Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

162863. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Психологія управління та конфліктологія" для студентів факультету післядипломної освіти. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

162864. Шапалина О. Экспонирование документов (из опыта Российской государственной библиотеки) : [рассмотрены основные вопросы обеспечения сохранности документов на выставочных площадках]. . , . С. 31-35.

162865. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки із комп'ютерної практики для студентів 2 курсу спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

162866. Эрдейи А. Асимптотические разложения. Физматгиз. М., 1962. 127 с.

162868. Іванов С.В. Концептуальні питання вдосконалення управління підприємством. . , . С. 69-73.

162869. Камушков О.С. Розвиток зеленого туризму як ланки туристичної сфери України. . , . С. 78-83.

162870. Клименко О.В. Концептуальні підходи до формування стратегічної бухгалтерії : [управлінський облік промислових підприємств]. . , . С. 86-92.

162871. Колісник Ю.О., Домашенко А.В. Моделювання ціноутворення на ринку послуг комерційних дітячих садків. . , . С. 92-97.

162872. Экономика переходного периода [Електронна книга]. МУГ. М., 1995. 410 с.

162873. Финансы [Електронна книга]. Юрайт-М. М., 2004. 504 с.

162874. Кондратьєва І.Г. Стохастичний ризик і критерії його оцінювання. . , . С. 97-101.

162875. Корінєв В.Л., Прочан А.О. Особливості процесу планування надання туристичних послуг на підприємствах Запорізького регіону. . , . С. 102-105.

162876. Краснокутська Н.С. Організаційний потенціал торговельних мереж: перспективні напрями розвитку та вітчизняений досвід. . , . С. 105-109.

162877. Светозарова Г. И., Мельников А. А., Козловский А. В. Практикум по программированию на языке Бейсик [Текст]. Наука. М., 1988. 368 с.

162878. Основы программирования и алгоритмические языки. Энергия. М., 1991. 527 с.

162879. Залуцький І.Р., Ступницький І.Ф. Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області. . , . С. 44-51.

162880. Кулиняк І.Я. Хеджування ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств за допомогою похідних інструментів фінансового ринку. . , . С. 109-113.

162881. Прокопович-Павлюк І.В. Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки конкурентоспроможності регіону. . , . С. 52-58.

162882. Мазурок П.П. Аналітичне оцінювання фінансових результатів діяльності промислових підприємств України. . , . С. 114-119.

162883. Бачуріна І.В., Бутко М.П. Плодоовочева галузь України: регіональні виклики. . , . С. 59-66.

162884. Годя І.М. Проблеми розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Закарпатської області. . , . С. 67-73.

162885. Перекрест Т.В. Фінансовий стан підприємства : оцінювання та пропозиції поліпшення. . , . С. 124-132.

162886. Протопопова Н.А. Облік операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності. . , . С. 132-137.

162887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу "Проектування баз даних" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

162888. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу "Психолого-педагогічні засади викладацької діяльності", що виносяться на самостійну роботу студента. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

162889. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл постійного струму" зі застосуванням математичного пакету MathCAD. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

162890. Строгонова Т.В. Аналіз розвитку системи дистанційної освіти вищого навчального закладу з позицій програмно-цільового управління. . , . С. 141-146.

162891. Тимченко О.М. Фактори впливу стан податкової забогованості в Україні. . , . С. 146-153.

162892. Ткач В.О Економічна безпека регіонів (Запорізька область). . , . С. 153-160.

162893. Маслак О.О., Стасюк Н.Р., Жежуха В.Й. Регіональні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості як чинника стимулювання інноваційної діяльності. . , . С. 74-79.

162894. Трохимець О.І. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ. . , . С. 160-166.

162895. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

162896. Горбач Д. Истинные арийцы : в ХХ веке Иран совершил скачок от сохи до атомной бомбы : [анализ стратегии модернизации Ирака]. . , . С. 18-21.

162897. Філіпова Н.О. Економічна рецесія: теоретичні підходи до визначення та змістова інтерпретація. . , . С. 165-169.

162898. Філоненко О.П. Формування організаційної структури управління підприємством на основі процесорного підходу. . , . С. 168-174.

162899. Третьяк В. По рукам : [отношения ЗАО "ЗАЗ" с ГНИ. Нарушение налоговых обязательств предприятием. Судебные споры]. . , . С. 38-40

162900. Олександренко І.В. Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів. . , . С. 80-91.

162901. Куцаченко Е. По принуждению : по мнению экспертов, корпоративные преобразования во время кризиса редко бывают успешными. . , . С. 46-47.

162902. Одрехівський М.В. Логістична система інноваційних структур. . , . С. 92-97.

162903. Николаева Т. Именно тот : [рынок косметики в Украине. Фирменные магазины косметики]. . , . С. 62-63.

162904. Дутка Г.Я., Гірна О.Й. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення. . , . С. 98-106.

162905. Барабанов А.Е. Курс математического анализа. Семестр 1. С-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2002. 82 с.

162906. Череп А.В., Нагаєць І.Ю. Трансформація законів менеджменту під впливом специфіки укаїнського менталітету. . , . С. 174-177.

162907. Миколишин М.М. Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні. . , . С. 107-114.

162908. Дикаленко М., Московчук Э. Концерн окончен : [ситуация на отечественном рынке этилового спирта. Объем реализации спирта потребителям. Показатели работы концерна "Укрспирт" (2007-2009 г.г.)]. . , . С. 64-66.

162909. Рисін В.В. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку. . , . С. 115-122.

162910. Фостяк В.В. Роль банківського капіталу в забезпеченні розвитку національної економіки. . , . С. 123-128.

162911. Мадай А., Татаренко Г. Непростительная мягкость : [рынок маргарина в Украине]. . , . С. 66-68.

162912. Мельник Л.Г., Кубатко О.В. Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку: [еколого-економічний розвиток регіонів України]. . , . С. 129-135.

162913. Середа Е. Архитекстурные излишества : [украинский рынок предметов декора : объемы и структура продаж, импорт и экспорт продукции ]. . , . С. 72-73.

162914. Шевченко В.М. Реінжиніринг бібліотечних процесів : сутнісь, мета та основні принципи. . , . С. 177-180.

162915. Ричард Ф. Фейнман Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!. КоЛибри. М., 2008. 480 с.

162916. Хумарова Н.І. Методологічні засади екологічного планування: проблеми та перспективи впровадження: [національна екологічна політика на період до 2020 р. Планування і управління навколишнім середовищем]. . , . С. 136-143.

162917. Шмиголь Н.М., Антонюк А.А. Моніторинг діяльності підприємств харчової промисловості в сучасних ринкових умовах. . , . С. 180-183.

162918. Шаповал Е. Светогляд : [украинский рынок осветительных электроламп : объем и структура продаж, перспективы ]. . , . С. 74-76.

162919. Юдіна О.І. Економічний зміст ресурсів у забезпеченні розвитку промислового виробництва. . , . С. 184-188.

162920. Дейнека А.М. Лісовий сектор: аналіз структури, взаємодії з іншими секторами економіки та довкіллям: [економіка лісокористування. Лісові екологічні системи]. . , . С. 144-151.

162921. Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування. . , . С. 152-158.

162922. Ткаченко Л.Г. Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання. . , . С. 159-168.

162923. Козик В.В., Данчак Л.І. Соціальне та доступне житло: проблеми формування та фінансування. . , . С. 169-174.

162924. Бек Ш. Под небом Родины : [украинский рынок подвесных потолков : структура рынка, объем продаж, перспективы]. . , . С. 76-77.

162925. Новикова Н.М. Многокритериальные задачи принятия решений в условиях неопределенности. ВЦ РАН. М., 2000. 64 с.

162926. Петрушенко В. Природа свідомості: зіткнення парадигм. . , . С. 3-8.

162927. Семенюк Е. Роль філософії в інтеграції сучасної науки. . , . С. 9-13.

162928. Терентьєв Л. Передумовне відношення між філософією і наукою: логіко-системний аспект. . , . С. 14-19.

162929. Осипов А. Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки. . , . С. 34-38.

162930. Петрушенко О. Утопія і наука: аспекти єдності та протистояння. . , . С. 44-48.

162931. Тихомірова Ф. Двоїсте системне моделювання процесів інтеграції та диференціації наукового знання. . , . С. 49-55.

162932. Колесник І. Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнга. . , . С. 72-77

162933. Лімонченко В. Ф.М. Достоєвський та філософія російського срібного віку. . , . С. 83-87.

162934. Савальєв В. Л. Шестов про зв'язок ідейної спадщини Ф.М. Достоєвського з філософією життя Ф. Ніцше. . , . С. 88-92.

162935. Літературна мова - основа духовного й культурного зростання народу. . , . С. 8-12.

162936. Мазурик М. Ф. Достоєвський та Ф. Ніцше: вирішення теми "надлюдини". . , . С. 93-98.

162937. Калинець К.С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні. . , . С. 182-191.

162938. Про давність української ділової мови. . , . С. 8-12

162939. Шадських Ю. Східна мудрість і давньогрецька філософія. . , . С. 99-103.

162940. Залога З.М. Аграрний протекціонізм в Японії та проблеми продовольчої безпеки: [аграрна політика Японії. Захист внутрішнього споживача]. . , . С. 192-198.

162941. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

162942. Куцаченко Е. Система уравнений : пропаганда, оправдывающая доходы топ-менеджмента перед рядовыми сотрудниками, должна стать частью коропоративной культуры. . , . С. 41-43.

162943. Правовые основы создания и деятельности неприбыльных организаций. . , . С. 8-143.

162944. Блонська В.І. Вплив майнових податків на рівень доходів місцевих бюджетів: [на прикладі бюджету м. Львова]. . , . С. 209-216.

162945. Кадикало А., Карівець І. Значення принципу доповнюваності для переходу від пізнання до споглядання. . , . С.104-111.

162946. Бухгалтерский учет : [бухгалтерский учет в неприбільных организациях]. . , . С. 8-143.

162947. Кандзюба М. Проблема симулякрів в культурі: культурологічний аспект. . , . С. 118-123.

162948. Потехин А. Со временным артом : [современные украинские художники, перспективные с точки зрения инвестиций, стоимость их работ]. . , . С. 49-50.

162949. Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб'єктів ринку. . , . С. 217-223.

162950. Рак Н.Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями: [еволюція економіки знань, визначення сутності та ключових ознак нової економіки]. . , . С. 224-232.

162951. Абакумова Ю. Слэм-сейшн : [о 14-м Всеукраинском фестивале поэзии и авторской песни "Сліва-фест". Украинские поэты и барды]. . , . С. 51-52.

162952. Лабецька Л.М. Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту. . , . С. 241-247.

162953. Войтків Л. Серце як осереддя душі і духу у філософії Памфіла Юркевича. . , . С. 124-127.

162954. Чурсінова О. Феномен техніки і перспективи її розвитку у філософському дискурсі ХХ ст.. . , . С. 135-138.

162955. Попова О. Фирментация : [фирменные продовольственные магазины в Украине : реальность и перспективы]. . , . С. 66-68.

162956. Онищук О. До проблеми ефективності викладання філософії (Наукове повідомлення). . , . С. 139-141.

162957. Дикаленко М., Московчук Э. ССНотворные : [украинский рынок соков : структура и объемы продаж в 2007-2009 г.г.. Производство соков в 2005-2009 г.г.]. . , . С. 69-70.

162958. Середа Е. Штор-трек : [открытие и организация бизнеса : мастерская по пошиву штор. Примерный расчет бюджета швейного цеха по пошиву штор]. . , . С. 75-76.

162959. Піддубний В.І. Є в нас і "Воля", є в нас і "Кабель": [сновні досягнення компанії "Воля-Кабель" - українського провайдера телекомунікаційних послуг. . , . С. 20-25.

162960. Біляченко О.Л., Теоретичні аспекти обліку засобів індивидуалізації як нематеріальних активів: порівняльний аналіз : [бухгалтерський облік інтелектуальної власності]. . , . С. 6-11.

162961. Сазонець О.М. Укрупнення компаній як фактор розвитку ринку інформаційних технологій. . , . С. 26-32.

162962. Чигир С. СОТ шкодить Україні?: [плюси та мінуси інтеграції України до СОТ]. . , . С. 2-5.

162963. Марущак М.В. Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю. . , . С. 10-16.

162965. Старовойт О. "Економіка знань" як сфера функціонуванння інтелекту. . , . С. 71-75.

162966. Щербакова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження духовної кризи особистості. . , . С. 76-80.

162967. Шаповалова І. Об'єктивні і суб'єктивні підвалини новітнього морального творення. . , . С. 81-87.

162968. Балик У. О. Обґрунтування витрат на рекламу в системі стратегічного менеджменту. . , . С. 3-6.

162969. Чопей В. Основні соціологічні підходи до вивчення студентської молоді : [історія та проблеми становлення соціології молоді]. . , . С. 88-97.

162970. Костенко Т., Двуліт З. Традиційні та новітні методи пошуку роботи безробітним населенням України : [рівень зайнятості та безробіття населення у 2003-2008 рр.; аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку безробіття]. . , . С. 98-107.

162971. Серкова П.П. С таких "высот" не очень больно падать: [темпы падения страхового рынка]. . , . С. 18-24.

162972. Босак А.О. Інтелектуальний капітал підприємства. . , . С. 7-12.

162973. Березянко Т.В. Вплив корпоративного сектору на характер державного управління в трансформаційній економіці. . , . С. 26-31.

162974. Поддубный В.И. Приказано торговать: [к итогам торгов на украинской бирже в декабре]. . , . С. 32-40.

162975. Корсак К., Поляк О. XXI - епоха освітніх доктрин і форсайтів: [освіта у XXI ст. як домінуючий пріоритет і цінність окремої особи чи нації]. . , . С. 4-6.

162976. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні рекомендації до практичних занять дисциплінни "Фізичне виховання". Формування навичок довільного керування подихом у студентів спеціальної медичної групи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

162977. Зленко Г. Був такий письменник: [біографія і творчість українського письменника М.Д. Кострицького]. . , . С. 8-10.

162978. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру : [інформаційне поле України. Інформаційна агресія. Ідеологічні атаки. Методи впливу інформаційної зброї. "Культурна революція" в Україні]. . , . С. 3-7.

162979. Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах. . , . С. 5-12.

162980. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави. . , . С. 13-19.

162981. Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2009 році : [статистичні матеріали щодо випуску книг і брошур в Україні по роках, за цільовим призначенням, мовами, тиражами та іншими ознаками]. . , . С. 8-14.

162982. Заенцев И.В. Нейронные сети: основные модели. Воронежский Государственный университет. Воронеж, 1999. 76 с.

162983. Науменкова С.В. Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за діяльністю фінансових установ: [наглядові органи у країнах ЄС. Регуляторні системи окремих країн]. . , . С. 20-27.

162984. Тропіна В.Б. До питання про публічні фінанси. . , . С. 28-34.

162985. Васильченко З.М., Васильченко І.П. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності. . , . С. 35-46.

162986. Шумілова А. Олена Пчілка : світло добра і любові :[біографія, творчий шлях відомої української письменниці ]. . , . С. 32-34.

162987. Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи. . , . С. 47-55.

162988. Олянишен Т., Мельников О. Зміни форм культурної діяльності в Україні : [місце читання у структурі вільного часу та чинники, що впливають на читацьку активність]. . , . С. 41-43.

162989. Алиева О. 9 кругов адасоздания эффективной стратегии выхода из кризиса : [управление компанией в период экономического кризиса]. . , . С. 2-4.

162990. Сокол М. Отдел маркетинга дистрибьютора/дилера авторынка в период кризиса : [маркетинг на автомобильном рынке]. . , . С. 5-9.

162991. Бірюченко С.Ю. Доход персоналу підприємства: підходи щодо його визначення та оцінювання. . , . С. 11-14.

162992. Чікін С., Гонтаренко Д. Зустрічне патентування чужих технічних рішень як спосіб отримання комерційної переваги над конкурентом. . , . С. 10-20.

162993. Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів. . , . С. 56-65.

162994. Романюк М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики. . , . С. 66-71.

162995. Руденко Б. "Рабочий и колхозница". Возвращение : [история создания и восстановления монумента "Рабочий и колхозница" В. Мухиной в Москве]. . , . С. 3-7.

162996. Рак Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України. . , . С. 72-80.

162997. Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг. . , . С. 81-88.

162998. Ногачевский А. Пять причин купить франшизу : [покупка бизнеса]. . , . С. 21-24.

162999. Версаль Н.І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України: [996 -2008 рр. А також ситуація на депозитному ринку в умовах кризи]. . , . С. 89-95.

163000. Паливода К.В. Вплив інфлянції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві. . , . С. 96-103.

163001. Белашко С. Предвыбоная кампания - 2010: содержательные и коммуникативные аспекты : [статистические данные предвыборной кампании Президента Украины 2010]. . , . С. 25-31.

163002. Крупка І.М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки. . , . С. 104-116.

163003. Гл. 1. Створення та організація діяльності комерційного банку : [порядок реєстрації, класифікація, ліцензування комерційних банків]. . , . С. 6-25.

163004. Мылтыкбаева Л.А. Технология получения цеолитов из зол ТЭЦ. . , . С. 49-52.

163005. Нохрина О.И., Рожихина И.Д. Способы переработки отходов ферросплавного производства. . , . С. 58-60.

163006. Гл. 2. Ресурси комерційного банку : сутність та види : [формування капіталу, депозитні та недепозитні ресурси комерційного банку]. . , . С. 26-43.

163007. Квапнєвскі П., Калініченко В.М. Аналіз результатів функціонування сонячних колекторів в м. Краків. . , . С. 61-64.

163008. Гл. 9. Забезпечення фінансової стійкості банку : [фінансова звітність банку. Оцінка прибутковості банку. Регулювання діяльності банків]. . , . С. 179-204.

163009. Тодорова О. Тренды в сфере копропативных медиа от эксперта направления : [корпоративные издания]. . , . С. 32-38.

163010. Гаврилець О. Охорона праці в умовах світової кризи. . , . С. 7-9.

163011. Хмара В.Г. Колективна акція на 2010-2011 роки. Про посилення роботи профспілок в питаннях атестації робочих місць за умовами праці: [постанова Президії Федерації профспілок від 24.11.2009 р. № П-36-3]. . , . С. 11.

163012. Савела Л. Инновационные подходы к рекламе. Рынок Indoor Media : [диверсификация медиаканалов]. . , . С. 39-42.

163013. Ч. 1. Ергономічні основи безпеки праці : [показники безпеки праці, вимоги та оцінка ергономічності робочих місць]. . , . С. 10-161.

163014. Кобець В. Виправдати сподівання застрахованих: [діяльність страхових фондів під час кризи]. . , . С. 46-47.

163015. Федоренко М. Про соціальний захист працюючих на будівництві. . , . С. 48-49.

163016. Дубровин П. Полиграфический глэм-фэшн : [уникальная технология тиражирования оттисков - гибридная печать]. . , . С. 43-44.

163017. Ч. 2. Естетичні основи безпеки праці : [колір та роль сигнальних кольорів у забезпеченні безпеки праці]. . , . С. 162-212.

163018. Барышева А. Продуманные решения : как оценить работу дилера. . , . С. 45-49.

163019. Івонін Є. Заслужена подяка: [продуктивні форми і методи діяльності відділення виконавчої дирекції Фонду соцстрахування у м. Стаханові]. . , . С. 49-51.

163020. Беднарська О.Р. Планування методів оптимізування ризиків у діяльності підприємства. . , . С. 13-21.

163021. Диба М.І. Суть та види фінансових ризиків. . , . С. 22-28.

163022. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс. Центр навч. літератури. Киев, 2010. 264 с.

163023. Талалай Х. Адресна підтримка - один з головних інструментів подолання бідності. . , . С. 7-8.

163024. Клименко Н. В. Любовь моряка. Днепровский металлург. Запорожье, 2009. 116 с.

163025. Олексів І.Б. Теоретичні аспекти формування стратегії машинобудівного підприємства з урахуванням інтересів груп впливу. . , . С.29-33.

163026. Федина В. Я. І голос той, і ті слова... [Текст]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2006. 300 с.

163027. Талалай Х. Соціальний інспектор - помічник і контролер: [визначення ступення нужденності та перевірка достовірності доходів соціальними інспекторами]. . , . С. 8-9.

163028. Подольчак Н.Ю. Оцінювання ефективаності систем менеджменту на засадах урахування ймовірності невиконання нормативно-законодавчих обмежень керівниками підприємств. . , . С. 34-39.

163029. Баранова В.Г. Розвиток елементів страхової системи. . , . С. 51-55.

163030. Семенюк М. Соціальна інтеграція через гідну працю: [учасники Міжнародної організації праці (МОП) проаналізували ситуацію із зайнятістю людей з інвалідністю в Україні]. . , . С. 10-11.

163031. Янюк К. Держава в неоплатному боргу перед вами: [захист чорнобильців]. . , . С. 14.

163032. Ющенко В. А. До нації. НІСД. К., 2010. 464 с.

163033. Тазарачева Г. Професійне прогнозування: інтеграційна модель: [соціальна реабілітація дітей-інвалідів]. . , . С. 37-39.

163034. Юдін О.Ю. Проведення аналізу фінансового стану та ефективності господарювання підприємств "Укрзалізниці" із застосуванням засобів автоматизації. . , . С. 3-8.

163035. Рыбакова И. Разнообразие видов. Глобализация так и не смогла сделать потребителей одинаковими : [создание глобальных брендов]. . , . С. 38-43.

163036. Яновський П.О. Оцінка фінансового результату приміських перевезень залізниць України. . , . С. 9-13.

163037. Рыбакова И. Главное имя : особенности управления корпоративным брендом. . , . С. 44-47.

163038. Жаворонкова Г.В. Системи взаєморозрахунків у комерційній діяльності авіакомпаній. . , . С. 14-18.

163039. Ермоленко А. Продажа после продажи. Как выстоить ассортимент, помогающий совершать повторные продажи. . , . С. 48-51.

163040. Ломотько Д.В., Панкратов В.И., Сушарин Е.В. Оптимизация процесса лизинга железнодорожного подвижного состава в современных экономических условиях. . , . С. 28-31.

163041. Шеченко И., Скороход О. Персональная ответственность. Опыт формирования культуры сервиса стадиона "Донбасс Арена". . , . С. 54-57.

163042. Говоруха С. Тайны украинского PR. Что изменилосо в PR-деятельности компаний в связи с кризисом. . , . С. 70-75.

163043. Кудрицька Н.В. Соціально-економічні аспекти розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. . , . С. 32-34.

163044. Компанієць В.В. Якість трудового життя управлінців залізничного транспорту: [види потреб, їхній рівень та рівень їх задоволення. Показники задоволеності різними сторонами трудової діяльності]. . , . С. 37-42.

163045. Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. НАН України. К., 2009. 113 с.

163046. Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни [Текст]. НІСД. К., 2009. 224 с.

163047. Гідна праця та трудова міграція в Україні. Скайтек. Київ, 2009. 112 с.

163048. Науково-інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2009. 176 с.

163049. Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні. Дух і літера. Київ, 2009. 496 с.

163050. Бутинець Т.А. Принципи контролю в новий економіці: необхідність застосування : принципи господарського контролю. . , . С. 21-27.

163051. Хомяк О. Скрытая мотивация поражений и успехов: [возможные изменения в жизненном сценарии личности. Этапы трансформации. Управление собственными изменениями]. . , . С. 20-26.

163052. Брюханов С. Пусть говорят. Как изменить активность молвы : [эффективность затрат на продвижение товара]. . , . С. 76-77.

163053. Коэн О. Вместе: теория ограничений и бережливое производство. . , . С. 28-35.

163054. Грицишен Д.О. Мінливість методів бухгалтерського обліку під впливом соціально-економічного середовища мусульманських країн. . , . С. 27-31.

163055. Розділ 4.7. Вимоги безпеки та ергономіки при використанні комп'ютерної техніки. . , . С. 131-153.

163056. Шаповалов В. Зарплата по заявке: опыт внедрения прозрачной системы оплаты труда: [интервью директора компании "Бюро вин" В. Шаповалова(Записала Т.Кузнецова)]. . , . С. 38-43.

163057. Давидюк Т.В. Систематизація наукових досліджень з проблем людського капіталу: узагальнення матеріалів наукових конференцій : [відображення в бухгалтерському обліку людського капіталу]. . , . С. 32-35.

163058. Позова С. На пути к цели: процесс разработки планов в компании "Баланс-Клуб". . , . С. 44-49.

163059. Розділ 3. Права авторів. Захист авторського права.. . , . С. 133-176.

163060. Жигленй І.В., Скакун Л.С. Ретроспективний аналіз форм організації бухгалтерського обліку : [розвиток бухгалтерського аутсорсингу]. . , . С. 36-46.

163061. Розділ 4. Авторське право в діяльності інтернет-медіа. . , . С. 177-206.

163062. Кузнецова Т. Рецепт коучинга. . , . С. 61-68.

163063. Райская М. Антикризисный анализ рынка в Беларуси : с какими явлениями столкнулись потребители и на чем они начали экономить : [социально-экономический анализ рынка Беларуси]. . , . С. 16-18.

163064. Большинство украинцев относит себя к нижней ступени среднего класа : [статистические данные]. . , . С.23.

163065. Запорожан О.М. Залучений капітал як основна складова власного капіталу підприємства. . , . С. 47-49.

163066. Яцышина Л.К., Ткачева Т.М., Лабурцева Е.И. Исследование влияния рекламы слабоалкогольных напитков на формирование моделей поведения несовершеннолетних. Есть работа для социальной рекламы. . , . С. 25-32.

163067. Тема 9. Планування праці : [планування трудових ресурсів на підприємстві]. . , . С. 129-144.

163068. Воприятие социальной рекламы населением Украины. . , . С. 34-37.

163069. Тарнавский В. Человек войны. Раймон Пуанкаре - сильный президент в парламентской республике: [политический портрет президента Франции в 1914-1918 гг. Р. Пуанкаре]. . , . С. 75-79.

163070. Канцедал Н.А. Варіативний підхід до вибору форми обліку фермерських господарств. . , . С. 50-51.

163071. Исследование украинского рынка шампанского и мартини : [с точки зрения потребителя]. . , . С. 42-45.

163072. Международное исследование "Имидж бренда страны". . , . С. 50-51.

163073. Тема 10. Організація праці : [процес праці; розподіл праці; атестація робочих місць]. . , . С. 145-158.

163074. Кузь В.І. Система розподілу прибутку підриємства: проблеми ідентифікації. . , . С. 51-56.

163075. Тема 11. Продуктивність та ефективність праці : [чинники продуктивності та ефективності праці]. . , . С. 159-169.

163076. Тема 12. Політика доходів і оплата праці : [номінальні реальні доходи; тарифні ставки; форми та системи оплати праці]. . , . С. 170-184

163077. Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. . , . С. 14-36.

163078. Рейтинги...Рейтинги...Рейтинги... : [рейтинг богатих стран мира, дорогих европейских брендов, ВВП крупнейших мегаполисов]. . , . С. 54-58.

163079. Дрібноход А.О. Підхід щодо вибору страхового портфеля за цілями страховика. . , . С. 63-67.

163080. Технологический семинар DELORO STELLITE в Запорожье : [семинар, организованный специалистами Делоро Стеллит и ОАО "Мотор Сич", на тему "Особенности применения оборудования и..." см. аннотацию]. . , . С. 59-62.

163081. Тема 7. Ринок праці та його регулювання. . , . С. 100-113.

163082. Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. . , . С. 210-220

163083. Кузьмін Д.Л. Інвентаризація і матеріальна відповідальність як об'єкт дослідження. . , . С. 56-63.

163084. Тема 16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. . , . С. 221-233.

163085. Іващук Н.Л. Метод визначення цін опціонів за випадкової стрибкоподібної відсоткової ставки без ризику. . , . С. 72-81.

163086. ТОТ- 50 украинских национальных брендов " UkrBrend - 2009". . , . С.60-65.

163087. 3.5. Психологічні особливості науково-технічної творчості. . , . С. 82-85.

163088. Результаты исследования российской телеаудитории. . , . С. 66-67.

163089. Рыбакова И. Слово о стратегии. Как заставить всех вокруг плясать под свою дудку: [управление компанией. Стратегическое планирование]. . , . С. 38-41.

163090. Рыбакова И. Ценное преимущество. Ценообразование как сильная сторона компании. . , . С. 42-46.

163091. Денис В. Do you speak Snacklish? Рекламно-философский аспект молодежных трендов. . , . С. 52-55.

163092. Мельник Е.Г. Методика обліку витрат майбутніх періодів в Україні та Російській Федерації: порівняльний аспект. . , . С. 77-85.

163093. 3.7. Етика творчості та історія деяких відкриттів, винаходів і винахідників. . , . С. 104-110.

163094. 3.9. Основи інженерної психології і дизайну. . , . С. 143-150.

163095. Бабіч А.В., Кравцова Г.Г., Погосов В.В., Томашевский О.В. Тунельний струм відкритої квантової точки - молекулярного транзистора на металевому кластері-диску. . , . С. 763-767.

163096. Порошенко П. Дипломатія як мистецтво неможливе робити реальним : [інтерв'ю міністра закордонних справ України П.Порошенка]. . , . С.6-9.

163097. Ковалева Т. Временно ответственные. Как находить, обучать, мотивировать и контролировать промоперсонал: [обучение временных сотрудников]. . , . С. 56-60.

163098. Розділ 1. Система охорони інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 14-50.

163099. Андрейченко П. Слова, слова, слова... Практика написания текстов для коммуникаций бренда. . , . С. 62-65.

163100. Назаренко Т.П. Маржинальний дохід: проблеми трактування та класифікації : [бухгалтерський облік маржинального доходу]. . , . С. 85-88.

163101. Розділ 1. Глава 2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 50-70.

163102. Толстов С. Між конфліктом і компромісом : Особливості американсько-російського діалогу : [основні розбіжності, конфліктні фактори. Тенденції та перспективи]. . , . С. 14-17.

163103. Розділ V. Економічна антропологія : [образ економічної людини у сучасній філософії. Фінансовий вектор духовного розвитку. Протолюдина-початок нової ери]. . , . С. 453-508.

163104. Розділ 3. Охорона і захист об'єктів промислової власності. . , . С. 211-250.

163105. Данные исследований - в помощь маркетологу: [рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, декабрь 2009 года, %]. . , . С. 76.

163106. Олійник О.В. Формування моделі систематизації видів та напрямів економічного аналізу. . , . С. 89-96.

163107. Пархоменко В.М. Економічний аналіз якості продукції: компоненти методики. . , . С. 96-104.

163108. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Електротехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

163109. Розділ 1.3. Становлення та розвиток банківської системи України : [структура банківської системи України (таблиця)]. . , . С. 23-29.

