Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

249127. Марков А. По зернышку : [ налоговая политика. Ситуация на начало года]. . , . С. 33-34.

249128. Завгородня А. Визначення деяких процесуальних факторів, що впливають на встановлення істини у цивільному процесі. . , . С. 7-10.

249129. Кочина О. Особливості відшкодування моральної шкоди юридичним особам за цивільним законодавством України. . , . С. 11-13.

249130. Опанасенко О. Характеристика відносин власності при оренді: сучасне законодавче регулювання. . , . С. 14-18.

249131. Саливон С. Что посеешь : [по итогам года госказна не досчитается 32-34 млрд.грн.]. . , . С. 36.

249132. Григор'єва А. Співвідношення понять "цивільний шлюб", "співжиття", "громадянський шлюб", та "конкубінат". . , . С. 19-23.

249133. Макаренко В. Об'єкт адміністративного правопорушення при незаконному використанні засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання. . , . С. 24-27.

249134. Сатановська М. Концептуальні засади розвитку державно-приватного партнерства: сьогодення та перспективи. . , . С. 28-31.

249135. Вац Віра Основні етапи розвитку нормативно-провавої бази кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. . , . С. 32-34.

249136. Якубовський Р. Поняття й особливості фінансового забезпечення навчальних закладів. . , . С. 35-38.

249137. Олюха В. Аутстафінг у капітальному будівництві. . , . С. 39-43.

249138. Гусев Ю. Перепись с отселением : [регулятор планирует зачистить небанковские финансовые рынки от компаний-пустышек , ужесточить требования к реально работающему бизнесу]. . , . С. 38-39.

249139. Гребенюк М., Цендра Р. Міжнародно-правовий досвід правового регулювання обігу продовольчих талонів (карток) як один із стратегічних напрямів забезпечення продовольчої безпеки. . , . С. 44-48.

249140. Кваша В. Звичай діань і його значення для регулювання земельних відносин у сучасному Китаї. . , . С. 49-51.

249141. Гриньков Д. Чемайданные настроения : [валютный рынок Украины]. . , . С. 40-41.

249142. Пашун А. Правова політика держави у сфері використання й охорони надр. . , . С. 52-54.

249143. Кушерець Д. Роль держави та характеристика її функцій у сфері охорони і захисту прав власності. . , . С. 55-58.

249144. Кіндюк Б. Правотворча діяльність органів державної влади Української Народної Республіки у лісовій сфері. . , . С. 59-63.

249145. Бочарніков Д., Радзієвський В. Кримінальна субкультура у контексті теорії й історії субкультур: юридичний вимір. . , . С. 64-67.

249146. Васильева Н. Конятная дорога : [коневодство в Украине]. . , . С.61-63.

249147. Прохоренко С. Необхідність дослідження кримінологічної характеристики осіб, які схильні до діянь, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин, та навчаються у вищих навчальних закладах. . , . С. 68-71.

249148. Семененко В. Кримінологічна характеристика грабежу в Україні. . , . С. 72-76.

249149. Лысенко А. Табунальная собственность : [Коневодство Украины. Возможные пути развития. Александрийский конный завод (кировоградская область]. . , . С. 64-67.

249150. Педан В. Визначення шантажу й обману як злочинних способів при протидії законній господарській діяльності. . , . С. 77-79.

249151. Орловський О. Правові критерії ефективності запровадження в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення. . , . С. 80-83.

249152. Каптар Г. Страховий пенсійний ризик як підстава надання матеріального забезпечення. . , . С. 84-87.

249153. Сопілко І. Правова природа інформаційно-аналітичної діяльності. . , . С. 88-92.

249154. Перов Д. Інформаційні правовідносини як вид правових та інформаційних відносин. . , . С. 93-96.

249155. Корейба Ю. Методологія дослідження джерел інформаційного права України. . , . С. 97-100.

249156. Климентьєв О. Перспективи розвитку інформаційної функції держави. . , . С. 101-104.

249157. Koval O. M. Input-output model in national accounting system = Модель "витрати-випуск" у системі національних рахунків. . , . P. 10-14.

249158. Ковальчук Т. Т. Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи. . , . С. 15-23.

249159. Расти ранее : [в первом полугодии 2014 года можно ожидать стабилизации экономики и даже начала экономического роста]. . , . С.16-19.

249160. Королевська Н. Перспектива молодих залежить від людей "понад молодіжного віку" : [працевлаштування молоді в Україні. Проблема економічної активності молоді]. . , . С. 9-12.

249161. Одноволик В. І. Контролінг-кібернетична система управління економічними об'єктами на основі інформаційних технологій. . , . С. 24-28.

249162. Мельник С., Гаврюшенко Г., Ретівцев І. Стан запровадження в Україні інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами. . , . С. 16-20.

249163. Zhabynets O. I. Globalization in the world insurance sector and its impact on national insurance market = Глобалізація світового страхового простору та її вплив на національний ринок страхування. . , . P. 29-35.

249164. Пролетит вдруг волшебник : [российская помощь в размере $15 млрд снимет напряжение на отечественном финансовом рынке на весь 2014 год. Прогнозные характеристики финансового рынка Украины на 2014 г.]. . , . С. 20-21.

249165. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами : затверджено постановою КМУ від 21 серпня 2013 р. № 607. . , . С. 25-29.

249166. Melnyk L. G., Kubatko O. V. The EU experience in economic systems adaptation to resource fluctiations through stimulation of green innovations = Досвід ЄС в адаптації економічних систем до ресурсних флуктуацій через стимулювання екологічних інновацій. . , . P. 36-42.

249167. Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів : затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 № 505. . , . С. 31-34.

249168. Badzym O. S., Drevush A. R., Cherevatenko V. A. Problems and prospects of housing leasing development in Ukraine = Проблеми та перспективи розвитку лізингу житла в Україні. . , . P. 43-50.

249169. Кукса І. М. Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки. . , . С. 51-55.

249170. Скребець І. В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на макрорівні : [зв'язок між стратегічною захищеністю підприємства й економічною безпекою держави. Наведено показники стану економічної безпеки України (2005-2012)]. . , . С. 56-63.

249171. Babyna O. E. Conceptual directions in the development of enterprises' ecologistics activities = Концептуальні напрями розвитку екологістичної діяльності підприємств : [екологістика - "зелена логістика"]. . , . P. 64-70.

249172. Кельвин Кляйн : [энергоносители. Анализ и прогноз энергорынков, цен на энергоносители]. . , . С. 22-23.

249173. Karpenko O. O. Conceptual framework for innovation clusters formation and functioning = Концептуальні засади формування та функціонування інноваційних кластерів. . , . P. 71-77.

249174. Азаренкова Г., Шкодина І., Гойхман М. Вплив політики кількісного пом'якшення на фінансовий ринок. . , . С. 4-8.

249175. Kovbatyuk M. V., Shklyar V. V. Improvement in classification of factors affecting enterprise' activity = Вдосконалення класифікації чинників впливу на діяльність підприємств. . , . P. 78-85.

249176. Підвисоцький Р. Модерцізація НСМЕП: безготівкові платежі виконуватимуться відповідно до відкритих міжнародних стандартів : [про прес-конференцію у НБУ про реалізацію пілотного проекту з упровадження центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру]. . , . С. 9-10.

249177. Піврічний полюс : [прогноз промышленного и аграрного производства в Украине на 2014 год]. . , . С. 24-25.

249178. Вовчак О., Меда Н. Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків. . , . С. 11-15.

249179. Kochevoy M. M. Theoretical and methodological framework for integrated support for secure economic development of industrial enterprises = Теоретико-методологічні засади комплексного розвитку промислових підприємств. . , . P. 86-90.

249180. Лошадиные силы : [ситуация на трудовом рынке Украины : зарплатная политика, спрос и предложение рабочей силы, безработица в 2013 г.]. . , . С. 26-27.

249181. Табачник Д. Одиниця інформаційного потоку : [соціальний простір і освіта]. . , . С. 7-8.

249182. Pashkevich M. S., Tertychko T. V. Career promotion and time spent on communication company's gains and losses = Кар'єрне просування та час на комунікації: що втрачає та виграє підприємство. . , . P. 91-96.

249183. Теребух А. А. Оцінювання конкурентоспроможності господарських рішень : [економічний аналіз діяльності підприємств]. . , . С. 97-105.

249184. Березька К. М., Березький О. М., Маслій В. В. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні. . , . С. 106-114.

249185. Білак Г. Г. Діагностика подібності регіонів України за проблемами соціально-економічного розвитку. . , . С. 115-123.

249186. Ліпич Л. Г., Ющишина Л. О. Інформаційне забезпечення еколого-економічних інтересів підприємства. . , . С. 124-131.

249187. Slavik R. V. Evaluation of investment attractiveness in recreation areas of Transcarpathian region = Оцінювання інвестиційної привабливості рекреаційних територій Закарпатської області. . , . P. 132-137.

249188. Гончаров Ю. В., Щербина І. В. Система соціальних пільг у контексті стратегії стабілізації. . , . С. 138-146.

249189. Башко В. Прогнозування процентних ставок ОЗДП України. . , . С. 16-19.

249190. Серебрянський Д., Зубрицкий А. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України. . , . С. 20-26.

249191. Kalchenko S. V. Current development prospects of farm households = Сучасні перспективи розвитку селянських домогосподарств. . , . P. 147-152.

249192. Заєць О. Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та песпектиіви : [нотатки з конференції]. . , . С. 27-28.

249193. Горбач Д. От щедрот : [из Москвы Виктор Янукович вернулся с дешевым газом и $15 млрд кредита: как это повлияет на экономическую ситуацию в Украине]. . , . С. 28-29.

249194. Балакіна Ю. Імплентація міжнародних стандартів у законодавство України щодо нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків. . , . С. 35-41.

249195. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2013 року. . , . С. 34.

249196. Ксьонжик І. В. Економічна активність сільского населення України. . , . С. 153-159.

249197. Лизанець А. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти управління якістю праці на підприємстві. . , . С. 160-167.

249198. Дмитриев К. Ворота в Европу : [экономическая политика Украины. Экономические связи Украины и Китая]. . , . С. 30-33.

249199. Мних О. Б., Далик В. П. Актуальні проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності корпоративних структур. . , . С. 168-175.

249200. Лєсна Н., Дудар З., Ревенчук І. Харківський національний університет радіоелектроніки: працюємо для майбутнього. . , . С. 9-19.

249201. Бахтеева Т. "Для работодателей буде установлен допольнительній взнос" : [интервью с председателем Комитета ВР по вопросам охраны здоровья Т. Бахтеевой об организации здравоохранения, об обязательном медицинском страховании]. . , . С. 34-37.

249202. Гриньков Д. Подмороженный кредит : [банковское кредитование физлиц]. . , . С. 43.

249203. Суханцева В., Яценко О. ІТ: від технології до онтології : [розглядаються головні ознаки нової онтології: віртуальне, віртуальна реальність, дійсність, реальність, прогрес]. . , . С. 20-27.

249204. Погорілий С., Теленик С. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі IT-освіти. . , . С. 28-33.

249205. Силивончик А. Пилотские утехи : [фармацевтический рынок. Пилотный проект по возмещению стоимости антигипертензивных средств]. . , . С. 48-51.

249206. Морозова Т., Мендзебровський І. Стандарти ІТ-професій як засіб інформаційного обміну між індустрією та освітою. . , . С. 34-41.

249207. Московчук Є. Пузырные тузы : [рынок игристых вин в Украине]. . , . С. 57-58.

249208. Шевченко Н. Портнономенклатура : [баланс рынка зерновых в Украине]. . , . С. 60-61.

249209. Николаева Т. Бесследица : [рынок жилой недвижимости в Украине]. . , . С. 65-66.

249210. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2013 року. . , . С. 44.

249211. Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2013 року. . , . С. 45.

249212. Структура активів банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків). . , . С.46-51.

249213. Структура зобов'язань банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 52-57.

249214. Прибутки і збитки банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 58-63.

249215. Структура власного капіталу банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків). . , . С. 64-66.

249216. Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів. . , . С. 3-17.

249217. Вітвіцький В. Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві. . , . С. 18-24.

249218. Садова У., Гринькевич О., Телішевська Ю. Людський розвиток у світлі нових підходів до вимірювання якості трудового життя. . , . С. 25-32.

249219. Дроздова Л. Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя. . , . С. 33-39.

249220. Костакова Л., Костакова А. Витрати на утримання персоналу та їх зв'язок з природними чинниками діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів : [на прикладі ГЗК Криворіжжя]. . , . С. 40-45.

249221. Омельчук Л. До питання розробки компетентнісно орієнтованого стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики. . , . С. 42-49.

249222. Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку. . , . С. 46-50.

249223. Vasilyeva T. A., Leonov S. V. Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy = Аналіз внутрішньосистемних і зовнішніх дисбалансів у фінансовому секторі економіки України. . , . P. 176-184.

249224. Volkova N. I., Gavrikova A. V. Methodical aspects of the development of bank's innovation credit policy mechanisms subject to economic cycle's impact = Методичні аспекти механізму формування інноваційної кредитної політики банку з урахуванням впливу економічних циклів. . , . P. 185-194.

249225. Сейдаметова З., Темненко В. Педагогічний інструментарій CS-освіти: освітній стандарт CSCC 2013, закон Астархана, залучення до викладання студентів та аспірантів. . , . С. 50-59.

249226. Колодізєв О. М., Киркач С. М. Обґрунтування системи показників для оцінювання якості фінансового планування в банку. . , . С. 195-207.

249227. Капліна О. Чи є рішення конституційного суду України "правовим маяком" у бурхливому морі реформування кримінального судочинства?. . , . С. 12-21.

249228. Пероганич Ю. Вікіпедія і її використання у навчальному процесі. . , . С. 60-65.

249229. Лобойко Л. Реалізація норм чинного КПК України щодо досудового провадження: окремі аспекти. . , . С. 22-31.

249230. Нор В. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні за чинним КПК України: здобутки і резерви для вдосконалення. . , . С. 32-41.

249231. Fedyshyn N. I. Tax burden: essence, tepes and factors of influence = Податкове навантаження: сутність, види та чинники впливу. . , . P. 208-212.

249232. Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики. . , . С. 42-54.

249233. Солодков А. Забезбечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні: окремі питання правозастосування. . , . С. 55-62.

249234. Chumakova I. I. Innovations in internal control and managerial accountability perspectives in the public sectors of Ukraine = Інновації у внутрішній контроль та управлінські перспективи підзвітності в державному секторі України. . , . P. 213-218.

249235. Татаров О. Особливості застосування деяких нових інститутів кримінального процесуального законодавства України. . , . С. 63-70.

249236. Трофименко В. Співвідношення понять "кримінальне провадження", "кримінальне судочинство", "процедура" та "стадія кримінального процесу" в юридичній доктрині та за КПК України. . , . С. 71-79.

249237. Журавський В. Л., Журавська Л. М. Комп'ютерне тестування професійної компетентності державних службовців. . , . С. 219-226.

249238. Удалова Л., Рожнова В. Кримінальний процесуальний кодекс України - новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження. . , . С. 80-87.

249239. Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Алишов А. Н.-о. Некоторые аспекты развития и применения средств мобильного обучения. . , . С. 227-234.

249240. Цуцкірідзе М. Практичні проблеми застосування норм чинного КПК України. . , . С. 88-94.

249241. Шаренко С. Актуальні питання застосування окремих норм КПК України під час досудового розслідування. . , . С. 95-103.

249242. Копитко С. Б. Апробація комплексу економіко-математичних моделей управління ефективністю системи захисту комп'ютерної інформації. . , . С. 235-245.

249243. Шибіко В. Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення. . , . С. 104- 111.

249244. Аленін А., Гловюк І. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання. . , . С. 112-119.

249245. Гринюк В. Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення. . , . С. 120-126.

249246. Костюченко О. Роль суду та сторін у проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за чинним КПК України. . , . С. 127-136.

249247. Лук'янчиков Є. Розвиток інституту понятих у чинному КПК України. . , . С. 137-144.

249248. Попелушко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції. . , . С. 145-153.

249249. Прилуцький П. Оскарження рішень слідчого судді: проблеми застосування чинного КПК України. . , . С. 154-158.

249250. Юрчишин В. Поняття суб'єктів кримінальної юстиції, що діють за КПК України. . , . С. 159-164.

249251. Коркуна Н. М., Цегелик Г. Г. Економіко-математичні методи і моделі удосконалення механізму податкового навантаження. . , . С. 246-253.

249252. Яновська О. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні. . , . С. 165-172.

249253. Кривов'язюк І. В., Кулик Ю. М. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства. . , . С. 254-262.

249254. Берназ В. Доказування обставин вчинення кримінального правопорушення за чинним КПК України. . , . С. 173-179.

249255. Магдич І. П. Сутність і застосування методу "Cash flow waterfall" в управлінні грошовими потоками підприємства. . , . С. 263-270.

249256. Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України. . , . С. 180-188.

249257. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки регіону. . , . С. 271-277.

249258. Абдуліна І. Спроби якнайшвидше зробити діяльність ОКУ прозорою : [організації колективного управління авторським правом]. . , . С. 4-9.

249259. Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні. . , . С. 189-197.

249260. Мойсеєнко І. П., Ревак І. О., Демчишин М. Я. Моделювання економічної безпеки держави за параметрами інтелектуального потенціалу. . , . С. 278-285.

249261. Огнистий А. А. Агентна модель конкурентоспроможності України на міжнародному ринку автотранспортних перевезень. . , . С. 286-291.

249262. Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці. . , . С. 198-205.

249263. Хомин О. Й. Інформаційні технології в системі забезпечення демографічної безпеки країни. . , . С. 292-299.

249264. Шумило М. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення. . , . С. 206-215.

249265. Чорій М. В., Ільтьо Т. І. Роль інтернет-маркетингу при виборі туристської дестинації. . , . С. 300-307.

249266. Грошевий Ю, Шило О. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. . , . С. 216-224.

249267. Шацька С. Є. Інформаційні аспекти впровадження процесного управління в діяльність організацій. . , . С. 308-316.

249268. С. Ільченко Проблеми забезбечення належної правової процедури під час відсторонення від посади. . , . С. 225-232.

249269. Шиберко В. В., Рудь В. Д., Рудь Н. Т. Застосування комп'ютерно-інформаційних технологій для визначення характеристик структурно неоднорідних матеріалів. . , . С. 317-324.

249270. Горнісевич А. Стратегічна важливість врегулювання діяльності організації колективного управління : [охорона авторського права]. . , . С. 9-12.

249271. Сліпченко О. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми застосування. . , . С. 233-241.

249272. Левова И., Шуклин Г, Винник Д. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика. . , . С. 13-20.

249273. Смоков С. Кримінально-процесуальні гарантії при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. . , . С. 242-249.

249274. Дроздов О. До проблеми нормативного регулювання стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні (загальнотеоретичний аспект). . , . С. 250-258.

249275. Еннан Р. Правова охорона мультимедійних творів. . , . С. 20-26.

249276. Alhindi W. A., Muneer S., Jahanzed A. Theoretical framework for determining the dividend policy in Pakistani organizations = Теорії формування дивідендної політики в пакистанських організаціях. . , . P. 325-334.

249277. Маринів В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій. . , . С. 259-266.

249278. Кирилін О. Особливості укладення угод у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. . , . С. 267-276.

249279. Blajer-Golebiewska A. European integration and changes in the branch structure = Європейська інтеграція та зміни у структурі економічних галузей. . , . P. 335-343.

249280. Андрощук Г. Економно-статистичний аналіз винахідницької активності в Україні : [статистичні матеріали по країнах світу та в Україні]. . , . С. 27-33.

249281. Грошевий Ю. Лекція професора Ю. Грушевого: Вступ до курсу "Кримінальний процес". . , . С. 277-291.

249282. Bobera D., Lekovic B., Djurovic S. Barriers to enterpreneurship: data analysis and research findings in Montenegro = Лімітуючі фактори у підприємництві: аналіз даних та результати досліджень по Чорногорії. . , . P. 344-354.

249283. Коваленко В. Конституційна модернізація правоохоронної діяльності та системи органів охорони правопорядку: європейський досвід й українські перспективи. . , . С. 292-302.

249284. Кроче Р., Стахєєва Г. Реформа права конкуренції та державної допомоги у світлі угоди про асоціацію між ЄС та Україною, її значення для бізнесу. . , . С. 303-317.

249285. Теплюк М. Законодавчі акти в механізмі реалізації права. . , . С. 318-327.

249286. Шевченко В., Плескач В., Дробітько І. Аспекти використання організаційних рішень в економіці підприємства : [вплив раціоналізації на економіку держави]. . , . С. 34-38.

249287. Мельничук О. Міське право в аспекті правової системи. . , . С. 328-335.

249288. Крисюк Ю. Особливості західноєвропейського правового менталітету. . , . С. 336-341.

249289. Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації. . , . С. 66-70.

249290. Wu W. Ch. Performance evaluation of implementation CRM systems into catering industry: the application of data envelopment analysis = Оцінювання ефективності впровадження систем управління... [див. анотацію]. . , . P. 355-362.

249291. Махінчук В. Приватноправові та публічно-правові засади регулювання підприємницької діяльності. . , . С. 342-350.

249292. Монаєнко А. Державний кредит як самостійний фінансово-правовий інститут. . , . С. 351-359.

249293. Н. Гресь Про застосування поняття неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. . , . С. 360-365.

249294. Сіренко В. Деякі нотатки щодо роботи парламенту України. . , . С. 366-372.

249295. Вознюк Н. Принципи альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів. . , . С. 373-379.

249296. Гудима А. Європейський суд з прав людини: реформування триває (Протокол №15 до Конвенції). . , . С. 15-22.

249297. Добрянський С. Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт. . , . С. 23-30.

249298. Полянський Т. Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення. . , . С. 31-38.

249299. Нагребельний В. Правовий статус Національної академії наук України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. . , . С. 39-47.

249300. Гончаренко В. Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект). . , . С. 48-55.

249301. Лук'янов Д. Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю. . , . С. 56-63.

249302. Семеніхін І. До питання про співвідношення і взаємодію правової доктрини та юридичної науки. . , . С. 64-72.

249303. Черкас М. Витоки правового нігілізму та його вплив на цінність права. . , . С. 73-80.

249304. Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна. . , . С. 81-86.

249305. Онищук І. Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат. . , . С. 87-94.

249306. Гетьман І. Герменевтичні засади в "Апології Сократа" та античних діалогах. . , . С. 95-100.

249307. Дашковська О Конституційна відповідальність: методологічні засади дослідження. . , . С. 101-107.

249308. Рабінович С. Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції. . , . С. 108-116.

249309. Гультай М. До питання про формування доктрини конституційної скарги в Україні. . , . С. 117-127.

249310. Колосов О. BONTON vs BONTONI як приклад семантичної схожості порівнюваних словесних позначень : [експертиза заявок на знаки для товарів і послуг]. . , . С. 39-43.

249311. Косінов С. Демократичні засади та цінності в організації публічної влади. . , . С. 128-134.

249312. Конопльов В. Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. . , . С. 135-150.

249313. Рябченко Я. Участь третіх осіб пд час оскарження нормативно-правових актів. . , . С. 151-156.

249314. Глобальний инновационній индекс - 2013 : [таблица уровня развития инноваций по регионам и странам мира]. . , . С. 44-47.

249315. Білінський Д. Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансвої системи. . , . С. 157-162.

249316. Солдатенко О. Законодавчі ініціативи запровадження в Україні загальнообов'язкового медичного страхування. . , . С. 163-170.

249317. Янукович В. В Інтернеті всі можуть їздити на "Мерседесах" : [боротьба з інтелектуальним піратством]. . , . С. 53.

249318. Жернаков В. Відповідальність за прогул: проблеми регулювання. . , . С. 171-178.

249319. Рішняк М. До питання визначення правосуб'єктності Національної служби посередництва і примирення : [вирішення колективних трудових спорів]. . , . С. 179-185.

249320. Улетова Г. Професор М. Х. Хутиз та його творча спадщина : [відатний російський правознавець]. . , . С. 186-194.

249321. Сліпченко С. Правопороджуючі юридичні факти у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин. . , . С. 195-203.

249322. Пашков В. Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезбечення. . , . С. 204-213.

249323. Винославська О. Психолого-педагогічний супровід застосування ІКТ у просторі вищої технічної освіти : [психологічний зміст понять "інформація" та "знання". Соціальна відповідальність суб'єктів навчання за перетворення інформаційних ресурсів у знання]. . , . С. 71-79.

249324. Задихайло Д. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення. . , . С. 214-221.

249325. Токунова А. Розумний строк надання доказів відступлення права вимоги за договором факторингу. . , . С. 222-226.

249326. Журавель В. Міжнаукові зв'язки криміналістики. . , . С. 227-237.

249327. Вапнярчук В. Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування. . , . С. 238-248.

249328. Тітко І. Приватний інтерес як категорія кримінального процесуального права. . , . С. 249-258.

249329. Коваль О. Виникнення права власності на житло. . , . С. 259-264.

249330. Петришин О. Система місцевого самоврядування в Литві: перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні. . , . С. 265-271.

249331. Свіжевська С. Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації : [інтегрована система "ліцензування - акредитація - рейтингування". Державна, інституціональна, суспільно-професійна акредитація. Блок-схема підготовки акредитації спеціальності]. . , . С. 80-88.

249332. Сазонов В. Повноваження Президента України у сфері забезбечення державної безпеки. . , . С. 272-278.

249333. Сирота О., Почебут М. Пропозиції з удосконалення змісту вищої ІТ-освіти (з досвіду ТОВ "ЕПАМ СИСТЕМЗ"). . , . С. 89-99.

249334. Арбузов М. Інформатика в школі - початок ІТ-освіти. . , . С. 100-104.

249335. Безпека дорожнього руху: комплексне дослідження основних факторів впливу. . , . С. 11-25.

249336. Сокол М. Маркетинг. Макроекономка и прогнозирование событий : [прогнозирование событий по циклам Кондратьева]. . , . С. 26-28.

249337. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та розрахунково-графічні завдання з вищої математики (розділи: кратні інтеграли, елементи теорії поля) для студентів факультетів ФРЕТ та ФІОТ усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 42 с.

249338. Курбатов С. В. Історична генеза теоретичного дискурсу університету : [ідея університету. "Гумбольдтівський університет"]. . , . С. 3-10.

