Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

123346. Коваленко О. Є. Архітектура модульних систем дистанційного навчання : [компонентний підхід до створення систем дистанційного навчання]. . , . С. 172-176.

123347. Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань). . , . С.18-25.

123348. Каблуковский А. Ф. Производство электростали и ферросплавов. Академкнига. М., 2003. 511 с.

123349. Черный О. М. Электродуговая сварка [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 203 с.

123350. Сарафанова Е. В., Трегубов В. Н., Копцев Б. П. Решение транспортных задач с помощью EXCEL XP и программирования на VBA. МарТ. М., 2006. 128 с.

123351. Марюта О. Типові нелінійні статистичні характеристики підприємств типу "насичення" та їхній вплив на ефективність використання їх економічного потенціалу та конкурентноспроможність. . , . С.26-29.

123352. Федулова Л. Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України. . , . С.30-33.

123353. Дорошкевич К.О. Можливості застосування стратегічних карт під час запровадження тотальної системи якості на підприємстві. . , . С. 10-15.

123354. Шевченко Ю. Економічний ефект інновацій на прикладі впровадження нових касетних установок у будівництві. . , . С.34-36.

123355. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Академия. М., 2005. 320 с.

123356. Литвин І.В. Венчурна організація як відкрита система та об'єкт управління. . , . С. 15-22.

123357. Князева Е., Иванов В. Оценка эффективности стратегии инновационного развития почтовой связи Украины. . , . С.38-40.

123358. Мукан О.В. Прийняття управлінських рішень у корпораціях: [Визначення суб'єктів управління у корпораціях]. . , . С. 22-28.

123359. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 478 с.

123360. Ломоносов А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів. . , . С.41-43.

123361. Зайков М. А., Полухин В. П., Зайков А. М., Смирнов Л. Н. Процесс прокатки. МИСИС. М., 2004. 640 с.

123362. Ковалишин П. Щодо розвитку венчурного бізнесу в Сінгапурі. . , . С.44-47.

123363. Философия науки. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 496 с.

123364. Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання. . , . С.48-51.

123365. Паянок Т. Моделі ПДВ в експортно-орієнтованій економіці. . , . С.52-55.

123366. Олексів І.Б., Жовтанецька О.О. Принципи відбору груп впливу для прийняття стратегічних управлінських рішень. . , . С. 28-34.

123367. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2007. 72 с.

123368. Колоскова Л.И., Напхоненко Н.В. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий. МарТ. Москва, 2006. 128 с.

123369. Римарська Р. Лінійний податок: причини популярності, економічні засади та потенціальні обмеження. . , . С.56-59.

123371. Подольчак Н.Ю. Організаційні аспекти формування системи оцінювання ефективності менеджменту підприємств. . , . С. 34-39.

123372. Палагута К. А. Микроконтроллеры в системах управления современных автомобилей. МГИУ. М., 2007. 217 с.

123373. Шуляк В.С. Проектирование литейных цехов. МГИУ. М., 2004. 92 с.

123374. Шпак Н.О., Ульянова А.М. Підходи та методи оптимізації управлінських рішень: [Теорія прийняття управлінських рішень]. . , . С. 39-45.

123375. Яковлев А. Д. Технология изготовления изделий из пластмасс. Химия. Ленинград, 1977. 360 с.

123376. Фещур Р.В., Колодій Ю.С. Оцінювання ефективності індикативного управління будівельною організацією: [Характеристика економічної та соціальної ефективності в будівництві в Україні]. . , . С. 47-53.

123377. Барвінська Є.С., Біль М.М. Роль туристичної галузі як пріоритетного напрямку розвитку економіки України. . , . С. 53-58.

123378. Гук О.В. Сутність та причини банкрутств підприємств. . , . С. 58-64.

123379. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. Высшая математика для экономистов. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2007. 479 с.

123380. Кіржецька Ю.І. Причини становлення та зростання тінізації економіки в Україні. . , . С. 76-81.

123381. Федорченко И. М., Андриевский Р.А. Основы порошковой металлургии. Изд-во Акад. наук УССР. К., 1963. 420 с.

123382. Подольчак Н.І. Еволюція лізінгової діяльності в Україні. . , . С. 91-97.

123383. Скворцов І.Б., Загорецька О.Я. Удосконалення методів дослідження цінового простору. . , . С. 98-103.

123384. Клибус А.В. Исследование физико-химических и технологических особенностей модифицирования. АН УССР. Ин-т проблем литья. К., 1969. 22 с.

123385. Скибінська З.М., Скибінський О.С. Управління процесами ліквідації наслідків радіаційного забруднення: [Радіаційне забруднення України внаслідок аварії на ЧАЕС. Ліквідація наслідків аварії]. . , . С. 104-114.

123386. Клибус В.В. Металлургические основы плавки в ваганке с различными основными огнеупорными материалами футеровки. Киевский политехн. ин-т. К., 1963. 18 с.

123387. Тревого О.І., Гуменюк В.В. Актуальні проблеми оподаткування сфери малого та середнього підприємництва. . , . С. 114-119.

123388. Соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2007 року : [ВВП. Промисловість. Сільське господарство. Інвестиції. Будівництво. Транспорт. Фінанси. Зовнішньоекономічна діяльність...див.анот.]. . , . С.6-11.

123389. Шуляр Р.В., Шуляр Н.В. Адміністративні аспекти систем якості підприємства. . , . С. 120-129.

123390. Вербицька Г.Л. Удосконалення методики аналізу інвестиційних ризиків. . , . С. 130-135.

123391. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Андріанов Ю.О. Інформаційна безпека у системі фінансового забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 135-140.

123392. Мельник О.Г., Логвиненко Ю.Л. Системи індикаторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. . , . С. 141-147.

123393. Клімчук Б.П. Розширення меж моделювання економічного розвитку регіону. . , . С. 148-151.

123394. Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою. . , . С.18-20.

123395. Баб'як М.М., Одрехівський М.В. Логістичні системи вищого навчального закладу: [Модельлогістичної системи вищого навчального закладу. Оцінка та прогнозування станів матеріальних потоків]. . , . С. 152-157.

123396. Запатріна І. Стратегія розвитку України: від планів до практичного втілення. . , . С.21-25.

123397. Огліх В., Шаповалов О. Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забезпечення сталого економічного розвитку. . , . С.26-29.

123398. Клиланд Д.И., Кинг В.Р. Системный анализ и целевое управление. Сов. радио. М., 1974. 279 с.

123399. Примак Т. Рекламний креатив в Укаїні: учора, сьогодні, завтра. . , . С. 37-35.

123400. Шевченко П. Критична маса Інтернету: [Статистика використання Інтернету і Інтернет користувачі, сайти]. . , . С. 36-45.

123401. Шрамко І. Хто кого танцює?: [Значення репутації та етика бізнесу]. . , . С. 46-47.

123402. Колесник П.А., Кланица В.С. Материаловедение на автомобильном транспорте. Академия. М., 2007. 320 с.

123403. Омельчук С. Забезпечення безпеки державних запозичень. . , . С.30-33.

123404. Лилик І. УАМ: дослідження можливостей громадських організацій України: [Громадські організації України у межах спільного проекту ЄС та програми розвитку ООН "Спільнота споживачів та громадські об'єднання"]. . , . С. 52-56.

123405. Лабурцева О. Дослідження історичної генези сучасної концепції маркетингу. . , . С. 57-61.

123406. Клима И. Оптимизация энергетических систем. Высш. школа. М., 1991. 301 с.

123407. Нова редакція міжнародного процесуального кодексу ІСС/ESOMAR. . , . С. 67-70.

123408. Климанов В.И., Тимашев С.А. Нелинейные задачи подкрепленных оболочек. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1985. 291 с.

123409. Климанов В.И., Чупин В.В. Статика и устойчивость гибких неоднородных оболочечных систем. Изд-во ун-та. Красноярск, 1986. 182 с.

123410. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. ФОРУМ: ИНФРА-М. М., 2007. 368 с.

123411. Пабат А. Енергоекономічні критерії конкурентноспроможності технологій національної трансформаційної енергетики: [Паливно-енергетичний комплекс України. Трансформація енергетики. Енергозбереження... див. анот.]. . , . С.34-36.

123412. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии. Наука. М., 1967. 254 с.

123413. Інформаційний лист із проблем туберкульозу в Україні. Епідеміологічна ситуація за данними ВООЗ : [Статистичні данні. Особливості епідеміологічної ситуації в Україні за період 1996-2006 рр.]. . , . С. 3.

123414. Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект: [Розуміння концепції методів навчання. Базові положення концепції методів навчання]. . , . С. 12-14.

123415. Ананьев С. И., Безносов В. Г., Беднарский В. В. Эксплуатационные материалы для автомобилей и тракторов. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 384 с.

123416. Вишневська О. Потенціал сільськогосподарських товаровиробників в умовах світової організації торгівлі. . , . С.37-39.

123417. Захматов В.Д. Економія на науці - це екологічний крах/ Інтерв'ю з В.Д. Захматовим записала Горяна Л.Г.. . , . С. 19-20.

123418. Фокин В.В., Марков С.Б. Материаловедение на автомобильном транспорте. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 288 с.

123419. Карпачова Н.І. Правовий статус українських трудових мігрантів та стан дотримання їхніх прав і свобод. . , . С. 27-31.

123420. Петров В. А. Автоматические системы транспортных машин. Машиностроение. М., 1974. 336 с.

123421. Мищенко С. Механизм выявления и ликвидации фиктивных предприятий. . , . С.40-43.

123422. Желібо Є.П., Сагайдак І.С. Проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ України: [Розділи курсу "Безпека життєдіяльності" Приблизний перелік питань, які можуть бути включені до курсу]. . , . С. 35-36.

123423. Кугультинов С.Д., Ковальчук А.К., Портнов И.И. Технология обработки конструкционных материалов. МГТУ им. Н.Э.Баумана. М., 2006. 672 с.

123424. Цебень Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві. . , . С.45-47.

123425. Михайлов Л. А., Соломин В. П., Михайлов А. Л., Старостенко А. В., Шатровой О. В. Безопасность жизнедеятельности. Питер. СПб., 2007. 302 с.

123426. Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные. Академия. М., 2005. 416 с.

123427. Хромченко Ф.А. Справочное пособие электросварщика. Машиностроение. М., 2005. 416 с.

123428. Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів: [Методи оцінки ступеню реалізації функцій. Доцільність отримання такої оцінки... див. анотацію]. . , . С.48-51.

123429. Лебедев Л. В., Мнацаканян В. У., Погонин А. А., Схиртладзе А. Г., Тимирязев В. А. Технология машиностроения. Академия. М., 2006. 528 с.

123430. Бугір М.К. Математика для економістів. Академія. К., 2003. 520 с.

123431. Маковская Н. Отраслевые особенности политики доходов в промышленности Беларуси: [Промышленность Республики Беларусь. Анализ политики доходов в промышленности. Анализ заработной платы работников в промышленности]. . , . С.52-54.

123432. Геврик Є. О. Безпека життєдіяльності. Ельга-Н: КНТ. К., 2007. 384 с.

123433. Ніколайчук С. Оцінка альтернативних режимів монетарної політики на основі квартальної прогнозної моделі Національного банку України. . , . С.56-60.

123434. Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. Система технологій. Центр учбової літератури. К., 2007. 368 с.

123435. Клименко А.И. Наземный транспорт будущего. Моск.рабочий. М., 1975. 120 с.

123436. Клименко А.П. Методы и приборы для измерения концентрации пыли. Химия. М., 1978. 208 с.

123437. Клименко А.П., Каневец Г.Е. Расчет теплообменных аппаратов на электронных вычислительных машинах. Энергия. М., 1966. 270 с.

123438. Лозовик Ю. Моделювання поведінки олігополістів з використанням інструментарію теорії динамічних систем. . , . С.61-65.

123439. Клименко Б. В. Форсированные электромагнитные системы. Энергоатомиздат. М., 1989. 160 с.

123440. Клименко В. А., Токарев Л. С. Основы физики доменного процесса. Металлургия. Челяб. отд-ние. Челябинск, 1991. 286 с.

123441. Клименко В.М., Шаповал В.Н. Вибрационная обработка металлов давлением. Техніка. К., 1977. 128 с.

123442. Клименко В.М. Исследование процесса модифицирования жидкого чугуна порошкообразными модификаторами в струе газа. Акад. наук УССР. Объединенный ученый совет техн. наук. К., 1967. 20 с.

123443. Клименко В.М., Онищенко А.М. Кинематика и динамика процессов прокатки. Металлургия. М., 1984. 232 с.

123444. Клименко З.К., Рубцова Е.Л. Розы. Наук. думка. К., 1986. 213 с.

123446. Никитин В. Стратегия реорганизации: [Научный подход к реструктулизации организации]. . , . С.6-9.

123447. Коппек В. Стратегический менеджмент глазами персонала. . , . С.10-13.

123448. Шейфер Р. В поисках утраченного времени: стратегия из четырех компонентов: [Правильное распределение времени в работе менеджера]. . , . С.14-20.

123449. Беликов О. Мировое соглашение в процедуре банкротства: [Правовые проблеимы банкротства]. . , . С.21-24.

123450. Милославская Д. Как защищаться от лживой информации: [Максимально открытая информационная политика компании]. . , . С.30-34.

123451. Скуднова Н. Продажная любовь: [Управление продажами]. . , . С.39-43.

123452. Приходько Е. Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия. . , . С.44-47.

123453. Дэй Дж., Лесли К., Лоусон Э. Секрет успешной реорганизации: [Теоретические основы реорганизации компании]. . , . С.8-13.

123454. Соловьев А.В. Международный опыт защиты интересов работников в условиях проведения процедур несостоятельности: [Банкротство предприятия]. . , . С.14-18.

123455. Ольшевский А. Кризис: каков он и как с ним справиться?: [Приемы и устранение кризисных ситуаций]. . , . С.20-25.

123456. Платонов Ю. Плата за лидерство: [Анализ стрессов у лидеров. Стрессы в служебной деятельности: общие, специфические. Борьба со стрессом]. . , . С.26-32.

123457. Фланнес С.В. Адаптация к стрессу: [Адекватные и неадекватные стратегии преодаления стресса]. . , . С.33-38.

123458. Беликов О. Уголовная ответственность за коммерческий шпионаж. . , . 39-43.

123459. Борисова Е. Поведенческие ошибки при проведении аттестации. . , . С.44-48.

123460. Черемных О. Насколоько счастлива ваша компания?. . , . С.2-12.

123461. Оголева Л. Модель роста бизнеса в зависимости от жизненного цикла организации: [Рост бизнеса, основанный на фазах развития организации]. . , . С.2-5.

123462. Кутейль А. Секреты жизнестойкости: [Качества людей, которые умеют быстро адаптироватся в кризисных ситуациях]. . , . С.6-9.

123463. Егорычев Д. Алгоритмы принятия решений при различных типах менеджмента. . , . С.10-12.

123464. Саркисян Б. Методика подготовки к переговорам в условиях дефицита времени. . , . С.13-17.

123465. Беликов Б. Исполнение решения суда в режиме моратория - правовая коллизия действующих норм: [Правовые аспекты процедуры банкротства]. . , . С.18-22.

123466. Лукичева Л. Решение - хорошо, контроль - лучше: [Важность контроля в процессе управления предприятием]. . , . С.23-26.

123467. Саймонс Р. Как измерить рентабельность руководителей: [Советы как правильно использовать энергию руководителей]. . , . С.31-37.

123468. Гавриленко О.Ф., Олешко Л.Д., Кремечек Г.А., Гончаренко І.В., Шпак О.І. Методологічні аспекти викладання дисциплін на кафедрі безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я людини згідно з вимогами кредитно-модульної системи. . , . С. 37-39.

123469. Тимошенко А. Совет да любовь: [Принципы формирования, функции, повышение эффективности совета директоров]. . , . С.42-46.

123470. Васильченко Л.В. Безпека дорожнього руху : [аварії та катастрофи на транспорті. Безпека руху]. . , . С. 46-48.

123471. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 82 с.

123472. Травин В. Речь перед враждебно настроенной аудиторией: [Основные правила построения выступления. Поведение руководителя, менеджера во время выступления]. . , . С.27-30.

123473. Володимиров М. Тернистим шляхом до СОТ: [Гармонізація законодавства України з вимогами та нормами системи СОТ (Світової організації торгівлі)]. . , . С. 44-49.

123474. Авдошина З. Кризисы в развитии социально-экономических систем: [Основные факторы, влияющие на кризисы социально-экономических систем]. . , . С .2-9.

123475. Клименко И. С. Голография сфокусированных изображений и спекл-интерферометрия. Наука. М., 1985. 222 с.

123476. Клименко К. И., Каценелинбойген А. И. Экономическая эффективность комплексной механизации в машиностроении. Госпланиздат. М., 1960. 223 с.

123477. Доценко-Білоус Н. Земля - 2008: продаж, оренда та інше. . , . С. 58-60.

123478. Клименко К. И., Петров Е. В. Экономическая эффективность технического прогресса в тяжелой промышленности СССР. Наука. М., 1971. 240 с.

123479. Клименко К. И. Экономические проблемы технического прогресса в машиностроении СССР. Наука. М., 1965. 224 с.

123480. Клименко К.Н. Контейнеры и поддоны. Машиностроение. М., 1974. 129 с.

123481. Клименко Н. А. Практикум по электробезопасности. УМК ВО. К., 1989. 216 с.

123482. Клименко П.П. Исследование влияния степени отработанности масел на процессы внешнего трения и износостойкость металлов. Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. К., 1968. 14 с.

123483. Кузнецова Т., Андреева Е. Затраты VS доходы: [Что делать, если расходы компании растут быстрее, чем доходы]. . , . С. 28-35.

123484. Цлаф В. Типы антикризисных процесов и варианты действий в кризисных ситуациях: [Продажа кризисного предприятия]. . , . С.10-14.

123485. Клименко Ю.В. Электроконтактная наплавка. Металлыргия. М., 1978. 127 с.

123486. Качалов И. Три ключевых параметра развития кризисов компаний: [Кризисы, обусловленные внутренними причинами компании]. . , . С.15-18.

123487. Беликов О. Ужасы банкротства: вымысел и реальность: [Банкротство в компании]. . , . С.27-30.

123488. Климентов В. Б. Атомные электростанции за рубежом. ЦБТИ М-ва энергетики и электрификации УССР. Киев, 1968. 35 с.

123489. Клименюк В. Н. Информация и ее обработка на перфокартах. Вища школа. К., 1975. 176 с.

123490. Климишин И. А. Календарь и хронология. Наука. М., 1981. 192 с.

123491. Сбитнев А. Планировать развитие?: [Антикризисный маркетинг поможет потребителю разобраться в изобилии товаров]. . , . С.31-34.

123492. Климкин С.М. Разработка метода и аппаратуры для определения электрофизических свойств сред в скважинах на основе импедансных измерений. Всесоюз. науч.-техн. ин-т физико-техн. и радиотехн. измерений. М., 1979. 25 с.

123493. Кроль И. Ошибки инновации: [Организационные, структурные, кадровые ошибки. Ошибки стратегии]. . , . С.35-39.

123494. Панкрухин А. Диагностика и развитие лидерских способностей: [Способности лидера: психологическая изобретательность, психологический такт, требовательность и др., их сущность]. . , . С.40-44.

123495. Климковский Б. М., Каблуков В. А., Слепцов А. А. Механизация работ на материальных складах. Вища школа. Киев, 1971. 180 с.

123496. Климов А. В. Исследование работоспособности листовой ферритной нержавеющей стали марки 08ХІ8ТІ с целью замены никельсодержащих сталей. ЗМИ. Запорожье, 1989. 145 с.

123497. Климов А. В. Исследование работоспособности листовой ферритной нержавеющей стали марки 08ХІ8ТІ с целью замены нивельсодержащих сталей. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1989. 24 с.

123498. Климов А.К., Лопухин В.А., Шеханов Ю.Ф. Регулировка электронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении. Энергоатомиздат. Ленинград, 1983. 96 с.

123499. Климов А.Н. Атеросклероз и пути его профилактики. Знание. М., 1981. 64 с.

123500. Климов А.Н., Липовецкий Б.М. Быть или не быть инфаркту. Медицина. М., 1981. 78 с.

123501. Климов А. Н., Липовецкий Б. М. Быть или не быть инфаркту. Беларусь. Минск, 1987. 80 с.

123502. Климов А. Н., Липовецкий Б. М. Быть или не быть инфаркту. Медицина. М., 1989. 96 с.

123503. Климов А. Н., Оленев И. Д., Соколицын С. А. Организация и планирование машиностроительного завода. Машгиз. М., 1961. 512 с.

123504. Intel Architecture Software Developer’s Manual. Intel Corporation. , 1997.

123505. Климов А.Н., Попова Л.Г. Организация ремонта производственного оборудования машиностроительных предприятий. Машиностроение. Ленинград, 1975. 144 с.

123506. Климов А. Н., Попова Л. Г. Организация ремонта производственного оборудования машиностроительных предприятий. Машиностроение. Ленинград, 1988. 142 с.

123507. Климов В.А. Экранирование элементов и узлов радиоаппаратуры. ТРТИ. Таганрог, 1982. 55 с.

123508. Климов В.В. Импульсные ключи в цифровых устройствах. Радио и связь. М., 1984. 80 с.

123509. Климов А.Н. Импульсные ключи в цифровых устройствах. Радио и связь. М., 1989. 112 с.

123510. Климов В. В. Электронные счетчики на туннельных диодах. Энергия. М., 1968. 48 с.

123511. Климов В.И. Обработка зубчатых колес. Машгиз. М.; Свердловск, 1953. 63 с.

123512. Intel Architecture Software Developer’s Manual. Intel Corporation. , 1997.

123513. Стетнер М. Планируйте свои неудачи: [Предотвращение проблем и планирование возможных случайностей]. . , . С.45-47.

123514. Pentium® Processor Family Developer’s Manual. Intel Corporation. , 1996.

123515. Слон Ю.М. Автомеханик. Феникс. Ростов н/Д, 2005. 350 с.

123516. Гамза В. Сигналы раннего оповещения о проблемах в фирме: [Мониторинг рисков в организации]. . , . С.19-26.

123517. Pentium® Processor Family Developer’s Manual. Intel Corporation. , 1997.

123518. Автомеханик. Современная школа. Минск, 2006. 384 с.

123519. Климов В.И., Петунин А.Е. Рациональная технология шлифования профиля червячных фрез. ГосИНТИ. М., 1967. 14 с.

123520. Климов В.П. Тиристорный электропривод с исполнительным двигателем последовательного возбуждения. Энергия. М., 1972. 87 с.

123521. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. Кондор. Київ, 2006. 206 с.

123522. Климов В.С. Радиоавтоматика. РКИИГА. Рига, 1981. 114 с.

123523. Климов Г.П. Стохастические системы обслуживания. Наука. М., 1966. 243 с.

123524. Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд-во ун-та. М., 1983. 328 с.

123525. Пилипчук М. І., Григор'єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень. Знання. Київ, 2007. 270 с.

123526. Климов Д.М. Инерциальная навигация на море. Наука. М., 1984. 156 с.

123527. Климов И. В., Кошелев В. П., Носов В. С. Виброизоляция штамповочных молотов. Машиностроение. М., 1979. 134 с.

123528. Климов И. В. Основы теории и теплового расчета паровоздушных молотов. Машиностроение. М., 1970. 158 с.

123529. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень. Знання. К., 2007. 317 с.

123530. Климов К. И. Антифрикционные пластичные смазки : основы применения. Химия. М., 1988. 160 с.

123531. Климов М.А., Разумов Л.Д. Защита цепей высокочастотных кабелей от мешающего влияния электромагнитных полей. Связь. М., 1964. 71 с.

123532. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. Химия. М., 1967. 208 с.

123533. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Центр учбової літератури. Київ, 2007. 254 с.

123534. Климова В. И. Человек и его здоровье. Знание. М., 1990. 224 с.

123535. Климова-Фюгнерова М. Наш ребенок. До рождения. В первый год жизни. В дошкольном возрасте. Медгиз. Прага, 1961. 496 с.

123536. Климова-Фюгнерова М. Наш ребенок. До рождения. В первый год жизни. В дошкольном возрасте. Гос. изд-во мед. лит-ры. Прага, 1963. 482 с.

123537. Климовицкий М.Д., Копелович А.П. Автоматический контроль и регулирование в черной металлургии. Металлургия. М., 1967. 787 с.

123538. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Знання. Київ, 2006. 307 с.

123539. Климовицкий М.Д., Карлик В.А. Краткий справочник по тепловому контролю в черной металлургии. Металлургиздат. М., 1962. 376 с.

123540. Климовицкий М. Д., Шишкинский В. И. Приборы автоматического контроля в металлургии. Металлургия. М., 1979. 296 с.

123541. Климонтович Ю.Л. Кинетическая теория электромагнитных процессов. Наука. М., 1980. 373 с.

123542. Peter Walsh Advanced 3D Game Programming Using DirectX 9.0. Wordware Publishing, Inc.. , 2003. 525 р.

123543. Климонтович Ю.Л. Турбулентное движение и структура хаоса. Наука. М., 1990. 316 с.

123544. Климпуш О. Д., Рубцов В. А., Гутаревич Ю. Ф. Экономия топлива на автомобильном транспорте. Тэхника. К., 1988. 143 с.

123545. Баринов С. М., Борковский А. Б., Владимиров В. А., Воропаев Н. Д., Гельман Я. Л. Большой англо-русский политехнический словарь. РУССО: Лаборатория Базовых Знаний. М., 2005. 720 с.

123546. Климук П.И. Радом со звездами. Мол. гвардия. М., 1979. 224 с.

123547. Климык А.У., Качурик И.И. Вычислительные методы в теории представлений групп. Вища школа. К., 1986. 224 с.

123548. Масленков С. Б. Применение микроренгеноспектрального анализа. Металлургия. М., 1968. 110 с.

123549. Клингер Г.Г. Сверхвысокие частоты. Наука. М., 1969. 272 с.

123550. Клингман Э. Проектирование микропроцессорных систем. Мир. М., 1980. 575 с.

123551. Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем. Мир. М., 1985. 363 с.

123552. Хирш П., Хови А., Николсон Р. Электронная микроскопия тонких кристаллов. Мир. М., 1968. 574 с.

123553. Клинджел Дж. Остров в океане. Рассказы о природе. Географгиз. М., 1963. 344 с.

123554. Клини С.К. Введение в метаматематику. Изд. иностр. лит.. М., 1957. 526 с.

123555. FineReader 4.0 Forms. . М., 1998.

123556. Клинковштейн Г. И., Макеев Н. М. Автомобиль ГАЗ-51. Машгиз. Москва, 1949. 80 с., 1 л. карт. : ил., табл., черт.

123557. Клинковштейн Г.И., Соловьев Г.М., Юмашев Н.Н. Пособие по правилам движения автомобилей. Транспорт. М., 1971. 192 с.

123558. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008.

123559. Клинковштейн Г.И., Юмашев Н.Н. Пособие по правилам дорожного движения. Транспорт. М., 1981. 160 с.

123560. Клинковштейн Г.И., Соловьев Г.М., Юмашев Н.Н. Правила и безопасность дорожного движения. Транспорт. М., 1974. 224 с.

123561. Гриньков Д. Банковский рынок :[Украиский рынок депозитов]. . , . С. 47-49.

123562. Клинов И. Н. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы. Госхимиздат. М-ва; Л-д, 1950. 291 с.

123563. Danny Ryan ASP.NET: Your visual blueprint for creatingWeb applications on the .NET framework. Hungry Minds, Inc.. , 2002.

123564. Клинов И. Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы. Машиностроение. Москва, 1967. 468 с.

123565. Полищук О. Обзор рынка труда: [ Украиский рынок.Самые востребованные профессии ближайшей пятилетки]. . , . С. 58-62.

123566. Клинов И. Я., Левин А. Н. Пластмассы в химическом машиностроении. Машгиз. М., 1963. 214 с.

123567. Клиорин М. И., Кадулин В. Я., Смолкин В. М. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М. Энергоатомиздат. М., 1989. 296 с.

123568. Eric Butow C#: Your visual blueprint for building .NET applications. Hungry Minds, Inc.. , 2002.

123569. Клипель В.И., Сысоев В.П. Зачерным Соболем. Географгиз. М., 1960. 143 с.

123570. Єфименко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні. . , . С.9-13.

123571. Цымбал Г. Несмешной Леонид Гайдай: [ Жизнь и творчество советского режиссера Леонида Гайдая]. . , . С. 70-74.

123572. John Ayres Delphi Graphics and Game Programming Exposed with DirectX 7.0. Wordware Publishing, Inc.. , 1999.

123573. Геєць В.М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її наслідки: [Досвід Угорщини та інших країн. Тенденції в реформуванні економіки України]. . , . С.14-33.

123574. Jim Adams Programming Role Playing Games with DirectX. Premier Press, Inc.. , 2002.

123575. Лібанова Е.М. Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентноспроможності української економіки. . , . С.34-41.

123576. Башкирцева О. Анджелина означает "ангел": [ Биография и творчество американской актрисы Анджелины Джоли]. . , . С. 75-78.

123577. Базилевич В.Д. Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя: [Система страхування в Україні]. . , . С.42-50.

123578. Велигорский В., Лес Ежи Рынок нефтепродуктов: [Украинский рынок светлых нефтепродуктов ]. . , . С. 80-84.

123579. Столярчук П.Г., Яцук Ю.В., Міхалєва М.С., Друзюк В.М. Проблеми побудови систем екологічного моніторингу температурних полів: [Аналіз якості водних об'єктів. Контроль стічних вод. Температура стічних вод.]. . , . С. 60-64.

123581. Даниленко А.І. Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації. . , . С.51-58.

123582. Бакалинская А. Своими глазами:[Украинский рынок обуви: динамика, экспорт, импорт]. . , . С. 85-87.

123583. Звєряков М.І. Перспективи формування нової якості економічного зростання. . , . С.59-66.

123584. Michael Erbschloe Butterworth-Heinemann - Trojans, Worms, and Spyware. Elsevier Inc.. , 2005.

123585. Андрущенко О. Компании и рынки : [состояние и перспективы транспорта Украины]. . , . С. 92-94.

123586. Бодров В.Г. Основи конкурентноспроможності економіки України. . , . С.67-74.

123587. Don Seegmiller Digital Character Design and Painting: The Photoshop CS Edition. Charles River Media, Inc.. , 2004. 377 р.

123588. Яремчук В. Компании и рынки:[Украинский рынок новых легковых автомобилей]. . , . С. 96-99.

123589. Барановський О.І. Стійкість банківської системи України. . , . С.75-87.

123590. Столярчук П.Г., Краснопольська О.І. Аналіз застосування екологічних норм ЄВРО: [Викиди шкідливих речовин транспортних засобів в Європі. Екологічні норми ЄВРО]. . , . С. 85-88.

123591. Альтгаузен А.П., Некрасова Н.М., Гутман М.Б. Электротермическое оборудование. Энергия. М., 1980. 416 с.

123592. Шавкат Бек Компании и рынки: [Рынок водосточных систем в Украине]. . , . С. 104-106.

123593. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. Радио и связь. М., 1990. 538 с.

123594. Гриценко А.А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України. . , . С.88-97.

123595. Рустем С. Л. Оборудование и проектирование термических цехов. Машгиз. М., 1962. 588 с.

123596. Муровайко М. Компании и рынки: [Украинский рынок межкомнатных дверей]. . , . С. 107-109.

123597. Клисторин И. Ф., Гремальский А. А. Функциональный контроль микропроцессорных устройств. Штиинца. Кишинев, 1990. 90 с.

123598. Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання. . , . С.98-111.

123599. Силивончик А. Компании и рынки: [ Рынок муки в Украине]. . , . С. 110-112.

123600. Новости турбизнеса. Поліактив. Киев, .

123601. Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку. . , . С.112-123.

123602. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 58 с.

123604. Bruce Tate Bitter Java. Manning Publications Co.. , 2002.

123605. Elspeth Minty Decomposing the Potentially Parallel. The University of Edinburgh. , .

123606. Енергетика та Електроніка. Укренергозбереження. К., 2007.

