с.

119716. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1985. 112 с.

119717. Карпенко В.І., Ястремська Л.С., Ісаєнко В.М. Енергоефективність використання комплексної системи генераторів енергії в будинках і на малих фермах в кліматичних умовах України: [Сільськогосподарська програма енергозбереження... див. анотац.]. . , . С. 23-25.

119718. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1985. 104 с.

119719. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1986. 104 с.

119720. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1986. 108 с.

119721. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1987. 88 с.

119722. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1987. 98 с.

119723. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1988. 103 с.

119724. Минаев А.А., Башков Е.А., Сафьянц С.М. О некоторых направлениях работы ДОННТУ по энергосбережению в регионе: [Энергосбережение на предприятиях черной металлургии...]. . , . С. 28-30.

119725. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1989. 100 с.

119726. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1989. 96 с.

119727. Квантовая электроника. Наук. думка. Киев, 1990. 102 с.

119728. Квантовая электроника и парамагнитный резонанс. Наука. М., 1969. 165 с.

119729. Салиев Э.И. О внедрении энергосберегающих технологий в сфере жилищно-комунального хозяйства автономной республики Крым: [Энергосберегающие технологии в жилищно-комунальном хозяйстве]. . , . С. 17-20.

119730. Квантовые жидкости и кристаллы. Мир. М., 1979. 336 с.

119731. Бобков Ю.Н., Гаранюк И.П., Томаш М.И. Квантовые измерительные преобразователи. Вища школа, Изд-во при Львов. ун-те. Львов, 1978. 180 с.

119732. Квантовые кристаллы. Мир. М., 1975. 276 с.

119733. Квантовые парамагнитные усилители. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 287 с.

119734. Квантовые случайные процессы и открытые системы. Мир. М., 1988. 223 с.

119735. Арекки Ф., Скалли М., Хакен Г., Вайдлих В. Квантовые флуктуации излучения лазера. Мир. М., 1974. 236 с.

119736. Квантовый эффект Холла. Мир. М., 1986. 231 с.

119737. Кейдж М., Чэнг А., Гирвин С. Квантовый эффект Холла. Мир. М., 1989. 404 с.

119738. Квапил Р. Движение сыпучих материалов в бункерах. Госгортехиздат. М., 1961. 80 с.

119739. Хроніка-2000: український культурологічний альманах. Фонд сприяннярозрозвитку мистецтв України. К., 1995. 256 с.

119740. Хроніка-2000: український культурологічний альманах. Фонд сприяннярозрозвитку мистецтв України. К., 1999. 398 с.

119741. Хроніка-2000: український культурологічний альманах. Фонд сприяннярозрозвитку мистецтв України. К., 2001. 656 с.

119742. Хроніка-2000: український культурологічний альманах. Фонд сприяннярозрозвитку мистецтв України. К., 2000. 400 с.

119743. Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физические тела. Наука. М., 1978. 208 с.

119744. Юрасов А.Н. Теория построения релейных схем. Госэнергоиздат. М., 1962. 119 с.

119745. Кузнецов П.В. Увеличение номинальной мощности отключения масляных выключателей. Энергия. М., 1964. 320 с.

119746. Справочная книжка энергетика. Энергия. М., 1978. 336 с.

119747. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. Энергия. М., 1976. 392 с.

119748. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. Энергия. М., 1976. 488 с.

119749. Горбатюк Н.В. Разработка моделей и инструментальный средств когнитивнык агентов "совместной деятельности" [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 250 с.

119750. Гарцеев И.Б. Развитие нейросетевык технологий для управления мехатронными системами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 216 с.

119751. Алексеев М.А. Автоматизация принятия решений в задачах управляемого выбора моделей аппроксимации временный рядов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 199 с.

119752. Басова А.В. Математические модели и генетические методы решения нелинейных задач транспортного типа (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 19 с.

119753. Бородин М.В. Устройство распознавания изображений текстовых знаков по энтропийным характеристикам (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

119754. Вершинина В.В. Метод и алгоритмы анализа контурных изображений в визуальных информационных системах на основе неоднородной нечеткой семантической сети (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

119755. Маркова А.В. Разработка математической модели и программных средств для расчета и оптимизации режимов плавления шихты в руднотермической печи (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

119756. Броневич А.Г. Развитие теории нечетких мер для описания неопределенности в моделях принятия решений, логического вывода и анализа изображений (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 43 с.

119757. Восьмирко С.О. Разработка математического и программного обеспечения среды моделирования нейронных сетей для решения задач прогнозирования (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

119758. Хохлов А. Ф. Теория и техническое применение автоматических устройств. Машгиз. М., 1959. 584 с.

119759. Клюев А.А., Этус Н.Г. Справочник по монтажу вторичных устройств, кабелей и электроосвещения на электростанциях и подстанциях. Энергия. М., 1978.

119760. Файбисович В. А. Определение параметров электрических систем. Энергоиздат. М., 1982. 120 с.

119761. Архипов В. Н., Бородавкин В. И., Вишневецкий Э. А. Справочник по наладке контрольно-измерительных приборов и систем возбуждения на электростанциях и подстанциях. Энергия. М., 1974. 343 с.

119762. Борисенко Н.А. Методы вейвлет-анализа в задачах обработки экспериментальных данных (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

119763. Аделъ Саллам Мокамед Xaйgep Математические модели и комплекс программ для автоматического распознавания дикторов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 219 с.

119764. Гильчер О. А., Гомберг А. Е., Колесников Л. Ф. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. Энергия. М., 1979. 367 с.

119765. Бучацкая В.В. Автоматизация процедур системного анализа на основе нейронных сетей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

119766. Кулакова Р.В. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией. Госэнергоиздат. М., 1963. 95 с.

119767. Вершинин И.С. Моделирование двумерно-ассоциативнык меканизмов маскирования стилизованнык бинарнык изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 116 с.

119768. Маркова А.В. Разработка математической модели и программных средств для расчета и оптимизации режимов плавления шихты в руднотермической печи (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 170 с.

119769. Шаповалов Г. И. Корабли веры. Дикое Поле. Запорожье, 1997. 160 с.

119770. Бахурин С.А. Оптимальные алгоритмы восстановления и вейвлет-анализа финитных во времени сигналов в радиотехнических устройствах (Электронный ресурс). РГБ. Рязань, 2007. 19 с.

119771. Венцов Н.Н. Исследование и разработка генетических алгоритмов и автоматов адаптации для повышения эффскгивности доступа к данным САПР СБИС (Электронный ресурс). РГБ. Ростов-на-Дону, 2006. 16 с.

119772. Студент і закон. Четверта хвиля. Київ, 1997. 240 с.

119773. Голубин А.В. Разработка гибридных интеллектуальных моделей эволюционного проектирования (Электронный ресурс). РГБ. Москва - Таганрог, 2006. 29 с.

119774. Дубровин М. И. Русско-английский словарь. Просвещение. Москва, 1990. 352 с.

119775. Ворончак В.И. Оценка подуктивности газовых и нефтяных скважин на основе метода нечетких деревьев решений (Электронный ресурс). РГБ. Ижевск, 2006. 29 с.

119776. Андреев С.В. Исследование и разработка человеко-машиннык систем управления автомобилем с использованием аппарата нечеткой логики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 137 с.

119777. Аникина Г.О. Непараметрические системы распознавания образов в условияк разнотипный данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 185 с.

119778. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

119779. Резание и инструмент. Изд-во ун-та. Харьков, 1998. 285 с.

119780. Бояринов Ю.Г. Нейро-нечеткий метод группового учета аргументов для поддержки принятия решений по управлению региональными социально-экономическими системами [Электронный ресурс]. РГБ. Тверь, 2006. 180 с.

119781. Гриньков Д. Таксоматная очередь: [Рынок таксоматов в Украине]. . , . С. 70-73.

119783. Квапилик Й. Сто советов. Физкультура и здоровье. М., 1983. 80 с.

119784. Квартальнов Б.В. Динамика автоматизированных электроприводов с упругими механическими связями. Энергия. М., 1965. 88 с.

119785. Бутынец Ф. Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. Рута. Житомир, 2006. 568 с.

119786. Квартин М.И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики. Высш. школа. М., 1979. 352 с.

119787. Квартин М.И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики и их расчет. Высш. школа. М., 1973. 344 с.

119788. Бутынец Ф. Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. Рута. Житомир, 2005. 640 с.

119789. Зайцев И.И., Кубрак А.И., Плетнев А.И., Шилов В.В. Кварценаполненные взрывобезопасные шахтные трансформаторы и подстанции. Энергия. М., 1970. 176 с.

119790. Кочерга С. В., Пилипенко К. А. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. Центр навч. літератури. Київ, 2005. 216 с.

119791. Квасков В. Б. Полупроводниковые приборы с биполярной проводимостью. Энергоатомиздат. М., 1988. 128 с.

119792. Квасников А.В. Малые турбины комбинированных авиадвигателей. Оборонгиз. М., 1953. 293 с.

119793. Немов Р.С. Общая психология. Питер. СПб., 2007. 304 с.

119794. Квасников А. В. Процессы и балансы в авиамоторных установках. Оборонгиз. Москва, 1948. 256 с. : табл., диагр., черт.

119795. Квасников А.В. Теория жидкостных ракетных двигателей. Судпромгиз. Ленинград, 1959. 542 с.

119796. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Рута. Житомир, 2006. 444 с.

119797. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Изд-во МГУ. М., 1991. 793 с.

119798. Квасницкий В. Н., Левинтов А. Г., Юрин О. Н. Электрические схемы в радиоэлектронике и приборостроении. Связь. М., 1971. 191 с.

119799. Бутинець Ф. Ф., Войналович О. П., Томашевська І. Л. Організація бухгалтерського обліку. Рута. Житомир, 2006. 528 с.

119800. Квасницкий В.Ф. Сварка и пайка жаропрочных сплавов в судостроении. Судостроение. Ленинград, 1986. 224 с.

119801. Алтайский М.В. Вейвлет-преобразование в теории случайных процессов и квантовой теории поля (Электронный ресурс). РГБ. М., 2006. 59 с.

119802. Белов А.М. Обобщенные вейвлет-преобразования Хаара и их применение в компресии изображений (Электронный ресурс). РГБ. Самара, 2007. 16 с.

119803. Вин Тхей Система статистического анализа нейросетевого и оптимизация распознавания текстурных изображений (Электронный ресурс). РГБ. М., 2007. 19 с.

119804. Лоуери Д., Бураглиа А. Dreamweaver* MX 2004. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2005. 288 с.

119805. Бредихин Р.Н. Библиотека классов для кластеризации и распознавания топологических форм (Электронный ресурс). РГБ. М., 2007. 20 с.

119806. Волохов В.В. Анализ сложных нейросетевых структур методами цифровой фильтрации и дискретной свертки (Электронный ресурс). РГБ. Краснодар, 2006. 27 с.

119807. Квасов А. С. Пластмассы. Технология и художественное конструирование изделий из них. Высш. школа. М., 1976. 152 с.

119808. Аманжолова Д.А., Багдасарян В.Э., Горлов В.Н., Катагощина М.В., Ларионов А.Э. Введение в специальность: история сервиса. Альфа-М: ИНФРА-М. М., 2007. 384 с.

119809. Квасов Ф. И., Фридляндер И. Н. Алюминиевые сплавы типа дуралюмин. Металлургия. М., 1984. 240 с.

119810. Бояринов Ю.Г. Нейро-нечеткий метод группового учета аргументов для принятия решений по управлению региональными социально-экономическими системами (Электронный ресурс). РГБ. Тверь, 2006. 27 с.

119811. Кватер И. С. Литые быстрорежущие стали. Машгиз. М.; Свердловск, 1952. 63 с.

119812. Василенко В.В. Математические алгоритмы анализа цифровых изображений (Электронный ресурс). РГБ. Севастополь, 2006. 31 с.

119813. Квачев В. Г., Яковенко Л. П. Использование имитационного моделирования при проектировании систем обработки экспериментальных данных. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1977. 34 с.

119814. Кваша Я.Б. Резервные мощности. Наука. М., 1971. 216 с.

119815. Глебов А.А. Модель краткосрочного прогнозирования электропотребления с помощью нейро-нечетких систем [Электронный ресурс]. РГБ. Астрахань, 2007. 115 с.

119816. Кваша Я.Б., Лейкина К.Б. Фондоемкость производства. Наука. М., 1971. 126 с.

119817. Кветной И.М. Вездесущие гормоны. Мол. гвардия. М., 1988. 190 с.

119818. Кветный Р.Н., Маликов В.Т. Информационная теория измерений: от модели к изделию. Знание. М., 1988. 32 с.

119819. Квинт В. Л. Внедрение и эксплуатация систем автоматизации. Знание. М., 1981. 64 с.

119820. Квинт В.Л. Ускорение технического развития производства. Знание. М., 1976. 64 с.

119821. Карпенко С.В. Математическое моделирование нестационарных электрических процессов в электротехнических системах на основе численных методов вейвлет-анализа [Электронный ресурс]. РГБ. Новокузнецк, 2007. 167 с.

119822. Голубин А.В. Разработка гибридных интеллектуальных моделей эволюционного проектирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., Таганрог, 2006. 177 с.

119823. Ворончак В.И. Оценка продуктивности газовых и нефтяных скважин на основе метода нечетких деревьев решений [Электронный ресурс]. РГБ. Ижевск, 2006. 157 с.

119824. Квитка А. Л., Ворошко П. П., Бобрицкая С. Д. Напряженно-деформированное состояние тел вращения. Наукова думка. Киев, 1977. 208 с.

119825. Акназарова Р.Б. Разработка методов определения состояния объектов на основе синтеза алгоритмов распознавания и прогнозирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 84 с.

119826. Квитка А.Л., Дьячков И.И. Напряженное состояние и прочность оболочек из хрупких неметаллических материалов. Наук. думка. К., 1983. 284 с.

119827. Квитко М. П., Афанасьев С. Г. Кислородно-конвертерный процесс. Металлургия. М., 1974. 343 с.

119828. Квиттнер П. Задачи, программы, вычисления, результаты. Мир. М., 1980. 422 с.

119829. Квятковский В.С. Диагональные гидротурбины. Машиностроение. М., 1971. 208 с.

119830. Белецкий Н.Г. Комитетные конструкции в многоклассовых задачах распознавания образов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 131 с.

119831. Галимуллин Д.З. Разделение сложных сигналов с помощью вейвлет-производной спектрометрии и биспектрального анализа [Электронный ресурс]. РГБ. Казань, 2007. 156 с.

119832. Аскеров Гемдулла Абил оглы Разработка алгоритмов классификации на основе теории распознавания в машиностроении [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 295 с.

119833. Гавриш А.И. Система автоматического распознавания двуградационных изображений на основе спектрального метода [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 222 с.

119834. Асмус В.В. Математическое обеспечение решения задач распознавания в системе обработки многозональной космической видеоинформации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 153 с.

119835. Онуфрієнко Г. С. Риторика у тренінґових та кваліфікаційних комплексних завданнях. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 70 с.

119836. Онуфрієнко Г. С. Українська мова у кваліфікаційних комплексних завданнях. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 122 с.

119837. Передерієв Є. Правові аспекти стратегії розвитку світової торгівлі. . , . С. 3-5.

119838. Кеглин Б. Г. Параметрическая надежность фрикционных устройств. Машиностроение. М., 1981. 135 с.

119839. Кеда Ю.М., Кеда Б.И. Биополимеры. Знание. М., 1978. 63 с.

119840. Кедринский В.Н., Писманик К.М. Станки для обработки конических зубчатых колес. Машиностроение. М., 1967. 584 с.

119841. Кедров Б.М. День одного великого открытия. Соцэкгиз. М., 1958. 560 с.

119842. Біба О. Проблеми та перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейської інтеграції. . , . С. 25-30.

119843. Андріїв В. Соціальна сутність права як регулятора суспільних відносин. . , . С. 44-47.

119844. Нелін О. До питання про історичну спадщину перших державних утворень на теренах України: [Історія українського права]. . , . С. 52-55.

119845. Кедров В.М., Трифонов Д.Н. Закон пермодичности и химические элементы. Открытия и хронология. Наука. М., 1969. 139 с.

119846. Сокуренко О. Україна як суб'єкт і об'єкт міжнародних відносин у другій половині XVII-XVIII ст.: [Період Гетьманщини в історії держави та права України]. . , . С. 56-60.

119847. Кедров Б. М. Ленин и революция в естествознании ХХ века. Философия и естествознание. Наука. М., 1969. 397 с.

119848. Кедров Б.М. Микроанатомия великого открытия. Наука. М., 1970. 247 с.

119849. Кедров Б.М. Мировая наука и Менделеев. Наука. М., 1983. 254 с.

119850. Кедров Б.М., Трифонов Д.Н. О современных проблемах периодической системы. Атомиздат. М., 1974. 73 с.

119851. Кедров Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. Наука. М., 1967. 436 с.

119852. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2007. 72 с.

119853. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2007. 47 с.

119854. Кедров Б. М. Проблемы логики и методологии науки. Наука. Москва, 1990. 345 с.

119855. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 72 с.

119856. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2007. 41 с.

119857. Економічна теорія. НАН України. К., 2007. 119 с.

119858. Кедров Б. М. Развитие понятия элемента от Менделеева до наших дней. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 247 с., 1 л. портр. : табл.

119859. Смирнов А. Д. Архитектура вычислительных систем. Наука. М., 1990. 319 с.

119860. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2007. С. 441-656

119861. Кедров В.М. Три аспекта атомистики. Наука. М., 1969. 294 с.

119862. Кедров Б.М. Три аспекта атомистики. Наука. М., 1969. 317 с.

119863. Кедров Б.М. Три аспекта атомистики. Наука. М., 1969. 307 с.

119864. Кедров Б.М. Эволюция понятия элемента в химии. Изд-во Акад. пед.наук. М., 1956. 360 с.

119865. Кедров В. В., Карвацкий М. Б., Морозов Н. Аппаратура для измерения деформаций с помощью проволочных тензодатчиков. Оборонгиз. М., 1957. 44 с.

119866. Кедров Р.А. Автомобильные фирмы Италии. НИИНАВТОПРОМ. М., 1970. 87 с.

119867. Кедров С.С. Колебания металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1978. 199 с.

119868. Кедров Ф. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Взгляды, идеи, эксперименты: от прошлого к будущему. Атомиздат. М., 1975. 158 с.

119869. Кедров Ф. Капица: жизнь и открытия. Моск.рабочий. М., 1984. 189 с.

119870. Кедров Ф. Повесть о Френкеле. Знание. М., 1968. 143 с.

119871. Кедров Ф. Цепная реакция идей. Знание. М., 1985. 160 с.

119872. Кедров Ф. Цепная реакция идей. Знание. М., 1975. 192 с.

119873. Кедров Ф.Б. Эрнест Резерфорд. Атомиздат. М., 1965. 112 с.

119874. Кедрова К.П. Эффективность финансовых методов управления научно-технически прогрессом. Наука. М., 1982. 144 с.

119876. Саркисян С. А., Голованов Л. В. Прогнозирование развития больших систем. Статистика. М., 1975. 192 с.

119877. Саркисян С.А., Акопов П.Л., Мельникова Г.В. Научно-техническое прогнозирование и программно-целевое планирование в машиностроении. Машиностроение. М., 1987. 298 с.

119878. Кедровский О. И. Взаимосвязь философии и математики в процессе исторического развития. От эпохи Возрождения до начала ХХ века. Вища школа. К., 1974. 342 с.

119879. Прогностика. Наука. М., 1978. 32 с.

119880. Кедровский О. И., Цыкин В. А. Математизация научного знания-объективная закономерность научно-технической революции. О-во "Знание" УССР. Киев, 1981. 47 с.

119881. Кезлинг Г.Б. Интегрированные автоматизированные системы управления. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 30 с.

119882. Кей Р.Б. Введение в технологию промышленной сушки. Наука и техника. Минск, 1983. 262 с.

119883. Кейджян Г.А. Прогнозирование надежности микроэлектронной аппаратуры на основе БИС. Радио и связь. М., 1987. 151 с.

119884. Кейз С. Л., Ван Горн К. Р. Алюминий в чугуне и стали. Металлургиздат. М., 1959. 491 с.

119885. Бироваш М. От ток: [Инвестиции в национальную энергосистему. Экспорт украинской электроэнергии.]. . , . С. 30-37.

119886. Кейлин Г. С. Влияние термической обработки на свойства хромистых нержавеющих сталей. ЛДНТП. Ленинград, 1963. 18 с.

119887. Кейлингерт П. Элементы операционных систем. Мир. М., 1985. 295 с.

119888. Дерзский В.Г., Нечай Т.А., Шкворец Ю.Ф., Щедрина Прогнозирование технико-экономических параметров новой техники. Наукова думка. К., 1982. 175 с.

119889. Демченко Д. В сорок пять - безработица опять? [Как избежать возрастной дискриминации при приеме на работу]. . , . С. 90-91.

119890. Кейн В.М. Конструирование терморегуляторов. Сов. радио. М., 1971. 151 с.

119891. Анилович В. Я., Гринченко А. С., Литвиненко В. Л., Чернявский И. Ш. Прогнозирование технико-экономических параметров новой техники. Машиностроение. М., 1986. 224 с.

119892. Денежка О. Денежная тварь: [История страхования в дореволюционной России]. . , . С. 100-103.

119893. Кейн В. М. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. Наука. М., 1985. 248 с.

119894. Прогнозирование качества изделий машиностроения на стадии проектирования. Ур О АН СССР. Свердловск, 1990. 120 с.

119895. Кейс А.Н. Исследование процессов диффузии раскислителей в жидком железе и стали. Челябинский политехнический ин-т им. Ленинского Комсомола. Челябинск, 1972. 20 с.

119896. Глава 1. Вербальное общение: [Ретиальное общение Аксиальное общение. Архитектоника выступления]. . , . С. 8-43.

119897. Глава 2. Невербальное общение: [инесика. Проксемика. Пара- и экстралингвистика. Визуальное общение. Такесика]. . , . С. 44-70

119898. Шевченко Н. Триллер "Про ката": [Украинский рынок металлопродукции. Структура импорта проката]. . , . С. 118-124.

