Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

234853. Li Y. M. Moderating effects of emotional intelligence in the relationship between emotional labor, emotional exhaustion and organizational citizenship behavior of first-line hotel service staff = Згладжуючий ефект... [див. анотацію]. . , . Р. 226-236.

234854. Lee S. W. Regulation, size and changing incentives of banks: stock market-based approach = Регулювання, розмір і стимулювання змін у банках: біржовий підхід. . , . Р. 237-248.

234855. Міжнародна наукова конференція "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття". . , . С. 41-70.

234856. Liu H. C., Beaumaster S. Organizational accountability in emergency management: examining typhoon Morakot = Огранізаційна підзвітність в управлінні при надзвичайних ситуаціях: випадок тайфуну Моракот. . , . Р. 249-257.

234857. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Лінійна алгебра. Векторна алгебра та аналітична геометрія" для студентів факультетів ІОТ та РЕТ усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 90 с.

234858. Мишин С. На малом радиусе : [техническое сравнение и описание шин. Рейтинги из 11 мест]. . , . С. 156-165.

234859. Канунников С. Тютелька в тютельке : [новинки компактных коммерческих грузовых автомобилей]. . , . С. 212-214.

234860. Liuyong Y., Jingjing Z. Early warning system of financial risk in china's foreign investment = Система раннього запобігання фінансовим ризикам у китайських іноземних інвестиціях. . , . Р. 258-266.

234861. Микушова М., Фридрих В. Разрабатывают ли малые организации стратегии выживания? Результаты исследования. . , . С. 267-280.

234862. Гальчак Х.Р. Принцип соціальної відповідальності в контенсті соціально-орієнтованого менеджменту. . , . С. 265-269.

234863. Milovanovic G., Krstic B., Jovanovic S. Impact of global economic crisis on serbian economy and the possibilities of its overcoming = Вплив глобальної економічної кризи на сербську економіку і можливості його подолання. . , . Р. 281-288.

234864. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2010. 72 с.

234865. Ong L. D. Workplace friendship, trust in coworkers and employees' OCB = Дружні стосунки на робочому місці, довіра до колег і громадянська організаційна поведінка співробітників. . , . Р. 289-294.

234866. Дзюба О.М., Зюзина В.П. Ефективність внутрішньої складової корпоративної соціальної відповідальності підприємства. . , . С. 277-281.

234867. Від повітового до національного : [коротка історія ЗНТУ, біографія ректора ЗНТУ Бєлікова С.Б.]. . , . С. 60-61.

234868. Калмиков А.В. Управління ресурсами в розробці ІТ-систем на основі декомпозиції архитектури : [інформаційні системи в діяльності підприємств]. . , . С. 282-289.

234869. Красуляк М.М. Особливості діяльності промислових підприємств в умовах виконання індивідуальних замовлень. . , . С. 290-296.

234870. Ачкасова Л. Ф. Дизайн и обустройство дома. Клуб семейного досуга. Х., 2009. 317 с.

234871. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії автоматичних систем автомобіля" для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування", спеціальність 6.05050305. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

234872. Калмыкова Н. В., Максимова И. А. Макетирование. Архитектура-С. М., 2004. 94 с.

234873. Лойко Г. В. Прадо. Харвест. Минск, 2008. 128 с.

234874. Геташвили Н. В. Леонардо. ОЛМА Медиа Групп. М., 2011. 128 с.

234875. Иванова К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. Питер. СПб., 2008. 157 с.

234876. Сенин В., Коваль О. Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет. Книжный клуб. Х., 2007. 112 с.

234877. Айсмен Л. Дао цвета. Эксмо. М., 2006. 173 с.

234878. Perovic V., Bulatovic B., Nerandzic B. Transition process in the context of privatization in the republic of Serbia (2001-2010) = Перехідний процес у контексті приватизації в Республіці Сербія (2001-2010рр.). . , . Р. 295-305.

234880. Чин Фрэнсис Д. К., Бинжелли К. Дизайн интерьера. Книжный клуб. Х., 2007. 336 с.

234881. Pesa A. R., Festic M. Procyclicality of stock market indices in South-Eastern European countries: evidence from GARCH tests = Проциклічність індексів ринку цінних паперів у країнах Південно-Східної Європи: результати GARCH-тестів. . , . Р. 306-317.

234882. Rakic B., Radjenovic T. Importance of capital market efficiency for econonic growth: the case of Serbia = Важливість ефективності ринку капіталу для економічного розвитку: приклад Сербії. . , . Р. 318-330.

234884. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 82 с.

234885. Саттарова С. Формирование национальной экономики : [экономика Казахстана]. . , . С. 331-342.

234886. Гжель. Аврора. Ленинград, 1987. 145 с.

234887. Srnenska D. Francuzska rokokova grafika. [s. n.]. Bratislava, 1987. 166 s.

234888. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2013. 63 с.

234889. Xinliang X., Wei S. Development trend forecast and countermeasures of China's income gap between urban and rural residents = Прогнозування тенденцій розвитку і заходи з подолання різниці в доходах міського і сільського населення Китаю. . , . Р. 343-353.

234890. Синько Н. Оплата вільних від роботи днів, наданих аспіранту. . , . С. 28.

234891. Про оплату навчальних відпусток та проїзду до навчальних закладів : Лист Міністерства соціальної політики України від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13. . , . С. 10.

234892. Stojanovic Aleksic V., Nedelko Z., Domanovic V. Is it necessary to change organizational culture? Slovenian-serbian experience = Чи необхідно змінювати організаційну культуру? Словенсько-сербський досвід. . , . Р. 354-362.

234893. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2013. 48 с.

234894. Вітковська О. Відпустка у зв'язку з навчанням: відповідає Мінсоцполітики. . , . С. 11-13.

234895. Іванова О. Переведення на іншу роботу : [на тому ж підприємстві, в іншу місцевість, тимчасове переведення на іншу роботу, у т. ч. легшу, за станом здоров'я]. . , . С. 39-45.

234896. Меренкова С. Підвищення посадових окладів старшим викладачам : [у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації]. . , . С. 26-27.

234897. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2013. 64 с.

234898. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

234899. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2013. 160 с.

234900. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 48 с.

234901. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2013. 172 с.

234902. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

234903. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

234904. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 60 с.

234905. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2013. 56 с.

234906. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 86 с.

234907. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2012. 32 с.

234908. Талапбаева Г. Анализ современного состояния и перспективы развития транспортной инфраструктуры Республики Казахстан. . , . С. 363-373.

234909. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

234910. Todorovic M., Malinic S., Janjic V. Education for professional accountants in the process of accounting profession globalization = Освіта для професійних бухгалтерів у процесі глобалізації бухгалтерської професії : [поточний статус і перспективи бухгалтерської професії в Сербії]. . , . Р. 374-384.

234911. Вісник АсМАП України. АсМАП. Київ, 2013. 20 с.

234912. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2013. 42 с.

234913. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2013. 64 с.

234914. Fu H. W., Huang H. L., Pan H. H. Travel motivation, perception of eco-travel and satisfaction of visitors = Мотивація до подорожей, сприйняття еко-туризму і задоволеність туристів. . , . Р. 385-392.

234915. Лабунська С.В. Інноваційна діяльнісь підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки. . , . С. 297-304.

234916. Мороз Л.І. Якість праці та продукції як взаємозалежні чинники управління виробничім процесом підприємства. . , . С. 313-322.

234917. Tsai S.-C., Yang C.-Y. Integrating information technology and teaching based on diffusion of innovation perspective: the failure case of vista operating system = Інтегрування інформаційних систем... [ див. анотацію]. . , . P. 417-426.

234918. Choi Y., Zhang N., Zhang X. Green marketing, green supply chain management, and business performance: empirical evidence from China = "Зелений" маркетинг, управління "зеленим" ланцюжком постачань і бізнес-показники (на прикладі Китаю). . , . Р. 427-437.

234919. Демиденко О. І. Рисунок. Гіпсова класична голова людини. Фінвей. Запоріжжя, 2013. 94 с

234920. Cho S.-H., Lee J. Group affiliation's effect on valution and performance of IPO firms: evidence on Korean chaebols = Вплив приналежності до групи на оцінювання вартості і фінансові результати діяльності фірм, виведених на IPO: на прикладі корейських чеболей. . , . Р. 445-459.

234921. Chou M.-J. Effects of computer-assisted instruction on learning satisfaction: a case study on G1 pupils using iPad = Вплив комп'ютеризованого викладання на задоволеність навчанням: на прикладі використання iPad учнями початкової школи. . , . Р. 460-467.

234922. Kapusuzoglu S. Analysis of adoptability and applicability of developmental supervision model = Аналіз сприйняття і вживання моделі розвиваючого наставництва. . , . Р. 215-225.

234923. Khan R. E. A., Gill A. R. Velocity of money in Pakistan: time series analysis = Оборотність грошей в Пакистані: аналіз часових рядів. . , . Р. 396-403.

234924. Дроздовський Д. Шекспірівський дискурс модерності: версія Ігоря Костецького : [переклади І. Костецьким сонетів Шекспіра]. . , . С. 226-236.

234925. Маффей П. Функції та повноваження Верховного Суду Бельгії як вищого судового органу. . , . С. 110-113.

234926. Ho Y. J., Tew T. H., Mansur D. K. Income elasticity of demand in Malaysia during the period of fuel induced inflation = Еластичність попиту по прибутку в Малайзії в період паливозалежної інфляції. . , . Р. 404-416.

234927. Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен : [творчість американської письменниці Кейт Шопен (О`Флаерті) (1851 - 1904)]. . , . С. 255-257.

234928. Еречінські Т. Доступ до правосуддя і система критеріїв прийнятності скарг для розгляду у Верховному Суді Республіки Польща. . , . С. 114-118.

234929. Рунішвілі В. Суть судового рішення касаційної інстанції (на матеріалах судової практики Грузії). . , . С. 119-121.

234930. Романюк Я., Бейцун І. Правова природа обов'язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики. . , . С. 122-136.

234931. Валанчус В. Навіщо потрібна уніфікована судова практика?. . , . С. 137-143.

234932. Луць Л. Уніфікація судової практики - важливий засіб забезпечення належного правосуддя. . , . С. 144-150.

234933. Захарова О. Єдність судової практики крізь призму завдань цивільного судочинства. . , . С. 151-156.

234934. Кірхер Г. Забезпечення єдності судової практики в Німеччині. . , . С. 157-161.

234935. Ciftcioglu S., Etemad B. Do net inflows of foreign direct investment affect economic growth? a panel data analysis = Чи впливає чистий приплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання? Аналіз панельних даних. . , . Р. 438-444.

234936. Волошина Т. М., Мельник І. В., Литвинчук А. І. Інноваційний підхід до розвитку підприємств пивоварної промисловості. . , . С. 3-5.

234937. Тяжкороб І. В. Економічний розвиток як характеристика регіону. . , . С. 6-8.

234938. Байєр Д. Забезпечення єдності судової практики на рівні федеральних судів у Німеччині. . , . С. 162-178.

234939. Королевська Н. Як кожна людина житиме сьогодні, завтра і післязавтра : [концепція соціального розвитку в доповіді Міністра соціальногї політики України Н. Королевської]. . , . С. 3-6.

234940. Бічковічс І. Роль Верховного Суду Латвійської Республіки у формуванні єдиної судової практики. . , . С. 181-185.

234941. Матюха М. М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності. . , . С. 9-13.

234942. Соціальна справедливість: гідна праця та соціальний захист : [Міжнародна конференція до Дня Соціальної справедливості (19.02.2013)]. . , . С. 7-11.

234943. Тьорьок Ю. Забезпечення цілісності судової практики Верховного Суду Угорської Республіки і застосування ним рішень Європейського суду з прав людини. . , . С. 186-188.

234944. Васютинський В. Соціально-психоллогічні чинники подолання бідності : [психологія бідності]. . , . С. 16-17.

234945. Осінній С. А. Вдосконалення механізмів управління та фінансування надання соціальних послуг. . , . С. 18-20.

234946. Бететто Н. Підтримка цілісності судової практики Верховним Судом Республіки Словенія - прецедентний характер його рішень. . , . С. 189-195.

234947. Критерії діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1039. . , . С. 25.

234948. Буайя Ф. Захист прав людини на національному та наднаціональному рівнях. . , . С. 196-199.

234949. Юдківська Г. Роль верховних судів у захисті прав людини. . , . С. 200-203.

234950. Тольксдорф К. Національні верховні суди як гаранти захисту прав людини та верховенства права. . , . С. 204-206.

234951. Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов'язань держави у сфері захисту прав людини. . , . С. 207-211.

234952. Лінькова О. Ю. Оптимізація управління підприємством в умовах інноваційних перетворень. . , . С. 14-16.

234953. Брожова І. Роль Верховного Суду Чеської Республіки в захисті прав людини на національному рівні. . , . С. 212-213.

234954. Валер'єва М. Падіння продовжується. Але дно ще далеко : [падіння передплатних тиражів друкованих медіа. Статистичні таблиці]. . , . С. 12-13.

234955. Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати : затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1184. . , . С. 29-30.

234956. Емізеггер Х. Вищий Федеральний Суд Швейцарії та захист прав людини. . , . С. 214-217.

234957. Лакабарат А. Роль касаційної інстанції у захисті прав людини. . , . С. 218-222.

234958. Макарський О. "Передвижники" сьогодення. Роздуми над підсумками 55-го щорічного конкурсу World Press Photo : [роздуми професора кафедри тележурналістики Макарського О. про конкурс WPP - 2012]. . , . С. 22-24.

234959. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

234960. Жавнерчик О. В. Екологізація рентних механізмів землекористування. . , . С. 17-20.

234961. Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р.№ 162. . , . С. 9-10.

234962. Файчук О. В. Ключова проблема фінансової підтримки інноваційних проектів - недосконалість вітчизняного законодавства. . , . С. 21-24.

234963. Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 22 жовтня 2012 р. № 1771/22083. . , . С. 32-34.

234964. Черкасов В. І. Управління взаємодією рушійних сил інноваційного розвитку підприємств. . , . С. 25-28.

234965. Горохова О. В. Валютно-курсова політика держави як складова економічної безпеки. . , . С. 29-31.

234966. Рейкін В. С. Типологізація тіньової економіки: секторальний підхід. . , . С. 32-35.

234967. Костюжинська Т. Держфінінспекція (колишня КРУ) має повноваження, передбачені законом : [огляд питань при перевірках Держфінінспекцією редакцій газет]. . , . С. 33, 48.

234968. Каламбет С. В. Оценка эффективности деятельности местных органов власти в условиях бюджетной децентрализации. . , . С. 36-39.

234969. Гуменна О. Б. Економічна суть прибутку підприємства та фактори, які впливають на нього. . , . С. 40-41.

234970. Павло Мовчан: "Передплата - як термометр, що показує, висока чи низька температура суспільна..." : [інтерв'ю з Мовчаном П. про україномовну пресу та діяльність тижневика "Слово Просвіти"/ записала Шарманська О.]. . , . С. 34-35.

234971. Виклюк М. І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID-підходу. . , . С. 42-44.

234972. Макарський О. "Примари" - бар'єри - установки. Як журналісту користуватися словом, аби його добре розуміли. . , . С. 38-41.

234973. Пердейчук В. М. Інформаційно-інституційне середовище кредитного ринку України. . , . С. 45-49.

234974. Поліщук С. В. Шляхи модернізації в системі бюджетування. . , . С. 50-53.

234975. Буклот Г. В. Основні напрямки вдосконалення внутрішньогосподарського контролю підприємства. . , . С. 54-57.

234976. Торб'як М. П. Конкурентні механізми регулювання ринку страхових послуг України. . , . С. 58-61.

234977. Юрченко О. А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності. . , . С. 62-67.

234978. Дробязко С. І. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу. . , . С. 68-70.

234980. Метньова А. В. Рекомендації щодо методологічних підходів проведення аналізу операцій клієнтів банку. . , . С. 71-76.

234982. План дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку на 2013-2016 роки : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. №132-р. . , . С. 10-11.

234983. Пісний Б. М. Способи інституційного узгодження нормативно-правового забезпечення захисту інтересів споживачів на міжнародному рівні у сфері відповідальності за укладеними контрактами. . , . С. 77-81.

234984. Попова Н. И., Попович А. Н. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Германии, их влияние на построение учета и формирование отчетности. . , . С. 82-85.

234985. Граб М. І. Математичне мислення в діяльності юриста. . , . С. 86-88.

234986. Типовий договір на приєднання до газових мереж : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 31 січня 2013 року №76 Зареєстровано в Міністерстві юстиції УКраїни 20 лютого 2013 р. за №297/22829. . , . С. 12-13.

234987. Малиняк Х. В. Роль психологічних чинників у зміцненні законності та дисципліни в діяльності працівників міліції. . , . С. 89-91.

234988. Порядок розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сфері енергетики 31 січня 2013 року №77. . , . С.13-14.

234989. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №198. . , . С. 21-22.

234996. Шатова І. "Тендітні тіні Японії": Другий Міжнародний фестиваль Хлєбникова на Запорізькій землі : [українські хайку]. . , . С. 258-263.

234997. Харль-Волш Т. Доступ до правосуддя і наявність умов прийняття касаційних скарг у судовій системі Люксембурга з огляду на практику Європейського суду з прав людини. . , . С. 223-225.

234998. Яковлев А. В. Технологии нанесения защитных наноструктурированных покрытий на детали ГТД. . , . С. 16-18.

234999. Про пропозиції щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні : Рішення Конституційної Асамблеї від 6 грудня 2012 р. № 12 м. Київ. . , . С. 231-232.

235000. Орловський І. А., Бондаренко В. І., Черняєв І. О., Андриенко В. Ю. Лабораторний стенд керування кроковим двигуном від SKADA системи TRACE MODE. . , . C. 18-27.

235001. Авдеев И. В., Шрам А. А. Электротехнический комплекс для измерения температур плазменных потоков при поверхностной модификации стекла. . , . С. 49-51.

235002. Ярымбаш Д. С., Ярымбаш С. Т., Килимник И. М. Идентификация электрических параметров шихтованных шинных пакетов мощных коротких сетей. . , . С. 55-61.

235003. Немченко С. Цивільно-правова характеристика відмови від виконання договору. . , . С. 3-5.

235004. Заболотний А. П., Федоша Д. В., Мамбаєва В. С. Модель визначення топології мережі електропостачання. . , . С. 61-66.

235005. Кобозев А. С., Середа А. Г., Жорняк Л. Б., Моргун В. В. Модернизация защиты электроустановок собственных нужд АЭС напряжением 0,4 КВ. . , . С. 66-72.

235006. Венедіктова І. Захист інтересів у правовідносинах щодо реалізації обмежених речових прав : [захист інтересів в окремих конструкціях обмежених речових прав - сервітуті, суперфіції, довірчій власності]. . , . С. 6-9.

235007. Шалиганова А. Право фізичної особи на індивідуальність як втілення моністичної концепції Цивільного кодексу України : [право на вільний розвиток особистості]. . , . С. 10-12.

235008. Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у Концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи). . , . С. 233-240.

235009. Федорова А. Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України. . , . С. 241-251.

235010. Панченко М. Основні етапи розвитку наукової думки щодо договірних відносин поруки. . , . С. 13-15.

235011. Аракелян М. Нова парадигма правозахисної функції сучасної демократичної держави. . , . С. 252-258.

235012. Медведчук В. Правові проблеми двопалатної організації парламентів і конституційний процес в Україні. . , . С. 259-270.

235013. Шатіло В. Співвідношення політичної й адміністративної компоненти у функціонуванні державної влади. . , . С. 271-278.

235014. Добкіна К. Організаційно-правові засади джерел формування майна торгово-промислових палат. . , . С. 16-18.

235015. Прогрессивная технология сварочного производства. ВПИ. Воронеж, 1989. 125 с.

235016. Коросташивець Ю. До питання про правову природу договору на готельне обслуговування. . , . С. 19-22.

235017. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень. . , . С. 279-286.

235018. Забарний Г. Формування функцій приватного нотаріату в умовах євроінтеграції України. . , . С. 23-26.

235019. Прогрессивная технология в сварочном производстве. Воронежс. политехн. ин-т. Воронеж, 1985. 121 с.

235020. Коструба А. Елементи механізму правоприпинення: цивільно-правовий аспект теорії юридичних фактів. . , . С. 287-293.

235021. Спасибо-Фатєєва І. Права подружжя на майно приватного підприємства. . , . С. 294-304.

235022. Непочатих В. Відкриття провадження у справах, що виникають із трудових правовідносин: окремі аспекти. . , . С. 27-30.

235023. Гаврилюк Р. Еволюція природи пострадянського фінансового права. . , . С. 305-313.

235024. Шаповалова О. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування. . , . С. 314-326.

235025. Діковська І. Імперативні норми й їх роль у регулюванні договірних зобов'язань : [міжнародне приватне право не обмежує дії імперативних норм права України]. . , . С. 34-37.

235026. Глущенко С. Розвиток законодавства про вищі спеціалізовані судові органи у новітній період історії України. . , . С. 327-335.

235027. Скомороха Л. Питання професійно-психологічного добору кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід. . , . С. 336-348.

235028. Бехруз Х. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації. . , . С. 349-356.

235029. Коваль В. Здійснення права публічної власності на майно, закріплене за підприємствами. . , . С. 357-364.

235030. Цюкало Ю. Принципи права: загальнотеоретичний та цивільно-правовий аспект. . , . С. 372-377.

235031. Кравець Н. Державна політика регулювання малого та середнього підприємництва в Україні. . , . С. 378-384.

235032. Піцикевич В. Критерії впровадження ліцензування : [проблеми законодавчого закріплення критеріїв впровадження ліцензування господарської діяльності]. . , . С. 385-390.

235033. Ямпольський Г. Тлумачення змісту правочину господарськими судами України. . , . С. 391-396.

235034. Турчин-Кукаріна І. Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі. . , . С. 397-403.

235035. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

235036. Новосельська І. Визначення межі адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю. . , . С. 38-42.

235037. Шемігон Т. Адміністративна відповідальність керівника вищого навчального закладу державної форми власності за порушення освітнього законодавства. . , . С. 404-410.

235038. Апанасенко А. Історичні передумови становлення та розвитку соціальної функції трудового права. . , . С. 43-46.

235039. Мамука О. Практика застосування адміністративної відповідальності за порушення порядку та безпеки руху на залізничному транспорті України. . , . С. 411-418.

235040. Економіка України за січень-лютий 2013 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

235041. Ткачук В. Деякі аспекти реалізації запобіжних цілей покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. . , . С. 419-424.

235042. Полтава К. Проблемні питання безпеки руху й експлуатації транспорту та їх кримінально-правова охорона. . , . С. 425-431.

235043. Відомий український вчений-правознавець та педагог Михайло Макарович Михеєнко. . , . С. 442-445.

235044. Прилуцький С. Наукові погляди М. Михеєнка щодо прямої участі народу у здійсненні правосуддя та їх втілення у сучасному кримінально-процесуальному законодавстві України. . , . С. 446-450.

235045. Львівська наукова школа теорії прав людини. . , . С. 524-530.

235046. Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС. Мир. М., 1989. 182 с.

235047. Ліщинська О. А. Модель формування адиктивного потенціалу особистості : [психологічна залежність та її прояви в різні вікові періоди життя]. . , . С. 1-9.

235049. Мяленко В. В. Дистресовий архетип бідності як чинник економічної неуспішності : [психологія бідності. Соціально-психологічні характеристики життя бідної та багатої людини]. . , . С. 9-15.

235050. Искоз Б. Б. Сварка изделий из титана и его сплавов. Ленинград. дом науч.-технич пропаганды. Ленинград, 1961. 22 с.

235051. Багрянский К. В., Кузьмин Г. С. Сварка никеля и его сплавов. Машгиз. М., 1963. 163 с.

235052. Пономарев Е.А. Технология изготовления деталей ГТД из полимерных композиционных материалов, модифицированных наночастицами. . , . С. 18-19.

235053. Подольська Т. А. Теоретичні підходи до розгляду проблеми довіри в контексті різних психокорекційних та психотерапевтичних практик. . , . С. 15-19.

235055. Горбунова В. В. Ціннісно-рольові засади особистісного успіху у командній діяльності. . , . С. 19-24.

235056. Зубіашвілі І. К. Тренінг економічного самовизначення (для старшокласників). . , . С. 24-37.

235057. Прогрессивная технология сварки, наплавки и резки металлов. Иркутск. политех. ин-т. Иркутск, 1985. 150 с.

235058. Колошина Т. Ю., Трусь А. А. Использование рисуночной методики в бизнес-тренинге. . , . С. 37-48.

235059. Базай В. А. Технология изготовления деталей ГТД из жаростойких наноструктурированных материалов. . , . С. 20-21.

235060. Татарин Н. Ю. Корекція агресивності у молодшому шкільному віці. . , . С. 48-52.

235061. Применение математических методов в сварке. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1988. 166 с.

235062. Авраменко А. А. Технология изготовления лопаток ГТД из наноструктурированных титановых сплавов. . , . С. 21-22.

235063. Прогрессивные методы в пайке. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1986. 112 с.

235064. Дем'яненко А. В. Психологічні відмінності сімейного виховання в Ісламській Республіці Іран: проекція на підлітковий вік. . , . С. 52-56.

235065. Исаев Д. Н. Предупреждение реакций дезадаптации (кризисных состояний) : [типы кризисных ситуаций в раннем, дошкольном и школьном возрасте. Клинические проявления кризисных состояний. Ипохондрический синдром. Бродяжничество. Профилактика]. . , . С. 56-61.

235066. Припои для пайки современных материалов. ИЭС. К., 1985. 156 с.

235067. Логомінов В. О., Каморкін П. А. Вплив радіусу округлення ріжучої крайки фрези на шорсткість обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні маложорсткої деталі. . , . С. 23-24.

235068. Кучугуров М. В., Гончар Н. В. Особенности моделирования процессов механической обработки с помощью программного обеспечения ANSYS/LS-DYNA. . , . С. 24-26.

235069. Дорошенко Л. К вопросу о правопреемстве при ликвидации хозяйственных организаций. . , . С. 47-51.

235070. Олефір В. Дуалізм правової природи спонсорства: проблеми теорії та практики. . , . С. 52-55.

235071. Сидоров Я. Актуальні питання захисту публічних інтересів у аграрному праві. . , . С. 61-63.

235072. Шиловська О. М. Авторська програма особистісного розвитку дитини молодшого шкільного віку "У злагоді із собою та усім світом". . , . С. 61-79.

235073. Посохова М. Правове регулювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування по забезпеченню цільового використання земель. . , . С. 64-67.

235074. Мельничук О. Юридичні гарантії права людини на освіту: загальнотеоретичний аналіз. . , . С. 68-71.

235075. Мілова Т. Конституційні принципи регулювання духовно-етичних та ідеологічних відносин в Україні. . , . С. 72-75.

235076. Врадій Р. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання підготовки водіїв автотранспртних засобів в Україні. . , . С. 89-91.

235077. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235078. Губанова Т. Адміністративно-правовий механізм державного фінансового контролю в Україні. . , . С. 96-100.

235079. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235080. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235081. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235082. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235083. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235084. Сопілко І. Концептуальні засади формування кібербезпекової політики України. . , . С. 101-103.

235085. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235086. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235087. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235088. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235089. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235090. Чуприна О. Співвідношення понять "персональні дані", "інформація про особу", "конфіденційна інформація про особу". . , . С. 104-108.

235091. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2012.

235092. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

235093. Хавронюк М. Декларация международного форума по проблемам преступности и уголовного права в эпоху глобализации (МФППУПЭГ). . , . С. 109-110.