163110. Розділ 4. Охорона і захист авторського права та суміжних прав. . , . С. 351-378.

163111. Ронин В. В лабиринте альтернатив. (Использование сценариев в маркетинге). . , . С. 82-83.

163112. Розділ 5. Організація і економіка інтелектуальної власності. . , . С. 379-432.

163113. Пилипенко О.І. Моделювання облікової політики в системі корпоративного управління. . , . С. 104-110.

163114. Розділ 2. Глава 5. Патентні дослідження. . , . С. 185-210.

163115. Розділ 2. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України : [функції та операції НБУ, грошово-кредитна політика, план рахунків бухгалтерського обліку]. . , . С. 30-50.

163116. Розділ 3. Глава 7. Оформлення заявки на винахід (корисну модель) : [приклади оформлення винаходів]. . , . С. 234-281.

163118. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Основи персонального тренінгу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

163119. Розділ 2.4. Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України. . , . С. 47-50.

163120. Тексти (конспекти) лекцій розділу "Військово-технічна підготовка" підрозділу "Будова і конструкція засобів зв'язку". "Засоби радіозв'язку командирських машин управління" для всіх ВОС [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 58 с.

163121. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Методика викладання у вищих навчальних закладах дисциплін з охоронної діяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

163122. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Правове забезпечення реабілітаційної діяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

163123. Никоноров А. SECO TOOLS: история развития компании и стратегия работы на рынке режущего инструмента. . , . С. 12-13.

163124. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Менеджмент в галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

163125. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань за розділами курсу "Гідравліка, ГПП". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

163126. Кутовой С. С мощным паром!. . , . С. 50-51.

163127. Розділ 1. Організація економічного аналізу діяльності комерційного банку. . , . С. 13-70.

163128. Розділ 6. Аналіз результатів діяльності банків. . , . С. 317-364.

163129. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Оцiнювання похибки результату прямого та опосередкованого вимiрювання" для студентів за професійними напрямками. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

163130. Розділ 2. Аналіз капіталу та зобов'язань комерційного банку. . , . С. 71-130.

163131. Розділ 3. Аналіз активних операцій комерційного банку. . , . С. 131-233.

163132. Микал О., Снігир О. Українсько-російські відносини : зіткнення інтересів і цілей : [політико-безпекова сфера. Енергетична безпека України. Гуманітарні аспекти співробітництва]. . , . С.18-21.

163133. Розділ 4. Аналіз виконання банком платіжних зобов'язань. . , . С. 234-247.

163134. Роздыл 5. Аналіз дотримання комерційними банками економічних нормативів та рівня банківських ризиків. . , . С. 248-316.

163135. Розділ 7. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку. . , . С. 365-403.

163136. Розділ 8. Основи аналізу балансів зарубіжних комерційних банків. . , . С. 404-434.

163137. Додаток 1. Балансовий звіт комерційного банку. . , . С. 435.

163138. Цьогорічний бюджет ЄС становить понад 140 мільярдів євро: [бюджет - 2010 ЄС в цифрах]. . , . С. 14.

163139. Копенгаген визнано "найзеленішою" європейською столицею: [рейтинг століці Європи за категоріями зеленого індексу]. . , . С. 19.

163140. Додаток 2. Звіт про прибутки та збитки комерційного банку. . , . С. 435-437.

163141. У європейців рідко вимагають хабарі, але це їх не розслабляє. . , . С. 23.

163142. Найбільш інтернетизовані домівки нідерландців: [статистичні матеріали щодо використання європейцями Інтернету]. . , . С. 24.

163143. Додаток 3. Перелік файлів та форм звітності депозитних банків, що надаються Національному Банку України. . , . С. 443-454.

163144. Прощавй, батьківська хата!: [статистичні дані, у якому віці молоді люди країн ЄС залишають батьківський дім]. . , . С. 26.

163145. Розділ 3. Глава 11. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну інформацію : [комерційні таємниці; приклади опису "ноу-хау"]. . , . С. 327-350.

163146. Раздел ІІ. Социальная сущность семьи : [исторические изменения семьи как социального института. Наследование семейной собственности. Семейная социализация]. . , . С. 151-248.

163147. Раздел ІІІ. Фамилистические процессы и структуры как объект социологического исследования : [семейное единство. Брачный выбор. Семейное поведение]. . , . С. 249-460.

163148. Танатар Н. Імідж Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у ЗМІ: контент-моніторинг традиційних та електронних джерел (2002-2007 рр.). . , . С. 42-53.

163149. Тимошенко О.П. Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення. . , . С. 8-15.

163150. Гончарук В. Лимит с секретом: ["Автогражданка" в 2010-м подорожает, но при этом возрастут и максимальные суммы выплат]. . , . С. 16-18.

163151. Зінько С. Європейська публічна дипломатія на Близькому Сході. . , . С. 26-29.

163152. Єгорченко Н.О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах. . , . С. 20-26.

163153. Піддубний В.І. Все буде добре для кожного з нас, все буде добре і для ЛуАЗ. . , . С. 28-32.

163154. Валєєва Ю. Українські інтереси на Африканскому континенті : Республіка Кот д'Івуар. . , . С. 30-31.

163155. Карпунь І.Н. Зовнішні механізми фінансової стабілізації на підприємстві. . , . С. 82-88.

163156. Збір керівного складу цивільного захисту Запорізької області: підсумки роботи у 2009 році та визначення основних завдань цивільної оборони на 2010 рік. . , . С. 13-16.

163157. Доманський В.А. Деякі питання щодо удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України. . , . С. 17-23.

163158. Україна і Грузія в контексті політичних, енкономічних та безпекових трансформацій : [ за метеріалами конференції ]. . , . С. 36-39.

163159. Як зберігти зір, працюючи за комп'ютером. . , . С. 36-40.

163160. Когут У.І. Удосконалення аналізування витират машинобудівного підприємства. . , . С. 89-96.

163161. Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи: [венчурне інвестування в світовій економіці]. . , . С. 8-13.

163162. Раздел IV. Методы социологического исследования семьи и брака. . , . С. 461-530.

163163. Раздел V. Цели и направления семейной политики. . , . С. 531-640.

163164. Глава 1. Семья и ее основные функции. . , . С. 5-18.

163165. Мєдвєдкова Н.С. ВЕЗ і ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України. . , . С. 18-21.

163166. Глава 2. Структура и типология семей. . , . С. 19-72.

163167. Драган І.В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні. . , . С. 22-27.

163168. Піддубний В.І. Про "Маяк", що не згасає. . , . С. 28-32.

163169. Глава 4. Молодая семья : [психология добрачных отношений. Адаптация супругов к условиям совместной жизни. Организация семейного быта. Распределение семейных ролей. Ребенок в молодой семье]. . , . С. 91-162.

163170. ЄС - НАТО - Росія : місце та перспективи України : ( за метеріалами конференції ). . , . С. 22-25.

163171. Глава 5. Психология супружеской измены : [понятие, виды, причины, терапия супружеских измен. Типы личностей, имеющих склонность к внебрачным связям. Особенности поведения партнеров вне брака]. . , . С. 163-210.

163172. Филонова С. Сэр Томас Мор и его времена [английский литератор, поэт, мыслитель, философ, богослов (1478-1535г.г.)]. . , . С. 25-47.

163173. Фесенко О. Вірмено-турецький реверанс та карабахський "феномен". . , . С. 40-41.

163174. Елистратов В. Текст и культура речи: [жаргоны и культура речи в русском языке]. . , . С. 46-49.

163175. Глава 6. Разводы и повторные браки : [социально-психологические особенности, причины, мотивы, последствия развода. Повторные браки, психологические проблемы в них]. . , . С. 211-248.

163176. Глава 7. Проблемы брака и особенности кризиса современной семьи. . , . С. 249-260.

163177. Прозоровский В. Лекарства от усталости: [синдром хронической усталости: причины, проявления. Природные средства от "усталости", действия их на организм, побочные явления]. . , . С. 50-53.

163178. Косар Н.С., Огерчук Ю.В., Савченко Ю.Т. Особливості просування банківських продуктів. . , . С. 97- 100.

163179. Воссіна В. Мир у політичній доктрині Святого Престолу. . , . С. 42-45.

163180. Домбровский А. Царь-буква. К 300-летию русского гражданского шрифта : [создание Петром I новой русской азбуки]. . , . С. 64-72.

163181. Малюська А. Питання забезпечення захисту національних меншин у передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України 2010. . , . С.46-49.

163182. Дубинянский М. Франсиско Франко : один каудильо и две Испании : [история Испании (середина ХХ века). Биография испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975г.г.)]. . , . С. 93-115.

163183. Черникова Н. От школы до академии: [история появления и значение слов "школа", "гимназия", "лицей", "институт", "университет", "академия"]. . , . С. 93-94.

163184. Величко В. Культурне виробництво і культурний продукт у Китаї та їхне значення для України. . , . С. 50-52.

163185. Шекет Ю. Царица Тамара : демон или заступница? : [история Грузии (ХІІ век). Об одной из самых легендарных правительниц в истории Грузии и в мировой истории]. . , . С. 117-133.

163186. Алексеев А. Неистовые ревнители. Московская русь в XVII веке: [высшее сословие феодальной Руси]. . , . С. 98-104.

163187. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 56 с.

163188. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 44 с.

163189. Вопросы языкознания. Академиздатцентр "Наука". М., 2009. 160 с.

163190. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2010. 55 с.

163191. Буркин Ю. Сибирские корни Изумрудного города: [биография русского писателя А.М.Волкова]. . , . С. 111-113.

163192. Нєнно І.М. Порівняльна харарктеристика методів оцінювання розвитку страхових компаній: [ на прикладі страхової компанії "Оранта"]. . , . С. 101-107.

163193. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2009. 32 с.

163194. [в номері опубліковано книгу : Мороз Ю.М. Іноземні векселі : законодавче регулювання змісту та форми. - К: Національний банк України. - 2009. - 208 с. ]. . , . С. 3-206.

163195. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2009. 40 с.

163196. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 64 с.

163197. Подольчак Н.І. Огляд вітчизняного та світового ринків лізингу. . , . С. 108-113.

163199. Супронюк О. Микола Гоголь та його раннє літературне оточення : джерела освіти, лектура, витоки творчості : [ біографія і творчисть М.В.Гоголя ]. . , . С.1-7.

163200. Кузнецова Т. Ключик к оппоненту. Как использовать систему Томаса в переговорах. . , . С. 12-19.

163201. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 72 с.

163202. Самуляк В.Ю. Формування системи цілей розвитку машинобудівного підприємства. . , . С. 114-124.

163203. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2010. 107 с.

163204. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2010. 107 с.

163205. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2010. 42 с.

163206. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2009. 72 с.

163207. Ферми Э. Квантовая механика [Електронна книга]. Мир. М., 1965. 370 с.

163208. Сокольский М. Прорыв бюджету вопреки: [способы привлечения клиентов]. . , . С. 20-27.

163209. Федурко Е. Инъекции изменений: [управление предприятием]. . , . С. 34-41.

163210. Ферчук А.М. Тема винахідництва в музейній експозиції : [історія розвитку правової охорони об'єктів інтелектуальної власності]. . , . С. 77-82.

163211. Дідух Я.П., Расевич В.В., Гаврилов С.О., Альошкіна У.М. Оцінка екологічних збитків екосистем на основі енергетичних показників : [розрахунок енергетичних запасів різних типів екосистем. Екологічні збитки та методика їх оцінки. Приклади оцінки]. . , . С. 62-74.

163212. Саковец А. Папарации в корпорации. Как фотография рабочего времени продавцов помогает оптимизировать их работу. . , . С. 42-49.

163213. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадські та політичні права. Укр. правнича фундація. К., 1995. 38 с.

163214. Савицкая Л. "Лидеропровод": где взять "уэлчей" и "гроувов": [поэтапное развитие лидеров в компании из рядовых сотрудников. Требования к лидерским качествам руководителя]. . , . С. 52-59.

163215. Кузнецова Т. Групповая терапия. Как добиться от команды максимальной результативности. . , . С. 66-72.

163216. Івченко А. Приудайські перлини Сіверщини : [ церковна архітектура в Україні ]. . , . С. 8-12.

163217. Хемминг Р. Численные методы. Наука. М., 1972. 400 с.

163218. Хемминг Р. Численные методы. Наука. М., 1968. 400 с.

163219. Савицкая Л. В поисках потерянного рая: [об американском писателе Генри Торо. Биография, творчество]. . , . С. 79-82.

163220. Андрощук Г.О., Еннан Р.Є. Інноваційна політика Європейського Союзу : [загальні засади, поняття, сутність, значення інновацій у ЄС. Стратегія ЄС в сфері інновацій. Інноваційні програми]. . , . С. 85-97.

163221. Шокало О. Приудайська Сівещина - земля суворих і справедливих : [ видатні постаті Чернігівщини ]. . , . С. 13-18.

163222. Розділ 1. Правові, організаційні та програмно-нормативні основи процесу фізичної підготовки у системі фізичного виховання студентської молоді : [фізична культура в Україні та країнах світу]. . , . С. 11-34.

163223. Розділ 4.2. Фізичні здібності та методика їх розвитку : [розвиток силових, швидкісних, координаційних здібностей. Гнучкість, витривалість - методика їх розвитку]. . , . С. 81-92.

163224. Працьовитий М., Сита Г. Георгій Вороний. Український вчений, який випередив час на століття : [ Г.Вороний - видатний вчений математик (1868-1908) ]. . , . С. 19-24.

163225. Рудейчук С.В. Аналіз проблемних питань облікового відображення операцій з облігаціями в науковій літературі. . , . С. 112-114.

163226. Как относятся китайские и российские студенты к другой стороне. . , . С. 7.

163227. Розділ 5. Технологічні основи розробки професійно-прикладної фізичної підготовки студентів різного профилю : [фізична підготовка фахівців цивільних та військових професій]. . , . С. 108-122.

163228. Скрипник М.І. Розвиток калькулювання та його значення в господарському процесі : [ історичні аспекти становлення процесу калькулювання собівартості продукції]. . , . С. 115-121.

163229. Агрес О.Г. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, класифікація та вартісне оцінювання. . , . С. 5-9.

163230. Юй Чженьцы Путь, пройденный нами : шестьдесят славных лет : [60 лет дипломатических отношений Китая и России : история]. . , . С. 12-19.

163231. Стендер С.В. Класифікація внутріішнього аудиту в сільському господарстві. . , . С. 122-124.

163232. Лісовий В., Перцева Ж. Юрій Юрійович Вориний - піонер клінічної трансплантології. . , . С. 29-33.

163233. Афендікова Н. О. Аграрний фактор виживання української економіки. . , . С. 9-12.

163234. Тимрієнко І.Ю. Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика. . , . С. 124-126.

163235. Авілов С. Банки пуповинної крові. Шанс на порятунок чи нечесний бізнес? : [ донорська кров. Банк крові. Пересадка кісткового мозоку як необхідність. Етичні проблеми питання]. . , . С. 34-37.

163236. Бендесюк О.О. Заходи активізації зайнятості населення. . , . С. 12-17.

163237. Філозоп О.В. Планування внутрішнього аудиту на промисловому підприємстві. . , . С. 127-130.

163238. Шумлянський В. Видатні українські вчені-лікарі Олександр і Павло Шумлянські : [ Олександр і Павло Шумлянські - видатні вчені кінця XVIII ст. ]. . , . С. 42-47.

163239. Рогачев И. От добрососедства к стратегическому партнерству и взаимодействию : [история китайско-советских и китайско-российских отношений, перспективы на будущее]. . , . С. 24-27.

163240. Пиріг Л. Українська наука у дзеркалі філатерії : [ наукові діячі української медицини та науково-освітні медичні заклади як розділ тематичної філателії ( короткі відомості про них )]. . , . С. 48-54.

163241. Тань Шаньшань, Ван Тяньи Снос или охрана? - судьба сооружений советской архитенктуры 50-х годов в Китае : [китайско-российские культурные связи]. . , . С. 46-49.

163242. Богдан Ю. М. Оцінювання і вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі: [оцінка інноваційного розвитку ринкових можливостей КП НВК "Іскра". ]. . , . С. 22-27.

163243. Ситник К. Геніальний природознавець (До ювілею Чарлза Дарвіна) : [ біографія і творчисть природознавця Ч.Дарвіна (1809-1882) ]. . , . С.62-66.

163244. Кратко М. Боротьба з акоголізмом на теренах Західної України ( XVII ст. - початок XX ст.). . , . С.38-41.

163245. Хорунжак Н.М. Проблеми узгодження законодавчої бази і напрями модернізації обліку в бюджетних установах. . , . С. 131-133.

163246. Вержбицький О.А. Результати опитування щодо стану впровадження контролінгу на торговельних підприємствах України. . , . С. 22-27.

163247. Верхоглядова Н. І., Журило Р. М. Напрями ефективного управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства наукового профілю. . , . С. 34-40.

163248. Шигун М.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в системі прийняття управлінських рішень. . , . С. 133-137.

163249. Власюк Г.В. Проблеми організації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення: [вдосконалення первинної облікової документації й регістрів аналітичного обліку основних коштів]. . , . С. 40-41.

163250. Волик Н.Г. Удосконалення моделі комплексного оцінювання фінансової стійкості банків на основі рейтингової системи. . , . С. 45-49.

163251. Шиманська К.В. Облік операцій з надання соціального пакету працівникам підприємства в межах виконання положень колективного договору. . , . С. 138-144.

163252. Ван Фан 60-летний культурный обмен между Китаем и Россией. . , . С.50-53.

163253. Гнезділова О.М. Організація обліку використання транспортних засобів в агропромисловому комплексі. . , . С. 49-53.

163254. Ющак Ж.М. Ступінь висвітлення питання трансакційних витрат в працях вітчизняних вчених. . , . С.144-149.

163255. Ю Шаньшань Кредитные карты : "повальное безумие"? : [рынок кредитных карт Китая (1985-2009 г.г.) : цифры]. . , . С. 54-57.

163256. Головкова Л.С. Аналіз ресурсного потенціалу металургійного комплексу й оцінювання ефективності його використання в Запорізькому регіоні (див. анотацію). . , . С. 53-61.

163257. Головкова Л.С., Юхновська Ю.О. Функціонування та розвиток корпоративних структур у галузі машинобудування. . , . С. 61-66.

163258. Чжу Таотао При экономическом кризисе все ищут шансы : [экономическое сотрудничество Китая со странами Северо-Восточной Азии (СВА)]. . , . С. 58-59.

163259. Бала В.В. Теоретичні засади дослідження ринкових характеристик хімічної продукції. . , . С. 150-155.

163260. Греськів Т.С. Бухгалтерський і податковий облік доходів. . , . С. 66-70.

163261. Ван Юйгэн 60-летняя история масляной живописи в КНР. . , . С. 62-69.

163262. Лебедев К.А. Конкурентная ситуация в зернопродуктовом подкомплексе Украины. . , . С. 155-157.

163263. Троян А.В. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на активізацію діяльності підприємств. . , . С. 162-163.

163264. Григор'єв С.М. Стратегічні й тактичні напрями ресурсо- та енергозбереження в металургії важкоплавких легувальних матеріалів і спеціальних сталей. . , . С. 70-76.

163265. Шапкин В.А. Человеческий фактор в условиях аграрного преобразования села. . , . С. 163-168.

163266. Андрухів Н.Б. Податкові пільги як особливий об'єкт обліку в умовах функціонування спеціальних економічних зон : [методика обліку інвестицій за рахунок податкових пільг]. . , . С. 169-171.

163267. Денисов К.В. Напрями реформування виробничо-збутової діяльності українських металургійних підприємств в умовах нестабільної кон'юнктури світового ринку. . , . С. 77-80.

163268. Объем сделок в электронной коммерции Китая в этом году превысит 3,5 трлн. юаней : [статистические данные]. . , . С. 7.

163269. Ван Фан Новый прорыв в экономическом сотрудничестве : [Китая и России]. . , . С. 10-11.

163270. Ван Тяньи Торжественное празднование : [о том, как 1октября 2009 г. отмечалась 60-летняя годовщина Китайской Народной Республики (много иллюстраций)]. . , . С. 12-17.

163271. Ван Лэй 10-летний прогресс электронной коммерции Китая : [главные события китайской электронной коммерции (1999-2009). Перспективы развития]. . , . С. 23-27.

163272. Арора В. Подъем Китая полезен для всего мира - Международное сотрудничество и реформа МВФ : [интервью главы представительства МВФ в Китае Вивека Ароры /записал Вэй Чжаоли]. . , . С. 36-38.

163273. Розділ 6.2. Соматичний розвиток та особливості його впливу на вибір спортивної спеціалізації. . , . С. 126-135.

163274. Дєліні М.М. Аспекти встановлення соціальних гарантій і стандартів в Україні. . , . С. 80-86.

163275. Розділ 6.3. Визначення спортивної спеціалізації за показниками фізичної підготовленності. . , . С. 129-135.

163276. Розділ 9. Основи планування річних обсягів тренувальних навантажень в процесі фізичної підготовки студентів. . , . С. 185-211.

163277. Розділ 10. Зміст комплексного контролю за фізичною підготовленістю студентів різного профілю : [педагогічні, медико-біологічні, психофізіологічні методи контролю]. . , . С. 212-229.

163278. Глава 1.1. Предпосылки и значение создания международных стандартов финансовой отчетности, порядок их разработки и утверждения. . , . С. 6-30.

163279. Дрондель Т.В. Механізм державного фінансування інноваційної діяльності. . , . С. 86-91.

163280. Розділ 11. Диференційна оцінка розвитку фізичних здібностей студентської молоді : [студентів педагогічного фаху і різних спеціальностей]. . , . С. 230-250.

163281. Захарченко П.В. Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу. . , . С. 96-100.

163282. Глава 2.5. Профессиональная компетентность и индивидуальный стиль деятельности. . , . С. 39-44.

163283. Глава 2.1. Общие положения формирования финансовсй отчетности по МСФО(международные стандарты финансовой отчетности). . , . С. 31-38.

163284. Глава 2.6. Профессиональное мышление и профессиональная рефлексия. . , . С. 44-46.

163285. Кавурко Т.В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. . , . С. 101-105.

163286. Глава 3. Учет материальных активов и обязательств, и их отражение в отчетности. . , . С. 67-118.

163287. Тан Тао, Се Чжихуа Новый виток развития КГЯЭК : [КГЯЭК (CGNPC) - Китайская гуандунская ядерно-энергетическая корпорация. История, перспективы развития ядерной энергетики Китая]. . , . С. 38-41.

163288. Глава 2.7. Гендерные аспекты профессионализации : [фактор пола. Полоролевые различия мужчины и женщины. Выбор профессии]. . , . С. 46-54.

163289. Каріка І.М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів. . , . С. 106-111.

163290. Глава 4. Инвестиционная деятельность. . , . С. 119-177.

163291. Кубах Т.Г. Сучасні тенденції розвитку цінних паперів України. . , . С. 111-114.

163292. Глава 5. Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых результатах и резервах компании. . , . С. 178-224.

163293. Глава 6. Иностранная валюта и обесценение активов. . , . С. 225-250.

163294. Глава 3.2. Психологические исследования как предметное поле профессиональной деятельности психолога. Методы психологии : [этапы психологического исследования]. . , . С. 70-79.

163296. Левчинський Д.Л. Реконструкція в системі відтворення основних фондів житлової сфери. . , . С. 114-118.

163297. Лу Цянь Сочетание эмали и бронзы : [декоративно-прикладное искусство Китая. Техника "цзинтайлань" - техника перегородочной эмали : изготовление ювелирных изделий, сосудов и т.п.]. . , . С. 60-63.

163298. Лубенченко О.Е., Нестерук Г.Ю. Упровадження податкового менеджменту на підприємстві. . , . С. 119-123.

163299. Розділ 2. Сучасні підходи до цілей, та структури дисципліни "Управлінський облік" у закладах вищої освіти. . , . с. 26-47.

163300. Марковський О.В. Концепція моделювання системи ризик-менеджменту комерційного банку. . , . С. 123-126.

163301. Науменко А.М. Напрями підвищення доходності місцевих бюджетів. . , . С. 127-134.

163302. Перекрест Т.В., Самолюк О.В. Оподаткування малого підприємництва: державне регулювання та вплив на фінансово-економічні результати. . , . С. 134-139.

163303. Глава 3.3. Основные отрасли психологии. Связь теоретической и практической психологии. . , . С. 79-91.

163304. Пивоваров М.Г. Система державного контролю підприємництва в Україні: потрібна вона в такому вигляді чи ні. . , . С. 139-144.

163305. Александров С.Н. Энергосбережение в животноводстве : [молочное скотоводство. Рациональная организация работы комплексов по производству молока на примере хозяйств Донецкой области]. . , . с. 28-30.

163306. Пінькас Г.І. Планування державних закупівль як чинник ефективності використання державних коштів. . , . С. 144-150.

163307. Глава 1.1. Краткая история развития групповых методов психотерапии и практической психологии : [теория "животного магнетизма" Месмера Ф. А. "Групповая психотерапия и гипноз]. . , . С. 5-15.

163308. Пісьмаченко Л.М. Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення. . , . С. 150-154.

163309. Покатаєва О.В. Оцінювання ефективності приватизації торгівельних підприємств в Україні. . , . С. 154-161.

163310. Коврига Т. Атомная энергетика снова в поле дебатов : ["за" и "против" дальнейшего развития ядерно-промышленного комплекса Украины]. . , . С.11-12.

163311. Глава 4.2. Психопрофилактика и психогигиена. . , . С. 95-99.

163312. Попова В.Д. Місце системного підходу в логістичних дослідженнях. . , . С. 162-165.

163313. Глава 1.2. Психологический тренинг как метод практической психологии : [основные парадигмы тренинга. Анализ основных понятий]. . , . С. 16-34.

163314. Глава 4.3. Психологическое консультирование и психотерапия : [подходы, методы и приемы: фундаментальные положения]. . , . С. 105-117.

163315. Порохня В.М., Кравченко В.М., Назаренко Я.А. Концепція моделювання економічного стану країни. . , . С. 165-173.

163316. Глава 1.5. Классификация и основные виды тренинговых групп : [поведенческий подход, гештальтподход, телесно-ориентированный подход, НЛП и другие]. . , . С. 58-83.

163317. Притула Н.М. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інвестиційної політики в АПК. . , . С. 173-178.

163318. Голуб Ю.О. Статистичні узагальнення із надання кредитів та їх вплив на розвиток вітчизняних підприємств машинобудування. . , . С. 175-177.

163319. Сабриченко А. Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій у дорожнє господарство України. . , . С. 182-186.

163320. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2010. 68 с.

163321. Домник І.Г., Черевик Н.В. Пенсійна реформа як головний фактор руху недержавного пенсійного забезпечення в майбутньому. . , . С. 177-179.

163322. Гл. 1. Сервис как исторический и цивилизационный феномен. . , . С. 19-45.

163323. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2010. 66 с.

163324. Семикіна М.В. Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та суперечності. . , . С. 197-200.

163325. Клеман Л. Энергия зеленая и голубая : [обзор положения дел с альтернативной энергетикой в разных регионах мира (США, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Россия, Китай. Перспективы ветроэнергетики)]. . , . С. 15-19.

163326. Гл. 2. Сервис и повседневные ритуалы в царской России. . , . с. 46-204.

163327. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2009. 96 с.

163328. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2009. 64 с.

163329. Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища. . , . С. 200-204

163330. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2009. 144 с.

163331. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

163332. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2010. 64 с.

163333. Розділ 7. Здоров'я і тривалість життя в контексті людського розвитку : [поняття "здоров'я". Детермінанти погіршення стану здоров'я населення. Методи вимірювання здоров'я, напрями його поліпшення]. . , . С. 130-158.

163334. Жук А.П., Михайловський Р.М. Енергоекологічна ефективність Дністровської гідроакумулюючої електростанції : [аналіз показників основного обладнання Дністровської ГАЕС. Показники енергоекологічної ефективності гідростанцій]. . , . С. 3-5.

163335. Карамушка О.М. Мала гідроенергетика України : вчора, сьогодні, завтра : [станом на жовтень 2008 р. в Україні працювало 72 малих ГЕС та 7 мікроустановок загальною потужністю 110,74 МВт]. . , . С. 6-7.

163336. Белозерова Л. Спирт против бензина : [спирт как альтернативный источник топлива для транспорта]. . , . С.30-31.

163337. Прокіп А.В. Умови оптимального заміщення невідновлюваних енергоресурсів відновлювальними. . , . С . 124-130.

163338. Гл. 3. Система бытового обслуживания в СССР в контексте советской модели повседневности. . , . С. 205-274.

163339. Фещур Р.В., Тимощук М.Р. Управління соціально-економічним розвитком машинобудівних підприємств. . , . С. 131-137.

163340. Ткач В.О. Інвестиційні показники Запорізької області з урахуванням економічної безпеки регіонів України. . , . С. 204-208.

163341. Тульчинський Р.В., Ткаченко Т.П. Соціально-економічна роль державного бюджету України. . , . С. 208-212.

163342. Шуляр Н.В. Моніторинг систем управління якістю машинобудівних підприємств. . , . С. 138-145.

163343. Гл. 4. Маркетинг в спорте : [изучение спроса, виды маркетинга, изучение продукта]. . , . С. 72-104.

163344. Череп А.В., Клименко А.А. Ефективність використання основних фондів підприємства. . , . С. 212-215.

163345. Гл. 5. Реклама и работа с общественностью в спорте. . , . С. 105-118.

163346. Шиян Н.І. Господарства населення як чинник диференціації рівней споживання молока. . , . С. 215-220.

163347. Ванькович Л.Я., Ковальчук С.І. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація. . , . С. 146-152.

163348. Гл. 12. Введение в менеджмент : [управление физической культурой и спортом ]. . , . С. 210-243.

163349. Барвінська Є.С., Данчак Л.І. Деякі підходи в удосконаленні управління інвечстиціями міста: [На прикладі міста Львова]. . , . С. 152-156.

163350. Вербицька Г.Л., Мельник О.Г. Удосконалення механізму оцінювання ефективності інвестиційного проекту. . , . С. 156-162.

163351. Гл. 18. Финансовый менеджмент в спорте : [управление спортивным бизнесом; спонсорство]. . , . С. 339-375.

163352. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 105 с.

163353. Гл. 20. Правовое управление физической культурой и спортом в России. . , . С. 398-430.

163354. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2010. 52 с.

163355. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32с.

163356. Гунько В. Технології "Донецького діаманту" : [про технологічні особливості мегастадіону "Донбас Арена" - стадіону майбутнього, зокрема, енергозберігаючі рішення]. . , . С. 26-29.

163357. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 40 с.

163358. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 36 с.

