Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

291595. Паршин Ю. І. Оцінка стану економічної системи національного господарства за показниками ентропії : [в основу методики покладено кількісне визначення рівня упорядкованості складної економічної системи та ії підсистем]. . , . С. 16-20.

291596. Федосеев В. Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин. Машиностроение. Москва, 1990. 316 с.

291597. Федосеев Д. Н. Проектирование технологических процессов сборки приборов. Машгиз. Москва, 1957. 246 с.

291598. Федосеев С. Л. Монтаж котельных агрегатов электростанций. Госэнергоиздат. Москва, 1959. 528 с.

291599. Федосеева Е. О., Федосеева Г. П. Основы электроники и микроэлектроники. Искусство. Москва, 1990. 240 с.

291600. Федосенко Р. Я. Трансформатор в местной распределительной электрической сети. Изд. Мин. коммун. хоз-ва РСФСР. Москва, 1963. 86 с.

291601. Психологія і суспільство. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2015. 124 с.

291602. Федосов Е. А., Инсаров В. В., Селивохин О. С. Системы управления конечным положением в условиях противодействия среди. Наука. Москва, 1989. 272 с.

291603. Федосов Н. М., Бринза В. Н., Астахов И. Г. Проектирование прокатных цехов. Металлургия. Москва, 1983. 302 с.

291604. Тараненко І. В. Роль національного інноваційного потенціалу у формуванні конкурентоспроможності країн. . , . С. 21-27.

291605. Федосова С. А., Токаренко А. М. Развитие математических методов исследования механизмов (XIX-начало XX века). Наукова думка. Киев, 1988. 128 с.

291606. Завальнюк С. О. Оцінка факторів ризику та стимулів інвестування розвитку ПЕК : [ПЕК - паливно-енергетичний комплекс]. . , . С. 28-32.

291607. Федотенок А. А. Кинематическая структура металлорежущих станков. Машиностроение. Москва, 1970. 407 с.

291608. Иванова Ю. В. Тенденции развития туризма в республике Беларусь: современное состояние и проблемы. . , . С. 33-36.

291609. Корінєв В. Л. Особливості кластерного підходу в рекреаційно-туристичній індустрії. . , . С. 37-41.

291610. Лисенко Ж. П. Аспекти формування дохідної частини бюджету України за 2008-2014 рр. : [додаються статистичні матеріали]. . , . С. 42-47.

291611. Федотиков А. П. Краткий справочник технолога-машиностроителя. Оборонгиз. Москва, 1960. 402 с.

291612. Унифицированные строительные металлоконструкции ТЭС. Информэнерго. Москва, 1979. 76 с.

291613. Олексин А. Г. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України. . , . С. 48-53.

291614. Попова А. О. Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку машинобудування в фінансово-економічному механізмі України : [додаються статистичні матеріали за 2001-2013 роки]. . , . С. 54-61.

291615. Теряник О. А. Аналіз відповідності попиту та пропозиції на ринку праці в Україні. . , . С. 62-68.

291616. Федотов А. А. Технико-экономические проблемы безотходного производства в металлургии. Металлургия. Москва, 1980. 191 с.

291617. Попова О. Ю. Аналіз моделей та методів стимулювання попиту на туристичні послуги в сучасних умовах. . , . С. 69-74.

291618. Федотов А. В. Приборы для автоматического контроля размерных параметров в машиностроении. Омский политех. ин-т. Омск, 1975. 194 с.

291619. Болдуев М. В. Методичне забезпечення розробки аудиторських програм з урахуванням надійності системи внутрішнього контролю організації, що перевіряється. . , . С. 75-81.

291620. Федотов А. В. Расчет и проектирование узлов контрольно-сортировочных автоматов. Омский политех. ин-т. Омск, 1980. 71 с.

291621. Ващенко А. А. Концептуальні аспекти формування механізму управління ефективністю воробничо-господарської діяльності промислового підприємства. . , . С. 82-87.

291622. Федотов А. И., Федоров А. П. Принципы формирования структур ГПС. ЛДНТП. Ленинград, 1990. 17 с.

291623. Унифицированные строительные металлоконструкции ТЭС. Информэнерго. Москва, 1979. 99 с.

291624. Унифицированные строительные металлоконструкции ТЭС. Информэнерго. Москва, 1978. 65 с.

291625. Розділ 1. Глава 1.2. Роль у футурології філософії та філософії освіти. . , . С. 32-47.

291626. Федотов А. И. Технология автоматизированного нанесения штрихов и знаков. Машиностроение. Ленинград, 1977. 302 с.

291627. Розділ 2. Глава 2.2. Сучасна вища освіта провідних країн (Японії, США, Німеччини, Китаю, Росії). . , . С. 51-73.

291628. Федотов А. М. Линейные некорректные задачи со случайными ошибками в данных. Наука. Новосибирск, 1982. 190 с.

291629. Жилінська Л. О., Перепадченко Г. В. Оцінка рівня соціально відповідального управління персоналом промислових підприємств. . , . С. 88-91.

291630. Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів. . , . С. 58-65.

291631. Луценко О. М. Сутність поняття "соціальна відповідальність бізнесу " та його видів. . , . С. 92-95.

291632. Федотов А. М. Некорректные задачи со случайными ошибками в данных. Наука. Новосибирск, 1990. 279 с.

291633. Галушка О. М. Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства. . , . С. 66-75.

291634. Унифицированные узлы агрегатных станков и автоматических линий. ВНИИТЭМР. Москва, 1988. 207 с.

291635. Метеленко Н. Г. Методологічні аспекти управління збитковими підприємствами в умовах деструктивних явищ в економіці України. . , . С. 96-101.

291636. Kramar I. Y., Panukhnyk O. V., Marynenko N. Y. Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy = Тенденції прямого іноземного інвестування в економіку України. . , . Р. 76-82.

291637. Унифицированные узлы агрегатных станков и автоматических линий. ЭНИМС. Москва, 1983. 136 с.

291638. Ponomarov D. E. Enterprise finansial stability under the influence of external economic factors: Ukrainian realia today = Вплив зовнішньоекономічних факторів на фінансову стійкість підприємств: українські реалії сьогодення. . , . Р. 83-90.

291639. Бабець І. Г. Внутрішні чинники зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції. . , . С. 91-99.

291640. Розділ 3. Світова наука на початку ХХІ століття : [невизначенність поняття "наука" в Україні. Історія розвитку світової науки та наукового лідерства. Особливості сучасної світової науки. Зростання ролі точних наук]. . , . С. 99-138.

291641. Федотов В. Н., Базилевич Л. А. Методы управления машиностроительным предприятием (объединением). Машиностроение. Москва, 1983. 215 с.

291642. Branyi A., Jozsa L., Machova R. The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study = Роль елементів соціального капіталу: за даними угорських виноробних мереж. . , . Р. 100-110.

291643. Забуранна Л. В., Попрозман Н. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК. . , . С. 111-118.

291644. Федотов В. Н. Организация заводоуправлений в машиностроении. Машиностроение. Ленинград, 1989. 239 с.

291645. Унифицированные узлы агрегатных станков и автоматических линий единой гаммы. НИИМАШ. Москва, 1979. 140 с.

291646. Федотов В. Н. Организация управления машиностроительным предприятием. Наука. Ленинград, 1979. 160 с.

291647. Федотов В. Н. Приборы для контроля точности металлорежущих станков. Машиностроение. Москва, 1983. 45 с.

291648. Унифицированные узлы и комплектующие изделия металлорежущих станков отраслевого применения. Вниитэмр. Москва, 1988. 88 с.

291649. Унифицированные узлы кузнечно-прессовых машин. НИИМАШ. Москва, 1978. 75 с.

291650. Унифицированные узлы кузнечно-прессовых машин. ВНИИТЭМР. Москва, 1987. 47 с.

291651. Федотов В. Н. Совершеноствование структур аппаратов управления на предприятиях. Знание. Ленинград, 1982. 25 с.

291652. Федотов В. Н. Технические электроизмерители времени. Машиностроение. Москва, 1966. 159 с.

291653. Бухман Д. Р., Кротченков А. Г., Обласов П. С. Унифицированный стационарный цветной телевизор 2УСЦТ. Радио и связь. Москва, 1988. 96 с.

291654. Zagurskiy O. N. The influence of informal institutions on efficiency of the state agrarian policy = Вплив неформальних інститутів на ефективність державної аграрної політики. . , . Р. 119-123.

291655. Федотов Д. Д. Алкоголь и нервно-психические заболевания. Знание. Москва, 1967. 48 с.

291656. Paliukh O. M. Economic assessment of public finance impact on production efficiency in agricultural sector of Ukraine = Економічне оцінювання впливу державного фінансування на ефективність виробництва в аграрному секторі економіки України. . , . Р. 124-132.

291657. Федотов Д. Д. Алкоголь и психическое здоровье. Здоровье. Москва, 1974. 93 с.

291658. Уокер Б. С., Гурд Д. Р., Дроник Е. А. Интерактивная машинная графика. Машиностроение. Москва, 1980. 171 с.

291659. Федотов Н. Г. Методы стохастической геометрии в распознавании образов. Радио и связь. Москва, 1990. 142 с.

291660. Уокер Г. Двигатели Стирлинга. Машиностроение. Москва, 1985. 408 с.

291661. Федотов Н. Н., Венчковский Л. Б. Средства информационного обеспечения автоматизированных систем управления. Изд. стандартов. Москва, 1989. 189 с.

291662. Братковська К. О. Мінімізація витрат на енергоресурси підприємств водопостачання та водовідведення на мікроекономічному рівні. . , . С. 133-143.

291663. Уокер Дж. Физический фейерверк. Мир. Москва, 1989. 287 с.

291664. Уолкер Б. Д., Блейк Я. Ф. Безопасность ЭВМ и организация их защиты. Связь. Москва, 1980. 112 с.

291665. Бреус С. В. Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів. . , . С. 144-149.

291666. Гончар В. Г. Фінансово-економічна безпека підприемств України - запорука фінансової безпеки держави. . , . С. 150-158.

291667. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

291668. "Запорожсталь": есть рост производства : [итоги работы предприятия в июле 2015г. и за семь месяцев (январь-июль) 2015г.]. . , . С. 2.

291669. Сборные железобетонные изделия и конструкции. Информэнерго. Москва, 1987. 84 с.

291670. Федотов Я. А. Вместо радиолампы. Советское радио. Москва, 1957. 64 с.

291671. Федотов Я. А. Кристаллические триоды. Госэнергоиздат. Москва, 1955. 95 с.

291672. Уолш Д. Руководство по созданию документации для математического обеспечения. Наука. Москва, 1975. 128 с.

291673. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. Дело. Москва, 2000. 360 с.

291674. Курдюмов А. В., Бритун В. Ф., Ярош В. В., Даниленко А. И. Влияние условий ударного сжатия на синтез карбида кремния. . , . С. 3-12.

291675. Крушинская Л. А., Макаренко Г. Н., Уварова И. В. Получение нанодисперсных композиционных порошков нитридов азотированием прекурсоров. . , . С. 27-36.

291676. Уорсинг А., Геффнер Д. Методы обработки экспериментальных данных. Издательство иностр. лит.. Москва, 1953. 346 с.

291677. Лаптев А. В., Толочин А. И., Вербило Д. Г., Окунь И. Ю. Структура и свойства нихрома Х20Н80, полученного из порошка ударным спеканием при различных температурах. . , . С. 44-58.

291678. Уотсон Д. Д. Двойная спираль. Воспоминания об открытии структуры ДНК. Мир. Москва, 1969. 152 с.

291679. Уоттенберг Ф. Программирование для персонального компьютера. Мир. Москва, 1988. 372 с.

291680. Федотов Я. А. На пути к микроэлектронике. Знание. Москва, 1963. 48 с.

291681. Маслюк В. А., Ситник Я. А., Білик І. І., Варченко В. Т. Вплив технологічних параметрів напилення на формування мікроструктури і властивостей покриття з (Ti. Zr)N на хромистих карбідосталях. . , . С. 69-78.

291682. Упаковка для экспертных грузов. Единое техническое руководство. ВНИЭКИТУ. Калуга, 1974. 274 с.

291683. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов. Сов. радио. Москва, 1964. 656 с.

291684. Федотов Я. А. Полупроводниковая электроника, год 2001-й. Сов. радио. Москва, 1975. 104 с.

291685. Лавренко В. А., Коновал В. П., Панасюк А. Д., Уманский А. П. Высокотемпературное окисление композиционных материалов системы AIN-NiCrB2. . , . С. 124-134.

291686. Федотов Я. А. Электроника и интеллект. Высш. школа. Минск, 1985. 190 с.

291687. Федотов Я. А., Старостин В. В., Щука А. А. Электроника четвертого поколения. Знание. Москва, 1985. 64 с.

291688. Федотова В. А., Федотов В. И. Макраме. Час. Киев, 1990. 88 с.

291689. Борисова А. Л.,Тимофеева И. И., Васильковская М. А., Бурлаченко А. Н., Цымбалистая Т. В. Фазовые и структурные превращения при формировании порошков интерметаллидов системы Fe-AL методом механохимического синтеза. . , . С. 135-143.

291690. Уплотнение просадочных грунтов. Стройиздат. Москва, 1974. 207 с.

291691. Уплотнения резиновые. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. Москва, 1968. 119 с.

291692. Федотов Н. П., Грилихес С. Я. Электрохимическое травление, полирование и оксидирование металлов. Машгиз. Москва, 1957. 242 с.

291693. Закарян Д. А., Картузов В. В., Хачатрян А. В. Межфазные границы и энергии поверхности раздела фаз в квазибинарных боридных и металлокерамических эвтектических системах. . , . С. 144-150.

291694. Федченко И. К., Соколовский С. А. Измерение температуры электрической дуги. Техніка. Киев, 1966. 154 с.

291695. Змий В. И., Руденкий С. Г., Тимофеева Е. В., Корнеев А. А., Кунченко В. В., Кунченко Ю. В., Рыжова Т. П., Бредихин М. Ю. Комплексные жаростойкие покрытия для лопаток газотурбинных двигателей. . , . С. 151-156.

291696. К 110-й годовщине со дня рождения И. Н. Францевича : [И. Н. Францевич - академик, корифей материаловедения, первый директор Института проблем материаловедения НАН Украины]. . , . С. 157-159.

291697. Елсувеге П. В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент. . , . С. 9-16.

291698. Муравйов В. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 17-32.

291699. Федченко И. К. Техника высоких напряжений. Спецвопросы. Гостехиздат. Киев, 1963. 319 с.

291700. Метров Р. Конституційні аспекти імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією. . , . С. 33-41.

291701. Федюкин В. К., Лебедев Т. А., Маринец Т. К. Высокопрочный чугун как конструкционный материал. ЛПИ. Ленинград, 1974. 50 с.

291702. Костюченко Я. Актуальні питання інституційного механізму Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 42-52.

291703. Федюшин Н. Д. Таблицы для определения прочности круглых труб, полых цилиндров и резервуаров, подверженных ра. Машгиз. Москва, 1962. 96 с.

291704. Березовська І. Концепція прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 53-64.

291705. Микієвич М. Сорока Н. Імплементація права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 65-74.

291706. Смирнова К. Імплементація положень про конкуренцію в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 75-82.

291707. Влялько І. Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері державних закупівель. . , . С. 83-92.

291708. Федорова А. Місце та роль соціальної політики в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 93-101.

291709. Головко-Гавришева О. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо правового регулювання співробітництва з соціальних питань. . , . С. 102-111.

291710. Шемшученко Ю., Скрипнюк О. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет : [прийняття Декларації про державний суверенітет України - історична віха в державотворчому процесі]. . , . С. 115-119.

291711. Євчук Л. А. Роль управління грошовими потоками в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. . , . С. 159-164.

291712. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

291713. Зельдіна О., Хрімлі О. Поняття і напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб'єктів підприємництва. . , . С. 120-128.

291714. "Запорожогнеупор": есть рост производства : [итоги производства в июле 2015г. и за 7 месяцев (январь-июль) 2015г.]. . , . С. 2.

291715. Кожевникова В. Місце сімейного права у системі приватного права України. . , . С. 129-135.

291716. Студенты нашли древние монеты, надгробие и обломки : [археологи ЗНУ привезли новые артефакты с раскопок золотоордынского города]. . , . С. 5.

291717. Kucher A. V., Kucher L. Y. Expert assessment of economic losses caused by soil degradation at agricultural enterprises = Експертне оцінювання економічних збитків від деградації ґрунтів на аграрних підприємствах. . , . Р. 165-169.

291718. Костюченко О. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні. . , . С. 136-143.

291719. Лісун Я. В., Хлістунова Н. В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств. . , . С. 170-176.

291720. Антонов С. Шляхи імплементації Статуту Міжнародного кримінального суду в законодавство України. . , . С. 144-149.

291721. Levushkina S. V., Elfimova J. M., Labenko O. M. Ensuring the sustainable development of small and medium entrepreneurship = Забезпечення сталого розвитку малого та середнього підприємства. . , . Р. 177-187.

291722. Ніколенко Л., Іванюта Н. Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефективного здійснення правосуддя. . , . С. 150-157.

291723. Martyniuk O. A. Actual forms of agrarian business organization under contemporary conditions = Актуальні форми організації агробізнесу в сучасних умовах. . , . Р. 188-192.

291724. Кіндюк Б. Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі. . , . С. 158-166.

291725. Мостенська Т. Л., Білан Ю. В., Мостенська Т. Г. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств. . , . С. 193-203.

291726. Ушеренко С. В., Шевчук Н. В. Ефективність управління капіталом національних металургійних підприємств. . , . С. 204-212.

291727. Костенко О. Про свідтоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції). . , . С. 167-184.

291728. Харенко А. О., Бурляй О. Л., Бортник Т. І. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами. . , . С. 213-225.

291729. Грищенко В. Ф., Древаль О. Ю., Грищенко І. В. Управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки. . , . С. 226-238.

291730. Панов М. Поняття злочину за кримінальним правом України : [лекція професора М. Панова з нагоди 45-річчя науково-педагогічної діяльності]. . , . С. 185-202.

291731. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення" для студентів технічних спеціальностей [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

291732. Zabedyuk M. S. Endogenous development of Ukrainian regions: study on international experience applicability = Ендогенний розвиток регіонів України: вивчення можливості застосування зарубіжного досвіду. . , . Р. 239-244.

291733. Пивоваров М. Г., Хижняк О. С. Використання електронної торгової площадки для матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств. . , . С. 106-111.

291734. Федяевский К. К., Войткунский Я. И., Фаддев Ю. И. Гидромеханика. Судостроение. Ленинград, 1968. 568 с.

291735. Федяков Е. М., Колтаков В. К., Богдатьев Е. Е. Измерение переменных давлений. Изд. стандартов. Москва, 1982. 216 с.

291736. Федянин В. К. Электромагнитная структура ядер и нуклонов. Высш. школа. Москва, 1967. 175 с.

291737. Семенов А. Г., Ярошевська О. В., Семенова Г. А. Методи розробки бізнес-плану для акціонерного товариства : [розглянуто метод розробки бізнес-плану для ПАТ "Дніпроспецсталь"]. . , . С. 118-125.

291738. Ушакова-Кирпач І. М. Економіко-правові підходи до використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах. . , . С. 126-129.

291739. Андрущенко О. Ю. Страхування та хеджування як інструменти трансферу ризиків банківських операцій. . , . С. 134-137.

291740. Болдуєва О. В. Використання сек'юритизації як фінансового інструменту залучення інвесторів до реалізації проектів інфраструктурного розвитку країни. . , . С. 138-143.

291741. Валентієва О. В., Гноєвий В. Г. Використання потенціалу факторингу у реалізації завдань фінансового менеджменту. . , . С. 144-147.

291742. Skalickova J. Differentiation of regions in Czech Republic based on economic indicators = Дивергенція регіонів у Чеській Республіці на основі економічних показників. . , . Р. 245-256.

291743. Васильченко Г. В., Васильченко С. М., Стефанишин Б. М. Інвестиційна привабливість регіонів в умовах глобалізації економіки. . , . С. 148-152.

291744. Слава С. С. Двокритеріальне просторове кластерування пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні. . , . С. 257-263.

291745. Давидков С. О. До питань оцінювання ефективності податкової політики. . , . С. 153-158.

291746. Покатаєва О. В., Віхорт Ю. В. Український і зарубіжний досвід використання податкового інструменту у сфері екологізації національної економіки. . , . С. 159-164.

291747. Смерічевський С. Ф., Клімова О. І. Теоретико-методичні засади визначення основних напрямів структурної трансформації підприємства. . , . С. 165-170.

291748. Modzelewska D., Kalinichenko A. V. Economic efficiency of biological remediation for contaminated soil = Економічна ефективність біологічного очищення забруднених ґрунтів. . , . Р. 264-271.

291749. Тельнова Г. В. Ефективність страхової діяльності: теоретичне наповнення та перспективи вдосконалення оцінювання. . , . С. 171-174.

291750. Hadrabova A., Bilopilska O., Sauer P. History of household waste management: comparison of Ukraine and Chech Republic before 1989 = Історія управління твердими побутовими відходами в Україні і Чеській Республіці до 1989 року. . , . Р. 272-280.

291751. Черкасова А. О. Фінансові результати діяльності банків України в період економічної нестабільності. . , . С. 175-178.

291752. Котко О. К. Сутність і природа поняття "інвестиційний процес". . , . С. 179-183.

291753. Науменко А. М. Впровадження різновидів державно-приватного партнерства як напрям розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні. . , . С. 184-188.

291754. Сачовський І. М. До особливостей динаміки розвитку сільськогосподарського виробництва у Полтавській області : [додаються статистичні матеріали за 1990-2013 рр.]. . , . С. 189-194.

291755. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2015. 51 с.

291756. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 32 с.

291757. Гургула Т. В. Кооперативний сектор національного господарства: конкурентний потенціал. . , . С. 195-200.

291758. Капстроительство. Медиа-удача. Киев, 2015. 56 с.

291759. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2015. 71 с.

291760. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 66 с.

291761. Фейгельсон В. М., Духовный А. С. Обеспечение патентной чистоты стандартов. Изд. стандартов. Москва, 1967. 335 с.

291762. Луніна І. О., Фролова Н. В. Міжнародні тенденції реформування податкових систем у післякризовий період 2008-2014 рр. та уроки для України. . , . С. 7-20.

291763. Фейгин И. М. Логарифмическая линейка. Кн. изд.. Ростов, 1974. 96 с.

291764. Копич Р. І. Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009-2010 рр.. . , . С. 21-30.

291765. Уплотнительные элементы с защитными кольцами для неподвижных соединений трубопроводов с Dy 6-200 мм. гидравлических и смазочных систем кузнечно-прессовых машин. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1983. 28 с.

291766. Фейнберг В. З. Геометрические задачи машинной графики больших интегральных схем. Радио и связь. Москва, 1987. 176 с.

291767. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти. . , . С. 31-55.

291768. Диба М. І., Краснова І. В. Суверенні фонди на ринку капіталів. . , . С. 56-73.

291769. Cernota M., Dziura B. Adaptation of natural resources and disaster risk management: two approaches to one problem = Адаптація природних ресурсів та управління ризиками стихійних лих: два підходи до однієї проблеми. . , . Р. 281-287.

291770. Janas K., Kucharchik R. Financing under emergency cases in Slovak Republic = Фінансування при надзвичайних ситуаціях: на прикладі Словакії. . , . Р. 288-292.

291771. Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов. Наукова думка. Киев, 1968. 263 с.

291772. Фейнберг С. М., Шихов С. Б., Троянский В. Б. Теория ядерных реакторов. Атомиздат. Москва, 1978. 397 с.

291773. Управление автоматическими линиями с помощью ЭВМ. Машиностроение. Москва, 1983. 152 с.

291774. Фейнман Р. П. Задачи и упражнения с ответами и решениями. Мир. Москва, 1969. 624 с.

291775. Управление в динамических системах. Ин-т математики и механики. Свердловск, 1990. 126 с.

291776. Фейнман Р. П., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. Мир. Москва, 1968. 382 с.

291777. Grencikova A., Spankova J., Karbach R. Current trends in enterprise employment policies in Slovak Republic = Сучасні тренди кадрових політик підприємств Словацької Республіки. . , . Р. 293-301.

291778. Фейнман Р. Статистическая механика. Мир. Москва, 1975. 408 с.

291779. Управление в распределенных информационных системах. Наука. Москва, 1989. 143 с.

291780. Криворучко М. Ю. Дослідження міжрегіональної конвергенції в рівні життя населення України. . , . С. 302-307.

291781. Ushakov D., Zhmykhova N. International migrant flows and national migration policy: quality correlation and scenarios of interdependence (the case of European Union) = Міжнародна міграція... [див. анотацію]. . , . P. 308-317.

291782. Матвійчук А. В., Стрельченко І. І. Використання системи випереджальних індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку України. . , . С. 74-87.

291783. Стецько М. В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал. . , . С. 88-100.

291784. Заворотній Р. І. Стереометричний підхід у оцінці динаміки господарського розвитку підприємства. . , . С. 101-113.

291785. Кондратюк С. Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму : [наведено таблицю "Історична періодизація генезису бюджетних відносин та бюджету у Великобританії в контексті парламентаризму й конституційних засад"]. . , . С. 114-127.

291786. "Що європейці думають про Україну?": результати опитування. . , . С. 229-232.

291787. Овчаренко Н. Проекція "Americanite" у квебекській літературі мігрантів : [англо- і франкомовна література Канади]. . , . С. 233-242.

291788. Harakal'ova L., Lipkova L., Gress M. Education polucy of the European Union and its reflection in the strategy "Europe 2020" = Освітня політика Європейського Союзу та її відображення в стратегії "Європа 2020". . , . Р. 318-326.

291789. Калініченко М. Генрі Дейвід Торо, людських душ ловець : [Генрі Девід Торо (1817 - 1862) - американський письменник, мислитель, натураліст, суспільний діяч.]. . , . С. 243-250.

291790. Дроздовський Д. Зовнішня гуманітарна політика: стратегія Мінкульту : [як домогтися підтримки української культури у світі. Чому треба заснувати Український інститут, які мають бути його функції]. . , . С. 251-255.

291791. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1967. 260 с.

291792. Скринченко В. Український дім Ференца Ліста. . , . С. 293-298.

291793. Аймурзина Б. Т., Берстембаева Р. К., Бейсенова Л. З. Направления активизации фондового рынка в финансовом обеспечении экономики Казахстана. . , . С. 327-336.

291794. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1966. 296 с.

291795. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1967. 205 с.

291796. Управление в пространстве. Наука. Москва, 1975. 362 с.

291797. Резнікова О., Дрьомов С. Аналіз можливостей зміни статусу Донбасу: сценарій "відтинання". . , . С. 8-10.

291798. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1978. 541 с.

291799. Романюк Т. Управління державою "в три кліки" : [електронне врядування в Україні]. . , . С. 17-18.

291800. Управление в пространстве. Наука. Москва, 1975. 271 с.

291801. Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями. Мир. Москва, 1969. 624 с.

291802. Лисенко О., Грицюк В. Ціна перемоги і миру : [які втрати поніс СРСР, зокрема Україна, під час Другої світової війни]. . , . С. 40-44.

291803. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Робоча програма та методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для здобувачів вищої освіти спеціальності 6.030601 денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 86 с.

291804. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менеджменту Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з курсу "Менеджмент" для здобувачів вищої освіти спеціальності 6.030601 "Менеджмент організацій" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 62 с.

291805. Костик І. Вугленосність і газоносність Львівсько-Волинського басейну та перспективи його розвитку. . , . С. 47-49.

291806. Фейнман Р. Характер физических законов. Мир. Москва, 1968. 232 с.

291807. Управление в робототехнических комплексах и гибких автоматизированных производствах. МИРЭА. Москва, 1987. 159 с.

291808. Скобельський В. Живильні артерії благають про допомогу : [критичний екологічний стан річок Полтавщини]. . , . С. 54-55.

291809. Управление в сложных нелинейных системах. Наука. Москва, 1984. 160 с.

291810. Вахновська Н. А., Іщук Л. І., Поліщук В. Г. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні. . , . С. 337-342.

291811. Сколько у нас юрлиц? : [общее количество юридических лиц в Украине, по областям]. . , . С. 6.

291812. Куратник П. Power BI. Бесплатная аналитика : [технология работы с приложением Power BI Desktor]. . , . С. 10-20.

291813. Istomina N. O. Transition to programme budgeting current problems and their solving = Перехід до програмного бюджету: актуальні проблеми та рішення : [на прикладі Росії]. . , . Р. 343-348.

291814. Кравченко М. Автоматизация учета основных средств. Быстро и без ошибок. . , . С. 21-29.

291815. Фелдман Л. Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок. Мир. Москва, 1989. 342 с.

291816. Управление в сложных нелинейных системах. ИвГУ. Иваново, 1989. 102 с.