119899. Глава 3. Интерактивное общение: [Кооперация. Положительные переживания. Конфликт, его причины, разрешение. Ошибки восприятия конфликтной ситуации]. . , . С. 71-132.

119900. Глава 4. Перцептивное общение: [Межличностный контакт. Взаимопонимание. Предубеждение. Психологические игры. Социальная роль]. . , . С. 133-203.

119901. Волосецкая А. Сам себе ваби-саби: [Украинский рынок архитектурных и дизайнерских услуг]. . , . С. 141-143.

119902. Николаева Т. Встретить по уму: [Украинский рынок интеллектуальных зданий]. . , . С. 144-146.

119903. Муровайко М. Захват крыши: [Украинский рынок мансардных окон]. . , . С. 147-149.

119904. Силивончик А.,Тараненко Г. Нестандартное чувство: [Ринок молочного животноводства в Украине]. . , . С. 152-155.

119905. Попова О. Полка-бабочка: [Украинский рынок стелажного оборудования]. . , . С. 161-163.

119906. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

119907. Демченко Д. В одной корзине: [Достоинства и недостатки четырех схем управления портфелем брендов]. . , . С. 84-86.

119908. Кейс Н. В. Совершенствование технологии производства качественной и высококачественной стали. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1966. 39 с.

119909. Кейслер Г.Д., Чэн Ч.Ч. Теория моделей. Мир. М., 1977. 614 с.

119910. Курячая Е. Возлюби ближенго своего: [Как можно использовать карьерные успехи коллег во благо своему эго]. . , . С. 90-92.

119911. Кейтер Дж. Компьютеры-синтезаторы речи. Мир. М., 1985. 237 с.

119912. Кекало И.Б., Самарин Б.А. Физические металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами. Металлургия. М., 1989. 495 с.

119913. Бакалинская А. Распорядок вещей: [Структура рынка одежды в Украине]. . , . С. 126-130.

119914. Кекуа М.Г., Хуцишвили Э.В. Твердые растворы полупроводниковой системы германий-кремний. Мецниереба. Тбилиси, 1985. 175 с.

119915. Шавкат Бек Сплошная серость: [Рынок цемента в Украине]. . , . С. 138-141.

119916. Келдыш М.В. Ракетная техника и космонавтика. Наука. М., 1988. 493 с.

119917. Николаева Т. Не патриоты: [Рынок недвижимости за границей]. . , . C.142-144.

119918. Келер В.Р. Сергей Вавилов. Молодая гвардия. М., 1961. 240 с.

119919. Келер В.Р. Сергей Вавилов. Молодая гвардия. М., 1975. 320 с.

119920. Муровайко М. Эффект уполовинивания: [Рынок паркета в Украине]. . , . С. 148-152.

119921. Келер В.Р. Человек разумный. Молодая гвардия. М., 1964. 222 с.

119922. Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. Высш. школа. М., 1991. 303 с.

119923. Тараненко Г., Владимиров Д. Обкуренные: [Украинский ринок мяса бройлеров]. . , . С. 154-155.

119924. Келин Н.А., Кудрявцев В.К. Методы и устройства для контроля магнитных свойств постоянных магнитов. Энергоатомиздат. М., 1984. 80 с.

119925. Келлер Б.М., Семихатов М.А. На заре истории земли. Знание. М., 1966. 55 с.

119926. Попова О. Просто добавь... еды: [Украинский рынок продуктов быстрого прготовления]. . , . С. 158-159.

119927. Келлер К. Радиохимия. Атомиздат. М., 1978. 198 с.

119928. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 226 с.

119929. Назарбаєва І., Голошевич І. Збитки, шкода, втрати, витрати: погляд бухгалтера: [Бухгалтерський облік: відшкодування шкоди]. . , . С. 17-30.

119930. Семенюк В. Оцінка майна: Інструктивний лист від 28.04.2006 р. №10-36-6537: [Оцінка матеріальних збитків]. . , . С. 100.

119931. Грек Г. Відшкодування шкоди, заподяної підприємству працівниками. . , . С. 158-165.

119932. Клімовська М. Хто навіщо і як оцінює збитки?. . , . С. 88-91.

119933. Келлер О.К., Кратыш Г.С., Лубяницкий Г.Д. Ультразвуковая очистка. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977. 184 с.

119934. Якубовський М., Новицький В., Кіндзерський Ю. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року. . , . С. 4-20.

119935. Келлер О.К. Ультразвуковые генераторы на транзисторах и тиристорах. Машиностроение. М., 1978. 46 с.

119936. Савченко А., Никифоров А. Підвищення інвестиційного потенціалу прискоренної амортизації. . , . С. 21-34.

119937. Вітлінський В., Матвійчук А. Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання : [аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем]. . , . С. 35-43.

119938. Келлер Ф. Э. Графы кодов, кодирующие и декодирующие устройства. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1972. 96 с.

119939. Келли А. Высокопрочные материалы. Мир. М., 1976. 261 с.

119940. Келли А., Никлсон Р. Дисперсионное твердение. Металлургия. М., 1966. 300 с.

119941. Келль Н. Г. Графический метод в действиях с погрешностями и положениями (распределениями). АН СССР. Москва ; Ленинград, 1948. 236 с., 1 л. прилож. : табл., черт.

119942. Кельзон А.С., Циманский Ю.П., Яковлев В.И. Динамика роторов в упругих опорах. Наука. М., 1982. 280 с.

119943. Кельман В.М. Электронная оптика. Акад. наук СССР. М., 1955. 164 с.

119944. Кельман В.М., Явор С.Я. Электронная оптика. Акад. наук СССР, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 362 с.

119945. Кельман В.М. Электронная оптика. Наука. М., 1968. 176 с.

119946. Кем А. Ю. Технологические особенности порошковой металлургии алюминия. ЦНИИ"ЭЛЕКТРОНИКА". М., 1990. 51 с.

119947. Кембровский Г.С., Галко С.И., Ткачев Л.И. Пособие по физике для поступающих в вуз. Изд-во ун-та. Минск, 1972. 288 с.

119948. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2007.

119949. Кембровский Г.С. Приближение вычисление и методы обработки результатов измерений в физике. Университетское. Минск, 1990. 188 с.

119950. Кембровский Г.С., Галко С.И., Ткачев Л.И. Физика. Изд-во БГУ. Минск, 1979. 303 с.

119951. Кемельман Д. Н., Борисович Э. Н. Наладка котельных установок. Энергоатомиздат. М., 1989. 319 с.

119952. Кемени Дж. Введение в конечную математику. Изд.иностр.лит.. М., 1963. 486 с.

119953. Кемени Дж. Введение в конечную математику. Мир. М., 1965. 486 с.

119954. Ніколаєнко С. Зовнішнє оцінювання. Для кого це іспит?: [Інтерв'ю з Міністром МОН України С.Ніколаєнком стосовно питання зовнішнього оцінювання]. . , . С. 1, 2.

119955. Кемени Дж.Дж., Снелл Дж.Л. Конечные цепи Маркова. Наука. М., 1970. 271 с.

119956. Кемеровский педагогический институт Ученые записки. Кемеровский гос. пед. ин-т. Кемерово, 1963. 101 с.

119957. Кемпбел Дж.А. Почему происходят химические реакции?. Мир. М., 1967. 158 с.

119958. Кемпбелл А., Иветс Дж. Критические токи в сверхпроводниках. Мир. М., 1975. 332 с.

119959. Кемпбел Дж. А. Современная общая химия. Мир. М., 1975. 549 с.

119960. Дерев'янкін Т. Історичні особливості формування вітчизняного ринкового господарства (Друга половина XIX - початок XXст.). . , . С. 44-56.

119961. Кемпбел Дж. А. Современная общая химия. Мир. М., 1975. 479 с.

119962. Кемпбел Дж. А. Современная общая химия. Мир. М., 1975. 448 с.

119963. Лисецький А., Соломко М., Думич І. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі. . , . С. 57-69.

119964. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2007. 48 с.

119965. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2007. 80 с.

119966. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2007. 60 с.

119967. Кемпияскас В.В. Лекарство и человек-победы, надежды, опасности, поражения. Знание. М., 1984. 96 с.

119968. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2007. 113 с.

119969. Кемпинский М.М., Невельсон М.С., Старобин К.Б. Надежность автоматических средств обработки и контроля в машиностроении. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 184 с.

119970. Кемпнер М.Л. Применение метода динамических податливостей и жесткостей для расчета изгибных колебаний коленчатых валов авиационных двигателей. Московск. авиац. ин-т. М., 1950. 17 с.

119971. Кемпфер Ф. А. Основные положения квантовой механики. Мир. М., 1967. 391 с.

119972. Кемхадзе В.С. Коррозия и защита металлов во влажных субтропиках. Наука. М., 1983. 109 с.

119973. Кенгис Р.П. Домашнее приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, пирогов. Пищева промышленность. М., 1966. 391 с.

119974. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2007. 32 с.

119975. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2007. 80 с.

119976. Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. Наука. М., 1966. 587 с.

119977. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2007. 72 с.

119978. Кендэ Г. Развитие и совершенствование служб управления. Прогресс. М., 1970. 160 с.

119979. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 112 с.

119980. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 112 с.

119981. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 112 с.

119982. Кениг Г. Е., Блекуэлл В. А. Теория электромеханических систем. Энергия. М., 1965. 423 с.

119983. Кениг Д., Штойян Д. Методы теории массового обслуживания. Радио и связь. М., 1981. 127 с.

119984. Філософія освіти. Майстер-клас. Київ, .

119985. Бобко А. Проблеми економіки лісівництва в Україні та заходи щодо поліпшення складання державного бюджету і фінансування галузі:[Доходи і видатки держбюджету на лісівництво (2005-2006 р.р.)]. . , . С. 69-80.

119986. Кенио Т., Нагамори С. Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами. Энергоатомиздат. М., 1989. 180 с.

119987. Кеннеди А. Дж. Ползучесть и усталость в металлах. Металлургия. М., 1965. 312 с.

119988. Філософія освіти. Майстер-клас. Київ, 2005. 248 с.

119989. Філософія освіти. Майстер-клас. Київ, 2006. 286 с.

119990. Філософія освіти. Майстер-клас. Київ, 2006. 320 с.

119991. Кеннеди Р.С. Каналы связи с замираниями и рассеянием. Сов. радио. М., 1973. 302 с.

119992. Шостак Л., Дікарев О. Енергозабезпечення України у міжнародних економічних відносинах: [Фактори енергетичної залежності України. Аналіз експортно-імпортних трансакцій на ринку енергоресурсів]. . , . С. 81-88.

119993. Кепе О.Э. Исследование винтовых транспортирующих устройств. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1962. 18 с.

119994. Бакунов В.С., Балкевич В.Л., Власов А.С. Керамика из высокоогнеупорных окислов. Металлургия. М., 1977. 304 с.

119995. Ткаченко Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 89-95.

119996. Керамика, огнеупоры и шлаки. УПИ. Свердловск, 1971. 107 с.

119997. Гнесин Г.Г., Осипова И.И., Ронталь Г.Д., Самойлов В. С. Керамические инструментальные материалы. Тэхника. Киев, 1991. 390 с.

119998. Керамические теплоизоляционные покрытия (применительно к лопаткам газовых турбин). [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

119999. Керженцев А. Ф. Научно-технический прогресс и произодительность труда в машиностроении. Беларусь. Минск, 1987. 87 с.

120000. Керженцев П.М. Принципы организации. Экономика. М., 1968. 464 с.

120001. Керимов З. Г., Багиров С. А. Автоматизированное проектирование конструкций. Машиностроение. Москва, 1985. 224 с.

120002. Керман З.Е., Ананьев Г.Д. Новый метод ремонта машин. Машгиз. М., 1961. 135 с.

120003. Кислый П.С., Боднарук Н.И., Боровикова М.С. Керметы. Наук. думка. К., 1985. 272 с.

120004. Керн Д., Краус А. Развитые поверхности теплообмена. Энергия. М., 1977. 462 с.

120005. Кернер Б.С., Осипов В.В. Автосолитоны. Наука. М., 1991. 197 с.

120006. Кернер М.С. Применение новых технологических процессов сварки. Судпромгиз. Ленинград, 1958. 134 с.

120007. Керниган Б., Плоджер Ф. Инструментальные средства программирования на языке Паскаль. Радио и связь. М., 1985. 312 с.

120008. Керниган Б., Плоджер Ф. Элементы стиля программирования. Радио и связь. М., 1984. 160 с.

120009. Керницкий И.С. Улучшение демпфирующих свойств пневматических упругих элементов. ЛПИ. Львов, 1985. 18 с.

120010. Керного В.В. Автоматизация некоторых расчетов электрических сетей. Наука и техника. Минск, 1968. 137 с.

120011. Керного В. В. Анализ развития и совершенствование электрических сетей. Наука и техника. Минск, 1971. 210 с.

120012. Керопян К.К., Чеголин П.М. Электрическое моделирование в строительной механике. Госстройиздат. М., 1963. 390 с.

120013. Мансуров Р. Пути оптимизации деятельности сахарных комбинатов. . , . С. 3-6.

120014. Керопян К.К., Карандаков Г.В., Музыченко Ю.Н. Электрическое моделирование и численные методы в теории упругости. Стройиздат. М., 1973. 384 с.

120015. Керстан Й., Маттес К., Мокке Й. Безгранично делимые точечные процессы. Наука. М., 1982. 391 с.

120016. Кертис Л. Введение в нейтронную физику. Атомиздат. М., 1965. 350 с.

120017. Кершан Б., Новембер А., Стоун Дж. Основы компьютерной грамотности. Мир. М., 1989. 254 с.

120018. Кершенбаум В.Я. Механотермическое формирование поверхностей трения. Машиностроение. М., 1987. 232 с.

120019. Інформація про стан справ у діяльності фінансових, лізингових компаній та ломбардів (за підсумками 1 кварталу 2007 року). . , . С. 19-23.

120020. Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги. Наука. М., 1968. 244 с.

120021. Інформація про стан справ у секторі кредитних спілок України (за підсумками 1 кварталу 2007 року). . , . С. 24-28.

120022. Кесаев Х.В., Трофимов Р.С. Надежность двигателей летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1982. 136 с.

120023. Інформація про стан справ у системі недержавного пенсійного забезпечення (за підсумками 1 кварталу 2007 року). . , . С.29-35.

120024. Миронов Д. Ф. CorelDRAW 12. Питер. СПб., 2005. 442 c.

120025. Кесельман Л.М. Методы расчета проводов горных линий электропередачи. Энергоиздат. М., 1981. 182 с.

120026. Кесс Ю.Ю. Анализ и синтез фреймовых моделей АСУ. Энергоатомиздат. М., 1986. 168 с.

120027. Васильев А. С., Притченко Р. С., Борщевский И. В., Канзафарова И. С., Труба В. И. Теория права и государства. Одиссей. Харьков, 2006. 480 с.

120028. Кесс Ю. Ю., Ревако В. М. Типовые модули АСУП. Энергия. Москва, 1977. 287 с.

120029. Кессельман А.С. Токарь-универсал в приборостроении. Судпромгиз. Ленинград, 1959. 256 с.

120030. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Питер. СПб., 2007. 713 с.

120031. Психология. Питер. СПб., 2007. 656 с.

120032. Дан О. Лифтинг-гимнастика. Питер. СПб., 2007. 160 с.

120033. Алієв Т. Використання гарантій фінансових установ у діяльності підприємства. . , . С. 46-48.

120034. Кессених А.В. Ядерный магнитный резонанс. Знание. М., 1965. 32 с.

120035. Макеєва О. Облік находження та вибуття невиробничих фондів. . , . С. 49-51.

120036. Кесслер И. Поляризованные электроны. Мир. М., 1989. 367 с.

120037. Кестельман В. Н., Короб А. Д. Пластмассовые шкивы и клиноременные передачи. Машиностроение. М., 1968. 135 с.

120038. Кестельман В. Н. Физические методы модификации полимерных материалов. Химия. М., 1980. 224 с.

120039. Кестельман Н. Я. Термическая обработка полимерных материалов в машиностроении. Машиностроение. М., 1968. 267 с.

120040. Кестен Х. Теория просачивания для математиков. Мир. М., 1986. 391 с.

120041. Стельмах Л. Інвентаризація на піприємстві. . , . С. 52-61.

120042. Кетков Ю. Л., Максимов В. С., Рябов А. Н. Введение в системное программирование на языке ассемблера ЕС ЭВМ. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.. М., 1982. 264 с.

120043. Кетков Ю. Л. Диалог на языке бейсик для мини-и микро-ЭВМ. Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит.. М., 1988. 368 с.

120044. Кетков Ю. Л. Программирование на БЭЙСИКе. Статистика. М., 1978. 158 с.

120045. Кецмец Д.И. Кристаллография и минерология. Металлургиздат. Харьков, 1957. 152 с.

120046. Кеч В., Теодореску П. Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в технике. Мир. М., 1978. 518 с.

120047. Кечин В. А., Люблинский Е. Я. Цинковые сплавы. Металлургия. М., 1986. 247 с.

120048. Кеше Г. Коррозия металлов. Металлургия. М., 1984. 400 с.

120049. Кешишян Т. Н., Бутт Л. М. Технология стекла. Промстройиздат. Москва, 1949. 316 с., 1 л. табл., 1 л. черт. : ил., табл., диагр

120050. Кибакин В.М. Автономные звуковещательные установки. Радио и связь. М., 1983. 144 с.

120051. Кибакин В.М. Основы ключевых методов усиления. Энергия. М., 1980. 232 с.

120052. Кибакин В. М. Основы теории и расчета транзисторных низкочастотных усилителей мощности. Радио и связь. Москва, 1988. 240 с.

120053. Кибанов А. Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально-стоимостного анализа. Машиностроение. М., 1991. 160 с.

120054. Кибернетизация научного эксперимента. Латвийский ун-т. Рига, 1978. 139 с.

120055. Кибернетика. Наука. М., 1986. 160 с.

120056. Кибернетика. Наука. М., 1967. 315 с.

120057. Кибернетика. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1968. 139 с.

120058. Кибернетика. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1968. 121 с.

120059. Кибернетика и автоматика. Казахский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Алма-Ата, 1978. 160 с.

120060. Кибернетика и автоматическое управление. ИК. Киев, 1973. 94 с.

120061. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1970. 132 с.

120062. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1971. 152 с.

120063. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1971. 112 с.

120064. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1971. 132 с.

120065. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1971. 144 с.

120066. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1971. 132 с.

120067. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1973. 180 с.

120068. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1973. 128 с.

120069. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1973. 124 с.

120070. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1973. 216 с.

120071. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1974. 158 с.

120072. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1974. 128 с.

120073. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1974. 112 с.

120074. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1974. 188 с.

120075. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1975. 160 с.

120076. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1975. 128 с.

120077. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1975. 120 с.

120078. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1975. 168 с.

120079. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1976. 104 с.

120080. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1976. 120 с.

120082. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1976. 96 с.

120083. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1976. 124 с.

120084. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1977. 116 с.

120085. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1978. 39 с.

120086. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1980. 112 с.

120087. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1980. 108 с.

120088. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1982. 116 с.

120089. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1982. 112 с.

120090. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1982. 112 с.

120091. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1984. 108 с.

120092. Информатика. ПИТЕР. СПб., 2000. 640 с.

120093. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1984. 120 с.

120094. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1984. 112 с.

120095. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1985. 120 с.

120096. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1985. 116 с.

120097. Догиль Л.Ф. Управление хозяйственным риском. Книжный Дом, Мисанта. Минск, 2005. 224 с.

120098. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1986. 116 с.

120099. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1986. 112 с.

120100. Ступак Ю. Налоговый залог: основные положения. . , . С. 62-68.

120101. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1986. 104 с.

120102. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1987. 104 с.

120104. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1987. 104 с.

120105. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1987. 96 с.

120106. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1987. 108 с.

120107. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1988. 111 с.

120108. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1988. 108 с.

120109. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1988. 116 с.

120110. Сахарцева И. И., Романенко Т. П. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях. Кондор. К., 2007. 328 с.

120111. Казмирчук В. Международные стандарты финансовой отчетности: предисловие. . , . С. 69-73.

120112. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1988. 104 с.

120113. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1989. 94 с.

120114. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1989. 104 с.

120115. Васильев П. П. ArchiCAD 9.0. Шаг за шагом. ДЕСС. М., 2006. 416 с.

120116. Підлужна Н. Індексаціягрошових доходів: [2006, 2007]. . , . C. 75.

120117. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М. Курс фізики. Афіша. Львів, 2003. 376 с.

120118. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1989. 112 с.

120119. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1990. 104 с.

120120. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1990. 112 с.

120121. Дунаєв В. Визначення тарифів на вантажнопасажирські автоперевезення. . , . С. 76-80.

120122. Григоренко Ю. Факторинг как инструмент управления дебиторской задолженностью. . , . С. 82-87.

120123. Новітній російсько-український словник. Белкар-книга, Еспада. Х., 2006. 1072 с.

120124. Пістун І. П., Кіт Ю. В., Березовецький А. П. Практикум з безпеки життєдіяльності. Університетська книга. Суми, 2004. 232 с.

120125. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1990. 94 с.

120126. Етнокультурні процеси на Півдні України в ХІХ - ХХ ст.. ЗНТУ. Запоріжжя, 2000. 202 с.

120127. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1990. 106 с.

120128. Циба Т.Є., Сокур М.І., Баюра В.І. Маркетингове планування. Центр учбової літератури. К., 2007. 128 с.

120129. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. ЗНТУ, Облдержадміністрація. Запоріжжя, 2001. 164 с.

120130. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1992. 110 с.

120131. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1992. 101 с.

120132. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1992. 100 с.

120133. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1992. 118 с.

120134. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. ЗНТУ, Облдержадміністрація. Запоріжжя, 2005. 283 с.

120135. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1993. 120 с.

120136. Пашута М. Т., Шкільнюк О. М. Інновації : понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання. Центр навч. літератури. К., 2005. 118 с.

120137. "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України", Всеукраїнська науково-практична конференція, (V; Запоріжжя; 2-3 жовтня 2003 року) Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р., м.Запоріжжя. ЗНТУ, Облдержадміністрація. Запоріжжя, 2003. 244 с.

