Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

287573. Мілевський О., Мілевська А. Первинні процесуальні дії при розслідуванні злочинів, учинених у Чорнобильський зоні відчуження. . , . С. 74-77.

287574. Итерационные методы решения уравнений. Мир. Москва, 1985. 264 с.

287575. Харазішвілі Ю., Дронь Є. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави. . , . С. 3-21.

287576. Карлін М., Щегельська М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект. . , . С. 22-31.

287577. Економіка України за січень-травень 2015 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

287578. Штань М. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні за умов глобалізації. . , . С. 32-39.

287579. Кришталь Г. Банківські ризики у 2015 році. . , . С. 40-44.

287580. Піменова М. Фінансова політика раціонального використання водних ресурсів. . , . С. 45-52.

287581. Трауб Д., Вожняковский Х. Общая теория оптимальных алгоритмов. Мир. Москва, 1983. 384 с.

287582. Диба О., Гернего Ю. Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні : [краудфандинг - процес фінансування однієї сторони шляхом запиту і отримання невеликих внесків від значної кількості сторін в обмін на певну вигоду для цих сторін]. . , . С. 53-62.

287583. Шушакова І. Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 63-73.

287584. Отливанська Г., Бабашов Р. Сучасні концепції та технології бюджетування : [бюджетування на підприємствах]. . , . С. 74-86.

287585. Траупель В. Тепловые турбомашины. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 344 с.

287586. Андрос С. Комплексна факторна оцінка кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків. . , . С. 87-116.

287587. Трахимович В. И., Шалимов А. Г. Использование железа прямого восстановления при выплавке стали. Металлургия. Москва, 1982. 248 с.

287588. Коптюх О. Вплив рефінансування банків на інноваційний розвиток економіки у післякризовий період. . , . С. 117-126.

287589. Трахтенберг Р. М., Староверов Б. А. Астатические электроприводы с дискретными силовыми преобразователями. Информэлектро. Москва, 1973. 64 с.

287590. Кіндзерський Ю. В. Державне замовлення у світі та особливості його застосування у політиці розвитку: уроки для України. . , . С. 4-25.

287591. Трахтенброт Б. А. Алгоритмы и вычислительные автоматы. Сов. радио. Москва, 1974. 200 с.

287592. Кузняк Б. Я. Проблеми становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. . , . С. 26-32.

287593. Каратнюк А. М. Аналіз основних термінів у системі категоріально-поняттєвого апарату економічної науки. . , . С. 33-40.

287594. Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні асперти та оцінка результатів. . , . С. 41-53.

287595. Дружиніна В. В. Методологія оцінки та забезпечення збалансованості міського ринку праці. . , . С. 54-66.

287596. Єфремов В. В. Проблема невизначеності в економічних теоріях. . , . С. 67-75.

287597. Філонова І. Б. Нові підходи до фінансування вітчизняної сфери охорони здоров'я. . , . С. 76-83.

287598. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : [матеріали круглого столу, присвяченого 150 річниці від Дня народження українського вченого-економіста М.І. Туган-Барановського]. . , . С. 84-96.

287599. Трахтенброт Б. А. Алгоритмы и машинное решение задач. Физматгиз. Москва, 1960. 119 с.

287600. Трахтенгерц Э. А. Введение в теорию анализа и распараллеливания программ ЭВМ в процессе трансляции. Наука. Москва, 1981. 255 с.

287601. Тимочко Т. В. Зберігаючи довкілля, ми захищаємо Україну : [інтерв'ю з Т. В. Тимочко, головою Всеукраїнської екологічної ліги /записав В. Поліщук]. . , . С. 2-4.

287602. Бурковський О. Псевдодецентралізація: наслідки для довкілля. . , . С. 5-7.

287603. Дегодюк Е. Г. Лінія фронту землі української : [зміни, які , на думку автора, потрібні в екологічній політиці України ]. . , . С. 8-10.

287604. Трахтенгерц Э. А. Как работают операционные системы. Наука. Москва, 1978. 192 с.

287605. Сухіна О. М. Екологізація гірничодобувного виробництва для сталого надрокористування. . , . С. 11-14.

287606. Трахтер Б. С. Регламентированный режим работы мартеновского цеха. Металлургиздат. Москва, 1954. 84 с.

287607. Майстер А. Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій. . , . С. 33-35.

287608. Ковальчук С. І. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Циківський" : [географічне положення, флора, фауна]. . , . С. 14-18.

287609. Трачик В. Дискретные устройства автоматики. Энергия. Москва, 1978. 455 с.

287610. Терлецький В. К., Філіпенко А. Б Меморіально-рекреаційний комплекс "Пам'ять" на Волині як об'єкт програми сталого розвитку. . , . С. 19-21.

287611. Недава О., Маркевич Я., Бабак А., Тимочко Т., Кострикін О. Що потрібно зробити для зменшення накопичення відходів в Україні : [матеріали круглого столу]. . , . С. 22.

287612. Дрозда В. Ф., Кочерга М. О. Збереження видового рослинного та тваринного різноманіття - стратегія розвитку аграрних технологій в Україні. . , . С. 23-24.

287613. Требования безопасности в технической документации и контроль требований безопасности при испытании опытных и серийных образцов кузнечно-прессовых машин. НПО ЭНИКМАШ. Воронеж, 1988. 63 с.

287614. Жук Г. В. Досвід утилізації звалищного газу в енергетичних установках в Україні. . , . С. 25-26.

287615. Бусел Р., Хвесик Ю. Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами. . , . С. 36-39.

287616. Трев Ж. Лекции по линейным уравнениям в частных производных с постоянными коэффициентами. Мир. Москва, 1965. 296 с.

287617. Трев Ф. Введение в теорию псевдодифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье. Мир. Москва, 1984. 360 с.

287618. Трев Ф. Введение в теорию псевдодифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье. Мир. Москва, 1984. 360 с.

287619. Трейбал З. Искусство вождения автомобиля. Физкультура и спорт. Москва, 1960. 287 с.

287620. Трейбал З. Искусство вождения автомобиля. Артия. Прага, 1965. 350 с.

287621. Лащенко Г. И. Ультрозвуковые технологии в сварочном производстве. . , . С. 6-9.

287622. Максимов С. Ю. Резка взрывом под водой при строительстве морских платформ. . , . С. 10-11.

287623. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А., Капустин В. В. Основные направления развития кислородной резки металлов больших толщин. . , . С. 13-19.

287624. Трух С. Ф., Плаксина Л. Т. Оборудование ПАРС для дуговой сварки и наплавки в цеху и в полевых условиях. . , . С. 24-26.

287625. Левченко О. Г. Основні положення державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. . , . С. 31-34.

287626. Кайтель С., Ахренс С., Молл Х. Использование компьютерных технологий в обучении сварщиков. . , . С. 35-38.

287627. Іжа М. М., Курносенко Л. В. Система підготовки державних службовців Китаю. . , . С. 5-11.

287628. Попок А. А., Попов С. А. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід. . , . С. 12-18.

287629. Сурмін Ю. П. Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні. . , . С. 19-28.

287630. Громова С. О. Напрями вдосконалення організаційної складової державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні. . , . С. 29-36.

287631. Толстоног В. В. Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів. . , . С. 37-42.

287632. Авраменко Т. П. Дотримання державних гарантій на охорону здоров'я як основа державного управління змінами сфери охорони здоров'я в Україні. . , . С. 43-50.

287633. Пірен М. І. Толерантність - дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві. . , . С. 51-56.

287634. Шевченко Н., Трубникова Н. Тыловые проблемы : [состояние металлургических комбинатов в прифронтовом Мариуполе]. . , . С. 30-31.

287635. Дакал А. В. Формування та реалізація державної політики щодо захисту прав дітей: аксіологічний вимір. . , . С. 57-62.

287636. Дубок І. П. Джерело фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення. . , . С. 63-70.

287637. Сурай І. Г. Демократичне врядування: цінності та компетентності. . , . С. 71-76.

287638. Воронов О. І. Напрями досліджень феномену "управлінське рішення" у сфері державного управління. . , . С. 77-84.

287639. Семенець-Орлова І. А. Проблемні аспекти державного управління освітніми змінами : [теорії освітніх змін]. . , . С. 85-92.

287640. Трейгер М. И. Экономное и рациональное использование смазочных материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 26 с.

287641. Чорна Л. В. Феномен ідеалу в суспільному розвитку. . , . С. 93-97.

287642. Трейер В. Н. Основные вопросы теории долговечности машин. Эстонское гос. изд.. Таллин, 1953. 30 с.

287643. Васильева Н. В., Бойко О. П. Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні. . , . С. 98-105.

287644. Трейер В. Н. Теория долговечности и надежности машин. Наука и техника. Минск, 1964. 136 с.

287645. Трейстер Р. Персональный компьютер фирмы ИБМ. Мир. Москва, 1986. 202 с.

287646. Дубич К. В. Особливості державного управління системою соціального захисту України в радянський період розвитку. . , . С. 106-111.

287647. Трембач В. В. Светильники. Госэнергоиздат. Москва, 1958. 384 с.

287648. Алюшина Н. О. Електронне наставництво - інноваційний компонент електронного урядування. . , . С. 112-119.

287649. Трембач В. В. Световые приборы. Высшая школа. Москва, 1972. 496 с.

287650. Обуховська Т. І. Теоретичні засади регулювання інформації про особу в умовах розвитку інформаційних технологій. . , . С. 120-125.

287651. Андриенко Н. Н., Голомовзый Е. Н., Корень В. Л. Регламент менеджмента риска подъемных сооружений с оконченным сроком службы. . , . С. 7-20.

287652. Голос України. Київська правда. К., 2015.

287653. Ковальська В. С., Безкоровайна М. М., Агапова М. О. Формування технологічних умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю. . , . С. 3-11.

287654. Сосницький Л. За щойно повернутий ЗалК вже судяться : [доля Запорізького алюмінієвого комбінату]. . , . С. 12.

287655. Романовська О. О. Характеристика поняття "конкурентоздатність майбутнього інженера-педагога". . , . С. 12-23.

287656. Коваленко Д. В. Науково-методичне забезпечення змісту професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога. . , . С. 24-35.

287657. Книш А. Є. Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних учених. . , . С. 37-45.

287658. Алещенко В. І. Військова психологія: ретроспективний аналіз та подальший розвиток. . , . С. 46-53.

287659. Костючков С. К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства. . , . С. 54-61.

287660. Міщенко М. М. Актуалізація проблемного поля філософської психології. . , . С. 62-68.

287661. Василенко Н. В. Компьютерная поддержка перманентного обучения руководителя учебного заведения: электронные средства обучения. . , . С. 69-77.

287662. Трембовля В. И., Фингер Е. Д., Авдеева А. А. Теплотехничексие испытания котельных установок. Энергоатомиздат. Москва, 1991. 413 с.

287663. Бєлікова В. В. Модель формування цілісної контрольної діяльності у майбутніх інженерів-педагогів при методичній підготовці у ВНЗ. . , . С. 78-85.

287664. Шукшунов В. Е., Бакулов Ю. А., Григоренко В. Н. Тренажерные системы. Машиностроение. Москва, 1981. 256 с.

287665. Трение и износ в машинах. Изд. АзНЕФТЕХИМа. Баку, 1984. 172 с.

287666. Ріпко І. В. Роль духовності при формуванні відповідальності у студентів технічних університетів. . , . С. 87-95.

287667. Трение и износ в машинах. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1946. 136 с. : табл., черт.

287668. Трение и износ в машинах. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1948. 136 с., 2 л. ил. : ил., табл., черт.

287669. Рудевіч Н. В. Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем. . , . С. 96-104.

287670. Трение и износ в машинах. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1949. 200 с. : ил., табл., диагр., черт.

287671. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1953. 262 с.

287672. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1953. 204 с.

287673. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1955. 335 с.

287674. Панфилов Ю. И., Рочняк А. Ю. Состояние психической готовности в условиях соревновательной деятельности спортсмена-баскетболиста. . , . С. 105-111.

287675. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1958. 352 с.

287676. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1959. 226 с.

287677. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1960. 334 с.

287678. Шпак С. П. Стальное строительство - перспективы роста : [в Украине и мире]. . , . С. 2-5.

287679. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1962. 311 с.

287680. Трение и износ в машинах. Ак. наук СССР. Москва, 1962. 264 с.

287681. Андріанов В. П., Білик А. С. УЦСБ у системі технічного регулювання галузі металобудівництва : [Український Центр Сталевого Будівництва]. . , . С. 6-8.

287682. Білик А. С., Беляєв М. А. BiM-моделювання. Огляд можливостей та перспективи в Україні : [Building Information Model (BIM) - інформаційне моделювання будівлі]. . , . С. 9-15.

287683. Білик А. С., Білик С. І., Ковалевська Е. А. Особливості та переваги європейських норм у галузі проектування сталевих конструкцій. . , . С. 16-22.

287684. Вахитова Л. Н., Основы огнезащиты стальных конструкций. . , . С. 23-27.

287685. Вахитова Л. Н., Калафат К. В. Системы конструктивной огнезащиты стали. . , . С. 28-32.

287686. Пархоменко В. В. Беспрогонные кровельные ограждающие конструкции. Преимущества применения, решения для зон снеговой аккумуляции. . , . С. 33-37.

287687. Любин А. Е., Иосилевич Е. С. Обеспечение промышленной безопасности центрального узла доменной печи при замене кожуха шахты. . , . С. 38-41.

287688. Кагановский Л. О. Новые конструктивные решения структурных башенных конструкций. . , . С. 42-45.

287689. Булах Т. Електронний мерчандайзинг: сутнісні характеристики, специфіка застосування в інтернет-книгарнях. . , . С. 3-7.

287690. Перунін В. Державність Київської Русі: тисячолітньо "непомічений" подвиг Княгині Ольги - рік 947. . , . С. 29-32.

287691. Ситник О. Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору. . , . С. 45-48.

287692. Косачова О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні. . , . С. 48-52.

287693. Трение и износ в машинах. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1947. 380 с., 14 вкл. л. : ил., табл., черт.

287694. Трение и износ в машинах. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1948. 381-600 с. : ил., табл., черт.

287695. Трение и износ в машинах. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1949. 336 с., 1 л. портр., 1 л. черт. : ил., табл., черт

287696. Трение, смазка и износ деталей машин. Ред.-изд. отдел КИГВФ. Киев, 1961. 166 с.

287697. Трение, смазка и износ деталей машин. КИГА. Киев, 1964. 137 с.

287698. Петров А. Транспортные проблемы глазами министров : [анализ выступлений министров А. Пивоварского и А. Абромавичюса на форуме "Реализация глобальных логистических стратегий в системе международных перевозок"]. . , . С. 16-17.

287699. Трепененков И. И. Краткий справочник по тракторам. Сельхозгиз. Москва, 1954. 175 с.

287700. Трепененков И. И. Трактор "Кировец Д-35". Машгиз. Москва, 1948. 96 с., 4 л. черт. : ил., табл., черт.

287701. Рыжков И. Херсонский морской порт развивает зерновую инфраструктуру : [интервью с И. Рыжковым, заместителем начальника Херсонского морского порта / записал А. Яицкий]. . , . С. 20-21.

287702. Муравский А. Реки вернутся в законное русло : [профессиональное сообщество обсуждает проект закона о внутренних водных путях, призванный стимулировать развитие речного транспорта. . , . С. 22-25.

287703. Муравский А. "Укрзализныця" готовится к сезону экспорта зерновых : [прогнозы на хороший урожай заставляют железнодорожников поторопиться с подготовкой состава]. . , . С. 27.

287704. Шевченко М. Мировой рынок зерна: чего ждать аграриям : [обзор и прогноз. Статистические материалы.]. . , . С. 34-37.

287705. В российских портах вырос грузооборот : [обзор и статистические материалы за 2013-2014 гг.]. . , . С. 50-57.

287706. Официальная статистика Администрации морских портов Украины за январь-май 2015 года. . , . С. 60-61.

287707. Трескунов С. Л., Жолков Ю. А. Современные отечественные и зарубежные струйные преобразователи информации. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1975. 93 с.

287708. Третьяк В. А. Унификация авторского языка программирования семейства автоматизированных обучающих систем. ИК. Киев, 1989. 36 с.

287709. Третьяков А. В. Прокатка тончайшей ленты. Металлургиздат. Москва, 1957. 99 с.

287710. Третьяков А. В. Резервы станов холодной прокатки. Металлургиздат. Свердловск, 1962. 198 с.

287711. Третьяков А. В. Удельный расход энергии при холодной прокатке. Металлургиздат. Свердловск, 1961. 85 с.

287712. Третьяков А. М., Петров А. Д. Справочник молодого слесаря по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Васш. школа. Москва, 1989. 255 с.

287713. Третьяков М. Н. Испытание электродвигателей малой мощности. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 174 с.

287714. Третьяков М. Н. Испытание электродвигателей малой мощности. Госэнергоиздат. Москва, 1966. 180 с.

287715. Третьяков Э. А., Гринева С. Н., Еленева Ю. А. Математическое моделирование организационно-производственных структур ГПС. ВНИИТЭМР. Москва, 1986. 87 с.

287716. Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 4.06.2015 р. № 389. . , . С. 14-18.

287717. Третьяков Э. А., Гринева С. Н., Еленева Ю. А. Математическое моделирование организационно-производственных структур ГПС. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 66 с.

287718. Куратник П. Визуализация данных в Power View Excel 2013 : [создание диаграмм разных видов. Карты Power View]. . , . С. 8-19.

287719. Божкова В. В., Мельник Ю. М. Реклама та стимулювання збуту. Центр учбової літератури. Київ, 2009. 200 с.

287720. Третьяков Ю. Д., Зайцев О. С. Программирование пособие по общей и неорганической химии. Изд. Моск. ун-та. Москва, 1975. 416 с.

287721. Круцевич Т. Ю., Пангелова Н. Є., Пангелов С. Б. Історія розвитку фізичної рекреації. Академвидав. Київ, 2013. 160 с.

287722. Третьяков Ю. Д. Точечные дефекты и свойства неорганических материалов. Знание. Москва, 1974. 64 с.

287723. Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О., Машкіна С. В., Кульчій О. О., Ляхівненко С. М. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство. Центр учбової літератури. Київ, 2014. 208 с.

287724. Мельохіна В. Б. Шкідливі звички: паління. . , . С. 4-7.

287725. Холод О. М. Комунікаційні технології. Центр учбової літератури. Київ, 2013. 213 с.

287726. Савьолов А. Б. Деякі питання організації навчання і фінансування навчання осіб з обмеженими можливостями у ВНЗ України. . , . С. 8-9.

287727. Капська А. Й., Завацька Л. М., Грищенко С. В. Технології соціальної роботи соціальної роботи в зарубіжних країнах. Слово. Київ, 2011. 248 с.

287728. Нападовська Л. А., Пашков А. П., Волошанович В. Д., Пашков П. І. Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні : [окремі показники, у т. ч. забруднень від роботи деяких молокозаводів. Вимоги до якості молока]. . , . С. 21-25.

287729. Шулешко Є. П. Що ми знаємо про блискавку, або як поводитися під час грози. . , . С. 34-35.

287730. Воинов А. П., Воинова С. А. О перспективе развития котлостроения и котлоиспользования в Украине. . , . С. 20-24.

287731. Панченко Е. Построение эффективного отдела продаж : [основные варианты построения системы мотивации в отделе продаж]. . , . С. 30-36.

287732. Бедерак Я. С. Вдосконалення технічного обліку електроенергії на промислових підприємствах. . , . С. 39-41.

287733. Кравченко М. Премирование рабочих на производстве : [приводятся примеры расчета премий]. . , . С. 61-69.

287734. Воробйов О. Ф., Матяшева О. Б., Куріс Ю. В. Вплив енергетичних об'єктів регіону на антропологію екологічно небезпечних факторів та здоров'я населення Запорізької області. . , . С. 42-47.

287735. Малые ГЭС: экологично, энергоэффективно, оправданно : [перспективы развития малой гидроэнергетики в Украине]. . , . С. 6-7.

287736. Гусев Ю., Юр Г. Укрощение долгом : [Украина на грани дефолта. Потеряв поддержку внешних кредиторов, Украина рискует продлить стагнацию экономики минимум на ближайшие пять лет]. . , . С. 22-24.

287737. Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2015 р.. . , . С. 49.

287738. Гриньков Д., Тыква О. Аттракцион щедрости : [на распродаже золотовалютных резервов НБУ в прошлом году впервые заработал почти 100 млрд грн.]. . , . С. 30-31.

287739. Дюмель Ф. Французкий перевод : [интервью с Ф. Дюмелем, председателем правления УкрСиббанка о работе банка в Украине / записал Д. Гриньков]. . , . С. 32-34.

287741. Державний контроль експортно-імпортних операцй. . , . С. 5-9.

287742. Крапива С., Павлов К. Паркактив : [операторы внутреннего туризма делают ставку на активный отдых]. . , . С. 35-37.

287743. Ліцензуванння і квотування у ЗЕД. . , . С. 3-4.

287744. Дикаленко М., Захаров Е. Штрафная площадка : ["король" Донбасса пытается сохранить оставшиеся владения: динамика состояния Рината Ахметова, составляющие его богатства]. . , . С. 38-41.

287745. Ольшанский К., Силивончик А. Алкоголь подогрели : [повышение минимальных цен на алкогольные напитки и приравнивание к ним пива приведет к росту спроса на нелегальный продукт]. . , . С. 46-49.

287746. Нестеренко С. Звіт з ЄСВ: складаємо по-новому. . , . С. 46-51

287747. Кислов С. Єдиний соціальний внесок : [відповіді на запитання]. . , . С. 52-54.

287748. Даниленко О. Не податками єдиними. Як відбувається фактична перевірка : [що таке фактична перевірка. Обставини, за якими може відбутися фактична перевірка. Періодичність фактичної перевірки]. . , . С. 55-60.

287749. Третьяченко Г. Н., Грачева Л. И. Термическое деформирование неметаллических деструктирующих материалов. Наук. думка. Киев, 1983. 248 с.

287750. Притульська Н., Мотузка Ю. Технічне регулювання: міжнародні практики та вітчизняні реалії. . , . С. 5-21.

287751. Макогон І. Державний сектор як об'єкт макроекономічного регулювання. . , . С. 21-34.

287752. Романенко В. Потенціал насичення внутрішнього ринку товарами вітчизняного виробництва. . , . С. 35-43.

287753. Голошубова Н. Роздрібна торгівля м. Києва: трансформація формату та структури. . , . С. 44-59.

287754. Присакар І. Управління закладами ресторанного господарства: автоматизація бізнес-процесів. . , . С. 60-78.

287755. Роменська К. Механізм використання коштів при виконанні бюджетних програм. . , . С. 79-89.

287756. Анісімова Л. Стрес-тестування банківської системи. . , . С. 90-100.

287757. Тимцуник В., Черленяк І. Концепції елітотворення та бар'єри структурації державницької еліти. . , . С. 101-115.

287758. Ожеван М. Трансгуманістичний рух та техноутопія кібернетичного імморталізму: філософсько-методологічний аналіз. . , . С. 5-22.

287759. Гудков С. Філософія управління як парадигма виживання суспільства. . , . С. 22-30.

287760. Боровська Л. Проблема маргіналізації естетичного досвіду : [дослідження трансформацій сучасного мистецтва]. . , . С. 30-38.

287761. Ліпін М. Освіта як постір розвитку сутнісних сил особистості. . , . С. 39-48.

287762. Конспект лекцій з дисципліни "Вбудовані комп'ютерні системи" для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 130 с.

287763. Астаф'єв А. Глобальна культура, безпекова раціональність і соціокультурне відчуження у перехідному суспільстві. . , . С. 49-59.

287764. Ємельяненко Є. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини. . , . С. 60-71.

287765. Холох О. Герменевтика буття людини у символічній антропології К. Гірца. . , . С. 72-86.

287766. Третяк В. И. Научно-техническая информация в управленческой деятельности. Тэхника. Киев, 1990. 113 с.

287767. Купрадзе В. Д., Гегелиа Т. Г., Башелейшвили М. О., Бурчуладзе Т. В. Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. Наука. Москва, 1976. 663 с.

287768. Панченко С. А. Типологія української публіцистики Наддніпровщини у 10-20-Х р. р. ХХ ст.. . , . С. 264-267.

287769. Трехов М. И. Рациональное использование электроэнергии на машиностроительных заводах. Госэнергоиздат. Москва, 1958. 212 с.

287770. Трехов М. И., Горин Ф. И. Рациональное использование электроэнергии при обработке металлов резанием и давлением на машиностроительных заводах. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 104 с.

287771. Волинець Г. М. Інфографіка на сторінках часопису "Український тиждень". . , . С. 267-268.

287772. Тонкіх І. Ю. Функції блогів на сайті інтернет-видання "Українська правда". . , . С. 269-271.

287773. Трехосные автомобили ЯАЗ-210, ЯАЗ-210Г, ЯАЗ-210Д, ЯАЗ-210Е. [б. и.]. Ярославль, 1957. 265 с.

287774. Пода О. Ю., Коваленко Г. С. Гендерні характеристики піонерської преси. . , . С. 271-272.

287775. Голодовский Я. К., Зубарев А. А., Исполатов Ю. В., Румянцев В. А. Трехосный автомобиль ЗИЛ-157К. Воениздат. Москва, 1968. 312 с.

287776. Пода О. Ю., Гринюк А. В. Соціологічні наукові журнали в контексті гендерних студій. . , . С. 273-274.

287777. Трехфазные синхронные дизель-генераторы постоянного напряжения без электромашинных возбудителей. ЦИНТИЭ пром-сти и приборостр.. Москва, 1961. 16 с.

287778. Пода О. Ю., Петренко К. М. Представлення образу української селянки в журналі "Колгоспниця України". . , . С. 274-275.

287779. Трещев И. И. Несимметричные режимы судовых машин переменного тока. Судостроение. Ленинград, 1965. 247 с.

287780. Шамота А. Ю. Особливості художньо-публіцистичного контенту журналу "Радянська жінка" 1970-х років. . , . С. 276-277.

287781. ...Три, два, один!. Сов. Россия. Москва, 1989. 495 с.

287782. Рубюк П. К. Українські журнали про кіно (радянський період). . , . С. 277-278.

287783. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2015. 72 с.

287784. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2015. 56 с.

287785. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 86 с.

287786. Пода Ю. О. Телепроект "Гра долі" як презентант теми історії української культури на національному телебаченні. . , . С. 278-280.

287787. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2015. 64 с.

287788. 3000 советов. Кн. изд-во. Краснодар, 1990. 415 с.

287789. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2015. 48 с.

287790. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2015. 66 с.

287791. Трибополимеробразующие смазочные материалы. Наука. Москва, 1979. 72 с.

287792. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2015. 56 с.

287793. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2015. 72 с.

287794. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 286 с.

287795. Тривоженко Б. Е. Выделение трендов временных рядов и потоков событий. Изд. Том. ун-та. Томск, 1989. 285 с.

287796. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 174 с.

287797. Клочкова Ю. В. Редакційна стратегія науково-популярного видання "Школа юного вченого". . , . С. 281-282.

287798. Пругло Н. О. Основні напрями дослідження двомовності медіа: український контекст. . , . С. 282-283.

287799. Мусафірова Ю. А. Особливості видання "Vip Club" в контексті "Лайфстайл" журналістики. . , . С. 284-285.

287800. Козиряцька Ю. В. Особливості етнографічного портрету як жанру фотожурналістики. . , . С. 285-286.

287801. Швець А. С. Епістолярна журналістика: підходи до розуміння. . , . С. 287-288.

287802. Беркут В. О. Справа "Russy Riot" як об'єкт журналістського розслідування в програмі "Человек и закон". . , . С. 288-290.

287803. Требухова А. О. Особливості гри слів у заголовках (на прикладі газети "Клякса"). . , . С. 290-292.

287804. Субота Г. В. Специфіка телевізійних жанрів у новинних блоках. . , . С. 292-293.

287805. Сахно М. О. Особливості висвітлення політичної проблематики в якісних та масових виданнях. . , . С. 293-295.

287806. Христенко М. О. Дитячий журнал "Мурзилка" як тип видання. . , . С. 295-297.

287807. Осіпова М. В. Специфіка тревел-журналів на сучасному ринку друкованих видань. . , . С. 297-299.

287808. Маловічко Ю. О. Особливості висвітлення екологічної проблематики в регіональній пресі. . , . С. 299-301.

287809. Федорова Х. Є. Проблемно-тематична специфіка матеріалів у журналі "Всесвіт". . , . С. 301-302.

287810. Червенко І. В. Проблематика публікацій у журналі "Корреспондент". . , . С. 303-305.

287811. Яценко А. П. Роль ведучого у ток-шоу "Політклуб Віталія Портникова " на каналі ТВІ. . , . С. 305-306.

287812. Бабенко Т. М. Тематика журналістських публікацій на інтернет-порталах Сходу та Заходу України. . , . С. 307-308.

287813. Погоренна І. М. Жанрово-тематична своєрідність публікацій у журналістських блогах "Української правди". . , . С. 308-310.

287814. Герговська М. П. Жанрова специфіка шоу "Вечірній Ургант". . , . С. 310-312.

287815. Чернявська О. Є. Особливості висвітлення новин шоу-бізнесу в інтернет-ЗМІ. . , . С. 312-313.

287816. Киричок А. Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ. . , . С. 42-44.

287817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" Розділ 2."Організація операційної діяльності підприємства" для студентів спеціальності 6.03050701 "Маркетинг" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

287818. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка за видами діяльності" для студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 58 с.

287819. Кривошей К. О. Онлайнові способи оцінки якості контенту інтернет-порталів. . , . С. 313-315.

287820. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. теорії та підприємництва Методичні вказівки по економічному обґрунтуванню дипломних проектів для студентів спеціальностей 8.05010301 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та 8.05010201 "Інформаційні технології проектування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 22 с.

287821. Чувакова А. О. Принципи організаційно-управлінської діяльності головного редактора регіонального видання. . , . С. 315-316.

287822. Фоміна Т. Ю. Функціональне призначення дизайну в дитячих журналах. . , . С. 316-318.

287823. Коношенко Є. В. Специфіка діяльності медіахолдингів у мультимедійній площині. . , . С. 318-320.

287824. Якушенко О. В. Суспільні функції гендерної стереотипізації мас-медіа. . , . С. 320-321.

287825. Голобородько О. О. Специфіка функціонування ІА"Укрінформ", "Інтерфакс-Україна", "УНІАН", "PепортерUA" у мережі інтернет. . , . С. 321-323.

287826. Шатрова А. В. Особливості ілюстрування часопису "Український тиждень". . , . С. 323-324.

287827. Назарова О. С. Специфіка висвітлення екологічних проблем на сторінках видання "Запорізька січ". . , . С. 325-326.

