Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

277484. Віхров С. Господарські зобов'язання з управління активами інституційних інвесторів. . , . С. 7-10.

277485. Івченко А. Щодо термінології правового регулювання господарської неприбуткової діяльності. . , . С. 11-13.

277486. Пасенюк М. "У нас объем операций с Нацбанком минимален" : [интервью с Макаром Пасенюком, управляющим директором группы ICU о ситуации на банковском рынке /интервью провел Д.Гриньков ]. . , . C.39-41.

277487. Джуринський О. Звичаї ділового обороту як джерело господарського права України. . , . С. 14-17.

277488. Максимчук М. В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики. . , . С. 31-39.

277489. Вавженчук С., Рябченко Т. Сутність сталійного часу за договором чартеру : [сталійний час - термін, протягом якого вантаж повинен бути завантажений на судно, або вивантажений з судна]. . , . С. 18-21.

277490. Огліх В. В., Єфанова Т. І. Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації : [на прикладі Дніпропетровської області]. . , . С. 40-47.

277491. Теоретическая механика. Методические указания и контрольные задания. Высш. шк.. Москва, 1975. 88 с.

277492. Шкварчук Л. О. Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку. . , . С. 48-54.

277493. Кодинець А. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору. . , . С. 22-26.

277494. Pysarenko S. M. Competitiveness improvement of the industrial potential of the Carpathian region = Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону. . , . Р. 55-63.

277495. Кухарєв О. Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування. . , . С. 27-31.

277496. Кулагин А. "Вложение денег в стройку - это тотальное недоверие украинцев к финансово-банковсой системе" : [интервью с А. Кулагиным, директором девелоперской компании "Омокс" о перспективах стройиндустрии, прогнозах рынка недвижимости / интервью провел А.Ларин ]. . , . С. 42-43.

277497. Нечипоренко Н. Про обмежену відповідальність залізниці при перевезенні вантажу залізничним транспортом України. . , . С. 32-35.

277498. Ємельянов В. До питання сутності юридичної природи договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу за законодавством. . , . С. 36-39.

277499. Коломієць О. Г. Локалізовані економічні системи в контексті мережево-просторового розвитку. . , . С. 64-69.

277500. Гриняк О. Дискусійні питання захисту права спільної власності подружжя на житло. . , . С. 40-43.

277501. Соботник Р. Особливості цивільно-правової відповідальності сторін за договорм страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. . , . С. 44-47.

277502. Ситнік О. Особливості розподілу ризиків за договором побутового підряду. . , . С. 48-51.

277503. Палига С. М. Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону. . , . С. 70-77.

277504. Софіюк Т. Класифікація особистих паперів і її правове значення : [співвідношення понять "авторське право" та "право на недоторканність особистих паперів". . , . С. 52-57.

277505. Оверковська Т. Землі України як об'єкт правової охорони. . , . С. 58-61.

277506. Любчич А. Система процедурних норм в аграрному праві. . , . С. 62-65.

277507. Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади (частина ІІ). . , . С. 66-68.

277508. Назимко Є. Особливості винесення вироків (призначення покарання) неповнолітнім за ювенальним кримінальним законодавством Канади. . , . С. 69-74.

277509. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2015. 32 с.

277510. Овчинников А. В. Производство прутков из спеченных титановых сплавов с использованием различных способов сварки (обзор). . , . С. 50-53.

277511. Оскольський В. В. Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України. . , . С. 4-16.

277512. Ніколаєв Є. Б. Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів : [необхідність вдосконалення інституту рецензування. Недоліки чинних в Україні нормативних вимог до наукових фахових видань, зокрема економічних]. . , . С. 17-30.

277513. Гуменюк В. В. Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал. . , . С. 31-38.

277514. Татур Г. К. Общий курс сопротивления материалов. Вышэйшая школа. Минск, 1974. 462 с.

277515. Таубе П. Р., Руденко Е. И. От водорода до...?. Высш. школа. Москва, 1968. 544 c.

277516. Козіна В. Заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'зання фінансового характеру за 2014 рік посадовими особами бюджетних установ. . , . С. 4-30.

277517. Таубе П. Р., Акчурина Г. С., Гавриловский А. Н. Практикум по общей химии. Высшая школа. Москва, 1962. 266 с.

277518. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2015. 32 с.

277519. Кондра О. Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону : [на прикладі Львівської області]. . , . С. 78-86.

277520. Заблоцький М. Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії. . , . С. 87-94.

277521. Теоретическая механика. Методические указания и контрольные задания. Высш. шк.. Москва, 1967. 132 с.

277522. Бутко М. П., Ворвинець Б. М. Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці. . , . С. 95-106.

277523. Сембер С. В., Машіко К. С., Рябак М. І. Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області. . , . С. 107-116.

277524. Таубер Б. А. Подъемно-транспортные машины. Лесн. промышл-ть. Москва, 1980. 456 с.

277525. Козоріз Г. Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні. . , . С. 117-126.

277526. Мазур В. Л., Тимошенко, М. В., Мазур С. В. Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні. . , . С. 39-50.

277527. Ільїч Л. М. Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання талантів. . , . С. 127-135.

277528. Шкарлет С. М. Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України. . , . С. 51-60.

277529. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2015. 46 с.

277530. Теоретическая механика. Методические указания и контрольные задания. Высш. шк.. Москва, 1989. 111 с.

277531. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ : [доходи місцевих бюджетів регіонів України, співвідношення видатків і податків, податки на прибуток підприємств на душу населення (2007-2012 р. р.), інші показники]. . , . С. 61-75.

277532. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2015. 52 с.

277533. Музиченко В. Щодо адресної програми захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг - житлових субсидій. . , . С. 6-7.

277534. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2015. 48 с.

277535. Булана О. О. Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку. . , . С. 76-87.

277536. Теоретическая механика. Общие понятия. Кинематика. Кинетика (статика и динамика). Терминология. Наука. Москва, 1984. 46 с.

277537. Волынчик О. В борьбе с плесенью : [технологии защиты минеральных стройматериалов от биоагрессии]. . , . С. 10-12.

277538. Стеченко Д. М., Безуглий І. В. Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України. . , . С. 136-146.

277539. Володіна В. О. Інноваційні інтереси підприємництва як невід'ємна складова постіндустріальної економіки. . , . С. 8-14.

277540. Черчик Л. М., Мостенець О. В. Сутність і складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону. . , . С. 147-154.

277541. Корінець Р. Я., Рибак Я. Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. . , . С. 155-163.

277542. Колодійчук В. А. Логістичне обґрунтування просторової локалізації зернозберігаючих потужностей у Львівській області. . , . С. 164-171.

277543. Таубес И. Р. Дифференциальная защита шин 110-220 кВ. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 96 с.

277544. Zlatanovic D. Combining soft systems methodology and system dynamics: possibilities and limitations = Комбінування методології суб'єктивного аналізу проблеми та системної динаміки: можливості та обмеження. . , . P. 15-24.

277545. Кудак К. М. Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації. . , . С. 172-179.

277546. Мельник Л. Г. Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем : [триалектика — эта новая парадигма, мышление нового порядка. Автор — Александр Малюта]. . , . С. 25-35.

277547. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2014. 148 с.

277548. Таубес И. Р. Релейная защита мощных турбогенераторов. Энергоиздат. Москва, 1981. 88 с.

277549. Буряк П. Ю., Савчук Н. В. Перспективи реформування місцевих податків в Україні. . , . С. 180-186.

277550. Лещух І. В., Олійник Н. Р. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні. . , . С. 187-193.

277551. Miklosik A., Janovska K. Measuring maturity of project management implementation processes = Вимірювання зрілості процесів управління проектом. . , . P. 36-42.

277552. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2014. 56 с.

277553. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення. . , . С. 194-204.

277554. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

277555. Орлов О. А. Проблемы оценки инновационных проектов в машиностроении. . , . С. 43-51.

277556. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2014. 40 с.

277557. Таубес И. Р. Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110-220 кВ. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 88 с.

277558. Рижиков В. С. Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу. . , . С. 52-58.

277559. Денис О. Б. Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління. . , . С. 205-211.

277560. Таубман Е. И. Анализ и синтез теплотехнических систем. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 176 с.

277561. Tkach I. I. The core function of sustainable development = Базова функція сталого розвитку. . , . P. 59-66.

277562. Пастернак О. І. Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України. . , . С. 212-220.

277563. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2015. 160 с.

277564. Таукач Г. Л. Теория инженерной специализации. Вища школа. Киев, 1976. 127 с.

277565. Демченко В. В. Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції). . , . С. 221-227.

277566. Таулес Д. Квантовая механика систем многих частиц. Изд. иностр. лит.. Москва, 1963. 231 с.

277567. Таурит Г. Э., Пуховский Е. С., Грищенко Е. Ю. Обработка крупногабаритных деталей. Техніка. Киев, 1981. 207 c.

277568. Khan S., Sang Long C., Iqbal S. M. J. Importance of transformational leadership in project success: a theoretical framework = Важливість трансформаційного лідерства для успіху проекту: теоретичний огляд. . , . P. 67-76.

277569. Таутиев Х. Д., Финогенова Л. А. Кондиционирование воздуха с количественно-качественным регулированием температуры. Госинти. Москва, 1968. 9 с.

277570. Тауц Я. Оптические свойства полупроводников в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Мир. Москва, 1967. 74 с.

277571. Тауц Я. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках. Изд. иностр. лит-ры. Москва, 1962. 253 с.

277572. Тауэр М. В., Юфа Я. Д., Кушнер М. Я. Автоматизация технологических процессов механосборочного производства. НИИинформтяжмаш. Москва, 1975. 53 с.

277573. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, .

277574. Тафт В. А. Вопросы теории электрических цепей с переменными параметрами и синтеза импульсных и цифровых автоматических регуляторов. Изд. АН СССР. Москва, 1960. 103 с.

277575. Тафт В. А. Основы спектральной теории и расчет цепей с переменными параметрами. Наука. Москва, 1964. 206 с.

277576. Тафт В. А. Спектральные методы расчета нестационарных цепей и систем. Энергия. Москва, 1978. 272 с.

277577. Тафт В. А. Электрические цепи с переменными параметрами. Энергия. Москва, 1968. 327 с.

277578. Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия:: Новые решения в современных технологиях. Харьковский государственный политехнический университет. Харьков, .

277579. Теоретическая механика. Программа для машиностроит., приборостроит., транспортн. и строит. специальностей вузов. Высшая школа. Москва, 1967. 16 с.

277580. Тафт В. И., Шахназаров Ю. В. Новые стали для штампов деформирования и вырубки. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 32 с.

277581. Таха Х. А. Введение в исследование операций. Мир. Москва, 1985. 479 с.

277582. Таха Х. А. Введение в исследование операций. Мир. Москва, 1985. 496 с.

277583. Теоретическая механика. МПИ. Москва, 1988. 144 с.

277584. Теоретическая механика. МПИ. Москва, 1990. 158 с.

277585. Теоретическая механика. МПИ. Москва, 1991. 155 с.

277586. Бухгалтерський тиждень. Фактор. Харків, 2015. 48 с.

277587. Теоретическая физика 20 века. Изд. иностр. лит.. Москва, 1962. 442 с.

277588. Теоретическая физика и физика элементарных частиц. ВИНИТИ. Москва, 1980. 207 с.

277589. Hes T., Sulaiman H., Kandakov A. Impact of financialization on primary production, consumption and exports: the case of syrian citrus market = Вплив фінансіалізації на первинне виробництво, споживання та експорт: на прикладі сирійського ринку цитрусових. . , . P. 77-90.

277590. Тахванов Г. И. Операционные блоки автоматических управляющих управляющих устройств. Энергоатомиздат. Москва, 1989. 208 с.

277591. Грішнова О., Синенко В. Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики. . , . С. 3-7.

277592. Ashmarina S. I., Zotova A. S. The mechanisms of innovations support: the role of intercollegiate innovation infrastructure = Механізми підтримки інновацій: роль міжвузівської інноваційної інфраструктури. . , . P. 91-98.

277593. Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів. . , . С. 8-16.

277594. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1966. 156 с.

277595. Bykov I. A. Government relations in Russia: (dis)connecting business and state? = Government relations в Росії: (не)з'єднання бізнесу та держави?. . , . P. 99-112.

277596. Мортіков В. Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування. . , . С. 17-21.

277597. Давильбекова Ж. Х., Чермошенцева Е. В. Инвестиционно-инновационное развитие горно-металлургического комплекса. . , . С. 113-122.

277598. Тахтамышев Х. М. Методы оптимального технологического расчета автотранспортных предприятий. Вища школа. Киев, 1986. 110 с.

277599. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати - важливий напрям регулювання оплати праці. . , . С. 22-27.

277600. Тациенко П. А. Обжиг руд и концентратов. Металлургия. Москва, 1985. 232 с.

277601. Бондарчук К. П. Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні. . , . С. 28-33.

277602. Юрчик Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності : [співвідношення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму (2000-2014 р.р.), єдина тарифна сітка (ЄТС) (2014 р.), мінімальна зарплата в країнах ЄС (2013 р.), т.ін]. . , . С. 34-42.

277603. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта Материалы 2-й научно-методической конференции по начертательной геометрии и инженерной графике кафедр вузов УзСР. Фан. Ташкент, 1968. 253 с.

277604. Ольховська А. Класифікатор професій оновили: як бути з кадровою документацією. . , . С. 44-46.

277605. Нартюк О. Інклюзія як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення : [зайнятість економічно активного населення середнього віку у соціально-трудових відносинах на ринку праці]. . , . С. 43-49.

277606. Polukhina A. N. Development of entrepreneurship and state regulation: the case of tourism = Розвиток підприємництва та державне регулювання: на прикладі сфери туризму. . , . P. 123-129.

277607. Соловчук К. О. Перспективи розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в аграрній сфері. . , . С. 130-137.

277608. Колесниченко В. Г., Згалат-Лозинский О. Б., Варченко В. Т., Херрманн М., Рагуля А. В. Трение и износ нанокомпозитов TiN-Si3N4 в паре со сталью ШХ15. . , . С. 78-87.

277609. Boyarynova K. O., Voitun T. V. Actualization and preconditions of enterprise's innovative adaptability estimation = Актуалізація та передумови оцінювання інноваційної адаптивності підприємства. . , . P. 138-144.

277610. Шпакович М. Нова ПДВ-декларація: робимо перші кроки в СЕА : [електронне адміністрування]. . , . С. 11-15.

277611. Гринько Т. В., Крупський О. П. Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств. . , . С. 145-154.

277612. Михайлушкин П. В., Журавлев П. В., Полтарыхин А. Л. Проблемы модернизации сбалансированной системы показателей как инструмента оценки эффективности функционирования корпоративных структур. . , . С. 155-161.

277613. Ковбасюк Ю. В., Кравченко С. О. Проблеми та перспективи державно-управлінських реформ в Україні на сучасному етапі. . , . С. 5-16.

277614. Купрій В. О. Аудит реалізації державної політики: сучасний термінологічний дискурс. . , . С. 17-22.

277615. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, .

277616. Подчерняева И. А., Панасюк А. Д., Григорьев О. Н., Фролов Г. А., Блощаневич А. М., Юречко Д. В., Васильковская М. А. Лазерное покрытие на основе ZrB2 на графите : [покрытие на графите толщиной <50 мкм получено путем лазерного оплавления на воздухе порошковой обмазки на основе ZrB2 с добавками силицидов кремния и молибдена]. . , . С. 87-92.

277617. Голинська О. В. Співвідношення стану бюджетної системи та змін середовища макроекономічної рівноваги. . , . С. 23-29.

277618. Григорчак І. М. Реформування державного управління: західний досвід і Україна. . , . С. 30-36.

277619. Капуловський А. В. Визначення пріоритетів безпеки особистості і державної безпеки при прийнятті управлінських рішень. . , . С. 37-42.

277620. Войтович Р. В. Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України. . , . С. 43-48.

277621. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1966. 177 с.

277622. Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия:: Новые решения в современных технологиях. Харьковский государственный политехнический университет. Харьков, 1999. 87 с.

277623. Федоренко В. Л. Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління. . , . С. 49-55.

277624. Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия:: Новые решения в современных технологиях. Харьковский государственный политехнический университет. Харьков, 1999. 55 с.

277625. Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия:: Новые решения в современных технологиях. Харьковский государственный политехнический университет. Харьков, 1999. 65 с.

277626. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1967. 155 с.

277627. Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Серия:: Новые решения в современных технологиях. Харьковский государственный политехнический университет. Харьков, 1999. 80 с.

277628. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1967. 166 с.

277629. Алюшина Н. О. Інститут компетентнісного наставництва - один із пріоритетів державної кадрової політики. . , . С. 56-63.

277630. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1969. 156 с.

277631. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, .

277632. Западинчук О. П. Інституціональний підхід у формуванні інституту державної служби в Україні. . , . С. 64-71.

277633. Пушко-Цибуляк Є. М., Мусаєва І. А. Розвиток державного контролю на регіональному рівні. . , . С. 72-76.

277634. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1968. 180 с.

277635. Рачинська М. П. Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності. . , . С. 77-83.

277636. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1969. 140 с.

277637. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1969. 163 с.

277638. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1970. 140 с.

277639. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1970. 148 с.

277640. Мишина С. В., Мишин А. Ю. Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия. . , . С. 162-172.

277641. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1971. 160 с.

277642. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1971. 143 с.

277643. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1972. 143 с.

277644. Bilynska M. M., Kulginskiy E. A. Change of social paradigm of public administration in health care sector of Ukraine as a requirement of modern stage of nation-building = Зміна соціальної парадигми... : [див анотацію]. . , . P. 84-87.

277645. Бортнікова О. Г. Методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі. . , . С. 88-98.

277646. Садовська А. Л. Становлення інституту суспільного мовлення в Україні: стан і перспективи. . , . С. 99-105.

277647. Березуцький В. В., Іванов М. І., Шевченко М. О., Судавцова В. С. Термодинамічні властивості сплавів системи Eu-In. . , . C. 93-103.

277648. Вестник Московского Государственного технического университета. Серия: Приборостроение. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1990. 136 с.

277649. Novak-Far A. Governmental administration and European Union: strategik challenges faced by european member states of 2004 and 2007 enlargement = Державне управління... [див. анотацію]. . , . P. 106-112.

277650. Вестник Московского Государственного технического университета. Серия: Приборостроение. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1995. 128 с.

277651. Вестник Московского Государственного технического университета. Серия: Приборостроение. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1995. 128 с.

277652. Вестник Московского Государственного технического университета. Серия: Приборостроение. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1995. 128 с.

277653. Вестник Московского Государственного технического университета. Серия: Приборостроение. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 1995. 128 с.

277654. Нижник В. М., Лещук В. П. Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств. . , . С. 173-177.

277655. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

277656. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1977. 162 с.

277657. Шулікін Д. Пульс галузі: в умовах війни і фінансового голоду : [проблеми в галузі освіти в Україні]. . , . С. 4-5.

277658. Orazalinova M. S. Improving governance quality in Kazakhstan companies: do we need a total shift to controlling? = Проблеми підвищення ефективності управління у казахстанських компаніях: чи потрібен тотальний перехід до контролінгу?. . , . P. 178-184.

277659. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1977. 171 с.

277660. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1978. 176 с.

277661. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1978. 148 с.

277662. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1979. 168 с.

277663. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1979. 168 с.

277664. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1980. 172 с.

277665. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1980. 176 с.

277666. Совсун І. "Ми не можемо підвищувати вимоги до студентів і лишати старими вимоги до тих, хто їм викладає" : [інтерв'ю з першим заступником міністра освіти і науки України І. Совсун про реформи в галузі вищої освіти / інтерв'ю записав М. Короденко]. . , . С. 7.

277667. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1981. 136 с.

277668. Будмайстер. Будмайстер. Київ, 2015. 48 с.

277669. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

277670. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1981. 164 с.

277671. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1982. 140 с.

277672. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1982. 168 с.

277673. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2015. 158 с.

277674. Gadgyeva C. Trends of the institutional provision of geo-economic activiti = Тенденції інституціонального забезпечення геоекономічної діяльності. . , . P. 113-121.

277675. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1983. 152 с.

277676. Онуфрієнко В. М. Рівняння математичної фізики в термінах диферінтегрального числення змінного порядку. . , . С. 321-322.

277677. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 95 с.

277678. Мудрак Л. М. Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013 - квітня 2014 років. . , . С. 122-129.

277679. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 158 с.

277680. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1983. 176 с.

277681. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1984. 126 с.

277682. Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу : затверджено постановою КМУ від 5 грудня 2014 р. № 726. . , . С. 9-11.

277683. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1984. 143 с.

277684. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1985. 127 с.

277685. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1985. 139 с.

277686. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

277687. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1986. 152 с.

277688. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2015. 74 с.

277689. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1995. 111 с.

277690. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1986. 134 с.

277691. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1995. 117 с.

277692. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1987. 110 с.

277693. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1995. 124 с.

277694. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1995. 107 с.

277695. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1987. 168 с.

277696. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1995. 93 с.

277697. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1995. 155 с.

277698. Вестник МЭИ. Изд-во МЭИ. Москва, 1996. 119 с.

277699. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1988. 160 с.

277700. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1988. 142 с.

277701. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1989. 150 с.

277702. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1989. 140 с.

277703. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, .

277704. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1990. 150 с.

277705. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1990. 142 с.

277706. Гетьман О. И., Скороход В. В. Принципы структурной инженерии импрегнированных металлопористых катодов. . , . С. 104-131.

277707. Сиволапенко Н. П., Островська О. А. Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств. . , . С. 185-193.

277708. Сніжко Н. В. Розв'язки диферінтегральних рівнянь законів універсального відгуку. . , . С. 323.

277709. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1972. 176 с.

277710. Горбатюк С. Є. Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти. . , . С. 130-138.

277711. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1973. 180 с.

277712. Фарат О. В., Красілич І. О. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. . , . С. 194-201.

277713. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1974. 166 с.

277714. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1974. 176 с.

277715. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1975. 148 с.

277716. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1975. 134 с.

277717. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1976. 164 с.

277718. Теоретическая электротехника. Изд. Львовского ун-та. Львов, 1976. 143 с.

277719. Совсун І. "Без нового переліку галузей знань і спеціальностей підготовки фахівців не можемо рухатися далі" : [інтерв'ю з першим заступником міністра освіти і науки України І. Совсун про найбільш проблемні питання Закону "Про вищу освіту"/ записала Т. Моісеєва]. . , . С. 5.

277720. Матат Д. Освітянське моделювання: зміна формату української школи. . , . С. 8-9.

277721. Антоненко Н. М. Відображення дискретної моделі в неперервну для побудови розв'язків рівнянь математичної фізики. . , . С. 323-324.

277722. Півняк Г. Запорука розвитку : [інтерв'ю з ректором Національного гірничого університету Г. Півняком / інтерв'ю записала О. Гвоздик]. . , . С. 12.

277723. Зіненко І. І. Розв'язки дробових диференціальних рівнянь законів теорії поля. . , . С. 324.

277724. Теоретическая электротехника. Омский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Омск, 1967. 96 с.

277725. Теоретическая электротехника. Омский ин-т инженеров ж.-д. тр-та. Омск, 1969. 114 с.

277726. Теоретическая электротехника. Омский ин-т инженеров ж.-д. тр-та. Омск, 1970. 100 с.