235094. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

235095. Назимко Є. Інститут покарання в системі засобів кримінально-правового регулювання суспільних відносин: теоретичний аспект. . , . С. 111-113.

235096. Анохін А. Доказування обставин події кримінального правопорушення у провадженні про дорожньо-транспортні пригоди. . , . С. 135-137.

235097. Войтович Н. Н., Каценеленбаум Б. З., Коршунова Е. Н., Пангонис Л. И. Электродинамика антенн с полупрозрачными поверхностями. Наука. М., 1989. 175 с.

235098. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 128 с.

235099. Козак Н. Тактико-криміналістичні прийоми і способи виявлення та розслідування комп'ютерних злочинів. . , . С. 142-145.

235100. Экология и безопасность труда в радиоэлектронике. МИРЭА. М., 1990. 104 с.

235101. Оперний голос століття : [до 145-річчя від дня народження Надії Іванівні Забели-Врубель (186-1913) - російської оперної співачки]. . , . С. 31-37.

235102. Здоровше з гумором живеться... : [до 105-річчя від дня народження Степана Івановича Олійника (1908-1982) - українського письменника]. . , . С. 38-46.

235103. Незабутня квітка України : [до 60-річчя від дня народження Квітки (Кейсі) Цісик (1953-1998) - американської співачки українського походження]. . , . С. 47-51.

235104. Умови перевезення країнами в 2013 році : [на прикладі Болгарії - обмеження швидкості; допустимі габарити, навантаження на вісь, повна маса; податки і збори; штрафні санкції за порушення дорожнього руху]. . , . С. 8-15.

235105. З батьківщиною в серці : [до 90-річчя від дня народження В.С. Земляка (Вацлава Сидоровича Вацика (1923-1977)) - українського письменника, кіносценариста]. . , . С. 52-59.

235106. Ограничения на движение грузового автотранспорта в 2013 году : [на примере Италии и Люксембурга]. . , . С. 16-18.

235107. Карпатський будитель : [до 210-річчя від дня народження Олександра Васильовича Духновича (1803-1865) - українського письменника, педагога, етнографа, книговидавця]. . , . С. 60-67.

235108. Майстер жарту : [до 130-річчя від дня народження Ярослава Гашека (1883-1923) - чеського письменника-сатирика, драматурга, журналіста]. . , . С. 72-80.

235109. Украина - 2012 в цифрах : [социально-экономическое положение Украины в 2012 г. Статистика]. . , . С. 3-4.

235110. Вареня В. Мошенничество в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. . , . С. 16-24.

235111. Тютюник В. Економічна ефективність праці багатоверстатників. . , . С. 25-34.

235112. Симфонія довжиною в життя : [до 180-річчя від дня народження Брамса Йоганнеса (1833-1897) - німецького композитора, піаніста, диригента]. . , . С. 81-88.

235113. Денисенок А. Сравнение альтернативных инвестиционных проектов. . , . С. 35-45.

235114. Граковский Ю. Дебиторская задолженность: методы расчета резерва сомнительных долгов. . , . С. 47-54.

235115. Даниленко О. Земельний податок - 2013: що змінилося?. . , . С. 59-64.

235116. Губа Є. "Спрощенці" - 2013: хто вони та як з ними працювати. . , . С. 65-72.

235117. Сериця І. Новий закон про зайнятість: як стимулюватимуть роботодавців. . , . С. 73-79.

235118. "Я завжди тільки Руссю й жив..." : [до 165-річчя від дня народження Віктора Михайловича Васнецова (1848-1926) - російського живописця]. . , . С. 89-97.

235119. Борисов С. Валютне регулювання: чи забезпечать жорсткі заходи стабільність гривні?. . , . С. 80-85.

235120. Поборник незалежності : [до 140-річчя від дня народження Павла Петровича Скоропадського (1873-1945) - українського політичного діяча, гетьмана Української держави]. . , . С. 98-108.

235121. Куратник П. Power View в Excel 2013 : [создание диаграмм разных видов. Карты Power View]. . , . С. 86-99.

235122. Співець душі народної : [до 135-річчя від дня народження Карманського Петра Сильвестровича (1878-1956) - українського поета, перекладача]. . , . С. 109-115.

235123. Неповторний світ митця : [до 165-річчя від дня народження П. Гогена (1848-1903) - французського художника, скульптора]. . , . С. 116-123.

235124. Добував і славу, і волю : [до 435-річчя від дня смерті Івана Підкови (? - 1578) - козацького гетьмана]. . , . С. 124-130.

235125. Воскобойнікова-Гузєва О. До питання вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України. . , . С. 6-10.

235126. Богун Н. Корпоративна культура в бібліотеці (За матеріалами зарубіжних фахових періодичних видань). . , . С. 11-13.

235127. Морозова Н. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва продовжується: роки 2007-2012. . , . С. 14-16.

235128. Степаненко І. Акція "Ніч у бібліотеці" - свято для всіх. . , . С. 17-19.

235129. Мілясевич І. Зведений каталог місцевих видань: проблемні питання методики ведення. . , . С. 19-23.

235130. Мосійчук С. "Моє коріння й джерело моє - в степах черкаських, у Дніпровому плині" (Про краєзнавчу роботу в Чорнобаївській ЦРБ Черкаської області). . , . С. 24-26.

235131. Рахно О. Бібліотечна справа в Чернігові у 1917-1920 рр. (Історична розвідка за матеріалами місцевої преси до 135-річчя Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка). . , . С. 26-28.

235132. Збанацька О. Інформаційно-пошуковий тезаурус Національної парламентської бібліотеки України: період апробації. . , . С. 30-32.

235133. Офіційні документи. . , . С. 37-42.

235134. Семілет Н. Бібліотекарі "капіталістичної праці", або Гол у порожні ворота. . , . С. 22-24.

235135. Розколупа Н. Платні послуги в бібліотеках. . , . С. 25-27.

235136. Вайцехович С. М., Михалевич В. М., Краевский В. А. Теория и технология получения изделий методами СВС-баротермии на основе моделирования процессов накопления повреждений. . , . С. 3-10.

235137. Чаплянко С. В. Рабочие характеристики вибролитой зернистой периклазошпинельной массы для производства плавильных тиглей. . , . С. 139-144.

235138. Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Пятачук С. Г., Сосновский Л. А. Структурные и фазовые особенности боридных покрытий на спеченных порошковых сталях. . , . С. 144-150.

235139. Ковальченко М. С. Реологические модели спекания порошковых материалов под давлением. . , . С. 11-28.

235140. Хоменко Е. В., Минакова Р. В., Лесник Н. В. Эволюция микроструктуры композитов Cr-Cu при жидкофазном спекании. . , . С. 29-42.

235141. Glinchuk M. D., Khist V. V., Eliseev E. A., Morozovska A. N. Oxide nanomaterials with properties absent in bulk. . , . С. 43-50.

235142. Мильман Ю. В., Нейков О. Д., Сирко А. И., Захарова Н. П., Васильева Г. И., Шаровский А. О., Иващенко Р. К., Тохтуев В. Г., Семенов Н. В. Влияние легирования тугоплавкими редкоземельными металлами на структуру и свойства сплавов Al-5Zn-3Mg, полученных методами порошковой металлургии и литейным методом. . , . С. 75-87.

235143. Подчерняева И. А., Лавренко В. А., Панасюк А. Д., Уманский А. П., Нешпор И. П., Довгаль А. Г. Формирование слоистой структуры на поверхности керамики SiC-Al2O3-ZrO2 при высокотемпературном окислении. . , . С. 87-94.

235144. Скринський П. Л., Кузьмичев А. І., Іващенко В. І., Іващенко Л. А., Тимофєєва І. І., Бутенко О. О., Хижун О. Ю., Томіла Т. В., Дуб С. Н. Структурні та механічні властивості TiN/BCN-покриттів. . , . С. 95-106.

235145. Оликер В. Е., Абдурашитова С. А., Марценюк И. С., Гречишкин Е. Ф., Бондаренко А. А. Микроструктура и свойства детонационных термобарьерных покрытий на основе ZrO2. . , . С. 107-114.

235146. Тищенко Я. С., Лакиза С. М., Лопато Л. М., Глабай М. С. Проекції поверхонь ліквідусу та солідусу діаграми стану системи Al2O3-HfO2-Er2O3. . , . С. 115-128.

235147. Сосновский Л. А., Баглюк Г. А., Власова О. В. Особенности спекания без использования проточных газовых сред в контейнере с неполной герметизацией. . , . С. 129-138.

235148. Маслюк В. А., Яковенко Р. В., Потажевская О. А., Бондар А. А. Порошковые твердые сплавы и хромистые карбидостали на основе системы Cr-Fe-C. . , . С. 60-74.

235149. Бродниковский Н. П., Михайлов А. А., Мазур П. В., Чирик К. С., Самелюк А. В., Ткаченко М. С., Фирстов С. А. Формирование структуры и свойств при спекании сплавов системы Fe-Cr-C с исчезающей жидкой фазой. . , . С. 51-60.

235150. Глущенко С. Інституціональні принципи в діяльності вищого спеціалізованого суду: поняття, класифікація, сутність. . , . С. 146-150.

235151. Хотинська-Нор О. Диференціація прцесуального законодавства як чинник організації системи судів загальної юрисдикції. . , . С. 151-154.

235152. Правила безопасности в сталеплавильном производстве. металлургия. М., 1984. 144 с.

235153. Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха. Металлургия. М., 1990. 80 с.

235154. Правила безопасности при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов. Металлургия. М., 1987. 40 с.

235155. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

235156. Правила безопасности при производстве титановой губки магниетермическим методом. Металлургия. М., 1970. 103 с.

235157. Василенко Б. Дряхлая прибыльность Запорожского "Водоканала". . , . С. 10-11.

235158. Бутенко В. Улица Грибоедова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

235159. Приходько О. В Запорожской области закрывают пекарни : [кризис объектов пищепрома]. . , . С. 49.

235160. Василенко Б., Сидоров С. Запорожская провинция покорилась "смотрящему" : [политические реалии области]. . , . С. 54-55.

235161. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

235162. Бутенко В. В водах Днепра нашли три десятка древних якорей : [артефакты, которым почти три века займут свое место в Музее истории запорожского казачества]. . , . С. 7.

235163. Гермашев А. И., Логоминов В. А., Внуков Ю. Н. Методология определения статистических и динамических характеристик упругой системы тонкостенной детали. . , . С. 26-27.

235164. Приходько О., Бутко В., Захарова Н., Бутенко В. Запорожский сервис: дорогой и беспощадный : [жалобы населения на частные услуги и частный бизнес]. . , . С. 8-9.

235165. Бутенко В. Улица Хмельницкого : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

235166. Мокшанкина А. К., Логоминов В. А., Каморкин П. А. Обоснование выбора базовой длины. . , . С. 27-28.

235167. Приходько О., Сидоров С. Городская власть "добивает" запорожский бизнес : [проблемы малого и среднего бизнеса в Запорожье]. . , . С. 18-19.

235168. Гончар Е. А., Внуков Ю. Н. Анализ упругих отжатий при фрезеровании тонкостенных деталей (типа "закрепленная пластина"). . , . С. 29.

235169. Мищенко А. В., Степанов Д. Н. Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей газотурбинных двигателей. . , . С. 30-31.

235170. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Энергоатомиздат. М., 1986. 176 с.

235171. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

235172. Сидоров С., Приходько О., Бутко В. Что подарят Запорожью в 2013 году : [планы по обустройству Запорожья на 2013 г.]. . , . С. 8-9.

235173. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

235174. Бутенко В. Улица Ногина : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

235175. Богуш М. Об аспиранте-предпринимателе : [как назначается стипендия аспиранту-предпринимателю, каков ее размер]. . , . С. 10.

235176. Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений. Изд-во лит. по строительству. М., 1970. 160 с.

235177. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

235178. Горбач Д. Початкова школа : [внешнеэкономическая деятельность Украины. Топ-15 экспортных рынков Украины. Топ-15 стран-поставщиков товаров в Украину. Товарная структура украинского экспорта и импорта]. . , . С. 20-24.

235179. Бутенко В. Улица Свердлова : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

235180. Иванова Е. "Социальное предпринимательство - это бизнес" : [интервью с Е. Ивановой, руководителем Проекта Программы развития ООН "Поддержка реформы социального сектора в Украине" о реформах в социальном секторе Украины / записал А. Джуй ]. . , . С. 24-26.

235181. Внуков Ю. Н., Дядя Е. С. Влияние радиуса округления режущей кромки на основные характеристики процесса резания. . , . С. 31-32.

235182. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

235183. Дядя С. І., Алексеєнко О. В. Процесний підхід при технологічній підготовці виробництва. . , . С. 33.

235184. Правила взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций. Правила взрывобезопасности установок для приготовления и сжигания топлива в пылевидном состоянии. Энергия. М., 1975. 80 с.

235185. Прищепа К. Работа и волк : [ЕС собирается побороть молодежную безработицу путем субсидирования рабочих мест]. . , . С. 30-32.

235186. Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР. Стройиздат. М., 1965. 95 с.

235187. Бойко І. А., Солоха В. В. Аналіз динамічної стійкості верстата під дією динамічних навантажень при обробці жароміцних сплавів. . , . С. 34-35.

235188. Циганов В. В. Вплив умов термодинамічного контактування на зносостійкість трибоз'єднань. . , . С. 35-36.

235189. Данилина Е. "А кто там летает, кроме нас?" : [представители датских ВС подтвердили готовность мелитопольской авиабригады к выполнению операции "Северный сокол-2013"]. . , . С. 8.

235190. Гриньков Д. Решили поразвиться : [правительство Украины намерено создать два новых государственных банка - банк развития и земельный банк]. . , . С. 39-40.

235191. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

235192. Клименко В. Ю. Использование зубьев Curvic в деталях ГДТ. . , . С. 36-37.

235193. Уляницкая А. Розыгрыш : [государственное регулирование рынка лотерей в Украине]. . , . С. 42-43.

235194. Олейник С. "Отношусь к Хортице как к острову святилищ" : [в новой книге запорожский писатель Константин Сушко рассказал, что хортицкие курганы появились ранише египетских пирамид]. . , . С. 6.

235195. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

235196. Івщенко Л. Й., Кубіч В. І., Фрей С. В. Умови масляного голодування в трибоз'єднаннях металорізальних верстатів. . , . С. 37-38.

235197. Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Сочава А. І. Вільні коливання як метод дослідження пошкоджень елементів металоконструкцій. . , . С. 39

235198. Уляницкая А. Биржепровод : [рынок ценных бумаг. Структура биржевых торгов по видам ценных бумаг, по биржам]. . , . С. 44-45.

235199. Шилин Д. К морю синему - то есть Черному. И дальше - "без пересадок"! : [вчера из Запорожского речного порта началась отгрузка продукции комбината "Запорожсталь" в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов]. . , . С. 2-3.

235200. Курячая Е. Шутовство на Гончарівці : [нестандартные подходы в маркетинге, отношение к ним потребителя]. . , . С. 46-47.

235201. Сочава А. І., Глушко В. І., Мартовицький Л. М. Про вплив асиметрії циклу на розсіяння граничних амплітуд щодо кривих однакової довговічності. . , . С. 39-40.

235202. Семенова Д. "Не дадим Днепру превратиться в болото" : [акция "Спасем Днепр вместе" становится экологическим брендом Запорожья]. . , . С. 4.

235203. Білий Є. Т. Оптимізація технологічних параметрів листової сталі та деталей з неї. . , . С. 40-41.

235204. Губанова І. В аМВАлаторных условиях : [украинский рынок бизнес-образования]. . , . С. 48-51.

235205. Ляшенко О. П. Деталі машин з порошкових композиційних матеріалів. . , . С. 41-42.

235206. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2013. 119 с.

235207. Злотник О., Танюк Л. Автори про наболіле : [упраління авторськими правами в Україні]. . , . С. 11-19.

235208. Правила дорожного движения. Транспорт. М., 1973. 64 с.

235209. Данилина Е. Сейчас это рай! Но по субботам или летом - мусорная яма : [целебные источники и дуб-патриарх в Терпенье Мелитопольского района Запорожской области]. . , . С. 10.

235210. Волков Г. П. Совершенствование метода расчета сварных узлов крановых металлоконструкций. . , . С. 42.

235211. Вища школа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

235212. Правила дорожного движения. Техніка. М., 1981. 49 с.

235213. Димова В. Что с него взять : [история взяточничества и коррупции. Взяточничество в Украине]. . , . С. 57-59.

235214. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2012. 233 с.

235215. Бойченко А. Сучасні моделі законодавчого врегулювання діяльності інтернет-провайдерів. . , . С. 20-26.

235216. Правила дорожного движения. Техніка. К., 1984. 49 с.

235217. Руднєв О. М., Лятуринський В. О. Аналіз напруженого стану мостового крану. . , . С. 43.

235218. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2013. 192 с.

235219. Правила дорожного движения. Техніка. К., 1986. 49 с.

235220. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2012. 160 с.

235221. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

235222. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2013. 160 с.

235223. Силивончик А. Укропное место : [овощеводство в Украине. Рынок овощей. Экспорт и импорт овощей]. . , . С. 66-68.

235224. Берестовська А. Особливості співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок. . , . С. 27-33.

235225. Правила дорожного движения. Типов. изд. Коммунар. Запорожье, 1987. 76 с.

235226. Правила дорожного движения. Типов. изд. Коммунар. Запорожье, 1988. 76 с.

235227. ПерсонаL. МАУП. Київ, 2013. 144 с.

235228. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2013. 208 c.

235229. Правила дорожного движения. ДОСАФ. М., 1988. 63 с.

235230. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2013. 240 с.

235231. Носенко М. І., Павлов В. О., Курта Ю. Г. Особливості формування структури порошкових титанових матеріалів при гарячому штампуванні. . , . С. 44.

235232. Правила дорожного движения. Транспорт. М., 1986. 47 с.

235233. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2013. 76 с.

235234. Николаева Т. Аромад : [производство парфюмерии в Украине. Украинский рынок парфюмерии. Экспорт, импорт]. . , . С. 68-70.

235235. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

235236. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

235237. Лятуринський В. О. Система локального позиціонування мостових кранів. . , . С. 45-46.

235238. Правила дорожного движения. Транспорт. М., 1988. 63 с.

235239. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

235240. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

235241. Правила дорожного движения. Транспорт. М., 1990. 61 с.

235242. Правила дорожного движения. Тэхника. К., 1990. 64 с.

235243. Шевченко Н. Маржу нимагу : [металлургическое производство в Украине. Металлургия Украины на международном рынке. Рынок проката]. . , . С. 74-75.

235244. Матвієнко О., Матвієнко О. Проблеми правової кваліфікації кіберсквотингу як особливого виду кіберправопорушення. . , . С. 34-42.

235245. Правила дорожного движения Украины. Берегиня. Запорожье, 1994. 78 с.

235246. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Стройиздат. М., 1971. 211 с.

235247. Пташник В., Санжаровська-Гурлач Л. Попередження оманливої реклами (на прикладі реклами лікарських засобів). . , . С. 43-48.

235248. Вильчек А. И., Лазечный И. Н., Сидоренко М. В. Контактная выносливость теплостойких сталей. . , . С. 47-48.

235249. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 40 с.

235250. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 40 с.

235252. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 40 с.

235253. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 40 с.

235254. Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования. Энергия. М., 1964. 94 с.

235255. Закірова С. Г. Стилістичні особливості наукової літератури для здійснення комунікативних функцій. . , . С. 149-151.

235256. Сівець Р. О. Стилістичні ознаки науково-технічного викладу. . , . С. 151-152.

235257. Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования. Госэнергоиздат. М., 1963. 94 с.

235258. Рябенко Г. А. Особливості подання науково-технічного тексту. . , . С. 152-154.

235259. Правила МЭК на стеклянные изоляторы для воздушных линий с нормальным напряжением 1000 В и выше. Госэнергоиздат. М., 1958. 20 с.

235260. Нові нормативно-правові акти : [правила пожежної безпеки]. . , . С. 26-27.

235261. Правила организации работ по роботизации производственных процессов : РД 50-356-82 : методические указания. Изд-во стандартов. Москва, 1983. 8 с.

235262. Перегон О. Метрополітен - об'єкт, що потребує постійного захисту : [пожежна безпека Харківського метрополітену]. . , . С. 28-29.

235263. Правила оценки физического износа жилых зданий : ВСН 53-86 (р). Прейскуратиздат. Москва, 1988. 72 с.

235264. Велика І. О. Стилистические особенности научно-технической литературы в английском языке. . , . С. 154-156.

235265. Організація роботи пожежно-технічних комісій. . , . С. 36-37.

235266. Тен П. А. Diversification of energy supply as a necessary precondition of Ukraine`s energy security. . , . P. 156-157.

235267. Голос України. Київська правда. К., 2013.

235268. Варганова О. В. The use of solar energy. . , . P. 158-159.

235269. Вижова С. А. Кожну десяту дисертацію у країні захищають у Київському університеті : [інтерв'ю з проректором КНУ ім. Т. Г. Шевченка про наукову роботу у цьому ВНЗ. Що означає статус дослідницького / записала Т. Пасова]. . , . С. 11.

235270. Череп І. В. Hydropower. . , . P. 159-161.

235271. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

235272. Муковський М. Г. Hydrogen storage made easy with nano-technology. . , . P. 161-162.

235273. Андрощук Г. Стимулювання результатів інтелектуальної діяльності у Російській Федерації: уроки для України. . , . С. 55-63.

235274. Дьомін О. О. High-voltage direct current. . , . P. 162-164.

235275. Еремеева Д. А. Energy efficiency increase and renuable energy development. Result 2011. . , . P. 164-166.

235276. Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии ППБО-136/86. Металлургия. М., 1987. 126 с.

235277. Шилин Д. "На первом месте у нас - забота о людях и их здоровье" : [интервью с генеральным директором ПАО "Запорожогнеупор" В. Бусько; его биография и развитие завода после его назначения]. . , . С. 4.

235278. Міщенко А. С. Welding of nickel alloys. . , . P. 166-167.

235279. Правила пользования электрической и тепловой энергией. Энергоиздат. М., 1982. 112 с.

235280. Голієва А. В. Wind energy prospectives and problems analysis. . , . P. 167-168.

235281. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

235282. Салімоненко С. В. Active front steering. . , . P. 168-169.

235283. Твердохліб Ю. В. An improved method of ECG signals based on the continuous wavelet transformation. . , . P. 169-171.

235284. Олейник С. "Надоели корпоративы" : [13 фестиваль Открытой Запорожской лиги КВН]. . , . С. 6.

235285. Стаднік В. П. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки : [економічна та фінансова безпека підприємства]. . , . С. 7-9.

235286. Свєт О. О. Electronic cash. . , . P. 171-172.

235287. Шкрабан В. В. Напрями удосконалення первинного обліку виробництва продукції свинарства. . , . С. 10-13.

235288. Джемелінська Л. В. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України. . , . С. 14-16.

235289. Рожко О. Д., Пітенко Ю. О. Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення. . , . С. 17-20.

235290. Тимчук С. О. Cryptographic system of group signature for automated system for external independent assessment in Ukraine. . , . P. 172-173.

235291. Сімахова А. О. Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку України. . , . С. 21-22.

235292. Корнієнко А. С. Cryptography. . , . P. 173-175.

235293. Вдовенко Н. М. Перспективи впровадження адміністративної звітності в рибному господарстві. . , . С. 3-6.

235294. Луньова А. Г. Human cloning. . , . P. 175-177.

235295. Токарчук Ю. Ю. Transport law. . , . P. 177-178.

235296. Селіверстова Л. С., Рябушенко Ю. О. Дослідження внутрішнього середовища підприємства середнього бізнесу та підвищення рівня конкурентоспроможності його продукції. . , . С. 23-25.

235297. Кузьменко А. А. Vehicle diagnostics. . , . P. 178-179.

235298. Федишин М. П. Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств у сучасних умовах господарювання. . , . С. 26-28.

235299. Смолич Д. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку інноваційних кластерів в умовах транскордонного співробітництва регіонів. . , . С. 29-30.

235300. Михайлов А. С. Ways decreasing automobile`s harmful emissions. . , . P. 179-180.

235301. Нідзельська В. А. Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації. . , . С. 31-33.

235302. Фокіна Т. О. The use of traffic lights in the world. . , . P. 180-181.

235303. Чумаченко А. Ю. Traffic flow. . , . P. 181.

235304. Попко А. С. Routines of passanger transportations. . , . P. 182.

235305. Каламбет С. В. Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине. . , . С. 34-36.

235306. Жавнерчик О. В. Напрями подолання конфліктності земельних відносин : [специфіка конфліктності земельних відносин для виявлення напрямів узгодження інтересів шляхом екологізації]. . , . С. 37-40.

235307. Раевский С. В. Active suspension as a way of increasing the stability of automobile. . , . P. 182-183.

235308. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження коефіцієнта корисної дії черв'ячного редуктора" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 10 с.

235309. Силовая преобразовательная техника. ВИНИТИ. М., 1976. 84 с.

235310. Нікіфорова І. І. Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції : [проаналізовано переваги та недоліки різних типів виборчих систем, можливості їх застосування на виборах]. . , . С. 41-44.

235311. Сєміколенова С. В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків. . , . С. 47-50.

235312. Качалай В. В. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах. . , . С. 51-54.

235313. Огляд ринку іпотечного кредитування станом на 12 березня 2013 р.. . , . С. 55-56.

235314. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2013.

235315. Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою : [кількість науково-дослідних робіт у 2012 р. Обсяги фінансування наукових досліджень в Україні. Вдосконалення нормативно-правової бази]. . , . С. 6-7.

235316. Правила применения стандартов СЭВ в народном СССР : РД 50-593-85. Изд-во стандартов. Москва, 1986. 15 с.

235317. Гипсман А. И., Красноперкин В. М., Самохин Г. С., Силин Р. А. Современные методы и результаты квазистатического анализа полосковых линий и устройств. [б. и.]. М., 1991. 102 с.

235318. Бойченко А. Сучасні моделі законодавчого врегулювання діяльності інтернет-провайдерів. . , . С. 15-20.

235319. Камель Г. И. Декомпозиция функциональных параметров на кононических поверхностях роторных питателей ТЗС. . , . С. 48-50.

235320. Правила применения стандартов СЭВ при подготовке, заключения и реализации договоров, соглашений и контрактов в отношениях, возникающих в процемме осуществления экономического и научно-технического сотрудничества СССР с др. странами : РДП 96-77. Изд-во стандартов. Москва, 1977. 4 с.

235321. Дубов А. В., Мартовицький Л. М. Дослідження зачерпуючої здатності рудних грейферів. . , . С. 50.

235322. Іваненко П. Перспективи розвитку використання безпаперових (електронних) інформаційних технологій (ч.1). . , . С. 21-29.

235323. Правила проектирования роботизированных технологических комплексов. ВНИИ по нормализации в машиностроении. М., 1985. 104 с.

235324. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

235325. Черемина А. А., Руднев А. М. Анализ причин падения мостового подвесного электрического крана. . , . С. 51-52.

235326. Правила производства ремонтно-строительных работ, нормы и расценки. Будівельник. К., 1965. 718 с.

235327. Фонд музея помещался в семь ящиков из-под папирос : [как в Васильевке создавался историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова"]. . , . С. 8-9.

235328. Фельдман М. Л. Особенности электрической части АЭС. Энергия. Ленинград, 1983. 172 с.

235329. Авторские права в Интернете. . , . С.39-42.

235330. Васильев С. А., Белый Е. Т. Влияние контактного трения на процессы пластического деформирования листовой стали. . , . С. 52-54.

235331. Правила разработки и согласования в СССР проектов стандартов СЭВ : РД 50-51-83. Изд-во стандартов. Москва, 1984. 15 с.