287828. Бородіна Є. Ю. Особливості ефірного мовлення інтернет-радіостанцій. . , . С. 326-328.

287829. Голівець М. Я. До проблеми періодизації історії журналістики в Україні. . , . С. 328-329.

287830. Колесникова Т., Мирогородська А. Науково-видавнича модель "Library Pablishing" в університетських бібліотеках України і світу. . , . С. 24-28.

287831. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287832. На базі ЗНУ розробляють новітні технології для літакобудування : [третій рік поспіль на базі ЗНУ діє Навчально-науково-виробничий центр "Металспецпроект"]. . , . С. 6.

287833. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287834. Заводському району - 46 років! : [історія, інфраструктура, заклади]. . , . С. 1.

287835. У ЗНУ відбулася міжнародна конференція : [на базі біологічного факультету ЗНУ відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії"]. . , . С. 6.

287836. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287837. Муха Е. Рощи и аллеи дендропарка на Хортице. . , . С. 12-13.

287838. Знайте, каким он парнем был : [десантник из г. Запорожья Трофимов Е. трагически погиб на Донбассе в зоне АТО]. . , . С. 14.

287839. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287840. У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого бійця АТО. . , . С. 1, 3.

287841. Герасін В. Увіковічено пам'ять запоріжця : [на будинку по вулиці Чумаченка, 34 було відкрито меморіальну дошку на честь Гончаренка М., загиблого у зоні АТО]. . , . С. 3.

287842. Довідка про виконання бюджету міста за І квартал 2015 року. . , . С. 6.

287843. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287844. Туровська Л., Смоляр І. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки. . , . С. 29-31.

287845. Церква на Хортиці діє постійно : [на території історико-культурного комплексу "Запорозька Січ", у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, пройшов обряд посвячення престолу]. . , . С. 3.

287846. Козырев В. Ф. Оценка нагруженности трансмиссии грузовых автомобилей. . , . С. 15-16.

287847. Дударенко О. В. Методи визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля в дорожніх умовах. . , . С. 16.

287848. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287849. Кошляк А. Єдиний шлях до зростання запорізької промисловості в майбутньому - зміни вже сьогодні. . , . С. 4.

287850. Запорізькі платники спрямували до бюджетів 2,6 мільярда гривень : [показники зі сплати податків на Запоріжжі з січня по травень 2015 року]. . , . С. 6.

287851. Іноземні інвестиції : [визначення, законодавчі акти, що регулюють]. . , . С.16-18.

287852. Митне оформлення : [товарів і транспортних засобів через митний кордон України]. . , . С. 19-21.

287853. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287854. Щербина А. В. Керованість та стійкість легкових автомобілів при застосуванні систем безпеки руху. . , . С. 16-17.

287855. Економіка і регіон. ПолтНТУ. Полтава, .

287856. Кубіч В. І. Формування вторинного мастильного матеріалу в умовах граничного тертя. . , . С. 17-18.

287857. Слюсаров О. С. Оцінка впливу режиму кочення колісного рушія на коефіцієнт його корисної дії. . , . С. 19-20.

287858. ЗНУ став координатором міжнародної мережі "Університети за мир". . , . С. 6.

287859. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

287860. Економіка і регіон. ПолтНТУ. Полтава, 2015. 125 с.

287861. Сосик А. Ю. Методи визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля в лабораторних умовах. . , . С. 20.

287862. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 50 с.

287863. Відповідальність суб'єктів ЗЕД та їх посадових осіб : [відповідальність посадових осіб. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері ЗЕД. Відповідальність за порушення митних правил. Фінансові санкції за порушення валютного законодавства]. . , . С. 22-27.

287864. Литвиненко Д. С., Писаревский В. И. Клапан-автомат для стабилизации скорости опускания платформы автомобиля-самосвала. . , . С. 20-21.

287865. Петренко С. Енергозбереження - реальний крок до покращання екологічної ситуації : [з 16 по 20 червня у Запоріжжі тривали Дні сталої енергетики]. . , . С. 4-5.

287866. Зовнішньоекономічні договори : [визначення, умови, урегулювання спорів, реквізити ]. . , . С. 28-33.

287867. Условия поставки товаров : [во внешнеэкономической деятельности]. . , . С. 34-41.

287868. Розрахунки в ЗЕД. . , . С. 45-49.

287869. Выход на рынки ЕС : [Украина - ЕС. Експорт в ЄС]. . , . С. 50-64.

287870. Манохін О. Жовтневий район : [історичний центр міста, обласний краєзнавчий музей, Олександрівська фортеця]. . , . С. 7.

287871. Економіка і регіон. ПолтНТУ. Полтава, 2015. 136 с.

287872. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційні системи" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 35 с.

287873. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційні системи" для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 35 с.

287874. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи" для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 75 с.

287875. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи" для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 75 с.

287876. Максименко В. Р., Сосик А. Ю. Шляхи зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи з електромеханічним типом приводу. . , . С. 21-22.

287877. Михайлов О. С., Слюсаров О. С. Дослідження ефективності гібридної силової установки автомобіля малого класу. . , . С. 22-23.

287878. Раевский С. В., Брылев В. В. Влияние угловой жосткости подвески на управляемость и устойчивость автомобиля. . , . С. 23-25.

287879. Салимоненко С. В., Дударенко О. В. Моделирование условий дорожно-транспортного происшествия при фронтальном столкновении транспортного средства и пешехода. . , . С. 25-26.

287880. Василенко Р. В., Козырев В. Ф. Переоборудование автомобиля TATA XENON под автомобиль скорой помощи. . , . С. 26.

287881. Кузькін О. Ф. Топологічний аналіз маршрутних мереж міського транспорту загального користування великих міст України. . , . С. 27-28.

287882. Юдін В. П. Аналіз ефективності методів і засобів оцінки рівня шкідливих викидів у відпрацьованих газах автомобільних двигунів. . , . С. 29.

287883. Трушевський В. Е. Визначення доцільності введення додаткових стоп-ліній на регульованих перехрестях. . , . С. 30-31.

287884. Турпак С. М. Визначення логістичного критерію оптимізації залізничних перевезень металургійного підприємства. . , . С. 31-32.

287885. Райда І. М. Формалізація поняття "Автомобільного поля". . , . С. 32-34.

287886. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2015. 64 с.

287887. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2015. 64 с.

287888. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 72 с.

287889. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2015. 56 c.

287890. Банківська справа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

287891. Тарасенко О. В. Топографічний аналіз дорожньо-транспортних пригод на автомобільній дорозі М-18 в межах Запорізької області. . , . С. 34-37.

287892. Величко О. О. Визначення логістичного критерію оптимізації транспортної системи агломераційного виробництва. . , . С. 37-38.

287893. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287894. Левченко І. Меморіальні дошки нагадають про героїв минулих і нинішніх воєн : [у м. Мелітополі напередодні Дня Перемоги з'явилися меморіальні дошки ветерану війни Лобачевському М. та воїнам Ментусу В. і Дьякову М., які загинули у зоні АТО]. . , . С. 11.

287895. Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти України. . , . С. 32-35.

287896. Женченко М. Електронно-бібліотечні системи у цифровій дистрибуції навчальних видань. . , . С. 35-37.

287897. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287898. Увічнили пам'ять своїх випускників : [у Куйбишевському професійному аграрному ліцеї відбулося відкриття меморіальних дошок випускникам закладу, які загинули у зоні АТО]. . , . С. 6.

287899. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287900. Середа В. Була така вулиця - Достоєвського [колишня вулиця м. Запоріжжя]. . , . С. 3.

287901. Макаренко П. Бібліотечно-інформаційний ресурс України у сфері інтелектуальної власності. . , . С. 38-40.

287902. Лавріненко Л. Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т. Лубенця (до 160-річчя від дня народження). . , . С. 41-43.

287903. Гордійченко В. Із кафедри філософії - на війну за волю України : [інтерв'ю з В. Гордійченко, викладачем ЗНТУ, нині - бойцем АТО / записав П. Юрик]. . , . С. 2.

287904. Острогляд О. О. Використання графоаналітичного методу для удосконалення мікрологістичних систем металургійних підприємств. . , . С. 38-39.

287905. Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою. . , . С. 43-45.

287906. Грицай С. В. Удосконалення організації перевезень палива для основного виробництва ВАТ "Запоріжсталь" в зимовий період. . , . С. 39-40.

287907. Колесник Ю., Туманський В., Волошин М. Віхи натхненної праці - Запорізький медичний : [Запорізький державний медичний університет. Матеріали круглого столу / Ю. Колесник, В. Туманський, М. Волошин]. . , . С. 10.

287908. Веремеєнко Л. А. Оперативне планування вантажної роботи в умовах змерзання вантажів. . , . С. 40-41.

287909. Васильєва Л. О. Визначення логістичного критерію оптимізації процесів формування вантажних відправлень металургійного підприємства. . , . С. 41-42.

287910. Варенко В. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми. . , . С. 46-48.

287911. Турпак С. М. Оптимізація маршрутів перевезень вантажів на під'їзній колії металургійного підприємства. . , . С. 42.

287912. Юрик П. Двигуни ДП "Прогрес" здіймають літаки, мов ластівки, у небо : [5 травня 2015 року виповнилося 70 років із дня заснування Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Івченка]. . , . С. 11.

287913. Кузьменко И. И., Штанько П. К., Коваленко Т. А. Аналитический метод проектирования цилиндрической пружины кручения. . , . С. 43-44.

287914. Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С. Планування територій. Грінь Д. С.. Херсон, 2015. 268 с.

287915. Горлачук В. В., Семенчук І. М., Анисенко О. В., Мацко П. В. Геодезія. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 252 с.

287918. Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі. . , . С. 13-15.

287919. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287920. Медвідь С. Із доповіді Сергія Медвідя, директора департаменту фінансів облдержадміністрації : [на черговій сесії обласної ради, яка відбулася 28.05.2015, внесено зміни і доповнення до рішення обласної ради від 16.01.2015 №12 "Про обласний бюджет на 2015 рік"]. . , . С. 2.

287921. Шевченко В. Г. Получение субмикрокристаллической структуры в экономно-легированных титановых сплавах. . , . С. 45.

287922. Скребцов А. А. Влияние содержания гидрированного титана в порошковой смеси на формирование структуры спеченного сплава ВТ1-0. . , . С. 46-47.

287923. Джуган А. А. Особенности гидрирования и дегидрирования в порошковых титановых материалах. . , . С. 47-48.

287924. Мисюра Ю. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. . , . С. 16-19.

287925. Кружнова С. Ю. Нечеткий регулятор для управления неустойчивым объектом. . , . С. 48-50.

287926. Кружнова С. Ю. Задача Коши для тонкой цилиндрической упругой оболочки. . , . С. 50-51.

287927. Слинько Г. І. Дослідження теплофізичних та фізико-міханічних властивостей лігнопелет. . , . С. 52-53.

287928. Слинько Г. І., Мозговий А. В. Особливості будови газорозподільного механізму ДВЗ різних типів. . , . С. 53-55.

287929. Черкасский А. Х. Термоэлектрический насос. Машиностроение. Москва, 1971. 216 с.

287930. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 66 с.

287931. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 96 с.

287932. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287933. Слинько Г. І., Лук'яненко В. П. Особливості конструкції системи газорозподілу одноциліндрового чотиритактного бензинового двигуна з циліндром, що обертається. . , . С. 55-56.

287934. Черкасский Б. Л. Бешенство. Медицина. Москва, 1966. 20 с.

287935. Слинько Г. І., Стаднік О. В. Дослідження впливу температурних режимів теплообмінника на роботу двигуна Стірлінга. . , . С. 57-59.

287936. За обсягом реалізованої промислової продукції Запоріжжя - третє : [статистичні дані за січень-березень 2015 року]. . , . С. 2.

287937. Слинько Г. І., Баришніков І. Ю. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ ВАЗ-11194. . , . С. 59-61.

287938. Слинько Г. І., Глебов Д. А. Основні напрямки модернізації системи живлення автомобільного двигуна МЕМЗ-301. . , . С. 61-62.

287939. Черкасский В. М., Романова Т. М., Кауль Р. А. Насосы, компрессоры, вентиляторы. Энергия. Москва, 1968. 304 с.

287940. Слинько Г. І., Тимченко Є. В. Порівняння характеристик та вибір напрямків досліджень альтернативних палив дизельних двигунів. . , . С. 62-63.

287941. Черкашин В. И. Передовые методы лекальных работ. Машгиз. Москва, 1955. 156 с.

287942. Слинько Г. І., Раковець С. В. Стан та причини зношування турбіни турбокомпресора двигунів автотракторного типу. . , . С. 64-65.

287943. Черкашин В. И., Лаврухин А. М. Передовые методы разметки в инструментальном деле. Машгиз. Москва, 1960. 55 с.

287944. Слинько Г. І., Мануйлов Е. В. Матеріал з покращеними трибологічними властивостями для опорних підшипників турбокомпресорів автомобільних двигунів. . , . С. 66-67.

287945. Черкашина Л. А. Когда на весах лекарство. Знание. Москва, 1977. 48 с.

287946. Черкашина Л. А. Когда на весах лекарство. Знание. Москва, 1987. 48 с.

287947. Беженов С. О. Оцінювання ефекту поверхневого зміцнення залізовуглецевих сплавів за їх статичними та циклічними АЕ-характеристиками. . , . С. 68.

287948. Черкез А. Я. Применение метода малых отклонений в теории и расчете авиационных и турбореактивных двигателей. Оборонгиз. Москва, 1955. 156 с.

287949. Мазін В. О., Сухонос Р. Ф. Особливості використання стаціонарних установок з двигунами Стірлінга. . , . С. 69-70.

287950. Черкез М. Б. Защитные покрытия. ЛКВВИА. Ленинград, 1963. 50 с.

287951. Рябошапка Н. Є. Дослідження рівномірності нагрівання вуглеграфітових виробів в обпалювальних печах. . , . С. 70-71.

287952. Черкез М. Б. Хромирование и железнение. Машгиз. Ленинград, 1961. 84 с.

287953. Рябошапка Н. Є., Мурко А. П. Дослідження розподілу температур в камерах печей. . , . С. 71-72.

287954. Цокотун П. В., Грузко Я. Є. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини без внутрішніх джерел тепла. . , . С. 73-74.

287955. Касіч-Пилипенко С. Е. Розрахунок витрат питної води при пошкодженні водогону або при підключеннях без приладів обліку. . , . С. 74.

287956. Юрик П. Енергодару - 45 років!. . , . С. 3.

287957. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287958. Левченко І. Автобуси моторного заводу стануть у пригоді і в Мелітополі : [Мелітопольський моторний завод (ПП "МеМЗ")]. . , . С. 2.

287959. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287960. Черкесов Г. Н. Надежность технических систем с временной избыточностью. Сов. радио. Москва, 1974. 295 с.

287961. Черкинский С. Н., Верюшев К. Г. Гигиена города. Знание. Москва, 1970. 79 с.

287962. Логанов Є. Промисловість - фундамент реконструкції : [промисловістьЗапорізької області, перспективи її розвитку]. . , . С. 6.

287963. Черкудинов С. А. Синтез плоских шарнирно-рычажных механизмов. Задачи о воспроизведении непрерывной функции на заданном отрезке. АН СССР. Москва, 1959. 322 с.

287964. Касіч-Пилипенко С. В., Павлятенко І. М. Гідродинамічні передачі. . , . С. 75.

287965. Черкунов В. К. Конструирование любительских проигрывателей. Энергия. Москва, 1980. 113 с.

287966. Черменский Д. П., Борщевский И. К. Мартеновская плавка с наведением шлака в период плавления. Черметинформация. Москва, 1966. 8 с.

287967. Черминьский А. Организация труда и управления на социалистическом предприятии. Экономика. Москва, 1971. 120 с.

287968. Стукалов К. О. Вплив зміни тиску у турбокомпресорі на швидкісні характеристики дизельного ДВЗ. . , . С. 75-76.

287969. Євсєєва Н. О. Особливості чисельних розрахунків теплофізичних процесів. . , . С. 76-77.

287970. Євсєєва Н. О., Марчук М. С. Алгоритм математичного розрахунку температурного поля теплової системи. . , . С. 77-78.

287971. Чернавский Г. Н. Основы рационального использования токарных автоматов и полуавтоматов. Машиностроение. Москва, 1964. 215 с.

287972. Пугачов Г. О. Іноваційні технології організації і проведення практичних і самостійних занять з комп'ютерної графіки. . , . С. 79.

287973. Чернавский Г. Н. Современные методы конструирования, изготовления и эксплуатации твердосплавных резцов. НТО Машпром. Москва, 1961. 101 с.

287974. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

287975. Логанов Є. Перспективи нашого туристичного бізнесу : [туристичне Запоріжжя]. . , . С. 4.

287976. Чернавский Ф. Г. Прогрессивные конструкции сборных резцов с многогранными неперетачиваемыми пластинами,применяемых в технологии автомобилестроения. Филиал НИИПавтопрома. Тольяти, 1986. 66 с.

287977. Сумський В. І., Корнієнко О. Б. Актуальність виконання кінематичних та гідравлічних схем з використанням комп'ютерної графіки для машинобудівних спеціальностей. . , . С. 80-81.

287978. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1956. 632 с.

287979. Лютова О. В. Використання вторинних алюмінієвих сплавів у транспортному машинобудуванні. . , . С. 81-82.

287980. Бовкун С. А. Загальні вимоги до нанесення розмірів на кресленнях. . , . С. 82-83.

287981. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1957. 494 с.

287982. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1958. 740 с.

287983. Мамедов Б. Ш. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД турбореактивных двигателей. . , . С. 83.

287984. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1958. 627 с.

287985. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1957. 280 с.

287986. Шемаров М. А., Пугачов Г. А. Комп'ютерна графіка при вивченні основ нарисної геометрії. . , . С. 84.

287987. Третяк С. Петро Іванов - герой неба : [одна із вулиць м. Запоріжжя носить ім'я видатного Іванова П. М.]. . , . С. 5.

287988. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1963. 203 с.

287989. Шаломеев В. А., Скоробагата М. В., Ивахненко И. Е. Влияние перегрева расплава на структуру и свойства отливок из сплава МЛ5. . , . С. 85-86.

287990. Черная металлургия капиталистических стран. Металлургиздат. Москва, 1960. 451 с.

287991. Балакин А. С., Барбаринский П. И., Бердышева Т. Т. Черная металлургия в России и в СССР. Металлургия. М., 1967. 260 с.

287992. Корнієнко О. Б., Жесткова Виконання схем електричних принципових в графічній системі AutoCAD. . , . C. 86-87.

287993. Черная металлургия Японии. ЦИИНЧМ. Москва, 1960. 36 с.

287994. Чернев К. К. Обслуживание генераторов. Энергия. Москва, 1968. 104 с.

287995. Брикова Н. О., Юрасов П. А. Характеристика, зображення та позначення елементів деталей машин. . , . С. 87-88.

287996. Бовкун С. А., Іванов В. О. Побудова перспективних зображень. Перспектива точки. . , . С. 88.

287997. Концур Я. С., Степанов Д. М. Методика вимірювання силового тиску на поверхню деталі при обробці нежорсткими інструментами. . , . С. 89-90.

287998. Монько Ю. О., Гончар Н. В. Заокруглення задирок заготовок, отриманих литтям в кокіль та під тиском, із алюмінієвих сплавів. . , . С. 91.

287999. Белка А. А. Технологии получения деталей ГТД из композиционных наноматериалов. . , . С. 92.

288000. Мокиенко М. С. Лазерные методы обработки поверхностного слоя деталей ГТД. . , . С. 92-93.

288001. Подгорный А. В. Методы исследования наноматериалов. . , . С. 93-94.

288002. Русанов В. И. Технологические методы получения деталей ГТД из нанопорошковых материалов. . , . С. 94-95.

288003. Цвелых Д. Л. Ремонт деталей ГТД с использованием нанотехнологий. . , . С. 95-96.

288004. Чернев К. К. Обслуживание распределительных устройст высокого напряжения. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 56 с.

288005. Чернев К. К. Применение защитных средств в электроустановках. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 56 с.

288006. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288007. Аникина О. С. Получение наноматериалов для деталей ГТД винтовой экструзией. . , . С. 96-97.

288008. На "Запорожкоксе" сменился генеральный директор. . , . С. 8.

288009. Черневич В. Я. Графический расчет зубчатых колес коробок скоростей при паспортизации станков. ЦБТИ. Москва, 1950. 32 с., 1 л. номогр., 2 л. табл., 4 л. черт.

288010. Черневский Л. В., Фокин Г. В. Методы и средства комплектования радиальных шарикоподшипников. НИИНАвтопром. Москва, 1975. 94 с.

288011. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288012. Демченко В. С. Технологии нанесения наноструктурированных покрытий на детали ГТД. . , . С. 97.

288013. Гылыджов Ш. А. Технология изготовления деталей ГТД из наноструктурированных титановых сплавов. . , . С. 98.

288014. Чернега Д. Ф., Бялик О. М. Водород в литейных алюминиевых сплавах. Техніка. Киев, 1972. 145 с.

288015. Элькади М. Технологии нанесения наноструктурированных покрытий на детали ГТД из жаропрочных сплавов. . , . С. 99.

288016. Бойко І. А., Солоха В. В. Динамічний аналіз поворотного столу 5-ти координатного обробного центру. . , . С. 100-101.

288017. Івщенко Л. Й., Глушко А. В. Зносостійкість плоско-паралельних трибоз'єднань за умов динаміки навантаження. . , . С. 101-103.

288018. Черненко В. И., Снежко Л. А., Папанова И. И. Получение покрытий анодно-искровым электролизом. Химия. Ленинград, 1991. 126 с.

288019. Івщенко Л. Й., Шаравара О. О. Зносостійкість деталей з жароміцних матеріалів при керованій зміні процесу припрацювання. . , . С. 103-104.

288020. Клименко В. Ю. Использование зубьев Curvic в деталях ГТД. . , . С. 104-105.

288021. Ивщенко Л. И., Прибора Т. И., Комочкин Н. С. Связанные колебания системы "Диск-лопатка" и их влияние на износ бандажных полок лопаток турбины ГТД. . , . С. 105.

288022. Петрыкин В. В. Законодательная метрология и сертификация. . , . С. 106.

288023. Ивщенко Л. И., Цыганов В. В. Перспективы внедрения полимера в зону контакта сложнонагруженных трибосопряжений. . , . С. 106-107.

288024. Штанкевич В. С. Основні етапи розвитку верстатобудування. . , . С. 108-109.

288025. Капралюк О. Науково-методична діяльність мережі наукових сільськогосподарських бібліотек: сучасний стан та проблеми. . , . С. 19-21.

288026. Глушко П. В., Івщенко Л. Й. Концепція створення матеріалів із заданими властивостями з пористих порошкових матеріалів. . , . С. 109-110.

288027. Черненко В. И., Литовченко К. И., Папанова И. И. Прогрессивные импульсные и переменно-токовые режимы электролиза. Наукова думка. Киев, 1988. 176 с.

288028. Копитко Т. Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних ресурсів. . , . С. 21-24.

288029. Цыганов В. В., Крестьяников А. И. Модернизация машины трения СМТ-1. . , . С. 110-111.

288030. Черненко Г. Т. Город надежды: Петербург-Петроград-Ленинград в жизни К.Э. Циолковского. Лениздат. Ленинград, 1986. 190 с.

288031. Загуменна В., Тимошенко І. ПІдготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних фахівців у НАКККіМ. . , . С. 43-44.

288032. Цыганов В. В., Губарева А. Ю. Перспективы исследования износостойкости при разных видах нагружений. . , . С. 111-112.

288033. Черненко Л. Д., Штепан Я. Г. Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в промышленности. Техніка. Киев, 1968. 250 с.

288034. Шилин Д. Маршал посадил дубок на Аллее Славы : [в Запорожье стоит памятник освободителю города Василию Чуйкову]. . , . С. 6.

288035. Цыганов В. В., Гаряга П. И. Совершенствование методологии оценки адгезионного взаимодействия. . , . С. 113.

288036. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288037. Ярошенко Т., Борисова Т. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів : [ІІІ Міжнародна конференція НаУКМА в березні 2015 р.]. . , . С. 44-49.

288038. Вільчек О. І., Сидоренко М. В. Про роль структурного фактора в контактному руйнуванні поверхонь кочення. . , . С. 114.

288039. Диденко Ю. "Если бы Миша не начал стрелять, нас бы в сито превратили" : [на доме по улице Чумаченко, 34 в Космическом микрорайоне открыли мемориальную доску в память о Гончаренко М., героически погибшем в зоне АТО]. . , . С. 6.

288040. Олейник С. "Ребята, я вернусь..." : [в гимназии № 50 г. Запорожья открыли мемориальную доску лейтенанту Национальной гвардии Гутнику-Залужному И., погибшему в зоне АТО]. . , . С. 6.

288041. Андрєєва Т. Які регуляторні рішення потрібні для збільшення кількості наукових публікацій міжнародного рівня. . , . С. 49-52.

288042. Задоя Н. А. Комбинированный способ отверждения полимерных композиционных материалов. . , . С. 115-116.

288043. Носенко М. І., Павлов В. О. Технологія виготовлення порошкових виробів при горячому деформуванні. . , . С. 116-117.

288044. Сочава А. І., Фролов Р. О. Дослідження впливу коефіцієнта концентрації напружень на опір втомі низьколегованих сталей в умовах асиметрії циклу. . , . С. 118-119.

288045. Мартовицький Л. М., Шаніна З. М., Гальченко Л. В., Глушко В. І. Коливання кранових споруд зі змінною жорсткістю та масою. . , . С. 119-120.

288046. Лятуринский В. А. Технологические напряжения в сварных соединениях крановых металлоконструкций. . , . С. 120-123.

288047. Білий Є. Т. Оптимізація проектування валів. . , . С. 123-124.

288048. Носенко М. І,, Павлов В. О., Карабєров Є. В. Розробка пристроїв для гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення. . , . С. 124.

288049. Мартовицький Л. М., Руднєв О. М., Коваленко О. П. Вплив зміни циклічності роботи поясів кранових балок на їх витривалість. . , . С. 125.

288050. Вилегжаніна Т. Толерантність: через бібліотеки - до миру і злагоди. . , . С. 4-5.

288051. Лятуринский В. А., Горбачев С. С. Напряженно-деформированое состояние сварных крановых балок при их изготовлении. . , . С. 125-127.

288052. Ляшенко О. П., Баришныков І. Ю. Технологічні процеси виготовлення деталей машин методами порошкової металургії. . , . С. 127-128.

288053. Обдул В. Д. Преси для витягування з нетрадиційним приводом. . , . С. 129.

288054. Матюхин А. Ю. Экспериментальное исследование течения металла при осадке кольца в контейнере. . , . С. 129-130.

288055. Широкобоков В. В. Анализ деформируемой части станины в традиционных прессах и прессах с бесшатунным ГИМом. . , . С. 130-131.

288056. Путноки А. Ю, Влияние динамических процессов широкополосных станов на параметры работы оборудования и качество готового проката. . , . С. 131-133.

288057. Зворський С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки України. Перші 25 років діяльності (1866-1891 рр.). . , . С. 6-8.

288058. Ковальчук С. У центрі уваги: шляхи реформування публічних бібліотек. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу". . , . С. 8-9.

288059. Черненко Л. Д.,Долганников В. М. Оборудование множительных лабораторий. УкрНИИНТИ. Киев, 1969. 167 с.

288060. Дубіна В. І., Банщікова Т. В. Аналітичний огляд технологічних способів гнуття прямокутних труб та визначення зусилля цеформування. . , . С. 133-134.

288061. Черненко Л. Д.,, Косолапов В. В., Русак А. В. Секретариат руководителя промышленного предприятия. УкрНИИНТИ. Киев, 1968. 54 с.

288062. Широкобоков В. В. Сравнительная характеристика высотных размеров традиционных процессов и процессов с бесшатунным ГИМом. . , . С. 134-135.

288063. Черненок М. Я. Пособие судоводителю-любителю. Транспорт. Москва, 1988. 216 с.

288064. Бичевой А. Ф., Червонченко В. А. Енергозберігаючі технології гарячого об'ємного штампування. . , . С. 135-136.

288065. Чернетский А. В. Введение в физику плазмы. Атомиздат. Москва, 1969. 303 с.

288066. Чернецкий В. И. Анализ точности нелинейных систем управления. Машиностроение. Москва, 1968. 247 с.

288067. Чернецкий В. И., Дидук Г. А., Потапенко А. А. Математические методы и алгоритмы исследования автоматических систем. Энергия. Ленинград, 1970. 374 с.

288068. Чернецов В. И. Применение титана в промышленности. ЛДНТП. Ленинград, 1976. 28 с.

288069. Черник Е. С., Бальмагия Т. А. Акселерация и спорт. Знание. Москва, 1979. 64 с.

288070. Черников В. И., Друкаров М. И. Техника на аэродромах. Знание. Москва, 1974. 64 с.

288071. Черников Г. К., Миропольский М. Г., Бруслпвец Г. Д. Научное планирование материалов в машиностроении. Донбасс. Донецк, 1969. 108 с.

288072. Черников И. С. Анализ хозяйственной деятельности управлений механизации строительства. Финансы. Москва, 1973. 112 с.

288073. Шейко С. П., Ечин С. М. Решение пространственной задачи теории пластичности. . , . С. 136.

288074. Чумаченко В. П., Онуфриенко Л. М., Чумаченко Я. В. О решении задачи рассеяния волн в Е-плоскостном волноводном трансформаторе с осевой симметрией N-го порядка. . , . С. 138-139.

288075. Засовенко А. В. Моделювання прогинань балки кінцевої довжини, що лежить на односторонній інерційній основі. . , . С. 138-139.

288076. Талалаєвська М. На шляху до інституціональної модернізації публічних бібліотек: результати паспортизації. . , . С. 9-16.

288077. Штефан Т. О., Слюсарова Т. І. Фрактальний аналіз у інтегродиференціальному моделюванні фрактально субстанційованого середовища. . , . С. 139.

288078. Штефан Т. О., Величко О. В. Математична модель процесу деформування стійки при перевезенні важких вантажів. . , . С. 140.

288079. Нагорний Ю. І. Застосування методу додаткової роботи для дослідження крутіння брусу із багатозв'язним перерізом. . , . С. 141.

288080. Голєва Н. П., Грищенко Л. Я. Особливості використання програм початкової підготовки з різних видів спорту у педагогічному процесі з фізичного виховання вищої школи. . , . С. 142-144.

288081. Дуднік Ю. І., Жержерунов А. О., Журавльов Ю. Г., Крюков Ю. М. Працездатність при максимальному споживанні кисню. . , . С. 144-145.

288082. Черников С. Н. Линейные неравенства. Наука. Москва, 1968. 488 с.