277727. Черняховська К. С., Онуфрієнко В. М. Математична модель випромінювальних фрактоїдів в задачі аналізу логоперіодичної антени. . , . С. 325.

277728. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 3-78

277729. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 83-176

277730. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 179-288

277731. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 291-384

277732. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 378-480

277733. Куземко А. В., Онуфрієнко В. М. Математична модель фрактально конфігурованої радіальної лінії. . , . С. 326.

277734. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 483-576

277735. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 579-672

277736. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 675-768

277737. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 771-864

277738. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1993. С. 963-1056

277739. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 3-96

277740. Сніжко Н. О. Наближене розв'язання бісингулярних інтегральних рівнянь методом редукції. . , . С. 327-328.

277741. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 99-192

277742. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 197-288

277743. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 291-384

277744. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 387-464

277745. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 467-560

277746. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 563-672

277747. Вестник Российской академии наук. Наука. Москва, 1994. С. 963-1056

277748. Антоненко Н. М. Чисельний розв'язок одного типу інтегральних рівнянь з ядром Соніна-Вебера. . , . С. 328-329.

277749. Гуляєва Л. В. Компетентнісний підхід при викладанні фізики в старшій школі. . , . С. 330-331.

277750. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277751. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277752. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277753. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277754. Лозовенко О. А., Мінаєв Ю. П., Рогалєв Д. Д. Розробка методичних матеріалів, що містять завдання для майже самостійного виведення студентами важливих фізичних формул. . , . С. 331-332.

277755. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277756. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277757. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 45 с.

277758. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1935. 40 с.

277759. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, .

277760. Таланова Л. С. Моделі діяльності інтелекту в процесі навчання. . , . С. 332-334

277761. Мехед С. С. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів ЗТФ ЗНТУ. . , . С. 334-335.

277762. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1937. 48 с.

277763. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1937. 48 с.

277764. Гінзбург М., Коваленко С. Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки. . , . С. 3-13.

277765. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1937. 60 с.

277766. Степаненко С. Нормативне забезпечення проектування авіаційної техніки. . , . С. 14-17.

277767. Гуляєва Т. В. Вплив стискаючих напружень на структуру і магнітні властивості компактів в процесі спікання аморфних лусочок складу Nd-Fe-B. . , . C. 335-337.

277768. Гуменюк Г. Проблеми і перспективи стандартизації сільськогосподарської продукції. . , . С. 18-21.

277769. Гнесин Г. Г. Металлы и сплавы бронзового века: от средневековья к современности. II. Золото, серебро, олово, свинец, ртуть и их сплавы. . , . С. 132-147.

277770. Ткаченко О., Шелейко Т. Безпечність залізничного транспорту. Гармонізація вимог. . , . С. 22-27.

277771. Гуляєва Т. В., Золотарьова Я. С. Вплив зовнішніх факторів на швидкість зародження та ріст кристалів. . , . С. 337-339.

277772. Кохан С. Засіб боротьби з фальсифікацією - правильне маркування харчових продуктів. . , . С. 31-33.

277773. Тавлуй І. Еволюція розвитку якості та безпечності : [управління якістю, менеджмент якості]. . , . С. 34-39.

277774. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 48 с.

277775. Гуляєва Т. В., Родителєв М. А. Розрахунок статичних характеристик моделі літака. . , . С. 339-340.

277776. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 60 с.

277777. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 40 с.

277778. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 40 с.

277779. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 40 с.

277780. Калита П. Щоб зберегти Україну, потрібно спочатку розплющити очі : [відповідність стандартам ЄС]. . , . С. 40-44.

277781. Твердин Л. М. Тиристорные преобразователи постоянного тока. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 22 с.

277782. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 40 с.

277783. Гуляєва Л. В., Попов А. І. Дослідження руху заряджених частин в електростатичному та магнітному полях. . , . С. 340.

277784. Чулєєв В., Золотарьов В., Чулєєва О., Пахаренко В. Старіння полімерних композицій на основі полівінілхлориду та комплексних кальцій-цинкових стабілізаторів: результати дослідження. . , . С. 47-51.

277785. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 56 с.

277786. Костенко Л. І., Тіхінський О. О. Застосування похідної при дослідженні функції. . , . С. 341-342.

277787. Твердосплавные металлорежущие инструменты. Заточка алмазными кругами. Конструктивные элементы и геометрические параметры режущих частей инструментов, оснащенных пластинками из твердого сплава, при заточке и доводке их алмазными кругами. ВНИИ. Москва, 1964. 15 с.

277788. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1939. 36 с.

277789. Миронова А. Олія буває різною : [якість олії]. . , . С. 52-55.

277790. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 44 с.

277791. Білаш В., Попова І., Заїка В. Перспективи розвитку метрологічного забезпечення гідрометеорологічної служби України. . , . С. 56-59.

277792. Прохоров В. Б., Безула Я. А. Розвиток просторових уявлень студентів. . , . С. 342-343.

277793. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 40 с.

277794. Твердосплавные разделительные штампы. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 44 с.

277795. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 36 с.

277796. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 40 с.

277797. Демчук Л., Юзевич В., Байцар Р. Статистична модель аналізу придатності виробничого процесу. . , . С. 60-65.

277798. Твердосплавные разделительные штампы. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 15 с.

277799. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 60 с.

277800. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 64 с.

277801. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 64 с.

277802. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 64 с.

277803. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1940. 64 с.

277804. Твердосплавные сверла одностороннего резания с внутренним подводом СОЖ. ОНТИ. Москва, 1981. 68 с.

277805. Абдуліна І. Глобальна ліцензія: шкідлива і неспроможна або "Хто на новенького..." : [проблема захисту інтелектуальної власності в Інтернет. Аргументи проти прийняття глобальної ліцензії]. . , . С. 4-8.

277806. Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв : [авторський збір з виробників та імпортерів обладнання та/або носіїв на території світу, окремих країн: статистичні дані]. . , . С. 11-17.

277807. Шило В. П., Ільіна С. Б., Шепелюк В. А., Криштопа І. І. Управлінський облік. Кондор. Київ, 2013. 302 с.

277808. Колосов О. Приклади складання формул винаходів на пристрої, що мають як ознаку матеріал. . , . С.18-23.

277809. Хвесик М., Клиновий Д., Бистряков І., Лизун С. Змістовні ознаки комплексної економічної оцінки природного багатства України. . , . С. 4-9.

277810. Клименко Б. В. Електричні апарати. . , .

277811. Андрощук Г. Світові показники у промисловій власності: аналіз тенденцій. . , . С. 24-28.

277812. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

277813. Андрощук Г. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи : [географічне зазначення як правова категорія]. . , . С. 29-41.

277814. Шкляр А. Механізми коригування боргового навантаження України в умовах військово-економічної кризи : [ключові макроекономічні показники України (2004-2013 р.р.). Структура, динаміка державного боргу України до курсу валют, до ВВП, інші показники]. . , . С. 10-13.

277815. Швець С. Актуальні проблеми валютно-цінової стабільності в Україні напередодні запровадження інфляційного таргетування. . , . С. 14-18.

277816. Потоцький М., Фінагіна В. Адміністративне оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України. . , . С. 42-47.

277817. Уткина О. Необхідність таргетування інфляції в Україні : [на основі досвіду високорозвинених країн]. . , . С. 19-22.

277818. Стрілець С. Запоріхзькому абразивному - 75 : [історія ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"]. . , . С. 3.

277819. Римарська Р. Стабілізуючий вплив надходжень до бюджету за умов високого державного зовнішнього боргу: оцінки для України : [вивчення взаємного впливу надходжень до бюджету, державного боргу і ВВП. Динаміка цих показників (2000-2013 р.р.)]. . , . С. 23-27.

277820. Трофіменко М. Довгоочікувані законодавчі новели в регулюванні договорів комерційної концесії : [описано проблеми, які виникають внаслідок відсутності державної реєстрації договору комерційної концесії, аналізується порядок реєстрації таких договорів]. . , . С. 48-51.

277821. Салфетнік Т. За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України: щодо рєєстрації знака для товарів і послуг "Брусничний лист". . , . С. 52-59.

277822. Морозов О. Основи теорії потужності економічних систем : [загальна потужність економічних систем. Нематеріальна потужність економічних систем. Інноваційна потужність економічних систем]. . , . С. 28-32.

277823. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [музыка, кинофильмы]. . , . С. 60-65.

277824. Морозов О. Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п'яти рівнів. . , . С. 33-37.

277825. Гейко Ю., Євтух М., Калашнікова С., Карташова Л., Ковпак І., Корольов Б., Левшин М., Луговий В., Макаренко О., Невмержицький О., Пелех Ю., Сергієнко В., Слюсаренко О., Таланова Ж., Тітаренко Н., Ярошенко О. Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах. Інститут вищ. освіти НАПН України. Київ, 2014. 234 с.

277826. Леонов Д. Удосконалення методичних підходів до оцінки контингенту учасників НПФ та його впливу на фінансовий стан фонду : [кількість учасників та пенсійні виплати НПФ в Україні у 2006 - 2014 рр. Показники. Пайовий капітал НПФ]. . , . С. 38-42.

277827. Бернатович О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті. . , . С. 66-70.

277828. Ташкентский политехнический институт Сборник материалов по итогам научно-исследовательских работ инженерно-физического факультета ТшПИ за 1972 г.. ТашПИ. Ташкент, 1973. 236 с.

277829. Піхоцький В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами держави. . , . С. 43-45.

277830. Ташкентский политехнический институт Сборник материалов по итогам научно-исследовательских работ инженерно-физического факультета ТшПИ за 1974 г.. ТашПИ. Ташкент, 1974. 124 с.

277831. Теоретическая электротехника и машинное пооектирование электронных цепей. Наук. думка. Киев, 1973. 332 с.

277832. Ташкентский электротехнический институт связи Труды.... Ташк. электротехн. ин-т связи. Ташкент, 1974. 202 с.

277833. Петруха С. Международный опыт государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. . , . С. 46-52.

277834. Лисиченко Г. В., Хміль Г. А., Барбашев С. В., Забулонов Ю. Л., Тищенко Ю. Є. Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління. Наукова думка. Київ, 2014. 328 с.

277835. Теоретическая электротехника и устройства электроники. Наук. думка. Киев, 1977. 167 с.

277836. Тащиян В. В. Полупроводниковые переключающие приборы. Энергия. Москва, 1967. 71 с.

277837. Іртищева І., Стройко Т., Стегней М. Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій. . , . С. 53-57.

277838. Твердосплавные сверла одностороннего резания с внутренним подводом СОЖ. ВНИИинструмент. Москва, 1984. 44 с.

277839. Викторов Г. Е., Галинский Э. Р., Каасик Л. Э. Твердосплавные штампы в электромашиностроении. Энергоиздат. Москва, 1982. 123 с.

277840. Твердосплавный фасонный малогабаритный инструмент из пластифицированных заготовок. ЛДНТП. Ленинград, 1961. 27 с.

277841. Сакаль О., Третяк Н. Оцінка впливу системних ефектів функціонування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів на розвиток національної економіки. . , . С. 58-61.

277842. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

277843. Твердосплавный холодновысадочный инструмент. Особенности конструкции и технологии изготовления : руководящий технический материал : РТМ 37.002.0149-73. ЗПКТИ. Запорожье, 1974. 127 с.

277844. Твердотельная радиоэлектроника. Воронеж. ун-т им. Ленин. комсомола. Воронеж, 1973. 171 с.

277845. Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Почапський Є. П. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів. Наукова думка. Київ, 2014. 304 с.

277846. Теоретическая электротехника и электроника. Наук. думка. Киев, 1976. 146 с.

277847. Твердотельная электроника миллиметровых и сублимированных волн. ИРЭ АН УССР. Харьков, 1988. 174 с.

277848. Мацевитый Ю. М., Слесаренко А. П. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений. Наукова думка. Киев, 2014. 295 с.

277849. Теоретические аспекты и практика нормирования уровня надежности в нормативно-технической документации. Всесоюзный НИИ по нормализации в машиностроении. Москва, 1981. 97 с.

277850. Твердотельная электроника сверхвысоких частот. ТРТИ. Таганрог, 1986. 158 с.

277851. Хвесик Ю. Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів : [деякі показники, що стосуються капітальних природоохоронних інвестицій та джерел їх використання]. . , . С. 62-64.

277852. Cho S.-H. LBO takeover: Kumho Asiana - Korea Express case study = Поглинання компанії шляхом викупу контрольного пакету акцій за допомогою кредитування: аналіз кейсу Kumho Asiana - Korea Express. . , . P. 202-214.

277853. Бондаренко Г. Н., Кононенко Л. В., Колябина И. Л. Кинетика формообразования радионуклидов в почвах как ключевой фактор прогнозирования экологического состояния природной среды. Наукова думка. Киев, 2014. 203 с.

277854. Твердохлеб Н. Г. Оперативное информирование руководителей. Знание. Киев, 1988. 32 с.

277855. Олефір В. Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі та Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції. . , . С. 65-68.

277856. Твердохлеб Н. Г., Твердохлеб. Е. Н. Организация информирования руководителей в условиях системной обработки данных на ЭВМ. Выща школа. Киев, 1988. 167 с.

277857. Варюхин В. А. Основы теории многоканального анализа. Наукова думка. Киев, 2015. 168 с.

277858. Мінакова С. Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України. . , . С. 69-70.

277859. Дикаленко М., Захаров Е. Без шума и пыли : [комплексная модернизация угольных ТЭС позволяет на 15% повысить мощность энергоблоков и приспособить станции к сжиганию высокозольных углей]. . , . С. 14-15.

277860. Паскалова А. Аналіз доцільності використання сучасних інструментів конролінгу витрат на молокопереробних підприємствах. . , . С. 71-73.

277861. Шубала І. Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості : [порядок розробки та реалізації стратегії; стратегічні цілі та завдання забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення]. . , . С. 74-78.

277862. Аверкина М. Ф. Особливості формування "зелених" логістичних систем міст України. . , . С. 215-219.

277863. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

277864. Манжура О. В. Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні. . , . С. 3-9.

277865. Чернышев Л. И., Левина Д. А. Новые перспективы развития порошковой металлургии. . , . С. 148-152.

277866. Карп'як Т. Шлюбний договір: особливості укладання та виконання. . , . С. 8-11.

277867. Вдовічен А. А., Круглянко А. В. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні. . , . С. 220-231.

277868. Трохимець О. І. Використання механізмів стандартизації як засіб державного регулювання якості. . , . С. 10-14.

277869. Шмиголь Н. М. Окупність витрат на рекламу: оцінка та аналіз. . , . С. 15-18.

277870. Вдовічева О. Г. Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір. . , . С. 232-242.

277871. Ткаченко О. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Наукова думка. Київ, 2014. 512 с.

277872. Теоретические вопросы проектирования вычислительных систем. Институт кибернетики. Киев, 1980. 97 с.

277873. Пивоварский А. "Для реформирования отрасли нужны фундаментальные изменения" : [интервью с министром инфраструктуры Украины А. Пивоварским о результатах работы и планах министерства /записал С. Крапива]. . , . С. 16-17.

277874. Герасимов А. Н., Громов Е. И., Гулай Т. А. Прогноз индикаторов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. . , . С. 243-253.

277875. Котов Е. В., Ляшенко В. И. Проблемы и перспективы неоиндустриальной модернизации экономики промышленного региона на примере Запорожской области : [приведена подборка статистических материалов по областям Украины]. . , . С. 19-33.

277876. Романчук Я. "Недостатки Закона о ТЦО можно использовать в интересах налогоплательщика" : [интервью с Я. Романчуком, управляющим партнером Международного правового центра EUCON о законодательных новациях в трансфертном ценообразовании (ТЦО)]. . , . С. 28-29.

277877. Корсак В. І. Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості. . , . С. 254-260.

277878. Maltseva A. A. Sociohumanistic design of the territories of innovative development in Russian Federation = Соціо-гуманітарне проектування територій інноваційного розвитку в Російській Федерації. . , . P. 261-269.

277879. Абакумова Ю., Власенко Н. Равнение - на ! : [гендерное равенство в Украине. Женщины в политике и в различных сферах экономики. Статистические данные]. . , . С. 31-33.

277880. Menshchikova V. I., Tribunskaya U. G. Improvement of the infrastructure support system for business activities in different types of regions = Вдосконалення системи інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності у різних типах регіонів. . , . P. 270-275.

277881. Загородний А. Г., Черемных О. К. Введение в физику плазмы. Наукова думка. Киев, 2014. 696 с.

277882. [несколько интервью с женщинами-предпринимателями, успешными бизнес-леди, работающими в различных сферах экономики, об их пути в бизнесе /записали Е. Курячая, Т. Павленко, М. Шершень]. . , . С. 34-41.

277883. Майстренко А. Л. Формирование структуры композиционных алмазосодержащих материалов в технологических процессах. Наукова думка. Киев, 2014. 344 с.

277884. Дубей В. "Валюта в нашей стране - это прежде всего товар" : [интервью с В. Дубеем, председателем правления Таскомбанка / записал Д. Гриньков]. . , . C. 42-44.

277885. Prokopchuk O. T., Ulyanych Y. V., Bechko V. P. Integral estimation of assets backing in Cherkasy region = Інтегральне оцінювання забезпеченості активами районів Черкаської області. . , . P. 276-284.

277886. Метеленко Н. Г., Попова А. О. Проблеми адміністрування ресурсних платежів та техніко-технологічного забезпечення платників екологічних податків у промисловості. . , . С. 34-39.

277887. Семенець А. О., Тюріна Д. М. Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки. . , . С. 285-291.

277888. Паустовська Т. І. Сучасні соціально-економічні основи формування людського капіталу. . , . С. 40-45.

277889. Ус Г. О. Етапи формування системи управління якістю ВНЗ. . , . С. 46-49.

277890. Чередніченко С. В. Концепція антикризового управління металургійною галуззю України. . , . С. 50-54.

277891. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

277892. Корнієнко О. Володимир Лотарєв і його яскрава зірка : [В. О. Локарєв - відомий учений, академік, лауреат Ленінської і Державної премій, генеральний конструктор (1968-1988) Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес" (нині ДП "Івченко-Прогрес")]. . , . С. 10.

277893. Boiko V. V. Environmental safety of Ukraine and its regions: the economic dimension = Екологічна безпека України та її регіонів: економічний вимір. . , . P. 292-301.

277894. Іртищева І. О., Стройко Т. В., Стегней М. І. Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів. . , . С. 302-310.

277895. Твердые растворы элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений. Металлургия. Москва, 1974. 206 с.

277896. Гуменний А. А. Структурні компоненти механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів. . , . С. 6-9.

277897. Plachciak A. Environmental justice and John Rawls' concept of well-ordered society = Екологічна справедливість та концепція справедливого суспільства Джона Роулза. . , . P. 311-320.

277898. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1973. 152 с.

277899. Самаева Ю. Депозитные и безнальные инициативы НБУ: что, когда, зачем?. . , . С. 10-13.

277900. Дорошенко О.О. Державний борг України: сутність та методи управління. . , . С. 14-19.

277901. Твердые сплавы. Металлургиздат. Москва, 1959. 357 с.

277902. Твердые сплавы. Металлургиздат. Москва, 1960. 176 с.

277903. Твердые сплавы. Металлургиздат. Москва, 1960. 72 с.

277904. Мешков Ю. Я., Котречко С. А., Шиян А. В. Механическая стабильность металлов и сплавов. Наукова думка. Киев, 2014. 279 с.

277905. Бабіченко В.В. Економічні та правові засади розвитку корпорацій: глобальний вимір. . , . С. 20-23.

277906. Твердые сплавы. Металлургиздат. Москва, 1962. 273 с.

277907. Бандоріна Л. М., Лозовська Л. І. Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем. . , . С. 55-64.

277908. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1964. 308 с.

277909. Болдуєв М. В. Зміст і порядок розробки корпоративної облікової політики холдингових компаній. . , . С. 65-69.

277910. Сойма С.Ю. Напрями вкладання іноземних інвестицій в економіку Закарпатської області. . , . С. 24-28.

277911. Малиш І. М. Вплив сучасного стану будівельної галузі України на інвестиційно-інноваційну активність будівельних підприємств. . , . С. 70-74.

277912. Сотник И. Н., Мазин Ю. А. Энергосервисные компании на рынке ресурсосберегающих товаров и услуг Украины. . , . С. 321-327.

277913. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Філософія" для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей ЗНТУ [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

277914. Теоретические и практические аспекты теории контактных взаимодействий при резании металлов. Чувашский гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 1988. 80 с.

277915. Спірідонова К. О. Інструментарій визначення ефективності аутсорсингу. . , . С. 75-79.

277916. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Педагогічна майстерність" для магістрів спеціальностей ФЕУ заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

277917. Давидков С. О. Підхід до оцінювання ефективності податкової політики. . , . С. 80-85.

277918. Дяченко О. Г. Реалізація методики індикативного рейтингування комерційних банків. . , . С. 86-90.

277919. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1965. 263 с.

277920. Кошельник В. М. Систематизація чинників впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств. . , . С. 91-96.

277921. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1969. 288 с.

277922. Вопросы радиоэлектроники. Серия 6, Радиоизмерительная техника. ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277923. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1969. 256 с.

277924. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1970. 215 с.

277925. Сачовський І. М. Організаційно-економічні особливості виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області. . , . С. 97-103.

277926. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1978. 114 с.

277927. Миклош И. Словацкий рецепт реформ для Украины. . , . С. 2-3.

277928. Твердые сплавы. Металлургия. Москва, 1979. 119 с.

277929. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2015. 66 с.

277930. Зарічук О.Є. Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні : [структура та стан активів інституційних інвесторів в окремих країнах у 2012 р., в Україні (2002-2013 р.р.), інші статистичні дані]. . , . С. 4-9.

277931. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

277932. Вядрова І.М., Волохата Є.В. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку. . , . С. 10-17.

277933. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

277934. Палешко Я.С. Вплив запозичень України на національну економіку. . , . С. 18-23.

277935. Вопросы радиоэлектроники. Серия 2, Полупроводниковые приборы. ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277936. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О. Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення. . , . С. 24-28.

277937. Твердые сплавы для обработки металлов резанием. Всесоюз. контора техн. помощи по прим. тв. сплавов. Москва, 1961. 115 с.

277938. Куратник П. Планирование в Excel количества и ассортимента производимой продукции. . , . С. 12-27.

277939. Небылицин В. Анализ и распределение расходов на сбыт. . , . С. 28-36.

277940. Твердые сплавы для обработки металлов резанием. Всесоюз. контора техн. помощи по прим. тв. сплавов. Москва, [1961]. 68 с.

277941. Твердые сплавы для обработки металлов резанием. Всесоюз. контора техн. помощи по прим. тв. сплавов. Москва, [1961]. 56 с.

277942. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277943. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277944. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (Бионика). . , .

277945. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

277946. У Запоріжжі встановлено меморіальну дошку дітям, які загинули від голоду в 1932-1933 роках. . , . С. 2.

277947. Вопросы радиоэлектроники. Серия 12, Общетехническая. . , .

277948. Юрик П. Чи приживеться новий герб Запоріжжя?. . , . С. 4.

277949. Каминский Д. Экономика рекламы. Принципы построения рекламного бюджета. . , . С. 37-45.