123607. AutoCAD 2000. . , .

123608. Gregory Georges 50 Fast Photoshop® 7 Techniques. Wiley Publishing, Inc.. , 2002.

123609. Як працює КДПЕ: механізми функціонування та фінансування : [комплексна державна програма енергозбереження України - КДПЕ. Контроль за виконанням програм енергоефективності]. . , . С.5.

123610. Borland® Enterprise Server. Borland Software Corporation. , 2002.

123611. Вахненко Т.П. Стабілізаційна програма уряду Ференца Дюрчаня: уроки для України: [Стабілізація економіки Угорщини. Рекомендації для українського уряду]. . , . С.124-132.

123612. Єгоров В.О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання. . , . С.133-142.

123613. Borland® JBuilder® 8. Borland Software Corporation. , 2002.

123614. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів. Вікар. К., 2003. 328 с.

123615. C/C++ Software Development Kit Reference Manual. Industrial Control Links, Inc.. , 2000.

123616. Сіденко В.Р. Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції. . , . С.143-150.

123617. Apache HTTP Server Version 2.0. . , .

123618. Apache HTTP Server Version 1.3. . , .

123619. Tom Hall DOOM Bible. . , 1992.

123620. Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. . , . С.151-158.

123621. Microsoft Office 2000 : Новые функции - новые возможности. . , .

123622. Клич С. М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников. Сов. радио. Москва, 1973. 319 с.

123623. Сергей Зеленский Netscape Communicator 4.5. . , .

123624. Кловский Д.Д., Николаев Б.И. Инженерная реализация радиотехнических схем. Связь. М., 1975. 200 с.

123625. Кловский Д.Д., Конторович В.Я., Широков С.М. Модели непрерывных каналов связи на основе стохастических дифференциальных уравнений. Радио и связь. М., 1984. 248 с.

123626. Кловский Д.Д., Сойфер В.А. Обработка пространственно-временных сигналов. Связь. М., 1976. 207 с.

123627. Сергей Зеленский FineReader 4.0. . М., 1999.

123628. Кловский Д. Д., Шилкин В. А. Теория электрической связи: сборник задач и упражнений. Радио и связь. М., 1990. 280 с.

123629. Клоков Б. К. Обмотчик электрических машин. Высш. школа. М., 1982. 279 с.

123630. Сергей Зеленский Microsoft Internet Explorer 5.0. . , .

123631. Клоков Б. К. Обмотчик электрических машин. Высш. школа. М., 1987. 256 с.

123632. Клоков Б. К., Умацев Р. Б. Ремонт обмоток электрических машин высокого напряжения. Высш. школа. М., 1991. 190 с.

123633. Клоков В.В. Электрохимическое формообразование. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1984. 79 с.

123634. Клокова Н. П. Тензодатчики для измерений при повышенных температурах. Машиностроение. М., 1965. 120 с.

123635. Клокова Н. П. Тензорезисторы. Машиностроение. М., 1990. 224 с.

123636. 3DSMax 4 Script Reference [Електронний ресурс]. Autodesk, Inc.. , 2001. 1934 p.

123637. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог. Мир. М., 1987. 336 с.

123638. Клор О. Естествознание, религия и церковь. Госполитиздат. М., 1960. 133 с.

123639. Jerry Foster Developing Web Services with Java APIs for XML Using WSDP. Dreamtech Software, Inc.. , 2002.

123640. Клоц М.У. Опыт химической и электрохимической обработки деталей из титановых сплавов. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 24 с.

123641. David Jorgensen Developing .NET Web Services with XML. Syngress Publishing, Inc.. , 2002.

123642. Клочан Л.С. Модель гусеничного трактора з програмным керуванням. Рад. школа. К., 1966. 52 с.

123643. Клочко Н.А. Основы технологии пайки и термообработки твердосплавного инструмента. Металлургия. М., 1981. 200 с.

123644. Bates, Regis J. Broadband Telecommunications Handbook. The McGraw-Hill Companies, Inc.. , 2002.

123645. Клочков А.И. Канифольный крепитель для формующихся масс литейного и абразивного производства. Челябин. мех.-машиностроит. ин-т. Челябинск, 1950. 8 с.

123646. Клочнев Н.И. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Свойства и применение. Машгиз. М., 1963. 211 с.

123647. Приданцев М.В. Жаропрочные стареющие сплавы. Металлургия. М., 1973. 184 с.

123648. Клочнев Н. И., Сухарев А. М. Производство отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Центр. бюро науч.-техн. информации тяжелого машиностроения. М., 1959. 88 с.

123649. David J. Agans Debugging—The Nine Indispensable Rules for Finding Even the Most Elusive Software and Hardware Problems. . , 2002.

123650. Кириченко О., Костянтин В. Фінансовий менеджмент на підприємствах України: принципи забезпечення позитивної динаміки : [розвиток малого та середнього підприємництва]. . , . С.3-17.

123651. Jeffrey Wheat Designing a Wireless Network. Syngress Publishing, Inc.. , 2001.

123652. Васильченко З., Васильченко І. Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті. . , . С.18-26.

123653. Borland®Delphi™ 6 for Windows. . , 2001.

123654. Object Pascal Language Guide. . , .

123655. Любунь О. Планування та бюджетування як універсальні інструменти управління банківською установою. . , . С.27-30.

123656. Клочнев Н. И. Технология производства отливок из высокопрочного чугуна шаровидным графитом. Машгиз. М., 1962. 170 с.

123657. Кириленко В. Аналіз депозитної бази банку. . , . С.31-37.

123658. Клочнев Н.И. Усадка чугуна с шаровидным графитом. Машгиз. М., 1957. 84 с.

123659. Климов А. Н., Оленев И. Д., Соколицын С. А. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 463 с.

123660. Кловский Д. Д. Теория передачи сигналов. Связь. Москва, 1973. 376 с.

123661. Клопский В. М., Скопец З. А., Ягодовский М. И. Геометрия. Просвещение. М., 1979. 256 с.

123662. Бобиль В. Трансферентне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку. . , . С.38-46.

123663. Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория передачи сигналов в задачах. Связь. М., 1978. 252 с.

123664. Аганбегян А. Г., Рапопорт В. С., Речин В. Д. Клуб директоров. Экономика. М., 1989. 255 с.

123665. Уманців Ю., Ємець В. Фінансова глобалізація: основні детермінанти та особливості прояву. . , . С.47-64.

123666. Клуб молодых изобретателей. Молодая гвардия. М., 1962. 416 с.

123667. Клуб служебного собаководства. ДОСААФ. М., 1984. 175 с.

123668. Developer's Guide. . , 2001.

123669. Клубникин В.С., Карасев М.В., Петров Г.К. Плазменное напыление покрытий в активных средах. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 19 с.

123670. Клубникин П.Ф. Быстродействующие индукционные муфты в системах автоматического регулирования. Машгиз. М., 1962. 219 с.

123671. Jan Walter C++ HowTo by The Waite Group. . , 1999.

123672. Клубович В.В. Влияние ультразвука на процесс пластической деформации. Белорусский политехн. ин-т. Минск, 1963. 13 с.

123673. Robert Courtney An Introduction to Computer Security :The NIST Handbook. . , .

123674. Новікова І. Роль банків у фінансовому регулюванні розвитку земельних відносин на рубежі XIX-XX ст.. . , . С.74-82.

123675. Клубович В.В., Толочко Н.К. Методы выращивания кристаллов из растворов. Навука і тэхніка. Минск, 1991. 295 с.

123676. Клубович В.В., Степаненко А.В. Ультразвуковая обработка материалов. Наука и техника. Минск, 1981. 295 с.

123677. Клусов И.А. Роторные автоматические линии. Высш. шк.. М., 1989. 70 с.

123678. Клусов И.А., Сафарянц А.Р. Роторные Линии. Основы расчета и проектирования. Машиностроение. М., 1969. 192 с.

123679. Смовженко Т., Міщенко В. Місце і роль вітчизняної банківської системи у міжнародному фінансовому просторі. . , . С.83-88.

123680. Клусов И.А. Технологические системы роторных машин. Машиностроение. М., 1976. 231 с.

123681. Борщ Л., Дем'яненко П. Місце і роль вітчизняної банківської системи у міжнародному фінансовому просторі. . , . С.83-88.

123682. Клушанцев Б.В., Косарев А.И., Муйземнек Ю.А. Дробилки. Машиностроение. М., 1990. 318 с.

123683. Клушанцев Б. В. Щековые дробилки. ЦИНТИМАШ. М., 1962. 44 с.

123684. Kent Reisdorph Teach Yourself Borland C++Builder in 21 Days. . , 1997. 800 р.

123685. Клушанцев П. О чем рассказал телескоп. Детгиз. Ленинград, 1962. 64 с.

123686. Клушин В.А., Макушок Е.М., Щукин В.Я. Совершенствование поперечно-клиновой прокатки. Наука и техника. Минск, 1980. 279 с.

123687. Клушин Д. Н., Резник И.Д., Соболь С. И. Применение кислорода в цветной металлургии. Металлургия. М., 1983. 264 с.

123688. Соловйов А. Право людини на життя: міжнародний вплив на формування українських поглядів: [Застосування норм міжнародно-правових актів з прав людини в Україні]. . , . С.7-10.

123689. Янчук А. Референдний процес як предмет конституційно-правового регулювання. . , . С.11-14.

123691. Кметик Х. Зобов'язання транснаціональних корпорацій та інших підприємств у сфері прав людини: [Зобов'язання ТНК щодо дотримання основних прав і свобод людини]. . , . C.15-18.

123692. Волинець Т. Особливості прав та обов'язків пацієнта за договором про надання медичної допомоги. . , . C.33-37.

123693. Клушин Д.Н. Сульфидирование цветных металлов. Металлургия. М., 1968. 212 с.

123694. Rights Reserved 3DS Max 2 Tutorials. Autodesk, Inc.. , 1997.

123695. Клушин М. И. Исследования процесса резания металлов. Машгиз. Москва, 1949. 164 с., 4 л. ил. : табл., черт.

123696. Пузирний В. Особи із зниженою працездатністю як суб'єкти трудових правовідносин. . , . С.77-80.

123697. Клушин М.И., Гостев Г.В. Оптимизация условий резания на технологической операции. Машиностроение. М., 1984. 44 с.

123698. Приймаченко Д. Щодо поняття функцій митних органів: [Митне право в Україні]. . , . С.84-87.

123699. Клушин М.И. Резание металлов. Элементы теории пластического деформирования срезаемого слоя. машгиз. М., 1958. 454 с.

123700. Клушин М. И. Скоростное резание металлов. Машгиз. Москва, 1947. 144 с. : ил., табл., черт.

123701. Клушин М. И. Справочник по режимам резания. Машгиз. Москва, 1948. 100 с., табл., карты, черт.

123702. Клушин Ю.А. Тепловые электрические станции. Энергоиздат. М., 1982. 144 с.

123703. Митна справа в Украіні. Юрінком Інтер. К., 2007. 384 с.

123704. Дешко Л. Державне регулювання ціноутворення на лікарські засоби в країнах європейського співтовариства та інших країнах. . , . С.88-91.

123705. Adobe Photoshop 6.0 User Guide. Триумф. М., 2000. 453 p.

123706. Adobe Photoshop 6.0. Actions Catalog. . , 2000.

123707. Dreamweaver 4 For Visual Learners. Visibooks,LSS. , .

123708. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2007. 343 с.

123709. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 206 с.

123711. Лицензии и патенты. Полиграф. Запорожье, 2007. 174 с.

123712. Amit Konar Artificial Intelligence and Soft Computing Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain. CRC Press LLC. , 2000.

123713. Горевий В. Окремі питання щодо участі юридичних служб підприємств в економіко-правовому механізмі природокористування й охорони довкілля: [Екологічне право України]. . , . С.92-95.

123714. Tom Clark Designing Storage Area Networks. Addison Wesley. , 2003. 592 р.

123715. Андреев Д. Деякі аспекти вдосконалення адміністративно-деліктної політики держави на фондовому ринку України: [Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні]. . , . С.96-99.

123716. Клыгина Л.А. Планаризация укладки графовых моделей принципиальных электрических схем. Моск. ин-т электронного машиностроения. М., 1980. 21 л.

123717. Монаєнко А. Суб'єкти та правові засоби, за допомогою яких здійснюється фінансування освіти та науки. . , . C.103-106.

123718. Мальцев В.А. Свет с Востока. ООО "ИПО Запоріжжя". Запорожье, 2005. 94 с.

123719. Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об'єкт бюджетних правовідносин. . , . С.110-114.

123720. Лучак М. Розмова з Богом. LIBER DUO KOLOR. Перемишль, 2004. 215 с.

123721. Буздуган Я. Охорона здоров'я та медичні послуги в системі суспільних благ. . , . C.115-116.

123722. Ольжич О. Олег Кандиба - О.Ольжич. Міжнародна організація Об'єднання Українських Націоналістів (державників). К., 2007. 86 с.

123723. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 90 с.

123724. Alan Cooper About Face 2.0: The Essentials of Interaction Design. Wiley Publishing, Inc.. , 2003. 540 p.

123725. Bob Bowers Advanced Filemaker Pro 6 Web Development. Wordeare Publishing, Inc.. , 2003. 444 р.

123726. Ee-Peng Lim Advances in Mobile Commerce Technologies. Idea Group Publishing. , 2003. 337 р.

123727. Alex WebKnacKer Быстро и легко. Хакинг и антихакинг: защита и нападение. ООО "Лучшие книги". М., 2004. 400 с.

123728. Paul Bausch Amazon Hacks. O'Reilly & Associates, Inc.. , 2003. 304 р.

123729. AMD 64-Bit Technology. Advanced Micro Devices, Inc.. , 2002.

123730. Bill Blunden Software Exorcism: A Handbook for Debugging and Optimizing Legacy Code. Apress™. , 2003.

123732. Клыгина Л.А. Размещение непланарных графов на плоскости. Моск.ин-т электронного машиностроения. М., 1980. 48 л.

123733. Tony Bain SQL Server 2000 Stored Procedures Handbook. Apress™. , 2003. 288 р.

123734. Клыков Н.А. Влияние остаточных напряжений на прочность сварных соединений. ЧПИ. Челябинск, 1980. 37 с.

123735. Daniel J. Worden Storage Networks. Apress™. , 2004. 289 р.

123736. Клыков Н.А. Расчет характеристик сопротивления усталости сварных соединений. Машиностроение. М., 1984. 160 с.

123737. Бриндак Д. Класифікація боргових цінних паперів: [Правовий режим цінних паперів]. . , . С.117-120.

123738. Клыков Н.А. Усталостная прочность сварных соединений и расчетная оценка факторов, влияющих на их предел усталости. ЧПИ. Челябинск, 1975. 60 с.

123739. Rachel Andrew The Dreamweaver Developer's Instant Troubleshooter. Apress™. , 2003. 318 р.

123740. Бекирова Э. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования: [Правовое регулирование лецинзирования определенных видов хозяйственной деятельности]. . , . С.124-127.

123741. Greg Kipper Investigator's Guide to Steganography. CRC Press LLC. , 2004. 240 р.

123742. Клыков Ю. И. Ситуационное управление большими системами. Энергия. М., 1974. 135 с.

123743. Borland C++ Builder Developer's Guide. . , .

123744. Деревянко Б. Досвід Російської Федерації в контексті вдосконалення правового регулювання процесів функціонування промислово-фінансових груп в Україні. . , . С.128-133.

123745. Клэппер Дж., Фрэнкл Дж. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты. Энергия. М., 1977. 439 с.

123746. Клэр Жан-Жак Введение в интегральную оптику. Советское радио. М., 1980. 104 с.

123747. Brian S. Madden Terminal Services for Microsoft Windows Server 2003. Quality Books, Inc.. , 2003.

123748. Клюев А. С. Автоматическое регулирование. Энергия. М., 1967. 343 с.

123749. Клюев А.С. Автоматическое регулирование. Энергия. М., 1973. 392 с.

123751. Robert Laberge Building PDA Databases for Wireless and Mobile Development. Wiley Publishing, Inc.. , 2003.

123752. Клюев А. С. Аппаратура для проверки приборов технологического контроля. Энергия. М., 1979. 175 с.

123753. Клюев А.С. Двухпозиционные автоматические регуляторы и их настройка. Энергия. М., 1967. 104 с.

123754. Пашков В. Господарсько-правова характеристика та класифікація загроз у галузі охорони здоров'я. . , . C.134-137.

123755. Клюев А. С., Колесников А. А. Оптимизация автоматических систем управления по быстродействию. Энергоиздат. М., 1982. 239 с.

123756. Greg Barish Building Scalable and High-Performance Java™ Web Applications Using J2EE™ Technology. Addison Wesley. , 2001. 412 р.

123757. Кузьміна М. Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки. . , . С.138-141.

123758. Клюев А. С., Глазов Б. В., Дубровский А. Х. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Энергия. М., 1980. 512 с.

123759. Клюев А. С., Карпов В. С. Синтез быстродействующих регуляторов для объектов с запаздыванием. Энергоатомиздат. М., 1990. 175 с.

123760. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. Энергия. М., 1977. 296 с.

123761. Нелін О. До питання спадкового права за статутом Великого князівства Литовського 1529 р.: [Історія держави і права України]. . , . С.148-151.

123762. Довбиш В., Кравченко Н. Древньоруські природоохоронні звичаї та норми як витоки екологічного права України: [Історія держави і права України]. . , . С.152-154.

123763. Henry Benjamin CCIE Self-Study CCIE Security Exam Certification Guide. Cisco Systems, Inc.. , 2003.

123764. Козинець О. Поняття злочину за соборним уложенням 1649 р.: [Історія держави і права Росії]. . , . С.155-158.

123765. Клюев А. С., Миндин М. Б. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. Энергоатомиздат. М., 1983. 376 с.

123766. Greg Bastien CCSP Self-Study CCSP Cisco Secure PIX Firewall Advanced Exam Certification Guide. Cisco Systems, Inc.. , 2003.

123767. Клюев В.В., Курозаев В.П., Федосенко Ю.К. Современное состояние и перспективы развития в СССР и за рубежом электромагнитных средств неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Пути повышения эффективности их применения. ЦНИИТЭПриборостроения. М., 1976. 72 с.

123768. M. Tim Jones BSD Sockets Programming from a Multi-Language Perspective. Charles river media, Inc.. , 2004. 444 р.

123769. Клюев В.И. Частотно-временные преобразования и прием дискретных сигналов в системах связи. Радио и связь. М., 1990. 207 с.

123770. Клюев В.П., Тотеш А.С. Методы и аппаратура для контроля вязкости и стекла. ВНИИЭСМ. М., 1975. 60 с.

123771. Клюев Г. М., Чиркин В. С. Краткий курс теплопередачи. Оборонгиз. Москва, 1941. 280 с. : ил., табл., номогр., диагр., граф., черт.

123772. Кобилецький М. Магдебурзьке право в Гетьманщині: [Історія держави і права України]. . , . С.159-162.

123773. Клюев Л.Н., Олещук Э.Я. Прогресс техники и управление предприятием. Знание. М., 1979. 63 с.

123774. Сингаївська І. Кримінологічні аспекти сучасного фальшивомонетництва в Україні. . , . С.166-169.

123775. Васильченко З., Васильченко І. Управління портфелем банківських активів. . , . С. 3-7.

123776. DelphiWorld. . , .

123777. Клюев М. М. Плазменно-дуговой переплав. Металлургия. М., 1980. 256 с.

123778. Любунь О. Управління та ефективність стратерічного планування у банку. . , . С. 8-12.

123779. Клюев М. М., Волков С. Е. Электрошлаковый переплав. Металлургия. М., 1984. 208 с.

123780. Клюев Н.И. Информационные основы передачи сообщений. Сов. радио. М., 1966. 360 с.

123781. Гулик Т. Тенденції розвитку ринку банківських послуг з кредитування корпоративних клієнтів в Україні. . , . С. 12-25.

123782. Клюев Н.Ф. Радиотехнические методы измерения параметров движения объектов. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1966. 104 с.

123783. Клюев С. А. Осветительные сети производственных помещений. Госэнергоиздат. М., 1961. 70 с.

123784. Соломонко Д.О. Трансфер технологій в аграрному секторі: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С.122-128.

123785. Клюев Ю.Б. Планирование энергопотребления на промышленном предприятии. Энергия. М., 1970. 118 с.

123787. Клюй А.А., Пожаров А.М. Шумовые параметры радиоприемных устройств. Таганрогский радиотех. ин-т им. В.Д.Калмыкова. Таганрог, 1984. 41 с.

123788. Клюйков Н. Т. Исследование кавитационных характеристик радиально-осевых гидротурбин. ХПИ. Каф.Гидравлич. машины. Харьков, 1958. 12 с.

123789. Клюквин К. Т. Механизация и автоматизация изготовления литейных форм в СССР и за рубежом. ЦИНТИмашиностроения. М., 1961. 76 с.

123790. Donald E. Knuth The Art of Computer Programming. Addison Wesley. , 1968.

123791. Клюкин И.И. Звук и море. Судостроение. Ленинград, 1974. 239 с.

123792. Апопій В.В. Вирівнювання регіонального рівня забезпечення населення продовольчими товарами. . , . С.128-136.

123793. Клюкин И.И. Нептун оглушен...Краткие очерки по морской акустике. Судостроение. Ленинград, 1967. 224 с.

123794. Клюкин И.И. Удивительный мир звука. Судостроение. Ленинград, 1978. 168 с.

123795. Ключарев А. Н., Янсон М. Л. Элементарные процессы в плазме щелочных металлов. Энергоатомиздат. М., 1988. 220 с.

123796. Gilbert Held Ethernet Networks. Sons, Ltd.. , 2003.

123797. Сердюк Т.М. Удосконалення технічного обслуговування рейкових кіл шляхом автоматизації контролю їх параметрів на базі вагона -лабораторії. ДНУ залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. Дніпропетровськ, 2008. 22 с.

123798. Варода Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків. . , . С. 27-36.

123799. Beverly Voth Filemaker Pro 6 Developer's Guide to XML/XSL. Wordware Publishing, Inc.. , 2003. 395 р.

123800. Козюк В. Канали впливу глобалізації на дезінфляцію: аспекти систематизації та класифікації. . , . С. 37-51.

123801. Бужин О.А. Продукція тваринництва у системі продовольчої безпеки України. . , . С.136-144.

123802. Царук О. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку. . , . С. 52-59.

123803. Соболев О. ШБД по-украински!: [Украинский рынок широкополосного беспроводного доступа]. . , . С. 30-34.

123804. Гражевська Н. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій. . , . С. 60-68.

123805. Партин Г.О., Гирик О.С. Глобалізація банківської діяльності: основні причини та наслідки. . , . С.145-149.

123806. Видавничі новинки Запорізького краю у фондах ЗОУНБ імені О.М.Горького (за II півріччя 2006 - І півріччя 2007 рр.). ЗОУНБ ім.О.М.Горького. Запоріжжя, 2007. 35 с.

123807. Д'яконова І. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні. . , . С. 69-74.

123808. Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс. . , . С. 75-80.

123809. Гірченко Т.Д. Сучасні тенденції розвитку банківської конкуренції та реалізація банками конкурентних переваг. . , . С.149-155.

123810. Олійник О. Становлення системи довгострокового кредитування населення в Україні. . , . С. 81-87.

123811. Міщенко С.В. Проблеми оцінки ефективності функціонування національних банківських систем. . , . С.155-160.

123812. Винницький І.П., Мисак Й.С. Метод розподілу затрат палива при комбінованому виробництві тепла та електроенергії на паротурбінних ТЕС: [Теплова енергетика. Когенерація]. . , . С. 6- 9.

123813. Янко Ю.П. Розрахунок економії (перевитрати) умовного палива при визначенні резервів теплової економічності ТЕЦ: [Приклади розрахунків економії палива]. . , . С. 10-15.

123814. Чорний В.М. Високовольтний союз: Обладнання для гірничо-металургійних комбінатів: [Електрообладнання підприємств металургійної промисловості]. . , . С. 23-26.

123815. Волков А.В., Мирошниченко О.Г. Влияние несинусоидальности формы токов и неравномерности текущей мощности отдельного электропотребителя на потери в энергосистеме. . , . С. 77-86.

123816. Клячкин А.Л. Теория воздушно-реактивных двигателей. Машиностроение. М., 1969. 512 с.

123817. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии. Наука. Москва, 1972. 240 с.

123818. Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу. ФО-П Т. А. Кінько. К., 2007. 64 с.

123819. Азаренкова Г.М., Дикань Н.В. Організаційна та фінансова структури сучасного банку: тенденції створення та функціонування. . , . С.161-166.

123820. Клушин М.И. Резание металлов. Машгиз. М., 1953. 430 с.

123821. Микитчин І.І. Порівняльний аналіз методик рейтингової діяльності банків. . , . С.167-172.

123822. Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції. ФО-П Т. А. Кінько. К., 2007. 64 с.

123823. Лапко О.О., Власова С.В. Вплив умов фінансування та політики державного регулювання на конкурентноспроможність великої компанії. . , . С.173-182.

123824. Клусов И. А. Роторные системы технологических машин. Изд-во Тульс. политехн. ин-та. Тула, 1971. 242 с.

123825. Ястребенецький М.А. Основные задачи обеспечения безопасности информационных и управляющих систем АЭС Украины. . , . С. 29-32.

123826. Клусов И. А. Роторные системы технологических машин. Изд-во Тульс. политехн. ин-та. Тула, 1972. 180 с.

123827. Клусов И. А. Роторные системы технологических машин. Изд-во Тульс. политехн. ин-та. Тула, 1972. 290 с.

123828. Белохин О.М., Матьков А.А., Чернішов М.А. Оборудование систем безопасности для АЭС Темелин: [Оборудование и автоматизированные системы АЭС: опыт Чехии]. . , . С. 33-37.

123829. Чухрай Н.І., Лозинський А.О. Проблеми розвитку академічного підприємництва в Україні. . , . С.201-210.

123830. Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України. ФО-П Т. А. Кінько. К., 2007. 60 с.

123831. Ключев В.И. Автоматизация реверсивных электроприводов. Энергия. М., 1966. 143 с.

123832. Кузнецов В.И., Кудинов В.И., Лящев И.Г., Чернышов М.А., Белохин О.М., Бренман О.А. Реконструкция информационно-вычислительной системы энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС. . , . С.56-62.

123833. Князь О.В., Андріанов Ю.О. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. . , . С.219-228.

123834. Ключев В. И. Выбор электродвигателей для производственных механизмов. Госэнергоиздат. М., 1960. 80 с.

123835. Ключев В. И. Выбор электродвигателей для производственных механизмов. Энергия. М., 1964. 81 с.

123836. Сальдо В.В. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку м. Херсона. . , . С.229-234.

123837. Паршин А. Экономическое стимулирование энергоэффективности - новая эра в снижении энергоемкости ВВП Украины: [Совершенствование управления энергосбережением. Энергоемкость и валовой внутренний продукт]. . , . С.2-4.

123838. Дубенюк О.О., Шарко М.В. Управління інтеграційними корпоративними структурами в Україні. . , . С.235-241.

123839. Лохматов А.Г. Имитационная модель асинхронного электропривода с АИН-ШИМ для исследования коротких замыканий в автономном инверторе. . , . С. 37-43.

123840. Ільчук П.Г. Виробнича і технологічна стратегії у контексті реалізації корпоративної стратегії підприємства. . , . С.242-251.

123841. Коврига Т.Р. З думкою про завтра: [Енергетична безпека. Енергоефективність. Використання альтернативних джерел енергії]. . , . С. 5-7.

123842. Алкоголь и табак: лицензирование, реализация, контроль. Полиграф. Запорожье, 1997. 88 с.

123843. Земельная реформа и плата за землю. Полиграф. Запорожье, 1997. 126 с.

123844. Внешнеэкономическая деятельность. Полиграф. Запорожье, 1997. 144 с.

123845. Черногоров В.А., Смрнов В.С. Комплекс воздухоразделительной установки "Linde" на ОАО "Енакиевский металлургический завод": [Энергосбережение в металлургической промышленности]. . , . С.8-9.

123846. Ніколаєнко С.М., Радомський В.С. Захист прав на об'єкт промислової власності. Держпатент України. К., 1999. 28 с.

123847. Прием на работу: законы, инструкции, правила. Полиграф. Запорожье, 2000. 148 с.

123848. Пудсакулич В.Ю. Малий бізнес: проблема визначення розміру підприємств. . , . С.251-258.

123849. Торговая деятельность. Полиграф. Запорожье, 2000. 160 с.

123850. Дубовик О.В., Босак О.В. Управління рекламною діяльністю як форма впливу на поведінку споживачів. . , . С.258-265.

123851. Гуляев Б.В., Киричек А.С. Экономия электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве. . , . С. 10-12.

123852. Щурик М.В. Парадигма показників оцінки відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону. . , . С.265-270.

123853. Петриченко С.О. Когенерація. "Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії": [Когенерація - ефективна паливнозберігаюча технологія]. . , . С. 16-17.

123854. Чибіскова Г.С. Перспективи створення міжнародних ринків біопалива: [Альтернативна енергетика. використання енергії біомаси]. . , . С. 20-23.

123855. Бодюк А.В., Богдан А.В., Ільясов В.А. Визначення природних ресурсів як об'єктів ресурсоенергозбереження: [Економічні аспекти енергозбереження]. . , . С. 24-27.

123856. Дворак В.М., Осовский Д.И. Регулятор скользящего режима для управления частотой тока валогенератора. . , . С. 19-24.

123857. Дзензерский В.А., Житник Н.Е., Плаксин С.В., Погорелая Л.М., Соколовский И.И. Принципы построения гибридных ветро-солнечных энергоустановок. . , . С. 67-72.

123858. Турло Д. Построенные навечно.UA: [Финансовая стабильность предприятий]. . , . С. 36-43.

123859. Костюков В.В., Канов Л.Н. Численно-аналитическое моделирование переходных процессов в электротехнических системах. . , . С. 52-56.

123860. Козлова В. Только действия изменяют реальность! Опыт внедрения ТОС в украинской компании: [Теория ограничений, с помощью которой можно обеспечить непрерывное развитие компании]. . , . С. 44-50.

123861. Семенов В.В., Стрункин Г.Н., Попов С.А. Потери мощности в инверторах с однополярной и двуполярной широтно-импульсной модуляцией. . , . С. 25-28.

123862. Gurevich V., Ph.D Hybrid Reed - Solid-State Devices are a New Generation of Protective Relays. . , . С. 61-66.

123863. Оплата труда. Полиграф. Запорожье, 2000. 160 с.

123864. Савельев Д.А., Бояринцева Е.В. Расчет электрических полей в элементах конструкции комбинированного высоковольтного измерительного трансформатора тока и напряжения. . , . С. 34-36.

123865. Севрук В. Т. Банковские риски. Дело ЛТД. Москва, 1994. 72 с.

123866. Назарова Е.С., Пирожок А.В., Супрун Ю.А. Имитационная модель механического движения металла для реверсивного одноклетевого стана холодной прокатки. . , . С. 8-14.

123867. К Вам пришли с проверкой.... Б.в.. Запорожье, 2000. 120 с.

123868. Тарнавский В. Стать прервым: Инновации и дизайн помогли Samsung выйти на первое место в глобальном рейтинге брендов бытовой техники. . , . С. 53-59.

123869. Карпуков Л.М., Фарафонов А.Ю., Корольков Р.Ю., Рыбин В.О. Замкнутая форма для поверхностного импеданса микрополосковой структуры. . , . С. 15-19.

123870. Варинская Л.А. Экономическая оценка модернизации ТЭЦ в условиях энергоемкого промышленного предприятия. . , . С.72.-77.

123871. Солтер Ч. Девочка в роли СЕО: [Компания Whateverlife - процветающий онлайн-бизнес]. . , . С. 60-68.

123872. Кузнецова Т. Осторожно: агрессор! Как нейтрализовать агрессоров и улучшить атмосферу в коллективе. . , . С. 70-76.

123873. Старинская А. Инструкция по ловле партнера: Как сервисной компании создать партнерскую сеть. . , . С. 78-82.

