Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

240984. Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського : [аналіз публіцистики С.Єфремова - відомого журналіста доби Української революції]. . , . С. 63-79.

240985. Ковтонюк О. На пляж - як на пари : студенти Запорізького медуніверситету навчали відпочивальників, як правильно рятувати людину і на воді, і на суші. . , . С. 12.

240986. Голос України. Київська правда. К., 2013.

240987. Сосницький Л. "Запоріжсталь" скорочуватиме викиди : [нарада, присвячена залученню інвестицій у промислове будівництво]. . , . С. 2.

240988. Папалкін Г.В. Перша світова війна в рефлексії П.Скоропадського (за матеріалами приватного листування). . , . С. 80-97.

240989. Ричка В.М. Спадщина Володимира Мономаха. . , . С. 98-112.

240990. Верещак Є. П. Керівник і команда. До 85-річчя від дня народження доктора психологічних наук, професора Юрія Зіновійовича Гільбуха (1928-2000). . , . С. 72-75.

240991. Романюк Н.Й. Роль підпрємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) : [за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній]. . , . С. 113-127.

240992. Петров Р. "Транспозиція" права як складова процесу приведення законодавства України у відповідність до "ACQUIS" Європейського Союзу. . , . С. 70-76.

240993. Болтівець С. Самосвідомість особистості у саморусі людства. . , . С. 77-80.

240994. Wong Sek Khin E., Singh G., Yee C.-M. Strategic innovation of professional accounting firms to complete globally = Стратегічні інновації професійних бухгалтерських фірм у контексті глобальної конкуренції : [Малайзія]. . , . P. 261-267.

240995. Ткаченко І.В. Дописи в тижневику "Село" (1909 - 1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства. . , . С. 128-139.

240996. Корновенко С.В. Участь В.Колокольцева в розробці проекту аграрної рефорсми денікінського уряду : [Василь Григорович Колокольцев (10 травня 1867 - 24 жовтня 1934) - міністр земельних справ Української Держави ]. . , . С. 140-150.

240997. Мушак Н. Гармонізація законодавства України з "ACQUIS" Європейського Союзу та правовими стандартами Ради Європи. . , . С. 77-91.

240998. Вишневский М. И. Культурно-образовательный философский синтез как предпосылка формирования интеллектуальной элиты. . , . С. 17-25.

240999. Марінченко О.О. Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат РСЧА військовополоненими на території України. . , . С. 151-171.

241000. Захарчук О.М. Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній російській історіографії. . , . С. 173-183.

241001. Примаченко Я.Л. Українська художня інтелігенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження. . , . С. 184-197.

241002. Кудин В. А. Гносеологические истоки современной педагогики : [социальное значение педагогики]. . , . С. 26-32.

241003. Зязюн І. Психопедагогика московської психологічної школи. . , . С. 33-41.

241004. Смирнова К. Правові основи та перспективи гармонізації антимонопольного законодавства України з правом Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти. . , . С. 92-103.

241005. Ничкало Н. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв'язку. . , . С. 42-53.

241006. Стахєєва Г. Контроль за концентраціями підприємств згідно з законодавством України на шляху до "європеїзації": основні вади та рекомендації щодо вдосконалення. . , . С. 104-113.

241007. Бех І. Д. Рефлексивно-експліційний метод у формуванні морально стійкої особистості. . , . С. 54-60.

241008. Криволапов Б. Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України). . , . С. 114-119.

241009. Білоцький С. Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики. . , . С. 120-135.

241010. Влялько І. Проект угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз правовідносин та положень щодо врегулювання державних закупівель. . , . С. 136-144.

241011. Стрєльцова О. Взаємодія міждержавних правопорядків Європи як передумова формування європейського права. . , . С. 145-152.

241012. Берлінгуер А. "М'яке право" проти "жорсткого права" в Європейському Союзі. . , . С. 153-159.

241013. Назаренко О. Роль Європейського Союзу в реалізації концепції відповідальності за захист. . , . С. 160-167.

241014. Vrcelj N. Technological, organizational and marketing innovations in small- and medium-sized enterprises = Технологічні, організаційні й маркетингові інновації на малих і середніх підприємствах. . , . P. 268-278.

241015. Вишняков О. Інтеграційна диверсифікація: правові питання співробітництва України з Митним союзом ЄврАзЕС. . , . С. 168-182.

241016. Мещерякова О. Гармонізація і розвиток відносин "Росія - Європейський Союз". . , . С. 183-187.

241017. Vuksanovic E., Puric J., Todorovic V. The fix protocol in the function of improving business of BSE members = Роль fix-протоколу в покращенні бізнес-показників підприємств на Белградській фондовій біржі. . , . P. 279-287.

241018. Gnjatovic D., Jovancai A., Stakic N. Fiscal aspects of applying Maastricht convergence criteria in Serbia: possibilities and limitations = Фіскальні аспекти відповідальності Сербії Маастріхтським критеріям: можливості і обмеження. . , . P. 288-297.

241019. Dinica M.-C., Armeanu D. Optimal risk management at metal market = Оптимальне управління ризиками на ринку металів. . , . P. 298-305.

241020. Domanovic V., Kocic M., Stojanovic-Aleksic V. Cost management in contemporary business environment = Управління вартістю у сучасному бізнес-середовищі. . , . P. 306-314.

241021. Жалелева С. Формирование модели государственно-частного партнерства в Республике Казахстан. . , . С. 315-322.

241022. Жалелева Р., Габдуллин Р., Завалишина А. Факторно-целевой подход к реализации инновационной индустриализации экономики Казахстана. . , . С. 323-332.

241023. Yildirak K., Suer O. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey = Чинники якості і кредитно-дефолтні ризики (за даними Туреччини). . , . P. 333-344.

241024. Муравйов В. Загальні принципи правопорядку Європейського Союзу [лекція професора В. Муравйова]. . , . С. 190-204.

241025. Каскатаев Н., Жолмуханова А. Научно-методологические основы формирования системы информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства : [в Казахстане]. . , . С. 345-354.

241026. Koziel G. Costs of data protection = Витрати на захист даних. . , . P. 355-360.

241027. Кривцов А., Панкова С. Стратегический инвестиционный анализ и аудит. . , . С. 361-372.

241028. Laskowski M. A short overview of pros andcons of gamification = Короткий огляд плюсів і мінусів гейміфікації. . , . P. 373-377.

241029. Дудаш Т. Пілотні рішення Європейського суду з прав людини як інструмент розв'язання структурних проблем правових систем. . , . С. 208-219.

241030. Martinez-Canas R., Ruiz-Palomino P. A resource-based view of wine quality in the Spanish region of Castilla-La Mancha = Ресурсний підхід до якості вина в іспанській області Кастілья-Ла Манча. . , . P. 378-387.

241031. Milosz E., Milosz M. B2B e-relationships in Poland: results of the survey = Електронні зв'язки в системі B2B у Польщі: результати дослідження. . , . P. 388-393.

241032. Odhiambo N. M. Interest rate reforms, savings and economic growth: empirical evidence from South Africa = Реформи процентної ставки, заощадження і економічне зростання: емпіричні дані щодо ЮАР. . , . P. 394-404.

241033. Ондаш А. Актуальные проблемы диверсификации национальной экономики и концепция "ресурсного проклятия" : (на материалах Республики Казахстан). . , . С. 405-411.

241035. Plechawska-Wojcik M., Rybka J. Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results = Аналіз і порівняння інструментів комерціалізації результатів наукових досліджень. . , . P. 412-421.

241036. Radovic-Markovic M. Evaluation of SME development in Serbia = Оцінка розвитку МСП у Сербії : [приватні малі і середні підприємства в Сербії]. . , . P. 422-431.

241037. Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права. . , . С. 220-227.

241038. Рахимжанова Г. Стратегическое значение рынка зерна Казахстана. . , . С. 432-438.

241039. Roubal O., Havlicek K. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects of marketing communications = Індивідуалізація, незахищеність і впевненість у контексті соціальних наслідків маркетингових комунікацій. . , . P. 439-449.

241040. Ruiz Guerra I. Analysis of a model for the local development of agrifood cooperatives in Castilla-La Mancha, Spain = Аналіз моделі місцевого розвитку агропродовольчих кооперативів у регіоні Кастілья-Ла Манча, Іспанія. . , . P. 450-459.

241041. Сагиндыкова Г. Методологические основы учета эксплуатационных затрат на подготовку цистерн под налив нефти и пути его совершенствования. . , . С. 460-468.

241042. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання. . , . С. 228-234.

241043. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституційного врегулювання. . , . С. 235-241.

241044. Лялюк О. Конституційно-правовий статус автономних утворень у зарубіжних країнах. . , . С. 242-250.

241045. Бодрова І. Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою. . , . С. 251-261.

241046. Підгородинський В. Криміналізація наклепу і свобода слова в Україні. . , . С. 262-268.

241047. Трофименко В. Диференціація провадження в суді першої інстанції за новим КПК України. . , . С. 269-275.

241048. Каменська Н. Історія розвитку звернень до публічної адміністрації на українських землях. . , . С. 276-281.

241049. Капустинський В. Особливості реалізації судових функцій у періоди станово-представницької та абсолютної монархії у державах Європи. . , . С. 282-288.

241050. Чиркин В. Правові системи сучасності: взаємовплив і антагонізми (на прикладі конституційного права). . , . С. 289-295.

241051. Городецька Ю. Державне управління у сфері соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю: правові механізми. . , . С. 296-302.

241052. Семчик О. Проблеми використання земель залізничного транспорту України на умовах сервітуту та суперфіцію. . , . С. 303-309.

241053. Гайдаржи Х. Правове регулювання видів діяльності сільськогосподарського переробного кооперативу. . , . С. 310-315.

241054. Безрукава А. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. . , . С. 316-322.

241055. Владика С. Правові засади гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу щодо непрямого оподаткування. . , . С. 323-335.

241056. Робер Шуман - фундатор європейської інтеграції, один із засновників Європейського Союзу і Ради Європи. . , . С. 351-352.

241057. Абдулхаіров А. З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристичного продукту та готельно-ресторанних послуг. . , . С. 3-6.

241058. Іваненко О. В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем. . , . С. 7-10.

241059. Пурський О. І., Мороз І. О. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій. . , . С. 11-14.

241060. Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б. PS-менеджмент: концепція та еволюція : [процесно-структурований менеджмент]. . , . С. 15-23.

241061. Словік О. М. Сутність та основні ознаки професійної ідентифікації. . , . С. 24-26.

241062. Воловодюк С. С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника. . , . С. 27-30.

241063. Бабин М. М. Бюджетирование как инструмент контролинга в системе управления затратами сельскохозяйственных предприятий. . , . С. 31-33.

241064. Дробязко С. І. Особливості організації обліку у недержавних пенсійних фондів. . , . С. 34-36.

241065. Голинський Ю. О. Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів. . , . С. 37-40.

241066. Spasojevic S. Economic importance and legal protection of design in Serbia = Економічне значення і правовий захист дизайну в Сербії. . , . P. 469-475.

241067. Subhani M. I., Hasan S. A., Osman A. Does economics treat fashion in a similar way everywhere? = Взаємозв'язок між економікою і модою: чи однакові вони в різних країнах?. . , . P. 476-482.

241068. Tvrdon M. Labor market institutions and their influence on labor market performance = Інститути ринку праці та їх вплив на функціонування ринку праці. . , . P. 483-492.

241069. Товма Н., Торгаева Б., Мамырбаев А. Методология статистического исследования социального партнерства в Республике Казахстан. . , . С. 493-497.

241070. Утеев Б. Совершенствование защиты прав розничных инвесторов как один из путей преодоления кризиса фондового рынка Казахстана. . , . С. 498-505.

241071. Hung C.-J. A study on the correlations between leisure experience and revisit intention from the aspect of value perception = Дослідження кореляції між досвідом відпочинку і наміром повторного візиту з урахуванням сприйняття цінності. . , . P. 506-513.

241072. Cvetic B., Vasijevic D. Usung games to enhance teaching business logistics and supply chain management: experience from Serbia = Використання ігор для підвищення якості викладання логістики і управління ланцюжком постачань (досвід Сербії). . , . P. 514-524.

241073. Чжан Х., Чжан Я., Жуй Л. Дослідження впливу наполегливості покупців у пошуку житла на основі експериментального методу економіки. . , . С. 525-532.

241074. Степаненко В. Каким будет теплоснабжение Украины в ХХІ веке. . , . С. 4-7.

241075. Chiyachantana Ch. N. Information-based trading and day-of-the-week effect = Трейдинг, заснований на інформації, і ефект дня тижня. . , . P. 533-542.

241076. Chung K.-Ch. Foreign direct investment, firm-specific resources, and financial performance in a host country: evidence from Taiwan = Прямі іноземні інвестиції, специфічні ресурси фірми і фінансові показники в країні-реципієнті (за даними Тайваню). . , . P. 543-553.

241077. Литовкин В. В. Задачи энергосбережения. Фактор времени : [о необходимости внедрения нового энергетического оборудования]. . , . С. 10-11.

241078. Shaikin D. Econometric modeling of youth employment at agrarian labor market (Republic of Kazakhstan case study) = Економетричне моделювання молодіжної зайнятості на аграрному ринку праці (на прикладі Республіки Казахстан). . , . P. 554-558.

241079. Yasir M., Imran R., Irshd M. K. Mediating role of organizational climate in the relationship between transformational leadership, its facets and organizational performance = Посередницька роль організаційного клімату... [див. анотацію]. . , . P. 559-569.

241080. Энергоэффективные решения корпорации ISD : [модернизация корпорации "Индустриального Союза Донбасса" как путь к энергоэффективности и экологичности производства]. . , . С. 19-21.

241081. Грабов Л. Н., Посунько Д. В., Степанова О. Е. Методы разогрева тяжелых нефтепродуктов при транспортировке в железнодорожных цистернах. . , . С. 2-6.

241082. Приймак К. О. Аналіз основних підходів щодо діагностування фактичних показників експлуатації газоперекачувальних агрегатів. . , . С. 7-10.

241083. Белозерова Л. Первая буровая: Shell в Украине : [разработка и возможная добыча нетрадиционного газа в Украине]. . , . С. 28-31.

241084. Paulsen G. Прогресивна технологія нейтралізації сірки на вугільних електростанціях. . , . С. 15-17.

241085. Степанов Д. В., Ткаченко С. Й., Шмоняк М. П., Юзюк А. О. Енергоефективне використання відходів деревини. . , . С. 69-71.

241086. Назаров В. Концепция Smart Grid и реальная енергетика. . , . с 12-15.

241087. Пеленський Р. А. Вуглецева геліоенергетика. . , . С. 51-52.

241088. Гетун Г. В., Чухрай С. М. Новітні енергоефективні огороджувальні конструкції. . , . С. 12-14.

241089. Романовський О. Г. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти. . , . С. 61-72.

241090. Гавриш О. М. Сухе будівництво. . , . С. 15-16.

241091. Козак Ю. В. Принципи енергозбереження в архітектурі. . , . С. 4-5.

241092. Васянович Г. Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів : [зміст, мета, завдання, принципи гуманітарної освіти]. . , . С. 73-80.

241094. Кремень В. Г. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність НАПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р.. . , . С. 5-13.

241095. Максименко С. Д. Психічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі : [безпека дітей в мережі Інтернет. Ризики віртуального простору]. . , . С. 14-17.

241096. Слюсаревський М. М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби. . , . С. 18-28.

241097. Бакіров В. С., Стародубцева Л. В. Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського університету : [додається Концепція експериментальної магістерської програми "Медіакомунікації"]. . , . С. 29-38.

241098. Найдьонова Л. А. Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні : [моделі медіаосвіти. Медіаризики. Вікові психічні новоутворення, що визначають медіаризики для дітей]. . , . С. 38-45.

241099. Іванова Т. В., Іванов В. Ф. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді. . , . С. 46-55.

241100. Онкович Г. В. Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі. . , . С. 55-60.

241101. Синьов В. М., Шевцов А. Г. Потенціал віртуального комп'ютерного середовища в аспекті корекційної медіаосвіти і соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності. . , . С. 61-65.

241102. Гуржій А. М., Волинський В. П., Ткачова Л. П. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів. . , . С. 66-72.

241103. Загірняк М. В., Сергієнко С. А. Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань. . , . С. 72-78.

241104. Євтух М. Б., Набок М. В. Фінансово-економічні важелі підвищення ефективності управління загальною середньою освітою в сучасних умовах. . , . С. 79-86.

241105. Карпенко О. В., Вербова В. В. Освітні послуги у Швеції: досвід для України. . , . С. 87-94.

241107. Прокопенко І. Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції. . , . С. 81-85.

241108. Туник А. Ю. Структура и фазовые превращения в композиционных частицах, происходящие при плазменном напылении. . , . С. 23-28.

241109. Литвиненко А. И., Жудра А. П., Белый А. И. Анализ и кинетика процесса термоцентробежного распыления слитков из плавленых карбидов вольфрама. . , . С. 29-35

241110. Задорожнюк О. М., Капитанчук Л. М., Смиян О. Д., Буткова Е. И. Новые возможности для проведения металловедческих исследований основного металла и сварных соединений. . , . С. 36-40.

241111. Мушегян В. О. Новая технология получения молибденового прутка с использованием электронно-лучевой плавки. . , . С. 12-15

241112. Мельниченко Т. В. Структурообразование в многослойной реакционной системе Ti/Al. . , . С. 41-47.

241113. Белявин А. Ф., Федотов Д. А., Куренкова В. В., Хомич Д. П. Восстановление монокристальных рабочих лопаток с применением аргонодуговой наплавки и нанесения теплозащитного покрытия. Часть 2. . , . С. 48-54.

241114. Цыкуленко К. А. Электрошлаковые технологии выплавки слитков. Жидкий металл или расходуемый электрод. . , . С. 55-58.

241115. Рефераты отчетов по трехгодичным темам, завершенным в 2013 году, по направлению "Металлургия и материаловедение" : [рефераты научно-исследовательских работ, выполненных в Ин-те электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины бюджет. тематике в 2009-2012 ]. . , . С. 59-62.

241117. Стельмах Я. А., Крушинская Л. А., Курапов Ю. А., Литвин С. Е., Оранская Е. И. Композиционный наноматериал системы Al2O3-Ag, полученный способом электронно-лучевого осаждения в вакууме. . , . С. 7-11.

241118. Шаповалов В. А., Жиров Д. М., Бурнашев В. Р. Исследование стабильности дуги плазмотрона с заглубленным катодом. . , . С. 16-19.

241119. Жиров Д. М. Влияние основности шлакового расплава на процесс плазменно-дугового жидкофазного восстановления железа газами. . , . С. 20-22.

241120. Глузман О. В., Комарова А. О. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти : [розвиток поняття "технології навчання". Основні види технологій та їхні структури]. . , . С. 86-92.

241121. Акіменко В. Я., Яригін А. В., Світлопрозорі конструкції. . , . С 17-19.

241122. Пам'яті професора Ф. Д. Заставного. . , . С. 223-224.

241123. Романюк С. А. Економічна цільність як індикатор територіальної концентрації економіки. . , . С. 7-14.

241124. Шульц С. Л., Кіт Л. З. Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування. . , . С. 15-24.

241125. Семів Л. К., Шендер А. Р. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації. . , . С. 25-33.

241126. Смовженко Т. С., Кузнєцова А. Я. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України. . , . С. 34-42.

241127. Пітюлич М. І., Шинкар В. А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації. . , . С. 43-51.

241128. Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні. . , . С. 52-61.

241129. Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку. . , . С. 62-71.

241130. Пилипів В. В., Тичковська Л. П. Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем. . , . С. 72-80.

241131. Литвин І. В., Нек М. О. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні. . , . С. 81-88.

241132. Дьоміна В. М., Кіщак І. Т. Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Миколаївській області. . , . С. 89-97.

241133. Волохова І. С. Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування. . , . С. 98-105.

241134. Бутенко А. І., Лазарєва Є. В. Інноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор'я. . , . С. 106-113.

241135. Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України : [динаміка основних показників страхового ринку України за 2004 - 2011 рр. Прогнозні значення показників інвестиційної діяльності страхових компаній на 31.12.2012-2014 рр.]. . , . С. 114-121.

241136. Кощій О. В., Ворончак І. О. Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області. . , . С. 122-130.

241137. Бобиль В. В., Півняк Ю. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи. . , . С. 131-139.

241138. Алєксєєв І. В., Білик О. І. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні : [система поназників оцінювання надійності НПФ]. . , . С. 140-147.

241139. Заблоцький М. Б. Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і регіональних інтересів. . , . С. 148-157.

241140. Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні. . , . С. 158-167.

241141. Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин. . , . С. 168-176.

241142. Сідельник О. П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ. . , . С. 177-184.

241143. Галайко Н. Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах. . , . С. 185-192.

241144. Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України. . , . С. 193-202.

241145. Чеботарьов Є. В. Методичне забезпечення маркетингового дослідження ринку м'ясопродуктів Луганської області. . , . С. 203-210.

241146. Шиманський С. І., Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Говорун А. Г. Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива. . , . С. 2-5.

241147. Дудніков О. М. Формалізація умов дтп у вигляді побіжного зіткнення при зміні смуги руху з правої на ліву у багаторядних щільних транспортних потоках. . , . С. 6-10.

241148. Авилов А. И., Гладкая Н. Н., Нехаев Е. Н., Тернюк Н. Э. Проектирование комбинированного движителя многоцелевого мотоцикла с аэродинамической разгрузкой. . , . С. 11-16.

241149. Науменко В. А. Компетентність. Оцінювання результативності вжитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємства. . , . С. 17-21.

241150. Жданюк В. К.,Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В., Гураль Р. С. Дослідження впливу добавок "Sasobit" та "Тortex В", як модифікаторів бітуму, на властивості щебенево-мастикового асфальтобетону. . , . С. 22-26.

241151. Кіщинський С. В. Підвищення ефективності модифікації бітумів композиційною добавкою полідом на основі вторинного поліетилену. . , . С. 27-35.

241152. Солодкий С. Й., Сідун Ю. В., Волліс О. Є. Кінетика набору когезійної міцності холодних литих емульсійно-мінеральних сумішей на бітумах різного походження. . , . С. 36-40.

241153. Редченко В. П. Про обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах та визначення фактичного динамічного коефіцієнта. . , . С. 41-48.

241155. Пантелеймонов Е. А., Ныркова Л. И. Применение индукционной термообработки для обеспечения коррозионной стойкости сварных труб из нержавеющей стали. . , . С. 24-28.

241156. Махлин Н. М., Попов В. Е., Федоренко Н. С., Бурба А. В., Пышный В. М., Дюков В. А., Гонтарев В. Б. Применение автоматической орбитальной сварки при изготовлении чехлов нейтронных измерительных каналов ядерных реакторов. . , . С. 29-34.

241157. Голобородько Ж. Г., Драган С. В., Симутенков И. В. Автоматическая наплавка под флюсом конструкционных сталей с поперечными высокочастотными перемещениями электрода. . , . С. 35-38.

241158. Нестеренков В. М., Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Бондарев А. А. Формирование сварных швов при электронно-лучевой сварке жаропрочных сталей марок 10ХМФБА и 10Х12М. . , . С. 39-43.

241159. Кузнецов В. Д., Степанов Д. В., Маковей В. А., Черняк Я. П. Износостойкость наплавленного металла типа углеродистых и хромомарганцевых сталей в условиях сухого трения скольжения металла по металлу. . , . С. 44-47.

241160. Фальченко Ю. В., Половецкий Е. В., Капитанчук Л. М. Распределение химических элементов в зоне соединения алюминиевого сплава АМгб с титановым ВТ6, полученного диффузионной сваркой в вакууме. . , . С. 48-50.

241161. Головко В. В., Походня И. К. Влияние неметаллических включений на формирование структуры металла сварных швов высокопрочных низколегированных сталей. . , . С. 3-11.

241162. Махненко В. И., Олейник О. И., Шекера В. М. Определение контактного давления усиливающей муфты при ремонте трубопроводов с поверхностными дефектами. . , . С. 12-15.

241163. Похмурский В. И., Студент М. М., Похмурская А. В., Рябцев И. А., Гвоздецкий В. М., Ступницкий Т. Р. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией. . , . С. 16-23.

241164. Биктагиров Ф. К., Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П. Электрошлаковая плавка с использованием кислых шлаков. . , . С. 3-6.

241165. Щодо введення електронного збору плати за проїзд визначеними дорогами Республіки Беларусь. . , . С. 8.

241166. Щодо крадіжок вантажів на території Російської Федерації. . , . С. 9-10.

241167. О введении ограничений на движение грузового транспорта в Чехии. . , . С. 10.

241168. Оплата дорог для грузового транспорта в Болгарии. . , . С. 11-12.

241169. Оплата дорог для грузового транспорта в Румынии. . , . С. 12-13.

241170. Войцехівська О. Міський голова Володимир Коваленко про партнерство з журналістами : [Новокаховський міський голова В. Коваленко розповідає про взаємини влади з міськими ЗМІ, про газети, радіо телебачення]. . , . С. 9-11.

241171. Порядок зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (див. анотацію). . , . С. 14.

241172. Єременко С. Світлана Єременко: журналіст повинен дбати про свою репутацію : [Єременко С. - керівник проекту з моніторингу регіональних ЗМІ Українського освітнього центру реформ. Актуальні медіа-проблеми і пошуки їх вирішення]. . , . С. 18-22.

241173. Спілчанська допомога ветеранам : [конкретні обсяги коштів ветеранам журналістики, що підуть з центрального офісу НСЖУ в регіональні організації]. . , . С. 34.

241174. Зміни, що вносяться до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року №422. . , . С. 15-16.

241175. Проблемы теории пластичности и ползучести. Мир. М., 1979. 303 с.

241176. Проблемы теории трещин и механика разрушения. Изд-во Ленинград. ун-та. Ленинград, 1986. 184 с.

241177. Макарський О. Під маркою спонсорства : [загальнонаціональні телерадіоорганізації продовжують розміщувати в проміжках з 6 до 23 години рекламу алкогольних брендів під виглядом спонсорства]. . , . С. 36-37.

241178. Проблемы теории элементарных частиц. Знание. М., 1964. 24 с.

241179. Кузнецова О. Гарантувати безпеку журналістів України за міжнародними документами : [семінар "Правова база забезпечення свободи ЗМІ". Варшава. Травень 2013 р.]. . , . С. 38-40.

241180. Лизанчук В. Україноцентризм в інформаційному просторі: поміж реальним і віртуальним : [антиукраїнська ситуація в гуманітарно-інформаційному просторі України]. . , . С. 44-47.

241181. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

241182. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

241183. Інструкція з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті : затверджено Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.06.2010 р. №385. . , . С. 16-18.

241184. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

241185. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

241186. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

241187. Січовий С. МК "Запоріжсталь" зменшив енергоємність металопродукції. . , . С. 4.

241188. Шаповал Г. Герб, якому 400 років : [історія герба Запорізької області]. . , . С. 5.

241189. Проблемы термоядерных исследований. Беседы по актуальным проблемам науки. Знание. М., 1965. 31 с.

241190. Житкевич А. Соколина пісня : [одна з найкращих українських співачок, чий життєвий шлях розпочався у мальовничому селі Запорізької області - Марія Сокіл, ]. . , . С. 17.

241191. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

241192. Освоєння внутрішнього ринку - головна перспектива подальшого розвитку НКВ "Іскра". . , . С. 2.

241193. Стрілець С. "Запоріжсталь": рекорди виробництва. . , . С. 2.

241194. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

241195. Чернігівка зблизька : [Чернігівський район Запорізької області] / розмову вів Пилип Юрик. . , . С. 4.

241196. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1969. 170 с.

241197. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1969. 104 с.

241198. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1969. 97 с.

241199. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1970. 160 с.

241200. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1970. 128 с.

241201. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

241202. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1970. 191 с.

241203. Платонова Л., Зелінський Ю. Третє місце в Україні - це успіх : [звіт обласної держадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2013 рік. . , . С. 2.

241204. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: основні розділи. Кондор. К., 2012. 608 с.

241205. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

241206. Андрєєв К. Новітні технології на будівництві мостів : [будівництво запорізьких мостів]. . , . С. 2.

241207. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1970. 104 с.

241208. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1970. 109 с.

241209. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

241210. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1971. 168 с.

241211. Шмига В. Стежками великої Лесі Українки : [на Волині відбулося літературно-мистецьке свято "Лісова пісня]. . , . С. 4.

241212. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1971. 116 с.

241213. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1971. 172 с.

241214. Жук А. Я., Желябіна Н. К., Таратута К. В., Коваль М. В. Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування. Кондор. К., 2012. 540 с.

241215. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

241216. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 66 с.

241217. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2013. 72 с.

241218. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1971. 96 с.

241219. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2013. 160 с.

241220. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2013. 32 с.

241221. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2013. 366 с.

241222. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 127 с.

241223. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1971. 91 с.

241224. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 127 с.

241225. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2013. 72 с.

241226. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, 2013. 39 с.

241227. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2012. 132 с.

241228. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1973. 99 с.

241229. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2013. 124 с.

241230. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241231. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2013. 64 с.

241232. Секретарь Энергодарского городского совета Сергей Пекшин : "Авторитет - в конкретных делах, в защите интересов горожан." / беседовал Ю. Иванец. . , . С. 6.

241233. Духновська Л., Редзюк Т. Податковий облік цінних паперів і деривативів. . , . С. 40-46.

241234. Голос України. Київська правда. К., 2013.

241235. Сосницький Л. Рік із групою "Метінвест" : [на "Запоріжсталі" підбили перші підсумки роботи з новим інвестором]. . , . С. 9.

241236. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1973. 118 с.

241237. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241238. За каждой цифрой - самоотверженный труд коллектива : [ПАО "Запорожнерудпром", итоги за первое полугодие 2013] / беседовал Ю. Иванец. . , . С. 6.

241239. Таможенный Союз и зона свободной торговли с Европой: проблемы и перспективы для Украины. . , . С. 1-3.

241240. Надрага В. Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності. . , . С. 4-7.

241241. Гуменюк В., Самолюк Н. Біоенергетичний метод оцінювання та моніторингу прожиткового мінімуму і добробуту населення. . , . С. 8-9.

241242. Шедяков В. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи. . , . С. 10-15.