235332. Ортинська М. Об'єкти, виключені з патентної охорони за законодавством Великобританії. . , . С. 43-45.

235333. Дуда В. И., Лаговский Д. В., Вильчек А. И. Методы повышения долговечности зубчатых колес ответственных редукторов. . , . С. 54-55.

235334. Нікін А. Узгодження взаємовідносин між організаціями колективного управління в Україні - вимога часу : [ управління авторським правом]. . , . С. 49-54

235335. Данілічева А. О., Мартовивицький Л. М., Глушко В. І., Сочава А. І. Дослідження фактичної навантаженості металоконструкцій рудно-мостових перевантажувачів. . , . С. 55

235336. Обдул В. Д. Проблеми підвищення надійності штампів пароповітряних молотів. . , . С. 56

235337. Савченко К. Підліткова залежність від комп'ютерних ігор. . , . С. 3-4.

235338. Николаев В. А., Васильев А. А. Новые технологии производства прокатки широких полос. . , . С. 56-58.

235339. Сосновський М. Яким насправді є інтернет-піратство в Україні?. . , . С. 61-62.

235340. Правила, расчета подъемных устройств. ЦНИИТЭстроймаш. М., 1972. 206 с.

235341. Пашков А.П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) : [наведені деякі показники роботи кращих ВНЗ]. . , . С. 10-17.

235342. Прибитько В. Інноваційні методи - у навчальний процес. . , . С. 17-19.

235343. Плис М., Рогальов М. Прогнозування та оцінки хімічної обстановки, що виникає внаслідок аварій з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин. . , . С. 35-37.

235344. Дорошенко В. С. 3D-технологии при литье металлов. . , . С. 16-18.

235345. Небезпека об'єктів з хімічними технологіями : [поняття "хімічна небезпека". Основні форми прояву хімічної небезпеки. Заходи захисту]. . , . С. 38-39.

235346. Бабко Л.М., Черепаха В.М. Методичні мости безпеки : [міжнародне право щодо захисту дітей та його стан в Україні]. . , . С. 22-26.

235347. Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України. . , . С. 3-9.

235348. Тютюник В. Використання наряд-листів за відрядної системи оплати праці. . , . С. 16-24.

235349. Денисенок А. Экономический анализ инструментального обеспечения производства. . , . С. 25-36.

235350. Граковский Ю. Резерв на оплату отпусков: выбор метода расчета. . , . С. 36-40.

235351. Алиев Т. Балльная оценка труда работников. . , . С. 62-70.

235352. Куратник П. Анализ данных в Excel 2013 из 1С 8. . , . С. 86-96.

235353. Вітренко Ю. Взаємозв'язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості : [роль Національної рамки кваліфікацій як інструменту узгодження класифікації галузей освіти із класифікатором видів економічної діяльності]. . , . С. 7-18.

235354. Загірняк М., Сергієнко С. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів : [міжнародні рейтинги ВНЗ. Причини, які заважають українським ВНЗ потрапити до світових рейтингів. Рейтинги викладачів]. . , . С. 19-30.

235355. Базилевич В., Короткий В., Короткий Т. П. П. Цитович. Обличчям до Європи : [Петр Павлович Цитович - видатний російський правознавець, публіцист, громадський діяч]. . , . С. 31-53.

235356. Удод О., Юрій М. Методологія історії та гуманітаризація знання : [суть і специфіка панівних типів осмислення історичного процесу: формаційного та цивілізаційного]. . , . С. 54-70.

235357. Безвершук Ж. Незмінний чинник розвитку інтелекту, або Чому і як треба вивчати культурологію. . , . С. 71-79.

235358. Кубовська Т., Сєйтвелієва С. Технології візуалізації алгоритмів і структур даних : [схема вивчення дисципліни "Алгоритми і структури даних". Міждисциплінарні зв'язки. Етапи проведення та захисту лабораторних робіт з дисципліни]. . , . С. 80-89.

235359. Мікульонок І. Підготовка навчальних видань у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут". . , . С. 90-95.

235360. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20 листопада 2012 року № 5499-VІ. . , . С. 96-99.

235361. Андрущенко В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів. . , . С. 5-10.

235362. Закревський В. Трансформація діяльності соціогуманітарної галузі: концептуальна версія : [щодо демократизації рецензування наукових праць, удосконалення програми атестації науковців, оцінювання результатів наукової діяльності]. . , . С. 11-16.

235363. Прудченко І. Індивідуальний сенс педагогічної освіти. . , . С. 17-22.

235364. Онкович Г. Медіадидактика вищої школи: український досвід. . , . С. 23-29.

235365. Корсак К. Сучасна точка біфуркації світової науки і перспективи глобального майбутнього : [традиційні та нові погляди на визначальні риси головних варіантів суспільств і характеристики відповідних систем освіти й науки]. . , . С. 30-35.

235366. Морозов В. Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність : [погляди на педагогічний процес в епоху Просвітництва (XVII-XVIII ст.)]. . , . С. 36-41.

235367. Смолінська О. Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів. . , . С. 42-49.

235368. Дем'яненко Н. Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури : [співвідношення компетентнісного підходу і контекстного навчання]. . , . С. 50-56.

235369. Дмитрієв В. Маркетингова стратегія ВНЗ. . , . С. 57-62.

235370. Куліненко Л. Педагогічна практика: компетентнісний підхід : [особливості змісту підготовки майбутніх учителів]. . , . С. 63-68.

235371. Похресник А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання. . , . С. 69-74.

235372. Блохін О. Український спорт у сучасній соціокультурній реальності. . , . С. 75-81.

235373. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір. . , . С. 82-87.

235374. Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном. . , . С. 88-97.

235375. Печко Н. Формування моральної культури як основна мета виховання особистості. . , . С. 98-104.

235376. Ярчук Ю. Природа "здорового способу життя" та чинники його формування. . , . С. 105-111.

235377. Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1972. 134 с.

235378. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

235379. "Ситуація стабільна. Але роботи вистачає" : [інтерв'ю з начальником УСБУ в Запорізькій області генералом-майором С. Рудим о пріоритетних напрямах боротьби зі злочинністю]. . , . С. 4-5.

235380. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

235381. Прядун Р. Фирташ "вольет" 700 миллионов в ЗТМ : [Запорожье посетил известный украинский бизнесмен Д. Фирташ, основная цель его визита - анонсирование программы развития Запорожского титано-магниевого комбината]. . , . С. 4.

235382. Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом производстве. Машгиз. М., 1959. 63 с.

235383. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

235384. Гавриленко І. Запоріжці весело проводили зиму : [свядкування Масляної в 2013 р.]. . , . С. 1.

235386. Петренко О. Більше дерев - менше пилу : [озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою Запоріжжя]. . , . С. 4.

235387. Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році. . , . С. 10-11.

235388. Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2012 року. Аналітичні дані щодо діяльності в Україні впродовж 2012 року внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезедентами. . , . С. 12-19.

235389. Петренко С. Громади області розпочали реалізацію енергоефективних ініціатив : [Запорізька область]. . , . С. 6.

235390. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

235391. Сиволап М. День Рибака : [Запоріжжя відвідав голова Верховної Ради В. Рибак]. . , . С. 1.

235392. Піддубна О. Дарувати радість, чистоту та красу : [запорізьке підприємство КП "Титан"]. . , . С. 5.

235393. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

235394. Прядун Р. Деревья Запорожья : [проблемы озеленения г. Запорожья]. . , . С. 4.

235395. Ильянцев В. Лифтовое хозяйство города: методы решения старых проблем : [новости жкх Запорожья]. . , . С. 5.

235396. Вовк В., Дмитрик Ю. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід : [системи оцінки фінансової стійкості банків у зарубіжній та вітчизняній практиці]. . , . С. 20-25.

235397. Науменкова С., Міщенко С. Розвиток кредитування у посткризових умовах. . , . С. 3-19.

235398. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні методи інтелектуальної обробки даних". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

235399. Практичне застосування законодавства при вирішенні спірних питань щодо кредитних правовідносин : [відповіді на запитання]. . , . С. 26-27.

235400. Боярко І., Дехтяр Н., Дейнека О. Оцінка впливу державних витрат на забезпечення економічного зростання : [порівняння темпів приросту ВВП і державних витрат у країнах ЄС за 2004-2010 р.р.. Частка державних витрат у ВВП країн ЄС (2001-2010 р.р.)]. . , . С. 28-32.

235401. Міщенко В. Оригінальне дослідження ефективності функціонування та перспектив розвитку банківської системи України : [рецензія на книгу Карчева Г. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України]. . , . С. 34-35.

235402. Інформація про науково-технічні заходи НТСЕУ у співпраці з Міненерговугілля, неціональною академією неук, Верховною Радою України та іншими партнерами спілки у 2012 році : [НТСЕУ - Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України]. . , . С. 7-9.

235403. Ястремський О. Невизначеність, ризик, інтереси в моделюванні економічної політики. . , . С. 20-30.

235404. Громадське обговорення "Зменшення викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог європейського енергетичного співтовариства в рамках проекту "Стратегія інтеграції України в європейське енергетичгн співтовариство" : [додається Протокол]. . , . С. 10-14.

235405. Рябченко П. Істрія фінансово-кредитних установ України кінця ХІХ - початку ХХ століття очима сучасників : [рецензія на книгу Рукавицын В. А. Финансовые и кредитные учреждения Украины конца ХІХ - начала ХХ века в открітках, документах и фотографиях]. . , . С. 36-37.

235406. Боряк Г. Цінне прирощення знань у галузі економічної історії та історичного джерелознавства : [рецензія на книгу Рукавицын В. А. Финансовые и кредитные учреждения Украины конца ХІХ - начала ХХ века в открітках, документах и фотографиях]. . , . С. 37.

235407. Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України. . , . С. 41-45.

235408. Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом производстве. Машгиз. М., 1961. 63 с.

235409. Благун І., Заяць М. Удосконалення механізму обов'язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону. . , . С. 31-42.

235410. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2013 року). . , . С. 46-47.

235411. Богатирьов І. Договір про енергетичне співтовариство: виконання директив із охорони довкілля. . , . С. 15-17.

235412. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2013 року. . , . С. 48.

235413. Ринок державних цінних паперів України у січні 2013 року. . , . С. 49.

235414. Структура активів банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 50-55.

235415. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 56-61.

235416. Прибутки і збитки банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 62-67.

235417. Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці України через виконання вимог Європейського енергетичного співтовариства. Зелена книга (проблеми). Біла книга (рішення) : Проект Міжнародного центру перспективних досліджень. . , . С. 18-26.

235418. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 68-70.

235419. Рішення громадського обговорення документу "Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці на виконання вимог Європейського Енергетичного Співтовариства", розробленого Міжнародним центром перспективних досліджень від 13.03.2012 р.. . , . С. 27-28.

235420. Константінов М. І., Руденко В. В., Коваленко В. В., Стригуненко Г. Ю., Рубченко Р. С. Оновлення енергетичної стратегії України на період до 2030 року : [тези доповіді на ХХV міжнародній конференції з питань розвитку електроенергетики України "Енергетика майбутнього України: альтернативи... ", 5-7 вересня 2012 р., смт.Миколаївка]. . , . С. 45-47.

235421. Мацевитый Ю. М., Стогний Б. С., Шидловский А. К. Научно-техническое обеспечение долгосрочных планов развития энергетики Украины. . , . С. 48-52.

235422. Данилюк М., Бойчук Р., Гречаник Б. Формування системи моніторингу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів. . , . С. 43-63.

235423. Рябініна Л. Основа функціонування банку як специфічного підприємства та особливості кругообігу його капіталу. . , . С. 78-88.

235424. Николаев В. А., Жученко С. В. Способы и устройства воздействия на межвалковый зазор в клети кварто. . , . С. 58.

235425. Волосович С. Співвідношення між страхуванням, гарантуванням та захистом депозитів. . , . С. 89-97.

235426. Біломістна І., Сословський В. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України. . , . С. 99-109.

235427. Бичевой А. Ф., Калюжная Ю. В. Исследование процессов горячей объемной штамповки на КГШП. . , . С. 58-59.

235428. Романьок Т. Іноземне інвестування в банківському секторі України: стан та перспективи розвитку. . , . С. 110-121.

235429. Добровольська І. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку. . , . С. 122-127.

235430. Пирожкова В. П., Яценко М. Ю., Лунёв В. В., Грищенко С. Г. Атлас микроструктур неметаллических включений. Днепровский металлург. Запорожье, 2012. 167 с.

235431. Правила техники безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 93 с.

235432. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов. Машгиз. М., 1961. 100 с.

235433. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов. Машиностроение. М., 1964. 119 с.

235434. Матюхин А. Ю., Комисар Д. С. Способы определения нейтрального радиуса при осадке полых тел вращения. . , . С. 59.

235435. Безверхий К. Інвентаризація як об'єкт обліку і контролю обліково-звітної інформації: організаційно-методологічний аспект. . , . С. 3-19.

235436. Улитенко А. Н., Беликов С. Б., Лунев В. В. Теория и расчеты высокотемпературных теплофизических процессов (в металлургических системах). Мотор Сич. Запорожье, 2003. 606 с.

235437. Вдовенко В. Г., Глущенко І. М. Законодавчо-нормативне забезпечення стратегічного розвитку енергетики, удосконалення тарифної політики в галузі електроенергетики та можливого реформування ОРЕ України : [доповідь на ХХV міжнародній конференції з питань розвитку електроенергетики]. . , . C. 53-54.

235438. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2013. 158 с.

235439. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов. Машиностроение. М., 1965. 119 с.

235440. Бень А. М., Ленок А. А. Дослідження напруг в умовах плоскодеформованого стану з використанням гармонійних функцій. . , . С. 60.

235441. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов. Машиностроение. М., 1967. 119 с.

235442. Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. О решении задач рассеяния волн в плоскостных волноводных узлах с нагруженной областью связи прямоугольной формы. . , . С. 61-62.

235443. Мишук Е. С. Состояние и перспективы развития электроэнергетики Содружества Независимых Государств : [СНГ]. . , . С. 55-60.

235444. Каменська Т. Філософія складання фінансової звітності: як було та як буде. . , . С. 3-7.

235445. Величко І. Г., Антоненко Н. М. Моделювання тріщини з клейовим наповнювачем. . , . С. 63-64.

235446. Мохаммад Захур, Улитенко А. Н., Лунев В. В., Кренделев В. Н. Зеренная структура и нитридная фаза конструкционной электростали в технологиях металлургического передела. Днепровский металлург. Запорожье, 2003. 154 с.

235447. Безверхий К. Вітчизняна фінансова звітність за МСФЗ: міфологія від Мінфіну. . , . С. 8-12.

235448. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве. Транспорт. М., 1977. 240 с.

235449. Безверхий К. Інвентаризація як об'єкт обліку і контролю обліково-звітної інформації: організаційно-методологічний аспект. . , . С. 3-19.

235450. Величко И. Г., Зинченко А. И. Определение допустимой трансляции системы трапеций. . , . С. 64-65.

235451. Дупак О. С. Стогній Б. С., Чабан О. Й. Розбудова громадянського суспільства й участь громадськості у формуванні та реалізації енергетичної політики України. . , . С. 59-60.

235452. Атамас П., Атамас О. Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів. . , . С. 13-18.

235453. Засовенко А. В., Данильченко Д. В. Распространение нестационарных волн в тонкостенной оболочке составленной из цилиндрического и тороидального участка. . , . С. 65-66.

235454. Клепар Г. Момент переходу права власності: вплив на доходи та витрати : [аналіз інформативності пакета документів, що супроводжують переміщення вантажу при зовнішньоекономічних операціях]. . , . С. 20-29.

235455. Нагорний Ю. І., Сичук Ю. Т. Методи моделювання роздільних операцій та їх оптимізація. . , . С. 66.

235456. Массаковський В., Кононенко Т. Невирішені питання обліку оплати праці. . , . С. 19-21.

235457. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

235458. Гальченко Л. В., Мартовицький Л. М., Шаніна З. М. Проектування поверхні зубчатого робочого органу для обробки ґрунту. . , . С. 67.

235459. Рішення ХХV Міжнародної науково-технічної конференції з питань розвитку електроенергетики України "Енергетика майбутнього України: альтернативність, ефективність, безпека". . , . С. 61-64.

235460. Ситуація стабільна, але роботи вистачає : [інтерв'ю з начальником УСБУ в Запорізькій області, генералом-майором С. Рудим/ записала О. Бей]. . , . С. 3.

235461. Слюсарова Т. І. Інтегродиференціальна модель електромагнітного поля на циліндричній фрактальній поверхні. . , . С. 67-68.

235462. Штефан Т. А. Моделирование нелинейных явлений в газоразрядных плазмоидах. . , . С. 68-69.

235463. Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов. Машиностроение. М., 1967. 68 с.

235464. Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку. . , . С. 30-36.

235465. Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов в машиностроительной промышленности. Машгиз. М., 1959. 53 с.

235466. Голєва Н. П., Грищенко Л. Я. Використання комп'ютерних технологій у педагогічному процесі фізичного виховання у вищій школі. . , . С. 70-72.

235467. Правила техники безопасности при обслуживании оборудования тепловых цехов электростанции. Госэнергоиздат. М., 1959. 95 с.

235468. Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов'язань. . , . С. 22-30.

235469. Земельный кодекс Украины. Одиссей. Х., 2006. 512 с.

235470. Правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в. Госэнергоиздат. М., 1962. 83 с.

235471. Финансы и долги. Весь мир. М., 1997. 200 с.

235472. Кємкіна В. І., Сокол Л. Г. Вивчення функціональних особливостей дорослих сліпих. . , . С. 72-73.

235473. Правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в. Госэнергоиздат. М., 1963. 101 с.

235474. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. СПб., 2000. 271 с.

235475. Правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в. Энергия. М., 1964. 86 с.

235476. Словник фондового ринку. [б. в.]. К., 1999. 287 с.

235477. Гуменюк В. Концептуалізація фінансового контролінгу в курортній справі. . , . С. 37-41.

235478. Головач В. Постулати аудиту. . , . С. 37-45.

235479. Асприн Р. Шуттовские деньги. АСТ. М., 2000. 416 с.

235480. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

235481. Асприн Р. Шутовская рота. Эксмо-Пресс. М., 1998. 344 с.

235482. Асприн Р. Шуттовской рай. Эксмо-Пресс. М., 1998. 344 с.

235483. Малишкін О. Механізм податкових різниць з податку на прибуток: яким він може бути. . , . С. 42-48.

235484. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Энергоатомиздат. М., 1984. 232 с.

235485. Малишкін О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків. . , . С. 46-54.

235486. Долю реформ вирішує взаємодія регіонів та центру : [Запоріжжя з робочою поїздкою відвідав Голова Верховної Ради України В. Рибак]. . , . С. 1-2.

235487. Правила техники безопасности при эксплуатации электротехнических установок, промышленных предприятий. ГЭИ. М., 1955. 159 с.

235488. Оплата праці. Фактор. Харків, 2013. 32 с.

235489. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Энергия. М., 1980. 158 с.

235490. Морева О. Зміни в оплаті праці при здобутті наукового ступеня кандидата. . , . С. 29-30.

235491. Бабенко И. Два ферросплавных завода - в тупике : [пресс-конференция в Киеве об остановке Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов]. . , . С.17.

235492. Amadeus: ставка на інновації : [статистика продажу авіаційного та залізничного контенту по місяцях за 2012 р.]. . , . С. 22-25.

235493. Самойлов Ю. Польські аеропорти: життя після Євро. . , . С. 38-41.

235494. Кожара Л. Україна має серйозний шанс отримати квиток у майбутнє: [виступ Міністра закордонних справ України на форумі "Україна - 2013. Прогноз]". . , . С. 5-7.

235495. Козловский Р., Трибуль В. Зачем турфирме сайт-дискаунтер? : [менеджмент в туризме. Скидки на туристические путевки]. . , . С. 70-72.

235496. Николаев А. Помощь не опоздает! : [туристическое страхование от компании ERV]. . , . С. 76.

235497. Козловский Р. Путешествием и отдыхаем с вай-фаем. . , . С. 78-79.

235498. Макогон Ю.В., Подунай В.В. Итоги 2012-го и перспективы в текущем : [состояние мировой экономики]. . , . С. 10.

235499. Аманмурадов Н. У дусі плідного політичного діалогу : [інтерв'ю із Н. Аманмурадовим, Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану в Україні / підготував В. Семенов]. . , . С. 8-11.

235500. Бабенко І., Загдай О. Аграрії виробили продукції на 222 мільярди : [підсумки 2012 р. у виробництві аграрної продукції в Україні]. . , . С. 11.

235501. Шьоненбергер К. Ми вкладали інвестиції в освіту та наукові дослідження : [інтерв'ю із Надзвичайним і Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації в Україні К. Шьоненбергом підготував В. Ливинський]. . , . С. 12-13..

235502. Новіков М. 40 років з ТПП на ниві інноваційно-інвестиційної діяльності : [робота Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України за 2008-2012 роки. Його зв'язки з ТПП України]. . , . С. 12-13.

235503. Бондарчук В. Фіскальний батіг вдарить по ринку цінних паперів. . , . С. 14-15.

235504. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять з курсу "Історія економічних вчень" для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

235505. Бабенко И. Возрастает спрос на твердое топливо : [производство твердого биотоплива в Украине]. . , . С. 21.

235506. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки №1 до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Економічна теорія" для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" факультету економіки та управління денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 74 с.

235507. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до вивчення курсу "Актуальні проблеми економічної теорії" для студентів-магістрів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

235508. Сміт Саймон Наш головний пріоритет - питання глобального добробуту : [нтерв'ю із Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні С. Смітом підготував В. Ливинський]. . , . С. 14-16.

235509. Кремень В. Г. Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах : [доповідь Президента НАПН України В. Г. Кременя на загальних зборах Академії (8 листопада 2012 р.)]. . , . С. 5-14.

235510. Луговий В. І., Таланова Ж. В. Міжнародна й національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація : [поняття "освіта", "освітні програми", "освітня діяльність", "навчальний результат". Формальна і неформальна освіта. Галузі освіти. Освітні рівні. Освітні програми]. . , . С. 15-25.

235511. Фесенко М. Консолідація учасників міжнародної системи в подоланні кризи світоуправління : [трансформація світової системи організації влади]. . , . С. 17-19.

235512. Осповні показники діяльності банків України на 1 лютого 2013 року. . , . С. 33.

235513. Ляшенко О. І. Середня освіта у вимірі європейського освітнього простору. . , . С. 25-28.

235514. Дубинянская Я. Роми Шнайдер: ни о чем не спрашивать : [биография и карьера Роми Шнайдер (Розмари Магдалены Альбах-Ретти), (1938 -1982)- немецко-французской киноактрисы]. . , . С. 4-27.

235515. Вишневська І. Дикі карти - у грі : [новітні технології дестабілізації в окремо взятих країнах]. . , . С. 22-27.

235516. Шекет Ю. Конфуций: урок длиной в две тысячи лет : [биография и история учений Конфуция (28.09.551 г. до н.э. - 11.04.479 г. до н.э.)]. . , . С. 28-43.

235517. Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сільви та Ділми Русефф - на шшляху до статусу великої держави. . , . С. 28-31.

235518. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электрических сетей напряжением до 1000 в.. Стройиздат. М., 1964. 74 с.

235519. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок городских электросетей. Энергия. М., 1964. 82 с.

235520. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций. Госэнергоиздат. М., 1958. 120 с.

235521. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций. Госэнергоиздат. М., 1961. 95 с.

235522. Ливанова М. Питер Пауль Рубенс: собственной рукой : [биография и творчество великого фламандского художника XVII века П.Рубенса ]. . , . С. 44-65.

235523. Котелянець О. Україна - Індія: на шляху до конструктивного діалогу : [сучасні українсько-індійські відносини]. . , . С. 32-34.

235524. Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах : [дипломатія Ватикану]. . , . С. 35-39.

235525. Гутчина В. Ян Флеминг: "Живешь только дважды" : [биография и творчество английского писателя Яна Ланкастера Флеминга (1908 - 1964). Автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде]. . , . С. 66-81.

235526. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций. Госэнергоиздат. М., 1963. 112 с.

235527. Рыбаков В. М. Сварка и резка металлов. Высш. школа. М., 1979. 214 с.

235528. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

235529. Рыбаков В. М. Дуговая и газовая сварка. Высш. школа. М., 1986. 208 с.

235530. Фортунин В. Нужен ли Запорожью поезд корейский? : [недостатки и достоинства скоростных поездов "Хюндай" в применении для г. Запорожья]. . , . С. 18.

235531. Жавжарова Т. Бои за места в детсадах : [критическое состояние детсадов в Запорожье]. . , . С. 39.

235532. Пузий В. Братья Гримм: правда о сказочниках : [биография и творчество братьев Якоба Гримма (1908 - 1863) и Вильгельма Гримма (1786 - 1859). Исследователей немецкой народной культуры]. . , . С. 82-103.

235533. Надашкевич В.О. Інтелектуальні інформаційні модулі логістичних інформаційних систем, як інструмент досягнення стратегічно-операційної синергії. . , . С 323-327.

235534. Орлова Н. Иван Котляревский: портрет без ретуши : [биография и творчество украинского писателя - Ивана Петровича Котляревского (1769 - 1838)]. . , . С. 104-123.

235535. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

235537. У Запорожской области прекрасная статистика : [расход средств на душу населения в Запорожской области]. . , . С. 8.

235538. Новаківський І.І., Соляник Л.С. Модель оцінки інноваційних проектів як основа стрворення ланцюга доданої вартості. . , . С. 333-338.

235539. Шак В. Легенды Мелитопольского края. . , . С. 18.

235540. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

235541. Чуприна А. Еще раз об "Усадьбе Поповых" : [история замка]. . , . С. 48.

235542. Петрович Й.М., Галаз Л.В. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств. . , . С. 339-345.

235543. Ціватий В., Таранова К. Дипломатична служба Грецької Республіки: традиції, модель, інституційний розвиток. . , . С. 40-45.

235544. Потапова Н.А., Качуровський С.В. Концептуальні засади логістики складування АПК. . , . С. 346-352.

235545. Бардась В. Развертывание высокоэффективной ИТ- инфраструктуры компании за минимальное время. . , . С. 4-5.

235546. Процак К.В., Дума О.І. Особливості застосування моделі композіту менеджменту на Великолюбінському МПД ДП "Укрспирт". . , . С. 353-359.

235547. Гром В. Все складніше стає утримувати доволі успішний бізнес, що в своїй основі містить непрозорі механізми здійснення партнерства : [інтерв'ю про Регіональну програму розвитку державно-приватного партнерства у Волинській області у 2013-2020 р.р.]. . , . С. 6-7.

235548. Загірняк М. В., Костін В. В. До питання реформування вищої освіти України у світлі положень МСКО : [МСКО - Міжнародна стандартна класифікація освіти]. . , . С. 28-36.

235549. Римар М.В., Ликун Н.В. Етапи та принципи здійснення інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 360-365.

235550. Рашкевич Ю. М., Андрейчук С. К. Класифікація освіти в контексті запровадження національної рамки кваліфікацій і 3-го циклу навчання. . , . С. 36-42.

235551. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

235552. Чорноморець І. М. Система вищої педагогічної освіти України в контексті впровадження МСКО. . , . С. 42-49.

235553. Ситник Й.С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств. . , . С. 372-378.

235554. Лук'яненко Г. І. Сучасна професійно-технічна освіта в контексті МСКО. . , . С. 49-53.

235555. Голян В. Сфера природопользования должна стать полигоном для внедрения институтов государственно-частного партнерства. . , . С. 8-13.

235556. Калорит : [цены на энергоносители власти постараются удержать для промышленности, но не для населения]. . , . С. 18-19.

