Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

147078. Лейман К. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефектов. Атомиздат. М., 1979. 296 с.

147080. Худолій О.М. Методи фізичного виховання: [Класифікація методів]. . , . С. 19-27.

147081. Бідей О. Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання режиму надзвичайного стану. . , . С. 10-12.

147082. Лейнов М.Л., Качалуба В.С., Рыжков А.В. Цифровые делители частоты на логических элементах. Энергия. М., 1975. 128 с.

147083. Бубела О. Рекомендовані комплекси вправ для формування постави в умовах школи та дому. . , . С. 28-34.

147084. Лейтвейн Ф., Зоммер-Кулачевски Ш. Кристаллография. Высш. школа. М., 1968. 378 с.

147085. Пех С.В., Човнюк Ю.В. Застосування метаболічних критеріїв для оцінки фізичної працездатності та управління тренувальним процесом. . , . С. 18, 35-37.

147086. Лейте В. Определение загрязнений воздуха в атмосфере и на рабочем месте. Химия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 343 с.

147087. Книш А. Про сутність інституту адміністративної юстиції: [Захист прав і свобод людини у сфері виконавчої влади]. . , . С. 13-17.

147088. Лейтес А. В. Защита стали в процессе непрерывной разливки. Металлургия. М., 1984. 198 с.

147089. Олексин І. Основні тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Україні та деякі шляхи її покращення. . , . С. 56-61.

147090. Лейтес В. А., Шейнгольд М. А. Газовщик коксовых печей. Металлургиздат. Харьков, 1959. 280 с.

147091. Павлова Ю., Василенко М. Гіперактивність у дітей та можливості її корекції. . , . С. 62-66.

147093. Лейтес Л. В. Тороидальные реакторы. ВНИИЭМ. М., 1966. 84 с.

147094. Зігліна Ю. Реформування природних монополій і суміжних ринків: сучасна теорія та зарубіжна практика. . , . С. 18-22.

147095. Гринь О., Дутчак Ю. Психологічні індикатори організованості спортивного менеджера. . , . С. 74-77.

147096. Лейтес Л.В. Электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов. Энергия. М., 1981. 392 с.

147097. Грянка Г. Поняття заходів адміністративно-процесуального примусу. . , . С. 31-34.

147098. Лейтес Р. Д., Соболев В. Н. Цифровое моделирование систем синтетической телефонии. Связь. М., 1969. 120 с.

147099. Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стальных стержней. Госстройиздат. М., 1954. 307 с.

147100. Данилевич М., Ярошик М. Ефективність навчального процесу бакалаврів фізичного виховання згідно з вимогами Болонської декларації. . , . С. 78-81.

147101. Лейтман Дж. Введение в теорию оптимального управления. Наука. М., 1968. 190 с.

147102. Дудкін В. Олімпійська освіта в системі підготовки кадрів сфери "Фізичне виховання і спорт" на пострадянському просторі. . , . С. 82-85.

147103. Лейтман М. Б. Автоматическое измерение выходных параметров электродвигателей : методы и аппаратура. Энергоатомиздат. М., 1983. 152 с.

147104. Лейтман М. Б., Мелик-Шахназаров А. М. Компенсационные измерительные преобразователи электрических величин. Энергия. М., 1978. 224 с.

147105. Лейтман М. Б. Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов. Энергоатомиздат. М., 1986. 142 с.

147106. Петрова О. "Кейс"-технологія як перспективна форма навчання в дистанційному підвищенні кваліфікації фахівців сфери фізичного виховання і спорту. . , . С. 94-99.

147107. Лейхтер Л.Е. Расчет гребенчатых фильтров-накопителей импульсных сигналов. Сов. радио. М., 1972. 255 с.

147108. Смотрицкий А. Содержание образования в системе повышения квалификации физкультурных кадров. . , . С. 100-105.

147109. Лекарственные растения. Планета. М., 1980.

147110. Лекарственные растения. Высш. школа. М., 1991. 398 с.

147111. Смирнов О. Електронні гроші та напрями їх використання у протиправній діяльності. . , . С. 39-42.

147112. Лекарственные растения : ботанического сада Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений. Планета. М., 1982. 165 с.

147113. Григорьев М. Интегрированные коммуникации: стратегический PR, маркетинг или что-то еще?. . , . С. 2-12.

147114. Зинченко Т. В., Стахив И. В., Мякушко Т. Я. Лекарственные растения в гастроэнтерологии. Наук. думка. К., 1989. 240 с.

147115. Есипова И. Коммуникационные стратегии и управление информацией. . , . С. 13-17.

147116. Марченко А.И., Баранюк А.И., Левицкая Е.В., Соколовская Е.П. Лекарственные растения в стоматологии. Штиинца. Кишинев, 1989. 182 с.

147117. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

147118. Коляда С. Коммуникативная компетенция руководителя. . , . С. 18-23.

147119. Гаолянтич М. Співвідношення приватноправових і публічно-правових норм у житловому праві України. . , . С. 43-47.

147120. Лекарственные растения : растения-целители. Высш. школа. М., 1975. 400 с.

147121. Огнев'юк В. Звідки може знати ректор, які проблеми в університеті? Треба постійно спілкуватися із студентами: [Інтерв'ю з ректором Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка/ Записав О.Шевнін]. . , . С. 1, 4-6.

147122. Булгакова Ю. Обратная связь как главный рычаг повышения эффективности компании: [Управление компанией]. . , . С. 24-28.

147123. Кузнецов И. Формирование и поддержание корпоративной культуры в организации. . , . С. 29-34.

147124. Лекарственные растения СССР. Планета. М., 1987. 206 с.

147125. Гайдаенко Т. Разработка плана маркетинговых коммуникаций. . , . С. 35-37.

147126. Вакарчук І. З 2009 реалізовуватимемо новий принцип "вільна траєкторія студента". . , . С.1.

147127. Брайант Д. Принципы успешной информационной кампании. . , . С. 38-44.

147128. Кошелев Д. Правові проблеми створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. . , . С. 48-51.

147129. Вакарчук І. Позашкілля не має бути поза увагою: [Фрагмент виступу Міністра освіти і науки України І.Вакарчука на нараді з проблеми позашкільної освіти]. . , . С. 2.

147130. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2009.

147131. Холод Б.И. Качество образования, признанное Европой: [Интервью с ректором Днепропетровского университета экономики и права Б.И.Холодом/ Записал А.Пожаров. Распределение ВУЗов в Украине (2008-2009 г.)]. . , . С. 11.

147132. Бірюков О. Міжнародні аспекти банкрутства: режими правового регулювання відносин неспроможності. . , . С. 68-71.

147133. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

147134. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З. Лекарственные растения Украины. Урожай. К., 1975. 360 с.

147135. Ивашин Д. С., Катина З. Ф., Рыбачук И. З. Лекарственные растения Украины. Урожай. К., 1978. 320 с.

147136. Леконт Ж. Инфракрасное излучение. Физматгиз. М., 1958. 584 с.

147137. Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение. Энергия. М., 1971. 503 с.

147139. Лекторский Д. Н., Алексеева Е. Е. Новые древесные пластические материалы. Гослесбумиздат. М., 1960. 48 с.

147140. Лекус В. Д., Ровинский В. Э. Оценка устойчивости систем с запаздыванием. Энергоатомиздат. Ленинград, 1982. 108 с.

147141. Назаренко В. Проблеми, шо виникають при розкритті поняття, предмета, змісту та розмежуванні міжнародного приватного і міжнародного публічного права. . , . С. 72-76.

147142. Грабовский М.А., Млодзеевский А.Б., Телеснин Р.В. Лекционные демонстрации по физике. Наука. М., 1965. 572 с.

147143. Осницкий А.К., Бякова Н.В., Истомина С.В. Развитие саморегуляции на разных этапах профессионального становления. . , . С. 3-12.

147144. Грабовский М.А., Млодзеевский А.Б., Телеснин Р.В. Лекционные демонстрации по физике. Наука. М., 1972. 639 с.

147145. Якобсон С.Г., Адилова Л.Р. Становление ранних форм самосознания детей. . , . С. 12-22.

147146. Лелеев Н.С. Расчет и конструирование каркасов котлоагрегатов. Госэнергоиздат. М., 1960. 224 с.

147147. Лелеко Н.М. Типовые приспособления для производства сварных конструкций. Машиностроение. М., 1964. 100 с.

147148. Циринг Д.А. Семья как фактор формирования личностной беспомощности у детей. . , . С. 22-31.

147149. Биков О. Забезпечення прав національних меншин у період УНР: історічний досвід та сучасні перспективи. . , . С. 93-96.

147150. Лелон П., Груман Л. Целые функции многих комплексных переменных. Мир. М., 1989. 348 с.

147151. Лелон-Ферран Ж. Основания геометрии. Мир. М., 1989. 312 с.

147152. К. П. Д.(компьютерное проектирование и технический документооборот). ЧП "СПС". К., 2007. 72 с.

147153. Лелюк В. А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний. Основа. Харьков, 1990. 143 с.

147154. Леман И. Увлекательная математика. Знание. М., 1985. 272 с.

147155. Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез. Наука. М., 1979. 408 с.

147156. Новак А. Кризис как возможность, или история одной компании: [Управление предприятиями в период кризиса]. . , . С. 2-3.

147157. Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез. Наука. М., 1964. 498 с.

147158. Чимшит С., Чернобельский И. Руководство для оптимистов с высоким IQ: [Управление персонам]. . , . С. 4-11.

147159. Леман Э.Л. Теория точечного оценивания. Наука. М., 1991. 443 с.

147160. Деликатная И. Каких выпускников вузов ожидает отрасль маркетинговых коммуникаций: [О профессии маркетолога]. . , . С. 12-14.

147161. Лемберг М.Д. Пневмоавтоматика. Госэнергоиздат. М., 1961. 112 с.

147162. Бахадова Е.В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей. . , . С. 37-50.

147163. Петрова Е.А., Ениколопов С.Н. Оптимизм как одна из составляющих субъективного благополучия. . , . С. 51-57.

147164. Романюха С. Карта потребителя: [Методика изучения потребителей]. . , . С. 15-18.

147165. Копытько Т. Брак по расчету: [Взаимоотношения рынка и потребителя]. . , . С. 19-22.

147166. Мартинюк Р. Проблема "функціональної недостатності" інституту президента в Україні та шляхи ії вирішення. . , . С. 115-118.

147167. Заяць Н. Основні складові структури організації представницьких органів в Україні: [Функціонування парламенту в умовах завершення політичної реформи]. . , . С. 119-122.

147168. Лемберг М. Д. Релейные системы пневмоавтоматики. Энергия. М., 1968. 143 с.

147169. Лемберг М.Д. Элементы гидроавтоматики. Госэнергоиздат. М., 1962. 128 с.

147170. Лемешев М. Я. Природа и мы. Сов. Россия. М., 1989. 272 с.

147171. Лемешев М. Я. Экономика и экология. Знание. М., 1990. 64 с.

147172. Лемлех И.М., Гордин В.А. Высокотемпературный нагрев воздуха в черной металлургии. Металлургиздат. М., 1963. 352 с.

147173. Книш З. Договір про Антарктику 1959 р. як основа сучасного міжнародно-правового режиму Антарктики. . , . С. 151-154.

147174. Лемлех И. М. Применение горячего дутья в вагранках. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 129 с., 2 вкл. л. : ил., табл., черт.

147175. Лемпицкий В. В., Голиков И. Н., Склокин Н. Ф. Прогрессивные способы повышения качества стали. Металлургия. М., 1968. 211 с.

147176. Ленг С. Алгебра. Мир. М., 1968. 564 с.

147177. Ленг С. Алгебраические числа. Мир. М., 1966. 225 с.

147178. Ленг С. Введение в теорию модулярных форм. Мир. М., 1979. 254 с.

147179. Лендьел Б.А. Лазеры. Генерация света с помощью вынужденного излучения. Мир. М., 1964. 208 с.

147180. Лендьел В.И., Навроцкий В.Т., Сабад Е.П. Теория резонансных явлений в электрон-атомных столкновениях. Наук. думка. К., 1988. 214 с.

147181. Леневич В.П., Горошко В.Ф. Расчет и моделирование гидроприводов станков с применением ЭВМ. Вышэйш. школа. Минск, 1981. 158 с.

147182. Сикорский Д. Ресторанный дизайн. Между маркетингом и искусством. . , . С. 23-27.

147183. Леневич Л.Г. Безопасный метод в начертательной геометрии. Изд-во Львовского ун-та. Львов, 1958. 156 с.

147184. Ленивкин В. А., Дюргеров Н. Г., Сагиров Х. Н. Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах. Машиностроение. М., 1989. 263 с.

147185. Соколова Е.Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен. . , . С. 67-80.

147186. Ленк А., Ренитц Ю. Механические испытания приборов и аппаратов. Мир. М., 1976. 270 с.

147187. Ленк А. Электромеханические системы. Мир. М., 1978. 283 с.

147188. Ленк Дж. Д. Справочник по проектированию электронных схем. Техніка. Киев, 1979. 207 с.

147189. Ленк Дж. Справочник по современным твердотельным усилителям. Мир. М., 1977. 500 с.

147190. Ленк Дж. Электронные схемы. Мир. М., 1985. 343 с.

147191. Леннартц Г., Таэгер В. Конструирование схем на транзисторах. Энергия. М., 1964. 384 с.

147192. Ленская С.А. Основные фонды: что это такое?. Знание. М., 1974. 80 с.

147194. Шматов Г. Интегрированные маркетинговые коммуникации и медиапланирование. . , . С. 34-39.

147195. Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца: [Индивидуальные ценности и ценности культуры. Теория ценностей культуры. Опросник Ш. Шварца]. . , . С. 81-96.

147196. Меновщиков В.Ю. Многомерная модель дискурса интернет-консультирования: [Дистантная психологическая помощь через Интернет. Контекст дистантного консультирования]. . , . С. 97-103.

147197. Соколова Е. Корпоративный имидж и деловая репутация: сходства и отличия понятий. . , . С. 45-49.

147198. Шарікова О.В. Економічні наслідки тінізації економічної системи. . , . С. 3-6.

147199. Долгих В.В. Особенности самовосприятия людей с нормальной и избыточной массой тела: [Основные различия в установках и особенностях чувственного восприятия процесса питания и своего организма]. . , . С. 103-108.

147200. Столяров Д. Имидж компании в условиях кризиса. . , . С. 50-54.

147201. Прихидько А.И. Проблема эмоций в зарубежной социальной психологии. . , . С. 141-152.

147202. Черноусов В. Отдать PR на аутсорс или выгоднее пополнить штат?: [Аутсоринг в рекламе]. . , . С. 55-59.

147203. [Варіанти тестових завдань та відповіді на них з української мови і літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії, англійської, німецької, французської мови]. . , . С. 4-86.

147204. Лукичева Л. Выбор оптимальной модели контроля подчиненных. . , . С. 60-65.

147205. Розділ 3. Розвиток політичної системи та системи державного управління: [Українська політична система парламентсько-президентської республіки. Інститут президентства. Політична, партійна система]. . , . С. 79-100.

147206. Хучиньски А. Олимп управленческих идей: [Исследование успеха управленческих идей]. . , . С. 69-74.

147207. Розділ 7. Національні інтереси України у системі міжнародних відносин: [Стратегічні цілі та пріоритети зовнішньої політики України. Європейська інтеграція України. Україна - ЄС. Україна - РФ та ін.]. . , . С. 217-241.

147208. Цигилик І.І., Морицан О.М., Морицан В.Ф. Внутрішній економічний механізм і прогнозування, регулювання та планування в його системі. . , . С. 7-12.

147209. Платеж на основе акций: Положение (стандарт) бухгалтерского учета: Утверджено приказом Министерства финансов Украины от 30 декабря 2008 №577. . , . С. 3-7.

147210. Розділ 5. Формування соціально-орієнтованої ринкової економіки: [Соціально-економічний розвиток України у 2006 р. Проблеми соціального розвитку. Трансформація відносин держави та бізнесу]. . , . С. 126-171.

147211. Шумило Ю.О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві. . , . С. 13-16.

147212. Кучеренко Т. Принцип осмотрительности в финансовой отчетности. . , . С. 8-13.

147213. Забалдіна Ю.Б., Бугайко Д.О., Попович О.В., Лещинський О.Л., Левченко В.В. Використання моделі Леунга нечіткого прогнозування туристичних об'єктів. . , . С. 17-19.

147214. Екатеринославский Ю. Инструменты и методы управленческой диагностики: [Управление рисками]. . , . С. 75-79.

147215. Ярема Я.Р. Державна фінансова підтримка рослинництва в Україні. . , . С. 20-23.

147216. Сук Л., Сук П. Использование трансфертных цен в бухгалтерском учете: [Цена обмена или перемещения]. . , . С. 14-20.

147217. Ленович А.С. Автоматические системы управления технологическими процессами и установками прокатных цехов. Металлургия. М., 1979. 367 с.

147218. Гончар А.Ф. Вартісні (цінові) і граничні показники : [Проблеми практичного застосування категорії вартості]. . , . С. 24-28.

147219. Ленский В. А., Павлов В. И. Водоснабжение и канализация. Госстройиздат. М., 1957. 380 с.

147220. Кодацький В.П. Теоретичні основи аудиту. . , . С. 29-30.

147221. Тодорова О. Корпоративный канал четвертой власти: [Корпоративная пресса Украины а период кризиса]. . , . С. 40-46.

147222. Лентопрокатные станы и адъюстажное оборудование прокатных цехов. Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. М., 1971. 110 с.

147223. Дьяков В. А., Шахмейстер Л. Г., Дмитриев В. Г. Ленточные конвейеры в горной промышленности. Недра. М., 1982. 350 с.

147224. Грянка Г.В. Право на оскарження, як засіб забезпечення законності при засосуванні заходів адміністративно-процесуального примусу. . , . С. 31-35.

147225. Маренич Т. Сущность бухгалтерского учета как системы экономического регулирования. . , . С. 21-26.

147226. Леньков С.С., Орлов С.Т. Шаблоны и объемная оснастка в самолетосроении. Оборонгиз. М., 1963. 400 с.

147227. Леонардо да Винчи Избранные естественнонаучные произведения. АН СССР. Москва, 1955. 1027 с., 1 л. черт., 1 л. портр.: ил., портр.,черт

147228. Гетьман В. Заповідна, фальц-фейнова "Асканія-Нова": [Біосферний заповідник "Асканія-Нова"]. . , . С. 26-29.

147229. Левицкая С. Управленческий и внутрихозяйственный учет: задачи, цель, факторы эффективного внедрения. . , . С. 27-35.

147230. Жалевич А. Отраслевой интернет-портал - эффективный инструмент маркетинга предприятия. . , . С. 47-51.

147231. Кіяновська Н. Купуємо лідерів!: [Харизма, творчі здібності лідерів. Методика вивчення лідерського стилю поведінки менеджера А. Кенн і Л. Зігфріда]. . , . С. 30-36.

147232. Малий Н. Подойдите к кризису нестандартно: [Продажа товаров в период финансового кризиса]. . , . С. 52-58.

147233. Язовицький В. Авто без права власності: [Автолізинг]. . , . С. 52-55.

147234. Гуменний Р.В. Засоби, що ідентифікують товари та послуги: деякі аспекти термінологічної невизначенності. . , . С. 35-37.

147235. Галдецька І.Г. Висновок судово-медичного експерта: поняття, вимоги, оцінка. . , . С. 38-39.

147236. Македонская Н. Пришло время антикризисного управления: [Стратегия и тактика антикризисного управления. Этапы антикризисного управления. Расчет необходимого количества денежных средств]. . , . С. 2-5.

147237. Редько А. Проблема "Materiality" в украинской аудиторской практике: [Существенность в аудите - несоответствие между сущностью хозяйственных фактов и информацией о ней]. . , . С. 42-47.

147238. Грищук Е. Что делать, если вас сократили?: [Советы, как найти себе достойную работу]. . , . С. 6-7.

147239. Норка Д. Стратегии и тактики успешных продаж в режиме жесткой конкуренции на фоне мирового финансового кризиса. . , . С. 59-63.

147240. Малышкин А. О статусе налогового учета украинского предприятия: [Налоговый, финансовый, бухгалтерский учет]. . , . С. 48-56.

147241. Слупский С. Нам кризис "строить и жить помагает", или как обогатяться на кризисе ивенторы и их клиенты: [Маркетинговые исследования]. . , . С. 20-23.

147242. Шуляк М. Синдикативные исследования. Руководство пользователя: [Оценка желаний потребителей]. . , . С. 24-31.

147243. Тамберг В., Бадьин А. Пять слагаемых "продающей" рекламы, или как оценить идею. . , . С. 32-39.

147244. Леонг-Хонг Б., Плагман Б. Системы словарей-справочников данных. Финансы и статистика. М., 1986. 311 с.

147245. Данишевская О. Дорогу осилит идущий, или оправданы ли затраты в Интернет во времена кризиса. . , . С. 40-44.

147246. Старков С. Новатор VS консерватор. На кого делать ставки?: [Факторы, определяющие "жизнеспособность" товаров]. . , . С. 49-54.

147247. Леоненко Н.Н., Иванов А.В. Статистический анализ случайных полей. Вища школа. Изд-во при Киев. гос. ун-те. Киев, 1986. 215 с.

147248. Леонидов Н. К. Сооружения и оборудование доменных цехов. Металлургиздат. М., 1955. 400 с.

147249. Игольникова Е. Правила эффективных В2В-продаж: [Стимулирование продаж во время кризиса]. . , . С. 55-58.

147250. Леонидов Н. К. Усовершенствование конструкций доменных печей. Металлургиздат. М., 1961. 59 с.

147251. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи. . , . С. 7-13.

147252. Леонидова М. Н., Шварцман Л. А., Шульц Л. А. Физико-химические основы взаимодействия металлов с контролируемыми атмосферами. Металлургия. Москва, 1980. 263 с.

147253. Леонков А. М., Яковлев Б. В. Тепловые электрические станции : дипломное проектирование для вузов по спец. "Тепловые электр. станции". Вышэйш. школа. Минск, 1978. 232 с.

147254. Леонов А. А., Лебедев В. И. Психологические проблемы межпланетного полета. Наука. М., 1975. 248 с.

147255. Леонов А.Е. Насосы гидравлических систем станков и машин. Машгиз. Москва, 1960. 226 с.

147256. Леонов А.И., Ефимов Н.П. Бесступенчатые рычажно-фрикционные передачи. Машиностроение. М., 1987. 136 с.

147257. Леонов А. И. Высокотемпературная химия кислородных соединений цария. Наука. Ленинград, 1970. 202 с.

147258. Леонов А.И. Инерционные автоматические трансформаторы вращающего момента. Машиностроение. М., 1978. 223 с.

147259. Леонов А.И., Дубровский А.Ф. Механические бесступенчатые нефрикционные передачи непрерывного действия. Машиностроение. М., 1984. 192 с.

147260. Леонов А.И. Микрохраповые механизмы свободного хода. Машиностроение. М., 1982. 219 с.

147261. Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. Радио и связь. М., 1984. 312 с.

147262. Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. Сов. радио. М., 1970. 392 с.

147263. Леоненко Л.И. Полупроводниковые форсирующие схемы. Энергия. М., 1974. 95 с.

147264. Леонов А.И., Дубровский Н.Ф. Основы технической эксплуатации бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Легпромбытиздат. М., 1991. 268 с.

147265. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2009. 282 с.

147266. Леонов А. Л., Торопцов В. С. Кибернетика в химической технологии. Знание. Москва, 1973. 64 с.

147267. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2009. 40 с.

147268. Леонов Б.И., Соснин Ф.Р., Валуев Н.П. Неразрушающий контроль. Знание. М., 1985. 64 с.

147269. Бізнес і безпека. УФПНСБ. Львів, 2008. 64 с.

147270. Леонов Б. М., Кацман К. Государственная служба мер и весов в СССР. Гос. Н.-Т. Изд. Маш.Лит.. М., 1951. 119 с.

147271. Леонов В.В. Микротвердость одно- и двухфазных сплавов. Изд-во Краснояр. ун-та. Красноярск, 1990. 157 с.

147272. Леонов В.П. Некоторые применения старших семиинвариантов к теории стационарных случайных процессов. Наука. М., 1964. 67 с.

147273. Леонов Е. И. Интегральная оптика. Знание. М., 1980. 64 с.

147274. Кручек В. Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії. . , . С. 46-49.

147275. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2008. 32 с.

147276. Пекар В. Разноцветные организации: теория спиральной динамики - новый инструмент повышения эффективности работы пуководителя и компании в целом. . , . С. 18-31.

147277. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2008. С.157-278

147278. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2008. 64 с.

147279. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2009. 62 с.

147280. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2009. 112 с.

147282. Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров'я через медичне страхування. . , . С. 54-58.

147283. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2009. 44 с.

147284. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2009. 72 с.

147285. Науковий світ. ВАК України. К., 2009. 24 с.

147286. Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: "Білі плями" українського законодавства. . , . С. 59-64.

147288. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2009. 94 с.

147289. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2009. 159 с.

147290. Психология и соционика межличностных отношений. Международній институт соционики. К., 2009. 64 с.

147291. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2009. 56 с.

147292. Леонова В.Б. Автоматизация расчетов оптических систем. Машиностроение. М., 1970. 288 с.

147293. Леонова В.Ф. Термодинамика. Высш. школа. М., 1968. 158 с.

147294. Леонова О. В., Сафронов В. М. Основы электротехники и электрические измерения. Связь. М., 1973. 472 с.

147295. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2009. 216 с.

147296. Леонович Э. Н., Жевелев Б. Я. Расчет и проектирование электромагнитных координатно-измерительных устройств. Наука и техника. Минск, 1989. 175 с.

147297. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2009. 52 с.

147298. Леонтович М. А. Введение в термодинамику. Гос. Изд. Техн.-Теорет. Лит.. М., 1952. 199 с.

147299. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 32 с.

147300. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

147301. Леонтьев А.М., Матвеев Л.А., Аксенова Н.А. Оптимизация уровня качества промышленной продукции. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 26 с.

147302. Леонтьев А.М. Экономическая эффективность изобретения. Лениздат. Ленинград, 1975. 136 с.

147303. Леонтьев А. Ф. Ряды экспонент. Наука. М., 1976. 536 с.

147304. Леонтьев А. Ф. Целые функции. Ряды экспонент. Наука. М., 1983. 175 с.

147305. Серкова П.П. В ожидании сокращения объемов страховых платежей. . , . С. 10-14.

147306. Любич А.В., Поддубный В.И. Рынок падает ниже уровня 2004 г.: [Фондовый рынок Украины. Данные по торгам ПФТС в январе и феврале 2008 и 2009 г.г.]. . , . С. 16-23.

147307. Пурій Г.М. Особливості інвестиційної діяльностф комерційних банків на ринку цінних паперів України: [З статистичними матеріалами 2000-2008 р.р.]. . , . С. 8-13.

147308. Гоцуенко Н. "Не прячьте ваши денежки...". Как застраховаться от недобросовестных страховщиков?. . , . С. 18-21.

147309. Жилінська Л.О. Характеристика методів прогнозування показників діяльності підприємства. . , . С. 22-26.

147310. Піддубний В.І. Нелегке лідерство ЗАТ "Оболонь". . , . С. 28-32.

147311. Тимошенко В. Свобода і право: проблема: взаємозв'язку. . , . С. 71-75.

147312. Голоцван Л. Логистика в цене: Итоги 2008 г. и перспективы развития рынка контрактной логистики в Украине. . , . С. 10-15.

147313. Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці. . , . С. 76-85.

147314. Риккио Е.Ф. Уроки Великой депрессии: [История логистики. Е.Ф.Риккио (логистики в США)]. . , . С. 20-23.

147315. Пронишин А. Управление затратами. Больше прибыли от бизнеса: [Финансы предприятий]. . , . С. 24-27.

147316. Дорощук Н. Менеджмент антител. Практическая дистрибуция: [Розничная торговля]. . , . С. 28-29.

147317. Белецкий А. Дистрибуция высокотехнологичных товаров: [Розничная торговля в ІТ-индустрии]. . , . С. 30-34.

147318. Большое плавание для маленького груза: [Грузовые перевозки. Перевозки грузов контейнерами]. . , . С. 35-37.

147319. Суханов К. Логистическая экспертиза как методика выбора участка под склад. . , . С. 43-47.

147320. Максимовский А. Внутренняя логистика склада в условиях кризиса. . , . С. 48-51.

147321. Гнібіденко І. Соціальна політика в Україні в умовах світової фінансової кризи. . , . С. 4-6.

147322. Николаев Е. Психологическая компетентность специалистов горных профессий. . , . С. 34-35.

147323. Леонтьев В. А. Реализация математических моделей на ЭВМ. энергия. М., 1981. 174 с.

147324. Ушаков Е. Страхові виплати по вагітності та пологах через шахрайство б'ють рекорди. . , . С. 70-72.

147325. Тема 6. Психологія ділового спілкування керівника: [Психологічний сервіс спілкування. Психологія контакту. Психологічні аспекти здійснення ділових бесід, публічних виступів, переговорів]. . , . С. 102-132.

147326. Леонтьев В.В., Колесников Ф.Н. Новые технические решения и некоторые технико-экономические показатели в проектировании и строительстве автомобильных предприятий за рубежом. НИИНавтопром. М., 1971. 95 с.

