Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

349966. Фейнман Р., Лейтон Р., Сєндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1967. 168 с.

349967. Кармоков М. Азамат. Советский писатель. Москва, 1990. 266 с.

349968. Карнаухов С. В. Что происходит рядом?. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1990. 182 с.

349969. Карнаухова И. Повесть о дружных. Крымиздат. Симферополь, 1950. 259 с.

349970. Фейнман Р., Лейтон Р., Сєндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1967. 268 с.

349971. Карнович Е. П. Пагуба. Интерпринт. Москва, 1990. 203 с.

349972. Каронин С. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 612 с.

349973. Каронин С. Сочинения. Гослитиздат. Москва, 1958. 607 с.

349974. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

349975. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1967. 205 с.

349976. Полтавська Ю. Колиска професійного декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. До 80-річчя від дня заснування Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. . , . С. 7-15.

349977. Чирчик С. Освітлення як функціонально-художній засіб візуалізації : [дослідженні аспекти використання світло-технічних засобів художньої виразності предметно-просторового середовища та акцентовано увагу на базові питання світлодизайну в інтер'єрі]. . , . С. 16-33.

349978. Безручко О. Навчання студентів Київського державного інституту кінематографії Олександром Довженком на знімальному майданчику фільму "Іван". . , . С. 34-42.

349979. Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти : [особлива увага приділяється віртуальним, телевізійним і кіберосвітнім структурам та їхнім добровільним багатофункціональним об'єднанням у формі консорціумів]. . , . С. 43-57.

349980. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. Государственное издательство технико-теоретической литературы. Москва, 1956. 279 с.

349981. Патрикєєва О., Лозова О., Горбенко С. Особливості створення та функціонування STEM-центру : [STEM-центр, як вид закладу спеціалізованої освіти. Обгрунтовано профіль освітньої діяльності, законодавчу базу та очікуванні результати від його функціонування]. . , . С. 58-65.

349982. Кузьменко О., Гончарова Н. Програмно-педагогічне забезпечення у навчанні фізики як елемент STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти. . , . С. 66-77.

349983. Сікорський П. До проблем формування методологічних засад під час психолого-педагогічних досліджень. . , . С. 79-93.

349984. Пятничук Т. Принципи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. . , . С. 94-102.

349985. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Физматгиз. Москва, 1960. 656 с.

349986. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Физматгиз. Москва, 1959. 807 с.

349987. Єпішов В. В. Математичний практикум. Обчислення. Радянська школа. Київ, 1961. 236 с.

349988. Зельдович Я. Б., Мышкис А. Д. Элементы прикладной математики. Наука. Москва, 1965. 616 с.

349989. Неванлинна Р. Пространство, время и относительность. Мир. Москва, 1966. 230 с.

349990. Справочник металлиста. Машгиз. Москва, 1961. 778 с.

349991. Бойко І. Й. Володимир Семенович Кульчицький - видатний український вчений - правознавець в галузі історії держави і права України та основоположник львівської історико-правової школи. . , . С. 9-13.

349992. Биркович Т. І., Кабанець О. С. Методологія дослідження демократії як явища правової дійсності. . , . С. 14-18.

349993. Трощинський В. П., Ситник П. К., Купрійчук В. М. Державна політика у сфері культури в добу національно-визвольної боротьби 1917-1920 років: повчальний досвід для сьогодення. . , . С. 5-15.

349994. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

349995. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

349996. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 245-304

349997. Економіка і прогнозування. Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2018. 160 с.

349998. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

349999. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 128 с.

350000. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

350001. Барабаш О. О. Структурна модель юридично значущої поведінки: загально-теоретичний аналіз. . , . С. 19-22.

350002. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 460 с.

350003. Пірен М. І. Прсвітницька робота в територіальних громадах в умовах інформаційного суспільства - базова основа формування психології державного народу. . , . С. 16-21.

350004. Вовк О. Й. Організація самоврядування за міською реформою 1917 року в містах України. . , . С. 22-27.

350005. Семьоркіна К. О. Формування державної політики у сфері прав людини в Україні. . , . С. 22-26.

350006. Зюзь Д. В. Внутрішнє фінансування як чинник підвищення ефективності діяльності державних підприємств. . , . С. 27-33.

350007. Сороковська С. В. Державна політика України у сфері питного водопостачання в контексті глобальних цілей сталого розвитку. . , . С. 34-40.

350008. Іванов О. Ю. Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.Ї. . , . С. 28-32.

350009. Галанюк Я. С. Напрями взаємодії Державної прикордонної служби України з органами публічної влади у сфері прикордонної безпеки. . , . С. 41-47.

350010. Устименко О. В., Білик В. І. Планування розвитку спроможностей сил оборони України щодо протидії загрозам у ході гібридної війни. . , . С. 48-52.

350011. Кахнич В. С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес. . , . С. 33-35.

350012. Обіход Т. В. Історія виникнення і єволюція права й подолання проблем правозастосування в Україні як гарантія ії успіху. . , . С. 36-38.

350013. Кланца А. І. Демографічні моделі збереження громадського здоров'я та їх вплив на національну безпеку держави. . , . С. 53-59.

350014. Горбатюк С. Є. Формування моделі соціальної політики в умовах суперечливого соціально-економічного розвитку. . , . С. 60-67.

350015. Цвєткова Ю. В. Деякі аспекти взаємин православних братств Великого Князівства Литовського, церковної ієрархії та корони: підгрунтя та правові засади. . , . С. 38-44.

350016. Підбережник Н. П. Виклики та загрози у сфері етнополітичних відносин в Україні на сучасному етапі. . , . С. 68-75.

350017. Рачинська О. А. Трансформація наукового усвідомлення поняттєвого апарату соціальної реклами. . , . С. 76-81.

350018. Information provision of diagnostic systems for energy facilities. Akademperiodika. Kiev, 2018. 134 p.

350019. Солодухіна Л. С. Особливості нормативно-правового врегулювання альтернативного догляду за дітьми в Україні. . , . С. 82-91.

350020. Дацюк В. В. Теоретико-методологічні засади дослідження публічної політики у сфері охорони здоров'я. . , . С. 92-97.

350021. Головко А. Л. Природоохоронна діяльність в Україні: історико-правовий ракурс. . , . С. 44-48.

350022. Гончар Д. В. Механізм гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. . , . С. 48-51.

350023. Пиртко М. С. Вплив політики абсолютизму на становлення законодавства в Австрійській монархії у XVIII ст.. . , . С. 51-56.

350024. Нестеряк Ю. В. Розвиток національно інформаційного простору України (1994-2004 рр.). . , . С. 98-104.

350025. Овсяник В. М. Кризові комунікації в умовах надзвичайних ситуацій. . , . С. 105-111.

350026. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Вид-во ун-ту. Львів, 2017. 139 с.

350027. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 300 с.

350028. Чаплай І. В. Концепція аналізу та оцінювання державно-громадської комунікації в реформуванні публічного управління в Україні. . , . С. 112-115.

350029. Черновол О. П. Механізм забезпечення та реалізації основних обов'язків людини і громадянина: окремі аспекти. . , . С. 57-60.

350030. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 160 с.

350031. Рудик П. А. Порівняльний аналіз особливостнй загального і спеціального порядків (процедур) внесення змін до Конституції України. . , . С. 61-65.

350032. Бориславська О. М. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї до конституційної системи правління. . , . С. 65-70.

350033. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2017. 120 с.

350034. Маделунг Э. Математический аппарат физики. Физматгиз. Москва, 1960. 618 с.

350035. Голубева О.В. Теоретическая механика. Высшая школа. Москва, 1968. 487 с.

350036. Макаров И. П. Теория функций действительного переменного. Учпедгиз. Москва, 1958. 175 с.

350037. Бермант А. Ф. Курс математического анализа. Гостехиздат. Москва, 1955. 466 с.

350038. Корнієнко П. С. Особливості правозахисної діяльності як різновиду юридичної діяльності. . , . С. 71-75.

350039. Яблонский А. А. Курс теоретической механики. Высш. школа. Москва, 1964. 375 с.

350040. Мазаракі А., Бойко М., Охріменко А. Форсайт розвитку національної туристичної системи. . , . С. 5-22.

350041. Лига А. Система захисту прав споживачів: досвід ЄС. . , . С. 22-37.

350042. Кравцова З. С. Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні. . , . С. 75-79.

350043. Лагутін В. Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та розвитку. . , . С. 37-52.

350044. Рублев А. Н. Линейная алгебра. Высшая школа. Москва, 1968. 384 с.

350045. Гринь А. А. Система конституційних процесуальних гарантій при здійсненні негласних слідчих дій та захист персональних даних. . , . С. 79-84.

350046. Бегларашвілі О. Роздрібна торгівля в Україні: динаміка змін. . , . С. 52-60.

350047. Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. Наука. Москва, 1965. 424 с.

350048. Гнатко Д. Душа окаянна. Клуб Сімейного Дозвілля. Харків, 2017. 288 с.

350049. Черкас Н. Концепції глобальних мереж та ланцюгів створення вартості. . , . С. 60-70.

350050. Рагимов К. А. Общие основы становления конституционного права человека на жизнь в Украине и Азербайджанской Республике. . , . С. 84-89.

350051. Jasinska J. Managerial competencies in a crisis = Управлінські компетентності в умовах кризи. . , . P. 71-78.

350052. Торяник О. Ю. Конституційне реформування представницької функції прокуратури України. . , . С. 89-92.

350053. Пухтецька А. А. Зауваження щодо самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з "Адміністративного права України" та "Адміністративного процесу". . , . С. 93-99.

350054. Таран Л. Прозорі жінки. Букрек. Чернівці, 2015. 316 с.

350055. Рогашко А. Крізь безодню до світла. Клуб Сімейного дозвілля. Харків, 2016. 206 с.

350056. Войніцький А. Л. Скільки коштує бути білою вороною. Віват. Харків, 2015. 160 с.

350057. Цінцірук А. М. Коло Елу. Клуб Сімейного Дозвілля. Харків, 2017. 192 с.

350058. Криштальський А. А. Десять грихів. Клуб Сімейного Дозвілля. Харків, 2017. 272 с.

350059. Бондар О. М., Томашевська С. Марево. Клуб Сімейного Дозвілля. Харків, 2017. 352 с.

350060. Талан С. Купеля. Клуб Сімейного Дозвілля. Харків, 2016. 240 с.

350061. Дутка Г. Розвиток рурального туризму в Україні : [руральний - сільський, зелений туризм]. . , . С. 79-89.

350062. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 76 с.

350063. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 72 с.

350064. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2018. С. 307-368

350065. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2018. 72 с.

350066. Стахура І. Б. Поняття і види меж адміністративного розсуду : [посадова особа органу управління здійснює адміністративний розсуд як прийом виконання найбільш оптимального управлінського рішення]. . , . С. 98-103.

350067. Бостан С. К. Методологія сучасного правознавства. КСК-Альянс. Запоріжжя, 2018. 152 с.

350068. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів. ЛІРАЛТД. Запоріжжя, 2018. 416 с.

350069. Сахаров Д. И. Сборник задач по физике. Учпедгиз. Москва, 1963. 286 с.

350070. Шинкарук О. В., Іванов Ф. О. Суб'єкти адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів. . , . С. 104-108.

350071. Владимиренко І. В. Нормотворче провадження як засіб забезпечення прав та свобод людини. . , . С. 108-112.

350072. Котельников В. А., Николаев А. М. Основы радиотехники. Связьиздат. Москва, 1954. 307 с.

350073. Бугаєнко Г. О., Фонкич М. Є Електродинаміка. Теорія відносності. Радянська школа. Київ, 1965. 419 с.

350074. Литвиненко Є. Ю. Порівняльно-правовий аналіз основних видів кодифікаційних актів у країнах Європейського Союзу та України. . , . С. 112-119.

350075. Слово о науке. Знание. Москва, 1986. 288 с.

350076. Одоладов Д. А. Джерела банківського законодавства України та Європейського Союзу. . , . С. 120-124.

350077. Абрамова О.Є. Ланки механізму правового регулювання житловиж відносин : [в Україні]. . , . С. 125-128.

350078. Вакарюк Л. В. До питання структури правового режиму в трудовому праві : [ в Україні]. . , . С. 129-132.

350079. Великанова М.М. Ризик та цивільно-правова відповідальність: огляд доктриальних підходів шодо проблеми їх співвідношення. . , . С. 132-135.

350080. Петруненко Я. В. Стадійно-процедурна характеристика застосування прямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. . , . С. 136-140.

350081. Муляр М. С. Фінансові установи, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування". . , . С. 140-146.

350082. Наставний І. В. Місце правовідносин у сфері професійного спорту у структурі цивільного права та цивільного законодавства. . , . С. 147-151.

350083. Бошицький Ю. Л., Капіца Ю. М. Правові аспекти реалізації прав інтелектуальної власності в Україні на прикладі НАН України. . , . С. 152-159.

350084. Панченко І. М. Вищий навчальний заклад на шляху до інноваційного розвитку: проблеми та перспективи. . , . С. 159-163.

350085. Бараненков Г. С., Демидович Б. П., Ефименко В. А., Коган С. М., Лунц Г . Л., Поршнева Е. Ф., Сычева Е. П., Фролов С. В., Шостак Р. Я., Янпольский А. Л. Задачи и упражнения по математическому анализу. Физико-математической лит-ры. Москва, 1961. 472 с.

350086. Добровольский В. А. Детали машин. Гостехиздат Украины. Киев, 1950. 784 с.

350087. Артоболевский С. И. Теория механизмов и машин. Высш. школа. Москва, 1963. 342 с.

350088. Справочник металлиста. Машгиз. Москва, 1960. 603 с.

350089. Топ-20 частных портовых операторов Украины : [рейтинг частных стивидорных компаний Украины по грузообороту в 2017 году, млн тонн]. . , . С. 11-28.

350090. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир. Москва, 1966. 271 с.

350091. Моргенштерн Р. Балтика как пример для развития паромного судоходства : [обстоятельства, мешающие реализовать потенциал паромных перевозок на Черном море]. . , . С. 40-43.