249339. Пономарьов О. С. Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні. . , . С. 11-16.

249340. Браніцька Т. Р. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери в Росії. . , . С. 24-30.

249341. Дубініна О. М. Відображення фундаментальних видів професійної діяльності фахівця у галузі програмної інженерії в ціклі математичних дисциплін. . , . С. 31-40.

249343. Андрущенко В. Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку. . , . С. 5-9.

249344. Reznik S. Hermeneutic task of pedagogy = Грменевтичне завдання педагогіки. . , . С. 17-23.

249345. Головешко Б. Р. Соціальні функції лідерства і його роль у професійній діяльності сучасного спеціаліста з інформаційних технологій. . , . С. 42-50.

249346. Олійник Л. В. Активні методи навчання та їхня роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління. . , . С. 51-57.

249347. Орел В. В. Проблеми гуманізації вищої школи в Україні. . , . С. 58-63.

249348. Агапова М. О. Самоконтроль і самооцінка як складники навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. . , . С. 64-71.

249349. Гончаренко Л. П. Ретроспектива развития ноу-хау в России : [охрана интеллектуальной собственности в России]. . , . С. 363-372.

249350. Будник О. Б. Методологічний аспект соціально-педагогічної діяльності. . , . С. 72-82.

249351. Guner U., Yaliniz M. Immigration and economic growth un Europe and their spatial allocation = Імміграція та економічне зростання в Європі, їх просторовий розподіл. . , . P. 373-380.

249352. Яковенко Т. В. Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації. . , . С. 83-90.

249353. Луговий В., Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. Нобелівські лауреати і топ-заклади вищої освіти, країни та континенти з передовим університетським потенціалом. . , . С. 10-20.

249354. Донцов А. В. Системність як основа формування моральної культури майбутніх учителів у процесі сімейного виховання. . , . С. 91-97.

249355. Микитюк С. О. Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід. . , . С. 98-104.

249356. Davidovic M., Milenkovic I., Furtula S. Currency substitution and bank profitability: panel evidence from Serbia = Валютні заміни і прибутковість банку: панельні дані по Сербії. . , . P. 381-392.

249357. Гура Т. В. Психологія досягнення успіху як напрям розвитку конкурентоспроможності майбутніх IT-фахівців. . , . С. 105-111.

249358. Фальова О. Є. Актуальний психоемоційний стан кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей. . , . С. 112-122.

249359. Микитенко Л. І., Федоренко О. О., Костенко П. М. Знешкодження, переробка та утилізація полімерних матеріалів. . , . С. 21-22.

249360. Консолідована версія договору про функціонування Європейського Союзу : Витяг. Розділ VII. Спільні правила конкуренції, оподаткування та наближення законодавства. . , . С. 52-55.

249361. Мармазов Василь Північно-Східна Азія і Гельсінський процес: чи можна його повторити? : [роль ОБСЄ та її останній внесок у Північно-Східній Азії ]. . , . С. 12-14.

249362. Doskeyeva G., Rakhimbekova A. Assessment of the current state of the financing system of public healthcare in Kazakhstan = Оцінювання сучасного стану системи фінансування сфери охорони здоров'я Казахстану. . , . P. 393-398.

249363. Шаповалова Олександра Ціна втраченого часу: післямова Вільнюського саміту : [cаміт Східного партнерства в Вільнусі]. . , . С. 15-19.

249364. Чекаленко Людмила Україна в колі еволюційних процесів розвитку : [Україна в сучасних міжнародних умовах]. . , . С. 20-23.

249365. Edelhauser E., Ionica A., Leba M. A research on management of information systems in Romanian organizations = Дослідження інформаційних систем управління в організаціях Румунії. . , . P. 399-409.

249366. Троїцький Михайло, Чарап Самуель Дилема інтеграції на пострадянському просторі. . , . С. 24-29.

249367. Зленко Анатолій Національні інтереси у внутрішній політиці та зовнішньополітичній стратегії України : [інтерв'ю Анатолія Зленко]. . , . С. 30-35.

249368. Yepanchintseva S. E. Light industry goods market in Kazakhstan: current trends and opportunities for growth = Ринок товарів легкої промисловості Казахстану: сучасні тенденції та можливості росту. . , . P. 410-418.

249369. Киридон Алла Україна - Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин. . , . С. 36-39.

249370. Липкова Л. Кризис в южной периферии Еврозоны - пример Кипра. . , . С. 419-428.

249371. Троян С. Міжнародні відносини в постбіполярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції. . , . С. 40-45.

249372. Markovic Hribernik T., Vek U. Performance evaluation of mutual fund managers in Slovenia = Оцінювання діяльності менеджерів інвестиційних фондів у Словенії. . , . P. 429-436.

249373. Княждвірська Катерина КНР та Індія в боротьбі за Африканський континент : [особливості політики Індії та КНР в країнах Африки]. . , . С. 46-49.

249374. Бовсунівський Павло Лівія після Муамара Каддафі: федералізація чи незворотний розпад?. . , . С. 50-53.

249375. Желіховський Станіслав Правові аспекти діяльності країни, що головує в ОБСЄ. . , . С. 54-55.

249376. Чуменко Д. В. Екологічні проблеми використання енергоощадних ламп. . , . С. 28-29.

249377. Ликова Алла Становлення політики Росії в Чорноморському регіоні. . , . С. 56-59.

249378. Merlo P., Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. Probabilistic and statistical methods of risk analysis in the investments effectiveness evaluation and their application in business practice = Ймовірнісно-статистичні методи аналізу... [див. анотацію]. . , . P. 437-446.

249379. Коляда Ю., Шатарська І. Врахування фактору персистемності у кількісній оцінці маркетингового ризику : [планування виробничо-збутової і фінансоії діяльності на ринку]. . , . С. 29-35.

249380. Obolewicz J. Legal and administrative framework for health and safety assessment in the construction sector after Poland's accession to the European union = Оцінювання правових та адміністративних аспектів безпеки в будівельній галузі... [див. анотацю]. . , . P. 447-456.

249381. Шульгіна Л. Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні : [показники вартості навчання у деяких університетах України. Вартість навчання і показник рівня життя в Україні (2012 р.)]. . , . С. 21-31.

249382. Osmanova D. B., Kerimkulov A. E. The issues of corrution offences in economic activity = Питання корупційних правопорушень у сфері економічної діяльності. . , . P. 457-461.

249383. Мярковський А. І. Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами. . , . С. 7-18.

249384. Поддубный В.И. Отныне все по-взрослому : [к итогам торгов ПФТС в октябре]. . , . С. 16-27.

249385. Старкова О. Представники компанії залишаються кращими продавцями косметики в епоху диджитал технологій : [компанія AVON на ринку косметики в Україні]. . , . С. 36-37.

249386. Нестерова М. Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти. . , . С. 32-37.

249387. Кириленко О. П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. . , . С. 19-28.

249388. Panczyk M. Effective use of modern hardware on the example of selected numerical libraries implemantation in boundary element method = Ефективне використання сучасної комп'ютерної техніки... [див. анотацію]. . , . P. 462-468.

249389. Кічурчак М. В. Напрям вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України. . , . С. 29-43.

249390. Святненко А. Банковские комиссии : [банки Украины на современном этапе]. . , . С. 12-14.

249391. Ramly Z. Corporate governance and the cost of debt at emerging markets: the case of Malaysian listed firms = Корпоративне управління та вартість позикового капіталу на ринках, що розвиваються (за даними Малайзії). . , . P. 469-479.

249392. Хом'як М. С. Рекреаційний потенціал природоохоронних об'єктів Львівської області :[сучасна Львівщина - найбільший туристичний центр Західної України]. . , . С. 31-32.

249393. Москалик Г. Феномен "освти" у педагогічному дискурсі на межі століть. . , . С. 38-44.

249394. Тарутіна З. Новітні досягнення у вивченні людини як засіб підвищення якості вищої освіти. . , . С. 45-51.

249395. Сыркин В. Г. Газофазная металлизация через карбонилы. Металлургия. Москва, 1985. 248 с.

249396. Орлова В. Матрица использования инструментов торгового маркетинга. . , . С. 38-47.

249397. Булана О. О. Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні. . , . С. 44-53.

249398. Затонацька Т. Г. Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні. . , . С. 54-61.

249399. Єгоричева С. Б., Гудзь Т. П. Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств. . , . С. 62-72.

249400. Селіверстов В. В. Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність. . , . С. 73-85.

249401. Шірінян Л. В. Закономірності вітчізняного ринку "Non-Life" страхуванння. . , . С. 86-96.

249402. Петрина М. Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України. . , . С. 97-112.

249403. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2013. 119 с.

249404. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2013. 76 с.

249405. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2013. 80 с.

249406. Петленко Ю. В., Керімов П. О. Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній. . , . С. 113-121.

249407. Габелая А. Корекція моделі стійкого зростання фірм. . , . С. 122-127.

249408. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2013. 90 с.

249409. ПерсонаL. МАУП. Київ, 2013. 144 с.

249410. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2013. 32 с.

249411. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2013. 160 с.

249412. Крисоватий А. І., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки. . , . С. 7-27.

249413. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2013. 74 с.

249414. Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування. . , . С. 28-44.

249415. Лондар С. Л., Козарезенко Л. В. Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні. . , . С. 45-59.

249416. Лук'янов В. С. Глобалізація національних фінансових систем: базові імперативи та антикризові механізми. . , . С. 60-67.

249417. Супрун А. А., Хлівний В. К. Страховий ринок України в умовах системної кризи. . , . С. 68-75.

249418. Внукова Н. М., Ачкасова С. А., Скорик І. В. Адаптація вимог Solvency II до умов функціонування страхового ринку України. . , . С. 76-82.

249419. Бабіч В. В., Поддєрьогін А. М. Визначення фінансового результату для обчислення об'єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III податкового кодексу України. . , . С. 83-93.

249420. Городянська Л. В. Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об'єктів інтелектуальної власності. . , . С. 94-103.

249421. Барилюк І. В., Рубаха М. В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній. . , . С. 104-117.

249422. Чімишенко С. М. Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців. . , . С. 118-125.

249423. Соркін І. В. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України. . , . С. 7-19.

249424. Науменкова С. В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики. . , . С. 20-33.

249425. Крилова В. В., Ніконова М. В., Крилова А. О. Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг. . , . С. 34-40.

249426. Косенко О. Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції. . , . С. 59-64.

249427. Шелудько Н. М., Ануфрієва К. В. Зовнішньоборгова модель розвитку банківського сектору України: підсумки кризових трансформацій. . , . С. 41-64.

249428. Азаренкова Г. М., Іванова М. В. Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій : [ додаються статистичні матеріали за 1998-2011 рр.]. . , . С. 65-74.

249429. Вітка Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи. . , . С. 75-86.

249430. Власюк О. С. Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку : [наведено деякі макроекономічні показники України та окремих країн за 2007-2013 рр]. . , . С. 87-94.

249431. Бобало Ю., Мандзій Б., Стахів П., Шаховська Н. Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів : [аналіз ринку технологій електронного самонавчання. Елементи навчального матеріалу, подані в електронному підручнику]. . , . С. 65-70.

249432. Дацко Л. І., Мокій А. І., Марченко М. Ю. Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу. . , . С. 95-109.

249433. Голубка С. М. Методологічні засади дослідження історії фінансового господарства України. . , . С. 110-122.

249434. Попереду - багато роботи : [інтерв'ю з Головою Ради, Президентом АсМАП України Леонідом Костюченком. Підсумки 2013 року. Таблиця додаткових квот дозволів, статистичні дані щодо зростання ринку міжнародних перевезень, оновлення рухомого складу]. . , . С. 6-11.

249435. Черніченко Г. О. Фінансові складові соціально-економічного розвитку регіонів. . , . С. 123-124.

249436. Семеніхіна О., Шишенко І. Наслідки поширення ІТ і зміщення акцентів навчання математики у вищій школі. . , . С. 71-78.

249437. Власюк О. С., Базилюк Я. Б., Давиденко С. В., Венцковський Д. Ю. Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями : [додаються деякі макроекономічні показники різних країн]. . , . С. 7-22.

249438. Соколовська А. М., Петраков Я. В. Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в України. . , . С. 23-44.

249439. Сторонянська І. З., Музика І. С. Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень. . , . С. 45-55.

249440. Зозульов О., Полторак К. Новий підхід до управління в маркетингу. . , . С. 48-54.

249441. Штангрет А. М., Котляревський Я. В., Мельников О. В. Фінансова безпека підприємства: методичні засади управління. . , . С. 56-65.

249442. Терещенко О. О., Стецько М. В. Системи показників у концепції фінансового контролінгу у сфері бізнесу. . , . С. 66-83.

249443. Пойда-Носик Н. Н. Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні : [динаміка кількості акціонерних товариств в Україні (2002-2011), зокрема малих, середніх та великих за секціями КВЕД-2005, показники їх діяльності, т.ін.]. . , . С. 84-99.

249444. Юрчак О. Інбаунд маркетинг - новий напрямок чи еволюція "старого" маркетингу : [нтернет-технології]. . , . С. 55-58.

249445. Гура Н. О. Діяльність недержавних пенсійних фондів як об'єкт обліку та звітності. . , . С. 100-108.

249446. Чумакова І. Ю. Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід'ємної складової державного управління. . , . С. 109-126.

249447. Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва. . , . С. 79-85.

249448. Чуев А. Ф. Прибыль от автоперевозок: проблемы формирования. . , . С. 24-25.

249449. Париш Н. Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей : [види навчальних технологій. Поняття, мета, етапи педагогічного дискурсу]. . , . С. 86-93.

249450. Баранівський В. Доступ до вищої освіти в контексті стратифікаційних змін у країнах Заходу. . , . С. 94-106.

249451. Дебич М. Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку. . , . С. 107-113.

249452. Борирование и его промышленное применение. ВЦП. , 1982.

249453. Любарский И. Частные онлайн сообщества (Private Online Communities) : [інтернет-маркетинг]. . , . C. 59-63.

249454. Герасимов А. Краткое введение в качественные методы исследований : [школа модераторов. Первая лекция: что такое маркетинг и маркетинговое мышление]. . , . С. 65-68.

249455. Соколова Г., Таранова Е. Рынок труда в Республике Беларусь: социальные проблемы занятости. . , . С. 3-19.

249456. Бабосов Е. Особенности и многообразие идентичности в современной Беларуси : [раскрывается сущность понятий групповая, национальная, гражданская идентичность в белорусском обществе]. . , . С. 20-37.

249457. Ramli N. A., Munisamy S. A study on eco-efficiency of the manufacturing sector in Malaysia = Дослідження екологічної ефективності виробничого сектору в Малайзії. . , . P. 480-491.

249458. Лашук И. Культура современного общества: методологические и методические аспекты социального изучения : [культурно-социологический подход, социоанализ П.Бурдье, типологический подход к культуре (В.Абушенко)]. . , . С. 38-53.

249459. Абушенко В. Постсоветская социология: мультипарадигмальность и "тоска" по теоретическому синтезу. . , . С. 54-68.

249460. Прокопа І., Крисанов Д. Селянські господарства в Україні: генезис, сучасні виклики та домінанти розвитку : [ретроспекивний аналіз еволюції селянських господарств починаючи з 30-х років, їх роль в забезпеченні продовольчої безпеки України]. . , . С. 6-10.

249461. Куценко В. Соціальне середовище українського села як передумова сталого розвитку: діагностика та перспективи. . , . С. 11-14.

249462. Балич Н. Социальные практики и их роль в современном обществе. . , . С. 69-78.

249463. Bobukh I., Korpiewski D. The international experience of non-financial produced assets evaluation and ways of its implementation in Ukraine = Міжнародний досвід оцінки нефінансових вироблених активів та шляхи його використання в Україні. . , . С. 15-20.

249464. Барановский Н. Социально-правовая система предупреждения преступности: концептуальные основания закона : [концепция проекта Закона Республики Беларусь о предупреждении преступности и других правонарушений]. . , . С. 79-95.

249465. Sailaubekov N., Bagitova S., Kirichok O. Rating of the quality of education based on the dynamic normative model = Оцінювання якості освіти на основі динамічної нормативної моделі. . , . P. 492-499.

249466. Малюк А. Неолиберальная трансформация послевоенной модели капиталистического развития как составная часть долговременной исторической конъюнктуры периода структурного кризиса капитализма. . , . С. 96-121.

249467. Мехович С. А., Захарченков А. С. Разделение труда при автоматизации производственных процессов. . , . С. 46-52.

249468. Шульга А. Предварительные замечания к реинтерпретации понятия "символический универсум" : [теоретические основы символического универсума П.Бергера и Т.Лукмана]. . , . С. 122-134.

249469. Резник А. Обусловленность гражданских практик в Украине как отражение социально-экономического развития общества. . , . С. 135-145.

249470. Бабосова Е. Включенность молодежи в образовательные и социально-политические процессы как фактор инновационного развития белорусского общества. . , . С. 146-155.

249471. Seitkhozhina J. A. Human capital assessment under economic crisis = Оцінювання людського капіталу в умовах економічної кризи. . , . P. 500-505.

249472. Артюхин М. Белорусская наука и социальное положение научного работника в оценках молодых ученых. . , . С. 156-165.

249473. Smolka J. Efficiency of data interpolation methods = Ефективність методів інтерполяції даних. . , . P. 506-514.

249474. Радзієвська С. Україна та країни Азії: торговельно-інтеграційний аспект. . , . С. 21-24.

249475. Хамутовская С. Политико-идеологические предпочтения населения Республики Беларусь: социологический анализ. . , . С. 166-179.

249476. Шавель С. Концептуализация понятия социальной сферы в социологии. . , . С. 180-195.

249477. Шедяков В. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократїі: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань. . , . С. 25-31.

249478. Stankovic J. J., Jankovic-Milic V. P., Adjelkovic-Pesic M. M. Multicriteria analysis of social capital influence on business performance indices = Багатокритеріальний аналіз впливу соціального капіталу на показники ведення бізнесу. . , . P. 515-524.

249479. Палиця С. Державна політика економіко-технологічної кластерізації системи охорони здоров'я України. . , . С. 32-36.

249480. Умови перевезення країнами в 2014 році : [Португалія]. . , . С. 10-14.

249481. Авдеева И. Н. Алгоритмы работы фасилитатора по изменению отношения клиента к его значимому окружению. . , . С. 1-10.

249482. П'ятницька Г., Григоренко О., Найдюк В. Розвиток ресторанного господарства в Україні: структурні трансформації, фінансова стійкість підприємств, прогнози. . , . С. 37-45.

249483. Tigu G., Calaretu B., Bulin D. Tourism destination management: new approaches in Romania = Управління туристичними напрямками: нові підходи в Румунії. . , . P. 525-534.

249484. Поуль В. С., Волошенко Л. І. Методика навчання старших дошкільників побудові мовленнєвих висловлювань як умови їхнього вольового розвитку. . , . С. 10-17.

249485. Иншеков Е. Н. Стандарт ИСО 50001 "Системы энергетического менеджмента" от истории создания к промышленному внедрению. . , . С. 53-55.

249486. Trojanek R. Buyers at the housing market of Poznan = Покупці на ринку житла на прикладі м. Познань (Польща). . , . P. 535-542.

249487. Заморуєва В. В. Психологічні особливості адаптації студентів-сиріт на початковому етапі навчання. . , . С. 17-28.

249488. Заика Е. В. Упражнения для развития взаимосвязей образно-пространственного и вербального мышления. . , . С. 29-32.

249489. Ібатуллін Ш., Сакаль О., Бокоч В. Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні. . , . С. 46-48.

249490. Жогно Ю. П. Організація служби паліативної допомоги на регіональному рівні. . , . С. 32-35.

249491. Бусел Р. Стратегічні приіоритети регулювання оренди водних об'ктів у сучасних умовах. . , . С. 49-51.

249492. Ограничение движения грузового автотранспорта в 2014 году : [Польша]. . , . С. 14-15.

249493. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-серпень 2013 р.. . , . С. 77-84.

249494. Florek M., Janizewska K. Defining place brand identity: methods and determinants of application = Ідентифікація топографічних брендів туризму: методи і фактори застосування. . , . P. 543-553.

249495. Дідик Н. М. Теоретичне обґрунтування моделі професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. . , . С. 36-43.

249496. Ограничение движения грузового автотранспорта в 2014 году : [Германия]. . , . С. 16-17.

249497. Szabelski J., Dominczuk J. Predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses = Економічне прогнозування міцності клеєвих з'єднань внакладку на основі багатовимірного аналізу середніх руйнівних напружень. . , . P. 554-561.

249498. Окландер М., Яшкіна О. Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства. . , . С. 52-56.

249499. Барашева Д. Є. Диференціація впливу фактору вивчення іноземної мови на когнітивний розвиток індивіду й ідентифікацію особистості. . , . С. 43-48.

249500. Ограничение движения грузового автотранспорта в 2014 году : [Чешская Республика]. . , . С. 17-18.

249501. Shaikin D. N., Tukachyov A. A., Sadakbayeva D. N. Theoretical approaches to the research of labor potential formation under modern conditions = Теоретичні підходи до дослідження особливостей формування трудового потенціалу в сучасних умовах. . , . P. 562-567.

249502. Егорченко С. П. Химическая зависимость - предрасположенность или внушение?. . , . С. 48-51.

249503. Оверченко А. І., Кашуба В. С. Використання засобів впливу в політичній агітації. . , . С. 51-55.

249504. Венгрия. Дорожный сбор, грузовой автотранспорт. . , . С. 18.

249505. Krivovyazyuk I., Kulyk Y. Model of logistics strategies' selection in conditions of crisis state of enterprise = Модель вибору логістичних стратегій в умовах кризового стану підприємства. . , . С. 57-60.

249506. Молдован Н. О. Соціально-психологічні особливості учасниць громадських об'єднань у містах, районних центрах та сільській місцевості. . , . С. 55-58.

249507. Очеретяный А. А. По следам одного семинара или как мы разрушаем наше настоящее и будущее : [нтернет-соціалізація особистості. Залежність і незалежність у розвитку особистості]. . , . С. 58-60.

249508. Шабельник Т. Аналіз впливу особливостей фармацевтичних товарів на бізнес-процеси маркетингово-орієнтованого управління. . , . С. 61-62.

249509. Schlossberger O. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financil arbitration in the Czech repubic = Можливості альтернативного вирішення спорів та роль фінансового арбітражу в Чеській Республіці. . , . P. 568-577.

249510. Леонтьева Ю. Економічна суть податкових витрат. . , . С. 63-64.

249511. Верещак Є. П. Доля вченого: світогляд. Успіхи. Переживання. До 85-річчя від дня народження українського психолога Олексія Тимофійовича Губка (1928-2013). . , . С. 60-64.

249512. Третяк Т. М. Методичні засоби дослідження сприймання старшокласниками творчих технічних задач. . , . С. 65-69.

249513. Давиденко А. А. Процес творчості. . , . С. 69-72.

249514. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Країнознавство" з питаннями для самостійної роботи і тестами для перевірки знань (за вимогами кредитно - модульної системи) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 38 с.

249515. Костромина С. Н. Диагностика трудностей в обучении. . , . С. 72-80.

249516. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. Плани контрольних робіт з дисципліни "Країнознавство" для студентів спеціальності 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 26 с.

249517. Jaksic M., Grbic M., Dindic S. Financial system transition in Serbia: the first decade of XXI century = Перехідний період у фінансовій системі Сербії: перше десятиріччя ХХІ століття. . , . P. 578-587.

249518. Лук'янов І. В. Основні джерела інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки. . , . С. 22-25.

249519. Кокерилл А. Сухомлинський і XXI століття. . , . С. 5-15.

249520. Пужановський О. Є. Особливості розроблення нормативів обслуговування та керованості. . , . С. 26-27.

249521. Дічек Н. П. Екофільна етика В. О. Сухомлинського: внесок українського педагога в закладання основ екологічної етики. . , . С. 15-23.

249522. Вовк А. А., Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. Проблемы классификации бухгалтерського учета. . , . С. 28-29.

249523. Сметанський М. І. Педагогічна альтернатива В. О. Сухомлинського. . , . С. 23-30.

249524. Габа В. В., Грушевська Т. М. Визначення розмірів руху приміських поїздів на ділянці методом цілочисельного програмування. . , . С. 30-33.

249525. Деркач В. Ф. Робота педколективу павлиської школи з розвитку творчих здібностей учнів. . , . С. 31-34.

249526. Сидоренко В. К., Юрженко В. В. Технологічна підготовка школярів до трудової діяльності в сучасних умовах. . , . С. 35-41.

249527. Бех І. Д. Ідентифікація у вихованні та розвитку особистості. . , . С. 42-49.

249528. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2013. 128 с.

249529. Луговий В. І., Таланова Ж. В. Зв'язок складності та самостійності в освіті : [компетентності, що відображають самостійність, у Європейській, Національній рамках кваліфікацій і у Рамці кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти]. . , . С. 50-58.

249531. Гуржій А. М., Волинський В. П., Ткачова Л. П. Дидактичні основи створення динамічних аудіовізуальних електронних засобів. . , . С. 58-64.

249532. Романенко Ю. А. Контроль знань та вмінь учнів із хімії з погляду педагогічних вимірювань : [поняття "контроль", функції контролю знань. Критерії якості педагогічних вимірювань: об'єктивність, надійність, валідність, точність]. . , . С. 65-73.

249533. Демин Р. Ю. Оценка стабильности производства продукции железнодорожного значения. . , . С. 33-38.

249534. Величко Л. П., Савчин М. М. Теоретичні і практичні аспекти педагогічної майстерності та методичної культури педагога : [поняття "професіоналізм", "педагогічна майстерність". Складові педагогічної майстерності]. . , . С. 74-81.

249535. Шамне А. В. Варіативно-типологічний підхід до розвитку у віковій психології. . , . С. 82-89.

249536. Карпенко О. В., Самчук Л. І., Кривоносова О. В. Корпоративна культура у сфері надання освітних послуг вищими навчальними закладами Російської Федерації. . , . С. 90-96.

249537. Рудюк А. С. Результаты предварительных испытаний рельсов из кослородно-конвертерной стали марки К76Ф производства ПАО "Азовсталь". . , . С. 39-44.

249538. Манько І. В., Симоненко Р. В. Обґрунтування доцільності переведення легкового автомобіля з бензиновим двигуном на зріджений нафтовий газ завдяки встановленню сучасної системи подачі газу. . , . С. 2-4.