241243. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1973. 160 с.

241244. Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні. . , . С. 16-21.

241245. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. К., 1973. 103 с.

241246. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1973. 99 с.

241247. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1973. 96 с.

241248. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1974. 200 с.

241249. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1974. 176 с.

241250. Заместитель генерального директора ПАО "Племзавод "Степной" Каменско-Днепровского района Вадим Волков: "Без высоких технологий нет перспективы" / беседовал Ю. Иванец. . , . С. 11.

241251. Обговорюємо проекти Закону України "Про вищу освіту" : [підготовка Закону України "Про вищу освіту". Пропонується підборка характерних оцінок та пропозицій від депутатів ВР]. . , . С. 11-12.

241252. Фільо М. Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі. . , . С. 22-25.

241253. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241254. Засідання колегії : [підсумки роботи управління Пенсійного фонду в області за 1 півріччя 2013 року]. . , . С. 3.

241255. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1974. 96 с.

241256. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1974. 80 с.

241257. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241258. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1974. 104 с.

241259. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1975. 144 с.

241260. Робота, зарплата та борги : [дані Головного управління статистики у Запорізькій області за 1 півріччя 2013 р.]. . , . С. 4.

241261. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1975. 116 с.

241262. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1975. 96 с.

241263. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1975. 112 с.

241264. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1975. 91 с.

241265. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241266. На "Запорожстали" модернизируют цех холодной прокатки. . , . С. 4.

241267. Коцан І. Професійна підготовка сучасного вчителя: проблеми і орієнтири. . , . С. 13-19.

241268. Василюк А. Наукові підходи до аналізу освітніх реформ. . , . С. 20-25.

241269. Волохова І. Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів. . , . С. 26-29.

241270. Семенюк Н. Нормативно-правове забезпечення розв'язання суперечностей безперервної освіти. . , . С. 26-32.

241271. Крисанов Д., Тур О. Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації. . , . С. 30-35.

241272. Ковтун О. Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки. . , . С. 36-39.

241273. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році. НІСД. К., 2013. 576 с.

241274. Запорожские предприятия: продукции продано на миллиарды : [объем реализованной продукции за первые пять месяцев 2013 года промышленными предприятиями Запорожской области]. . , . С. 4.

241275. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1975. 108 с.

241276. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2013. 208 с.

241277. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2013. 192 с.

241278. Куліненко Л. Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості. . , . С. 33-39.

241279. Гідроакустичний журнал : проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану. НТЦ ПАС НАН України. Запоріжжя, 2012. 148 с.

241280. Прушківська Е. Post-industrial society as a vector of national economy development = Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки. . , . С. 40-43.

241281. Цвєтов М. Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України. . , . С. 44-46.

241282. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241283. Малиш В. І. Довідка про виконання бюджету м .Запоріжжя за 1 півріччя 2013 року. . , . С. 4.

241284. Ліпич Л., Мостенець С. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку : [з статистичними матеріалами 2006-2011 року]. . , . С. 47-53.

241285. Перевозова І. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів. . , . С. 54-55.

241286. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1976. 110 с.

241287. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1976. 116 с.

241288. Божидарник Т., Левчук В. Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції : [на прикладі Волинської області]. . , . С. 56-60.

241289. Нестеренко Т. М., Червоний І. Ф., Грицай В. П. Теоретичні основи гідрометалургійних процесів. Вища школа. К., 2013. 408 с.

241290. Гурьянов А., Гетьман О. Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку. . , . С. 61-62.

241291. Ейтутіс Г., Ейтутіс Д. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни. . , . С. 63-65.

241292. Чайковський А., Химка Джон-Пол , Рудлінг Пер Андерс Війна чи військова злочинність?. [б. в.]. К., 2013. 128 с.

241293. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1976. 104 с.

241294. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1976. 96 с.

241295. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1977. 103 с.

241296. Скиртач В., Періг О. Проблема суб'єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко). . , . С. 40-47.

241297. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1977. 115 с.

241298. Шугалій Н. Генеза та сучасні тенденції розвитку LLL : [LLL (Litelong Learning) - навчання протягом життя. Ідеї та практика безперервної освіти. Навчання дорослих]. . , . С. 48-53.

241299. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1977. 122 с.

241300. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Лінійна алгебра та аналітична геометрія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 86 с.

241301. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1977. 120 с.

241302. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1978. 120 с.

241303. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1978. 108 с.

241304. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1978. 120 с.

241305. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1978. 120 с.

241306. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1979. 126 с.

241307. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1979. 111 с.

241308. Проблемы технической электродинамики. Наукова думка. Киев, 1979. 108 с.

241309. Морозов В. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс : [внесок ІКТ у навчально-виховний процес. Інформаційна культура. Інформаційний супровід педагогічного дискурсу]. . , . С. 54-67.

241310. Проблемы технологичности конструкций изделий машиностроения. Изд-во стандартов. М., 1976. 143 с.

241311. Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти. . , . С. 59-67.

241312. Кресовая книга праведников 1939-1945. [б. и.]. К., 2013. 240 с.

241313. Петько Л. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів. . , . С. 68-74.

241314. Гальчинський А. С. Нотатки радника президента. Десять років з президентом Леонідом Кучмою. Либідь. К., 2013. 584 с.

241315. Порев С. М. Університет і наука. Хімджест. Київ, 2012. 382 с.

241316. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України. Фенікс. Одеса, 2013. 208 с.

241317. Швець І. Б., Коваленко Т. В. Комплексна оцінка якості управління персоналом. ДВНЗ "ДонНТУ". Донецьк, 2013. 160 с.

241318. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

241319. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. . , . С. 9-11.

241320. Проблемы турбулентных течений. Наука. М., 1987. 208 с.

241321. Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495. . , . С. 11-12.

241322. Положення про дистанційне навчання : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466. . , . С. 15-16.

241323. Нагірний Т. С., Червінка К. А. Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Сполом. Львів, 2012. 264 с.

241324. Проблемы углубления специализации производства в промышленности. Экономика. М., 1975. 224 с.

241325. Порядок проведення моніторингу якості освіти : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283. . , . С. 14.

241326. Проблемы унификации и агрегатирования в машиностроении. ВНИИНмаш. М., 1977. 157 с.

241327. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2012. 176 с.

241328. Положення про електронні освітні ресурси : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012 № 1060. . , . С. 15.

241329. Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2013 року № 1059. . , . С. 16.

241330. Керівники здобувають учені звання : [розподіл аспірантів за соціально-гуманітарними напрямками у 2013 р.]. . , . С. 20.

241331. Усі прапори - до нас у гості : [динаміка чисельності іноземних студентів, які навчалися у ВНЗ України у 2006-2013 роках]. . , . С. 21.

241332. Змінено систему опублікування результатів дисертацій. . , . С. 20.

241333. Табачник Д. "Майже на кожному засіданні уряд розглядає питання освіти та науки" : [про результати реформування освіти за період роботи нинішнього уряду. Іноземні студенти. Обсяги фінансових надходжень від навчання іноземців]. . , . С. 2-3.

241334. Лук'янченко О. Краєзнавство як засіб актуалізації навчальних компетентностей студентів на заняттях з етнографії. . , . С. 75-78.

241335. Кузьмінський Є., Щурська К. Освітні аспекти формування єдиного біоенергетичного простору України : [професійна підготовка екобіотехнологів. Динаміка зміни чисельності студентів у 2004-2011 роках]. . , . С. 79-84.

241336. Рибак С. О. Фінансове забезпечення модернізації соціального захисту населення. . , . С. 7-21.

241337. Лондар С. Л., Башко В. Й. Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні : [дослідження. Спрогнозовано рівень державного боргу на 2013-2015 рр.]. . , . С. 22-31.

241338. Богдан Т. П. Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах. . , . С. 32-46.

241339. Базилюк Я. Б. Міжнародні боргові відносини як чинник глобальної фінансової нестабільності. . , . С. 47-57.

241340. Козюк В. В. Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни. . , . С. 58-70.

241341. Дрозд Р., Гальчак Б. Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках. Золоті сторінки. Х., 2013. 269 с.

241342. Сущенко О. М. Сутність, принципи та пріоритети макрофінансової стабілізації України. . , . С. 71-90.

241343. Савич В. І. Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами. . , . С. 91-100.

241344. Коваленко Ю. М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб'єкти. . , . С. 101-112.

241345. Проблемы управления в металлургии. Металлургия. М., 1976. 134 с.

241346. Вимірювальна техніка та метрологія. Вид-во Нац. у-ту "Львівська політехніка". Л., 2012. 156 с.

241347. Яншина А. М. Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній. . , . С. 113-123.

241348. Проблемы управления в технике, экономике, биологии. Наука. М., 1981. 228 с.

241349. Мярковський А. І. Антикризове управління державними фінансами: питання стратегії та ефективних рішень : [з статистичними показниками за групами країн]. . , . С. 7-24.

241350. Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції "Фінансова політика України за сучасних умов". . , . С. 24-68.

241351. Лондар С. Л. Уточнення фінансово-економічних дефініцій у контексті посткризових реалій. . , . С. 69-78.

241352. Федулова Л. І. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства. . , . С. 79-92.

241353. Карлін М. І., Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні. . , . С. 93-102.

241354. Осецький В. Л., Мороз П. А. Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України. . , . С. 103-111.

241355. Крутова А. С., Чумак О. В. Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку. . , . С. 112-124.

241356. Довгерт А. Наука міжнародного приватного права в незалежній Україні (1991-2012 рр.). . , . С. 12-25.

241357. Проблемы управления в технике, экономике и биологии. Наука. М., 1976. 227 с.

241358. Мережко О. Соціологія міжнародного права. . , . С. 26-33.

241359. Шаповал В. Підготовка фахівців у науковій та освітній галузях державного управління як чинник державотворення. . , . С. 85-88.

241360. Задорожна С. Поняття, генетична основа та система принципів міжнародного приватного права. . , . С. 34-47.

241361. Поляк О. Вища освіта ХХІ століття: між науковим плануванням і маркетингом освітніх послуг. . , . С. 89-94.

241362. Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти. . , . С. 95-101.

241363. Бірюков О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві. . , . С. 48-54.

241364. Геєць В. М., Гриценко А. А. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв'язку з прочитаним) : [концепція виходу з кризи, запропоновану Нобелівським лауреатом П. Кругманом]. . , . С. 4-19.

241365. Венгринюк Ю. Пропозиції щодо вдосконалення колізійного права України у сфері договірних зобов'язань. . , . С. 55-62.

241366. Галущенко Г. Питання встановлення змісту іноземного права : [іноземне право застосовується так само, як у держави, з якої воно походить]. . , . С. 63-70.

241367. Филюк Г. М. Адміністративні бар'єри входу на ринок в Україні та їх вплив на розвиток підприємництва. . , . С. 20-30.

241368. Михайлів М. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві. . , . С. 71-81.

241369. Гаращук О., Куценко В., Содоль І. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки. . , . С. 102-108.

241370. Герасименко А. Г. Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади. . , . С. 31-41.

241371. Яценко Г. Ю. Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України. . , . С. 42-54.

241372. Козюк В. В. Фіскальний рубікон резервних валют. . , . С. 55-70.

241373. Виговський О. Проблеми питання застосування окремих положень Женевської конвенції УНІДРУА про цінні папери 2009 р.. . , . С. 82-90.

241374. Залізко В. Д. Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій. . , . С. 71-78.

241375. Бойченко Е. Б. Діагностика відтворення населення регіону : [на прикладі Донецької області визначено причинно-наслідкові зв'язки розвитку демографічних явищ і процесів]. . , . С. 79-88.

241376. Кравчук В. Використання мистецтвознавчої періодики у навчанні студентів творчих ВНЗ. . , . С. 114-119.

241377. Липчук В. В., Липчук Н. В. Соціальна кооперація: суть, значення, досвід. . , . С. 89-96.

241378. Коссак В. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р.. . , . С. 91-102.

241379. Цірат Г. Міжнародне приватне повітряне право. . , . С. 113-128.

241380. Короткий Т. Міжнародні конвенції про цивільну відповідальність за забруднення із суден у міжнародному механізмі охорони морського середовища. . , . С. 129-144.

241381. Проблемы управления и организации производства низковольтных асинхронных электродвигателей. ВНИПТИЭМ. Владимир, 1980. 98 с.

241382. Прогресивні інформаційні технології DELCAM в освіті і наукових дослідженннях. ПНТУ. Полтава, 2013. 113 с.

241383. Проблемы управления научно-техническими программами. ИК. Киев, 1979. 98 с.

241384. Дейнека В. С., Сергиенко И. В. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел. Наукова думка. К., 2012. 511с.

241385. Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии. АО "Мотор Сич". Запорожье, 2012. 302 с.

241386. Проблемы управления научно-технической программой "Авиационная технология". Уфимский авиационный ин-т. Уфа, 1977. 172 с.

241387. Проблемы управления уровнем эффективности технологических процессов и их аттестации. [Б. и.]. М., 1982. 88 с.

241388. Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. АО "Мотор Сич". Запорожье, 2012. 179 с.

241389. Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи. Чернівецький нац. ун-т. Чернівці, 2013. 144 с.

241390. Overcoming space and time. Ivchenko-Progress. Zaporozhye, [2013]. 20 p.

241391. Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім'ї та шлюбу в міжнародному приватному праві. . , . С. 145-153.

241392. Кисіль В. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві. . , . С. 154-182.

241393. Цірат Г. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу. . , . С. 183-198.

241394. Притика Ю. Актуальні питання визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів. . , . С. 199-207.

241395. Харитонов Є. Вступ до курсу "Основи римського приватного права" : [лекція професора Є. Харитонова]. . , . С. 210-221.

241396. Рідкісні та цінні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Запорізької області. НБ ЗНТУ. Запоріжжя, 2012. 91 с.

241397. Ищенко А. Я., Лабур Т. М. Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Наукова думка. К., 2013. 415 с.

241398. Костюченко Я. Правова природа асоціації у практиці Європейського Союзу. . , . С. 225-233.

241399. Проблемы ускорения экономического развития в промышленности. ИвГУ. Иваново, 1989. 90 с.

241400. Рабінович П. Деякі січасні концепції права в Росії та Україні (у світлі потребового праворозуміння). . , . С. 234-251.

241401. Мартинюк Р. "Суперпрезидентська республіка": конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн. . , . С. 252-262.

241402. Матвєєв П. Склад і структура господарсько-правового забезпечення правовідносин щодо інноваційної діяльності. . , . С. 263-273.

241403. Хотенець П. Форми реалізації функції судового контролю в господарському судочинстві. . , . С. 274-282.

241404. Різак М. Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 283-290.

241405. Книженко О. Пеналізація кримінальних правопорушень: перспективи вдосконалення : [визначення меж кримінально-правових санкцій]. . , . С. 291-297.

241406. Проблемы устойчивости в строительной механике. Стройиздат. М., 1965. 487 с.

241407. Проблемы устойчивости и предельной несущей способности конструкций. Изд-во ЛИСИ. Ленинград, 1983. 142 с.

241408. Кресін О. Становлення наукових і ціннісних засад діяльності Міжнародної академії порівняльного права. . , . С. 298-311.

241409. Петруня А., Коваленко Т. Реформування законодавства в галузі трансплантації: медичні та правові аспекти. . , . С. 312-318.

241410. Добровольський В. К., Стогній О. В., Костюк В. О., Каплін М. І. Економіко-математичне моделювання енергетичних систем. Наукова думка. К., 2013. 250 с.

241411. Проблемы факела в металлургических печах. Металлургия. М., 1978. 143 с.

241412. Коммандер Дж., Виндзор М., Биркс Дж. Проблемы физики и химии твердого состояния органических соединений. Мир. М., 1968. 475 с.

241413. Поддубный В.И. Находясь в конце рейтингов : [к итогам торгов ПФТС в июне]. . , . С. 14-25.

241414. Солдатенко М. М. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційного суспільства: конгнітивний аспект. Педагогічна думка. Київ, 2012. 168 с.

241415. Половинкіна Р. Регулювання права на обов'язкову частку у спадщині за цивільним правом Української РСР. . , . С. 319-325.

241416. Кравець Н. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття малого та середнього підприємництва. . , . С. 326-332.

241417. Бєлоусова К. Правова природа підтримання прокурором державного обвинувачення в суді (в контексті нового КПК України). . , . С. 333-339.

241418. Довгерт А. Данський професор Оле Ландо. . , . С. 356-358.

241419. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

241420. Економіка України за січень-липень 2013 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

241421. Григорьев С. "Азъ, Богъ ведомый, глаголю: добро есть..." : [миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителлей Словенских - 1150 лет]. . , . С. 63-76.

241423. Клочек Г. Із Косаральського циклу : [Косаральський період творчості Тараса Шевченко (1847-перша 1848 рр.]. . , . С. 89-103.

241424. Ясинок М. Введення в прецедентне право України. . , . С. 3-6.

241425. Курило М. Уніфікація суб'єктів правовідносин урізних галузях процесуального права України. . , . С. 7-10.

241426. Кір'ян В. Категорія "інтерес" - основа рефлексії інформаційного суспільства. . , . С. 11-14.

241427. Неліна Н. Вибори як форма волевиявлення українського народу. . , . С. 15-17.

241428. Калмиков Д. Вдосконалення адміністративного законодавства про захист тварин від жорстокого поводження. . , . С. 18-21.

241429. Поддубный В.И. К итогам торгов на Украинской бирже в мае : [огляд , статистичні матеріали]. . , . С. 20-27.

241430. Фатхутдінов В. Правове забезпечення підготовки кадрів з громадської безпеки в умовах сучасних трансформацій. . , . С. 22-24.

241431. Хохленко О. Нормативно-правове забезпечення розвитку морської галузі в Україні. . , . С. 25-27.

241432. Ковальова С. Акти правового регулювання розвитку племінної справи в Україні. . , . С. 28-30.

241433. Бойчук М. Принципи здійснення контролю дискреційних повноважень у діяльності органів внутрішніх справ. . , . С. 31-35.

241434. Синтко О. В., Саченко А. В., Нестеренко Б. А. Проблемы физики поверхности полупроводников. Наукова думка. К., 1981. 332 с.

241435. Івасин О. Адміністративний процес як об'єкт наукового дослідження. . , . С. 36-39.

241436. Хірс Я. Реалізація вимог законодавства щодо розрахунків електронними платіжними засобами. . , . С. 40-43.

241437. Сирота А. Банк розвитку Німеччини - досвід для впровадження в Україні. . , . С. 44-47.

241438. Полянська В. Кібернитична безпека України в умовах розвитку глобальної інформаційної системи. . , . С. 48-50.

241439. Пашков В. Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: правові засоби та механізми реалізації. . , . С. 51-55.

241440. Олюха В. Предмет договору підряду на капітальне будівництво. . , . С. 56-59.

241441. Клюєва Є. Місце безоплатних договорів у системі господарських правовідносин. . , . С. 60-63.

241442. Проблемы физики полупроводников. Изд-во И.-Л.. М., 1957. 629 с.

241443. Сидор В. Юридичний зміст поняття "обіг земельних ділянок". . , . С. 64-67.

241444. Міненко С. Структура земель водного фонду України. . , . С. 68-71.

241445. Падалка О. С., Каленюк І. С. Економіка освіти та управління. Педагогічна думка. К., 2013. 184 с.

241446. Піддубний В.І. УІАБ : огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) у травні 2013 року. . , . С. 14-21.

241447. Сидоров Я. Державне регулювання сільського господарства у сучасному аграрно-правовому контексті. . , . С. 72-75.

241448. Міхно О. Підстави цивільно-правової відповідальності у разі порушення договірного зобов'язання. . , . С. 76-79.

241449. Проблемы физики твердого тела. АН СССР, Уральский науч. центр. Ин-т физики металлов. Свердловск, 1975. 214 с.

241450. Матвєєв П. Особливості правового режиму використання ноу-хау та комерційної таємниці в Україні. . , . С. 80-83.

241451. Кузьмич О. Недійсність договорів на користь третіх осіб у цивільному праві України. . , . С. 84-87.

241452. Проблемы физики элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ). Атомиздат. М., 1971. 527 с.

241453. Добкіна К. Структура органів торгово-промислових палат в Україні. . , . С. 88-90.

241454. Проблемы физики элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ). Атомиздат. М., 1972. 800 с.

241455. Проблемы физики элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ). Атомиздат. М., 1972. 1142 с.

241456. Проблемы физической химии. Госхимиздат. М., 1963. 210 с.

241457. Панок В. Г. Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти : [забезпечення навчальних закладів посадами практичних психологів і соціальних педагогів. Стратегічні напрями розвитку психологічної служби на період 2013-2017 рр.]. . , . С. 1-7.

241458. Панченко І. Визнання права власності в порядку спадкування: деякі проблемні питання. . , . С. 91-95.

241459. Гриценко Г. Правова природа вимог, що виникають унаслідок припинення солідарного зобов'язання. . , . С. 96-99.

241460. Шкрібляк К. Односторонні правочини в цивільному праві як форма задоволення охоронюваних законом інтересів. . , . С. 100-103.

241461. Забаровська С. М. Емоційна компетентність як умова підтримання психологічного благополуччя практичного психолога : [виявлення залежності відчуття психологічного благополуччя від рівня емоційного інтелекту]. . , . С. 8-12.

241462. Проблемы физической электроники-91. ФТИ. Ленинград, 1991. 167 с.

241463. Наріжний С. Застава як спосіб забезпечення виконання договірних зобов'язань із передання майна у тимчасове користування. . , . С. 104-107.

241464. Кійко Т. Захист особистих немайнових прав батьків при вирішенні питань щодо виховання, спілкування та визначення місця проживання дитини. . , . С. 108-111.

241465. Гапоненко Л. О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній взаємодії майбутніх практичних психологів : [схема розвитку у студентів рефлексивного мислення]. . , . С. 13-17.

241466. Проблемы формообразования и композиции промышленных изделий. ВНИИТЭ. М., 1975. 229 с.

241467. Омельченко А. Правовий механізм залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні. . , . С. 112-115.

241468. Мокрицька Н. Вільно обрана зайнятість як результат реалізації права на працю. . , . С. 116-119.

241469. Климчук В. О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги : [Поняття мотиваційного конфлікту. Інтеграція методів психодрами і позитивної психотерапії при роботі психолога з мотиваційними конфліктами. Описується 5-ти крокова модель роботи]. . , . С. 17-21.

241470. Доляновська І. Основні ознаки та шляхи вдосконалення спеціального запобігання експлуатації дітей в Україні. . , . С. 125-127.

241471. Леонов Б. Основні напрями загальносоціального запобігання тероризму. . , . С. 128-130.

241472. Соловйова О. П. Творчість як стиль життя: креативний підхід до вирішення проблем : [тренінг креативності]. . , . С. 21-24.

241473. Проблемы форсирования и надежности тракторных двигателей. Владимирский обл. совет НТО. Владимир, 1972. 132 с.

241474. Проблемы форсирования и надежности тракторных двигателей. Науч.-исследов. конструкт.-технолог. ин-т тракторных и комбайновых двигателей. Ярославь, 1976. 158 с.

241475. Долинский А. А., Драганов Б. Х. Оптимизация энергетических систем методом теоретико-графовых построений. Академпериодика. К., 2013. 68 с.

241476. Проблемы хладостойкости конструкционных сталей. Восточно-Сибирское кн. изд-во. Иркутск, 1971. 459 с.

241477. Проблемы черной металлургии. Металлургиздат. Москва, 1946. 120 с. : ил., табл., диагр., черт.

241478. Проблемы шумов в электрических машинах. ВНИИЭМ. М., 1965. 72 с.

241479. Проблемы экономики и организации машиностроительного производства. Воронежский политехнический ин-т. Воронеж, 1971. 169 с.

241480. Проблемы экономики и организации машиностроительного производства. Воронежский политехнический ин-т. Воронеж, 1973. 230 с.

241481. Проблемы экономики и организации машиностроительного производства. Воронежский политехнический ин-т. Воронеж, 1976. 142 с.

241482. Проблемы экономического стимулирования промышленного производства. Наукова думка. К., 1968. 327 с.

241483. Левченко Ю. В. Формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку : [програма занять. Стилі сімейного виховання. Анкета "Стратегії сімейного виховання". Графічна методика "Кактус"]. . , . С. 24-30.

241484. Городецкий Я. Г., Паринов С. В., Гарцман Р. Н. Проблемы экономической организации производства Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1975. 57 с.

241485. Шлімакова І. І. Програма еколого-психологічного тренінгу для старшокласників "Вісім кроків до природи". . , . С. 30-36.

241486. Проблемы электрической обработки материалов. Изд-во АН СССР. М., 1960. 248 с.

241487. Кобикова Ю. В. Тренінгова програма з профілактики проституції неповнолітніх. . , . С. 36-40.

241488. Рибалка В. В. Вітчизняні наукові визначення особистості та інтелект працівників соціально-психологічних служб. . , . С. 40-43.

241489. Проблемы электрической обработки материалов. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 220 с.

241490. Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей. АН ЭССР. Таллин, 1986. 171 с.

241491. Барашева Д. Гендерная и этническая идентификация в условиях гетерогенного социума. . , . С. 43-48.

241492. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2013. 160 с.

241493. Охорона праці. Новий друк. К., 2013. 64 с.

241494. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2013. 40 с.

241495. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2013. 52 с.

241496. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2013. 84 с.

241497. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

241498. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 32 с.

241499. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

241500. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

241501. Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей. АН ЭССР. Таллин, 1986. 186 с.

241502. Проблемы электрометрии. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1967. 268 с.

241503. Проблемы электронного материаловедения. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1986. 167 с.

241504. Проблемы электрохимии и коррозии металлов. УПИ. Свердловск, 1977. 118 с.

241505. Єпіфанова О., Савельєва В. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. . , . С. 9-11.

241506. Семенов А. Развитие атомной электроенергетики на Украине. . , . С. 16-20.

241507. Філіппова І. Ю. Індивідуальне соціальне здоров'я як важливий соціокультурний компонент щастя та життєвого благополуччя. . , . С. 48-56.

241508. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

241509. Калошин В. Ф. Позитивное мышление - важный инструмент человека на пути к счастью, радости, успеху. . , . С. 63-65.

241510. Ромалийский Э. Улица Димитрова : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

241511. Любас Д. Ветроэнергетика Украины: потенциал и перспективы развития. . , . С. 26-29.

241512. Акимова М. К., Козлова В. Т. Коррекционно-развивающие программы для детей : [развитие мыслительных действий с понятиями. Развитие активной речи]. . , . С. 65-72.

241513. Марфин Н. О степени опастности работ, выполняемых в єлектроустановках со снятием и без снятия напряжения с токоведущих частей и вблизи них. . , . С. 32-35.

241514. Тютюник В. Відображення підготовчих робіт у собівартості готової продукції. . , . С. 25-33.

241515. Денисенок А. Экономическая эффективность маркетинговых исследований. . , . С. 35-43.

241516. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

241517. Алиев Т. Применение гибкого бюджетирования. . , . С. 44-55.

241518. Бутенко В. Улица Франко : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

241519. Даниленко О. Позапланові податкові перевірки: несподіванка чи закономірність?. . , . С. 56-66.

241520. Ефимов А. Договор аренды: минимизация и оптимизация налогообложения. . , . С. 67-77.

241521. Крылов Д. Воздух над "Запорожсталью" станет чище : [планируется строительство комплекса соляно-кислотного травления цеха холодной прокатки №1 комбината "Запорожсталь"]. . , . С. 8.

241522. Стельмах Л. Квота для пільгових категорій громадян: звітність, документи, штрафи. . , . С. 78-85.

241523. Сабіщенко І. Оздоровлення дітей у 2013 році. . , . С. 86-91.

241524. Куратник П. Создание пользовательских форм в Excel. . , . C. 96-105.

241526. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

241527. Крылов Д. "Запорожсталь" поделится теплом с жителями города : [внедрение комбинатом новых технологий по экономии затрат энергии на производство своей продукции]. . , . С. 7.

241528. Литвинова Е., Приходько О., Бутенко В. Запорожские безработные ищут выход. . , . С. 12-13.

241529. Бутенко В. Улица Трегубенко : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

241530. Глузман О. В., Комарова А. О. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти. . , . С. 86-92.

241531. Товажнянський Л. Л. Досвід упровадження сучасних освітніх технологій у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут". . , . С. 93-99.

241532. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

241533. Гуревич Р. С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів. . , . С. 100-105.

241534. Олійник В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. . , . С. 114-119.

241535. Бутенко В. Улица Рубана : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

241536. Проблемы электроэнергетики. Наука. М., 1966. 132 с.

241537. Проблемы электроэнергетики и электромеханики. Наука. Ленинград, 1977. 232 с.

241538. Бабаев В. Н. Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования. . , . С. 120-126.

241539. Проблемы энергетики. Изд-во АН СССР. М., 1959. 851 с.

241540. Belan George Education for sustainable development = Образование для устойчивого развития. . , . P.127-132.

241541. Stoyanova T. S. Possibilities for international cooperation in higher education = Возможности международного сотрудничества в высшем образовании. . , . P.133-139.

241542. Воронова М. Михаил Булгаков: восхождение : [биография и творчество советского писателя, драматурга, театрального режиссера и актера Булгакова Михаила Афанасьевича (1891 - 1940)]. . , . С. 6-29.

241543. Бутакова Е. Иоганн Штраус: под звуки нестареющего вальса : [Иоганн Штраус-сын (1825 - 1899) - австрийский композитор, дирижер и скрипач. Биография и творчество]. . , . С. 30-47.

241544. Винниченко Т. Вероника Франко: Красота по-венециански : [Вероника Франко (1546-1591) - венецианская куртизанка и поэтесса эпохи Возрождения]. . , . С. 48-63.

241545. Шекет Ю. Космическая одиссея Джона Гленна : [Джон Гершель Гленн-младший (1921 -...) - астронавт США, летчик испытатель, сенатор от штата Огайо]. . , . С. 65-81.

241546. Дубинянский М. Михаил Кольцов: Дивный новый мир : [биография и творчество советского публициста, журналиста, писателя Михаила Ефимовича Кольчова (1898 - 1940)]. . , . С. 82-101.