288083. Безручко О. Бібліотечний простір для дітей:т аспекти змін. . , . С. 16-20.

288084. Черников Ю. А. Системы автоматического управления с гидравлическим приводом программоносителей. Машиностроение. Москва, 1987. 227 с.

288085. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія української культури" для студентів 1 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 - "Журналістика" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

288086. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 - Журналістика [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

288087. Бібліотека - місце реалізації потреб творчих особистостей, громадської активності та соціальної адаптації : [інтерв'ю з Т. Серебренніковою, київською майстринею / записала С. Ковальчук]. . , . С. 20-22.

288088. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики Методичні рекомендації до вивчення курсу "Спортивна проблематика ЗМІ" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 - Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 26 с.

288089. Черников Ю. В., Тищенко А. Н., Малкин А. С. Организация ремонта оборудования в черной металлургии. Тэхника. Киев, 1989. 174 с.

288090. Фічор М. Експерт ЄС про законотворення в сфері інтелектуальної власності : [інтерв'ю з М. Фічором, доктором наук, Президентом Угорської Ради з авторського права / записала Л. Севостьянова]. . , . С. 10-16.

288091. Чернин А. Б. Вычисление электрических величин и поведение релейной защиты при неполнофазных режимах в электрических системах. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 416 с.

288092. Чернин А. Б. Короткое замыкание при неполнофазных режимах электрических систем. Госэнергоиздат. Москва, 1952. 167 с.

288093. Чернин А. Б., Лосев С. Б. Основы вычислений электрических величин для релейной защиты при сложных повреждениях в электрических системах. Энергия. Москва, 1971. 438 с.

288094. Чернин А. Д. Звезды и физика. Наука. Москва, 1984. 160 с.

288095. Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-інституту в Україні. . , . С. 23-25.

288096. Колосов О. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ : [процедурні аспекти отримання патентів у різних країнах]. . , . С. 17-27.

288097. Андрощук Г. Комерційна таємниця в системі економічної безпеки : [комерційна таємниця стимулює винахідництво]. . , . С. 27-33.

288098. Микитіна О. Кваліфікаційна експертиза заявок на знак для товарів і послуг : [правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі]. . , . С. 34-40.

288099. Малиш А. Як подолати інтернет-піратство : [порушення авторського права у мережі Інтернет]. . , . С. 41-44.

288100. Примо Н., Ллойд Л. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [медиа-пиратство в Южной Африке]. . , . С. 56-61.

288101. Загревська С. "Читаючий трамвай" - перший у Харкові. . , . С. 25-26.

288102. Селевич С. Г. Подключение к электросетям: варианты решения вопроса : [организация энергоснабжения объектов]. . , . С. 15-30.

288103. Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалю-конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду "Бібліофест"). . , . С. 27-29.

288104. Оформление работников на строительное предприятие. . , . С. 30-42.

288105. Расходы на оплату труда в строительстве. . , . С. 47-54.

288106. Минаева В. Риски при оптимизации расходов строительного предприятия за счет оформления работников по гражданско-правовым договорам. . , . С. 55-64.

288107. Монастырев В. "Электрические споры" : [спорные моменты в отношениях потребителя и поставщика электрической энергии и пути их решения ]. . , . С. 66-72.

288108. Більченко Є. Бібліотека як транскультурний простір: діалог минулого і сучасного. . , . С. 29-31.

288109. Гарагонич А. В. Использование сервитута при прокладке подземных линий электропередачи. . , . С. 76-78.

288110. Білик І. Чи потрібна бібліотека в селі? Роздуми бібліотекаря. . , . С. 32-33.

288111. Переверзев И. Штраф от облэнерго: ищите правду в суде : [доначисление потребителю стоимости недоучтенной потребленной электрознергии является оперативно-хозяйственной санкцией]. . , . С. 80-83.

288112. Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? (за резльтатами соціологічного дослідження). . , . С. 33-37.

288113. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 128 с.

288114. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. СВЭКО. Харьков, 2015. 80 с.

288115. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 720 с.

288116. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 288 с.

288117. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

288118. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

288119. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

288120. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288121. Чернин А. Д. Физика времени. Наука. Москва, 1987. 224 с.

288122. "Запорожсталь": показатели растут : [итоги производства в мае и за пять месяцев (январь-май) 2015 года]. . , . С. 2.

288123. Черницкий П. И. Таблицы вероятностей. Оборонгиз. Москва, 1957. 223 с.

288124. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288125. Черницын В. С., Роспасиенко В. И. Машины абразивной зачистки толстого листа в СССР и за рубежом. НИИинформтяжмаш. Москва, 1975. 46 с.

288126. Черничин А. Н. Вибрационно-частотный метод контроля характеристик упругих элементов. Машиностроение. Москва, 1981. 94 с.

288127. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

288128. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

288129. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

288130. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

288131. Дзюблюк О. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації. . , . С. 3-21.

288132. Глобальное обследование государственного имиджа Китая-2014 : [обследование включало страны, представляющие разные регионы мира и уровень развития экономики: США, Бразилия, Великобритания, Россия, Китай, Япония, Индия, Австралия, ЮАР]. . , . С. 50-53.

288133. Плескач В. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в системі управління державними фінансами. . , . С. 22-32.

288134. Чернобай Д. Г. Электроавтоматика оборудования машиностроительных заводов. Машгиз. Москва, 1963. 207 с.

288135. Чернобровкин А. П. Атомные энергетические газотурбинные установки за рубежом. НИИ информации по тяж. машиностр.. Москва, 1971. 72 с.

288136. Круть Т. Ответственность за самовольное подключение к электросетям : [вопрос взыскания ущерба]. . , . С. 73-75.

288137. Гордийченко В. Война глазами философа : [интервью с В. Гордийченко, преподавателем ЗНТУ, который стал бойцом в зоне АТО / записала С. Олейник]. . , . С. 6.

288138. Лазебник Л. Тенденції формування зовнішнього корпоративного боргу України: загрози і виклики. . , . С. 33-42.

288139. Чернобровкин Л. С. Выбор основных параметров рекордных планеров. Оборонгиз. Москва, 1954. 55 с.

288140. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288141. Диба О., Гернего Ю. Теоретико-методологічна парадигма та фактори інноваційного розвитку. . , . С. 43-51.

288142. Бусько В. М. "Запорожогнеупор" справится с самыми серьезными задачами : [ПАО "Запорожогнеупор" отметил 82-ю годовщину своей работы. Интервью с В. Бусько, генеральным директором предприятия / записал П. Константинов]. . , . С. 5.

288143. Загурський О. Проблеми фінансування підприємств аграрного сектору та шляхи їх подолання. . , . С. 52-62.

288144. Марко І. Податковий компроміс як фінансово-регуляторна новація. . , . С. 63-68.

288145. Лесик В. Аналіз проблем розвитку системи моніторингу фінансової стабільності вітчизняного банківського сектору економіки. . , . С. 69-77.

288146. Чернобродов Е. Г., Шерозия Г. А. Применение методов лазерной спектроскопии для создания высокочувствительных аналитических приборов. ЦНИИ "Электроника". Москва, 1988. 64 с.

288147. Чернобыльский И. И. Выпарные установки. Основы теории и расчета. КГУ. Киев, 1960. 260 с.

288148. Чернобыльский И. И., Хайтин Б. Ш. Полимеризационные аппараты. Техніка. Киев, 1968. 162 с.

288149. Чернобыльский И. И., Кремнев О. А., Чавдаров А. С. Теплоиспользующие установки для кондиционирования воздуха. АН УССР. Киев, 1958. 266 с.

288150. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288151. Шепель В. Ветер - в помощь : [ветропарк "ДТЭК Приазовский". В эксплуатацию сдана первая площадка - Ботиевская ВЄС]. . , . С. 2.

288152. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

288153. Супруненко В. С сухарями через Лунную долину : [интервью с В. Супруненко, известным запорожским путешественником / записала С. Олейник]. . , . С. 13.

288154. Чернов А. А. Путешествия на воздушном шаре. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1975. 231 с.

288155. Кришталь Г. Успішне управління банківськими ризиками в умовах кризи. . , . С. 78-86.

288156. Біломістна І., Біломістний О., Олійник О. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства. . , . С. 87-93.

288157. Тігарєва В. Порівняльна характеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв'язку та інформатизації на сучасному етапі розвитку. . , . С. 94-107.

288158. Чернов А. А. Физика кристаллизации. Знание. Москва, 1983. 64 с.

288159. Шаповал О. Світовий досвід регулювання вартості споживчих кредитів та перспективи його впровадження в Україні. . , . С. 108-115.

288160. Чернов В. А. Средства механизации монтажа проводов. Информэнерго. Москва, 1988. 48 с.

288161. Власенко Н. Державне регулювання кредитної діяльності банків у посткризовий період: досвід країн Центральної та Східної Європи. . , . С. 116-122.

288162. Чернов Г., Линкольн Е. Элементарная теория статистических решений. Сов. радио. Москва, 1962. 406 с.

288163. Чернов Д. К. Избранные труды по металлургии и металловедению. Наука. Москва, 1983. 447 с.

288164. Онищенко В. О., Бондаревська О. М. Реформування міжбюджетних відносин України шляхом фінансової децентралізації. . , . С. 3-10.

288165. Волкова Н. І. Модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку. . , . С. 11-17.

288166. Олейніков Ю. О., Мірзодаєва Т. В. Національні економічні інтереси України та їх прояв у сфері прямого іноземного інвестування. . , . С. 18-24.

288167. Повстенюк Н. Г. Методи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах. . , . С. 25-31.

288168. Дубіщев В. П., Островський І. А. Теоретичні аспекти модернізації системи державного управління. . , . С. 32-37.

288169. Марченко А. В., Голобородько А. П. Современные проблемы формирования механизма инновационно-технологического развития Украины. . , . С. 38-42.

288170. Максименко О. С. Реформування житлово-комунального господарства України: орієнтація на енергозбереження. . , . С. 43-49.

288171. Милян Р. Ю. Брендинг країни в межах масових заходів як напрям посилення конкурентоспроможності економіки. . , . С. 50-54.

288172. Ржепішевська В. В., Головко С. А. Аутсорсинг як інноваційна кадрова технологія управління бізнесом. . , . С. 62-67.

288173. Сабліна Н. В. Управління змінами та його організаційно-економічне забезпечення на підприємствах машинобудівного комплексу. . , . С. 68-73.

288174. Попова Ю. М. Особливості маркетингових досліджень рекламної діяльності. . , . С. 74-79.

288175. Завора Т. М., Лебедин А. Г. Методичні основи оцінювання ризиків в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. . , . С. 80-88.

288176. Семко Т. В., Ситкіна М. В. Світовий досвід формування методик оцінювання фінансової стійкості держави. . , . С. 89-95.

288177. Yusaf a. b. abde Al Sulaiman Methodology of the short-term investments managements = Методика оперативного управління короткостроковими фінансовими вкладеннями. . , . Р. 55-61.

288178. Дрогомирецька М. І., Шанда А. О. Особливості управління персоналом будівельного підприємства. . , . С. 96-101.

288179. Поленкова М. В. Концепція сільського розвитку як основа підвищення якості життя сільського населення. . , . С. 102-108.

288180. Миронова Ю. Ю., Смислова Ю. О. Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва. . , . С. 109-113.

288181. Дмитренко А. В., Шовкопляс М. П. Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості. . , . С. 114-117.

288182. Марченко Л. Ю., Богомоленко Л. А. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності в контексті змін податкового законодавства. . , . С. 118-123.

288183. Костюк Б. В. Організація податкового аудиту на підприємстіві. . , . С. 124-129.

288184. Матюшина Ю. І. Вплив техніко-економічних факторів на собівартість товарної продукції на підприємствах нафтогазовидобування. . , . С. 130-136.

288185. Чернов Е. И. Прецизионные фотоприемные устройства на основе фотодиодов. ЦНИИ "Электроника". Москва, 1991. 74 с.

288186. Чернов Е. И. Прецизионные фотоприемные устройства на основе фотодиодов. ЦНИИ "Электроника". Москва, 1989. 52 с.

288187. Чернов И. С. Правила движения транспорта. Вища школа. Львов, 1975. 101 с.

288188. Чернов И. С. Правила и безопасность движения транспорта. Вища школа. Львов, 1976. 136 с.

288189. Чернов И. С. Правила и безопасность движения транспорта. Вища школа. Львов, 1977. 136 с.

288190. Чернов И. С. Правила и безопасность движения транспорта. Вища школа. Львов, 1981. 144 с.

288191. Чернов И. С. Правила и безопасность движения транспорта. Вища школа. Львов, 1985. 152 с.

288192. Чернов Л. А. Волны в случайно-неоднородных средах. Наука. Москва, 1975. 172 с.

288193. Чернов Н. Н., Чечуро А. Н. Ведение доменной печи. Металлургия. Москва, 1965. 223 с.

288194. Вища школа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

288195. Чернов Н. Н., Тылкин М. А., Кордабнев И. Л. Засыпные устройства доменных печей доменной печи. Металлургиздат. Москва, 1962. 240 с.

288196. Чернов Н. П. Скоростное фрезерование ступенчатыми фрезами. Конструкция и эксплуатация. Оборонгиз. Москва, 1954. 126 с.

288197. Чернов Н. П. Скоростное фрезерование ступенчатыми фрезами. Оборонгиз. Москва, 1951. 54 с.

288198. Чернов Ю. И., Долбенко Е. Т., Шенкер Б. З. Изготовление отливок в тяжелом машиностроении. Машиностроение. Москва, 1964. 154 с.

288199. Выбор логистического партнера: эксперты называют основные требования (материалы блиц-опроса). . , . С. 8-12.

288200. Ревуцкая Т. Практика выбора транспортного партнера. . , . С. 14-17.

288201. Чернова Т. А. Новые пластмассы для приборостроения. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1975. 45 с.

288202. Лобанов Н. Репутация важна как первый критерий оценки партнера : [как и какую информацию следует собрать о потенциальном логистическом партнере ]. . , . С. 18-20.

288203. Панасенко Е. Построение отношений с логистическим оператором : [складская логистика]. . , . С. 26-31.

288204. Чек-лист выбора логистического партнера : [основные факторы, влияющие на выбор логистического партнера в сфере международных перевозок]. . , . С. 32-35.

288205. Шкуропеев Д. Экспорт зерна (иной взгляд на технические вопросы). . , . С. 40-43.

288206. Артамонов И., Разгуляев В. Актуальные проблемы управления запасами. . , . С. 44-49.

288207. Денисенко А. Украинские грузоперевозчики все чаще смотрят в сторону европейского рынка. . , . С. 50-54.

288208. Живицкая Е. Н., Швед О. И. Последовательность выбора логистического провайдера. . , . С. 56-65.

288209. Черногоров П. В., Васин Ю. П. Получение отливок с чистой поверхностью. Машгиз. Москва, 1961. 144 с.

288210. Черноготский В. М. Методика испытания изоляции силовых трансформаторов воздействиями, имитирующими внутренние перенапряжения. Информстандартэлектро. Москва, 1969. 52 с.

288211. Черной З. И. Управление пультом электропечи. Машгиз. Москва, 1961. 126 с.

288212. Черноруцкий Г. С., Червяков В. Б. Системы автоматического управления со случайными вариациями параметров. ЧПИ. Челябинск, 1974. 108 с.

288213. Черноруцкий Г. С., Сибрин А. П., Жабреев В. С. Следящие системы автоматических манипуляторов. Наука. Москва, 1987. 271 с.

288214. Черноруцкий Г. С. Электромеханические системы автоматического регулирования. Структура САР. Передаточые свойства электромеханических элементов. Расчет ошибки регулирования. Машгиз. Москва, 1962. 127 с.

288215. Черноруцкий Г. С. Инженирные методы расчета коррекции автоматических систем. ЧПИ. Челябинск, 1979. 86 с.

288216. Черноусько Ф. Л., Меликян А. А. Игровые задачи управления и поиска. Наука. Москва, 1978. 270 с.

288217. Забловський А., Петруха С. Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки. . , . С. 1-5.

288218. Чернох С. Справочник по машиностроению. Машгиз. Москва, 1963. 734 с.

288219. Крисоватий А., Гуцул І. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів. . , . С. 7-9.

288220. Чернох С. Справочник по машиностроению. Машиностроение. Москва, 1964. 728 с.

288221. Ткачик Ф., Крисовата К. Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз'яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків. . , . С. 10-13.

288222. Ципис Я. Л., Брага В. В. Машинная обработка статистической информации. Статистика. Москва, 1971. 192 с.

288223. Краус Н. Регулятори "інноваційного ліфту" економіки України під впливом інституціонально-структурних змін : [процес формування сучасної інноваційної моделі економіки]. . , . С. 14-17.

288224. Ципорин Ю. А. Механизмы технологической оснастки. Машиностроение. Москва, 1964. 340 с.

288225. Ципорин Ю. А., Кузнецов Ю. И. Основы конструирования пневматических и гидравлических приспособлений. Машгиз. Москва, 1961. 359 с.

288226. Петруха С., Назукова Н. Ефективні середні податкові ставки як критерій інвестування в аграрний сектор національної економіки. . , . С. 18-24.

288227. Максимович В., Яненко І. Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави. . , . С. 25-27.

288228. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. . , . С. 28-31.

288229. Насибова Л. Перспективы развития внешнеэкономических связей Азербайджана с Египтом. . , . С. 33-35.

288230. Алекперова Ф. Формирование товарной политики промышленных предприятий Азербайджана. . , . С. 36-39.

288231. Нейманова Л. Объективная необходимость создания и развития финансово-промышленных групп в Азербайджане. . , . С. 40-43.

288232. Гаджиев А. Особенности и основные цели социальной политики в условиях глобализации и обеспечения устойчивого развития. . , . С. 44-47.

288233. Квасницька Р. Сутність та склад інституційних інвесторів фінансового ринку. . , . С. 48-50.

288234. Васюк М. Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України. . , . С. 51-53.

288235. Будзяк О. Концептуальні засади стратегічного розвитку екологічного землекористування. . , . С. 54-56.

288236. Цирамуа Г. С. Дискретные системы переменной структуры. Знание. Москва, 1970. 48 с.

288237. Циркин М. З., Костицкий С. Н. Стеклопластики в электромашиностроении. Энергоатомиздат. Ленинград, 1986. 174 с.

288238. Цирлин А. М., Балакирев В. С., Дудников Е. Г. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. Энергия. Москва, 1976. 448 с.

288239. Цирлин А. М. Оптимальные циклы и циклические режимы. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 264 с.

288240. Цирлин М. И. Ускоренная сушка лакокрасочных покрытий инфракрасными лучами. ЦБТИ автомобильной промышленности. Москва, 1959. 50 с.

288241. Цирульский Б. Я. Чтобы нервы были крепкими. Знание. Москва, 1966. 61 с.

288242. Сметанин А. В., Михайлов С. М., Кадобнов В. Ф. ЦИТ и его методы НОТ. Экономика. Москва, 1970. 271 с.

288243. Цителаури Г. И. Проектирование предприятий сборного железобетона. Высш. школа. Москва, 1986. 312 с.

288244. Хамініч С. Ю., Шумська А. Ю. Розроблення ефективної стратегії просування нового товару. . , . С. 3-8.

288245. Давлетбаева Н. Концепция гармонизации системы управления инновационным развитием промышленных предприятий Украины и Казахстана. . , . С. 9-14.

288246. Марченко Л. Ю., Голобородько А. П. Проблемы и пути реализации инновационных стратегий на предприятиях Украины. . , . С. 15-20.

288247. Амеліна І. В., Семенець В. В. Розвиток франчайзингової діяльності в Україні. . , . С. 21-24.

288248. Сокол П. М., Недзельська М. М. Управління просуванням товарів промислового призначення на зовнішніх ринках. . , . С. 25-30.

288249. Чирва І. В. Конкурентоспроможність цукробурякового виробництва в господарствах Полтавської області. . , . С. 31-34.

288250. Брижань І. А. Визначення основних напрямів дієвого впливу держави на еколого-економічний розвиток промисловості. . , . С. 35-40.

288251. Погорелов Ю. С., Миронова Ю. Ю., Зливко Т. Г. Розроблення збалансованої системи показників для малих підприємств аграрного сектора як інструменту управлінського обліку. . , . С. 41-48.

288252. Циткин С. И. Центробежные компрессоры, газодувки и вентиляторы. Машгиз. Киев ; Москва, 1950. 272 с. : ил., табл., черт.

288253. Овод Л. В. Науково-методичні підходи до формування амортизаційної політики промислового підприємства. . , . С. 49-53.

288254. Цитович А. П. Ядерная радиоэлектроника. Наука. Москва, 1967. 535 с.

288255. Цитович И.С., Альгин В. Б., Грицкевич В. В. Анализ и синтез планетарніх коробок передач автомобилей и тракторов. Наука и техника. Минск, 1987. 224 с.

288256. Цитович И. С., Каноник И. В., Вавуло В. А. Трансмиссии автомобилей. Наука и техника. Минск, 1979. 256 с.

288257. Циферблат В. Л. Средства и методы снижения уровня шума и вибрации на горнорудных предприятиях СССР. Черметинформация. Москва, 1975. 16 с.

288258. Трохин В. М., Перельмутер В. М., Энтина В. И. Цифроаналоговые системы автоматического управления. Техніка. Киев, 1979. 159 с.

288259. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1966. 183 с.

288260. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1967. 176 с.

288261. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1967. 166 с.

288262. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1968. 192 с.

288263. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1969. 224 с.

288264. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1971. 176 с.

288265. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1972. 192 с.

288266. Марченко Л. Ю., Придатченко В. В. Оцінювання та облік поточних біологічних активів рослинництва. . , . С. 54-57.

288267. Цифровая вычислительная техника и программирование. Сов. радио. Москва, 1974. 192 с.

288268. Завора Т. М. Оцінювання ефективності системи пенсійного забезпечення України : [на прикладі Полтавської області]. . , . С. 58-65.

288269. Болтянский А. А., Виттих В. А., Кораблин М. А. Цифровая имитация автоматизированных систем. Наука. Москва, 1983. 263 с.

288270. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1978. 172 с.

288271. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1979. 158 с.

288272. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1980. 162 с.

288273. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1981. 176 с.

288274. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1982. 164 с.

288275. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1983. 168 с.

288276. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1985. 144 с.

288277. Попело О. В. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект і сучасні тенденції розвитку в Україні. . , . С. 66-78.

288278. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1986. 136 с.

288279. Бондаренко О. С. Критерії оптимізації фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств. . , . С. 79-84.

288280. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1988. 179 с.

288281. Цифровая информационно-измерительная техника. ППИ. Пенза, 1989. 179 с.

288282. Цифровая обработка сигналов и ее применение. Наука. М., 1981. 222 с.

288283. Беркутов А. М., Гиривенко А. П., Прошин Е. М., Рязанов В. И. Цифровая осциллография. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 232 с.

288284. Гільорме Т. В., Хрущова Т. В. Механізм пільгового оподаткування як чинник активізації впровадження енергозберігаючих проектів. . , . С. 85-89.

288285. Цифровая техника и вычислительные устройства. АН СССР. Москва, 1959. 186 с.

288286. Гридина Е. Г., Лебедев А. Н., Недосекин Д. Д., Чернявский Е. А.. Цифровое моделирование системы стационарных случайных процессов. Энергоатомиздат. Ленинград, 1991. 143 с.

288287. Ковальский Н. В., Крементуло Е. В., Реуцкий В. Е., Сигов Б. А. Цифровое программное управление. Гостехиздат УССР. Киев, 1962. 126 с.

288288. Цифровое управление в системах автоматики. Наука. Ленинград, 1968. 234 с.

288289. Фєдосова В. Е. Проблеми податкової системи та податкового навантаження України. . , . С. 90-93.

288290. Максименко О. С. Економіко-технологічні засади розвитку енергосфери : [дослідження технологічних особливостей застосування енергетичних ресурсів]. . , . С. 94-99.

288291. Антонов Ю. В., Буреев А. В., Гориловский А. А. Цифровой привод на основе двигателя с электромагнитной редукцией. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 23 с.

288292. Пінчук О. В., Пінчук В. Ф., Сидоренко І. І. Реформування земельних відносин та управління землекористуванням в нових умовах ринкових перетворень. . , . С. 100-106.

288293. Буряк А. А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України. . , . С. 107-112.

288294. Прядко І. В. Ефективність організаційного забезпечення інноваційної діяльності в Миколаївському регіоні. . , . С. 113-119.

288295. Кульбака В. М. Застосування інформаційних технологій та інформаційних систем в управлінні територіями. . , . С. 120-125.

288296. Гродзинська К. Окремі питання притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ухвалення завідомо неправосудного рішення. . , . С. 2-6.

288297. Дзьобань О., Соснін О. Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління. . , . С. 7-12.

288298. Колюх В. Конституційне DEJA-VU : [реформування Конституції України]. . , . С. 13-17.

288299. Корсак К. Про основи нової української ідеї. . , . С. 18-21.

288300. Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва. . , . С. 22-26.

288301. Селіванов О. Порівняльний аналіз процедури розгляду справ у Конституційному Суді України та державах Європейського Союзу. . , . С. 26-31.

288302. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

288303. Воронов А. А., Гарбузов А. Р. Цифровые аналоги для систем автоматического управления. АН СССР. Москва, 1960. 196 с.

288304. Цифровые вычислительные комплексы обработки данных натурных испытаний. Проектирование и внедрение. Ин-т кибернетики. Киев, 1983. 83 с.

288305. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2015. 296 с.

288306. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2015. 72 с.

288307. Цифровые вычислительные машины. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1972. 160 с.

288308. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 96 с.

288309. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 286 с.

288310. Економіка України. Преса України. Київ, 2015. 96 с.

288311. Цифровые и аналоговые системы передачи. ЦНИИ связи. Москва, 1982. 154 с.

288312. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 500 с.

288313. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2015. 74 с.

288314. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2015. 160 с.

288315. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2014. 132 с.

288316. Цифровые измерительные и управляющие устройства. Энергия. Москва, 1965. 152 с.

288317. Цифровые измерительные приборы. Энергия. Ленинград, 1971. 160 с.

288318. Цифровые методы в управлении, радиолокации и связи. УПИ. Свердловск, 1986. 165 с.

288319. Цифровые методы оптимальной обработки сигналов. НЭИ. Новосибирск, 1982. 153 с.

288320. Барашенков В. В., Лутченко А. И., Скороходов Е. М. Цифровые радионавигационные устройства. Сов. радио. Москва, 1980. 287 с.

288321. Цифровые схемы распределения тока. Энергия. Ленинград, 1969. 299 с.

288322. Богданов В. В., Богородицкий А. А., Леонтьев Д. И. Цифровые электроизмерительные приборы. Энергия. Москва, 1972. 399 с.

288323. Циханович Б. Г. Фомин Б. П., Викторжак Б. А. Изготовление и сборка роторных обмоток турбогенераторов. Энергия. Москва, 1966. 129 с.

288324. Цицеров И. А. Пути улучшения использования металлообрабатывающего оборудования. Знание. Москва, 1970. 48 с.

288325. Цой Р. Д. Здоровье на кончиках пальцев. Медицина УзССР. Ташкент, 1990. 80 с.

288326. Цойгнер Г. Учение о цвете. Стройиздат. Москва, 1971. 159 с.

288327. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2015. 64 с.

288328. Цоухар Г. Силовые воздействия при прокатке в вытяжных калибрах. Металлургиздат. Москва, 1963. 207 с.

288329. Цубербиллер О. Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. Физматгиз. М., 1961. 295 с.

288330. Цубербиллер О. Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. Наука. М., 1964. 336 с.

288331. Цубербиллер О. Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. Наука. М., 1963. 295 с.

288332. Цуканов Г. Э., Чехранов В. Д., Токарев В. А. Многослитковая прокатка. Металлургия. Москва, 1974. 91 с.

288333. Цуканов Э. Ф., Мамедов В. М. Корректирование характеристик электромашинных систем. Недра. Москва, 1967. 131 с.

288334. Беккер І. План реформ - передбачуваність дій : [на пленарному засіданні Верховна Рада УКраїни ухвалила План законодавчого забезпечення реформ, з основними напрямами перетворень, визначені Угодою про асоціацію, Стратегією "Україна-2020"...див. анотацію]. . , . С. 2,4.

288335. Романюк Т. Оцінки й завдання від Президента : [аналіз звернення Президента України Петра Порошенка до парламенту із щорічним Посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України]. . , . С. 3-5.

288336. Луцький трикутник : [про міжпарламентську асамблею України, Литви та Польщі - інструмент регіонального співробітництва]. . , . С. 6-8.

288337. Стадільна Я. Стратегія і правда. Систему колективної безпеки - на референдум? : [одна з основних цілей Стратегії національної безпеки та оборони України - інтеграція до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО]. . , . С. 8-9.

288338. Костров В. Світ дотисне?! : [військові дії на сході України. Антитерористична операція (АТО). Чому буксують Мінські угоди]. . , . С. 10-12.

288339. Стадільна Я. Не конкурс краси, але... : [підсумки зустрічі на найвищому рівні лідерів Європейського Союзу й країн-учасниць програми "Східного партнерства", яка відбулась у Ризі 22-23 травня]. . , . С. 13-15.

288340. Рахновецький Є. Півострів надії : [стратегія деокупації та реінтеграції Криму ]. . , . С. 14-17.

288341. Яніна І. Словаччина допоможе подолати монополію "Газпрому" : [Словаччина - європейський партнер України у сфері енергетичної безпеки]. . , . С. 16-17.

288342. Суходоля О. Ринок газу : економічні реалії і політичні чинники : [чому не вдаються спроби реформування енергетичного сектору України]. . , . С. 18-19.

288343. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт: затверджено наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 р. №573. . , . С. 3-63

288344. Марищенко Л. Угода про асоціацію: і шанс на успіх, і випробування на міцність. . , . С. 20-22.

288345. Довбенко М. Єврокарпатська ініціатива : [блок питань в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС про співпрацю на рівні окремих областей та населених пунктів: як він втілюється у життя у західних областях України]. . , . С. 22-23.

288346. Стадільна Я. Дорога додому: реформа самоврядування - основний елемент "повернення до Європи" : [Європейський конгрес місцевих урядів присвячений польським і європейським здобуткам і проблемам місцевого самоврядування]. . , . С. 27-30.

288347. Писаренко С. Як змінити філософію діяльності місцевого самоврядування, або Чому "індики" проти? Чи дочекається "жаба" золотої стріли інвестицій? : [науково-практична конференція з проблем децентралізації місцевого самоврядування]. . , . С. 31-33.

288348. Передерій Л., Скобельський В. Полтавщина на історичних паралелях : [історія Полтавської області, адміністративно-територіальний устрій в історичному розрізі]. . , . С. 42-43.

