Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

238944. Кизим М. О., Раєвнєва О. В. Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджету: теоретичний і економіко-математичний аспекти. . , . С. 31-43.

238945. Применение полупроводниковых приборов в преобразовательной технике. Чувашский гос. ун-т. Чебоксары, 1980. 134 с.

238946. КРІ для впечатлений: измерение качества клиентского сервиса логистических операторов : [КРІ - ключевые показатели эффективности]. . , . С. 16-20.

238947. Розд. 9. Санаційна реструктуризація підприємства. . , . С. 232-255.

238948. Соколовська А. М. Формування податкової політики в умовах невизначеності. . , . С. 44-51.

238949. Курочкин Д. Проблемы развития логистических центров в Республике Беларусь. . , . С. 22-24.

238950. Швабій К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України. . , . С. 52-57.

238951. Пять ключевых компетенций менеджера цепей поставок. . , . С. 30-31.

238952. Федоренко А. В. Питання оподаткування операцій із цінними паперами. . , . С. 58-71.

238953. Руденко Н. Отдел кадров - на аутсорсинг! : [кадровый менеджмент]. . , . С. 32-33.

238954. Яценко Ю. О. Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні. . , . С. 72-83.

238955. Боголіб Т. М. Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки. . , . С. 84-93.

238956. Попов С. М. Зворотний зв'язок у системі соціального менеджменту. Просвіта. Запоріжжя, 2010. 444 с.

238957. Применение полупроводниковых приборов в электромашинной автоматике. [Б. и.]. Рига, 1967. 70 с.

238958. Дистрибьюторы на перепутье. . , . С. 34-37.

238959. Затонацька Т. Г., Шиманська О. А. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів. . , . С. 94-101.

238960. Применение полупроводниковых устройств в электрической тяге. Ленинград. ин-т инж. ж.-д. транспорта им. В. Н. Образцова. Ленинград, 1971. 150 с.

238961. Применение полупроводниковых устройств в электроподвижном составе. ВНИИЭМ. М., 1965. 11 с.

238962. Нетреба Г. Алгоритм дистрибуции. . , . С. 38-39.

238964. Маркевич О. В. Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток. . , . С. 102-107.

238965. Применение порошкообразных материалов в сталеплавильном процессе. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1969. 235 с.

238966. Кнейслер О. В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні. . , . С. 108-117.

238967. Применение постоянных магнитов в электромеханических системах. МЭИ. М., 1983. 134 с.

238968. Слушаєнко Н. В. Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу. . , . С. 118-127.

238969. Бондарец В. Тенденции развития FMCG-ритейла. . , . С. 40-42.

238970. Галузь АПК: оновлюємо нормативну базу. . , . С. 10-12.

238971. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин" для студентів спеціальності 7.05050308, 8.05050308 денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 58 с.

238972. Олійник М. Аудит від страхових експертів : [з досвіду страхових експертів з охорони праці Запорізької області]. . , . С. 18.

238973. Турлаева В. Проблемы развития торговой компании. . , . С. 43-45.

238974. Применение постоянных магнитов в электромеханических системах. МЭИ. М., 1985. 116 с.

238975. Применение приводов с двигателями переменного тока на металлургических предприятиях. ЦИНТИЭлектропром. М., 1963. 56 с.

238976. Применение природного газа в вагранках. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва-Кие, 1961. 60 с.

238977. Козлов Л. И., Левитин С. С., Курочкин Б. Н. Применение природного газа в мартеновских печах. Металлургиздат. М., 1962. 158 с.

238978. Применение прогрессивных инструментальных материалов и методов повышения стойкости режущих инструментов. [Б. и.]. Краснодар, 1985. 77 с.

238979. Применение пылеугольного топлива для в выплавки чугуна. Техніка. К., 1974. 186 с.

238980. Применение радиоактивных изотопов в металлургии. Металлургиздат. М., 1955. 347 с.

238981. Применение радиоактивных изотопов в черной металлургии. Кн. изд-во. Харьков, 1959. 93 с.

238982. Іванова Т. В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю. Педагогічна думка. К., 2012. 137 с.

238983. Применение радиоактивных индикаторов для исследования и контроля износа инструмента. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроени. "НИИМаш". М., 1969. 132 с.

238984. Лисюк М. Короткий посібник з питань охорони праці : [умови праці, робочий час та інш.]. . , . С. 26-41. (Додаток)

238985. Правила охорони праці для працівників бібліотек (НПАОП 92.0-1.03-13). . , . С. 42-46. (Додаток)

238986. Дмитрієв А. А., Гай О. В. Зниження нетехнічних втрат електричної енергії на відхідних фідерах трансформаторних підстанцій : [на прикладі ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"]. . , . С. 2-8.

238987. Шовкалюк М. М. Комбіноване джерело теплопостачання з використанням відпрацьованого мастила для автотранспортного підприємства. . , . С. 28-31.

238988. Розен В. П., Ткаченко Ф. В. Підвищення якості проведення енергетичного моніторингу внз шляхом застосування методів кластерного ієрархічного аналізу та центрографічного методу визначення концентрації згущення об'єктів. . , . С. 32-37.

238989. Браерский В. Н., Каштанов Д. В. 80 лет Центральной диспетчерской службе ЦЭС (в прошлом ЦДС ПЭО "Киевэнерго"). . , . С. 38-47.

238990. Применение регулируемых электроприводов постоянного и переменного тока в кривошипниках прессах и автоматах. НИИинформ. по машиностроению. М., 1983. 89 с.

238991. Борьба за полку : [розничная торговля]. . , . С. 46-50.

238992. Применение рентгеновских лучей в исследовании материалов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 475 с. : ил., табл., черт.

238993. Поліщук О. В. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку. . , . С. 48-53.

238994. Захматов В. Д. Роль новых инновационных технологий в восстановлении энергонезависимости и промышленного потенциала страны. . , . С. 54-56.

238995. Зелди Р. Таможенный кодекс: три козыря для перевозчиков и логистических провайдеров : [достоинства и недостатки недавно принятого таможенного кодекса Украины]. . , . С. 53-55.

238996. Левин М. М., Бабичев Л. А., Гуля О. М. Техническое переоснащение угольных энергоблоков 150-300 МВт : [показатели энергоблоков ТЭС Украины. Техническая документация на некоторые котлы]. . , . С. 60-75.

238997. Олійник Х. Великобританія. Машини часу : ["Біміш-музей." Музей людини та промисловості Північного Сходу Англії]. . , . С. 66-72.

238998. Власенко А. Дерев'яні дива України : [12 нетлінних церков із тлінного матеріалу]. . , . С. 140-147.

238999. Кононенко Н. А., Мирошниченко В. Н. Анализ угроз и опасностей в системе физической защиты объектов ядерной энергетики. . , . С. 77-79.

239000. Чуприна Л. П. Безпека праці на підприємствах енергетики. . , . С. 80-81.

239001. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні системи та мережі" для студентів за напрямком 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

239002. Шпак О. Л., Ущаповський К. В. Стратегічне завдання електроенергетики : [впровадження процесно-орієнтованого підходу до керування на ПАТ "Хмельницькобленерго"]. . , . С. 26-31.

239003. Куріс Ю. В. Температурні режими метаногенезу та технологічні схеми отримання біогазу. . , . С. 39-46.

239004. Мерхо О., Салашенко Т. Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичної складової економічної безпеки національного господарства : [оцінка сучасного рівня енергетичної безпеки України за її детермінантами: газовою, нафтовою, вугільною, нафтопродуктовою]. . , . С. 48-58.

239005. Применение роботов и промышленных манипуляторов в приборостроении. ВНИТИприбор. М., 1981. 186 с.

239006. Таранишин А. Агрегированное планирование производства : [общие объемы производства различных видов продукции]. . , . С. 7-13.

239007. Дегтярев В. В., Емельянов Б. Л., Жуков Э. Л., Константинов О. Я., Чижевский А. Б. Применение робототехнических комплексов в механической обработке. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 20 с.

239008. Горбач Т. В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій. . , . С. 4-10.

239009. Применение сетевого планирования в судостроительном производстве Польской Народной Республики. Ин-т техн. информации. К., 1965. 23 с.

239010. Применение сетевого планирования при создании межотраслевых производств в машиностроении. Методика, примеры построения и использования сетевых графиков. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1968. 71 с.

239011. Применение сил электрического поля в промышленности и сельском хозяйстве. ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1964. 280 с.

239012. Применение сил электрического поля для сепарации полезных ископаемых и материалов. Информэлектро. М., 1970. 52 с.

239013. Шустеров В. С., Жучков В. П., Тепляков Ф. К., Горбунов В. А. Применение систем и методов магнитной гидродинамики в технологии приготовления алюминиевых сплавов. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 20 с.

239014. Применение системного анализа в металлургии. Металлургия. М., 1982. 142 с.

239015. Применение современных технических средств автоматики и вычислительной техники в системах управления перевозочным процессом. ЛИИЖТ. Ленинград, 1989. 98 с.

239016. Применение современных технических средств и систем при автоматизации и механизации литейных процессов. АН УССР, Ин-т проблем литья. Киев, 1971. 154 с.

239017. Применение СПУ для перевода предприятия на пятидневную рабочую неделю. Экономика. М., 1967. 32 с.

239018. Применение статистических методов при исследованиии хладноломкости стали и ее механических свойств. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1968. 136 с.

239019. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Технічне діагностування та сертифікація металорізального обладнання" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності "Металорізальні верстати та системи". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

239020. Применение струйных датчиков внешней информации для комплексов пресс-робот. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1980. 49 с.

239021. Применение счетно-решающих устройств в электрических системах. Госэнергоиздат. М., 1960. 216 с.

239022. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2000. 208 c.

239023. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2000. 208 c.

239024. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2000. 216 с.

239025. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Дослідження стандартизованого методу випробувань металевих матеріалів на зношування закріпленим абразивом" з дисципліни "Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

239026. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Дослідження впливу вуглецю на зносостійкість залізовуглецевих сплавів у різному структурному стані" з дисципліни "Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 10 с.

239027. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Дослідження впливу легування на зносостійкість залізовуглецевих сплавів у різному структурному стані" з дисципліни "Термічні методи підвищення зносостійкості деталей машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 10 с.

239028. Процессы плавки литейных сплавов. ИПЛ АН УССР. К., 1979. 180 с.

239029. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-лютий 2013 р.. . й, . С. 78-84.

239030. Разливка стали и качество слитка. Киевский полиграфический комб.. К., 1971. 188 с.

239031. Разливка стали в слитки. ИПЛ. К., 1987. 107 с.

239032. Качалова І. В., Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрямки розвитку. . , . С. 10-16.

239033. Фризоренко А. О., Божко С. І. Енергетичний баланс України: від теорії до практики : [структура чистого імпорту палива в Україні, втрати електроенергії в електромережах]. . , . С. 16-21.

239034. Рубцов Н. Н. История литейного производства в СССР. Машгиз. Москва, 1962. 288 с.

239035. Бабанин А. Б., Турчинов Р.В. Задачи и оптимизация требований к информационным системам для диагностирования локомотивов. . , . С. 5-12.

239036. Серая О. В. Транспортная задача высокой размерности со стохастическим спросом. . , . С. 18-22.

239037. Рубцов Н. Н. Специальные виды литья. Машгиз. М., 1955. 331 с.

239038. Клименко К. С., Клименко Л. А. Використання марківських кіл для розрахунку показників функційної безпечності дубльованих відновлювальних систем з періодичним контролем : [кола Маркова]. . , . С. 23-25.

239039. Применение теории вероятностей и математической статистики в электровозостроении и электрической тяге. Транспорт. М., 1965. 180 с.

239040. Бабанін О. С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі : [ринок інформаційних технологій]. . , . С. 22-28.

239041. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2000.

239042. Прохорченко А. В. Розробка методики визначення кількості ниток графіку руху спеціалізованих поїздів на залізничному напрямку за умови дотримання технічних і технологічних обмежень. . , . С. 46-51.

239043. Святкин Б. К., Егорова М. Б. Производство отливок в кокили. Высш. школа. М., 1989. 222 с.

239044. Применение теории графов связей в технике. Мир. М., 1974. 96 с.

239045. Чебанов О. О., Збаразська Л. О. Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007-2010 рр.. . , . С. 28-35.

239046. Поздеев А. А., Тарновский В. И., Еремеев В. И., Баакашвили В. С. Применение теории ползучести при обработке металлов давлением. Металлургия. М., 1973. 192 с.

239047. Ломотько Д. В., Бронза С. Д., Юрчак Н. С., Овчієв М. Ж. Розподіл імовірності станів системи обороту вагонів на залізничному вузлі. Загальне рішення. Частина 2 : [марківський ланцюг]. . , . С. 52-55.

239048. Применение теории электрических цепей к расчету электротехнических устройств автоматики. М-во высш. и сред. спец. образования СССР. М., 1970. 152 с.

239049. Серебряков В. В., Фишкин Ю. Е. Механизированное изготовление стержней в литейном производстве. Высш. школа. М., 1980. 184 с.

239050. Грабовецькй Б. Є., Чаплигіна О. В. Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в аренду. . , . С. 36-41.

239051. Вахитова Х. З., Кобрина Н. В., Новицкий В. М. , Чикунова В. Л. Применение технических средств обучения при преподавании курсов ТОЭ и ОТЦ. Том. ун-т. Томск, 1981. 51 с.

239052. Яновський П. О. Прогнозування транспортних потоків з використанням нелінійних моделей. . , . С. 56-64.

239053. Ходаківський О. М. Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці. . , . С. 65-70.

239054. Применение титана в промышленности. Цветметинформация. М., 1970. 112 с.

239055. Мондрус Д. Б., Васильев А. С., Малджиев И. Ж. Применение токов высокой частоты в электротермии. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1968. 339 с.

239056. Тютюник В. Калькуляція готової продукції. . , . С. 20-30.

239057. Применение ультраакустики к исследованию веществ. Московский областной педагогический ин-т им. Н. К. Крупской. М., 1964. 194 с.

239058. Денисенок А. Определение потребности в производственных фондах. . , . С. 31-42.

239059. Алиев Т. Нормативное управление расходами на грузовые автоперевозки. . , . С. 44-53.

239060. Щурик М. В., Чеверда Н. М. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ : [на прикладі Карпатського макрорегіону]. . , . С. 42-46.

239061. Граковский Ю. Методы оценки финансовых инвестиций. . , . С. 54-59.

239062. Скворцов А. А., Акименко А. Д., Ульянов В. А. Влияние внешних воздействий на процесс формирования слитков и заготовок. Металлургия. М., 1991. 216 с.

239063. Сериця І. Авансові внески з податку на прибуток: від теорії до практики. . , . С. 60-68.

239064. Куратник П. Варіанти ціноутворення: витратний чи маркетинговий. . , . С. 78-88.

239065. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до випускової роботи магістрів спеціальності 8.05050308 "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

239066. Ніколаєв С. Щорічні відпустки: хто, коли і скільки. . , . С. 90-99.

239067. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Редагування науково-технічної літератури" для студентів 5 курсу спеціальності "Переклад" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 86 с.

239068. Жукович І. А. Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку : [розрахунок індексу економіки знань. Ранжування країн за індексом економіки знань]. . , . С. 47-54.

239069. Ковтун Н. В. Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в контексті міжнародних підходів. . , . С. 54-60.

239070. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента (для спеціальностей Т та ЕУ факультету всіх форм навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

239071. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Релігієзнавство", що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей М факультету всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

239072. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія нагрівання і нагрівальне обладнання" для студентів спеціальності 7.05050203 "Обладнання та технологія пластичного формування конструкцій машинобудування" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 22 с.

239073. Применение ультразвука в металлургии. Металлургия. М., 1977. 127 с.

239074. Снігур І. Вплив парламенту України на визначення територіального устрою. . , . С. 3-6.

239075. Применение ультразвука в металлургических процессах. Металлургия. М., 1972. 195 с.

239076. Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури. . , . С. 7-10.

239077. Применение ультразвука в промышленности. Машгиз. М., 1959. 302 с.

239078. Применение ультразвука в сварочной технике. НИИЭлектропром. М., 1959. 106 с.

239079. Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права. . , . С. 11-14.

239080. Применение ультразвука в сельскохозяйственном машиностроении. Ростовский-на- Дону ин-т сель-хоз. машиностроения. Ростов, 1964. 158 с.

239081. Білоус В. Упровадження біометричних технологій запобігання порушенням законотворчої процедури : [процедура розгляду й ухвалення законів парламентом України]. . , . С. 15-23.

239082. Молдован А. Засади кримінального процесу в Україні та ФРН. . , . С. 24-26.

239083. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

239084. Дэ Жанейро? : [глобальный рейтинг быстро развивающихся мировых дестинаций - туристических территорий MasterCard Global Destination Cities Index]. . , . С. 10-11.

239085. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру" з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

239086. Кацавець Р. Судові промови у кримінальному судочинстві України: сутність і проблеми. . , . С. 27-29.

239087. Саливан С. Ловцы человеков : [как Миндоходов удается прятать невыполнение бюджетов]. . , . С. 16-17.

239088. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Інтегральна бальна оцінка небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

239089. Совершенствование технологии получения литых материалов. ИПЛ. К., 1986. 110 с.

239090. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичного заняття "Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуаційна гідротехнічних спорудах" з дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

239091. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до практичної роботи "Нормалізація теплового режиму в адміністративних приміщеннях" з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

239092. Совершенствование процессов непрерывной разливки стали. ИПЛ. К., 1985. 246 с.

239093. Скобников К. М. Экономия металла в литейном производстве. Машиностроение. М., 1964. 139 с.

239094. Применение ультразвука в технологии машиностроения. Центр. ин-т науч.-технич. информации электротехн. пром-сти и приборостроения. М., 1960. 259 с.

239095. Старобинец И. М., Евтюков Н. З., Куцевалова Г. А., Власов С. И. Применение ультразвука в технологии нанесения полимерных порошковых покрытий. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 23 с.

239096. Применение ультразвука в химико-технологических процессах. Центр. ин-т науч.-техн. информации электротехн. про-сти и приборостроения. М., 1960. 221 с.

239097. Применение универсально-сборной оснастки на предприятиях. НИИнформтяжмаш. М., 1974. 57 с.

239098. "В стране, где коррупция повсеместна, опыт Швеции неприменим" : [интервью с Свеном Элиаесоном, профессором Уппсальского университета и Высшей школы социальных исследований Института философии и социологии Польской академии наук/ записала К. Прищепа]. . , . С. 23-25.

239099. Применение фторопластовых лаков для повышения износостойкости резиновых уплотнений пневмо- и гидросистем. ЛДНТП. Ленинград, 1973. 16 с.

239100. Применение химически активных смазок при обработке металлов в текстильном машиностроении. Ивановский текстильный ин-т. Каф. "Технологии металлов и машиностроения". Иваново, 1963. 148 с.

239101. Применение цирконовых концентратов в литейном производстве. ЦИНТИАМ. М., 1964. 27 с.

239102. Щербачев О. В., Зейлигер А. Н., Кадомская К. П. Применение цифровых вычислительных машин в электроэнергетике. Энергия. Ленинград, 1980. 240 с.

239103. Применение цифровых и аналоговых вычислительных машин в ядерной физике и технике. Атомиздат. М., 1969. 140 с.

239104. Применение цифровых и аналоговых вычислительных машин в ядерной физике и технике. Атомиздат. М., 1978. 76 с.

239105. Применение частотных методов в электроэнергетике. ЭНИН. М., 1977. 244 с.

239106. Состояние и перспективы развития биметаллического и многослойного литья. ИПЛ. К., 1991. 136 с.

239107. Применение численных методов для расчета электронных схем с нелинейными элементами. Пензенский политехн. ин-т, Каф. "Конструирования и производства радиоаппаратуры". Пенза, 1977. 69 с.

239108. Лоскутов Т. Предмет і механізм правового регулювання у кримінальному процесі. . , . С. 30-33.

239109. Еремин Ю. А., Калмыкова Э. Б., Клебанов Я. М. Применение ЭВМ в курсовом проектировании. Куйбышевский политехн. ин-т. Куйбышев, 1979. 65 с.

239110. Применение ЭВМ в металловедении и металлообработке. МАДИ. М., 1986. 142 с.

239111. Применение ЭВМ в металлургии. Металлургия. М., 1975. 455 с.

239112. Применение ЭВМ в системах анализа, обработки и представления информации. Изд-во ин-та кибернетики. К., 1984. 83 с.

239113. Гриньков Д. Пересдача карт : [Нацбанк перезапускает НСМЭП на базе международных технологий, стремясь составить конкуренцию международным системам Visa и MasterCard]. . , . С. 31-32.

239114. Гусев Ю. Аварийная партия : [спрос на страхование автомобилей в Украине]. . , . С. 33-35.

239115. Завада С. Правовий статус особи, яка може бути відсторонена від посади у кримінальному провадженні. . , . С. 34-38.

239116. Валігура Д. Генеза інституту оскарження в кримінальному процесі : [судовий порядок оскарження процесуальних рішень]. . , . С. 39-42.

239117. Чекотовський Е. В., Потапова М. Ю. Артур Лайон Боулі: життя та внесок у розвиток статистичної науки : [А.Л.Боулі (1869-1957) - англійський економіст і теоретик статистичної науки]. . , . С. 61-66.

239118. Яра О. Наслідки як ознака об'єктивної сторони злочинів, що посягають на об'єкти права інтелектуальної власності. . , . С. 43-46.

239119. Гусев Ю. Осада форта : [компанию "Лафорт" вывели из сотава Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ)]. . , . С. 36.

239120. Найденко И. Свет и Тен : [творчество Н. Хомичевского (1897-1983) - украинского поэта, переводчика]. . , . С. 47-48.

239121. Хилюк С. Правило NULLUM CRIMEN SINE LEGE в інтерпретації європейського суду з прав людини. . , . С. 47-51.

239122. Дегтярьова І. О. Теоретичне обґрунтування складових розробки механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону. . , . С. 67-71.

239123. Смирнова А. Генеза кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). . , . С. 52-55.

239124. Московчук Э. Сахарискость : [производство сахара в Украине]. . , . С. 51.

239125. Пєтров Є. Антимонопольне регулювання як адміністративний механізм участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах. . , . С. 56-60.

239126. Применение ЭВМ в системах реального времени. Энергоатомиздат. М., 1982. 84 с.

239127. Шевчук О. Конвенційні джерела у системі законодавства України з контролю за наркотиками: становлення та розвиток. . , . С. 61-64.

239128. Силивончик А. Любители от клубнички : [украинский рынок клубники и черешни]. . , . С. 52-53.

239129. Дикаленко М. Зерогрейдеры : [состояние украинского парка сельхозтехники. Производство и внешняя торговля зерноуборочными комбайнами в Украине]. . , . С. 58-61.

239130. Чернуха М. Шляхи вдосконалення інвестиційного законодавства України. . , . С. 65-68.

239131. Николаева Т. Ногообещающий : [рынок чулочно-носочных изделий]. . , . С. 62-65.

239132. Мартян О. Адміністративне судочинство в системі понять адміністративної науки. . , . С. 69-72.

239133. Линник С. О. Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними. . , . С. 71-75.

239134. Врадій Р. Освітня діяльність у сфері дорожнього руху як об'єкт адміністративно-правового регулювання. . , . С. 73-75.

239135. Сухарчук Ю. С., Юдкин А. К. Плавка чугуна в вагранках. Машиностроение. М., 1989. 176 с.

239136. Агеев А. Система непрерывных улучшений в департаменте закупок : [обеспечение постоянного развития предприятия]. . , . С. 16-19.

239137. Рижов І. Щодо необхідності нормативно-правового регулювання профілактики тероризму. . , . С. 76-79.

239138. Беркович М. А., Дорошенко Г. А., Курбангалиев У. К. Применение ЭВМ для автоматизации технологических процессов в энергетике. Энергоатомиздат. М., 1983. 309 с.

239139. Сафаров Р. Корпоративные закупки: поэтапное улучшение процесса. . , . С. 20-23.

239140. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електромеханіки" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

239141. Синкова О. Організаційно-правові засади управлінського аудиту в органах виконавчої влади. . , . С. 80-83.

239142. Кіріка Д. Пріоритети механізму звітування про фінансові операції в системі фінансового моніторингу. . , . С. 84-88.

239143. Звіт про використання коштів державного бюджету у 2012 році. Державна служба статистики України : [за економічною структурою бюджетної класифікації]. . , . С. 76-77.

239144. Воловой Д. И., Климов В. Г., Фейгин М. И., Шемагина Л. Н. Применение ЭВМ для инженерно-экономических расчетов. [Б. и.]. Горький, 1978. 86 с.

239145. Бирюков С. И., Метелкин Ю. А., Иванов С. И., Шингарев Э. Н. Теория и практика литья радиоактивных металлов и сплавов. Энергоатомиздат. М., 1989. 271 с.

239146. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2010.

239147. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2010.

239148. Применение ЭВМ для проектирования электропоездов. Зинатне. Рига, 1968. 150 с.

239149. Шекет Ю. Абрам Ганнибал: Белая ворона гнезда Петрова : [биография Ибрагима Петровича Ганнибала (1696 - 1781) - русского военного инженера, прадеда А.С.Пушкина]. . , . С. 28-45.

239150. Ільницький О. Правова природа заходів впливу за порушення бюджетного законодавства й її вплив на правозастосування. . , . С. 89-93.

239151. Применение ЭВМ для расчета норм труда. НИИтруда. М., 1979. 103 с.

239152. Синярев Г. Б., Трусов Б. Г., Ватолин Н. А., Моисеев Г. К. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов. Наука. М., 1982. 263 с.

239153. Бережем и приумножаем капиталы наши : [анипуляции и ритуалы, направленные на привлечение денег - капитала]. . , . С. 26-37.

239154. Тулай О., Марчук А. Доходи місцевих бюджетів України та міжнародно-правові стандарти: проблеми імплементації. . , . С. 94-97.

239155. Косиця О. Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення у сфері справляння податків. . , . С. 98-100.

239156. Применение ЭВМ и математических методов в планировании и управлении на машиностроительных предприятиях. МИЭИ. М., 1975. 206 с.

239157. Lushchin S. P. Course of physics. ZNTU. Zaporizhzhia, 2013. 398 p.

239158. Скорик І. Розрахунково-касові операції банку: облік, аналіз, контроль. . , . С. 38-47.

239159. Применение ЭВМ и методов прикладной математики для решения научно-исследовательских задач. Ред. изд. отдел РПИ. Рига, 1973. 170 с.

239160. Вахонєва Т. Юридичний зміст майнових прав виробників фонограм і відеограм як суб'єктів суміжних прав за законодавством України. . , . С. 102-106.

239161. Крисань Т. Форми реалізації юридичних гарантій цивільних прав : [форми захисту суб'єктивних прав]. . , . С. 107-109.

239162. Применение ЭВМ серии МИР для научно-исследовательских расчетов. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1975. 173 с.

239163. Дубинянская Я. Вера Станиславского : [Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863 - 1938) - русский актер и режиссер, теоретик сценического искусства. Биогрфия и творчество ]. . , . С. 46-65.

239164. Матвєєнко Т. Класифікація договорів ядерного страхування. . , . С. 110-113.

239165. Кирильчук О. Прекрасные и вечные... Штрихи восточной моды : [национальная одежда Японии, Китая, Индии]. . , . С. 62-69.

239166. Применение экономико-математических методов и АСУ в планировании машиностроительного производства. Московс. высшее техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана. М., 1976. 160 с.

239167. Савченко А. Критерії диференціації нерухомого майна в чинному законодавстві України: шляхи вдосконалення. . , . С. 114-117.

239168. Применение экономико-математических методов и средств вычислительной техники в управлении стандартизацией, качеством продукции и метрологией. Изд-во стандартов. М., 1974. 103 с.

239169. Применение экономико-математического моделирования в решении отдельных народнохозяйственных задач. ИК. Киев, 1981. 37 с.

239170. Применение экспериментальных методов исследования электронных пучков в разработках СВЧ приборов. ЦНИИ"Электроника". М., 1976. 56 с.