120138. Кибернетика и вычислительная техника. Наук. думка. К., 1993. 116 с.

120139. Етнокультурні процеси на Півдні України в другій половині ХІХ ст.. ЗНТУ. Запоріжжя, 1998. 86 с.

120140. Кодекс законів про працю України. Видавець Паливода А.В.. К., 2006. 104 с.

120141. Кибернетика и вычислительная техника. Наука. К., 1985. 211 с.

120142. Кибернетика и вычислительная техника. Наука. К., 1986. 320 с.

120143. Кибернетика и вычислительная техника. Наука. К., 1987. 320 с.

120144. Кибернетика и вычислительная техника. Наука. К., 1988. 232 с.

120145. Кибернетика и вычислительная техника. Наука. К., 1991. 260 с.

120146. Кибернетика и вычислительная техника. Наукова думка. К., 1964. 120 с.

120147. Кибернетика и диагностика. Зинатне. Рига, 1968. 225 с.

120148. Кибернетика и диагностика. Зинатне. Рига, 1970. 198 с.

120149. Кибернетика и моделирование в энергетике. Наука. М., 1972. 206 с.

120150. Кибернетика и техника вычислений. Наукова думка. Киев, 1964. 172 с.

120151. Кибернетика и транспорт. Кибернетика в проектировании и управлении на железнодорожном транспорте. Наука. М., 1968. 296 с.

120152. Кибернетика и управление. Наука. М., 1967. 176 с.

120153. Кибернетика химико-технологических процессов. Ин-т кибернетики. Киев, 1975. 72 с.

120154. Чвірук В. П., Поляков С. Г., Герасименко Ю. С. Електрохімічний моніторинг техногенних середовищ. Академперіодика. К., 2007. 322 с.

120155. Кибернетическая техника. Наукова думка. Киев, 1965. 166 с.

120156. Якубов Ф. Я., Ким В. А. Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента. Крымское учебно-педагогическое издательство. Симферополь, 2005. 300 с.

120157. Новые процессы термической обработки. ННЦ ХФТИ НАНУ. Х., 2004. 200 с.

120158. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

120159. Рудаков К. М. Чисельні методи аналізу в динаміці та міцності конструкцій. НТУУ "КПІ". К., 2007. 379 с.

120160. Еременко А. Город золотой: [Выпуски внутренних муниципальных облигаций отдельными регионами и городами Украины]. . , . С. 72-76.

120161. Булат А.Ф., Дырда В.И. Фракталы в геомеханике. Наукова думка. К., 2005. 357 с.

120162. Полищук О. Стройними радами: [Способы систематизации работы с кадрами]. . , . С. 92-95.

120163. Король-Королевская А. Владимир Спиваков, скрипач, дирижер, художественный руководитель оркестра "Виртуозы Москвы": [Интервью]. . , . С. 108-112.

120164. Казаков С. С., Улитенко А. Н., Лунев В. В. Контроль зерна в конструкционной стали. Просвіта. Запорожье, 2003. 76 с.

120165. Велигорский В. Внутреннее сгорание: [Ситуация на украинском нефтерынке]. . , . С. 126-130.

120166. Овруцький А. М. Фізика на Паскалі. Інновація. Дніпропетровськ, 2006. 224 с.

120167. Крапива С. Сэконд-тренд: [Мусорный рынок Украины]. . , . С. 132-137.

120168. Маринина А.Б. Соавторы. Эксмо. М., 2004. 448 с.

120169. Флора В. Д. Тягові імпульсні перетворювачі для електротранспорту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 310 с.

120170. Яремчук В. Третим будет: [Украинский рынок новых легковых автомобилей]. . , . С. 138-141.

120171. Шаповал Е. Взять на толчке: [Украинский рынок керамической сантехники]. . , . С. 146-148.

120172. Глава 3. Психология группового поведения в организации: [Определение и классификация организаций и групп. Структура группы. Сплоченность группы. Динамика развития команды]. . , . С. 52-108.

120173. Шаповал Е. Крен кранов: [Украинский рынок сантехнических смесителей]. . , . С. 149-150.

120174. Добрый Р. Иван Путилин, гений русского сыска. Гелеос. М., 2006. 304 с.

120175. Глава 4. Психологические факторы принятия решений: [Личностные факторы принятия решений. Система принятия решений Джонсона С. Феномены психологии принятия решений]. . , . С. 109-147.

120176. "Кибернетика электрических систем" Всесоюз. науч. семинар. (Абакан; 1989) ХІ сессия Всесоюзного научного семинара "Кибернетика электрических систем". "Электроснабжение промышленных предприятий". Б.в.. Абакан, 1989. 245 с.

120177. Глава 5.1. Сущность лидерства: [Лидеры и менеджеры: ключевое различие. Лидерские черты и поведение. Стили лидерства (демократический, автократичный)]. . , . С. 148-167.

120178. Кибернетические методы в диагностике. Зинатне. Рига, 1973. 126 с.

120179. Глава 5.3. Ситуационные теории эффективного управления: [Ситуационная теория Фидлера Ф., Херсея и Бланшарда]. . , . С. 166-178.

120180. Глава 6. Межличностные коммуникации и психология общения: [Определение и описание процесса коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Неформальное общение]. . , . С. 178-208.

120181. Кибернетические методы изучения природных ресурсов. ИК. Киев, 1980. 77 с.

120183. Глава 7. Производственные отношения. Конфликты и способы их решения: [Удовлетворенность работой. Предубеждение и дискриминация. Причины конфликтов и управление конфликтами]. . , . С. 209-231.

120184. Киблицкий В.А. Системы управления с бесконтактными логическими элементами. Энергия. М., 1976. 128 с.

120185. Кивилис С. С. Плотномеры. Энергия. М., 1980. 279 с.

120186. Кигурадзе И. Т., Чантурия Т.А. Асимптотические свойства решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений. Наука. М., 1990. 428 с.

120187. Warynska L.O. Economy of enterprise. ZNTU. Zaporizhzhya, 2006. 149 p.

120188. Попова О. Грибоежки: [Грибной рынок Украины]. . , . С. 152.153.

120189. Апдайк Д. Кролик, беги; Кентавр; Ферма. Лит. артистикэ. Кишинев, 1984. 630 с.

120190. Силивончик А. Нешуточные страсти: [Рынок бисквитных изделий в Украине]. . , . С. 154-156.

120191. Кидин И. Н. Термическая обработка стали при индукционном нагреве. Металлургиздат. Москва, 1950. 316 с. : ил., табл., черт.

120192. Кидин И.Н. Технологические особенности термической обработки стали с применением индукционного нагрева. Машгиз. М., 1959. 62 с.

120193. Кидин И.Н. Фазовые превращения при ускоренном нагреве стали. Металлургиздат. М., 1957. 94 с.

120194. Дикаленко М., Московчук Э. Ординарная ситуация: [Отечественный коньячный рынок]. . , . С. 157-161.

120195. Кидин И.Н. Физические основы электротермической обработки металлов и сплавов. Металлургия. М., 1969. 375 с.

120197. Рич М.Л. Отважный спаситель. АСТ. М., 2003. 349 с.

120198. Кидина Г.Н. Исследование влияния степени сжатия на работу 4-х тактного быстроходного дизеля с неразделенной камерой сгорания. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Каф. двигателей внутр. сгорания. Харьков, 1954. 15 с.

120199. Вильмонт Е. Нашла себе блондина !. КРПА Олимп, АСТ, Астрель. М., 2004. 270 с.

120200. Кидяров Б.Н. Кинетика образования кристаллов из жидкой фазы. Наука. Новосибирск, 1979. 136 с.

120201. Кузьменко А. А. Мотор-Сич. История - дорога в будущее. Злато-Граф. К., 2007. 213 с.

120202. Киевский автомобильно-дорожный ин-т Труды Киевского автомобильно-дорожного института. Госстройиздат УССР. К., 1960. 275 с.

120203. Киевский автомобильно-дорожный ин-т Труды Киевского автомобильно-дорожного института. Изд-во ун-та. К., 1960. 146 с.

120204. Киевский институт гражданского воздушного флота. Каф. начертательной геометрии и машиностроительного черчения Сборник научных трудов. Вопросы теории и практики начертательной геометрии. Б.в.. К., 1962. 86 с.

120205. Райан Н. Легенда любви. АСТ. М., 2003. 318 с.

120206. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

120207. Еременко А. Горячие головы: [Украинский фондовый рынок]. . , . С. 64-66.

120208. Луганцева Т.И. Женщина-цунами. Эксмо. М., 2005. 320 с.

120209. Гриньков Д. Корпоративные войны: [Отечественный банковский рынок]. . , . С. 68-71.

120210. Киевский институт гражданского воздушного флота Сборник научных трудов. Вопросы авиационной автоматики и вычислительной техники. Б.в.. К., 1961. 216 с.

120211. Киевский институт гражданского воздушного флота Сборник научных трудов. Вопросы авиационной автоматики и вычислительной техники. Б.в.. К., 1962. 187 с.

120212. Серова М.С. Египетские вечера. Эксмо. М., 2006. 320 с.

120213. Пашкеев С. Гремучая смесь из газа и воды: [Секреты успеха компании Jones Soda]. . , . С. 84-87.

120214. Киевский институт гражданского воздушного флота Сборник научных трудов. Трение, смазка и износ деталей машин. Б.в.. К., 1962. 206 с.

120215. Киевский институт гражданского воздушного флота Сборник научных трудов. Б.в.. К., 1962. 144 с.

120216. Денисова С.О. Я жулика люблю. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1999. 384 с.

120217. Успенская С. Голая правда. Центрполиграф. М., 2003. 410 с.

120218. Киевский институт гражданского воздушного флота Сборник научных трудов. Вопросы авиационной электротехники. Б.в.. К., 1963. 84 с.

120219. Андрущенко О. Фунт ліків: [Аптечный бизнес. Отечественный рынок аптечных учреждений]. . , . С. 116-121.

120220. Киевский институт гражданской авиации Сборник научных трудов. Вопросы надежности гидравлических систем. Б.в.. К., 1964. 178 с.

120221. Николаева Т. Мы спим, и нам снится: [Тенденции украинского рынка недвижимости]. . , . С. 134-136.

120222. Бек Ш. Гордо кирпичом: [Украинский рынок строительного кирпича]. . , . С. 138-141.

120223. Тараненко Г., Владимиров Д. Часть тушки: [Отечественное животноводство]. . , . С. 142-143.

120224. Киевский институт инженеров гражданской авиации Сборник научных трудов. Б.и.. К., 1967. 176 с.

120225. Киевский институт инженеров Сборник научных трудов. Гостехиздат УССР. К., 1954. 156 с.

120226. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120227. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия механико-машиностроения. Изд-во ун-та. К., 1964. 207 с.

120228. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия механико-технологическая. Изд-во ун-та. К., 1965. 139 с.

120229. Дикаленко М. FROST в рост: [Украинский рынок запорожских овощей]. . , . С. 144-147.

120230. В області 37 вузів, де навчається 113,8 тисячі студентів: [Статистичні дані щодо вищої освіти у Запорізькій області]. . , . С. 3.

120231. Силивончик А. За нами не отсыреет: [Украинский рынок сыра]. . , . С. 148-151.

120232. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2007.

120233. Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом. . , . С. 61-62.

120234. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1970. 94 с.

120235. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб. . , . С. 63-67.

120236. Крылья судьбы: [Запорожское машиностроительное когнструкторское бюро "Прогресс": история создания и выпуска первого реактивного двигателя]. . , . С. 5.

120237. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1971. 86 с.

120238. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1972. 72 с.

120239. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1973. 68 с.

120240. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1975. 112 с.

120241. Єрмоленко В. Правове становище сільськогосподарських акціонерних товариств. . , . С. 83-86.

120242. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1976. 96 с.

120243. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1977. 48 с.

120244. Шилин Д. Против паруса и ветра: [Запорожский яхт-клуб: современное состояние и проблемы развития]. . , . С. 1, 11.

120245. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1978. 58 с.

120246. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1979. 57 с.

120247. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1980. 51 с.

120248. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1981. 72 с.

120249. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1982. 74 с.

120250. Юрескул В. Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами: [Забезпечення населення чистою питною водою і санітарнимипослугами. Реформування сектору водопостачання]. . , . С. 92-94.

120251. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1983. 55 с.

120252. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1984. 75 с.

120253. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1985. 62 с.

120254. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1986. 16 с.

120255. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1987. 72 с.

120256. Пашков В. Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров'я як соціальної домінанти національної безпеки. . , . С. 105-108.

120257. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1988. 72 с.

120258. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1989. 44 с.

120259. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1990. 64 с.

120260. Киевский политехнический институт Вестник... Серия приборостроения. Изд. ун-та. К., 1991. 84 с.

120261. Єфремова К. Особливості промислової політики держави щодо ринку ювелірних виробів: господарсько-правовий контекст: [Визначення лікарських засобів. Проблема відбору препаратів для внесення до ... (див. анотацію)]. . , . С. 109-112.

120262. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1969. 195 с.

120263. Куц В., Арманов М. Рейдерство: кримінально-правовий аспект : [захоплення підприємств за допомогою насильства]. . , . С. 128-131.

120264. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1970. 204 с.

120265. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1973. 264 с.

120266. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1974. 254 с.

120267. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1975. 232 с.

120268. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1976. 199 с.

120269. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1977. 97 с.

120270. Микицей Н. Особливості приватизації у країнах з трансформаційною економікою. . , . С. 161-165.

120271. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1978. 112 с.

120272. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1979. 109 с.

120273. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1980. 112 с.

120274. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1981. 103 с.

120275. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1982. 101 с.

120276. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1983. 96 с.

120277. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1984. 89 с.

120278. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1986. 94 с.

120279. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1987. 96 с.

120280. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1988. 88 с.

120281. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1989. 94 с.

120282. Мопассан Гі де Твори. Дніпро. К., 1990. 670 с.

120283. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1990. 80 с.

120284. Киевский политехнический институт Вестник... Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1991. 131 с.

120285. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия радиотехники и электроакустики. Изд. ун-та. К., 1968. 214 с.

120286. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия теплоэнергетики. Изд. ун-та. К., 1968. 156 с.

120287. Сафронова Н.Н. Виктор Гюго. Просвещение. М., 1989. 176 с.

120288. Таев И. С., Буль Б. К., Годжелло А. Г., Дегтярь В. Г., Сливинская А. Г., Чунихин А. А. Основы теории электрических аппаратов. Высш.школа. Москва, 1987. 352 с.

120289. Киевский политехнический институт Вестник... Серия теплоэнергетики. Изд. ун-та. К., 1969. 122 с.

120290. Киевский политехнический институт Вестник... Серия теплоэнергетики. Изд. ун-та. К., 1970. 142 с.

120291. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2007.

120292. Мультатули В.М. Мольер. Просвещение. М., 1988. 142 с.

120293. Киевский политехнический институт Вестник... Серия теплоэнергетики. Изд. ун-та. К., 1971. 123 с.

120294. Киевский политехнический институт Вестник... Серия теплоэнергетики. Изд. ун-та. К., 1972. 92 с.

120295. Афанасьев А.Ю. Великие писатели. АСТ, Астрель, Ермак. М., 2004. 348 с.

120296. Посадас К. Пять синих мух. АСТ, Транзиткнига. М., 2006. 318 с.

120297. Малышева А. Ночь опасна. Центрполиграф. М., 2004. 428 с.

120298. Горбань Г.В. Свято-Покровский собор: [Свято-Покровский кафедральный собор в Александровске начала ХХ века]. . , . С. 5.

120299. Джеймс Ф.Д. Ухищрения и вожделения. АСТ, Ермак. М., 2003. 542 с.

120300. Ле Карре Д. Ночной администратор. Вагриус. М., 1994. 495 с.

120301. Bronte C. The Professor. Penguin books. London, 1995. 256 p.

120302. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2007.

120303. Беликов С. Б. Папа застал мое назначение на пост ректора в "машинке" : ["Прямая линия" ректора ЗНТУ С. Б. Беликова с читателями]. . , . С. 22.

120304. Киевский политехнический институт Вестник... Серия химическое машиностроение и технология. Лыбидь. К., 1990. 80 с.

120305. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2007.

120306. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1964. 210 с.

120307. Зайченко Д.Н. Управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка с использованием нейронных компьютерных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 175 с.

120308. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1966. 158 с.

120309. Дьяконов А.Г. Построение простых нормальный форм характеристическик функций классов в задачах распознавания с целочисленной и бинарной информацией [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 126 с.

120310. Киреев П.А. Методы контроля и идентификации информационных сигналов на основе синапс-нейроннык структур [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 146 с.

120311. ЗАТ СК "Запоріжжя-Аско-Таврія" : [основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства]. . , . С. 7.

120312. Долгов С.В. Разработка методов распознавания и построение информационно-поисковык систем идентификации человека по его фотопортрету [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 186 с.

120313. Горюшко И.А. Методы обеспечения надежности при передаче и аналитической обработке информации в системах мониторинга с использованием моделей нечетких множеств [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 175 с.

120314. Закаров Р.Е. Разработка логико-лингвистическик моделей управления и принятия решений на базе нечеткой логики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 172 с.

120315. Ивлева Е.В. Разработка и исследование интеллектуальных контролирующих систем с настраиваемой нечеткой экспертной подсистемой выставления оценок (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

120317. Гришин М.В. Методы сжатия изображений на основе дискретных ортгональных вейвлет преобразований (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

120318. Дюк В.А. Методология поиска логических закономерностей в предметной области с нечеткой системологией (на примере клинико-экспериментальных исследований) (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 35 с.

120319. Евдокимов А.А. Разработка математических моделей модулярных нейронных вычислительных структур для решения задач защиты данных в компьютерных сетях (Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 23 с.

120320. Евдокимов А.О. Синтез и анализ алгоритмов распознавания и оценки параметров изображений групповых точечных объектов в условиях ошибок обнаружения отдельных отметок (Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 23 с.

120321. Ильин Е.С. Интеллектуальная система анализа данных на основе нейроннык сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 177 с.

120322. Евдокимов А.О. Синтез и анализ алгоритмов распознавания и оценки параметров изображений групповых точечных объектов в условиях ошибок обнаружения отдельных отметок [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 190 с.

120323. Евдокимов А.А. Разработка математических моделей модулярных нейронных вычислительных структур для решения задач защиты данных в компьютерных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 202 с.

120324. Каган Е.В. Алгоритмы распознавания и классификации непрерывных сигналов на основе неравновесных нелинейных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 183 с.

120325. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2007.

120326. Михайлов Б. Каменная Могила - чем не чудо?: [О уникальности историко-археологического комплекса/ Интервью с директором комплекса Б.Михайловым записала И.Левченко]. . , . С. 4-5.

120327. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1968. 167 с.

120328. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1968. 183 с.

120329. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1970. 168 с.

120330. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1971. 139 с.

120331. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1972. 240 с.

120332. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1973. 220 с.

120333. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1974. 120 с.

120334. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1975. 80 с.

120335. Ливицький В. Економічне зростання 2006 року (порівняльний аналіз ). . , . С. 3-13.

120336. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1976. 96 с.

120337. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1977. 104 с.

120338. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1978. 96 с.

120339. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1979. 89 с.

120340. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1980. 105 с.

120341. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1981. 105 с.

120342. Лис І., Борисюк К. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів. . , . С. 14-19.

120343. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1982. 100 с.

120344. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1983. 99 с.

120345. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1984. 86 с.

120346. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1985. 88 с.

120347. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1986. 104 с.

120348. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1987. 95 с.

120349. Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на розвиток реального сектору економіки країни. . , . С. 20-34.

120350. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1988. 103 с.

120351. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1989. 94 с.

120352. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1990. 95 с.

120353. Киевский политехнический институт Вестник Киевского политехнического института. Серия электроэнергетики. Изд. ун-та. К., 1991. 86 с.

120354. Степаненко А. Деякі актуальні питання удосконалення управління банківською системою. . , . С. 35-42.

120355. Киевский ордена Ленина политехнический институт Известия .... Машгиз. Киев ; Москва, 1949. 303 с. : табл., номогр., черт.

120356. Киевский ордена Ленина политехнический институт Известия .... Машгиз. Киев ; Москва, 1950. 284 с. : ил., табл., черт.

120357. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1952. 376 с.

120358. Петрик О., Шоломицький Ю. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги: сутність, досвід використання в центральних банках. . , . С. 43-53.

120359. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1954. 207 с.

120360. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1954. 268 с.

120361. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1954. 293 с.

120362. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1955. 404 с.

120363. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1956. 463 с.

120364. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1957. 326 с.

120365. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1961. 151 с.

120366. Сю Э. Агасфер. Пресса. Москва, 1992. 304 с.

120367. Кудинов А.А. Использование распознавания образов для обработки и восстановления музыкальный сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 183 с.

120368. Лыу Дык Ккам Некоторые расширения в теории нечеткий реляционный баз данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 1387 с.

120369. Листик Е.М. Развитие способности к распознаванию эмоций в старшем дошкольном возрасте [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 178 с.

120370. Сю Э. Агасфер. Пресса. Москва, 1992. 304 с.

120371. Кудрявцев В.С. Применение нечетких лингвистических регуляторов для управления сложными динамическими объектами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 150 с.

120372. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника. . , . С. 54-59.

120373. Кузнецов М.В. Адаптивные методы цифровой обработки речевык и тональный сигналов в задачак обнаружения и распознавания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 155 с.

120374. Сю Э. Агасфер. Пресса. Москва, 1993. 304 с.

120375. Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів. . , . С. 60-66.

120376. Сю Э. Агасфер. Пресса. Москва, 1993. 304 с.

120377. Панченко А. Економіко-правові засади оцінювання банківської застави: [Визначення вартості майна]. . , . С. 66-72.

120378. Паливода К. Проблеми формування та використання інвестицій в сучасній економіці України. . , . С. 73-81.

120379. Сю Э. Агасфер. Пресса. Москва, 1993. 320 с.

120380. Киевский политехнический институт Известия Киевского политехнического института. Гостехиздат. Киев, 1961. 188 с.

120381. Колотуха С., Коваленко І. Кредитне забезпечення аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення. . , . С. 82-88.

120382. Сю Э. Агасфер. Пресса. Москва, 1993. 304 с.