123874. Антонов Н. Л. Улучшение коэффициента мощности асинхронного электропривода с упрощенным ДНПЧ-ШИМ. . , . С. 43-52

123875. Андриенко П. Д., Шило С. И., Каплиенко А. О., Немудрый И. Ю. Исследование динамики сериесного электродвигателя с различными импульсными схемами регулирования. . , . С. 4-8.

123876. Тарнавский В. Отцы и дети: [Индийская компания Bajaj Auto по производству мотоциклов и мотороллеров]. . , . С. 86-95.

123877. Тиховод С.М. Совершенствование численных методов расчета электромагнитных процессов в сложных нелинейных электрических и магнитных цепях. . , . С. 56-60

123878. Литвиненко Т.Н. Оценка режима работы емкостного накопителя в высоковольтных генераторах наносекундных импульсов. . , . С. 29-33

123879. Максименко Е. Любовь "чистого разума", или философия маятника: [Л.Фейербах, и его философия]. . , . С. 96-100.

123880. Савицкая Л. Формула командной работы: [Теория и понятие командной работы]. . , . С. 104-106.

123881. Кузнецова Т. Мимо цели: Ошибки, которые совершают топ-менеджеры. . , . С. 20-26.

123882. Никонова А.А., Левинзон Д.И., Небеснюк О.Ю. Технологические особенности изготовления контактных систем к полупроводниковым структурам. . , . С. 34-36.

123883. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української конституції. Товариство "Знання" України. К., 1993. 190 с.

123884. Давтян В. Пять ошибок на пути к "светлому будущему", или Как преодолевать кризисы роста: [Ошибки топ-менеджеров]. . , . С. 28-33.

123885. Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. Промінь. Дніпропетровськ; К., 1990. 302 с.

123886. Савицкая Л. Пигмалионы наоборот: Как руководители могут помешать успеху подчиненных. . , . С. 34-41.

123887. Худяев А.А. Влияние неслучайной составляющей полезного сигнала на точность итерационной двухканальной воспроизводящей системы при случайных возмущениях. . , . С. 137-146.

123888. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорозької Січі. Либідь. К., 1993. 286 с.

123889. Тарнавский В. Менеджер эпохи возрождения: "Человек со стороны" Серджио Маркионне вернул к прибыльности автомобильное подразделение компании Fiat. . , . C. 61-71.

123890. 500 впливових особистостей. Восточно-Укр. академія бізнеса. Харків, 2000. 524 с.

123891. Тарнавский В. Первый император: Персидский царь Кир Великий создал первую в мире многонациональную империю. . , . С. 75-80.

123892. Корогодский Ю Открытый мыслитель: [Немецкий философ Карл Поппер]. . , . С. 82-86.

123893. Кузнецова Т. Загадка для EQ.Упражнения для руководителей: [Способность руководителя управлять своими эмоциями]. . , . С. 98-100.

123894. Кузнецова Т. Вирус ЭИ в компании: Как развивать эмоциональный интеллект подчиненных. . , . С. 101-103.

123895. Крапивной А.В., Чумаченко В.П., Чумаченко Я.В. О рассеянии плоской скалярной волны импедансной сферой. . , . С. 9-14.

123896. Компанієць С. Успіх реформи - у роботі команди : [про засідання круглого столу на тему "10-річчя впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в банках України: досвід, результати, перспективи"]. . , . С. 2-7.

123897. Вершина А.И., Семерюк Т.Н., Солдатов Б.Т. Применение цепей Маркова при моделировании учебного процесса. . , . С. 48-52.

123898. Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток. . , . С. 8-15.

123899. Смовженко Т., Другов О. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України. . , . С. 16-19.

123900. Становский А.Л., Лысенко Т.В., Худенко Н.П. Управление состояниями в сложных технических объектах. . , . С. 93-95.

123901. Тичина В., Задніпровська О. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світлі Базеля ІІ: [Діяльність українських банківських установ і Базельські угоди про капітал. Програма "Аналізатор активів і пасивів банку"]. . , . С. 20-25.

123902. Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей. . , . С. 26-31.

123903. Говоров А.О., Никулищев Г.И., Козина Г.Л. Анализ стандартов электронной цифровой подписи. . , . С. 105-108.

123904. Ключев В.И. Ограничение динамических нагрузок єлектропривода. Єнергия. М., 1971. 320 с.

123905. Намлинський А.О. Інтервальні коефіцієнти зовнішніх впливів в задачах вибору елементів. . , . С. 26-34.

123906. Горецкий А.С. Мультиагентные технологии в системах управления персоналом. . , . С. 108-112

123907. Воропай А.Ю., Крищук В.Н., Карпуков Л.М., Фарафонов А.Ю. Допусковый анализ конструкций фильтров с немонотонностью АХЧ. . , . С. 18-21.

123908. Ключев В.И. Теория электропривода. Энергоатомиздат. М., 1985. 560 с.

123909. Ключев В. И., Терехов В. М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. Энергия. М., 1980. 359 с.

123910. Ключевые пункты термической обработки. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

123911. Скрипнюк О., Селіванов В. Методологічні проблеми взаємозв'язку права і політики: [Формування правомірної суспільної поведінки]. . , . С. 14-21.

123912. Ключко В.А. Исследование технологического процесса полосной подготовки почв и лесосеках. Белорусск. НИИ земледелия. Минск, 1962. 18 с.

123913. Артюшенко Б.А. Параметричний синтез лінійної антенної решітки при заданих допусках за допомогою генетичного алгоритму. . , . С. 15-18.

123914. Пашинський В. Нормативно-правові гарантії забезпечення прав військовослужбовців в Україні. . , . С. 27-31.

123915. Ващенко В.В., Чумаченко В.П. Решение методом произведения областей Н-плоскостной задачи дифракции волн на наклонной границе раздела диэлектрических сред в прямоугольном волноводе. . , . С. 5-9.

123916. Дубровин В. И., Афонин Ю. С., Зинченко Р. Н., Емельяненко С. С., Манило Т. В. Подход к построению модели по звуковому сигналу с использованием вейт-преобразования. . , . С. 112-114.

123917. Скотар М. Банківське кредитування як об'єкт адміністративно-правового регулювання: [Банківське право України]. . , . С. 32-37.

123918. Шило Г.М., Коваленко Д.А. Особливості компенсації зовнішніх впливів при призначенні нормальних допусків. . , . С. 44-47.

123919. Ключников А.Д., Кузьмин В.Н., Попов С.К. Теплообмен и тепловые режимы в промышленных печах. Энергоатомиздат. М., 1990. 174 с.

123920. Ключников А.Д., Иванов Г.П. Теплопередача излучением в огнетехнических установках. Энергия. М., 1970. 400 с.

123921. Кузьменко О. Про правову природу і поняття міжбюджетних відносин: [Правові норми функціонування бюджетної системи]. . , . C. 40-44.

123922. Ключников А.Д. Энергетика теплотехнологии и вопросы энергосбережения. Энергоатомиздат. М., 1986. 128 с.

123923. Віхров О. Управління господарською діяльністю як категорія господарського права. . , . С. 47-52.

123924. Ключников А.С. Радиооптика и голография. Университетское. Минск, 1989. 224 с.

123925. Пятенко С. Специфика стратегического маркетинга: [Разработка стратегических планов]. . , . С. 2-5.

123926. Ключников Н.Г. Руководство по неорганическому синтезу. Химия. М., 1965. 390 с.

123927. Ключников С.И., Мансуров А.М. Механизация в кучнечных цехах. Машгиз. М., 1954. 294 с.

123928. Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування. . , . С. 74-77.

123929. Ключников С.И. Новое в технологии изготовления поковок. Машгиз. М., 1961. 280 с.

123930. Гончарук В. Практика маркетингового консультирования: [Анализ работы предприятия оптовой торговли с двумя направлениями деятельности]. . , . С. 6-14.

123931. Ключников С.И. Передовой опыт в кузнечных цехах. Машгиз. М., 1956. 296 с.

123932. Сліпченко С. Поняття об'єкта цивільного права за ЦК України. . , . С. 80-84.

123933. Ключников С.И. Повышение точности поковок. Машгиз. М., 1960. 435 с.

123934. Сбитнев А. Сегментарная монополизация: [Анализ сегментации потребителей предприятия]. . , . С. 15-19.

123935. Ключников С.И. Точная горячая штамповка. ЦИНТИМАШ. М., 1961. 84 с.

123936. Ключников С.И. Штамп и резец. Знание. М., 1963. 32 с.

123937. Коломоец Г.П. Исследование возможностей программы "Анализатор сетей "ETHERNET" для моделирования процесса возникновения коллизий в компьютерных сетях ETHERNET. . , . С. 73-77.

123938. Рибачук М. Взаємодія ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні: [Взаємодія правоохоронних органів та засобів масової інформації]. . , . С. 88-92.

123939. Клюшенков И. С. Технология слесарно-монтажных работ по ремонту механизмов речных судов. Речной транспорт. М., 1956. 323 с.

123940. Клюшников В.Д. Лекции по устойчивости деформируемых систем. Изд-во МГУ. М., 1986. 224 с.

123941. Клюшников В.Д. Математическая теория пластичности. Изд-во ун-та. М., 1979. 206 с.

123942. Литвинчук И. Ценные изменения: [Ребрендинг - новая жизнь старых брендов (торговых марок)]. . , . С. 20-26.

123943. Клюшников В.Д. Устойчивость упруго-пластических систем. Наука. М., 1980. 240 с.

123944. Клявин О.В. Физика пластичности кристаллов при гелиевых температурах. Наука. М., 1987. 254 с.

123945. Кашинцева О. Етико-правові роздуми щодо проблеми визначення статусу ембріона. . , . С. 96-100.

123946. Исмагулов Д. Как в собственную фирму заслать "казачка": [Маркетинговая разведка в собственной фирме]. . , . С. 27-31.

123947. Клявиня А. Обед на каждый день. Агропромиздат. М., 1991. 335 с.

123948. Бугера О. Умови злочинності неповнолітніх: роль засобів масової інформації. . , . С. 100-104.

123949. Клочан Я. Уровень качества обслуживания в банках Киева: Результаты 1-го этапа программы "Банковский квартал". . , . С. 32-34.

123950. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2008. 44 c.

123951. Міщак І. Актуалізація досвіду Державної Думи Російської імперії в процесі розбудови українського парламентаризму. . , . С. 121-125.

123952. Дмитриева Л. Креативные приемы выработки идей: [Производство креатива в рекламной индустрии]. . , . С. 35-44.

123953. Дешко Л. Державне регулювання ціноутворення на лікарські засоби в країнах Європейського Співтовариства та інших країнах. . , . С. 126-130.

123954. Шульц Д. Туман креативности: [Исследование отличий разработчиков брендов от шарлатанов. Креативность в работе]. . , . С. 45-49.

123955. Нагорняк М. Стабільність Конституції та можливість ії зміни (за концепції Томаша Масарика): [Конституційне право за кардоном]. . , . С. 135-137.

123957. Беликов О. Договор доставки: [Структура и составление договора доставки]. . , . С. 61-63.

123958. Шушляпин Е.А., Виноградов Е.В. Обобщение метода конечного состояния на нелинейные системы с переменными запаздываниями. . , . С. 146-149.

123959. Клямкин С.Л. Тепловое испытание паротурбинных установок электростанций. Госэнергоиздат. М., 1961. 408 с.

123960. Клямко Э. И. Схемный и тестовый контроль автоматических цифровых вычислительных машин. Сов. радио. М., 1963. 192 с.

123961. Клятис Г.Я. Мебель своими руками. Лесная промышленность. М., 1989. 192 с.

123962. Кляус Е.М., У.И.Франкферт, А.М.Френк Нильс Бор. 1885-1962. Наука. М., 1977. 384 с.

123963. Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. 1623-1662. Наука. М., 1971. 432 с.

123964. Кляус Е.М. Поиски и открытия. Наука. М., 1986. 176 с.

123965. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року №2121-III. . , . С. 25-73

123966. Кляцкин В.И. Метод погружения в теории распространения волн. Наука. М., 1986. 255 с.

123967. Клячкин А.Л. Двухконтурные турбореактивные, турбовентиляторные и турбовинтовые двигатели. Рижский ин-т инж. гражд. воздушного флота. Рига, 1963. 381 с.

123968. Клячкин А.Л. Приложение теории вероятности к анализу отказов двигателей на многодвигательном самолете. Рижский ин-т инж. гражд. воздуш. флота. Рига, 1964. 12 с.

123969. Клячкин А.Л. Эксплуатационные характеристики авиационных газотурбинных двигателей. Транспорт. М., 1967. 195 с.

123970. Клячкин Н.Л. Расчет групповых резьбовых соединений. Приволжское кн. изд.. Ульяновск, 1972. 367 с.

123971. Клячкин Я.Л. Лабораторный практикум по сварке. Машгиз. М., 1961. 215 с.

123974. Клячко А.Б. О прецизионности. Знание. М., 1976. 62 с.

123975. Клячко Л. И., Левтонов И. П., Уманский А. М. Новое в технологии вольфрама и молибдена. Металлургия. М., 1979. 184 с.

123976. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи випробування і основи сертифікації автомобілів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 90 с.

123977. Клячко Л. И., Уманский А. М., Бобров В. Н. Оборудование и оснастка для формирования порошковых материалов. Металлургия. М., 1986. 336 с.

123978. Клячко Л. И., Кудря Н. А., Самойлов В. С. Основные направления экономии вольфрама при использовании твердых сплавов. ЦНИИТЭИцветмет. М., 1976. 30 с.

123979. Клячко Л.Н. Производственный шум и меры защиты от него в черной металлургии. Металлургия. М., 1981. 79 с.

123980. Клячко Л. С., Одельский Э. Х., Хрусталев Б. М. Пневматический транспорт сыпучих материалов. Наука и техника. Минск, 1983. 216 с.

123981. Клячко М.Д., Арнаутов Е.В. Летные прочностные испытания самолетов. Динамические нагрузки. Машиностроение. М., 1984. 120 с.

123982. Клячко С.Д. Вопросы термоупругости и пластичности. Новосибирский электротехн. ин-т. Новосибирск, 1962. 11 с.

123983. Клячко Ю., Атласов А., Шапиро М. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали. Металлургиздат. М., 1953. 593 с.

123984. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

123985. Жаботинський Л. Король олімпійського п'єдесталу: [Інтерв'ю з важкоатлетом Л.Жаботинським/ Записав А.Копеліович]. . , . С. 4.

123986. Масиенко Ю. Пять шагов бизнеса навстречу маркетинговых исследованиям. . , . С. 16-18.

123987. Луценко О. Уровень качества обслуживания в банках Киева: Результаты первого этапа программы "Банковский квартал". . , . С. 24-27.

123988. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2008.

123989. Медвідь С. Про обласний бюджет на 2008 рік: [З доповіді С.Медвідя - начальника головного фінансового управління Запорізької облдержадміністрації]. . , . С. 2.

123990. Щербань И.В., Бертенев В.А. Непараметрическая стохастических идентификация нелинейных систем на основе квадратичного критерия. . , . C. 149-153.

123991. Орловский И.А., Синявский А.А. Разработка моделей нелинейных электротехнических объектов в виде степенных рекуррентных нейронных сетей. . , . С. 128-137.

123992. Никончук Е. Рынок коммерческой недвижимости: реалии и перспективы. . , . С. 28-31.

123993. Переясавская О., Кужилева О. Обзор рынка свежих овощей и фруктов в Украине. . , . С. 32-38.

123994. Гапоненко Н.П., Огренич Е.В. Проектирование пластинчатых радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами. . , . С. 22-26.

123995. Закотий В. Сезонность рынка труда, или Когда лучше менять работу. . , . С. 56-58.

123996. Тараненко Ю.К. Использование параметрического контура регулирования амплитуды в автоколебательных системах виброчастотных плотномеров с механическим резонатором. . , . С. 37-43.

123997. Балакірєва О., Головенько В., Кульпінова О. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів України у 2007 році: [Рейтинг. Методика розрахунку рейтингу ВНЗ України. Позиції за якими оцінюється діяльність ВНЗ]. . , . С. 64-73.

123998. Антонецкая Е. Обзор рынка девелоперских услуг: [Рынок недвижимости]. . , . С. 74-85.

123999. Герасин С.Н., Слипченко Е.В. Методы оценки рентабельности финансовой деятельности иерархических бизнес-структур. . , . С. 52-56.

124000. Демин М.К. Методы представления иерархической информации в реляционных базах данных информационноуправленческих архитектур. . , . С. 56-62

124001. Ильяшенко М.Б. Алгоритм нахождения граф-подграф изоморфизма для взвещенных графов и его применение. . , . С. 62-68.

124002. Килимник И. М., Ярымбаш Д.С. Повышение эффективности обработки информации при регистрации контролируемых параметров в системах автоматического управления. . , . С. 68-73.

124003. Андрущенко В. Вища освіта у пост-болонському просторі: спроба прогностичного аналізу: [Визначення параметрів розвитку вищої освіти в Україні на основі сучасних соціально-політичних реалій]. . , . С. 6-19.

124004. Кмент В., Кун А. Техника измерения радиоактивных излучений. Наука. М., 1964. 699 с.

124005. Клепко С. Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті: [Принципи поліморфізму у вищій освіті. Інтеграція в сучасній освіті. Зміст освіти]. . , . С. 20-33.

124006. Ядов В. А. Социологическое исследование. Наука. М., 1987. 245 с.

124007. Серре Ж. Дипломатический протокол. ИМФ. Москва, 1961. 112 с.

124008. Кизима В. Новое образование для нового человека: [Кризис образования в Украине. Сизигийное образование: его содержание, принципы, роль]. . , . С. 36-61.

124009. Савельєв В. Проблемне поле освітньої політики в Україні: [Актуальні питання теорії та практики освітньої політики в Україні]. . , . С. 78-93.

124010. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Нью-Йорк. Париж; Львів, 1993. 659 с.

124011. Михайлова М.В. Порівняня алгоритмів нечіткого пошуку в текстах українською мовою. . , . С. 77-86.

124012. Самчук З. Світоглядні азимути освітньої навігації в умовах сучасного суспільного простору України: [Проблемність освітньої галузі сучасної України як закономірний наслідок проблемності українського суспільства]. . , . С. 95-109.

124013. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. Юрінком Інтер. К., 2003. 448 с.

124014. Радіонова І. Методологічні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж.Дьюї: [Погляди на освіту, її зміст, виховання Дж.Дьюї]. . , . С. 127-142.

124015. Кметь А. Б. Четырехзначная логика. Реализация операций. Радио и связь. М., 1991. 95 с.

124016. Мельник А. Інтерпретація історії в українській філософсько-освітній думці ХІХ століття. . , . С. 152-161.

124017. Сенашова М.Ю., Рубцов А.Г., Садовский М.Г. Кинетическая машина кирдина и задача восстановления утерянных данных. . , . С. 87.-93.

124018. Кнауэр И. Б., Слепцов В. В. Промышленный робот "Универсал - 5.02". Машиностроение. М., 1988. 48 с.

124020. Фролова О. Особа як об'єкт філософсько-освітнього вчення Софії Русової. . , . С. 162-170.

124021. Алипов Н.В., Кораблев Н.М., Хиль М.И., Гусятин М.В. Примеры построения ориентированных графов переходов цифрового автомата с псевдослучайными переходами. . , . С. 97-105.

124022. Савчук Н. Менталітет у контексті освітньої системи: [Зв'язок між менталітетом і освітою]. . , . С. 197-203.

124023. Кехтер М. Гендерна рівність: інтеграція жіночого як складової нової еволюційної парадигми: [Проблеми гендерної рівності. Гендерна освіта]. . , . С. 204-212.

124024. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи техніки телевізійних зображень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 с.

124025. Ніколаєв Є.Б. Економічний аналіз специфікації авторського права як форми інтелектуальної власності: [Економічні суперечності існуючого правового режиму інтелектуальної власності]. . , . C. 13-20.

124026. Чабала О. Методологічні основи розуміння освітніх процесів в епоху глобалізації: [Зміст освіти в епоху глобалізації]. . , . С. 213-218.

124027. Цехмістро І. Постмодернізм і математика: [Філософія науки: сучасний тип наукового мислення]. . , . С. 3-11.

124028. Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. Госполитиздат. К., 1957. 462 с.

124029. Зарудний Є. Таласократія і телурократія як ідеальні моделі суспільства. . , . С. 40-58.

124030. Романенко І.О., Алексєєв С.В., Рубан І.В., Войтович С.А., Калачова В.В. Дистанційне навчання в освітньому процесі збройних сил України. . , . С. 115-119.

124031. Рижкова С. Ідеї Александрійської, Антіохійської, Пергамської шкіл в герменевтиці Нового часу. . , . С. 59-71.

124032. Ющенко С.С. Інформаційно-правові системи: Російський досвід. . , . С. 119-123.

124033. Вільчинська С. Топос українського кордологізму. . , . С. 84-103.

124034. Ветрова Н.М. Экологическое управление: виды и особенности стратегий экологической направленности. . , . С. 124-127.

124035. Воронін О.О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками: [Показник економічної ефективності виробництва]. . , . С. 21-34.

124036. Малина В. Stavros як релігійно-мистецький феномен: [Релігійний культ Кам'яний хрест - конкретне зображення Всевишнього]. . , . С. 125-137.

124037. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2008. 111 с.

124038. Артьомова Т.І. Інститут міри економічної цінності: [Сутність грошей і виконуваних ними функцій ]. . , . С. 35-55.

124039. Нікіфорова Б. Релігійний плюралізм: локальне вимірювання процесу глобалізації: [Зміст релігійного плюралізму, його рівні, наслідки. Релігійний плюралізм за добу постмодерну. Новий релігійний плюралізм (ХХІ ст.)]. . , . С. 138-150.

124040. Яременко О.Л. Інститути й економічна свобода господарювальних суб'єктів: [Вільний вибор є механізмом ринку як такового]. . , . С. 56-71.

124041. Пойманов Ю. Скользкий подъем: [Украинский рынок этикетировочных клеев в развитии]. . , . С. 22-28.

124042. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2008. 98 с.

124043. Шинкарук Л.В. Інституційні засади капіталоутворення в Україні: [Формування пропорцій міжсекторного розподілу основного капіталу в Україні]. . , . С. 72-85.

124044. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2008. 245 с.

124045. Жук О. Упаковка нас погубит?: [Связь качества упаковки и здоровья человека]. . , . С. 36-38.

124046. Федулова Л.І. Економіка знань у контексті поглядів Пітера Друкера: [Інтелектуалізація економіки]. . , . С. 86-99.

124047. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2008. 48 с.

124048. Бут О. Потягаемся?!: [Перемещение грузов электротягачами]. . , . С. 40-44.

124049. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінанси і кредит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

124050. Шаповалова О.М., Носова Т.В. Химический состав и механические свойства малоуглеродистой стали 07ЮТ, обработанной комплексными раскислителями. . , . C. 138-141.

124051. Кваснюк Б.Є. Валовий внутрішній продукт: [ВВП у системі макроекономічних показників]. . , . С. 100-117.

124052. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2008. 56 с.

124054. Барановський М.О. Депресивні території: підходи до трактування, концепції формування, особливості типології. . , . С. 3-12.

124055. Персонофицированный учет на предприятии. Полиграф. Запорожье, 2000. 106 с.

124057. Грушевский М. Гельмольд и его "Славянская хроника": [Ранняя работа М.Грушевского]. . , . С. 9-37.

124058. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни "Машини з двигунами внутрішнього згоряння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 26 с.

124059. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2008. 63 с.

124061. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2007. 198 с.

124062. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Лысенко Н.А., Лукинов В.В., Клочихин В В. Механические и специальные свойства жаростойкого магниевого сплава МЛ-10 со скандием. . , . С. 172-176.

124063. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 142 с.

124064. Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького: [Творчість відомого українського етнографа Я.П. Новицького]. . , . С. 38-56.

124065. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 102 с.

124066. Беженов С. А., Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н., Беженов А. И. Исследование связи характеристик сопротивления усталости углеродистых сталей с параметрами акустической эмиссии. . , . С. 163-166.

124067. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 238 с.

124068. Діденко І. Боротьба Української держави за приєднання Криму: економічна блокада півострова у липні-листопаді 1918 р. : [політика Гетьманату Скоропадського щодо Криму]. . , . С. 64-78.

124069. Любчик І. [Національна самоідентифікація лемків на тлі етнополітики Польщі та Чехословаччини в 30-х рр. XX ст.]. . , . С. 93-108.

124070. Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та перші повоєнні роки. . , . С. 107-122.

124071. Ковалевська Н. "Знову все перед очима.." (особа і творчість Семена Жураховича: до 100-річчя від дня народження письменника). . , . С. 159-170.

124074. Максимов А.Б. Особенности распространения упругих волн в композитных сталях. . , . С. 39-42.

124075. Мазур А.В., Бондарев С.В. О фазовом составе сплава Al-21,5 масс.% Si при 610 °C. . , . С. 49-52.

124076. Жигуц Ю.Ю. Термітне зварювання високомаргенцевих сталей. . , . C. 78-81.

124077. Ковалев А.М., Григорьев С.М. Исследование кинетических закономерностей водородного восстановления окалины прецизионных сплавов 29НК и 79НМ. . , . С. 43-45.

124078. Яковлев А.Ю., Громовой Г.П., Волчок И.П. Анализ напряженного состояния изложницы для центробежного литья медных сплавов. . , . С. 109-116.

124079. Винокур Б.Б. Конференция и выставка "Материаловедение и технология 2007 MS&T'07". . , . С. 153-155

124081. Воденников С.А., Скачков В.А., Воденникова О.С., Бережная О.Р. К вопросу математического описания массопереноса материала покрытия при электролизе ионных расплавов. . , . С. 106-109.

124082. Шаповалова О.М., Бабенко Е.П. Некоторые особенности многомерной связи твердости с химическим составом промышленных электролитических титановых порошков. . , . С. 126-130.

124083. Гавриш П.А., Доброносов Ю.К. Расчет энергосиловых параметров прокатки сварного шва меди со сталью. . , . С. 121-126.

124084. Вишняков Л.Р., Грудіна Т.В., Горобинська В.Д., Яременко О.П. Свинцевомістке скловолокно для радіаційнозахисних композитів. . , . С. 97-100.

124085. Терентьев В.Ф. О пределе выносливости металлических материалов. . , . С. 32-37.

124086. Фильченков А. С., Грицай В. П., Иванов Г. В. Влияние химического состава на газонасыщенность и образование дефектов вспучивания переплава баббита БК2. . , . С. 106-109.

124087. Косинский В.В. Нелинейные законы Дарси и критерий Рейнольдса при течении сжимаемых жидкостей под высоким давлением в пористых телах. . , . С. 60-68.

124088. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 164 с.

124090. Прокопів М.М. Термокомпресійна обробка сплавів ВК6Р і ВК6 після їх спікання у водні та вакуумі. . , . С. 90-94.

124091. Сидоренко М.В., Руднев А.М. Акустико-эмиссионный контроль узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов. . , . С. 40-45.

124092. Вишняков Л.Р., Грудіна Т.В., Морозова В.М., Яременко О.П., Петько І.П., Шлапацька В.В. Радіаційнозахисні полімерні композиційні матеріали. . , . С. 100-105.

124093. Вишняков Л.Р., Грудина Т.В., Гунченко О.І., Морозова В.М., Сінайський Б.М. Армовані волокнистими структурами магнітодіелектричні полімерні композити. . , . С. 95-99.

124094. Волчок И.П., Гиржон В.В., Широкобокова Н.В., Танцюра И.В. Поверхностное упрочнение алюминиевых сплавов. . , . С. 87-99.

124095. Кисилева И.Ю., Ольшанецкий В.Е. О возможности экспериментального подтверждения распределения плотности дислокаций вейбулловского типа в ОЦК-металлах. . , . С. 53-55.

124096. Кубич В.И., Ивщенко Л.И. К методике исследования избирательного переноса в трибосопряжении "шейка-покрытие-вкладыш" ДВС. . , . С.134-138.

124097. Овчинников А.В., Ольшанецкий В.Е., Ткач Д.В., Шевченко В.Г. Влияние структурно-силовых факторов на усталость титановых материалов. . , . С. 64-73.

124098. Волчок И.П., Акимов И.В., Андрейко И.М. Разрушение графитизированных сталей при циклических нагрузках. . , . С. 9-13.

124099. Новиков Н.В., Розенберг О.А. Высокие технологии-пути их развития. . , . С.127-134.

124100. Сахнюк Н.В., Грачев Ю.В., Качан А.Я. Определение траектории перемещения заготовки и инструмента для пятикоординатной высокоскоростной обработки поверхностей лопатки компрессора. . , . С. 139-141.

124101. Волчок І.П., Силованюк В.П., Мітяєв О.А., Івантишин Н.А. Вплив інтерметалідних включень на міцнісні властивості алюмінієвих сплавів. . , . С.17-21.

124102. Розенберг О.А., Шульженко А.А., Сохань С.В. Возный В.В., Соколов А.Н. Влияние анизотропии сапфира на иммунологические, трибологические и прочностные характеристики материала. . , . С.32-39.

124103. Нарівський О. Е., Бєліков С. Б. Оцінка стійкості сплаву 06ХН28МДТ до пітингової та щілинної корозії в хлоридовмісних середовищах. . , . С. 45-52.

124104. Жеманюк П.Д., Пухальская Г.В., Коваль А.Д., Ткаченко В.В., Степанова Л.П. Технологические особенности упрочнения лопаток компрессора с тонкими кромками стеклянными микрошариками. . , . С.106-112.

124105. Ахметшин Р И., Мигранов М.Ш., Верещака А.А. Моделирование тепловых процессов при резании инструментом с функциональными покрытиями. . , . С. 116-119.

124106. Беспалько С. А., Йовченко А. В., Поляков С. П., Губар Є. Я. Наукове обґрунтування принципу роботи гідродинамічних теплогенераторів. . , . С.142-146.

124107. Рябченко C.В. Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ. . , . С. 74-77.

124108. Цивирко Э.И., Лысенко Н.А., Клочихин В.Г., Жеманюк П.Д. Лигирование и модифицирование никелевых сплавов цирконием. . , . С. 22-29.

124109. Соловйов А. До питання співвідношення права людини на життя та права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. . , . С. 7-9.

124110. Попов С.Н., Антонюк Д.А. Методика производственных испытаний материалов резца дорожной фрезы в условиях изнашивания закрепленным абразивом. . , . С. 155-162.

124111. Прокопив Н.М., Якубов Ф.Я., Джелялов С.И., Мельнийчук Ю.А. Стойкостные испытания керамики, горячепрессованной из смеси ZRO2-AL-C в условиях циклических ударных нагрузок. . , . С. 82-88.

124112. Соснін О. Гуманістичний вимір інформатизації: [Інформаційне суспільство - стан розвитку універсалізації]. . , . С. 2-4.

124113. Колодій І. Правове регулювання інформації як елемента державного управління в банківській сфері. . , . С. 10-12.

124114. Внуков Ю.Н., Шамровский М.А. Метод определения профиля кулачка по межосевому расстоянию до круглого толкателя. . , . С. 122-126.

124115. Данилова О. Антиоксиданти - "пастки" для вільних радикалів: [Вільні радикали, їхня роль у захворюваннях. Окислювальні процеси. Властивості антиоксидантів]. . , . С. 10-11.

124116. Онупрієнко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади. . , . С. 13-16.

124117. Гладков Г. Віддалені екологічні наслідки Чорнобильської аварії: [Ліквідіція наслідків Чорнобильської аварії]. . , . С. 40-43.

124118. Кобринський В., Майоров В. Державний контроль у сфері боротьби з тероризмом: [Система боротьби з тероризмом в Україні]. . , . С. 17-19.

124119. Гетьман В. Гранітно-степове Побужжя: філософія природи та романтика історії: [Національний ландшафтний парк на Миколаївщині]. . , . С. 12-15.

124120. Тарасова Т. Школа. Дитина. Здоров'я: [Виховання у дошкільному віці. Вплив школи на здоров'я учнів, педагогів і батьків]. . , . С. 18-19.