163359. Шмиголь Н.М., Антонюк А.А. Оцінювання рівня спеціалізації продукції підприємства ЗАТ "ЗАЗ" : [розрахунок рівня спеціалізації. Основні показники фінансової звітності "ЗАЗ" (2006 -2008 рр.) Товарна номенклатура заводу. ]. . , . С. 221-226.

163360. Жежуха В.Й. Класифікація технологічних процесів машинобудівних підприємств як основи установлення рівня їх інноваційності. . , . С. 163-176.

163361. Фінансовий контроль. Піраміда. Київ, .

163362. Квицинский А.А., Искра В.Д. О влиянии магнитного поля кабельной линии на человека : [расчет мощности магнитного поля и плотности тока]. . , . С. 44-52.

163363. Фінансовий контроль. Піраміда. Київ, 2010. 50 с.

163364. Щебликіна І.О. Інвестиційний процес в Україні. . , . С. 226-231.

163365. Розділ 21. Запобігання дії промислових хімічних та отруйних речовин на життєдіяльність людини : [шкідливі речовини, їх дія на організм людини]. . , . С. 212-245.

163366. Розділ 22. Безпека життєдіяльності при небезпечних явищах та надзвичайних ситуаціях. . , . С. 246-270.

163367. Журавин Л. Г., Мариненко М. А., Семенов Е. И., Цветков Э. И. Методы электрических измерений. Энергоатомиздат. Ленинград, 1990. 286 с.

163368. Завербний А.С., Завербна М.С. Методологічні основи управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємтсв. . , . С. 176-180.

163369. Розділ 23. Захист від випромінювань. . , . С. 271-301.

163370. Надзвичайна ситуація. Чорнобильінтерінформ. Київ, .

163371. Петров В.С., Бондаренко С.Г., Дидык Е.Г., Дидык А.А. Плазменные технологии в воспроизводимых источниках энергии. . , . С. 53-59.

163372. Надзвичайна ситуація. Агентство "Чорнобильінтерінформ". К., 2010. 64 с.

163373. 22.7. Надзвичайні ситуації екологічного характеру. . , . С. 260-263.

163374. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. РВВ ІМФ. Київ, .

163375. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. ІМФім. Г.В. Курдюмова НАН України. К., 2009. 314 с.

163376. Ч. 1. Теоретичні основи техніки безпеки : [аналіз, прогнозування та профілактичні заходи щодо безпечності праці. Теорія, моделювання та аналіз факторів, які впливають на безпеку]. . , . С. 6-102.

163377. Ч. 2. Технічні засоби безпеки праці : [надійність машин; забезпечення електробезпеки; захист від статичної електрики]. . , . С. 107-198.

163378. За рулем. За рулем. М., 2010. 214 с.

163379. Розділ 1. Методологія аналізу управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств. . , . С. 11-84.

163380. Леус М.М. Суть та класифікація іноземних інвестицій. . , . С. 181-187.

163381. Розділ 4. Теоретичні основи ефективності управління діяльністю акціонерних товариств. . , . С. 231-280.

163382. Саламанович О.Г. Використання інноваційно-інтегрованих структур малого підприємництва в ринковій економіці. . , . С. 187-191.

163383. Розділ 5. Особливості інвестиційної діяльності акціонерних товариств в Автономній Республіці Крим. . , . С. 281-332.

163384. Розділ 5. Спортивні способи плавання (загальна характеристика, історія розвитку, аналіз техніки та методика навчання). . , . С. 105-175.

163385. Розділ 13.3. Спортивний відбір у плаванні. . , . С. 409-417.

163386. Ватагин М.Ю. Тарифное основание АЭС : [анализ основных положений расчетного определения стоимости и обоснования уровня тарифов на электроэнергию АЭС. Тарифное регулирование в энергетике]. . , . С. 3-11.

163387. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

163388. Пашкеев С. Сытный обет: [секрет успеха американской сети мексиканских ресторанов Chipotle]. . , . С. 46-48.

163389. Морозова Е. Мишки на льду: [60-ти летний юбилей кинофестиваля Берлинале]. . , . С. 49-52.

163390. Силивончик А. Фармализация: [украинский фармацевтический рынок]. . , . С. 59-61.

163391. Бек Ш. Гравийтация: [украинский рынок строительного камня]. . , . С. 75-77.

163392. Бек Ш. Уложили: [украинский рынок керамической плитки]. . , . С. 78-79.

163393. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Психологія особистості" для студентів спеціальності "Психологія", "Соціальна робота" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 34 с.

163394. Стернин В. Г., Карпенский А. К. Сухие токоограничивающие реакторы [Текст]. Энергия. М.- Л., 1965. 256 с.

163395. Намитоков К. К., Хмельницкий Р. С., Аникеева К. Н. Плавкие предохранители [Текст]. Энергия. М., 1979. 176 с.

163396. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання курсового, дипломного проектування та магістерських робіт. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

163397. Демилович В.Б., Никитин Б.М., Иванов В.Н., Червинский В.И., Баранкова И.И. Энергосберегающие технологии индукционного нагрева. . , . С. 52-56.

163398. Дубровская В.В., Шкляр В.И., Винник Ю.А. Выбор теплового насоса и солнечного коллектора для автономной системы теплоснабжения. . , . С. 53-55.

163399. Ярошенко Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво. . , . С. 3-5.

163400. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політ. екон. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу "Основи економічної теорії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

163401. Тексти (конспекти) лекцій з теми: "Стислі відомості з історії розвитку озброєння" розділу: ,"Військово-технічна і військово спеціальна підготовка" підрозділу: ,,Будова і конструкція озброєння" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 78 с.

163402. Опорний конспекти лекцій з дисципліни: "Будова і конструкція озброєння". Тема 1: "Стислі відомості з історії розвитку озброєння. Класифікація озброєння та його характеристики" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 74 с.

163403. Поспелов Г. Е., Федин В. Т. Проектирование электрических сетей и систем [Текст]. Вышэйш. школа. Минск, 1978. 302 с.

163404. Поспелов Г. Е., Сыч Н. М. Потери мощности и энергии в электрических сетях [Текст]. Энергоиздат. М., 1981. 216 с.

163405. Сорока М.В. Моделювання інвестиційної стратегії машинобудівного підприємства в умовах ризику. . , . С. 192-203.

163406. Футало Т.В. Шляхи розвитку конкурентного середовища та посилення конкурентних переваг роздрібних торговельних підприємств. . , . С. 204-211.

163407. Зорин В. В., Тисленко В. В., Клеппель Ф. Надежность систем электроснабжения [Текст]. Вища шк., Немец. изд-во основных видов тяяжелой промышленности. К.; Лейпциг, 1984. 192 с.

163408. Харчук В.Ю. Економіко-статистичний аналіз середовища функціонування інноваційних підприємтсв машинобудування. . , . С. 213-224.

163409. Ярема І.,Босак А.О. Потенціал кластеризації регіону: сутність і методіка оцінювання. . , . С. 225-231.

163410. Солдаткина Л. А. Электрические сети и системы [Текст]. Энергия. М., 1978. 216 с.

163411. Семенов В.Г. Цивілізація без нафти : стан та перспективи розвитку виробництва та застосування в Україні екологічно чистого біодизельного палива. . , . С. 56-59.

163412. Галелюк М.М., Горбаль Н.І. Чинники забепечення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. . , . С. 232-238.

163413. Гоголь Г.П., Гуменюк Ю.П. Торговельний баланс і зайнятість: проблеми країн Євразії: [залежність стану платіжного балансу від рівня зайнятості в країні]. . , . С. 239-245.

163414. Корнєєва Ю.В. Ефективність монетарної та валютної політики України в умовах економічного зростання. . , . С. 246-252.

163415. Макара О.В. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на засадах соціальних аспектів. . , . С. 253-256.

163416. Левшов А.В. Кузница кадров для энергетики : [об электротехническом факультете Дон НТУ, который в 2009 году отметил свое 50-летие]. . , . С. 64-67.

163417. Петрович Д.М. Позитиви та ризики основних галузей економіки України при членстві в СОТ. . , . С. 257-260.

163418. Буслова Н. В., Винославский В. Н., Денисенко Г. И., Перхач В. С. Электрические системы и сети [. Вища школа. К., 1986. 584 с.

163419. Кратт О.А., Дєєва Л.Г. Вища освіта: принципова схема раціональної діяльності: [аціональність, ефективність та оптимальність вищої освіти]. . , . С. 266-273.

163420. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Мерщий В.И., Грабова Т.Л. Перспективы использования альтернативных топлив и топливных эмульсий. . , . С. 35-39.

163421. Анисимова Н. А., Веников В. А., Ежков В. В. Расчеты и анализ режимов работы сетей. Энергия. М., 1974. 334 с.

163422. Кулиш М.П. Моделирование перехода металлургического предприятия на закупку электроэнергии в ОРЭ : [ОРЭ - оптовый энергорынок]. . , . С. 51-56.

163423. Зеленіна О.О. Сутність інвестицій та позичених коштів: узгодження термінології. . , . С. 179-185.

163424. Лебедзевич Я.В. Проблемні аспекти порушень в сфері оподаткування та заходи щодо їх виявлення. . , . С. 185-190.

163425. Литвинчук І.Б., Бурківська Н.М. Податковий контроль: напрями удосконалення. . , . С. 190-194.

163426. Майданевич Ю.П., Хаирова Э.А. Особенности ипотечного кредитования в Украине. . , . С. 194-198.

163427. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну енергію в Україні у січні-серпні 2009 року: [динаміка і структура виробництва та споживання електроенергії по групах споживачів, інші показники]. . , . С. 2-8.

163428. Голинец М. В., Ершевич В. В., Зейлигер А. Н. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Энергия. М., 1977. 287 с.

163429. Розен В.П., Ячник Е.А., Литвин В.И. Концепция разработки системы энергетического мониторинга в организациях бюджетной сферы : [информационная автоматизированная система отслеживания рац. использования топливно-энергетических ресурсов]. . , . С. 9-16.

163430. Пионтковский П.В. Теоретико-методологические подходы к оценке состояния ЖКХ в регионах Украины. . , . С. 19-25.

163431. Зеленский О.И. О терминологии в области нанотехнологии и нанонауки. . , . С. 67-70.

163432. Бондарчук К. Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників. . , . С. 3-9.

163433. Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки. . , . С. 10-15.

163434. Балтачеєва Н. Сучасні проблеми формування соціальної політики на підприємствах Донецької області. . , . С. 16-22.

163435. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-вересні 2009 року : [статистичні дані, аналіз]. . , . С. 2-8.

163436. Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек. . , . С. 6-11.

163437. Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання. . , . С. 23-25.

163438. Ершевич В. В., Зейлигер А. Н., Илларионов Г. А. Справочник по проектированию электроэнергетических систем [Текст]. Энергоатомиздат. М., 1985. 352 с.

163439. Вітер В. Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України. . , . С. 26-36.

163440. Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття "людські ресурси": системно-концептуальний підхід. . , . С. 37-42.

163441. Афтанюк В.В. Оценка эффективности интегрированных систем энергопотребления предприятий : [структура энергосбережения систем энергопотребления предприятий. Расчет эффективности энергопотребления]. . , . С. 9-14.

163442. Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект. . , . С. 43-47.

163443. Малахов В.А. Рухомість матеріальних та фінансових ресурсів підприємства як основа визначення оптимальної потокової моделі їх аналізу. . , . С. 198-201.

163444. Розділ 8. Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку : [нтелектуальний потенціал суспільства. Рівень освіти і зайнятість населення. Освіта і економічне зростання]. . , . С. 159-195.

163445. Дерзкий В.Г., Скиба В.Ф. Расчет платы за реактивную мощность : [предлагаются наиболее вероятные варианты расчета за потребленную реактивную энергию]. . , . С. 21-28.

163446. Розділ 11. Гендерний розвиток у контексті концепції людського розвитку. . , . С. 243-269.

163447. Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів. . , . С. 201-206.

163448. Розділ 12. Сталий людський розвиток як мета соціально-економічної політики. . , . С. 270-285.

163449. Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей. Энергия. М., 1975. 695 с.

163450. Сарана О.Ю. Зміна економічних функцій держави під впливом глобалізації світової економіки. . , . С. 3-7.

163451. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика [Електронна книга]. Высш. школа. М., 1984. 248 с.

163452. Лукьянец С.П., Резникова В.П. Совершенствование материального поощрения достижения высоких результатов деятельности подразделений предприятия (объдинения). . , . С. 69-75.

163453. Пономаренко Є.Б. Облікове забезпечення управління фінансовими інвестиціями. . , . С. 206-208.

163454. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році : затверджено Наказом МОН України від 16.10.2009 № 937. . , . С. 5-12.

163455. Черевик Н.В., Гуріна Л.М. Депозитна політика банків України, облік депозитних операцій. . , . С. 212-1-214.

163456. Синюгіна Н.В. Фондові індекси як основа розкриття взаємодії фондового ринку та виробничих підприємств. . , . С. 208-212.

163457. Правила реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2010 році : додаток до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 27.10.2009 р. № 102. . , . С. 18-20.

163458. Грушак З.М. Економчна сутність конкурентоспроможності продукції авіакомпаній. . , . С. 7-10.

163459. Пінькас Г.І. Основні етапи розвитку державних закупівель в Україні. . , . С. 11-15.

163460. Куклин В.М., Колесник Ю.В. Изменения в мировой инвестиционной политике и инновационный шанс Украины. . , . С. 16-18.

163461. Шумило Ю.О. Управління витратами в системі бюджетування. . , . С. 19-23.

163462. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2009 року : [статистичні дані, аналіз]. . , . С. 2-8.

163463. Почепецька А.І. Ретроспективний аналіз процесів функціонування валютних систем та валютних зон. . , . С. 23-28.

163464. Григоров А.Б., Наглюк И.С. Методологический подход к рациональному использованию моторных масел при эксплуатации автомобильного транспорта. . , . С. 9-15.

163465. Пендяга А.Л. Ноксальні правовідносини в деліктних зобов'язаннях: [особливості інституту деліктних зобов'язань, відшкодування шкоди, завданої працівником]. . , . С. 29-33.

163466. Умрихін О.О. Прокурорський нагляд за додержанням вимог антикорупційного законодавства. . , . С. 33-36.

163467. Вакулик О.О. Незаконні дії як спосіб примушування давати показання. . , . С. 36-39.

163468. Кравченко С.А. Комплекс по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений. . , . С. 16-20.

163469. Марцева Л.А. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку. . , . С. 26-28.

163470. Бахматюк Д.М. Больові точки української освіти: погляд із "низів", або погляд на українську шкільну освіту крізь призму ЗНО : [100 кращих шкіл України за результатами ЗНО-2009]. . , . С. 29-34.

163471. Миляник А.І. Психометричний вступний тест в Ізраїлі. Математична складова і не тільки : [поняття, зміст, структура, категорії завдань тесту. Обчислення оцінки. Особливості адміністрування іспитів в Ізраїлі]. . , . С. 40-44.

163472. Глава 2. Иерархия потребностей человека. Модель Маслоу : [оценка самоактуализации]. . , . С. 36-47.

163473. Глава 11. Как работать без конфликтов? : [типы конфликтов. Причины, поведение в конфликте. Реалистические и нереалистические конфликты и их разрешение]. . , . С. 129-138.

163474. Глава 14. "Психологический портрет" мотивации в современной России. . , . С. 187-207.

163475. Глава 1. Понимание мотивации. Что нами движет? : [эволюция и революция мотивации. Мотивация профессиолнальной и др. деятельности]. . , . С. 5-35.

163476. Глава 10. Менеджмент, Time-менеджмент и делегирование полномочий. . , . С. 109-128.

163477. [Гл.] Семь волн психологии : [физиологическая, трансперсональная, коммуникативная, интегративная психология; психоанализ; бихевиоризм; гуманистическая психология]. . , . С. 55-82.

163478. Глава 3. Основные характеристики кризисных состояний : [кризис. Виды кризисов. Основные этапы развития кризиса]. . , . С. 141-191.

163479. Тройникова Е.Н. Энергосберегающие технологии в системах безопасности на транспорте : [компьютерно-интегрирующие системы на железнодорожном транспорте]. . , . С. 21-25.

163480. Васильев А. А., Крючков И. П., Наяшкова Е. Ф. Электрическая часть станций и подстанций. Энергия. М., 1980. 608 с.

163481. Усов С. В., Кантан В. В., Кизеветтер Е. Н., Михалев Б.Н., Черновец А. К. Электрическая часть электростанций. Энергия. Ленинград, 1977. 556 с.

163482. Прокопов В.А., Озарук М.М. Перспективы внедрения альтернативных источников энергии в систему электроснабжения. . , . С. 40-43.

163483. Глава 4. История и основные направления работы с кризисной личностью : [психоанализ Фрейда и Юнга; аналитическая психология Адлера; психодрама Роджерса; гештальт-терапия Перлза и др. Психотехнологи]. . , . С. 192-321.

163484. Николаенко Л.Ф. Стратегическое планирование - эффективная форма управления конкурентоспособностью и качеством продукции. . , . С. 44-50.

163485. Мазорчук М.С. Модель оценки качества подготовки специалистов в ВУЗе в соответствии с требованиями стандарта ISO : [процесс, жизненный цикл, оценка качества подготовки специалиста в ВУЗе]. . , . C.54-60.

163486. Хоменко И.В. Методика игрового обучения и тестирования для электроэнергетиков. . , . С. 61-62.

163487. Церазов А. Л., Васильева А. П., Нечаев Б. В. Электрическая часть тепловых электростанций. Энергия. М., 1980. 328 с.

163488. Савельев В. А. Основы построения АСУ ТП электрической части станций. Ивановский энергетический ин-т. Иваново, 1982. 152 с.

163489. Стерман Л. С., Тевлин С. А., Шарков А. Т. Тепловые и атомные электростанции. Энергоиздат. М., 1982. 456 с.

163490. Лунев В.В. Природа модификаторов, неметаллические включения и физико-механические свойства стали. . , . С. 9-12.

163491. Кузовов А.Ф., Малый А.В. Тепловая симметрия в литейной технологии. . , . С. 35-36.

163492. Кузовов А.Ф. Совершенствование технологичности отливок. . , . С. 37-38.

163493. Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Энергоатомиздат. М., 1986. 640 с.

163494. Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций. Энергия. М., 1976. 552 с.

163495. Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках ХХ ст.: основні тенденції розвитку та напрямки. . , . С. 12-23.

163496. Чеботарь Л.К., Пирожкова В.П., Бурова Н.М., Петруша Ю.П., Луньов В.В. Основні закономірності механізму утворення зон з'єднання при електрошлаковому наплавленні. . , . С.41-42.

163497. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции. Энергоатомиздат. М., 1987. 328 с.

163498. Розділ І. Глава 1. Процес спілкування та його складові : [поняття, форми, види, структура спілкування. Труднощі, бар'єри спілкування]. . , . С. 11-46.

163499. Розділ І. Глава 2. Вербальні засоби спілкування : [мовна комунікація: структура, функції. Ефективне слухання]. . , . С. 47-78.

163500. Розділ І. Глава 3. Невербальні засоби спілкування : [функції та значення невербальної комунікації. Міміка, жести, поза як джерело інформації]. . , . С. 79-106.

163501. Околович М. Н. Проектирование электрических станций. Энергоиздат. М., 1982. 399 с.

163502. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. Энергоатомиздат. М., 1987. 648 с.

163503. Плетнев Г. П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций. Энергоиздат. М., 1981. 368 с.

163504. Баженов М. И., Богородицкий А. С., Сазанов Б. В. Промышленные тепловые электростанции. Энергия. М., 1979. 296 с.

163505. Вишняков Г. К., Гоберман С. Л. Справочник по проектированию подстанций 35-500 КВ. Энергоиздат. М., 1982. 352 с.

163506. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 106 с.

163507. Веников В. А., Зуев Э. Н., Литкенс И. В. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики.. Высш. школа. М., 1981. 288 с.

163508. Варганич Е. Ключевая инфраструктура : [рынок современных телекоммуникационных услуг. Широкополосный доступ (ШПД) в интернет. Перспективы рынка ШПД в мире, Украине. Крупнейшие операторы/провайдеры ШПД в Украине]. . , . С. 30-37.

163509. Варганич Е. Лицом к клиенту : [управление взаимоотношениями с клиентами, борьба за повышение лояльности клиента к компании и ее продукции]. . , . С. 38-45.

163510. Магась И. Два решения одной проблемы : [информационная безопасность. Решения по предотвращению утечек информации изнутри компании, их эффективное использование]. . , . С. 46-51.

163511. Розділ І. Глава 5. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання : [основні стратегії впливу на людину. Маніпуляції у спілкуванні, розпізнання та захист від них]. . , . С. 139-177.

163512. Розділ І. Глава 6. Сприйняття і розуміння у спілкуванні : [міжособистісне сприйняття. Формування першого враження. Механізми сприйняття у спілкуванні. Самоподача. Імідж]. . , . С. 178-214.

163513. Василик О. Формирование нового семейства : [стандартизация в области мобильной связи. Новые технологии в сфере телекоммуникаций. Международный союз электросвязи]. . , . С. 66-71.

163514. Розділ ІІ. Глава 1. Ділова міжособистісна комунікація : [психологія ділового спілкування. Культура спілкування керівника]. . , . С. 215-259.

163515. Розділ ІІ. Глава 2. Педагогічне спілкування : [специфіка, функції, структура спілкування. Педагогічні функції мовлення і комунікативна поведінка педагога. Невербальне спілкування педагога]. . , . С. 260-298.

163516. Розділ ІІ. Глава 4. Конфлікти у спілкуванні : [поняття, сутність, типи конфліктів. Управління конфліктами. Типи конфліктних особистостей. Типи поведінки педагога у конфліктних ситуаціях]. . , . С. 340-372.

163517. [Гл.] Етика спілкування і толерантність як принцип культури педагогічного спілкування. . , . С. 366-368.

163518. Глава І. Предмет теорії і методики фізичного виховання. . , . С. 4-14.

163519. Розділ 2. Фізична культура в Україні. . , . С. 17-21.

163520. Ткаченко Ю.М., Нетребко В.В., Алексеев М.І. Система управління якістю - основа ефективного виробництва. . , . С. 42-43.

163521. Пирожкова В.П., Бурова Н.М., Чеботарь Л.К., Парахневич Е.Н. Микроструктура и неметаллические включения в зонах сплавления при электрошлаковой наплавке. . , . С. 44-45.

163522. Нетребко В.В. Вплив комплексного мікрорегулювання на перерозподіл карбідної фази в жаростійких сталях. . , . С.46.

163523. Пирожкова В.П., Яценко М.Ю. О природе неметаллических включений и методах ее определения. . , . С. 49-50.

163524. Попович А.Г., Шевченко В.Г. Оптимизация состава покрытия для детали, работающей при повышенных температурах в условиях неоднородного температурного поля. . , . С. 52-54.

163525. Давидченко С.В., Билоник И.М., Сальников А.С., Кузьменко А.Ю. Проблемы технологии производства слитка ЄШП диаметром 800 мм для поковок большого сечения без дефектов поверхности. . , . С. 59-61.

163526. Савонов Ю.Н., Александров А.Г. Коррозионное растрескивание наплавленного металла хромоникелевых нержавеющих сталей в агрессивных средах. . , . С. 65-67.

163527. Парахневич Е.Н. Определение объемного процента неметаллических включений в зоне сплавления. . , . С. 67-69.

163528. Згуря В., Довгошеєва Н., Барташевська Л. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності співробітників Українського науково- дослідного інституту пожежної безпеки МНС України. . , . С. 44-45.

163529. Луньов В.В., Улітенко О.М., Євсєєва Н.О. Раціоналізація режимів охолодження сталевих заготовок. . , . С. 69-71.

163530. Федьков В.А., Федьков А.В., Федьков Г.А., Минакова В.И. Коррозионная стойкость стали 35Х06СЛ. . , . С. 71-72.

163531. Часть V. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации : [психопатологические последствия ЧС. Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности. Неординарные ситуации. Суицид. Стресс]. . , . С. 262-285.

163532. Мищенко В.Г., Меняйло В.И., Мурашкинцева Т.Н. Неметаллические включения в современных коррозионностойких сталях. . , . С. 75-76.

163533. Часть IV. Чрезвычайные ситуации социального характера : [толпа, виды толпы, паника. Безопасность в толпе. Мошенничество. Терроризм. Социально-психологические характеристики террориста. Заложники]. . , . С. 230-260.

163534. Глава 20. Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности : [Личность типа жертвы. Личность безопасного типа поведения]. . , . С. 281-285.

163535. Луньов В.В., Міняйло Є.І., Бурундукова Г.Г. Шляхи підвищення властивостей вуглецевих і марганцевих ливарних сталей. . , . С.77-79.

163536. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Спеціаліст". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

163537. Глава 6. Дизайн и дизайнеры : [эволюция дизайна; процесс разработки дизайна и др.]. . , . С. 221-282.

163538. Глава 7. Ориентация на пользователя : [наглядность дизайна; дизайн и общество]. . , . С. 283-324.

163539. Глава 1. Психопатология привычных вещей : [факторы, лежащие в основе психологии вещей. Назначение вещей. Взаимодействие повседневных вещей и пользователя]. . , . С. 37-78.

163540. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

163541. Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предиктов по Маслову - Вендлеру : [классификация русских глаголов]. . , . C. 3-20.

163542. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

163543. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Принципы семантического описания фразеологии : [направления исследований в современной фразеологии]. . , . С.21-34.

163544. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

163545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни "Управління персоналом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

163546. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять, завдання для самостійної роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 90 с.

163547. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни "Управління персоналом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 86 с.

163548. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки, робоча програма та контрольні запитання з дисципліни "Конструювання НВЧ пристроїв" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

163549. Уманців Г. Концептуальні підходи до обліку та оцінки нематеріальних активів, придбаних при об'єднанні бізнесу. . , . С. 3-11.

163550. Братчук Л. Методичні аспекти обліку орендних операцій. . , . С. 12-18.

163551. Міняйло Є.І., Луньов В.В. Удосконалення технології виробництва сталі для футеровочних елементів млинів безшарового помелу руди. . , . С.80-82.

163552. Житний П. Визначення впливу зовнішніх чинників на формування облікової політики. . , . С. 19-25.

163553. Кузовов А.Ф. Похибки у технологічних розрахунках. . , . С. 82-84.

163554. Иванов В.Г., Пирожкова В.П., Сажнев В.Н. Получение синтетического чугуна с использованием вторичных материалов. . , . С. 108-109.

163555. Федьков В.А., Гонтаренко В.И., Минакова В.И., Копяхов Д.А. Способы снижения серы в индукционных печах с основной футеровкой. . , . С. 110-112.

163556. Федьков В.А., Гонтаренко В.И., Федьков Г.А., Копяхов Д.А. Роль модифицирования чугунов ценными отходами титано-магниевого производства. . , . С. 116-119.

163557. Глотка О.А., Коваль А.Д. Легирование вторичным вольфрамом жаропрочных литейных сплавов. . , . С. 134-136.

163558. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

163559. Лекція 4. Особа злочинця : [соціальне і біологічне в особі злочинця. Кримінологічна характеристика особи злочинця]. . , . С. 83-90.

163560. Кабінет Міністрів України, затверджений 11 березня 2010 : [біографії так фото міністрів України]. . , . С. 4-5.

163561. Михайлов В. В. Тарифы и режимы электропотребления. Энергоатомиздат. М., 1986. 216 с.

163562. Гура Н. Проблеми визначення тарифів на оплату житла і комунальних послуг. . , . С. 26-31.

163563. Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту. . , . С. 32-38.

163564. Мех Я., Кулик Р. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення. . , . С. 45-48.

163565. Петренко Л. И. Электрические сети. Вища шк.. К., 1985. 271с.

163566. Русак О. Проблеми обліку доходів страхових організацій і шляхи їх вирішення: погляд з Белорусі. . , . С. 49-54.

163567. Петренко Л. И. Электрические сети и системы. Вища шк.. К., 1981. 320 с.

163568. Лекція 5. Механізм злочинної поведінки : [мотивація злочину. Роль конкретної ситуації в механізмі злочинів. Вивчення злочину]. . , . С. 91-106.

163569. Лекція 6. Причини й умови злочинності та злочинів : [класифікація злочинності. Причини й умови злочинності в Україні]. . , . С. 107-124.

163570. Педаш А.А., Цивірко Е.І. Покращення структурного стану виливків деталей ГТД. . , . С. 137-138.

163571. Глава 4. Психологическая характеристика этнических общностей : [человечество. Этнос. Нация. Межнациональные отношения. Психологические предпосылки целостности нации]. . , . С. 70-100.

163572. Глава 8. Своеобразие психологии народов ближнего зарубежья : [украинцы, белорусы, народы Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Казахстана]. . , . С. 169-191.

163573. Санчугов Є.Л., Кононенко Ю.І., Ольшанецький В.Є. Оптимізація параметрів спрямованої кристалізації дослідного сплаву. . , . С. 140-143.

163574. Глава 9. Сравнительная характеристика психологии некоторых народов двльнего зарубежья : [англичане, немцы, греки, финны, японцы и др.]. . , . С. 192-217.

163575. Глава 10. Психологическая специфика этнических конфликтов : [сущность, предпосылки возникновения, виды, содержание и специфика разрешения]. . , . С. 218-233.

163576. Розділ 2. Цивільний захист населення : [законодавчі і нормативні акти]. . , . С. 44-220.

163577. [Гл.] Соціально-психологічні основи організації спортивно-оздоровчого туризму : [психологічний клімат у туристській групі. Управління конфліктами. Психологічна підготовка керівника групи]. . , . С. 64-102.

163578. [Гл.] Охорона здоров'я в туристському поході : [медичні вимоги до учасників. Перша медична допомога]. . , . С. 178-215.

163579. Глава I. История развития системы периодической печати. . , . С. 5-55.

163580. [Гл.] Туристські маршрути : [методичні принципи розробки. Маркування]. . , . С. 103-120.

163581. [Гл.] Критичні ситуації в туристському поході та їх подолання : [екстремальні ситуації: психологічний, медичний аспекти. Холод. Спека. Голод. Аварійне спорядження]. . , . С. 216-240.

163582. [Гл.] Організація і здійснення масових туристських заходів : [класифікація заходів. Організація зльотів і змагань. Навчально-тренувальні комплекси. Туристські тренінги]. . , . С. 241-255.

163583. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

163584. Глава II. Типология современной прессы. . , . С. 56-138.

163585. Клочихин В.В., Цивирко Э.И. Модифицирование жаропрочных сплавов ультрадисперсными порошками ТІ(C,N). . , . C. 143-145.