120383. Ткаченко Н. Дослідження змін у структурі капіталу страхових компаній. . , . С. 89-94.

120384. Жулковська О. У нас нема зерна неправди за собою. Терно-граф. Тернопіль, 2007. 204 с.

120385. Донік О.М. Промислове підпприємництво дворянства України в ХІХ ст.: урядова політика, особливості розвитку, галузеві напрямки.. . , . С. 18-41.

120386. Котляр М.Ф. Структура і джерела Київського літопису ХІІ ст.: [Розкрито структуру Києвського літопису, що складається як із традиційних літописних статей, так із повістей військового характеру]. . , . С. 4-17.

120387. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120388. Баженова Г.Ю. Зміниу фаховій підготовці істориків у російських університетах 60-70-х рр. ХІХ ст.: [Дослідження проблеми реформування системи викладів для вищої школи Російської імперії]. . , . С. 41-54.

120389. Прядун Р. Через незадовільний стан екології діти в Запоріжжі хворіють частіше: [Рівень захворюваності, дитяча смертність: показники]. . , . С. 4.

120390. Невейкин М.Е. Алгоритмы распознавания типов летательных аппаратов методом динамических эталонов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 192 с.

120391. Ховрич С.М. З історії розвитку вищої технічної освіти в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах Київського політехнічного інституту). . , . С. 55-65.

120392. Энциклопедия Мудрости. Роосса. Можайск, 2007. 814 с.

120393. Тихонов А.К. Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії. . , . С. 65-74.

120394. Киселев В.В. Нечеткие алгоритмы в некоторых задачах распознавания и управления (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120395. Ясь О.В. В Липинський та неоромантизм (до 125-річчя від дня народження) : [неоромантизм, позитивізм, соціологія і історія у працях українського історика В. Липинського]. . , . С. 75-95.

120396. Кузнецов Ю.В. Формирование признаков для распознавания целей в сверхширокополосной радиолокации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 43 с.

120397. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120398. Бевз Т.А. Олександр Стронін та його роль у становленні політичної науки України: [Діяльність українського громадського діяча, історика О. Строніна]. . , . С. 96-109.

120399. Корнилов В.Ю. Инвариантное представление изображений для распознавания космических объектов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 35 с.

120400. Мальцев Е.М. Способы, алгоритмические средства и мультипроцессор распознавания образов на основе нелинейных отображений (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120401. Ігнатуша О.М. ВУЦТОК: невідома сторінка історії української церкви: [Виникнення та діяльність Всеукраїнського церковного тимчасового організаційного комітету (ВУЦТОК). 1930 р.]. . , . С. 109-122.

120402. Малек Мд. Абдул Исследование и разработка методов распознавания символов в ортокоординатной ассоциативной среде (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120403. Коавльський А. Запоріжжя в роки Великої Вітчизняної: [Основні події 1941-1943 рр.]. . , . С. 5.

120404. Матасов А.С. Идентификация состояний многомернык объектов на основе адаптивный моделей нечеткого логического вывода [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 138 с.

120405. Кисляков С.В. Разработка и исследование метода распознавания фонем русского языка на основе аппарата линейного предсказания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 203 с.

120406. Крыжановский М.В. Принципы нейроноподобной реализации систем Автономного Адаптивного Управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 131 с.

120407. Малек Мд. Абдул Исследование и разработка методов распознавания символов в ортокоординатной ассоциативной среде [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 207 с.

120408. Кираковский В.В. Алгоритмы и системы нечеткого вывода в задачах диагностики городскик инженернык коммуникаций [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 264 с.

120409. Меликов М.В. Разработка и исследование алгоритмического аппарата обработки видеоинформации, распознавания объектов и сцен в предопределенной ситуации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 264 с.

120410. Измакова О.А. Рекуррентные алгоритмы обучения и самообучения в теории распознавания образов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 112 с.

120411. Куркина М.В. Задачи динамического программирования и нечеткой кластеризации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 151 с.

120412. Лавриненко И.Н. Разработка математических методов моделирования модулярного нейропроцессора цифровой обработки сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. Ставрополь, 2005. 210 с.

120413. Левченко А.Ю. Разработка нейронных моделей для коррекции ошибок в компьютерных модулярных вычислениях [Электронный ресурс]. РГБ. Ставрополь, 2005. 187 с.

120414. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120415. Точилина Ю.Н. Концепт ZEIT в немецкой языковой картине мира [Электронный ресурс]. РГБ. Кемерово, 2005. 256 с.

120416. Місто за рік: [Соціально-економічний розвиток міста у 2007 році: промислове виробництво, заробітна плата, ринок праці, соціальний захист та ін.: показники]. . , . С. 2.

120417. Грибин А.С. Применение алгоритмов искусственных нейронных сетей для краткосрочного метеопрогноза [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 157 с.

120418. Федянина Л.И. Способы объективации концепта Geld в немецкой языковой картине мира [Электронный ресурс]. РГБ. Кемерово, 2006. 196 с.

120419. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І півріччя 2007 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 29.08.2007 р. № 9. . , . С. 3-7.

120420. Каменский С.А. Автоматическое распознавание шоковых ритмов сердца методом межпорогового частотновременного [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 126 с.

120421. Вінцьковський Т.С., Нікульча І.Я. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941-1944 рр.): [Націоналістичний рух опору на окупованій Румунією території України]. . , . С. 123-134.

120423. Шнякина Н.Ю. Перцептивные концепты в немецкой языковой картине мира и их метафорический потенциал. РГБ. Омск, 2006. 235 с.

120424. Даниляк П.Г. Барська конфедерація: хід подій та наслідки: [Криза Речі Посполитої в 1768-1772 рр.]. . , . С. 134-145.

120425. Дюк В.А. Методология поиска логических закономерностей в предметной области с нечеткой системологией [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 312 с.

120426. Карантаев В.Г. Разработка и исследование автоматизированного электропривода на базе вентильного двигателя с нечетким регулятором скорости [Электронный ресурс]. РГБ. Липецк, 2006. 187 с.

120427. Киевский политехнический институт Сборник научных трудов аспирантов Киевского политехнического института. КПИ. К., 1961. 280 с.

120428. Казанский Д.Б. Прямое распознавание молекул главного комплекса гистосовместимости в иммунном ответе на клетки аллогенных опухолей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 371 с.

120429. Альмяшова Л.В. Концепт BLUT и его языковая актуализация [Электронный ресурс]. РГБ. Барнаул, 2006. 182 с.

120430. Киевский политехнический институт Труды Киевского политехнического института. КПИ. К., 1961. 280 с.

120431. Киевский политехнический институт Труды Киевского политехнического института. КПИ. К., 1962. 253 с.

120432. Ле Дай Фонг Распознавание радиолокационных целей по дальностному портрету с использованием аппарата нейронных сетей в целях мониторинга воздушного пространства [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 129 с.

120433. Лореш М.А. Разработка и исследование алгоритмов муравьиной колонии для решения задач оптимального размещения предприятий [Электронный ресурс]. РГБ. Омск, 2006. 116 с.

120434. Григорьева К.В. Аппроксимация критериального функционала в задачах математической диагностики [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 194 с.

120435. Кижнер А.Х., Корзун И.И. Ремонт пароводяной арматуры энергетических блоков. Энергия. М., 1976. 88 с.

120436. Кизиков Э.Д., Верник Е.Б., Кошевой Н.С. Алмазно-металлические композиции. Тэхника. К., 1988. 134 с.

120437. Покровский Г.П. Электроника в системах подачи топлива автомобильных двигателей. Машиностроение. М., 1990. 174 с.

120438. Кизилов В.У., Максимов В.М., Смилянский И.И. Измерительные преобразователи активной мощности энергообъектов. Вища школа. Харьков, 1983. 167 с.

120439. Литвиненко С.Л. Алгоритмы распознавания речевых команд в управляющих системах [Электронный ресурс]. РГБ. Волгоград, 2005. 183 с.

120440. Нгуен Вьет Чунг Синтез нечетких регуляторов для систем управления техническими объектами с ограниченной неопределенностью [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 131 с.

120441. Караваев М.В. Применение нечеткой логики в системах автономного адаптивного управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 109 с.

120442. Кушнир Д.А. Исследование и разработка нейросетевых методов анализа и обработки речевого сигнала в задаче распознавания речи [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 185 с.

120443. Кикель П. В. Математизация научного знания. Университетское. Минск, 1989. 87 с.

120444. Кикин А.И., Санжаровский Р.С., Трулль В.А. Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном. Стройиздат. М., 1974. 145 с.

120445. Иванов Н. Е., Воскобойник Э. З., Варфоломеев В. У. Тепловозы промышленного железнодорожного транспорта. Вища шк.. Киев, 1987. 359 с.

120446. Кикоин А. К. Молекулярная физика. Наука. М., 1976. 480 с.

120447. Ксеневич И.П., Гуськов В.В., Бочаров Н.Ф. Тракторы. Проектирование, конструирование и расчет. Машиностроение. М., 1991. 543 с.

120448. Кикоин А. К., Кикоин И. К. Молекулярная физика. Физматгиз. М., 1963. 500 с.

120449. Гуськов В.В., Велев Н.Н., Атаманов Ю.Е. Тракторы. Машиностроение. М., 1988. 376 с.

120450. Савченко С.В. Полемічна література XVI-XVII ст. в українській історіографії: [Православно-католицька полеміка XVI-XVII ст.]. . , . С. 158-174.

120451. Киксин И.К. Рассказы о физике и физиках. Наука. М., 1986. 154 с.

120452. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика. Просвещение. М., 1977. 224 с.

120453. Яременко В.І. Світова історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання: [співвідношення історії міфотворчості у світогляді та творчій спадщині Шевченка]. . , . С. 174-188.

120455. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика. Просвещение. М., 1980. 224 с.

120458. Шевченко В.М. Проблема ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХІХ-початку ХХ ст. в історіографії. . , . С. 188-205.

120459. Киколашвили В.Ф. Исследование механизмов автоматического питания штучными скрепляющими деталями. Грузинский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. Тбилиси, 1965. 22 с.

120460. Киколов А. И. Обучение и здоровье. Высш. школа. М., 1985. 104 с.

120461. Килиас Х.П. Определение оптимальных геометрических условий обработки при бесцентровом врезном шлифовании. МСИИ. М., 1970. 14 с.

120462. Енциклопедія Сучасної України. НАН України. К., 2006. 711 с.

120463. Килин С.Я. Квантовая оптика. Навука і тэхніка. Минск, 1990. 175 с.

120464. Кильдишев Г.С., Аболенцев Ю.И. Многомерные группировки. Статистика. М., 1978. 160 с.

120465. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120466. Психологія вирішення конфліктів. Р.И.Ф.. К., Х., 2006. 320 с.

120467. Терський С.В. Військова справа у Галицько-Волинській державі (археологічний аспект). . , . С. 8-18.

120468. Кильчевский Н.А., Кильчинская Г.А., Ткаченко Н.Е. Аналитическая механика континуальных систем. Наук. думка. Киев, 1979. 188 с.

120469. Івченко О. "АвтоЗАЗ" - підприємство європейського рівня: [Діяльність підприємства і екологічні проблеми: статистичні дані, політика підприємства у сфері поводження з відходами]. . , . С. 3.

120470. Кильчевский Н. А. Динамическое контактное сжатие твердых тел. Удар. Наукова думка. Киев, 1976. 314 с.

120471. Виноградська Л.І. Предмети озброєння та обладунків XIV-XV ст. зрозкопок замків на побужжі. . , . С. 74-84.

120472. ДСТУ 2273:2006. Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 40 с.

120473. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики. Наука. М., 1972. 456 с.

120474. ДСТУ 4032-2001. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. Держспоживстандарт України. Київ, 2001. 60 с.

120475. Войтович Л.В. Реформи армії князями Данилом Романовичем та Левом Даниловичем у середені ХІІІ ст.: [Діяльність князів Данила Романовича та Лева Даниловича (близько 1228-1301) як військових організаторів]. . , . С. 89-93.

120476. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120477. Концепція розвитку ринків КП "Запоріжринок" з продажу продовольчих та непродовольчих товарів : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 17.10.2007 р. № 37. . , . С. 5.

120478. Кійко В.І. Військово-політична діяльність галицько-волинського князя-короля Данила у часи монгольської навали. . , . С. 93-99.

120479. Базові поняття. Держспоживстандарт України. К., 1994. 53 с.

120480. Денісов Я.Я. Формування військових ідеалів та етичних поглядів запорізького козацтва (від зародження до Хмельницького): [Етичні норми, військові цінності українського козацтва]. . , . С. 119-124.

120481. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2006 рік : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 17.10.2007 р. № 17. . , . С. 6.

120482. Кильчевский Н.А. Механика континуальных систем. Наук. думка. К., 1984. 432 с.

120483. Кильчевский Н.А. Основы аналитической механики оболочек. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 354 с.

120484. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Держспоживстандарт України. К., 1994. 89 с.

120485. Кильчевский Н.А., Ремизова Н.И., Шепелевская Н.Н. Основы теоретической механики. Техніка. Киев, 1968. 260 с.

120486. Мандзій А.О. Дослідження облоги Збаража (1649 р.): [Видатні події Козацької Національної Визвольної Війни]. . , . С. 124-130.

120487. Багатомовнитй тезаурус. Держспоживстандарт України. К., 2001. 77 с.

120488. Кильчевский Н.А., Ремизова Н.И., Кильчевская Е.Н. Основы теоретической механики. Вища школа. Киев, 1986. 296 с.

120489. Кильчевский Н. А. Теория соударений твердых тел. Гостехиздат. Ленинград ; Москва, 1949. 254 с. : ил.

120490. Кильчевский Н.А. Теория соударений твердых тел. Наукова думка. Киев, 1969. 246 с.

120491. ДСТУ 4423-2:2005. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). Держспоживстандарт України. Київ, 2001. 44 с.

120492. Васильєв В.В. Запорізьки козаки як благодійники: [Благодійна та доброчинна діяльність українських козаків]. . , . С. 130-134.

120493. Кильчевский Н. А. Элементы тензорного исчисления и его приложения к механике. Гостехиздат. М., 1954. 167 с.

120494. Кондрач Я.С. Іван Крип'якевич як фундатор української військово-історичної науки. . , . С. 148-154.

120495. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 47 с.

120496. Ким В. В., Синицын Е. С., Конев А. Д. Бейсик за 30 часов. Кн. изд-во. Новосибирск, 1989. 160 с.

120497. Дещинський Л.Є., Постоловський Р.М. З історії створення Збройних сил Української Народної Республіки (березень 1917-квітень 1918 рр.). . , . С. 158-164.

120498. Ким Д.П. Методы поиска и преследования подвижных объектов. Наука. М., 1989. 336 с.

120499. Зінкевич Р.Д. Національне військове будівництво в період Української Центральної Ради. . , . С. 165-171.

120500. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59 -2003 (ИСО 5963-85), IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2004. 5 с .

120501. Ким Е.И., Жуковская В.Н., Степаненко И.М. Интеграл функции комплексного переменного, ряды и конфортные отображения. ХПИ. Харьков, 1963. 80 с.

120502. Гетьманчук М.П. Військові формування Нестора Махна періоду національно-визвольних змагань українського народу (1918-1921 рр.). . , . С. 171-180.

120503. Голубко В.Є. Український офіцерський корпус у визвольних змаганнях 1917-1920 рр.. . , . С. 180-188.

120504. Ким Е.И., Жуковская В.Н., Степаненко И.М. Элементы теории функций комплексного переменного. ХПИ. Харьков, 1962. 58 с.

120505. Бежук О.М. Участь жіноцтва в українському національно-визвольному русі початку ХХ століття: [Участь українського жіноцтва в суспільному житті Східної Галичини та національно-визвольних змаганнях 1914-1919 рр.]. . , . С. 194-200.

120506. Ким И. В. Организация управления хозрасчетом в строительстве. КПИ. Караганда, 1990. 70 с.

120507. Берест І.Р. Виселенці та біженці з Галичини й Волині в роки Першої світової війни: [Причини та наслідки масового виселення та біженства населення з Галичини й Волині]. . , . С. 201-207.

120508. Кимбарк Э. Синхронные машины и устойчивость электрических систем. Госэнергоиздат. М., 1960. 392 с.

120509. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120510. Тарабан В.М., Голик М.М. Другий зимовий похід армії Української Народної Республіки: [Другий Зимовий похід військ УНР з метою відновлення української державності]. . , . С. 224-229.

120511. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2007 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 25.10.2007 № 417. . , . С. 6.

120512. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

120513. Кимель Л. Р., Машкович В. П. Защита от ионизирующих излучений. Атомиздат. М., 1972. 312 с.

120514. Цифри та факти: [Соціальна сфера міста]. . , . С. 4.

120515. Мазіпчук П.Д. Українські військові з'їзди за доби Центральної Ради: агітаційно-пропагандистський аспект: [Військові з'їзди як масові заходи агітаційно-пропагандистської роботи]. . , . С. 230-238.

120517. Медвідь О.В. Військово-організаційна діяльність Дмитра Паліїва у 1914-1920 рр.: [Діяльність старшини Легіону Українських Січових Стрільців і Галицької армії Д.Паліїва]. . , . С. 239-243.

120518. Кимов В.С. Исследование влияния характера давления и некоторых факторов на кристаллизация и физико-механические свойства прессованного металла. Московский вечерний металлургический ин-т. М., 1965. 30 с.

120519. Томюк І.М., Кутовой В.А. Причини поразки армії УНР у війні з російсько-більшовицькими військами 1917-1918 рр.: [Досвід державного та військового керівництва УНР в умовах українсько-більшовицьких відносин]. . , . С. 256-261.

120520. Лещинский Л. К., Самотугин С. С. Слоистые наплавленные и упрочнённые композиции. Новый мир. Мариуполь, 2005. 392 с.

120521. Зінкевич Ю.І. Акт злуки Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки - перший крок до створення єдиної самостійної української держави. . , . С. 268-271.

120522. ДСТУ EN ISO 9934-2:2005. Контроль магнітопорошковий. Ч. 2. Засоби контролювання (EN ISO 9934-2:2002, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 16 с .

120523. Кинан Д. Термодинамика. Госэнергоиздат. М., 1963. 280 с.

120524. Іллічов С.Г. Деякі аспекти бойового застосування панцирних потягів українськими збройними формуваннями у 1917-1920 рр.. . , . С. 280-284.

120525. ДСТУ EN ISO 9934-1:2005. Контроль магнітопорошковий. Ч. 1. Загальні вимоги (EN ISO 9934-1:2001, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 14 с .

120526. Кинасошвили Р. С. Профилирование быстровращающегося неравномерно нагретого диска по заданным эквивалентным напряжениям. Оборонгиз. [Б. м.], 1949. 12 с. : табл., черт.

120527. Дурач В.М. Роль гетьмана П.Скоропадського у розбудові незалежної української держави (військово-політичний аналіз): [П.Скоропадський як військово політичний діяч]. . , . С. 285-288.

120528. Скорич Л.В. Розробка стратегічних військових операцій об'єднаних українських армій 15-30 липня 1919 р.: [Військові операції Галицької і Наддніпрянської армій]. . , . С. 288-301.

120529. ДСТУ EN ISO 3452-3:2005. Капілярний контроль. Ч. 3. Контрольні зразки (EN ISO 3452-3:1998, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 6 с .

120530. Рудь М.С. Армія Української Народної Республіки напередодні та на початковому етапі польсько-російської війни. . , . С. 293-301.

120531. Пулим О.В., Томюк І.М. Народний рух опору проти більшовизації України. . , . С. 301-309.

120532. Розділ 2.1. Педагогіка Давнього Світу. . , . С. 90-105.

120533. Розділ 2.2. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі: [Система лицарського виховання. Середньовічні навчальні заклади. Університетське виховання]. . , . С. 106-111.

120534. Розділ 2.3. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження і Реформації: [Гуманізм і гуманісти. Теоретики і практики епох: Я.А. Коменський та ін.]. . , . С. 112-123.

120535. Чеберкус Д. Системні підходи до державного регулювання інноваційного розвитку України в умовах глобалізації. . , . С. 4-6.

120536. Розділ 2.4. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва: [Ідеї Дж. Локка, К.А. Гельвеція, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо]. . , . С. 124-135.

120537. Розділ 2.5. Європейська класична педагогіка кінця XVIІІ - першої половини XІХ ст.: [Педагогічні ідеї Г. Песталоцці, В. Гумбольдта, Р. Оуена та ін.]. . , . С. 136-149.

120538. Розділ 2.7. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (ІХ - ХІV ст.) та періоду Відродження в Україні (ХVІ - середина ХVІІІ ст.): [Основні діячі та навчальні заклади]. . , . С. 168-181.

120539. Бухгалтерия: право, налоги, консультации : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

120540. Розділ 3. Дидактика - теорія освіти і навчання: [Дидактика як наука. Засоби, методи, форми, закони та принципи навчання. Сучасні технології навчання. Зміст навчання]. . , . С. 214-407.

120541. Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна та світ: [Сталий розвиток України в умовах глобалізації]. . , . С. 7-9.

120542. Розділ 4.2. Закономірності і принципи виховання. . , . С. 423-431.

120543. Шкворець Ю. Про посилення взаємодії інституцій національної інноваційної системи України. . , . С. 10-12.

120544. Розділ 4.4. Методи виховання та самовиховання. . , . С. 452-476.

120545. Розділ 5.1. Управління і педагогічний менеджмент у загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 523-544.

120546. Методика проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы государственного финансового аудита деятельности субъектов хозяйствования: Утверждено 9 октября 2007 года №232. . , . С. 34-45.

120547. Кузнецова И. Эффективность образования в инновационной системи: факторы и стратегии: [Проблемы неэффективности образования. Меры по преодолению неэфективностиобразования....(см. аннотацию)]. . , . С. 16-21.

120548. Заец Р. О направленности научно-технической и инновационной политики на решение проблем экоустойчивого развития: [Межународное сотрудничество в области экологии...(см. аннотацию)]. . , . С. 26-31.

120549. Демехин В. Целеполагание как элемент системы деятельности по инновационному развитию региона. . , . С. 32-35.

120550. Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети. . , . С. 36-39.

120551. Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестеційної політики. . , . С. 40-42.