350092. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. Физматгиз. Москва, 1962. 422 с.

350093. Гольдфайн И. А. Векторный анализ и теория поля. Физматгиз. Москва, 1962. 132 с.

350094. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. Гостехиздат. Москва, 1956. 380 с.

350095. Левич В.Г. Курс теоретической физики. Физматгиз. Москва, 1962. 695 с.

350096. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Физматгиз. Москва, 1962. 608 с.

350097. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. Наука. Москва, 1968. 724 с.

350098. Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного. Наука. Москва, 1967. 444 с.

350099. Николаи Е. Л. Теоретическая механика. Гостехиздат. Москва, 1952. 484 с.

350100. Бермант А. Ф. Курс математического анализа. Физматгиз. Москва, 1959. 358 с.

350101. Справочник металлиста. Машгиз. Москва, 1960. 204 с.

350106. Будка Р. В. Гармонізація права інтелектуальної власності Чеської Республіки із законодавством Європейського Союзу. . , . С. 163-167.

350107. Шевченко М. Зачем китайцам европейские порты : [цели Китая на Новом шелковом пути]. . , . С. 48-50.

350108. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

350109. Економіка України за січень - червень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 3.

350110. Латишева В. В. Правовий статус селянина в контексті сталого розвитку сільських територій : [в Україні]. . , . С. 168-171.

350111. Дуюнова Т. В. Щодо правової природи необхідної оборони та умов ії правомірності. . , . С. 172-175.

350112. Даниленко М. Пошуковий маркетинг готелів. . , . С. 90-102.

350113. Кубрак П. М. Попереднє слідство в кримінальному процесі Респуліки Франції. . , . С. 175-178.

350114. Мудрак І. В. Щодо забезпечення права потерпілого на процесуальну комунікацію у кримінальному провадженні : [в Україні]. . , . С. 178-181.

350115. Чугунов І. Формування бюджетної політики економічного розвитку країни. . , . С. 103-116.

350116. Перелигіна Р. В., Митник У. М. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі. . , . С. 181-185.

350117. Сметаніна Н. В., Манагарова Є. С. Кримінологічна характеристика злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми в умовах гібридної війни. . , . С. 186-190.

350118. Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи України. . , . С. 116-130.

350119. Рыженкова Н. Рейтинг портов Чорноморско-Азовского бассейна : [статистические данные по перевалке грузов в 2017 г.]. . , . С. 54-57.

350120. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-май 2018 года : [статистические данные]. . , . С. 58.

350121. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни "Спеціальні розділи психології" (підрозділ магістерського курсу "Спеціальні розділи філософії і психології), що виносяться на самостійну роботу. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

350122. Филиппов С. О. Незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу: тенденции в контексте перспектив криминализации. . , . С. 190-195.

350123. Болгов Р. О. Групи смерті - кіберзлочинність нового рівня. . , . С. 196-199.

350124. Ващенко І. О. Особливості криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,. . , . С. 199-203.

350125. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

350126. Ващенко І. О. Особливості криміналістичної хапактеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. . , . С. 199-203.

350127. Капелюшок із середньовіччя : [поховальний комплекс "половецького" періоду виявили студенти та викладачі Запорізького національного університету]. . , . С. 3.

350128. Шулікін Д. Підсумки та висновки : [підбиті підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року за результатами основної та додаткової сесій]. . , . С. 4.

350129. Говорун Є.О. Актуальні питання встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом. . , . С. 203-207.

350130. Заічко О. В. Актуальні аспекти міжнародного та зарубіжного досвіду запобігання незаконній порубці лісу. . , . С. 207-211.

350131. Короденко М. Дев'ять питань про концепцію розвитку педагогічної освіти : [про своєчасність розробки нової Концепції розвитку педагогічної освіти, основні напрями реформування, педагогічну інтернатуру і про те, якою ж повинна бути модель педагогічної професії]. . , . С. 10-11.

350132. Кібальник С. О. Незаконне переправлення осіб через державний кордон у кримінологічній науці ЄС та США. . , . С. 211-215.

350133. Шумік І. Регіональна рада повинна формувати політику в сфері професійної освіти на рівні регіону : [інтерв'ю з генеральним директором Директорату професійної освіти МОН І. Шумік про роботу регіональних рад професійної освіти/ спілкувався Д. Шулікін]. . , . С. 14-15.

350134. Криволапов В. М. Криміналістична характеристика протидії злочинам, пов'яаним із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів. . , . С. 215-220.

350135. Ломотько Д. В., Сморкісь І. В. Формування залізничних логістичних ланцюгів постачання контейнерних вантажів на базі когнітивних технологій. . , . С. 4-12.

350136. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Програмні засоби проектування ЕМС" та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

350137. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Програмні засоби проектування ЕМС" та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

350138. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Програмні засоби проектування ЕМС" та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

350139. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до вивчення курсу "Програмні засоби проектування ЕМС" та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" з англійською мовою навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 58 с.

350140. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обладнання та технології енергоємних виробництв" - для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

350141. Півненко Л. В. Особливості пред'явлення особи для впізнання за функціональними ознаками. . , . С. 220-224.

350142. Скоромний Д. А. Санкції норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття. . , . С. 224-227.

350143. Сіроклин І. М., Мороз В. П., Петухов В. М., Каргін А. О. Концепція побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу: напільні пристрої. . , . С. 13-21.

350144. Сляднєва К. А. Відмова прокурора від підтримання державного обвінувачення як форма реалізації диспозитивності. . , . С. 229-232.

350145. Топузян А. Р. Характеристика суб'єкта втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. . , . С. 232-236.

350146. Шейко К. В. Детермінація злочинності у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв. . , . С. 236-240.

350147. Кравець А. М., Євтушенко А. В., Погребняк А. В. Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу - рейка". Результати лабораторних досліджень. . , . С. 22-30.

350148. Булат А. Ф., Дирда В. І., Лисиця М. І., Гребенюк С. М. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану тонкошарових гумометалевих елементів віброізоляторів в умовах нелінійного деформування. . , . С. 27-36.

350149. Гулиев А. Д. Основы устойчивости и крепости вековой азербайджанской государственности: базовые принципы внешних сношений института президентства Гейдара Алиева. . , . С. 241-246.

350150. Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку : [загальнометодологічні аспекти креативної економіки, механізми взаємодії креативної економіки і навколишнього середовища, зайнятість і динаміка... див. анот.]. . , . С. 5-16.

350151. Грачова В. В. Етап зародження багатостороннього антитерориститчного співробітництва держав та його роль у формуванні міжнародно-правових основ боротьби з тероризмом. . , . С. 246-250.

350152. Плахотнюк Н. В. Універсальний механізм ООН у сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми. . , . С. 251-254.

350153. Давидченко С. В., Панченко А. И., Билоник И. М., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Федьков А. Г. Исследование влияния инокуляторов на диспергирование литой структуры стали Х12МФ-Ш. . , . С. 13-18.

350154. Прокопенко І. П., Дерманська О. В. Правова регламентація статусу біженця в Україні, Франції, Німеччині та Італії. . , . С. 255-259.

350155. Іщук С. О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку. . , . С. 17-29.

350156. Муха А. М., Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я., Малишко І. В., Адамович Ю. О. Контактні вставки полозів струмоприймачів електрорухомого складу з покращеними показниками. . , . С. 33-39.

350157. Вадзюк С., Ратинська О. Вплив транс-жирів на стан здоров'я. . , . С. 8-9.

350158. Кошлатий О. Екодуки - переходи для диких тварин: світові практики. . , . С. 10-12.

350159. Марискевич О., Шпаківська І. Можливості розширення природно-заповідних територій - чи є шанси на створеня НПП "Бойківщина"?. . , . С. 13-14.

350160. Батюшин І. Є., Яценко Л. Ф., Гончаров О. М., Повисший В. М., Лукашевич А. О. Дослідження впливу товщини бандажів колісних пар локомотивів на показники їх міцності та надійності. . , . С. 39-47.

350161. Локшина Ю. В. До питання про реформу правового регулювання засобів захисту торгівлі в Європейському Союзі. . , . С. 260-263.

350162. Батюшин І. Є., Гончаров О. М. Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів локомотивів. . , . С. 47-53.

350163. Пінчук О. В. Соціально-психологічні засоби попередження соціально небезпечних дій сторонніх осіб на залізничному транспорті. . , . С. 54-57.

350164. Тулба К. Г. Актуальні проблеми функціонуівання правових режимів взаємних поїздок громадян. . , . С. 264-267.

350165. Jeszenzky G. How the problem Transylvania was born? : [як виникли проблеми Трансільванії?]. . , . Р. 268-277.

350166. Мазуренко О. Галицькі мандри : [природоохоронна діяльність графа Володимира Дідушицького, фундатора музейної справи. Національні природні парки України]. . , . С. 15-18.

350167. Беновська Л. Я. Територіальна громада як суб'єкт регулювання розвитку територій: теоретичні аспекти. . , . С. 30-39.

350168. Шевченко Р. Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів міста Києва. . , . С. 19-21.

350169. Витушко В. А. Континуальное правопонимание в прошлом, настоящем и будущем цивилизации : [преемственность в развитии права]. . , . С. 277-285.

350170. Тевтуль Я., Чайковська Н. Шляхи зменшення забруднення водних ресурсів Чернівецької області. . , . С. 24-26.

350171. Глоба А. О. Вплив застосування судового прецеденту на формування національної системи права в деяких європейських країнах: теоретико-правовий аналіз. . , . С. 286-288.

350172. Ромат Е. Реклама в системе территориального маркетинга : [продвижение интересов территорий]. . , . С. 9-19.

350173. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації для підготовки СРС з дисципліни "Психологія торгівлі" для бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма)"Організація торгівлі та комерційна логістика". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

350174. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні для підготовки до семінарських занять з дисципліни "Психологія торгівлі" для бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня пр-ма) "Організація торгівлі та комерційна логістика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

350175. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни "Філософія" для бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 22 с.

350176. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. філос. Методичні рекомендації з курсу "Філософія" для семінарських занять денної форми навчання ІФ факультету. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

350177. Территориальный маркетинг и территориальный брендинг в Украине: скорее, поздно, чем рано (результаты блиц-опроса экспектов). . , . С. 20-27.

350178. Катеринюк Л. О. Концепція єдиного ринку та проблема подвійного оподаткування в Європейському Союзі. . , . С. 290-295.

350179. Васильева О. Территориальный маркетинг - это маркетинг в интересах определенной территории. . , . С. 28-29.

350180. Калиниченко Л. Территориальный маркетинг - это раскрутка и популяризация, информирование и реклама, медиа-мероприятия и людская молва. . , . С. 30-31.

350181. Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна практика та зарубіжний досвід. . , . С. 295-299.

350182. Бондарев Н. "Продать территорию" можно лишь тогда, когда есть что продавать. . , . С. 32-33.

350183. Іванов Є. Проблеми оптимізації екологічного стану геосистем гірничопромислових територій Львівської області. . , . С. 27.

350184. Ігнатьєва В. Територіальний брендинг (на прикладі міста Черкаси). . , . С. 34-40.

350185. Strukoba K. Freedom of speech protection in social media = Захист свободи слова в соціальних медіа. . , . Р. 300-306.

350186. Білявська Ю. Place brending, або Навіщо містам бренд : [територіальній брендинг]. . , . С. 41-45.

350187. Цюприк В. І. Правовий звичай як джерело права в сучасній системі права: теоретико-правовий аналіз. . , . С. 308-310.

350188. Бернович П. Высокопробный маркетинг территорий : [маркетинговые технологии]. . , . С. 46-49.

350189. Зуб'юк Ю. П. Перший український словник термінів електрики ХІХ ст. До 120-річчя виходу у світ словника В. Й. Левицького. . , . С. 2-6.

350190. Майстренко О. О. Порівняння конденсаційного та адсорбційного методів зниження вологості у повітрі промислових об'єктів, а також робочого повітря технологічних процесів, зокрема на об'єктах енергетики. . , . С. 7-10.

350191. Вишневський М. В., Зайченко В. Б., Павловський В. В., Стелюк А. О., Леньга О. В. Дослідження стійкості ОЕС України за частотою з урахуванням вимог ЕNTSO-Е щодо організації автоматичного частотного розвантаження. . , . С. 11-14.

350192. Малинка О. Я. Концепція формування бренду туристичного регіону. . , . С. 40-47.

350193. Бошицький Ю. Л., Михайленко О. П. Перспективи наукової діяльності Київського університету права НАН України у 2018 році. . , . С. 4-8.

350194. Неплатежеспособность? Проблема ! Но для маркетологов нет нерешаемых проблем ! (Результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 10-18.

350195. Коршевнюк Л. Маркетинг позволяет успешно бороться с проблемой низкой платежеспособности. . , . С. 20-21.

350196. Малишкін О. Вимоги директив ЄС як фактор побудови звітності і податкового регулювання в Україні. . , . С. 2-12.

350197. Дунаєвська Н. І., Зенюк О. Ю., Коломійченко М. В., Михайлов М. П., Мірошниченко Є. С., Кравець П. П., Кирилов Ю. Г., Д'ячук О. А., Подолець Р. З. Спільне факельне спалювання вугілля та біомаси - реальний шлях диверсифікації забезпечення паливом та зниження впливу ТЕС на навколишнє природне середовище. . , . С. 17-24.

350198. Пантелеєв В. М. Пауер "Аудиторський вибух": критичний погляд фахівця на проблеми контролю та аудиту та кардинальні пропозиції щодо їх вирішення або із історії сучасного аудиту :[зміст дослідження англійського фахівця М. Пауера у книзі * Аудиторський вибух*]. . , . C. 13-26.

350199. Ромат Є. В., Гаврилечко Ю. В. Брендинг у комунікаціях держави та органів публічного управління. . , . С. 22-30.

350200. Воинов А. П., Воинова С. А. Управление защитой атмосферного воздуха от загрязнения энергоустановками на твердом топливе. . , . С. 25-28.

350201. Зозульов О. В., Менькова К. І. Інноваційний підхід до репозиціонування бренду на промисловому ринку. . , . С. 32-37.