249539. Форнальчик Є. Ю., Гілевич В. В. Взаємозв'язок між технічним станом автобусів та їх розгінними швидкостями під час проїзду перехресть. . , . С. 5-7.

249540. Сахно В. П., Григорашенко О. В. Порівняльна оцінка керованості та стійкості руху автомобіля з 2ws і 4ws схемами керування. . , . С. 8-12.

249541. Шиманський С. І., Симоненко Р. В., Мержиєвська Л. П., Говорун А. Г. Використання біогазу як моторного палива. . , . С. 13-15.

249542. Капіца М. І. Оцінка моделей технічного обслуговування та поточних ремонтів тягового рухомого складу при неповній інформації. . , . С. 45-47.

249543. Луханін М. І. Аналіз підходів до нормування протяжності вантажних операцій на під'їздних коліях підприємств. . , . С. 47-51.

249544. Грубель М. Г., Боднар М. Ф., Крайник Ю. Л., Терещенко А. М. Диференційоване нормування лінійних витрат палива автобусів і вантажівок за різних умов руху. . , . С. 16-21.

249545. Мельник Т. С. Методичні аспекти формування конкурентних переваг транспортної організації. . , . С. 51-54.

249546. Золотарев В. А. Коєффициент пластичности как характеристика реологического состояния асфальтобетона. . , . С. 22-33.

249547. Носач А. Н., Кущ А. Н. Влияние ширины колесной пары на интенсивность износа гребней. . , . С. 55-58.

249548. Павлюк Д. О., Павлюк В. В., Даценко В. М., Кіщинський С. В., Протопопова Т. М., Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Клітченко Б. В. Щодо нормування показників приживлення щебеню поверхневих обробок дорожнього покриття. . , . С. 34-39.

249549. Гостєв Ю. Г., Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. Дослідження функціональної довговічності розмітки в процесі експлуатації автомобільних доріг. . , . С. 40-46.

249550. Радиоэлектроника в 1980 году. [Б. и.]. Москва, 1981. 51 с.

249551. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизовані системи обліку та керування в енергозбереженні" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 58 с.

249552. Радиоэлектроника в 1980 году. [Б. и.]. Москва, 1981. 64 с.

249553. Придубков П. Я. Токи поляризации и эффективность функционирования электрических систем железнодорожного транспорта. . , . С. 59-62.

249554. Сакалош Т. В. Ринок підйомно-транспортного устаткування в Україні: вплив світової торгівлі та кризи, оцінювання перспектив і можливостей для міжнародної кооперації. . , . С. 15-20.

249555. Прохорченко А. В. Концептуальні підходи до управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктири в умовах конкуренції на ринку перевезень. . , . С. 63-65.

249556. Волчек Н. В. Новые модели гусеничных кранов. . , . С. 24-25.

249557. Радиоэлектроника и связь в народном хозяйстве. Связь. Москва, 1980. 121 с.

249558. Мурадян Л. А., Бабаев А. М., Сороколет А. В. Исследование эксплуатационных свойств накладок для дисковых тормозов пассажирских вагонов производства ПАО "Трибо". . , . С. 66-68.

249559. Красногоров Ф. М., Заныборщ П. В., Власенко Н. И., Езовит Г. П. Надежная, безаварийная работа турбогенераторов типа ТВВ-1000-4УЗ - важнейший элемент продления срока эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС. . , . С. 10-13.

249560. Ратнер В. М., Кириенко А. С. Солнечная электростанция объект энергосистемы. Атмосферные загрязнения фотоэлементов СЭС. . , . С. 18-21.

249561. Радиоэлектроника и электросвязь. РПИ. Рига, 1985. 156 с.

249562. Козаченко Д. М. Проблеми закріплення рухомого складу на коліях залізничних станцій. . , . С. 69-73.

249563. Косюк В. В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій - надійний захист машинних залів електростанцій. . , . С. 54-59.

249564. Радиоэлектроника и электросвязь. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1982. 132 с.

249565. Радиоэлектроника и электросвязь. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1981. 128 с.

249566. Радиоэлектроника и электросвязь. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1986. 114 с.

249567. Шпонтак І. М. Анімалотерапія - оздоровлення і психологічна допомога дитині : [взаємодія дітей з тваринами]. . , . С. 6-10.

249568. Чеклов В. Ф., Чеклова В. М., Криштафович Н. О. Структура та алгоритм роботи елементів універсального транспортно-складського комплексу. . , . С. 73-79.

249569. Яновський П. О. Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць. . , . С. 80-86.

249570. Радиоэлектроника и электросвязь. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1988. 111 с.

249571. Радиоэлектроника и электросвязь. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1983. 159 с.

249572. Радиоэлектроника и электросвязь. Рижский политехнический ин-т. Рига, 1984. 185 с.

249573. Шпонтак І. М. Пожежна безпека під час експлуатації пічного опалення. . , . С. 14.

249574. Житар Б. О. Безпека на залізничному транспорті. . , . С. 15-16.

249575. Пасочник В., Дубинский А. Евромайдан и экономика: угрозы и спекуляции. . , . С. 2-7.

249576. Коваль А. Д., Бєліков С. Б., Лазечний І. М., Степанова Л. П. Матеріалознавство. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 146 с.

249577. Христос С. М. Інтерактивні методи навчання - актуальність, суть та мета інтерактивного навчання. . , . С. 26-28.

249578. Кисільова І. Ю., Нагорний Ю. І., Ольшанецький В. Ю. Вплив структурних факторів на пружно-пластичні властивості феритних сталей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 84 с.

249579. Слободчикова О. А. Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств. . , . С. 8-11.

249580. Ліщинський М. П. Стан і тенденції розвитку інтегрованих корпоративних структур в аграрному секторі економіки України. . , . С. 8-16.

249583. Справочник по вероятностным расчетам. Воениздат. Москва, 1966. 407 с.

249584. Радиоэлектроника летательных аппаратов. Харьковский авиац. ин-т. Харьков, 1976. 176 с.

249585. Радиоэлектроника летательных аппаратов. Харьковский авиац. ин-т. Харьков, 1976. 180 с.

249586. Радиоэлектроника летательных аппаратов. Харьковский авиац. ин-т. Харьков, 1984. 220 с.

249587. Радиоэлектроника летательных аппаратов. Харьковский авиац. ин-т. Харьков, 1984. 203 с.

249588. Радиоэлектроника оптического диапазона. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Москва, 1970. 198 с.

249589. Радиоэлектронная медицинская аппаратура. ЭКОС. Москва, 1983. 40 с.

249590. Радиоэлектронная промышленность США. Госэнергоиздат. Москва, 1958. 28 с.

249591. Радиоэлектронные устройства. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рязань, 1974. 194 с.

249592. Алиев Ш. Т. Приоритеты и проблемы специальных экономических зон в условиях глобализации. . , . С. 34-40.

249593. Радиоэлектронные устройства. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рязань, 1974. 261 с.

249594. Радиоэлектронные устройства. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1975. 121 с.

249596. Бабарика Г. Багатофункціональний мобільний комплекс. . , . С. 14.

249598. Кисіль М. Київський пожежний автопервенець : [історія пожежних автомобілів]. . , . С. 15.

249599. Єрмаков М. Водяні пожежні стволи : [історія протипожежного обладнання]. . , . С. 16-18.

249600. Радиоэлектронные устройства. [Б. и.]. Рязань, 1976. 141 с.

249601. Ніжник В. В., Михайлова А. В. Нормування рівня пожежного ризику : [управління пожежними ризиками]. . , . С. 20-22.

249602. Радиоэлектронные устройства. [Б. и.]. Рязань, 1977. 164 с.

249603. Радиоэлектронные устройства. [Б. и.]. Рязань, 1978. 123 с.

249604. Дубовик С. Відновлювальна енергетика: про здобутки і перспективи : [інтерв'ю заступника голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України С. Дубовика]. . , . С. 4-5.

249605. Радиоэлектронные устройства. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1974. 174 с.

249606. Болібрух Б. В., Штайн Б. В., Кошеленко В. В., Дубасюк В. С. Комплексний захист особового складу від дії НЧП. . , . С. 26-28.

249608. Боровиков В. Протидимний захист автостоянок. . , . С. 30-31.

249609. Дилигенский Г. Г., Надель С. Н., Гаузнер Н. Д. Современный капитализм и рабочий класс. Мысль. Москва, 1976. 260 с.

249610. Макогон Ю. В., Энергосберегающие инновации. . , . С. 6-9.

249611. Конеченков А. Е. Ветроэнергетика Украины : [после принятия "зеленого" тарифа. Рынок ветроэнергетики Украины. Аргументы в пользу ветроэнергетики]. . , . С. 10-12.

249612. Еременко В. В. Ветроэнергетическая база Украины : [ветроустановки: краткая характеристика, информация о производстве и эксплуатации в Украине]. . , . С. 13-15.

249613. Радкевич Е. А. Наш дом - Земля. Мол. гвардия. Москва, 1984. 208 с.

249614. Кузнецов А. С., Кулибаба В. К, Пилавов М. В. ВУТ: замещая природный газ : [последние достижения украинских специалистов в области водоугольных технологий]. . , . С. 17-19.

249615. Тронь О. Я. Запровадження енергетичного маркування в Україні : [ефективне використання електроенергії в побуті]. . , . С. 19-21.

249616. Радкевич Е. А. Наш дом - Земля. Мол. гвардия. Москва, 1988. 208 с.

249617. Лащенко Г. И. Основы разработки технологии сварки плавлением. 1. Способы сварки : [электрошлаковая сварка (ЭШС)]. . , . С. 15-19.

249618. Радовский М. И. Александр Степанович Попов. 1859-1905. Изд-во Акад. наук СССР. Москва, 1963. 388 с.

249619. Байрачный Б. И., Мишина Е. Б., Коваленко Ю. И., Мнацаканян Р. Э. Превращая энергию : [электрокаталитические материалы для устройств солнечной и водородной энергетики]. . , . С. 22-24.

249620. Сокол Е. И., Жемеров Г. Г., Домнин И. Ф., Ильина Н. А., Ильина О. В., Крылов Д. С., Холод О. И., Лобач И. О., Тугай Д. В. Обзор научных разработок кафедры промышленной и биомедицинской электроники национального технического университета "ХПИ" в области энергосбережения и электромагнитной совместимости преобразовательных систем (Ч. 1). . , . С. 2-17.

249621. Моторин А. Н., Цыган Б. Г., Дорошенко В. А. Комплексно-автоматизированная линия по изготовлению хребтовых балок грузовых вагонов. . , . С. 20-29.

249622. Белозерова Л. Финляндия: вода как главная ценность : ["чистые" технологии в Финляндии, охрана окружающей среды]. . , . С. 32-34.

249623. Надель С. Н. Современный капитализм и средние слои. Наука. Москва, 1978. 382 с.

249624. FlexTrack 45: универсальная система с широкими возможностями применения : [автоматизированная сварочная система Fronius]. . , . С. 30-31.

249625. Семёнов В. Технология Smart grid и будущее мировой энергетики. . , . С. 16-20.

249626. Падар В. А., Токмин А. М., Ларионова Н. В., Толстошеев В. А. Разработка технологии и установки электрошлаковой наплавки для восстановления деталей углеразмольного оборудования. . , . С. 32-35.

249627. Любас Д. Современные технологии существенного снижения энергопотребления зданий : ["активный дом"]. . , . С. 24-27.

249628. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : [Електронний ресурс]. Національний банк України. Київ, 2013.

249629. Скибчик А. Компания СЭА - надёжный партнер в сфере поставок оборудования Efacec для энергетики Украины. . , . С. 31.

249630. Марфин Н. Охрана воздушных линий электропередачи от повреждений в горно-лесистой местности. . , . С. 36-37.

249631. Frozen logistics. Низкотемпературная логистика замороженных продуктов питания. . , . С. 8-9.

249632. Бизнес без границ с "Деливери" : [доставка товаров в междунарожном сообщении]. . , . С. 10-11.

249633. Установка для автоматической TIG сварки кольцевых швов длинномерных труб. . , . С. 36-37.

249634. Радомысельский И. Д., Ясь Д. С., Павленко В. И. Производство и использование порошковых деталей в легкой промышленности. Техніка. Киев, 1982. 175 с.

249635. Швець С. Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу. . , . С. 6-11.

249636. Короленко М. К., Перегудов В. В. Сучасний стан і проблеми гірничодобувного комплексу Криворізького залізорудного басейну. . , . С. 1-4.

249637. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисциплін "Автомобілі. Основи конструкції" та "Конструкція двигунів внутрішнього згорання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 38 с.

249639. Бублик Є., Брус С., Шелудько Н. Рекапіталізовані державою банки: проблеми та перспективи продажу : [аналіз законодавства, пропозиції щодо змін]. . , . С. 12-15.

249640. Радукин В. П. Анализ резервов роста производительности труда. Машиностроение. Москва, 1967. 55 с.

249641. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

249642. Радукин В. П. Бесцеховое управление производством в машиностроении. Машгиз. Москва, 1960. 66 с.

249643. Stroyko T., Irtyshceva I. Formation of logistics infrastructure in tne context of euro-integration intentions of Ukraine = Формування логістичної інфраструктури в умовах прагнення України до євроінтеграції. . , . С. 16-18.

249644. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Транспортні споруди та обладнання" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070101 "Транспортні технології" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 66 с.

249645. Гудзь П. В., Кримська Л. О., Касіч-Пилипенко Т. М., Лифар В. В., Пуліна Т. В., Тесленок І. М.. Нечаєва І. А., Ткачук О. Ю., Соколова Ю. О., Соріна О. О., Возіянов В. В., Панкова А. Ю., Фоміних Т. О. Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 272 с.

249646. Малєй О. Удосконалення економічних механізмів управління у сфері поводження з відходами на державному та регіональному рівнях. . , . С. 19-21.

249647. Радукин В. П., Шабалина В. А. Научная организация труда на рабочем месте. Машиностроение. Москва, 1971. 49 с.

249648. Корниевский В. Н., Кийко С. Г., Панченко А. И., Логозинский И. Н., Шибеко П. А., Сальникова А. С., Булат В. А., Черенков Д. В. Внедрение ресурсосберегающей технологии производства слитков на заводе "Днепроспецсталь". . , . С. 31-33.

249649. Мартієнко., Хумаров О. Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні. . , . С. 22-26.

249650. Радукин В. П. Организация труда на рабочем месте. Машгиз. Москва, 1960. 48 с.

249651. Гриньов А. Ф., Ігнашкіна Т. Б., Двулічанський О. А. Формування бази фінансових індикаторів для підприємств металургійної галузі України : [ВАТ "Запоріжсталь" - металургійне підприємство з повним технологічним циклом виробництва]. . , . С. 106-110.

249652. Кондратюк О. Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект. . , . С. 27-29.

249653. Шилова К. Играйте с нами - играйте сами!: игры. Кроссворды. Задания. Русский язык. Москва, 1990. 128 с.

249654. Перегудов В. В., Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Егорова И. Г. Экономические аспекты повышения качества железорудного сырья. . , . С. 110-114.

249655. Орлов О., Рясных Е., Савченко Е. Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе. . , . С. 30-33.

249656. Шилова К. А. Играйте с нами - играйте сами!. Русский язык. Москва, 1990. 85 с.

249657. Радукин В. П. , Мазер Г. Я. Производительность труда в машиностроении и резервы ее роста. Машиностроение. Москва, 1987. 158 с.

249658. Богаченко О. П. Теорія і практика оцінювання ефективності використання системи менеджменту якості. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 246 с.

249659. Мельник Т. Нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва: регіональні пріоритети та інституціональні форми. . , . С. 34-35.

249660. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічного завдання дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

249661. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2013. 56 с.

249662. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з виконання контрольної роботи дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 30 с.

249663. Петруха С., Петруха Н., Куницький К. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК Російської Федерації: Український вимір. . , . С. 36-42.

249664. Учебник истории. Принтхаус. Москва, [2012]. 605 с. : цв. ил.

249665. Мыц А. Логистика: игра по европейскои правилам : [интервью с менеджером отдела налогообложения компании Ernst & Yong Робертом Зелди]. . , . С. 12-14.

249666. Радунская И. Л. Аксель Берг - человек ХХ века. Молодая гвардия. Москва, 1971. 494 с.

249667. Стешенко Л. Формування стратегічних альянсів на базі цукрових заводів: інституціональні засади та методологічне забезпечення. . , . С. 43-45.

249668. Радунская И. Л. Крушение парадоксов. Мол. гвардия. Москва, 1971. 224 с.

249669. Кушнір С. Пріоритетні напрями активізації природоохоронної діяльності кооперативних утворень. . , . С. 46-48.

249670. Радунская И. Л. Мазеры (квантовые генераторы). Знание. Москва, 1964. 31 с.

249671. Сачовський І. Щодо особливостей динаміки розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні : [додаються статистичні матеріали за 2008-2011р.р.]. . , . С. 49-51.

249672. Радунская И. Л. Превращения гиперболоида инженера Гарина. Мол. гвардия. Москва, 1966. 286 с.

249673. Радуховский Ф. И. Управление качеством микросхем в процессе производства. Каменяр. Львов, 1979. 76 с.

249674. Радциг А. А., Смирнов Б. М. Параметры атомов и атомных ионов. Энергоатомиздат. Москва, 1986. 344 с.

249675. Радциг Ю. А. Статически неопределимые фермы наименьшего объема. [Б. и.]. Казань, 1960. 108 с.

249676. Божидарнік Т. Подолання кризових явищ у молочному скотарстві: пріоритети державної підтримки та регіональні особливості. . , . С. 52-54.

249677. Кушнір Н. Інституціональне середовище ринкової трансформації природно-ресурсної сфери. . , . С. 55-57.

249678. Шворак А. Економічна ефективність проектних рішень при проведенні консолідації земель сільськогосподарського призначення. . , . С. 58-60.

249679. Карбівничий О. Еколого-економічні аспекти розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Дунайського регіону України. . , . С. 61-63.

249680. Мандзик В., Шевченко А. Удосконалення системи управління рентними доходами у гідроенергетичному секторі національної економіки. . , . С. 64-66.

249681. Бусел Р. Упровадження сучасних форм орендного водокористування: напрями інституціонального та методологічного забезпечення. . , . С. 67-69.

249682. Куцай Н. Сутність, предмет і завдання інноваційного аналізу підприємства. . , . С. 70-72.

249683. Дячук О. Активізація рекреаційної діяльності в зоні осушувальних меліорацій: регіональні пріоритети та інституціональні передумови. . , . С. 73-75.

249684. Довгань Г. Законодавству України про інтелектуальну власність - 20 років!. . , . С. 4-9.

249685. Курс лекцій з латинської мови для студентів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності "Переклад". ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 50 с.

249686. Левова И., Шуклин Г., Винник Д. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика. . , . С. 13-21.

249687. Ронський К., Бойцова І. Ключові аспекти щодо розгляду заявок на винаходи у галузі телекомунікацій та комп'ютерних технологій. . , . С. 22-26.

249688. Колосов О. Порівняльний аналіз заявлених словесних позначень на знаки для товарів і послуг. . , . С. 27-33.

249689. Кравчук А. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на програмне забезпечення. . , . С. 34-41.

249690. Радченко А. И. Проектирование систем управления новыми предприятиями. Экономика. Москва, 1976. 157 с.

249692. Московчук Э. Полет в просвет : [одним из условий прихода в Украину крупнейших зарубежных лоукост-перевозчиков является подписание Соглашения между ЕС и нашей страной об Общем авиационном пространстве]. . , . С. 46-47.

249693. Євтушенко В., Осадча А. Наука України у міжнародних порівняннях публікаційної активності : [основні показники публікаційної активності в країнах світу. Динаміка кількості українських публікацій. Динаміка цитованих статей. Розподіл українських публікацій за галузями науки]. . , . С. 41-47.

249694. Тарасов Д. Суддя США визнав проект Google Books правомірним. . , . С. 48-51.

249695. Радченко А. П. Интераптоны. Лыбидь. Киев, 1991. 185 с.

249696. Рязанова Наталія Сучасні умови комерціалізації інтелектуальної власності в Російській Федерації. . , . С. 51-52.

249697. Нікін О. Про реорганізацію ДП УААСП : ["Українське агенство з авторських та суміжних прав" припинило існування]. . , . С. 58-61.

249698. Сосновський М. Про регулювання діяльності в Інтернеті : [захист прав інтелектуальної власності в інтернеті]. . , . С. 62-63.

249699. Курочкин Д. Добровольная сертификация логистических услуг в Республике Беларусь. . , . С. 16-20.

249700. Пустотин В. Брендинг для дистрибьютора : [ошибки дистрибьюторов в поисках новых источников заработка]. . , . С. 22-26.

249701. Радченко К. М., Лауэр В. В., Голован Э. В. Магнитоупругие измерители усилий для полосовых станов. Техніка. Киев, 1970. 72 с.

249702. Європейські педагогічні студії. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2012. 250 с.

249703. Голоцван Л. Аутсорсинг: расставьте приоритеты! : [виды аутсорсинга]. . , . С. 27-31.

249704. Лимонов Л. Г., Моргулис В. П., Потапов С. В. АСУ ТП грузоподъемных машин металлургического производства. . , . С. 16-18.

249705. Люк А. Проблемы коммунального подъема в Украине : [анализ основных проблем функционирования лифтового хозяйства Украины, основные организационо-экономические меры, направленные на решение этих проблем]. . , . С. 27-28.

249706. Радченко К. М. Теория прокатки спеченных полос. Наук. думка. Киев, 1976. 199 с.

249707. Яскевич И. Новое время - новые инструменты: стратегия изменений в HR-системе : [управление персоналом]. . , . С. 32-35.

249708. Радченко Л. А. Управление автоматизированным электроприводом. Гостехиздат УССР. Киев, 1963. 339 с.

249709. Новое исследование Havas Worldwide выявило критически важные факторы, влияющие на успешность брендов. . , . С. 20-22.

249710. Мыц А. Применение облачных технологий в управлении транспортом. . , . С. 36-38.

249711. Logist.UA - эфективное управление доставками. . , . С. 39.

249712. Радченко Я. В. Руководитель в системе управления производством. Знание. Москва, 1975. 64 с.

249713. Яскевич И. Аутсорсинг персонала - инструмент повышения эффективности склада. . , . С. 40-45.

249714. Радченко Я. В. Руководитель в системе управления производством. Знание. Москва, 1973. 62 с.

249715. Радченко Я. В. Руководитель в системе управления производством. Знание. Москва, 1980. 64 с.

249716. Как выбрать и внедрить WMS : [системы уаравления складами]. . , . С. 45.

249717. Арбузов Ф. Складская недвижимость. . , . С. 46-48.

249718. Семенюта Л. Холодный сектор : [холодная логистика торговых сетей]. . , . С. 49.

249719. Facebook подешевел из-за оттока подростков. . , . С. 23.

249720. Кузнецов А. Складская логистика: от роста к развитию. . , . С. 50-56.

249721. Глобальное исследование UM раскрывает особенности поведения потребителей в социальных сетях в 65 странах. . , . С. 24-27.

249722. Как украинцы выбирают автомобили : [исследования рынка]. . , . С. 28-34.

249723. Рынок бытовой техники и электроники в Украине: ситуация стабильная (результаты "GfK TEMAX Украина" за третий квартал 2013 года). . , . С. 36-39.

249724. Вони дарують людям світло. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 160 с.

249725. Брутман А. Б. Конкурентоспособность предприятий: оценка на основе их потенциалов. ЛИПС. Запорожье, 2012. 220 с.

249726. 1000 кулинарных рецептов. Полымя. Минск, 1990. 224 с.

249727. Радыгин В. М., Голубева О. В. Применение функций комплексного переменного в задачах физики и техники. Высшая школа. Москва, 1983. 160 с.

249728. Радюк А. Ф. Плоды и ягоды на вашем столе. Полымя. Минск, 1989. 304 с.

249729. Радюшин Н. Д. Система сетевого планирования и управления строительством. Стройиздат. Ленинград, 1972. 118 с.

249730. Раевский А. Н. Основы расчета сооружений на устойчивость. Высш. школа. Москва, 1962. 160 с.

249731. Раевский А. Н. Полиамидные подшипники. Машиностроение. Москва, 1967. 139 с.

249732. Цветы: комнатные растения и декоративноцветущие кустарники. Урожай. Киев, 1981. 264 с.

249733. Раевский М. А., Путинцев В. А. Автомобиль - водитель - дорога. Реклама. Киев, 1981. 129 с.

249734. Раевский Н. П. Методы экспериментального исследования механических параметров машин. АН СССР. Москва, 1952. 236 с.

249735. Раер Г. А. Динамика и прочность центробежных компрессорных машин. Машиностроение. Ленинград, 1968. 259 с.

249736. Біоенергетика України : [про ІХ Міжнародну конференцію "Енергія з біомаси", яка проходила в Києві, обговорення пропозицій щодо утилізації біомаси, створення біржі біомаси ]. . , . С. 4-5.

249737. Сафонов В. А., Кузнецов П. Н., Колесникова А. К., Макаренко Е. В. Солнечная энергия : [проект фотоэлектрической станции. Принцип работы комбинированного фотогелиопрофиля]. . , . С. 8-11.

249738. Билов Е. С., Кункин Я. А., Силкин А. С., Тираспольский Л. А. Разработка и сборка автомобиля ЗИЛ-150. Автотранспорт. Москва, 1959. 262 с.

249739. Осадчий Г. Солнечный соляной пруд : [как базовый элемент использования энергии Солнца в установках и системах малой энергетики]. . , . С. 12-15.

249740. Разборка и сборка трактора Дт-54. С/хозиздат. Москва, 1956. 339 с.

249741. Разбуженные земли. Знание. Москва, 1987. 48 с.

249742. Развертки конические : конструкция и размеры : ГОСТ 6226-71, ГОСТ 10079-71, ГОСТ 10080-71, ГОСТ 10082-71, ГОСТ 11179-71, ГОСТ 11184-71. Издательство стандартов. Москва, 1977. 51 с.

249743. Примак Т., Бараш Д. Кефирный мир: потребительный выбор, или каким торговым маркам кефира отдать предпочтение. . , . С. 40-45.

249744. Влияния показов рекламы на визиты пользователей. . , . С. 46-49.

249745. Рейтинг наиболее престижных профессий уверенно возглавили IT-специалисты. . , . С. 50-51.