239171. Козлова О., Бродский Г., Дудорин В. Применение электронно-вычислительных машин в управлении производством. Мысль. М., 1965. 509 с.

239172. Козлова О., Бродский Г., Дудорин В. Применение электронно-вычислительных машин в управлении производством. Мысль. М., 1966. 556 с.

239173. Применение электронно-вычислительных устройств в исследованиях по истории науки и техники. Наука. М., 1966. 182 с.

239174. Добкіна К. Органи управління торгово-промислових палат України. . , . С. 118-120.

239175. Применение электронной вычислительной техники в учетно-плановых и статистических работах. М-во высш. сред. спец. образования. Моск. экономико-статистический ин-т. М., 1964. 452 с.

239176. Применение электронной микроскопии. Металлургиздат. М., 1957. 166 с.

239177. Філюк О. Щодо понять "охорона" та "захист" майнових прав сільськогосподарських товаровиробників. . , . С. 121-123.

239178. Применение ЭЦВМ для работы поточных линий. Ин-т экономики АН БССР. Минск, 1971. 82 с.

239179. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, .

239180. Простибоженко Т. Напрями вдосконалення правового регулювання порядку набуття прав на земельну ділянку за набувальною давністю. . , . С. 124-127.

239181. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239182. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239183. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239184. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239185. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239186. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239187. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239188. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239189. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239190. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239191. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239192. Применение ЭЦВМ на железнодорожном транспорте и вопросы оптимального проектирования сооружений. Транспорт. М., 1969. 64 с.

239193. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239194. Нєкрасова О. Застосування аналогії до регулювання сімейних відносин. . , . С. 138-140.

239195. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239196. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239197. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239198. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239199. Дмитриченко Г. Колізія права на торговельну марку та географічне зазначення на міжнародно-правовому рівні. . , . С. 141-144.

239200. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239202. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239203. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239204. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239205. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239206. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239207. Устименко В., Кучер О. Деякі аспекти механізму правового забезпечення планування господарської діяльності КНР. . , . С. 145-149.

239208. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239209. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239210. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239211. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239212. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239213. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239214. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239216. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239217. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239218. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239219. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239220. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239221. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239222. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239223. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239224. Козуб І. Конституційні принципи трудового права. . , . С. 150-153.

239225. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239226. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239227. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239228. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239229. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239230. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239231. Клюєва Є. Деякі аспекти міжнародно-правого регулювання праці моряків. . , . С. 155-157.

239232. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239233. Гусев Е. А., Карпельсон А. Е., Потапов В. Н., Соснин Ф. Р. Ультразвуковой и рентгеновский контроль отливок. Машиностроение. Москва, 1990. 207 с.

239234. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239235. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239236. Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. Центр Консульт. Харьков, 2003. 84 с.

239237. Применение ЭЦВМ при курсовом проектировании по аненнам и устройствам СВЧ. Моск. авиац. ин-т. М., 1980. 85 с.

239238. Управление строением отливок и слитков. ГПИ им. А. А. Жданова. Горький, 1986. 145 с.

239239. Гребенюк М. Досвід Китайської Народної Республіки у сфері правового забезпечення продовольчої безпеки. . , . С. 158-161.

239240. Полюхович Л. Про правові аспекти стандартизації сільськогосподарської продукції в Україні у контексті членства в СОТ. . , . С. 162-165.

239241. Урвачев В. П., Кочетков В. В., Горина Н. Б. Ювелирное и художественое литье по выплавляемым моделям сплавов меди. Металлургия. Челябинск, 1991. 168 с.

239242. "Применение явления синхронизации в машинах и устройствах". Симпозиум, Каунас, 15-16 октября 1965 Труды по теории и применению явления синхронизации в машинах и устройствах. Минтис. Вильнюс, 1966. 176 с.

239243. Дубинянский М. Фридрих Великий: Прусский дух : [исторический портрет Фридриха II (1712 - 1786) - короля Пруссии ]. . , . С. 66-85.

239244. Применения голографии. [Б. и.]. М., 1973. 79 с.

239245. Применения случайного поиска при решении прикладных задач. Кемеровский ун-т. Кемерово, 1981. 179 с.

239246. Воронова М. Василий Тропинин: Олицетворение : [Василий Андреевич Тропинин (1776 - 1857) - русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов. Биография и творчество]. . , . С. 86-105.

239247. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2013.

239248. Коваленко О. Педагогіка різок : [педагогіка раннього Середньовіччя]. . , . С. 14.

239249. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Розрахунково-графічні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економетрія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

239250. Бутакова Е. Прасковья Жемчугова: "Все в свете позабыть хочу я для тебя" : [Прасковья Ивановна (Ковалева) Жемчугова (1768 - 1803) - русская актриса и певица, крепостная графов Шереметевых. Биография и творчество]. . , . С. 106-123.

239251. Николаев С. Система мотивации для подразделения закупок : [системы мотивации закупочных подразделений компаний]. . , . С. 27-29.

239252. Применко А. Е. Газовые турбины и применение их в авиации. Оборонгиз. Москва, 1950. 156 с. : ил., табл., черт.

239253. Левченко Н. М. Дефініція поняття "податкове навантаження". . , . С. 12-14.

239254. Луцив М. Команда профессионалов или профессиональная команда? : [создание профессиональной команды]. . , . С. 32-33.

239255. Курочкин Д. Особенности сетевого ритейла в Республике Беларусь : [развитие розничной торговли]. . , . С. 42-44.

239256. Лапікур В., Лапікур Н. Геній і пан : [родина Енгельгардтів в домі Т. Г. Шевченка]. . , . С. 92-99.

239257. Зубов И. Нужна ли Украине модернизированная почта?. . , . С. 46-47.

239258. Коломиец В. Визитка: какой должна быть для успеха?. . , . С. 130-132.

239259. Анисимова Н. Д., Веников В. А., Ежков В. В. Примеры анализа и расчетов режимов электропередач, имеющих автоматическое регулирование и управление. Высшая школа. М., 1967. 296 с.

239260. Карпец В. Адаптация цепи поставок к изменениям в логистической инфраструктуре компании : [сквозной SWOT-анализ стратегий перевозок в 2010-2012 гг.]. . , . С. 48-51.

239261. Альтшуль А. Д., Калицун В. И., Майрановский Ф. Г., Пальгунов П. П. Примеры расчетов по гидравлике. Стройиздат. М., 1976. 255 с.

239262. Онікієнко С. В. Платоспроможність, економічний капітал і регулювання банківських інвестицій. . , . С. 8-13.

239263. Фишкин Ю. Е., Крымов В. Г., Лавренко О. А. Наладка и эксплуатация формовочного и стержневого оборудования. Высш. школа. М., 1986. 247 с.

239264. Петров Б. Н., Викторов В. А., Лункин Б. В., Совлуков А. С. Принцип инвариантности в измерительной технике. Наука. М., 1976. 244 с.

239265. Принципиально новые технологии. Знание. М., 1990. 64 с.

239266. Поддубный В. И. К итогам торгов на украинской бирже в марте. . , . С. 14-21.

239267. Принципиально новые технологии. Знание. М., 1990. 63 с.

239270. Скоробогатов А. Как избежать ошибок при выборе страховщика ответственности в логистике : [транспортно-экспедиторская деятельность]. . , . С. 52-55.

239271. Политическая мысль. ЗАО Из-во "Политическая мысль". Киев, .

239272. Политическая мысль. ЗАО Из-во "Политическая мысль". К., 2000. 139 с.

239273. Фурдичко Л. Є. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня. . , . С. 22-28.

239274. Симонов А. Молниезащита зданий и сооружений по новым технологиям. . , . С. 6-9.

239275. Повреждения, вызванные импульсными перенапряжениями. . , . С. 10-14.

239276. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2006. 112 с.

239277. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2006. 112 с.

239278. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2006. 112 с.

239279. Столяров А. Перспективы развития промышленности РФ в 2013г.. . , . С. 15-17.

239280. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2005. 80 с.

239281. Простая молниезащита от Elko-bis. . , . С. 18-19.

239282. Семёнов В. В энергетике время перемен : [сланцевая революция и пути развития мировой энергетики]. . , . С. 28-31.

239283. Принципы и методика научно-технического прогнозирования. Ин-т кибернетики. К., 1974. 92 с.

239284. Веревкин В., Солодовник А., Санчугов А. Исследование поддельных силовых полупроводниковых приборов. . , . С. 32-35.

239285. Принципы и методы регистрации элементарных частиц. Изд-во иностр. лит-ры. М., 1963. 344 с.

239286. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2001. 138 с.

239287. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2003.

239288. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2004. 160 с.

239289. Великин Б. А., Карклит А. К., Колпаков С. В., Кузнецов Ю. Д. и др. Футеровка сталеразливочных ковшей. Металлургия. М., 1990. 246 с.

239290. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2013. 68 с.

239291. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2013. 42 с.

239292. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2013. 56 с.

239293. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2002. 40 с.

239294. Цибрик А. Н., Семенюк Л. А., Цибрик В. А. Физико-химические постоянные материалов и параметры процессов литья. Наукова думка. К., 1987. 269 с.

239295. Радиотехника. Радиотехника. М., 2000.

239296. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 70 с.

239297. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

239298. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

239299. Клецкин Г. И., Абрамов Г. Г., Воловик И. М., Гини Э. Ч., Жебин М. И. и др. Чугунное литье в станкостроении. Машиностроение. М., 1975. 320 с.

239300. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2013. 32 с.

239301. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2013. 160 с.

239302. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

239303. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2013. 68 с.

239304. Принципы обеспечения отказоустойчивости многопроцессорных вычислительных систем. ИПУ. М., 1987. 82 с.

239305. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 72 с.

239306. Принципы освещения интерьеров административных зданий. ВНИИТЭ. М., 1971. 65 с.

239307. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2013. 68 с.

239308. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, 2013. 39 с.

239309. Принципы освещения интерьеров административных зданий. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. эстетики. М., 1973. 73 с.

239310. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

239312. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2013. 72 с.

239313. Смольянинов В. М., Сорочинский М. В., Феофанов Ю. В. Принципы отождествления каналов передачи сигналов. Наука. М., 1973. 116 с.

239314. Диба М., Яременко С. Економічна безпека банків : стан та проблеми. . , . С. 3-10.

239315. Лук'янов В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів : інноваційні різновиди. . , . С. 11-21.

239316. Шестопалова О. В., Андросова О. Ф. Механізми антикризового управління фінансовими ресурсами підприємства. . , . С. 14-15.

239317. Ч. III. Організація і нормування праці та контролю якості продукції. . , . С. 212-290.

239318. Volchok I. P., Shabalina O. A. Non-metallic Materials and Powder Metallurgy. ZNTU. Zaporizhzhya, 2013. 17 p.

239319. Морозова Т., Мендзебровський І. Перспективні напрями партнерської взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією. . , . С. 18-26.

239320. Денисов І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків. . , . С. 22-27.

239321. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Нові методичні підходи до порядку визначення показника ризику кредиту. . , . С. 16-17.

239322. Плескач В., Зінчук Т. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні. . , . . 28-44.

239323. Принципы построения автоматизированных систем управления на транспорте. Ин-т кибернетики. К., 1986. 60 с.

239324. Балагура О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації. . , . С. 27-34.

239325. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу Політекономія (для бакалаврів за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"). ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

239326. Яворська Т. Державне регулювання перестрахового підприємництва в Україні : [здійснювана страховими компаніями діяльність щодо перерозподілу ризику для отримання прибутків]. . , . С. 45-54.

239327. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Основи телебачення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

239328. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. і телекомунікацій Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Системи та мережі радіомовлення і телебачення" для студентів спеціальності 6.050903 (телекомунікації) денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

239329. Принципы построения автоматических систем с неполной информацией. "Илим". Фрунзе, 1967. 82 с.

239330. Принципы построения многопроцессорных отказоустойчивых комплексов для ГПС. Комплекс типовых программных модулей для АСУ ГПС различного технологического назначения. ВНИИТЭМР. М., 1987. 47 с.

239331. Вегера С. А. Особистість, держава і суспільство: взаємна відповідальність. . , . С. 8-24.

239332. Возіянова Н. Ю. Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг. . , . С. 25-31.

239333. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі бюджетних установ для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

239334. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

239335. Геселева Н. В. Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги. . , . С. 32-37.

239336. Иванченко Д. Ф. Эволюция основных задач управления прибылью на основе модели жизненного цикла предприятия. . , . С. 38-45.

239337. Розд. 6. Регулювання діяльності об'єднань підприємств. . , .

239338. Розд. 8. Фінансування обє'днань підприємств. . , . С. 152-187.

239339. Тема 4. Оборотні активи та їхня організація на підприємстві. . , . С. 98-126.

239340. Тема 6. Доходи та грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибуктку. . , . С. 150-178.

239341. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2006. С. 3-109

239342. Тема 12. Фінансова санація і банкрутство підприємств. . , . С. 315-328.

239343. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2006. С. 113-212

239344. Принципы построения программного обеспечения автоматизированных систем настройки и контроля радиоэлектронных приборов. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1986. 17 с.

239345. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні вказівки до виконання виробничої практики студентами третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 "Облік і аудит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 42 с.

239346. Принципы посроения устройств распределения информации. Наука. М., 1978. 163 с.

239347. Математическая физика, анализ, геометрия. Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веревкина. К., 2005.

239348. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів всіх форм навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 86 с.

239349. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчання курсу "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів денної форми навчання напряму 6.050702 "Електромеханіка" (з можливістю подальшого навчання на спеціальності 7.0507201, 8.0507201 [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 90 с.

239350. Принципы работы системы ІВМ/370. Мир. М., 1975. 576 с.

239351. Принципы работы системы ІВМ/370. Мир. М., 1978. 576 с.

239352. Принципы системных исследований металлургических процессов и производства. Металлургия. М., 1982. 127 с.

239353. Принципы унификации, агрегатирования и комплексной стандартизации. Изд-во стандартов. М., 1973. 228 с.

239354. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2005. С. 1-112

239355. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Вікова психологія" для студентів напряму підготовки 6.030102 "Психологія" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 58 с.

239356. Конспект лекцій з дисципліни "Вікова психологія" (Модуль 1) для студентів напряму підготовки 6.030102 "Психологія" денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 94 с.

239357. Шумихин В. С., Билецкий А. К. Физико-химические процессы электроплавки чугуна. Наукова думка. Киев, 1989. 168 с.

239359. Шумихин В. С., Бурман П. Н. Тенденции развития литейных технологий. МНТЦ Тяжмашметаллург. М., 1992. 166 с.

239361. Гнеденко Б. В., Даниелян Э. А., Димитров Б. Н. Приоритетные системы обслуживания. Изд-во Моск. ун-та. М., 1973. 447 с.

239362. Припутина Л. С., Белоцкая В. Б. Пищевые продукти в питании человека. Здоров'я. К., 1984. 96 с.

239364. Прирельсовые комплексно-механизированные склады сухих незатаренных минеральных удобрений емкостью 5000 тонн с приемным устройством на 2 железнодорожных вагона. Центральн. ин-т типового проектирования. Госстрой СССР. М., 1977. 102 с.

239367. Пахомова І. Г. Інвестування: прямі інвестиції з України. . , . С. 18-19.

239368. Вольпян Н. Європейський досвід багатостороннього публічно-приватного партнерства в галузі ІКТ-освіти. . , . С. 35-47.

239369. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2004. С. 285-432

239370. Очеретько Л. М. Аналіз недоліків ПДВ з прийняттям податкового кодексу. . , . С. 20-21.

239371. Касич А. О. Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються. . , . С. 46-49.

239372. Berezianko T. V. Institutional problem of making business in Ukraine = Інституціональні проблеми ділового середовища України. . , . Р. 50-53.

239373. Бурлака В. Г. Сучасні тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі : [енергетичний менеджмент в управлінні світовою економікою; інвестування НДДКР нафтового сектору; енергетична стратегія України на період до 2030 р.]. . , . С. 54-65.

239374. Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-інформаційного простору ВНЗ. . , . С. 48-59.

239375. Богута Н. Досвід, диплом та мова: рейтинг вищих навчальних закладів 2013. . , . С. 60-71.

239376. Орлова Т. Курс "Сучасна політична історія країн світу" - важлива складова підготовки майбутніх фахівців. . , . С. 72-85.

239377. Gavrylenko A. S. Features of fiscal decentralization in Ukraine = Характерні особливості фіскальної децентралізації в Україні. . , . Р. 66-71.

239378. Мір-Багірадзе Ф. Наукова думка і світосприйняття символами у сучасному суспільстві. . , . С. 86-92.

239379. Громова Я. А. Стратегічне маркетингове позиціонування металургійної галузі України на світовому ринку і перспективи її розвитку. . , . С. 72-82.

239380. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

239382. Васильєв О. Оптимізація оподаткування на основі виробничої функії. . , . С. 55-63.

239383. Серажим Ю. Моделі регулювання ринку цінних паперів : світовий та український досвід. . , . С. 64-72.

239384. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Практика перекладу другої мови (німецька)" для студентів 3 - 5 курсів спеціальності "Переклад" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 46 с.

239385. Горбач Д. Реверсии : [Украина будет наращивать газовый реверс и заманивать европейцев подземными хранилищами]. . , . С. 14-16.

239386. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2004.

239387. Ковальчук Н. Економічна модель Вашингтонського консенсусу : ризики впровадження. . , . С.73-77.

239388. Электросвязь: история и современность. Инфо-Электросвязь. Москва, 2006. 32 с.

239389. Электросвязь: история и современность. Инфо-Электросвязь. Москва, 2005. 32 с.

239390. Білошапка В., Корчан А. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг. . , . С. 78-83.

239391. Курячая Е. Восточный экстресс : [проверка новых сотрудников на стрессоустойчивость]. . , . С. 32-33.

239392. Ходакевич С. Сутність банківської діяльності в Україні. . , . С. 84-93.

239393. Дикаленко М. Ёлы-шпалы : [кризис в украинском вагоностроении. Производство и экспорт грузовых вагонов в Украине]. . , . С. 55-57.

239394. Уткина О. Сутність та особливості комунікацій в банківській сфері. . , . С. 94-103.

239395. Николаева Т. Мойями-бич : [рынок товаров бытовой химии хочет экологических новаций, но пока к ним не готов]. . , . С. 58-60.

239396. Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю. . , . С. 104-114.

239397. Бобиль В. Використання показників рівня якості управління ризиками у процесі оцінювання фінансового стану банку. . , . С. 115-125.

239398. Бєліков Сергій Борисович. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

239399. Ильяшенко Н. С. Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок. . , . С. 83-94.

239400. Вісник АсМАП України. АсМАП. Київ, 2013. 20 с.

239401. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

239402. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

239403. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2013. 52 с.

239404. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2013. 32 с.

239405. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2013. 43 с.

239406. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2013. 31 с.

239407. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 44 с.

239408. Банківська справа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

239409. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2013. 31 с.

239410. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2013. 80 с.

239411. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2013. 52 с.

239412. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2013. 76 с.

239413. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 40 с.

239414. Системні дослідження та інформаційні технології. Інститут прикладного системного аналізу НАН УКраїни. К., 2012. 150 с.

239415. Системні дослідження та інформаційні технології. Інститут прикладного системного аналізу НАН УКраїни. К., 2012. 150 с.

239416. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

239417. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

239418. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2012. 210 с.

239419. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2013. 155 с.

239420. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2013. 112 c.

239421. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 60 с.

239422. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2013. 208 c.

239423. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

239424. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

239425. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 128 с.

239426. Лякішева А. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень. . , . С. 93-102.

239427. Мельник Т. М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України. . , . С. 95-107.

239428. Дериколенко А. Н. Оценка эффективности и учет рисков в деятельности венчурных предприятий. . , . С. 108-115.

239429. Журавльова І. В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу підприємств машинобудування. . , . С. 116-124.

239430. Тимофеев М. М. Земледелие: пути решения. . , . С. 6-8.

239431. Савиных Л. В., Добробаба М. К. Биодинамическое земледелие и агроландшафтное проектирование : [направления реализации экосистемного подхода в устойчивом развитии Азово-Черноморского региона]. . , . С. 10-11.

239432. Савенко І. В., Капінус Л. В., Скригун Н. П. Використання інструментів мерчандайзенгу в діяльності інтернет-магазинів. . , . С. 125-131.

239433. Силантьєв С. О. Економічні механізми інноваційно активних підприємств. . , . С. 132-140.

239434. Кощій О. В., Ворончак І. О. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України. . , . С. 141-151.

239435. Матвієнко Р. О. Економічна система та її роль в організації регіонального простору: специфіка та елементи. . , . С. 152-155.

239436. Піньковська Г. В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України. . , . С. 156-167.

239437. Швец Ю. Ю. Методические подходы к управлению структуризацией и интеграцией субъектов инновационной деятельности. . , . С. 168-175.

239438. Кравченко С. А., Зинченко М. Г. Эффективность использования биогаза в ДВС : [технические характеристики биоэнергетического комплекса]. . , . С. 12-13.

239439. Третяк В. П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траекторію сталого розвитку. . , . С. 176-184.

239440. Сазонова Н. А., Калініченко А. В. ВДЕ як індикатор стабільного розвитку сільських територій : [шляхи та можливості використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії в Україні]. . , . С. 14-16.

239441. Ігнатенко В. Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону. . , . С. 185-189.

239442. Охрамович О. Р. Теоретичні і практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання. . , . С. 190-194.

239443. Левчук(Овчинникова) А. А., Александрова А. В., Шурай К. Н., Согомонян Т. К. Кукуруза в дело. . , . С. 17-19.

239444. Рева А. "Зеленые" перспективы Артемовска : [экология и энергетика Донецкой области]. . , . С. 26-27.

239445. Akay G., Yuksel M. Demand for skilled and unskilled labor: evidence from manufacturing firms in Ghana = Попит на кваліфікованих і некваліфікованих працівників: за даними виробничих фірм у Гані. . , . Р. 195-204.

239446. Руденко О. Ирак: энергетический потенциал : [экономика и энергетика Ирака]. . , . С. 30-33.

239447. Руденко О. "Зеленая" Финляндия : [агрокомплекс страны; курс на биоэнергию; Украина - Финляндия]. . , . С. 34-35.

239448. Aristovnik A. Twin deficits and the Feldstein-Horioka puzzle: a comparison of the EU member states and candidate countries = Подвійний дефіцит і парадокс Фельдштейна-Хоріоки: порівняння країн-членів ЄС і країн-кандидатів на членство. . , . Р. 205-214.

239450. Чурилов Д. Г., Калиниченко В. Н. Экологические аспекты : [использование биотопливных когенерационных установок в сельском хозяйстве]. . , . С. 20-23.

239451. Природа и охота. Воениздат. М., 1977. 296 с.

239452. Природный В. Эволюция технологии микроэлектроники (союз микроэлектроники и микромеханики). Знание. М., 1985. 64 с.

239453. Природоохранные нормы и правила проектирования. Стройиздат. М., 1990. 527 с.

239454. Grubic G., Ratkovic M., Paunovic L. Vertical portal e-business model (applied for construction industry in South-East Europe) = Вертикальна портальна модель електронного бізнесу (на прикладі будівельної галузі в Південно-Східній Європі). . , . Р. 224-235.

239455. Присадки к смазочным маслам. Гостоптехиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 204 с. : ил., табл., черт.

239456. Присняков В. Ф. Двигатели летательных аппаратов. Вища школа. К., 1986. 144 с.

239457. Присняков В. Ф. Динамика жидкостных ракетных двигательных установок и систем питания. Машиностроение. М., 1983. 248 с.

239458. Пульсар. ЗАТ "Четверта хвиля". К., 2001.

239459. Gundogmus E. Energy use patterns and econometric models of quince production = Графіки енергоспоживання і економетричні моделі для промислового вирощування айви [визначення балансу між витратами енергії і врожаями айви в Туреччині]. . , . Р. 236-246.

239460. Радиомир. ООО "Радиомир". М., 2006.

239461. Я, студент. Национальная академия управления. Киев, 2000. 27 с.

239462. Я, студент. Национальная академия управления. Киев, 2000. 43 с.

239463. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування у зварюванні". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 66 с.

239464. Присняков В. Ф. Кипение. Наук. думка. К., 1988. 237 с.

239465. Траксел Дж. Г., Линч В. А., Шуман М. Л. Приспосабливающиеся автоматические системы. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 670 с.

239466. Dincer H., Hacioglu U., Yilmaz R. The effekt of integrated marketing communication competencies on banking performance: analysis with fuzzy VIKOR method = Вплив рівня інтегрованої маркетингової комунікації на показники роботи банків: аналіз за методом fuzzy VIKOR. . , . P. 247-260.

239467. Захаренко И. П., Шепелев А. А., Кункин Я. А., Мендельсон В. С. Приспособления для алмазной заточки режущего инструмента. Техніка. Киев, 1977. 107 с.

239468. Приспособления для деревообработки. Госстройиздат. М., 1952. 19 с.

239469. Приспособления для заточки и переточки режущих инструментов к универсально-заточным станкам. ВНИИТЭМР. М., 1991. 44 с.

239470. Приспособления для механической обработки и сборки. ЦИНТИАМ. М., 1963. 188 с.

239471. Приспособления для механической обработки и сборки. ЦИНТИАМ. М., 1963. 193 с.

239472. Приспособления для механической обработки и сборки. ЦИНТИАМ. М., 1963. 418 с.

239474. Zainuddin S. Budget participation, intrinsic motivation and extrinsic motivation = Участь у розробці бюджету організації та внутрішня і зовнішня мотивації співробітників. . , . P. 261-267.

239475. Приспособления для механической обработки и сборки. Приводы к приспособлениям и аппаратура. ЦИНТИ по автомат. и машиностр.. М., 1963. 86 с.

239476. Калкаева Н., Мошкалов А., Мусабеков М. Использование информационных технологий в повышении эффективности экономического образования молодежи. . , . С. 268-274.

239477. Kang H.-G., Jeong J., Moon J. How to undertake apparently unrelated diversification and build an empire = Як провести незалежну диверсифікацію і побудувати фінансову імперію. . , . Р. 275-286.

239478. Kasik J. Corruption as an actual problem of economic environment in the Czech Republic = Корупція як актуальна проблема економічного середовища Чеської Республіки. . , . Р. 287-291.

239479. Киричок О. Анализ результативности бизнес-образования (на примере Республики Казахстан). . , . С. 292-299.

239480. Приспособления для механической обработки и сборки. ЦИНТИ по автомат. и машиностр.. М., 1963. 276 с.

239481. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2013. 40 с.

239482. Приспособления для механической обработки и сборки. ЦИНТИАМ. М., 1963. 96 с.

239483. Kotyra A., Wojcik W., Smolars A. Biomass-coal combustion characterization bazed on series of flame images = Дослідження характеристик спалювання біомаси і вугілля на основі серії зображень полум'я. . , . Р. 300-310.

239484. Krause J. Approaches to firms strategic orientation and their development during financial crisis = Підходи до стратегічної орієнтації фірм та їх розвитку в умовах фінансової кризи. . , . Р. 311-318.

239485. Kucuk N. On the gender gap, ICT and institutional quality: a dynamic panel data analysis = Гендерні відмінності, ІКТ та якість організації: аналіз динамічних панельних даних. . , . Р. 319-332.

239486. Приспособления для механической обработки и сборки в приборостроении. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1967. 234 с.

239487. Лихтарова О. В. Системный подход к комплексному анализу отчетности кредитной организации и пути повышения ее аналитичности : [анализ корпоративной отчетности кредитной организации с учетом требований международных стандартов финансовой отчетности]. . , . С. 333-340.

239488. Приспособления для обработки сферических поверхностей. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1971. 62 с.

239489. Приспособления для обработки сферических поверхностей. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 59 с.

239490. Lee S. W. Determinants of capital structure: evidence from Korean banks = Чинники, які визначають структуру капіталу (за даними корейських банків). . , . Р. 341-351.

239491. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікро- та наноелектроніки Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Хімія наноструктурованих матеріалів" для студентів спеціальності 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

239492. Приспособления для сварочных работ. Госстройиздат. М., 1953. 22 с.