291817. Даниленко О. Чотири в одному. Огляд літніх змін в оподаткуванні : [нове у застосуванні PPО. Трансфертне ціноутворення. Оподаткування неприбуткових організацій. Про зниження податкового тиску]. . , . С. 30-40.

291818. Негоденко О. Більше не платник. Безболісне прощання з ПДВ - реєстрацією : [кому варто триматись за ПДВ-реєстрацію, а кому можна без неї обійтись]. . , . С. 41-48.

291819. Нестеренко С. Лікарняні-2015. Розрахуємо по-новому. . , . С. 54-64.

291820. Жолаева М. А. Концептуальные подходы к организации системы управленческого контроля в страховых компаниях : [страховые компании Республики Казахстан]. . , . С. 349-359.

291821. Коханська І. Що веземо? Про міжнародні товарно-транспортні накладні : [види накладних. Заповнення накладної: приклад. Відповідальність учасників перевезень]. . , . С. 65-70.

291822. Камінська Т. Г. Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис. . , . С. 360-371.

291823. Бондаренко С. Покарання автоматом. Чим загрожує порушення безпеки дорожнього руху? : [відповідальність за адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Автоматична фіксація порушень]. . , . С. 72-77.

291824. Феликсов Е. И. Упругие элементы силоизмерительных приборов. Машиностроение. Москва, 1977. 161 с.

291825. Нечаєва І. А. Кризовий менеджмент чи антикризовий менеджмент? : [рішення кризових ситуацій]. . , . С. 150-153.

291826. Чукович В. М., Ясников Г. Е., Березина Н. С. Управление внедрением НОТ на промышленном предприятии. Высшая школа. Минск, 1987. 158 с.

291827. Mykhailovyna S. O., Shaiko O. G., Olyadnichuk N. V. Business accounting of expenses on machine and tractor fleet and improvement of its documentary support = Бухгалтерський облік витрат на машино-тракторний парк сільгосппідприємств та удосконалення його документального забезпечення. . , . Р. 372-379.

291828. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения (дискретные распределения). Ищд. иностр. лит.. Москва, 1952. 427 с.

291829. Гук Л. Сучасний стан інноваційної зайнятості в Україні (на прикладі ІТ-зайнятості). . , . С. 18-25.

291830. Samchynska Y. B., Vinnyk M. O. Auditing services in evaluation of companies' information systems and technologies efficiency = Аудиторські послуги в оцінюванні ефективності інформаційних систем і технологій компаній. . , . Р. 380-388.

291831. Шатілова О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку корпоративного контролю. . , . С. 389-394.

291832. Касатонова І. Телеробота як підґрунтя для підвищення зайнятості економічно активного населення : [характеристика видів телероботи. Переваги та недоліки телероботи для роботодавців та працівників]. . , . С. 26-31.

291833. Управление водными потоками в гидроузлах и гидравлика гидроагрегатных блоков. Энергия. Ленинград, 1968. 181 с.

291834. Бондаренко В. Електронні бібліотеки в контексті дистанційного обслуговування користувачів. . , . С. 15-18.

291835. Ткаченко Н. Управління системою даржавних закупівель. . , . С. 5-13.

291836. Новальська Т., Бачинська Н. Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України. . , . С. 18-20.

291837. Дуцька А. Конкурентні відносини в економіці країн Європейського Союзу. . , . С. 14-29.

291838. Bataev A. V. Cost-effectiveness evaluation of smart cards introduction in financial institutions = Оцінювання економічної ефективності впровадження смарт-карт у фінансових установах. . , . Р. 395-401.

291839. Безугла Ю. Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств. . , . С. 402-408.

291840. Мельниченко С., Ткачук Т. Франчайзингові мережі туристичних підприємств. . , . С. 30-42.

291841. Сичова Н. Управління соціальним розвитком підприємства. . , . С. 43-50.

291842. Миколайчук І. Коучинг у системі управління персоналом. . , . С. 50-67.

291843. Rzymowski W., Surowiec A. Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis = Практичні аспекти застосування теорії Mарковіца в портфельному аналізі. . , . P. 409-426.

291844. Білявська Ю. Матричний підхід до визначення життєвого циклу бренду. . , . С. 68-80.

291845. Захаркін О. О., Костель М. В., Захаркіна Л. С. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати. . , . С. 427-441.

291846. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

291847. Микитюк І. Управління видатками місцевих бюджетів. . , . С. 81-91.

291848. Анісімова Л. Транспарентність стрес-тестування кредитного ризику банків. . , . С. 91-104.

291849. Марачевська А. Формування ціни іпотечного кредиту з урахуванням рейтингу позичальника. . , . С. 105-111.

291850. Олейник С. Крестный отец запорожского спорта : [в Запорожье на доме № 214 по проспекту Ленина открыли мемориальную доску Степаненко В., начальнику управленя по вопросам физкультуры, спорта и туризма департамента образования и науки]. . , . С. 3.

291851. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

291852. Зинченко А. Герой прошел свой путь до конца : [в Запорожье простились с добровольцем Тилиженко В., погибшим в зоне АТО]. . , . С. 1, 2.

291853. Біловська О. Економіко-математичне моделювання товароруху. . , . С. 112-122.

291854. Kalyuzhna N. G. Model for estimation of enterprise management system potential based on fuzzy logic inference = Модель оцінювання потенціалу системи управління підприємством на основі апарату нечіткого логічного висновку. . , . Р. 442-449.

291855. Полозова Т. В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства. . , . С. 450-460.

291856. Roskladka A. A. Formation of nominal values of the process indicators under fuzzy-stochastic uncertainty = Формування номінальних значень показників процесу в умовах нечітко-стохастичної невизначеності. . , . Р. 461-466.

291857. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2015.

291858. Диденко Ю. 120 признаний на разных языках : [арт-проект "Стена любви" в г. Запорожье занесен в Книгу рекордов Украины в категорию "Впервые"]. . , . С. 3.

291859. Фельдман Г. И., Бакулина К. Ф., Пулин М. В. Автоматизация бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте. Транспорт. Москва, 1989. 224 с.

291860. Бритов Г. С., Игнатьев М. Б., Мироновский Л. А., Смирнов Ю. М. Управление вычислительными процессами. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1973. 296 с.

291861. Кузнечно-прессовые машины, выпускаемые предприятиями Министерства станкостроительной и индустриальной промышленности в 1981-1982 гг.. ЭНИКМАШ. Москва, 1981. 109 с.

291862. Смирнов Е. Я., Павликов В. Ю., Щербаков П. П., Юрков А. В. Управление движением механических систем. ЛГУ. Ленинград, 1985. 316 с.

291863. Управление динамическими системами. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1978. 328 с.

291864. Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2015 р. № 652. . , . С. 42-47.

291865. Жабін А. Соціальні медіа в бібліотеках США. . , . С. 20-23.

291866. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2015.

291867. Новый производственный объект МК "Запорожсталь" НТА-4 получил государственное признание. . , . С. 9.

291868. Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг : див. анотац.... . , . С. 53-57.

291869. Треск и тишина запорожских заводов : [предприятия г. Запорожья]. . , . С. 10-11.

291870. Управление динамическими системами при неполной информации. Новосибирский электротехн. ин-т. Новосибирск, 1983. 127 с.

291871. Фельдман Д. И., Гейман Ю. П., Володарский И. А. Антифрикционный материал "графитопласт-ДЭЗ" и его применения. ЛДНТП. Ленинград, 1967. 21 с.

291872. Бех І. Д. Концептуальна модель Я-центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості. . , . С. 5-15.

291873. Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти. . , . С. 16-21.

291874. Петренко О. Б. Гендерний підхід до громадянського виховання учнів: теоретичні аспекти проблеми. . , . С. 22-28.

291875. Управление и информация. Ин-т автоматики и процессов управления. Владивосток, 1975. 114 с.

291876. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 658. . , . С. 58-59.

291877. Статут публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. № 261. . , . С. 75-93.

291878. Перспективний план формування територій громад Чернігівської області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 899-р. . , . С. 110-112.

291879. Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2012 р. № 1130. . , . С. 166-189.

291880. Порядок подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 р. № 693. . , . С. 231-235.

291881. Гуржій А. М., Волинський В. П., Чорноус О. В., Красовський О. С., Ткачова Л. П. Модель технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання. . , . С. 29-36.

291882. Коноваленко Ю. В. Розширення педагогічного медіапростору структурами масової комунікації як альтернативна відповідь освітянської галузі на виклики часу в другому десятилітті ХХ ст.. . , . С. 37-43.

291883. Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення. . , . С. 23-27.

291884. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2015. 144 с.

291885. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 302 с.

291886. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 158 с.

291887. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 64 с.

291888. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2015. 68 с.

291889. Кулик Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді): моніторинг ефективності. . , . С. 49-52.

291890. Татенко В. О. Феномен соціалізації в контексті суб'єктно-вчинкового підходу. . , . С. 44-52.

291891. Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 26.08.2015 р. № 1594/5. . , . С. 240-241.

291892. Болтівець С. Дух неопалимої купини : [методологічні засади, зміст та обґрунтування структурно-функціональної моделі психологічної профілактики професійного вигоряння прикордонників, представлені в монографічному дослідженні О. М. Хайруліна]. . , . С. 6-11.

291893. Осьодло В., Будагьянц Л. Соціально-політичний контекст війни на сході України : [захист суверенітету та державності України]. . , . С. 12-17.

291894. Панок В. Психологічна служба системи освіти і війна : [особливості фахової роботи працівників психологічної служби]. . , . С. 18-23.

291895. Бердяєв М. Воля до життя і воля до культури : [культура і цивілізація: відмінність і взаємовідношення]. . , . С. 24-30.

291896. Фурман А., Шаюк О. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу : [дослідження толерантності. Додається Декларація принципів толерантності]. . , . С. 31-61.

291897. Загірняк М. В., Сергієнко В. В. Громадянськість студентської молоді в Україні: стан і перспективи. . , . С. 53-57.

291898. Єршов П. Система Станіславського як наука. . , . С. 62-71.

291899. Балл Г. Теоретична психологія як царина науковості й духовності (до видання українського перекладу книги Філіпа Лерша "Структура особи") : [відгук на книгу німецького психолога Філіпа Лерша. Показано значення його наукового доробку]. . , . С. 72-79.

291900. Вербицька П. В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик. . , . С. 58-63.

291901. Ткач Р. Про психологію Філіпа Лерша. . , . С. 80-85.

291902. Шандрук С. Творчість як употужнення здібностей особистості. . , . С. 86-91.

291903. Міхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (40-80-ті рр. ХХ ст.). . , . С. 64-74.

291904. Буда Т. Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді : [зайнятість молоді в АПК України. Заходи державної політики з регулювання зайнятості. Механізм регулювання зайнятості молоді.]. . , . С. 92-98.

291905. Литовченко О. В., Несин Н. Г. Надання освітніх послуг вишами Китаю. . , . С. 75-88.

291906. Мельниченко О. Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи : [дослідження проблеми працевлаштування молоді. Охарактеризовано кроки, які потрібно здійснити для підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців]. . , . С. 99-104.

291907. Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року : Указ Президента від 9.09.2015 року №538/2015. . , . С. 7-8.

291908. Ревасевич І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі (тринадцяте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана) : [17-19 лютого 2015 р., Тернопільський національний економічний університет]. . , . С. 105-114.

291909. Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 №645. . , . С. 9-34.

291910. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №656 : [порядок рішень про присвоєння вчених звань; зразки державних документів про присвоєння вчених звань, ін.]. . , . С. 34-44.

291911. Фельдман Е. Л. Авиационный турбореактивный двигатель РД-ЗМ-500. Транспорт. Москва, 1968. 421 с.

291912. Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №656. . , . С. 35-38.

291913. Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. №667. . , . С. 45-56.

291914. Типове положення про відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів : затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 18.08.2015 р. №852. . , . С. 142-146.

291915. Фельдман И. А. Атлас кулинарной мудрости. Реклама. Киев, 1990. 542 с.

291916. Лищук О. Я щирістю вас пригощу. . , . С. 3-4.

291917. Гнєзділов А. Графські конюшні. . , . С. 5-14.

291918. Ольшанська О. Я від пилу умию зорі.... . , . С. 15-19.

291919. Антоненко А. Хромові чоботи. . , . С. 20-27.

291920. Стомина О. Правда в любви ! И да пребудет чудо .... . , . С. 28-33.

291921. Гопка Б. Зов родной земли (Автобиографический очерк). . , . С. 34-71.

291922. Андрущенко В. Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти. . , . С. 5-13.

291923. Астахова В. Приватна вища освіта України напередодні свого чвертьвікового ювілею : [на прикладі роботи Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія"]. . , . С. 14-18.

291924. Терепищий С. Проблема універсальної картини світу в структурі розуміння сучасної людини : [роль "глобального" у формуванні сучасної картини світу. Розкрито деструктивний універсальний погляд на світ]. . , . С. 19-25.

291925. Яковенко Я. Життя прифронтового міста. . , . С. 72-76.

291926. Фельдман И. А. Любимые блюда. Реклама. Киев, 1987. 250 с.

291927. Абліцов В. Український все-світ. . , . С. 78.

291928. Установки для исследования механических свойств материалов и элементов конструкций. Наукова думка. Киев, 1982. 276 с.

291929. Фельдман И. А., Гутман М. Б. Расчет нагревателей электропечей сопротивления. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 26 с.

291930. Геньба Л. Біля слави кобзаря : [репортаж із Міжнародного Шевченкового свята "В сім'ї вольній, новій ...]. . , . С. 83-86.

291931. Дал. Р. Роалд Дал та його казка"ВДВ". . , . С. 87-91.

291932. Мельник А. "Крілья-верлибрі"Анатолия Мельника. . , . С. 92-99.

291933. Шовш К. Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя. . , . С. 26-34.

291934. Григорьев С. Князь-импкератор-креститель Руси : [земной путь князя Владимира Великого, его государства и народа в свете историософии]. . , . С. 100-107.

291935. Нестерова М. Когнітивістика в системі віщої освіти: інформаційно-комунікативний контекст : [актуальність застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі вищої освіти]. . , . С. 35-39.

291936. Сацик В. У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів). . , . С. 40-52.

291937. Корінець З. Професійна культура як чинник самоорганізації педагогічної діяльності. . , . С. 53-58.

291938. Кульбашна Я. Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: проблеми і перспективи. . , . С. 59-64.

291939. Богданова Н. Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування. . , . С. 65-70.

291940. Завальнюк О. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості. . , . С. 71-76.

291941. Дебич М. Імплементація програм спільних/подвійних ступенів: досвід вищої школи Ірландії. . , . С. 77-84.

291942. Управление и контроль в ГПС изделий электронной техники. МИЭТ. Москва, 1987. 128 с.

291943. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [кинорынок ЮАР]. . , . С. 43-46.

291944. Бедерак Я. С. Вдосконалення технічного обліку електроенергії на промислових підприємствах. . , . С. 19-21.

291945. Соколов М. Одеський порт : у фарватері успіху : [інтерв'ю з М. Соколовим, начальником адміністрації Одеського морського порту про напрями реформування морської галузі / записав Є. Тищук ]. . , . С. 50-51.

291946. Кучук-Яценко С. И., Зяхор И. В., Чернобай С. В., Наконечный А. А., Завертанный М. С. Структура соединений алюминида титана y-TiA1 при контактной стыковой сварке сопротивлением с использованием промежуточных прослоек. . , . С. 7-14.

291947. Шинкаренко Г. В. Особенности электрических испытаний высоковольтных выключателей 110-750 кВ. . , . С. 27-34.

291948. Устинов А. И., Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Петрушинец Л. В., Ляпина К. В., Шишкин А. Е., Гуриенко В. П. Диффузионная сварка стали с оловянной бронзой через пористые прослойки никеля и меди. . , . С. 15-21.

291949. Манилов А. М., Кирильчук А. А. О необходимости пересмотра нормативных документов по электробезопасности. . , . С. 39-40.

291950. Ющенко К. А., Яровицын А. В., Хрущов Г. Д., Фомакин А. А., Олейник Ю. В. Анализ процесса формообразования валика при наплавке на узкую подложку. . , . С. 22-29.

291951. Матвиенко В. Н., Мазур В. А., Лещинский Л. К. Оценка формы и размеров сварочной ванны при наплавке комбинированным ленточным электродом. . , . С. 30-33.

291952. Установки для исследования циклической прочности конструкционных материалов при низких температурах. Информация о научных исследованиях. Наукова думка. Киев, 1973. 38 с.

291953. Опришко В. Ф., Коломієць-Людвиг Є. П., Кикоть П. В., Макаренко А. В., Гайдулін О. О., Шаркова І. М., Бурило Ю. П., Шереметьєва О. Ю., Омельченко А. В., Босук Н. А., Виноградова Г. В., Ярошенко І. С., Хатнюк Н. С., Нечипоренко О. Ю., Намясенко О. К. Науково-практичний коментар до закону України "Про вищу освіту". Парламентське видавництво. Київ, 2014. 670 с.

291954. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, .

291955. Казанский С. В. Из истории создания кабельной изоляции. . , . С. 43-45.

291956. Рябцев И. А., Ланкин Ю. Н., Соловьев В. Г., Осечков П. П., Тищенко В. А., Тихомиров А. Г. Компьюторная информационно-измерительная система для исследования процессов дуговой наплавки. . , . С. 34-37.

291957. Украинская аграрная логистика глазами экспертов (материалы блиц-опроса). . , . С. 8-13.

291958. Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. Актуальні проблеми української агрологістики. . , . С. 14-17.

291959. Лобанов Л. М., Махлин Н. М., Смоляков В. К., Водолазский В. Е., Попов В. Е., Свириденко А. А. Оборудование для подготовки торцов труб применительно к сварке неповоротных стыков трубопроводов. . , . С. 38-47.

291960. Якимишин Л. Основні характеристики української аграрної логістики. . , . С. 18-22.

291961. Обзор рынка почтовой логистики Украины. . , . С. 23.

291962. Денисенко А. Рынок сельхозтехники: продажи падают, а запчасти доставляют курьерами. . , . С. 24-25.

291963. Международная транспортная неделя в Одессе - импульс развитию отрасли : [по материалам XIV Международной транспортной недели, о выставке-конференции "Интер-ТРАНСПОРТ"]. . , . С. 26-33.

291964. Воловенко Т. Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки. . , . С. 3-7.

291965. Букшина Т. Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" (на основі періодичних і продовжуваних видань). . , . С. 8-13.

291966. Григоренко Г. М., Пузрин А. Л., Атрошенко М. Г.,Полещук М. А., Шевцов А. В., Моссоковская И. А. Автовакуумная пайка при ремонте медных панелей кристаллизаторов МНЛЗ : [МНЛЗ - машины непрерывного литья заготовок]. . , . С. 48-52.

291967. Левченко О. Г., Кулешов В. А., Арламов А. Ю. Характеристики шума при сварке в аргоносодержащих защитных газах. . , . С. 56-59.

291968. Щекотихин О. В., Плотникова К. О. Тестирование и выявление неисправностей в оптоволокне. . , . С. 291-292.

291969. Щекотихін О. В., Плотнікова К. О., Звонарьова М. А. Способы повышения достоверности передачи информации в ВОСПІ. . , . С. 293.

291970. Соболь И. А., Костенко В. О. Маломощный источник питания от высоковольтной линии єлектропередач. . , . С. 293-295.

291971. Разгуляев В. Логистические проблемы розничной сети при работе со скоропортящимися продуктами : [российский опыт решения этих проблем]. . , . С. 34-39.

291972. "Ин-тайм" продолжает расширять географию доставки : [информация о принципах работы национальной службы доставки "Ин-тайм", показатели ее работы]. . , . С. 40-41.

291973. Хромов А. П., Архипов С. В. Усовершенствование транспортной логистики в торговой фирме. . , . С. 42-45.

291974. Нечипоренко К. В. Проблеми розвитку транспортної логістики сільськогосподарських товаровиробників. . , . С. 48-51.

291975. Величко О. Спільна логістика регіонів : [дві основні моделі логістичної організації аграрного бізнесу: корпоративна та кооперативна. Динаміка розвитку кооперативного руху. Регіональні особливості аграрної логістики]. . , . С. 52-59.

291976. Німець О. І., Підгайна А. Проблема сміттєзвалищ мегаполісів в умовах глобалізації. . , . С. 24-25.

291977. Березан О. Якщо сталася дорожньо-транспортна подія. . , . С. 26-30.

291978. Погосов В. В., Бабич А. В., Вакула П. В. Позитронные состояния в вакансии на поверхности металла. . , . С. 300-301.

291979. Левицький Н. Як правильно надавати першу допомогу при утопленні?. . , . С. 31-33.

291980. Установки насосные типа Г48-22Н. Инструкция по монтажу и эксплуатации. Мин-во станкостр. и иностр. промышлен.. Елец, 1968. 3 с.

291981. Погосов В. В., Бабич А. В., Вакула П. В. Вакансии в металле. . , . С. 302-303.

291982. Сніжной Г. В., Сажнев В. М. Залежність намагніченості аустеніту від концентрації нікелю в литих хромонікелевих сталях. . , . С. 304.

291983. Управление и наблюдение в сетях связи ЭВМ. Оптимизация и сетеметрия. Куйбышевский гос. ун-т. Куйбышев, 1983. 152 с.

291984. Жавжаров Є. Л. Модифікація плівок міді нанометрової товщини атомарним воднем. . , . С. 304-306.

291985. Установки ультразвуковые. Преобразователи магнитострикционные. Типы, основные размеры, технические требования. МН-4653-63-МН4660-63. Изд-во стандартов. Москва, 1963. 20 с.

291986. Нагорна Н. М. Дослідження підходів до вибору блоків керування ключами ДС/ДС-перетворювачів. . , . С. 306-307.

291987. Установки ультразвуковые. Преобразователи пьезоэлектрические керамические. МН2503-61-МН2507-61. Изд-во стандартов. Москва, 1963. 6 с.

291988. Сніжной Г. В., Людвікевіч Н. Л. Підвищення ефективності системи менеджменту якості освіти у ВНЗ України. . , . С. 13.

291989. Установки электроэрозионные генераторы импульсные, машинные. Методы испытаний. РТМ57-62. Стандартгиз. Москва, 1962. 23 с.

291990. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015. 16 с.

291991. Економіка України за січень-серпень 2015 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 6.

291992. Сніжной Г. В., Іванова А. Г. Аналіз методів менеджменту ризиків при управлінні проектами за стандартом РМВоК на підприємствах аерокосмічної галузі. . , . С. 14.

291993. Сніжной Г. В., Жавжаров Є, Л., Смирнова Н. А. Методи контролю якості електронної техніки. . , . С. 15-16.

291994. Фурманова Н. І., Шинкаренко Е. М. Синтез фільтрів НВЧ на відрізку нерегулярної лінії квазістатичним методом. . , . С. 17-18.

291995. Каспирович Н. О. Оптимизація теплових характеристик оребреного каналу в системах примусового повітряного охолодження. . , . С. 19-20.

291996. Міщенко М. В., Крищук В. М. Моделювання мікросмужкових НВЧ-пристроїв у квазідинамічному наближенні з урахуванням особливостей топології. . , . С. 21-22.

291997. Установление области применения и назначение режимов алмазной обработки. ВНИИ. Москва, 1967. 14 с.

291998. Перькова А. Эдит Пиаф: Голос любви и боли : [биография и творчество Эдит Пиаф (1915 - 1963), французской певицы и актрисы]. . , . С. 6-29.

291999. Решетнев М. Ф., Лебедев А. А., Бартенев В. А. Управление и навигация искусственных спутников Земли на околокруговых орбитах. Машиностроение. Москва, 1988. 336 с.

292000. Гранчак Т. Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам'яті. . , . С. 14-22.

292001. Фарафонов О. Ю., Фурманова Н. І. Особливості побудови топології мікросмужкових пристроїв для проведення оптимізації в системі HFSS. . , . C. 23-24.

292002. Крищук В. М., Шило Г. М., Лопатка Ю. А., Гапоненко М. П. Теплове проектування герметичних блоків етажерної конструкції. . , . С. 25-26.

292003. Управление и цифровая обработка информации. ВНИИэлектромаш. Ленинград, 1984. 123 с.

292004. Фельдман И. И., Табачников И. З., Дымшиц М. А. Модернизация кузнечно-прессового оборудования. Машгиз. Москва, 1960. 376 с.

292005. Бершева Е. Р., Гандилов Т. М., Диденко А. Г. Управление капитальным строительством в условиях научно-технического прогресса. Наукова думка. Киев, 1986. 283 с.

292006. Фельдман Л. Д. Как работает телевизор. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 164 с.

292007. Фельдман Л. Д. Как работает телевизор. Энергия. Москва, 1964. 174 с.

292008. Деревянко В. И., Богомолов Л. А., Колпаков А. П. Управление качеством в металлургии. Металлургия. Москва, 1979. 136 с.

292009. Установочные места и краткие технические характеристики металлорежущих станков отечественного производства. ОНТИ. Москва, 1961. 99 с.

292010. Фельдман Л. Д. Телевизионный прием. Энергия. Москва, 1978. 241 с.

292011. Фельдман Л. Д. Черно-белый телевизор. Энергия. Москва, 1975. 151 с.

292012. Фельдман Л. С. Неразрушающий контроль качества клеесварных соединений. Техніка. Киев, 1973. 187 с.

292013. Устиненко В. Л. Напряженное состояние зубьев цилиндрических прямозубных колес. Машиностроение. Москва, 1972. 90 с.

292014. Управление качеством продукции. Издательство стандартов. Москва, 1970. 56 с.

292015. Устинов А. Г. Методы повышения эстетического уровня производственной среды. Знание. Москва, 1968. 32 с.

292016. Фельдман М. И., Черновец А. К. Особенности электрической части атомных электростанций. Энергия. Ленинград, 1972. 168 с.

292017. Устинов А. Г., Хоревич Б. Я. Производственная эстетика полиграфического предприятия. Книга. Москва, 1969. 128 с.

292018. Фельдман С. С. Прецизионное литье. Машгиз. Москва, 1950. 173 с., 5 вкл. л. : ил., табл., черт.

292019. Управление качеством продукции в ГДР. Издательство стандартов. Москва, 1969. 132 с.

292020. Фельдштейн А. Л., Явич Л. Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. Связь. Москва, 1965. 352 с.

292021. Устинов А. Г. Средства технической эстетики в производственной среде. Знание. Москва, 1967. 33 с.

292022. Устинов А. Н. Двигатели внутреннего сгорания подъемно-транспортных машин. Политехнический ин-т. Саратов, 1981. 68 с.

292023. Управление качеством продукции и эффективностью использования ресурсов. Издательство стандартов. Москва, 1980. 384 с.

292024. Фельдштейн А. Л., Явич Л. Р., Смирнов В. П. Справочник по элементам волноводной техники. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 359 с.

292025. Шило Г. Н., Арєшкін Є. К., Гапоненко М. П. Дослідження масогабаритних і теплових характеристик блоків радіоелектронної апаратури з природним повітряним охолодженням. . , . С. 27-28.

292026. Артемьев В. Н., Кузнецов А. В., Кузнецов В. И. Управление качеством продукции с использованием ЭВМ. Экономика. Москва, 1977. 134 с.

292027. Фельдштейн Е. Э., Николаев В. А. Финишная механическая обработка деталей из порошковых материалов. Вышейш. шк.. Минск, 1987. 132 с.

292028. Фельдштейн Э. И. Обрабатываемость сталей. Машгиз. Москва, 1953. 254 с.

292029. Фельзер А. Б., Миссерман М. А. Делопроизводство. Вища школа. Киев, 1977. 199 с.

292030. Малий О. Ю., Фурманова Н. І. Методи орієнтування групи мобільних роботів з використанням ультразвукового сигналу з трьох базових точок. . , . С. 29-30.

292031. Фёльше У., Фёльше Х-Д Жилище для молодежи. Стройиздат. Москва, 1988. 103 с.

292032. Малий О. Ю. Модель керування маніпулятором типу "Рука". . , . С. 31-32.

292033. Малий О.Ю. Використання двох паралельно з'єднаних відеокамер для побудови трьохвимірної моделі зображення. . , . С. 33-35.

292034. Управление качеством РЭА и робототехника. ВЗМИ. Москва, 1985. 143 с.

292035. Малий О. Ю., Гарачук С. А. Розробка моделі та системи керування маніпулятора типу "Рука" на основі розробленої конструкції. . , . С. 35-37.

292036. Фурманова Н.І., Швагер М. І. Розробка конструкції та схеми керування програмованого віброхода. . , . С. 37-39.

292037. Акимова И. А., Болтянский Ю. Г., Ананова А. П. Управление качеством строительства. Стройиздат. Москва, 1974. 200 с.

292038. Колпаков С. В., Тедер Л. И., Дубровский С. А. Управление конверторной плавкой. Металлургия. Москва, 1981. 144 с.

292039. Феник Я. Основные принципы опережающей стандартизации промышленной продукции. Изд. стандартов. Москва, 1970. 128 с.

292040. Фенольные смолы. НИИТЭХИМА. Черкассы, 1974. 39 с.