277950. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277951. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277952. Макаренко В.Д., Криворотько В.М., Макаренко Ю.В., Макаренко І.О. Роль нафти в екологічній безпеці Чернігівщини. . , . С. 20-22.

277953. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). ЦНИИ "Электроника". Москва, .

277954. Савко М. Є. Спеціальне об'єктове навчання з цивільного захисту як чинник пожежної безпеки навчального закладу. . , . С. 22-24.

277955. Хуторний Д., Проценко К. Придбання, використання та списання пально-мастильних матеріалів. . , . С. 46-55.

277956. Азаров І., Сидоренко В., Середа Ю. Використання безпілотного літального апарата як засобу дистанційного моніторингу надзвичайних ситуацій. . , . С. 30.

277957. Тютюник В. Аналіз ефективності використання праці. . , . С. 56-65.

277958. Кравченко М. Бюджетирование по процессам : [управление предприятиями]. . , . С. 66-77.

277959. Онищенко І.П., Кухаренко Д.Є. Співвідношення техногенних та природних радіонуклідів у геологічному середовищі. . , . С. 31-32.

277960. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277961. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277962. Кислов С. Новорічний ЄСВ. Як зміниться нарахування ЄСВ та розміри штрафів : [у 2015 році]. . , . С. 78-83.

277963. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277964. Zimmermannova J., Cermak P. Emission allowances trading vs. environmental, taxation: the case study of Czech Republic = Торгівля квотами на викиди та екологічні податки: за даними Чеської Республіки. . , . P. 328-337.

277965. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277966. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277967. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277968. Ласіцова Я. Безпека і держава на прикладі Словацької республіки. . , . С. 36-38.

277969. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277970. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 20 с.

277971. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 24 с.

277972. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 28 с.

277973. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1947. 22 с.

277974. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277975. Bashir Khodaparasti R., Forouzanfar E., Forouzanfar E. Impact of corporate social responsibility on financial performance of a bank = Вплив корпоративної соціальної відповідальності на фінансові показники банку. . , . P. 338-343.

277976. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277977. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277978. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277979. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277980. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277981. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277982. Хлобистов Є.В. Імплементація положень Конвенцій Ріо в національну політику сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності. . , . С. 9-11.

277983. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 24 с.

277984. Твердые сплавы и тугоплавкие металлы. Металлургия. Москва, 1971. 406 с.

277985. Boukal P., Krause J. Corporate social responsibility from a customer's perspective = Корпоративна соціальна відповідальність з точки зору споживача. . , . P. 344-351.

277986. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 20 с.

277987. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 28 с.

277988. Твердые сплавы и тугоплавкие металлы. Металлургия. Москва, 1973. 304 с.

277989. Бужин А. А. Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала. . , . С. 352-359.

277990. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1948. 22 с.

277991. Каплун В.В. Конвенції Ріо як синергетичний інструментарій сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України. . , . С. 12-14.

277992. Твердые сплавы и тугоплавкие металлы. Металлургия. Москва, 1975. 342 с.

277993. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

277994. Твердые сплавы и тугоплавкие металлы. Металлургия. Москва, 1977. 147 с.

277995. Руденко Л. Г., Западнюк С. О., Полівач К.А. Регіональні відмінності в накопиченні відходів життєдіяльності населення України. . , . С. 15-17.

277996. Ігнатенко О. П. Удосконалення підходів до формування тарифів у сфері поводження з побутовими відходами. . , . С. 18-19.

277997. Твердые тела под высоким давлением. Мир. Москва, 1966. 524 с.

277998. Дидів А. І. Важкі метали в агроландшафтах : [вплив важких металів на агрофітоценози. Здатність деяких рослин до нагромадження важких металів. Детоксикація ґрунту. Важкі метали і кулінарна обробка]. . , . С. 20-22.

277999. Тверитнев М. В. Конструкции зарубежных прицепов и полуприцепов выпуска 1985 года. НИИНАВТОПРОМ. Москва, 1985. 28 с.

278000. Тверитнев М. В. Конструкции зарубежных прицепов и полуприцепов выпуска 1986 года. НИИНавтопром. Москва, 1986. 54 с.

278001. Клименко М.О., Прищепа А. М., Бєдункова О.О. Екологічне обґрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих побутових батарейок. . , . С. 23-24.

278002. Тверской В. И. Дисперсионно-временные методы измерений спектров радиосигналов. Сов. радио. Москва, 1974. 240 с.

278003. Тверской М. М. Автоматическое управление режимами обработки деталей на станках. Машиностроение. Москва, 1982. 208 с.

278004. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 28 с.

278005. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 20 с.

278006. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278007. Гетьман В. І. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою. . , . С. 25-28.

278008. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278009. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278010. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278011. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278012. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278013. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278014. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278015. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 24 с.

278016. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1949. 22 с.

278017. Visic J. Labour productivity and employment effects of takeovers in Croatia = Вплив поглинань на продуктивність праці та зайнятість: за даними Хорватії. . , . P. 360-370.

278018. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу. . , . С. 371-377.

278019. Левченко Ю. Г., Труш Ю. Л. Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці робітників на підприємствах хлібопекарської галузі. . , . С. 378-381.

278020. Карп И. Н., Марцевой Е. П., Пьяных К. Е., Антощук Т. А., Пьяных К. К. Исследование и внедрение процессов газификации углей и биомассы замещения природного газа. . , . С. 3-11.

278021. Никоненко А. В. Маркетингові дослідження ринку робочих місць у промисловості. . , . С. 382-390.

278022. Ushakov D. S., Kozlova E. V. International migration as a factor of economic growth under globalizing = Міжнародна міграція як чинник економічного росту в умовах глобалізації. . , . P. 391-397.

278023. Логанов Є. Як "Запоріжсталь" готується прибрати гори виробничих відходів : [на МК "Запоріжсталь" пройшла прес-конференція щодо підготовки території балки Маркусової під будівництво конверторного цеху та інших проектів екологічної модернізації]. . , . С. 2.

278024. Доскочинська Л. С. Вплив американського фактора на ціну золота. . , . С. 398-402.

278025. Лук'янов В. С. Регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків. . , . С. 403-411.

278026. Lukashina O. V. Employees shares: taxation issues in Latvia = Акції співробітників: проблеми оподаткування в Латвії. . , . P. 412-420.

278027. Міщенко В. І., Міщенко С. В. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції. . , . С. 421-428.

278028. Мусин А. К. Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег : [в Республике Казахстан]. . , . С. 429-434.

278029. Іванова Н. У "День економіки Східної Європи" презентували Запорізький регіон : [міжнародне співробітництво Європейського Союзу з Україною, Молдовою і Грузією у сфері енергоефективності]. . , . С. 4.

278030. Pavliv V. V. Operational risks in non-governmental pension funds: their origin and impact minimization = Операційні ризики у недержавних пенсійних фондах: походження та мінімізація їх впливу. . , . P. 435-442.

278031. Валер'єва М. 0,28 видання на одну людину : [узагальнені дані про підсумки передплати періодичних видань на 2015 рік в Україні]. . , . С. 9-10.

278032. Чеканська Л. А. Сприяння залученню інвестицій в аграрні підприємства за рахунок кредитування банками. . , . С. 443-450.

278033. Качалай В. В. Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах. . , . С. 451-456.

278034. Благун І. С., Ільчук П. Г. Функціональний взаємозв'язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області). . , . С. 457-466.

278035. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

278036. Долгий В. И., Верещагина Л. С. Экономико-математическое моделирование оптимизации затрат на качество на машиностроительном предприятии. . , . С. 467-474.

278037. Логанов Є. Зберегти для нащадків історію Майдану і АТО : [Запорізький краєзнавчий музей отримав для майбутньої експозиції речі-експонати із зони АТО]. . , . С. 1, 2.

278038. Kasyanchuk T. V. Risk assessment of investment portfolio of a diversified group based on soft computing = Оцінювання ступеню ризику інвестиційного портфелю диверсіфікованої групи на основі м'яких обчислень. . , . P. 475-482.

278039. Волошин І. Детальний аналіз виконання платежів за кредитом та їх прострочення. . , . С. 3-12.

278040. Олійник О. Реформування фінансової галузі Китаю у процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. . , . С. 13-26.

278041. Білошапка В. Формування та реалізація інвестиційного потенціалу банку. . , . С. 27-35.

278042. Кузнєцова Т. Забезпечення умов економічного зростання авіапідприємств на основі технології ангстремменеджменту : [ангстремменеджмент - менеджмент думки, дару, інтуїції; це управління інтелектуальними, моральними, духовними можливостями керівників економ. систем]. . , . С. 36-46.

278043. Головченко Г. Засоби масової комунікації: новий зміст роботи в 2015 році : [медіа-освіта, медіаграмотність, медіакультура, медіапросвіта - найбільш актуальні напрямки суспільного розвитку]. . , . С. 11.

278044. Бобиль В., Дронь М. "Хмарні" технології як фактор збільшення операційного ризику банку : [наведено каталог операційних ризиків банку, рейтинг втрат від операційних ризиків банків Дніпропетровської обл. у 2012 р. Заходи щодо зменшення операційного ризику за складовими]. . , . С. 47-62.

278045. Слюсаренко В., Пітюлич М. Визначення впливу рівня оподаткування на обсяги тіньової економіки. . , . С. 63-73.

278046. Остапенко Т. Особливості формування глобальних ринків нанотехнологій. . , . С. 74-82.

278047. Іванова А. Особливості формування інфраструктури ринку споживчих товарів. . , . С. 83-90.

278048. Швайка М. Роль Народного Руху України у створенні грошової системи як важливого елементу української держави. . , . С. 91-101.

278049. Лук'янов В. Чи доцільно захоплюватися математичним моделюванням у макроекономічних дослідженнях?. . , . С. 102-107.

278050. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

278051. Любкіна О. Стимулювання довгострокових інвестицій в економіку: канал цін на фінансові активи. . , . С. 108-116.

278052. Астаніна Ю., Станкевич І. Тенденції розвитку світового ринку телекомунікацій на шляху побудови інформаційного суспільства: погляд у майбутнє : [деякі статистичні матеріали щодо розвитку мобільного зв'язку в окремих країнах світу]. . , . С. 117-122.

278053. У Запоріжжі підбили підсумки чергового етапу проекту ресурсоефективного та чистого виробництва : [у виставковому центрі Запорізької торгово-промислової палати "Козак-Палац" пройшла конференція "Ресурсоефективність підприємств Запорізької області]. . , . С. 6.

278054. Понедільчук Т. Інтелектуальний капітал: сутність та структура. . , . С. 3-10.

278055. Боровик П., Колотуха С., Коваленко І. Регулювання інноваційно-інвестиційних процесів з використанням механізму справляння ПДВ. . , . С. 11-17.

278056. Скуріневська Л., Абрамова М. Визначення рівня загроз щодо фінансування Збройних сил України. . , . С. 18-27.

278057. Переверзєва А. Тенденції інвестиційних процесів у національній економіці: посткризовий період. . , . С. 28-37.

278058. Василишин Ю. Теоретичні аспекти механізму синдикованого кредитування на рівні регіональних банків. . , . С. 38-46.

278059. Теоретические и прикладные вопросы контактного взаимодействия. Калиниский полит. ин-т. Калинин, 1987. 112 с.

278060. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Бази даних. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

278061. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Організація баз даних і знань. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

278062. Калининский государственный педагогический институт им. М. И. Калинина Ученые записки. Калининск. гос. пед. ин-т. Калинин, 1969. 150 с.

278063. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристик. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 24 с.

278064. Теоретические и прикладные вопосы проектирования алгоритмического и программного обеспечения АСУ. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1983. 99 с.

278065. Євсєєва Н. О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 20 с.

278066. Евсеева Н. А. Повышение механических и эксплуатационных свойств хромоникельмарганцевой стали специального назначения. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 165 с.

278067. Бекренев А. Л., Перкин А. Н., Шевченко Г. Я., Фролов Ф. В. Твой друг Бейсик. Штиинца. Кишинев, 1989. 146 с.

278068. Творцы ароматов и красоты. Знание. Москва, 1986. 48 с.

278069. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидкоохолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристик. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 175 с.

278070. Творцы научно-технического прогресса. Знание. Москва, 1982. 64 с.

278071. Бутко В. Вікторія Бутко : Радію, коли мої публікації допомагають людям : [Інтерв'ю В.Бутко - переможець минулорічного конкурсу НСЖУ серед журналістів міських газет \ розмову вела О.Войцехівська]. . , . С. 16-18.

278072. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278073. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278074. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278075. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278076. Іщенко О. Удосконалення підходів до якісного оцінювання конкурентного середовища на ринку банківських послуг. . , . С. 47-63.

278077. Кришталь Г. Управління фінансовими ризиками комерційних банків. . , . С. 64-74.

278078. Бутко В. Радію, коли мої публікації допомагають людям : [інтерв'ю з В. Бутко, кореспондентом запорізького тижневика "Субота плюс", переможцем минулорічного конкурсу НСЖУ серед журналістів міських газет / записала О. Войцехівська ]. . , . С. 16-18.

278079. Лавренюк В. Зарубіжний досвід ідентифікації системно важливих банків. . , . С. 75-86.

278080. Войтович Л. Страхові та перестрахові пули як структурні елементи страхової системи України. . , . С. 87-96.

278081. Гаприндашвілі Б., Лазепко І. Вплив банків на енергоефективність промисловості України. . , . С. 97-105.

278082. Мамонова Г., Дерев'янко В. Модель ієрархії складових конкурентоспроможності підприємства з позицій структуризації інтелектуального капіталу. . , . С. 106-114.

278083. Макарський О. Барви і грані очима Миколи Шибика : [відкриття персональної фотовистовки Миколи Олександровича Шибика]. . , . С. 20-23.

278084. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278085. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278086. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278087. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 120 с.

278088. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278089. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278090. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 104 с.

278091. Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений. Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. Киев, 1991. 86 с.

278092. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1988. 112 с.

278093. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278094. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278095. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278096. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278097. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278098. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278099. Войцехівська О. Енциклопедія в невеликому місті : [видання книги "Енциклопедія Бердянська" у редакції бердянської міськрайонної газети "Південна зоря"]. . , . С. 43.

278100. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 104 с.

278101. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 104 с.

278102. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278103. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278104. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278105. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1989. 112 с.

278106. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278107. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278108. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278109. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278110. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278111. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278112. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278113. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278114. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278115. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278116. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278117. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1983. 112 с.

278118. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278119. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278120. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278121. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278122. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278123. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278124. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278125. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278126. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278127. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278128. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278129. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1984. 112 с.

278130. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278131. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278132. Мельничук Г., Марченко О. Податкові інструменти із забезпечення екологічної складової економічної безпеки підприємства. . , . С. 115-126.

278133. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278134. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278135. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 104 с.

278136. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 104 с.

278137. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 128 с.

278138. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278139. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278140. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278141. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1985. 112 с.

278142. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278143. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278144. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278145. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278146. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278147. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278148. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278149. Глобальні ризики компаній Європи та України в 2015 році. Що турбує підприємства? : [щорічні дослідження "Барометр ризиків Аllians 2015". ТОП-10 глобальних індустріальних ризиків в 2015 році у розрізі підприємств. ТОП бізнес-ризиків в 2015 р. у світі]. . , . С. 4-7.

278150. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278151. Теоретические и прикладные задачи оптимизации. Наука. Киев, 1985. 179 с.

278152. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278153. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278154. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278155. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1986. 112 с.

278156. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278157. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278158. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278159. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278160. Allians представив глобальне дослідження авіаційної безпеки у світі та презентував статистику авіапригод : [частота авіаподій в світі на 1 млн. рейсів. Глобальна статистика пасажиропотоку в світі (1990 - 2013 рр.)]. . , . С. 8-11

278161. Теоретические и прикладные задачи трения, износа и смазки машин. Наука. Москва, 1982. 306 с.

278162. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278163. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278164. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 120 с.

278165. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278166. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278167. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278168. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 104 с.

278169. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1987. 112 с.

278170. Swiss Re презентувала статистику природних і техногенних катастроф за 1970 - 2013 роки : [Північна Америка. Європа. Океанія і Австралія. Азія. Африка]. . , . С. 12-15

278171. Теоретические и технологические основы наплавки. ИЭС. Киев, 1979. 171 с.

278172. Філонюк О. Для підвищення ефективності страхового ринку України необхідна реструктуризація : [місце страхового ринку в економіці України]. . , . С. 18-19.

278173. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278174. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278175. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278176. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278177. Теоретические и экспериментальные исследования абразивных материалов. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1982. 127 с.

278178. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278179. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278180. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278181. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278182. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278183. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278184. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278185. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1990. 112 с.

278186. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278187. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278188. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278189. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278190. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278191. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278192. Вісник Академії наук Українскої РСР. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278193. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278194. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278195. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1991. 112 с.

278196. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278197. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278198. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278199. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278200. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278201. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278202. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278203. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278204. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278205. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278206. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278207. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1992. 112 с.

278208. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 112 с.

278209. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 112 с.

278210. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 112 с.

278211. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 112 с.

278212. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 112 с.

278213. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1993. 112 с.

278214. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 112 с.

278215. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 112 с.

278216. Вісник Академії наук України. Наукова думка. Київ, 1994. 112 с.

278217. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1994. 112 с.

278218. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1994. 112 с.

278219. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1994. 112 с.

278220. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1994. 160 с.

278221. Страховий ринок України за 9 місяців 2014 скоротився на 20% : [статистика страхового ринку України за 2013 - 2014 рр.]. . , . С. 20-35.

278222. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1994. 160 с.

278223. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1994. 160 с.

278224. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1995. 112 с.

278225. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1995. 112 с.

278226. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1995. 112 с.

278227. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1995. 112 с.

278228. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1995. 112 с.

278229. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1995. 112 с.

278230. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1996. 128 с.

278231. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1996. 136 с.

278232. Підсумки роботи страховиків в зоні АТО - премії в Донецькій і Луганській області за 9 місяців 2014 року скоротилися на 29,3% : [на сьогодні більшість страхових компаній в зоні АТО не працюють]. . , . С. 36-38.

278233. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1996. 112 с.

278234. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1996. 112 с.

278235. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1996. 112 с.

278236. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1996. 112 с.

278237. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1997. 112 с.

278238. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1997. 112 с.

278239. Підсумки страхових та перестрахових брокерів України за 9 місяців 2014 року : [статистичні показники]. . , . С. 39

278240. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1997. 108 с.

278241. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1997. 112 с.

278242. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1997. 112 с.

278243. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1997. 112 с.

278244. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1998. 112 с.

278245. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1998. 112 с.

278246. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1998. 112 с.

278247. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1998. 112 с.

278248. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1998. 112 с.

278249. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1998. 112 с.

278250. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 80 с.

278251. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 92 с.

278252. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 76 с.

278253. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 84 с.

278254. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278255. Чередниченко М. 5 трендів корпоративного ДМС в Україні : [ДМС - добровільне медичне страхування]. . , . С. 62-64.

278256. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278257. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278258. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278259. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278260. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278261. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 1999. 72 с.

278262. Кіяшко А. Стратегії управління ризиками у медичному страхуванні: досвід довжиною у 20 років : [інтерв'ю з А. Кияшком, Генеральним директором страхової компанії "Нафтагазстрах"]. . , . С. 44-45.

278263. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2004. 72 с.

278264. Страхування ризиків власників готелів : [наведено безліч ризиків, які супроводжують готельну справу]. . , . С. 46-47.

278265. Шварцман Л. Я., Троценко Э. А., Баженов Е. В. Внутрипластовой реторинг горючих сланцев. Оценка энергетической эффективности. . , . С. 13-19.

278266. Губа Є. ПДФО: штрафи, пеня та адмінвідповідальність. . , . С. 84-91.

278267. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

278268. Негоденко О. Дивіденди фізособам: від оформлення до оподаткування. . , . С. 92-100.

278269. Левченко І. Чотирнадцять з гаком тонн... патріотизму : [кошти від продажу медалей запорізької спортсменки Любові Черепахи підуть на лікування хворих дітей і допомогу пораненим бійцям, а самі нагороди залишаться в обласному музеї]. . , . С. 4.

278270. Ломовцев В. Аудит закупочной логистики : [система закупок продукции]. . , . С. 101-108.

278271. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

278272. Запорізька спортсменка - володарка кубка світу з самбо серед студентів. . , . С. 2.

278273. Московцева В. Серце освітянської родини : [Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України відзначає 75-річчя]. . , . С. 10.

278274. Середа В. Про нас - жартома і серйозно : [Пилип Юрик - член Національних спілок України - письменників та журналістів, презентував три збірки та розповів історію їх видання]. . , . С. 11.

278275. Макарський О. Чи може принести нездоровий закон здоровий результат? : [О. Макарський продовжує досліджувати ситуацію навколо створення суспільного телебачення і радіомовлення України]. . , . С. 13-15.

278276. Яців Р. Чуттєві та естетичні ландшафти творчості Василя Пилип'юка : [Василь Васильович Пилип'юк (народ. 1950 р.) - український фоторепортер, фотохудожник, галерист, видавець, викладач]. . , . С. 23-28.

278277. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2014.

278278. Бондар Ю. Чути, як росте трава... : [спогади про Анатолія Захаровича Москаленка (1934 - 1999) - українського журналіста, заслуженого журналіста України, першого директора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.]. . , . С. 38-43.

278279. Теоретические и экспериментальные исследования в области создания новых измерительных преобразователей и вопросы автоматизированного проектирования. НИИтеплоприбор. Москва, 1985. 89 с.

278280. Теоретические и экспериментальные исследования в области создания полупроводниковых измерительных преобразователей. НИИтеплоприбор. Москва, 1986. 92 с.

278281. Теоретические и экспериментальные исследования по строительной механике транспортных сооружений. Ленинградский ин-т инженеров железнодорожного трнспорта. Ленинград, 1977. 162 с.

278282. Мисак Й. С., Коваленко Т. П., Сердюк В. О. Одержання легованої індустріальної оливи для устаткування електростанцій. . , . С. 21-25.

278283. Разуваєва І. Роботу отримали 22 тисячі людей : [служба зайнятості Запорізької області, рівень безробіття, працевлаштування. нові робочі місця, оподаткування. Статистичні дані]. . , . С. 2.

278284. Костров В. Війна і мир на Донбасі : [розвідка й агентура проти України. У боях - регулярні російські війська. Перепоховання героїв. Знахідки на місцях боїв]. . , . С. 28-32.

278285. Теоретические и экспериментальные исследования с целью унификации и стандартизации продукции общемашиностроитольного применения. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по нормализации в машиностроении. Москва, 1970. 228 с.

278286. Сінченко О. Євген Сверстюк: "Мало самого таланту: треба мати український хребет..." : [Євген Олександрович Сверстюк (1928 - 2014) - український письменник, мислитель, філософ, громадський діяч]. . , . С. 40-41.

278287. Ніколайчук І. Інноваційний сухпайок : [ноу-хау, нові технології у харчовій промисловості]. . , . С. 42-45.

278288. Теоретические и экспериментальные исследования сложных полупроводниковых соединений. Штиинца. Кишенев, 1978. 168 с.

278290. Творчество обязательно!. Знание. Москва, 1979. 48 с.