241547. "Проблемы энергетики транспорта", всесоюз.науч.-практич. конф. (1988; Москва) Всесоюзная научно-практическая конференция "Проблемы энергетики транспорта" (20 ноября-1 декабря) 1988 г. Москва. Центр ин-т авиац. моторостроения. М., 1990. 432 с.

241548. Дубинянская Я. Альфред Хичкок: человек, который знал о страхе все : [Альфред Джозеф Хичкок (1899 - 1980) - британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист]. . , . С. 102-123.

241549. Башев Г. Л., Салимьянова И. Г., Ризнер В. Проблемы энергосберегающих нововведений и эффективность промышленного производства. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1987. 190 с.

241550. Проблемы энергосбережения. Ин-т проблем энергосбережения АН УССР. К., 1991. 127 с.

241551. Проблемы этологии. Знание. М., 1980. 95 с.

241552. Романчук А. Как организовать обучение по вопросам охраны труда. . , . С. 17-22.

241553. Закон України "Про професійний розвиток працівників". . , . С. 45-48 (Додаток)

241554. Пробой жидких электроизоляционных материалов. Энергия. М., 1967. 80 с.

241555. Джесси Л. Б., Кингстон Г. М., Низ Э. Д. Пробоподготовка в микроволновых печах. Мир. М., 1991. 333 с.

241556. Проваз И. Температурная компенсанция нестабильности высокочастотных контуров. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 241 с.

241557. Проведение метрологической экспертизы проектов государственных стандартов на нефть, нефтепродукты и методы испытаний : РД 50-281-81 : метод. указания. Изд-во стандартов. Москва, 1982. 4 с.

241558. Болонья С., Эренбергер У., Пур-Вестерхейд П. Проверка и утверждение программ реального времени. Наукова думка. Киев, 1990. 212 с.

241559. Герасимова Т. Г. На взлете : [после многолетнего затишья в Международном аэропорту Одесса начат процесс реконструкции]. . , . С. 4-7.

241560. Проверка технического состояния узлов автомобиля, влияющих на безопасность движения. Автотрансиздат. М., 1961. 60 с.

241561. Провода и кабели. Материалы. Конструкции. Технология. Информстандартэлектро. М., 1967. 110 с.

241562. Провода и кабели связи. ВНИИЭМ, Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1966. 170 с.

241563. Мікіш А. Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в Україні. . , . С. 131-134.

241564. Бойко В. Ф., Горянский Д. Б. Обслуживание по состоянию и мониторинг подъемных кранов, лифтов и эскалаторов. . , . С. 8-9.

241565. Гайворонський Є. Запобігання розкраданню культурних цінностей. . , . С. 135-138.

241566. Негребецький В. Моделювання як спосіб фіксації під час перевірочних слідчих дій. . , . С. 139-142.

241567. Провода неизолированные, проволока, шины, коллекторная медь (катанка, профили, токопроводящие жилы). Информэлектро. М., 1990. 58 с.

241568. Корольчук В. Методика запобігання, викриття та документування злочинів, пов'язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. . , . С. 143-146.

241569. Провода обмоточные с волокнистой, эмалево-волокнистой и пленочно-волокнистой изоляцией: методы испытаний: ГОСТ 15634.0-70 - ГОСТ 15634.4-70. Ком. стандартов, мер и измерит. приборов - Изд. стандартов. Москва, 1970. 27 с.

241570. Проводниковые материалы. Энергия. М., 1970. 88 с.

241571. Проводное вещание. Связь. М., 1975. 48 с.

241572. Дерев'янко М. Щодо ознак кримінально-процесуального примусу. . , . С. 147-150.

241573. Ільєва Т. Застосування слідчим суддею запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. . , . С. 151-154.

241574. Рибалко Ж. Поняття та загальна характеристика технічних засобів, що застосовуються у кримінальному провадженні. . , . С. 155-157.

241575. Проволока из цветных металлов и сплавов. Изд-во стандартов. М., 1974. 272 с.

241576. Жмур Н. Захист службової інформації: стан вітчизняного законодавства. . , . С. 158-160.

241577. Lumpova T. I. A model for metainformation structure of a statistical indicator for description of statistical observation. . , . P. 4-9.

241578. Ященко Л. О., Шпеньович А. І. Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР. . , . С. 10-15.

241579. Проволочно-волочильное оборудование. ЦНИИТЭИТЯЖМАШ. М., 1989. 110 с.

241580. Провоторов В. П. На уровень мировых стандартов. Ленинград. организация о-ва "Знание" РСФСР. Ленинград, 1966. 39 с.

241581. Гончар І. А., Бабірад-Лазунін В. О. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка. . , . С. 16-20.

241582. Самолюк Н. М., Юрчик Г. М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідальності інтересам суб'єктів ринку праці. . , . С. 20-27.

241583. Прохоренко В., Синявська Н. Системі електронних платежів Національного банку України - 20 років. . , . С. 4-6.

241584. Герасименко С. С., Герасименко В. С. Статистична характеристика споживання продуктів харчування населенням України. . , . С. 28-33.

241585. Білаш О. Першопроходцям завжди непросто : [інтерв'ю з Директором департаменту інформаційних технологій Національного банку України Олексієм Білашом з нагоди 20річчя СЕП]. . , . С. 6-8.

241586. Савченко А. Будуючи вітчизняну СЕП, ми встановили низку рекордів, зокрема за строками її впровадження : [СЕП - система електронних платежів]. . , . С. 9-10.

241587. Бендерський Ю., Годік М., Ясько М., Гаврилюк В. Надійний фундамент - успіх будь-якої справи : [20-річчя СЕП Національного банку України]. . , . С. 11-13.

241588. Шарилова Е. Е. Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения: "четырехугольники старости (молодости)". . , . С. 33-39.

241589. Дубихвіст О., Лановий В. Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку. . , . С. 17-25.

241590. Товченко А. В. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України. . , . С. 40-46.

241591. Айстраханов Д. Д., Максименко Д. В. Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи. . , . С. 47-51.

241592. Кобилинська Т. В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології. . , . С. 51-56.

241593. Лехіцька Є. Деякі аспекти розвитку готівково-грошового обігу Київського регіону. . , . С. 26-31.

241594. Мартинюк Л. В. Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі. . , . С. 56-60.

241595. Плачинда В. Класифікація режимів валютного курсу. . , . С. 31-35.

241596. Катихін Є. О. Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємства. . , . С. 61-65.

241597. Корчміт О. Ю. Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика. . , . С. 66-72.

241598. Гладких Д. Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень. . , . С. 39-43.

241599. Прогнозирование и экономика электромашиностроения и энергетики. Наука. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1976. 140 с.

241600. Пластун О. Цінові бульбашки та антибульбашки: технологія виявлення і правила торгівлі помилково оціненими активами : [на фондовому ринку України до 2013 року включно]. . , . С. 44-52.

241601. Лебедь Н. В. Суб'єкти законотворчої діяльності. . , . С. 72-76.

241602. Конакова Р. В., Кордош П., Тхорик Ю. А. Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов. Наукова думка. К., 1986. 187 с.

241603. Чікіта І. Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання. . , . С. 52-56.

241604. Мельничук Л. М. Проблеми формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім'ї в Україні. . , . С. 76-80.

241605. Прогнозирование надежности полупроводниковых приборов. Зинатне. Рига, 1979. 134 с.

241606. Голов С. Облік безоплатних необоротних активів. . , . С. 3-11.

241607. Прогнозирование, нормирование и оценка надежности тракторов. Научно-исследоват. тракторный ин-т. М., 1983. 78 с.

241608. Тарасов Д. Наукове розуміння творчості - крок до реформи інтелектуального права. . , . С. 4-9.

241609. Кулик В., Любимов М. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів. . , . С. 12-18

241610. Левова И., Шуклин Г., Винник Д. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика. . , . С. 15-23.

241611. Прогнозирование прочности материалов и конструктивных элементов машин большого ресурса. Наук. думка. Киев, 1977. 263 с.

241612. Работягова Л. Спроба гармонізації правової охорони промислових зразків в Україні із законодавством ЄС. . , . С. 24-30.

241613. Порохніцька Н. Загальні норми законодавства щодо використання об'єктів права промислової власності. . , . С. 31-35.

241614. Колосов О. Набуття державної охорони і захисту прав на об'ємні промислові зразки. . , . С. 36-45.

241615. Саливон С. Прыжок дохлой кошки : [июльские результаты наполнения доходной части бюджета]. . , . С. 22-23.

241616. Підвисоцький Р. Практичні результати наукових досліджень сприяють розвитку фінансового сектору : [нотатки VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір" (Львівський інститут банківської справи)]. . , . С.13-16.

241617. Лаптев И. Прозападный настрой :[слияния и поглощения на украинском банковском рынке. Иностранцы покидают украинский рынок]. . , . С.26-27.

241618. Крзлова М. Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "бухгалтерський облік". . , . С. 19-24.

241619. Озеран А. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення с МСФЗ. . , . С. 25-34.

241620. Транскордонні перекази у І півріччі 2013 року : [аналітичні дані про обсяги транскордонних переказів, здійснених в Україні протягом І півріччя 2013 року з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами]. . , . С. 36-38.

241621. Основні показники діяльності банків України на 1 червня і 1 липня 2013 року. . , . С. 58.

241622. Прогнозирование развития сельскохозяйственной техники и потребности в ней. ЦНИИТЭИ. М., 1972. 55 с.

241623. Шашкин В. В., Капралов В. М., Крысин А. Г., Лукинский В. С. Прогнозирование ресурса сложных механических систем. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 27 с.

241624. Карягина Н. Библиотека и читатель: эволюция любви [проблема читательской активности]. . , . С. 12-14.

241625. Калугина К. В., Михайлов С. К., Святкин Б. К., Белякова Е. И. Прогнозирование технологии производства стали. Металлургия. М., 1980. 200 с.

241626. Ершов Ю. В., Примак А. Г., Покрыщук П. И. Прогнозирование экономических показателей многоуровневых технических систем с учетом динамики расхода ресурсов. ИК. К., 1988. 20 с.

241627. Иванов О. С., Владимирович Г. И., Галкина Р. А., Салмин Г. И. Прогнозирование эксплуатационных характеристик радиоэлектронной аппаратуры. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 20 с.

241628. Программа анализа сетевых графиков на ЭВМ-М-20(Н-1). Наука. Новосибирск, 1966. 200 с.

241629. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2013 року. . , . С. 59.

241630. Программа обеспечения качества бытовой радиоэлектронной аппаратуры : основные положения : РД 50-653-87 : методические указания. Изд-во стандартов. Москва, 1988. 16 с.

241631. Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2013 року. . , . С. 60-61.

241632. Программирование. Мецниереба. Тбилиси, 1969. 88 с.

241633. Гавриленко Е. Т., Конопля Н. М., Коробов Б. В., Лившин Г. Л. Программирование для электронной вычислительной машины "Урал-1". Машгиз. М., 1962. 296 с.

241634. Программирование и вычислительная техника в физическом эксперименте. Наука. М., 1969. 134 с.

241635. Программирование и численные методы. Изд-во Казан. ун-та. Казань, 1978. 104 с.

241636. Волчек Н. В., Корень В. И. Строительные краны на выставке Bauma 2013. . , . С. 12-13.

241637. Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків. . , . С. 62-66.

241638. Малишкін О., Ковтун Т. Податкові різниці з податку на прибуток крізь призму анкетного опитування бухгалтерів. . , . С. 35-39.

241639. Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. - 01.07.2013 р.). . , . С. 67-69.

241640. Ринок державних цінних паперів України у червні 2013 року. . , . С. 72.

241641. Дунас С. В. Обеспечение безопасной єксплуатации вертикального транспорта. Проблемы и перспективы развития :[о лифтах и лифтовиках]. . , . С. 19-21.

241642. Єрмаков М. Знаряддя "малої боротьби" : [мотопомпи: історія створення, фото окремих моделей, їх опис]. . , . С. 21-22.

241643. Скобелєв О. Обов'язки охорони із запобігання пожежі. . , . С. 26.

241644. Баранник Є. Система відстежування блискавок "народна LLS". . , . C. 30-31.

241645. Климась Р., Матвійчук Д. Аналіз пожеж і причин їх виникнення в Україні у першому півріччі 2013 року. . , . С. 32-33.

241646. Косюк В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій - надійний захист машзалів електростанцій. . , . С. 34-35.

241647. Ананьєв М. Ю. Сучасні моделі побудови обліково-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів. . , . С. 6-13.

241648. Приходько В. П. Роль економічної безпеки у запобіганні кризовим явищам в економічній системі України. . , . С. 18-23.

241649. Ганущак Ю. Горькие пилюли для финансов Украины. . , . С. 2-4.

241650. Леось О. Ю., Пилипець Є. Ю. Сучасні проблеми управління депозитною діяльністю в Україні. . , . С. 6-10.

241651. Брич З. С., Воюш В. И., Дегтярева Г. С., Ковалевич Э. В. Программирование на языке Ассемблера ЕС ЭВМ. Статистика. М., 1975. 296 с.

241652. Олійник Г. І. Основи формування механізму взаємодії страхових компаній та банків. . , . С. 12-16.

241653. Мукоєд С. А. Валютно-фінансовий потенціал інтеграції України до Європейського валютного союзу. . , . С. 8-13.

241654. Заросский Р. И., Ломакович А. Н., Будак В. Д. Программирование на языке MSX-BASIC. Вища школа. К., 1988. 120 с.

241655. Мязіна Н. Б. Про взаємозв'язок динаміки ринку палива та світового аграрного ринку. . , . С. 14-17.

241656. Слипченко В. Г., Елизаренко Г. Н., Лукьяненко С. А. Программирование систем автоматизированного проектирования РЭА. Вища школа. К., 1986. 254 с.

241657. Віткін Л., Луценко Д. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов'язань та необхідності модернізації економіки. . , . С. 3-12.

241658. Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва О., Любинський В. Стандартизація як інструмент забезпечення інноваційної діяльності. . , . С. 13-16.

241659. "Программируемые устройства релейной защиты и автоматики энергосистем", республик. научно-техн. семинар (Рига; 1986) Тезисы докладов респ. науч.-техн. семинара 18-20 февраля 1986 г.. ЛатНИИНТИ. Рига, 1986. 92 с.

241660. Программно-алгоритмическое обеспечение пакетов программ. ИК. Киев, 1986. 59 с.

241661. Гордієнко Т. Аналіз діяльності ТК стандартизації агропромислового комплексу. . , . С. 17-23.

241662. Программное и математическое обеспечение ЭВМ. Штиинца. Кишинев, 1990. 130 с.

241663. Маловик К., Каретна Ю. Аналіз нормативної бази показників довговічності устатковання АЕС. . , . С. 24-29.

241664. Программное и техническое обеспечение высокопроизводительных вычислительных комплексов. ИК. К., 1988. 98 с.

241665. Грищенко Ф. Міжнародна електротехнічна комісія. Аналіз типів документів. . , . С. 30-34.

241666. ISO і вода. Глобальні рішення глобальних проблем. . , . С. 35-37.

241667. Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти. . , . С. 7-12.

241668. Коваль Г., Омельчук І. Аналіз стану вимірювання природного газу методом змінного перепаду тиску. . , . С. 39-43.

241669. Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні : [сценарії розвитку вищої освіти у світі]. . , . С. 13-22.

241670. Программное обеспечение в автоматизированных системах диспетчерского управления энергосистемами. Энергоатомиздат. М., 1983. 73 с.

241671. Тавлуй І. Оцінювання впливу системи управління якістю на конкурентоспроможність вищого навчального закладу. . , . С. 49-53.

241672. Калита Т. Втрати у діяльності організацій: розуміння - крок до їхнього скорочення. . , . С. 54-59.

241673. Миронова А. Визначення алергенів у харчових продуктах. . , . С. 66-68.

241675. Программное обеспечение ВЦКП и сетей ЭВМ. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1985. 67 с.

241676. Ваганов А. И. Стандартизация, управление качеством, бережливое производство - значительные резервы энергосбережения. . , . С. 2-7.

241677. Комаров В. Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти. . , . С. 23-33.

241678. Сафьянц А. С. Моделирование теплообменных процессов помещения на основе экспериментальных данных, а также использование модели в составе автоматизированного рабочего места. . , . С. 29-37.

241679. Болотских Н. Н. Отопление помещений средних и крупных размеров с помощью излучающих лент "ОНА". . , . С. 46-53.

241680. Программное обеспечение вычислительных комплексов. Штиинца. Кишинев, 1988. 146 с.

241681. Программное обеспечение вычислительных комплексов. Изд-во Моск. ун-та. М., 1985. 207 с.

241682. Гриньов А. В. Концептуальні засади системного управління конкурентним потенціалом машинобудівного підприємства. . , . С. 54-57.

241683. Программное обеспечение и модели исследования операций. Изд-во МГУ. М., 1986. 216 с.

241684. Дурняк Б., Угрин Я. Вплив міжнародної співпраці Української академії друкарства на підвищення якості підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної галузі України. . , . С. 34-43.

241685. Программное обеспечение и модели системного анализа. Изд-во МГУ. М., 1991. 190 с.

241686. Программное обеспечение и применение малых ЭВМ. ИК. Киев, 1985. 68 с.

241687. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2013 р.. . , . С. 72-79.

241688. Качан Л. Змінити підходи до роботи, щоб змінити якість життя людей : [Колегія Міністерства соціальної політики України. Підсумки діяльності за перше півріччя та завдання на найближчу перспективу]. . , . С. 3-5.

241689. Недосека А. Я., Недосека С. А. Влияние локального скопления дефектов на распространение волн акустической эмиссии. Сообщение 1. . , . С. 3-8.

241690. Недосека А. Я., Недосека С. А., Бойчук О. И. Влияние локального скопления дефектов на распространение волн акустической эмиссии. Сообщение 2. . , . С. 9-14.

241691. Осташ О. П., Ківа Д. С., Учанін В. М., Семенець О. І., Андрейко І. М., Головатюк Ю. В. Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації. . , . С. 15-22.

241692. Боряк К. Ф., Манзарук М. А. Оценка работы испытательного стенда ИГК-90.1 и анализ результатов испытаний гидравлических гасителей колебаний. . , . С. 23-28.

241693. Венгринович В.Л., Денкевич Ю. Б., Герловский С. А. Исследование остаточных деформаций в трещине в результате её повторяющегося нагружения в упругопластической области. . , . С. 29-34.

241694. Блинов Ю. Н. Особенности обследования технического состояния металлических конструкций высотных сооружений с помощью методов неразрушающего контроля и промышленного альпинизма. Рекомендации по восстановительным работам. . , . С. 57-61.

241695. Практический семинар по применению ультразвуковых фазированных решеток для контроля энергетического оборудования. . , . С. 63

241696. 12-я Международная выставка NDT Russia - Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности и новая выставка Tech Test - Испытания материалов и механизмов. . , . С. 65-67

241697. Юхимец П. С., Рыбаков А. А., Нехотящий В. А., Филипчук Т. Н. Гидроиспытания трубных секций с коррозионными повреждениями в режиме малоциклового нагружения. . , . С. 35-39.

241698. Банахевич Ю. В., Банахевич Р. Ю. Досвід ідентифікації виявлених дефектів внутрішньотрубною діагностикою в ДК " УКРТРАНСГАЗ". . , . С. 40-46.

241699. Максимов А. Б. Определение марки стали стальных прутков с помощью коэрцитиметра "СИЛА". . , . С. 47-49.

241700. Тороп В. М., Яхно Б. О. Определение зон дополнительного контроля металла и сварных соединений парогенераторов ПГВ-213 при оценке прочности. . , . С. 50-56.

241701. Дубовской С. В., Коберник В. С. Экономические предпосылки внедрения природоохранных технологий в тепловой энергетике Украины. . , . С. 59-65.

241702. Остапюк И. И. Оптимизация размещения ремонтно-эксплуатационных подразделений для обслуживания газопроводов. . , . С. 66-71.

241703. Садовский Д. Ю., Савицкий Д. П., Пахарь Т. А. Получение топливных дисперсных систем на основе природных углей и низших спиртов. . , . С. 5-10.

241704. Жук Г. В., Пятничко А. И., Крушневич С. П., Федоренко Д. С. Перспективы метаногидратных технологий в Украине. . , . С. 10-15.

241705. Воробьева В. И., Чигиринец Е. Э., Механизм действия парофазного ингибитора атмосферной коррозии стали. . , . С. 18-24.

241706. Богомолов В. А., Кожан А. П., Бондаренко О. Б., Ховавко А. И., Семейко К. В. Механизм пиролиза метана (Обзор). . , . С. 25-32.

241707. Назюта Л. Ю., Смотров А. В., Губанова А. В. Система управления отходами предприятия полного металлургического цикла. . , . С. 33-41.

241708. Сухоребрая С. А., Йенсен А. А., Экологические аспекты промышленного применения гексабромциклододекана (Обзор). . , . С. 42-51.

241709. Хоботова Э. Б., Грайворонская И. В. Сорбционные свойства металлургического шлака на основе диопсида. . , . С. 51-58.

241710. Порядок порушення клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 378. . , . С.23.

241711. Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 426. . , . С. 24-26.

241712. Трендвотчинг и маркетинговые исследования: выявлены родственные связи (результаты экспертного опроса) [новации в маркетинге]. . , . С. 18-24.

241713. Соснюк О. Trendwatching и маркетинговые исследования: эффект должен быть синергетическим. . , . С. 26-27.

241714. Прогноз ZenithOptimedia: рост глобального рекламного рынка ускорится. . , . С. 28-33.

241715. Колесник С. Ситуація критична, але не безвихідна : [сервісне обслуговування ліфтів може бути вигідним бізнесом, але для цього необхідні зміни у системі управління ліфтовою галуззю]. . , . С. 24-25.

241716. Trendwatching Ukraine подвел итоги очередной волны исследования потребительских и социокультурных трендов в Украине. . , . С. 34-36.

241717. Институт Гэллапа провел исследование уровня доверия к банкам. . , . С. 37.

241718. Подведены итоги рейтинга Brandz в 2013 году : [100 мировых брендов с самой высокой ценностью в 2013 году]. . , . С. 38-43.

241719. Обнародованы данные исследований интернет-аудитории Украины. . , . С. 44-45.

241720. Анализ рекламы, размещенной в СМИ компаниями рынка FMCG. . , . С. 46-53.

241721. Cisco: пользователям нужны автомобили с более высоким уровнем автоматизации : [рынок автомобилей. Спрос на автомобили в отдельных странах мира]. . , . С. 54-58.

241722. Васильев Г. П., Горский В. Е., Шяудкулис В. И., Саух Н. М. Программное обеспечение неоднородных распределенных систем. Финансы и статистика. М., 1986. 159 с.

241723. Программное обеспечение промышленных роботов. Наука. М., 1986. 278 с.

241724. Программное обеспечение систем автоматизированного проектирования. РПИ. Рига, 1988. 128 с.

241725. Смольянов Ю. П., Римайло С. И., Камынин С. С., Кугушев Е. И. Программное обеспечение системы управления робота. Ин-т прикладной математики им. М. В. Келдыша. М., 1984. 41 с.

241726. Число зрителей харьковских телеканалов сократилось вдвое. . , . С. 59.

241727. Программное обеспечение технических систем. ИК. Киев, 1991. 83 с.

241728. Программное обеспечение управляющих ЭВМ. Киев. ин-т автоматики. Киев, 1980. 132 с.

241729. Программное обеспечение ЭВМ. Ин-т математики БССР. Минск, 1983. 87 с.

241730. Мобильный рынок растет. . , . С. 60-61.

241731. Результаты исследований рынка бытовой техники Украины за первый квартал 2013 года (проект GfK TEMAX). . , . С. 62-65.

241732. Исследование использования смартфонов в повседневной жизни. . , . С. 70-71.

241733. Украинцы все меньше привязаны к рабочему месту : [использование сотрудниками персональных устройств для доступа к корпоративным ресурсам]. . , . С. 74-75.

241734. Рейтинг креативности агентств маркетинговых сервисов Украины 2012/2013. . , . С. 76-78.

241735. Программное обеспечение экстремальных задач и пакеты прикладных программ. ИК. Киев, 1982. 115 с.

241736. Фернандес М., Оливейра Сиквейра Р. В фокусе исследований - развлечения и бренды. . , . С. 80-84.

241737. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

241738. Программное оборудование и вопросы принятия решений. МГУ. М., 1989. 243 с.

241739. Программное оснащение персональных компьютеров. Изд-во МГУ. М., 1990. 134 с.

241740. Галата Я. Ваги-"невидимки", або Як насправді непросто зробити експлуатацію автошляхів цивілізованою : [у червні на 24-му кілометрі траси "Київ-Чоп", у селі Капітанівка, було відкрито першу в Україні автоматизовану систему вагового контролю]. . , . С. 8-9.

241741. Свириденко С. Х., Бараб-Тарле М. Е., Мижевский Л. Л. Программное управление координатно-сверлильными станками. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва, 1962. 89 с.

241742. Программное управление работой сортировочных горок. Транспорт. М., 1977. 183 с.

241743. Программное управление станками. Наука. М., 1975. 159 с.

241744. Первый в мире электроавтобус с мгновенной зарядкой : [в Швейцарии разработали и уже пустили в рейс уникальный быстрозарядный электроавтобус]. . , . С. 24.

241745. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

241746. Енергетичний план Запоріжжя: місцеві джерела тепла та енергії замість природного газу. . , . С. 2.

241747. Півняк Г., Бешта О., Шевченко С. Інноваційні дослідження в діяльності університету : [наукова діяльність Національного гірничого університету]. . , . С. 43-49.

241748. "Запорожсталь": стали больше - газа меньше : [объемы производства на комбинате за восемь месяцев 2013 года]. . , . С. 5.

241749. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

241750. Пришлось брать отпуск, чтобы поехать на соревнования : [запорожский милиционер Андрей Николов стал абсолютным чемпионом Всемирных игр ветеранов спорта в Турине]/ беседовала Д. Семенова. . , . С. 7.

241751. Жорнова Ольга, Жорнова Олена Talent Management у вітчизняному ВНЗ: вибір оптимального шляху розвитку : [талант-менеджмент у ВНЗ. Реалізація потенціалу фахівця. Т-фахівці. Мобінг]. . , . С. 50-58.

241752. Очеретяний А. До питання про предмет політології. . , . С. 59-69.

241753. Литье Украины. Союз-литье. Киев, 2013. 44 с.

241754. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2013. 98 с.

241755. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2012. 48 с.

241756. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2013. 56 с.

241757. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2013. 40 с.

241758. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2013. 490 с.

241759. Ливанова М. Ричард Гир: Голливуд-Тибет : [биография и творчество американского актера Ричарда Тиффани Гира, род. 1949 ]. . , . С. 4-25.

241760. Дубинянский М. Карл Великий: герой Темного времени : [история Римской империи. Биография франкского короля Карла Великог (742 - 814)]. . , . С. 27-45.

241761. Дубинянская Я. Роберт Бернс: вечером во ржи : [биография и творчество британского (шотландского) поэта, фольклориста Роберта Бернса (1759 - 1796)]. . , . С. 46-63.

241762. Костюченко А. Иван Кулибин : имя нарицательное : [биография и история изобретений Ивана Петровича Кулибина (1735 - 1818)]. . , . С. 64-85.

241763. Бутакова Е. Джордж Элиот: жить в радости : [Джордж Элиот (1819 - 1880) - английская писательница. Биография и творчество]. . , . С. 86-101.

241764. Винниченко Т. Андре-Шарль Буль: реквизит эпохи : [Андре-Шарль Буль (1642 - 1732) - французский художник, резчик по дереву, гравер, крупнейший мастер-мебельщик своей эпохи ]. . , . С. 103-121.

241765. Косовский В. Л., Козырев Ю. Г., Ковшов А. Н. Программное управление станками и промышленными роботами. Высш. школа. М., 1989. 270 с.

241766. Шекет Ю. Рабиндранат Тагор: многоликий Бог поэтов : [биография и творчество индийского писателя, поэа, композитора, художника, общественного деятеля (1861 - 1941)]. . , . С. 6-25.

241767. Дубинянская Я. Уравнение юного Эвариста : [Эварист Галуа (1811 - 1832) - выдающийся французский математик, основатель современной высшей алгебры. Биография и научная деятельность]. . , . С. 26-41.

241768. Адаменко Н. Семь покрывал Мата Хари : [Маргарета Гертруда Зелле, исполнительница экзотических танцев, куртизанка, шпионка (1876-1917г.г.)]. . , . С. 42-61.

241769. Клеменов С. А., Рябов С. Н., Барбашов С. А., Павленко А. И. Программно-информационные комплексы автоматизированных производственных систем. Высш. школа. М., 1990. 223 с.

241770. Воронова М. Жизнь и бессмертие Ивана Григоровича-Барского : [киевский архитектор, последний крупный представитель украинского барокко. (1713 -1785)]. . , . С. 62-77.

241771. Ливанова М. Андрей Тарковский: разрезанный негатив : [(1932-1986г.г.) советский кинорежиссёр и сценарист, после 1980 года работавший в Западной Европе]. . , . С. 78-103.

241772. Программно-технические комплексы реального времени. ИК. Киев, 1979. 145 с.

241773. Дубинянский М. Мартин Лютер: реформатор Божией милостью : [немецкий проповедник, отец Реформации, основатель пронестантизма]. . , . С. 104-123.

241774. Программно-технические средства САПР. АН БССР, Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1986. 150 с.

241775. Программно-технические средства систем управления и обработки данных. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1985. 102 с.

241776. Андрухович А. Н., Петрасюк В. Г., Романов И. А. Программно-целевой метод планирования стандартизации и качества продукции. ВНИИКИ. М., 1988. 52 с.

241777. Стефанов Н., Симеонова К., Костов К., Качаунов С. Программно-целевой подход в управлении. Прогресс. М., 1975. 198 с.

241778. Программно-целевой подход и проблема безопасности дорожного движения. МАДИ. М., 1980 (вып. дан. 1981). 146 с.

241779. Программные и аппаратные средства многопроцессорных вычислительных комплексов. ИК. К., 1989. 132 с.

241780. Программные и технические средства систем управления и вычислительной техники. ЕПИ. Ереван, 1985. 94 с.

241781. Бахманн П., Френцель М., Ханцшманн К. Программные системы. Мир. М., 1988. 288 с.