292041. Перспективний план формування територій громад Житомирської області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. №901-р. . , . С. 112-115.

292042. Шинкаренко Е. М., Риженко Т. В. Оптимізація конструктивних параметрів кільцевих подільників потужності НВЧ. . , . С. 39-41.

292043. Устинов В. Г., Александров В. В., Барсук В. И. Методы и средства базирования деталей подшипников при токарной обработке. НИИНАавтомаш. Москва, 1972. 91 с.

292044. Литвицкий В. Ф., Щербин В. А., Бова В. И. Управление материалоснабжением в машиностроительном объединении. Машиностроение. Москва, 1989. 239 с.

292045. Устинов В. Г., Александров В. В., Барсук В. И. Методы и средства базирования деталей подшипников при токарной обработке. НИИНАавтомаш. Москва, 1974. 76 с.

292046. Малий О. Ю., Хало М. А. Побудова трьохвимірного зображення на основі аналізу зображень з двох паралельно з'єднаних відеокамер. . , . С. 41-43.

292047. Фарафонов О. Ю., Малий О. Ю., Костанянць І. В. Програмна модель відеокамер в середовищі розробки та відлагодження електронних схем PROTEUS. . , . С. 43-45.

292048. Устинов В. С., Дрозденко В. А., Олесов Ю. Г. Электролитическое получение титана. Металлургия. Москва, 1978. 175 с.

292049. Сонин И. Е., Гузеева В. М., Жемалдинов Ф. Ф. Управление материальным потоком в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1983. 176 с.

292050. Внуков Ю. Н., Кондратюк Э. В., Козлова Е. Б. Резание инструментом с покрытиями. ЗНТУ. Запорожье, 2015. 48 с.

292051. Управление металлургическими процессами и производством и их моделирование. Металлургия. Москва, 1980. 141 с.

292052. Штерн М. Б., Сердюк Г. Г., Максименко Л. А. Фенологические теории прессования порошков. Наук. думка. Киев, 1982. 139 с.

292053. Пиза Д. М., Бондарев Б. Н. Теория и проектирование радиолокационных систем. ЗНТУ. Запорожье, 2015. 82 с.

292054. Феодоритов В. Я. Технический прогресс и эффективность производства. Знание. Ленинград, 1974. 40 с.

292055. Управление многономенклатурным производством. Удмуртский ун-т. Ижевск, 1981. 204 с.

292056. Феодосьев В. И. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. Наука. Москва, 1969. 176 с.

292057. Воропай Н. И., Ершевич В. В., Лугинский Я. Н. Управление мощными энергообъединениями. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 256 с.

292058. Феодосьев В. И. Основы техники ракетного полета. Наука. Москва, 1979. 495 с.

292059. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. Физматгиз. Москва, 1962. 532 с.

292060. Джавадов Г. А., Зайцев Б. Ф., Бронников Ю. Н. Управление научно-техническим прогрессом. Экономика. Москва, 1978. 207 с.

292061. Устинов П. И. Монтаж стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов. Энергия. Москва, 1968. 96 с.

292062. Устинов П. И. Обслуживание стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов. Энергия. Москва, 1964. 80 с.

292063. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2015. 88 с.

292064. Атаров Н. З., Глебов И. А., Голубев Ю. Н. Управление научно-техническим прогрессом. Наука. Ленинград, 1989. 241 с.

292065. Феоктистов К. П., Бубнов И. Н. О космолетах. Мол. гвардия. Москва, 1982. 207 с.

292066. Феоктистов К. П. Семь шагов в небо. Мол. Гвардия. Москва, 1984. 255 с.

292067. Атаров Н. З., Глебов И. А., Голубев Ю. Н. Управление научно-техническим прогрессом. Экономика. Москва, 1979. 256 с.

292068. Устинский А. П. Дифференциальные электромагнитные муфты и коробки передач. Энергия. Москва, 1972. 79 с.

292069. Феофанов А. Ф. Строительная механика авиационных конструкций. Машиностроение. Москва, 1964. 284 с.

292070. Анчишкин А. И., Барабашева Н. С., Быков А. Н. Управление научно-техническим прогрессом. Экономика. Москва, 1982. 303 с.

292071. Фёппл Л., Мёнх Э. Практика оптического моделирования. Наука. Новосибирск, 1966. 211 с.

292072. Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. ХПУ. Харків, 2015. 115 с.

292073. Устойчивость в механике деформируемого твердого тела. Изд-во ун-та. Калинин, 1981. 183 с.

292074. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2015. 72 с.

292075. Фергюсон Р. О., Сарджент Л. Д. Линейное программирование. Госстаиздат. Москва, 1962. 361 с.

292076. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2015. 88 с.

292077. Белянов В. А., Лебедев В. Г., Тимохин М. Н. Управление научно-техническим прогрессом в условиях развитого социализма. Мысль. Москва, 1981. 263 с.

292078. Ференец В. А. Полупроводниковые струйные термоанемометры. Энергия. Москва, 1972. 113 с.

292079. Устойчивость в механике деформируемого твердого тела. Изд-во ун-та. Калинин, 1982. 174 с.

292080. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2014. 180 с.

292081. Устойчивость в механике деформируемого твердого тела. Изд-во ун-та. Калинин, 1986. 152 с.

292082. Устойчивость движения. Наука. Новосибирск, 1985. 257 с.

292083. Устойчивость движения. Аналитическая механика. Управление движением. Наука. Москва, 1981. 303 с.

292084. Управление научно-техническим прогрессом в условиях развитого социализма. Мысль. Москва, 1984. 252 с.

292085. Міщенко М. В., Крищук В. М., Лисенко К. Дослідження допускових відхилень на параметри мікросмужкових НВЧ-пристроїв. . , . С. 45-46.

292086. Устойчивость и колебания механических систем. ЛГУ. Ленинград, 1988. 242 с.

292087. Бабич В. П., Халина В. Ф., Крикунова В. А. Управление научно-техническими исследованиями и разработками в машиностроении. Наукова думка. Киев, 1987. 132 с.

292088. Фарафонов О. Ю., Лукашов Є. С. Розробка системи автоматизованої конвертації креслень з САД додатків для розміщення на сайті. . , . С. 47-48.

292089. Фарафонов О. Ю., Пеньков О. С. Розробка програми автоматичного редагування та аналізу топології для систем електродинамічного синтезу НВЧ пристроїв. . , . С. 48-49.

292090. Ференци Е. Конструирование приборов точной механики. Машиностроение. Москва, 1964. 279 с.

292091. Управление нормальными и аварийными режимами энергосистем и систем электроснабжения. ЧитПИ. Чита, 1987. 163 с.

292092. Фурманова Н. І., Гетьманець Р. С. Вплив анізотропних властивостей матеріалу підкладки на характеристики фільтрів НВЧ. . , . С. 52-54.

292093. Андрущенко Д. М. Методи захисту авторського права в системах електронного документообігу. . , . С. 54-55.

292094. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 55 с.

292095. Ферми Э. Научные труды. Наука. Москва, 1971. 818 с.

292096. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 55 с.

292097. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2015. 55 с.

292098. Ферми Э. Термодинамика. Изд. Харьк. ун-та. Харьков, 1973. 136 с.

292099. Управление объектами с распределенными параметрами. ИК. Киев, 1975. 85 с.

292100. Ферми Э. Ядерная физика. Изд. иностр. лит-ры. Москва, 1951. 343 с.

292101. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2015. 80 с.

292102. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2015. 80 с.

292103. Устойчивость и прочность элементов конструкций. ДГУ. Днепропетровск, 1985. 85 с.

292104. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Вантажні перевезення" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.070101 "Транспортні технології" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 100 с.

292105. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Складські системи та комплекси" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком 275 "Транспортні технології" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 48 с.

292106. Бєліков Д. В. Застосування теорії мереж акторів для моделювання систем автентифікації. . , . С. 55-56.

292107. Фернер В. Пневматические приборы низкого давления. Мир. Москва, 1964. 317 с.

292108. Бобырь Н. А., Щекотихин О. В. Сегмент компьютерной сети повышенной защищенности. . , . С. 56-57.

292109. Управление объектами с распределенными параметрами. ИК. Киев, 1977. 100 с.

292110. Управление объектами с распределенными параметрами. ИК. Киев, 1979. 87 с.

292111. Управление объектами с распределенными параметрами. ИК. Киев, 1987. 75 с.

292112. Управление переходными режимами в энергосистемах. ДВПИ. Владивосток, 1975. 98 с.

292113. Ферри Д. Вязкоупругие свойства полимеров. Изд. иностр. лит.. Москва, 1963. 535 с.

292114. Управление. Передача. Преобразование и отображение информации. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1974. 200 с.

292115. Денисов А. Г., Зинаков В. К., Капралов И. И., Шоффа В. Н. Ферриды. Информэлектро. Москва, 1972. 71 с.

292116. Управление. Передача. Преобразование и отображение информации. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1975. 207 с.

292117. Шоффа В. Н., Коробков Ю. С., Лобода В. Г., Рассадин Б. М. Ферриды. Энергоатомиздат. Москва, 1981. 88 с.

292118. Ферримагнетизм. Изд. ун-та. Москва, 1975. 208 с.

292119. Устойчивость и прочность элементов конструкций. ДГУ. Днепропетровск, 1988. 100 с.

292120. Абаренкова С. Г., Иванова В. И., Саенко И. В. Ферритовые материалы для магнитных головок. ЦНИИ Электроника. Москва, 1990. 105 с.

292121. Слинько Г. І., Стаднік О. В. Дослідження впливу температурних режимів темплообмінника на роботу двигуна стірлінга. . , . С. 57-59.

292122. Управление. Передача. Преобразование и отображение информации. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1975. 203 с.

292123. Устойчивость и развитие производственного коллектива. Наука и техника. Минск, 1975. 192 с.

292124. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2011. 452 с.

292125. Управление периферией в микрокомпьютерных системах. МГУ. Москва, 1988. 172 с.

292126. Ферриты. Металлургия. Москва, 1964. 194 с.

292127. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2011. 612 с.

292128. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2015. 90 с.

292129. Ферриты в нелинейных сверхвысокочастотных устройствах. Изд. иностр. лит.. Москва, 1961. 634 с.

292130. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2011. 500 с.

292131. Управление потоками материальных ресурсов на уровне предприятий-объединений. ИК. Киев, 1980. 66 с.

292132. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2012. 520 с.

292133. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2015. 60 с.

292134. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2014. 64 с.

292135. Ферробор. Методы анализа : ГОСТ 14021.1-78 - ГОСТ14021.8-78. Издательство стандартов. Москва, 1978. 48 с.

292136. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2012. 508 с.

292137. Управление предприятием в новых условиях хозяйствования. ЛЭТИ. Санкт-Петербург, 1991. 140 с.

292138. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2015. 171 с.

292139. Journal of China THREE GORGES UNIVERSITY. . China, 2015. 112 c.

292140. Управление производством. Наука. Москва, 1967. 535 с.

292141. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2012. 672 с.

292142. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2015. 89 с.

292143. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2015. 87 с.

292144. Управление производством. Наука. Москва, 1972. 368 с.

292145. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2014. 87 с.

292146. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2014. 87 с.

292147. Грановский В. И., Решетник Г. И., Буйницкая В. М. Управление производством в мартеновских цехах. Техніка. Киев, 1986. 166 с.

292148. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2014. 87 с.

292149. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2014. 87 с.

292150. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2014. 95 с.

292151. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2013. 95 с.

292152. Управление производством на металлургических предприятиях. Кузбасский политехн. ин-т. Кемерово, 1975. 208 с.

292153. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2012. 66 с.

292154. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2012. 62 с.

292155. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2012. 62 с.

292156. Пархоменко І. Іран - країна краси : [головний архітектурний ансамбль - площа Накш-Джахан, мечеть Лутф Аллаха. Художні та керамічні вироби, килими]. . , . С. 285-292.

292157. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2011. 52 с.

292158. VIP club. РІЧ-МЕДІА. Запорожье, 2011. 54 с.

292159. Управление промышленным производством. Алт. ПТИ. Барнаул, 1980. 134 с.

292160. Ферромагнитные доменные запоминающие устройства. ИПУ. Москва, 1986. 75 с.

292161. Управление промышленным производством. Алт. ПТИ. Барнаул, 1982. 164 с.

292162. Бамдас А. М., Блинов И. В., Захаров Н. В. Ферромагнитные умножители частоты. Энергия. Москва, 1968. 176 с.

292163. Управление процессами и ресурсами в распределитеных системах. Наука. Москва, 1989. 172 с.

292164. Ващенко Д. Є., Куцак С. В. Аналіз сучасних систем біометричного контролю та обліку робочого часу. . , . С. 57-58.

292165. Управление режимами и надежность электроэнергетических систем. НЭТИ. Новосибирск, 1984. 137 с.

292166. Гулін О. С. Спосіб ідентифікації типу нелінійної неоднорідності в дротових лініях зв'язку. . , . С. 58-60.

292167. Ферромагнитные устройства в энергетических системах. ЭНИН. Москва, 1985. 136 с.

292168. Ефремова И. И., Лизунов С. И. Исследование защищенности банковских терминалов. . , . С. 60-61.

292169. Устойчивость и турбулентность. ИТФ. Новосибирск, 1985. 148 с.

292170. Устойчивость и управление. КАИ. Казань, 1981. 69 с.

292171. Дайсон Ф., Монтролл Э., Кац М., Фишер М. Устойчивость и фазовые переходы. Мир. Москва, 1973. 376 с.

292172. Ферромагнитный резонанс. Явление резонансного поглощения высокочастотного электромагнитного поля в ферромагнитного вещества. Физматгиз. Москва, 1961. 343 с.

292173. Панюков А. П., Мамонтов Н. Ф., Несмеянов И. А. Устойчивость работы автоматизированных систем контроля и управления. Энергия. Москва, 1976. 328 с.

292174. Устойчивость работы двигателей. Машгиз. Москва, 1948. 71 с.

292175. Ферромарганец: методы химического анализа : ГОСТ 2176.1-76 - ГОСТ 21876.5-76. Изд. стандартов. Москва, 1978. 24 с.

292176. Михалевич В. С., Кашкан В. И., Козорез В. В., Чеборин О. Г. Устойчивость равновесия свободного тела в магнитной потенциальной яме двух соосных идеально электропроводящих токовых колец произвольных радиусов. ИК. Киев, 1989. 45 с.

292177. Ферросиликохром : методы химич. анализа : ГОСТ 13201.1-77, ГОСТ 13201.2-77, ГОСТ 13201.4-77 - ГОСТ 13201.6-77. Издательство стандартов. Москва, 1977. 23 с.

292178. Управление режимами электропередач. Штиинца. Кишинев, 1988. 111 с.

292179. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2015. 42 с.

292180. Вища школа. Знання. Київ, 2015. 125 с.

292181. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2015. 25 с.

292182. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2015. 76 с.

292183. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2015. 64 с.

292184. Строительный учет. УБА. Киев, 2015. 82 с.

292185. Телекомунікаційні та інформаційні технології. ДУТ. Київ, 2015. 102 с.

292186. Український туризм. Дзеркало світу. Київ, 2015. 73 с.

292187. Дубинянский М. Франц Иосиф I: Его лоскутное величество : [биография и политическая карьера Франца Иосифа I (1830-1916), императора Австрии, а после 1867 – императора и короля Австро-Венгрии]. . , . С. 30-47.

292188. Ферротитан. Методы химического и физико-химического анализа : ГОСТ 14250.1-80 - ГОСТ 14250.11-80. Издательство стандартов. Москва, 1980. 79 с.

292189. Беленький Я. Е., Левицкий О. Е., Халин В. А., Шульгин С. Г. Управление релаксационными генераторами. Наукова думка. Киев, 1982. 280 с.

292190. Амиро И. Я. Грачев О. А. Заруцкий В. А. Устойчивость ребристых оболочек вращения. Наукова думка. Киев, 1987. 160 с.

292191. Фурманова Н. І., Зубенко Є. О. Сучасні матеріали мікроелектронних засобів. . , . С. 50-52.

292192. Управление робото-техническими системами. Наука. Москва, 1983. 238 с.

292193. Устойчивость энергосистем и противоаварийное управление ими. Энергоиздат. Москва, 1982. 119 с.

292194. Управление с гарантированным результатом. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1987. 117 с.

292195. Устойчивые статистические методы оценки данных. Машиностроение. Москва, 1984. 229 с.

292196. Управление сварочными процессами. ТПИ. Тула, 1977. 132 с.

292197. Устройства автоматики автономных объектов. КПИ. Красноярск, 1985. 155 с.

292198. Управление сварочными процессами. ТПИ. Тула, 1979. 154 с.

292199. Устройства ввода-вывода информации. ВЗМИ. Москва, 1986. 137 с.

292200. Управление сварочными процессами. ТПИ. Тула, 1980. 143 с.

292201. Управление сварочными процессами. ТПИ. Тула, 1982. 186 с.

292202. Управление сварочными процессами. ТПИ. Тула, 1983. 152 с.

292203. Бай Р. Д., Бреслав И. З., Слезингер П. И. Управление следящими электроприводами с применением цифровых устройств. Энергия. Москва, 1969. 105 с.

292204. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. та порошк. материалов и технологий Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Основы производства порошковых и композиционных материалов" для студентов дневной формы обучения [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запорожье, 2015. 66 с.

292205. Управление сложными динамическими процессами. ИК. Киев, 1981. 104 с.

292206. Устройства генерирования и преобразования электроэнергии на летательных аппаратах. МАИ. Москва, 1983. 82 с.

292207. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

292208. Галкін В. А., Бєліков Д. В. Аналіз способів реалізації загрози типу "злом пароля". . , . С. 62-63.

292209. Управление сложными системами. Наука. Москва, 19875. 192 с.

292210. Каменский А. А., Козина Г. Л. Возможность применения существующих представлений групп КОС в криптоалгоритмах. . , . С. 63-64.

292211. Устройства для испытания изделий на герметичность и прочность. Анотированный указатель изобретений. АН СССР завод СИБСЕЛЬМАШ. Новосибирск, 1977. 217 с.

292212. Управление сложными технико-экономическими системами. ИК. Киев, 1974. 81 с.

292213. Управление сложными техническими системами. Уфим. авиац. ин-т. Уфа, 1981. 172 с.

292214. Карпуков Л. М., Корольков Р. Ю. Прямой синтез шлейфного фильтра низких частот с нулями равноволновой передаточной функции. . , . С. 64-66.

292215. Управление сложными техническими системами. Уфим. авиац. ин-т. Уфа, 1982. 146 с.

292216. Управление сложными техническими системами. Ин-т проблем управления. Москва, 1987. 72 с.

292217. Козлова О. В., Верещагин И. К., Денисов Б. А. Управление социалистическим производством. Экономика. Москва, 1968. 256 с.

292218. Скрыпник И. Гетьман Пиночет : [чилийские методы оздоровления экономики. Хронология чилийских экономических реформ]. . , . С. 14-15.

292219. Московчук Э., Дикаленко М. Аграрный драйв : [перспективные инвестиционные направления аграрного сектора Украины]. . , . С. 28-30.

292220. Силивончик А., Татаренко Г. Польный привод : [инвестиционные условия в АПК улучшаются, но пока далеки от идеальных]. . , . С. 31-32.

292221. Управление социалистическим производством. Вопросы теории и практики. Экономика. Москва, 1974. 672 с.

292222. Силивончик А., Татаренко Г. Маслом вверх : [крупнейшие инвестпроекты в АПК, завершенные в 2014 и 2015 г.г.]. . , . С. 33-35.

292223. Управление социалистическим производством. Вопросы теории и практики. Экономика. Москва, 1975. 703 с.

292224. Васильева Н. Налогообложение : [налоговая реформа в предлагаемом Минфином виде снижает инвестиционные возможности аграрных компаний]. . , . С. 36-37.

292225. Арзуманян Л. Г., Байков Н. Д., Биттнер К. Управление социалистическим производством. Мысль. Москва, 1979. 234 с.

292226. Московчук Э., Кукушка Е. Боронный комплекс : [индекс инвестиционной привлекательности АПК Украины в 2014-2015 г.г.. Методы привлечения инвестиций]. . , . С. 40-41.

292227. Махнорылов В. П., Данюк В. М., Покропивный С. Ф. Управление социалистическим промышленным предприятием. Техніка. Киев, 1974. 223 с.

292228. Губин В. " Я бы предпочел не бороться с кризисом, а внедрять инновации" : [интервью с В. Губиным, генеральным директором ПАО "Харьковский тракторный завод" / записал Е. Захаров]. . , . С. 42-45.

292229. Сидорчук Т. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія". . , . С. 23-28.

292230. Дубинянская Я. Стив Джобс: человек, который думал иначе. . , . С. 7-29.

292231. Дубинянский М. Юзеф Пилсудский: Jeszcze Polska nie zginela : [биография и политическая карьера Юзефа Клеменса Гинятовича Косьчеша Пилсудского (1867 - 1935), польского государственного и политического деятеля, первого главы польского государства]. . , . С. 30-48.

292232. Управление станками и автоматическими линиями. Всесоюз. заочн. машиностроит. ин-т. Москва, 1978. 216 с.

292233. Приходько Д. Николай Леонтович: незнаменитый украинец : [биография и творчество Николая Дмитриевича Леонтовича (1877-1921), украинского композитора, хорового дирижёра, общественного деятеля, педагога]. . , . С. 49-65.

292234. Управление строением отливок и слитков. Горьковский политехн. ин-т им. А. А. Жданова. Горький, 1984. 164 с.

292235. Винниченко Т. Даниель Дефо: жизнь и необычайные удивительные приключения : [биография и творчество английского писателя и публициста, автора известного романа "Робинзон Крузо" Даниеля Дефо (1660 - 1731)]. . , . С. 67-85.

292236. Ферсман А. Е. Из истории культуры камня в России. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1946. 75 с., 10 л. ил. : ил.

292237. Шекет Ю. Готфрид Лейбниц: самый учащийся из смертных : [биография немецкого ученого, философа Готфрида Лейбница (1646-1716)]. . , . С. 87-105.

292238. Ферсман А. Е. Путешествие за камнем. Изд. АН СССР. Москва, 1960. 392 с.

292239. Управление техническим уровнем и эффективностью строительных и дорожных машин. ВНИИСТРОЙДОРМАШ. Москва, 1989. 115 с.

292240. Ферсман А. Е. Рассказы о самоцветах. Изд. АН СССР. Москва, 1961. 262 с.

292241. Устройства для механизации и автоматизации контроля линейных размеров. Западно-Сибирское кн. изд-во. Омск, 1966. 120 с.

292242. Ливанова М. Вдова Клико: "Veuve" - значит "шампанское" : [Барба-Николь Клико-Понсарден (Мадам Клико, (1777 - 1866) - французская предпринимательница, изготовитель шампанских вин, владелица бренда «Вдова Клико»]. . , . С. 107-123

292243. Управление технической подготовкой производства. Наука. Новосибирск, 1980. 155 с.

292244. Александр Евгеньевич Ферсман. Жизнь и деятельность. Наука. Москва, 1965. 478 с.

292245. Чернобрывко М. В., Аврамов К. В. Собственные колебания параболических оболочек. . , . С. 78-85.

292246. Фертман В. Е. Магнитные жидкости - естественная конвекция и теплообмен. Наука и техника. Минск, 1978. 206 с.

292247. Дмитриевский А. В., Шатров Е. В., Каменев В. Ф., Тюфяков А. С. Устройства для снижения выброса токсичных веществ карбюраторных двигателей на переходных режимах. НИИИАП. Москва, 1977. 45 с.

292248. Пастернак Я. М., Сулим Г. Т., Піскозуб Л. Г. Інтегральні рівняння плоскої магнітоелектропружності для біматеріалу з тріщинами та тонкими включеннями. . , . С. 86-100.

292249. Управление технологическим оборудованием. Автоматизация прокатных станов. Ин-т автоматики. Киев, 1972. 203 с.

292250. Фертрегт М. Основы Космонавтики. Просвещение. Москва, 1969. 301 с.

292251. Кривень В. А., Бойко А. Р., Каплун А. В. Пластичне відшарування волокна квадратного поперечного перерізу під дією зсувного навантаження за наявності міжфазних тріщин. . , . С. 101-108.

292252. Фершинг Г. Основы аэроупругости. Машиностроение. Москва, 1984. 600 с.

292253. Максимович В. М., Приходько О. С., Соляр Т. Я. Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми. . , . С. 109-118.

292254. Стягар А. О., Савула Я. Г., Дияк І. І. Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області. . , . С. 119-131.

292255. Статистичний щорічник. Міста та райони Запорізької області [CD-ROM]. . , .

292256. Бурик О. О., Дробенко Б. Д. Напружено-деформований стан елементів будівельних конструкцій під час пожежі. . , . С. 155-165.

292257. Вагін П. П., Малець Р. Б., Шинкаренко Г. А. Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення. . , . С. 166-180.

292258. Гінзбург М. Д., Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України : [які документи має приймати Україна. Критерії ідентичності, модифікованості, нееквівалентності. Тотожність перекладу]. . , . С. 3-11.

292259. Устройства защиты и сигнализации от замыканий на землю в шахтных электросистемах напряжением до 1000В. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 56 с.

292260. Гінзбург М. Д. Deliverable. Як це буде українською ? : [роз'яснення поняття Deliverable, як документа зі стандартизації]. . , . С. 12-16.

292261. Грищенко Ф. В., Лісніченко Т. В. Аналіз згармонізованих національних нормативних документів щодо застосування статистичних методів. . , . С. 17-24.

292262. Гуменюк Г. Д., Войтюк Г. В. Поводження з відходами: вимоги Європейського Союзу і законодавства України. . , . С. 26-29.

292263. Тернюк М. Е., Букрєєва О. С. Оптимізація вимог нормативних документів до промислової продукції на основі адаптивного підходу : [стандартизація в автомобільній галузі]. . , . С. 30-35.

292264. Гунькало А. В., Бубела Т. З., Микийчук М. М., Столярчук П. Г. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : [аналіз результатів міжнародної науково-практичної конференції]. . , . С. 36-38.

292265. Шабайкович В. А. Імітація боротьби за якість вищої освіти : [розглядаються причини низької якості вищої освіти в Україні]. . , . С. 40-45.

292266. Управление технологическими процессами с применением микропроцессоров. Киев. ин-т автоматики. Киев, 1988. 135 с.

292267. Управление экономичностью и надежностью электрических систем. НЭТИ. Новосибирск, 1985. 144 с.

292268. Колтунов В. А., Коваль А. В. Динаміка вмісту загальної сухої речовини в зерні кукурудзи цукрової залежно від зони розташування на качані. . , . С. 46-50.

292269. Устройства и механизмы, обеспечивающие безопасность при работе на кузнечно-прессовом оборудовании. НИИмаш. Москва, 1980. 44 с.

292270. Миронова А. В. Оцет може бути корисним тільки, якщо його виготовлено з харчової сировини. . , . С. 51-53.

292271. Устройства и системы автоматизированной обработки информации. ППИ. Пенза, 1976. 79 с.

292272. Устройства и системы автоматизированной обработки информации. ППИ. Пенза, 1977. 175 с.

292273. Тимощук О. М., Гудков Д. М., Лавріненко В. Ф. Перспективна система технічного діагностування суднових комплексів. . , . С. 54-57.

292274. Устройства и системы автоматизированной обработки информации. ППИ. Пенза, 1978. 152 с.

292275. Устройства и системы автоматизированной обработки информации. ППИ. Пенза, 1979. 160 с.

292276. Горішна І. Я. Дослідження способів обробляння сигналів за неузгодженої фільтрації. . , . С. 60-62.

292277. Вовк И. Т., Друмирецкий В. Б., Кривицкий Е. В., Овчинникова Л. Е. Управление электрогидроимпульсными процессами. Наук. думка. Киев, 1984. 188 с.

292278. Про періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду : проект Постанови Кабінету Міністрів України. . , . С. 64-67.

292279. Перспективний план формування територій громад Запорізької області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 938-р. . , . С. 10-12.

292280. Рижук Ю. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини та громадянина. . , . С. 3-7.

292281. Перспективний план формування територій громад Одеської області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 939-р. . , . С. 14-15.

292282. Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою. . , . С. 68-70.

292283. Давидова Н. Вищі навчальні заклади як суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку (досвід України та США). . , . С. 8-12.

292284. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду : Постанова Кабинету Міністрів України від 19,08.2015 р. № 698. . , . С. 22-37.

292285. Бондаренко Е. Белорусская академическая наука глазами библиографа. . , . С. 29-31.

292286. Сошинська Я. Програма дій в умовах кризи. . , . С. 34-35.

292287. Маніфест української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи". . , . С. 25-38.

292288. Смусь С. Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі. . , . С. 38-42.

292289. Перспективний план формування територій громад Рівненської області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 923-р. . , . С. 106-107.

292290. Перспективний план формування територій громад Хмельницької області : затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 924-р. . , . С. 109-111.

292291. Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді : затверджено Наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.08.2015 р. № 2881/968. . , . С. 253-259.