235557. Штомпель Г. О. Концептуалізація постдипломних кваліфікацій у новій редакції МСКО. . , . С. 54-60.

235558. Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР. Транспорт. М., 1985. 190 с.

235559. Дорошенко І., Анкудович І. Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні : [розкрито зміст та основні завдання грошово-кредитної політики держави, наведено деякі показники роботи українських банків у 2007-2012 р.р.]. . , . С. 14-19.

235561. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 158 с.

235562. Горбач Д. Обратно-поступательное : [Украина наращивает закупки российского газа в ЕС]. . , . С. 22-24.

235563. Вєдєнєєв Д. Дипломатія Української держави доби Центральної ради. . , . С. 46-51.

235564. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 164 с.

235565. Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок. Промінь. Днепропетровск, 1967. 264 с.

235566. "Борьбу за права угнетенных всегда возглавляют представители привилегированных слоев" : [тенденции в динамике протестной активности населения Украины. Интервью с В. Ищенко/ записал Д. Горбач]. . , . С. 24-26.

235567. Дячук О., Подолець Р., Точилін В., Серебренніков Б., Чепелєв М. Комплексна оцінка ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС : [економічні та екологічні наслідки зростання експорту електроенергії з України в країни ЄС]. . , . С. 20-24.

235569. Пашков А. Старьевщики : [вслед за спецпошлинами на импортное авто Украины может получить "утилизационный" збор]. . , . С. 28-29.

235570. Гусев Ю. Погнали городских : [СК "Городская страховая компания" лишилась лицензии]. . , . С. 30.

235571. Псарас Г. Г., Ежель А. И. Сварщику цветных металлов. Донбас. Донецк, 1985. 174 с.

235572. Лашко С. В., Лашко Н. Ф., Нагапетян И. Г., Пичугин В. М. Проектирование технологии пайки металлических изделий. Металлургия. М., 1983. 280 с.

235573. Стернюк О. Б. Обґрунтування вибору стратегій розвитку стратегічних бізнес-одиниць. . , . С. 379-383.

235574. Бех І. Д, Духовно-ціннісне переживання навчального матеріалу: сутність та виховна роль. . , . С. 63-66.

235575. Українець А.І. Організаційно-економічні та соціально-психологічні методи управління інноваційним розвитком промислових підприємств. . , . С. 384-389.

235576. Омельчук В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії. . , . С, 7-11.

235577. Курячая Е. Тенно и нощно : [проверки компаний методом "тайных покупателей"]. . , . С. 40-44.

235578. Міхель Р. Процеси конвергенції між країнами-членами ЄС : [проаналізовані інтеграційні процеси в Європейському Союзі, що відбувалися протягом 2000-2010 р.р.. Вплив одних країн на інші всередині угрупування. Фактрний і кластерний аналіз процесу]. . , . С. 25-29.

235579. Чепіль Б.А. Розмежування адміністративних та управлінських витрат підприємства. . , . С. 390-397.

235580. Хавронюк М., Зенова М. Згода (прохання) потерпілого як обставина, що виключае злочинність діяння. . , . С. 17-21.

235581. Брикимова М. Не за страх : [развитие рынка страхования предметов искусства в Украине]. . , . С. 46-48.

235582. "Жить надо своей жизнью и не думать о человечестве" : [интервью с русским писателем, драматургом, сценаристом/ записала Д. Тасбулатова]. . , . С. 49-51.

235583. Крапива С. Медбрать : [в сфере международного медицинского туризма Украина способна занять особое место]. . , . С. 57-59.

235584. Чернобай Л.І., Кишеня П.Б. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування : [економічний розвиток підприємств]. . , . С. 398-404.

235585. Середа Е. Ванналогично : [украинский рынок сантехники: структура. Производство сантехники в Украине. Экспорт и импорт]. . , . С. 63-65.

235586. Сорока О. Значення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для кримінального права України. . , . С. 22-26.

235587. Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України : [тенденції інвестування в українську промисловість, шляхи розвитку інвестиційної політики в напрямі забезпечення технологічного розвитку. Іноземні інвестиції]. . , . С. 30-35.

235588. Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередач, распределительных электросетей и взрывоопасных электроустановок. Промінь. Днепропетровск, 1976. 64 с.

235589. Трилев А. Украинский бизнес-портрет. Арт-Пресс. Днепропетровск, 2007. 180 с.

235590. Юринець О.В. Конкурентна стратегія на засадах нового маркетингу. . , . С. 405-412.

235591. Савицька С. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо адваката. . , . С. 32-35.

235592. Найман Э.Л. Малая Энциклопедия Трейдера. Вира-Р,. К., 1999. 236 с.

235593. Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередач, распределительных электросетей и взрывоопасных электроустановок. Промінь. Днепропетровск, 1975. 62 с.

235594. Третяк О. П. Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема. . , . С. 67-73.

235595. Щериця С. Поняття кримінального процесуального закону. . , . С. 36-39.

235596. Степанов В., Бутенко В. Проблеми формування організаційно-економічних основ розвитку системи трансферу екотехнологій в Україні : [формування системи трансферу екологічно чистих технологій]. . й, . С. 36-38.

235597. Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве РСФСР. Стройиздат. М., 1984. 144 с.

235598. Гуржій А. М., Волинський В. П., Ткачова Л. П. Дослідження ефективності використання динамічних аудиовізуальних електронних засобів : [визначається зміст поняття "динамічні аудиоелектронні записи"]. . , . С. 82-87.

235599. Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда на газонаполнительных станциях сжиженных газов. Стройиздат. М., 1984. 96 с.

235600. Правила технической эксплуатации механического оборудования мартеновских цехов. Металлургиздат. Х., 1957. 113 с.

235601. Правила технической эксплуатации механического оборудования прокатных цехов. Металлургиздат. Х., 1959. 248 с.

235602. Національний круглий стіл "Міфи та реалії видобування сланцевого газу в контексті сучасних екологічних проблем в Україні". . , . С. 4-6.

235603. Фесенко О. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, прблемы и перспективные подходы к решению : [интегрированное управление регионом и отдельной отраслью экономики на примере рыбохозяйственного комплекса Одесского региона]. . , . С. 39-43.

235604. Степаненко А.В. Управління природними ресурсами і основні напрями відтворення природного середовища. . , . С. 7-9.

235605. Веклич О.О., Шлапак М.Ю. Наукові результати ініціативи з розрахунку екологічно скоригованих макроекономічних показників розвитку України. . , . С. 9-11.

235606. Голос України. Київська правда. К., 2013.

235607. Нитка В. Запорізькі мости: зводять-зводять, а їх усе нема та й нема.... . , . С. 1,10.

235608. Бірюкова І. Чому в моді "органіка"? : [ситуація з виробництвом органічних продуктів в Україні]. . , . С. 18-19.

235609. Бабенко І., Липовецька Н. Для збереження історичних пам'яток : [конференція "Енергоефективність і планування міського розвитку"]. . , . С. 25.

235610. Мыц А. Управление цепью поставок. Опыт "Эльдорадо". . , . С.11-15.

235611. Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1972. 33 с.

235612. Правила технической эксплуатации подъемных кранов. Металлургиздат. Харьков, 1957. 168 с.

235613. Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. Промінь. Днепропетровск, 1972. 167 с.

235614. Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. Промінь. Днепропетровск, 1974. 167 с.

235615. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Энергоатомиздат. М., 1990. 32 с.

235616. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Атомиздат. М., 1970. 352 с.

235617. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Промінь. Днепропетровск, 1972. 50 с.

235618. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Энергоатомиздат. М., 1989. 431 с.

235619. Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и паровых котлов с давлением не свыше 0,7 ати. Госгортехиздат. М., 1960. 38 с.

235620. Вержбицкий О. Инновации ДП "Шенкер Украина" в работе с розницей. . , . С. 20-21.

235621. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Металлургия. М., 1970. 207 с.

235622. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Металлургия. М., 1971. 158 с.

235623. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Металлургия. М., 1974. 190 с.

235624. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Металлургия. М., 1976. 192 с.

235625. Голоцван Л. Дело не в количестве: тенденции и перспективы украинского рынка контактной логистики. . , . С. 22-26.

235626. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Металлургия. М., 1979. 176 с.

235627. Курочкин Д. Оценка эффективности логистики: по методологии Всемирного банка. . , . С. 28-31.

235629. Масштабы воровства на автотранспорте в 2009-2011гг. : [результаты анкетирования в Германии, Литве, Польше, России, Словакии, Украине и Чехии]. . , . С. 32-38.

235630. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов. Углетехиздат. М., 1959. 83 с.

235631. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Недра. М., 1968. 143

235632. Гоголев Ю. Грудяга-горожанин : [компания "Хюндай Мотор Украина" выводит на украинский рынок модель грузовика Hyundai H100. Представлены технические данные]. . , . C. 44.

235633. Склады для бизнеса от Ahlers. . , . C. 46-47.

235634. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Недра. М., 1976. 144 с.

235635. Голоцван Л. Система адресации при напольном хранении. . , . С. 48-49.

235636. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Металлургия. М., 1970. 81 с.

235637. Мыц А. Юридические аспекты транспортной и логистической деятельности. . , . С. 52-56.

235638. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Металлургия. М., 1976. 104 с.

235639. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. Металлургия. М., 1975. 32 с.

235640. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Наука. М., 1970. 64 с.

235641. Козак Н. Криміналістичні аспекти поняття "комп'ютерні злочини". . , . С. 40-43.

235642. Свояк Н.І., Фоміна Н.М. Проблеми поводження з побутовими відходами. . , . С. 14-15.

235643. Бичкова С. Неоднакове застосування норм матеріального права як підстава перегляду Верховним Судом України судового рішення у цивільній справі. . , . С. 48-51.

235644. Гомонай В.І., Богоста А.С., Лобко В.Ю., Федорішко М.І. Оцінка забруднення атмосферного повітря Ужгорода. . , . С. 16-17.

235645. Лежнева Т. Співвідношення принципу змагальності та принципів публічності, диспозитивності й об'єктивної істини в цивільному процесі. . , . С. 52-55.

235646. Романишин Н.М., Мороз М.В. "Е" - ознака смерті? : [використання харчових добавок]. . , . С. 17-19.

235647. Потапчук Т. В. Дослідження процесу ідентифікації особистості. . , . С. 87-91.

235648. Карпенко О. В., Демида Є.Ф. Децентралізаційні процеси у сфері надання освітніх послуг в Ізраїлі. . , . С. 92-96.

235649. Ластков Д.О., Говта Л.О., Брюханова С.Т., Павлович Л.В. Якість питної води та її вплив на здоров'я населення. . , . С. 20-21.

235650. Вавженчук С. Юридична природа збитків: порівняльно-правовий аспект. . , . С. 56-59.

235651. Васильківський Б. Чи може екологічна криза тривати протягом півстоліття без кризи екологічного права?. . , . С. 22-24.

235652. Кінаш І.П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг. . , . С. 25-26.

235653. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей ІОТ факультету всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

235654. Дербак М.Ю., Тюх Ю.Ю. Стратегія збереження і відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття в Національному природному парку "Синевир". . , . С. 27-28.

235655. Диха М. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України : [етапи соціально-економічного розвитку держави. Оцінка реального рівня соціально-економічного розвитку. Наведено ВВП України у 1990-2011 р.р]. . , . С. 44-47.

235656. Шимон С. Оборотоздатність майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин. . , . С. 60-63.

235657. Діковська І. Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору. . , . С. 64-67.

235658. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей Т факультету (всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

235659. Шлапак О. Конкурентоспроможність вітчизняного м'ясного скотарства : [показники роботи галузі в Україні та деяких країнах світу. Прогноз розвитку галузі в Україні]. . , . С. 48-51.

235660. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на самостійну роботу студента. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 10 с.

235661. Прокопенко Д. С. The investigation of free oscillations in nonlinear drive of a press and ingot-breaker. . , . P. 183-184.

235662. Ковиньова А. С. Quality of passanger transportations. . , . P. 185-186.

235663. Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. . , . С. 52-56.

235664. Беженова В. С. Analysis and computation the ways to provide steady work for systems operating at cyclic impact rate. . , . P. 186-187.

235665. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Системи охолодження РЕЗ" з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 10 с.

235666. Окландер Т., Окландер І. Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій : [методика ІМТ як інструмент розробки комунікативної стратегії, вибору адекватних рекламних носіїв, кількісної оцінки результативності впливу на потенційних покупців]. . , . С. 57-60.

235667. Правила устройства электроустановок. Госэнергоиздат. М., 1959. 64 с.

235668. Правила устройства электроустановок. Госэнергоиздат. М., 1959. 47 с.

235669. Снідевич О. Нотаріальний акт: поняття й ознаки. . , . С. 68-71.

235670. Глазенап С. П. Карманные таблицы логарифмов. АН СССР. Ленинград, 1935. 128 с. ; 72х110, 4 печ. л. (1/32)

235671. Правила устройства электроустановок. Атомиздат. М., 1978. 96 с.

235672. Kratka prirucka cesko-ruske konversace. Nakladatelstvi cizojazycne literatury. Moskva, 1956. 150 s.

235673. Русская эпиграмма. Худож. лит.. М., 1990. 366 с.

235674. Правила формализованного представления конструкторской и технологической информации. Изд-во стандартов. М., 1976. 116 с.

235675. Добкіна К. Створення торгово-промислових палат як неприбуткових організацій. . , . С. 72-75.

235676. Герман М. Ю. Антверпен. Гент. Брюгге. Искусство. Ленинград, 1974. 184 с.

235677. Бородай Є. І. Mobile operation system for developers. Apple iOS. . , . P. 187-189.

235678. Правила эксплуатации автомобильных шин. Химия. М., 1975. 97 с.

235679. Правила эксплуатации грузового автомобильного транспорта. Гостехиздат. К., 1952. 143 с.

235680. Змитраков Ю. О. Desktop of the future Microsoft surface. . , . P. 189-190.

235681. Кокар Ю. О. Overlay networks. . , . P. 190-191.

235682. Правка шлифовальных кругов алмазными инструментами и заменителями алмазов. Машгиз. М., 1960. 104 с.

235683. Моткова О. До питання співввідношення медичної таємниці та права людини на таємницю про стан свого здоров'я. . , . С. 76-78.

235684. Государственный эрмитаж. Изогиз. М.; Ленинград, 1963. 48 цв. илл.

235685. Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю. . , . С. 84-87.

235686. Прагер В. Введение в механику сплошных сред. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 311 с.

235687. Прагер И. Л. Основы вычислительной техники. Высш. школа. М., 1973. 256 с.

235688. Петров Е. С. Motion capure technology. . , . P. 191-193.

235689. Запорожский машиностроительный институт имени Чубаря. [б. и.]. Запорожье, 1965. 48 с.

235690. Прагер И. Л. Электронные аналоговые вычислительные машины. Машиностроение. М., 1971. 264 с.

235691. Прагер И. Л. Электронные аналоговые вычислительные машины. Машиностроение. М., 1979. 231 с.

235692. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інформац. технологій електрон. засобів Навчальна програма, методичні вказівки і контрольні завдання по дисципліні "Основи метрології, взаємозамінюванності і стандартизації" для студентів за професійним напрямком 6.050902 "Радіоелектронні апарати" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

235693. Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговорки. АН СССР. М., 1961. 232 с.

235694. Растворов С. І. IPv4 - the future of compure networking. . , . P. 193-194.

235695. Народные пословицы и поговорки. Московский рабочий. М., 1961. 328 с.

235696. Rome. Bellomi Editore. Verona, [1975]. 128 p.

235697. Праздников А. В., Клоцман Е. Я., Головко В. И. Системы шихтоподачи в доменном производстве. Металлургия. М., 1980. 200 с.

235698. Празднов Г. С. Техническое развитие и эффективность производства. Машиностроение. М., 1980. 109 с.

235699. Празднов Г. С. Техническое развитие машиностроения. Машиностроение. М., 1987. 160 с.

235700. Практика микроэлектроники. Знание. М., 1984. 64 с.

235701. Клокова Е. М., Коваленко И. В. Андреева Г. А., Зарубинский Г. М. Практика проведения патентных исследований на основе изучения динамика патентоведения. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 28 с.

235702. Севрюк Е. А. A cluster of servers. . , . P. 194.

235703. Практика тепловой микроскопии. Наука. М., 1976. 168 с.

235704. Сільченко С. Страхова реформа 1912 р.: до сторіччя запровадження обов'язкового соціального страхування. . , . С.79-83.

235705. Лемешев С. Я. Путь к искусству. Искусство. М., 1968. 312 с.

235706. Практикум по коллоидной химии. Высшая школа. М., 1972. 176 с.

235707. Одеський художній музей. Мистецтво. Київ, 1976. 38 с., 129 с. ил.

235708. Зименко В. М. Орест Адамович Кипренский 1782 - 1836. Искусство. М., 1988. 349 с.

235709. Морозов С. Колективний договір як форма участі працівників в управлінні підприємством. . , . С. 89-92.

235710. Махлин Э. И., Молочко А. Г., Полещук Д. Г. Практикум по начертательной геометрии. Высшая школа. Минск, 1964. 166 с.

235711. Практикум по общей и неорганической химии. Высш. школа. М., 1969. 287 с.

235712. Глава 5. Почему важны профессионально-нравственные представления, направляющие поведение журналиста? : [профессиональный долг. Этические принципы. Профессиональная нравственность]. . , . С. 198-221.

235713. Авдусь З. И., Архангельский М. М., Кошкин Н. И. Практикум по общей физике. Просвещение. М., 1971. 311 с.

235714. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань з дисципліни "Психологічна служба" для студентів спеціальності 7.03010201 "Психологія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

235715. Приложение 1. Основы творческой детельности журналиста (программа учебного курса). . , . С. 224-229.

235716. Практикум по ремонту электрооборудования. Сельхозиздат. М., 1962. 168 с.

235717. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Психологічна служба" для студентів спеціальності 7.03010201 "Психологія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

235718. Приложение 2. Методические рекомендации к лабораторно-практическим занятиям по курсу "Основы творческой деятельности журналиста". . , . С. 230-231.

235719. Практикум по твердотельной электронике. Изд-во ун-та. М., 1984. 391 с.

235720. Запорожье. Контракт. М., 1990. 287 с.

235721. Солодов А. П., Цветков Ф. Ф., Елисеев А. В., Осипова В. А. Практикум по теплопередаче. Энергоатомиздат. М., 1986. 297 с.

235722. Приложение 3. Учебно-методические разработки лабораторно-практических занятий по анализу текста. . , . С. 232-238.

235723. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению. Колос. М., 1983. 256 с.

235724. Гарварт Г. Організаційно-правові засади ведення державного лісового кадастру, обліку та впорядкування лісового фонду України. . , . С. 97-101.

235725. Віхров О. Критерії класифікації господарських зобов'зань. . , . С. 102-105.

235726. Макогон Ю. В. Формування конкурентоспроможності регіонів України на засадах територіального маркетингу. . , . С. 106-112.

235727. Михаліченко П. Є. Моделювання аварійного режиму "зняття-відновлення" напруги на струмоприймачі електровозів постійного струму. . , . С. 73-79.

235728. Лозинський А. О., Демків Л. І. Дослідження впливу параметрів функцій належності нечіткого регулятора зі сформованою нестійкою підсистемою на прикладі двомасової електромеханічної системи. . , . С. 4-11.

235729. Практикум по физике. Электричество и магнетизм. Высш. школа. М., 1991. 150 с.

235730. Государственный эрмитаж. Живопись. Изогиз. М., Ленинград, 1963. [14 с.], 50 цв. л. ил.

235731. Медведкіна Є. О. Сучасні вектори розвитку глобалізованого світу. . , . С. 112-120.

235732. Бухман С. В., Головинский П. А., Иржавский Н. И., Шестаков О. А. Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования. Изд-во ун-та. Воронеж, 1989. 151 с.

235733. Молдован О. О. Розбудова системи державних фінансів України в умовах незалежності: досягнення та прорахунки. . , . С. 121-136.

235734. Гурецкий И. Я., Кузнецов В. В., Кузнецова Л. Б. Практикум по физико-химическим методам анализа. Химия. М., 1987. 246 с.

235735. Хвесик М. А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів : [на підставі аналізу комплексної взаємодії внутрішніх державних і зовнішніх глобальних систем. Рекомендації щодо удосконалення управління розвитком економіки держави]. . , . С. 4-16.

235736. Бронте Ш. Городок. Правда. М., 1990. 477 с.

235737. Практикум по физической химии. Химия. М., 1975. 367 с.

235738. Чаусовский Е. Экономические проблемы и возможности сотрудничества Украины с ЕС и Россией. . , . С. 137-140.

235739. Кузнецов Е. В., Дивгун С. М., Бударина Л. А. Практикум по химии и физике полимеров. Химия. М., 1977. 256 с.

235740. Достоевский Ф. М. Бесы. Лениздат. Ленинград, 1990. 639 с.

235741. Васьковский Ю. Н., Коваленко М.А. Иследование и оптимизация устройства диагностики дефектов обмотки ротора короткозамкнутого асинхронного электродвигателя. . , . С. 12-17.

235742. Жаліло Я. А., Покришка Д. С. Економічні засади державного суверенітету в глобалізованому світі. . , . С. 77-88.

235743. Остренко В. С. Определение максимально допустимого значения частоты коммутации модуля IGBT. . , . С. 28-33.

235744. Воротін В. Є., Воротіна В. В. Модернізація системи державного та регіонального управління в Україні: досвід і перспективи. . , . С. 89-92.

235745. Ханахмедова С. А. Стартер-генератор на борту подвижных установок. . , . С. 34-37

235746. Гриценко А. А. Економічний суверенітет держави в умовах глобалізації. . , . С. 92-99.

235747. Зюзев А. М., Метельков В. П. Определение параметров двухмассовой тепловой схемы асинхронного электродвигателя по результатам эксперимента. . , . С. 37-41.

235748. Шинкаренко В. Ф., Наний В. В., Котлярова В. В., Дунев А. А. Генетическая программа структурной эволюции электродвигателей с катящимся ротором. . , . С. 42-48.

235749. Биткін С. В., Литвин В. М., Редько А. Г. Цінові переговори щодо імпорту вогнетровких матеріалів із застосуванням розрахунково-аналітичних методів аналізу техніко-комерційних пропозицій зарубіжних постачальників. . , . С. 17-26.

235750. Игнатьев И. Г. Расчет индуктора зарядного устройства электростатического переменно-емкостного генератора. . , . С. 51-54.

235751. Ольшанецкий В. Е., Снежной Г. В., Сажнев В. Н. О закономерностях формирования мартенситных фаз в марганцовистом аустените при деформации сжатием. . , . С. 8-14

235752. Коваль А. Д., Андриенко А. Г., Гайдук С. В., Кононов В. В. Оптимизация режима термической обработки для сплава ЖСЗЛС, легированного гафнием и танталом. . , . С. 15-19

235753. Антонова И. А., Бояркина А. Н., Гончарова Н. Г. Практикум по ядерной физике. Изд-во МГУ. М., 1979. 190 с.

235754. Лукач І. Класифікація наукових поглядів щодо визначення поняття "корпорація" в українській іц російській юридичній літературі. . , . С. 106-109.

235756. Нарівський О. Е., Бєліков С. Б. Стійкість сталей AISI 321 і 12X18H10T до міжкрісталітної корозії залежно від зміни їх хімічного складу. . , . С. 20-24

235757. Беккер Э., Кестер И., Фрейер Г. Практические вопросы испытания металлов. Металлургия. М., 1979. 276 с.

235758. Снежной Г. В., Ольшанецкий В. Е. О связи механических свойств высокомарганцевых сталей с парамагнитной удельной восприимчивостью аустенита. . , . С. 25-29

235759. Жержерунов А. А., Луценко С. Г., Дудник Ю. И. Развитие выносливости в баскетболе. . , . С. 73-75.

235760. Глотка О. А., Коваль А. Д., Грешта В. Л. Термоциклювання штампової сталі 3Х2В8Ф, що виплавлена з використанням вольфрамового брухту. . , . С. 30-32

235762. Крюков Ю. М., Журавлев Ю. Г. Адаптация и тренированность при выполнении физических упражнений. . , . С. 75-76.

235764. Безух О. Право на економічну конкуренцію як суб'єктивне право й економічна свобода учасників ринкових відносин. . , . С. 110-113.

235765. Крюков Ю. М., Крюкова И. Н. Возрастные изменения мотивации к занятиям физическими упражнениями. . , . С. 76-77.

235766. Практические вопросы разработки и внедрения гибких производственных систем. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1985. 72 с.

235767. Єфіменко М. Визначення договору аутсорсингу як однієї з форм взаємодії суб'єктів господарських правовідносин. . , . С. 114-117.

235768. Практические методы расчета оболочек и складок покрытий. Стройиздат. М., 1970. 216 с.

235769. Рябов В. Р. Сварка композиционных материалов. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1990. 60 с.

235770. Соловьева М. Г. Адаптация студентов первого курса к условиям высшей школы. . , . С. 77-78.

235771. Первушина А. Характеристика окремих процесуальних прав сторін господарського процесу. . , . С. 118-121.

235772. Практическое применение контактных тепловых методов неразрушающего контроля. Гос. комитет стандартов Сов. М-в СССР. М., 1972. 104 с.

235773. Соловйова М. Г., Чухланцева Н. В. Досвід організації спортивно-масової роботи в Запорізькому національному технічному університеті. . , . С. 78-80.

235774. Шатенштейн А. И., Вырский Ю. П., Правикова Н. А. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров. Химия. М., 1964. 188 с.

235776. Белікова О. Адміністративне покарання як критерій адміністративної відповідальності. . , . С. 122-125.

235777. Ремешевський О. В., Жестков С. Г., Денисенко І. О., Барська Н. Л. Методичні особливості розвитку швидкісно-силових здібностей у студентів. . , . С. 80-82.

235778. Лупало О. Предмет адміністративного права: нотатки до наукової дискурсії. . , . С. 126-130.

235779. Мик Б., Хит П., Рашби Н. Практическое руководство по программированию. Радио и связь. М., 1986. 168 с.

235780. Цыганок В. И., Федорова О. В., Михайленко Н. В. Инновационные подходы к оценке соревновательной деятельности в гадболе высших достижений. . , . С. 82-83.

235781. Поляков С. Перспективні напрями реформування законодавства України щодо забезпечення законності та правопорядку у збройних силах України. . , . С. 131-134.

235782. Полишко С. А. Влияние многофункциональных раскислителей-модификаторов на стабилизацию химического состава и повышение уровня механических свойств сталей СТ1КП и КП-Т. . , . С. 32-37

235784. Прангишвили И. В., Подлазов В. С., Стецюра Г. Г. Локальные микропроцессорные вычислительные сети. Наука. М., 1984. 176 с.

235785. Гайдук С. В., Гнатенко О. В., Андриенко А. Г., Наумик В. В. Исследование структурных превращений жаропрочных никелевых сплавов в условиях ползучести. . , . С. 37-40

235786. Цыганок В. И., Напалкова Т. В., Михайленко Н. В., Барская Н. Л., Цыганок-Панова О. В. Технологические подходы к контролю в образовательно-воспитательном процессе по физическому воспитанию в техническом вузе. . , . С. 84-85.

235787. Мозговой А. В., Вишняков Л. Р., Синайский Б. Н., Ярёменко О. П., Мороз В. П. Изучение рассеяния механических колебаний звуковой частоты в полимерных композитах, армированных волокнами. . , . С 41-46

235788. Путров О. Ю. Використання інформаційних технологій у формуванні здоров'язбережувальної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів. . , . С. 85-87.

235789. Мазур В. И., Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В. Управление качеством силуминового литья с помощью термовременной обработки расплава. . , . С. 47-49

235790. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии. Наука. М., 1991. 318 с.