350202. Замулко А. І., Веремійчук Ю. А. Правові аспекти організації обмеження споживачів на роздрібному ринку електричної енергії. . , . С. 29-35.

350203. Білявська Ю. Я - бренд! Інструмент чи звичайний спосіб життя? : [способи просування спеціаліста на професійному ринку]. . , . С. 38-40.

350204. Гулей А. Б. Оценка температур продуктов сгорания газового угля в топке котла ТПП-312 при изменении зольности угля в границах, соответствующих обогащенному и низкосортному его вариантам. . , . С. 36-43.

350205. Современные модели поведения покупателя. . , . С. 42-44.

350206. Манилов А. М. Способ пуска и блокировки автоматического повторного включения на смешанных линиях напряжением 6 кВ и выше. . , . С. 44-45.

350207. Актуальные тренды digital-маркетинга : [подборка основных трендов digital-маркетинга в 2019 году]. . , . С. 50-52.

350208. Работа с возражениями: варианты проверенных стриптов для возражения возражений : [интернет-торговля]. . , . С. 53-57.

350209. Козак В. Проблеми застосування української мови в обліку : [правильність вживання термінів у бухгалтерському обліку]. . , . С. 27-33.

350210. Карєв В. Чи можливо платнику податків позбутися ПДВ?. . , . С. 34-39.

350211. Межжерин С. В., Гарбар А. В., Власенко Р. П., Онищук И. П., Коцюба И. Ю., Жалий Е. И. Эволюционный парадокс партеногенетических дождевых червей. Наукова думка. Киев, 2018. 232 с.

350212. Писаренко Г. С., Стрижало В. А. Экспериментальные методы в механике деформируемого твердого тела. Наукова думка. Киев, 2018. 430 с.

350213. Дубоделов В. И., Смирнов А. Н., Ефимова В. Г., Кравченко А. В., Верзилов А. П. Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали. Наукова думка. Киев, 2018. 262 с.

350214. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 332 с.

350215. Слюсаренко Ю. С., Мелашенко Ю. Б. Досвід спорудження офісно-житлового центру на вул. Мечникова, 11-А в Печерському районі Києва : [об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, науково-технічний супровід будівництва]. . , . С. 2-7.

350216. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

350217. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 48 с.

350218. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

350219. Новости маркетинговых исследований в Украине : [собственные торговые марки в мире и в Украине, потребительская активность украинцев, онлайн-украинцы и криптовалюта, рынок яиц, ягод и сыра в Украине]. . , . С. 8-12.

350220. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

350221. Літогенез осадових комплексів океану Tетіс. Наукова думка. Київ, 2018. 158 с.

350222. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

350223. Кліменко В. З. Неприродність конструкційної деревини за сортами у вітчизняних нормах. . , . С. 8-13.

350224. Мовознавство. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Київ, 2018. 78 с.

350225. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2018. 160 с.

350226. Матченко П. Т. Недоліки державних будівельних норм у розрахунках сейсмостійкості будівель та споруд. . , . С. 14-24

350227. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 128 с.

350228. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

350229. Новости маркетинговых исследований за рубежом : [исследование европейского рынка стационарной розничной торговли]. . , . С. 13.

350230. Юйлинь Х., Белятынский А. А., Першаков В. Н. Дороги Китая : [дорожное строительство скоростных дорог Китая]. . , . С. 25-31.

350231. Нужны ли исследования для формирования маркетинговых коммуникаций? Вопрос - риторический (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 14-21.

350232. Соснюк О. Коммуникационные исследования: между классикой и модерном. . , . С. 22-25.

350233. Кошлатий О. Б. Вертикальні агропромислові підприємства - відповідь на демографічні й екологічні виклики : [інновації проектування та будівництва агропромислових будівель]. . , . С. 32-35.

350234. Кошевнюк Л. При анализе маркетинговых коммуникаций необходимо использовать многофакторные исследования. . , . С. 25-30.

350235. Братська Г., Жигун Т., Устіннікова Т. Аналіз стану доставлення обов'язкових примірників видань України в 2017 році. . , . С. 6-11.

350236. Бідун А. Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів. . , . С. 12-15.

350237. Сенченко М. Алгоритм "бінарної експансії" для управління соціальними процесами в умовах "керованого хаосу". . , . С. 17-24.

350238. Кирій С., Румілець Т. ARCHINTEGRATION 2018 в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного : [воркшоп ARCHINTEGRATION 2018 в рамках V Міжнародного молодіжного архітектурного фестивалю, присвяченого майбутньому перетворенню бібліотек]. . , . С. 36-40.

350239. Белоус А. Г., Кобилянская С. Д. Оксидные литийпроводящие твердые электролиты. Наукова думка. Киев, 2018. 318 с.

350240. Порпуліт О. Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору. . , . С. 24-28.

350241. Калиниченко Л. Медиа-планеров пора вводить в штат госструктур : [планирование маркетинговой деятельности]. . , . С. 32-33.

350242. Петрова Ж. О., Снєжкін Ю. Ф. Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини. Наукова думка. Київ, 2018. 188 с.

350243. Хруслов Е. Я. Усредненные модели динамики суспензий. Наукова думка. Киев, 2018. 325 с.

350244. Венгер Е. Опыт становится ценностью, когда он анализируется и переносится в реальность : [методы маркетинговых исследований]. . , . С. 34-35.

350245. Гончарук В. В., Яременко В. А., Самсони-Тодоров А. О. Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем. Наукова думка. Київ, 2018. 286 с.

350246. Шлянин С. М. Бункерный дозатор со шнековой подачей завода Кранкомплект : [технические характеристики]. . , . С. 7.

350247. Зозульов О. В. Особливості формування рекламного звернення до споживачів покоління Z. . , . C. 36-40.

350248. Вертійов С. А. Відмінності нових НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" від скасованих. . , . С. 8-9.

350249. Сєров Ю., Соломон А. Специфіка використання You Tube-каналів як бази знань для ефективного вивчення іноземної мови. . , . С. 46-48.

350250. Васьківська О. Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917-1920 рр.. . , . С. 48-52.

350251. Сафонова Т. Науково-методична діяльність у бібліотечній сфері: основні напрями та тенденції. . , . С. 28-31.

350252. Конспект лекцій з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій" для студентів освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

350253. Конспект лекцій з дисципліни "Автоматичні лінії, роботи та транспорт у зварювальному виробництві" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

350254. Врода і вдача. Софі Лорен. . , . С. 90-95.

350255. Степашко В. С., Булгакова О. С., Зосімов В. В. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання. Наукова думка. Київ, 2018. 190 с.

350256. Платонов А. Н., Таран М. Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов. Наукова думка. Киев, 2018. 256 с.

350257. Дудкін І., Оніщук О. Херсонщина. Дельфіни й русалки. . , . С. 110-114.

350258. Дубовик О., Галицька К. Рівненщина. Мандри з призами. . , . С. 116-119.

350259. Дубовик О., Сагаль Л. Тернопілля. Тепле Поділля. . , . С. 122-125.

350260. Исследования Zenith структуры рекламы гостиничного бизнеса : [цифровая реклама]. . , . С. 41.

350261. Воронин Д. А. Несущие Свет. Высокий замок. АСТ. Москва, 2008. 539 с.

350262. Воронин Д. А. Несущие Свет. Противостояние. АСТ. Москва, 2008. 477 с.

350263. Рейтинги... Рейтинги... Рейтинги... : [Украина в мировом рейтинге экономик, экономических свобод, лучших стран для бизнеса, инновационных экономик и др.]. . , . С. 42-47.

350264. Грицик Л. Академічний тип української орієнталістики: китайський вектор : [інтерес до китайської літератури. Літературна компаративістика]. . , . С. 275-278.

350265. Эмоции в рекламе. Взгляд Villward Brown : [рекламные исследования, психология рекламы]. . , . С. 48-49.

350266. Воронин Д. А. Воинство сатаны. АСТ. Москва, 2004. 510 с.

350267. Воронин Д. А. Синее пламя. АСТ. Москва, 2005. 480 с.

350268. Воронин Д. А. Чаша Торна. Трон Торна. АСТ. Москва, 2006. 718 с.

350269. В отпуске или на удаленной работе : [доступность руководству во время отпуска]. . , . С. 51-55.

350270. Воронин Д. А. Гавань семи ветров. АСТ. Москва, 2005. 510 с.

350271. Воронин Д. А. Наследник Атлантиды. АСТ. Москва, 2006. 510 с.

350272. Фальски В. Ни за какие сокровища. Клуб семейного досуга. Харьков, 2016. 364 с.

350273. Чемерис В. Княгиня і хан. ФОЛЮ. Харків, 2017. 122 с.

350274. Загребельний П. А. Зло. Фоліо. Харків, 2009. 379 с.

350275. Правила бухобліку: збірка нормативних актів : законодавчі основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Методрекомендації зббухобліку запасів, основних засобів та інших активів. . , . С. 4-109.

350276. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

350277. Новий ресурсний центр : [у Молочанську (Запорізька область) відкрили інклюзивно-ресурсний центр, з комплексною оцінкою розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років]. . , . С. 3.

350278. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, .

350279. Шулікін Д. ТОП-Спеціальності. Попередні результати : [про основні тенденції цьогорічного вступу на бюджет медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань та попередні висновки, що будуть ураховані під час підготовки Умов прийому на 2019 р.]. . , . С. 2, 4.

350280. Лем С. Солярис. Непобедимый. Звездные дневники Ийона Тихого. Правда. Москва, 1988. 480 с.

350282. Іздрик Ю. Р. 3:1. Острів КРК . Воццек. Подвійний Леон. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2009. 320 с.

350283. Стаевский И. Банковский бэк-офис: измеряем эффективность : [бэк-офис — операционно-учётное подразделение, обеспечивающее работу подразделений]. . , . С. 2-9.

350284. Велесевич Е. Четыре ключевые ошибки корпоративного планирования. . , . С. 10-12.

350285. Байназаров Н. Как трансформируются зарплатные проекты : [банковское управление зарплатами в компаниях]. . , . С. 13-14.

350286. Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1141 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р.№ 484). . , . С. 474-489.

350287. Ткаченко О. О. Потенціал розвитку просторової інтеграції бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання : [крізь призму їх потенціалів бізнесу, інфраструктури, інституційної підтримки та науково-освітнього потенціалу]. . , . С. 48-56.

350288. Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р.№ 484). . , . С. 489-490.

350289. Попов В. А., Чмырь Ю. В. Как свести к минимуму стрессовые ситуации на рабочем месте машиниста крана?. . , . С. 11-13.

350290. Немировский И., Старожукова И. Как повысить личную эффективность и сбалансировать качества менеджера и руководителя?. . , . С. 15-20.

350291. Положення про освітнього омбудсмена : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 491. . , . С. 491-493.

350292. Lutchn N. P., Hrynkevych O. S. Life quality and a factor of education in the focus of regional population survey in Ukraine = Якість життя і чинник освіти у фокусі регіональних обстежень населення України. . , . P. 57-68.

350293. Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 491. . , . С. 493-495.

350294. Роль технологий искусскуственного интеллекта в очеловечеваниии цифрового банкинга. . , . С. 21-23.

350295. Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи. ЛІРА. Дніпро, 2017. 133 с.

350296. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування мікропроцесорних систем", частина 2: Проектування цифрових схем в пакеті ActiveHDL. Для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 50 с.

350297. Андриенко Н. Н., Корень В. Л., Лайко А. И. Выход из кризиса подъемных сооружений по Эдвардсу Демингу : [адаптация для подъемных сооружений - 14 постулатов]. . , . С. 14-17.

350298. Знедолені? Нездоланні!. Інститут демократії ім. Пилипа Орлика. Київ, 2017. 168 с.

350299. Волчек Н. В. Периоды осмотра металлоконструкций мобильных кранов за рубежом. . , . С. 18-20.

350300. Примірне положення про користування гуртожитками : затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 20.06.2018 р. № 498. . , . С. 514-518.

350301. Волчек Н. В. Синтетические канаты наступают : [новые высокопрочные материалы для создания композитных канатов. Основные характеристики синтетического плетенного каната из высокопрочного полиэтилена Dyneema]. . , . C. 24-25.

350302. Шкляр В. М. Чорне сонце. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2015. 298 с.

350303. Стратегія відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року : схвалено розпрядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 429-р. . , . С. 525-532.

350304. Шкляр В. Залишенець. Чорний ворон. . , 2010. 382 с.

350305. Національна транспортна стратегія стратегія України на період до 2030 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 05.2018 р. № 430-р. . , . С. 533-553.

350306. Самые необычные лифты в мире. . , . С. 26-27.

350307. Рутківський В. Г. Сторожова застава. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Київ, 2012. 304 с.

350308. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. № 437-р. . , . С. 558-566.

350309. Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року : схвалено Розпорядженням Кабінету Миністрів України від 20.06.2018 р. № 442-р. . , . С. 570-576.

350310. Фролов В. П., Сокол Г. И., Котлов В. Ю. Волновой параметр как критерий в основе метода исследования акустических источников при старте ракет. . , . С. 4-12.

350311. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження зварювально-технологічних властивостей електродних матеріалів для ручного дугового наплавлення" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

350312. Теория и методы автоматизации проектирования. ИТК. Минск, 1983. 152 с.

350313. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Дослідження процесу відновлення деталей автоматичним наплавленням" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 11 с.

350314. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 "Визначення ефективної потужності зварювальних джерел теплоти" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

350315. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Принципи вибору електродних матеріалів для відновлення ручним дуговим наплавленням зношених поверхонь виробів" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

350316. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 "Визначення схильності колошовної зони загартування по валиковій пробі" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

350317. Закревський А. О., Козей Я. С., Сухов В. В. Формування авіаційних конструкцій методом 3Д друку : [конструктивно-силова схема планера безпілотного літального апарату мінімальної маси з забезпеченням необхідних параметрів міцності та дослідження можливості 3D-друку отриманої конструкції]. . , . С. 13-21.

350318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання практичної роботи № 1 "Вивчення методики розрахунку складу шихти порошкового дроту" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

350319. Как открытие API меняют облик сферы платежей : [интерфейсы программирования приложений в плятежной индустрии]. . , . С. 23-26.