249746. Лазарчук В. Перекладаючи шедеври : [переклади творів Адама Мічкевича українською мовою]. . , . С. 205-211.

249747. Исследование Adobe: чего не хватает маркетологам в сфере Digital. . , . С. 52-55.

249748. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги... : [Украина в международных рейтингах]. . , . С. 56-63.

249749. Исследование факторов эффективности рекламы в Интернете. . , . С. 64-65.

249750. Видеореклама популярна в Украине. . , . С. 66-67.

249751. Дикаленко М. Те, що гаємо : [в Украине много отходов, которые можно использовать как биотопливо для котельных и биоэлектростанций]. . , . С. 42-44.

249752. Билоненко Р. А. Современное состояние и перспективы развития топливных элементов. . , . С. 83-93.

249753. Тенденции развития онлайн-видеорекламы в украинском Интернете: переход от поиска форматов к поиску аудитории. . , . С. 68-69.

249754. Дроздовський Д. Тарас Шевченко - європейський романтик : [інтерпретація Шевченкової творчості в типологічних зіставленнях з іншими поетами початку XIX століття]. . , . С. 215-218.

249755. 44 % пользователей мобильных телефонов читает рекламные сообщения. . , . С. 70-71.

249756. 85 % женщин должны увидеть, попробовать товар / услугу перед покупкой. . , . С. 72-73.

249757. Сигал И. Я., Смихула А. В., Марасин А. В., Куц В. П., Домбровская Э. П., Колчев В. А., Кернажицкая Е. С. Экспериментальное исследование биогаза как топлива для котлов. . , . С. 26-31.

249758. Каждый четвертый интернет-пользователь Украины - это Digital-мама. . , . С. 74-75.

249759. Кальниченко О. Український внесок у світове перекладознавство. . , . С. 219-224.

249760. Исследование целей присутствия брендов в социальных сетях. . , . С. 76-78.

249761. Вилегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування біблітек в інформаційному середовищі. . , . С. 4-6.

249762. Петров С. В. Плазменная очистка воды и грунта от тяжелых металлов и радионуклидов. . , . С. 38-45.

249763. Исследование особенностей предновогоднего шопинга в разных странах. . , . С. 84-85.

249764. Топ-10 дорогих брендов, представленных в США. . , . С. 86-88.

249765. Доходы половины преподавателей вузов ниже средней зарплаты. . , . С. 89.

249766. Савич В. В. Пористые материалы из порошков титана: прошлое, настоящее и будущее. . , . С. 27-41.

249767. Находов В. Ф., Бориченко О. В. Системи контролю енергоефективності. . , . С. 16-19.

249768. Коломиец В. Газ для Украины: или природный, или сланцевый? : [крупнейшие газовые месторождения мира. Плюсы и минусы добычи сланцевого газа в Украине]. . , . С. 6-22.

249769. Майоров К. Ефективний досвід Житомира : [інтерв'ю з мером Житомира Володимиром Дебой про енергоефективну інтеграцію]. . , . С. 20-21.

249770. Чернышев Л. И., Левина Д. А. Порошковая металлургия - трудности и перспективы современного этапа розвития. . , . С. 144-151.

249771. Головатий М. Мультикультуралізм як об'єднуючий феномен країн і народів. Теоретико-практичний аспект : [мультикультуралізм — явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур. ]. . , . С. 24-34.

249772. Корякіна Н. Ефективне управління часом: тренінгові поради. . , . С. 36-45.

249773. Щекин Г. Мужское и женское: тайны пола. . , . С. 48-59.

249774. Руденко О. Зеленый урбанизм : [внедрение городами мира различных природоохранных программ, экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий]. . , . С. 28-29.

249775. Денисенко Н. "Зеленая" экономика : [о Международной конференции "Зеленая ресурсоэффективная экономика: новые вызовы и возможности для экономического роста в Украине", которая проходила в Киеве в ноябре 2013 г.]. . , . С. 30-31.

249776. Секс в Украине: мнение молодого поколения. . , . С. 62-74.

249777. Соколовська К. Шануймо Кобзареве слово! : [до 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка]. . , . С. 84-88.

249778. Юлдашев О. Інноваційна освіта і наука в Україні: концептуальний аспект. . , . С. 98-109.

249779. Поле боя - работа и... место в ней : [как найти хорошее место работы]. . , . С. 122-127.

249780. Янсонс А., Коломиец В. Испытательный срок: роли и исполнители. . , . С. 128-130.

249781. Тацакович Н., Карпаш М., Карпаш О., Волошин Я. Значення гармонізації міжнародних стрндартів для нафтогазової промисловості в Україні. . , . С. 13-18.

249782. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2013. 82 с.

249783. Матус Г., Рудько К. Унормування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері. . , . С. 19-24.

249784. Абєлєшов В. І. Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності конструкцій фасадів будівель : [класифікація основних типів конструкцій фасадів, переваги та недоліки кожного з точки зору тепло-, звукозахисту, екологічнних якостей, пожежної безпеки]. . , . С. 18-23.

249785. Андрощук В., Дорохович А. Новизна і актуальність ДСТУ 7346:2013 "Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови". . , . С. 25-26.

249786. Зеліско К. Ю., Пахомова І. Г. Сучасний стан фінансових ринків в світлі світових фінансових криз тенденції та перспективи. . , . С. 70-71.

249787. Мицик Ю. А., Тарасенко І. Ю. Про нащадків Богдана Хмельницького. . , . С. 207-211.

249788. Курячая Е. Двигательная активность : [реклама: "оживление" печатных изображений с помощью незаметно "вшитых" в них QR-кодов (матричный, двумерный штрих-код)]. . , . С. 59-61.

249789. Лісняк О. В., Пахомова І. Г. Ринок акцій в Україні як пріоритетний напрям інвестування. . , . С. 71-73.

249790. Гуменюк Г. Пріоритетні напрямки розвитку міждержавної стандартизації, сертифікації та забезпечення едності вимірювання на період до 2020 року. . , . С. 40-44.

249791. Формановская Н. И., Шевцова С. В. Речевой этикет. Высш. школа. Москва, 1990. 95 с.

249792. Гудзь Н. А., Шестопалова О. В. Порядок визначення показника ризику кредиту з використанням нових методичних підходів. . , . С. 73-75.

249793. Стингл М. Тайны индейских пирамид. Прогресс. Москва, 1982. 246 с.

249794. Дубинянская Я. Джон Леннон: All you need : [биография и творчество британского рок-музыканта и композитора Джона Леннона (1940 - 1980). Основатель и участник группы «The Beatles» ]. . , . С. 6-25.

249795. Бутакова Е. Иоганн Себастьян Бах: "Я взываю к тебе" : [биография и музыкальное творчество Иоганна Баха (1685 - 1750) - немецкого композитора, представителя эпохи барокко, органиста-виртуоза, музыкального педагога.]. . , . С. 26-41.

249796. Яковенко А. Ю., Шестопалова О. В. Шляхи вдосконалення моделей кредитоспроможності. . , . С. 75-76.

249797. Семенюта О. В., Шестопалова О. В. Рейтингові системи як сучасні моделі кредитоспроможності. . , . С. 76-78.

249798. Чижевская И. А. Новый рынок электроэнергии: роль "зеленой" электроэнергии в балансировании : [сравнительный обзор условий работы производителей возобновляемых источников энергии на рынках электроэнергии развитых стран]. . , . С. 48-52.

249799. Суліма Л., Коломієць Л. Особливості упровадженя систем управління якістю у клініко-діагностичних лабораторіях медичних закладів. . , . С. 45-49.

249800. Русско-английский разговорник. [б. и.]. [Б. м.], 1991. 64 с.

249801. Джонсон О. Є., Ремига С. П. Роль фінансового ринку в функціонуванні недержавного пенсійного забезпечення. . , . С. 78-80.

249802. Полуектова Н. Взаємовплив корпоративних інформаційних систем і систем управління якістю на підприємствах. . , . С. 50-53.

249803. Кабасіна Я. С., Олійник Т. О. Проблеми обліку експорту. . , . С. 80-81.

249804. Парфенова Е. Н. Совершенствование инвестиционной инфраструктуры в регионе : [Россия]. . , . С. 53-59.

249805. Дубинянский М. Говард Хьюз: Полет авиатора : [Говард Робард Хьюз младший (1905 - 1976) - американский промышленник-предприниматель, инженер, пионер и новатор американской авиации, режиссёр, кинопродюсер]. . , . С. 42-61.

249806. Винниченко Т. Хэди Ламарр: Интеллект брюнетки : [Хеди Ламарр (1914 - 2000) — популярная в 1930—1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино, а также изобретатель.]. . , . С. 62-81.

249807. Белов В. Григорий Сковорода: Сети на философа. . , . С. 82-103.

249808. Ливанова М. Галилео Галилей: Вращение Земли : [Галилео Галилей (15 февраля 1564 — 8 января 1642) — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени ]. . , . С. 104-123.

249809. Зайцева В. М. Популяризація атрактивних пам'яток України напередодні Євро 2012. . , . С. 14-15.

249810. Журавльова С. М. Сучасні технології управління у діяльності готельних підприємств. . , . С. 16-17.

249811. Кукліна Т. С. Сутність маркетингу ресторанних послуг. . , . С. 17-19.

249812. Зацепіна Н. О. Проблеми та перспективи розвитку дитячого туризму в Україні та Запорізькій області. . , . С. 19-21.

249813. Бєлікова М. В. Соціально-культурний сервіс музеїв Запорізької області. . , . С. 21-22.

249814. Вертегел Р. С. Конкурентноспроможність готельного підприємства як сукупність внутрішніх та зовнішних чинників. . , . С. 23-24.

249815. Булатов С. В. Правові аспекти, регулюючі діяльність шкіл соціальної реабілітації. . , . С. 24-25.

249816. Романенкова Л. О. Використання зарубіжного досвіду для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери в українських ВНЗ. . , . С. 25-27.

249817. Шевченко О. В., Дьоміна Т. М. Мотивація міжнародного руху капіталу методами рейтингування країн світу. . , . С. 27-28.

249818. Гурова Д. Д. Інноваційні технології в сучасній екскурсійній справі. . , . С. 29-30.

249819. Ткач В. О., Камушков О. С. Управління розвитком підприємств малого бізнесу. . , . С. 30-32.

249820. Ткач В. О., Хомич Г. М. Основи формування франчайзингових відносин в Україні. . , . С. 32-34.

249821. Патлах І. М. Особливості моніторингу туристичного ринку в сучасних умовах. . , . С. 34-36.

249822. Шелеметьєва Т. В. Розвиток українського туристичного бізнесу та його роль в міжнародному туризмі. . , . С. 36-38.

249823. Гриньов Б., Гурджян Н., Любинський В., Молчанова Н. Вибір показників якості й використання різних методів кількісного оцінювання рівня якості. . , . С. 54-59.

249824. Бут Т. В. Проблеми та перспективи розвитку металургійного комплексу міста Запоріжжя. . , . С. 38-41.

249825. Лозова О. А. Аналіз стану сучасного міжнародного туризму. . , . С. 41-43.

249826. Вербицький С., Шугай М., Пацера Н. Методи вимірювання показників якості м'ясних продуктів: ступінь відповідності міждержавних стандартів міжнародним вимогам. . , . С. 60-65.

249827. Бабич А. Е. Использование высоких технологий в экскурсионной деятельности. . , . С. 43-44.

249828. Корнієнко О. М. Управління ризиком у туристичній галузі Запорізького регіону. . , . С. 44-46.

249829. Салаєва М. М. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні. . , . С. 46-48.

249830. Серкова П. П. Плюс инвестиционная составляющая : [страхование жизни в Украине. Анализ объема валовых страховых премий, собранных страховыми компаниями Украины за 9 месяцев 2013 г.]. . , . С. 14-19.

249831. Ярымбаш Д. С., Олейников А. М. Исследование электромагнитных и электротепловых процессов в области торцевых шинных пакетов печей графитации. . , . С. 60-68.

249832. Синєока А. Ю. Туристичні ресурси Одеської області. . , . С. 48-50.

249833. Развертки машинные насадные для обработки деталей из легких сплавов : ГОСТ 20388-74, ГОСТ 20394-74. Издательство стандартов. Москва, 1978. 40 с.

249834. Кардит Н. Р. Перспективы развития яхтенного туризма в Украине. . , . С. 50-51.

249835. Волкобой М. В. Туристична активність національного заповідника "Хортиця". . , . С. 52-53.

249836. Шишлакова Я. А. Джерела інформації про організацію. . , . С. 53-54.

249837. Гримович Ю. Приймаємо на роботу електротехнічний персонал : [вимоги до кандидатів. Порядок зарахування працівника до штату. Групи з електробезпеки, порядок їх одержання]. . , . С. 33-35.

249838. Манілов А., Чайка І. Підвищити рівень електробезпеки. . , . С. 36-37.

249839. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2013 р.. . , . С. 76-83.

249840. Жовтоног О. С. Екскурсія: історичне минуле Нововоронцовського району Херсонської області. . , . С. 54-55.

249841. Развертки машинные цельные из твердого сплава : ГОСТ16086-70, ГОСТ 16088. Издательство стандартов. Москва, 1972. 52 с.

249842. Подолян Т. М. Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу Запорізької області. . , . С. 56-57.

249843. Федоренко М. Будівництво - ремонт, утримання - експлуатація. В чому різниця? : [термінологія. Тлумачення термініву галузі будівництва : "ремонт", "утримання", "експлуатація". Визначення деяких видів будівельних робіт]. . , . С. 40-41.

249844. Саввина К. К. Роль социальных сетей в современной индустрии туризма. . , . С. 57-59.

249845. Развертки машинные цельные, оснащенные пластинками из твердого сплава. Стандартгиз. Москва, 1961. 11 с.

249846. Рижиков С. С. Розвиток самодіяльного туризму в Україні. . , . С. 59-60.

249847. Савченко О. Випробування часом : [розслідування нещасних випадків: практика, недоліки, пропозиції]. . , . С. 53-55.

249848. Декалюк М. І. Роль інформаційних технологій в туризмі. . , . С. 61-63.

249849. Развертки машинные цельные цилиндрические хвостовые и насадные. Изд. стандартов. Москва, 1966. 36 с.

249850. Мамонтов М. П. Стратегічне планування й управління у туристичному бізнесі. . , . С. 63-64.

249851. Нагайлик М. А. Сучасні тенденції розвитку барної і ресторанної справи. . , . С. 64-66.

249852. Плохотникова Ю. В. Стимулювання праці співробітників в туристичному бізнесі. . , . С. 66-67.

249853. Березюк О. О. Система стратегічного управління на підприємствах готельного господарства. . , . С. 68-69.

249854. Сорока К. Ю. Інтернет-технології в діяльності сучасного туристичного підприємства. . , . С. 69-71.

249855. Погребна В. А. Управління рекламною діяльністю на сучасному етапі в туризмі: сутність і специфіка. . , . С. 71-72.

249856. Федоренко М. Заземлення електроустановок будівель і споруд (до 1 кВ) : [нормативна база. Терміни та визначення. Захисне заземлення. Улаштування заземлювального пристрою. Заземлювачі. З'єднання та приєднання захисних провідників, т. ін.]. . , . С. 30-47 (додаток).

249857. Гримович Ю. Розрахунок штучного заземлювача. . , . С. 48-57 (додаток).

249858. Моисеенко О. Законы логики помогают расследованию : [расследование несчастных случаев на производстве]. . , . С. 21-29 (додаток).

249859. "Бібліотека як центр неформальної освіти" (Інтерв'ю з Н. Тітовою - директорром Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія). . , . С. 7-9.

249860. Богун Н. Назустріч користувачам: віртуальна довідка в комунікаційному середовищі (За матеріалами зарубіжної періодики). . , . С. 9-11.

249861. Орфоэпический словарь русского языка. Русский язык. Москва, 1983. 704 с.

249862. Сергєєва Х. А. Особливості функціонування гірськолижних курортів Карпатського регіону. . , . С. 73-74.

249863. Перевертайло А. В. Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі. . , . С. 74-76.

249864. Калмикова І. В. Перспективи розвитку готельного господарства в світовій індустрії туризму. . , . С. 76-77.

249865. Бичкайло С. О. Місце і роль Інтернет-реклами в просуванні туристичного продукту. . , . С. 78-79.

249866. Нікітенко А. С. Менеджмент готельного підприємства в Україні. . , . С. 80-81.

249867. Фалько А. Я. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму України на прикладі Прикарпатського регіону. . , . С. 81-82.

249868. Гоголь Т. Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу. . , . С. 3-11.

249869. Скоп Х. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності. . , . С. 12-20.

249870. Озеран В., Гик В. Актуальні проблеми обліку витрат на інновації. . , . С. 21-29.

249871. Мірошніченко Н. Втомився читати - слухай! (З досвіду роботи Центру для користувачів з особливими потребами Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара). . , . С. 12-13.

249872. Гура Н., Швець В. Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів. . , . С. 30-38.

249873. Тодорцева-Хлача К. Бібліотеки національних меншин у Хорватії. . , . С. 13-15.

249874. Каменська Т. Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів. . , . С. 39-44.

249875. Фролов В. Впровадження "хмарних" технологій в практику бухгалтерського обліку : [бухгалтерські програми]. . , . С. 45-49.

249876. Пожарицька І. Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку та аудиту національної академії природоохоронного й курортного будівництва. . , . С. 50-51.

249877. Развертки однолезвийные твердосплавные. ВНИИ. Москва, 1975. 32 с.

249878. Василенко Г. В., Усенко О. І. Інтенсифікатори змісту в англомовних описових текстах. . , . С. 83-84.

249879. Бабенко К. П. Використання фразеологізмів при вивченні англійської мови на неспецільному факультеті. . , . С. 85-86.

249880. Усенко О. І. Слова, що вживаються разом, у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. . , . С. 86-87.

249881. Развертки сборные насадные, оснощенные пластинками из твердого сплава. Стандартгиз. Москва, 1961. 30 с.

249882. Любімов О. О., Усенко О. І. Стилістичні особливості англомовних газетних заголовків. . , . С. 87-88.

249883. Жовтоног О. С., Василенко Г. В. Власні імена в англомовних туристичних путівниках. . , . С. 88-90.

249884. Усенко О. І. Експресивні засоби англомовних рекламних оголошень. . , . С. 90-92.

249885. Горлачева В. В. Коммуникативные стратегии туристической рекламы. . , . С. 92-93.

249886. Остяк А. Е., Горлачева В. В. Репрезентация представлений о любви в современных англоязычных песнях. . , . С. 93-94.

249887. Фещенко І. О., Бабенко К. П. Порівняльна характеристика англійських та українських прислів'їв про моральні орієнтири. . , . С. 95-96.

249888. Усенко О. І. Стилістика англомовних рекламних текстів. . , . С. 96-98.

249889. Татаринцева О. И. Некоторые особенности текста экскурсии по Музею истории запорожского казачества Национального заповедника "Хортица" для немецкоговорящего туриста. . , . С. 98-100.

249890. Бутов В. Н. О возможности синергетического подхода в лингвистике. . , . С. 100-102.

249891. Бараник А. Ю., Бутов В. Н. Цветообозначения в литературных произведениях в свете психологического восприятия цветов. . , . С. 102-104.

249892. Полєжаєв Ю. Г., Мустафаєва І. Ю. Програмна заява у світлі текст-типологічної диверсифікації політичного дискурсу. . , . С. 104-105.

249893. Новиков П. В. Прямой и косвенный способы репрезентации оценки. . , . С. 105-106.

249894. Біленко О. В. Сучасні тенденції розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України. . , . С. 107-109.

249895. Бойченко В. С. Сучасний стан вищої освіти Запорізького регіону. . , . С. 109-110.

249896. Василичев Д. В. Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 111-112.

249897. Васильєва О. О. Проблеми відтворення робочої сили аграрного сектору. . , . С. 112-114.

249898. Галан О. Є. Людський розвиток як стратегічний напрям розвитку країни. . , . С. 114-115.

249899. Гіль Л. А. Проблеми мотивації молоді до праці в аграрному секторі. . , . С. 116-117.

249900. Горбань С. Ф. Діагностика стану мотивації праці персоналу на підприємстві. . , . С. 117-119.

249901. Зубрицька Я. О. Сучасний стан трудового потенціалу Запорізького регіону. . , . С. 119-121.

249902. Карпенко А. В. Напрями інноваційного розвитку регіону. . , . С. 121-123.

249903. Карпенко Н. М. Застосування мотиваційного моніторингу на підприємстві. . , . С. 123-125.

249904. Коваленко М. О. Репродуктивні орієнтації українського суспільства та чинники, що їх обумовлюють. . , . С. 125-127.

249905. Кригульська Т. Б. Структурна будова культури підприємства. . , . С. 127-129.

249906. Плинокос Д. Д. Забезпечення якості при експорті освітних послуг. . , . С. 129-130.

249907. Пругло О. В. Мотивація потенційної економічної активності випускників вузу на ринку праці. . , . С. 131-132.

249908. Трифонов Г. Ф. Вибір соціально-орієнтованого варіанту вдосконалення організації праці. . , . С. 132-133.

249909. Трохин В. П., Черная Т. В. Экономика труда и статистический парадокс. . , . С. 134-135.

249910. Цуркан В. П. Удосконалення оплати праці. . , . С. 135-136.

249911. Абрамова А. О., Карпенко Н. М. Проблеми тінізації економіки та неофіційної зайнятості населення в Україні. . , . С. 136-138.

249912. Анциферова Ю. І., Карпенко А. В. Проблеми і перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні. . , . С. 138-140.

249913. Ливанова М. "Париж, Пастер" : [Луи Пастер]. . , . С. 86-103.

249914. Боднарчук А. О., Карпенко А. В. Актуальні питання регулювання оплати праці. . , . С. 140-142.

249915. Василенко Ю. М., Карпенко А. В. Дослідження рівня соціальної політики промислового підприємства. . , . С. 142-144.

249916. Винниченко Р. Г., Трифонов Г. Ф. Особливості кадрової політики банківських установ. . , . С. 144-146.

249917. Велігон П. В., Конащук В. Л. Регіональні аспекти статево-вікових пропорцій зайнятості. . , . С. 146-147.

249918. Власенко Т. В., Васильєва О. О. Комплексна оцінка персоналу в освітніх закладах. . , . С. 147-148.

249919. Дьякова А. І., Васильєва О. О. Моніторінг мотиваційного профілю персоналу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 149-150.

249920. Житков Я. М., Соколов А. В. Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання. . , . С. 150-152.

249921. Комашко С. Ю., Кригульська Т. Б. Роль і значення корпоративної культури у функціонуванні підприємства. . , . С. 152-153.

249922. Кравець Ю. Л., Кригульська Т. Б. Значення розробки ефективного мотиваційного механізму для діяльності підприємства. . , . С. 154-156.

249923. Лавриненко Л. М., Васильєва О. О. Сучасні проблеми системи соціального захисту населення України. . , . С. 156-158.

249924. Лайченкова Т. С., Карпенко А. В. Дослідження рівня людського розвитку в Запорізькій області. . , . С. 158-159.

249925. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Наука. Москва, 1965. 203 с.

249926. Усик С., Мажар Г. Комп'ютерна залежність : [ознаки та профілактика комп'ютерної залежності дитини]. . , . С. 10-11.

249927. Конфіденційність і свобода слова: роль бібліотек (Інтерв'ю з Барбараою Джонс - директорром Офісу інтелектуальної свободи Американської біблітечної асоціації, виконавчим директором Фундації зі свободи читання). . , . С. 15-17.

249928. Розколупа Н. Практичні аспекти проведення атестації працівників публічних бібліотек. . , . С. 18-20.

249929. Чижков Ю. П., Сергеев А. Г., Ляпков А. П., Мельников А. Ф. Развитие автомобильного электрооборудования. НИИНАВТОПРОМ. Москва, 1968. 55 с.

249930. Соколов В. Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України. . , . С. 20-24.

249931. Березнюк Н. Невідомий бібліограф: академік І. Срезневський (1812-1880). . , . С. 27-30.

249932. Развитие ваграночного процесса. Машгиз. Москва, 1961. 439 с.

249933. Лаврик О. ГПНТБ СО РАН: актуальные проблемы библиотечного стротельства. . , . С. 3-8.

249934. Развитие внутризаводского хозяйственного расчета на предприятиях автомобильной промышленности. НИИНАВТОПРОМ. Москва, 1970. 160 с.

249935. Керзюк О. Програми відцифрування Британської бібліотеки. . , . С. 8-12.

249936. Макаров С. П., Любинина С. С., Суворова М. И. Развитие внутрихозяйственного расчета производственного объединения. Изд-во МГУ. Москва, 1988. 132 с.

249937. Нерюева М. Проект Библиотечной Ассамблеи Евразии "Золотая коллекция Евразии". . , . С. 13-16.

249938. Развитие газовой промышленности Днепровско-Донецкой впадины и сопредельных территорий. ВНИИЭГАЗпром. Москва, 1980. 176 с.

249939. Михайловська О., Чеховська І. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України. . , . С. 16-21.

249940. Мыхлик В. Корпоративное сотрудничиство и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. . , . С. 21-24.

249941. Соляник А. Обов'язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки. . , . С. 25-29.

249942. Луценко Ю. І., Карпенко А. В. Дослідження сучасного стану розвитку людського капіталу у Запорізькій області. . , . С. 160-161.

249943. Мусеібова Д. Г., Василичев Д. В. Оцінка ефективності системи мотивації персоналу. . , . С. 161-163.

249944. Ніконова А. М., Карпенко Н. М. Оцінка впливу соціальної допомоги на динаміку народжуваності в Україні. . , . С. 163-165.

249945. Развитие газовой промышленности СССР. Гостоптехиздат. Москва, 1960. 406 с.

249946. Онофрійчук І. О., Кригульська Т. Б. Види ринків праці та їх оцінка. . , . С. 166-168.

249947. Фірман Р. В., Шарова С. В. Рейтингові системи оцінки діяльності комерційних банків. . , . С. 81-83.

249948. Пальчик В. Ю., Толок В. О. Соціально-психологічний клімат колективу як головний чинник антикризового управління підприємством. . , . С. 168-170.

249949. Развитие гибких производственных систем в машиностроении. Изд-во "Сов. Зауралье". Курган, 1986. 86 с.

249950. Параскевич О. Г., Василичев Д. В. Дослідження системи пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 170-171.