235791. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии. Наука. М., 1991. 240 с.

235792. Малинов Л. С. Дифференцированные обработки сплавов для повышения их свойств - перспективное направление в материаловедении (обзор). . , . С. 50-57

235793. Слюсаров О. С. Технико-эксплуатационные свойства автомобильных полуприцепов-тяжеловозов. . , . С. 88-89.

235794. Рудь М. П., Бондаренко М. О., Коваленко Ю. I., Яценко I. В., Губар Є. Я., Канашевич Г. В. Дослідження та формування стрічкового електронного потоку для мікрообробки поверхонь матеріалів. . , . С. 58-63

235795. Леоха Ф. Л., Снижко О. А., Ратиев С. Н., Троянский А. А., Рябцев А. Д. Легирование титана при камерном электрошлаковом переплаве. . , . С. 63-67

235796. Хохленко О. Освітній ринок як ринок послуг: стан, перспективи розвитку. . , . С. 135-136.

235797. Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. Радуга. М., 1987. 592 с.

235798. Кубіч В. І. Антифрикційні властивості покриття, що сформоване на поверхні шийок колінчастих валів двигунів внутрішнього згорання в галієво-індієвому середовищі. . , . С. 89-90.

235799. Прасолов В. В., Шарыгин И. Ф. Задачи по стереометрии. Наука. М., 1989. 286 с.

235800. Куликовский Р. А. Восстановление наплавкой штампов пресс-форм. . , . С. 67-70

235801. Дударенко О. В. Вплив експлуатаційних параметрів шини на можливість виконання маневру "зміна полоси руху" транспортним засобом. . , . С. 90-91.

235802. Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. Радуга. М., 1987. 648 с.

235803. Середа Б. П., Проценко В. М., Середа Д. Б. Исследование процесса получения титановых сплавов алюминотермическим восстановлением оксидного сырья. . , . С. 71-74

235804. Кульчицька О. Принципи державного контролю у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності. . , . С. 137-139.

235805. Злобин С. Степан Разин. Гослитиздат. М., 1953. 532 с.

235806. Матвеева М. О., Губенко С. И. Влияние комплексного легирования хромом и титаном на неметаллические включения в белых чугунах. . , . С. 74-78

235807. Злобин С. Степан Разин. Гослитиздат. М., 1953. 468 с.

235808. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца. Просвещение. М., 1985. 223 с.

235809. Даррелл Дж. Гончие Бафута. Мир. Москва, 1973. 287 с.

235810. Сосик А. Ю. Зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи з електромеханічним приводом транспортного засобу категорії М1. . , . С. 91-92.

235811. Влади М. Владимир, или Прерванный полет. Сов. писатель. Москва, 1990. 176 с.

235812. Щербина А. В. Сучасні методи визначення технічного стану двигуна внутрішнього згорання. . , . С. 92.

235813. Рыбак Н. С. Переяславская рада. Известия. М., 1971. 719 с.

235814. Рыбак Н. С. Переяславская рада. Известия. М., 1971. 742 с.

235815. Республіканська художня виставка 1961 року. Образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. К., [1962]. 23 с., 26 л. ил.

235816. Івахнин В. А., Козирев В. Х. Улучшение топливной экономичности легковых автомобилей за счет критериев совершенства трансмиссии автомобиля. . , . С. 93-94.

235817. Малышев Б. Д., Наумов В. Г., Ханапетов М. В., Фоломкин Б. И. Сварка в строительстве. Стройиздат. М., 1966. 559 с.

235818. Michelangelo. La Cappella Sistina. Fratelli Fabbri, Albert Skira. Milano, 1968. 72 p.

235819. Прасолов Р. С. Массо-и теплоперенос в топочных устройствах. Энергия. М., 1964. 236 с.

235820. Пратт Т. У. Языки программирования. Мир. М., 1979. 574 с.

235821. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 144 с.

235822. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2011. 48 с.

235823. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 80 с.

235824. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2012. 80 с.

235825. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2013. 76 с.

235826. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2013. 36 с.

235827. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2013. 60 с.

235828. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2013. 56 с.

235829. Сварка и свариваемые материалы. Металлургия. Москва, 1991. 528 с.

235830. Теорія та методика фізичного виховання. ОВС. Харків, 2012. 52 с.

235831. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2013. 52 с.

235832. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

235833. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 106 с.

235834. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2012. 64 с.

235835. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2012. 64 с.

235836. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2013. 182 с.

235837. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 490 с.

235838. Акимов И. В. Перспективы применения сплава на основе железа, полученного при производстве титанового шлака в рудно-термической печи. . , . С. 79-81

235839. Андриенко А. Г., Гайдук С. В., Кононов В. В. Механические свойства и технологические особенности получения деталей ГТУ с направленной (моно) структурой из жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава. . , . С. 81-86

235840. Степанов Д. Н. Влияние параметров полимерно-абразивного инструмента и режимов обработки на шероховатость поверхности титанового сплава ВТ8-М. . , . С. 87-90

235841. Карпусь В. Є., Іванов В. О., Міненко Д. О., Дегтярьов І. М. Швидкопереналагоджувані базуючі модулі для встановлення корпусних деталей. . , . С. 91-94

235842. Праттон М. Тонкие ферромагнитные пленки. Судостроение. Ленинград, 1967. 266 с.

235843. Пухальская Г. В., Гликсон И. Л., Лукьяненко О. Л. Повышение усталостной прочности лопаток компрессора обработкой шариками в магнитном поле. . , . С. 95-99

235844. Прауде В. Р. Маркетинг. АВОТС. Рига, 1991. 348 с.

235845. Галецкий Л. С., Ремезова Е. А., Лупинос С. М., Прутцков Д. В., Червоный И. Ф. О возможности комплексного использования месторождений талько-магнезитов украины (на примере Веселянского месторождения). . , . С. 100-105

235846. Фесенко А. В., Любимый Ю. Н. Определение эффективности работы элементов рабочей зоны гидродинамических активаторов. . , . С. 106-110

235847. Семенько М. П. Моделювання електроопору нанокомпозиційного матеріалу терморозширений графіт-мідь. . , . С. 110-114

235848. Тандир О. До питання вдосконалення адміністративного законодавства у сфері охорони об'єктів права інтелектуальної власності. . , . С. 143-145.

235849. Мацуй А. М., Кондратець В. О. Автоматична стабілізація співвідношення руда/вода в кульових млинах, що подрібнюють піски класифікатора. . , . С. 115-119

235850. Губар Є. Я., Пономаренко А. М., Шматков В. Ю., Канашевич Г. В. Вимірювання залишкових напружень у відновлювальному покритті колінчастого вала автомобіля. . , . С. 120-123

235851. Ревенко А. В. Вплив релаксації напружень у в'язкопружному включенні на концентрацію напружень у пластині. . , . С. 123-126

235852. Предварительная информация на маломасляный выключатель ВМП-35 с приводом типа ПП-35, О.К.О. 130000. ЛСНХ РЗВА. [Б. г.], 1962. 12 с.

235853. Лякун С. Ф., Васеленко Н. Д. Фрезерование вдоль пространственной кривой на станках с ЧПУ. . , . С. 127-130

235854. Кінащук Л. Історико-правовий аналіз розвитку світового законодавства й юридичної думки з фінансового контролю та аудиту. . , . С. 150-153.

235855. Сварка и специальная электрометаллургия. Наукова думка. К., 1984. 288 с.

235856. Дудко Д. А., Вербицкий В. Г., Шнайдер Б. И., Сергеев Ю. Е. Сварка особотонкостенных труб. Машиностроение. М., 1977. 128 с.

235857. Білоус Т. Адміністративно-правове регулювання надання електронних послуг платникам податків. . , . С. 158-161.

235858. Пришляк Г. Теоретичні засади інституту демократичного контролю. . , . С. 162-164.

235859. Зайцев К. И., Мацюк Л. Н., Богдашевский А. В., Волков С. С. Сварка полимерных материалов. Машиностроение. М., 1988. 312 с.

235860. Максимов А. Б. Особенности разрушения неоднородного материала. . , . С. 130-132

235861. Нестеров О. В., Грешта В. Л., Рубан В. Т., Ольшанецький В. Ю. Підвищення якості структурного стану нової економнолегованої жаростійкої сталі. . , . С. 132-134

235862. Бердический Г. И., Клевцов В. А., Крамарь В. Г. Предварительно-напряженные конструкции зданий и инженерных сооружений. Стройиздат. М., 1977. 12 с.

235863. Петрищев А. С. Термодинамическое равновесие в системе Со-О-С применительно к металлизации кобальтосодержащего оксидного сырья. . , . С. 134-138

235864. Бялік Г. А. Модернізація світлових мікроскопів для дослідження мікроструктури ливарних сплавів. . , . С. 138-141

235865. Ткаченко P. O., Дурягіна З. А., Зубик-Шах О. О., Підкова В. Я., Ольшевська C. O. Моніторинг властивостей діелектричного шару нагрівних елементів нейромережевим моделюванням. . , . С. 142-146

235866. Воляник В. И., Малахов Н. Н,, Полтавский В. Т., Шелюк И. П. Предохранительные мембраны. Химия. М., 1982. 144 с.

235867. Предтеченский Г. П. Газотурбинные установки. Госэнергоиздат. М., 1957. 376 с.

235868. Предупреждение внезапных взрывов газодисперсных систем. Наукова думка. Киев, 1971. 109 с.

235869. Недин В. В. Предупреждение внезапных воспламенений порошков и взрывов газодисперсных систем. Наук. думка. К., 1975. 220 с.

235870. Лещинский Л. А., Галкин В. А. Предупреждение осложнений внутренних болезней. Знание. М., 1988. 96 с.

235871. Преемственность в обучении математике. Просвещение. М., 1978. 239 с.

235872. Прейс В. Ф., Ренне И. П., Шевелев В. В. Холодная штамповка металлов. Знание. К., 1963. 39 с.

235873. Прейс Г. А. Обработка металлов резанием. Изд-во ун-та. К., 1966. 22 с.

235874. Геллер А. Л., Горелик В. Г. Ежегодная международная конференция металлургов в Дюссельдорфе (Германия) "Сталь 2011" (Окончание). . , . С. 147-151

235875. Прейс Г. А. Скоростное резание металлов. Машгиз. Киев ; Москва, 1950. 192 с. : ил., табл., черт.

235876. Гончар Н. В. Применение процессного подхода системы менеджмента качества на примере лопаточных дисков ГТД. . , . С. 151-154

235877. Попов С. М. Методологічні аспекти сучасних проблем трибоматеріалознавства в контексті підготовки вищих інженерних кадрів. . , . С. 154-157

235878. Прейсс А. К. Определение напряжений в объеме детали по данным измерений на поверхности. Наука. М., 1979. 128 с.

235879. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

235880. Преображенский А. А. Магнитные материалы. Высшая школа. М., 1965. 234 с.

235881. Зворигіна Н. Міст через Дніпро запрацює наступного року : [у Запоріжжі набирає обертів реалізація інфраструктурних проектів]. . , . С. 2.

235882. Преображенский А. А., Бишард Е. Г. Магнитные материалы и элементы. Высш. школа. М., 1986. 352 с.

235883. Преображенский А. А., Шамрай Б. В. Электромагнитные устройства информационно-измерительной техники. Высшая школа. М., 1982. 264 с.

235884. Преображенский Б. С., Стклянкин И. Е. Как уберечься от ангины и ее последствий. Знание. М., 1964. 22 с.

235885. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Кондор. К., 2013. 688 с.

235886. Галушко К. Ю. У пошуку common sense: до дискусії з приводу національного гранд-наративу. . , . С. 4-23.

235887. Майборода О. М. "Національна історія" заслуговує бути більш живою, ніж мертвою : [думка доктора історичних наук Майбороди О.М. з приводу феномену "національної історії"]. . , . С. 24-28.

235888. Преображенский В. И. Выбор полупроводниковых вентилей для электроприводов. Энергия. М., 1971. 80 с.

235889. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Податки та система оподаткування" для студентів напряму підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

235890. Дячок О. О. Нормативно-правове регулювання митних відносин у Великому князівстві Литовському. . , . С. 29-39.

235891. Преображенский В. И., Зимин Е. Н. Силовые кремниевые вентили. Энергия. М., 1971. 79 с.

235892. Новак В. О., Мостенська Т. Л., Луцький М. Г., Гуріна Г. С., Ільєнко О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Кондор. К., 2013. 494 с.

235893. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 90 с.

235894. Гулевич В. П. Казимир Ягайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів : [причини розриву литовсько-кримського миру]. . , . С. 40-66.

235895. Преображенский И. Н., Цурпал И. А. Вырезы в несущих конструкциях. Машиностроение. М., 1984. 112 с.

235896. Преображенский И. Н. Устойчивость и колебания пластинок и оболочек с отверстиями. Машиностроение. М., 1981. 191 с.

235897. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 82 с.

235898. Бовгиря А. М. Доноси у суспільно-політичному житті Гетьманщини XVII - XVIII ст.. . , . С. 67-79.

235899. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 66 с.

235900. Вінцковський Т. С. Вільне місто Одеса в добу Центральної Ради: революційна інтерпретація політичного сепаратизму. . , . С. 80-91.

235901. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

235902. Вронська Т. В., Лисенко О. Є. Тюрми в нацистській карально-репрессивній системі на окупованій території України. . , . С. 93-105.

235903. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 78 с.

235904. За рулем. За рулем. М., 2013. 242 с.

235905. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

235907. Жданович О. В. "Український історичний журнал" - десять років у мережі. . , . С. 106-118.

235908. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

235909. Пирогова-Таран Л. В. Етнологія та/чи історична антропологія. . , . С. 119-124.

235910. Євтух М. І. Зміни показників фізичної підготовленості студентів ВНЗ під впливом програми фізичного виховання та оздоровлення. . , . С. 7-11.

235911. Тема 2. Органи, що здійснюють регулювання та контроль в галузі туризму, та їх повноваження. . , . С. 25-83.

235912. Вілкул Т. Л. Цитати з Восьмикнижжя в ранніх давньоруських літописах, або як змінюється смисл історичних повідомлень. . , . С. 125-146.

235913. Жилін Є. І. Особливості навчання руховим діям школярів молодших класів на прикладі футболу. . , . С. 18, 35-38.

235914. Преображенский Н. Г., Пикалов В. В. Неустойчивые задачи диагностики плазмы. Наука. Новосибирск, 1982. 235 с.

235915. Арістов В. Ю. Любецька битва 1016 р. в ранньому літописанні (до дискусії навколо ідеї О.О.Шахматова). . , . С. 147-164.

235916. Худолій О. М., Іващенко О. В. Програма курсу "Педагогіка фізичного виховання". . , . С. 19-34.

235918. Іващенко О. В., Почерніна А. Г. Особливості розвитку витривалості у школярів старших класів. . , . С. 39-42.

235919. Чудля А. В. Computer-aided design. . , . P. 195-196.

235920. Мицик Ю.А. Незнаний лист Богдана Хмельницкого 1651 р.. . , . С.165-167.

235921. Тема 4. Організація туристичної діяльності. . , . С. 105-143.

235922. Хіміч І. Ю. Дефіцит рухової активності як фактор погіршення здоров'я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів вузів. . , . С. 43-47.

235923. Преобразование и обработка информации. Изд-во Моск. ун-та. М., 1972. 191 с.

235924. Преобразование и передача информации. ИК. Киев, 1973. 129 с.

235925. Шиліна Г. П. Facial recognition systems. . , . P. 196-198.

235926. Преобразование и передача информации. ИК. Киев, 1978. 92 с.

235927. Преобразование и стабилизация частоты. ЦИНТИЭлектропром. М., 1962. 118 с.

235928. Правила улаштування електроустановок. Форт. Х., 2011. 736 с.

235929. Івженко С. Д. Kharkov state aircraft manufacturing company. . , . P. 198-199.

235930. Преобразование, передача и обработка информации в высокопроизводительных микропроцессорных системах. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1983. 96 с.

235931. Мовчан А. Е. Freight distribution clusters (logistic zones). . , . P. 199-200.

235932. Нікітенко А. С. Mass transit. . , . P. 200-201.

235933. Пухловський С. В. Anti-lock bracking system and the facts. . , . P. 202.

235934. Скрипник В. Г. High speed machining. . , . P. 202-203.

235935. Черьоміна А. А. Trends in modern elevator building. . , . P. 203-204.

235936. Преобразование частот и фаз в технике сильных токов. ВНИИЭМ. М., 1965. 103 с.

235937. Преобразование частот и фаз в технике сильных токов. ВНИИЭМ. М., 1966. 270 с.

235938. Преобразование электрического тока с помощью полупроводниковых вентилей. Транспорт. М., 1968. 168 с.

235939. Преобразование энергии МГД и термоэлектрическими методами. Наук. думка. Киев, 1981. 159 с.

235940. Андреев М. В., Борулько В. Ф., Дробахин О. О., Сидоров Д. В. Преобразование формы волновых пучков при падении на брэгговские структуры. . , . С. 7-13

235941. Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-2-0кВ (ГКД 34.20.503-97). Науково- інженерний енергосервісний центр. К., 2013. 143 с.

235942. Сварочное оборудование. ЦБТИ. М., 1962. 107 с.

235943. Логачева Л. М., Куцак С. В., Бондарев В. П., Копылева Н. Ю. Дифракция волны H10 на стыке регулярного и нерегулярного волноводов с диэлектрической пластиной конечной длины. . , . С. 14-19

235944. Преобразователи полупроводниковые специализированные. ИЗАНА. М., 1991. 8 с.

235945. Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П. О бесконечных системах линейных уравнений, связанных с задачами рассеяния волн в плоскостных волноводных узлах с областью взаимодействия прямоугольной формы. . , . С. 20-25

235946. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ. Правила. Энергопрогресс. К., 1996. 69 с.

235947. Кондалев А. И., Багацкий В. А., Романов В. А., Фабричев В. А. Преобразователи формы информации для малых ЭВМ. Наук. думка. Киев, 1982. 310 с.

235948. Самойлик С. С., Бондарев В. П. Электромагнитное поле прямоугольного резонатора с кусочно-однородными диэлектрическими включениями. . , . С. 25-29

235949. Романенко С. Н., Дмитренко В. П., Пулов Р. Д. Взаимодействие плоской электромагнитной волны со слоем метаматериала. Численное моделирование. . , . С. 30-34

235951. Преобразователи формы информации для микропроцессорных систем. ИК. Киев, 1982. 95 с.

235952. Буханько А. Н. Проектирование устойчивых телекоммуникационных сетей с использованием многокритериальной оптимизации. . , . С. 35-39

235953. Преобразователи формы информации и средства передачи данных. ИК. Киев, 1986. 96 с.

235954. Преобразователи формы информации и средства передачи данных. ИК. Киев, 1981. 88 с.

235955. Залевский А. П., Пиза Д. М., Пресняк И. С., Сиренко А. С. Оценка эффективности пространственно-временной и время-пространственной фильтрации сигналов в когерентно-импульсных РЛС. . , . С. 39-44

235956. Преобразователи полупроводниковые специализированные. ИЗАНА. М., 1991. 6 с.

235957. Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Змисний М. М., Муляк О. В. Порівняльна оцінка надійності трьох конфігурацій відмовостійкої системи з мажоритарною структурою. . , . С. 44-50

235958. Мукомела О. Г. На зламі віків. Грамота. К., 2010. 240 с.

235959. Огренич Е. В. Проектирование пластинчато-ребристых радиаторов минимальной массы. . , . С. 50-52

235960. Фурманова Н. И., Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Шинкаренко Э. Н., Мищенко М. В. Сравнение программ проектирования на примерах моделирования микрополосковых фильтров с отверстиями в экране. . , . С. 53-56

235961. Симоненков В. В. Сварочные работы при изготовлении строительных конструкций. Стройиздат. М., 1990. 239 с.

235962. Шило Г. М., Веснін І. М., Гапоненко М. П. Вибір стратегії призначення інтервальних допусків. . , . С. 57-62

235963. Соколов И. И. Газовая сварка и резка металлов. Высш. школа. М., 1978. 320 с.

235964. Коваль Ю. А., Костыря А. А., Соляник О. А., Семенов С. Ф., Плехно С. А., Асаад Х. Х. Выбор общего источника сигнала для региональной системы синхронизации времени и частоты. . , . С. 63-69

235965. Аноприенко А. Я., Иваница С. В., Хамза Аль Рабаба Интервальный анализ и его применение при расчетах параметров серверных компьютерных систем. . , . С. 70-74

235966. Бескоровайный В. В., Соболева Е. В. Модель динамики территориально распределенной сервисной системы. . , . С. 74-81

235967. Вовк О. Б., Шаховська Н. Б. Формування факторів впливу на поведінку інформаційного продукту. . , . С. 82-88

235968. Преобразователи частоты статические общепромышленного применения для питания электрифицированного инструмента повышенной частоты (на 1968-1972). Информстандартэлектро. М., 1968. 10 с.

235969. Короленко В. Н., Ленцман В. Л., Пинцов Л. А., Чикрызов В. Г. Преобразователь свет-сигнал в телевизионных системах. Связь. М., 1978. 119 с.

235970. Орлов-Шулькин В. В., Петров Л. А., Баранов В. Я. Преобразователь сигнала дифференциально-трансформаторных и ферродинамических датчиков в напряжение постоянного тока. ГосИНТИ. М., 1968. 9 с.

235971. Дмитриева О. А. Генерация операторов перехода для параллельного управления шагом при моделировании линейных динамических систем. . , . С. 88-96

235972. Иванов Ю. А. Алгоритм решения задачи оптимизации для циклических расписаний с прерываниями. . , . С. 97-102

235973. Лисицкая И. В., Настенко А. А. Дифференциальные свойства блочных симметричных шифров с модульными операциями введения цикловых подключей, отличающихся от XOR. . , . С. 102-109

235974. Пшеничний О. Ю. Властивості асоціативних залежностей у аналізі даних. . , . С. 109-117

235975. Чопоров С. В., Гоменюк С. И., Лисняк А. А., Панасенко Е. В. Математическое моделирование некоторых крепежных соединений на базе теории R-функций. . , . С. 117-122

235976. Хаханов В. И., Мурад Али Аббас, Литвинова Е. И., Хаханова И. В. Модели встроенного ремонта логических блоков. . , . С. 122-129

235977. Романюк В. В. Решение матричной 3хN-игры для оптимального комбинирования алгоритмов обучения нейронной сети с мерой ошибки идентификации по времени обучения при объеме потребляемых ресурсов. . , . С. 130-133

235978. Преобразовательная полупроводниковая техника. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Саранск, 1971. 251 с.

235979. Преобразовательная техника. Центр. ин-т науч.-техн. информации электротехн. пром-сти и приборостроения. М., 1960. 464 с.

235980. Бодянський Є. В., Долотов А. І., Малишева Д. М. Самонавчанна фаззі-спайк-нейронна мережа на основі дискретних динамічних ланок другого порядку для нечіткої кластеризації. . , . С. 134-140

235981. Солнцев С. С. Защитные технологические покрытия и тугоплавкие эмали. Машиностроение. М., 1984. 256 с.

235982. Гриценко А. А., Зеленева И. Я., Сероштан С. Ю., Татолов Е. Р. Методика исследования способов оптимизации управляющих автоматов в базисе ПЛИС FPGA. . , . С. 141-146

235983. Коломоец Г. П., Пашков Д. В. Агрегатор численности контингента университета. . , . С. 146-151

235984. Кузнецов Ю. А., Олейник С. В., Успенский В. Б., Хацько Н. Е. Исследование температурной зависимости дрейфа ВОГ. . , . С. 152-156

235985. Потапенко Е. М., Шийка А. А. Оптимальное робастное широкодиапазонное управление скоростью асинхронного двигателя. . , . С. 156-162

235986. Спиридонов Н. В., Кобяков О. С., Куприянов И. Л. Плазменные и лазерные методы упрочнения деталей машин. Вышэйшая школа. Минск, 1988. 155 с.

235987. Спиридонов А. А., Семкин А. А. Новое оборудование для автоматической вибродуговой наплавки. Машгиз. М., 1961. 75 с.

235988. Преобразовательная техника. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Новосибирский электротехн. ин-т. Новосибирск, 1969. 356 с.

235989. Преобразовательная техника. НЭТИ. Новосибирск, 1980. 200 с.

235990. Преобразовательная техника и автоматизированный электропривод. Штиинца. Кишинев, 1978. 100 с.

235991. Преобразовательная техника и электроэнергетика. Наук. думка. Киев, 1972. 279 с.

235992. Преобразователи подстанции передачи постоянного тока. Энергия. М., 1975. 104 с.

235993. Преобразовательные устройства в электроэнергетике. Наука. М., 1964. 148 с.

235994. Преобразовательные устройства и системы возбуждения синхронных машин. Наука, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1973. 210 с.

235995. Преподавание физики в высших учебных заведениях. Калининградский гос. ун-т. Калининград, 1976. 232 с.

235996. Пресдорф З. Некоторые классы сингулярных уравнений. Мир. М., 1979. 493 с.

235997. Андреева Т. П., Губайдуллин И. Т., Гумеров А. Р. Оптико-электронная система контроля пламени в основной камере сгорания газотурбинного двигателя. . , . С. 9-13.

235998. Нечай А. Фінансове право і політика: виклик сучасності. . , . С. 15-20.

235999. Безручко К. В., Давидов А. О., Фролов В. П. Особенности построения системы электроснабжения наземного комплекса КРК "Циклон-4" с учетом специфики ее эксплуатации на космодроме Алкантара. . , . С. 14-20.

236000. Васильев И. П., Павлова М. В., Шепель В. Т. Огневые испытания трубопроводов авиационного ГТД. . , . С. 21-24.

236001. Виноградов В. Ю., Сайфуллин А. А. Контроль технического состояния авиационных ГТД по акустическим параметрам, измеренным на срезе сопла двигателя. . , . С. 25-29.

236002. Монаєнко А. Формування галузі фінансового права : [місце і роль фінансового права в системі інших галузей права]. . , . С. 21-28.

236003. Грабовский А. А., Миронов В. А. Разработка алгоритма функционирования ДВС в режиме ДИМ при реализации управляемого газораспределительного механизма. . , . С. 30-35.

236004. Ляпин Д. В. Підприємництво як складник національної конкурентоспроможності та чинник державного суверенітету України. . , . С. 100-112.

236005. Грицюк А. В., Пилипенко С. В., Савич В. К., Вахрушев В. И. Исследование вибронагруженности радиатора автономного электроагрегата АД8-П28, 5-2РП с приводом генератора от дизеля 2ДТАЭ. . , . С. 36-38.

236006. Музика-Стефанчук О. Нереальні положення у фінансовому праві України : [декларативність окремих правових норм]. . , . С. 29-37.

236007. Евдокимов И. Е., Яковлев A. A. Теплообмен в выходном устройстве малогабаритного авиационного двигателя: численное моделирование и эксперимент. . , . С. 39-43.

236008. Капитанова Л. В., Кузнецова Н. В., Джуринский А. Н. Моделирование переходных процессов на этапе приземления самолета. . , . С. 44-49.

236009. Коломенцев А. И., Якутин А. В. Математическое моделирование газожидкостных течений в микродвигательных установках для наноспутников. . , . С. 50-54.

236010. Лукашев О. До питання про класифікацію фінансово-правових норм. . , . С. 38-44.

236011. Пресман Э. Л., Сонин И. М. Последовательное управление по неполным данным. Наука. М., 1982. 256 с.

236012. Коровин Б. Б., Былинкина О. Н., Кузьмин М. В. К повышению эффективности контроля состояния ТРДДФ маневренного самолета по вибросигналу. . , . С. 55-60.