163586. [Гл.] Організація руху в туристському поході : [порядок, режим руху. Страховка і самостраховка. Рух пішки. Пересування по воді. Пересування транспортними засобами]. . , . С. 121-143.

163587. Глава III. Характер и условия газетного труда. . , . С. 139-170.

163588. Третьяк В. Задымление: [поступления в бюджет 2010 года]. . , . С. 24-25.

163589. Гонтаренко В. И., Бялик Г. А., Бажмина Э. А., Клюева О. В. Анализ литейных технологий получения высококачественных заготовок из отходов кремния. . , . С. 145-147.

163590. Гусев Ю. Страховое подполье: [сокращение количества страховых брокеров]. . , . С. 34-35.

163591. Дикаленко М., Московчук Э. Доска подсчета: [ украинский рынок ликеро-водочных изделий]. . , . С. 66-68.

163592. Глава IV. Структурно-функциональные характеристики редакционного коллектива. . , . С. 171-188.

163593. [Гл.] Освіта і глобалізація. . , . С. 463-471.

163594. [Гл.] Синергетична модель розвитку освіти. . , . С. 494-499.

163595. Середа Е. Столевары: [ торговля мебелью в Украине]. . , . С. 73-75.

163596. Голтвяница В.С., Баньковский О.И., Цивирко Э.И., Голтвяница С.К. Влияние бора на структуру и свойства литых титан-алюминиевых сплавов. . , . С. 148-149.

163597. Глава V. Организация работы журналистов в редакционных подразделениях. . , . С. 189-228.

163598. Глава VI. Планирование работы редакции. . , . С. 229-245.

163599. Шаломеев В.А. Выбор легирующих элементов для улучшения физико-механических свойств магниевых сплавов. . , . С. 149-151.

163600. Глава VII. Редакция и аудитория. . , . С. 246-275.

163601. Глава VIII. Организация процесса выпуска номера газеты. . , . С. 276-298.

163602. Глава IX. Газетные жанры. . , . С. 299-331.

163603. Глава X. Перспективы развития журналистской деятельности. . , . С. 332-357.

163604. Шаломеев В.А., Цивирко Э.И., Лысенко Н.А., Лукинов В.В., Пирожкова В.П., Бурова Н.М. Неметаллические включения в магниевом сплаве МЛ-5 после высокотемпературной обработки расплава. . , . С. 153-154.

163605. Самойлов В.Є., Самойлов Ю.В. Макроструктура олова як елемент захисно-декоративної обробки поверхні виробів із сплавів на основі заліза. . , . С. 156-158.

163606. Самойлов Ю.В., Цивірко Е.І., Самойлов В.Є. Взаємозв'язок поверхневих характеристик, структури і мікротвердості на прикладі нікелю і сплаву Х20Н80. . , . С. 159-160.

163607. [Гл.] Аксіологічні основи освіти у викликах сучасної цивілізації. . , . С. 499-503.

163608. Лютова О.В. Підвищення ливарних властивостей вторинних алюмінієвих сплавів. . , . С. 163-164.

163609. [Гл.] Гносеологічний аспект освітнього процесу. . , . С. 504-508.

163610. Раздел 1. Глава 1. Деловая журналистика как институциональное образование. . , . С. 10-28.

163611. Розділ ІІІ. Людиноцентризм - стратегія національної освіти : [філософія освіти в контексті національної освіти. Інноваційна людина. Освіта і економчна цивілізація. Зміст національної ідеї в освіті]. . , . С. 520-566.

163612. Воденніков С.А., Слинько Г.І. Структурні особливості алюмінідного покриття на пористих пресуваннях з титану. . , . С. 165-167.

163613. Розділ ІІ. Українська державність : [створення незалежності. Перспективи ліберального вибору. Національно-державницька ідея та її зміст. Сенс державності]. . , . С. 52-86.

163614. Розділ IV. Глава 7. Етапи розвитку громадянського суспільства в Україні. . , . С. 190-193.

163615. [Гл.] Філософія національної ідеї : [етнос, нація, менталітет. Етноментальний досвід у становленні української національної свідомості. Пріоритет української національної ідеї]. . , . С. 208-279.

163616. [Гл.] Філософія освіти : [національне і глобальне: (економіка, культура, освіта). Філософський дискурс освітнього знання. Людиноцентризм - стратегія національної освіти]. . , . С. 442-519.

163617. Павленко Ю. Г. Лекции по теоретической механике [Електронна книга]. ФИЗМАТЛИТ. М., 2002. 392 с.

163618. Попова О. Смена блюд: [украинские рестораны низкого ценового сегмента]. . , . С. 69-70.

163619. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 40 с.

163620. Раздел 1. Глава 2.. Деловая пресса за рубежом: очерк истории и современного состояния. . , . С. 29-96.

163621. Раздел 1. Глава 3. Отечественная деловая журналистика. . , . С. 97-100.

163622. Дикий К.Л., Виниченко В.С., Ольшанецкий В.Е. Влияние размера частиц двуокиси тория на склонность к расслоению вольфрамовых сплавов. . , . С. 167-169.

163623. Раздел 2. Деловые издания как сегмент информационного рынка. . , . С. 111-210.

163624. Наумик В.В. Источнтки и закономерности загрязнения жидкометаллического кристаллизатора на установках типа УВНК-8П. . , . С. 170-172.

163625. Зеленюк А.Н., Наумик В.В., Елькин А.В. Повышение выхода годного литья при выплавке качественных заготовок для литья отливок из жаростойкого сплава ВЖЛ12Э-ВИ. . , . С. 173-175.

163626. Раздел 3. Профессионально-творческая деятельность журналиста бизнес-издания. . , . С. 211-285.

163627. Скуйбіда О. Л., Мітяєв О. А. Вплив вкраплень інтерметалідів на механічні властивості вторинних алюмінієвих сплавів. . , . С. 176-177.

163628. Островська А.С. Інтерметалідні фази у вторинних алюмінієвих сплавах. . , . С. 178.

163629. Широкобокова Н.В. Лазерна обробка вторинних алюмінієвих сплавів. . , . 179-180.

163630. Ивахненко Е.И. Анализ структурных составляющих ферриито-карбидных сплавов. . , . С. 182-183.

163631. 1. Видавничий бізнес як особливий вимір діяльності. . , . С. 5-27.

163632. Завальнюк І.Я. Нові семантико-стилістичні вияви складнопідрядних речень в українських газетних текстах початку ХХІ ст.. . , . С. 42-50.

163633. 4. Започаткування та організування видавничого бізнесу. . , . С. 70-86.

163634. 5. Місія, цілі, стратегія і тактика діяльності суб'єктів видавничого бізнесу. . , . С. 87-105.

163635. Яхонтова Т.В. Структурно-композиційні особливості сучасної англомовної наукової статті. . , . С. 51-58.

163636. 6. Особистість і фактори успіху у видавничому бізнесі. . , . С. 106-126.

163637. 6.3. Етичні аспекти видавничого бізнесу. . , . С. 11-120.

163638. Розділ 2. Кількісна інформація, систематизація та обробка даних. . , . С. 30-57.

163639. Глава 1.1. Массовая коммуникация и современная коммуникативная политика. . , . С. 9-28.

163640. Глава 1.2. Базовые модели коммуникативного процесса и механизмы воздействия суб'эктов: [формула Лассуэла, модель Дж. Гербнера, Шрама, К. Сина]. . , . С. 28-48.

163641. Глава 1.3. Психология взаимодействия в сетях массовой коммуникации: [групповая динамика. Массовая коммуникативная структура, Коммуникативный процесс. Типы результатов коммуникации]. . , . С. 48-78.

163642. Глава 1.4. Эффективность систем массовой коммуникации: [типы и виды коммуникационных моделей, критерии их эффективности]. . , . С. 78-90.

163643. Глава 2.1. Социально-психологические особенности межличностного общения. . , . С. 91-114.

163644. Глава 2.2. Психология публичной коммуникации: [публичное общение. Восприятие сообщения. Деловая беседа как форма публичной коммуникации. Совещание. Деловые дискуссии. Спор]. . , . С. 114-128.

163645. Ч. 1. Методи пошуку розв'язків творчих задач : [ мозковий штурм; розвиток інтуіції; прогнозування розвитку технічних систем, оформлення винаходу та інш.]. . , . С. 10-130.

163646. Глава 2.3. Социально-психологические особенности переговорного процесса: [переговоры. Стратегии и правила ведения переговоров. Стадии, приемы "игры без правил", конфликты при ведении переговоров]. . , . С. 128-153.

163647. Ч. III. Новітні розробки ТРІВЗ : [ методика рішення дослідницьких задач, комп'ютерні технології у винахідництві, захист інтелектуальної промислової власності ]. . , . С. 224-253.

163648. Глава 3.1. Актуальные функции и процессы в современных лексических системах: [воздействие социальных факторов на язык]. . , . С. 154-178.

163649. "Мій труд і слово для людей..." : [біографія української письменниці Уляни Кравченко (1860-1947)]. . , . С. 25-30.

163650. Життя, віддане Україні : [біографія легенди українського національного руху опору С. Стецько (1920-2003)]. . , . С. 43-50.

163651. Глава 3.2. Психолингвистика и спичрайтерство в массовой коммуникации. . , . С. 179-190.

163652. Глава 4.1. Развитие связей с общественностью в системе массовой коммуникации. . , . С. 191-208.

163653. Критик, що поміняв перо на зброю : [біографія українського літературознавця, публіциста М.Євшана (1890-1939)]. . , . С. 74-80.

163654. Життя, окрилене національною ідеєю : [біографія українського політичного діяча М.М.Гориня (1930)]. . , . С. 81-90.

163655. Глава 4.2. Имиджмейкерство как эффективная интерсубьектная коммуникация: [психологическое содержание, требования, условия формирования имиджа. Политический имидж и его психологические модели.]. . , . С. 208-233.

163656. Глава 4.3. Социально-психологические особенности брендинга в массовой коммуникации: [бренд, политический бренд, его функции, атрибуты, эффективность]. . , . С. 233-245.

163657. Тексти (конспекти) лекцій з дисципліни "Експлуатація і ремонт військової АТ і ГТ". Збереження автомобільної техніки і майна. Забезпечення технікою і автомобільним майном для студентів ВОС 560200 [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

163658. Сивокінь П. Україна: на межі дефолту. . , . С. 2-5.

163659. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування криптоперетворень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

163660. Глава 3. Этические учения Древнего мира : [Древняя Индия, Китай, Греция, Израиль]. . , . С. 25-32.

163661. Глава 4. Этические учения Средних веков : [Индия, Китай, Ближний и Средний Восток, Византия, Киевская и Московская Русь, Западная Европа]. . , . С. 32-43.

163662. Логоминов В.А., Внуков Ю.Н. О динамической характеристике резания в работах различных авторов. . , . С. 11-12.

163663. Глава 5. Этические учения эпохи Возрождения (XV-XVIII вв.) : [этика католицизма, гуманизма, протестантизма, этика утопического коммунизма]. . , . С. 43-53.

163664. Глава 6. Этические учения Нового времени (XVII-XIX вв.) : [Этика в Англии, Франции, Голландии, Германии, России]. . , . С. 54-64.

163665. Глава 7. Этика в ХХ веке : [этические концепции ХХ века]. . , . С. 64-74.

163666. Раздел ІІІ. Нравственность как культурно-исторический феномен : [возникновение нравственности. Нравственность и мораль в различные периоды истории человечества]. . , . С. 75-106.

163667. Оперативні дані про результати роботи органів ДКРС у 2009 році : [державна контрольно-ревізійна служба України]. . , . С. 4-5.

163668. Раздел IV. Основные проблемы теории морали и нравственности : [мораль, моральное сознание. Структура и функции морали. Нравственный поступок, его структура]. . , . С. 108-137.

163669. Стефанюк І. Хто і чому хоче ліквідувати державний аудит?. . , . С. 6-9.

163670. Нравственная культура и моральные ценности : [добро, справедливость, долг, честь, любовь и дружба и др. Высшие ценности]. . , . С. 137-164.

163671. Любич А.В., Поддубный В.И. ОВГЗ доминируют : [ к итогам торгов ПФТС в январе 2010 г.]. . , . С. 20-27.

163672. Шевельова Т. Кізлик Л. Що заважає нації бути здоровою?. . , . С.. 14-15.

163673. Внуков Ю.Н., Саржинская А.Г. Анализ возможностей повышения точности аналитического расчета сил резания для различных видов обработки. . , . С. 12-14.

163674. Куратник П. Применение Ms Excel для оценки эффективности инвестиционных проектов. . , . С. 21-28.

163675. Святненко А. Страховка для страховщиков: [страховые компании надеются спасти отрасль за счет перестройки "автогражданки"]. . , . С. 22-25.

163676. Созанський Л.Й. Факторний аналіз рентабельності капіталу будівельних підприємств України. . , . С. 28-32.

163677. Тютюник В. Дослідження факторів зміни ретабельності продукції. . , . С. 29-37.

163678. Поддубный В.И. Гавриловские цыплята и "Наша ряба" кризиса не боятся: [производство куринного мяса в Украине]. . , . С. 26-31.

163679. Ринк Т. Оптимизация системы продаж. . , . С. 38-45.

163680. Забута И. Техника трансформации финансовой отчетности: [трансформация базового учета в целевой]. . , . С. 47-53.

163681. Козаченко Д. Начисление амортизации основных фондов в налоговом учете. . , . С. 63-68.

163682. Дорошенко І.В., Дорошенко В.І. Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи. . , . С. 32-36.

163683. Дядя С.И., Штанкевич В.В. Формирование характеристик металлорежущих станков на этапе проектирования. . , . С.100-102.

163684. Галиця І.О. Креативній ресурс в сучасних умовах : [ постіндустриальній етап розвитку цивілізації ]. . , . С. 16-19

163685. Губа Е. Переробка давальницької сировини в Україні: що потрібно знати: [організація, митне оформлення та оподаткування]. . , . С. 69-74.

163686. Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України. . , . С. 20-24.

163687. Горобець О. Застосування бальної оцінки праці при визначенні розміру винагороди. . , . С. 76-80.

163688. Гончар Н.В. Розробка інтегральної технології фінішної обробки дисків компресорів ГТД з пазами типу "ластівчин хвіст". . , . С. 127-128.

163689. Гусев В. Расширенный поиск в Интернете. . , . С. 85-90.

163690. Ніколаєв С. Як стати аудитором. . , . С. 91-93.

163691. Поддубный В.И. Наблюдается заметный рост : [ к итогам торгов на украинской бирже за январь 2010 г. ]. . , . С. 26-33.

163692. Степанов Д.М. Дослідження залишкових напружень зразків з жароміцного сплаву ХН73МБТЮ-ВД після обробки інструментом на основі полімерно-абразивних волокон. . , . С.128-129.

163693. Серкова П.П. Чем дешевле ЕВРО, тем радостнее жить экскурсантам в Европу. . , . С. 34-40.

163694. Василенко П. Державні службовці також потребують захисту. . , . С. 12-13.

163695. МанТаггарт Г. Підвищення пенсійного віку: що раніше, то краще. . , . С. 15-16.

163696. Городня О. Пільгові діри у державній кишені : [система пільг в Україні]. . , . С. 17-18.

163697. Городня О. Хто попереджений - той непереможний? : [скарги на страхові компанії]. . , . С. 27-28.

163698. Кутракова С. Чи є майбутне у ромів України. . , . С. 38-39.

163699. Розділ 2.4. Державна служба зайнятості. . , . С. 81-89.

163700. Городня О. Криза обмежує доступ до читання некзрячим. . , . С. 41-43.

163701. Розділ 5.1. Трудовий договір (контракт). Трудова книжка. . , . С. 164-171.

163702. Розділ 5.3. Знайомство з колективом. Організаційна культура. . , . С. 176-186.

163703. Кутракова С. Давай одружимося?.! : [погляди різних категорій населення на шлюб]. . , . С. 45-46.

163705. Розділ 5. Прості статистичні інструменти менеджменту якості: [методи японських груп якості, метод Делфі, "мозковий штурм"]. . , . С. 136-181.

163706. Омельчук Ю. Олексанндр Саєнко - корифей на ниві образотворчості : [біографія і творчисть українського митця О.Саєнка]. . , . С.59-61.

163707. Богуслаев В.А., Вишнепольский Е.В., Пухальская Г.В. Влияние алмазного выглаживания на распределение. . , . С. 130-131.

163708. Розділ 1. Основи менеджменту якості. . , . С. 10-34.

163709. Розділ 3. Якість і ентропія : [ наукове уявлення про якість ]. . , . С. 68-100.

163710. Бабенко О. Н. Регулирование виброчастотных характеристик лопаток осевых компрессоров в условиях производства с помощью математического моделирования. . , . С. 131-133.

163711. Розділ 4. Стратегічні моделі менеджменту якості : загальні поняття. . , . С. 101-135.

163712. Розділ 7. Сучасні складні статистичні методи менеджменту якості. . , . С. 217-258.

163713. Чечельницкий Д.В., Бездольный С.А., Дядя Е.С. Технология развертывания функций качества при изготовлении ГТД. . , . С. 133-135.

163714. Розділ 8. Застосування статистичних методів в системах якості. . , . С. 259-276.

163715. Розд. 3. Методи дослідження трудових процесів і витрат робочого часу. . , . С. 68-97.

163716. Розд. 6. Організація нормування праці на підприємствах. . , . С. 161-201.

163717. Розд. 7. Самонормування як засіб підвищення індивідуальної продуктивності праці. . , . С. 202-228.

163718. Ч. I. Теоретичні основи організування виробництва : [ організування виробничіх процесів; типи і методи організування виробництва; гнучке виробництво та його ефективність ]. . , . С. 13-90.

163719. Раздел 2. Гл.4. Романо-германский тип (семья) правовых систем. . , . С. 72-181.

163720. Ч. III. Організування і нормування праці та контролю якості продукції. . , . С.173-236.

163721. Раздел 2. Гл.5. Англо-американский тип (семья) правовых систем. . , . С. 181-226.

163722. Ч. IV. Організування діяльності підрозділів основного виробництва та виробництва інфраструктури. . , . С. 237-318.

163723. Раздел 2. Гл.6. Правовая система США. . , . С. 181-226.

163724. Раздел 3. Глава 8. Скандинавская группа правовых систем. . , . С. 269-289.

163725. Раздел 4. Глава 10. Мусульманское (исламское) право. . , . С. 299-346.

163726. Розділ 1. Системна модель управління організацією : [ методологічні основи функціонування організації; системне управління організацією ]. . , . С. 10-77.

163727. Розділ 3. Організація управління підприємством : [ нормативно-правова база; мотодологія проектування систем управління; елементи управління підприємством ]. . , . С. 133-228.

163728. 1. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії. . , . С. 7-82.

163729. 2. Неокласичний напрям в економічній нобелеології. . , . С. 83-117.

163730. 3. Розвиток неолібералізму нобеліантами. . , . С. 118-152.

163731. Розділ 5. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм : [ спільні підприємства, малі підприємства, господарські товариства, акцірнерні товариства ]. . , . С. 256-349.

163732. 4. Неоінституціоналізм у теоріях нобеліантів. . , . С. 153-230.

163733. Розділ 6.11. Управління маркетингом. . , . С. 350-366

163734. Розділ 6.13. Управління збутом. . , . С. 395-422.

163735. Раздел 1. Предпосылки комплексной оценки предприятия. . , . С. 11-75.

163736. Розділ 7. Організація керівництва : [ діапазон керованості; розподіл завдань; управління дисципліною ]. . , . С. 423-486.

163737. Раздел 2. Анализ предпосылок использования имущественного подхода. . , . С. 76-145.

163738. Розділ 8.16. Загальні основи антикризового управління підприємством. . , . С. 487-500.

163739. Раздел 3. Процедуры комплексной оценки стоимости предприятия и использование ее результатов для составления финансовых прогнозов. . , . С. 146-229.

163740. Розділ 8.17. Діагностика кризових ситуацій та банкрутства, подолоння кризової ситуації на підриємстві. . , . С. 501-528.

163741. Розділ 11. Управління ефективністю підприємства. . , . С. 611-633.

163742. Розділ 12. Діагностика управління організацією. . , . С. 634-654.

163743. Глава 2. Взаємодія оратора та аудиторії. . , . С. 35-50.

163744. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Дослідження особливостей будови і зварювання композитних матеріалів, маючих основу кольорових металів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 10 с.

163745. Прузнер С. Л., Златопольский А. Н., Журавлев В. Г. Организация, планирование и управление энергетическим предприятием. Высш. школа. М., 1981. 432 с.

163746. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 78 с.

163747. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2010. 39 с.

163748. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2010. 73 c.

163749. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 64 с.

163750. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2009. 62 с.

163751. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2009. 64 с.

163752. Глава 6. Культура мови : [мовна культура оратора]. . , . С. 94-108.

163753. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2010. 89 с.

163754. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 90 с.

163755. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

163756. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2010. 48 с.

163757. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2010. 262 с.

163758. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 164 с.

163759. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2009. 60 с.

163760. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2009. 110 с.

163761. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2010. 72 с.

163762. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 7.092206.02 "Електричні апарати" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

163763. Прузнер С. Л., Златопольский А. Н., Некрасов А. М. Экономика энергетики СССР. Высш. школа. М., 1984. 424 с.

163764. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Дослідження металургійних і технологічних умов створення різнородних зварних з'єднань" з дисципліни "Зварювання різнородних і композитних матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 9 с.

163765. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

163766. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Робоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни "Машини з ДВЗ" для студентів спеціальності 6.090200 "Двигуни внутрішнього згоряння". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

163767. Василенко О. З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики. . , . С. 24-29.

163768. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів спеціальності 6.090200 "Колісні та гусеничні транспортні засоби". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

163769. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Робоча програма, методичні вказівки, питання щодо складання тестових завдань з дисципліни "Трактори. Основи конструкції" для студентів спеціальності 6.090200 "Колісні та гусеничні транспортні засоби". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

163770. Нелидов И. Е. Организация, планирование и управление энергомашиностроительным предприятием. Высш. школа. М., 1977. 318 с.

163771. Каплієнко О.О. Безконтактний вимикач для поглинаючого пристрою тягової підстанції. . , . С. 155.

163772. Шило С.І. Підвищення ефективності тягового електропривода з двигуном послідовного збудження. . , . С. 155-156.

163773. Жорняк Л.Б., Райкова О.Ю. Повышение надежности и эффективности высоковольтных вводов трансформаторов и выключателей. . , . С. 156-157.

163774. Зиновкин В.В., Волкова О.Г. Электротермические процессы в контактах переключающих устройств силовых трансформаторов. . , . С. 158-159.

163775. Безотосний В. Ф., Власенко Е. В. Неруйнуючий експрес-контроль твердості деталей після термічної обробки. . , . С. 160-161.

163776. Безотосний В. Ф., Козлов В. В. Використання частотно-балансового методу в системах керування обладнанням за силовим параметром. . , . С. 161-163.

163777. Головні твердження про маркетинг в Угорщині. . , . С. 7-8.

163778. Часть І. Глава 1. Образование в современном мире : [образование. Основные направления обучения. Личностно-деятельностный подход к организации образовательного процесса]. . , . С. 41-90.

163779. Нелидов И. Е. Экономика энергомашиностроения. Высш. школа. М., 1979. 336 с.

163780. Розділ 6. Статистичне управління процесами: [опис статистичних методів, що використовуються в роботі менеджера]. . , . С. 182-216.

163781. Інженер-машинобудівник: [Спеціальний випуск. До звіту голови профкому М.С. Гамова на звітно-виборчій профспілковій конференції ЗНТУ (16 лютого 2010 р.)]. . , 2010. 4 с.

163782. Лабурцева О., Лазебник М., Лилик І., Лилик С. Порівняльний аналіз методології класифікації та порядку складання скарг і запитань споживачів в Україні з чинною практикою у Європейському Союзі та вимогами звернення Європейської комісії. . , . С. 9-21.

163783. Про судових експертів та інтелектуальну власність: [громадське обговорення питання проведення судових експертиз у справах порушення прав інтелектуальної власності]. . , . С. 4-16.

163784. Репешко П. Роль науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності у судочинстві. . , . С. 17-22.

163785. Тацій В. Українська держава і право на початку ХХІ століття. . , . С. 6-14.

163786. Максимова Т., Жданова О., Івченко Є. Особливості формування маркетингової стратегії маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи. . , . С. 22-26.

163787. Шемшученко Ю., Скрипнюк О. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку. . , . С. 15-23.

163788. Стародуб І. Освіта судового експерта у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 23-25.

163789. Рабінович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства : [соціальна сутність держави і права]. . , . С. 25-31.

163790. Адаменко О. "Технічна ідентифікація" і "Технічне відображення", або Дослідження матеріального об'єкта технічного характеру: [дослідження об'ктів права інтелектуальної власності: винаходу чи корисної моделі]. . , . С. 25-30.

163791. Результати дослідження якості телефонного обслуговування страхових компаній України, представлені на засіданні клубу "Hot Skills". . , . С. 27-29.

163792. Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи. . , . С. 32-43.

163793. Дорошенко О. Судова експертиза - призначати чи не призначати, ось у чому питання: [судова експертиза призначається для отримання висновку, для приняття рішення судом]. . , . С. 31-36.

163794. Троцька А. CISAC на сторожі прав авторів: [організації, метою яких є визначення та захист прав авторів і композиторів]. . , . С. 66-69.

163795. Етичний кодекс ученого України : Схвалено постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 року № 2. . , . С. 2-5.

163796. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства. . , . С. 44-51.

163797. Власенко Е. В., Безотосний В. Ф., Афанасьева І. О. Спосіб компенсації початкового сигналу електромагнітних перетворювачів. . , . С. 163-164.

163798. Глава 2. Місце та роль організаційно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом у внутрішньодержавному законодавстві країн НАТО. . , . С. 12-33.

163799. Вакалюк А., Лазебник М. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2009 р. і прогноз на 2010 р. Експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції. . , . С. 30-34.

163800. Козлов В.В., Набокова О.В. Економія електроенергії в освітлювальних пристроях у побуті. . , . С. 164-166.

163801. Пацурківський П. Світоглядні проблеми науки фінансового права. . , . С. 52-61.

163802. Тиховод С. М., Афанасьева И. О. Моделирование магнитных полей в трансформаторах. . , . С. 166-168.

163803. Примак Т. Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такий українець. . , . С. 35-43.

163804. Спільні і відмінні ознаки ПР і журналістики. . , . С. 18-20.

163805. Лущін С.П., Кулагін Д.О. Новітні форми контролю знань з курсу фізики в багаторівневій системі навчання. . , . С. 169-170.

163806. Шкварчук Л. Дослідження особливостей формування попиту на продовольчому ринку України. . , . С. 44-48.

163807. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

163808. Шафалюк О. Сучасні підходи в оптимізації асортиметних портфелів та архітектури брендів підприємств. . , . С. 49-58.

163809. 2.1. Особливості реалізації завдань ПР у ЗМІ. . , . С. 74-91.

163810. Гусев Ю. Небольшие жизнелюбы: [рынок страхования жизни]. . , . С. 28-29.

163811. Рабінович С. Поняття природного права - невід'ємна складова предмета юридичної науки. . , . С. 62-67.

163812. Часть IV. Учебная деятельность : [характеристика учебной деятельности. Учебная мотивация. Усвоение. Самостоятельная работа как учебная деятельность]. . , . С. 191-261.

163813. Сейдаметов С.В., Лоскутов С.В., Золотаревский И.В. Контактные деформационные процессы условиях действия постоянного магнитного поля. . , . С. 171-172.

163814. 4.3. ПР у забезпеченні функціонування і розвитку соціальної і гуманітарної сфер : [засобами ПР підтримується меценатство, спонсорство]. . , . С. 177-183.

163815. Шрамко І. Коли маркетинг "нафарбовує нігті", а бренд-менеджери "грають у гольф" : [ спільна робота маркетологів та бренд-менеджерів ]. . , . С. 59-61.

163816. Модуль 2. Основні поняття соціальної педагогіки. . , . С. 15-44.

163817. Каніщенко О., Сухомліна О. Ідентифікація бренда: юридичне визначення і маркетингові реалії. . , . С. 62-67.

163818. Фондовий ринок: тенденції українського фондового ринку. Аналітика від НБУ. . , . С. 9.

163819. Абакумова Ю. World под прессом: [выставка фотографий, опубликованных в СМИ в 2009 году]. . , . С. 44-45.

163820. Вініченко В.С., Дидикало В.В., Ольшанецький В.Ю. Дослідження впливу концентрації двоокису торію та розміру зерна на закономірності зміцнення вольфрамових сплавів. . , . С. 173-174.

163821. Лазечний І.М., Грешта В.Л., Іващенко О.В. Напрямки підвищення ефективності використання термічних печей. . , . с. 175-176.

163822. Ткач Д.В., Ольшанецкий В.Е. Сравнительный анализ результатов оценки усталостной прочности металлических материалов с использованием различных методик. . , . С. 177-178.

163823. Глотка О.А., Коваль А.Д. Виготовлення лігатур для легування інструментальних сталей та жароміцних стопів з використанням важкотопкого брухту, що містить приблизно 80% (МАС.) вольфраму. . , . С. 179-180.

163824. Грабовський В.Я., Сліпченко О.О. Дослідження можливості підвищення експлуатаційних можливостей високотеплостійкої штампової сталі 5ХВ3МФС шляхом легування азотом. . , . С. 180-181.

163825. Єрмоленко Н.В., Вініченко В.С. Вплив хімічного складу на властивості штампових сталей. . , . С. 182-183.

163826. Гайдук С.В., Гайдук А.С., Степанова Л.П. Дослідження фазового складу продуктів корозії жароміцних нікелевих сплавів. . , . С. 183-185.

163827. Калабухова К.І., Ольшанецький В.Ю. Вплив мікролегувальних добавок цирконію на міграцію меж зерен у високочистому нікелі. . , . С. 185-187.

163828. Примасюк Т.О., Климов О.В. Порівняльна оцінка жаростійкості сталей аустенітного та феритного класів. . , . С. 187-189.

163829. Хоменко О.В., Лазечний І.М. Перетворення аустеніту в цементовних і цементованих сталях високої теплостійкості. . , . С. 189-191.

163830. Часть V. Педагогическая деятельность в разных образовательных системах : [формы, характеристика, содержание, функции, стиль педагогической деятельности. Психологический анализ урока]. . , . С. 262-304.

163831. Цымбал Г. "Комфорт. Вот слово, которое олицетворяет поедание всех нас": [интервью с народным артистом РСФСР, режиссером С. Юрским]. . , . С. 46-50.

163832. Степаненко Б. Інтернаціоналізація банківського сектору України. . , . С. 12-16.

163833. Николаева Т. Станкостроители: [украинский рынок средств для бритья]. . , . С. 70-71.