350320. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до виконання практичної роботи № 2 "Визначення температури попереднього підігріву деталей з вуглецевих та легованих сталей" з дисципліни "Ремонт машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

350321. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Ремонт машин" для студентів освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 31 с.

350322. "Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів". Мокшанов В. В.. Запоріжжя, 2017. 448 с.

350323. Березин М. 8 причин передать банковскую инфраструктуру облачному провайдеру : [интернет-технологии в банковской индустрии]. . , . C. 27-29.

350324. Дисциплінарний статут Національної поліції України : затверджено Законом України від 15.03.2018 р. № 2337-VIII. . , . С. 7-18.

350325. Олійник Д. І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: приоритети та перспективи. НІДС. Київ, 2018. 52 с.

350326. Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. НІДС. Київ, 2018. 472 с.

350327. Карпенко В. В., Карпенко С. В. Исход. Советский писатель. Москва, 1984. 656 с.

350328. Україна 2030: Консолідація мислення-консолидація дій. "СПД В. Павленко". Київ, 2018. 160 с.

350329. Порода. Легенда. Київ, 2017. 384 с.

350330. Карпенко В. В. Красный генерал. Советская Россия. Москва, 1991. 508 с.

350331. Гончаренко А. В., Минтюк В. Б. Исследование одной формы местной потери устойчивости стрингера : [рассмотрена местная потеря устойчивости элементов, подкрепляющих сжатые силовые панели самолетных конструкций - стрингеров]. . , . С. 22-29.

350332. Ньюмейер М. Битва брендов: не предлагайте больше - предлагайте другое : [маркетинговые стратегии]. . , . С. 30-37.

350333. Карпенко В. В. Тучи идут на ветер. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1989. 576 с.

350334. Карпенко В. В. Тучи идут на ветер. Патриот. Москва, 1991. 574 с.

350335. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-III. . , . С. 19-32.

350336. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення. . , . С. 69-75.

350337. Норка Д. Экспертный подход в продажах и его составляющие: усиливаем позиции. . , . С. 38-48.

350338. Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. № 512. . , . С. 34-38.

350339. Туз В. О., Лебедь Н. Л. Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах. ФОП Бровін О. В.. Харків, 2018. 220 с.

350340. Карпенко В. М. Мой правый берег. Жазушы. Алма-Ата, 1989. 301 с.

350341. Уварова Г. Как эффективно мотивировать и стимулировать сотрудников бэк-офиса?. . , . С. 47-51.

350342. Шмельов Ю. М., Владов С. І., Клімова Я. Р. Застосування нейронних мереж у задачі прогнозування технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 у польотних режимах. . , . С. 30-38.

350343. Порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності : затверджено Наказом Міністерства розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130. . , . С. 115-117.

350344. Чемеков В. Оценка КРІ работников бэк-офиса. Разберем по шагам : [оценки продуктивности работы сотрудников]. . , . С. 52-56.

350345. Портной Б. С., Радченко А. М., Радченко Р. М., Кантор С. А. Використання резерву холодопродуктивності абсорбційної холодильної машини при охолодженні повітря на вході ГТУ. . , . С. 39-44.

350346. Погудин А. В. Математическое моделирование электронагревной двигательной установки в формировании микроспутниковой группировки. . , . С. 45-51.

350347. Про дипломатичну службу : Закон України від 07.06.2018 р. № 2449-VIII. . , . С. 7-24.

350348. Положення про Національну освітню електронну платформу : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 523. . , . С. 56-59.

350349. Примірне положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 404. . , . С. 54-59.

350350. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України : затверджено Наказом Генеральної прокуратури України від 18.04.2018 р. № 75. . , . С. 90-100.

350351. Проект "Вища освіта України". Фінансова угода між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією : ратифіковано Законом України від 20.06 2018 р. № 2467-VIII. . , . С. 12-50.

350352. Андрощук Г. Гармонізація законодавства про припинення недобросовісної конкуренції в ЄС : [захист прав споживачів в країнах ЄС]. . , . С. 20-29.

350353. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. . , . С. 51-69.

350354. Положення про Національний фонд досліджень України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. № 528. . , . С. 88-94.

350355. Дуб А. Р. Трансформація механізму фінансування охорони здоров'я: виклики для об'єднаних територіальних громад. . , . С. 76-84.

350356. Еннан Р. Сучасні тенденції розвитку світової та європейської систем захисту парсональних даних. . , . С. 30-40.

350357. Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. № 536. . , . С. 105-117.

350358. Сухіна О. М. Методологічний підхід до визначення розміру екологічної ренти. . , . С. 85-93.

350359. Карпенко Г. В. Три звонка. Дет. лит.. Москва, 1962. 144 с.

350360. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 р. № 64. . , . С. 166-222.

350361. Кубі Г. Глобальна сексуальна революція: руйнування свободи в ім'я свободи. Мандрівець. Тернопіль, 2018. 328 с.

350362. Методика визначення енергетичної ефективності будівель : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 р. № 169. . , . С. 302-327.

350363. Методика визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 р. № 170. . , . С. 329-332.

350364. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 р. № 172. . , . С. 335-350.

350365. Сикульский В. Т., Сикульский С. В. Особенности формообразования монолитных панелей при получении кессона крыла без технологических разъемов. . , . С. 52-57.

350366. Методика обстеження інженерних систем будівлі : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 р. № 173. . , . С. 351-363.

350367. Карпентьер А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1974. 479 с.

350368. Жулай Ю. А., Кваша Ю. А., Николаев А. Д. Сравнительный анализ методов расчета амплитуд колебаний давления, создаваемых кавитационным генератором. . , . С. 58-68.

350369. Власюк О. С., Мокій А. І., Іляш О. І., Волошин В. І., Флейчук М. І., Власюк Т. О., Андрійчук В. Г., Антонюк Д. А., Антонюк К. А., Бабець І. Г., Васильців Т. Г., Вінічук М. В., Гринкевич С. С., Гуменюк А. М., Дацко О. І., Джадан І М., Заярна Н. М. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. НІДС. Київ, 2017. 384 с.

350370. Карпентьер А. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1974. 462 с.

350371. Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546. . , . С. 40-43.

350372. Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. Прогресс. Москва, 1984. 415 с.

350373. Погудина О. К., Вайленко И. В. Алгоритм оценки пропускной способности при управлении трафиком беспилотных летательных аппаратов. . , . С. 69-75.

350374. Порядок утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 552. . , . С. 76-78.

350375. Карпентьер А. Весна священная. Радуга. Москва, 1982. 473 с.

350376. Карпентьер А. Превратности метода. Прогресс. Москва, 1987. 332 с.

350377. Лессинг Л. Свободная культура : [цифровые технологии способствуют демократии и свободе творчества]. . , . С. 53-61.

350378. Карпентьер А. Царство земное. Век просвещения. Концерт барокко. Арфа и тень. Радуга. Москва, 1988. 573 с.

350379. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15.05.2018 р. № 2418-VIII. . , . С. 11-44.

350380. Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 556. . , . С. 103-269.

350381. Карпина Р. А. Эдуард Павулс. Искусство. Ленинград, 1977. 145 с.

350382. Заблоцький М. Б. Регулювання балансу фізичного і грошового ВВП для стабілізації споживчих цін в Україні. . , . С. 94-101.

350383. Мельник М. І. Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та пріоритетні напрями вдосконалення. . , . С. 102-110.

350384. Методика визначення технологічних нормативів витрат та втрат гарячої води у системах централізованого постачання гарячої води : затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар... : [див. анотац.]. . , . С. 353-363.

350385. Васильєв О. База даних документів у галузі сільського господарства AGRICOLA. . , . С. 71.

350386. Магас В. М., Кантур К. С. Конкурентна політика на ринку нафтопродуктів в Україні: загальнодержавний контекст і регіональна специфіка. . , . С. 111-119.

350387. Куйбіда С. В. Концептуальні засади структурної политики держави в умовах глобалізації : [в Україні]. . , . С. 120-125.

350388. Порядок продажу об'єктів великої приватизації державної власності : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 386. . , . С. 57-63.

350389. Берегова Г. І., Гладунський В. Н. Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу. . , . С. 126-131.

350390. Державна соціальна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 453. . , . С. 86-129.

350391. Lyzwa E. The self-government reform in Poland in the 1990s - the process, advantages, and problem areas = Реформа місцевого самоврядування в Польщі у 1990-ті роки - перебіг, переваги та проблемні зони. . , . P. 132-142.

350392. Елькин А. В., Фридлиб Е. В. Система звукоизоляции ударного шума в жилом строительстве от компании ООО "БАУТЕХ-УКРАИНА". . , . С. 14-15.

350393. Даниленко Л. І. Слов'янські джерела чеської пареміології: український вимір : [українські прислів'я у чеській мові]. . , . С. 3-15.

350394. Черкас Н. І. Структурні детермінанти регіональної конкурентоспроможності: досвід регіонів ЄС. . , . С. 143-151.

350395. Бондаренко С. Рынок ТИМ: новые вызовы : [украинский рынок теплоизоляционных материалов - итоги 2017 г.]. . , . С. 16-20.

350396. Гільорме Т. В., Михалочкіна М. О. Особливості застосування ABC-XYZ аналізу як ефективного інструменту управління кредиторською заборгованістю промислового підприємства : [на прикладі ПАТ "Прогрес"]. . , . С. 4-7.

350397. Прискока О. В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті : [про виникнення та розвиток історичної лексикології української мови в зіставленні з аналогічним процесом у польській та російській мовах]. . , . С. 16-27.

350398. Левчук О. Строймусор: отправить на свалку или переработать? : [зарубежный опыт по переработке строительных отходов и перспективы внедрения для Украины]. . , . С. 22-27.

350399. Яворский В. Анализ состояния рынка и сервиса техники в дорожно-строительной отрасли : [особое внимание уделено вопросам организации сервисных услуг, послегарантийного обслуживания, а также тенденциям на рынке запчастей и комплектующих]. . , . С. 28-37

350400. Радзієвська Т. В. Критико-аналітичний компонент у дискурсі історико-філологічних студій ХІХ ст.: текстотворення і прагматика. . , . С. 28-42.

350401. Тараненко О. О. Зміни у співвідношеннях між тенденціями до аналітизму / до синтетизму на межі ХХ-ХХІ ст. (українська мова на загальнослов'янському тлі). . , . С. 43-68.

350402. Франчук В. Ю. Другий південнослов'янський вплив у "Слові о полку Ігоревім" і "Задонщыне". . , . С. 69-80.

350403. Тимченко О. В. Позовна давність : [це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу]. . , . С. 32-34.

350404. Сіньїнань В., Дяченко А. Підвищення ефективності спеціальної фізичної підготовки веслувальників-спринтерів на байдарках і каное на основі аналізу реакції кардіоресператорної системи. . , . С. 3-8.

350405. Денисенко В., Максимова Ю., Філіппов М. Навчання техніки основних статичних вправ на основі ідеомоторного тренування акробатів на етапі попередньої базової підготовки. . , . С. 9-12.

350406. Бондаренко С. Отечественный рынок НВФ: состояние и перспективы : [украинский строительный рынок вентилируемых фасадных систем. Мировой рынок фасадов: анализ и прогноз]. . , . С. 38-45.

350407. Козлов К. Багаторічна динаміка спортивних результатів найсильніших спортсменів світу в легкоатлетичних стрибках. . , . С. 13-18.

350408. Оніщенко Н. М. Правова свідомість: роль і значення в процесах праводержавозмін. . , . С. 36-39.

350409. Афанді Р. Ш., Шкребтій Ю. Підготовка кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах та мезоциклах. . , . С. 19-23.

350410. Зелинская А. Поднимаемся вверх! Обзор украинского рынка лифтов. . , . С. 46-49.

350411. Карпов В. Весенние ливни. Советский писатель. Москва, 1961. 436 с.

350412. Мороз А. Нормування в будівництві в Україні. Зріз по сьогоденню : [стан гармонізації євростандартів в будівництві на початок 2018 р.]. . , . С. 50-53.

350413. Совенко С., Данилюк Д. Кінематичні характеристики техніки спортсменів, які спеціалізуються у спортивній ходьбі на 10 км, на етапі спеціалізованої базової підготовки. . , . С. 24-28.

350414. Бишевець Н., Сергієнко К., Голованова Н. Підготовка студентів закладів вищої освіти фізкультурного профілю до застосування методу експертних оцінок. . , . С. 29-35.

350415. Карпов В. А. Федина история. Молодая гвардия. Москва, 1980. 190 с.

350416. Бутенко Г., Гончарова Н. Вплив занять оздоровчим та спортивним туризмом на фізичну підготовленість молодших школярів. . , . С. 36-41.

350417. Кашуба В., Маслова О., Ричок Т. Технологія корекції фізичного стану школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання. . , . С. 42-48.

350418. Булкат М. С. Система органів судової влади: характеристика поняття. . , . С. 40-46.

350419. Кисленко Д., Юхно Ю., Хмельницька І. Функціональна підготовленість слухачів Інституту управління державної охорони України : [автори досліджують можливості підвищення ефективності тренувального процесу шляхом використання системи неспеціалізованої високоінтенсивної підготовки Кросфіт]. . , . С. 49-56.

350420. Підгайна В., Кириченко В. Оцінка рівня здоров'я та структури захворюваності старшокласників як передумова розробки оздоровчої програми : [на прикладі юнаків 16-17 років]. . , . С. 57-62.

350421. Білько Б. Екологічна політика в олімпійському спорті в ХХ-ХХІ ст.. . , . С. 63-66.

350422. Карпов В. Б. Немиги кровавые берега. За годом год. Советский писатель. Москва, 1976. 720 с.

350423. Віхров К. Дослідження професійно значущих психофізіологічних властивостей і якостей футбольного арбітра. . , . С. 67-71.

350424. Трофименко В. А., Трофименко Д. С. Правове виховання як складова процесу модернізації в Україні: чий досвід обрати?. . , . С. 48-51.

350425. Карпов В. В. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1990. 780 с.

350426. Карпов В. В. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1990. 812 с.

