Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

179026. Тарасова В.В. Екоємність і екологічний ризик в аграрному секторі АПК Житомирщини. . , . С. 220-224.

179027. Тарасюк Г.М. Методологічні підходи до формування збалансованої системи планових показників в концепції планування потенціалу підприємств харчової промисловості. . , . С. 225-233.

179028. Козьяков І. Техногенно порушені надра : поняття та еколого-правова характеристика. . , . С. 131-137.

179029. Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації. . , . С. 138-143.

179030. Титенко Л.В. Вплив організаційно-технологічних особливостей фармацевтичного виробництва на методику і організацію обліку виробничих запасів. . , . С. 234-236.

179031. Трухан О.Л. Змістовна сутність поняття "стратегія підприємства": суперечності поглядів. . , . С. 236-241.

179032. Шваб Л.І. Вплив трудового потенціалу на основні тенденції економічного розвитку та інвестиційну привабливість промислових підприємств в умовах фінансової кризи. . , . С. 241-246.

179033. Подлесный И.Ю. Модернизация на "Крымском ТИТАНЕ": [внедрение энергосберегающих технологий]. . , . С. 10-11.

179034. Тараненко Г.Ф. Реконструкция систем отопления. . , . С. 12-13.

179035. Собко Н.В. Проект утилизации тепла в литейном производстве. . , . С. 14-15.

179036. Кагановська Т. Щодо поняття та змісту сучасного державного управління. . , . С. 152-157.

179037. Солнечная энергетика: [использование других источников энергии. Нетрадиционная энергетика]. . , . С. 20-21.

179038. Ступаков Д. Ветряной парк Новоазовский. . , . С. 22-23.

179039. Щербаченко Л.В. Фінансове планування доходів та витрат у діяльності бюджетних медичних закладів. . , . С. 246-248.

179040. Лихова С. Наукові основи кримінального законодавства і процес глобалізації. . , . С. 177-185.

179041. Блінова М.В. Сучасний підхід до енергозбереження на підприємстві. . , . С. 24.

179042. Моніторінг впровадження в Україні технологій та проектів у сфері енергоефективності. . , . С. 25-27.

179043. Янковська О.І. Приватні сільськосподарські підприємства як основа впровадження інновацій : [на прикладі Житомирської області]. . , . С. 249-253.

179044. Денисенко Н. Финляндия: чистая энергия. . , . С. 30-31.

179045. Як і на чому економить Уго Чавес: [економіка Венесуели]. . , . С. 32-33.

179046. Акімова Т.В. Удосконалення діяльності антимонопольного комітету України в призмі реалізації антимонопольної політики. . , . С. 5-9.

179047. Бірюкова Т.В. Співпраця Європейського Союзу та України у сфері транспорту. . , . С. 10-14.

179048. Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло. . , . С. 254-257.

179049. Бондаренко Н.В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки. . , . С. 14-18.

179050. Бреус С.В. Інвестиційна політика України в контексті євро інтеграційних пріоритетів України. . , . С. 257-259.

179051. Зарапіна Ю. Е. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації: le marxisme mort, vive marxisme? : [обґрунтування соціальної нерівності на національному та глобальному рівнях]. . , . С. 18-22.

179052. Гречук Б.В., Гречук Т.Л. Принцип максимуму ентропії як засіб для прогнозування розподілу ціни портфеля. . , . С. 259-262.

179053. Приз О.В. Україна на світовому космічному ринку: реалії та перспективи. . , . С. 22-26.

179054. Мілінчук О.В. Деякі аспекти моделювання бюджетування на підприємстві. . , . С. 263-265.

179055. Мошенський С.З. Становлення міжнародного ринку паперів у ХІХ - на початку ХХ ст.: передумови та економічна сутність. . , . С. 265-269.

179056. Скотний П.В. Проблема об'єктивного в сучасному економічному пізнанні: контекст постмодернізу: [методологія з сучасної економічної теорії]. . , . С. 27-31.

179057. Рудницький Л.В. "Статистичне оцінювання демографічних показників населення сільської місцевості Житомирщини". . , . С. 270-272.

179058. Шахно А.Ю. Роль держави в забезпеченні процесу розвитку та управління трудовим потенціалом України. . , . С. 31-39.

179059. Головкова Л.С. Проблеми та напрями розвитку корпоративного соціального управління акціонерними товариствами. . , . С. 40-44.

179060. Корінєв В.Л. Особливості використання реінжинірингу на вітчизняних підприємствах. . , . С. 44-47.

179061. Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках. . , . С. 51-58.

179062. Рижкова Г.А., Костенко О.П., Гомєс Іглесіас О.О., Ковалевська І.В. Дослідження маркетингових комунікацій на промислових підприємствах за допомогою нечіткої логіки. . , . С. 62-68.

179063. Салига С.Я., Болдуєва О.В. Вплив імпульсів короткострокових та довгострокових фінансових інструментів на динаміку розвитку галузей економіки України. . , . С. 68-72.

179064. Надежность и долговечность авиационных газотурбинных двигателей. Изд-во ин-та гражданской авиации. К., 1979. 175 с.

179065. Надежность и долговечность автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1966. 39 с.

179066. Слепян Е.В. Оцінювання ефективності регіональних інвестиційних проектів. . , . С. 73-78.

179067. Цимбал О.І., Лукашов О.О. Сутність та підходи щодо оцінювання трудоресурсного потенціалу промисловості в контексті регіону. . , . С. 78-84.

179068. Чечель А.О. Екологічний податок як регулятор стійкого розвитку регіону. . , . С. 84-88.

179069. Шубенко І.А. Розвиток медичного страхування в системі особистого страхування. . , . С. 89-92.

179070. Колісник Ю.О. Моделювання функціонування соціально-економічних мереж: [мереживий принцип організації економічних систем]. . , . С. 93-99.

179071. Рубінчик О.В. Методи вимірювання інтелектуального капіталу. . , . С. 99-105.

179072. Самченко Н.К. Балансова структурно-функціональна модель рівноважної економіки: [балансова економіко-математична модель аналізу й прогнозування макроекономічних показників]. . , . С. 105-108.

179073. Брегеда О., Савлук С. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності. . , . С. 3-7.

179074. Бізянов Є.Є. Економічна ефективність інформаційних систем і технологій: визначення особливості оцінювання. . , . С. 110-115.

179075. Надежность и долговечность в машиностроении. М-во станкостроит. и инструм. пром-сти. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1966. 92 с.

179076. Пацера М. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців : [нотатки з ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції]. . , . С. 7-9.

179077. Болдуєв М.В. Бухгалтерська модель управління ризиками на промислових підприємствах. . , . С. 115-120.

179078. Полухин В. П., Николаев В. А., Шульман П. Т. Надежность и долговечность валков холодной прокатки. Металлургия. М., 1971. 503 с.

179079. Полухин В. П., Николаев В. А., Тылкин М. А., Шульман П. Т. Надежность и долговечность валков холодной прокатки. Металлургия. М., 1976. 448 с.

179080. Весперіс С.З., Луцій О.П. Парадигми промислового маркетингу: [система форм та інструменти промислового маркетингу]. . , . С. 121-125.

179081. Надежность и долговечность деталей машин. Рижский ин-т инж, гражд. авиации им. Ленинского комсомола. Рига, 1969. 70 с.

179082. Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи. . , . С. 10-14.

179083. Надежность и долговечность деталей машин. Калининский политехн. ин-т. Калинин, 1974. 127 с.

179084. Власюк Г.В. Облік основних засобів та рекомендації щодо його вдосконалення. . , . С. 126-129.

179085. Надежность и долговечность кранов. Расчеты конструкций. ВНИИПТМАШ. М., 1975. 165 с.

179086. Зінов'єв І.Ф. Системи бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. . , . С. 129-133.

179087. Мироненко В., Мироненко Г. Земля має стати реальним ринковим активом. . , . С. 15-19.

179088. Кондратюк О.М., Школа О.В. Синергія інформації в управлінні витратами підприємства. . , . С. 134-138.

179089. Вовк В., Махота А. Аналітичний інструментарій оцінки динамічних конкурентних переваг банку з урахуванням їх стійкості у довгостроковій перспективі. . , . С. 22-27.

179090. Підвисоцький Р. Глобальна фінансова система на порозі великих змін : [матеріали Міжнародної конференції "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків"]. . , . С. 28-30.

179091. Маханько В.Г. Планування виробничої діяльності підприємства з урахуванням конкурентоспроможності продукції. . , . С. 139-146.

179092. Метеленко Н. Г. Обґрунтування та розробка операційних моделей процесної інфраструктури промислового підприємства. . , . С. 146-159.

179093. Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків. . , . С. 31-33.

179094. Надежность и долговечность кранов. Расчеты элементов механизмов и металлоконструкций. Б. и.. М., 1976. 93 с.

179095. Протопопова Н.А. Механізм формування та забезпечення економічної безпеки підприємства. . , . С. 160-164.

179096. Скрипниченко Ю.І. Оцінювання ефективності від логістизації промислового підприємства. . , . С. 164-170.

179097. Шмиголь Н.М. Методологія управління непрямими доходами підприємства. . , . С. 170-176.

179099. Надежность и долговечность машин. Ленингр. инженерно-строительный ин-т. Ленинград, 1973. 72 с.

179100. Лось В.О. Аналіз впливу інноваційної компоненти на дохідність підприємства. . , . С. 181-184.

179101. Школа А.В., Чухрий А.А. Перспективы развития морских портов Черноморско-Азовского бассейна. . , . С.70-82.

179102. Надежность и долговечность машин и оборудования. Опыт и теоретические исследования. Изд-во стандартов. М., 1972. 315 с.

179103. Ревенко Н.Г., Запорожець Г.В., Зєніна-Біліченко А.С. Організація управлінського забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. . , . С. 190-195.

179104. Надежность и долговечность машин и приборов. НИИМаш. М., 1966. 137 с.

179106. Селіверстов В.В. Аналіз перспектив інвестування у цінні папери підприємств - емітентів промислового сектора економіки України. . , . С. 196-200.

179107. Ткаченко Т.П., Кавтиш О.П. Національна інноваційна система як механізм раціонального накопичення та перерозподілу корпоративного капіталу. . , . С. 200-207.

179108. Шемет А.Д. Державне регулювання інноваційних форм торгівлі шляхом упровадження політики ціноутворення. . , . С. 208-212.

179109. Надежность и долговечность машин и приборов. НИИМаш. М., 1966. 137 с.

179110. Ничипоренко С.В. Запровадження механізму державного замовлення соціальних послуг. . , . С. 213-216.

179111. Надежность и долговечность машин и приборов. НИИМаш. М., 1966. 95 с.

179112. Пивоваров М.Г. Розвиток малого підприємництва в Запорізькій області та шляхи покращення його роботи. . , . С. 216-220.

179113. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1982. 118 с.

179114. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2010 року. . , . С. 39.

179115. Мордвінова І.О. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. . , . С. 221-226.

179116. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2010 року. . , . С. 40.

179117. Притула Н.М. Сучасний стан та ефективність використання земельних ресурсів в Україні. . , . С. 227-231.

179118. Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин. . , . С. 186192.

179119. Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2010 року. . , . С. 41.

179120. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1982. 100 с.

179121. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1983. 96 с.

179122. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1983. 104 с.

179123. Структура активів банків України за станом на 01.10.2010 р. (у розрізі банків). . , . С. 42-43.

179124. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1984. 108 с.

179125. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1984. 120 с.

179126. Кононенко В. Судова влада в Україні очима судді В. Кононенка : {інтерв'ю судді Верховного Суду України В. Кононенка головному редакторові журналу "Право України" О.Святоцькому]. . , . С. 193-204.

179127. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1985. 107 с.

179128. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1985. 114 с.

179129. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1986. 112 с.

179130. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1986. 104 с.

179131. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.10.2010 р. (у розрізі банків). . , . С. 48-53.

179132. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1987. 92 с.

179133. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1987. 110 с.

179134. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1988. 104 с.

179135. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1988. 111 с.

179136. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1989. 111 с.

179137. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1989. 112 с.

179138. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.10.2010 р. (у розрізі банків). . , . С. 54-59.

179139. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1990. 108 с.

179140. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1990. 108 с.

179141. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1991. 96 с.

179142. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.10.2010 р. (у розрізі банків). . , . С. 60-65.

179143. Скрипнюк О. Констянтин Іванович Острозький - видатний полководець, державний діяч і патріот Батьківщини. . , . С. 205-211.

179144. Практичні аспекти набуття прав на торговельні марки. . , . С. 4-10.

179145. Паладій М. Трансформація інтелектуального капіталу в матеріальні та духовні блага - основа інноваційного розвитку національної економіки. . , . С. 11-15.

179146. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2010. 78 с.

179147. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2010. 258 с.

179148. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2010. 54 с.

179149. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2010. 66 с.

179150. Наконечний В., Зайківський О., Турчин В. Право держави на інтелектуальну власність - міф чи реальність?. . , . С. 38-43.

179151. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

179152. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2010. 62 с.

179153. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2010. 86 с.

179154. Охорона праці. Новий друк. К., 2010. 64 с.

179155. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2010. 240 с.

179156. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2010. 124 с.

179157. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2010. 72 с.

179158. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2010. 82 с.

179159. Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем. . , . С. 51-57.

179160. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1991. 101 с.

179161. Надежность и долговечность машин и сооружений. Наук. думка. Киев, 1992. 86 с.

179162. Надежность и долговечность металлургического оборудования. Краматорский научно-исслед. и проектно-технологический ин-т машиностроения. Краматорск, 1970. 70 с.

179163. Надежность и долговечность подъемно-транспортных машин. Ленингр. инж.-строит. ин-т. Ленинград, 1968. 84 с.

179164. Надежность и долговечность промышленного оборудования. Донбасс. Донецк, 1969. 108 с.

179165. Надежность и долговечность строительных и дорожных машин. Красноярский политех. ин-т. Красноярск, 1975. 222 с.

179166. Надежность и долговечность строительных и транспортных машин. Ростовский-на-Дону ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1977. 144 с.

179167. Рекомендації щодо забезпечення правомірності використання комп'ютерних програм вільного користування : [правова охорона комп'ютерних програм]. . , . С. 20-25.

179168. Надежность и долговечность строительных и транспортных машин. Ростовский-на-Дону ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1980. 106 с.

179169. Андрієвський А. Розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи у військовій ланці Збройних Сил України. . , . С. 35-38.

179170. Дорофеєва О. Актуалізація інформаційного повідомлення у веб-комунікації: психолінгвістичний аспект. . , . С. 25-33.

179171. Школа А.В., Мельцов Г.И. Стеклопластиковій композит в портовом строительстве. . , . С. 96-103.

179172. Надежность и долговечность технических систем. Наук. думка. К., 1975. 136 с.

179173. Надежность и долговечность элементов машин. Саратовский политехн. ин-т. Саратов, 1975. 155 с.

179174. Дудник Б. Я., Овчаренко В. Ф., Орлов В. К. Надежность и живучесть систем связи. Радио и связь. М., 1984. 216 с.

179175. Надежность и живучесть технических средств и программного обеспечения ГАП РЭА. ВЗМИ. М., 1987. 126 с.

179176. Денисенок А. Прогнозирование объемов сбыта продукции. . , . С. 15-22.

179177. Надежность и качество функционирования информационных сетей и их элементов. ВЦ СО АН СССР. Новосибирск, 1981. 221 с.

179178. Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік ліцензій. . , . С. 23-29.

179179. Ніколаєв С. Податковий кодекс. Що залишиться від спрощеної системи?: [проект податкового кодексу]. . , . С. 30-34.

179180. Беляева А. С. Основы посторения аудиторных занятий по иностранному языку в неязыковых вузах. Изд-во Воронежского ун-та. воронеж, 1987. 184 с.

179181. Надежность и качество функционирования информационных сетей и их элементов. Новосибирский электротехн. ин-т связи. Новосибирск, 1985. 376 с.

179182. Надежность и качество электрических машин малой мощности. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 119 с.

179183. Соломонов С. Нормативная численность рабочих при изменяющихся трудозатратах. . , . С. 40-53.

179184. Губа Є. Оптимізація чисельності економістів з праці. . , . С. 54-60.

179185. Будагов Р. А. Толковые словари в национальной культуре народов. Изд-во Моск. ун-та. М., 1989. 151 с.

179186. Дутковський Б. Податкові наслідки банкрутства. . , . С. 62-67.

179187. Марценюк Т. Стипендіальні програми на навчання за кордоном. . , . С. 73-75.

179188. Бурлаков М. А. Обучение активному владению иноязычной лексике в вузе. Вища школа. Львов, 1988. 130 с.

179189. Тютюник В. Планування діяльності за допомогою Project Expert 7. Бізнес-план. . , . С. 76-85.

179190. Куратник П. Будем знакомы - Excel 2010. . , . С. 86-94.

179191. Власов В. Г. Славянская азбука и славянские просветители. Знание. М., 1989. 64 с.

179192. Давыдова М. А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам. Высшая школа. М., 1990. 176 с.

179193. Надежность и контроль качества. Изд. стандартов. М., 1969. 262 с.

179194. Надежность и контроль качества. Изд. стандартов. М., 1968. 286 с.

179195. Самойлов Ю. Визовая монополия по-украински. . , . С. 14-18.

179196. Розум А. Онлайн-полис становится реальностью. . , . С. 86-87.

179197. Літвінова О. Судовий захист прав органів місцевого самоврядування як одна з найважливіших гарантій місцевого самоврядування. . , . С. 272-275.

179198. Надежность и коэффициент готовности инвертеров. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179199. Надежность и неупругое деформирование конструкций. КПТИ. Куйбышев КПТИ, 1990. 170 с.

179200. Безвізові перспективи України: шлях непростий, але вже відомий. . , . С. 4-5.

179201. Хто їздить до ЄС без віз. . , . С. 6.

179202. Європарламент наголосив на проблемах зі свободою медіа: [Європарламент і Україна]. . , . С. 8.

179203. Презентовано нову енергетичну стратегію. Євросоюз має п'ять енергетичних пріоритетів: [нова енергетична стратегія ЄС на наступне десятиріччя]. . , . С.19.

179204. Надежность и оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. Чувашский ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 1982. 116 с.

179205. Надежность и прочность машиностроительных конструкций. Изд-во авиационного ин-та. Куйбышев, 1988. 160 с.

179206. Глотов Б., Корж О. Архітектура миру та злагоди : порівняльний аналіз української та західноєвропейської цивілізації. . , . С. 2-6.

179207. Погорєлова І. Сучасні українсько-китайські відносини: історія становлення та розвитку. . , . С. 7-11.

179208. Саган Г. Ватикан та католицизм в Югославії. . , . С. 12-15.

179209. Сото А. Конвергенция 2.0: [корпоративные сети будущего]. . , . С. 34-36.

179210. Надежность и прочность технических систем. Наукова думка. К., 1976. 168 с.

179211. Барановский В. Оптимизация инженерной инфраструктуры ЦОД: [центр обработки данных, корпоративные коммуникации]. . , . С. 44-49.

179212. Надежность и ремонтопригодность машин. Изд. стандартов. М., 1971. 131 с.

179213. Василик О. Объединенная среда: [системы хранения информации]. . , . С. 64-71.

179214. Надежность и ремонтопригодность металлургического оборудования. Металлургия. М., 1984. 96 с.

179215. Надежность и ресурс машин и конструкций. Моск. энергетический ин-т. М., 1984. 135 с.

179216. Лилик І. Рейтингування спеціалізованих фахових видань. . , . С. 8-14.

179217. Лісовська І. Соціальний діалог: як покращити якість життя: [круглий стіл на тему: "Соціальний діалог як інструмент прийняття рішень"]. . , . С. 9-10.

179218. Близнюк Н. Заповідна енергія: [розвиток альтернативної енергетики в Україні]. . , . С. 17-18.

179219. Григоренко О. Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань. . , . С. 15-20.

179220. Надежность и техническое обслуживание АМТС с программным управлением. Радио и связь. М., 1989. 319 с.

179221. Чикусова М. Формування програм лояльності до брендів дилерів на ринку легкових автомобілів в Україні. . , . С. 21-24.

179222. Карпенко Н. Інтеграційна модель розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації. . , . С. 25-29.

179223. Надежность и устройства автоматизированных систем управления. Наукова думка. Киев, 1971. 256 с.

179224. Тимощук М. Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств. . , . С. 30-34.

179225. Надежность и экономичность компрессорных машин. Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова. Свердловск, 1971. 111 с.

179226. Надежность и экономичность электроснабжения нефтехимических заводов. Омский политехнический ин-т. Омск, 1968. 76 с.

179227. Надежность и эффективность АСУ. Техніка. К., 1975. 368 с.

179228. Голос України. Київська правда. К., 2011.

179229. Кушнір Б. Європейський за зразком, український за духом. Львівському університету - 350 років : [заснування, структура вузу]. . , . С. 31.

179230. Брудницька Л. Статевий розкол?.. В Україні процвітає сексизм та інші вияви гендерної нерівності. . , . С. 21-24.

179231. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2010.

179232. Іщенко Г. Медичний Гарвард у Києві : [до 170-річчя національного медичного університета ім. О.О. Богомольця]. . , . С. 8.

179233. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2010.

179234. Сачков Л. Якісна державна освіта - право для всіх : [звітна доповідь голови Профспілки працівників освіти і науки України]. . , . С. 4-6.

179235. Авдуевский В. С., Апполонов И. В., Барзилович Е. Ю., Волков В. Д. и др. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1986. 224 с.

179236. Белов В. В., Беляев Ю. К., Давтян А. Г., Каштанов В. А., Коваленко И. Н. и др. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1987. 280 с.

179237. Торбин В. У., Охотников Г. Н., Егоров Е. С., Крючков Ю. В., Воробьев С. Н. и др. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1988. 328 с.

179238. Мельников В. А., Фролов К. В., Гуськов Г. Я., Северцев Н. А. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1987. 280 с.

179239. Гончаренко С. Новий страховий продукт для аграріїв: [агрострахування]. . , . С. 27-28.

179240. Переймивовк Т. Особливості сплати єдиного соціального внеску. . , . С. 29-30.

179241. Бельчич Б. И., Грибанов В. Ф., Дворецкий Э. В., Комягин В. А. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1988. 320 с.

179242. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1989. 374 с.

179243. Апполонов И. В., Аронов И. З., Астахов Ю. П., Васильев В. И. и др. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1989. 280 с.

179244. Роман Замковий: "Незахищених людей не залишать напризволяще!": [досвід Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Тернопільській області]. . , . С. 31-32.

179245. Долгова В. Пастка для сімей. Українські батьки протестують проти введення ювенальної юстиції. . , . С. 38-39.

179246. Магдюк Л. Забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до працевлаштування за гендерно-обмеженими спеціальстями. . , . С. 35-40.

179247. Зайцева А. Споживча проекція управління доданою вартістю. . , . С. 41-45.

179248. Андронов А. М., Арустамов М. А., Барзилович Е. Ю., Белоконь Р. Н. и др. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1990. 320 с.

179249. Синдеев И. М., Воскобоев В. Ф., Гаскаров Д. В., Клюев В. В. и др. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1987. 352 с.

179250. Вінникова І., Гребньов Г. Маркетингове планування на підприємствах житлово-комунального господарства. . , . С. 46-47.

179251. Іспанці поділилися досвідом комплексного гендерного підходу. . , . С. 25-26.

179252. Веденеев Ю. З., Груничев А. С., Кузнецов В. А., Куренков М. А., Чепиженко А. З. Надежность и эффективность в технике. Машиностроение. М., 1990. 330 с.

179253. Надежность и эффективность дискретных систем. Зинатне. Рига, 1968. 208 с.

179254. Острів свободи, острів любові!: [кубинський уряд ухвалив державну програму "Діти Чорнобиля" для українських дітей]. . , . С. 40-41.

179255. Хадріан П. Аудит маркетингового середовища міжнародної компанії. . , . С. 48-50.

179256. Брудницька Л. Друге дихання... Чим для українців є вживаний одяг: [імпорт та експорт вживаного одягу в Україні]. . , . С. 46-48.

179257. Приймак О. Іпотечне кредитування не за горами?.... . , . С. 49-50.

179258. Небесний Г. Глобалізація, або "Вогонь поїдаючий" Частина II. . , . С. 51-52.

179259. Захаров Д. Конституції Пилипа Орлика - 300!. . , . С. 53-55.

179260. Віктор Я. Структура польських експортерів. Методичні аспекти вивчення та оцінки. . , . С. 51-55.

179261. Китайская корпорация намерена добывать марганцевую руду в Запорожской области : [объем возможных инвестиций]. . , . С. 33-34.

179262. Чубала А. Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємтва. . , . С. 56-60.

179263. Харазішвілі Ю., Денисюк В. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання. . , . С. 6-21.

179264. Решетникова І. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів : [ маркетинг освіти. Якість обслуговування споживачів освітних послуг. Складові якості освіти ]. . , . С. 67-70.

179265. Козюк В. Глобалізація та макроструктурні імперфекції припливу капіталів: [розвиток макрофінансової ситуації залежно від обсягів глобальних потоків капіталу]. . , . С. 22-36.

179266. Бутук О. Лібералізм про суспільний характер та механізм регулювання капіталістичного виробництва: [ліберали про суспільний характер і механізм регулювання капіталістичної економіки]. . , . С. 36-45.

179267. Коваленко В. Стратегічне управління системотвірними складовими фінансової стійкості банківської системи. . , . С. 65-72.

179268. Єгоричева С. Методологія розробки інноваційної стратегії комерційного банку. . , . С. 73-84.

179269. Недогибченко І. Розвиток вітчизняного строкового ринку як інструмент хеджування ризиків в умовах гнучкого режиму курсоутворення. . , . С. 85-92.

179270. Надежность и эффективность эксплуатации электрооборудования подвижного состава. РИИЖТ. Ростов-на-Дону, 1987. 83 с.

179271. Надежность изделий машиностроения. Расчет коэффициента граничного трения. ВНИИНМАШ. М., 1976. 49 с.

179272. Надежность изделий подъемно-транспортного машиностроения. М-во тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. М., 1971. 24 с.

179273. Саломаа А. Жемчужины теории формальных языков. Мир. М., 1986. 159 с.

179274. Галушко А. И., Максимова И. С., Оснач Р. Г., Хазановский П. М. Надежность изоляции электрических машин. Энергия. М., 1979. 175 с.

179275. Канцір В. Наукознавча інтерпретація тероризму як системно-соціального явища. . , . С. 7-9.

179276. Шкварок Л. Вираження волі та волевиявлення при укладенні правового договору. . , . С. 10-13.

179277. Силин В. Л. Структура и семантика слов. ДГУ. Днепропетровск, 1989. 68 с.

179278. Жаровська І. Ефективність державної влади. . , . С. 14-17.

179279. Славгородская Л. В. Научный диалог (лингвистические проблемы). Наука. Ленинград, 1986. 168 с.

179280. Осташова В. Аналіз мотивів правового самовиховання студентської молоді: теоретичний і практичний аспекти. . , . С. 18-22.

179281. Бессалов А.В., Неласая А.В. Изоформизм дивизоров и пар точек гиперэллиптической кривой рода два. . , . С. 418-420.

179282. Структурная и прикладная лингвистика. Изд-во Ленигр. ун-та. Ленинград, 1987. 192 с.

179283. Зубко Г. Поняття суб'єкта маргінальної поведінки. . , . С. 23-25.

179284. Теория и практика перевода. Вища школа. К., 1987. 160 с.

179285. Нестерцова-Собакарь О. Українські жінки як суб'єкти службово-трудових правовідносин (друга половина XIX - початок XX ст.). . , . С. 30-34.