249951. Пелещук М. Ю., Толок В. О. Зарубіжний досвід мотивації праці, актуальність та доцільність його застосування в Україні. . , . С. 172-173.

249952. Прошута В. В., Васильєва О. О. Процес формування кадрового ресурсу підприємства. . , . С. 174-175.

249953. Развитие гидродинамической теории смазки. Наука. Москва, 1970. 150 с.

249954. Ралко К. О., Жданов В. В. Системи мотивації праці управлінського персоналу на підприємстві. . , . С. 175-176.

249955. Развитие гидродинамической теории смазки подшипников быстроходных машин. Изд-во АН СССР. Москва, 1962. 223 с.

249956. Лі Сінь, Плинокос Д. Д. Роль громадських організацій в міжнародних міграційних процесах. . , . С. 177-178.

249957. Черномаз К. Г., Левченко Н. М. Вплив кризи в Єврозоні на національну економіку України. . , . С. 83-85.

249958. Сорокіна К. Г., Карпенко А. В. Напрями підвищення рівня використання кадрового потенціалу на підприємстві. . , . С. 178-179.

249959. Жеребин Б. Н., Минский В. М. Развитие доменного производства на кузнечком металлургическом комбинате. Металлургиздат. Москва, 1961. 361 с.

249960. Справко О. С., Василичев Д. В. Оцінка системи соціального захисту працівників підприємства. . , . С. 180-181.

249961. Стечишин О. О., Толок В. О. Мотивація персоналу організації. . , . С. 182-183.

249962. Отрішко К. С., Візіренко С. В. Удосконалення митного тарифу на експорт автотранспорту. . , . С. 86-87.

249963. Сурай О. Д., Соколов А. В. Дослідження проблеми зайнятості жінок. . , . С. 183-185.

249964. Пуліна Т. В. Про створення регіональної консультативно-дорадчої ради з питань розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності. . , . С. 88-90.

249965. Фещенко І. О., Коваленко М. О. Актуальні проблеми оплати праці у сфері соціально-трудових відносин в Україні. . , . С. 185-186.

249966. Панкова А. Ю. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. . , . С. 91-92.

249967. Хізніченко С. Є., Біленко О. В. Управління професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів. . , . С. 187-188.

249968. Нечаєва І. А. Вітчизняний досвід застосування системного підходу в управлінні якістю продукції. . , . С. 92-94.

249969. Суй Цзя , Плинокос Д. Д. Аналіз сучасного стану міжнародної міграції в світі. . , . С 189-190.

249970. Возіянов В. В. Філософські аспекти підготовки менеджерів. . , . С. 94-96.

249971. Сюй Цзянь , Плинокос Д. Д. Міграційні процеси в Китаї. . , . С. 190-192.

249972. Кримська Л. О. Роль кластерів у посиленні конкурентоспроможності українських корпорацій. . , . С. 96-99.

249973. Шишенін М. С., Жданов В. В. Дослідження внутрішніх факторів продуктивності праці. . , . С. 192-193

249974. Гудзь П. В. Діагностика стану управління еконоомікою рекреацій у промисловому регіоні. . , . С. 99-102.

249975. Морозов Д. М. Автоматизація управління діяльністю готелю. . , . С. 194-195.

249976. Соколов А. В. Інформатизація діяльності ресторанних господарств. . , . С. 195-197.

249977. Домашенко С. В. Використання ASP-технології у системах керування готелями. . , . С. 197-198.

249978. Амелькина А. И., Динер-Влоско Т. В., Жмойдзяк А. К. Развитие и воспитание ребенка раннего возроста. Медгиз. Москва, 1960. 108 с.

249979. Гнєздовський О. В. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами. . , . С. 199-200.

249980. Козлова С. С. Глобальні системи бронювання в туризмі: проблеми та перспективи розвитку в Україні. . , . С. 200-202.

249981. Похваленко Т. В., Морозов Д. М. Системи управління продажами готелю. . , . С. 202-204.

249982. Ткачук О. Ю. Механізм аукціонного продажу міських земель: проблеми і перспективи Запорізького регіону. . , . С. 102-103.

249983. Саввіна Є. К., Домашенко С. В. Технології Інтернет для планування туристичних маршрутів. . , . С. 204-206.

249984. Адріковський Д. С., Гудзь П. В. Вдосконалення стратегії планування розвитку персоналу організацій. . , . С. 104-106.

249985. Петрович И. М., Побурко Я. А., Горин М. П. Развитие и использование производственных мощностей в машиностроении. Наук. думка. Киев, 1982. 151 с.

249986. Кравець О. В., Соколов А. В. Інформаційні технології в мережевих підприємствах ресторанного бізнесу. . , . С. 206-207.

249987. Ведмеденко А. Є., Гудзь П. В. Організація виробництва анімаційного підприємства. . , . С. 107-109.

249988. Філей Ю. В. Організаційна функція комітетів Верховної Ради України. . , . С. 208-209.

249989. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 62 с.

249990. Денисенко В. В. Співробітництво СОТ в сфері інтелектуальної власності. . , . С. 210-211.

249991. Купін А. П. Поняття громадської моралі як елемента адміністративно-правового регулювання. . , . С. 211-213.

249992. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обліку і аудиту Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

249993. Белоносова О. В., Гудзь П. В. Предпосылки приобретения готового бизнеса. . , . С. 109-111.

249994. Назаренко П. Г. Пріоритетні напрямки участі військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в миротворчій діяльності. . , . С. 213-214.

249995. Сергєєва С. М. Становлення та розвиток інституту захисту прав жінок. . , . С. 215-216.

249996. Тимчук О. Л. Сучасний стан злочинності в Україні: кримінологічні аспекти. . , . С. 216-218.

249997. Развитие и реконструкция станций и узлов. Транспорт. Москва, 1972. 287 с.

249998. Богонос Я. В., Гудзь П. В. Концепція time-менеджменту та організація її використання вітчизняним бізнесом. . , . С. 112-113.

249999. Шиян Д. С. Розмежування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і відсторонення обвинуваченого від посади. . , . С. 218-220.

250000. "Развитие и совершенствование телевизионной техники"; научно-производ. конф. (Львов; 1990) Тезисы докладов межотраслевой научно-производственной конференции, 1-2 марта 1990 года. [Б. и.]. Львов, 1990. 240 с.

250001. Бурмаченко А. Д., Гудзь П. В. Оцінка ринку взуття в Україні: проблеми та перспективи. . , . С. 114-116.

250002. Буканов Г. М. Вплив досвіду західного парламентаризму на державотворчі процеси в Україні. . , . С. 220-221.

250003. Надієнко О. І. Щодо завдань державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні. . , . С. 221-223.

250004. Цыганенко Ю. С., Гудзь П. В. Формы и способы стресс-менеджмента в разрешении конфликтов на предприятии рыночного типа. . , . С. 116-118.

250005. Шиян О. Ю. Поняття та принципи бюджетної системи України і Російської Федерації. . , . С. 223-225.

250006. Азральян Д. Б. Кримінально-правові санцкії за злочини проти правосуддя за законодавством Норвегії. . , . С. 225-226.

250007. Головко Д. С., Гудзь П. В. Методи мотивації та стимулювання праці в організації (підприємстві). . , . С. 119-121.

250008. Гамбург Л. С. Особливості державного суверенітету федеративних держав. . , . С. 227-228.

250009. Кокинов А. М., Прытков А. А., Петровский Л. Е. Развитие компактных люминесцентных ламп. Информэлектро. Москва, 1989. 76 с.

250010. Гамбург І. А. Правове регулювання підтвердження відповідності як складової технічного регулювання господарської діяльності. . , . С. 228-230.

250011. Беленький П. Е., Козориз М. А., Койфман Ю. И. Развитие комплексной системы управления качеством продукции. Наук. думка. Киев, 1981. 271 с.

250012. Терентьєва О. К. Суб'єкти адміністрування плати за землю в Україні. . , . С. 230-232.

250013. Ізотова Ю. О., Гудзь П. В. Систематизація методів мотивації персоналу підприємства. . , . С. 121-123.

250014. Бондаренко Т. І. Особливості проведення виборів до парламенту у країнах ЄС: порівняльна характеристика. . , . С. 232-233.

250015. Карпов Є. Р., Гудзь П. В. Організація екологічного моніторингу в процесі споживання продукції з вторсировини. . , . С. 123-125.

250016. Глушков В. В. Законопроектна функція комітетів Верховної Ради України. . , . С. 234-235.

250017. Кирилов Є. В., Гудзь П. В. Аналіз організаційної структури міжнародної організації на прикладі УЄФА. . , . С. 125-126.

250018. Развитие конструкции автомобиля. Машгиз. Москва, 1949. 96 с., 2 вкл. л. : л., табл.

250019. Циба І. І. Історія становлення та розвитку парламентських комітетів у зарубіжних країнах. . , . С. 235-237.

250020. Кудінова К. Є., Гудзь П. В. Використання методів мозкового штурму. . , . С. 127-129.

250021. Бичкова А. М. Історія походження гімну України. . , . С. 237-239.

250022. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1949. 112 с. : ил., табл., номогр., черт.

250023. Дороніна О. В. Історія походження герба України. . , . С. 239-241.

250024. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1949. 144 с. : ил., табл., черт.

250025. Сідєльнікова А. М. Історія походження прапора України. . , . С. 241-243.

250026. Петриков Р. О., Гудзь П. В. Особливості розвитку туристичної галузі Запорізької області. . , . С. 129-132.

250027. Развитие конструкций автомобилей. Г. Н-Т.И.Маш. Лит.. [Б. м.], 1951. 46 с.

250028. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1952. 127 с.

250029. Кучерява А. О. Правові засади митного союзу ЄС. . , . С. 243-244.

250030. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1952. 93 с.

250031. Литовченко О. С. Правова охорона авторського права у Європейському Союзі. . , . С. 245-246.

250032. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1952. 133 с.

250033. Чміль М. В. Правова регламентація мита в законодавстві ЄС. . , . С. 246-248.

250034. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1953. 127 с.

250035. Развитие конструкций автомобилей. Машгиз. Москва, 1955. 142 с.

250036. Ромалійська Г. О., Гудзь П. В. Методи підбору персоналу в організації ринкового типу. . , . С. 132-134.

250037. Развитие конструкций подшипников с трех и четырехточечным контактом и их применение. Специнформцентр. Москва, 1968. 98 с.

250038. Шерстобітова В. О. Проблеми охорони географічних зазначень як об'єкта прав інтелектуальної власності в умовах інтеграційних процесів України - ЄС. . , . С. 248-250.

250039. Ємельянова Л. В. Поняття доходів отриманих злочинним шляхом. . , . С. 250-252.

250040. Развитие концентрации и специализации в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1971. 277 с.

250041. Купіна А. О. Визначення поняття терміну "посадова особа" у вітчизняному законодавстві. . , . С. 252-253.

250042. Тесля І. Г. Адміністративна відповідальність посадових осіб за законодавством зарубіжних країн. . , . С. 254-255.

250043. Мєднікова Р. О. Особливості порушення кримінальної справи та порядок затримання осіб, що користуються імунітетом. . , . С. 255-257.

250044. Рудоман Д. І. Покарання за злочини, передбачені ст. 255 та 258 Кримінального кодексу України. . , . С. 257-259.

250045. Развитие литейного производства. Машиностроение. Москва, 1964. 250 с.

250046. Харіна К. О. Органи міграційного контролю в системі органів влади. . , . С. 259-261.

250047. Коляда В. Г. Щодо формування законодавчої бази ринку земель. . , . С. 261-262.

250048. Перельман І. В. Шлюби з іноземцями: правові поради. . , . С. 262-264.

250049. Войцеховська Л. В. Особливості та способи захисту авторського права у мережі Інтернет. . , . С. 264-266.

250050. Сотник С. А. Міжнародно-правові та політичні аспекти сепаратизму в сучасному світі. . , . С. 266-267.

250051. Шмарін І. О. Особливості системи правової охорони авторського права в ЄС та Україні: порівняльний аналіз. . , . С. 268-269.

250052. Мєднікова Р. О. Проблемні питання втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. . , . С. 269-271.

250053. Мєхтієва К. А. Проблемні питання подолання колізії норм, передбачених ч. 1 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. . , . С. 271-273.

250054. Перельман І. В. Актуальні проблеми визначення суспільно небезпечного діяння і способів доведення до самогубства. . , . С 273-274.

250055. Погребысский И. Б., Григорьян А. Т., Артоболевский И. И. Развитие механики в СССР. Наука. Москва, 1967. 367 с.

250056. Яланська В. А. Проблемні питання визначення способів вчинення торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. . , . С. 275-276.

250057. Бобров В. Ф., Грановский Г. И., Зорев Н. Н. Развитие науки о резании металлов. Машиностроение. Москва, 1967. 416 с.

250058. Михайлова О. Є. Забезпечення анонімності свідків у справах про злочини, що вчинюються організованими злочинними об'єднаннями. . , . С. 276-278.

250059. Коваленко С. В. Щодо форм діяльності державного виконавця в Україні. . , . С. 278-280.

250060. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу денного відділення гуманітарного факультету спеціальності "Дизайн". ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 54 с.

250061. Мельниченко О. В. Генезис правового регулювання пенсійного забезпечення в разі втрати годувальника в Україні. . , . С. 280-281.

250062. Гринь В. А. Проблеми та перспективи господарського законодавства у сфері стягнення штрафних санкцій. . , . С. 282-283.

250063. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка безпеки в електроустановках" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 55 с.

250064. Сабліна Є. В. Щодо правового статусу комісії з трудових спорів у проекті трудового кодексу. . , . С. 283-285.

250065. Сафронова І. І. Шляхи вдосконалення законодавства України про час відпочинку. . , . С. 285-287.

250066. Шерстобітова В. О. Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні. . , . С. 287-288.

250067. Походенко С. В. Політичний вибір особливості як предмет психологічного дослідження. . , . С. 289-290.

250068. Бородулькіна Т. О. Досвід та перспективи роботи волонтерського проекту "Психологічні заняття для дітей". . , . С. 291-292.

250069. Развитие неразрушающих методов контроля. Машгиз. Москва, 1963. 183 с.

250070. Жаворонков Н. М., Вольфкович С. И., Лепешков И. Н. Развитие общей, неорганической и аналитической химии в СССР. Наука. Москва, 1967. 323 с.

250071. Развитие органической химии в СССР. Наука. Москва, 1967. 576 с.

250072. Попович М. В., Киселев Н. Н., Кравченко А. М. Развитие оснований физической теории. Наукова думка. Киев, 1989. 168 с.

250073. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

250074. Развитие представлений в области кинетики, катализа и реакционной способности. Наука. Москва, 1966. 276 с.

250075. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

250076. Економіка України. Преса України. Київ, 2013. 96 с.

250077. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2013. 136 с.

250078. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2013. 384 с.

250079. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

250080. Развитие приборостроения в ряде крупнейших капиталистических стран. Центр науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований приборостроения. Москва, 1969. 24 с.

250081. Развитие прогрессивных процессов литья. Пермский политехнический ин-т. Пермь, 1974. 52 с.

250082. Развитие производительных сил Восточной Сибири. Машиностроение. Изд-во АН СССР. Москва, 1959. 116 с.

250083. Развитие производительных сил Восточной Сибири. Химическая промышленность. Изд-во АН СССР. Москва, 1960. 203 с.

250084. Казаченко Н. П. Исследование некоторых интеллектуальных мотивационных характеристик спортивного тренера. . , . С. 292-294.

250085. Коваленко А. В. Интернет как ценный ресурс в будущей профессиональной деятельности студента. . , . С. 294-296.

250086. Хрусталева М. С. Семья как условие формирования гендерных установок. . , . С. 296-297.

250087. Шевченко С. І. Казкотерапія в роботі шкільного психолога. . , . С. 298-299.

250088. Бондарь И. В. Факторная структура имиджевых характеристик аптечных предприятий. . , . С. 299-301.

250089. Сафіулліна Ю. В. Теоретичний аналіз поняття установки в соціальній психології. . , . С. 301-303.

250090. Репецкая А. В. Экзистенциальная рефлексия как предмет психологического исследования. . , . С. 303-304.

250091. Пучина О. В. Кризові явища у професійному становленні фахівців. . , . С. 305-306.

250092. Печенік Г. С. Гендерні особливості статево-рольвої ідентичності. . , . С. 307-308.

250093. Шубертій Н. Г. Соціально-психологічний супровід організаційних змін. . , . С. 308-310.

250094. Максименко Є. А. Дискурс міста Запоріжжя у новинах та його психосемантичний простір у свідомості телеглядачів відповідних каналів. . , . С. 310-311.

250095. Шубертій Н. Г., Марінюк В. О. Методика діагностики організаційних змін. . , . С. 312-313.

250096. Перевера Д. О., Пучина О. В. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників. . , . С. 313-315.

250097. Попович С. А. Схильність студентської молоді до девіантної поведінки. . , . С. 315-317.

250098. Дьомкіна Г. О. Соціально-психологічні фактори інтернет-спілкування молоді в старшому юнацькому віці. . , . С. 317-319.

250099. Довгенко Д. В., Хрусталева М. С. Влияние неполного состава семьи на формирование самоотношения у старших подростков. . , . С. 319-320.

250100. Рогальська М. В. Особливості консультування клієнтів із запитом "невпевненість у собі". . , . С. 320-321.

250101. Дворецька А. М. Психологічні особливості одягу представників неформальних молодіжних об'єднань. . , . С. 321-323.

250102. Горянська Є. О. Психологічні особливості формування дитячих позашкільних колективів. . , . С. 323-325.

250103. Анохіна Н. О. Роль підліткової кризи у виникненні та розвитку цукрового діабету. . , . С. 325-326.

250104. Лебедєва О. Ю. Самоактуалізація партнерів на ранній стадії шлюбу. . , . С. 326-328.

250105. Старіковська С. М. Роль тривожності в формуванні ставлення до себе у обдарованих дітей. . , . С. 328-330.

250106. Мостова І. І. Особливості та динаміка переживання самотності в зрілому віці. . , . С. 330-332.

250107. Солянік М. В. Особливості професійного самовизначення старшокласників. . , . С. 332-333.

250108. Чайка О. П. Особливості переживання страху у дітей дошкільного віку. . , . С. 334-335.

250109. Лагода І. В. Розвиток уяви в дошкільному віці. . , . С. 335-337.

250110. Божидарнік Т. В., Василик Н. М. Креативний менеджмент. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2014. 498 с.

250111. Єлістархова О. В. Досвід проведення психологічних занять з розвитку емоційної сфери у дітей молодшого шкільного віку. . , . С. 337-339.

250112. Мінченко Р.М., Погрібний С.О., Андронов І.В., Волкова Н. В., Гонгало Р. Ф., Островська Л. А. Цивільний процес України. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2014. 720 с.

250113. Дьомкіна А. О., Мороз К. М. Досвід проведення психологічних занять з розвитку емоційної сфери у дітей дошкільного віку. . , . С. 339-340.

250114. Хрустальова М. С., Григор'єва Т. А. Криза середнього віку як фактор нестабільності шлюбу. . , . С. 341-342.

250116. Хижняк О. Ю., Цаберяба Т. О. Робоча програма психологічних занять для дітей старшого дошкільного віку "Веселка творчості". . , . С. 343-344.

250117. Котречко О. О., Зазимко О. В., Лопатько К. Г., Афтанділянц Є. Г., Гнилоскуренко С. В. Практикум з матеріалознавства. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2014. 500 с.

250118. Назаренко Д. Ю., Семенцова О. М. Оптимізація рівня екзаменаційного стресу у студентів вищих навчальних закладів. . , . С. 344-346.

250119. Шакиб О. В., Черкасова С. В., Семенцова О. М. Психологічні особливості образу-я дитини старшого дошкільного віку. . , . С. 346-347.

250120. Борісова З. О. Особливості міжособистісних стосунків старших підлітків. . , . С. 348-349.

250121. Янковська О. А. Сприйняття сімейних стосунків дітьми з соматичною патологією. . , . С. 349-351.

250122. Хрустальова М. С., Погоріла К. С. Місце довільності у психічної діяльності дітей зі шкільною неуспішністю. . , . С. 351-353.

250123. Соц Я. Г. Психологічні особливості Я-концепції студентів з різними стратегіями копінг-поведінки. . , . С. 353-354.

250124. Сарана Г. С. Особливості уваги молодших школярів. . , . С. 354-356.

250125. Фещенко Ю. О. Особливості прояву креативності і розвитку творчої уяви у дітей дошкільного віку. . , . С. 356-358.

250126. Бараненко О. В. Індивідуальний стиль діяльності та його прояв у конфліктних ситуаціях. . , . С. 359-361.

250127. Булах О. Д. Особливості розвитку професійної ідентичності студентів-психологів. . , . С. 361-363.

250128. Берлізова Л. В. Стратегії долаючої поведінки у професійному становленні практичного психолога. . , . С. 363-366.

250129. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Робоча програма та контрольні завдання з курсу "Металообробне обладнання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

250130. Кравцова Л. В. Соціально-психологічні чинники ставлення до себе у дітей дошкільного віку. . , . С. 366-367.

250131. Межинська Г. В. Особливості сучасної зовнішньої реклами. . , . С. 368-369.

250132. Храмцова Д. О., Семенцова О. М. SMS-адикція. . , . С. 369-370.

250133. Агарков О. А. Особливості політико-ідеологічних орієнтацій суб'єктів соціально-політичного маркетингу. . , . С. 371-372.

250134. Арабаджиєв Д. Ю. Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості. . , . С. 372-373.

250135. Справочник по технологии резания материалов. Машиностроение. Москва, 1985. 616 с.

250136. Попович В. М. Потреба діалогу при вихованні в сучасному суспільстві. . , . С. 373-374.

250137. Медведєва Л. В. Теорія та практика соціальної роботи: проблеми та взаємодія. . , . С. 375-376.

250138. Балишева Д. Ю., Агарков О. А. Мета, завдання, принципи, структура та функції зв'язків з громадськістю. . , . С. 376-378.

250139. Бекдамирова Л. З., Агарков О. А. Парадигмальний аспект зв'язків з громадськістю. . , . С. 378-379.

250141. Григор'єва Т. Я., Агарков О. А. Об'єкт і предмет зв'язків з громадськістю. . , . С. 379-381.

250142. Англо-русский словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1972. 614 с.

250143. Русско-английский словарь. Русский язык. Москва, 1976. 520 с.

250144. Дідух В. Ф. "Наша країна особлива з точки зору природних багатств, у тому числі родючих ґрунтів. Їх потрібно берегти як незалежність держави" : [інтерв'ю з В. Ф. Дідухом, доктором технічних наук / записав О. Некрот]. . , . С. 4-5.

250145. Симоненко Т. В., Гудзь П. В. Особливості організації управління залізничних перевезень. . , . С. 134-136.

250146. Третяк О. А., Ґудзь П. В. Обґрунтування відкриття приватного бізнесу з освітніх дошкільних послуг. . , . С. 136-139.

250147. Бабченко М. О., Гудзь П. В. Врахування ризиків в проведенні малого бізнесу. . , . С. 139-142.

250148. 700 рецептов вкусных и дешевых блюд. Мульти-пресс. Донецк, 2006. 288 с.

250149. Шапочка Ю. Аналіз нормативно-правових актів України щодо регулювання діяльності громадських організацій як суб'єктів оцінювання державної політики. . , . С. 200-207.

250150. Нюрнбергский процесс. Юридическая литература. Москва, 1988. 672 с.

250151. Каліщук К. В., Гудзь П. В. Особливості планування виробничих процесів на авіаційному підприємстві. . , . С. 142-145.

250152. Нюрнбергский процесс. Юридическая литература. Москва, 1991. 672 с.

250153. Нюрнбергский процесс. Юридическая литература. Москва, 1989. 656 с.

250154. Нюрнбергский процесс. Юридическая литература. Москва, 1990. 672 с.

250155. Охрименко М. В., Гудзь П. В. Переваги розвитку альтернативної енергетики в регіонах. . , . С. 145-148.

250156. Хмара Н. О., Ґудзь П. В. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства. . , . С. 149-150.

250157. Єсіна Ю. С., Гудзь П. В. Екологічний менеджмент як пріоритетний метод управління виробництвом. . , . С. 150-155.

250158. Кобець В. Мета - не карати, а допомагати : [про нові підходи в роботі страхових експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Кобеляцькому районі Полтавської області]. . , . С. 24-25.

250159. Кондик К. С., Гудзь П. В. Етапи формування ефективної системи мотивації на торговельному підприємстві. . , . С. 155-157.

250160. Арнов В. Страховий експерт: завдання, можливості, пропозиції : [робота страхових експертів з охорони праці в Донецькій області]. . , . С. 26-27.

250161. Солодухин И. Н. Рекомендации по применению продуктов пчеловодства с профилактической и лечебной целью. Ретро. Волгоград, 1990. 48 с.

250162. Донченко С. А Флагман штурмовой авиации. Политиздат Украины. Киев, 1988. 224 с.

250163. Куліковська Д. А., Гудзь П. В. Аналіз основних проблем і тенденцій працевлаштування молоді на ринку праці. . , . С. 157-162.

250164. Праздничный стол без проблем. БАО. Донецк, 2008. 320 с.

250165. Энциклопедия комнатных и садовых растений. Клуб семейного досуга2010. Харьков, 2010. 608 с.

250166. Солдатенко С. С., Кащенко Г. Ф., Пидаев А. В. Ароматерапия. Таврида. Симферополь, 1999. 208 с.

250167. Краснюк П. И., Щукин А П., Борисовский Н. Я. Гроздья здоровья. Донбас. Донецк, 1979. 175 с.

250168. Курченко А. В., Гудзь П. В. Сутність і проблеми універсальної десяткової системи. . , . С. 162-163.

250169. Бойко В. Опухоли: народные средства лечения. Вектор. Санкт-Петербург, 2010. 128 с.

250170. Маурин Н. С., Гудзь П. В. Современные методы управления персоналом в практике украинских предприятий. . , . С. 164-165.

250171. Алтымышев А. А. Природные целебные средства. Профиздат. Москва, 1991. 272 с.

250172. Бережков В. М. Страницы дипломатической истории. Международные отношения. Москва, 1982. 504 с.

250173. Овсепян А. Ю., Гудзь П. В. Проблеми інноваційного маркетингу та шляхи їх вирішення. . , . С. 165-168.