292292. Устройства и системы контроля и управления технологическими процессами и технологическим оборудованием при производстве ИЭТ. МИЭТ. Москва, 1989. 192 с.

292293. Управление, электропривод и электропитание автоматизированных установок. Том. ун-т. Томск, 1979. 172 с.

292294. Устройства и элементы промышленной телемеханики. ИАГКПСАСУГ. Киев, 1964. 190 с.

292295. Шейкін С. Є., Погрелюк І. М., Єфросінін Д. В., Ростоцький І. Ю., Сергач Д. А. До питання використання титану у вузлах тертя штучних суглобів. . , . С. 5-11.

292296. Управление элементарными химическими процессами и построение автоматических систем с применением вычислительных машин. Металлургия. Москва, 1967. 324 с.

292297. Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв'язку із смертю наймача. . , . С. 13-16.

292298. Кривцов В. С., Воронько В. В., Зайцев В. Е. Современные перспективы развития технологии сборки авиационных конструкций. . , . С. 12-20.

292299. Вавженчук С. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння. . , . С. 17-20.

292300. Юзько Т. Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника. . , . С. 21-25.

292301. Забулонов Ю. Л., Литвиненко Ю. В., Кадошніков В. М., Алєксєєва О. В., Буртняк В. М., Одукалець Л. А., Бородіна Н. А. Нові підходи до очищення рідких радіоактивних відходів. . , . С. 53-67.

292302. Управление энергосистемами. Энергоиздат. Москва, 1982. 111 с.

292303. Гарагонич О. Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств. . , . С. 26-32.

292304. Токунова А. Планування в енергетичній галузі: впровадження зарубіжного досвіду :[Росія]. . , . С. 33-36.

292305. Управление энергосистемами. Энергоиздат. Москва, 1984. 168 с.

292306. Кривцов В. С., Горбенко А. В., Харченко В. С. Інноваційна освіта та наука в галузі інформаційних технологій: досвід національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського " ХАІ". . , . С. 81-84.

292307. Манжул І. Американський досвід забезпечення енергетичної безпеки. . , . С. 37-41.

292308. Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель : [в Україні]. . , . С. 42-45.

292309. Управление энергосистемами и связь. Энергоиздат. Москва, 1986. 160 с.

292310. Нашинець-Наумова А. Реалізація адміністративно-правових форм у сфері забезпечення інформаційної безпеки корпорацій. . , . С. 46-48.

292311. Устройства и элементы теории автоматики и телемеханики. Машгиз. Москва, 1952. 247 с.

292312. Макаров М. Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора при застосуванні заходів безпеки. . , . С. 49-52.

292313. Чжоу Лян, Вэнь Синь Ключевой элемент управления : [встреча лидеров стран БРИКС проходила в Уфе 8-9 июля 2015]. . , . С. 17-18.

292314. Устройства машинной памяти. Знание. Москва, 1986. 64 с.

292315. Щасна А. Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження. . , . С. 53-56.

292316. Крылов Г. М. Хоняк Е. И., Тыныныка А. Н. Управляемые аттенюаторы. Радио и связь. Москва, 1985. 200 с.

292317. Ло Цзе Новые измерения БРИКС : [саммит руководителей стран БРИКС в Уфе 8-9 июля 2015 г.]. . , . С. 19-20.

292318. Негребецький В. Криміналістична реконструкція як основа тактики перевірки показань на місці. . , . С. 57-60.

292319. Статистичний щорічник Запорізької області [CD-ROM]. . , 2013.

292320. Малюга В. Структура методики розслідування окремих видів злочинів і місце в ній взаємодії слідчого. . , . С. 61-65.

292321. Адволоткин Н. П., Гращенков В. Т., Лебедев Н. И. Управляемые бесконтактные двигатели постоянного тока. Энергоатомиздат. Ленинград, 1984. 160 с.

292322. Транспорт і звязок Запорізької області за 2013 рік [CD-ROM]. . , 2013.

292323. Сунь Чжуанчжи Возросшая ответственность : [15 саммит лидеров стран ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества) в Уфе 10 июля 2015 г.]. . , . С. 22-23.

292324. Ло Цзе Ключевой шаг для АБИИ : [подписание "Соглашения о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций" в Пекине]. . , . С. 24-25.

292325. Соціальні індикатори рівня життя населення за 2013 рік. . , 2014. 1 CD-ROM

292326. Пять вопросов к АБИИ : [АБИИ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Режим его работы, страны-участницы, структура управления, принципы распределения долей акций, механизм избрания руководителей и т.д.]. . , . С. 26-28.

292327. Romanovskyi O., Mykhailychenko V. A future specialist's readiness for professional activity and the role of context learning in its formation = Готовність майбутнього фахівця до професійної діяльності і роль контекстного навчання в її формуванні. . , . P. 3-7.

292328. Соціальний захист населення області за 2013 [CD-ROM]. . , 2014. 1 CD-ROM

292329. Мэн Синьюй АБИИ улучшает международную финансовую систему : [Азиатский банк инфраструктурных инвестиций]. . , . С. 30-31.

292330. Устройства механизации и автоматизации технического контроля качества. ОПИ. Омск, 1973. 203 с.

292331. Управляемые динамические системы. Наукова думка. Киев, 1984. 164 с.

292332. Сільське господарство Запорізької області за 1995 - 2013. . , 2014. 1 CD-ROM

292333. Освіта в області за 2013 рік. . , 2014. 1 CD-ROM

292334. Ю Шаньшань Без разрушения нет и созидания : [макроэкономика Китая. Приоритетные направления развития экономики. Обзор.]. . , . С. 34-36.

292335. Станченко Лидия Во что одета Поднебесная : [Китай и мода]. . , . С. 58-59.

292336. Ван Цзяинь "Белая ворона" пекинской оперы : [о преемнике одной из школ пекинской оперы Цю Цзижун]. . , . С. 60-62.

292337. Чжу Таотао Иероглифы в именах китайцев. . , . С. 68-69.

292338. Чжан Нин Выдающийся китайский врач Чжан Чжунцзин. . , . С. 74-75.

292339. Управляемые кремниевые выпрямители фирм "Броун-Бовери". ЦИНТИ. Москва, 1962. 123 с.

292340. Устройства низковольтные распределения электрической энергии. Служба передового опыта ПО "Союзтехэнерго". Москва, 1990. 156 с.

292341. Ионов А. Ю. Восемь школ в восьми триграммах : [школы Цзы Чжана, Цзы Сы, Яня, Мэна, Цидяо, Чжунляна, Суня, Юэчжэна в рамках конфуцианской традиции]. . , . С. 76-77.

292342. Устройства низковольтные распределения электрической энергии. Союзтехэнерго. Москва, 1990. 158 с.

292343. Чебакова Ю. Г. Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів : [формування власного стилю педагога, його вплив на ефективність підготовки спеціалістів. Авторитет викладача. Складники педагогічного стилю. Індивідуальний стиль діяльності]. . , . С. 9-13.

292344. Астахов Ю. Н., Постолатий В. М., Комендант И. Т., Чалый Г. В. Управляемые линии электропередачи. Штиинца. Кишенев, 1984. 296 с.

292345. Устройства низковольтные распределения электрической энергии. Союзтехэнерго. Москва, 1990. 188 с.

292346. Управляемые механические системы. Иркут. ПТИ. Иркутск, 1978. 218 с.

292347. Ковальська В. С. Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти : [визначено поняття "дослідницька культура фахівця", "професійна культура". Виокремлено компоненти, функції дослідницької культури]. . , . С. 14-21.

292348. Мілорадова Н. Е., Мовмига Н. Є. Гендерні особливості професійного становлення особистості студента. . , . С. 22-32.

292349. Чигиринщина - це магніт України. Сюди тягне все життя...: [історико-культурні об'єкти Чигиринського району (Черкаська область). Стаття українською та англійською мовами]. . , . С. 50-55.

292350. Управляемые механические системы. Иркут. ПТИ. Иркутск, 1979. 234 с.

292351. Данилов Б. С., Стукалов С. В., Тамм Ю. А., Штейнбок М. Г. Устройства преобразования сигналов передачи данных. Связь. Москва, 1979. 127 с.

292352. Кудін В. О., Бєгун В. В., Гречанінов В. Ф., Яцюк О. П. Концепція освіти з безпеки : [обґрунтовується необхідність реформування системи вивчення дисциплін з безпеки у ВНЗ. Розглядається зміст дисципліни "Управління безпекою"]. . , . С. 33-44.

292353. Файчук К. Інвестиційні можливості Казахстану. . , . С. 18-19.

292354. Управляемые механические системы. Иркут. ПТИ. Иркутск, 1985. 161 с.

292355. Демідова Ю. Є. Проблеми соціальної та екологічної безпеки життя і діяльності як чинник якості інженерної освіти. . , . С. 45-49.

292356. Еcolabel в анфас і в профіль : [правові основи та методи державного нагляду за функціонуванням ринку органічної сільгосппродукції та сировини. Порівняння органічної та екологічної сертифікації продуктів харчування]. . , . С. 32-36.

292357. Управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи. Штиица. Кишенев, 1978. 96 с.

292358. Молчанова А. О. Комунікативна взаємодія - складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів. . , . С. 50-56.

292359. Запоріжжя - перспективний регіон для розвитку агробізнесу. . , . С. 42.

292360. Компанії - члени ЗТПП презентують розробки у сфері енергоефективності : [ виставка фірм-виробників енергоефективного обладнання та матеріалів, проектних і будівельних компаній у Запоріжжі]. . , . С. 42.

292361. Гола пристань. Тільки сонце, тільки небо і ріка !... А ще - море, ліси, плавні, скіфські степи і щира Українська гостинність : [туристичні напрямки України: Херсонська область]. . , . С. 50-55.

292362. Система менеджменту "Запорожтрансформатор" відповідає вимогам Bureau Veritas Certification. . , . C. 3.

292363. Праця. Статистичний збірник за 2013 рік. . , 2014. 1 CD-ROM

292364. Берзіна С. Еко + економіка. Доведеться прагнути і звикати : [сталі державні закупівлі й екологічні стандарти у європейський країнах ]. . , . С. 28-31.

292365. Управляемые системы. Ин-т математики. Ин-т катализа. Новосибирск, 1985. 108 с.

292366. Наукова та інноваційна діяльність у Запорізькій області за 2013. . , 2014. 1 CD-ROM

292367. Управляемые транспаранты и реверсивная запись оптических сигналов. Наука. Москва, 1981. 157 с.

292368. Управляемые электромашинные и вентильные системы. ЭНИН. Москва, 1979. 64 с.

292369. Семакова А. Управляти змінами, щоб стати міцнішими : [скорочення персоналу, кадровий менеджмент]. . , . С. 34-35.

292370. Романовська Л. Третейський суд в Україні: концепція реформування : [діяльність постійно діючих третейських судів при торгово-промислових палатах в Україні]. . , . С. 38-40.

292371. Іщук І. Одеса туристична: всі прапори в гості до нас !. . , . С. 50-55.

292372. Наукова та науково-технічна діяльність Запорізької області в 2013 та I кварталі 2014 року [Електронний ресурс]. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2014. 1 CD-ROM

292373. Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на початок 2014/2015 навчально року в області. . , 2014. 1 CD-ROM

292374. Панфілов Ю. І., Рочняк А. Ю. Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-бескетболістів. . , . С. 57-63.

292375. Брюханов Н. О., Корольова Н. В. Педагогічне моделювання: стан і тенденції розвитку. . , . С. 64-71.

292376. Запорізька область у цифрах 2013. Головне управління статистики. Запоріжжя, 2014. 1 CD-ROM

292377. Агапова М. О. Інформаційні технології у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів. . , . С. 72-79.

292378. Бухалова Н. Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или новая ценность? : [результаты исследовательского проекта UMG: потребности, оптимизм и пессимизм, новая корзина потребления, новые приоритеты и др.]. . , . С. 4-11.

292379. Лилик М. Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої реклами на безпеку дорожнього руху. . , . С. 14-23.

292380. Пустотин В. Омоложение украинских брендов: как правильней? : [использование ребрендинга украинскими компаниями]. . , . С. 24-30.

292381. Максименко О. Через прозорі відносини до якості послуг: формування єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній. . , . С. 31-37.

292382. Зюзиков А. Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook : [реклама и интернет-продажи]. . , . C. 42-45.

292383. Ющенко Е. Л., Малиновский Б. Н., Полищук Г. А. Управляющая машина широкого назначения "Дніпро" и программирующая программа к ней. Наукова думка. Киев, 1964. 280 с.

292384. Щирин Е. Секреты и "фишки" email-маркетинга: эффективные стратегии, доказавшие свою эффективность. . , . С. 46-49.

292385. Шишов В. Рассылай и властвуй. Как сделать письма в вашей рассылке максимально эффективными и продающими. . , . С. 50-54.

292386. Управляющие вычислительные машины в АСУ технологическими процессами. Мир. Москва, 1975. 532 с.

292387. Решетілова Т., Довгань С., Пілова К. Гендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами : [маркетингове дослідження зовнішньої реклами з гендерними ознаками]. . , . С. 59-70.

292388. Мезенцев Д. Ф. Нет вариантов - только рост : [интервью с Мезенцевым Д. Ф., Генеральным секретаром ШОС об июльском саммите организации в Уфе /записали Ф. Минсинь, Н. Врубель]. . , . С. 17-19.

292389. Чжуанчжи С. Особые обстоятельства предстоящего саммита ШОС : [подготовка к 15-му саммиту, который состоится в Уфе]. . , . С. 20-22.

292390. Сяоцян Ф. Антитеррористические задачи ШОС : [международный терроризм становится угрозой для региональной безопасности в странах Шанхайской Организации Сотрудничества]. . , . С. 26-27.

292391. Лифань Л. Эпохальный шанс : [развитие ШОС от региональной экономической интеграции к многостороннему торгово-экономическому сотрудничеству, скоординированному региональному развитию]. . , . С. 32-34.

292392. Яту Ч. Единый университет на пространстве ШОС : [Университет ШОС как основной элемент сотрудничества государств-членов ШОС в сфере образования. Процесс развития ШОС]. . , . С. 36-37.

292393. Управляющие вычислительные машины в АСУ технологическими процессами. Мир. Москва, 1975. 534 с.

292394. Кубина В. Прибыль на вырост. Бизнес-образование: кто и почем обучает будущую деловую элиту Украины : [украинские бизнес-школы, профиль их деятельности, содержание образовательных проектов, стоимость обучения]. . , . С. 38-41.

292395. Цзе Л. Переход к интеллектуальному производству : [программа "Китайское производство 2025" по превращению Китая в сильную производственную державу]. . , . С. 46-48.

292396. Чжэн В. Будущее за интеллектуальными автомобилями : [Китай. Интеллектуальные автомобили, Шанхайская автомобильная выставка.]. . , . С. 50-51.

292397. Таотао Ч. Чемодан иероглифов : [туристическая лексика китайского языка]. . , . С. 68-69.

292398. Управляющие вычислительные комплексы повышенной надежности (УВК-ФРН) СМ 1420,21, См 1420,22. Информприбор. Москва, 1988. 28 с.

292399. Приходько С. І., Лисечко В. П., Жученко О. С., Штомпель М. А., Свергунова Ю. О. Метод підвищення абонентської ємності когнітивних радіомереж. . , . С. 3-8.

292400. Лаврухін О. В., Запара В. М., Ковальов А. О., Мкртичьян Д. І. Перспектива розвитку сучасних інформаційних технологій запобігання виникнення аварійних ситуацій з небезпечними вантажами в умовах інтероперабельності. . , . С. 8-12.

292401. Альшинський Е. С., Пестременко-Скрипка О. С., Таратушка К. В. Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками. . , . С. 13-17.

292402. Бутько Т. В., Прохорченко А. В. Аналіз наукових досліджень в області проблеми управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури. . , . С. 18-24.

292403. Воронін С. В., Суранов О. В., Суранов О. О. Шляхи розробки та впровадження нанотехнологій на залізничному транспорті України. . , . С. 25-28.

292404. Плугін А. А., Романенко О. В., Калінін О. А., Плугін О. А, Мірошніченко С. В. Ресурсоенергозберігаючі бетони для залізобетонних шпал. . , . С. 28-32.

292405. Даренський О. М., Бєліков Е. А. Жорсткість скріплень КППТ-7 під дією горизонтальних поперечних сил. . , . С. 33-36.

292406. Ломотько Д. В. Сучасні тренди в дослідженнях інформаційного забезпечення транспортного процесу залізниць. . , . С. 36-41.

292407. Управляющие и вычислительные устройства роботизированных комплексов. Ленинградск. ин-т авиационного приборостроения. Ленинград, 1984. 280 с.

292408. Грицук І. В., Панченко С. В., Каграманян А. О., Фалендиш А. П. Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного моніторингу технічного стану і управління працездатністю енергоустановок залізничного транспорту з двигунами внутрішнього згорання. . , . С. 41-45.

292409. Чебанова Н. В., Єфіменко Т. І., Бухгалтерські ризики: аспекти облікової політики підприємства. . , . С. 46-50.

292410. Дацун Ю. М. Дослідження роботи нечіткого класифікатора визначення стратегій технічного обслуговування та ремонту вузлів локомотивів. . , . С. 51-54.

292411. Ігнатюк О. А. Дидактичні особливості викладання дисципліни "Фізична культура та психофізіологічний тренінг" магістрантам спеціальності "Педагогіка вищої школи". . , . С. 80-86.

292412. Сіваконева Г. О. Формалізація процесу функціонування автоматизованої технології формування розгляду руху залізничних пасажирських перевезень у спеціальних вагонах. . , . С. 55-60.

292413. Слонівська О. Д. Науково-організаційні засади та чинники доцільності використання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання. . , . С. 87-92.

292414. Пономарьов О. С. Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей. . , . С. 93-101.

292415. Мороз С. А. Місце і роль трудового потенціалу ВНЗ у формуванні та розвитку національної гуманітарно-технічної еліти: державно-управлінський аспект. . , . С. 102-110.

292416. Сенченко М. "Великі книги" і як їх визначити - технологія Мортімера Адлера. . , . С. 3-7.

292417. Зайцева С. Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві. . , . С. 11-13.

292418. Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. . , . С. 34-38.

292419. Ахтирська Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії. . , . С. 2-5.

292420. Кушнір Г. Відновлення релігійних традицій у посткомуністичному суспільстві за публіцистикою Євгена Сверстюка. . , . С. 48-51.

292421. Келестин М. Правові аспекти участі України в Конвенції про торгівлю зерном 1995 року. . , . С. 8-10.

292422. Корнієнко-Зєнкова Н. Дієвий закон як чинник знання громадянами своїх прав та обов'язків : [Конституція України щодо права громадян знати свої права та обов'язки. . , . С. 11-14.

292423. Корсак К. Землеробсько-аріївські витоки українства та сучасного індоєвропейського світу. . , . С. 14-17.

292424. Кресіна І., Стойко О. Охридські уроки для України : [проаналізовано суть Охридської угоди 2001 року, яка припинила збройне протистояння між македонцями та албанцями]. . , . С. 17-20.

292425. Підоричева І., Осадка Н. Перспектива спрощення законодавства з питань формування та розвитку в Україні паркових утворень. . , . С. 21-26.

292426. Шляхтун П., Колюх В. Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування. . , . С. 27-31.

292427. Дударева Н. Отечественный рынок ССС: есть ли предлог для оптимизма? : [ССС - сухие строительные смеси. Оценка текущих показателей и дальнейших перспектив развития отрасли]. . , . С. 16-21.

292428. Бондаренко С. Рынок бетона в кризисное время: когда ждать изменений : [строительный рынок Украины: статистические материалы 2013-2015 гг.]. . , . С. 24-29.

292429. Конспект лекцій з дисципліни "Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції" для студентів спеціальності 6.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 82 с.

292430. Медведев К. Маслом технику не испортишь: смазочные материалы для стройтехники : [мировой рынок смазочных материалов]. . , . С. 30-34.

292431. Яворский В. Фронтальные и телескопические погрузчики: обзор рынка. . , . С. 38-44.

292432. Абрамова Л. Рынок БМЗ : [рынок быстромонтируемых зданий в Украине. Обзор, статистические материалы]. . , . С. 46-51.

292433. Покупаем фронтальный погрузчик: анализ рынка б/у техники. . , . С. 52-53.

292434. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2015. 24 с.

292435. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2015. 128 с.

292436. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 524 с.

292437. Управляющие машины. Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 1975. 122 с.

292438. Управляющие машины. Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 1976. 104 с.

292439. Петров А. Чрезвычайные меры : [Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам первого полугодия 2015 г. + обзор экономической ситуации в стране]. . , . С. 6-11.

292440. Управляющие машины. Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. Чебоксары, 1977. 122 с.

292441. Марков Б. Антикризисное моделирование : [интервью с Б. Марковым, генеральным директором корпорации "АТБ" о секретах успеха этого ритейлора /записал А. Петров]. . , . С. 16-17.

292442. Старухин В. Энергетика - хребет экономики : [интервью с В. Старухиным, генеральным директором холдинга "ДТЭК Энерго" / записал А. Петров]. . , . С. 19-21.

292443. Петров А. Нефтегазовый бюджет : [донорами бюджета 2015 г. стали нефтегазодобывающие компании]. . , . С. 22.

292444. Юрасов С. Налог задавил "середнячков" : [остаться на плаву телекоммуникационным компаниям помогла инфляция]. . , . С. 26.

292445. Тройная связь : [3G-сеть на отечественном рынке мобильной связи]. . , . С. 28.

292446. Петров А. Групповой турнир : [в рейтинге налогоплательщиков с большим отрывом лидируют ФПГ Рината Ахметова и Игоря Коломойского]. . , . С. 36-39.

292447. Журжий А. Налоговая реформа: нужен перезапуск : [предложения по реформированию налоговой системы]. . , . С. 44-45.

292448. Врублевская Л. Операции под контролем : [трансфертное ценообразование в Украине : третий год применения законодательства]. . , . С. 48-50.

292449. Трансфертное окно : [контроль за трансфертным ценообразованием как отдельное направление налогового контроля]. . , . С. 51-52.

292450. Орел В. І. Чернюк В. В. Гідравлічний опір випускної трубки, яка виступає всередину напірного розподільного трубопроводу. . , . С. 51-56.

292451. Управляющие машины и системы. Семинар. Киев.1965. Знание. Киев, 1965. 152 с.

292452. Управляющие машины и системы. Семинар. 1966. Наукова думка. Киев, 1966. 85 с.

292453. Управляющие машины и системы. Семинар. 1966. Наукова думка. Киев, 1966. 95 с.

292454. Управляющие машины и системы. Семинар. Киев. 1967. ИК. Киев, 1967. 85 с.

292455. Управляющие системы и машины. Кибернетический центр АН УССР. Киев, 1972. 141 с.

292456. Васильківський І. С., Юсик Я. П. Високоточний компаратор теплопровідності для визначення малих відхилень теплопровідності взірців твердих матеріалів. . , . С. 57-61.

292457. Управляющий вычислительный комплекс М-400 АСВТ. ЦНИИТЭИ Приборостроения. Москва, 1978. 17 с.

292458. Федоришин Р. М., Пістун Є. П., Свацький В. К. Підвищення точності обліку природного газу за імпульсних режимів роботи витратомірних вузлів на теплогенеруючих об'єктах. . , . С. 62-66.

292459. Упрочение деталей машин. Комплексные методы упрочения поверхности. Хромоалитирование. ВНИИНМАШ. Горький, 1983. 24 с.

292460. Упрочнение деталей машин, регулярные микрорельефы. Контроль и измерение параметров. ВНИИНМАШ. Горький, 1983. 16 с.

292461. Краевский А. Рауль Валленберг: баллада о дипломате : [Рауль Густав Валленберг (1912 - 1947) - шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. Биография и политическая деятельность]. . , . С. 49-67.

292462. Фесенко А. Г. Решетчатая укладка плоских геометрических объектов с поворотом на угол. АН УССР. Ин-т кибернетики. Киев, 1980. 24 с.

292463. Шипицин С. Я., Короленко Д. М., Золотар Н. Я., Шишкін А. Є. Вплив нітридного зміцнення на фазові перетворення та формування структури високовуглецевої сталі при охолодженні після аустенітизації. . , . С. 3-10.

292464. Винниченко Т. Карл Линней: природа и система : [биография и научная карьера Карла Линнея (1707-1778), шведского естествоиспытателя и врача]. . , . С. 69-87.

292465. Фесенко А. И. Цифровые устройства для определения теплофизических свойств материалов. Машиностроение. Москва, 1981. 239 с.

292466. Дубинянская Я. Фарли Моуэт: с волками жить : [Фарли Макгилл Моуэт (1921-2014) - канадский прозаик, биолог, защитник окружающей среды. Биография, литературное творчество]. . , . С. 89-105.

292467. Петухова О. Джонатан Свифт: достойнейший из мизантропов : [биография и творчество Джонатана Свифта (1667-1745), английского писателя-сатирика, публициста, философа, поэта и общественного деятеля.]. . , . С. 107-122.

292468. Юркова О. І., Чернявський В. В., Романенко Ю. М. Структура та фазовий склад високоентропійного AlCuNiFeTi сплаву, отриманого методом механічного легування. . , . С. 11-18.

292469. Просянчук В., Герганов Л. Освітні парадигми сучасної вищої та професійної підготовки персоналу в морській галузі. . , . С. 7-15.

292470. Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації. Магнолія 2006. Львів, 2015. 608 с.

292471. Манько В., Артемов В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. . , . С. 16-27.

292472. Мазур В. І., Лобода П. І. Локальні фазові рівноваги та кінетика екстектичного перетворення в бінарних сплавах. . , . С. 18-24.

292473. Фесенко М. Н., Чижков Ю. П., Герасимов В. Е. Лабораторный практикум по теории, конструкции и расчету автотракторного электрооборудования. Машиностроение. Москва, 1986. 152 с.

292474. Фесенков В. Г. Жизнь во Вселенной. Знание. Москва, 1964. 56 с.

292475. Егоров Б. В., Иванова Л. А., Котлик С. В. Технический дизайн. Магнолия 2006. Львов, 2016. 336 с.

292476. Чурсін М. Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності : [характеристики інформаційного суспільства та постсуспільств: постіндустріального, постекономічного, постінтелектуального, постмодерну, постлюдського]. . , . С. 28-37.

292477. Упрочнение деталей машин поверхностным пластическим деформированием. ЦНИИТМаш. Москва, 1961. 20 с.

292478. Похресник А. Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної вищої освіти у напрямі техно- і нанотехнонаук? : [аналіз понять "нанотехнологія", "технонаука". Хронологія й характеристики технологічних укладів]. . , . С. 38-46.

292479. Фетисов А. И. О доказательстве и геометрии. Гостехтеориздат. Москва, 1954. 57 с.

292480. Гамола О. Є., Коруд В. І., Мадай В. С., Мусихіна Н. П. Електротехнічний практикум. Магнолія 2006. Львів, 2013. 194 с.

292481. Корсак К. Про перспективи відвернення цивілізаційних колапсів : [автор аналізує проблеми людської цивілізації й загрози її виживанню, розглядає можливості відвернення колапсу]. . , . С. 47-57.

292483. Мисник О. Біологічні особливості та роль гормонів щитоподібної залози в життєдіяльності людського організму. . , . С. 58-65.

292484. Упрочнение машиностроительных сортов стали поверхностной обработкой. Машгиз. Москва, 1947. 116 с. : ил., табл., диагр., схем., черт.

292485. Фетисов П. А., Смеляков Г. И., Горшков В. И. Справочник по пожарной безопасности в электроустановках. Стройиздат. Москва, 1973. 208 с.

292486. Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес. Магнолія 2006. Львів, 2015. 312 с.

292487. Швирка В. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах сходу України (сучасні реалії). . , . С. 66-72.

292488. Бутенко Л. Трансдисциплінарний характер підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. . , . С. 73-81.

292489. Фефелов В. Н. Бесконтактная аппаратура систем автоматизации. НИСИ. Новосибирск, 1978. 82 с.

292490. Потанчук Т. Формування у студентів мотивації до вивчення фольклору у межах навчально-виховного процесу. . , . С. 82-87.

292491. Возняк О. Застосування опорно-логічних схем для вивчення теми "Еквівалент та еквівалетна маса" : [викладання дисципліни "Хімія"]. . , . С. 88-99.

292492. Фещенко В. Н., Махмутов Р. Х. Токарная обработка. Высш. шк.. Москва, 1990. 302 с.

292493. Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах Європейських надій України. . , . С. 100-107.

292494. Фещенко П. И. Целебные свойства природы. Урожай. Киев, 1991. 165 с.

292495. Фещенко С. Ф., Шкиль Н. И., Николенко Л. Д. Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений. Наукова думка. Киев, 1986. 251 с.

292496. Агаркова Н. Реформування початкової освіти у східноукраїнському регіоні (друга половина XIX - початок XX ст.). . , . С. 109-121.

292497. Фиала О. Экономические анализы в металлургическом производстве. Металлургия. Москва, 1966. 357 с.