239493. Приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Автотрансиздат. М., 1961. 8 с.

239494. Приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Автотрансиздат. М., 1961. 12 с.

239495. Приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Автотрансиздат. М., 1961. 11 с.

239496. Приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Автотрансиздат. М., 1960. 8 с.

239497. Lipkova B. Fiscal (non)integration in the European monetary union and its impacts = Фіскальна (не)інтеграція в рамках Європейського монетарного союзу та її наслідки. . , . Р. 352-363.

239498. Любимов В. В., Иванов Н. И., Пупков Е. И. Приспособления для электрофизической и электрохимической обработки. Машиностроение. М., 1988. 176 с.

239499. Приспособления и автоматизирующие устройства для металлорежущих станков. ЛОНИТОМАШ. М., 1951. 375 с.

239500. Чуев А. В., Рыжиков Б. А., Чувайлов Л. В. Приспособления и инструменты для станочных работ. Лениздат. Ленинград, 1976. 223 с.

239501. Приспособления и инструменты для шлифовальных работ. Техніка. К., 1979. 104 с.

239502. Lu W.-M., Wang W.-K., He D.-S. Corporate performance and corporate social responsibility: a frontier approach = Ефективність корпорації і корпоративна соціальна відповідальність: граничний підхід. . , . Р. 364-375.

239503. Приспособления и оснастка для базирования и крепления деталей типа тел вращения на металлорежущих станках. ВНИИТЭМР. М., 1991. 303 с.

239504. Приспособления и оснастка, применяемые в электронике и приборостроении. Автоматизированный стенд для электрических и испытаний изделий. Устройство для связи роботизированного склада с транспортным роботом. О-во знание РСФСР, ЛО, ЛДНТП. Санкт-Петербург, 1991. 31 с.

239505. Приспособления к металлорежущим станкам. ВНИИТЭМР. М., 1985. 16 с.

239506. Lucia-Casademunt A. M., Ariza-Montes A., Becerra-Alonso D. Exploring emotional involvement in workplace by applying artificial neural networks: european study = Дослідження емоційної залученості в роботу із застосуванням методики штучних нейронних мереж: за даними ЄС. . , . Р. 376-385.

239507. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

239508. Майдырова А., Бирюков В. Качество человеческого капитала как показатель эффективности государственного управления : [на примере Казахстана]. . , . С. 386-398.

239509. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : затверджено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. . , . С. 11-13.

239510. Приспособления станочные. Детали и узлы. Изд-во стандартов. М., 1983. 120 с.

239511. Слюсаревський М. М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-психологічних теорій: спроба обґрунтування концепції. . , . С. 1-9.

239512. Приспособления станочные. Детали и узлы. Изд-во стандартов. М., 1983. 144 с.

239513. Миколайчук М., Карпенко В. Дослідження культури звернення за психологічною допомогою у студентської молоді. . , . С. 10-15.

239514. Приспособления станочные. Детали и узлы. Изд-во стандартов. М., 1983. 128 с.

239515. Marinkovic S., Stojkovic D., Radovic O. Stock market development and ekonomic growth (the case of Belgrade stock exchange) = Розвиток фондового ринку і економічне зростання (за даними Бєлградської фондової біржі). . , . Р. 399-408.

239516. Приспособления станочные. Детали и узлы. Изд-во стандартов. М., 1982. 120 с.

239517. Приступлюк Н. И. Сборник упражнений по технологии литейного производства. Машгиз. М., 1953. 148 с.

239518. Milosz M., Milosz E. Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration = Аналіз ефективності використання електронних каналів для зв'язку між підприємствами та адміністрацією. . , . Р. 409-415.

239519. Нуржаубаева Р. Проблемы совершенствования методов оценки бедности в условиях Республики Казахстан. . , . С. 416-425.

239520. Османова Д., Жаксыбекова Ф. Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики : [на примере Казахстана]. . , . С. 426-431.

239521. Онищенко Г. И. Христианские ценности в психологическом консультировании и психотерапии. . , . С. 16-21.

239522. Притула В. А. Защита заводских подземных трубопроводов от коррозии. Металлургиздат. М., 1961. 384 с.

239523. Ложкін Г. В., Колосов А. Б. Психологія спорту на Україні: аспекти становлення, тенденції розвитку. . , . С. 21-25.

239524. Притыкин Д. П. Надежность, ремонт и монтаж металлургического оборудования. Металлургия. М., 1985. 368 с.

239525. Притыкин Л. М., Кардашов Д. А., Вакула В. Л. Мономерные клеи. Металлургия. М., 1985. 368 с.

239526. Притыкин Д. П., Дримбо А. В. Реконструкция агломерационной фабрики завода "Запорожсталь". Металлургиздат. М., 1963. 95 с.

239527. Авдеева И. Н. Динамика психологических особенностей педагогов-инноваторов: фасилитативный контекст. . , . С. 25-33.

239528. Леоненко Л. М. Корекційна програма "Життя в гармонії зі світом". . , . С. 33-38.

239529. Акимова М. К., Козлова В. Т. Коррекционно-развивающие программы для детей : [развитие мыслительных действий с понятиями]. . , . С. 47-55.

239530. Грабовець О. В. Корекційно-профілактичні тренінг-семінари з вчителями. . , . С. 55-61.

239531. Гаврилькевич В. К. Роль емоційних станів у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця. . , . С. 62-67.

239532. Приусадебное хозяйство. Знание. Москва, 1984. 96 с.

239533. Гурлєва Т. С. Відповідальність, совість, високі життєві смисли у розвитку особистості по висхідній. . , . С. 67-73.

239534. Приусадебное хозяйство. Знание. Москва, 1983. 96 с.

239535. Приходько В. В. Если дело-табак.... Промінь. Днепропетровск, 1988. 207 с.

239536. Приходько В. М., Швиданенко Г. А. Перестройка управления качеством (из опыта работы машиностроительных предприятий УССР). Тэхника. К., 1989. 112 с.

239537. Приходько В. М., Пастушенко Л. Л., Тесленко В. Д. Совершенствование показателей планирования и учета качества продукции на предприятиях УССР. УкрНИИНТИ. Киев, 1977. 57 с.

239538. Popa A., Dospinescu A. Multipliers of Romanian economic structure: an analisis in terms of input-output model = Мультиплікатори в економічній структурі Румунії: аналіз моделі "витрати-випуск". . , . Р. 432-441.

239539. Приходько В. М., Кенигштейн М. И., Науменко Н. И. Социально-экономические методы управления качеством продукции на предприятиях. УкрНИИНТИ. Киев, 1977. 45 с.

239540. Приходько В. Н. Неразрушающий контроль межкристаллитной коррозии. Машиностроение. М., 1982. 101 с.

239541. Rias A., Akbar A. Antecedents of organizational politics (evidence from Pakistani public sector) = Передумови організаційної політики (за даними державного сектора Пакистану). . , . Р. 442-451.

239542. Садыханова Г., Жупарова А. Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики. . , . С. 452-460.

239543. Приходько К. П. Материальное стимулирование труда вспомогательных рабочих. Экономика. М., 1972. 95 с.

239544. Приходько С. Н. Хоровод цветов. Реклама. К., 1985. 120 с.

239545. Приходько С. Н., Михайловская М. В. Цветы в квартире. Урожай. К., 1989. 224 с.

239546. Приходько Т., Полозова К., Писарева В. 100 моделей женской одежды. Кахахстан. Алма-Ата, 1966. 192 с.

239547. Приходько Э. В. Металлохимия комплексного легирования. Металлургия. М., 1983. 184 с.

239548. Прихунов В. С., Элиович Л. И. Легковые автомобили западноевропейских стран. НИИНАВТОПРОМ. М., 1967. 97 с.

239549. Прицкер А. Введение в имитационное моделирование и язык СЛАМ ІІ. Мир. М., 1987. 644 с.

239550. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 "Радіотехніка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 30 с.

239551. Senic V., Dordevic A., Dimitrovski D. Identifying the development factors of wine tourism: an empirical study = Визначення чинників розвитку винного туризму: емпіричне дослідження. . , . Р. 461-472.

239552. Прицкер Д. М., Сахаров Г. И. Аэродинамика. Машиностроение. М., 1968. 310 с.

239553. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання практичних, контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Основи бухгалтерського обліку та аудиту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

239554. Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж., Жуматаева Б. Оценка эффективности развития транспортно-логистического потенциала регионов Казахстана. . , . С. 473-481.

239555. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Економіка і фінанси підприємства". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

239556. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 6.05050201 "Технології машинобудування" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

239557. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

239558. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства " для студентів спеціальності 6.05050301 "Металорізальні верстати та системи" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

239559. Пришедько Н. А. Конструирование и расчет деталей машин. Высш. школа. М., 1971. 151 с.

239560. Прищепа В. И., Дронова Г. П. Ари Штернфельд - пионер космонавтики (1905-1980 гг.). Наука. М., 1987. 192 с.

239561. Приятного аппетита. Морд. кн.-изд-во. Саранск, 1990. 240 с.

239562. Качан Л. Турбота про ветеранів - головний пріоритет і завдання влади. . , . С. 3-4.

239563. Талан Мирослава Всебічний розвиток людини є найголовнішим пріоритетом : [соціальний захист населення - пріоритет держави]. . , . С. 5-7.

239564. Розділ 2. Процес маркетингового дослідження : [ методи збору даних; анкетування; аналіз маркетингової інформації; аналіз маркетингової інформації]. . , . С. 81-204.

239565. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : [нормативні акти]. . , . С. 21-26.

239566. Яремченко Л. М. Використання світового досвіду для створення вітчизняних кредитно-гарантійних установ. . , . С. 10-15.

239567. Розділ 3. Прикладні питання маркетингових досліджень : [дослідження ринку, споживачів, товару, ціни, дистрибуції, рекламної діяльності, конкурентів]. . , . С. 205-310.

239568. Піддубний В. І. УАІБ: огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) у березні 2013 року. . , . С. 16-23.

239569. Губенко А. В. Социально-психологические аспекты предпринимательской деятельности и необходимость социального предпринимательства. . , . С. 73-80.

239570. Гамбарян К. А. Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : [із статистичними матеріалами 2007-2012 рр.]. . , . С. 24-28.

239571. Пробивка отверстий с малыми относительными размерами. ГОСИНТИ. М., 1971. 22 с.

239572. Проблема ищет Архимеда. Знание. М., 1978. 48 с.

239573. Проблема металловедения и физики металлов. Металлургиздат. М., 1951. 272 с.

239574. Проблема повышения качества и эффективности производства радиоэлектронной аппаратуры. Всесоюзный заочный машиностроит. ин-т. М., 1979. 161 с.

239575. Проблема повышения качества и эффективности производства радиоэлектронной аппаратуры. Всесоюзный заочный машиностроит. ин-т. М., 1980. 191 с.

239576. Навчальний елемент 5 Сприйняття продукту і торгової марки. . , . С. 83-111.

239577. Проблема пограничного слоя и вопросы теплопередачи. Госэнергоиздат. М., 1960. 394 с.

239578. Sypatayeva M. Tax administration in Kazakhstan: main trends, economic and legal framework, specifics and urgent problems = Податкове адміністрування в Республіці Казахстан: основні тенденції, економічна і правова база, особливості і актуальні проблеми. . , . P. 482-491.

239579. Проблема развития в современном естествознании. МГУ. М., 1968. 318 с.

239580. Навчальний елемент 7 Розробка концепції нового продукту в маркетинговій діяльності підприємства. . , . С. 112-127.

239581. Проблема разработки и внедрения гибких автоматизированных производств и систем автоматизированного проектирования в машиностроении. Изд-во МПИ. Йошкар-Ола, 1984. 111 с.

239582. Aleksic V. S., Nedelko Z., Domanovic V. Is it necessary to change organizational culture? Slovenian-Serbian experience = Необхідність змін в організаційній культурі: на прикладі Словенії і Сербії. . , . Р. 492-500.

239583. Данніков О. Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом. . , . С. 11-22.

239584. Розд.3. Організація маркетингового менеджменту : [ділова етика; репутація та імідж підприємства; діловий етикет]. . , . С. 44-60.

239585. Hsiao L. H. C. A study on marketing mix strategy, law strategy, law awareness, and repurchase intention of imported tobacco = Дослідження стратегії комплексного маркетингу, обізнаності про закони і наміри здійснити повторну покупку імпортованого тютюну. . , . Р. 501-511.

239586. Попова Л., Прядко О., Мітяєва М., Данніков О. Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг. . , . С. 23-32.

239587. Розд.6. Стратегії маркетингу : [корпоративні стратегії; конкурентні стратегії: маркетингові стратегії]. . , . С. 129-176.

239588. Ярош-Дмитренко Л. Ризики зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств. . , . С. 33-38.

239589. Фірсова С., Литвин К. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації. . , . С. 39-45.

239590. ur Rahman A., Eana S., Akbar M. Stability of beta over different market phases: an empirical study of Pakistani equity market = Стабільність бета-величин на різних ринкових стадіях: емпіричне дослідження фондового ринку Пакистану. . , . Р. 512-522.

239591. Розд.10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності : [контролінг маркетингу: ревізія маркетингу; маркетинговий аудит]. . , . С. 252-285.

239592. Учкампирова А. Этапы и экономическая оценка состояния развития СЭЗ в Казахстане. . , . С. 523-532.

239593. Язвінська Н. Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємства. . , . С. 46-50.

239594. Проблема рака. Беседы по актуальным проблемам науки. Знание. М., 1965. 46 с.

239595. Проблема целостности в современной биологии. Наука. М., 1968. 384 с.

239596. Проблема энергоснабжения и развитие теплоэнергетики Армянской ССР. Политехн. ин-т. Ереван, 1987. 104 с.

239597. Проблемно-ориентированный комплекс обработки общесудовой информации на базе мини-ЭВМ (задачи и алгоритмы). Ин-т кибернетики. К., 1980. 44 с.

239598. Проблемы автоматизации проектно-конструкторских работ. [Б. и.]. М., 1986. 44 с.

239599. Проблемы автоматизации производств с непрерывно-дискретным характером технологических процессов. Киев. ин-т автоматики. К., 1979. 145 с.

239600. Проблемы автоматизации управления гибкими производственными системами в приборостроении и машиностроении. Центральный науч.-исслед. и проектно-технологич. ин-т организации и техники управления. Минск, 1985. 112 с.

239601. Проблемы автоматизированного управления доменным производством. Металлургия. М., 1974. 151 с.

239602. Bhatti K. K. Influence of employee participation on organizational commitment: comparative analysis between USA and Pakistan = Вплив участі співробітника в діяльності колективу на лояльність підприємству: порівняльний аналіз США і Пакистану. . , . Р. 533-543.

239603. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1970. 29 с.

239604. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1970. 22 с.

239605. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1971. 22 с.

239606. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1971. 36 с.

239607. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1971. 48 с.

239608. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1971. 45 с.

239609. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1971. 43 с.

239610. Проблемы автомобилестроения. НИИНавтопром. М., 1971. 35 с.

239611. Проблемы аналитической механики, теорий устойчивости и управления. Наука. М., 1975. 342 с.

239612. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2013. 160 с.

239613. Проблемы аналитической теории чисел. Мир. М., 1975. 150 с.

239614. Вища школа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

239615. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2013. 224 с.

239616. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2013. 176 с.

239617. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

239618. Проблемы археологии и охраны природы. Знание. Москва, 1983. 95 с.

239619. "Проблемы аэродинамики газовоздушных трактов котельных агрегатов", всесоюзная научно-техн. конф. (Барнаул; 1989) Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции 10-12 окт. 1989 г.. [Б. и.]. Барнаул, 1989. 132 с.

239620. Филина О. Три основы долгосрочного успеха в интернете. . , . С. 51-57.

239621. Корпоративний кодекс поведінки : [маркетингова діяльність в мережі інтернет]. . , . С. 58-69.

239622. Проблемы большой металлургии и физической химии новых сплавов. Наука. М., 1965. 327 с.

239623. Проблемы вибрационной техники. Наукова думка. Киев, 1968. 180 с.

239624. Проблемы геометрии. ВИНИТИ. М., 1979. 278 с.

239625. Проблемы геометрии. ВИНИТИ. М., 1980. 242 с.

239626. Проблемы геометрии. ВИНИТИ. М., 1981. 190 с.

239627. Проблемы геометрии. ВИНИТИ. М., 1982. 190 с.

239628. Проблемы гибридной вычислительной техники. Наук. думка. Киев, 1979. 175 с.

239629. Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств. . , . С. 188-239.

239630. Проблемы гидроавтоматики. Наука. М., 1969. 264 с.

239631. Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств : [стійкість економічного зростання; ринкова активність]. . , . С. 482-519.

239632. Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды. Наука. М., 1969. 691 с.

239633. Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств. . , . С. 520-638.

239634. Тема 12.. Аналіз інвестиційної активності підприємств. . , . С. 639-732.

239635. Проблемы Гильберта. Наука. М., 1969. 240 с.

239636. Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств : [математичні методи; діагностика ймовірності банкрутства]. . , . С. 733-784.

239637. Розділ 2. Маркетингові дослідження : еволюція, суть, основні етапи. . , . С. 50-96.

239638. Розділ 12. Управління інноваційною діяльністю підприємства. . , . С. 461-518.

239639. Розділ 14. Управління брендами. . , . С. 555-579.

239640. Розділ 18. Маркетингова логістика : [логістика постачання; логістика збуту; логістика в каналах дистрибуції]. . , . С. 682-741.

239641. Розділ 20. Стратегія просування товарів : [прямий маркетинг; персональний продаж; стимулювання збуту; спонсорство; паблісіті]. . , . С. 817-865.

239642. Проблемы гироскопии. Мир. М., 1967. 215 с.

239643. Проблемы глубинного теплового потока. Наука. Москва, 1966. 144 с.

239644. Розділ 1. Теоретичні основи маркетингу : [маркетингова діяльність підприємства]. . , . С. 15-47.

239645. Проблемы голографии. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1974. 230 с.

239646. Проблемы горения и тушения. Всесоюзный науч.-исслед. ин-т противопожарной обороны. М., 1973. 212 с.

239647. Проблемы горения и тушения. Всесоюзный науч.-исслед. ин-т противопожарной обороны. М., 1974. 136 с.

239648. Проблемы гуманитаризации математического и естественнонаучного знания. [Б. и.]. М., 1991. 182 с.

239649. Проблемы движения головной части ракет дальнего действия. Изд-во иностр. лит.. М., 1959. 488 с.

239650. Khan F., Muneer S., Anuar M. A. Relationship between stock prices and economic variables: sectoral analysis = Взаємозалежність між цінами на акції і економічними змінними: галузевий аналіз. . , . Р. 544-553.

239651. Кунин Л. Л., Головин А. М., Суровой Ю. Н. Проблемы дегазации металлов. Наука. М., 1972. 327 с.

239652. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

239653. Порядок закріплення об'єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для... (див. анотацію). . , . С. 4-7.

239654. Chan S.-G., Karim M. Z. A. Technical efficiency and human capital in China's provinces = Технічна продуктивність і людський капітал у провінціях Китаю. . , . Р. 554-565.

239655. Chang Y.-F. Exploration of shopping mall customer value propositions in the experience economy = Дослідження пропозицій торговельних центрів за споживацькою цінністю в економіці вражень. . , . Р. 566-576.

239656. Федоренко В. Г., Федоренко С. В. Фінансування інвестицій в корпоративному секторі економіки України. . , . С. 8-11.

239657. Власенко М. О. Проблеми та перспективи типологізації фінансових ринків країн світу. . , . С. 12-19.

239658. Розділ 2. Маркетингові дослідження. . , . С. 48-80.

239659. Розділ 4. Товар. Товарна політика підприємства : [види товару; інноваційна політика; товарні марки, знаки; штрихове кодування; сервісне обслуговування]. . , . С. 132-167.

239660. Поддубный В. И. Инвестиционно непривлекательная : [к итогам торгов ПФТС в апреле]. . , . С. 20-33.

239661. Розділ 8. Просування товару, стимулювання збуту. Пропаганда, персональний продаж, реклама. . , . С. 235-259.

239662. Галица И. А. О стратегическом конкурентном ресурсе в условиях глобализации. . , . С. 34-36.

239663. Проблемы динамики и прочности железнодорожного подвижного состава. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. М. И. Калинина. Днепропетровск, 1984. 126 с.

239664. Проблемы динамики и прочности железнодорожного подвижного состава. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. М. И. Калинина. Днепропетровск, 1983. 126 с.

239665. Проблемы динамики и прочности железнодорожного подвижного состава. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. М. И. Калинина. Днепропетровск, 1982. 123 с.

239666. Проблемы динамики и прочности железнодорожного подвижного состава. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. М. И. Калинина. Днепропетровск, 1981. 132 с.

239667. Проблемы динамики и прочности железнодорожного подвижного состава. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. М. И. Калинина. Днепропетровск, 1980. 152 с.

239668. Проблемы динамики и прочности железнодорожного подвижного состава. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. М. И. Калинина. Днепропетровск, 1979. 158 с.

239669. Проблемы динамики и статики высоконапорных гидротехнических и гидроэнергетических сооружений и оборудования. Московский инженерно-строительный ин-т. М., 1978. 159 с.

239671. Проблемы динамики механичесих систем. НЭТИ. Новосибирск, 1985. 158 с.

239672. Воробієнко П., Станкевич І., Глухова О., Суліма Л. Досвід розробки та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв'язку імені О.С. Попова. . , . С. 7-20.

239673. Свіжевська С. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України : [суперечності практики оцінювання діяльності при ліцензуванні, акредитації, рейтингуванні ВНЗ. Пропозиції щодо реформування галузі вищої освіти в Україні]. . , . С. 21-35.

239674. Проблемы динамики упруго-пластических сред. Мир. М., 1975. 265 с.

239675. Орлова Т. Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи. . , . С. 36-48.

239676. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1962. 162 с.

239677. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1962. 219 с.

239678. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1968. 209 с.

239681. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1972. 207 с.

239682. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1973. 224 с.

239683. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1974. 187 с.

239684. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1975. 168 с.

239685. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1977. 143 с.

239686. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1978. 272 с.

239687. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1979. 216 с.

239688. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1987. 164 с.

239689. Проблемы дифракции и распространения волн. Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1989. 248 с.

239690. Козієвська О. Вища освіта в Україні: уроки реформування : [особливості функціонування національної системи освіти України, зокрема вищої школи на сучасному етапі. Ступень інтегрованості у європейський освітній простір. Перспективи розвитку]. . , . С. 49-62.

239691. Дієсперов В. Зайнятість населення в сільському районі. . , . С. 3-9.

239692. Проблемы долговечности материалов и рабочих сред. ТПИ. Тула, 1985. 108 с.

239693. Герасимов О., Рубченко Ю. Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та перспективи розвитку. . , . С. 10-21.

239694. Проблемы и опыт природопользования Нечерноземья РСФСР. Знание. М., 1979. 96 с.

239695. Печенюк А. Науково-педагогічний потенціал вищої освіти України: тенденції формування та ефективності використання. . , . С. 22-27.

239696. Саміра Мір-Багірзаде Алтай-кизи Особливості ісламської культури і цивілізації. . , . С. 63-68.

239697. Герик А. Українська книга на парламентських слуханнях : ["Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні"]. . , . С. 4-11.

239698. Хлєбніков С. Сучасне колективне управління і ДП УААСП : [обсяг повноважень Державного підприємства "Українське агенство з авторських та суміжних прав"]. . , . С. 12-14.

239699. Удод Л. Моральна політика як нова цінність української демократії. . , . С. 69-82.

239700. Еннан Р. Використання творів в Інтернеті у інформаційному суспільстві. . , . С. 15-20.

239706. Мішкур А. Охорона товарних знаків в європейському співтоваристві : [захист промислової власності в країнах ЄС]. . , . С. 21-28.

239707. Перелигін М. Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: зарубіжний досвід та вітчизняний досвід та вітчизняна практика. . , . С. 17-21.

239711. Хілько Ю. Звуки як горговельні марки : [дослідження історичного розвитку поняття торговельної марки]. . , . С. 29-32.

239712. "Проблемы и перспективы автоматизации производства и управления на предприятиях и в организациях приборо-и машиностроения", всесоюзная научно-технич. конф. (ІІ; Пермь; 1990) Вторая Всесоюзная научно-техническая конференция. [Б. и.]. Пермь, 1990. 62 с.

239713. Владимирова Н. Про міфи у суспільстві та Інтернет-просторі : [захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті]. . , . С. 33-36.

239714. Проблемы инженерной охраны труда. Металлургия. М., 1970. 93 с.

239715. Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України. . , . С. 83-91.

239716. Колосов О. Патентний або ІР-аудит : [облік і аудит нематеріальних активів]. . , . С. 37-41.

239717. Проблемы инженерной охраны труда. Металлургия. М., 1977. 105 с.

239718. Проблемы инженерной охраны труда. Металлургия. М., 1983. 120 с.

239719. Проблемы интегральной автоматизации производства. Наука. Ленинград, 1988. 215 с.

239720. Проблемы интеграции информационно-управляющих систем. Изд-во ун-та. Пермь, 1986. 204 с.

239721. Проблемы информационной технологии и интегральной автоматизации производства. Наука. Ленинград, 1989. 202 с.

239722. Проблемы каменного литья. Изд-во АН УССР. К., 1963. 228 с.

239723. Проблемы каменного литья. Изд-во АН УССР. К., 1968. 246 с.

239724. Шеховцов А. В., Полєтаєва Г. Н., Крючковський Д. О., Бараненко Р. В. Комп'ютерні технології для дизайнерів. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2010. 318 с.

239725. Сафонова І. Концептуальна парадигма сформованості готовності студентів педагогічного університету до виховної превентивної діяльності. . , . С. 92-102.

239727. Мишак О. Обґрунтування потреби у формуванні гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів аграрної галузі. . , . С. 103-108.

239728. Авторские права в Интернете. . , . С. 48-52.

239729. Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал. . , . С. 28-32.

239730. Каптур В., Політова І. Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова - єдиний ВНЗ в Україні, що є членом сектору розвитку міжнародного союзу електрозв'язку. . , . С. 109-112.

239731. Проблемы каменного литья. Ан УССР, Ин-т проблем литья. К., 1982. 117 с.

239732. Андрощук Г. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Республіці Білорусь. . , . С. 53-61.

239733. Ковіня М. Час прощатися з піратством : [піратство в Інтернеті. Захист прав інтелектуальної власності]. . , . С. 62-65.

239734. Боголюбов В. М., Сафранов Т. А., Клименко М. О., Мокін В. Б., Адаменко О. М., Горова А. І. Моніторинг довкілля. Грінь Д. С.. Херсон, 2013. 530 с.

239735. Городня Т. А., Щербак А. Ф. Економіка туризму: теорія і практика. Кондор. К., 2012. 436 с.

239736. П'ятницька Г. Т., П'ятницька Н. О. Інноваційні ресторанні технології. Кондор. К., 2013. 250 с.

239737. Мосійчук Т. Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку. . , . С. 33-37.

239738. Бондарчук К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід). . , . С. 38-44.

239741. Нездойминов С. Г. Основы круизного туроперейтинга. Гринь Д. С.. Херсон, 2013. 320 с.

239742. Радченко Л. О., Пивоваров П. П., Новікова О. В., Льовшина Л. Д., Ніколаєнко-Ломакіна А. М. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів. ОЛДІ-ПЛЮС. Х., 2012. 288 с.

239743. Гаврюшенко Г. Зарубіжний досвід розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості серед людей з інвалідністю. . , . С. 45-50.

239744. Поенко Ю. Управление закупками в продуктовом ритейле. . , . С. 17-19.

239745. Мыц А. Качество - прежде всего : [качество товаров для розничной торговли]. . , . С. 20-23.

239746. Уразова Н. Управление взаимоотношениями с поставщиками. . , . С. 24-27.

239747. Азбука морали. Молодь. К., 1978. 256 с.

239748. Величко О. М., Кучерук В. Ю., Гордієнко Т. Б., Севастьянов Т. М. Основи стандартизації та сертифікації. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 364 с.