250174. Воробьев Е.З. Москва. Близко к сердцу. Политиздат. Москва, 1989. 336 с.

250175. Світлична Ж. С., Гудзь П. В. Форми функціонування офшорного бізнесу. . , . С. 168-172.

250176. Куриленко В. В., Тесленок І. М. Особливості розвитку технічного сервісу в аграрному секторі України. . , . С. 172-173.

250178. Логинов Д. В., Гудзь П. В. Современные подходы к управлению способами защиты информации. . , . С. 174-176.

250179. Гусак А. А., Гудзь П. В. Особенности внедрения системы менеджмента качества ISO 9001:2000 предприятиями пищевой промышленности. . , . С. 176-179.

250180. Черкасова А. С., Гудзь П. В. Роль принципів "європейського регіоналізму" в організації вітчизняного регіонального управління. . , . С. 179-181.

250181. Иосиф Виссарионович Сталин. Госполитиздат. Москва, 1950. 243 с., 13 вкл. л.

250183. Михайленко Е. Т., Радзинский В. Е., Захаров К. А. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии. Здоров'я. Киев, 1987. 192 с.

250184. Михайлов О. Н. Суворов. Воениздат. Москва, 1980. 496 с.

250185. Сотвори себя, женщина!. Коммунар. Запоріжжя, 1991. 63 с.

250186. Мартынов С. М. Здоровье ребёнка в ваших руках.. Просвещение. Москва, 1991. 223 с.

250187. Рабінович П., Особа В. Автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля прав людини : [імовірно, Г. Лаутерпахт]. . , . С. 9-15.

250188. Скрипнюк О. Сучасна конституційно-правова доктрина України. . , . С. 16-32.

250189. Развитие производства высоковольтных кабелей и кабельной арматуры. ЦИНТИЭпромыш-сти и приборостроения. Москва, 1960. 92 с.

250190. Федоренко В. Теоретико-методологічні основи системи і структури конституційного права України. . , . С. 33-53.

250191. Барабаш Ю. Принцип соціальної держави: окремі питання конституційно-правової доктрини та практики на сучасному етапі. . , . С. 54-70.

250192. Колісник В. Сутність конституціоналізму, конституційна доктрина та головні доктринальні підходи до визначення конституційного ладу. . , . С. 71-92.

250193. Серьогіна С. Конситуційне закріплення форми правління: історичний досвід і сучсність. . , . С. 93-110.

250194. Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість. . , . С. 111-121.

250195. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Книга. Москва, 1991. 574 с.

250196. Развитие сети автомобильных дорог. Транспорт. Москва, 1971. 144 с.

250197. Спыну Г. А., Диневич Г. Е., Верба И. И., Даниленко А. В. Автоматизация сборочного производства. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2001. 252 с.

250198. Ефименко А. Я. История украинского народа. Либідь. Киев, 1990. 509 с.

250199. Битяк Ю. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія дослідження (адміністративних) правовідносин. . , . С. 122-140.

250200. Развитие силового конденсаторостроения. ЦИНТИЭлектропром. Москва, 1962. 199 с.

250201. Нижник Н., Муза О. Деякі проблеми соціального призначення адміністративного права України. . , . С. 141-155.

250202. Іойриш Н. П. Лікувальні властивості меду і бджоляної отрути. Держмедвидав. Київ, 1957. 155 с.

250203. Англо-русский и русско-английский словарь. Аст-пресс. Москва, 2001. 544 с.

250204. Развитие современной физики. Наука. Москва, 1964. 330 с.

250205. Кубко Є. Проблеми запровадження міжнародно-правових стандартів адміністративної діяльності й адміністративного судочинства. . , . С. 156-174.

250206. Гращук В. Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин. . , . С. 175-192.

250207. Ківалов С., Біла-Тіунова Л. Теоретико-правові засади адміністративного судочинства: проблеми і перспективи. . , . С. 193-207.

250208. Скрипнюк В. Лекція професора В. Скрипнюк: "Конституційні засади системи державної влади: компаративний аналіз". . , . С. 211-227.

250209. Антоненко Н. А., Липчанский Л. П., Никитенко В. М. Развитие станко строительной и инструментальной промышленности УССР в 1959-1965 гг.. УкрНИИНТИ. Киев, 1967. 38 с.

250210. Щербина В. В. Постмодернізм як соціологія: витоки та генеза. КПУ. Запоріжжя, 2011. 216 с.

250211. Развитие структур крупномасштабных систем. Моделирование и планирование. ИПУ. Москва, 1984. 91 с.

250212. Кравченко А. Индивидуальные средства защиты от электромагнитного излучения мобильного телефона и других устройств бытовой техники : [нейтрализаторы электромагнитных аномалий (НЭМА), нейтроник]. . , . С. 28-30.

250213. Развитие теоретических основ металлургических процессов производства никеля, кобальта и меди. ГИПРОНИКЕЛЬ. Санкт-Петербург, 1991. 200 с.

250214. Ющик О., Євграфов П., Теплюк М. До методології визначення структури оновленої Конституції України. . , . С. 231-239.

250215. Развитие теории и конструкций тракторных гидроприборов. Головной отд. НТИ НПО "НАТИ". Москва, 1986. 75 с.

250216. Теплюк М. Введення закону в дію: до визначення поняття. . , . С. 240-248.

250217. Косінов C. Контроль над публічною владою як форма юридичної діяльності. . , . С. 249-255.

250218. Развитие теории многопроцессорных систем. Изд-во ин-та кибернетики. Киев, 1984. 75 с.

250219. Развитие техники безопасности и производственной санитарии. Профиздат. Москва, 1982. 140 с.

250220. Гузенко Ю. С., Арабаджиєв Д. Ю. Роль та місце зв'язків з громадськістю у сучасному світі. . , . С. 381-382.

250221. Замотай К. В., Арабаджиєв Д. Ю. Еволюція та етапи розвитку зв'язків з громадськістю як діяльності, науки та навчальної дисципліни. . , . С. 382-384.

250222. Блохін П. Аналогія в конституційному судочинстві та юридична природа рішень Конституційного Суду Російської Федерації. . , . С. 256-273.

250223. Кочкіна К. А., Арабаджиєв Д. Ю. Методи вивчення та досліджень у сфері зв'язків з громадськістю. . , . С. 384-385.

250224. Пацурківський Ю. Правовий режим власності: поняття та зміст. . , . С. 274-281.

250225. Литвиненко А. В., Арабаджиєв Д. Ю. Особливості розвитку зв'язків з громадськістю у США. . , . С. 385-386.

250226. Пархоменко А. В., Арабаджиєв Д. Ю. Основні підходи до визначення поняття "зв'язки з громадськістю". . , . С. 387-388.

250227. Уткіна С. В., Дударьов В. В. Розвиток зв'язків з громадськістю в Україні та Росії. . , . С. 388-389.

250228. Тарасюк А. Є., Дударьов В. В. Історія розвитку зв'язків з громадськістю у Європі. . , . С. 389-390.

250229. Погребна В. Л. Дитячий журнал "Жирафа Рафа" як один із сегментів ринку ЗМІ. . , . С. 391-393.

250230. Пода О. Ю. Обкладинка журналу "Крестьянка" часів Великої Вітчизняної Війни. . , . С. 393-396.

250231. Панченко С. А. Стильові аспекти публіцистики М. Грушевського. . , . С. 396-398.

250232. Островська Н. В. Різновиди ток-шоу. . , . С. 398-400.

250233. Скуртул Г. С. Репрезентація питань трудової міграції на сторінках газети "День". . , . С. 400-402.

250234. Волинець Г. М. Функції ілюстрації у періодичних друкованих виданнях. . , . С. 402-404.

250235. Тупицька Є. Поняття та правова природа договору новації боргу у позикове зобов'язання. . , . С. 282-287.

250236. Маслова-Юрченко К. Сучасний стан законодавства України про андеррайтинг : [розміщення цінних паперів торговцем за дорученням, від імені та за рахунок емітента]. . , . С. 288-295.

250237. Куянцева О. О. Висвітлення діяльності українських політиків на Всесвітньому економічному форумі (за матеріалами Інтернет-порталу "Подробности"). . , . С. 404-406.

250238. Тонкіх І. Ю. Особливості структурної організації новин в інтернет-виданні "Українська правда". . , . С. 406-408.

250239. Юферева О. В. До методології соціокультурного дослідження тревел-журналістики як інституціонального дискурсу. . , . С. 408-410.

250240. Пода О. Ю., Попова М. П. Гендерний дискурс часописів сучасного журналістикознавства. . , . С. 411-413.

250241. Клименко Н. О. Специфіка аудиторії й особливості функціонування масової й елітарної жіночої преси. . , . С. 413-415.

250242. Пода О. Ю., Грибачева Н. П. Загальна характеристика науково-популярного журнального дискурсу. . , . С. 415-417.

250243. Клименко Н. О., Шаповаленко Н. Ю. Місце інтерв'ю у сучасному регіональному виданні. . , . С. 418-419.

250244. Юферева О. В., Веселова Є. О. Шляхи покращення тревел-письма: "лікнеп" від сучасних журналістів. . , . С. 419-421.

250245. Ригіна О. "Keating-Owen Child Labor Act of 1916" - перша федеральна законодавча спроба заборонити використаня праці дитини у США. . , . С. 296-304.

250246. Аллянова М. В. Специфіка подання жанру рецензії на сторінках газети "День". . , . С. 421-422.

250247. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. Здоров'я. Киев, 1987. 736 с.

250248. Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови. Просвіта. Львів, 1993. 208 с.

250249. Бабенко Т. М. Жанрово-тематичні особливості контенту регіональних інтернет-порталів "portal.lviv.ua" та "misto.zp.ua". . , . С. 423-424.

250250. Кривошей К. О. Критерії якості контенту інтернет-порталів. . , . С. 424-426.

250251. Кожухар І. Г. "Перебудова" преси Запоріжжя в 1986-1989 роках. . , . С. 426-428.

250252. Козиряцька Ю. В. Поява і розвиток жанру "фотомонтаж". . , . С. 428-430.

250253. Маловічко Ю. О. Специфіка журналістського розслідування у газетах "Прав.Да" і "Суббота плюс". . , . С. 430-431.

250254. Парамонова А. І. Особливості іміджу телеведучих політичних ток-шоу. . , . С. 432-434.

250255. Петренко К. М. Специфіка технології "інформаційні війни". . , . С. 434-436.

250256. Писарєва А. О. Роль журналіста-аналітика у регіональній пресі. . , . С. 436-438.

250257. Погоренна І. М. Журналістський блогінг як форма висвітлення політичної тематики. . , . С. 438-440.

250258. Бакленд Р. Знаки и символы для начинающих. Фаир-Пресс. Москва, 2005. 256 с.

250259. Саєнко К. В. Функціональне навантаження кримінальної інформації в новинних блоках українських телеканалів. . , . С. 440-441.

250261. Сахно М. О. Особливості масових та якісних видань (на прикладі газет "День" та "Комсомольская правда в Украине"). . , . С. 442-443.

250262. Хрущ К. Ю. Особливості реаліті-шоу на українському телебаченні. . , . С. 443-444.

250263. Современный ремонт квартиры и дома. Мульти-пресс. Донецк, 2006. 288 с.

250264. Філіпова О. І. Особливості художнього оформлення та верстки видання "Червоне Запоріжжя" у повоєнні роки. . , . С. 445-447.

250265. Фоміна Т. Ю. Специфіка художньо-технічного оформлення видання. . , . С. 447-449.

250266. Чевичка Є. В. Історичні аспекти створення холдингових компаній: український досвід в контексті світової медіа-холдингової "мозаїки". . , . С. 449-451.

250267. Червенко І. В. Журнал "Кореспондент" як тип видання. . , . С. 451-453.

250268. Чувакова А. О. Особливості колонки як жанру в редакторському дискурсі регіональної преси. . , . С. 454-455.

250269. Шамота А. Ю. Особливості функціонування сатирично-гумористичних жанрів у журналі "Радянська жінка" 1970-х років. . , . С. 455-457.

250273. Шемшученко Ю., Батанов О. Відомий український вчений-конституціоналіст та педагог Віктор Федорович Погорілко. . , . С. 314-320.

250275. Андрійко О., Нагребельний В. Життєвий і творчий шлях відомого Українського вченого-правознавця Вадима Борисовича Авер'янова. . , . С. 321-324.

250278. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2-й семестр) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2011. 70 с.

250283. Развитие техники и технологии литейного производства в УССР и за рубежом. Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований. Киев, 1972. 66 с.

250284. Розділ І. Проблема розвитку науки в університетах : [роль та місце науки в університеті. Дослідницькі університети "світового класу". Характеристики дослідницького унівкрситету. Проблеми розвитку науки в університетах України]. . , . С. 9-108.

250285. Развитие транспортного комплекса. Наука. Москва, 1980. 192 с.

250286. Розділ ІІ. Глава 2.2. Домінуюча сутність науки : [визначення науки]. . , . С. 131-142.

250287. Глава ІІ. Розділ 2.3.1. Походження та визначення поняття наукового знання. . , . С. 143-150.

250288. История дипломатии. Госполитиздат. Москва, 1963. 820 с

250289. Розділ ІІ. Глава 2.4. Норми та ознаки науковості знань. . , . С. 184-200.

250290. Папанин И. Д. Лед и пламень. Политиздат. Москва, 1977. 416 с.

250291. Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г., Сидоренко Г. І., Румянцев Г. І., Вороненко Ю. В., Ципріян В. І., Яворовський О. П., Ванханен В. В., Гаркавий С. І., Думанський Ю. Д., Каган Ю. С., Козярін І. П., Марієвський В. Ф., Марценюк М. І. Загальна гігієна. Вища школа. Київ, 1995. 552 с.

250292. Розділ ІІІ. Глава 3.3. Техніка, технологія, технонауки : [сутність і застосування понять "наука", "техніка", "технологія". Розмежування науки і техніки]. . , . С. 244-271.

250293. Троцкий Л. Д. Сталин. Изд. центр "Терра". Москва, 1990. 323 с.

250294. Янин Е. В. Русско-арабский разговорник. Феникс. Ростов н/Д, 2000. 192 с.

250295. Розділ ІV. Науково-педагогічні засади виробництва знань в університеті : [структури виробництва знань в університеті. Науково-педагогічні дослідницькі групи. Науково-навчальні центри ВНЗ. Міждисциплінарна та інтегративна підготовка студентів]. . , . С. 298-348.

250296. Троцкий Л. Д. Сталин. Изд. центр "Терра". Москва, 1990. 303 с.

250297. Иващенко С. Д. Сборник шахматных комбинаций. Радянська школа. Киев, 1988. 222 с.

250298. Все о прическе. Книга-Сервис. Киев, 1998. 447 с.

250299. Єщенко П. С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки. . , . С. 4-20.

250300. Кредісов А. І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу : [у т.ч. соціально відповідальний бізнес]. . , . С. 21-31.

250301. Бережний Я. В., Жаліло Я. А., Покришка Д. С. Політика реалізації національних проектів: перспективи розвитку в Україні. . , . С. 32-44.

250302. Лігоненко Л. О. Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіонів України. . , . С. 45-55.

250303. Романенко В. А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід : [динаміка виробництва окремих видів продукції машинобудування в Україні, обсяги виробництва та кількість підприємств-виробників окремиз видів продукції, рівень рентабельності, т.ін. (1990-2011)]. . , . С. 56-66.

250304. Биковський А. Ю. Методика визначення рівня конкурентоспроможності суднобудівних підприємств. . , . С. 67-73.

250305. Ольшанська О. В. Методологічні основи формування агросоціальних систем. . , . С. 74-80.

250306. Бондарук Т. Г., Бондарук І. С. Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення. . , . С. 81-96.

250307. Оскольський В.В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції : [про біобезпеку, ГМО, створення ринку органічної продукції в Україні]. . , . С. 4-12.

250308. Колодко Г. В. Новий Прагматизм, або економіка помірності : [економіка помірності замість економіки дефіциту або надлишку як новий стратегічний підхід до майбутнього]. . , . С. 13-28.

250309. Кіндзерський Ю.В. Імператив використання державного сектору в модернізації економіки : [положення теорії і світовий досвід приватизації, державний капіталізм, держсектор в процесах модернізації]. . , . С. 29-40.

250310. Жемойда О.В. Продовольчі резерви зерна як інструмент регулювання пропозиції на внутрішньому ринку. . , . С. 41-50.

250311. Радзієвська С.О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України. . , . С. 51-60.

250312. Тетеринець Т.А. Структурні зміни основного капіталу як фактор комплексної модернізації економіки Бєларусі. . , . С. 61-76.

250313. VIII Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція. . , . С. 81-84.

250314. Проект національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні. . , . С. 85-95.

250315. Пам'яті Лариси Павлівни Горкіної : [доктор економічних наук, професор, фахівець з економічної історії та історії економічної думки]. . , . С. 96.

250316. Унковська Т.Є., Демчук Н.І. Чи можливе економічне диво в Україні? : [фінансово-економічна криза, державний борг, "золоте правило накопичення боргу, "економічне диво"]. . , . С. 4-21.

250317. Якубовський М.М. Структурний вектор активізації промислового розвитку : [структурні проблеми української промисловості в умовах кризового і посткризового розвитку економіки]. . , . С. 22-39.

250318. Кіндзерський Ю.В. Імператив використання державного сектору в модернізації економіки : [теорія і світовий досвід приватизації, держсектор, державний капіталізм. Список найбільших державних ТНК світу за обсягами продаж. Державні ТНК за секторами економіки]. . , . С. 40-52.

250319. Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи Зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів. . , . С. 53-75.

250320. Радіонов Ю.Д. Оцінка ефективності державних видатків. . , . С. 76-87.

250321. Джарвис Д. С. Мед и другие естественные продукты. Контракт-ТМТ. Москва, 1991. 160 с.

250322. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної форми навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (роздатковий матеріал) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

250323. Лофф Д. Справочник сновидений. Клуб семейного досуга. Харьков, 2005. 320 с.

250324. Рожков И. М., Власов С. А., Мулько Г. Н. Математические модели для выбора рациональной технологии и управления качеством стали. Металлургия. Москва, 1990. 183 с.

250325. Разливка стали в изложницы и качество слитка. Металлургия. Москва, 1989. 79 с.

250326. Сагарадзе В. В., Уваров А. И. Упрочнение аустенитных сталей. Наука. Москва, 1989. 270 с.

250327. Садовский В. Д., Маханек Г. В. Сталь. Наука. Москва, 1990. 112 с.

250330. Мазін В. О. Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння. . , . С. 13-19.

250335. Развитие физики в СССР. Наука. Москва, 1967. 363 с.

250338. Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история. Худож. лит.. Москва, 1990. 318 с.

250339. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт по теорії ймовірностей і випадковим величинам для студентів технічних спеціальностей [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 82 с.

250342. Меллер С. Земля Осириса. Книжный клуб семейного досуга. Харьков, 2007. 288 с.

250343. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

250345. Тарасенко В. Увічнили пам'ять Валентина Яланського : [відкрита пам'ятна дошка на честь Валентина Яланського, почесного громадянина Запоріжжя, голови Запорізького міськвиконкому в 1974-1987рр.]. . , . С. 2.

250347. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

250349. Логанов Є. Племзавод "Степний": крок у Європу : [візит голови ОДА Олександра Пеклушенка до ПАТ "Племзавод "Степний" , розташованого в с.Заповітне Кам'янсько-Дніпровського району]. . , . С. 1.

250351. Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. Последние свидетели. Сов. писатель. Москва, 1989. 368 с.

250352. Селецкий А. И. Психопатология детского возраста. Вища школа. Киев, 1987. 296 с.

250354. Шурма Р. Перлина української металургії : [МК "Запоріжсталі" виповнилося 80 років]. . , . С. 3.

250358. Развитие физической химии в СССР. Наука. Москва, 1967. 382 с.

250360. Развитие электротехники в СССР. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. Москва, 1962. 386 с.

250361. Семевский М. И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс 1692-1724. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 348 с. : ил., портр.

250363. Разгонова Л. Н., Рубитель О. Ю. Основные средства и нематериальные активы. Полиграф. Запорожье, 2000. 116 с.

250364. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

250365. Московцева В., Юрик П. Щоб здоровими народжувались діти і міцною гартувалась сталь : [робочий візит до Запоріжжя Президента України В. Януковича, привітання працівників "Запоріжсталі" з 80-річчям комбінату від Президента, обласний перинальний центр]. . , . С. 1, 2.

250369. Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. Политиздат Украины. Киев, 1988. 528 с.

250370. Пожарицька І. Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку та аудиту Національної академії природоохоронного й курортного будівництва. . , . С. 50-51.

250373. Козицька Г. В., Харланова В. В. Спортивный маркетинг: проблемы и направления развития в Украине. . , . С. 253-254.

250374. Конєв І. С. Записки командуючого фронтом 1943-1945. Політвидав України. Київ, 1983. 619 с.

250375. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. АПН. Москва, 1971. 704 с.

250376. Соколова Ю. А., Чекмарева А. Г. Сегментация рынка гостинично-ресторанных услуг в туристической отрасли Украины. . , . С. 254-256.

250377. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. АПН. Москва, 1975. 448 с.

250378. Разделение близких по свойствам редких металлов. Металлургиздат. Москва, 1962. 264 с.

250379. Кочнова И. В., Кулько А. Р. Современные проблемы развития туризма в Украине. . , . С. 256-258.

250380. Пецевич Т. О. Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції. . , . С. 258-259.

250381. Чекмарева А. Г. Сравнение потребительской корзины Украины и России. . , . С. 260.

250382. История дипломатии. Госполитиздат. Москва, 1979. 766 с

250383. Кулько А. Р. Анализ потребительской корзины Европы. . , . С. 260-261.

250384. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій : затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 р. № 1400. . , . С. 12-20 (додаток)

250385. Лапікур В., Лапікур Н. Загадкова фігура чи приречений бути героєм? : [Олександр Матвійович Матросов (5 лютого 1924, Дніпропетровськ — 27 лютого 1943) — рядовий-піхотинець, Герой Радянського Союзу.]. . , . С. 76-82.

250386. Прушківський В. Г. Реструктуризація національної економіки: глобалізаційний аспект. . , . С. 262-263.

250387. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

250388. Палій В. В. Проблеми підвищення інноваційної спрямованості підприємництва та шляхи їх вирішення в Україні. . , . С. 263-265.

250389. Афендікова Н. О. Особливості державної підтримки АПК у контексті євроінтеграції. . , . С. 265-267.

250390. Поддубный В.И. С прямыми иностранными инвестициями не очень получается : [ к итогам торгов ПФТС в ноябре]. . , . С. 20-33.

250391. Губарь О. В. Стратегія "блакитних океанів": сутність і актуальність для українського ринку. . , . С. 267-268.

250392. Юрченко В. І. Державне регулювання господарської діяльності на рівні регіону. . , . С. 268-270.

250393. Кригульська Т. Б. Роль інновацій у забезпеченні сталого розвитку. . , . С. 270-272.

250394. Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного общества. Высш. школа. Москва, 1968. 205 с.

250395. Домбровська С. І. Актуальність проблем влади в соціально-економічній системі. . , . С. 272-273.

250396. Чумак О. В. Конкурентоспроможні позиції України на міжнародному ринку інноваційної продукції. . , . С. 273-275.

250397. Федорченко О. К. Інноваційна економіка в системі господарювання. . , . С. 275-277.

250398. Бурма С. І. Основні детермінанти формування кластерних структур. . , . С. 277-279.

250399. Блонський А. І. Передумови маркетингового управління реструктуризацією промислового підприємства. . , . С. 279-280.

250400. Бессага К. В. Формування регіональної інвестиційної політики в Україні. . , . С. 280-282.

250401. Сиволап Т. Г. Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу та її місце в сучасній економіці. . , . С. 282-284.

250402. Стоєв В. Л. Інтегрування інтересів платників податків та соціально-економічних завдань держави через механізм регіональних недержавних інноваційних парків. . , . С. 284-286.

250403. Шмигля Я. О. Безробіття як макроекономічна проблема. . , . С. 286-288.

250404. Олексенко Т. В. Інновації в Україні: проблеми та методи стимулювання. . , . С. 288-289.

250405. Карпенко Н. С. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. . , . С. 290-291.

250406. Кубіч Д. В. Формування сучасних ринкових відносин та ринкової інфраструктури в Україні. . , . С. 292-293.

250407. Лайкова К. М. Проблеми зайнятості населення Запорізької області. . , . С. 293-295.

250408. Маркова Ю. О. Інтернаціоналізація господарського життя в сучасних умовах. . , . С. 295-297.

250409. Новосьолова Т. А. Тенденції розвитку транспортних послуг в Україні. . , . С. 297-298.

250410. Олонець С. А. Сучасні проблеми розвитку АПК в Україні. . , . С. 299-300.

250411. Даценко В. Запорізькому кабельному заводу - 150. . , . С. 3.

250412. Добров Е. Е., Татаринцев И. Г., Чорноус В. Н., Штамбергер Г. А. Раздельное преобразование комплексных сопротивлений. Вища школа. Львов, 1985. 136 с.

250413. Корнієнко О. До 110-річчя авіаційного конструктора Олександра Івченка : [історія ЗМКБ "Прогрес", життєвий шлях і досягнення його засновника Олександра Георгійовича Івченка]. . , . С. 10.

250414. Раздолин М. В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей. Жидкостные объемные насосы. Оборонгиз. Москва, 1959. 184 с.

250416. Тайны ХХ века. Вся Москва. Москва, 1990. 411 с.

250417. Раздрогин Ю. В. Справочник по монтажу судового механического оборудования. Судостроение. Ленинград, 1981. 200 с.

250418. Разевиг Д. В. Атмосферные перенапряжения на линиях электропередачи. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 215 с.

250419. Рамешова С. Страна золотых пагод. Мысль. Москва, 1987. 188 с.

250420. Поддубный В.И. К итогам торгов на Украинской бирже в ноябре. . , . С. 20-27.

250421. Рази А. А., Федоров А. И. Системы управления технологическим оборудованием. М-во станкостроит. и инструм. пром-сти. Гл. техн. упр.. Москва, 1971. 67 с.

250422. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. АПН. Москва, 1975. 432 с.

250423. Котуков Г. Н. Культивовані і дикорослі лікарські рослини. Наукова думка. Київ, 1971. 168 с.