124121. Литвак О. Органи чуття: [Розпізнавання недуги нетрадиційними методами: огляд шкіри, обличчя, очей, спостереження за позами хворого та ін.]. . , . С. 24-25.

124122. Іванченко О. Прогрес, який нікого не радує: [Динаміка професійної захворюваності у Дніпропетровській області: статистичні дані, аналіз ситуації]. . , . С. 39-40.

124123. Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошей заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування...(див. анотацію). . , . С. 19-20.

124124. Овчинников А.В., Давыдов С.И. , Шварцман Л.Я. , Феофанов К.Л., Высоцкая Н. И. Перспективные технологии производства титановых сплавов. . , . С. 56-60.

124125. Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські роботи. . , . С. 24-27.

124126. Шилина Ю. Социальная ответственность как целостное направление деятельности компании. . , . С. 32-34.

124127. Шрамко И. Кто кого танцует?: [Репутация в бизнесе]. . , . С. 35-37.

124128. Майстренко А.Л., Усов А.В. Моделирование особенностей контактного взаимодействия абразивной частицы с парой трения с полимерным покрытием. . , . С. 119-121.

124129. Лихолет М.И. Социальная ответственность субъектов рекламной деятельности. . , . С. 40-43.

124130. Буря А. И., Козлов Г. В., Ткачев А. Г. Сравнительный анализ эффективности наполнения нано- и микрокомпозитов. . , . С. 61-63.

124131. Дубоносова А. До питання про спеціальне використання природних ресурсів як об'єкт оподаткування. . , . С. 28-30.

124132. Коляда А.Ф., Дидович К.В., Никифоров О.М., Шибалкин О.Е. Кинематический и силовой расчет механизмов с несколькими степенями подвижности. . , . С. 146-149.

124133. Савченко В.А. Применение графитизированных сталей в машиностроении. . , . С. 113-115.

124134. Мартинюк Р. Правова природа й юридичні характеристики актів Конституційного Суду України. . , . С. 3-6.

124135. Маевский В. Вспомогательные методики анализа при организации процесса продаж: [Методы оценки клиентов]. . , . С. 10-17.

124136. Скляр М. Про поняття "землі реркреаційного призначення": [Використання землі для організації відпочинку, дозвілля, туристичної діяльності тощо]. . , . С. 39-41.

124137. Тушканова И. Штрих-код на складе: [Штриховое кодирование товара]. . , . С. 35-38.

124138. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Лысенко Н.А., Клочихин В.В. Качество отливок из сплава МЛ-5, модифицированного скандием. . , . С. 77-81.

124139. Гусев В.В., Калафатова Л.П., Поколенко Д.В. Влияние динамики процесса алмазного шлифования на формирование поверхностного слоя изделий из ситаллов. . , . С. 14-17.

124140. Кузьміна М. Історія розвитку правового регулювання якості: [Історико-правові аспекти розвитку правового регулювання якості в різних країнах]. . , . С. 50-53.

124141. Наумик В.В. Контроль теплофизических свойств жидкометаллического кристаллизатора по коэффициенту отражения. . , . С. 29-32.

124142. Шнипко О., Віткін Л. Технічне регулювання та інновації. . , . С. 3-10.

124143. Ніколаєнко А., Павлов С. Досвід упровадження системи управління навколишнім середовищем на підприємстві залізничного транспорту: [Екологічні проблеми залізничного транспорту]. . , . С. 59-62.

124144. Кнеллер В.Ю., Агамалов Ю.Р., Десова А.А. Автоматические измерители комплексных величин с координированным уравновешиванием. Энергия. М., 1975. 169 с.

124145. Бурцев Г. Поговоримо ще раз про НАССР: [Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості України]. . , . С. 63-67.

124146. Стожаров Н. Эффективность руководителя: лень или труд?: [Исследование вопроса что эффективнее - лень или труд?]. . , . С. 22-26.

124147. Васильева Н. Лекарство для трудоголика и лентяя: как бороться с непродуктивной работой подчиненных. . , . С. 30-37.

124148. Кнеллер В.Ю. Автоматическое измерение составляющихкомплексного сопротивления. Энергия. М., 1967. 367 с.

124149. Кнеллер В.Ю., Боровских Л.П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. Энергоатомиздат. М., 1986. 144 с.

124150. Кнеллер И. О. Применение ЭВМ в энергосистемах. Энергоиздат. М., 1981. 182 с.

124151. Книжников М.Д. Совершенствование оперативного управления перевозками сельскохозяйственных продуктов с использованием экономика-математических методов и ЭВМ. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР. К., 1983. 34 с.

124152. Книпп Э. Пороки отливок. Причины образования пороков и меры их устранения. Машгиз. М., 1958. 276 с.

124153. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році. . , . С. 64-65.

124154. Петренко Г. Лучшие топ-менеджеры - умные бездельники?. . , . С. 38-41.

124155. Книшевская Л.В., Шугуров В.К. Анализ микрополосковых линий. Мокслас. Вильнюс, 1985. 166 с.

124156. Лівак П., Рогова О. Перспективи впровадження загальнообов'язкового медичного страхування в Україні. . , . С. 62-66.

124157. Кузнецова Т. Хитрость как стратегия: как выиграть в конкурентной борьбе, введя противника в заблуждение. . , . С. 52-57.

124158. Кнойбюль Ф.К. Пособие для повторения физики. Энергоиздат. М., 1981. 255 с.

124159. Бойченко Г. Пільги, які надаються жінкам відповідно до чинного законодавства. . , . С. 76-78.

124160. Тарнавский В. Восстановленная сталь: реорганизация помогла компании Corus преодалеть многолетний кризис: [Британско-нидерландская металлургическая компания Corus: реорганизация, выход из кризиса]. . , . С. 72-81.

124161. Кандидатам вход разрешен: как планировать и проводить собеседования. . , . С. 94-97.

124162. Кноль М., Эйхмейер И. Техническая электроника. Энергия. М., 1971. 472 с.

124163. Интервью с сюрпризом: нестандартные методы проведения собеседований. . , . С. 97-98.

124164. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2008. 64 с.

124165. Кноль М., Кэйзан Б. Электроннолучевые трубки с накоплением зарядов. Госэнергоиздат. М., 1955. 159 с.

124166. Кноп А., Шейб В. Фенольные смолы и материалы на их основе. Химия. М., 1983. 280 с.

124167. Полищук О. Становление и развитие международных принципов и норм регулирования трудовой миграции. . , . С. 79-82.

124168. Пожуев А.В., Михайлуца Е.Н. Анализ влияния упругой прослойки на распространение свободных волн в составной конструкции. . , . С. 65-89.

124169. Кнопов М. Е. Вычислительная техника. [Б. и.]. Минск, 1968. 106 с.

124170. Кнопов М. Е. Элементы программирования и применение электронных цифровых вычислительных машин. Б.в.. Минск, 1969. 74 с.

124171. Розвадовський В. Принципи міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії транснаціональній торгівлі людьми: [Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю]. . , . С. 83-87.

124172. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 294 с.

124173. Буря А.И., Черкасова Н.Г., Арламова Н.Т., Тихонов И.В., Сугак В.Н. Органопластики на основе нити РУСАР-С. . , . С. 30-36.

124174. Кнопов П.С., Штатланд Э.С. Об обной задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения в гильбертовом пространстве. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1975. 18 с.

124176. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

124177. Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочин у сфері службової діяльності. . , . С. 88-91.

124178. Герасимов А.В., Кирпичников А.П. О зонах максимума электропроводности, плотности тока и мощности тепловыделения в высокочастотном индукционном разряде. . , . С. 30-36.

124179. Карташов Е. Евгений Карташов о планах развития города: [О приоритетах работы городской власти в 2008 г.]. . , . С. 2, 3.

124180. Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей: Наказ ...(див. анотацію). . , . С. 66-113.

124181. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 28 грудня 2007 року №107-VI. . , . C. 9-178.

124182. Звєрькова Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки", та "протидія тіньовій економіці". . , . С. 92-96.

124183. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2008.

124184. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 №480. . , . С. 19-111.

124185. Семенюк О. Характеристика особи терориста : [дослідження специфічних морально-психологічних і кримінально-правових ознак, що характеризують особу терориста]. . , . С. 97-100.

124186. Кальцев В. Бюджет Запорожья на 2008 год продиктован нашими избирателями: [Заместитель председателя облгосадминистрации В.Кальцев об особенностях бюджета на 2008 г.]. . , . С. 5.

124187. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2008. 31 с.

124188. Марченко Н. Природа додаткових покарань: проблема концепції : [кримінальне право: теорія]. . , . С. 101-104.

124189. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 36 с.

124190. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2008. 80 с.

124191. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2008. 184 с.

124192. Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об'єднань. . , . С. 105-109.

124193. Негребецький В. Використання рефлексивного мислення й управління при перевірці показань на місці: [Особливості рефлексивної взаємодії між слідчим і особою, що дає показання]. . , . С. 110-114.

124194. Савицький Д. Особливості доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів у стадії судового розгляду. . , . С. 115-119.

124195. Заїка С. Строк як одна з основних ознак стадії кримінального процесу. . , . С. 120-123.

124196. Строган А. Окремі питання процесуального оформлення заявлення та розгляду клопотань під час досудового розслідування. . , . С. 124-126.

124197. Новікова А.М., Мироненко В.П., Коськовецький В.М. Особливості транспортного законодавства Європейського Союзу у сфері регулювання допуску перевізників до ринку транспортних послуг. . , . С. 2-5.

124198. Перегрин Г.Р., Бичевой А.Ф., Сорина О.А. Негативные последствия инженерных ошибок. . , . С. 119-121.

124199. Винокур Б.Б. Материаловедческий аспект в судьбе шаттла "Колумбия". . , . С. 122-125.

124200. Стулов В.В., Козлов К.А., Анатольев В.Д. Физическое моделирование процесса пластической деформации заготовки в кристаллизаторе с наклонными стенками. . , . С. 186-89.

124201. Жарова Л.В. Сталий розвиток України: необхідність чи неминучість?: [Поняття "сталий розвиток" та втілення ідей сталості в Україні]. . , . С. 5-10.

124202. Лазарев В.И., Лазарев И.В. Об устойчивости сжигаемых обмоток трансформаторов как сложных деформируемых систем с начальными усилиями и трением. Анализ критических напряжений радиальной устойчивости. . , . С. 37-42.

124203. Мазур В.И., Мазур А.В. Прямое наблюдение вторичной и собирательной рекристаллизации в термоэмиссионном электронном микроскопе. . , . С. 16-21.

124204. Боярунец А. Битва титанов: [Металлургические холдинги России]. . , . С. 52-54.

124205. Калинина А., Гуртовенко Т. Тенденции украинского рынка стали и металлопроката: [Экспорт. Импорт. Статистические материалы]. . , . С. 67-68.

124206. Пожуєв В.І., Прасад Ф.В. Вирішення стаціонарної задачі теплопроводності неоднорідних оболонок з підкріпленими отворами. . , . С. 37-42.

124207. Фомин В. П. Исследование параметров состояния и состава паровой фазы химических элементов и соединений для производства полупроводников. . , . С. 140-141.

124208. Кодацький В. Проблеми організації учбового процесу з дисципліни: [Напрями удосконалення організації учбового процесу]. . , . С. 127-129.

124209. Демків О. Економічна моральність українського суспільства у загальноєвропейському та внутрішньорегіональному вимірі: [Соціологія моралі. Економічна моральність. Соціально-економічні взаємодії]. . , . С. 5-37.

124210. Торб'як М. Управління фінансовими потоками підприємств-виробників будівельних матеріалів. . , . С. 130-133.

124211. Хазов Б. Ф. Надежность строительных и дорожных машин. Машиностроение. Львів, 1979. 192 с.

124212. Жигаленко О. Совершенствование методических основ документального налогового контроля. . , . С. 134-138.

124213. Хазов Б.Ф., Лифшиц Л.А. Обеспечение надежности строительных и дорожных машин на этапах жизненного цикла. ЦНИИТЭ-строймаш. М., 1989. 51

124214. Хорошилов О.Н., Пономаренко О.И. Оптимизация технологических параметров процесса горизонтального непрерывного литья. . , . С. 93-97.

124215. Вербицький І. Методичні основи розроблення системи показників стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів. . , . С. 139-143.

124216. Никифоров А.С. Монтаж и наладка механического оборудования прокатных станов. Металлургия. М., 1975. 263 с.

124217. Никифоров А.С. Монтаж и наладка подъемно-транспортного оборудования. Металлургия. М., 1968. 188 с.

124218. Кнопов П.С. Оптимальные оценки параметров стохастических систем. Наук. думка. Киев, 1981. 151 с.

124219. Гулак О. Удосконалення форм і методів державного управління у сфері діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ. . , . С. 20-23.

124220. Тілі Ч. Державне ресурсовилучення і демократія: [Політичні режими. Демократизм. Використання ресурсів для укріплення держави]. . , . С. 38-49.

124221. Переясловська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави. . , . С. 31-34.

124222. Мілімко Л. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин. . , . С. 35-38.

124223. Заморська Л. Норма проава як основний елемент системи права. . , . С. 42-45.

124224. Козинець О. Систематизація російського військового права у другій чверті ХІХ століття. . , . С. 46-49.

124225. Андренко П.М., Гречка І. П., Крикун Г.В. Вплив параметрів осциляції золотника на кавітацію в гідророзподільнику з вібраційною лінеаризацією. . , . С. 76-79.

124226. Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування. . , . С. 54-57.

124227. Агафонов С.А., Костюшко И.А. Об устойчивости циркуляционной системы с диссипацией. . , . С. 140-141.

124228. Слободенюк С. А. Системный подход к формированию программно-аппаратного комплекса "Видетест-Металл" для автоматизированной поточной оценки микроструктуры от особенностей комплектации до набора автоматизированных станд. . , . С. 139.

124229. Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація. . , . С. 58-61.

124230. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2007. 164 с.

124231. Назаренко В. Поняття договору комісії як інституту непрямого представництва в розвинутих країнах. . , . С. 67-71.

124232. Хазов Б. Ф., Дидусев Б. А. Справочник по расчету надежности машин на стадии проектирования. Машиностроение. М., 1986. 224 с.

124233. Резнік О. Стилеві ознаки громадсько-політичних практик населення України та чинники їх формування: [Участь населення України в громадсько-політичних заходах. Поняття "політичний стиль життя особистості"]. . , . С. 50-64.

124234. Виноградов А.Н., Воробьев Ю.А., Воронцов Л.Н., Зябрева Н. Н. Справочник контролера машиностроительного завода. Машиностроение. М., 1980. 527 с.

124235. Тиш'ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого. . , . С. 72-75.

124236. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2007. 83 с.

124237. Сборка и монтаж изделий машиностроения. Машиностроение. М., 1983. 480 с.

124238. Сборка и монтаж изделий машиностроения. Машиностроение. М., 1983. 360 с.

124239. Motor news. Мотор Прес. К., 2008. 144 с.

124240. Економіка України. Преса України. Київ, 2008. 96 с.

124241. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2008. 192 с.

124242. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2008. 90 с.

124243. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2008. 82 с.

124244. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 52 с.

124245. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2008. 164 с.

124246. Пелых С.Г., Пономаренко О.И. Оптимальный синтез литейных сплавов. . , . С. 98-101.

124247. Брылев С.И., Головкова Л.С. Оптимизация деятельности промышленных кластеров на основе сбалансированной системы показателей. . , . С. 136-137.

124248. Клыкова Е. И. Принципы обработки изображений и перспективы расширения возможностей по оценке микроструктуры с помощью программно-аппаратного комплекса "Видеотест". . , . С. 138.

124249. Давыдов С. И. , Овчинников А. В. Разработка ресурсосберегающей технологии получения титана губчатого. . , . С. 138.

124250. Войтко С.В. Технологічний чинник економічного зростання в умовах сталого розвитку: [Високі технології. Інформаційно-комунікаційні технології. Інтелектуальна власність. Глобальні чинники]. . , . С. 5-9.

124251. Сорокопуд С.А. Вертикально інтегроване паливно-енергетичне об'єднання як чинник впливу на еколого-економічний стан території. . , . С. 16-23.

124252. Зубилевич С. Финансовая отчетность за 2007 год: изменения в составе и содержании. . , . С. 3-10.

124253. Гринив Б. Проблемы бухгалтерского баланса: его использование в анализе: [Использование бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния субъектов хозяйствования]. . , . С. 11-15.

124254. Величко В. Договір про реформу ЄС - "додана вартість" для світу, Європи та України?: [Саміт ЄС у Лісабоні 19 жовтня 2007 р. Договір про реформу ЄС. Зміни до Конституції ЄС]. . , . С. 10-14.

124255. Киселева О. Механизм налогообложения дивидентов: [Корпоративный налог в мировой практике. Выбор оптимального варианта для Украины]. . , . С. 26-40.

124256. Кулеба Д., Лещенко В., Тарасенко В., Токарський Ю., Філіпенко Є. Прогноз погоди: [Аналіз діяльності ОБСЄ за 33 роки існування. Саміт у Мадриді 29-30 листопада 2007 р. Участь України у діяльності ОБСЄ]. . , . С. 15-18.

124257. Матвыєнко В. Форпост суверенності: [90 років української дипломатії. Історія дипломатії]. . , . С. 20-23.

124258. Павлюк И. Проблемы бухгалтерского учета реализации товаров, которые учитываются по продажным ценам, налоговых обязательств по НДС и пути их решения. . , . С. 41-54.

124259. Спектор Я. И., Куницкая И. Н., Артамонов Ю. В. Особенности и проблемы перспективных технологий совмещенной деформационно-термической обработки сортового проката специальных сталей. . , . С. 140.

124260. Медовніков О. Істина криється в архівах: [Історія української дипломатичної роботи у складній політичній обстановці 1917-1921 рр.]. . , . С. 24-26.

124261. Гура Н. Учет и капитализация финансовых расходов. . , . С. 55-60.

124262. Комличенко Е.И. Конкурентоспособность предприятия: маркетинговый аспект. . , . С. 142-143.

124263. Сташауэр Д. Рассказчик: Жизнь Артура Конан Дойла: [Биография английского писателя А. Конан Дойла ]. . , . C.4-91.

124264. Борисенко А. Не только Холмс: [Творчество английского писателя А. Конан Дойля]. . , . С. 220-227.

124265. Могилевский Р. Украинский рынок труб. . , . С. 68-70.

124266. Новий етап: [Міжнародні організації - ООН, ОБСЄ, ОЧЄС у врегулюванні конфліктів і зміцненні миру в Чорноморському регіоні: обговорення проблеми на Третій сесії]. . , . С. 44-45.

124267. Попов В. Украинская внешняя торговля цветніми металлами и изделиями из них. . , . С. 70-72.

124268. Дух старого НАТО: [Потенційна роль НАТО у розв'язанні заморожених конфліктів. Україна і НАТО: обговорення проблеми на Четвертій сесії]. . , . С. 45-47.

124269. Семиволос І. Нова стратегія Туреччини: Ірак як передчуття : [зовнішньополітична стратегія Туреччини. Військова спецоперація в Іраку]. . , . С. 48-49.

124270. Пасхавер О. Ціна кисню для анаеробних вправ: [Політична ситуація в Україні наприкінці 2007 р.: дострокові парламентські вибори, перерозподіл владних повноважень, політична криза]. . , . С. 53-55.

124271. Воденников С. А. Особенности электрохимической кинетики и механизма сплавообразования титановых прессовок с алюминием. . , . С. 19-23.

124272. Буряк С. Аналіз випуску навчальних і методичних видань для загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів: [Динаміка випуску за період 1991-2007 рр.]. . , . С. 9-12.

124274. Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій - "цілком свідомий українець": [Біографія українського історика і археолога Д.І.Багалія]. . , . С. 45-47.

124275. Копитько І. Свіча нашої пам'яті: Голодний мор 1932-1933 рр.: [Голодомор в Україні]. . , . С. 47-48.

124276. Лебідь С. Нестор української етнографії : [біографія українською мовою історика, етнографа Я. Новицького]. . , . С. 49-51.

124277. Вишняков Л.Р., Мороз В.П. Структура и некоторые свойства оксидных кристаллов на основе муллита и армированных ими композитов с алюминиевой матрицей. . , . С. 27-31.

124278. Загаєцька О. Василь Бородай: "Україні присвячую мою творчість...". До 90-річчя від дня народження митця: [Творчість українського скульптора В.Бородая]. . , . С. 4-5.

124279. Буря А.И., Козлов Г.В. Фрактальная модель упругости углепластиков при разных схемах нагружения. . , . С. 35-37.

124280. Чепелик О. Практики соціальної скульптури, або Спроби подолання постмодернізму: [Поняття соціальної скульптури; залучення громадськості]. . , . С. 8-13.

124281. Скляренко Г. Федір Тетянич: останній політ: [Творчість українського художника Ф.К. Тетянича]. . , . С. 14-17.

124282. Шаповалова О.М., Калинин А.В. Влияние обработки расплава модификаторами - раскислителями на неметаллические включения в кремнемарганцовой стали. . , . С. 38-40.

124283. Вишняков Л.Р., Синайский Б.Н., Мороз В.П., Косыгин Э П., Нешпор А.В., Чижаньков Е.Ю., Варченко В.Т. Получение, механические и триботехнические свойства силицированного композиционного материала на основе терморасширенного графита. . , . С. 19-23.

124284. Капуткин Д.Е. Критерий потери устойчивости формы при термической обработке материалов. . , . С. 45-47.

124285. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків: [Дослідження. Особливості структури вітчизняної банківської системи залежно від кількості діючих банків]. . , . С. 32-34.

124286. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2007 року. . , . С. 35.

124287. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2008. 96 с.

124288. Пасічник І., Вовк В. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку. . , . С. 36-39.

124289. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2007. 158 с.

124290. Меренкова О. Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах. . , . С. 40-42.

124291. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

124292. Садловська І.П. Основні тенденції та напрями діяльності транспортно-дорожнього комплексу та галузі зв'язку за 9 місяців 2007 р.. . , . С. 18-20.

124293. Папуша А. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців: [Нотатки з десятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України"]. . , . С. 43-45.

124294. Ейтутіс Г.Д. Основні моделі управління задізницями: [В Україні та в зарубіжних країнах]. . , . С. 24-25.

124295. Котельников А., Белалутдинова Е. Международный опыт реформирования железных дорог на пути их приватизации и развития рыночных отношений: [Германия, Великобритания, США]. . , . С. 26-30.

124296. Патрікац Л., Бойчук М. Глобалізація і банки: проблеми, перспективи: [Нотатки з конференції "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків"]. . , . С. 46-49.

124297. Бочаров О.П., Габа В.В., Зубко А.П., Пасычник В.І., Стасюк О.І. Шляхи вдосконалення експлуатаційної діяльності залізниць України : [АСУ на залізничному транспорті]. . , . С. 30-32.

124298. Середа Б.П., Палехова И.В. Получение многокомпонентных защитных покрытий методом газотранспортной СВС-технологии. . , . С. 66-69.

124299. Пожуєв В.І., Прасад Ф.В. Розв'язання нестаціонарної задачі теплопроводності неоднорідних оболоник з підкріпленими отворами. . , . С. 70-74.

124300. Семенюк Л., Ключка О. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ. . , . С. 52-56.

124301. Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. . , . С. 58-64.

124302. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2008. 95 с.

124303. Бобиль В. Сучасний розвиток корпоративного управління у банківській діяльності. . , . С. 65-67.

124304. Козуб Г.А. Нестационарные задачи термоупругости слоистых композитов. . , . С. 98-100.

124305. Геллер А.Л., Горелик В.С. Ежегодная международная металлургическая конференция в Дюссельдорфе "Сталь-2006". . , . С. 115-128.

124306. Вишняков Л.Р., Коханая И.Н. Разработка экранизирующих материалов для защиты от электромагнитных полей. . , . С. 110-112.

124307. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2007. 127 с.

124308. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2008. 80 с.

124310. Ворончак М. "Я пройду через себе": [Творчість українськогохудожника, скульптора]. . , . С. 18-21.

124311. Кнорре Б.В. Современная технология производства крупных чугунных отливок. Машиностроение. М., 1980. 39 с.

124312. Кнорре Г.Ф. Топочные процессы. Госэнергоиздат. М., 1959. 396 с.

124313. Бирський В.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промисловості як головного фактора економічного зростання держави: [Нагромадження споживчого, людського та людськогго капіталу]. . , . С. 4-9.

124314. Кнорре Г.Ф. Топочные процессы. Изд-во Гос. энерготич.. М-ва; Л-д, 1951. 328 с.

124315. Кнорре К. Г., Тузов В. М., Шур Г. И. Фазовые и частотные информационные СВЧ элементы. Сов. радио. М., 1975. 352 с.

124316. Медвідь Л. Мистецька творчість і маніпуляція свідомістю: [Вплив мистецтва на суспільну свідомість]. . , . С. 44-46.

124317. Кнорринг В.Г. Цифровые средства измерений с пространственными инкрементными шкалами. Ленингр. политехн. ин-т. Ленинград, 1977. 82 с.

124318. Кнорринг Г. М. Осветительные установки. Энергоиздат. Ленигр. отд-ние. Ленинград, 1981. 288 с.

124319. Горбачов Д. Вічний мандрівець шукає оази серед пустелі. Поезія глухого кута: [Творчість українського художника Д.Нагурного]. . , . С. 51-53.

124320. Бражко О.В. Мінімізування кредитних ризиків шляхом страхування. . , . С. 9-12.

124321. Кнорринг Г.М. Проектирование осветительных установок. Госэнергоиздат. М., 1958. 268 с.

124322. Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения. Госэнергоиздат. М., 1960. 342 с.

124323. Савицька Л. Ікона з Ромен і культ Св. Варвари в Україні: [Ікона "Святої Варвари"]. . , . С. 58-59.

124324. Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения. Энергия. Ленинград, 1968. 392 с.

124325. Труханов Ю.П. Реформирование системы закупок железнодорожного транспорта. . , . С. 69-70.

124326. Ханко В. Вшановано пам'ять визначного мистця: [Творчість українського художника І. Дряпченка]. . , . С. 68-69.

124327. Кнорринг Г. М. Электрический свет. Госэнергоиздат. Ленинград ; Москва, 1950. 100 с., 2 л. портр. : ил., черт.

124328. Брустинов Д.В. Зовнішні і внутрішні фактори в діяльності сучасного керівника. . , . С. 13-15.

124329. Кудрицька Н.В. Аналіз основних напрямів розвитку теоретичних та методологічних підходів до регулювання інвестиційної діяльності на транспорті. . , . С. 75-78.

124330. Кнотек М., Войта Р., Шефц Й. Анализ металлургических процессов методами математической статистики. Металлургия. М., 1968. 211 с.

124331. Кнунянц И.Л., Фокин А.В. Покорение неприступного элемента. Изд-во АН СССР. М., 1963. 190 с.

124332. Власюк Г.В., Могильна І.А. Особливості обліку надлишків, нестач, ліквідації та псування основних засобів. . , . С. 15-19.

124333. Волик Н.Г., Корнієнко О.В. Механізм розрахунку рейтингових оцінок надійності банків. . , . С. 19-24.

124334. Гнезділова О.М., Данилюк В.О. Спрощення складання звіту про власний капітал : [фінансова звітність про власний капітал]. . , . С. 24-27.

124335. Кныш В.А. Полупроводниковые преобразователи в системах заряда накопительных конденсаторов. Энергоиздат. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 156 с.

124336. Гугнин А., Казимеж Райхель, Адамчик Ян Паблик Рилейшинз как орудие создания и управления общесвенным мнением. . , . С. 27-32.

124337. Кнышев В.И., Сливицкий Ю.А., Акиничева А.С. Системы автоматического контроля интегральных схем. Состояние и перспективы развития.. ЦНИИ"Электроника". М., 1974. 119 с.

124338. Кальєніна Н.В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки : [управління фінансами на підприємстві]. . , . С. 32-36.

124339. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2008. 159 c.

124340. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Металлургия. М., 1973. 312 с.

124341. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2008. 48 с.

124342. Кірик В.В. Ціна на фармацевтичну продукцію в умовах вітчизняного ринку. . , . С. 36-39.

124343. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Металлургия. М., 1984. 414 с.

124344. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2008. 77 с.

124345. Соціальне страхування. ТОВ "МЕДІА МІСТ ГРУП". Київ, 2008. 63 с.

124346. Баркалов А.А., Мальчева Р.В., Баракат Халед Преобразование адресов в композиционном микропрограммном устройстве управления с разделением кодов. . , . С. 9-13.

124347. Колісник Ю.О., Книш Т.В. Модель оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства. . , . С. 40-45.

124348. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2008. 80 с.

124349. Брайловський В.В., Ватаманюк П.П., Рождественська М.Г. Імітатор сигналів ядерної індукції для імпульсного якр-спектрометра. . , . С. 14-16.

124350. Корінєв В.Л. Удосконалення фінансово-кредитного механізму ринку послуг з вищої освіти : [реформи національної системи вищої освіти на ринкових засадах і фінансування ВНЗ]. . , . С. 45-50.

124351. Электричество. Знак. Москва, 2008. 75 с.

124352. Лихограй В.Г., Стрельницкий А.Е., Стрельницкий А.А., Цопа А.И., Шокало В. М. Эффективность работы систем абонентского радиодоступа САРД при наличии помехи. Модуль и анализ. . , . С. 31-37.

124353. Космарова Н.А. Моделювання підходів до надання міжнародної фінансової допомоги. . , . С. 50-53.

124354. Оборжицький В.І. Розрахунок електричних параметрів напрямлених відгалужувачів на зв'язаних лініях передачі з компенсуючими реактивностями. . , . С. 37-41.

124355. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2008. 48 с.

124356. Информбюро: [Мировой рынок 2007-2008гг.; цены на плоский , длинномерный прокат; цены драгоценных металлов]. . , . С. 8-9.

124357. Топалов В.В. Синтез сигнальных конструкций на основе многопозиционных временных сигналов и турбо кодов. . , . С. 42-45.

124358. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2008. 31 с.

124359. Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах. . , . С. 54-57.

124360. Швец Е.Я., Веревкин Л.Л. Микроконтроллерное устройство для лечения амблиопии. . , . С. 45-49.

124361. Макарова О., Шевчук П. Пріоритери соціальної політики в умовах старіння населення: [Демографічна ситуація в Україні. Старіння та скорочення населення]. . , . С. 5-8.

124362. Иванова Е. Растущие аппетиты железнодорожников: [Увеличение тарифов на железнодорожные грузоперевозки в Украине]. . , . С.16-17.

124363. Лебідь О. В. Обґрунтування показників аналізу та оцінювання капіталу підприємства. . , . С. 57-64.

124364. Киричевский Р.В., Решевская Е.С., Тархова В.М., Прокопенко Е.В., Киричевский В.В. Исследование задач механики деформируемого твердого тела в вычислительном комплексе "Мірела+". . , . С. 54-60.

124365. Малаховський Ю.В. Побудова балансу фінансових ресурсів регіону. . , . С. 64-68.

124366. Новотарський М.А. Мережі для моделювання складних систем. . , . С. 60-66.

124367. Шаповал А. В медленном темпе: [Современные тенденции развития мировой экономики и прогнозы на 2008 год]. . , . С. 18-20.

124368. Єрмілов В. Питання медичного страхування в сучасній Україні: пройдешні шляхи і перспективи. . , . С.18-21.

124369. Метеленко Н.Г., Романчук М.В. Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій: [ Дослідження підприємств використання системного аналізу]. . , . С. 68-75.

124370. Петренко Г. Роман с потребителем: эмоциональный брендинг - залог построения долгосрочных отношений с потребителями. . , . С. 28-32.

124371. Кривченко Ю., Шишняк Ю., Бабенко Г. Вся украинская агломерация: [Нынешнее состояние агломерационных производств в Украине и перспективы их технического развития]. . , . C. 28-31.

124372. Міщук О.В. Інноваційна модель розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи. . , . С. 75-79.

124373. Дорощук Н. Дистрибуция на службе маркетингу: [Система дистрибуции компании должна обеспечивать оперативное получение информации о продажах и реагирование на нее]. . , . С. 34-42.