288349. Скобельський В. Два життя Анелі Кживонь : [Кживонь Анеля (Анєля) Тадеушівна (1925-1943) - радянський військовик польського походження. Герой Радянського Союзу (1943 р., посмертно). Перша жінка, удостоєна найвищої військової нагороди Польщі]. . , . С. 44.

288350. Кубік В. "Помирити" ветеранів, відновити історичну й соціальну справедливість : [Укази Президента України передбачають визнання членів ОУН та воїнів УПА учасниками бойових дій і надання їм відповідних пільг]. . , . С. 45,47.

288351. Берлач Н., Бучик А. Аналіз виборчого законодавства щодо невизначености механізму повторного підрахунку голосів виборців. . , . С. 2-5.

288352. Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у контексті євроінтеграції. . , . С. 6-10.

288353. Муравйов В. Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 10-15.

288354. Рудик П. Аспекти правового забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України. . , . С. 16-21.

288355. Саламатов В., Колісник Г. Контент-аналіз відображення сенсу національних інтересів у стратегічних нормативно-правових документах. . , . С. 22-28.

288356. Суббот А. Інформаційна безпека суспільства : [висвітлено стан сучасного інформаційного законодавства України в сфері створення, поширення та використання інформації]. . , . С. 29-31.

288357. Цукерман Л. И. Практическое руководство по микрофотографии. Металлургиздат. Москва, 1950. 256 с. : ил., табл., черт.

288358. Цукерман С. А. Порошковая металлургия и ее промышленное применение. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1949. 88 с. : ил., табл., черт.

288359. Цукерман С. А. Порошковые и композиционные материалы. Наука. Москва, 1976. 128 с.

288360. Цукерник Л. М. Теория и расчет центробежного регулятора. Машлит. Москва, 1951. 108 с.

288361. Цуккерман И. И. Преобразование электронных изображений. Энергия. Ленинград, 1972. 184 с.

288362. Цуккерман И. И. Проблемы современного телевидения. Знание. М., 1980. 64 с.

288363. Цуккерман С. Т., Гридин А. С. Управление машинами при помощи оптического луча. Машиностроение. Ленинград, 1969. 203 с.

288364. Осадча Я. Прапор ЄС над берегами Дніпра : минає рік від дня підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. . , . С. 10-11.

288365. Цуркан В. В., Радауцан С. И., Тэзлэван В. Е. Магнитные полупроводники на основе селенохромита меди. Штиинца. Кишенев, 1984. 120 с.

288366. Марищенко Л. Безвізовий режим: contra spem spero. . , . C. 12-13.

288367. Цуркан И. Г., Кузнецов В. П., Гвирцман А. А. Смазочные и защитные материалы. Транспорт. Москва, 1981. 160 с.

288368. Чекаленко Л. Чи є програма Східного партнерства новою моделлю безпеки?. . , . С. 13.

288369. Цурков В. И. Декомпозиция в задачах большой размерности. Наука. Москва, 1981. 351 с.

288370. Костров В. Стратегічна логіка фрау бундесканцлерін : [зовнішня політика Німеччини. Політична позиція А. Меркель ]. . , . С. 15-17.

288371. Гусєв В. Україна - Росія: переговорний процес в умовах війни. Уроки історії : [переговори УНР - Росія (1917-1919) та Україна - Росія (2015) з приводу урегулювання донецької кризи. Порівняльний аналіз, характерні особливості]. . , . С. 24-27.

288372. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2015. 52 с.

288373. Цурков В. И. Динамические задачи большой размерности. Наука. Москва, 1988. 287 с.

288374. Цурков И. С. Решение двух замечательных задач. МИСИ. Москва, 1991. 15 с.

288375. Власюк О. Падіння під тиском санкцій : [аналітичний коментар щодо внесення змін до бюджету РФ на 2015 рік]. . , . С. 28-31.

288376. Цурута Т. Реакция получения синтетических полимеров. Госхимиздат. Москва, 1963. 199 с.

288377. Цфасман С. Б. Электронные полярографы. Металлургиздат. Москва, 1960. 162 с.

288378. Джемілєв М. "Визволяти Крим треба без війни" : [інтерв'ю з Мустафой Джемілєвим, народним депутатом України / записав Олексій Сищук]. . , . С. 32-33.

288379. Корнієвський О., Палій Г. Громадський контроль як дієвий інструмент впливу на владу. . , . С. 38-39.

288380. Лисенко О., Грицюк В. Важкий, звитяжний і жертовний шлях до Перемоги : [участь громадян України у Другій світовій війні]. . , . С. 42-43.

288381. Цыбулин М. К. Эхоразрядные устройства на сетях связи. Связь. М., 1979. 88 с.

288382. Писаренко С. Віра Кулеба-Баринова Миколі Стороженку: Вас об'єднав Господь Бог із Видимим і Невидимим : [Стороженко Микола Андрійович (1928 - 2015) - народний художник України, живописець, член Національної академії мистецтв України. Його альбом "Мій Шевченко"]. . , . С. 62-65.

288383. Цыбуля Н. А., Барышев Ю. А. Автоматизация маневровых передвижений на промышленном транспорте. Транспорт. Москва, 1986. 48 с.

288384. Цыганенко В. А. Домашние вина, наливки, настойки и коктейли. Тэхника. Киев, 1991. 48 с.

288385. Цыганков А. П., Балацкий О. Ф., Сенин В. Н. Технический прогресс - химия - окружающая среда. Химия. Москва, 1979. 295 с.

288386. Цыганков А. П., Сенин В. Н. Циклические процессы в химической технологии. Знание. Москва, 1981. 63 с.

288387. Шемшученко Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. . , . С. 3-6.

288388. Негода В. Формування спроможних територіальних громад - передумова децентралізаційної реформи. . , . С. 7-8.

288389. Цыганов А. С. Производство вторичных цветных металлов и сплавов. Металлургиздат. Москва, 1961. 301 с.

288390. Матвієнко А. Розукрупнення районів як альтернатива об'єднанню територіальних громад під час адміністративно-територіальної реформи. . , . С. 9-11.

288391. Кресіна І. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади. . , . С. 11-13.

288392. Баймуратов М. Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 14-17.

288393. Батанов О. Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні: доктринальні та прикладні аспекти. . , . С. 18-22.

288394. Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика. . , . С. 22-24.

288395. Перегуда Є. Про деякі політичні та соціально-економічні механізми політики децентралізації. . , . С. 24-27.

288396. Хорт І. Методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування. . , . С. 27-29.

288397. Пухтинський М. Засади децентралізації публічної влади. . , . С. 29-31.

288398. Цыгичко В. Н. Руководителю о принятии решений. Финансы и статистика. Москва, 1991. 236 с.

288399. Цыдзик В. Е., Бармин В. П., Вейнберг Б. С. Холодильные машины и аппараты. Машгиз. Москва, 1946. 672 с., 1 л. черт., 3 л. диагр. : ил., табл., черт

288400. Цыдыпов Ч. Ц., Цыденов В. Д., Башкуев Ю. Б. Исследование электрических свойств подстилающей среды. Наука. Новосибирск, 1979. 176 с.

288401. Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ. . , . С. 10-12.

288402. Грабар Н. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки. . , . С. 12-15.

288403. Лямець А., Лавриненко І. Особливості формування депозитарних бібліотек ООН. . , . С. 15-18.

288404. Цыкин А. В., Яковлев Г. А. Повышение надежности несогласованных соединений микрополосковых плат с корпусами СВЧ-модулей при циклических температурных воздействиях. ЦНИИ "Электроника". Москва, 1989. 56 с.

288405. Семесько В. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід. . , . С. 19-21.

288406. Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення. . , . С. 21-26.

288407. Асєєв Г. Інформетрія або інфометрія? : [аспекти вживання понять]. . , . С. 26-28.

288408. Постельжук О. Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек. . , . С. 38-41.

288409. Айнабек К., Жумабекова М. Критериальный подход к оценке эффективности менеджмента сферы услуг. . , . С. 8-13.

288410. Вахович І. М., Потемкіна О. В., Олександренко І. В. Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу". . , . С. 14-21.

288411. Джаналеева А. А., Хамзин Е. Ж. Теория издержек и инвестиционная деятельность индивидуального предпринимателя : [правовые признаки с учетом экономической характеристики категории издержек и их влияние на индивидуальную инвестиционную деятельность предпринимателя в Казахстане]. . , . С. 22-33.

288412. Лещук В. П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці. . , . С. 34-38.

288413. Літвінов О. С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства. . , . С. 39-46.

288414. Олійник Є. В. Управління основними засобами підприємства через призму класичних та сучасних теорій. . , . С. 47-53.

288415. Тимощенко К. С. Функціонально-орієнтований підхід до забезпечення фінансової безпеки суб'єкта підприємництва. . , . С. 54-61.

288416. Кузнецова Н. В. Кластерный анализ стран Азиатско-Тихоокеанского региона. . , . С. 74-83.

288417. Шведун В. О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю. . , . С. 84-90.

288418. Готра В. В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства. . , . С. 114-121.

288419. Губарєва І. О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки. . , . С. 122-129.

288420. Чубукова О. Ю. Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України. . , . С. 160-166.

288421. Струтинська І. В. Проблема визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості : [логістичні центри підприємств]. . , . С. 211-219.

288422. Герасимов А. Н., Громов Е. И., Пшеничный П. П. Совершенствование системы управления экономикой макрорегиона : [Россия]. . , . С. 220-228.

288423. Гладилин А. В., Есаулко А. Н., Молчаненко С. А. Организационно-экономический механизм развития совместного предпринимательства в традиционно аграрном регионе : [Россия]. . , . С. 229-235.

288424. Конурбаева Ж. Т., Рахимбердинова М. У., Мадиярова Э. С. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике. . , . С. 236-247.

288425. Крисак А. І. Сценарій оцінювання ефективності регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку. . , . С. 248-257.

288426. Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України. . , . С. 3-11.

288427. Мостенська Т. Л., Скопенко Н. С., Білан Ю. В. Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни. . , . С. 258-267.

288428. Паникарова С. В., Иванова А. В., Уильямс Д. Факторы эффективности образовательных программ по предпринимательству. . , . С. 305-314.

288429. Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки. . , . С. 12-17.

288430. Цыкин Г. С. Электронные усилители. Связь. М., 1965. 511 с.

288431. Цыкина А. В. Электронные усилители. Радио и связь. М., 1982. 288 с.

288432. Цыкунов А. М. Адаптивное управление объектами с последействием. Наука. Москва, 1984. 239 с.

288433. Цыкунов А. М. Квадратичный критерий абсолютной устойчивости в теории адаптивных систем. Илим. Фрунзе, 1990. 156 с.

288434. Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек. . , . С. 18-23.

288435. Цылев Л. М. Восстановление и шлакообразование в доменном процессе. Наука. Москва, 1970. 158 с.

288436. Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва. . , . С. 23-28.

288437. Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек. . , . С. 29-36.

288438. Соколов В. Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльнності. . , . С. 37-42.

288439. Яковенко О., Вискірко О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина. . , . С. 43-50.

288440. Bayar Y., Aytemis L. Impact of economic freedom, political stability and economic growth in the USA on emerging Asian economies = Вплив економічних свобод, політичної стабільності та економічного зростання в США на розвиток країн Азії. . , . P. 62-73.

288441. Abdrakhmanova A. Z., Kuvatov M. R. The research on key competitiveness factors of the economy and agricultural export of Kazakhstan = Дослідження ключових факторів конкурентоспроможності економіки та сільськогосподарського експорту Казахстану. . , . Р. 91-98.

288442. Altynbassov B., Saimova S., Tassova A. Bologna process in Kazakhstan: economic and legal aspects = Болонський процес в Казахстані: економічні та правові аспекти. . , . Р. 99-108.

288443. Aftandilyants V. Y. Management consulting for public sector = Менеджмент-консалтинг для державного сектору. . , . Р. 109-113.

288444. Danisauskas G. The role of public policy in taxation: the case study of court ruling on the taxation of illegally produced product = Роль державної політики в оподаткуванні: на прикладі судового прецендента зі збором податку з незаконно виробленого товару. . , . Р. 130-137.

288445. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 1070 с.

288446. Lontsikh N. P., Baiborodin B. A. Supply chain management: methods and tools for food production safety and risks minimization = Управління ланцюгом постачань: методи та засоби безпеки виробництва харчової продукції та мінімізації ризиків. . , . Р. 138-144.

288447. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2015. 136 с.

288448. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

288449. Цымбал В. П. Задачник по теории информации и кодирования. Вища школа. К., 1976. 272 с.

288450. Цымбал В. П. Устройства дискретной техники на логических тиратронах. Техніка. Киев, 1969. 132 с.

288451. Soloviova N. I., Fediaieva M. S. Improvement of state strategic planning based on new regulatory policy = Вдосконалення системи державного стратегічного планування на основі нової регуляторної політики держави. . , . Р. 145-151.

288452. Цымбал И. Л., Соколов В. И., Литвинов С. П. Автоматизированное производство и качество продукции. Прапор. Харьков, 1979. 64 с.

288453. Цымбалюк А. А. Аналитическая динамика механизмов с гидроустройствами. Вища школа. Киев, 1990. 174 с.

288454. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

288455. Цымбалюк В. С., Крюков Ю. Г., Грибов Э. Б. Миниатюризация приемоусилительной аппаратуры. Связь. Москва, 1968. 208 с.

288456. Цыперович А. С. Ферменты в промышленности. Гостехиздат УССР. Київ, 1962. 73 с.

288457. Цыпин И. О. Повышение пластических свойств высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. ВИНИТИ. Москва, 1959. 22 с.

288458. Stradinya S. A. Clustering as a factor of innovative development = Кластеризація як чинник інноваційного розвитку. . , . Р. 152-159.

288459. Цыпин Н. В. Износостойкость композиционных алмазосодержащих материалов для бурового инструмента. Наукова думка. Киев, 1983. 192 с.

288460. Shevchenko H. M., Reznik O. M. Ensuring state economic security in the area of taxation: agent-based and subject-based legal approaches = Забезпечення економічної безпеки держави на прикладі податкової сфери: агентно-орієнтований і суб'єктно-правовий підходи. . , . Р. 167-172.

288461. Цыпкин А. Г. Справочник по математике для средних учебных заведений. Наука. Москва, 1983. 480 с.

288462. Цыпкин Я. З. Основы теории обучающихся систем. Наука. М., 1970. 251 с.

288463. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

288464. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Основи програмування" для студентів напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

288465. Цыплаков Ю. С. Бипланетарные механизмы. Машиностроение. Москва, 1966. 96 с.

288466. Цырлин Л. Э. Избранные задачи расчета электрических и магнитных полей. Советское радио. Москва, 1977. 319 с.

288467. Illiashnko S. M., Shipulina Y. S., Illiashenko N. S. Knowledge management as a basis for company's innovative development = Управління знаннями як основа інноваційного розвитку підприємства. . , . Р. 173-181.

288468. Цыфанский С. Л. Электрическое моделирование колебаний сложных нелинейных механических систем. Зинатне. Рига, 1979. 180 с.

288469. Цюльсдорф В. Основы автоматического управления. Машгиз. Москва, 1960. 175 с.

288470. Цяпко Н. Ф., Чапка А. М. Гидроотбойка угля на подземных работах. Госгортехиздат. Москва, 1960. 312 с.

288471. Петренко І. Замість стін будуємо мости : [досвід роботи публічної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка м. Запоріжжя]. . , . С. 4-5.

288472. Kim R. B., Yoon D. H., Yan C. Effects of brand experience on brand trust, brand satisfaction & brand loyalty: building SPA brand in South Korea = Вплив досвіду покупки на довіру бренду, задоволеність ним та лояльність: за даними брендів з власними лініями одягу (Південна Корея). . , . Р. 182-189.

288473. Mitreva E., Taskov N., Angeleski M. Approaches to business processes improvement in a graphic production company = Підходи до оптимізації бізнес-процесів у поліграфічній компанії. . , . Р. 190-201.

288474. Чабаи Д. Кассетные магнитофоны. Связь. Москва, 1978. 160 с.

288475. Palyvoda O. M. Enterprise clusters in the environment of poor economic confidence = Кластери підприємств у середовищі з низьким рівнем економічної довіри. . , . Р. 202-210.

288476. Чабаи Д. Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи. Советское радио. Москва, 1974. 134 с.

288477. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2015. 50 с.

288478. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

288479. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

288480. Сучасний захист інформації. ДУТ. Київ, 2015. 102 с.

288481. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2015. 48 с.

288482. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2015. 105 с.

288483. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2015. 52 с.

288484. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2015. 73 с.

288485. Чабан В. И. Методы анализа электромеханических систем. Вища школа. Львів, 1985. 192 с.

288486. Чабан В. И. Основы теории переходных процессов электромашинных систем. Вища школа. Львів, 1980. 199 с.

288488. Gress M., Kunychka M., Raneta L. Population dynamics in Central and Eastern Europe in the first decade of the 21st century = Населення Центральної та Східної Європи в динаміці: за даними першої декади ХХІ століття. . , . Р. 268-283.

288489. Ivanickova M., Mihalcova B., Pruzinsky M. Intercultural differences in the Wisegrad group: the Hofstede model application = Міжкультурні відмінності у Вишеградській четвірці: побудова моделі Хофстеде. . , . Р. 284-292.

288490. Чабанюк В. С. Одна задача скорохода и диффузионная аппроксимация систем массового обслуживания. АН СССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1987. 22 с.

288491. Чавчанидзе В. В., Гельман О. Я. Моделирование в науке и технике. Знание. Москва, 1966. 32 с.

288492. Macura R., Konda I., Koncar M. The entrepreneurial desirability within students' intentions: Bosnia and Herzegovina case study = Бажання стати підприємцем серед студентських намірів: на прикладі Боснії та Герцеговини. . , . Р. 293-304.

288493. Чадек И. Ползучесть металлических материалов. Мир. Москва, 1987. 302 с.

288494. Чазов Е. И. Сердце и ХХ век. Педагогика. Москва, 1982. 128 с.

288495. Чазов Е. И. Сердце и ХХ век. Педагогика. Москва, 1985. 160 с.

288496. Чазов Е. И. Сердце, сосуды и нервная система. Знание. Москва, 1967. 32 с.

288497. Чайка Г. В., Кабановский Л. Н., Хилько Ю. М. Алмазная обработка твердосплавного волочильного инструмента. УкрНИИ науч.-техн. информации. Киев, 1971. 34 с.

288498. Чайка Г. В., Кабановский Л. Н., Хворостецкий В. И. Специальные виды алмазного шлифования твердых сплавов. Техніка. Киев, 1966. 20 с.

288499. Чайкин Ф. Ф., Иванов А. И., Галкина Л. А. Автоматизированная система управления первым государственным подшипниковым заводом "АСУ-ГПЗ-1". ЦНИИТ ЭИприборостроения. Москва, 1976. 32 с.

288500. Antonijevic D. S., Vojnovic B., Grujic D. Corporate social responsibility and consumer protection in the Republic of Serbia = Корпоративна соціальна відповідальність та захист прав споживачів у Республіці Сербія. . , . Р. 315-325.

288501. Andekina R., Aimagambetova A. Financial stability of banking system: Kazakhstan case study = Фінансова стабільність банківських систем: на прикладі Казахстану. . , . Р. 326-331.

288502. Барановський О. І., Левченко В. П., Поліщук Є. А. Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили. . , . С. 332-340.

288503. Власенко О. О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні. . , . С. 341-346.

288504. Князь С. В., Лучко Г. Й. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні. . , . С. 347-354.

288505. Ластовецька Р. О. Взаємовплив обсягу неофіційних грошових переказів та рівня доларизації економіки України. . , . С. 355-362.

288506. Чайкин Ф. Ф., Иванов А. И. Автоматизированная система управления предприятием с применением вычислительной и организационной техники на 1ГПЗ. ВНИПП. Москва, 1968. 112 с.

288507. Мацелюх Н. П. Структурування та ціноутворення на ринку цінних паперів. . , . С. 363-369.

288508. Чайковский Ю. В. Элементы эволюционной диатропики. Наука. Москва, 1990. 270 с.

288509. Kalibayev M. K. Audit of accounts receivable as an essential element of organization management = Аудит дебіторської заборгованості як найважливіший елемент управління організацією. . , . Р. 370-379.

288510. Баглюк Г. А., Курихин В. С., Хоменко А. И., Козаченко И. С. Усовершенствование методов исследования распределения деформаций при прессовании порошков. . , . С. 3-11.

288511. Чайлдс У. Физические постоянные. Физматгиз. Москва, 1961. 94 с.

288512. Подчерняева И. А., Клименко С. А., Береснев В. М., Панашенко В. М., Торяник И. Н., Клименко С. Ан., Копейкина М. Ю. Формирование трибопленки в поверхностном слое магнетронного покрытия системы Al-Ti-Cr-N-B на нитриде бора в условиях точения закаленной стали. . , . C. 17-31.

288513. Kassymbekova G. R. Organization of equity accounting in second-tier banks of Kazakhstan and its control = Організація бухгалтерського обліку власного капіталу банків другого рівня і його контроль в Казахстані. . , . Р. 380-389.

288514. Чайнов Н. Д., Заренбин В. Г., Иващенко Н. А. Тепломеханическая напряженность деталей двигателей. Машиностроение. Москва, 1977. 153 с.

288515. Чаклин А. В. География здоровья. Знание. М., 1986. 152 с.

288516. Чаклин А. В. Лекция о здоровье и долголетии. Знание. М., 1986. 64 с.

288517. Чаклин А. В. Наступление на рак продолжается. Медицина. М., 1975. 112 с.

288518. Попова Л. В., Маслова И. А., Маслов Б. Г. Учетно-аналитическое обеспечение бюджетной поддержки сельского хозяйства : [на примере Российской Федерации]. . , . С. 390-401.

288519. Чаклин А. В. Путешествие за тайной продолжается. Мысль. М., 1981. 237 с.

288520. Чалый В. П. Гидроокиси металлов. Наукова думка. Киев, 1972. 158 с.

288521. Чалый-Прилуцкий А. Н. Обоснование и определение основных технических характеристик металлорежущих станков при их проектировании. Высш. школа. Москва, 1969. 134 с.

288522. Чалый-Прилуцкий А. Н. Практические методы анализа колебаний точных металлорежущих станков. ИЭИ. Иваново, 1975. 58 с.

288523. Мартиненко В. В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України. . , . С. 402-409.

288524. Antoniuk O. P., Korkhin A. S. Studying the interrelationship of key macroeconomic indicators of Ukraine through simultaneous equations = Дослідження взаємозв'язку основних макроекономічних показників України на основі системи одночасних рівнянь. . , . Р. 410-416.

288525. Колосок А. М. Електронне урядування - шлях до формування соціально відповідальної держави. . , . С. 417-421.

288526. Соцков О. Хроніки війни, що не була оголошена : [інформація щодо діяльності бібліотек Луганської області у період проведення АТО]. . , . С. 6-7.

288527. Чанг К., Хауэс Ф. Нелинейные сингулярно возмущенные краевые задачи. Мир. Москва, 1988. 245 с.

288528. Мальований М. І., Гузар Б. С., Власюк С. А. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР. . , . С. 422-428.

288529. Мельник Г. В., Скіцько В. І. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі. . , . С. 429-443.

288530. Оліскевич М. О., Козицький В. А. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці. . , . С. 444-456.

288531. Коваль Т., Туровська Л. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект). . , . С. 8-11.

288532. Васильченко М. Бібліотечна справа на сторінках газет. . , . С. 12-14.

288533. Васильченко М. Функції управління в бібліотечній справі. . , . С. 15-18.

288534. Чанг, Шелдон С. Л. Синтез оптимальных систем автоматического управления. Машиностроение. Москва, 1964. 440 с.

288535. Волкова Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі. . , . С. 19-22.

288536. Чандрасекхаран К. Ведение в аналитическую теорию чисел. Мир. Москва, 1974. 187 с.

288537. Самигулина Г. А., Самигулина З. И. Интеллектуальное компонентно-ориентированное программное обеспечение для оценки производительных рисков. . , . С. 457-463.

288538. Чапка А. М. Использование вычислительной техники при расчетах на устойчивость, усталость и колебания. ВЗМИ. М., 1987. 78 с.

288539. Чапка А. М. Применение программируемых микрокалькуляторов в расчетах на прочность. Машиностроение. М., 1990. 69 с.

288540. Спасская Н. В., Стеценко А. В., Такмакова Е. В. Прогнозирование средней доходности на рынке инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации на 2015 год. . , . С. 464-468.

288541. Чапкис Д. Т. Эксплуатация и ремонт керосинорезов. Морской транспорт. Москва, 1958. 92 с.

288542. Strelchenko I. I. Modelling an effective sales strategy for enterprises selling products at the domestic market and abroad = Моделювання ефективної стратегії збуту для підприємств, що реалізують продукцію на внутрішньому ринку та за кордоном. . , . Р. 469-474.

288543. Воронцовська І. Медичне краєзнавство як невід'ємна частина історико-культурного надбання Чернігівщини : [досвід краєзнавчої роботи Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки]. . , . С. 23-25.

288544. Чаплыгин С. А. Избранные труды по механике и математике. Гостехиздат. Москва, 1954. 567 с.

288545. Ніколаєва В. Цикл видань "Медична біографістика" як складова інформаційних ресурсів Національної наукової медичної бібліотеки України. . , . С. 26-28.

288546. Чаплыгин Ф. И., Лебединский Ю. Н., Меркулов В. Н. Прогрессивные методы упрочнения инструмента. УкрНИИНТИ. Киев, 1987. 72 с.

288547. План розміщення акцій ВАТ "Запоріжжяобленерго" (підприємство групи Г) : додаток 20 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 204 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 626-р). . , . С. 78-81.

288548. Дейниченко О. З досвіду проведення краєзнавчих екскурсій. . , . С. 29-31.

288549. Чаплыгин Ю. В., Еринов А. Е. Использование природного газа при плавке чугуна. Наукова думка. Киев, 1976. 238 с.

288550. Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи з порушеннями функцій верхніх кінцівок : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 20 травня 2015 року № 535. . , . С. 123-128.

288551. Білоус В. Інноваційний клімат - обов'язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. . , . С. 32-34.

288552. Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів : затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550. . , . С. 136-157.

288553. Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини. . , . С. 35-37.

288554. Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах литератури та мистецтва : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 18 травня 2015 року № 217. . , . С. 193-197.

288555. Інструкція про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні : затверджено Постановою... [див. анотацію]. . , . С. 223-234.

288556. Чаплыгин Ю. П. Усиление организованности и порядка в каждом управленческом звене. Знание. Москва, 1979. 64 с.

288557. Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2015 року № 615. . , . С. 256-260.

288558. Соцков О. Що нам робити з методичною службою бібліотек? Роздуми вголос. . , . С. 38-39.

288559. Грабар Н. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря. . , . С. 40-41.

288560. Коханова І. Зміни, зумовлені часом. . , . С. 42-43.

288561. Коффман С. Сучасні бібліотеки? : [роздуми щодо майбутнього бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій]. . , . С. 44-46.

288562. Петрина Н. Польсько-український центр у бібліотеці - осередок взаємодії та партнерства двох братніх народів. . , . С. 47-48.

288563. Положення про військово-транспортний обов'язок : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1921 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 405). . , . С. 30-51.

288564. Чуканова С. Як розвивалась бібліотечна освіта у США: деякі історичні аспекти. . , . С. 49-53.

288565. Українська бібліотечна асоціація - 20 років разом!. . , . С. 54-55.

288566. Ландарева Н. Бібліотеки вишів обговорили на конференції актуальні питання сьогодення. . , . С. 56-57.

288567. Положення про Міністерство соціальної політики України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423. . , . С. 52-66.

288568. Чуканова С. Наукова комунікація в цифрову епоху: новини з Другої міжнародної конференції в Могилянці. . , . С. 58-60.

288569. Правила безпеки систем газопостачання : затверджено Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285. . , . С. 69-126.

288570. Журавлева И., Березюк Н. "... Я ищу заступить открывшуюся, скромную вакансию библиотекаря...": Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университеской библиотек. . , . С. 61-65.

288571. План законодавчого забезпечення реформ в Україні : схвалений Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII. . , . C. 14-309.

288572. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. . , . С. 539-621.

288573. Сич О. Є. Пінчук Н. Д., Пасічний В. В., Остапенко С. О., Товстоног Г. Б., Котлярчук А. В., Євич Я. І. Кераміка на основі монетиту та нанодисперсного діоксиду кремнію: структура та властивості. . , . С. 59-69.

288574. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2015. 24 с.

288575. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 207 с.

288576. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2015. 52 с.

288577. Тимошенко Я. Г., Гадзира М. П. Особливості структуроутворення композиційної кераміки на основі оксиду алюмінію за участю продуктів відновлення оксиду заліза нанорозмірним нестехіометричним карбідом кремнію. . , . С. 70-77.

288578. Мосіна Т. В., Нешпор І. П., Григорьєв О. М., Панасюк А. Д., Пасічний В. В., Фролов Г. О., Коротеєв О. В. Дослідження корозійної стійкості ультрависокотемпературної кераміки на основі бориду цирконію під впливом концентрованого сонячного опромінення. . , . С. 77-83.

288579. Дуров А. В., Сидоренко Т. В., Найдич Ю. В. Влияние пропускания электрического тока через межфазную поверхность на смачивание ZrO2-керамики расплавом серебро-медь-кислород на воздухе. . , . С. 92-96.

288580. Чапмен Р. Когда время против нас. Мысль. Москва, 1983. 175 с.

288581. Чапорова И. Н., Чернявский К. С. Структура спеченных сплавов. Металлургия. Москва, 1975. 248 с.

288582. Кораблев С. Ф., Кораблев Д. С. Физико-химические особенности синтеза наноструктурированного SiC в условиях неизотермического нагрева с использованием предварительной гидротермальной обработки рисовой шелухи : [ Часть 2. Получение SiC без примеси углерода]. . , . С. 111-116.

288583. Чарльз Д. А., Чатер В. Д. Б., Харрисон Д. Л. Применение кислорода в производстве чугуна и стали. Металлургиздат. Москва, 1960. 288 с.

288584. Повстяной О. Ю., Сичук В. А., Макмиллан А., Рудь В. Д., Заболотный О. В. Металлографічний аналіз та обробка зображень мікростуктури сопел для піскоструменевої обробки, які виготовлені методами порошкової металлургії. . , . С. 136-143.

288585. Чарный И. А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. Гостехиздат. Москва, 1951. 223 с.

288586. Чарный И. А. Основы газовой динамики. Гостоптехиздат. Москва, 1961. 199 с.

288587. Чарушев Г. В. Организация вычислительного процесса на ЕС ЭВМ в Балтийском морском пароходстве. ЛДНТП. Ленинград, 1980. 19 с.