179286. "Теорія и прагматика термінологічной лексики", республік. наук.-метод. конф. (Хмельницький ; 1991) Республіканська науково-методична конференція "Теорія та прагматика термінологічної лексики". НМК ВО. К., 1991. 112 с.

179287. Подорожна Т. Дефінітивна специфіка Конституції як Основного Закону держави. . , . С. 39-42.

179288. Колоско Н., Никулин И. Инновационные технологии в плавке и разливке металлов компании OTTO JUNKER - мирового лидера производства индукционных печей для плавки и выдержки металлов. . , . С. 7-9.

179289. Гудов Я. Співробітництво України й Європейського Союзу вгалузі митної справи. . , . С. 45-48.

179290. Діковська І. Способи вирішення спорів про відповідальність за Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаною у Монреалі 28.05.1999 р.. . , . С. 53-56.

179291. Быков Е. В., Веселовский С. Б., Дудкевич А. Н. Надежность кабелей и проводов для радиоэлектронной аппаратуры. Энергоиздат. М., 1982. 199 с.

179292. Надежность машин и конструкций. МЭИ. М., 1986. 121 с.

179293. Грудницкая С. Экономико-правовая сущность и понятие предприятия на современном этапе. . , . С. 57-61.

179294. Надежность механических систем. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1971. 50 с.

179295. Микитенко Л. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про рекламу. . , . С. 62-66.

179296. Надежность механических систем. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1971. 37 с.

179297. Надежность механических систем. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1972. 43 с.

179298. Надежность микроэлектронных схем и элементов. Наук. думка. К., 1978. 208 с.

179299. Виноградов О.Н. Плавильные печи компании CO.RAM.S.R.L. (Италия) : [описание]. . , . С. 19-25.

179300. Коломієць-Людвіг Є. Класифікація злиття та поглинання за критеріями, що мають юридичне значення: [правове регулювання злиття та поглинання підприємств]. . , . С. 67-70.

179301. Хримли А. К вопросу о понятии защиты прав субъектов предпринимательства в судебном порядке. . , . С. 71-73.

179302. Печуляк В. Лісове право: проблемні питання місця та ролі у системі права України. . , . С. 74-77.

179303. Бусуйок Д. Поняття державного земельного кадастру. . , . С. 78-80.

179304. Григорьев В. В., Кметь А. Б., Коноплянко З. Д. Надежность многозначных структур. Наук. думка. Киев, 1981. 173 с.

179305. Фомин А. В., Обичкин Ю. Г., Молостов Е. А. Надежность полупроводниковых радиоустройств летательных аппаратов: методы расчета надежности по постепенным, временным и перемежающимся отказам. Машиностроение. М., 1968. 267 с.

179306. Демченко Ю.В. Перспективное оборудование для сварки и наплавки арматуры : (краткий обзор) : [технические характеристикиустановок для сварки]. . , . С.10-12.

179307. Мельниченко Ю. Особливості кваліфікації неправомірного використання кваліфікованого зазначення походження товарів. . , . С. 81-84.

179308. Куца А. Осноположні норми та правила соціального захисту осіб із функціональними обмеженнями. . , . С. 105-108.

179309. Руфанова В. Детермінація злочинів, пов'язаних із порушенням законодавства про бюджетну систему України. . , . С. 122-125.

179310. Джафарова О. До питання про визначення предмета дозвільної діяльності у сфері економічної безпеки. . , . С. 157-160.

179311. Погорєлова О. Місце та роль спору серед юридичних гарантій захисту прав платників податків: [ахист прав платника податків]. . , . С. 173-176.

179312. Якубовський Р. Особливості бюджетного фінансування освіти. . , . С. 177-180.

179313. Полетило К. Європейська конвенція про судовий захист інформаційних прав і свобод людини. . , . С. 181-185.

179314. Надежность приборов точной механики. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Сарат. политехн. ин-т. Саратов, 1972. 114 с.

179315. Надежность, прочность и колебания в реактивных двигателях. МАИ. М., 1986. 79 с.

179316. Надежность режущего инструмента. Техніка. К., 1972. 258 с.

179317. Надежность режущего инструмента. Вища школа. К., 1975. 310 с.

179318. Надежность сварных соединений и конструкций. Машиностроение. М., 1967. 259 с.

179319. Надежность силовых диодов и тиристоров. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179320. Надежность систем энергетики. Наука. М., 1980. 43 с.

179321. Надежность сложных систем. Всесоюзный научно-исследовательский ин-т по нормализации в машиностроении. М., 1982. 90 с.

179322. Надежность судовых машин. Николаевский кораблестроительный ин-т. Николаев, 1983. 93 с.

179323. Надежность судовых машин. Николаевский кораблестроительный ин-т. Николаев, 1984. 98 с.

179324. Надежность судовых машин. Николаевский кораблестроительный ин-т. Николаев, 1986. 104 с.

179325. Баширов Р. М., Кислов В. Г., Павлов В. А., Попов В. Я. Надежность топливной аппаратуры тракторных и комбайновых дизелей. Машиностроение. М., 1978. 184 с.

179326. Надежность тракторов. ГОНТИ НАТИ. М., 1981. 87 с.

179327. Гончарук Н., Сурай І. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції: [сутність поняття "лідерство". Керівництво і лідерство]. . , . С. 5-13.

179328. Надежность тракторов. НАТИ. М., 1979. 66 с.

179329. Пірен М. Соціальна відповідальність політико-управлінської елети за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС). . , . С. 14-21.

179330. Карлова В. Національна ідея сучасної України: проблеми та перспективи формування. . , . С. 21-29.

179331. Надежность, трение и смазка судовых машин. Николавеский кораблестроительный ин-т. Николаев, 1982. 96 с.

179332. Константинов И. Соль соликамская. . , . С. 16-19.

179333. Надежность электрических машин. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 72 с.

179334. Надежность электроизмерительных приборов. ВНИИЭП. М., 1967. 121 с.

179335. Алексеев А. Славянофилы в поисках идеала. . , . С. 46-54.

179336. Кодратюк Т. Еволюція порівняльного публічного (державного) адміністрування наприкінці XX - на початку XXI століть: [розвиток державно-управлінської науки]. . , . С. 30-37.

179337. Гуляев В. Древние Майя : новые открытия и старые мифы. . , . С. 58-63.

179338. Рачинський А., Пантелейчук І. Вітчизняна бюрократія та її роль у процесах модернізації державного управління. . , . С. 38-47.

179339. Чирков Ю. Несбывшийся прогноз Марселена Бертло : [история органической химии]. . , . С. 66-72.

179340. Суший О. Соціокультурна метрика і типологія як теоретико-методологічне підгрунтя аналізу державності: [соціально-політична організація суспільства]. . , . С. 47-55.

179341. Потіха О. Особливості безкомпромісного протистояння ОУН та УНДО : [протистояння двох політичних течій - націонал-демократії та націоналізму в українському визвольному русі]. . , . С. 16-18.

179342. Кордон М. Проблеми енергетичної та екологічної безпеки України. . , . С. 19-24.

179343. Ковальчук І., Натикач П. Життя і діяльність Олександра Шумського в 1890-1924 роках - до його призначення народним комісаром освіти УСРР. . , . С. 32-37.

179344. Талалакина Е. Кто мы : индивидуалисты или коллективисты? : [ценности в русской и американской культурах]. . , . С. 116-120.

179345. Матвеева Т. Монрепо : от хаоса к гармонии : [скальный пейзажный парк в России - Монрепо]. . , . С. 139-144.

179346. Тевлин З. В., Босинзон М. А., Брейтер Б. З. Надежность электрооборудования станков. Машиностроение. М., 1980. 168 с.

179347. Надежность электроснабжения. Энергия. М., 1967. 271 с.

179348. Надежность энергетических электромашин. Наук. думка. Киев, 1981. 179 с.

179349. Надеинская Е. П. Исследование износа режущего инструмента с помощью радиоактивных изотопов. Машгиз. М., 1956. 164 с.

179350. Надеинский Б. П. Введение в аналитическую химию. Сов. наука. М., 1953. 363 с.

179351. Надеинский Б. П. Теоретические обоснования и расчеты в аналитической химии. Советская наука. М., 1956. 447 с.

179352. Надель Ж. М. Волноводные линии связи. Знание. М., 1975. 64 с.

179353. Памяти В.С. Попова : [В.С. Попов - ректор ЗНТУ с 1978 по 1993 гг. (биографические сведения)]. . , . С. 60.

179354. Надиров Н. К. Токоферолы (витамины группы Е) - биологически активные вещества. Знание. М., 1981. 64 с.

179355. Надольский А. П. Расчеты процессов и аппаратов производства тугоплавких металлов. Металлургия. М., 1980. 127 с.

179356. Чорноморець І. Стандарти фахової підготовки педагогічних працівників у системі багаторівневої вищої педагогічної освіти: напрями вдосконалення. . , . С. 57-65.

179357. Наерман М. С. Автоматизация операций безцентрового шлифования. Филиал ВИНИТИ. М., 1959. 30 с.

179358. Наерман М. С., Попов С. А. Прецизионная обработка деталей алмазными и абразивными брусками. Машиностроение. М., 1971. 223 с.

179359. Наерман М. С., Наерман Я. М. Руководство для подготовки шлифовщиков. Высш. школа. М., 1989. 278 с.

179360. Наерман М. С., Наерман Я. М., Исаков А. Э. Справочник молодого шлифовщика. Высш. школа. М., 1991. 207 с.

179361. Назаренко Б. П., Кравченко В. Г. Введение в специальность. Вища школа. Изд-во при Харьк. дороги. Харьков, 1980. 134 с.

179362. Назаренко О. К. Электронно-лучевая сварка. Наукова думка. Киев, 1965. 130 с.

179363. Назаренко У. П. Экономия электроэнергии в компрессорных установках. Госэнергоиздат. М., 1961. 79 с.

179364. Назариков С. В. Настройка делительных головок. Машиностроение. М., 1972. 103 с.

179365. Назаринов Л. В. Теплица в приусадебном хозяйстве. Россельхозиздат. М., 1987. 79 с.

179366. Назаров В. А., Щербаков В. С. Агрегатирование и блочное конструирование в полупроводниковом машиностроение. Изд. ун-та. Воронеж, 1971. 166 с.

179367. Чирчик С. Наука і дизайн-освіта (огляд) : [моделювання, математичне моделювання, дизайн: визначення понять]. . , . С. 87-93.

179368. Еш С. Методика викладання у вищому навчальному закладі : [зміст лекцій та семінарських занять з дисципліни "Методика викладання у ВНЗ"]. . , . С. 94-108.

179369. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 82 с.

179370. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 68 с.

179372. Тексти лекцій з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 32 с.

179373. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

179374. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. захисту інформації Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методи криптоаналізу". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

179375. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

179376. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Завдання для самостійної роботи студентів факультету МТУ (англійська мова) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

179377. Конспект лекцій з дисципліни "Логічне програмування" для студентів спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" напряму 6.050103 "Програмна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 98 с.

179378. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Приватна правоохоронна діяльність за кордоном". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

179379. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 53 с.

179380. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

179381. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Фiзичне виховання". Засоби безпеки та надання першої допомоги під час занять водними видами спорту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

179382. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання". Фітнес. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 18 с.

179383. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Файл-менеджери", "Створення bat-файлу" з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

179384. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Основи роботи у математичному редакторі MathCad", "Побудова схем алгоритмів" з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 с.

179385. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Основи роботи у табличному процесорі MS EXCEL" з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 26 с.

179386. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Основи роботи у текстовому редакторі MS Word" з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 46 с.

179387. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Основи програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

179388. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів конструкторської тематики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

179389. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 38 с.

179390. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" для усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 26 с.

179391. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Завдання та методичні вказівки до самостійних та контрольних робіт з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

179392. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до економічного обгрунтування дипломного проекту для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 54 с.

179393. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Організація, планування та управління виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 22 с.

179394. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

179395. Назаров В. А., Сметнев Н. Н. Пусковые процессы семейства перспективных дизелей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1967. 105 с.

179396. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

179397. Соціально-економічне становище України за 2010 рік. . , . С. 6.

179398. Бортейчук Р. Теоретико-методологічні засади становлення стратегічного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів: [стратегічне управління в органах державної влади та управління]. . , . С. 55-62.

179399. Устименко О. Оцінка ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України. . , . С. 63-70.

179400. Чайка Л. Проблеми підвищення кваліфікації міських голів. . , . С. 70-77.

179401. Федоренко В. Національні комісії з регулювання природних монополій у системі центральних органів виконавчої влади: проблеми нормопректного та управлінського забезпечення. . , . С. 85-94.

179402. Назаров В. В., Алферова З. В. Программирование экономических задач на электронно-вычислительных машинах. Машиностроение. М., 1965. 159 с.

179403. Назаров В. С. Операционные системы специализированных вычислительных комплексов: теория построения и системного проектирования. Машиностроение. М., 1989. 400 с.

179404. Фролов А. Забезпечення продовольством населення України та шляхи його гарантування в сучасних умовах. . , . С. 94-100.

179405. Янчук В. Підходи до вирішення завдання оцінювання ефективності захисту інформації в системі електронного урядування. . , . С. 100-106.

179406. Назаров Г. В., Гревцев Н. В. Сварка и пайка в микроэлектронике. Сов. радио. М., 1969. 192 с.

179407. Балдич Н. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків. . , . С. 107-113.

179408. Назаров Г. И., Сушкин В. В. Теплостойкие пластмассы. Машиностроение. М., 1980. 208 с.

179409. Крушельницька Т. Удосконалення непрямого оподаткування в Україні. . , . С. 113-119.

179410. Вильмонт Е. Н. Плевать на все с гигантской секвойи. Астрель. Москва, 2004. 318 с.

179411. Сафронова О. Розвиток депозитарної системи України в контексті державної політики протидії корпоративному рейдерству. . , . С. 119-126.

179412. Толуб'як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України. . , . С. 127-135.

179413. Шарий В., Таран В. Державне управління ризиками у фінансовій сфері виконавчої гілки влади України. . , . С. 135-142.

179415. Лебединська О., Вакуленко В., Колтун В. Система органів місцевого самоврядування регіону: динамічна модель структури. . , . С. 143-151.

179416. Назаров И. А. Тайны леса. Моск. рабочий. М., 1965. 112 с.

179417. Лебединська О., Валентюк І. Державне регулювання розвитку регіону: проблеми та перспективи. . , . С. 151-156.

179418. Назаров И. Н. Избранные труды. Академия наук СССР. М., 1961. 689 с.

179420. Бабінова О. Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення регіонального розвитку в Україні. . , . С. 156-164.

179421. Борщ Г. Рефлексивний підхід в організації діяльності органу місцевого самоврядування. . , . С. 164-168.

179422. Назаров М. В., Кувшинов В. И., Попов О. В. Теория передачи сигналов. Связь. М., 1970. 368 с.

179423. Назаров С. А., Марцинковский Д. Конвейерная подача сыпучих материалов в мартеновские и конвертерные цехи. ЦИИНЧМ. М., 1961. 7 с.

179424. Назаров С. В., Барсуков А. Г. Измерительные средства и оптимизация вычислительных систем. Радио и связь. М., 1990. 248 с.

179425. Ковтун Н. Співвідношення образу бога Перуна з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. . , . С. 43-47.

179426. Ковтун Ю. Традиціоналістський вимір проблеми соціокультурного розвитку України у філософській спадщині Ю.Липи. . , . С. 48-53.

179427. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2010. 204 с.

179428. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2010. 48 с.

179429. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2011. 45 с.

179430. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 40 с.

179431. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 60 с.

179432. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2010. 26 с.

179433. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2010. 64 с.

179434. Економіка України. Преса України. Київ, 2011. 96 с.

179435. Науковий світ. ВАК України. К., 2011. 32 с.

179436. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2010. 63 с.

179437. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2010. 119 с.

179438. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2010. 64 с.

179439. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2011. 192 с.

179440. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2010. 90 с.

179441. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2010. 71 с.

179442. Соціальна політика : проблеми, коментарі, відповіді. Тов" Медіа Міст Груп ". Київ, 2010. 64 с.

179443. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

179444. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2010. 84 с.

179445. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 28 с.

179446. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2010. 24 с.

179447. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2010. 36 с.

179448. Motor news. Мотор Прес. К., 2011. 98 с.

179449. Малиновський В. Підходи щодо організації влади на первинному рівні публічного управління України: [територіальна організація влади]. . , . С. 169-177.

179450. Слобожан О. Державна політикка у сфері реформування місцевого самоврядування: історико-правовий аспект. . , . С. 177-184.

179451. Купрій В. Консультаційні цінності аналізу політики. . , . С. 185-190.

179452. Гирик М. Оптимізація механізмів участі громадськості в державному управлінні на сучасному етапі державотворення. . , . С. 190-199.

179453. Тіньков А. Роль громадських організацій у протидії політичній корупції. . , . С. 199-206.

179454. Паланик Ч. Удушье. АСТ Москва. М., 2009. 318 с.

179455. Назаров С. В. Транзисторные стабилизаторы напряжения. Энергия. М., 1980. 97 с.

179456. Солоненко І., Жаліло Л., Мартинюк О. Соціальний капітал у сфері охорони громадського здоров'я та причини його девальвації в Україні. . , . С. 207-217.

179457. Шевчук Д. Проблема розуміння політичного як агоністичного в сучасній філософії : [сучасна політична філософія]. . , . С. 54-59.

179458. Мокрецов С. Зарубіжний досвід державної політики охорони репродуктивного здоров'я. . , . С. 217-222.

179459. Воронюк О. Мода та реклама доби постмодерну: спроба філософського осмислення. . , . С. 60-64.

179460. Рубенс Б. Пять лет повиновения. Издательский дом Азбука-классика. СПб., 2007. 304 с

179461. Петроє О., Осовий Г., Варениця В. Сучасний стан та пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку національної моделі соціального діалогу в Україні. . , . С. 222-231.

179462. Назаров С. М. Сортировка пиломатериалов. Гослестехиздат. Москва, 1936. 48 с. : ил., табл., черт.

179463. Назаров С. Т. Методы контроля качества сварных соединений. Машиностроение. М., 1964. 227 с.

179464. Кораблин М. А. Информатика поиска управленческих решений. Солон-Пресс. М., 2009. 192 с.

179465. Богдановський І. Місіонерська діяльність нових релігійних організацій: форми і методи. . , . С. 65-70.

179466. Ворон О. Римо-католицька церква в Україні як суб'єкт міжконфесійних суперечностей. . , . С. 71-75.

179467. Мірошниченко А. До питання про невизначеність феноменології релігії. . , . С. 76-80.

179468. Бридня Н. Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги. . , . С. 81-85.

179469. Олексенко А. Культ і секта: толерантність та неупередженість у процесі визначення концептів. . , . С. 86-90.

179470. Олексійчук Л. Співвідношення права й моралі в нормах церковного права. . , . С. 91-94.

179471. Годованець Н. Шаріат як основний законодавчий регулятор життя мусульманської громади (умми). . , . С. 95-98.

179472. Мишков В. Взаємодія держави і Старообрядницької церкви в незалежній Україні. . , . С. 99-103.

179473. Яртим Н. Філософсько-релігієзнавчий аналіз сучасних католицьких державно-правових доктрин. . , . С. 104-107.

179474. Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С. Бухгалтерія 7.7. Центр учбової літератури. Київ, 2010. 237 с.

179475. Герасимчук Л. Сучасний українсько-англійський та англійсько-український практичний словник. Школа. К., 2006. 528 с.

179476. Назаров С. Т. Методы контроля качества сварных соединений. Машгиз. М., 1961. 128 с.

179477. Шпак Ю. А. Программирование в Turbo Pascal. Переход к Delphi. МК-Пресс. К., 2006. 416 с.

179478. Назарова А. В. Языки программирования промышленных роботов. МЦНТИ. М., 1988. 167 с.

179479. Назарова Н. С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов. Высш. школа. Москва, 1989. 102 с.

179480. Шашлов С. Азбука сисадмина. Питер. СПб., 2008. 208 с.

179481. Назарчук З. Т. Численное исследование дифракции волн на цилиндрических структурах. Наукова думка. К., 1989. 254 с.

179482. Назарчук М. М., Панченко В. Н. Ограниченные струи. Наук. думка. Киев, 1981. 211 с.

179483. Назарчук М. М. Течения газа в каналах при наличии теплообмена. Акад. наук Укр. ССР. Ин-т теплоэнергетики. К., 1963. 124 с.

179484. Назарчук Т. Н., Попова О. И. Комплексометрический анализ металлокерамических и керамических материалов и некоторых сплавов. Наукова думка. Киев, 1965. 123 с.

179485. Назарян М. М., Ефимов В. Т. Электрокоагуляторы для очистки промышленных стоков. Вища школа. Харьков, 1983. 142 с.

179486. Наземный транспорт 80-х годов. Мир. М., 1974. 184 с.

179487. Назимова Н. К., Паламарчук В. М. Экономический механизм взаимодействия территориальный органов с предприятиями и объединениями. УкрНИИНТИ Госплана УССР. К., 1990. 44 с.

179488. Пащенко И. Г. Карманный справочник по Word. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 128 c.

179489. Наилучшие приближения табличных функций. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1973. 213 с.

179490. Інструкція з техніки безпеки під час газополум'яної обробки металів (для робітників). Індустрія. Х., 2008. 8 с.

179491. Наилучшие приближения табличных функций. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1973. 237 с.

179492. Най Дж. Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц. Мир. М., 1967. 385 с.

179493. Жбіковска А. Україна - мета для розширення польських компаній. . , . С. 10-13.

179494. Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Індустрія. Х., 2009. 40 с.

179495. Найгуз Н. И., Басин М. Н. Прессы для холодного брикетирования металлической стружки. Машгиз. Москва, 1963. 96 с.

179496. Королева Т. М. Интонация модальности в звучащей речи. Вища шк.. К., 1989. 147 с.

179497. Гольцман В. И. Работаем на ноутбуке в Windows 7. Начали!. Питер. СПб., 2010. 160 c.

179498. Крундышев А. А. Сочинение как вид самостоятельной работы. Высш. шк.. Москва, 1987. 110 с.

179499. Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода. Высшая шк.. Львів, 1987. 191 с.

179500. Найденко В. В. Применение математических методов и ЭВМ для оптимизации и управления процессами разделения суспензий в гидроциклонах. Волго-Вятское кн. изд-во. Горький, 1976. 288 с.

179501. Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л. Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. Наука. М., 1989. 296 с.

179502. Найденов А. И. Основы радиоэлектроники. Вильнюсский инженерно-строительный ин-т. Вильнюс, 1973. 135 с.

179503. Найденов А. И. Трансформация спектра наносекундных импульсов. Сов. радио. М., 1973. 180 с.

179504. Найденов А. И., Новопольский В. А. Электронно-лучевые осцилографы. Энергоатомиздат. М., 1983. 232 с.

179505. Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу. Індустрія. Х., 2008. 24 с.

179506. Найденов Б. Ф. Объемные веса и удельные объемы грузов. Транспорт. М., 1971. 158 с.

179507. Онлайн-опитування. Побудова панелі, рекрутинг, використання: (з досвіду компанії Action Data Group). . , . С. 14-17.

179508. Найденов Г. Ф. Горелочные устройства и защита атмосферы от окислов азота. Техніка. Киев, 1979. 97 с.

179509. Прохоренок Н. А. jQuery. Новый стиль программирования на JavaScript. Вильямс. М., 2010. 272 с.

179510. Найдин В. Л. Десять тысяч шагов к здоровью. Физкультура и спорт. М., 1978. 128 с.

179511. Найдич Ю. В., Колесниченко Г. А. Взаимодействие металлических расплавов с поверхностью алмаза и графита. Наукова думка. Киев, 1967. 89 с.

179512. Старостіна А., Журило В. Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів. . , . С. 18-23.

179513. Найдич Ю. В. Контактные явления в металлических расплавах. Наукова думка. Киев, 1972. 196 с.

179514. Найдич Ю. В., Уманский В. П., Лавриненко И. А. Прочность алмазнометаллического контакта и пайка алмазов. Наукова думка. К., 1988. 135 с.

179515. Горняк О., Чуньбу Ду Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект). . , . С. 24-28.

179516. Найдюк Ю. Г., Янсон И. К. Микроконтактная спектроскопия. Знание. М., 1989. 64 с.

179517. Наймарк М. А. Линейные дифференциальные операторы. Гостехиздат. М., 1954. 351 с.

179518. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. Індустрія. Х., 2008. 96 с.

179519. Наймарк М. А. Линейные представления группы Лоренца. Физматгиз. М., 1958. 376 с.

179520. Наймарк М. А. Нормирование кольца. Гостехиздат. М., 1956. 487 с.

179521. Лутчин Н. П., Мельник І. Д. Система національних рахунків: практикум. Новий світ-2000. Львів, 2008. 204 с.

179522. Доронін В. Еволюція маркетингової політики на ринку вина України. . , . С. 29-31.

179523. Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України. Право. Х., 2010. 360 с.

179524. Рой І. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України. . , . С. 231-238.

179525. Мостовий Г., Бабаєв В. Формування штатного кадрового резерву як перспективний напрям забезпечення державної служби кадрами нової генерації. . , . С. 239-246.

179526. Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків. Академвидав. К., 2007. 240 с.

179527. Луцій О., Весперіс С. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування. . , . С. 32-38.

179528. Найфельд А. М., Хромченко Г. Е. Механизированная пробивка отверстий. Энергия. М., 1980. 111 с.

179529. Мартин Н. Роль молодіжних громадських організацій у сучасній практиці врядування в Україні. . , . С. 247-254.

179530. Сахарова Т. Формування каналів збуту в міжнародному туризмі. . , . С. 39-42.

179531. Найфельд М. Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. Энергия. М., 1971. 311 с.

179532. Заруба В. М. Історія держави і права України. Центр навч. літератури. К., 2005. 224 с.

179533. Длігач А. Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві. . , . С. 43-47.

179534. Орлова Л. В. Структура сверхфразового единства в научных текстах. Наукова думка. К., 1988. 156 с.

179535. Клівець П., Нечепуренко Д. Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів. . , . С. 48-51.

179536. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та математична статистика. Центр навч. літератури. К., 2010. 424 с.

179537. Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации механизмов, смонтированных на базе тракторов. Індустрія. Х., 2007. 28 с.

179538. Найфельд М. Р. Заземление и другие защитные меры. Энергия. М., 1975. 104 с.

179539. Найфельд М. Р. Заземление и защитные меры безопасности. Энергия. М., 1965. 288 с.

179540. Антонюк О. Бренд держави: особливості формування національного бренду. . , . С. 52-54.

179541. Ивакина И. Управленческий учет. Фактор. Х., 2009. 320 с.

179542. Шацьких К. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу. . , . С. 55-58.

179543. Польшаков В. І., Ткаленко Н. В. Інвестиційний менеджмент. Кондор. К., 2009. 172 с.

179544. Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності. . , . С. 6-9.

179545. Найфельд М. Р. Защитные заземления в электротехнических установках. Госэнергоиздат. М., 1959. 214 с.

179546. Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б., Франчук В. І., Керницька М. І. Банківська діяльність. Алерта. К., 2009. 112 с.

179547. Найфельд М. Р. Что такое заземление и защитные меры безопасности. Энергия. М., 1966. 72 с.

179548. Найфэ А. Введение в методы возмущений. Мир. М., 1984. 535 с.

179549. Грабовски Б. Справочник по электронике. ДМК Пресс. М., 2009. 416 с.

179550. Накано Э. Введение в робототехнику. Мир. М., 1988. 335 с.