120552. Бардачов Ю., Наумов О., Наумова Л. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки Херсонської області: точка зору Херсонського національного технічного університету. . , . с. 43-45.

120553. ДСТУ EN ISO 3452-2:2005. Капілярний контроль. Ч. 2. Контрольні дефектоскопічних матеріалів (EN ISO 3452-2:2000, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 22 с .

120554. ДСТУ EN 12084:2005. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації (EN 12084:2001, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 6 с .

120555. Качала Т. Особливості у формуванні та реалізації інноваційного потенціалу регіону. . , . С. 46-47.

120556. Кинасошвили Р. С. Расчет поршневого пальца авиационного двигателя. Оборонгиз. [Б. м.], 1947. 13 с. : ил., табл., черт.

120557. Коновалова Т.В. Концепт VERTRAUEN в немецком языковом сознании [Электронный ресурс]. РГБ. Иркутск, 2006. 138 с.

120558. Искра Н.Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 158 с.

120559. ДСТУ 4423-1:2005. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 28 с .

120560. Доронин В.А. Генетический алгоритм для поиска логических закономерностей в данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 136 с.

120561. Жолобов Д.А. Синтез нейронных сетей с адаптивной топологией [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 190 с.

120562. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. Физматгиз. М., 1962. 387 с.

120563. Мансуров А.В. Алгоритмы обработки данных радиоволнового дистанционного зондирования поверхности Земли на основе искусственных нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. Барнаул, 2006. 128 с.

120564. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. Физматгиз. М., 1963. 387 с.

120565. Кинасошвили Р. С. Сопротивление материалов. Наука. М., 1975. 384 с.

120566. ДСТУ ISO 7590:2005. Стрічки конвеєрні із сталевим кордом. Методи визначення загальноъ товщини зовнышнього шару (ISO 7590:2001, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 5 с .

120567. Колесов Д.А. Приближенный поиск в базах данных на основе метрических деревьев [Электронный ресурс]. РГБ. Казань, 2006. 148 с.

120568. Кинг Г.Дж. Руководство по звукотехнике. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 384 с.

120569. Кинг Г.Дж. Устранение неисправностей транзисторных устройств. Энергия. М., 1973. 110 с.

120570. ДСТУ ISO/TR 10828:2005. Черв'ячні передачі. Геометрія профілів черв'яка (ISO/TR 10828:1997, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 21 с .

120571. Ленович А.С. Задачи распознавания для объектов, задаваемых наборами разнородных признаков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 112 с.

120572. Липецкий А.И. Элементы программного обеспечения диалоговой системы распознавания внутреннего строения объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 186 с.

120573. ДСТУ 3400:2006. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 39 с.

120574. Дюсембаев А.Е. Условия корректности алгебраических замыканий эвристических алгоритмов распознавания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 90 с.

120575. Денисова Р.А. Методы распознавания, основанные на минимизации нормальных форм функций К-значной логики, и их применение [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 127 с.

120576. Егоров Ю.А. Разработка метода сведения общей задачи нелинейного программирования к задаче безусловной оптимизации и решение задачи оптимизации в нечетких условиях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 152 с.

120577. Ицков А.Г. Корректные алгоритмы распознавания в задачах с дискретной обучающей информацией [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 83 с.

120578. ДСТУ EN 12522-1:2005. Перевезення для приватних осіб. Ч. 1. Визначення послуг (EN 12522-1:1998, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 8 с .

120579. Кинг Д. Создание эффективного программированого обеспечения. Мир. М., 1991. 287 с.

120580. ДСТУ EN 12522-2:2005. Перевезення для приватних осіб. Ч. 2. Надання послуг (EN 12522-2:1998, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 6 с .

120581. Кинг Р., Смит Г. Антенны в материальных средах. Мир. М., 1984. 416 с.

120582. Данг Динь Куанг Оценки достоверности импликативных и функциональных закономерностей при распознавании в булевом пространстве признаков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 105 с.

120583. Кинг Р., Смит Г. Антенны в материальных средах. Мир. М., 1984. 822 с.

120584. Дмитриева Н.В. Создание моделей слабо структурированных объектов на базе сетей фреймов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 191 с.

120585. Кинг-Хили Д. Теория орбит искусственных спутников в атмосфере. Мир. М., 1966. 189 с.

120586. Кудряшова Т.Е. Исследование проблем принятия решений в пространствах нечетких бинарных отношений и (или) в условиях неполной информации [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2007. 124 с.

120587. Кинджери В. Д. Измерения при высоких температурах. Методы измерения свойства материала при температуре выше 1400 С, влияние различных факторов. Металлургиздат. М., 1963. 466 с.

120588. Киндлер Е. Языки моделирования. Энергоатомиздат. М., 1985. 288 с.

120589. ДСТУ EN 1712:2005. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий. Рівні приймання (EN 1712:1997, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 8 с .

120590. Кобелев В.Ю. Сжатие сигналов и изображений при помощи оптимизированных вейвлет-фильтров [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 169 с.

120591. Маматов Е.М. Применение информационной меры однородности в задачах автоматической классификации объектов и распознавания образов [Электронный ресурс]. РГБ. Белгород, 2007. 161 с.

120592. Морозов А.В. Разработка фреймово-продукционной синтеза цифровых автоматов на основе метода спецификации состояний и ее программная реализация средствами реляционной СУБД [Электронный ресурс]. РГБ. Казань, 2007. 104 с.

120593. Дьяченко И.В. Разработка методов и алгоритмов модулярной фильтрации для задач распознавания и классификации образов [Электронный ресурс]. РГБ. Ставрополь, 2007. 208 с.

120594. Красовская Л.В. Моделирование процессов самообучения интеллектуальных систем на нечетких семантических сетях в недоопределенных средах [Электронный ресурс]. РГБ. Махачкала, 2007. 185 с.

120595. Молчанов А.Ю. Разработка и исследование моделей автоматической оптимизации при задании параметров модели в виде нечетких интервалов [Электронный ресурс]. РГБ. Таганрог, 2007. 187 с.

120596. Липинский Л.В. Алгоритмы генетического программирования для формирования интеллектуальных информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2007. 171 с.

120597. Корябкина И.В. Эффективные способы и средства описания изображений в задачах распознавания [Электронный ресурс]. РГБ. Львів, 2007. 141 с.

120598. Жуков В.Г. Моделирование сложных систем коэволюционным алгоритмом генетического программирования [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2007. 164 с.

120599. Матвеев А.М. Всеракурсное распознавание радиолокационных изображений наземных (надводных) объектов с сегментацией пространства признаков на зоны квазиинвариантности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 187 с.

120600. Ильин С.В. Характеризация структурных особенностей биомедицинских изображений с помощью специализированных нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 119 с.

120601. Левин К.Е. Исследование алгоритмов обработки речевых сигналов при распознавании команд в системах компьютерной телефонии [Электронный ресурс]. РГБ. Владимир, 2007. 151 с.

120602. ДСТУ EN 1714:2005. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий (EN 1714:1997, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 26 с .

120603. Катасев А. С. Нейронечёткая модель и программный комплекс формирования баз знаний экспертных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 197 с.

120604. ДСТУ EN 1713:2005. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий (EN 1713:1998, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 11 с .

120605. Кинематика. Динамика. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1975. 143 с.

120606. Кудряшова Т.Е. Исследование проблем принятия решений в пространствах нечетких бинарных отношений и (или) в условиях неполной информации (Электронный ресурс). РГБ. СПб., 2007. 27 с.

120607. Кинематика, динамика и точность механизмов. Машиностроение. М., 1984. 224 с.

120608. Мансуров А.В. Алгоритмы обработки данных радиоволнового дистанционного зондирования поверхности Земли на основе искусственных нейронных сетей (Электронный ресурс). РГБ. Барнаул, 2006. 27 с.

120609. Балдин А.М., Гольдинский В.И., Максименко В.М., Розенталь И.Л. Кинематика ядерных реакций. Атомиздат. М., 1968. 455 с.

120610. Истомин С.Н., Шувалов С.А., Попов П.К. Кинематическая точность приборных волновых передач. Машиностроение. М., 1987. 160 с.

120611. Доронин В.А. Генетический алгоритм для поиска логических закономерностей в данных (Электронный ресурс). РГБ. М., 2006. 21 с.

120612. Кинетика высокотемпературных процессов. Металлургия. М., 1965. 444 с.

120613. Григорьева К.В. Аппроксимация критериального функционала в задачах математической диагностики (Электронный ресурс). РГБ. СПб., 2006. 25 с.

120614. Кинетика деформирования и разрушения композиционных материалов. Физико-технический ин-т им. А.Ф.Иоффе. Ленинград, 1983. 223 с.

120615. Кинетика и аэродинамика процессов горения топлив. Наука. Москва, 1969. 153 с.

120616. Кушнир Д.А. Исследование и разработка нейросетевых методов анализа и обработки речевого сигнала в задаче распознавания речи (Электронный ресурс). РГБ. М., 2006. 23 с.

120617. Коновалова Т.В. Концепт VERTRAUEN в немецком языковом сознании (Электронный ресурс). РГБ. Иркутск, 2006. 27 с.

120618. Кинетика и механизм образования твердой фазы. УПИ. Свердловск, 1968. 131 с.

120619. Колесов Д.А. Приближенный поиск в базах данных на основе метрических деревьев (Электронный ресурс). РГБ. Казань, 2006. 23 с.

120620. Кинетика и механизм реакций образования полимеров. Наук. думка. К., 1977. 142 с.

120621. Точилина Ю.Н. Концепт ZEIT в немецкой языковой картине мира (Электронный ресурс). РГБ. Кемерово, 2005. 24 с.

120622. Терон І. Диференціація інноваційого простору і формування стратегій регіонального розвитку. . , . С. 48-51.

120623. Романенко С. Структура внешней торговли как отражение тенденций инновационного развития регионов Украины. . , . С. 52-53.

120624. Денисюк В., Никитенко П., Цилибина В., Кулаков Г., Румянцева Ю., Солоьев В. Состояние, проблемы и перспективы активизации инновационного развития Беларуси и Украины. . , . С. 56-60.

120625. Саліхова О. Державна політика окремих країн щодо розвитку національних високо-технологічних секторів. Уроки для України. . , . С. 61-65.

120626. МАкогон Ю., Медведкин Т. Инновационные процессы и конкуренция на мировых рынках. . , . С. 66-69.

120627. Губаев Ш., Ардашева Е. Характеристика экономического, кадрового и инновационного потенциала нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. . , . С. 68-69.

120630. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика. Просвещение. М., 1971. 255 с.

120632. Власенко О. Оцінка ринкового потенціалу інноваційної технології. . , . С. 70-74.

120633. Дзюблюк О.В. Валютна політика. Знання. К., 2007. 422 с.

120634. Кинетика и механизм ускоренного окисления низкоуглеродистых сталей, полученных из лома. [б. и.]. [Б. м.], Б.г.

120635. Кинетика и распространение пламени. Изд-во Акад. наук СССР. Москва, 1959. 52 с.

120636. Красовская О., Грига В. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине. . , . С. 75-77.

120637. Кинетика и термодинамика взаимодействия газов с жидкими металлами. Наука. М., 1974. 207 с.

120638. Кинетика и электродные процессы в водных растворах. Наук. думка. К., 1983. 152 с.

120639. Кинетика неравновесных электронных и электрон-колебательных систем. Штиинца. Кишинев, 1982. 139 с.

120640. Кинетика обменных взаимодействий и термодинамические свойства металлургических расплавов. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1983. 112 с.

120641. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779. . , . С. 13-17.

120642. Кинетика процесса растворения карбидо в аустените подшипниковых сталей. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

120643. Порядок встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації...(див. анотацію). . , . С. 24-36.

120645. Литвин Ю. Зміни в законодавстві про господарські товариства: [Законодавство україни про господарські товариства]. . , . С. 37-40.

120646. Ступак Ю. Оценка запасов приих выбытии: [Бухгалтерский учет и оценка запасов]. . , . С. 44-56.

120647. Стельмах Л. Інвентаризація на підприємстві. . , . С. 57-66.

120648. Кинетика сульфидирования сплавов никель-алюминий в атмосфере водород-сернистый водород при температура 700 С. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

120649. Лучанинов С. Нормирование конструкторских работ. . , . С. 74-79.

120650. Підлужна Н. Індексація грошових доходів: [Обчислення суми індексації грошових доходів]. . , . С. 80.

120651. Зарецька Ж. Використання тракторів у сільському господарстві: розрахунок економічної ефективності: [Визначення структури енергоресурсів, енергозбереження; економічної ефективності машинно-тракторного парку]. . , . С. 81-86.

120652. Овечкин А. Эффективные приемы борьбы с конкуренцией в Интернете. . , . С. 2-4.

120653. Кий М. Оцінювання вартості бренду. . , . С. 13-18.

120654. Маклаков А. Г. Общая психология. Питер. СПб., 2008. 583 с.

120655. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2007. 178 с.

120656. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2007. 222 с.

120657. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2007. 48 с.

120658. Тамберг В., Бадьин А. Логика архитектуры бренда и причины покупки. . , . С. 19-24.

120659. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2007. 48 с.

120660. Кинетика электронных процессов в примесных полупроводниках и полупроводниковых приборах. Штиинца. Кишинев, 1987. 107 с.

120661. Загородній А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. Знання. Київ, 2007. 550 с.

120662. Кинетические закономерности восстановления окисных систем. Металлургия. М., 1980. 104 с.

120663. Дымшиц М. Восприятие бренда покупателями: дагностика и управление "образом бренда". . , . С. 25-31.

120664. Белецкий А. Нейминг от "чайников": [Создание звучних запоминающихся названий предприятий]. . , . С. 32-37.

120665. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Академвидав. Київ, 2003. 568 с.

120666. Ванчугов А. Ароматный бум: [Аромамаркетинг, аромадизайн]. . , . С. 46-49.

120667. Акопян Т. Потенциал и перспектива применения запахов в рекламе. . , . С. 50-55.

120668. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2007. 44 c.

120669. Лесник А. Л. Гостиничный маркетинг. КНОРУС. М., 2007. 232 с.

120670. Діяльність Наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги: [Участь науковців, громадськості у вирішенні екологічних проблем]. . , . С. 4-6.

120671. Ангурець О.В. Вплив генетично змінених організмів на навколишнє середовище: [Впровадження генних технологій у сільське господарство, тваринництво, харчову промисловість впливає на еволюційний процес]. . , . С. 12.

120672. Томільцева А.І. Проблеми порядкування водоохоронних зон, прибрежних захисних смуг малих річок Київської області (на прикладі р. Тарган): [Забруднення малих річок Київської області]. . , . С. 13-14.

120673. Ісаєнко В.М., Білявський Г.О. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХ столітті: [Державна система екологічної безпеки]. . , . С. 14-17.

120674. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2007. 41 с.

120675. Размєтаєва Ю.С. Правове регулювання біобезпеки України: [Безпека використання генетично модифікованих організмів у сільському господарстві, харчовій промисловості, медицині. Правові аспекти.]. . , . С. 24.

120676. Сандул В.А. Каховське водосховище - "гаряча точка" Дніпровського каскаду: [Забруднення промисловимивідходами р. Дніпра та Каховського водосховища]. . , . С. 25-26.

120677. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2007. 80 с.

120678. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2007. 96 с.

120679. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2007. 107 с.

120680. Шепель О. П'ять надзвичайно гострих екологічних проблем України: [П'ять екологічних проблем України: Чорнобильська аварія, збереження та якість питної води, земельних ресурсів, лісових насаджень]. . , . С. 29-31.

120681. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2007. 72 с.

120682. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2007. 96 с.

120683. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2007. 64 с.

120684. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2007. 160 с.

120685. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2007. 32 с.

120686. Кинетические и термодинамические свойства нормальных и сверхпроводящих систем. Штиинца. Кишинев, 1987. 87 с.

120687. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики. Знання. Київ, 2006. 294 с.

120688. Дуткевич Т. В., Савицька О. В. Практична психологія: вступ у спеціальність. Центр учбової літератури. К., 2007. 256 с.

120689. Кинетическое и морфологическое изучение процесса сульфидирования монокристаллического оксида никеля. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

120690. Карлін М. І. Фінансова система України. Знання. К., 2007. 324 с.

120691. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку. Знання. К., 2007. 566 с.

120692. Кинетические эффекты в молекулярных и твердотельных системах во внешних полях. Штиинца. Кишинев, 1990. 111 с.

120693. Русинка І. І. Психологія. Знання. К., 2007. 367 с.

120694. Кини Р. Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях : предпочтения и замещения. Радио и связь. М., 1981. 560 с.

120695. Кини Р. Л. Размещение энергетических объектов : выбор решений. Энергоатомиздат. М., 1983. 318 с.

120696. Самарин С.В. Применение аппарата нейронных сетей для анализа финансовых рынков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 156 с.

120697. Киницкий Я.Т. Шарнирные механизмы Чебышева с выстоем выходного звена. Выща школа. Киев, 1990. 230 с.

120698. Гелей С.Д., Пастушенко Р.Я. Теорія та історія кооперації. Знання. К., 2006. 513 с.

120699. Цимбалюк І. М. Психологія. Професіонал. Київ, 2006. 576 с.

120700. Мікроекономіка. Знання. К., 2007. 677 с.

120701. Полупанов А.А. Исследование и разработка методов разбиения скем на основе адаптивный генетическик процедур [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 176 с.

120702. Столяренко Л. Д. Психология управления. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 507 с.

120703. Кинкулькин И. Е., Рубцов В. Д., Фабрик М. А. Фазовый метод определения координат. Советское радио. М., 1979. 280 с.

120704. Бибина И.В. Пространство и время в автобиозрафических романах В. Набокова [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 190 с.

120705. Поцепаев Р.В. Восстановление траектории движения пера по изображению символа для распознавания рукописного текста [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 109 с.

120706. Пуеров Г.Ю. Модифицированные характеристики структурный свойств функций и точность аппроксимации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 107 с.

120707. Валеев И.Ш. Текнологическая деформируемость структурно-неоднороднык заготовох, подвергнутых пластической деформации и электроимпульсной обрботке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 112 с.

120708. Салюм Caug Салех Разработка и исследование методов распознавания рукописный арабских текстов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 132 с.

120709. Киншт Н.В., Герасимова Г.Н., Кац М.А. Диагностика электрических цепей. Энергоатомиздат. М., 1983. 192 с.

120710. Киорсак М. В., Фейгис Ш. Л., Постолати В. М. Определение электрических величин и релейная защита УСВЛ. Штиинца. Кишинев, 1988. 222 с.

120711. Кипарисов С.С., Левинский Ю.В. Азотирование тугоплавких металлов. Металлургия. М., 1972. 160 с.

120712. Кипарисов С.С., Левинский Ю.В. Внутреннее окисление и азотирование сплавов. Металлургия. М., 1979. 200 с.

120713. Кипарисов С.С., Левинский Ю.В., Петров А.П. Карбит титана: получение, свойства, применение. Металлургия. М., 1987. 217 с.

120714. Кипарисов С.С., Падалко О.В. Оборудование предприятий порошковой металлургии. Металлургия. М., 1988. 447 с.

120715. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. Металлургия. М., 1991. 430 с.

120716. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. Металлургия. М., 1980. 495 с.

120717. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. Металлургия. М., 1972. 527 с.

120718. Кипарский Н.Р. Однозвенные стреловые устройства кранов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1969. 113 с.

120719. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1979. 102 с.

120720. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1980. 110 с.

120721. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1981. 118 с.

120722. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1982. 164 с.

120723. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1983. 153 с.

120724. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1984. 139 с.

120725. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1985. 98 с.

120726. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1986. 104 с.

120727. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1987. 106 с.

120728. Кипение и конденсация. Рижский политехнических ин-т. Рига, 1988. 126 с.

120729. Киперберг М.А. Деловая корреспонденция предприятия. Экономика. М., 1967. 63 с.

120730. Киперберг М. А. Деловая корреспонденция предприятия. Экономика. Москва, 1968. 63 с.

120731. Киперман Г.Я. Новые показатели отчетности промышленных предприятий. Статистика. М., 1967. 104 с.

120732. Киперман Г.Я., Нефедова А.Я. Применение показателя чистой продукции (нормативной) на машиностроительных предприятиях. Машиностроение. М., 1982. 144 с.

120733. Киперман Г.Я., Шевляков А.В. Хозрасчет и показатели прибыли и дохода. Финансы и статистика. М., 1991. 127 с.

120734. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

120735. Киперман Г.Я., Шевляков А.В. Хозрасчетный доход коллектива. Знание. М., 1989. 64 с.

120736. Кипнис А. Я. Карбонильная металлургия. Знание. М., 1973. 64 с.

120737. Кипшидзе Н.Н., Мхитарян К.А. Кардиология. Знание. М., 1977. 64 с.

120738. Хабарова И.В. Исследование и разработка алгоритмов эволюционного моделирования с динамическими параметрами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 130 с.

120739. Гриньков Д. Надомная работа: [Украинский ипотечный рынок]. . , . С. 60-62.

120740. Черноризов А.М. Нейронные механизмы цветового зрения. РГБ. М., 2003. 394 с.

120741. Гусев Ю. В трансе: [Украинский страховой рынок. Перестрахование нерезидентов]. . , . С. 64-66.

120742. Демченко Д. В рекламе только девушки. . , . С. 85.

120743. Тихонов Э.Е. Методы и алгоритмы прогнозирования экономических показателей на базе нейроннык сетей и модулярной арифметики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 193 с.

120744. Хафизов А.Ф. Нейросетевая система обнаружения атак на WWW—сервер [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 175 с.

120745. Пашкеев С. Страшная сила: [Компания Swatch Group]. . , . С. 89-91.

120746. Филимонов А.В. Структурирование и обучение нейроннык сетей с применениями к задачам физической химии и медицины [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 89 с.

120747. Куцаченко Е. Николас Хайек: [Интрервью с представителем совета директоров группы компаний Swatch Group, генеральным директором Hayek Engineering Inc. Николосом Найеком]. . , . С. 92-95.

120748. Король-Королевич А. Небедный портняжка: [История развития корпорации Singer]. . , . С. 106-110.