147327. Леонтьев В.Ф. Зарубежные транзисторы широкого применения. Энергия. М., 1969. 87 с.

147328. Гуржій Т. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері безпеки дорожнього руху. . , . С. 90-94.

147329. Тема 7. Психологічні основи поведінки керівника в конфліктних ситуаціях: [Конфлікт. Етапи та перебіг конфлікту. Стратегії поведінки керівника. Передбачення, запобігання, розв'язання конфліктів]. . , . С. 133-146.

147330. Тема 9. Керівник у процесі формування соціально-психологічного клімату. . , . С. 169-180.

147331. Тема 1.4. Методи соціально-психологічних досліджень управлінської діяльності. . , . С. 13-18.

147332. Леонтьев Д. И. Запоминающие устройства вычислительных машин. Знание. М., 1979. 64 с.

147333. Раздел 2. Проблема духовности культуры: [Содержание духовности. Духовность любви, нравственности. Духовное измерение искусства]. . , . С. 57-152.

147334. Леонтьев Д.И. Измерительные приборы и системы. Знание. М., 1982. 64 с.

147335. Леонтьев Д. И. Новое в измерительной технике. Знание. М., 1977. 64 с.

147336. Раздел 1. Философия в поиске глобальных учений о мире и человеке: [Цивилизационный прогресс. О принципах познания. Неклассическое мышление. Гуманитарное знание. Философия трансцендентичности]. . , . С. 7-56.

147337. Леонтьев П.А., Чеканова Н.Т., Хан М.Г. Лазерная поверхностная обработка металлов и сплавов. Металлургия. М., 1986. 144 с.

147338. Леонтьева Т.К. Лихачев. Мол. гвардия. М., 1979. 256 с.

147339. Леонченко В.П., Фельдштейн А.Л., Шепелянский Л.А. Расчет полосковых фильтров на встречных стержнях. Связь. М., 1975. 312 с.

147340. Мир автоматизации. ПРОФИТ. Киев, .

147341. Леончик Б.И., Маякин В.П. Измерения в дисперсных потоках. Энергия. М., 1971. 248 с.

147342. Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика. . , . С. 102-108.

147343. Мир автоматизации. ООО"Издательский Дом" "ПРОФИТ". К., 2009. 82 с.

147344. Леончик Б.И., Маякин В.П. Измерения в дисперсных потоках. Энергоиздат. М., 1981. 182 с.

147345. Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії: [Міжнародне торговельне право]. . , . С. 114-119.

147346. Гачкевич А. Теорія природного договору як підстава обов'язкової сили норм міжнародного права. . , . С . 120=-125.

147347. Культенко О. Працівники НЦБ Інтерполу в Україні як суб'єкти правоохоронної діяльності, що має ознаки оперативно-розшукової. . , . С. 136-143.

147348. Назаров Ю. Самогенераторы идей: практика самоорганизации рабочих групп. . , . С. 40-45.

147349. Савицкая Л. Депозитарии власти, влияния и знаний. . , . С. 50-57.

147350. Секреты материализации: инструменты для оптимального достижения целей: [Мотивация труда]. . , . С. 76-81.

147351. Тема 2. Основні уявлення про внутрішні конфлікти: [Роль внутрішніх конфліктів, їх причини. Теорія Левіна. Зовнішні та внутрішні бар'єри]. . , . С. 31-53.

147352. Леошкин А. П. Нормирование на предприятиях химической промышленности. Госхимиздат. Москва, 1961. 161 с.

147353. Тема 3. Теорії внутрішнього конфлікту : [Теорії М. Амосова, П. Симонова, Г. Сельє, концепція Франкла та ін.]. . , . С. 54-88.

147354. Лепа В. Е., Гриценко С. Н., Любченко И. Г. Советы тем, кто строит или перестраивает дом. Урожай. К., 1987. 264 с.

147355. Тема 4. Сучасні концепції вирішення конфліктів: [Поняття "конфлікт". Теорія Т.Парсонса. Функції конфлікту. Джерела конфліктів і стресів. Розвиток конфлікту, динаміка, фази]. . , . С. 89-168.

147356. [Гл.] Методи управління і регулювання конфліктами. . , . С. 161-168.

147357. Лепаев Д.А., Штехман Н.Я. Бытовые электроприборы. Устройство и ремонт. Легкая индустрия. М., 1968. 402 с.

147358. [Гл.] Попередження і урегулювання конфліктів. Методи профілактики конфліктів в організації. . , . С. 141-143.

147359. Бордюгова Г. Місце спортивного права в національній правовій системі. . , . С. 144-147.

147360. Тема 5. Психологія міжособистісних відносин: [Поняття "міжособистісні відносини". Спілкування, його функції, структура, ефекти. Інтимні міжособистісні відносини: дружба, любов, ін.]. . , . С. 169-191.

147361. Тема 6. Психологія малих груп: [Поняття "групи", класифікація. Конформізм і нонконформізм: причини і значення. Лідерство, теорії лідерства]. . , . С. 192-220.

147362. Лепаев Д.А. Ремонт бытовых холодильников. Легпромбытиздат. М., 1989. 304 с.

147363. Шморгун Л.Г. Основні пріоритети моделі освіти вищої школи в світі концепції сталого розвитку. . , . С. 81-86.

147364. Жилінська О.І. Проблема освітньої та науково-технічної діяльності вітчизняних ВНЗ в умовах глобалізації. . , . С. 137-142.

147365. Редчиць Ю.В. Вплив релігійної освіти на здоровий спосіб життя особистості. . , . С. 162-165.

147366. Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина ХІХ ст. - 1918 р.). . , . С. 161-167.

147367. Державна цільова економічна програма "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. №447. . , . С. 5-28.

147368. Шовгенюк М.В., Дідух Л.А. Метод кодування графічних зображень та впровадження нової технології захисту цінних паперів. . , . С. 52-61.

147369. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

147370. Конспект лекцій з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

147371. Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2008 рік: [Міністерство освіти і науки України]. . , . С. 2-36.

147372. Звіт про витрачення коштів державного бюджету України по Міністерству освіти і науки України за 2008 рік. . , . С. 37-47.

147373. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Місцеві фінанси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

147374. Конспект лекцій з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 58 с.

147375. Лепаев Д.А., Штехман Н.Я. Ремонт бытовых электроприборов, электропроигрывателей и радиограммофонов. Легкая индустрия. М., 1965. 226 с.

147376. Лепаев Д.А. Справочник слесаря по ремонту бытовых электроприборов и машин. Легпромбытиздат. М., 1988. 272 с.

147377. Лепейко И.П. Технология, механизация и автоматизация сварочного производства. УЗПИ. Харьков, 1981. 1981

147378. Лепейко И.П. Технология, механизация и автоматизация сварочного производства. Изд-во УЗПИ. Харьков, 1983. 88 с.

147379. Лепендин Л.Ф. Акустика. Высш. школа. М., 1978. 448 с.

147380. Лепин А.Г. Электрические контакты и типовые контактные коммутационные устройства. МВТУ. М., 1976. 34 с.

147381. Лепин Г.Ф. Ползучесть металлов и критерии жаропрочности. Металлургия. М., 1976. 344 с.

147382. Лепин-Дмитрюков Г. А. Диалоговая отладка программ на языке ПЛ/І. Финансы и статистика. М., 1986. 240 с.

147383. Лепин-Дмитрюков Г. А. Программирование на языке ПЛ/І. Сов. радио. М., 1978. 288 с.

147384. Лепин-Дмитрюков Г. А., Овчаренко Е. К. Сборник задач по программированию на языке ПЛ/І. Сов. радио. М., 1981. 304 с.

147385. Лепинских Б.М., Кайбичев А.В., Савельев Ю.А. Диффузия элементов в жидких металлах группы железа. Наука. М., 1974. 191 с.

147386. Лепинских Б.М., Киташев А.А., Белоусов А.А. Окисление жидких металлов и сплавов. Наука. М., 1979. 115 с.

147387. Лепинских Б.Н., Телицин И.И. Физико-химические закономерности модифицирования железоуглеродистых расплавов. Наука. М., 1986. 96 с.

147388. Лепинских Б.М., Манаков А.И. Физическая химия оксидных и оксифторидных расплавов. Наука. М., 1977. 190 с.

147389. Лепинских Б. М., Истомин С. А. Электрохимическое легирование и модифицирование металла. Наука. М., 1984. 144 с.

147390. Лепихов В.Г. Самоутанавливающиеся инструменты. Машиностроение. М., 1974. 77 с.

147391. Лепихов В.Г. Самоустанавливающиеся приспособления. Машиностроение. М., 1980. 37 с.

147392. Шибалкин Ю. Влияние, власть, авторитет: [Управление персоналом]. . , . С. 2-9.

147393. Уэттен Д. Источники власти, связанной с должностью: [Силовой потенциал должности]. . , . С. 10-14.

147394. Кибанов А. Лидерство как власть: [Подходы к объяснению феномена власти. Классификация носителей власти, источников власти. Принципы эффективности власти. Мотивация власти]. . , . С. 15-20.

147395. Шекшня С. Лидер без власти: стратегии повышения эффективности работы председателя совета директоров: [Рассматриваются проблемы председателя совета директоров]. . , . С. 21-26.

147396. Липсиц И. Комплекс угрожаемого авторитета: [Авторитет как способность управлять действиями других]. . , . С. 27-32.

147397. Платонов Ю. Барьеры авторитета: [Что такое авторитет руководителя как формального лидера]. . , . С. 33-36.

147398. Чалдини Р. Авторитет как управляемое влияние: [Воздействие авторитета на людей]. . , . С. 37-42.

147399. Липсиц И. Жесткий руководитель: методы управления: [Черты характера жесткого руководителя]. . , . С. 43-46.

147400. Тимошенко А. Синдром хронической нерешительности руководителя. . , . С. 48-54.

147401. Огарков А. Эффективные заменители лидерства: [Создание имиджа лидера]. . , . С. 55-58.

147402. Лепнев М.И., Северинова Э.П. Грузы и мороз: (Процессы смерзания и восстановления сыпучести грузов). Транспорт. М., 1988. 143 с.

147403. Рыбаков М. Профессия - хозяин: [Владельцы бизнеса. Предприниматели]. . , . С. 59-67.

147404. Лепорский В.В., Сидельковский М.П., Усик И.Т. Обзор работы ждановского металлургического завода "Азовсталь". ЦИИНЧМ. М., 1960. 28 с.

147405. Иванова С. Инструменты и методы практической проверки развития лидерских компетенций. . , . С. 68-74.

147406. Лере Ж. Гиперболические дифференциальные уравнения. Наука. М., 1984. 208 с.

147407. Лере Ж. Дифференциальное и интегральное исчисления на комплексном аналитическом многообразии. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 140 с.

147408. Лере Ж., Гординг Л., Котаке Т. Задача Коши. Униформизация и асимптотическое разложение решения линейной задачи Коши с голоморфными данными. Аналогия с теорией асимптотических и приближенных волн. Мир. М., 1967. 152 с.

147409. Лермонтов М. А., Орлов К. Д. Оборудование для вычислительных центров. Статистика. М., 1979. 175 с.

147410. Лернер А.Я. Введение в теорию автоматического регулирования. Машгиз. М., 1958. 352 с.

147411. Лернер А. Я. Начала кибернетики. Наука. М., 1967. 400 с.

147412. Лернер А. Я., Розенман Е. А. Оптимальное управление. Энергия. М., 1970. 359 с.

147413. Лернер И.М., Берлин А.И., Славачевская Н.М. Указатель препаративных синтезов органических соединений. Химия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 344 с.

147414. Лернер Л.С., Терещенков А.А., Кочерышкин И.К. Организация и методика лабораторных работ по электротехнике. Профиздат. М., 1961. 110 с.

147415. Лернер М.О. Химические регуляторы горения моторных топлив. Химия. М., 1979. 222 с.

147416. Лернер П. С. Обработка металлов давлением: сегодня и завтра. Высш. школа. М., 1990. 128 с.

147417. Лес и человек. Лесная промышленность. М., 1975. 192 с.

147418. Лесенко Г.В. Анализ и профилактика производственного травматизма. Техніка. Киев, 1970. 184 с.

147419. Лесенко Г.В. Организация безопасности труда на производстве. Техніка. Киев, 1977. 192 с.

147420. Лесенко Г. В. Организация безопасности труда на производстве. Тэхника. Киев, 1989. 299 с.

147421. Лесенко Г.В. Профилактика производственного травматизма. Профиздат. М., 1975. 119 с.

147422. Лесенко Г. Г., Борисенко Ю. И. Безопасность труда в приборостроении. Тэхника. К., 1988. 128 с.

147423. Лесенко Г.Г., Паньковский Ю.С., Петров В.Н. Инженерно-технические средства безопасности труда. Техніка. К., 1986. 128 с.

147424. Лесенко Г.Г., Паньковский Ю.С., Петров В.Н. Инженерно-технические средства безопасности труда. Техніка. К., 1983. 126 с.

147425. Лесин Г.А. Техническое обслуживание автомобилей. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1966. 183 с.

147426. Лесиш Ю.К., Рощин Р.Я. Анализ количественных данных эксплуатации электровакуумных приборов. Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды. Ленинград, 1966. 19 с.

147427. Лескин А.А. Алгебраические модели гибких производственных систем. Наука. Ленинград, 1986. 152 с.

147428. Лескин А.А., Мальцев П.А., Спиридонов А.М. Сети Петри в моделировании и управлении. Наука. Ленинград, 1989. 135 с.

147429. Лесков А.В. Кислород в черной металлургии. Госпланиздат. М., 1959. 239 с.

147430. Лесков А. В. Пути снижения себестоимости стали. Гостехиздат. К., 1953. 125 с.

147431. Лесков Б. М. Электрические машины. ЛВИКА. Ленинград, 1969. 460 с.

147432. Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. Машиностроение. М., 1970. 335 с.

147433. Лесли Р.Ф. Медведи и я. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1987. 206 с.

147434. Лесман Е.А. Освещение административных зданий и помещений. Энергоатомиздат. Ленинград, 1985. 88 с.

147435. Лесник А.Г. Наведенная магнитная анизотропия. Наук. думка. Киев, 1976. 163 с.

147436. Леснов П.А. Любопытные рассказы о диких зверях (заметки натуралиста). Знание. М., 1975. 95 с.

147437. Рожков О.И., Гиряев Д.М., Никодимов И.Д. Лесные памятники. Агропромиздат. М., 1986. 208 с.

147438. Лесохин А.А., Саитов А.В., Косухин Л.Ф. Опыт внедрения электрохимической зачистки и полирования впадин зубьев шестерен. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 20 с.

147439. Лесохин А.Ф. Допуски, посадки и технические измерения. Машгиз. М., 1956. 339 с.

147440. Лесохин А.Ф. Допуски и технические измерения. Гос. Н-Т. Маш. Лит.. М., 1951. 456 с.

147441. Лессиг Е. Н., Лилеев А. Ф., Соколов А. Г. Листовые металлические конструкции. Стройиздат. М., 1970. 488 с.

147442. Летенко В.А., Гальперин Я.Б. Оперативно-производственный план и организация его выполнения. (Единичное и мелкосерийное производство). Машиностроение. М., 1975. 215 с.

147443. Летенко В. А., Туровец О. Г. Организация машиностроительного производства : теория и практика. Машиностроение. М., 1982. 208 с.

147444. Летенко В.А., Брянский Г.А. Руководство по дипломному проектированию. Высш. школа. М., 1968. 151 с.

147445. Летенко В. А., Брянский Г. А., Кузяков Н. В. Руководство по дипломному проектированию. Высш. школа. М., 1976. 208 с.

147446. Летенко В.А., Постников В.И. Экономические основы применения радиоактивных изотопов в машиностроении. Машгиз. М., 1963. 220 с.

147447. Долголенко Г.П., Романов М.Д., Гатин В.В. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. Машиностроение. М., 1983. 111 с.

147448. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М. Летние испытания самолетов. Машиностроение. М., 1968. 423 с.

147449. Летов А.М. Динамика полета и управление. Наука. М., 1969. 360 с.

147450. Летов А. М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем. Физматгиз. М., 1962. 482 с.

147451. Летохов В.С. Лазерная фотоионизационная спектроскопия. Наука. М., 1987. 318 с.

147452. Летохов В. С., Устинов Н. Д. Мощные лазеры и их применение. Советское радио. М., 1980. 112 с.

147453. Летунов С.П., Мотылянская Р.Е. Истоки здоровой жизни. Знание. М., 1974. 96 с.

147454. Новиченко В.Г., Шеховцов С.В. Профессионализм: [Рассмотрены вопросы психотерапии и проблема профессионализма терапевтов. Представлены размышления о творческой, осознанной, гармоничной жизни]. . , . С. 19-25.

147455. Летуновский А.В. Промышленная телевизионная установка ПТУ-3М. ЛВИКА. Ленинград, 1967. 94 с.

147456. Летчики-космонавты СССР. Плакат. М., 1978. 41 с.

147457. Лефаров А. Х. Дифференциалы автомобилей и тягачей. Машиностроение. М., 1972. 145 с.

147458. Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД. Мир. М., 1986. 566 с.

147459. Барабаш С. Практика корпоративних зв'язків університетської бібліотеки: з досвіду роботи університетської бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "КПУ". . , . с. 21-22

147460. Лефевр В.А., Смолян Г.Л. Алгебра конфликта. Знание. М., 1968. 63 с.

147461. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. Сов. радио. М., 1973. 159 с.

147462. Лехницкий С. Г. Анизотропные пластинки. Гостехиздат. М., 1957. 464 с.

147463. Лехницкий С.Г. Кручение анизотропных и неоднородных стержней. Наука. М., 1971. 240 с.

147464. Лехов О.С. Динамические нагрузки в линии привода обжимных станов. Инженерный метод расчета и моделирование на ЭВМ. Машиностроение. М., 1975. 184 с.

147465. Лехциер И.Р. Твердая пайка короткозамкнутых и демпферных обмоток роторов крупных электрических машин. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации в электротехнике. М., 1971. 41 с.

147466. Лечат пептиды. Знание. М., 1988. 64 с.

147467. Лечебная физическая культура. Физкультура и спорт. М., 1988. 271 с.

147468. Иванова М. В., Лебедева Т. Г., Горчакова А. Г. Лечение детей на курортах Украины. Здоровья. К., 1988. 200 с.

147469. Леше А. Ядерная индукция. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 684 с.

147470. Букалов А.В. Физическое описание сознания и жизни: [Физические основы психических и жизненных процессов. Взаимодействие уровней организации живой материи. Экспериментальные факты и наблюдения. Призраки]. . , . С. 30-57.

147471. Вдовиченко А.М. Духовність як вирішальний фактор освіти сталого розвитку. . , . С. 166-171.

147472. Мартинюк І.А. Сенс вищої освіти у світлі концепції сталого розвитку. . , . С. 175-179.

147473. Терешин О.Б., Візір Я. Міжособистісні стосунки як фактор психологічного здоров'я людини. . , . С. 243-249.

147474. Лешев Г.И. Основы статистических методов обнаружения сигнала в сканирующих инфракрасных приборах. ЛВИКА. Ленинград, 1966. 73 с.

147475. Барна М.В. Роль емпатії у формуванні духовності сучасної молоді: [Емпатія. Емпатійність. Функції емпатії. Емпатійна взаємодія та взаєморозуміння]. . , . С. 249-255.

147476. Лешев Г.И., Невский В.И., Ракчеев Д.П. Техническая электроника. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Фак. заочного обучения. Ленинград, 1968. 172 с.

147477. Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы для автоматизации станков. Машгиз. М., 1962. 368 с.

147478. Лещенко В.А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением. Машиностроение. М., 1975. 288 с.

147479. Лещенко М.И. Оценка качества автоматизированного технологического оборудования. Наук. думка. К., 1988. 157 с.

147480. Лещенко М.И., Оганян А.А. Технология и инструмент для обработки глубоких отверстий толстостенных цилиндров. ВНИИТЭМР. М., 1989. 60 с.

147481. Лавриненко М.Ф. Про критерії патріотичної вихованості учнів в контексті сталого розвитку. . , . С. 258-264.

147482. Лещинер Р.Е. Эффективность специализации в производственных объединениях. Знание. М., 1976. 64 с.

147483. Панов С.Ф. Теоретико-методологічні основи підготовки перекладачів. . , . С. 292-297.

147484. Король В. Інвентаризація бібліотечних фондів: [консультація]. . , . С. І-ІV (додаток)

147485. Идрисов А. Стратегия как ключевой фактор стоимости бизнеса. . , . С. 2-8

147486. Подготовка предприятия для привлечения инвестиций. Проверка должной добросовестности. . , . С. 9-11.

147487. Лещинер Я.А., Свиринский Р.М., Ильин В.В. Лезвийные инструменты из сверхтвердых материалов. Техніка. Киев, 1981. 118 с.

147488. Лещинская Е.И. Термодинамика и основы кинетики металлургических процессов. Дмети. Днепропетровск, 1981. 108 с.

147489. Лещинский Е. Имитационное моделирование на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1977. 176 с.

147490. Лещинский Л. А. Берегите здоровье!. Медицина. М., 1985. 64 с.

147491. Лещинский Л.А., Карбасникова Г.В. Берегите сердце. Медицина. М., 1981. 96 с.

147492. Лещинский Л. А. Гипотоническая болезнь. Знание. М., 1981. 96 с.

147493. Лещинский Н.И. Опасно ли применение радиоактивных веществ?. Атомиздат. М., 1968. 68 с.

147494. Лещишин М. Научная организация подготовки производства. Техніка. К., 1983. 136 c.

147495. Ли Цзун-дао Математические методы в физике. Мир. М., 1965. 296 с.

147496. Боярська О.Я. Чорнобильскьа катастрофа та біологічний вік неповнолітніх: [Результати дослідження соматостатевого розвитку та визначення біологічного віку дітей, які були опромінені у ранньому дитячому віці]. . , . С. 300-304.

147497. Олійник Л.В. Проблеми професійної освіти майбутніх фахівців гуманітарного спрямування та напрями вирішення їх в контексті Болонського процесу. . , . С. 307-313.

147498. Луговий В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій. . , . С. 5-17.

147499. Бєліков С. Б., Климов О. В. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя. . , . С. 17-27.

147500. Ли Э. Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. Наука. М., 1972. 574 с.

147501. Лазарєва О., Ніколенко Л. Українська бібліотека імені Семена Петлюри в Парижі. . , . С. 23-27

147502. Либенсон Г. А., Панов В. С. Оборудование цехов порошковой металлургии. Металлургия. М., 1983. 264 с.

147503. Либенсон Г.А. Основы порошковой металлургии. Металлургия. М., 1987. 207 с.

147504. Рудик Н. Схемы развития бизнеса: [Совместные предприятия]. . , . С. 12-16.

147505. Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. . , . С. 28-33.

147506. Кусакин В. Покупка и продажа бизнеса: [Слияния и поглощения компаний]. . , . С. 17-21.

147507. Степко М.Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу. . , . С. 34-39.

147508. Беликов О. Как проверить приобритаемое предприятие: [Переуступка корпоративных прав]. . , . С. 22-28.

147509. Александренко Т. Некоторые аспекты подготовки бизнеса к продаже. . , . С. 29-33.

147510. Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості. . , . С. 28-29

147511. Сосова Л. Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах. . , . С. 29-32

147512. Поліщук Оксана Місце і роль авторитетних файлів у машиночитаній каталогізації. . , . С. 2-4

147513. Либенсон Г.А. Основы порошковой металлургии. Металлургия. М., 1975. 200 с.

147514. Юткина Ю. Как правильно покупать готовый бизнес. . , . С. 34-39.

147515. Либенсон Г.А. Производство порошковых изделий. Металлургия. М., 1990. 236 с.

147516. Либенсон Г.А. Производство спеченных изделий. Металлургия. М., 1982. 256 с.

147517. Рэнкин Д., Стедман Г., Бомер М. Методы проверки чистоты сделки: [Проведение финансовых проверок]. . , . С. 40-45.

147518. Либенсон Г.А. Специальность: Порошковая металлургия. Металлургия. М., 1987. 80 с.

147519. Тимошенко А. Деловой партнер: доверяй, но проверяй: [Преимущества и риски сотрудничества]. . , . С. 46-50

147520. Власова Н. Переговоры по возврату долгов: [Секреты сложных переговоров по возврату долгов]. . , . С. 51-55

147521. Решетник Наталья Современные системы индекса цитирования научных работ. . , . С. 5-8

147522. Чумакова Е. Передача бизнеса в управление. . , . С. 56-59.

147523. Либенсон М.Н., Хесин А.Я., Янсон Б.А. Автоматизация распознавания телевизионных изображений. Энергия. М., 1975. 160 с.

147524. Либенсон М.Н., Макин В.С., Пудков С.Д. Поверхносные электромагнитные волны в оптике. О-во "Знание" РСФСР. М., 1990. 24 с.

147525. Либерзон К.Ш. Магнитно-транзисторные преобразователи в автоматике. Энергия. М., 1975. 119 с.

147526. Либерзон Л. М., Родов А. Б. Системы экстремального регулирования. Энергия. М., 1965. 158 с.

147527. Либерзон Л. М., Родов А. Б. Шаговые экстремальные системы. Энергия. М., 1969. 97 с.

147528. Либерман А. И. Расчет многолезвийных инструментов, работающих методом копирования. Машгиз. М., 1962. 360 с.

147529. Подковырина Елена Электронный каталог библиотеки как элемент качественного обеспечения информационных потребностей пользователя. . , . С. 9-11

147530. Глава 2.3. Социально-психологическое влияние: конформизм, внушаемость, подчинение. . , . С. 76-81.

147531. Глава 2.4. Средства и методы психологического воздействия: [Заражение, внушение, убеждение, социально-психологическая установка]. . , . С. 81-95.

147532. Глава 2.5. Ложь и манипуляции: [Категории "правда" и "ложь". Принципы, этапы манипуляций. Феномены, способствующие манипуляциям. Эффекты воздействия. Мошенничество. Управление сознанием. Реклама]. . , . С. 95-126.

147533. Цифровой тест "Социотип" (В.Мегель, А.Овчаров): [Психологический тест определения психологической ориентации (типы Есенин, Дюма, Габен, Наполеон и др.)]. . , . С. 162-214.

147534. Либерман Б. С., Терган В. С., Андреев И. Б. Автоматизация технологических процессов механической обработки. Машиностроение. М., 1969. 248 с.

147535. Основа економічної безпеки - розвідка і шпигунство. . , . С. 2-6.

147536. Либерман Б.Я. Машины для испытаний подшипников качения. Машиностроение. М., 1965. 152 с.

147537. Либерман В. Б., Шнайдерман И. Б. Информационные основы автоматизации управления производством. Статистика. Москва, 1973. 280 с.

147538. Рейдерство, грабіж, бандитизм і боротьба за владу. . , . С. 7-11.

147539. Либерман В.Б., Русинов Ф.М. Механизация и автоматизация управленческих работ на предприятии. Экономика. М., 1968. 144 с.

147540. Соціальна справедливість: нормативний зміст та історя становлення поняття. . , . С. 12-17.

147541. Либерман В.Б. Механизация производственного планирования. Экономиздат. М., 1963. 168 с.

147542. Безпека жінок: [Соціальний захист жінок]. . , . С. 18-22.

147543. Либерман В.Б. Нормативная база АСУП. Знание. М., 1977. 63 с.

147544. Проблеми глобальної еконологічної кризи і освіти. . , . С.23-26.

147545. Панарина Оксана Электронная база "Книгообеспеченность" как составная часть информационной системы вуза. . , . С. 12-15

147546. Либерман Г. Р. Предупреждение аварий и неполадок котельного оборудования. Изд-во Мин-ва коммун. хоз-ва РСФСР. М., 1962. 214 с.

147547. Либерман Е.Г., Житницкий З.Л. Эффективность работы промышленных предприятий. Статистика. М., 1973. 64 с.

147548. Либерман К.Б. Опыт разработки оптимальных автоматических гидроприводов. ЛДНТП. М., 1989. 24 с.

147549. Ротшильд Е., Лодгаард С. Історія формування поняття "безпека особистості". . , . С. 27-30.

147550. Либерман Л. Я., Пейсихис М. И. Справочник по свойствам сталей, применяемых в котлотурбостроении. Машгиз. М.- Л., 1955. 195 с.

147551. Применко В.І., Лук'янчиков В.А., Лук'янчиков А.В. Механізм дії радіації на людину. . , . С. 35-37.

147552. Ліпська А.Г. Небезпека на льоду: [правила поведінки на льоду]. . , . С. 38-39.

147553. Либерман Л. Я., Пейсихис М. И. Справочник по свойствам сталей, применяемых в котлотурбостроении. Машгиз. М.- Л., 1958. 408 с.

147554. Галицька Олена, Лисенко Лариса З досвіду організації ВРІ (вибіркового розповсюдження інформації) в автоматизованому режимі. . , . С. 17-18

147555. Либерман М. Х. Работать и жить по-коммунистически. Металлургиздат. М., 1963. 27 с.

147556. Либерман Я.Л., Кувшинский В.В. Контрольно-сортировочные автоматы. Машиностроение. М., 1983. 96 с.