179551. Лапин В. В., Писаревский М. И., Самсонов В. В., Сизов Б. И. Накатывание резьб, червяков, шлицев и зубьев. Машиностроение. Ленинград, 1986. 228 с.

179552. Інструкція з техніки безпеки під час ручного електродугового зварювання (для робітників). Індустрія. Х., 2008. 8 с.

179553. Наконечный А. Г. Минимаксные оценки в системах с распределенными параметрами. Ин-т кибернетики АН УССР. К., 1979. 55 с.

179554. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по машиностроительному черчению. Высш. школа. М., 2007. 493 с.

179555. Міжнародний кодекс ESOMAR проведення досліджень з використанням мобільних телефонів. . , . С. 59-61.

179556. Наконечный Н. Ф. Исследование и повышение пластичности слитков высоколегированных кормоникелевых сталей. АН УкрССР. Ин-т электросварки им. Е. О. Патона. К., 1968. 22 с.

179557. Чорний О. Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою. . , . С. 62-66.

179558. Бут Д. А., Алиевский Б. Л., Мизюрин С. Р., Васюкевич П. В. Накопители энергии. Энергоатомиздат. М., 1991. 400 с.

179559. Накопление и коммутация энергии больших плотностей. Мир. М., 1979. 474 с.

179560. Накопление релятивистских частиц. Госатомиздат. М., 1963. 230 с.

179561. Макаренко В. О. Вища математика для економістів. Знання. К., 2008. 517 с.

179562. Полінський О. М., Пістунов І. М. Функції декількох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди для економістів з розрахунками на комп'ютері. НГУ. Дніпропетровськ, 2008. 195 с.

179563. Накоряков В. Е., Покусаев Б. Г., Шрейбер И. Р. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред. Энергоатомиздат. М., 1990. 248 с.

179564. Васильев А. Н. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007. Питер. СПб., 2009. 320 с.

179565. Накоряков В. Е., Покусаев В. Е., Шрейбер И. Р. Распространение волн в газо-и парожидкостных средах. Ин-т теплофизики. Новосибирск, 1983. 237 с.

179566. Клюев А. С., Лебедев А. Т., Семенов Н. П., Товарнов А. Г. Наладка автоматических систем и устройств управления технологическими процессами. Энергия. М., 1977. 400 с.

179567. Розд. 4.2. Паливно-енергетичний фактор : [розміщення продуктивних сил]. . , . С. 100-109.

179568. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти. Центр навч. літератури. К., 2007. 304 с.

179569. Розд. 4.10. Екологічний фактор : [розміщення продуктивних сил]. . , . С. 117-119.

179570. Федоров С. И., Генин В. Б., Тартаковский Ж. Э., Фридман Л. И. Наладка агрегатных станков. Машиностроение. М., 1982. 232 с.

179571. Гольдин М. М., Зуев В. Д., Любарский Л. Б. Наладка и эксплуатация автоматических линий из универсального оборудования. Машиностроение. М., 1967. 311 с.

179572. Шидловський А. К., Півняк Г. Г., Рогоза М. В., Випанасенко С. І. Геоекономіка та геополітика України. НГУ. Дніпропетровськ, 2007. 282 с.

179573. Розд. 9.2. Альтернативні джерела елекроенергії. . , . С. 334-343.

179574. Розд. 7. Міжнародний територіальний поділ праці та світові зовнішньоекономічні зв'язки. . , . С. 260-292.

179575. Розд. 8. Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил : [у тому числі в Україні]. . , . С. 293-330.

179576. Чиркова М. Б., Малицкая В. Б., Коновалова Е. М. Анализ хозяйственной деятельности организации. Эксмо. М., 2008. 160 с.

179577. Гольдин М. М., Зуев В. Д., Иванцов Л. А. Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий. Машиностроение. М., 1974. 456 с.

179578. Розд. 9. Нові тенденції в територіальній організації продуктивних сил : [наук.-техн. процес. Альтернативні джерела електроенергії. Нові види сировини. Перспективи морегосподарського комплексу]. . , . С. 331-343.

179579. Правик Ю. М. Маркетинг туризму. Знання. Київ, 2008. 303 с.

179580. Бабичев А. П., Рысева Т. Н., Самадуров В. А., Тамаркин М. А. Наладка и эксплуатация станков для вибрационной обработки. Машиностроение. М., 1988. 63 с.

179581. Глава 1. Экономическая реальность как объект социальных исследований. . , . С. 10-35.

179582. Муромцева Ю. І. Демографія. Кондор. К., 2008. 300 с.

179583. Глава 5. Классификация методов экономических исследований. . , . С. 119-139.

179584. Пожитков А. Я., Сафро Е. С., Волпянский И. Д., Соловейчик М. В. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 192 с.

179585. Клюев А. С., Лебедев А. Т., Семенов Н. П. Наладка приборов и устройств технологического контроля. Энергия. М., 1976. 416 с.

179586. Баев И. А., Каплан А. В., Овечкина Е. В., Мащенко М. В. Бизнес-планирование на компьютере. Феникс. Ростов н/Д, 2007. 316 с.

179587. Клюев А. С., Лебедев А. Т., Клюев С. А., Товарнов А. Г. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. Энергоатомиздат. М., 1989. 368 с.

179588. Розділ I. Теоретичні основи фінансової діяльності держави з трансформаційною економікою. . , . С. 7-20.

179589. Мишенев А. И. Adobe Illustrator. Первые шаги в reativ Suite 4. ДМК Пресс. М., 2009. 152 c.

179590. Розділ XII. Шляхи підвищення фінансової безпеки країни з транзитивною економікою. . , . С. 200-208.

179591. Розділ VII. Пенсійний фонд України та удосконалення управління його коштами. . , . С. 108-123.

179592. Розділ ІХ. Страховий ринок у системі державних фінансів. . , . С. 134-160.

179593. Розділ VI. Позабюджетне фінансування закладів соціокультурної сфери. . , . С. 91-107.

179594. Ч. І. Технологические основы бизнеса. . , . С. 16-50.

179595. Поташев Р. Цены на жилье и паритет покупательной способности валют в странах СНГ. . , . С. 10-13.

179596. Щурик М. Фінансове забезпечення процесу відтворення земельних ресурсів АПК: проблеми та передумови. . , . С. 15-18.

179597. Кодекс законів про працю України. Всеукраїнська асоціація видавців. К., 2010. 88 с.

179598. Скорик Н., Миюсов М. Проблемы оптимизации использования потенциала морехозяйственного комплекса Украины. . , . С. 19-22.

179599. Плиса В.Й. Страхування. Каравела. К., 2010. 472 с.

179600. Клюев А. С., Пин Л. М., Коломиец Е. И., Клюев С. А. Наладка средств измерений и систем технологического контроля. Энергоатомиздат. М., 1990. 400 с.

179601. Окландер М., Андрєєва Н. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України: [соціальний маркетинг. Гуманістичний маркетинг. Екологічний маркетинг]. . , . С. 23-25.

179602. Бебик В. М. Політологія. Каравела. К., 2009. 496 с.

179603. Наладочные и экспериментальные работы ОРГРЭС. Госэнергоиздат. М., 1959. 86 с.

179604. Ч. І. Гл. 2. Информационная система предприятия. . , . С. 51-80.

179605. Ч. І. Гл.7. Информационная безопасность. . , . с. 151-178.

179606. Бородіна Н. Державне регулювання у сфері пенсійного забезпечення - розвиток та основні положення. . , . С. 26-29.

179607. Наладочные и экспериментальные работы ОРГРЭС. Госэнергоиздат. М., 1959. 100 с.

179608. Наладочные и экспериментальные работы ОРГРЭС. Госэнергоиздат. М., 1959. 112 с.

179609. Налбандян А. Б., Ениколопян Н. С. Формальдегид - материал для пластмасс. Акад. наук СССР. М., 1959. 70 с.

179610. Ч. І. Гл. 11. Автоматизация торговли и складского хозяйства. . , . С. 219-243.

179611. Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України. . , . С. 30-32.

179612. Зміни споживчих цін та цін виробників. . , . С. 33.

179613. Холмогоров В. Установка и настройка Windows Vista. Питер. СПб., 2008. 128 c.

179614. Наливина Т. И. Школа и художественное конструирование. ВНИИТЭ. М., 1973. 43 с.

179615. Ткаченко В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства. . , . С. 34-37.

179616. Ташков П. А. Восстановление данных на 100%. Питер. СПб., 2009. 208 c.

179617. Малишкіна Т. Методичний підхід до діагностики стану підсистем забезпечення маркетингу в діяльності молокопереробних підприємств. . , . С. 38-41.

179618. Ч. ІІ. Гл. 13. CRM: управление продажами и контактами. . , . С. 255-263.

179619. Меженный О. А. Microsoft Office Word 2007. Диалектика. М., 2008. 320 с.

179620. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В., Булах І. С. Вікова та педагогічна психологія. Каравела. К., 2009. 400 с.

179621. Комашко О. Модели организационной структуры и системы менеджмента неприбыльных организаций. . , . С. 42-46.

179622. Налимов В. В., Голикова Т. И. Логические основания планирования эксперимента. Металлургия. М., 1976. 128 с.

179623. Ярема Б. П., Маринець В. П. Податковий менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2008. 224 с.

179624. Ч. ІІ. Гл. 15. Системы управления маркетингом. . , . С. 275-282.

179625. Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем. . , . С. 50-52.

179626. Налимов В. В., Голикова Т. И. Логические основания планирования эксперимента. Металлургия. М., 1981. 152 с.

179627. Ч. І І. Гл. 17. Автоматизация управления персоналом. . , . С. 297-309.

179628. Ч. ІІ. Гл. 23. Системы видеонаблюдения и контроля доступа на предприятии. . , . С. 374-395.

179629. Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. Русский язык. М., 1990. 280 с.

179631. Налимов В. В. Статистические методы описания химических и металлургических процессов. Металлургиздат. М., 1963. 60 с.

179632. Ч. ІІІ. Интегрированные автоматизированные системы управления предприятием. . , . С. 407-448.

179633. Налимов В. В. Теория эксперимента. Наука. М., 1971. 207 с.

179634. Исаев Р. Роль и значение Азербайджана в системе глобальной энергетической безопасности. . , . С. 53-55.

179635. Бешар Д. Состояние и перспектива развития иностранных инвестиционных вложений в экономику Азербайджана. . , . С. 56-58.

179636. Герасимено П. Як Саакашвілі подолав корупцію в Грузії. . , . С. 59-60.

179637. Налчан А. Г. Металлорежущие станки. Машгиз. М., 1960. 68 с.

179638. Налчан А. Г. Металлорежущие станки. Машгиз. М., 1956. 664 с.

179639. Кашкаров А. П., Колдунов А. С. Оригинальные конструкции источников питания. ДМК Пресс. М., 2010. 160 с.

179640. Ч. IV. Бизнес в Интернете : [корпоративный сайт; интернет-комерция; электронная торговля В2В и В2С; виртуальные предприятия]. . , . С. 449-516.

179641. Горбаневский М. В. Притча о...языцех. Знание. М., 1990. 63 с.

179642. Наместников А. Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях. Пищевая пром-сть. М., 1965. 231 с.

179643. Головин Б. Н. Основы культуры речи. Высш. шк.. М., 1988. 320 с.

179644. Головин Б. Н. Как говорить правильно. Высшая школа. М., 1988. 160 с.

179645. Наместников А. Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях. Пищевая пром-сть. М., 1976. 280 с.

179646. Наметкин С. С. Собрание трудов. Изд-во АН СССР. М., 1954. 823 с.

179647. Бойко И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки. Кондор. К., 2008. 302 с.

179648. Наметкин С. С. Собрание трудов. Изд-во АН СССР. М., 1955. 647 с.

179649. Наметкин С. С. Собрание трудов. Изд-во АН СССР. М., 1955. 799 с.

179650. Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливания пальцами. Выща школа. К., 1988. 72 с.

179651. Намикоши Т. Шиацу : японская терапия надавливания пальцами. Выща школа. К., 1989. 72 с.

179652. Намиот Д. Е. Основные особенности языка С++. Реализация TURBO C++. МП "Память". М., 1991. 96 с.

179653. Конверський А. Є., Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Бугров В. А., Кондратьєва І. В. Основи методології та організації наукових досліджень. Центр учбової літератури. К., 2010. 352 с.

179654. Намитоков К. К., Брезинский В. Г. Контроль качества поверхности коллекторов машин постоянного тока. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 67 с.

179655. Виленкин И. В., Гробер В. М. Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей вузов. Феникс. Ростов н/Д, 2009. 414 с.

179656. Намитоков К. К., Блехман В. С. Опыт применения электрофизических методов обработки при изготовлении инструментальной оснастки. Информэлектро. М., 1969. 72 с.

179657. Намитоков К. К. Применение плазмы и лазеров для размерной обработки материалов. Отд-ние ВНИИЭМ по науч. техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 48 с.

179658. Намитоков К. К. Электроэрозионные явления. Энергия. М., 1978. 456 с.

179659. Нанавати Р. П. Введение в полупроводниковую электронику. Связь. М., 1965. 456 с.

179660. Наназашвили И. Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Высш. школа. М., 1990. 494 с.

179661. Розд. І. Тема 1. Еволюція Європейського Союзу : [створення Європейського Союзу. Інституціонально-правова система ЄС. Інституціонально-правові основи економічного співробітництва України та ЄС]. . , . С. 6-27.

179662. Нанесение металлических порошков на формы и пуансоны. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179663. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. Видавнича група BHV. К., 2006. 352 c.

179664. Белолапотков В. Г., Семьян А. П. 500 схем для радиолюбителей. Шпионские штучки и не только.... Наука и техника. СПб., 2007. 304 с.

179665. Нанесение покрытий на различные поверхности термическим методом. Б. и.. К., 1986. 20 с.

179666. Розд. І. Тема 2. Євромаркетинг: основні поняття та історичні. . , . С. 28-39.

179667. Розд. ІІ. Суть євромаркетингу та його сучасні концепції. . , . С. 40-74.

179668. Розд. ІІІ. Рішення по євромаркетинговому комплексу. . , . С. 75-156.

179669. Мошинський С. І., Примак О. П., Гуртовий О. Г. Задачі і приклади з опору матеріалів. Освіта України. К., 2009. 400 с.

179670. Кудинов В. В., Пекшев П. Ю., Белащенко В. Е., Солоненко О. П. Нанесение покрытий плазмой. Наука. М., 1990. 406 с.

179671. Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів. Індустрія. Х., 2009. 28 с.

179672. Нанесение покрытия с помощью плазмы высокой энергии повышает качество восстановленных лощильных цилиндров. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179673. Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день. Індустрія. Х., 2008. 40 с.

179674. Ганиев Ж. В. Русский язык: фонетика и орфоэпия. Высш. шк.. М., 1990. 174 с.

179675. Нанесение порошковых покрытий на стеклоформующие инструменты из бронзовых сплавов. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.. 11 c.

179676. Гужва Т., Гусак Т. Тести з англійської мови для студентів університетів та абітурієнтів: teacher's guide. ІНКОС. К., 2008. 104 с.

179677. Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Журавльова І. В., Мінухін С. В. Проектування інформаційних систем. Академія. К., 2002. 488 с.

179678. Галь Н. Я. Слово живое и мертвое : из опыта переводчика и редактора. Книга. М., 1987. 272 с.

179679. Нанесение толстых никелевых покрытий высокой частоты химическим способом. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179680. Абель П. Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC. Век+. Киев, 2007. 736 с.

179681. Нанесение тугоплавких покрытий из стеллита путем автогенного легирования. Б. и.. М., 1984. 31 с.

179682. Барановский В. Новые типы оптических волокон : [огляд]. . , . С. 58-60.

179683. Юрій М. Ф. Історія України. Кондор. К., 2007. 249 с.

179684. Нанобашвили Е. М., Вачнадзе Е. С., Путкарадзе Н. В. Сернистые соединения Индия и Германия. Мецниереба. Тбилиси, 1968. 110 с.

179685. Напалков Г. Н. Тепломассоперенос в условиях образования инея. Машиностроение. М., 1983. 189 с.

179686. Напильники. Машгиз. М., 1951. 235 с.

179687. Левченко О.Г. Світлофільтри для захисту очей під час зварювання та споріднених процесів. . , . С. 38-41.

179688. Написание и проверка программ. Б. и.. М., 1982. 22 с.

179689. Всеволодова М. В., Завьялова В. М. Учитесь читать литературу по специальности. Высшая школа. М., 1987. 367 с.

179690. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Рус. яз.. М., 1990. 246 с.

179691. Сидоров В.А., Сушко А.Е. Выбор диагностических параметров стационарных систем контроля технического состояния металлургических машин. . , . 46-50.

179692. Вардомацкий Л. М. Особенности ударения существительных в русском, белорусском и украинском языках. Высшая школа. Мн., 1988. 128 с.

179693. Будагов Р. А. Как мы говорим и пишем. Изд-во МГУ. М., 1988. 78 с.

179694. Наплавка для защиты от коррозии. Б. и.. К., 1986. 19 с.

179695. Толстов И. А., Зверев Л. И., Аршанский М. И. Наплавка и комбинированные методы обработки засыпных аппаратов доменных печей. Металлургия. М., 1987. 152 с.

179696. Тимофеев В.А. Проблемы неразрушающего контроля деталей буксового узла колесной пары и их влияние на безопасность движения : [експлуатація залізничного транспорту]. . , . С.51-57.

179697. Наплавка и термическая обработка сталей. Ред. изд. отдел БелИИЖТа. Гомель, 1971. 51 с.

179698. Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: проблемы изучения и обучения. Рус. яз.. М., 1988. 157 с.

179699. Бахтиярова Х. Ш., Щукин А. Н. История методики преподавания русского языка как иностранного. Выща шк.. К., 1988. 178 с.

179700. Наплавка износостойких и жаростойких сталей и сплавов. Наплавочные материалы. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1983. 117 с.

179701. Баран М.М. Крани-новинки з Дрогобича : [огляд]. . , . С. 4-5.

179702. Гололобов А.Л., Пелашенко С.И. Нагрузки на причалы от портовых мобильных кранов и гидравлических перегружателей. . , . С. 8-12.

179703. Андриенко Н.Н., Корень В.Л. Башенные краны от А до Я : [характеристики, расчет]. . , . С. 19-22.

179704. Панасенко Н.Н, Синельщиков А.В. Расчетное обоснование сейсмостойкости грузоподъемных кранов. . , . С. 23-27.

179705. Якушина Л. З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. Высшая шк.. М., 1990. 102 с.

179706. Герасимова Т.Г. "Браво", "Престиж-лифт"! : [о деятельности одесской лифтовой фирмы "Престиж-лифт"]. . , . С.28-29.

179707. Энергоэффективность при эксплуатации лифтов : [обзор /подготовил Н.В.Волчек]. . , . С. 30-31.

179708. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

179709. Харьковский политехнический институт Вестник. Вища шк.. Х., 1987. 96 с.

179710. Аведикян Серж "Мое прошлое - мое богатство", - уверен актер, режиссер Серж Аведикян: [Галина Цымбал]. . , . С. 50-52.

179711. [§] 1. Основи європейської інтеграції : [створення Спільного ринку та Економічного і Валютного союзу. Економ. зростання та територіальне розширення ЄС. Україна та ЄС]. . , . C. 6-27.

179712. Андриенко Н.Н., Корень В.Л. Башенные краны от А до Я : [общие технические характеристики импортных башенных кранов, ввозимых в Украину]. . , . С. 9-12.

179713. Наплавка при изготовлении деталей машин и оборудования. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1986. 121 с.

179714. Найденко І. Harmonius :[творчество поэта Даниила Хармса (1905-1942]. . , . С. 54-55.

179715. [§] 2. Регіоналізм і процеси європейської інтеграції. . , . С. 28-106.

179716. Силивончик А. Сыро дело : [украинский рынок сыра]. . , . С. 58.

179717. Андриенко Н.Н., Липатов А.С., Корень В.Л. Обоснование безопасности эксплуатации кранов : [терминология. Планирование и организация работы. Идентификация опасностей (риска). Рекомендации по уменьшению риска. Комбинированный проверочный лист]. . , . С. 21-25.

179718. [§] 3. Регіональний потенціал в процесі євроінтеграції України : [аналіз економ. розвитку регіонів України. Державна регіонал. політика: еволюція концепції]. . , . С. 107-154.

179719. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязіковом вузе. Высшая школа. М., 1987. 207 с.

179720. Дикаленко М., Московчук Э. Банкоматы :[украинский рынок фруктовых и овощных соков и нектаров ]. . , . С. 65.

179721. Рыбакова И. Вики-бизнес: [стремление людей к массовому сотрудничеству порождает новые формы бизнеса]. . , . С. 32-37.

179722. Бондаренко А. С широко отрытыми глазами: [взгляд на мир в 2010 году]. . , . С. 39-45.

179723. Мадай А., Татаренко Г. Распредвал : [украинский рынок зерна]. . , . С. 68-70.

179724. Гостилова С. Место встречи: [организация участия компании в выставке]. . , . С. 46-49.

179725. Попова О. Полеглоты : [ украинский рынок макаронных изделий]. . , . С. 71-73.

179726. Хачатурова А. Строго персонально: [FAQ по закону Украины "О защите персональных данных"]. . , . С. 50-54.

179727. Николаева Т. Тени-Толкай :[ украинский рынок декоративной косметики]. . , . С. 74-75.

179728. Шавкат Бек Бетономешалка : [ украинский рынок цемента]. . , . С. 77.

179729. Шевченко И. Новая жизнь Herbalife: [Herbalife а просторах СНГ. Опыт российского представительства]. . , . С. 57-60.

179730. Тарнавский В. Цветы для первопроходцев: [американская компания 1-800-Flowers]. . , . С. 62-66.

179731. [§] 4. Визначення пріоритетних напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку Запорізького регіону. . , . С. 155-185.

179732. Данные исследований - в помощь маркетологу: [рейтинг телевизионных каналов с разбивкой по регионам, октябрь 2010 года, %]. . , . С. 72.

179733. Тетради терминов. АН СССР. Москва-София, 1988. 148 с.

179734. Совершенствование знаний преподавателей иностранных языков на ФПК. Казанский ун-т. Казань, 1990. 144 с.

179735. Ч. ІІ. Розд. 17. Охорона праці користувачів ПК. . , . С. 211-222.

179736. Данные исследований - в помощь маркетологу: [программы, получившие в октябре 2010 года наибольший рейтинг, топ-20 ]. . , . С. 73.

179737. Ч. V. Пожежна безпека : [основні поняття та складові пожежної безпеки; пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів]. . , . С. 305-356.

179738. Словарь по электронике (английский, немецкий, французский, испанский, русский). Русский язык. М., 1988. 558 с.

179739. Ч. І. Розд. 2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці : [служби охорони праці підприємства, об'єднання підприємств, міністерств, держ. комітету, концерну та ін.]. . , . С. 34-42.

179740. Данные исследований - в помощь маркетологу: [телесериалы и художественные фильмы, получившие в октябре 2010 года наибольший рейтинг, топ-20]. . , . С. 73-74.

179741. Дзинько Т. Измерить маркетинг? А вы не шутите?: [определение эффективности маркетинга]. . , . С. 78-81.

179742. Шевченко И. Покажите отчет: [показатели эффективности медиаканалов]. . , . С. 82-85.

179743. Словарь по микроэлектронике: английский, русский, немецкий, французский, нидерландский. Русский язык. Москва, 1991. 543 с.

179744. Словарь иностранных слов. Рус. яз.. М., 1988. 620 с.

179745. Баранский Э., Бутивщенко Е. Плюсы и минусы маркетолога на стороне: [услуги маркетинговых агентств]. . , . С. 2-5.

179746. Цуканова И. Сплоченный коллектив своими силами: [управление персоналом]. . , . С. 6-10.

179747. Середа Е. ОК, но...: [украинский рынок окон]. . , . С. 78.

179748. Марголин Г.Я. Принцип действия и классификация гидравлических прессов : [обзор]. . , . С. 12-21.

179749. Стечишина Н., Чередникова Ю. Держимся на виражах: [паблик рилейшнз в компании]. . , . С. 11-13.

179750. Черненко Я. Новое поколение цельных твеодосплавных концевых фрез Pramet End Mills. . , . C. 22.

179751. Никоноров А. Серия сверл для малых отверстий фирмы SECO TOOLS. . , . C. 24-25.

179752. Башинский А.В., Андриенко Н.Н., Усанов В.Н. Внедренная система менеджмента качества - залог успешного бизнеса. . , . С. 25-27.

179753. Тема 1. Загальна характеристика управління проектами. . , . С. 7-35.

179754. Абрамов А.А., Тихомиров М.Д. Технологии получения качественных отливок из высокопрочных литейных алюминиевых сплавов. . , . С. 30-33.

179755. Тема 6. Методичні основи планування і контролю проектів. . , . С. 115-136.

179756. Соколенко А. В моде категорийность: [управление ассортиментом товара]. . , . С. 14-16.

179757. Тема 11. Управління якістю проектів. . , . С. 219-238.

179758. Колот Л.П., Борисенко Ю.Б., Онищук С.Г., Юрченко А.А. Усовершенствование механизма закрепления крупногабаритных деталей при механообработке. . , . С. 34-35.

179759. Тема 13. Системи автоматизації управління проектами. . , . С. 276-301.

179760. Робул Ю. Количественное моделирование рыночного потенциала. . , . С. 17-23.

179761. Бердыев К.Х., Дорошенко В.С. Переработка сыпучих материалов в литейном производстве. . , . С. 36-38.

179762. Тема 3. Структура і управління підприємством : [поняття і функції процесу управління, методи управління]. . , . C. 43-48.

179763. Литвтнов А.П. Решение проблем сварки плавлением конструкций из титановых полуфабрикатов. . , . С. 40-42.

179764. Кужилева О. Управління інноваційним потенціалом бренду на основі психосемантичного аналізу. . , . С. 24-28.

179765. Тема 4. Прогнозування та планування діяльності підприємства. . , . С. 45-62.

179766. Курищенко М. Ложь во благо "добра". . , . С. 29-32.

179767. Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. . , . С. 63-85.

179768. Тема 6. Матеріально-технічна база і виробнича потужність підприємства. . , . С. 86-104.

179769. Даскалу С. Качественные исследования: возможности и сферы применения: [маркетинговые исследования]. . , . С. 33-37.

179770. Кобєлєв О. Інформаційна аналітика як складова система діагностики діяльності бібліотек. . , . С. 17-20.

179771. История создания цифровой записи : [по материалам интернет]. . , . С. 58-62.

179772. Цоцорина Л. "У рекламы одна цель - продавать. Все остальное от лукавого": [маркетинговые исследования в рекламе]. . , . С. 38-43.

179773. Тодорова О. Корпоративный сайт. Мелочи, способные повлиять на результат. . , . С. 44-48.

179774. Наплавка сменного инструмента и штампов для холодной и горячей штамповки. ГОСИНТИ. М., 1963. 64 с.

179775. Матус К. Современные технологические решения актуальных задач украинского машиностроения : [о деятельности, о продукции ООО "Украинская Промышленная Компения"]. . , . С. 20-23.

179776. Фролов В. Плазменная обработка металлов. . , . С. 24-25.

179777. Вегманн Х., Холтхаус М., Гестхуйзен Ф.Й. Плазменная резка как эффективный процесс обработки. . , . С. 26-29.

179778. Наплавки порошковыми присадочными материалами. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179779. Тема 7. Основні фонди підприємства. . , . С. 105-118.

179780. Тема 8. Оборотні фонди і фонди обігу підприємства. . , . С. 119-132.