124374. Концепція основних засад забезпечення лікувально-профілактичною допомогою та реабілітацією осіб, інвалідизація яких пов'язана з професійною діяльністю: Затв. постановою правління ... [див. анотацію]. . , . С.44-47.

124375. Брюханов С. На пути к совершенству: [Как украинские компании разрабатывают продукты]. . , . С. 52-60.

124376. Смирнов А., Сафонов В. Форматы российской металлургии: [Черная металлургия России]. . , . C. 36-38.

124377. Пивоваров М.Г., Новгородська О.О. Шляхи підвищення ефективності застосування обігових коштів на підприємстві ТОВ "Експрес". . , . С. 79-85.

124378. Князевский Б. А., Трунковский Л. Е. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. Высш. школа. М., 1984. 176 с.

124379. Федоришин А. Собиратели информации: [Рынок исследовательских услуг Украины глазами его участников. Проведение маркетинговых исследований в украинских компаниях]. . , . С. 86-91.

124380. Колосов В. По компромиссу: [Поставки железорудного сырья на предпрития черной металлургии Украины]. . , . C. 42-43.

124381. Княжев Ю.В., Золотов А.А. Электроэрозионная обработка деталей в проточной воде. ГосИНТИ. М., 1968. 5 с.

124382. Гелькевич А. Дело техники: [Белорусское ОАО "Амкодор"один из ведущих производителей спецмашин СНГ]. . , . С. 44-45.

124383. Масиенко Ю. Слово топ-менеджерам: [Оценка уровня проникновения маркетинговых исследований в повседневную деятельность украинских компаний]. . , . С. 92-93.

124384. Каталог исследовательских компаний: [Каталог компаний, которые могут решить ту или иную задачу]. . , . С. 94-120.

124385. Криштопа О. Глобальная толка: [Угледобывающая промышленность Австралии. Экспорт угля]. . , . С. 49-50.

124386. Цепь обстоятельств: [Мировой рынок коксующихся углей]. . , . C. 52-53.

124387. Український екологічний конгрес "Збалансований розвиток України - шлях до здоров'я і добробуту нації", Київ, 21 вересня 2007р.: [Матеріали, виступи]. . , . С. 2-9.

124388. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2008. 224 с.

124389. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2008. 71 с.

124390. Економічна теорія. НАН України. К., 2007. 116 с.

124391. За рулем. За рулем. М., 2008. 281 с.

124392. Скляров А.Я., Макрушан И.А. Моделирование транспортных коммуникаций корпоративных компьютерных сетей: распределение транзакций по маршрутам. . , . С. 70-74.

124393. Сыревич Е.Е. Верификация высокоуровневых моделей цифровых устройств. . , . С. 74-77.

124394. Хаханов В.И., Парфентий А.Н. , Хассан Ктейман, Ваде Гриби Hedefs- программно-аппаратная система моделирования неисправностей. . , . С. 77-84.

124395. Бодянский Е.В., Винокурова Е.А., Ламонова Н.С. Двойной вэйвлет-нейрон и алгоритм его обучения. . , . С. 85-91.

124396. Дранкова А.О., Ткаченко Е.В. Исследование сети хопфилда для распознавания цифро-подобных образов. . , . С. 91-93.

124397. Липчанский А.И., Механна Сами, Хабис А. А. Зидат Использование продуктивных систем и бинарных отношений в экспертных системах диагностики компьютерной техники. . , . С. 93-101.

124398. Алипов Н.В., Коpаблев Н.М., Хиль М.И., Гусятин М.В. Структура цифрового автомата с псевдослучайными переходами из начального состояния в одно и то же конечное состояние. . , . С. 102-109.

124399. Грездов Г.Г. Новый способ оценки величины остаточного риска при формировании экономически эффективной комплексной системы защиты информации в автоматизированных ситемах. . , . С. 109-115.

124400. Кулик А.С., Завгородний А.Ю. Диагностирование данных корпоративных информационных систем на основе естественной избыточности. . , . С. 120-128.

124401. Попова Т. В. Основи проектування та розрахунку асинхронних машин. ЗНТУ, ВАТ "Мотор Січ". Запоріжжя, 2007. 438 с.

124402. Рязанцев А.И., Кардашук В.С. Система экологического мониторинга окружающей среды. . , . С. 128-132.

124403. Новиков А.К. Синтез оптимальных управление на основе аналитического решения линейной стационарной двухточечной краевой задачи. . , . С. 133-143.

124404. Новиков А.К. Синтез оптимальных управление на основе аналитического решения линейной стационарной двухточечной краевой задачи. . , . С. 143-156.

124405. Шевчук В.Я. Збалансований розвиток України - шлях до здоров'я і добробуту нації: [Екологічна політика, сталий розвиток, екологічна культура]. . , . С. 4-6.

124406. Комендар В.І., Мигаль А.В. Збереження і відтворення природних екосистем як елемент збалансованого розвитку Карпатського регіону: (з досвіду діяльності Мжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем). . , . С. 9-10.

124407. Алексєєва О. Професійне мистецтво Запоріжжя: на зламі часів: [Історія Запорізької мистецької школи]. . , . С. 91-92.

124408. Береговська Х. Михайло Фіголь - крилоський маестро: [Творчість українського художника М.П. Фіголя]. . , . С. 124-125.

124409. Мовчан Я.І. Екомережа як інноваційний інструмент впровадження елементів екологічно збалансованого розвитку: [Управління природними ресурсами. Формування національної екомережі]. . , . С. 11-12.

124410. Кулікова Ф.Й., Полішко Т.М. Здоров'я людини в екологічно несприятливих умовах. Екологічний СНІД - нова проблема людства: [Медичні аспекти екології. Екологічно зумовлені імунодефіцитні стани]. . , . С. 13-14.

124411. Федорук О. Наполеон Орда і ведута: [Український період творчості французького художника Наполеона Орди]. . , . С. 130-133.

124412. Галушкіна Т.П., Грановська Л.М. Пріоритети екологозбалансованого природокористування як ідеологічної платформи національної екологічної доктрини України. . , . С. 18-19.

124413. Ткаченко С. Аналіз підручників для підготовки фахівців банківсько-фінансової сфери. . , . С. 18-21.

124414. Тараріко О.Г. Подолання опустелення та деградації земель як базова основа збалансованого розвитку сільського господарства. . , . С. 20-21.

124415. Лапа О. Зміст практичної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах. . , . С. 37-39.

124416. Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигм розвитку в Україні. . , . С. 22-24.

124418. Оксенюк В. Маркетологи в гражданском: [Как использовать во благо компании желание потребителей говорить о ней в Интернете]. . , . С. 26-33.

124419. Богатов О. Новая реальность PR: [Что нужно знать об Интернете, чтобы наладить в нем эффективную PR-деятельность]. . , . С. 34-39.

124421. Княжевская Г.С., Фирсова М.Г. Высокочастотный нагрев диэлектрических материалов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 71 с.

124422. Княжевская Г.С., Фирсова М.Г., Килькеев Р.Ш. Высокочастотный нагрев диэлектрических материалов. Машиностроение. Ленинград, 1989. 64 с.

124423. Данилишин Б.М., Хлобистов Є.В. Стратегічна екологічна оцінка управлінських рішень щодо формування та реалізації регіональної політики. . , . С. 24-25.

124424. Горбань А. Н., Кравчина В. В., Коляда А. И., Гомольский Д. М., Солодовник А. И. Влияние обработки поверхности пластин Si на характеристики силовых диодных структур, облученных электронами. . , . C. 23-29.

124425. Северенчук А.Л. Оцінка розвитку регіонів: збалансований підхід: [Показники екологічного розвитку регіонів]. . , . С. 26-27.

124426. CAD/CAM/CAE Observer. CAD/CAM Media Publishing. Riga, 2007. 72 c.

124427. Баркалов А.А., Зеленева И.Я., Гриценко А.А Адаптация MDA для моделирования управляющих автоматов в стандартных UML. . , . C. 33-37.

124428. Княжицкий И.И., Рашкович М.П. Индуктивные проходные преобразователи в станках с программным управлением. Машгиз, Южн. отд-ние. М.; К., 1962. 111 с.

124429. Княжицкий И., Усть-Шомушский Г. Станки будущего. Кн. изд-во. Одесса, 1960. 80 с.

124430. Deutschland. . , 2007. 66 с.

124431. Князев А.Д., Пчелкин В.Ф. Проблемы обеспечения совместной работы радиоэлектронной аппаратуры. Сов. радио. М., 1971. 200 с.

124432. Шоста конференція міністрів "Довкілля для Європи", Бєлград, 10-12 жовтня 2007 р.. . , . С. 28-30.

124433. Князев А. Д. Элементы теории и практики обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Радио и связь. М., 1984. 336 с.

124434. Баркалов А.А., Красичков А.А., Бойков В.А. Оптимизация схемы микропрограммного автомата МИЛИ на FPGA. . , . C. 38-41.

124435. Князев В. Н. Человек и технология. Лыбидь. Киев, 1990. 175 с.

124436. Князев П.Н. Функциональный анализ. Высш. школа. Минск, 1985. 206 с.

124437. Князев Ю. А., Никберг И. И. Сахарный диабет. Медицина. М., 1989. 143 с.

124438. Князев Ю.Е. Новые станки для электрохимической обработки. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 24 с.

124439. Князевский Б. А., Трунковский Л. Е. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. Высш. школа. М., 1975. 199 с.

124440. Гребенюк С.Н., Киричевский В.В. Cингулярный конечный элемент серендипова семейства для композита с трещиной. . , . C. 48-57.

124441. Князевский Б. А., Чекалин Н. А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках. Энергия. М., 1968. 215 с.

124442. Князевский Б. А., Чекалин Н. А. Техника безопасности и противопожарная техника в электроустановках. Энергия. М., 1973. 248 с.

124443. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1979. 431 с.

124444. Зайцев Д.А., Березнюк М.В. Исследование эффективности использования адресного пространства протокола BLUETOOH. . , . C. 57-63.

124445. Тороп К.М. Міжнародний арбітраж у вирішенні зовнішньоекономічних та міжнародних спорів: [Захист прав і законних інтересів міжнародних суб'єктів]. . , . С. 4-7.

124446. Козин И.В. Фрагментарный алгоритм для задачи симметричного размещения. . , . C. 69-73.

124447. Криводубский О.А., Газимов Р.Т. Правила рационального размещения изображений в памяти технических систем. . , . C. 73-78.

124448. Попов А. Корпоративный блог без галстуков: [Завоевание новой сферы влияния]. . , . С. 45-53.

124449. Кривуля Г.Ф., Коробко О.С., Липчанский А.И., Шуклин Д.Е. Программная реализация экспертной системы на базе семантической нейронной сети для диагностики компьютерных сетей. . , . C. 95-102.

124450. Митрофанов А. Деловая разведка: теория и практика: [Службы безопасности компаний]. . , . С. 19-23.

124451. Переверзєв А.В., Василенко О.В., Прокопенко Р.В. Запобігання алгоритміичних збоїв систем ECAD. . , . C. 123-128.

124452. Гостев В.И., Скуртов С.Н., Чаузов А.Н., Баранов С.С. Исследование двухмерной САУ частотой вращения ротора вентилятора и степенью повышения давления в вентиляторе двухроторного ГТД при произвольных входных воздействиях. . , . C. 137-144.

124453. Корнеев И. Оружие массового поражения: [Виртуальный маркетинг и модели рекламного вируса]. . , . С. 54-59.

124454. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Субоптимальное нелинейное управление контуром стабилизации усилия резания в металлообработке, инвариантное в отношении внешних возмущений. . , . C. 144-151.

124455. Деревянко Е. PR как по нотам: [Правильный подход к созданию PR-подразделения впоследствии поможет избежать разочарования в его работе]. . , . С. 34-39.

124456. Чубкова И. Сюрпризы правила Парето: [Принципы деления клиентов по поведенческому признаку]. . , . С. 40-45.

124457. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю, Электроснабжение промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1986. 400 с.

124458. Косецький А. Банкиры на распутье: [Украинский рынок банковских услуг для населения]. . , . С. 54-59.

124459. Яблоновский Д. Новые возможности старых рынков: [Маркетинговые исследования в банковской среде]. . , . С. 60-65.

124460. Зоткін А. Прийняття рішень у парламенті України, або доктор Джекіл і містер Гайд українського парламентаризму: [Результати голосувань фракцій депутатів Верховної Ради України 2002-2007 рр.]. . , . С. 65-82.

124461. Савицкий В. Мастер на все руки: [Компания New Holland: диверсификация бизнеса]. . , . С. 74-77.

124462. Тарнавский В. Шоколад - чистое золото: [История бренда сверхдорогого элитного шоколада Godiva]. . , . C. 78-83.

124464. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2007. 41 с.

124465. Толбатов В.А. Сучасні проблеми інтеграції автоматизованих систем управління промислових підприємств машинобудівної галузі. . , . C. 159-161.

124466. Поддубный В.И. Многовато будет, даже для декабря: [К итогам рекордных торгов ПФТС в декабре]. . , . С. 18-33.

124467. Муравченко Ф.М., Лапотко В.М., Кухтин Ю.П., Резник С.Б., Попуга А.И. Оценка акустического взаимодействия венцов турбины вентилятора двигателя Д-18Т. . , . C. 8-13.

124468. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий и цехов. Энергия. М., 1971. 375 с.

124469. Князевский Б.А., Липкин В.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1969. 510 с.

124470. Князь А.И. Комплексные потенциалы трехмерных электрических и магнитных полей. Вища школа. К.; Одесса, 1981. 120 с.

124471. Круглякова Т. Этические проблемы ведения деловой разведки: [Службы безопасности компаний]. . , . С. 24-25.

124472. Князь А.И. Электродинамическое обоснование схемотехнического проектирования РЭА. Б.и.. Одесса, 1980. 55 с.

124473. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2007. 31 с.

124474. Льюис Д. Стресс-менеджер. АСТ: "РЕФЛ-БУК". М., 2000. 266 с.

124475. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2007. 31 с.

124476. Князьков М. А., Красильников А. Д. Основы начертательной геометрии и графики. Стройиздат. Москва, 1948. 218 с., 3 вкл. л. : ил., черт.

124477. Князюк Л.В. Оборудование рентгеновской лаборатории. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1963. 82 с.

124478. Коба В. Г. Экономическая эффективность систем "человек-машина" и пути ее повышения. Выща школа. Киев, 1989. 49 с.

124479. Афанасьев В. Три мифа о экономическом шпионаже: [Анализ принципов экономического шпионажа]. . , . С. 26-27.

124480. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2008. 62 с.

124481. Чалдини Р. Психология влияния: [Вознаграждение и угроза: влияние на поведение ребенка и целесообразность их применения в воспитании. Уступчивость в профессиональной деятельности]. . , . С. 42-45.

124482. Лисицин Д. Мягкое место: [Анализ поведения руководителя в сложных ситуациях]. . , . С. 45-51.

124483. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2008. 80 с.

124485. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2007. С. 427-570.

124486. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2007. С. 575-710

124487. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2007. С. 711-848

124488. Енергетика та Електроніка. Укренергозбереження. К., 2008.

124489. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2007. 114 с.

124490. Шалапко Ю.I. Вейвлет-анализ еволюційних задач динаміки ситем з сухим тертям та фретинг-корозією. . , . C. 22-28.

124491. Науковий світ. ВАК України. К., 2008. 32 с.

124493. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 60 с.

124494. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2008. 56 с.

124495. Резник С.Б., Яишников В.И., Хомылев С.А., Пика Е.Л., Ершов С.В. Опыт модернизации рабочей лопатки высокоперепадной турбины с использованием расчетного и экспериментального методов. . , . C.37-41.

124496. Порохня В.М., Ільченко С.В., Крайник О.М. Прогнозування інноваційної діяльності на підприємстві. . , . С. 85-87.

124497. Долматов А.И., Багмет М.Н., Денисюк О.В. О возможности деформирования керамических материалов. . , . C.42-44.

124498. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 94 с.

124499. Рульєв В.А. Імпорт та експорт плодоягідної продукції в Україні. . , . С. 87-91.

124500. Регионал. ОО."Центр эффективного управления". К., 2007. 82 с.

124501. Семенов А.Г. Використання стратегії забезпечення коротко- та довгострокової платоспроможності підприємства. . , . С. 98-102.

124502. Регионал. ОО."Центр эффективного управления". К., 2007. 82 с.

124503. Ткаченко Т.П. Підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу. . , . С. 109-112.

124504. Шаповал В.М. Еволюція соціальної відповідальності підприємництва. . , . С. 117-128.

124505. Шматковська Т.О. Функціонування особистих господарств в аспекті диференціації життєвого рівня сільського населення. . , . С. 128-132.

124506. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2007. 80 с.

124507. Федоренко Г.М. Презентація енергетичної стратегії Європейського союзу на період до 2030 року: (ключові орієнтири): [Ключова енергетична статистика по країнах Європи]. . , . С. 11-12.

124509. Аналітична довідка про роботу електроенергетичних підприємств ПЕК за листопад та 12 місяців 2007 року станом на 05.01.2008 (оперативно): [Статистичні матеріали]. . , . С. 12.

124511. Ахмеров Р. Суб'єктивна картина історії народу: [Соціологія етносу. Графіки і показники суб'єктивної картини історії російського і татарського народів]. . , . С. 108-118.

124512. Шульга О. Типологія поняттєво-категоріального апарату феноменологічної соціології: [Історія соціології. Система Е.Гусерля. Трансцендентальна феноменологія]. . , . С. 119-131.

124513. Бевзенко Л. Життєвий успіх, цінності, стилі життя: [Соціологія культури. Важливість життєвих цінностей та їх значущість для громадян України]. . , . С. 132-151.

124514. Мартинюк І., Александров Д. Протосоціологічна традиція у становленні категорії "інтерес": [Теорія інтересу. Проблема інтересу у історичній динаміці. Метафізичне розуміння соціальних інтересів. Теорія Канта, гегеля, Феєрбаха]. . , . С. 152-171.

124516. Яровий В. І. Новітня історія країн Східної Європи 40-ві-90-ті роки ХХ ст. Курс лекцій. Либідь. Київ, 1997. 270 с.

124517. Мирончук В. Д., Ігошкін Г. С. Історія України. МАУП. Київ, 2001. 327 с.

124518. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. МАУП. К., 2000. 384 с.

124519. Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. Фенікс. К., 2000. 892 с.

124520. Чиж І. С. Україна в Раді Європи. Парламентське видавництво. К., 2001. 382 с.

124521. Екологічне законодавство України. Юрінком інтер. К., 2001. 414 с.

124522. Орендні відносини в Україні. Юрінком інтер. К., 2001.

124523. Ньюстром Дж. В., Дєвис К. Организационное поведение: Поведение человека на рабочем месте. Питер. СПб., 2000. 448 с.

124524. Вилсон Г., Макклафлин К. Язык жестов: Путь к успеху. ПИТЕР. СПб., 2000. 224 с.

124525. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2008. 191 с.

124526. Панарин А.С. Политология. ПРОСПЕКТ. М., 1999. 448 с.

124527. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. Вид-во Європ. ун-ту Фінансів, Інформ. систем, менеджменту і бізнесу. К., 1999. 422 с.

124528. Чоха Ю.М. Концепція системи поточного контролю та діагностування ГТД "Діагноз-якість-надійність". . , . С. 53-58.

124529. Попов А.В. Исследование влияния эксплуатационных факторов на динамические характеристики ТРДД при приемственности. . , . С. 59-65.

124530. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. Вища школа. К., 1999. 263 с.

124531. Шкарпова О. Золота акція: [Український фондовий ринок у 2007 році.]. . , . С. 4-6.

124532. Мелькова И.П., Сироткин В.В. Автоматизированная система управления технологическим процессом испытания двигателей. . , . С. 66-70.

124533. Мікеллі Д., Стро Е. Як досягти успіху у спілкуванні. Британська Рада в Україні. К., 2000. 96 с.

124534. Шереметьев А.В., Петров А.В. Учет влияния свойств материала, конструктивных , технологических и эксплуатационных факторов при установлении ресурсов деталей авиационных ГТД. . , . С. 91-94.

124535. Юрчук О.М. Банківська система - основна конкурентного розвитку ринку фінансових послуг. . , . С. 8-17.

124536. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2007. 70 с.

124537. Шевеля В.В., Олександренко В.П. Реологические аспекты влияния фреттинга на коррозионное растрескивание стали. . , . С. 95-100.

124538. Серкова П.П. В ожидании роста тарифов: [Страхование транспортных средств]. . , . С. 22-27.

124539. Поддубный В.И. К итогам торгов акциями в ПФТС в ноябре: [Динамика торгов акциями ПФТС в 2007 г.]. . , . С. 32-36.

124540. Законодавство України про охорону здоров'я. Юрінком інтер. К., 2000. 526 с.

124541. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Укр. письменник. К., 1994. 413 с.

124542. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2007. 74 с.

124543. Калинина Н.Е., Кавац О.А., Федючук А.К. Микролегирование стронцием литейных алюминиевых сплавов, применяемых в ракетно-космической технике. . , . С. 147-149.

124544. Зиверт Х. Тестирование личности. ИНФРА-М. Москва, 1998. 196 с.

124545. Ножницкий Ю.А., Фишгойт А.В., Ткаченко Р.И., Теплова С.В. Разработка и применение новых методов упрочнения деталей ГТД, основанных на пластическом деформировании поверхностных слоев. . , . С. 8-16.

124546. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 82 с.

124547. Петухов А.Н. Особенности формирования свойств поверхностного слоя основных деталей ГТД при применении традиционных и современных методов упрчнения. . , . С. 20-24.

124548. Чоха Ю.М. Концептуальна модель стратегії експлуатації авіаційних ГТД за технічним станом з контролем рівня льотної придатності. . , . С. 25-28.

124549. Сергеев Д.М. Сверхпроводящий прерыватель тока. . , . С.29-31.

124550. Шереметьев А.В., Прибора Т.И. Использование компьютерного моделирования при проектировании дисков компрессоров авиационных ГТД. . , . С. 32-37.

124551. Фадєєва Н., Богданюк Н. Про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування статей 19, 20 Закону України "Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні". . , . С. 32-47.

124552. Довбуш О. Працевлаштування інвалідів: річна звітність. . , . С. 54-57.

124553. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2008.

124554. Петренко Г. Самоучитель для брендостроителей: [Самостоятельно разработать успешный бренд вполне под силу любой компании]. . , . С. 21-25.

124555. Оме Р. Чтобы тайное стало явным: [Изучить скрытые мотивы поведения потребителей поможет нейромаркетинг]. . , . С. 24-33.

124556. Огаренко В. Бедные должны поступать в ВУЗы наравне с богатыми: [Интервью с ректором Классического приватного университета (ЗИГМУ) В.Огаренко /Записал Б.Василенко]. . , . С. 18.

124557. Максимов А. Хорошо ли им вместе?: [Договоренности не конкурирующих между собой фирм о правилах взаимодействия на рынке]. . , . С. 44-49.

124558. Боярунец А. Заявка на контрольный пакет: [Украинский рынок угля: коксующийся уголь]. . , . С. 56-58.

124559. Боярунец А. Отступление с боем: [Украинский рынок метизов: стальные канаты]. . , . С. 66-67.

124560. Лешан Е. Проволочные стрдания: [Украинский рынок метизов: производство проволоки]. . , . С. 68.

124561. Жеманюк П.Д., Кутырев В.В., Гликсон И.Л., Шанькин С.И. Критерии несущей способности дисков турбомашин. . , . С. 38-41.

124562. Придорожный Р.П., Шереметьев А В., Зиньковский А.П. Влияние кристаллографической ориентации на спектр собственных частот и форм колебаний монокристаллических рабочих лопаток турбин. . , . С. 42-48.

124563. Иванова У. Современная структура управления отелем: [Создание организационной структуры. Отделы и службы отеля]. . , . С. 4-9.

124564. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2007. 72 с.

124565. Метелкин Н. Оптимальная организация работы отеля. . , . С. 10-15.

124566. Грязнов Б.А., Пиняк И.С. Экстримальная зависимость между возрастающими характеристиками теплового и напряженного состояния элементов конструкций. . , . С. 54-57.

124567. Золотухин А. Уровни минимизации налогообложения в гостиницах. . , . С. 36-40.

124568. Махоткин А.В. Напряженно-деформированное состояние клиновидных образов для термоусталостных испытаний в условиях нагрева и охлаждения с высокой скоростью. . , . С. 58-62.

124569. Малицкий Д. Фирменное блюдо - интеллектуальная собственность: [На фирменное блюдо распространяется механизм защиты интелектуальной собственности]. . , . С. 58-60.

124571. Шматко Д.З., Коржавин Ю.А. Методика проектировочного расчета на прочность статически неопределимой системы рамы портальной машины. . , . С. 63-65.

124572. Бойко Н. Применяем мировые термины: [Мировые термины в гостиничной индустрии]. . , . С. 74-77.

124573. Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми: [Діяльність Конституційного Суду України]. . , . C.3-7.

124574. Каплун В.Г., Каплун П.В. Влияние параметров азотированного слоя и остаточных напряженно-деформированное состояние конструктивных элементов при изгибе. . , . С. 66-70.

124575. Шарко М.В., Оболенцева Е.А. Теоретические основы понятийно-терминологического аппарата конкурентоспособности: [Экономическая сущность, природа и сферы использования конкурентоспособности]. . , . С. 8-11.

124576. Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах. . , . С. 12-14.

124577. Скальський В.Р., Селівончик Т.В. Кількісна оцінка впливу водневомеханічного чинника на об'ємну пошкодженість конструкцій сталей. . , . С. 71-76.

124578. Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб'єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії. . , . С.10-15.

124579. Кодацький В.П., Безкоровайна Ю.Ю. Проблемы составления бюджетов предприятия. . , . С. 14-17.

124580. Каплун В.Г., Машовець Н.С. Кінетика зношування азотованого титанового сплаву. . , . С. 85-87.

124581. Ковтунович Н.Л., Кондратенко Н.Г. Оренда землі: зарубіжний (світовий) досвід та реалії України: [Стан орендних земельних відносин в Україні та використання зарубіжного досвіду]. . , . С. 20-25.

124582. Широков В.В., Василів Х.Б., Арендар Л.А. Оцінка зюлиження і фактичної площі контакту фрікційних гетерогенних поверхонь. . , . С. 88-90.

124583. Латковська Т.А. Правові основи діяльності Центрального банку Франції. . , . С. 26-28.

124584. Kornich G.V., Pugina K.V., Betz G. Molecular dynamics simulations of sputtering of surface metal nanoclusters under low energy ion bombardment. . , . С. 91-94.

124585. Лукашова В. Адміністративно-правові принципи в системі місцевого самоврядування у контексті реформування регіонального управління в Україні. . , . С. 21-27.

124586. Мозговой В.Ф., Липский Е.Р., Балушок К.Б. Обеспечение качества технологической оснастки с применением методов компьютерного моделирования и анализа. . , . С. 102-105.

124587. Задорожня Г. Специфіка державного захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. . , . С. 28-30.

124588. Лавріненко О.В. Теоретико-правове та історико-правове дослідження генезису понятійного апарату спеціального законодавства про працю. . , . С. 30-39.

124589. Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права. . , . С. 30-34.

124590. Вербицька Г.Л. Урахування чинників ризику під час реалізації інвестиційного проекту. . , . С. 3-8.

124591. Височина М.В. Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки ефективності функціонування підприємства. . , . С. 9-14.

124592. Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення. . , . С. 35-41.

124593. Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах : [правовий аспект боротьби з відмиванням коштів]. . , . С. 41-46.

124594. Божко В.П., Синько Г.С. Оценка рыночной стоимости предприятия как бизнеса: [Оценочная деятельность в Украине]. . , . С. 3-7.

124595. Шевчук О., Герасименко Л. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств. . , . С. 59-61.

124596. Войцеховський Ю.В., Войцеховська В.В. Економічні аспекти інжинірингу інноваційного оновлення основних засобів підприємств. . , . С. 15-18.

124597. Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво. . , . С. 62-65.

124598. Галаз Л.В. Трудовий потенціал як фактор економічного зростання: [В економічнй сфері держави зростає роль і значення трудового потенціалу, рівня інтелекту людей, освіти, кваліфікації]. . , . С. 19-23.

124599. Дунас О. Привілеї та імунітети сучасних міжнародних фінансових організацій. . , . С. 66-69.

124600. Довбенко В.І. Фінансове та інвестеційне забезпечення розвитку підприємства. . , . С. 24-29.

124601. Журналист. Журналист. Москва, .

124602. Журналист. Издательский дом "Журналист". М., 2008. 96 с.

124604. Чернета О.Г., Коробочка А.Н., Загробский А.В. Формирование характеристик поверхностного слоя стали 50ХФА, подвергнутого азотированию в шахтной печи. . , . С. 113-115.

124605. Гавриш А.П. Термомеханічна обробка внутрішных циліндричних поверхонь деталей сталевими щітками. . , . С. 116-119.

124606. Сахно Є.Ю, Волик В.С. Механічна обробка незрівноважених деталей на токарному верстаті з гідростатичними опорами. . , . С. 129-133.

124607. Сынков С.Г., Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н. Технологические аспекты процесса винтовой экструции. . , . С. 137-142.

124608. Бычков Н.Г., Лепешкин А.Р., Першин А.В., Петров Е.В., Быков Ю.Г. Экспериментальная оценка эффективности ремонтных технологий охлаждаемых лопаток ГТД с жаростойкими покрытиями при испытаниях на термоусталость с индукционным нагревом. . , . С. 143-146.

124609. Пашечко М.І., Лєнік К.С., Скальський В.Р. Розробка технології виготовлення і методики ранжування за якістю породоруйнуючих біметалевих дисків гірничопрохідницьких комплексів. . , . С. 147-150.

124610. Кассов В.Д., Кассова Е.В. Наплавка порошковой лентой деталей энергетических установок. . , . С. 151-153.

124611. Грицай І.Є. Метод вібросилового зміцнювально-калібрувального оброблення зубчастих коліс. . , . С. 154-157.

124612. Витвицький В.І., Ткачов В.І., Бережницька М.П., Чепіль Р.В. Структурно-механічний підхід до визначення властивостей корозійностійких сталей. . , . С. 180-184.

124613. Калинина Н.Е., Белоярцева В.П., Кавац О.А. Модифцирование литейных алюминиевых сплавов порошковыми композициями. . , . С. 193-195.

124614. Запорожець І. Управління охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення. . , . С. 70-73.

124615. Новик В. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою та механізми його удосконалення. . , . С. 103-106.

124616. Хомда М. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві. . , . С. 110-114.

124617. Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти: [Конституційне визнання існування колективної власності]. . , . С. 114-116.

124618. Рибачук М. Шляхи удосконалення взаємодії ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні: [Боротьба з тероризмом]. . , . С. 124-127.

124619. Зиверт Х., Зиверт Р. Подготовка к тестированию. АО Интерэксперт. М., 1998. 174 с.

124620. Законодавство України про страхування. Атіка. К., 1999. 464 с.

124621. Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку. . , . С. 128-131.

124622. Совгиря О. Парламентська більшість у ФРН: досвід для позичення в Україні. . , . С. 156-162.

124623. Радугин А.А. Философия. Центр. М., 2000. 272 с.

124624. Богуслаев В. А., Муравченко Ф. М., Жеманюк П. Д., Яценко В. К., Качан А.Я. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Мотор Сич. Запоріжжя, 2007. 496 с.

124625. Правові аспекти приватизації в Україні. Юрид. видавництво Руська Правда. Київ, 1996. 544 с.

124626. Правові аспекти приватизації в Україні. Юрид. видавництво Руська Правда. Київ, 1996. 410 с.

124627. Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2007. 428 с.

124628. Довідник НАТО. NATO/OTAN. Брюссель, 2001. 608 c.

124629. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Наукова думка. К., 2006. 139 с.

124630. Вимірювальна техніка та метрологія. Вид-во Нац. у-ту "Львівська політехніка". Л., 2007. 145 с.

124631. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2007. 143 с.

124632. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 159 с.