350427. Саїнчук М. Декларативність та реальність реалізації оздоровчого цілепокладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 72-77.

350428. Карпов В. В. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1990. 799 с.

350429. Карпов В. В. Избранные произведения. Воениздат. Москва, 1982. 624 с.

350430. Карпов В. В. Полководец. Воениздат. Москва, 1985. 512 с.

350431. Тринкер А. Б. Останкинская телебашня - всемирное достижение : [история проектирования и строительства Останкинской телебашни и создание сверхдолговечного и сверхпрочного бетона]. . , . С. 2-7.

350432. Сутула В. Про сутність взаємозв'зку між фізичною культурою і фізичним вихованням. . , . С. 78-84.

350433. Ксу Ч. Етика вчителя фізичного виховання : [метою даного дослідження було визначення знань учителів фізичного виховання про професійний етичний кодекс в Китаї]. . , . С. 85-89

350434. Лещенко А. О. Зміни в порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. . , . С. 6-10.

350435. Шинкарук О., Денисова Л., Харченко Л. Інформаційні технології як фактор освітніх перетворень у закладах вищої освіти з фізичної культури і спорту. . , . С. 90-94.

350436. Солонина Л. В. Особливості надання відпусток державним службовцям. . , . С. 28-33.

350437. Цюра В. В. Особливості здійснення договірного представництва. . , . С. 34-38.

350438. Бондаренко Н. В., Чемчикаленко Р. А., Сіренко Д. О. Оцінка основних завдань управління активами та пасивами підприємств в сучасних умовах. . , . С. 8-10.

350439. Карпов В. В. Полководец. Советский писатель. Москва, 1985. 258 с.

350440. Карпов В. В. Полководец. Воениздат. Москва, 1988. 640 с.

350441. Гутарева Ю. В. Характеристика методів управління процесом комерціалізації інновацій. . , . С. 11-14.

350442. Карпов В. В. Солдатская красота. Издательство лит. и искусства им. Г. Гуляма. Ташкент, 1973. 367 с.

350443. Латишева О. В., Касьянюк С. В., Мілявський М. Ю. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств. . , . С. 15-20.

350444. Карпов П. И. Пламень. Худож. лит.. Москва, 1991. 366 с.

350445. Васецький В. Ю. Природне право як виток історичного розвитку загальних поглядів на право. . , . С. 40-44.

350446. Шандова Н. В., Билим О. С. Фактори впливу на розвиток туристичної привабливості регіону. . , . С. 21-24.

350447. Черкасова С. О., Голубкова В. О. Особливості надання послуг приватними охоронними агентствами в Україні. . , . С. 25-29.

350448. Шведа О. С. Сучасний стан та тенденції розвитку законодавства і практики України в контексті легалізації лобістської діяльності. . , . С. 46-53.

350449. Швець Ю. О. Сутність та особливості формування конкурентної стратегії промислового підприємства в умовах мінливості ринкового середовища : [аналіз показників конкурентоспроможності АТ "Мотор Січ" за 2013-15 рр.]. . , . С. 30-35.

350450. Черкасова С. О., Голубкова В. О. Сучасні підходи щодо внутрішнього контролю розрахунків із клієнтами у рамках надання послуг приватними охоронними агентствами. . , . С. 36-40.

350451. Баркер К., Фриман Б., Страуб П., Кінг С. Що ховається у сутінках. Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля". Харків, 2015. 224 с.

350452. Карпова В. М. Анатолий Калинин. Советская Россия. Москва, 1973. 199 с.

350453. Инкубатор для стартапов : [во Львове начинается строительство крупнейшего технологического парка в Украине Innovation District IT Park. Краткая информация о нем, о других крупнейших технопарках мира]. . , . C. 6.

350454. Суранова Е. Стихи - отражение нашей жизни. ТЭС. Одеса, 2017. 80 с.

350455. Карпова В. М. Талантливая жизнь. Советский писатель. Москва, 1988. 302 с.

350456. Узкая дорога реформ : [сравнительный анализ первых четырех лет реформ в Польше, Грузии и Украине. Основные вехи, результаты]. . , . С. 16-17.

350457. Фармацевтика в Украине: потенциал роста : [доля отрасли в экономике Украины, инвестиции в отрасль]. . , . С. 36-37.

350458. Павленко А. Высшая лига : [топ-30 лучших топ-менеджеров мира, информация о том, где получили образование и где работают. Кратко о методах их работы]. . , . С. 38-39

350459. Карпович Н. М. Дорога в Мустанг. Наука. Москва, 1978. 192 с.

350460. АрселорМиттал - крупнейший иностранный инвестор в Украине : [ключевые проекты масштабной инвестиционной программы АрселорМитал Кривой Рог (2005-2022 гг.)]. . , . С. 44-45.

350461. Карпунин Г. Ф. По мысленному древу. Новосибирское книжное издательство. Новосибирск, 1989. 544 с.

350462. Шама О. Сами себе голова : [история 100-летней борьбы за украинскую поместную церковь]. . , . С. 60-64.

350463. Карр Д. Д. Гори, огонь. Демон отлива. Аконит. Киев, 1994. 496 с.

350464. Полонка І. А. Неправомірна поведінка як категорія теорії права: доктринальний аналіз поняття та системних ознак. . , . С. 3-16.

350465. Карр Д. Д. Жизнь сэра Артуа Конан Дойла. Книга. Москва, 1989. 320 с.

350466. Дорофєєв В. С., Пушкар Н. В., Пашинський В. В. Методики нормування силового впливу темпаратури атмосферного повітря : [для проектування несучих будівельних конструкцій на території України]. . , . С. 8-13.

350467. Єфименко Т. І. Розвиток економіки України в умовах зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. . , . С. 7-18.

350468. Каррион М. Сфинкс. Худож. лит.. Ленинград, 1985. 312 с.

350469. Назарова І. В. Окремі теоретичні аспекти застосування принципу добросовісності в праві. . , . С. 16-28.

350470. Ловінська Л. Г., Олійник Я. В., Бондар Т. А. Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні. . , . С. 19-44.

350471. Смирнова О. М., Корпош Р. В. Дисперсное армирование для получения высококачественного бетона. . , . С. 14-16.

350472. Сташевская Н. А., Окольникова Г. Э., Асиков Д. М. Обзор и анализ исследований применения высокопрочного фибробетона для высотного строительства : [характеристики видов волокон, которые используют для изготовления фибробетона]. . , . С. 17-21.

350473. Карсавина Т. П. Театральная улица. Искусство. Ленинград, 1971. 247 с.

350474. Супердом : [Международный совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) лучшим высотным зданием 2018 г. назвал сингапурский небоскреб Oasia Hotel Downtown. Описание здания, некоторые характеристики. Победители других лет]. . , . С. 6.

350475. Zotsenko M. L., Vynnykov YU. L., Kharchenko M. O., Nalyvaiko L. G., Mitinskiy V. M., Aniskin A. Foundations of the high rise building in the area of underground mining. . , . P. 22-27.

350476. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2018. 70 с.

350477. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2018. 98 с.

350478. Бондар В. О., Бондар Л. В., Горшеніна А. О., Гвоздь А. В. Улаштування та розрахунок системи електрохімічного захисту від корозії арматури залізобетонних перекриттів із збірних ребристих плит. . , . С. 28-32.

350479. Карсак Ф. Романы. Радуга. Киев, 1992. 320 с.

350480. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2018. 98 с.

350481. Карсак Ф. Романы. Радуга. Киев, 1992. 304 с.

350482. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2018. 64 с.

350483. Юхименко А. Эхо чужого выхлопа : [рынок автомобилей с дизельными двигателями в Украине. Дизельный скандал в Германии с Volkswagen и Audi]. . , . С. 28-30.

350484. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 294 с.

350485. Карсак Ф. Робинзоны космоса. Горы судюбы. Львы Эльдорадо. Бегство земли. Аверс. Черкесск, 1992. 476 с.

350486. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

350487. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 236 с.

350488. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

350489. Будівництво України. УкрНДІПроцивільсільбуду. Київ, 2018. 48 с.

350490. Имомназаров Т. С., Костюкова К. А., Харисова Г. А. Применение композитной опалубки в строительстве : [сравнительные характеристики материалов]. . , . С. 39-40.

350491. Павленко А. Золотые горы : [экономическая политика Китая в Тибете: крупные инвестиции в экономику этого небогатого региона с целью политически приблизить его к себе]. . , . С. 32-37.

350492. Карташев В. И., Карташева К. С. След на песках времени. Мысль. Москва, 1969. 61 с.

350493. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2018. 62 с.

350494. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 40 с.

350495. Смирнов А. Звездный воин : [краткая характеристика новой модели Toyota Camry]. . , . С. 64-65.

350496. Новіцький В. В. Методологія аналізу прав людини та юридичних гарантій їх реалізації. . , . С. 28-38.

350497. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків. . , . С. 45-57.

350498. Вегера П. І., Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. Деформативність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених системою FRCM : [FRCM (FiberReinforcedCementMatrix), що в перекладі "фіброволокно в цементній матриці"]. . , . С. 2-9.

350499. Корнієнко П. С. Правозахисна діяльність як об'єкт конституційно-правового дослідження. . , . С. 39-49.

350500. Середа Н. В., Чупринін О. О., Щербов В. Ю. Дослідження на міцність напружено-деформованого стану сталь-бетон на акрилових клеях. . , . С. 10-14.

350501. Бутченко М. Троечник : [50 экспертов оценили четыре года работы президента Петра Порошенко, поставив ему 6 по 12-бальной шкале. Нынешние лидеры симпатий украинских избирателей]. . , . С. 20-23.

350502. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації. . , . С. 58-74.

350503. Шаповал Е. Стены забытых предков : [новая жизнь замков и крепостей средневековой Бельгии в качестве культурно-развлекательных центров. История, описание некоторых из них]. . , . С. 34-37.

350504. Кириленко О. П., Марчук А. П. Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації. . , . С. 75-90.

350505. Роговцева А. Драма и комедия : [интервью с актрисой, звездой советского кино Адой Роговцевой / записал А. Тарасов]. . , . С. 78-79.

350506. Дробязко А. О., Любіч О. О. Стан та перспективи розвитку банків із іноземним капіталом в Україні. . , . С. 91-106.

350507. Крах денег : [гиперинфляция в Венесуэле. Краткая информация о наиболее тяжелых случаях гиперинфляции в разных странах мира в период новейшей истории (Венгрия, Зимбабве, Югославия, Германия, Греция, Китай, Армения, Туркменистан, Тайвань, Перу)]. . , . С. 18-19.

350508. Рагимов К. А. Право человека на жизнь в конституциях Украины и Азербайджанской Республики. . , . С. 49-63.

350509. Шевчук О.А. Нормотворча функція центральних органів виконавчої влади: доктринальний аспект. . , . С. 63-72.

350510. Картер Н. Ужасная находка. Бук Чембер Интернешнл. Москва, 1990. 48 с.

350511. Павленко А. Три месяца спустя : [политическая и экономическая ситуация в Армении после апрельской революции 2018 г.]. . , . С. 28-32.

350512. Пасховер А. Апостол быстрого мира : [история создания и развития сети быстрого питания McDonald's бизнесменом Рэем Кроком. Количество ресторанов McDonalds в отдельных странах мира]. . , . С. 56-60.

350513. Картинная галерея Украины. Мистецтво. Київ, 1985. 14 откр.

350514. Бондарев А. Рукописи не горят : [12 противоречий в личности и поэмах Гомера, другие интересные сведения из недавно расшифрованных древних манускриптов]. . , . С. 62-65.

350515. Паєнтко Т. В., Федосов В. М. Упровадження контролінгу в управлінні фінансами на макрорівні в Україні. . , . С. 107-126.

350516. Старостина И. В., Черных Е. М., Овчарова И. В., Старостина Ю. Л., Антипова А. Н. Использование отходов деревообрабатывающего производства в качестве армирующей добавки при производстве фибропенобетонов. . , . С. 15-18.

350517. Картины государственного русского музея. Изобразительное искусство. Москва, 1977. 16 карт.

350518. Картины государственного русского музея. Изобразительное искусство. Москва, 1979. 16 карт.

350519. Кравченко С. А., Постернак О. О. Мікротріщиноутворення та коефіцієнт інтенсивності напружень керамзитобетону на багатокомпонентному в'яжучому. . , . С. 19-23.

350520. Картины государственной Третьяковской галереи. Советский художник. Москва, 1968. 16 откр.

350521. Картины государственной Третьяковской галереи. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 16 откр.

350522. Картины государственной Третьяковской галереи. Изобразительное искусство. Москва, 1985. 15 откр.

350523. Картины русских художников в музеях СССР. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 16 откр.

350524. Картины французских художников в зарубежных собраниях. Изобразительное искусство. Москва, 1971. 20 с.

350525. Картленд Б. Благоухающий Цветок. Грезы наяву. ЭКСМО-Пресс. Москва, 1999. 384 с.

350526. Тороп В. М., Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю., Гопкало Е. Е. Результаты исследований причин образования трещин в лопатках из титанового сплава паровых турбин типа К-1000-60/3000. . , . С. 3-15.

350527. Картун Д. Прогулка с дамой на большую войну. Падение Иерусалима. Континент. Москва, 1993. 510 с.

350528. Лобанов Л. М., Пивторак В. А. Оперативный контроль качества и напряженного состояния сварных панелей из сплава ВТ-20 методами цифровой шифрографии и спекл-интерферометрии. . , . С. 16-23.

350529. Картушин И. П. Прототип. Книжное издательство. Новосибирск, 1989. 232 с.

350530. Карусель. Советский писатель. Ленинград, 1989. 479 с.

350531. Плеснецов С. Ю., Сучков Г. М., Корж А. И., Суворова М. Д. Новые теоретические исследования и разработки в области электромагнитно-акустического преобразования (Обзор). . , . С. 24-31.

350532. Куц Ю. В., Лисенко Ю. Ю., Редька М. О., Близнюк О. Д. Застосування кругових статистик для виявлення сигналів ультразвукового неруйнівного контролю. . , . С. 32-36.