179781. Наплавление износостойкого слоя электродами, содержащими ниобий. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179782. Тема 9. Інтелектуальний капітал. . , . С. 134-142.

179783. Казакова А. Соединение материалов методами плазменной обработки : [сварка, наплавка, напыление]. . , . С. 30-32.

179784. Тема 11. Інноваційна діяльність : [інноваційна діяльність на підприємстві]. . , . С. 153-165.

179785. Тема 14. Витрати виробництва і собівартість продукції. . , . С. 187-209.

179786. Артамонова Н. Сучасні тенденції розвитку наукової медичної інформації. . , . С. 27-30.

179787. Тема 18. Реструктуризація і санація підприємства. . , . С. 267-271.

179788. Тема 19. Економічна безпека підприємств. . , . С. 272-287.

179789. Направление на железные сплавы и стали. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179790. Наплавочные материалы. УкрНИИНТИ. Ин-т проблем материаловедения. К., 1969. 59 с.

179791. Гладкий П. В. Наплавочные порошковые ленты и проволоки. Тэхника. Киев, 1991. 34 с.

179792. Наполненные полиолефины. ЛДНТП. Ленинград, 1968. 32 с.

179793. Наполненный ударопрочный полистирол. ЛДНТП. Ленинград, 1968. 18 с.

179794. Милевски Дж., Кац Г., Ферригно Т. Х. Наполнители для полимерных композиционных материалов. Химия. М., 1981. 736 с.

179795. Напольский Г. М., Кривенко Е. И., Фролов Ю. Н. Техническая эксплуатация легковых автомобилей. Транспорт. М., 1975. 214 с.

179796. Направление исследования по термообработке в Японии в 1979 году. [б. и.]. [Б. м.], Б. г.

179797. Направления развития технологии приборостроения. Машиностроение. М., 1968. 328 с.

179798. Направления совершенствования технологических возможностей алмазных инструментов и процессов обработки. ВНИИалмаз. М., 1982. 118 с.

179799. Розд. 2.7.2. Вплив негативних факторів на здоров'я людини : [стан навколишнього середовища. Антропогенні чинники забруднення. Абіотичні чинники навколишнього середовища]. . , . С. 114-117.

179800. Направленная кристаллизация эвтектического сплава Ni-Ai-Mo. Б. и.. К., 1986. 6 с.

179801. Розд. 4.2.1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище : [забруднення навколишнього середовища. Теплові електропостачання. Хімічна промисловість, металургійна промисловість]. . , . С. 181-183.

179802. Розд. 4.2.2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище : аварія на Чорнобильській АЕС; аварія у Віндскейлі; вибух біля Челябінська; аварія на АЕС в Айдахо-Фолсі та ін.. . , . С. 183-186.

179803. Міфи і реалії шкалювання результатів освітніх вимірювань. . , . С. 2-4.

179804. Раков С.А. Теоретичні засади шкалювання результатів ЗНО методом еквіпроцентильної нормалізації. . , . С. 11-21.

179805. Розд. 4.2.3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин : [аварії виникають на підприємствах хімічної, нафтопереробної, целюлозно-паперової і харчової промисловості]. . , . С. 186-187.

179806. Горох В.П., Соколов О.Ю. Порівняльний аналіз шкалювання результатів ЗНО різними методами. . , . С. 22-29.

179807. Розд. 4.2.4. Аварії на транспорті : [автомобільний транспорт; повітряний транспорт, залізничний транспорт, морський транспорт]. . , . C. 188-191.

179808. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

179809. Направляющие и опорные детали пресс-форм и форм для литья под давлением: ГОСТ 17385-72-ГОСТ 17392-72. Гос. ком.стандартов - Изд-во стандартов. Москва, 1972. 44 с.

179810. Гюнтер Аммон Динамическая психиатрия. . СПб., 1995. 200 с.

179811. Напряжение в металлических материалах, сопровождающие фазовые превращения, и остаточные напряжения. Б. и.. К., 1983. 22 с.

179812. Амосов Н. М. Алгоритмы разума. Наукова думка. К., 1979. 224 с.

179813. Розд. 1. Потенціал підприємства, сутність і структура. . , . С. 6-63.

179814. Microsoft Corporation Анализ требований и создание архитектуры решений на основе Microsoft .NET.. Издательско-торговый дом «Русская Редакция». М., 2004. 416 с.

179815. Андерсен В. Базы данных Microsoft Access. Проблемы и решения. ЭКОМ. М., 2001. 384 с.

179816. Товажнянський Л.Л., Любчик Л.М., Грінберг Г.Л. Аналіз інформативності оцінки знань та якості математичної підготовки абітурієнтів за даними зовнішнього оцінювання. . , . С. 30-36.

179817. Тамберг В., Бадьин А. Новая основа маркетинга рынка B2C: [бизнес, ориентированый на конечного потребителя]. . , . С. 49-57.

179818. Основы сварки судовых конструкций. Судостроение. СПб., 2006. 552 с.

179819. Вакуленко Т.С., Ломакович С.В., Терещенко В.М. Визначення й шкалювання результатів національних вступних тестувань: світовий досвід. . , . С. 37-45.

179820. Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия. Высш. школа. М., 1984. 519 с.

179821. Шамкова А. GRM в e-mail-маркетинге: [бизнес, ориентированый на клиента]. . , . С. 59-62.

179822. Архангельский А. Я., Тагин М. А. Програмированние в С++ Builder 6 и 2006. ООО "Бином-Пресс". М., 2007. 1184 с.

179823. Напряжения, деформации и надежность металлургических машин. ВНИИметмаш. М., 1977. 159 с.

179824. Подгорный А. Н., Сухинин В. П., Меллерович Г. М., Ингульцов В. Л. Напряжения и деформация в деталях паровых турбин. Наук. думка. Киев, 1978. 275 с.

179825. Ахременко А. С. Структуры электорального пространства. Изд. «Социально-политическая мысль». М., 2007. 320 с.

179826. Сергеев В. С., Кузнецов О. А., Захаров Н. П., Летягин В. А. Напряжения и деформация в деталях паровых турбин. Радио и связь. М., 1987. 88 с.

179827. Оксамитна С. Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності. . , . С. 4-28.

179828. Іващенко О. Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досвіди. . , . С. 29-55.

179829. Розд. 3. Оцінка потенціалу підприємства. . , . С. 97-144.

179830. Симончук О. Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення: [порівняльні дослідження класової свідомості в українському та західних суспільствах]. . , . С. 56-84.

179831. Макеєв С., Патракова А., Домаранська А. Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуації нерівності. . , . С. 85-100.

179832. Розд. 5. Оцінка вартості машин і обладнання. . , . С. 194-246.

179833. Розд. 6. Оцінка вартості нематеріальних активів. . , . С. 247-283.

179834. Рахманов О. Особливості легітимації приватної власності у православ'ї. . , . С. 101-113.

179835. Розд. 7. Оцінка потенціалу трудових ресурсів підприємства. . , . С. 284-308.

179836. Баева Ораторское искусство и деловое общении. Новое знание. Минск, 2001. 328 с.

179837. Арсеєнко А. Глобалізація як вона є на порозі XXI століття. . , . С. 114-137.

179838. Баженова И. Ю. Delphi 7. . М., 2003. 448 с.

179839. Методы исследования древесины и ее производных. Изд. АГУ. Барнаул, 2002. 160 с.

179840. Розд. 9. Оцінка і розвиток підприємства. . , . С. 337-374.

179841. Буткалюк В. Якість трудового життя як складова якості життя. . , . С. 138-152.

179842. Баканова Л. П., Пулатов Ю. С. Описание криминалистических объектов в процессуальных документах. Академия МВД Республики Узбекистан. Т., 2004. 272 с.

179843. Подземная гидравлика. Недра. М., 1986. 303 с.

179844. Басов К. А. CATIA V5. Геометрическое моделирование. ДМК Пресс. М., 2008. 269 с.

179845. Напряженно-деформированное состояние и прочность конструкций. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1982. 140 с.

179846. Дембіцький С. Теоретична валідизація на різних рівнях соціологічного дослідження. . , . С. 152-178.

179847. Напряженное состояние и пластичность при деформировании металлов. Наука. М., 1966. 204 с.

179848. Бурлачук В. Трапеза як предмет соціологічного дослідження. . , . С. 179-186.

179849. Батыршин И. З. Основные операции нечеткой логики и их обобщения. Отечество. Казань, 2001. 100 с.

179850. Александров А. В. Напряженное состояние и пластичность при деформировании металлов. Наука. М., 1981. 204 с.

179851. Батычко В. Т. Уголовное право. . , 2006. 325 с.

179852. Зімель Г. Соціологія трапези. . , . С. 187-192.

179853. Бабенко С. Соціологія і соціологи у глобальному вимірі (коментар учасника XVII світового конгресу із соціології Міжнародної соціологічної асоціації "Соціологія в русі". . , . С. 196-206.

179854. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. . Екатеринбург, 2005. 244 с.

179855. Кравчук Т.М., Гусляєва О.Ю. Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з фізичного виховання за кредитно-модульною системою. . , . С. 13-16.

179856. Коваль П.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності відтворювального процесу в аграрних підприємствах. . , . С. 7-9.

179857. Гл. 1. Транспортная составляющая туристского бизнеса. . , . С. 9-30.

179858. Худолей О.Н., Касьян А.В. Закономерности развития двигательной функции у детей дошкольного возраста. . , . С. 19-34.

179859. Бирн Р. Создание приложений с помощью Microsoft Outlook. Версия 2002. Издательство «СП ЭКОМ». М., 2003. 928 с.

179860. Грушак З.М. Аналіз конкурентного середовища на ринку повітряних перевезень. . , . С. 10-15.

179861. Гл. 2. Автоматизированные системы сервиса на транспорте : [в турист. бизнесе]. . , . С. 31-53.

179862. Лєкарь С.І. Концептуальні основи моделювання податку на нерухомість фізичних осіб. . , . С. 16-26.

179863. Кізима Т.О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції. . , . С. 22-26.

179864. Напыление металлов - экономичный метод восстановления деталей экскаваторов. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179865. Гл. 3. Организация перевозок туристов воздушным транспортом : [правовое обеспечение. Международ. авиаперевозки. Ведущие авиакомпании мира. Организация авиаперевозок]. . , . С. 55-143.

179866. Напыленные защитные покрытия форм для литья под давлением. [б. и.]. [Б. м.], Б. г..

179867. Нарбут А. Н. Биотранспорт. Знание. М., 1990. 63 с.

179868. Блаттнер П. Использование Microsoft Excel 2002.. Изд. дом "Вильямс". М., 2002. 864 с.

179869. Лєонов С.В., Куришко О.О. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні. . , . С. 27-31.

179870. Біленчук П.Д., Гель А.П., Задояний М.Т., Мошняга Л.В. Генезис злочинності: детермінація та причинність. . , . С. 32-36.

179871. Бобровский С. И. Delphi 7. Учебный курс. Питер. СПб., 2004. 736 с.

179872. Гл. 4. Организация железнодорожных перевозок туристов. . , . С. 144-228.

179873. Федотова О.А. Щодо поняття злочинів у сфері комп'ютерних технологій. . , . С. 37-39.

179874. Бредемайер К. Искусство словесной атаки. Альпина Бизнес Бук. М., 2005. 190 с.

179875. Міжнародне право. Юрінком Інтер. К., 2006. 336 с.

179876. Нарбут А. Н. Гидротрансформаторы. Машиностроение. М., 1966. 216 с.

179877. Гл. 5. Организация перевозок туристов автомобильным транспортом. . , . С. 230-287.

179878. Гл. 6. Особенности организации морских и речных круизов. . , . С. 288-342.

179879. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2011. 76 с.

179880. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2010. 106 с.

179881. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2010. 55 с.

179882. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2011. 49 с.

179883. Відновлювана енергетика. Інстит. відновлюв. енергет. НАН України. К., 2010. 100 с.

179884. Відновлювана енергетика. Інстит. відновлюв. енергет. НАН України. К., 2010. 100 с.

179885. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2010. 52 с.

179886. Єфименко Т. Інституційне регулювання економічного розвитку: [роль державного інституційного регулювання у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку]. . , . С. 16-26.

179887. Вища школа. Знання. Київ, 2010. 128 с.

179888. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2010. 285 с.

179889. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2010. 78 с.

179890. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 40 с.

179891. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2010. 72 с.

179892. Євробюлетень. Європейська Комісія. К., 2011. 26 с.

179893. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2011. 44 с.

179894. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2010. 80 с.

179895. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2011. 44 с.

179896. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2011. 144 с.

179897. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2010. 66 с.

179898. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2010. 96 с.

179899. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2010. 60 с.

179900. Охорона праці. Новий друк. К., 2011. 64 с.

179901. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2011. 48 с.

179902. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2010. 196 с.

179903. Нарбут А. Н. Мини-автомобили. Знание. М., 1988. 64 с.

179904. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2010. 30 с.

179905. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2010. 160 с.

179906. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2011. 345 с.

179907. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2010. 56 с.

179909. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2011. 107 с.

179910. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2010. 72 с.

179911. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2010. 64 с.

179912. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2010. 128 с.

179913. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2010. 68 с.

179914. Нарбут В. П., Хмель В. Ф. Поляризация излучения зеркальных антенн. Вища школа. Киев, 1978. 279 с.

179915. 100 лучших радиоэлектронных схем [Електронний ресурс]. ДМК Пресс. М., 2004. 352 c.

179916. Нардов В. В. Практическое руководство по геометрической кристаллографии. Изд-во ун-та. Ленинград, 1974. 144 с.

179917. Народицкий А. И. Диапазонные антенные фильтры. Связь. М., 1978. 99 с.

179918. Нарышкин А. А. Технология механической обработки деталей летательных аппаратов. МАТИ. М., 1977. 80 с.

179919. Коккота Лингводидактическое тестирование. Высшая шк.. М., 1989. 127 с.

179920. Нарышкин А. К. Импульсные устройства ЭВМ, приборов и систем. Энергоатомиздат. М., 1991. 248 с.

179921. Нарышкин А. К. Противошумовые коррекции в транзисторных усилителях. Связь. М., 1974. 143 с.

179922. Нарышкин А. К. Противошумовые коррекции в широкополосных усилителях на транзисторах. Связь. М., 1969. 107 с.

179923. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. Высш. шк.. М., 1988. 127 с.

179924. Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание. Вышейная школа. Минск, 1988. 121 с.

179925. Московский ин=т иностранных языков им. Мориса Тореза Сборник научных трудов. Моск. орд. Дружбы народов гос. ин-т ин. яз.. М., 1989. 136 с.

179926. Московский ин=т иностранных языков им. Мориса Тореза Сборник научных трудов. Моск. ордена Дружбы народов инст. ин. яз.. М., 1989. 136 с.

179927. Носенко Э. Л. ЭВМ в обучении иностранным языкам в вузе. Высшая школа. М., 1988. 104 с.

179928. Общая методика обучения иностранным языкам. Рус. яз.. М., 1991. 360 с.

179929. Общественно-политический и научный текст как предмет обучения иностранным языкам. Наука. М., 1987. 199 с.

179930. Проблемы изучения иностранных языков в заочной и вечерней высшей школе. Изд-во ун-та. Ленинград, 1989. 126 с.

179931. Розвиток духовної культури слов'янських народів. Наукова думка. К., 1991. 228 с.

179932. На скрижалях часу: рідкісне видання про Київ. . , . С. 11-12.

179933. Стовба О. Робота молодіжного інформаційного центру Нікопольської міської ЦБС із громадськими об'єднаннями міста. . , . С. 34-36.

179934. Китайная операция : [ экономика Китая]. . , . С. 10-11.

179935. Горбач Д. Икра на нервах : [скачок цен на продовольствие может вернуть мировую экономику в пучину кризиса ]. . , . С. 15-18.

179936. Гусев Ю. Фактор страха : [ страховой рынок Украины]. . , . С. 35-37.

179937. Третьяк В. Неторопь: [анализ нового Налогового кодекса]. . , . С. 38-41.

179938. Грінберг Р. Інституційні уроки ринкових трансформацій: [ринкові реформи у Росії та Україні]. . , . С. 27-37.

179939. Гриценко А. Методологічні основи модернізації України: [історичне місце і особливості сучасного лібералізму]. . , . С. 38-47.

179940. Кіндзерський Ю. Інтитут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні. . , . С. 48-58.

179941. Пустовойт О. Ринок споживчих товарів України: тенденції розвитку і вплив на структуру економіки. . , . С. 59-69.

179942. Лоран Ж. 100 неисправностей телевизоров = 100 pannes TV. ДМК Пресс. М., 2000. 256 с.

179943. Кузнєцов О. Особливості антикризової програми "Групи двадцяти": [організації щодо виведення світової економіки з кризи]. . , . С. 70-79.

179944. Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція. . , . С. 80-92.

179945. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. НТ Пресс. М., 2007. 544 с.

179946. Шнирельман А. И. Синонимы и антонимы в научной и технической литературе. АН СССР. М., 1987. 175 с.

179947. 750 практических электронных схем. Мир. М., 1986. 584 с.

179948. Живопись и каллиграфия Китая. ДП ІМЦ "Вень У" ТОВ фірма "ЮНІКОН ЛТД". , 2004. 44 с.

179949. Формановская Н. И. Вы сказали : "Здравствуйте!". Знание. Москва, 1987. 152 с.

179950. Жуковин В. Е. Нечеткие многокритериальные модели принятия решений. "МЕЦНИЕРЕБА". Тбилиси, 1988. 72 с.

179952. Слесарева И. П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. Русский язык. М., 1990. 176 с.

179953. Русский язык для студентов-иностранцев. Русский язык. М., 1990. 236 с.

179954. Русский язык для студентов-иностранцев. Русский язык. М., 1987. 152 с.

179955. Русская орфография и пунктуация. Выща школа. К., 1988. 181 с.

179956. Хоменко Ю.І. Енергоефективність в агропромисловому комплексі. . , . С. 4-6.

179957. Пархомюк К.М. Адаптированный подсолнух!: [ресурсосберегающая технология выращивания подсолнечника]. . , . С. 7-9.

179958. Борисоглебская Э. И., Гурченкова В. П., Курбыко А. Е. Русский язык. Высш. шк.. Мн., 1990. 431 с.

179959. Писаренко П.В., Крайсвітній П.А., Кулик М.І., Рій О.В. Рослини: джерело енергії: [альтернативна енергетика. Біоенергетика]. . , . С. 10-11.

179960. Ерофеев А. А. Теория автоматического управления. Политехника. СПб., 2003. 302 с.

179961. Ворожбицкая И. И., Горобецкая Э. С., Лазаренко Р. А. Русский язык. Высш. шк.. М., 1987. 399 с.

179962. Кесова Л.О., Ходаківський В.О., Енергозберігаючі технології для малої енергетики. . , . С. 19-21.

179963. Розенталь Д. Э. Сборник упражнений по русскому языку. Высшая шк.. М., 1989. 224 с.

179964. Руденко О. Від вогнища до атома...: [історія енергетики]. . , . С. 22-23.

179965. Розенталь Д. Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы. Просвещение. М., 1990. 224 с.

179966. Руденко О. ООО "РезМол" на аграрном рынке Украины: [интервью генерального директора ООО "РезМол" Александра Литвинова // записала Руденко О.]. . , . С. 30-31.

179967. Розенталь Д. Э. А как лучше сказать?. Просвещение. М., 1988. 176 с.

179968. Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. Высшая шк.. М., 1988. 239 с.

179969. Освіта. Київська правда. К., 2011.

179970. Моніторінг впровадження в Україні технологій та проектів у сфері енергоефективності: [за областями]. . , . С. 34-36.

179971. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні - серпні 2010 року: [статистичні дані, аналіз]. . , . С. 2-8.

179972. За рулем. За рулем. М., 2011. 214 с.

179973. Афтанюк В.В. До питання проектування теплового захисту виробничих будинків. . , . С. 18-21.

179974. Уайт О. Управление производством и материальными запасами в век ЭВМ. "Прогресс". М., 1978. 304 с.

179975. Уайтхед Дж. Новейшие достижения в теории гомотопий. Мир. М., 1974. 128 с.

179976. Уилсон А., Уилсон М. Управление и творчество при проектировании систем. "Сов. радио". М., 1976. 256 с.

179977. Іншеков Є.М., Козуб О.М., Дробаха О.С. Адаптація до умов енергосистеми України методики розрахунку коєфіцієнту викидів парникових газів при виробництві електроенергії: [статистичні матеріали]. . , . С. 22-33.

179978. Уилсон М. С++: практический подход к решению проблем программирования. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2006. 736 с.

179979. Уиттл П. Вероятность. Наука. М., 1982. 288 с.

179980. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році. . , . С. 1-12.

179981. Ульрих Э. В., Мушкин А. Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. ЭЛБИ-СПб. СПб., 2004. 187 с.

179982. Дзядикевич Ю.В., Розум Р.І., Буряк М.В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення: [альтернативна енергетика]. . , . С. 41-45.

179983. Кушнер М. Умение выступать на публике для "чайников". Издательский дом "Вильямс". М., 2006. 368 с.

179984. Чернишов В. Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2010 року. . , . С. 53-55.

179985. Гололобов В. Н. "Умный дом" своими руками. НТ Пресс. М., 2007. 416 с.

179986. Умнякова Н. П. Как сделать дом теплым. Стройиздат. М., 1996. 368 с.

179987. Абакумова Ю. "Какие бы силы ни питали творчество, они явно принадлежат не этому миру" , - убежден писатель Виктор Ерофеев: [интервью записала Юлия Абакумова]. . , . С. 52-54.

179988. Уолкер Д. Ф. Формальдегид. . , 1957. 608 с.

179989. Уорден К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение. Техносфера. М., 2006. 224 с.

179990. Портни С. И. Управление проектами для "чайников". Издательский дом "Вильямс". М., 2005. 352 с.

179991. Усилители мощности низкой частоты - интегральные микросхемы; справочник. Патриот. М., 1997. 192 с.

179992. Виноградов О.Н. Оборудование для индукционного нагрева и плавки металлов: [обзор продукции ООО "Термолит", г. Мелитополь : индукционные плавильные печи, нагревательные установки, закалочные установки, ВЧ генераторы ]. . , . С. 28-35.

179994. Велигорский В. ПроSUVанці: [сегмент кроссоверов и внедорожников обогнал в прошлом году авторынок]. . , . С. 66-67.

179995. Успенский С. В., Демиденко Г. В., Перепелкин В. Г. Теоремы вложения и приложения к дифференциальным уравнениям. Наука. Новосибирск, 1984. 224 с.

179996. Дикаленко М., Московчук Э. Причаїлися : [ украинский рынок чая]. . , . С. 68-69.

179997. Русев А. Устройство USB и FireWire. . , . 114 с.

179998. Силивончик А. Краеугольный камень :[ рынок одноразовых шприцев в Украине]. . , . С. 70-71.

179999. Крапива С. По СССРедствам: [украинский гостиничный рынок. "Советские гостиницы"]. . , . С. 72-74.

180000. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

180001. Кравчина В.В., Нагорная Н.Н. Моделирование электрических схем защиты с использовванием силовых лавинных диодов. . , . С. 3-10.

180002. Дубов В. Голова уряду республіки : [120 років з дня народження В.Чубаря, державного діяча Радянської України]. . , . С. 6.

180003. Шавкат Бек С братским приветом :[отечественный рынок керамической плитки. Экспорт-импорт. ]. . , . С. 77-78.

180004. Кульнєва Г.М. Інституційні аспекти національної економіки України. . , . С. 36-40.

180005. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру. . , . С. 3-8.

180006. Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси. . , . С. 10-14.

180007. Бойченко В.С. Інфраструктурне забезпечення регіонального інноваційного розвитку. . , . С. 80-83.

180008. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Дослідження характеристик електромагнітів. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

180009. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 62 с.

180010. Васьківська О. Уведення української мови в 1917 -1920 роках у державних установах та освітніх закладах. . , . С. 26-28.

180011. Терещенко К. У дзеркалі слова: Борисові Олійнику - 75: [біографія і творчість українського письменника Бориса Олійника]. . , . С. 29-31.

180012. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка експерименту в системах автоматизації та електроприводах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

180013. Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. . , . С. 281-286.

180014. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи наукових досліджень електромагнітних і електромеханічних процесів в електроприводах ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 34 с.

180015. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни "Сучасні методи автоматичного керування і методи їх дослідження". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 с.

180016. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до практичних і лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень в електромеханічних системах і електроприводах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

180017. Верещагина Л. М. , Давыдов В. А. , Дубинская Е. В. Пособие по обучению языку дисциплин общественно-политического цикла для подготовительных факультетов вузов СССР. Русский язык. М., 1987. 152 с.

180018. Теслюк В., Стульнікова А. Бібліотека - координатор діяльності, спрямованої на профілактику насильства щодо підлітків. . , . С. 44-48.

180019. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання енергетичних параметрів сигналів електронними вольтметрами". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

180020. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання амплітудно-частотних характеристик електричних кіл". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

180021. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження перехресних завад в цифрових пристроях" з дисципліни "Основи електромагнітної сумісності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

180022. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Засоби і способи вимірювань частоти електричних сигналів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 18 с.

180023. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

180024. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з англійської мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

180025. Про стан промислової безпеки та охорони праці: [тези доповіді Голови Держгірпромнагляду Олександра Хохотви на парламентських слуханнях]. . , . С. 7-8.

180026. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з англійської мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 с.

180027. Изаренкова Д. И. , Кухаревич Н. Е. , Полидва М. А. Пособие по обучению говорению. Русский язык. М., 1988. 168 с.

180028. Охорона праці в країні: проблеми й шляхи їх розв'язання. . , . С. 9-13.

180029. Васильева А. Н., Александрова Е. П., Ким К. С., Сучкова Г. А. Пособие для работы по газете со студентами-иностранцами подготовительных факультетов вузов СССР. Русский язык. М., 1988. 96 с.

180030. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Діловодство в туризмі ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

180031. Теличко К. Цінність, не підвладна часові. . , . С. 45.

180032. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні рекомендації з дисципліни "Рекреалогія та санаторно-курортне лікування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

180033. Половникова В. И. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного на продвинутом этапе. Русский язык. М., 1988. 160 с.

180034. Кононова І. Профзахворюваість серед працівників підприємств машинобудування. . , . С. 46-47.

180035. Павлова В. П. Обучение конспектированию. Русский язык. М., 1989. 96 с.

180036. Метс Н. А., Митрофанова О. Д., Одинцова Т. Б. Структура научного текста и обучение монологической речи. Русский язык. М., 1981. 141 с.

180037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійних заннять з дисципліни "Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

180038. Методика преподавания русского языка и литературы. Рад. шк.. К., 1987. 120 с.

180039. Методика. Рус. яз. М., 1988. 180 с.

180040. Люстрова З. Н., Скворцов Л. И., Дерягин В. Я. О культуре русской речи. Знание. М., 1987. 176 с.

180041. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. Рус. яз.. М., 1988. 384 с.

180042. Кузьмина Е. С. Синтагматика научного текста. Изд-во ун. Дружбы народов. М., 1986. 120 с.

180043. Компьютеры в обучении языку: проблемы и решения. Рус. язык. М., 1990. 80 с.

180044. Колесников Н. П. Слова с двойными согласными. Рус. яз. М., 1990. 409 с.

180045. Колесников Н. П. Культура письменной речи: устранение омонимии в предложении. Изд. Рост. ун-та. Ростов, 1987. 100 с.

180046. Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв'язки. . , . С. 8-21.

180047. Новікова А. М. Громадський транспорт Австрії : досвід та уроки для України. . , . С. 4-9.