239749. Шаферман В. Управляйте изменениями! : [адаптация бизнес-процессов в условиях нестабильности рынка]. . , . С. 28-29.

239750. Глущенко В. В. Основы гражданологии. ИП Глущенко Валерий Владимирович. М., 2009. 152 с

239751. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Совершенствование философии и методологии науки, управления и прогностики: парадигма интеллектуального управления. ИП Глущенко Валерий Владимирович. М., 2009. 120 с

239752. Проблемы качества и эффективности использования металла в машиностроении. ТПИ. Тула, 1982. 202 с.

239753. Проблемы кибернетики. Изд-во ун-та. Томск, 1970. 370 с.

239754. Проблемы кибернетики. Изд-во ун-та. Томск, 1970. 306 с.

239755. Проблемы кибернетики. Изд-во ун-та. Томск, 1971. 274 с.

239756. Проблемы кибернетики. Изд-во ун-та. Томск, 1973. 290 с.

239757. Проблемы комбинаторного анализа. Мир. М., 1980. 250 с.

239758. Проблемы комплексной автоматизации. Энергоатомиздат. М., 1986. 54 с.

239759. Проблемы комплексной стандартизации в автоматизированных системах управления промышленностью. ВНИИНмаш. М., 1979. 142 с.

239760. Нетреба Г. Ценовые войны в канале сбыта. . , . С. 30-33.

239761. Проблемы конструкционной стали. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1949. 244 с., 11 л. ил. : табл., схем., диагр., черт.

239762. Дорощук Н. Песпективы развития дистрибьюторского бизнеса : [розничная торговля]. . , . С. 34-37.

239763. Рудюк Д. Что в планограмме твоей? : [схема размещения товаров на торговом оборудовании]. . , . С. 39-43.

239764. Панасенко Е. Зачем товарам адрес, или Опыт внедрения адресного хранения. . , . С. 51-56.

239765. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1976. 96 с.

239766. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1977. 124 с.

239767. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1978. 116 с.

239768. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1979. 124 с.

239769. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1980. 108 с.

239770. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1982. 99 с.

239771. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1983. 96 с.

239772. Маляренко В. А., Щербак И. Е., Колотило И. Д. Электрическая энергия как источник диверсификации топлива в системах горячего водоснабжения ЖКХ. . , . С. 19-23.

239773. Шпак О. Л., Ущаповский К. В. Ефективність стратегічних напрямків в енергетиці : [на прикладі ПАТ "Хмельницькобленерго"]. . , . С. 30-37.

239775. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1984. 107 с.

239776. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1985. 110 с.

239777. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1986. 92 с.

239778. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1987. 94 с.

239779. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1988. 103 с.

239780. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1989. 99 с.

239781. Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. Наук. думка. К., 1990. 102 с.

239782. Проблемы координационной химии. Наук. думка. К., 1977. 180 с.

239783. Проблемы коррозии и методы снижения коррозионных потерь в целлюлозно-бумажной промышленности. ПВВКИКУ. Пермь, 1984. 148 с.

239784. Проблемы космической физики. Изд-во ун-та. К., 1967. 197 с.

239785. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-березень 2013 р.. . , . С. 67-74.

239786. Віткін Л., Лемешко Ю., Лемешко Т. Наукові підходи до аналізу ділового навколишнього середовища відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9004:2012. . , . С. 3-8.

239787. Осипова М. Л., Савельев А. М., Осипов Д. Л. Зависимость напряжения на ванне электролиза от структуры кристаллизирующихся на катодах осадков порошков ПМС11 и ПМЛО. . , . С. 3-11.

239788. Гогаев К. А., Калуцкий Г. Я., Воропаев В. С., Колпаков А. С. Контактное напряжение в очаге деформации и среднее давление при ассиметричной прокатке металлических порошков. . , . С. 12-19.

239789. Вайцехович С. М., Михалевич В. М., Краевский В. А. Технология изготовления твердосплавных режущих пластин методом СВС-баротермии. . , . С. 20-26.

239790. Згалат-Лозинский О. Б., Колесниченко В. Г., Замула М. В., Соляник Л. В., Гарбуз В. В. Клочков Л. А., Дубовицкая Н. В., Рагуля А. В. Термохимическая обработка нанопорошков тугоплавких соединений в микроволновом поле. . , . С. 27-35.

239791. Нейков О. Д., Сирко А. И., Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Васильева Г. И., Шаровский А. О., Самелюк А. В., Гончарук В. А., Иващенко Р. К. Влияние свойств исходных порошков на структуру и механические характеристики сплава Al-8Cr-1,5Fe, предназначенного для работы при повышенных температурах. . , . С. 36-47.

239792. Григорьєв О. М., Дубовик Т. В., Бега Н. Д., Субботін В. І., Рогозинська А. О., Щербина О. Д., Бережинський І. Л., Рогозинський А. А. Фазовий склад та властивості гарячепресованих матеріалів системи AIN-BN. . , . С. 57-63.

239793. Онищенко Д. В., Рева В. П. Специфика механохимического синтеза карбида титана с применением различных углеродных агентов. . , . С. 63-74.

239794. Подчерняева И. А., Юречко Д. В., Панашенко В. М. Некоторые тенденции в разработке износостойких функциональных покрытий. . , . С. 75-91.

239795. Шишкина Ю. А., Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Тихонова И. Б. Влияние содержания углерода и алюминия на формирование структуры порошковой лигатуры системы Al-Ti-C в процессе реакционного синтеза. . , . С. 48-56.

239796. Уманский А. П., Довгаль А. Г., Субботин В. И., Тимофеева И. И., Мосина Т. В., Полярус Е. Н. Влияние времени размола на структуру и износостойкость керамических материалов на основе SiC-Al2O3. . , . С. 92-100.

239797. Зиновик М. А., Зиновик Е. В. Влияние геометрии и микроструктурной неоднородности ферритовых элементов на форму петли магнитного гистерезиса. . , . С. 101-108.

239798. Тищенко Я. С., Лакиза С. М., Лопато Л. М. Політермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3-HfO2-Er2O3. . , . С. 109-118.

239799. Веліканова Т. А., Карпець М. В., Купрін В. В. Стабільність структури типу альфа-Mn у швидкозагартованих сплавах системи Fe-Mo-Cr-C при високих температурах. . , . С. 118-131.

239800. Драненко А. С., Лавренко В. А., Талаш В. Н. Коррозионная стойкость пленок TiN в 3%-ном растворе NaCl. . , . С. 132-138.

239801. Гречанюк Н. И., Минакова Р. В., Копылова Г. Е. Современное состояние и перспективы применения технологии высокоскоростного электронно-лучевого испарения и последующей конденсации в вакууме металлов и неметаллов для получения материалов электрических контактов и электродов. . , . С. 139-150.

239802. Артамонов В. В., Быков А. О., Быков П. О., Артамонов В. П. Об измерении плотности утряски металлических порошков. . , . С. 151-155.

239803. Соколов Г. Н., Зорин И. В., Артемьев А. А., Новые процессы и материалы для наплавки термо- и износостойких сплавов. . , . С. 16-19.

239804. Механизм подачи проволоки VR 5000 Case для работы в сложных производственных условиях. . , . С. 20-21.

239805. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С.А., Зеленский С. П., Белинский В. А., Василенко С. П., Литвинова Т. В., Золотопупова Т. Б. Газокислородные резаки для машинной резки металлических заготовок толщиной до 1200 мм и технологические особенности их использования. . , . С. 22-26.

239806. . Установка для автоматической дуговой сварки кольцевых швов гидроцилиндров. . , . С. 27.

239808. Лащенко Г. И. Основы разработки технологии сварки плавлением. 1. Способы сварки. . , . С. 6-9.

239809. Панов В. И. Расчетная разрезаемость сталей, применяемых в машиностроительных конструкциях. . , . С. 10-13.

239811. Світлий Ю. Г., Круть О. А., Білецький В. С., Вітчизняний досвід переробки бурого вугілля на водовугільне паливо. . , . С. 5-9.

239812. Кукота Ю. П., Дунаевская Н. И., Бондзик Д. Л. Расчет динамики выхода, состава и теплового вклада летучих веществ антрацита в муфельных горелках. . , . С. 11-16

239813. Колесник В. В., Орлик В. Н., Жовтянский В. А., Невзгляд И. О. Термодинамические основы конверсии углерода для получения синтез-газа заданного состава с применением плазменных технологий. . , . С. 17-24

239814. Вавриш А. С. Сорбция водорода углеродными нанотрубками (Обзор). . , . С. 25-37

239815. Гречаник С. В., Безпояско В. А., Мешкова-Клименко Н. А., Савчина Л. А., Кожан А. П. Получение активированных углей с развитой мезопористой структурой из антрацитов. . , . С. 38-46

239816. Вольчин И. А., Карацуба А. С., Руденко Л. Н. Применение золы как сорбента для сероочистки дымовых газов в мокрых золоуловителях. . , . С. 56-61

239817. Бутенко А. Г., Смык С. Ю. Повышение эффективности работы центральных эжекторов. . , . С. 62-65

239818. Варламов Г. Б., Приймак Е. А. Системный анализ базовых методик идентификации фактических характеристик газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций. . , . С. 66-72

239819. Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С., Беличенко Е. А., Баумер В. Н. Отвальные доменные шлаки как техногенное сырье производства шлакощелочных вяжущих. . , . С. 47-55

239820. Проблемы легирования и хрупкости сталей при низких температурах. Ин-т проблем литья. К., 1971. 76 с.

239821. Проблемы математического анализа. Изд-во. Ленинград, 1969. 157 с.

239822. Проблемы математического анализа. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1966. 166 с.

239823. Проблемы математического обеспечения систем автоматизированного обеспечения систем автоматизированного проектирования. Московский авиационный ин-т им. Серго Орджоникидзе. М., 1982. 75 с.

239824. Проблемы математической физики. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1966. 133 с.

239825. Проблемы математической физики. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1967. 158 с.

239826. Проблемы математической физики. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1968. 104 с.

239827. Проблемы математической физики. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1971. 128 с.

239828. Проблемы математической физики и вычислительной математики. Наука. М., 1977. 328 с.

239829. Проблемы машиностроения. Челяб. политехн. ин-т. Челябинск, 1973. 193 с.

239830. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1985. 178 с.

239831. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1986. 117 с.

239832. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1986. 176 с.

239833. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1986. 116 с.

239834. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1986. 120 с.

239835. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1986. 167 с.

239836. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1986. 92 с.

239837. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1987. 110 с.

239838. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1987. 104 с.

239839. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1987. 104 с.

239840. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1987. 108 с.

239841. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1987. 168 с.

239842. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1987. 106 с.

239843. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1988. 106 с.

239844. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1988. 98 с.

239845. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1988. 116 с.

239846. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1988. 128 с.

239847. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1988. 96 с.

239848. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1988. 100 с.

239849. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1989. 102 с.

239850. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1989. 96 с.

239851. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1989. 111 с.

239852. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1989. 100 с.

239853. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1989. 100 с.

239854. Проблемы машиностроения и автоматизации. МЦНТИ. М., 1989. 112 с.

239855. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1972. 254 с.

239856. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1973. 272 с.

239857. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1977. 144 с.

239858. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1978. 96 с.

239859. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1980. 100 с.

239860. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1952. 384 с.

239861. Проблемы металловедения и физики металлов. Научтехиздат. М., 1955. 669 с.

239862. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургиздат. М., 1958. 604 с.

239863. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургиздат. М., 1962. 532 с.

239864. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1964. 438 с.

239865. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1968. 231 с.

239866. Проблемы металловедения и физики металлов. Металлургия. М., 1968. 231 с.

239867. Пархоменко Л. А., Вишневская В. Г. Анализ влияния упрочняющей фазы в сплаве на изменение дисперсности ее частиц в процессе нагревания. . , . С. 355-356.

239868. Рябенко А. Е. К вопросу экономической эффективности инвестирования в банковские металлы. . , . С. 356-357.

239869. Проблемы металловедения цветных сплавов. Наука. М., 1978. 242 с.

239870. Проблемы металлургии. Изд. АН СССР. М., 1953. 483 с.

239871. Новіков В., Домницька В., Новікова О. Аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 50001 : [стандарти використання енергетичного менеджменту]. . , . С. 9-12.

239872. Проблемы металлургии. Металлургия. М., 1968. 584 с.

239873. Проблемы металлургии титана. Наука. М., 1967. 215 с.

239874. Пинчук В. П. Графы с высокой реберной однородностью. . , . С. 358-359.

239875. Проблемы металлургического производства. Тэхника. К., 1989. 106 с.

239876. Изменения в новой версии международного стандарта ISO/IEC 17020 : [стандарты и качество безопастности продукции]. . , . С. 13-20.

239877. Проблемы металлургического производства. Тэхника. К., 1989. 80 с.

239878. Проблемы металлургического производства. Тэхника. К., 1990. 132 с.

239879. Проблемы металлургического производства. Тэхника. К., 1990. 133 с.

239880. Проблемы металлургического производства. Тэхника. К., 1990. 108 с.

239881. Денисенко О. І. Математичне моделювання забруднення водоймищ за допомогою програмного комплексу COMSOL. . , . С. 360.

239882. Проблемы методологии планирования и измерения эффективности производства. Экономика. М., 1975. 216 с.

239883. Кіпріч В. І., Кузіна В. М., Онікієнко Т. М. Математичне моделювання росту плівки, що напилюється, складеним пучком кластер-атом. . , . С. 361-362.

239884. Проблемы метрологии информационно-измерительных систем в области физико-технических измерений. Всесоюз. науч.-исследов. ин-т физико-техн. и радиотехн. измерений. М., 1982. 78 с.

239885. Проблемы механики. Изд. иностр. лит.. М., 1955. 582 с.

239886. Корнич Г. В., Романиченко Г. В. Процессы массопереноса при ионной бомбардировке поверхностных металлических кластеров на подложке графита. . , . С. 362-363.

239887. Проблемы механики. Изд. иностр. лит.. М., 1961. 368 с.

239888. Проблемы механики деформируемого твердого тела. Изд-во ун-та. Калинин, 1986. 176 с.

239889. Проблемы механики деформируемого твердого тела. Изд-во ун-та. Ленинград, 1982. 248 с.

239890. Онуфрієнко Г. С. Риторичний контекст мовної комунікації. . , . С. 364-367.

239891. Проблемы механики железнодорожного транспорта. Наук. думка. Киев, 1980. 159 с.

239892. Біленко Т. Г. Лінгвокультурологія в історичному контексті. . , . С. 367-369.

239893. Дорошенко С. В. Комунікативні табу в науковому дискурсі. . , . С. 369-370.

239894. Проблемы механики управляемого движения. Пермский ун-т. Пермь, 1974. 131 с.

239895. Єршова В. К. Синонімія в термінології. . , . С. 370-371.

239896. Проблемы механики управляемого движения. Иерархические механические системы. Пермский ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1976. 158 с.

239897. Бондарчук К. С. Місце запозичень в економічній термінології. . , . С. 371-372.

239898. Грищенко Ф. Міжнародна організація зі стандартизації. Типи документів і загальні правила їх розроблення. . , . С. 21-24.

239899. Проблемы механики управляемого движения. Нелинейные динамические системы. Пермский ун-т. Пермь, 1982. 198 с.

239900. Проблемы механики управляемого движения. Нелинейные динамические системы. Пермский ун-т. Пермь, 1983. 179 с.

239901. Катиш Т. В. Багатокомпонентні терміни в англійській радіотехнічній термінології. . , . С. 373.

239902. Воронюк І. О. Особливості українського перекладу терміна " default". . , . С. 374-375.

239903. Проблемы механики управляемого движения. Нелинейные динамические системы. Пермский ун-т. Пермь, 1986. 175 с.

239904. Організація виконання та обліку робіт з атестації вимірювальних лабораторій. . , . С. 34-37.

239905. Томиліна Г. Я., Полежаєва Н. А. Удосконалення фразеологічної компетентності слухачів підготовчих курсів на заняттях з української мови. . , . С. 375-376.

239906. Проблемы механики управляемого движения. Нелинейные динамические системы. Пермский ун-т. Пермь, 1987. 179 с.

239907. Ситніченко В., Кісельова., Стоякін Є. ISO та менеджмент безперервності бізнесу : [збереження бізнесу та успішна діяльність підприємства]. . , . C. 38-44.

239908. Омельченко Т. Тех, кто не трудоустроился, вывозят работать на стройки : [Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украние Валентин Величко убежден, что верность советским традициям помогает беларусам строить мощное инновационное государство]. . , . С. 17-20.

239909. Проблемы механики управляемого движения. Нелинейные динамические системы. Пермский ун-т. Пермь, 1989. 162 с.

239910. Проблемы механики управляемого движения. Оптимизация процессов управления. Пермский университет. Пермь, 1982. 198 с.

239911. Проблемы механики управляемого движения. Оптимизация управленя космическими аппаратами. Пермский университет. Пермь, 1976. 160 с.

239912. Гриньков Д. Мертвые и потеют : [ипотечный рынок после обвала в январе-феврале не смог вернуться даже к уровню прошлого года. Госипотека оказалась слабым подспорьем]. . , . С. 28-29.

239913. Проблемы микроволноводной голографии. Москов. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1979. 184 с.

239914. Проблемы надежности в строительной механике. Вильнюс. филиал Каунас. политехн. ин-т. Вильнюс, 1968. 304 с.

239915. Пашкеев С. Хирургическое вмешательство : [американская компания Intuitive Surgical приобрела всемирную известность благодаря своей уникальной разработке - роботам для проведения хирургических операций]. . , . С. 32-37.

239916. Проблемы надежности и ресурса в машиностроении. Наука. М., 1986. 247 с.

239917. Проблемы надежности летательных аппаратов. Машиностроение. М., 1985. 280 с.

239918. Силивончик А. Чи психо: [украинские производители соленых снэков намерены активизировать поиски счастья на внешних рынках]. . , . С. 48-49.

239919. Проблемы нелинейных и турбулентных процессов в физике. Наукова думка. Киев, 1985. 456 с.

239920. Шаповал Е. Гумнонитарная помощь: [несмотря на активность инвесторов, в ближайшие годы дефицит элеваторных мощностей в Украине будет увеличиваться]. . , . С. 50-53.

239921. Проблемы непрерывной разливки стали. Металлургия. М., 1967. 343 с.

239922. 6. Мислимо стратегічно, плануємо PR-кампанії. . , . С. 114-152.

239923. Середа Е. Про изведение искусства: [украинский субрынок эксклюзивной мебели]. . , . С. 63-64.

239924. Андерсон Лж. С., Женнин И. П., Ягодзинский Г. Проблемы нестехиометрии. Металлургия. М., 1975. 304 с.

239925. Самедзаде Зияд Стратегия развития экономики Азербайджана. . , . С. 11-15.

239926. Аббасов Али Политика информационно-коммуникационных технологий современного Азербайджана. . , . С. 16-20.

239927. Мамедов Зия Развитие транспортной системы в Азербайджане. . , . С. 21-24.

239928. 7. Комунікативні технології в PR. . , . C. 142-157.

239929. Мусаев Акиф Инновационные меры развития налоговой системы в Азербайджанской Республике. . , . С. 25-27.

239930. Абдулов Имран Инновации в экологию - путь к оздоровлению окружающей среды. . , . С. 28-29.

239931. Проблемы оборудования жилища. ВНИИТЭ. М., 1973. 191 с.

239932. Раздел 1. Письменная коммуникация в рамках PR-деятельности : [письма; приглашения; листовки; медиа-план; медиа-карта; бэкгаундер; факт-лист; заявления для СМИ и др. ]. . , . С. 8-94.

239933. Проблемы обработки информации. Ленинград. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1985. 184 с.

239934. Алгулиев Расим, Алиев Аловсат Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане. . , . С. 30-34.

239935. Раздел 2. Рекламные тексты. . , . С. 95-147.

239936. Касумов Фарман Информация и знание - стратегический ресурс инновационной экономики. . , . С. 35-38.

239937. Проблемы обработки информации в интегральной автоматизации производства. Наука. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1990. 255 с.

239938. Ч. II Процесс дизайна : [редизайн; оценивание дизайна; от карандаша до PDF; искусство беседовать]. . , . С. 56-147.

239939. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

239940. Ч. III Не дай себе потухнуть : [не терять желания творить; 25 практических советов по дизайну прототипов]. . , . С. 148-189.

239941. Бутенко В. Улица Анголенко : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

239942. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1965. 201 с.

239943. Розд. 3. Організація внутришнього простору магазину. . , . С. 62-106

239944. Розд. 6. Реклама як інстумент мерчандайзингу. . , . С. 188-218.

239945. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1966. 183 с.

239946. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1967. 267 с.

239947. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1969. 216 с.

239948. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1971. 156 с.

239949. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1972. 309 с.

239950. Проблемы общей энергетики и единой энергетической системы. Наука. Алма-Ата, 1973. 142 с.

239951. Новіков В. Загальні принципи розробляння документації інтегрованої системи управління. . , . С. 45-48.

239952. Проблемы оптимизации динамических систем. МАИ. М., 1982. 121 с.

239953. Проблемы оптимизации дискретных систем. ЛГУ. Ленинград, 1990. 217 с.

239954. Проблемы оптической голографии. Наука. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1981. 98 с.

239955. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

239956. Хмель В., Бараболя Л. Упровадження та сертифікація систем управління. Показники моніторингу : [підвищення якості та конкурентоспроможності продукції]. . , . С. 49-52.

239957. Алыев И., Мурадов А. Тенденции формирования экономики знаний в Азербайджане. . , . С. 39-42.

239958. Про порядок розміщення на території м.Запоріжжя пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових. урочистих масових заходів : затверджено Рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.06.2013 №249. . , . С. 6.

239959. Салахов С. Инновационное развитие сельскохозяйственного сектора: реалии и перспективы. . , . С. 43-46.

239960. Проблемы оптической голографии. МИРЭА. М., 1980. 217 с.

239961. Проблемы организации и управления научно-техническим прогрессом в машиностроении. Воронежский политехнический ин-т. Воронеж, 1980. 158 с.

239962. Проблемы организации, планирования и управления подготовкой производства новых изделий в машиностроении. Воронежский политехнический ин-т. Воронеж, 1979. 170 с.

239963. Наджафов З. Путь к экономике знаний : [путь экономики знаний, ее актуальность для Азербайджана]. . , . С. 47-50.

239964. Проблемы организационного проектирования производственных систем в машиностроении. ЛИЭИ. Ленинград, 1990. 111 с.

239965. Байрамов А., Ахмедов И. Развитие инновационного образования в Азербайджане. . , . С. 51-53.

239966. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

239967. Бутенко В. Улица Михайлова : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

239968. Павловський В. В., Стелюк А. О., Макогончук В. С. Підвищення якості регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України. . , . С. 2-7.

239969. Хыдыров Б., Бабаев Н. Развитие нефтеперерабатывающего комплекса Азербайджанской Республики. . , . С. 54-57.

239970. Ратнер В. М., Кириенко А. С. Солнечная электростанция - объект энергосистемы. . , . С. 14-21.

239971. Алиев Т. Качественные сдвиги в социально-экономическом развитии регионов Азербайджана. . , . С. 58-61.

239972. Гусейнова А. Анализ результатов мониторинга научных организаций Азербайджана. . , . С. 62-65.

239973. Дуэль М. А., Канюк Г. И., Фурсова Т. Н., Мезеря А. Ю., Близниченко Е. Н. Научно-технические основы построения и развития АСУ сложными энергообъектами. . , . С. 65-69.

239975. Джабиев Р. Социально-экономическое развитие Азербайджана за годы независимости. . , . С. 66-69.

239976. Проблемы освоения СВЧ-диапазона. Знание. М., 1983. 63 с.

239977. Угоду ратифіковано : [угода між Україною та ЄС про спрощений порядок видачі віз для українських професійних водіів, що виконують міжнародні перевезення]. . , . С. 12.

239978. Разд. 1. Планирование, организация и проведение маркетинговых исследований. . , . С. 11-109.

239979. Пионеры с 1894 года : [история создания RENAULT TRUCKS]. . , . С. 30-31.

239980. Разд. 2. Специальные маркетинговые исследования : [сегментация рынка; позиционирование; мониторинг качества; сбытовая стратегия; рыночный спрос]. . , . С. 110-194.

239981. "Четем Хаус" - відкриття України 2013 : [міжнародні відносини Україна - ЄС]. . , . С. 6-8.

239982. Орел А. Європа: яке завтра? : [перспективи розвитку ЄС]. . , . С. 9-11.

239983. Мирський Г. "Арабська весна" - туман і тривога : [арабський світ - випробувальний полігон радикального політичного ісламу]. . , . С. 12-17.

239984. Проблемы освоения Севера. Знание. М., 1978. 96 с.

239985. Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави. . , . С. 20-26.

239986. Проблемы охотничьего хозяйства и охрана природы. Знание. М., 1983. 96 с.

239987. Рябінін Є. Євразійський простір: проблеми та перспективи інтеграції. . , . С. 32-37.

239988. Акулов-Муратов В., Будько О. Латинська мозаїка : [генезис розвитку Латинської Америки]. . , . С. 38-43.

239989. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

239990. Щербакова О. Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році. . , . С. 3-6.

239991. Макидонов А. В чью честь наш город звался Александровском?. . , . С. 50.

239992. Конституційні повноваження та правовий статус Національного банку України. . , . С. 8-10.

239993. Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни. . , . С. 12-17.

239994. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

239995. Сергей Беликов: "В Украине растет спрос на технических специалистов" : [интервью с ректором ЗНТУ Сергеем Беликовым о вступительной компании ВУЗа / Записал М. Коробец]. . , . С. 15.

239996. Проблемы охраны окружающей среды в металлургии. Металлургия. М., 1990. 96 с.

239997. Беттс Р. Втрачена логіка стримування : [що сьогодні можна, а чого не можна зробити за допомогою стратегії, яка забезпечила перемогу в холодній війні]. . , . С. 50-56.

239998. Проблемы охраны труда и их решение. Профиздат. М., 1983. 151 с.

239999. Проблемы охраны труда и охраны окружающей среды в судостроении. Николаевский кораблестроительный ин-т им. С. О. Макарова. Николаев, 1985. 67 с.

240000. Проблемы охраны экосистем. Знание. М., 1984. 96 с.

240001. Проблемы передачи и преобразования информации. ИК. Киев, 1977. 94 с.

240002. Проблемы передачи информации лазерным излучением. Киевский ун-т им. Т. Г. Шевченко. К., 1969. 719 с.

240003. Лєонов С., Васильєва Т., Буряк А. Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз. . , . С. 19-25.

240004. Волошин І. Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком": комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності. . , . С. 26-29.

240005. Пластун В. Емпіричне дослідження причинних зв'язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку. . , . С. 31-36.

240006. Формування нової водної політики в Україні. . , . С. 7-8.

240007. Миронюк Л. В. Назви літальних апаратів в авіаційній термінології. . , . С. 377-378.

240008. Брацун О. І. Структурно-екстралінгвістичні засади українських фразеологізмів. . , . С. 378-379.

240009. Адаменко О. В. Аспекты исследования мужской и женской речи. . , . С. 379-381.

240010. Гудков І. М. Стратегія протирадіаційного захисту людей, що проживають на забрудненій радіонуклідами території. . , . С. 19-20.

240011. Ильчук К. И. Научно-учебный текст как коммуникативная единица обучения языку специальности. . , . С. 381-382.

240012. Сергиенко Г. А. Учет творческих возможностей иностранных студентов в условиях их обучения в вузах. . , . С. 382-383.

240013. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

240014. Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача. . , . С. 37-41.

240015. Московцева В. Сто альбомів запорізького кобзаря : [до 85-річчя запорізького художника і кобзаря, першого директора художнього музею Григорія Олександровича Соколенка]. . , . С. 10.

240016. Горова А. І., Павличенко А. В., Кулина Л. С., Шкреметко О. Л. Аналіз стану здоров'я населення в гірничопромислових регіонах України. . , . С. 21-22.

240017. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2013 року. . , . С. 45.

240018. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2013 року. . , . С. 50.

240019. Тодеренчук А. С. Лексичний рівень мови міжнародних перемовин. . , . С. 383-384.