241782. Программные средства автоматизированных систем и средств управления и связи. ЦООНТИ"ЭКОС". М., 1989. 124 с.

241783. Закон України "Про охорону праці". Форт. Х., 2012. 44 с.

241785. Закон України "Про електроенергетику". Форт. Х., 2013. 62 с.

241786. Программные средства машиностроения. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушакова, Науч. совет АН УССР по проблеме "Кибернетика". Киев, 1990. 81 с.

241787. Программные средства САПР-90. ВНИИТЭМР. М., 1990. 184 с.

241788. Программный метод управления. ВЦ АН СССР. М., 1971. 95 с.

241789. Программы для курсов по специальности 0504 "Оборудование и технология сварочного производства". [Б.и.]. Жданов, 1977. 124 с.

241790. Программы и материалы по математическому обеспечению электронной вычислительной машины "Промінь". ООНТИ. М., 1976. 212 с.

241791. Программы по аналитической геометрии. ОНТИ. Воронеж, 1981. 40 с.

241792. Программы по вычислительной математике. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1981. 50 с.

241793. Программы по математической статистике. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1981. 56 с.

241794. Федоров Д.Ф. Словарь теплоэнергетических терминов и определений. Форт. Х., 2011. 444 с.

241796. Зотова-Садило О. Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище : [порівняльний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених на поняття "гуманітарна підготовка"]. . , . С. 70-78.

241797. Константінова Н. Психолого-педагогічний аналіз та оцінка якості проведення навчальних занять різних форм : [основні компоненти навчального заняття. Види, цілі контролю навчального заняття. Аналіз відкритого та інших форм навчальних занять]. . , . С. 79-91.

241798. Панов В. И. Художественное литье Уралмаша : [описание некоторых памятников, информация об истории их создания]. . , . С. 46-49.

241799. Грицай М. А., Непомнящий М. А., Чиник М. А. Программы расчетов режимов электрических сетей и асинхронных двигателей. Штиинца. Кишинев, 1980. 264 с.

241800. Программы типовых расчетов деталей и узлов кузнечно-прессовых машин. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1981. 20 с.

241801. Прогрессивная технология. Кн. изд-во. Харьков, 1959. 298 с.

241802. Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек. . , . С. 15-16.

241803. Романюк О. Публічні біблітеки Києва в системі розвитку краєзнавства. . , . С. 17-22.

241804. Смирнова Е. Особенности краеведческой деятельности библиотек вузов. . , . С. 23-25.

241805. Прогрессивная технология в литейном производстве. Лениздат. Ленинград, 1956. 163 с.

241806. Прогрессивная технология в механосборочном производстве. Лениздат. Ленинград, 1956. 223 с.

241808. Білецька І. І., Чекмарьова А. Г. Формування маркетингової стратегії на підприємстві. . , . С. 10-12.

241809. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Форт. Х., 2008. 192 с.

241810. Білецька І. І. Трансформація комплексу маркетингу підприємства в інтернет середовищі. . , . С. 12-16.

241811. Павлішина Н. М. Технологія GRM в маркетинговій діяльності. . , . С. 18-20.

241812. Кочнова И. В. "Творчество" и "креативность" как основа современных PR-технологий. . , . С. 22-24.

241813. Козицька Г. В. Мерчандайзинг як інструмент сучасних маркетингових технологій. . , . С. 24-26.

241814. Матусевич К. М. Методологічні суперечності теорій вартості і цінності. . , . С. 8-14.

241815. Белецкая И. И., Сираканян А. Ю. Модели создания бренда и перспективы их использования на практике. . , . С. 26-28.

241816. Elkady M., Борисенко Е. Е. Маркетинговый процесс как фактор развития машиностроительных предприятий. . , . С. 28-33.

241817. Сазонець І. Л. Реалізація економічної політики ТНК методами прямого інвестування. . , . С. 15-23.

241818. Соколова Ю. О., Сухорученко Ю. В. Маркетингова діяльність торгівельного підприємства в соціальних мережах. . , . С. 33-35.

241819. Братюк В. П. Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму. . , . С. 24-31.

241820. Присяжнюк В., Кухарішин С., Якіменко М. Сучасні зразки пожежно-рятувальних автомобілів : [короткий опис деяких моделей]. . , . С. 18-20.

241821. Прогрессивная технология глубокой вытяжки листовых материалов. Приркск. кн. изд.. Тула, 1968. 253 с.

241822. Прогрессивная технология заготовительного и механосборочного производства. НИИПТмаш. Краматорск, 1985. 169 с.

241823. Колодізев О. М. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності. . , . С. 32-44.

241824. Гримуд Г., Колеснікова Н., Михайленко О., Удод Є. Система управління якістю. Аселенерго. К., 2006. 112 с.

241825. Величко О. П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства. . , . С. 45-54.

241826. Білецька І. І., Баций М. С. Екологічний маркетинг як напрям концепції соціально-етичного маркетингу. . , . С. 35-37.

241827. Прогрессивная технология и автоматизация литья под давлением. МДНТП. М., 1991. 147 с.

241828. Козицька Г. В., Харланова В. В. Особливості становлення та розвитку спортивного маркетингу в Україні. . , . С. 38-39.

241829. Дудукало Г. О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу. . , . С. 55-59.

241830. Прогрессивная технология и новое оборудование в электронике и приборостроении. СПИ. Саратов, 1985. 94 с.

241831. Білецька І. І., Яковенко А. Ю. Латеральний маркетинг: передумови виникнення, розвиток та перспективи. . , . С. 45-48.

241832. Єлецьких С. Я. Імітаційна модель управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі результатів сценарного аналізу. . , . С. 60-68.

241833. Прогрессивная технология и новое оборудование для производства электронных приборов. СПИ. Саратов, 1970. 120 с.

241834. Павлишина Н. М., Кулько А. Р. Проблемы развития электронной коммерции в Украине. . , . С. 48-50.

241835. Прогрессивная технология и оборудование для листовой штамповки и гибки. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1981. 116 с.

241836. Нижник В. М., Полінкевич О. М., Ніколаєва А. М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5х5". . , . С. 69-74.

241837. Чухрай Н. І., Грицай О. І. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств. . , . С. 75-80.

241838. Щекович О. С., Хорольский В. П., Хорольский К.Д. Стратегічне управління розвитком публічних акціонерних товариств Групи "Метінвест". . , . С. 81-94.

241839. Мазіна О. І. Людський капітал: проблеми оцінювання і збереження. . , . С. 95-103.

241840. Григор'єва І. Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період. . , . С. 104-108.

241841. Прогрессивная технология и применение ЭВМ в литейном производстве. Рыбин. авиац. технол. ин-т. Ярославль, 1989. 138 с.

241842. Прогрессивная технология изготовления форм и стержней для производства отливок из черных и цветных металлов. Чебоксар. агретатный з-д им. ХХІV съезда КПСС. Чебоксары, 1986. 168 с.

241843. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. Знання. К., 2013. 335 с.

241844. Скворцова С. Я. Податок на нерухомість як ефективне джерело наповнення місцевих бюджетів. . , . С. 109-114.

241845. Прогрессивная технология литейного производства. ОНТИ. Горький, 1969. 117 с.

241846. Прогрессивная технология литейного производства. ОНТИ. Горький, 1969. 80 с.

241847. Яворська Т. В. Конкурентне регулювання страхового підприємства України : [показники рівня ринкової концентрації і конкуренції суб'єктів страхового підприємництва]. . , . С. 115-122.

241848. Прогрессивная технология литейного производства. ОНТИ. Горький, 1969. 121 с.

241849. Бєлова І. В. Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків України. . , . С. 123-129.

241850. Прогрессивная технология литейного производства. ОНТИ. Горький, 1969. 113 с.

241851. Іванова О. М. Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств. . , . С. 130-133.

241852. Прогрессивная технология литейного производства. ОНТИ. Горький, 1969. 56 с.

241853. Алпысбаев К. Развитие социальной инфраструктуры села как основной механизм развития кадрового потенциала в аграрном секторе РК. . , . С. 134-143.

241854. Alhindi W. A., Bajuri N. H., Muneer S. Twin deficit and Feldstein-Horioka puzzle: South Asia (Pakistan, India & Sri Lanka) perspective = Подвійний дефіцит і парадокс Фельдштейна-Хоріоки: дослідження за даними Південної Азії (Пакистан, Індія і Шрі-Ланка). . , . P. 144-151.

241855. Armeanu D., Vintila G. Application of Markowitz model for optimizing investment portfolio in a credit institution = Застосування моделі Марковіца для оптимізації інвестиційного портфеля кредитної організації. . , . P. 152-160.

241856. Прогрессивная технология литейного производства в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1980. 172 с.

241857. Шаломеев В. А., Корниенко Е. Б., Гнатенко М. А. Графическое отображение результатов исследований в материаловедении. . , . С. 145-147.

241858. Гамов М. С. Концепція інноваційного розвитку регіону. . , . С. 148-149.

241859. Ахметжанова С., Алашбаева А. Основные недостатки сложившейся территориально-хозяйственной системы Республики Казахстан и факторы, ограничивающие дальнейшее развитие регионов. . , . С. 161-171.

241860. Брутман А. Б. К вопросу о применении методов латентно-структурного анализа для измерения конкурентоспособности предприятия. . , . С. 150-151.

241861. Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні. . , . С. 3-7.

241862. Прогрессивная технология литейного производства в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1982. 175 с.

241863. Сарнацький О. П. Локарнська конференція 1925 р. та її наслідки для Європи. . , . С. 151-153.

241864. Badea L. CAPM in the framework of current European capital market = Модель САРМ у рамках сучасного європейського ринку капіталу. . , . Р. 172-182.

241865. Шишпанова Н. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій. . , . С. 8-16.

241866. Єгоров А. О. Особливості сучасної науково-технічної та інноваційної політики Європейського Союзу. . , . С. 153-155.

241867. Прогрессивная технология литейного производства в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1977. 129 с.

241868. Жерибор Л. Ринок праці сільських територій: регіональний аспект. . , . С. 17-20.

241869. Мелещенко А. И. Влияние прямых инностранных инвестиций на развитие мировой экономики. . , . С. 155-157.

241870. Безтелесна Л., Юрчик Г. Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України. . , . С. 21-27.

241871. Лазнева І. О. Роль МКТЕС у поглибленні торговельно-економічних відносин між Україною та Бразилією. . , . С. 157-159.

241872. Нечай О. О. Специфіка розвитку інтеграційних процесів управління матеріальними потоками на підприємствах машинобудівного комплексу України. . , . С. 159-161.

241873. Терюханова І., Стульпінас Н. Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів: шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю. . , . С. 28-32.

241874. Павлюк Т. С. Проблеми розвитку інноваційної структури української економіки. . , . С. 161-162.

241875. Головенкін В. Успішність засвоєння фізики студентами першого курсу. . , . С. 92-98.

241876. Кущ Е. О. Жанровий склад сучасного англомовного наукового дискурсу. . , . С. 163-164.

241877. Кузнєцова І. В. Термінологічні одиниці в художньму тексті. . , . С. 164-166.

241878. Гургула О. Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України. . , . С. 33-38.

241879. Байбулекова Л. Управление проблемными кредитами: казахстанский опыт. . , . С. 183-192.

241880. Горбачова І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації. . , . С. 39-44.

241881. Олійник О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах. . , . С. 45-51.

241882. Кузнєцова М. О. Особливості передачі в науково-технічному та художньому перекладі контекстуальних значень означеного та неозначеного артиклів. . , . С. 166-168.

241883. Лут К. А. Проблема передачі експресивності при перекладі художнього тексту. . , . С. 168-169.

241884. Прогрессивная технология литейного производства в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1978. 150 с.

241885. Гура Н. П. Емотивні елементи в англійських науково-технічних текстах та особливості їхнього перекладу. . , . С. 169-170.

241886. Прогрессивная технология литейного производства в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1979. 184 с.

241887. Прогрессивная технология машиностроения. Вышэйш. школа. Минск, 1972. 208 с.

241888. Прогрессивная технология машиностроения. Вышэйш. школа. Минск, 1972. 198 с.

241889. Хавкіна О. М. Особливості перекладу антропонімів у текстах наукового та художнього стилів. . , . С. 170-171.

241890. Прогрессивная технология машиностроения. Машгиз. М., 1951. 104 с.

241891. Серга Н. В., Голтвяниця Н. Ю. Врахування жанрово-стилістичних особливостей художнього та науково-технічного текстів при французько-українському перекладі. . , . С. 172-173.

241892. Прогрессивная технология машиностроения. Машгиз. М., 1951. 751 с.

241893. Прогрессивная технология машиностроения. Машгиз. М., 1952. 498 с.

241894. Прогрессивная технология машиностроения. Машгиз. М., 1956. 395 с.

241895. Balkaran R., Tifflin W. Development of an appropriate methodology for measuring economic impacts of sports events: a case study of the Kwazulu-Natal Province, South Africa = Розробка методики... [див. анотацію]. . , . Р. 193-201.

241896. Костенко Г. М. Стилістичні особливості науково-популярної літератури. . , . С. 173-175.

241897. Лещенко Г. А. Один з алгоритмів перекладознавчого аналізу. . , . С. 175.

241898. Baran A., Hajduk S. Intelligent specialization of regions as an instrument to support innovation = Інтелектуальна спеціалізація регіонів як інструмент підтримки інновацій. . , . Р. 202-211.

241899. Blazquez-Resino J. J. Assessing consumers attitudes towards web advertising in the service context = Оцінювання ставлення споживачів до онлайн-реклами в сервісному контексті. . , . Р. 212-223.

241900. Brunet-Thornton R., Bures V. When knowledge management collides with national culture: East-European knowledge management experience (or lack thereof?) = Зіткнення національної культури та управління знаннями: досвід Східної Європи (або його відсутність?) : [на прикладі Чехії]. . , . Р. 224-234.

241901. Gabdullin R. Integrated framework for the national economy management in the context of globalisation = Загальна концепція управління національною економікою в контексті глобалізації. . , . P. 235-242.

241902. Прогрессивная технология механической обработки и новые металлорежущие станки. ЦБТИ. М., 1961. 153 с.

241903. Прогрессивная технология приборостроения. ВЗМИ. М., 1980. 169 с.

241904. Білогуб Л. П. Заміщення (субституція), опущення та суміщення як засоби компресії тексту при перекладі науково-технічних та художніх текстів. . , . С. 176-177.

241905. Дуйко Є. О. Особливості перекладу прийому "гра слів" у рекламних слоганах. . , . С. 177-178.

241906. Прогрессивная технология приборостроения. ВЗМИ. М., 1983. 123 с.

241907. Правда Н. А. Врахування стилістичних особливостей наукових та художніх текстів при перекладі. . , . С. 179-180.

241908. Кулабнєва О. А. Можливості застосування різних видів інтерпретації художнього тексту при вивченні іноземної мови. . , . С. 180-181.

241909. Ліпінська В. В. Особливості формування нових терміносистем (на матеріалі англійської та української термінологій міжнародного туризму. . , . С. 181-183.

241910. Політун К. В. Художній переклад як проблема компаративістики. . , . С. 183-184.

241911. Лукашева О. В. Стратегії в синхронному перекладі. . , . С. 184-185.

241912. Гороховець Б. С. Стильові функції топонімів в німецькій малій прозі. . , . С. 185-186.

241913. Прогрессивная технология приборостроения. ВЗМИ. М., 1985. 126 с.

241914. Прогрессивная технология приборостроения. ВЗМИ. М., 1987. 84 с.

241915. Жигула М. В. Стилістичні та прагматичні функції метонімії в англійському економічному тексті. . , . С. 186-188.

241916. Прогрессивная технология приборостроения. Г.Н-Т.И.Маш.Лит.. М., 1951. 203 с.

241917. Прогрессивная технология приборостроения. Машгиз. М., 1953. 337 с.

241918. Євтифієва Т. В. Стратегії перекладу рекламних текстів. . , . С. 188-189.

241919. Прогрессивная технология приборостроения. Машгиз. М., 1953. 322 с.

241920. Кізіма А. А. Синоніми як стилістичний засіб у мові сучасних англійських ЗМІ. . , . С. 189-190.

241921. Сіроштан Ю. Е. Особливості формування англійської терміносистеми театрального мистецтва: структурний аспект. . , . С. 191-192.

241922. Полудницька К. Ю. Способи перекладу англійських ідіоматичних виразів із зоонімами. . , . С. 192-194.

241923. Ковердюк О. О. Лексико-семантичні особливості та способи перекладу англійських загадок як одиниць вторинної номінації. . , . С. 194-195.

241924. Фоменко М. В. Евфемізми як засоби перифразу в англійській мові. . , . С. 195-197.

241925. Потапова А. В. Специфіка художньої репрезентації гендерних стереотипів англійського ренесансу в комедії "Приборкання норовливої" Вільям Шекспір. . , . С. 197-199.

241926. Адамова О. М. Проблеми перкладу англійських фразеологізмів-зоонімів українською мовою. . , . С. 199-200.

241927. Д'яченко К. О. Шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі. Біблеїзми в публіцистиці. . , . С. 200-202.

241928. Будко К. Г. Перекладацькі стратегії Н.Бутук (на матеріалі українських перекладів "Сонетів" В.Шекспіра). . , . С. 202-203.

241929. Мар'їна А.Р. Особливості перекладу інструкцій. . , . С. 203-205.

241930. Прогрессивная технология приборостроения. Научиздат. М., 1955. 213 с.

241931. Giritli N., Ugural S. Implications of exogenous income shock on economic well-being in North Gyprus: CGE model approach = Вплив шоку від зовнішніх доходів на економічний добробут Північного Кіпру: обчислювана модель загальної рівноваги. . , . P. 243-256.

241932. Прогрессивная технология производства режущих инструментов. ЦБТИ. М., 1962. 296 с.

241933. Прогрессивная технология производства топливной аппаратуры. Центр. науч.-исслед. и конструкт. ин-т топливной аппаратуры автотракт. и стационарных двиг. "ЦНИТА". Ленинград, 1971. 80 с.

241934. Прогрессивная технология производства топливной аппаратуры. Центр. науч.-исслед. и конструкт. ин-т топливной аппаратуры автотракт. и стационарных двиг. "ЦНИТА". Ленинград, 1970. 69 с.

241935. Малюта М. О. Особливості перекладу англійських фразеологізмів із компонентом "вода" українською мовою. . , . С. 205-206.

241936. Hlavacek J. Evaluating the role of development assistance in promoting sustainable development in Africa = Оцінювання ролі фінансової допомоги у забезпеченні сталого розвитку в Африці. . , . Р. 257-267.

241937. Мандзюк К. А. Неологізми в сфері туризму та засоби їх перекладу українською мовою. . , . С. 207-208.

241938. Уварова А. А. Засоби вираження емоційності та переклад їх українською мовою (на матеріалі роману Е.Портер "Полліанна"). . , . С. 208-209.

241939. Федотенко В. А. Англійська сільськогосподарська терміносистема. Специфіка перекладу українською мовою. . , . С. 209-210.

241940. Д'яченко К. О. Особливості перекладу французьких простих та складних термінів у галузі нових інформаційних технологій. . , . С. 210-211.

241941. Опришко О. О. Семантичні та стилістичні особливості паремій. . , . С. 211-212.

241942. Ноговіцина К. О. Мовні особливості білінгвізму Бродського і проблеми автоперекладу. . , . С. 212-213.

241943. Хрипун М. Ю. "Біографічний наратив". . , . С. 214-215.

241944. Котова К.С. Концепт "іншого" в міжкультурному контексті. . , . С. 215-216.

241945. Степко К. Е. Особливості перекладу реалій у текстах суспільно-політичної тематики. . , . С. 216-218.

241946. Dent M., Wong Sek Khin E., Bin Ismail M. N. Critical and interpretive social science theory: a case study approach = Критична й інтерпретаційна теорія в соціальних науках: метод ситуаційного дослідження. . , . Р. 268-275.

241947. Джунусбекова Г. Некоторые аспекты совершенствования системы государственной службы в Республике Казахстан. . , . С. 276-283.

241948. Ejdys J., Szpilko D. Problems of strategic tourism management in the regions of Poland = Проблеми стратегічного управління туризмом у регіонах Польщі. . , . Р. 284-294.

241949. Бобровникова Р. Г., Онуфрієнко Н. Л. Стан та перспективи розвитку маркетингових інновацій в управлінні промисловим підприємством. . , . С. 56-58.

241950. Прогрессивная технология сварки и резки металлов. ИПИ. Иркутск, 1979. 196 с.

241951. Шумілова О. А. Аналіз бізнес-процесів підприємств зв'язку як основа проведення реінжинірингу. . , . С. 60-61.

241952. Ankang Du, Yi Yang, Yi Qin, Gang Yang Effects of heating rate and sintering temperature on micro forming of 316L stainless steel powder under multifield coupling. . , . С. 29-40.

241953. Баглюк Г. А., Хоменко О. І. Деформований стан пористих заготовок при їх гарячому штампуванні в штампі з конусоподібним компенсатором. . , . С. 41-49.

241954. Sergiienko R. A., Kim S., Shibata E., Haysaka Y., Nakamura T. Structure of graphite nanosheets formed by plasma discharge in liquid ethanol. . , . С. 50-65.

241955. Маслюк В. А., Бондар А. А., Курась В. Б., Підопригора М. І., Варченко В. М. Структура та властивості порошкових матеріалів композиції залізо-високовуглецевий ферохром. . , . С. 66-74.

241956. Рева В. П., Онищенко Д. В. Диспергирование металла в присутствии механически деструктируемого полимера. . , . С. 19-28.

241957. Нейков О. Д., Васильева Г. И., Жога В. А., Одокиенко И. И., Тохтуев В. Г. Особенности сушки водораспыленных порошков алюминиевых сплавов. . , . С. 3-10.

241958. Сизоненко О. Н., Баглюк Г. А., Тафтай Э. И., Зайченко А. Д., Липян Е. В., Торпаков А. С., Жданов А. А., Присташ Н. С. Особенности диспергирования и карбидизации порошка титана при электроразрядной обработке. . , . С. 11-19.

241959. Патокин А. П., Капустин В. Л., Широков Б. М., Шиян А. В. Влияние покрытий на основе хрома, ванадия , Al2O3-Cr и Al2O3-V на прочность гранул диоксида урана. . , . С. 75-85.

241960. Ткаченко Ю. Г., Юрченко Д. З., Бритун В. Ф., Исаева Л. П., Варченко В. Т. Структура и свойства износостойких электроискровых покрытий при использовании в качестве анода карбидотитановых твердых сплавов. . , . С. 86-96.

241961. Корнієнко К. Є., Хоружа В. Г., Мелешкевич К. А., Карпець М. В. Будова сплавів та діаграма фазових рівноваг потрійної ситеми Al-Cr-Pt в області складів 50-100% (АТ.) Pt. . , . С. 97-114.

241962. Копань А. Р., Горбачук М. П., Лакиза С. М., Тищенко Я. С., Кирієнко С. М. Ентальпія SmAlO3 в інтервалі 472-2252 К. . , . С. 115-123.

241963. Швец В. А., Семенова Е. Л., Лавренко В. А., Талаш В. Н. Особенности анодного окисления интерметаллидов системы Zr-Ni в щелочном электролите после обработки поверхности атомарным водородом в условиях катодной поляризации. . , . С. 124-128.

241964. Іванченко В. Г., Дехтяренко В. А., Прядко Т. В. Воднесорбційні властивості сплаву на основі інтерметаліду (Ti, Zr)Mn(2-x). . , . С. 129-134.

241965. Олікер В. Ю., Полярус О. М., Гавриленко О. Г., Чернега С. М. Вплив магнітної обробки на розподіл внутрішніх напружень у детонаційних покриттях із твердих сплавів системи WC-Co. . , . С. 134-141.

241966. Рудь Б. М., Тельников Е. Я., Марчук А. К., Гончар А. Г., Рогозинская А. А. Получение и структура магниторезистивных толстых пленок на основе дисперсного Ni3B. . , . С. 142-149.

241967. Safronova T., Putlayev., Shekhirev M. Resorbable calcium phosphates based ceramics. . , . С. 150-157.

241968. Прогрессивная технология станкостроения. Работы технологических лабораторий станкостроительных заводов. ЦБТИ Станкостроительной и инструментальной промышленности. М., 1959. 96 с.

241969. Козицкая Г. В., Шипка С. Ф. Особенности выведения нового товара на рынок. . , . С. 62-63.

241970. Козицкая Г. В., Короленко А. И. Проблемы и перспективы создания инновационных продуктов в Украине. . , . С. 64-66.

241971. Калиакпарова Г. Применение контролинга в процессе усовершенствования управления предприятием. . , . С. 295-301.

241972. Коянс А. А. Участь і роль волзьких татар в індустріалізації Запоріжжя. . , . С. 219-220.

241973. Канатбекова А. Контролинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием. . , . С. 302-307.

241974. Ремига С. П. Удосконалення продажів і розповсюдження фінансових послуг недержавних пенсійних фондів. . , . С. 68-70.

241975. Харланова Т. В., Турчина Л. В. Музичне мистецтво Київської Русі. . , . С. 221-222.

241976. Шевченко О. О. "Пропозиції мафії" як ключовий елемент маркетингової стратегії промислового підприємства. . , . С. 74-76.

241977. Бондаренко О. В. Економічна ментальність як елемент історичного буття національної культури України. . , . С. 223-224.

241978. Арсентьєва Г. О. Комунікативна філософія. . , . С. 224-225.

241979. Clowes D. Polish-Ukrainian bilateral trade relations (2006-2011): growth in the exchange of goods endowed with higher levels of technology = Польсько-українські двосторонні відносини... (див. анотацію). . , . P. 308-314.

241980. Слынько В. В. Стратегическая перспектива товарного портфеля. . , . С. 76-77.

241981. Tyhovskaya T. Research of the market of power electronics for the search of an optimal strategy of the enterprise. . , . P. 78-80.

241982. Бондаревич І. М. Діалогічность як стрижнева характеристика людського буття. . , . С. 226-227.

241983. Белецкая И. И., Швец А. В. Определение мотивации потребителей сыра методом фокус-группы. . , . С. 80-82.

241984. Володін П. В. Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації. . , . С. 227-229.

241985. Білецька І. І., Короленко А. І. Дослідження поведінки споживачів при виборі шоколаду. . , . С. 85-87.

241986. Головко Л. В. Особливості релігії як морального чинника. . , . С. 229-231.

241987. Кочнова И. В., Погорелая О. А. Поведение украинского потребителя во время мирового экономического кризиса. . , . С. 87-89.

241988. Lee Y.-J. Key success factors in the development of cultural and creative industries = Ключові чинники успіху в розвитку галузей культури та творчості. . , . Р. 315-321.

241989. Прогрессивная технология холодной штамповки. Машгиз. М., 1955. 164 с.

241990. Соколова Ю. А., Чекмарева А. Г. Сегментация рынка гостинично-ресторанных услуг в туристической отрасли Украины. . , . С. 89-91.

241991. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. Челябинский политехнический ин-т им. Ленинсого Комсомола. Челябинск, 1982. 112 с.

241992. Соколова Ю. О. Цінове стимулювання збуту як елемент механізму маркетингових комунікацій торгових мереж України. . , . С. 91-93.

241993. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. ЧПИ. Челябинск, 1984. 122 с.

241994. Андросова О. Ф., Седченко С. Ю. Облік кредитних операцій у системі внутрішнього маркетингового менеджменту. . , . С. 94-96.

241995. Павлишина Н. М., Чекмарева А. Г. Проблемы налообложения в секторе e-commerce. . , . С. 97-98.

241996. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. Челябинский политехн. ин-т им. Ленинского Комсомола. Челябинск, 1972. 206 с.

241997. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. ЧПИ. Челябинск, 1974. 194 с.

241998. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. ЧПИ. Челябинск, 1976. 213 с.

241999. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. ЧПИ. Челябинск, 1978. 182 с.

242000. Дєвочкіна Н. М. Особливості трансформаційного суспільства. . , . С. 231-232.

242001. Прогрессивная технология чистовой и отделочной обработки. ЧПИ. Челябинск, 1978. 167 с.

242002. Прогрессивное деревообрабатывающее оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1987. 28 с.

242003. Прогрессивное деревообрабатывающее оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1988. 16 с.

242004. Прогрессивное деревообрабатывающее оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1989. 16 с.

242005. Корольков В. В. Прогнозування структурних зрушень вікового та чисельного складу населення як фактору визначення маркетингової стратегії. . , . С. 99-102.

242006. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242007. Белецкая И. И., Мартынова А. В. Маркетинговое исследование конкурентоспособности компании "Roshen". . , . С. 103-105.

242008. Козицька Г. В., Зибарєва Ю. О. Особливості використання відеобордів у сучасній рекламній практиці. . , . С. 105-106.

242009. Александров С. У "Искры" - перспективное будущее : [запорожское предприятие НПК "Искра" 1 августа отметило 54-летие со дня основания]. . , . С. 3.

242010. Соколова Ю. О., Шипка С. Ф. Использование цвета в коммуникации с потребителеми. . , . С. 107-108.

242011. Гудзь П. В. Проблеми формування маркетингової стратегії санаторно-курортного підприємства ПРАТ "Приазовкурорт". . , . С. 109-113.

242012. Вертегел Р. С. Брендинг промислових міст України: особливості та можливості. . , . С. 113-117.

242013. Гудзь М. В. Маркетингові засоби моніторингу результативності реалізації стратегії використання потенціалу курортно-рекреаційного регіону. . , . С. 117-191.

242014. Более 55 млн. грн. экологического налога доначислено для оздоровления окружающей среды : [чем больше запорожское предприятие загрязняет атмосферу, тем больше платит налога]. . , . С. 4.

242015. Круглікова В. В. Шляхи вдосконалення політики розподілу продукції металургійного виробництва в рамках логістичної системи. . , . С. 120-121.

242016. Прогрессивное кузнечно-прессовое оборудование. ВНИИТЭМР. Москва, 1987. 64 с.

242017. Купреєва О. П. Роль кластера у формуванні регіональної економічної політики України. . , . С. 122-124.

242018. Кочнова И. В., Шипка С. Ф. Перспективы евроинтеграции Украины. . , . С. 124-126.

242019. Прогрессивное кузнечно-прессовое оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1988. 76 с.