180048. Кашкуревич Л. Г. Формирование универсальных умений билингва. Высшая шк.. М., 1988. 142 с.

180049. Золотова Г. А. Синтаксический словарь: репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. Наука. М., 1988. 440 с.

180050. Знакомиться легко, расставаться трудно. Рус. яз.. М., 1991. 232 с.

180051. Мармазов В., Пушкар П. Чи існує право на справедливий арбітражний розгляд справ, гарантований Європейською конвенцією з прав людини. . , . С. 37-49.

180052. Зинченко Т. Н., Постникова И. И., Сиротина Г. П. Пособие для внеаудиторной работы с иностранными учащимися. Рус. яз.. М., 1990. 155 с.

180053. Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. Рус. яз.. М., 1987. 137 с.

180054. Журавлева Л. С., Зиновьева М. Д. Обучение чтению. Рус. яз. М., 1988. 152 с.

180055. Дерибас Л. А. Русский язык на курсах и в кружках. Продвинутый этап обучения. Рус. язык. М., 1987. 256 с.

180056. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Русский язык. Москва, 1991. 201 с.

180057. Жукова Г. Роль міжнародних організацій у становленні та розвитку міжнародного комерційного арбітражу: досвід Міжнародного арбітражного суду ІСС. . , . С. 50-55.

180058. Винокурова Н. Порядок розгляду спорів у Міжнародному комерційному арбітражі. . , . С. 79-95.

180059. Комаров В. Правовий статус арбітра Міжнародного комерційного арбітражу. . , . С. 108-121.

180060. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для студентів-дипломників при підготовці, проходженні переддипломної практики та складанні звіту про практику [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 6 с.

180061. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін "Ливарні сплави і плавка" і "Основи теорії плавки та виробництва виливків". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

180062. Селівон М. Взаємодія судової влади з Міжнародним комерційним арбітражем : [судова влада України та міжнародний арбітраж]. . , . С. 130-138.

180063. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія пластичної деформації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

180064. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Функціональне програмування. Методичні вказівки до лабораторних і контрольних робіт для студентів спеціальності 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 70 с.

180065. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу "Основи інформатики та комп'ютерної техніки" за темами "Обробка даних засобами електронних таблиць Excel", "Програмування мовою VBA". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 66 с.

180066. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Соціологія в портретах видатних соціологів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 50 с.

180067. Захарченко Т., Теплюк М. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики. . , . С. 160-163.

180068. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Соціологія. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 90 с.

180069. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни "Історія світової цивілізації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

180070. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни "Історія світової цивілізації". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 22 с.

180071. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентами спеціальності 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 62 с.

180072. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.050109 "Управління персоналом і економіка праці" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 66 с.

180073. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів спеціальності "Управління персоналом і економіка праці" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2010. 37 с.

180074. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки з підготовки та написання автореферату до магістерської роботи за спеціальностями 8.03050801 "магістр з фінансів", 8.03050901 "магістр з обліку і аудиту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 10 с.

180075. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансова статистика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 82 с.

180076. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансова статистика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 90 с.

180077. Дамьяновски В. CCTV Библия охранного телевидения. ООО "ИСС". М., 2002. 352 с.

180078. Авраменко Ю. Ф. CD-проигрыватели. Схемотехника. "МК-Пресс". К., 2006. 352 с.

180079. Цесевич В. П. Ляпунов А. М.. Знание. М., 1970. 50 с.

180080. Цибульов П. M., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. "К.І.С.". К., 2005. 448 с.

180081. Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій. . , . С. 216-221.

180082. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. БХВ - Санкт-Петербург. СПб., 2000. 528 с.

180083. Корнякова Т. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля. . , . С. 231-239.

180084. Середа О. Продажи: освобождаясь из плена "суеверий". . , . С. 22-23.

180085. Длигач А. Маркетинг 1.0. О пользе системно-рефлексивного маркетинга : [ психологические решения в маркетинге ]. . , . С. 32-37.

180086. Цыкало А. Л. Александр Михайлович Ляпунов 1857-1918. Наука. М., 1988. 244 с.

180087. Рыбакова И. За каждую копейку. Как сервисная дисриминация клиентов помогает повышать прибыльность компании. . , . С. 38-42.

180088. Цытович Н. Л. Механика грунтов. Госстройиздат. М., 1963. 636 с.

180089. Андрейченко П. Пусть завидуют! Зависть как двигатель покупательского поведения. . , . С.44-50.

180090. Цытович Н. А. Механика мерзлых грунтов. "Высш. школа". М., 1973. 448 с.

180091. Бондаренко А. Имя собственное. Небанально о нейминге : [ вибор названия бренда компании ]. . , . С. 52-56.

180092. Юдин Д. Б., Юдин А. Д. Экстремальные модели в экономике. Экономика. М., 1979. 288 с.

180093. Юдин Д. Б. Юдин А. Д. Число и мысль. Знание. М., 1985. 192 с.

180094. Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. Радянська шк.. К., 1989. 96 с.

180096. Юрданов A. П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве. Стройиздат. М., 1990. 128 с.

180097. Юрко В. А. Обратная задача для дифференциальных операторов. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1989. 176 с.

180098. Юров В. И. Assembler. Питер. СПб., 2006. 399 с.

180099. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України (див. анотацію). . , . С. 2-3.(Додаток)

180100. Рекомендації щодо впровадження заходів з профілактики виробничого травматизму. . , . С. 4-47.

180101. Гаврилов Д. Lean Production: планомерное совершенствование: [производственная логистика]. . , . С. 14-19.

180102. Бублик С. Зачем сети РЦ?: [распределительные центры в розничной торговли]. . , . С. 20-21.

180103. Выход - вертикальное планирование: [розничная торговля]. . , . С. 22-26.

180104. Юрченко Л. Д., Вольдманг Г. М., Дробот Д. В., Резник А. М. Аппаратурное оформление производства редких металлов. . М., 1981. 72 с.

180105. Юрьев Ю. К. Практические работы по органической химии. . М., 1957. 128 с.

180106. Разгуляев В. Ликвидация неликвидов: [продажа неликвидных товаров]. . , . С. 27-32.

180107. Юрьев Ю. К. Практические работы по органической химии. . М., 1961. 252 с.

180108. Юрьев Ю. К. Практические работы по органической химии. . М., 1964. 420 с.

180109. Историко-математические исследования. Наука. М., 1982. 336 с.

180110. Концепция эффективной дистрибуции: [розничная торговля]. . , . С. 36-41.

180111. Голоцван Л. Прием на высшем уровне. . , . С. 48-55.

180112. Переписка С. В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера. Наука. М., 1984. 312 с.

180113. Жовтянский В.А., Дудник А.Н., Невзгляд И.О. Плазменная конверсия биоэталона в сухой синтез-газ: [нетрадиционные источники энергии]. . , . С. 21-27.

180114. Фиалко Н.М., Шеренковский Ю.В., Степанова А.И., Навродская Р.А., Сариогло А.Г., Шевчук С.И. Эффективность теплоутилизаторов различного типа для стекловаренных печей: [энергосбережение. Утилизация теплоты]. . , . С. 32-39.

180115. Кесова Л.А., Литовкин В.В. Инновации в угольных технологиях для пылевидного сжигания на ТЭС. . , . С. 3-8.

180116. Дзинько Т. Бороздящие сеть. Гид по стилям пользования интернетом. . , . С. 68-71.

180117. Иванова Е.В., Ратнер В.М. Инвестиционная целесообразность развития электросетей сельского хохяйства по схеме децентрализованного электроснабжения. . , . С. 34-40.

180118. Заде Л. Понятие лингвистичесиой переменной и его применение и принятию приближенных решений. Мир. М., 1976. 166 с.

180119. Коцар О.В. Класифікація АСОЕ: [автоматизовані системи обліку електроенергії]. . , . С. 41-50.

180120. Шевченко И. Покажите отчет ( Показатели эффективности медиаканалов. Часть 2). . , . С. 78-80.

180121. Заец Н. И. Радиолюбительские конструкции на РIС-микроконтроллерах. СОЛОН-Пресс. М., 2003. 368 с.

180122. Сварка полимерных материалов. Машиностроение. М., 1988. 312 с.

180123. Зайцев Г. Ф. Теория автоматического управления и регулирования. Выща шк. К., 1989. 431 с.

180124. Любаренко Т.І. Глобалізація брендів на світових товарних ринках. . , . С. 7-10.

180125. Замарин Е. А. Проектирование гидротехнических сооружений. Сельхозгиз. М., 1961. 228 с.

180126. Чемберс М. Л. Запись компакт-дисков и DVD для "чайников". Издательский дом "Вильямс". М., 2004. 304 с.

180127. Макаренко В.В. Світовий досвід застосування індивідуальних акцизів та перспективи його використання в Україні. . , . С. 11-15.

180128. Великий Ю.В. Организация и этапы функционирования венчурных фондов. . , . С. 16-18.

180129. Новые сварочные источники питания. . К., 1992. 144 с.

180130. Ковтунович Н.Л., Рибачок Н.П. Особливості прогнозування податкових надходжень (по основних платежах). . , . С. 19-22.

180131. Розен В. П., Давиденко Л. В., Давиденко В. А. Комплексне оцінювання рівня енергоефективності водогосподарств як складних виробничих систем. . , . С. 20-24.

180132. Мединська Т.В., Біла О.Г. Трансформація вітчизняних умов податкового стимулювання інвестицій в умовах євроінтеграції. . , . С. 22-27.

180133. Виноградов В. Зарубежные цветные телевизоры. Sony Trinitron. Устройство, обслуживание, ремонт. КОРОНА принт. СПб., 1998. 160 с.

180134. Біленчук П.Д., Гель А.П., Задояний М.Т., Мошняга Л.В. Злочинність: поняття та види. . , . С. 28-31.

180135. Зюлко Е. Орлик Г. Монтаж стальных конструкций. Стройиздат. М., 1984. 284 с.

180136. Середа В.В. Історія розвитку публічної скарги. . , . С. 32-35.

180137. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України. . , . С. 36-38.

180138. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2011. 46 с.

180139. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2011. 346 с.

180140. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 48 с.

180141. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 48 с.

180142. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2011. 40 с.

180143. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2011. 45 с.

180144. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2010. 32 с.

180145. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2011. 144 с.

180146. Науковий світ. ВАК України. К., 2011. 24 с.

180147. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 64 с.

180148. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 72 с.

180149. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2011. 80 с.

180150. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2010. 144 с.

180151. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2010. 64 с.

180152. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2011. 64 с.

180153. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

180154. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

180155. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

180156. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 28 с.

180157. Чаки Ф. Современная теория управления. Издательство "Мир". М., 1975. 420 с.

180158. Чалый В. П. Гидроокиси металлов. Наукова думка. К., 1972. 160 с.

180159. Чандрасекхар С. Эллипсоидальные фигуры равновескя. Издательство "Мир". М., 1973. 292 с.

180160. Чармс Ш., Фишбейн Л., Вагман Дж., Вейнстейн М., Каулинг Г., Дольфин Д., Харборн Дж., Ледерср М., Янак Я., Адлард Э. Хроматография. Мир. М., 1986. 422 с.

180161. Чеботарев Н. Г. Введение в теорию алгебр. . М., 1949. 90 с.

180162. Ченцов А. Г. Об одной альтернативе в минимаксных дифференциальных играх. . Свердловск, 1975. 54 с.

180163. Ченцов Н. Н. Статистические решающие правила и оптимальные выводы. Изд. "Наука". М., 1972. 520 с.

180164. Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. Наука. М., 1977. 252 с.

180165. Чертков Р. И. Метод Якоби в динамике твердого тела. СУДПРОМ ГИЗ. Ленинград, 1960. 324 с.

180166. Чибисов Д. М., Пагурова В. И. Задачи по математической статистике. Изд-ва Моск. ун-та. М., 1990. 171 с.

180167. Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии. . М., 1954. 796 с.

180168. Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии. . М., 1957. 768 с.

180169. Чудаков М. И. Промышленное использование лигнина. Лесная промышленность. М., 1972. 216 с.

180170. Иванов Е. А. Логика. Издательство БЕК. М., 1998. 309 с.

180171. Иванов Б. С. Осциллограф - ваш помощник. МП "Символ-Р" и редакция журнала "Радио". М., 1991. 64 с.

180174. Ивлев Ю. В. Логика для юристов. Дело. М., 2000. 264 с.

180175. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

180176. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микро-контроллеров. "МК-Пресс". К., 2006. 208 с.

180177. Спиридонов И. Зачем Запорожью технопарки? : [целесообразность развития индустриальных парков]. . , . С. 10.

180178. Олейник А. Улица Адмирала Макарова : [Макаров Степан Осипович - выдающийся ученый, флотоводец: краткая биография]. . , . С. 14.

180179. Иллюстрированное пособие сварщика. . , . 59 с.

180180. Ильинский В. М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий). Высш. школа. М., 1974. 320 с.

180181. Пикосекундная импульсная техника. Энергоатомиздат. М., 1993. 368 с.

180182. Виноградов В. А. Импульсные источники питания видеомагнитофонов. Наука и Техника. СПб., 2003. 156 с.

180183. Шульга І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства. . , . С. 4-10.

180184. Якимова А.М., Дил Д.О. Розміщення філій банківських установ на території України. . , . С. 12-17.

180185. Интегральные микросхемы. ДОДЭКА. М., 1998. 400 с.

180186. Поддубний В.И. У Білорусі є чого повчитися: [економіка Білорусі. Зовнішньоекономічні зв'язки України і Білорусі]. . , . С. 18-24.

180188. Герасимов А.В. Будущее маркетинговых исследований в Украине: развивается ли украинский исследовательский рынок? ( По материалам 7-й Междунар. научн.-практич. конф."Маркетинговые исслед.: инструменты и технологии" ). . , . С. 14-16.

180189. Белоконева О. Сборка молекулярного конструктора на атоме палладия: [лауреаты Нобелевской премии по химии 2010 г.]. . , . С. 12-16.

180190. Кузьмин В. Средневековый Кавказ - исчезнувшая цивилизация. О чем рассказывает архитектура Ингушетии: [памятники архитектуры Ингушетии]. . , . С. 36-43.

180191. Культура слова. Наукова думка. К., 1991. 93 с.

180192. Культура слова. Наукова думка. К., 1991. 86 с.

180193. Горькавый Н. Сказка о русском лингвисте Кнорозове, расшифровавшем письменность индейцев майя: [Ю.В. Кнорозов - русский лингвист, который изучал письменность индейцев майя]. . , . С. 81-87.

180194. Титаренко А. Креативность и эффективность : точки пересечения : ( По материалам 7-й Международной научно-практической конференции "Маркетинговые исследования : инструменты и технологии" ). . , . С. 24-29.

180195. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

180196. Майзингера Р. Банкноты рассказывают. . , . С. 139-143.

180197. Василенко Б. Опасная нищета запорожской химии : [банкротство "Кремнийполимера"]. . , . С. 18-19.

180198. Каталано Ф., Смит Б. Internet-маркетинг для "чайников". Изд. дом "Вильямс". М., 2005. 304 с.

180199. Агуров П. В. Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. БХВ-Петербург. СПб., 2004. 576 с.

180200. Гидроизоляция ограждающих конструкций промышленных и гражданских сооружений. Стройиздат. М., 1975. 318 с.

180201. Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений. . СПб., 2005. 245 с.

180202. Єфименко Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи. . , . С. 3-11.

180203. Лукин Н. Источники питания зарубежных телевизоров. Наука и Техника. , 1997. 118 с.

180204. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

180205. Ювас И. Гении и тираны : [о посещении Сталиным и Гитлером Запорожья]. . , . С. 45-46.

180206. Лондар С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища. . , . С. 12-20.

180207. Юшко С.В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз. . , . С. 21-31.

180208. Рибак С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ. . , . С. 32-43.

180209. Козюк В.В. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації. . , . С. 44-57.

180210. Дорошенко І.В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України. . , . С. 58-68.

180211. Ткаченко Н.В., Цікановська Н.А. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України. . , . С. 69-79.

180212. Гура Н.О. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації : [методика розрахунку капіталізованих фінансових витрат за різних видів позик]. . , . С. 89-96.

180213. Канцуров О.О. Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку. . , . С. 97-107.

180214. Голубка С.М. Національні особливості оподаткування: доба Гетьманщини. . , . С. 108-115.

180215. Трохин М.В., Лысенко В.В., Мараховский М.Б. Место под солнцем: [альтернативная энергетика. Теплоэнергетика]. . , . С. 46-49.

180216. Фортунин В. Запорожская область: [ресурсы, политическая ситуация, металлургическая и машиностроительная промышленность]. . , . С. 50-53.

180217. Ткалич Д. Золото ка инструмент сбережений. Существующее положение и перспективы развития рынка золота в мире. . , . С. 58-60.

180218. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2011.

180219. Олейник О. Улица Малиновского : [краткие биографические данные Маршала Малиновского]. . , . С. 14.

180220. Мацукатов Р. Итоги торгового года: могло быть и лучше: [экспорт Украины]. . , . С. 2-4.

180221. Роденко Д. Исследования удовлетворенности клиентов, или исследования с быстрой отдачей : ( По материалам 7-й Междунар. научно-практич. конф."Маркетинговые исследования : инструменты и технологии" ). . , . С. 18-24.

180222. Боднарчук В. Фондові біржі продовжують об'єднуватися. . , . С. 6-9.

180223. Корецька Н.І. Територіальна організація банківської системи регіонів України: стратегії забезпечення її раціональності. . , . С. 12-17.

180224. Лазебник М. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2010 году и прогноз развития рынка в 2011 г. : Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции. . , . С. 30-37.

180225. Гончарук В. Хитрый полис: [рынок брокерских услуг]. . , . С. 18-21.

180226. Піддубний В.І. Під такі рейтинги інвестиції не потечуть. . , . С. 22-28.

180227. Семь компаний делают 70% объемов рынка аутсорсинговых контакт-центров. . , . С. 42-48.

180228. Рейтинг интернет-медиаагентств и Digital-агенств Украины согласно их денежным оборотам - 2010. . , . С. 52-54.

180229. Рассоха М. Шахматная доска украинской металлургии: [влияние мировых тенденций на сырьевых рынках на основные украинские металлургические группы]. . , . С. 16-19.

180230. Ткаченко О.Б. Українська мова як державна у труднощах ії становлення. . , . С. 3-10.

180231. Стоянова Е.П. Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв'язку з ії вступом до Європейського Союзу. . , . С. 11-22.

180232. Кириченко О. А., Алькема В. Г. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації. . , . С. 6-18.

180233. Кічурчак М. В. Інструментарій дослідження процесів виробництва суспільних товарів у національній економіці. . , . С. 19-25.

180234. Ковальчук И. Информационные технологии в бизнесе. . , . С. 47-49.

180235. Жайворонок В.В. Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (під кутом зору О,О. Потебні). . , . С. 23-31.

180236. Шемогонов С.Ю. Основные виды гибки листового металла и конструктивные особенности листогибочных прессов компании DARLEY B.V.. . , . C. 34-37.

180237. Итоги развития рынка маркетинговых сервисов за 2010 год. . , . С. 58-60.

180238. Евдокимов О. Алло! Мы ищем инвестиции...: [инвестиции в бизнесе в современных реалиях украинской экономики]. . , . С. 58-61.

180239. Бурлака В. Г. Світовий газовий сектор і газотранспортна система України. . , . С. 26-32.

180240. Чернявская А. К любви потребителей - через бренд-менеджера : [ взаимоотношения маркетолога и потребителя ]. . , . С. 64-66.

180241. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні - вересні 2010 року. . , . С. 2-8.

180242. Никоноров А. Метод фрезерования с большими подачами (HIGH FEED MILLING). Особенности применяемого инструмента. . , . С. 46-47.

180243. Большинство украинцев доверяют СМИ : [ статистические данные 2010 года ]. . , . С. 67.

180244. Довгань А.Н., Колесник В.П. Формирование алмазоподобных покрытий импульсными потоками плазмы. . , . С. 50-52.

180245. Дядичев В.В., Дядичева И.В. Технология соэкструзионной обработки композиционных вторичных полимерных материалов. . , . С. 54-56.

180246. Макаренко Н.А., Грановский Н.А., Богуцкий А.А., Кущий А.М., Кошевой А.Д. Плазменная наплавка разнополярным импульсным током. . , . С. 58-59.

180247. Лясковский В. Виды и режимы термической обработки сталей. . , . С. 62-64.

180248. Жулин Д. Парогенераторы малой производительности. . , . С. 65-66.

180249. Афтанюк В.В., Спинов В.М. Особенности применения пеллетных котлов: [эффективность применения пеллет в качестве альтернативного топлива]. . , . С. 9-13.

180250. Покалицын С.Н. Энергосбережение не обеспечено необходимыми политическими решениями: [государственное управление энергосбережением]. . , . С. 22-23.

180251. Инновационный подход к модернизации сложных станков с ЧПУ : [о работе компании "Станэксим-Украина"]. . , . С. 14-15.

180252. Бушуев В.В., Сабиров Ф.С. Направления развития мирового станкостроения. . , . С. 18-21.

180253. Андріанова І. І., Арсірій В. А. Економічний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих інновацій для теплової енергетики. . , . С. 33-44.

180254. Рейтинг креативных рекламных агентств Украины согласно их доходам ( ревенью - 2010 ). . , . С. 68-69.

180255. Контекстная реклама в России: осень - 2010 : [ статистические исследования ]. . , . С. 70-82.

180256. Шевченко С. Лазерные технологии в современной промышленности : [технические характеристики установок лазерной сварки и лазерной резки]. . , . С. 24-25.

180257. Косенко А.Г., Данильченко Е.С. Установка для электроискрового легирования сложнопрофильных поверхностей. . , . С. 26-27.

180258. Новые решения Taegu Tec в области торцевого фрезерования. . , . С. 28-29.

180259. Никоноров А. Новое поколение фрез компании Seco Tools AB для объемной обработки. . , . С. 30-31.

180260. Украинский сервопривод. . , . С. 36-37.

180261. Простое решение сложных задач : [ESPRIT - высокопроизводительная САМ система для программирования механической обработки на станках с ЧПУ]. . , . С. 38-39.

180262. Дорошенко В.С. Литье металлических деталей по ледяным моделям в песчаные формы. . , . С. 40-45.

180263. Чувильдеев В.Н., Москвичева А.В., Баранов Г.В., Нохрин А.В., Лопатин Ю.Г., Белов В.Ю., Благовещенский Ю.В., Шотин С.В. Сверхпрочные нанодисперсные вольфрамовые псевдосплавы, полученные методом механоактивации и ЭПС : [ ЭПС - электроимпульсное плазменное спекание]. . , . С. 46-48.

180264. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2011.

180265. Директор - легенда : (25 лет Виталий Антонович Сацкий возглавляет трудовой коллектив металлургического завода "Запорожсталь"). . , . С. 1, 2-3.

180267. Павленко Ю. І., Ужченко Т. Г. Дидактичний матеріал з української мови для 8 класу шкіл з російською мовою навчання. Радянська школа. К., 1990. 176 с.

180269. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения. Радио и связь. М., 1986. 408 с.

180270. Яглом И. М. Герман Вейль. Знание. М., 1967. 48 с.

180271. Довгопол Н., Нестеренко М. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів. . , . С. 3-13.

180272. Яглом И. М. О комбинаторной геометрии. Знание. М., 1971. 64 с.

180273. Ягофаров Х. Гибкие бункера. Стройиздат. М., 1980. 168 с.

180274. Російсько-український словник з теплотехніки та газотехніки. Техніка. К., 1991. 314 с.

180275. Мікропроцесорна техніка. ГОЦ "Видавництво "Політехніка"". К., 2004. 440 с.

180276. Новые методы строительства. Аделант. М., 2002. 480 с.

180277. Яковлев А. С. Записки конструктора. Политиздат. М., 1979. 302 с.

180278. Потапенко О. І., Потапенко Г. І. Збірник переказів з української мови для 5-9 класів. Радянська школа. К., 1990. 255 с.

180279. Російсько-український хімічний словник. Основа. Харків, 1990. 188 с.

180280. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

180281. Про затвердження розмірів ставок податків і зборів, які зараховуються до бюджету міста : Рішення Запорізької міської ради № 12 від 26.01.2011 р.. . , . С. 4.

180282. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності : затверджено Рішенням міської ради № 13 від 26.01.2011 р.. . , . С. 5.

180283. Правила утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі : Проект рішення Запорізької міської ради. . , . С. 6-7.

180284. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

180285. Ребро П. Павло Тичина і Запоріжжя (120-річчя від дня народження поета). . , . С. 6.

180286. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

180287. Прядун Р. Производственный травматизм: предприятия идут в отказ : [данные за 2010 год, анализ ситуации]. . , . С. 4.

180288. Ямпольский А. М. Гальванотехника. . М., 1952. 148 с.

180289. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

180290. Янг Майкл Дж. Visual С++ 6. . , . 500 с.

180291. Яно К., Бохнер С. Кривизна и числа Бетти. Изд. Иностранной литературы. М., 1957. 152 с.

180292. Сборник статей по философии математики. . М., 1936. 136 с.

180293. Янпольский А. Р. Гиперболические функции. Физматгиз. М., 1960. 196 с.

180294. Литвинов А.П. Решение проблем сварки ответственных конструкций из деформированных алюминиевых сплавов. . , . С. 50-53.

180295. Давиденко Ю. Н. Настольная книга домашнего электрика: люминесцентные лампы. Наука и Техника. СПб., 2005. 224 с.

180296. Далматов Б. И. Расчет оснований зданий и сооружений по предельным состояниям. . Ленинград, 1968. 146 с.

180297. Безверхий К. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг. . , . С. 14-19.

180298. Девятков B. B Системы искусственного интеллекта. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., 2001. 352 с.

180299. Макаренко Н.А., Кошевой А.Д., Грановский А.В., Богуцкий А.А., Кущий А.М. Микроимпульсная сварка. . , . С. 54-55.

180300. Орлова В., Корпан О. Облік використання та розподілу прибутку. . , . С. 20-23.

180301. Деменков Н. П. Нечеткое управление в технических системах. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., 2005. 200 с.

180302. Казакова А. Все помнящий : [свойства, применение нитинола - сплава с эффектом памяти формы]. . , . С. 56-59.

180303. Третьяков П. Типы насосов для производства композитов : [характеристики разных видов насосов]. . , . С. 61-65.

180304. Карюк Г.Г. Резервы повышения эффективности отечественного машиностроения. . , . С. 12-14.

180305. Гуцаленко Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів. . , . С. 24-32.

180306. Потапов В.А. Выбор станка - "чтобы не было мучительно больно..." [ мощность и скорость, жесткость, точность и гибкость станков. Системы управления станками]. . , . С. 16-18.

180307. Денисов О. Г. Основания и фундаменты промышленных и гражданских зданий. Высш. школа. М., 1968. 376 с.

180308. Шулаев В.М. Новое поколение вакуумных электропечей : [описание, характеристики некоторых моделей]. . , . С. 20-22.

180309. Резьбонакатные головки : [описание конструкций и работы]. . , . С. 24-27.

180310. Балейко А.В., Кравченко В.И. Влияние минеральных наполнителей на характеристики полимерных покрытий, сформированных газопламенным методом. . , . С. 28-30.

180311. Красильников С.Г., Шаповалов К.П., Окунев Ю.В., Пантелеймонов В.А., Орлов Л.Н., Голякевич А.А. Производство наплавленных изделий с применением порошковых проволок. . , . С. 34-36.

180312. Хрулев А. Почему застучал вкладыш : [ эксплуатация, ремонт подшипников]. . , . С. 38-40.