240020. Проблемы передачи квазистационарных сигналов. Наукова думка. К., 1967. 180 с.

240021. Ринок державних цінних паперів України у квітні 2013 року. . , . С. 51.

240022. Скиба Ю. А. Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів збалансованого розвитку : [методика організації практичного заняття "Реалізація принципів збалансованого розвитку"]. . , . С. 23-25.

240023. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

240024. Московцева В. Триста років - на дні Дніпра: [запорізькі гідроархеологи підняли зо дна Старого Дніпра близько тридцяти якорів 18 століття]. . , . С. 11.

240025. Гозак Н. О., Гозак К. О., Тарасова О. С. Формування екологічної поведінки студентів-магістрів у процесі вивчення курсу "Наукові основи природоохоронної діяльності". . , . С. 26-28.

240026. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

240027. Московцева В. Дух Андрія Рубльова живе в Новоолександрівці: [храм преподобного Андрія Рубльова]. . , . С. 4.

240028. Литвин К. В. Особливості дипломатичного красномовства. . , . С. 384-385.

240029. Янчук А. О. Жіноча картина світу як гендерний складник української пареміології. . , . С. 385-387.

240030. Єфіменко І. І. Функціонування терміна в тексті. . , . С. 387-388.

240031. Структура активів банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 52-57.

240032. Узун О. М. Символічні образи як засіб відтворення світоспоглядання українців у текстах Т. Г. Шевченка. . , . С. 388-390.

240033. Бєляєва І. В., Захарова Д. В. Аналіз впровадження норм Євро для автотранспорту в Україні. . , . С. 29-30.

240034. Структура зобов'зань банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 58-63.

240035. Гончаренко О. В. Інституційні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. . , . С. 3-5.

240036. Богачев Т. С., Богачева А. В. Особенности применения принципов управленческого учета, как антикризисные мероприятия для предприятий масложировой отрасли Украины. . , . С. 6-10.

240037. Прибутки і збитки банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розмірі банків). . , . С. 64-69.

240038. Ч. 2. Процеси і методи стратегічного управління : [стратегічний аналіз; методи аналізу середовища; портфельний аналіз; стратегічне планування]. . , . С. 139-364.

240039. Ч. 3. Розд. 12. Інформаційне забезпечення в стратегічному управлінні. . , . С. 388-412.

240040. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

240041. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

240042. Проблемы планирования и управления транспортом. ИК. Киев, 1974. 80 с.

240043. Сергей Пшигоцкий: "Мы можем и будем жить лучше" : [интервью с депутатом Запорожского городского совета Сергеем Владимировичем Пшигоцким/ Беседу вела Е. Пугачева]. . , . С. 4.

240044. Наука и религия : [эксперты упорно прогнозируют на 2013 г. экономический рост, но столь же упорно отказываются назвать его причины]. . , . С. 14-16.

240045. Проблемы планирования и эффективности развития науки и техники в Украинской ССР. Науч.-исслед. эком. ин-т. К., 1976. 208 с.

240046. Проблемы планирования развития и эксплуатации энергосистем. энергия. М., 1978. 142 с.

240047. Проблемы повышения надежности мощных турбогенераторов. Наукова думка. К., 1979. 180 с.

240048. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

240049. Шмандій В. М., Клименко М. О., Голік Ю. С., Прищепа А. М., Бахарєв В. С., Харламова О. В. Екологічна безпека. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 365 с.

240050. Прядун Р. Школы Запорожья будут отапливать биотопливом. . , . С. 4.

240051. Розд. 13. Електронні фінансові послуги : [інтернет-банкинг; інтернет-трейдинг; інтернет-страхування]. . , . С. 408-427.

240052. Проблемы повышения технического уровня строительных и дорожных машин. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т строительного и дорожного машиностроения. М., 1984. 120 с.

240053. Піскунова Л. Е., Прилипко В. А., Зубок Т. О. Безпека життєдіяльності. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 456 с.

240054. Проблемы повышения экономической эффективности производства. Уральский политехн. ин-та им. С. М. Кирова. Свердловск, 1973. 164 с.

240055. Розд. 15. Фінансовий менеджмент. . , . С. 447-475.

240056. Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та аудит. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 456 с.

240057. Третяк А. М., Прядка Т. М., Колганова І. Г. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 352 с.

240058. Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т., Грабко В. В. Основи метрології та електричних вимірювань. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2013. 538 с.

240059. Нефть и капитал : [прогноз рынка энергоресурсов]. . , . С. 17-18.

240060. Ч. 2. Основи венчурного менеджменту : [венчурне фінансування; вінчурні підприємства; корпоративний венчуринг; венчурні проекти та інш.]. . , . С. 125-338.

240061. Тема 9. Менеджмент і маркетинг підприємництва. . , . С. 212-250.

240062. Тема 11. Розвиток малого підприємництва та його підтримка. . , . С. 284-312.

240063. Девальвационные выжидания : [межбанковский валютный рынок Украины]. . , . С. 19-20.

240064. Горбач Д. Русефобия : [социально-экономические проблемы. Бразилия и Украина]. . , . С. 26-28.

240065. Гриньков Д. Goldfinger : [золото на международных рынках]. . , . С. 35-36.

240066. Проблемы повышения эффективности и качества радиотехнических систем. Уральский политехн. ин-та им. С. М. Кирова. Свердловск, 1980. 143 с.

240068. Стрельников Р. Н. Роль времени в условиях развития теории институционализма. . , . С. 11-14.

240071. Проблемы покрытия переменных электронагрузок в энергосистемах. Наука и техника. Минск, 1965. 145 с.

240072. Голинський Ю. О. Перспективи розвитку "електронного" державного казначейства в Україні. . , . С. 15-18.

240073. Розділ 1.4. Інфраструктура товарного обігу у взаємозв'язку з маркетинговою діяльністю підприємств товарного ринку. . , . С. 63-82.

240074. Гриньков Д. В разводном ключе : [объединенные банкоматные сети украинских банков потихоньку распадаются, тогда как новые союзы практически не создаются]. . , . С. 36-37.

240075. Абрамова І. О. Пропозиції щодо удосконалення антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону. . , . С. 19-22.

240076. Розділ 2. Маркетингові посередники в інфраструктурі товарного ринку. . , . С. 83-244.

240077. Розділ 3. Логістика у сфері розподілу зберігання і продажу товарів. . , . С. 245-371.

240078. Проблемы покрытия пиков нагрузки в мощных энергосистемах. Госэнергоиздат. М., 1963. 272 с.

240079. Проблемы полиперных композиционных материалов. Наукова думка. К., 1979. 119 с.

240080. Розділ 2. Управління формуванням виробничої потужності в умовах розширеного виробництва. . , . С. 51-93.

240081. Проблемы получения и исследования монокристаллов. [Б. и.]. Харьков, 1988. 135 с.

240082. Проблемы построения автоматизированных систем управления на транспорте. ИК. Киев, 1974. 78 с.

240083. Проблемы построения автоматизированных систем управления на транспорте. Ин-т кибернетики. К., 1975. 90 с.

240084. Мілька А. І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України. . , . С. 23-27.

240085. Артюх-Пасюта О. В. Класифікація різновидів діагностики підприємства. . , . С. 28-31.

240086. Губанова И. Пан няньки : [совмещение карьеры и личной жизни для женщин HR-менеджеров]. . , . С. 40-42.

240087. Московчук Э. Причальная история : [слабое звено черноморских круизов - черноморские порты]. . , . С. 53-55.

240088. Посохов І. М. Аналіз адекватності використання російських моделей оцінки ймовірності банкрутства для вітчизняних корпорацій. . , . С. 32-36.

240089. Проблемы построения автоматизированных систем управления на транспорте. ИК. Киев, 1977. 89 с.

240090. Проблемы построения автоматизированных систем управления на транспорте. ИК. Киев, 1979. 95 с.

240091. Проблемы построения автоматизированных систем управления на транспорте. ИК. Киев, 1980. 82 с.

240092. Шаповал Е. LEDоход : [рынок светодиодного оборудования в Украине]. . , . С. 56-57.

240093. Проблемы построения интегральных АСУ. Энергоатомиздат. М., 1983. 28 с.

240094. Шевченко Н. В забой : [бездарное госрегулирование грозит ликвидацией независимому частному сектору украинского углепрома]. . , . С. 58-60.

240095. Середа Е. На попечение : [отечественные производители оборудования для кирпичных заводов готовы насытить внутренний рынок и подсобить соседям, даже дальним]. . , . С. 63-64.

240096. Проблемы построения систем понимания речи. Наука. М., 1980. 144 с.

240097. Стадник В. П. Сутність та принципи еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств. . , . С. 37-39.

240098. Проблемы предельных мощностей в электрических установках высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1958. 70 с.

240099. Царук Н. Г. Тенденції розвитку регіонального ринку овочевої продукції в Чернігівській області. . , . С. 40-44.

240100. Проблемы преобразования и передачи информации. ИК. Киев, 1980. 80 с.

240101. Проблемы преобразования параметров электрической энергии. Наук. думка. Киев, 1979. 151 с.

240102. Розділ 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень. . , . С. 447-512.

240103. Розділ 14. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підриємства. . , . С. 513-571.

240104. Розділ II. Технології дослідження міжнародного маркетингового середовища : [економічне середовище; міжнародні маркетингові дослідження; міжнародне конкурентне середовище]. . , . С. 42-110.

240105. Проблемы прикладной математики и информатики. Наука. М., 1987. 296 с.

240106. Розділ V. Управління міжнародним маркетингом : [маркетингова діяльність підприємств]. . , . С. 251-269.

240107. Тютюник В. Особливості розподілу непрямих витрат. . , . С. 18-30.

240108. Розділ 7 Діяльність підприємств з іноземними інвестиціями. . , . С. 180-207.

240109. Ніколаєв С. Щоб не платити двічі! Уникнення подвійного оподаткування доходів і майна. . , . С. 31-41.

240110. Ковальський В. Трансфертні сюрпризи "порадують" змінами та штрафами. . , . С. 42-49.

240111. Розділ 4. Банківський менеджмент : [поняття, осбливості, основні особливості банківського менеджменту]. . , . С. 99-112.

240112. Розділ 5. Банківський маркетинг : [поняття, прийоми, складові частини банківського маркетингу]. . , . С. 113-123.

240113. Денисюк А. Ошибки ценообразования в компании. . , . С. 50-57.

240114. Кураткин П. Изменение ценовой политики. Влияние на прибыль. . , . С. 58-70.

240115. Кислов С. Особливості оподаткування товарів митом. . , . С. 72-79.

240116. Халупко С. "Імпортований" співробітник. Як працевлаштувати іноземця в Україні. . , . С. 80-86

240117. Проблемы прикладной математики и механики. Наука. М., 1971. 282 с.

240118. Проблемы применения двухконтурных ДТРД в гражданской авиации. Особенности ДТРД при больших значениях степени двухконтурности. Рижский ин-т инж. граждан. авиации им. Ленинского Комсомола. Рига, 1967. 103 с.

240119. Проблемы применения ДТРД в воздушном транспорте. Методы повышения эффективности ДТРД с большими степенями двухконтурности. Рижский ин-т инж. граждан. авиации им. Ленинского Комсомола. Рига, 1967. 103 с.

240120. Дробот Д. В., Чуб А. В., Крохин В. А., Мальцев Н. А. Проблемы применения хлорных методов в металлургии редких металлов. Металлургия. М., 1991. 189 с.

240121. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2013. 47 с.

240122. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2013. 56 с.

240123. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2013. 119 с.

240124. ПерсонаL. МАУП. Київ, 2013. 144 с.

240125. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

240126. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2013. 48 с.

240127. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2013. 48 с.

240128. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2013. 80 с.

240129. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2013. 80 с.

240130. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 490 с.

240131. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

240132. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2013. 68 c.

240133. Соломонов С. Применение минимальной заработной платы в почасовосм размере. . , . С. 87-97.

240134. Ригіна О. США: соціально-правові проблеми здійснення права дитини на життя у ХІХ - на початку ХХ ст.. . , . С. 3-7.

240135. Полетило К. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у конституційних нормах Бельгії. . , . С. 8-11.

240136. Огаренко Т. Структура та функції правової системи. . , . С. 12-16.

240137. Проблемы принятия решения. Наука. М., 1976. 319 с.

240138. Опольська Н. Зміст суб'єктивного права на творчість : [створення умов для найповнішого вияву своїх творчих здібностей]. . , . С. 17-20.

240139. Омельчук В. Релігійні аспекти політико-правових візантійсько-арабських взаємовпливів. . , . С. 24-28.

240140. Проблем промышленной информатики в приборо-и машиностроении. НИИУМС. Пермь, 1989. 129 с.

240141. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2013.

240142. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1958. 106 с.

240143. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1959. 97 с.

240144. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1959. 96 с.

240145. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1959. 124 с.

240146. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1959. 71 с.

240147. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1960. 89 с.

240148. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1962. 84 с.

240149. Який ВНЗ найкращий ? : на початку вступної кампанії "Освіта України" публікує рейтинги ВНЗ України. . , .

240150. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1962. 116 с.

240151. Проблемы прочности в машиностроении. АН СССР, Ин-т машиноведения. М., 1962. 129 с.

240152. Проблемы прочности и пластичности твердых тел. Наука. Ленинград, 1979. 270 с.

240153. Гончарова А., Андрійченко Н. Проблеми законодавчого визначення поняття "притримання" як одного із способів забезпечення виконання зобов'язання. . , . С. 33-36.

240154. Матвєєв П. Теоретико-правове обґрунтування державних гарантій стимулювання укладання фінансових угод в умовах інноваційного розвитку. . , . С. 37-39.

240155. Непочатих В. Актуальні питання судового розгляду справ про поновлення на роботі. . , . С. 40-43.

240156. Чічкань М. Теоретико-правові аспекти соціального захисту громадян похилого віку в Україні. . , . С. 44-46.

240157. Статівка А. Процедурні норми в аграрному праві. . , . С. 47-50.

240158. Гребенюк М. Продовольча безпека: історико-правовий досвід становлення та розвитку. . , . С. 51-55.

240159. Бова І. Правове регулювання набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції. . , . С. 56-59.

240160. Кременовская И. Оценка эффективности работы коммерческих банков рейтинговыми агенствами. . , . С. 60-64.

240161. Проблемы прочности, надежности и долговечности элементов машин и металлорежущего инструмента. Восточно-Сибирский технологический ин-т. Улан-Удэ, 1975. 30 с.

240162. Проблемы радиолокации протяжнных объектов. УПИ. Свердловск, 1982. 155 с.

240163. Проблемы радиолокации протяженных объектов. Уральский политехнический ин-т им. С. М. Кирова. Сверловск, 1983. 160 с.

240164. Проблемы развития и эффективности энергетического электромашиностроения. Наука. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1981. 121 с.

240165. Проблемы развития металлургической промышленности. Днепр. металлург. ин-т. Запорожский филиал. Запорожье, 1971. 270 с.

240166. Проблемы развития строительных и дорожных машин. Всесоюз. н.-и. ин-т строит. и дорожного машиностроения. М., 1989. 114 с.

240167. Проблемы развития технологии машиностроения. Машиностроение. М., 1968. 592 с.

240168. Станиславюк В. Л., Скалов К. Ю., Андреева Н. Н. Проблемы развития транспорта СССР. Транспорт. М., 1981. 253 с.

240169. Школьний Є. Поняття зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України та країн СНД. . , . С. 65-68.

240170. "Проблемы разработки и внедрения АСУ на машиностроительных предприятиях", конференция. Новосибирск, 1972 Доклады. Математическое обеспечение. АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 215 с.

240171. "Проблемы разработки и внедрения АСУ на машиностроительных предприятиях", конференция. Новосибирск, 1972 Доклады. Матер.-техн. снабжение и сбыт. АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 102 с.

240172. "Проблемы разработки и внедрения АСУ на машиностроительных предприятиях", конференция. Новосибирск, 1972 Доклады. Общие вопросы разработки и внедрения. АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 187 с.

240173. "Проблемы разработки и внедрения АСУ на машиностроительных предприятиях", конференция. Новосибирск, 1972 Доклады. Техническое обеспечение. АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 169 с.

240174. Таликін Є. Функціонально-цільовий аспект змісту категорії "процесуальні заходи" в господарському процесі. . , . С. 69-73.

240175. "Проблемы разработки и внедрения АСУ на машиностроительных предприятиях", конференция. Новосибирск. 1972 Доклады .... АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 185 с.

240176. "Проблемы разработки и внедрения АСУ на машиностроительных предприятиях", конференция. Новосибирск. 1972 Доклады .... АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1972. 164 с.

240177. Вигдорович В. Н., Волик Н. Н., Коледова Т. Н. Проблемы разработки и применения материалов электронной техники. МИЭТ. М., 1984. 99 с.

240178. Проблемы разработки и эксплуатации автоматизированных систем управления на предприятиях радиотехнической, электронной, приборостроительной и машиностроительной промышленности. [Б. и.]. Минск, 1981. 98 с.

240179. Азія поза конкуренцією : [зростання пасажиропотоків авіаперевезень. Показники розповсюдження лоукостерних авіаперевезень за 2011 та 2012рр.]. . , . С. 16-17.

240180. Трибуль В. Туристичне страхування: угод побільшало, страховиків - поменшало. . , . С. 20-21.

240181. Дубревський О. Аеропорт "Донецьк": усі підстави для розвитку. . , . С. 26-27.

240182. Проблемы разработки измерительных приборов со встроенным интеллектом и перспективы их развития, науч.-техн. конф. (11; 1988; Каунасс) Проблемы разарботки измерительных приборов со встроенным интеллектом и перспективы их развития. [Б. и.]. Каунасс, 1988. 116 с.

240183. Віньола А. Forte Village: місце, звідки не хочеться повертатися : [Forte Village - багатопрофільний туристичний комплекс класу Deluxe, розташований на південно-західному узбережжі острова Сардинія]. . , . С. 46-48.

240184. Проблемы распределения информации. Наука. М., 1973. 196 с.

240185. Руснак Л. До питання про поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров'я населення в Україні. . , . С. 79-82.

240186. Бідей О. Принцип презумпції вини в адміністративному судочинстві. . , . С. 83-86.

240187. Сирота А. Банк розвитку як інструмент реалізації інвестиційної політики в Україні. . , . С. 87-90.

240188. Борець М. Етапи формування національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. . , . С. 91-94.

240189. Проблемы регистрации информации. Наукова думка. Киев, 1991. 163 с.

240190. Проблемы рекреации и охрана природы. Знание. М., 1977. 94 с.

240191. Проблемы ресурсосбережения во вторичной цветной металлургии. Ин-т титана. Запорожье, 1990. 144 с.

240192. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2013. 55 с.

240193. Пугач С. Особливості правового регулювання права дитини на безпечний інформаційний простір. . , . С. 95-98.

240194. Проблемы роста кристаллов. Мир. М., 1968. 392 с.

240195. Татарникова К. Методологічні підходи до кодифікації законодавства України про інформацію. . , . С. 99-101.

240196. "Проблемы сварки в криогенном машиностроении". Всесоюзное совещание. 1-е. Киев. 1974 Материалы совещания. Ин-т электросварки им. Е. О. Патона. К., 1974. 55 с.

240197. Кір'ян В. Парадигмальна трансформація концепцій інформаційного суспільства. . , . С. 102-104.

240198. Розд.9. Особливості організації і діяльності промислово-фінансових груп : [поняття, сучасний стан. Державне регулювання діяльності в Україні]. . , . С. 188-206.

240199. Розд.10. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації. . , . С. 207-249.

240200. Неправська Н. Маврикій: екзотика стає доступнішою. . , . С. 52-55.

240201. Калиниченко О. Київські парки: туристична атракція чи земельний резерв?. . , . С. 70-73.

240202. Залізничне "покращення" по-українськи : ["Укрзалізниця" запровадила персоніфіковані квитки для проїзду в потягах далекого слідування]. . , . С. 78-81.

240203. Інформаційно - керуючі системи на залізничному транспорті. УкрДАЗТ. Х., 2013. 82 с.

240204. Савченко Ю. Адміністративно-правові аспекти визначення інформації в контексті податкового кодексу України. . , . С. 105-108.

240205. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

240206. Бахуринська О. До питання про запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. . , . С. 109-111.

240207. Шилин Д. Добросовестная колбаса : [производственно-животноводческий комплекс "Запорожье" - детище и стратегический партнер "Запорожстали"]. . , . С. 4.

240208. Давидович І. Деякі особливості призначення покарання на підставі угод. . , . С. 112-116.

240209. Проблемы сварки и специальной электрометаллургии. Наукова думка. Киев, 1990. 286 с.

240210. Смирнова А. Критерії кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). . , . С. 117-121.

240211. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2013. 36 с.

240212. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2013. 76 с.

240213. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2013. 112 с.

240214. Доляновська І. Розмежування економічної та сексуальної експлуатації дітей у суміжних складах злочинів. . , . С. 122-126.

240215. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 75 с.

240216. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2013. 43 с.

240217. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2013. 160 с.

240218. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2013. 182 с.

240219. Большие проблемы малых рек. Знание. М., 1977. 96 с.

240220. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

240221. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2013. 158 с.

240222. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2013. 84 с.

240223. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 44 с.

240224. Проблемы сверхпроводящих материалов. Наука. М., 1970. 231 с.

240225. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2013. 119 с.

240226. За рулем. За рулем. М., 2013. 242 с.

240227. За рулем. За рулем. М., 2013. 242 с.

240228. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2013. 98 с.

240229. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 112 с.

240230. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

240231. Каратеева А. В медуниверситете выбрали нового "старого" ректора. . , . С. 5.

240232. Семенова Д. "Меня отказывались брать на греблю, потому что я мелкая" : [интервью со спортсменкой СК "Металлург" Алиной Скобельской, которая собирается покорить Олимпийские игры]. . , . С. 7.

240233. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

240234. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2013 №35 "Про затвердження зразку договору оренди землі у м.Запоріжжя" : додаток до рішення міської ради №29 від 26.06.2013. . , . С. 5-6.

240235. Карелін В. Роль заохочень і стягнень у процесі виконання покарання у виді позбавлення волі. . , . С. 127-131.

240236. Проблемы системотехники. Судостроение. Ленинград, 1980. 454 с.

240237. Козак Н. Характеристика особи злочинця комп'ютерних злочинів. . , . С. 132-135.

240238. Розд.1. Оподаткування малого бізнесу. . , . С. 51-70.

240239. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

240240. Гумін О. Кримінально-процесуальні підстави тимчасового доступу до речей і документів. . , . С. 136-138.

240241. Каратеева А. "Запорожсталь" - комбинат №1 в Украине!. . , . С. 2.

240242. Валігура Д. Предмет оскарження під час досудового розслідування. . , . С. 139-142.

240243. Рибалко Ж. Застосування технічних засобів під час збирання та перевірки доказів. . , . С. 143-145.

240244. Проблемы случайного поиска. Зинатне. Рига, 1981. 302 с.

240245. Ліпкан В., Кушнір О. Особливості застосування "smart law" у сучасному геоправовому просторі : [концепція "розумного права"]. . , . С. 146-149.

240246. Клюєва Є. Актуальні питання міжнародно-правового захисту світового океану від забруднення. . , . С. 150-152.

240247. Шурма Р. Хождение Ростислава Шурмы на два острова - на Хортицу и Байду : [интервью с генеральным директором "Запорожстали" Р. Шурмой / записал. Д. Шилин]. . , . С. 3-4.

240248. Розд.II. Саморегулювання і передача до підприємницьких об'єднань низки державних функцій. . , . С. 93-108.

240249. Проблемы снижения материалоемкости силовых конструкций. Изд-во ун-та. Горький, 1984. 126 с.

240250. Проблемы совершенствования автомобильной техники. Машиностроение. М., 1988. 44 с.

240251. Розд.IV. Малий бізнес і державні закупівлі : [ в Україні та досвід зарубіжних країн]. . , . СМ.109-122.

240252. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

240253. Ляньго Ю., Цзокуй В., Лэй В. Новый "двигатель" развития китайско-российских отношений : [визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте 2013 года]. . , . С. 17-19.

240254. "Запорожсталь": как сработали в июне и первом полугодии : [краткая информация о производстве стали и проката с января по июнь 2013 года]. . , . С. 3.

240255. Новый "хозяин" Китая Ли Кэцян : [премьер Госсовета КНР Ли Кэцян]. . , . С. 24-27.

240256. Минсинь Ф. Китай - важнейший торговый партнер Беларуси. . , . С. 23-25.

240257. Проблемы совершенствования вибрационных и ударных машин. ВНИИстройдормаш. М., 1982. 99 с.

240258. Проблемы совершенствования и развития оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции. ВНИИкондиционер. Харьков, 1979. 167 с.

240259. Проблемы соверешенствования методов и процессов управления предприятием в условиях АСУ. ИЭП. Донецк, 1980. 153 с.

240260. Проблемы совершенствования организации машиностроительного производства. Воронеж. политехн. ин-т. Воронеж, 1982. 164 с.

240261. Проблемы совершенствования средств неразрушающего контроля. НИКИМП. М., 1982. 99 с.

240262. Проблемы совершенствования тракторных и комбайновых двигателей. Развитие конструкций топливной аппаратуры автотракторных двигателей. НПО "ЦНИТА". Ленинград, 1986. 352 с.

240263. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

240264. Проблемы совершенствования транспортных систем. [Б. и.]. М., 1975. 147 с.

240265. Проблемы совершенствования управления нововведениями на промышленных предприятиях западных стран. ЦООНТИ "ЭКОС". М., 1986. 52 с.

240266. Шилин Д. "С гордостью можем сказать, что копровый цех "Запорожстали" - самый лучший : [интервью с начальником копрового цеха Вартаном Тараско]. . , . С. 4.

240267. Проблемы современной математики. Знание. М., 1975. 64 с.

240268. Проблемы современной математики. Знание. М., 1971. 48 с.

240269. Розд. 8. Фінанси країн з розвинутою ринковою економікою. . , . С. 544-607.

240270. Проблемы современной оптики и спектроскопии. Наука и техника. Минск, 1980. 304 с.

240271. Розд. 19. Фінанси Євпролпейського Союзу. . , . С. 610-653.

240272. Плясова Д. І. Діалектизми як виражальний засіб художніх текстів. . , . С. 390-391.

240273. Онуфрієнко В. М. Фізико-математичні основи застосування диферінтегрального числення змінного порядку. . , . С. 392.

240274. Долгий О. А., Онуфрієнко В. М. Рефракція електромагнітних хвиль на межі фрактально конфігурованих середовищ. . , . С. 393.

240275. Розд. 5. Проблеми ефективності діяльності вітчизняних банків на ринку фінансових послуг. . , . С. 193-248.

240276. Зіненко І. І. Спеціальні функції диферінтегрального числення в математичних моделях електродинаміки. . , . С. 393-394.

240277. Черняховська К. С., Онуфрієнко В. М. Математична модель випромінювальних фрактоїдів в однорідному середовищі. . , . С. 394-395.

240278. Сніжко Н. В., Онуфрієнко В. М. Диферінтегральні рівняння дробового порядку в програмі математичних курсів для магістрантів. . , . С. 395-396.

240279. Кузнецова Л. Ю., Тішина Л. В. Методические аспекты введения дифференциалов и интегралов дробного порядка в специальные математические курсы. . , . С. 397.

240280. Соколов Э. П. Питання організації профорієнтаційної роботи на загальнотехнічному факультеті ЗНТУ. . , . С. 398-400.

240281. Розд.6. Фінансово-економічна криза та її вплив на розвиток банківських інститутів. . , . С. 249-304.

240282. Розділ 2. Ринок продовольчих товарів : [ринок молока, ринок зерна, заморожених та теплічних плодів, снеків, харчових жирів, м'ясопродуктів, харчових добавок, вин, слабоалкоголльних напоїв, дитячого харчування та ін.]. . , . С. 54-540.

240283. Анпілогов Д. І. Робота з обдарованою молоддю при підготовці доповідей МАН. . , . С. 400-401.