288588. Чарушев Г. В. Труд на вычислительном центре. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 27 с.

288589. Часовников Л. Д. Передачи зацеплением. Зубчатые и червячные. Машгиз. Москва, 1961. 479 с.

288590. Часовский В. П. Исследование взаимосвязи внешних и внутренних характеристик гидротрансформаторов с центро-стремительной трубой. ХПИ. Харьков, 1969. 20 с.

288591. Частиков А. П. От калькулятора до супер-ЭВМ. Знание. М., 1986. 96 с.

288592. Wiechinska P., Cekala M. Shaping of Ceramic Powders by Techniques Using in situ Polymerization: Advantages and Challenges = Преимущества и сложности формирования керамических порошков методом in situ полимеризации. . , . P. 10-19.

288593. Частоедов Л. А. Электротехника. Высш. школа. Москва, 1989. 351 с.

288594. Шишкіна Ю. О., Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Вербило Д. Г. Вплив методу легування на структуру та механічні властивості гарячештампованих порошкових алюмоматричних композитів системи Al-Ti-C. . , . C. 20-29.

288595. Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами : затверджено Постановою Кабінету Міністів України від 26 червня 2015 р. № 435. . , . С. 75-81.

288596. Моторов Н. Г., Раков М. А., Тузов В. М., Четыркин Н. В. Частотно-фазовые многоустойчивые элементы. Наукова думка. Киев, 1973. 159 с.

288597. Формула розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 436. . , . С. 82-83.

288598. Головбух : БЮДЖЕТ. МЦФЕР-Україна. Київ, 2015. 48 с.

288599. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень : Закон України від 17 червня 2015 року № 525-III : [надається текст конвенції]. . , . С. 9-24.

288600. Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця : затверджено Постановою... [див. анотацію]. . , . С. 68-69.

288601. Стратегія підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 662-р. . , . С. 101-113.

288602. Гогаев К. А., Воропаев В. С., Подрезов Ю. Н., Вербило Д. Г., Коряк О. С. Исследование влияния режимов деформации на свойства порошкового материала AMr5. . , . С. 29-38.

288603. Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти : [інтерактивне заняття. Алгоритм проведення занять із застосуванням методу конкретних ситуацій]. . , . С. 13-19.

288604. Ковальчук Г. Управління знаннями як компонент якості професійно орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища. . , . С. 20-37.

288605. Рач В., Медведєва О. Концептуальна модель формування змісту програм з підготовки докторів філософії. . , . С. 38-50.

288606. Катусь Н. Система поглядів на сталий розвиток людини та суспільства в науковій думці України. . , . С. 51-59.

288607. Заболоцький А. Використання технологій дистанційного навчання в організації роботи студентів денної форми навчання. . , . С. 60-64.

288608. Чернозубкін І. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації. . , . С. 65-75.

288609. Венгренович Р. Д., Іванський Б. В., Панько І. І., Стасик М. О., Фесів І. В. Стабільність нанокристалів у 2D- та 3D-системах на стадії оствальдівського дозрівання. . , . С. 39-51.

288610. Маслюк В. А., Ситник Я. А., Підопригора М. І., Яковенко Р. В. Вплив добавок хромистих сталей і бориду нікелю на структуру та властивості порошкових композиційних матеріалів залізо-високовуглецевий ферохром ФХ800. . , . С. 52-59.

288611. Усенко Н. И., Шевченко М. А., Котова Н. В., Березуцкий В. В., Иванов М. И., Судавцова В. С. Энтальпии смешения расплавов системы Al-Co. . , . C. 92-101.

288612. Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання. . , . С. 76-86.

288613. Хмель В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічних факультетах університетів. . , . С. 87-98.

288614. Найдич Ю. В., Красовский В. П. Использование экзотермического эффекта на межфазной границе при смачивании, получении композитов и пайке керамических материалов. . , . С. 101-112.

288615. Поліщук Т. Підвищення здатності до працевлаштування випускників ВНЗ. . , . С. 99-106.

288616. Єсьман І. Уплив соціально-економічних чинників на сім'ю в Україні (друга половина ХХ століття). . , . С. 107-114.

288617. Лавренко В. А. Швец В. А., Талаш В. Н. Коррозия керамики системы AIN-TiN в 3%-ном растворе NaCl. . , . C. 113-117.

288618. Гогунський В., Білощицький А. Scopus: пошук статей за прізвищем авторів : [Scopus - наукометрична база даних]. . , . С. 115-117.

288619. Остапенко О., Зубалій М. Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України : [проект]. . , . С. 118-126.

288620. Буколов А. Н., Грибанов Ю. А., Гуран И. В., Гурин В. А., Кравцов Я. В. Разработка метода изготовления нагревателя для вакуумной высокотемпературной обработки материалов. . , . С. 134-141.

288621. Нейков О. Д., Колесниченко Ю. В., Тохтуев В. Г. Особенности процесса сушки водораспыленных порошков железа. . , . С. 142-153.

288622. Частотно-ферродинамическая аппаратура контроля и управления. Ин-т технической информации. Киев, 1964. 104 с.

288623. Частотные методы в автоматике. Инлитиздат. Москва, 1957. 490 с.

288624. Konopka K. Alumina Composites With Metal Particles in Ceramic Matrix = Композиты из оксида алюминия с металлическими частицами в керамической матрице. . , . P. 159-160.

288625. Кунгурцева Л. Соціальні гарантії під час вступу до вишу для абітурієнтів-2015. . , . С. 20-22.

288626. Чаусов Н. С. Применение электронных вычислительных машин при расчете инженерных сооружений. Госстройиздаи. Москва, 1962. 135 с.

288627. Чаховский В. М. Хранить теплоту. Знание. Москва, 1990. 62 с.

288628. Чачин В. Н. Новые процессы получения и обработки машиностроительных материалов. Наука и техника. Минск, 1979. 63 с.

288629. Чачин В. Н., Коновалов И. В. Современная технология - важное звено научно-технического прогресса. Беларусь. Минск, 1988. 78 с.

288630. Чачко А. Г. Человек за пультом. Сов. Россия. Москва, 1974. 350 с.

288631. Чашников Д. И. Деформируемость судостроительных сталей при обработке давлением. Судостроение. Ленинград, 1974. 136 с.

288632. Чаяло П. П. Что нужно знать о старении?. Здоровье. Киев, 1988. 48 с.

288633. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2015. 112 с.

288634. Чвертко А. И., Шинлов Е. И. Гидрооборудование машин для контактной стыковой сварки. Наукова думка. Киев, 1981. 149 с.

288635. Кунгурцева Л. Умови, за яких випускникам навчальних закладів - сиротам виплачують грошову допомогу. . , . С. 42-43.

288636. Чебанов Ю. М. Как обнаружить и устранить неисправность на тепловозах ТГМ4 и ТГМ4А. Транспорт. Москва, 1983. 81 с.

288637. Чеботаев А. А. Специализированный подвижной состав для перевозки крупноразмерных железобетонных элементов. Стройиздат. Москва, 1976. 48 с.

288638. Усе життя - на вівтар науки : [до 70-річчя вченого-економіста, академіка НАН України В. М. Гейця, директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"]. . , . С. 4-5.

288639. Геєць В. М. До питання застосування підходів "плану Маршалла" для України : [порівняльна характеристика "плану Маршалла" для Європи та України. Доцільність застосування в Україні, альтернативні рішення]. . , . С. 6-11.

288640. Шаров О. М. Уроки та перспективи "плану Маршалла" для України. . , . С. 12-18.

288641. Кістерський Л. Л. Формування сучасної Європи: стримування та розвиток : [інституційні основи "плану Маршалла"]. . , . С. 19-27.

288642. Даниленко А. І. Посилення державних підойм ефективного використання фінансових ресурсів : [запропоновано новий механізм розвитку економіки на основі визначення на 15-20 років національних пріоритетів та найефективніших державних інвестиційних проектів]. . , . С. 28-35.

288643. Богдан Т. П. Основні принципи формування і спрямування міжнародної фінансової допомоги для України. . , . С. 36-44.

288644. Никифорук О. І., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Перспективи фінансування транспортних проектів у рамках міжнародної фінансової допомоги. . , . С. 45-57.

288645. Дячук О. А., Подолець Р. З., Серебренніков Б. С., Чепелєв М. Г. Політика енергоефективності в Україні: veritas momentum. . , . C. 58-69.

288646. Дейнеко Л. В., Якубовський М. М., Шовкун І. А., Завгородня М. Ю., Гахович Н. Г. Ключові аспекти "плану Маршалла" для України у промисловій сфері. . , . С. 70-77.

288647. Молдаван Л. В., Шубравська О. В. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації. . , . С. 78-87.

288648. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва. . , . С. 88-96.

288649. Куратник П. Визуальное представление данных в Excel : [условное форматирование. Спарклайны. Быстрый анализ в Excel 2013]. . , . С. 10-16.

288650. Кравченко М. Нет дефициту и лишним вложениям! Эффективное управление запасами. . , . С. 17-29.

288651. Негоденко О. Вексельна форма погашення боргів. . , . С. 30-37.

288652. Занько Б. Звіт про відрядження. Особливості складання та подання. . , . С. 38-45.

288653. Рогозний С., Карпачова О. Вимоги Євросоюзу до консолідованої звітності групи компаній. Розглядаємо Директиву № 2013/34/ЄС. . , . С. 46-55.

288654. Даниленко О. На військових рейках. Економічні аспекти введення військового стану. . , . С. 56-62.

288655. Нестеренко С. Надання та облік відпусток. . , . С. 63-72.

288656. Кучерак Д. Мобілізація працівників. Гарантії та оподаткування. . , . С. 73-79.

288657. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

288658. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2015. 16 с.

288659. Клименко О. А., Тарабан С. М. Управління якістю атмосферного повітря за допомогою європейської системи THOR-Air-PAS. . , . С. 2-4.

288660. Сахно В. П., Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І., Ковальчук Г. О. Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда. . , . С. 5-9.

288661. Дунь С. В., Павленко А. В. Визначення раціональних значень енергооснащеності та параметрів трансмісії автопоїздів-зерновозів КрАЗ. . , . С. 10-14.

288662. Головня С. Б. Модель оцінки можливостей станції техобслуговування щодо відновлення автомобілів замовника. . , . С. 15-17.

288663. Пожидаєв С. П. О полезной механической работе и энергетическом КПД автомобиля. . , . С. 18-21.

288664. Башинський А. Л. Розрахункові схеми статичної поперечної стійкості : [проведено аналіз розрахункових схем перекидання транспортних засобів. Рівняння для визначення показників поперечної статичної стійкості транспортних засобів]. . , . С. 22-23.

288665. Шевчук Г. Д. Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників в органи з сертифікації. . , . С. 24-26.

288666. Швець Р. М. Алгоритмізація системи попередження зіткнення автомобілів. . , . С. 27-29.

288667. Постранський Т. М. Методика дослідження функціонального стану водііїв транспортних засобів. . , . С. 30-34.

288668. Гамеляк І. П., Дмитрієв М. М., Дмитриченко А. М., Волощук Д. В. Енергетичний аудит бітумних баз та асфальтобетонних заходів тепловізійним методом. . , . С. 35-40.

288669. Павлюк Д. О., Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Гладун С. А. Обґрунтування формул для визначення модуля деформації як показника ущільнення ґрунтів земляного полотна. . , . С. 41-43.

288670. Абрамов В. М. Особливості розрахунку ґрунто-сталевих арочних гофрованих шляхопроводів та мостів. . , . С. 44-46.

288671. Чеботаев А. А. Тенденции развития специализированных автомобилей и автопоездов. Транспорт. М., 1974. 129 с.

288672. Рибальченко С. А., Голоцван О. В., Новікова А. М. Правове врегулювання розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах - один із напрямів підвищення безпеки дорожнього руху. . , . С. 47-48.

288673. Гусев Ю., Юр Г. Сдали квалификацию : [Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) оценило качество работы страховых компаний, работающих на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответсвенности владельцев наземных транспортных средств]. . , . С. 28-29.

288674. Грищенко Ф. В. Документи CEN: сучасний стан тенденції та перспективи : [CEN - European Committee for Standardisation, Європейський комітет зі сандартизації]. . , . С. 3-10.

288675. Гінзбург М. Д., Коваленко С. Є. Пропозиції щодо методики перекладання положень англомовних нормативних документів засобами української мови. . , . С. 12-24.

288676. Гінзбург М. Д. "Standardizing body (organisation)", "standars body (organisation)", "standardization body (organisation)". Як це буде українською?. . , . С. 24-26.

288677. Чеботарев Д. Ф. Геронтология и гериатрия. Знание. Москва, 1984. 62 с.

288678. Чеботарев Е. В. Основы электрической тяги. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 184 с.

288679. Чеботарев Н. Г. Введение в теорию алгебр. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 88 с.

288680. Чеботарева И. И., Щербина Ю. Д., Кузнецов Е. А. Надежность потенциометрических датчиков и ее техноллогическое обеспечение. Машиностроение. Москва, 1966. 116 с.

288681. Чеботаревский В. В., Кондрашов Э. К. Технология лакокрасочных покрытий в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1978. 295 с.

288682. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 48 с.

288683. Чебышев П. Л. Избранные математические труды. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 200 с., 1 л. портр.

288684. Чебышев П. Л. Избранные труды. АН СССР. М., 1955. 926 с.

288685. Чебышев П. Л. Научное наследие. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1945. 192 с., 1 л. портр., 1 л. ил. : ил., табл., черт.

288686. Чеголин П. М., Афанасьев Г. К. Автоматизация анализа экспериментальных графиков. Энергия. Москва, 1967. 120 с.

288687. Чеголин П. М. Автоматизация спектрального и корреляционного анализа. Энергия. Москва, 1969. 383 с.

288688. Чеголин П. М., Пинютин И. И. Моделирование динамического состояния технических объектов по результатам экспериментальных исследований. АН БССР. Ин-т техн. кибернетики. Минск, 1987. 27 с.

288689. Чедд Г. Звук. Мир. Москва, 1975. 204 с.

288690. Чеканов А. А. Евгений Оскарович Патон. 1870-1953. АН наук СССР. Москва, 1963. 183 с.

288691. Чеканов А. А. Евгений Оскарович Патон. Наукова думка. Киев, 1979. 107 с.

288692. Чеканов А. А. Сварка металлов при низких температурах. Машгиз. Москва, 1950. 124 с. : ил., табл., эскизы, граф., схем., черт.

288693. Чеканов А. А. Сварочная техника в СССР. Машгиз. Москва, 1952. 195 с.

288694. Чеканов А. А. Современные методы сварки. Профтехиздат. Москва, 1961. 303 с.

288695. Чеканов А. А., Цегельский В. Л. Типовые сварные конструкции. Высш. школа. Москва, 1968. 163 с.

288696. Чеканов А. А., Ржонсницкий Б. Н. Михаил Андреевич Шателен. Наука. Москва, 1972. 247 с.

288697. Чеканов В. Д. Руководство к лабораторным работам по общей и горной электротехнике. Металлургиздат. Свердловск, 1959. 232 с.

288698. Чекваскин А. Н., Семин В. Н.. Стародуб К. Я. Основы автоматики. Энергия. Москва, 1977. 448 с.

288699. Чекин В. В. Мессбауэровская спектроскопия сплавов железа, золота и олова. Энергоиздат. Москва, 1981. 106 с.

288700. Чекин В. В., Кириченко В. Г., Резниченко В. А. Сверхтонкие взаимодействия и радиационные повреждения в металлах. Вища школа. Харьков, 1986. 136 с.

288701. Чекмарев А. А. Стандартизация электронных приборов. Энергия. Москва, 1977. 176 с.

288702. Чекмарев А. П., Калужский В. Б. Гнутые профили проката. Металлургия. Москва, 1974. 264 с.

288703. Чекмарев А. П. Прокатка экономичных профилей. Гостехиздат. Киев, 1963. 268 с.

288704. Чекмарев А. П., Чернобривенко Ю. С. Роликовая арматура прокатных станов. Металлургия. Москва, 1964. 256 с.

288705. Чекмарев А. П., Друян В. М. Теория трубного производства. Металлургия. Москва, 1976. 304 с.

288706. Ван Фан Начало киносодружества : [совместный китайско-росийский фильм "Последняя битва"]. . , . С. 54-57.

288707. Чекулаев И. А. Защита сада от вредителей и болезней. Агропромиздат. Москва, 1988. 62 с.

288708. Чекунов И. П. Высокотемпературная пайка трубопроводов из коррозионно-стойкой стали. Машиностроение. Москва, 1988. 76 с.

288709. Таотао Ч. "Вкусные" иероглифы : ["пищевая лексика" в китайском языке]. . , . С. 68-69.

288710. Центральная выставка НТТМ-74 Проспект экспонатов центральной выставки НТТМ-74. НИИНАвтопром. Москва, 1974. 166 с.

288711. Лукьянов А., Анташкевич Е. Откуда есть, пошло слово - Китай. . , . С. 76-77.

288712. Центральный институт научно-технической информации электротехнической промышленности и приборостроения Сборник аннотаций работ по механизации и автоматизации производства источников тока за 1956-1959 гг.. ЦИНТИЭПИП. Москва, 1959. 47 с.

288713. Центральный конструкторско-технологический институт Сборник аннотаций научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ Московского отделения ЦКТИ за 1965. ЦКТИ. Москва, 1966. 23 с.

288714. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии Информация. Черметинформация. Москва, 1970. 15 с.

288715. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии Информация. Черметинформация. Москва, 1970. 12 с.

288716. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии Информация. Черметинформация. Москва, 1970. 16 с.

288717. Гнібіденко І. Глобальні зміни у соціально-трудовій сфері: стан та вплив на трансформацію інститутів соціального захисту населення. . , . С. 3-7.

288718. Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки. . , . С. 8-17.

288719. Захарова О. Привабливий бренд роботодавця: умови створення та інструменти оцінки. . , . С. 18-23.

288720. Перегудова Т. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні. . , . С. 24-33.

288721. Торжевський М. Європейський досвід боротьби з тіньовою зайнятістю. . , . С. 34-37.

288722. Литвин А. Про обмеження максимального розміру місячної зарплати : [викладача та науковця при роботі за сумісництвом]. . , . С. 8

288723. Куліков Ю., Йолкіна О. Соціальна сфера в сучасному реформуванні економіки України. . , . С. 38-45.

288724. Давидюк О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними послугами : [рейтинги соціальних послуг, що мають найвищий коефіцієнт задоволеності соціальною послугою, за місцем проживання вдома, у стаціонарних закладах]. . , . С. 46-51.

288725. Парсяк В., Парсяк К. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг. . , . С. 4-7.

288726. Іртищева І., Стегней М. Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад. . , . С. 8-12.

288727. Швець А., Тубальцева Н., Баланенко О. Мотивація як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства. . , . С. 13-16.

288728. Єфімова Г. Наукові засади стратегії розбудови підприємств суднобудування України. . , . С. 17-19.

288729. Бутенко А., Гришина Л., Гришина Н. Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект. . , . С. 20-23.

288730. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии Информация. Черметинформация. Москва, 1968. 12 с.

288731. Карась П., Приходько Н. Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель. . , . С. 24-27.

288732. Рогов Г. Теоретична сутність і взаємозв'язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості. . , . С. 28-31.

288733. Петіна Л. В. Лізинг - інноваційний чинник активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. . , . С. 4-7.

288734. Шпильовий В. А., Андрушкевич Н. В. Стійкий соціально-економічний розвиток як один із факторів економічної безпеки. . , . С. 8-10.

288735. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии Информация. НИИИТЭИ. Москва, 1972. 12 с.

288736. Пархоменко О. Підходи до визначення структури та наповнення інформаційно-знаннєвої парадигми постіндустріальної економіки. . , . С. 32-34.

288737. Коцалап С. О., Припотень В. Ю. Определение идеального руководителя для существующей организационной культуры персонала. . , . С. 11-16.

288738. Залуцький І., Притула Х, Перспективи застосування державного земельного кадастру для оцінювання виробничного потенціалу сільських територій. . , . С. 35-39.

288739. Гончар В. Г. Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб'єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави. . , . С. 17-22.

288740. Дорош О. Методичні підходи до виготовлення техничної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. . , . С. 40-41.

288741. Кулиев З. Роль и место Государственного нефтяного фонда в экономике Азербайджана. . , . С. 42-45.

288742. Кіндзерський Ю. Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід Польші в контексті євроінтеграційного курсу України. . , . С. 46-50.

288743. Центральный научно-исследовательский дизельный институт Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1962-1965 гг.. Центр. науч.-исслед. дизельный ин-т. Ленинград, 1967. 116 с.

288744. Методичні рекодендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів : додаток до листа МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255. . , . С. 3-7.

288745. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1964. 72 с.

288746. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1964. 72 с.

288747. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1964. 66 с.

288748. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1964. 78 с.

288749. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1965. 68 с.

288750. Каленська І. "Пожежна" дерегуляція: добрі наміри ДСНС : [протипожежна безпека на підприємстві. Мораторій на перевірки підприємств, установ та організацій органами державного контролю]. . , . С. 8-11.

288751. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1965. 83 с.

288752. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1965. 73 с.

288753. Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 193. . , . С. 28-30.

288754. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1965. 66 с.

288755. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1966. 62 с.

288756. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1966. 79 с.

288757. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1966. 70 с.

288758. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1966. 75 с.

288759. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525. . , . С. 31-48.

288760. Слободян Ф. Норми безпеки праці при виконанні робіт в автосервісі. . , . С. 12-18.

288761. [добірка роз'яснень фахівців щодо особливостей призначення та виплати лікарняних та декретних]. . , . С. 4-47.

288762. Трошина С. Правила пожежної безпеки на суднах риболовного флоту : [обов'язки екіпажу. Порядок проходження навчання та перевірки знань. Протипожежний режим, обладнання, спорядження. Документи з питань пожежної безпеки на суднах. Засоби протипожежного захисту]. . , . С. 19-29.

288763. Федоренко М. Консервація та розконсервація об'єктів будівництва : [охорона праці]. . , . С. 36-39.

288764. Новіков О., Кодрик А., Нікулін О, Сорбенти на основі КФ-смол для ліквідації аварійних проливів нафтопродуктів і токсичних речовин. . , . С. 40-45.

288765. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641. . , . С. 70-95.

288766. Сопільняк В. Чи варто недооцінювати СУОП... : [ситеми управління охороною праці на підприємствах. Аналіз обставин та причин конкретного нещасного випадку]. . , . С. 52-56.

288767. Маєвська П. Працівник виходить на наукову пенсію: чи виплачувати грошову допомогу : [консультація фахівця]. . , . С. 21.

288768. Блажчук К. Необхідність удосконалення Класифікатора надзвичайних ситуацій : [ДК 019-2001]. . , . С. 57-59.

288769. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1968. 82 с.

288770. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1968. 72 с.

288771. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1968. 62 с.

288772. Стоєцький В. Проведення випробувань систем димовидалення виробничих споруд : [мета та завдання, порядок проведення, оформлення результатів випробувань... [див. анотацію]]. . , . С. 60-66.

288773. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1968. 63 с.

288774. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1969. 50 с.

288775. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1969. 53 с.

288776. Пермяков П., Ржевський А. Надання домедичної допомоги при зупинці дихання та роботи серця на виробництві. . , . С. 70-73.

288777. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1969. 91 с.

288778. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1969. 107 с.

288779. Шевченко Н., Трубникова Н. Инвестиционные нежности : [облгосадминистрация М. Саакашвили предлагает одесскому бизнесу дружить инвестпроектами. Перечень компаний Одесской области, допущенных к приватизации, их отраслевая структура]. . , . С. 4-6.

288780. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1970. 80 с.

288781. Задорожна М. Небезпеки спеки, або Як влітку уникнути ризиків для здоров'я на виробництві. . , . С. 74-79.

288782. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1970. 79 с.

288783. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1970. 66 с.

288784. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1970. 53 с.

288785. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1971. 75 с.

288786. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1971. 64 с.

288787. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1971. 62 с.

288788. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1971. 63 с.

288789. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1972. 54 с.

288790. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1972. 61 с.

288791. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1972. 59 с.

288792. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1973. 60 с.

288793. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1973. 57 с.

288794. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1973. 56 с.

288795. Стоєцький В., Трошина С. Забезпечення пожежної безпеки під час збирання, переробки, зберігання врожаю та заготівлі грубих кормів. . , . С. 2-47.

288796. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1973. 47 с.

288797. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1973. 43 с.

288798. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1974. 60 с.

288799. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1974. 96 с.

288800. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1974. 95 с.

288801. Местные выборы: перезагрузка : [Верховная Рада приняла новый Закон о местных выборах. Основные положения Закона]. . , . С. 12.

288802. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1974. 93 с.

288803. Озеран А. Директива 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. . , . С. 2-10.

288804. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1975. 103 с.

288805. Куцик П., Корягін М. Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності. . , . С. 11-18.

288806. Кузнецова С., Кузнецов А. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії. . , . С. 19-26.

288807. Аврамченко К. Прагматика мрії : [щоб наздогнати розвинені економіки, Україна має впровадити політику економічного прагматизму]. . , . С. 16-19.

288808. Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб. . , . С. 27-37.

288809. Крапива С., Павлов К. Вселение душ : [пока одни отельеры сокращают затраты на содержание заведений, другие привлекают клиентуру за счет предложения дополнительных услуг и бонусов. Показатели работы некоторых отелей. Основные сферы инвестирования в гостиничный бизнес]. . , . С. 24-30.

288810. Поливана Л., Губар А. Організація облікової політики підприємства. . , . С. 45-52.

288811. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1975. 82 с.

288812. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1975. 87 с.

288813. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1976. 143 с.

288814. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1977. 101 с.

288815. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1977. 112 с.

288816. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1978. 96 с.

288817. Карпець М. В., Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Горбань В. Ф., Крапівка М. О. Механічні властивості та особливості формування фаз у високоентропійних сплавах системи CrFeNiCuCoAlx. . , . С. 118-133.

288818. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України : Постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 400. . , . С. 30-97.

288819. Положення про гуртожитки : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2015 року № 84. . , . С. 161-166.

288820. Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии Информация. Черметинформация. Москва, 1971. 10 с.

288821. Каменська Т. Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторській перевірці. . , . С. 2-9.

288822. Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2015 році : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2015 року № 761/27206. . , . С. 185-186.

288823. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

288824. Кузина Р. П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции : [анализ соответствия Положений (стандартов) бухгалтерского учета Международным стандартам финансовой отчетности]. . , . С. 10-20.

288825. Микитенко Т., Петровська І. Семантичні аспекти заробітної плати в податковому законодавстві. . , . С. 21-27.

288826. Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій. . , . С. 28-38.

288827. Остапенко Ю. Метод обліку змінних витрат на підприємствах водного транспорту та його вплив на собівартість вантажних перевезень. . , . С. 39-44.

288828. Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності. . , . С. 45-50.

288829. Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 475. . , . С. 38-44.

288830. Коцюба О. Чому і як протистоять реалізації декларації, або хто нищить відродження правової ідеології народовладдя? : [правосвідомість: наука і практика реалізації правової ідеології народовладдя]. . , . С. 12-13.

288831. Центральный научно-исследовательский институт технологии и машиностроения Труды. ЦНИИТМаш. Москва, 1966.

288832. Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 469. . , . С. 424-432.

288833. Поліція: тестовий режим : [законодавча основа діяльності української поліції]. . , . С. 14-15.

288834. Центральный научно-исследовательский институт технологии и машиностроения Труды. ЦНИИТМаш. Москва, 1967.

288835. Кулаківський В. "Роздепутатнення" постійних комісій як вияв демократичності : [роль і значення постійних комісій у роботі місцевих представницьких органів]. . , . С. 25-27.

288836. Костенко О. Яка Конституція нам потрібна, або Свобода людини проти правової сваволі : [справжня демократія сумісна лише з правопорядком. Порівняння деяких положень Конституцій США та України]. . , . С. 28-29.

288837. Колюх В. Бюджетно-фінансова функція в системі контрольних повноважень парламенту (міжнародна практика та українські реалії). . , . С. 30-34.

288838. Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский котлотурбинный институт им. И.И.Ползунова Работы МО ЦКТИ, законченные в 1966 г.. ЦКТИ. Ленинград, 1967. 24 с.

288839. Положення про вищі військові навчальні заклади : затверджено Наказом Міністерства оборони України від 27.05.2015 № 240. . , . С. 859-869.

288840. Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский котлотурбинный институт им. И.И.Ползунова Сборник аннотаций научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ за 1958 г. ИП-19. ЦКТИ. Москва, 1959. 18 с.

288841. Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский котлотурбинный институт им. И.И.Ползунова Сборник аннотаций научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ за 1963 г.. ЦКТИ. Москва, 1964. 19 с.

288842. Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский котлотурбинный институт им. И.И.Ползунова Сборник аннотаций научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ за 1964 г.. ЦКТИ. Москва, 1965. 11 с.

288843. Тарадайко С. Інша філософія. Тертуліан : [Тертуліан - проповідник із Карфагена (ІІ століття н.е.); його погляди на смерть, воскресіння, віру]. . , . С. 265-271.

288844. Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения Научные работы ЦНИИТМаш. ЦНИИТМаш. Москва, 1967. 262 с.

288845. Нестерович В. Роль друкованих парламентських видань у забезпеченні діалогової комунікації між парламентами та громадськістю. . , . С. 34-38.

288846. Асланов С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики. . , . С. 2-4.

288847. Красняков Є. Позашкільна освіта та її місце в структурі освіти України. . , . С. 39-41.

288848. Грицяк І. Децентралізований та регіоналізований унітаризм як нові форми державного устрою : [на прикладі різних країн світу розглянуто форми державного устрою: унітаризм, федералізм, конфедералізм; що прийнятне для України]. . , . С. 5-11.

288849. Шемаєв В. Військово-технічна співпраця України з Росією згортається. . , . С. 44-45.

288850. Wei Li, Yunfei Ning, Jian Chen, YouPing Sun, Cong Li Effect of Si Content on Microstructure and Mechanical Propertis of the Spray-Formed SiCp/Al-Si Composites = Влияние содержания кремния на микроструктуру и механические свойства композитов SiCp/Al-Si, полученных напылением. . , . P. 60-67.

288851. Кулинич П. Право сільської громади на землю в контексті адміністративно-територіальної реформи. . , . С. 11-15.

288852. Кошовий С. З Китаєм не розминутися : [чи буде затребуваний потенціал України в економічному поясі Великого шовкового шляху?]. . , . С. 46-47.

288853. Стойко О. Регіональна політика України: стан і перспективи : [аналізується чинне законодавство України з питань регіональної політики]. . , . С. 15-18.

288854. Явір В. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні. . , . С. 18-21.