180313. Кунец Г. Высокоскоростная обработка и традиционный технологический базис : преодоление несовместимости : [проблемы, характерные для высокоскоростной обработки и их решение]. . , . С. 41-43.

180314. Латышев Г. Технические решения в инженерных системах промышленных предприятий. . , . С. 44-45.

180315. Никоноров А. Расширение гаммы режущих пластин, изготовленных с применением технологии нанесения покрытий "DURATOMIC" для токарной обработки. . , . С. 50-51.

180316. Ткачук В.В., Захарчук В.И. Технология получения и эксплуатационные свойства экологически безопасного биодизельного топлива : [эксплуатационные свойства биодизельного топлива]. . , . С. 52-55.

180317. Прядун Р. Проекти з енергозбереження: і екологія, і гроші : [обговорення можливостей розробки та застосування альтернативних видів палива у Запоріжжі]. . , . С. 4.

180318. Рекут О. Вершини італійської поезії XX століття: несплачені балади чи геніальність, сплачена ціною божевілля: [творчість італійської поетеси А.Меріні]. . , . С. 236-239.

180319. Дехтяр А. Ш. Облегченные конструкции металлических стен промышленных зданий. Стройиздат. М., 1979. 160 c.

180320. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

180321. Чайка О. 100 лет с электричеством. Строительство электростанции и создание сети электрического освещения в городе Александровске (Запорожье). . , . С. 1, 4-5.

180322. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2011.

180323. Про бюджет міста на 2011 рік : Рішення Запорізької міської ради від 29.12.2010 р. № 7 : [з Додатками]. . , . С. 1, 2-8.

180324. Корсак К. Генії вчора, сьогодні і завтра : [ визначення, природа геніальності. Особисні риси геніїв ]. . , . С. 10-12.

180325. Валер'єва М. Закон про захист прсональних даних: чи є підстави для хвилювання? : [обговорення закону України "Про захист персональних даних"]. . , . С. 25-26.

180326. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

180327. Квурт К. 2011-й - рік української першокниги. . , . С. 17.

180328. Токарский Н. Газеты и полиграфия не сдадутся без боя!. . , . С. 26-27.

180329. Лехман І. Від Кічкаської переправи - до кісток болгарського хана : [питання історичних коренів Запоріжжя і час його заснування]. . , . С. 6.

180330. Березяк В. Атлантида - країна Східного Середземномор'я. . , . С. 22-25.

180331. Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру. . , . С. 3-7.

180332. Местные новости - будущее журналистики: [американские реалии для украинских газетчиков, издающих местные печатные медиа]. . , . С. 27-28.

180333. Лесюк О. Бібліометрична діагностика розвитку книжного потоку з митної справи України у 1991-2009 роках. . , . С. 7-10.

180334. Регідайло Н. Редакційно-видавничій процес підготовки і випуску видання : [ маркетинг в книговидавництві ]. . , . С. 11-15.

180335. Хананова Н. Когда стратегии не работают: [Макс Шупбах рассказывает о своем подходе к проблеме разрешения конфликтов]. . , . С. 13-17.

180336. Кочупатова В., Очеретяна Л. "Літопис нот" як інформаційного забезпечення розвитку музичного мистецтва. . , . С. 16-19.

180337. Кузнецова Т. Иерархия знаний. Какая финансовая информация нужна вашей компании. . , . С. 18-26.

180338. Сопівник І., Колесова З. Роль бібліотеки в реалізації змісту виховної роботи зі студентською молоддю в аграрному вищому навчальному закладі. . , . С. 22-25.

180339. Битон И. Пять дорог к креативу. Как генерировать идеи для процессных инноваций. . , . С. 28-34.

180340. Рева Л. Совість України Олесь Гончар про феномен українця Миколи Гоголя. . , . С. 40-43.

180341. Сокольский М. Мифический нетворкинг: [поиск работы о помощью друзей и знакомых]. . , . С. 36-39.

180342. Петренко О. Популяризація дитячої книги та читання - одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління : [ огляд масових заходів з популяризації дитячої книги 2010 р. в Україні ]. . , . С. 44-48.

180343. Дмитриев Л. Г., Касилов А. В. Вантовые покрытия. Будівельник. К., 1974. 272 с.

180344. Тарнавский В. Инвестиционная компания третьего рода: [GenNx360 вкладывает в приобретаемые фирмы не столько деньги, сколько опыт изнания своих партнеров - бывших менеджеров топ-уровня ]. . , . С. 51-55.

180345. Кузнецова Т. Игра в оратора. как подготовить и провести публичное выступление. . , . С. 58-62.

180346. Савицкая Л. Погоня за солнцем: [жизнь и творчество французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери]. . , . С. 71-74.

180347. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2011.

180348. Домбровский Н. Г., Гальперин М. И. Строительные машины. Высш. школа. М., 1985. 224 с.

180349. Волошко А.В., Вишнявская Ю.С. Модернизация систем учета электропотребления с целью уменьшения коммерческих потерь электроэнергии. . , . С. 34-38.

180350. Московцева Г. Чому козаки не потрапили на курган? : [історія заповідника "Хортиця"]. . , . С. 5.

180351. Дринберг С. А., Ицко Э. Ф. Растворители для лакокрасочных материалов. Химия. Ленинград, 1986. 208 с.

180352. Ганус А.И., Старков К.А., Иваницкий В.Д. Повышение эффективности планирования процессов электроснабжения в Харьковском регионе. . , . С. 40-47.

180353. Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов. Стройиздат. М., 1986. 351 с.

180354. Голляк Ю. Б. Державна промислова політика як формування міжнародної міжгалузевої взаємодії. . , . С. 45-54.

180355. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. Изд. "Мир". М., 1976. 512 с.

180356. Нездойминога Е .А., Шарко М. В. Анализ сырьевой базы перерабатывающих предприятий и рынка товаров плодоовощной консервации. . , . С. 55-62.

180357. Дыховичный Ю. А. Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности. Издательство литератури по строительству. М., 1970. 248 с.

180358. Жилые и общественные здания. Стройиздат. М., 1991. 656 с.

180359. Черенко О.В. Котли на нетрадиційних видах палива, як один з напрямів розвитку енергоефективності регіону. . , . С. 62-65.

180360. Ногачевський О. Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи. . , . С. 63-69.

180361. Зайцев І.М. Про компенсацію реактивної потужності електрообладнання: [нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів]. . , . С. 66-69.

180362. Шпонтак І.М. Використання інтерактивних комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі як цілісний творчий підхід щодо формування майбутнього фахівця. . , . С. 6-8.

180363. Храмков В.Л. Цивільний захист в 21 столітті. . , . С. 22-24.

180364. Соціальна ініціативи Президента: [державна соціальна допомога сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям]. . , . С.7.

180365. Дроздова Л. "Зростання міжнародного авторитету України свідчить про дієздатність національної стратегії соціального розвитку": [проблеми соціального захисту інвалідів та трудової міграції в Україні ]. . , . С. 8-13.

180366. Конспект лекцій та методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування в електроприводi". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 70 с.

180367. Конспект лекцій та методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизованого проектування в електроприводi". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 70 с.

180368. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання завдань "Елементи керування електроприводами та автоматика промислових підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 82 с.

180369. Додаток 15. Професійно-особистісні якості юриста. . , . С. 363-370.

180370. Розділ 4. Організація роботи психологічної служби системи освіти і науки України : [психологічна служба середньої школи, ВУЗу. Психологічне консультування, психопрофілактична та корекційна робота]. . , . С. 112-189.

180371. Терлак З. М., Сербенская А. А. Украинский язык для начинающих. Свит. Львов, 1991. 240 с.

180372. Розділ 5. Психологічна служба організації (підприємства). . , . С. 190-215.

180373. Додаток 3. Положення про кабінет практичного психолога в закладах освіти. . , . С. 326-327.

180374. Крутова А. Облік продажу товарів зі знижками : [бухгалтерський облік у торгівлі]. . , . С. 33-43.

180375. Мікула Н.А., Толкованов В.В. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" ( Основні положення проекту ). . , . С. 7-19.

180376. Шульц С.Л., Максимчук М.В., Сторонянська І.З. Еволюція парадигми райононування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України. . , . С. 20-28.

180377. Гл. 4. Розвиток психіки та свідомості : [психічне відображення у тварин. "Мова" і спілкування тварин. Відмінність психіки людини від психіки тварин. Свідоме й несвідоме. Свідомість та ментальність]. . , . С. 85-108.

180378. Глава 2. Теоретические основы профессионального становления личности : [стадии профессионального становления. Профессиональные деформации личности]. . , . С. 27-60.

180379. Мельник Л. Г., Дегтярьова І. Б. Урахування екстремальних ефектів підприємств при еколого-економічному обґрунтуванні регіонального розвитку. . , . С. 29-36.

180380. Глава 4. Профессиональное самоопределение личности. . , . С. 102-121.

180381. Глава 6. Психологические аспекты аттестации персонала : [процедура, методика, подведение итогов аттестации]. . , . С. 163-202.

180382. Притула Х.М. До питання про роль і місце сільских територій в сучасній економічній політиці держави. . , . С. 37-45.

180383. Фаркашова Э. Экологическая политика с точки зрения повышения конкурентоспособности региона. . , . С. 54-62.

180384. Кушнірецька О.В., Демидюк О.М. Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону. . , . С. 63-70.

180385. Макеєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії. . , . С. 44-49.

180386. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання завдань "Елементи керування електроприводами та автоматика промислових підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

180387. Конспект лекцій з дисципліни "Проектування і виробництво дерев'янної та паперової оснастки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

180388. Глава І. Концептуальні джерела ідеї "верховенства права" у філософській спадщині античних мислітелів. . , . С. 61-123.

180389. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Проектування і виробництво дерев'яної та паперової оснастки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 26 с.

180390. Глава 10. Психологическое профессиональное консультирование. . , . С. 285-315.

180391. Конспект лекцій з дисципліни "Теоретичні основи проектування оснастки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 40 с.

180392. [Гл.] Психологическая классификация профессий. . , . С. 126-138.

180393. Глава IV. Радикалізм і парадокси політико-правного вчення Жан-Жака Руссо як своєрідний внесок у розвиток ліберальної думки в епоху Просвітництва. . , . С. 293-372.

180394. Глава 8. Профессиональные деструкции личности : [профессиональные деформации менеджеров]. . , . С. 229-250.

180395. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Вища школа і Болонський процес". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 58 с.

180396. Глава V. Шарль-Луї Монтеск'є - найвидатніший теоретик європейського лібералізму XVIII століття. . , . С. 373-428.

180397. Глава VI. Американська і Французська революції XVIII століття: дві найзнаменніші події - дві філософії зі спільним елементом. . , . С. 429-536.

180398. Проект Концепції державної цільової програми створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери з використанням електронної соціальної картки на 2010 -2013. . , . С. 19-21.

180399. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політол. та права Політологія : методичні вказівки до курсу лекцій для студентів усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 98 с.

180400. Концепція розвитку інклюзивної освіти. . , . С. 48-49.

180401. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приватної охорон. діяльності Методичні матеріали для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни "Фінансове планування роботи приватного охоронного підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 38 с.

180402. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. системного аналізу та обчисл. матем. Методи обчислень у системному аналізі. Завдання і вказівки до лабораторних робот. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 30 с.

180403. Іщук С.О., Кулініч Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект. . , . С. 71-78.

180404. Другов О.О. Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації як передумова економічного зростання України. . , . С. 79-84.

180405. Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення іноземних інвестицій в Україні. . , . С. 85-94.

180406. Андрианова Л. Н., Багрова Н. Ю., Ершова Э. В. Английский язык. Высш. шк.. М., 1988. 415 с.

180407. Андрианова Л. Н., Багрова Н. Ю., Ершова Э. В. Английский язык для заочных технических вузов. Высш. шк.. М., 1988. 95 с.

180408. Бзедзик І.Б. Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу. . , . С. 95-100.

180409. Английский язык для студентов радиотехнических специальностей вузов. Высш. шк.. Минск, 1987. 231 с.

180410. Домрачов В.М., Русинко М.К. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики. . , . С. 101-105.

180411. Квасній М.М. Топологічне моделювання динаміки структури ділової активності банків Львівщини. . , . С. 106-115.

180412. Бгашев В. Н., Долматовская Е. Ю., Ручкина Г. А., Швыйковская Р. Н. Английский язык для машиностроительных специальностей вузов. Высш. шк.. М., 1990. 416 с.

180413. Торгівля між ЄС і Україною: в очікуванні революції. Завершення переговорів щодо ЗВТ може стати подією року. . , . С. 4-6.

180414. Гендерна рівність: визначено передових роботодавців: [у грудні в Києві відбулося урочисте відзначення переможців конкурсу "Рівні можливості: найкращий роботадавець - 2010"]. . , . С. 9.

180415. Хомуляк Т.І. Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами міжнародних стандартів. . , . С. 116-121.

180416. Розширено мережу послів жінок-підприємців. . , . С. 19.

180417. Витрати на медицину найсуттєвіші у Франції: [загальні витрати на медицину в ЄС (2008 р.)]. . , . С. 20.

180418. Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике. Воениздат. Москва, 1989. 680 с.

180419. Полюта В.О. Стан та напрямки удосконалення економічного регулювання сталого лісокистування. . , . С. 131-138.

180420. Посилено протидію нелегальним вирубкам лісу: [захист лісів від незаконної вирубки в ЄС]. . , . С. 23.

180421. Англо-русский радиотехнический словарь. Физматгиз. Москва, 1960. 524 с.

180422. Жук П.В. Шляхи вдосконалення економічного регулювання водокористування в Україні. . , . С. 139-147.

180423. Колодійчук І.А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні. . , . С. 148-155.

180424. Шевчук Л.Т., Повстин О.В. Оцінка соціально-економічних наслідків трансформації української сім'ї. . , . С. 156-164.

180425. Английские сокращения по автоматизированным информационным системам. ВЦП. Москва, 1987. 96 с.

180426. Юрій С.І., Кізима Т.О. Оподаткування доходів сім'ї: сутність та необхідність запровадження в Україні. . , . С. 165-141.

180427. Фещенко О.М., Горященко Ю.Г. Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії між місцевими бізнесом, владою та громадою. . , . С. 173-178.

180428. Демченко В.В. Особливості формування транскордонных кластерів. . , . С. 179-186.

180429. Шилепницький П.І. Дослідження природи державно-приватного партнерства. . , . С. 187-194.

180430. Євдокименко В.К., Юрій Е.О., Карвацький М.В. Оцінка ефективності бюджетування в системі фінансових важелів. . , . С. 195-199.

180431. Олійник Я.І. Прогноз кон'юктури ринку електроенергії Західного регіону. . , . С. 200-207.

180432. Бонк Н. А., Левина И. И. Английский язык. Изд-во УСХА. К., 1989. 512 с.

180433. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 98 с.

180434. Горблюк Р.В. Кластери: теоретичне підгрунття та перспективи розвитку : [ з прикладом аналізу перспектив розвитку кластера у системі охорони здоров'я у Львівській області ]. . , . С. 222-229.

180435. Губіна І. Фінансування лікарняних та інших соцвиплат: новий порядок - в дії!. . , . С. 71-75.

180436. Беляева А. С. Учитесь читать литературу по специальности на английском языке. Высшая шк.. М., 1987. 136 с.

180437. Беньяминова В. Н. Жанры английской научной речи. Композиционно-речевые формы. Наукова думка. К., 1988. 122 с.

180438. Бгашев В. Н., Долматовская Е. Ю. Учебный англо-русский словарь-справочник для машиностроителей. Высш. школа. М., 1991. 112 с.

180439. Барбарига А. А. В школах Англии. Высшая шк.. М., 1988. 112 с.

180440. Розділ 2. Запорізька міська управа в роки окупації : [діяльність управи в галузі освіти, охорони здоров'я, соціальній сфері. "Єврейське питання" у діяльності управи]. . , . С. 22-77.

180441. Залоснова Ю.С. Розвиток людського капіталу як умова підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі. . , . С. 230-236.

180442. Худолій О.М., Тітаренко А.А. Особливості розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку. . , . С. 3-12.

180443. Мороз С.Г. Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва молока. . , . С. 237-241.

180444. Сергієнко Л.П. До впровадження нової навчальної дисципліни "Терміни і поняття у фізичній культурі" в навчальні плани студентів фізкультурних спеціальностей. . , . С. 19-25.

180445. Ляшенко А.М. Сучасні педагогічні технології в процесі навчання студентів на факультетах фізичного виховання. . , . С. 26-29.

180446. Білоус Р.М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників. . , . С. 10-22.

180447. Рибалко В.В. Творчий потенціал індивіда у психологічній теорії потенційності особистості І.П. Манохи. . , . С. 28-33.

180448. Даниленко О. Що зміниться у 2011 році : [ зміни у законодавчих та нормативних документах України ]. . , . С. 5-11.

180449. Сіренко К. В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки. . , . С. 70-74.

180450. Степаненко Б. В. Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку. . , . С. 75-81.

180451. Чорний А. В. Державне управління інноваційним відтворенням інтелектуальних ресурсів. . , . С. 82-90.

180452. Кравченко М. Фреформи у владі : [ зміни в структурі виконачої влади України ]. . , . С. 12-16.

180453. Куратник П. Бюджет - 2011 : [ макроэкономические показатели, социальные стандарты, налоги и прогнозирование]. . , . С. 17-19.

180454. Азарова А. О., Желюк Н. С. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства. . , . С. 91-100.

180455. Денисенок А. Практика проведения SWOT-анализа предприятия : [ выявление слабых и сильных сторон предприятия ]. . , . С. 25-31.

180456. Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии личности и психологические механизмы ее формирования). . , . С. 33-38.

180457. Куратник П. Анализ ассортимента и сбыта готовой продукции. . , . С. 33-40.

180458. Прендзевская Е. Оперативное управление денежними потоками на основе кассового планирования. . , . С. 42-47.

180459. Білошкурська Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. . , . С. 101-105.

180460. Канєва Т. Вибіркова реєстрація бухгалтерського обліку : [ облік фінансових витрат ]. . , . С. 48-54.

180461. Ганущак-Єфіменко Л. М. Шляхи реалізації стратегічного підходу в управлінні інноваціями. . , . С. 106-110.

180462. Глава 2. Наука политики международного права. . , . С. 19-26.

180463. Глава 4. Международное интуитивное и позитивное право. . , . С. 39-44.

180464. Глава 5. Цели и ценности политики международного права : [мир, справедливость, солидарность, демократия]. . , . С. 45-51.

180465. Глава 8. Правовая и международно-правовая психика : [коллективное сознание, правовой менталитет, мировое общественное мнение]. . , . С. 60-74.

180466. Ілляшенко С. М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій. . , . С. 111-119.

180467. Даниленко О. Податковий кодекс. Огляд основних положень. . , . С. 55-65.

180468. Олійничук В. М., Фаїзов А. В. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою. . , . С. 120-127.

180469. Губа Є. Оптимізація чисельності економістів з праці : [ економісти на підприємстві ]. . , . С.71-77.

180470. Щербань І. О. Удосконалення управління ризиками в антикризовому управлінні посередницькими туристичними підприємствами. . , . С. 128-135.

180471. Козка А. Движение денег : правила и интрументы. . , . С. 85-89.

180472. Веселий І. О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання. . , . С. 136-141.

180473. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

180474. Среди жрителей: [увеличивая пенсионный возраст, власти сетуют, что не могут ограничить максимальный размер пенсии для чиновников высокого ранга]. . , . С. 5.

180475. Гусев Ю. Жертвы регресса: [страховщикам все сложнее возмещать свои расходы на страховые выплаты за счет регрессных исков. В дело активно вступают коллекторские компании]. . , . С. 36-37.

180476. Курячая Е. А утки уже летят высоко: [запуск маркетинговой "утки" - занятие специфическое, но выгодное]. . , . С. 48-49.

180477. Бонди Е. А. Английский язык. Высшая шк.. М., 1988. 272 с.

180478. Сейдж Э. П., Уайт Ч. С. Оптимальное управление системами. Радио и связь. М., 1982. 392 с.

180479. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Вікова психологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

180480. Розділ 2. Народне музичне мистецтво: інструментарій і виконавство : [українські народні інструменти]. . , . С. 27-72.

180481. Глава 6. Полезные сервисы Интернета : [Интернет для бухгалтера]. . , . С.173-189.

180482. Гурлєва Т.С. Спілкування на сайтах знайомств - вияв людяності чи жорстокості. . , . С. 44-49.

180483. Глава 7. Бухгалтерские интернет-ресурсы. . , . С. 190-212.

180484. Збірник систематизованого законодавства: Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 194 с.

180485. Циганчук Т.В. Динаміка суб'єктивних переживань у студентів ВНЗ в стресових ситуаціях. . , . С. 50-60.

180486. Болтівець С.І. Психогігієна сімейного виховання як основна умова попередження психологічного насильства в родині. . , . С. 60-61.

180487. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ (Зі змінами та доповненнями станом на 07.02.2011). . , . С. 9-97.

180488. Ригін О.С. Київська філософсько-психологічна школа: історико-культурний контекст. . , . С. 61-66.

180489. Синявський В.В. Борис Олексійович Федоришин (1930-2007) - засновник української школи професійної орієнтації. . , . С. 66-70.

180490. Абдуллаэв Р. А., Каджаметова Т. Н., Байрам М. К., Джаферова С. Е., Джелялова Н. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні. Доля. Сімферополь, 2010. 232 с.

180491. Шебанова В.И., Шебанова С.Г. "Телеменю" для мальчишек и девченок : [влияние демонстрации на экране ТВ информации на молодежь и детей. Виды эмоций при просмотре телепродукции. Манипулятивное влияние. Приемы рекламы и восприятие]. . , . С. 38-44.

180492. Власова Е. Л., Лапшина Е. Г., Фролькис Э. Д. Английский язык для ученых. Наука. Ленинград, 1986. 264 с.

180493. Розділ 6. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді. . , . С. 216-242.

180494. Юдєєва Т.В. Співвідношення сугестивності з індивідуально-особистісними характеристиками соціально дезадаптованих підлітків. . , . С. 70-74.

180495. Тема 8. Страхування в системі світового бізнесу: [особливості міжнародного страхового ринку. Особливості страхування в різних країнах світу.Інтеграційні процеси в страхуванні України]. . , . С. 263-300.

180496. Серикова В. " С удовольствием повторяю: я - грузинский писатель и грузинский режиссер", - настаивает руководитель театра-студии марионеток Резо Габриадзе: [интервью с Резо Габриадзе // записала В.Серикова]. . , . С.53-55.

180497. Бакалинская А. Нерухомий склад: [железнодорожные перевозки в Украине]. . , . С. 63-65.

180498. Дикаленко М., Московчук Э. Неводо стойкие: [отечественный рынок рыбы и морепродуктов. Аквакультура]. . , . С. 69-71.

180499. Попова О. Приоритейл: [киевский рынок сетевых продовольственных операторов]. . , . С. 72-73.

180500. Николаева Т. Босоножки: [украинский рынок чулочно-носочных изделий]. . , . С. 74-75.

180501. Середа Е. Смежный ком: [украинский рынок мебельной фарнитуры]. . , . С. 76-77.

180502. Бородіна Н. З. Ставки пенсійного страхування - напрями вдосконалення. . , . С. 142-148.

180503. Сардак С. Е. Міжнародний маркетинг людських ресурсів як снова геоекономічної стратегії України. . , . С. 149-156.

180504. Скиба М. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якість підготовки фахівців. . , . С. 5-16.

180505. Зима О. Концепція та основні напрямки виховної роботи в Харківському національному економічному університеті : [національне виховання: мета, завдання. Основні напрямки виховної роботи]. . , . С. 17-25.

180506. Рябініна Л. М. Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення. . , . С. 157-170.

180507. Сборник законодательных актов Российской Федерации. Республика. М., 1992. 31 с.

180508. Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття : [оцінка інноваційного потенціалу ВНЗ Харкова. Наукові кадри у області]. . , . С. 26-36.

180509. Чижов О. В. Протидія шахрайству у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки. . , . С. 171-180.

180510. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1974. 160 с.

180511. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1976. 136 с.

180512. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1977. 160 с.

180513. Раєвнєва О. Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства : [інноваційна спрямованість системи освіти. Національна інноваційна система]. . , . С. 37-49.

180514. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1979. 152 с.

180515. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1980. 144 с.

180516. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1981. 136 с.

180517. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1982. 158 с.

180518. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1985. 152 с.

180519. Иностранные языки в высшей школе. Высшая школа. М., 1991. 159 с.

180520. Сопко В. В., Бенько М. М. Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку. . , . С. 186-192.

180521. Іванов Ю. Досвід підготовки магістрів з оподаткування в Харківському національному економічному університеті. . , . С. 50-62.

180522. Черный А. И., Жданова Г. С., Колобродова Е. С. Информатика. ВИНИТИ. М., 1976. 124 с.

180523. Карапейчик И. Н. Интегральная оценка инновационного потенциала предприятия (на примере ОАО "Азовмаш"). . , . С. 193-204.

180524. Информатика. ВИНИТИ. М., 1977. 138 с.

180525. Вейхман Г. А. Новое в английской грамматике. Высшая школа. М., 1990. 128 с.

180526. Черный А. И., Жданова Г. С., Колобродова Е. С. Информатика. ВИНИТИ. М., 1980. 308 с.

180527. Терещенко С. С. Информатика. ВИНИТИ. М., 1980.

180528. В мире кино. Высшая шк.. М., 1988. 126 с.

180529. Реалізація адмінреформи: практичні аспекти : [скорочення чисельності або штату працівників: послідовність дій. Посилання на правові і нормативні акти]. . , . С. 5-9.

180530. Попов И. И., Романенко А. Г. Информатика. ВИНИТИ. М., 1981.

180531. Артамонов Г. Т., Чистяков В. М. Информатика. ВИНИТИ. М., 1981. 223 с.

180532. Черемська О. Формування мовної і комунікативної компетенцій мовної особистості у вищій школі. . , . С. 63-72.

180533. Цаленко М. Ш. Информатика. ВИНИТИ. М., 1985. 205 с.

180534. Качан Л. Сергій Тігіпко: "Голвна мета пенсійної реформи - забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів". . , . С. 12-14.

180535. Горькова В. И., Борозов Э. А. Информатика. ВИНИТИ. М., 1987. 232 с.

180536. Информатика. ВИНИТИ. М., 1991. 191 с.

180537. Рожков С. А. Информатика. ВИНИТИ. М., 1991. 138 с.

180538. Сомов М., Талан М. Від ситуативного регулювання ринку праці - до профілактики безробіття: [аналіз роботи державної служби зайнятості України]. . , . С. 15-17.

180539. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. Высшая шк.. М., 1989. 126 с.

180540. Нарушение симметрии в природе. Знание. М., 1982. 64 с.

180541. Моисеев Н. Н., Румянцев В. В. Динамика тела с полостями, содержащими жидкость. Наука. М., 1965. 439 с.

180542. Насар С. А., Болдеа И. Линейные тяговые электрические машины. Транспорт. Москва, 1981. 176 с.

180543. Насекомые в природе и хозяйстве. Знание. М., 1977. 95 с.

180544. Насекомые в природе и хозяйстве. Знание. М., 1979. 94 с.

180545. Шумська С. С., Серпак І. І. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні. . , . С. 205-214.

180546. Наследов Д. Н. Полупроводники. Знание. М., 1959. 45 с.

180547. Наследственность и здоровье человека. Знание. М., 1984. 64 с.