163834. Грабовський В.Я., Коваленко О.А. Забезпечення інтерметалідного зміцнення нової штампової сталі із аустенітно-мартенситною структурою. . , . С. 191-193.

163835. Попередні підсумки діяльності банків України. . , . С. 17.

163836. Петрищев А.С. Дослідження фізико-хімічних властивостей техногенних відходів та цільових сплавів, призначених для розробки ресурсозберігальних матеріалів. . , . С. 192-193.

163837. Часть VI. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе : [учебное сотрудничество. Педагогическое общение. "Барьеры" в педагогическом взаимодействии. Затрудненное общение]. . , . С. 305-365.

163838. Шаповал Е. Быстро ориентируемые: [украинский рынок быстромонтируемых зданий]. . , . С. 73-74.

163839. Стойко Т. Запаркинг: [рынок паркингов в Киеве]. . , . С. 75-76.

163840. Модуль 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності. . , . С. 45-82.

163841. Пузырева Ю. Социальные акции ритейла: завоевываем покупателя со школьной скамьи : [ розничная торговля ]. . , . С. 9-11.

163842. Румянцева Г.А., Немененок Б.М., Задруцкий С.П., Розум В.А., Бежок А.П., Быцько В.И., Либерг И.Г. Некоторые экологические аспекты плавки алюминиевых литейных сплавов в индукционной тигельной печи ИАТ-6: [экология в литейном производстве. Пылегазовые выбросы]. . , . С. 3-10.

163843. Руслов В. Потребление безалкогольных напитков в период кризиса. . , . С. 12-16.

163844. Шматов Г. Закономерности динамики накопления аудитории медиа : [ количественные, коммуникационные и стоимостные характеристики рекламы ]. . , . С. 16-23.

163845. Модуль 4. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної роботи. . , . С. 83-118.

163846. Модуль 5. соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями. . , . С. 119-128.

163847. Винославский В. Н., Пивняк Г. Г., Несен Л. И. Переходные процессы в системах электроснабжения. Выща шк.. К., 1989. 421 с.

163848. Модуль 6. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації : [система вчинків або вчинки, що суперечать прийнятим в суспільстві нормам]. . , . С. 129-150.

163849. Шаповал М. Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки: [економіко-математична балансова модель розвитку]. . , . С. 18-23.

163850. Скуйбіда О.Л., Ольшанецкий В.Ю. Вплив мікролегувальних добавок лантану на міграцію меж зерен у високочистому залізі. . , . С. 194-195.

163851. Модуль 7. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді. . , . С151-182.

163852. Тищик Б., Бедрій М. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV- XVIII ст.). . , . С. 68-75.

163853. Дубіна К.А., Вініченко В.С. Дослідження причин знеміцнення композиційного матеріалу із ніобій-танталовою матрицею та вольфраморенійовими волокнами. . , . С. 196-197.

163854. Веников В. А., Зуев Э. Н., Портной М. Г., Прокофьева Г. И., Семенов В. А., Строев В. А. Электрические системы: управление переходными режимами электроэнергетических систем. Высш. школа. М., 1982. 247 с.

163855. Розділ 1.1.1. Виникнення та розвиток писемності. Поняття документа. . , . С. 7-11.

163856. Нечипуренко К.С., Грабовський В.Я. Дослідження ефективності зміцнення фазою Лавеса типу FE2 (W, MO) залізонікельового сплаву для матриць гарячого пресування металів. . , . С. 198-199.

163857. Розділ 2. 2.1. Встановлення виду та способу друку : [друк у криміналістиці]. . , . С.61-84.

163858. Парахнєвич Є.М. Особливості розподілу сульфідів при ЕШН металу з високим вмістом сірки. . , . С. 200-201.

163859. Попов С.Н., Антонюк Д.А., Ефименко В.В. Разработка износостойких наплавочных сплавов системы FE-C-TI-B. . , . C. 202-203.

163860. I. Предмет і функції соціології, її проблемне поле. . , . С. 10-36.

163861. Попов С.Н., Редька Н.А. Разработка новых износостойких наплавочных материалов для упрочнения рабочих органов диспергаторов. . , . С. 203-205.

163862. II. Історія розвитку соціологічної думки. . , . С. 37-77.

163863. III. Соціологія як системний погляд на суспільство. . , . С. 78-112.

163864. Капітан Ю.І. Дослідження впливу ультразвукових коливань на структуру гетерогенних сплавів при кристалізації. . , . С. 205-207.

163865. IV. Сучасна цивілізація і соціальні трансформації. . , . С. 113-170.

163866. Дудник Г.І. Адаптація законодавства України з охорони праці до законодавства Євросоюзу. . , . С. 208-209.

163867. Журавель Н.О. Цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях як логічний розвиток дисципліни "Цивільна оборона". . , . С. 209-210.

163868. Бугаєнко В. Дослідження системи інформаційного забезпечення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. . , . С. 24-29.

163869. Курков О.Б. Тереризм - надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. . , . С. 211.

163870. V. Соціальна стратифікація. Культура.Соціальне управління. . , . С. 171-242.

163871. Нестеров О.В. Досвід тривалої експлуатації автомобільних глушників, що виготовлені зі сталі 08Х8СЮТЧ. . , . С. 212.

163872. Підсумки роботи промисловості України за січень-грудень 2009 року. . , . С. 29.

163873. Тодорова О. Будущее - за качественными клиентскими медиа ! : [ корпоративные издания ]. . , . С. 24-28.

163874. Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства. . , . С. 34-35.

163875. Шмирко В.І., Скуйбіда О.Л. Криза басейну Дніпра та пріоритетні напрямки її подолання. . , . С. 213-214.

163876. Фабрикант В. Л., Глухов В. П., Паперно Л. Б., Путниньш В. Я Элементы автоматических устройств. Высш. школа. М., 1981. 400 с.

163877. Шрамко И. Репутационный менеджмент в третьем секторе : [ управление репутацией фирмы ]. . , . С. 29-31.

163878. Кошеленко В. Рейтинговые сопоставления конкурентоспособности предприятий: возможности совершенствования. . , . С. 36-40.

163879. Тамберг В., Бадьин А. Я - бренд. И снова о брендинге личности : [ создание бренда личности ]. . , . С. 32-38.

163880. Шмырко В.И., Михайлова Т.И. Цветоимпульсная офтальмотерапия аппаратом АСИР в комплексном лечении синдрома хронической усталости. . , . С. 215-216.

163881. VI. Особливості функціонування соціальних інститутів : [економічна соціологія. Соціологія політики. Соціологія освіти. Соціологія сімейно-шлюбної сфери]. . , . С. 243-287.

163882. Окландер І. Кластерний аналіз інноваційно-активних підприємств Одеської області. . , . С. 41-45.

163883. Шуляк В. Г. Расчет измерительных органов релейной защиты энергосистем. МЭИ. М., 1991. 136 с.

163884. Бугрова Т.І. Дослідження коефіцентів перетворення та втрат потужності у діаграмоутворюючій схемі на основі діелектричних щільових хвилеводів. . , . С. 217-218.

163885. VII. Особистість у системі соціальних зв'зків. . , . С. 288-351.

163886. Петров В. Походження українськоого народу : [антична епоха]. . , . С. 63-78.

163887. Ройзен В. З. Электромагнитные малогабаритные реле. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 247 с.

163888. Клуб Hot Skills стал на страже качества обслуживания клиентов страховых компаний. . , . С. 49-51.

163889. Меликов В. Тенденции экономическкого развития Азербайджана, обусловленные глобализацией. . , . С. 47-49.

163890. Архипова О. Холодный звонок - теплый ответ : [ продажи по телефону ]. . , . С. 53-55.

163891. Велиев З. Организация государственных закупок в Азербайджане. . , . С. 50-51.

163892. Иванов Д. Записки практикующего ритейлера : [ розничная торговля ]. . , . С. 56-63.

163893. Асадов Х. Вопросы экономической устойчивости химических предприятий Азербайджана. . , . С. 52-55.

163894. Гасанова П. Развитие транспортной системы Азербайджана. . , . С. 56-58.

163895. Фабрикант В. Л., Глухов В. П., Паперно Л. Б. Элементы устройств релейной защиты и автоматики энергосистем и их проектирование. Высш. школа. М., 1974. 472 с.

163896. Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання електроенергетики, законодавчі аспекти діяльності громадських рад та громадських організацій: [( рішення круглого столу)]. . , . С. 5-7.

163897. Дмитренко В.П. Випромінення з щілин поздовжнього зварного з'єднання в зовнішньому провіднику коаксіального кабеля електрозв'язку. . , . С. 219-220.

163898. Куцак С.В., Логачева Л.М. Исследование эффектов преобразования волн поглощающих фильтров. . , . С. 220-221.

163899. Бондарев В.П., Самойлик С.С. Расчет добротности прямоугольного резонатора с диэлектрическими пластинами. . , . С. 221-222.

163900. Щекотихін О.В., Сметанін І.М. Метод захисту інформації у ВОЛЗ. . , . С. 222-223.

163901. Погосов В.В., Бабіч А.В. Розрахунок поверхневих характеристик металу, вкритого шаром діелектрика, методом Кона-Шема. . , . С. 224-225.

163902. Томашевський О.В. Інтерактивний контроль якості в електронній галузі. . , . С. 226-227.

163903. Сніжной Г.В., Головачов О.С. Діагностичні та технологічні методи оцінки і підвищення якості виробів мікроелектроніки. . , . С. 228-229

163904. Багинський А.М., Чугаєвський Д.Ю. Дослідження механізму деградації електролюмінесцентних структур. . , . С. 230-231.

163905. Жавжаров Є.Л. Низькотемпературна модифікація тонких плівок NI під дією атомарного водню. . , . С. 232-233.

163906. Шаровський В.О. Дослідження характеристик електричного пробою тонкоплівкового гетеропереходу сульфід міді - сульфід цинку. . , . С. 234-235.

163907. Грядун В.І., Юрченко А.В. Гетероструктура метал-напівпровідник на базі нанотрубок. . , . С. 235-237.

163908. Нагорна Н.М. Дослідження схем компараторів на МОН-транзисторах. . , . С. 237-239.

163909. Артюшенко Б.А. Моделювання антенних граток сучасними САПР з вільним доступом. . , . С. 240-241.

163910. Малый А.Ю. Функциональные характеристики и структура программного обеспечения автоматизации программирования микроконтроллеров. . , . С. 241-243.

163911. Поспеєва І.Є., Петров В.В. Аналіз можливостей спільного використання АСК КП НВК "Іскра" з CALS-технологіями. . , . С. 243-244.

163912. Фабрикант В. Л., Глухов В. П., Паперно Л. Б. Задачник по элементам автоматических устройств. Высш. школа. М., 1976. 175 с.

163913. Рогальський Б.С., Нанака О.М., Праховник А.В., Денисенко М.А., Лушкін В.А., Божко В.М. Приклади розрахунку плати за реактивну електроенегію. . , . С. 8-14.

163914. Фабрикант В. Л. Задачник по релейной защите. Высш. школа. М., 1971. 608 с.

163915. Курис Ю.В., Ткаченко С.И., Майстренко А.Ю. Систематизация существующих биогазовых установок и пути повышения выработки биоэнергетического топлива в анаэробном реакторе: [альтернативные источники энергии. Получение и использование биогаза. ]. . , . С. 15-21.

163916. Розділ 2. Менеджмент в організації : [управлінські рішення, управлінський контроль, ефективність управління]. . , . С. 31-64.

163917. Розділ 3. Основи операційного менеджменту : [розвиток операційної системи, інструментарій проектного менеджменту]. . , . С. 65-114.

163918. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

163919. Схема розвитку магістральних і міждержавних мереж на 2010 рік з перспективою до 2015 року: [розвиток електричних мереж ОЕС України ( круглий стіл)]. . , . С. 24-27.

163920. Про виконання бюджету міста за 2009 рік. . , . С. 7

163921. Шинкаренко Е.М., Поспеєва І.Є., Оніщенко Ю.В. Оптимізація конструктивних параметрів кільцевих подільників потужності НВЧ. . , . С. 244-245.

163922. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

163923. Комарова А.Б., Гросфельд Ю.А. Изучение алгоритмов построения атак с использованием Honeypot. . , . C. 246-247.

163924. За рулем. За рулем. М., 2010. 222 с.

163925. Промислові показники та середня зарплата : [підсумки соціально-економічного розвитку області за 2009 рік (коротка інформація)]. . , . С. 4.

163926. Гнида Б.В., Постолюк А.Я. Шляхи реалізації програми "Програма розвитку електричних мереж для переведення об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства на автономне електроопалення" (див. анотацію). . , . С. 46-48.

163927. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 64 с.

163928. Загальна кількість нещасних випадків у області зменшилась : [рівень травматизму в Запорізькій області протягом 2009 року]. . , . С. 6.

163929. Праховник А.В. Від управління електроспоживанням до енергетики сталого розвитку. . , . С. 49-56.

163930. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

163931. Берлач А., Пирога І. Удосконалення адміністрування ПДВ як захід протидії податковим правопорушенням. . , . С. 95-103.

163932. Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя : затверджено Рішенням міської ради № 41 від 23.12.2009. . , . С. 5-6.

163933. Розділ 2. Законодавча, організаційна і нормативна основа енергозбереження. . , . С. 165-221.

163934. Стефанчишена Т. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів. . , . С. 105-109.

163935. Ажимян Є.О., Журавльов В.М. Аналіз стійкості системи біометричної ідентифікації. . , . С. 248-249.

163936. 1.8. Загальні екологічні проблеми та шляхи їх розв'язання : [екологізація енергетики.Застосування нових екологічно чистих енергоносіїв, та джерел енергії]. . , . С. 86-91.

163937. Перелік міських організацій політичних партій, зареєстрованих Запорізьким міським управлінням юстиції. . , . С. 7.

163938. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

163939. Агапов В.С. Стеганографические методы скрытия данных в частотной области неподвижного изображения. . , . С. 249-250.

163940. Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі : додаток 1 до рішення міської ради. . , . С. 5-6.

163941. [Гл.] Акты ООН: [хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и политических правах ]. . , . С. 6-7.

163942. 1.14. Перспективні напрямки розвитку альтернативних джерел енергії в Україні : [когенераційні технології, біоенергетика, біопаливо, шахтний метан, геотермальна енергетика ]. . , . С. 133-137.

163943. Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання. . , . С. 110-115.

163944. [Гл.] Акты ЮНЕСКО: [Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания]. . , . С. 7-8.

163945. [Гл.] Акты Совета Европы: [сновные положения, касающиеся прав и свобод журналистики в резолюциях и декларациях]. . , . С. 8-9.

163946. Розділ 1.2. Державна політика енергозбереження : [Україна]. . , . С. 44-51.

163947. Паперно Л. Б. Проектирование устройств релейной защиты на бесконтактных элементах. Высш. школа. М., 1979. 192 с.

163948. [Гл.] Акты ОБСЕ: [Основные положения, касающиеся прав и свобод журналистики, сформулированные в документах ОБСЕ]. . , . С. 19-24.

163949. Розділ 1.3. Енергетична стратегія : [України]. . , . С. 52-61.

163950. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 478 с.

163951. [Зареєстровані обласні структурні утворення політичних партій]. . , . С. 7.

163952. [Гл.] Международные профессионально-этические документы: [документы, в которых фиксируются принципы, нормы и правила поведения, составляющие этическую базу деятельности СМИ]. . , . С. 148-173.

163953. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2010.

163954. [Гл.] Профессионально-этические документы зарубежных стран: [кодексы этики, поведения практики журналисткой деятельности]. . , . С. 175-200.

163955. Авраменко Н. Звертайтеся, вас чують! : [підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчих органах міської ради у 2009 році]. . , . С. 4.

163956. Розділ 1.4. Інтеграція до Європейського союзу : [паливно-енергетичний комплекс]. . , . С. 62-68.

163957. Чернобровов Н. В. Релейная защита. Энергия. М., 1974. 680 с.

163958. Розділ 1.5. Державне управління та регулювання у паливно-енергетичному комплексі. . , . С. 69-71.

163959. Козуб І. Права людини чи інваліда?. . , . С. 122-127.

163960. Чернобровов Н. В. Релейная защита. Энергия. Москва, 1971. 624 с.

163961. Через притулки минулого року пройшло 1017 запорізьких дітей : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

163962. Розділ 1.7. Гарантування енергетичної безпеки. . , . С. 79-85.

163963. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2010.

163964. [Гл.] Гильдия судебных репортеров: [декларация о принципах честной работы в жанрах судебного очерка и репортажа, а также журналистского расследования]. . , . С. 226-228.

163965. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжжяобленерго" : [2008-2009 рр.]. . , . С. 7.

163966. Розділ 1.9. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу. . , . С. 92-96.

163967. Коваленко С. "Мы, греки, в Украине жили всегда !": [национальности Украины]. . , . С. 10.

163968. Андрущенко Д.М. Исследование робастных цифровых водяных знаков. . , . С. 250-251.

163969. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

163970. Розділ 1.15. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України. . , . С. 133-136.

163971. Сін О. Про підсумки минулорічної роботи та відзначення Дня Перемоги : [про підсумки соціально-економічного розвитку області 2009 р.]. . , . С. 2.

163972. Платонов В. В. Специальные вопросы проектирования релейной защиты электроэнергетических систем. . Новочеркасск, 1982. 88 с.

163973. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

163974. Беликов Д. В., Мисюра А. А. Криптографические методы защиты сетей UMTS. . , . C. 251-252.

163975. Медвідь С.М. Інформація про виконання обласного бюджету за 2009 рік : [аналіз виконання видатків у розрізі їх функціональної та економічної класифікації]. . , . С. 4.

163976. Демченко В. Молочний лиман: підстави для оптимізму : [аналіз ситуації на Молочному лимані]. . , . С. 5.

163977. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2010.

163978. Стрілець С. Запорізький край крізь призму статистики : [соціально-економічний розвиток області за 2009 рік]. . , . С. 4.

163979. Бойко Л. Політико-правова домінанта західного правового менталітету : [західна правова ментальність]. . , . С. 134-141.

163980. Частина II. Розділ XIII. § 6. Соціальна цінність, функції права та його структура. . , . С. 208-211.

163981. Частина II. Розділ XIV. § 1. Соціальні норми та їх класифікація. . , . С. 213-216.

163982. Бабій Л. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку. . , . С. 155-162.

163983. Розділ I. Головні віхи становлення соціології. . , . С. 8-42.

163984. Петрович Й.М. Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективність його використання в умовах ринкових трансформацій. . , . С. 3-8.

163985. Розділ II. Науковий статус соціології на початку XXI ст.. . , . С. 43-68.

163986. Артюхіна М. Економіко-математична модель відтворення соціально-економічного потенціалу вищої школи. . , . С. 8-13.

163987. Гаркевич А. До питання походження терміна "міжнародне право" (на основі поглядів Людвіка Ерліха). . , . С. 163-168.

163988. Беспалюк Х.М. Логістичне маркетингове забезпечення інноваційної діяльності. . , . С. 14-23.

163989. Розділ III. Основні соціологічні поняття: [соціалізація особливості. Соціологія праці, девіантної поведінки, політики, науки, освіти, сім'ї]. . , . С. 69-186.

163990. Астахов Ю. Н., Веников В. А., Ежков В. В., Зеленохат Н. И., Зуев Э. Н., Идельчик В. И., Литкенс И. В., Надеждин С. В., Путятин Е. В.. Рыжов Ю. П., Строев В. А. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. Энергоатомиздат. М., 1983. 503 с.

163991. Озель В. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток українського сімейного права. . , . С. 169-174.

163992. Розділ IV. Організація, підготовка і проведення емпіричного соціологічного дослідження. . , . С. 187-208.

163993. Горецкий А.С., Козина Г.Л. Мультиагентное моделирование системы коллективной цифровой подписи по схеме Шнорра. . , . С. 252-253.

163994. Розділ V. Кількісні методи збору соціологічної інформації. . , . С. 209-230.

163995. Колбина Т.Б., Козина Г.Л. Проверка целостности криминалистических фотографий с помощью хрупких ЦВЗ. . , . С. 253-255.

163997. Розділ VI. Якісні методи соціологічних досліджень. . , . С. 231-249.

163998. Співак М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства). . , . С. 175-179.

163999. Логвинов А.А., Журавлев В.Н. Исследование параметров адаптивного маскирования технической защиты информации речевого акустического каналс связи. . , . С. 255-256.

164000. Бублик М.І. Страхування техногенних збитків - новій сегмент на ринку екологічного страхування в Україні. . , . С. 23-33.

164001. Винничук Р.О. Доцільність та основні принципи формування регіонального інноваційного галузевого навчального центру розвитку персоналу туристичних організацій. . , . С. 33-38.

164002. Колісникова Г. Загальна характеристика інституту "захисту прав споживачів" та його місце у системі права і в системі законодавства України. . , . С. 189-193.

164003. Тема 4. Правові основи захисту комерційної таємниці. . , . С. 55-70.

164004. [Гл.] Соціальні допомоги та пільги ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку: [законодавчі та нормативні акти України]. . , . С. 103-121.

164005. Меркин А.Н., Щекотихин О.В. Исследование возможности перехвата информации в атмосферном оптическом канале связи. . , . С. 256-257.

164006. [Гл.] Соціальні допомоги та послуги інвалідам: [законодавчі та нормативні акти України]. . , . С. 122-158.

164007. Павлов Д.С., Нікуліщев Г.І. Стенографічні методи, стійкі до потворення контейнерів. . , . С. 258.

164008. [Гл.] Соціальні допомоги та послуги безробітним: [законодавчі та нормативні акти України]. . , . С. 159-210.

164009. Тема 6. Правовий статус та зміст інформації з обмеженим доступом про особу. . , . С. 88-107.

164010. Романчук Т.В., Говоров А.О. Методы аудита информационной безопасности. . , . С. 259-260.

164011. Гальчинська Н. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні. . , . С. 212-217.

164012. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Высш. школа. М., 1986. 415 с.

164013. Тема 8. Правова регламентація технічного захисту інформації в Україні. . , . С. 128-144.

164014. Тимошенко А.О., Карпуков Л.М. Исследование фрактальных функций. . , . С. 260-261.

164015. Васильєва А.А., Мисюра А.А. Аналіз систем моніторингу та форд-контролю мереж ЗКС-7. . , . С. 261-262.

164016. Тема 5. Поняття та зміст банківської таємниці. . , . С. 71-87.

164017. Зернова Д.В., Слепцов В.И. Взаимодействие службы безопасности и службы защиты информации на предприятии. . , . С. 262-264.

164018. Олейник И. С первого взгляда. Инструменты быстрого выявления непродуктивных логистических затрат. . , . С. 10-12.

164019. Зернова В.В., Слепцов В.И. Обеспечение кадровой безопасности коммерческих банков. . , . С. 264-266.

164020. Тема 7. Захист конфіденційної інформації, що є власністю держави. . , . С. 108-127.

164021. Вуколова И. Искусство компромиссов. . , . С. 14-16.

164022. Зуєнко А.В., Грсфельд Ю.А. Визначення оптимальності методів захисту DNS-серверів. . , . С. 266-267.

164023. Голоцван Л. Куда пойти со своим товаром?: [обеспечение товародвижения]. . , . С. 22-25.

164024. Тема 3. Охорона державної таємниці в Україні. . , . С. 38-54.

164025. Коновалов С. Почти как в сказке. Вариант алгоритма автоматизации оптимизации заказов для малых и средних торговых предприятий. . , . С. 26-28.

164026. Розділ I. Рабовласницька держава і право : [закони царя Хаммурапі. Держава і право Стародавньої Індії ; держава і право Стародавньої Греції ; держава і право Стародавнього Риму]. . , . С. 19-224.

164027. Байда В. Ветер перемен: [ситуация с автомобильными перевозками в Украине]. . , . С. 34-39.

164028. Галаз Л.В. Методичні підходи щодо аналізування впливу зовнішніх чинників на формування трудового потенціалу підприємства. . , . С. 38-47.

164029. Розділ II. Феодальна держава і право : [арабський халіфат та його мусульманське право ; держава і право Франкської держави ; Великої Британії ; Сербії ; Франції та Німеччини]. . , . С. 225-412.

164030. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. Энергия. М., 1970. 520 с.

164031. Договор дороже денег. Система хозяйственных договоров как средство повышения эффективности логистики. . , . С. 40-43.

164032. Розділ III. Буржуазна держава і право : [Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Сполучені Штати Америки]. . , . С. 701-761.

164033. Максимовский А. Актуальные решения при модернизации складской логистики. . , . С. 44-51.

164034. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2010. 47 с.

164035. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 305 с.

164036. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2010. 40 с.

164037. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2010. 60 с.

164038. Ульянов С. А. Сборник задач по электромагнитным переходным процессам в электрических системах. Энергия. М., 1968. 495 с.

164039. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

164040. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

164041. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 45 с.

164042. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання курсового, дипломного проектування та магістерських робіт для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 c.

164043. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2010. 246 с.

164044. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2010. 44 с.

164045. Алієва Х. Реформування організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та Російській Федерації (порівняльно-правовий аналіз). . , . С. 223-229.

164046. Хворов М.М. Міжнародна діяльність зі зменшення викидів парникових газів у пост-Кіотський період: [міжнародне співробітництво в галузі екології. Кіотський протокол]. . , . С. 6-8.

164047. Андришина М.В., Драганов Б.Х. К решению задачи защиты окружающей среды методом энергетического анализа: [выбросы углекислого газа в атмосферу. Экологический мониторинг]. . , . С. 9-10.

164048. Кудря С.А., Крапивко Г.И. Сравнительная характеристика расчетных и экспериментальных значений выработки электрической энергии кремниевого и концентраторного GaAs ФЭП в условиях юга Украины: [альтернативная энергетика. ]. . , . С. 21-24.

164049. Воскресенская С.Н., Бекиров Э.А. Охлаждение фотоэлементов, размещенных на приемнике в концентрирующих солнечных установках: [альтернативная энергетика. Солнечная энергетика. Охлаждение фотоэлементов и нагрев воды]. . , . С. 25-29.

164050. Сафонов В.А., Кувшинов В.В. Исследование комбинированного фотогелиоколлектора с концентраторами солнечной энергии: [солнечная энергетика. Комбинированная солнечная установка]. . , . С. 30-34.

164051. Розділ 4. Фінансовий менеджмент : [структура капіталу; управління прибутком]. . , . С. 115-182.

164052. Розділ 5. Інвестиційний менеджмент : [інвестиційна діяльність]. . , . С. 183-224.

164053. Розділ 6. Діагностика фінансового стану підприємства. . , . С. 225-252.

164054. Розділ 7. Паблік рілейшинз в менеджменті. . , . С. 253-284.

164055. Розділ 10. Маркетинговий менеджмент : [сутність проблеми впровадження; маркетингові та цінові стратегії]. . , . С. 383-412.

164056. Стащенко А. До питання про "ефективність" права як категорії юридичної науки. . , . С. 14-16.

164057. Нечаев Ю.В. Диалектика современных финансов, мировой кризис и кризис в Украине. . , . С. 2-13.

164058. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

164059. Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення. . , . С. 17-20.

164060. Стойчев В. Храмы Старого Александровска : [домовая церковь городской женской гимназии]. . , . С. 46.

164061. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2010.

164062. Болотов А. В. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. КазПТИ. Алма-Ата, 1990. 81 с.

164063. Точений В.А., Тучинський Б.Г. Постановка задачі та оптимізаційний підхід до оцінювання параментра вертикального профілю вітру: [вітроенергетика. Моделювання вертикального профілю вітру]. . , . С. 35-39.

164064. Гришко В.А., Колещук О.Я., Крет Н.І. Формування та оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. . , . С. 47-55.

164065. Джафарова О. Структура правового режиму адміністративної діяльності правоохоронних органів України. . , . С. 21-24.

164066. Власов О. Подарок лоцмана шпиону, или старая карта Днепровских порогов : [история появления карты]. . , . С. 46.

164067. Загоруйко Ю. Предупреждение для Греции: очередное или последнее? : [экономический кризис в Греции. Бюджетный дефицит. Рост внешнего долга]. . , . С. 14-17.

164068. Глинський Н.Ю. Теоретичні та прикладні аспекти розроблення методики оцінювання ефективності маркетингу міста. . , . С. 55-62.

164069. Розділ I. Глава 2. Принципи договірного права. . , . С. 110-173.

164070. Качан Ю. Г., Коваленко В. Л., Левченко С. А. К вопросу прогнозирования расходов вторичных водотоков промышленных предприятий: [энергетика. Гидроенергетика. Графики водопотребления промышленных предприятий]. . , . С. 54-57.

164071. Скочиляс-Павлів О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти. . , . С. 29-32.

164072. Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б., Щурська К.О. Стан, проблеми та перспективи біоенергетики в Україні: [енергетика. Біоенергетика. Розвиток біоенергетичних технологій]. . , . С. 70-79.

164073. Розділ II. Глава 4. Суб'єкти договірного правовідношення. . , . С. 198-206.

164074. Розділ II. Глава 5. Виконання договірних зобов'зань. . , . С. 207-270.

164075. Кондратюк Г.Г., Новицька Є.Г., Козлова Н.М., Маслюкова З.В. Сировинна база для виробництва в Україні рідкого біопалива, що використовується для двигунів внутрішнього згоряння: [виробництво моторного біопалива із сировини]. . , . С. 80-89.

164076. Розділ III. Глава 7. Класифікація цивільно-правових договорів. . , . С. 321-365.

164077. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2010.

164078. Гаев Ю. Я бы мог стать миллионером : [в память о Федоре Муравченко, одном из самых талантливых авиаконструкторов современности]. . , . С. 50.

164079. Розділ IV. Забезпечення виконання договору : [неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, притримання]. . , . С. 548-680.

164080. Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців. . , . С. 37-41.

164081. Тема 4. Відповідальність у міжнародному праві. . , . С. 66-91.

164082. Історія. Філософія. Релігієзнавство.. "Антросвіт". К., 2009. 80 с.

164083. Башта В. Куда идет евро? Спросите у доллара: [Международные валютные отношения. Падение курса доллара и евро]. . , . С. 22-26.

164084. Науковий світ. ВАК України. К., 2010. 32 с.

164085. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2010. 160 с.

164086. Тема 5. Територія в міжнародному праві. . , . С. 92-120.

164087. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2010. 83 с.

164088. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2010. 53 с.

164089. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

164090. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2010. 64 с.

164091. Солдатенко О. Категорія "видатки" за законодавством України та країн Центральної Європи. . , . С. 45-47.

164092. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2010. 102 с.

164093. 1.2. Еволюція суспільної допомоги і соціальної роботи : [зародження професійної соціальної роботи за кордоном. Історія фахової соціальної роботи в Україні]. . , . С. 28-54.