240284. Гуляєва Л. В. Практичне спрямування вивчення фізики старшокласниками: історичний аспект. . , . С. 401-404.

240285. Таланова Л. С. Использование проблемных ситуаций - один из методов активизации самостоятельной деятельности студентов. . , . С. 404-406.

240286. Мехед С. С. Проектирование "визуальных" домашних заданий. . , . С. 406-407.

240287. Розд.1. Ринок хімічних товарів. . , . С. 7-39.

240289. Розд.2. Ринок товарів із пластичних мас. . , . С. 40-83.

240290. Проблемы современной радиотехники и электроники. ИРЭ. М., 1978. 239 с.

240291. Проблемы современной уплотнительной техники. Мир. М., 1967. 482 с.

240292. Проблемы современной физики. Наука. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1980. 586 с.

240293. Васильев В. Н., Антонюк Б. Д., Карендясев А. И. Проблемы создания автоматизированных производств будущего. ВНИИТЭМР. М., 1988. 53 с.

240294. Зязюн І. А., Лавріненко О. А., Солдатенко М. М., Пилипчук В. В., Боровік О. М., Семеног О. М., Грищенко О. А., Лещенко М. П., Орлов В. Ф., Іванова Т. В., Тринус О. В., Падалка О. С. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Педагогічна думка. Київ, 2012. 390 с.

240295. Кнотек М. Ф., Копелови А. П., Масловский Е. К., Челюсткин А. Б. Проблемы создания автоматизированных систем управления производством. МЦНТИ. М., 1977. 64 с.

240296. Проблемы создания гибких автоматизированных производств. Наука. М., 1987. 254 с.

240297. Проблемы создания гибких производственных систем и роботизированных технологических комплексов. ОНТИ ЭНИМС. М., 1986. 174 с.

240298. Швецова-Водка Г. Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система. . , . С. 2-4.

240299. Киричок Т. Ю., Мельниченко А. А., Нестеренко В. М. Аналіз зносостійкості банкнот української гривні в умовах реального обігу : [аналіз 2012 р.]. . , . С. 94-104.

240300. Проблемы создания преобразователей формы информации. Наукова думка. Киев, 1976. 203 с.

240301. Свиридов В., Присяжнюк В., Кухарішин С., Якименко М. Деякі проблеми питання системи протипожежного захисту нафтопереробних підприємств. . , . С. 30-31.

240302. Субота В. Протипожежний захист торговельних центрів. . , . С. 36.

240303. Проблемы создания турбо-и гидрогенераторов большой мощности. Наука, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1971. 178 с.

240304. Столярук А. У ногу з часом без шкоди для здоров'я : [користування електронними приладами без шкоди для здоров'я]. . , . С. 38-39.

240305. Яріш О. В. Методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства акціонерних товариств: вітчизняний та зарубіжний досвід. . , . С. 10-15.

240306. Колдовський А. В. Особливості валютного регулювання у країнах СНД. . , . С. 16-20.

240307. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1975. 112 с.

240308. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1976. 104 с.

240309. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1977. 96 с.

240310. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1977. 116 с.

240311. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1978. 128 с.

240312. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1978. 124 с.

240313. Поддубный В. И. Всего три проблемы. К итогам торгов ПФТС в мае. . , . С. 22-32.

240314. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1979. 104 с.

240315. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1979. 108 с.

240316. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1980. 107 с.

240317. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1980. 100 с.

240318. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1981. 104 с.

240319. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1981. 84 с.

240320. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1982. 84 с.

240321. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1982. 80 с.

240322. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1983. 96 с.

240323. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1983. 76 с.

240324. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1984. 110 с.

240325. Проблемы специальной электрометаллургии. Наукова думка. К., 1984. 84 с.

240326. Проблемы сталеплавильного производства. Металлургия. М., 1969. 280 с.

240327. Кухар М. Какие налоги может позволить себе Украъна. Чтобы не задохнуться : [сравнительный анализ налоговой системы Евросоюза, США, "арабского экономического мира", Китая, "азиатских тигров" и Украины]. . , . С. 2-9.

240328. Проблемы стального слитка. АН УССР, Ин-т проблем литья. К., 1988. 212 с.

240329. Проблемы стального слитка. Металлургия. М., 1969. 422 с.

240330. Зоценко О. К. Роль професійних учасників на ринку акцій України. . , . С. 10-13.

240331. Скоробогач О. І. Аналіз прибутку та рентабельності малих і середнії банків України. . , . С. 14-17.

240332. Проблемы стального слитка. Металлургия. М., 1969. 648 с.

240333. Проблемы стального слитка. Металлургия. М., 1974. 806 с.

240334. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

240335. Бутенко В. Улица Чапаева : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

240336. Проблемы статистической оптимизации. Зинатне. Рига, 1968. 230 с.

240337. Проблемы стоматологии. Знание. М., 1988. 64 с.

240338. Проблемы теоретической физики. Наука. М., 1972. 495 с.

240339. Піддубний В. І. УАІБ: огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) у квітні 2013 року. . , . С. 20-28.

240340. Мазуренко А. В. Ризики в інвестиційній діяльності комерційних банків. . , . С. 10-17.

240341. Поддубный В. И. К итогам торгов на украинской бирже в апреле. . , . С. 18-25.

240342. Хаванов А. В. Сучасний стан економіки України в умовах існуючої державної заборгованості з погляду економічної безпеки. . , . С. 26-32.

240343. Проблемы теоретической электротехники. МЭИ. М., 1989. 196 с.

240344. Девятериков И. П., Надеждин П. В., Пышкин И. В. Проблемы теории импульсных систем управления. Наука. М., 1966. 175 с.

240345. Проблемы теории нелинейных систем автоматического регулирования и управления. Изд. АН СССР. М., 1957. 242 с.

240346. Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи. . , . С. 3-21.

240347. Отрошко О. Кейнсіанська модель стабілізаційної фіскальної політики: вразливі місця. . , . С. 22-27.

240348. Лук'янов В. Глобалізаційна абсорбція національних банківських систем у сучасних умовах. . , . С. 28-37.

240349. Фурсова В. Удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів комерційного банку. . , . С. 38-58.

240350. Кришталь Г. Комплексна оцінка фінансового стану позичальника - фізичної особи банківською установою. . , . С. 59-65.

240351. Ленін Д. Організаційно-інформаційне забезпечення потенціалу банків. . , . С. 66-74.

240352. Диба М. Інтеграційні процеси банків і страхових організацій. . , . С. 75-83.

240353. Дьякон Д. Економічні аспекти розвитку вищої освіти Латвії в умовах євроінтеграції. . , . С. 94-104.

240354. Профилактика профессиональных заболеваний : доклад МОТ ко Всемирному дню охраны труда - 2013. . , . С. 11-19. (Додаток)

240355. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

240356. Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища : затверджено Законом України від 4 квітня 2013 року №178-VII. . , . С. 22-43. (Додаток)

240357. Прядун Р. Запорожская металлургия: период смены "караула" : [смена собственников на ведущих предприятиях Запорожья: Запорожский алюминиевый комбинат, "Запорожсталь", Запорожский титано-магниевый комбинат]. . , .

240358. Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об'єднання: нова якість роботи. . , . С. 3-8.

240359. Интересы городской громады и наши заботы : [интервью с генеральным директором ОП "Атомэнергомаш" ГП НАЭК "Энергоатом" Олегом Рогожниковым о работе предприятия и модернизации отрасли] / Беседовал Иванец Ю.. . , . С. 6.

240360. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

240361. Загурський О. Основні суперечності у сфері ціноутворення продукції аграрного сектору. . , . С. 105-114.

240362. Мохонько В. Досліджуючи минуле, творимо майбутнє : [розкривається внесок відомих бібліотекознавців у розвиток бібліотек Харкова]. . , . С. 9-12.

240363. Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу. . , . С. 13-15.

240364. Петренко А. Вредных выбросов в воде и в воздухе стало меньше : [Данные проверяющих экологических структур города и области]. . , . С. 3.

240365. Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем. . , . С. 16-22.

240366. Колотуха С., Боровик П., Коваленко І. Кредитування підприємств агросфери: стан, проблеми та напрями вдосконалення. . , . С. 115-125.

240367. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

240368. Інформація департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 1 півріччя 2013 року. . , . С. 5.

240369. Шаповал В. Політико-правова категорія народного представництва: питання теорії. . , . С. 12-17.

240370. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

240371. Євдокименко С. "Гаряча" робота для справжніх чоловіків : [сталевари "Запоріжсталі" заслужений металург України Олександр Мялик і герой України Віктор Синяков]. . , . С. 1-2.

240372. Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України. . , . С. 18-29.

240373. Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави. . , . С. 30-37.

240374. Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика). . , . С. 38-45.

240375. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

240376. Латанський С. Козак-мініатюрист Віталій Пилипенко : [Віталій Пилипенко - автор герба Запорізької області]. . , . С. 4.

240377. Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права України. . , . С. 46-53.

240378. Селіванов А. Судовий захист виборчого права громадян у сучасній конституційній державі. . , . С. 54-62.

240379. Баймуратов М., Кофман Б. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів. . , . С. 63-76.

240380. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

240381. Бучковський Є. Виборчий кодекс: вибрані зміни, впроваджені до польського виборчого права. . , . С. 77-85.

240382. Стадніченко О. О. Звучить "мелодія вічних прощань" : [на спомин про Марину Брацило]. . , . С. 8.

240383. Козюбра М. Виборча система України в контексті вимог верховенства права. . , . С. 86-95.

240384. Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні. . , . С. 96-104.

240385. Федоренко В. Вибори, виборче право і виборчі системи - пріоритетний напрям сучасних конституційно-правових досліджень. . , . С. 105-113.

240386. Богашева Н. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу. . , . С. 114-121.

240387. Савенко М. Активне виборче право: теоретичний аспект : [розуміння активного виборчого права як права обирати]. . , . С. 122-133.

240388. Ковальчук В. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів. . , . С. 134-143.

240389. Афанасьєва М. Зловживання суб'єктивним виборчим правом. . , . С. 144-149.

240391. Совгиря О. Участь уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти. . , . С. 150-157.

240393. Щербанюк О. Роль виборчого законодавства у забезпеченні легітимності виборних органів державної влади. . , . С. 158-164.

240394. Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці. . , . С. 22-26.

240395. Литовченко В. Систематизація медичної літератури у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. М. Каразіна за таблицями ББК. . , . С. 27-29.

240396. Швалб М., Грамма В., Глибицька С. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної науковіої бібліотеки Харківського національного університету імені В. М. Каразіна. . , . С. 30-35.

240397. Ключковський Ю. Принцип чесних виборів у виборчому праві України. . , . С. 165-174.

240398. Донець В. Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу. . , . С. 36-38.

240399. Максакова Р. Проблеми виборчого законодавства України щодо забезпечення процесу здійснення установчої влади на правовій основі. . , . С. 175-181.

240400. Малиновська В. Культурно-просвітницька діяльність Центральної науковіої бібліотеки Харківського національного університету імені В. М. Каразіна. . , . С. 39-42.

240401. Кравченко В., Янчук А. Моделювання виборчих систем на місцевих виборах: конституційно-правові аспекти. . , . С. 182-190.

240402. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2013. 32 с.

240403. Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2013 : затверджено Наказом МОН України від 12.06.13 р. № 736. . , . С. 6-7.

240404. Калюжна Н. Г. Формування карти дескриптивних ознак системи управління підприємством. . , . С. 8-16.

240405. Матвієнко Р. О. Механізм формування категорії "простір" : [економічний простір регіону]. . , . С. 17-20.

240406. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

240407. Мельник Л. Г. Предпосылки прогрессивного развития экономических систем. . , . С. 21-28.

240408. Бутенко В. Улица Дегтярева : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

240409. Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти - онтологія моделей : [з початку ХХ ст. і до наших днів. Аналіз деяких моделей. Сформульовано актуальні проблеми ринку ПФІ для країн, що розвиваються]. . , . С. 29-39.

240410. Братюк В. П. Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму. . , . С. 40-49.

240411. Васильєва Т. А. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки : [2004-2011рр.]. . , . С. 50-59.

240412. Смокович М. Процесуальні особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами: практика, проблеми, перспективи. . , . С. 200-210.

240413. Евтушенко А. Источники формирования книжного фонда библиотеки Харьковского университета в 1920-1930 гг.. . , . С. 43-46.

240414. Стаднік Є. О. Аналіз сучасного стану ринку лізингу в Україні : [2007-2011рр.]. . , . С. 60-66.

240415. Андросюк Л. А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників : [поліграфічні підприємства]. . , . С. 67-71.

240416. Волощук О. До проблеми вдосконалення законодавства про вибори Президента України. . , . С. 211-213.

240417. Репринцева В. Т. В. Калинский и его собрание ркописных копий исторических документов и книг. . , . С. 50-55.

240418. Боброва М., Каплин А. Судьба библитечного собрания профессора П. А, Безсонова. . , . С. 55-58.

240419. Корж В. Корупційні виборчі технології в Україні: поняття, види, проблеми протидії. . , . С. 224-229.

240420. Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції. . , . С. 72-79.

240421. Костинець В. В., Костинець Ю. В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець". . , . С. 80-85.

240422. Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права. . , . С. 240-244.

240423. Нижник В. М., Полінкевич О. М. Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки. . , . С. 86-94.

240424. Оніщенко Н. Деякі дискусійні питання визначення категорії "джерело права" у сучасній юридичній науці. . , . С. 245-252.

240425. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

240426. Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права. . , . С. 253-261.

240427. Власов О. Про пам'ятник славному князю : [пам'ятник київському князю Святославу -хороброму біля каскаду "Радуга" у Запоріжжі]. . , . С. 50.

240428. Джунь В. Аксіологічний інструментарій у соціології конституційного права. . , . С. 262-273.

240429. Шатіло В. Політико-правові чинники інституалізації поділу державної влади в Україні. . , . С. 274-279.

240430. Майданник О. Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення. . , . С. 280-286.

240431. Стеценко С. Конституційний Суд України як суб'єкт формування державної політики у сфері охорони здоров'я. . , . С. 287-293.

240432. Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття система, види. . , . С. 294-309.

240433. Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю. . , . С. 322-330.

240434. Омельченко С. Форми та види корупції. . , . С. 331-336.

240435. Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України. . , . С. 337-346.

240436. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2013. 110 с.

240437. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

240438. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2013. 192 с.

240439. Луспеник Д., Хотинська-Нор О. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України. . , . С. 347-353.

240440. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2013. 191 с.

240441. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2013. 72 с.

240442. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

240443. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

240444. Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура : [історія музичного інструмента - труби. Джазові виконавці]. . , . С. 204-218.

240445. Зорівчак Р. Сприйняття творчості та особливості Тараса Шевченка в Канаді. . , . С. 232-237.

240446. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

240447. Ківалов С. До питання про співвідношення категорій "адміністративна юстиція", "адміністративний процес" та "адміністративне судочинство". . , . С. 354-361.

240448. Грошев А. Желающие увидеть Горького залазили даже на крыши : [85 лет назад Максим Горький второй раз посетил Запорожье]. . , . С. 8.

240449. Скомороха Л. Правове положення морально-етичного аспекту посади судді в Україні, інтеграція окремих міжнародних тенденцій. . , . С. 362-373.

240450. Кудрявцева О. Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав дитини. . , . С. 390-396.

240451. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

240452. Семчик В., Поліводський О. Науково-правова експертиза як форма доктринального тлумачення законодавства. . , . С. 409-415.

240453. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2013. 144 с.

240454. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2013. 32 с.

240455. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2013. 160 с.

240456. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2013. 160 с.

240457. Сунцова О. О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. . , . С. 95-102.

240458. Дерун І. А. Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності. . , . С. 103-113.

240459. Богуслаев В. А., Долматов Д. А. Влияние разрядно-индуцированных компонент на процесс горения капель углеводородного топлива. . , . С. 41-45.

240460. Дмитришин Л. І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення. . , . С. 114-121.

240461. Наливайко О. Голова НСЖУ Олег Наливайко - про рік у житті спілки : [підсумки діяльності НСЖУ за 2012 рік. Інтерв'ю з головою НСЖУ О. Наливайко/ записала В.Черемних]. . , . С. 4-10.

240462. Неговська Ю. М. Структурне моделювання важелів державного регулювання інноваційно-інтелектуального потенціалу. . , . С. 122-133.

240463. Данильченко Д. В., Засовенко А. В., Мастиновский Ю. В. Торцевой удар по оболочке с криволинейной осью. . , . С. 46-49.

240464. Глотка О. А. Аналіз причин руйнування ущільнюючого кільця компресора низького тиску двигуна ТВЗ-117. . , . С. 50-52.

240465. Чурікова К. О. Науково-методичний підхід до визначення нечітких показників бюджетних програм регіону. . , . С. 134-140.

240466. Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога : [впровадження цифрових стандартів ефірного мовлення в Україні]. . , . С. 29-31.

240467. Айнабек К. Безопасность общественного хозяйствования в условиях глобализации. . , . С. 141-149.

240468. Невмитий В. Який колір у зеленого листя : [розвиток радіомовлення в Одесі]. . , . С. 31.

240469. Алтынбек-кызы А. Теоретические проблемы правового обеспечения признания равенства государственной и частной собственности на землю в Республике Казахстан. . , . С. 150-157.

240470. Макарський О. Супутникове телебачення в Україні. . , . С. 43-44.

240471. Павленко Д. В. Закономерности диссипации энергии в образцах из сплава ВТ1-0 с субмикрокристаллической структурой в интервале рабочих температур. . , . С. 65-71.

240472. Жеманюк П. Д., Педаш А. А., Цивирко Э. И., Педаш А. Ф. Комбинированное модифицирование при получении деталей турбин ГТД. . , . С. 75-78.

240473. Михайличенко В. Нас в Бердянске - 50 : [деятельность НСЖУ в Бердянске]. . , . C.31-32.

240474. Сергиенко О. С., Бялик Г. А. Методика и результаты экспериментального определения свойств модельного состава Paracast. . , . С. 79-82.

240475. Пухальская Г. В., Гликсон И. Л., Лукьяненко О. Л. Исследование технологических возможностей метода обработки лопаток компрессора стальными шариками в магнитном поле. . , . С. 83-87.

240476. Летичевский А. А., Лялецкий А. В., Мороховец М. К. Алгоритм Очевидности Глушкова : [искусственный интеллект по В. М. Глушкову. Этапы и обзор результатов работ в рамках программы по Алгоритму Очевидности. Исследования в области "внутреннего интеллекта компьютеров"]. . , . С. 3-16.

240477. Babar S., Nawaz S., Ashraf S. A comparative study on performance evaluation of Pakistani mutual funds = Порівняльне дослідження ефективності пакистанських відкритих інвестиційних фондів. . , . Р. 158-170.

240478. Голтвяниця В. С., Цивірко Е. І., Голтвяниця С. К. Структура та властивості сплавів на основі алюмінідів титану з бором та рідкісноземельними елементами. . , . С. 88-94.

240479. Ивщенко Л. И., Цыганов В. В., Качан А. Я. Износостойкость сплава ХТН-61 при отрицательных температурах и сложном динамическом нагружении. . , . С. 95-103.

240480. Жеманюк П. Д., Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. Влияние горячего изостатического прессования и термообработки на структуру и свойства отливок из жаропрочного никелевого сплава. . , . С. 109-115.

240481. Babic S., Andjelkovic Z., Lekic N. The clearinghouse - a pattern for supply chain information exchange = Центр обміну інформацією як модель інформаційного обміну в рамках ланцюжка постачань. . , . Р. 171-181.

240482. Шаломеев В. А. Улучшение макро- и микроструктуры авиационного литья из магниевых сплавов. . , . С. 127-132.

240483. Кононов В. В., Гнатенко О. В., Гайдук С. В., Наумик В. В. Разработка состава коррозионностойкого защитного покрытия и способа его нанесения на отливки из жаропрочных сплавов. . , . С. 133-138.

240484. Belmonte Urena L. J., Moreno Molina V., Cortes Garcia F. The sector of cooperative banking in Spain. Development prospects for Africa = Кооперативний банкінг в Іспанії і перспективи перенесення досвіду в африканські країни. . , . Р. 182-192.

240485. Блажевич И. В. Влияние экономических факторов на развитие агротуризма в Республике Беларусь. . , . С. 193-199.

240486. Трапезон А. Г., Ляшенко Б. А., Лысенков М. О Сопротивление усталости металлов с упрочняющими покрытиями : (обзор). . , . С. 42-57.

240487. Wei Sun., Qichao Xie Impact of monetary policy on stock market in China = Вплив грошово-кредитної політики на фондовий ринок Китаю. . , . Р. 200-206.

240488. Wong Sek Khin E., Zahiruddin A., Fui L. Y. Epistemological assumption of postmodernism in management research = Епістемологічна основа постмодернізму в управлінських дослідженнях. . , . Р. 207-212.

240489. Ene S. G., Danut C. The impact of macroeconomic performance on FDI. A comparative analysis: Romania - Bulgaria = Вплив макроекономічних показників на ПІІ: порівняльний аналіз Румунії та Болгарії. . , . Р. 213-223.

240490. Искаков У. Современные тенденции и проблемы развития биржевого рынка Казахстана. . , . С. 224-233.

240491. Дубенецкий А. С. Электроприводы и система автоматизированного управления литейным краном : (опыт разработки, наладки и внедрения). . , . С. 3-7.

240492. Гончаренко В. І. Якісний експертний висновок - гарантія збереження життя та здоров'я людини праці : [історія розвитку, напрямки діяльності Державного підприємства "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України"]. . , . С. 8-10.

240493. Наш найдорожчий скарб : [соціальний захист дітей]. . , . С. 15-16.

240494. Ismail K., Hussain J., Shah F. A. Determinants of marketing communication of beverage companies and their role in shaping consumer behavior in Pakistan = Чинники, що визначають... [див. анотацію]. . , . Р. 234-246.

240495. Кайгородцев А., Кирдасинова К. Продовольственная безопасность Казахстана: оценка состояния и пути обеспечения. . , . С. 247-257.

240496. МОП: бідність і нерівність загрожують економічному та соціальному устрою : [Міжнародна організація праці Аналіз доповіді "Світ праці у 2013 році. Відновлення економічного і соціального устрою"]. . , . С. 19-20.

240497. Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затверджено Постановою Кабінету Міністрів україни від 15 квітня 2013 р. №347. . , . С. 27-29.

240498. Жежуха В.Й., Овчарук В.В. Особливості формування технологічних методів управління в системі менеджменту підприємств. . , . С. 3-5.

240499. Kim R. B., Chen H. Chinese consumers' choice for genetically modified (GM) food: implications for food risk policy in China = Вибір генетично модифікованих продуктів китайськими споживачами: висновки для розробки політики харчових ризиків. . , . Р. 258-266.

240500. Веріга Г.В. Стрес-тестування як інструмент оцінки валютних ризиків підприємства. . , . С. 6-9.

240501. Грушак З.М. Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності. . , . С. 10-20.

240502. Максимчук Р.Ф. Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні. . , . С. 21-23.

240503. Kireyeva A. Problems in spatial modernization of regions: Kazakhstan's experience = Проблеми просторової модернізації в регіонах (на прикладі Казахстану). . , . Р. 267-272.

240504. Миколенко Е.П. Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем : [адаптационные возможности экономик конвергентной глобальной системы к изменениям внешней среды]. . , . С. 24-28.

240505. Condrea E. Corruption as a major supporter of underground economy in Romania = Корупція як головне джерело тіньової економіки в Румунії. . , . Р. 273-282.

240506. Дробязко С.І., Мельнікова Ю.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу. . , . С. 29-31.

240507. Головач В.В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту. . , . С. 32-36.

240508. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт із дисципліни "Програмування" для студентів напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

240509. Шавурська О.В. Класифікація лісових біологічних активів як об'єктів бухгалтерського обліку. . , . С. 37-40.

240510. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт із дисципліни "Програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

240511. Кушнір І.М. Розробка контролінгового механізму державного регулювання діяльності платників податків. . , . С. 41-46.

240512. Kostic-Stankovic M., Cvijovic J., Zarkic-Joksimovic N. Internal public relations within Serbian intellectual diaspora = Внутрішній піар у сербській інтелектуальній діаспорі. . , . Р. 283-294.

240513. Кульжамбекова А. Кадровая служба государственного органа в концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан. . , . С. 295-301.

240514. Labudovic Stankovic J., Todorovic N., Vladetic S. Collateral for small and medium-sized enterprises in Serbia = Забезпечення кредиту на малих і середніх підприємствах Сербії. . , . Р. 302-310.

240515. Labus A., Simic K., Milic A. Facilitating learning e-business using edutainment = Викладання основ електронного бізнесу з використанням навчальних ігор. . , . Р. 311-322.

240516. Левитская А. Направления стратегического управления инновационным развитием региона. . , . С. 323-332.

240517. Прибыткова И. Презентация города в функционально-деятельностной парадигме : [дана характеристика циклов развития городской цивилизации и отвечающих им пропорций между основными секторами городской экономики и их отраслевым наполнением]. . , . С. 3-19.

240518. Lukason O. What distinguishes survivors from failures among defaulted firms? = Чим відрізняються підприємства з потенціалом виживання від потенційних банкротів?. . , . Р. 333-340.

240519. Соколова Г. Базовый слой белорусского общества как возможная альтернатива среднему класу : [изучение социальной структуры белорусского общества]. . , . С. 20-35.

240520. Liao Y., Hu R. Inflation persistence in China: a comparative analysis on standard CIA model and CIA model with endogenous money = Стійка інфляція в Китаї: порівняльний аналіз по стандартній моделі СІА і моделі СІА зі змінною "ендогенні гроші". . , . Р. 341-353.

240521. Малюк А. Смена социально-классовой стратегии правящих и господствующих групп Запада в условиях структурного кризиса капитализма : [анализ социально-политический условий в капиталистической системе под воздействием структурного кризиса капитализма в 1970-х г.]. . , . С. 36-51.

240522. Правила охорони праці для працівників бібліотек : затверджено Наказом МНС України від 12.12.2012 № 1398. . , . С. 39-42.

240523. Мельников А. Возможности исследования ценностно-нормативных трансформаций украинского общества с позиции экзистенциальной социологии. . , . С. 52-72.

240524. Загороднюк Т. Трансформация российского и украинского общества в концепциях Т.И.Заславской и Н.В.Паниной: сравнительный анализ. . , . С. 73-88.

240525. Miklosik A., Vokounova D. Examination of selected variables relationship to the search results position = Вплив деяких змінних на результати видачі в пошукових запитах. . , . Р. 354-361.

240526. Коджадаш Б. Один из первопроходцев турецкой социологии - Хильми Зия Улькен. . , . С. 105-116.

240527. Петрушина Т., Саенко Ю. Качество жизни - главный критерий состояния общества. . , . С. 117-141.

240528. Нурмаганбет Е., Накишева М. Современные проблемы внешнеторговой деятельности Республики Казахстан. . , . С. 362-372.

240529. Федоренко Н. Статусы вторичной занятости студентов в экономическом пространстве города. . , . С. 142-157.

240530. Мищенко М. Семья как среда формирования электоральных ориентаций: политически консолидированные и политически неконсолидированные семьи : [семьи, имеющие близкие/неблизкие политические взгляды]. . , . С. 174-183.

240531. Obradovic S., Lekovic M., Pantic N. Consequences of global financial crisis for tourism industry in Montenegro and Serbia: a comparative analysis = Порівняльний аналіз наслідків світової фінансової кризи на туризм у Чорногорії і Сербії. . , . Р. 373-380.

240532. Radulovic D. M., Maricic B. R. Gender discrepancies in latent dimensions of the decision making process related to consumption = Гендерні відмінності в процесі прийняття споживчих рішень. . , . Р. 381-390.

240533. Шкарлет С., Ільчук В., Лисенко І. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів. . , . С. 4-6.

240534. Бутко М., Мінін І. Інституційні засади модернізації податкової системи України. . , . С. 7-10.

240535. Ramly Z. Exploring the effect of ownership structure on debt cost of Malaysian listed firms: a panel data analysis = Вплив структури власності на вартість позикового капіталу: аналіз панельних даних по підприємствах Малайзії, які котируються. . , . P. 391-400.