292498. Упрочнение рельсовой стали. Зап.-Сибирское кн. изд-во. Новосибирск, 1966. 88 с.

292499. Фиалко Г. М. Автоматизация оборудования для производства серной кислоты. Машгиз. Москва, 1961. 294 с.

292500. Кондратюк С. Є., Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. Характеристики руйнування при модифікуванні сталей дисперсно-структурованими модифікаторами. . , . С. 25-30.

292501. Абрамов А. А., Антипов И. Н., Курочкин В. М., Ульянова В. И. Упрощенный АЛГОЛ. Наука. Москва, 1976. 33 c/

292502. Погрібний М. А., Вуєць О. Є. Вплив термічної обробки на зносостійкість сталі 15Х11МФ. . , . С. 31-36.

292503. Как воспользоваться правом на "строительную амнистию" : [легализация самовольного строительства]. . , . С. 33-35.

292504. Разъяснение процедур получения документов для строительства. . , . С. 35-41.

292505. Биба Є. Г., Лобода П. І. Формування структури та властивостей титан-матричного композиту залежно від методу спікання. . , . С. 37-42.

292506. Фиалков А. С. Формирование структуры и свойств углеграфитовых материалов. Металлурггия. Москва, 1965. 288 с.

292507. Фиалков Ю. Я. Не только о воде. Химия. Ленинград, 1989. 87 с.

292508. Суменкова В. В., Щерецький О. А. Дослідження процесів, що відбуваються при нагріванні феросилікомагнієвої лігатури ФСМг7. . , . С. 43-46.

292509. Основные средства в 2015 году: идентификация : [бухгалтерский учет в строительстве]. . , . С. 45-51.

292510. Особенности учета основных средств в 2015 году: приобретение и амортизация : [бухгалтерский учет в строительстве]. . , . С. 56-64.

292511. Сосновський Л. А., Власова О. В., Головкова М. Є. Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ15. . , . С. 47-53.

292512. Фиалков Ю. Я., Грищенко В. Ф. Электровыделение металлов из неводных растворов. Наук. думка. Киев, 1985. 240 с.

292513. Упругие и гидроупругие колебания элементов машин и конструкций. Наука. Москва, 1979. 121 с.

292514. Фиалковская Т. А., Середнева И. С. Вентиляция при окрашивании изделий. Машиностроение. Москва, 1986. 150 с.

292515. Опришко Л. В., Головняк Т. В., Герасименко П. В., Дейнеко Л. М. Формування структури котельних гарячекатаних труб у виробництві їх з недеформованих безперервнолитих заготовок. . , . С. 3-9.

292516. Пашинський В. В., Субботіна М. Г., Закієв В. І. Здатність інструментальних сплавів до дисипації енергії у мікрооб'ємах. . , . С. 9-13.

292517. Кличко В. Туризм - галузь стратегічна ! : [інтерв'ю з В. Кличко, мером Києва про стан та перспективи розвитку туристичної галузі у столиці України і в державі в цілому /записав Ю. Самойлов]. . , . С. 16-20.

292518. Шевченко О. М. Структура хромистої карбідосталі, одержаної гарячим пресуванням. . , . С. 14-19.

292519. Бассон К. ПАР: веселкова колиска людства : [Південно-Африканська Республіка як туристичний напрямок]. . , . С. 22-24.

292520. Упругие подрезиненные колеса для рельсового подвижного состава. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1973. 27 с.

292521. Самойлов Ю. "Відкрите небо": чому й коли ? : [спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом]. . , . С. 26-29.

292522. Фиалковская Т. А., Шифман Г. М. Оздоровление условий труда при пульверизационной окраске в машиностроении. Профиздат. Москва, 1954. 134 с.

292523. Мазанко В. Ф., Храновська К. М., Ворона С. П., Зворикін В. Л., Юрик Т. В. Вплив електроіскрової обробки графітом на елементний склад титанової та мідної підкладок. . , . С. 20-23.

292524. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Финансы и статистика. Москва, 1991. 283 с.

292525. Сидорчук О. М., Гогаєв К. О., Радченко О. К. Швидкорізальна сталь струменевого формування з низьким вмістом вольфраму. . , . С. 24-29.

292526. Фигурнов Е. П. Защита электротяговых сетей переменного тока от коротких замыканий. Транспорт. Москва, 1979. 160 с.

292527. Современное жилое пространство на борту Etihad Airways : [оборудование внутри современных лайнеров: трехкомнатные номера-люкс на борту самолета. Описание]. . , . C. 30-31.

292528. Роганов Є. Україна виконала план по хасидах : [статистика "хасидських" пасажиропотоків. Авіаційні пасажирські перевезення під час масового паломництва хасидів в Умань]. . , . С. 32-33.

292529. Аеропорти: співпраця заради майбутнього : [авіаційна галузь в Україні на сучасному етапі]. . , . С. 36-37.

292530. Чигир Л. Швейцарський ранок дружби : [про зустріч Swiss Media Busines Morning з питань туристичної тематики, що відбулася 15 вересня 2015 року в резиденції Посольства Швейцарії в Україні ]. . , . С. 40-41.

292531. Упругие чувствительные элементы, применяемые в приборостроении. НИИТЕПЛОПРИБОР. Москва, 1961. 78 с.

292532. Мініцький А. В., Сисоєв М. О. Поверхневе термічне оброблення порошкових залізовуглецевих сплавів. . , . С. 30-34.

292533. Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Дацюк О. Е. Дифузійне титаноалітування нікелю. . , . С. 34-40.

292534. Кисла Г. П. Теплота плавлення тугоплавких боридів, що утворюють квазібінарні системи з гексаборидом лантану. . , . С. 41-46.

292535. Самойлов Ю. Абу-Дабі: перспектива пляжна і не тільки : [туристичні напрямки. Об'єднані Арабські Емірати.]. . , . С. 42-44.

292536. Померанцев Г. Білорусь: час відкриття : [інтерв'ю з Г. Померанцевим, директором Національного агенства з туризму РБ. Показники туристичніх потоків між Білоруссю та Україною. Найпопулярніші напрямки в'ізного та виїзного туризму в Білорусі / записав Самойлов Ю.]. . , . С. 46-51.

292537. Самойлов Ю. Борімося за в'їзні турпотоки ! : [залучення іноземних туристів]. . , . С. 52-53.

292538. Птахів С. Освіта - теж туризм ? : [освітній туризм]. . , . С. 58-60.

292539. Козловський О. Курс - у напрямку Європи : [інтерв'ю з О. Козловським, директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації про перспективи розвитку громадського транспорту в столиці / записав Ю.Самойлов ]. . , . С. 70-73.

292540. Петрова Т. Г., Жермунская Л. Б., Семена В. Ф. Упругие элементы малых сечений для приборов. Машиностроение. Ленинград, 1985. 128 с.

292541. Акбаба А. "Арлоджик" верит в Украину : [интервью с А. Акбаба, генеральным директором компании "Арлоджик" о будущем рынка логистических услуг в Украине и его месте в глобальной экономике / записали М. Шевченко и К. Ильницкий]. . , . С. 14-16.

292542. Фигуровская В. М. Техническое знание особенности возникновения и функционирования. Наука. Новосибирск, 1979. 192 с.

292543. Упругое и вязкоупругое поведение материалов и конструкций. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1981. 150 с.

292544. Руденко С. Одесский "водный" на пути к автономизации : [интервью с С. Руденко, ректором ОНМУ о планах по развитию учебного заведения / записал К. Ильницкий]. . , . С. 22-23.

292545. "Черноморский контейнерный саммит 2015" : [как хотят изменить морехозяйственный комплекс участники рынка и регуляторы. О IX международном форуме "Черноморский контейнерный саммит 2015"]. . , . С. 24-26.

292546. Упругость и неупругость. Моск. ун-т. Москва, 1973. 243 с.

292547. Упругость и неупругость. Моск. ун-т. Москва, 1975. 272 с.

292548. Упругость и неупругость. Моск. ун-т. Москва, 1978. 232 с.

292549. Васьков Ю. "Дерегуляция в морской отрасли выходит на завершающий этап" : замминистра инфраструктуры Юрий Васьков - о реформе в морехозяйственном комплексе Украины. . , . С. 28-30.

292550. Попов В. Погрешности в вычислении : [о методике расчета ставок портовых сборов]. . , . С. 34-35.

292551. Упругость и пластичность, 1965. ВИНИТИ. Москва, 1967. 250 с.

292552. Мусатов А. Чем грозят реформы ВМС : [военно-морские силы Украины в преддверии приватизации портов]. . , . С. 42-43.

292553. Шевченко М. Инвестор усомнился в перспективах Черноморья : [политическая нестабильность тормозит бизнес-динамику в портах Черноморского бассейна]. . , . С. 44-46.

292554. Украина утратила лидерство в регионе : [обзор контейнерного рынка Черноморского региона за первое полугодие 2015 года. Прилагаются статистические материалы.]. . , . С. 50-53.

292555. Упругость и пластичность, 1966. ВИНИТИ. Москва, 1968. 112 с.

292556. Кифак А. Как заинтересовать капитал : [реальные пути привлечения инвестиций в морские порты Украины]. . , . С. 54-56.

292557. Официальная статистика Администрации морских портов Украины по итогам января-июня 2015 года : [грузооборот морских торговых портов. Показатели работы ведущих морских портов Украины, в т. ч. Бердянского]. . , . С. 58-60.

292558. Махутов Н. А., Левин О. А., Романов А. Н. Уравнения состояния при малоцикловом нагружении. Наука. Москва, 1981. 244 с.

292559. Фигуровский Н. А., Соловьев Ю. И. Николай Николаевич Зинин. Изд. АН СССР. Москва, 1957. 216 с.

292560. Фигуровский Н. А., Романьков Ю. И. Владимир Александрович Кистяковский . 1865-1952. Наука. Москва, 1967. 136 с.

292561. Уравновешивание машин и приборов. Машиностроение. Москва, 1965. 571 с.

292562. Фиделев А. С., Иносов В. Л. Основные расчеты автотракторного транспорта в строительстве. Будівельник. Киев, 1969. 124 с.

292563. Уравновешивание роторов энергетических машин. Обзор современной теории и методики балансировки, новых приборов и станков для уравновешивания и опыта наладочных и эксплуатирующих организаций. Машиностроение. Москва, 1962. 144 с.

292564. Уразаев З. Ф., Фадеев А. М. Обработка сложных деталей приборов. Машиностроение. Москва, 1966. 152 с.

292565. Бедрій Я. І., Піча В. М. Безпека життєдіяльності. Магнолія 2006. Львів, 2015. 217 с.

292566. Грешта В. Л. Визначення коефіцієнта нормальної анізотропії для прогнозування штамповності листового металопрокату феритних корозійностійких сталей. . , . С. 46-52.

292567. Петрович Й. М., Банах Ю. В., Слобода Л. Я. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва. Магнолія 2006. Львів, 2014. 256 с.

292568. Фиделев А. С., Чубук Ю. Ф. Строительные машины. Госстройиздат. Киев, 1963. 608 с.

292569. Фиделев А. С., Цубук Ю. Ф. Строительные машины. Вища школа. Киев, 1979. 336 с.

292570. Сосновський Л. А., Власова О. В., Головкова М. Є. Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ-15. . , . С. 55-59.

292571. Ураков И. Г., Тарнавский Ю. Б., Куликов В. В. Берегите друг друга. Знание. Москва, 1971. 80 с.

292572. Попович А. Г., Шевченко В. Г. Методика расчета коэффициентов смещения для колес реверсивной эвольвентной зубчатой передачи. . , . С. 8-14.

292573. Уралов В. И., Юзефпольский Я. А. Технологическая подготовка многооперационных станков. Машиностроение. Москва, 1985. 88 с.

292574. Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. Исследование влияния тепловой изоляции корпуса конвертированного ГТД на тепловое состояния оборудования турбокомпрессорного агрегата. . , . С. 15-19.

292575. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2015. 40 с.

292576. Лоскутов С. В., Сейдаметов С. В., Щетініна М. О. Удосконалення рентгенівського способу визначення поверхневих залишкових напружень. . , . С. 24-26.

292577. Уральская научная сессия по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения. Курган, 1967 Труды Уральской юбилейной научной сессии по итогам научно-исследовательской работы в области машиностроения (3 - 6 октября 1967 г.). Секция "Металлургическое оборудование". Курганск. машиностроит. ин-т. Курган, 1968. 174 с.

292578. Фиделев А. С. Строительные машины зарубежных стран. Вища школа. Киев, 1984. 129 с.

292579. Уральская научная сессия по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения. Курган, 1967 Труды Уральской юбилейной научной сессии по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения (3 - 6 октября 1967 г.). Секция "Металлургическое оборудование". Курганск. машиностроит. ин-т. Курган, 1968. 175 - 326 с.

292580. Уральская научная сессия по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения. Курган, 1967 Труды Уральской юбилейной научной сессии по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения (3 - 6 октября 1967 г.). Секция "Надежность механических систем". Курганск. машиностроит. ин-т. Курган, 1968. 238 с.

292581. Цвєткова Л. Б., Романюк О. П. Хімія в таблицях, схемах та визначеннях, питаннях та відповідях. Магнолія 2006. Львів, 2015. 71 с.

292582. Уральская юбилейная научная сессия по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения Труды Уральской юбилейной научной сессии по итогам научно-исследовательских работ в области машиностроения. Секция "Сварочное производство". Курганск. машиностроит. ин-т. Курган, 1968. 266 с.

292583. Цвєткова Л. Б. Фізична хімія. Магнолія 2006. Львів, 2015. 415 с.

292584. Цвєткова Л. Б. Колоїдна хімія. Магнолія 2006. Львів, 2015. 292 с.

292585. Белоткач И. Маркетинг в агробизнесе: уже настоятельная необходимость. . , . С. 8-10.

292586. Кучина А. В агромаркетинге главное - построение персонализированных отношений. . , . С. 12-13.

292587. Величко Е. Кооперативный маркетинг в помощь аграриям. . , . С. 14-15.

292588. Лазаренко А., Колядюк Р. Мед: "сладкое золото" Украины ! : [внутренний и внешний рынки меда в Украине]. . , . С. 16-21.

292589. Боднарчук А. Как наладить взаимодействие между отделами в компании?. . , . С. 22-24.

292590. Горонович С. Клиент всегда прав! Не суетись под клиентом! : [взаимодействие заказчика и рекламного агентства. Рекомендации для менеджеров, работающих в рекламных агентствах]. . , . С. 25-27.

292591. Зинкевич А. Удержание клиентов: семь причин, чтобы остаться с вами : [методы удержания клиентов торгующими компаниями]. . , . С. 28-32.

292592. Козуля И. Маркетинг за сущие копейки : [продвижение товаров на рынок, партизанский маркетинг]. . , . С. 34-38.

292593. Как изменится маркетинг благодаря 3G : [мобильный маркетинг]. . , . С. 39.

292594. Карапетян А. Социальные сети VS туристические компании: как выжить в эпоху цифровых технологий. . , . С. 40-43.

292595. Малони Д. Четыре стратегии новой эпохи, которые должен освоить современный бренд. . , . С. 44-45.

292596. Уральский В. И., Плахотин В. С. Производство фасонных профилей методом гидропрессования. Металлургия. Москва, 1978. 167 с.

292597. Как маркетологу использовать Twitter : [практические советы по использованию сервиса микроблогов]. . , . С. 46-50.

292598. Захаров Я. Как брендам заработать на экономии : [экономия ресурсов ЖКХ]. . , . С. 51.

292599. Зозульов О. В. Ринкові форми торговельної марки, їх соціально-психологічна природа та сутність активів. . , . С. 52-55.

292600. Анпилогов Д. И. Тестирование упрощенной модификации прямого метода граничных элементов. . , . С. 31-35.

292601. Залесов А. Как усилить долгосрочный эффект от промо-кампаний. . , . С. 56-62.

292602. Іртлач М. О. Тенденції розвитку національного ринку телевізійних послуг. . , . С. 64-71.

292603. Мосейко В. А., Митиков Ю. А. Физическое моделирование внутрибаковых процессов двигательных установок ракет-носителей. . , . С. 45-49.

292604. Пять маркетинговых задач, решенных в мессенджерах. . , . С. 72-73.

292605. Семинар "Аптечный маркетинг". . , . С. 74-76.

292606. Уральский научно-исследовательский химический институт Работы в области коррозии и защиты металлов. Уральский научно-исследовательский химический институт. Свердловск, 1975. 67 с.

292607. Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. . , . С. 1-6.

292608. Голян В. Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення. . , . С. 7-11.

292609. Степанов В., Степанова К. Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти). . , . С. 12-14.

292610. Дребот О., Височанська М. Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області. . , . С. 15-18.

292611. Физика. Наука. Москва, 1965. 899 с.

292612. Швель О. Вплив техногенно порушених земель на рівень агроекологічної безпеки регіонів. . , . С. 19-21.

292613. Физика. Наука. Москва, 1973. 400 с.

292614. Дорош О. Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій. . , . С. 22-52.

292615. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1954. 147 с.

292616. Воробьев А. А., Иванов В. П., Кондакова В. Г., Чертов А. Г. Физика. Высш. школа. Москва, 1987. 208 с.

292617. Каиров А. С., Моргун С. А. Напряженно-деформированное состояние охлаждаемых рабочих лопаток турбомашин при динамическом нагружении. . , . С. 50-53.

292618. Прокофьев В. Л., Дмитриева В. Ф., Рябов В. А. Физика. Высш. школа. Москва, 1988. 111 с.

292619. Чигрин В. С., Мохаммадсадеги Ф. Экспериментальное исследование неустойчивых режимов работы ступени осевого компрессора. . , . С. 54-58.

292620. Белогуб А. В. Уточнение параметров силового нагружения для расчета профиля юбки поршня. . , . С. 59-63.

292621. Мазин В. А. Метод расчета энергетических эффектов диссоциации составляющих рабочего тела комбинированных двигателей внутреннего сгорания. . , . С. 70-73.

292622. Доценко В. Н., Белогуб А. В., Москаленко И. Н. Методика проектирования профиля поршня ДВС. . , . С. 74-80.

292623. Огородник. Юнівест Медіа. Киев, 2015. 50 с.

292624. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 80 с.

292625. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2015. 48 с.

292626. Рожков А. Пожежна безпека об'єктів (підприємств) зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів. . , . С. 2-46.

292627. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2011. 668 с.

292628. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2013. 564 с.

292629. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2014. 558 с.

292630. Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика. Освіта України. Киев, 2015. 512 с.

292631. Маяковская Л. Толок, Слава! : [профессиональная деятельность Толока В. А., бывшего ректора ЗНУ, директора запорожского МАУПа, преподавателя ЗНТУ]. . , . С. 44-46.

292632. Нечипуренко А. Она знает, как уйти от войны : [Походенко С. В., доцент, заведующая кафедрой психологии ЗНТУ]. . , . С. 12-17.

292633. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1956. 211 с.

292634. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1954. 104 с.

292635. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1955. 146 с.

292636. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1956. 191 с.

292637. Физика. Высшая школа. Москва, 1973. 95 с.

292638. Физика. Высшая школа. Москва, 1975. 96 с.

292639. Физика. Высшая школа. Москва, 1977. 78 с.

292640. Физика. Высшая школа. Москва, 1989. 162 с.

292641. Физика. Высшая школа. Москва, 1991. 173 с.

292642. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1958. 167 с.

292643. Качан А. Я., Уланов С. А. Математическое моделирование влияния технологической наследственности финишных методов обработки на предел выносливости деталей ГТД. . , . С. 81-86.

292644. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1960. 162 с.

292645. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова Труды .... Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1958. 191 с.

292646. Попова О. Любовь должна быть зрячей : [Клопота Е. - кандидат психологических наук, доцент Запорожского национального университета]. . , . С. 56-57.

292647. Павленко Д. В. Технологические методы уплотнения спеченных титановых заготовок. . , . С. 87-93.

292648. Нетребко В. В. Влияние углерода и хрома на обрабатываемость резанием износостойких чугунов, легированных никелем и марганцем. . , . С. 94-97.

292649. Бойко І. А., Солоха В. В., Івщенко Л. Й. Динамічний аналіз 5-координатного обробного центру. . , . С. 98-105.

292650. Глухова Н. Д., Глухова Т. Н., Самойленко П. И. Физика. Высш. школа. Москва, 1982. 328 с.

292651. Холодный В. Ю., Коваленко С. В., Павлюченко Ю. А., Габузян Г. В., Саленко А. Ф. Повышение эффективности процесса струйно-лазерного перфорирования листовых заготовок профилированным потоком. . , . С. 106-113.

292652. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Научно-техническая конференция, 3-я, Свердловск, 1969 г. Тезисы докладов секций электротехнического факультета. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1970. 96 с.

292653. Шаломеев В. А., Цивирко Э. И., Клочихин В. В., Зинченко М. М. Исправление дефектов корпусных деталей из сплава Мл10 для ГТД. . , . С. 122-127.

292654. Физика атома и молекулы. Оптика. Магнитный резонанс. ВИНИТИ. Москва, 1980. 206 с.

292655. Физика атома и молекулы. Оптика. Магнитный резонанс. ВИНИТИ. Москва, 1980. 192 с.

292656. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Научно-техническая конференция, 3-я, Свердловск, 1969 г. Тезисы докладов секций электротехнического факультета. Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Свердловск, 1970. 97 с.

292657. Внуков Ю. Н., Гермашев А. И., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б., Кондратюк Э. В. Опробование усовершенствованной технологии подготовки и нанесения демпфирующей среды на моноколеса ГТД при концевом фрезеровании. . , . С. 128-130.

292658. Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта Труды .... Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Свердловск, 1959. 156 с.

292659. Физика атомного ядра. Наука. Москва, 1965. 116 с.

292660. Марков В. К., Виноградов А. В., Елинсон С. В. Уран, методы его определения. Атомиздат. Москва, 1960. 263 с.

292661. Физика атомного ядра и плазмы. Наука. Москва, 1974. 184 с.

292662. Физика аэродинамических шумов. Наука. Москва, 1967. 107 с.

292663. Гайдук С. В., Кононов В. В. Применение CALPHAD-метода к расчету фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава с танталом. . , . С. 131-138.

292664. Уржумцев Ю. С., Майборода В. П. Технические средства и методы определения прочностных характеристик конструкций из полимеров. Машиностроение. Москва, 1984. 168 с.

292665. Урин В. Д. Наладка магнитных усилителей. Энергия. Москва, 1964. 41 с.

292666. Урин В. Д. Наладка магнитных усилителей. Энергия. Москва, 1967. 64 с.

292667. Физика радиодисперсных систем. Одесса. Киев, 1980. 106 с.

292668. Уровни изоляции и внутренние перенапряжения в электрических системах. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 177 с.

292669. Жеманюк П. Д., Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. Структура и свойства литых лопаток авиационных двигателей из жаропрочного никелевого сплава ЖС26-ВИ после горячего изостатического прессования. . , . С. 139-146.

292670. Физика радиодисперсных систем. Одесса. Киев, 1989. 162 с.

292671. Физика радиодисперсных систем. Одесса. Киев, 1990. 151 с.

292672. Лепешкин А. Р. Методика исследования температуропроводности металлических материалов при воздействии виброускорений. . , . С. 147-151.

292673. Тихомирова Е. А., Сидохин Е. Ф. Об "экспериментальной оценке кристаллографической анизотропии термической усталости". . , . С. 152-157.

292674. Савченко В. О., Андрейко І. М., Кулик В. В., Осташ О. П., Волчок І. П. Оптимізація хімічного складу графітизованих сталей для підвищення властивостей. . , . С. 158-162.

292675. Грешта В. Л. Применение керамических покрытий для защиты деталей ГТД, работающих в условиях экстремально высоких температур. . , . С. 168-171.

292676. Урожай на грядке. Знание. Москва, 1983. 48 с.

292677. Физика быстрых нейтронов. Госатомиздат. Москва, 1963. 332 с.

292678. Копійка О. В. Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг. . , . С. 5-13.

292679. Уроки земледелия. Знание. Москва, 1980. 48 с.

292680. Уроки программирования. Знание. Москва, 1989. 48 с.

292681. Урусов И. Д. Линейная теория колебаний синхронной машины. АН СССР. Москва, 1960. 164 с.

292682. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2015.

292683. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2015.

292684. Физика высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1979. 167 с.

292685. Урусов И. Д. МГД-генераторы. Наука. Москва, 1966. 175 с.

292686. Физика газовых лазеров. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1969. 145 с.

292687. Бутенко В. Запорожские археологи нашли на Хортице захоронение, которому свыше четырех тысяч лет. . , . С. 8.

292688. Грібень А. О., Бєліков Д. В. Забезпечення конфіденційності персональних даних в мережі інтернет. . , . С. 66-67.

292689. Корольков Р. Ю., Говоров А. О. Оценка рисков информационной безопасности на основе модели Take-Grant. . , . С. 67-69.

292690. Кравцова А. В., Воскобойник В. О. Комплексний метод захисту інформації в телефонних лініях зв'язку. . , . С. 69-70.

292691. Листратенко И. С., Щекотихин О. В. Повышение физической защиты данных от несанкционированного съема информации в кабельном канале. . , . С. 70-72.

292692. Майстренко Е. В., Козина Г. Л. Алгоритм цифровой подписи Рабина. . , . С. 72-73.

292693. Махов Д. А., Говоров А. О. Разработка аппаратного кейлоггера и способы защиты от него. . , . С. 73-75.

292694. Мітьєв В. О., Куцак С. В. Аналіз моделей контролю цілісності даних в сучасних СУБД. . , . С. 75-76.

292695. Физика газоразрядной плазмы. Атомиздат. Москва, 1969. 198 с.

292696. Джоунопулос Д., Люковски Д., Найтс Д Физика гидрогенезированного аморфного кремния. Мир. Москва, 1987. 363 с.

292697. Джоунопулос Д., Люковски Д., Найтс Д Физика гидрогенезированного аморфного кремния. Мир. Москва, 1988. 447 с.

292698. Урчукин В. Г. Особенности воспроизводства основных фондов черной металлургии. Металлургия. Москва, 1986. 168 с.

292699. Физика горения. Наукова думка. Киев, 1966. 116 с.

292700. Урываев Ю. В., Бабенков Г. И. Психосоматические расстройства. Знание. Москва, 1981. 64 с.

292701. Физика деления атомных ядер. Госатомиздат. Москва, 1962. 243 с.

292702. Физика деления ядер. Госатомиздат. Москва, 1963. 398 с.

292703. Физика деформационного упрочнения сплавов и сталей. Изд. Том. ун-та. Томск, 1980. 206 с.

292704. Урысон П. С. Труды по топологии и другим областям математики. Гостехиздат. Москва, 1951. 512 с.

292705. Физика диэлектриков. Изд. Акад. наук СССР. Москва, 1958. 246 с.

292706. Физика диэлектриков. Изд. АН СССР. Москва, 1960. 532 с.

292707. Урысон П. С. Труды по топологии и другим областям математики. Гостехиздат. Москва, 1951. 475 с.

292708. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1978. 116 с.

292709. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1980. 136 с.

292710. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1981. 160 с.

292711. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1982. 160 с.

292712. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1984. 138 с.

292713. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1985. 130 с.

292714. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1986. 144 с.

292715. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1989. 138 с.

292716. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1990. 144 с.

292717. Физика жидкого состояния. Вища школа. Киев, 1991. 144 с.

292718. Урьев Н. Б. Физико-химические основы интенсификации технологических процессов в дисперсных системах. Знание. Москва, 1980. 64 с.

292719. Урюпина Е. И. Нестабильность структуры и свойств котлотурбинных сталей. Машиностроение. Москва, 1969. 103 с.

292720. Физика за рубежом. МИР. Москва, 1983. 257 с.

292721. Физика за рубежом, 84. Мир. Москва, 1984. 208 с.

292722. Комарова Л. О. Організація комплексного моніторингу ситуативного інформаційно-комунікаційного кластеру у кризовій ситуації. . , . С. 14-19.

292723. Физика за рубежом, 88. Мир. Москва, 1988. 215 с.

292724. Иван Филиппович Усагин. Московск. ун-т. Москва, 1959. 300 с.

292725. Усадочные процессы в металлах. АН СССР. Москва, 1960. 284 с.

292726. Усачев П. А. Справочник фрезеровщика. Тэхника. Киев, 1988. 135 с.

292727. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

292728. Физика за рубежом. 1984. Мир. Москва, 1984. 240 с.

292729. Усачев П. А., Штеренгас И. А. Фасонные резцы. Техніка. Киев, 1978. 102 с.

292730. Физика за рубежом. 1985. Мир. Москва, 1985. 256 с.

292731. Усачев С. Т. Персональная ЭВМ ДВК-1. Ун-т дружбы народов. Москва, 1988. 147 с.

292732. Физика за рубежом, 88. Мир. Москва, 1988. 157 с.

292733. Усенко А. Ф. Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями. Энергоатомиздат. Москва, 1986. 112 с.