236013. Троицкий В. А., Боровиков А. С., Радько В. П., Балдаков В. Ф. Справочник по оборудованию для дефектоскопии сварных швов. Техніка. К., 1987. 126 с.

236014. Солдатенко О. Про окремі сучасні тенденції щодо науки фінансового права. . , . С. 45-49.

236015. Розділ 1. Національні цінності, інтереси та цілі - основа стратегічного планування у сфері національної безпеки. . , . С. 19-56.

236016. Костржицкий А. И., Карпов В. Ф., Кабанченко М. П., Соловьева О. Н. Справочник оператора установок по нанесению покрытий в вакууме. Машиностроение. М., 1991. 176 с.

236018. Семчик О. Особливості фінансово-правових понять: до постановки питання. . , . С. 50-55.

236019. Преснецов Г. Н. Специализированные источники питания газоразрядных щелевых реакторов-озонаторов. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 32 с.

236020. Преснов В. А., Новодворский Ю. Б., Якубеня М. П. Основы техники и физики спая. Изд-во ун-та. Томск, 1961. 234 с.

236022. Латковська Т. Бюджетне законодавство : сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 57-64.

236023. Розділ 1. Тема 1. Основні теорії трансформаційних станів економіки : [теорії перехідної економіки; теорії трансформації, капіталізму, постсоціалістична економіка]. . , . С. 10-43.

236024. Локощенко А. М., Терауд В. В. Метод регистрации и измерения деформаций при температуре на основе фотоаппарата. . , . С. 61-64.

236025. Дмитрик О. Деякі міркування щодо місця рішень Конституційного Суду України у системі джерел бюджетного права. . , . С. 65-71.

236026. Радченко А. Н., Коновалов А. В., Радченко Н. И., Остапенко А. В., Манилов А. С. Согласование работы абсорбционного термотрансформатора с когенерационным газопоршневым модулем установки автономного энергообеспечения. . , . С. 65-69.

236027. Рева О. М., Харченко В. П., Алексєєв О. M., Знаковська Є. А., Бабейчук Д. Г. Визначення ефекту/дефекту ризикованості рішень з профілактики авіаційних пригод. . , . С. 70-79.

236028. Преснухин Л. Н., Серебровский Л. А., Юдин Д. Б. Основы теории и проектирования приборов управления. Оборонгиз. М., 1960. 263 с.

236029. Рошанпур Ш. Математическая модель электромагнитного поля в индукционных высокочастотных источниках плазмы и электронов. . , . С. 80-85.

236030. Пришва Н. Питання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування. . , . С. 72-78.

236031. Swirydczuk J., Kludzinska K. Improving savonius rotor performance by shaping its blade edges. . , . С. 86-90.

236032. Розділ 1. Тема 2. Закономірності руху економічних систем. Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму. . , . С. 44-97.

236033. Сундер Р. Конструктивные особенности техники, отвечающей современным требованиям испытания материалов и конструкционных элементов на прочность и долговечность. . , . С. 91-98.

236034. Тихонов А. С., Самохвалов Н. Ю., Сендюрев С. И., Бажин С. В. Аэродинамическое и тепловое проектирование трактовых поверхностей горячей части турбины современного газотурбинного двигателя. . , . С. 99-104.

236035. Шатохин В. Ф., Циммерман С. Д. Особенности развития обката неуравновешенного ротора по статору. . , . С. 105-112.

236036. Шепель В. Т. Управление летной годностью авиационного ГТД. . , . С. 113-118.

236037. Шишин А. А., Титов А. В., Осипов Б. М. Исследование пикового форсирования ГТУ путем подвода в проточную часть различных веществ. . , . С. 119-124.

236038. Барышева Е. С. Исследование влияния геометрических параметров центробежной ступени на ее газодинамические характеристики. . , . С. 125-129.

236039. Бондарчук П. В. Конструкция торцового газодинамического уплотнения для опоры двигателя. . , . С. 130-133.

236040. Виноградов А. С., Вавин М. Ю., Шпаков И. Д. Разработка методики расчета характеристик уплотнений с учетом деформаций элементов опоры. . , . С. 134-137.

236041. Григорьев В. А., Радько В. М., Калабухов Д. С. Разработка и исследование математических моделей объема и массы турбин сверхмалой мощности. . , . С. 138-144.

236042. Давыдов Д. П., Ермаков А. И. Расчет резонансных частот колебаний рабочих колес ВРД с использованием волновых конечных элементов. . , . С. 145-148.

236043. Сущук-Слюсаренко И. И., Лычко И. И. Технология и оборудование для электрошлаковой сварки. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1990. 18 с.

236044. Стройман И. М. Холодная сварка металлов. Машиностроение. Ленинград, 1985. 224 с.

236045. Преснухин Л. Н., Нестеров П. В. Цифровые вычислительные машины. Высшая школа. М., 1981. 511 с.

236046. Кириченко В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 218 с.

236047. Пресняков А. А. Взаимодействия в системе "Образец-машина" при механических испытаниях. Гылым. Алма-Ата, 1991. 122 с.

236048. Пресняков А. А. Локализация пластической деформации. Машиностроение. М., 1983. 56 с.

236049. Серегин С. А. Вопросы механики процесса сварки металлов трением. ТГУ при Кем. ГУ. Кемерово, 1991. 154 с.

236050. Пресняков А. А. Сверхпластичность металлов и сплавов. Наука. Алма-Ата, 1969. 210 с.

236051. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов проф. спілкування Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

236052. Тархов Н. А., Рахманов А. Д. Электроды для дуговой сварки и наплавки. Машгиз. М., 1959. 64 с.

236053. Пресняков А. Г. Рождение и воплощение замысла. Госэнергоиздат. М., 1962. 112 с.

236054. Абрамович Г. Н. Теория турбулетных струй. Физматгиз. Москва, 1960. 715 с.

236055. Иноземцев А.А., Бажин С. В., Снитко М. А. Вопросы оптимизации радиальных зазоров ТВД авиационного ГТД. . , . С. 149-154.

236056. Капелевич А. Л., Ананьев В. М. Повышение энергоемкости авиационных редукторов. . , . С. 155-160.

236057. Пресняков В. Ф. Модель поведения предприятия. Наука. М., 1991. 192 с.

236058. Макаева Р. Х., Каримов А. Х., Царева А. М. Исследование резонансных колебаний дисков с применением голографической интерферометрии. . , . С. 161-165.

236059. Ершов В. И., Ершова З. Г. Исследование колебаний подкрепленных оболочек. . , . С. 166-169.

236060. Пресняков Л. П., Шевелько В. П., Янев Р. К. Элементарные процессы с участием многозарядных ионов. Энергоатомиздат. М., 1986. 200 с.

236061. Маркушин А. Н., Бакланов А. В. Особенности организации процессов в укороченных камерах сгорания авиационного конвертированного ГТД. . , . С. 170-173.

236062. Пресс С. А. Электрическое оборудование металлорежущих станков. Машгиз. Москва, 1946. 452 с. : ил., табл., черт.

236063. Пресс Ф. П. Формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью. Радио и связь. М., 1981. 136 с.

236064. Теоретические и технологические основы наплавки. Повышение долговечности и работоспособности наплавленных деталей. ИЭС им. Е. О. Патона. Киев, 1989. 61 с.

236065. Михайлов А. Л., Лысенко А. А. Оптимизация конечно-элементной модели механической конструкции при расчете НДС. . , . С. 174-179.

236066. Моссаковский П. A., Антонов Ф. К., Колотников М. Е., Костырева Л. А. Об исследовании непробиваемости легких композиционных корпусов. . , . С. 180-184.

236067. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2004. 144 с.

236068. Назаренко Ю. Б., Потапов А. Ю. Отстройка роторов газотурбинных двигателей на критических частотах вращения с помощью овализации колец роликовых подшипников. . , . С. 185-190.

236069. Новиков Д. К., Чаадаев К. Н. Динамика ротора ГТД с учетом нелинейности демпферов опор. . , . С. 191-194.

236070. Паровай Е. Ф. Конечно-элементное моделирование тонких слоев смазки гидродинамического подшипника авиационного двигателя. . , . С. 195-198.

236071. Терехин А. С., Мосолов Н. И. Безопасность труда электросварщика. Машиностроение. М., 1990. 96 с.

236072. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни "Податкова система" і "Податки та система оподаткування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

236073. Пресс-формы для выплавляемых моделей : ГОСТ 19947-74- ГОСТ 19999-74. Издательство стандартов. Москва, 1982. 231 с.

236074. Пресс-формы для литьевого прессования изделий из реактопластов. Изд-во стандартов. М., 1971. 80 с.

236075. Пресс-формы для литьевого прессования изделий из реактопластов. Изд-во стандартов. М., 1967. 80 с.

236076. Пресс-формы для литья по выплавляемым моделям. Стандартгиз. М., 1960. 82 с.

236077. Пресс-формы для литья термопластов под давлением: ГОСТ 22062-76 - ГОСТ 22082-76. Издательство стандартов. Москва, 1978. 176 с.

236078. Пресс-формы для прессования изделий из реактопластов. Пресс-формы съемные. Детали и узлы. Конструкция и исполнительные размеры. Изд-во стандартов. М., 1968. 182 с.

236079. Прессман А. Л. Коррозия - враг и друг. Знание. М., 1971. 32 с.

236080. Гоциридзе А. В., Гусев В. П., Дитятковский Я. М. Прессование деталей сложной формы из металлических порошков. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 21 с.

236081. Прессование стальных труб и профилей. Металлургия. М., 1973. 191 с.

236082. Чернадчук В. До питання класифікації бюджетних правовідносин. . , . С. 79-86.

236083. Цифровая и аналоговая обработка и формирование сигналов передачи и приема информации. ВПИ. Воронеж, 1989. 171 с.

236084. Кучерявенко Н. До питання щодо визначення юрисдикційності податкових спорів. . , . С. 87-92.

236085. Престон К. Когерентные оптические вычислительные машины. Мир. М., 1974. 382 с.

236086. Радиотехника. ВИНИТИ. М., 1991. 178 с.

236087. Игнатов В., Мордвинов В. А., Бобков А. В., Тимофеев Э. Ф. Прецизионная штамповка листов электротехнических материалов. ЛатНИИНТИ. Рига, 1978. 61 с.

236088. Самсін І. Концептуальні підходи до визначення податкового зобов'язання. . , . С. 93-98.

236089. Жернаков М. Платники податків і податкові органи як суб'єкти публічно-правового спору. . , . С. 99--105.

236090. Сафонов Л. Н., Волнянский В. Н., Окулов А. И., Прохоров В. Н. Прецизионные датчики угла с печатными обмотками. Машиностроение. М., 1977. 152 с.

236091. Прецизионные сплавы. Металлургиздат. М., 1959. 268 с.

236092. Синтез и анализ радиоэлектронных устройств и систем. МИРЭА. М., 1990. 110 с.

236093. Физические основы лазерной и пучковой технологии. ВИНИТИ. М., 1988. 179 с.

236094. Криницький І. Ознаки податково-правової пільги: проблеми формування. . , . С. 106-111.

236095. Петухов А. Н., Стадников А. Н., Миллер М. Ю., Руденок Е. С. Экспериментальные исследования частотных характеристик и определение предела выносливости рабочих лопаток паровой турбины по 1-й крутильной форме колебаний. . , . С. 199-202.

236096. Розділ 1. Тема 4. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. . , . С. 144-171.

236097. Прецизионные сплавы. Металлургиздат. М., 1962. 360 с.

236098. Фролов В. В. Язык радиосхем. Энергия. М., 1974. 96 с.

236099. Усенко Є. Податкове правопорушення за Податковим кодексом України. . , . С. 112-121.

236100. Жигуц Ю. Ю., Лазар В. Ф. Технологія машинобудування. Кондор. К., 2013. 352 с.

236101. Тисарев А. Ю. Разработка методики расчета системы охлаждения опоры турбины авиационного двигателя. . , . С. 203-207.

236102. Фалалеев С. В. Проблемы разработки газо- и гидродинамических уплотнений для опор авиационных двигателей. . , . С. 208-211.

236103. Фетисов С. Н., Вовк М. Ю. Способ уточнения термогазодинамической математической модели проектируемых газотурбинных двигателей при помощи методов вычислительной газовой динамики. . , . С. 212-216.

236104. Хориков А. А., Шкуров В. В., Шорстов В. А. К вопросу о прогнозировании флаттера лопаток блисков компрессоров. . , . С. 217-222.

236105. Шкловец А. О., Попов Г. М., Колмакова Д. А. К вопросу численного исследования вынужденных колебаний лопаток компрессора ГТД. . , . С. 223-227.

236106. Быбин А. А., Новиков А. В., Смыслов А. М., Дементьев А. В. Технологические аспекты продления ресурса направляющих лопаток турбины с использованием диффузионной пайки на этапе восстановительного ремонта ГПА. . , . С. 228-235.

236107. Попович О. Г., Шевченко В. Г. Вплив дотичної складової зусилля деформування на залишкові напруження у зміцнених деталях. . , . С. 236-241.

236108. Филиппов С. В. Влияние закрутки сжатого воздуха на величину износа сопла при пневмогидроструйной обработке (ПГСО). . , . С. 242-245.

236109. Быков Ю. Г., Овсепян С. В., Мазалов И. С., Ромашов А. С. Применение нового жаропрочного сплава ВЖ 171 в конструкции перспективного двигателя. . , . С. 246-250.

236110. Великанова Н. П., Великанов П. Г., Киселев А. С. Влияние эксплуатационной наработки на кратковременные механические свойства жаропрочных сплавов для деталей турбин авиационных ГТД. . , . С. 251-254.

236111. Гецов Л. Б., Семенов А. C., Рыбников А. И., Тихомирова Е. А. Критерии разрушения монокристаллических сплавов при статическом и термоциклическом нагружении. . , . С. 255-263.

236112. Голубовский Е. Р., Демидов А. Г. Длительная прочность и критерий эквивалентности напряженных состояний сплава ЭИ698ВД для дисков ГТД. . , . С. 264-268.

236113. Лепешкин А. Р., Бычков Н. Г., Ваганов П. А. Исследование ускорения теплопередачи в материалах в поле действия центробежных ускорений и сил. . , . С. 269-272.

236114. Усубалиев Т. Б. Исследование структурных и физико-химических характеристик сплавов системы CR-AL-PT-ME для защитных покрытий. . , . С. 273-278.

236115. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1967. 232 с.

236116. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1968. 104 с.

236117. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1968. 128 с.

236118. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1969. 288 с.

236119. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1971. 288 с.

236120. Зуева М. М., Клевицкая Г. З., Альтгаузен О. Н. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1974. 447 с.

236121. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1972. 167 с.

236122. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1975. 190 с.

236123. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1977. 120 с.

236124. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1978. 92 с.

236125. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1979. 100 с.

236126. Прецизионные сплавы. Металлургия. М., 1980. 104 с.

236127. Прецизионные сплавы с особыми свойствами теплового расширения и упругости. Изд-во стандартов. М., 1972. 152 с.

236128. Кудрявцев В. Б., Лысенко А. П., Милохин Н. Т. Прецизионные частотные преобразователи автоматизированных систем контроля и управления. Энергия. М., 1974. 336 с.

236129. Пржибыл Й. Затвердевание и питание отливок. Машгиз. М., 1957. 287 с.

236130. Пржибыл Й. Теория литейных процессов. Основные вопросы теории и примеры приложений. Мир. М., 1967. 328 с.

236131. Якимчук Н. Правовий режим обов'язкових платежів в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реформування. . , . С. 122-132.

236132. Пржиялковский В. В., Ломов Ю. С. Технические и программные средства Единой системы ЭВМ (ЕС ЭВМ-2). Статистика. М., 1980. 232 с.

236133. Касьяненко Л. Фінансово-правовий процес: наукова парадигма. . , . С. 133-139.

236134. Пржиялковский В. В., Смирнов Г. Д., Пыхтин В. Я. Электронная вычислительная машина "Минск-32". Статистика. М., 1972. 160 с.

236135. Розділ 1. Тема 5. Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації. . , . С. 122-212..

236136. Нагребельний В. Публічно-правове регулювання відносин у банківській сфері. . , . С. 140-148.

236137. Орлюк О. Ринки фінансових послуг як об'єкт фінансово-правового регулювання. . , . С. 149-158.

236138. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики. Знання. Київ, 2013. 239 с.

236139. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень. Центр навч. літератури. К., 2009. 240 с.

236140. Щетинін А. І. Гроші та кредит. Центр учбової літератури. К., 2010. 440 с.

236141. Розділ 2. Тема 6. Проблеми формування економічної політики в Україні в умовах перехідного стану суспільства. . , . С. 213-246.

236142. Розділ 2. Тема 9. Принципи формування підприємницького середовища у перехідній економіці України. . , . С. 323-364.

236143. Розділ 2. Тема 10. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації у трансформаційній економіці. . , . С. 365-410.

236144. Лук'янов В. Г., Брильов В. В. Аналіз конструктивних особливостей та характеристик транспортних машин з гібридною передачею. . , . С. 94-95.

236145. Кашук В. М., Брильов В. В. Оцінка впливу підресореного сидіння на віброзахист водія. . , . С. 95-96.

236146. Шевчук Д. В. Експериментальне обладнання для дослідження впливу режимів коліс на тягово-зчіпні властивості автомобіля. . , . С. 96-97.

236147. Розділ 2. Тема 11. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень. . , . С. 411-464.

236148. Савченко Л. Проблеми правового регулювання методології фінансового контролю. . , . С. 159-165.

236149. Онищук Н. До питання про правову природу фінансової відповідальності. . , . С. 166-170.

236150. Салімоненко С. В. Применение активного рулевого управления AFS (ACTIVE FRONT STEERING) для автомобилей Запорожского автомобильного завода. . , . С. 97-98.

236151. Хохуляк В. Постаті і час: становлення науки фінансового права у стінах Новоросійського університету м. Одеси (кінец ХІХ - початок ХХ ст.). . , . С. 171-178.

236152. Грачова О. Деякі тенденції розвитку фінансового права Росії. . , . С. 179-186.

236153. Завадська-Понк У. Сучасні тенденції розвитку фінансового права Польщі. . , . С. 187-194.

236154. Приароджиа П. Г. Основы теории изолирования бумажными лентами одножильных высоковольтных кабелей. Энергия. М., 1964. 159 с.

236155. Розділ 2. Тема 12. Економічне зростання у перехідний період. . , . С. 465-500.

236156. Красносельский М. А., Вайникко Г. М., Забрейко П. П. Приближенное решение операторных уравнений. Наука. М., 1969. 455 с.

236157. Розділ 3. Тема 13. Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні. . , . С. 501-556.

236158. Приближенные и численные методы решения краевых задач. Штиинца. Кишинев, 1988. 151 с.

236159. Розділ 3. Тема 14. Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство. . , . С. 557-603.

236160. Хренов К. К. Сварка, резка и пайка металлов. Машиностроение. М., 1970. 408 с.

236162. Холопов Ю. В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов. Машиностроение. Ленинград, 1988. 224 с.

236164. Удовицкий В. И. Пористые композиционные покрытия. Машиностроение. М., 1991. 144 с.

236165. Хенли В. Ф. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов. Металлургия. М., 1986. 152 с.

236166. Тимченко В. А., Сухомлин А. А. Роботизация сварочного производства. Техніка. К., 1988. 175 с.

236167. За рулем. За рулем. М., 2005. 242 с.

236168. Чвертко А. И. Основы рационального проектирования оборудования для автоматической и механизированной электрической сварки и наплавки. Наукова думка. Киев, 1988. 240 с.

236169. За рулем. За рулем. М., 2005. 290 с.

236170. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2005. 177 с.

236171. Чвертко А. И., Тимченко В. А. Унифицированное оборудование для автоматической и механизированной дуговой сварки и наплавки. Наукова думка. К., 1987. 192 с.

236172. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2005. 177 с.

236173. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2005. 177 с.

236174. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2005. 177 с.

236176. Чвертко А. И., Патон В. Е., Тимченко В. А. Оборудование для механизированной дуговой сварки и наплавки. Машиностроение. Москва, 1981. 264 с.

236177. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2005. 48 с.

236178. Ландшафтная архитектура. Дизайн. Москомархитектура. М., 2005. 103 с.

236179. Чернышов Г. Г., Мордынский В. Б. Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. Машиностроение. М., 1987. 112 с.

236181. Шадричев В. А. Основы выбора рационального способа восстановления автомобильных деталей металлопокрытиями. Машгиз. М., 1962. 296 с.

236182. 5 балів. ИНФОТЕРА. К., 2005. 34 c.

236183. Шатинский В. Ф., Нестеренко А. И. Защитные диффузионные покрытия. Наукова думка. К., 1988. 272 с.

236184. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236185. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236186. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236187. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236188. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236189. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236190. Економічні реформи сьогодні. УНЦПД. К., 2000.

236191. Шехтер С. Я. Восстановление оборудования механизированной наплавкой. Металлургия. М., 1965. 136 с.

236192. Литье и металлургия. Интерфаундри. Минск, 2005.

236193. Ширшов И. Г., Котиков В. Н. Плазменная резка. Машиностроение. Ленинград, 1987. 192 с.

236194. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2005. 76 с.

236195. Щербинский В. Г., Алешин Н. П. Ультразвуковой контроль сварных соединений. Стройиздат. М., 1989. 320 с.

236196. Махненко В. И., Скоснягин Ю. А., Лавринец И. Г., Сапрыкина Г. Ю. Экспертные системы в сварке. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1991. 52 с.

236197. Синергія. Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. К., 2003.

236198. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 80 с.

236199. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2013. 56 с.

236201. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

236202. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

236203. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

236204. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

236205. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

236206. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

236208. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236209. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236210. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236211. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236212. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236213. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236214. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236215. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236216. CHIP news. Инженерная микроэлектроника. НПК "ТИМ". К., 2001.

236217. Лукаш Г. А. Ferste und traditionen in Deutschland. . , . S. 204-205.

236218. Стукало А. М. Die jugenbeschaftigung in Ukraine heute und morgen. . , . S. 206.

236219. Погораздов В. В. Круговые протяжки с оптимальной схемой резания и геометрией для обработки конических прямозубых колес. Саратовский политех. Саратов, 1972. 32 с.

236220. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 155 с.

236221. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 155 с.

236222. Приближенные методы решения краевых задач механики сплошной среды. [Б. и.]. Свердловск, 1985. 88 с.

236223. Гришун А. В. Das klimain Deutschiland. . , . S. 206-207.

236224. Бельский Т. В. Piracy and you. . , . P. 207-208.

236225. Трухан Д. І. Network design for public transport success. . , . P. 208-209.

236226. Карпенко Н. С. Transit network design and scheduling. . , . P. 209-210.

236227. Волков Л. К., Веркович Г. А., Голубков В. А. Приборные шариковые подшипники. Машиностроение. М., 1981. 351 с.

236228. Фарафонов А. Ю., Фурманова Н. И. Исследование влияния характеристик на параметры микрополоскового ответвителя Ланге. . , . С. 211-212.

236229. Шило Г. М., Коваленко Д. А., Гапоненко М. П. Система автоматизації допускового проектування. . , . С. 212-214.

236230. Крищук В. М., Міщенко М. В. Методи аналізу НВЧ-пристроїв у сучасних САПР. . , . С. 214-215.

236231. Приборостроение. Техніка. К., 1970. 124 с.

236232. Болтінова О. До питання про реалізацію принципу прозорості (відкритості) бюджетного процесу Російської Федерації в умовах бюджетування, орієнтованого на результат. . , . С. 195-200.

236233. Поспеєва І. Є., Кащенко Є. О. Системний підхід у алгоритмі перевірки КД на виявлення інженерних помилок. . , . С. 216-217.

236234. Полянский Г. А. Моделирование некондуктивных межсоединений при разработке оптоэлектронных устройств РЭА. . , . С. 217-219.

236235. Лещенко С. Інститут контролю трансфертного ціноутворення: проблеми співвідношення цивілістичних і публічно-правових методов правового регулювання у Республіці Білорусь. . , . С. 201-208.

236236. Шило Г. М., Сиротюк О. В., Гапоненко М. П., Куляба-Харитонова Т. І. Дослідження масогабаритних показників герметичних блоків радіоелектронних апаратів. . , . С. 219-220.

236237. Шинкаренко Е. М., Поспеєва І. Є., Матюніна Т. Л Оптимізація конструктивних параметрів кільцевих подільників потужності НВЧ. . , . С. 220-221.

236238. Фурманова Н. И., Волык С. А Оптимизация конструкции микрополосковых шпилечных фильтров с различными углами между плечами. . , . С. 221-222.

236239. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1979. 133 с.

236240. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1980. 110 с.

236241. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1981. 136 с.

236242. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1984. 94 с.

236243. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1985. 73 с.

236244. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1986. 81 с.

236245. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1987. 91 с.

236246. European Quality. EOTC- TICQA. , .

236247. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1989. 126 с.

236248. Приборостроение. Вышейш. школа. Минск, 1990. 147 с.

236249. Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку. . , . С. 209-214.

236250. Сигнал. Редакция журнала "Сигнал". К., 2005.

236251. Салімонова Н. П., Борисенко Є. П. Наноматеріали і фізичні методи дослідження їх розмірів у радіоелектроніці. . , . С. 222-223.

236252. Сигнал. Редакция журнала "Сигнал". К., 2005.

236253. Приборостроение. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1969. 138 с.

236254. Матюшин В. М., Жавжаров Є. Л., Критська Т. В. Експериментальне дослідження впливу атомарного водню на електрофізичні параметри кремнію. . , . С. 224-225.

236255. Сніжной Г. В., Жавжаров Є. Л. Автоматизована установка для визначення магнетної сприйнятливості криць та стопів. . , . С. 225-227.

236256. Приборостроение. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1972. 154 с.

236257. Приборостроение. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1974. 122 с.

236258. Сніжной Г. В., Набока О. В. Програмний засіб для аналізу металографічних структур. . , . С. 227-229.

236259. Шаукенов А. Держава і платник податків: перспективи розвитку механізмів урегулювання податкових спорів у нових економічних умовах у Республіці Казахстан. . , . С. 215-220.

236260. Эксплуатация металлизационных аппаратов. Машгиз. М., 1959. 159 с.

236261. Приборостроение. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1969. 50 с.

236262. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Каравела. К., 2011. 344 с.

236263. Жавжаров Є. Л. Низькотемпературна модифікація тонких плівок SN. . , . С. 229-231.

236264. Приборостроение. Элементы и технические средства управления и регулировки. Куйбышевский политехн. ин-т Ульяновский политехн. ин-т. Куйбышев, 1975. 202 с.

236265. Томашевський О. В. Оцінка надійності МОН-ІС як складової технічної системи. . , . С. 231-232.

236266. Грядун В. І. Характеристики МДН-транзистора на основі галій-азотної нанотрубки з індексами (5,5). . , . С. 233-234.

236267. Шаровський В. О. Напрямки розв`язання проблем тонкоплівкових електролюмінесцентних індикаторів на основі сульфіду цинку. . , . С. 234-236.

236268. Приборостроение и автоматический контроль. Машиностроение. М., 1978. 303 с.

236269. Приборостроение и автоматический контроль. Машиностроение. М., 1986. 278 с.

236270. Сідак М. Фінансово-правові аспекти формування мінімальних резервів кредитними інститутами в ЄС. . , . С. 221-226.

236271. Нагорна Н. М. Аналіз якості відтворення звуку в MatLab при компресійних перетвореннях. . , . С. 236-238.

236272. Про електроенергетику : Закон України від 16 жовтня 1997 року №575/97-ВР : [із змінами і доповненнями, внесенними Законами України станом на 1 липня 2010 року]. . , . С. 3-37.