278291. Чюрюмов К. "Вважаю, що це "українська" комета, і місце посадки зонда пропоную назвати "Київ" : [інтерв'ю з відомим українським астрономом, який разом зі Світланою Герасименко у 1969 р. відкрив комету / записав Ю. Пригорницький]. . , . С. 46-47.

278292. Пригорницький Ю. Як аспірантка Клима Чурюмова Світлана Герасименко сфотографувала... комету : [історія відкриття комети українською дослідницею С. Герасименко]. . , . С. 48.

278293. Тебеньков Б. П. Рекуператоры для промышленных печей. Научтехиздат. Москва, 1955. 287 с.

278294. Цифра Ю. Космічний ентузіазм і світові здобутки : [українська космонавтика; співробітництво українських дослідників із Міжнародною академією астронавтики]. . , . С. 49-50.

278295. Теоретические и экспериментальные методы анализа надежности конструкций ЭВП(отраслевой семинар, август 1976). ЦНИИ Электроника. Москва, 1977. 60 с.

278296. Тебеньков Б. П. Рекуператоры для промышленных печей. Металлургиздат. Москва, 1958. 404 с.

278297. Марчук Л. Кахельні килими львівських під'їздів : [туристичні куточки Львова]. . , . С. 60-61.

278298. Гата Є. У просторі любові : [інтерв'ю з українською письменницею Євою Гатою про її світогляд, захоплення / записала Лариса Марчук]. . , . С. 62-63.

278299. Сидоржевський М. Наша сутність наскрізь рентгенована Майданом : [інтерв'ю з Головою Національної спілки письменників України Михайлом Сидоржевським / записав Микола Славинський]. . , . С. 64-66.

278300. Світланова В. Слухати, бачити і поринати в бурхливу музичну ріку Василя Попадюка. . , . С. 67.

278301. Тебякин В. П. Вероятностные методы в радиотехнике. Куйбыш. авиац. ин-т им. С. П. Королева. Куйбышев, 1977. 152 с.

278302. Тевис П. И., Ананьев В. А., Шадек Е. Г. Рециркуляционные установки аэродинамического нагрева. Машиностроение. Москва, 1986. 206 с.

278303. Тегарт В. Электролитическое и химическое полирование металлов. И-Л.. Москва, 1957. 158 с.

278304. Тезаурус менеджера социалистического предприятия. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 370 с.

278305. Тезаурус органических реакций. Наука. Москва, 1980. 279 с.

278306. Тейер Т., Липов М., Нельсон Э. Надежность программного обеспечения. Мир. Москва, 1981. 325 с.

278307. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

278308. Тейерман В. А. Индикаторные преобразователи холла для бесконтактных двигателей постоянного тока. ЦНИИ Электроника. Москва, 1988. 62 с.

278309. Економіка України за січень 2015 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

278310. Теоретические и экспериментальные проблемы взаимодействия частиц с поверхностью. ИСМ. Киев, 1988. 50 с.

278311. Тейерман В. А. Экранирование магнитных полей с помощью сверхпроводников. ЦНИИ Электроника. Москва, 1991. 112 с.

278312. Хоботова Э. Б., Игнатенко М. И., Баумер В. Н. Исследование радиоактивности щебней гранитных карьеров Украины, используемых для изготовления многокомпонентных бетонов. . , . С. 28-34.

278313. Положинській А. Сашкові тартаки : [інтерв'ю з А. Положинським, лідером гуртів "Тартар" і "Був'є" / записав Є. Бутько]. . , . С. 23-27.

278314. Тор - Ski : [10 найкращих і незвичних гірськолижних курортів світу]. . , . С. 39-49.

278315. Москаленко А. А. Геоінформаційне картографування для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення. Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2014. 20 с.

278316. Тейлор К. Интерметаллические соединения редкоземельных металлов. Мир. Москва, 1974. 221 с.

278317. Теоретические исследования по строительной механике. Транспорт. Ленинград, 1968. 212 с.

278318. Каблак Н. І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної затримки для застосування RTK технологій. Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2014. 38 с.

278319. Тейлор Э. Ф., Уилер Д. Физика пространства-времени. Мир. Москва, 1969. 256 с.

278320. Штепа К. О. Методи і моделі формування безпечного середовища життєдіяльності населення. Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2014. 19 с.

278321. Горобец І. Представницький клас : ["Мarstallmuseum" - музей карет у Мюнхені]. . , . С. 80-89.

278322. Тейлор Э. Ф., Уилер Д. Физика пространства-времени. Мир. Москва, 1971. 319 с.

278323. Теоретические методы описания свойств растворов. Ивановский химико-технологический ин-т. Иваново, 1987. 132 с.

278324. Телаат М. Е. Новый подход к определению индуктивных сопротивлений синхронной машины. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 96 с.

278325. Телевидение. Сов. радио. Москва, 1974. 160 с.

278326. Телевидение. Связьиздат. Москва, 1960. 392 с.

278327. Лупал Н. В., Босин М. И., Переборов А. С. Теоретические основы автоматики и телемеханики. Трансжелдориздат. Москва, 1961. 413 с.

278328. Омельяненко Ю. И., Алексеев К. А., Константиновский А. Г. Телевидение. Техніка. Киев, 1964. 687 с.

278329. Молодан І. Відпустка на виживання : [екстремальний туризм в Україні - автономне виживання]. . , . С. 114-117.

278330. Телевидение и вычислительная техника. Учебн. ин-ты связи. Ленинград, 1976. 239 с.

278331. Телевизионная астрономия. Знание. Москва, 1983. 64 с.

278332. Адамиш Г., Блауманн И., Кевешкути Л. Телевизионная измерительная аппаратура. Связь. Москва, 1977. 351 с.

278333. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики. Транспорт. Москва, 1984. 384 с.

278334. Кремень В. Інноваційна людина як мета сучасної освіти. . , . С. 7-22.

278335. Кудряченко А. Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. . , . С. 3-7.

278336. Телевизионная техника. Связь. Москва, 1971. 456 с.

278337. Розумюк В. Громадянське суспільство і зовнішня політика : [проблема впливу громадянського суспільства на формування зовнішньополітичного курсу держави]. . , . С. 7-10.

278338. Солошенко В. Діяльність європейських неурядових організацій в Україні : [особливості та значення європейських неурядових організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні]. . , . С. 11-14.

278339. Телевизионно-вычислительная техника. Изд. Том. ун-та. Томск, 1979. 215 с.

278340. Телевизионное оборудование. ЦОНТИ ЭКОС. Москва, 1983. 87 с.

278341. Телевизионное оборудование. ЦОНТИ ЭКОС. Москва, 1980. 60 с.

278342. Телевизионное оборудование. ЦОНТИ ЭКОС. Москва, 1989. 92 с.

278343. Ткаченко І. Громадянське суспільство і Європейський Союз : функціонування й співпраця : [принципи участі громадянського суспільства і його організацій у публічному житті країн Європейського Союзу та їхній вплив на політичні й інтеграційні процеси]. . , . С. 15-19.

278344. Орфанова М. М. Використання нафтошламів у дорожнобудівельних матеріалах. . , . С. 36-41.

278345. Веденеев Д. В., Будков Д. В. Закулисный актер истории. К.И.С.. Киев, 2015. 392 с.

278346. Шморгун О. Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії : [участь держави в процесі розвитку ефективного функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні]. . , . С. 19-23.

278347. Тузяк В. Є. Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів. Центр Європи. Львів, 2011. 248 с.

278348. Трус И. Н., Грабитченко В. Н., Гомеля Н. Д. Малоотходные процессы очистки сточных вод от сульфатов и хлоридов. . , . С. 42-47.

278349. Коваленко Г. В. Особенности аэродинамики теплообменных поверхностей с цилиндрическими лунками. . , . С. 49-57.

278350. Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямів роботи прокурора : [аналізуються зміни, внесені до антикорупційного законодавства України]. . , . С. 24-27.

278351. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки". Нац. ін-т стратегічних досліджень. Київ, 2014. 148 с.

278352. Суббот А. Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства : [розкривається механізм санації щодо його застосування для реорганізації та оздоровлення підриємства]. . , . С. 28-31.

278353. Шепеленко А. С., Сахненко Н. Д. Газодиффузионный электрод восстановления оксида углерода (IV). . , . C. 60-62.

278354. Жуковицкий В. И. Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности. НГУ. Днепропетровск, 2014. 243 с.

278355. Основные маркетинговые тенденции 2015 года: какими их видят эксперты. . , . С. 18-19.

278356. Перекрест А. Л., Чорний О. П., Гаврилець Г. О. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах. ПП Щербатих О. В.. Кременчук, 2015. 144 с.

278357. Стратегічні пріоритети. НІСД. Київ, 2014. 240 с.

278358. Маркетинг в соцсетях: прогнозы на 2015 год от Simply Measured. . , . C. 32-35.

278359. Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи. Новий друк. Київ, 2010. 208 с.

278360. Шиян О. Маркетинг максимально сфокусируется на людях : [развитие маркетинга в период сложной экономической ситуации в Украине]. . , . С. 36-37.

278361. Буданов В. Образование эпохи антропологического перехода : [альтернативы будущего образования. Стратегические образовательные альтернативы. Синергетические стратегии образования]. . , . С. 23-43.

278362. Брылев А. М., Бесин М. И., Переборов А. С. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики. Транспорт. Москва, 1989. 424 с.

278363. Новикова И. Функция маркетинга в 2015 году будет ориентироваться на бизнес-результативность. . , . С. 38-39.

278364. Шамрай В. Освіта в системі гуманітарних технологій : [поняття "гуманітарні технології". Структура і механізм дії гуманітарної технології. Класифікація гуманітарних технологій]. . , . С. 44-60.

278365. Калимон Я. А., Гелеш А. Б., Яворський О. Є. Дослідження процесу упарювання розчинів сульфатної кислоти у порожнистій розпилюючій колоні. . , . С. 64-71.

278366. 70% маркетологов планируют увеличить бюджеты на социальные медиа в 2015 году. . , . С. 40-41.

278367. Силкіна С. Синергійна антропологія як чинник формування нової гуманітарної парадигми : [зміст нової антропологічної ситуації. "Нова" людина. Синергійна антропологія]. . , . С. 61-70.

278368. Семь трендов веб-дизайна, которые будут актуальны в 2015 году : ["кнопки-призраки", скроллинг, микровзваимодействия и др.]. . , . С. 42-47.

278369. Десять пользовательских тенденций 2015 года : [популярность потокового видео ; медиа-контенты]. . , . С. 48-50.

278370. Основные принципы в выборе ценностей для построения корпоративного бренда. . , . С. 55-58.

278371. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 95 с.

278372. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

278373. Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов задач математической физики. Наука. Москва, 1979. 295 с.

278374. Ромат Е., Пирогова Т. Военные займы: как их продвигали в годы Первой мировой войны : [история социальной рекламы в США]. . , . С. 59-64.

278375. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи з курсу "Макроекономіка" для студентів денної форми навчання, спеціальностей 6.030508, 6.030509, 6.030507, 6.030505, 6.030203 [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 74 с.

278376. Заплотинський Б. А., Тупкало В. М. Управління якістю у сфері телекомунікацій. ДУТ. Київ, 2014. 200 с.

278377. Ядранський Д. М., Малахова Ж. Д., Катаєв С. Л., Щербина В. В., Серга Т. О., Безрукова О. А., Коваль В. О., Мосаєв Ю. В., Опрятна О. С., Баршацька Г. Ю., Ігрушко А. Ю. Галузеві та спеціальні соціології. Жовті Води. Запоріжжя, 2014. 372 с.

278378. Федина В. Я. Два крила моєї долі : [спогади диктора, журналіста Запорізького обласного радіо, заслуженого працівника культури України]. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2014. 191 с.

278379. Левченко Н. М., Пальчиковський С. В. Податковий облік експортно-імпортних операцій. . , . С. 14-16.

278380. Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір. Вид ФОП Зеленкевич Л. П.. Запоріжжя, 2014. 204 с.

278381. Левченко Н. М., Безверхий Є. П. Облікові відображення ліквідаційної процедури підприємства-боржника. . , . С. 16-18.

278382. Нагорний В. П., Глоба В. М. Гірнична справа. Академперіодика. Київ, 2014. 324 с.

278383. Ремига С. П., Зубчевський Д. С. Сучасні тенденції розвитку міжнародних стандартів фінансової звітності. . , . С. 19-20.

278384. Гірняк В. В., Дунас Н. В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку. ЛІБС УБС НБУ. Львів, 2014. 232 с.

278385. Ремига С. П., Левченко Д. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових закладах. . , . С. 20-22.

278386. Габермас Ю. Постметафізизне мислення. ІІІ. Між метафізикою і критикою розуму : [філософія і наука як література]. . , . С. 71-87.

278387. Довгий С. О., Іванченко В. В., Коржнев М. М., Курило М. М., Трофимчук О. М., Яковлєв Є. О. Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірнично-металургійного комплексу Кривбасу. Ніка-центр. Київ, 2013. 228 с.

278388. Тимошик В. Ю., Лагода О. А. Методи управлінського обліку. . , . С. 22-23.

278389. Мазабеков А. Зелене розподілення для "зеленої" енергетики (елегаз - небезпечний парниковий газ). . , . С. 3-4.

278390. Тимошик В. Ю., Аванесян Н. М. Удосконалення управлінського обліку. . , . С. 24-25.

278391. Теоретические основы конструирования машин. Машгиз. Москва, 1957. 419 с.

278392. Зоря О. П., Чепка С. О. Аналіз доходів комерційного банку "Приватбанку" за 2010-2011 р.. . , . С. 25-26.

278393. Помулєва В. М., Незола С. С. Проблеми відображення податку на доходи фізичних осіб в бухгалтерському обліку. . , . С. 27-28.

278394. Ситник М. Д., Артемьева Е. Э., Никитина Р. Н. и др. Теоретические основы контейнерной транспортной системы СССР. Транспорт. Москва, 1975. 239 с.

278395. Зоря О. П., Рошва А. І. Аналіз коштів клієнтів комерційного банку ПАТ "Ощадбанк" за 2010-2011 рр.. . , . С. 28-29.

278396. Суходоля О. М., Сидоренко А. А., Бєгун С. В., Білуха А. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України. НІСД. Київ, 2014. 112 с.

278397. Войтов І. В., Вощинський Ю. К., Манов І. А. Функціонування автоматизованих систем контролю показників якості електричної енергії на об'єктах ДП "НЕК"УКРЕНЕРГО". . , . С. 5-7.

278398. Белаш И. П. Влияние фазового сдвига на характеристики процесса передачи энергии. . , . С. 8-12.

278399. Зоря О. П., Ніколаєнко І. Д. Аналіз основних засобів та нематеріальних активів ПАТ "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь" за 2010-2011 рр.. . , . С. 30-31.

278400. Довгий С. О., Сергієнко І. В., Авксєнтьєв М. Ю., Бігдан В. Б., Горбачук В. М., Гуляєв К. Д., Гуляницький Л. Ф., Карпець Е. П., Копійка О. В., Лебеда Т. Б., Сембер С. В., Сіверський П. М., Скрипниченко М. І., Соколик М. П., Трофимчук О. М., Чорний Ю. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу. Інформаційні системи. Київ, 2013. 420 с.

278401. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія психології". - для студентів 2,3 курсу спеціальності 6.030102 - "Психологія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

278402. Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона: 80 років. Академперіодика. Київ, 2014. 400 с.

278403. Очеретько Л. М., Корінець А. О. Проблемні аспекти проведення внутрішнього аудиту трансакційних витрат. . , . С. 31-33.

278404. Теоретические основы методов и приборов измерения параметров слабых сигналов. Политехнический ин-т. Таллин, 1979. 44 с.

278405. Очередько Л. М., Мегеря О. І. Проведення інвентаризації основних засобів за допомогою штрихового кодування. . , . С. 33-34.

278406. Яковець Н. Наркоманія - проблема сучасного суспільства. . , . С. 8-11.

278407. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 15 с.

278408. Горбунова Л. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса : [навчання як соціалізація і моральний розвиток індивіда. Соціальна еволюція як процес навчання. Навчання в контексті університету]. . , . С. 88-118.

278409. Телевизионные методы и устройства отображения информации. Сов. радио. Москва, 1975. 238 с.

278410. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2013. 384 с.

278411. Очеретько Л. М., Федоряк А. В. Проблеми відображення в обліку втрат від нестачі та псування виробничих запасів. . , . С. 35-36.

278412. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2014. 236 с.

278413. Візіренко С. В., Досужа Ю. А. Удосконалення аудиту грошових коштів підприємства. . , . С. 36-37.

278414. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2014. 208 с.

278415. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2014. 84 с.

278416. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2014. 84 с.

278417. Максименко І. Я., Досужа Ю. А. Проблеми та перспективи внутрішнього аудиту. . , . С. 38-39.

278418. Билей Д. В. Стратегия развития атомной энергетики до 2030 года. . , . С. 19-27.

278419. Помулєва В. М., Заліська К. Р. Аналіз податкових надходжень з ПДФО. . , . С. 39-40.

278420. Телевизионные методы наблюдения, контроля и измерений в машиностроении. [б. и.]. Москва, 1962. 60 с.

278421. Богачов А. Герменевтична істина й давньогрецький логос : [істина в історії європейської філософської думки. Вчення Мартина Гайдегера ]. . , . С. 119-127.

278422. Освіта. Київська правда. К., 2015.

278423. Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці : [феноменологія і герменевтика як філософські концепції, які можуть використовуватись як методологічні засади філософії і гуманітарних наук]. . , . С. 128-139.

278424. Очеретько Л. М., Підлужна О. В. Аудит розрахунків з ПДВ у контексті ПКУ. . , . С. 41-42.

278425. Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році. . , . С. 1-11.

278426. Нестеренко Ж. К., Прокопчук М. П. Особливості організації обліку виплат працівника соціальним пакетом. . , . С. 42-44.

278427. Петропавловский В. А., Постникова Л. Н., Хесин А. Я., Штейнберг А. Л. Телевизионные передающие камеры. Радио и связь. Москва, 1988. 304 с.

278428. Степаненко І., Степаненко Н. Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику. . , . С. 140-161.

278429. Візіренко С. В., Снітко Г. А. Удосконалення методики формування первісної вартості МШП. . , . С. 44-46.

278430. Зінченко В. Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти. . , . С. 162-185.

278431. Зустрічна смуга. Аванті. Київ, 2015. 48 с.

278432. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2015. 80 с.

278433. Очеретько Л. М., Солодовнік М. В. Ремонт і поліпшення власних основних засобів. . , . С. 46-47.

278434. Вища школа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

278435. Телевизионные приемники. Связь. Москва, 1966. 75 с.

278436. Тележкин В. А. Теория радиационных дефектов в полупроводниках. Наук. думка. Киев, 1988. 129 с.

278437. Телеинформационная техника. Энергия. Москва, 1976. 168 с.

278438. Візіренко С. В., Лисиця Г. К. Концептуальні підходи щодо регулювання аудиту в Україні. . , . С. 48-49.

278439. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278440. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278441. Телеинформационные системы реального времени для диспетчерского управления энергосистемами. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 128 с.

278442. Візіренко С. В., Плясова Д. І. Облік джерел відновлення основних засобів. . , . С. 50-51.

278443. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278444. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278445. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278446. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278447. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278448. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278449. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278450. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278451. Візіренко С. В., Пшенічна О. В. Удосконалення аудиту дебіторської заборгованості підприємства. . , . С. 51-53.

278452. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 24 с.

278453. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1950. 22 с.

278454. Телеман К. Элементы топологии и дифференцируемые многообразия. Мир. Москва, 1967. 390 с.

278455. Тимошик В. Ю. Особливості ведення управлінського обліку. . , . С. 53-55.

278456. Ремига С. П. Проблеми бухгалтерського обліку та зовнішнього аудиту недержавних пенсійних фондів в Україні. . , . С. 55-57.

278457. Ілляшук О. Тенденції західної "просвітницької філософії освіти" в контексті сучасного суспільного розвитку. . , . С. 186-209.

278458. Гребенщикова Е., Киященко Л. Трансдисциплинарные основания инноваций в образовании. . , . С. 210-223.

278459. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2014.

278460. Телемеханизация энергетических систем. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 104 с.

278461. Очеретько Л. М., Малишева Л. В. Співставність бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. . , . С. 57-59.

278462. Кужелева-Саган И. "Реперные точки" междисциплинарной рефлексии по проблематике влияния новых медиа на сознание и поведение молодежи. . , . С. 224-277.

278463. ЗАлК вернули Украине : ["Запорожский производственный алюминиевый комбинат" - единственный в Украине производитель первичного алюминия]. . , . С. 7.

278464. Ободович А. Н., Сидоренко В. В. Тепломассообменное оборудование с дискретно-импульсным вводом энергии для культивирования микроорганизмов. . , . С. 31-33.

278465. Зоря О. П. Облік та аналіз доходів АТ "Райффайзен Банк Аваль". . , . С. 59-60.

278466. Максименко І. Я. Внутрішній аудит як запорука успішності роботи підприємства. . , . С. 61-62.

278467. Бедерак Я. С. Про верифікацію вимірювальної інформації в автоматизованих системах технічного обліку електроенергії. . , . С. 34-35

278468. Хамітов Н., Крилова С. Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу. . , . С. 279-296.

278469. Помулєва В. М. Тенденції розвитку акцизного податку. . , . С. 62-64.

278470. Очеретько Л. М. Проблеми обліку ПДВ. . , . С. 64-66.

278471. Препотенська М. Мегаполіс як середовище комунікації: гендерний аспект та освітня перспектива : [гендерні комунікативні особливості великого міста. Специфічні ознаки мегаполісу і типові екзістенціали гендерної комунікації у місті: тривога, самотність, агресія, інш.]. . , . С. 297-308.

278472. Корабльова Н. Українська філософія - суб'єкт, який вимагає діалогу. . , . С. 309-325.

278473. Стойчев В. "В здании на месте современной гостиницы "Театральная" был организован банкет в честь приезда Гитлера в Запорожье" : [открыта выставка в Запорожском краеведческом музее о Запорожье во время войны. Рассказал В. Стойчев; записал А. Безрук]. . , . С. 45.

278474. Візіренко С. В. Удосконалення аудиту витрат на виробництво продукції промислових підприємств. . , . С. 66-67.

278475. Капчеля В. Место и роль философии в современном высшем образовании (на примерах Республики Молдова). . , . С. 326-339.

278476. Цимбал Т. Освітньо-виховні практики сьогодення: сприяння буттєвісному укоріненню та самотворенню людини. . , . С. 340-351.

278477. Возиянов В. В., Климуш А. С. Планирование в кризисных ситуациях. . , . С. 68-69.

278478. Баранівський В. Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти. . , . С. 352-360.

278479. Возиянов В. В., Бойчук М. Г. Необходимость и роль индикативного планирования в рыночной экономике. . , . С. 69-71.

278480. Мир-Багирзаде С. Система образования и воспитания на мусульманском Востоке : [распространение ислама на Востоке. История зарождения и распространения исламского образования. Развитие образования в Азербайджане]. . , . С. 361-372.

278481. Дуэль М. А., Канюк Г. И., Фурсова Т. Н., Мезеря А. Ю. Оценка эффективности энергосберегающего автоматического управления энергоблоками электростанций по информационным критериям. . , . С. 36-42.