292734. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

292735. Физика за рубежом, 89. Мир. Москва, 1989. 208 с.

292736. Нікуліщев Г. І. Дослідження стійкості схем сліпого підпису. . , . С. 76-77.

292737. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

292738. Попов А. Д., Романенко С. Н. Особенности полиморфных вирусов и способы защиты от них. . , . С. 77-78.

292739. Усенко Н. А., Бляхеров И. С. Автоматические загрузочно-ориентирующие устройства. Машиностроение. Москва, 1984. 112 с.

292740. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичнi вказiвки до виконання курсового проекту з дисциплiни "Проектування комп'ютерних мереж" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 54 с.

292741. Тверденко А. В., Романенко С. Н. Разработка оптического детектора видеокамер. . , . С. 78-80.

292742. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж", для студентiв [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

292743. Тутов А. Г., Куцак С. В. Шифрування даних на рівні рядків в СУБД Oracle. . , . C. 80-81.

292744. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Архітектура і технології Web-служб" для студентів напрямку 6.50102 "Комп'ютерна інженерія" заочної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

292745. Физика и механика деформации и разрушения. Атомиздат. Москва, 1978. 152 с.

292746. Физика и механика деформации и разрушения. Атомиздат. Москва, 1979. 116 с.

292747. Физика и механика деформации и разрушения. Атомиздат. Москва, 1979. 144 с.

292748. Физика и механика деформации и разрушения. Атомиздат. Москва, 1980. 132 с.

292749. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композиц. та порошк. матеріалів і технологій Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції" для студентів спец-ті 6.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття денної форми навчання [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

292750. Физика и механика деформации и разрушения. Атомиздат. Москва, 1981. 94 с.

292751. Усик В. П., Вахольский Б. М. Лабораторные работы по общей электротехнике. Высш. школа. Москва, 1972. 143 с.

292752. Цинько Д. К., Лізунов С. І. Комплексна система захисту мовної інформації в приміщенні. . , . С. 81-82.

292753. Тарбаєв С. І., Макаренко А. О. До нормування навантаження на канали ІР мережі. . , . С. 20-24.

292754. Семко В. В., Чепіженко В. І. Побудова областей керованих станів динамічного об'єкта. . , . С. 25-30.

292755. Бондаренко Т. Г., Зенив И. А. Изменение чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа. . , . С. 37-44.

292756. Еременко А. С., Лебеденко Т. Н., Старкова Е. В. Анализ влияния состояния интерфейса на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети. . , . С. 45-51.

292757. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 227 с.

292758. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2015. 95 с.

292759. Орлов Є. В. Методика структурного синтезу моделі контрольованого об'єкту за допомогою декомпозиції моделі. . , . С. 81-85.

292760. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2015. 126 с.

292761. Шамко М. С., Куцак С. В. Захищеність систем моніторингу транспортних засобів. . , . С. 82-83.

292762. Оспищев К. С., Беликов Д. В. Критерии оценки эффективности систем аутентификации в программном обеспечении. . , . С. 83-84.

292763. Мастиновський Ю. В. Пружно-пластичний стан полого циліндра, який знаходиться під дією внутрішнього тиску. . , . С. 85-86.

292764. Щолокова М. О., Коротунова О. В. Застосування фракталів в економетриці. . , . С. 87.

292765. Шишканова Г. А. Знаходження найбільших напружень в несиметричних областях контакту. . , . С. 88-89.

292766. Анпілогов Д. І. Оцінка коефіцієнту затухання методом найменших квадратів. . , . С. 90-91.

292767. Усиков А. Я. Современные достижения радиофизики и электроники. Знание. Киев, 1981. 63 с.

292768. Зарубіна Т. В. Про інформатизацію навчання математичних дисциплін. . , . С. 91-92.

292769. Левицька Т. І. Напружено-деформований стан складеної конструкції, підкріпленої ребрами жорсткості. . , . С. 92-93.

292770. Пожуєва І. С. Напружено-деформований стан (НДС) оболонок обертання, замкнених на вершині. . , . С. 93-94.

292771. Физика и механика обработки металлов давлением. Ин-т металлургии. Свердловск, 1975. 118 с.

292772. Голуб Т. В., Тягунова М. Ю. Использование нейронных сетей для диагностики технических средств сложных систем. . , . С. 95-96.

292773. Котов Р. О., РибІн В. О. Мікроконтролерна система загального призначення. . , . С. 96-98.

292774. Физика и механика разрушения. Всесоюз. заоч. маш. ин-т. Москва, 1984. 166 с.

292775. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

292776. Усиление воздействия хозяйственного механизма на ускорение. Воронежск. политехн. ин-т. Воронеж, 1981. 172 с.

292777. Физика и механика твердого тела. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1987. 141 с.

292778. Проскурін М. П. Оптичні інтерфейси на SI підкладках. . , . С. 98-99.

292779. Семерюк Т. Н., Вершина А. И. Интеллектуальный терроризм в учебном процессе. . , . С. 99-101.

292780. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1980. 107 с.

292781. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1980. 100 с.

292782. Сирота А. В. Облачные технологии в организации обучения высшей школы. . , . С. 101-102.

292783. Глушко С. С. Оптично-електронні перетворювачі в оптичних інтерфейсах. . , . С. 102-104.

292784. Бедняк А. О., Киричек Г. Г. Способ распространения мультимедийной информации посредством развертывания децентрализованной сети типа PEER-TO-PEER. . , . С. 104-106.

292785. Бедняк А. О., Бедняк О. Г. Сетевая технология SDN - новое направление развития сетевых технологий. . , . С. 106-108.

292786. Теряев Б. Г., Белевич К. В., Марычев В. Н. Усилительные устройства. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. Москва, 1973. 218 с.

292787. Усков В. И., Шкода Ю. Г. Сварные соединения стекла объмным нагревом. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 19 с.

292788. Слободенюк А. О., Польський А. О., Дьячук Т. С. Спосіб підвищення продуктивності Android-додатків. . , . С. 108.

292789. Фільченко В. О., Іщук В. В., Дьячук Т. С. Багатопоточність у графічних додатках для ОС Android. . , . С. 109.

292790. Усков М. К., Максимов В. А. Гидродинамическая теория смазки : этапы развития, современное состояние, перспективы. Наука. Москва, 1985. 142 с.

292791. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1981. 100 с.

292792. Усков М. К., Пархоменко А. А. Развитие теории и практики советского машиноведения. Наука. Москва, 1980. 286 с.

292793. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1981. 107 с.

292794. Точилин С. Д., Батарейная М. В., Головач О. Н. Производительность распределенных компьютерных систем доступа к данным СУБД MySQL на основе SOAP Web-служб. . , . C. 110.

292795. Усков Н. Ф. Совместная работа итогового перфоратора ИП-80 с табулятором Т-5М. Московск. эконом.-статистич. ин-т. Москва, 1964. 44 с.

292796. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1981. 104 с.

292797. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1981. 104 с.

292798. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1982. 104 с.

292799. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1982. 104 с.

292800. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1982. 104 с.

292801. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1982. 120 с.

292802. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1983. 99 с.

292803. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1983. 112 с.

292804. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1983. 88 с.

292805. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1983. 84 с.

292806. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1984. 88 с.

292807. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1984. 112 с.

292808. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1984. 104 с.

292809. Точилин С. Д., Батарейная М. А., Головач О.Н. Компьютерное моделирование оптических свойств опалов и композитов на его основе. . , . С. 111.

292810. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1985. 103 с.

292811. Ускова О. Ф., Горбенко О. Д. Начала алгоритмического языка. Воронежск. ун-т. Воронеж, 1990. 142 с.

292812. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1985. 96 с.

292813. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1985. 95 с.

292814. Котов Р. О., Щербак Н. В., Польська О. В. Аналіз методів автоматизації побудови тестових завдань. . , . С. 112-113.

292815. Ускоренные испытания изделий машиностроения на надежность. Издательство стандартов. Москва, 1969. 83 с.

292816. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1986. 96 с.

292817. Самофал В. В., Щербак Н. В., Польская О. В. Анализ сервисов для создания интерактивных заданий. . , . С. 113-115.

292818. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1986. 100 с.

292819. Ускоренные испытания на надежность. Стендовые испытания траншейных экскаваторов. Издательство стандартов. Москва, 1974. 171 с.

292820. Сгадов С. А., Рыженко Т. В. Концепция построения микропроцессорного стенда на основе модулей. . , . С. 115-116.

292821. Ситніков О. С., Скрупський С. Ю. Оптимізація інтернет трафіку. . , . С. 116-117.

292822. Ускоренный контроль динамических характеристик станков. ЭНИМС. Москва, 1982. 12 с.

292823. Ситніков О. С., Павлюк В. С., Котов Р. О., Сгадов С. О. Проект робот-художник. . , . С. 118-119.

292824. Павлюк В. С., Солдатов Б. Т. Оптимізація JIT-компиляції. . , . С. 119-120.

292825. Ускорители. Госатомиздат. Москва, 1962. 559 с.

292826. Пархоменко А. В., Гладкова О. Н Анализ особенностей применения специализированных платформ при проектировании встроенных систем. . , . С. 121-122.

292827. Ускорители. Госатомиздат. Москва, 1962. 216 с.

292828. Дейнега Л. Ю. Використання засобів Google для роботи в Іnternet. . , . C. 123-124.

292829. Ускорители. Госатомиздат. Москва, 1963. 189 с.

292830. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1986. 96 с.

292831. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2015. 16 с.

292832. Условия работы изоляции обмоток крупных электрических машин и предъявляемые к ней требования. Информэлектро. Москва, 1972. 60 с.

292833. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1987. 96 с.

292834. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1987. 104 с.

292835. Лебедев А. Комбинат выполнил инвестпрограмму на 101% : [МК "Запорожсталь" реализует проект по установке газоочистного оборудования на аглофабрике общей стоимостью в 70 миллионов долларов]. . , . С. 13.

292836. Права та пільги для учасників АТО : [про підстави й порядок отримання соціального захисту військовослужбовцями]. . , . C. 4-7.

292837. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1987. 102 с.

292838. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1988. 92 с.

292839. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1988. 80 с.

292840. Льовкін В. М. Автоматизована комунікація в процесі групової динаміки. . , . С. 124-126.

292841. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1988. 80 с.

292842. Верещак М. И., Неласая А. В. Эффективность реализации операций арифметики эллиптических кривых на CUDA. . , . С. 126-128.

292843. Условия работы электрооборудования в тропическом климате. ВНИИЭМ. Москва, 1964. 67 с.

292844. Олійник А. О. Паралельний метод синтезу нейро-нечітких мереж. . , . С. 128-130.

292845. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1989. 92 с.

292846. Сердюк С. Н., Каминская Ж. К. Р-адический анализ в семантических моделях представления знаний. . , . С. 130-132.

292847. Михалевич В. С., Козорез В. В., Славко Г. В., Зиновьев А. С. Условия существования явления "магнитная потенциальная яма" при наличии в токовой системе идеального магнетика. . , .

292848. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1989. 84 с.

292849. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1989. 95 с.

292850. Усманходжаев Н. М. Методы регулирования скорости однофазных конденсаторных асинхронных двигателей. Энергия. Москва, 1980. 119 с.

292851. Усманходжаев Н. М., Сагитов П. И., Белоковский Р. И. Теория и методы расчета систем согласованного вращения многодвигательного асинхронного электропривода. Фан. Ташкент, 1989. 176 с.

292852. Табунщик Г. В., Пархоменко А. В. Перспективи впровадження віртуальної інженерії у навчальний процес ЗНТУ. . , . С. 132-134.

292853. Усманходжаев Н. М. Частотное регулирование однофазных конденсаторных асинхронных двигателей. Фан. Ташкент, 1987. 116 с.

292854. Юр Т. В. Применение вейвлетов в задачах интеллектуального анализа данных. . , . С. 134-136.

292855. Степаненко О. О., Нода В. О. Автоматизована система обліку газу. . , . С. 136-138.

292856. Усманходжаев Х. Х., Кузибаев Г. С., Ибрагимов И. У. Справочник-атлас для проектирования, расчета и исследования кривошипно-ползунных механизмов. Фан. Ташкент, 1980. 263 с.

292857. Усов А. Ф., Семкин Б. В., Зиновьев Н. Т. Переходные процессы в установках электроимпульсной технологии. Наука. Ленинград, 1987. 189 с.

292858. Усов В. В. Приглашаем к чаепитию. Знание. Москва, 1991. 48 с.

292859. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1990. 95 с.

292860. Физика и техника высоких давлений. Наук. думка. Киев, 1990. 95 с.

292861. Усов Л. Н., Борисенко А. И. Применение плазмы для получения высокотемпературных покрытий. Наука. Москва, 1965. 86 с.

292862. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2015. 160 с.

292863. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 334 с.

292864. Усов П. В. Подъемно-транспортные машины. Высш. школа. Москва, 1967. 236 с.

292865. Усов С. А. Диалоговый монитор Димон. Наука. Москва, 1979. 128 с.

292866. Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн. Наукова думка. Киев, 1983. 304 с.

292867. Журналіст України. Журналіст України. Київ, 2015. 44 с.

292868. Усов С. В. Эксплуатация электрических станций. ЛПИ. Ленинград, 1977. 70 с.

292869. Физика и техника миллиметровых и субмиллиметровых волн. Наукова думка. Киев, 1986. 207 с.

292870. Брагіна Т. І., Патрахалко К. С. Аналіз методів тестування інтегрованих систем. . , . С. 138-139.

292871. Брагіна Т. І., Гончаров Ю. С. Аналіз шаблонів інтеграції інформаційних систем. . , . С. 140-141.

292872. Усовершенствование зубообрабатывающего инструмента. ВНИИ. Москва, 1969. 571 с.

292873. Брагіна Т. І., Старовєров В. О. Аналіз ризиків при виборі шаблонів інтеграції. . , . С. 142-143.

292874. Усовершенствование и автоматизация промышленных электроприводов и электроустановок. Ивановский энергетич. ин-т. Иваново, 1980. 156 с.

292875. Кагитина О. Н., Пархоменко А. В. Автоматизированная система оптимизации конструкций радиаторов для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры. . , . С. 144-145.

292876. Самойлов Ю. Статистика зі стелі? : [статистичний аналіз в туризмі]. . , . С. 54-57.

292877. Смирнов А. С., Колот Е. Г. Разработка сервиса взаимодействия компонент WEB - ориентированных систем. . , . С. 146-147.

292878. Туленков А. В., Неласа Г. В. Особливості використання апаратних засобів захисту інформації. . , . С. 147-148.

292879. Ікол С. О., Неласа Г. В. Метод шифрування на основі ідеї головоломки "кубик-рубика". . , . С. 148-150.

292880. Усовершенствование и автоматизация промышленных электроприводов и электроустановок. Иван. энерг. ин-т им. В. И. Ленина. Иваново, 1972. 192 с.

292881. Шавкуненко А. В., Дейнега Л. Ю. Создание персональной интернет-страницы как современного портфолио. . , . С. 150-151.

292882. Фандєєва К. О., Ванюшанік Ю. П. Оптимальна оцінка ефективності роботи розробників програмних проектів. . , . С. 151-152.

292883. Физика и техника полупроводников. Новосиб. электрич. ин-т. Новосибирск, 1968. 124 с.

292884. Amadeus Content Rail расширил возможности : [компания объединяет рейсы Укрзалізниці, РЖД и ряда крупных европейских железнодорожных компаний]. . , . С. 4-5 (Приложение)

292885. Физика и техника полупроводников. Новосиб. электрич. ин-т. Новосибирск, 1972. 123 с.

292886. Шкіря Н. Л., Нікульникова Т. Г., Залізняк Н. В. Аудит. Магнолія 2006. Львів, 2015. 224 с.

292887. Бова Г. А. Підвищення точності розв'язків моментної схеми скінченного елемента для слабкостисливих матеріалів. . , . С. 153-154.

292888. Нечипуренко А. За спиной у Карташова : [биография Карташова Е. Г., бывшего губернатора Запорожской области]. . , . С. 8-12.

292889. Пархоменко Л. А., Вишневская В. Г., Корнеева Е. В. Анализ зародышеобразования и роста центров кристаллизации. . , . С. 155-156.

292890. Пинчук В. П., Рябенко А. Е. Решение некоторых задач дискретной математики с применением кластеризации. . , . С. 156-157.

292891. Біла Н. І., Нечипоренко Н. О. Прогнозування часових рядів на основі нечітких тенденцій. . , . С. 157-158.

292892. Денисенко А. И. Исследование теплопроводности металлопластиковых конструкций со сложной геометрией. . , . С. 159-160.

292893. Усовершенствование и автоматизация промышленных электроприводов и электроустановок. Иван. энерг. ин-т им. В. И. Ленина. Иваново, 1976. 160 с.

292894. Усовершенствование процессов литья фасонных отливок. Ин-т проблем литья. Киев, 1976. 161 с.

292895. Мусафирова Ю. Молодой ветеран - гордость "Запорожстали" : [директор по инжинирингу ОАО "Запорожсталь" Буряк В. В. - ветеран труда металлургического комбината]. . , . С. 28-29.

292896. Усовершенствование процессов разливки стали. Металлургия. Москва, 1981. 147 с.

292897. Физика и техника сверхзвукового вакуума. Машиностроение. Ленинград, 1968. 196 с.

292898. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) та РГР (для студентів денної форми навчання) з вищої математики (прискорена форма навчання) (2 семестр, 1 частина) [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 98 с.

292899. Усовершенствование технологии в прокатных цехах на базе передового опыта. Металлургиздат. Москва, 1953. 306 с.

292900. Усовершенствование технологии в черной металлургии Украинской ССР. Металлургиздат. Москва, 1959. 126 с.

292901. Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости. Мир. Москва, 1974. 159 с.

292902. Усовершенствование технологии и оборудования для сварки давлением элементов поверхностей нагрева котельных агрегатов. ОНТИ. Москва, 1967. 138 с.

292903. Нечипуренко А. Слово Самардака : [Самардак Г. В. - Председатель Запорожской обласной государственной администрации со 2 апреля 2015 года]. . , . С. 32-33.

292904. Физика и технология перспективных материалов техники. КГУ. Красноярск, 1980. 92 с.

292905. Бровман М. Я., Марченко И. К., Кон Ю. Е., Иванов В. И. Усовершенствование технологии и оборудования машин непрерывного литья заготовок. Техніка. Киев, 1967. 165 с.

292906. Финетт У. Введение в теорию детонации. Мир. Москва, 1989. 216 с.

292907. Богданова Є. М. Розв'язання контактних задач теорії пружності за допомогою дискретних моделей. . , . С. 160.

292908. Физика и физико-химия катализа. Изд. АН СССР. Москва, 1960. 462 с.

292909. Фикс-Марголин Г. Б. Оценка качества станков по характеристикам жесткости. Фан. Ташкент, 1978. 92 с.

292910. Кіпріч В. І., Кузіна В. М., Оникієнко Т. М. Молекулярно-динамічне моделювання потенціалом терсофа при різних системах одиниць. . , . С. 161-162.

292911. Физика и химия магнитных полупроводников и диэлектриков. Изд. МГУ. Москва, 1979. 168 с.

292912. Терещенко Э. В. Построение системы нечетких показателей диагностирования бронхиальной астмы у детей. . , . С. 162-163.

292913. Филановский И. М., Персианов А. Ю., Рыбин В. К. Схемы с преобразователями сопротивления. Энергия. Ленинград, 1973. 192 с.

292914. Физика и химия плазменных металлургических процессов. Наука. Москва, 1985. 179 с.

292915. Усовершенствование технологических процессов в цветной металлургии. ЕПИ. Ереван, 1985. 63 с.

292916. Усольцев А. Г., Кислин Б. П. Сопряжение дискретных каналов связи с ЭВМ. Связь. Москва, 1973. 224 с.

292917. Корнич Г. В., Широкорад Д. В. Молекулярно-динамическое моделирование свободных кластеров меди под действием низкоэнергетической ионной бомбардировки. . , . С. 163-164.

292918. Усольцева Е. В. Универсальный орган - кисть. Знание. Москва, 1989. 64 с.

292919. Филатов А. А. Ликвидация аварий в главных схемах электрических соединений станций и подстанций. Энергоатомиздат. М., 1983. 113 с.

292920. Физика и химия редкоземельных полупроводников. Наука. Новосибирск, 1990. 199 с.

292921. Нестеренко Ж. К., Гринь О. В. Теоретичні засади управління оборотними коштами вітчизняних підприємств. . , . С. 165-166.

292922. Нестеренко Ж. К., Гриценко К. О. Систематизація факторів впливу на фінансову стійкість банків. . , . С. 167-169.

292923. Физика и химия твердого тела. Изд. МГУ. Москва, 1979. 144 с.

292924. Нестеренко Ж. К., Фірман Р. В. Вплив капіталу банків на стабільність банківського сектору. . , . С. 169-171.

292925. Фомин А. А. Детали машин. Атлас номограмм. Высш. школа. Москва, 1961. 116 с.

292926. Филатов А. Т. Алкрголизм, вызванный употреблением самогона. Здоровье. Киев, 1986. 56 с.

292927. Физика и электроника твердого тела. УдГУ. Ижевск, 1981. 195 с.

292928. Фомин А. А. Подсчет веса деталей и материалов. Атлас номограмм. Машиностроение. Москва, 1967. 128 с.

292929. Фатюха Н. Г., Шевченко В. О. Значення науки та науково-технічної діяльності для економіки України. . , . С. 171-173.

292930. Фомин А. Ф. Одноковшовый погрузчик Т-107. Машгиз. Москва, 1959. 144 с.

292931. Афанасьева М. "Гимнастика - это полная чушь..." : [Николаева Т. Е., профессор кафедры политологии факультета социологии и управления Запорожского национального университета, политический эксперт]. . , . С. 70-71.

292932. Фатюха Н. Г., Дем'яненко Я. Ю. Сутність іноземних інвестицій та її розширення. . , . С. 173-175.

292933. Фомин А. А., Новоселов О. Н., Плющев А. В. Отбраковка аномальных результатов измерений. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 200 с.

292934. Олійник Т. О., Мірошниченко О. В. Грошові активи підприємства та управління ними. . , . С. 175-176.

292935. Филатов Б. Н., Шершакова А. В. Автоматизированные станции проводного вещания ТУПВ. Радио и связь. Москва, 1986. 158 с.

292936. Олійник Т. О., Шеремет Т. В. Фінансова стійкість підприємства, як основний показник фінансового стану. . , . С. 177-178.

292937. Физика. Знание. Москва, 1988. 63 с.

292938. Мусафирова Ю. Тысяча слов чемпиона : [Силантьев Д. - уроженец г. Запорожья, украинский пловец, заслуженный мастер спорта по плаванию, чемпион мира, чемпион Европы]. . , . С. 24-27.

292939. Фомин А. Ф. Помехоустойчивость систем передачи непрерывных сообщений. Сов. радио. Москва, 1975. 352 с.

292940. Физика конденсированных сред. Новочерк. политех. ин-т. Новочеркасск, 1975. 132 с.

292941. Фомин Б. В. От искры до лазера. Знание. Москва, 1964. 158 с.

292942. Фомин Б. В. От искры до лазера. Знание. Москва, 1967. 160 с.

292943. Фомин Б. И., Облеухов К. К., Столяров С. И. Управление качеством продукции - основа технического прогресса. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 30 с.

292944. Чун Яту Вузы - борьба за абитуриентов : [борьба за лучших абитуриентов между Пекинским университетом (Бэйда) и Университетом Цинхуа (Цинхуа)]. . , . С. 6-7.

292945. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти в сучасних умовах. . , . С. 178-180.

292946. Фомин Б. И., Греков Н. А., Сильвестров А. М. Экономия черных и цветных металлов. Энергоатомиздат. Ленинград, 1985. 204 с.

292947. Пахомова І. Г., Сірія Н. Т. Удосконалення механізму банківської конкуренції на фінансовому ринку України. . , . С. 180-182.

292948. Андросова О. Ф., Олійник О. І. Капітал та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. . , . С. 182-184.

292949. Андросова О. Ф., Горобинська Н. Є. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах. . , . С. 184-185.

292950. Андросова О. Ф., Пекарський Д. С. Ліквідність банківської системи України. Сучасний стан та проблеми регулювання. . , . С. 186-187.

292951. Коваль О. А., Ночвай О. І. Проблеми та перспективи медичного страхування в Україні. . , . С. 187-189.

292952. Андрющенко І. Є., Касьян О. С. Проблеми розвитку стратегічного управління підприємством. . , . С. 189-190.

292953. Андрющенко І. Є., Палько А. В. Проблеми створення комплексної системи управління витратами. . , . С. 190-192.

292954. Фомин Б. П., Циханович Б. Г. Переносные суппорты для проточки коллекторов и валов в собранных машинах постоянного тока. Энергия. Ленинград, 1971. 26 с.

292955. Мордвінцева Т. В., Скірко М. А. Економічна суть грошових коштів та еквівалентів, облік коштів. . , . С. 192-194.

292956. Мордвінцева Т. В., Кулик Ж. О. Аналіз фінансових результатів і пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. . , . С. 194-195.

292957. Физика кристаллизации. Изд. ун-та. Калинин, 1981. 124 с.

292958. Левченко Н. М., Соловйов В. Р. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні. . , . С. 196.

292959. Фомин В. А. Гибкие производственные комплексы в механообработке. Машиностроение. Москва, 1987. 38 с.

292960. Физика кристаллизации. Изд. ун-та. Калинин, 1982. 105 с.

292961. Чжан Нин Выдающийся китайский врач Ли Шичжєнь. . , . С. 74-75.

292962. Физика магнитных материалов. Наука. Новосибирск, 1983. 155 с.

292963. Фомин В. В. Химия экстракционных процессов. Атомиздат. Москва, 1960. 166 с.

292964. Физика магнитных материалов. Наука. Новосибирск, 1981. 151 с.

292965. Фомин В. Н., Фрадков А. Л., Якубович В. А. Адаптивное управление динамическими объектами. Наука. Москва, 1981. 447 с.

292966. Физика магнитных материалов. Наука. Новосибирск, 1982. 138 с.

292967. Фомин В. Н. Математическая теория обучаемых опознающих систем. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1976. 235 с.

292968. Физика магнитных материалов. Наука. Новосибирск, 1982. 138 с.

292969. Левченко Н. М., Воробйова І. О. Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення. . , . С. 197-198.

292970. Фомин В. Н. Математическая теория параметрического резонанса в линейных распределенных системах. Ленингр. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1972. 240 с.

292971. Левченко Н. М., Калькіс І. О. Управління оборотним капіталом: логістичний підхід. . , . С. 199-200.

292972. Физика магнитных пленок. Иркутск. педаг. ин-т. Иркутск, 1967. 303 с.

292973. Нечипуренко А. В центре "Эпицентра" : [Константинов А. А., директор строительно-хозяйственного гипермаркета "Эпицентр К", кандидат в депутаты Запорожского облсовета (выборы - 2015]. . , . С. 8-13.

292974. Шестопалова О. В., Ковтуненко І. В. Фактори формування конкурентоспроможності комерційного банку. . , . С. 201-202.

292975. Фомин В. Н. Методы управления линейными дискретными объектами. ЛГУ. Ленинград, 1985. 335 с.

292976. Физика металлических пленок. Наук. думка. Киев, 1965. 131 с.

292977. Фомин В. Н. Механизация и автоматизация процессов литейного производства на заводе "Ростсельмаш". Знание. Ленинград, 1966. 36 с.

292978. Физика металлических пленок. Наук. думка. Киев, 1968. 168 с.

292979. Набатова Б. О., Черномаз К. Г. Вплив державного боргу на формування доходної частини бюджету України. . , . С. 203-205.

292980. Физика металлических пленок. Наук. думка. Киев, 1969. 116 с.

292981. Гараба С. С., Макушина Т. П. Діагностика інноваційного потенціалу підприємств машинобудування. . , . С. 205-206.

292982. Левченко Н. М. Податковий облік торговельних знижок. . , . С. 207-209.

292983. Физика металлов и их соединений. УРГУ. Свердловск, 1978. 225 с.

292984. Физика металлов и их соединений. УРГУ. Свердловск, 1981. 180 с.

292985. Очеретько Л. М. Удосконалення обліку трансакційних витрат. . , . С. 209-211.

292986. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 3-248

292987. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 249-504

292988. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 505-768

292989. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 845-1016

292990. Носенко Д. К. Регіональна інноваційна система: сутність та особливості формування. . , . С. 211-213.

292991. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1017-1272

292992. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1273-1495

292993. Максименко І. Я. Організація контролю грошових коштів. . , . С. 213-215.

292994. Помулєва В. М. Оцінка впливу оподаткування на доходи населення. . , . С. 215-217.

292995. Ремига С. П. Особливості впровадження МСФЗ в країнах ЄС. . , . С. 217-219.

292996. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 3-248

292997. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 249-496

292998. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 497-736

292999. Візіренко С. В. Удосконалення методики аудиту основних засобів. . , . С. 219-220.