164094. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 87 с.

164095. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 126 с.

164096. 1.3. Відносини між соціальними працівниками і клієнтами. . , . С. 55-78.

164097. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

164098. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2010. 46 с.

164099. 2.2. Психологічні моделі соціальної роботи: [психодинамічна, когнітивно-біхевіористська, гуманістично-екзістенційна моделі]. . , . С. 94-118.

164100. 2.3. Соціологічні моделі соціальної роботи: [системно-екологічна та соціально-радикальна моделі соціальної роботи]. . , . С. 119-142.

164101. Гончарук В. Заложники залога: [Особенности страхования залогов в кризисное время]. . , . С.28-29.

164102. Розділ 3. Практична соціальна робота: [соціальна робота з різними групами населення]. . , . С. 175-367.

164103. 3.5.1. Перебіг ВІЛ/СНІДу і його соціальні наслідки. . , . С. 255-258.

164104. Поддубный В.И. Куда идет "Караван"? : [ООО "Караван" на рынке розничной торговли в Украине]. . , . С. 34-40.

164105. Розділ 2. Україна як правова держава: [конституційний процес, судова реформа, правоохорона система]. . , . С. 81-142.

164106. Пищуліна О.М. 3.1. Національні пріоритети у сфері соціальної політики 2005 - 2009 роках. . , . С. 143-152.

164107. 3.2.3. Формування системи соціального захисту на місцевому рівні. . , . С. 170-175.

164108. Сомик А., Міщенко В., Шумило І. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні. . , . С. 3-9.

164109. Пищуліна О.М. 3.5. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 204-211.

164110. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття друга. Розвиток і оптимізація механізмів та інструментів монетарної політики. . , . С. 10-15.

164111. Береславська О. Актуальні проблеми курсової політики України. . , . С. 16-20.

164112. Карпенко М.М. 5.6. Освіта як засіб соціалізації та самореалізації особистості. . , . С. 398-410.

164113. Конопатська Л., Раєвський К. Деякі питання регулювання банківської діяльності в період світової економічної кризи. . , . С. 22-27.

164114. Гнатюк С.Л., Кияк М.Т. 5.7. Інформаційна сфера України як чинник активізації суспільного розвитку та зміцнення національної ідентичності. . , . С. 411-427.

164115. Ринок державних цінних паперів України у грудні 2009 року. . , . С. 27-28.

164116. Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2009 році. . , . С. 29-31.

164117. Дем'ненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України. . , . С. 48-52.

164118. Школьник І. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України. . , . С. 32-35.

164119. Ткачук Н. Синергетичний ефект в операціях злиття і поглинання банків: особливості оцінки та визначення. . , . С. 36-40.

164120. Сиуда И. П. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. Новочеркасский политехн. ин-т. Новочеркасск, 1977. 92 с.

164121. Тема 6. Право міжнародних договорів. . , . С. 121-142.

164122. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2010 року. . , . С. 43.

164123. Тема 8. Право міжнародних організацій. . , . С. 162-196.

164124. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2010 року. . , . С. 44.

164125. Чебанов В. М. Управление режимами электроэнергетических систем в аварийных ситуациях. Высш. школа. Москва, 1990. 143 с.

164126. Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 1991-2009 рр.. . , . С. 46-47.

164127. Тема 11. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю. . , . С. 226-244.

164128. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2009 року. . , . С. 48.

164129. Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків. . , . С. 54-59.

164130. Основні макроекономічні показники розвитку України у 2005-2009 роках. . , . С. 63.

164131. Тема 10. Правове регулювання міжбюджетних відносин. . , . С195-209.

164132. Картамишева О. Правові фактори, що зумовлюють необхідність державного регулювання та нагляду за деяльністю небанківських фінансових установ. . , . С. 53-56.

164133. Дашко І.М., Ємельянов О.Ю., Крет І.З. Методичні засади оцінювання ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням факторів ризику. . , . С. 63-69.

164134. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2009. 168 c.

164135. Тема 4. Правові засади організації і здійснення фінансового контролю. . , . С. 92-127.

164136. Тема 7. Бюджетне право як підгалузь фінансового права. . , . С. 128-142.

164137. Тема 11. Правові основи оподаткування. . , . С. 211-272.

164138. Тема 12. Правове регулювання державного кредиту і державного боргу. . , . С. 273-283.

164139. Гой В. До питання про організацію окремих видів контролю за діяльністю великих платників податків : [контрольні повноваження ]органів держави. . , . С. 57-62.

164140. Тема 13. Публічно-правові основи загальнообов'язкового державного страхування. . , . С. 284-303.

164141. Тема 15. Правові основи грошового обігу. . , . С. 322-339.

164142. Диба М.І. Стратегії державних контрольно-ревізійних служб щодо ідентифікування фінансових ризиків. . , . С. 70-78.

164143. Тема 16. Валютне регулювання і валютний контроль. . , . С. 340-357.

164144. Козирева В. Проблеми фінансування діяльності системи та закладів охорони здоров'я. . , . С. 75-78.

164145. Тема 17. Публічно-правова природа ціноутворення. . , . С. 358-367.

164146. Дубодєлова А.В., Юринець О.В. Еволюція концепцій маркетингу на вітчизняних підприємствах. . , . С. 79-83.

164147. Загорська Т.В. Моделювання зв'язків між амортизаційним та інноваційним процесами та підприємствами. . , . С. 90-93.

164148. 4. Особливості використання паблік рілейшнз у різних сферах суспільного життя : [виборчі кампанії ; економічна сфера ; соціальна і гуманітарна сфери ; державне та місцеве самоврядування]. . , . С. 147-194.

164149. 5. Псевдотехнології паблік рілейшнзу і протидія їм : [основні прийоми псевдотехнологій ПР ("чорних ПР"). Маніпулювання громадською думкою з використанням ЗМІ]. . , . С. 195-206.

164150. Іванов Ю.Б., Олійник А.Д. Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті ресурсного потенціалу. . , . С. 101-111.

164151. 4.1. Вектори економічного розвитку: зростання та його чинники. . , . С. 217-232.

164152. 4.2. Тенденції і суперечності економічного розвитку України в регіональному вимірі. . , . С. 233-249.

164153. 1.4. Організаційно-психологічні передумови ефективності ПР. . , . С. 23-34.

164154. 4.3. Становище грошово-кредитної сфери та проблеми валютно-грошової стабільності. . , . С. 250-271.

164155. Катаєв А.В., Юринець О.В. Проблемні моменти розробки та впровадження істотних продуктивних інновацій: фінансовий аспект. . , . С. 121-128.

164156. 3.3. Етичні засади ПР- діяльності. . , . С. 124-127.

164157. 4.4. Еволюція бюджетно-податкової політики. . , . С. 277-291.

164158. Колещук О.Я., Ємельянов В.А., Гришко В.А. Оцінювання впливу чинників на рівень зношення основних засобів підприємств та визначення можливостей щодо його нармалізації. . , . С. 128-135.

164159. 4.6. Еволюція та перспективи конкурентоспроможності економіки України. . , . С. 307-330.

164160. 4.5. Україна в міжнародному поділі праці. . , . С. 292-306.

164161. 3.4. Динаміка зайнятості та складові ефективності ринку праці. . , . С. 191-203.

164162. Переста Ю. З вогнегасником на ти. . , . С. 28-29.

164163. Копець Г.Р. Вирішення проблеми енергоефективності у муніципальному секторі міст України : [ ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів ]. . , . С. 135-143.

164164. Годнєв Є. Процесний підхід. Системний підхід до менеджменту. . , . С. 30-31.

164165. Климась Р., Матвійчук Д. Стан щодо пожеж та наслідки від них в Україні за 2009 рік. . , . С. 32-34.

164166. Лісовська Л.С., Іванець Л.В. Сучасна парадігма конкурентоспроможності підриємства. . , . С. 143-149.

164167. Хворов М. Від Кіото до Копенгагена: [міжнародне співробітництво в галузі екології. Всесвітня конференція в Копенгагені. Антропогенні чинники потепління]. . , . С. 5.

164168. Мірошник Р.О. Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів. . , . С. 150-154.

164169. Атаманчук В.І. Розвиток виробництва гранульованого біопалива в Україні: проблеми й шляхи їх вирішення: [використання гранульованого біопалива з древесини]. . , . С. 6-7.

164170. Неуров І.В. Аутсорсинг закупівель : світовий досвід і вітчизняні перспективи. . , . С. 155-162.

164171. Фомичев Е. П. Электротехнологические промышленные установки. Вища школа. К., 1979. 262 с.

164172. Новаківський І.І. Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту. . , . С. 163-174.

164173. Новаковський І.І., Любомудрова Л.С. Оцінювання ефективності internet-реклами. . , . С. 175-182.

164174. Просович О.П., Бондаренко Ю.Г., Прийма Л.Р. Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах економічної кризи. . , . С. 183-188.

164175. Селюченко Н.Є., Кічор В.П. Проблеми ринку праці в умовах кризи та можливі шляхи їх вирішення. . , . С. 189-196.

164176. 1.4. Психологічний аспект економічної безпеки держави, регіону, окремого підприємства і особистості. . , . С. 63-88.

164177. 3.1. Економічна свідомість : сутність та структурні елементи. . , . С. 167-182.

164178. 3.2. Ставлення людей до власності. Психологія інтелектуальної власності. . , . С. 183-217.

164179. 3.3. Психологія комерційної таємниці. . , . С. 217-228.

164180. 3.4. Економічна психологія сприйняття грошей і особливості "грошової" поведінки. . , . С. 228-256.

164181. 3.5. Психологія багатства і бідності. . , . С. 256-270.

164182. 3.6. Психологія реклами. . , . С. 270-294.

164183. 3.7. Економічна психологія підприємництва і зайнятості. . , . С. 294-329.

164184. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. металів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін з технологічних методів виробництва заготовок. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

164185. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи релейного захисту та автоматики" та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

164186. Евтюкова И. П., Кацевич Л. С., Некрасова Н. М., Свенчанский А. Д. Электротехнологические промышленные установки. Энергоиздат. М., 1982. 400 с.

164187. Розділ 6. Підприємство - основна організаційна форма господарювання : [види та організаційні форми підприємств. Правовий статус]. . , . С. 230-260.

164188. Перелік документів, надрукованих у додатку до журналу "Вісник Національного банку України" - збірнику "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" за 1996-2009 роки. . , . С.1-168.

164189. Розділ 10. Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції : [антимонопольне законодавство. Антимонопольний комітет України. ... див. анотацію]. . , . С. 230-260.

164190. Склярук Т.В. Аналізування впливу трансакційних витрат на ефективність виробничо-господарської діяльності суб'єкта ринку. . , . С. 196-202.

164191. Соха Ю.І., Процак К.В. Формування будівельного ринку в Україні. . , . С. 203-207.

164192. Теребух А.А. Механізм прийняття господарських рішень на інвестиційному циклі діяльності господарських формувань машинобудіввного комплексу. . , . С. 208-218.

164193. Розділ 12. Фінансова та банківська діяльність суб'ктів господарювання. . , . С. 295-316.

164194. Розділ 13. Правове регулювання фінансового контролю та його організація. . , . С. 317-348.

164195. Розділ 14. Податкова система та її роль в господарській діяльності. . , . С. 349-373.

164196. Коломієць-Людвіг Є. Поглинання як юридична категорія в господарському праві : [характерні ознаки поглинання та його правові наслідки]. . , . С. 79--83.

164197. Альтгаузен А. П., Бершицкий И. М., Бершицкий М. Д. Электрооборудование и автоматика электротермических установок. Энергия. М., 1978. 303 с.

164198. Хворов М. EUEA, IRENA: нові міжнародні організації з енергоефективності й розвитку відновлюваної енергетики. . , . С. 8.

164199. Коміренко В.І. Чи є вихід з енергетичної кризи?: [ефективне використання альтернативних джерел енергії в Україні]. . , . С. 9-10.

164200. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

164201. Беднарек П. Сонячні колектори - переваги й недоліки: [використання плоских сонячних колекторів]. . , . С. 12.

164202. Про наукову діяльність Національної академії педагогічних наук України за 2009 рік та завдання на 2010 рік : [традиційні щорічні загальні збори Національної АПН України]. . , . С. 4-5.

164203. Гальчак В.П. Як слідкувати за сонцем?: [підвищення електричної продуктивності сонячної електричної панелі]. . , . С. 13-14.

164204. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Энергоатомиздат. М., 1987. 144 с.

164205. Розділ 15. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її роль в господарській діяльності. . , . С. 374-394.

164206. Ментух Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості : [правовий статус лізингової діяльності]. . , . С. 84-87.

164207. Розділ 16. Товарна біржа як особливий об'єкт господарювання. . , . С. 395-412.

164208. Розділ 17. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання в умовах інтеграції України у світове господарство. . , . С. 413-431.

164209. Бевз О. Припливні електростанції - екологічність і рентабельність: [використання енергії припливів. Припливні електростанції]. . , . С. 17-18.

164210. Розділ 2. Господарська діяльність та господарські правовідносини, їх роль в умовах ринкових відносин. . , . С. 25-43.

164211. Медведев Д. Зарубіжний досвід регулювання діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом : [законодавство різних країн]. . , . С. 92-95.

164212. Розділ 5. Правовий статус суб'єктів господарювання. . , . С. 83-123.

164213. Атаманчук В. Енергоощадне обладнання від компанії "СРМ": [високоякісні комплексні лінії гранулювання деревних відходів та біомаси]. . , . С. 19.

164214. Кот О. Судові акти в господарському процесі: поняття та види. . , . С. 96-99.

164215. Розділ 1. Свобода та межі підприємницької діяльності. . , . С. 11-21.

164216. Розділ 2. Поняття, умови дійсності та класифікація підприємницьких договорів (контрактів). . , . С. 22-64.

164217. Розділ 3. Загальні положення щодо змісту, укладення, зміни та розірвання підприємницьких договорів. . , . С. 65-94.

164218. Розділ 4. Виконання, забезпечення виконання підприємницьких договорів та відповідальність за їх порушення. . , . С. 95-150.

164219. Розділ 5. Договори про оплатну реалізацію майна (товарів). . , . С. 151-184.

164220. Розділ 6. Договори про передачу майна у тимчасове користування. . , . С. 185-211.

164221. Розділ 7. Договори про виконання робіт. . , . С. 212-243.

164222. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. Энергоиздат. М., 1987. 62 с.

164223. Розділ 8. Договори про надання послуг. . , . С. 244-318.

164224. Розділ 9. Договори про передання результатів інтелектуальної діяльності. . , . С. 319-335.

164225. Настіна О. Щодо питання законодавчого закріплення підстав припинення права державної власності на землю в Україні. . , . С. 104-107.

164226. Розділ 10. Договори про спільну підприємницьку діяльність. . , . С. 336-354.

164227. Розділ 11. Контракти у зовнішньоекономічній діяльності. . , . С. 355-375.

164228. Розділ 12. Зразки підприємницьких договорів. . , . С. 376-571.

164229. Скорик Я. Забезпечення екологічної безпеки в природоресурсових правовідносинах : [екологічне право України]. . , . С. 108-111.

164230. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. Энергоатомиздат. М., 1983. 64 с.

164231. Зарубіна Т. В. Застосування тестової системи оцінювання знань студентів гуманітарних спеціальностей з математичних дисциплін. . , . С. 11.

164232. Коротунова О.В. Поширення пружних хвиль у циліндрічній конструкції зі ступінчатим поперечним перерізом. . , . С. 12.

164233. Левицька Т.І. Задачі термопружності для складених оболонок обертання. . , . С. 13.

164234. Гребенюк С.Н., Мизерная Е.Л. Использование МКЭ при расчете композитных конструкций в условиях вязкоупругого деформирования. . , . С. 14-16.

164235. Мастиновский Ю.В., Данильченко Д.В., Пожуева И.С. Распространение волн в цилиндрической оболочке со ступенчатым поперечным сечением. . , . С. 16-17.

164236. III. Досвід корупції : [прояви корупції. Види корупційних практик. Неофіційні платежі та інше]. . , . С. 16-25.

164237. Мастиновский Ю.В., Тихая О.А., Данильченко Д.В. Распространение радиоволн в торообразной оболочке. . , . С. 17-18

164238. IV. Ставлення до урядових антикорупційних заходів : [проблеми судової системи України. Антикорупційні заходи. Єдиний державний реєстр судових рішень]. . , . С. 26-38.

164239. II. Ставлення до корупції в судовій системі. . , . С.9-15.

164240. Розділ 1. Загальна правова характеристика послуг з охорони власності та охорони громадян. . , . С. 9-53.

164241. Розділ 2. Мета діяльності, завдання та повноваження органів внутрішніх справ із контролю за суб'єктами підприємництва з подання охоронних послуг. . , . С. 54-98.

164242. Гелич А. Поняття майна як особливого об'єкта цивільних прав. . , . С. 116-118.

164243. 1.3. Конфліктні ситуації у спілкуванні та шляхи їх розв'язання. . , . С. 140-175.

164244. Розділ II. Педагогічне спілкування : [цілі, цінності, осбливості спілкування. Етика спілкування. Комунікативна культура педагога, його психологічні властивості]. . , . С. 186-203.

164245. Розділ III. Сімейне спілкування : [специфіка, порушення, конфлікти]. . , . С. 204-254.

164246. Янчук А. До питання про універсальність відшкодування збитків за Цивільним кодексом України. . , . С. 1260127.

164247. Нагорский В. Д. Электроника и электрооборудование. Высш. школа. М., 1986. 159 с.

164248. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

164249. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2010. 110 с.

164250. Апопій І. Класифікація підстав недійсності шлюбу : [сімейне право України]. . , . С. 128-130.

164251. Назаренко В. Поняття, сутність і види методів правового регулювання у міжнародному приватному праві. . , . С. 131-133.

164252. Розділ IV. Етикет і спілкування : [історико-психологічні аспекти проблеми. Манера поведінки і спілкування. Діловий етикет]. . , . С. 255-306.

164253. Розділ 1. Характеристика злочинів, що вчиняються у сфері приватизації. . , . С. 9-68.

164254. Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп'ютерної інформації. . , . С. 138-140.

164255. Розділ 2. Державне регулювання процесу приватизації та його суб'єкти. . , . С. 69-86.

164256. Розділ 3. Виявлення злочинів, що вчиняються у сфері приватизації. . , . С. 87-129.

164257. Шевченко О. Об'єкт та об'єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину. . , . С. 141-144.

164258. 1. Характеристика злочинів, що вчиняються з використанням пластикових платіжних карток. . , . С. 8-31.

164259. 2. Виявлення та попередження злочинів, пов'язаних із використанням пластикових платіжних карток. . , . С. 32-65.

164260. Лисогор В., Махначова Н. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі. . , . С. 145-148.

164261. Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція. . , . С. 313-337.

164262. Чумаченко Я.В. О методике расчета коэффициентов интенсивности напряжений в задачах кручения полигональных стержней, ослабленных продольными разрезами. . , . С. 18-19.

164263. Шишканова А.А. Об одной задаче теории катастроф и ее механических аналогиях. . , . С. 20.

164264. Щолокова М.О. Порівняльний аналіз математичного представлення моделей тріщин. . , . С. 20-21.

164265. Баранов Д.Ю., Солдатов Б.Т. Компьютерная сеть в соответствии с концепцией NGN. . , . C. 22.

164266. Вершина А.И., Черторогов К.Б. Определение функций ядра в нонаядерной операционной системе. . , . С. 23.

164267. Голдобин А.А. Синтез триггеров на базисе логических элемпентов 2И-НЕ. . , . С. 24.

164268. Голдобина С.О., Голдобин А.А. Система стенографической подписи графических изображений, представленных в формате JPEG2000. . , . C. 25.

164269. Гура А.П., Касьян Н.Н. Выбор элементов компьютерных систем. . , . С. 26.

164270. Драмашко Т.С. Дослідження архітектури національної GRID-інфраструктури. . , . С. 27.

164271. Дьячук Т.С. Планирование университетских ресурсов в GRID. . , . С. 28.

164272. Калюжный Д.А., Кудерметов Р.К. Автоматическое распараллеливание программ. . , . С. 29.

164273. Ушаков В. Н. Основы радиоэлектроники и радиотехнические устройства. Высш. школа. Москва, 1976. 424 с.

164274. Розділ 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. . , . С. 21-44.

164275. Розділ 3. Засоби державного регулювання зовнішньої торгівлі та їх застосування. . , . С. 45-69.

164276. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2010. 98 с.

164277. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. Мир. М., 1986. 349 с.

164278. Розділ 4. Зовнішньоекономічні договори (контракти). . , . С. 71-88.

164279. Банківська справа. Знання. Київ, 2010. 96 с.

164280. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2010. 56 с.

164281. Розділ 6. Регулювання іноземного інвестування. . , . С. 105-116.

164282. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

164283. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2009. 45 с.

164284. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2009. 47 с.

164285. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2009. 47 с.

164286. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 47 с.

164287. Розділ 7. Митне регулювання здійснення зовнішньоекономічних операцій. . , . С. 117-132.

164288. Державний комітет статистики України Економіка України за січень-лютий 2010 року: [статистичні матеріали]. . , . С. 8-9.

164289. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 47 с.

164290. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2010. 47 с.

164291. Економіка України. Преса України. Київ, 2010. 96 с.

164292. Розділ 8. Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень. . , . С. 133-151.

164293. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2010. 192 с.

164294. Надзвичайна ситуація. Агентство "Чорнобильінтерінформ". К., 2010. 64 с.

164295. Розділ 9. Відповідальність та вирішення суперечок у сфері зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 152-176.

164296. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

164297. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2010. 80 с.

164298. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2009. 246 с.

164299. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2010. 108 с.

164300. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

164301. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

164302. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2010. 64 с.

164303. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2010. 240 с.

164304. Розділ VII. Художник : [художня діяльність як покликання. Художній геній і талант. Одержимість. Проблема свободи художника]. . , . С. 154-183.

164305. Про письменника : [біографія британського письменника індійського походження Салмана Рушді]. . , . С. 142-143.

164306. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2010. 136 с.

164307. Левицкий Н.И., Мирошниченко В.И., Лапшук Т.В., Матвиец Е.А., Голтвяница В.С., Голтвяница С.К. Качество литых заготовок из интерметаллидных сплавов TiAl , полученных электронно-лучевой плавкой. . , . С. 33-37.

164308. Розділ X. Суспільне призначення мистецтва і його субстанційні цілі : [мистецтво як засіб гармонізації духовного світу, як олюднення людини, як психологічний захист та ін.]. . , . С. 266-294.

164309. Розділ ХI. Естетично-художня культура в епоху науково-технічного прогресу і проблема її майбутнього : [прогрес і регрес. Людина і її духовне життя в епоху науки і техніки]. . , . С. 295-333.

164310. Тарадайко С. Методом "тику" : [дотик є тою точкою, де ми реально зустрічаємося зі світом; дотик як метод філософського пізнання]. . , . C.189-195.

164311. Глава 8. Профессиональная этика журналиста : [Этические принципы и нормы журналистов США, Великобритании, Германии, России]. . , . С. 174-204.

164312. Глава 3. Характеристика СМИ как объекта деятельности пресс-службы : [печатные СМИ, радио, телевидение]. . , . С. 56-83.

164313. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. Мир. М., 1986. 320 с.

164314. Тема 5. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат. . , . С. 107-135.

164315. Тема 6. Системы управления затратами по видам деятельности. . , . С. 136-162.

164316. Мюллер И. Эвристические методы в инженерных разработках : методы нужно применять. Радио и связь. М., 1984. 144 с.

164317. Тема 7. Методы калькуляции частичных затрат. . , . С. 163-196.

164318. Киричек Г.Г., Клименко О.И., Семерюк Т.Н. Система моделирования влияния информационного обеспечения на учебный процесс. . , . С. 30.

164319. Киричек Г.Г. Модель використання інформаційних ресурсів. . , . С. 31.

164320. Кравчук Г.И., Вершина А.И. Прикладные интеллектуальные системы в атомной энергетике. . , . С. 32.

164321. Сергєєва І. Юдаїка у бібліотеках і архівах пострадянських країн: проблеми збереження та використання. . , . С. 35-39.

164322. Міщук С. Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини ХІХ - початку ХХ ст.. . , . С. 40-48.

164323. Програма імені Фулбрайта в Україні. [б. и.]. Київ, 2009. 40 с.

164324. Українець А.І. Принципи формування механізму інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств. . , . С. 219-225.

164325. Приходько В.М. Методичне забезпечення підготовки фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти до проведення моніторингових досліджень. . , . С. 3744.

164326. Шпаргало Г.Є., Наконечна Н.В. Факторингові операції в Україні : проблеми та перспективи. . , . С. 226-230.

164327. Білан О.В. Застосування брендінгу : переваги і недоліки. . , . С. 231-253.

164328. Бендера І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів. . , . С. 14-21.

164329. Васелевські М. Зв'язок з клієнтом в електронних системах CRM як тренд маркетингово-логістичної діяльності. . , . С. 237-243.

164330. Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи. . , . С. 22-33.

164331. Михайльова К., Зверко Т. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження. . , . С. 34-40.

164332. Войцеховська Ю.В., Войцеховська В.В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи іх вирішення. . , . С. 244-247.

164333. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

164334. Веников В. А., Литкенс И. В., Маркович И. М., Мельников Н. А., Солдаткина Л. А. Электрические системы. Высш. школа. М., 1970. 334 с.

164335. § 9. Моральные ценности, актуальные проблемы нравственного воспитания. . , . С. 47-51.

164336. § 10. Мораль и социальный порядок. . , . С. 51-53.

164337. Астахова К. Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної економіки: вектори змін. . , . С. 41-47.

164338. § 11. Характеристика социальных отношений в сфере морали. . , . С. 53-58.

164339. Куцаченко Е. С понтом под зонтом. "Зонтичные" бренды во время кризиса спасли своих хозяев от финансовой непогоды. . , . С. 46-47.

164340. Глава 4. Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения : теория и практика работы по предотвращению и избавлению от наркотической зависимости. . , . С. 59-69.

164341. Бородаченко К. Арт-ритмия: [корпоративные праздники]. . , . С. 48-49.

164342. Глава 5. Пьянство и алкоголизм : состояние и меры по их преодалению. . , . С. 70-79.

164343. § 32. Насилие и агрессия : понятие и виды. . , . С. 125-127.

164344. Абакумова Ю. "На Западе никакая попса не может принести столько вреда, сколько здесь, у нас": [интервью с пропагандистом классической музыки М. Казиником]. . , . С. 52-54.

164345. Плескач В. Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у технічних навчальних закладах. . , . С. 48-51.

164346. § 18. Содержание социальной работы с людьми, склонными к злоупотреблению алкоголем. . , . С. 76-79.

164347. Краснощек В.Е., Кудерметов Р.К. Анализ языков и инструментов параллельного программирования для системы с распределенной памятью. . , . С. 33.

164348. § 34. Социально-политическое насилие. . , . С. 131-132.

164349. Кручина П.К., Голдобин А.А. Автоматизация построения минимальной схемы решения обыкновенных дифференциальных уравнений на АВМ. . , . С. 34-35.

164350. Дикаленко М., Московчук Э. Втихаря: [рынок вина в Украине]. . , . С. 60-62.

164351. § 37. Система социального обслуживания детей, испытавших насилие и жестокое обращение. . , . С. 139-144.

164352. § 38. Социальный паразитизм как общественное явление. . , . С. 145-147.

164353. Бірюкова М. Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави. . , . С. 52-59.

164354. Кудерметов Р.К., Драмашко Т.С. Сервис-ориентированный подход к отработке сложных систем. . , . С. 36.

164355. Николаева Т. Вытянуть из шкафа: [рынок услуг химчистки в Украине]. . , . С. 66-67.

164356. Середа Е. Стенка на стенку: [украинский рынок мебели и зарубежные производители]. . , . С. 68-69.

164357. § 39. Виды социального паразитизма : [особенность ситуации в Российской Федерации]. . , . С. 147-150.

164358. Бек Ш. Строительный оплет: [украинский рынок строительных лесов]. . , . С. 72-73.

164359. Амадеус: travel - IT завовевывает популярность в Украине: [динамика использования туристическими компаниями инструментов, наиболее распространенными в Украине GDS]. . , . C. 14-15.

164360. § 40. Причины социального паразитизма. . , . С. 150-152.

164361. Основы программирования в Системе FoxPro. И.В.К.-СОФТ. М., 1991. 60 с.

164362. Левченко Я.А., Мисюра А.А. IDS/IPS - системы обнаружения и предотвращения вторжений. . , . С. 37.

164363. § 41. Меры борьбы с социальным паразитизмом. . , . С. 152-154.

164364. Луценко Н. В., Паромова Т. А. Оценка знаний в условиях кредитно-модульной системы. . , . С. 38.

164365. Львов О.С., Тімовський А.К. Вдосконалення програми МАЕС-П. . , . С. 39.

164366. Galileo: Интенсифицируем и оптимизируем турбизнес: [система бронирования GDS Galileo]. . , . C. 16-17.

164367. Левченко Я.А., Мисюра А.А. Аспекты информационной безопасности в 3G сетях. . , . С. 40.

164368. Розділ 1. Демократизація суспільно-політичних процесів: [політична система України, політичні партії, демократизація суспільства, виборча система, громадянське суспільство]. . , . С. 9-80.

164369. Гвоздь М.Я. Використання інструментарію реінжинірингу в струкрурі інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 248-251.

164370. Проскурин Н.П. Исследование характеристики светодиода (СД) оптопары ЗОД120А-1 для макетов схем маломощных оптоэлектронных логических элементов (ОЛЭ) типа NИЛИ-НЕ. . , . С. 41.

164371. Розділ 1. Оцінка конкурентосроможності націй : Індекс Глобальної Конкурентоспроможності (Основні Положення). . , . С.11-19.

164372. Козловский Р. Въездной туризм-2009: итоги заставляют задуматься. . , . С. 24-27.

164373. Савина Ю.А., Холодный А.С., Точилин С.Д. Использование протокола РРРОЕ в корпоративной сети. . , . С. 42.

164374. Розділ 2. Конкурентоспроможність України в Міжнародному та Історичному контексті. . , . С. 21-30.

164375. Розділ 4. Конкурентоспроможність регіонів України. . , . С. 32-65.

164376. Сгадов С.А. Модель воздействия водорода на систему пленка медь-германий. . , . С. 43.

164377. Скрупский С.Ю., Шкарупило В.В., Рыбин В.О. Принципы получения изображения. . , . С. 44.

164378. Розділ 6. Національна безпека Української держави: [участь України у поцесах контролю над озброєнням. Партнерство України і НАТО. Підвищення обороноздатності]. . , . С. 443-544.