240536. Рыспекова М., Учкампирова А. Развитие рынка недвижимости как фактор модернизации социальной сферы Казахстана. . , . С. 401-411.

240537. Валуев Б., Валуев Ю. Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий. . , . С. 11-15.

240538. Файчук О., Файчук О. Практичне застосування удосконаленої методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів. . , . С. 16-18.

240539. Ruis Estrada M. A. Application of the special theory of relativity, general theory of relativity and black holes to economics = Економічне застосування... [див. анотацію]. . , . Р. 412-423.

240540. Д'яконова І., Шелюк А. Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності. . , . С. 19-21.

240541. Savovic S., Pokrajcic D. Due diligence as a key success factor of mergers and acquisitions = Фінансова експертиза як ключовий чинник успіху злиттів і поглинань. . , . Р. 424-434.

240542. Стащук Д. Інтеграція математичного інструментарію в рейтингове моделювання банків. . , . С. 22-25.

240543. Смирна О. ІРО та зміна параметрів фінансової комунікації в постемісійній стратегії розвитку вітчизняних підприємств. . , . С. 26-28.

240544. Сагиева Р., Жупарова А. Институциональный дизайн инновационного развития Казахстана. . , . С. 435-442.

240545. Старостіна А., Прушківська Е. Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності. . , . С. 29-32.

240546. Парсяк В., Драгомирова І. Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти : [методика кількісного вимірювання рівня корпоративної культури ВНЗ]. . , . С. 33-35.

240547. Момотюк Л. Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях. . , . С. 36-39.

240548. Шабельник Т. Сучасний стан фармацевтичного ринку України. . , . С. 40-42.

240549. Макарчук О. Становлення біоекономіки як передумови покращення умов функціонування суспільства. . , . С. 43-45.

240550. Вишневська О., Бобровська Н. Еколого-орієнтований підхід у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору. . , . С. 46-48.

240551. Сидорченко Т. Формування цілісного земельно-майнового комплексу на екологоорієнтованих засадах. . , . С. 49-51.

240552. Stancic P., Radivojevic N., Stancic V. Testing the applicability of the BRW approach at emerging stock markets = Застосування моделі Будуха-Річардсона-Уайтлоу до фондових ринків, що розвиваються. . , . Р. 443-453.

240553. Макаренко М., Мироненко В., Гудков О., Гудкова В. Теоретичні основи розробки бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії. . , . С. 52-54.

240554. Окландер М. Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів. . , . С. 55-58.

240555. Тарасова Т. Методика оценки конкурентоспособности оказываемых услуг транспортыми организациями. . , . С. 454-459.

240556. Bielova O. Conceptual approaches to the formation of the motivational mechanism of strategis management in trade networks = Концептуальні підходи до мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними підприємствами. . , . P. 59-60.

240557. Мамедова Л. Некоторые вопросы анализа производственного потенциала как основной составляющей экономического потенциала. . , . С. 61-62.

240558. Uddin G. S., Khan M. Z. S., Ozturk I. Export-led growth revisited in Bangladesh: evidence from structural break = Аналіз експортозалежного економічного зростання Бангладеш методом структурних розривів. . , . Р. 460-469.

240559. Filipovic J., Marinkovic V. Effectiveness of various advertising appeals featured in banners = Ефективність різних рекламних прийомів у банерній рекламі. . , . Р. 470-476.

240560. Маленко А. Чарльз Диккенс: трудно быть классиком : [биография и творчество английского писателя Чарльза Диккенса (1812 - 1870) ]. . , . С. 6-27.

240561. Hazli bt Zakaria R., Yeang I. O. Lending sustainability in Asian economies = Стійкість кредитування в азіатських країнах. . , . Р. 477-486.

240562. Hasanov F. The impact of real exchange rate on non-oil exports, is there an asymmetric adjustment towards the equilibrium? = Вплив реального обмінного курсу на позанафтовий експорт: доказ асиметричної адаптації до рівноваги. . , . Р. 487-502.

240563. Huang J.-T., Wu H.-F., Liu Y.-S. Generic technology, modular design and strong network governance as a market follower's early strategies = Типові технології, модульний дизайн і мережеве управління при формуванні стратегій послідовника на ринку. . , . Р. 503-513.

240564. Дубинянский М. Нестор Махно: под знаменем анархии : [Нестор Иванович Махно (1888 - 1934). Биография и революционная деятельность ]. . , . С. 28-47.

240565. Липатов А. С., Емельянова Г. А. Основные положения технтческогот регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823 : [информация для экспортеров изделий машиностроения в Россию]. . , . С. 11-14.

240566. Chaudhry A. A. Panel data analysis of cross-country electricity demand = Аналіз панельних міжкраїнових даних щодо попиту на електроенергію. . , . Р. 514-522.

240567. Воронова М. Долгий путь Василия Григоровича-Барского : [биография русского путешественника, писателя, публициста и паломника Василия Григорьевича Григорович-Барского (Беляева) (1701 - 1747) ]. . , . С. 48-67.

240568. Строительные краны на выставке BAUMA 2013 : [краткое описание новых образцов грузоподъемных кранов зарубежных фирм, которые представленных на выставке Bauma 2013]. . , . С. 20-21

240569. Cho J.-S. Effects of information asymmetry on analysts' forecast properties = Вплив інформаційної асиметрії на властивості аналітичних прогнозів. . , . Р. 523-530.

240570. Звіт про ліфтове господарство житлового фонду України станом на 01.01.2013. . , . С. 26-29.

240571. Дубинянская Я. Женственная Сталь : [биография и литературное творчество французской писательницы Анны-Луизы Жермен де Сталь (1766 - 1817) ]. . , . С. 68-85.

240572. Левченко О. Г., Кулешов В. А. Производственный шум. Часть 2 : [виды классификации шума. Допустимые уровни шума для различных видов трудовой деятельности. Вибростойкость. Инфразвук]. . , . 44-48.

240573. Choi Y. Potential reduction of CO2 emissions in G20 countries: the production-efficiency approach = Потенційне зниження викидів СО2 в країнах "великої двадцятки": підхід до ефективного виробництва. . , . Р. 531-538.

240574. Snapka P., Copikova A., Konkoiski S. Quantification of company's management control impact and its modelling = Кількісне оцінювання показників управління компанією та їх моделювання. . , . Р. 539-547.

240575. Дибров Р. Тамерлан: полководец, палач. провидец : [среднеазиатский завоеватель. Полководец, основатель империи Тимуридов (1370) со столицей в Самарканде]. . , . С. 86-105.

240576. Janosevic S., Dzenopoljac V., Dimitrijevic S. Analysis of intellectual capital practices in Serbia = Аналіз застосування інтелектуального капіталу в Сербії. . , . Р. 548-562.

240577. Николаенко Н. Инновационная ориентованность руководителя - залог успешной деятельности библиотеки. . , . С. 5-8.

240578. Підвисоцький Р., Матвійчук Ю. Майбутнє платіжного ринку - безконтактні платіжні інструменти і широке використання електронних грошей : [нотатки з Міжнародної конференції "Платіжний форум" (28-29 травня 2013, Київ)]. . , . С. 3-10.

240579. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи. . , . С. 11-17.

240580. Махаєва О. Основні інфраструктури сучасного фінансового ринку та міжнародні стандарти їх оверсайта. . , . С. 18-24.

240581. Бєлова І., Башлай С. Визначення фінансової стабільності України : [оцінка, дослідження факторів, що впливають на фінансову стабільність. Деякі показники (2005-2012р.р.), їх аналіз]. . , . С. 25-31.

240582. Пацера М. Міжнародна банківська конкуренція: погляд науковців : [нотатки з міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика" (23-24 травня, м. Суми)]. . , . С. 31-33.

240583. Крилова В., Ніконова М. Особливості кредитної кооперації в Україні. . , . С. 34-39.

240584. Матвійчук Ю. У пошуках українськості: між дилемами Європи та викликами Росії : [інформація про дискусії, які відбувалися під час VI Міжнародних філософсько-економічних читань "Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей" (травень, Львів)]. . , . С. 40-42.

240585. Патрікац Л. Сучасний банкір: хто він?. . , . С. 43.

240586. Козюк В. Життєвий цикл резервної валюти. . , . С. 44-52.

240587. Зеленюк Ю. О., Шаломєєв В. А., Зінченко М. М., Цивірко Е. І. Вплив інтерметалідів на властивості литого сплаву МЛ-5 неодимом. . , . С. 139-142.

240589. Овчинников А. В. Применение материаловедческого подхода для восстановления лопаток вентилятора из сплава ВТЗ-1. . , . С. 143-147.

240590. Павленко Д. В., Ткач Д. В., Качан А. Я. Применение сплава ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии для изготовления нагруженных элементов эндопротеза тазобедренного сустава. . , . С. 148-154.

240591. Пшик Б. Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумови виникнення, особливості прояву : [перетворення фінансової сфери у самостійну форму діяльності, яка базується на принципах фінансового "буття" і має здатність до саморозвитку]. . , . С. 55-61.

240592. Сирота В. Комунікаційна політика як фактор стабілізації діяльності банку в кризовий період. . , . С. 62-66.

240594. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у травні 2013 року. . , . С. 17.

240595. Ринок державних цінних паперів у травні 2013 року. . , . С. 72.

240596. Кривич О.Ю. Аналіз проблеми логістичного управління на залізничному транспорті. . , . С. 8-15.

240597. Даренський О.М. Аналіз фактичних експлуатаційних умов роботи залізничних колій підприємств чорної металургії. . , . С. 39-42.

240598. Альошинський Є.С., Сіваконева Г.О., Світлична С.О., Губачова О.С. Організація вантажного руху на станції Лозова Південної залізниці в умовах впровадження швидкісного руху. . , . С. 54-59.

240599. Шиманський С.І., Симоненко Р.В., Назаренко М.Б., Говорун А.Г. Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива : [альтернативні джерела енергії - біогаз]. . , . С. 2-5.

240600. Науменко В.А. Компетентність. Оцінювання результативності вжитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємства. . , . С. 17-21.

240601. Винниченко Т. Софья Ковалевская: непреложные законы : [Софья Васильевна Ковалевская (1850 - 1891). Первая в мире женщина-профессор математики]. . , . С. 106-123.

240602. Горнісевич А. Боротьба з піратством в Інтернеті - верховенство права. . , . С. 4-8.

240603. Брагарник М. Генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями, як об'єкт патентного права. . , . С. 9-13.

240604. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2013. 32 с.

240605. Перелік державних соціальних стандартів у сфері освіти : затверджено Розпорядженням КМУ від 12.06.13 р. № 499-р. . , . С. 5-7.

240606. Шенкаренко М. Патентна статистика як індикатор інноваційної активності в галузях економіки. . , . С. 14-18.

240607. Про ставки погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять : лист Національної академії наук України від 10.04.13 р. № 12/830-8. . , . С.19.

240608. Колосов О. Набуття державної охорони і захисту прав на об'ємні промислові зразки (ч. 1) : [охорона промислових зразків в Україні, Росії, Бєларусі]. . , . С. 19-27.

240609. Бутнік-Сіверський О. Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності : [економіка інтелектуальної власності]. . , . С. 32-42.

240610. Авторские права в Интернете. . , . С. 51-55.

240611. Андрощук Г. Зміни строків охорони суміжних прав у Європейському Союзі: pro et contra : [терміни захисту майнових суміжних прав]. . , . С. 55-60.

240612. Афян А. Погляд на інтелектуальне піратство в Україні. . , . С. 61-63.

240613. Український парижанин : [до 110-річчя від дня народження В.М.Хмелюка (1903 - 1986) - український маляр-постімпресіоніст і поет]. . , . С. 14-20.

240614. Вистраждане мистецтво : [до 150-річчя від дня народження Юліана Івановича Панькевича (псевд. Простен Добромисл) - український художник, графік, ілюстратор, публіцист]. . , . С. 21-31.

240615. Український Гомер : [до 210-річчя від дня народження Остапа Микитовича Вересая (1803 - 1890). Кобзар, виконавець народних дум, історичних, побутових та жартівливих пісень]. . , . С. 32-38.

240616. Письменник, гуманіст, правдошукач : [до 160-річчя від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка. Російський та український письменник, журналіст, публіцист і громадський діяч]. . , . С. 39-47.

240617. Подвижник української словесності : [до 180-річчя від дня народження Омеляна Михайловича Огоновського (1833 - 1894). Український учений-філолог і громадський діяч, доктор філософії]. . , . С. 48-53.

240618. Зірковий голос України : [до 110-річчя від дня народження Бориса Романовича Гмирі (1903 - 1969). Видатний український оперний і камерний співак (бас), народний артист СРСР]. . , . С. 54-61.

240619. Королева екрану : [до 120-річчя від дня народження Віри Василівни Холодної - української кіноакторки]. . , . С. 62-70.

240620. Маестро архітектури : [до 115-річчя від дня народження Володимира Гнатовича Заболотного (1898 - 1962). Український архітектор, засновник і президент Академії архітектури Української РСР]. . , . С. 71-79.

240621. "Я весь складаюся з любові..." : [до150-річчя з дня смерті Михайла Семеновича Щепкіна (1788 - 1863) - видатного актора української та російської сцени]. . , . С. 80-90.

240622. Народний співець Дагестану : [до 90-річчя від дня народження Расула Гамзатова (1923 - 2003). Видатний аварський поет, письменник, публіцист, політичний діяч]. . , . С. 101-109.

240623. Гострий розум, влучне слово : [до 210-річчя від дня народження Проспера Меріме (1803 - 1870). Видатний французький драматург, новеліст, романіст, історик та етнограф]. . , . С. 110-118.

240624. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2013. 76 с.

240625. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2013. 56 с.

240626. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2013. 264 с.

240627. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2013. 32 с.

240628. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 72 с.

240629. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

240630. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 48 с.

240631. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2013. 56 с.

240632. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2013. 72 с.

240633. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2013. 132 с.

240634. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

240635. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2013. 76 с.

240636. Піонер комп'ютерної ери : [до 90 річчя від дня народження Віктора Михайловича Глушкова (1923 - 1982). Основоположник інформаційних технологій в Україні]. . , . С. 91-100.

240637. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

240638. На высоких оборотах : [рынок "автогражданки" в Украине]. . , . С. 8-9.

240639. Горбач Д. Миллертаризм : [энергетическая политика. Столкнувшись с падением доходов, "Газпром" провоцирует очередную газовую войну с Украиной]. . , . С. 15-17.

240640. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

240641. Горбач Д. Конвентиляция : [пенсионная реформа в Украине]. . , . С. 17-19.

240642. Литвин Г. "Для ЕС Украина привлекательна как страна" : [Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша Генрик Литвин убежден, что ассоциация с ЕС открывает широки возможности для развития Украины. Интервью провела Омельченко Т.]. . , . С. 18-20.

240643. Гусев Ю. Галоп на месте : [снижение роста активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ)]. . , . С. 20-21.

240644. Гусев Ю. На ремонт провала : [рынок "автогражданки" в Украине]. . , . С. 29-30.

240645. Саливон С. У меня ж опыта нет : [налоговая политика Украины]. . , . С. 21-23.

240646. Гусев Ю. Ноги кормят : [увеличение страховых агентов на страховом рынке Украины]. . , . С. 26.

240647. Губанова И. Прописные истины : [разработка должностных инструкций]. . , . С. 31-33.

240648. Гриньков Д. Межбанк накрылся : [украинский рынок межбанковского кредитования]. . , . С. 30-31.

240649. Омельченко Т. "Недостаточно быть двуногим созданьем, чтобы называться человеком", - говорит драматург Эрик-Эммануэль Шмитт : [интервью с французским драматургом Э-Э Шмиттом / записала Т.Омельченко]. . , . С. 42-44.

240650. Гусев Ю. Прекрасно, но далеко : [Найкомфинуслуг прогнозирует рост небанковских финансовых рынков к 2014 г.]. . , . С. 32-33.

240651. Шевченко Н. Оттрубили : [мировой рынок труб, место на нем украинской продукции. Перспективы для Украины]. . , . С. 45-46.

240652. Дикаленко М. Жизнь моя - нефтянка : [украинский рынок нефтепродуктов. Импорт. средние розничные цены на нефтепродукты в Украине в 2013 г. Котировки нефти brent]. . , . С. 47-48.

240653. Дикаленко М. Онлайно : [экономическая целесообразность получения биогаза на украинских полигонах твердых бытовых отходов. (Свалка). Примеры действующих проектов в некоторых городах Украины]. . , . С. 49-51.

240654. Лаптев И. Прошу полянства : [реалии и перспективы украинского рынка кейтерина]. . , . С. 56-57.

240655. Николаева Т. Пресс-центры : [украинский рынок услуг фитнес-клубов. Структура спроса. Анализ контингента фитнес-клубов по гендерному признаку, по типу населенного пункта]. . , . С. 58-60.

240656. Середа Е. Блюдцкриг : [украинский рынок посуды: объём, доля отечественой продукции, импорт, экспорт]. . , . С. 61-62

240657. Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника). . , . С. 4-23.

240658. Котляр М.Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) : [XII - XIII ст.]. . , . С. 24-37.

240659. Даниленко А.І. Удосконалення моделі управління економікою та фінансові механізми її реалізації. . , . С. 4-29.

240660. Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України. . , . С. 30-37.

240661. Сніжной Г. В. Залежність корозійної поведінки аустенітних хромо-нікелевих сталей парамагнетного стану аустеніту. . , . С. 58-62.

240662. Кіндзерський Ю.В. До засад стратегії та політики розвитку промисловості. . , . С. 38-55.

240663. Фурдичко О.І. Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавстві України. . , . С. 56-65.

240664. Скребцов А. А., Погрелюк І. М., Лук'яненко О. Г., Пічугін А. Т. Вплив оксидування на корозійну тривкість спеченого титану. . , . С. 63-69.

240665. Домашенко С. В. Сучасні інформаційні технології у розвитку ринку туристичних послуг Запорізького регіону. . , . С. 44-49.

240666. Городецький А.Є. Антикризове регулювання і моделі посткризового розвитку Росії. . , . С. 66-74.

240667. Сацик В.І. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів. . , . С. 75-90.

240668. Григор'єв С. М., Головань О. О. Стратегія ресурсозбереження в металургії спеціальних сталей на прикладі використання губчастого феровольфраму. . , . С. 103-108.

240669. Тютюник В. Вплив інфляції на результати діяльності компанії. . , . С. 16-26.

240670. Кретова С. Распределение общепроизводственных расходов на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. . , . С. 27-38.

240671. Ковальський В. Острів для скарбів: офшорний бізнес по-українськи. . , . С. 40-49.

240672. Ефимов А. Оптимизация налогообложения: договор купли-продажи. . , . С. 50-58.

240673. Губа Є. Господарський трикутник: податкові наслідки : [податкові наслідки правовідносин у підприємства, що надає послуги, у переможця тендеру]. . , . С. 59-66.

240674. Ніколаєв С. Податкові перевірки фізичних осіб. . , . С. 67-75.

240675. Соломонов С. Сокращение расходов на оплату труда. . , . С. 76-86.

240676. Козка А. Хранение товаров на сертифицированных складах. . , . С. 87-93.

240677. Куратник П. Визуализация данных на карте в Excel 2013. . , . С. 94-101.

240678. Антофій Н. М. Економічна сутність кінцевого споживання: методологічні аспекти. . , . С. 5-8.

240679. Більцан А. О. Розвиток соціального захисту населення: історична довідка. . , . С. 9-14.

240680. Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції. . , . С. 15-20.

240681. Кулішов В. В. Особливості світової глобалізації в сучасних умовах. . , . С. 21-24.

240682. Топільницька Я. О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання. . , . С. 25-28.

240683. Сас П.М. Укладання Хотинського мирного договору 1621 р.. . , . С. 38-73.

240684. Турченко Ф.Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) : [політичні позиції двох видатних постатей щодо питання майбутнього України - автономії у складі федерації чи самостійної держави]. . , . С. 75-94.

240685. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Бази даних. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів напрямку підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 35 с.

240686. Yagan M. The analysis of Russia influence on the transformation of energy strategy of the European Union. . , . P. 29-32.

240687. Андрушків Б. М., Погайдак О. Б., Кирич Н. Б., Керничний Б. Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспіьства. . , . С. 33-39.

240688. Волощенко Л. М. Оцінка динамічної стійкості фінансової системи країни і регіону. . , . С. 40-43.

240689. Дятлова В. В. Лідерство країн у світовій і регіональній торгівлі на засадах активної участі і розвитку стандартизації. . , . С. 50-54.

240690. Залунін В. Ф., Щеглова О. Ю., Лаже М. В. Оцінка економічної ефективності будівництва автомобільних доріг. . , . С. 55-59.

240691. Кучмійов А. В. Використання інструментів екологічного маркетингу для підвищення рівня екологічної безпеки регіону. . , . С. 60-65.

240692. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

240693. Медвідь В. Ю. Сучасні концепції та теорії економічного регіонального розвитку. . , . С. 66-70.

240694. Пархоменко В.А. Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі. . , . С. 95-104.

240695. Зворигіна Н. Чи врятує Молочний лиман столичний десант? На оздоровлення його та однойменної річки потрібно понад 150 мільйонів гривень. . , . С. 12.

240696. Гнєушева В. О. Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні. . , . С. 71-76.

240697. Афанасьєва М. Г. Теоретико-методологічні підходи моделювання ризику в процесі розвитку виробничо-економічної діяльності гірничорудного підприємства. . , . С. 77-82.

240698. Кравець Т. В., Петрик М. В. Прогнозування цінової динаміки світового ринку зернових методом сингулярного спектрального аналізу. . , . С. 83-87.

240699. Трофименко Г. С. Аналіз методів моделювання економічних структур у сфері медичного обслуговування. . , . С. 88-92.

240700. Архірейський Д.В. Протидія радянських митників контрабанді наприкінці 1920 - у 1930 рр.. . , . С. 104-120.

240701. Шапошников К. С. Сучасні особливості прийняття управлінських рішень: креативний аспект. . , . С. 93-95.

240702. Височин І. В. Соціально-демографічні фактори розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України. . , . С. 96-102.

240703. Закаблук Г. О. Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами. . , . С. 109-114.

240704. Зенюк Л. А. Роль качества в экономике. . , . С. 115-118.

240705. Зикіна В. О. Оцінювання ефективності формування стратегії інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. . , . С. 119-122.

240706. Кармінська-Бєлоброва М. В. Сучасна стратегія управління персоналом на підприємстві в умовах ринкової економіки. . , . С. 123-126.

240707. Зеркаль М.М. Освіта національних меншин Украхни (1990 - 2000 ні рр.). . , . С. 121-135.

240708. Карчевська Г. Г. Особливості процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах. . , . С. 127-131.

240709. Горак В.С. Григор'євський повстанський рух (серпень 1918 - серпень 1919 рр.): питання історіографії. . , . С. 154-177.

240710. Корінєв В. Л., Мокроусова Ю. О. Обґрунтування заходів щодо підвищення попиту на продукцію підприємства. . , . С. 132-135.

240711. Скржинська М.В. Листування в античних державах Північного Причорномор'я. . , . С. 178-187.

240712. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2013. 56 с.

240713. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

240714. Тыква О. Архистратеги : [рынок инвестиционных монет в Украине]. . , . С. 29-30.

240715. Губанова И. Хитрость пленения : [маркетинговые хитрости, заставляющие клиентов покупать больше]. . , . С. 31-33.

240716. Дали под дых : ["гендерный вопрос" в системе планирования отпусков в компаниях]. . , . С. 34-35.

240717. Шевченко С. Гений незавершенности : [музей Франца Кафки в Праге]. . , . С. 36-38.

240718. Талавера Б. Р. Достатньо інформації - більше бізнесових контактів : [інтерв'ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Мексики в Україні Б. Р. Талавера про торговельно-економічні зв'язки мыж Украъною та Мексикою /вела Н. Копецька-Деньга]. . , . С. 6-7.

240719. Карпов А. "Интерес к шахматам падает, мы теряем турниры : [интервью с чемпионом мира по шахматам А.Карповым / записал С.Ковалев]. . , . С. 39-42.

240720. Шевченко Н. Железный Феникс : [некоторые показатели работы украинских металлургических предприятий, в частности, комбината "Запорожсталь". Перспективы модернизации]. . , . С. 47-49.

240721. Николаева Т. Причинные связи : [юридическая практика в цифрах: услуги, клиенты, ставки гонораров]. . , . С. 49-50.

240722. Корінєв В. Л., Олійник І. В. Нормативно-правове регулювання рекламної діяльності підприємства. . , . С. 136-139.

240723. Дикаленко М. Ветоэнергетика : [развитие ветроэнергетического сектора в Украине: темпы роста строительства ВЭС и проблемы с запуском готовых объектов]. . , . С. 52-53.

240724. Татаренко Г., Владимиров Д. Шпалинка в світ : [украинский рынок зерна (показатели 2010 - 2013 гг.) Перспективы экспорта]. . , . С. 58-60.

240725. Серебрянский Д., Вдовиченко А., Зубрицкий А. Фискальная девальвация для Украины: будет ли полезен допинг?. . , . С. 2-6.

240726. Стефанишина А.Б. Особливості забезпечення фінансової стійкості вітчизняних банків в умовах глобалізації. . , . С. 14-19.

240727. Король С. А. Показники якості продукції та методи їх оцінювання. . , . С. 140-150.

240728. Кравцова И.В., Милованова А.Г. Анализ современного состояния финансового рынка Украины в сравнении с иностранными моделями развития финансового рынка. . , . С. 28-32.

240729. Криворотько І. О. Дослідження зарубіжного досвіду мотивації персоналу для використання в українських умовах. . , . С. 151-154.

240730. Нусінов В. Я., Турило А. М., Афанасьєв І. Є. Прогнозування економічних показників гірничорудногопідприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів ресурсів залізорудної сировини. . , . С. 155161.

240731. Приходько І. П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку. . , . С. 162-165.

240732. Семенов Г. А., Семенов А. Г., Єлькін А. В. Особливості розробки бізнес-плану для металургійного підприємства. . , . С. 166-173.

240733. Семенов Г. А., Складанна К. І. Впровадження безтарифної системи оплати праці. . , . С. 174-181.

240734. Семенов А. Г., Юсипчук Л. А. Резерви продуктивності праці та їх вплив на оплату праці. . , . С. 182-185.

240735. Тунік А. Г. Організація маркетингових досліджень на підприємстві ПАТ ПБК "Славутич". . , . С. 186-189.

240736. Юхновська Ю. О. Методи аналізу ефективності інтегрованих корпоративних структур. . , . С. 190-194.

240737. Апарова О. В. Аналіз прозорості державних фінансів в Україні. . , . С. 195-198.

240738. Буряк О. П. Банківська криза: суть, причини, наслідки. . , . С. 199-202.

240739. Дроботя Я. А. Центральні банки: погляд у минуле. . , . С. 203-206.

240740. Марчук О. О. Основні віхи у формуванні грошово-кредитної політики в Україні. . , . С. 207-210.

240741. Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу. . , . С. 3-12.

240742. Безверхий К. Дивіденди державних підприємств: обліково-звітний аспект. . , . С. 13-22.

240743. Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні. . , . С. 23-35.

240744. Головач В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту. . , . С. 36-40.

240745. Гнилицька Л. Основи економічної безпеки підприємства. . , . С. 41-48.

240746. Одінцова Т. Роль контролінгу у формуванні інформаційного середовища збалансованого сталого розвитку. . , . С. 49-53.

240747. Савельєва Н. Ефективність охорони праці у США: факти та коментарі : [державний нагляд за станом охорони праці у США очима американців]. . , . С. 20-22.

240748. Єрмолаєв Г. Одягаємося правильно : [правила безпечної роботи в умовах ризику виникнення електродуги]. . , . С. 34-35.

240749. Стичінська О. О. Обґрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування. . , . С. 211-218.

240750. Гвозденко Л. Оцінюємо мікроклімат : [все про мікроклімат виробничих приміщень]. . , . С. 40-43.