288855. "Ніколи нічого не робіть, що не в інтересах українського народу"... : [митрополит Андрей Шептицький (Роман Марія Александр Шептицький, 1865-1944 р.р.). Український релігійний діяч, граф. Єпископ Української греко-католицької церкви]. . , . С. 64-65.

288856. Бандурка І. Правовий статус дитини у світлі кримінально-правового захисту дитинства. . , . С. 22-25.

288857. Бовсунівська Т. Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема. . , . С. 25-27.

288858. Тарасенко О., Черненко О. Процес вибору атрибутів позиціонування товару : [маркетингові дослідження]. . , . С. 34-43.

288859. Лоссовський І. Будапештський меморандум як міжнародний договір, обов'язковий для виконання його гарантами : [меморандум 1994 р. зокрема, про непорушність кордонів]. . , . С. 28-31.

288860. Лилик М. Міжнародний форум "Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні": [відмінності між традиційною і дуальною системами навчання, переваги дуальної системи]. . , . С. 54-59.

288861. Центрифуги. Машгиз. Москва, 1963. 102 с.

288862. Центрифуги. Машгиз. Москва, 1955. 91 с.

288863. Центрифуги АГ-1800, АОГ-1800. Машиностр. з-д им. Фрунзе. Сумы, б. г.. 16 л.

288864. Горбулін В., Дегтярев О., Уруський О. У космічне майбутнє - разом із міжнародною спільнотою. . , . С. 4-7.

288865. Власюк О. Зовнішньополітичні пріоритети України. . , . С. 8-10.

288866. Лисенко О., Грицюк В. Битва за Берлін : [історія Другої світової війни]. . , . С. 30-31.

288867. Селіванов А. Шлях до децентралізації через конституційну реформу : [розподіл компетенції між центральною та місцевими владами]. . , . С. 32-33.

288868. Колюх В. Регіоналізм як одна з форм децентралізації влади. . , . С. 34-37.

288869. Комсомольськ - успішне місто Полтавщини : [економічні і політичні реалії]. . , . С. 44-45.

288870. Ковпашко І. Пенсії до і після 1 квітня : [інтерв'ю з І. Ковпашко, директором департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України про нове у виплатах пенсій працюючим пенсіонерам, у тому числі науковцям, спецпенсіонерам / записала Н. Андрусенко]. . , . С. 49-51.

288871. Показники пасажиропотоків в Україну / із України українськими авіакомпаніями за результатами 1 кварталу 2015 р.. . , . С. 20.

288872. Полторак В. Найперший університет на березі Чорного моря : [Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія, сьогодення]. . , . С. 58-59.

288873. Самойлов Ю. Туризм - це смачно! : [співпраця туристичного і ресторанного бізнесу]. . , . С. 30-33.

288874. Коцан І. Нині - найкращі в Україні. Завтра - найкращі в Європі! : [Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки]. . , . С. 60-61.

288875. Марчук Л. "Про що повинні б уже співати горобці на українських хатах" : [біографія автора музики державного гімну України Михайла Вербицького]. . , . С. 70-71.

288876. Кузнєцов Д. Алко-тур: джерело прибутків та культури : [дегустація алкогольних напоїв як складова пізнавально-екскурсійної частини туру]. . , . С. 34-35.

288877. Неправська Н. Фредерік Шопен покращує імідж України : [музичний фестиваль в туристичному комплексі "Замок-музей "Радомисль" на Житомирщині]. . , . С. 36-37.

288878. Львова О. Безвізовий режим: як не втратити можливість. . , . С. 44-45.

288879. Руденко О., Чиж А., Дубенский Д., Макульский К. (Не)нужные люди: МЭРТ : [информация о Министерстве экономического развития и торговли, министре и ключевых фигурах этого министерства. Короткое досье министра А. Абромавичуса]. . , . С. 10-15.

288880. Самойлов Ю. На захід по рейках: шлях розвитку чи деградації? : [залізничні пасажирські перевезення у напрямку країн Європи]. . , . С. 64-67.

288881. Саливон С. Бюджетный тупичок : [реальные доходы бюджета в 2015 г. вновь снизились и вновь в части, обеспечиваемой налоговыми структурами Государственной фискальной службы]. . , . С. 18-19.

288882. Дикаленко М., Захаров Е. Пан Африкан : [Внешнеэкономические связи с Африкой. Экспорт в Африку не уменьшается, и перспективы его огромны - на этом континенте 1,3 млрд потенциальных покупателей]. . , . С. 24-26.

288883. Крушинська О. Закарпаття. День над Ужем : [архітектурні дива Закарпаття: Невицький замок, Перечинський храм і пам'ятник листоноші, церква св. Миколая у Чорноголові (XVII - XVIII), церква архангела Михаїла (1745) в Ужку]. . , . С. 106-110.

288884. Власенко А. Берестечко. Герої не вмирають : [Рівненщина. Церковні пам'ятки на згадку про Берестецьку битву (1651р.): Свято-Георгіївський храм, Михайлівська церква]. . , . С. 112-117.

288885. Московчук Э. Запоздалое сафари : [выход украинских продовольственных компаний на рынки африканских стран]. . , . С. 28-31.

288886. Гудзевата М. Миколаївщина. Енергія Півдня : [активний туризм. Миколаївщина як туристичний напрямок. Рафтинг Південним Бугом.]. . , . С. 118-122.

288887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" для студентів: "Визначення установок для стрільби за даними пристрілювання цілі і пристрілювання (створення) реперів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 57 с.

288888. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Бойове застосування артилерійських підрозділів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 138 с.

288889. Горобець І. Штутгарт. Планета "Мерседес" : ["Мерседес-Бенц" - автомобільний музей в Німеччині]. . , . С. 60-71.

288890. Завірюхіна М. Веловікенд для киян і не тільки. . , . С. 116-121.

288891. Крушинська О. Білгород-Дністровський. Біла фортеця : [Білгород-Дністровська фортеця або Аккерманська фортеця — історико-архітектурна пам'ятка XIII–XV століть. Знаходиться в м. Білгород-Дністровський Одеської області. Храми цього міста]. . , . С. 128-133.

288892. Лісова І. Не роки досвіду додають. Його добувають працею : [інтерв'ю з І. Лісовою, редактором газети "Пологівські вісті". Газета - переможець у творчому конкурсі НСЖУ-2015 у номінації "Краща районна газета" / записала О. Войцехівська]. . , . С. 20-23.

288893. Бухтатий О., Бойко О. Комунальна преса: оцінка готовності до свободи : [порівняльний аналіз стану розвитку комунальної преси у 2013-2014 р.р. Показники діяльності прибуткових комунальних видань у розрізі областей. Загальна кількість працівників видань у розрізі областей]. . , . С. 28-35.

288894. Макарський О. Революція відкладається : [О. Макарський, член громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення про ситуацію з цифровим телебаченням]. . , . С. 43-46.

288895. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 127 с.

288896. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 127 с.

288897. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 199 с.

288898. Украинский рынок смартфонов и планшетов сильно просел. . , . С. 10-11.

288899. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 286 с.

288900. Рынок молочной продукции Украины в 2015. . , . С. 11-12.

288901. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

288902. Обзор рынка сельскохозяйственной техники Украины в 2015. . , . С. 12-13.

288903. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2015. 68 с.

288904. Рутицкая В. "За десять лет потребление в Африке утроилось" : [интервью с В. Рутицкой, заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции об украинских парспективах бизнеса в Африке / записала Московчук Э.]. . , . С. 32-33.

288905. Александрук В. "Советую представлять свои товары лично" : [интервью с В. Александруком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Нигерия о перспективах бизнеса в Нигерии, торговли с этой страной / записал Дикаленко М.]. . , . С. 34-35.

288906. Гриньков Д., Тыква О. Фонда отдача : [проблемные банки будут банкротить по-новому]. . , . С. 44-45.

288907. Кракович Д., Малыш А., Пасечник В., Соснюк О., Эксперты о некоммерческих маркетинговых исследованиях: специфика есть, но кардинальных различий нет : [материалы блиц-опроса]. . , . С. 14-19.

288908. Замурий Т. "С оптимизмом смотрим в ближайшее будущее" : [интервью с Т. Замурием, директором Бюро маркетинговых исследований iVOX Ukraine / записала ред. журналу]. . , . С. 20-24.

288909. Apple снова первый в рейтинге самых дорогих брендов : [международный рейтинг]. . , . С. 25.

288910. Шаповалова Л. Маркетинговое исследование в некоммерческой организации. . , . С. 26-35.

288911. Электоральные настроения населения в июне 2015 года : [политические маркетинговые исследования, проведенные социологической группой "Рейтинг"]. . , . С. 36-37.

288912. Вежливость важнее бренда, или за что клиенты готовы платить больше : [критерий удовлетворенности клиентов магазинов одежды]. . , . С. 38-41.

288913. Исследование основных факторов эффективности рекламы. . , . С. 42-53.

288914. Измеряемая великобританская "наружка" : [исследования рынка наружной рекламы в Великобритании]. . , . С. 54-56.

288915. Огляд страхового ринку Укрїни: 1 квартал 2015 року. . , . С. 4-15.

288916. Страхування у зоні АТО. . , . С. 26-27.

288917. Wearable technology & fashion electronics = Інформаційна революція якісно змінить страховий бізнес : [страхові компанії починають контролювати клієнтів через електронні пристрої. Використання спеціальних браслетів]. . , . С. 32-35.

288918. Страховики провели дослідження дитячого травматизму: 40% нещасних випадків з дітьми відбувається на вулиці. . , . С. 36.

288919. Міжнародний досвід приватно-державного партнерства і держпідтримки в агрострахуванні : [на прикладі США, Канади - Ізраїлю, Іспанії - Туреччини, Австрії - Швейцарії, Німеччини]. . , . С. 40-45.

288920. Радіо нарощує частку забезпечених слухачів : [дослідження радіослухання в містах України]. . , . С. 57-59.

288921. Рейтинг популярных сайтов в мае 2015 года. . , . С. 60-61.

288922. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги... Украина в зеркале рейтингов : [по Индексу человеческого и социального развития, по темпам падения ВВП в 2015 г., по объемам генерируемого интернет-трафика в мире, в антикоррупционном рейтинге, ]. . , . С. 62-65.

288923. Украинцы стали позитивнее смотреть на ситуацию в стране. . , . С. 66-67.

288924. Ситниченко В. М., Киселева А. Б., Стоякин Е. А. Системы управления документами по ISO 30301 - основа прозрачного корпоративного управления. . , . С. 27-38.

288925. Молодые специалисты: диплом есть, работы нет : [анализ проблемы молодежной безработицы в Украине. Топ-10 профессиональных сфер с самой высокой конкуренцией]. . , . С. 68-69.

288926. Лишь половина из маркетологов отслеживают эффективность мобильной рекламы. . , . С. 70-71.

288927. Павлов С. В., Тимофіїва Я. Ю. Вимоги нової версії міжнародного стандарту ISO 9001 : [ISO 9001 - міжнародний стандарт на системи управління]. . , . С. 39-42.

288928. "Белым воротничкам" не хватает денег до зарплаты : [результаты опроса Международного кадрового портала "HeadHunter Украина"]. . , . С. 72-73.

288929. Березовая С. С. Необходимость внедрения в Украине систем управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР. . , . С. 43-48.

288930. Елькин А. В. Влияние жидких уплотнителей "BAUHARD liqbid plus" и "BAUHARD liquid XL" на свойства полированных бетонных полов. . , . С. 12-13.

288931. Украинский рынок строительства и строительных материалов: результаты первого квартала 2015. . , . С. 20.

288932. Липятских А. Автоклавный газобетон: материал будущего? : [исследование рынка в Украине]. . , . С. 22-25.

288933. Мотринчук О. В. Активізація співпраці вищих навчальних закладів та роботодавців як механізм підвищення якості освіти. . , . С. 54-58.

288934. Яворский В. В новый сезон со старыми проблемами: тенденции отечественного рынка самосвалов. . , . С. 26-33.

288935. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Издательский дом Академперіодика. Киев, 2015. 71 с.

288936. Ковалев Д. Рынок навесного оборудования для карьеров и демонтажа : [украинский рынок]. . , . С. 34-37.

288937. Липятских А. Металлочерепица и профнастил: рыночные тенденции : [исследование рынка в Украине]. . , . С. 38-43.

288938. Покупаем трехосный самосвал : [рынок самосвалов в Украине. Описание некоторых моделей, цены на них]. . , . С. 50-51.

288939. Находов В. Ф., Бориченко О. В.., Іванько Д. О., Мазаєва Т. В. Аналіз методики розрахунку нормативних витрат електричної енергії на виробництво і транспортування тепла. . , . С. 2-11.

288940. Баланс-Бюджет. Баланс-Клуб. Дніпропетровськ, 2015. 32 с.

288941. Левтеров А. М., Бранцев В. М., Нечволод П. Ю. Порівняльна експериментальна оцінка енергоекологічних показників конвертованого газового двигуна на базі дизеля. . , . С. 20-27.

288942. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1979. 111 с.

288943. Кирисов И. Г. Сокращение технологического расхода электроэнергии в элементах системы электроснабжения. . , . С. 28-33.

288944. Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей Труды ЦНИТА. ОНТИ. Ленинград, 1979. 103 с.

288945. Шаповал С. П., Мисак Й. С. Енергетична ефективність комбінованого із зовнішнім захищенням будівлі геліоколектора. . , . С. 34-42.

288946. Чистяков Ф. М., Игнатенко В. В., Романенко Н. Т., Фролов Е. С. Центробежные компрессорные машины. Машиностроение. Москва, 1969. 327 с.

288947. Парфенова Е. Н. Повышение инвестиционной привлекательности региона: проблемы и направления : [на примере Белгородской области Российской Федерации]. . , . С. 43-50.

288948. Центробежные насосы. Теория, конструирование, испытания. ВНИИгидромаш. М., 1985. 124 с.

288949. Центробежные химические насосы из титана. ЦИНТИхимнефтемаш. Москва, 1975. 20 с.

288950. Центры люминесценции в кристаллах. Наука. Москва, 1974. 176 с.

288951. Центры свечения редкоземельных ионов в кристаллофосфорах. Наука. Москва, 1986. 139 с.

288952. Моісеєнко Д. О., Шевченко В. А. Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку : [тлумачення поняття "фінансова стійкість", принципи управління фінансовою стійкістю та ліквідністю банку]. . , . С. 51-56.

288953. Ценципер М. Б. Разговор о жизни. Молодая гвардия. Москва, 1965. 268 с.

288954. Щодо індексації стипендій : Лист Профспілки працівників освіти і науки Уукраїни від 22.06.2015 р. № 02-8/348 : [витяг. Наводиться роз'яснення фахівця, що треба врахувати до початку нового навчального року]. . , . С. 10-13.

288955. Мних А. С. Дослідження теплових процесів у шарі бокситового агломерату в залежності від сегрегації палива та хімкомпонентів по висоті. . , . С. 57-65.

288956. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2015 року. . , . С. 66-75.

288957. Цепи размерные. Обеспечение точности замыкающего звена методом групповой взаимозаменяемости. ВНИИ нормализ. в машиностроении. Москва, 1981. 115 с.

288958. Дьомін Ю. В. Сприяння інтеграції залізниць України в європейську транспортну мережу шляхом впровадження AGCS- технологій. . , . С. 3-9.

288959. Омельяненко В. И. Повышение эффективности работы бортового элекромеханического инерционного накопителя энергии в тяговом приводе пригородного электропоезда. . , . С. 9-14.

288960. Равлюк В. Г. Застосування ефективного методу діагностування для достовірного виявлення дефектів буксових підшипників рухомого складу. . , . С. 15-20.

288961. Про індексацію грошових доходів населення : Лист Міністерства фінансів України від 24.06.2015 р. № 31-09010-09-8/21023 : [наведено коментар фахівця, чи є підстави для непроведення індексації в поточному році]. . , . С. 14-15.

288962. Цепи размерные. Расчет динамических размерных цепей : РД 50-426-86 : методические рекомендации. Издательство стандартов. Москва, 1984. 24 с.

288963. Співак О. Допомога по догляду за хворою дитиною: умови надання : [розглянуто різні випадки під час амбулаторного, стаціонарного і санаторно-курортного лікування]. . , . С. 26-29.

288964. Нагорний Є. В., Мосьпан В. М. Оцінка ефективності функціонування об'єднаного транспортного підприємства при міських пасажирських перевезеннях. . , . С. 21-27.

288965. Цепи размерные. Расчет допусков с учетом экономических критериев. ВНИИмаш. Москва, 1981. 18 с.

288966. Мироненко В. К., Мацюк В. І., Родкевич О. Г. Методика визначення вартості та "справедливої ціни" доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування. . , . С. 28-32.

288967. Цепные передачи и приводы. КПИ. Краснодар, 1980. 146 с.

288968. Посмитюха А. А., Самсонкин В. Н. Тренажеры для локомотивных бригад - важная составляющая учебного процесса. . , . С. 32-40.

288969. Цепные передачи и приводы. КПИ. Краснодар, 1983. 127 с.

288970. Кунгурцева Л. Чи мають право діти-сироти на зарахування до ВНЗ поза конкурсом?. . , . С. 31-32.

288971. Цепные передачи и приводы. КПИ. Краснодар, 1984. 120 с.

288972. Цепные передачи и приводы. КПИ. Краснодар, 1986. 104 с.

288973. Мойсеєнко В. І., Петренко О. В., Чегодаєв Б. В. Вплив технічного обслуговування на показники RAMS (безвідмовність, готовність, ремонтопридатність, безпека). . , . С. 40-47.

288974. Куценко В. П., Яненко О. П., Сергієнко С. П., Шевченко К. Л. Моделювання процесу неруйнівного контролю властивостей матеріалів радарним методом. . , . С. 62-65.

288975. Цепные реакции и их роль в науке и технике. Знание. Москва, 1966. 63 с.

288976. Придубков П. Я. О несоответствии схемы замещения трансформатора его электромагнитным процессам. . , . С. 47-52.

288977. Масик І. П. Математична модель визначення ступеня небезпеки навігаційної ситуації. . , . С. 66-69.

288978. Систренський В. О., Гончаров О. М. Дарницька дистанція колії: розвиток від минулого до сучасності .... . , . С. 53-55.

288979. Церазов А. Л., Васильева А. П., Нечаев Б. В. Электрическая часть тепловых электростанций. Энергия. М., 1974. 304 с.

288980. Мямлин С. В., Колесникова Т. А., Урсуляк Л. В. Блохин Евгений Петрович : [почетный железнодорожник Украины, доктор технических наук, профессор, действительный член Академии инженерных наук Украины и Транспортной академии Украины]. . , . С. 56-59.

288981. Цесарский Б. И. Приспособления для изготовления витых пружин. Машиностроение. Москва, 1968. 96 с.

288982. Лобанов Л. М., Знова В. А., Пивторак В. А., Киянець И. В. Контроль коррозионных повреждений элементов и узлов авиационных конструкций методом электронной ширографии. . , . С. 5-9.

288983. Цесевич В. П. А. М. Ляпунов. Знание. М., 1970. 46 с.

288984. Федоренко Р. М. Контент-моніторинг інформаційного простору як чинник забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері. . , . С. 21-25.

288985. Неклюдов І. М., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. Застосування методу акустичної емісї для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). . , . С. 16-25.

288986. Шиян А. А., Яремчук Ю. Є., Нікіфорова Л. О., Сінюгін В. В. Модель процесу просторового розповсюдження суспільної думки в задачах управління інформаційною безпекою. . , . С. 26-30.

288987. Цесарский Б. И. Конструирование и технология изготовления пресс-форм для фарфоровых изделий. Энергия. Москва, 1965. 71 с.

288988. Маєвський С. М. Прецизійне вимірювання швидкості ультразвукових коливань як метод оцінки напружень та утоми конструкційних матеріалів. . , . С. 26-29.

288989. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

288990. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 253 с.

288991. Цетлин Б. В. Техника безопасности в машиностроении. Оборонгиз. Москва, 1952. 611 с.

288992. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

288993. Економіка України за січень-червень 2015 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 7.

288994. Цетлин В. М. Аэрозоли в быту. Наука. Москва, 1978. 136 с.

288995. Цетыркин И. Е. Сборник задач по сопротивлению материалов. МИИЖДТ. Москва, 1968. 105 с.

288996. Цехнович Л. И. Детали машин. Вища шк.. Киев, 1975. 188 с.

288997. Цехнович Л. И. Сборник задач по деталям машин. Техніка. Киев, 1968. 179 с.

288998. Цианирование режущего инструмента. Машгиз. Москва, 1946. 80 с. : ил., табл., схем., эскизы, черт.

288999. Павловський О. М. Перевірка працездатності та ефективності багаторівневої системи контролю вібрації авіаційних двигунів. . , . С. 39-44.

289000. Троицкий В. А., Посыпайко Ю. Н., Щупак С. А. Евроинтеграция и состояние стандартизации в области неразрушающего контроля в Украине. . , . С. 58-60.

289001. Богданович В. Ю. Моделювання стратегії, орієнтованої на зміну режиму у вибраній країні-мішені через її занурення в хаос, на основі методу функціонально значимих проміжних станів. . , . С. 44-53.

289002. Медовар Л. Б., Стовпченко А. П., Федоровский Б. Б. Листовые печи и толстолистовая сталь ЭШП - опыт истории и требования современности. . , . С. 3-9.

289003. Макаренко Н. А., Власов А. Ф., Волков Д. А., Кущий А. М. Исследование и разработка составов экзотермических флюсов для электрошлаковых процессов. . , . С. 10-16.

289004. Якименко Ю. М. Реализация метода анализа иерархий при обосновании принимаемых управленческих решений по безопасности в организации. . , . С. 54-63.

289005. Пикулин А. Н., Ахонин С. В., Березос В. А., Селин Р. В. Получение слитков сложнолегированного титанового сплава ВТ23 способом ЭЛП. . , . С. 17-20.

289006. Григоренко Г. М., Костин В. А., Головко В. В., Жуков В. В., Зубер Т. А. Влияние нанопорошковых инокуляторов на структуру и свойства литого металла высокопрочных низколегированных сталей. . , . С. 32-41.

289007. Мужанова Т. М. Інтернет-цензура як загроза правам громадян у сфері інформаційної безпеки. . , . С. 84-88.

289008. Шаповалов В. А., Григоренко Г. М. Управление структурой металла в процессе кристаллизации. . , . С. 51-54.

289009. Шевченко С. М. Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму інформаційно-комунікацйіних технологій. . , . С. 80-86.

289010. Шипуль О. В. Современные методы финишной отделки кромок прецизионных деталей. . , . С. 16-25.

289011. Гергель И. А., Кортунов В. И. Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов. . , . С. 38-42.

289012. Саливон С., Вачаев О., Татаренко Г. Полная замена : [зачем фискальной службе приказано полностью сменить кадровый состав. Вехи фискальных реформ, краткая информация о главах налоговой службы Украины (1996-2014 г.г.)]. . , . С. 10-11.

289013. Свиридов В. И., Андреев А. А. Вибродиагностирование подшипников качения и скольжения. . , . С. 47-53.

289014. Шевченко Н., Трубникова Н. ИзЛом : [назревают кардинальные изменения правил игры на рынке лома металлов]. . , . С. 18-20.

289015. Шевченко Н., Трубникова Н. И ты, брухт... : [схема заготовки и реализации металлолома в Украине: легальные и нелегальные заготовители]. . , . С. 21-23.

289016. Федорович О. Е., Лещенко Ю. А. Моделирование и оптимизация глубины контроля качества в условиях ограниченности ресурсов предприятий аэрокосмической отрасти. . , . С. 104-107.

289017. Московчук Э., Кукушка Е. Беглый налив : [исследования рынка яблок в Украине в 2014-2015 г.г.]. . , . С. 24-25.

289018. Петренко Н. Американский немец: замена паспорта : [воодушевленный преданностью клиентов, Mercedes-Benz улучшил свой люкс-кроссовер и добавил к нему модель Coupe. Описание, технические характеристики Mercedes-Benz GLE4MATIC]. . , . С. 36-38.

289019. Яремчук В. Сплошной тюнинг : [о дилерском центре мототехники Harley-Davidson в Киеве]. . , . С. 40-43.

289020. Цибизов Н. И. Средства механизации изготовления и контроля жгутов электроприводов. Оборонгиз. Москва, 1962. 239 с.

289021. Цибизов Н. И., Бойцов Б. В., Чернышев А. В. Электромонтажные работы на летательных аппаратах. Машиностроение. Москва, 1987. 264 с.

289022. Ремешевский О. В., Крюков Ю. М., Крюкова І. М. Компоненти кондиційного тренування. . , . С. 145-146.

289023. Цибрик А. Н., Аверченков М. И., Цибрик В. А. Основы структурно-геометрического упрочнения деталей. Наукова думка. Киев, 1979. 178 с.

289024. Цибрик А. Н. Физико-химические процессы в контактной зоне металл-форма. Наукова думка. К., 1977. 211 с.

289025. Цибулевский И. Е. Ошибочные реакции человека-оператора. Сов. радио. Москва, 1979. 206 с.

289026. Цибулевский И. Е. Человек как звено следящей системы. Наука. Москва, 1981. 288 с.

289027. Циганек В. Гидроизоляция. Госстройиздат. Москва, 1961. 178 с.

289028. Соловйова М. Г., Терьохіна О. Л. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів. . , . С. 146-147.

289029. Кемкіна В. І. Сокирко О., Кемкін В. В. Рухливі ігри з плавання для студентів на заняттях з фізичного виховання. . , . С. 148-149.

289030. Кемкіна В. І., Дуднік Ю. І.,Жержерунов А. А. Гандбол як вид спорту для студентів на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних закладах. . , . С. 149-151.

289031. Цигельман И. Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. Высш. школа. М., 1988. 320 с.

289032. Сокол Л. Г., Напалкова Т. В., Барська Н. Л., Мілкіна О. В. Фізичні вправи і раціональне харчування у зниженні ваги студентів. . , . С. 151-152.

289033. Цидильковский И. М. Бесщелевые полупроводники - новый класс веществ. Наука. Москва, 1986. 238 с.

289034. Цидильковский И. М. Термомагнитные явления в полупроводниках. Физматгиз. М., 1960. 396 с.

289035. Цидулко Ф. В. Выбор параметров пневматических приборов размерного контроля. Машиностроение. Москва, 1973. 144 с.

289036. Чухланцева Н. В., Сокол Л. Г., Напалкова Т. В., Барська Н. Л. Здоров'ярозвиваюча спрямованість фізичного виховання студентів. . , . С. 153-154.

289037. Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389. . , . С. 14-18.

289038. Голева Н. П., Мотуз С. О., Михайленко Н. В. Специальная подготовка пловцов-спринтеров. . , . С. 154-157.

289039. Грищенко Л. Я., Жук В. С., Путров О. Ю. Индивидуальный подход к выбору средств подготовки спортсменов. . , . С. 157-158.

289040. Цидулко Ф. В. Динамика пневматических приборов для линейных измерений. Машиностроение. Москва, 1965. 155 с.

289041. Федорова О. В., Щокин О. О., Музичова Н. І. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. . , . С. 158-159.

289042. Цикерман Л. Я., Кесельман Г. С. Глубинные анодные заземлители для противокоррозионных установок. Металлургия. Москва, 1966. 91 с.

289043. Луценко С. Г., Соловьева М. Г. Адаптация и тренированность при мышечной работе. . , . С. 159-160.

289044. Танцура О. А., Ткач Д. В., Степанова Л. П. Дослідження структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ІПД. . , . С. 161-162.

289045. Афанас'єва О. С., Лазечний І. М. Технології хіміко-термічного оброблення зубчастих колес газотурбінних двигунів зі сталі 13Х3НВМ2ФАШ. . , . С. 162-164.

289046. Фасоль Є. О., Грабовський В. Я. Вибір раціональної термічної обробки залізонікелевих сплавів з ГЦК граткою, що зміцнюються дисперсійними частинками фази Лавеса FE2(W,MO). . , . С. 164-165.

289047. Тетых К. В., Винниченко В. С. Математическое моделирование влияния режимов термической обработки на параметры штампуемости. . , . С. 166-167.

289048. Роговцева А. Краща роль та, яка ще не зіграна : (інтерв'ю з Адою Роговцевою, народною артисткою України / записали Вікторія Кіслова, Геннадій Онищенко]. . , . С. 38-40.

289049. Цикерман Л. Я., Котляр Р. Ю. Индуктивные преобразователи для автоматизации контроля перемещений. Машиностроение. Москва, 1966. 112 с.

289050. Прядко Ф. Ф., Климов О. В., Нєстєров О. В. Дослідження впливу легувальних елементів на фазовий склад жаростійких сталей, що містять 3-8 % хрому. . , . С. 168.

289051. Шльоміна А. В., Джуган О. А., Ольшанецький В. Ю. Отримання присадкових дослідних сплавів з субмікрокристалічною структурою методом ґрунтової екструзії. . , . С. 168-171.

289052. Цикерман Л. Я., Шимкевич В. В., Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматики. Высш. школа. Москва, 1971. 312 с.

289053. Сорока О. О., Грабовський В. Я. Особливості використання аустенітних хромомарганцевих сталей для матриць гарячого пресування металів. . , . С. 172-173.

289054. Цикин И. А. Радиотехнические системі передачи информации. ЛПИ. Ленинград, 1975. 48 с.

289055. Бусов А. В., Быковский О. Г. Влияние шероховатости на смачиваемость поверхности при напылении. . , . С. 174.

289056. Циклис Д. С. Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях. Химия. Москва, 1965. 415 с.

289057. Циклическая прочность металлов. АН СССР. М., 1962. 339 с.

289058. Skuibida O. L. Morphological and structual transformations during heat treatment of secondary AL-Si alloys. . , . Р. 193-194.

289059. Нефедов Ю. А., Одинцов В. А., Федоринчик В. М., Хитрик С. И. Циклонная плавка в черной металлургии. Техніка. Киев, 1975. 216 с.

289060. Циклонные плавильные энерготехнологические процессы. Металлургиздат. Москва, 1963. 120 с.

289061. Цикунов И. К. О некоторых свойствах слабоструктурированной прогнозной информации. АН УССР. Киев, 1989. 15 с.

289062. Цикурин Н. В. Нормализация в машиностроении. Машгиз. Москва, 1963. 188 с.

289063. Цикурин Н. В. Отраслевая и заводская стандартизация в машиностроении. Издательство стандартов. Москва, 1976. 222 с.

289064. Цикурин Н. В. Стандартизация и проблема экономии материалов в машиностроении. Издательство стандартов. Москва, 1978. 48 с.

289065. Дубинянская Я. Стивен Спилберг: голливудский инопланетянин : [биография и творчество Стивена Аллана Спилберга (род. в 1946) - американского сценариста, продюсера, одного из самых успешных кинорежиссеров]. . , . С. 7-25.