350533. Карцева Е. Н. Голливуд: контрасты 70-х. Искусство. Москва, 1987. 319 с.

350534. Троицкий В. А. Объективный и производительный визуальный контроль протяженных металлоконструкций. . , . С. 37-44.

350535. Карцева Е. Н. Бэтт Дэвис. Искусство. Москва, 1967. 114 с.

350536. Ясковець З. С., Ориняк І. В. Моніторинг та розрахунок напруженого стану підземних магістральних газопроводів в зонах шахтних виробок. . , . С. 45-52.

350537. Карчхадзе Д. Ю. День один. Мерани. Тбилиси, 1988. 360 с.

350538. Манорик П. А., Шульженко О. В., Кукла О. Л., Федорченко О. М., Посипайко Ю. М., Гребенніков В. М., Сотнік С. О. Оптоелектронний сенсорний течошукач для детектування витоків амоніаку. . , . С. 53-58.

350539. Веренев В. В., Баглай А. В., Белодеденко С. В. Вопросы вибрационного диагностирования оборудования прокатных станов. . , . С. 59-62.

350540. Перепічай І. І., Перепічай А. О., Мутас В. В., Рабкіна М. Д. Моделювання можливості розвитку тріщиноподібних дефектів у посудинах тиску з двошарових сталей. . , . С. 63-68.

350541. Учанін В. М. Пропозиції щодо вдосконалення класифікації вихрострумових перетворювачів. . , . С. 69-74.

350542. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 р. № 340. . , . С. 34-81.

350543. Статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2018 р. № 340. . , . С. 81-179.

350544. Яровий К. В. Стан дослідження проблем взаємлдії Національної поліції з іншими суб'єктами публічної адміністрації у зоні проведення антитерористичноёї операції. . , . С. 73-84.

350545. Карый М. М. "И память Каменки...". [б. и.]. Днепропетровск, 1975. 63 с.

350546. Карякин П. П. Филлиповы дети. Книжное издательство. Омск, 1990. 270 с.

350547. Корниевский В. Н., Панченко А. И., Давидченко С. В., Казаков С. С., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Федьков А. Г., Рыльский Ю. Н. 60 лет ЭШП на заводе "Днепроспецсталь" : [ЭШП - электрошлаковые печи]. . , . С. 4-12.

350548. Чжоу-хуа Цзян, Сю Чень, Синь Ген, Цян Ю Металлургические характеристики крупных слябов, полученных электрошлаковым переплавом. . , . С. 19-27.

350549. Медовар Л. Б., Стовпченко Г. П., Полышко Г. О., Коломыэць Д. О., Педченко Э. О., Зайцев В. А. Сучасні рейкові сталі і можливості ЕШП. (Огляд). Повідомлення 2. Вимоги стандартів до хімічного складу сталі для залізничних рейок магістральних колій. . , . С. 28-36.

350550. Григоренко Г. М., Козин Р. В. Растворимость азота во флюсах для электрошлаковых технологий. . , . С. 37-40.

350551. Кусков Ю. М., Соловьев В. Г., Лентюгов И. П., Жданов В. А. Роль шлаковой ванны в процессе наплавки в токопроводящем кристаллизаторе. . , . С. 41-44.

350552. Короєд С. О. Юридична (матеріально-правова) заінтересованість позивача як передумова надання йому судового захисту цивільних прав. . , . С. 85-94.

350553. Борсуковський Ю. В., Борсуковська В. Ю. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах. . , . С. 6-11.

350554. Борцевич П. С.. Правові аспекти наказного провадження в господарському процесі. . , . С. 95-103.

350555. Протоковилов И. В., Назарчук А. Т., Петров Д. А., Порохонько В. Б. Технологические и металлургические особенности выплавки слитков титановых сплавов в электрошлаковых печах камерного типа. . , . С. 45-51.

350556. Кусков Ю. М., Биктагиров Ф. К., Грищенко Т. И., Евдокимов А. И. Формирование структуры высокохромистого чугуна, наплавленного дробью в токопроводящем кристаллизаторе. . , . С. 52-55.

350557. Вишнівський В. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. Підвищення завадозахисту каналів управління радіотелекомунікаційних засобів. . , . С. 12-19.

350558. Касальс П. Посредник. Молодая гвардия. Москва, 1988. 302 с.

350559. Ейлер К. Технология проектирования и изготовления узлов медных кристаллизаторов. . , . С. 56-61.

350560. Касаткин И. М. Мужик. Советский писатель. Москва, 1991. 381 с.

350561. Специальное металлургическое оборудование: электропечи компании "Zhenwu" : [краткая информация о печах, производимых компанией, фото печей]. . , . С. 62-64.

350562. Касми А. Н. "Золотая печатка" и другие рассказы. Издательство иностранной литературы. Москва, 1957. 170 с.

350563. Хамаза Л. А. Определение размеров трещин, соответствующих пределам выносливости металлов и сплавов при наличии концентрации напряжений. . , . С. 5-17.

350564. Кассесинов В. Экспрессом по Черному морю. Морской транспорт. Москва, 1958. 221 с.

350565. Кассиль Л. А. Собрание сочинений. Дет. лит.. Москва, 1969. 750 с.

350566. Лобанов Л. М., Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю. М. Влияние электроимпульсной составляющей на напряженное состояние сварных соединений алюминиевого сплава АМг6 при электродинамической обработке. . , . С. 18-26.

350567. Устеменко Т. П., Шаповал Л. І. Проблеми розподілу кредитного майна та боргових зобов'язань подружжя. . , . С. 104-112.

350568. Кабанник С. Н., Зиньковский А. П., Стельмах А. Л. Определение границы устойчивости лопаточных венцов к дозвуковому флаттеру при больших углах атаки. . , . С. 27-37.

350569. Кассиль Л. А. Великое противостояние. Веселка. Киев, 1985. 287 с.

350570. Кассиль Л. А. Великое противостояние. Веселка. Киев, 1979. 333 с.

350571. Wang Z. Q., Yu Z. W., Sun X. Y., Li H., Wang Y. J. Multiscale Modeling-Based Assessment of Elastic Properties of SLGS- Polymer Nanocomposites with Double-Atom Vacancy Defects = Расчет упругих свойств полимерных нанокомпозитов из однослойных листов графена с двойными атомарными вакансионными дефект.... . , . P. 38-44.

350572. Кассиль Л. А. Два кубка. Вратарь Республики. Ход Белой королевы. Молодая гвардия. Москва, 1966. 543 с.

350573. Зубик Л. В. Удосконалення формування професійної компетентності ІТ- фахівців. . , . С. 20-24.

350574. Львов Г. І., Окороков В. О. Експериментальне дослідження автофретування. . , . С. 45-57.

350575. Мицик Б. Г., Кость Я. П., Дем'янишин Н. М. Вплив термообробки на відносну зміну модуля Юнга сплаву Д16 за дії малих циклічних навантажень. . , . С. 58-65.

350576. Муляр М. С. Поняття і сутність оцінки кредитоспроможності споживача : [правова основа спожвчого кредитування]. . , . С. 113-124.

350577. Каплун П. В., Ляшенко Б. А. Вплив покриттів на характеристики утоми сталей при контактному навантаженні. . , . С. 66-73.

350578. Курченко О. А., Терещенко А. И. Информационные технологии робастного проектирования для обеспечения безопасности продукции. . , . С. 25-30.

350579. Тихомирова Е. А., Сидохин Е. Ф. Планирование термоциклических испытаний материалов. . , . С. 74-81.

350580. Кассиль Л. А. Дорогие мои мальчишки. Кондуит и Швамбрания. Высш. школа. Москва, 1987. 384 с.

350581. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 5 "Напівавтоматичне зварювання та наплавлення в середовищі захисних газів плавким електродом" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

350582. Степанов Г. В., Чижик А. В. Влияние импульсного электрического тока на напряженно-деформированное состояние в стальной полосе с трещиной. . , . С. 82-88.

350583. Кассиль Л. А. Маяковский - сам. Молодая гвардия. Москва, 1960. 157 с.

350584. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 7 "Зварювання тиском" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

350585. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 8 "Газополуменеве зварювання, наплавлення та різання металів" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

350586. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 9 "Способи газотермічного нанесення покриття" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

350587. Кассиль Л. А. Ранний восход. Дет. лит.. Москва, 1983. 286 с.

350588. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 10 "Плазмове різання металів" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

350589. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 11 "Паяння металів та лудіння" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

350590. Кассиль Л. А. Чаша гладиатора. Детгиз. Москва, 1961. 317 с.

350591. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. та технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки до практичного заняття № 12 "Електродугове напилювання" з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 6 с.

350592. Кассиль о Кассиле. Физкультура и спорт. Москва, 1972. 296 с.

350593. Цыбанев Г. В. Описание кинетики роста коротких поверхностных усталостных трещин с использованием параметров кривой усталости. . , . С. 89-98.

350594. Коваленко Т. О. Правове регулювання малого виробництва виноробної продукції в Україні. . , . С. 125-139.

350595. Елиссави Камаль Кхалида А. Разработка показателей стабильности сигналов синхронизации для сетей мобильной связи поколения 4G. . , . C. 31-35.

350596. Терещенко Ю. М., Дорошенко Е. В., Терещенко Ю. Ю., Гуменюк П. В. Газодинамическое воздействие кольцевого вдува на аэродинамические факторы возбуждения резонансных колебаний рабочих лопаток в ступени компрессора. . , . С. 99-105.

350597. Беркман Л. Н., Мельник Ю. В. Модель нечіткого прогнозування про стан пристрою мережі на основі нечіткого узагального параметру. . , . С. 36-41.

350598. Ge Y. Q., Chen X., Wang W. X., Guo S. Surface Strengthening Behavior of Magnesium Alloy with Laser Thermal Loading under Rapid Cooling = Поверхностное упрочнение магниевого сплава путем лазерной термообработки в условиях быстрого охлаждения. . , . P. 106-114.

350599. Zhang Q., Liu J. M., Liu Y. F., Li Y. Study on High-Strength Ring Chain Dynamic Characteristics under Different Launch Parameters = Оценка динамических механических характеристик высокопрочной кольцевой цепи транспортного оборудования при различных рабочих параметрах. . , . P. 115-125.

350600. Кучеренко О. М. Огляд наукових праць з питання джерел земельного права. . , . С. 140-155.

350601. Hou M. X., Tang M. X., Hu H. S. Optimization of Photoelastic Properties and Stress Relief of Small-Sized Polycarbonate Disks for Granular Material Photoelastic Tests = Оптимизация фотоупругих свойств и релаксации остаточных напряжений в малых поликарбонатных дисках для фотоупру.... . , . P. 126-133.

350602. Кассис В. Б. Западное Самоа. Мысль. Москва, 1968. 63 с.

350603. Liu M., Ma Q. X. Austenite Grain Growth Behavior of 20Mn5 Steel Used for Heavy Hydro-Generator Shaft = Рост аустенитных зерен в стали 20Mn5 для вала мощного гидрогенератора. . , . P. 134-145.

350604. Ткаленко О. М., Чорна В. М. Аналіз застосування нечіткого регулятора в системі АРПП при дії адитивних завад. . , . С. 42-46.

350605. Кассис В. Б., Свирин С. Г. Таиланд - сезон дождей. Мысль. Москва, 1969. 96 с.

350606. Горох О. П. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини проти особи (окремі теоретико-прикладні проблеми). . , . С. 156-172.

350607. Кастере Н. Зов бездны. Геогафгиз. Москва, 1963. 167 с.

350608. Vezys J., Mazeika D., Kandrotaite-Janutiene R., Dragasius E., Kilikevicius A., Korobko E. V. Sedimentation Influence on Magnetorheological Brake Torque Moment = Экспериментальное исследование вязкого трения и крутящего момента магнитореологического тормоза с учетом эффекта седиментации в различных магнитореологических жидкостях. . , . P. 146-158.

350609. Козіна М. О., Папковська О. Б., Логінова Н. І., Козін О. Б. Стеганоалгоритм, що використовує сингулярне розкладання матриці контейнера. . , . С. 47-52.

350610. Комарова Т. В. Суд справедливості ЄС як орган захисту основоположних прав людини. . , . С. 173-188.

350611. Кастере Н. Тридцать лет под землей. Мысль. Москва, 1964. 159 с. 8 л. илл.

350612. Кастильо М. Танги. Детгиз. Москва, 1961. 189 с.

350613. Кастро Б. Мой товарищ отец. Издательство иностранной литературы. Москва, 1960. 200 с.

350614. Киричок Р. В. Тест на проникнення як імітаційний підхід до аналізу захищенності корпоративних інформаційних систем. . , . С. 53-58.

350615. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1983. 607 с.

350616. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1983. 590 с.

350617. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 455 с.

350618. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 542 с.

350619. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 640 с.

350620. Онищенко Є. О., Зіньковський А. П., Круп В. О. Визначення вібродіагностичних показників наявності тріщини нормального відриву в пері лопатки при основному, супер- та субгармонічному резонансах. . , . С. 5-13.

350621. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 535 с.

350622. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1984. 495 с.

350623. Шакери Мобараке П., Гринченко В. Т., Солтанниа Б. Влияние возмущений формы границы на частотные характеристики планарных колебаний пьезокерамических пластин. Аналитическое решение. . , . С. 14-26.

350624. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 576 с.

350625. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1986. 711 с.

350626. Hobiny A. D., Abbas I. A., Berto F. Finite Element Analysis of Thermoelastic Fiber-Reinforced Anisotropic Hollow Cylinder with Dual-Phase-Lag Model = Скінченноелементний аналіз термопружного армованого волокнами анізотропного порожнистого циліндра на основі моделі двофазного запізню.... . , . P. 37-48.

350627. Гахов С. О. Застосування положень імунології в теорії захищених інформаційних систем. . , . С. 59-64.

350628. Локшина Ю. В. Засоби захисту торгівлі в України: сучасний стан правового регулювання. . , . С. 188-199.

350629. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1968. 606 с.

350630. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1969. 439 с.

350631. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1970. 566 с.

350632. Бржевський М. В., Пузняк З. М. Дослідження процесу акустоелектричного перетворення в охоронних датчиках. . , . С. 65-71.