120749. Поцепаев Р.В. Восстановление траектории движения пера по изображению символа для распознавания рукописного текста (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 31 с.

120750. Полещук Н.Ю. Методы формализации и обработки нечеткой экспертной информации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 47 с.

120751. Севастьянов А.А. Решение обратных некорректных задач в прикладной спектроскопии с помощью вейвлет-анализа и нейронных сетей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 19 с.

120752. Шевченко Н. Приспущенные возможности: [Укринская металлургическая продукция и ее место на мировом рынке]. . , . С. 122-128.

120753. Петрак Л.В. Дробно-рациональная аппроксимация функций и приложения (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120754. Невейкин М.Е. Алгоритмы распознавания типов летательных аппаратов методом динамических эталонов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

120755. Паклин Н.Б. Адаптивные модели нечеткого вывода для идентификации нелинейных зависимостей в сложных системах (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120756. Силютин Д.С. Разработка и исследование генетических алгоритмов типизации элементов СБИС на основе изоморфного вложения графов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 19 с.

120757. Чернов А.В. Информационная технология восстановления изображений, основанная на принципах распознавания образов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 19 с.

120758. Фирсова С.А. Алгоритмы оптимизации временной сложности кусочно-полиномиальной аппроксимации функций в применении к быстрому преобразованию Фурье на основе парал. вычисления элементов базиса (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120759. Черных Г.А. Устойчивые и хаотические режимы в дискретных динамических системах: аттрактор Лоренца и модель нейронной сети Кропотова-Пахомова (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120760. Рыжов Н.А. Молекулярно-динамическое моделирование конденсированных систем с сильным взаимодействием в программном комплексе с удаленным доступом (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 19 с.

120761. Сопов Е.А. Эволюционные алгоритмы моделирования и оптимизации сложных систем (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 19 с.

120762. Хайдер Адель Саллам Мохамед Математические модели и комплекс программ для автоматического распознавания дикторов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120763. Киреев В. А. Краткий курс физической химии. Химия. Москва, 1969. 638 с.

120765. Киреев П.С. Физика полупроводников. Высшая школа. М., 1969. 590 с.

120766. Киреев П.С. Физика полупроводников. Высшая школа. М., 1975. 584 с.

120767. Киреев В. А. Курс физической химии. Химия. Москва, 1975. 776 с.

120768. Кираковский Н.Ф. Двигатели внутреннего сгорания. Машгиз. К.; М., 1956. 310 с.

120769. Кираковский Н. Ф. Ремонт и монтаж дизелей. Машгиз. Киев ; Москва, 1949. 404 с. : ил., табл., черт.

120770. Кираковский Н.Ф. Ремонт и монтаж стационарных двигателей внутреннего сгорания. Машгиз. М.; К., 1953. 487 с.

120771. Фоменко Л.Н. Оптимальные базисы в математических моделях алгоритмов распознавания и сжатия информации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

120772. Кираковский Н.Ф. Стационарные двигатели внутреннего сгорания. Госнаучтехиздат. К., 1955. 402 с.

120773. Киргизский университет Ученые записки физико-математического факультета. Б.в.. Фрунзе, 1957. 124 с.

120774. Киргизский университет Сборник работ кафедры общей физики киргосуниверситета. Исследования по физике твердого тела. Б.в.. Фрунзе, 1964. 208 с.

120775. Кирдяшев К.П. Высокочастотные волновые процессы в плазмодинамических системах. Энергоатомиздат. М., 1982. 144 с.

120776. Кирдяшев Ю.Н. Многопоточные передачи дифференциального типа. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 223 с.

120777. Гальперин П. Я. Введение в психологию. КДУ. М., 2007. 336 с.

120778. Кирдяшев Ю.Н. Многопоточные передачи дифференциального типа. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1969. 176 с.

120779. Кирдяшев Ю.Н., Иванов А.Н. Проектирование сложных зубчатых механизмов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 351 с.

120780. Паклин Н.Б. Адаптивные модели нечеткого вывода для идентификации нелинейных зависимостей в сложных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 170 с.

120781. Киреев А.А. Ползучесть неоднородных материалов. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1965. 10 с.

120782. Хачай М.Ю. Комитетные решения несовместных систем ограничений и методы обучения распознаванию (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 39 с.

120783. Рыбалкин А.П. Исследование и реализация алгоритмов нечеткой логики для обработки данных в программно-аппаратных встраиваемых системах (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 31 с.

120784. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Альтерпрес. К., 2006. 436 с.

120785. Чиглинцев А.В. Блочные модели и генетические алгоритмы в задаче поиска рациональной прямоугольной упаковки и раскроя (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

120786. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

120787. Рожкова С.В. Оценивание, распознавание и передача информации в стохастических системах в случае совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 43 с.

120788. Стойчев В. Домовые церкви Александровска: [Православные церкви Александровска начала ХХ века]. . , . С. 54

120789. Хафизов Д.Г. Синтез и анализ алгоритмов распознавания изображений пространственнык групповык точечных объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 124 с.

120790. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні. Кондор. К., 2004. 166 с.

120791. Гальперин П. Я. Лекции по психологии. КДУ. М., 2007. 400 с.

120792. Рыжов Н.А. Молекулярно-динамическое моделирование конденсированнык систем с сильным взаимодействием в программном комплексе с удаленным доступом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

120793. Петрак Л.В. Дробно-рациональная аппроксимация функций и приложения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 126 с.

120794. Зотов А. В., Терещенко В. І. Атлетична гімнастика. КНЕУ. К., 2004. 161 с.

120795. Фоменко Л.Н. Оптимальные базисы в математических моделях алгоритмов распознавания и сжатия информации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 138 с.

120796. Волкова А. В. Ринок праці. Центр навчальної літератури. Київ, 2007. 624 с.

120797. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Атіка. Київ, 2006. 680 с.

120798. Роженко А.И. Теория и алгоритмы вариационной сплайн-аппроксимации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 234 с.

120799. Наровська К. Б., Пастухов В. П., Тищенко О. В., Чорноус С. М. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів. Алерта. Київ, 2006. 280 с.

120800. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав. Знання. Київ, 2007. 589 с.

120801. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

120802. Стойчев В. Свято-Покровская церковь: [История церкви; цифры за 1909 г.]. . , . С. 54

120803. Супруненко В. Вырва: [Плавневые днепровские берега. Возникновение названия "вырва"]. . , . С. 54.

120804. Хачай М.Ю. Комитетные решения несовместных систем ограничений и методы обучения распознаванию [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 177 с.

120805. Рожкова С.В. Оценивание, распознавание и передача информации в стохастических системах в случае совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 339 с.

120806. Черун С.В. Синтез комбинационных логических схем на основе эволюционного подхода. РГБ. М., 2005. 162 с.

120807. Бочаров Ю.Н. Генерирование импульсов давления при мощных электрических разрядах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 200 с.

120808. Фролов Б.А. Система планирования в интегрированной структуре на основе нейроннык сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 196 с.

120809. Титов С.В. Моделирование процессов принятия решений в сетевык системак обслуживания на основе эволюционнык методов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 169 с.

120810. Субач Ф.В. Исследование структуры комплекса эндонуклеазы рестрикции EcoRII с ДНК с помощью биохимических и спектральных методов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 145 с.

120811. Тышкевич И.В. Прогнозирование электропотребления оборудования текстильных предприятий на основе искусственных нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. Иваново, 2005. 161 с.

120812. Сурначев М.Ю. Эволюционные алгоритмы на базе блочных технологий для решения задач упаковки контейнера [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 100 с.

120813. Сургутанов В.В. Развитие методов эволюционных вычислений для моделирования самоорганизации в децентрализованных социальных и технических системах [Электронный ресурс]. РГБ. Волгоград, 2006. 143 с.

120814. Неупокоева Н.В. Разработка и исследование интегрированных квантовых и генетических алгоритмов размещения компонентов СБИС [Электронный ресурс]. РГБ. Таганрог, 2006. 166 с.

120815. Фаломкина О.В. Исследование нечетких и неопределенных нечетких методов анализа и интерпретации данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 144 с.

120816. Талевнин А.С. Сложность аппроксимации оптимизационных задач на наследственных системах [Электронный ресурс]. РГБ. Омск, 2006. 108 с.

120817. Степанян И.В. Нейросетевые алгоритмы распознавания результатов акустической спирометрии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 199 с.

120818. Прядко Т.В. Методы и алгоритмы распознавания и оценки сложноструктурированных рисков на основе иерархических продукционных систем [Электронный ресурс]. РГБ. Курск, 2006. 171 с.

120819. Промахина И.М. Об одном семействе рекуррентных алгоритмов распознавания, основанных на случайных разбиениях множества допустимых объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 84 с.

120820. Шайер Азар Исследование свойств линейных метрических алгоритмов распознавания. РГБ. М., 2006. 195 с.

120821. Сазонова Л.В. Многомерная аппроксимация функциями специального вида [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 110 с.

120822. Никитенко В.Г. Некоторые модификации процедур стохастической аппроксимации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 98 с.

120823. Платоненко И.М. Исследование и реализация алгоритмов распознавания по представительным наборам на базе решения специальных систем булевых уравнений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 123 с.

120824. Кузнецов А.В. Разаработка систем диагностики ДВС на основе нечеткой логики (Электронный ресурс). РГБ. М., 2007. 19 с.

120825. Нгуен Дак Туан Рабочие алгоритмы и устройства распознавания типов объектов при наличии мешающих факторов (Электронный ресурс). РГБ. Рязань, 2007. 19 с.

120826. Храпко В.Н. Разработка рекуррентных алгоритмов распознавания и применение их для вычисления диагностики острых кишечных инфекций [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 221 с.

120827. Халиков А.К. Разработка, исследование и практическое применение алгоритмов описания объектов для их распознавания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 180 с.

120828. Суворов А.Н. Эволюционные основы формирования комплексных адаптаций наземных легочных моллюсков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 319 с.

120829. Низамова Г.Ф. Математическое и программное обеспечение составления расписания учебных занятий на основе агрегативных генетических алгоритмов [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2005. 135 с.

120830. Романова Г.Р. Философско-эстетическая система Владимира Набокова и ее художественная реализация: период американской эмиграции [Электронный ресурс]. РГБ. Владивосток, 2007. 442 с.

120831. Пушкарь М.Ю. Молекулярно-динамическое моделирование процесса роста наноструктур из атомного пучка [Электронный ресурс]. РГБ. Тверь, 2007. 133 с.

120832. Синицин В.И. Методы эллипсоидальной аппроксимации распределений в задачах нелинейного анализа и оперативной обработки информации в стохастических системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 366 с.

120833. Стулов Н.Н. Алгоритмы выделения базовых и способы формирования инвариантных к повороту, переносу и изменению масштаба признаков объектов [Электронный ресурс]. РГБ. Владимир, 2007. 201 с.

120834. Волосецкая А. Обратная тяга: [Мебельный рынок Украины. Производство ДСП и ДВП]. . , . С. 146-149.

120835. Муровайко М. Посудный день: [Украинский рынок крупной бытовой техники]. . , . С. 152-154.

120836. Попова О. Низкие истины: [Ресторанный бизнес. Укр. рынок]. . , . С. 157-160.

120837. Оніщук М. Категорія "референдна демократія" в конституційному праві України: [Референдна демократія як складова національної системи демократії]. . , . С. 3-10.

120838. Білак (Тесленко) М. Президент України як гарант Конституції України. . , . С. 11-17.

120839. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

120840. Сухонос В. Класифікація інституту глави держави: критерії та види: [Визначення ролі і місця глави держави у механізмі здійсненя державної влади]. . , . С. 17-20.

120841. Стойчев В. Свято-Покровская церковь: [История строительства]. . , . С. 54.

120842. Киреев Б. Б., Неупокоев Б. А. Полупроводниковые элементы ЭЦВМ. Расчеты и схемы. Сов. радио. М., 1964. 264 с.

120843. Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості. . , . С. 21-25.

120844. Киреев В. А. Краткий курс физической химии. Химия. Москва, 1970. 638 с.

120845. Заяць Н. Вироби як реалії сучасної державно-правової дійсності теоретичний аспект: [Вибори в Україні]. . , . С. 26-29.

120846. Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення: [Дієвий засіб підвищення трудової активності працівників є моральне та матеріальне заохочення]. . , . С. 35-40.

120847. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

120848. Киреев В.А. Курс физической химии. Госхимиздат. М., 1955. 832 с.

120849. Маніна М. До питання про конституційні обов'язки дітей. . , . С. 40-43.

120850. Яков Пункин - через концлагерь - к олимпийскому золоту: [Запорожский борец Яков Пункин]. . , . С. 49.

120851. Гуменюк І. Формування системи соціального захисту населення: [Соціальні права людини]. . , . С. 44-47.

120852. Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. Химия. М., 1970. 520 с.

120853. Лазаренко Я. Використання та відтворення тваринного світу: стан і перспективи правового регулювання: [Правова охорона природи]. . , . С. 48-51.

120854. Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні: [Правовідносини у сфері банківської діяльності]. . , . С. 52-57.

120855. Кулинич П. Правовий режим полезахисних лісосмуг та проблеми його вдосконалення: [Охорона земель сільськогосподарського призначення]. . , . С. 62-68.

120856. Костенко О. Визначення об'єкта обкладання фіксованим сільськогосподарським податком. . , . С. 68-71.

120857. Киреев В.Ю., Данилин Б.С., Кузнецов В.И. Плазмохимическое и ионно-химическое травление микроструктур. Радио и связь. М., 1983. 126 с.

120858. Бараннік Р., Зубач І. Конкурентна розвідка: уявність та реальність : [проблеми функціонування українського ринку]. . , . С. 72-76.

120859. Ославський М. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків і зборів: [Інститут місцевих податків і зборів єголовним інструментом формування доходів місцевої влади]. . , . С. 77-80.

120860. Барабаш Ю. Дострокові вибори як засіб врегулювання державно-правових конфліктів. . , . С. 126-130.

120861. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

120862. Кузьменко Ю. Законодавство про вищі навчальні заклади та його місце в законодавстві України. . , . С. 130-135.

120863. Бойко І. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.). . , . С. 144-148.

120864. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 226 с.

120865. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV-ВР. . , . С. 9-12.

120866. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. . , . С. 15-17.

120867. Стойчев В. Тайны соборной улицы: [Названия улиц Александровска]. . , . С. 54.

120868. Киреев М. И., Коварский А. И. Монтаж и эксплуатация электрических станций, подстанций и линий передач. Профтехиздат. М., 1960. 424 с.

120869. Киреев М. И., Коварский А. И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования станций, подстанций и линий электропередачи. Профтехиздат. М., 1963. 415 с.

120870. Киреев М. И., Коварский А. И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования станций, подстанций и линий электропередачи. Высш. школа. М., 1974. 256 с.

120871. Киреев П. С. Введение в теорию групп и ее применение в физике твердого тела. Высшая школа. М., 1979. 207 с.

120872. Киреев П.С., Загорянская Е.В. Молекулярный спектральный анализ. Высш. школа. М., 1961. 142 с.

120873. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2007.

120874. Киренский Л.В. Магнетизм. Наука. М., 1967. 196 с.

120875. Концепція Закону України "Про національний заклад (установу)": Проект. . , . С. 9.

120876. Киренский Л.В., Дрокин А.И., Лаптей Д.А. Температурный магнитный гистерезис и ферритов. Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1965. 161 с.

120877. Кирианаки Н.В., Дудыкевич В.Б. Методы и устройства цифрового измерения низких и инфранизких частот. Вища школа. Львов, 1975. 188 с.

120878. Кирианаки Н. В. Нелинейные частотные и фазовые избиратели. Выща школа. Львов, 1987. 143 с.

120879. Кириевский Б.А., Черкасский В.Л. Гранулированный ферросицилий ФСгп в литейном производстве. Наук. думка. К., 1984. 144 с.

120880. Кириевский Б. А., Корниенко А. С., Долгань В. М. Ферросилиций из шлака. Донбас. Донецк, 1983. 59 с.

120881. Кириенко Е. Г., Луцык В. И., Пискорский Г. А. Холодная штамповка. Машгиз. М., К., 1959. 168 с.

120882. Кириенко Н. А. Оптимизация ляпас-М-программ при реализации на ПЭВМ. АН БССР, Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1989. 35 с.

120883. Кириенко Н. А. Оценка стоимости операций языка ЛЯПАС-М в системе программирования ЛЕС. Ин-т техн. кибернетики АН БССР. Минск, 1987. 21 с.

120884. Кириленко А. А., Кузьмин В. В., Ремизов Б. А. Методика и практика международной стандартизации в рамках СЭВ. Изд-во стандартов. Москва, 1984. 328 с.

120885. Кирилец В.Ф., Юдович В.И. Совершенствование организации ремонтной службы промышленного предприятия. УкрНИИНТИ. К., 1975. 50 с.

120886. Почепцов Г.Г. Стратегия. Рефл-бук, Ваклер. М., К., 2005. 384 с.

120887. Кириллин В.А., Шейндлин А.Е. Исследования термодинамических свойств веществ. Госэнергоиздат. М., 1963. 560 с.

120888. Кириллин В. А., Шейндлин А. Е. Сборник задач по технической термодинамике. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 223 с., 2 вкл. л. : табл., черт.

120889. Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. Сучасні економічні теорії. Знання. Київ, 2007. 878 с.

120890. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Центр навч. літератури. К., 2006. 464 с.

120891. Стеців Л. П., Копилюк О. І. Фінанси. Знання. Київ, 2007. 235 с.

120892. Макаренко А.А. Алгоритмы и программная система классификации полутоновых изображений на основе нейронных сетей (Электронный ресурс). РГБ. Томск, 2007. 20 с.

120893. Качалков А.В. "Квазар-офлайн". Распределенный вычислительный комплекс для решения задач распознавания образов (Электронный ресурс). РГБ. Екатеринбург, 2007. 18 с.

120894. Ньейн Эй Разработка и исследование ПО для распознавания и анализа объектов на изображении с помощью нейронной сети (Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 22 с.

120895. Егоров А.В. Процедура обучения алгоритмов распознавания стационарных случайных сигналов в радиотехнических системах в условиях априорной параметрической неопределенности (Электронный ресурс]. РГБ. Рязань, 2006. 20 с.

120896. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Університетська книга. Суми, 2005. 428 с.

120897. Лившиц В.Л. Определения и визуализация структуры взаимосвязей объектов статистической системы на основе задачи N тел и нечеткой кластеризации (Электронный ресурс). РГБ. Красноярск, 2007. 22 с.

120898. Холловей Дж. К., Тейлор Н. Туристический бизнес. Знання. Киев, 2007. 798 с.

120899. Нгуен Хай Зыонг Исследование и разработка робастно-адаптивных алгоритмнов управления нелинейными объектами одного класса с использованием нечетких технологий (Электронный ресурс). РГБ. М., 2007. 19 с.

120900. Игонин А.Г. Разработка методов и средств обработки лингвистических структурно-функциональных моделей цифровых аппаратных средств на основе нейро-семантических сетей (Электронный ресурс). РГБ. Ульяновск, 2007. 19 с.

120901. Карпов А.А. Модели и программная реализация распознавания русской речи на основе морфемного анализа (Электронный ресурс). РГБ. СПб., 2007. 19 с.

120902. Романова Г.Р. Философско-эстетическая система Владимира Набокова и ее художественная реализация: период американской эмиграции (Электронный ресурс). РГБ. Владивосток, 2005. 40 с.

120903. Грибан В. Г. Валеологія. Центр навч. літератури. К., 2005. 256 с.

120904. Искра Н.Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста (Электронный ресурс). РГБ. СПб., 2006. 27 с.

120905. Караваев М.В. Применение нечеткой логики в системах автономного адапривного управления (Электронный ресурс). РГБ. М., 2006. 31 с.

120906. Талевнин А.С. Сложность аппроксимации оптимизационных задач на наследственных системах (Электронный ресурс). РГБ. Омск, 2006. 21 с.

120907. Хоанг Куанг Тинь Разработка и исследование нейросетевых алгоритмов управления (Электронный ресурс). РГБ. М., 2006. 23 с.

120908. Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство. Знання. К., 2006. 575 с.

120909. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2007.

120910. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка. Знання. К., 2007. 403 с.

120911. Физическая культура. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 558 с.

120912. Панкевич Л.В., Зварич М.А., Могиляк П.Я., Хомічак Б.І. Бюджетний менеджмент. Знання. К., 2006. 293 с.

120913. Гужва А. Проспект Ленина, мост на ул. 12 Апреля, КПСС - вместо ВКП(б): [История названий улиц г.Запорожья]. . , . С. 19-20.

120915. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. . , . С. 52-57.

120916. Кириллин В.А., Шейндлин А.Е., Шпильрайн Э.Э. Термодинамика растворов. Энергия. М., 1980. 287 с.

120917. Прядко Т.В. Методы и алгоритмы распознавания и оценки сложноструктурированных рисков на основе иерархических продукционных систем (Электронный ресурс). РГБ. Курск, 2006. 23 с.

120918. Кушина О. Переоцінка необоротних активів чи зменшення їх корисності?це як подивитися: [Правила переоцінки необоротних активів]. . , . С. 58-66.

120919. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. Энергия. М., 1968. 472 с.

120920. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. Энергия. М., 1974. 447 с.

120921. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. . , . С. 96-102.

120922. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. Энергоатомиздат. М., 1983. 416 с.

120923. Кирилло Л. Р., Бродский М. А. Телевидение. Вышэйшая школа. Минск, 1983. 301 с.

120924. Кириллов А.А., Гвишиани А.Д. Теоремы и задачи функционального анализа. Наука. М., 1988. 400 с.

120926. Кириллов В. В., Моисеев В. С. Аналоговое моделирование динамических систем. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977. 287 с.

120927. Карпов А.А. Модели и программная реализация распознавания русской речи на основе морфемного анализа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 135 с.

120928. Нгуен Хай Зыонг Исслелование и разработка робастно-адаптивных алгоритмнов управления нелинейными объектами одного класса с использованием нечетких технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 201 с.

120929. Игонин А.Г. Разработка методов и средств обработки лингвистических структурно - функциональных моделей цифровых аппаратных средств на основе нейро-семантических сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 265 с.

120930. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. . , . С. 107-112.