242020. Бут Т. В. Обґрунтування підвищення ефективності та зниження виробничих витрат металургійного комплексу. . , . С. 126-127.

242021. Слынько В. В., Чекмарева А. Г. Формирование туристических потоков в Украине. . , . С. 128-129.

242022. Семенова Д. Лифты "сгореть" могут только от жильцов : [в 32 подъездах запорожских домов установлены современные кабины европейского образца]. . , . С. 5.

242023. Lee H.-W. Locus of control, socialization and organizational identification = Локус контролю, соціалізація й організаційна ідентифікація співробітників. . , . P. 322-328.

242024. Прогрессивное кузнечно-прессовое оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1989. 88 с.

242025. Mahmood M. T., ur Rehman K. What do host countries gain from foreign direct investment inflow? (a review of empirical evidence) = Що країни-реципієнти отримують від приливу прямих іноземних інвестицій? (огляд емпіричних даних). . , . Р. 329-338.

242026. Маслов В. А. Удосконалення експлутаційних характеристик суден днопоглиблювального флоту. Одеський нац. морський ун-т. Одеса, 2012. 23 с.

242027. Некрасов С. С. Підвищення ресурсу твердосплавних кінцевих фрез при обробці ливарних сталей аустенітного класу. Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". К., 2012. 20 с.

242028. Нестеренко М. М. Ударно-вібраційна установка для формування виробів із легкіх бетонів. Кременчуцький нац. ун-т. Кременчук, 2011. 20 с.

242029. Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн Система і магнітний метод контролю немагнітних середовищ на присутність металевих тіл. Східноукраїнський нац. ун-т. Луганськ, 2012. 19 с.

242030. Орищенко С. В. Обгрунтування параметрів віброрезонансного грохота для сортування заповнювачав бетонних виробів. Кременчуцький нац. ун-т. Кременчук, 2011. 19 с.

242031. Піддубний В.І. УАІБ : огляд діяльності ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) у червні 2013 року. . , . С. 24-32.

242032. Прогрессивное литейное оборудование для автомобилестроения за рубежом. ЦНИИТЭИАВТОПРОМ. М., 1989. 90 с.

242033. Остапчук А. А. Балістичний гравіметр з двовимірним відеозображенням. НТУ України "Київський політехнічний інститут". К., 2011. 20 с.

242034. Прогрессивное металлорежущее оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1989. 62 с.

242035. Передерко А. Л. Моделі та система підвищення точності координатних вимірювань шляхом захисту від вібраційних впливів. Нац. авіаційний ун-т. К., 2013. 21 с.

242036. Прогрессивное металлорежущее оборудование. ВНИИТЭМР. М., 1987. 43 с.

242037. Прогрессивное металлорежущее оборудование. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 136 с.

242038. Прогрессивное оборудование. ВНИИТЭМР. Москва, 1987. 77 с.

242039. Петруняк М. В. Буронабивна паля у оболонці з грунтоцементу. ПНТУ. Полтава, 2011. 21 с.

242040. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242041. Шилин Д. И город согреют своим теплом : ["Запорожсталь" поможет теплосетям с отоплением двух районов Запорожья]. . , . С. 4.

242042. Володин В. "May day", или Спасите нас, мы тонем в мусоре! : [проблема бытового мусора на улицах Запорожья приобретает все большие масштабы]. . , . С. 6.

242043. Ємельяненко Є. О. Національна ментальність як підґрунтя формування естетичної свідомості. . , . С. 233-234.

242044. Коваль В. М. Формування термінологічного поля "управлінської компетентності". . , . С. 234-236.

242045. Егорова И. К финишу добрались на трех колесах : [Запорожье принимало четвертый этап Национальной серии соревнований по трофи-рейдам]. . , . С. 11.

242046. Лук'янова О. І. До питання про функції процесу виховання студентів в системі вищої технічної освіти. . , . С. 236-238.

242047. Повзло О. М. Философия эволюционизма и антиэволюционизма. . , . С. 238-239.

242048. Петров А. П. Прогрессивное оборудование и средства автоматизации в технологических процессах ковки и объемной штамповки. Высшая школа. М., 1989. 68 с.

242049. Подчашинський Ю. О. Теорія і принципи побудови приладової системи для вимірювання геометричних параметрів виробів з природного каменю за їх відеозображеннями. НТУ України "Київський політехнічний інститут". К., 2011. 40 с.

242050. Плонікова К. О. Походження та трансформації концепції дао: історичний аспект. . , . С. 240-241.

242051. Олейник С. Поцеловал лопату - откопал древность : [22 июля началась археологическая экспедиция, которая проводит раскопки на Хортице]. . , . С. 12.

242052. Руденко С. В. Проектно-орієнтоване управління станом навколишнього середовища в територіальних еколого-економічних системах. Нац. транспортний ун-т. К., 2012. 37 с.

242053. Прогрессивное технологическое оборудование для литейного производства. ВНИИТЭМР. М., 1987. 28 с.

242054. Скоробогатова Н. І. Герменевтика як спосіб осягнення творів мистецтва. . , . С. 242.

242055. Прохорова П. В. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу. . Херсон, 2011. 20 с.

242056. Сергеєва К. О. Математична модель та система керування температурного режиму конвертерної плавки. НТУ України "Київський політехнічний інститут". К., 2013. 21 с.

242057. Лисак Г. М. Чи впізнає себе пересічний українець у старослав'янских міфах. . , . С. 243-244.

242058. Прогрессивные алмазные инструменты в промышленности. ВНИИ информ. и техн.-экон. исслед. по машиностроению и робототехнике. М., 1990. 93 с.

242059. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242060. Компанець М. М. Як зрозуміти принцип бездіяльності (лао-цзи) сучасній людині?. . , . С. 244-246.

242061. Струтинський С. В. Наукові основи розробки регульованих сферичних опор рідинного тертя для просторових механізмів. НТУ України "Київський політехнічний інститут". К., 2011. 24 с.

242062. Семенова Д. Запорожской "оборонке" нужно плечо государства : [основные проблемы предприятий оборонно-промышленного комплекса нашей области]. . , . С. 4.

242063. Mojsoska-Blazevski N., Petreski M. Western Balkan's trade with the EU and CEFTA-2006: evidence from Macedonia = Торгівля Західних Балкан із країнами ЄС та CEFTA-2006: за даними Македонії. . , . Р. 339-350.

242064. Кириченко Ю. В. Штраф як вид покарання за викрадення електричної або теплової енергії за законодавством України та зарубіжних держав. . , . С. 247-248.

242065. Шашурин В. Д., Григорьев В. С., Сгибнев А. В., Кордюков Н. В. Прогрессивные конструкции сборных токарных резцов. Машиностроение. М., 1986. 56 с.

242066. Давлєтова Г. В. Дмитро Донцов про створення української держави. . , . С. 248-250.

242067. Соколенко Ю. М. Політичні еліти і демократія. . , . С. 250-252.

242068. Ясир М. М. Проблеми політичної соціалізації особистості як фактор відчуження в політичній сфері сучасного суспільного життя. . , . С. 252-253.

242069. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242070. Ясир М. Д. Проблеми формування механізму відповідальності інститутів влади в Україні. . , . С. 254-255.

242071. Шилин Д. На "Запорожстали" решили "не ждать 17 года" : [вице-министр Украины Александр Викул провел на "Запорожстали" рабочее совещание по вопросам привлечения инвестиций в промышленное строительство. Комплекс соляно-кислотного травления растет на глазах]. . , . С. 1, 2-3.

242072. Тиньянова І. І. Удосконалення проточної частини радіально-осьової гідротурбіни на основі моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем. НТУ України "Харківський політехнічний інститут". Х., 2012. 21 с.

242073. Гавронский В. П. Законы зрительного восприятия. . , . С. 256-257.

242074. Бобровський І. В. Інноваційні методи навчання в підготовці спеціалістів з проектування предметно-просторового середовища суспільного призначення. . , . С. 257-259.

242075. Олейник С. Вдохновляющая музыка работы бензопил : [фестиваль деревянной скульптуры в парке "Дубовий гай" проходит благодаря гранту комбината "Запорожсталь"]. . , . С. 6.

242076. Прогрессивные конструкции технологического оборудования. ГосИНТИ. М., 1969. 34 с.

242077. Прогрессивные конструкции технологического оборудования для обработки профильных материалов. ГосИНТИ. М., 1970. 25 с.

242078. Прогрессивные конструкционные материалы в тракторостроении. НПО НАТИ. М., 1990. 120 с.

242079. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242080. Олейник С. 8 испытаний для настоящего козака : [в историко-культурном комплексе "700-летний Запорожский Дуб" открылся 2-й фестиваль народного искусства "Запорозький Спас"]. . , . С. 3, 6.

242081. Пасічна Т. О. Удосконалення методики викладання свтлооб'ємного проектування об'єктів міського середовища. . , . С. 259-260.

242082. Дудник М. Г. Некоторые аспекты перехода вербального моделирования к формальному. . , . С. 260-263.

242083. Прогрессивные методы и средства автоматизации механической обработки. Ярославский политехн. ин-т. Ярославль, 1983. 160 с.

242084. Ткаченко І. В. Суднова технологія гідродинамічної сепарації паливних сумішей на основі води. Одеський нац. морський ун-т. Одеса, 2011. 24 с.

242085. Миленька Л. П. Удосконалення методології навчання і застосування новітніх методів графічного дизайну. . , . С. 263-264.

242086. Polat A., Satti S. L., ur Rehman I. On the causal chain of economic freedom and stock market development in Malaysia: structural equation modeling approach = Причинно-наслідкова залежність... (див. анотацію). . , . P. 351-362.

242087. Троценко Д. О. Грунтові анкери, виготовлені за допомогою електрохімічного закріплення. ПНТУ. Полтава, 2011. 24 с.

242088. Вардидзев В. Есть у "Металлурга" характер, есть! : [матч запорожского "Металлурга" с "Севастополем"]. . , . С. 7.

242089. Кругляк В. І. Формування художнього бачення на заняттях по рисунку і живопису у студентів кафедри "Дизайн". . , . С. 265-266.

242090. Чепіженко В. І. Управління рухом повітряних кораблів в умовах вільного польоту та поліконфліктів. Нац. авіаційний ун-т. К., 2012. 36 с.

242091. Radovic-Markovic M. Fostering creativity, cognitive abilities and entrepreneurship behaviour through new education models = Розвиток творчого підходу підприємництва завдяки новим моделям освіти. . , . Р. 363-372.

242092. Сапир Е. Сетевая бизнес-модель как фактор инновационного развития. . , . С. 373-379.

242093. Satti S. L., Ud Din S., Ali N. Investor knowledge, risk aversion, and investment decision = Інформованість інвесторів, неприйняття ризику й ухвалення інвестиційних рішень. . , . Р. 380-389.

242094. Setebe E., Drotsky T., de Jager J. Adaption of wireless internet technology by youth market group = Впровадження безпровідних інтернет-технологій на молодіжному ринку. . , . Р. 390-399.

242095. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242096. Вардидзев В. "Я счастлива, я - чемпионка мира!" : [воспитанница СК "Металлург" комбината "Запорожсталь" Анна Мельниченко принесла сборной команде Украины первую золотую медаль на мировом первенстве по легкой атлетике]. . , . С. 2.

242097. Данилина Е. "Полмиллиона в очередной раз просто... смоет дождем!" : [из-за проблем с недостроенными очистными сооружениямив поселке Садовом Мелитопольского района начинает погибать река Молочная]. . , . С. 4.

242098. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242099. Данилина Е. Молочный лиман спасали ведрами и лопатами : [уровень солености Молочного лимана уже в 2,5 раза превышает океанический]. . , . С. 1, 3.

242100. Каратеева А. "Тепловые сети" показали, как будут экономить энергию : [концерн "Городские тепловые сети" внедряет высокоэфективные технологии]. . , . С. 4.

242101. Шавурський Ю. О. Високоточний термоанемометричний витратомір біологічного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації. НТУ України "Київський політехнічний інститут". К., 2011. 21 с.

242102. "Прогрессивные методы и средства защиты металлов и изделий от коррозии"; Всесоюз. научно-техн. конференция (1988, г. Москва) Тезисы докладов.... ВМНИИК. М., 1988. 297 с.

242103. "Прогрессивные методы и средства защиты металлов и изделий от коррозии"; Всесоюз. научно-техн. конференция (1988, г. Москва) Тезисы докладов.... ВМНИИК. М., 1988. 211 с.

242104. "Прогрессивные методы и средства защиты металлов и изделий от коррозии"; Всесоюз. научно-техн. конференция (1988, г. Москва) Тезисы докладов.... ВМНИИК. М., 1988. 242 с.

242105. Прогрессивные методы изготовления, отделки и упрочнения металлических деталей пластическим деформированием. Машгиз. М., 1962. 240 с.

242106. Прогрессивные методы обработки в машиностроении. Изд. Сарат. ун-та. Саратов, 1968. 228 с.

242107. Шмельова Т. Ф. Науково-методологічні основи моделювання підтримки прийняття рішень в аеронавігаційній системі. Нац. авіаційний ун-т. К., 2013. 40 с.

242108. Яким Р. С. Науково-прикладні засади підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт. Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ, 2012. 36 с.

242109. Прогрессивные методы обработки деталей летательных аппаратов и двигателей. Казанский авиац. ин-т. Казань, 1977. 102 с.

242110. Якименко О. П. Підвищення вогнестійкості залізобетонних оправ тунельних споруд. Укр. наук.-дослід. ін-т цивільного захисту. К., 2012. 24 с.

242111. Прогрессивные методы обработки деталей летательных аппаратов и двигателей. Казанский авиац. ин-т. Казань, 1978. 120 с.

242112. Прогрессивные методы обработки деталей летательных аппаратов и двигателей. Казанский авиац. ин-т. Казань, 1979. 130 с.

242113. Прогрессивные методы обработки деталей летательных аппаратов и двигателей. Казанский авиац. ин-т им. А. Н. Туполева. Казань, 1974. 150 с.

242114. Крушневич С. П. Дослідження енергетичної ефективності теплових циклів газотурбінних установок газотранспортної системи України. НАН України. Ін-т газу. К., 2012. 24 с.

242115. Куликовський Р. А. Розробка безкарбідних зносостійких наплавочних матеріалів для експлуатації в умовах абразивного зношування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 20 с.

242116. Сидорова Е. Особенности функционирования российских транснациональных корпораций в условиях интернационализации инноваций. . , . С. 400-405.

242117. Левченко В. П. Напружено-деформований стан системи "Буроін'єкційна паля-основа". ПНТУ. Полтава, 2011. 20 с.

242118. Марченко В. М. Методологія самоорганізації злиття та поглинання і досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості. Нац. ун-т харчових технологій. К., 2011. 43 с.

242119. Васильєв О. С. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером. Кременчуцький нац. ун-т. Кременчук, 2010. 20 с.

242120. Артюх В. Г. Развитие теоретических основ и практика защиты металлургических машин от поломок. ДНТУ. Донецк, 2012. 36 с.

242121. Артюх Р. Л. Повышение эффективности проектирования технологических процессов механической обработки на основе формирования оптимальной размерной структуры. Омский гос. техн. ун-т. Омск, 2012. 20 с.

242122. Баранов О. Г. Біканальна система вимірювання геометричних величин. НТУУ "Київський політехнічний ун-т". К., 2012. 20 с.

242123. Shin H.-D. Future business leaders view on fair trade: a comparative study in South Korea and New Zealand = Бачення чесної торгівлі майбутніми бізнес-лідерами: порівняльне дослідження за даними Південної Кореї і Нової Зеландії. . , . P. 406-418.

242124. Бердо Р. В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату. НТУ "Харківський політехнічний ін-т". Харків, 2012. 20 с.

242125. Бойко В. Д. Методика оцінки та забезпечення живучості функціональних комплексів суднових технічних систем при їх експлуатації. Одеський нац. морський ун-т. Одеса, 2013. 18 с.

242126. Прогрессивные методы получения заготовок и материалов. Ред.-изд. отдел ППИ. Пермь, 1973. 196 с.

242127. Виноградов С. А. Підвищення ефективності гасіння газових фонтанів. Укр. наук.-дослідний ін-т цивільного захисту. К., 2012. 25 с.

242128. Прогрессивные методы проектирования технологических процессов и производства двигателей летательных аппаратов. Куйбышевский авиационный ин-т им. С. П. Королева. Куйбышев, 1983. 148 с.

242130. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 128 с.

242132. Радиокомпоненты. Радіоаматор. К., 2013.

242133. Банківська справа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

242134. Демидюк С. М. Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві. ЛНТУ. Луцьк, 2012. 20 с.

242135. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2013. 224 с.

242136. Карпенко Т. В. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки. Харківський нац. економіч. ун-т. Х., 2012. 20 с.

242137. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2013. 44 с.

242138. Карпов О. Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців. Національна академія внутрішніх справ. К., 2011. 20 с.

242139. Коваль А. В. Двогіроскопний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи. Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". К., 2012. 20 с.

242140. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2013. 62 с.

242141. Костенко Т. В. Оцінка ризиків і підвищення безпеки гірничорятувальних робіт у шахтах, небезпечних за газом. ДНТУ. Донецьк, 2011. 20 с.

242142. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2013. 107 с.

242143. ПерсонаL. МАУП. Київ, 2013. 144 с.

242144. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2013. 109 с.

242145. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2013. 28 с.

242146. За рулем. За рулем. М., 2013. 242 с.

242147. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2013. 80 с.

242148. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2013. 80 с.

242149. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2013. 36 с.

242150. Укравтоконтинент. АсМАП. Київ, 2013. 20 с.

242151. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2013. 72 с.

242152. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242153. Шилин Д. Корабль "Запорожсталь" идет верным курсом : [на пресс-конференции генеральный директор Ростислав Шурма подвел итоги работы меткомбината за прошедший год]. . , . С. 4-5.

242154. Каратеева А. Кубок Хортицы взял запорожец! : [более двухсот спортсменов из всех областей Украины, а также России и Казахстана, на каскаде фонтанов "Радуга" 17 и 18 августа боролись за Кубок Украины и Кубок Хортицы по триатлону]. . , . С. 11.

242155. Прогрессивные методы производства зубчатых колес и их технологичность. Машгиз. М., 1962. 303 с.

242156. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242157. 45 лет вместе с металлургами : [26 августа завод "Запорожавтоматика" отметил 45-летие со дня образования предприятия] / рассказал Николай Поплавка, генеральный директор ПАО "Завод"Запорожавтоматика". . , . С. 4-5.

242158. Смагулова Ш., Семикина Е., Радько Н. Моделирование влияния инвестиций на устойчивость экономического роста Казахстана. . , . С. 419-431.

242159. Прогрессивные методы производства зубчатых колес и технологичность конструкций. Госинти. М., 1960. 154 с.

242160. "Прогрессивные методы сварки и наплавки в черной металлургии и машиностроении", всесоюз. науч.-техн. совещание (1972, Жданов) Тезисы докладов.... [Б. и.]. Жданов, 1972. 157 с.

242161. Моглен Е. Свобода в хмарі - свобода програмного забезпечення, приватність, безпека : [хмарні технології]. . , . С. 10-14.

242162. Прогрессивные методы термического упрочнения в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. Ин-т с/х машиностроения. Ростов-на-Дону, 1987. 160 с.

242163. Каратеева А. "Вика поздравила себя первым за год мороженым" : [четырехкратная паралимпийская чемпионка Виктория Савцова, завоевала на чемпионате мира в Монреале два "золота" и побила мировой рекорд]. . , . С. 7.

242164. Прогрессивные методы термического упрочнения в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1983. 140 с.

242165. Георгиев М. Н., Попова Л. В., Никитин В. Н. Прогрессивные методы термической и химико-термической обработки. Машиностроение. М., 1972. 184 с.

242166. Прогрессивные методы термической обработки в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1978. 180 с.

242167. Прогрессивные методы термической обработки в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении. РИСХМ. Ростов н/Д, 1979. 180 с.

242168. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242169. Митрофанов С. П., Логашев В. Г., Цветков В. Д. Прогрессивные методы технологической подготовки серийного производства. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1971. 304 с.

242170. "Однажды мне приснилось, что все мужики стали трансформерами" : [запорожский художник Юрий Остапов подарил более четырехсот произведений запорожскому художественному музею ] / беседовала С. Олейник. . , . С. 6, 9.

242171. Прогрессивные методы точной объемной штамповки в закрытых штампах. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Москва, 28-30 сентября 1971 г.. НИИИМАШ. М., 1971. 70 с.

242172. Прогрессивные режущие инструменты, инструментальные материалы и СОЖ для производительной обработки деталей энергомашиностроения. ЦНИИТМАШ. М., 1989. 61 с.

242173. Прогрессивные методы чистовой обработки деталей машин, обеспечивающие высокое качество и надежность. Сарат. политехн. ин-т. Саратов, 1970. 91 с.

242174. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242175. Димка - ты молодец! : [запорожский 18-летний боксер Дмитрий Замотаев завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы по боксу в категории до 49 килограмм] / беседовал В. Вардидзев. . , . С. 7.

242176. Stanisic N., Jankovic N. Similarity and convergence of export structures of transitional economies and EU15: case of Serbia = Загальні риси і ознаки конвергенції структури експорту країн із перехідною економікою і країн ЄС-15: на прикладі Сербії. . , . Р. 432-442.

242177. Прогрессивные оборудование и процессы газотермического напыления и резки. ВНИИАВТОГЕНМАШ. М., 1985. 76 с.

242178. Прогрессивные подшипниковые материалы и методы их упрочнения. Специнформцентр ВНИППа. М., 1984. 74 с.

242179. Strielkowski W., Troshchenkov S. Economic impact of immigration on unemployment in Denmark = Економічний вплив імміграції на безробіття в Данії. . , . Р. 443-450.

242180. Прогрессивные процессы абразивной обработки. ВНИИАШ. Ленинград, 1984. 86 с.

242181. Проектирование оптимальных технологических систем машин. Машиностроение. М., 1989. 344 с.

242182. Прогрессивные процессы в литейном производстве. Новосиб. инж.-строит. ин-т. Новосибирск, 1977. 160 с.

242183. Прогрессивные процессы и материалы в литейном производстве. Яросл. политехн. ин-т. Ярославль, 1979. 146 с.

242184. Прогрессивные процессы и материалы в литейном производстве. Яросл. политехн. ин-т. Ярославль, 1981. 162 с.

242185. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

242186. Султанбаева Г., Канагатова А., Асымова Д. Формирование интеллектуальной нации в контексте развития человеческого капитала: стратегия Казахстана. . , . С. 451-459.

242187. Прогрессивные процессы и оборудование для гибки и правки. НПО"Эникмаш". Воронеж, 1988. 77 с.

242188. Tapurica O.-C., Tache F. Strategic options of economic agents in the field of renewable energy and the influence of project management on TGC schemes = Стратегічні варіанти суб'єктів... [див. анотацію]. . , . Р. 460-471.

242189. Ромалийский Э. Улица Тимирязева : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

242190. Товма Н. Организация аудита товарных операций. . , . С. 472-476.

242191. Turginbayeva A. N., Abildaev S. T. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (Republic of Kazakhstan case study) = Кількісне оцінювання конкурентоспроможності регіональної економіки (на прикладі Республіки Казахстан). . , . P. 477-485.

242192. Маркетинг в Україні : [Електронний ресурс]. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2013.

242193. Haque A., Khan A. H. Exploring critical factors of tourist satisfaction: a study on Islamic tourists destinations in Malaysia = Вивчення факторів задоволеності туристів: дослідження напрямів мусульманського туризму в Малайзії. . , . Р. 486-496.

242194. Литвинова Е. Запорожский дуб охраняет деревянная скульптура деда Дейкуна : [фигура Нечипора Дейкуна, созданная из тополя, появилась возле 700-летнего дуба на фестивале "Запорожский спас - 2013"]. . , . С. 52.

242195. Прогрессивные процессы производства проката из цветных металлов и сплавов. Металлургия. М., 1990. 104 с.

242196. Степанов В. Г., Шавров И. А., Касторская К. М., Пименов Н. П. Прогрессивные процессы штамповки в судостроительном производстве. Судостроение. Ленинград, 1977. 205 с.

242197. Талант, огранений долею. Експрес-Поліграф. К., 2012. 208 с.

242198. Микола Васильович Новіков. НАН України. Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. К., 2012. 230 с.

242199. Зінько Р. В., Лозовий І. С., Скварок Ю. Ю. Ремонт автомобіля. ДДПУ. Дрогобич, 2012. 272 с.

242200. Зінько Р. В., Бучківський Б. Р., Зіркевич В. М., Андрієнко А. М. Автомобільні двигуни. АСВ. Львів, 2011. 190 с.

242201. Науково-інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2012. 168 с.

242202. Разработка, производство и применение инструментальных материалов. ИПМ АН УССР. К., 1987. 93 с.

242203. Науково-інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2013. 120 с.

242204. Науково-інформаційний вісник. АН ВО України. К., 2013. 152 с.

242205. Czerwonka L. Exchange ratio determination and shareholders' wealth for mergers of companies at Warsaw Stock Exchange = Визначення коефіцієнта обміну акцій та капіталу акціонерів при злитті компаній, які котируються на Варшавській фондовій біржі. . , . P. 497-506.

242206. Шайкин Д., Имамбаева Р., Муравьева Е. Теоретико-методологические аспекты измерения и оценки трудового потенциала. . , . С. 507-512.

242207. Середа В. М. Проблематика развития творческих способностей студентов-дизайнеров. . , . С. 267-268.

242208. Коваль Л. М. Естетика світло-кольорового середовища. . , . С. 268-269.

242209. Пантус Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі. . , . С. 270-271.

242210. Shahrivar H. A. Sovereign rating changes and the impacts on short-term emerging market financial stability = Зміни суверенних кредитних рейтингів та їх вплив на короткострокову стабільність фінансових ринків, що розвиваються. . , . Р. 513-524.

242211. Понеділко В. Г. Підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів: теорія і практика. Друкарський світ. Запоріжжя, 2007. 295 с.

242212. Субботин С. А., Олейник Ан. А., Гофман Е. А., Зайцев С. А., Олейник Ал. А. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизованных систем диагностирования и распознавания образов. Компания СМИТ. Х., 2012. 318 с.

242213. Пархомов С. НТУ: освіта і сучасність : [підготовка спеціалістів у Національному технічному університеті]. . , . С. 18-19.

242214. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

242215. Гончаренко К. CMR: практичне застосування : [зауваження та застереження перевізника щодо CMR (міжнародної автомобільної накладної) на прикладах із судової практики]. . , . С. 20-22.

242216. Главацький П., Дробот Ю. Міжнародні пасажирські перевезення: основи організації та умови виконання. . , . С. 23-25.

242217. Шляховой В. Передовой и эффективный : [грузовик DAF LF 45.210 EEV]. . , . С. 30-32.

242218. Потапенко Г. М. Роль асоціативної теорії пам'яті в навчанні студентів-дизайнерів програмам комп'ютерної графіки. . , . С. 271-272.

242219. Штатський М. Подорож до меннонітського минулого : [у селищі Верхня Хортиця на Правобережжі міста півтори сотні років існувала меннонітська колонія]. . , . С. 48.

242220. Szymanek M., Tanas W. Economic assessment methods for sweet corn kernels production = Методи економічного оцінювання виробництва кукурудзи. . , . Р. 525-530.

242221. Повышение надежности и долговечности оборудования нефтегазовой и химической промышленности. [б. и.]. Бердянск, 2013. 164 с.

242222. Снітко М. Планове підвищення енергоефективності. . , . С. 4-5.

242223. Еншуева Т. В. Разроботка рекомендаций к изучению дисциплины "Архитектура и дизайн производственной среды". . , . С. 272-273.

242224. Нагайчук В. М. Енергоефективні технології в дорожній галузі. . , . С. 7-9.

242225. Высоцкий С. П., Столярова Н. А., Харлова Е. И. Резервы экономии автомобильного топлива. . , . С. 10-13.

242226. Дырда В. И., Гребенюк С. Н., Гоменюк С. И. Аналитические и численные методы расчета резиновых деталей. ЗНУ. Днепропетровск, 2012. 372 с.

242227. Прогрессивные ресурсосберегающие технологические процессы в приборостроении. ВНИТИПРИБОР. М., 1983. 228 с.

242228. Мазур В. Л., Ноговицын А. В. Теория и технология тонколистовой прокатки. Днепр-VAL. Днепропетровск, 2012. 500 с.

242229. Глущенко А. В., Дуднік М. Г. Проектна концепція душової кабіни для людей з обмеженими руховими можливостями. . , . С. 273-275.

242230. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов. ДонГТУ. Алчевск, 2013. 296 с.

242231. Донбасский государственный технический университет Сборник научных трудов. ДонГТУ. Алчевск, 2013. 232 с.

242232. Дорош М. М., Крутій Д. В. Концепція музичного середовища для людей з особливими потребами. . , . С. 275-277.

242233. Овсянік Г. К., Пахомова К. О., Пантус Н. М. Екомплекс баків для сміття " Floberg". . , . С. 277-279.

242234. Прогрессивные способы изготовления литейных форм. ЧПИ. Челябинск, 1979. 122 с.

242235. Редзюк А. М., Агеєв В. Б., Устименко В. С., Клименко О. А., Духота О. А. Зміни у нормуванні ПЕР : [нормування та контроль витрат паливно-енергетичних ресурсів на автомобільному транспорті]. . , . С. 14-17.

242236. Прогрессивные способы плавки для фасонного литья. ИПЛ. Киев, 1978. 189 с.

242237. Пахомова Ю. О., Пантус Н. М. Екологічний гігієнічний комплекс для приміщень з обмеженою площею. . , . С. 279-281.

242238. Yu Y., Choi Y. How much should it pay to reduce CO2 emissions in China? A parametric distance function approach = Параметрична функція відстані для оцінювання витрат на скорочення викидів СО2 в Китаї. . , . Р. 531-542.

242239. Прогрессивные способы плавки литейных сплавов. ИПЛ. К., 1987. 102 с.

242240. Еременко Д. Энергосберегающие технологии: Мариупольский морской торговый порт. . , . С. 18-19.

242241. Єришева А. І. Екологічні проблеми транспортної галузі. . , . С. 20-21.