124633. Глава 4. Психологические основы воспитания: [Психологическое понятие воспитания. Цели и средства воспитания. Теории и социально-психологические аспекты воспитания]. . , . С. 429-464.

124634. Глава 2.2. Психические состояния в спортивной деятельности: [Функциональное состояние организма. Классификация психических состояний, их структура, трехмерная модель, динамика]. . , . С. 429-464.

124635. Тема 1. Місце психології в системі людинознавства. . , . С. 17-29.

124636. Тема 8. Психологічна служба системи освіти: [Історія розвитку шкільної психологічної служби. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій служби, її структура, форми діяльності]. . , . С. 86-96.

124637. Додаток Л. Кваліфікаційна характеристика посад психолога. . , . С. 243-244.

124638. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2008. 177 с.

124639. Додаток М. Етичний кодекс практичного психолога. . , . С. 245-251.

124640. Розділ 2.12.6. Психічні стани особистості: [Поняття "психічний стан". Класифікація станів як виявів психічних процесів. Тривога. Стрес]. . , . С. 140-142.

124641. Розділ 2.13.8. Рушійні сили розвитку особистості. . , . С. 158-160.

124642. Розділ 5.1.2. Міжособистісне спілкування: [Спілкування як соціально-психологічний феномен; як форма вияву активності особи; як міжособистісна взаємодія]. . , . С. 468-499.

124643. Розділ 4.5. Самовиховання і розвиток особистості. . , . С. 138-152.

124644. Розділ 6.3. Негативні психічні стани: стрес, фрустрація, невроз: [Основні поняття. Динаміка стресового реагування]. . , . С. 228-235.

124645. Розділ 8.7. Спілкування і маніпуляції: [Алгоритм маніпуляції. Захист від маніпуляції. Діагностика прихованої маніпуляції. антиманіпулятивна стратегія поведінки]. . , . С. 286-308.

124646. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. Київ, .

124647. Літопис книг. Книжкова палата УкраЇни. К., 2008. 128 с.

124648. Розділ 9. Особистість і конфлікт: [Анатомія конфлікту. Зона розбіжностей. Умови перебігу конфліктів. Динаміка конфлікту. Управління конфліктами]. . , . С. 314-356.

124649. Розділ 9.4. Види впливу і техніка боротьби між учасниками взаємодії: [Види впливу. Класифікація конфліктів]. . , . С. 337-344.

124650. Розділ 9.5. Психотехнології управління конфліктами. . , . С. 345-356.

124651. Копець Г.Р. Вирішення проблем енергоефективності в Україні: [Енергетичні ресурси України]. . , . С. 45-50.

124652. Меркулов М.М. Формування внутрішньогосподарського механізму інноваційної діяльності. . , . С. 51-53.

124653. Мороз Л.І. Використання графічного апарату оцінки впровадження інноваційних процесів. . , . С. 54-62.

124654. Петрович Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств. . , . С. 62-65.

124655. Локатор памяти, 1959-2005. КП "НПК "ІСКРА". Запорожье, 2005. 160 с.

124656. Поліщук Д.А. Інноваційний моніторінг у промисловому виробництві. . , . С. 66-70.

124657. Багатопартійна українська держава на початку ХХст.: Програмні документи, перших українських політичних партій. Б.в.. К., 1992. 94 с.

124658. Мірошник Р.О., Просович О.П. Проблеми активізації інноваційної діяльності організацій. . , . С. 70-75.

124659. Законодавство України про відпустки. Юрінком Інтер. К., 2000. 400 с.

124660. Дзюба В.Л., Корсунов К.А., Гаврыш В.С., Ашихмина Е.А. Металлографический анализ плазменного покрытия (сплав Эи-435) на деталях авиадвигателей. . , . С. 196-198.

124661. Рачинських Г.В. Критерії оцінки оптимальної структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств. . , . С. 76-80.

124662. Бойченко І. В. Філософія історії. Т-во "Знання": КОО. Київ, 2000. 723 с.

124663. Швец И.Б., Захарова О.В. Управление энергетическими ресурсами на предприятии. НАН Украины. Институт экономики промышленности. Донецк, 2002. 184 с.

124664. Карпинос Б.С., Барило В.Г., Ведищева М.Ю., Коровин А.В. Напряженно-деформированное состояние материала вблизи включенной различной природы. . , . С. 199-203.

124665. Тодоров И. Я., Чередниченко Э. А. Теория государства и права в вопросах и ответах. Центр подготовки абитуриентов. Донецк, 1998. 96 с.

124666. Сіренко О.І. Формування витрат на інноваційні технології. . , . С. 81-85.

124667. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. Наука. Новосибирск, 1990. 216 с.

124668. Марковский П.Е., Окраинец П.Н., Пищак В.К. Использование скоростного нагрева поверхности титановых сплавов с целью повышения их предела выносливости. . , . С. 204-207.

124669. Смірнова Т.О. Безпервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості. . , . С. 87-92.

124670. Законодавство України про податки і збори з громадян. Юрінком. К., 2000. 512 с.

124671. Федоркіна М.С. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. . , . С. 92-97.

124672. Radek Norbert, Jurji Shalapko Manufacture of heterogeneous surfaces by electro spark deposition and laser beam. . , . С. 208-210.

124673. Пам'ятка козака. Видавництво ВАТ "Мотор-Січ". Запоріжжя, 2007. 137 с.

124674. Хома І.Б. Механізм виявлення приховування валютної виручки у фінансово-господарській діяльності підприємств. . , . С. 98-107.

124675. Бойко Л.Г., Барышева Е.С., Фесенко К.В., Бухолдин Ю.С., Довженко В.Н. Численное исследование двухмерного течения в проточной части ступени центробежного нагнетателя. . , . С. 8-13.

124676. Архангельский Г. В. Автоматические клиноременные вариаторы малых транспортных средств. АО Бахва. Одесса, 2005. 128 с.

124677. Леонов В. П. Атлас науки. ОО ФНТ. Х., 2007. 228 с.

124678. Цветкова І.І. Конкурентоспроможність підприємства: аналіз сучасних підходів та розуміння. . , . С. 107-114.

124679. Чухрай Н.І., Лаганін В.О. Зовнішнє та внутрішнє партнерство в інноваційній діяльності підприємства. . , . С. 114-120.

124680. Ячменьова В.М. Фактори та можливості підприємства, які забезпечують його економічну стійкість. . , . С. 120-126.

124681. Охорона промислової власності в Україні. Видавничий Дім "ІнЮре". К., 1999. 400 с.

124682. Вівчар О.Й., Рудницька О.М. Планування активізування інвестиційної діяльності підприємства. . , . С. 136-142.

124683. Георгаді Н.Г. Моніторінг стану інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства. . , . С. 143-149.

124684. Гук О.В. Державне регулювання банкрутства в Україні. . , . С. 150-156.

124685. Рев'юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування. Кроссроуд. Х., 2007. 172 с.

124686. Калюжная В.А., Борисов В.С. Влияние лопаточного диффузора центробежной ступени на запасы ГДУ и вибронапряженность роторных деталей. . , . С. 14-16.

124687. Дзюбіна А.В. Активізація інноваційної діяльності підприємств України. . , . С. 157-162.

124688. Дайнеко В.И. Авторотация компрессорных ступеней ГТД. . , . С. 17-25.

124689. Дроботенко Ю.Г., Кулініч Т.В. Механізм забезпечення реалізації інвестиційної діяльності в економіці регіону. . , . С. 163-168.

124690. Дубоделова А.В., Юринець О.В. Використання SPACE-методики під час прийняття стратегічних рішеньна підприємстві. . , . С. 169-174.

124691. Шаровский М.А., Ивченко А.В., Шелковский М.Ю. Расчетный и экспериментальный анализ характеристик ступеней компрессора, спроектированных методом специального профилирования. . , . С. 26-31.

124692. Захарчин Г.М. Вплив господарського менталітету на формування й розвиток корпоративної культури організації. . , . С. 174-179.

124693. Костюк В. Е. Особенности взаимодействия ряда струй с плоской преградой при различных условиях обтекания преграды набегающим потоком. . , . С. 32-36.

124694. Горин В.В. Эффективные конденсаторы в системах утилизации теплоты технологических процессов и основы их проектирования. . , . С. 37-41.

124695. Каїра З.С., Іванова О.В. Удосконалення мееханізму деравної підтримки малого підприємництва. . , . С. 179-184.

124696. Довженко В.Н., Парафейник В.П., Петров В.В., Меша Е.М., Токарев А.Д. Шумовые характеристики турбокомпрссорных агрегатов с газотурбинным приводом. . , . С. 42-45.

124697. Радченко Н.И., Сирота А.А., Тарасенко М.А. Исследование эффективности охлаждения циклового воздуха судовых газотурбинных двигателей. . , . С. 46-49.

124698. Князь С.В., Князь О.В., Андріанов Ю.О. Удосконалення оцінювання і регулювання інвестиційного та інноваційного розвитку підприємства. . , . С. 184-190.

124699. Комарницький І.М., Питуляк Н.С., Когут І.В. Механізм формування логістичних центрів. . , . С. 190-196.

124700. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Обереги. К., 1994. 400 с.

124701. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. АГ "Обереги". К., 1994. 528 с.

124702. Дашунин Н.В., Рыбников А.И., Гецов Л.Б, Можайская Н.В., Крюков И.И. Опыт длительной эксплуатации стационарных ГТУ на магистральных газопроводах. . , . С. 50-55.

124703. Онуки Дажбожі: Походження українського народу. Б.в.. К., Б.г.. 92 с.

124704. Спиркин А. Г. Философия. Гардарики. М., 1999. 816 с.

124705. Локощенко А.М., Назаров В.В., Новотный С.В., Ковальков В.К. Экспериментальное исследование ползучести и длительной прочности титанового сплава ВТ6 при температуре 600 0С. . , . С. 56-60.

124706. Запорожская старина. НИИ Казачества Запорожское отделение. Запорожье, 2007. 486 с.

124707. Долматов А.И., Колос А.А. Структурный анализ материала зубчатых колес. . , . С. 61-64.

124708. Старовойт І. С., Сілаєва Т. О., Орендарчук Г. О. Філософія. Астон. Тернопіль, 1997. 144 с.

124709. Кучер А.Г., Тышкевич А.В., Власенко П.А. Эксплуатационный мониторинг выработки ресурса критических элементов ГТД. . , . С. 65-69.

124710. Політологія. Фоліо. Харків, 1998. 736 с.

124711. Олейник А.В., Шимановская Н.А. Оценка погрешностей мониторинга выработки ресурса авиационного газотурбинного двигателя. . , . С.70-74.

124712. Копець Г.Р., Брунець Б.Р. Встановлення основних факторів розвитку інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 197-202.

124713. Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944). Б.и.. Торонто, 2006. 305 с.

124714. Проблеми освіти. ІЗМЧ. К., 1996. 192 с.

124715. Проблеми освіти. ІЗМЧ. К., 1996. 174 с.

124716. Проблеми освіти. ІЗМЧ. К., 1997. 272 с.

124717. Проблеми освіти. ІЗМЧ. К., 1997. 220 с.

124718. Михайленко А.Н., Прибора Т.И. Увеличение ресурса титановых дисков компрессоров. . , . С. 75-79.

124719. Проблеми освіти. ІЗМЧ. К., 1998. 212 с.

124720. Проблеми освіти. ІЗМЧ. К., 2000. 224 с.

124721. Великанова Н.П., Закиев Ф.К. Сравнительный анализ прочностной надежности рабочих лопаток турбин авиационных ГТД большого ресурса. . , . С. 80-84.

124722. Твоє майбутнє - земля за порогами. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 170 с.

124723. Лісовська Л.С., Ніронович Н.І. Системний підхід до регулювання конкурентоспроможностіпродукції промислового пизначення. . , . С. 203-209.

124724. Новаківський І.І. Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства. . , . С. 210-217.

124725. Никитин Ю.А., Запорожец В.В., Черныш И.Г. Особенности оценки технологий создания легковесных материалов авиационно-космического назначения. . , . С. 84-87.

124726. Пащенко І.Н., Чернобай Л.І. Системний підхід до управління підприємством. . , . С. 218-224.

124727. Петрович Й.М., Семенів О.М. Формування потенціалу управління підприємством. . , . С. 225-231.

124728. Нихамкин М.Ш., Воронов Л.В., Конев И.П. Влияние эксплуатационных повреждений и объемных остаточных напряжений на усталостную прочность и сопротивление развитию трещин в лопатках компрессоров. . , . С. 94-97.

124729. Прийма Л.Р. Мотивація персоналу у ринкових умовах господарювання. . , . С. 232-237.

124730. Войтенко С.А., Покатов О.В., Маркович С.Е., Фандеев В.Н. Закономерности распространения усталостных трещин в предварительно деформированном материале. . , . С. 98-102.

124731. Скворцов І.Б., Загорецька О.Я. Оцінка впливу ризиків на величину прибутку і розроблення стратегії компенсації їх дії. . , . С. 238-243.

124732. Каганець І. В. Психологічні аспекти в менеджменті. Мандрівець: Port-Royal. К.; Тернопіль, 1997. 204 с.

124733. Рябов С. Г. Політологія. Тандем. Київ, 1996. 192 с.

124734. Швець І.Б. Міжнародні валютні відносини. ДонНТУ. Донецьк, 2004. 160 с.

124735. Шульженко Н.Г., Гонтаровский П.П., Мележик И.И. Оценка трещиностойкости замковых соединений лопаток турбомашин. . , . С. 103-106.

124736. Горак Г. І. Філософія. ВІЛБОР. Київ, 1997. 270 с.

124737. Ковальский А.Э. Универсальная математическая модель инкубационного периода каплеударной эрозии материала рабочих лопаток влажно-паровых турбин. . , . С. 107-106.

124738. Хориков А.А., Калачев С.С., Волков П.В. К вопросу об определении вибрационных напряжений при тензометрировании лопаток турбомашин. . , . С. 117-120.

124739. Лепешкин А.Р., Лепешкин С.А. Формирование испытательных циклов дисков ГТД термоциклических испытаниях на разгонном стенде с использованием индукционного нагрева. . , . С. 121-125.

124741. Былинкина О.Н., Коровин Б.Б., Червонюк В.В. Концепция летно-прочностных испытаний винтовентиляторов авиационных ГТД нового поколения. . , . С. 126-130.

124742. Кулаков А.Д., Подколзин В.Г., Полунин И.М., Попов В.В. Метрологические исследования систем измерения тяги с помощью жестких и гибких зондов на срезе сопла ГТД. . , . С. 131-137.

124743. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2007. 106 с.

124744. Грызлова Т.П., Пиралишвили Г.Ш., Шепель В.Т. Методическое и программное обеспечение обработки нестационарных процессов на основе Wavelet- Анализа. . , . С. 138-143.

124745. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2007. 183 с.

124746. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2006. С.247-396

124747. Проблемы машиностроения. НАН Украины Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. Х., 2007. 111 с.

124748. Шумар Н.Л. Наукові засади побудови ефективного механізму бюджетного фінансування освіти : [аналіз динаміки видаткків на освіту в Україні]. . , . С. 133-137.

124749. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2007. 423 с.

124750. Проблемы машиностроения. НАН Украины Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. Х., 2007. 103 с.

124751. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2007. 131 с.

124752. Котюк В.О. Теорія права. ВентуРі. К., 1996. 208 с.

124753. Бганка Ю.О. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях та перспективи їх розвитку. . , . С. 141-144.

124754. Годунко К.І. Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у фінансовій звітності згідно з національними та міжнародними стандартами GAAP. . , . С. 153-157.

124755. Дерев'янко Ю.В. Державне казначейство України - повноважний учасник бюджетного процесу. . , . С. 157-161.

124756. Дубова О.В. Інформаційне забезпечення аудиту інвестицій. . , . С. 161-164.

124757. Журналіст України. Журналіст України. Київ, .

124758. Івахнін Є.В. Актуальність моделювання та планування маркетингової політики підприємств у сучасних умовах господарювання. . , . С. 165-168.

124759. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2008. 44 с.

124760. Краєва Я.В. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції. . , . С. 168-171.

124761. Тютюнник В.В. Особливості відображення в обліку списання кредиторської заборгованості. . , . С. 171-175.

124762. Запорізький художній музей. Дике Поле. Запоріжжя, 2007. 208 с.

124763. Жулай Ю.А. Динамические испытания шнеко-центробежного насоса в режиме кавитационных автоколебаний. . , . С. 56-60.

124764. Костин Н.Н., Шереметьев А.В. Испытания на прочность роторов авиационных двигателей. . , . С. 149-152.

124765. Максименко В.А., Цегельник Е.В., Планковский С.И. Оптимальные размеры датчиков тепловых потоков при измерениях в высокотемпературных плазменных и газовых струях различной интенсивности. . , . С. 158-161.

124766. Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях. . , . С. 4-16.

124767. Гусарев С.Д., Калюжний Р.А., Колодій А.М. Основи держави і права. Либідь. К., 1997. 208 с.

124768. Аркас М. Історія України-Русі. Вища школа. К., 1993. 414 с.

124769. Малахов В.А. Етика. Либідь. К., 1996. 304 с.

124770. Науково-практичний коментар кримінального процесуального кодексу України. ЮРІНКОМ. К., 1997. 622 с.

124771. Прокопенко В. І. Трудове право. Курс лекцій. Вентурі. К., 1996. 224 с.

124772. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. Вентурі. Київ, 1997. 304 с.

124773. Німеччина у фактах. Соцієтетс. Франкфурт-на-Майні, 1996. 544 с.

124774. Орлов П. Економічні аспекти впровадження систем менеджменту якості на промислових підприємствах. . , . С. 17-26.

124775. Коновалова В. О. Правова психологія. Основа. Харків, 1996. 182 с.

124776. В'ячеслав Липинський. Філадельфія. К., 1994. 282 с.

124777. Конституції нових держав Європи та Азії. Укр. правнича функція : Право. К., 1996. 528 с.

124778. Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону праці". Основа. К., 1997. 528 с.

124779. Законодавство України про охорону праці. Основа. К., 1997. 528 с.

124780. Законодавство України про охорону праці. Основа. К., 1997. 384 с.

124781. Законодавство України про охорону праці. Основа. К., 1997. 572 с.

124782. Законодавство України про охорону праці. Основа. К., 1997. 382 с.

124783. Гончарук А. До питання про ефективність газорозподільних компаній в Україні: [Аналіз ефективності 54 українських та 16 американських компаній]. . , . С. 26-35.

124786. Ходак М.О., Вишневський О.А. Критерій оцінки процесу зношування та його математичне моделювання при випробуванні матеріалів і покриттів на абразивну зносостійкість. . , . С. 162-169.

124787. Бахмет Г.К., Лоян А.В., Максименко Т.А., Подгорный В.А. Построение регрессионных моделей работы СПД малых тяг. . , . С. 170-173.

124788. Супруненко В.П. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. МП "Берегиня"-СП "ФАСЗ". Запоріжжя, 1993. 136 с.

124789. Черненко А.М. Українська національна ідея. Вид-во ДДУ. Дніпропетровськ, 1994. 138 с.

124790. Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України: [Сутність та призначення рейтингового аналізу банківської діяльності. Розраховано рейтинг найбільших банків України]. . , . С. 37-46.

124791. Karuskevich M.V. Aircraft lifee prediction by the parameters of foil sensors and skin surface. . , . С. 88-92.

124792. Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України: [Стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн]. . , . С. 47-62.

124793. Онищенко В., Герасимчук С. Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку. . , . С. 63-73.

124794. Джумагельдієва Г. До питання про способи управління об'єктами державної власності: [Правове регулювання відносин у сфері управління об'єктами державної власності]. . , . С. 74-78.

124795. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 90 с.

124796. Синчук О.Н., Полищук П.И., Пасько О.В. Схемы защиты от импульсных напряжений системы преобразования переменного тока в промышленных электровозах. . , . С. 5-8.

124797. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2006. 148 с.

124798. Афонин В.О., Ивщенко Л.И. Методика исследования изнашивания систем с трехмерным динамическим нагружением. . , . С. 8-12.

124799. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. ЮРІНКОМ ІНТЕР. К., 1997. 192 с.

124800. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право. Юрінком Інтер. Київ, 1997. 430 с.

124801. Грибков Э.П., Шевченко А.В. Изготовление порошковой плющенки для восстановительной наплавки. . , . С. 13-15.

124802. Верещаго Е.Н., Фельдшер И.Ф., Костюченко В.И. Новый источник питания для плазменной обработки деталей. . , . С. 16-19.

124803. Похмурська Г.В., Студент М.М., Сірак Я.Я., Задорожна Х.Р., Шарапова О.Б. Композиційні електродугові покриття із електродних порошкових дротів в алюмінієвій оболонці для магнієвих сплавів. . , . С. 20-23.

124804. Сулима О.Й. Управління загрозою на виробничому підприємстві: [Управління підприємством в сучасних умовах]. . , . С. 243-248.

124805. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення: [Реальні доходи сімей, соціальних груп, диференційовані тарифи на комунальні послуги]. . , . С. 79-84.

124806. Теребух А.А. Системні аспекти формування механізму управлінських рішень: [Визначні основні елементи механізму формування управлінських рішень]. . , . С. 249-256.

124807. Чистяк Д. Блакитний птах світової літератури : [творчість бельгійського письменника - лауреата Нобелівської премії М. Метерлінка]. . , . C. 172-174.

124808. Черниш О.І., Токарева В.І. Передумови формування ефективних механізмів регулювання соціально-трудових відносин. . , . С. 257-261.

124809. Рубель В.А. Історія середньовічного сходу. Либідь. К., 1997. 462 с.

124810. Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. Либідь. К., 1997. 328 с.

124811. Дзера О.В. Розвиток права власності грамадян в Україні. Вентурі. К., 1996. 272 с.

124812. Корунець І. Біля витоків: [Переклад в Україні]. . , . С. 188-194.

124813. Єфремов О. Сталий чи гармонійний (з екосистемою) розвиток - чому віддати перевагу?: [Екологічні проблеми природокористування]. . , . С. 85-90.

124814. Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови: [Методи викладання іноземних мов]. . , . С. 20-24.

124815. Копилов А.Е. Экономические аспекти выбора системы поддержки использования возобновляемых источников энергии в России. . , . С. 7-10.

124816. Фучила О.М. Використання пісень в процесі вивчення англійської мови: [Викладання англійської мови]. . , . С. 42-46.

124817. Рахманний Роман Роздуми про Україну. Товариство "Просвіта". К., 1997. 692 с.

124818. Авер'янов В. Б., Бойко В. Ф., Борденюк В. І. Коментар до Конституції України. Ін-т законодавства. К., 1996. 378 с.

124819. Байбакова І.М. Значення невербального спілкування у контексті взаємодії культур: [аналіз взаємодії культур]. . , . С. 52-55.

124820. Теория права и государства. Новый Юрист. Москва, 1997. 424 с.

124822. Похмурський В І., Студент М.М., Довгуник В.М. Трибологічні характеристики відновних композиційних електродугових покриттів. . , . С. 24-27.

124823. Мастиновский Ю В., Данильченко Д.В. Удар по односвязной оболочечной конструкции. . , . С. 28-31.

124824. Онуфриенко В.М. Основные положения механики фрактальной среды в моделировании деформации поверхностного слоя. . , . С. 32-36.

124825. Вислободська І.М. Функціональна переорієнтація у процесі формування цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови (на прикладі ФД (фразові дієслова) з лексико-семантичної групи "Рух"). . , . С. 85-89.

124826. Дужа-Задорожна М.П. Особливості абревіатур у німецькій мові. . , . С. 94-97.

124827. Ратич М.Т. Сфери вживання претеріта і перфекта у німецькій мові. . , . С. 101-106.

124828. Дмитрук В.А. Мотиви Різдва як сімейного свята в ранніх творах Ч. Діккенса. . , . С. 112-116.

124829. Пороховський А.О. Політична економія: виклики часу: [Еволюція політичної економії як теоретичної як теоретичної основи ринкового розвитку]. . , . С. 8-13.

124830. Карий І.П. Інтерпретація фолькльорних мотивів і образів у поетичній творчості Дмитра Павличка : [поетична творчість українського поета Д.Павличка]. . , . С. 111-122.

124831. Лещук Т.Й. "Фауст" Й.В. Гете в контексті ідеї довговічності (Погляд через ретроспекцію наукового слова): [Аналіз твору]. . , . С. 123-130.

124832. Гражевська Н.І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки: [Еволюція та трансформація еконгомічних систем]. . , . С. 19-29.

124833. Основи політології. "Основа" при ХДУ. Харків, 1993. 442 с.

124834. Уцелеть среди людей. Парадокс. Минск, 1998. 400 с.

124835. Крисоватий А.І. Аксіоми суспільного вибору в податкових финансах: [Концепції стратегії податкової політики]. . , . C. 30-40.

124836. Пасічник Г.П. Особливості лексико-семантичної репрезентації художнього концепта "Пейзаж" (На матеріалі роману "The Invisible Man" Г. Веллса): [Творчість англійського прозаїка Г.Веллса]. . , . С. 131-135.

124837. Онуфріенко О.В. Українська державність доби Козацької. ВЦ "Павел". Запоріжжя, 1998. 74 с.

124838. Тарасевич В.М. Про інституційну еволюцію доцівілізаційних універсумних уиворень: [Еволюція людства]. . , . С. 41-48.

124839. Петрушенко В. До питання про атрибутивні риси свідомості: [Виокремлення та окреслення атрибутивних рис свідомості від подібних до неї здібностей тварин]. . , . С. 3-9.

124840. Решетило В.П. Біфуркаційний характер інституційних змін соціально-економічних систем перехідного типу: [Інституційні зміни у перехідних системах]. . , . С. 49-58.

124841. Семенюк Е. Глобалізація: філософський аналіз поняття. . , . С. 10-15.

124842. Козюк В.В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: [Інтергація старих і нових ідей]. . , . C. 59-70.

124843. Кваснюк Б.Є. Відтворювальна структура національної економіки. . , . С. 71-82.

124844. Домбровський Б. Пізнання: існування versus сутність: [Розглядаеться поняття "буття". Виокремлюється існування та сутність]. . , . С. 16-22.

124845. Стецько Д. Свобода совісті: можливості філософського розгляду. . , . С. 23-28.

124846. Карівець І. Осмислення тіла у постмодерністській французькій філософії. . , . С. 29-34.

124847. Мазур Л. Ф. Достоєвський і Ф. Ніцше: антропологічне значення сорому. . , . С. 43-50.

124848. Данилова Л. Значение и основные особенности маркетинга услуг. . , . С. 31-33.

124849. Лыткина Л. Основная задача маркетинга услуг - уменьшение страха потенциального потребителя. . , . С. 36-37.

124850. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. Юрінком Інтер. К., 1998. 336 с.

124851. Чурсінова О. Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за В.І. Вернадським: методологічні аспекти. . , . С. 51-58.

124852. Тіменик З., Скалецький М. Ідея Бога у спадщині патріярха Йосипа Сліпого з погляду української філософії релігії. . , . С. 58-63.

124853. Колодій А.М., Копейчиков В.В., Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Юрінком. К., 1997. 318 с.

124854. Замковой В.Е., Малышева В.Г., Корогод О.А. Защитные покрытия для рабочих лопаток турбины ГТД. . , . С. 37-43.

124855. Український біохімічний журнал. Інститут біохімії ім. О. Палладіна. Київ, .

124856. Український біохімічний журнал. Інститут біохімії ім. О. Палладіна. Київ, 2007. 157 с.

124857. Шалапко Ю.І. Еволюційна модель фрикційної взаємодії поверхневих шарів при фретингу. . , . С. 344-49.

124858. Потемкин В. П., Бахрушин С. В., Ефимов А. В. История дипломатии. Политиздат. М., 1959. 806 с.

124859. Український біохімічний журнал. Інститут біохімії ім. О. Палладіна. Київ, 2007. 138 с.

124860. Український біохімічний журнал. Інститут біохімії ім. О. Палладіна. Київ, 2007. 116 с.

124861. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Львів, 1993. 232 с.

124862. Маланюк Е. Ясновельможний пан Мазепа -Тло і постать. Оберегти. К., 1991. 48 с.

124863. Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. Наука. М., 1987. 311 с.

124864. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2008. 64 с.

124865. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2008. 46 с.

124866. Музиченко П. П. Історія держави і права України. Товариство "Знання": КОО. Київ, 1999. 662 с.

124867. Ивченко Д.В., Штанько П.К., Коваленко А.И. Численные иследования повреждаемости частиц пыли при ударе для моделирования газообразивной эрозии деталей газовоздушного тракта вертолетных газотурбинных двигателей. . , . С. 50-55.

124868. Тускоз Ж. Міжнародне право. "Артек". К., 1998. 402 с.

124869. Сурмай І. Проблема "двійника" у творчості Ф. Достоєвського з погляду Дмитра Чижевського. . , . С. 63-68.

124870. Торба Ю.И. Экспериментальная установка и метод исследования работоспособности факельных воспламенителей в широких диапазонах имитируемых эксплуатационных характеристик. . , . С. 56-60.

124871. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2003. 198 с.

124872. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2003. 180 с.

124873. Кадикало А. Наука і релігія у світоглядному контексті космології: [Аналіз сучасних космологічних теорій]. . , . С. 69-74.

124874. Петрушенко О. Місто та його образ як фактори формування утопії. . , . С. 74-79.

124875. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. "Основи". К., 1995. 904 с.

124876. Бурий А. Екзистенціали людського існування у творчості Бернардо Бертолуччі (У контексті фільму "Останнє танго в Парижі"). . , . С. 79-83.

124877. Бабенко О. Н., Кореневский Е. Я., Павленко Д. В. Влияние длительной наработки на сопротивление усталости и демпфирующие свойства лопаток компрессора ВРД и восстановление их технологическими методами. . , . С. 61-66.

124878. Петров С.А., Карась Г.В., Мозговой С.В., Качан А.Я. Определение траектории режущего инструмента для пятикоординатной высокоскоростной обработки несущих поверхностей лопаток и моноколес авиационных ГТД на станках с ЧПУ. . , . С. 67-72.

124879. Богуслаев А. В., Мурашко В. В. Газоциркуляционное покрытие лопаток турбины газотурбинных двигателей. . , . С. 73-75.

124880. Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення. Абрис. К., 1995. 392 с.

124881. Халезова Л. Інтерпитація зла і страждання в приацях архієпископа Кримського Луки. . , . С. 84-88.

124882. Демура А.Л. Використання електромагнитного поля надвисокої частоти в технологічному процесі виготовлення виробів з полімерних композиційних матеріалів. . , . С. 76-79.

124883. Геник С.М. Усе починається з родини. "Сіверсія". Івано-Франківськ, 1998. 725 с.

124884. Сумський Д.О. Основи держави та права. НТТУ "КПІ". К., 1999. 288 с.

124885. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. "Україна". К., 1998. 254 с.

124886. Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. Основи. К., 1998. 718 с.

124887. Мала енциклопедія етнодержавознавства. "Довіра": "Генеза". К., 1996. 942 с.

124888. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Знання. К., 1998. 310 с.

124889. Варяник В.Т., Назаренко Ю.В., Федоренко Л.Г. Влада та механізм її здійснення. ЗДТУ. Запоріжжя, 1997. 64 с.

124890. Бармак М. В., Бармак О. Я. Основи правознавства. Підручники і посібники. Тернопіль, 1999. 192 с.

124891. Кресанов Ю.С., Богуслаев А.В., Качан А.Я. Аналитическое определение катающего радиуса при прокатке в калибрах с заусеницем. . , . С. 80-82.

124892. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2007. 74 с.

124893. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. АТІКА. Київ, 1998. 192 с.

124894. Стоцький Я. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-1998р.). СМП"Астон". Тернопіль, 1999. 120 с.

124895. Кондратюк Э.В., Зиличихис С.Д. , Шапар Б.И., Кришталь Н.П. Применение лазерного марктрования в производстве авиационных двигателей. . , . С. 83-85.

124896. Голуб І.Ю. Професійно спрямована соціокультурна компетенція як важлива складова підготовки майбутніх перекладачів на практичних заняттях з другої іноземної мови. . , . С. 60-64.