164379. Козловский Р. Выездной туризм-2009: экономия во всем. . , . С. 28-29.

164380. Шевцов А.І., Бурковський П.А., Земляний М.П., Бараннік В.О., Ряузова Т.В. 6.4. Нові підходи до захисту національних інтересів у сфері енергетичної безпеки. . , . С. 520-544.

164381. Розділ 7. Реалізація сталого зовнішньополітичного курсу України: [європейська інтеграція. Трансформація українсько-російських відносин. Україна - США]. . , . С. 545-636.

164382. Этус Н. Г. Справочник по монтажу вторичных устройств, кабелей и электроосвещения на электростанциях и подстанциях. Энергоатомиздат. М., 1986. 280 с.

164383. Этус Н. Г., Махлина Л. Н. Технология электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях. Энергоиздат. М., 1982. 568 с.

164384. Ковальова К., Ковальов В. Методологічні аспекти методу CASE-STUDY при викладанні економічних дисциплін. . , . С. 68-75.

164385. Сухов Н. Е. Практический курс программирования на ca-clipper. ТИБ ВНУ. Киев, 1994. 400 с.

164386. Этус Н. Г. Технология электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях. Энергия. М., 1976. 592 с.

164387. Джаміль Салмі, Еленуш Сароян Рейтинги і ранжирування як інструмент політики (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту). . , . С. 76-103.

164388. Положення про всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга" : затверджено Правлінням Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів (від 20.01.2010). . , . С. 108-113.

164389. Стульников А.С., Камышанов А.Ф. Распределенные системы обработки данных с использованием GRID-инфраструктуры. . , . С. 45.

164390. Глава 2. Телевидение: прошлое, настоящее и будущее. . , . С. 45-71.

164391. Глава 6. Презентация и продажа проекта. . , . С. 135-153.

164392. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. Энергоиздат. Москва, 1982. 295 с.

164393. Тимовский А.К. Модель регулятора при моделировании АСУ ТП на функциональном уровне при помощи программы МАЭС-П. . , . С. 46.

164394. Профіль конкурентоспроможності України : [основні показники. Індекс глобальної конкурентоспроможності. Проблемні аспекти бізнесу...див. анотацію]. . , . С. 69-72.

164395. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. Энергоиздат. М., 1982. 398 с.

164396. Тягунов Д.В., Львов О.С., Порохненко Б.С., Бедняк О.Г. DEMIURGE - персональный кеширующий НТТР прокси сервер. . , . С. 47.

164397. Глава 7. Подготовка к съемкам: план. . , . С. 155-181.

164398. Лупинос А. Запорожская поэтическая школа: девяностники : [апоржская литература конца восьмидесятых и девяностых]. . , . С. 103-108.

164399. Розділ II. 3. Гуманістичний зміст моральних кодексів професійного вояка епохи Середньовіччя : [морально-бойовий кодекс лицаря. Моральний кодекс Бусідо]. . , . С. 63-67.

164400. Барышев Б. В., Безмогарычный М. М., Изаксон С. И., Клюев А. А. Справочник по монтажу силового и вспомогательного электрооборудования на электростанциях и подстанциях. Энергия. М., 1980. 232 с.

164401. Петров В. Походження українського народу : [антропологічні (расові) особливості українців]. . , . С. 100-102.

164402. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2009. 100 с.

164403. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2009. 112 c.

164404. Розділ III. 3. Етнонаціональні та регіональні традиції гуманізації збройної боротьби і питання їх трансформації в універсальні міжнародні правила. . , . С. 107-109.

164405. SEEJE South-Eastern Europe journal of Economics. Universiti of Macedonia. , 2009. 266 c.

164406. Deutschland. . , 2009. 65 с.

164407. Deutschland. . , 2009. 64 с.

164408. Розділ III. Міжнародне гуманітарне право і сучасні гуманітарні кризи збройної боротьби : нові протиріччя і виклики. . , . С. 93-118.

164409. Розділ IX. Міжнародне гуманітарне право як система джерел, принципів, норм, правил. . , . С. 118-137.

164410. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2009. 146 с.

164411. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2009. 210 с.

164412. Глава 8. Производство проекта: "Внимание! Мотор! Камера пошла!". . , . С. 183-206.

164413. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. ЖДТУ. Житомир, 2009. 284 c.

164414. Фарлоу Стенли Дж Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров. Мир. М., 1985. 383 с.

164415. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2009. 24 с.

164416. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2009. 80 с.

164417. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2010. 80 с.

164418. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2010. 144 с.

164419. Пястолов А. А., Мешков А. А., Вахрамеев А. Л. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. Колос. М., 1981. 334 с.

164420. Розділ XI. Укрїнське воєнно-гуманітарна спадщина : міжнародно-правовий аспект. . , . С. 277-317.

164421. Розділ 1. Релігія як духовний феномен людства : [основні теорії сутності і походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій]. . , . С. 8-42.

164422. Шкарупило В.В., Скрупский С.Ю., Маркин А.Г. Многомодовое оптоволокно в сетях 10G Ethernet. . , . C. 48.

164423. Юрич М.Ю., Барсуков Д.С. Выбор алгоритма сортировки с использованием методов искусственного интеллекта. . , . С. 49.

164424. Глава 9. Постпродакшн: на финишной прямой: [период обработки видеоматериалов после съемок эпизодов фильма]. . , . С. 207-236.

164425. Розділ 2. Релігієзнавство як галузь наукового знання : [релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії, соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії]. . , . С. 43-76.

164426. Глава 10. Вот и все! А что же сейчас?: [необходимые документы: бюджет, квитанции, дополнительные копии, план]. . , . С. 237-258.

164427. Розділ 3. Первісні форми релігії : [фетишизм. Тотелізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм]. . , . С. 77-110.

164428. Розділ 4. Етнічні та регіональні релігії : [іудаїзм, зороастризм, індуїзм]. . , . С. 111-164.

164429. Глава 11. Реалии продюсирования: беседы с профессионалами. . , . С. 261-333.

164430. Розділ 5. Буддизм як світова релігія : [ламаїзм. Чань-буддизм]. . , . С. 165-223.

164431. Розділ 6. Виникнення християнства : [Євангельська проповідь Ісуса. Розповсюдження й організаційне оформлення християнства]. . , . С. 224-243.

164432. Розділ 8. Іслам : [основні положення віровчення Ісламу. Коран. Шаріаш. Особливості релігійної організації. Основні течії в Ісламі]. . , . С. 296-346.

164433. Розділ 9. Історія та сучасний стан релігії в Україні : [язичництво. Основні язичницькі вірування. Християнство. Історія Православної Церкви в Україні. Греко-Католицька церква....див. анотацію]. . , . С. 347-424.

164434. Розділ 10. Нові релігійні рухи : [неохристиянські релігійні об'єднання. Неоорієнтальні релігії. Саєнтологічні напрями. Синтетичні релігії. Неоязичницькі організації. Сатанинські оргнізації]. . , . С. 425-476.

164435. Вишневський В.П., Чекіна В.Д. Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла. . , . С. 3-15.

164436. Чистяков С. Ф. Монтаж теплотехнических приборов и аппаратуры автоматики на электростанциях. Энергия. Москва, 1966. 311 с.

164437. Соловяненко Д. Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI): "ISBN суспільства знань" : [проведення огляду системи DOI для аналізу потенційних можливостей українських бібліотек, інформаційних центрів... (див. анотацію)]. . , . С. 3-15.

164438. Огонь Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів. . , . С. 16-28.

164439. Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования. Агропромиздат. М., 1990. 158 с.

164440. Мартинюк В.П. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів. . , . С. 29-37.

164441. Нікітішин А.О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи. . , . С. 38-45.

164442. Глущенко В.В., Риженко І.Є. Вектори розвитку податкового аудиту в Україні. . , . С. 46-53.

164443. Козюк В.В. Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів: [на прикладі України]. . , . С. 54-65.

164444. Белінська Г.В., Кульпінський С.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах. . , . С. 66-76.

164445. Короткий російсько-український словник фінансової термінолексики для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

164446. Швабій К.І. Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні. . , . С. 77-86.

164447. Короткий тлумачний фінансовий словник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 90 с.

164448. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

164449. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи" для студентів спеціальностей 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі" та 8.091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

164450. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Робоча навчальна програма, методичні вказівки і контрольні завдання з навчальних предметів: "Розрахунок зварних конструкцій" (РЗК) та "Проектування зварних конструкцій" (ПЗК) для спеціальності 7.09230. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

164451. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки з граматики німецької мови для студентів нефілологічних спеціальностей усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 46 с.

164452. Вачевський М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах. . , . С. 60-67.

164453. Іавхненков С.В. Контроль фінансової інформації: сучасні технології: [технології безперервного аналізу й аудиту інформації в автоматизованих обліково-фінансових системах]. . , . С. 87-97.

164454. Закревський А.С., Горбатюк В.І. Забезпечення захисту прав людини і громадянина як споживача адміністративних послуг. . , . С. 98-103.

164455. Долінський Л.Б., Галкін А.І. Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу. . , . С. 104-144.

164456. Электромонтажные устройства и изделия. Энергоатомиздат. М., 1988. 256 с.

164457. Электромонтажные устройства и изделия. Энергоатомиздат. М., 1983. 176 с.

164458. Тимошенко С. П. Теория упругости. ОНТИ ГТТИ. Ленинград ; Москва, 1934. 452 с. : ил., диагр., черт.

164459. Свістельник І.Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення перше). . , . С. 7-10.

164460. Гогін О.В. Методика навчання бігу. . , . С. 19-28.

164461. Сосіна В.Ю. Як подружитись з підтягуванням : [методика згинання і розгинання рук у висі]. . , . С. 29-34.

164462. Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку. . , . С. 115-121.

164463. Абрамов С. А. Начала информатики. Наука. Москва, 1990. 256 с.

164464. Ястребов П. П., Смирнов И. П. Электрооборудование и электротехнология. Высш. школа. М., 1987. 199 с.

164465. Соціальні допомоги та пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, військовослужбовцям : [законодавчі акти України]. . , . С. 6-102.

164466. Праховник А.В., Коцар О.В. Керування режимами електроспоживанням в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку. . , . С. 42-52.

164467. Свістельник І.Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення друге). . , . С. 3-6.

164468. Соціальний захист від бідності в Україні : [законодавчі та нормативні акти України]. . , . С. 211-386.

164469. Миронов Ю. М., Миронова А. Н. Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок. Энергоатомиздат. М., 1991. 376 с.

164470. Майстренко О.Ю., Куріс Ю.В. Розробка математичної моделі чисельного методу розрахунку використання енергії біомаси: [енергетичне і екологічне використання біомаси. Біоенергетика]. . , . С. 58-63.

164471. Марченко С.І. Моделювання розвитку сили у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. . , . С. 11-15.

164472. Соціальна допомога дітям : [законодавчі та нормативні акти України]. . , . С. 298-386.

164473. Калиніченко О.М., Лопатьєв А.О. Психофізіологічні особливості цільової точності під час виконання пострілу з сучасних стрілецьких видів зброї : [специфічні особливості виконання рухових дій та формування рухових навиків]. . , . С. 16-18, 35-42.

164474. Соціальні допомоги та пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : [законодавчі та нормативні акти]. . , . С. 387-408.

164475. Кривенцова І.В. Поурочна програма навчального курсу "Фехтування". . , . С. 19-28.

164476. Абрамов В. В. Остаточные напряжения и деформация в металлах. Расчеты методом расчленения тела. Машгиз. Москва, 1963. 355 с.

164477. Сосіна В.Ю. Як подружитись з віджиманням : [методика розвитку сили у школярів]. . , . С. 29-34.

164478. Соціальні допомоги та пільги жертвам нацистських переслідувань і репресій : [законодавчі та нормативні акти]. . , . С. 409-428.

164479. Соціальні послуги : [законодавчі та нормативні акти]. . , . С. 428-507.

164480. Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету. . , . С. 14-21.

164481. Чень Шаулинь Социальная и экологическая значимость целевой отраслевой программы оздоровления китайской молодежи : [роль физической культуры и некоторых видов спорта при воспитании китайской молодежи]. . , . С. 43-48.

164482. Тема 1. Загальна характеристика стратегічного управління. . , . С. 6-46.

164483. Чэн Шоулин Оценка физической подготовленности учащихся и студентов Китая: оптимизация и программное обеспечение. . , . С. 38-42.

164484. Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина XIX - початок XX ст.). . , . С. 22-31.

164485. Тема 5. Маркетинг в стратегії фірми. . , . С. 142-156.

164486. Правила устройства электроустановок. Энергоатомиздат. М., 1986. 648 с.

164487. Тема 6. Стратегія передбачення криз та запобігання банкрутству. . , . С. 187-208.

164488. Зазимко О.В. Методика діагностики технічних креативних здібностей. . , . С. 1-7.

164489. Тема 7. Стратегія управління комерційним підприємством. . , . С. 209-240.

164490. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру: [процеси "культурної революції" (інверсії) відбуваються у всесвітньому масштабі]. . , . С. 3-6.

164491. Григорова З., Ковба Ж., Барзилович О. Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні). . , . С. 7-10.

164492. Фурунжиев Р. И., Гурский Н. Н., Фурунжиев Р. И. Применение математических методов и ЭВМ. Вышэйш. школа. Минск, 1991. 250 с.

164494. Амосов Н. М., Байдык Т. Н., Гольцев А. Д. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. Вища школа. К., 1991. 271 с.

164495. Ломова Т.О. Психологічна програма навчально-розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки. . , . С. 7-16.

164496. Яценко А.В. Школа радостной семьи. Методическое пособие для работы с детьми и взрослыми по развитию творческой личности на основе методик ТРИЗ и РТВ (от 6 до 16 лет). . , . С. 16-29.

164497. Єсип М.З. Апробація методики "Семантичний диференціал образу Бога" (СДОБ) : [запропоновано методику для визначення різновидів Бога в уяві людини-християнина, його якостей]. . , . С. 29-38.

164498. Тема 8. Стратегія використання людського потенціалу та керування персоналом. . , . С.242-263.

164499. Мерзлякова Е.Л. Профилактика психологической манипуляции и контроля сознания : [практические занятия]. . , . С. 38-52.

164500. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики (типовые расчеты). Высш. школа. М., 1983. 112 с.

164501. Розділ XII. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави. . , . С. 23-46.

164502. Болтівець С.І. Ціль життя українського психолога Євгена Гливи. . , . С. 53-57.

164503. Паливода Ю. Перемовини з автором як ключовий етап співпраці автора та редактора навчальної книги. . , . С. 11-14.

164504. Частина I. Розділ III. Взаємозв'зок і взаємодія суспільства, особи, держави і права. . , . С. 46-50.

164505. Дьяков С.І. Психосемантичні критерії та принципи системогенезу в моделюванні суб'єктності особистості : [проблема визначення структурно-функціональних характеристик особистості у семантичному вимірі]. . , . С. 57-65.

164506. Частина II. Розділ XXIV. Правосвідомість і правова культура. . , . С. 354-369.

164507. Частина II. Розділ XXVI. Правові системи світу. . , . С. 376-388.

164508. Розділ 4. Держава : поняття, ознаки, сутність : [держава і влада]. . , . С. 51-62.

164509. Губенко О.В. Президентські вибори - 2010 : деякі особливості у контексті соціально-психологічних тенденцій і закономірностей розвитку українського суспільства. . , . С. 65-71.

164510. Розділ 9. Політична система суспільства : [політична влада і політична діяльність. Партії та держава в політичній системі суспільства]. . , . С. 118-128.

164511. Частина I. Розділ X. § 3. Поняття, риси соціальної держави. . , . С. 136-138.

164512. Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання. . , . С. 16-18.

164513. Тема 2. Європейська економічна система : [сучасна характеристика країн Західної Європи. Особливості розвитку економіки країн Східної Європи]. . , . С. 25-40.

164514. Тема 3. Економіка країн Американського континенту : [північ Америки. Латинська Америка]. . , . С. 41-60.

164515. Веретій Ж. Конфлікти та їхнє розв'язання в процесі бібліотечної взаємодії. . , . С. 25-28.

164516. Тема 4. Економіка нових індустріальних країн : [Бразилія, Мексика, Аргентина, Індія, Р. Корея, Таїланд]. . , . С. 61-74.

164517. Тема 5. Економіка країн СНД і Балтії. . , . С. 75-90.

164518. Тема 6. Економіка країн Африки. . , . С. 91-112.

164519. Синюк С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів. . , . С. 36-38.

164520. Тема 19. Міжнародна економічна політика України. . , . С. 355-371.

164521. Мищенко В.Г., Твердохлеб С.В., Омельченко О.С. Развитие разрушения аппаратов восстановления и примеси в губчатом титане. . , . С. 135-137.

164522. Виговська С., Кружаліна Ю. Готовність студентської молоді до сімейного життя у контексті сучасного інформаційного простору. . , . С. 46-50.

164523. Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. . , . С. 39-53.

164524. Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. . , . С. 54-71.

164525. Жеманюк П.Д., Богуслаев А.В., Мозговой С.В., Карась Г.В., Качан А.Я. Формообразование сложнопрофильных поверхностей осевого моноколеса с широкохордными лопатками высокоскоростным фрезерованием. . , . С. 16-19.

164526. Тема 11. Социальная и правовая защита работников оперативных подразделений и других участников оперативно-розыскной деятельности. . , . С. 169-182.

164527. Розділ 1. Логістика як інтегруюча і оптимізуюча система розвитку ринкової економіки. . , . С. 5-32.

164528. Розділ 4. Логістична система управління оборотним капіталом промислового підприємства. . , . С. 117-156.

164529. Кульчицький С.В. Народження Народного руху України : [передумови народження Народного руху України і його роль у завоюванні незалежності в 1989-1991 рр.]. . , . С. 8-22.

164530. Руднев А.М., Милейко С.Т., Кийко В.М. Возможности повышения жаропрочности керамических материалов путем создания волокнистых структур. . , . С. 117-121.

164531. Федоров А. А. Электроснабжение промышленных предприятий. Энергия. М., 1981. 360 с.

164532. Овчаренко А. С., Розинский Д. И. Повышение эффективности электроснабжения промышленных предприятий. Техніка. К., 1989. 287 с.

164533. Овчаренко А. С. Технико-экономическая эффективность систем электроснабжения промышленных предприятий. Техніка. К., 1977. 171 с.

164534. Михайлова О. Про закони і прихований хабар: [робота ЗМІ і журналістів під час виборчої компанії]. . , . С. 6-7.

164535. Найкращі популяризатори української книги: [підсумки конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ за 2009 рік]. . , . С. 13-14.

164536. Заика Е.В. Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты исследований. . , . С. 71-73.

164537. "Кришталеві джерела - 2010" : [оргкомітет Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела" оголошує конкурс на визначення кращих творчих робіт 2010 року]. . , . С. 15.

164538. Усенко В.С., Щекатуров Я.Н. Оценка характера деятельности культовых организаций на основе статистического анализа жалоб граждан. . , . С. 74-79.

164539. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Энергоатомиздат. М., 1986. 567 с.

164540. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Энергоатомиздат. М., 1987. 591 с.

164541. Семенов И.Н. Развитие творческой личности С.Л. Рубенштейна и периодизация его профессиональной деятельности (к 120-летию со дня рождения). . , . С. 1-7.

164542. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Энергоатомиздат. Москва, 1991. 464 с.

164543. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичнi вказівки до оформлення і захисту студентської випускної роботи для студентiв спецiальностi 6.030102, 7.040101, 8.040101 "Психологiя" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

164544. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Учбово-методичні рекомендації з ділової англійської мови для всіх спеціальностей та всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 30 с.

164545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки" для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

164546. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія збирання та реставрації художніх виробів" для студентів напряму підготовки 6.050402 - Ливарне виробництво. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

164547. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін " Спеціальні методи лиття (обладнання)" і "Спеціальні види лиття (обладнан-ня)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

164548. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Энергоиздат. М., 1981. 406 с.

164549. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2009. 311 с.

164550. Освіта. Київська правда. К., 2010.

164551. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2009. 311 с.

164552. Фініков Т.В. Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту. . , . С. 1.

164553. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 48 с.

164554. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2009. С.259-374

164555. Концепція організації підготовки магістрів в Україні. . , . С. 3.

164556. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2009. 175 с.

164557. Персонал. МАУП. Київ, 2009. 144 с.

164558. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 160 с.

164559. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

164560. Промислова електроенергетика та електротехніка. ТОВ ""КиївПромЕлектроПроект". К., 2010. 64 с.

164561. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 72 с.

164562. Фінансовий контроль. Піраміда. Київ, 2010. 50 с.

164563. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 32 с.

164564. Motor news. Мотор Прес. К., 2010. 106 с.

164565. Скурихин В. И., Шифрин В. Б., Дубровский В. В. Математическое моделирование. Техніка. К., 1983. 270 с.

164566. Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. . , . С. 4-20.

164567. Нікитенко П. Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України: [еколого-економічний розвиток України, Росії, Білорусії. Антикризовий механізм господарювання]. . , . С. 21-26.

164568. Николаев В. И., Брук В. М. Системотехника: методы и приложения. Машиностроение. Ленинград, 1985. 199 с.

164569. Дмитренко В. П., Бугрова Т. І., Логачова Л. М. Пристрої НВЧ. Основи теорії. ЗНТУ. Запоріжжя, 2009. 280 с.

164570. Мороз А. И. Курс теории систем. Высш. школа. М., 1987. 304 с.

164572. Веклич О. Сектору екологічних товарів і послуг в Україні - спеціальний державний патронат. . , . С. 27-35.

164573. Петренко О., Петренко О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку: [на прикладі аналізу змін прибутку на Донецькій залізниці]. . , . С. 36-43.

164574. Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні. . , . С. 43-52.

164575. Кузнецов О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату: [економічна, екологічна, енергетична стратегія Великобританії. Виконання вимог Кіотського протоколу]. . , . С. 53-63.

164576. Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст.: [розвиток економіки США. Структурна перебудова. Ринок акцій. Криза на американському ринку акцій]. . , . С. 64-72.

164577. Ущаповський Ю. Історія інституціоналізму: проблема пошуку витоків. . , . С. 73-81.

164578. Чернобровкіна В.А. Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження : [психологічне визначення "свободи". Складність психологічного аналізу свободи]. . , . С. 8-19.

164579. Барданова Е.В. Что думают преступники о своих жертвах?. . , . C. 19-25.

164580. Богуслаев В.А. К новейшим технологиям создания, производства, эксплуатации и восстановления газотурбинных двигателей. . , . С. 6-9.

164581. Богуслаев В.А., Яценко В.К., Павленко Д.В., Орлов М.Р. Выносливость сплава ЭК79-ИД в условиях рабочих температур. . , . С.37-41.

164582. Егоров Я.А., Коваленко К.А. Расчет рабочего цикла ДВС с искровым зажиганием с учетом расслоения заряда при сгорании. . , . С. 28-31.

164583. Ивщенко Л.И. Процессы контактного взаимодействия в трибосопряжениях ГТУ и износостойкость жаропрочных материалов в экстремальных условиях. . , . С. 42-45.

164584. Денисюк В.Н., Ивченко Д.В., Штанько П.К. Математическая модель напряженно-деформированного состояния охлаждаемой рабочей лопатки турбины авиационного ГТД. . , . С. 57-63.

164585. Черемних В. Зростання чи падіння: у кожного - своя ситуація: [статистичні матеріали щодо передплати друкованої періодики на 2010 рік]. . , . С. 16-18.

164586. Войцехівська О. Якщо реклама йде, їй - шлях широкий!: [реклама в ЗМІ]. . , . С. 26-29.

164587. Тенденции мировой прессы: цифровые доходы не заменят печатных: [доходы от рекламы в прессе]. . , . С. 30.

164588. Макарський О. Робота над помилками: [результати спостережень за ефіром]. . , . С. 35.

164589. Успенский В. А., Семенов А. Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. Наука. Москва, 1987. 288 с.

164591. Глава 1. Пресс-службы в структуре PUBLIC RELATIONS. . , . С. 7-37.

164592. Глава 6.2. Опыт проведения PR-кампании в музее А. В. Суворовой (2004). . , . С. 190-207.

164593. Глава 2. Коммуникация и средства массовой информации. . , . С. 37-88.

164594. Глава 3. Приемы связи пресс-службы со средствами массовой информации. . , . С. 89-113.

164595. Тема 1. Основи економічної безпеки підприємства. . , . С. 11-84.

164596. Тема 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи). . , . С. 112-300.

164597. Тема 5. Ділова (корпоративна) розвідка. . , . С. 379-428.

164598. Тема 6. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства. . , . С. 429-531.

164599. Сліпко С. Застосування природоохоронної технології на гірничодобувних підприємствах: [екологічна безпека, охорона природи від забруднення на гірничодобувних підприємствах]. . , . С. 22-24.

164600. Зуб А. Усвідомити важливість охорони праці. . , . С. 50.

164601. Тема 4. Управління грошовими потоками на підприємстві. . , . С. 84-113.

164602. Тема 8. Управління прибутком : [фінанси підприємств]. . , . С. 171-186.

164603. Тема 11. Внутріфірмове фінансове планування й прогнозування. . , . С. 235-251.

164604. Кіт Є. Ефект системного підходу: [профілактика виробничого травматизму Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Черкаській області ]. . , . С. 51-52.

164605. Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві. . , . С. 252-270.

164606. Розвиток друкарства. . , . С. 79-82.

164607. Розвиток літератури та початки української журналістики. . , . С. 156-164.

164608. Скоробагатько Т., Климась Р. Пожежа та їх наслідки в Україні за 2009 рік. . , . С. 26-30.

164609. Трохтій В., Рогаль П., Кондратюк В., Шаповаленко О. Сім раз відміряймо. Законодавство належним чином повинно відповідати вимогам сьогодення щодо забезпечення гідного життя громадян держави. . , . С. 42-45.

164610. Розвиток мистецтва у східних слов'ян. . , . С. 27-31.

164611. Гелдаш С. Як збільшити кількість слухачів? Взаємодія курсів цивільного захисту з органами виконавчої влади та інспекцією ЦЗ та техногенної безпеки з організації функціонального навчання. . , . С. 46-49.

164612. Наконечна О. Відповідь за часом. Генетично-модифіковані організми: хто вони?. . , . С. 58-60.

164613. Доба Київської Русі : [розвиток освіти, науки, літератури, мистецтва]. . , . С. 32-69.

164614. Андрощук О.В. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів : [В. Чорновіл був головним ініціатором й адептом ідеї перетворення України на федеративну державу]. . , . С. 22-34.

164615. Шуп Т. Е. Прикладные численные методы в физике и технике. Высш. школа. М., 1990. 254 с.

164616. Українська культура XIV - першій половині XVII століття. . , . С. 70-105.

164617. Українська культура у другій половині XVII - XVIII століття. . , . С. 106-145.

164618. Українська культура у XIX столітті. . , . С. 146-185.

164619. Культура України у XX столітті. . , . С. 186-242.

164620. Бажан О.Г. Спроба протидії КДБ УРСР становленню та фуекціонуванню Народного руху України за перебудову. . , . С. 35-41

164621. Мистецтво оздоблення книги. . , . С. 55-56.

164622. Пиріг Л. Філателія про зародження і розвиток української писемності, освіти та науки. . , . С. 26-29.

164623. "Я нічого в житті не просила..." До 80 - річчя видатної української поетеси Ліни Костенко: [спогади сучасників]. . , . С. 12-13.

164624. Цигельман И. Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. Высш. школа. М., 1982. 368 с.

164625. Моця О.П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодернової та модернової історії України : [походження назви "Україна", формування українського народу]. . , . С. 41-52.

164626. Блануца А.В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти. . , . С. 52-65.

164627. Мельник Т.С. Використання матричних моделей в стратегічному плануванні та управлінні пасажирським залізничним комплексом. . , . С. 3-6.

164628. Цыпак В.И. Расчет зубчатых (шлицевых) соединений на долговечность по износу. . , . С. 64-67.

164629. Єрощенков С.А., Каграманян А.О., Пелепейченко В.І. Проблеми організації використання біодизеля на підприємствах залізничного транспорту України: [використання альтернативних видов полива на залізничному транспорті України]. . , . С. 6-9.

164630. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Загальна психологія" для студентів першого курсу спеціальності 6. 030102 "психологія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 50 с.

164631. Блохин Е.П., Шпинько А.Н., Скалозуб В.В. Проблемы вождения поездов в условиях оптового рынка электроэнергии: [обеспечение энергооптимального процесса перевозок]. . , . С. 10-15.

164632. Садловська І.П. Підсумки роботи транспортно-дорожнього комплексу та галузі зв'язку у січні - вересні 2009 року. . , . С. 16-19.

164633. Міщенко М.І. Вплив витрат інфраструктури на планування й прогнозування експлуатаційних витрат залізниць: [експуатація залізничного транспорту]. . , . С. 23-25.

164634. Шиш В.О. Особливості розробки Генеральної схеми розвитку залізничного транспорту України на період до 2020 року. . , . С. 38-40.

164635. Лукьянов В.С., Гермашева О.И., Цивирко Э.И. Исследование выносливости лопаток с монокристаллической структурой. . , . С. 68-72.

164636. Акуленко А.А., Яновський П.О. Прогноз обсягів вантажних і пасажирських перевезень на перспективу до 2020 року. . , . С. 41-43.

164637. Литвиненко Л.Л. Базові аспекти адаптації авіатранспортної системи України до Спільного ринку Європи в умовах фінансово-економічної кризи: [інтеграція авіатранспортної системи України до Спільного ринку Європи]. . , . С. 44-46.

164638. Ейтутіс Г.Д., Сіраков В.І. Теоретико-концептуальні засади реформування залізничного транспорту України: [економіка залізничного транспорту. Реструктуризація, реорганізація, реконструкція]. . , . С. 50-57.

164639. Богуслаев В.А., Жеманюк П.Д., Яценко В.К. Аналитическая оценка эффективности упрочнения деталей ГТД. . , . С. 73-77.

164640. Жаворонкова Г.В. Світовий досвід управління парком повітряних суден авіакомпанії. . , . С. 58-62.

164641. Богданов С. Рівень виробничого травматизму суттєво знизився. . , . С. 27-28.

164642. Страхування життя може бути дохідним. . , . С. 28-30.

164643. Максимчук В. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. . , . С. 31-32.

164644. Бабич Т. Жінки в українському суспільстві: [суспільно-політичне та соціально-економічне становище жінок. Гендерна рівність]. . , . С. 35-37.

164645. Богуслаев А.В., Дубровин В.И., Субботин С.А., Яценко В.К. Диагностика лопаток авиадвигателей на основе многослойной логически прозрачной нейронной сети. . , . С. 85-90.

164646. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2010. 26 с.