242242. Грасько О. О. Скорочення викидів в цивільній авіації України : [національна політика в галузі парникових газів]. . , . С. 21-22.

242243. Білозерова Л. Велосипед як міський транспорт. . , . С. 24-26.

242244. Голікова С. В. Регулювання діяльності природних монополій : [правове регулювання та сприяння енергоефективності. Європейський досвід]. . , . С. 28-30.

242245. Китаев Н. Моя новая квартира - пассивный дом : [квартира с минимальным потреблением тепла и электроэнергии, возможностью контроля теплопотерь, использования альтернативных источников энергии. Теплоизоляция стен, окон. Теплоизоляционные материалы. Стеклопакеты]. . , . С. 31-34.

242246. Кравченко А. Интеллектуальные системы уличного освещения : [краткое описание принципа работы, достоинства применения]. . , . С. 10-13.

242247. Семенов В. Новые технологии в возобновляемой энергетике : [ветроэнергетика, ветряные турбины. Солнечная энергетика. Гидроэнергетика. Биотопливо.]. . , . С. 18-23.

242248. Потайчук І. В. Взаємодія спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю в процесі виявлення ознак організованої злочинної діяльності. . , . С. 282-283.

242249. Современные технологии автоматизации на страже энергоэффективности : [опыт внедрения инженерных систем на объектах АПК]. . , . С. 28-30.

242250. Кравченко А. Глобальные проблемы украинской теплоэнергетики. . , . С. 38-41.

242251. Крамаренко Ю. М. Загальні положення безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання. . , . С. 283-285.

242252. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

242253. Пенсиология : [количество пенсионеров в структуре населения Украины]. . , . С. 10-11.

242254. Шпитальов Г. Г. Діалектика етичного та естетичного у процесі формування особистості фахівця охоронної діяльності. . , . С. 285-287.

242255. Косаковский К. Бесприемка : [бюджет Киева]. . , . С. 13-15.

242256. Прогрессивные способы получения стальных слитков. Ин-т пробл. литья. Киев, 1980. 228 с.

242257. Фролов О. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. . , . С. 287-289.

242258. Васильев В. А., Мошков Б. П., Колмогоров С. М., Юхно В. В. Прогрессивные способы производства моделей. Донбасс. Донецк, 1973. 80 с.

242259. Гриньков Д. Тяжко займисті : [Минфин начал испытывать трудности с размещением облигаций внутреннего госзайма]. . , . С. 24-25.

242260. Пугачова Ю. В. Необхідність проведення рекламної кампанії в охоронній організації. . , . С. 289-290.

242261. Прогрессивные способы управления процессом формирования отливки. ИПЛ. Киев, 1989. 102 с.

242262. Тарасова Г. В., Рижкова М. В. Якість життя як критерій потреби в послугах фізичної реабілітації та рекреації. . , . С. 291-292.

242263. Гриньков Д. Агрессная раздача : [летний спад спроса на потребительские кредиты заставляет банкиров продвигать их все более агрессивно]. . , . С. 27-28.

242264. Стасюк Т. П., Ткачов І. В. Використання нових підходів до фізичного виховання студентів музичних училищ. . , . С. 292-294.

242265. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

242266. Jarasuniene A., Greiciune L. Using the model of intermodal freight efficiency on the assurance of traffic in green corridor = Використання моделі ефективних перевезень вантажів декількома видами транспорту для забезпечення трафіку в рамках "зеленого коридору". . , . Р. 543-551.

242267. Власов О. Будні запорозьких прикордонників : [події на кордонах за часів козацтва]. . , . С. 48.

242268. Оксень О. С., Фетісова В. В., Ількович І. В. Застосування комплексної програми фізичної реабілітації у молодих жінок 21-24 років, хворих на ожиріння 1-2 ступенів. . , . С. 294-296.

242269. Прогрессивные технические решения в производстве подшипников качения. ВНИПП. М., 1985. 88 с.

242270. Прогрессивные технологические методы повышения надежности и долговечности деталей машин и инструментов. Куйбышевский авиац. ин-т, Куйбышевский политехн. ин-т. Куйбышев, 1977. 120 с.

242271. Гусев Ю. Наряд сверхсрочникам :[законопроект об ужесточении требований к страховым компаниям при выплате по полисам "автогражданки"]. . , . С. 31-32.

242272. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

242273. Михайліченко Р. Ю., Фетісова В. В., Прєснякова О. В. Комплексна програма фізичної реабілітації жінок середнього віку, хворих на гіпертонічну хворобу I-II ступенів. . , . С. 296-297.

242274. Чуприна А. Радости и будни юного приазовского парка : [Приазовскому национальному природному парку, в состав которого входят Молочный лиман, Утлюкский лиман, береговая линия Азовского моря, исполнилось три с половиной года]. . , . С. 18, 35.

242275. Гусев Ю. Два счетчика : [страховщики и банки наращивают объем депозитных вкладов]. . , . С. 33.

242276. Кузьменко В. С., Фетісова В. В., Віцина І. Г. Комплексна фізична реабілітація молодих жінок, хворих на нейроциркуляторну дистонію. . , . С. 298-299.

242277. Пашкеев С., Лаптев И. На немецкий MANер : [история и развитие германского машиностроительного концерна MAN, который в 2008 г. отметил свое 250-летие]. . , . С. 36-41.

242278. Карпинос И. Принцесса на горошине : ["Алексиада" - хроники царствования византийского дома Комнинов в изложении царевны Анны]. . , . С. 43-46.

242279. Засновник російського модерну : [до 140-річчя від дня народження Олексія Вікторовича Щусева (1873-1949) - російського архитектора]. . , . С. 24-33.

242280. Сверстюк Е. "Гоголь дал мне пищу для размышлений, как никакой другой писатель" : [интервью с Е. Сверстюком - украинским литератором / записал А. Михайлик]. . , . С. 46-47.

242281. Прогрессивные технологические процессы в литейном производстве. ЯПИ. Ярославль, 1985. 146 с.

242282. Ломака І. В., Омелюсик А. С. Можливості фізичної реабілітації у хворих на рак легенів. . , . С. 299-301.

242283. Московчук Э. Причально известен : [повлияет ли на грузооборот Закон "О морских портах Украины", действующий уже два месяца?]. . , . С. 48-51.

242284. Прогрессивные технологические процессы в машиностроении. Машиностроение. М., 1965. 199 с.

242285. Дикаленко М. Рельсинор : [может ли повыситься прибыльность "Укрзалізниці" без модернизации?]. . , . С. 56-58.

242286. Прогрессивные технологические процессы в машиностроении. Кузбасский политехн. ин-т. Кемерово, 1976. 212 с.

242287. "Лети, думко, на золотих крилах..." : [до 200-річчя від дня народження Джузеппе Верді (1813-1901) - італійського композитора]. . , . С. 34-46.

242288. Гринь И. М., Фурсов В. В., Бабушкин Д. М., Галушко П. Г. Проектирование и расчет деревянных конструкций. Будивэльник. К., 1988. 240 с.

242289. Грибанов В. Ф., Крохин И. А., Паничкин Н. Г., Санников В. М. Прочность, устойчивость и колебания термонапряженных оболочечных конструкций. Машиностроение. М., 1990. 368 с.

242290. Усім серцем плекала ідеали України : [до 145-річчя від дня народження Євгенії Іванівни Ярошинської (1868-1904) - української письменниці, фольклористки, педагога і громадської діячки]. . , . С. 47-58.

242291. "Вся моя біографія - у моїх творах..." : [до 195-річчя від дня народження Івана Сергійовича Тургенєва (1818-1883) - російського письменника]. . , . С. 59-71.

242292. Погодин-Алексеев Г. И., Разумов Н. А., Титов Н. Д. Прогрессивные технологические процессы в машиностроении. Машгиз. М., 1963. 379 с.

242293. Прогрессивные технологические процессы и порошковой металлургии. Высшая школа. Минск, 1982. 159 с.

242294. Розкрилля таланту: композитор і хімік : [до 180-річчя від дня народження Олександра Порфирійовича Бородіна (1833-1887) - російського композитора, ученого-хіміка]. . , . С. 72-81.

242295. Шваб Л. І. Економіка підприємства. Каравела. К., 2011. 416 с.

242296. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Центр учбової літератури. Київ, 2011. 312 с.

242297. Видатний майстер українського слова : [до 175-річчя від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (1838-1918) - українського письменника]. . , . С. 82-95.

242298. Прогрессивные технологические процессы заготовительного производства. Новосиб. инж.-строит. ин-т. Новосибирск, 1978. 164 с.

242299. Облік і аудит. Ліра-К. Київ, 2013. 616 с.

242300. Писаренко Г. С., Амельянович К. К., Козуб И. И., Родичев Ю. М. Прочные оболочки из силикатных материалов. Наукова думка. К., 1989. 221 с.

242301. Журба і радість у житті поета : [до 135-річчя від дня народження Олександра Олеся (справжн. прізв. - Кандиба) (1878-1944) - українського письменника, драматурга, поета]. . , . С. 96-105.

242302. Андрощук Г. Світові показники інтелектуальної власності : економіко-статистичний аналіз. . , . С. 55-58.

242303. Малащенко В. О., Павлище В. Т. Деталі машин. Новий світ-2000. Львів, 2011. 214 с.

242304. Бойцова М., Андрусь О., Кузнецов В., Казанова М. Плательщик единого налога-юридическое лицо. Фактор. Харьков, 2009. 516 с.

242305. Кузнецов В. В., Беленя Е. И., Стрелецкий Н. Н. Развитие металлических конструкций. Стройиздат. М., 1987. 576 с.

242306. Геніальний син землі Польської : [до 215-річчя від дня народження Адама Бернарда Міцкевіча (1798-1855) - польського поета, діяча національно-визвольного руху]. . , . С. 106-119.

242307. Ракитянский В. В. Оптимизация внешних факторов при проектировании листовых конструкций. Краснояр. ун-т. Красноярск, 1989. 108 с.

242308. Рекач В. Г., Кривошапко С. Н. Расчет оболочек сложной геометрии. Изд-во Ун-та дружбы народов. М., 1988. 176 с.

242309. Тютюник В. Оцінка ефективності технологічного процесу. . , . С. 21-29.

242310. Ломовцев В. Эффективное управление складом. . , . С. 30-43.

242311. Алиев Т. Управленческий учет производственных запасов. . , . С. 44-55.

242312. Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік ліквідації основних засобів. . , . С. 56-65.

242313. Даниленко О. Податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів: хто, коли, за що?. . , . С. 66-73.

242314. Ефимов А. Возвратная финансовая помощь (договор ссуды): оптимизация налогообложения. . , . С. 74-83.

242315. Губа Є. Компенсація ЄСВ роботодавцю : [стимулювання працевлаштування пільговиків]. . , . С. 84-89.

242316. Козка А. Сделка вне закона: правовые последствия несоблюдения законодательства. . , . С. 92-97.

242317. Куратник П. Power Query в Excel 2013. Формирование запросов и извлечение данных. . , . С. 98-106.

242319. Косоруков И. И., Пешковский Л. М., Руденко-Моргун И. Я.,Чичерин И. И. Свайные работы. Высш. школа. М., 1974. 391 с.

242320. Сехниашвили Э. А. Интегральная оценка качества и надежности предварительно напряженных конструкций. Наука. М., 1988. 220 с.

242321. Симвулиди И. А. Расчет инженерных конструкций на упругом основании. Высш. школа. М., 1987. 575 с.

242322. Козлов В. Ш., Альшиц В. Д., Аптекман А. И., Бабченко Ю. Т. Справочник проектировщика инженерных сооружений. Будивэльнык. К., 1988. 352 с.

242323. Дзюблюк О., Запаранюк Т. Грошово-кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи у розвинутих країнах. . , . С. 3-17.

242324. Полет в страхосферу : [обсуждение законопроекта об изменениях в законах "О туризме" и "О страховании"]. . , . С. 10-11.

242325. Паша Т. "Канада решает проблемы внешней торговли благодаря иммигрантским общинам" : [Тагид Паша, старший специалист Международной организации по миграции, убежден, что грамотная миграционная политика приносит стране пользу / записал Д. Горбач]. . , . С. 19-21.

242326. Прогрессивные технологические процессы заготовительного производства. НИИПТмаш. Краматорск, 1983. 148 с.

242327. Ковалев С. Кому за 200 : [как выживают семейные компании в эпоху глобализации]. . , . С. 35-37.

242328. Свободу попугаем : [новые управленческие теории]. . , . С. 38-40.

242329. Прогрессивные технологические процессы и роботизация в литейном производстве. БелНИИНТИ. Минск, 1984. 87 с.

242330. Бутко И. И. Туризм. Транспортные туры и круизы.. Изд.центр "Март". Ростов н/Д, 2010. 332с.

242331. Прогрессивные технологические процессы изготовления и рациональной эксплуатации режущего инструмента. ОНТИ. М., 1980. 161 с.

242332. Прогрессивные технологические процессы изготовления точных заготовок прецизионных деталей. НИИНАВТОПРОМ. М., 1968. 42 с.

242333. Прокопенко О. В. Екологічний маркетинг. Знання. К., 2012. 319с.

242334. Хмельницкий В. "Мы искали собаку с человеческими глазами" : [интервью с украинским кинорежиссером, сценаристом В. Хмельницким / записала Г. Цымбал]. . , . С. 44-46.

242335. Прогрессивные технологические процессы литейного производства. ОмПИ. Омск, 1984. 124 с.

242336. Дикаленко М. Пьянські витребеньки : [производство алкогольных напитков в Украине]. . , . С. 47-50.

242337. Московчук Э. Коньяктивит : [производство коньяка и бренди в Украине]. . , . С. 51-53.

242338. Прогрессивные технологические процессы механосборочного производства в турбостроении. ЦНИИТМАШ. М., 1986. 70 с.

242340. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

242341. Прогрессивные технологические процессы на приборостроительных и смежных предприятиях Мосгорсовнархоза. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1962. 171 с.

242343. Прогрессивные технологические процессы обработки металлов давлением. Машиностроение. М., 1971. 142 с.

242344. Гриньков Д. Осенний призыв : [ликвидность банковского сектора зашкаливает, а ставки по депозитам стали расти]. . , . С. 26-27.

242345. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства. Центр учбової літератури. К., 2012. 184 с.

242346. Статические и динамические задачи расчета сложных строительных конструкций. ЛИСИ. Ленинград, 1988. 143 с.

242347. Гриньков Д. Снос карты : [рынок платежных карт в Украине]. . , . С. 28-29.

242348. Прогрессивные технологические процессы получения труб, прутков и профилей из цветных металлов, технико-экономическая эффективность процессов. Металлургия. М., 1976. 138 с.

242349. Гусев Ю. В горящую избу : [рынок страхования жилья в Украине]. . , . С. 30-31.

242350. Ходакевич С. Заходи державної політики в банківській сфері у світлі структурної перебудови економіки. . , . С. 18-28.

242351. Остапенко Т. Контроль як функція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 29-37.

242352. Пашкеев С. Мясная лавка : [бразильская компания JBS стала первой в мире транснациональной корпорацией на рынке мяса]. . , . С. 32-35.

242353. Коробенко М. Аналіз фінансової стійкості банківського сектору України. . , . С. 38-60.

242354. Губанова И. Резервная копия : [в 1913 г. в Киеве прошла Первая Всероссийская олимпиада, перед участниками которой стояла задача - подготовить спортивный резерв для мировых первенств]. . , . С. 39-41.

242355. Орлов Д. "Если бы у меня была машина времени, я бы "слетал" к Антону Павловичу Чехову" : [интервью с актером и режиссером Д. Орловым / записала М. Маликова]. . , . С. 42-44.

242357. Дикаленко М. Альтер иго : [мелким производителям альтернативной энергии придется искать альтернативные пути сбыта]. . , . С. 48.

242358. Уткина О. Комунікаційна політика національного банку України та валютний курс. . , . С. 61-74.

242359. Горбач Д. Рецессная игра : [рост промпроизводства Украине пока не грозит]. . , . С. 50-51.

242360. Крапива С. Объезд запрещен : [таможенный конфликт с Россией расшевелил украинских международных автогрузоперевозчиков]. . , . С. 52-54.

242361. Пилявский С., ,Жарова Л. Мышечная самодиагностика и лечение. Питер. М., 2013. 200 с.

242362. Николаева Т. Подколодные : [украинский рынок обуви]. . , . С. 55-57.

242363. Туманов А. В. Железобетонные и металлические конструкции. Феникс. Ростов н/Д, 2013. 144 с.

242364. Николаева Т. Партмаксимум : [рынок школьной формы в Украине]. . , . С. 58-60.

242365. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства. Знання. К., 2012. 344 с.

242366. Середа Е. Вставленники : [украинский рынок встаиваемой бытовой техники]. . , . С. 61-62.

242367. Поддубный В.И. К итогам торгов на Украинской бирже в июле : [фондовый рынок]. . , . С. 18-28.

242368. Строительство мостов и труб. Транспорт. М., 1975. 600 с.

242369. Бобиль В. Розвиток альтернативного банкінгу в Україні. . , . С. 75-81.

242370. Колодізев О., Гонтар Д. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку. . , . С. 82-90.

242371. Васильєв О. Синергетична модель саморегулювання ринку праці в умовах кризи. . , . С. 91-96.

242372. Шевчук О. Сучасний стан та перспективи споживчого кредитування в Україні. . , . С. 97-104.

242373. Гречников Ф. В., Дмитриев А. М., Кухарь В. Д., Маслов В. Д. Прогрессивные технологические процессы холодной штамповки. Машиностроение. М., 1985. 184 с.

242374. Кришталь Г. Система управління кредитними ризиками комерційних банків. . , . С.105-112.

242375. Щербакова Т. Сучасні тенденції реалізації конкурентної політики. . , . С. 113-122.

242376. Типовые нормы времени на производство железобетонных изделий и конструкций на заводах сборного железобетона. Экономика. М., 1988. 54 с.

242377. Прогрессивные типовые технологические процессы механической обработки основных деталей автомобиля : руководящий технический материал : РТМ 37.002.0018-71. НИИТАВТОПРОМ. Москва, 1971. 262 с.

242378. Филиппов В. В. Работоспособность металлических конструкций производственных зданий Севера. Наука. Новосибирск, 1990. 144 с.

242379. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту. Кондор. К., 2005. 407 с.

242380. Шишман Б. А. Статика сооружений. Стройиздат. М., 1989. 384 с.

242381. Прогрессивные формы и методы организации и технологии ремонта автомобилей. МАДИ. М., 1985. 130 с.

242382. Прогрессивный инструмент для металлобработки. ВНИИТЭМР. М., 1990. 32 с.

242383. Родик К. Переклади літератури з іноземних мов українською мовою : [проблема вивчення перекладів з іноземних мов на українську - відсутність повного реєстру видань в Україні]. . , . С. 238-252.

242384. Маслов В. Н., Дворецкий А. В., Подвербный Ю. И. Прогрессивный инструмент для обработки отверстий. ВНИИТЭМР. М., 1990. 56 с.

242385. Прогрессивный металлообрабатывающий инструмент и методы повышения его стойкости. [Б. и.]. М., 1989. 424 с.

242386. Прогрессивный режущий инструмент. Высокопроизводительное резание. ОНТИВНИИ. М., 1978. 176 с.

242387. Продиус И. П. Специализация производства заготовок в машиностроении. Маяк. Одесса, 1974. 133 с.

242388. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

242389. Продольная емкостная компенсация линий электропередачи. Госэнергоиздат. М., 1957. 48 с.

242390. Марков А. Одни Эзопы : [неразбериха с подачей отчетности и уплатой единого социального взноса]. . , . С. 15.

242391. Продольные и круговые делительные машины. ЦБТИ. М., 1953. 7 с.

242392. Коломієць В. Злато й срібло українське: клади й поклади : [золоті скарби. Золотоносні родовища України]. . , . С. 4-17.

242393. Заика А., Косаковский К. Надає крила : [согласно новой энергетической стратегии Украины, основные инвестиции достанутся нефтегазовой промышленности и компаниям, занимающимся разведкой и добычей природного газа]. . , . С. 16-18.

242394. Ревебцов В. П., Михайликов С. В., Камышев В. М., Стровский Л. Е. Продувка ванадиевых чугунов кислородом во вращающейся печи. ЦИИНЧМ. М., 1960. 9 с.

242395. Коваль М. Контроль витрат на виробництвро продукції та калькулювання її собівартості. Стан, проблеми, шляхи вирішення. . , . С. 20-27.

242396. Прищепа К. Страсбургская рапсодия : [в то время как отечественные парламентарии ограничивают свое влияние на бюджетную политику, европейцы делают наоборот]. . , . С. 19-21.

242397. Продукция черной металлургии. Черметинформация. М., 1978. 40 с.

242398. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. Москва, 1982. 8 с.

242399. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. М., 1982. 6 с.

242400. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. М., 1982. 10 с.

242401. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. М., 1982. 24 с.

242402. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. М., 1982. 8 с.

242403. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. Москва, 1980. 15 с.

242404. Продукция черной металлургии. ЦНИИИТЭИчерной металлургии. Москва, 1991. 35 с.

242405. Продукция черной металлургии. Черметинформация. Москва, 1991. 52 с.

242406. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

242407. Артеменко А. Новруз в Афганістані : [історія розвитку Ісламської Республіки Афганістан. Святкування нового року (Новрузу) в Афганістані]. . , . С. 28-33.

242408. Зворигіна Н. Просувайся, тільки не зупиняйся : []. . , .

242409. Щекин Г. Типологии темперамента и их современное развитие. . , . С. 36-43.

242410. Зворигіна Н. Просувайся, тільки не зупиняйся : [досягнення комбінату "Запоріжсталь" за останній рік під керівництвом Ростислава Шурми та його команди]. . , . С. 6.

242411. Продукция черной металлургии. Чугун, ферросплавы, лигатура, порошки. Черметинформация. М., 1979. 62 с.

242412. Проезд регулируемых перекрестков. Вища школа. К., 1979. 1 разв. л.

242413. Сиденко В. М., Батраков О. Т, Леушин А. И. Технология строительства автомобильных дорог. Вища школа. К., 1970. 330 с.

242414. Секс в Украине: мнение молодого поколения. . , . С. 46-55.

242415. Лапікура В., Лапікура Н. Бухгалтер страху: остання велика таємниця Другої світової війни : [Іван Олександрович Сєров (1905 - 1990) - діяч радянських спецслужб]. . , . С. 58-66.

242416. Андрійчук О. Таємниця Змійових валів : [Змійові вали - стародавні земляні оборонні споруди, поширені на території України. Аркадій Сильвестрович Бугай (1905 - 1988) - дослідник Змійових валів]. . , . С. 68-76.

242417. Гречка М. Плазма прийдешнього буття людського. . , . С. 78-86.

242418. Ешьте аппетитный мед - будете здоровы!. . , . С. 88-91.

242421. Швачко Т. Для шульг у цьому світі місце є. . , . С. 100-111.

242426. Проект одновального турбогенератоора 600 Мвт, разработанного французскими фирмами. ВНИИЭМ. М., 1964. 34 с.

242427. Лупіка Л. Стратегічне управління розвитком біблітотеки вищого навчального закладу. . , . С. 4-5.

242428. Проект типовой механической лаборатории Кафедры "Сопротивления материалов". Гос. изд. "Советская наука". М., 1949. 116 с.

242429. Ламин И. И., Бухтеева И. В., Самойлов И. И., Соловьева Н. В. Проектирование автоматизированных сборочных процессов на основе оптимальных значений показателей эффективности производства. ВНИИТЭМР. М., 1989. 56 с.

242430. Проектирование автоматизированных систем в промышленности. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. К., 1985. 63 с.

242431. Рибальченко О. Використання програмного забезпечення для формування єдиного інформаційного простору в бібліотеці. . , . С. 8-10.

242432. Дащенко Т. Нетрадиційні книжкові виставки в юнацькій бібліотеці : [організація виставки-інсталяції]. . , . С.17.

242433. Прохорова В. Фестиваль науки - свято людських талантів та наукових досягнень : [досвід інноваційної роботи ХДНБ ім. В.Г. Короленка]. . , . С. 18-21.

242434. Проектирование автомобильных дорог. Вопросы проектирования мостовых переходов. Моск. автомоб.-дор. ин-т "МАДИ". М., 1973. 111 с.

242436. Проектирование автомобильных дорог и безопасность движения. МАДИ. М., 1980. 187 с.

242439. Піддубний В.І. УАІБ : огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) в липні 2013 року. . , . С. 14-21.

242440. Решетов Д. Н., Каминская В. В., Левина З. М., Котляренко Л. Б. Расчеты при модернизации станков. Машиностроение. Москва, 1956. 159 с.

242441. Гуревич Я. Л., Горохов М. В., Захаров В. И., Земина М. Л. Режимы резания труднообрабатываемых материалов. Машиностроение. М., 1986. 240 с.

242442. Муттер В. М., Шабер В. М., Шамрай Б. В., Черкасов Е. Н. Проектирование аналого-цифровых систем на итегральных схемах. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1976. 256 с.

242444. Проектирование АСУ на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1975. 93 с.

242445. Жедь В. П., Боровский Г. В., Музыкант Я. А., Ипполитов Г. М. Режущие инструменты, оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами, и их применение. Машиностроение. М., 1987. 320 с.

242446. Грейнер Г. Р., Ильяшенко В. П., Май В. П. Проектирование бесконтактных логических схем автоматического управления. Энергия. М., 1969. 184 с.

242447. Розенберг А. М., Розенберг О. А. Механика пластического деформирования в процессах резания и деформирующего протягивания. Наукова думка. К., 1990. 320 с.

242448. Проектирование валковых подающих устройств с кинематическим замыканием звеньев привода. ОНТИ. Воронеж, 1982. 50 с.

242450. Пономарева Н. Н., Фрумкин И. С., Гусинский И. С. Проектирование внешних средств автоматизированного контроля радиоэлектронного оборудования. Радио и связь. М., 1984. 296 с.

242451. Агафонов С. С., Каган В. Г., Михайлов К. Е. Проектирование высокочастотных каналов по линиям электропередачи. Энергия. М., 1967. 400 с.

242452. Розман Я. Б., Брейтер Б. З. Устройство, наладка и эксплуатация электроприводов металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1985. 206 с.

242453. Проектирование гибких производственных систем и управление технологическим оборудованием. Изд-во ин-та. Ленинград, 1986. 100 с.

242454. Рубашкин И. Б., Алешин А. А. Микропроцессорное управление режимом металлообработки. Машиностроение. Ленинград, 1989. 160 с.

242455. Поддубный В.И. Гоки выдали на гора невиданные объемы сделок : [к итогам торгов ПФТС в июле]. . , . С. 18-32.

242456. Рыжов Э. В., Аверченков В. И. Оптимизация технологических процессов механической обработки. Наукова думка. К., 1989. 192 с.

242457. Проектирование гидростатических подшипнков. Машиностроение. М., 1967. 136 с.

242458. Проектирование дорог и безопасность движения. Моск. автомобильно-дорожный ин-т. М., 1974. 167 с.

242459. Проектирование заводских лабораторий и служб отдела технического контроля. Машгиз. М., 1960. 154 с.

242460. Созинов А. И., Строшков А. Н. Повышение эффективности черновой обработки заготовок из титановых сплавов. Металлургия. М., 1990. 205 с.

242461. Проектирование зубчатых конических и гипоидных передач. Инструкционные материалы фирмы Глисон (США). Машгиз. М., 1963. 244 с.

242462. Проектирование зубчатых механизмов. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1971. 150 с.

242463. Проектирование и внедрение автоматизированных систем управления с использованием средств АСВТ. ЦНИИТЭприборостроения. М., 1970. 72 с.

242464. Кирилюк Н. И., Колинько А. И., Куприянов А. В. Проектирование и внедрение АСУП. Техніка. Киев, 1974. 191 с.

242465. Кирилюк Н. И., Колинько А. И., Куприянов А. В. Проектирование и внедрение АСУП. Техніка. Киев, 1972. 184 с.

242466. Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. ИК. Киев, 1975. 112 с.

242467. Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. ИК. Киев, 1976. 145 с.

242468. Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1978. 92 с.

242469. Проектирование и диагностика вычислительных средств. Валгус. Таллин, 1987. 158 с.

242470. Москаленко В. В. Соціальна психологія. Центр навч. літератури. К., 2008. 688 с.

242471. Проектирование и изготовление гидробаков и трубопроводов гидроприводов КПМ. НПО "ЭНИКМАШ". Воронеж, 1985. 107 с.

242472. Проектирование и изготовление гидробаков и трубопроводов гидроприводов КПМ. НПО "ЭНИКМАШ". Воронеж, 1988. 111 с.

242473. Проектирование и изготовление малошумных направляющих труб с пружиной переменного диаметра. [Б. и.]. М., 1983. 59 с.

242474. Качан Л. Конкурентні перетворення - це щоденна копітка робота : [обговорення проекту Концепції соціального розвитку України]. . , . С. 3-6.

242476. Дроздова Л. Усі соціальні служби мають працювати на спільний результат : [про формування ефективної моделі інституту фахівців із соціальної роботи, їх роль у виявленні проблемних родин, організації своєчасної допомоги. Тези виступу Л. Дроздової ]. . , . С. 11-15.

242477. Проектирование и изыскания пересечений автомобильных дорог. Транспорт. М., 1972. 231 с.

242478. Талан М. Права вагітних і матерів захищає закон : [обговорення норми Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсій від 14.05.2013 №231-VII, згідно з якою допомога при пологах і вагітності обкладаються податком ]. . , . С. 16-18.

242479. Проектирование и исследование асинхронных электродвигателей. ВНИПТИЭМ. Владимир, 1979. 206 с.

242480. Проектирование и исследование компрессорных машин. Казанский химико-технологический ин-т им. С. М. Кирова. Казань, 1982. 136 с.

242481. Устюжанина Е. Искусство популяризовать искусство : [опыт работы с фондом УНБ им. И. Я. Франко]. . , . С. 22-25.

242483. Горбачев А. Д., Красовский А. Я., Николаев А. В. Проектирование и надежность систем автоматики и телемеханики. Вышэйшая школа. Минск, 1981. 334 с.

242484. Справочная книга по отделочным операциям в машиностроении. Лениздат. Ленинград, 1966. 544 с.

242485. Справочник по технологии резания материалов. Машиностроение. М., 1985. 616 с.