147557. Либерман Я. Л. Повышение технологической надежности контрольно-сортировачных автоматов. Урал. ун-т. Свердловск, 1990. 130 с.

147558. Либерман Я.Л. Принципы построения и перспективы развития систем мониторинга для металлорежущих станков. ВНИИТЭМР. М., 1989. 60 с.

147559. Либкинд М. С. Высшие гармоники, генерируемые трансформаторами. АН СССР. М., 1962. 102 с.

147560. Либкинд М. С., Черновец А. К. Управляемый реактор с вращающимся магнитным полем. Энергия. М., 1971. 80 с.

147561. Либкинд М.С., Маркович И.М. Электричество в пути. Энергия. М., 1964. 121 с.

147562. Либкинд М.С., Маркович И.М. Электричество в пути. Энергия. М., 1975. 112 с.

147563. Либман А.З., Демченков Г.И. Вагонное хозяйство. Транспорт. М., 1983. 104 с.

147564. Либров Р. Введение в теорию кинетических уравнений. Мир. М., 1974. 371 с.

147565. Либцис С.Е. Универсально-пропашные самоходные шасси. Машиностроение. М., 1976. 216 с.

147566. Либшер Д. Э Теория относительности с циркулем и линейкой. Мир. Москва, 1980. 150 с.

147567. Ливанов В. А., Буханова А. А., Колачев Б. А. Водород в титане. Металлургиздат. М., 1962. 245 с.

147568. Ливанова А.М., Ливанов В.А. "Вторая степень понимания". Академик Л.И.Мандельштам. Знание. М., 1988. 192 с.

147569. Ливанова А.М. Л.Д.Ландау. Знание. М., 1978. 192 с.

147570. Ливанова А.М. Л.Д.Ландау. Знание. М., 1983. 240 с.

147571. Ливанова А.М. Три судьбы. Знание. М., 1975. 224 с.

147572. Ливанова А.М. Физики о физиках. Молодая гвардия. М., 1968. 255 с.

147573. Ливенцев Ф.Л. Высокотемпературное охлаждение поршневых двигателей внутреннего сгорания. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1964. 192 с.

147574. Ливенцев Ф.Л. Двигатели со сложными кинематическими схемами. Кинематика, динамика и уравновешивание. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 176 с.

147575. Идрисов А. Стратегия: с чего начать и чем закончить?: [Стратегическое управление предприятием]. . , . С. 2-6.

147576. Габова Лариса, Гришко Світлана, Дмитренко Людмила, Артеменко Андрій Новітні інформаційні технології в університетській бібліотеці. . , . С. 17-18

147577. Ливингуд Д.Д. Принципы работы циклических ускорителей. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 493 с.

147578. Ливинец Н.П. Карманный справочник энергетика-строителя. Будівельник. К., 1973. 248 с.

147579. Ливинец Н. П. Справочник энергетика-строителя. Будивэльнык. К., 1988. 176 с.

147580. Лившиц А.З., Сорочкин Б.М. Индуктивные приборы. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 27 с.

147581. Лившиц А.Л., Рогачев И.С., Отто М.Ш. Генераторы импульсов. Энергия. М., 1970. 224 с.

147582. Лившиц А.Л., Рогачев И.С. Генераторы периодических импульсов сильного тока. Госэнергоиздат. М., 1959. 199 с.

147583. Лившиц А. Л., Отто М. Ш. Импульсная электротехника. Энергоатомиздат. М., 1983. 352 с.

147584. Кучерова Наталия Нотный фонд дореволюционных изданий Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко: из истории создания. . , . С. 19-20

147585. Лившиц А.Л. Электроэрозионная обработка металлов. Машгиз. М., 1957. 119 с.

147586. Лившиц А.Р., Биленко А.П. Многоканальные асинхронные системы передачи информации. Элементы теории. Связь. М., 1974. 232 с.

147587. Лившиц Б.Г., Львов В.С. Высококоэрцитивные сплавы на железоникельалюминиевой основе. Металлургиздат. М., 1960. 158 с.

147588. Лившиц Б. Г. Металлография. Металлургиздат. М., 1963. 422 с.

147589. Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов. Машгиз. М., 1956. 352 с.

147590. Бруй Оксана Сутності бібліографічних записів: за матеріалами Звіту дослідницької групи IFLA про дослідження функціональних вимог до бібліографічних записів (FRBR). . , . С. 21-24

147591. Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов. Машгиз. М., 1959. 368 с.

147592. Лившиц Б. Г. Физические свойства сплавов. Металлургиздат. Москва, 1946. 320 с. : ил., табл., схем., черт.

147593. Лившиц Б.И. Технология изготовления и сборки кулачковых механизмов. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 171 с.

147594. Лившиц Б.С., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д. Теория телетрафика. Связь. М., 1979. 224 с.

147595. Лившиц В. И., Кривошеин А. Л., Прегер М. Л. Гибкая автоматизация производства в машиностроении: опыт, проблематика, системный подход. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1989. 262 с.

147596. Лившиц Г.А. Динамика зубчатой передачи в связи с точностью зацепления. Отд. науч.-техн. информации. М., 1964. 69 с.

147597. Богза Н. Модель сільської бібліотеки: професійне бачення. . , . С. 25-28

147598. Лившиц Д.С. Лекции по курсу электроснабжение промышленных предприятий. Защита электрических сетей до 1000в.. Всесоюз. заоч. энергет. ин-т. М., 1960. 16 с.

147599. Лившиц Д.С. Лекции по курсу электроснабжение промышленных предприятий. Схемы и конструкции цеховых электрических сетей до 1000в.. Всесоюз. заоч. энергет. ин-т. М., 1960. 44 с.

147600. Лившиц Д. С. Нагрев проводников и защита предохранителями в электросетях до 1000 в.. Энергия. М., 1967. 74 с.

147601. Лившиц И.Е. Особенности расчета стержневых пространственных конструкций. Стройиздат, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 240 с.

147602. Лившиц И.Ф., Камышев Э.Н. Социальные проблемы формирования инженера. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1974. 112 с.

147603. Лившиц Л. Г., Поляченко А. В. Восстановление автотракторных деталей. Колос. М., 1966. 479 с.

147604. Лившиц Л.Г. Ремонт автотракторных бабитовых подшипников. Сельхозгиз. М., 1952. 244 с.

147605. Лившиц Л.С. Металловедение для сварщиков. Машиностроение. М., 1979. 253 с.

147607. Лившиц Л.С., Гринберг Н.А., Куркумелли Э.Г. Основы легирования наплавленного металла. Абразивный износ. Машиностроение. М., 1969. 187 с.

147608. Лившиц Л.С. Сварка легированных сталей на монтажных работах в строительстве. Госстройиздат. М., 1962. 191 с.

147609. Лившиц М. Л. Алюминий, его производство и применение. Український робітник. Харьков, 1934. 76 с. : ил., табл.

147610. Лившиц М.Л. Быстроходные дизели Д6. Машгиз. М., 1952. 256 с.

147611. Лившиц М.Л. Быстроходные дизели Д6. Госнаучтехиздат. М., 1954. 262 с.

147612. Лившиц М. Л., Пшиялковский Б. И. Лакокрасочные материалы. Химия. М., 1982. 359 с.

147613. Лившиц М.Л. Техническая эксплуатация и ремонт двигателей внутреннего сгорания. Машгиз. М., 1959. 149 с.

147614. Божко Наталія Сучасна бібліотека як складова іміджу навчального закладу. . , . С. 29-32

147615. Волкогонова О. Слагаемые стратегического управления : [Стратегическое управление предприятиями]. . , . С. 7-10.

147616. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

147617. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л., Левітас Ф.Л., Зінченко А.Л. та ін. 1020-річна історія шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: [Історія освіти. Видатні діячі. Напрями розвитку сучасної освіти. Європейські традиції у розвитку]. . , . С. 1-9.

147618. Лившиц М.П. Электронно-ионная очистка воздуха от пыли в промышленности строительных материалов. Стройиздат. М., 1968. 176 с.

147619. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2009.

147620. Максименко С.Д. Диференційоване навчання до проблеми психологічного супроводу. . , . С. 46-53.

147621. Про затвердження Правил надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та Правил нарахування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. . , . С. 25-35.

147622. Сухомлинська О.В. Диференційоване навчання в історії української школи. . , . С. 54-60.

147624. Прибиткова І. Хроніка міґраційних подій в Україні до і після розпаду СРСР. . , . С. 41-77.

147625. Мельников А. Екзистенціальні аспекти довіри. . , . С. 78-93.

147626. Кон І. Сексуальна освіта - глобальне завдання ХХІ століття. . , . С. 94-114.

147627. Нелега О. Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять. . , . С. 115-126.

147628. Отрешко Н. Картини соціального світу: концепти суспільства і суб`єкта дії в соціологічній теорії. . , . С. 127-137.

147629. Урсуленко К. Соціальна солідарність: розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації. . , . С. 138-157.

147630. Бова А. Доходи і домагання: порівняльне дослідження у чотирьох європейських країнах. . , . С. 158-168.

147631. Патракова А. Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації. . , . С.169-185.

147632. Акімов Д. Соціальний маркетинг: предмет і основні типи. . , . С. 186-203.

147633. Самойленко П.І. Профільне навчання в середній школі Російської Федерації: стан і проблеми. . , . С. 68-75.

147634. Бех І.Д. Гідність як духовний геном особистості: [Розуміння гідності. Честь у структурі почуття гідності. Культура гідності]. . , . С. 76-89.

147635. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів Національного банку України та міжнародних документів з питань у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. . , . С. 7-12.

147636. Данилова Г.С. Акмеологія: сутність, встановлення, практичне втілення. . , . С. 90-98.

147637. Глава 4.3. Теории и типы лидерства: [Лидерство. Природа лидерства. Мотивация и типология лидерства]. . , . С. 245-265.

147638. Глава 4.4. Мышление руководителя и принятие решения: [Уровни принятие решения, этапы каждого уровня, их содержание. Типы людей и особенности принятия ними решений]. . , . С. 265-279.

147639. Глава 6.5. Синтоническая модель общения: [Общение как результат взаимодействия процессов восприятия и мышления. Гибкость. Конгруэнтность. Раппорт]. . , . С. 346-357.

147640. [Гл.] Национальные стили ведения переговоров: [Американский, английский, французский и др.]. . , . С. 402-411.

147641. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України від 1 грудня 2005 р. №3163-ІV. . , . С. 13-24.

147642. Глава 6.16. Этика делового общения. . , . С. 432-441.

147643. Глава 6.17. Этикет и культура поведения делового человека: [Профессиональный этикет. Деловой этикет. Вербальный этикет]. . , . С. 442-451.

147644. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 12 грудня 2008 року №661-ІV. . , . С. 25-74.

147646. Про Національний Банк України : Закон України від 26 грудня 2008 року №835-ІV. . , . С. 75-98.

147647. Лившиц М. С., Кряжев В. А., Залманова М. С. Курсовое и дипломное проектирование по специальности "Монтаж электрооборудования промышленных предприятий". Стройиздат, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1970. 176 с.

147649. Лившиц М.С. Операторы, колебания, волны. Открытые системы. Наука. М., 1966. 298 с.

147650. Лившиц М.С. Радиолокация и эхолокация. Знание. М., 1980. 64 с.

147651. Тульбович Е. Концепт-кар автоматизации предприятия: [Внедрение информационных технологий на предприятиях]. . , . С. 9-14.

147652. Лившиц Н. А., Пугачев В. Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления. Сов. радио. М., 1963. 896 с.

147654. Лившиц Н. А., Пугачев В. Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления. Сов. радио. М., 1963. 483 с.

147655. Лившиц Н. А., Виноградов В. Н., Голубев Г. А. Корреляционная теория оптимального управления многомерными процессами. Сов. радио. М., 1974. 328 с.

147657. Медведь Марія Бібліотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення. . , . С. 33-35

147658. Лившиц Н.А., Телешевский Б.Е. Радиотехнические измерения. Высш. школа. М., 1968. 203 с.

147659. Лившиц Н.А., Телешевский Б.Е. Радиотехнические измерения. Высш. школа. М., 1972. 208 с.

147660. Лившиц П. С. Скользящий контакт электрических машин. Энергия. М., 1974. 272 с.

147661. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей Е факультету всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 9 с.

147662. Лившиц П. С. Щетки для электрических машин. Технология, испытания, характеристики, конструирование, эксплуатация. Госэнергоиздат. М. Л., 1961. 215 с.

147663. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей ІОТ факультету всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 46 с.

147664. Скрипка Ф. "Находчивый" маркетинг - как повысить продажи в два раза. . , . С. 19-23.

147665. Перхун А. Современные информационные технологии в ЖКХ. . , . С. 25-30.

147666. Трапулените Р. Оптимизация управления складским комплексом 3PL: [3PL-логистика - обеспечение скорости прохождения грузов по логистической цепи]. . , . С. 35-36.

147667. Григорьев А. Разложить по полочкам: расчет экономического эффекта от внедрения WMS: [WMS - снижение ошибок на складе, сокращение товарных запасов]. . , . С. 37-39.

147668. Гладун А. Business Intelligence - инструмент конкурентоспособности организации: [Информационные технологии, связанные с интеллектуализацией бизнеса]. . , . С. 46-52.

147669. "Євросоюз, євроремонт, єврозона - однокореневі слова": Інтнрв'ю з надзвичайним і Повноважним Послом Словаччини в Україні Урбаном Руснаком: [Зовнішня політика Словацької республіки]. . , . С. 15-18.

147670. Два основных пути проведения реинжиниринга: [Системы планирования ресурсов предприятий (ERP)]. . , . С. 54-57.

147671. Модель ступенчатого роста аналитических возможностей компании: [Модель LOBI (Ladder of Business Intelligence)]. . , . С. 72-79.

147672. Гуменюк Б. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання. . , . С. 22-27.

147673. Воронцовська Ірина Чернігівська обласна наукова медична бібліотека. . , . С. 36-37

147674. Лившиц П. С. Щетки электрических машин. Энергоатомиздат. М., 1989. 80 с.

147675. Вязовая Валентина Донецкой областной библиотеке для детей им. С. М. Кирова - 75 лет. . , . С. 38-40

147676. Лившиц С.Б. Верный друг. Знание. М., 1991. 49 с.

147677. Лившиц С.Б. Цыплят по осени считают. Знание. М., 1990. 48 с.

147678. Лившиц С. М., Могилевский Ю. И. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и транспортирование огнеупорных изделий. Металлургия. М., 1978. 176 с.

147679. Лившиц Я. Д., Онищенко М. М., Шкуратовский А. А. Примеры расчета железобетонных мостов. Вища школа. К., 1986. 263 с.

147680. Лившиц Я.Д. Расчет железобетонных конструкций с учетом влияния усадки и ползучести бетона. Вища школа. К., 1971. 230 с.

147681. Лившиц Я. З., Филиппов Н. Г. Делопроизводство и техническая документация. Высш. школа. Москва, 1981. 144 с.

147683. Лившиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока. Госэнергоиздат. М., 1959. 766 с.

147684. Напалков В. И., Бондарев Б. И., Тарарышкин В. И. Лигатуры для производства алюминиевых и магниевых сплавов. Металлургия. М., 1983. 160 с.

147685. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей РП факультету всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 39 с.

147686. Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием. Мир. М., 1989. 550 с.

147687. Гаращенко Олена Кіровоград-Рига: крок назустріч європейській спільноті. . , . С. 41-43

147688. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальності Т факультету всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 22 с.

147689. Лигерман И. И. Вентиляция электрических машин промышленных предприятий. Энергия. М., 1981. 89 с.

147690. Лигерман И. И. Кабельные сети промышленных предприятий. Энергия. М., 1975. 96 с.

147691. Лигерман И. И. Компоновка электрооборудования промышленных предприятий. Энергия. М. Л., 1966. 168 с.

147692. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей ФЕУ факультета. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 34 с.

147693. Лигерман И.И. Конструирование электрических установок прокатных цехов. Металлургия. М., 1964. 368 с.

147694. Лигерман И.И. Конструирование электроустановок прокатных станов. Металлургиздат. М., 1957. 323 с.

147695. Лигерман И. И. Конструирование электроустановок промпредприятий. Энергоатомиздат. М., 1984. 166 с.

147696. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2008. 30 с.

147697. Лигерман И.И. Посты управления производственными механизмами. Энергия. М., 1972. 55 с.

147698. Розділ 10. Природа моральності та її основи. . , . С. 252-280.

147699. Лигский Ю.Д., Севастьянов Н.Д. Методика и практика применения микроэлементных нормативов. Оборонгиз. М., 1952. 201 с.

147700. Лигум Т.И. Аэродинамика и динамика полета турбореактивных самолетов. Транспорт. М., 1972. 320 с.

147701. Лигум Т.И. Аэродинамика и динамика полета турбореактивных самолетов. Транспорт. М., 1967. 252 с.

147702. Розділ 11. Порівняльний аналіз етичних систем: [Шість систем моральності: соціальний дарвінізм, соціобіологія, світський гуманізм та ін.]. . , . С. 281-330.

147703. Розділ 12. Призначення людини та її влада над природою. . , . С. 331-370.

147704. Розділ 1. Формування світогляду: [Фундаментальні питання буття]. . , . С. 9-74.

147705. Частина ІІ. Людина і світ: [Як улаштований живий світ. Суперечки навколо еволюції. Збіг між науковими обставинами та біблійною картиною процесу творення]. . , . С. 75-194.

147706. Розділ 9. Свобода людини та небезпека нерозуміння її цінності. . , . С. 210-251.

147707. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 88 с.

147708. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2009. 144 с.

147710. Садовский В. Д. Структурные превращения при закалке и отпуске конструкционных сталей. Уральский филиал АН СССР. Свердловск, 1945. 72 с. : ил., табл., черт.

147711. Лидбеттер М., Линдгрен Г., Ротсен Х. Экстремумы случайных последовательностей и процессов. Мир. М., 1989. 391 с.

147713. Лидер Э., Предацци Э. Введение в калибровочные теории и "новая физика". Наукова думка. К., 1990. 454 с.

147714. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Задачи по неорганической химии. Высш. школа. М., 1990. 318 с.

147715. Лидл Р., Нидеррайтер Г. Конечные поля. Мир. М., 1988. 428 с.

147716. Лидл Р., Нидеррайтер Г. Конечные поля. Мир. М., 1988. 820 с.

147717. Лидоренко Н.С., Мучник Г.Ф. Электрохимические генераторы. Энергоиздат. М., 1982. 448 с.

147718. Лиелпетер Я.Я. Жидкометаллические индукционные МГД-машины. Зинатне. Рига, 1969. 246 с.

147719. Лизарев А.Д., Ростанина Н.Б. Колебания металлополимерных и однородных сферических оболочек. Наука и техника. Минск, 1984. 192 с.

147720. Сенченко Микола Державній науковій установі "Книжкова палата України - 90 років. . , . С. 3-7

147721. Лизоркин П. И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа. Наука. М., 1981. 383 с.

147722. Дурєєва Тетяна Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері. . , . С. 23-25

147723. Лизунов В. И. Композиционные стали. Металлургия. М., 1978. 151 с.

147724. Синюк Сергій Бібліотека Волинського Князя Володимира Васильковича. . , . С. 35-37

147725. Полтораков О. Українсько-російскі парадоксальні відносини. . , . С. 31-32

147726. Лизунов С.Д. Импульсные перенапряжения в высоковольтных трансформаторах. ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1965. 112 с.

147727. Вышлинский Г. Исследовательский рынок Украины в 2009 году: три варианта развития: [Маркетинговые исследования]. . , . С. 22-23.

147728. Лизунов С. Д. Сушка и дегазация изоляции трансформаторов высокого напряжения. Энергия. М., 1971. 128 с.

147729. Ревегук Ю. Эффективные маркетинговые исследования : [деятельность отделов маркетинга]. . , . С. 24-26.

147730. Ипполитова И. Измерение эффективности рекламных кампаний. . , . С. 27-31.

147731. Сычев А. П., Копылов Н. И., Михайлова Г. М. Ликвационное и химическое рафинирование электротермического цинка. Цветметинформация. М., 1976. 28 с.

147732. Исследование восприятия финансово-экономического кризиса в разных странах. . , . С. 41-43.

147733. Шашкин А. Онлайн-исследования: вопросы репрезентативности и качества данных: [Интернет-маркетинговые исследования]. . , . С. 44-47.

147734. Ликвационные явления в стеклах. Наука. Ленинград, 1969. 195 с.

147735. Петрик С., Ніколайчук С. Теоретико-концептуальні основи таргетування інфляції. . , . С. 3-12.

147736. Ликиардопуло А. Г., Трофимов Б. Е. Кодирующие электроннолучевые трубки и их применение. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 127 с.

147737. Міщенко В., Кандиба О. Проблеми функціонування механізму передачі кредитного ризику. . , . С. 13-22.

147738. Контент-исследование публикаций об основных PR-мероприятиях в интернет-СМИ. . , . С. 50-52.

147739. Романина Н. Исследования американского потребителя: демографические факторы корректируют маркетинговые стратегии. . , . С. 54-61.

147740. Лилеев С.К., Эришев О.Т. Диспетчерская служба предприятия. Экономика. М., 1974. 56 с.

147741. Циганов С., Яншина А. Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики - боргові інструменти довгострокового фінансування. . , . С. 31-38.

147742. Мельникова Е. Исследование тенденций развития рекламных агентств в Украине. . , . С. 62-67.

147743. Лилли Д. Человек и дельфин. Мир. М., 1965. 160 с.

147744. Головченко В. "Ліва вісь" Латинської Америки в контексті цивілізованого вибор України (історія і сучасність): [Україна - Латинська Америка]. . , . С. 34-37.

147745. Исследование потребления шоколада в Украине в 2008 году. . , . С. 68-73.

147746. Волошин М. Розрахунок ліміту залишку готівки в касі банку. . , . С. 39-47.

147747. Исследование влияния кризиса на покупательское поведение. . , . С. 74-76.

147748. Лилли С. Люди, машины и история. История орудий труда и машин в ее связи с общественным прогрессом. Прогресс. М., 1970. 431 с.

147749. Горбанюк О., Размус В. Структура ассоциаций с брендами среди украинских потребителей. . , . С. 76-89.

147750. Дідківська Л. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів України: [Із статистичними матеріалами за 2000-2007рр.]. . , . С. 48-66.

147751. Клименко О., Зубко Т. Моделювання та дослідження динаміки еміграції трудових ресурсів. . , . С. 67-70.

147752. Частина І. Проблеми філософії моралі: [Статус, підстави й авторитет етики. Характеристика деяких сучасних систем. Практичний зміст та завдання етики]. . , . С. 13-254.

147753. Кузнецов О. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва у Великій Британії. . , . С. 71-81.

147754. Проблема морального зла: [Ступень морального зла. Свобода волі. Моральна поведінка. Бог і моральне виховання людства]. . , . С. 377-414.

147755. Приказюк О. Прибуток у формуванні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. . , . С. 82-88.

147756. Розділ 12. Проблема болю і страждання. . , . С. 415-473.

147757. Частина 2. Факти, історія і теологія: [Історичність Нового Завіту. Постать Христа. Воскресіння Христа. Дані, що засвідчують Восресіння]. . , . С. 255-376.

147758. Каспійська партія, або Українські перспективи в Центральній Азії : [геополітика. Міжнародні відносини України з ]. . , . С. 38-41.

147759. Глава 5. Психология как самостоятельная наука: [Первые научные парадигмы в психологии. Психологические теории. Пограничные области знания]. . , . С. 113-131.

147760. Лисянська О. Фінансовий механізм діяльності комерційного банку. . , . С. 89-94.

147761. Глава 6. Кризис в психологии и поиск общей методологии: [Постановка проблемы кризиса, его основные признаки. Методический плюрализм]. . , . С. 132-155.

147762. Ірклей В., Клейнер Ю. Нитка Аріадни українських вчених: [Виробництво віскози. Черкаський завод хімволокон. Статистич. матеріали]. . , .

147763. Перга Т. Україна на шляху до Кіото: прогрес чи регрес?: [ Конвенція ООН зі зміни клімату]. . , . С. 48-51.

147764. Глава 9. Парадигмы и дихотомии в психологии: [Психология описательная, объяснительная, классическая, неклассическая. Морфологическая и динамическая парадигма. Поиск новых парадигм]. . , . С. 217-260.

147765. Глава 10. Методологические принципы психологии. . , . С. 261-279.

147766. Пиларж П. Интеллектуалний анализ данных (DATA MINING): Превращение данных в ценную информацию. . , . С. 2-6.

147767. Волков О. Продуктивное использование информации в управлении предприятиями. . , . С. 15-17.

147768. Лимитовский М. Анализ ресурсов организации: [Анализ внутренней среды организации]. . , . С. 18-22.

147769. Москвин В. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. . , . С. 23-27.

147770. Попов С. Сценарное моделирование: [Прогнозы будущего развития компаний]. . , . С. 33-37.

147771. Ларин Ф. Продюстрование бизнес-процессов: [Производство бизнес-процессов для производства и дистрибуции товара]. . , . С. 38-48.

147772. Зуб А. Стратегии международного развития компании. . , . С. 49-54.

147773. Травин В. Принципы и технология управленческого контроля: [Контроллинг]. . , . С. 55-59.

147774. Хаккен П. А., Еремеев А. И., Каплан М. Я. Обмотки электрических машин постоянного и переменного тока. Госэнергоиздат. Ленинград ; Москва, 1941. 236 с., 1 вкл. л. : ил., табл., схемы, черт.

147775. Глава 1. Ошибка человека: [Концепция ошибки. Ошибка и опыт. Ошибка и страх. Ошибки штурмана и пилота]. . , . С. 7-34.

147776. Глава 7. Стремление к опасности и отказы от заданий: [Эмоции в труде человека. Отказы от заданий. Профессиональная устойчивость и ее оценка (различные методики)]. . , . С. 225-278.

147777. Девяткин О. Интервалы планирования: [Группировка планов предприятия]. . , . С. 60-63.

147778. Глава 7.5. Мотивационный механизм действия: [Ожидание в труде оператора. Фазы мотивационного процесса. Потребности профессионалов]. . , . С. 244-253.

147779. Белешова А. Project Menagement: [Жизненный цикл отдельно взятого проекта. Управление проектами]. . , . С. 64-80

147780. Глава 7.6. Ценности и ценностные ориентации: [Понятие, формы. Методика определения профессиональных ценностей (вопросник М. Рокича). Конфликт в системе ценностей]. . , . С. 253-263.

147781. Глава 8. Перцептивный мир специалиста: [Понятие "перцептивный мир". Оперативные единицы восприятия. Перцептивные действия. Перцептивные миры летчика, авиадиспетчера]. . , . С. 279-315.

147782. Сухарев О. Применение эталонных стратегий в бизнесе: [Формы базисных стратегий]. . , . С. 11-14.

147783. Лилли С. Теория относительности для всех. Мир. М., 1984. 503 с.

147784. Лиман М.М. Школьникам о математике и математиках. Просвещение. М., 1981. 80 с.

147785. Лиманов И.А. Электромагнитные преобразователи перемещений с распределенными параметрами. Энергоатомиздат. М., 1984. 56 с.

147786. Лимончикова Т. В., Кочеткова Е. А., Крайнева Т. А. Стенография. ДОСААФ. Москва, 1983. 192 с.

147787. Лин В. РДР-ІІ и VАХ-ІІ. Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера. Радио и связь. М., 1989. 315 с.

147788. Рубан Алла Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства. . , . С. 10-15

147789. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2009.

147790. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання розпорядчого документа про облікову політику в бюджетних установах. . , . С. 29-36.

147791. Мірошниченко Н. Сучасна українська драматургія: деструкція міфів та пошук нових територій. . , . С. 116-119.

147792. Корсак К. Про міфологічність поняття "освіта": [Уявлення про освіту в українському суспільстві. Особливості світових моделей освіти]. . , . С. 2-5.

147793. Яшенкова Ю. Готовый бизнес: что должен знать франчайзи. . , . С. 57-59.

147794. Заплатинская О. Договор управления гостиницей: ряд ключевых особенностей. . , . С. 60-64.

147795. Розд. 9. Економічний аналіз інвестиційного проекту. . , . С. 259-276.

147796. Розд. 8. Фінансовий аналіз інвестиційного проекту : [фінанси підприємств]. . , . С. 181-258.

147797. Лингер Р., Миллс Х., Уитт Б. Теория и практика структурного программирования. Мир. М., 1982. 406 с.

147798. Линдблад Я. Мир книги джунглей. Мир. М., 1983. 127 с.

147799. Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание. Мир. М., 1977. 256 с.

147800. Давидова Ірина Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва. . , . С. 26-28

147801. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України", Всеукраїнська науково-практична конференція, (VII; Запоріжжя; 4-6 жовтня 2007 року) [Порядок роботи конференції]. ЗНТУ, Облдержадміністрація. Запоріжжя, 2007. 20 с.

147802. Модуль І. Теоретичні основи економічного аналізу. . , . С. 10-86.

147803. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Веста. Х., 2008. 200 с.

147804. Гл. 2. Система планирования деятельности предприятий : [оперативное планирование, план маркетинга, план продаж, производства, закупок и др.]. . , . С. 39-191.