180548. Наслэн П. Основы цифровой вычислительной техники. Госэнергоиздат. М., 1962. 175 с.

180549. Емірсуінова Г. І. Лексикон сучасного англомовного фемінізму. Тезис. Сімферополь, 2010. 196 с.

180550. Насосы. Машгиз. Москва, 1959. 552 с.

180551. Насосы. Машгиз. Москва, 1950. 208 с., 1 вкл. л. : ил., табл., черт.

180552. Насосы. Машгиз. М., 1953. 422 с.

180553. Gungor H., Katircioglu S. T. Financial development, FDI and real income growth in Turkey: an empirical investigation from bounds tests and causality analysis = Фінансовий розвиток, ПІІ та зростання реального доходу в Туреччині: емпіричне дослідження. . , . P. 215-225.

180554. Бадеке К., Градевальд А., Хундт К.-Х. Насосы. Машиностроение. М., 1979. 502 с.

180555. Романовський О.Г. Педагогічні інновації у формуванні національної гуманітарно-технічної еліти. . , . С. 3-10.

180556. Пономарьов О.С. Інтелектуальні чинники суспільного розвитку. . , . С. 11-19.

180557. Таланова Ж.В. Докторський і постдокторський рівні рамки кваліфікацій: теоретико-методологічний аспект: [опис рівнів кваліфікацій]. . , . С. 20-29.

180558. Завацька Н.Є. Системний підхід у вирішенні проблеми реадаптації особистості. . , . С. 30-38.

180559. Лылов А. И., Токарева Е. М. Перспективы научно-технического сотрудничества в системе международных экономических отношений Воронежской области и регионов Украины. . , . С. 226-230.

180560. Гончаренко Т.Є. Мотивація вивчення іноземної мови як соціальна функція освіти. . , . С. 47-54.

180561. Peng J.-f. , Zeya L. Development and problems in economy of China's education for overseas students = Розвиток та проблеми китайської економіки освіти для іноземних студентів : [статистичні матеріали]. . , . Р. 231-237.

180562. Грень Л.М. Професійне самовиховання особистості студента як чинник формування успішного фахівця. . , . С. 63-69.

180563. Євсюков О.Ф. Проблеми у визначенні методу стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації особистості. . , . С. 70-76.

180564. Коптіков В., Сергєєв В., Дерев'янський В. Удосконалення СУОП у вугільній промисловості України. . , . С. 23-25.

180565. Кононова І. Профзахворюваність серед працівників підприємств машинобудування. . , . С. 46-47.

180566. Денисова Є Потрібна якісна атестація робочих місць. . , . С. 50-51.

180567. Інститут промисловості НАН України доповідає про стан промислової безпеки та охорони праці та наслідки їх незабезпечення. . , . С. 33-36.

180568. Ключ к будущей профессии. НИЦ КИПУ. Симферополь, 2010. 332 с.

180569. Шисон Ч. Современное состояние обувной промышленности Китая и предложения по ее развитию : [статистические материалы]. . , . С. 249-259.

180570. Акимов Д. И. Украинки в Италии: проблемы трудовой миграции. . , . С. 260-270.

180571. Ключ к будущей профессии. НИЦ КИПУ. Симферополь, 2009. 260 с.

180572. Гулько В. В. Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні. . , . С. 181-185.

180573. Kopsztejn M. Impact of the internet and computer games on pathologicai behaviour among children and teenagers. . , . С. 77-86.

180574. Підбуцька Н.В. Конфліктологічна підготовка майбутньої управлінської еліти. . , . С. 87-93.

180575. Жук О.С. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування засобом тренінгу. . , . С. 94-100.

180576. Лавріненко О.А. Творчий розвиток і опанування педагогічної майстерності в Україні (1917 - 1919). . , . С. 101-110.

180577. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання в техніці зв'язку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 54 c.

180578. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" спеціалізації "Електричні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 8 с.

180579. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Робоча програма стажування студентів спеціальності 8.05070201 "Електричні машини та апарати" спеціалізації "Електричні апарати". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 8 с.

180580. Крамаренко В. И., Адаманова З. О. Методика преподавания международных экономических отношений. Крымское учебно-педагогическое государственное изд-во. Симферополь, 2002. 196 с.

180581. Насосы для технологических линий. ВНИИгидромаш. М., 1987. 160 с.

180582. Настилы в доменных печах. Металлургиздат. М., 1953. 337 с.

180583. Настольная поваренная книга для хозяек. АО Обереги. К., 224 с.. 224 с.

180584. Лещенко М. И., Василюк Г. Д., Таурит Г. Э., Оганян А. А. Настройка инструментов на металлорежущих станках. Техніка. К., 1983. 111 с.

180585. Кузьмин П. В. Политическая деятельность: теория и практика в современной Украине. Оригинал-М. Симферополь, 2007. 456 с.

180586. Аблаева Г. Lecture-mon ami. ДОЛЯ. Симферополь, 2009. 112 с.

180587. Григорян Г. Г., Железнов Ю.Д., Черный В. А. Настройка, стабилизация и контроль процесса тонколистовой прокатки. Металлургия. М., 1975. 367 с.

180588. Наталевич А. С. Воздушные микротурбины. Машиностроение. М., 1970. 208 с.

180589. Натанзон Е. И. Индукционный нагрев в автомобилестроении. Машиностроение. М., 1967. 124 с.

180590. Натанзон Е. И., Тельнов Г. М. Электронагрев методом сопротивления и электровысадка. Машиностроение. М., 1964. 135 с.

180591. Натанзон М. С. Неустойчивость горения. Машиностроения. М., 1986. 248 с.

180592. Натансон И. П. Краткий курс высшей математики. Наука. М., 1968. 727 с.

180593. Якубов Ч. Ф. Упрочняющее действие СОТС при обработке металлов резанием. СГТ. Симферополь, 2008. 156 с.

180595. Эккель Б., Эллисон Ч. Философия C++. Практическое программирование. Питер. СПб., 2004. 608 с.

180596. Натансон И. П. Теория функций вещественной переменной. Гостехиздат. М., 1957. 552 с.

180597. Ференци О. Электроника в нашем доме. Энергоатомиздат. М., 1987. 176 с.

180598. Шелестов И. П. Электроника для рыболова. СОЛОН-Р. М., 2001. 209 с.

180599. Натансон И. П. Теория функций вещественной переменной. Наука. М., 1974. 480 с.

180600. Лихачев В. Л. Электродвигатели асинхронные. СОЛОН-Р. М., 2002. 304 с.

180601. Натапов Б. С. Металловедение. Металлургиздат. М., 1956. 339 с.

180602. Хабловски И., Скулимовски В. Электроника в вопросах и ответах. Радио и связь. М., 1984. 304 с.

180603. Материалы III Международной научно-теоретической конференции "Социально-политические и культурные проблемы современности". ДИАЙПИ. Симферополь, 2010. 860 с.

180604. Натрадзе А. Г. Химико-фармацевтическая промышленность-медицине. Знание. М., 1985. 64 с.

180605. Натрадзе А. Г. Химия и медицина. Знание. М., 1965. 47 с.

180606. Сворень P. A. Электроника шаг за шагом. Горячая линия-Телеком. М., 2001. 540 с.

180607. Українсько-кримськотатарський словник економічних термінів: навчальний посібник. ДОЛЯ. Сімферополь, 2010. 324 с.

180608. Наттерер Ф. Математические аспекты компьютерной томографии. Мир. М., 1990. 279 с.

180610. Чудомех В. Н. Планетарное Живое в истоках, в становлении и в настоящем. Бизнес-Информ. Симферополь, 2008. 480 с.

180611. Энциклопедический словарь по математике в 5 томах. . , . 1140 с.

180612. Баклашов Н. И., Белюнов А. Н., Солодихин Г. М. Натурный эксперимент. Радио и связь. М., 1982. 303 с.

180613. Энциклопедический словарь по математике в 5 томах. . , . 1096 с.

180614. Энциклопедический словарь по математике в 5 томах. . , . 1176 с.

180615. Энциклопедический словарь по математике в 5 томах. . , . 1208 с.

180616. Энциклопедический словарь по математике в 5 томах. . , . 1052 с.

180617. Эспозито Д. Microsoft ASP.NET 2.0 Базовый курс. Питер. СПб., 2007. 687 с.

180618. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. міжнар. туризму Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія туристичної галузі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 42 с.

180619. Эль-Баз Э., Кастель Б. Графические методы алгебры спинов в физике атома, ядра и элементарных частиц. Мир. М., 1974. 356 с.

180620. Эльсгольц Л. Э. Качественные методы в математическом анализе. Государственное издательство технико-теоретической литературы. М., 1955. 300 с.

180621. Левейлль П. Эмоциональный портрет. ООО "Попурри". Мн., 2001. 128 с.

180622. Наука и техника гражданской авиации. Надежность. Долговечность. Ресурс. ГоНИИ ГА. Отдел науч. и техн.-эконом. информации. М., 1973. 30 с.

180623. Эпштейн П. С. Курс термодинамики. Огиз Гостехиздат. М., 1948. 422 с.

180624. Адаманова З. О. Инновационные стратегии экономического развития в условиях глобализации. Крымское учебно-педагогическое государственное издательство. Симферополь, 2005. 504 с.

180625. Наука о коллоидах. И. Л.. М., 1955. 538 с.

180626. Наука-техника-управление. Интеграция науки, техники и технологии, организации и управления в Соединенных Штатах Америки. Сов. радио. М., 1966. 518 с.

180627. Абдулгазис У. А., Менасанова С. Э. Теоретическая механика. Тезис. Симферополь, 2007. 112 с.

180628. Абдулгазис У. А., Менасанова С. Э. Теоретическая механика. Тезис. Симферополь, 2007. 136 с.

180629. Хабрат Н. И. Грузоподъемные машины. Таврия. Симферополь, 2005. 124 с.

180630. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. персоналом і екон. праці Методичні рекомендації з дисципліни "Фінанси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 34 с.

180631. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

180632. "Украина - не Корея". Социолог Михаил Винницкий убежден, что без учета национального менталитета эффективную экономику не построить. . , . С. 10-11.

180633. Заика А., Колокольцев Ф. Отбросить кости ли?: [экономическая политика. Дефицит госбюджета]. . , . С. 14-15.

180634. Гусев Ю. Аферическое представление: [страховое мошенничество в Украине]. . , . С. 32-35.

180635. Гриньков Д. Выволочковы: [украинский банковский рынок. Ситуация с национализированными банками]. . , . С. 36-38.

180636. Саливон С. Доходчиво: [налогообложение физических лиц]. . , . С. 39-42.

180637. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Прикладная механика" раздел "Детали машин". ТНУ. Тюмень, 2002. 24 с.

180638. Бочаров Н. И., Пылаев Б. В., Заводнов С. В. Задание по курсу "сопротивление материалов". . М., 1998. 28 с.

180639. Сопротивление материалов. ТГТУ. Тамбов, 2002. 60 с.

180640. Буланов В. Е., Гузачев А. Н. Сопротивление материалов. ТГТУ. Тамбов, 2004. 40 с.

180641. Валиев Ф. С. Сопротивление материалов: основы теории и примеры выполнение индивидуальных расчетных заданий. НГАСУ. Новосибирск, 2005. 156 с.

180642. Мустафаєва Е. С. Business english. Textbook. Кримнавчпеддержвидав. Сімферополь, 2008. 116 с.

180643. Гребенюк Г. И., Валиев Ф. С. Сопротивление материалов. Основы теории и примеры решения задач. НГАСУ. Новосибирск, 2006. 132 с.

180644. Демин О. В., Буланов В. Е., Гузачев А. Н. Сопротивление материалов. ТГТУ. Тамбов, 2006. 84 с.

180645. Манжосов В. К. Изгиб с кручением стержня круглого поперечного сечения. УлГТУ. Ульяновск, 2002. 31 с.

180646. Жданова И. Ф. Краткий русско-английский коммерческий словарь. Русский язык. М., 1991. 175 с.

180647. Манжосов В. К. Лабораторные работы по сопротивлению материалов. УлГТУ. Ульяновск, 2006. 28 с.

180648. Наука управления. . М., 1970. 11 л.

180649. Манжосов В. К. Лабораторные работы по сопротивлению материалов. УлГТУ. Ульяновск, 2006. 32 с.

180650. Манжосов В. К. Расчет стержня при растяжении-сжатии. УлГТУ. Ульяновск, 2001. 20 с

180651. Несмеянов А. С., Садаков О. С. Сопротивление материалов. Нестандартные задачи и подходы к их решению. ЮУрГУ. Челябинск, 2001. 96 с.

180652. Науменко К. И. Наблюдение и управление движением динамических систем. Наук. думка. К., 1984. 207 с.

180653. English course. s. n.. S. I., s. y.. 96 p.

180654. Науменко Ю. К., Шатков О. П. Безопасность труда в электродном производстве. Металлургия. М., 1986. 135 с.

180655. Пашкеев С. Уютная лаборантская: [рецепт успеха американской фармацевтической компании Abbott Laboratories]. . , . С. 46-49.

180656. Морина Б. Дымку гадаю: [обеспечение пожарной безопасности в Украине и в мире. Статистические данные]. . , . С. 58-62.

180657. Дубовик Е. И. 1200 наиболее употребительных слов английского языка. Выш. шк.. Мн., 1989. 171 с.

180658. Дубовик М. Е., Стулов Ю. В., Дубовик Е. И. Справочное пособие по письменной речи английского языка. Выш. шк.. Мн., 1990. 229 с.

180659. Кузь О. Освітній простір мультикультуралізму. . , . С. 104-108.

180660. Наумов А. Л., Жигоцкая Н. И., Лузик Э. В. Аналитическая электромеханика. Вища школа. К., 1974. 128 с.

180661. Наумов А. П., Олимпиев В. В., Тютюкин Г. А. Опыт проектирования, изготовления и эксплуатации нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры в условиях объединения. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 27 с.

180663. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2011. 55 с.

180664. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2011. 247 с.

180665. Наумов А. П. Практическая методика инженерного анализа контрольно-измерительной аппаратуры. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 22 с.

180666. Наумов Б. А., Чередников А. А., Косарев И. Д. Автомобиль. Транспорт. М., 1973. 320 с.

180667. Дикаленко М., Московчук Э. Пудра без сахара: [законодательная база сахарного рынка]. . , . С. 70-71.

180668. Расчет на прочность тонкостенных оболочек вращения и толстостенных цилиндров. ТГТУ. Тамбов, 2004. 20 с.

180669. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2011. 55 с.

180670. Николаева Т. Боди фарт: [украинский рынок средств по уходу за телом]. . , . С. 74-75.

180671. Економіка України. Преса України. Київ, 2011. 96 с.

180672. Бек Ш. Их покровительство: [укрианский рынок металлочерепицы]. . , . С. 76-77.

180673. Першина С. В. Сопротивление материалов. ТГТУ. Тамбов, 2005. 160 с.

180674. Устойчивость и продольно-поперечный изгиб сжатих стержней. ТГТУ. Тамбов, 2001. 28 с.

180675. Наумов Б. Н., Кеслер Э. Н., Левин Н. А. Алгоритмы оптимизации и автоматизации проектирования АСУ. Энергоатомиздат. М., 1983. 157 с.

180676. Гольберг А. А., Дольникова Р. А., Маслов В. И. Роботы: пособие по английскому языку. Высш. шл.. М., 1987. 135 с.

180677. Наумов Б. Н. Теория нелинейных автоматических систем. Частотные методы. Наука. М., 1972. 544 с.

180678. Сурьянинов Н. Г. Методы построения эпюр в статически определимых и статически неопределимых системах. . Одесса, 2001. 155 с.

180679. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2011. 125 с.

180680. Наумов Б. Н. Учебное пособие по курсу "Теория автоматического регулирования". Косвенные методы анализа и синтеза качества линейных систем автоматического управления. Всесоюз. заочный энергетический ин-т. Каф. автоматического контроля и регулирования. М., 1967. 170 с.

180681. Віткін Л., Паскевський О. Застосування стандартів BS 25999 у системі управління підприємством. . , . С. 4-7.

180682. Гаркунов Д. Н., Мельников Э. Л., Гаврилюк В. С. Триботехника. МГТУ им. Н. Э. Баумана. М., 2008. 308 с.

180683. Приміський В., Курдій В. Особливості застосування технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин і контролю їхніх обсягів. . , . С. 8-11.

180684. Электронные компоненты. SHARP. LCD, ИМС, оптоэлектроника. ПРОСОФТ. , 2007. 52 с.

180685. Домницька В., Жогло В., Новіков В. Аналіз нормативних документів щодо соціальної відповідальності організації. . , . С. 13-17.

180686. Электронные компоненты. Аналоговая, силовая и СВЧ электроника. ПРОСОФТ. , 2006. 36 с.

180687. Григорова В. В. Дисковые тормоза для легковых автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. Москва, 1966. 43 с.

180688. Наумов В. А. Теоретические основы оценки надежности технических устройств по работоспособности. Зап.-Сиб. кн. изд-во Ом. отд-ние. Омск, 1975. 158 с.

180689. Электронные компоненты. Пассивные электронные компоненты. ПРОСОФТ. , 2006. 36 с.

180690. Салєєва А., Кудрявцева Т., Щетинін В., Чернишов О. Розроблення і впровадження національних стандартів на технічні засоби реабілітації. . , . С. 18-23.

180691. Электронные компоненты. Полупроводниковая светотехника и оптоэлектроника. ПРОСОФТ. , 2006. 40 с.

180692. Наумов В. Г., Орлов В. М. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. Госстройиздат. М., 1961. 275 с.

180693. Стан і перспективи розвитку системи європейської стандартизації. . , . С. 28-33.

180694. Электронные компоненты. ЦАП, АЦП, беспроводные решения. ПРОСОФТ. , 2006. 48 с.

180695. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2011. 64 с.

180696. Наумов В. Г. Сварка в среде защитных газов. Госстройиздат. М., 1961. 228 с.

180697. Стандартизація в Японії: інтерв'ю з президентом Асоціації зі стандартизації Японії Масамі Танакою. . , . С. 34-35.

180698. Прохін В., Гончаренко О. Контражур натхнення. Люкс. Мелітополь, 2010. 31 с.

180699. Новіков В. Аналіз основних положень ISO 9004:2009 : [стандарти управління якістю]. . , . С. 41-45.

180700. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2011. 105 с.

180701. Наумов В. Г., Гайдамак К. М. Справочник молодого монтажника оборудования общего назначения. Высш. школа. М., 1986. 255 с.

180702. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2010. 104 с.

180703. Балонин H. A. Новый курс теории управления движением. СПбУ. СПб, 2000. 160 с.

180704. Іванова Ю., Іванова І., Радченко Н., Федоренко О. Аналіз рівня готовності суспільства до розвитку екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності. . , . С. 46-50.

180706. Аксьонова Л. Вимірювання процесів системи управління якістю з використанням методики "Шість сигм". . , . С. 51-54.

180707. Наумов В. И., Сидоров Н. Г., Сахаров В. К. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Машиностроение. М., 1965. 512 с.

180708. Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах. ФИЗМАТЛИТ. М., 2004. 704 с.

180709. Гармонія бунту. ВУТ "Просвіта". Запоріжжя, 2009. 124 с.

180710. Наумов В. И., Сидоров Н. Г., Сахаров В. К. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Машгиз. М., 1959. 448 с.

180711. Брайнин И. Е., Кулешов П. И. Учебное пособие к лабораторным занятиям по металловедению. . Сталино, 1960. 106 с.

180712. Васильев А. А. Металлические конструкции. Стройиздат. М., 1976. 420 с.

180713. Аристова Н. А., Колобнев И. Ф. Термическая обработка литейних алюминиевых сплавов. Металлургия. Москва, 1977. 143 с.

180714. Весела Н. 2010: євроінтеграційний поступ України. . , . С. 12-14.

180715. Наумов В. И. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Vfiubp. М., 1954. 496 c.

180716. Металлические конструкции: Общий курс. Стройиздат. М., 1998. 760 с.

180717. Клячкин Я. Л. Сварка цветных металлов. Машгиз. Москва, 1950. 128 с. : 7 л. ил. : ил., табл., схем., черт.

180718. Конончук Т. І. Дороги Тараса Шевченко. Твім інтер. К., 2009. 72 с.

180719. Хилько О. Європейська безпека під знаком Росії. . , . С. 15-19.

180720. Венда В. Ф. Системы гибридного интеллекта: Эволюция, психология, информатика. Машиностроение. М., 1990. 448 с.

180721. Наумов Г. К., Кримнус Г. Х. Экономика, организация и планирование грузового хозяйства. Транспорт. М., 1978. 318 с.

180722. Стелюк Б., Козинець В., Сиволап Т. Застосування системного підходу в управлінні інноваційними організаційними змінами. . , . С. 55-58.

180723. Стригунова М., Читалкіна М. Оцінювання готельних послуг. . , . С. 66-67.

180724. Веретник Л. Д. Правка сварных конструкций. Прапор. Х., 1966. 50 с.

180725. Виленская Ю. В., Полякова Э. М., Подольский С. А. Защита прав призывника. Тускарора. СПб, 2004. 176 с.

180726. Наумов Д. В., Пропп М. В., Рыбаков С. Н. Мир кораллов. Гидрометериздат. Ленинград, 1985. 360 с.

180727. Виноградов B. C. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки. Высш. школа. М., 1997. 319 с.

180728. Наумов Д. В. Мир океана. Мол. гвардия. М., 1982. 351 с.

180729. Наумов П.А., Чанцов С. Д. Курс телеграфии. Связьиздат. М., 1961. 294 с.

180730. Перевесло. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2005. 192 с.

180731. Наумов Ю. Е. Интегральные логические схемы. Советское радио. М., 1970. 432 с.

180732. Волков С. С., Орлов Ю. Н., Черняк Б. Я. Расчет и конструирование ультразвуковых сварочных машин. . М., 1974. 104 с.

180733. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. Додэка-ХХI. М., 2005. 528 с.

180734. Володин В. Я. Современные сварочные аппараты своими руками. Наука и техника. СПб., 2008. 304 с.

180735. Хандогій В. Грані українсько-британського стратегічного партнерства. . , . С. 20-23.

180736. Головатий С. Верховенство права. Фенікс. К., 2006. 625-1276 с.

180737. Головатий С. Верховенство права. Фенікс. Київ, 2006. 1277-1747 с.

180740. Панфілова Т. Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки: [темпи економічного зростання в окремих країнах у посткризовий період. Економічні показники країн світу і Європи]. . , . С. 28-29.

180741. Морчиладзе И. Г., Никодимов А. П., Соколов М. М., Третьяков А. В. Железнодорожные цистерны: конструкции, техническое обслуживание и ремонт. ИБС-Холдинг. М., 2006. 516 с.

180742. Литвин І. Українсько-китайське співробітництво: від стагнації до прориву. . , . С. 32-36.

180743. Наумов Ю. Е., Аваев Н. А., Бедрековский М. А. Помехоустойчивость устройств на интегральных логических схемах. Сов. радио. М., 1975. 215 с.

180744. Гуменюк Б. Сприяння модернізації країни основне завдання української дипломатії. . , . С. 37-42.

180745. Вятчении Д. А. Нечеткие методы автоматической классификации. УП "Технопринт". Минск, 2004. 219 с.

180746. Наумчев Б. А. Уплотнение пористых заготовок при осадке и калибровке. Изд-во ун-та. Саратов, 1986. 89 с.

180747. Никодимов А. П. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий. ЦОТПБСПП. СПб., 2007. 268 с.

180748. Наухатько А. Г. Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам. Тэхника. Киев, 1990. 207 с.

180749. Бершеда Є. Українсько-бельгійські відносини: не підбиваючи підсумки. . , . С. 43-45.

180750. Шергін С. Китай і США в глобальних трансформаціях. . , . С. 50-55.

180751. Матяш І. Розбудова дипломатичної служби доби Директорії: [історія української дипломатії]. . , . С. 56-59.

180752. Научная конференция аспирантов института проблем материаловедения АН УССР (Март 1967г.) Труды..... Наукова думка. К., 1968. 234 с.

180753. Никодимов А. П. Транспортные средства промышленных предприятий. ПГТУ. Мариуполь, 1997. 201 с.

180754. Буцьо З.Ю., Мартинюк В.І. Аналіз втрат електричної енергії в електромережах усіх рівнів напруги в енергосистемах провідних зарубіжних країн та України. . , . С. 3-23.

180755. Научная конференция аспирантов института проблем материаловедения АН УССР (2-я 1968г.) Труды..... Наукова думка. К., 1968. 143 с.

180756. Обчислювальні методи і системи перетворення інформації. ФМІ НАНУ. Львів, 2010. 280 с.

180757. Научная конференция по повышению долговечности и надежности тракторных двигателей. 2-я. Москва. 1964 Труды..... ОНТИ. М., 1965. 186 с.

180758. Научная конференция по повышению долговечности и надежности тракторных двигателей. 2-я. Москва. 1964 Труды..... ОНТИ. М., 1965. 208 с.

180759. Хьольцлер Х. Ринкова конкуренція як рухлива мішень: виклики для політики, законодавства і конкурентних органів : [антимонопольне право в США та європейських країнах]. . , . С. 3-9.

180760. Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу з експертною доповіддю НІСД "Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації". НІСД. К., 2010. 128 с.

180761. Дешко В.І., Суходуб І.О., Нагорна С.О. Ефективність утилізації теплоти у рекуперативних теплообмінниках систем вентиляції. . , . С. 37-43.

180762. Научная конференция по теории и методам расчета лучистого теплообмена в тепловых устройствах. Краснодар. 1969 Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по теории и методам расчета лучистого теплообмена в тепловых устройствах. Краснодарский политехн. ин-т. Краснодар, 1969. 104 с.

180763. Костусєв О. Політика захисту конкуренції в Україні: проблеми й шляхи їх вирішення. . , . С. 9-16.

180764. Козирський В.В., Гай О.В. Розробка методів підвищення надійності забезпечення споживачів електричної енергії з використанням інтелектуальної системи контролю. . , . С. 68-71.

180765. Ісаєва Г. Т. Английська мова для фізиків. ІЗМН. К., 1997. 336 с.

180766. Научная организация и автоматизированное управление производственными процессами. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1975. 230 с.

180767. Князєва І. Ключові аспекти і тенденції антимонопольного регулювання на сучасному етапі : [антимонопольне законодавство в Росії]. . , . С. 16-20.

180768. Научная организация и автоматизированное управление производственными процессами на машиностроительном предприятии. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1979. 195 с.

180769. Усманов А. Про перспективи розвитку Співдружності незалежних Держав у сфері економіки й завдання антимонопольних органів Співдружності. . , . С. 23-24.

180770. Игнатова Т. Н. Английский язык: интенсивный курс. Высш. школа. М., 1988. 256 с.

180771. Методичні рекомендації щодо особливостей розслідувань зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринках автостанційних послуг. . , . С. 26-33.

180772. Лозова Г., Унтмоале Ю. Організація системи державного контролю за економічною концентрацією в США: сучасний міжнародний досвід. . , . С. 34-39.

180773. Научная организация и автоматизированное управление производственными процессами в машиностроении. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1977. 135 с.

180774. Никодимов А. П. Транспортные средства водного транспорта. ПГТУ. Мариуполь, 2000. 87 с.

180775. Научная организация и автоматизированное управление производственными процессами в машиностроении. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1978. 152 с.

180776. Запорожский национальный технический университет - 110. О. В. Макаренко, В. О. Погорелова. Х., 2010. 64 с.

180777. Зайцева Л. П., Чупрына О. Г. Микропроцессоры: в поисках информации. Высш. шк.. М., 1988. 127 с.

180778. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2010. 216 с.