289066. Евлоев Р. Император Мэйдзи: жизнь в эпоху перемен : [биография Муцухито (Мэйдзи) (1852-1912) - 122-го императора Японии]. . , . С. 27-49.

289067. Дубинянский М. Александр Парвус: деньги революции : [жизнь и политическая деятельность Александра Львовича Парвуса (1867-1924) - деятеля российского и германского социал-демократического движения, теоретика марксизма, публициста, доктора философии]. . , . С. 51-67.

289068. Дубинянская Я. Сэмюэль Морзе: телеграфный стиль : [Сэмюэль Финли Бриз Морзе (1791-1872). Жизнь и творчество американского изобретателя и художника]. . , . С. 68-85.

289069. Петухова О. Похождения юмориста Гашека : [биография и творчество Ярослава Гашека (1883-1923) - чешского писателя-сатирика, автора произведения "Похождения бравого солдата Швейка"]. . , . С. 87-105.

289070. Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма : [биография, бизнес богатейшего американца, первого долларового миллионера (1839-1937)]. . , . С. 107-124.

289071. Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : Указ Президента України від 14.07.2015 р. № 417/2015. . , . С. 106-127.

289072. Порядок встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні... [див. анотацію]. . , . С. 131-134.

289073. Петрищев А. С. Ефективність утилізації техногенних відходів при отриманні сплаву для легування та розкиснення швидкоріжучих сталей. . , . С. 194-196.

289074. Островська А. Є. Вплив поверхневої лазерної обробки на втомну витривалість вторинних силумінів. . , . С. 196-197.

289075. Пономаренко Н. И., Ремизова А. Д. Экологический менеджмент. . , . С. 198.

289076. Яримбаш С. Т. Особливості інтерактивного вивчення програмного забезпечення FEMM. . , . C. 199-200.

289077. Коцур І. М. Особливості теплового стану асинхронного двигуна з модифікованою системою імпульсного керування в повторно короткочасних режимах роботи. . , . С. 200-201.

289078. Попова Т. В., Попов С. М. Системний аналіз розрахунку конструктивних параметрів ідуктивних електричних апаратів. . , . С. 201-202.

289079. Андрієнко О. М. Підвищення ефективності обмеження однофазного струму короткого замикання за рахунок застосування захисного пристрою в нейтралі високовольтної обмотки трансформатора. . , . С. 202-203.

289080. Гузь А. Н.. Чернышенко И. С., Чехов В. Н. Цилиндрические оболочки, ослабленные отверстиями. Наукова думка. Киев, 1974. 271 с.

289081. Болотовский И. А., Гурьев Б. И., Смирнов В. Э., Шендерей Б. И. Цилиндрические эвольвентные зубчатые передачи внешнего зацепления. Расчет геометрии. Машиностроение. Москва, 1974. 160 с.

289082. Цилиндры пневматические вращающиеся : МН 3450-62, МН 3454-62. Издательство стандартов. Москва, 1968. 16 с.

289083. Цилиндры пневматические на номинальное давление 10 кгс/см 2 (ограничение ГОСТ 15608-70) : ОСТ 24.825.02-72. НИИ Информтяжмаш. Москва, 1973. 12 с.

289084. Дикаленко М., Захаров Е. Светский раут : [парламент принял закон, который поможет вернуть миллиардные инвестиции в возобновляемую энергетику]. . , . С. 10-12.

289085. Цилль В. Инженерная геодезия. Недра. Москва, 1974. 431 с.

289086. Пачколін Ю. Е. Розробка заходів з економії електороенергії та визначення шляхів її реалізації. . , . С. 203-204.

289087. Лєвєнков І. В. Вплив магнітних полів зубців на акустичні властивості асинхронного двигуна. . , . С. 204-205.

289088. Цимбалист Э. И. Применение обобщенного матричного метода и метода графов для анализа электронных схем и систем. ТПИ. Томск, 1977. 56 с.

289089. Цимберов А. И. Монтаж подстанционных и аппаратных изоляторов. Энергия. Москва, 1967. 72 с.

289090. Барамидзе Г. "В Украине не изменилась структура управления страной" : [интервью с Георги Барамидзе, вице-спикером парламента Грузии, соратником Михаила Саакашвили, экспертом Международного центра реформ о ходе реформ в Украине / записал О. Руденко]. . , . С. 38-41.

289091. Цимринг Ш. Е. Специальные функции. Радио и связь. Москва, 1983. 119 с.

289092. Цимринг Ш. Е. Специальные функции и определенные интегралы. Радио и связь. Москва, 1988. 272 с.

289093. Циннер К. Наддув двигателей внутреннего сгорания. Машиностроение. Ленинград, 1978. 263 с.

289094. Циолковский К. Э. Собрание сочинений. АН СССР. Москва, 1951. 266 с.

289095. Лапкіна С. О. Визначення електромагнітних зв'язків потокозчеплень обмоток зі струмами силового трансформатора за допомогою програмного забезпечення FEMM. . , . С. 206.

289096. Циолковский К. Э. Вне Земли. Сов. Россия. Москва, 1958. 153 с.

289097. Літвінов Д. О. Обґрунтування схеми заміщення обмотки трансформатора з ізольованою та заземленою нейтраллю при перенапругах. . , . С. 207.

289098. Циолковский К. Э. Грезы о Земле и небе. На Весте. АН СССР. Москва, 1959. 96 с.

289099. Дівчук Т. Є. Розподілення магнітних потоків силових трансформаторів. . , . С. 208.

289100. Циолковский К. Э. Жизнь в межзвездной среде. Наука. Москва, 1964. 84 с.

289101. Циолковский К. Э. Исследование мировых пространств реактивными приборами. Машиностроение. Москва, 1967. 375 с.

289102. Солодовнікова Т. П. Реалізація чисельних методів інтегрування в системі SMath Studio. . , . С. 209-210.

289103. Циолковский К. Э. Путь к звездам. АН сссР. Москва, 1960. 351 с.

289104. Циолковский К. Э. Реактивные летательные аппараты. Наука. Москва, 1964. 473 с.

289105. Шлянін Т. П. Методи побудови двох- і тривимірної графіки в SMath Studio. . , . C. 210-212.

289106. Хроматический анализ окружающей среды. Химия. Москва, 1979. 608 с.

289107. Ткаченко О. С. Дослідження магнітних властивостей холоднокатаної електротехнічної сталі марки 3409 для просторових магнітних систем в трансформаторах спеціального призначення. . , . С. 212-213.

289108. Білорус О. Г. Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору. . , . С. 7-15.

289109. Гасанов С. С., Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів. . , . С. 16-38.

289110. Дробязко А. О., Любіч О. О. Моніторінг ринкової позиції банків із державним капіталом. . , . С. 39-54.

289111. Хроматография. ВИНИТИ1974. Москва, 1974. 168 с.

289112. Стоян В. І., Зварич О. П. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку. . , . С. 55-68.

289113. Малиняк Б. С. Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні. . , . С. 69-80.

289114. Хроматография, ее теория и применение. АН СССР. Москва, 1960. 462 с.

289115. Гаркушенко О. М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов'язань з податку на додану вартість. . , . С. 81-91.

289116. Хромов А. П. Сбор и использование вторичных материальных ресурсов на промышленных предприятиях. УМК ВО. Киев, 1989. 58 с.

289117. Стецько М. В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни. . , . С. 92-103.

289118. Хромов В. В., Кузьмин А. М., Орлов В. В. Метод последовательной линеаризации в задачах оптимизации реакторов на быстрых нейтронах. Атомиздат. Москва, 1978. 88 с.

289119. Король В. М., Чумакова І. Ю. Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвитку внутрішнього аудиту в міністерстві фінансів України. . , . С. 104-126.

289120. Хромов Е. И. Основы построения аналоговых систем передачи. Радио и связь. Москва, 1983. 280 с.

289121. Пономаренко О. М., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Юшин О. О. Спосіб перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильномагнітний мінерал (магнетит) для підвищення ефективності технологій збагачення окислених залізних руд. . , . С. 33-36.

289122. Білорус О. Г. Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору. . , . С. 7-14.

289123. Луніна І. О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту. . , . С. 15-28.

289124. Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. . , . С. 29-43.

289125. Хромова Г. В Высоковольтное оборудование и измерения. ИЭИ. Иваново, 1979. 50 с.

289126. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації : [цифри, динаміка по областях. Аналіз]. . , . С. 44-57.

289127. Хромой Б. П., Маковеев В. Г.. Ульянов В. Н. Расчет и проектирование телевизионной аппаратуры. Связь. Москва, 1967. 168 с.

289128. Терещенко О. О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи. . , . С. 58-71.

289129. Гороль Л. Т., Мацук З. А. Аналітична оцінка інноваційної діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг. . , . С. 72-82.

289130. Хвесик М. А., Левковська Л. В., Сундук А. М. Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні. . , . С. 83-96.

289131. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 382 с.

289132. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2015. 200 с.

289133. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 50 с.

289134. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 82 с.

289135. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 50 с.

289136. Агарков О. А., Арабаджиєв Д. Ю., Єрохина Т. В., Кузьмін В. В., Мещан І. В., Попович В. М. Технології соціальної роботи. Мотор Січ. Запоріжжя, 2015. 487 с.

289137. Башко В. Й. Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні. . , . С. 97-107.

289138. Юшко С. В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні. . , . С. 108-124.

289139. Галаган В., Удовенко Ж. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час спеціального досудового розслідування. . , . С. 9-15.

289140. Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України. . , . С. 16-25.

289141. Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов'язок. . , . С. 26-33.

289142. Попелюшко В. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини. . , . С. 34-42.

289143. Кучинська О., Черниченко І. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз. . , . С. 43-50.

289144. Удалова Л., Письменний Д. Здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого. . , . С. 51-57.

289145. Шаренко С., Шило О. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання. . , . С. 58-65.

289146. Дроздов О. Про перспективи перегляду в екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні. . , . С. 66-74.

289147. Маринів В. Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні. . , . С. 75-81.

289148. Гаврилюк Р. Верховенство права людини на податки: філософсько-методологічні проблеми розуміння та обґрунтування. . , . С. 84-95.

289149. Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин. . , . С. 96-104.

289150. Рабінович А. До питання про виявлення структурного статусу господарського права в системі права України (методологічні аспекти). . , . С. 105-109.

289151. Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України. . , . С. 110-118.

289152. Коломоєць Т. Значення творчої спадщини професора М. Й. Куплеваського для сучасної української адміністративно-правової науки та нормотворчості. . , . С. 119-127.

289153. Овсяннікова О. Належна (справедлива) судова процедура як гарантія довіри громадськості до судової влади. . , . С. 128-135.

289154. Бабкова В. Міжнародні стандарти як джерела судового права України. . , . С. 136-143.

289155. Тугарова О. Поняття непрямих доказів у кримінальному процесі України. . , . С. 144-151.

289156. Марчук О. Вища рада юстиції: можливості оптимізації її формування та діяльності (у світі міжнародних стандартів). . , . С. 152-162.

289157. Шрамко Ю. Правова допомога: питання класифікації форм : [представницька, документальна та консультативна правова допомога]. . , . С. 163-168.

289158. Косінова Д. Правова природа процентів річних. . , . С. 169-175.

289159. Тацій В., Борисов В., Панов., Демидова Л. Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений-правознавець, Герой України, академік, один із засновників Національної академії правових наук України (до 90- річчя від дня народження). . , . С. 176-182.

289160. Скрипнюк О. Конституційний процес і конституційна реформа в Україні: здобутки, проблеми та перспективи розвитку (за матеріалами круглого столу). . , . С. 183-191.

289161. Литвак О. Національна академія прокуратури України в процесі реформування органів прокуратури з урахуванням міжнародних стандартів. . , . С. 11-17.

289162. Козьяков І. Перспективи спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора. . , . С. 18-25.

289163. Сухонос В. Актуальні питання професійної кар'єри в органах прокуратури. . , . С. 26-32.

289164. Київець О. Чи потрібне прокурору міжнародне право? :. . , . С. 33-37.

289165. Стефанчук Р. Проблеми якості законодавчої техніки нового Закону України "Про прокуратуру". . , . С. 38-43.

289166. Рибалка Н. Засади діяльності прокуратури : [пріоритетність прав людини]. . , . С. 44-51.

289167. Блажевський Є. Quo vadis, Європейська прокуратура? : [перспективи створення єдиної Європейської прокуратури досить примарні]. . , . С. 52-59.

289168. Нор В., Луцик В. Правові засади прокурорської діяльності згідно з новим Законом України "Про прокуратуру". . , . С. 60-69.

289169. Руденко М. Органи прокуратури України як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції: теорія, новації, шляхи оптимізації. . , . С. 70-76.

289170. Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні. . , . С. 77-85.

289171. Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій. . , . С. 86-95.

289172. Хромотитанистый электрокорунд и инструменты из него. НИИМаш. Москва, 1978. 20 с.

289173. Лісова Н. Підтримання державного обвинувачення у суді в умовах впровадження нового Закону України "Про прокуратуру". . , . С. 96-102.

289174. Гречанюк С. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру. . , . С. 103-108.

289175. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Гарницький Ю. В. Розрахункове прогнозування міцності бетону. . , . С. 2-10.

289176. Стефанчук М. Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у світлі нового Закону України "Про прокуратуру". . , . С. 109-118.

289177. Литвак О. Організаційно-правовий статус прокурора : [лекція професора О. Литвака]. . , . С. 123-135.

289178. Хромченко Л. Г., Лортикян Э. Л. Научно-техническое прогнозирование и его информационное обеспечение. Вища школа. Киев, 1978. 127 с.

289179. Москаленко О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми. . , . С. 138-147.

289180. Наливайко Л. Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід : [комунікація між публічною владою та населенням]. . , . С. 148-156.

289181. Хромченко Ф. А. Сварка оборудования электростанций. Энергия. Москва, 1977. 367 с.

289182. Богуцький П. Про використання системного підходу в осягненні цілісності системи права. . , . С. 157-164.

289183. Шаповал В. Парламент: порядок законотворення : [характеристика парламенту як органу законодавчої влади]. . , . С. 165-178.

289184. Косінов С. Функції і принципи державного контролю. . , . С. 179-184.

289185. Хилюк С. Судове тлумачення кримінально-провових положень у світлі стандартів Європейського суду з прав людини. . , . С. 185-193.

289186. Хромченко Ф. А. Технология и оборудование для термической обработки сварных соединений. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 200 с.

289187. Святоцька В. Правова природа адвокатури як соціального інституту. . , . С. 194-198.

289188. Бакаянова Н. Адвокат із вогнепольною зброєю у світлі гарантій адвокатської діяльності : [розглядаються етичні та правові основи використання адвокатом вогнепальної зброї. Проаналізовано сучасну ситуацію в Україні щодо гарантій адвокатської діяльності]. . , . С. 199-205.

289189. Хронин Д. В. Реактивные двигатели. МАИ. Москва, 1950. 140 с. : черт.

289190. Іваницький С. Відкликання з посади керівника (члена) органу адвокатського самоврядування: правова природа, зміст і шляхи оптимізації. . , . С. 206-215.

289191. Хронический гепатит и цирроз печени. Знание. Москва, 1983. 64 с.

289192. Ткачук А. Організаційно-правові засади функціонування адвокатури в Німеччині. . , . С. 216-222.

289193. Рубан О. Компенсація моральної шкоди працівнику, заподіяної йому при виконанні ним своїх обов'язків. . , . С. 223-233.

289194. Хротко Г. Языки программирования высокого уровня для микро-ЭВМ. МЦНТИ. Москва, 1985. 92 с.

289195. Гудима Д. Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини : [експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.]. . , . С. 238-242.

289196. Хрулёв В. М. Синтетические клеи и мастики. Высш. школа. Москва, 1970. 368 с.

289197. Треніна А. С. Сонячна алергія (фотодерматоз): причини, симптоми, перша допомога. . , . С. 7.

289198. Гарнійчук В. М. Фундамент безпеки життєдіяльності дітей - здоров'язберігальне середовище дошкільного навчального закладу. . , . С. 8-14.

289199. Федор О. Т. Види природних пожеж та їх профілактика. . , . С. 20-22.

289200. Хрульков В. А. Новые СОЖ, применяемые при шлифовании труднообрабатываемых материалов. Машиностроение. Москва, 1982. 64 с.

289201. Павленко В. Якщо доведеться рятувати життя... : [перша медична допомога постраждалим, послідовність її надання]. . , . С. 39-40.

289202. Зинковский А. П., Токарь И. Г., Круц В. А. Влияние параметров локального поверхностного повреждения на собственные частоты колебаний конструктивных элементов. . , . С. 5-11.

289203. Бреславский Д. В., Метелев В. А., Морачковский О. К. Анизотропия ползучести и повреждаемости элементов конструкций при циклическом нагружении. . , . С. 21-29.

289204. Симбирский Д. Ф., Брунак А. А. К вопросу верификации метода учета влияния выдержек в цикле на сопротивление жаропрочных материалов малоцикловой усталости. . , . С. 30-37.

289205. Герасимчук О. Н. Микроструктурно-зависимая модель для расчета скорости роста физически малой и длинной усталостных трещин. . , . С. 48-60.

289206. Семенов А. С., Семенов С. Г., Гецов Л. Б. Методы расчетного определения скорости роста трещин усталости, ползучести и термоусталости в поли- и монокристаллических лопатках ГТУ. . , . С. 61-87.

289207. Родичев Ю. М. Дефекты поверхности и прочность листового стекла при циклическом и длительном статическом нагружении. . , . С. 101-115.

289208. Дзюба В. С., Кубак Д. О. Методика прогнозирования прочности композиционных материалов с учетом повреждаемости. . , . С. 174-180.

289209. Диго Г. Б., Диго Н. Б., Торгашов А. Ю., Самотылова С. А. Структурно-параметрическая идентификация промышленных технологических объектов на основе робастной регрессии. . , . С. 16-24.

289210. Киншт Н. В., Петрунько Н. Н. Формализация диагностики параметров систем электрического заземления. . , . С. 25-32.

289211. Жук П. В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процессі адміністративно-територіальної реформи в Україні. . , . С. 5-13.

289212. Кудряшов А. П., Черкашин А. С. Построение единой триангуляционной поверхности по набору видов с зашивкой дыр. . , . С. 32-40.

289213. Елтышев Д. К. Интеллектуализация процесса диагностики состояния электротехнического оборудования. . , . С. 72-82.

289214. Карий О. І., Вороніна Р. М., Маргіта Н. О. Моніторинг соціально-економічного розвитку самоврядної територіальної громади в процесі реалізації стратегічного плану її розвитку. . , . С. 14-21.

289215. Щербатов И. А., Проталинский И. О., Проталинский О. М. Управление группой роботов: компонентный подход. . , . С. 93-104.

289216. Хрунов Е. В. Покорение невесомости. Воениздат. Москва, 1976. 173 с.

289217. Положення про державну службу зайнятості : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2015 р. № 41. . , . С. 43-47.

289218. Хрунова А. П., Бернадская И. Г. Будьте красивы!. Сов. Россия. Москва, 1988. 80 с.

289219. Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації : Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 р. № 572. . , . С. 65-66.

289220. Хрусталев В. Инженер и бригада. Московский рабочий. Калинин, 1987. 95 с.

289221. Вайцеховская О. Информационная группа "PRO100": как это работает : [ "PRO100" это объединение журналистов телерадиокомпании "ЮГ" и общественно-политической газеты "Бердянские ведомости". Главный приоритет - предоставление информации о жизни города]. . , . С. 21-24.

289222. Бухтатий О., Вієру М. Свобода слова і відповідальність за перешкоджання професійній діяльності журналіста : [порівняльний аналіз законодавств України й Молдови в царині свободи слова й відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналіста]. . , . С. 38-41.

289223. Марусик Т. Державна мовна політика в Україні останього десятиліття. . , . С. 42-45.

289224. Попадинець Н. М., Попович В. В. Стратегічні цілі регіональної структурної політики (на прикладі Івано-Франківської області). . , . С. 22-29.

289225. Сімків Л. Є. Диспропорції економічного зростання в регіонах України. . , . С. 30-36.

289226. Хруцкий Е. А., Абрамов С. Б. Прямые длительные хозяйственные связи. Знание. Москва, 1979. 64 с.

289227. Гапак Н. М., Слава С. С. Кластеризація субрегіонів за активністю підтримки пріоритетних видів економічної діяльності: емпірична модель на прикладі Закарпатської області. . , . С. 37-43.

289228. Щеглюк С. Д. Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком. . , . С. 44-54.

289229. Хрущов М. М., Гольд Б. В., Маурах А. А. Материалы деталей автомобилей и тракторов. Машгиз. Москва, 1948. 768 с. : ил., табл., диагр., черт.

289230. Садова У. Я., Рісна Р. Р. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні. . , . С. 55-64.

289231. Хрущев М. М. Новые приборы для изучения износв материалов и деталей машин. АН СССР. Москва, 1957. 40 с.

289232. Андрощук Г. О., Давимука С. А. Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток. . , . С. 65-82.

289233. Хрущев М. М., Беркович Е. С. Определение износа деталей машин методом искусственных баз. АН СССР. Москва, 1959. 218 с.

289234. Риндзак О. Т. Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова). . , . С. 83-89.

289235. Хрущев М. М., Беркович Е. С. Точное определение износа деталей машин. АН СССР. Москва, 1953. 115 с.

289236. Kolodiychuk I. A. The current state of the regional environmental policy of Ukraine : [розглянуто питання інформаційного забезпечення регіональної екологічної політики України]. . , . P. 90-95.

289237. Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі. . , . С. 96-104.

289238. Віленчук О. М. Інфраструктурні інституції у системі формування ринку аграрного страхування в Україні. . , . С. 105-114.

289239. Цимбаліста Н. А. Проблеми реалізації агровиробничого потенціалу сільських територій. . , . С. 115-123.

289240. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

289241. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2015. 32 с.

289242. Гуль Т. Беремо студента на роботу : [роз'яснення експерта щодо особливостей працевлаштування й оформлення на підприємстві студентів ВНЗ, які навчаються за денною формою]. . , . С. 17-19.

289243. Ткачук І. Я. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України. . , . С. 124-135.

289244. Іщук С. О. Проблеми і способи модернізації основного капіталу підприємств виробничої сфери регіону. . , . С. 136-143.

289245. Собкевич О. В. Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу індустріального комплексу сходу України. . , . С. 144-152.

289246. Луцків О. М. Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації. . , . С. 153-162.

289247. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 110 с.

289248. Мельник М. І., Синютка О. М., Лещух І. В. Організаційно-інституційне забезпечення стратегічного планування розвитку метрополії: іноземний досвід та уроки для України. . , . С. 163-174.

289249. Шелевер О. Пять новинок закона о праве собственности в многоквартирном доме : [анализ основных положений Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" от 14.05.2015 г. № 417-VIII]. . , . С. 12-15.

289250. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2015. 52 с.

289251. Электронное администрирование НДС: актуальные вопросы-ответы. . , . С. 17-19.

289252. "Нехозяйственные" расходы строительного предприятия: правила 2015 года. . , . С. 19-23.

289253. Форма № М-23 при строительстве из материалов заказчика : [бухгалтерский учет доходв подрядчика и расходов подрядчика]. . , . С. 29-36.

289254. Первичная документация на строительном предприятии: основы : [учет в строительстве. Первичные документы и правила их составления. Специальная первичная документация в строительстве]. . , . С. 37-47.

289255. Вища школа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

289256. Симоненко К. Декларирование налога на прибыль по новым правилам. . , . С. 47-49.

289257. Хранение документов на строительном предприятии. . , . С. 50-63.

289258. Отпуск за свой счет : [ответственность работодателя]. . , . С. 67-72.

289259. Памятка по ежегодным отпускам: основные правила. . , . С. 73.

289260. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

289261. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 96 с.

289262. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 382 с.

289263. Саливон С., Семенов П. Остров Эмбарго : [Кабмин собрался перекрыть торговлю с Крымом]. . , . С. 15-17.

289264. Гусев Ю., Юр Г. За bit не битами дают : [в Украине виртуальная валюта bitcoin всего за пару лет превратилась из диковинки в "биржевой" актив, успев привлечь внимание не только торговцев, но и правоохранительных органов]. . , . С. 20-21.

289265. Московчук Э., Дикаленко М. Тех поддержка : [развитие внутреннего рынка полнокомплектной сельхозтехники]. . , . С. 26-30.

289266. Шевченко Н., Трубникова Н. Угольная быль : [украинские шахты могут жить и без госдотаций, если государство не будет навязывать им сбытовую политику и инвесторов]. . , . С. 32-35.

289267. Яремчук В. 11 шагов к получению "зеленого" тарифа : [специальная программа стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников, действующая до 2030 г.]. . , . С. 36-40.

289268. Кубина В. Удостоверение личности : [сфера торговли начинает унифицировать требования к персоналу согласно европейским стандартам]. . , . С. 44-45.

289269. Основні напрямки розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 505. . , . С. 24-31.

289270. Порядок надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 506. . , . С. 44-46.

289271. Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників : Закон України від 01.07.2015 р. № 570-VIII. . , . С. 14-15.

289272. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 № 641. . , . С. 87-95.

289273. Хоружа Л. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи. . , . С. 9-19.

289274. Панасевич Д. Новий закон України "Про вищу освіту", або навіщо п'яте колесо до воза? : [аналіз окремих положень нового Закону, які викликають найбільше питань. Надаються пропозиції щодо розв'язування обговорюваних проблем]. . , . С. 20-36.

289275. Субіна О. Забезпечення якості освіти при підготовці викладачів гуманітарних спеціальностей. . , . С. 37-48.

289276. Дебич М. Різноманітність теорій інтернаціоналізації вищої освіти в розвинених державах світу. . , . С. 49-58.

289277. Зварич І. Історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США. . , . С. 59-68.

289278. Грищенко Т., Етенко Н. Принципи інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: орієнтація на вимоги сучасності. . , . С. 69-78.

289279. Корсак Ю. Необхідність нових наук і термінів для забезпечення ноопрогресу людства у XXI столітті : [розкрито зміст ключових термінів нооглосарію: ноорозвиток, ноосуспільство, нообізнес, ноогендер, ноознання, нооінтелект та інші]. . , . С. 79-90.

289280. Тарнавська С. Реорганізація системи вищої освіти в УРСР на початку 1920-х років (за матеріалами часопису "Путь просвещения" 1922-1926 роки). . , . С. 91-102.

289281. Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання. . , . С. 3-11.

289282. Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В. І. Вернадського. . , . С. 12-19.

289283. Верба В. Продуктивність праці на підприємстві: сучасний вимір і ключові чинники зростання. . , . С. 20-27.

289284. Кір'ян Т. Проблеми працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб в Україні та шляхи їх вирішення. . , . С. 28-31.

289285. Єфремов В. Витратна складова заробітної плати (методологічний аспект). . , . С. 32-37.

289286. Тарасюк О. Сутність та значення соціальної підтримки в умовах сучасного економічного розвитку. . , . С. 38-42.

289287. Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою Центрально-Східної Європи у 1990-х рр.. . , . С. 43-50.

289288. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

289289. Кулик Н. Подорож у минуле : [історія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з часів його відкриття у 1834 р.]. . , . С. 12-13.

289290. Кулик Н. Становлення церковнопарафіяльної школи : [історія церковної освіти в Україні]. . , . С. 14.

289291. Сорока В., Кулик Н. Школа на онлайн-платформі. Дистанційна форма навчання: які шанси існувати на рівних із класно-урочною системою. . , . С. 8-9.

289292. Бабаджанян Г. Домедична допомога. Обов'язок і відповідальність. . , . С. 8-11.

289293. Слободян Ф. Норми безпеки праці при виконанні робіт в автосервісі. . , . С. 12-20.

289294. Стоєцький В. Пожежна безпека об'єктів транспорту газу та конденсату. . , . С. 22-29.

289295. Стовбун А. Стан виробничого травматизму серед працівників будівельної галузі. . , . С. 34-38.

289296. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 31 с.

289297. Король А. Збереження роботи та зарплати за мобілізованими: знову зміни : [Коментар до Закону України від 14.05.2015 р. № 433-VIII та Постанови КМУ від 29.07.2015 р. № 542]. . , . С. 22-23.

289298. Хижняк В., Гурник А., Ядченко Д. Пошуково-рятувальні роботи на авіаційному транспорті. . , . С. 40-45.

289299. Борисова І. Як не повторити на Львівщині Васильківську трагедію : [аналіз стану нафтобаз на Львівщині. Протипожежна безпека]. . , . С. 46-50.

289300. Гоменюк А. Діти учасників АТО та переселенців отримали пільги під час здобуття освіти : [коментар до Закону України від 14.05.2015 р. № 425-VIII]. . , . C. 24.

289301. Сопільняк В. Під прицілом об'єктива : [безпечна експлуатація електроустановок: аналіз фотографій деяких об'єктів]. . , . С. 53-55.

289302. Сопільняк В. Упущені шанси : [аварії та нещасні випадки на виробництві: завдання комісії, яка проводить розслідування]. . , . С. 58-65.

289303. Пермяков П., Ржевський А. Надання домедичної допомоги при зупинці дихання та роботи серця на виробництві. . , . С. 66-69.

289304. Корнієнко О., Копильний М., Гудович О. Визначення строку придатності вогнегасних покривів (просочень) : [наведено результати дослідження Укр НДІ цивільного захисту з визначення строку придатності деяких покривів та просочень]. . , . С. 70-72.

289305. Задорожна М. Як уникнути кишкових інфекцій та харчових отруєнь на виробництві. . , . С. 73-79.

289306. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

289307. Рожков А. Нові Правила пожежної безпеки в Україні. Практичний коментар. . , . С. 2-46.

289308. Kudrjavtcev D. P., Oseledchik Yu. S., Prosvirnin A. L., Svitanko N. V. The spectroscopy of 4SrO•7B2O3:RE3+ (RE = Eu3+, Pr3+, Nd3+) glasses = Спектроскопія скла 4SrO•7B2O3:RE3+ (RE = Eu3+, Pr3+, Nd3+). . , .

289309. Kudrjavtcev D. P., Oseledchik Yu. S., Prosvirnin A. L., Svitanko N. V. The Luminescence of the Praseodymium-doped Strontium Borate Sr4B14O25:Pr3+ = Люминесценція легованого празеодимом стронцієвого борату Sr4B14O25:Pr3+. . , .

289310. Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є. . , .

289311. Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малокрапкових ДПФ. . , .

289312. Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П., Сіренко А. С. Синтез оптимальних вагових функцій для малокрапкових ДПФ. . , .

289313. Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6. . , .

289314. Чорнобородова Н. П., Чорнобородов М. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6. . , .

289315. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 79 с.

289316. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2015. 160 с.