147805. Гл. 3. Методические основы разработки бизнес-плана предприятия : [структура бизнес-плана, план маркетинга, план производства]. . , . С. 192-356.

147806. Гл. 1. Стандартизация аудиторской деятельности на международном уровне. . , . С. 6-18.

147807. Гл. 2. Аудит финансовой отчетности. . , . С. 19-38.

147808. Гл. 3. Организация проведения аудита. . , . С. 39-77.

147809. Линде Д.П. Основы расчета ламповых генераторов СВЧ. Госэнергоищдат. М., 1959. 431 с.

147810. Гл. 4. Аудиторские доказательства. . , . С. 78-148.

147811. Гл. 6. Специальные области аудита и прочие услуги аудиторов. . , . С. 180-240.

147812. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Веста. Х., 2008. 240 с.

147813. Линде Д. П. Радиопередающие устройства. Ламповые генераторы. Энергия. Москва, 1969. 680 с.

147814. Розд. 1. Проблеми реформування політичної системи України : [Політична реформа в Україні у 2007 р.: проблеми ефективності. Адміністративна реформа]. . , . С. 21-54.

147815. Линде Д.П. Радиопередающие устройства. Энергия. М., 1974. 176 с.

147817. Линдеман Х Аутогенная тренировка. Физкультура и спорт. М., 1985. 133 с.

147818. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Веста. Х., 2008. 232 с.

147819. Посохова Л. Вчителювання студентів православних колегіумів України XVIII ст. у родинах козацької старшини. . , . С. 3-18.

147820. Толочко Л. Історія спорудження і експлуатація Водосвятного Ківорію Верхньої Лаври: [Ківорій Свято-Успенської лаври Києво-Печерського заповідника]. . , . С. 19-26.

147821. Михайленко С. Народ у вітчизняній історіографії другої половини ХІХ - початку ХХ століття. . , . С. 27-33.

147822. Розд. 5. Україна у сучасному світі : [цілі та пріоритети зовнішньої політики України. Європейська інтеграція. Україна - Росія. Україна - США. Азійський напрям зовнішньої політики України]. . , . С. 173-202.

147823. Розд. 6.5. Роль церкви та релігійних організацій у духовній консолідації українського суспільства. . , . С. 232-236.

147824. Розд. 6.6. Етнонаціональні процеси в Україні і завдання державної етнополітики. . , . С. 236-245.

147825. Розд. 2. Українська економіка: конкурентоспроможність заради соціальної спрямованості: [соціально-економічний розвиток України, конкурентоспроможність економіки України у 2007 р. Пріоритети розвитку ]. . , . С. 55-114.

147826. Розд. 3. Регіональний і місцевий розвиток : [удосконалення управління територіальним розвитком. Економічний потенціал. Пріоритети регіонального розвитку. Партнерське середовище]. . , . С. 115-142.

147827. Башта О.В. Багатосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантажені. НТУ України, "Київський політехнічний інститут". К., 2006. 19 с.

147828. Линдеман Х. Аутогенная тренировка. Путь к восстановлению здоровья и работоспособности. Физкультура и спорт. М., 1980. 135 с.

147829. Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. Мир. М., 1981. 272 с.

147830. Линденбаум В. А., Рахманин Г. Д. Автоматизация управленческих функций на основе пакетов прикладных программ "Информационная система управления производством". ЛДНТП. Ленинград, 1979. 27 с.

147831. Линденбаум М.Д., Харламова Е.Д. Основы надежности систем автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Ростовский-на-Дону ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1977. 50 с.

147832. Линдер Р. Термохимические расчеты доменного процесса. Металлургиздат. М., 1963. 119 с.

147833. Ткаченко О. О. Високотемпературні процеси та установки. Ранок. Х., 2008. 336 с.

147834. Лисаковський В.В. Закономірності кристалізації алмазу на затравці в розчинрозплавних системах Fe-Co-Ti (Zr)-C. НАН України. К., 2008. 20 с.

147835. Ткаченко О. О. Високотемпературні процеси та установки. Ранок. Х., 2008. 160 с.

147836. Линднер Г. Картины современной физики. Мир. М., 1977. 272 с.

147837. Розд. 4. Національна безпека України: діяльність органів влади та оборонно-промислового комплексу. . , . С. 143-172.

147838. Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении. Сов. радио. М., 1978. 598 с.

147839. Линевег Ф. Измерение температур в технике. Металлургия. М., 1980. 543 с.

147840. Линейное и нелинейное программирование. Вища школа. К., 1975. 372 с.

147841. Зубик С. В. Техноекологія. Оріяна-Нова. Львів, 2007. 400 с.

147842. Гусак Л. Святогірська монастирська школи в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. . , . С. 40-45.

147843. Гарачковська О. Сюжетно-образна структура казок Всеволода Нестайка: [Творчість українського письменника В. Нестайка]. . , . С. 65-76.

147844. Линейные дифференциальные игры нескольких лиц (интегральные ограничения, запаздывание информации). АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1978. 40 с.

147845. Добровольський О. Оптимізація книговидання за критерієм "ціна-якість" єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції. . , . С. 3-6.

147846. Фадеева Т. Пещерные храмы и монастыри горной Таврики в современных исследованиях. . , . С. 134-143.

147847. Бурдун Г.Д., Бирюков Г.С. Линейные и угловые измерения. Изд-во стандартов. М., 1977. 512 с.

147848. Розд. І. Тема 9. Свідомість як духовна діяльність. . , . С. 144-161.

147849. Трачук Людмила Електронні бібліографічні ресурси відділенного доступу на сайтах українських бібліотек. . , . С. 1-13

147850. Розд. 5. Філософське осмислення історії. . , . С. 229-404.

147851. Розд. ІІ. Проблеми буття. . , . С. 32-142

147852. Розд. ІІІ. Проблеми духу : [свідомість як духовна діяльність. Пізнання як творчість. Джерела пізнання]. . , . С. 143-192.

147853. Ткач С.В. Закономірності структуроутворення композиційних матеріалів на основі cBN з добавками Al, TiC, TiN та твердого сплаву. НАН України. К., 2008. 20 с.

147854. Коробійчук І.В. Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи. НТУ України, "Київський політехнічний інститут". К., 2007. 19 с.

147855. Доронкин Е.Ф., Мирошниченко С.И., Радишевский Н.Ф. Линейные интегральные схемы. Техніка. Киев, 1973. 154 с.

147856. Давидова Ірина Функціональні трансформації бібліотек як умова їхньої інтеграції до інформаційної інфраструктури суспільства. . , . С. 14-16

147857. Люстерника Л.А., Янпольского А.Р. Линейные уравнения математической физики. Наука. М., 1964. 368 с.

147858. Мельник А. О. Архітектура комп'ютера. Волинська обласна друкарня. Луцьк, 2008. 470 с.

147859. Макеєва Ірина Мотивація навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи. . , . С. 19-21

147860. Каретников Д.В., Сливков И.Н., Тепляков В.И. Линейные ускорители ионов. Госатомиздат. М., 1962. 207 с.

147861. Розд. IV. Соціальна філософія : [предмет, методи, структура, функції. Напрями осягнення суспільного життя. Дослідження соціальних інститутів. Сучасні соціальні теорії]. . , . С. 194-228.

147862. Ісаєнко Олександр Типо-видова структура інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки. . , . С. 17-19

147863. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 216 с.

147864. Розд. 2.2. Регіональна державна політика : [Становлення в розвинених країнах. Державна регіональна політика в Україні]. . , . С.88-102.

147865. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 40 с.

147866. Розд. 3.3. Економічний потенціал сталого розвитку регіонів України. . , . С. 186-226.

147867. Розд. 4. Забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. . , . С. 227-266.

147868. Розд. 5. Економічна регіональна політика і механізми регулювання регіонального розвитку в Україні. . , . С. 267-412.

147869. Розд. 2.3. Закордонний досвід управління регіональним розвитком : [Регіональна політика країн Західної Європи. Національна регіональна політика ЄС. Регіональна економіч.політика країн Азії та Америки]. . , . С. 103-152.

147870. Розд. 5.4. Еколого-економічна характеристика економічних районів України : [Донецький, Карпатський, Кримський, Північно-Західний, Північно-Східний, Подільський, Придніпровський та інші економ. райони ]. . , . С. 315-407.

147871. Зеркалов Д. Зміст продовольчої безпеки: [Світова продовольча безпека - глобальна проблема сучасності]. . , . С. 5-6.

147872. Розд. 2.1. Теорія і практика організації управління регіональним розвитком. . , . С. 71-92.

147873. Розд.3.3. [§] Еколого-економічний потенціал [України]. . , . С. 205-220.

147874. Торгівля людьми і трударі з України: [Нелегальні мігранти та жертви примусової праці]. . , . С. 28-34.

147875. Тема 2. Инструменты стратегического анализа: [Матрицы БКГ, МА, Артура Д. Литтла, А.Дж. Стейнера, CVP-анализ, Стар-анализ и др.]. . , . С. 39-117.

147876. Тема 3. Среда маркетинга и ее стратегическая значимость: [Структура внешней среды, конкурентная среда, SPASE-анализ. Стратегическая позиция]. . , . С. 118-143.

147877. Тема 7. Сегментация и позиционирование: [Методы сегментирования рынка. Кастомизация (выпуск товаров для узкого круга потребителей по высокой цене), принципы позиционирования]. . , . С. 215-240.

147878. Єльнікова Т.О. Автоматизована система для вимірювань геометричних характеристик фітопланктону у водоймах. НТУ України, "Київський політехнічний інститут". К., 2008. 20 с.

147879. Тема 4. Анализ конкуренции в отрасли. . , . С. 144-163.

147880. Петровський А.Ф. Технологія використання бентонітів, які вироблені в Україні, в процесі безтраншейної прокладки комунікацій. Одеська держ. академія будівництва та архітектури. Одеса, 2008. 18 с.

147882. Разд.1. Лекция 2. Управление процессом создания и развития предприятия. . , . С. 47-76.

147883. Разд. 2. Стратегия и тактика финансового менеджмента: [Инвестиционный анализ, слияния и поглощения, ликвидность, банкротство, управление активами]. . , . С. 76-161.

147884. Разд. 3. Механизмы маневрирования прибыльностью: [Финансы предприятий, прибыль]. . , . С. 162-195.

147885. Александров Ю. Н., Бых А. И., Кобзев В. Н., Махова В. А. Линейные электрические цепи в примерах и задачах. УМКВО. Киев, 1991. 148 с.

147886. Линецкий Б. Л., Донцов С. Н. Пластическая деформация редкоземельных металлов. Металлургия. М., 1991. 184 с.

147887. Разд. 4. Управление риском: [Риск-менеджмент, контроллинг]. . , . С.196-251.

147888. Линии передачи, функциональные электродинамические системы и элементы. СПИ. Саратов, 1989. 91 с.

147889. Розділ 1. Патріотичне виховання майбутніх інженерів як педагогічна проблема: [Теоретичні засади, стан та діагностика рівня патріотичної вихованості студентів]. . , . С. 7-48.

147890. Линии электропередачи. Подстанции переменного тока. Энергоатомиздат. М., 1987. 304 с.

147891. Розділ 2. Шляхи удосконалення патріотичного виховання студентів вищих технічних закладів освіти засобами соціально-гуманітарних дисциплін. . , . С. 49-107.

147892. Голодомор. Геноцид украинского народа 1932-1933. Вид-во ім. Олени Теліги. К., 2008. 25 с.

147893. Линии электропередачи высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1962. 320 с.

147894. Линии электропередачи высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1957. 63 с.

147895. Тема 1. Психіка людини як предмет наукового пізнання: [Розвиток уявлень про природу психіки. Зародження психології як науки. Проблема психіки у вітчизняній психології]. . , . С. 6-25.

147896. Тема 3. Методологія психологічного дослідження: [Науковий метод - предмет, метод, методика, методологія. Методика, принципи, методи психологічного дослідження]. . , . С. 43-63.

147897. Тема 6. Проблема діяльності в психології: [Поняття діяльності. Складові діяльності, основні характеристики. Плани аналізу діяльності]. . , . С. 108-131.

147898. Тема 11. Методологія соціально-психологічного забезпечення діяльності у військовій сфері: [Війна. Воєнний конфлікт. Психологічна специфіка локальних воєнних конфліктів]. . , . С. 184-200.

147899. Линии электропередачи высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1958. 214 с.

147900. Линии электропередачи высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1959. 126 с.

147901. Тема 12. Сутність, зміст і управління психологічним потенціалом особистості у військовій сфері: [сихологічна готовність військовослужбовців, її компоненти. Психологічний потенціал, управління ним]. . , . С. 201-219.

147902. Линии электропередачи повышенной пропускной способности. Штиинца. Кишинев, 1982. 175 с.

147903. Тема 13. Актуальні проблеми професійного психологічного відбору: [Сутність, методи, види, принципи. показання, методологія професійного відбору. Визначення професійної придатності]. . , . С. 220-247.

147904. Линии электропередачи высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1963. 320 с.

147905. Тема 15. Методологія критеріїв психічного здоров'я особистості: [Поняття психічного здоров'я. Рівні та критерії оцінки психічного здоров'я. Психологічний комфорт як умова здоров'я]. . , . С. 273-282.

147906. Тема 16. Методологічні аспекти інженерної психології: [Передумови виникнення інженерної психології. Завдання та напрями, методи інженерної психології]. . , . С. 283-299.

147907. Додаток. Методологічні та теоретичні проблеми психології: [Навчально-методичний комплекс]. . , . С. 300-324.

147908. Розділ 2. Поняття про творче мислення: [Критика і творчість. Творчість у індивідуальному та колективному розв'язанні проблем]. . , . С. 147-163.

147909. Разд. ІІ. Методы разработки финансовой стратегии предприятия: [Финансовый анализ. Принятие стратегических финансовых решений]. . , . С. 36-95.

147910. Разд. IV. Инвестиционная стратегия предприятия: [Реальное инвестирование. Финансовое инвестирование]. . , . С. 178-288.

147911. Разд. V. Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия: [Управление финансовыми рисками, структурой капитала, денежными потоками]. . , . С. 289-433.

147912. Линии электропередачи сверхвысокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1961. 328 с.

147913. Линков А.В. Экскаваторные кабели. Госэнергоиздат. М., 1958. 94 с.

147914. Линник В.А., Пекшев П.Ю. Современная техника газотермического нанесения покрытий. Машиностроение. М., 1985. 128 с.

147915. Линник Ю.В. Избранные труды: Теория чисел. Эргодический метод и L-функции. Наука.Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 432 с.

147916. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математической теории обработки наблюдений. Физматгиз. М., 1962. 349 с.

147917. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений. Физматгиз. М., 1958. 334 с.

147918. Линник Ю.В. Разложения вероятностных законов. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1960. 263 с.

147919. Линник Ю.В. Статистические задачи с мешающими параметрами. Наука. М., 1966. 252 с.

147920. Линт Г. Э. Автоматические осциллографы при измерениях. Энергия. М., 1972. 96 с.

147921. Линт Г.Э. Релейная защита на унифицированных полупроводниковых элементах. Энергия. М., 1977. 88 с.

147922. Линтон Э.А. Сверхпроводимость. Мир. М., 1971. 262 с.

147923. Линц В.П., Максимов Л.Ю. Кузнечно-прессовое оборудование и его наладка. Высш. школа. М., 1975. 280 с.

147924. Линц В.П., Максимов Л.Ю. Кузнечно-прессовое оборудование и его наладка. Высш. школа. М., 1982. 272 с.

147925. Линц В.П., Максимов Л.Ю. Кузнечно-прессовое оборудование и его наладка. Высш. школа. М., 1988. 286 с.

147926. Линч П., Николайдес А. Задачи по физической электронике. Мир. М., 1975. 264 с.

147927. Линчевский Б. В. Вакуумная индукционная плавка. Металлургия. М., 1975. 240 с.

147928. Линчевский Б.В., Соболевский А.Л., Кальменев А.А. Металлургия черных металлов. Металлургия. М., 1980. 296 с.

147929. Линчевский Б.В., Соболевский А.Л., Кальменев А.А. Металлургия черных металлов. Металлургия. М., 1986. 360 с.

147930. Линчевский Б. В. Термодинамика и кинетика взаимодействия газов с жидкими металлами. Металлургия. М., 1986. 220 с.

147931. Линчевский Б.В. Техника металлургического эксперимента. Металлургия. М., 1967. 344 с.

147932. Линчевский Б.В. Техника металлургического эксперимента. Металлургия. М., 1979. 256 с.

147933. Линчевский В. П. Нагревательные печи. Металлургиздат. Москва, 1948. 692 с. : ил., табл., граф., черт.

147934. Татарчук Людмила Трансформація традиційних каталогів в електронну форму для інформаційного забезпечення аграрної науки: з досвіду роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН. . , . С. 26-28

147935. Приймак В., Ковалевич Н. Гнучкість національного та регіонального ринків праці. . , . С. 3-6.

147936. Линчевский В. П. Топливо и его сжигание. Металлургиздат. Москва, 1959. 400 с.

147937. Линь Цзя-цзяо Теория гидродинамической устойчивости. Изд-во иностр. лит-ры. М., 1958. 194 с.

147938. Розділ 8. Конфлікти в організації: [Феноменологія конфлікту. Виді конфліктів. Способи регулювання і розв'язання конфліктів]. . , . С. 229-262.

147939. Лиокумович Л.Ф., Жиляев Н.И. Механизация и автоматизация процессов выбивки и очистки чугунных отливок. Машиностроение. М., 1981. 47 с.

147940. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент у сфері послуг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 50 с.

147941. Розділ 12.6.2. Оцінка корисності інвестицій в освіту: [Оцінка ефективності освіти: розрахунок. Вигоди від освіти. Попит на вищу освіту]. . , . С. 406-411.

147942. Лион К.С. Приборы для научных исследований. Электр. входные преобразователи. Машиностроение. М., 1964. 276 с.

147943. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча навчальна програма з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" ОКП "Магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 78 с.

147944. Лионс Ж.-Л., Мадженес Э. Неоднородные граничные задачи и их приложения. Мир. М., 1971. 371 с.

147945. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча навчальна програма з дисципліни "Фінансовий менеджмент у сфері послуг" для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" ОКП "Магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 42 с.

147946. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Психологія реклами та маркетингу" для студентів спеціальності 6. 030102 "психологія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

147947. Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні. . , . С. 7-13.

147948. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки для виконання практичних та семінарських завдань з дисципліни "Фінансовий менеджмент у сфері послуг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 13 с.

147949. Глава 16. Основные направления отечественной психологии ХІХ-ХХ вв.: [Школа Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л и др.]. . , . С. 221-242.

147950. Лионс Ж.-Л. Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными производными. Мир. М., 1972. 414 с.

147951. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

147952. Глава 8. Предпосылки научной психологии в Европе ХІХ в.: [Ч. Белл, Ф. Мажанди, Г.Т. Фехнер, Э.Г. Вебер и др.]. . , . С. 120-146.

147953. Лионис Ж.Л. Управление сингулярными распределенными системами. Наука. М., 1987. 368 с.

147954. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Методичні вказівки для виконання практичних та семінарських завдань з дисципліни "Інноваційний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 26 с.

147955. Глава 9. Становление научной психологии в Западной Европе и США: [Э. Геккель, Г. Эббингауз, Э.Г. Вебер и др.]. . , . С. 147-159.

147956. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "ЕОМ та мікропроцесорні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 26 с.

147957. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни "Інженерна графіка" до теми: "Нанесення розмірів на креслення деталей, виготовлених за різними технологічними процесами". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 38 с.

147958. Кір'ян Т., Куліков Ю. Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи. . , . С. 14-20.

147959. Липа М., Голасек Я. Контактная рельефная сварка. Техніка. Киев, 1971. 321 с.

147960. Глава 2. История психологии: [IV-V вв. до н.э. - 60-е гг. ХІХ в. Психология как самостоятельная научная дисциплина (60-е гг. ХІХ в. - настоящее время)]. . , . С. 28-56.

147961. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до лабораторних робіт з практикуму з загальної психології. Тема: "Спостереження як метод психологічних досліджень" для студентів усіх форм навчання спец. 6. 030102 - "Психологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 66 с.

147962. Глава 7.3. Творчество: [Понятие. Фазы пешения творческой задачи. Креативность]. . , . С. 119-122.

147963. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Методика викладання психології" для студентів спеціальності 6. 030102 "психологія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 22 с.

147964. Глава 13.5. Мышление и творчество. . , . С. 222-226.

147965. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Програма державного комплексного іспиту за фахом 8.050201 "Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 24 с.

147966. Глава 24. Профессиональное развитие личности: [Соотношение личности и профессии. Стадии профессионального развития личности]. . , . С. 415-430.

147967. Баранова Н., Поляк Н. Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення. . , . С. 21-25.

147968. Глава 25.3. Психологический стресс: [Понятие, когнитивная теория стресса. Типы стрессовых оценок]. . , . С. 436-438.

147969. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки по економічному обґрунтуванню дипломних проектів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 23 c.

147970. Липаев В. В. Качество программного обеспечения. Финансы и статистика. М., 1983. 263 с.

147971. Липаев В. В., Колин К. К., Серебровский Л. А. Математическое обеспечение управляющих ЦВМ. Сов. радио. М., 1972. 528 с.

147972. Липаев В. В. Надежность программного обеспечения АСУ. Энергоиздат. Москва, 1981. 241 с.

147973. Липаев В. В., Потапов А. И. Оценка затрат на разработку программных средств. Финансы и статистика. М., 1988. 224 с.

147974. Глава 26. Психология профессиональной пригодности: [Профессиональные способности и мотивация. Профессиональная ориентация. Профессиональный психологический отбор. Адаптация к труду]. . , . С. 443-456.

147975. Липаев В. В. Тестирование программ. Радио и связь. М., 1986. 296 с.

147976. Часть VII. Этническая и кросскультурная психология: [Психологическое измерение культур. Личность и культура. Психология общения и культура. Психология этнических миграций]. . , . С. 525-561.

147977. Липаев В. В., Яшков С. Ф. Эффективность методов организации вычислительного процесса в АСУ. Статистика. Москва, 1975. 256 с.

147978. Часть VIII. Юридическая психология. . , . С. 562-579.

147979. Липатов Д. Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения. Энергия. М., 1973. 240 с.

147980. Часть IX. Экологическая психология: [Предмет, история. Психологические эффекты взаимодействия человека и среды]. . , . С. 580-588.

147981. Липатов Д. Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения. Энергия. М., 1977. 304 с.

147982. Часть Х. Психология творчества: [Творчество как психический процесс. Концепции креативности. Творческая личность. Развитие творческих способностей]. . , . С. 589-619.

147983. Липатов Д. Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения. Энергоатомиздат. М., 1984. 358 с.

147984. Липатов Е.П. Теория графов и ее применения. Знание. М., 1986. 32 с.

147985. Липатов Ю. С. Физико-химические основы наполнения полимеров. Химия. М., 1991. 260 с.

147986. Липатов Ю. С. Физико-химия основы наполненных полимеров. Наукова думка. К., 1967. 234 с.

147987. Кириченко Л. С., Самойленко А. А. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг. Ранок. Харків, 2008. 240 с.

147988. Липатов Ю. С. Физическая химия основы наполненных полимеров. Химия. М., 1977. 304 с.

147989. Липгарт А.А., Шнейдер Г.К. Атлас рабочих чертежей двигателей ГАЗ-51 и М-20. Машгиз. М., 1952. 191 с.

147990. Гаран А.Г. Діаграма плавкості та закономірності кристалізації алмазу в системі Al-Ni-C при високих тисках. НАН України. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. К., 2007. 20 с.

147991. Липгарт Р. А. Сравнение технического уровня конструкций легковых автомобилей. М-во автомобильной пром-сти НИИНавтопром. М., 1966. 112 с.

147992. Липень Ю. М., Марголин М. С., Марук З. А. Программирование на РПГ в ЕС ЭВМ. Статистика. М., 1977. 168 с.

147993. Липкин Б.Ю., Комаров Н.С. Электроснабжение промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1965. 496 с.

147994. Добржанський О.О. Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної гравіметричної системи. НТУ України, "Київський політехнічний інститут". К., 2008. 17 с.

147995. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Высш. школа. М., 1975. 359 с.

147996. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Высш. школа. М., 1981. 376 с.

147997. Липкин В.М. Декатроны и их применение. Госэнергоиздат. М., 1960. 64 с.

147998. Симоненко Тетяна Проект "відкритого доступу" - портал "Наукова періодика України". . , . С. 3-6

147999. Попов С.В. Мобільна розчинозмішувальна установка з однопоршневим розчинонасосом. ПНТУ. Полтава, 2008. 20 с.

148000. Яновиц Т. Пейтон Эмберг. АСТ: ЛЮКС. М., 2005. 381 с.

148001. Липкин Г. Квантовая механика: новый подход к некоторым проблемам. Мир. Москва, 1977. 592 с.

148002. Андрух С.Л. Оцінка працездатності елементів старої цегляної кладки. ПНТУ. Полтава, 2008. 17 с.

148003. Липкин И.А. Основы статистической радиотехнике, теории информации и кодирования. Сов. радио. М., 1978. 238 с.

148004. Липкин Я.Н., Девяткина Т.С., Гольдштейн Я.И. Химическая обработка стального проката. Техніка. Киев, 1980. 136 с.

148005. Липкин Я.Н., Бершадская Т.М. Химическое полирование металлов. Машиностроение. М., 1988. 111 с.

148006. Бандуріна О.В. Урахування динамічних впливів формувальних машин при реконструкції основ і фундаментів. ПНТУ. Полтава, 2008. 22 с.

148007. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

148008. Головінов В. До питання підготовки нової редакції Закону України "Про професійно-технічну освіту". . , . С. 5, 13.

148009. Петраш Р.В. Спільна робота грунту та елементів армування, які виготовлені за бурозмішувальною технологією. ПНТУ. Полтава, 2009. 20 с.

148010. Липкинд А.Г., Гринберг П.И., Ильин А.И. Ремонт автомобиля ЗИЛ-130. Транспорт. М., 1978. 357 с.

148011. Липковский К. А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения. Наукова думка. К., 1983. 216 с.

148012. Липман Р. А. Магнитные накопительные счетчики. Энергия. М., 1967. 144 с.

148013. Липман Р. А. Полупроводниковые реле. Госэнергоиздат. М. Л., 1963. 97 с.

148014. Храпатова І.В. Набухаючі грунти у багатошаровій основі для фундаментних плит і малоповерхових будинків. ПНТУ. Полтава, 2008. 20 с.

148015. Липницкий А.М., Кадников В. Изготовление форм для чугунных отливок. Лениздат. Ленинград, 1957. 119 с.

148016. Липницкий А. М. Литье в металлические формы. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 104 с.

148017. Липницкий А. М. Плавка чугуна и сплавов цветных металлов. Машгиз. М., 1960. 179 с.

148018. Стригунова М.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України. СНУ ядерної енергії та промисловості. Севастополь, 2008. 25 с.

148019. Розд. 2. Модуль 2. Естетотерапія мистецькими засобами: [Казкотерапія. Лялькотерапія. Музикотерапія. Фототерапія. Українська фольклорна арттерапія]. . , . С. 62-113.

148020. Липницкий А. М. Плавка чугуна и сплавов цветных металлов. Машиностроение, Ленингр.отд-ние. Ленинград, 1973. 192 с.

148021. Липницкий А.М. Формовка вручную. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1981. 79 с.

148022. Розд. 2. Модуль 3. Види естетотерапії природними та ігровими засобами: [Теорія та практика ігрової терапії. Пісочна терапія. Хореотерапія]. . , . С. 114-152.

148023. Липов В.Я., Ревзин В.А., Рубин Г.К. Конвейерные закалочно-отпускные электропечи и агрегаты. Энергоатомиздат. М., 1989. 142 с.

148024. Костик Л.М. Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності. ТДТУ. Тернопіль, 2008. 20 с.

148025. Кондусова Н.В. Підвищення ефективності зуборізних довбачів за рахунок використання автономних значень зовнішніх і бічних задніх кутів. НТУ, "Харківський політехнічний ін-т". Х., 2007. 20 с.

148026. Розд. 2.3. Модуль 1. Науково-методологічні основи естетотерапії: [Православна психотерапія. Логотерапія. Гештальттерапія. Хобі-терапія]. . , . С. 114-152.

148027. Розд. 2.3. Модуль 2. Естетотерапія мистецькими засобами: [Пісенна терапія. Бібліотерапія. Лялькотерапія. Терапія кольором. Театрально-драматична діяльність]. . , . С. 177-198.

148028. Кушніренко В. Капіталізація та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України. . , . С. 34-36.

148029. Розд. 2.3. Модуль 3. Види естетотерапії природними та ігровими засобами: [Натуропсихотерапія. Літотерапія. Дельфінотерапія. Ароматерапія. Маматерапія. Сміхотерапія]. . , . С. 199-238.

148030. Авдєєва С.М. Удосконалення систем променевого опалення виробничих приміщень. ХДУ будівництва та архітектури. Х., 2008. 17 с.

148031. Липов В.Я., Паршин Г.Н., Селезнев Ю.Н. Оптимизация электропечей непрерывного действия. Энергоатомиздат. М., 1989. 144 с.