240751. Федоренко М. Робота у спеку : [допустимі показники мікроклімату на відкритих територіях у теплу пору року]. . , . С. 44-47.

240752. Романчук А. Как организовать обучение по вопросам охраны труда. . , . С. 17-22. (Додаток)

240753. Федоренко М. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці. практичні питання. . , . С. 23-36. (Додаток)

240754. Про професійний розвиток працівників : Закон України. . , . С. 45-48. (Додаток)

240755. Головатий М. Україна і свтовий геополітичний процес: куди рухатися?. . , . С. 4-13.

240756. Коломиец В. Векторы Украины: Запад или Восток? : [сотрудничество Украины с Россией и странами Европы]. . , . С. 14-28.

240757. Корсак К. Homo Sapiens - XXI і глобальний нооменеджмент: порятунок - або? : [мудрий менеджмент]. . , . С. 30-40.

240758. Тарасов І. Ю. Маркетингова макросегментація вкладників банків. . , . С. 219-223.

240759. Секс в Украине: мнение молодого поколения: [взгляды молодежи на брак]. . , . С. 42-53.

240760. Кикоть В. Розвиток інституту сім'ї в Україні (нормативно-правовий аспект). . , . С. 54-60.

240761. Сачовський І. М. Особливості сільськогосподарського виробництва на Івано-Франковщині в сучасних умовах. . , . С. 224-227.

240762. Шмиголь Н. М., Антонюк А. А. Аналіз методів оцінювання ринкової вартості бренда. . , . С. 228-231.

240763. Кирильчук Е. Особенности темперамента во внешности женщин. . , . С. 62-70.

240764. Ярошевська О. В., Світла А. О. Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства. . , . С. 232-242.

240765. Гальцова О. Л. Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі. . , . С. 243-248.

240766. Семенов Г. А., Трелецька Г. В. Сучасне фінансування та якісний склад кадрів України як запорука ефективності навчального процесу : [видатки державного бюджету України на підготовку кадрів ВНЗ. Динаміка кількості працівників ВНЗ України, які мають науковий ступінь]. . , . С. 249-253.

240767. Фесенко В. І., Гетьман А. О., Перова Т. К., Суббота Ю. В. Оздоровче фізичне виховання у вищому навчальному закладі як фактор зростання соціально-економічного ефекту суспільства. . , . С. 254-259.

240768. Лепьохін О. В., Прокопченко П. О. Визначення та порівняльний аналіз маркетингової категорії "освітня послуга" і "освітній продукт" у загальній системі інформаційних ресурсів, послуг і продуктів. . , . С. 260-263.

240769. Полищук О. Bossяки : [соискатели преувеличивающие свои трудовые достижения]. . , . С. 34-37.

240770. Лапікур В., Лапікур Н. Легенда Волинського лісу (незнайома правда про розвідника М. Кузнєцова) : [Микола Іванович Кузнєцов (1911 - 1944) - радянський розвідник]. . , . С. 72-80.

240771. Чернышова Ю. Коворкинг - это следующий этап в "революции" офисного пространства :[организация пространства для работы. Интервью с генеральным директором компании "Регус" Ю. Чершышовой записала Е. Курячая]. . , . С. 38-39.

240772. Пінчук М.М. Особливості та тенденції у здійсненні прямих іноземних інвестицій у формі транскордонних злиттів і поглинань. . , . С. 4-9.

240773. Піддубний В.І. Всі на IPO : [ Вітчизняний фондовий ринок.Публічне розміщення акцій металургійної галузі]. . , . С.16-25.

240774. Сафонов Ю.М. Державне регулювання кластеризаційної політики України. . , . С. 26-32.

240775. Димова Н. Подсудное дело : [история отечественного кораблестроения]. . , . С. 40-42.

240776. Краснопольский В. "Мне интересны повороты судьбы человека" : [интервью с российским кинорежиссером В. Краснопольским записал К. Рылев]. . , . С. 43-45.

240777. Силивончик А. Занишенная самооценка : [украинский рынок цельномолочной продукции]. . , . С. 49-51.

240778. Святненко А. Эскиз биржи. . , . С. 4-7.

240779. Силивончик А. Лактальные войны : [о работе ЧАО "Обуховский молочный завод"]. . , . С. 52-53.

240780. Лавров Р.В. Фінансовий реінжиніринг у банківській діяльності: загрози та можливості. . , . С. 8-13.

240781. Владимиров Д., Татаренко Г. Полезный хрюкт : [украинский рынок свинины и рынки ее сбыта]. . , . С. 54-57.

240782. Московчук Э. Ездевательство : ["Укрзалізниця" в процессе приватизации рассчитывает сбагрить частникам убыточные пассажирские перевозки]. . , . С. 58-59.

240783. Хаванов А.В. Сучасний стан економіки України в умовах існуючої державної заборгованості з погляду економічної безпеки. . , . С. 26-32.

240784. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

240785. Гриньков Д. Валютомор : [в текущем году валютные заработки банков резко сократились]. . , . С. 29-30.

240786. Заика А. Едкий кали : [после обвала россиянами рынка калийных удобрений производителям придется срочно адаптироваться к новым условиям]. . , . С. 59-60.

240787. Середа Е. Столенград : [на растущем субрынке мебели для общепита отечественные производители продолжают теснить импортеров]. . , . С. 61-62.

240788. Середа Е. Замоклов меч : [украинские производители сейфов гоовы взять под контроль 95% рынка]. . , . С. 63-65.

240789. Кухта П. Готова ли экономика Украины к вступлению в ЕС. . , . С. 2-4.

240790. Рогульський В.М. Дискусійні питання щодо визначення поняття IPO. . , . С. 6-9.

240791. Рожков И. Когда киберпреступление страшнее, чем долговой кризис. . , . С. 10-11.

240792. Поддубный В.И. К итогам торгов на Украинской бирже в июне. . , . С. 12-21.

240793. Строгаль Д.В. Теоретиичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях. . , . С. 22-28.

240794. Загоруйко Ю. Британская "восьмерка": сирийский вопрос в офшорном контексте. . , . С. 2-5.

240795. Зоценко О.К. Роль професійних учасників на ринку акцій України : [ з деякими статистичними матеріалами 2005-2011 рр.]. . , . С. 6-9.

240796. "Приватбанк" увеличит капитал российского дочернего банка на 33%. . , . С. 13.

240797. Серкова П.П. Будем расти с нерезидентами : [деятельность инностранных страховых компаний в Украине. Крупнейшие публичные страховщики мира по версии Forbes]. . , . С. 22-28.

240798. Ігнатьєв П. Парламентські вибори в Пакестані - 2013: деякі підсумки. . , . С. 10-15.

240799. Горобець І. Пакистан: між ядерним статусом і долею дефолтної держави : [особливості функціонування пакистанської "дефолтної демократії". Показано специфіку взаємодії цивільної еліти, ісламістів і військових]. . , . С. 16-18.

240800. Лозовицький О. Еволюція геополітики Франції: від "національної величі" до "соціального партнерства". . , . С. 20-25.

240801. Гречанінов В. Сучасний В'єтнам - робота на майбутнє : [зовнішня політика В'єтнама]. . , . С. 26-27.

240802. Кулінич М. Дипломатія як мистецтво : [Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ відзначила своє 18-річчя]. . , . С. 28-29.

240803. Ціватий В. Дипломатія: майстерність слова, мистецтво дій, мовленнєва комунікація : [досвід і особливості викладання іноземної мови в Дипломатичній академії України при МЗС як складової підготовки дипломатів і фахівців у сфері зовнішніх зносин]. . , . С. 30-33.

240804. Гаврилова М. Європейський фонд підтримки демократії - новий інструмент громадської дипломатії Європейського Союзу. . , . С. 34-37.

240805. Магда Є. Основні засади сучасної енергетичної дипломатії Російської Федерації. . , . С. 38-41.

240806. Вишневська І. Ексергетичні "козирі" - шлях до виграшу : [комплексна сила держави залежить від геополітичного положення]. . , . С. 42-47.

240807. Перга Т. Чи допоможе "зелена" економіка вирішити проблеми глобального розвитку?. . , . С. 48-51.

240808. Акулов-Муратов В., Будько О. Латинська мозаїка : [за допомогою методів історичної психології, філософського, політичного, економічного аналізів розглядається генезис розвитку Латинської Америки]. . , . С. 52-57.

240809. Бєляєва М. Конституційні конфлікти й їх вплив на реалізацію політичної функції української держави. . , . С. 3-5.

240810. Григор'єва В. Логічна сторона судового рішення. . , . С. 6-8.

240811. Огаренко Т. Стан соціально-правових відносин і правового захисту громадян за оцінкою населення. . , . С. 9-12.

240812. Опольська Н. Зміст суб'єктивного права на творчість. . , . С. 13-16.

240813. Владикін О. Договірне регулювання послуг зв'язку у радянському праві. . , . С. 17-19.

240814. Воловик О. Екстерналістський погляд на право як умова трансформації наукової парадигми (економіко-правовий аспект). . , . С. 20-24.

240815. Пашков В. Господарсько-правова характеристика фармацевтичного ринку. . , . С. 25-28.

240816. Матвєєв П. Особливості правового застосування інвестиційних договорів в умовах інноваційного розвитку України. . , . С. 29-31.

240817. Безух О. Особливості господарсько-правової відповідальності за порушення у сфері економічної конкуренції. . , . С. 32-35.

240818. Даньків Й., Остап'юк М., Даньків В. Охорона праці на підприємстві (організаційно-правові та обліково-аналітичні аспекти). . , . С. 47-51.

240819. Груцинова В. Сутність переліків постачальників згідно з угодою з державних закупівель СОТ. . , . С. 36-40.

240820. Гребенюк М. Сучасна концепція здорового та раціонального харчування - складова системи забезпечення продовольчої безпеки України. . , . С. 41-45.

240821. Сидоров Я. Планування як напрям державного регулювання аграрних відносин: правовий аспект. . , . С. 46-49.

240822. Комітетські слухання "Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні". . , . С. 6-7.

240823. Гахович Н.Г. Структурний чинник регулювання екологічних параметрів промислового виробництва. . , . С. 12-13.

240824. Андрєєва Н.М. Напрям вдосконалення організаційно-економічного механізму впровадження в Україні проектів використання вторинних ресурсів. . , . С. 14-15.

240825. Ільїна О.В., Ільїн Л.В. Геоекологічні аспекти використання озерно-болотних комплексів Полісся України. . , . С. 16-17.

240826. Ковальчук С.І. До питання формування національної природоохоронної мережі та збереження біорізноманіття : [національний природний парк "Подільські Товтри" (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.)]. . , . С. 18-20.

240827. Кравець Н. Щодо поняття та системи принципів аграрного права. . , . С. 50-53.

240828. Матюшенко І.Ю. Утилізація відходів під час видобутку нафти як один з аспектів збалансованого розвитку територій. . , . С. 21-22.

240829. Солдатенко О., Пустовіт Ю. Бюджетне право - підгалузь фінансового права. . , . С. 54-58.

240830. Ошейко В.О., Ошейко О.В. Збалансований розвиток лісовпорядкування та ефективного використання відходів деревини як твердого палива. . , . С. 23-25.

240831. Очкуренко С., Грабар І. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання кредитування суб'єктів аграрного підприємництва. . , . С. 59-62.

240832. Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку. . , . С. 26-27.

240833. Руснак Л. Перспективи реалізації права громадян на охорону здоров'я через обов'язкове медичне страхування. . , . С. 63-66.

240834. Капранов С.В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста : [дослідження проведено в м. Алчевську Луганської області]. . , . С. 29-30.

240835. Литвин І. Історико-правові аспекти становлення публічної влади на місцевому рівні в Україні. . , . С. 67-71.

240836. Абракітов В., Боярський М. Вібрація як виробнича шкідливість : [види вібрації. Методи гігієнічної оцінки вібрації. Профілактика вібраційної хвороби]. . , . С. 44-47.

240837. Мыц А. Практические аспекты формирования стратегии логистики. . , . С. 22-27.

240838. Назаренко В. Проблеми гігієнічного регламентування промислової вібрації. . , . С. 48-49.

240839. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2013. 72 с.

240840. Павлова Е. Почему прибыль зависит от качества логистики. . , . С. 28-31.

240841. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 600 с.

240842. Чистоклетов Л. Особливості та види недержавних суб'єктів правоохоронної діяльності України у сфері адміністративно-правового забезпечення й їх функціональна складова. . , . С. 72-75.

240843. Голоцван Л. 10 лет тому вперед : [тенденции развити логистики]. . , . С. 32-37.

240844. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2013. 40 с.

240845. Бідей О. Інститут адміністративної юстиції в іноземних країнах. . , . С. 80-83.

240846. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2013. 72 с.

240847. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 68 с.

240848. Рудюк Д. Системный подход к внедрению ИС в торговом предприятии. . , . С. 38-41.

240849. Металл и литье Украины. НАН Украины. К., 2013. 40 с.

240850. Юдин С. Контроль представленности ассортимента при построении качественной дистрибуции. . , . С. 42-43.

240851. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2013. 366 с.

240852. Шлапаков А. Меры экономической безопасности в закупках. . , . С. 44-48.

240853. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2013. 144 с.

240854. Недодатко О. Участь у розробленні та прийнятті рішень і актів органів публічної влади як основне право громадських організацій щодо запобігання корупції в Україні. . , . С. 84-87.

240855. Дем'янова Т., Гончаренко Ю. Запобігти шкідливій вібрації : [досвід профілактики вібраційної хвороби працівників машинобудівної галузі]. . , . С. 50-51.

240856. Курочкин Д. Проблемы подготовки логистов в Республике Беларусь. . , . С. 50-52.

240857. Мороз Д. Використання інформаційних ресурсів податковою міліцією у процесі виявлення порушень, що вчиняються з використанням офшорних територій. . , . С. 88-91.

240858. Горбенко А. Украинская школа логистики: назад в будущее. . , . С. 54-56.

240859. Новиков В. Релігійні організації як юридичні особи. . , . С. 92-95.

240860. Кучер В. Правове регулювання поняття "нерухоме майно" за цивільним законодавством України. . , . С. 96-99.

240861. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2013. С. 1-179

240862. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2013. 230 с.

240863. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2013. 56 с.

240864. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2013. 240 с.

240865. Украинский туризм. Зеркало мира. Киев, 2013. 86 с.

240866. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2013. С. 1-235

240867. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2013. 72 с.

240868. Шаркова Г. Встановлення синонімічності понять "консалтинг" і консультування". . , . С. 104-107.

240869. Добкіна К. Формування правових засад діяльності торгово-промислових палат в Україні. . , . С. 108-111.

240870. Наріжний С. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірних зобов'язань із передання майна у тимчасове користування. . , . С. 116-119.

240871. Завгородня А. Характер істини, що підлягає встановленню в порядку цивільного судочинства. . , . С. 120-124.

240872. Маховський О. Ой на полі Бердянському, та й на ниві Приморській.... . , . С. 12-14.

240873. Присяжнюк В., Кухарішин С., Якіменко М. Сучасні зразки пожежно-рятувальних автомобілів. . , . С. 20-22.

240874. Косюк В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій - надійний захист машзалів електростанцій. . , . С. 30-31.

240875. Ваганов А.И. Реализация долгосрочной программы обеспечения энергоэффективности теплоэнергетических объектов железнодорожного транспорта. . , . С. 7-10.

240876. Гридин С.В., Петренко А.Ф. Энергоэффективность способов утилизации отработанного тепла систем охлаждения силовых трансформаторов. . , . С. 11-18.

240877. Федоров П.О., Федорова А.П. Технико-экономические характеристики системы теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии в реалиях Приднепровского региона. . , . С. 29-36.

240878. Рудычев А.А., Никитина Е.А. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на отраслевом уровне. . , . С. 37-40.

240879. Стеценко І.В., Бедерак Я.С. Побудова багатофакторних математичних моделей енергоспоживання на хімічному виробництві. . , . С. 41-48.

240880. Вдовенко С.В., Розен В.П. Бенчмаркинг эффективности работы структурных подразделений НПЗ по контролю за потерями углеводородных ресурсов. . , . С. 49-55.

240881. Маляренко В.А., Латинін Ю.М., Єфанов І.М. Програма профільного навчання з енергетики учнів загальноосвітніх закладів України. . , . С. 56-61.

240882. Коваленко Г.М., Толкач К.В. Актуальні проблеми використання трудового потенціалу підприємства. . , . С. 63-65.

240883. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень - травень 2013 р.. . , . С. 66-72.

240884. Непочатих В. Особливості провадження досудового розгляду у справах, що виникають із трудових відносин. . , . С. 125-129.

240885. Новосельська І., Єрьоміна А. Порівняльно-аналітична характеристика законодавства України про зайнятість населення. . , . С. 130-132.

240886. На Байконурі відбувся черговий невдалий запуск ракети-носія "Протон-М". . , . С. 4-5.

240887. Мягков О. Вплив сезонності на правове регулювання робочого часу в сільськогосподарських підприємствах. . , . С. 133-135.

240888. Страхова індустрія підраховує збитки від повеней в Європі. . , . С. 6-7.

240889. Лупина О. До питання про хворобу як соціальний ризик у сфері соціального забезпечення громадян в Україні : [розглядається поняття "хвороба"]. . , . С. 136-139.

240890. Вплив кліматичних змін та природних катаклізмів на страхову індустрію. . , . С. 8.

240891. Юсубов В. Проблеми забезпечення прокурором прав громадян під час затримання за новим Кримінальним процесуальним законодавством України. . , . С. 144-147.

240892. Чернооченко Д. Формування судової влади в Україні в умовах конституційного процесу у 1990-1996 рр.. . , . С. 152-155.

240893. Матвиенко О., Немченко Н., Загоруева Л. Оптимизация потенциала здоровья персонала : [здоровье. Здоровье населения. Здоровье персонала]. . , . С. 82-89.

240894. Корякіна Н. Психосоматика в нашому житті. . , . С. 90-93.

240895. Коломиец В. Психоз, стресс и прочие "прелести" жизни. . , . С. 94-99.

240896. Борщевська Г. Європейська система гарантій і захисту соціально-економічних прав працівників-мігрантів. . , . С. 156-159.

240897. Стейб Д., Путайя М. Огляд глобального ринку страхування в 2012 році : [розвиток і стан світових ринків страхування життя, non-life страхування в 2012 році]. . , . С. 28-31.

240898. Городянська Л. В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів : [до відтворювальних економічних ресурсів належать інтелектуальні ресурси та засоби праці]. . , . С. 8-15.

240899. Григорук П. М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства. . , . С. 16-26.

240900. Forbes назвав найбільші страхові компанії світу в 2012 році : [найбільші страховики та страхові брокери світу]. . , . С. 32-33.

240901. Скрипніченко О. П. Категорія "людина" у творах маржиналістів. . , . С. 27-33.

240902. Цогла О. О. Теоретичні засади трактування поняття "концесія" : [форма надання приватній особі на тимчасовій основі права на господарське використання державного майна]. . , . С. 34-38.

240903. Горват-Янушевська І. Емпатія - професійно-особистісна якість соціального працівника. . , . С. 19.

240904. Юхименко В. В., Гутафель В. В. Дослідження функціонування світового фондового ринку в умовах інтеграційних процесів. . , . С. 39-48.

240905. Братюк В. П. Удосконалення маркетиногового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму. . , . С. 50-58.

240906. Подольчак Н. Ю., Тимейчук А. А. Налагодження і розвиток взаємовідносин у системі "підприємство - державна податкова служба". . , . С. 59-64.

240907. Швец Ю. Ю. Стратегические направления совершенствования управления инновационным развитием. . , . С. 65-71.

240908. Гусєва О. Ю. Концептуальні засади і прикладні аспекти комплексного оцінювання готовності підприємств до змін. . , . С. 72-80.

240909. Дяченко О. О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах. . , . С. 81-87.

240910. Егоров П. В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики. . , . С. 88-98.

240911. Краус К. М. Система заходів з удосконалення управління маркетингом малих торговельних підприємств. . , . С. 99-103.

240912. Панченко Є. Г., Кір'якова М. Є. Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій. . , . С. 104-109.

240913. Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз. . , . С. 110-117.

240914. Чухрай Н. І., Коваль З. О. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств. . , . С. 118-129.

240915. Матвієнко Р. О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення. . , . С. 130-137.

240916. Ванин Д. Перспективи та проблеми вхідного зарубіжного перестрахування : [вхідне перестрахування - це договір перестрахування, який укладається з метою прийняти на себе відповідальність, повну або часткову, іншої страхової компанії. ]. . , . С. 34-37.

240917. Тульчинська С. О. Методологічний підхід до визначення домінант розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів. . , . С. 138-145.

240918. Якуненко К. В. Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря. . , . С. 146-155.

240919. Панченко В. П. Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу. . , . С. 156-161.

240920. Горват-Янушевська І. Професійний відбір майбутніх соціальних працівників. . , . С. 20.

240921. Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях : затверджено Постановою КМУ від 26 червня 2013 р. № 444. . , . С. 28-30.

240922. Слюсаревський М. М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-психологічних теорій: спроба обґрунтування концепції. . , . С. 1-6.

240923. Перспективи впровадження технології "Pay-as-you-drive" на ринку автострахування : [ PAYD - визначення страхових премій тільки на підставі даних тільки щодо пробігу транспортного засобу]. . , . С. 38-39.

240924. Сіренко І. Автоцивілка. Це просто : [специфіка цього виду страхування в Україні]. . , . С. 40-41.

240925. Ліщинська О. А. Інформаційно-динамічна модель особистості. . , . С. 6-11.

240926. Голубенко О. Проблеми оцінки пошкоджених авто та "придатних залишків" в автострахуванні. . , . С. 42-43.

240927. Манойленко М. Питання включення та виключення ПДВ при страховому відшкодуванні. . , . С. 44-45.

240928. Рибалка В. В. Вітчизняні наукові визначення особистості та інтелект працівників соціально-психологічних служб : [визначення поняття "особистість"]. . , . С. 11-16.

240929. Маркін Ю. Нові тенденції в страхуванні екологічних ризиків : [ризики заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб внаслідок забруднення навколишнього середовища; ризики, пов'язані з фінансовими збитками самого страхувальника]. . , . С. 46-48.

240930. Шлімакова І. І. Програма еколого-психологічного тренінгу для старшокласників "Вісім кроків до природи". . , . С. 21-28.

240931. Придачук Н. Держава вже розпочала активну підготовку до впровадження ОМС в Україні : [ОМС - обов'язкове медичне страхування]. . , . С. 49.

240932. Кобикова Ю. В. Тренінгова програма з профілактики проституції неповнолітніх. . , . С. 29-33.

240933. Давиденко А. А. Поняття обдарованості дитини. . , . С. 34-37.

240934. Залєтов О. Перспективи розвитку фармацевтичного страхування в Україні. . , . С. 50-51.

240935. Світ страхування у кінощедеврах Біллі Уайлдера, Альфреда Хічкока, Вуді Аллена... : [страхова індустрія в центрі сюжетів десятків успішних фільмів]. . , . С. 52-54.

240936. Фомін Г.В., Панащук І.М., Романенко М.А. Деякі аспекти функціонального навчання щодо підвищення кваліфікації керіних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту. . , . С. 6-7.

240937. Ільїна В. Безпека людини як комплексний підхід до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки. . , . С. 15-16.

240938. Подкоритова Л. О. Тренінг "Подорож часом" : [профілактика та корекція кризи випускників навчальних закладів]. . , . С. 38-42.

240939. Дикань С.А. Безпека освітньої діяльності: аксіологічний аспект. . , . С. 27-31.

240940. Готи: страшне, сумне і невеселе. . , . С. 33-34.

240941. Вісник АсМАП України. АсМАП. Київ, 2013. 20 с.

240942. Вища школа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

240943. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2013. 40 с.

240944. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 50 с.

240945. За рулем. За рулем. М., 2013. 234 с.

240946. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

240947. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 128 с.

240948. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

240949. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2013. С. 183-372

240950. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 107 с.

240951. Статистика України. НТК статистичних досліджень. Київ, 2013. 98 с.

240952. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2013. 52 с.

240953. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2013. 110 с.

240954. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2013. 36 с.

240955. Якимова Л. П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи. . , . С. 162-171.

240956. Поважний О. С., Веріга Г. В. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України. . , . С. 172-179.

240957. Фролов С. М., Махнуша С. М., Олійник В. М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком : [на прикладі Сумської області]. . , . С. 180-193.

240958. Сопронюк М. Т. Нітрати - прихована небезпека. . , . С. 26-27.

240959. Білих Н. С. Ртуть. Засоби демеркуризації. . , . С. 38-40.

240960. Шевчук О. А. Трансформація змісту державного фінансового контролю. . , . С. 194-204.

240961. Демида К. Особистісні риси, що впливають на ефективність процесу адаптації (за оцінками студентів та викладачів). . , . С. 43-49.

240962. Поклад С. В. Вивчення ставлення учасників навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів до проблеми протиправної поведінки молоді. . , . С. 50-53.

240963. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

240964. Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція : [проблеми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу]. . , . С. 12-50.

240965. Кеменов В. У мене експонати най-най : [розповідь запорізького мандрівника та колекціонера про його мандрівки, виставкову діяльність / записав Г.-Г. Пилипенко]. . , . С. 19.

240966. Клещерова І. М. Основні напрямки роботи психолога з матерями дітей з органічним ураженням ЦНС в умовах дитячих реабілітаційних закладів. . , . С. 53-55.

240967. Шерстенников Ю. В. Модель планування проекту малого або середнього підприємства. . , . С. 205-216.

240968. Абдраимов Б., Сулейменова С., Саймова Ш. Теоретические и методологические основы экономического механизма арендной платы за землю в зарубежных странах. . , . С. 217-225.

240969. Абсатова М., Туралбаева А., Маршалхан А. Современное сотрудничество школы и бизнеса как существенный фактор развития человеческого капитала : [на примере Казахстана]. . , . С. 226-230.

240970. Плохій С.М. Якої історії потребує сучасна Україна? : [європейський й український контекст історієписання кінця XIX - початку XXI ст. ]. . , . С. 4-12.

240971. Глушкова Н. Особенности использования метода газоразрядной визуализации и анализа ГРВ-грамм людей, находящихся в разных функциональных состояниях : [аппаратное тестирование - новое направление психодиагностики, связанное с использованием компьютерной техники]. . , . С. 55-60.

240972. Аманжолова Б., Умбетова М. Система внутреннего контроля в управлении операционными рисками коммерческого банка: теоретические и методологические основы. . , . С. 231-239.

240973. Пиріг Р.Я. Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначенність. . , . С. 13-30.

240974. Калошин В. Ф. Позитивное мышление - важный инструмент человека на пути к счастью, радости, успеху. . , . С. 61-62.

240975. Запорожці додадуть у роботі : [інформація про зустріч В. Януковича з головою Запорізької ОДА О. Пеклушенком]. . , . С. 3.

240976. Wang J.-H. A study on key performance indicator for food service businesses in Taiwan = Дослідження ключових показників ефективності діяльності підприємств громадського харчування на Тайвані. . , . P. 240-250.

240977. Макаруха З. Відносини Україна - Європейський Союз: від партнерства до асоціації та економічної інтеграції. . , . С. 51-58.

240978. Любовець О.М. Політична опора гетьманату П.Скоропадського. . , . С. 30-44.

240979. Ван дер Лу Ґ. Нова зона вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною: "глибока" і "всеосяжна"?. . , . С. 59-69.

240980. Лупандін О.І. Східний вектор зовнішньої політики Української Держави : [міждержавні відносини між Українською Державою та новими державними утвореннями на території колишньої Російської імперії (Дон, Кубань)]. . , . С. 45-62.

240981. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2013.

240982. Губенко А. В. Переструктурирование как важный механизм творческого обучения. . , . С. 62-71.

240983. Vasa L., Gyuricza C., Penksza K. Methods of economical evaluation of grasslands under extreme climatic conditions based on plant sociological samples = Методи економічного оцінювання якості пасовищ в екстремальних кліматичних умовах на основі рослинних зразків. . , . P. 251-260.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.