120931. Тархов Д.А. Математическое моделирование физико-технических структурной и параметрической адаптации искусственных нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 338 с.

120932. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. . , . С. 133-135.

120933. Скорик Г.Г. Наилучшие оценки в методах аппроксимации производных функции, заданной с погрешностью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 99 с.

120934. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412. . , . С. 155-165.

120935. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". . , . С. 201-206.

120936. Караєва Н.В., Омельченко О.С. Аналіз проблеми і практика застосування санкцій до екологічно небезпечних підприємств у сучасних умовах економіки України. . , . С. 5-15.

120937. Серебренніков Б.С. Моделювання диференційованих у часі цін на електроенергію: [Тарифна політика в електроенергетиці]. . , . С. 24-31.

120938. Письменна У.Є. Довгострокові інвестиційні можливості ринку електроенергії. . , . С. 16-23.

120939. Партизанский маркетинг с точки зрения экспертов. . , . С. 16-27.

120940. Южаков А.А. Устройства динамического приоритета на основе нейронных технологий. РГБ. Пермь, 2006. 162 с.

120941. Федоренко І. К., Черняк О. І., Карагодова О. О., Чорноус Г. О., Горбунов О. В. Дослідження операцій в економіці. Знання. Київ, 2007. 558 с.

120942. Иртлач М. У Интернета выросли коренные зубы: [Печатные издания в интернете]. . , . С. 29-33.

120943. Стадник В. Создание и использование сайта с позиции маркетинга. . , . С. 34-36.

120944. Шмидт А.А. Инвариантные методы в теории распознавания изображений. РГБ. М., 2006. 167 с.

120945. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств. Знання. Київ, 2006. 379 с.

120946. Михайленко А., Кисилевский Е. Будущее за Интернетом!. . , . С. 48-49.

120947. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Загальна частина. Алерта; КНТ. Київ, 2006. 376 с.

120948. Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів. Професіонал. К., 2007. 512 с.

120949. Система управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001 ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 ( OHSAS 18001:2000, IDT). . , . С. 2-23.

120950. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Еспада. Х., 2006. 776 с.

120951. Кундієв Ю., Нагорна А., Черняк В. Професійне здоров'я в Україні: [Аналіз стану здоров'я працюючого населення за показниками загальної і професійної захворюваності, травматизму та смертності]. . , . С. 37-40.

120952. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 808 с.

120953. Авдєєнко С. Тисяча і одна смерть (уривки з книги): [Українські гетьмани]. . , . С. 67-78.

120954. Мар'яненко Л.В. Особливості та передумови провадження санаційних процесів на підпрриємствах України. . , . С. 14-21.

120955. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой. Финансы и статистика. М., 2007. 208 с.

120956. Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль. Знання. К., 2006. 302 с.

120957. Євтушевський В. А. Корпоративне управління. Знання. Київ, 2006. 406 с.

120958. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління. Знання. К., 2007. 287 с.

120959. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Атіка. Київ, 2005. 304 с.

120960. Берлач Н.А. Стан розвитку сільського господарства та необхідність вдосконалення законодавчого регулювання АПК: [Правове забезпечення розвитку сільського господарства України]. . , . С. 26-31.

120961. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки. Знання. К., 2007. 718 с.

120962. Лавріненко О.В. Право атестованих працівників ОВС на відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням службово-трудових прав: його правова природа, проблеми реалізації. . , . С. 34-39.

120963. Ніколаєнко С.М. Вплив демографічної ситуації на контингент учнів і мережу загальноосвітніх навчальних закладів: [Динаміка народжуванності дітей в Україні....(див. анотацію)]. . , . С. 5-9.

120964. Сапуга І.Є. Стан здоров'я дітей України. Фактори "ризику" шкільного середовища: [Аналіз захворюваності дитячого населення України]. . , . С. 10-11.

120965. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг. Финансы и статистика. Москва, 2006. 296 с.

120966. Капачова Н.І. Світова проблема міграції висококваліфікованої робочої сили та відтік інтелекту з України: [Міграційні процеси у науковому середовищі України]. . , . С. 15-20.

120967. Флоренсова К.М. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології як складової безпеки життя: [Медична етика. Деонтологія]. . , . С. 26-27.

120968. Бриггс С. Маркетинг в туризме. Знання-Прес. Київ, 2005. 358 с.

120969. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Центр навч. літератури. К., 2007. 312 с.

120970. Горяна Л.Г., Калугіна О.Ф. Ще раз про побутову небезпеку для здоров'я: [Екологічна безпека. Шкідливий вплив хімічних речовин у миючих засобах. Інтоксикація організму]. . , . С.34-36.

120971. Січкар В.С., Радченко А.Н., Ковальчук А.А., Петровський О.Є. Гіпервітамінози: [Вітаміни та вітаміноподібні речовини: нестача організмі та передозування. Наслідки передозування певними вітаминими]. . , . С. 37-41.

120972. Надкевич Л.І., Надкевич А.Л. Інновації комбінованого впливу аргохімікатів, нафтопродуктів і детергентів на організм тварин, здоров'я людини та воду водоймищ Тернопільщини: [Забруднення біосфери, гідросфери агрохімікатами.]. . , . С. 25.

120973. Ігнатович М.В., Худолей В.Ю. Проблеми викладання курсу "Безпека життєдіяльності" студентам економічних спеціальностей. . , . С. 42-43.

120974. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та її наслідки для сфери соціально трудових відносин: [Національні та регіональні тенденції розвитку епідемії в Україні. Динаміка захворюваності, смертності]. . , . С. 2-7.

120975. Харківський університет цивільного захисту України. . , . С. 8-9.

120976. Запорожець О.І., Русаловський А.В., Заплатинський В.М., Халмурадов Б.Д. Питання державного регулювання викладання у ВНЗ дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці" та "Цивільний захист". . , . С. 11-13.

120977. Орловский И.А. Идентификация внутренних параметров тиристорного электропривода постоянного тока по его моделям на рекуррентных нейронных сетях. . , . С.19-23.

120978. Волков А.В., Мирошниченко О.Г. Уточненный расчет составляющих потерь в энергосистеме, вызванных реактивной мощностью отдельного электропотребителя. . , . С. 53-58.

120979. Пекур П.П. Режимні обмеження на параметри роботи вітроелектричних установок під навантаженням: [Обладнання вітроелектричних установок]. . , . С. 70-76.

120980. Шевченко Н.Г. Разработка автоматизированной системы распознавания образов и ее использование в решении диагностических задач. РГБ. М., 2007. 185 с.

120981. Головкіна Н. Рекламна аудиторія: чому важливо розуміти поведінку покупця?. . , . С. 4-10.

120982. Фарат О., Лалак Д. Підвищення конверсії відвідувачів: ефективність сайту з точки зору пошукової оптимізації. . , . С. 11-14.

120983. Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Попов О. М., Рєзанова Н. О., Кіндратець О. М. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Професіонал. К., 2006. 576 с.

120984. Кочккіна Н. Оцінка ефективності рекламної кампанії: вдосконалення наявної методики. . , . С. 16-18.

120985. Захаренко-Селезньова А. Рекламні посередники на регіональному ринку товарів та послуг. . , . С. 19-23.

120986. Решетнікова Г., Жидков А. Визначення профілю цільового сегмента за допомогою дерева рішень: [Маркетингові дослідження поведінки споживачів]. . , . С. 24-27.

120987. Ковальчук С. Роль маркетингових досліджень у впровадженні сучасних банківських технологій та технологій продажів на нетрадиційних ринках ЗБУТУ (на прикладі сільського населення Хмельницької області). . , . С. 28-34.

120988. Кравченко В. Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа дієвої системи управління маркетинговими ризиками компанії. . , . С. 36-40.

120989. Норіцина Н. Маркетингове ціноутворення як чинник прибуткової діяльності підприємства. . , . С. 41-43.

120990. Міхолап С. Регіональні особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств Республіки Білорусь: [Зовнішня торгівля Республіки Білорусь. Експорт та імпорт товарів]. . , . С. 55-58.

120991. Пархоменко В. Принципы и подходы регулирования и регламентации бухгалтерского учета: [Нормативно-методическая база бухгалтерского учета]. . , . С. 3-24.

120992. Сушко Н. Современное состояние бухгалтерского учета в государственном секторе и перспективы его реформирования. . , . С. 25-31.

120993. Рычаковская В. Развитие методологии бухгалтерского учета в банках Украины. . , . С. 32-42.

120994. Шаталова О.В. Нечеткие сетевые модели и алгоритмы для диагностики состояния голосового аппарата на основе анализа фонем на вейвлетплоскости. РГБ. Курск, 2007. 155 с.

120995. Голов С. Международные стандарты финансовой отчетности: усовершенствование и применение. . , . С. 43-58.

120996. Ширгазин Р.Р. Эволюционные методы и программное обеспечение для решения задач ортогональной упаковки на базе блочных структур. РГБ. Уфа, 2007. 111 с.

120997. Эйгин Ю.А. Разработка методов и пакета прикладных программ для формирования и обучения нейронных сетей, использующих однонаправленную и полносвязную архитектуру. РГБ. М., 2007. 349 с.

120998. Стрелков А.С. Методика использования системно-геоморфологической основы при почвенном картографировании [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2007. 189 с.

120999. Стрелков А.С. Методика использования системно-геоморфологической основы при почвенном картографировании (Электронный ресурс). РГБ. СПб., 2007. 17 с.

121000. Стецов Г.Я. Эволюционно-экологические особенности сорных растений и совершенствование мер борьбы с ними в агроэкоспстемах полевых культур юга Западной Сибири (Электронный ресурс). РГБ. Барнаул, 2007. 34 с.

121001. Поярков Н.Г. Метод формализации данных и модели нечеткого кластерного анализа и рейтингового оценивания объектов с качественными характеристиками (Электронный ресурс). РГБ. М., 2007. 17 с.

121002. Чинь Суан Шинь Методы распознавания радиолокационных целей по диаграммам рассеяния в пространственно-разнесенном многодиапазонном радиолокационном комплексе с использованием аппарата нейронных сетей (Электронный рес. РГБ. СПб., 2007. 19 с.

121003. Стулов Н.Н. Алгоритны выделения базовых и способы формирования инвариантных в повороту, переносу и изменению масштаба признаков объектов (Электронный ресурс). РГБ. Владимир, 2006. 19 с.

121004. Титов Д.А. Алгоритмы цифровой фильтрации сигналов, построенные на базе теории нечетких множеств (Электронный ресурс). РГБ. Омск, 2007. 19 с.

121005. Лазоренко Д.И. Трансформация кода программ высокого уровня при синтезе цифровых систем для снижения их энергопотребления: [Снижение энергопотребления вычислительной техники]. . , . С. 45-61.

121006. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З. Повышение точности оценки показателей индивидуальной надежности энергоблоков: [Надежность электроэнергетических систем]. . , . С. 73-83.

121007. John R. Hall Programming Linux Games. Loki Software, Inc.. , 2001.

121008. Presenting to Win: The Art of Telling Your Story. . , 2003. 304 p.

121009. Benoоt Marchal XML by Example. . , 2000.

121010. Kay A. Robbins, Steven Robbins Unix™ Systems Programming: Communication, Concurrency, and Threads. Prentice Hall PTR. , 2003. 912 p.

121011. Aluizio Borem, Fabricio R. Santos, David E. Bowen Understanding Biotechnology. Prentice Hall PTR. , 2003. 240 p.

121012. Eric Bogatin Signal Integrity - Simplified. Prentice Hall PTR. , 2003. 608 p.

121013. Matthew Syme, Philip Goldie Optimizing Network Performance with Content Switching: Server, Firewall, and Cache Load Balancing. Prentice Hall PTR. , 2003. 288 p.

121014. Solveig Haugland, Floyd Jones OpenOffice.org 1.0 Resource Kit. Prentice Hall PTR. , 2003. 1040 p.

121015. Stephen B. Morris Network Management, MIBs and MPLS: Principles, Design and Implementation. Prentice Hall PTR. , 2003. 416 p.

121016. Aura Ganz, Zvi Ganz, Kitti Wongthavarawat Multimedia Wireless Networks: Technologies, Standards, and QoS. Prentice Hall PTR. , 2003. 352 p.

121017. Ken Pepple, Brian Down, David Levy Migrating to the Solaris Operating System: The Discipline of UNIX-to-UNIX® Migrations. Prentice Hall PTR. , 2003. 272 p.

121018. Jamie Cameron Managing Linux® Systems with Webmin™ System Administration and Module Development. Prentice Hall PTR. , 2003. 816 p.

121019. John Eilert, Maria Eisenhaendler, Dorothea Matthaeus, Ingolf Salm Linux® on the Mainframe. Prentice Hall PTR. , 2003. 464 p.

121020. Michael Haines, Tom Bialaski LDAP in the Solaris™ Operating Environment: Deploying Secure Directory Services. Prentice Hall PTR. , 2003. 704 p.

121021. Francoise Tourniaire Just Enough CRM. Prentice Hall PTR. , 2003. 400 p.

121022. Угода між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій: Дата набуття чинності: 24.10.1995 р.. . , . С. 40-49.

121023. Eben Hewitt Java™ for ColdFusion® Developers. Prentice Hall PTR. , 2003.

121024. Edward M. Schwalb iTV Handbook: Technologies and Standards. Prentice Hall PTR. , 2003. 752 p.

121025. James S. Evans Lawrence University, Gregory L. Trimper viika Itanium® Architecture for Programmers: Understanding 64-Bit Processors and EPIC Principles. Prentice Hall PTR. , 2003. 576 p.

121026. Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 № 311. . , . С. 46-47.

121027. Linda McCarthy iTV Handbook: Technologies and Standards. Prentice Hall PTR. , 2003. 272 p.

121028. Edward M. Schwalb Interprocess Communications in Linux. Prentice Hall PTR. , 2003.

121029. Christopher R. Hertel Implementing CIFS: The Common Internet File System. Prentice Hall PTR. , 2003. 672 p.

121030. Пасичный В.В., Цыганенко В.С., Пасичная М.С., Еличева Г.С. Создание солнечных высокотемпературных энергоустановок из отработанных радиоантенн. . , . С. 9-15.

121031. Marty Poniatowski HP-UX 11i System Administration Handbook and Toolkit. Prentice Hall PTR. , 2003. 1440 p.

121032. Lee Barken CISSP, CCNA, MCP, CPA How Secure Is Your Wireless Network? Safeguarding Your Wi-Fi LAN. Prentice Hall PTR. , 2003. 224 p.

121033. Brent B. Welch, Ken Jones, Jeffrey Hobbs Practical Programming in Tcl and Tk. Prentice Hall PTR. , 2003. 960 p.

121034. Stacy Thurston Getting Started with Sun™ ONE. Prentice Hall PTR. , 2003. 384 p.

121035. Walter Y. Chen Home Network Basis: Transmission Environments and Wired/Wireless Protocols. Prentice Hall PTR. , 2003. 576 p.

121036. Jeff Prosise Programming Windows with MFC. Prentice Hall PTR. , 1999.

121037. Xiaodong Wang, H. Vincent Poor Wireless Communication Systems: Advanced Techniques for Signal Reception. Prentice Hall PTR. , 2003. 704 p.

121038. Paul C. Zikopoulos, Dirk deRoos, George Baklarz, Roman B. Melnyk DB2® Version 8: The Official Guide. Prentice Hall PTR. , 2003. 384 p.

121039. Leon Atkinson Core PHP Programming. Prentice Hall PTR. , 2003. 1104 p.

121040. Edward M. Schwalb Complete Home Wireless Networking. Prentice Hall PTR. , 2003. 224 p.

121041. Paul Reid Biometrics for Network Security. Prentice Hall PTR. , 2003. 288 p.

121042. Dwaine R. Snow, Thomas X. Phan Advanced DBA Certification Guide and Reference for DB2® Universal Database™ v8 for Linux®, UNIX®, and Windows. Prentice Hall PTR. , 2003. 800 p.

121043. Thomas Maufer Field Guide to Wireless LANs for Administrators and Power Users, A. Prentice Hall PTR. , 2003. 368 p.

121044. Cay S. Horstmann, Gary Cornell Core Java™ 2: Volume I–Fundamentals. Prentice Hall PTR. , 2000. 832 p.

121045. Basavaraj Patil, Yousuf Saifullah, Stefano Faccin, Srinivas Sreemanthula, Lachu Aravamudhan, Sarvesh Sharma, Risto Mononen IP in Wireless Networks. Prentice Hall PTR. , 2003. 400 p.

121046. Jim Turley Essential Guide to Semiconductors. Prentice Hall PTR. , 2002. 239 p.

121047. Hall Marty Core Servlets and JavaServer Pages (JSP). Prentice Hall PTR. , .

121048. By Andrew S. Tanenbaum Computer Networks. Prentice Hall PTR. , 2003. 381 p.

121049. Jerry Lee Ford, Jr. Microsoft Windows XP Professional Administrator's Guide. Premier Press. , 2003. 861 p.

121050. Andy Harris PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner. Premier Press. , 2003. 414 p.

121051. Julie C. Meloni PHP Fast & Easy Web Development. Premier Press. , 2002. 481 p.

121052. Julie C. Meloni PHP Essentials. Premier Press. , 2003. 326 p.

121053. Панов Е.Н., Боженко М.Ф., Васильченко Г.Н., Даниленко С.В., Билько В.В. Повышение энергетической эффективности газовых литейных миксеров емкостью 25 т: [Энергосберегающие технологии в литейном производстве]. . , . С. 19-23.

121054. Jerry Lee Ford, Jr. Microsoft Windows Shell Script Programming for the Absolute Beginner. Premier Press. , 2004.

121055. Jerry Lee Ford, Jr. Microsoft C# Programming for the Absolute Beginner. Premier Press. , .

121056. Lisa A. Bucki Macromedia Fireworks MX 2004 Fast and Easy Web Development. Premier Press. , .

121057. Eric D. Grebler Lindows Fast & Easy. Premier Press. , 2003. 473 p.

121058. Uday O. Ali Pabrai Getting Started with HIPAA. Premier Press. , 2003. 582 p.

121059. Bob Bates Game Developer's Market Guide. Premier Press. , .

121060. Meeta Gupta Building a Virtual Private Network. Premier Press. , 2003. 448 p.

121061. Бойко В.Т., Николаев И. В., Парфенов Е. П., Труханов В. Г. Механизированный инструмент, отделочные машины и вибраторы. Машиностроение. Москва, 1993. 192 с.

121062. Мартынов В. Д., Алешин Н. И., Морозов Б. П. Строительные машины и монтажное оборудование. Машиностроение. М., 1990. 352 с.

121063. Столяренко Л. Д. Психология управления. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 512 с.

121064. Derek Franklin, Jobe Makar Macromedia® Flash MX 2004 ActionScript: Training from the Source. Peachpit Press. , 2003. 636 p.

121065. David Blatner, Christopher Smith, Steve Werner InDesign for QuarkXPress Users. Peachpit Press. , 2003. 448 p.

121066. Sandee Cohen InDesign CS for Macintosh and Windows. Visual QuickStart Guide. Peachpit Press. , 2004.

121067. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2007. 46 с.

121068. Jeff Carlson iMovie 3 for MAC OS X: Visual QuickStart Guide. Peachpit Press. , 2003. 250 p.

121069. Jose Mojica C# Web Development with ASP.NET: Visual QuickStart Guide. Peachpit Press. , 2003. 456 p.

121070. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2007. 98 с.

121071. Cisco Network Security Little Black Book. Peachpit Press. , .

121072. Економіка України. Преса України. Київ, 2007. 90 с.

121073. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2007. 112 с.

121074. Jesse M. Torres Windows Admin Scripting Little Black Book. Peachpit Press. , 2004.

121075. Науковий світ. ВАК України. К., 2007. 32 с.

121076. Motor news. Мотор Прес. К., 2007. 144 с.

121077. The Mac OSX v. 10.2 Jaguar Book. Peachpit Press. , .

121078. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2007. 80 с.

121079. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2007. 62 с.

121080. Joli Ballew and Jeff Duntemann Degunking Windows. Peachpit Press. , 2004. 310 p.

121081. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2007. 64 с.

121082. Jeff Duntemann Jeff Duntemann's Drive-By Wi-Fi Guide. Peachpit Press. , 2003. 446 p.

121083. Wolfgang F. Engel Beginning Direct3D Game Programming. Peachpit Press. , 2003.

121084. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2007. 72 с.

121085. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2007. 72 с.

121086. Ashok Appu Administering and Securing the Apache Server. Peachpit Press. , 2002. 422 p.

121087. Power Access (Access 2000). Peachpit Press. , . 24 p.

121088. Derek Franklin, Jobe Makar PostScript Language Reference. Peachpit Press. , 2003. 636 p.

121089. PostgreSQL 7.2 Full Documentation. Peachpit Press. , .

121090. Bruce Momjian PostgreSQL - Introduction and Concepts. Peachpit Press. , .

121091. Porgramming Windows with MFC. Peachpit Press. , .

121092. Руководство по PHP. . , 1997-2003.

121093. Stig S?ther Bakken PHP Manual. . , 1997-2003.

121094. PHP and MySQL Web Development. . , .

121095. PhotoShop Tour and Training. Peachpit Press. , .

121096. Photoshop Flash DHTML in WebGraphics. . , .

121097. Chris Fehily Microsoft Windows XP.Visual QuickStart Guide. Peachpit Press. , 2003.

121098. Photoshop 6 Learning. . , .

121100. Lisa Yeo Personal Firewalls for Administrators and Remote Users. Prentice Hall PTR. , 2002. 240 p.

121101. Bob LeVitus Little iDVD Book. Peachpit Press. , 2003. 232 p.

121102. Michele Bousquet Model, Rig, Animate with 3ds max 7. Peachpit Press. , 2005. 256 p.

121103. Photoshop and ImageReady in Web. . , .

121104. Адаменко О.М., Челядин Л.І., Челядин В.Л., Скробач М.Р. Екологічна безпека гідросфери регіону, очищення стічних вод та утилізація шламів водоочищення: [Водно-екологічна політика України]. . , . С. 68-73.