278482. Возиянов В. В., Добрынина Ю. В. Стратегическое планирование в процессе деятельности предприятия. . , . С. 71-73.

278483. Возіянов В. В., Шовгенова А. О. Об'єктивне та суб'єктивне в процесі планування. . , . С. 73-74.

278484. Kaminski K. The role of philosophy in pedagogical studies = Роль філософії в педагогічних дослідженнях. . , . Р. 373-381.

278485. Фоминых Т. А., Неговелов А. Е., Третяк Н. Г., Шедеменко К. С., Гуканова М. Н. Анализ конкурентной ситуации в фармацевтической отрасли. . , . С. 75-76.

278486. Новицкий В. М., Гольдштейн Е. И., Собакин Е. Л., Траут Л. В. Телемеханика. Высш. школа. Москва, 1967. 424 с.

278487. Ткачук О. Ю., Демків А. М. Система надання туристичних послуг жителям міста. . , . С. 76-78.

278488. Фоминых Т. А., Гуро О. Ю. Анализ отрасли авиадвигателестроения. . , . С. 78-80.

278489. Ткачук О. Ю., Бізюк С. О. Система збору, вивозу та переробки побутових відходів в м. Запоріжжя. . , . С. 80-81.

278490. Ткачук О. Ю., Кунгурцева Т. Є. Система залучення та обслуговування туристів. . , . С. 82-83.

278491. Ткачук А. Е., Кулинич К. Ю. Система обеспечения жителей города развлечениями и местами отдыха. . , . С. 83-84.

278492. Ткачук А. Е., Близнюк Е. В. Система высшего образования в Запорожье. . , . С. 84-85.

278493. Ткачук А. Е., Сидоренко Т. И. Тема спорта и спортивных услуг в г. Запорожье. . , . С. 86-87.

278494. Ткачук О. Ю., Попова М. В. Проблеми міського громадського транспорту м. Запоріжжя та шляхи їх вирішення. . , . С. 88-89.

278495. Ткачук О. Ю., Скоробогата Ю. Р. Проблеми в системі вищої школи України та шляхи їх вирішення. . , . С. 90-91.

278496. Ткачук А. Е., Замбурская Е. С. Проблемы розничной торговли и пути их решения. . , . С. 91-93.

278497. Ткачук А. Е., Коваль Б. М. Проблема дошкольного образования в Украине. . , . С. 93-94.

278498. Ткачук А. Е., Замаенко М. И. Проблемы дошкольных заведений г. Запорожья. . , . С. 95-96.

278499. Ткачук О. Ю., Негода О. В. Проблеми розважальної галузі м. Запоріжжя. . , . С. 97-98.

278500. Телемеханика в промышленности. Техніка. Киев, 1966. 261 с.

278501. Петренко П. А., Кулаков А. Ф., Мурашкин А. В., Будя А. И. Телеобработка данных в ЕС ЭВМ. Техніка. Киев, 1986. 183 с.

278502. Телескопические клапаны. ГОСИНТИ. Москва, 1959. 12 с.

278503. Телеснин Р. В. Молекулярная физика. Высш. школа. Москва, 1965. 298 с.

278504. Переборов А. С., Брылеев А. М., Ефимов В. Ю. Телеуправление стрелками и сигналами. Транспорт. Москва, 1981. 390 с.

278505. Ткачук А. Е., Евсеева У. В. Система школьного образования. . , . С. 98-100.

278506. Телешевская М. Э. Учитесь властвовать собой. Здоровья. Киев, 1983. 72 с.

278507. Ткачук А. Е., Машинец Н. В. Система охраны здоровья Украины и продажа фармацевтических средств. . , . С. 100-101.

278508. Ткачук А. Е., Вапнярук Е. А. Система городского и пригородного транспорта. . , . С. 102.

278509. Телишевский Б. Х. Электрокопировальные станки. Машиностроение. Москва, 1972. 88 с.

278510. Ткачук А. Е., Сторчило Е. Э. Система благоустройства города и обслуживание жилищного фонда. . , . С. 103-104.

278511. Теллурид кадмия. Наука. Москва, 1968. 142 с.

278512. Ткачук О. Ю., Проскуркіна Д. С. Аналіз системи забезпечення населення міст водою та відведення стічних вод. . , . С. 104-105.

278513. Телушкин Н. В. Вычислительная техника в металлургии Приднепровья. Промінь. Днепропетровск, 1970. 68 с.

278514. Ткачук О. Ю., Шевченко О. О. Проблема екологічного благоустрою міста Запоріжжя. . , . С. 106-107.

278515. Тельдеши Ю., Кенда М. Радиация - угроза и надежда. Мир. Москва, 1979. 414 с.

278516. Ткачук О. Ю., Сосніна В. Л. Система збору, вивозу та переробки побутових відходів. . , . С. 108-109.

278517. Тельнов Г. М., Натанзон Е. И. Электронагрев методом сопротивления. Г. Н-Т. И. Маш. Лит.. Москва, 1951. 185 с.

278518. Темам Р. Математические задачи теории пластичности. Наука. Москва, 1991. 288 с.

278519. Ткачук О. Ю., Касьяненко О. В. Система охорони здоров'я Запорізького регіону. . , . С. 109-111.

278520. Тематический сборник статей по дифференциальным уравнениям. Рязанск. радиотехн. ин-т. Рязань, 1968. 335 с.

278521. Ткачук О. Ю., Тетеріна Ю. П. Система професійної освіти та перепідготовки. . , . С. 111-112.

278522. Темкин О. Н., Флид Р. М. Каталитические превращения ацетиленовых соединений в растворах комплексов металлов. Наука. Москва, 1968. 213 с.

278523. Темкина Б. Я. Прогрессивная технология нанесения гальванических и химических покрытий. Машгиз. Москва, 1962. 175 с.

278524. Ткачук О. Ю., Мовіли Д. В. Забезпечення жителів міста житлом та будівництво. . , . С. 113-114.

278525. Темкина Р. В. Измерительные органы релейной защиты на интегральных микросхемах. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 240 с.

278526. Темников Ф. Е. Автоматические регистрирующие приборы. Машгиз. Москва, 1954. 371 с.

278527. Ткачук О. Ю., Сьомкін К. І. Система забезпечення жителів міста житлом і будівництво. . , . С. 114-115.

278528. Темников Ф. Е. Автоматические регистрирующие приборы. Машиностроение. Москва, 1968. 383 с.

278529. Темников Ф. Е., Шенброт И. М. Машины и системы централизованного контроля. ГосИНТИ. Москва, 1964. 283 с.

278530. Ткачук О. Ю., Кожура Д. К. Система забезпечення жителів міста теплом та паливом. . , . С. 116-117.

278531. Темников Ф. Е. Методы и модели развертывающих систем. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 134 с.

278532. Сорина О. А., Солоная Т. С. Особенности функционирования франчайзинговых предпринимательских структур в Украине. . , . С. 118-119.

278533. Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за галуззю знань 0511 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" : Наказ... (див. анотацію). . , . С. 23-24.

278534. Соріна О. О., Клімуш Г. С. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності. . , . С. 120-121.

278535. Темников Ф. Е., Афонин В. А., Дмитриев В. И. Теоретические основы информационной техники. Энергия. Москва, 1971. 424 с.

278536. Темников Ф. Е., Харченко Р. Р. Электрические измерения неэлектрических величин. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 348 с. : ил., черт.

278537. Темный В. П. Основы гидроавтоматики. Наука. Москва, 1972. 224 с.

278538. Щодо одночасного зайняття або суміщення посад у вищому навчальному закладі : Лист Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 1/9-32. . , . С. 55-56.

278539. Belostecinic G. University in a global world : [доповідь "Університет у глобалізованому світі" представлено на засіданні вченої ради КНТЕУ з приводу вручення диплому та нагрудного знаку "Почесний доктор КНТЕУ" ректору МЕА, академіку, професору Бєлостєчніку Г. Л.]. . , . P. 5-11.

278540. Мельниченко С. Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни. . , . С. 12-22.

278541. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.01.2015 № 1/9-25 : [вимога Міністерства надати інформацію про можливість забезпечення діяльності центрів підвищення кваліфікації фахівців, які встановлюють енергетичне обладнання (стосується ЗНТУ)]. . , . С. 53-55.

278542. Штундер І. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України. . , . С. 22-33

278543. Мартинов М. Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України. . , . С. 34-45

278544. Бойко М., Зубко О. Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку. . , . С. 46-56

278545. Ткачук О., Турчак В. Управління розвитком підприємництва в Україні. . , . С. 56-64.

278546. Звягінцева О., Каташинська М. Протидіючий маркетинг : [задача протидіючого маркетинга переконати відмовитись від споживання певної продукції, адже вона суперечить інтересам суспільства]. . , . С. 64-78.

278547. Зайчук С. Якість послуг добровільного медичного страхування. . , . С. 79-88.

278548. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технології проектування комп'ютерних систем" для студентів спеціальностей 8.05010201 - "Комп'ютерні системи і мережі", 8.05010203 - "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

278549. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технології проектування комп'ютерних систем" для студентів спеціальностей 8.05010201 - "Комп'ютерні системи і мережі", 8.05010203 - "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

278550. Шульга Н., Гордієнко Т. Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку. . , . С. 88-103.

278551. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технології проектування комп'ютерних систем" для студентів спеціальностей 8.05010201 - "Комп'ютерні системи і мережі", 8.05010203 - "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 44 с.

278552. Температурная микроскопия металлов и сплавов. Наука. Москва, 1974. 143 с.

278553. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технології проектування комп'ютерних систем" для студентів спеціальностей 8.05010201 - "Комп'ютерні системи і мережі", 8.05010203 - "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

278554. Сопко В., Ружанська Т. Механізм контролю валютного ризику банку. . , . С. 103-120.

278555. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інтерфейси та пристрої зв'язку з об'єктом " для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

278556. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інтерфейси та пристрої зв'язку з об'єктом " для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

278557. Боярк А. Еволюція наукових бюджетних сентенцій. . , . С. 121-138.

278558. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи контрольно-вимірювальних комплексів" для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи " всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

278559. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки щодо проходження практики студентами 1-го курсу всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування", спеціальності "Колісні та гусеничні транспортні засоби" і "Двигуни внутрішнього згорання". [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

278560. Ніколенко Н. Облікова інформація у фінансовій звітності орендаря. . , . С. 139-150.

278561. Карпович А. Проблеми дослідження критичних подій у ринкових процесах. . , . С. 151-158.

278562. Морозов О. Мова йде про питання, як зробити економічну систему потужною : [інтерв'ю з О. Морозовим - відомим вченим, економістом-технократом, професором / записав Ю. Коваленко]. . , . С. 4-7.

278563. Тагиров Э. Человек и природа : [проблема философии взаимоотношений человека и природы]. . , . С. 8-9.

278564. Зимовець В., Шовкун І. Концептуальні засади та закордонний досвід фінансування інноваційної діяльності: уроки для України : [досліджуються форми фінансування іновацій на різних етапах інноваційного процесу]. . , . С. 10-14.

278565. Гасанов С., Петруха С., Петруха Н. Онтогенез теоретичних концепцій інтеграції : [науковий зміст, витоки та сучасна інтерпретація категорії економічної інтеграції]. . , . С. 15-21.

278566. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2014.

278567. Писарева А. "Історія твориться за нашої участі..." : [история возведения церкви святого Николая Угодника Чудотворца в Хортицком районе]. . , . С. 13, 44.

278568. Чуприна А. ТЮЗу - 35! : [Запорожский академический театр молодежи (ТЮЗ) отмечает свое 35-летие]. . , . С. 14, 31.

278569. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" заочне відділення [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 70 с.

278570. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Технології компонентного програмного забезпечення. Програма, методичні вказівки до самостійної роботи для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" заочне відділення [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

278571. Корнійчук О. Інноваційні складові розвитку системи охорони здоров'я України. . , . С. 22-23.

278572. Волошина І. Можливості поєднання фундаментального і технічного аналізу в прогнозуванні цін на ринку акцій України. . , . С. 24-26.

278573. Ступень М., Шумлянський Б. Уточнення понятійно-категоріального апарату інституційного забезпечення інвестиційної діяльності лісового сектору економіки. . , . С. 27-29.

278574. Піхоцький В. Від закону "Про фінансовий контроль"до єдиного знаменника в системі державного фінансового контролю : [проведено дослідження системи державного фінансового контролю]. . , . С. 30-32.

278575. Голян В., Довга І. Раціональне використання водних ресурсів : фіскальний аспект : [розглядається вагомий вплив системи фіскального регулювання водокористування на раціональне використання та охорону водних ресурсів]. . , . С. 33-35.

278576. Температурные задачи теории упругости. СПИ. Саратов, 1986. 122 с.

278577. Крисак А., Ємець О. Фактори впливу на сталий розвиток при визначенні вартості земель, розташованих поруч з автодорогами : [розглянуто стан дорожньої інфраструктури в межах Волинської області]. . , . С. 36-39.

278578. Бровкин Л. А., Гусев В. А., Захаров В. М. Температурные поля в процессах с фазовыми превращениями. Ивановск. энергетич. ин-т. Иваново, 1980. 76 с.

278579. Rohovs'kyi S. Fibonacci cycles hypothesis = Гіпотеза про економічні цикли Фібоначчі. . , . P. 40-44.

278580. Грувин В. Г., Ямшанов П. Н., Авилов И. И. Температурный прежим литья стали на Уралмашзаводе. ЦНИИТМАШ. Москва, 1959. 108 с.

278581. Десятнюк О., Черевко О. Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної економіки : [проаналізовано теоретико - методологічні засади трансфертного ціноутворення на мікрорівні]. . , . С. 45-48.

278582. Гончар О. Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції. . , . С. 49-52.

278583. Температуроустойчивые покрытия. Наука. Ленинград, 1985. 325 с.

278584. Гудзь П. В., Єршов С. В. Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні Верховною Радою України. . , . С. 4-7.

278585. Кримська Л. О., Бєляєва О. В. Ключові компетенції як основа стратегічної гнучності підприємства : [з'ясування ролі ключових компетенцій у забезпеченні стратегічної гнучкості підприємства]. . , . С. 8-12.

278586. Кримська Л. О., Третяк Н. Г. Оцінка конкурентних переваг українського пасажирського авіабудування : [аналіз світового ринку вузькофюзеляжних літаків, розглянуто місце українських виробників серед інших гравців ринку]. . , . С. 38-43.

278587. Тесленок І. М., Гуканова М. М. Оцінка ефективності проектів організаційних перетворень : [теоретичні дослідження щодо оцінювання проектів організаційних перетворень]. . , . С. 53-57.

278588. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278589. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278590. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278591. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278592. Темчин Г. И. Теория и расчет многоинструментных наладок. Машгиз. Москва, 1957. 556 с.

278593. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278594. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278595. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278596. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278597. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278598. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278599. Милованова Е. Социальный маркетинг - это норма цивилизованного бизнеса : [социальный маркетинг на примере ГК "Фокстрот" г. Киев]. . , . С. 12-14.

278600. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 24 с.

278601. Удлер Е. М., Фомин В. В., Михайлов С. Д. Тенденции изменения уровня стандартизированных, нормализованных, унифицированных и оригинальных деталей станков. НИИмаш. Москва, 1977. 64 с.

278602. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1951. 22 с.

278603. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

278604. Ханин Н. С., Озимов П. Л., Кригер В. А., Ванин В. К. Тенденции развития зарубежных дизельных двигателей для большегрузных автомобилей. НИИ информ. автомоб. пром.. Москва, 1977. 119 с.

278605. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Рухливі ігри" для студентів спеціальностей 6.010201 "Фізичне виховання" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

278606. Савченко О. Необходимо перейти к решению персональных проблем простых людей. . , . С. 16-17.

278607. Тенденции развития и методы прогнозирования энергетики стран-членов СЭВ. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 264 с.

278608. Стріха М. "Нині у ВНЗ відбувається переорієнтація на розробки, пов'язані з обороноздатністю нашої країни" : [інтерв'ю з заступником МОН України М. Стріхою про співпрацю ВНЗ і оборонного комплексу, участь у міжнародних наукових програмах / записав М. Короденко]. . , . С. 5.

278609. Тенденции развития специальных процессов электромашиностроения. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 56 с.

278610. Колядюк Р. Антикризисные истории : война, маркетинг и успех : [анализ причин кризисных явлений в маркетинге]. . , . С. 18-23.

278611. Тенденции развития технических средств транспорта за рубежом. Транспорт. Москва, 1975. 328 с.

278612. Тенденции развития электрических машин. ВНИИЭМ. Москва, 1965. 20 с.

278613. Тенденции развития электромашиностроения. Цинтиэлектропром. Москва, 1964. 21 с.

278614. Хелде А. Коммерческая реклама с социальным дискурсом как техника позицирования бренда : [исследование влияния разнообразных техник коммерческой реклами для привлечения большего числа потребителей]. . , . С. 24- 31.

278615. Зинкевич А. Мейлстоуны для предпринимателей, или как набрать первую тысячу подписчиков. . , . С. 32-39.

278616. Зозулев А. В., Ткачук А.Н. Жизненный цикл фирмы и его влияние на потребительское поведение промышленного предприятия. . , . С. 40-44.

278617. Что ожидает социальные сети в 2015 году. . , . С. 45-47.

278618. Сучасні бібліотеки переймають естафету модернізації від програми "Бібліоміст". . , . С. 24-26.

278619. Ромат Е., Пирогова Т. Военные займы : как их продвигали в годы первой мировой войны : [некомерческая реклама займов в годы Первой мировой войны]. . , . С. 52-59.

278620. Мобильное видео неуклонно развивается. . , . С. 64-65.

278621. Милованова Е. Социальный маркетинг - это норма цивилизованного бизнеса : [социальный маркетинг на примере ГК "Фокстрот"]. . , . С. 12-14.

278622. Савченко О. Необходимо перейти к решению персональных проблем простых людей : [корпоративная социальная ответственность]. . , . С. 16-17.

278623. Колядюк Р. Антикризисные истории : война, маркетинг и успех : [причины кризисных явлений в маркетинге и антикризисные решения]. . , . С. 18-23.

278624. Хелде А. Коммерческая реклама с социальным дискурсом как техника позиционирования бренда : [исследование влияния разнообразных техник коммерческой рекламы для привлечения большего числа потребителей]. . , . С. 24-31.

278625. Зинкевич А. Мейлстоуны для предпринимателей, или Как набрать первую тысячу подписчиков : [как привлечь и удержать клиентов предпринимателям, ведущим бизнес в Интернете]. . , . С. 32-39.

278626. Зозулев А. В., Ткачук А. Н. Жизненный цикл фирмы и его влияние на потребительское поведение промышленного предприятия : [этапы развития коммерческого предприятия от зарождения до упадка]. . , . С. 40-44

278627. Что ожидает социальные сети в 2015 году : [какие тренды, возникшие в 2014 году, будут менять сферу соцсетей и мессенджеров]. . , . С. 45-47.

278628. Ромат Е., Пирогова Т. Военные займы : как их продвигали в годы первой мировой войны : [история социальной рекламы в США]. . , . С. 52-59.

278629. Мобильное видео неуклонно развивается : [рынок видеорекламы]. . , . С. 64-65.

278630. Стоєцький В. Протипожежний захист підземних автостоянок. . , . С. 8-15.

278631. Федоренко М. Журнал відповідає читачам : [використання запобіжного пояса, переміщення небезпечних речовин, об'єкти підвищеної пожежної небезпеки]. . , . С. 16-21.

278632. Рожков А. Забезпечення пожежної безпеки приміщення, в якому зберігаються лакофарбові матеріали. . , . С. 22-25.

278633. Калининский политехнический институт Материалы 2-й и 3-й научно-технической конференции. Калин. политех. ин-т. Калинин, 1970. 125 с.

278634. Блажчук К. Як знизити аварійність на автомобільному транспорті : [фактори, які впливають на безпеку руху. Аварійність за видами транспортних засобів, за періодами часу. Система попередження транспортних подій]. . , . С. 26-28.

278635. Слободян Ф. Охорона праці на автомобільних мийках. . , . С. 29-33.

278636. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278637. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278638. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278639. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278640. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278641. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278642. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278643. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278644. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278645. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278646. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 24 с.

278647. Калининский политехнический институт Сборник научных трудов. Калининс. политех. ин-т. Калинин, 1973. 77 с.

278648. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1952. 22 с.

278649. Калининский политехнический институт Расчеты цилиндрических зубчатых передач на прочность. Калининс. политех. ин-т. Калинин, 1981. 51 с.

278650. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 24 с.

278651. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 24 с.

278652. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 24 с.

278653. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 24 с.

278654. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 24 с.

278655. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 24 с.

278656. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 32 с.

278657. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 32 с.

278658. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1953. 32 с.

278659. Теоретические основы связи и управления. Физматгиз. Москва, 1963. 932 с.

278660. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1954. 32 с.

278661. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1954. 32 с.

278662. Тер-Газарян Г. Н. Анормальные режимы работы гидрогенераторов. Энергоатомиздат. Москва, 1990. 212 с.

278663. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1954. 32 с.

278664. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1954. 32 с.

278665. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1954. 32 с.

278666. Тер-Газарян Г. Н. Несимметричные режимы синхронных машин. Энергия. Москва, 1969. 214 с.

278667. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1954. 30 с.

278668. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1955. 32 с.

278669. Розенфельд Э. И. Теоретические основы теплотехники. Промышленная теплотехника. ВИНИТИ. Москва, 1986. 128 с.

278670. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1955. 32 с.

278671. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1955. 32 с.

278672. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1955. 32 с.

278673. Тер-Крикоров А. Мэ Нелинейные задачи и малый параметр. Знание. Москва, 1984. 64 с.

278674. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1955. 32 с.

278675. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1955. 30 с.

278676. Тер-Крикоров А. М. Оптимальное управление и математическая экономика. Наука. Москва, 1977. 216 с.

278677. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278678. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278679. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278680. Терган В. С., Торган А. В. Основы автоматизации технологических процессов в приборостроении. Высш. школа. Москва, 1985. 240 с.

278681. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278682. Частина II. Глава 9. Людські ресурси : [людські ресурси і демографічні показники. Розвиток людського потенціалу]. . , . С. 189-205.

278683. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278684. Терган В. С. Плоское шлифование. Высш. школа. Москва, 1974. 596 с.

278685. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278686. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278687. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278688. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278689. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 80 с.

278690. Терган В. С., Торган А. В. Справочник молодого шлифовщика по плоскому шлифованию. Высш. школа. Москва, 1975. 214 с.

278691. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1962. 76 с.

278692. Терегулов И. Г. Изгиб и устойчивость тонких пластин и оболочек при ползучести. Наука. Москва, 1969. 206 с.

278693. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278694. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278695. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278696. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278697. Терегулов И. Г. Сопротивление материалов и основы теории упругости и пластичности. Высш. школа. Москва, 1984. 472 с.

278698. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278699. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278700. Терегулов М. Х. Сборник задач и вопросов по физике. Высшая школа. Москва, 1962. 291 с.

278701. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278702. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1963. 80 с.

278703. Тереза Г. П., Веремей Е. В. Электрооборудование станций для испытания трансформаторов. Энергия. Москва, 1966. 256 с.