250424. Рази А. А. Траекторные преобразователи. Машиностроение. Ленинград, 1984. 192 с.

250425. Шарипов А. Рядом с Карбышевым. [б. и.]. Москва, 1991. 184 с.

250426. Рази А. А. Фрезерные станки с аналоговыми системами программного управления. Машиностроение, Ленинград. отд-ние. Москва, 1965. 126 с.

250427. Яковлев А. С. Цель жизни. Политиздат. Москва, 1974. 592 с.

250428. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков. Изд-во иностр. лит.. Москва, 1961. 208 с.

250429. Трофанчук Г. І. Історія вчень про державу і право. Магістр-ХХІ сторіччя. Київ, 2005. 256 с.

250430. Разин Г. И., Щелкин А. П. Бесконтактное измерение электрических токов. Атомиздат. Москва, 1974. 160 с.

250432. Фронт без линии фронта. АПН. Свердловск, 1965. 256 с.

250433. Лубенська Т. В., Чупаха Л. Д. Вища математика в таблицях. МАУП. Київ, 1999. 86 с.

250434. Подвиг твой бессмертен. Мистецтво. Киев, 1985. 264 с.

250435. Разинцев В. И. Электрогидравлические усилители мощности. Машиностроение. Москва, 1980. 120 с.

250436. Сироватская Л. С., Гречишкин А. И., Билорусец Е. Ш., Колендо М. В., Шестаченко Г. М., Фещенко Н. Д. Азбука цветовода. Урожай. Киев, 1993. 272 с.

250437. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України. Академвидав. Київ, 2003. 368 с.

250438. Єлін Ю. Я., Зерова М. Я., Лушпа В. І., Шабарова С. І. Дари лісів. Урожай. Київ, 1987. 304 с.

250439. Зварич В. В. Нумизматический словарь. Вища школа. Львів, 1979. 338 с.

250440. Разливка стали в изложницы. Металлургия. Москва, 1984. 64 с.

250441. Разливка стали в изложницы и качество слитка. Металлургия. Москва, 1984. 56 с.

250442. Провалов К. И. В огне передовых линий. Воениздат. Москва, 1981. 351 с.

250443. Гордин Р. Под звездою Кутузова. Литература артистикэ. Кишинев, 1987. 510 с.

250444. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. Международные отношения. Москва, 1982. 240 с.

250445. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1972. 144 с.

250446. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1973. 110 с.

250447. Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. Наука. Москва, 1978. 144 с.

250448. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1974. 112 с.

250449. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1975. 152 с.

250450. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1976. 144 с.

250451. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1978. 88 с.

250452. Генин М. Нострадамус. Центр. дом литераторов. Москва, 1990. 142 с. : ил., портр.

250453. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1978. 92 с.

250454. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1979. 100 с.

250455. Разливка стали в слитки и их качество. Металлургия. Москва, 1981. 104 с.

250456. Заверюха Н. В., Безденежных А. А., Бигеев, Волков Л. А. Разливка стали в современных мартеновских цехах. Металлургиздат. Свердл. отд-ние. Свердловск, 1959. 216 с.

250457. Вейс Г. История культуры народов мира. ЭКСМО. Москва, 2006. 144 с.

250458. Леонгард К. Акцентуированные личности. Вища школа. Киев, 1981. 390 с.

250459. Разливка стали и формирование слитка. Металлургия. Москва, 1966. 268 с.

250460. Назаренко Х. Ясновидець із пензлем у руках : [запорізький художник Олександр Глухов]. . , . С. 11.

250461. Исаев Е. И., Плискановский С. Т., Коржавин В. А., Чуванов А. П. Разливка стали сверху с применением шлаковых смесей. Техніка. Киев, 1987. 167 с.

250462. Гринберг С. Е., Котин А. Г., Поляков В. Ф. Разливка углеродистых и легированных сталей под слоем графита. Информация №29. Черметинформация. Москва, 1966. 18 с.

250463. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2013.

250464. Стрілець С. МК "Запоріжсталь": ремонт доменного та прокатного виробництва завершився. . , . С. 2.

250465. Размадзе Ш. М. Преобразовательные схемы и системы. Высшая школа. Москва, 1967. 527 с.

250466. Размахнин М. К. Радиолокация без формул, но с картинками. Сов. радио. Москва, 1971. 127 с.

250467. Размерная точностность технологических процессов производства крупных чугунных отливок. ЦБТИ. Москва, 1961. 58 с.

250468. Логанов Є. Транспортер уже є : [в залі прильоту міжнародних авіаліній аеропорту Запоріжжя встановили новий стрічковий транспортер для багажу]. . , . С. 3.

250469. Размещение геометрических объектов и вопросы оптимального проектирования. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1977. 40 с.

250470. Осмыслить культ Сталина. Прогресс. Москва, 1989. 656 с.

250471. Разоренов Г. И. Выбор масштабов при моделировании. Сов. радио. Москва, 1973. 160 с.

250473. Разработка долгосрочных комплексных планов предприятий. НИИинформтяжмаш. Москва, 1975. 37 с.

250474. Микулич Ю. Н., Коренной А. А., Шевченко Б. Б. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления НИОКР. УкрНИИНТИ. Киев, 1974. 60 с.

250475. Разработка и внедрение алгоритмических и технических средств повышения достоверности информационного обеспечения АСУТП. Ин-т автоматики. Киев, 1986. 132 с.

250476. По следам древних культур. Древняя Русь. Изд-во культурно-просвет. лит.. Москва, 1953. 358 с.

250477. 5000 практических советов хозяину на все случаи жизни. БАО. Донецк, 2006. 544 с.

250478. Разработка и внедрение линейных электродвигателей в народном хозяйстве. Киевский политехн. ин-т. Киев, 1968. 83 с.

250479. Отречение Николая II. Советский писатель. Москва, 1990. 256 с.

250480. Горский С. Жены Ивана Грозного. Динамик-наука. Москва, 1990. 62 с.

250481. Исаев Д. Н., Каган В. Е. Половое воспитание детей. Медицина. Ленинград, 1988. 160 с.

250482. Разработка и внедрение локальных средств и систем информационного обеспечения АСУТП. Киев. ин-т автоматики. Киев, 1988. 138 с.

250483. Полная энциклопедия женских рукоделий. Изд-во литературі и искусств им. Г. Гуляма. Ташкент, 1992. 608 с.

250484. Карпов В. В. Полководец. Воениздат. Москва, 1989. 574 с.

250485. Автоматика и телемеханика. Наука. Москва, 2004. 192 с.

250486. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2002. 48 с.

250487. Ольховская В. П. Шитье без примерок. Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга". Харьков, 2006. 240 с.

250488. Баграмян И. Х. Так начиналась война. Политиздат Украины. Киев, 1988. 448 с.

250489. Бобылев П. Н., Липицкий С. В., Монин М. Е., Панкратов Н. Р. Великая Отечественная война. Изд-во полит. лит.. Москва, 1984. 430 с.

250490. Гаваа Лувсан Очерки методов восточной рефлексотерапии. Наука. Новосибирск, 1991. 431 с.

250491. Разработка и внедрение новых технических решений по строительству горных ВЛ 35-220 кВ на вантовых подвесках. Информэнерго. Москва, 1987. 51 с.

250492. Уолдес-Мерфи Тим. Тайный код символов. Книжный клуб " Клуб семейного досуга2". Харьков, 2007. 352 с.

250493. "Разработка и внедрение передовых технологических процессов и оборудования в сварочном производстве", Казахская республиканская научно-техническая конференции. Караганда Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции. [Б. и.]. Караганда, 1982. 80 с.

250494. Русский рукопашный бой. Спорт- Пресс. Харьков, 2004. 159 с.

250495. Сур'янінов М. Г., Дащенко О. Ф., Білоус П. О. Теоретичні основи динаміки машин. Наука і техніка. Одесса, 2004. 292 с.

250496. Данилова Н. А. Похудеть после 40. Вектор. Санкт-Петербург, 2005. 123 с.

250497. Виноградова Т. А., Гажёв Б. Н., Виноградов В. М., Мартынов В. К. Практическая фитотерапия. Олма-Пресс. Москва, 1998. 640 с.

250498. Разработка и внедрение средств автоматизации и автоматизированных систем управления. Киев. ин-т автоматики. Киев, 1979. 158 с.

250499. Разработка и внедрение цифровых вычислительных комплексов и систем распределенной обработки данных. ИК. Киев, 1986. 88 с.

250500. Для дома, для семьи. Ураджай. Минск, 1988. 240 с.

250501. Разработка и исследование автоматических дистанционных устройств управления подвижным составом. Уральск. электромех. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Свердловск, 1975. 163 с.

250502. Норбеков М. С. Уроки Норбекова. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 192 с.

250503. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2014.

250504. Шилин Д. "Запорожсталь" работает уверенно : [итоги производства за 2013 год, инвестиции и экология]. . , . С. 2-3.

250505. Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. Воениздат. Москва, 1974. 511 с.

250506. Копейкина М. Новаторы принесут "Запорожогнеупору" 6 миллионов экономии. . , . С. 2.

250507. Шилин Д. К честным предпринимателям фининспекторы не придут : [бизнес в Запорожской области - на третьем месте в Украине]. . , . С. 4.

250508. Попович О. Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 1445 с.

250509. Губергриц Лекарственные растения Донбасса. Донбас. Донецк, 1990. 280 с.

250510. Попович О. Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 24 с.

250511. Широкобокова Н. В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 19 с.

250512. Широкобокова Н. В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 136 с.

250513. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2014.

250514. Про бюджет міста на 2014 рік : Рішення Запорізької міської ради № 32 від 31.01.2014 [з додатками: доходи, видатки, фінансування місцевих програм]. . , . С. 2-13.

250515. Перельман Я. И. Занимательная физика. Наука. Москва, 1986. 271 с.

250516. Разработка и исследование гидроскопических и навигационных приборов. Ленинград. ин-т точной механики и оптики. Ленинград, 1978. 49 с.

250517. Мельников С. И. Маршал Рыбалко. Политиздат Украины. Киев, 1980. 255 с.

250518. Разработка и исследование специальных электрических машин. Авиац. ин-т. Куйбышев, 1987. 180 с.

250519. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 184 с.

250520. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 104 с.

250521. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 114 с.

250522. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 146 с.

250523. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 184 с.

250524. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 161 с.

250525. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 169 с.

250526. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 161 с.

250527. Разработка и исслеование технологии производства гнутых профилей проката. Укр. НИИметаллов. Харьков, 1984. 112 с.

250528. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 114 с.

250529. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 190 с.

250530. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1971. 186 с.

250531. Журба О. И. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам. Искусство. Москва, 1990. 351 с.

250532. Разработка и исследование технологических процессов обработки металлов давлением. Машиностроение. Москва, 1968. 207 с.

250533. Травник. Волгоградская правда. Волгоград, 1991. 141 с.

250534. Сапко А. И. Механическое и подъемно-транспортное оборудование электрометаллургических цехов. Металлургия. Москва, 1972. 288 с.

250535. Свойства подшипниковых сталей и сплавов, методы их упрочнения. ВНИПП. Москва, 1985. 92 с.

250536. Разработка и конструирование средств автоматизации и систем управления. Техніка. Киев, 1971. 50 с.

250537. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.. Госиздполит литературы. Москва, 1957. 294 с.

250538. Химия в нашем доме. Карпати. Ужгород, 1976. 256 с.

250539. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.. Госполитиздат. Москва, 1957. 405 с.

250540. Я уже взрослый. Молодая гвардия. Москва, 1986. 336 с.

250541. Медицинская косметика. Медицина. Москва, 1985. 208 с.

250542. Долматовский Е. А. Зеленая брама. Политиздат. Москва, 1985. 318 с.

250543. Смирнов-Аляев Г. А. Механические основы пластической обработки металлов. Инженерные методы расчета. Машиностроение. Ленинград, 1968. 271 с.

250544. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 30 с.

250545. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 38 с.

250546. Коломиец В. Помогите пользователю начинающему! : [пользователи компьютеров]. . , . С. 132-138.

250547. Розділ 5. Система інформаційного забезпечення в менеджменту. . , . С. 71-81.

250548. Розділ 10. Планування в організації. . , . С. 128-140.

250549. Розділ 14. Стратегічний менеджмент. . , . С. 189-201.

250550. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

250551. Розділ 18. Ефективність менеджменту організацій. . , . С. 247-256.

250552. Разработка и конструирование средств автоматизации и систем управления. Техніка. Киев, 1973. 126 с.

250553. Тема 2. Загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту. . , . С. 34-45.

250554. Писарева А., Безрук А. Запорожские студсоветы: в чем сила брат? : [студентческие советы города Запорожья, студсовет ЗНУ, профком ЗНТУ]. . , . С. 14-15.

250555. Тема 3. Типи та види конфліктів.. . , . С. 46-54.

250556. Тема 4. Об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій. . , . С. 55-60.

250557. Тема 5. Методи подолання конфліктів. . , . С. 61-86.

250558. Тишаков Н. Духовный центр поселка : [пгт Куйбышево Запорожской области]. . , . С. 19.

250559. Тема 6. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі. . , . С. 87-103.

250560. Свойства и особенности производства модифицированного чугуна. ЦНИИТМАШ. Москва, 1976. 88 с.

250561. Тема 7. Система соціально-психологічних методів управління конфліктами. . , . С. 104-128.

250562. Тема 8. Проведення організаційних змін як причина конфліктів і засібів їх подолання. . , . С. 129-160.

250563. Разработка и опыт эксплуатации комплексов оборудования для изготовления интегральных схем. ЦНИИ"Электроника". Москва, 1976. 40 с.

250564. Розд. 10. Управління робочим часом працівників. . , . С. 154-170.

250565. Разработка и освоение производства асинхронных двигателей серии АИ. ВНИПТИЭМ. Владимир, 1986. 165 с.

250566. Розділ 1. Основні передумови формування статистики як науки. . , . С. 9-30.

250567. Розд. 11. Створення сприятливих умов праці. . , . С. 171-187.

250568. Разработка и применение систем числового программного управления металлорежущими станками. М-во приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Ин-т автоматики. Киев, 1973. 172 с.

250569. Розділ 2. Предмет, метод та основні поняття статистики. Статистичне спостереження. . , . С. 31-41.

250570. Розд. 13. Мотивація і стимулювання персоналу. . , . С. 201-230.

250571. Розділ 3. Зведення та групування статистичних даних. . , . С. 42-64.

250572. Малахов Г. П. Очищение организма и здоровье. Проф-Пресс. Ростов н/Д, 2001. 192 с.

250573. Розділ 4. Абсолютні, відносні та середні величини. . , . С. 65-107.

250574. Розділ 5. Показники варіації та форми розподілу. . , . С. 108-148.

250575. Розділ 6. Вибіркове спостереження. . , . С. 149-179.

250576. Розділ 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків. . , . С. 180-233.

250577. Розділ 8. Ряди динаміки. . , . С. 234-297.

250578. Розділ 9. Індекси. . , . С. 298-349.

250579. Банківська справа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

250580. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2013. 72 с.

250581. Вища школа. Знання. Київ, 2013. 128 с.

250582. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 248 с.

250583. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 216 с.

250584. Разработка и применение систем числового программного управления технологическим оборудованием. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1973. 48 с.

250585. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 248 с.

250586. Вісник Національної академії правових наук України. Право. Харків, 2013. 312 с.

250587. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 279 с.

250588. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 272 с.

250589. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 272 с.

250590. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 68 с.

250591. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 282 с.

250592. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 292 с.

250593. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 280 с.

250594. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2013. 86 с.

250595. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 260 с.

250596. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 224 с.

250597. Информационные технологии и вычислительные системы. Институт системного анализа РАН. Москва, 2013. 128 с.

250598. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 224 с.

250599. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2013. 56 с.

250600. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2013. 132 с.

250602. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1971. 286 с.

250603. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1971. 209 с.

250604. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1971. 431 с.

250605. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1971. 272 с.

250606. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1971. 268 с.

250607. Сизов А. М. Газодинамика и теплообмен газовых струй в металлургических процессах. Металлургия. Москва, 1987. 255 с.

250608. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1971. 388 с.

250609. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1971. 200 с.

250610. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1971. 102 с.

250611. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1971. 125 с.

250612. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1971. 76 с.

250613. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1971. 94 с.

250614. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1971. 223 с.

250615. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1971. 164 с.

250616. Разработка и применение экономико-математических методов и программных средств для эффективного использования вычислительной техники. ИК. Киев, 1988. 149 с.

250617. Разработка и совершенствование рабочих органов и систем управления строительно-дорожных машин. Карагандинский политехнический ин-т. Караганда, 1981. 154 с.

250618. Камель Г. І., Перемітько В. В., Єршов А. В., Куліковський Р. А. Дослідження конічних трибосистем в промисловому транспорті. ДДТУ. Дніпродзержинськ, 2013. 314 с.

250619. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

250620. Шак В. Васильевка: город у подножия Лысой горы. . , . С. 20.

250621. Ахинько Е. Строгановский оазис : [в селе Строгановка, которое находится в Приазовском районе Запорожской области, за последние несколько лет открыты храм Покрова Святой Богородицы, часовня, возведены памятники]. . , . С. 37.

250622. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1971. 130 с.

250623. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1971. 121 с.

250624. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1971. 63 с.

250625. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1971. 160 с.

250626. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1971. 149 с.

250627. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1971. 128 с.

250628. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1971. 72 с.

250629. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1971. 109 с.

250630. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 177 с.

250631. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 183 с.

250632. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 304 с.

250633. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 104 с.

250634. Павелко И. Соцгород: 20-30-е годы прошлого века : [история города Запорожья, улиц, зданий, скульптур]. . , . С. 50.

250635. Розд. 2. Тенденції розвитку екологічного маркетингу. . , . С. 34-55.

250636. Розд. 3. Типи споживачів в екологічному маркетингу. . , . С. 56-95.

250637. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 224 с.

250638. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 119 с.

250639. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 176 с.

250640. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 124 с.

250641. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 201 с.

250642. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 131 с.

250643. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1971. 125 с.

250644. Розд. 4. Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами. . , . С. 96-128.

250645. Розд. 5. Обґрунтування напрямів розвитку ринку екологічних товарів. . , . С. 129-159.

250646. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

250647. Конспект лекцій з курсу "Анотування та реферування науково-технічної літератури" для студентів 2, 4 курсів спеціальності "Переклад" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 58 с.

250648. Розділ ІІІ. Розвиток і забезпечення ефективного функціонування інститутів народовладдя в Україні. . , . С. 185-264.

250649. Разработка и создание автоматизированного металлорежущего оборудования. ЭНИМС. Москва, 1983. 120 с.

250650. Гл. 7. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем. . , . С. 169-191.

250651. Уваров А. Путь длиною в 150 лет : [история и нынешний уровень развития Запорожского кабельного завода]. . , . С. 3.

250652. Гл. 9. Фінансовий менеджмент готелю. . , . С. 232-258.

250653. Гл. 10. Управління персоналом готелю. . , . С. 259-291.

250654. Горская А. "Запорожстали" - 80! : [Виктор Янукович, приехавший с рабочим визитом в Запорожье, поздравил сотрудников комбината]. . , . С. 9.

250655. Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих навчальних закладів з питань працевлаштування. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 92 с.

250656. Анпілова Є. С. Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод. Азимут-Украина. Київ, 2013. 104 с.

250657. Гл. 11. Готельний маркетинг : [готельні послуги, паблік рілейшнз в готелі та ін.]. . , . С. 292-325.

250658. Алексєєва О. Terra incognita: історія як дотик : [запорізькі митці, члени НСХУ Людмила та Володимир Форостецькі]. . , . С. 19.

250659. Гл. 12. Управління і проектування якості готельних послуг. . , . С. 326-354.

250660. Борисенко П. А. Сучасне наукоємне виробництво. Акцент Інвест трейд. Запоріжжя, 2013. 260 с.

250661. Шак В. Васильевка мистическая : [Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова"]. . , . С. 20, 37.

250662. Драч Е. Катарсис. Смолоскип. Київ, 2007. 127 с.

250663. Шморгун О. Світло в кінці. Смолоскип. Київ, 2004. 126 с.

250664. Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме. Смолоскип. Київ, 2013. 1048 с.

250665. Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме. Смолоскип. Київ, 2013. 960 с.

250666. Разработка, исследование и внедрение новых источников питания сварочной дуги. НАИИНТИ. Вильнюс, 1981. 83 с.

250667. Разработка, исследование и производство высоковольтной аппаратуры. ВНИИЭМ. Москва, 1968. 138 с.

250668. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2013.

250669. Разработка календарно-плановых нормативов на машиностроительных заводах. НИИинформмаш. Москва, 1966. 124 с.

250670. Чуприна А. "Оптимизация" ЗГИА: не мытьем, так катаньем : [власти и чиновники хотят объединить Запорожскую государственную инженерную академию с Запорожским государственным техническим унивеститетом]. . , . С. 20, 37.

250672. Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г.. Статут. Москва, 2013. 536 с.

250673. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем мех. і математ.. Львів, 2013. 228 с.

250674. Гл. 8. Управління безпекою отеля. . , . С.192-231.

250675. Качинський А. Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень. Нац. ін-т стратег. досліджень. Київ, 2013. 102 с.

250676. Собакевич О. В., Михайличенко К. М., Ємельянова О. Ю. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні. Нац. ін-т стратегічних досліджень. Київ, 2013. 46 с.

250677. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2013. 196 с.

250678. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Мікроекономіка" для студентів спеціальностей 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси", 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 34 с.

250679. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи № 1 з курсу "Економічна теорія" для студентів спеціальності 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" факультету економіки та управління заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 58 с.

250680. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Мікроекономіка" для студентів спеціальностей 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 78 с.

250681. Шак В. Голодомор в Украине: рассекреченная память : [Запорожская область во время Голодомора]. . , . С. 50.

250682. Разработка математических и технических средств автоматизированных систем управления. АН УССР, Ин-т кибернетики. Киев, 1978. 106 с.

250683. Разработка математических и технических средств АСУ. ИК. Киев, 1976. 144 с.

250684. Податковий кодекс України. Новий друк. Київ, 2013. 402 с.

250685. Налоговый кодекс Украины. Новий друк. Киев, 2013. 402 с.

250686. Запорізький окружний адміністративний суд: історія створення, керівництво, судді. Апарат Запорізького окружного адміністративного суду. Правопросвітницька діяльність Запорізького окружного адміністративного суду. [б. в.]. Запоріжжя, 2013. 33 с.

250687. Проблемы, методы и средства исследований Мирового океана. НТЦ ПАС НАН Украины. Запорожье, 2013. 338 с.

250688. Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська А., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., Линьова І., Луговий В., Оржежель О., Рашкевич Ю., Таланова Ж., Шитікова С. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні. Пріоритети. Київ, 2014. 156 с.

250690. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

250692. Ромалийский Э. Улица Микояна : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

250693. Розділ І. Глава 1.5.5. Завдання реформування системи охорони здоров'я. . , . С. 104-108.

250694. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

250695. Розділ ІІ. Глава 2.1.4. Розвиток фізичної культури і спорту. . , . С. 155-157.

250696. Луцишин О. Державне регулювання та механізм пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок України. . , . С. 3-15.

250697. Ромалийский Э. Улица Володарского : [улицы г.Запорожья]. . , . С. 14.

250698. Разработка математических и технических средств автоматизированных систем управления. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1975. 122 с.

250699. Кропельницька С., Щур Р. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку. . , . С. 16-28.

250700. Артемов Б. Девочка, сильная духом : [запорожская художница Марианна Смбатян]. . , . С. 52.

250701. Гаврылышин Б. Д. К эффективным обществам. Пути в будущее. Гнозис. Киев, 2009. 302 с.

250702. Розділ ІІ. Глава 2.2. Динаміка проблем і перспектив модернізації освітньо-наукової сфери України : [дошкільна, позашкільна, загальна середня, професійна освіта. Наука та інновації]. . , . С. 157-173.

250703. Гаврилишин Б. Д. Залишаюсь українцем. Пульсари. Київ, 2012. 302 с.

250704. Разработка новых мостовых конструкций и методов их расчета. Транспорт. Москва, 1968. 158 с.

250705. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики з психології та соціальної роботи для студентів гуманітарно-правового факультету денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 34 с.

250706. Навчальний російсько-український словник базової електротехнічної термінолексики для студентів електротехнічного факультету денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 66 с.

250707. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів для студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 30 с.

250708. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів для студентів машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 38 с.

250709. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів із комплексними завданнями для студентів ФІОТ ЗНТУ денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 26 с.

250710. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 42 с.

250711. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подг. Сборник учебных текстов с комплексными заданиями для иностранных студентов экономических специальностей. ЗНТУ. Запорожье, 2014. 38 с.

250712. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Англійська мова. Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для слухачів підготовчих курсів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 10 с.

250713. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подг. Сборник учебных текстов и упражнений по русскому языку с комплексными заданиями и ролевыми играми для иностранных студентов 1 курса технических специальностей. ЗНТУ. Запорожье, 2014. 22 с.

250714. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подг. Методические рекомендации к теме "Русская грамматика в таблицах" для иностранных слушателей подготовительного факультета. ЗНТУ. Запорожье, 2014. 30 с.

250715. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Випробування, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 34 с.

250716. Уманцев Ю. Конкурентні механізми регулювання діяльності корпоративних структур. . , . С. 29-45.

250717. Рожко О. Управління суверенними боргами як інструмент маркоекономічної стабілізації. . , . С. 46-59.

250718. Ковальчук Н. Грошово-кредитна сфера та її монетарне регулювання в Україні. . , . С. 60-65.

250719. Разработка оптимальных модульных систем обработки данных. Ин-т проблем управления. Москва, 1987. 80 с.

250720. Тридід О., Лукін В. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України. . , . С. 66-75.

250721. Шило В. Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. Советское радио. Москва, 1974. 312 с.

250722. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2013.

250723. Приходько О. Запорожский завод таки приватизировали : [Запорожский титано-магниевый комбинат]. . , . С. 3.

250724. Ромалийский Э. Улица Репина : [улицы г. Запорожья]. . , . С. 14.

250725. Жданова А. Юбилей "Запорожстали" - праздник для всего региона : [Президент Украины Виктор Янукович, пребывающий с рабочим визитом в Запорожье. поздравил сотрудников комбината. Открытие памятника герою фильма "Весна на Заречной улице" Саше Савченко]. . , . С. 18.