121105. David Collier-Brown, Robert Eckstein, Jay Ts Using Samba. O'Reilly. , 2003. 556 p.

121106. Adam Trachtenberg Upgrading to PHP 5. O'Reilly. , 2004. 304 p.

121107. Петрик Е., Зотов В. Аудиторская деятельность в Украине: законодательно-нормативное регулирование, современное состояние. . , . С. 59-65.

121108. Колот А. Повышение качества экономического образования. . , . С. 66-70.

121109. Daniel P. Bovet Understanding the Linux Kernel. O'Reilly. , 2000. 702 p.

121110. Andrew M. St. Laurent Open Source and Free Software Licensing. O'Reilly. , 2004. 208 p.

121111. Raffi Krikorian TiVo Hacks. O'Reilly. , 2003.

121112. Duane Wessels Squid: The Definitive Guide. O'Reilly. , 2004. 496 p.

121113. Dan Tow SQL Tuning. O'Reilly. , 2003. 336 p.

121114. Tara Calishain, Kevin Hemenway Spidering Hacks. O'Reilly. , 2003. 424 p.

121115. Bryan Costales Sendmail. O'Reilly. , 2002. 1232 p.

121116. Craig Hunt Sendmail Cookbook. O'Reilly. , 2003. 408 p.

121117. Matt Messier, John Viega Secure Programming Cookbook for C and C++. O'Reilly. , 2003. 784 p.

121118. Mark G. Graff, Kenneth R. van Wyk Secure Coding: Principles & Practices. O'Reilly. , 2003. 224 p.

121119. Matthias Kalle Dalheimer Running Linux. O'Reilly. , 2002. 692 p.

121120. Tom Christiansen, Nathan Torkington Perl Cookbook. O'Reilly. , 2003. 1000 p.

121121. Programming Visual Basic .NET. O'Reilly. , .

121122. Jesse Liberty Programming C#,. O'Reilly. , 2003. 710 p.

121123. Adam Freeman, Allen Jones Programming .NET Security. O'Reilly. , 2003. 714 p.

121124. Simson Garfinkel, Alan Schwartz, Gene Spafford Practical Unix & Internet Security. O'Reilly. , 2003. 984 p.

121125. Shelley Powers Practical RDF. O'Reilly. , 2003. 350 p.

121126. By Stas Bekman, Eric Cholet Practical mod_perl. O'Reilly. , 2003. 924 p.

121127. Alex Martelli Python in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 654 p.

121128. Ron Hitchens Java™ NIO. O'Reilly. , 2002. 312 p.

121129. Степаненко С. Формирование профессиональных компетенций у студентов образовательно-квалификационного уровня "маристр" и "бакалавр": [Понятия "компетенции", "квалификации", "специализации"]. . , . С. 71-75.

121130. The Unix CD Bookshelf. O'Reilly. , .

121131. Linux in a Nutshell. O'Reilly. , 2002.

121132. Янукович В. Стратегия применения международных стандартовфинансовой отчетности в Украине. . , . С. 76-78.

121133. Michael Fitzgerald XML Hacks. O'Reilly. , 2004. 478 p.

121134. Micah Dubinko XForms Essentials. O'Reilly. , 2003. 240 p.

121135. Rob Flickenger Wireless Hacks. O'Reilly. , 2003. 304 p.

121136. Wei-Meng Lee Windows XP Unwired. O'Reilly. , 2003. 278 p.

121137. Гуцайлюк З. Некоторые вопросы реформирования системы бухгалтерского учета: концепция и реализация. . , . С. 11-17.

121138. Preston Gralla Windows XP Hacks. O'Reilly. , 2003. 412 p.

121139. Mitch Tulloch Windows Server Hacks. O'Reilly. , 2004. 384 p.

121140. Paul Lomax VB & VBA in a Nutshell: The Language. O'Reilly. , 1998.

121141. Mitch Tulloch Windows Server 2003 in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 662 p.

121142. Erik T. Ray Learning XML. O'Reilly. , 2003. 416 p.

121143. Sinan Si Alhir Learning UML. O'Reilly. , 2003. 252 p.

121144. Bill McCarty Learning Red Hat Linux. O'Reilly. , 2003. 336 p.

121145. Randal L. Schwartz Learning Perl Objects, References & Modules. O'Reilly. , 2003. 240 p.

121146. Gerald Carter LDAP System Administration. O'Reilly. , 2003. 308 p.

121147. Kyle Rankin Knoppix Hacks. O'Reilly. , 2004. 280 p.

121148. Hans Bergsten JavaServer Pages™. O'Reilly. , 2002. 684 p.

121149. Allison Randal, Dan Sugalski, Leopold Totsch Perl 6 Essentials. O'Reilly. , 2003. 208 p.

121150. Моссаковский В. Концепция постороения бухгалтерского учета в Украине. . , . С. 18-25.

121151. Andy Oram Peer to Peer: Harnessing the Power of Disruptive Technologies. O'Reilly. , 2001. 448 p.

121152. Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson PC Hardware in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 874 p.

121153. Barbara Fritchman Thompson, Robert Bruce Thompson PC Hardware in a Nutshell. O'Reilly. , 2002. 804 p.

121154. Jim Aspinwall PC Hacks. O'Reilly. , 2004. 320 p.

121155. Dave Burchell, David Nielsen, Shannon Sofield PayPal Hacks. O'Reilly. , 2004. 368 p.

121156. Chip Dawes, Steven Feuerstein, Bill Pribyl Oracle PL/SQL Language Pocket Reference. O'Reilly. , 2003. 127 p.

121157. Bonnie Biafore Online Investing Hacks. O'Reilly. , 2004. 504 p.

121158. Мачулка О. Роль учетной информации при составлении финансового плана и формировании показателей его выполнения государственным предприятиями: [Роль финансовой отчетности в финансовом планировании]. . , . С. 26-32.

121159. Andrew Lockhart Network Security Hacks. O'Reilly. , 2004. 312 p.

121160. Chris McNab Network Security Assessment. O'Reilly. , 2004. 396 p.

121161. George Reese MySQL Pocket Reference. O'Reilly. , 2003. 96 p.

121162. Jon Flanders, Ian Griffiths , Chris Sells Mastering Visual Studio .NET. O'Reilly. , 2003. 412 p.

121163. Кучеренко Т. Особенности формирования финансовых результатов сельскохозяйственными предприятиями в отчете о финансовых результатах. . , . С. 33-35.

121164. Кириленко В. Формирование налоговой отчетности банка при консолидированной уплате налога на прибыль. . , . С. 36-41.

121165. Никулин О. Учет налоговых разниц с помощью рабочей таблицы. . , . С. 47-58.

121166. Всеукраїнська технічна газета. Всеукраїнська технічна газета. К., 2007.

121167. Дворецький А., Байдак Л. Дніпрогес: погляд гідробіологів: [Коротка історія будівництва Дніпрогесу. Дослідження гідробіологів початку ХХ ст. і будівництво станції]. . , . С. 6.

121168. Жаров В.О. Законодавче забезпечення процедури набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 18-22.

121169. Кириллов В.И. Разработка и исследование метода и системы автоматического управления автодозированием аглошихты по некоторым параметрам спекательного отделения. Киевский политехн. ин-т. К., 1969. 27 с.

121170. Кириллов В. И., Ткаченко А. П. Телевидение и передача изображений. Высш. школа. Мн., 1988. 319 с.

121171. Кириллов Г.Н., Москалев П., Пименов В. Обслуживание и регулировка системы питания карбюраторных двигателей. Машгиз. М., 1954. 144 с.

121172. Кириллов И.И. Автоматическое регулирование паровых турбин и газотурбинных установок. Машиностроение. Ленинград, 1988. 445 с.

121173. Дмитришина В.С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності: [Інформаційне забезпечення функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності]. . , . С. 23-27.

121174. Кириллов И.И. Автоматическое регулирование паровых и газовых турбин. Машгиз. М., 1961. 600 с.

121175. Красовської А.Г. Державна реєстрація прав на результати науково-технічної діяльності. . , . С. 28-30.

121176. Кириллов И. И. Газовые турбины. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 387 с., 5 вкл. л. : ил., табл., черт.

121177. Щербакова О.О. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 34-37.

121178. Кириллов И.И., Иванов В.А. Регулирование паровых и газовых турбин. Примерные расчеты и задачи. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1966. 271 с.

121179. Кириллов И.И. Регулирование паровых и газовых турбин. Госэнергоиздат. Ленинград, 1952. 427 с.

121180. Пахаренко-Андерсон А.П. Про основні аспекти створення та діяльності української національної групи міжнародної асоціації з питань охорони інтелектуальної власності (1995-2007 рр.). . , . С. 38-42.

121181. Кириллов К. Н., Кириллова О. М. Сверление отверстий в деталях из труднообрабатываемых материалов. Машиностроение. М., 1965. 88 с.

121182. Шидловский А.К., Капица Ю.М. Опыт и проблемы изобретательства и поддержки творческой деятельности в науке. . , . С. 43-52.

121183. Кириллов Н.И. Высокоразрешающие фотоматериалы для голографии и процессы их обработки. Наука. М., 1979. 136 с.

121184. Кириллов П.В. Случайные уравнения. Штиинца. Кишинев, 1982. 124 с.

121185. Кириллов П.Г. Теория обработки металлов давлением. Высшая школа. М., 1965. 296 с.

121186. Згуровский М.З. Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах: [Труднощі ліцезування та запатентування наукових розробок у ВНЗ України....(див. анотацію)]. . , . С. 58-61.

121187. Кириллов П. Л., Брьев Ю. С., Бобков В. П. Справочник по теплогидравлическим расчетам. Энергоатомиздат. М., 1984. 296 с.

121188. Кириллов П. Л., Брьев Ю. С., Бобков В. П. Справочник по теплогидравлическим расчетам. Энергоатомиздат. М., 1990. 358 с.

121189. James Tisdall Mastering Perl for Bioinformatics. O'Reilly. , 2003. 396 p.

121190. Кириллов Ю. И., Вегера В. П. Современные технологические процессы ремонта агрегатов гидроприводов тракторов и сельскохозяйственных машин. Машиностроение. М., 1991. 61 с.

121191. Kerry J. Cox, Christopher Gerg Managing Security with Snort and IDS Tools. O'Reilly. , 2004. 288 p.

121192. Дзензерский В.А. Перспективы развития солнечной электроэнергетики в Украине. . , . С. 36-42.

121193. Will Iverson Mac OS X for Java™ Geeks. O'Reilly. , 2003. 269 p.

121194. Tom Negrino, Dori Smith Mac OS X Unwired. O'Reilly. , 2003. 224 p.

121195. Jason McIntosh, Chris Stone, Chuck Toporek Mac OS X in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 826 p.

121196. Rael Dornfest, Kevin Hemenway Mac OS X Hacks. O'Reilly. , 2003. 430 p.

121197. Кирилловский В.К. Применение лазеров при контроле и аттестации оптических систем. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 28 с.

121198. Edd Dumbill, Brian Jepson, Roger Weeks Linux Unwired. O'Reilly. , 2004. 312 p.

121199. Bob Elickenger Linux Server Hacks. O'Reilly. , 2003.

121200. Daniel J. Barrett, Robert G. Byrnes, Richard Silverman Linux Security Cookbook. O'Reilly. , 2003. 332 p.

121201. Stephen Figgins, Ellen Siever, Aaron Weber Linux in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 944 p.

121202. Linux Device Drivers. O'Reilly. , .

121203. David Chappell Java Web Services. O'Reilly. , 2002. 276 p.

121204. Java Web Services in a Nutshell.. O'Reilly. , 2003.

121205. Danny Goodman JavaScript & DHTML Cookbook. O'Reilly. , 2003. 540 p.

121206. Jack Shirazi Java™ Performance Tuning. O'Reilly. , 2003. 4588p.

121207. Інтелектуальна власність - об'єкт під охороною : [державна система правової охорони інтелектуальної]. . , . С. 58-60.

121208. Eric M. Burke, Brian M. Coyner Java™ Extreme Programming Cookbook. O'Reilly. , 2003. 288 p.

121209. David Jordan, Craig Russell Java Data Objects. O'Reilly. , 2003. 380 p.

121210. Корсунский С. Инновационный бизнес как честный способ добычи денег из технологий. . , . С. 68-71.

121211. Ian F. Darwin Java Cookbook. O'Reilly. , 2004. 862 p.

121212. Robert Englander Java and SOAP. O'Reilly. , 2002. 276 p.

121213. Java 2D Graphics. O'Reilly. , .

121214. Kim Topley J2ME in a Nutshell. O'Reilly. , 2002. 478 p.

121215. Paul Mutton IRC Hacks. O'Reilly. , 2004. 432 p.

121216. Chuck Musciano HTML: The Definitive Guide. O'Reilly. , 1998. 576 p.

121217. Bill Kennedy, Chuck Musciano HTML & XHTML: The Definitive Guide. O'Reilly. , 2002. 670 p.

121218. Derek J. Balling, Jeremy Zawodny High Performance MySQL. O'Reilly. , 2004. 294 p.

121219. Tom Muck Flash Remoting: The Definitive Guide. O'Reilly. , 2003. 624 p.

121220. Sham Bhangal Flash Hacks. O'Reilly. , 2004. 480 p.

121221. Кальник В. Украина - Болгария: в поиске новых форм сотрудничества: [Украинско-болгарское сотрудничество. Инвестиции. Совместные предприятия. Экспорт. Импорт.]. . , . С. 2-3.

121222. Ярмоленко О. Екологічний, місцеві податки і збори: [Екологічний податок на забруднення навколишнього середовища]. . , . С. 26-27.

121223. Зонов В. Енергоощадні технології: методологія експертування нормативних документів на підприємствах Укрзалізниці: [Енергозбереження, енергоефективність на підприємствах Уккрзалізниці]. . , . С. 33-35.

121224. Грищенко Ф. Управління якістю: адаптація національної нормативної бази до міжнародної. . , . С. 41-47.

121225. Ситніченко В., Стоякін Є., Кісельова Г. ISO 10014:2006. Настанова з реалізації фінансових та економічних вигід: [Рекомендації із впровадження стандарту ISO 10014:2006]. . , . С. 55-60.

121226. Степченков Я. Управление запасами: [Запасы на предприятии]. . , . С. 27-31.

121227. Белецкий А. Построение системы продаж без продаж, или А был ли мальчик?..-2:[Технология построения системы сбыта, базирующейся на эффективной работе команды профессионалов]. . , . С. 32-35.

121228. Кирилюк В. С. Математическая теория живучести. ИК. Киев, 1989. 22 с.

121229. Кирилюк Ю.Е., Ломаченко З.Н. Допуски и посадки. Вища школа. Киев, 1981. 207 с.

121230. Кирилюк Ю.Е., Ломаченко З.Н. Допуски и посадки. Вища школа. К., 1987. 120 с.

121231. Кирилюк Ю.Е. Допуски и посадки. Выща школа. К., 1989. 135 с.

121232. Лукинский В., Бурдина Е., Мошин Ю. Экономическая оценка затрат на логистику при международных автомобильных перевозках. . , . С. 40-43.

121233. Пузанов В. Что нам стоит... Реальный проект складского комплекса. . , . С. 51-57.

121234. Кирин И.С. Приспособления для круглого шлифования различных деталей в условиях опытного и мелкосерийного производства. ГосИНТИ. М., 1967. 13 с.

121235. Кирин Н. Е. Методы последовательных оценок в задачах оптимизации управляемых систем. Изд-во ун-та. Ленинград, 1975. 159 с.

121236. Кирин Н. Е., Исраилов И. И. Оценочные системы в задачах теории управления. Фан. Ташкент, 1990. 156 с.

121237. Кирисюк Т. В., Кочура С. Н. Планирование оптимального развития производственных мощностей предприятия и их надежного резерва. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1985. 12 с.

121238. Кириченко В. С. Водоохлаждаемые кокили. Машгиз. М., 1958. 90 с.

121239. Канаева М. Логистическая экспертиза внешнеэкономического контракта. . , . С. 58-62.

121240. Кириченко И. С., Кириченко О. М. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожных грузосортировочных платформах. Техніка. Киев, 1984. 136 с.

121241. Лучников В.А. Украина энергетическая: [Энергетический комплекс Украины. Направления развития энергетики]. . , . С. 3-5.

121242. Кириченко И. С., Постевой А. Г. Организация складских работ на предприятиях материально-технического обеспечения. Тэхника. К., 1989. 190 с.

121243. Кириченко Н. Ф. Введение в теорию стабилизации движения. Вища школа. Киев, 1978. 182 с.

121244. Панасовський О.Г. Энергетика Украины сегодня и завтра: [Перспективы развития энергетики Украины]. . , . С. 6-8.

121245. Каландаров Р.К. Энергетика Таджикистана: [Развитие энергетики Таджикистана. Гидроэнергетика]. . , . С. 20-22.

121246. Кириченко Н. Ф. Некоторые задачи устойчивости и управляемости движения. Изд-во ун-та. Киев, 1972. 212 с.

121247. Мусятца И.Л. О развитии энергетики Молдовы: [Энергетика Молдовы. Энергосбережение. Снижение потерь в распределительных сетях]. . , . С. 22-23.

121248. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси. Знання. Київ, 2006. 494 с.

121249. Advanced Perl Programming.. O'Reilly. , 1997. 434 p.

121250. Шевченко Л. Права власності на робочу силу як інструмент аналізу ринку праці. . , . С. 3-8.

121251. Bill Hamilton, Matthew MacDonald ADO.NET in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 620 p.

121252. Robbie Allen, Alistair G. Lowe-Norris Active Directory. O'Reilly. , 2003. 686 p.

121253. Філоненко О. Стан та перспективи розвитку сільських територій: [Демократичні та соціальні проблеми сільських територій України]. . , . С. 21-25.

121254. Robbie Allen Active Directory Cookbook. O'Reilly. , 2003. 622 p.

121255. Петруня Ю.Є. Маркетинг. Знання. К., 2007. 325 с.

121256. Joey Lott ActionScript Cookbook. O'Reilly. , 2003. 896 p.

121257. Вітвінський В., Метельська З. Стан, проблеми та можливі шляхи підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві. . , . С. 13-20.

121258. Andy Baron, Ken Getz, Paul Litwin Access Cookbook. O'Reilly. , 2003. 840 p.

121259. Robbie Allen, Alistair G. Lowe-Norris Learning Red Hat Enterprise Linux & Fedora. O'Reilly. , 2004. 352 p.

121260. Василик А. Об'єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні. . , . С. 48-51.

121261. Tom Adelstein, Sam Hiser Exploring the JDS Linux Desktop. O'Reilly. , 2004. 406 p.

121262. Ерина А. М., Пальян З. О. Теория статистики. Знання. Київ, 2006. 267 с.

121263. Jennifer Vesperman Essential CVS. O'Reilly. , 2003.

121264. Cory Doctorow, Rael Dornfest, J. Scott Johnson, Shelley Powers Essential Blogging. O'Reilly. , 2002. 260 p.

121265. Кириченко Ю. А., Русанов К. В. Теплообмен в гелии-І в условиях свободного движения. Наукова думка. Киев, 1983. 155 с.

121266. Colin Moock Essential ActionScript 2.0. O'Reilly. , 2004. 544 p.

121267. Енергетична та екологічна політика на автомобільному транспорті України: шляхи адаптації до законодавства ЄС: [Енергоефективність в автомобільному транспорті. Шкідливий вплив транспорту на довкілля]. . , . С. 2-5.

121268. Erik T. Ray Learning XML. O'Reilly. , 2001. 368 p.

121269. Киричков В.Н., Сильвестров А.Н. Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента. Вища школа. К., 1985. 66 с.

121270. David A. Karp eBay Hacks. O'Reilly. , 2003. 360 p.

121271. Joey Lott David Sawyer McFarland. O'Reilly. , 2004. 840 p.

121272. Киркач Н.Ф. Исследование центробежной предохранительной муфты с заполнением мелкой дробью. Харьковский политехн. ин-т. Харьков, 1958. 13 с.

121273. Легенький Г.М. Інтеграційна політика України у сфері транспорту. . , . С. 6-9.

121274. Мойсеєнко І. П. Інвестування. Знання. К., 2006. 490 с.

121275. Кирко Г.Е. Генерация и самовозбуждение магнитного поля в технических устройствах. Наука. М., 1985. 86 с.

121276. Robbie Allen, Matt Larson, Cricket Liu DNS on Windows Server 2003. O'Reilly. , 2003. 416 p.

121277. Гуля С.Л. До виробу методу оцінювання забруднення виробничих приміщень колісними транспортними засобами: [Екологічна політика. Математичне моделювання забруднення атмосфери та виробничих приміщень]. . , . С. 19-21.

121278. Derrick Story Digital Photography Hacks. O'Reilly. , 2004. 352 p.

121279. Кирко И.М. Жидкий металл в электромагнитном поле. Энергия. М., 1964. 160 с.

121280. Ray Lischner C++ in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 808 p.

121281. Ben Hammersley Content Syndication with RSS. O'Reilly. , 2003. 222 p.

121282. Кирноз Е.Е., Ильевский В.З., Носов Е.В. Автоматизированное проектирование топологии печатных плат. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 20 с.

121283. Стафійчук В. І. Рекреалогія. Альтерпрес. К., 2006. 264 с.

121284. Michael Beam, James Duncan Davidson Cocoa in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 566 p.

121285. Кирносов В. И., Яновский И. И. Машины и приборы для испытания материалов. Машгиз. М., 1957. 300 с.

121286. David M. Bourg, Glenn Seeman AI for Game Developers. O'Reilly. , 2004. 400 p.

121287. Ben Albahari, Peter Drayton, Ted Neward C# in a Nutshell. O'Reilly. , 2003. 926 p.

121288. Joey Lott Building Wireless Community Networks. O'Reilly. , 2003. 182 p.

121289. Сизоненко В.В. Система управління розвитком мережі доріг регіону. . , . С. 25-28.

121290. Michael D. Bauer Building Secure Servers with Linux. O'Reilly. , 2002. 448 p.

121291. Brett McLaughlin Building Java™ Enterprise Applications. O'Reilly. , 2002. 318 p.

121292. Karim Yaghmour Building Embedded Linux Systems. O'Reilly. , 2003. 416 p.

121293. Joseph Bedell, Ian Korf, Mark Yandell BLAST. O'Reilly. , 2003. 360 p.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 14 сек.