278704. Теренин А. Н. Фотохимия красителей и родственных органических соединений. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1947. 354 с., 1 л. диагр. : схем., табл., черт.

278705. Терентьев В. А., Крутов В. А. Организация опытно-экспериментального производства в черной металлургии. Металлургия. Москва, 1982. 63 с.

278706. Терентьев В. А. Термодинамика донорно-акцепторной связи: донорные и акцепторные характеристики молекул. Изд. ун-та. Саратов, 1981. 277 с.

278707. Терентьев В. С., Цалюк М. Б. Адъюстаж тонколистовых станов. Металлургиздат. Свердловск, 1961. 344 с.

278708. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278709. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 74 с.

278710. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278711. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278712. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278713. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278714. Терентьев В. Ф. Резервы в использовании сварочного оборудования. Южно-Урал. кн. изд.. Курган, 1967. 72 с.

278715. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278716. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278717. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278718. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278719. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278720. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1956. 80 с.

278721. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 74 с.

278722. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278723. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278724. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278725. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278726. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278727. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278728. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278729. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278730. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278731. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278732. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1957. 80 с.

278733. Євмєньєв Л. Виробничі будівлі не повинні горіти : [засоби захисту будинків від пожеж. Системи автономного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю (ГВА). Встановлення ГВА. Порядок роботи системи. Експлуатаційні можливості елементів САП]. . , . С. 38-52.

278734. Терентьев С. Н., Картавых В. Ф. Триодные передатчики дециметровых волн. Гостехиздат. Киев, 1962. 346 с.

278735. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 74 с.

278736. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278737. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278738. Терентьев С. Н., Картавых В. Ф. Триодные передатчики дециметровых волн. Техніка. Киев, 1967. 410 с.

278739. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278740. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278741. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278742. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278743. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278744. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278745. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278746. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278747. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1958. 80 с.

278748. Терентьве Ю. Я., Громыко Л. Г. Оборудование и аппаратура для контактной сварки. Профтехиздат. Москва, 1962. 138 с.

278749. Каленська І. Якщо ви знайшли вибухівку на підприємстві : [рекомендаціі експертів ДСНС України ]. . , . С. 53-55.

278750. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 72 с.

278751. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278752. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278753. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278754. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278755. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278756. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278757. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278758. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278759. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278760. Терентьев Я. К. Вибрационная очистка металлических деталей за рубежом. Ленсовнархоз. Москва, 1962. 14 с.

278761. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278762. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1959. 80 с.

278763. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278764. Пермяков П., Ржевський А. Основи надання домедичної допомоги постраждалому від виробничої аварії : [дії працівника, який став свідком нещасного випадку на виробництві. Порядок надання допомоги постраждалому від нещасного випадку на виробництві]. . , . С. 56-59.

278765. Терехин В. И. Повышение эффективности производства новой техники. Экономика. Москва, 1987. 222 с.

278766. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278767. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278768. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278769. Терехов А. П., Полякевич В. Г. Шариковые планетарно-фрикционные редукторы. Научтехиздат. Москва, 1955. 83 с.

278770. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278771. Стовбун А. Формуємо розділ "Охорона праці" у колективному договорі підприємства. . , . С. 60-69.

278772. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278773. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278774. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278775. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278776. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 80 с.

278777. Терехов Г. А., Шувалов Ю. А. Автоматизация технологических процессов механической обработки и сборки в машиностроении. Машгиз. Москва, 1960. 320 с.

278778. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1960. 72 с.

278779. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278780. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278781. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278782. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278783. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278784. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278785. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278786. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278787. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278788. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278789. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 80 с.

278790. Вестник электропромышленности. Гос. объединенное научно-техническое изд-во. Москва, 1961. 74 с.

278791. Стоєцький В. Небезпека спалювання сухої трави та виробничих відходів. . , . С. 70-72.

278792. Задорожна М. Герпес. Як уникнути рецидивів. . , . С. 74-78.

278793. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 126 с.

278794. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 150 с.

278795. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 182 с.

278796. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 132 с.

278797. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 109 с.

278798. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2015.

278799. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 139 с.

278800. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 116 с.

278801. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 118 с.

278802. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 138 с.

278803. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1982. 133 с.

278804. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 112 с.

278805. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 169 с.

278806. Открыли мемориальную доску : [на здании запорожской школы-интерната "Рассвет" открыта мемориальная доска, посвященная ее выпускнику Роману Соловьеву, погибшему под Иловайском 29 августа 2014 года]. . , . С. 3.

278807. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 133 с.

278808. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 150 с.

278809. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 132 с.

278810. Малієнко О. Твердопаливні котли як противага газовій залежності. . , . С. 21-23.

278811. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 144 с.

278812. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 69 с.

278813. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 134 с.

278814. Терехов Л. Л., Сиднев С. П. Эффективность основных фондов предприятий. Вища школа. Киев, 1978. 185 с.

278815. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 120 с.

278816. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1981. 116 с.

278817. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 185 с.

278818. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 132 с.

278819. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 118 с.

278820. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 78 с.

278821. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 138 с.

278822. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 130 с.

278823. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1980. 117 с.

278824. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фізики Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Механіка. Молекулярна фізика. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 95 с.

278825. Малієнко О. Вікно в Європу для "Володарки" : [розвиток Вінницького швейного підприємства ВАТ "Володарка"]. . , . С. 24-25.

278826. Іваненко Н. 25 кроків до щастя : [проект реформування охорони здоров'я]. . , . С. 30-32.

278827. Колюх В. Депутатська недоторканність : зарубіжний досвід і українські проблеми. . , . С. 52-56.

278828. Новости маркетинговых исследований в Украине : [рынок кондитерских изделий, рынок хлеба, рынок гостиниц, медиа-рынок : интернет - основной источник информации]. . , . С. 8-11.

278829. Новости маркетинговых исследований за рубежом : [интернет-пользователи, рынок планшетов, вклад Facebook в мировую экономику]. . , . С. 11-14.

278830. Эксперты о развитии маркетингово-исследовательского рынка в Украине : [материалы блиц-опроса, интервью с экспертами]. . , . С. 15-21.

278831. Доценко А., Доценко В. Все об Indoor - рынке Украины : [определение термина. Основные сегменты рынка Indoor. Канал коммуникации Indoor позволяет провести рекламную компанию для четко выделенной целевой аудитории]. . , . С. 26-39.

278832. Компания Millward Brown сверила с фактами свои прогнозы на прошедший 2014 год : [Millward Brown - международная исследовательская сеть, оказывающая услуги в области исследования рекламы и брэндов. Прогнозы относительно микровидео, гаджетов и проч.]. . , . C. 42-46.

278833. Ignitionone : доля Google на рынке поисковой рекламы в 2014 году сократилась. . , . С. 47-49.

278834. Рынок маркетинговых сервисов : итоги 2014 года и прогноз МАМИ на 2015 год. . , . С. 50-52.

278835. Исследования показывают обострение ситуации на рынке труда : [рынок труда Украины в 2014]. . , . С. 53-55.

278836. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 141 с.

278837. "Хит FM", "Шансон" и "Русское радио Украина" завершили год лидерами. . , . С. 56-57.

278838. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 140 с.

278839. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 159 с.

278840. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 101 с.

278841. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 124 с.

278842. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 118 с.

278843. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1979. 115 с.

278844. Опубликованы результаты рейтинга стран - брендов "Country Brand Index 2014-2015" : [Топ-20 стран, которые предствляют собой бренды]. . , . С. 58-61.

278845. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 118 с.

278846. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 128 с.

278847. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 126 с.

278848. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 182 с.

278849. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 136 с.

278850. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 146 с.

278851. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 137 с.

278852. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1978. 154 с.

278853. Cocа - Cola, Hyundai, Unilever - лидеры устойчивого развития в мире. . , . С. 62- 63.

278854. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 139 с.

278855. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 132 с.

278856. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 149 с.

278857. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 181 с.

278858. Рейтинги...рейтинги...рейтинги... : [Украина в зеркале мировых рейтингов]. . , . С. 64-71.

278859. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 118 с.

278860. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 143 с.

278861. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 167 с.

278862. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 132 с.

278863. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1977. 93 с.

278864. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 115 с.

278865. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 115 с.

278866. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 188 с.

278867. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 148 с.

278868. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 156 с.

278869. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 111 с.

278870. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 177 с.

278871. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 114 с.

278872. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1976. 152 с.

278873. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 114 с.

278874. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 149 с.

278875. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 114 с.

278876. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 162 с.

278877. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 138 с.

278878. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 154 с.

278879. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 167 с.

278880. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 129 с.

278881. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1975. 142 с.

278882. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 138 с.

278883. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 176 с.

278884. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 216 с.

278885. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 147 с.

278886. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 114 с.

278887. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 134 с.

278888. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 124 с.

278889. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 209 с.

278890. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 116 с.

278891. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 178 с.

278892. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1974. 125 с.

278893. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1973. 166 с.

278894. Кирик В. В. Захист магістральних електричних мереж від геомагнітних індукційних струмів. . , . С. 43-46.

278895. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1973. 116 с.

278896. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1973. 164 с.

278897. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1973. 103 с.

278898. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1972. 122 с.

278899. Ткачук А. Е., Каменева М. С. Система общественного питания в школьных и дошкольных учреждениях в городе Запорожье. . , . С. 122-123.

278900. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1972. 148 с.

278901. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1972. 182 с.

278902. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1972. 122 с.

278903. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1972. 165 с.

278904. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1972. 128 с.

278905. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 152 с.

278906. Сорина О. А., Гуро О. Ю. Понятие о многокритериальных задачах выбора. . , . С. 123-124.

278907. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 124 с.

278908. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 124 с.

278909. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 129 с.

278910. Воинова С. А. Баланс технологической эффективности функционирования технических объектов в регулярном режиме. . , . С. 49-53.

278911. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 137 с.

278912. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 126 с.

278913. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 115 с.

278914. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 166 с.

278915. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 136 с.

278916. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 102 с.

278917. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 116 с.

278918. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 128 с.

278919. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 123 с.

278920. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 144 с.

278921. Голос України. Київська правда. К., 2015.

278922. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 118 с.

278923. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 124 с.

278924. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 132 с.

278925. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1971. 118 с.

278926. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 86 с.

278927. Соріна О. О., Шовгенова А. О. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва в Україні. . , . С. 124-125.

278928. Соріна О. О., Кушнірчук О. С. Форми та методи державного регулювання підприємництва. . , . С. 126-127.

278929. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення : Закон України від 2 березня 2015 року № 213 - VIII. . , . С. 20-21.

278930. Сорина О. А., Гуканова М. Н. Влияние налогового законодательства на развитие частной предпринимательской инициативы. . , . С. 127-129.

278931. Тесленок І. М., Уйманова Д. М. Місце і роль інноваційної складової економічного потенціалу регіону. . , . С. 129-130.

278932. Тесленок И. Н., Бизюк С. А. Управление изменениями в стратегическом развитии промышленного предприятия. . , . С. 130-132.

278933. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів спеціальностей 7.05010201, 8.05010201 "КСМ" та 7.05010203, 8.05010203 "СКС" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

278934. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для студентів фаху 7.05010201, 8.05010201 "КСМ" та 7.05010203, 8.05010203 "СКС" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 42 с.

278935. Тесленок И. Н., Литвин Э. В. Управление изменениями на разных стадиях жизненного цикла предприятия металлургического комплекса. . , . С. 132-133.

278936. Нечаєва І. А., Хандога М. М. Обґрунтування вибору методу оцінювання фінансового стану підприємства в сучасних умовах. . , . С. 133-135.

278937. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

278938. Терехова В. А., Эйдинов А. М. Стандартизация в промышленном учете при функционировании АСУП. Изд-во стандартов. Москва, 1989. 191 с.

278939. Терешин Г. М. Радиоизмерения. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 367 с.

278940. Крымская Л. А., Замбурская О. С. Особенности управления организацией на стадии ее зарождения. . , . С. 135-136.

278941. Терешин Г. М. Радиоизмерения. Энергия. Москва, 1969. 400 с.

278942. Терешин Г. М., Пышкина Т. Г. Электрорадиоизмерения. Энергия. Москва, 1975. 472 с.

278943. Терешкин Д. С. Асинхронные электроприводы на водном транспорте. Системы "преобразователь частоты-двигатель". Транспорт. Москва, 1984. 239 с.

278944. Терешкин Н. Ф. Корабельных дел мастер. Знание. Москва, 1983. 64 с.

278945. Крымская Л. А., Замаенко М. И. Особенности управления организацией на стадии "Юность". . , . С. 137-138.

278946. Терешко С. И. Системный подход к повышению качества автомобильного транспортного процесса. Наука и техника. Минск, 1988. 159 с.

278947. Кримська Л. О., Мовіли Д. В. Управлінські етапи на різних стадіях життєвого циклу організації. . , . С. 138-140.

278948. Терещенко А. И. Работает СВЧ. Знание. Москва, 1977. 64 с.

278949. Терещенко К. К. Автоматическое управление электродвигателями с короткозамкнутым ротором в металлургическом производстве. Металлургиздат. Москва, 1960. 248 с.

278950. Кримська Л. О. Негода О. В. Особливості управління організацієїю на стадії "Розквіт". . , . С. 140-141.

278951. Кримська Л. О., Попова М. В. Управлінські ролі як інструмент аналізу на усіх етапах життєвого циклу організації. . , . С. 141-143.

278952. Крымская Л. А., Соснина В. Л. Предварительное выявление признаков старения организации. . , . С. 143-145.

278953. Пулина Т. В., Хмара Н. О. Особливості управління якістю на машинобудівному підприємстві. . , . С. 145-146.

278954. Касіч-Пилипенко Т. М., Карпов Є. Р. Оцінка використання і тенденції розвитку економічного потенціалу регіону. . , . С. 147-148.

278955. Панкова А. Ю., Бєлоносова О. В. Сутність дивізіональної структури та її застосування в організаціях. . , . С. 149-150.

278956. Панкова А. Ю., Ізотова Ю. О. Етика управління персоналом як основний фактор внутрішнього середовища організації. . , . С. 151-152.

278957. Панкова А. Ю., Карпов Є. Р. Організація рекламної кампанії як стимулятор продажу товара. . , . С. 152-153.

278958. Панкова А. Ю., Третяк О. О. Переваги демократичного стилю управління в сучасному періоді. . , . С. 154-155.

278959. Панкова А. Ю., Карпов Є. Р. Технології управління організацією і встановлення цілей організаціі. . , . С. 155-157.

278960. Ґудзь П. В., Яроповець К. Ю. Попит і пропозиція на ринку рибної продукції в залежності від пори року. . , . С. 157-159.

278961. Панкова А. Ю., Курченко А. В. Розничная торговля в городе Запорожье. . , . С. 159-160.

278962. Возіянов В. В. Діагностика стану розвитку регіональної економіки. . , . С. 160-162.

278963. Панкова А. Ю. Інформатизація органів управління містом як головний інструмент ідентифікацій потенціалу великого міста. . , . С. 162-163.

278964. Теоретические основы эксплуатации радиотехнических средств. ЛВИКА им. А. Ф. Можайского. Ленинград, 1969. 262 с.

278965. Орловский Е. Л., Халфин А. Х., Хазов Л. Д. и др. Теоретические основы электрической передачи изображений. Телевидение и фототелеграфия. Сов. радио. Москва, 1962. 725 с.

278966. Орловский Е. Л., Халфин А. Х., Хазов Л. Д. и др. Теоретические основы электрической передачи изображений. Телевидение и фототелеграфия. Сов. радио. Москва, 1962. 399 с.

278967. Абрамов Г. А., Ветюков М. М., Гупало И. П. и др. Теоретические основы электрометаллургии алюминия. Металлургиздат. Москва, 1953. 583 с.

278968. Касіч-Пилипенко Т. М. Організаційно-методичне забезпечення реалізації потенціалу альтернативної енергетики м. Запоріжжя. . , . С. 163-165.

278969. Нечаева И. А. Организационный механизм создания устойчивой организации как альтернатива антикризисному управлению. . , . С. 165-166.

278970. Ґудзь П. В., Остапенко В. О. Критерії сегментування ринку хлібовиробів м. Запоріжжя. . , . С. 167-168.

278971. Гудзь П. В., Трубин В. В. Анализ земельной реформы Украины. . , . С. 169-170.

278972. Ґудзь П. В., Атаманюк К. В. Прийняття управлінських рішень в процесі організації змагань зі спортивної аеробіки. . , . С. 171-172.

278973. Теоретические основы электротехники. Высш. шк.. Москва, 1987. 158 с.

278974. Ґудзь П. В., Гроздєв Д. І. Вдосконалення організаційної системи " виробництво - збут" на фермерському господарстві. . , . С. 173-174.

278975. Пуліна Т. В. Визначення факторів управління розвитком кластерного об'єднання підприємств. . , . С. 175-176.

278976. Ґудзь П. В., Єршов С. В. Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні Верховною Радою України. . , . С. 176-178.

278977. Ґудзь П. В., Дущенко І. В. Зміна оцінки читацьких симпатій бібліотечної літератури протягом 2007-2012 рр.. . , . С. 178-180.

278978. Правила охорони праці під час виробництва алюмінію : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. № 19. . , . С. 40-55.

278979. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 року № 21. . , . С. 57-113.

278980. Гогин О. А., Просин Н. А., Соколов И. Ф. и др. Теоретические основы электротехники. ЛВИКА им. А. Ф. Можайского. Ленинград, 1968. 296 с.

278981. Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.01.2015 року № 36. . , . С. 115-130.

278982. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547. . , . С. 132-137.

278983. Гогин О. А., Просин Н. А., Соколов И. Ф., Устинов И. И. и др. Теоретические основы электротехники. ЛВИКА им. А. Ф. Можайского. Ленинград, 1969. 293 с.

278984. Про відзначення пам'тних дат і ювілеїв у 2015 році : Постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 року № 184-VIII : додаток: список пам'ятних дат і ювілеїв 2015 року. . , . C. 11-15.

278985. Терещенко К. К. Схемы программного автоматического управления механизмами и реверсивным приводом. Энергия. Москва, 1964. 120 с.

278986. Терещенко К. К. Схемы программного автоматического управления механизмами с нереверсивным приводом. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 136 с.

278987. Теоретические проблемы вычислительных сетей. КГУ. Куйбышев, 1986. 175 с.

278988. Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726. . , . С. 23-36.

278989. Терещенко Ю. М. Аэродинамическое совершенствование лопаточных аппаратов компрессоров. Машиностроение. Москва, 1987. 167 с.

278990. Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2015 року № 29. . , . С. 141-168.

278991. Терещук Р. М. Контроль качества деталей и узлов электронной аппаратуры. Техніка. Киев, 1976. 271 с.

278992. Правила виконання польотів державної авіації України : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 05.01.2015 року №2. . , . С. 79-303.

278993. Правила охорони праці для працівників музеїв : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості Укпаїни від 19.12.2015 року №18. . , . С. 307-315.

278994. Михайлова В. Большое зерно 2014-го : [новые тенденции перевалки зерна в отечественных портах]. . , . С. 6-7.

278995. Муравский А. Палки в бокситы : [проблемы с арендной платой Николаевского глиноземного завода за Днепро-Бугский порт]. . , . С. 10-11.

278996. Терещук Р. М., Фукс Л. Б. Малогабаритная радиоаппаратура. Наукова думка. Киев, 1967. 447 с.

278997. Терещук Р. М. Справочник радиолюбителя. Гостехиздат. Киев, 1957. 506 с.

278998. Достижение года - 2014 : [важнейшие достижения 2014 года для водного транспорта Украины]. . , . С. 12-13.

278999. Терещук Р. М., Домбругов Р. М. Справочник радиолюбителя. Гостехиздат УССР. Киев, 1960. 840 с.

279000. Неудача года - 2014 : [самые большие неудачи 2014 года для водного транспорта Украины]. . , . С. 14-15.

279001. Терещук Р. М., Домбругов Р. М. Справочник радиолюбителя. Гостехиздат УССР. Киев, 1961. 840 с.

279002. Теоретическое и системное программирование. ИК. Киев, 1979. 115 с.

279003. Терлецкий В. К. Незаменимые продукты леса. Вища школа. Львов, 1985. 128 с.

279004. Рейтинги грузооборота : [рейтинг морских портов Украины по грузообороту, достигнутому в 2014 году]. . , . С. 18-19.

279005. Теоретическое и экспериментальное исследование некоторых комбинаторных задач. ИК. Киев, 1984. 42 с.

279006. "Золотой контейнер - 2014 " : [лучшие судоходные контейнерные линии и контейнерные перевозчики в Украине по итогам года]. . , . С. 21-24.

279007. Теоретическое исследование процессов прокатки. Укр. науч.-исслед. ин-т металлов. Харьков, 1968. 101 с.

279008. Вороной В. Три проблемы портовой отрасли, пути решения которых мы знаем : [упрощение инвестирования, перевод на международные стандарты процедур торговли в портах и более гибкое управление госпредприятиями]. . , . С. 26-29.

279009. Муравский А. Сталевары против ломовщиков : [как повлияет противостояние этих бизнесов на экспортную перевалку металлолома в портах]. . , . С. 32-33.

279010. Терлецкий В. К. Экзоты на каждом шагу. Лесн. промышленность. Москва, 1984. 152 с.

279011. Терлецкий Е. Д. Лик невидимки. Химия. Москва, 1982. 192 с.

279012. Терлецкий Я. П., Рыбаков Ю. П. Электродинамика. Высшая школа. Москва, 1990. 351 с.

279013. Крук Ю. Как сделать реформу портов эффективной : [интервью с Ю. Круком, главою Ассоциации портов Украины "Укрпорт" / записала Г. Черняк]. . , . С. 36-37.

279014. Пирогов В. В., Богомолов Л. П., Гайстеров С. Ф., Свирский И. П. Терминальные комплексы в вычислительных системах коллективного пользования. Статистика. Москва, 1978. 110 с.

279015. Зотов В. В., Маслов Ю. Н., Пядочкин А. Е. Терминологический словарь по автоматике, информатике и вычислительной технике. Высш. школа. Москва, 1989. 191 с.

279016. Ильницкий К. Ниша на рынке для Rhenus Cuxport : [германский порт Куксхафен развивается за счет ветровой энергетики и дополнительных услуг]. . , . С. 38- 41.

279017. Шевченко М. Восемь портов на краю Африки : [экономический анализ портовой отрасли ЮАР]. . , . С. 44-47.

279018. Терминологический словарь по загрязнению атмосферного воздуха. Изд. Всемирной орг-ии зравоохр.. Копенгаген, 1982. 155 с.

279019. Терминология деталей машин. АН СССР. Москва, 1953. 46 с.

279020. Шевченко М. 2015 год: в США все о'кей, Китай растет медленнее, чем мы привыкли : [главные ожидания и прогнозы ситуаций в мировой экономике глазами экономистов МВФ и аналитиков Bloomberg Businesweek]. . , . С. 48-51.

279021. Терминология деталей машин. Муфты. АН СССР. Москва, 1958. 22 с.

279022. Итоги работы портов в 2014 году : экспорт вырос, импорт упал, увеличились каботажные перевозки. . , . С. 52-59.

279023. Амиров Ю. Д., Ваксман А. А., Никифоров В. П. Терминология единой системы конструкторской документации. Изд. стандартов. Москва, 1973. 87 с.