164647. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2010. 26 с.

164648. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2010. 144 с.

164649. Ільчук Л.І., Давидюк О.О. Особливості розробки регіональних еквівалентів мінімальної вартості набору пільгових послуг. . , . С. 38-41.

164650. Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації. . , . С. 65-83.

164651. Романова О.О. Очікування "чуда" як основа народної побожності (київська митрополія, ХІІІ ст.) : [матеріали справ, пов'язаних зі слідством та освідченням новоявлених "святинь"]. . , . С. 84-106.

164652. Городня О. Профілактика ВІЛ/СНІД на робочих місцях. . , . С. 42-43.

164653. Небесний Г.В. Сила слова, сила віри, сила Духа Святого: [християнство. Релігійні вірування. Богослов'я. Духовність]. . , . С. 55-57.

164654. Освіта. Київська правда. К., 2010.

164655. Табачник Д. Наша діяльність буде спрямована на розбудову української освіти : [виступ Міністра МОН України Д. Табачника на зборах НАПН України]. . , . С. 2, 3.

164656. Кремень В. Ключова роль у розвитку людського потенціалу : [з доповіді Президента НАПН на Загальних звітніх зборах (18 березня 2010 р.)]. . , . С. 2, 3.

164657. Глава 1. Психология продаж туристического продукта : [психодиагностика клиента. Типы клиентов. Психология влияния в процессе продажи турпродукта. Способы ускорения продаж]. . , . С.10-43.

164658. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні - листопаді 2009 року. . , . С. 2-8.

164659. Богуслаев В.А., Жеманюк П.Д., Яценко В.К., Каплун В.Г., Орлов М.Р., Бень В.П. Комплексное упрочнение лопаток компрессора. . , . С. 96-100.

164660. Глава 2. Психология обслуживания туристов в офисе : [психологический контакт. Факторы туристической мотивации. Техники внушения. Преодаление возражений клиента]. . , . С. 44-77.

164661. Швидкий В.П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ вт Україні : [криміналізація суспільства]. . , . С. 142-164.

164662. Шубенко А.Л., Бабак Н.Ю., Роговой М.И., Пивень А.М., Коваленко А.Г., Васильев В.В. Энергосбережение на мини - ТЭЦ в летний период за счет установки малого парового котла для работы новой паровой турбины Р-0,75-0,4/0,03: [энергосбережение на Ахтырской ТЭЦ, Сумская область]. . , . С. 9-17.

164663. Глава 3. Особенности делового этикета в туризме. . , . С. 78-96.

164664. Сухонос М.К. Разработка методики формирования региональных программ энергосбережения и оценка эффективности их выполнения. . , . С. 19-24.

164665. Глава 4. Психология имиджа туристской фирмы : [имидж. Корпоративная философия и имидж. Создание системы ценностей. Повышение статуса фирмы]. . , . С. 97-118.

164666. Богуслаев А.В., Качан А.Я., Карась В.П. Высокоскоростное финишное фрезерование лопаток моноколес. . , . С. 110-111.

164667. Редько А.А., Овчаренко А.Ю. Блочно-модульная геотермальная энергетическая станция на базе струйно-реактивной турбины ПТГА-СРТ-475-24/0,5: [геотермальные электрические станции. Расчет параметров]. . , . С. 39-45.

164668. Глава 5. Психология конфликта в туризме. . , . С. 119-141.

164669. Глава 7. Психология отдыха в гостиничном сервисе. . , . С. 175-200.

164670. Pukhalskaya G.V., Banas F.P. Technological features of load-carrying capacity provision for aircraft gas-turbine engines compressor blades. . , . C. 112-116.

164671. Глава 8. Психология развлечений в гостиничном сервисе : [психологические особенности анимации. Виды развлечений. Психологические аспекты азартных игр]. . , . С. 201-224.

164672. Майстренко О. Ю., Куріс Ю. В. Обґрунтування використання низькокалорійних палив у ДВС та особливості спалювання біогазу в ДВС : [альтернативні джерела енергії - біогаз]. . , . С. 46-49.

164673. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання з фізики. Механіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

164674. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. правознавства Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності 7.060101 "Правознавство" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 42 с.

164675. Глава 10. § 2.1. Психология влияния : [способы проявления власти - принуждение, подражение, убеждение и др.]. . , . С. 254-258.

164676. Глава 11. Психология полносервисных ресторанов : [организация пространства, освещения. Цветовое решение в интерьере. Психология обслуживания. Атмосфера в ресторанах]. . , . С. 266-286.

164677. Попенко А.И., Качан А.Я. Аналитическое определение глубины распространения пластической деформации при упрочняющей обработке деталей ГТД поверхностным пластическим деформированием. . , . С.122-126.

164678. Семенюк М., Качан Л. Спільно працювати на благо родини і дитини: [питання захисту родин і дітей у сільскій місцевості]. . , . С. 8-9.

164679. Талан М. Державна допомога не захищає від бідності: [вдосконалення програми державної соціальної допомоги]. . , . С. 11.

164680. Талай Х. Пільги для багатодітних: "де-юре" і "де-факто": [додаткові пільги для багатодітних сімей]. . , . С. 10.

164681. Степаненко С.М., Харченко В.Г. К вопросу о межгосударственной стандартизации при создании авиадвигателей и установок наземного применения. . , . С. 140-143.

164682. Сфера наших особливих турбот: [робота працівників соціальної сфери Чернівецької області]. . , . С. 35-36.

164683. Ч. 3. Раздел 3. Глава 10. Этнос : культурно-психологическая общность. . , . С. 146-159.

164684. Ч. 1. Раздел 1. Антропосоциетальные основания общей социологии : [теоретико-методологические положения общей социологии]. . , . С. 9-52.

164685. Качан А.Я., Балушок К.Б., Ромашко И.Г. Измерение отклонений зубчатых венцов деталей ГТД и зуборезного инструмента, применяемого для их изготовления, на основе электронных эталонов. . , . С. 144-145.

164686. Педаш А.В., Клочихин В.В., Цивирко Э.И., Буланый А.В. Модельные составы в производстве точного литья для ГТД. . , . С. 153-156.

164687. Ч. 2. Раздел 2. Личность versus социетальная система : [общество в личности, личность в обществе]. . , . С. 53-97.

164688. Орлов М.Р., Гасик Л.И., Костенко Ф.Д. Взаимодействие литых жаропрочных никелевых сплавов с кислотными и щелочными электролитами. . , . С. 157-164.

164689. Ч. 3. Раздел 3. Глава 7. Семья и брак : социокультурная ячейка и первичный институт. . , . С. 104-112.

164690. Тарабин В.В., Лысенко Н.А., Жеманюк П.Д., Цивирко Э.И. Структура и свойства никелевых сплавов, легированных цирконием. . , . С. 165-168.

164691. Георгіаді Н.Г. Концепція інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. . , . С. 252-257.

164692. Грибик І.І., Копець Г.Р. Проблеми розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах. . , . С. 258-265.

164693. Ч. 3. Раздел 3. Малые общества : первичные общности. . , . С. 99-103.

164694. Дзюбина А.В., Дзюбина К.О. Управління ризиками інноваційних проектів на стадії НДДКР. . , . С. 265-270.

164695. Ч. 3. Раздел 3. Глава 8. Поселение : территориальная общность. . , . С. 112-127.

164696. Крутько И.Г., Сацюк К.А. Переработка отходов коксохимии: [утилизация отходов коксохимического производства. Переработка отходов. Экология - ликвидация вредных выбросов. Энергетика - производство жидкого топлива]. . , . С. 4-6.

164697. Лобановська І., Грудініна Н. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів. . , . С. 16-20.

164698. Лоскутов С.В. Влияние электроимпульсной обработки на структуру титановых сплавов. . , . С. 169-175.

164699. Блайда И.А., Васильева Т.В., Галкин Б.Н. Получение редких металлов из отходов: [вторичные цветные металлы из отходов металлургической, угольной и энергетической промышленности]. . , . С. 8-10.

164700. Маклюк Ю. Біогаз з полігону: [альтернативна енергетика. Відновлювані джерела енергії. Отримання біогазу з біомаси]. . , . С. 11-13.

164701. Руденко О. Проект майбутнього?: [у Донецьку планується побудувати сміттєпереробний завод для виробництва теплової та електричної енергії із відновлювальних джерел - твердих побутових відходів]. . , . С. 14-15.

164702. Свиренко Л.П., Вергелес Ю.И. Городские отходы как альтернативные источники энергии: [энергосберегающие технологии. Утилизация отходов]. . , . С. 16-18.

164703. Живко З.Б. Проблематика матеріальної мотивациї праці в сучасному менеджменті підприємства. . , . С. 271-278.

164704. Захарчин Г.М. Технологічні аспекти формування організаційної культури на підприємстві. . , . С. 279-284.

164705. Кіндрацька Г.І., Білик М.С. Оцінювання рівня розвитку системи стратегічного менеджменту організації. . , . С. 290-297.

164706. Князь С.В., Кулик Ю.Р., Зінкевич Д.К. Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем. . , . С. 298-303.

164707. Кулініч Т.В. Варіанти розвитку вітчизняних організацій в умовах кризи : стратегічний підхід. . , . С. 304-312.

164708. Коврига Т. Будет ли prime-time биотоплива?: [альтернативная энергетика. Использование биологических видов топлива. Переработка биомассы. Производство биотоплива]. . , . С. 20-21.

164709. Кузьмін О.Є., Алексєєва С.І. Планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівному підприємстві. . , . С. 313-318.

164710. Ч. 3. Раздел 3. Глава 9. Религия : духовная общность, институт церкви. . , . С. 127-145.

164711. Чернова Н.И., Коробкова Т.П. Микроводоросли для энергетических целей: [альтернативная энергетика. Использование микроводорослевых биотехнологий для получения биотоплива ]. . , . С. 22-25.

164712. Ч. 3. Раздел 4. Большие общества : социетально-функциональные структуры : [многоаспектное изучение большого общества]. . , . С. 159-163.

164713. Логвиненко Ю.Л. Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкоких умовах. . , . С. 319-327.

164714. Захарчук В.І. Застосування альтернативних палив в автотракторних дизелях: [використання природного газу як моторного палива для транспортних засобів. Переобладнання дизелів у газові двигуни]. . , . С. 26-28.

164715. Ч. 3. Раздел 4. Глава 11. Духовно-интегрирующая структура : культура как антропосоциетальный консенсус : [описание особенностей эволюции культуры в современном российском обществе]. . , . С. 163-180.

164716. Борук С.Д. Энергоносители из промышленных отходов: [получение жидкого угольного топлива]. . , . С. 29-31.

164717. Любомудрова Н.П., Смолінська Н.В., Грибик І.І. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства. . , . С. 327-333.

164718. Ч. 3. Раздел 4. Глава 12. Жизнеобеспечивающая структура : социоэкономика : [анализ социоэкономики России]. . , . С. 180-201.

164719. Ч. 3. Раздел 4. Глава 13. Статусно-дифференцирующая структура : социальная стратификация : [история концепции стратификации и ее характеристика]. . , . С. 201-217.

164720. Маврина А.О. Оцінювання ефективності маркетингових заходів. . , . С. 334-341.

164721. Матвій І.Є. Деякі аспекти прийняття управлінських рішень щодо доцільності використання аутсорсингу. . , . С. 342-347.

164722. Ч. 3. Раздел 4. Глава 14. Властно-регулирующая структура : власть, управление, социетальная политика : [на примере эволюции российского социума]. . , . С. 217-236.

164723. Мороз Л.І. Моделювання матеріально-фінансових потоків внутрішньовиробничіх логістичних систем з регенерацією. . , . С. 355-361.

164724. Міщенко В., Олексійчук М. Удосконалення регулювання і нагляду за реорганізацією банків. . , . С. 3-11.

164725. Ч. 4. Динамика общества : [эволюция социальных изменений в западных странах и в России]. . , . С. 237-452.

164726. Наумов Д. Залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктурних проектів в умовах економічної кризи 2008-2009 років. . , . С. 12-31.

164727. Панас Я.В. Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конткурентоспроможності організації. . , . С. 362-366.

164728. Паранчук С.В., Червінська О.С. Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві. . , . С. 367-373.

164729. Дроб'язко А. Аналіз монополізації та регіональний перерозподіл ринків депозитвів і кредитів фізичних осіб в Україні в умовах фінансової кризи. . , . С. 32-41.

164730. Глава 2. Психологическая характеристика оперативно-розыскной деятельности : [психологический анализ деятельности оперативного работника. Психологические особенности агентурного метода]. . , . С. 56-104.

164732. Бус О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду. . , . С. 41-52.

164733. Подольчак Н.Ю. Регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств шляхом формування обмежень. . , . С. 378-387.

164734. Марко Є. Інформаційний ринок: проблеми застосування у фінансовій системі України. . , . С. 53-58.

164735. Мягкий М. Становлення теорії довгих хвиль: [циклічність як закономірність економічного розвитку]. . , . С. 59-68.

164736. Саврук О.Ю. Стилі керівництва : сутність та характерні риси : [ керівники на підприємстві ]. . , . С. 387-393.

164737. Кот О. Грошовий обіг як об'єкт аналізу і контролю в управлінні банками. . , . С. 69-75.

164738. Новікова І. Фінансування галузей народного господарства українськими банками (кін. XIX - поч. XX ст.): [значення банків у розвитку української торгівлі і промисловості]. . , . С. 76-88.

164739. Хачатурова А. Сексизм продает. А кто покупает? О сексе в рекламе.. . , . С. 24-25.

164740. Глава 3. Психологический анализ личности сотрудника в оперативно-розыскной деятельности и психологические предпосылки формирования профессионального мастерства. . , . С. 105-144.

164741. Печерский М. Монетизация возможностей Интернета. . , . С. 34-39.

164742. Глава 4. Психотехника профессионального общения сотрудников оперативно-розыскных аппаратов : [установление психологического контакта. техника взаимодействия и воздействия на собеседника]. . , . С. 145-172.

164743. Рыбакова И. Двустороннее движение. Скрытые резервы интернет-маркетинга. . , . С. 40-42.

164745. Васильцова О. Кому в PR будет жить хорошо? Прогноз для PR-отрасли на 2010 год. . , . С. 44-46.

164746. Казакова Е. Рупор компании. Эффективность корпоративных изданий в период экономической турбулентности. . , . С. 48-51.

164747. Глава 5. Психологические основы раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами : [характеристика личности преступника...см. аннотацию]. . , . С. 173-204.

164748. Рич Н. Всемирное тяготение: [тенденции 2010 года в сфере туризма]. . , . С. 56-58.

164749. Тарнавский В. Живая компания. Способность к постоянному обновлению стала залогом успеха американской сети магазинов QuikTrip. . , . С. 60-64.

164750. 6.1. Социально-психологическая и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних лиц. . , . С. 205-211.

164751. Данные исследований - в помощь маркетологу: [рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, январь 2010 года,%]. . , . С. 74

164752. Дзинько Т. Ловушки CRM: [управление взаимоотношениями с клиентами]. . , . С. 84-86.

164753. Солодка О.В. Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства. . , . С.393-400.

164754. Глава 1. 1. 3. Социальная работа как вид практической деятельности. . , . С. 10-14.

164755. Осадчая Ю. Неотложка для руководителя (Как не дать подчиненным сделать себя трудоголиком). . , . С. 88-91.

164756. Глава 1. 1. 4. Социальная работа как система. . , . С. 14-17.

164757. Глава 2. Основные технологии современной профессиональной деятельности. . , . С. 18-43.

164758. Глава 3. История социальной работы в России и за рубежом (теоретико-методологические аспекты). . , . С. 44-56.

164759. Глава 4. Актуальные проблемы профессиональной деятельности и личное отношение к ним специалиста по социальной работе. . , . С. 57-93.

164760. Розділ 11. Страхування міжнародних торговельних операцій. . , . С. 186-203.

164761. Стернюк О.Б. Особливості асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в умовах кризи. . , . С.400-406.

164762. Тищенко О.М., Норік Л.О. Моделювання прогнозування фінансової стійкості підприємства. . , . С. 406-415.

164763. 1. 4. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. . , . С. 25-31.

164764. Розділ 2. Теорії міжнародної торгівлі : [класичні теорії міжнародної торгівлі. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі]. . , . С. 32-55.

164765. Розділ 9. Транспортування вантажів у міжнародній діяльності. . , . С. 157-171.

164766. Розділ 17. Розвиток Світової організації торгівлі. . , . С. 328-361.

164767. Марушевський Г.Б. Збалансований [сталий] розвиток: [екологічна політика]. . , . С. 8-9.

164768. Збалансований (сталий) розвиток має бути визначено як стратегічний напрям розвитку держави: [нові конституційні зміни по збалансованому сталому розвитку України]. . , . С. 11-12.

164769. Розділ 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : [сутність. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Національні ознаки регулювання. Міжнародні органи регулювання. Методи регулювання]. . , . С. 27-81.

164770. Розділ 3. Форми виходу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок : [імпорт, експорт. Інвестиційна діяльність. Послуги та посередницькі операції... див. анотацію]. . , . С. 85-143.

164771. Розділ 4. Зовнішньоекономічний договір (контракт). . , . С. 147-182.

164772. Маслюківська О.П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку: [екологічна політика. Екологічне оподаткування]. . , . С. 13-14.

164773. Розділ 5. Організація діяльності підприємств з іноземним капіталом : [порядок створення. Правове регулювання]. . , . С. 183-195.

164774. Шуляр Н.В. Мотивування персоналу як складова систем управління якістю машинобудівних підприємств. . , . С. 415-421.

164775. Розділ 7. Організація діяльності митної служби України. . , . С. 241-271.

164776. Розділ 8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 272-316.

164777. Харук К.Б. Інноваційні стратегії розвитку торговельних підприємств. . , . С. 421-425.

164778. Розділ 6. Організація міжнародних перевезень : [характеристика видів транспорту, що забезпечують міжнародні перевезення]. . , . С. 198-240.

164779. Хома І.Б. Інтеграція критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на підприємствах машинобудівної галузі. . , . С. 425-433.

164780. Костюшин В.А., Фесенко Г.В. Розвиток державного кадастру тваринного світу України та охорона і збалансоване використання тваринних ресурсів: [збереження рідкісних видів тваринного світу в Україні]. . , . С. 16-18.

164781. Чернобай Л.І., Кулиняк І.Я. Суб'єкти туроператорської та турагентської діяльності : сутність і класифікація. . , . С. 433-439.

164782. Дідух Я.П. Глобальні зміни клімату: що робити?: [комплекса програма дослідження глобальних змін клімату і їх наслідків]. . , . С. 19-23.

164783. Мальований М.С., Чайка О.Г., Канда М.І., Ільків І.М. Запобігання забрудненню довкілля відпрацьованими моторними мастилами - завдання, яке потребує комплексного вирішення. . , . С. 26-28.

164784. Чубка О.М., Рудницька О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств. . , . С. 440-445.

164785. Чухрай Н.І. Логістична підтримка розроблення продуктових інновацій та виведення їх на ринок. . , . С. 445-452.

164786. Виговська Г.П., Міщенко В.С. Стратегічні пріоритети поводження з відходами в контексті світових тенденцій сталого розвитку: [токсичне забруднення довкілля відходами, утилізація та переробка відходів]. . , . С. 29-30.

164787. Суярко М.О. Життя й здоров'я людини як об'єкти права екологічної безпеки: [екологічна політика і здоров'я населення]. . , . С. 31.

164788. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2010. 82 с.

164789. Горбач Д. Здоровяки: [реформа Барака Обама в здравоохранении]. . , . С. 28-29.

164790. Гусев Ю. Освободить заложника: [сокращение доходов, получаемых страховщиками от страхования банковских залогов]. . , . С. 34-36.

164791. Пашкеев С., Демченко Д. Промышляют туризмом. Промышленный туризм был и остается важным маркетинговым инструментом. . , . С. 42-44.

164792. Силивончик А. Живо творящие: [рынок магазинов разливного пива в Украине]. . , . С. 62-64.

164793. Мадай А., Татаренко Г. Неустрашимые: [рынок автострахования в Украине: анализ 2009 и прогнозы на 2010 год]. . , . С. 66-68.

164794. Терентьев И. Скользко можно: [отечественный рынок легкомоторных масел]. . , . С. 69-70.

164795. Николаева Т. Вдохновители: [украинский рынок парфюмерии]. . , . С. 71-72.

164796. Бек Ш. Калифт на час: [украинский рынок лифтов]. . , . С. 76-77.

164797. Саух П., Саух Ю. Інтелігенція: між місією і приниженням: [розкривається алгоритм класичної моделі інтелігентності]. . , . С. 2-8.

164798. Тема 3. Форми й методи профорієнтаційної роботи : [професійна інформація ; професійна консультація ; професійний підбір та адаптація]. . , . С. 33-70.

164799. Головатий М. Проблеми формування національної самосвідомості громадян у новітній Україні: [національний розвиток в Україні. Етнонаціональна політика. Національна ідея]. . , . С. 9-13.

164800. Тема 5. Класифікація здібностей : [здібності і сфери професійної діяльності]. . , . С. 83-94.

164801. Тема 6. Професійне становлення особистості : [мотив діяльності. Спрямованість особистості. Професійна спрямованість, її форми...див. анотацію]. . , . С. 95-106.

164802. Сухачов С. Потреба в праці як базовий елемент соціального иеханізму функціонування трудових відносин. . , . С. 14-22.

164803. Лук'янова Н. Принципи формування державної політики щодо дітей, сім'ї і молоді: порівняльний аналіз: [історія формування державної молодіжної політики в Україні]. . , . С. 23-24.

164804. Постников Н. П., Рубашов Г. М. Электроснабжение промышленных предприятий. Стройиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, 1989. 351 с.

164805. Тема 9. Система безперервної професійної освіти і навчання в Україні. . , . С. 128-139.

164806. Дем'янюк О. Волинська губернія на фоні українських державотворчих процесів: [суспільно-політичне становище Волинської губернії після проголошення I Універсалу Української Центральної Ради]. . , . С. 25-29.

164807. Тема 11. Роль підприємств і кадрових агентств у проведенні профорієнтаційної роботи, працевлаштуванні й професійному самовизначенні особистості. . , . С. 155-163.

164808. Саган Г. Громадське життя українців Югославії під час Другої світової війни. . , . С. 30-34.

164809. Кирієнко О. Військова цензура в роки Першої світової війни: гендерний аспект: [гендерна політика в Україні в роки Першої світової війни]. . , . С. 35-38.

164810. Гуз А. Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках XX т.. . , . С. 42-45.

164811. Розділ 6. Сучасні зовнішньоекономічні відносини України. . , . С. 79-100.

164812. Розділ 3. Міжнародна торгівля Київської Русі. . , . С. 26-41.

164813. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Энергоиздат. М., 1981. 624с.

164814. Чижов О. Просвітницька діяльність православного духовенства Харківської єпархії: [історія релігії та народної освіти в Україні. 60-70-ті р. XIX]. . , . С. 46-50.

164815. Розділ 4. Зовнішня торгівля України періоду становлення та розвитку індустріальної епохи. . , . С. 42-65.

164816. Галагуз М. Межова ситуація та екстремальні екзистенціали людського буття: філософсько-культурологічний аспект. . , . С. 55-59.

164817. Розділ VII. Політичне лідерство : [лідер ; лідерство ; влада і політичне лідерство, його компоненти, класифікація, особлива роль середовища у формуванні. Харизма]. . , . С. 340-408.

164818. Муравицький В. Особистісна інформаційна культура як стратегічний напрямок протидії негативним впливам глобалізації у сучасному суспільстві. . , . С. 60-62.

164819. Справочник по электропотреблению в промышленности. Энергия. М., 1978. 496 с.

164820. Предко О. Етнічна складова психології релігії: український контекст. . , . С. 63-66.

164821. Розділ V. Політичні типи : [політичні типи з погляду соматичної теорії. Психіка і політичні типи]. . , . С. 271-303.

164822. Ковтун Н. Співвідношення образів дохристиянських богів (Сварога і Дажбога) з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. . , . С. 68-72.

164823. Лисиенко В. Г., Беляев Н. М., Несенчук А. П. Системы производства и распределения энергоносителей промышленных предприятий. Вышэйш. школа. Минск, 1989. 279 с.

164824. Розділ IV. Влада : [теорія політичної влади. Легітимна влада]. . , . С. 206-270.

164825. Розділ VI. Політичні еліти : [форми політичної влади]. . , . С. 304-339.

164826. Розділ 2. Міжнародні валютно-фінансові організації, їх роль в організації валютного регулювання : [МВФ. Група Світового банку]. . , . С. 36-94.

164827. Сангаєвська Н. Суспільні фактори розвитку сотеріологічного вчення у світових релігіях: [філософія релігії. Сотеріологічне вчення про спасіння]. . , . С. 73-76.

164828. Итоги развития рынка маркетинговых исследований в 2009 году и перспективы его развития в 2010 году (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 12-19.

164829. Розділ 3. Валютний курс, його формування та державне регулювання. . , . С. 95-128.

164830. Розділ 4. Формування та управління золотовалютними резервами держави. . , . С. 129-150.

164831. Бухалова Н. SHOPPING: страсть, ритуал или обязанность? Поиск драйверов женского шоппинга. . , . С. 20-23.

164832. Розділ 5. Регулювання операцій на валютному ринку України. . , . С. 151-225.

164833. Кабачная О. Тестирование рекламы лекарственных препаратов. . , . С. 28-35.

164834. Розділ 6. Регулювання операцій комерційних банків та небанківських кредитно-фінансових установ з валютними цінностями. . , . С. 226-261.

164835. Украинцы не верят в социальную ответственность власти. . , . С. 36-38.

164836. Адамов С. Виртуальный 3D SHOP как уникальное средство изучения поведения покупателя в торговой точке. . , . С. 39-45.

164837. 2. 1. Міжнародна торгівля : [імпорт. Експорт. СОТ та регулювання міжнародної торгівлі]. . , . С. 19-45.

164838. 2. 1.6. Зовнішньоторгівельна діяльність України на сучасному етапі. . , . С. 55-62.

164839. PR - рынок получил урок профессионального развития: итоги 2009 года на PR - рынке, перспективы 2010 года. . , . С. 54-58.

164840. 2. 3. Світова валютна система та міжнародні розрахунки : [міжнародні валютно-фінансові організації : МВФ, МБРР, АзБР, АфБР, ЄБРР, БМР]. . , . С. 71-104.

164841. Розділ 3. Міжнародна економічна інтеграція : [ЄС, ЄЦБ, ЄСЦБ, Північноамериканська зона вільної торгівлі (ПАУВТ), Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ), АСЕАН, АТЕС]. . , . С. 105-138.

164842. Розділ 5. Міжнародне економічне співробітництво та ООН : [економічна діяльність ООН, структура організацій ООН, програми ООН]. . , . С. 180-190.

164843. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги...: [рейтинг крупнейших компаний мира. Рейтинг процветающих стран. Рейтинг конкурентоспособности стран. Уровень экономической свободы стран]. . , . С.59-63.

164844. Директ-маркетинг в Украине: итоги 2009-го и прогнозы на 2010 год. . , . С. 64-66.

164845. Розділ 6. Глобалізація і проблеми розвитку оптимальної стратегії природокористування : [сталий розвиток. Основні проблеми глобальної екології. Водні проблеми...див. анотацію]. . , . С. 191-262.

164846. Розділ II. Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власності. . , . С. 70-114.

164847. Розділ III. Тема 7. Ринкова економіка : суть, функції і структура. Суб'єкти ринкової економіки. . , . С. 181-238.

164848. Розділ III. Тема 8. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Обіг капіталу. . , . С. 239-257.

164849. Самые заметные PR-события 2009 года. . , . С. 67-70.

164850. Совместное социологическое исследование. "Украина и Россия. Год в условиях экономического кризиса". . , . С. 71-74.

164851. Pingdom: мировая интернет - статистика 2009 года. . , . С. 75-76.

164852. Пономарев В.Д. Итоги 2009 года: рынок наружной рекламы - есть признаки стабилизации. . , . С. 77-82.

164853. Исследование украинского рынка вина в динамике, осень 2007 - осень 2009 гг.. . , . С. 83-89.

164854. Губенко А.В. Преодаление интеллектуальной ригидности методами процессуализации мышления при подготовке школьников к творческой деятельности. . , . С. 38-43.

164855. Галкович І.В. Розвиток творчого мислення (спеціалізований курс для учнів 1-4 класів). . , . С. 43-47.

164856. Заика Е.В. Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты исследований. . , . С. 56-63.

164857. Мерзлякова Е.Л. Профилактика психологической манипуляции и контроля сознания : [практические занятия]. . , . С. 32-37.

164858. Дроздов О.Ю., Скок М.А. Суїцидальна поведінка як вид аутоагресії : [суїцид; типи суїцидів; чинники, мотиви, загальні риси, особливості суїцидальної поведінки]. . , . С. 63-66.

164859. Справочник по проектированию электросетей в сельской местности. Энергия. М., 1980. 350 с.

164860. Ристхейн Э. М. Электроснабжение промышленных установок. Энергоатомиздат. М., 1991. 423 с.

164861. Тема 7. Економіка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. . , . С. 113-126.

164862. Горчаківська Г. В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : [гармонійний розвиток економічних процесів]. . , . С. 4-8.

164863. Тема 11. Міжнародна торгівля : [види міжнародної торгівлі. Регулювання торгово-економічних відносин]. . , . С. 187-212.

164864. Тема 13. Міжнародний кредит. . , . С. 237-256.

164865. Мамонтова Н. А. Особливості оцінки вартості компаній в умовах переходу до постіндустріальної економіки. . , . С. 9-15.

164866. Тема 14. Міжнародна трудова міграція. . , . С. 257-270.

164867. Зинченко С. Организация логистической службы: проблемы и решения. . , . С. 6-9.

164868. Тема 15. Світова валютна система. . , . С. 271-285.

164869. Голоцван Л. Второе дыхание украинского рынка контрактной логистики. . , . С. 10-15.

164870. Тема 17. Міжнародна економічна інтеграція : [теоретичні основа, сутність і фактори міжнародної економічної інтеграції. Форми економічної інтеграції]. . , . С. 307-332.

164871. Соскін О. І. Механізми адаптації економічної моделі України до сучасних цивілізаційно-глобальних зсувів. . , . С. 16-27.

164872. Тема 10. Міжнародна торгівля і міжнародний ринок товарів та послуг. . , . С. 6-52.

164873. Ташбаев Ы. 3PL бизнес в России: взгляд клиентов: [3PL - комплекс логистических услуг от доставки до хранения и управления заказами]. . , . С. 16-17.

164874. Тема 12. Світовий фінансовий ринок та міжнародний кредит. . , . С. 85-107.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.