124897. Богуслаев В.А., Лукьяненко О.Л., Пухальская Г.В., Жеманюк П. Влияние комплексной обработки на сопротивление усталости лопаток компрессора из сплава ВТ8М. . , . С. 86-89.

124898. Титов А.В., Мозговой С.В., Качан А.Я. Моделирование процесса алмазного выглаживания с использованием системы ANSYS. . , . С. 90-96.

124899. Поклад В.А., Шаронова Н.И., Гейкин В.А. Восстановление ответственности конструкций ГТД методом электронно- лучевой наплавки. . , . С. 97-98.

124900. Леонтьев В.А., Зиличихис С.Д., Кондратюк Э.В., Замковой В.Е. Восстановление работоспособности ГТД с применением новых технологий и материалов. . , . С. 99-103.

124901. Петрик И.А., Овчинников А.В., Басов Ю.Ф., Шевченко В.Г. Повышение работоспособности лопаток из титановых сплавов вентилятора авиадвигателя. . , . С. 104-107.

124902. Гожій C.П. Знаходження роботи контактних сил тертя при штампуванні обкочування. . , . С. 108-111.

124903. Запорізька старовина. ВПК "Запоріжжя". Запоріжжя, 1995. 166 с.

124905. Погосов В. В., Васютин Е. В., Коротун А. В., Бабич А. В. Деформационная зависимость работы выхода электронов и контактной разности потенциалов в металлах. . , . С. 115-117.

124906. Практика управління. Практика управління. Львів, .

124907. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України: 1917-1920. "Либідь". К., 1997. 206 с.

124908. Дубровин В.И., Павленко Д.В., Миронова Н.А., Макарчук И.И. Экспертная оценка состояния лопаток турбины ГТД методами анализа иерархий и нечетких множеств. . , . С. 118-122.

124909. Наумик В.В., Бялик Г.А. Упрощенный метод контроля загрязненности жидкометаллического кристаллизатора. . , . С. 123-125.

124910. Баран В., Грицак Я., Зайцев О. Історія України. "Світ". Львів, 1998. 488 с.

124911. Сухін Є.І. Державна політика з реалізації проектів, які направлені на підвищення енергоефективності в України: [1 Міжнародна конференція "Ефективне енергоспоживання - 2007"]. . , . С. 48-74.

124912. Тексти (конспект) лекцій з дисц."Історія України" для студентів усіх спец. всіх форм навчання. ЗДТУ. Запоріжжя, 1999. 232 с.

124913. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки шодо виконання лабораторних робіт з теплотехнічних дисциплін. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 70 с.

124915. Практика управління. ТзОВ" Практика управління". Львів, 2008. 50 с.

124919. Волков И.В., Дегтярева Ю.Ю., Лубенская Л.М., Николаенко А.П. Влияние физико- механических характеристик материала изделий на его износостойкость. . , . С. 126-130.

124920. Бялик Г. А., Гонтаренко В. И., Бажмина Э. А. Прогнозирование прочностных свойств металлических материалов при повышенных температурах. . , . С. 131-132.

124921. Акимов И. В., Савченко В. А., Яковлев А. Ю. Эрозионная стойкость графитизированной стали в агрессивной среде при повышенных температурах. . , . С. 133-135.

124922. Широков В.В., Рацька Н.Б. Підвищення зносостійкості сплаву ВН-10 оксидуванням на повітрі. . , . С. 136-138.

124923. Милейко С.Т., Глушко В.И. Прочность жаропрочных композитных оксидных волокон. . , . С. 139-143.

124924. Казачковский Н.Н., Якупов Д.В. Релейный регулятор тока для векторной системы регулирования скорости асинхронного двигателя. . , . С. 5-10.

124925. Толочко О.І., Розкаряка П.І. Аналіз недоліків засобів дослідження дискретних систем в середовищі пакета Matlab. . , . С. 10-14.

124926. Соколов В.П. Источники импульсных токов и напряжений. . , . С. 15-16.

124927. Волков А.В., Косенко И.А. Переход с уменьшенными капитальными затратами от тиристорного электропривода постоянного тока к частотно-регулируемому асинхронному электроприводу. . , . С.19-25.

124928. Яримбаш С.Т., Метельський В.П., Флора В.Д., Савельєв В.Г., Савенко А.О. Розрахунок електромагнітного гальма для вимірювання моменту мікродвигунів. . , . С. 25-29.

124929. Морозов Д.И. Модель момента сопротивления молотковой дробилки. . , . С. 29-31.

124930. Флора В.Д. Визначення конструктивних величин для магнітного розрахунку електричного двигуна постійного струму. . , . С. 32-33.

124931. Беспалов Л.С., Метельський В.П., Яримбаш С.Т. Недоцільність використання пресувальних кілець з електропровідного матеріалу для обмоток потужних трансформаторів. . , . С. 34-37.

124932. Тиховод С.М. Моделирование динамических электромагнитных процессов в трансформаторе с современной электротехнической сталью. . , . С. 37-41.

124933. Карпуков Л.М., Пулов Р.Д., Рыбин В.О. Квазидинамическое моделирование многослойных металлодиэлектрических структур. . , . С. 42-47.

124934. Яланская Г.А., Близняков А.В., Миронченко В.Л. Система управления тиристорного регулятора мощности печи электрошлакового переплава. . , . С. 47-50.

124935. Кобак В. О. Радиолокационные отражатели. Советское радио. М., 1975. 248 с.

124936. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2007. 64 с.

124937. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2007. 64 с.

124938. Круть О.А. Державний контроль у сфері енергозбереження. Шляхи вдосконалення контрольно- наглядової роботи на сучасному етапі. . , . С. 52-53.

124939. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2008. 68 с.

124940. Паршин О.А. Экономическое стимулирование энергозффективности - новая эра в снижении энергоемкости ВВП Украины. . , . С. 54-56.

124941. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2007. 79 с.

124942. Федоров М.М., Апухтин М.В., Никитенко А.Е. Особенности режимов работы многоскоростных асинхронных двигателей. . , . С. 51-53.

124943. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 127 с.

124944. Гречко М.В., Дяченко В.В. Експериментальне дослідження втрат в індукторних машинах від тертя роторів об повітря. . , . С. 53-55.

124945. Ярымбаш Д.С., Тютюнник А.В., Загруный О.Л. Моделирование температурных режимов электротехнологической системы «индукторы-мундштук» на подготовительном этапе тура прессования. . , . С. 56-58.

124946. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2008. 68 с.

124947. Кудря С.О. Шляхи і способи підвищення ефективності розвитку відновлюваної енергетики в Україні. . , . С. 57.

124948. Орловский И.А. Прогнозирование динамики тиристорного электропривода постоянного тока моделями на рекуррентных нейронных сетях. . , . С. 61-68.

124949. Волков А.В., Метельский В.П., Лохматов А.Г. Управление нерекуперативным асинхронным электроприводом с АИН-ШИМ при провале сетевого напряжения. . , . С. 68-75.

124950. Варинская Л.А. Особенности режимов работы многоскоростных асинхронных двигателей гидроэнергетики. . , . С. 76-80.

124951. Гелетуха Г.Г. Развитие биоенергетики в Україне: состояние и перспективы. . , . С. 58.

124952. Жорняк Л.Б., Осинская В.И., Тарасовская И.В. Моделирование системы регулирования напряжения силового трансформатора с устройством РПН. . , . С. 79-80.

124953. Долінський А.А. Можливості енергозбереження при комплексній модернізації комунальної теплоенергетики України. . , . С.59.

124954. Тисличенко А.C., Михайлин В.Н. Исследование возможности и целесообразности использования меднохлорсеребряного электрода. . , . С. 33-37.

124955. Крюкова Н. Поклоніння "Святим місцям" як елемент духовно-релігійної культури. . , . С. 89-93.

124956. Demkovych I.V., Petrovska H.A., Bobitski Y.V. Measurement photothermal metod of covering thickness. . , . С. 112-114.

124957. Кралюк П. Антиапологія Сократа. Арістофанівська інтерпретація образу Сократа у комедії "Хмари". . , . С. 94-98.

124958. Демків О. Буддистська концепція екологічної етики. . , . С. 99-100.

124959. Праховник А.В., Іншеков Є.М. Завдання та функції ієрархічної системи енергетичного менеджмету. . , . С. 62-63.

124960. Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації: [Організоване спілкування як основа процесу навчання. Навчання спілкування. Навчання взаємодії з "Іншим" як представником іншої культури]. . , . С. 11-15.

124961. Лоза В.М. Опыт компании СИНАПС по использованию шахтного метана как альтернативного энергоносителя, и направления его распространения в Украине. . , . С. 64-65.

124962. Переверзев А.В., Семенов В.В., Стрункин Г.Н. Расчет рабочих режимов силовых приборов в полумостовой схеме инвертора напряжения с однополярной ШИМ. . , . С. 8-12.

124963. Розен В.П. Формування клаифікаційних ознак втрат електричної енергії. . , . С. 71-73.

124964. Денисенко В.Г., Малышев Л.Н., Скрыпицин Н.В., Тиховод С.М. Анализ электромагнитных гармонических процессов в кабелях с помощью системы ANSYS. . , . С. 33-37.

124965. Лущик В.Д., Дяченко В.В. Покращення параметрів індукторних генераторів за допомогою конденсаторів в обмотці збудження. . , . С. 37-40.

124966. Шутов М.М., Санжар В.Г. Енергозбереження в медичних закладах. . , . С. 6-8.

124967. Зиновкин В.В , Волкова О.Г., Карпенко В.В. Исследование электротермических процессов в контактах переключающих устройств при резкопеременной нагрузке. . , . С. 52-57.

124968. Метельский В.П., Лохматов А.Г. Исследование, анализ и идентификация неполнофазных режимов инвертора в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе. . , . С. 12-19.

124969. Закревський О.І. Інституційні аспекти програми енергозбереження у транспортному комплексі. . , . С. 10-13.

124970. Метельський В.П., Пачколін Ю Е. Електродинамічні сили в електротехнічних комплексах з індукційно-дуговим перетворення електроенергії. . , . С. 41-51.

124971. Ярымбаш Д.С., Тютюнник А.В., Загрунный О.Л. Повышение эффективности управления режимами электрического обогрева при прессовании заготовок подовых блоков. . , . С. 57-60.

124972. Литвинов Е.С., Заболотный А.П. Оперативный анализ потребления энергоресурсов металлургическим предприятием. . , . С. 71-743.

124973. Ширнин И.Г., Палкин В.А. Атомная электроэнергетика в мире и Украине. . , . С. 64-68.

124974. Кобаско Н.И. Закалка стали в жидких средах под давлением. Наук. думка. Киев, 1980. 205 с.

124975. Карпуков Л.М., Пулов Р.Д., Рыбин В.О. Квазидинамическое моделирование многопроводных связанных микрополосковых линий. . , . С. 28-33.

124976. Кобаяши А. Обработка пластмасс резанием. Машиностроение. М., 1974. 194 с.

124977. Кобболд Р. Теория и применение полевых транзисторов. Энергия. Ленинград, 1975. 304 с.

124978. Фалалеев Н.И. Особенности электромагнитных процессов в 4q-s преобразователе при питании от однофазного источника. . , . С. 19-22.

124979. Кобеза И. И. Интенсификация сталеплавильных процессов кислородом. Техніка. Киев, 1978. 112 с.

124980. Кобеза И. И. Энергосберегающие методы интенсификации сталеплавильных процессов. Металлургия. М., 1988. 166 с.

124981. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2008. 64 с.

124982. Кобеза И.И. Эффективные методы сжигания топлива в плавильных печах. Техніка. Киев, 1981. 135 с.

124983. Демов О.Д., Паламарчук О.П. Розрахунок процесу впровадження конденсаторних установок в розподільчі мережі енергосистеми. . , . С. 66-71.

124984. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 36 с.

124985. Кобеко П.П. Аморфные вещества. Физико-химические свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел. Б.в.. М., 1952. 432 с.

124986. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2008. 40 с.

124987. Кобелев А.Г. Справочник слесаря по ремонту сложной бытовой техники. Высш. школа. М., 1991. 255 с.

124989. Кобелев А.Г., Потапов И.Н., Кузнецов Е.В. Технология слоистых металлов. Металлургия. М., 1991. 247 с.

124990. Бровкин Ю.Н., Плаксин С.В., Подчасов А.Ю., Погорелая Л.М., Шкиль Ю.В. Повышение эффективности работы фотоэлектрических энергоустановок. . , . С. 74-77.

124991. Кобелев В.Н., Потопахин В.А. Динамика многослойных оболочек. Изд-во Ростовского ун-та. Ростов, 1985. 157 с.

124992. Кобелев Н.И. Повышение качества серого чугуна в производстве отливок. НИИИинформтяжмаш. М., 1972. 56 с.

124993. Колб А.А. Расчет емкости накопительного конденсатора для системы группового питания частотно-регулируемых асинхронных электроприводов, снабженной активным фильтром. . , . С. 61-63.

124994. Кобелева Е. Н. Некоторые вопросы преподавания математического анализа в вузах. Рад. школа. К., 1961. 198 с.

124995. Волков А.В., Скалько Ю.С. Математическая модель общих потерь мощности в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе. . , . С. 22-27.

124996. Волков А.В., Мирошниченко О.Г., Волкова Т.А. Анализ и пути совершенствования тарифа на электроэнергию в Украине. . , . С. 77-83.

124997. Кобзарев В. А., Уваров А. В. Видеоряд наглядных пособий по курсу "Системы технологий отраслей народного хозяйства". ЛФЭИ. Ленинград, 1990. 72 с.

124998. Кобзарев И.Ю. Ньютон и его время. Знание. М., 1978. 63 с.

124999. Кобзарь А.И., Овчаров А.Т. Фотоиндуцированные процессы в обочках импульсных ламп накачки лазеров. ЦНИИ"Электроника". М., 1988. 51 с.

125000. Кобзев А.В. Многозонная импульсная модуляция (теория и применение в системах преобразования параметров электрической энергии). [б. и.]. [Б. м.], Б.г.. 304 с.

125001. Кобзев А.В., Михальченко Г.Я., Музыченко Н.М. Модуляционные источники питания РЭА. Радио и связь. Томск, 1990. 335 с.

125002. Мазуха Н.А. Повышение экономичности электрических схем для некоторых технологических процессов в сельском хозяйстве. . , . С. 14-15.

125003. Кобзенко Г.Ф. Диаграмма фазовых равновесий системы хром-ниобиймолибден. Киевск. политехн. ин-т. К., 1964. 20 с.

125004. Карпенко В.І., Ястремська Л.С. Трансформація органічних сполук у метан виділеними анаробними бактеріями: [Альтернативна енергетика]. . , . С. 23-25.

125005. Мішина Л.О. Статистичне спостереження про використання паливно-енергетичних ресурсів: [Енергозбереження. Статистичні звіти]. . , . С. 26-27.

125006. Кобленц А., Оуэнс Г. Транзисторы. Теория и применения. И-Л.. М., 1956. 396 с.

125007. Кобленц М. Г. Герметичные коммутирующие устройства на силовых герконах. Энергоатомиздат. М., 1986. 176 с.

125008. Кобленц М. Г. Силовые герконы. Энергия. М., 1979. 176 с.

125009. Коблов В.А. Типизация технологических процессов вытяжки цилиндрических деталей. Машгиз. Москва; Свердловск, 1959. 96 с.

125010. Кобозев В.М. Технологические основы конструирования и производства электрического подвижного состава железнодорожного транспорта. Высш. школа. М., 1978. 309 с.

125011. Кобозев Н. А. Логарифмическая линейка. Высш. школа. М., 1971. 80 с.

125012. Кулаковская В. П., Романовская Л. М., Савченко Т. А., Фельдман Л. С. КОБОЛ ЭВМ "Минск-32". Статистика. М., 1973. 184 с.

125013. Кобол. Вища школа. К., 1974. 292 с.

125014. Кобол. Вища школа. К., 1978. 408 с.

125015. Кобрин М. М., Дехтярь Л. И. Определение внутренних напряжений в цилиндрических деталях. Машиностроение. М., 1965. 175 с.

125016. Кобрин Ю. П. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Изд-во ун-та. Томск, 1983. 146 с.

125017. Кобринский А. А., Кобринский А. Е. Двумерные виброударные системы: динамика и устойчивость. Наука. М., 1981. 335 с.

125018. Кобринский А. А., Кобринский А. Е. Манипуляционные системы роботов: основы устройства, элементы теории. Наука. М., 1985. 344 с.

125019. Кобринский А. Е. Влияние упругости звеньев на кинематику некоторых кулачковых механизмов. Оборонгиз. Москва, 1948. 50 с. : ил, табл., черт.

125020. Кобринский А.Е., Кобринский Н.Е. Кибернетика в управлении производством. Экономика. М., 1967. 64 с.

125021. Кобринский А.Е. Кто-кого?. Мол. гвардия. М., 1967. 302 с.

125022. Кобринский А.Е. Механизмы с упругими связями. Динамика и устойчивость. Наука. М., 1964. 390 с.

125023. Кобринский А.Е., Кобринский Н.Е. Много ли человеку нужно?. Молодая гвардия. М., 1969. 335 с.

125024. Кобринский А.Е. Программное управление металлорежущими станками. Знание. М., 1957. 32 с.

125025. Кобринский А.Е. Числа управляют станками. Наука. М., 1967. 263 с.

125026. Кадры предприятия: 300 образцов должностных инструкций. Дело и Сервис. М., 2000. 800 с.

125027. Кобринский Г.Д. Липосомы - транспортеры лекарств. Знание. М., 1989. 64 с.

125028. Кобринский Н. Е. Математические машины непрерывного действия. Основы их устройства. Гостехиздат. М., 1954. 447 с.

125029. Освіта. Київська правда. К., 2008.

125030. Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике. Изд. ун-та. Ленинград, 1968. 168 с.

125031. Кобушкин В.К., Кондратьев А.С., Прияткин Н.А. Сборник задач по физике. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1967. 107 с.

125032. Кобыляков И. И. Резервы мощности мартеновских печей металлургических заводов УССР. Техніка. Киев, 1965. 256 с.

125034. Кобылянский И.И. Автомобили-рефрижераторы. Транспорт. М., 1968. 121 с.

125035. Ковалгин Ю.А. Стереофония. Радио и связь. М., 1989. 272 с.

125036. Ковалев А.Д., Михайлов П.Е. Антифрикационные волокнистые материалы. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 16 с.

125037. Вакарчук І. Чим вищим є рівень освіти тим краще живуть люди: [Виступ міністра освіти і науки України на нараді за учасю Президента України з питань забезпечення функціонування освіти]. . , . С. 1, 2-3.

125038. Ковалев А.Д., Михайлов П.Е. Опыт применения антифрикационных тканей. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 14 с.

125039. Ковалев А.И. Планирование технического перевооружения и реконструкции в черной металлургии. Тэхника. К., 1988. 200 с.

125040. Ковалев А. И., Щербединский Г. В. Современные методы исследования поверхности металлов и сплавов. Металлургия. М., 1989. 190 с.

125041. Ковалев А. М. Нелинейные задачи управления и наблюдения в теории динамических систем. Наук. думка. Киев, 1980. 174 с.

125042. Ковалев А. П. Котельные агрегаты. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 140 с. : ил., табл., черт.

125043. Ковалев А. П. Основы теплотехники и гидравлики. Техніка. Киев, 1967. 224 с.

125044. Ковалев А. П., Лелеев Н. С., Виленский Т. В. Парогенераторы. Радио и связь. М., 1985. 376 с.

125045. Ковалев А. П., Кочалос Н. К., Колобов А. А. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении. Машиностроение. М., 1978. 255 с.

125046. Ковалев А. П., Кантор В. И., Можаев А. Б. Экономическое обеспечение надежности машин. Машиностроение. М., 1991. 239 с.

125047. Ковалев А.Ф. Организация внедрения новой техники в промышленности. Техніка. Киев, 1979. 167 с.

125048. Ковалев В.Г., Ламекин В.Ф. Радиолюбителю о микросхемах. Изд-во ДОСААФ. М., 1975. 127 с.

125049. Ковалев В.Г. Электронные регуляторы напряжения для автомобилей. Энергия. М., 1978. 72 с.

125050. Ковалев В. И. Техническое изобретательство и его приемы. Лениздат. Ленинград, 1965. 104 с.

125051. Ковалев В.М., Могильный Н.П. Рецепты русской кухни. Мир. М., 1991. 302 с.

125052. Ковалев В.М., Могильный Н.П. Русская кухня: традиции и обычаи. Сов. Россия. М., 1990. 256 с.

125053. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2008.

125054. Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов. Атомиздат. М., 1979. 198 с.

125055. Липчанский А.И., Лесовик У.И., Зидат Хабис Синтез заданной нейронной сети в программируемую логику. . , . С. 122-127.

125056. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

125057. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : затверджено Наказом МОН України від 18.02.08 № 94. . , . С. 2-10.

125058. Ковалев В.П. Ускорители в неразрушающем контроле. Энергоатомиздат. М., 1983. 102 с.

125059. Лизгин В.А., Руденко О.Г. Оценивание характеристик систем массового обслуживания типа М/М/ по периодам занятости. . , . С. 67-71.

125060. Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы. Геометрия и тригонометрия. Изд. ун-та. К., 1971. 316 с.

125061. Ковалев И. Н. Выбор компенсирующих устройств при проектировании электрических сетей. Энергоатомиздат. М., 1990. 200 с.

125062. Тимофеев В.А. О некоторых проблемах синтезах критических систем управления. . , . С. 160-162.

125063. Левицька О. Визначення адміністративної відповідальності: [Адміністративна відповідальність за правопорушення]. . , . С. 44-51.

125064. Ковалев И.Т. Исследование технологической надежности токарно-револьверных автоматов. МАТИ. М., 1967. 30 с.

125065. Филатов В.А., Кучеренко В.Е. О моделях обработки данных на основе иерархии сетей высокого уровня. . , . С. 95-100.

125066. Ковалев Л.П. Шаговое развертывание изображений в электроннолучевых индикаторах. Энергия. М., 1974. 71 с.

125067. Бескоровайный В.В. Синтез топологии территориально распределенных систем с кольцевыми структурами. . , . С. 50-54.

125068. Гостев В.И., Крайнев В.В., Иванченко В.А. Оценка робастности системы регулирования давления пара в испарителе парового котла с различными цифровыми регуляторами. . , . С. 163-167.

125069. Шекета В.І. Модіфікаційні предикатні запити , як множина логічних PROLOG- програм з обмеженнями. . , . С. 114-117.

125070. Прокофьев В.П. Модели сигналов и помех, используемые в традиционных задачах загоризонтного обнаружения. . , . С. 31-38.

125071. Сетлак Г. Использование искусственных нейронных сетей для решения задач классификации в менеджменте. . , . С. 127-135.

125072. Хаханова И.В., Побеженко И.А, Киященко А.В., Парфентий А.Н. Дедуктивная технология моделирования дефектов цифровых устройств. . , . С. 100-114.

125073. Щербань И.В., Бовкун Е.М. Новый подход к решению задач радиолокационного сопровождения. . , . С. 38-42.

125074. Щеpбань О.Г. Решение задачи идентификации динамических объектов в условиях априорной неопределенности. . , . С. 43-45.

125075. Невлюдов И.Ш., Литвинова Е.И., Усик В.В., Буйвол О.В. Информационное моделирование предметной области системы автоматизированного проектирования средств технологического оснащения производства. . , . С. 72-76.

125076. Скобцов Ю.А., Ермоленко М.Л. Функциональные модели неисправностей цифровых систем. . , . С. 84-90.

125077. Ковалев М.М. Матроиды в дискретной оптимизации. Университетское. Минск, 1987. 222 с.

125078. Alexander Sokolov, Sergey Chervenk Coding and reconstruction of bit series with takagi-sugeno recurrent models. . , . С. 46-50.

125079. Ковалев М.Н., Васильев Ю.Э. Вакуумные системы электропечей и их инженерный расчет. Энергоатомиздат. М., 1983. 112 с.

125080. Ковалев М.П., Моржаков С.П., Терехова К.С. Динамическое и статистическое уравновешивание гироскопических устройств. Машиностроение. М., 1965. 304 с.

125081. Yevgeniy Bodyanskiy, Vitaliy Kolodyazhniy, Irina Pliss, Olena Vynokurova Learning wavelet neuron based on the rasp-function. . , . С. 118-121.

125082. Ковалев М.П., Моржаков С.П., Терехова К.С. Динамическое и статистическое уравновешивание гироскопических систем. Оборонгиз. М., 1962. 258 с.

125083. Ковалев М. П., Сивоконенко И. М., Явленский К. Н. Опоры приборов. Машиностроение. М., 1967. 192 с.

125084. Ковалев М.П., Народецкий М.З. Расчет высокоточных шарикоподшипников. Машиностроение. М., 1975. 280 с.

125085. Учет и бюджетирование в логистике: Круглый стол: [Бюджет логистического подразделения, его корректирование, контроль за выполнением]. . , . С. 10-17.

125086. Ковалев М.П., Народецкий М.З. Расчет высокоточных шарикоподшипников. Машиностроение. М., 1980. 375 с.

125087. Ковалев Н.А. Линейные размерные цепи. Москов. энергет. ин-т. М., 1969. 49 с.

125088. Ковалев Н.А. Передачи гибкими колесами. Машиностроение. М., 1979. 200 с.

125089. Ковалев Н.А. Теория механизмов и детали машин. Высш. школа. М., 1974. 319 с.

125090. Степченков Я. Управление запасами: [Методика обработки данных]. . , . С. 23-28.

125092. Бабак Н.Ю., Лыхвар Н.В., Медянцев С.А., Роговой М.И., Старовойт А.Г., Филатов Ю.В., Шубенко А.Л. Решение вопросов энергосбережения на коксохимических предприятиях на примере расширения энергоузла "Ясиновский коксохимический завод". . , . С. 4-12.

125093. Маевский В. Вспомогательные методики анализа при органзации процесса продаж: [Анализ спроса и ассортиментьа товаров. Как оптимизировать прибыль.]. . , . С. 29-33.

125094. Белецкий А. Управление лояльностью клиента как один из инструментов системы продаж. . , . С. 34-38.

125095. Наумов В. Методики расчета структуры автопарка: [Интенсификация использования автотранспорта. Структура парка машин. Организация работы автотранспортной фирмы.]. . , . С. 40-43.

125096. Максименюк А В., Швец Е.Я., Червоный И.Ф., Юдачев А.В. Создание аппаратного комплекса иридодиагностики. . , . С. 38-40.

125097. Подчасов А.Ю., Погорелая Л.М. Интеллектуальное устройство контроля режимов работы и подзарядка аккумуляторных батарей. . , . С. 54-58.

125098. Гостев В.И., Скуртов С.Н., Баранов С.С., Чаузов А.Н. Синтез трехканального нечеткого регулятора системы автоматического управления частотами вращения роторов двухроторного ГТД. . , . С. 19-24.

125099. Полозенко Д.В. Фінансове забезпечення загальноосвітніх закладів та шляхи його вдосконалення: [Динаміка витрат місцевих бюджетів на загальну середню освіту (за регіонами). Провідна роль держави у фінансуванні освіти]. . , . С. 27-33.

125100. Тодуров А. Инвентаризация на складе: [Опыт проведения инвентаризации на складе фармацевтической и косметической продукции]. . , . С. 44- 46.

125101. Обзор мирового рынка производителей складского оборудовния и погрузочной техники в 2006 г.: [Продажи погрузочно-разгрузочной техники по странам (2003-2006 г.), рейтинг компаний-производителей, т.п.]. . , . С. 54-59.

125102. Прокофьев В.П. Технико-экономическое проектирование РЛС на основе теории стохаластической аппроксимации. . , . С. 58-65.

125103. Щербань И. В. Субоптимальное управление радиолокационным комплексом. . , . С. 69-73.

125104. Невлюдов И.Ш., Стародубцев Н.Г. Контроль толщины полупроводниковых пластин в процессе обработки. . , . С. 40-45.

125105. Плаксин С.В., Шкиль Ю.В. Навигационная система магнитолевитирующего экипажа на основе синхронизированных СВЧ генераторов. . , . С. 48-53.

125106. Вовк С.М., Борулько В.Ф. Відновлення рефлектограм за допомогою екстраполяції широкосмугових НВЧ - вимірювань методом мінімуму тривалості. . , . С. 5-8.

125107. Завалин А.А., Зенькович А.А. Автоматизированное формирование объектного словаря реляционной базы данных. . , . С. 127-131.

125108. Каргин А.А., Григорьев А.В. Нечеткий метод к идентификации человека по фотопортрету. . , . С. 131-135.

125109. Кунгурцев А.Б. Исследование информационных систем для внедрения механизмов материализованных представлений и шаблонов. . , . С. 135-139.

125110. Вершина А. И., Киричек Г. Г., Пиза Д. М. Модель информационного обеспечения учебного процесса университета. . , . С. 64-68.

125111. Осадчий В.В. Особенности адаптивного программного управления технологическими процессами производства огнеупорных материалов. . , . С. 157-164.

125112. Опанасенко В.М., Тимошенко І.Г. Архітектурна організація реконфігуровних комп'ютерів на базі ПЛІС. . , . С. 139-144.

125113. Авраменко В.П., Калачева В.В., Цурихин А.В. Адаптивные методы прогнозирования состояний производственных систем. . , . С. 101-106.

125114. Шушляпин Е.А., Работнов А.Е. Управление терминальными нелинейными многоиндексными дискретными системами методом конечного состояния. . , . С. 152-156.

125115. Бодянский Е.В., Слипченко А.Н. Ансамбль нейропродикторов с переменным числом узлов. . , . С. 107-112.

125116. Потапенко Е М., Соломаха А.В., Потапенко Е.Е. Калибровка датчиков однофазных гармонических сигналов с помощью динамических фильтров. . , . С. 164-167.

125117. Орловский И.А. Настройка масштабирующих коэффициентов фаззи-регулятора. . , . С. 145-152.

125118. Гребенник И.В., Романова Т.Е., Евсеева Л.Г. Основная оптимизационная задача геометрического проектирования в интервальном виде. . , . С. 68-72.

125119. Алипов Н.В., Алипов И.Н., Хиль М.И., Сидоров В.Н. Методы защиты информации в дискретном канале на основе помехоустойчивых к симметричным регулярным воздействиям алгоритмов поиска точки с характерным признаком. . , . С. 55-60.

125120. Чугай А.М. Метод поиска локальных экстремумов в задаче упаковки одинаковых цилиндров в многоугольной призме с зонами запрета. . , . С. 94-100.

125121. Орлов В.В. Блок клавиатуры информационно-измерительной системы на базе микроконтроллера. . , . С. 87-90.

125122. Флора В.Д. Особливості живлення двигуна постійного струму через імпульсний перетворювач. . , . С. 47-49.

125123. Гостев В.И. Система регулирования температуры теплоносителя на выходе смесителя с нечеткими регуляторами. . , . С. 26-29.

125124. Долгов В.И., Неласая А.В. Методы увеличения скорости криптографических преобразований на эллиптических кривых. . , . С. 72-78.

125125. Дубровин В.И. Методы сокращения объема данных. . , . С. 78-83.

125126. Крищук В.М., Шило Г.М., Намлинський А.О., Гапоненко М.П. Вибір елементів при компенсації зовнішніх впливів. . , . С. 36-41.

125127. Онуфрієнко В.М., Штефан Т.О. Інтегродиференціальне моделювання нелінійної полярізації та струму у фрактально неоднорідних плазмоїдах. . , . С. 17-21.

125128. Журавлев В.Н., Кабак В.С., Рыбин В.О. Анализ параметров автокорреляционной функции фрагментов фонем в задачах идентификации абонента. . , . С. 29-33.

125129. Бондарев В. П., Самойлик С. С. Электромагнитное поле прямоугольного резонатора с нестационарной цилиндрической неоднородностью. . , . С. 6-10.

125130. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 146 с.

125131. Гриньков Д. Иностранные выходки: [ТОП-10 банковскихгрупп, лидирующих на рынках. Украинский банковский рынок]. . , . С. 58-62.

125132. Ситенко Т. Как начатьобщение с крупной иностранной компанией: [Советы специалиста]. . , . С. 72-73.