279024. Терминология пайки в машиностроении. ВНИИМАШ. Москва, 1968. 39 с.

279025. Терминология по структурному анализу и синтезу релейно-контактных схем. АН СССР. Москва, 1953. 22 с.

279026. Рыженкова Н. Контейнерные потоки - 2014 : лидер тот же, ИСПС (информационная система портового сообщества) вселяет надежду : [контейнерооборот украинских портов в 2014 году]. . , . С. 60-62.

279027. Ваксман А. А., Теркель А. Л., Зенков А. А. Терминология системы разработки и постановки продукции на производство. Изд. стандартов. Москва, 1985. 55 с.

279028. Терминология термодинамики. Изд. АН СССР. Москва, 1952. 52 с.

279029. Михайлова В. Прямой вариант, но под новым углом : [ООО"Новотех - Терминал" применив Ноу-Хау, удвоил интенсивность погрузки зерна в суда из вагонов]. . , . С. 64-65.

279030. Термины и определения в рекомендациях СЭВ по стандартизации. Изд. стандартов. Москва, 1969. 124 с.

279031. Шевченко М. Швартовка судна с помощью пустоты : [вакуумные присосы для швартовки]. . , . С. 66-67

279032. Термическая и каталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу. Наукова думка. Киев, 1984. 156 с.

279033. Термическая и пластическая обработка металлов. Металлургиздат. Харьков, 1962. 108 с.

279034. Термическая и термомеханическая обработка стали. Металлургия. Москва, 1984. 121 с.

279035. "Термическая и термомеханическая обработка стали - важнейший резерв экономии металла". Всесоюзная научно-техническая конференция. Днепропетровск. 1981 Тезисы докладов.... [б. и.]. Днепропетровск, 1981. 87 с.

279036. Термическая и химико-термическая сталей и титановых сплавов. Пермский политех. ин-т. Пермь, 1987. 138 с.

279037. Термическая обработка деталей и инструмента из стали. Машгиз. Москва, 1951. 35 с.

279038. Сергеев Г. Н., Хасин Г. А., Чикина В. Г. Термическая обработка и волочение стали с применением ТВЧ. Металлургия. Москва, 1971. 223 с.

279039. Термическая обработка и металловедение. ЦБТИ. Москва, 1962. 48 с.

279040. Термическая обработка и металловедение. ЦИНТИ. Москва, 1963. 31 с.

279041. Термическая обработка и превращения в стали. Машгиз. Москва, 1954. 170 с.

279042. Термическая обработка и свойства крупных поковок. Машгиз. Москва, 1959. 167 с.

279043. Термическая обработка и свойства литой стали. Машгиз. Москва, 1955. 356 с.

279044. Термическая обрабокта и свойства металлов. Ташкентск. политех. ин-т. Ташкент, 1976. 70 с.

279045. Термическая обработка и свойства металлов. Изд. УПИ. Свердловск, 1983. 144 с.

279046. Термическая обработка и свойства сплавов. Оборонгиз. Москва, 1962. 161 с.

279047. Горб С. И. Состав экипажа судна определяет судовладелец, а не органы власти : [Порядок определения минимального состава экипажа судна]. . , . С. 68-69.

279048. Термическая обработка и свойства сплавов. Оборонгиз. Москва, 1960. 136 с.

279049. Мироненко И. Н. Инженеры - гидротехники: специальность, которая снова входит в моду : [результаты круглого стола на тему "О перспективах и современных направлениях работы инженеров-гидротехников, выпускников ОНМУ" (ОНМУ - Одесский национальный морской университет)]. . , . С. 69

279050. Карпенко М. Мобилизация 2015 : кому и к чему быть готовым : [обязанности руководителей предприятий и права мобилизованных]. . , . С. 70-71.

279051. Шмекер К. Причальный сбор в системе цен международных портов : [анализ мировой практики портов]. . , . С. 73-74

279053. Метельова Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід : [феномен Майдану як кульмінація протестних рухів та найвища форма вияву прямої демократії]. . , . С. 2-5.

279054. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 222 с.

279055. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 318 с.

279056. Термическая обработка и физика металлов. Уральск. политех. ун-т. Свердловск, 1990. 138 с.

279057. Термическая обработка и физика металлов. УПИ. Свердловск, 1973. 138 с.

279058. Термическая обработка и физика металлов. УПИ. Свердловск, 1976. 158 с.

279059. Термическая обработка и физика металлов. УПИ. Свердловск, 1977. 108 с.

279060. Термическая обработка и физика металлов. УПИ. Свердловск, 1979. 148 с.

279061. Термическая обработка и физика металлов. УПИ. Свердловск, 1981. 152 с.

279062. Термическая обработка и физика металлов. УПИ. Свердловск, 1989. 142 с.

279063. Термическая обработка инструментальных статей. ВНИИ. Москва, 1966. 37 с.

279064. Термическая обработка инструментальных статей. ВНИИИ. Москва, 1967. 37 с.

279065. Термическая обработка инструментальных статей. Г. Н-Т. Маш. Лит.. Москва, 1951. 37 с.

279066. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 202 с.

279067. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 214 с.

279068. Термическая обработка конструкционных сталей для машиностроения. ЦНИИТМАШ. Москва, 1988. 121 с.

279069. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

279070. Миклащук І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. . , . С. 6-10.

279071. Толстов С. Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири : [ООН, Рада Європи, ОБСЄ, ЄС, НАТО]. . , . С. 11-15.

279072. Фощан Я. Роль проекту "Об'єднуємося заради реформ" у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. . , . С. 16-20.

279073. Теория авиационных двигателей. Воениздат. Москва, 1960. 282 с.

279074. Артемчук О. Питання конституційних гарантій прав суб'єктів земельних правовідносин. . , . С. 21-24.

279075. Печенкін І. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції. . , . С. 24-27.

279076. Хамула П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект. . , . С. 28-31.

279077. Теория автоматического управления. Наукова думка. Киев, 1966. 140 с.

279078. Ручко О. Відзнаки військової приналежності : [уніформа військовослужбовців рейсхвера. Рейсхвер - Збройні сили Німеччини в 1919–1935, обмежені за складом і чисельністю умовами Версальського мирного договору 1919 року]. . , . С. 36-37.

279079. Андросова О. Г., Астафьев Ф. Э., Гудзенко В. И. Справочник садовода-любителя. Прапор. Харьков, 1988. 255 с.

279080. Теория автоматического управления. Наукова думка. Киев, 1967. 134 с.

279081. Теория автоматического управления. Наукова думка. Киев, 1967. 114 с.

279082. Ручко О. "Дідусь" Mauser : [історія зброї. Компанія братів Маузер. Найпопулярніша гвинтівка, яку використовували у світі у ХІХ- ХХ ст. - Mauser-98 ]. . , . C. 38-39.

279083. Теория автоматического управления. Наукова думка. Киев, 1967. 89 с.

279084. Теория автоматического управления. Наукова думка. Киев, 1967. 106 с.

279085. Ручко О. Поліція Швейцарії : численна і дієва : [як працюють правоохоронні органи Швейцарії]. . , . С. 44-45.

279086. Климоа О. Лаз: жива легенда : [Львівський автобусний завод (ЛАЗ) розпочав своє існування в квітні 1945 року. В 1956 році з конвеєра з'їхав автобус - ЛАЗ-695]. . , . С. 46-47.

279087. Налоговые новшества в 2015 году : [виды налогов и сборов. Налог на доходы физических лиц. Военный сбор. Упрощенная система налогообложения]. . , . С. 16-19.

279088. Налоговая революция - 2015 : НДС : [ключевые изменения, связанные с порядком уплаты, администрирования и взимания НДС в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины]. . , . С. 20-29.

279089. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №5 з англійської мови для студентів 3 курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

279090. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2015. 32 с.

279091. Охріменко О. Умови призначення пенсій викладачам вищих навчальних закладів недержавної форми власності. . , . С. 8-9.

279092. Новации в налоговом учете по НДС : разъяснение ГФСУ. . , . С. 29-36.

279093. Глобальные изменения в сфере соцстрахования и оплаты труда. . , . С. 37-41.

279094. Главные налоговые показатели 2015 года. . , . С. 42-44.

279095. Налог на недвижимость с физлиц в 2015 году - разъяснения ГФСУ. . , . С. 45-49.

279096. Бондарчук В. Ю. Единый социальный взнос - 2015 : самое главное. . , . С. 59-64.

279097. Бондарь Р. В. Установление неполного рабочего времени и направление работника в отпуск за свой счет. . , . С. 78-82.

279098. Теория автоматическеого управления. Наука. Москва, 1972. 482 с.

279099. Дударева Н. Рынок лакокрасочных материалов Украины в 2014 : [структура и динамика развития]. . , . С. 12-18.

279100. Ковалев Д. Клеевые смеси : [возможности использования, состояние ранка в 2014 году]. . , . С. 25-31.

279101. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методические рекомендации по психологии антистрессовой подготовки офицерского состава к экстремальным ситуациям для мобилизованных офицеров Вооруженных Сил Украины [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 2015. 46 с.

279102. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. психології Методичнi вказівки до написання, оформлення і захисту курсової та випускної роботи для студентiв спецiальностi 6.030102, 7.03010201, 8.03010201 "Психологiя" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

279103. Бондаренко С. Металлопрокат и металлоконструкции строительного назначения : [анализ рынка металлопроката в Украине и мире 2013-2014 гг.]. . , . С. 32-39.

279104. Яворский В. Фронтальные погрузчики : ситуация на рынке в 2014. . , . С.42-49.

279105. Липятских А. Энергосбережение в строительстве : реалии и перспективы. . , . С. 52-57.

279106. Головбух : БЮДЖЕТ. МЦФЕР-Україна. Київ, 2015. 48 с.

279107. Башнин Ю. А., Паисов И. В., Цурков В. Н., Коровина В. М. Термическая обработка крупных поковок. Металлургия. Москва, 1973. 176 с.

279108. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2015. 71 с.

279109. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, .

279110. Термическая обработка металлов. Машгиз. Москва, 1952. 276 с.

279111. Стоєцький В. Протипожежний захист підземних автостоянок. . , . С. 6-9.

279112. Щодо обмеження максимального розміру заробітної плати працівників вищих навчальних закладів : Лист Профспілки працівників освіти і науки України від 11 лютого 2015 року № 02-8/79. . , . С. 39.

279113. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1972. 184 с.

279114. Теория автоматического управления и регулирования. МИРЭА. Москва, 1978. 236 с.

279115. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1973. 160 с.

279116. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2015. 68 c.

279117. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1974. 206 с.

279118. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1975. 192 с.

279119. Трошина С. Правила пожежної безпеки на транспортних суднах. . , . С. 10-18.

279120. Теория автоматического управления и робототехнические системы. МИРЭА. Москва, 1983. 184 с.

279121. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1977. 124 с.

279122. Слободян Ф. Вимоги охорони праці для працівників котельні. . , . С. 19-28.

279123. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2015. 80 с.

279124. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 507 с.

279125. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1977. 112 с.

279126. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 76 с.

279127. Вісник Національної академії правових наук України. Право. Харків, 2014. 223 с.

279128. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1979. 115 с.

279129. Термическая обработка металлов. Металлургия. Москва, 1980. 123 с.

279130. Свиридов В. Чий вогнегасник: орендаря чи орендодавця ?. . , . С. 29-33.

279131. Федоренко М. Безпечна експлуатація плавучих земснарядів. . , . С. 34-39.

279132. Охримчук Д. Безпечна робота з бензомоторною ланцюговою пилою : [охорона праці при роботі з бензоінструментами. Зразок інструкції з охорони праці при роботі з бензомоторною пилою]. . , . С. 40-46.

279133. Новіков О. Кропивницький В. Підвищення експлуатаційних властивостей карбамітних пінопластів : [охорона праці та пожежна безпека при виробництві пінопластів]. . , . С. 47-51.

279134. Харченко В. Що робити з охороною праці в Україні ? : [аналіз сучасного стану охорони праці в Україні]. . , . С. 52-58.

279135. Задорожня М. Як не заробити інсульт на виробництві : [опис хвороби. Як її запобігти]. . , . С. 66-72.

279136. Термическая обработка металлообрабатывающего инструмента. ВНИИ. Москва, 1963. 43 с.

279137. Свиридов В. Обрив повітряних (підземних) ліній електропередачі : [класифікація ліній електропередач, причини виникнення пошкоджень. Дії персоналу підприємства при обриві лінії електропередачі. Безпека праці під час відновлення повітряних ліній після аварії]. . , . С. 73-80.

279138. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 50 с.

279139. Галасюк В. "Уряд робить зайве фокусування на дерегуляції" : [інтерв'ю з В. Галасюком, народним депутатом, головою Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництва / записав О. Руденко]. . , . С. 10-13.

279140. Силивончик А., Васильева Н. Конвертация : [рынок экспресс-доставки. ООО "Нова пошта"]. . , . С. 14

279141. Шевченко Н., Трубникова Н. Защитный рефлекс : [мировые производители инновационных средств защиты растений соревнуются между собой в предложении скидок потребителям их продукции]. . , . С. 16-17.

279142. Гринько Д., Тыква О. Стюардесса, сахарку бы : [валютное регулирование.Ситуация на валютном рынке Украины]. . , . С. 26-27.

279143. Билоус И. "Многие налоговые правила подлежат переоценке" : [И. Билоус о достижениях, проблемах и итогах первого года работы на посту главы Государственной фискальной службы]. . , . С. 32-33.

279144. Горбаль В. "Позитивного опыта спасения "лежачих" банков у государства нет" : [интервью с В. Горбалем, миноритарным акционером Укргазбанка, известным банкиром о насущных проблемах банковской системы Украины / записал Д. Гриньков]. . , . С. 38-40.

279145. Васильева Н. "Пост генерального директора - это очень тяжелая позиция" : [интервью с Н. Васильевой, генеральным директором компании "Майкрософт Украина" о секрете успеха компании / записала Ю. Абакумова]. . , . С. 42-44.

279146. Рожков А. Організація забезпечення цивільного захисту підприємства в особливий період. . , . С. 2-48.

279147. У ЗНУ обговорили проблеми, досвід та перспективи волонтерського руху. . , . С. 3-4.

279148. Відкрито сучасний міжнародний медичний освітній центр. . , . С. 5

279149. Васильєв А., Зубань Ю., Любчак В. Сумський державний університет запроваджує концепцію відкритих освітніх ресурсів. . , . С. 7-10.

279150. Якименко О., Дудар З., Ревенчук І. Універсальна модель інноваційної підприємницької діяльності ІТ-студентів України : [розглядаються процеси й об'єкти, які є основними для побудови універсальної моделі інноваційної підприємницької діяльності ІТ-студентів України]. . , . С. 11-18.

279151. Шатовська Т., Каук В., Каменєва І. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "науковий парк - інноваційна структура - університет". . , . С. 19-27.

279152. Топилко П. Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт". . , . С. 28-37.

279153. Подлєсний С., Періг О., Стадник О. Удосконалення викладання загальноінженерних дисциплін на прикладі теоретичної механіки з використанням міжнародних стандартів якості. . , . С. 38-53.

279154. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 254 с.

279155. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2015. 66 с.

279156. Термическая обработка металлообрабатывающего инструмента. ВНИИ. Москва, 1963. 44 с.

279157. Кліменко В. Структура навчального плану і фаховий рівень випускника технічного універсітету. . , . С. 54-65.

279158. Бачинський О. Шляхи удосконалення практичної підготовки студентів агрономічних спеціальностей відповідно до вимог Болонського процесу. . , . С. 66-75.

279159. Колеснікова К., Негрі А. Моніторинг публікацій кафедр університету : [за допомогою Google Академія]. . , . С. 76-77.

279160. Термическая обработка металлорежущего инструмента для условий автоматизированного производства. НИИМАШ. Москва, 1983. 68 с.

279161. Термическая обработка рельсов. АН СССР. Москва, 1950. 260 с., 15 л. ил. : ил., табл.

279162. Термическая обработка, сварка и свойства металлов. ТПИ. Ташкент, 1977. 68 с.

279163. Термическая обработка стали. РИСХМ. Ростов-на-Дону, 1991. 155 с.

279164. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році : Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172. . , . С. 78-102.

279165. Термическая обработка, структура и свойства металлов. УПИ. Сведловск, 1986. 144 с.

279166. Термическая обработка, структура и свойства металлов. УПИ. Сведловск, 1987. 144 с.

279167. Максимович Г. Г., Федирко В. Н., Спектор Я. И. Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных средах. Наукова думка. Киев, 1987. 180 с.

279168. Термическая резка, газотермическое напыление и производство ацетилена. ВНИИавтогенмаш. Москва, 1990. 69 с.

279169. Термическая, химико-термическая и лазерная обработка сталей и титановых сплавов. Перм. политех. ин-т. Пермь, 1989. 146 с.

279170. Новости : [учетная ставка НБУ; инфляция, цены в январе 2015; оффшорный экспорт; иностранные инвестиции в 2014 г.; оборот розничной торговли, промышленность, сельское хозяйство в январе 2015 г.: цифры ]. . , . С. 3-6.

279171. Амбарцумян Ц. Л., Басалова Г. И., Горжевская С. А. Термические исследования урановых и ураносодержащих минералов. Госатомиздат. Москва, 1961. 144 с.

279172. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1965. 145 с.

279173. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1966. 96 с.

279174. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1968. 311 с.

279175. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1968. 221 с.

279176. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1971. 432 с.

279177. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1981. 298 с.

279178. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1981. 441 с.

279179. Куратник П. Оптимизация количества персонала и оплаты труда в Excel. . , . С. 10-20.

279180. Термические константы веществ. АН СССР. Москва, 1982. 636 с.

279181. Гончаренко А. Выборочные проверки во внутреннем аудите. . , . С. 21-31.

279182. Хуторний Д., Проценко К. Бухгалтерський та податковий облік операцій з ПММ : [бухгалтерський облік операцій з пально-мастильними матеріалами]. . , . С. 32-37.

279183. Панченко Е. Применение штрихкодирования в оперативном производственном учете : [автоматизация складских учетных систем]. . , . С. 38-48.

279184. Козак О. Податок на нерухомість - 2015. Як платити за новими правилами ?. . , . С. 50-59.

279185. Губа Є. Витрати на відрядження. Що змінилося у 2015 році?. . , . С. 60-66.

279186. Сахно В. І., Колесник Д. Ю., Пушкарьова К. К. Технологія радіаційно-хімічної модифікації бетонів функціональними силіконами. . , . С. 31-36.

279187. Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Матченко П. Т. Розрахунок зварних з'єднань елементів сталевих конструкцій на витривалість і циклічну тріщиностійкість. . , . С. 37-44.

279188. Кислов С. Витрати на охорону праці та відповідальність роботодавця. . , . С. 67-74.

279189. Ломовцев В. Аудит транспортной логистики компании. . , . С. 75-83.

279190. Термические цехи и участки инструментальных заводов, размещаемые в типовых секциях. НИИМАШ. Москва, 1966. 186 с.

279191. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін ТОЕ, ОТК, ТЕ і ЕК для студентів усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

279192. Давиденко М. А., Давиденко А. І. Використання сталебетонних перекриттів у крупнопанельному будівництві. . , . С. 45-46.

279193. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 140 с.

279194. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 137 с.

279195. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 99 с.

279196. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 87 с.

279197. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 116 с.

279198. Голос України. Київська правда. К., 2015.

279199. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 114 с.

279200. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 129 с.

279201. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 128 с.

279202. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 118 с.

279203. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1970. 127 с.

279204. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 204 с.

279205. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 136 с.

279206. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 97 с.

279207. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 128 с.

279208. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 144 с.

279209. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 137 с.

279210. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 130 с.

279211. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 90 с.

279212. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 112 с.

279213. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 107 с.

279214. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 151 с.

279215. Мироненко Д. Архітектор з офіцерскої родини : [Олександр Васильович Кобелєв (1860-1942) - відомий київський архітектор, педагог, член Петербурзької спілки архітекторів: факти біографії, перелік і фото будівель, які він спроектував]. . , . C. 47-48.

279216. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 133 с.

279217. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 127 с.

279218. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 140 с.

279219. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 122 с.

279220. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 125 с.

279221. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 140 с.

279222. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 124 с.

279223. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1969. 186 с.

279224. Демський С. Додатковий підробок "з'їсть" заслужену пенсію. Про нові особливості виплати державного утримання в старості : [роз'яснення до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" №213-VIII]. . , . С. 10.

279225. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2015. 66 с.

279226. Шалінський В. В. Реконструкція автодорожнього переходу по спорудах греблі ДніпроГЕС : [деякі характеристики греблі. Опис методів та результатів обстеження конструкцій усіх споруд автодорожнього переходу співробітниками інституту "Укрінсталькон", рішення]. . , . С. 2-7.

279227. Блинов А. Бег на месте : [конкурентоспособность экономики Украины]. . , . С. 6-7.

279228. Свиридов В. Документація з питань пожежної безпеки підприємства. Дії персоналу у випадку пожежі. . , . С. 2-48.

279229. Коваленко В. Институты. Что в институтах подправить : [без реформирования своих государственных и частных институтов наша страна никогда не станет конкурентоспособной]. . , . С. 8-13.

279230. Тимошенко Е. Инфраструктура. Как сняться с ручника : [анализ украинской инфраструктуры]. . , . С. 18-19.

279231. Петрович О. Быстрое тепло : [системы отопления крупноформатных объектов]. . , . С. 18-23.

279232. Автодороги: надежный тормоз экономики : [состояние автомобильных дорог Украины. Сравнительный анализ с другими странами. Прилагаются статистические материалы]. . , . С. 20-21.

279233. Порты: транзитный поток усыхает : [исследование мирового рынка морских перевозок]. . , . С. 22-23.

279234. Авиация: много аэропортов, мало пассажиров : [исследования рынка авиаперевозок в мире]. . , . С. 24-25.

279235. Петрович О. Скромные достижения при огромном потенциале : [украинский рынок услуг энергетического аудита]. . , . С. 24-26.

279236. Железная дорога: оптимизация регулирования и денежных потоков. . , . С. 26-27.

279237. Прочная инфраструктура : за связь без брака : [обзор инфраструктур электроснабжениия и связи Украины]. . , . С. 28

279238. Московчук Э., Дикаленко М. Боевые раны инфраструктуры : [уже год украинская инфраструктура - порты, железная дорога, связь, а также налаженные экономические связи между субъектами предпринимательства разрушаются без надежд на скорое восстановление (зона АТО, Крым)]. . , . С. 34-35.

279239. Термическое упрочнение проката. Металлургия. Москва, 1970. 164 с.

279240. Кутецкая Д. Асфальтоукротители : [состояние автодорог в Украине]. . , . С. 36-37

279241. Термическое упрочнение проката. Металлургия. Москва, 1969. 166 с.

279242. Термодинамика. Терминология. Наука. Москва, 1973. 55 с.

279243. Захаров Е., Дикаленко М. Энергодиета : [экономический кризис - пора для комплексного энергоперевооружения предприятий пищевой отрасли]. . , . С. 42-44.

279244. Владимиров Д., Татаренко Г. Врукопашную : [Украина: посевная кампания в условиях жесткой нехватки финансирования]. . , . С. 46-47.

279245. Термодинамика. Термины и буквенные обозначения величин. Наука. Москва, 1980. 15 с.