242486. Марасанов В. В., Кмета М. А., Коробко В. Б., Кранер Е. В. Проектирование и оптимизация систем управления гибких и автоматизированных производств. Штиинца. Кишинев, 1989. 196 с.

242487. Проектирование и построение систем управления с применением ЭВМ. ЛПИ. Ленинград, 1980. 122 с.

242488. Станочные приспособления. Машиностроение. М., 1984. 592 с.

242489. Станочные приспособления. Машиностроение. М., 1984. 656 с.

242490. Сидоренко Л. Навчання бібліотечного персоналу - запорука успішного розвитку громад. . , . С. 26-27.

242492. Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Станочник широкого профиля. Высш. школа. М., 1989. 463 с.

242493. Гриньков Д. Долги ваши тяжкие : [качество кредитного портфеля банков все ухудшается, а процесс расчистки балансов от проблемной задолженности все усложняется]. . , . С. 27-28.

242494. Гусев Ю. Затяжной прыжок : [страховые компании затягивают сроки выплат на рынке "автогражданки"]. . , . С. 29-30.

242495. Гордиенко И. "Решить проблему демпинга поможет комплекс административных и экономических мер" : [рынок "автогражданки". Интервью с И. Гордиенко / записал Ю. Гусев]. . , . С. 31-32.

242496. Пашкеев С. Под стеклом : [инновации и правильный выбор британской компании Pilkington]. . , . С. 33-35.

242497. Пашкина Т. Переменный исток : [переквалификация - путь к новой работе]. . , . С. 36-37.

242498. Озон Ф. "Попытки раскусить намерения женщины никогда не увенчаются успехом" : [интервью с французским сценаристом и кинорежиссером Ф. Озоном / записала Д. Тасбулатова]. . , . С. 42-44.

242499. Дикаленко М., Крапива С., Силивончик А., Шевченко Н. Славянопилы : [100 % досмотр грузов российскими таможенниками вызвал массовые пробки на автомобильных и железнодорожных переходах на границе Украины и РФ]. . , . С. 45-46.

242500. Крапива С. Парковые алеют : [на регуляторную деятельность Мининфрастуктуры часть столичных таксистов ответила акцией протеста]. . , . С. 48-49.

242501. Крапива С. Не везть откуда : [противоречивость законопроекта "Об автомобильном транспорте", одно из направлений которого пассажирские автоперевозки]. . , . С. 50-52.

242502. Татаренко Г., Владимиров Д. Птический прицел : [несмотря на то, что дорога на Запад украинской птицеводческой продукции открыта, ее производители пока в большей степени нацелены на Восток]. . , . С. 56-58.

242503. Шевченко Н. Мнимпортозамещение : [украинский рынок металлопродукции]. . , . С. 59-61.

242504. Середа Е. Щепські справи : [плитным предприятиям удалось выиграть суды у АМКУ, но не удалось избежать негативных последствий "разборок" с госорганом]. . , . С. 62-63.

242505. Проектирование и применение микропроцессорных системы. ИК. К., 1983. 116 с.

242506. Проектирование и применение микропроцессорных систем. ИК АН УССР. К., 1984. 91 с.

242507. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

242508. Горбач Д. Сузить глаз : [украинская внешняя торговля: меньше СНГ, больше Китая]. . , . С. 14-16.

242509. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

242510. Гриньков Д. Сдали в комиссионку : [дистрибуция инвестиционных монет в Украине]. . , . С. 27-28.

242511. В память о Вячеславе Толоке : [в Запорожском национальном университете открыли мемориальную доску бывшему ректору, доктору технических наук, профессору Вячеславу Толоку]. . , . С. 2.

242512. Проектирование и применение микропроцессорных систем управления. Москов. ин-т электрон. техники. М., 1984. 234 с.

242513. Гриньков Д. Все дороги ведут : [в первом полугодии в Украину поступило почти 2 млрд долларов денежных переводов. На западные области пришлась всего четверть полученной суммы]. . , . С. 30-31.

242514. Проектирование и применение микропроцессорных управляющих систем. МИЭТ. М., 1989. 209 с.

242515. Гусев Ю. Схемптоматично : [страховой рынок Украины]. . , . С. 32-34.

242516. Проектирование и применение Мини-ЭВМ. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 44 с.

242518. Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо першочергового безплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни : Закон України. . , . С. 23.

242519. Проектирование и применение операционных усилителей. Мир. М., 1974. 510 с.

242520. Гусев Ю. Жизнь удалась : [рынок страхования жизни в Украине]. . , . С. 35.

242521. Павлова О. Ю., Мельничук Т. Ф., Грищенко І. В., Панталієнко В. В., Сироватський С. А., Мисюра Т. М. Історія української культури. Центр навч. літератури. К., 2013. 340 с.

242522. Курячая Е. Зреть в корень : [искусство ведения переговоров]. . , . С. 36-37.

242523. Проектирование и применение радиоэлектронных устройств на диэлектрических волноводах и резонаторах. МЭИ. М., 1983. 193 с.

242524. Петров Ю. "Персонал - это дорогостоящее и капризное "оборудование" : [управление персоналом]. . , . С. 38-40.

242525. Тасбулатова Д. Львов. Отражение : [Львов, 2013. VIII фестиваль независимого кино "КіноЛев"]. . , . С. 42-43.

242526. Проектирование и применение систем управления на базе микропроцессоров и мини-ЭВМ. Московский ин-т электронной техники. М., 1983. 232 с.

242527. Шевченко С. Не маленький человек : [Житомир и Полтава в жизни русского писателя В. Короленко (1853-1921)]. . , . С. 44-46.

242528. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика. Центр учбової літератури. К., 2010. 400 с.

242529. Зленко А. Українська дипломатія та політика: вчора, сьогодні, завтра. . , . С. 8-9.

242530. Силивончик А. Легко осваиваемые : [рынок молочного детского питания в Украине]. . , . С. 47-49.

242531. Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : Закон України. . , . С. 24.

242532. Бжезінський З. Що сталося з Обамою? : [ відносини США і Сирії. Сирійський конфлікт]. . , . С. 10-11.

242534. Крастєв І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ). . , . С. 12-17.

242535. Дикаленко М. Куль лишности : [украинское сахароварение]. . , . С. 50-51.

242536. Козак Ю. Г. Міжнародні організації. Навч. посіб.. Центр навч. літератури. К., 2011. 344 с.

242537. Проектирование и применение средств микропроцессорной техники. ИК. К., 1986. 69 с.

242538. Шевченко Н. Простоя число : [украинский рынок металлолома]. . , . С. 52-53.

242539. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи країн світу. Центр учбової літератури. Київ, 2012. 346 с.

242540. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

242541. Шевченко Н. Спрострация : [украинский рынок металлопродукции]. . , . С. 54-56.

242542. Прядун Р. ЗАлК все так же выпускает лишь катанку : [Запорожский производственный алюминиевый комбинат в первом полугодии увеличил выпуск готовой продукции и закрепил свою позицию единственного в Украине производителя алюминиевой катанки]. . , . С. 4.

242543. Нагайчук В. Єгипетська драма: акт третій... : [політична криза в Єгипті]. . , . С. 18-22.

242545. Ціватий В., Чекаленко Л. Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду : {Вишеградська група, до якої увійшли Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина]. . , . С. 24-29.

242546. Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності : затверджено ... (див.анотацію). . , . С. 32-33.

242547. Щелкунов В. Ми займаємося не критиканством, а конструктивним діалогом із владою : [Громадська рада як інструмент побудови громадянського суспільства в Україні]. . , . С. 30-35.

242548. З початку року працевлаштовано понад п'ять тисяч осіб : [інформація Запорізького міського центру зайнятості станом на 1 вересня 2013 року]. . , . С. 2.

242549. Мюллер Д. Капіталізм і нерівність : [нерівність доходів із людського капіталу]. . , . С. 36-41.

242550. Ціватий В. Зонвішня політика та дипломатія: майстерність і процес прийняття рішень. . , . С. 42-43.

242551. Акулов-Муратов В., Будько О. Латинська мозаїка : [політичний, економічний та культурний розвиток країн Латинської Америки]. . , . С. 44-49.

242552. Савчук Ю. "Віхи історії: тисячоліття української печатки" - яскраві сторінки вітчизняної дипломатії : [інтерв'ю з кандидатом історичних наук Ю.К.Савчуком / провів В. Семенов]. . , . С. 52-57.

242553. Васильєва О. Пилип Орлик і Швеція в історії України. . , . С. 58-59.

242554. Сергійчук Б. Відродження українсько-турецьких відносин на початку ХХ століття. . , . С. 60-63.

242555. Проектирование и разработка пакетов программ. ИК. К., 1987. 95 с.

242556. Борисов К. Н., Полякова Г. Я.,Якушов К. Д,, Владимиров Я. Г. Проектирование и расчет авиационных электроприводов. Машиностроение. М., 1971. 187 с.

242557. Лебедев А. Н., Сапожков К. А., Смолов В. Б. Проектирование и расчет вычислительных машин непрерывного действия. Машиностроение. М., 1966. 336 с.

242558. Климов В. А., Лекус В. Д., Никольский В. В. Проектирование и расчет динамических систем. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Ленинград, 1974. 359 с.

242559. Проектирование и расчет механизмов. Дальневосточный политехн. ин-т. Владивосток, 1975. 91 с.

242560. Проектирование и расчет радиорелейных линий связи. Связь. М., 1975. 264 с.

242562. Проектирование и расчет устройств электронной техники, автоматики и вычислительной техники. Изд-во Томск. ун-та. Томск, 1982. 135 с.

242563. Проектирование и расчет электромагнитных устройств специального назначения. Политехнический ин-т. Таллин, 1979. 64 с.

242564. Серкова П. П. Украинский рынок страхования на фоне мирового : [развитие и состояние мировых рынков страхования в 2012 г. Рейтинг страховых компаний по размеру страховых премий за 3 месяца 2013 г. Крупнейшие публичные страховщики мира по версии Forbes]. . , . С. 22-28.

242565. Кичань О. М. Науково-практичні аспекти корпоративного злиття та поглинання. . , . С. 6-9.

242567. Магдюк Л. Міжнародна технічна допомога для розвитку в Україні: підтримка програм забезпечення рівних прав і можливостей в Україні : [гендерна рівність]. . , . С. 10-17.

242568. Проектирование и расчеты механизмов и деталей машин. Новосибирский сельско-хозяйственный ин-т. Новосибирск, 1971. 138 с.

242569. Бакушевич І., Мартиняк І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон'юнктури транскордонних ринків. . , . С. 18-27.

242570. Примак Т. Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні. . , . С. 28-32.

242571. Проектирование и сооружение гидротехнических туннелей и подземных ГЭС. Госэнергоиздат. М., 1963. 232 с.

242572. Проектирование и строительство железнодорожных дорог. Ленинград. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ленинград, 1976. 131 с.

242573. Примак Т., Сержук А. Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения. . , . С. 33-36.

242574. Проектирование и строительство производственных зданий с применением легких несущих и ограждающих конструкций. ЦНИИ"ЭЛЕКТРОНИКА. М., 1976. 44 с.

242575. Зварич Л. О наболевшем: "поле" или команда специалистов? Проблемы и пути их решения : [маркетинговые, социологические исследования]. . , . С. 37-40.

242576. Зозульов О., Підмогільна О. Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій. . , . С. 41-48.

242577. Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в інтернет : [маркетингові дослідження]. . , . С. 49-67.

242578. Кожара Л. Український рік ОБСЄ: екватор головування : [керівництво України Організацією з безпеки і співробітництва в Європі]. . , . С. 6-9.

242579. Семенов В. Євросоюз як "відкритий проект". . , . С. 10-11.

242580. Ярцев В. Без проблем працевлаштування : [підготовка спеціалістів з охорони праці]. . , . С. 18-19.

242581. Макаренко І. Про випуск автомобілів на лінію. . , . С. 49.

242582. Кундієв Ю. Єдиний реєстр - перший крок до вдосконалення контролю за станом профзахворювань. . , . С. 50.

242583. Фандєєв О. До електронних відходів - європейські підходи. . , . С. 56-57.

242584. Проектирование и техническая эксплуатация радиопередающих устройств. Радио и связь. М., 1989. 367 с.

242585. Никишин В. И., Петров Б. К., Сыноров В. Ф. Проектирование и технология производства мощных СВЧ транзисторов. Радио и связь. М., 1989. 143 с.

242586. Технология и оборудование механосборочного производства. ВИНИТИ. М., 1990. 156 с.

242587. Технология механической обработки и сборки. ТПИ. Тула, 1988. 164 с.

242588. Типовые укрупненные нормы времени на работу по ремонту станков с числовым программным управлением / по видам ремонта/. Экономика. М., 1989. 64 с.

242589. Короткий посібник з питань охорони праці : [безпека праці на автотранспорті, на автотранспортних підприємствах. Охорона праці водія]. . , . С. 14-31. (додаток)

242590. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів : затверджено Наказом Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80. . , . С. 32-34. (додаток)

242591. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

242592. Новак І. Втрати від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: методичні підходи до оцінки. . , . С. 46-58. (додаток)

242593. Проектирование и эксплуатация автоматических линий механической обработки. Машгиз. М., 1962. 307 с.

242594. Рябінін Є. Етапи розширення ЄС: ретроспективний аналіз. . , . С. 12-15.

242595. Проектирование изготовление и монтаж металлических конструкций сварных доменных печей. Стройиздат. М., 1949. 256 с.

242596. Сергеев Р. Энергоресурсы дорожают - надо действовать : [разрабатывается "Муниципальный энергетический план" Запорожья, реализация которого позволит снизить потребность обласного центра в тепле, минимизировать зависимость города от цен на природный газ]. . , . С. 4.

242597. Типовые технологические процессы абразивной и алмазной заточки и доводки твердосплавного металлорежущего инструмента. ВНИИ. М., 1967. 81 с.

242598. Титов В. П., Карякина О. И., Новиков А. Н. Унифицированные столы металлорежущих станков. ВНИИТЭМР. М., 1991. 92 с.

242599. Чекаленко Л. Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід :[позаблоковий статус України]. . , . С. 16-19.

242600. Сахаренко О. Іранський лабіринт : [політична система Ісламської Республіки Іран]. . , . С. 20-21.

242601. Леманн Ж.-П. Хто врятує глобалізацію? : [глобалізація - вимога часу]. . , . С. 22-25.

242602. Яворский В. Н., Бессонов А. А., Коротаев А. И., Потапов А. М. Проектирование инвариантных следящих приводов. Высшая школа. М., 1963. 475 с.

242603. Ефремов Ю. Г., Конин В. В., Солганик Б. Д. Проектирование интегральных устройств СВЧ. Тэхника. К., 1990. 159 с.

242604. Прищеп Л. Г., Якименко А. П., Соловьев Я. Я. Проектирование комплексной электрификации. Колос. М., 1983. 272 с.

242605. Войт Е. С., Ендогур А. И., Мелик-Саркисян З. А., Алявдин И. М. Проектирование конструкций самолетов. Машиностроение. М., 1987. 416 с.

242606. Александров Г. Н., Ершевич В. В., Крылов С. В. Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения. Энергоатомиздат. Ленинград, 1983. 368 с.

242608. Проектирование математического и программного обеспечения АСУТП. Энергоиздат. М., 1981. 45 с.

242610. Лук'янов Ф. Європа повертається до Америки : [взаємовідносини США з країнами ЄС]. . , . C.26-27.

242612. Есан Н. Потенціал кожної людини повинен бути реалізований : [UNFPA - фонд народонаселення ООН. Сфера його діяльності]. . , . С. 28-31.

242614. Бараннік Р. В., Гій Т. О. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. КНТ. К., 2013. 370 с.

242615. Захаренко П. В., Волкогон В. М., Бочко А. В., Джамаров С. С. Технологические особенности механической обработки инструментом из поликристаллических сверхтвердых материалов. Наукова думка. К., 1991. 288 с.

242616. Грицаєнко О. Хрещення Київської Русі: чисте джерело, що тече в майбутнє : [Володимирове хрещення в історії Київської Русі]. . , . С. 32-35.

242617. Віднянський С. Слов'янські народи в європейському інтеграційному процесі. . , . С. 36-41.

242618. Акулов-Муратов В., Будько О. Латинська мозаїка : [соціально-економічні основи сучасної Латинської Америки]. . , . С. 42-47.

242619. Проектирование машин и процессов обработки материалов. Ереванский политехн. ин-т им. К. Маркса. Ереван, 1984. 76 с.

242620. Ціватий В. Еконогмічний вимір дипломатії Австрійської Республіки початку ХХІ століття: політико-інституційний аспект. . , . С. 48-51.

242621. Усачев П. А., Пархоменко В. П. Повышение износостойкости и прочности режущих инструментов. Техніка. К., 1981. 159 с.

242622. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

242623. Пиріг Р. Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" : ["Артхашастра" - древній індійський трактат про державність і політику]. . , . С. 52-55.

242624. Чистенко І. У Запоріжжі розпочав роботу 3 Міжнародний енергетичний форум : [обговорення впровадження енергозберігаючих технологій у промисловість та комунальну сферу, використання відновлювальних джерел енергії, фінансування енергетичних проектів]. . , . С. 5.

242625. Физика трибологических систем. ИвГУ. Иваново, 1988. 109 с.

242626. Физические процессы при резании металлов. ВПИ. Волгоград, 1984. 179 с.

242627. Физические явления при резании и холодном пластическом деформировании металлов. ИСМ. К., 1988. 185 с

242628. Металлургическая и горнорудная промышленность. Укрметаллургинформ. Днепропетровск, .

242629. Фоменко И. А., Коваленко В. В., Стародуб Н. П. Охрана труда при обработке металлов резанием. Тэхника. К., 1989. 158 с.

242630. Металлургическая и горнорудная промышленность. ООО"Укрметаллургинформ "НТА". Днепропетровск, 2013. 148 с.

242631. Проектирование машиностроительных заводов. Машгиз. М., 1960. 378 с.

242632. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2013. 72 c.

242633. Фроман Б., Лезаж Ж. Ж. ГПС в механической обработке. Машиностроение. М., 1988. 118 с.

242634. Проектирование металлургических печей. М-во черной металлургии СССР. М., 1974. 60 с.

242635. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2013. 47 с.

242636. Проектирование металлургических печей. Металлургия. М., 1974. 86 с.

242637. Проектирование металлургических печей. Металлургия. М., 1976. 144 с.

242638. Проектирование металлургических печей. Металлургия. М., 1976. 88 с.

242639. Проектирование металлургических печей. Металлургия. М., 1977. 88 с.

242640. Банківська справа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

242641. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2013. 68 c.

242642. Проектирование металлургических печей. Металлургия. М., 1978. 94 с.

242643. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 60 с.

242644. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2013. 55 с.

242645. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 75 с.

242646. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2013. 64 с.

242647. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1977. 176 с.

242648. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1977. 193 с.

242649. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1978. 224 с.

242650. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1979. 143 с.

242651. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1980. 199 с.

242652. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1981. 181 с.

242653. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1982. 171 с.

242654. Проектирование механизмов и динамика машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1983. 134 с.

242655. Чистовая обработка и состояние обработанной поверхности. Ленинградский инж-эконом. ин-т. Ленинград, 1960. 268 с.

242656. Чугаєвська С.В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції. . , . С.211-218.

242657. Загадка человеческого понимания. Политиздат. М., 1991. 351 с.

242658. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2013.

242659. Як "джинсували" газети в червні : [аналітичний моніторинговий звіт за червень 2013 про замовні публікації й журналістську етику. Український освітній центр реформ (УОЦР)]. . , . С. 16-17.

242660. Петрик О. Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах. . , . С. 3-5.

242661. В Запорожье разрабатывают лекарства на основе синтеза новых молекул : [интервью с зав. кафедрой фармацевтической химии Запорожского государственного медицинского университета, доктором фармацевтических наук Людмилой Кучеренко]/ беседовал Ю. Иванец. . , . С. 6-7.

242664. Смовженко Т., Кузнєцова А. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи. . , . С. 8-16.

242665. Боярко І., Дехтяр Н., Дейнека О. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків. . , . С. 17-21.

242666. Луцишин О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні. . , . С. 22-27.

242667. Сухий Р. До питання визначення поняття "валютна операція". . , . С. 28-30.

242668. Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за перше півріччя 2013 року. . , . С. 31-34.

242669. Шпак В. Про розвиток видавничої справи в незалежній Україні : [місце видавничої продукції на етапі переходу до інформаційного суспільства. Динаміка випуску газет та книжок у 1991 - 2009 рр.]. . , . С. 37-41.

242670. Проектирование механизмов и динамика машин. Моск. ин-т приборостроения. М., 1988. 150 с.

242671. Валер'ва М. Друковані ЗМІ: минуле чи майбутнє. . , . С. 42-43.

242672. Коваленко В., Гаркуша Ю. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи. . , . С. 35-40.

242673. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2013 року. . , . С. 45.

242674. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2013 року. . , . С. 46.

242675. Ринок держаних цінних паперів України у липні 2013 року. . , . С. 47.

242676. Структура активів банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 48-53.

242677. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 54-59.

242678. Прибутки і збитки банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 60-65.

242679. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 66-68.

242680. Зміни і дповнення до Державного реєстру банків, внесені у липні 2013 р.. . , . С. 69.

242681. Ковальчук Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості. . , . С. 3-12.

242682. Проектирование механизмов и динамика машин. Моск. ин-т приборостроения. М., 1989. 172 с.

242683. Банки, включені до Державного реєстру банків у липні 2013 р.. . , . С. 69.

242684. Проектирование механизмов и динамика машинных агрегатов. Моск. ин-т приборостроения. М., 1966. 126 с.

242685. Диба М., Білошапка В., Данилюк Є. Мотивація банківського персоналу та її значення для ефективної діяльності банку. . , . С. 13-22.

242686. Вірченко В. Фінансово-економічні механізми комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. . , . С. 23-31.

242687. Заблонский К. И., Беляев М. С., Телис И. Я. Проектирование механизмов и приборов. Вища школа. К., 1971. 520 с.

242688. Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації валютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми. . , . С. 4-7.

242689. Станкевич І. Застосування методології QFD в управлінні послугами поштового зв'язку. . , . С. 32-47.

242690. Тышкевич В. А., Краснощекий Е. С., Балабанов В. Ф. Проектирование механизмов на аналоговых вычислительных машинах. Омский политех. ин-т. Каф. "ТММ". Омск, 1974. 150 с.

242691. Кіндзерський Ю. До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації. . , . С. 8-14.

242692. Волошин І. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів, що фінансуються короткостроковими депозитами банку. . , . С. 48-55.

242693. Чернавский С. А., Ицкович Г. М., Киселев В. А. Проектирование механических передач. Машгиз. М., 1963. 799 с.

242694. Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань : [нормативно-правове регулювання трудових відносин]. . , . С. 15-22.

242695. Петруха С., Петруха Н. До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект. . , . С. 23-26.

242696. Єрмаков О., Нагорний В., Єрмаков С. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку. . , . С. 27-30.

242697. Третяк А., Другак В., Вольська А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрою. . , . С. 31-33.

242698. Гасуха Л. Механізми забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні : [на прикладі Волинської області]. . , . С. 34-35.

242699. Голян В., Андрощук І. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування інституціональне підгрунтя та галузеві особливості. . , . С. 36-43.

242700. Ступень Р. Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях. . , . С. 44-45.

242701. Литовченко І., Ботушан М. Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі. . , . С. 46-50.

242702. Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві. . , . С. 51-53.

242703. Проектирование многопроцессорных вычислительных систем. ИК. К., 1986. 61 с.

242704. Стоянов Г. Маркетингові методи щодо розширення клієнтської бази кредитних спілок. . , . С. 54-57.

242705. Власенко Н., Огородня Є. Формування меж сталості показників розвитку економіки країни на основі застосування методу шкалювання. . , . С. 56-63.

242706. Кошевий М. Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних виробництв у промисловості України. . , . С. 58-60.

242707. Молчанов А. А., Волкогон В. П., Лоза Ю. Х., Яловега Г. И. Проектирование многофункциональных интегральных схем. Техніка. Киев, 1984. 143 с.

242708. Максімчук О. Стратегічні напрямки розвитку підприємств транспортної галузі. . , . С. 61-63.

242709. Чернов Е. А. Проектирование станочной электроавтоматики. Машиностроение. М., 1989. 303 с.

242710. Калініна Л. Модель максимізації сукупного впливу економічних факторів на стан бізнес-середовища національної економіки. . , . С. 64-74.

242711. Плескач В. Удосконалення податкового механізму на основі супроводу змін до норм податкового законодавства. . , . С. 75-93.

242712. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем управления агрегатными и специальными станками на базе программируемого контроллера модели 915. ВНИИТЭМР. М., 1985. 85 с.

242714. Мних Є., Белякова В. Аналіз розвитку кредитних відносин суб'єктів господарювання в Україні та можливості їх удосконалення. . , . С. 94-107.

242715. Воронин М. И., Кантор И. И., Копыленко В. А. Проектирование мостовых переходов на железных дорогах. Транспорт. М., 1990. 287 с.

242716. Проектирование на ЭВМ технологических операций дуговой сварки в инертных газах цилиндрических конструкций из алюминиевых сплавов. ВНИИНмаш. М., 1978. 72 с.

242718. Лосев А. Г., Суслов Ю. Д., Храмышкин И. А. Проектирование организации труда. Зап.- Сиб. кн. изд-во. Новосибирск, 1971. 247 с.

242719. Волочий Б. Ю., Калашников И. Д., Мазепа Р. Б., Мандзий Б. А. Проектирование отказоустойчивых микро-процессорных информационно-измерительных систем. Вища школа. Львов, 1987. 151 с.

242720. Лук'янов В. Роль CLS-системи в детінізації платіжно-розрахункових відносин глобального форекс-ринку. . , . С. 108-117.

242721. Тимошенко М. Боргова стійкість у системі середньострокового бюджетного планування. . , . С. 118-127.

242722. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242723. Олейник С. Каким он был - таким он и остался : [в краеведческом музее открылась уникальная выставка из предметов Вознесенского клада, который нашли во время строительства Днепрогэса ]. . , . С. 1, 2.

242724. Бурин Л. И., Мельников Л. Я., Топуриа В. З., Шелковников Б. Н. Проектирование приемно-усилительных устройств с применением ЭВМ. Радио и связь. М., 1981. 177 с.

242725. "Запорожсталь": рекорд и ещё рекорд : [как сработало предприятие в августе и за 8 месяцев]. . , . С. 3.

242726. Шарин Ю. С. Автоматические станочные линии в машиностроении. Машгиз. М., 1961. 142 с.

242727. Авиаинформ. Академия наук Авиация и Воздухоплавания. Москва, .

242728. Радзевич С. П. Формообразование сложных поверхностей на станках с ЧПУ. Вища школа. К., 1991. 192 с.

242729. Авиаинформ. Академия наук Авиация и Воздухоплавания. М., 2012. 154 с.

242730. Прочность режущего инструмента. ВНИИ. М., 1969. 117 с.

242731. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2013. 112 c.

242732. МРТ. Металлургическое производство и технология металлургических процессов. Руда и Металлы. Москва, .

242733. МРТ. Металлургическое производство и технология металлургических процессов. Издательский дом "Руда и Металлы". М., 2013. 60 с.

242734. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2012. 202 с.

242735. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2013. 31 с.

242736. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2013. 31 с.

242737. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

242738. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

242739. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

242740. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2013. 80 с.

242741. Країна. Нова інформація. К., 2012. 58 с.

242742. Країна. Нова інформація. К., 2012. 58 с.

242743. Країна. Нова інформація. К., 2012. 58 с.

242744. Промышленность Focus+. Редакция журнала "Промышленность Focus+". Харьков, .

242745. Промышленность Focus+. . Х., 2012. 48 с.

242746. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2012. 210 с.

242747. Винокурова В. И. Диалоговые средства в автоматизации проектирования режущих инструментов. Наука и техника. Минск, 1989. 143 с.

242748. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2013. 112 с.

242749. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2013. 103 с.

242750. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2013. 103 с.

242751. Практична психологія та соціальна робота. СОЦИС-ПРЕС. Київ, 2013. 80 с.

242752. Ивановская Е. Запорожская экономика противостоит давлению мирового кризиса : [об этом заявляет первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Виктор Емельяненко, подтверждая слова цифрами]. . , . С. 4.

242753. Системні дослідження та інформаційні технології. Інститут прикладного системного аналізу НАН УКраїни. К., 2013. 150 с.

242754. Системні дослідження та інформаційні технології. Інститут прикладного системного аналізу НАН УКраїни. К., 2013. 150 с.

242755. Проектирование программных и технических средств систем распределенной обработки данных. ИК АН УССР. К., 1984. 86 с.

242756. Geography, Environment, Sustainability. . Москва, .

242757. Geography, Environment, Sustainability. . М., 2009. 116 с.

242758. World Airnews. . , .

242759. World Airnews. . , 2009. 96 с.

242760. Маргулис Д. К., Гаврилов В. Н., Меньшаков В. М., Гарилов Ю. В. Проектирование режущего инструмента. Челябинский политехн. ин-т. Каф. "Станки и инструмент". Челябинск, 1976. 102 с.

242761. Ватаннабэ М., Асада К., Кани К., Оцуки Т. Проектирование СБИС. Мир. М., 1988. 299 с.

242762. Проектирование сверхбыстродействующих систем. Мир. М., 1965. 348 с.

242763. Ксендзовский В. Р., Лебедкин В. Ф., Миров Б. М. Проектирование систем автоматизации в металлургии. Металлургия. М., 1983. 304 с.

242764. Проектирование систем автоматики и вычислительной техники. ВПИ. Воронеж, 1978. 199 с.

242765. Проектирование систем ввода-вывода ЭВМ. Изд-во ун-та. Ленинград, 1981. 184 с.

242766. Розкин М. Я., Козуля И. Э., Русланов Г. В. Проектирование систем теплоснабжения промышленных узлов. Будівельник. Киев, 1978. 128 с.

242767. Рабинович Л. В., Петров Б. И., Терсков В. Г. Проектирование следящих систем. Машиностроение. М., 1969. 499 с.

242768. Егоров И. Н., Жигалов Б. А., Кулешов В. С. Проектирование следящих систем двустороннего действия. Машиностроение. М., 1980. 300 с.