148032. Липов Ю. М., Самойлов Ю. Ф., Модель З. Г. Компоновка и тепловой расчет парогенератора. Энергия. М., 1975. 176 с.

148033. Липовой Г.С. Метод факторизаций в задачах гидроаэромеханики. Наук. думка. К., 1978. 122 с.

148034. Липовский И.Е., Дорофеев В.А. Камнелитейное производство. Металлургия. М., 1965. 199 с.

148035. Атаманчук В.М. Розробка технології відновлення абразивно зношених трубопроводів водовідведення і водопостачання. ХДУ будівництва та архітектури. Х., 2007. 19 с.

148036. Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу. Вид-во ім. Олени Теліги. К., 2008. 48 с.

148037. Липовский С.М. Питание при беременности. Медицина. Ленинград, 1976. 96 с.

148038. Бондарчук К. Основні напрями захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги. . , . С. 37-42.

148039. Липский А.М. Качество электроснабжения промышленных предприятий. Вища школа. Киев, 1985. 158 с.

148040. Воронін О., Пастух О. Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства. . , . С. 43-49.

148041. Карпов В.В., Табачник Д.В. Військова символіка держави. Либідь. К., 2007. 295 с.

148042. Решетило О.М. Обгрунтування параметрів пневматичного апарата внутрішнього заповнення для точного висіву насіння зернових колосових культур. ВДАУ. Вінниця, 2005. 21 с.

148044. Стрішенець Надія Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука?. . , . С. 7-15

148045. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Програмна реалізація сервісних додатків AutoCAD засобами AutoLISP" з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 74 с.

148046. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Інтелектуальна власність" для студентів спеціальності 8.050201"Менеджмент організацій" ОКП "Магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 30 с.

148047. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Інформаційний менеджмент у сфері послуг" для студентів спеціальності 8.050201"Менеджмент організацій" ОКП "Магістр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 26 с.

148048. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни "Корпоративне управління". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 50 с.

148049. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (CAD/CAM системи)" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 78 с.

148050. Липсман В.С., Липсман С.И., Музыка А.Т. Наладка и эксплуатация промышленных паровых турбин. Энергия. М., 1967. 216 с.

148051. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (CAD/CAM системи)" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 58 с.

148052. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (CAD/CAM системи)" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 70 с.

148053. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва (CAD/CAM системи)" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 46 с.

148054. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. Мир. М., 1972. 215 с.

148055. Українська мова. "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана. К., 2007. 856 с.

148056. Липтон А. Выставка инерциальных систем на подвижном основании. Наука. М., 1971. 167 с.

148057. Липунов И.Н., Гуревич Л.И. Физико-химические методы анализа. Изд-во Урал. ун-та. Свердловск, 1990. 147 с.

148058. Липухин Ю.В., Гринберг Д.Л. Производство эффективных видов оцинкованной листовой стали. Металлургия. М., 1987. 168 с.

148059. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов. Наука. М., 1986. 512 с.

148060. Романченко В.М. Обгрунтування параметрів процесу і розробка механізму копіювання гичкозбиральної машини. ХНТУ сільського господарства ім. П.Василенка. Х., 2008. 20 с.

148061. Липчанская Л.П., Белоконь А.А., Крымская Л.А. Развитие хозрасчетных отношений в объединениях. УкрНИИНТИ. Киев, 1976. 63 с.

148062. Мандибура В. "Людський капітал": об'єктивна економічна реальність чи ідеологема?. . , . С. 26-33.

148063. Липштейн Р. А., Шахнович М. И. Трансформаторное масло. Энергия. М., 1968. 352 с.

148064. Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. Наш час. К., 2007. 424 с.

148065. Липштейн Р. А., Шахнович М. И. Трансформаторное масло. Энергоатомиздат. М., 1983. 296 с.

148066. Лир Э.В. Справочник по электробытовым машинам и приборам. Техніка. Киев, 1976. 271 с.

148067. Солідор Н. А. Підвищення абразивної та ударно-абразивної зносостійкості економно легованих марганцем сталей за рахунок вдосконалення режимів термічної обробки. Приазовський державний технічний університет. Маріуполь, 2008. 21 с.

148068. Лир Є.В., Петко И.В. Электробытовые машины и приборы. Техніка. К., 1990. 269 c.

148069. Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України. Поліфаст. Фастів, 2008. 528 с.

148070. Лирман Н. Я. Основные этапы развития автомобилестроения СССР в период 1946-1958 гг.. НИИНАВТОПРОМ. М., 1970. 68 с.

148071. Лисенков В.М. Теория автоматических систем интервального регулирования. Транспорт. М., 1987. 150 с.

148072. Корнич В.Г. О механизме возбуждения радикалолюминесценции кристаллофосфоров. ДГУ. Днепропетровск, 1966. 16 с.

148073. Лисецкий Н.Л. Газовые турбины большой мощности. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва, 1963. 70 с.

148074. Лисиенко В.Г. Интенсификация теплообмена в пламенных печах. Металлургия. М., 1979. 224 с.

148075. Лисиенко В. Г., Волков В. В., Гончаров А. Л. Математическое моделирование теплообмена в печах и агрегатах. Наукова думка. К., 1984. 232 с.

148076. Лисиенко В.Г., Лобанов В.И., Китаев Б.И. Теплофизика металлургических процессов. Металлургия. М., 1982. 240 с.

148077. Лисиенко В.Г., Волков В.В., Маликов Ю.К. Улучшение топливоиспользования и управление теплообменом в металлургических печах. Металлургия. М., 1988. 232 с.

148078. Лисин А.С. Лабораторный практикум по техническому обслуживанию автомобилей. Автотрансиздат. М., 1962. 162 с.

148079. Купрієнко С.В. Формування програми розвитку матеріально-технічної бази морського торговельного порту. Одеський нац. морський ун-т. Одеса, 2008. 20 с.

148080. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Вид. дім "Києво-Могилянська академія. К., 2008. 1144 с

148081. До Ань Туан Методи підвищення технічних характеристик паралельно працюючих газодизель-генераторних агрегатів. ХНТУ. Херсон, 2008. 20 с.

148082. Лисинчук Н.И., Пискунова В.Л., Цыбульская Г.Н. Задачи по математике для будущих машинистов кранов. Выща школа. К., 1990. 104 с.

148083. Лисица М. П., Бережинский Л. И., Валах М. Я. Волоконная оптика. Техніка. Киев, 1968. 279 с.

148084. Трагічні сторінки моєї Вітчизни. ПУЛЬСАРИ. Київ, 2008. 192 с.

148085. Лисица М.П., Яремко А.М. Резонанс ферми. Наук. думка. К., 1984. 264 с.

148086. Лисицын В.С. Методы измерения коэффициента зеркального отражения оптических деталей лазеров. ЦНИИ"Электроника". М., 1991. 58 с.

148087. Лисицина Э.Ф. Технология производства крупногабаритного фасонного литья. ЦНИИТМАШ. М., 1959. 54 с.

148088. Лисицкая И. Н., Синицкий Л. А., Шумков Ю. М. Анализ электрических цепей с магнитными и полупроводниковыми элементами. Наукова думка. Киев, 1969. 440 с.

148089. Лисицкий А.А., Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. Автотрансиздат. М., 1960. 100 с.

148090. Лисицын А.И., Остренко В.Я. Моделирование процессов обработки металлов давлением. Техніка. Киев, 1976. 205 с.

148091. Лисицын Б.Л. Низковольтные индикаторы. Радио и связь. М., 1985. 136 с.

148092. Лобузіна Катерина, Донець Олена Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського". . , . С. 16-20

148093. Соколов А.Г. Разработка теоретических и технологических основ повышения стойкости режущего и штампового инструмента за счет диффузионной металлизации из среды легкоплавких жидкометаллических растворов. Кубанский гос. технологический ун-т. Краснодар, 2008. 43 с.

148094. Лисицын Б.М. Проекционные и проекционно-сеточные методы. Выща школа. К., 1991. 171 с.

148095. Шкільна історія очима істориків-науковців. Вид-во ім. Олени Теліги. К., 2008. 128 с.

148096. Лисицын В.Д., Будзиловский А.Е., Филина И.С. Специальные штамповочные автоматы. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1962. 54 с.

148097. Лисицын Ю.П., Радбиль О.С., Комаров Ю.М. Когда привычка приводит к болезни. Знание. М., 1986. 64 с.

148098. Лисичкин В.А. Достижения советской техники: (О работах, удостоенных Ленинской премии). Знание. М., 1981. 63 с.

148099. Лисичкин В.А. Достижения современной техники. Знание. М., 1990. 62 с.

148100. Лисичкин В. А. Достижения современной техники. Знание. М., 1991. 59 с.

148101. Лисичкин В.А. Достижения современной техники. Знание. М., 1991. 62 с.

148102. Лисичкин Г.В., Юффа А.Я. Гетерогенные металлокомплексные катализаторы. Химия. М., 1981. 160 с.

148103. Лисичкин Д. А. Транзисторные усилители с обратными связями для следящих систем. Энергия. М., 1966. 86 с.

148104. Лисков Б., Гатэг Дж. Использование абстракций и спецификаций при разработке программ. Мир. М., 1989. 424 с.

148105. Лиснянский Р.М. Автоматика и регулирование гидравлических прессов. Машиностроение. М., 1975. 165 с.

148106. Лисович Ю.Ю. Экономика и организация тарной промышленности. Лесная пром-сть. М., 1973. 128 с.

148107. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий. Машиностроение. М., 1971. 432 с.

148108. Лисовский А. В. Исследование, разработка и внедрение в производство термостойких чугунов для стеклоформ. ЗМИ им. Чубаря. Запорожье, 1987. 206 с.

148109. Лисовский А.С., Окишев В.К., Усманов Ю.А. Плоский изгиб и растяжение кривых тонкостенных брусьев. Машиностроение. М., 1972. 167 с.

148110. Лисовский А. Ф. Миграция расплавов металлов в спеченных композиционных телах. Наук. думка. К., 1984. 256 с.

148111. Карін ель Бекрі-Дінуар "Зелена бібліотека" імені Робера де Сорбона - соціокультурний об'єкт майбутнього. . , . С. 24-27

148112. Лисовский В.А., Елисеев В.А. Слуховые приборы и аппараты. Радио и связь. М., 1991. 192 с.

148113. Техническая газета. . , 2009. 16 с.

148114. Лисовский Г. С., Хейфиц М. Э. Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-750 кв. Энергия. М., 1977. 464 с.

148115. Савинова М. Остров "бессмертных": [Национальная Академия наук Украины]. . , . С.6.

148116. Лисовский Г. С., Хейфиц М. Э. Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 85-500 кв. Энергия. М., 1970. 368 с.

148117. Лисойван В.И., Громилов С.А. Аспекты точности в дифрактометрии поликристаллов. Наука. Новосибирск, 1989. 239 с.

148118. Лисочкина Т.В. Экономические проблемы создания воздушных линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения. Изд-во ун-та. Ленинград, 1987. 250 с.

148119. Листовая сталь-микрометаллургия миллионов. Б.и.. Запорожье, 1975. 64 с.

148120. Герасимяк Р.П., Лещев В.А. Анализ и синтез крановых электромеханических систем. СМИЛ. Одесса, 2008. 192 с.

148121. Ковальчук Галина Дев'ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків. . , . С. 40-43

148122. Мовшович И.Я., Шепельский Н.В., Щекалев Н.А. Листовая штамповка в тяжелом машиностроении. М-во тяжелого, энерг. и трансп. машиностроения. М., 1966. 53 с.

148123. Листопрокатное производство. Металлургия. М., 1972. 134 с.

148124. Листопрокатное производство. Металлургия. М., 1973. 150 с.

148125. Листопрокатное производство. Металлургия. М., 1974. 206 с.

148126. Листопрокатное производство. Металлургия. М., 1975. 192 с.

148127. Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа. Радио и связь. М., 1982. 184 с.

148128. Литвак В.А. Совершенствование планирования и организация производства в кузнечных цехах. Вища школа. Киев, 1981. 123 с.

148129. Литвак В. И. Автоматизация усталостных испытаний натурных конструкций. Машиностроение. М., 1972. 383 с.

148130. Литвак В. И. Автоматическая аварийная защита в системах управления. Энергия. М., 1973. 120 с.

148131. Литвак В.И. Тензореле. Расчет. Конструирование. Применение. Машиностроение. М., 1989. 158 с.

148132. Литвак В.И. Фотореле в системах автоматики. Энергия. М., 1979. 104 с.

148133. Литвак В.И. Фотоэлектрические датчики в системах контроля, управления и регулирования. Наука. М., 1966. 410 с.

148134. Литвак В.И. Фотоэлектрические приборы и регуляторы в машиностроении. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва, 1962. 187 с.

148135. Литвак В. И. Электрические устройства автоматической аварийной защиты. Машиностроение. М., 1980. 207 с.

148136. Литвак И.И., Ломов Б.Ф., Соловейчик И.Е. Основы построения аппаратуры отображения в автоматизированных системах. Сов. радио. М., 1975. 352 с.

148137. Литвак Л. В. Рациональная компенсация реактивных нагрузок на промышленных предприятиях. Госэнергоиздат. М.-Л., 1963. 256 с.

148138. Литвак Л.В. Экономическое размещение статистических конденсаторов в электрических сетях промышленных предприятий. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. М., 1964. 30 с.

148139. Литвак Л.К. Современные меоды горячей штамповки. Профтехиздат. М., 1963. 196 с.

148140. Литвин А.М. Основы теплоэнергетики. Госэнергоиздат. М., 1958. 286 с.

148141. Литвин А.М. Теортетические основы теплотехники. Техн. термодинамика и теория теплопередачи. Госэнергоиздат. М., 1960. 343 с.

148142. Литвин А. М. Теортетические основы теплотехники. Техн. термодинамика и теория теплопередачи. Энергия. М., 1964. 368 с.

148143. Литвин А. М. Техническая термодинамика. Госэнергоиздат. М., 1963. 312 с.

148144. Литвин В. Г., Аладышев В. П., Винниченко А. И. Анализ производительности мультипрограммных ЭВМ. Финансы и статистика. М., 1984. 160 с.

148145. Литвин Ф.Л. Некруглые зубчатые колеса. Проектирование, теория зацепления и производство. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1956. 312 с.

148146. Литвин Ф.Л. Новые виды цилиндрических червячных передач. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1962. 103 с.

148147. Андриенко П.Д., Шило С.И., Каплиенко А.О., Немудрый И.Ю. Исследование переходных режимов при последовательном соединении сериесных электродвигателей постоянного тока. . , . С. 10-16.

148148. Литвин Ф. Л. Проектирование механизмов и деталей приборов. Машиностроение. Ленинград, 1973. 696 с.

148149. Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений. Физматгиз. М., 1960. 444 с.

148150. Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений. Наука. М., 1968. 584 с.

148151. Литвин-Седой М.З. Введение в механику управляемого полета. Высш. школа. М., 1962. 212 с.

148152. Литвин-Седой М.З. Гидравлический привод в системах автоматики. Машгиз. М., 1956. 312 с.

148153. Литвина И. И. Три пользы. Физкультура и спорт. М., 1989. 208 с.

148154. Литвиненко А.М. Электроприводы промышленных роботов с внешними магнитными системами. Изд-во Воронеж. ун-та. Воронеж, 1989. 157 с.

148155. Литвиненко В. В. Электрооборудование автомабилей ВАЗ. Патриот. М., 1990. 205 с.

148156. Литвиненко В.Г., Сприкут Д.Б. Гвардейцы пятилетки. Опыт работы бригады В.А.Орлова-старшего вальцовщика завода "Запорожсталь". Металлургия. М., 1975. 48 с.

148157. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по решению математических задач: Алгебра, тригонометрия. Просвещение. М., 1984. 288 с.

148158. Лучко А.Р., Попова Т.В. Имитационное моделирование электромагнитных процессов в магнитосвязанных электрических цепях. . , . С. 16-22.

148159. Вплив макроекономічної ситуації на ринок легкових автомобілів в Україні. Прогнози 2010-2017 рр.: Третя Всеукраїнська конференція УАМ "Автомаркетинг: партнерство і конкуренція на втомобільному ринку Ук. . , . С. 4-12.

148160. Тиховод С. М., Афанасьева И. О., Корнус Т. М. Метод компьютерного моделирования установившихся переодических электромагнитных процессов. . , . С. 23-28.

148161. Сафоненко А. Сервісне обслуговування у системі формування лояльності споживача. . , . С. 15-18.

148162. "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів", міжнародна наукова конференція [2008, Київ]. . , . С. 3-28

148163. Економіка України. Преса України. Київ, 2009. 96 c.

148164. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2009. 64 с.

148165. Зарубежный роман. ОАО""Московская газетная типография". М., 2009. 96 с.

148166. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. УкрІНТЕІ. К., 2009. 312 с.

148167. Історія. Філософія. Релігієзнавство. Антросвіт. Київ, .

148168. Історія. Філософія. Релігієзнавство.. "Антросвіт". К., 2009. 88 с.

148169. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2009. 70 с.

148170. Образотворче мистецтво. Національна спілка художників України. К., 2009. 152 с.

148171. Сокол А. Війна "цінників". Огляд автомобільного ринку України за лютий 2009 року. . , . С. 19-22.

148172. Литвинов А.С., Ротенберг Р.В., Фрумкин А.К. Шасси автомобиля. Конструкция и элементы расчета. Машгиз. М., 1963. 503 с.

148173. Литвиненко Д. А. Холоднокатаная нестареющая сталь. Металлургия. М., 1968. 168 с.

148174. Литвиненко Л.Н., Просвирнин С.Л. Спектральные операторы рассеяния в задачах дифракции волн на плоских экранах. Наук. думка. К., 1984. 240 с.

148175. Литвиненко Л.Н., Сальникова Л.П. Численное исследование электростатических полей в периодических структурах. Наук. думка. К., 1986. 160 с.

148176. Литвиненко О.Н., Сошников В.И. Колебательные системы из отрезков неоднородных линий. Сов. радио. М., 1972. 144 с.

148177. Литвиненко О.Н., Сошников В.И. Расчет формирующих линий. Гостехиздат УССР. К., 1962. 109 с.

148178. Литвиненко О. Н., Сошников В. И. Теория неоднородных линий и их применение в радиотехнике. Советское радио. М., 1964. 535 с.

148179. Литвиненко О.Н. Формирующе-трансформирующие цепи. Сов. радио. М., 1974. 192 с.

148180. Литвиненко П. А. Подготовка кочегаров промышленных и отопительных котельных, работающих на газовом топливе. Профтехиздат. М., 1961. 200 с.

148181. Литвинец Э.Н. Низание и ручное вышивание. Полымя. Минск, 1991. 107 с.

148182. Орловский И.А., Голянчук Ю.В. Расчет на рекуррентных нейронных сетях математических моделей асинхронного двигателя при питании от автономного инвертора напряжения. . , . С. 28-39.

148183. Литвинов А. П. Основы автоматики. Машиностроение. М., 1967. 272 с.

148184. Литвинов А. С. Управляемость и устойчивость автомобиля. Машиностроение. М., 1971. 416 с.

148185. Литвинов В. А., Крамаренко В. В. Контроль достоверности и восстановление информации в человеко-машинных системах. Техніка. К., 1986. 199 с.

148186. Литвинов В. В. Математическое обеспечение проектирования вычислительных систем и сетей. Техніка. Киев, 1982. 176 с.

148187. Волков А. В., Антонов Н. Л. Усовершенствованное оптимальное по быстродействию векторное регулирование статорного тока асинхронного двигателя, питаемого от автономного ивертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией. . , . С. 43-52.

148188. Литвинов В. В., Марьянович Т. П. Методы построения имитационных систем. Наукова думка. К., 1991. 120 с.

148189. Литвинов В.Г. Оптимизация в эллиптических граничных задачах с приложениями к механике. Наука. М., 1987. 366 с.

148190. Литвинов В.К., Ясько О.И. Электродуговые, топливно-дуговые нагреватели газа и электрогазовые горелки. УПИ. Свердловск, 1982. 84 с.

148191. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2009.

148192. Державний комітет статитстики України Економіка України за січень-березень 2009 року: [ статистичні матеріали]. . , . С. 7.

148193. Литвинов В.Н., Локкова Т.Г., Сальникова Е.В. Перспективы применения электроники на тракторах и сельхозмашинах. ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш. М., 1988. 60 с.

148194. Шаповалов А. Національний банк України діяв і діятиме адекватно загальноекономічній ситуації: [Антикризова політика НБУ]. . , . С. 3-7.

148195. Скрипник А., Марченко С. Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту України в умовах фінансової кризи. . , . С. 10-19.

148196. Свобода Алла Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності. . , . С. 29-33

148197. Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. Высш. школа. М., 1980. 128 с.

148198. Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. Высш. школа. М., 1991. 143 с.

148199. Литвинов В.Н., Михин Н.М., Мышкин Н.К. Физико-химическая механика избирательного переноса при трении. Наука. М., 1979. 187 с.

148200. Прикладні проблеми механіки і математики. НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. Львів, 2008. 211 с.

148201. Литвинов В. С. Оптимизация источников света массового применения. Энергоатомиздат. М., 1990. 208 с.

148202. Литвинов В. С., Каракишев С. Д., Овчинников В. В. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов. Металлургия. Москва, 1982. 143 с.

148203. Українська жіноча проза. Прапор. Х., 2007. 640 с.

148204. Литвинов О. О., Ляшенко В. А. Строительные работы для студенческих строительных отрядов. Вища школа. К., 1986. 263 с.

148205. Литвинова Е.И. Металл для эмалирования. Металлургия. М., 1987. 279 с.

148206. Воскобойнікова-Гузєва Олена Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі. . , . С. 33-36

148207. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Наукова думка. К., 2008. 109 с.

148208. Українська мала проза ХХ століття. Факт. К., 2007. 1512 с.

148209. Драч І.Ф. Берло. Грамота. К., 2007. 912 с.

148210. Литвинова Л.И., Рыженко Г.М. Как надо отдыхать. Здоровья. К., 1983. 40 с.

148211. Литвинова Т.А., Новоселов В.Т., Демьянова Р.П. Пользуетесь ли вы ремнями безопасности?. Транспорт. М., 1983. 48 с.

148212. Польський літературний вітраж. Маяк. Одеса, 2007. 168 с.

148213. Литвинова Т. И., Пирожкова В. П., Петров А. К. Петрография неметаллических включений. Металлургия. М., 1972. 184 с.

148214. Литвинский И.Е., Прохоренко В.А., Смирнов А.Н. Обеспечение безотказности микроэлектронной радиоаппаратуры на этапе производства. Беларусь. Минск, 1989. 189 с.

148215. Литвинчук Г. С. Краевые задачи и сингулярные интегральные уравнения со сдвигом. Наука. М., 1977. 448 с.

148216. Василевский П.Ф., Гуляев Б.Б., Иванов Д.П. Литейная техника. Машгиз. М., 1958. 212 с.

148217. Литейное оборудование, производимое и намечаемое к производству странами НРБ, ВР, ГДР, Румынией, СССР, ЧОФР в 1991-1995гг.. ВНИИТЭМР. Москва, 1990. 56 с.

148218. Литейное производство. Машгиз. Свердловск ; Москва, 1947. 54 с. : ил., табл., черт.

148219. Литейное производство. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 128 с., 4 л. ил. : ил., табл.,

148220. Литейное производство. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1950. 176 с. : ил., табл., черт.

148221. Паус Ирина Трансформация системы "читатель-библиотека" в информационную эпоху. . , . С. 37-40

148222. Силков Сергей Имплементация менеджмента знаний в библиотечно-информационную сферу. . , . С. 41-46

148223. Литейное производство. Цинтиам. М., 1962. 120 с.

148224. Литейное производство. УкрНИИНТИ. АН УССР, Ин-т проблем литья. К., 1969. 144 с.

148225. Литейное производство. ЦНИИТМАШ. М., 1959. 82 с.

148226. Савченко В.В. Золото і кров Сінопа. Зоря. Дніпропетровськ, 2007. 448 с.

148227. Литейное производство. ЦБНТИ. М., 1959. 36 с.

148228. Литейное производство. ЦБНТИ. М., 1959. 68 с.

148229. Медведєва Валентина Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності. . , . С. 47-50

148230. Сковорода Г.С. Вибрані твори. Прапор. Х., 2007. 384 с.

148231. Овсянникова Л.Б. Поряд з характерником. Зоря. Дніпропетровськ, 2007. 512 с.

148232. Литейное производство. Центр. ин-т науч.-техн. информации машиностроения. М., 1959. 190 с.

148233. Литейное производство. ЦБНТИ. М., 1959. 54 с.

148234. Литейное производство. ЦБНТИ. М., 1959. 78 с.

148235. Литейное производство. ЦИНТИмашиностроения. М., 1959. 66 с.

148236. Литейное производство. Машгиз. М., 1960. 252 с.

148237. Литейное производство. Гос. Н-Т.И.Маш.Лит. М., 1951. 167 с.

148238. Балакина Л.Н., Иванова З.М., Крупицкий Б.А. Литейное производство. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Ленинград, 1962. 314 с.

148239. Литейное производство в автомобилестроении. Моск.автомах. ин-т. М., 1980. 208 с.

148240. Шестопал В.М., Шумихин В.С., Бурман П.Н. Литейное производство за рубежом. Наук. думка. К., 1983. 264 с.

148241. Литейное производство и обработка металлов давлением. Краснояр. ин-т цветных металлов им. М.И.Калинина. Красноярск, 1968. 156 с.

148242. Литейное производство и термическая обработка. Зап.-Сиб. кн.изд-во. Омск, 1964. 199 с.

148243. Литейное производство, металловедение и обработка металлов давлением. Краснояр. кн. изд.. Красноярск, 1970. 172 с.

148244. Литейное производство, обработка металлов давлением и металловедение. Краснояр. кн. изд.. Красноярск, 1972. 167 с.

148245. Раттер М. Помощь трудным детям. Прогресс. М., 1987. 424 с.

148246. Литейное производство, металловедение и обработка металлов давлением. Краснояр. кн. изд.. Красноярск, 1972. 160 с.

148247. Бухгалтерский учет и аудит. Екаунтинг. К., 2009. 56 с.

148248. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов: комплексная психологическая коррекция. МГУ. М., 1988. 200 с.

148249. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 211 с.

148250. Литейные алюминиевые сплавы. Оборонгиз. М., 1961. 203 с.

148251. Лакедемонский А.В., Кваша Ф.С., Медведев Я.И. Литейные дефекты и способы их устранения. Машиностроение. М., 1972. 151 с.

148252. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 239 с.

148253. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2009. 56 с.

148254. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2008. 267 с.

148255. Литейные заливочные машины. НИИМАШ. М., 1968. 68 с.

148256. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2009. 40 с.

148257. Китов А. И. Экономическая психология. Экономика. М., 1987. 303 с.

148258. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 57 с.

148259. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2009. 143 с.

148260. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 116 с.

148262. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 31 с.

148263. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 16 с.

148264. Новости турбизнеса. ТОВ "Поліактив". К., 2009. 52 с.

148265. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 79 с.

148266. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 19 с.

148267. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 64 с.

148268. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 53 с.

148269. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 66 с.

148270. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1967. 12 с.

148271. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2008. 191 с.

148272. Литейные машины. НИИМАШ. М., 1970. 52 с.

148273. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1970. 280 с.

148274. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1970. 183 с.

148275. Бейліс Л. Бібліотека як складова соціально-комунікативної системи. . , . С. 6-8

148276. Литейные машины. НИИМАШ. Москва, 1976-1977. 84 с.

148277. Литейное производство в словах и рисунках. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

148278. Розколупа Н. Актуальні питання правового регулювання оплати праці бібліотечних фахівців. . , . С. 9-11

148279. Запоріжжя туристичне. Тандем. Запоріжжя, 2008. 60 с.

148280. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

148281. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2008 рік : Рішення Запорізької міської ради № 6 від 16.04.2009. . , . С. 2-3.

148282. Сотрудничество Delcam plc с университетами России и Украины (10-й сборник отчетов). [б. и.]. [Б. м.], 2008. 228 с.

148283. Грущинська Н. М. Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси. . , . С. 3-8.

148284. Сунцова О. О. Методологічні та теоретичні засади фінансової науки: ретроспективний аналіз : [економічна теорія та історія економічної думки]. . , . С. 9-16.

148285. Пасічна О. Ю. Структурний підхід формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації. . , . С. 17-27.

148286. Кушнір І. М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти. . , . С. 28-35.

148287. Ерохов И.В. Исследования начал теории электрических цепей. Классический приватный университет. Запорожье, 2009. 98 с.

148288. Смерічевська С. В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі. . , . С. 36-44.

148289. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1970 году. М-во станкостроит. про-сти. Москва, 1970. 50 с.

148290. Егерев В.К., Зайцев В.В., Кордемский Б.А., Маслова Т.Н., Орловская И.Ф. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. ОНИКС 21 век: Мир и Образование. М., 2004. 608 с.

148291. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1971 году. НИИМАШ. Москва, 1971. 56 с.

148292. Харламова Г. О. Індикатори інвестиційної привабливості України. . , . С. 45-46.

148293. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1972 году. НИИМАШ. Москва, 1972. 56 с.

148294. Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії. Просвіта. Запоріжжя, 2003. 247 с.