180779. Научная организация труда. Свердловский ин-т народного хозяйства. Свердловск, 354 с.. 354 с.

180780. Зайцева Л. П., Бух М. А. Микроэлектроника: настоящее и будущее. Высш. шк.. М., 1990. 159 с.

180781. Пабат О. Інноваційна та економічна безпека держави: суть та підходи до визначення понять. . , . С. 40-44.

180782. Научная организация труда. Сред.-Уральск. кн. изд-во. Свердловск, 1971. 252 с.

180783. Микитенко Л. Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про рекламу. . , . С. 45-51.

180784. Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління. Генеза. К., 2007. 360 с.

180785. Ножевников А. М., Алексеев В. Д., Аникин С. В. Научная организация труда в вагоном хозяйстве. Транспорт. М., 1968. 279 с.

180786. Черніков Д. Досвід окремих країн у розбудові системи контролю державної допомоги. . , . С. 52-58.

180787. Научная организация труда в машиностроении. Машиностроение. М., 1969. 368 с.

180788. Разумов И. М., Смирнов С. В., Косилов С. А. Научная организация труда в машиностроении. Высш. школа. М., 1978. 344 с.

180789. Kim R. B. Comparative analysis of Chinese and Korean consumers' response to credence goods = Порівняльний аналіз реакцій китайських та корейських споживачів на блага на довірі. . , . P. 238-247.

180790. Новожилов С. С., Костин Л. А., Смирнов Е. Л. Научная организация труда в промышленности. Экономика. М., 1978. 358 с.

180791. Горват А. А., Височанський Ю. М. Методика розв'язування задач. Молякулярна фізика і термодинаміка. ІВА. Ужгород, 2006. 160 с.

180792. Шевчук С. П., Попович О. М., Світлицький В. М. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки. НТУУ "КПІ". К., 2010. 308 с.

180793. Новожилов С. С., Смирнов Е. Л., Новикова В. В. Научная организация труда в промышленности. Экономика. М., 1980. 231 с.

180794. Вимірювальна техніка та метрологія. Вид-во Нац. у-ту "Львівська політехніка". Л., 2010. 192 с.

180795. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2010. 120 с.

180796. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2010. 212 с.

180797. Арданов О. Ідентифікація в Інтернеті легального та нелегального контенту, що містить об'єкти авторського права і суміжних прав. . , . С. 4-9.

180798. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2010. 212 с.

180799. Легенчук С. Існуючий стан та проблеми бухгалтерського обліку активів зовнішнього середовища. . , . С. 15-19.

180800. Балема В., Головін О., Комаров В., Семенюк Р. Стан та перспективи розвитку галузі нетрадиційних боєприпасів. . , . С. 20-25.

180801. Лапицький С., Комаров В. Роль винахідництва у розвитку стрілецької зброї. . , . С. 26-30.

180802. Садчиков В. М. Алтай. Алмаз-Пресс. Барнаул; М., 2003. 224 с.

180803. Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки. . , . С. 31-38.

180804. Ройтбурд Л. Н., Бельгольский Б. П., Гликман Э. С., Медведев И. А. Научная организация труда и техническое нормирование на предприятиях черной металлургии. Металлургия. М., 1971. 392 с.

180805. Вегеш М. М., Токар М. Ю. Карпатська Україна на шляху державотворення. Карпати. Ужгород, 2009. 448 с.

180806. Научная организация труда и управления. Экономика. М., 1966. 430 с.

180807. Данюк В. М., Кожаринов И. В., Колот А. М. Научная организация труда инженера. Техніка. К., 1981. 166 с.

180808. Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем : [статистична інформація щодо поширення засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 15-ти країнах світу]. . , . С. 39-48.

180809. Коссак О. М., Маньковський С. Л. Англо-украінсько-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки. Світ. Львів, 1991. 488 с.

180810. Гретченко А. Зарубежный опыт формирования инновационной политики. . , . С. 49-54.

180811. Научная организация труда ИТР и служащих. Науч.-исслед. ин-т труда. М., 1968. 230 с.

180812. Шиловський Л., Сколота О. Проблемні питання правового регулювання фармацевтичного сектору України. . , . С. 55-61.

180813. Научная организация труда на машиностроительных предприятиях. Высш. школа. М., 1971. 351 с.

180814. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2011.

180815. Радукин В. П., Лисовская Г. М., Э. Ф. Жданович Э. Ф. Научная организация труда на машиностроительных предприятиях. Машиностроение. М., 1986. 240 с.

180816. Павко А. Болонський процес в Україні: плюси і мінуси. . , . С. 8.

180817. Освіта. Київська правда. К., 2011.

180818. Письменкова Т. Як діагностувати рівень засвоєння змісту навчальної дисципліни?. . , . С. 6.

180819. Научная организация труда на предприятиях. НИИинформтяжмаш. М., 1974. 15 с.

180820. Научная организация труда на рабочих местах. Профиздат. М., 1967. 256 с.

180821. Научная организация труда производства и управления. Экономика. М., 1969. 343 с.

180822. Королькова В. А., Лебедева А. П., Сизова Л. М. Учитесь читать газеты. Высш. шк.. М., 1989. 176 с.

180823. Кириченко В. М. Правознавство [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 282 с.

180824. Научная организация управленческого труда. Прогресс. М., 1968. 643 с.

180825. Андреев Б. В., Вагонова Е. А. Право и Интернет. ИМПЭ им. А.С.Гри-боедова. М., 2001. 26 с.

180826. Комолова З. П., Новоселецкая В. П., Новикова Н. В. Популярная электроника : пособие по обучению чтению на английском языке. Высш. школа. М., 1988. 158 с.

180827. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. НУВС. Х., 2002. 244 с.

180828. Бантышев А.Ф. Должностные преступления. . К., 1996. 46 с.

180829. Ковалева Е. И., Рахманова И. И., Трахтенберг И. А. Развитие навыков чтения научной литературы на английском языке. Наукова думка. К., 1989. 200 с.

180830. Белкин Р. С. Курс криминалистики. . , 2001. 323 с.

180831. Клементьева Т. Б. Повторяем времена английского глагола. Высш. шк.. М., 1990. 207 с.

180832. Белкин Р. С. Курс криминалистики. . , 2001. 312 с.

180833. Белкин Р. С. Курс криминалистики. . , 2001. 394 с.

180834. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения. Гардарика. М., 1997. 320 с.

180835. Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. ООО Издательство "Юрлитинформ". М., 2001. 122 с.

180836. Научная организация учебного процесса. Моск. инженерно-физический ин-т. Москва, 1975. 49 с.

180837. Близнец И. А. Интеллектуальная собственность и закон. . , 2001. 102 с.

180838. Богуславский М. M. Международное частное право. Междунар. отношения. М., 1997. 416 с.

180839. Васильева Е. Г. Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе. БГУ. Уфа, 2002. 121 с.

180840. Возгрин И. А., Иванов И. И., Кузьминых К. С., Лебедев А. Н., Липский Н. А., Парамонова Г. В., Сотников К. И. Криминалистика. Схемы и терминология. Санкт-Петербургский университет МВД России. СПб., 2000. 165 с.

180841. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. 248 с.

180842. Научное обобщение опыта наваторов производства и пути развития советской науки о машинах. Изд-во Акад. Наук СССР. М., 1953. 86 с.

180843. Научное приборостроение. Наука. Ленинград, 1988. 110 с.

180844. Міжнародне приватне право. Юрінком Інтер. К., 2007. 368 с.

180845. Уголовное право. Юриспруденция. М., 1999. 295 с.

180846. Предотвращение торговли людьми. Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. Х., 2001. 174 с.

180847. Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения. ВНИИ МВД России. М., 1997. 260 с.

180848. Дьяченко А. П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. . М., 1995. 68 с.

180849. Научно-исследовательская работа в электротехнической промышленности США. ЦИНТИПРИБОРЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1962. 52 с.

180850. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. Дело. М., 2002. 480 с.

180851. Долгов П. П., Комелев В. Н., Кузин Б. И. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в машиностроении. Машиностроение. Ленинград, 1983. 264 с.

180852. Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика. Инфра-М. , 2005. 404 с.

180853. Карпенко Н., Цыганок Ю. OpenOffice для бухгалтера, аудитора, экономиста. Фактор. Х., 2009. 496 с.

180854. Хантер Д., Рафтер Д., Фаусетт Д., Влист Э., Айерс Д. XML. Базовый курс. Диалектика. М., 2009. 1344 с.

180855. Карпец И. И. Преступления международного характера. Юрид. лит.. Львів, 1979. 264 c.

180856. Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. . СПб., 1997. 352 с.

180857. Козубенко Ю. В. Уголовное преследование опыт комплексного исследования. Юридический центр Пресс. СПб., 2006. 259 с.

180858. Научно-исследовательские работы по определению оптимального химического состава стали и уровня прочности бандажей для мощных магистральных грузовых локомотивов. ВНТИцентр. Коломна, 1979. 83 л.

180859. Міщенко В. "Голландська хвороба" на українському ґрунті (до економічної оцінки мінерально-сировинної бази) : [мінеральні ресурси в Україні]. . , . С. 8-10.

180860. Научно-исследовательские разработки внедренные в производство в 1969 г.. УкрНИИНТИ. К., 1970. 282 с.

180861. Международное уголовное право. Наука. М., 1999. 264 с.

180862. Научно-исследовательские разработки внедренные в производство в 1969 г.. УкрНИИНТИ. К., 1970. 169 с.

180863. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. Юридическая литература. М., 1972. 352 с.

180864. Научно-исследовательский дизельный институт Книги. Машгиз. М., 1947. 94 с.

180865. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. Юридической литературы. М., 1960. 244 с.

180866. Научно-исследовательский дизельный институт Дизелестроение. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1947. 164 с. : ил., табл., черт.

180867. Мельников И. И., Мельников И. И. Судебная речь. ЭКМОС. М., 2003. 160 с.

180868. Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу. Індустрія. Х., 2009. 92 с.

180869. Молдован В. В. Судова риторика. Юрінком Інтер. К., 1998. 320 с.

180870. Мэггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. Юристъ. М., 2000. 400 с.

180871. Наумов А. В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. Юридическая литература. М., 1978. 104 с.

180872. Носов И. Н. Международная охрана авторских прав. . Казань, 1996. 23 с.

180873. Прохоров Л. А., Прохорова М. Л. Уголовное право. Юристъ. М., 1999. 480 с.

180874. Международное гуманитарное право. Институт государства и права Российской Академии наук. М., 1997. 55 с.

180875. Уголовное право Российской Федерации. СЮИ МВД России. Саратов, 1999. 672 с.

180876. Соловьев А. Б. Как организовать расследование. ООО Издательство "Юрлитинформ". М., 2000. 88 с.

180877. Тертышник В. М., Слинько С. В. Теория доказательств. Арсис. Х., 1998. 256 с.

180878. Уголовная интерверенция. ОГИЗ. , 1935. 102 с.

180879. Тюрина Н. Е. Международный правопорядок. КУ. Казань, 1991. 95 с.

180880. Ушаков Н. А. Международное право. Юрист. М., 2000. 304 с.

180881. Научно-исследовательский дизельный институт Свайные молоты и дорожные трамбовки внутреннего сгорания. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1947. 116 с. : ил., табл., черт.

180882. Научно-исследовательский дизельный институт Газификация твердых топлив. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 39 с. : табл., черт.

180883. Научно-исследовательский дизельный институт Исследование рабочих процессов в дизелях. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 112 с. : ил., табл., черт.

180884. Научно-исследовательский дизельный институт Обслуживание топливной аппаратуры двигателей дизеля. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 75 с. : ил., табл., черт.

180885. Локтєв В. Без науки держава не має майбутнього. . , . С. 2.

180886. Омелянович Л. До нових висот: [Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - 90 років!]. . , . С. 16.

180887. Обличчям до сонця й вітру: [відновлювальна енергетика. Нетрадиційна енергетика. Вітроенергетика. Геліоенергетика]. . , . С. 20-22.

180888. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2011. 72 с.

180889. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2011. 73 c.

180890. Вісник тестування і моніторинг в освіті. ФАКТ. Харків, 2011. 48 с.

180891. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2010. 40 с.

180892. За рулем. За рулем. М., 2011. 242 с.

180893. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

180894. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2010. 64 с.

180895. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2011. 80 с.

180896. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

180897. Кондратьева Н., Билян П. "Политику необязательно блистать интеллектом. Таких нелюбят", - уверен председатель Верховной Рады Украины В. Литвин: [интервью председателя Верховной Рады Украины В.Литвина./записала Кондратьева Н.]. . , . С. 26-30.

180898. Курячая Е. Синьбиоз: [противостояние "синих и белых воротничков"]. . , . С. 47-48.

180899. Основы дрессуры: [применение коучанта в менеджменте]. . , . С. 52-53.

180900. Тасбулатова Д. "Отец отчаянно мечтал о роли Сирано", - вспоминает сын известного актера и режиссера Владимира Басова Александр: [интервью с режиссером А.Басовым о творчестве его отца В.Басова/записала Тасбулатова Д]. . , . С. 56-58.

180901. Дикаленко М. Дойти до ручки: [украинский рынок рекламно-сувенирной продукции]. . , . С. 74-75.

180902. Шаповал Е. И диоды: [украинский рынок осветительных электроламп]. . , . С. 76-77.

180903. Файнгольд С. И., Кууск А. Э., Кийк Х. Э. Химия анионных и амфолитных азотсодержащих поверхностно-активных веществ. Вальгус. Таллин, 1984. 290 с.

180904. Бандман А. Л., Войтенко Г. А., Волкова Н. В. и др. Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. Химия. Львів, 1990. 732 с.

180905. Фиошин М. Я., Смирнова М. Г. Электросинтез окислителей и восстановителей. Химия. Львів, 1981. 212 с.

180906. Фокин М. Н., Рускол Ю. С., Мосолов А. В. Титан и его сплавы в химической промышленности. Химия. Львів, 1978. 200 с.

180907. Фрелихер А., Бухер В. Дифференциальное исчисление в векторных пространствах без нормы. Мир. М., 1970. 168 с.

180908. Фаронов В. В. Программирование на языке С#. Питер. СПб., 2007. 240 с.

180909. Белько И. В., Бурдун А. А., ВедерниковВ. И., Феденко А. С. Дифференциальная геометрия. Изд-во БГУ. Минск, 1982. 256 с.

180910. Математики тоже шутят. Книжный дом "ЛИБРОКОМ". М., 2009. 208 с.

180911. Федоров В. М. Курс функционального анализа. Лань. СПб., 2005. 352 с.

180912. Федоров В. М. Лекции по функциональному анализу. Издательство механико-математического факультета МГУ. М., 2004. 96 с.

180913. Буркинський Б., Степанов В., Рубель О. Інтегральне економіко-екологічне відновлення кризових природно-господарських систем як механізм регіонального природно-ресурсного відтворення (на прикладі реабілітації лиману Сасик. . , . С. 11-15.

180914. Федоров В. М. Теория функций и функциональный анализ. Издательство механико-математического факультета МГУ. М., 2000. 184 с.

180915. Федоров В. М. Теория функций и функциональный анализ. Издательство механико-математического факультета МГУ. М., 2000. 192 с.

180916. Федоров П. И., Мохосоев М. В., Алексеев Ф. П. Химия галлия, индия и таллия. Наука. Новосибирск, 1977. 224 с.

180917. Федюкин Д. Л., Махлис Ф. А. Технические и технологические свойства резин. Химия. М., 1985. 240 с.

180918. Харічков С., Андрєєва Н. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження. . , . С. 16-21.

180919. Фельдман Н. И. Приближения алгебраических чисел. Изд-во Моск. ун-та. М., 1981. 200 с.

180920. Мішенін Є., Мішеніна Г. Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партнерства в лісоресурсній сфері. . , . С. 23-26.

180921. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., 1999. 592 с.

180922. Голян В., Самойленко Б., Битов В. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови. . , . С. 27-35.

180923. Фиалков Ю. А. Растворитель как средство управления химическим процессом. Химия. Львів, 1990. 240 с.

180924. Фесіна Ю. Ринок сільськогосподарських земель: інституціональна парадигма нових земельних відносин. . , . С. 36-38.

180925. Фиялковский Я. Проектирование высотных стеллажных складов. Стройиздат. М., 1988. 206 с.

180926. Крисанов Д. Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України. . , . С. 39-41.

180927. Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції. . , . С. 42-45.

180928. Попова О. Раціоналізація аграрного землекористування як національний пріоритет за посилання глобальних викликів щодо продовольчого забезпечення. . , . С. 47-51.

180929. Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК. . , . С. 52-54.

180930. Ступень М., Таратула Р. Аналіз основних тенденцій у системі землекористування і землеволодіння у передгірській та гірській зонах Карпат. . , . С. 55-56.

180931. Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення. . , . С. 57-59.

180932. Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку. . , . С. 60-63.

180933. Грановська Л. Природокористування в умовах поліфункціональності територій: еколого-збалансований підхід. . , . С. 64-67.

180934. Фигьера Б., Кноэрр Р. Введение в электронику. ДМК Пресс. М., 2001. 208 с.

180935. Хумарова Н. Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування. . , . С. 68-71.

180936. Биологические мембраны. Мир. М., 1990. 424 с.

180937. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. Русский язык. Москва, 1991. 843 с.

180938. Фиников С. П. Векторный анализ. . М., 1932. 244 с.

180939. Морозенко В. В. Английский язык для эконмистов: книга для чтения. Высш. школа. Москва, 1986. 96 с.

180940. Фискович Т. Т. Геометрия без репетитора. Издат. отдел УНЦ ДО МГУ. М., 1998. 152 с.

180941. Фишер Э., Вернер Г. Пи - комплексы металлов. Мир. М., 1968. 264 с.

180942. Фламмарион К. Популярная астрономия. Детгиз. , 1936. 288 с.

180943. Фленов М. Е. Delphi в шутку и всерьез: что умеют хакеры. Питер. СПб., 2006. 271 с.

180944. Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Стройиздат. М., 1973. 287 с.

180945. Сотник І. Економічне стимулювання ресурсозбереження у контексті сталого розвитку України. . , . С. 72-75.

180946. Маковецька Ю. Фінансово-економічні важелі забезпечення розвитку вторинного ресурсокористування. . , . С. 76-78.

180947. Фокин А. В., Коломиец А. Ф Химия тииранов. Наука. М., 1978. 344 с.

180948. Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. Мир. М., 1975. 376 с.

180949. Наукове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання. . , . С. 2-3.

180950. Фоменко А. Т. Топологические вариационные задачи. Изд-во Моск., ун-та. М., 1984. 216 с.

180951. Фомин В. Н Рекуррентное оценивание и адаптивная фильтрация. Наука. Москва, 1984. 288 с.

180952. Респондек П. Програма енергоощадності й енергоефективності у Євросоюзі до 2020 року. . , . С. 4-6.

180953. Фрай Т. Элементарный курс дифференциальных уравнений. . М., 1933. 196 с.

180954. Гербер В., Каштейнас Х. Енергосистема Німеччини 2050 року. . , . С. 7-9.

180955. Франклин К. VB.NET для разработчиков. Вильямс. М., 2002. 272 с.

180956. Закалик Л. Все про вітроелектростанції: [нетрадиційна енергетика]. . , . С. 23-25.

180957. Френкс Л. Теория сигналов. Сов. радио. М., 1974. 344 с.

180958. Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа. Мир. М., 1968. 428 с.

180959. Фридман А., Кландер Л., Михаэлис М., Шильдт X. C/C++. Архив программ. ЗАО "Издательство БИНОМ". М., 2001. 640 с.

180960. Кендюхов А. Общество потребления как национальная трагедия Украины. . , . С. 2-7.

180961. Фримантл М. Химия в действии. Мир. М., 1998. 620 с.

180962. Серкова П.П. Итоги, которые не впечатляют: [итоги страхового рынка Украины за 9 месяцев 2010 года ]. . , . С. 18-23.

180963. Фробениус Ф. Г. Теория характеров и представлений групп. КомКнига. М., 2005. 216 с.

180964. Поддубный В.И. Есть пять миллиардов!: [к итогам торгов на Украинской бирже за декабрь ]. . , . С. 24-32.

180965. Фролов А. В., Фролов Г. В. Язык С#. Самоучитель. ДИАЛОГ-МИФИ. М., 2003. 560 с.

180966. Фролов Н. А. Теория функций действительного переменного. . М., 1961. 172 с.

180967. Фу К. Структурные методы в распознавании образов. Мир. М., 1977. 320 с.

180968. Фукс Д. Б., Фоменко А. Т., Гутенмахер В. Л. Гомотопическая топология. . М., 1969. 460 с.

180969. Фурман Ф. М. Малая химия. Эффективность производства и потребления продукции. Химия. М., 1989. 136 с.

180970. Бахматюк Д.М. Якість шкільної освіти: аналіз результатів ЗНО-2010. . , . С. 16-22.

180971. Дєнков Д. Рекордсмени фондових перегонів: [український фондовий ринок. Результати конкурсу серед професійних керуючих активами "Економічної правди"]. . , . С. 10-12.

180972. Раков С.А., Вакуленко Т.С. АСТ - тест для вступу до університету США (засади, зміст, використання) : [з прикладами завдань]. . , . С. 28-45.

180973. Соколова М.Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку. . , . С. 14-16.

180974. Миляник А.І. Додана освітня вартість. Польський досвід. . , . С. 46-48.

180975. Поддубный В.И. Рынок корпоративных и муниципальных облигаций как зеркало инвестиционной привлекательности. . , . С. 18-23.

180976. Турченяк О.В. Ризики в контурі формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування. . , . С. 24-28.

180977. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2011. 44 c.

180978. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2010. 72 с.

180979. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2011. 144 с.

180980. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2011. 88 с.

180981. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2010. 64 с.

180982. Охорона праці. Новий друк. К., 2011. 64 с.

180983. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2010. 160 с.

180984. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2011. 152 с.

180985. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2011. 32 с.

180986. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2011. 48 с.

180987. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2011. 80 с.

180988. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2011. 172 с.

180989. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2010. 215 с.

180990. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2011. 56 с.

180991. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2010. 52 с.

180992. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2011. 52 с.

180993. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2011. 240 с.

180994. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2011. 85 с.

180995. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

180996. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2011. 32 с.

180997. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2010. 80 с.

180998. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2011. 36 с.

180999. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2011. 68 с.

181000. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2011. 82 с.

181001. Головаха Е. Доверие к власти - ключ к реформам : [доктор философских наук Е. Головаха убежден, что без поддержки населения любые реформы экономики будут провальными]. . , . С. 14-15.

181002. Грабовський В.Я., Сліпченко О.О. Роль типу зміцнювальних фаз в стопах на основі ГЦК гратки для виготовлення інструментів гарячого деформування металів. . , . С. 24-26.

181003. Горбач Д. Накопи царя Соломона : [пенсионная реформа в Украине]. . , . С. 18-21.

181004. Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. От амебы до робота: модели поведения. Наука. М., 1987. 288 с.

181005. Гусев Ю. Затяжной рывок : [деятельность системы негосударственного обеспечения (НПО) в Украине в 2010 г.]. . , . С. 22-23.

181006. Нестеров О.В., Климов О.В., Рубан В.Т. Дослідження можливостей підвищення експлуатаційних характеристик феритних жаростійких сталей методом іонно-плазмового азотування. . , . С. 31-33.

181007. Гриньков Д. Искусство жить : [банковский рынок Украины]. . , . С. 34-36.

181008. Ткаченко А.В., Вініченко В.С., Натапова А.Б., Ольшанецький В.Ю. Дослідження можливості створення градієнту концентрації двоокису торію в заготовках із вольфрамових сплавів. . , . С. 33-35.

181009. Пашкеев С. Стальные люди : [история американской металлургической компании Nucor]. . , . С. 43-45.

181010. Середа Е. Паркетинг : [украинский рынок напольных покрытий]. . , . С. 61.

181011. Дикаленко М. Скидный экспресс : [украинский рынок ликерно-водочных изделий]. . , . С. 62-65.

181012. Научно-исследовательский дизельный институт Регулирование и автоматизация в современных дизельных установках. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 127 с., 3 л. черт. : ил., табл., черт.

181013. Коваль А. Д., Андриєнко А. Г., Гайдук С. В., Ястребова О. Ф. Зависимость параметров коррозионной стойкости сплава ЖС-32 от величины соотношения тантала к рению. . , . С. 35-37.

181014. Дикаленко М., Московчук Э. По маленькой : [украинский рынок услуг по доставке питьевой воды]. . , . С. 70-71.

181015. Научно-исследовательский дизельный институт Электрические методы измерений в двигателях внутреннего сгорания. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 151 с. : ил., табл., черт.

181016. Бек Ш. Блок-пост : [структура украинского субрынка строительного кирпича и керамики]. . , . С. 76-77.

181017. Научно-исследовательский дизельный институт Вопросы конструирования дизелей. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 130 с. : ил., табл., черт.

181018. Научно-исследовательский дизельный институт Экспериментальные исследования дизелей. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 104 с. : табл., черт.

181019. Научно-исследовательский дизельный институт Конструкции и эксплоатационные характеристики дизелей. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 96 с., 2 л. черт. : ил., табл., черт.

181020. Научно-исследовательский дизельный институт Газификация соломы. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 56 с. : ил., табл., черт.

181021. Koval A., Belikov S., Sanchugov Y. Influence of the Titanium-to-Aluminium Proportion on the Structure and Properties of Nickel Superalloys Resistant to High-Temperature Corrosion. . , . P. 37-39.

181022. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. Машгиз. М., 1953. 32 с.

181023. Валуев А.В., Валуев В.П., Валуева Т.В., Ткаченко И.В. Влияние защитных покрытий на коррозионную стойкость стали 10Х18Н10Т в жидких агрессивных средах при повышенных температурах. . , . С. 39-41.

181024. Сойфер В. М. Выплавка стали в кислых электропечах. Машиностроение. М., 2009. 480 с.

181025. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. Машгиз. М., 1957. 30 с.

181026. Жарінова А. Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу. . , . С. 5-15.

181027. Залєтов О. М., Соболєв А. М., Бондар О. В. Страхування від нещасних випадків. Міжнародна агенція "BeeZone". К., 2003. 352 c.

181028. Натапова А.Б., Пилиев Б.А., Семенюк Т.П., Демешко В.В Влияние режимов термической обработки и длительного температурного воздействия на структуру и свойства жаропрочног никелевого сплава ЧС91ВИ. . , . С. 41-43.

181029. Колодрубська Н. В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб'єктів господарювання : [економічна поведінка в умовах трансформації економіки України]. . , . С. 16-25.

181030. Гапченко М. Н., Футер И. Е. Пористость сварных швов и меры борьбы с ней. Гостехиздат УССР. , . 74 с.

181031. Гуржій А. М., Поворознюк Н. І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Компанія СМІТ. Х., 2003. 352 с.

181032. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1962. 130 с.

181033. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1962. 56 с.

181034. Ткаченко И.В. Влияние легирования на фазовый состав и жаростойкость ферритных хромистых сталей. . , . С. 43-45.

181035. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1962.

181036. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1962. 150 с.

181037. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1962. 120 с.

181038. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1963. 92 с.

181039. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1963. 62 с.

181040. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1963. 158 с.

181041. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1964. 96 с.

181042. Плавич В. П. Основы логики с задачами и упражнениями. Бурун Книга. Х., 2010. 208 с.

181043. Гелль П. Мобильные телефоны и ПК. ДМК Пресс. М., 2004. 232 с.

181044. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1964.

181045. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1964. 80 с.

181046. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт Труды НАТИ. ОНТИ. М., 1964. 48 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 15 сек.