236273. Степаненко С. М., Бахтіяров Д. В. Управління змінами ключових характеристик при створенні авіаційних двигунів відповідно до вимог стандартів EN 9100, EN 9103 і EN 9110. . , . С. 239-240.

236274. Европейское качество. EOTC- TICQA. М., 2000. 64 с.

236276. Приборостроение и измерительная техника. Машгиз. М., 1960. 463 с.

236277. Европейское качество. EOTC- TICQA. М., 2000. 64 с.

236278. Европейское качество. EOTC- TICQA. М., 2000. 64 с.

236279. Европейское качество. EOTC- TICQA. М., 2000. 64 с.

236281. Европейское качество. EOTC- TICQA. М., 2000. 64 с.

236282. Приборостроение и средства автоматизации. [Б. и.]. М., 1975. 113 с.

236283. Европейское качество. EOTC- TICQA. М., 2000. 64 с.

236284. Сніжной Г. В., Степаненко С. М., Топчій Д. А. Визначення критеріїв результативності та методів управління процесами проектування авіаційних двигунів. . , . С. 241-242.

236285. Кучерявенко М. Вступ до курсу "фінансове право України" : [лекція професора М. Кучерявенка]. . , . С. 230-240.

236286. Про енергозбереження : Закон України від 1 липня 1994 року №74/94-ВР : [із змінами і доповненнями, внесеними Законами України ... див анотацію ]. . , . С. 38-54.

236287. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2000. 80 с.

236288. Европейское качество. ФГУП РИА "Стандарты и качество". М., 2000. 80 с.

236289. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2000. 80 с.

236290. Европейское качество. ФГУП РИА "Стандарты и качество". М., 2000. 80 с.

236291. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2000. 80 с.

236292. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2000. 80 с.

236293. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2000. 80 с.

236294. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2000. 80 с.

236295. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2013. 32 с.

236296. Тіма М. Виплата надбавки за особливі умови роботи працівникам бібліотек навчальних закладів : [передбаченої постановою Кабінету міністрів України № 1073 від 30.09.2009 р.]. . , . С. 31.

236297. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2013. 48 с.

236298. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2001. 80 с.

236299. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2001. 80 с.

236300. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2001. 80 с.

236301. Европейское качество. ФГУП РИА Стандарты и качество. М., 2001. 80 с.

236302. Шовкун І. А. Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України : [сутність фінансового потенціалу технологічного відтворення; кількісні і якісні параметри цього потенціалу]. . , . С. 27-38.

236303. Приборостроение и средства автоматики. Машгиз. Москва, 1963. 568 с.

236304. Скрипкіна К. Стажування студентів та учнів : [роз'яснення положень Закону України "Про зайнятість населення": документальне оформлення стажування; умови проходження стажування; оплата праці стажиста та керівника стажування]. . , . С. 32-35.

236305. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2013. 32 с.

236306. Щодо надання роз'яснення з питань працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням: Лист Міністерства юстиції України від 19.10.10 р. № 12566-0-4-10-21. . , . С. 11-12.

236307. Головін А. Окремі питання, пов'язані з запровадженням інституту конституційної скарги у вітчизняному законодавстві : [додається інформаційно-бібліографічний алфавітний покажчик публікацій з питань запровадження і функціонування інституту ... (див. анотац)]. . , . С. 244-268.

236308. Приборостроение и средства автоматики. Машиностроение. Москва, 1964. 595 с.

236309. Приборостроение и средства автоматики. Машиностроение. Москва, 1964. 595 с.

236310. Приборостроение и средства автоматики. Машиностроение. Москва, 1964. 599 с.

236311. Барбашова Н. Конституційне закріплення концепції сталого розвитку України. . , . С. 269-274.

236312. Приборостроение и средства автоматики. Машиностроение. Москва, 1964. 391 с.

236313. Приборостроение и средства автоматики. Машиностроение. Москва, 1965. 716 с.

236314. Приборостроение и средства автоматики. Машиностроение. Москва, 1965. 512 с.

236315. Про альтернативні джерела енаргії : Закон України від 20 лютого 2003 року №555-ІV. . , . С. 55-63.

236316. Приборостроение, средства автоматизации и системы управления. Наука. М., 1967. 307 с.

236317. Єзеров А. Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодавства : [конституційне право як регулятор відносин протистояння, конфронтації]. . , . С. 275-283.

236318. Приборы, аппараты, оборудование и посуда лабораторные из стекла, кварца и фарфора. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1982. 136 с.

236319. Ворона Д. Шенгенська і візова інформаційні системи як форма боротьби з нелегальною імміграцією. . , . С. 284-289.

236320. Приборы времени. ЦНИИТЭИприборостроения, средств автоматизации и систем управления. М., 1982. 111 с.

236321. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

236322. Приборы времени технические и часовые механизмы. ЦНИИТЭИприборостроения, средств автоматизации и систем управления. М., 1974. 47 с.

236323. Савлук С. М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків : [проаналізовано уроки кризи 2008-2009 р.р. в Україні, виявлено основні причини збоїв механізму забезпечення стабільності банків на базі формування власного капіталу в адекватних розмірах ]. . , . С. 38-46.

236324. Рабінович П., Луців О. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність. . , . С. 296-309.

236325. Приборы времени технические и часовые механизмы. ЦНИИТЭИприборостроения, средств автоматизации и систем управления. М., 1977. 52 с.

236326. Попова О. Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель. . , . С. 47-56.

236327. Приборы времени технические и часовые механизмы. ЦНИИТЭИприборостроения, средств автоматизации и систем управления. М., 1981. 80 с.

236328. Приборы автоматического допускового контроля параметров электрических цепей типа пак. ГосИНТИ. М., 1970. 27 с.

236329. Шлапак О. В. Стратегічні напрями розвитку галузі м'ясного скотарства в Україні : [переваги та ризики індустріальної моделі м'ясного скотарства. Доведено доцільність її впровадження в Україні]. . , . С. 57-65.

236330. Горбач Д. Ираковый корпус : [внутреннее политическое и економическое положение в Иране. Результаты вмешательства американо-британской коалиции]. . , . С. 23-25.

236331. Запатріна І. В., Лебеда Т. Б. Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери : [особливості тарифоутворення в секторі житлово-комунального господарства України]. . , . С. 66-76.

236332. Приборы для измерений и дозирования масс. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1983. 170 с.

236333. Приборы для измерения давления. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1977. 56 с.

236334. Поляков С. Місце збройних сил України в системі органів державної влади. . , . С. 310-316.

236335. Приборы для измерения и дозирования массы. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1977. 80 с.

236336. Гусев Ю. Запамятовали : ["Лайфовые страховщики просят отменить повышение требований к уставному капиталу"]. . , . С. 26.

236337. Небрат В. В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ - початку ХХ ст.. . , . С. 77-85.

236338. Приборы для измерения и дозирования массы. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1978. 152 с.

236339. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1976. 168 с.

236340. Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правовідносинах власності. . , . С. 324-331.

236341. Єфименко Т. І., Гасанов С. С., Голубка С. М. Науковий життєпис видатного українського вченого-фінансиста і державного діяча Г. О. П'ятаченка. . , . С. 86-93.

236342. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения. ЦНИИТЭприборостроения. Москва, 1984. 124 с.

236343. Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1978. 35 с.

236344. Царьгородская З. Максимализм : [проверки работы персонала компаний (метод - тайный покупатель)]. . , . С. 36-38.

236345. Верхотуров А. Д., Подчерняева И. А., Прядко Л. Ф., Егоров Ф. Ф. Электродные материалы для электроискрового легирования. Наука. Москва, 1988. 222 с.

236346. Лі Сінь До питання про соціальну відповідальність транснаціональних корпорацій у Китаї. . , . С. 94-96.

236347. Шимон С. Сутнісні ознаки майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин. . , . С. 332-337.

236348. Шевченко С. Народный учитель : [к 125-летию одного из лучших педагогов ХХв. Антона Макаренко]. . , . С. 43-45.

236349. Справочник логиста. Квента. Киев, 2008. 144 с.

236350. Справочник логиста. Квента. Киев, 2011. 112 с.

236351. Справочник логиста. Квента. Киев, 2012. 112 с.

236352. Электрошлаковая сварка. Машгиз. Москва, 1959. 410 с.

236353. Московчук Э. Слипается оченько : [производство сахара в Украине. Рынок сахара. Перспективы отрасли]. . , . С. 48-49.

236354. Справочник логиста. Квента. Киев, 2009. 120 с.

236355. Юзькив Я. М. Нормативно-техническая документация в сварочном производстве. ИЭС им. Е. О. Патона. К., 1991. 56 с.

236356. Адамова О. Цивільно-правова природа абандону : [відмова страхувальника від застрахованого майна на користь страховика з метою отримання повної страхової суми за договором страхування]. . , . С. 338-343.

236357. Дикаленко М. Алканафты : [производство биоэтанола в Украине; средние розничные цены на нефтепродукты в Украине]. . , . С. 50-51.

236358. Силивончик А. Пен хаус : [произвлдство пива в Украине. Рынок пива и перспективы]. . , . С. 54-55.

236359. Кінаш Я., Терехова О. Проблеми страхування цивільно-правової відповідальності та шляхи їх вирішення. . , . С. 344-350.

236360. Вербова О. С. Нівеляційний вплив сталінського режиму на західноукраїнське господарське середовище у 1939-1941 роках. . , . С. 8-17.

236361. Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культурно-антропологічна концепція. . , . С. 351-357.

236362. Божко Ю. "Налог на недвижимость должен быть рыночным". . , . С. 60-61.

236363. Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов. ЦНИИТЭП. М., 1982. 39 с.

236364. Середа Е. Итальянс : [производство мебели в Украине. Рынок мебели: структура. Импорт, экспорт мебели]. . , . С. 62-63.

236365. Николаева Т. Детский крен : [конкуренция на рынке детской косметики]. . , . С. 56-57.

236366. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

236367. Приборы для измерения и регулирования температуры. ЦНИИТЭП. М., 1973. 164 с.

236368. Матусевич К. Н. Методологические предпосылки к исследованию основного противоречия общественного экономического воспроизводства : [основные противоречия представлено как вынужденное взаимодействие существующих экономоцентрической и человекоцентрической системы]. . , . С. 18-31.

236369. Горбач Д. Ген Италии : [современное социально-политическое и экономическое положение в Италии. Парламентские выборы]. . , . С. 23-25.

236370. Гусев Ю. Затяжные холода : [страховой рынок в Украине]. . , . С. 27.

236371. Новіков М. Санкціонована судом крайня необхідність у теорії відшкодування фізичної шкоди, заподіяної злочином. . , . С. 358-364.

236372. Таращанська О. Б. Інституційні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України. . , . С. 6-11.

236373. Гусев Ю. Режим выживания : ["лайфовое" страхование в Украине]. . , . С. 32-33.

236374. Пашкеев С. Есть IDEO! : [методика создания инновационных продуктов]. . , . С. 37-39.

236375. Турчин Л. Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи. . , . С. 12-17.

236376. Піддубний В. І. Проблеми і перспективи фінансування ДП "Національний центр О. Довженка". . , . С. 18-28.

236377. Губанова И. Старт в тапках : [стартап - создание бизнеса с нуля]. . , . С. 40-41.

236378. Абулхатин М. Станет ли "семерка руководителей" по-настоящему "великолепной"? : [на 18-м съезде КПК генеральный секретарь ЦК компартии Китая Си Цзиньпин представил новое руководство страны]. . , . С. 18-25.

236379. Воронин Е. "Фокусники - очень честные люди" : [интервью с Е. Ворониным, магистром магии и иллюзии // записала Е. Курячая]. . , . С. 47-48.

236380. Захарова М. Запозичення у праві: онтологічний аналіз : [модернізація права]. . , . С. 365-378.

236381. Чун Яту Искренний и открытый "голос Китая" : [новый Генсек КНР Си Цзиньпин]. . , . С. 24-25.

236382. Дикаленко М. Техника бензопасности : [запуск Одесского нефтеперерабатывающего завода. Статистические данные]. . , . С. 49-52.

236383. Стратегия Си Цзиньпина по управлению страной : [15 ноября 2012 г. на пленуме ЦК КПК 18-го созыва Си Цзиньпин был избран Генеральным секретарем ЦК КПК]. . , . С. 26-29.

236384. Музика Л. Взаємозв'язок цивільно - та фінансово-правової пролітики. . , . С. 387-394.

236385. Ся Бинь Реструктуризация китайской экономики в 2013 г.. . , . С. 30-33.

236386. Чун Яту Китайские частные предприятия на международном рынке. . , . С. 34-36.

236387. Шу Кэ Знакомство с пекинской оперой : [подборка статей о пекинской опере]. . , . С. 43-55.

236388. Ряханов М. Про слов'янську юридичну термінологію та ії використання у сучасному українському праві. . , . С. 401-406

236389. Ван Фан История старых театров пекинской оперы. . , . С. 56-59.

236390. Чун Яту Курсы для богатых : [MBA-образование в Китае]. . , . С. 60-61.

236391. Татаренко Г., Владимиров Д. Рок изобилия : [перспективы развития мясного скотоводства в Украине]. . , . С. 54-56.

236392. Ролмановська Л. Правоздатність дитини за цивільним законодавством. . , . С. 407-412.

236393. Фастовець А. А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості. . , . С. 32-42.

236394. Приборы для измерения и регулирования температуры. ЦНИИТЭП. М., 1977. 61 с.

236395. Приборы для измерения и регулирования температуры. ЦНИИТЭП. М., 1978. 148 с.

236396. Крапива С. Пригречені : [выездной туризм: статистика, перспективные направления]. . , . С. 60-62.

236397. Приборы для измерения и регулирования температуры. ЦНИИТЭП. Москва, 1983. 200 с.

236398. Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей и сыпучих материалов. ЦНИИТЭП. М., 1977. 38 с.

236399. Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства. . , . С. 418-425.

236400. Шу Кэ История шелка : [история шелководства в Китае. Одежда и украшения из шелка]. . , . С. 64-67.

236401. Янукович О. Екологічна політика Європейського Союзу, переймання досвіду Україною. . , . С. 427-434.

236402. Евтух В. Этничность в транснациональном социальном пространстве: дизайн исследовательского проекта : [исследование феномена этничность]. . , . С. 3-26.

236403. Малюк А. Формирование долгосрочной исторической конъюнктуры современного глобального кризиса. . , . С. 27-45.

236404. Гаращук О. В., Куценко В. І. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і тенденції. . , . С. 43-53.

236405. Коваль Д. Міжнародно-правовий аналіз дефініції поняття "культурні цінності". . , . С. 435-441.

236406. Шульга А. Почему "феноменологическая социология" невозможна : [на примере трудов А.Шюца, П.Бергера, Т.Лукмана]. . , . С. 46-57.

236407. Гоч Р. Функции доверия в экономических отношениях общества: теоретические подходы : [в работах А.Смита, К.Маркса, Ф.Энгельса, М.Вебера ]. . , . С. 58-79.

236408. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Федьковича. . , . С. 442-447.

236409. Корытникова Н. Стадии повышения уровня достижимости респондендов при проведении интернет-опросов. . , . С. 80-94.

236410. Мамедов С. Банк развития Украины: в поисках модели кредитования. . , . С. 2-3.

236411. Таранюк Г. Социокультурные трансформации здравоохранения в Украине : [здоровье как социальное явление. Модель отношений "врач - пациент"]. . , . С. 95-116.

236412. Лобунець Т. В. Неекономічні важелі активізації інвестиційного процесу в корпоративному секторі економіки. . , . С. 54-58.

236413. Сай Д. Отношение к людям с ограниченными возможностями: Китайская Народная Республика, Япония и Индия. . , . С. 117-130.

236414. Сусская О. Интерпретативные возможности теории соответствия информационного поля индивида : [исследование информационного поля личности]. . , . С. 131-138.

236415. Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей и сыпучих материалов. ЦНИИТЭП. М., 1979. 44 с.

236416. Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей и сыпучих материалов. ЦНИИТЭП. М., 1981. 68 с.

236417. Приборы для измерения количества, расхода, уровня и приборы контроля добычи, хранения и транспорта нефти и газа. ЦНИИТЭП. М., 1972. 155 с.

236418. Приборы для измерения магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 32 с.

236419. Резник А. Факторы вовлеченности в работу добровольных или благотворительных организаций в европейских странах : [с применением множественной линейной регрессии и корреляционного анализа]. . , . С. 139-153.

236420. Силин Н. А., Пищенко И. А., Диминский К. В. Приборы для измерения параметров гидротранспортирования твердых материалов. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 198 с.

236421. Дембицкий С. Оценка гетерогенности в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) : [неоднородная выборка на основе четвертой волны Европейского социального исследования]. . , . С. 154-165.

236422. Приборы для измерения параметров движения, вибрации и счетчики. ЦНИИТЭП. М., 1977. 45 с.

236423. Приборы для измерения параметров движения, вибрации и счетчики. ЦНИИТЭП. М., 1979. 49 с.

236424. Приборы для измерения параметров движения, вибрации и счетчики. ЦНИИТЭП. М., 1983. 47 с.

236425. Приборы для измерения расхода и количества жидкостей и газов. ЦНИИТЭП. М., 1975. 47 с.

236426. Рудалєва Л. В. Роль банків на фондовому ринку України в умовах модернізації економіки. . , . С. 4-11.

236427. Глухова Д. А. Глобальні виміри інвестиційно-інноваційної діяльності ТНК. . , . С. 14-19.

236428. Піддубний В. І. УАІБ: огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) у лютому 2013 року. . , . С. 20-28.

236429. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2013. 72 с.

236430. Банківська справа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

236431. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2013. 40 с.

236432. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

236433. Зворигіна Н. Нові технології повернуть лідерство : [розвиток Запорізького титано-магнієвого комбінату]. . , . С. 17.

236434. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2013. 225 с.

236435. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2013. 55 с.

236436. Справочник логиста. Квента. Киев, 2013. 88 с.

236437. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

236438. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 51 с.

236439. Приборы для измерения частоты и фазы электромагнитных колебаний. ГОСИНТИ. М., 1963. 17 с.

236440. Приборы для измерения электрических и магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 28 с.

236441. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

236442. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2013. 76 с.

236443. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. УкрДАЗТ. Харків, .

236444. Приборы для измерения электрических и магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 28 с.

236445. Інформаційно - керуючі системи на залізничному транспорті. УкрДАЗТ. Х., 2013. 92 с.

236446. Приборы для измерения электрических и магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 39 с.

236447. Приборы для измерения электрических и магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 16 с.

236448. Приборы для измерения электрических и магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 24 с.

236449. Приборы для измерения электрических и магнитных величин. ГОСИНТИ. М., 1963. 24 с.

236450. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2013. 164 с.

236451. Чугаєнко Ю. О. Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави. . , . С. 59-69.

236452. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 72 с.

236453. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2013. 151 с.

236454. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2013. 52 с.

236455. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, 2013. 39 с.

236456. Кудлай В. Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону. . , . С. 3-9.

236457. Колєшня Л., Анішина Н. Сучасні проблеми формування системи в умовах інноваційного розвитку економіки. . , . С. 9-15.

236458. Ганущак-Єфіменко Л. М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. . , . С. 70-77.

236459. Поліщук О. Рекатологізація фонду: труднощі та переваги процесу. . , . С. 2-4.

236460. Мортіков В. Повні й неповні трудові угоди : [специфіка відносин работодавця та працівника]. . , . С. 16-19.

236461. Кондратюк О. І. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства. . , . С. 78-82.

236462. Приборы для исследования физико-механических свойств и структуры металлов и материалов. ЦИТЭИН. М., 1960. 27 с.

236463. Приборы для исследования физических свойств материалов. Наук. думка. К., 1974. 272 с.

236464. Кривов'язюк І. В. Інноваційний підхід до оцінювання безпечності функціонування промислових підприємств. . , . С. 83-95.

236465. Цвігун К. Смачно та безпечно : [про організацію роботи на м'ясокомбінаті "Ятрань". Питання охорони праці]. . , . С. 14-16.

236466. Швец Ю. Ю. Организационно-методические аспекты формирования интегрированной системы управления инновационным развитием. . , . С. 96-101.

236467. Моісеєнко О. Інспектор на порозі : [планові перевірки підприємств]. . , . С. 16-20.

236468. Федоренко М., Свистун І. Юридичне забезпечення охорони праці на підприємстві. . , . С. 22-23.

236469. Колісник Ю. Гендерна рівність чи дискримінація? : [погляд на чинне законодавство про працю жінок і чоловіків]. . , . С. 24-25.

236470. Юрчик Г. Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб`єктів ринку праці. . , . С. 20-24.

236471. Пенчук В., Юрченко Н. Підготовка операторів кранів : [атестація операторів вантажопідіймальних кранів]. . , . С. 40-41.

236472. Абракітов В. Недостатня освітленість погіршує зір. . , . С. 46-47.

236473. Цимбалюк С. Теорія компенсацій: сутність, передумови виникнення та поширення на практиці. . , . С. 25-32.

236474. Коробчанський В. Професійні захворювання очей та їх профілактика. . , . С. 52-53.

236475. Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності работодавця. . , . С. 33-40.

236476. Цвігун К. Інвалідність - не вирок : [робота працівників соціального страхування в інтересах інвалідів внаслідок трудового каліцтва]. . , . С. 54-55.

236477. Яценко О. Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки : [сучасний стан і проблеми розвитку ринку продукції бджільництва в Україні]. . , . С. 41-47.

236478. Бойко М. Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації. . , . С. 48-51.

236479. Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13 : затверджено Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 р. № 1425. . , . С. 17-27 (Додаток).

236480. Семеней А. Р. Результаты испытаний и промышленного внедрения теплогенераторов пиролизного типа. . , . С. 7-12.

236481. Дуэль М. А., Канюк Г. И., Фурсова Т. Н., Близниченко Е. Н. Автоматизация определения энергетических характеристик энергооборудования. . , . С. 13-19.

236482. Захарін С. В. Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні. . , . С. 102-108.

236483. Ущаповський К. В., Шпак О. Л. Модель реалізації електроенергії населенню в ринкових умовах : [на прикладі ПАТ "Хмельницькобленерго"]. . , . С. 20-27.

236484. Ковальська Л. Л. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентоспроможності регіону. . , . С. 109-124.

236485. Правила сертифікації фахівців з нейруйнівного контролю НПАОП 0.00-1.63-13 : затверджено Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1387. . , . С. 26-46 (Додаток).

236486. Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в законе "О запрещении частної монополизации и обеспечении честных сделок" : [система штрафов в Японии]. . , . С. 12-19.

236487. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки. Приміщення з підвищеною електронебезпекою. . , . С. 53-60 (Додаток).

236488. Стегней М. І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії. . , . С. 125-133.

236489. Мельниченко Є, Шевчук О. Конкурентне відомство Нідерландів. . , . С. 24-26.

236490. Череп А. В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах. . , . С. 134-148.

236491. Конєва І. Проблема реекспорту капіталу - правові, еккономічня та адміністративні способи ії вирешення. . , . С. 27-32.

236493. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236494. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236495. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236496. Каталог інсталяційних фірм України. Ринок інсталяцій. Львів, 2000. 82 с.

236497. Каталог інсталяційних фірм України. Ринок інсталяцій. Львів, 2002. 148 с.

236498. Каталог інсталяційних фірм України. Ринок інсталяцій. Львів, 2004. 172 с.

236499. Каталог інсталяційних фірм України. Ринок інсталяцій. Львів, 2005. 176 с.

236500. Каталог інсталяційних фірм України. Ринок інсталяцій. Львів, 2006. 196 с.

236501. Ріхтер Г. Інноваційні процеси в предметизації документів та створення єдиної корпоративної системи медичних бібліотек. . , . С. 5-7.

236502. Бєлялов Т. Е., Коваленко Д. І. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі інтернет. . , . С. 149-155.

236503. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236504. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236505. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236506. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236507. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

236508. Борисенко О. О., Горячев О. Є. Завадостійка передача економічної інформації на базі перестановок. . , . С. 156-163.

236509. Стукалов О. О., Коваленко І. І. Вплив умов взаємодії колеса з опорною поверхнею на маневреність автопоїзду. . , . С. 98-99.

236510. Михайлов О. С. Применение системы рекуперации кинетической энергии для привода ведомых колес автомобиля Daewoo Lanos. . , . С. 99-100.

236511. Заяць В. М., Мороз О. І. Основні вимоги і підходи до побудови екоінформаційних систем на основі комп'ютерних технологій. . , . С. 164-174.

236512. Раевский С. В. Применение адаптивной подвески в конструкции автомобилей производства ПАО "ЗАЗ". . , . С. 100-101.

236513. Кузькін О. Ф. Алгоритми пошуку найкоротших відстаней у маршрутних мережах міст. . , . С. 102-103.

236515. Якобашвили С. Б. Поверхностные свойства сварочных флюсов и шлаков. Техніка. Киев, 1970. 208 с.

236516. Ступницька Н.В. Оптимізація плану з охорони праці на машинобудівному виробництві. . , . С. 33-38.

236517. "Сварные конструкции", международная конф. (1990 ; Киев) Международная конференция "Сварные конструкции", Киев, 24-28 сент. 1990 г.. ИЭС. К., 1990. 294 с.

236518. Касьянова А. О. Використання рівнів Фібоначчі для прогнозування розвитку економік окремих країн. . , . С. 175-185.

236519. Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів. . , . С. 186-192.

236520. Тарасенко О. В. Обґрунтування й оцінка варіантів рішення удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту. . , . С. 104-105.

236521. Сунцова О. О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи. . , . С. 193-198.

236522. Куваев С. Прогресс для Европы : [необходимость бюджетной и финансовой консолидации стран Евросоюза для стабилизации и восстановления экономики ЕС в 2013-2014 г.г.]. . , . С. 8-9.

236523. Рудалєва Л. В. Державне регулювання посередницької діяльності банків на фондовому ринку. . , . С. 10-13.

236524. Кухта П. Чем опасны валютные войны : [другое название - конкурентная девальвация, когда государства девальвируют национальные валюты с целью обеспечить своим экспортерам преимущества перед экспортерами других стран]. . , . С. 14-15.

236525. Маляренко В. А., Федоренко Г. М., Губин С. В., Яковлев А. И. Изучаем земной и космический водород. Часть 2 : [показаны перспективные направления преобразования энергии водорода и ожидаемые эффекты в энергетике и физике]. . , . С. 28-39.

236526. Иващук Н. Л., Иващук А. В. Перспективы развития газового рынка в Польше : [статистические данные с 2005 по 2011 гг]. . , . С. 45-56.

236527. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2013. 49 с.

236528. Приборы для контроля зубчатых колес. ЦБТИ. М., 1953. 51 с.

236529. Про оплату навчальних відпусток та проїзду до навчальних закладів : Лист Міністерства соціальної політики України від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13. . , . С. 29.

236530. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2012 року. . , . С. 65-71.

236531. Приборы для контроля подшипников качения. Машгиз. М., 1957. 68 с.

236532. Юлдашев О. Реформування прокуратури України: догоджання заходу чи поміркованість?. . , . С. 4-12.

236533. Чічановський А. А., Старіш О. Г. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем. Грамота. К., 2010. 568 с.

236534. Приборы для научных исследований. ЦНИИИ и техн.-эконом. исследований приборостроения, средства автоматизации и систем управления. М., 1974. 62 с.

236535. Приборы для научных исследований. ЦНИИТЭП. М., 1977. 63 с.

236536. Приборы для научных исследований. ЦНИИТЭИП. М., 1978. 200 с.

236537. Приборы для научных исследований. ЦНИИТЭИП. М., 1981. 176 с.

236538. Приборы для научных исследований. ЦНИИТЭП. М., 1965. 258 с.