148295. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1973-1974гг.. НИИМАШ. Москва, 1973. 50 с.

148296. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1974-1975гг.. НИИМАШ. Москва, 1974. 19 с.

148297. Шапуров О. О. Стан і тенденції розвитку машинобудування : [машинобудівна промисловість України]. . , . С. 57-63.

148298. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1975-1976гг.. НИИМАШ. Москва, 1975. 72 с.

148299. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1976-1977гг.. НИИМАШ. Москва, 1976. 72 с.

148300. Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії. Просвіта. Запоріжжя, 2001. 339 с.

148301. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1979-1980гг.. НИИМАШ. Москва, 1979. 59 с.

148302. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1980-1981гг.. НИИМАШ. Москва, 1980. 58 с.

148303. Аніщенко В. О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень. . , . С. 64-72.

148304. Литейные машины, выпускаемые предприятиями министерства станкостроительной и инструментальной промышленности в 1981-1982гг.. НИИМАШ. Москва, 1981. 56 с.

148305. Богашев В.Д., Волосатов И.А., Гительман Л.Ш. Литейные машины и оборудование в капиталистических странах. Центр. ин-т науч.-техн. информации по автоматизации и машиностроению. М., 1963. 331 с.

148306. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. Тарту, 1958. 22-92 с.

148307. Довгий С.О., Копійка О.В., Черепін Ю.Т. Засади регіональної інформатизації. Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ: ВПЦ "Тираж". К., 2004. 304 с.

148308. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. Тарту, 1958. 124-148 с.

148309. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. , 1959. 31 с.

148310. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. , 1959. 83 с.

148311. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. , 1959. 25 с.

148312. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. , 1959. 41 с.

148313. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. Москва, 1959. 25 с.

148314. Богородченко Г. С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств. . , . С. 73-78.

148315. Литейные машины и приборы. ЦБТИ. , 1959. 11 с.

148316. Литейные машины и приборы. Госпланиздат. М., 1959. 36 с.

148317. Литейные свойства жаропрочных сплавов. Металлургиздат. М., 1963. 228 с.

148318. Гольцев Д. Г. Сутність та маркетинговий підхід до поняття "якість" у системі управління якістю. . , . С. 79-87.

148319. Литейные свойства металлов и сплавов. Наука. М., 1967. 268 с.

148320. Литейные свойства сплавов. Наукова думка. Киев, 1968. 262 с.

148321. Захаркіна Л. С. Збалансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в процесі стратегічного планування. . , . С. 88-95.

148322. Литейные свойства сплавов. Наукова думка. Киев, 1968. 192 с.

148323. Литейные свойства сплавов. Кристаллизационные процессы в сплавах и отливках. Изд-во ИПЛ. Киев, 1972. 322 с.

148324. Кулик В. А., Косарєв О. Й., Полянська Н. О. Економічна концепція концесії аеропорту. . , . С. 96-104.

148325. Політанська О. Л. Вплив технологічності інноваційної продукції машино- та приладобудування на економічну ефективність ії виробництва. . , . С. 105-112.

148326. Бєлов О.Ф., Шаповалов Г.І. Український тризуб. Дике Поле. К.; Запорожье, 2008. 264 с.

148327. Байкина А. И., Лебедев К. П., Степанов Ю. Н., Шеметев Г. Ф. Литейные силумины с повышенным содержанием железа. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 25 с.

148328. Бречко А. А., Атливаник Л. Г., Поляков Ю. Г. Литейные системы и их моделирование. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1975. 248 с.

148329. Литейные сплавы. АН УССР. Ин-т проблем литья. Киев, 1973. 255 с.

148330. Могильников В. С., Олейников А. М. Теория, технология и режимы работы асинхронных двигателей с двухслойным ротором. СНТУ. Севастополь, 2008. 350 с.

148331. Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л. Экономический анализ. ИНФРА-М. М., 2007. 222 с.

148332. Литейный завод фирмы "Фиат" в Кресчентино (Оборудование и технология производства). [б. и.]. [Б. м.], Б.г.. 27 л.

148333. Литий. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 331 с.

148334. Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости. Просвіта. Запоріжжя, 2002. 179 с.

148335. Мочерний С. В., Устенко О. А. Основи економічної теорії. Академія. Київ, 2006. 504 с.

148336. Литий. Изд-во иностранной литературы. М., 1954. 105 с.

148337. Литий, его химия и технология. Атомиздат. М., 1960. 199 с.

148338. Литиков И. П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. Энергоатомиздат. М., 1990. 157 с.

148339. Тылевич И.М., Немцева А.Я. Руководство по медицинской психологии. Медицина. Ленинград, 1980. 224 с.

148340. Довгий С. О., Шестопалов В. М., Коржнев М. М., Трофимчук О. М., Яковлєв Є. О. Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення. Наукова думка. Київ, 2007. 327 с.

148341. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. Видавнича група BHV. К., 2007. 368 с.

148342. Литиков И. П. Линейные системы кольцевого тестирования. Ин-т проблем управления. М., 1986. 36 с.

148343. Романко О. П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. . , . С. 113-125.

148344. Шаманська О. І. Розвиток підприємств лікеро-горілчаної промисловості України. . , . С. 126-130.

148345. Литинецкий И.Б. М.В.Ломоносов и экспериментальная техника. (К 250-летию со дня рождения. 1711-1961). Гостехиздат УССР. Киев, 1961. 213 с.

148346. Литинецкий И. Б. М.В.Ломоносов-основоположник отечественного приборостроения. Гостехиздат. М., 1952. 159 с.

148347. Литинский С.А. Автоматизация вождения самоходных машин (автоводители). Энергия. М., 1966. 144 с.

148348. Третяк В. В., Дронова Н. В. Регіональна інноваційна система як основний об'єкт формування інноваційної політики. . , . С. 131-137.

148349. Литинский С.А. Повышение безопасности движения автомобилей (заметки эксперта о дорожно-транспортных проишествиях). Знание. М., 1983. 64 с.

148350. Литкенс И. В., Пуго В. И. Колебательные свойства электрических систем. Энергоатомиздат. М., 1988. 216 с.

148351. Литлвуд Д. Математическая смесь. Физматгиз. М., 1962. 151 с.

148352. Палеха Ю.І. Організаційна техніка. Ліра-К. К., 2008. 193 с.

148353. Литлвуд Дж.И. Математическая смесь. Наука. М., 1973. 143 с.

148354. Литлвуд Дж.И. Математическая смесь. Наука. М., 1990. 140 с.

148355. Литовко С.Ф. Анализ выполнения техпромфинплана предприятия. Финансы. М., 1967. 190 с.

148356. Литовский Е. Я., Пучкелевич Н. А. Теплофизические свойства огнеупоров. Металлургия. М., 1982. 151 с.

148357. Барна П. В. Визначення необхідності проведення еколого-економічної реструктуризації промислових підприємств України. . , . С. 138-143.

148358. Литовченко В.Г., Дмитрук Н.Л. Диэлектрические покрытия на полупроводниковых соединениях А3В5. ЦНИИ"Электроника". М., 1977. 37 с.

148359. Литовченко В. Г., Горбань А. П. Основы физики микроэлектронных систем металл-диэлектрик-полупроводник. Наукова думка. Киев, 1978. 315 с.

148360. Литовченко В.Г. Основы физики полупроводниковых слоистых систем. Наук. думка. Киев, 1980. 282 с.

148361. Литовченко В.Г., Попов В.Г. Физика поверхности и микроэлектроника. Знание. М., 1990. 61 с.

148362. Литовченко Н.В., Диомидов Б.Б., Курдюмова В.А. Калибровка валков сортовых станов. Металлургиздат. М., 1963. 638 с.

148363. Литовченко Н.В., Диомидов Б.Б. Повышение производительности прокатных станов. Металлургиздат. М., 1958. 178 с.

148364. Литовченко Н.В. Применение высоких обжитий на блумингах. Металлургиздат. М., 1956. 68 с.

148365. Литовченко Н.В., Бахтинов Б.П. Прокатка периодических профилей арматурной стали. Металлургиздат. М., 1955. 46 с.

148366. Еникеева Д. М. Культурология. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 285 с.

148368. Литой материал для постоянных магнитов, содержащий РЗЭ, СО, СИ. Б.и.. Запорожье, 1975. 18 л.

148369. Литцман В. Великаны и карлики в мире чисел. Физматгиз. М., 1959. 66 с.

148370. Мілясевич Ірина Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення. . , . С.13-19

148371. Литцман В. Веселое и занимательное о числах и фигурах. Занимательная математика всякого рода, о числах, о геометрических формах. Физматгиз. М., 1963. 264 с.

148372. Фрейд З. Введение в психоанализ. Наука. М., 1991. 454 с.

148373. Литцман В. Где ошибка?. Физматгиз. М., 1962. 192 с.

148374. Литцман В. Теорема Пифагора. Физматгиз. М., 1960. 114 с.

148375. Ковалев А.П., Кушель А.А., Королев И.В., Фадеев П.В. Практика оценки стоимости машин и оборудования. Финансы и статистика. М., 2007. 272 с.

148376. Фрейд З. Введение в психоанализ. Наука. М., 1989. 455 с.

148377. Литые аустенитные маргонцовистые стали. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

148378. Мар'їна Олена Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних системах. . , . С. 20-23

148379. Левчук Л. Т. Психоанализ : от бессознательного к "усталости от сознания". Вища шк.. К., 1989. 183 с.

148380. Литые износостойкие материалы. Наук. думка. К., 1969. 144 с.

148381. Литые износостойкие материалы. Ин-т проблем литья АН УССР. Киев, 1972. 176 с.

148382. Литые износостойкие материалы. Ин-т проблем литья АН УССР. Киев, 1975. 151 с.

148383. Демченко Н. В. Актуалізація складової в системі суспільного відтворення. . , . С. 144-149.

148384. Литые износостойкие материалы. Ин-т проблем литья АН УССР. Киев, 1978. 142 с.

148385. Литье биметаллических изделий. Ин-т проблем литья. Киев, 1976. 122 с.

148386. Бураков С.Л., Вейник А.И., Дубинин Н.П. Литье в кокиль. Машиностроение. М., 1980. 415 с.

148387. Коляда В.А., Жаботинский Н.П., Солнцев Л.А., Яковлев Ф.И. Литье деталей повышенной прочности. Прапор. Харьков, 1980. 70 с.

148388. Литье и кристаллизация магниевых и алюминиевых сплавов под давлением. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1980. 143 с.

148389. Литье и обработка сплавов черных и цветных металлов. Краснояр. ин-т цвет. металлов им. М.И.Калинина. Красноярск, 1965. 210 с.

148390. Литье из чугунов со специальными свойствами. ИПЛ. К., 1987. 100 с.

148391. Шкленник Я.И., Баранов А.В., Иванов В.Н. Литье по выплавляемым моделям. Машгиз. М., 1961. 455 с.

148392. Литье по выплавляемым моделям в мелкосерийном производстве. НИИМаш. М., 1966. 120 с.

148393. Литье по выплавляемым моделям в приборостроении. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1973. 29 с.

148394. Литье по газифицируемым моделям. АН УССР Ин-т проблем литья. К., 1975. 192 с.

148395. Степанов Ю. А., Гришин Д. С., Кирпиченков В. П. Литье по газифицируемым моделям. Машиностроение. М., 1976. 224 с.

148396. Литье по газифицируемым моделям. АН УССР Ин-т проблем литья. К., 1979. 167 с.

148397. Белопухов А.К., Винберг Л.И., Дудин А.А. Литье под давлением. Машгиз. М., 1962. 399 с.

148398. Наумов В.Ф., Наумова Г.З., Кононов Н.А., Иванов В.К. Литье под давлением. Химия, Ленингр. отд-ние. М., 1973. 79 с.

148399. А. К. Белопухов, М. Б. Беккер, М. Л. Заславский, Ю. Ф. Игнатенко и др. Литье под давлением. Машиностроение. М., 1975. 400 с.

148400. Хитерер М. Я., Овчинников И. Е. Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения. КОРОНА принт. СПб., 2004. 368 с.

148401. Белопухова А.К., Родионов Е.М., Заславский М.Л. Литье под давлением. Проблемы подпрессовки. Машиностроение. М., 1971. 168 с.

148402. Литье под низким давлением медных сплавов. М-во станкостроит. и инструм. пром-сти СССР. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1966. 61 с.

148403. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно ( за січень 2009 року). . , . С. 20-21.

148404. Міщенко С. Проблеми реалізації монетарної політики в умовах структурних дисбалансів (на прикладі Ісландії). . , . С. 22-26.

148405. Литье под регулируемым давлением. ИПЛ. Киев, 1980. 176 с.

148406. Сербиновский Б. Ю., Напхоненко Н. В., Колоскова Л. И., Напхоненко А. А. Экономика автосервиса. Создание автосервисного участка на базе действующего предприятия. МарТ. Москва, 2006. 432 с.

148407. Литье повышенной точности. Машгиз. М., 1958. 196 с.

148408. Герасимова О., Денисов В. Спеціалізований підхід для оцінок економічної ефективності основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку. . , . С. 28-36.

148409. Бычков Ю. А., Горбунов О. И., Завьялов А. Е., Золотницкий В. М., Иншаков Ю. М. Теоретические основы электротехники. Справочник по теории электрических цепей. Питер. СПб., 2008. 349 с.

148410. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

148411. Легендарный директор индустриального гиганта: [Почетный житель Запорожья - Сацкий В.А.]. . , . С. 11.

148412. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Дискретная математика. ИНФРА-М: НГТУ. М.; Новосибирск, 2007. 256 с.

148413. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

148414. Кононенко В. В., Мишкович В. И., Муханов В. В., Планидин В. Ф., Чеголин П. М. Практикум по электротехнике и электронике [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 384 с.

148415. Медвідь С. Обласний бюджет за 2008 рік: [Аналіз бюджету]. . , . С. 2.

148416. Підсумки роботи НСМЕП у 2008 році :[Національна система масових електронних платежів]. . , . С. 37-40.

148417. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2009.

148418. Литье с применением давления. АН Украины. Ин-т проблем литья. К., 1991. 160 с.

148419. Литье с применением инокуляторов. ИПЛ. Киев, 1981. 219 с.

148420. Ринок державних цінних паперів України і січні 2009 року. . , . С. 40-41.

148421. Інформація про виконання бюджету Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2008 рік: [Бюджет фонду. Показники виконання бюджету. Статистика]. . , . С. 3.

148422. Григорьян С. Г. Конструирование электронных устройств систем автоматизации и вычислительной техники. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 303 с.

148423. Транскордонні перекази у 2008 році: Аналітичні дані щодо обсягів транскордонних переказів, здійснених впродовж 2008 року з використанням міжнародних систем переказів коштів між фізичними особами. . , . С. 42-46

148424. Литье с шаровидным графитом. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

148425. Копитько І. Гірка пам'ять: [Твори українських письменників про голодомор]. . , . С. 32-34.

148426. Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2009 року. . , . С 48.

148427. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2009 року. . , . С. 49.

148428. Степанов Ю.А., Гини Э.Ч., Соколов Е.А. Литье тонкостенных конструкций. Машиностроение. М., 1966. 255 с.

148430. Структура активів банків України за станом на 01.01.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 50-55.

148431. Литье, экструзия и склеивание пластмасс. Госинти. М., 1969. 42 с.

148432. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 56-59.

148433. Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. НПБ України. К., 2005. 72 с.

148434. Литюк В.И. Автоматизированное проектирование цифровых фильтров на базе микропроцессорной техники. ТРТИ. Таганрог, 1987. 82 с.

148435. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 60-65

148436. Фінансові результари діяльності банків України за станом на 01.01.2009 р. (у розрізі банків). . , . С. 66-71.

148437. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 205 с.

148438. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 171 с.

148439. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2009. 200 с.

148440. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2009. 96 с.

148441. Практика управління. ТзОВ "Практика управління". Львів, 2009. 64 с.

148442. Практична психологія та соціальна робота. Компанія "СОЦИС-ПРЕС". К., 2009. 80 с.

148443. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2009. 72 с.

148444. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2009. 272 с.

148445. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2009. 107 с.

148446. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2009. 115 с.

148447. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2009. 68 с.

148448. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2009. 36 с.

148449. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2009. 36 с.

148450. Стрішенець Надія Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології. . , . С.23-27

148451. Лифанов В. Ф. Прокатка трансформаторной стали. Металлургия. М., 1975. 200 с.

148452. Пєтков С.В. Україна багатонаціональна. КНТ. К., 2008. 156 с.

148453. Лифшиц А. Г. Себестоимость стали и пути ее снижения. Металлургия. М., 1985. 64 с.

148454. Лифшиц А. Л. Деловые игры в управлении. Лениздат. Ленинград, 1989. 172 с.

148455. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи електроенергетики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 34 с.

148456. Ткаченко А.А. Короткий курс економічної теорії. Дике Поле. Запоріжжя, 2000. 584 с.

148457. Лифшиц А.Л., Мальц Э.А. Статистическое моделирование систем массового обслуживания. Сов. радио. М., 1978. 247 с.

148458. Лифшиц В.Г. Электронная спектроскопия и атомные процессы на поверхности кремния. Наука. М., 1985. 200 с.

148459. Лифшиц В.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. Наука. М., 1979. 528 с.

148460. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.И. Электронная теория металлов. Наука. М., 1971. 415 с.

148461. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Корпоративні системи управління підприємством". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 58 с.

148462. Илья Михайлович Лифшиц 1917-1982. Наука. М., 1989. 70 с.

148463. Лифшиц Л.Л. Техника подводной добычи полезных ископаемых. Знание. М., 1971. 30 с.

148464. Лифшиц М. А. Огнеупоры в черной металлургии. Металлургиздат. М., 1960. 267 с.

148465. Лифшиц Н.И. Склады штучных грузов за рубежом. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 66 с.

148466. Лифшиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок. Энергия. М., 1976. 288 с.

148467. Лифшиц С. И. Мартеновское производство стали. Металлургиздат. Харьков, 1953. 210 с.

148468. Лифшиц С. И., Жигулин Б. И., Рубинский П. С. Производство кислородно-конверторной стали. Металлургия. М., 1965. 96 с.

148469. Кійко В.В. Товарознавча оцінка молока, обробленого високим тиском. Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі. Донецьк, 2009. 21 с.

148470. Будылин А.М. Вариационное исчисление [Електронна книга]. . , 2001. 197 c.

148472. Подольська Є. А., Подольська Т. В. Філософія: 100 питань - 100 відповідей. ІНКОС. Київ, 2008. 352 с.

148473. Борщовецька В.Д. Англійська мова. Центр учбової літератури. К., 2008. 154 с.

148474. Зейгарник Б.В. Основы патопсихологии. Изд-во ун-та. М., 1973. 152 с.

148475. Сак О. Приватні зібрання у фондах Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара. . , . С. 17-19

148476. Лифшиц С. И. Производство стали в конвертерах. Металлургиздат. М., 1960. 262 с.

148477. Лиханский В.С., Гринавцев В.Н. Технология производства фасонных профилей с применением кассет. Металлургия. М., 1986. 232 с.

148478. Бородіна Г. Роль бібліотек навчальних закладів у розвитку культури півдня України (ІІ пол. ХІХ ст.). . , . С. 19-21

148479. Лихарев В. А. Цифровые методы и устройства в радиолокации. Сов. радио. М., 1973. 456 с.

148480. Історія бібліотечної справи на Запоріжжі. Поліграф. Запоріжжя, 2002. 46 с.

148481. Лихарев К.К. Введение в динамику джозефсоновских переходов. Наука. М., 1985. 320 с.

148482. Лихарев К. К., Сухова Н. А. Сборник задач по курсу "Сопротивление материалов". Машиностроение. М., 1980. 224 с.

148483. Кондратюк С.Ю., Муляр О.Д., Рибак Т.М., Журавель С.В., Трухній Л.М. Англійська мова. Центр учбової літератури. К., 2008. 136 с.

148484. Лихарев К. К., Ульрих Б. Т. Системы с джофсоновскими контактами. Изд-во МГУ. М., 1978. 446 с.

148485. Лихачев В.А., Хайров Р.Ю. Введение в теорию дисклинаций. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1975. 183 с.

148486. Лихачев В.А., Волков А.Е., Шудегов В.Е. Континуальная теория дефектов. Изд-во ун-та. Ленинград, 1986. 225 с.

148487. Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1987. 216 с.

148488. Лихачев В. С. Испытания тракторов. Научтехиздат. М., 1955. 318 с.

148489. Лихачев В.Я., Васин А.С., Гликман Б.Ф. Техническая диагностика пневмогидравлических систем ЖРД. Машиностроение. М., 1983. 207 с.

148490. Лихачев Л.Н. Кинеперспектива. Высш. школа. М., 1975. 248 с.

148491. Громыко Г. Л. Теория статистики. Практикум. ИНФРА-М. Москва, 2008. 240 с.

148492. Лихачев М. Т. Организация делопроизводства в научных учреждениях. Экономика. Москва, 1986. 62 с.

148493. Лихачев С.С. Профессия-водитель. Знание. М., 1984. 64 с.

148494. Шевчук Д. А. Рекламное дело [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 192 с.

148495. Краща бібліотека Америки 2007 року. . , . С. 27-30

148496. Лихачев Ф. А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. Энергия. М., 1971. 152 с.

148497. Лихачев Ю.И., Пупко В.Я., Попов В.В. Методы расчета на прочность тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Энергоатомиздат. М., 1982. 87 с.

148498. Лихачевский Д. И. Технология машиностроения. Владимирский политехн. ин-т. Владимир, 1973. 92 с.

148499. Лихнерович А. Теория связностей в целом и группы голономий. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 216 с.

148500. Лихнов П.П. Динамика системы цилиндр-оболочка. Машиностроение. М., 1988. 152 с.

148501. Лиховецкий Б.П. Плоские микромодули. Сов. радио. М., 1972. 200 с.

148502. Лихолетов И. И., Мацкевич И. П. Руководство к решению задач по высшей математике с основами математической статистики и теории вероятностей. Высш. школа. Минск, 1966. 429 с.

148503. Лихолетов И. И., Мацкевич И. П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Вышэйшая школа. Минск, 1969. 454 с.

148504. Религии мира. Питер. СПб., 2009. 400 с.

148505. Лихтенхельдт В. Синтез механизмов. Наука. М., 1964. 227 с.

148506. Лихтенштейн В.М. Экономика подготовки производства новой техники. Наука. М., 1989. 158 с.

148507. Лихтенштейн Л. Фигуры равновесия вращающейся жидкости. Наука. М., 1965. 252 с.

148508. Близняков А.В., Кораблев В.М. Анализ установившегося теплового режима токоведущего контура избирателя устройства регулирования напряжения трансформатора. . , . С. 53-57.

148509. Лихтман В.И. Влияние поверхностно-активной среды на процессы деформации металлов. Изд. Ак. наук СССР. М., 1954. 206 с.

148510. Заворотній Р. І. Придбання у борг як ефективний метод залучення капіталу в будівельну діяльність. . , . С. 150-155.

148511. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2009. 68 с.

148512. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2009. 73 c.

148513. Карковська В. Я. Залучення заощаджень в інвестиційний процес економіки України. . , . С. 156-162.

148514. Савченко Т. Г., Пожар О. М. Застосування трансфертного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку. . , . С. 163-174.

148515. Васильев А. А., Крючков И. П., Наяшкова Е. Ф., Околович М. Н. Электрическая часть станций и подстанций. Энергоатомиздат. М., 1990. 576 с.

148516. Сіташ Т. Д. Фінансування установ охорони здоров'я. . , . С. 175-180.

148517. Волков А.В., Скалько Ю.С. Идентификация активных сопротивлений частотно-регулируемого асинхронного электродвигателя при их температурном дрейфе. . , . С. 58-67.

148518. Шелест В. В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства. . , . С. 181-189.

148519. Лихтман В.И. Влияние среды на прочность металлов. Знание. М., 1953. 39 с.

148520. Лихтман В.И. Жизнь и смерть металлов. Знание. М., 1962. 32 с.

148521. Лихтман В.И., Щукин Е.Д., Ребиндер П.А. Физико-химическая механика металлов. Адсорбционные явления в процессах деформации и разрушения металлов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 303 с.

148522. Лихтциндер Б.Я. Внутрисхемное диагностирование узлов радиоэлектронной аппаратуры. Тэхника. Киев, 1989. 167 с.

148523. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

148524. Todd Arbogast, Jerry Bona Methods of Applied Mathematics. . , . 265 с.

148525. Бузак Н. І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій. . , . С. 185-189.

148526. МАУП - 20 лет стабильного развития и общественного признания. . , . С. 39.

148527. Лихтциндер М. Я. Обобщенные машинные методы расчета нелинейных автоматических систем. Фан. Ташкент, 1982. 120 с.

148528. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2009.

148529. Atish Bagchi, Charles Wells Varieties of Mathematical Prose. . , . 22 c.

148530. Лихтциндер М. Я. Экспоненциальные моделирующие устройства в информационно-измерительных системах. Энергия. М., 1971. 87 с.

148531. ЗНУ вошел в двадцатку лучших вузов Украины. . , . С. 14.

148532. Естественное и искусственное освещение. Минстрой Украины. Київ, 2006. 78 с.

148533. Некоторые задачи диференциальной и топологической диагностики. . , . 316 с.

148534. Лихциер Г.М., Маслов А.Р. Применение специальной инструментальной оснастики для повышения эффективности ГПМ. ВНИИТЭМР. М., 1987. 50 с.

148535. Pravin Varaiya Lecture Notes on Optimization. . , . 140 с.

148536. Лич Д.У. Классическая механика. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 173 с.

148537. Фурсиков А.В., Тихомиров В.М. Существование решений экстремальных задач. . , .

148538. Лич П. Младенец и ребенок. Педагогика. М., 1985. 288 с.

148539. Лишевский В. Мир иного измерения. Знание. М., 1966. 80 с.

148540. Advanced Engineering Mathematics muya. . , . 348 с.

148541. Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков. 1893-1954. Наука. М., 1983. 151 с.

148542. Лишевский В. П. Популярная механика. Наука. М., 1979. 104 с.

148543. Лишевский В. П. Рассказы об ученых. Наука. М., 1986. 168 с.

148544. Лишин Л.Г. Магнитная запись цветных изображений. Энергия. М., 1979. 117 с.

148545. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

148546. Лищенко А.И., Лесник В.А. Асинхронные машины с массивным ферромагнитным ротором. Наук. думка. К., 1984. 168 с.

148547. Соколовський І. Вивчення задоволенності споживачів: Важливість і специфіка застосування в автомобільній сфері. . , . С. 23-27.

148548. Ювас И. Дом Лещинского: [История. Известные жильцы дома]. . , . С. 41-42.

148549. Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні - 2008: Експертна оцінка та аналіз УАМ: [Українська асоціація маркетингу]. . , . С. 31-35.

148550. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2009.

148551. Матвійчук-Соскіна Н. Тенденції та шляхи розвитку мобільного маркетингу як інновації. . , . С. 37-41.

148552. Лищенко А. И. Бесконтактные синхронные машины с автоматическим регулированием возбуждения. Наук. думка. Киев, 1980. 223 с.

148553. Лищенко А.И. Синхронные двигатели с автоматическим регулированием возбуждения. Техніка. К., 1969. 192 с.

148554. Лищинский Л.Ю. Структурный и параметрический синтез гибких производственных систем. Машиностроение. М., 1990. 312 с.

148555. Ювас И. Днепрогєс: [Днепровские пороги как уникальное явление природы. История планирования строительства Днепрогэса. Днепрогэс в 1941-1942 гг.]. . , . С. 41-42.

148556. Іртлач М. Інстументи маркетингу територій у вирішенні проблем регіональної економіки. . , . С. 42-45.

148557. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. . , . С. 46-48.

148558. Лищинский Л.Ю. Теоретические основы и пути создания гибких производственных систем. Машиностроение. М., 1990. 58 с.

148559. Лищинский Л.Ю. Управление технологическими режимами работы оборудования в гибких производственных системах. ВНИИТЭМР. М., 1986. 56 с.

148560. Лищишин Е. И. Изобретения, лицензии и межотраслевая информация в промышленности. вища школа. Львов, 1986. 132 с.

148561. Ллойд Д.К., Липов М. Надежность. Организация исследования, методы, математический аппарат. Советское радио. М., 1964. 686 с.

148562. Лобанов В. В. Из практики кокильного литья в машиностроении. Машгиз. Москва, 1949. 44 с. : ил., черт.

148563. Чанін С.В. Великий рід великої людини. ЕЛІБРЕ. К., 2008. 160 с.

148564. Лобанов В.Н., Черников Д.А. В космосе - "Восток-2". Знание. М., 1961. 48 с.

148565. Хвильовий М. Вибрані твори. Ранок. Х., 2008. 352 с.

148566. Лобанов В. С. Совершенствование планово-экономической работы на металлургическом предприятии. Металлургия. М., 1980. 46 с.

148567. Лобанов М.М. Начало советской радиолокации. Сов. радио. М., 1975. 286 с.

148569. Драматичні твори. Елібре. Київ, 2008. 608 с.

148570. Лобанов С.А. Практические советы гальванику. Машиностроение. Ленинград, 1983. 248 с.

148571. Лобас Л.Г., Вербицкий В.Г. Качественные и аналитические методы в динамике колесных машин. Наукова думка. К., 1990. 230 с.