350633. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1970. 496 с.

350634. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1970. 639 с.

350635. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1971. 476 с.

350636. Тулба К. Г. Порівняльно-правовий аналіз угод про лібералізацію візового режиму в договірній практиці України. . , . С. 199-211.

350637. Горик А. В., Ковальчук С. Б. Решение задачи плоского поперечного изгиба слоистого консольного бруса под действием нормальной равномерной нагрузки. . , . С. 49-63.

350638. Савченко В. А. Сдерживание в киберпростратстве : [информационная безопасность государства]. . , . С. 72-76.

350639. Прохорова Г. Історія становлення сфери інтелектуальної власності в Україні. . , . С. 4-11.

350640. Li N., Ding J. F., Xuan Z. Y., Huang J. M., Lin Z. P. Contact Deformation Behavior of an Elastic Silicone/SiC Abrasive in Grinding and Polishing = Режим контактного деформування пружного сілікон/SiC абразиву при шліфуванні і кінцевій обробці. . , . P. 64-70.

350641. Букетов А. В., Долгов Н. А., Сапронов А. А., Нигалатий В. Д. Прочность сцепления при отрыве и сдвиге эпоксидных нанокомпозитных покрытий, наполненных ультрадисперсным алмазом. . , . С. 71-78.

350642. Шушура О. М. Автоматизація формування функцій належності багатьох змінних при побудові інформаційних технологій для нечіткого управління. . , . С. 77-81

350643. Rizov V. I. Fracture Analysis of a Three-Dimensional Functionally Graded Multilayered Beam = Аналіз руйнування тривимірної функціонально-градієнтної багатошарової балки. . , . P. 79-90.

350644. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1971. 486 с.

350645. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1972. 671 с.

350646. Катаев В. П. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 623 с.

350647. Катаев В. П. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 695 с.

350648. Катаев В. П. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1956. 615 с.

350649. Катаев В. П. Собрание сочинений. Гослитиздат. Москва, 1957. 655 с.

350650. Потоцький М. Вищий суд з питань інтелектуальної власності: підвищення стандартів захисту права інтелектуальної власності : [в Україні]. . , . С. 13-17.

350651. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1977. 575 с.

350652. Катаев В. П. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1977. 507 с.

350653. Жухевич О. Визначення початку перебігу позовної давності у спорах про визнання недійсними охоронних документів : [правовідносини у сфері інтелектуальної власності]. . , . С. 17-19.

350654. Катаев В. П. Алмазный мой венец. Уже написан "Вертер". ДЭМ. Москва, 1990. 272 с.

350655. Катаев В. П. Белеет парус одинокий. Гослитиздат. Москва, 1950. 263 с.

350656. Катаев В. П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи. Известия. Москва, 1968. 592 с.

350657. Катаев В. П. Белеет парус одинокий. Маяк. Одесса, 1980. 280 с.

350658. Катаев В. П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи. Правда. Москва, 1989. 560 с.

350659. Катаев В. П. Время, вперед!. Гослитиздат. Москва, 1960. 319 с.

350660. Катаев В. П. Горох в стенку. Советский писатель. Москва, 1963. 509 с.

350661. Катаев В. П. Железное кольцо. Современник. Москва, 1989. 591 с.

350662. Катаев В. П. Зимний ветер. Маленькая железная дверь в стене. Известия. Москва, 1970. 432 с.

350663. Катаев В. П. Зимний ветер. Гослитиздат. Москва, 1960. 111 с.

350664. Катаев В. П. Кладбище на Скулянах. Молодая гвардия. Москва, 1976. 240 с.

350665. Катаев В. П. Маленькая железная дверь в стене. Советский писатель. Москва, 1965. 202 с.

350666. Катаев В. П. Растратчики. Советский писатель. Москва, 1990. 569 с.

350667. Катаев В. П. Сухой лиман. Советский писатель. Москва, 1986. 432 с.

350668. Катаев В. П. Сын полка. Веселка. Киев, 1974. 200 с.

350669. Катаев В. П. Трава забвения. Дет. лит.. Москва, 1967. 222 с.

350670. Козелков С. В., Козелкова К. С., Коршун Н. В., Сторчак К. П. Підвищення ефективності функціонування систем зв'язку на основі адаптивного методу синхронізації. . , . С. 82-86.

350671. Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти : додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 №1/9-434. . , . С. 84-87.

350672. Катаев В. П. Хуторок в степи. Детгиз. Москва, 1957. 368 с.

350673. Катаев В. П. Юношеский роман. Советский писатель. Москва, 1983. 256 с.

350674. Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм 05.06.18 №1/9-377. . , . С. 90-93.

350675. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 529. . , . С. 94-95.

350676. Катаев И. И. Сердце. Советская Россия. Москва, 1980. 397 с.

350677. Абдуліна І. Інтелектуальна власність забезпечить прибуток : [юридичне оформлення і реалізація продуктів інтелектуальної власності]. . , . С. 20-23.

350678. Ткаченко О. Н. Методика оценки стационарной средней очереди в системах, допускающих прерывание обслуживания. . , . С. 87-92.

350679. Масюк Г. Х. Оцінка надійності залізобетонних балок, що зазнають дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень. . , . С. 24-27.

350680. Андрощук Г. Інструменти підтримки патентування винаходів та комерціалізації технологій: досвід для України. . , . С. 24-33.

350681. Катаенко К. Ф. Калиновый цвет. Живые встретятся. Книжное издательство. Краснодар, 1989. 605 с.

350682. Коротин А. И. Актуальные вопросы применения комплексных добавок в цементных бетонах. . , . С. 38-40.

350683. Кныш В. В., Соловей С. А., Кирьян В. И., Булаш В. Н. Повышение сопротивления коррозионной усталости сварных соединений высокочастотной механической проковкой. . , . С. 91-97.

350684. Лессинг Л. Свободная культура : [поисковые системы, медиа-пиратство в сети Интернет]. . , . С. 41-56.

350685. Каткевич Г. Логистика Казахстана в системе перевозок Восток-Запад: политические решения и техническая реализация. . , . С. 47-48.

350686. Тимошенко О. В., Коваль В. В., Бабак А. М., Дик Куан Фам, Сидоренко Ю. М. Вплив пластичного деформування при дорнуванні отвору у плоских зразках зі сплаву Д16чТ на малоциклову утому. . , . С. 98-104.

350687. Рабомизо Д. Обеспечение свободы перевозок по внутренним водным путям: европейский опыт правового регулирования. . , . С. 50-52.

350688. Карпюк В. М., Костюк А. И., Семина Ю. А. Общий случай нелинейной деформационно-силовой модели пролетных железобетонных конструкций. . , . С.105-118.

350689. Крючкова Л. П., Котенко А. М., Пшоннік В. О. Оцінка ефективності маскування сигналів в каналах радіоз'язку. . , . С. 93-98.

350690. Каткевич Г. Совершенствование таможенных процедур: рецепт Африки : [идея информатизации таможенного отслеживания грузов (Cargo Tracking Notes CTN)]. . , . С. 60-62.

350691. Jutas A., Mockiene J., Vaiciukynas V., Zaldarys G., Cinelis G. Deformability Behavior of St3 Steel Used in the Profiles of High-Voltage Poles = Характеристика деформованості сталі Ст3 для профілів високовольтних опор. . , . P. 119-133.

350692. Стрижало В. О., Стасюк С. З. Особливості розшарування металу абсорбента сірководню установки каталітичного риформінгу і гідроочищення. . , . С. 134-144.

350693. Ратушняк В. Автомобильный транспорт и дорожная инфраструктура: проблемы и вызовы. . , . С. 16-20.

350694. Корнилова Т. Мировые тенденции развития авиаперевозок : [Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обнародовала глобальные результаты авиаперевозок за июнь и 1 полугодие 2018 г.]. . , . С. 24-28.

350695. Воробьев Е. В. О достоверности определения механических характеристик материалов при низких температурах. . , . С. 145-152.

350696. Oksiiuk O., Chaikovska V. Unsafe Authentication As One Of The Cloud Service Problem = Недостатня аутентифікація як одна із проблем служби Cloud. . , . P. 99-103

350697. Данилян А. Применение ЭЦП на железнодорожном транспорте : [ЭЦП - электронная цифровая подпись, упрощающая и ускоряющая документооборот]. . , . С. 36-37.

350698. Категория жизни. Молодая гвардия. Москва, 1988. 397 с.

350699. Категория жизни (89) : Мы и наше время. Молодая гвардия. Москва, 1989. 457 с.

350700. Хмелевський Р. М. Шляхи вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих фахівців в області кіберберзпеки. . , . С. 104-105

350701. Категория жизни: "Внутренний" человек. Молодая гвардия. Москва, 1990. 476 с.

350702. Огляд страхового ринку ринку України за 1 квартал 2018 року. Звіт Нацкомфінпослуг. . , . С. 4-15.

350703. Kowalik M., Mazur T., Trzepiecinski T. Assessment of the Depth of the Deformed Layer in the Roller Burnishing Process = Визначення глибини деформованого шару при обкочуванні роликом. . , . P. 153-165.

350704. Каткевич Г. Новый регламент обработки персональных данных в ЕС: требования и возможности. . , . С. 43-45.

350705. Катенин П. А. Избранные произведения. Советский писатель. Москва, 1965. 744 с.

350706. Sheng L. Y., Du B. N., Zan S. P., Lai C., Jiao J. K., Gao Y. B., Xi T. F. Optimization of the Microstructure and Mechanical Properties of a Laves Phase-Strengthened Hypoeutectic NiAl/Cr(Mo,W) Alloy by Suction Casting = Оптимізація мікроструктури і механічних властивостей доевтектичного сплаву NiAl/Cr(Mo,W), зміцненого.... . , . P. 166-178.

350707. Звіт Нацкомфінпослуг щодо роботи зі зверненнями громадян за I квартал 2018 року. . , . С. 22-23.

350708. Катерли Е. И. Дальняя дорога. Советский писатель. Ленинград, 1956. 417 с.

350709. Vyshnivskyi V., Sokolov V. Laboratory Complex "Cyber Range" = [Лабораторный комплекс «Кибер-хребет»]. . , . P. 105-108.

350710. Яковенко Є. Кібернетичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. . , . С. 108-109.

350711. Каткевич Г. Совершенствование железнодорожного транспортного права: новейшие решения. . , . С. 46-49.

350712. Катерли Е. И. Некрасов. Книжное издательство. Калуга, 1959. 278 с.

350713. Залєтов О. Іноземний капітал на страховому ринку України та його роль. . , . С. 24-25.

350714. Kuchma S. Radio Communicftion And IP Networks Protection = [Радиосвязь и защита IP-сетей]. . , . P. 109-112.

350715. Катерли Е. И. Стожаровы. Бронзовая прялка. Жизнь Грани Соколовой. Советский писатель. Ленинград, 1960. 831 с.

350716. Нечипоренко В. Розмаїття нашого страхового ринку і як залишитися на ньому. . , . С. 26-27.

350717. Маляренко В. А., Ільченко М. Б. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, . С. 3-7.

350718. деСент-Экзюпери Антуан Маленький принц. . , .

350719. Jedynak T., Гориславець П., Тринчук В., Зелениця І. Міжнародний досвід функціонування інститутту фінансового омбудсмена. . , . С. 28-35.

350720. Быканов С. Н., Данилов Ю. Б., Горбунов К. А.,, Симоненко К. О. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, . С. 9-15.

350721. Бердишев М. Ю., Жадык А. Ю. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, . С.16-20.

350722. Катерли Н. С. Курзал. Советский писатель. Ленинград, 1990. 379 с.

350723. Індексне страхування. Нові можливості для українського ринку агрострахування. . , . С. 36-37.

350724. Дяченко О. В. Проблематика перехідного періоду до еколого-орієнтованої економіки. . , . С. 4-8.

350725. Гільорме Т. В., Новицька Н. С. Удосконалення облікового процесу основних засобів на засадах оптимізації руху облікової інформації. . , . С. 9-12.

350726. Катеров В. П. Пришла любовь. Газета "Новгородская правда". Новгород, 1990. 205 с.

350727. Катеров В. П. Супружеская жизнь. Газета "Новгородская правда". Новгород, 1989. 179 с.

350728. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2018. 88 с .

350729. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2017. 82 с.

350730. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2017. 96 с.

350731. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2016. 94 с.

350732. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2016. 86 с.

350733. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2018. 76 с.

350734. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

350735. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

350736. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2018. 128 с.

350737. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2018. 78 с.

350738. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

350739. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2018. 98 с.

350740. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

350741. Берзін П. С. Предмет і методи сучасного дослідження історії Київської школи кримінального права. . , . С. 4-19.

350742. Хома І. Б., Абрамчук Н. А. Фінансова безпека страхового ринку України. . , . С. 13-16.

350743. Новак Н. Г., Башинська І. О. Особливості обліку у готельно-ресторанному бізнесі. . , . С. 17-19.

350744. Шельчук Т. С., Новиков О. В. Технологія включення Пуерто-Ріко до складу США та Криму до складу Російської Федерації. . , . С. 20-24.

350745. Шулюк Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн. . , . С. 25-29.

350746. Розовський Б. Г. Мені соромно бути юристом: [розвиток вітчизняної правової системи і наукової юридичної думки]. . , . С. 20-39.

350747. Смачило В. В., Благой В. В., Ярець М. В., Босова Н. Ю. Стан та тенденції розвитку будівництва в Україні : [на прикладі Харківського регіону. Виявлено вплив обсягу будівництва на ВВП. Визначено оптимальні математичні моделі для прогнозування обсягів будівництва, ВРП та ВВП]. . , . С. 30-34.

350748. Тарлопов І. О., Шостак Ю. П. Актуальні проблеми організації обліку готової продукції на підприємстві. . , . С. 35-37.

350749. Хоменко В. О. Припинення зобов'язань господарського товариства як наслідок ліквідації. . , . С. 41-50.

350750. Ткаченко С. А., Потишняк О. М. Квінтесенція ефективного управління, амплуа економічної діагностики у системі ефективного координування виробничо-господарською діяльністю. . , . С. 38-41.