236539. Алиева Р., Меджидов П., Британ В. Корпоративный секретарь - ключевой менеджер акционерного общества : [прилагается Положение о функциональных обязанностях корпоративного секретаря]. . , . С. 14-24.

236540. Никифорак М., Нежурбіда С. Юридичний факультет Чернивецького національного університету імені Юрія Федьковича. . , . С. 442-447.

236541. Приборы для неразрушающего контроля изделий и материалов. ЦНИИТЭИП. М., 1974. 54 с.

236542. Приборы для неразрушающего контроля изделий и материалов. ЦНИИТЭИП. М., 1977. 72 с.

236543. Приборы для неразрушающего контроля изделий и материалов. ЦНИИТЭИП. М., 1979. 71 с.

236544. Приборы для неразрушающего контроля изделий и материалов. ЦНИИТЭИП. Москва, 1981. 80 с.

236545. Приборы для неразрушающего контроля изделий и материалов. ЦНИИТЭИП. Москва, 1983. 88 с.

236546. Кирильчук Е. Зов времени: философия красоты и возможности преображения мира. . , . С. 26-35.

236547. Коломиец В. А знаете ли, что... : [золотое сечение (золотое деление) - абсолютная пропорция. Числа Фибоначчи. Плптон, Евклид, Архимед, Леонардо да Винчи и др.]. . , . С. 36-39.

236548. Секс в Украине: мнение молодого поколения : [по данным всеукраинского аналитического исследования]. . , . С. 46-61.

236549. Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ. ЦНИИТЭИП. М., 1977. 89 с.

236550. Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ. ЦНИИТЭИП. М., 1978. 147 с.

236551. Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ. ЦНИИТЭИП. М., 1982. 184 с.

236552. Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ. ЦНИИТЭИП. М., 1984. 120 с.

236554. Архидом. Издательский дом Желтые страницы. М., 2004. 156 с.

236555. Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ. Приборы охраны окружающей среды. ЦНИИТЭИП. М., 1981. 60 с.

236556. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2005. 286 с.

236557. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2005. 286 с.

236558. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2005. 286 с.

236559. Международное сотрудничество. Магистр-пресс. Москва, .

236560. Применения случайного поиска при решении прикладных задач. Кемеровский гос. ун-т. Кемерово, 1982. 139 с.

236561. Приборы для определения состава, состояния и физико-химических свойств веществ. ЦНИИТЭИП. М., 1974. 147 с.

236562. Международное сотрудничество. Магистр-пресс. М., 2000.

236563. Международное сотрудничество. Магистр-пресс. М., 1999.

236564. Коломиец В. Не запретить любить красиво! : [любовь и семейное счастье]. . , . С. 62-75.

236565. Корсак К. Великий адронний колайдер: або кінець світу, або... : [схема, принцип дії, фотографії]. . , . С. 78-92.

236566. Коваленко А. "Кобзарь" Тараса Шевченко и его первые иллюстраторы. . , . С. 94-101.

236567. Кирильчук Е. В Омане страсти.... . , . С. 102-108.

236568. Коломиец В. Увольнение - не конец жизни, а скорее, начало! : [как правильно уволить и уволиться и найти новую работу]. . , . С. 126-134.

236569. Японская физиогномика: узнать человека. Физиогномическая тест-игра. . , . С. 142-144.

236570. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236571. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236572. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236573. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2006. 31 с.

236574. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236575. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236576. Искатель. Книги "Искателя". Москва, .

236577. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236578. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2006. 31 с.

236579. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236580. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236581. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236582. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236583. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236584. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236585. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236586. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2006. 31 с.

236587. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236588. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236589. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236590. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236591. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236592. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236593. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236594. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236595. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2006. 31 с.

236596. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236597. Искатель. ООО"Книги"Искателя". М., 2004.

236598. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2006. 31 с.

236599. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2003. 112 с.

236600. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2006. 31 с.

236601. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2007. 31 с.

236602. Мир Искателя. Книги "Искателя". Москва, .

236603. Мир искателя. ООО" Книги Искателя". М., 2004.

236604. Мир искателя. ООО" Книги Искателя". М., 2004.

236605. Мир искателя. ООО" Книги Искателя". М., 2004.

236606. Мир искателя. ООО" Книги Искателя". М., 2004.

236607. Мир искателя. ООО" Книги Искателя". М., 2004.

236608. Мир искателя. ООО" Книги Искателя". М., 2004.

236609. Абдикадирова А. Государственное регулирование и поддержка агропромышленного комплекса Республики Казахстан. . , . С. 199-204.

236610. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2007. 31 с.

236611. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2007. 31 с.

236612. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2008. 31 с.

236613. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2008. 31 с.

236614. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2008. 31 с.

236615. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2008. 31 с.

236616. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2008. 31 с.

236617. Algiev S., Turegeldinova A., Chowdhury D. Knowledge share incentive: exploring opportunities in railway service provider in Kazakhstan = Обмін знаннями: вивчення можливостей для залізниці Республіки Казахстан. . , . P. 205-209.

236618. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2008. 31 с.

236619. СІО Директор информационной службы. Декабрь. К., 2009. 31 с.

236620. Алиев Ф. А., Шафизаде Э. Р., Шихлинская Р. Ю., Муртузалиев Т. Ф. Экономико-математическая модель максимизации прибыли интернет-магазина. . , . С. 210-218.

236621. Приборы для определения состава, состояния и физико-химических свойств веществ. ЦНИИТЭИП. М., 1976. 162 с.

236622. Приборы для определения твердости материала, контроля шероховатости поверхностей, шума и вибрации. ЦНИИТЭИП. Москва, 1977. 63 с.

236623. Цушко В. Глобальний вимір конкурентної політики. . , . С. 2-4.

236624. Приборы для проверки электрооборудования автомобиля. Воениздат. Москва, 1946. 94 с. : ил.

236625. Приборы для регистрации ядерных излучений и их применение. Атомиздат. М., 1965. 464 с.

236626. Сакодынский К. И., Бражников В. В., Волков С. А. Приборы для хроматографии. Машиностроение. М., 1987. 261 с.

236627. Кузьмін Р., Нетудихата С. Організація економічного співробітництва і розвитку як платформа для ефективного розвитку України. . , . С. 5-11.

236628. Колісник Л., Русинський М. Загальнодержавна програма розвитку конкуренції в Україні як засіб модифікації умов формування конкурентного середовища. . , . С. 12-16.

236629. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

236631. Приборы и датчики для измерения деформации и упругих характеристик металлов. ОНТИ. М., 1962. 57 с.

236632. Влад Ф., Бараш М. Діяльність ЮНКТАД - важливий чинник підвищення ефективності реалізації конкурентної політики в країнах, що розвиваються, та в країнах з переходною економікою. . , . С. 17-22.

236633. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236634. Талах В. Дієвий механізм регіонального співробітництва: досвід Міждержавної ради з антимонопольної політики країн - учасниць Співдружності незалежних держав. . , . С. 29-31.

236635. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236636. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236637. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236640. Игнатов Н. А., Мишурин В. М., Сергеев В. А., Мушегян Р. Т. Приборы и методики психофизиологического обследования водителей автомобилей. Транспорт. М., 1978. 89 с.

236644. Приборы и методы автоматизации экспериментальных исследований. Днепропетровский ун-т. Физический фак.. Днепропетровск, 1974. 152 с.

236645. Приборы и методы испытаний электроизоляций. ГОСИНТИ. М., 1963. 19 с.

236646. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236647. Приборы и методы определения состава и свойства веществ с помощью рентгеновских лучей. ЦНИИТЭИП. М., 1973. 47 с.

236648. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236649. Приборы и регуляторы для контроля и автоматизации теплоэнергетических процессов. Стандартгиз. М., 1963. 604 с.

236650. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236651. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236652. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236653. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236654. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236655. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236656. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236657. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236658. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2003.

236659. Алин К. Понятие и содержание экономического механизма местного государственного управления. . , . С. 219-226.

236660. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236661. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236662. Приборы и системы автоматического управления. ТПИ. Тула, 1989. 169 с.

236663. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236664. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1966. 162 с.

236665. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236666. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236667. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236668. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1966. 148 с.

236669. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236670. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1967. 156 с.

236671. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1967. 107 с.

236672. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236673. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236674. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1968. 127 с.

236675. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1969. 135 с.

236676. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236677. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1969. 172 с.

236678. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1969. 140 с.

236679. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236680. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1970. 220 с.

236681. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236682. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236683. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1969. 197 с.

236684. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236685. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1970. 190 с.

236686. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236687. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1971. 136 с.

236688. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236689. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1971. 128 с.

236690. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 92 с.

236691. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236692. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236693. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

236694. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1971. 163 с.

236695. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236696. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1972. 192 с.

236697. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236698. Алтынбеков М. Развитие международных стандартов финансовой отчетности применительно к сфере малого бизнеса : [ на предприятиях Республики Казахстан]. . , . С. 227-232.

236699. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1972. 192 с.

236700. Библиотека. Книга. Москва, 2003. 88 с.

236701. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1972. 192 с.

236702. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1973. 207 с.

236703. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1973. 172 с.

236704. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1973. 185 с.

236705. Приборы и системы автоматики. Изд-во ун-та. Харьков, 1973. 160 с.

236706. Gundogmus E. Energy use pattern and econometric models of banana production = Розрахунок енерговитрат та економетричні моделі виробництва бананів : [на прикладі Туреччини]. . , . P. 233-242.

236707. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

236708. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

236709. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

236710. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

236711. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

236712. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

236714. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 91 с.

236716. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 64 с.

236717. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 160 с.

236718. Смирнова О. Л., Дерибо С. Г., Глушкова М. А., Мишина Е. Б. Использование вторичных ресурсов : [тезисы ІІ Международной научно-практической конференции "Современные ресурсосберегающие технологии"]. . , . С. 4-8.

236719. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 108 с.

236720. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 127 с.

236721. Буравчук Н. И., Гурьянова О. В., Окороков Е. П., Павлова Л. Н. Дороги из отходов : [материалы из техногенного сырья для дорожного строительства]. . , . С. 12-13.

236722. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 104 с.

236723. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 96 с.

236724. Кравченко С. А.,Зинченко М. Г. Биогаз для ДВС : [эффективность использования биогаза в двигателях внутреннего сгорания]. . , . С. 18-19.

236725. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 48 с.

236726. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 174 с.

236727. Білозерова Л. Біобензин: екологія та економія : [про переваги біобензину]. . , . С. 20-22.

236728. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 140 с.

236729. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 179 с.

236730. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 156 с.

236731. Борук С. Д. Получение композиционного топлива на основе вторичных топливных энергоресурсов. . , . С. 14-17.

236732. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2013. 146 с.

236733. Малинов Л. С., Малинов В. Л. Инновационные ресурсосберегающие сплавы : [эффект самозакалки]. . , . С. 23-25.

236734. Dajcman S. Contagion between national stock and bond markets during financial market turmoil - a case of eurozone countries = Ефект ланцюгової реакції на національних фондових ринках під час кризи (на прикладі країн Єврозони). . , . Р. 243-254.

236735. Барон В. Г. Спрос рождает предложение : [децентрализованные рекуператоры тепла вентиляционного воздуха]. . , . С. 26-29.

236736. Відпустки у широкому розумінні : [відпустки: оформлення, розрахунок]. . , . С. 44-76.

236737. Руденко О. Зеленый энергоэффективный дом : [пример энергоэффективного дома Green Balance]. . , . С. 30-33.

236738. Рейтинг туроператорів очима туристичних представництв. . , . С. 20.

236739. Galileo: стрімкий зліт : [показники роботи провідної глобальної дистрибутивної системи, яка пропонує кращі способи управління і дистрибуції ресурсів у туристичній індустрії]. . , . С. 22-23.

236740. Козловский Р. Туризм-2012: оригінальні плюси : [порівняльні показники в`їзного туризму в Україну (2011-2012 рр.). Статистика виїзного туризму]. . , . С. 24-25.

236741. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 48 с.

236742. Птахів С. e-kvytok: популярність зростає : [онлайн-канали розповсюдженння контенту Укрзалізниці]. . , . С. 26-27.

236743. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 76 с.

236744. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 116 с.

236745. Рейтинг автопрокатників - 2012 : [дослідження ринку автопрокату]. . , . С. 28.

236746. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 68 с.

236747. Чехія: турпотоки зростають, імідж оновлюється. . , . С. 30-33.

236748. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 96 с.

236749. Erkekoglu H., Kivanc H. A. Competitiveness strength research in Turkey and EU countries according to Porter's diamond model: panel data analysis (2007-2010) = Дослідження конкурентної стійкості в Туреччині... [див аннотацію]. . , . P. 255-266.

236750. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1986. 192 с.

236751. Ли В. Опыт жизни. Живой поток. Анахайм, 1991. 230 с.

236752. Кабиш С. "Модна Угорщина" як новий туристичний бренд. . , . С. 40-42.

236753. Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи?. . , . С. 48-53.

236754. Тара, упаковка, транспортирование грузов. Изд. стандартов. М., 1991. 148 с.

236755. Польща: туристичні центри як консолідатори турбізнесу. . , . С. 54-56.

236756. Шьоненбергер К. Швейцарія: приваблива та перспективна : [інтерв`ю з Послом Швейцарської Конфедерації в Україні Крістіаном Шьоненбергером записала А. Григор`єва]. . , . С. 60-64.

236757. В Україні таки з`явиться швидкісна залізниця?. . , . С. 65.

236758. Самойлов Ю. Політаємо? Чи пролітаємо? : [проблеми вітчизняної авіаційної галузі]. . , . С. 68-71.

236759. Yessengeldin B., Biryukov V., Sitenko D., Potential of education as a factor of human capital development = Потенціал освіти як чинник розвитку людського капіталу. . , . P. 267-274.

236760. Илебаев Л. Конституционная экономика в Казахстане: становление и развитие. . , . С. 275-289.

236761. Тара и упаковка грузов. Транспорт. М., 1972. 528 с.

236762. Телегин А. И., Балберов Ю. А., Денисов Н. И., Брянцев В. Н. Транспортная тара. Транспорт. М., 1989. 216 с.

236763. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 102 с.

236764. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 120 с.

236765. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 184 с.

236766. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 95 с.

236767. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 95 с.

236768. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 130 с.

236769. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 98 с.

236770. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 125 с.

236771. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 182 с.

236772. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 158 с.

236773. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 136 с.

236774. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 104 с.

236775. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1988. 80 с.

236776. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2013. 48 с.

236777. Протасова Н. Працівник навчається у ВНЗ: як оформити навчальну відпустку. . , . С. 53.

236778. Даріас С. З Україною нас поєднують міцні історичні зв'язки : [інтерв'ю з Послом Республіки Куба С. Даріас підготував В. Ливинський]. . , . С. 6-9.

236779. Чуканова С. Довідкова служба шлях від традиційного до віртуального. . , . С. 8-11.

236780. Кудлач В. Розширення соціокультурного простору: інновації на сайті бібліотеки. . , . С. 12-14.

236781. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 94 с.

236782. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 94 с.

236783. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 174 с.

236784. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 104 с.

236785. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 128 с.

236786. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 96 с.

236787. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 96 с.

236788. Грицаєнко О. Понтифікат надії в епоху турбулентності : [політика Ватикану та нового папи Франциска]. . , . С. 10-13.

236789. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 180 с.

236790. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 128 с.

236791. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1987. 125 с.

236792. Приборы и средства автоматизации. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1989. 104 с.

236793. Махненко О. В., Прудкий И. И. Информационные системы выбора технологических параметров для дуговой сварки (обзор) : [варианты компьютерного программного обеспечения (ПО), позволяющего проводить выбор оптимальных технологических параметров дуговой сварки конструкционных сталей]. . , . С. 39-46.

236795. Kapusuzoglu S. Discussion on implementation level of contemporary supervison models in theory and practice = Рівень впровадження сучасних моделей наставництва в теорії і на практиці. . , . Р. 290-299.

236796. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2012. 112 c.

236797. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2013. 112 c.

236798. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2013. 31 с.

236799. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

236800. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2012. 112 с.

236801. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2013. 103 с.

236802. Karadagli E. Profitability effects of cash conversion cycle evidence from Turkish companies = Вплив циклу оборотності готівки на показники прибутку (на прикладі турецьких компаній). . , . Р. 300-310.

236803. Качан Л., Семенюк М. Наталія Королевська: "Дати людям впевненість у власному майбутньому та майбутньому своїх дітей" : [Програма активізації розвитку економіки. Реалізація пакету соціальних рішень]. . , . С. 8-12.

236804. В Україні скоротилися доходи і тривалість життя. . , . С. 13-14.

236805. Зайнятість і соціальний захист селян. . , . С. 15.

236806. Піза Д. М., Тімовський А. К., Гулін С. П., Журавльов В.М. МАЕС-П. Схемотехнічне моделювання електронних пристроїв. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 132 с.

236807. Збірник законів України до курсу "Правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 244 с.

236808. Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях : затверджено Кабінетом Міністрів України від 16.01.2013 № 20. . , . С. 22-24.

236809. Збірник законів України до курсу "Правознавство". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 344 с.

236810. Бондаренко В. І., Крисан Ю. О. Основи електропривода. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 402 с.

236815. Кравчук Л. А., Кушнерев А. В., Кожукало В. И. Модернизация электронно-лучевой сварочной установки ЭЛУ-20 : [технические характеристики электронно-лучевой установки ЭЛУ-20 после модернизации]. . , . С. 47-49.

236816. Лукьянов Ф. Три мифа о российской внешней политике : [взаимоотношения России со странами Западной Европы, США, странами СНГ ]. . , . С. 14-19.

236817. Мур К. Агнец. Эксмо. М., 2011. 736 с.

236818. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету міністрівУкраїни з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству соціальної політики. . , . С. 25-27.

236819. Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). . , . С. 27-36.

236820. Клессе А. Стережіться європейських міражів, або ніколи не приєднуйтеся до команди, що програла : [перспективи вступу України до Європейського Союзу]. . , . С. 20-23.

236821. Показник середньої зарплати, що застосовуватиметься у 2013 році для призначення трудових пенсій. . , . С. 36.

236822. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 120 с.

236823. Kilic E., Ulusoy V. Effect of excessive macroeconomic volatility on monetary policy preferences in Turkey = Вплив надмірної макроекономічної волатильності на зміни монетарної політики Туреччини. . , . Р. 311-318.

236824. Веріга Г. В. Проблеми реформування системи валютного контролю України. . , . С. 11-13.

236825. Орлова Н. С. Інформаційна прозорість акціонерних товариств в Україні. . , . С. 39-43.

236826. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 184 с.

236827. Смутчак З. В. Теоретичні основи регулювання соціально-трудових відносин в умовах модернізації суспільства. . , . С. 53-57.

236828. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 38 с.

236829. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 48 с.

236830. Франів І. А. Державне регулювання розміщення підприємств. . , . С. 58-60.

236831. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 40 с.

236832. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Факт. К., 2009. 352 с.

236833. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 52 с.

236834. Шаров О. Це солодке слово - свобода : [зовнішньополітичний вибір України. Україна - ЄС, Україна - СНД]. . , . С. 24-27.

236835. Игнатьев С. Ловец тумана. Эксмо. М., 2013. 320 с.

236836. Європейська місія України - 2013 : [матеріали наукового семінара "Головування України в ОБСЄ"]. . , . С. 28-31.

236837. Арчикова Я. О. Визначення основних джерел інвестиційного та інноваційних процесів вугільних господарюючих суб`єктів. . , . С. 61-64.

236838. Матіос М. Армагедон уже відбувся. Піраміда. Львів, 2011. 112 с.

236839. Пелевин В. О. Пэ в Пятой. Эксмо. М., 2011. 320 с.

236840. Пелевин В. О. S.N.U.F.F.. Эксмо. М., 2013. 608 с.

236841. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 48 с.

236842. Шергін С. АСЄМ - діюча модель міжрегіональноїї співпраці : [співробітництво Європейсьго Союзу з країнами Азії. Форум "Азія - Європа"]. . , . С. 32-36.

236843. Бугай І. В., Покатаєва О. В. Загальні тенденції та особливості впровадження МСФЗ у країнах СНД : [міжнародні стандарти фінансової звітності у Білорусі, в Казахстані та інших країнах СНД]. . , . С. 92-97.

236844. Мюссо Г. Зов ангела. Эксмо. М., 2013. 416 с.

236845. Лукьяненко С. Донырнуть до звезд. АСТ. М., 2011. 350 с.

236846. Власюк Г. В. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах. . , . С. 98-103.

236847. Комазов П. В., Лепьохін І. О. Облік готової продукції: проблеми та напрямки їх вирішення. . , . С. 104-108.

236848. Робски О. Про любоff/on. АСТ. М., 2010. 314 с.

236849. Робски О. Эта тета. Астрель. М., 2009. 316 с.

236850. Kumar S., Jan J. M. Challenges of social security in developing Asian nations: case of India and Malaysia = Виклики соціального забезпечення в азіатських країнах, що розвиваються (за даними Індії та Малайзії). . , . Р. 319-326.

236851. Барнс Д. Артур и Джордж. АСТ. М., 2007. 479 с.

236852. Король С. А. Методи та прийоми фінансового аналізу на підприємстві. . , . С. 109-113.

236853. Титаренко В. И., Лантух В. Н., Кашинский А. С. Установки на базе токарных станков для наплавки прокатных валков. . , . С. 50-55.

236854. Кучерова Г. Ю., Кокоріна В. І. Теоретичні аспекти організації аудиторської діяльності в зарубіжних країнах. . , . С. 114-119.

236855. Гальчинский А. Переосмысление Маркса - актуальность для Украины в современном контексте. . , . С. 2-7.

236856. Laskowski M. A comparative cost and accuracy analysis of selected colorblindness detection methods = Порівняльний аналіз вартості і точності деяких методів діагностики дальтонізму. . , . P. 327-333.

236857. Серкова П. П. Прогнозы не слишком оптимистические : [прогнозные показатели страхового рынка Украины на 2013 г.]. . , . С. 24-28.

236858. Воробйов Ю. М., Воробець Т. І. Сучасні тенденції розвитку фінансового інвестування на фондовому ринку України : [перелік зареєстрованих НКЦПФР і діючих в Україні фондових бірж, обсяги їх контрактів. Обсяг виконаних договорів торговцями ЦП за видами фін. інструментів (2007-2011)]. . , . С. 6-11.

236859. Перес-Реверте А. Карта небесной сферы, или Тайный меридиан. Эксмо. М., 2012. 544 с.

236860. Пелевин В. О. Священная книга оборотня. Эксмо. М., 2012. 416 с.

236861. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 111 с.

236862. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. Спадщина. К., 2011. 208 с.

236863. Леви М. Первая ночь. Иностранка. М., 2012. 592 с.

236864. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 32 с.

236865. Маринина А. Оборванные нити. Велмайт. К., 2013. 416 с.

236866. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 152 с.

236867. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 43 с.

236868. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1989. 128 с.

236869. Маринина А. Оборванные нити. Велмайт. К., 2013. 384 с.

236870. Маринина А. Оборванные нити. Велмайт. К., 2013. 416 с.

236871. Дубинский А. Возобновление кредитования: запустить нельзя отложить : [анализ перспектив возобновления кредитования экономики. Монетарная политика НБУ. Курс гривни]. . , . С. 12-15.

236872. Leitao N. C. Economic growth and marginal intra-industry trade = Економічне зростання і гранична внутрішньогалузева торгівля. . , . Р. 334-340.

236873. Леви М. Первый день. Иностранка. М., 2012. 672 с.

236874. Костенко Л. Триста поезій. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. К., 2012. 416 с.

236875. Ледян Т. О. Процес формування та управління грошовими ресурсами підприєиств машинобудування. . , . С. 120-123.

236876. Ліфанова Я. В., Кузьмінов Є. В. Проблеми оцінювання СКВ при визначенні аудиторського ризику : [системи внутрішнього контролю]. . , . С. 124-129.

236877. Лотоцький М. Я. Діагностування стану фінансової безпеки підприємств у контексті концепції вартісно-орієнтованого управління (VBM). . , . С. 131-133.

236878. Лубенець І. О. Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємств. . , . С. 134-138.

236879. Меліхова Т. О., Малініна Ю. М. Удосконалення методичних підходів проведення аудиту власного капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства. . , . С. 144-153.

236880. Мерзляк А. В., Козуб О. В. Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку статутного капіталу. . , . С. 154-157.

236881. Мордвінова О. Г., Клименко С. В. Аналітичні процедури в аудиті допоміжних підрозділів сільськогосподарських підприємств. . , . С. 158-161.

236882. Огаренко Т. Ю., Бережна Г. В. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва. . , . С. 162-165.

236883. Экономия металла при конструировании и производстве отливок. Пенз. политехн. ин-т. Пенза, 1988. 136 с.

236884. Прес-секретар Президента України - про відкритість влади і про те, як вона забезпечується : [інтерв'ю з прес-секретарем Президента України Д.Чепак/ записала В.Черемних]. . , . С. 4-8.

236885. Lee S. W. Risk diversification and corporate control = Диверсифікація ризиків і корпоративне управління. . , . Р. 341-349.

236886. Педак І. С., Безбородова Т. В. Аспекти розвитку оперативного обліку для аналізу роботи транспортних засобів. . , . С. 166-170.

236887. Ціватий В., Шаповалова О. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект. . , . С. 42-45.

236888. Гліб Головченко: на конгресі МФЖ ми презентували наш проект : [підбиття підсумків XVI Міжнародного конкурсу шкільних медіа. Інтерв'ю з секретарем НСЖУ Г.Головченко/ записала Х.Синичків]. . , . С. 9.

236889. Прокопенко Р. В. Ціннісно орієнтоване управління логістичними витратами у виробничо-збутовому ланцюзі. . , . С. 171-174.

236890. Наталья Кузьменко: Мы просто не умеем работать плохо : [деятельность запорожской областной организации НСЖУ. Интервью с председателем ЗОО НСЖУ Н.Кузьменко/ записала О.Войцеховская]. . , . С. 14-16.

236891. Мельник С. Превентивна дипломатія: міф чи реальність? : [попередження конфліктів на їх ранніх стадіях]. . , . С. 46-49.

236892. Рекун І. І., Акчуріна Ю. М. Економічне обґрунтування підприємницьких угод та аналіз господарських операцій у процесі надання супутніх аудиторських послуг. . , . С. 175-179.

236893. Салига К. С. Врахування дії фактора часу у відтворенні основних засобів. . , . С. 180-186.

236894. Семенов Г. А., Селезньова О. В. Гармонізація національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності у сфері будівництва. . , . С. 187-191.

236895. Горобець І. Придністровський цугцванг : [ситуація, коли сторони не мають корисних або нейтральних ходів, які наближали б до перемоги. Відносини між Молдовою та Придністров' ям]. . , . С. 50-51.

236896. Пробуются на роль "большой" прессы : [корпоративные СМИ и типологическая трансформация]. . , . С. 31-33.

236897. Ткач А. А., Риженко О. М. Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність. . , . С. 192-197.

236898. Тютюнник О. В., Антонюк А. А. Методичне забезпечення розробки аудиторських програм з урахуванням надійності системи внутрішнього контролю організації, що перевіряється. . , . С. 198-204.

236899. Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М. Імітаційне моделювання управління малим підприємством. . , . С. 205-210.

236900. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 160 с.

236901. Іванов С. В. Розробка функціональної стратегії маркетингу в умовах дефіциту фінансових ресурсів. . , . С. 218-220.

236902. Приборы и средства автоматизации. ИНФОРМПРИБОР. М., 1990. 80 с.

236903. Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров'я. . , . С. 52-53.

236904. Мазурок П. П., Молозіна Н. А. Вплив обсягу інвестицій в охорону здоров`я на стан продуктивності праці. . , . С. 221-225.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 10 сек.