148572. Куліш П., Лепкий Б. Вибрані твори. ШАНС. К., 2008. 400 с.

148573. Лобастов В.В. Электроабразивное профильное шлифование жаропрочных сплавов в турбостроении. Ленингр. организ. о-ва "Знание" РСФСР. Ленинград, 1973. 37 с.

148574. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или "не заставляйте меня думать!". . , 2005. 200 с.

148575. Гото К., Котлер Э. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Котлер. . , 2003. 376 с.

148576. Лобастов В.В., Петров Г.И. Электроабразивное шлифование деталей из жаропрочных сплавов. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 32 с.

148577. Лобачевский Н. И. Полное собрание сочинений. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 416 с., 7 вкл. л. : черт.

148578. Лобачевский Н. И. Полное собрание сочинений. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 604 с., 1 л. табл., 1 л. портр., 3 л. рукоп.

148579. Кияшко О. М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства. . , . С. 190-196.

148580. Вилегжаніна Т. Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність. . , . С. 5-7

148581. Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений. Гостехиздат. М., 1951. 553 с.

148582. Лобачевский Н. И. Полное собрание сочинений. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 472 с. : портр., ил.

148583. Мастіпан О. Сільські бібліотеки України: реальний стан, проблеми, перспективи:. . , . С. 7-11

148584. Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений. Гостехиздат. М., 1951. 499 с.

148585. Костирко Р. О. Системно-цільовий підхід до організації внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень. . , . С. 197-206.

148586. Лобачевский Н.И. Избранные труды по геометрии. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1956. 596 с.

148587. Eric Rasmusen Games and information: an introduction to Game Theory. . , 1989. 352 c.

148588. Маргасова В. Г., Роговий А. В., Виговська В. В. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. . , . С. 207-213.

148589. Меншиков І.І., Підмогильна Н.В. Поетичне слово Кобзаря. Дирекція ФВД. К., 2008. 211 с.

148590. Баньковська І. Особливості роботи наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі. . , . С. 12-17

148591. Охрамович О. Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки. . , . С. 214-220.

148592. Лобачевский Н.И. Научно-педагогическое наследие. Руководство Казанским университетом. Фрагменты. Письма. Монография. Наука. М., 1976. 664 с.

148593. Мовчан П.М. Вибрані твори. Просвіта. К., 2008. 536 с.

148594. Лепкий Б.С. Не вбивай. Батурин. Збруч. Тернопіль, 2008. 488 с.

148595. Сльозенок Н. М. Проблеми обліку позикових ресурсів : [методологічні засади обліку зобов'язань підприємств]. . , . С. 221-225.

148596. Кузин Л.Т. Основы кибернетики. . , 1994. 576 с.

148597. Політова О. Модель вторинної документальної інформації з історії України. . , . С. 22-25

148598. Joe Tebelskis Speech Recognition using Neural Networks. . , 1995. 190 c.

148599. Modern Control Technology: Components аnd Systems. . , . 635 с.

148600. Krose B., Smagt P. An Introduction to Neural Networks. . , 1996. 135 с.

148601. An Introduction to Fractal Image Compression. . , 1997. 20 с.

148602. Aven A. Foundations of risk analysis: a knowledge and decision-oriented perspective. . , 2003. 198 с.

148603. Back K. Stochastic methods in finance. . , 2003. 316 с.

148604. Christiansen P., Sorensen M., Scott A. Nonlinear science at the dawn of the 21st century. . , . 459 с.

148605. Лоберг Р., Лутц Т. Домашний компьютер. Детская лит.. М., 1987. 96 с.

148606. Павловський Р. Рубаї. Дирекція ФВД. К., 2008. 223 с.

148607. Лобзин А. Ф., Калишев Г. В., Романов В. М. Устройство и эксплуатация автомобилей МАЗ-500, КрАЗ-257, Урал-375. ДОСААФ. М., 1977. 304 с.

148608. Crauel H., Gundlach М. Stochastic dynamics. . , . 457 с.

148609. Лобзин А. Ф., Горбунов И. В. Устройство и эксплуатация автомобильных кранов (с электрическим приводом). ДОСААФ. М., 1980. 311 с.

148610. Fractals and Chaos Simplified for the Life Sciences. . , 1998. 135 с.

148611. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. Медицина. Ленинград, 1986. 280 с.

148612. Щербаківський Д.М. Козак Мамай. Факт. Х., 2008. 512 с.

148613. Hoppensteadt F.C. Analysis and simulations of chaotic systems. . , . 331 с.

148614. Лобиков Н.С. Исследование изгибных колебаний вращающихся лопастей летательных аппаратов. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1965. 167 с.

148615. Kuznetsov Y.A. Elements of applied bifurcation theory. . , . 614 с.

148616. Лобко В.Д. Ваши "зеленые ежики". Полымя. Минск, 1984. 127 с.

148617. Лобко В.П., Млынчик И.С. Пружинно-грузовые приводы к масляным выключателям. Энергия. М., 1970. 72 с.

148618. Практикум по инженерной психологии. Изд-во ун-та. Ленинград, 1978. 168 с.

148619. Marmi S. Introduction to dynamical systems. . , 2001. 122 с.

148620. Лобков С.А., Васильев Б.В. Основы проектирования судовых энергетических установок. Судостроение. Ленинград, 1971. 175 с.

148621. Mason R., Gunst R., Hess J. Statistical design and analysis of experiments. . , 2003. 746 с.

148622. Лобкова Л.М. Распространение радиоволн над морской поверхностью. Радио и связь. М., 1991. 253 с.

148623. Практикум по инженерной психологии и психологии труда. Изд-во ун-та. Ленинград, 1983. 207 с.

148624. Лобкова Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот. Связь. М., 1975. 175 с.

148625. Medio A. Nonlinear dynamics: a primer. . , . 309 с

148626. Лобов Г.Д. Устройства первичной обработки микроволновых сигналов. Изд-во МЭИ. М., 1990. 254 с.

148627. Pollicott M., Yuri M. Dynamical systems and ergodic theory. . , . 194 с.

148628. Україна сміється. ШАНС. К., 2008. 464 с.

148629. Китаев А., Шень А., Вялый М. Классические и квантовые вычисления. . , 1999. 192 с.

148630. Воскобойникова-Гузєва О. "Відкритий світ" американських бібліотек. Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла. . , . С. 28-30

148631. Solving Equations with Physical Understanding. . , 1985. 219 с.

148632. Tsay R.S. Analysis of financial time series. . , 2002. 455 с.

148633. Розколупа Н. Окремі аспекти управління обласною універсальною науковою бібліотекою та районною централізованою бібліотечною системою. . , . С. 33-35

148634. Varaiya P. Lecture Notes on Optimization. . , . 140 с.

148635. Квіта Г. М. Кластерний аналіз у дослідженні мотиваційної структури персоналу підприємства. . , . С. 226-230.

148636. Наливайко Д.С. Україна очима Заходу. Грамота. К., 2008. 784 с.

148637. Ward T.B. Functional analysis lecture notes. . , . 73 с.

148638. Deng Z. Differential Equations and Control Theory. . , . 334 с.

148639. Кравцова О. Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу. . , . С. 35-37

148640. Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка - нова форма популяризації документів. . , . С. 37-39

148641. Калинець І. Поезії. Піраміда. Львів, 2008. 608 с.

148642. Лобов Н. А. Динамика грузоподъемных кранов. Машиностроение. М., 1987. 160 с.

148643. Агошков В.И. Методы оптимального управления и сопряженных уравнений в задачах математической физики. . , 2003. 256 c.

148644. Лобов Н. А., Запятой В. П. Ограничители грузоподъемности мостовых кранов. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1974. 40 с.

148645. Агранович М.С. Обобщенные функции и собоблевские пространства. . , . 67 с.

148646. Савельев Е. Социальная революция масс в Украине (не хлебом единым). . , . С. 157-160.

148647. Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Избранные главы теории автоматического управления. . , 2000. 475 с.

148649. Курташова І. В. Електронний документообіг і його особливості. . , . С. 231-237.

148650. Лобода М.В., Штеренгерц А.Е. Детские санатории Украины. Здоров'я. К., 1987. 88 с.

148651. Лободюк В.А., Рябошапка К.П., Шулишова О.И. Справочник по элементарной физике. Наукова думка. К., 1975. 444 с.

148652. Лобунец Ю.Н. Методы расчета и проектирования термоэлектрических преобразователей энергии. Наук. думка. К., 1989. 175 с.

148653. Медведкин Т. Инновационное развитие Украины в условиях трансферта технологий и научно-технологического сотрудничества. . , . С. 161-169.

148655. Лобченко Г.Х. Озеленение домов. Лениздат. Ленинград, 1988. 95 с.

148656. Пин М. А, Матусов Ю. П. Оценка состояния рынка сварки в Украине на основе системы индикаторов. . , . С. 238-245.

148658. Лобынцев Ю.И. Критический анализ систем карбюрации автомобилей и пути их совершенствования. Науч.-исслед. ин-т информации автомоб. пром-сти. М., 1976. 89 с.

148659. Лівшиц В. Особливості обслуговування корпоративних клієнтів на ринку офісної нерухомості в умовах фінансової кризи. . , . С. 49-54.

148660. Лобынцев Ю.И. Подача топлива и воздуха карбюраторными системами двигателей. Машиностроение. М., 1981. 143 с.

148662. Ловенталь С., Бельво И. Пространственная фильтрация и голография-новое в когерентной оптике. Энергия. М., 1970. 73 с.

148663. Ловинский С.И., Линко Г.И., Анучкин Г.П. Конструкция и основы проектирования авиационных ГТД. Машиностроение. М., 1977. 318 с.

148664. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Модели и методы принятиярешений в условиях неопределенности. . , 2001. 138 с.

148665. Ловинский С.И. Теория авиационных двигателей. Машиностроение. М., 1982. 223 с.

148666. Богачев К.Ю. Практикум на ЭВМ. Методы приближения функций. . , 1998. 129 с.

148667. Ловитт У. В. Линейные интегральные уравнения. Гостехиздат. М., 1957. 266 с.

148668. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. . , . 279 с.

148669. Зварич Р. Социально-экономическая трансформация в Украине как перспектива конвергенции с Европейским Союзом. . , . С. 170-194.

148670. Гусак Т. Modern english grammar in practice (guide book and workbook). ІНКОС. К., 2009. 317 с.

148671. Ловушкин В. Н. Транзисторные преобразователи постоянного напряжения. Энергия. М., 1967. 112 с.

148672. Поезія українського романтизму. Елібре. К., 2008. 480 с.

148673. Ворожцов Е.В. Разностные методы решения задач механики сплошных сред. . , 1998. 86 с.

148674. Ловчиков В.С. Оборудование для плавки и разливки алюминиевых сплавов и технология плавки. ВНИЭМ. М., 1965. 30 с.

148675. Ворожцов Е.В. Сборник задач по теории разностных схем. . , 2000. 41 с.

148676. Ловчиновский Э.В., Вагин В.С. Эксплуатационные свойства металлургических машин. Металлургия. М., 1986. 160 с.

148677. Дронов С.В. Основы теории случайных процессов. . , . 20 с.

148678. Тютюнник Г.М. Степова казка. Веселка. К., 2008. 96 с.

148680. Рудольф С. Влияние межнациональной и гражданской войн на экономический рост Ирака. . , . С. 195-208.

148681. Заенцев И. В. Нейронные сети: основы модели. . , 1999. 76 с.

148682. Завістовскі Г., Земба Ш. Наладка процесу лиття пластмасових деталей під тиском. Джура. Тернопіль, 2007. 135 с.

148683. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. . , 1999. 335 с.

148684. Кадец В.М. Курс функционального анализа. . , 2004. 503 с.

148685. Шенаев В. Мировые деньги: история и перспективы. . , . С. 209-224.

148686. Логачев И. С., Родин Г. Г. Ремонт обмоток машин постоянного тока. Энергия. М., 1968. 128 с.

148687. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки. Новий світ - 2000. Львів, 2006. 337 с.

148688. Ягрич В., Страшек С., Ягрич Т. Реформы в сфере налогообложения личных доходов граждан в Словении и других европейских странах. . , . С. 225-246.

148689. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами. . , 2002. 224 с.

148690. Ивасив И. Проблемы корпоративного управления в банках Украины. . , . С. 247-256.

148691. Логачев Н. Ф. Высокоскоростное фрезерование. Машгиз. Москва, 1946. 104 с. : ил., табл., номогр., схем., черт.

148692. Кощук Т. Прагматика формирования и реализации фискальной политики в Украине. . , . С. 257-272.

148693. Логачева Л.Н. Интерферометры для абсолютных измерений концевых мер длины. Стандартгиз. М., 1961. 36 с.

148694. Логашев В.Г. Опыт создания интегрированных систем автоматизации производства и его технической подготовки. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 20 с.

148695. Губерський Л. В., Надольний І. Ф., Андрущенко В. П., Розумний В. П. Філософія. Вікар. Київ, 2003. 457 с.

148696. Логашев В.Г. Технологические основы гибких автоматических производств. Машиностроение. Ленинград, 1985. 176 с.

148697. Логан Х.Л. Коррозия металлов под напряжением. Металлургия. М., 1970. 340 с.

148698. Логашев И.Г. Пути повышения эффективности проектирования групповых робототехнологических линий. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 35 с.

148700. Російсько-український словник та українсько-російський словник. Ірпінь. К., 2008. 1072 с.

148701. Логвиненко В.А., Паулик Ф., Паулик И. Квазиравновесная термогравиметрия в современной неорганической химии. Наука. Новосибирск, 1989. 111 с.

148702. Методы оптимизации. Конспект лекций. . , 2003. 78 с.

148703. Кудирко О. Форми дослідницьких органіхацій: світовий досвід. . , . С. 55-58.

148704. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистики. . , 2004. 256 с.

148705. Понтрягин Л.С. Избранные труды. . , . 23 с.

148706. Методы оптимизации. Конспект лекций. . , 2003. 69 с.

148707. Кальченко А. Проблеми логістичного ринку послуг. . , . С. 59-63.

148708. Принцип максимума Понтрягина. . , . 17 с.

148709. Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация. . , . 642 с.

148710. Савельев Л.Я. Элементарная теория вероятностей. . , 2005. 158 с.

148711. Савельев Л.Я. Элементарная теория вероятностей. . , 2005. 190 с.

148712. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л. Споживацька поведінка: [Психологія поведінки споживачів]. . , . С. 1-10.

148713. Переход высших учебных заведений Германии на подготовку специалистов по программам бакалавра и магистра. . , . С. 273-277.

148714. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. . , 1999. 798 с.

148715. Ліпіхіна Т. Удосконалення системи митного контролю аналіз і оцінка ризиків під час здійснення заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД. . , . С. 64-67.

148716. Заіка В., Мерцалов С. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей. . , . С. 10-16.

148717. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. . , 1991. 240 с.

148718. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 82 с.

148719. Хакен Г. Синергетика. . , 1980. 404 с.

148720. Коноваленко В. Інтелектуальна власність по-українському. . , . С. 44-46.

148721. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика:учение и взаимодействие. . , 2003. 320 с.

148722. Петрик В.М., Кальниш В.В. Моделирование поведения толпы: [Методы исследования толпы. Структура толпы. Метод моделирования функционирования толп]. . , . С. 16-25.

148723. Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. . , 2002. 272 с.

148724. Яковлев Г.Н. Функциональные пространства. . , 2000. 128 с.

148726. Андрейченко П. И в горе, и в радости: во время кризиса мироощущение и поведение потребителей меняются. . , . С. 24-32.

148727. Стражний О.С. Український менталітет. Книга. К., 2008. 368 с.

148728. Логгинов Г. И., Сафонов О. А. Считает электронный луч. Знание. М., 1967. 47 с.

148729. Айзерман М. А., Гусев Л. А., Розоноэр Л. И. Логика. Автоматы. Алгоритмы. Физматгиз. М., 1963. 556 с.

148730. Алешина Н. А., Анисов А. М., Быстров П. И. Логика и компьютер. Наука. М., 1990. 238 с.

148731. Agrchev A.A., Sachkov Y.L. Control theory from the geometric viewpoint. . , . 406 с.

148732. Логин М.И., Андрюшин Н.К., Юфа А,Д. Механизация уборки стружки от металлорежущих станков. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1974. 96 с.

148733. Логин М.И. Транспортировка и переработка стружки. Машиностроение. М., 1968. 96 с.

148734. Логинов А. И., Афанаскин Н. Е. Вагоны-самосвалы. Машиностроение. М., 1975. 192 с.

148735. Аграчев А.А., Сачков Ю.Л. Геометрическая теория управления. . , 2005. 392 с.

148736. Губарев В. К. Історія України. БАО. Донецьк, 2008. 576 с.

148737. Логинов А.С., Блок Ю.Е., Джалалов К.Д. Алкоголь и печень. Высш. школа. М., 1987. 96 с.

148738. Логинов В.К. Домашнее консервирование. Марийское кн. изд-во. Йошкар-Ола, 1991. 192 с.

148739. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2009.

148740. Логинов В.Н. Электрические измерения механических величин. Энергия. М., 1970. 80 с.

148741. Логинов В.Н. Электрические измерения механических величин. Энергия. М., 1976. 104 с.

148742. Логинов В.С. Строительные конструкции городских газопроводов. Стройиздат. М., 1974. 252 с.

148743. Історія України. Дирекція ФВД. К., 2008. 800 с.

148744. Вакарчук І. Якість освіти і вільна траєкторія студента. . , . С. 1, 7.

148745. Логинов Н. И. Электромагнитные преобразователя расхода жидких металлов. Энергоиздат. М., 1981. 102 с.

148746. Логинова Г.П., Селиханович В.Г. Алексей Николаевич Савич (1810-1883). Наука. М., 1967. 151 с.

148747. Рева Л. Письменник очима Миколи Плевака: [До 170-річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького]. . , . С. 40-43.

148748. Тейз А., Грибомон П., Луи Ж. Логический подход к искусственному интеллекту. Мир. М., 1990. 432 с.

148749. Логический язык для представления алгоритмов синтеза релейных устройств. Наука. М., 1966. 342 с.

148750. Логическое программирование. Мир. М., 1988. 367 с.

148751. Логическое программирование. Знание. М., 1988. 48 с.

148752. Відповідальність за порушення правил безпеки та організації дорожнього руху. Юрінком Інтер. К., 2009. 48 с.

148753. Логическое проектирование БИС. Радио и связь. М., 1984. 312 с.

148754. Зміни до законодавства України щодо забезпечення безпеки руху на автошляхах. Одіссей. Х., 2008. 71 с.

148755. Григораш Г. В., Григораш Т. Ф., Олійник В. Я., Субачов І. Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн [Текст]. Центр навч. літератури. К., 2008. 144 с.

148756. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки. Дивосвіт. Полтава, 2008. 296 с.

148757. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Петрик И.А., Лукинов В.В. Заварка поверхностных дефектов литья из сплава Мл-10 скандий содержащим материалом. . , . С. 34-38.

148758. Вісник державних закупівель. ДГВПП Зовнішторгвидав України. К., 2009. 150 с.

148759. Вища школа. Знання. Київ, 2008. 128 с.

148760. Шуйський І. В., Полянецький В. А. Голодомор у першій столиці. ШАНС. Х., 2008. 288 с.

148761. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2009. 224 с.

148762. Встречная полоса. Аванти. К., 2009. 48 с.

148763. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2009. 32 с.

148764. Агибалов Г.П., Бузанов В.А., Липский В.Б. Логическое проектирование переключательных автоматов. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1983. 154 с.

148765. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2009. 64 с.

148766. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2009. 44 с.

148767. Логическое управление. Атомиздат. М., 1978. 139 с.

148768. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2009. 64 с.

148769. За рулем. За рулем. М., 2009. 274 с.

148770. Логов И.Л. Пневматические насосы. Машгиз. М., 1962. 210 с.

148771. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2009. 44 с.

148772. Логов Л.М. Бескривошипные многоцилиндровые насосы. Машгиз. М., 1963. 221 с.

148774. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2009. 90 с.

148775. Логов Л.М. Гидравлический обратимый многоцилиндровый двигатель. Машгиз. М., 1962. 69 с.

148776. Мир туризма. ЧП "Редакция журнала " Мир туризма". К., 2009. 108 с.

148777. Логоватовский А.А. Научная организация труда и управления в металлургии. Металлургия. М., 1984. 256 с.

148778. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2009. 68 с.

148779. Отельный бизнес. ООО "Панорама информ". К., 2009. 80 с.

148780. Логуненков В.А., Флоринская Л.Ф., Шавзис М.Л. Опыт применения порошковых материалов для антикоррозийной защиты деталей и узлов промышленных изделий. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 30 с.

148781. Охорона праці. Новий друк. К., 2009. 64 с.

148782. Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации. Наука. М., 1987. 217 с.

148783. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2009. 168 с.

148784. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2009. 36 с.

148785. Логунов А.А., Мествиришвили М.А. Релятивистская теория гравитации. Наука. М., 1989. 301 с.

148786. Логунов Ф.Г. Обмуровка котельных агрегатов. Госэнергоиздат. М., 1961. 392 с.

148787. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2009. 112 с.

148788. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2009. 97 с.

148789. Лодж А.С. Эластичные жидкости. Наука. М., 1969. 463 с.

148790. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Теория и практика культуры и спорта. Москва, 2009. 80 с.

148791. Лодысев А.П. Модель А. Алгебра информационных разделов. Ин-т кибернетики АН УССР. К., 1979. 28 с.

148792. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2009. 80 с.

148793. Ложе И. Информационные системы: Методы и средства. Мир. М., 1979. 632 с.

148794. Ложечников Е.Б. Прокатка в порошковой металлургии. Металлургия. М., 1987. 184 с.

148795. Ложичевский А. С. Литейные металлические модели. Машиностроение. М., 1973. 349 с.

148796. Ложичевский А. С. Металлические модели. Машгиз. Москва, 1949. 294 с., 9 вкл. л. : ил., табл., черт.

148797. Ложичевский А. С. Металлические модели. Проектирование и изготовление. Машгиз. М., 1958. 350 с.

148798. Ложичевский А.С., Ершов М.Е. Проектирование и изготовление металлических форм. Гос. Н-Т.И.Маш.лит. М., 1951. 241 с.

148799. Грушевський М. Твори. Світ. Львів, 2008. 784 с.

148800. Рибалко В.В. С. Д. Максименко: генетико-психологічна теорія народження, зростання та існування особистості. . , . С. 26-33.

148801. Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі. Магнолія 2006. Львів, 2008. 188 с.

148802. Рыбакова И. Кризис требует новых решений: [Различные способы противостояния падению продаж]. . , . С. 38-39.

148803. Грушевський М. Твори. Світ. Львів, 2008. 432 с.

148804. Шерепа Тетяна Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки. . , . С. 3-7

148805. Дьяконов Г.В. Интерсубъектно-диалогическая концепция чувств и эмоций. Новая методика исследования "поле чувств". . , . С. 34-49.

148806. Желдак И.М. Сценарий групповой психотерапии с детьми 12-15 лет и старше: [Сценарии десяти занятий патогенетической групповой психотерапии]. . , . С. 49-65.

148807. Чайка Г.В. Компьютерные игры как современные сказки: [Причины взрыва популярности компьютерных игр]. . , . С. 65-67.

148808. Abramovitz M., Stegun I.A. Handbook of mathematical functions. . , . 1037 c.

148809. Янковчук М.М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей: [Домашня освіта]. . , . С. 68-71.

148810. Губко О.Т. "Свідомість" та самоідентифікація тварин: [Зоопсихологія]. . , . С. 72-77.

148811. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика). Модульна програма для студентів спеціальності "Соціальна робота" [Текст]. Університет "Україна". К., 2007. 111 с.

148812. Український екологічний конгрес "Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України" (27-28 жовтня 2008 р.). . , . С. 2-3.

148813. Шматков Г.Г., Оксамитный А.Ф., Николаева И.А. Влияние горно-металлургического комплекса на экологическую ситуацию в Приднепровском регионе. . , . С. 4-5.

148814. Батура О. В., Івашина О. Ф., Новікова Л. Ф. Макроекономіка. Центр навч. літератури. К., 2007. 236 с.

148815. Горовая А.И., Павличенко А.В. К вопросу о необходимости внедрения системы социально-экологического мониторинга на территории горнопромышленных регионов Украины. . , . С. 6-8.

148816. Кічура А.В., Кічура В.П. Природозаповідання та формування природоохоронної мережі - складова регіональної політики збалансованого розвитку: [Природно-заповідні території]. . , . С. 9-10.

148817. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., Головатий М. Ф. Політологія. Академія. Київ, 2006. 568 с.

148819. Ложкин А. Н., Канаев А. А. Бинарные установки. Машгиз. Москва, 1946. 283 с., 3 л. черт., 1 л. диагр. : ил., табл., черт

148820. Ложкин А. Н. Трансформаторы тепла. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 199 с. : ил., табл., черт.

148821. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики. Ельга: Ніка-Центр. К., 2008. 318 с.

148822. Ложников А. П., Сонин Е. К. Каскодные схемы на транзисторах. Энергия. М., 1969. 144 с.

148823. Ложников А. П., Сонин Е. К. Каскодные усилители. Госэнергоиздат. М. Л., 1961. 70 с.

148824. Батаршев А.В. Диагностика черт личности. Психотерапия. М., 2006. 288 с.

148825. Ложников А. П., Сонин Е. К. Каскодные усилители. Энергия. М. Л., 1964. 128 с.

148826. Лозанский Э. Д. Математика. Вища школа. Киев, 1976. 232 с.

148827. Лозинский М. Г. Высокотемпературная металлография. Машгиз. М., 1956. 312 с.

148828. Лозинский М. Г. Новые методы изучения микроструктуры и свойства металлов при высоких температурах в вакууме. Центр. правление науч.-техн. об-ва машиностроительной промышленности. М., 1957. 46 с.

148829. Американцев А.А., Афанасьев С.Б., Бубликов С.В., Сашов С.Н. Краткий справочник по физике. Питер. СПб., 2008. 340 с.

148830. Лозинский М. Г. Поверхностная закалка и индукционный нагрев стали. Машгиз. Москва, 1949. 460 с., 4 вкл. л. : ил., табл., черт.

148831. Лозинский М.Г. Промышленное применение индукционного нагрева. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1958. 471 с.

148832. Лозинский М. Г. Строение и свойства металлов и сплавов при высоких температурах. Металлургиздат. М., 1963. 535 с.

148833. Лозинский С.Н. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике. Статистика. М., 1967. 128 с.

148834. Лозинский С. Н. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике. Статистика. М., 1975. 199 с.

148835. Лозицкий Б. Н., Мельниченко И. И. Электрорадиоизмерения. Энергия. М., 1976. 224 с.

148836. Тамаркин М. А., Давыдова И. В., Тищенко Э. Э. Технология сборочного производства [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 270 с.

148837. Лозневая М.П., Рысина Т.В., Хейфец Л.С. Оценка и оплата инженерного труда на предприятии. Экономика. М., 1977. 86 с.

148838. Лозовик М. С., Мишурная М. В., Поснов Н. Н. Программирование и решение прикладных задач на ЭВМ. Изд-во БГУ. Минск, 1980. 222 с.

148839. Лозовой Д.А., Покровский А.А. Землеройно-транспортные машины. Машиностроение. М., 1973. 254 с.

148840. Лозовой И.А. Параметры каналов тонально частоты аппаратуры с ИКМ. Радио и связь. М., 1981. 85 с.

148841. Лозовский В.Н. Диагностика авиационных топливных и гидравлических агрегатов. Транспорт. М., 1979. 295 с.

148842. Лозовский В. Н., Лунин Л. С., Попов В. П. Зонная перекристаллизация градиентом температуры полупроводниковых материалов. Металлургия. М., 1987. 232 с.

148843. Лозовский В. Н. Надежность и долговечность золотниковых и плунжерных пар. Машиностроение. М., 1971. 231 с.

148844. Лозовский В.Н. Схватывание в прецизионых парах трения. Наука. М., 1972. 83 с.

148845. Лойд С. Математическая мозаика. Мир. М., 1980. 344 с.

148846. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Наука. М., 1982. 352 с.

148847. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Наука. М., 1983. 640 с.

148848. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Гостехтеориздат. М., 1955. 379 с.

148849. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Гостехтеориздат. М., 1955. 596 с.

148850. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Техиздат. М., 1957. 379 с.

148851. Лойцянский Л.Г. Ламинарный пограничный слой. Физматгиз. М., 1962. 479 с.

148852. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Наука. М., 1987. 840 с.

148853. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 676 с., 1 л. номограмма : ил., табл., портр., граф

148854. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Гостехиздат. М., 1957. 784 с.

148855. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Физматгиз. М., 1959. 784 с.

148856. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Наука. М., 1973. 848 с.

148857. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Наука. М., 1978. 736 с.

148858. Локальные и распределенные системы обработки данных. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. К., 1984. 78 с.

148859. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. Белорус. сов. энцикл.. Минск, 1990. 188 с.

148860. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. Физкультура и спорт. М., 1984. 126 с.

148861. Пархоменко В. Квартальный бухгалтерский отчет предприятия. . , . С. 3-12.