293000. Фомин Н. А. Спекл-интерферометрия газовых потоков. Наука и техника. Минск, 1989. 168 с.

293001. Кулішов В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Магнолія 2006. Львів, 2015. 252 с.

293002. Левченко Н. М., Биковський В. Г. Удосконалення механізму оподаткування доходів інтернет-магазину. . , . С. 221-222.

293003. Корсікова Н. М. Макроекономіка. Магнолія 2006. Львів, 2015. 240 с.

293004. Візіренко С. В., Вовк Є. П. Гармонізація НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та МСБО 34 "Проміжна фінансова звітность". . , . С. 223-224.

293005. Физика металлов и металловедение. Металлургия. Москва, 1970. 165 с.

293006. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 737-975

293007. Фомин Н. Н. Синхронизация диодных генераторов СВЧ. Связь. Москва, 1974. 73 с.

293008. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 1225-1446

293009. Фомин Н. Н. Синхронизированные полупроводниковые генераторы в аппаратуре СВЧ. Связь. Москва, 1979. 38 с.

293010. Гузенко О. П. Проектне фінансування. Магнолія 2006. Львів, 2015. 336 с.

293011. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 3-271

293012. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 273-236

293013. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 537-783

293014. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 785-1039

293015. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 1041-1296

293016. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 1297-1517

293017. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 2-255

293018. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 257-496

293019. Щурик М. В. Статистика. Магнолія 2006. Львів, 2015. 545 с.

293020. Фомин Н. Н., Королев Ю. Н. Современные полупроводниковые приборы. Знание. Москва, 1969. 80 с.

293021. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 497-735

293022. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 737-991

293023. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 993-1248

293024. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 1249-1470

293025. Віднійчук-Вірван Л. А. Платіжні системи. Магнолія 2006. Львів, 2013. 190 с.

293026. Фомин Н. Ф. Справочник по эксплуатации цветных телевизоров. Маяк. Одесса, 1980. 215 с.

293027. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 3-240

293028. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 241-472

293029. Міста та райони Запорізької області за 2013 рік. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2014. 264 с.

293030. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 473-719

293031. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 721-952

293032. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 953-1207

293033. Фомин С. В. Системы счисления. Наука. Москва, 1987. 46 с.

293034. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1209-1438

293035. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 3-248

293036. Левченко Н. М., Воскобойник Ю. М. Удосконалення методики аудиту процесу матеріального забезпечення діяльності підприємства. . , . С. 224-226.

293037. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 249-464

293038. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 465-728

293039. Цвєткова Л. Б., Романюк О. П. Неорганічна та органічна хімія. Магнолія 2006. Львів, 2015. 358 с.

293040. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 729-976

293041. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 1217-1453

293042. Фомин С. В. Системы счисления. Наука. Москва, 1968. 46 с.

293043. Фомин С. В. Системы счисления. Наука. Москва, 1975. 47 с.

293044. Пасічник Т. В. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Магнолія 2006. Львів, 2013. 200 с.

293045. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 3-240

293046. Фомин С. Ф. Наладка одношпиндельных токарных автоматов мод. 1112-1136. Машгиз. Москва, 1953. 184 с.

293047. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 241-488

293048. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 489-720

293049. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 721-991

293050. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 993-1240

293051. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1241-1477

293052. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 3-232

293053. Фомин С. Ф. Наладка одношпиндельных токарных автоматов мод. 1112-1136 и 1А112-1А136. Машгиз. Москва, 1959. 284 с.

293054. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 233-480

293055. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 481-720

293056. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 721-983

293057. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 985-1242

293058. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1249-1478

293059. Воробкевич А. Ю., Маляр В. С., Совин Р. Я., Соколовський М. О., Стахів П. Г., Шегедин О. І. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Магнолія 2006. Львів, 2011. 224 с.

293060. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 3-248

293061. Фомин С. Ф. Наладка одношпиндельных токарных автоматов модели 1Б112-1Б1340, 1А112-1А136, 1112-1136. Машиностроение. Москва, 1969. 246 с.

293062. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 249-495

293063. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 497-751

293064. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 753-1000

293065. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1001-1240

293066. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1241-1462

293067. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 3-232

293068. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 233-472

293069. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 473-695

293070. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 697-944

293071. Очеретько Л. М., Горячковська Ю. С. Механізм прискореного відшкодування ПДВ платникам з позитивною історією. . , . С. 226-228.

293072. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 945-1199

293073. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1201-1430

293074. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 3-240

293075. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 241-479

293076. Жадан М. І., Григоренко Ю. О. Напрями удосконалення аудиту об'єктів інтелектуальної власності. . , . С. 228-229.

293077. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 481-720

293078. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 721-968

293079. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 969-1208

293080. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1965. С. 1209-1466

293081. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

293082. Кулиняк Д. Лицар Дикого Поля : [діяльність отамана Петра Калнишевського. Зруйнування царськими військами Запорозької Січі]. . , . С. 17.

293083. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

293084. Логанов Є. Видове різноманіття іхтіофауни Запорізького краю. . , . С. 4.

293085. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

293086. Московцева В. Коли святкувати "день народження" Запоріжжя? : [історія виникнення міста Олександрівськ]. . , . С. 4.

293087. Фомин С. Ф. Приспособления и вспомогательный инструмент к токарным станкам. Машгиз. Москва, 1963. 155 с.

293088. Фомин С. Ф. Справочник мастера токарного участка. Машиностроение. Москва, 1971. 240 с.

293089. Фомин С. Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков. Машиностроение. Москва, 1966. 244 с.

293090. Фомин Ю. Я., Никонов Г. В., Ивановский В. Г. Топливная аппаратура дизелей. Машиностроение. Москва, 1982. 168 с.

293091. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансово-інвестиційний словник. Магнолія 2006. Львів, 2015. 304 с.

293092. Супрун А. А., Супрун Н. В. Страховий менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2015. 301 с.

293093. Фомин Я. А., Тарловский Г. Р. Статистическая теория распознавания образов. Радио и связь. Москва, 1986. 263 с.

293094. Фомин Я. А. Теория выбросов случайных процессов. Связь. Москва, 1980. 216 с.

293095. Цвєткова Л. Б. Неорганічна хімія. Магнолія 2006. Львів, 2015. 412 с.

293096. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2015.

293097. Бобало Ю. А., Мандзій Б. А., Стахів П. Г., Писаренко Л. Д., Якименко Ю. І. Основи теорії електронних кіл. Магнолія 2006. Львів, 2015. 296 с.

293098. Аніловська Г.Я., Марушко Н. С., Томаневич Л. М. Університетська освіта. Магнолія 2006. Львів, 2014. 304 с.

293099. Московцева В. Хортиця у серці кожного українця : [Національному заповіднику "Хортиця" виповнилося 50 років. Історія заповідника]. . , . С. 1.

293100. Фомина В. И. Грибы и грибные блюда. Полымя. Минск, 1986. 112 с.

293101. Фомичев И. А. Косая прокатка. Металлургиздат. Харьков, 1963. 262 с.

293102. Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О. Є., Чернівчан В. Я., Мусихіна Н. П. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки. Магнолія 2006. Львів, 2010. 225 с.

293103. Василенко І. І., Широков В. В., Василенко Ю. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали. Магнолія 2006. Львів, 2015. 242 с.

293104. Фомичева Э. А. Начинаем вязать спицами. Просвещение. Москва, 1991. 95 с.

293105. Воропаєва В. Я., Локтіонов І. К., Мироненко Л. П.,Турупалов В. В. Чисельні методи комп'ютерного аналізу. Магнолія 2006. Львів, 2013. 224 с.

293106. Мізюк Б. М., Тучковська І. І., Артищук І. В. Стратегічний менеджмент. Магнолія 2006. Львів, 2013. 376 с.

293107. Фомченков А. И. Гаражное и авторемонтное оборудование, выпускаемое в социалистических странах ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР. Транспорт. Москва, 1970. 150 с.

293108. Фонды патентной документации Всесоюзной патентно-технической библиотеки. ВНИИПИ. Москва, 1983. 236 с.

293109. Освіта. Київська правда. К., 2015.

293110. Грищенко І. "Всі складові престижного диплома" : [інтерв'ю з Іваном Грищенком, ректором Київського національного університету технологій та дизайну / записала Н. Коноваленко-Монзолевська]. . , . С. 2-3.

293111. Фонштейн Н. М. Применение критериев линейной механики разрушения в металловедении. Машиностроение. Москва, 1979. 54 с.

293112. Формальский А. М. Управляемость и устойчивость систем с ограниченными ресурсами. Наука. Москва, 1974. 368 с.

293113. Монахов В. М., Лапчик М. П., Демидович Н. Б. Формирование алгоритмической культуры школьника при обучении математике. Просвещение. Москва, 1978. 94 с.

293114. Формирование стального слитка. Металлургия. Москва, 1986. 88 с.

293115. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 3-264

293116. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 265-512

293117. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 513-744

293118. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 745-990

293119. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 993-1255

293120. Формозов А. Н. Спутник следопыта. МГУ. Москва, 1989. 320 с.

293121. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1265-1519

293122. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 3-240

293123. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 241-481

293124. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 483-738

293125. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 735-990

293126. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 993-1230

293127. Формозов А. Н. Среди природы. МГУ. Москва, 1978. 262 с.

293128. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1231-1430

293129. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 3-216

293130. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 217-480

293131. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 489752

293132. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 753-1000

293133. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1001-1240

293134. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1241-1471

293135. Формообразование оптических поверхностей. Оборонгиз. Москва, 1962. 432 с.

293136. Енергетична стратегія [України] як інструмент політики енергетичної безпеки. НІСД. Киев, 2014. 168 с.

293137. Кива Д. С., Кривов Г. А., Семенцов В. Ф., Гребеников А. Г.. Матвиенко В. А., Василевский Е. Т.. Гуменный А. Т. М. Конструктивно-технологические методы повышения усталостной долговечности элементов конструкции планера самолета в зоне функциональных отверстий. КВИЦ. Киев, 2015. 188 с.

293138. Формулировки текстов спецификаций оборудования и материалов к рабочей документации на электрическое освещение. Всесоюз. науч.-исслед. и проектн. ин-т по комплексн. электрификации пром. объектов. Москва, 1982. 91 с.

293139. Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації. НІСД. Київ, 2014. 432 с.

293140. Стратегічні пріоритети. НІСД. К., 2015. 176 с.

293141. Гамов М. С., Мелещенко А. І. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж. ЗНТУ. Запоріжжя, 2014. 144 с.

293142. Формы для выплавляемых моделей. МН4300-63 - МН4342-63. Издательство стандартов. Москва, 1964. 100 с.

293143. Сучасні технології в машинобудуванні. ХПІ. Х., 2015. 343 с.

293144. Резание и инструмент в технологических системах. ХПИ. Харьков, 2015. 347 с.

293145. Формы и методы управления промышленным производством. Чуваш. ун-т. Чебоксары, 1977. 146 с.

293146. Моргун В. Ф. Психохірургія наклепів. Полтавський літератор. Полтава, 2005. 284 с.

293147. Формы и методы управления промышленным производством. Чуваш. ун-т. Чебоксары, 1978. 158 с.

293148. Формы металлические (кокили) : ГОСТ 16234-70 - ГОСТ 16262-70. Издательство стандартов. Москва, 1983. 152 с.

293149. Буря А. И., Байгушев В. В., Фен Сян-мин Углерод-углеродные композиты: области применения, технология получения и перспективы развития. Типография Украині. Днепропетровск, 2013. 304 с.

293150. Формы металлические (кокили). Конструктивные элементы. Узлы и детали. Исполнительные размеры. Стандартгиз. Москва, 1960. 92 с.

293151. Форсирование тракторных двигателей. ООНТИ НАТИ. Москва, 1976. 51 с.

293152. Форстер О. Римановы поверхности. Мир. Москва, 1980. 248 с.

293153. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 3-239

293154. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 241-485

293155. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 489-743

293156. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 745-1000

293157. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1001-1239

293158. Брич З. С., Капилевич Д. В., Котик С. Ю., Цагельский В. И. Фортран ЕС ЭВМ. Статистика. Москва, 1978. 264 с.

293159. Брич З. С., Капилевич Д. В., Котик С. Ю., Цагельский В. И. Фортран ЕС ЭВМ. Финансы. Москва, 1985. 287 с.

293160. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1964. С. 1241-1472

293161. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 3-248

293162. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 249-496

293163. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 497-736

293164. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 747-983

293165. Фортран и базисный фортран. Языки программирования : ГОСТ 23056-78, ГОСТ 23057-78. Издательство стандартов. Москва, 1978. 104 с.

293166. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 985-1224

293167. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1225-1462

293168. Фортран 77 ЕС ЭВМ. Финансы и статистика. Москва, 1989. 350 с.

293169. Фостер Д. Автоматический синтаксический анализ. Мир. Москва, 1975. 71 с.

293170. Фостер Д. Обработка списков. Мир. Москва, 1974. 72 с.

293171. Деркач Г. И., Жмурова И. Н., Кирсанов А. В. Фосфазосоединения. АН УССР, Ин-т органической химии. Киев, 1965. 284 с.

293172. Фотеев Н. К. Высокостойкие штампы. Машиностроение. Москва, 1965. 259 с.

293173. Фотеев Н. К. Твердосплавные штампы и их изготовление. Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и техн. информации. Москва, 1963. 164 с.

293174. Фотиев М. М. Основы автоматизации горных предприятий. Высш. школа. Москва, 1967. 344 с.

293175. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

293176. Шевченко Т. Хортиця - душі моєї пісня : [в 2015 році Національний заповідник "Хортиця" відзначає 50 років з того часу, коли острів Хортиця був оголошений Державним історико-культурним заповідником]. . , . С. 4.

293177. Фотин В. П. Повышения напряжений в длинных линиях переменного тока при несимметричных коротких замыканиях на землю. Госэнергоиздат. Москва, 1958. 218 с.

293178. Фотографическая регистрация ионизирующих излучений. Издательство иностр. лит.. Москва, 1953. 399 с.

293179. Кобалія Д. Р., Нефьодов В. В. "Запорозька чайка". Дике Поле. Запоріжжя, 2005. 168 с.

293180. Малиновский В. К., Гудаев О. А., Гусев В. А., Деменко С. И. Фотоиндуцированные явления в силленитах. Наука. Новосибирск, 1990. 157 с.

293181. Фотометрические методы анализа в цветной металлургии. Металлургия. Москва, 1981. 160 с.

293182. Фотоника. Мир. Москва, 1978. 416 с.

293183. Фоторасщепление ядра в области гигантского резонанса. Наука. Москва, 1966. 214 с.

293184. Фотоупругость. Развитие методики, Инженерные приложения. Энергия. Москва, 1975. 272 с.

293185. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2015. 95 с.

293186. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лаб. робіт з дисципліни "Методологія інженерного проектування електромеханічних пристроїв та систем" для студентів спец-ей 8.05070201 Ел. машини і апарати, 8.05070207 Електромех. обладнання енергоємних виробництв всіх форм навч. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 30 с.

293187. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Грід обчислення та хмарні технології" для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

293188. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Грід обчислення та хмарні технології" для студентів спеціальності 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 14 с.

293189. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Новітнє покоління мереж" для студентів спеціальностей 8.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" та 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 46 с.

293190. Ельцов А. В., Батеха И. Г., Беккер Г. Фотохимические процессы в слоях. Химия. Ленинград, 1978. 232 с.

293191. Цейтлин Я. М., Сорочкин Б. М., Ларионов Б. Г., Баркан И. М. Фотоэлектрические автоматы для контроля размеров. Машиностроение. Ленинград, 1968. 204 с.

293192. Фотоэлектрические и оптические явления в полупроводниках. АН УССР. Киев, 1959. 403 с.

293193. Фотоэлектрические методы спектрального анализа. Оборонгиз. Москва, 1961. 96 с.

293194. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 3-224

293195. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 225-448

293196. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 449-704

293197. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 705-951

293198. Орлова С. А., Подмошенская С. В., Трилесник И. И. Фотоэлектрические системы с ЭВМ для эмиссионного спектрального анализа. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 31 с.

293199. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 953-1184

293200. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 1185-1407

293201. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 142 с.

293202. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 77 с.

293203. Фотоэлектрический стилометр для экспрессного спектрального анализа и его испытание в производственных условиях. Знание. Ленинград, 1967. 20 с.

293204. Фохт Л. Г. Машины и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. Стройиздат. Москва, 1982. 240 с.

293205. Фоченков Б. А., Портноян Д. К. Индукционные печи для плавки и выдержки цветных металлов и их сплавов за рубежом. ЦНИИТЭИцветмет. Москва, 1974. 114 с.

293206. Фошин Б. И. Выпрямительные установки магистральных электровозов с рекуперацией электрической энергии и переключением выводов обмотки трансформатора при помощи тиристоров. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 13 с.

293207. Фрадков А. Б. Криогенные жидкости. Знание. Москва, 1988. 64 с.

293208. Фрадков А. Л. Адаптивное управление в сложных системах. Беспоисковые методы. Наука. Москва, 1990. 292 с.

293209. Фрадкин Г. М., Кулиш Е. Е. Источники альфа - бетта - гамма и нейтронных излучений для контроля и автоматизации технологических процессов. Госатомиздат. Москва, 1961. 87 с.

293210. Фрадлин Б. Н. Юрий Дмитриевич Соколов (1896-1971). Наука. Москва, 1984. 103 с.

293211. Фрайман Л. А., Кукуев Г. З. Телевизоры цветного изображения. Вышейш. школа. Минск, 1979. 399 с.

293212. Фрайфельд И. А. Инструменты, работающие методом обкатки. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 252 с. : ил., табл., черт.

293213. Вожжов А. П., Азізов Г. С., Алєсіна Н. В., Вінниченко В. П., Вожжов С. П., Галушко Є. С., Глухов О. Ю., Глухова Н. О., Гринько О. Л., Грищенко О. О., Дмитрієва О. А., Дремова У. В., Жежель Ю. В., Казнова М. І., Колесова І. В., Крічевець К. О. Управління фінансами суб'єктів господарювання. Знання. Київ, 2014. 324 с.

293214. Каленюк И. С., Куклин О. В. Развитие высшего образования и экономика знаний. Новое знание. Москва, 2014. 383 с.

293215. Іщук С. І., Гладкий О. В. Соціальна та економічна географія. Знання. Київ, 2015. 335 с.

293216. Англо-український дипломатичний словник. Знання. Київ, 2006. 579 с.

293217. Банківська справа. Знання. Київ, 2015. 126 с.

293218. Бизнес. Блиц-Информ. Київ, 2015. 50 с.

293219. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2015. 40 с.

293220. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2015. 142 с.

293221. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2015. 72 с.

293222. Фрайфельд И. А. Расчеты и конструкции специального металлорежущего инструмента. Фасонные резцы, фасонные фрезы, червячные фрезы для зубчатых деталей. Машгиз. Москва, 1957. 196 с.

293223. Страхова справа. Укр. наук. дослід. ін-т "Права та економічних досліджень". Київ, 2015. 48 с.

293224. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2015. 28 с.

293225. Тимошенко Н. Л. Ділова культура дипломата. Знання. Київ, 2014. 199 с.

293226. Податки та бухгалтерський облік. Фактор. Харків, 2015. 143 с.

293227. Фрайштат Д. М. Реактивы и препараты. Хранение и перевозка. Химия. Москва, 1977. 423 с.

293228. Голубко В. Є., Лаврецький Р. В., Лозинський А. Ф., Нагірняк М. Я., Чура В. І. Історія України XIX-XXI століть. Знання. Київ, 2015. 375 с.

293229. Франк Г. М., Астахова В. Г. Жизнь клетки. Знание. Москва, 1967. 48 с.

293230. Франк И. М. Излучение Вавилова-Черенкова. Наука. Москва, 1988. 285 с.

293231. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 3-240

293232. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 241-471

293233. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 473-743

293234. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 745-992

293235. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 993-1240

293236. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1963. С. 12411478

293237. Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. Наука. Москва, 1987. 481 с.

293238. Горностай О. Б., Мірус О. Л., Станіславчук О. В., Білінський Б. О., Кошеленко В. В. Правові основи охорони праці. Знання. Київ, 2015. 215 с.

293239. Франк-Каменецкий М. Д. Самая главная молекула. Наука. Москва, 1988. 176 с.

293240. Франклин В. Опыты и наблюдения над электричеством. 250 лет со дня рождения. 1706-1956. АН СССР. Москва, 1956. 271 с.

293241. Франкель Ф. И., Карпович Е. И. Газодинамика тонких тел. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 176 с. : черт.

293242. Франко Р. Т., Кадук Б. Г., Кравченко А. А. Газоаналитические приборы и системы. Машиностроение. Москва, 1983. 128 с.

293243. Франкфурт У. И., Френк А. М. Джозайя Виллард (1839-1903). Наука. Москва, 1964. 279 с.

293244. Франкфурт У. И., Френк А. М. Христиан Гюйгенс. 1629-1695. АН СССР. Москва, 1962. 325 с.

293245. Франкфурт У. И. Очерки по истории специальной теории относительности. АН СССР. Москва, 1961. 195 с.

293246. Франкфурт У. И. Специальная и общая теория относительности. Наука. Москва, 1968. 331 с.

293247. Франкфурт У. И., Френк А. М. Физика наших дней. Наука. Москва, 1971. 240 с.

293248. Шеламова І. Д., Антонюк К. І. Регіональна економіка. Знання. Київ, 2013. 423 с.

293249. Устройства регулирующие и функциональные, преобразователи и системы комплектные. ЦНИИИТЭИПСАСУ. Москва, 1973. 167 с.

293250. Цапко В. Г., Мазоренко Д. І., Скобло Ю. С., Тіщенко Л. М. Безпека життєдіяльності. Знання. Київ, 2008. 397 с.

293251. Устройства регулирующие и функциональные, преобразователи и системы комплектные. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1977. 152 с.

293252. Устройства регулирующие, специализированные по отраслевому назначению. ЦНИИТЭИприборостроения. Москва, 1977. 102 с.

293253. Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики энергосистем. ВИПКТИР. Чебоксары, 1985. 89 с.

293254. Лукашевич М. П., Мошак С. М., Шандор Ф. Ф. Соціологія туризму. Знання. Київ, 2015. 303 с.

293255. Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики энергосистем. ВИПКТИР. Чебоксары, 1989. 118 с.

293256. Франтасьев Н. А., Мужжавлев К. Д., Лебедев О. А. Обслуживание вращающихся печей, хлораторов и печей СКН. Металлургия. Москва, 1965. 60 с.

293257. Акимов Е. Г., Давыдова Т. Н., Сагирова И. С. Устройства сигнализации. Информэлектро. Москва, 2000. 102 с.

293258. Грішнова О. А., Білик О. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Знання. Київ, 2012. 286 с.

293259. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2015.

293260. Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС. . , . С. 11.

293261. Волошенко А. В. Сучасна цінова політика. Знання. Київ, 2014. 239 с.

293262. Устройства телевизионной автоматики. Томский ун-т. Томск, 1984. 151 с.

293263. Франц В. Пробой диэлектриков. Издательство иностр. лит.. Москва, 1961. 207 с.

293264. Горбенко О. В. Логістика. Знання. Київ, 2014. 315 с.

293265. Францевич И. Н., Войтович Р. Ф., Лавренко В. А. Высокотемпературное окисление металлов и сплавов. Гостехиздат УССР. Киев, 1963. 323 с.

293266. Устройства теплотехнических измерений и автоматического управления электростанций. Энергия. Москва, 1975. 296 с.

293267. Францевич И. Н., Кравец В. Методы дифракционной микрорентгенографии. Наукова думка. Киев, 1977. 68 с.

293268. Францис Т. А., Янбых Г. Ф. Избыточность в электронных дискретных устройствах. Энергия. Ленинград, 1969. 248 с.

293269. Францов М. В. Исследование течения металла и распределения напряжений в полости штампа при закрытой штамповке симметричных в плане поковок в разъемных матрицах. Харьковск. политехн. ин-т. Харьков, 1975. 26 с.

293270. Барыкова Н. Г., Клушин Ю. А., Кузнецов Н. Д. Устройства теплотехнических измерений и автоматического управления электростанций. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 200 с.

293271. Ткачев А. А., Бородулин Ю. Б., Гинзбург Л. Д., Харьковский В. Б. Устройства электропитания мощных радиосистем. Энергия. Москва, 1972. 168 с.

293272. Французов А. Д. Основы расчета и конструирования излучающих устройств. ЧПИ. Челябинск, 1981. 64 с.

293273. Устройства, элементы и методы комплексной микроминиатюризации РЭА. КАИ. Казань, 1979. 111 с.

293274. Устройства, элементы и методы комплексной микроминиатюризации РЭА. КАИ. Казань, 1980. 102 с.

293275. Устройства, элементы и методы комплексной микроминиатюризации РЭА. КАИ. Казань, 1981. 83 с.

293276. Французов А. Д. Электродинамические основы расчета и проектирования экранов и СВЧ устройств. ЧПИ. Челябинск, 1979. 98 с.

293277. Французская техника в мире. Федерация предприятий машиностроит. и металлообраб. пром-сти. Париж, 1968. 66 с.

293278. Французско-русский геологический словарь. Физматгиз. Москва, 1958. 406 с.

293279. Устройства, элементы и методы комплексной микроминиатюризации РЭА. КАИ. Казань, 1982. 109 с.

293280. Французско-русский словарь по оптике и спектроскопии. Наука. Москва, 1964. 224 с.

293281. Фраткин Ю. Б., Третьяков А. С. Технология контроля электронных приборов. Высш. школа. Москва, 1984. 167 с.

293282. Черников С. С., Огнев Н. Н., Морозов И. И. Фрезерные, строгальные и протяжные станки. НИИМАШ. Москва, 1965. 123 с.

293283. Тіховська Т. М. Паперова лялька. ПП КП "УкрСІЧ". Київ, 2014. 168 с.

293284. Фрезинский М. Л. Генераторы переменного тока. НИИНАВТОПРОМ. Москва, 1968. 108 с.

293285. Фрезы для обработки легких сплавов. Стандартгиз. Москва, 1960. 72 с.

293286. Фрезы концевые для обработки деталей из высокопрочных сталей, титановых и легких сплавов на станках с программным управлением: технические условия : ГОСТ 23247-78 - ГОСТ 23249-78. Издательство стандартов. Москва, 1978. 51 с.

293287. Фрезы концевые с винтовыми пластинками и фрезы с коронками из твердых сплавов МН 4162-62 - МН 4170-62. Стандартгиз. Москва, 1963. 36 с.

293288. Фрезы концевые с неравномерным окружным шагом. Лениздат. Ленинград, 1963. 54 с.

293289. Фрезы концевые с укороченным коническим хвостовиком. Конструкция и исполнительные размеры. МН 4529-63 и МН 4530-63. Издательство стандартов. Москва, 1963. 16 с.

293290. Фрезы концевые сферические цилиндрические и конические твердосплавные для труднообрабатываемых сталей и сплавов : ГОСТ 18934-73 - ГОСТ 18949-73. Издательство стандартов. Москва, 1975. 55 с.

293291. Устройства, элементы и методы комплексной микроминиатюризации РЭА. КАИ. Казань, 1983. 100 с.

293292. Устройства, элементы и методы комплексной микроминиатюризации РЭА. КАИ. Казань, 1984. 124 с.

293293. Фрезы, оснащенные пластинками из твердого сплава, для обработки стали и чугуна. Конструкция и исполнительные размеры. Стандартгиз. Москва, 1960. 67 с.

293294. Вульфсон И. А., Ковшов А. Н., Мейстель А. М. Устройство автоматики станков с программным управлением. Высш. школа. Москва, 1976. 288 с.

293295. Фрезы отрезные для разрезки термореактивных и термопластичных пластмасс : ГОСТ 20317-74 - ГОСТ 20329-74. Издательство стандартов. Москва, 1977. 72 с.

293296. Агранов Д. М., Волков В. В., Эйгенброт В. М., Векслер Б. А. Устройство для нанесения меток на ленточных диаграммах самопишущих приборов. Госинти. Москва, 1966. 6 с.

293297. Фрезы сборные дисковые зуборезные модульные острозаточенные для цилиндрических колес м=6-30 мм и реек м=6-24 мм.. ВНИИ. Москва, 1970. 40 с.

293298. Вершигора В. А., Игнатов А. П., Новокшонов К. В., Пятков А. П. Устройство и обслуживание автомобилей ВАЗ-2105, ВАЗ-2104, ВАЗ-2107. Патриот. Москва, 1990. 349 с.

293299. Фрезы торцовые насадные со вставными ножами из быстрорежущей стали диаметром от 80 до 250 мм.. Стандартгиз. Москва, 1961. 16 с.

293300. Фрезы торцовые, оснащенные сверхтвердыми материалами, керамикой и твердыми сплавами, для обработки чугунов. сталей и алюминиевых сплавов. ВНИИТЭМР. Москва, 1989. 24 с.