289317. Гапоненко Н. П. Проектирование штыревых радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами. . , .

289318. Шило Г. М., Василега Н. М., Гапоненко Н. П. Метод интервального анализа для допусковых задач проектирования и производства. . , .

289319. Шило Г. М. Інтервальні структури та їх застосування. . , .

289320. Шило Г. М., Крищук В. М., Гапоненко Н. П. Інтервальний розрахунок допусків при зовнішніх впливах. . , .

289321. Фарафонов А. Ю., Фурманова Н. И. Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге. . , .

289322. Мищенко М. В., Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Фурманова Н. И. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии в устройствах на связанных микрополосковых линиях. . , .

289323. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 76 с.

289324. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 48 с.

289325. Vasylenko O. V. Spectral analysis in ECAD = Спектральний аналіз в ECAD. . , .

289326. Анпилогов Д. И. Моделирование колебаний консоли при возбуждении вращающимся инструментом. . , .

289327. Коротунова О. В., Пуліна Т. В., Ляховець С. О. Обґрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості. . , .

289328. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 52 с.

289329. Левада В. С., Хижняк Т. И., Левицкая Т. И. Изгиб полубесконечной анизотропной пластины с шарнирно-опертым краем, находящейся под действием сосредоточенной нагрузки. . , .

289330. Пожуєва І. С., Коротунова В., Левицька Т. І. Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів. . , .

289331. Гребенюк С. Н., Мизерная Е. Л. Напряженно-деформированное состояние волокнистых композиционных материалов в условиях вязкоупругого деформирования. . , .

289332. Бюджетна бухгалтерія. Видавничий будинок "Фактор". Х., 2015. 32 с.

289333. Все про бухгалтерський облік. Новий друк. Київ, 2015. 32 с.

289334. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 126 с.

289335. Брагина Т. И. Информационная технология оценки достоверности данных при интеграции web-ориентированных систем. . , .

289336. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2015. 40 с.

289337. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2015. 64 с.

289338. Миронова Н. А. Метод синтеза группового решения для многокритериальных задач большой размерности. . , .

289339. Миронова Н. А., Дубровин В. И. Интеллектуальная информационная технология выбора метода принятия групповых решений. . , .

289340. Миронова Н. А., Дубровин В. И. Метод получения вектора приоритетов из нечетких матриц попарных сравнений. . , .

289341. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2015. 64 с.

289342. Дубровин В. И., Щедрина Т. А. Автоматизированная система анализа электрокардиограмм на основе вейвлет-технологий. . , .

289343. Левкин В. Н., Дубровин В. И. Принятие решений при комплексном управлении инвестициями. . , .

289344. Киричек Г. Г., Киричек О. О. Модель оцінки плагіату програмного коду на основі системи контролю версій. . , .

289345. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2015. 120 с.

289346. Ларін М. Експорт української прдукції до ЄС: перші кроки : [загальні вимоги до ввезення товарів на територію ЄС. Нормативне регулювання експорту в ЄС. Етапи виходу на ринки ЄС]. . , . С. 10-13.

289347. Жеманюк П. Д., Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. Опыт внедрения технологии восстановительной микроплазменной порошковой наплавки при ремонте лопаток турбин высокого давления в условиях серийного производства. . , . С. 43-46.

289348. Киричек Г. Г., Вершина А. И. Алгоритмизация параметров процесса обучения. . , .

289349. Киричек Г. Г., Вершина А. И. Модель взаимного влияния дисциплин в процессе обучения. . , .

289350. Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації : Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2015 р. № 572. . , . С. 5-25.

289351. Матвєєва В. Бюджетні установи отримали нові інвентаризаційні форми : [коментар до наказу Міністерства фінансів України № 572 від 17.06.2015 р.]. . , . С. 26-32.

289352. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2015. 174 с.

289353. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 95 с.

289354. [добірка офіційних і нормативних документів щодо оформлення і оплати лікарняних і декретних]. . , . С. 3-120.

289355. Чистяков Ф. М., Игнатенко В. В., Романенко Н. Т., Фролов Е. С. Центробежные компрессорные машины. Машиностроение. Москва, 1969. 327 с.

289356. Свіркін Д. О., Матяшева О. Б., Куріс Ю. В. Екологічна небезпека стічних вод підприємств енергетично-металургійної промисловості Запорізького регіону : [склад та кількість домішок стоків, що надходять на очисні споруди підприємств Запорізької області]. . , . С. 39-43.

289357. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 98 с.

289358. [подборка статей об экономике Черкасской области, показатели работы Черкасского региона, рейтинги. Статистические материалы. Истории успеха бизнесменов области, работающих в разных отраслях экономики]. . , . С. 6-82.

289359. Слуцкая А. Уманские жемчужины : [достопримечательности Умани. Дендропарк "Софиевка"]. . , . С. 72-73.

289360. Ренькас И. Каневский ориентир : [интервью с И. Ренькасом, мэром Канева о перспективах развития туризма в регионе, о памятных местах Канева]. . , . С. 70-71.

289361. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

289362. Шулікін Д. За академічну чесність : [аналіз питання академічного шахрайства в Україні]. . , . С. 4.

289363. Голос України. Київська правда. К., 2015.

289364. Новосад Г. "Новий порядок визнання іноземних дипломів - це перемога над абсурдом" : [інтерв'ю з начальником управління МОН Г. Новосад щодо нововведень у порядок визнання іноземних освітніх документів / записав Д. Шулікін]. . , . С. 5.

289365. Головко О. С. Реформи дуже потрібні, та не загнати б і так загнаних коней : [інтерв'ю з О. Головком, віце-президентом та виконувачем обов'язків президента Асоціації міст України про адміністративно-територіальну реформу]. . , . С. 5.

289366. Кулик Н. Церковні подвижники : [церковні школи в Україні та видатні діячі церковної освіти]. . , . С. 15.

289367. Максимально спростити систему житлових субсидій : [як виконується програма житлових субсидій]. . , . С. 8-9.

289368. Порядок використання коштів, передбаченних у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції... [див. анотацію]. . , . С. 21-22.

289369. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 200. . , . С. 22-23.

289370. Зміни, що вносяться до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживаня... [див. анотацію]. . , . С. 24-25.

289371. Соціальні нормативи у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2015 № 352. . , . С. 30-33.

289372. Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 03.04.2015 № 372. . , . С. 36-43.

289373. Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 06.04.2015 № 379. . , . С. 44-46.

289374. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 382 с.

289375. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 286 с.

289376. Информатика и системы управления. АмГУ. Благовещенск, 2015. 137 с.

289377. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

289378. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2015. 32 с.

289379. Голос України. Київська правда. К., 2015.

289380. Про місцеві вибори : Закон України від 14.06.2015 р. № 595-VIII. . , . C. 3-12, 21-29

289381. Кудря І. Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку : [модель модернізації та особливості цивілізаційного розвитку українського суспільства]. . , . С. 7-9.

289382. Чекаленко Л. Росія contra України : [історія стратегічного партнерства Росії-України]. . , . С. 10-11.

289383. Ландсбергіс В. Велика політика маленької Литви : [інтерв'ю з В. Ландсбергісом, Головою парламенту Литовської Республіки про зовнішньо-політичні перспективи Литви, внутрішньо-політичну і економічну ситуацію / записала С. Писаренко]. . , . С. 12-14.

289384. Беккер І. Місцеві вибори: нові правила. . , . С. 17-19.

289385. Голос України. Київська правда. К., 2015.

289386. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

289387. Дорофеєв О. "Управлінські рішення мають короткостроковий ефект" : [інтерв'ю з О. Дорофеєвим, керівником Запорізької дирекції УДППЗ "Укрпошта" про проблеми та перспективи роботи Запороізької філії Укрпошти / записала Н. Зворигіна]. . , . С. 6.

289388. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015.

289389. Про внесення змін до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій... [див. анотацію]. . , . С. 4.

289390. Романюк Т. Синьо-жовтий день календаря : [День Державного прапора України. Історія прапора]. . , . С. 26.

289391. Нескоромний О. Місцева символіка єднає Україну : [геральдичний рух в Україні. Опис гербів та прапорів деяких місцевостей і населених пунктів]. . , . С. 27-28.

289392. Костров В. Припинення військово-технічного співробітництва між Україною та РФ: що далі?. . , . С. 47-49.

289393. Супруненко В. Рубіж : [інтерв'ю з Володимиром Супруненко, запорізьким письменником і мандрівником]. . , . С. 52-57.

289394. Лисенко О., Грицюк В. Заключний акорд Другої світової : [ліквідація Квантунської армії Японії радянськими військами]. . , . С. 58-60.

289395. Стадільна Я. Прапор під самими зорями : ["Гуцульська піраміда" - астрометеорологічна обсерваторія на Чорній горі в Карпатах]. . , . С. 66-70.

289396. Хвесик М. А. Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення : [інтерв'ю з академіком М. А. Хвесиком / записав В. Бардась]. . , . С. 1-3.

289397. Забловський А., Петруха С. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування. . , . С. 6-12.

289398. Кулай А. Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні. . , . С. 13-18.

289399. Крисоватий А., Войцещук А., Гуцул І. Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери. . , . С. 19-22.

289400. Фурдичко О., Гриник О. Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся. . , . С. 23-26.

289401. Войчак Д. Сегментно-структурні зрушення в інфраструктурі агропродовольчого ринку України. . , . С. 27-30.

289402. Файчук О., Файчук О., Войцехівська В. Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм. . , . С. 31-33.

289403. Ступень М., Дудич Г. Оренда як форма консолідації земель. . , . С. 34-37.

289404. Романишин О. Формування регіонального ринку м'яса в Тернопільській області. . , . С. 38-40.

289405. Кравченко М. Чем быстрее, тем выгоднее. Варианты оплаты труда в строительстве. . , . С. 10-21.

289406. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 558 с.

289407. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 488 с.

289408. Рогозний С., Карпачова О. Живі гроші. Облік біологічних активів за МСФЗ : [МСФЗ - міжнародні стандарти фінансової звітності]. . , . С. 22-32.

289409. Губа Е. Брак коштів. Внесення та повернення фінансової допомоги : [на поточному рахунку підприємства бракує коштів для ведення бізнесу. Де шукати і як оформити альтернативні джерела]. . , . С. 33-37.

289410. Занько Б. Мінливий ПДВ. Які новації запрацювали з 1 липня?. . , . С. 38-45.

289411. Козак О. Не кожний папірець - макулатура. Правильно оформлюємо, зберігаємо та знищуємо документи. . , . С. 46-58.

289412. Коханська І. Звідки веземо? Як отримати сертифікат країни походження товару?. . , . С. 59-69.

289413. Негоденко О. Заморожений рахунок. Наслідки для підприємства : [неплатоспроможність банку, в якому підприємство має рахунок]. . , . С. 70-79.

289414. Даниленко О. Судитися стане дорожче : [таблиця: ставки судового збору, роз'яснення фахівця]. . , . С. 80-85.

289415. Основні новели з Квартального звіту Проекту Твінінг : [удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні]. . , . С. 7-27.

289416. Kirichek G. G. Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming = Хмарні технології зберігання даних для системи оцінки плагіату в програмних проектах студентів. . , .

289417. Хакертт Т., Васільєв О. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net. . , . С. 28-32.

289418. Киричек Г. Г. Кластерна платформа центру інформаційного забезпечення ВНЗ. . , .

289419. Киричек Г. Г. Оптимізація інформаційної мережі вузу. . , .

289420. Киричек А. А., Амонс А. А., Киричек Г. Г. Алгоритм фильтрации для системы определения плагиата в программном коде. . , .

289421. Амонс О. А., Киричек О. О., Киричек Г. Г. Спосіб підвищення ефективності виявлення плагіату програмного коду С# на основі шаблонів. . , .

289422. Андрощук Г. Копірайтний тролінг: стан та механізми протидії : [копірайтний троль - фізична або юридична особа, яка скуповує авторські права з метою зароблення грошей в судовому порядку на позовах проти порушників]. . , . С. 33-37.

289423. Шкарупило В. В. WS-BPEL-модификация метода TLC-верификации. . , .

289424. Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в І півріччі 2015 року. . , . С. 38-47.

289425. Гонтарь Н. А. Модель семантической сервис-ориентированной архитектуры. . , .

289426. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [программное обеспечение, игры, музыка]. . , . С. 58-63.

289427. Шкарупило В. В., Кудерметов Р. К., Паромова Т. О. Концептуальна модель процесу автоматизованого синтезу композитних веб-сервісів. . , .

289428. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Перспективи розвитку біоенергетики як інструмента заміщення природного газу в Україні. . , . С. 6-10.

289429. Пазиніч М. Збалансований розвиток міст: досвід США. . , . С. 11-12.

289430. Shkarupylo V. V., Kudermetov R. K. An Approach to Composite Web Services Formal Verification = Підхід до формальної верифікації композитних веб-сервісів. . , .

289431. Гущук І. В. Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків як невід'ємна складова збалансованого розвитку сільських територій. . , . С. 13-14.

289432. Гетьман В. І. Національний природний парк "Черемоський " : [Чернівецька область]. . , . С. 15-18.

289433. Крисінська Д. О Динаміка якості питної води в Миколаєві. . , . С. 19-20.

289434. Долженчук В. І., Крупко Г. Д. Вплив антропогенезу на еколого-агрохімічний стан ґрунтового покриву Рівненської області. . , . С. 21-22.

289435. Скрупський С. Ю., Доля А. С. Фрактальне ущільнення відеоінформації у розподілених комп'ютерних системах. . , .

289436. Гомонай В. І., Пуляк Н. С., Федорішко М. І., Лобко В. Ю., Зуб С. А. Роль автомобільного транспорту в забрудненні м. Ужгорода. . , . С. 24-25.

289437. Боголюбов В. М. Проблеми імплементації стратегії ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку в Україні : [мета й зміст освітніх реформи у рамках Стратегії освіти для сталого розвитку]. . , . С. 29.

289438. Хрюкин Н. С. Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений. Энергия. Москва, 1979. 121 с.

289439. Тригг Д. Решающие эксперименты в современной физике. Мир. Москва, 1974. 160 с.

289440. Типовий план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях : додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 544. . , . С. 83-92.

289441. Тригг Д. Физика XX века: ключевые эксперименты. Мир. Москва, 1978. 376 с.

289442. Тригубенко В. В. Исследование операций и управление. Знание. Москва, 1976. 64 с.

289443. Тригубенко В. В. Что такое исследование операций. Экономика. Москва, 1966. 63 с.

289444. Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період ... [див. анотацію]. . , . С. 106-108.

289445. Хрящев Т. С. Использование ЭВМ для управления контрольно-измерительными комплексами. Машиностроение. Москва, 1984. 49 с.

289446. Тризно М. С., Беляев Ю. П. Высокопрочные стеклопластики на основе однокомпонентных эпоксидных связующих. ЛДНТП. Ленинград, 1978. 22 с.

289447. Тризно М. С., Барсова В. В. Пенопласты ПЭН - новый тип пенопластов. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 23 с.

289448. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537. . , . С. 110-117.

289449. Хуа Ло-ген Метод тригонометрических сумм и его применения в теории чисел. Мир. Москва, 1964. 188 с.

289450. Тринг М. В. Наука о пламенах и печах. Металлургиздат. Москва, 1958. 482 с.

289451. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417. . , . С. 147-197.

289452. Дьячук Т. С. Определение приоритетов заданий в распределенной системе. . , .

289453. Тринклер Г. В. Двигателестроение за полустолетие. Речной транспорт. Ленинград, 1958. 166 с.

289454. Хуа Р., Теплиц В. Гомология и фейнмановские интегралы. Мир. Москва, 1969. 223 с.

289455. Тринкс В, Моугинней М. Промышленные печи. Металлургия. Москва, 1966. 499 с.

289456. Про напрям підготовки і перелік спеціальностей фахівців у галузі знань "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону " за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра в Державній... [див. анотацію]. . , . С. 271-272.

289457. Хубаев Б. Г. Современные электромобили. НИИНАвтопром. Москва, 1968. 43 с.

289458. Трифонов А. Атомную энергию - на службу человеку! Заметки об атомной технике и ядерных исследованиях. Правда. Москва, 1956. 119 с.

289459. Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758. . , . С. 275-276.

289460. Трифонов А. П. Монтаж силового электрооборудования. Энергия. Москва, 1975. 208 с.

289461. Хубаев Г. Н. Эффективность использования техники. Изд-во Рост. ун-та. Ростов на-Дону, 1978. 223 с.

289462. Труб И. И. Объектно-ориентированное моделирование на С++. Питер. Санкт-Петербург, 2006. 411 с.

289463. Трифонов А. Н. Научная организация труда при производстве электромонтажных работ. Энергия. Москва, 1971. 208 с.

289464. Трифонов А. Н. Рабочее место при монтаже силового электрооборудованния. Энергия. Москва, 1979. 96 с.

289465. Хубларов Н. Н. Расчет двухобмоточных масляных трансформаторов на цифровой вычислительной машине "Минск-22". ВНИИЭМ. Москва, 1969. 32 с.

289466. Малащенко В. О., Янків В. В. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів. Новий Світ-2000. Львів, 2013. 264 с.

289467. Трифонов А. Н. Я - электромонтажник. Энергия. Москва, 1980. 136 с.

289468. Проскурин Н. П., Грушко С. С. Моделирование оптоэлектронного инвертора на модели микромощной оптопары УВЧ диапазона для оптических интерфейсов цифровых автоматов. . , .

289469. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах... [див. анотацію]. . , . С. 321-324.

289470. Трубин К. Г., Ойкс Г. Н. Металлургия стали. Металлургиздат. Москва, 1957. 714 с.

289471. Гальків Л. І., Лутчин Н. П., Москаль Б. С. Економічна статистика. Новий Світ-2000. Львів, 2012. 400 с.

289472. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив... [див. анотацію]. . , . С. 331-333.

289473. Трубин К. Г. Металлургия стали. Мартеновский процесс. ГНТИ лит-ры по черн. и цветн. металлургии. Москва, 1951. 763 с.

289474. Хувинк Р., Ставерман А. Химия и технология полимеров. Химия. Москва, 1966. 508 с.

289475. Трубин К. Г., Ойкс Г. Н. Металлургия стали. Мартеновский процесс. Часть технологическая. Металлургия. Москва, 1964. 770 с.

289476. Трифонов А. П., Шинаков Ю. С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. Радио и связь. Москва, 1986. 264 с.

289477. Трифонов Д. Н. Границы и эволюция периодической системы. Госатомиздат. Москва, 1963. 165 с.

289478. Трифонов Д. Н. Проблема редких земель. Госатомиздат. Москва, 1962. 222 с.

289479. Трубин Ю. В. Опыт разработки и эксплуатации САПР технологии ковки. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 22 с.

289480. Лихолат С. М., Гапій І. Б. Етика бізнесу. Знання. Київ, 2013. 367 с.

289481. Трифонов Д. Н. Структура и границы периодической системы. Атомиздат. Москва, 1969. 271 с.

289482. Уривалкін О. М. Загадки минулих часів. КНТ. Київ, 2007. 368 с.

289483. Гонтарь Н. А. Семантичний аспект сервіс-орієнтованоъ архітектури. . , .

289484. Трифонов Д. Н. Элемент 61, его прошлое, настоящее и будущее. Атомиздат. Москва, 1960. 56 с.

289485. Трубицын Н. А., Василевский П. Ф. Высокотемпературные испытания механических и технологических свойств литых сплавов. ГосИНТИ. Москва, 1968. 21 с.

289486. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 212 с.

289487. Скрупский С. Ю. Повышение производительности распределенных систем компрессии видеоинформации. . , .

289488. Скрупский С. Ю., Кудерметов Р. К. SIMD - реализация алгоритма SAXPY на GPU. . , .

289489. Герасимчук З. В., Корецька Н. І., Різник Н. С., Галущак В. Л. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. ОЛДІ-ПЛЮС. Херсон, 2015. 572 с.

289490. Скрупский С. Ю. Повышение эффективности сжатия видеоинформации в распределенных компьютерных системах. . , .

289491. Худобин Л. В., Бердичевский Е. Г. Техника применения смазочно-охлаждающих средств в металлообработке. Машиностроение. М., 1977. 189 с.

289492. Трифонов Д. Н. Элементы с необычной судьбой. Технеций, астатин, франций. Госатомиздат. Москва, 1961. 96 с.

289493. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого... [див. анотацію]. . , . С. 327-329.

289494. Скрупский С. Ю., Кудерметов Р. К. Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации. . , .

289495. Трифонов И. И. Расчет электронных цепей с заданными частотными характеристиками. Радио и связь. Москва, 1988. 304 с.

289496. Трифонов Н. П., Пасхин Е. Н. Практикум работы на ЭВМ. Наука. Москва, 1982. 286 с.

289497. Олейник А. А., Скрупский С. Ю., Субботин С. А. Модель параметрического синтеза нейро-нечетких сетей в ярусно-параллельной форме. . , .

289498. Тягунова М. Ю. Вычислительная сложность гибридного алгоритма. . , .

289499. Тягунова М. Ю., Кудерметов Р. К. Диспетчер заданий распределенной компьютерной системы. . , .

289500. Трифонов Н. П., Громыко В. И. Программирование на автокоде ЕС ЭВМ. Наука. Москва, 1985. 504 с.

289501. Тягунова М. Ю. Эффективность распределения заданий в компьютерных системах. . , .

289502. Тягунова М. Ю. Гибридный метод диспетчеризации заданий в распределенных компьютерных системах. . , .

289503. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 р. № 576-VIII. . , . C. 7-32.

289504. Трифонов Н. П. Сборник упражнений по АЛГОЛу. Наука. Москва, 1975. 144 с.

289505. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. . , . С. 33-94.

289506. Трифонов Н. П. Сборник упражнений по алголу. Наука. Москва, 1978. 208 с.

289507. Художественное конструирование в промышленности. ВНИИТЭ. Москва, 1973. 87 с.

289508. Трубки телевизионные передающие. Методы измерения параметров : ГОСТ 18720.0-80 - ГОСТ 18720.8-80. Издательство стандартов. Москва, 1980. 39 с.

289509. Художественное конструирование в промышленности. ВНИИТЭ. Москва, 1974. 92 с.

289510. Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб : Закон України від 17.07.2015 р. № 653-VIII. . , . C. 219.

289511. Художественное конструирование в промышленности. ВНИИТЭ. Москва, 1976. 134 с.

289512. Трубки телевизионно передающие: методы измерения параметров и определения характеристик : ГОСТ 18720.12-77 - ГОСТ 18720.15-77. Издательство стандартов. Москва, 1978. 11 с.

289513. Художественное конструирование в СССР. 1966-1967. ВНИИТЭ. М., 1969. 132 с.

289514. Трифонов О. Н. Лекции по анализу устойчивости нелинейных гидропневматических систем и аппаратов. Моск. станокстроит. ин-т. Москва, 1971. 61 с.

289515. Художественное конструирование в СССР. 1968-1969. ВНИИТЭ. М., 1971. 139 с.

289516. Трубников Г. И. Лабораторный практикум по автотракторным двигателям. Сельхозгиз. Москва, 1952. 175 с.

289517. Трубников Г. И. Обкатка и испытание автотракторных двигателей. Сельхозгиз. Москва, 1952. 127 с.

289518. Трубников Г. И. Практикум по автотракторным двигателям. Колос. Москва, 1975. 192 с.

289519. Трубников Ю. В., Петров А. И. Дифференциальные уравнения с монотонными нелинейностями. Наука и техника. Минск, 1986. 199 с.

289520. Хіміч С. А. Дослідження паралельної роботи трансформаторів при різних коефіцієнтах трансформації. . , . С. 213-214.

289521. Власик В. О, Сучасні технології сушіння активної частини силового трансформатора. . , . С. 214-215.

289522. Дворніченко Е. К. Алюміній проти міді в трансформаторах. . , . С. 215-216.

289523. Художественное конструирование производственного оборудования. ВНИИТЭ. Москва, 1968. 122 с.

289524. Гаркуша О. О. Аналіз методів діагностування виткових замикань в обмотці статора асинхронного двигуна. . , . С. 217-218.

289525. Буряк Н. О. Дослідження параметрів неробочого ходу на прикладі трансформатора ТДНС- 10000/35-У1 засобами математичного моделювання. . , . С. 218-219.

289526. Гуков В. И., Коломийцев И. Н., Косов Ю. М., Повилейко Р. П. Художественное конструирование электротехнических изделий. Энергия. Москва, 1971. 191 с.

289527. Художественно-конструкторское образование. ВНИИТЭ. М., 1972. 144 с.

289528. Художественно-конструкторское образование. ВНИИТЭ. М., 1973. 217 с.

289529. Худяков З. И. Ремонт трансформаторов. Высш. школа. Москва, 1977. 240 с.

289530. Худяков И. Ф., Дорошкевич А. П., Кляйн С. Э. Технология вторичных цветных металлов. УПИ. Свердловск, 1981. 86 с.

289531. Худякова Т. А., Арбатский А. П. Кислотно-основные свойства электролитов и критерии их анализа. Химия. Москва, 1988. 62 с.

289532. Трифонова М. М. Место эксперимента - кухня. Приволж. кн. изд.. Саратов, 1991. 368 с.

289533. Худякова Т. А., Арбатский А. П. Теория и практика кондуктометрического и хронокондуктометрического анализа. Химия. Москва, 1976. 304 с.

289534. Найдіч Ю. К. Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТМН-2500/35-У1 засобами математичного моделювання. . , . С. 219-220.

289535. Прімєчаєв Є. С. Дослідження параметрів неробочого ходу трансформатора ТМН-6300/35-У1 засобами FEMM. . , . С. 220-221.

289536. Тришевский И. С., Клепанда В. В., Скоков Ф. И. Гнутые профили проката. Гостехиздат УССР. Киев, 1962. 412 с.

289537. Хукер Р. И. Газотурбинная установка "Орион" с поршневым генератором газа. ГОСИНТИ. Москва, 1959. 42 с.

289538. Савін М. А. Дослідження параметрів короткого замикання на прикладі трансформатора ТМН-10000/110-У1 з засобами програмного забезпечення FEMM. . , . C. 221-222.

289539. Хунданов Л. Л. О врачебной этике. Знание. Москва, 1978. 64 с.

289540. Григус І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи. Новий Світ-2000. Львів, 2012. 170 с.

289541. Тришевский И. С., Клепарда В. В. Механические свойства гнутых профилей проката. Техніка. Киев, 1977. 143 с.

289542. Феколін О. В. Визначення опорів взаємоіндукції обмоток трансформатора ТМН-1600/5-У1 засобами математичного моделювання. . , . С. 222.

289543. Цієр М. О. Визначення опорів самоіндукції на прикладі вимірювального трансформатора напруги на 420 Кв засобами FEMM. . , . C. 223.

289544. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Нестор Академик. Москва, 2008. 475 с.

289545. Хургин Я. И. Да, нет или может быть... Рассказы о статистической теории управления и эксперимента. Наука. Москва, 1977. 208 с.

289546. Федик Є. І., Гентош Р. Є., Луцький І. М., Котуха О. С., Федик С. Є. Земельне право України. Новий Світ-2000. Львів, 2014. 218 с.

289547. Тришевский И. С. Проводки прокатных станов. Металлургиздат. Харьков, 1957. 283 с.

289548. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 р. № 595-VIII. . , . C. 11-159.

289549. Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571. . , . С. 251-269.

289550. Трубные станы. [б. и.]. Москва, 1971. 32 с.

289551. Хургин Я. И. Как объять необъятное. Знание. Москва, 1985. 192 с.

289552. Трубные станы. [б. и.]. Москва, 1973. 26 с.

289553. Тришевский И. С., Марьин В. С., Хмель В. А. Производство деталей из гнутых профилей. Техніка. Киев, 1985. 128 с.

289554. Трубные станы. [б. и.]. Москва, 1975. 29 с.

289555. Тришевский И. С. Настройка непрерывных прокатных станов. Металлургия. Москва, 1964. 367 с.

289556. Хургин Я. И., Яковлев В. П. Методы теории целых функций в радиофизике, теории связи и оптике. Физматгиз. Москва, 1962. 220 с.

289557. Трубные станы. [б. и.]. Москва, 1977. 40 с.

289558. Возняк Р. П., Ступень М. Г., Гуцуляк Г. Д. Земельно-правовий процес. Новий Світ-2000. Львів, 2013. 327 с.

289559. Хусаинов Б. С. Макросредства в языке Ассемблера ЕС ЭВМ. Статистика. Москва, 1978. 94 с.

289560. Хусаинов М. А. Термопрочность тугоплавких материалов. полученных газофазным осаждением. ЛГУ. Ленинград, 1979. 158 с.

289561. Тришевский И. С., Клепанда В. В., Хижняков Я. В. Холодногнутые гофрированные профили проката. Техніка. Киев, 1973. 272 с.

289562. Тягунова М. Ю., Кудерметов Р. К., Тягунов Д. В., Паромова Т. А. Результаты работы гибридного метода при параллельной реализации. . , .

289563. Трубняков Ю. И. Современные масс-спектральные приборы и средства их метрологического обеспечения. ВНИИКИ. Москва, 1976. 51 с.

289564. Шкарупило В. В. Комплексный подход к автоматизации композиции веб-сервисов. . , .

289565. Хуторецкий Б. И., Медведь И. А. Взаимодействие человека с ЭВМ в сфере управления. Статистика. Москва, 1976. 95 с.

289566. Шкарупило В. В., Касьян К. Н. Прогнозирование годового роста трафика Интернет, на основе подобранной модели временного ряда. . , .

289567. Хахалин Б. Д., Семко В. И., Смоляков А. Н. Труболитейное производство. Металлургия. Москва, 1977. 223 с.

289568. Петко І. В., Кострицький В. В., Скиба М. Є., Драпак Г. М. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем. Новий Світ-2000. Львів, 2011. 150 с.

289569. Talanin V. I., Talanin I. E., Sirota A. V. Controlling the dislocation-free silicon monocrystals defect structure on the crystal growth phase = Управління дефектною структурою бездіслокаційних монокристалів кремнію на стадії росту кристалу. . , .

289570. Хуторсков В. С., Люминарский Б. М., Букин А. С. Опыт применения карбоксилатных бутадиеннитрильных латексов для пропитки волокнистых материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 20 с.

289571. Троицкий В. А., Ролик А. И., Яковлев А. И. Магнитодиэлектрики в силовой электротехнике. Техніка. Киев, 1983. 207 с.

289572. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2016 рік : додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України ві д 05.08.2015 р. № 558. . , . С. 306.

289573. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 31 с.

289574. Щекин И. Р. Отопительно-вентиляционная техника (тенденции и закономерности будущего развития). БУРУН и К. Харьков, 2014. 280 с.

289575. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2015. 64 с.

289576. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки : додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 558. . , . С. 307-308.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.