148862. Сингер Р. Мифы и реальность психологии спорта. Физкультура и спорт. М., 1980. 152 с.

148863. Новий орфографічний словник української мови. Аконіт. К., 2006. 414 с.

148864. Найдиффер, Роберт М. Психология соревнующегося спортсмена. Физкультура и спорт. М., 1979. 224 с.

148865. Фомин С.П., Агапова В.Т., Шишацкий А.Г. и др. Снижение выбросов пыли при производстве агломерата: [Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами горнометаллургического комплекса]. . , . С. 17-18.

148866. Кузьминский Ю., Мачуга Р. Бухгалтерская информация в управленческих решениях предприятий пищевой промышленности. . , . С. 13-21.

148867. Куляс П. П. Словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх виправлення. Університет "Україна". К., 2006. 193 с.

148868. Третьяков С.В. О путях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в Донецкой области. . , . С. 19-21.

148869. Волох А.М. Сучасний стан степової біоти на Запоріжжі: [Охоронювані осередки степу в Запорізькій області. Проблеми відновлення зональної рослинності]. . , . С. 23-25.

148870. Крупка Я. О нормативно-правовом регулировании учета инвестиционной деятельности предприятий. . , . С. 22-29.

148871. Владимиров В. М. Вступ до спеціальності " Журналістика". МАУП. К., 2007. 166 с.

148872. Кретти, Брайент Дж Психология в современном спорте. Физкультура и спорт. М., 1978. 224 с.

148874. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. Физкультура и спорт. М., 1984. 128 с.

148875. Локальные концентрации водорода в сварных соединениях, выполненных дуговой сваркой. . К., 1986. 27 с.

148876. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена. Здоров'я. К., 1987. 167 с.

148877. Рудяк Ю., Пироженко О., Маханько О., Кузнецов В. Все об учете и организации транспортно-экспедиторской деятельности. Фактор. Х., 2008. 448 с.

148878. Шевченко О.А., Деркачов Е.А., Огір К.Ю., Григоренко Л.В., Крамарьова Ю.С. Проблема медичних та екологічних ризиків у концепції сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу Придніпров'я: [Здоров'я населення і забруднення навколишнього середовища підприємствами]. . , . С. 27-28.

148879. Локальные методы анализа материалов. Металлургия. М., 1973. 296 с.

148880. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. Вища шк.. К., 1985. 311 с.

148881. Локальные средства и системы информационного обеспечения АСУТП. Изд-во ун-та. Киев, 1985. 132 с.

148882. Гуменюк Н.П., Шерцис Б.М. Психогигиена спортивной деятельности. Вища шк.. К., 1978. 71 с.

148883. Кулікова Ф.Й., Полішко Т.М., Філіпова Є.В. Зміни імунного статусу населення під впливом шкідливих чинників гірничо-металургійного комплексу (лабораторно-променева діагностика). . , . С. 29.

148884. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. Физкультура и спорт. М., 1986. 208 с.

148885. Мацейків М.М. Концепція сталого розвитку - основа вдосконалення механізмів екологічного права України. . , . С. 30-31.

148886. Коблянская Г. Методика проведения аудиторской проверки экспортно-импортных операций. . , . С. 39-48.

148887. Вандишев В. М. Риторика. Екскурс в історію вчень і понять. Кондор. Київ, 2006. 264 с.

148888. Вяткин Б. А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. Физкультура и спорт. М., 1981. 112 с.

148889. Локк У. Ядерная физика частиц высоких энергий. Изд. иностр. лит.. М., 1962. 232 с.

148890. Юрій М. Ф. Соціологія культури. Кондор. К., 2006. 302 с.

148891. Краснова М.В. Формування інституту компенсації шкоди в екологічному законодавстві України. . , . С. 31-32.

148892. Локомобиль СК-350. Машгиз. М., 1952. 63 с.

148893. Локомотивные газотурбинные установки. Расчет и проектирование. Машгиз. М., 1962. 547 с.

148894. Локомотивостроение. Изд-во ун-та. Харьков, 1968. 175 с.

148895. Поддубный В.И. Облэнерго уже продолжают продавать: [Аналитиа для инвестора]. . , . С. 20-23.

148896. Локомотивостроение. Изд-во ун-та. Харьков, 1971. 144 с.

148897. Шило Г. Н., Коваленко Д. А., Гапоненко Н. П. Расчет нормальных допусков с учетом отклонений коэффициентов внешних воздействий. . , . С. 15-18.

148898. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення. Вища шк.. К., 2008. 487 с.

148899. Локомотивостроение. Изд-во ун-та. Харьков, 1972. 167 с.

148900. Хальфин М.Н., Короткий А.А., Иванов Б.Ф., Маслов В.Б., Козынко А.А. Грузозахватные приспособления и тара. Феникс. Ростов н/Д, 2006. 143 с.

148901. Локомотивостроение. Госинти. М., 1959. 338 с.

148902. Тригуб О.В. Сек'ютиризація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні. . , . С. 24-27.

148903. Локомотивостроение за рубежом. Госинти. М., 1959. 246 с.

148904. Винницька М.Я. Економічні флуктуації в ендогенних моделях економічного зростання. . , . С. 30-36.

148905. Піддубний В.І. Темні глибини нашої економічної кризи. . , . С. 26-32.

148906. Локомотивостроение и вагоностроение. ВИНИТИ. М., 1978. 204 с.

148907. Мещеряков В. М. Технология конструкционных материалов и сварка [Текст]. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 316 с.

148908. Ганін В. І., Ганіна Н. В., Гурова К. Д. Методологія соціально-економічного дослідження. Центр учбової літератури. Київ, 2008. 224 с.

148909. Локтаев В.С., Гимпельсон В.Д. Технология производства микромодулей. Энергия. М., 1973. 144 с.

148910. Локтев Д.А. Металлорежущие станки для производства инструмента. Машгиз. М., 1953. 303 с.

148911. Майборода М.Е., Беднарский В.В. Грузовые автомобильные перевозки. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 442 с.

148912. Локтев Д.А. Металлорежущие станки инструментального производства. Машиностроение. М., 1968. 304 с.

148913. Локтев Д.А. Сборник задач по настройке металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1972. 320 с.

148914. Локтев Д.А. Сборник задач по настройке металлорежущих станков. Машгиз. М., 1959. 386 с.

148915. Локтева И.Л., Онищенко Г.Б. Состояние и перспективы развития регулируемого электропривода переменного тока на базе автономных инверторов за рубежом. Информэлектро. М., 1986. 63 с.

148916. Локшин А.А., Сагомонян Е.А. Нелинейные волны в механике твердого тела: Метод факторизации. Изд-во МГУ. М., 1989. 144 с.

148917. Локшин М.В., Сви П.М. Измерение диэлектрических потерь высоковольтной изоляции. Энергия. М., 1966. 143 с.

148918. Локшин М.В., Сви П.М. Измерение диэлектрических потерь высоковольтной изоляции. Энергия. М., 1973. 144 с.

148919. Клоков И. В. Бизнес-план на компьютере: быстро и просто. Питер. СПб., 2008. 169 с.

148920. Локшин М.В. Ремонт высоковольтных изоляторов до 35 кв.. Госэнергоиздат. М., 1960. 48 с.

148921. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. Финансы и статистика. М., 2003. 672 с.

148922. Локшина Н.Г. Применение станков с программным управлением за рубежом. НИИНАвтопром. М., 1967. 31 с.

148923. Лоладзе Т.Н., Бокучава Г.В. Износ алмазов и алмазных кругов. Машиностроение. М., 1967. 112 с.

148924. Голос України. Київська правда. К., 2009.

148925. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування. Кондор. Київ, 2009. 352 с.

148926. Салтан О. Нігерійські козаки заспівали по-нашому: [Перший фестиваль української пісні у ЗНУ]. . , . С. 10.

148927. Лоладзе Т.Н. Износ режущего инструмента. Машгиз. М., 1958. 356 с.

148928. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2009.

148929. Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента. Машиностроение. М., 1982. 320 с.

148930. Фоминых И. Л. Организация и менеджмент ресторанов: менеджмент вин и крепких алкогольных напитков. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 202 с.

148931. Лоладзе Т.Н. Стружкообразование при резании металлов. Машгиз. М., 1952. 198 с.

148932. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка. Кондор. Київ, 2009. 560 с.

148933. Ломазов М.Е., Швандар В.А. Социально-экономические проблемы стандартизации и качества. Издательство стандартов. М., 1989. 184 с.

148934. Лук А. Н. Психология творчества. Наука. М., 1978. 127 с.

148935. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2008 рік : додаток до рішення Запорізької міської ради № 6 від 16.04.2009. . , . С. 4-7.

148936. Сивко В. Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні. Кондор. К., 2008. 139 с.

148937. Ломака М. В., Медведев И. В. Микропроцессорное управление приводами. Машиностроение. М., 1990. 96 с.

148938. Ломакин А.А. Центробежные и пропеллерные насосы. Машгиз. М., 1950. 320 с.

148939. Бахарев В. Д., Колосдасов Г. Д., Рябов В. Д. Психология технического творчества. ЛДНТП. Л, 1991. 31 с.

148940. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до проведення виробничої практики студентів професійного напрямку "Радіоелектронні апарати" за фахом 8.050902 "Виробництво електронних засобів" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

148941. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки з підготовки магістерської роботи спеціальностей "Технологія та устаткування зварювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 14 с.

148942. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки з дипломного проектування для студентів спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 62 с.

148944. Ломакин В.А. Статистические задачи механики твердых деформируемых тел. Наука. М., 1970. 139 с.

148945. Білик В. М., Костирко В. С. Інформаційні технології та системи. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 232 с.

148946. Ломакин В.А. Теория упругости неоднородных тел. Изд-во Моск. ун-та. М., 1976. 367 с.

148947. Ломакин Н.Д., Лямбах Р.В., Гутников Э.Ю. Комплексная автоматизация обжимных станов. Металлургия. М., 1965. 303 с.

148948. Ломанов Ф.М. Производственная и организационная структура машиностроительных предприятий. Машгиз. М., 1962. 99 с.

148949. Гнибіденко І. Ф., Колот А. М., Новікова О. Ф., Роговий В. В. Соціальна безпека: теорія та українська практика. КНЕУ. Київ, 2006. 292 с.

148950. Корнілова Євгенія Корпоративні технології у наукових бібліотеках. . , . С. 7-12

148951. Мазепа С. С., Марущак Я. Ю., Куцик А. С. Електрообладнання промислових підприємств. Магнолія 2006. Львів, 2008. 260 с.

148952. Ломанович В.А. Домашняя радиолаборатория. Связь. М., 1970. 142 с.

148953. Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Університет "Україна". К., 2007. 431 с.

148954. Ломидзе В.Л. Импульсные ядерные реакторы. Знание. М., 1982. 62 с.

148955. Ломов С. А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений. Наука. М., 1981. 398 с.

148956. Ломовский В.А. Впрыск топлива в транспортные двигатели с принудительным зажиганием. Машгиз. М., 1958. 72 с.

148957. Ломоносов В. Ю., Поливанов К. М. Электротехника. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 256 с. : ил., черт.

148958. Ломоносов В. Ю., Поливанов К. М. Электротехника. Основные понятия. Госэнергоиздат. М., 1962. 392 с.

148959. Ломоносов М.В. Избранные труды по химии и физике. (К 250-летию со дня рождения). Изд-во АН СССР. М., 1961. 560 с.

148960. Ломоносова Л.С., Фалькова О.Б. Спектральный анализ. Металлургиздат. М., 1958. 421 с.

148961. Стахів М.О. Український комунікативний етикет. Знання. К., 2008. 245 с.

148962. Ломсадзе Ю. М. Теоретико-групповое введение в теорию элементарных частиц. Высш. школа. Москва, 1962. 183 с.

148963. Лонгботтом Р. Надежность вычислительных систем. Энергоиздат. М., 1985. 284 с.

148964. Лонгинов А.С., Стариков В.И. Золотая медаль имени А.С.Попова. Знание. М., 1980. 64 с.

148965. Крутінь Г. І., Чубур Н. В. Соціологія конфлікту. КНЕУ. К., 2007. 152 с.

148966. Лонгинов А.С., Стариков В.И. Нижнегородская радио-лаборатория. Знание. М., 1979. 63 с.

148967. Лонгинов А.С., Стариков В.И Радио-90 лет. Знание. М., 1985. 64 с.

148968. Лонгинов А.С. Советские ученые-лауреаты премии Европейского физического общества. Знание. М., 1981. 63 с.

148969. Лонгмайр К.Л. Физика плазмы. Элементарный курс. Атомиздат. М., 1966. 341 с.

148970. Лондон С.Е., Томашевич С.В. Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам. Радио и связь. М., 1984. 216 с.

148971. Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства. Энергия. Ленинград, 1970. 150 с.

148972. Лоос О. Симметрические пространства. Наука. М., 1985. 208 с.

148973. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки. Ліра-К. К., 2009. 328 с.

148974. Лопаев Б. Е. Теория сварочных процессов. (Основы физической химии). Омский политехн. ин-т. Каф. "Оборудование и технология сварочного производсвта". Омск, 1976. 51 с.

148975. Законодавство України про соціальне забезпечення. Істина. К., 2007. 320 с.

148976. Лопастные насосы. Машиностроение. Ленинград, 1975. 430 с.

148977. Лопата А.Т. Постоянная информация в управлении производством. Техніка. Киев, 1974. 210 с.

148978. Лопата А. Я., Тартаковский И. П. Шпоночные и зубчатые (шлицевые) соединения. Машгиз. М., 1960. 131 с.

148979. Лопатин Б.А. Ламповые гальванометры постоянного тока. Госэнергоиздат. Ленинград, 1952. 189 с.

148981. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога. Кондор. К., 2005. 198 с.

148982. Малахова Ж. Д., Огаренко В. М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів. Центр учбової літератури. К., 2008. 280 с.

148983. Любич А.В., Поддубный В.И. Рынок упал, но пытается отжаться: [Аналитика для инвестора. К итогам торгов ПФТС в марте 2009 г.]. . , . С. 26-33.

148984. Лопатин Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа. Высш. школа. М., 1975. 295 с.

148985. Лопатин К.Г. Ваш магнитофон. Знание. М., 1972. 48 с.

148986. Лопатин К.Г. Как починить телевизор. Энергия. М., 1980. 104 с.

148987. Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом [Текст]. Персонал. Київ, 2008. 84 с.

148988. Івченко Лариса, Лобузіна Катерина Музичний фонд НБУВ: створення електронного каталогу. . , . С. 12-22

148989. Міщук Сергій Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні. . , . С. 23-36

148990. Лопатин К.Г. Твой первый магнитофон. Изд. ДОСААФ. М., 1969. 76 с.

148992. Лопатинский Я. Б. Введение в современную теорию дифференциальных уравнений в частных производных. Наук. думка. Киев, 1980. 216 с.

148993. Лопатинский Я.Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Вища школа. К., 1984. 198 с.

148994. Лопаткин А.А. Теоретические основы физической адсорбции. Изд-во ун-та. М., 1983. 344 с.

148995. Лопаткин Н. А., Мазо Е. Б., Шабад А. Л. Здоровье мужчины. Знание. М., 1976. 95 с.

148996. Кириченко О.А., Кім Ю.Г. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства. . , . С. 34-40.

148997. Харчук О.Г. Аналіз та перспективи розвитку автомобільного транспорту України. . , . С. 15-18.

148998. Кудрицька Н.В. Системний підхід при розробці стратегії підвищення ефективності функціонування транспортно-дорожнього комплексу України. . , . С. 24-26.

148999. Андрейченко П., Савицкий В. Один сплошной Интернет: Победит ли сеть традиционные медиа?. . , . С. 40-47.

149000. Лопаткин Н. А., Мазо Е. Б., Шабад А. Л. Что нужно знать об урологических заболеваниях. Знание. М., 1973. 128 с.

149001. Петренко Е.А. Динамика зароботной платы на железнодорожном транспорте Украины. . , . С. 35-36.

149002. Воднік В. Д., Золотарьова Ю. І., Клімова Г. П., Осипова Н. П., Сердюк О. В. Соціологія права. Право. Х., 2007. 232 с.

149003. Лопатко А.П., Никифорова З.В. Новые методы сварки и пайки. Высш. школа. М., 1979. 88 с.

149004. Мась А. Успех и поражение в сети: [Интернет-реклама, интернет-продажи]. . , . С. 48-49.

149005. Лопато Г.А., Кабатов Н.Ф., Сегаль М.Г. Конические и гипоидные передачи с круговыми зубьями. Машиностроение. М., 1977. 423 с.

149006. Костюченко Л.В. Методологія логістичного підходу щодо ефективного управління МТЗ залізничних підприємств. . , . С. 48-51.

149007. Лопаточные машины и струйные аппараты. Машиностроение. М., 1967. 236 с.

149008. Лопаточные машины и струйные аппараты. Машиностроение. М., 1969. 251 с.

149009. Лопаточные машины и струйные аппараты. Машиностроение. М., 1971. 312 с.

149010. Лопаточные машины и струйные аппараты. Машиностроение. М., 1972. 224 с.

149011. Лопатто А. Э. Из истории развития строительных конструкций: L, M, Q, N. Будивэльнык. Киев, 1990. 160 с.

149012. Муравьева Е., Рыбакова И. Кладезь информации: Клиентские базы как источник роста продаж. . , . С. 52-55.

149013. Головатий М. Ф. Соціологія молоді. МАУП. Київ, 2006. 304 с.

149014. Лопатто А.Э. Расчет сечений и конструирование элементов железобетонных конструкций. Будівельник. К., 1971. 383 с.

149015. Безелянский Ю. Герой. Бунтарь. Анархист Михаил Бакунин: [Политический портрет М.А. Бакунина - русского революционера, теоретика анархизма и народничества]. . , . С. 6-13.

149016. Лопатто А.Э. Справочник по проектированию элементов железобетонных конструкций. Вища школа. К., 1978. 256 с.

149017. Лопатто Ю. С. Железо. Знание. М., 1962. 16 с.

149018. Лоповок Л. М. Сборник геометрических задач : для 10 класса. Рад. школа. К., 1979. 95 с.

149019. Тарнавский В. Вот HULUганы!: [Коммереское телевидение в странах Запада]. . , . С. 56-61.

149020. Денисенко М.П. Глобальна велика депресія - криза неоліберальної системи господарювання. . , . С. 2-7.

149021. Лоповок Т. С. Стандартизация размерных параметров в машиностроении. Изд. стандартов. М., 1969. 200 с.

149022. Морозюк А. Работа как предмет роскоши: [Глобальный финансовый кризис и ситуация на рынке труда в Украине]. . , . С. 8-11.

149023. Телейко А., Дубинский И. Инструмент ограниченного действия: Какие задачи могут решать онлайн-исследования в Украине уже согодня. . , . С. 66-71.

149024. Бузов А., Шевченко И. Поймать покупателя: Посетители супермаркетов охотно учавствуют в акциях и не замечают напольных наклеек. . , . С. 72-74.

149025. Корнійчук Л., Шевчук В. Сталий розвиток і глобальна місія України: [Зміст економічних теорій, які дослідники рекомендують як основу для реалізації сталого розвитку]. . , . С. 4-13.

149026. Лопухин В. А., Гурылев А. С. Автоматизация визуального технологического контроля в электронном приборостроении. Машиностроение. Ленинград, 1987. 287 с.

149027. Капуста А. Составление личного стратегического плана. . , . С. 90-91.

149028. Лопухин В.А., Шафранский В.С. Автоматизация и оптимизация контроля в производстве радиодеталей. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 157 с.

149029. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі: [Нові процеси, притаманні інформативній постіндустріальній економіці]. . , . С. 14-28.

149030. Лопухин В.А. Обеспечение точности электронной аппаратуры. Машиностроение. Ленинград, 1980. 269 с.

149031. Лопухин В.М., Рошаль А.С. Электроннолучевые параметрические усилители. Сов. радио. М., 1968. 240 с.

149032. Лопухин В.М. Возбуждение электромагнитных колебаний и волн электронными потоками. Гостехиздат. М., 1953. 324 с.

149033. Лопухина Е. М. Асинхронные исполнительные микродвигатели для систем автоматики. Высш. школа. М., 1988. 327 с.

149034. Лопухина Е.М., Сомихина Г.С. Асинхронные микромашины с полым ротором. Теория, основы расчета и испытания. Энергия. М., 1967. 488 с.

149035. Лопухина Е. М., Семенчуков Г. А. Проектирование асинхронных микродвигателей с применением ЭВМ. Высш. школа. М., 1980. 359 с.

149036. Лопухина Е.М., Сомихина Г.С. Проектирование асинхронных микромашин с полым ротором. энергия. М., 1968. 328 с.

149037. Лопухина Е. М., Сомихина Г. С. Расчет асинхронных микродвигателей однофазного и трехфазного тока. Госэнергоиздат. М.-Л., 1961. 312 с.

149038. Лопухина Е. М., Сомихина Г. С. Электрические машины с полым ротором. ЦБТИНИИЭлектропром-сти. М., 1959. 68 с.

149039. Лоранский Д. Н., Лукьянов В. С. Азбука здоровья : книга для молодежи. Профиздат. М., 1990. 176 с.

149040. Лоранский Д. Н. Гигиена вчера, сегодня, завтра. Знание. М., 1978. 96 с.

149041. Медков В.М. Демография. ИНФРА-М. М., 2009. 683 с.

149042. Лорд У. Последняя ночь "Титаника". Судостроение. Ленинград, 1984. 192 с.

149043. Лордкипанидзе О.Л. Оценка и планирование эффективности работы предприятия. Экономика. М., 1986. 175 с.

149044. Лорентц Г.А. Теория электронов и ее применение к явлениям света и теплового излучения. Гостехиздат. М., 1953. 471 с.

149045. Лорентц Г.А. Теория электронов и ее применение к явлениям света и теплового излучения. Гостехиздат. М., 1956. 472 с.

149046. Лоренц В.Ф. Износ деталей сельскохозяйственных машин. Машгиз. М., 1948. 98 с.

149047. Лоренц Г.А. Старые и новые проблемы физики. Наука. М., 1970. 370 с.

149048. Лоренц К. Кольцо царя Соломона. Знание. М., 1977. 208 с.

149049. Лоренц К. Человек находит друга. Наука. Новосибирск, 1991. 176 с.

149050. Лори П. Базы данных для микроЭВМ. Машиностроение. М., 1988. 136 с.

149051. Лорин Г., Дейтел Х. М. Операционные системы. Финансы и статистика. М., 1984. 392 с.

149052. Лорин Г. Распределенные вычислительные системы. Радио и связь. М., 1984. 296 с.

149053. Мокшанцев Р.И. Конфликтология в социальной работе. Феникс. Ростов н/Д, 2008. 152 с.

149054. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2009. 98 с.

149055. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Києво-Могилянська академія. К., 2008. 717 с.

149056. Гриньков Д. Входящие бесплатно: [Денежные переводы в Украину из-за границы]. . , . C.31-33.

149057. Курячая Е. Брендовые истории: [Брендовые истории при разработке брендовой стратегии]. . , . С. 41-42.

149058. Сапунова В. "Мою душу опутали сказкою": [Творчество российского артиста и певца А.Н. Вертинского]. . , . С. 50-51.

149059. Шевченко Н. Дностальгия: [Украинский рынок металлопродукции]. . , . С. 68-72.

149060. Николаева Т. Чистомой: [Рынок бытовой химии в Украине]. . , . С. 73-74.

149061. Дикаленко М., Московчук Э. Границы возможного: [Экспорт алкогольных напитков в Украине]. . , . С. 75-76.

149062. Мадай А., Татаренко Г. Мястификация: [Импорт мяса в Украину]. . , . С. 77-78.

149063. Попова О. Быстрее не будет: [Украинский рынок продуктов быстрого приготовления]. . , . С. 79-80.

149064. Скрипник А., Вдовиченко А. Детермінати корупції в Україні. . , . С. 29-43.

149065. Ворошилов В. В. Журналистика. КНОРУС. М., 2009. 496 с.

149066. Мельник Л., Горобченко Д. Основні методи формування цін на телекомунікаційні послуги в умовах регульованого ринку. . , . С. 44-51.

149067. Лосавио Г.С. Пуск автомобильных двигателей без разогрева. Транспорт. М., 1965. 103 с.

149068. Лосавио Г.С. Пусковые износы автомобильных двигателей при низких температурах. Транспорт. М., 1967. 56 с.

149070. Лосев А. Г. Организация труда в производственном процессе. Машиностроение. М., 1971. 319 с.

149071. Лосев А.Г. Организация труда на производственном участке. Машгиз. М., 1962. 176 с.

149072. Лосев А.К. Введение в специальность "Радиотехника". Высш. школа. М., 1980. 240 с.

149073. Іваничук Р.І. Бо війна - війною... Через перевал. Фолио. Х., 2008. 447 с.

149074. Лосев А. К., Зиемелис Ю. М. Задачник по теории линейных электрических цепей. Высш. школа. М., 1989. 270 с.

149075. Кудряшов.В. Фінансування дефіциту державного бюджету. . , . С. 52-64.

149076. Евгеньева Т.В. Технологии социальных манипуляций и методы противодействия им. Питер. СПб., 2007. 80 с.

149077. Квітка-Основ'яненко Г.Ф. Вибрані твори. Прапор. Х., 2008. 478 с.

149078. Силивончик А., Татарко Г. Пробить скорлупу: [Украинский рынок куриных яиц]. . , . С. 81-83.

149079. Тарасевич В. Про синергетику інновацій: [Теоретичні й методологічні аспекти використання синергетики в дослідженні інноваційних процесів]. . , . С. 65-73.

149080. Українське Різдво на Мараморщині. Етнос. К., 2008. 384 с.

149081. Бородіна О., Прокопа І. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення. . , . С. 74-85.

149082. Середа Е. Наперекосяк: [Рынок дверей в Украине]. . , . С. 90-92.

149083. Лосев А. К. Линейные радиотехнические цепи. Основы теории. Высш. школа. М., 1971. 560 с.

149084. Довженко О. Зачарована Десна. Дніпро. К., 2008. 501 с.

149085. Лосев В. В., Бродская Е. Б., Коржик В. И. Поиск и декодирование сложных дискретных сигналов. Радио и связь. М., 1988. 223 с.

149086. Адеби П. Как объединить стратегию организационных изменений с особенностями организации. . , . С. 2-8.

149087. Лосев В. В. Учебное пособие по спецкурсу "Цифровые методы формирования импульсных сигналов для спец. 0701". Минский радиотехнический ин-т. Каф. "Радиопередающих устройств и радиотехнических систем". Минск, 1979. 29 с.

149088. Хлебников Д. Реструктуризация компании: подходы и опасности. . , . С. 9-14.

149089. Лосев В. И., Кузнецова Т. В. Основы делопроизводства для учебных заведений ГУПК ЦСУ СССР. Экономика. М., 1975. 215 с.

149090. Гуцало Є.П. Пролетіли коні. Видавництво гуманітарної літератури. К., 2008. 383 с.

149091. Бреева Е.Б. Основы демографии. Дашков и К. М., 2009. 388 с.

149092. Лапыгин Ю. Трансформация организаций: [Создание корпоративных объединений]. . , . С. 15-19.

149093. Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла. Грамота. К., 2008. 831 с.

149094. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. Аспект Пресс. М., 2009. 351 с.

149095. Шедеври українського живопису. Мистецтво. К., 2008. 608 с.

149096. Жарова Л. Економічні механізми Кіотського протоколу: можливості та загрози для України: [Міжнародне співробітництво в галузі екології]. . , . С. 86-92.

149097. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2009. 6 4 с.

149099. Гоголь М.В. Зібрання творів. Наукова думка. К., 2008. 254 с.

149100. Гоголь М.В. Зібрання творів. Наукова думка. К., 2008. 236 с.

149101. Гоголь М.В. Зібрання творів. Наукова думка. К., 2008. 195 с.

149102. Косовський В., Кравець-Кравченко А., Чередниченко Є. Тризуб. Факт. К., 2008. 328 с.

149103. Квітка-Основ'яненко Г.Ф. "Конотопська відьма", "Сватання на Гончарівці" та інші твори. БАО. Донецьк, 2008. 416 с.

149104. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы. Дашков и К. М., 2009. 548 с.

149105. Римарук І. Сльоза Богородиці. Дніпро. К., 2008. 400 с.

149106. Карцева Л. В., Шабалина Ю. В. Социология культуры. Дашков и К. М., 2009. 232 с.

149107. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, .

149108. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2009. 72 с.

149109. Одрач Ф. Щебетун. Волинська обласна друкарня. Луцьк, 2008. 240 с.

149110. Шапуров Д. Комплексная реструктуризация корпорации. . , . С. 20-27.

149111. Пономарев Н. Ф. Связи с общественностью: социально-психологические аспекты. Питер. СПб., 2008. 208 с.

149112. Буков П., Стратаненко О. Как преодалеть сопротивление сотрудников переменам в процессах M&A: [Объединение компаний]. . , . С. 28-95.

149113. Боровикова Н. Нововведения в организации: предупрежден - значит, защищен. . , . С. 36-41.

149114. Барило В.С. Методичні основи оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств. . , . С. 3-5.

149115. Марцин В.С. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища. . , . С. 6-11.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.