293301. Боровский Г. В., Беляев С. К., Крюкова А. В. Фрезы торцовые, регулируемые кассетной конструкции м механическим креплением режущих пластин из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора для автоматических линий и специальных станков. ВНИИ информ. и техн.-экон. исслед. по маш-ю. Москва, 1987. 44 с.

293302. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з курсу "Спеціальні розділи філософії та психології" (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання). ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 38 с.

293303. Устройство мотоцикла. Физкультура и спорт. Москва, 1953. 351 с.

293304. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу "Спеціальні розділи філософії та психології" (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 66 с.

293305. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу "Спеціальні розділи філософії та психології" (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 90 с.

293306. Боровских Ю. И., Кленников В. М., Никифоров В. М., Сабинин А. А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Высш. школа. Москва, 1975. 439 с.

293307. Освіта. Київська правда. К., 2015.

293308. Фрезы трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали : МН 5518-64, МН 5519-64. Издательство стандартов. Москва, 1965. 12 с.

293309. Козлакова Г. Як забезпечити якісну підготовку магістрів? : [питання удосконалення підготовки магістрів в Україні]. . , . С. 5.

293310. Фрезы цельные и пилы сегментные МН 390-65 - МН 392-65, МН 394-65 - МН 417-65, МН 5605-65 - МН 5610-65. Издательство стандартов. Москва, 1965. 179 с.

293311. Фрезы цилиндрические сборные для четырехсторонних строгальных станков МН 2449-61 - МН 2468-61. Стандартгиз. Москва, 1962. 63 с.

293312. Фрезы цилиндрические со вставными ножами из быстрорежущей стали. МН 3386-62 - 3389-62. Стандартгиз. Москва, 1968. 12 с.

293313. Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? : [визначення організаційного устрою і порядку діяльності навчальних закладів, починаючи з перших університетів, що виникли в Європі. Структура Статутів сучасних ВНЗ]. . , . С. 4.

293314. Фрезы червячные под шевер. МН 4909-63, МН 4912-63. Издательство стандартов. Москва, 1970. 24 с.

293315. Фрезы червячные чистовые для шлицевых валов с прямобочным профилем по ГОСТ 1139-58 : МН 1805-61 - МН 1807-61. Стандартгиз. Москва, 1962. 31 с.

293316. Фрейденталь А., Гейрингер Х. Математические теории неупругой сплошной среды. Физматгиз. Москва, 1962. 432 с.

293317. Фрейдзон И. Р. Математическое моделирование систем автоматического управления на судах. Судостроение. Ленинград, 1969. 494 с.

293318. Фрейдин Б. Н. Стенд для испытания гидравлических регуляторов теплосиловых установок. ГосИНТИ. Москва, 1968. 9 с.

293319. Фрейдлин А. С. Ремонт автомобилей КРАЗ-256 и КРАЗ-2561. Транспорт. Москва, 1975. 248 с.

293320. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Стилістика" для студентів 3 курсу спеціальності 035 "Філологія". Денна форма навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 50 с.

293321. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2015. 52 с.

293322. Бетон и железобетон в Украине. Школяр. Полтава, 2015. 40 с.

293323. Шевченко Н., Трубникова Н. Стальной закон : [наращивание инвестиций в модернизацию и реконструкцию производства увеличивает чистую прибыль "Запорожстали"]. . , . С. 24-25.

293324. Шурма Р. "Без технологического прорыва предприятие остановится" : [интервью с Р. Шурмой, генеральным директором ПАО "Запорожсталь" / записала Н. Шевченко]. . , . С. 26-27.

293325. Ольшанский К. Желанное меню : [рестораторы продолжают экспериментировать с блюдами. Динамика объема, тенденции развития ресторанного рынка Украины]. . , . С. 28-29.

293326. Топ-10 крупнейших рестораторов Киева. . , . С. 32.

293327. Силивончик А., Васильева Н. Идея фрикс : [о реализации бизнес-идей ресторанного проекта в условиях кризиса]. . , . С. 38-39.

293328. Фрейдлина Р. Х., Карапетян Ш. А. Теломеризация и новые синтетические материалы. АН СССР. Москва, 1959. 104 с.

293329. Фрейдлина Р. Х., Карапетян Ш. А. Теломеризация и новые синтетические материалы. АН СССР. Москва, 1961. 104 с.

293330. Фрейзер А. Г. Высокотермостойкие полимеры. Химия. Москва, 1971. 294 с.

293331. Устьянов В. И. Универсальный кристалл автоматики. АН УССР. Киев, 1963. 91 с.

293332. Фрелих Г. Теория диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери. Издательство иностр. лит.. Москва, 1960. 251 с.

293333. Фрёлихер А., Бухер В. Дифференциальное исчисление в векторных прстранствах без нормы. Мир. Москва, 1970. 168 с.

293334. Фреман Н., Фреман П. У. ВКБ-приближение. Мир. Москва, 1967. 168 с.

293335. Фремке А. В. Телеизмерения. Высш. школа. Москва, 1968. 262 с.

293336. Фремке А. В. Телеизмерения. Высш. школа. Москва, 1975. 244 с.

293337. Усубаматов В. Н. Транспортные системы автоматических линий с гибкой межагрегатной связью. Мектеп. Фрунзе, 1974. 188 с.

293338. Усюкин В. И. Строительная механика конструкций космической техники. Машиностроение. Москва, 1988. 388 с.

293339. Утевский Л. М. Отпускная хрупкость стали. Металлургиздат. Москва, 1961. 191 с.

293340. Френкель В. Ю. Новые конструкции силовых трансформаторов напряжением 220-750 кв.. ВНИИЭМ. Москва, 1966. 24 с.

293341. Уткин В. И. Мультиплексоры и процессы телеобработки данных ЕС ЭВМ. Радио и связь. Москва, 1987. 232 с.

293342. Френкель В. Я., Явелов Б. Е. Эйнштейн - изобретатель. Наука. Москва, 1981. 161 с.

293343. Уткин В. М. Сравнение качества металлического хрома, феррохрома и силикохрома по нормативным документам различных стран и организаций. Черметинформация. Москва, 1974. 46 с.

293344. Френкель В. Я. Пауль Эренфест. Атомиздат. Москва, 1977. 192 с.

293345. Френкель М. И. Поршневые компрессоры. Машиностроит. лит.. Москва ; Ленинград, 1949. 396 с., 6 л. черт. : ил., номогр., граф., табл.

293346. Уткин В. М., Прокша Ф. Сравнение качества ферромолибдена, ферровольфрама, феррованадия и ферробора по нормативным документам различных стран и организаций. Черметинформация. Москва, 1975. 45 с.

293347. Френкель М. М. И пчелы лечат. Медицина. Москва, 1988. 96 с.

293348. Уткин В. М., Прокша Ф. Сравнение качества ферротитана, феррофосфора, ферроникеля, феррониобия, ферроцерия, ферросилиция, силикокальция и силикоалюминия по нормативным документам различных стран и организаций. Черметинформация. Москва, 1976. 48 с.

293349. Френкель Н. З. Гидравлика. ГЭИ. Москва, 1956. 456 с.

293350. Френкель С. Ш. Справочник молодого фрезеровщика. Трудрезервиздат. Москва, 1958. 460 с.

293351. Френкель Я. И. Собрание избранных трудов. АН СССР. Москва, 1958. 598 с.

293352. Френкель Я. И. Собрание избранных трудов. АН СССР. Москва, 1959. 460 с.

293353. Уткин В. М., Никонов А. Г. Сравнение норм отечественных и зарубежных стандартов на качество стали для армирования железобетонных конструкций. Черметинформация. Москва, 1975. 54 с.

293354. Френкель Я. И. Введение в теорию металлов. Наука. Ленинград, 1972. 424 с.

293355. Уткин Н. И. Современные методы утепления прибыльной части слитка за рубежом. ЦИИНЧМ. Москва, 1961. 10 с.

293356. Френкель Я. И. На заре новой физики. Наука. Ленинград, 1970. 384 с.

293357. Френкин А. И. Электротехническая промышленность Польской Народной Республики. ВНИИЭМ. Москва, 1965. 132 с.

293358. Уткин Э. А. Аренда - шаг вперед. Знание. Москва, 1989. 64 с.

293359. Фрер Ф., Орттенбургер Ф. Введение в электронную технику регулирования. Энергия. Москва, 1973. 190 с.

293360. Фрид Э. Элементарное введение в абстрактную алгебру. Мир. Москва, 1979. 260 с.

293361. Фридкин В. М. Сегнетоэлектрики - полупроводники. Наука. Москва, 1976. 408 с.

293362. Фридкин В. М. Фотосегнетоэлектрики. Наука. Москва, 1979. 264 с.

293363. Фридкин И. А. Прокладка кабельных линий в земле. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 57 с.

293364. Фридланд Л. С. По дорогам науки. Рассказы о медицине. Сов. наука. Москва, 1959. 458 с.

293365. Фридлендер Г. О., Козлов М. С. Авиационные гироскопические приборы. Оборонгиз. Москва, 1961. 390 с.

293366. Фридлендер Г. О. Инерциальные системы навигации. Физматгиз. Москва, 1961. 151 с.

293367. Фридлендер И. Г. Взаимозаменяемость в деревообработке. ГНТИ. Маш. лит.. Москва, 1950. 62 с.

293368. Фридлендер И. Г. Вопросы точности производства машин. Харьк. ун-т. Харьков, 1959. 292 с.

293369. Фридлендер Ф. Л., Цейтлин Л. А. Электронные вычислительные машины. Высш. школа. Москва, 1961. 150 с.

293370. Вища школа. Знання. Київ, 2015. 128 с.

293371. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 78 с.

293372. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2015. 62 с.

293373. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2015. 60 с.

293374. Фридлянд И. В. Видеопроигрыватели. Знание. Москва, 1988. 64 с.

293375. Фридлянд И. В., Сошников В. Г. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи. Радио и связь. Москва, 1988. 168 с.

293376. Фридлянд М. Г., Першин В. А. Нанесение защитных покрытий плазмотроном с постоянно возобновляющимя катодом. ЛДНТП. Ленинград, 1989. 15 с.

293377. Фридляндер И. Н., Брату А. Г., Шалин Р. Е. Техника без стали (композиционные материалы). Сов. Россия. Москва, 1989. 79 с.

293378. Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами. Наука. Москва, 1990. 535 с.

293379. Уткин Э. А. Путь в новое: советский менеджмент. Знание. Москва, 1990. 64 с.

293380. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 3-256

293381. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 257-495

293382. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 568-736

293383. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 745-975

293384. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 977-1215

293385. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1217-1435

293386. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С.3-248

293387. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 249-492

293388. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 493-748

293389. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2015. 203 с.

293390. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2015. 60 с.

293391. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2015. 271 с.

293392. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2015. 52 с.

293393. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2015. 72 с.

293394. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2015. 144 с.

293395. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2015. 475 с.

293396. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 749-10004

293397. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1105-1236

293398. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1237-1469

293399. Фридман А. Уравнения с частными производными параболического типа. Мир. Москва, 1968. 427 с.

293400. Фридман А. А. Избранные труды. Наука. Москва, 1966. 462 с.

293401. Фридман М. И. Производственные объединения и их эффективность. Знание. Москва, 1972. 48 с.

293402. Фридман С. Л. Вопросы себестоимости в энергетическом строительстве. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 272 с.

293403. Фридман Я. Б. Деформация и разрушение металлов при статических и ударных нагрузках. Оборонгиз. Москва, 1946. 228 с., 3 л. табл., ил., табл., черт.

293404. Уточкин Г. В. Интегральные и многотранзисторные каскады избирательных усилителей. Энергия. Москва, 1978. 79 с.

293405. Дикаленко М., Захаров Е. В парном разряде : [совокупные налоговые отчисления облэнерго в этом году]. . , . С. 18.

293406. Уфимцев В. Б., Лобанов А. А. Гетерогенные равновесия в технологии полупроводниковых материалов. Металлургия. Москва, 1981. 215 с.

293407. Уфимцев В. Б., Акчурин Р. Х. Физико-химические основы жидкофазной эпитаксии. Металлургия. Москва, 1983. 224 с.

293408. Уфлянд Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. Наука. Ленинград, 1968. 402 с.

293409. Собор на крові. Телекон. Київ, 2007. 1 електрон. опт. диск (DVD)

293410. Уханов Ю. И. Оптические свойства полупроводников. Наука. Москва, 1977. 366 с.

293411. Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. Оборонгиз. Москва, 1946. 424 с. : ил., табл., черт.

293412. Ухин П. Н., Федосеева Е. О. Электровакуумные и полупроводниковые приборы. Искусство. Москва, 1968. 192 с.

293413. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Палива, мастила і охолоджуючі рідини", "Експлуатаційні автомобільні матеріали" для студентів спеціальностей 7.05050304 "ДВЗ", 7.05050305 "КГТЗ" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 26 с.

293414. Фридмен М., Ивенс Л. Проектирование систем с микрокомпьютерами. Мир. Москва, 1986. 405 с.

293415. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за розділом "Механізм газорозподілу: розрахунок на міцність" з дисципліни "Основи конструювання ДВЗ" для студентів спеціальності 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 17 с.

293416. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до практичних занять за розділом "Механізм газорозподілу: кінематичний і динамічний розрахунок" з дисцип-ліни "Основи конструювання ДВЗ" для студентів спеціальності 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 20 с.

293417. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Завдання до індивідуальних робіт студентів спеціальностей 7.05050304 "ДВЗ" і 7.05050305 "КГТЗ" з дисциплін "Палива, мастила і охолоджуючі рідини", "Експлуатаційні автомобільні матеріали" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 17 с.

293418. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Системи паливоподачі й управління ДВЗ" для студентів спеціальності 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 32 с.

293419. Фридрих В. Близнецы. Прогресс. Москва, 1985. 215 с.

293420. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "Динамічний розрахунок системи паливоподачі дизеля" з дисципліни "Системи паливоподачі і управління ДВЗ" для студентів спеціальності 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 47 с.

293421. Матов В. И., Николаев О. А., Фетисов А. В., Жданович Н. С. Учебная цифровая вычислительная машина. Госэнергоиздат. Москва, 1963. 128 с.

293422. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Математичний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" (англійською мовою). ЗНТУ. Запоріжжя, 2015. 118 с.

293423. Гайдук С. В., Кононов В. В., Куренкова В. В. Расчет фазового состава литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD. . , . С. 35-40.

293424. Криулин А. В., Боровиков А. А., Филатов В. С. Фрикционные механизмы с сульфоцианированными парами трения. Машиностроение. Ленинград, 1972. 166 с.

293425. Фрикционный контакт деталей машин. Калининск. политехн. ин-т. Калинин, 1984. 116 с.

293426. Вокрачко Ю. Г., Делерзон Б. С., Ильин А. А. Учебник военного водителя второго класса. Воениздат. Москва, 1970. 472 с.

293427. Учебник металлиста. Трудрезервиздат. Москва, 1959. 299 с.

293428. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек - цвет - пространство. Стройиздат. Москва, 1973. 117 с.

293429. Фристром Р. М., Вестенберг А. А. Структура пламени. Металлургия. Москва, 1969. 364 с.

293430. Фриш С. Э., Тиморева А. В. Курс общей физики. Физматгиз. Москва, 1958. 509 с.

293431. Учебное методическое пособие по курсовому проектированию. ППИ. Пенза, 1967. 82 с.

293432. Фришман М. А. Как работает путь под поездами. Транспорт. Москва, 1988. 168 с.

293433. Фройштетер Г. Б., Данилевич С. Ю., Радионова Н. В. Течение и теплообмен неньютоновских жидкостей в трубах. Наукова думка. Киев, 1990. 215 с.

293434. Фролих Я. Непаяные соединения в электронике. Энергия. Москва, 1978. 192 с.

293435. Фролкин В. И. Управленческая техника капиталистических стран. Производство и внешняя торговля. Междунар. отношения. Москва, 1968. 145 с.

293436. Фролкин В. Т. Импульсные устройства. Машиностроение. Москва, 1966. 447 с.

293437. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 3-247

293438. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 249-460

293439. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 461-687

293440. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 689-944

293441. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 945-1199

293442. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1201-1428

293443. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 3-228

293444. Фролкин В. Т. Индикаторные устройства. Генерирование импульсов. Основные типы двумерных индикаторов. Оборонгиз. Москва, 1959. 204 с.

293445. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 229-475

293446. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 477-700

293447. Учебное пособие по выполнению лабораторных работ по курсу "Основы радиоэлектроники и радиотехнические устройства". МИРЭА. Москва, 1974. 60 с.

293448. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 701-956

293449. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 957-1187

293450. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1189-1427

293451. Фролов А. А. Планирование на социалистических промышленных предприятиях. Профиздат. Москва, 1972. 48 с.

293452. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 3-256

293453. Варфоломеев В. В., Кисунько А. Г., Розанова С. А. Учебное пособие по математике и физике для поступающих в МИРЭА. МИРЭА. Москва, 1990. 132 с.

293454. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 257-504

293455. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 505-736

293456. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 737-976

293457. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 977-1240

293458. Бычков В. П., Капунцов Ю. Д., Масандилов Л. Б. Учебное пособие по проектированию и расчету автоматизированного электропривода. МЭИ. Москва, 1967. 103 с.

293459. Фролов А. Б. Модели и методы технической диагностики. Знание. Москва, 1990. 47 с.

293460. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1962. С. 1241-1463

293461. Фролов А. В. Социалистическое соревнование учит хозяйствовать. Знание. Москва, 1971. 24 с.

293462. Анисимов В. И., Дмитриевич Г. Д., Перков Н. К. Учебно-исследовательская система автоматизированного проектирования радиоэлектронных систем. ЛГУ. Ленинград, 1989. 254 с.

293463. Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця. Коротко про головне. . , . С. 7-9.

293464. Жарінова А. Інтелектуальна власність - інструмент успішного бізнесу : [в Україні створена система охорони інтелектуальної власності, можливості і ресурси якої готові для використання бізнесом]. . , . С. 4-6.

293465. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

293466. Бердичевский Е. Г., Бударин А. М., Тюрина В. В. Учебно-методическое пособие по дипломному проектированию. УПИ. Ульяновск, 1970. 114 с.

293467. Фролов А. Н., Досчатов В. В. Исполнительные размеры резьбовых калибров. Машгиз. Москва, 1950. 348 с. : табл., черт.

293468. Фролов А. Н., Досчатов В. В. Исполнительные размеры резьбовых калибров. Машгиз. Москва, 1961. 695 с.

293469. Учебно-методическое пособие по курсу "Теория линейных электрических цепей". Ред.-изд. отдел ВЗЭИС. Москва, 1967. 72 с.

293470. Фролов В. А. Сердце в наш 20 век. Сов. Россия. Москва, 1976. 34 с.

293471. Михайличенко Д. Семен Кузнець і харківська вища економічна школа : [Семен Кузнець - відомий український економіст, нобелівський лауреат]. . , . С. 10-22.

293472. Поддубная Е. Удивительные дома старого Александровска. . , . С. 12-13.

293473. Фролов В. В., Парахин В. А. Молодежи о сварке. Машиностроение. Москва, 1975. 111 с.

293474. Пономаренко В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації : [визначення організаційних напрямків, інструментарію діагностики здатності студентів до професіоналізації]. . , . С. 23-41.

293475. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

293476. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 3-239

293477. Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: межі доступного : [використання у творі мистецтва реальних предметів або навіть інших, уже існуючих творів мистецтва]. . , . С. 13-20.

293478. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 241-464

293479. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 465-687

293480. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 689-952

293481. Кто вошел в рейтинг самых добрых запорожцев : [стали известны финалисты региональной премии в сфере благотворительности и волонтерства "Александровская премия-2015", учрежденной меценатом Богуслаевым А.]. . , . С. 11.

293482. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 953-1176

293483. Учебно-методическое пособие по укрупненной специальности "Оборудование, металлургия и технология сварочного производства". ЛПИ. Ленинград, 1966. 104 с.

293484. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 1177-1392

293485. Фролов В. В., Харитонова Л. К., Ермолаева В. И. Подготовка поверхности металлических изделий для последующих технологических операций. Машиностроение. Москва, 1990. 47 с.

293486. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 3-224

293487. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 225-455

293488. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 457-704

293489. Учебно-методическое пособие по укрупненной специальности "Физическая электроника". ЛПИ. Ленинград, 1967. 136 с.

293490. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 689-912

293491. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 913-1152

293492. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 1153-1392

293493. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 3-232

293494. Фролов В. В. Радиолюбительская технология. ДОСААФ. Москва, 1975. 134 с.

293495. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 233-480

293496. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 481-727

293497. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 729-936

293498. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 937-1143

293499. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 1145-1321

293500. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 3-215

293501. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 217-432

293502. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 433-640

293503. Фролов В. В. Физико-химические процессы в сварочной дуге. Научтехиздат. Москва, 1954. 129 с.

293504. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 641-864

293505. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 865-1095

293506. Кононюк А. Е. Основы теории оптимизации. Освіта України. Киев, 2011. 692 с.

293507. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 1097-1320

293508. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 3-231

293509. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 233-472

293510. Фролов В. Г., Оноприенко А. Н. Материальное стимулирование повышения качества продукции. Беларусь. Минск, 1976. 111 с.

293511. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 473-712

293512. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 713-960

293513. Кононюк А. Е. Основы теории оптимизации. Освіта України. Киев, 2011. 544 с.

293514. Колосов О. Особливості патентування винаходів, що кваліфікуються експертизою як методи інтелектуальної діяльності людини. . , . С. 21-29.

293515. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 961-1192

293516. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1959. С. 1193-1448

293517. Кононюк А. Е. Основы теории оптимизации. Освіта України. Киев, 2011. 616 с.

293518. Афанасьєв М. Форсайт - вектор руху університету : [розкрито сутність форсайту, розглянуто досвід його використання у сфері освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, актуальність використання елементів форсайту в контексті програми розвитку університету]. . , . С. 42-58.

293519. Фролов В. П. Введение в физику черных дыр. Знание. Москва, 1983. 64 с.

293520. Калько Р. А., Апарович А. М., Заливако Е. К. Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии. Энергия. Москва, 1980. 232 с.

293521. Кудінова А., Верба Д. 15 років зростання без розвитку : [що блокує соціально-економічний прогрес України]. . , . С. 3-10.

293522. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2015.

293523. Фролов В. П. Гравитация, ускорение, кванты. Знание. Москва, 1988. 64 с.

293524. Учет расхода и использования материалов на машиностроительных заводах. Машгиз. Москва, 1954. 262 с.

293525. Мисковець О. Ефективність сприяння працевлаштуванню населення через засоби масової комунікації (на прикладі Волинської обласної служби зайнятості). . , . С. 11-17.

293526. Фролов В. П. Эксплуатация тракторных агрегатов. Гос. изд. лит. по строит.. Москва, 1953. 95 с.

293527. Єрмаченко В., Єрмоленко О. Вхідна мобільність як фактор розвитку сучасного вищого навчального закладу : [сутність європейських принципів в освітній діяльності. Основні положення моделі сучасного відкритого "мобільного університету"]. . , . С. 59-69.

293528. Запорожець Л. Судова практика загальновживаних позначень товарів і послуг : [охорона знаків для товарів і послуг]. . , . С. 30-35.

293529. Мазур Н., Кобилочна О. Демографічна безпека: формування системи оцінювання. . , . С. 18-27.

293530. Успаленко В., Карпенко В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання. . , . С. 28-35.

293531. Серікова О. Комплексна оцінка використання трудового потенціалу підприємства: особистісний підхід. . , . С. 36-42.

293532. Білорус О. Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення. . , . С. 7-18.

293533. Опарін В. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи. . , . С. 19-44.

293534. Сідельникова Л. П. Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави. . , . С. 45-60.

293535. Богдан І. В. Стійкість державних фінансів України та оцінка фіскального розриву на період до 2020 року. . , . С. 61-77.

293536. Дзюблюк О., Рудан В. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України : [на прикладі зарубіжних країн]. . , . С. 3-20.

293537. За підсумками восьми місяців бюджет міста по доходах перевиконано : [бюджет м. Запоріжжя за січень - серпень 2015 р.]. . , . С. 2.

293538. Фролов Г. Д. Практический курс программирования на языке PL. Наука. Москва, 1987. 184 с.

293539. Фролов Г. Н. Точность изготовления упругих элементов приборов. Машиностроение. Москва, 1966. 176 с.

293540. Качинський А. Вперше в Україні - унікальна система автоматизованого контролю прав на об'єкти інтелектуальної власності. . , . С. 36-38.

293541. Фролов И. М., Мокшин С. И. Летящие среди звезд. Госполитиздат. Москва, 1963. 48 с.

293542. Золотарьова І., Шоша Ж. Ю. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти : [з досвіду діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця]. . , . С. 70-79.

293543. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках : [пиратство и южноафриканский кинематограф]. . , . С. 40-45.

293544. Анохін В. Технічне та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів : [з досвіду роботи ХНЕУ ім. Кузнеця]. . , . С. 80-95.

293545. Учет требований безопасности движения при проектировании автомобильных дорог. МАДИ. Москва, 1975. 136 с.

293546. Фролов И. М., Мокшин С. И. Трое на звездной трассе. Рассказ о первом в мире экипаже советского многоместного космического корабля "Восход". Политиздат. Москва, 1964. 32 с.

293547. Фролов И. Т., Пастушный С. А. Менделизм и философские проблемы современной генетики. Мысль. Москва, 1976. 263 с.

293548. Зима О. Профорієнтаційна робота як елемент виховного процесу в університеті : [з досвіду діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця]. . , . С. 96-108.

293549. Близнюк А.О. Місце підрозділу з управління економічною безпекою в організаційній структурі підприємства. . , . С. 4-6.

293550. Зимовець В. В., Терещенко О. О. Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки. . , . С. 78-95.

293551. Мазоренко О.В. Оцінка життєвого циклу на прикладі підприємств Харківського регіону. . , . С. 11-14.

293552. Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Фінансовий контролінг та специфіка його використання в управлінні грошовими потоками банків. . , . С. 96-109.

293553. Раєвнєва О. Іміджева привабливість вищих навчальних закладів як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг. . , . С. 109-126.

293554. Хвесик М. А., Левковська Л. В., Сундук А. М. Регіональні характеристики показників вартості водних ресурсів України. . , . С. 110-124.

293555. Іршак О.С. Макроекономічне прогнозування розвитку банківської діяльності та його види. . , . С. 7-10.

293556. Козлова О. В., Брянский Г. А., Иванов А. И., Разу М. Л. Учитесь управлять. Знание. Москва, 1974. 192 с.

293557. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 3-240

293558. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 241-480

293559. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 481-711

293560. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 713-952

293561. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 953-1176

293562. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 1177-1391

293563. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 3-216

293564. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 217-464

293565. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 465-712

293566. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 713-984

293567. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 985-1224

293568. Фролов И. Т., Пастушный С. А. Мендель, менделизм и диалектика. Мысль. Москва, 1976. 263 с.

293569. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 1225-1480

293570. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 3-240

293571. Карлін М., Щегельська М. Проблема офшоризації банківського бізнесу України. . , . С. 21-31.

293572. Фролов И. Т. Философия и история генетики. Наука. Москва, 1988. 414 с.

293573. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 241-487

293574. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 489-728

293575. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 729-967

293576. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 969-1220

293577. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 1221-1467

293578. Шелудько В., Вірченко В. Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках. . , . С. 32-46.

293579. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 3-248

293580. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 249-495

293581. Ушаков В. Я. Электрическое старение и ресурс монолитной полимерной изоляции. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 152 с.

293582. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 497-736

293583. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 737-991

293584. Фролов К. В., Антонов В. Н. Колебания оболочек в жидкости. Наука. Москва, 1983. 143 с.

293585. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 993-1263

293586. Доклады Академии наук СССР. Наука. Москва, 1960. С. 1265-1479

293587. Ушаков Г. К., Осьминина С. В. Неврозы и их предупреждение. Знание. Москва, 1969. 79 с.

293588. Фролов К. В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиноведения. Машиностроение. Москва, 1984. 224 с.

293589. Пономарьова Ю.Г. Стимулятори та дестимулятори реінжинірингу бізнес-процесів : [розвиток підприємства шляхом реінжинірингу]. . , . С. 15-17.

293590. Фролов К. В., Фурман Ф. А. Прикладная теория виброзащитных систем. Машиностроение. Москва, 1980. 279 с.

293591. Фролов К. В., Кривич М. А. Разговор о хорошей машине. Сов. Россия. Москва, 1983. 85 с.

293592. Ткаченко С. А. Самостійне значення поняття організації економічного моніторингу в умовах функціонально розвинутих систем управління територіальними виробничими системами агропродовольчої сфери. . , . С. 20-22.

293593. Фролов К. В. Технология на все времена. Знание. Москва, 1991. 61 с.

293594. Фролов Л. Б. Измерение крутящего момента. Энергия. Москва, 1967. 120 с.

293595. Фролов С. А. Автоматизация процесса графического решения задач. Моск. высш. техн. училище им. Н. Э. Баумана. Москва, 1964. 15 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 11 сек.