279246. Бабич Є. М., Бабич В. Є., Поляновська О. Є До розрахунку анкерування арматури в згинальних залізобетонних елементах. . , . С. 2-8.

279247. Термодинамика и кинетика процессов восстановления металлов. Наука. Москва, 1972. 183 с.

279248. Мирюк О. А. Техногенные ресурсы для магнезиальных композиций : [выбор сырьевых материалов для магнезиальных вяжущих композиций]. . , . С. 9-14.

279249. Горик А. В., Костенко В. П., Корнеев Д. О. Основы энергетического баланса ударного контакта летящей частицы с упругопластическим полупространством. . , . С. 15-24.

279250. Аджунер Ш. "Наша обязанность - поддерживать Украину" : [интервью с директором ЕБРР в Украине Ш. Аджунером / записал Д. Гриньков]. . , . С. 52-54.

279251. "Термодинамика и материаловедение полупроводников": третья Всесоюзная конференция. Москва: 1986 Третья Всесоюзная конференция "Термодинамика и материаловедение полупроводников". [б. и.]. Москва, 1986. 274 с.

279252. "Термодинамика и материаловедение полупроводников": третья Всесоюзная конференция. Москва. 1986 Третья Всесоюзная конференция "Термодинамика и материаловедение полупроводников". [б. и.]. Москва, 1986. 369 с.

279253. Малиновский В. Н. Методы расчета прочности по наклонным сечениям железобетонных элементов на основе теории полей сжатия. . , . С. 25-34.

279254. Термодинамика и полупроводниковое материаловедение. Всесоюзная конференция. 2-я. Москва. 1983 Программа Второй Всесоюзной конференции "Термодинамика и полупроводниковое материаловедение". Моск. ин-т электронной техники. Москва, 1983. 24 с.

279255. Юр Г., Губаренко О. Инвестиционная непривлекательность : [отсутствие эффективной защиты прав инвесторов и большая доля проблемных активов в банковском секторе не позволяют Украине привлечь капитал и восстановить рост экономики]. . , . С. 56-59.

279256. Шершень М., Курячая Е. Бойцы невидимого фронта : [спрос на маркетологов постепенно восстанавливается]. . , . С. 62-63.

279257. "Термодинамика и полупроводниковое материаловедение", всесоюзная конференция. 2-я. Москва. 1983 Вторая всесоюзная конференция "Термодинамика и полупроводниковое материаловедение", февраль 1983 год. [б. и.]. Москва, 1983. 327 с.

279258. Термодинамика и полупроводниковое материаловедение. МИЭТ. Москва, 1980. 153 с.

279259. Термодинамика и строение растворов. Ивановск. химико-технолог. ин-т. Иваново, 1979. 144 с.

279260. Термодинамика и строение растворов. Ивановск. химико-технолог. ин-т. Иваново, 1980. 104 с.

279261. Термодинамика и строение растворов. Ивановск. химико-технолог. ин-т. Иваново, 1982. 95 с.

279262. Термодинамика и электрохимия расплавленных солей. Наук. думка. Киев, 1982. 139 с.

279263. Мельничук О. Креативна економіка : [галузі, концепт креативної економіки. Основами розвитку креативної економіки є технологія, талант і толерантність, а ядром суспільства є креативний клас, представники творчих професій]. . , . С. 64-65.

279264. Морачевский А. Г., Смирнова Н. А., Пиотровская Е. М. Термодинамика равновесия жидкость-пар. Химия. Ленинград, 1989. 344 с.

279265. Термодинамика сольватационных процессов. Ивановск. химико-техн. ин-т. Иваново, 1983. 108 с.

279266. Термодинамика тепловых двигателей. Наукова думка. Киев, 1966. 115 с.

279267. Теория автомобиля. Северо-Запад. заоч. политехн. ин-т. Ленинград, 1978. 25 с.

279268. Термическое оборудование. Филиал ЦНИИТЭИавтосельхозмаш. Тольятти, 1990. 60 с.

279269. Теория активных виброзащитных систем. Иркутский политехнический ин-т. Иркутск, 1974. 241 с.

279270. Теория активных виброзащитных систем. Иркутский политехнический ин-т. Иркутск, 1975. 130 с.

279271. Термодинамические и молекулярно-кинетические исследования металлических и шлаковых расплавов. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1985. 118 с.

279272. Теория активных виброзащитных систем. Иркутский политехнический ин-т. Иркутск, 1975. 116 с.

279273. Бойко Ю. В., Гришин Ю. М., Камруков А. С. Термодинамические и оптические свойства ионизированных газов при температурах до 100 эВ. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 191 с.

279274. Красин А. К., Нестеренко В. Б., Бажин М. А. Термодинамические и переносные свойства химически реагирующих газовых систем. Наука и техника. Минск, 1967. 206 с.

279275. Термодинамические и структурные свойства граничных слоев полимеров. Наукова думка. Киев, 1976. 160 с.

279276. Теория алгебр Ли. Топология групп Ли. Семинар "Софус Ли". Изд. иностр. лит.. Москва, 1962. 305 с.

279277. Термодинамические и электрохимические свойства ионных расплавов. Наукова думка. Киев, 1984. 168 с.

279278. Термодинамические свойства газов. Машгиз. Москва, 1953. 373 с.

279279. Термодинамические свойства и свойства переноса газов, жидкостей и твердых тел. Энергия. Москва, 1964. 256 с.

279280. Термодинамические свойства интерметаллических фаз. ИПМ. Киев, 1982. 169 с.

279281. Теория аналоговых и комбинированных вычислительных машин. Методы математического моделирования. Наука. Москва, 1969. 470 с.

279282. Теория бифуркаций динамических систем на плоскости. Наука. Москва, 1967. 487 с.

279283. Термодинамические свойства растворов. Ивановс. химико-технол. ин-т. Иваново, 1984. 119 с.

279284. Термодинамические свойства растворов при экстремальных условиях. Ивановс. химико-технол. ин-т. Иваново, 1986. 148 с.

279285. Термометры стеклянные жидкостные, ртутные и нертутные. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1978. 104 с.

279286. Потураев В. Н., Дырда В. И., Карнаухов В. Г. Термомеханика эластомерных элементов конструкций при циклическом нагружении. Наукова думка. Киев, 1987. 288 с.

279287. Термомеханические методы разрушения горных пород. Наукова думка. Киев, 1969. 270 с.

279288. Григорьев Р. С., Ларионов В. П., Сосин Т. С. Термопластическое упрочнение конструкционных сталей, работающих при низких температурах. Наука. Новосибирск, 1974. 48 с.

279289. Термопластичные материалы поликарбонат и СФД. НИИТЭХИМ. Черкассы, 1974. 15 с.

279290. Термореактивная изоляция для турбогидрогенераторов и крупных электрических машин. Информстандартэлектро. Москва, 1968. 34 с.

279291. Термопрочность материалов и конструктивных элементов. Наукова думка. Киев, 1965. 333 с.

279292. Термопрочность материалов и конструктивных элементов. Наукова думка. Киев, 1967. 540 с.

279293. Термопрочность материалов и конструктивных элементов. Наукова думка. Киев, 1969. 512 с.

279294. Термореактивные материалы: смола ПН-1, фенолит РСТ. [б. и.]. Черкассы, 1973. 20 с.

279295. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 122 с.

279296. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 153 с.

279297. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 140 с.

279298. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 133 с.

279299. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 201 с.

279300. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 185 с.

279301. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 116 с.

279302. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 147 с.

279303. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 198 с.

279304. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 126 с.

279305. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 136 с.

279306. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 216 с.

279307. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 159 с.

279308. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 117 с.

279309. Лищенко О. Г., Павленко І. Є. Інтелектуальний капітал як частина елементів власного капіталу : [підприємства. Сутність терміну "інтелектуальний капітал"; види інтелектуального капіталу. Взаємодія інтелектуального капіталу з активами та пасивами, з елементами капіталу]. . , . С. 13-16.

279310. Освіта. Київська правда. К., 2015.

279311. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2014 рік. . , . С. 5-68.

279312. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

279313. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

279314. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад: [ректора Запорізького національного технічного університету та ректорів інших університетів України]. . , . С. 4.

279315. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення : Закон України від 2 березня 2015 р. № 213-VIII. . , . С.8-10.

279316. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 174 с.

279317. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2015. 64 с.

279318. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1972. 144 с.

279319. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1975. 184 с.

279320. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1976. 297 с.

279321. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1977. 152 с.

279322. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1978. 235 с.

279323. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1979. 194 с.

279324. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1981. 188 с.

279325. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1982. 200 с.

279326. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1988. 204 с.

279327. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. ВИНИТИ. Москва, 1992. 180 с.

279328. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 113 с.

279329. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 130 с.

279330. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 164 с.

279331. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 190 с.

279332. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 128 с.

279333. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 134 с.

279334. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 148 с.

279335. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 182 с.

279336. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 148 с.

279337. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 153 с.

279338. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 136 с.

279339. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общетехническая (ОТ). . , 1963. 167 с.

279340. Термостойкие радиотелеметрические системы. Наукова думка. Киев, 1966. 175 с.

279341. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 124 с.

279342. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 122 с.

279343. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 103 с.

279344. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 113 с.

279345. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 121 с.

279346. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 115 с.

279347. Подстригач Я. С., Коляно Ю. М., Громовык В. И., Лозбень В. Л. Термоупругость тел при переменных коэффициентах термоотдачи. Наукова думка. Киев, 1977. 158 с.

279348. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 112 с.

279349. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 119 с.

279350. Вопросы радиоэлектроники. Серия 3, Детали и компоненты аппаратуры. . , 1963. 144 с.

279351. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1983. 126 с.

279352. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1983. 119 с.

279353. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1983. 120 с.

279354. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1989. 102 с.

279355. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1989. 95 с.

279356. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1989. 88 с.

279357. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1990. 96 с.

279358. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1990. 79 с.

279359. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1990. 106 с.

279360. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1990. 107 с.

279361. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1991. 75 с.

279362. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1991. 139 с.

279363. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1991. 78 с.

279364. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления производством и разработками (АСУПР). НИИЭИР. Москва, 1992. 74 с.

279365. Абрамов В. В., Борисенко И. Г., Мошкевич Е. И. Термоуравновешенная глуходонная изложница завода "Днепроспецсталь" для слитков малого развеса. ЗМИ. Запорожье, 1982. 12 с.

279366. Киричек Б. И., Пугачев А. К., Ложечко Ю. П. Термоусаживающие трубки из фторполимеров. Знание. Ленинград, 1987. 14 с.

279367. Василевский В. М., Гуняев Г. М., Кобец Л. П. Термоустойчивость пластиков конструкционного назначения. Химия. Москва, 1980. 240 с.

279368. Жуков М. Ф., Пустоградов А. В., Дандаров Г. Б. Термохимические катоды. АН СССР. Сиб. отд. ин-т теплофизики. Новосибирск, 1985. 129 с.

279369. Амоша О. І., Підоричева І. Ю. Інноваційний потенціал Придніпровського регіону : стан, тенденції та проблеми розвитку : [проаналізовані кількісні показники, що характеризують стан інноваційної сфери Придніпровського регіону... див. анотацію]. . , . С. 17-31.

279370. Косова Т. Д., Манжура О. В. Стан і потенціал розвитку галузей споживчої кооперації : [проведено оцінку динаміки роздрібного товарообороту ресторанів, сільського господарства, харчової промисловості. Додаються статистичні матеріали різних років]. . , . С. 32-37.

279371. Кулик Л. А. Теоретичні засади екологічно збалансованого ресурсозбережного розвитку регіону. . , . С. 44-52.

279372. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальностей 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" та 7.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

279373. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження конструкторсько-технологічної практики для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 6 с.

279374. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження конструкторсько-технологічної практики для студентів спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 6 с.

279375. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до проходження навчально-виробничої практики для студентів спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 6 с.

279376. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. упр. фіз. культ. та спортом Методичні вказівки до організації та проведення навчальної педагогічної практики студентів факультету управління фізичною культурою та спортом усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

279377. Волохін О. Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих. . , . С. 3-7.

279378. Чегринець М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка. . , . С. 8-11.

279379. Герасимова О. Л., Бородін М. О., Булавка І В. Економічне моделювання взаємодії підприємств у межах корпорації : [розглядається питання розвитку корпоративного бізнесу в сучасних умовах]. . , . С. 67-71.

279380. Гуцалюк О. М. Варіації визначення результативності впровадження та використання технології управління в діяльності підприємства. . , . С. 72-76.

279381. Жилінська Л. О., Печеник А. І. Удосконалення підсистеми інформаційного забезпечення на промисловому підприємстві : [досліджено та визначено методи управління інформаційним забезпеченням на підприємстві]. . , . С. 77-83.

279382. Корінєв В. Л. Концепція маркетингової капіталізації підприємств : [проаналізовано особливості процесу маркетингової капіталізації підприємств]. . , . С. 84-88.

279383. Кулиняк І. Я., Кошик О. В. Сімейний бізнес: співвідношення з іншими формами організації бізнесу : [розглянуто трактування бізнесу та його різновидів]. . , . С. 89-93.

279384. Пивоваров М. Г., Хижняк О. С. Організація капітального будівництва: недоліки і шляхи оптимізації втрат. . , . С. 94-97.

279385. Поповиченко І. В. Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах : [досліджено роль та можливості логістичного менеджменту]. . , . С. 98-102.

279386. Порохня В. М., Крикуненко К. М. Методологія формування та управління інтелектуальним капіталом підприємств. . , . С. 103-106.

279387. Прочан А. О. Аналіз теорій поведінкової економіки : [напрямок економічної теорії, який займається дослідженням впливу психологічних факторів на рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях]. . , . С. 107-110.

279388. Савченко Т. В. Дослідження особливостей споживання та виробництва хлібобулочних виробів в Україні : [із статистичними матеріалами 2005-2012 рр.]. . , . С. 111-116.

279389. Семенов А. Г., Ярошевська О. В. Оптимізація структури капиталу підприємства за критерієм максимізації його рентабельності. . , . С. 117-128.

279390. Сачовський І. М. До характеристики особливостей розвитку фермерських господарств Миколаївської області : [із статистичними матеріалами 2000-2012 рр]. . , . С. 129-134.

279391. Дугієнко Н. О., Кельдер Т. Л. Державна підтримка підприємств агропромислового виробництва : досвід зарубіжних країн. . , . С. 135-140.

279392. Ушенко Н. В. Тенденції студентського освітнього туризму в умовах інтернаціоналізації освіти. . , . С. 141-147.

279393. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 82 с.

279394. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 128 с.

279395. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 82 с.

279396. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 88 с.

279397. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

279398. Про удосконалення порядку надання житлових субсидій : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 р. № 106. . , . С. 11.

279399. Зворигіна Н. Оптимізація з присмаком ліквідації : [депутати Запорізької облради вирішили зекономити на комунальних закладах для дітей]. . , . С. 12.

279400. Кримська Л. О. Перспективи та наслідки розвитку ринку землі в Україні. . , . С. 180-182.

279401. Тесленок І. М. Управління конфліктами в організації на основі використання соціально-психологічного методу. . , . С. 182-183.

279402. Соріна О. О. Розробка стратегії розвитку рекреаційних підприємств на основі теорії бізнес-екосистем. . , . С. 183-184.

279403. Ткачук А. Е. Усовершенствование земельных отношений в Украине на основе экономических, организационных, правовых и социальных мероприятий. . , . С. 185-186.

279404. Фоміних Т. О. Аналіз використання економічного потенціалу Запорізької області. . , . С. 187-188.

279405. Солодкий С. Й., Карасьова Л. О., Куліков Д. О. Проектування розв'язок на автомобільних дорогах. Львівська політехніка. Львів, 2013. 200 с.

279406. Соколова Ю. А., Кулько А. Р. Упаковка, как фактор конкурентной борьбы на рынке шоколада. . , . С. 189-190.

279408. Транспорт і зв'язок Запорізької області за 2013 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2014. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

279409. Ананенко А. Отечественный атомно-промышленный комплекс и энергобезопасность: реалии настоящего и потенциал развития. . , . С. 3-6.

279410. Власенко Н. И., Годун О. В. Сценарии ЯТЦ Украины при внедрении различных видов реакторных установок : [ЯТЦ - ядерный топливный цикл. Тенденции развития ядерной генерации в мире. Современные реакторы на тепловых нейтронах. ЯТЦ Украины после 2030: прогноз. INPRO]. . , . С. 7-16.

279411. Сорокін О. Г. Проблеми та перспективи розвитку уранової галузі України : [деякі статистичні дані: місце України у світовій урановій промисловості; видобуток урану в світі у 2013 р. за компаніями; тенденції у світовій та українській урановій промисловості, т. ін.]. . , . С. 17-22.

279412. Гальцова О.Л. Наукове узагальнення довгострокових мотиваційних чинників міжнародної діяльності суб'єктів господарювання з позиції різних економічних теорій. . , . С. 61-66.

279413. Рыбчук А. Н. Строительство ЦХОЯТ как составляющая энергетической безопасности : [ЦХОЯТ - централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Строится в Чернобыльской зоне отчуждения. Описание проекта, обоснование необходимости и состояние его реализации]. . , . С. 23-25.

279415. Тараканов С. А. Продление срока эксплуатации и модернизации энергоблоков АЭС Украины. "9 блоков за 6 лет" : [информация по АЭС Украины. Состав работ по продлению эксплуатации; состояние работ]. . , . C. 26-31.

279416. Стрелков М. Т. Развитие естественной монополии в электроэнергетике: переменные, индексы, устойчивость, стадии. . , . С. 32-38.

279417. ТВ-реклама в Восточной Европе "оживет" к 2018 году : [прогнозы расходов на ТВ-рекламу]. . , . С. 65.

279418. Сосновский С. К., Кравченко В. П. Некоторые теоретические аспекты работы систем оборотного водоснабжения с вентиляторными и башенными градирнями. . , . С. 39-44.

279419. Куріс Ю. В., Михалюк К. В., Яремич Д. Ю. Методика розрахунку та принцип дії біоустановки в безперервному режимі. . , . С. 51-55.

279420. Босняк М. Г. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ, 2013. 408 с.

279421. Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 р. № 220. . , . С. 4-12.

279422. Підвисоцький Р. Майдан, що став початком нової України. . , . С. 54-57.

279423. Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2015 № 583. . , . С. 14-15.

279424. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон Уркаїни від 12.02.2015 р. № 192-VIII. . , . C. 24-152.

279425. Arefyeva N. T.. Alexandrova E. V. Domination of culture and economics as sociocultural phenomena of the globalism = Домінування культури та економіки як соціокультурних феноменів глобалізму. . , . P. 8-14.

279426. Голік В. В., Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств : [розглянуто процес, принципи та особливості формування стратегічного набору на сільськогосподарських підприємствах]. . , . С. 15-24.

279427. Иманов Т. И. Логистическая концепция управления материальными ресурсами. . , . С. 25-30.

279428. Дикаленко М., Захаров Е. Биомассовый эффект : [16 тысяч газовых котельных можно модернизировать в когенерирующие и сэкономить до 30% топлива]. . , . С. 12-13.

279429. Karpova N. P. Strategic planning in logistic systems = Стратегічне планування у логістичних системах. . , . P. 31-37.

279430. Komelina O. V.. Chaikina A. O. Scientific principles of modelling entrepreneurial potential of region = Наукові принципи формування підприємницького потенціалу регіону. . , . P. 38-44.

279431. Мамонтова Н. А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень. . , . С. 45-52.

279432. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

279433. Metelev S. E., Elkin S. E., Kalinina N. M. Formation of scientific views on human development = Формування наукових уявлень про людський розвиток. . , . P. 53-59.

279434. Nosyk O. M. Capital formation function of subjects investing in human capital: the framework of economic choice = Капіталоутворююча функція суб'єктів інвестування у людський капітал: засади економічного вибору. . , . P. 60-66.

279435. Оголь Д. О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість. . , . С. 67-72.

279436. Тарасова І. І. Інституціоналізм в методології наукового дискурсу. . , . С. 73-78.

279437. Тулай О. І. Фінансовий потенціал держави у стимулюванні сталого людського розвитку. . , . С. 79-86.

279438. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів спеціальностей 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

279439. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 173 с.

279440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальностей 8.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі", 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

279441. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 128 с.

279442. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 114 с.

279443. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 136 с.

279444. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 126 с.

279445. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 124 с.

279446. Aristovnik A.. Meze M. The impact of the euro on trade: the case of Slovenia before entering the EMU = Вплив валюти євро на торгівлю: за даними Словенії до вступу в ЕВС : [ЕВС - Економічний та валютний союз]. . , . P. 87-94.

279447. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 132 с.

279448. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 121 с.

279449. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1983. 128 с.

279450. Бейсенова А. С. Функциональный анализ: реформа государственного сектора в Казахстане. . , . С. 95-107.

279451. Bilan Y., Cabelkova I., Strielkowski W. State taxes and cultural values: evidence from the microeconomic data = Податки та культурні цінності: аналіз мікроекономічних даних. . , . P. 108-116.

279452. Буга Н. Ю., Яненкова І. Г. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні. . , . С. 117-125.

279453. Гончаров Г. О. Напрями вдосконалення системи інституціонального та організаційного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва. . , . С. 126-135.

279454. Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку. . , . С. 136-141.

279455. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1982. 103 с.

279456. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1982. 135 с.

279457. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1981. 127 с.

279458. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1981. 108 с.

279459. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1981. 111 с.

279460. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1981. 106 с.

279461. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1980. 128 с.

279462. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1980. 128 с.

279463. Yeleussov A., Kurmanov N., Tolysbayev B. Education quality assurance strategy in Kazachstan = Стратегія забезпечення якості освіти в Республіці Казахстан. . , . P. 142-150.

279464. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1980. 102 с.

279465. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1980. 88 с.

279466. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1979. 127 с.

279467. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1979. 103 с.

279468. Игенбаева Б. Н. Синтез моделей "открытых инноваций" и "тройной спирали": эффекты для государственной политики Казахстана. . , . С. 151-159.

279469. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1979. 87 с.

279470. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1979. 96 с.

279471. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1978. 87 с.

279472. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1978. 112 с.

279473. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1978. 96 с.

279474. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1978. 96 с.

279475. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1977. 93 с.

279476. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1977. 112 с.

279477. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1977. 99 с.

279478. Kim R. B., Yoon D. H., Yan Ch. Korean consumers' attitude towards food risk management quality (FRMQ) of government and private firms = Ставлення південнокорейських споживачів до якості державної та приватних систем управління харчовими ризиками. . , . P. 160-168.

279479. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1977. 96 с.

279480. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1975. 119 с.

279481. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1975. 88 с.

279482. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1975. 117 с.

279483. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Автоматизированные системы управления (АСУ). . , 1975. 130 с.

279484. Tkacova A., Sinicakova M., Kralik A. Industrial indicators and their influence on the V4 countries business cycles = Промислові індикатори розвитку бізнес-циклів у країнах Вишеградської четвірки. . , . P. 169-178.

279485. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1990. 104 с.

279486. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1990. 97 с.

279487. Вопросы радиоэлектроники. Серия: Общие вопросы радиоэлектроники (ОВР). РНИИРС. Ростов на-Дону, 1990. 98 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 18 сек.