125133. Курячая Е. PRо службу: [Как в украинских компаниях выглядит эффективная служба по связям с общественностью]. . , . С. 74-76.

125134. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 162 с.

125135. Саливон С., Пономарь Т. Очевидное вероятное: [Экономика Украины: динамика макроэкономических показателей 2000-2007 гг. Прогноз на 2008 г.]. . , . С. 18-23.

125136. Курячая Е. Тихой сапой: [Как руководителю справиться с саботажем в компании]. . , . С. 70-72.

125137. Дунаевский М. Постоянно должно быть понимание - времени осталось совсем немного: [Интервью с российским композитором Максимом Дунаевским/ Записала Галина Цымбал]. . , . С. 80-83.

125138. Пьянков В.П. Численный анализ сложных волноводных излучателей с фланцами на основе обобщенных матриц рассеяния и метода произведения областей. . , . С. 21-25.

125139. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2008. 51 с.

125140. Шевченко Н. Шатх маты: [Угледобывающая промышленность в Украине]. . , . С. 110-114.

125141. Вища школа. Знання. Київ, 2007. 150 с.

125142. Крапива С. Задешево не купишь: [Гостиничный бизнес в Украине]. . , . С. 132-135.

125143. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2008. 146 с.

125144. Литейное производство. Фолиум. М., 2008. 44 с.

125145. Пашкеев С. Почту - зачесть!: [Истории успехов и поражений United Parcel Service - глобальный специалист по логистике]. . , . С. 76-79.

125147. Абакумова Ю. Fata Morgana: [Деревянные церкви Закарпатья XVII-XVIII в.]. . , . С. 80-81.

125148. Самойлин Е.А. Комплексная оценка алгоритмов фильтрации сегментации изображений. . , . С. 122-126.

125149. Ковалев Н.И. Тайны кулинарии. Агропромиздат. Ленингр. отд-ние. Л., 1991. 311 с.

125150. Зиненко И.И., Пьянков В.П., Чумаченко В.П. Согласование пятиплечего Е-плоскостного соединения прямоугольных волноводов. . , . С. 10-13.

125151. Пашкев С. Павел Третьяков: "Я купцом родился, купцом и умру": [Русский промышленник и меценат П.Третьяков]. . , . С. 84-86.

125152. Ковалев Н.И., Гришин П.Д. Технология приготовления пищи. Госторгиздат. М., 1959. 352 с.

125153. Ковалев Н.Н. Гидротурбины. Машгиз, Ленингр. отд.. М., Л., 1961. 616 с.

125154. Бек Ш. Всухомятку: [Украинский рынок сухих строительных смесей]. . , . С. 112-113.

125155. Ковалев Н. Н. Новые турбины Днепровской гидроэлектростанции им. В. И. Ленина. Г.Н-Т.И.Маш.Лит.. М-ва; Л-д, 1951. 127 с.

125156. Ковалев С.И., Корягин Н.И., Ширко И.В. Напряжения и деформации при плоской прокатке. Металлургия. М., 1982. 256 с.

125157. Невлюдов И.Ш., Второв Е.П., Шостак Б.А. Оптимизация проверки цифровых модулей технологического оборудования в условиях частичной неопределенности. . , . С. 84-87.

125158. Шаповал Е. Атака КЛЛонов: [краинский рынок осветительных приборов. Электролампы]. . , . С. 114-117.

125159. Ковалев Ф.С., Мелехин В.Т. Хозрасчетные стимулы рационального использования энергетических ресурсов в промышленности. Энергоатомиздат. М., 1984. 96 с.

125160. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2008. 56 с.

125161. Шаповал Е. Общественные порывы: [Украинский рынок осветительного оборудования]. . , . С. 118-120.

125162. Ковалева А. С. Управление колебательными и виброударными системами. Наука. Москва, 1990. 253 с.

125163. Сливочник А. Жизнь - жестянка: [Украинский рынок баночного пива]. . , . С. 123-125.

125164. Ковалевич Е.В. Исследование условий получения и свойства жаростойкого алюминиевого чугуна с шаровидным графитом. ЦНИИТМАШ. М., 1968. 15 с.

125165. Попова О. Энергоуносители: [Производство овощей закрытого грунта в Украине]. . , . С. 126-129.

125166. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2008. 107 с.

125167. Ковалевская В.В., Машенков В.М. Энергетические измерительные преобразователи электрических величин. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1969. 267 с.

125168. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2008.

125169. Жуков Л.А., Решетникова Н.В. Исследование различных вариантов контрастирования и бинаризации нейронных сетей для обработки медицинских данных. . , . С. 112-117.

125170. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 79 с.

125171. Карпуков Л.М., Пулов Р.Д., Романенко С.Н. Моделирование многослойных микрополосковых структур в квазидинамичеком приближении. . , . С. 14-17.

125172. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 78 с.

125173. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до робіт, визначених Законом України... (див. анотацію). . , . С. 26-45.

125174. Новотарский М.А. Клеточные нейронные сети с транзитными пересылками. . , . С. 118-121.

125175. Касьян М.М., Касьян К.М. Синтез відбракувальних поточних допусків на параметри елементів у залежності від часу та умов експлуатації. . , . С. 33-36.

125176. Охорона праці. Новий друк. К., 2008. 48 с.

125177. Сенашова М.Ю. Оценки погрешностей вычисления сложной функции многих переменных и ее градиента. . , . С. 90-94.

125178. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом... (див. анотацію). . , . С. 37-41.

125179. Чернобородова Н.П., Чернобородов М.П. Цифровая система компенсации импульсных помех. . , . С. 49-54.

125180. Атаманова Ю. Особливості та класифікація засобів правового регулювання інноваційної діяльності. . , . С. 3-7.

125181. Фарафонов О.Ю., Самоквіт С.О., Воропай О.Ю. Проектування мікросмужкових направлених відгалужувачів з оптимальними допусками. . , . С. 44-47.

125182. Звєрькова Н. Фінансовий моніторінг як захід протидії тіньовій економіці в Україні. . , . С. 8-10.

125183. Прохорец С.И., Хажмурадов М.А., Лукьянова В.П. Анализ емкостных параметров СТРИП-детектора. . , . С. 41-43.

125184. Афонин Ю. С., Дубровин В. И. Моделирование составов смесей методом симплексных решеток. . , . С. 60-63.

125185. Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції. . , . С. 11-14.

125186. Андреєв Д. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: адміністративний ресурс протидії протиправним захопленням і поглинанням акціонерних товариств (рейдерству) в Україні. . , . С. 14-18.

125187. Ротар Д. Бюджетна установа як неприбуткова організація : [джерела фінансування бюджетних установ]. . , . С. 22-24.

125188. Мілаш В. Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин. . , . С. 25-29.

125189. Пашков В. Господарсько-правові аспекти елементів публічного права в системі забезпечення вітальної безпеки: [Національна безпека у галузі охорони здоров'я в системі правових відносин]. . , . С. 30-34.

125190. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2008. 131 с.

125191. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2008. 126 с.

125193. Суслова В. Саморегулівні організації: питанняудосконалення законодавчого регулювання: [Визначення місця саморегулівних організацій в механізмі правового господарського порядку]. . , . С. 35-38.

125194. Губань Р. Принципи міжнародного права і концепція діалогу між цивілізаціями. . , . С. 46-48.

125195. Бурмака Є. Розвиток світової торгівлі та дипломатія: [Правові аспекти стратегії розвитку світової торгівлі та вплив дипломатії на ці процеси]. . , . С. 53-55.

125196. Бойченко Г. Пільги, що надаються працівникам, які поєднують роботу з навчанням. . , . С. 76-79.

125197. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2007. 120 с.

125198. Кишко О. Правове регулювання використання поновлюввальних джерел енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки держави. . , . С. 80-82.

125199. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2008. 52 с.

125200. Баркалов А.А., Вишневский Р., Ефименко К.Н. Реализация композиционного микропрограммного устройства на FPGA. . , . С. 127-131.

125201. Баркалов А.А., Зеленева И.Я., Бойков В.А. Реализация на FPGA микропрограммных автоматов МИЛИ, интерпретирующих вертикализованные алгоритмы управления. . , . С. 132-136.

125202. Петлюк Ю. Землі оздоровчого призначення як категорія земель України: етапи розвитку законодавств: [Землі курортів, лікувально-оздоровчих місцевостей]. . , . С. 83-86.

125203. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2008. 32 с.

125204. Скляр М. До питання пророзмежовування земель рекреаційного та земель іншого цільового призначення. . , . С. 87-89.

125205. Місюра А.О., Онуфрієнко В.М., Крапивний О.В. Фрактальні властивості прямокутного хвилеводу з метематеріальною пластиною. . , . С. 15-20.

125206. Котов А.C., Петров Э.Г. Сценарий обеспечения корректности совокупного плана проекта при помощи математического моделирования. . , . С. 57-63.

125207. Кулик А.С., Лученко О.А. , Гавриленко О.И. Решение задачи прецизионной ориентации космического летательного аппарата. . , . С. 69-78.

125208. Киричевський В.В., Гребенюк С.М., Гоменюк С.І., Киричевський Р.В. Чисельне моделювання напруженодеформованого стану еластомерних елементів СИТ грохотів у САПР "МІРЕЛА+". . , . С. 53-57.

125209. Бєлєвцева В. Проблеми законодавчого регулювання у сфері державної безпеки в Україні: [Нормативно-правові акти України у сфері державної безпеки]. . , . С. 94-97.

125210. Гостев В.И., Кунах Н.Н., Величко В.А. О полноте правил нечеткого управления для ФАЗЗИ-СИСТЕМ автоматического регулирования. . , . С. 124-126.

125211. Хасанова В. Історичні аспекти становлення і розвитку державного регулювання у галузі внутрішньої торгівлі. . , . С. 107-110.

125212. Кудин В.Ф., Торопов А.В. Аналитическое конструирование субоптимального регулятора контура стабилизации усилия резания с учетом нелинейной упругой связи. . , . С. 148-153.

125213. Кривуля Г.Ф., Сыревич Е.Е., Карасев А.Л. Верификация моделей цифровых устройств, представленных на языке описания аппаратуры. . , . С. 63-68.

125214. Довгань Г. Законотворча діяльність Директорії у сфері винахідництва. . , . С. 111-114.

125215. Бодянский Е.В., Винокурова Е.А., Ламонова Н.С., Плисс И.П. Алгоритм обучения ВЭЙВЛЕТ- НЕЙРОНА на основе комбинированного критерия. . , . С. 83-89.

125216. Бут О. Проблеми деінтенсифікації наркотизації у підлітковому та молодіжному середовищі (на прикладі Скандинавських країн та України). . , . С. 127-130.

125217. Швец Е.Я., Киселев Е.Н. Разработка и исследование интегрированных комбинированных датчиков мощности излучений. . , . С. 37-42..

125218. Турченко І.В. Підхід до нейромережевого управління об'єктом провітрювання. . , . С. 95-104.

125219. Семенюк О. Мотиви терористичної діяльності. . , . С. 135-140.

125220. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково–графічних завдань з технічної термодинаміки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 32 с.

125221. Мінченко О. Суддівська діяльність у Німеччині. . , . С. 152-155.

125222. Хоменко І. Особливості впливу транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище в економіці. . , . С. 159-162.

125223. Вітковський О. Оцінка вартості пакета акції та вплив на неї структури капіталу товариства. . , . С. 163-165.

125224. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2008. 76 с.

125225. Психология и соционика межличностных отношений. Международный институт соционики. Киев, .

125226. Психология и соционика межличностных отношений. Международній институт соционики. К., 2008. 63 с.

125227. Реализация строительных проектов с использованием производных и ипотечных ценных бумаг в Украине. . , . С. 9-18

125228. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2008. 159 с.

125229. Антипова О. Шлюбний договір: [Сімейне право в Україні]. . , . С. 26-28.

125230. Экономика США переживает спад или близка к нему: [Рост безработицы, снижение покупательской способности. Кризис на рынке недвижимости]. . , . С. 55.

125231. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2008. 48 с.

125232. Нездоровый оптимизм: [Украинский фондовый рынок: прогнозы на 2008 г.]. . , . С. 34-36.

125233. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2008. 48 с.

125234. Лукашов А. IPO: привлечение капитала и создание стоимости. Планирование IPO. Процедуры и этапы. . , . С. 4-13.

125235. Демченко С. Автострахование: к чему готовится. . , . С. 15-16.

125236. Назарчук М. Прогнозирование динамики объемных показателей фондового рынка Украины. . , . С. 9-19.

125237. Богута Н. Деньги без вектора: [Украинские государственные финансовые учереждения как инструмент реализации экономической политики]. . , . С. 22-25.

125238. Піддубник В.І. Інвестиції в Закарпаття. . , . С. 26-31.

125239. Крейдич І.М. Державне регулювання інвестиційної діяльності. . , . С. 32-36.

125240. Піддубний В.І. Парадокси, або що потрібно українському фондовому ринку для зростання?. . , . С. 22-29.

125241. Лучко О.Д. Аналіз показників конкурентоспроможності підприємств. . , . С. 30-36.

125242. Кльоба Л.Г. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні. . , . С. 14-17.

125243. Шкилендей М. Земля в иллюминаторе: [Земельное законодательство в Украине]. . , . С. 72-75.

125244. Огийчук В., Шуляк В. Мировой рынок шин: растет дефицит, растут и цены. . , . С. 16-21.

125245. Алексеева С. МТК в России: проблемы и решения : [международные транспортные коридоры России]. . , . С. 22-27.

125246. Михайлов А., Махотина А. Российский автотранспорт сегодня: проблемы и решения. . , . С. 38-40.

125247. Корсак К. Ефект "хоттабізації" та його негативні наслідки: [Постійне зростання відставання обмежених за обсягом і застарілих знань наших сучасників від інформаційних ресурсів усього людства]. . , . С. 2-4.

125248. Барабой В., Порохняк-Гановська Л. "Медикаментозна хвороба": звідке це лихо?: ["Медикаментозна хвороба" - причини, наслідки. Залежність самопочуття людини від прийому медичних препаратів]. . , . С. 22-23.

125249. Бліхар О. Дитина алкоголіка: "клоун" чи "невидимий ангел"?: [Ролі дитини, які вона виконує, коли в когось із батьків алкогольна залежність ]. . , . С. 24-25.

125250. Нечерда В. Ожиріння - глобальна проблема: [Проблема ожиріння у світі та шляхи її вирішення]. . , . С. 26-27.

125251. Богатиренко І. Мова тіла: [Тілесно-орієнтована психотерапія як пргресивний напрям сучасної психології]. . , . С. 28-29.

125252. Поліщук М.Є. Медичне соціальне страхування: проблема системи потребує системного вирішення: [Інтерв'ю з головою Національної ради з питань охорони здоров'я населення Поліщуком М.Є. записав Михайлюта О.]. . , . С. 13-16.

125253. Гагурін В. Як здійснюється соціальне страхування військовослужбовців. . , . С. 31.

125254. Ковалевская С.В. Воспоминания и письма. Изд-во АН СССР. М., 1961. 580 с.

125255. Ковалевская С.В. Воспоминания и письма. Изд-во АН СССР. М., 1951. 273 с.

125256. Ковалевский А.М. Технико-экономическое планирование в машиностроении. Машиностроение. М., 1976. 319 с.

125257. Ковалевский А.М. Техпромфинплан в новых условиях и типовая методика его разработки. Экономика. М., 1968. 248 с.

125258. Ковалевский В. А. Методы оптимальных решений в распознавании изображений. Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит.. М., 1976. 328 с.

125259. Ковалевский В. А., Гимельфарб Г. Л., Возиянов А. Ф. Оптические читающие автоматы. Техніка. Киев, 1980. 208 с.

125260. Ковалевский В.И., Бойков Г.П. Методы теплового расчета экранной изоляции. Энергия. М., 1974. 200 с.

125261. Ковалевский М.М. Качественная оценка конструкций паровых турбин. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1963. 290 с.

125262. Ковалевский М.М. Паровые турбины. Машгиз. М.; Свердловск, 1956. 104 с.

125263. Ковалевский М.Н. Пособие по эксплуатации бесконтактных устройств на тиристорах. Тэхника. Киев, 1990. 141 с.

125264. Новіков В. Досвід Німеччини у сфері охорони праці та питання організації страхового захисту населення України від професійних ризиків і нещасних випадків на виробництві. . , . С. 34-35.

125265. Пенсія - 2008. Інформаційний лист щодо змін, які відбулись у 2008 році в частині пенсійного забезпечення. . , . С.42-52.

125266. Обчислення (перерахунок) "трудових" пенсій у 2008 році. . , . С. 52-57.

125267. Ковалевский Р.Е., Чекмарев А.А. Конструирование и технология вакуумноплотных паяных соединений. Энергия. М., 1968. 208 с.

125268. Ковалевский С. Руководитель и подчиненный. Прогресс. М., 1973. 191 с.

125269. Коваленко А.В. Контроль деталей, обработанных на металлорежущих станках. Машиностроение. М., 1980. 167 с.

125270. Коваленко А.В., Подшивалов Р.Н. Станочные приспособления. Машиностроение. М., 1986. 150 с.

125271. Коваленко А.Д. Избранные труды. Наук. думка. Киев, 1976. 762 с.

125272. Коваленко А. Д. Введение в термоупругость. Наукова думка. Киев, 1965. 204 с.

125273. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. Наукова думка. К., 1970. 307 с.

125274. Коваленко А.Д., Григоренко Я.М., Лобкова Н.А. Расчет конических оболочек линейно-переменной толщины. Изд-во АН УССР. К., 1961. 328 с.

125275. Коваленко А.Д., Григоренко Я.М., Ильин Л.А. Теория тонких конических оболочек и ее приложение в машиностроении. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 287 с.

125276. Борковська Л.О. Інформаційні технології розробки програмноматематичного забезпечення координатно - вимірювальних машин. . , . С. 106-110.

125277. Литвиненко М.А., Никонова З.А., Небеснюк О.Ю. К вопросам диагностических экспертных систем в офтальмологии. . , . С. 121-123.

125278. Коваленко А. Д. Термоупругость. Вища школа. К., 1975. 216 с.

125279. Коваленко А. Е., Гула В. В. Отказоустойчивые микропроцессорные системы. Техніка. К., 1986. 150 с.

125280. Коваленко А. П. Тайна "дьявольского"камня. Мысль. Москва, 1983. 103 с.

125281. Коваленко А., Рисованный Ю. Чернобыль-каким его увидел мир. Молодь. К., 1989. 176 с.

125282. Касьян М.М., Касьян К.М., Глушко В.І., Оніщенко В.Ф. Інформаційна технологія діагностування аналогових пристроїв перетворювання сигналів. . , . С. 28-33.

125283. Білявський Г.О., Нагорнюк О.М., Мудрак О.В. Соцально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культурисільського населення України. . , . С. 10-14.

125284. Квасніков В.П., Руднєва М.С. Оптимальна структура інформаційно-вимірювальної системи координатно-вимірювальної машини. . , . С. 92-95.

125285. Кораблев Н.М., Удовенко С.Г., Альзин Фирас Согласование и коррекция єкспертніх оценок в системах поддержки принятия решений в условиях нечеткой исходной информации. . , . С. 116-120.

125286. Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидиктичний аспект: [Класифікація методів навчання]. . , . С. 19-21.

125287. Коваленко А.П., Карасюк А.А. Чернобыль сегодня и завтра. О-во "Знание" УССР. К., 1988. 27 с.

125288. Гогіташвілі Г.Г., Катренко Л.А., Ступницька Н.В., Лапін В.М. Безпека людини в побуті. . , . С. 26-27.

125289. Заболотний О.В., Кошовий М.Д., Заболотний В.А. Система автоматичного керування процесом підготування мазуту до спалювання. . , . С. 137-140.

125290. Коваленко В. П., Ильинский А. А. Основы техники очистки жидкостей от механических загрязнений. Химия. М., 1982. 270 с.

125291. Коваленко В. П., Колчинский А. Д., Затолокин А. Д. Экзаменационные билеты ГАИ. Преса України. К., 1992. 96 с.

125292. Павленко П.М., Євдокимова Н.О. Формалізація процесу побудови інтегрованих інформаційних моделей автоматизованих систем. . , . С. 78-82.

125293. Коваленко В. С., Лавринович А. В. Лазерная обработка керамических материалов. Тэхника. Киев, 1991. 117 с.

125294. Качур С.А. Методология построения модели нейрокомпьютера на основе сетей ПЕТРИ как адаптивной системы управления. . , . С. 89-92.

125295. Антощук С.Г., Николенко А. А. Метод поиска экстремума в условиях помех. . , . С. 43-47.

125296. Сипко В.Г. Сучасні умови та міжнародне право з питань захисту людей: [Сучасний тероризм та екстремізм. Безпека людства]. . , . С. 36-41.

125297. Донсков Е.Г., Донсков Д.Е., Лялюк В.П. Аналіз ефективності енерговитрат при виплавці чавуну в доменних печах. . , . С. 42-46.

125298. Антощук С.Г., Крылов В.Н., Ткаченко Е.В. Иерархический подход к выделению объектов на изображениях. . , . С. 102-105.

125299. Європейський інструмент сусідства та партнерства - нові можливості для України: [Україна - ЄС. Технічна допомога ЄС у рамках Національної програми TACIS]. . , . С. 55-56.

125300. Гулин С.П. Условия применимости модели динамического насыщения в задачах анализа спектра нелинейных устройств. . , . С. 21-28.

125301. Мирошниченко Ю. Украина и глобализация. . , . С. 8-19.

125302. Маначинский А. Три ультиматума Белграду: исторические параллели. Готовиться четвертый? : [кризис на Балканском полуострове. Вопрос Косово]. . , . С. 28-33.

125303. Шкурин Ю. Знакомство с Поднебесной: [Экономическая политика Китая]. . , . С. 34-41.

125304. Ильинская церковь в Субботове: [Памятник архитектуры XVII века]. . , . С. 42.

125305. Лауреаты Нобелевской премии - 2007. . , . С. 47.

125306. Нобелевские Лауреаты: [Лауреаты Нобелевской премии, родившиеся на Украине]. . , . С. 48-49.

125307. Ковтун Г. От метана к гелию: [Альтернативные источники энергии]. . , . С. 50-59.

125308. Черкасская область. Портрет региона: [Экономика, культура]. . , . С. 64-81.

125309. Мирошниченко Ю. Консолидированная демократия и Украина: [Политическая система Украины]. . , . С. 12-21.

125310. Ковтун Г. Что делать с фундаментальной наукой?: [Украинская наука сегодня]. . , . С. 25-27.

125311. Коваленко В.С. Лазерная технология. Выща школа. К., 1989. 280 с.

125312. Коваленко В.С., Романенко В.В., Олещук Л.М. Малоотходные процессы резки лучом лазера. Техніка. К., 1987. 112 с.

125313. Коваленко В. С. Металлографические реактивы. Металлургия. М., 1970. 136 с.

125314. Андросова А.А. Разработка динамической модели прогноза прибыли страховой компании. . , . С. 82-86.

125316. Коваленко В. С. Металлографические реактивы. Металлургия. М., 1973. 110 с.

125318. Шкурин Ю. Финляндия: перенимаем опыт: [История, политика, экономика]. . , . С. 28-37.

125319. Горянская ротонда св. Анны в Ужгороде: [Памятник храмовой архитектуры Х-ХІ вв.]. . , . С. 42-43.

125320. Коваленко В. С. Металлографические реактивы. Металлургия. М., 1981. 120 с.

125321. Липчанский А.И. Количественные показатели диагностируемости для графов моделей электронно-вычислительной аппаратуры. . , . С. 99-103.

125322. Закарпатская область. Портрет региона: [Экономика, культура]. . , . С. 62-81.

125323. Коваленко В.С. Обработка материалов импульсным излучением лазеров. Вища школа. Киев, 1977. 142 с.

125324. Петров В., Петров С. Інформаційна безпека Росії. . , . С. 31-35.

125325. Хохотова А.П. Экологический профиль автомобильных биотоплив: [Экологические аспекты получения биотоплива]. . , . С. 13-17.

125326. Сорока Б.С., Згурский В.А. Математическая модель и численный анализ влияния рециркуляции продуктов сгорания на энергоэкологию топочного процесса. . , . С. 41-48.

125327. Старчак В.Г., Пушкарева И.Д., Цыбуля С.Д., Яковенко А.И. Технологические методы в экотехнологии защиты окружающей природной среды: [Перспективы технологических методов защиты окружающей среды]. . , . С. 49-51.

125328. Пушкін А. В. Оцінка токсичності відходів буріння : [забруднення вод і ґрунтів]. . , . С. 52-55.

125329. Бондаренко Б.І., Соколов В.М., Якубовський В.П., Юрченко Г.Д., Безуглий В.К., Головченко В.Л. Утилізація хромонікелевих відходів - шлях до безперечного довкілля. . , . С. 48-57.

125330. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2008. 48 с.

125331. Кулик А.С., Лученко О.А., Гавриленко О.И. Содержание задач по обеспечению отказоустойчивости, решаемых в процессе разработки системы управления угловым движением космического летательного аппарата. . , . С. 154-161.

125332. Банківська справа. Знання. Київ, 2008. 96 с.

125333. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2008. 64 с.

125334. Паладій М., Шевелева Т. Ви не хочете вирішувати конфлікт у суді? Тоді зверніться до медіатора: [Правова охорона інтелектуальної власності]. . , . С. 60-70.

125335. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2008. 48 с.

125337. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2008. 174 с.

125338. Журналист. Издательский дом "Журналист". М., 2008. 96 с.

125339. Лисиця Т.М., Мельник А.М. До питання інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики. . , . С. 72-75.

125340. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2008. 44 с.

125341. Старокадомский Д.Л., Малышев А.В. Четыре основные тенденции мирового развития в сфере НИОКОР: [Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы]. . , . С. 87-92.

125342. Корсунь В. Трансфер технологій та їх комерціалізація в Україні через міжнародне співробітництво. або Конкурентноздатна Україна на світовому ринку - мрія чи реальність?. . , . С. 99-105.

125343. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2008. 192 с.

125344. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2008. 191 с.

125345. Липп А. Высокоскоросной поезд Velaro ля России. . , . С. 6-17.

125346. Шиш В.О. Визначення загальної структури параметрів та показників інформаційної системи моделювання роботи залізниць (АС МАРЗ): [Нові технології, системи управління на залізничному транспорті]. . , . С. 24-27.

125347. Безовська М.С., Зеленько Ю.В., Яришкіна Л.О., Бабаенко О.В. Утилізація нафтошламів та мастил, утворенних у структурних пірозділах залізниць : [природоохоронна діяльність на залізничному транспорті]. . , . С.36-38.

125348. Ейтутіс Д.Г. Проблеми і умови створення конкурентоспроможності власників вагонів на ринку залізничних перевезень. . , . С. 58-60.

125349. Кудрицька Н.В. Call-центри, безпаперові та цифрові технології - сучасні напрями підвищення ефективності управління підприємствами транспорту України. . , . С. 61-64.

125350. Кривопішин О.М., Ейтутіс Г.Д. Удосконалення економічного механізму управління у сфері приміських пасажирських перевезень у період реформування залізничного транспорту України. . , . С. 69-73.

125351. Науковий світ. ВАК України. К., 2008. 32 с.

125352. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. Теоретичні підходи щодо проблеми підвищення ефективності роботи залізничного транспорту України. . , . С. 74-75.

125353. Козырев В.Г. Редуцированный оптимальный регулятор выхода сингулярно возмущенных систем. . , . С. 134-139.

125355. Безрук В.М. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач распознавания случайных сигналов. . , . С. 110-116.

125356. Авраменко В.П., Калачева В.В. Моделирование бизнес-процессов управления производством. . , . С. 74-78.

125358. Дочвири Д.Н. Оптимизация переходных процессов многодвигательных тиристорных электроприводов с упругими связями для прессовых механизмов непрерывных технологических машин. . , . С. 145-154.

125359. Бодянский Е.В., Горшков Е.В., Колодяжный В.В., Плисс И.П. Рекуррентный алгоритм обучения радиально-базисных нейронный сетей, основанный на приблизительных множествах. . , . С. 116-122.

125360. Гребенник И.В. Комбинаторное множество перестановок кортежей и его свойства. . , . С. 92-98.

125361. Алипов Н.В., Алипов И.Н., Хиль М.И., Сидоров В.Н. Примеры построения помехоустойчивых к регулярным симметричным помехам алгоритмов поиска точки с характерным признаком. . , . С. 78-81.

125362. Павленко П.М. Управління ЗD моделями в інфрмаційному середовищі автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва. . , . С. 106-109.

125363. Качур М. Модель нейронного модуля как єлемента стохаластических систем на основе сетей Петри. . , . С. 125-129.

125364. Шихайлов М.О., Мустафаєв Р.А. Використання малої вітроенергетики в Україні. Практичний досвід та перспективи. . , . С. 16-18.

125365. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2006. 56 с.

125367. Буковинський С.А., Гриценко А.А., Уніковська Т.Є. Зростання корпоративного зовнішнього богру України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки. . , . С. 3-18.

125368. Мортіков В.В. Бюджетне обмеження домогосподарства питання теорії та державної політики. . , . С. 19-26.

125369. Пепа Т.В. Фінансова складова комплексного розвитку продуктивних сил регіонів України. . , . С. 34-41.

125370. Макаркіна Г.В., Добридень К.М. Моделювання впливу енергозерігаючих технологій на розвиток економіки індустріального регіону. . , . С. 42-50.

125371. Ставицький А.В., Хом'як В.Р. Вплив монетарної політики на економічну безпеку України. . , . С. 51-59.

125373. Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології. . , . С. 60-73.

125374. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2008. 128 с.

125375. Веклич О.О. Як активізувати механізм вилучення природноресурсної ренти: [Сучасна система екологічного оподаткування]. . , . С. 74-85.

125376. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 78 с.

125377. Балакін Р.Л. Акцизне оподаткування тютюнових виробів у державах - членах Європейського Союзу та в Україні. . , . С. 96-110.

125378. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2008. 95 с.

125379. Тимченко О.М. Бадида М.П. Податковий борг: критерії оцінки та інтерпритація результатів: [Методика оцінки податкового боргу. Оцінка стану податкової заборгованності в Закарпатській області]. . , . С. 111-120.

125380. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2008. 111 с.

125381. Коваленко В.С., Котляров В. П., Дятел В. П. Применение лазеров в машиностроении. Выща школа. К., 1988. 160 с.

125382. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України. Знання. Київ, 1999. 488 с.

125383. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2008. 61 с.

125384. Коваленко В.С. Прогрессивные методы лазерной обработки материалов. Вища шк.. К., 1985. 87 с.

125385. Практика управління. ТзОВ "Практика управління". Львів, 2008. 50 с.

125386. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2008. 61 с.

125387. Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. Вища школа. К., 1983. 176 с.

125388. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2008. 61 с.

125389. Социологические исследования. Наука. Москва, 2008. 160 с.

125390. Долінська Є.Б., Долінський Л.Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів. . , . С. 121-128.

125391. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2008. 128 с.

125393. Коваленко В.С., Головко Л.Ф., Черненко В.С. Упрочнение и легирование деталей машин лучом лазера. Тэхника. К., 1990. 192 с.

125394. Абдураимов А.А., Мирзаев А.А. Гидро-и термодинамический анализ применения СОЖ в мелкодисперсном виде. . , . С. 106-108.

125395. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2008. 80 с.

125396. Беляев А.А., Карпушевский Б., Дюбнер Л.Г., Майборода В.С. Влияние струйно-абразивной и магнитно-абразивной обработок на состояние рабочих поверхностей и режущих кромок сверл из быстрорежущей стали. . , . С. 91-94.

125397. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2008.

125398. Максимов Е. Основной приоритет - качественное образование: [Запорожский авиационный колледж]. . , . С. 10.

125399. Тарелин А.А., Аннопольская И.Е., Антипцев Ю.П., Степанов И.Ю. Интегрированная среда для оптимального проектирования и доводки авиационных газотурбинных двигателей. . , . С. 24-27.

125400. Коваленко В.С. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Вища школа. Киев, 1975. 234 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.