242769. Бесекерский В. А., Орлов В. П., Полонская Л. В. Проектирование следящих систем малой мощности. Судпромгиз. Ленинград, 1958. 508 с.

242770. Капустіна Н. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі. . , . С. 28-31.

242771. Єпіфанова О., Савельєва В. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: від минулого до майбутнього. . , . С. 32-34.

242772. Пяткова І. Електронні інформаційно-комунікаційні технології в роботі бібліотеки. . , . С. 35-38.

242773. Швецова-Водка Г. Місце бібліології в системі наукового знання. . , . С. 3-9.

242774. Проектирование сложных систем управления. Ташкентский политехн. ин-т. Ташкент, 1975. 60 с.

242775. Варакин В., Каленов Н. Инновационные технологии в управлении ресурсами ЦБС БЕН РАН. . , . С. 9-16.

242776. Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів. . , . С. 17-24.

242777. Перенесієнко І. Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації. . , . С. 25-31.

242778. Проектирование сложных технических систем. Наук. думка. Киев, 1989. 161 с.

242779. Осталецька О. Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI-XVIII ст.. . , . С. 32-34.

242780. Губар Л. Бібліотека в бібліотеці: архівні колекції університетської книгозбірні. . , . С. 35-39.

242781. Зуб В. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій. . , . С. 39-46.

242782. Кирій С. Культурно-просвітницька діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як засіб розкриття інтегрованного галузевого інформаційного ресурсу. . , . С. 47-53.

242783. Смаглова Н. Сучасна бібліотека: тенденції та перспективи розвитку в електронному середовищі. . , . С. 56-60.

242784. Смирнов Ю. М., Воробьев Г. Н., Потапов Е. С. Проектирование специализированных информационно-вычислительных систем. Высш. школа. М., 1984. 359 с.

242785. Проектирование специализированных процессов на ЭВМ. Изд-во ун-та. Ленинград, 1986. 170 с.

242786. Голубев П. В., Карпенко В. М., Коновалов М. Б. Проектирование статических преобразователей. Энергия. М., 1974. 408 с.

242787. Бучкин В. А., Быков Ю. А., Копыленко В. А., Яковлев Б. В. Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог. Транспорт. М., 1989. 263 с.

242788. Володин В. Мусор рядом с нами : [стихийные свалки Запорожья]. . , . С. 5.

242789. Бондарчук О. А. Розвиток системи підготовки кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні 1950-х рр.. . , . С. 6-9.

242790. Михайлютенко О. А., Павленко Д. В., Овчинников А. В. Оценка запасов прочности деталей газотурбинных двигателей, востановленных методами сварки. . , . С. 57-59.

242791. Баранник А. А., Дядя С. И. Обеспечение безотказной работы инструмента путем анализа самоорганизации его работы. . , . С. 88-90.

242792. Бойко І. А., Солоха В. В. Вплив складових динамічної системи шпиндельного вузла верстата та технологічних умов обробки на процес фрезерування жароміцних сплавів. . , . С. 135-137.

242793. Гермашев А. И., Логоминов В. А. Влияние демпфирующих сред на снижение вибраций упругой системы тонкостенной детали. . , . С. 143-145.

242794. Коваленко Т. А., Глотка Т. А. Влияние химического состава на механические свойства субмикрокристаллических (а+b)-титановых сплавов. . , . С. 198-200.

242795. Педаш А. А., Цивирко Э. И. Комбинированное модифицирование при проиводстве деталей ГТД. . , . С. 204-206.

242796. Глотка О. А. Природа вкраплень брухту системи W-Ni-Fe. . , . С. 210-212.

242797. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242798. Зеленюк Ю. О., Шаломеев В. А., Цивірко Е. І. Вплив срібла на структурні складові та корозійну стійкість магнієвого сплаву МЛ-10. . , . С. 216-218.

242799. Кизим Е. Волошины едут только вперед : [запорожцы Павел и Вера Волошины попали в книгу рекордов Украины в категории "Первые путешествия" - первое кругосветное путешествие на автомобиле]. . , . С. 1.

242800. Зинченко М. М., Шаломеев В. А., Цивирко Э. И. Исследование микроструктуры пористого жаропрочного никелевого сплава ЖС3ЛС-ВИ. . , . С. 219-220.

242801. Глотка Т. А., Перепелкина М. Н. Усовершенствование структуры сложнолегированного двухфазного титанового сплава с целью эффективной реализации интенсивной пластической деформации. . , . С. 228-230.

242802. Мисник Е. Н. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла. . , . С. 254-258.

242803. "Люблю рисовать тех, кого знаю" : [запорожский художник Виктор Герценок отметил 79-летие]/ беседовала С. Олейник. . , . С. 6.

242804. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2013.

242805. Економіка України за січень-серпень 2013 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

242806. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 3 з англійської мови для студентів 2 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 22 с.

242807. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 18 с.

242808. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методика та організація наукових досліджень". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 40 с.

242809. Бондарев Б. И., Лытнева Г. В., Николаев В. Ф. Профили прессованные из алюминиевых и магниевых сплавов. Металлургия. Москва, 1990. 480 с.

242810. Профили прессованные из алюминиевых и магниевых сплавов. Металлургия. Москва, 1989. 478 с.

242811. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242812. Шовкова С. "Площадка будет работать "на разрыв" : [на территории общеобразовательного многопрофильного учебно-воспитательного комплекса № 106 Хортицкого района Запорожья благодаря комбинату "Запорожсталь" открыли спортивную площадку]. . , . 032

242813. Шилин Д. Запорожье показывает Украине пример по энергосбережению : [на комбинате "Запорожсталь" соответствующая программа в этом году уже дала экономию 17 миллионов долларов]. . , . С. 4.

242814. "Рисую на черепице, а хочется и на кастрюлях" : [запорожская художница-аматор Елена Адрианова использует в качестве холста черепицу и доски]. . , . С. 6.

242815. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг.матем. Розрахунково-графічні завдання з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

242816. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг.матем. Розрахунково-графічні завдання з математичного аналізу (1 семестр) для студентів спеціальностей "Радіотехніка" та "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

242817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. металів Програма, методичні вказівки з вивчення дисциплін циклу "Технологічні методи виробництва заготовок" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

242818. Унифицированные элементы режущих инструментов. ВНИИ. М., 1969. 51 с.

242819. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

242820. Песня на коробке конфет : [интервью с запорожским певцом и композитором Анатолием Сердюком]/ беседовала С. Олейник. . , . С. 19, 22.

242821. Ткачук Ю. П., Космин А. В., Пушкаренко А. С. Проектирование производственных предприятий дорожного строительства. УМК ВО. К., 1991. 148 с.

242822. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Історія англійської мови. Середньоанглійський та новоанглійський періоди". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

242823. Галимов Э. М. В. И. Вернадский - ученый мыслитель, гражданин : [к 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского - крупнейшего ученого, мыслителя, общественного днятеля и организатора науки]. . , . С. 7-15.

242824. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері" для студентів всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

242825. Электрохимические и электрофизические методы обработки материалов. Тульский политех. ин-т. Тула, 1988. 144 с.

242826. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Історія англійської мови. Протогерманський та давньоанглійський періоди" для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030500 "Філологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

242827. Электрохимические и электрофизические методы обработки материалов. Тульский политех. ин-т. Тула, 1989. 143 с.

242828. Электрохимические и электрофизические методы обработки материалов. Тульский политех. ин-т. Тула, 1991. 108 с.

242829. Проектирование промышленных предприятий. Материалы первой молодежной научно-технической конференции. ЦНИИ"Электроника". М., 1974. 56 с.

242830. Проектирование промышленных систем повышенной живучести. ИК. К., 1986. 84 с.

242831. Добронравов О. Е., Галецкий Ф. П., Ивин Г. Ф., Чугунов А. В. Проектирование схем ЭЦВМ на тунельных диодах. Энергия. М., 1970. 264 с.

242832. Водолажченко В. В., Куриц А. А., Симсон А. Э. Проектирование тепловозных двигателей. Транспорт. М., 1972. 222 с.

242833. Проектирование тепловых и атомных электростанций. Энергия. М., 1977. 175 с.

242834. Проектирование технических средств ЭВМ и систем. ИК. Киев, 1982. 107 с.

242835. Олифиренко М. И. Прогрессивные процессы зубодолбления. Техніка. К., 1988. 190 с.

242836. Проектирование технических средств ЭВМ и систем. Изд-во ин-та кибернетики. К., 1984. 113 с.

242838. Сборные червячные фрезы с твердосплавными затылованными зубьями. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1969. 25 с.

242839. Сидоренко А. К. Прогрессивное зубофрезерование. Машгиз. М., 1951. 116 с.

242840. Проектирование технологических процессов литейного производства. Машгиз. М., 1951. 304 с.

242841. Бубук В. В., Шкред В. А., Кривко Г. П., Медведев А. И. Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении. Высшая школа. Минск, 1987. 255 с.

242842. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження впливу поперечних коливань на навантажений стан вала" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 14 с.

242843. Альперович Т. А., Константинов К. Н., Шапиро А. Я. Конструкция шлифовальных станков. Высш. школа. М., 1989. 288 с.

242844. Проектирование функционально-ориентированных вычислительных систем. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1990. 188 с.

242845. Балагуров В. А., Галтеев Ф. Ф., Гордон А. В. Проектирование электрических аппаратов авиационногоо электрооборудования. Оборонгиз. М., 1962. 515 с.

242846. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. ИК. К., 1988. 96 с.

242847. Проекты типовых автоматизированных и комплексно-механизированных участков изготовления стержней из жидких самотвердеющих смесей. НИИМАШ. М., 1966. 84 с.

242848. Прозоров И. В., Николадзе Г. И., Минаев А. В. Гидравлика, водоснабжение и канализация. Высшая школа. М., 1990. 448 с.

242849. Проворов Л. В. Прессование стали и тугоплавких сплавов. Машиностроение. М., 1969. 243 с.

242850. Прозоров Л. В. Прессование стальных профилей и труб. Машгиз. М., 1951. 123 с.

242851. Прозоровский В. Б. Домашняя аптечка. Медицина. М., 1989. 160 с.

242852. Прозоровский В. Б. Рассказы о лекарствах. Медицина. М., 1986. 141 с.

242853. Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. Ярославский политехн. ин-т. Ярославль, 1977. 158 с.

242854. Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. Ярославский политехн. ин-т. Ярославль, 1978. 148 с.

242855. Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. Ярославский политехн. ин-т. Ярославль, 1979. 164 с.

242856. Производительная обработка и технологическая надежность деталей машин. Ярославский политехн. ин-т. Ярославль, 1981. 165 с.

242857. Производительная обработка материалов. М-во высш. и сред. образования РСФСР Воронеж. политехн. ин-т. Воронеж, 1972. 252 с.

242858. Производительность и качество при обработке жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышевский авиационный ин-т им. С. П. Королева. Куйбышев, 1967. 228 с.

242859. Производительность, качество обработки и надежность в эксплуатации изделий из жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышевский авиационный ин-т им. С. П. Королева. Куйбышев, 1970. 218 с.

242860. Шнейдер М. И., Хрипунова Л. М., Емельянова Г. А., Антонова Л. С. Производительность труда в автомобильной промышленности. НИИНавтопром. М., 1977. 40 с.

242861. Производительность труда и экономия материальных ресурсов в металлургии. Металлургия. М., 1973. 191 с.

242862. Великанов К. М., Сергеев М. А., Подпоркин В. Г. Производительность, экономика и организация труда токаря. Машиностроение. Ленинград, 1969. 336 с.

242863. Производительные технологические процессы механообработки. ОНТИ. М., 1965. 105 с.

242866. Производительные технологические процессы обработки в тяжелом машиностроении. ОНТИ. М., 1961. 101 с.

242867. Коваль О. А. Розрахунок моделі валютного ринку. . , . С. 21-23.

242868. Производительные технологические процессы чистовой обработки зубчатых колес. ОНТИ. М., 1963. 77 с.

242869. Шейман Л. С., Микульский А. М., Суворов Г. А. Производственная вибрация. Горьковский науч.-исслед. ин-т гигиены труда и профзаболеваний. Горький, 1985. 251 с.

242870. Фатюха Н. Г. Характеристика статистичних показників підприємств виду економічної діяльності "транспорт". . , . С. 23-25.

242871. Суворов Г. А., Алексеев С. В., Микулинский А. М. Производственная вибрация и ее нормирование. НИИгигиены труда и профзаболеваний. Горький, 1984. 104 с.

242872. Жадан М. І. Удосконалення системи міжбюджетного регулювання. . , . С. 25-26.

242873. Зоря О. П. Сучасний стан діяльності банків України на 01.01.2012 року. . , . С. 27-28.

242874. Шарова С. В. Проблеми оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна та напрями їх вирішення. . , . С. 28-30.

242875. Тимошик В. Ю. Механізм іпотечного кредитування в сучасних умовах. . , . С. 31-32.

242876. Візіренко С. В. Алгоритм діагностики ефективності механізму управління потенціалом економіки знань регіону. . , . С. 32-33.

242877. Ремига С. П. Особливості функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 33-35.

242878. Гараба С. С. Інноваційна активність галузей машинобудування. . , . С. 35-37.

242879. Мордвінцева Т. В. Ефективне використання капіталу підприємства. . , . С. 37-39.

242880. Олійник Т. О. Основні відмінності ІНКОТЕРМС 2010 від ІНКОТЕРМС 2000. . , . С. 40-41.

242881. Коновалов Л. А., Соколов О. В., Ходоровский М. Я., Кавтрев В. М. Производственная паспортизация предприятий черной металлургии. Металлургия. М., 1987. 104 с.

242882. Производственная санитария. Профиздат. М., 1980. 160 с.

242883. Адамчук В. В., Галкина Е. Н., Петроченко П. Ф. Производственная санитария и охрана труда. Экономика. М., 1971. 175 с.

242884. Производственное самоуправление. Наука. М., 1989. 184 с.

242885. Григорьева Л. А., Лайков А. М., Лобанов Н. А. Производственные бригады на предприятиях машиностроения. Машиностроение. Ленинград, 1984. 143 с.

242886. Производственные вычислительные сети. ИК. К., 1987. 79 с.

242887. Производственные нормы, расценки и правила на строительно-монтажные работы. Общестроительные работы. Госстройиздат УССР. К., 1959. 956 с.

242888. Производственные нормы, расценки и правила на строительно-монтажные работы. Общестроительные работы. Госстройиздат УССР. К., 1961. 1025 с.

242889. Лагуткин В. М., Эхин П. Э., Лещинер Р. Е. Производственные объединения. Проблемы и перспективы. Мысль. М., 1971. 316 с.

242890. Производственный коллектив и всестороннее развитие личности. [Б. и.]. Смоленск, 1976. 233 с.

242891. Производственный опыт в тяжелом машиностроении. Машгиз. М., 1952. 138 с.

242892. Обновленский П. А., Жестяников В. М., Зарх И. М., Рабинович А. Г. Производство аппаратуры автоматики и телемеханики. Машиностроение. М., 1964. 403 с.

242893. Левченко Л. П., Натапов А. С., Машкин Л. Ф. Производство арматурной стали. Металлургия. М., 1984. 136 с.

242894. Производство ацетилена для газопламенной обработки металлов. Машгиз. М., 1958. 88 с.

242895. Борщевський О. О., Добровольський О. Л. Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі. . , . С. 10-15.

242896. Чепурко М. И., Остренко В. Я., Когадеев А. А., Резников М. И. Производство биметаллических труб и прутков. Металлургия. М., 1986. 239 с.

242897. Золотарев В. А. Оценка продолжительности жизни асфальтобетона под действием статического нагружения. . , . С. 29-31.

242898. Мозговий В. В., Онищенко А. М., Куцман О. М., Баран С. А. Міцність дорожнього одягу - основа якості автомобільних доріг. Частина перша. . , . С. 32-35.

242899. Толмачев С. Н. Строительство автодорог с цементобетонным покрытием в Украине - реальность сегодняшнего дня. . , . С. 36-40.

242900. Пугачев А. В. Контроль и автоматизация переработки сыпучих материалов. Энергоатомиздат. М., 1989. 152 с.

242901. Производство высококачественного проката. Металлургия. М., 1980. 76 с.

242902. Мишин П. П., Кошелев С. П., Петров С. П., Цейтлин М. А. Производство высококачественных чугунов для машиностроения. Металлургия. М., 1983. 40 с.

242903. Производство высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в отраслях тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1968. 172 с.

242904. Разработка теории и конструктивного оформления процессов тонкого измельчения, классификации, сушки и смешения материалов. ИХТИ. Иваново, 1988. 162 с.

242905. Тришевский И. С., Юрченко А. Б., Марьин В. С. Производство гнутых профилей. Металлургия. М., 1982. 384 с.

242906. Юсупов Г. Х., Сипайлов В. А., Чучков Е. М., Уразбахтин Ф. А. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. Удмуртия. Ижевск, 1990. 138 с.

242907. Болжеларський Я. В. Становлення та розвиток залізнично-транспортної експертизи в Україні. . , . С. 3-4.

242908. Редько С. Г. Процессы теплообразования при шлифовании металлов. Саратовский ун-т. Саратов, 1962. 227 с.

242909. Дьомін Ю. В. Удосконалення системи допуску рухомого складу до експлуатації. . , . С. 5-8.

242910. Производство гнутых профилей проката. Укрниимет. Харьков, 1986. 111 с.

242911. Гладков Г. А., Калинович С. В., Стычинский Производство горячекалиброванного проката. Техніка. К., 1975. 176 с.

242912. Производство железнодорожных рельсов и колес. УкрНИИМет. Харьков, 1977. 114 с.

242913. Производство зубчатых передач и вопросы надежности. Омский политехн. ин-т. Омск, 1975. 134 с.

242914. Производство зубчатых передач и вопросы надежности. Зап.-сиб. кн.-изд-во. Омск, 1967. 96 с.

242915. Производство и использование восстановительного газа в порошковой металлургии. Черметинформация. М., 1974. 7 с.

242916. Производство и исследование сталей и сплавов. Черметинформация. М., 1967. 117 с.

242917. Производство и исследование сталей и сплавов. Металлургия. М., 1968. 160 с.

242918. Производство и исследование сталей и сплавов. Металлургия. М., 1969. 154 с.

242919. Производство и исследование сталей и сплавов. Металлургия. М., 1970. 214 с.

242920. Производство и обработка стали. Металлургиздат. Москва, 1950. 374 с. : ил., табл., черт.

242921. Производство и обработка стали. Металлургиздат. М., 1954. 409 с.

242922. Производство и обработка стали. Металлургиздат. Харьков, 1960. 397 с.

242923. Производство и обработка стали. Металлургиздат. Харьков, 1960. 302 с.

242924. Производство и обработка стали и сплавов. Металлургиздат. М., 1958. 602 с.

242925. Совершенствование процессов алмазной обработки и технологии производства инструмента. ВНИИалмаз. М., 1989. 101 с.

242926. Производство и обработка стали и сплавов. Металлургиздат. М., 1960. 462 с.

242927. Совершенствование процессов абразивно-алмазной обработки в машиностроении. ППИ. Пермь, 1988. 151 с.

242928. Торбило В. М. Алмазное выглаживание и его эффективность. НИИАВТОПРОМ. М., 1966. 54 с.

242929. Производство и применение твердых сплавов. Металлургия. М., 1982. 127 с.

242930. Производство и применение тугоплавких металлов. Металлургия. М., 1990. 112 с.

242931. Чеповецкий И. Х., Ющенко С. А., Бараболя А. В., Павлиский В. М. Триботехнология формирования поверхностей. Наукова думка. К., 1989. 228 с.

242932. Афанасьева И. Д., Ковалева Г. А., Ковалева Г. В., Миронюк В. П. Производство и применение этиленпропиленовых каучуков. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 33 с.

242933. Производство и свойства стали и сплавов. Металлургия. М., 1967. 151 с.

242934. Узунян М. Д., Краснощек Ю. С. Высокопроизводительное шлифование безвольфрамовых твердых сплавов. Машиностроение. М., 1988. 79 с.

242935. Худобин Л. В., Белов М. А. Шлифование заготовок из коррозионностойких сталей с применением СОЖ. Сарат. ун-т. Саратов, 1989. 148 с.

242936. Производство и свойства стали и сплавов. Металлургия. М., 1968. 124 с.

242937. Производство и свойства термически обработанного проката. Металлургия. М., 1988. 127 с.

242938. Производство и эксплоатация инструмента. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1950. 288 с. : ил., табл., граф., профилогр., черт.

242939. Производство и эксплуатация инструмента. Машгиз. М., 1952. 193 с.

242940. Производство и эксплуатация инструмента. Машгиз. М., 1953. 169 с.

242941. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

242942. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

242943. Производство изделий из тугоплавких металлов. Мир. М., 1968. 434 с.

242944. Производство изотопов. Атомиздат. М., 1973. 598 с.

242946. Белоруссов Н. И., Лакерник Р. М., Ларина Э. Т. Производство кабелей и проводов. Энергоиздат. М., 1981. 632 с.

242947. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1964. 132 с.

242948. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1964. 143 с.

242949. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1965. 180 с.

242950. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1965. 124 с.

242951. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1965. 112 с.

242952. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1966. 176 с.

242953. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1968. 251 с.

242954. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1968. 264 с.

242955. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1969. 248 с.

242956. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1971. 160 с.

242957. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1971. 168 с.

242958. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1973. 247 с.

242959. Производство крупных машин. Машиностроение. М., 1975. 232 с.

242961. Производство листового проката с защитными покрытиями. Металлургиздат. М., 1963. 93 с.

242962. Современные универсальные токарные станки и автоматы. ВНИИТЭМР. М., 1991. 120 с.

242963. Справочник по наладке токарных и токарно-револьверных автоматов. Машиностроение. М., 1983. 383 с.

242964. Производство литого и наплавленного инструмента. Технологическая документация, формовочная оснастка и плавильные средства. Гос. Н-Т. И. Маш. Лит.. М., 1951. 115 с.

242965. Производство литой посуды. [Б. и.]. [Б. м.], 1957. 152 с.

242966. Комиссаров В. А., Смородина Э. С., Любарский М. А. Производство литых чугунных деталей электродвигателей. Энергия. М., 1973. 121 с.

242967. Глазков А. Я., Моргалев Б. Н., Чигринов М. Г. Производство мелких непрерывнолитых заготовок. Металлургия. М., 1975. 104 с.

242968. Производство металлов и сплавов из вторичного сырья. Всесоюзный научно-исследо. и проектный ин-т титана. Запорожье, 1983. 101 с.

242969. Производство низкоуглеродистого железа. Металлургия. М., 1973. 376 с.

242970. Производство новых видов жести и тонкого листа с защитными покрытиями. Металлургия. М., 1966. 88 с.

242971. Макаев С. В., Винокуров И. Я., Мерекин Б. В. Производство облегченных профилей. Металлургиздат, Свердлов. отд-ние. Свердловск, 1962. 215 с.

242972. Чекмарев А. П., Гунин И. В., Машковцев Р. А., Филиппов И. Н. Производство облегченных профилей. Металлургиздат, Свердлов. отд-ние. Свердловск, 1962. 215 с.

242973. Производство облицовочных плиток на поточно-конвейерных линиях. ВНИИИЭСМ. М., 1973. 40 с.

242974. Производство отливок из легких сплавов. Машиностроение. М., 1965. 135 с.

242975. Производство отливок из чугуна, модифицированного сплавами церия. Гос. науч.-техн. ком. Совета М-ов СССР. ЦИНТИМАШ. М., 1961. 108 с.

242976. Набатова Ю. О. Проблеми та методика стратегічного формування запасів на підприємствах. . , . С. 41-43.

242977. Андрющенко І. Є. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу промислового підприємств. . , . С. 43-45.

242978. Чередниченко Н. О. Сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу. . , . С. 45-47.

242979. Нестеренко Ж. К., Савченко І. П. Перспективи комп'ютеризації організації оплати праці в бюджетних установах. . , . С. 47-49.

242980. Гладков Б. А., Грачев Л. Н., Ведерников А. И., Аскинази А. Е. Станки токарной группы. Машгиз. М., 1965. 81 с.

242981. Производство полуспокойной стали. ЦИИНЧМ. М., 1961. 50 с.

242982. Нестеренко Ж. К., Матвєєва Я. Е. Фінансові аспекти розробки активної дебіторської політики підприємств. . , . С. 49-51.

242983. Походня И. К., Альтер В. Ф., Шлепаков В. Н., Шлепаков В. Н. Производство порошковой проволоки. Вища школа. Киев, 1980. 231 с.

242984. "Производство, применение и свойства высокопрочного чугуна с шаровидным графитом". Научно-техническая конференция. 9-2. Новая Каховка.1973 Решение IX научно-технической конференции "Производство, применение и свойства высокопрочного чугуна с шаровидным графитом" 1-4 октября 1973 г.. АН СССР, Ин-т проблем литья. Новая-Каховка, 1973. 8 с.

242985. Стискин Г. М., Гаевский В. Д. Токарные станки с оперативным программным управлением. Техніка. К., 1989. 175 с.

242986. Тексти (конспект) лекций з дисциплини "Математичний аналіз". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 82 с.

242987. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практика перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 50 с.

242988. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. реабілітації і рекреації Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.010203 - Здоров'я людини, спеціальності 7.01020302 та 8.01020302 - Фізична реабілітація денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

242989. Жадан В. Т., Воронцов Н. М., Кулак Ю. Е. Производство проката из рессорно-пружинной стали. Металлургия. М., 1984. 216 с.

242990. Производство, свойства и применение теплоизоляционных изделий и конструкций. ВНИПИ "Теплопроект". М., 1976. 134 с.

242991. Производство сортового проката. УКРНИИМЕТ. Харьков, 1987. 103 с.

242992. Грицук Н. Ф., Сапрыгин Х. М., Гунин И. В. Производство сортового проката в широком сортаменте. Металлургия. М., 1973. 271 с.

242993. Производство стали. Машгиз. Свердловск ; Москва, 1947. 36 с., 2 л. ил. : табл., схем., граф., черт.

242994. Производство стали. Металлургиздат. М., 1960. 549 с.

242995. Фещенко В. Н. Обработка на токарно-револьверных станках. Высш. школа. М., 1989. 256 с.

242997. Производство стали. Машгиз. М., 1958. 156 с.

242998. Производство стали. Центр. ин-т науч. техн. информации машиностроения. М., 1959. 120 с.

242999. Производство стали. Металлургиздат. М., 1960. 496 с.

243000. Производство стали. Металлургиздат. М., 1970. 301 с.

243001. Производство стали. Металлургиздат. М., 1971. 227 с.

243002. Производство стали. Металлургиздат. Днепропетровск, 1971. 153 с.

243003. Производство стали. Металлургиздат. М., 1956. 432 с.

243004. Производство стали в дуговых печах. Металлургия. М., 1967. 317 с.

243005. Производство стали в кислородно-конверторных и мартеновских цехах. Металлургия. М., 1978. 136 с.

243006. Производство стали в кислородно-конверторных и мартеновских цехах. Металлургия. М., 1976. 184 с.

243007. Производство стали в кислородно-конверторных и мартеновских цехах. Металлургия. М., 1978. 84 с.

243008. Производство стали в кислородно-конверторных и мартеновских цехах. Металлургия. М., 1979. 108 с.

243009. Производство стали в кислородно-конверторных и мартеновских цехах. Металлургия. М., 1981. 91 с.

243010. Производство стали в основной мартеновской печи. Металлургиздат. М., 1959. 709 с.

243011. Производство стали в США. Металлургия. М., 1968. 495 с.

243012. Производство стали и стального литья. Металлургия. М., 1968. 222 с.

243013. Производство стали и стального литья. Металлургия. М., 1971. 246 с.

243014. Производство стали и ферросплавов. Сиб. металлургич. ин-т. Новокузнецк, 1969. 280 с.

243015. Производство стали с применением кислорода. Металлургия. М., 1966. 455 с.

243016. Производство стального фасонного литья. Машгиз. М., 1960. 208 с.

243017. Шмидт Л. М., Стрижевский М. Ф., Линецкий Я. И. Производство тепло-звукоизоляционных материалов. Состсояние и перспективы развития. Госстройиздат. М., 1962. 145 с.

243019. Производство термически обработанного проката. Металлургия. М., 1986. 112 с.

243020. Ряшенцев Н. П., Угаров Г. Г., Львицын А. В. Электромагнитные прессы. Наука. Новосибирск, 1989. 216 с.

243021. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

243022. Производство, техническое обслуживание и ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей. Центр. науч.-исслед. и конструктор. ин-т топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигател. Ленинград, 1983. 102 с.

243023. Производство титана и его применение в народном хозяйстве. Всесоюз. науч.-исслед. и проектный ин-т титана. Запорожье, 1976. 130 с.

243024. Литовченко Н. В., Антонов С. П., Бояршинов М. И., Плотников П. И. Производство толстолистовой стали. Металлургия. М., 1964. 307 с.

243025. Производство точного литья в станкоинструментальной промышленности. ЦБТИ. М., 1957. 211 с.

243026. Васильчиков М. В., Барбарич М. В., Жукевич-Стоша Е. А. Производство точных заготовок машиностроительных деталей прокаткой. М-во тяжелого, энерг. и трансп. машиностроения. М., 1968. 338 с.

243027. Производство тугоплавких металлов. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1973. 31 с.

243028. Производство тяжелой воды. Изд-во иностр. лит.. М., 1961. 518 с.

243029. Производство ферросплавов. [Б. и.]. Кемерово, 1975. 187 с.

243030. Производство ферросплавов. [Б. и.]. Кемерово, 1975. 172 с.

243031. Производство ферросплавов. [Б. и.]. Кемерово, 1976. 165 с.

243032. Горбач Д. Ленинградский туш : [о саммите большой двадцатки (G20) и принятых на нем решениях (5-6 сетрября, Санкт-Петербург)]. . , . С. 16-17.

243033. Горбач Д. Подогрели и обобрали : [в преддверии нового отопительного сезона правительство пытается выбить из коммунальщиков долги за предыдущий]. . , . С. 18-20.

243034. Производство ферросплавов. [Б. и.]. Кемерово, 1978. 165 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 18 сек.