250727. Примостка Л., Шевалдіна В. Роль банків у формуванні організованих заощаджень населення. . , . С. 76-85.

250728. Волошин М. Ціноутворення на роздрібні депозити з урахуванням ризику ліквідності. . , . С. 86-95.

250729. Ленін Д. Розвиток мережі відділень банку як чинник впливу на його економічний потенціал. . , . С. 96-111.

250730. Боровик П., Колотуха С., Коваленко І. Формування сучасної системи фінансового менеджменту на молокопереробних підприємствах. . , . С. 112-119.

250731. Разработка отраслевых программ "Качество". Изд-во стандартов. Москва, 1985. 24 с.

250732. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

250733. Семенова Д. Машины времени : [музей ретро-автомототехники "Фаэтон" в г.Запорожье бьет рекорды и признан национальным достоянием]. . , . С. 1, 2.

250734. Разработка пакетов прикладных программ. Наука. Сибю отд-ние. Новосибирск, 1982. 248 с.

250735. Рабінович П., Особа В. Професор Г. Лаутерпахт - автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини. . , . С. 3-10.

250736. Христова Г. Позитивні обов'язки держави у сфері протидії дискримінації. . , . С. 11-20.

250737. Нижник Н., Гуменюк І., Муза О. Концептуальні основи утвердження правового моніторингу в Україні. . , . С. 21-29.

250738. Хаустова М. Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави. . , . С. 30-41.

250739. Прийма С. Пропорційність як принцип тлумачення права. . , . С. 42-48.

250740. Косінов С. Контроль над публічною владою: теоретико-правова характеристика. . , . С. 49-57.

250741. Любченко П. Місце самоврядування як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні. . , . С. 58-66.

250742. Летнянчин Л. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики. . , . С. 67-80.

250743. Яковлєв А. Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фіктор конституційного процесу в Україні. . , . С. 81-89.

250744. Лученко Д. Адміністративний позов як процесуальна форма захисту прав фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві. . , . С. 90-98.

250745. Дамірчев М. До питання щодо родових понять при регулюванні публічної фінансової діяльності (на прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки). . , . С. 99-105.

250746. Жернаков М. Податковий конфлікт: норма чи аномалія?. . , . С. 106-112.

250747. Ярошенко О. Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства. . , . С. 113-122.

250748. Анакіна Т. Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 123-132.

250749. Кот О. Проблема зловживання суб'єктивним правом у цивільному праві України. . , . С. 133-141.

250750. Коструба А. Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин. . , . С. 142-148.

250751. К 80-летию "Запорожстали" - 148 исторических рекордов : [итоги производства в октябре и за 10 месяцев 2013 года]. . , . С. 3.

250752. Печений О. До питання про сутність перерозподілу спадщини. . , . С. 149-154.

250753. Гусаров К. Проблеми реалізації деяких конституційних засад у цівільному судочинстві. . , . С. 155-162.

250754. Задихайло Д. Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин. . , . С. 163-171.

250755. Глібко С. Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів. . , . С. 172-181.

250756. Зайцев О. Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи. . , . С. 182-190.

250757. Колодяжний М. Військові злочини і Україні: детермінація та запобігання. . , . С. 191-197.

250758. Орлеан А. Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм. . , . С. 198-204.

250759. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 96 с.

250760. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 72 с.

250761. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 79 с.

250762. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 81 с.

250763. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 81 с.

250764. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250765. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 79 с.

250766. Скулиш Є. Проблемні питання створення державного бюро розслідувань. . , . С. 205-215.

250767. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250768. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 73 с.

250769. Вапнярчук В. Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури. . , . С. 216-224.

250770. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250771. Тітко І. Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання. . , . С. 225-234.

250772. Шевчук В. Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій. . , . С. 235-242.

250773. Овчаренко О. Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги. . , . С. 243-252.

250774. Ведяшкин Ю. А., Менн А. А., Пополитов В. Н., Пономаренко Л. А. Разработка программного обеспечения микроЭВМ, управляющих технологическим оборудованием ГПС. ИК. Киев, 1988. 25 с.

250775. Овсяннікова О. Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи. . , . С. 253-260.

250776. Разработка программы "Качество" на предприятиях и в объединениях. Изд-во стандартов. Москва, 1985. 22 с.

250777. Палешник С. Інтерпретаційні акти в судовій практиці. . , . С. 261-268.

250778. Савчук О. Класифікація процедур у лісовому законодавстві України. . , . С. 269-276.

250779. Разработка региональных программ "Качество". Изд-во стандартов. Москва, 1985. 11 с.

250780. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250781. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 73 с.

250782. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250783. Хиля М. Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених. . , . С. 277-283.

250784. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 87 с.

250785. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 79 с.

250786. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 72 с.

250787. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250788. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 64 с.

250789. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 87 с.

250790. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250791. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 80 с.

250792. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 88 с.

250793. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 88 с.

250794. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 88 с.

250795. Єфименко Т. І., Леоненко П. М. Наукова творчість Й. А. Шумпетера як інноваційна діяльність і сучасність : [творчість видатного австро-американського економіста Й.А. Шумпетера (1883-1950)]. . , . С. 7-20.

250796. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 88 с.

250797. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1971. 128 с.

250798. Бауманн Е. Стандарти Європейського Союзу у сфері державних інтересів : [ситуація у сфері державних фінансів України та країнах ЄС. Деякі статистичні матеріали 1997-2014рр]. . , . С. 21-32.

250799. Лекарь С. І., Михальчук Н. М. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин. . , . С. 33-41.

250800. Шнипко О. С. Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей. . , . С. 42-52.

250801. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 193 с.

250802. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 192 с.

250803. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 217 с.

250804. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 152 с.

250805. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 136 с.

250806. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 105 с.

250807. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 112 с.

250808. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 160 с.

250809. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 176 с.

250810. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

250811. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 152 с .

250812. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 185 с.

250813. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1972. 160 с.

250814. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 189 с.

250816. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 177 с.

250817. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 248 с.

250818. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 198 с.

250819. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 181 с.

250820. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 148 с.

250821. Разработка систем математического обеспечения автоматизированных систем управления. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1973. 91 с.

250822. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 206 с.

250823. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 156 с.

250824. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 210 с.

250825. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 224 с.

250826. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1972. 294 с.

250827. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1972. 362 с.

250828. Разработка средств кибернетической техники. АН УССР, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1982. 119 с.

250829. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1972. 196 с.

250830. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1972. 283 с.

250831. Сисоєва Т. П. Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам. . , . С. 53-59.

250832. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1972. 172 с.

250833. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1972. 377 с.

250834. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1972. 294 с.

250835. Хумарова Н. І., Мартієнко А. І. Фінансові аспекти адаптації України до міжнародного екологічного партнерства. . , . С. 60-69.

250836. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1972. 322 с.

250837. Кошкалда О., Семенова Д. От мусора почистили даже заповедные плавни : [в Запорожье в третий раз при поддержке "Запорожстали" прошла масштабная акция "Спасем Днепр вместе"]. . , . С. 1, 3, 4.

250839. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1972. 272 с.

250840. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1972. 196 с.

250841. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1972. 259 с.

250842. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1972. 133 с.

250843. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1972. 141 с.

250844. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1972. 84 с.

250845. Надрага В. І. Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію. . , . С. 70-77.

250846. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1972. 179 с.

250847. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1972. 103 с.

250848. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1972. 97 с.

250849. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1972. 97 с.

250850. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1972. 56 с.

250851. Затонацька Т. Г. Деякі аспекти імплементації інвестиційної політики нового покоління в Україні. . , . С. 78-88.

250852. Энергетика и защита среды. Знание. Москва, 1979. 95 с.

250853. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1972. 74 с.

250854. Разработка средств неразрушающего контроля качества изделий. НИКИМП. Москва, 1979. 127 с.

250855. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1972. 97 с.

250856. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1972. 62 с.

250857. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1972. 81 с.

250858. Циганов С. А., Табакова Т. В. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвитку економіки. . , . С. 89-99.

250859. Разработка теории и конструктивного оформления машин и аппаратов интенсивного действия с участием зернистых материалов. Изд-во ин-та. Иваново, 1984. 124 с.

250860. Энергетика и электрификация. Казахский политех. ин-т. Алма-Ата, 1974. 212 с.

250861. Энергетика и электротехническая промышленность Приднепровья. ЗНТУ. Запорожье, 1970. 98 с.

250862. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

250863. Заєвська Ж. А. Місцеві запозичення як інструмент фінансового менеджменту в Автономній Республіці Крим. . , . С. 100-108.

250864. Кошкалда О. В машине мэра всегда лежали сапоги : [память о бывшем запорожском градоначальнике Валентине Яланском увековечили мемориальной доской]. . , . С. 1, 2.

250865. Непран А. В. Взаємодія банківського і нефінансового секторів економіки: стимулювання інвестіційної активності. . , . С. 109-121.

250866. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 200 с.

250867. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 121 с.

250868. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 128 с.

250869. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 174 с.

250870. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 225 с.

250871. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 142 с.

250872. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 207 с.

250873. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 119 с.

250874. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 123 с.

250875. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 173 с.

250876. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1972. 160 с.

250877. Энергетика и энергетики. Знание. Москва, 1987. 48 с.

250878. Яценко О. Сучасний університет: соціальність і дарвінізм. . , . С. 7-14.

250879. Мікульонок І. Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників ВНЗ. . , . С. 15-22.

250880. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 103 с.

250881. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 88 с.

250882. Гладченко М. Політика нового державного стратегічного менеджменту у сфері вищої освіти Нідерландів. . , . С. 23-29.

250883. Захарченко Т. Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін : [суть принципу наочності. Класифікація технічних засобів навчання. Вимоги до проведення занять із наочним матеріалом]. . , . С. 30-38.

250884. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 88 с.

250885. Энергетика мира. Энергоатомиздат. Москва, 1982. 215 с.

250886. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 96 с.

250887. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 96 с.

250888. Ткаченко Н. Психологічні особливості запам'ятовування : [запам'ятовування в процесі вивчення студентами іноземних мов. Особливості викладання іноземних мов]. . , . С. 39-46.

250889. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 89 с.

250890. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250891. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250892. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250893. Біліченко А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України. . , . С. 47-52.

250894. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250895. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 80 с.

250896. Энергетика мира. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 232 с.

250897. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 120 с.

250898. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 96 с.

250899. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 96 с.

250900. Корсак О. Сучасні труднощі у створенні сприятливих педагогічних умов для формування фахової компетентності у молоді. . , . С. 53-61.

250901. Энергетика мира. Энергоатомиздат. Москва, 1989. 430 с.

250902. Галян Г. Традиційність полтавського художника та викладацька діяльність у вищій школі : [на прикладі мистецької діяльності художника Павла Волика]. . , . С. 62-71.

250904. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи автоматизованого проектування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 54 с.

250905. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи автоматизованого проектування" для студентів напряму підготовки 6.050702 спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 50 с.

250906. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи автоматизованого проектування" для студентів напряму підготовки 6.050702 спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 62 с.

250907. Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення. . , . С. 80-121.

250908. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Оптика. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 38 с.

250909. Энергетика народного хозяйства в плане ГОЭЛРО. Экономика. Москва, 1966. 255 с.

250910. Гусев Ю. Схематичный набросок : [рынок страхования в Украине]. . , . С. 31-32.

250911. Энергетика промышленности. Изд-во ВПШ и АОН. Москва, 1959. 456 с.

250912. Егорова И. "Запорожсталь" откроет памятник герою фильма "Весна на Заречной улице" : [событие буде приурочено к 80-летию МК "Запорожсталь"]. . , . С. 3.

250913. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250914. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 105 с.

250915. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 97 с.

250916. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 95 с.

250917. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 120 с.

250918. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 112 с.

250919. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 105 с.

250920. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250921. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 104 с.

250922. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 112 с.

250923. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 88 с.

250924. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1972. 144 с.

250925. Энергетика СССР. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 380 с.

250926. Гусев Ю. Экологическая катастрофа : [украинская экологическая страховая компания ("УЭСК") признана банкротом. Начата процедура ликвидации компании]. . , . С. 33-34.

250927. Павленко А. С., Штейнгауз Е. О., Селиверстов Б. Ф. Энергетика СССР в 1971-1975 годах. Энергия. Москва, 1972. 263 с.

250928. Аксютин П. К., Веретенников Г. А., Воробьев М. С. Энергетика СССР в 1981-1985 годах. Энергоиздат. Москва, 1981. 352 с.

250929. Кошкалда О. Каховку спасут... острова : [меры, которые могут спасти Каховское водохранилище от гибели]. . , . С. 20.

250930. Энергетика СССР в 1986-1990 годах. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 351 с.

250931. Калявин В. П., Хузин Р. З., Цыбуков В. К., Шарапов В. И. Разработка технических средств диагностирования устройств радиоэлектроники. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 31 с.

250932. Нестерук Ф. Я., Осадчий Н. П., Конфедератов И. Я, Энергетическая, атомная. транспортная и авиационная техника. Космонавтика. Наука. М., 1969. 471 с.

250933. Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України : [НТСЕУ - всеукраїнське громадське неприбуткове об'єднання науковців, інженерів, економістів, фахівців, які працюють в галузі енергетики та електротехніки Заснована 134 роки тому.]. . , . С. 4-6.

250934. Разработка технологических процессов холодного выдавливания стальных деталей. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1962. 72 с.

250935. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 38 с.

250936. Сухопарова Л. В. Стан енергетичної безпеки України та забезпечення її у сфері постачання електроенергії і реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року : [доповідь на ХХVI міжнародній конференції з проблем розвитку енергетики]. . , . С. 19-24.

250937. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 47 с.

250938. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 63 с.

250939. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 49 с.

250940. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 65 с.

250941. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 72 с.

250942. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 64 с.

250943. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 56 с.

250944. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 57 с.

250945. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 64 с.

250946. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 41 с.

250947. Кучеренко О. В., Гнатюк О. І. Інвестиції у паливно-енергетичний комплекс України: стан та перспективи : [доповідь на ХХVI міжнародній конференції з проблем розвитку енергетики]. . , . С. 25-28.

250948. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 56 с.

250949. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 65 с.

250950. Энергетические реакторы. Аатомиздат. Москва, 1959. 118 с.

250951. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 33 с.

250952. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 49 с.

250953. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 41 с.

250954. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 49 с.

250955. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 49 с.

250956. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 48 с.

250957. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 49 с.

250958. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 89 с.

250959. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 40 с.

250960. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 80 с.

250961. Энергетические реакторы США. Аатомиздат. Москва, 1960. 87 с.

250962. Разработка технологических процессов холодного выдавливания стальных деталей. ОНТИ. Воронеж, 1960. 30 с.

250963. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1971. 57 с.

250964. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 41 с.

250965. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 40 с.

250966. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 48 с.

250967. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 48 с.

250968. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 41 с.

250969. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 73 с.

250970. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 56 с.

250971. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 39 с.

250972. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 49 с.

250973. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 47 с.

250974. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 38 с.

250975. Энергетические системы. ТПИ. Таллин, 1963. 75 с.

250976. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 49 с.

250977. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 33 с.

250978. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 57 с.

250979. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 32 с.

250980. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 47 с.

250981. Разработка технологического оборудования для производства цемента. ВНИИЦМашиностроения. Тольятти, 1982. 78 с.

250982. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 49 с.

250983. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 33 с.

250984. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 57 с.

250985. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 40 с.

250986. Энергетические системы. ТПИ. Таллин, 1971. 88 с.

250987. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 96 с.

250988. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 41 с.

250989. Груба Г. І., Ковач В. І., Вдовенко В. Г., Хала Д. О. Нормативно-правове забезпечення стратегічного розвитку енергетики України, підвищення інвестиційної привабливості електроенергетичної галузі : [доповідь на ХХVI міжнародній конференції з проблем розвитку енергетики]. . , . С. 30-32.

250990. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 73 с.

250991. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1972. 48 с.

250992. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 105 с.

250993. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 153 с.

250994. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 97 с.

250995. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 169 с.

250996. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 136 с.

250997. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 128 с.

250998. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 150 с.

250999. Энергетические системы. Общие понятия. Режимы, процессы и параметры режимов энергетических систем. Управление энергетическими системами. Графики нагрузок и экономичность энергетических систем. терминология. Наука. Москва, 1970. 72 с.

251000. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 233 с.

251001. Московчук Э. Полет в просвет : [одним из условий прихода в Украину крупнейших зарубежных лоукост-перевозчиков является подписание Соглашения между ЕС и нашей страной об Общем авиационном пространстве]. . , . С. 46-47.

251002. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 288 с.

251003. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 121 с.

251004. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 137 с.

251005. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1973. 113 с.

251006. Энергетические системы и их автоматизация. ВИНИТИ. Москва, 1984. 88 с.

251007. Мацевитый Ю. М., Голощапов В. Н., Тарелин А. А. Пути инновационного развития энергетики : [доклад на ХХVI международной конференции по проблемам развтия енергетики]. . , . C. 33-34.

251008. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 149 с.

251009. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 160 с.

251010. Энергетические системы и их автоматизация. ВИНИТИ. Москва, 1984. 78 с.

251011. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 185 с.

251012. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 237 с.

251013. Энергетические системы и их автоматизация. ВИНИТИ. Москва, 1985. 100 с.

251014. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 164 с.

251015. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 195 с.

251016. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 196 с.

251017. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 176 с.

251018. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 124 с.

251019. Борисенко А. В., Нецора О. М. Основні напрямки розвитку ДП "НЕК "Укренерго"" : [доповідь на ХХVI міжнародній конференції з проблем розвитку енергетики]. . , . С. 37-38.

251020. Энергетические системы и их автоматизация. ВИНИТИ. Москва, 1988. 236 с.

251021. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 170 с.

251022. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 236 с.

251023. Гуля А. М. Перспективы развития технологии ЦКС для сжигания на ТЭЦ углей украинских месторождений : [ЦКС - циркулирующий кипящий слой. Доклад на ХХVI международной конференции по проблемам развтия енергетики]. . , . C. 39-41.

251024. Билык Б. И., Онищенко В. А., Григорьев О. А. Создание в Украине производства ядерного топлива : [доклад на ХХVI международной конференции по проблемам развтия енергетики о создании государственного концерна "Ядерное топливо"]. . , . С. 42-43.

251025. Поташник С. І., Карамушка О. М. Безпечна експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій України на сучасному етапі : [доповідь на ХХVI міжнародній конференції з проблем розвитку енергетики]. . , . С. 44-46.

251026. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1973. 346 с.

251027. Стогній Б. С., Кириленко О. В., Денисюк С. П. Аналіз світового досвіду та перспектив побудови інтелектуальних енергетичних систем в Україні. . , . С. 47-50.

251028. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1973. 362 с.

251029. Кудря С. О., Пепелов О. В. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики : [доповідь на ХХVI міжнародній конференції з проблем розвитку енергетики]. . , . C. 51-53.

251030. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1973. 328 с.

251031. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1973. 325 с.

251032. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1973. 195 с.

251033. Прикладная механика. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. Е. Мир. М., 1973. 336 с.

251034. Энергетические системы и их автоматизация. ВИНИТИ. Москва, 1990. 105 с.

251035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів 2 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 26 с.

251036. Энергетический блок электростанции "Эвон". Госэнергоиздат. Москва, 1962. 144 с.

251037. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2013. 54 с.

251038. Андреасян Р. Н., Богданов О. С., Гарушянц Ю. М. Энергетический кризис в капиталистическом мире. Мысль. Москва, 1975. 478 с.

251039. Бедрик С.В. Инвестиционно-инновационная политика в отрасли энергетики АР Крым : [доклад на XXIV международной конференции по проблемам развития энергетики]. . , . С. 28-29.

251040. Дерзский В. Г. Совершенствование действующей системы цен и тарифов на электроэнергию. . , . С. 3-19.

251041. Мишук Е. С. 20 лет интеграционной деятельности в области электроэнергетики. . , . С. 20-21.

251042. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2013.

251043. Гутіна Ж., Боровик Н. Міжнародне ділове партнерство ПАТ "Укргідроенерго" в реалізації інвестиційних проектів розвитку. . , . С. 22-23.

251044. Чабан О. Й., Дупак О. С. Особливості формування та реалізації стратегії розвитку енергетики в регіонах України. . , . С. 24-25.

251045. Шилин Д. Каким он мэром был? : [о председателе Запорожского горисполкома Валентине Антоновиче Яланском вспоминают люди, которые с ним работали и у него учились]. . , . С. 4.

251046. Власенко Н. И., Годун О. В., Кирьянчук В. Н. Исследования перспектив стратегического развития ядерной энергетики Украины на период до 2100 года в рамках проекта МАГАТЕ INPRO. . , . С. 26-32.

251047. Орлов И. Ф. Основные стратегические планы и реализация стратегических инвестиционных проектов атомной отрасли. . , . С. 33-34.

251048. Іващенко Т. Г., Ковалевський В. В., Кривомаз Т. І. Забезпечення безпеки поводження з радіоактивними матеріалами і речовинами уранового виробництва. . , . С. 35-38.

251049. Денисюк С. П., Базюк Т. М. Активний споживач електроенергії: проблеми та перспективи його функціонування в Україні. . , . С. 38-42.

251050. Энергетический сборник. ЧПИ. Челябинск, 1959. 171 с.

251051. Гусев Ю. Физлицевой нерв : [в 2013 г. физлица предпочитали страховать машины, жизнь и здоровье]. . , . С. 46-47.

251052. Сябер М. О. Новітні технології у проекті реконструкції енергоблока №2 Трипільської ТЕС, що реалізується. . , . С. 43-44.

251053. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1973. 118 с.

251054. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1973. 148 с.

251055. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1973. 137 с.

251056. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1973. 164 с.

251057. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1973. 238 с.

251058. Подгуренко В. С., Никитенко Е. Ф., Терехов В. Е. Опыт эксплуатации и перспективы развития очаковского ветропарка. . , . С. 47-49.

251059. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1973. 216 с.

251060. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1973. 180 с.

251061. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1973. 151 с.

251062. Навроцкий Б. Л., Пилат В. Ю., Алекса Л. Выполнение комплекса работ с поставкой оборудования для биотопливной энергетики. . , . С. 50-52.

251063. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1973. 149 с.

251064. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2008. 288 с.

251065. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1973. 148 с.

251066. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1973. 155 с.

251067. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1973. 70 с.

251068. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1973. 76 с.

251069. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1973. 157 с.

251070. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1973. 78 с.

251071. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 168 с.

251072. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 127 с.

251073. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 172 с.

251074. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 136 с.

251075. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 211 с.

251076. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 300 с.

251077. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 135 с.

251078. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 134 с.

251079. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 163 с.

251080. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 188 с.

251081. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1973. 131 с.

251082. Васильченко В. І., Гриб О. Г., Светелик О. Д., Тесик Ю. Ф. Автоматизирована система обліку електричної енергії з контролем показників якості. . , . С. 55-56.

251083. Винокурова Е. А., Тищенко А. К., Бодянский Е. В. Оперативное прогнозирование потребления электроэнергии на основе математических моделей. . , . С. 57-58.

251084. Чадюк А. В. Електронний перелік правових документів з питань охорони праці в ПЕК. . , . С. 59-62.

251085. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 39 с.

251086. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 39 с.

251087. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 39 с.

251088. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 39 с.

251089. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 48 с.

251090. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 65 с.

251091. Захматов В. Д. Основа энергетической независимости Украины - под угрозой : [анализ причин аварии на Углегорской ТЭС, пути предотвращения подобных аварий]. . , . С. 63-65.

251092. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 49 с.

251093. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 48 с.

251094. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 41 с.

251095. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 38 с.

251096. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 32 с.

251097. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 49 с.

251098. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 39 с.

251099. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 41 с.

251100. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 48 с.

251101. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 37 с.

251102. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 47 с.

251103. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 32 с.

251104. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 41 с.

251105. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 48 с.

251106. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 41 с.

251107. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 72 с.

251108. Черные металлы. Металлургиздат. Москва, 1973. 40 с.

251109. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251110. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251111. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251112. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251113. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251114. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251115. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251116. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 112 с.

251117. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251118. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251119. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251120. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 103 с.

251121. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 103 с.

251122. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251123. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251124. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251125. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 104 с.

251126. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251127. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 94 с.

251128. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 112 с.

251129. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 112 с.

251130. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 144 с.

251131. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 96 с.

251132. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 88 с.

251133. Электроника. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1973. 143 с.

251134. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 160 с.

251135. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 184 с.

251136. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 152 с.

251137. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 152 с.

251138. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 120 с.

251139. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 105 с.

251140. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 144 с.

251141. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 96 с.

251142. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 153 с.

251143. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 112 с.

251144. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 192 с.

251145. Приборы для научных исследований. Мир. Москва, 1974. 136 с.

251146. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 154 с.

251147. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 160 с.

251148. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 193 с.

251149. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 201 с.

251150. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 198 с.

251151. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 177 с.

251152. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 156 с.

251153. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 204 с.

251154. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 162 с.

251155. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 200 с.

251156. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 200 с.

251157. Ракетная техника и космонавтика. Изд-во иностр. лит-ры. Москва, 1974. 206 с.

251158. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1974. 266 с.

251159. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1974. 330 с.

251160. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1974. 430 с.

251161. Конструирование и технология машиностроения. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. В. Мир. Москва, 1974. 332 с.

251162. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1974. 173 с.

251163. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1974. 170 с.

251164. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1974. 276 с.

251165. Теоретические основы инженерных расчетов. Труды Американского общества инженеров-механиков. Сер. D. Мир. Москва, 1974. 203 с.

251166. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1974. 123 с.

251167. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1974. 167 с.

251168. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1974. 184 с.

251169. Теплопередача. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. С. Мир. Москва, 1974. 140 с.

251170. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1974. 208 с.

251171. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1974. 116 с.

251172. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1974. 248 с.

251173. Проблемы трения и смазки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Сер. F. Мир. Москва, 1974. 127 с.

251174. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1974. 91 с.

251175. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1974. 85 с.

251176. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1974. 159 с.

251177. Энергетические машины и установки. Труды Американского общества иженеров-механиков. Серия А. Мир. Москва, 1974. 135 с.

251178. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 200 с.

251179. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 168 с.

251180. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 146 с.

251181. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 134 с.

251182. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 212 с.

251183. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 225 с.

251184. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 167 с.

251185. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 134 с.

251186. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Мир. Москва, 1974. 132 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.