350751. Катин В. К. "Святое место". Советская Россия. Москва, 1986. 208 с.

350752. Катин В. К. Тайна леса Рамбуйе. Советская Россия. Москва, 1988. 272 с.

350753. Свідерський В. П., Тертичний О. О., Манченко А. С. Проблема плинності кадрів сучасної України та напрями її вирішення. . , . С. 42-45.

350754. Савчук В. Еколого-деструктивні процеси в аграрному природокористуванні структурні зрушення та тенденції. . , . С. 20-24.

350755. Маляренко В. А., Ільченко М. Б. Метод оценки резерву зниження енерговитрат на виробничо-технологічні потреби газотранспортної системи. . , . С. 3-8.

350756. Каугвер Р. Мы не виноваты. Советский писатель. Москва, 1986. 296 с.

350757. Великий Ю. М., Чемчикаленко Р. А., Хохолко К. О. Оцінка стану управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на вітчизняних підприємствах. . , . С. 46-48.

350758. Кауль Ф. К. Голубая папка. Воениздат. Москва, 1960. 216 с.

350759. Каунтер Д. Как снимают кинотрюки. Искусство. Москва, 1977. 160 с.

350760. Гаджиева З. Роль инноваций в интеграции аграрной отрасли в глобальную экономическую среду : [на примере Азербайджанской экономики]. . , . С. 25-28.

350761. Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Радуга. Москва, 1989. 288 с.

350762. Яворский В. Желтая таблица 2018: 50 крупнейших мировых производителей спецтехники. . , . С. 26-34.

350763. Бондаренко С. Отечественный рынок огнезащитных материалов для строительных конструкций. . , . С. 36-42.

350764. Олейник А. Рынок бетона в Украине : [ситуация на рынке, особенности спроса, сравнительная таблица цен на строительные растворы и бетоны за 2013-2017 гг.]. . , . С. 44-48.

350765. Кауфман Л. Елизавета Ивановна Чавдар. Держмузвидав. Киев, 1960. 23 с.

350766. Левчук О. Тенденции рынка кровельных материалов. . , . С. 50-54.

350767. Цюра В. В. Неналежне здійснення договірного представництва та його наслідки. . , . С. 51-56.

350768. Кондратьєв Р. І. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях. . , . С. 6-16.

350769. Андрейцев В. І. Магдебурзьке право: соціально-правові витоки та особливості застосування на землях України. . , . С. 17-25.

350770. Быканов С. Н., Данилов Ю.Б., Горбунов К. А., Симоненко К. О. Снижение энергозатрат четырехкорпусной выпарной установки по выпариванию сульфата натрия. . , . С. 9-15.

350771. Бориславська М. В. Щодо поняття родства в сімейному праві : [в Україні]. . , . С. 26-44.

350772. Сидоренко Д. І. Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х-ХХІ ст. ст.. . , . С. 45-56.

350773. Бортун М. І. Особливості реалізації прокурором своїх функцій в кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні. . , . С. 57-63.

350774. Главацький Т. Я. Цивільно-правовий статус кооперативних банків в Україні. . , . С. 57-65.

350775. Бердишев М. Ю., Жадік А. Ю. Автоматизована мала котельна. . , . С. 16-21.

350776. Лимаренко О. М. Моделювання процесів теплообміну у вентильованих огороджуючих конструкціях для теплої пори року. . , . С. 22-37.

350777. Сторожук І. П. Принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в місцевому управлінні : [відносини між центральними та місцевими органами влади в Україні]. . , . С. 66-78.

350778. Плисюк Н. М. Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство. . , . С. 79-88.

350779. Пугановський О. В., Подустов М. О., Букатенко О. І., Литвиненко Є.І., Горбунова О. В. Проблеми автоматизації виробництва нітратної кислоти. . , . С. 38-42.

350780. Кафка Ф. Америка. Процесс. Политиздат. Москва, 1991. 604 с.

350781. Кафка Ф. Замок. Письмо отцу. Письма Милене. Политиздат. Москва, 1991. 574 с.

350782. Кафка Ф. Приговор. Книжное издательство. Новосибирск, 1991. 461 с.

350783. Кафка Ф. Процесс. Замок. Радуга. Москва, 1991. 570 с.

350784. Кац Б. А. Простые истины киномузыки. Советский композитор. Ленинград, 1988. 232 с.

350785. Каценеленбоген Э. Свойства и применение фотографических материалов. Госкиноиздат. Москва, 1950. 184 с., 2 л. фот. : ил., табл., схем., черт.

350786. Каліновська М. О. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час застосування запобіжних заходів. . , . С. 89-100.

350787. Качиков С. П. Мария Фортус. Политиздат Украины. Киев, 1976. 136 с.

350788. Качинская Л. Я. Осенний свет. Нижне-Волжское книжное издательство. Волгоград, 1990. 301 с.

350789. Кашафутдинов И. Б. Глубина. Известия. Москва, 1984. 558 с.

350790. Кашафутдинов И. Б. Красный волк. Советский писатель. Москва, 1991. 185 с.

350791. Кашаускас Р. Западный ветер. Молодая гвардия. Москва, 1990. 329 с.

350792. Кашин В. Л. Справедливость - мое ремесло. Советский писатель. Москва, 1987. 557 с.

350793. Кашин В. Л. Справедливость - мое ремесло. Советский писатель. Москва, 1987. 544 с.

350794. Кашин В. Л. Справедливость - мое ремесло. Советский писатель. Москва, 1987. 413 с.

350795. Кашин В. Л. Тайна забытого дела. По ту сторону добра. Журнал "Дон". Ростов на-Дону, 1990. 350 с.

350796. Козюк В. В. Монетарна автономія та цінова стабільність у сировинних економіках. . , . С. 7-26.

350797. Кашин Ю. С. Сенегал. Мысль. Москва, 1973. 64 с.

350798. Кашкин И. А. Для читателя - современника. Советский писатель. Москва, 1977. 560 с.

350799. Кашкин И. А. Эрнест Хемингуэй. Худож. лит.. Москва, 1966. 296 с.

350800. Кашмадзе И. И. Индонезия: Острова и люди. Наука. Москва, 1987. 311 с.

350801. Кашницкий И. В. Берег левый, берег правый.... Вага. Вильнюс, 1989. 325 с.

350802. Кашпуров И. В. Дарую степь. Советская Россия. Москва, 1978. 191 с.

350803. Каштанов А. Л. Другой человек. Советский писатель. Москва, 1989. 288 с.

350804. Кащук Ю. И. Железная береза. Советский писатель. Москва, 1989. 288 с.

350805. Кашуткин П. В. Повесть о сибирском Чапаеве. Советская Россия. Москва, 1971. 175 с.

350806. Квари Н., Спиллейн М. Три романа о мафии. Звезды. Ленинград, 1991. 288 с.

350807. Корнієнко В. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення систем вітчизняної рефертивної інформації. . , . С. 31-35.

350808. Кваснецкая М. Клара Лучко. Киноконцерт. Москва, 1987. 32 с.

350809. Кваснецкая М. Всеволод Санаев. Искусство. Москва, 1987. 208 с.

350810. Квин Э Джек - потрошитель. Прощай моя красотка. Дайджест. Минск, 1991. 384 с.

350811. Квин Л. Что принесет утро?. Детгиз. Москва, 1962. 271 с.

350812. Карандаш О. Я. Корупція в Україні : [боротьба з корупцією]. . , . С. 64-67.

350813. Квитка-Основьяненко Г. Ф. Пан Халявский. Книжное издательство. Краснодар, 1954. 231 с.

350814. Соснін О. В., Коновець М. О. Про потребу юридичної науки осягнути і врахувати в праві нову інформаційно-комунікаційну реальність наукової та інженерно-освітньої праці. . , . С. 68-74.

350815. Квитка-Основьяненко Г. Ф. Пан Халявский. Худож. лит.. Москва, 1971. 256 с.

350816. Квитка-Основьяненко Г. Ф. Проза. Советская Россия. Москва, 1990. 332 с.

350817. Маріц Д. О. Поняття інформаційного регулятора суспільних відносин. . , . С. 75-82.

350818. Квятковский А. Поэтический словарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 376 с.

350819. Квятковский Семь смертных грехов. Политиздат Украины. Киев, 1987. 259 с.

350820. Голощук Р., Марковець О. Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки. . , . С. 35-42.

350821. Горбунов К. А., Быканов С. Н., Пугановский О. В., Гарев А. О., Горбунова О. В., Сивцов М. Р. Интеграция тепловых процессов в отделении пастеризации яблочного сока. . , . С. 43-49.

350822. Дзевочко О. М., Подустов М. О., Дослідження процесу сульфатування органічних речовин газоподібним триоксидом сірки. . , . С. 50-55

350823. Дубовець О. М., Подустов М. О., Литвиненко Є. І., Пугановський О. В., Букатенко О. І. Модернізований щілинний регулятор витрат. . , . С. 56-60.

350824. Богдан І. В., Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. Економіко-математичне моделювання державних фінансів України. . , . С. 27-49.

350825. Лозинська Ю. І. Засоби з'ясування достовірності показань свідка у кримінальному провадженні. . , . С. 101-112.

350826. Димінська О. Ю. Сучасні тенденції посилення захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі в ЄС. . , . С. 113-122.

350827. Тарасенко Н. А., Пересёлков А. Р., Тарасенко А. Н. Численное исследование профиля прокатного валка в камере тепловой подготовки. . , . С. 61-65.

350828. Налуцишин В. В. Філософсько-правові розвідки понятійної конструкції "правовий порядок". . , . С. 123-135.

350829. Музика М. П. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права : [філософія права]. . , . С. 136-149.

350830. Назаренко О. М., Біченко К. О. Порівняльна характеристика течешукачів та методів пошуку витоків теплоносія в теплових мережах. . , . С. 66-74.

350831. Комар Ю. М. Наукові засади дослідження повноцінності категорій "управління" і "менеджмент". . , . С. 150-165.

350832. Диба М. І., Гернего Ю. О. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні : [цифрова економіка (англ. Digital economy) — економіка, що базується на цифрових комп'ютерних технологіях]. . , . С. 50-63.

350833. Сдобнова А. Г. Принципи та норми діяльності державного службовця в контексті дослідження професійно-етичної культури. . , . С. 166-174.

350834. Шевчук І. В. Загрози економічній безпеці України в умовах політико-економічних реалій. . , . С. 175-185.

350835. Ложечко А. Б. Воспитатель, учитель, боец. Госполитиздат. Москва, 1963. 78 с.

350836. Баюк М. І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи. . , . С. 186-199.

350837. Романова А. А., Щепанський Е. В. Районування як інструмент ефективного стратегічного управління розвитком туристичної індустрії країни. . , . С. 200-213.

350838. Андрос С. В. Концептуальні аспекти формування стратегії розвитку підприємства. . , . С. 214-225.

350839. Барабаш Л. В., Копитіна І. В. Напрями оптимізації рівня бюджету Пенсійного фонду України. . , . С. 226-241.

350840. Новости маркетинговых исследований в Украине : [рынок снеков, украинский авторынок, топ-10 курортов и места внутри страны, стоимость коммунальных услуг]. . , . С. 8-12.

350841. Михайлов В. С. Торговельний баланс України: статистичний аналіз. . , . С. 242-254.

350842. Куліш Н. С. Практичний рівень релігійної толерантності в Україні. . , . С. 255-264.

350843. Новости маркетинговых исследований за рубежом : [потребительские настроения, интернет-банкинг, ICO-проеты]. . , . С. 12-14.

350844. Степанова О. В. Фінансування охорони здоров'я та фіскальна стійкість. . , . С. 64-80.

350845. Пользователи интернета сбегают из соцсетей - исследование. . , . С. 15.

350846. Петраков Я. В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу. . , . С. 81-99.

350847. Возняк Г. В. Роль фінансової децентралізації в забезпеченні сталого ендогенного зростання регіонів України. . , . С. 100-117.

350848. Социальные сети: и объект, и инстумент маркетинговых исследований (по результатам блиц-опроса экспертов). . , . С. 16-25.

350849. Соснюк О. Кризис доверия пользователей к социальным медиа будет преодолен : [значение сетевого пространства в жизни людей]. . , . С. 26-29.

350850. Вергер Е. Исследование социальных сетей - один из каналов получения информации. . , . С. 30-31.

350851. Мазура Е. Социальные сети не могут быть основным или единственным источником информации в маркетинговых исследованиях. . , . С. 32-33.

350852. Антонюк М. В., Сидорчук О. Є. Правова природа права постійного землекористування в історичній ретроспективі. . , . С. 83-89.

350853. Коршевнюк Л. Социальные сети являются одним из лучших полей для наблюдения за портребителями. . , . С. 34-35.

350854. Синчак В. П., Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. Науково-світоглядні орієнтири соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : [представлені творчі здобутки провідних науковців і практиків України, Польщі, Німеччини та США]. . , . С. 265-280.

350855. Решетняк А. Именно в социальных сетях сегодня формируется имидж компаний. . , . С. 36-37.

350856. Вінник О. М. Правове регулювання корпоративних відносин в умовах громадянського суспільства та цифровізації. . , . С. 90-99.

350857. Левицька С. О. Оцінка запасів бюджетних установ в умовах модернізації бухгалтерського обліку. . , . С. 118-128.

350858. Попова Т. Компании, которые хотят быть конкурентоспособными, должны проводить мониторинг социальных сетей. . , . С. 38-39.

350859. Sidenko V. R. Global structural transformations and trends in Ukrainian eсonomy = Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. . , . P. 7-28.

350860. Цебак Ю., Шаповалова Е. Используем силу социальных медиа для принятия правильных решений. . , . С. 40-42.

350861. Козуб І. Г. Деякі аспекти представництва роботодавців у трудових правовідносинах. . , . С. 100-106.

350862. Білявська Ю. Категорийній менеджмент ринку йогуртів в Україні. . , . С. 44-52.

350863. Рейтинги...Рейтинги... Рейтинги... Украина в зеркале рейтингов : [самых мощных наций мира, миролюбивых стран мира, безопасности стран мира, ценности гражданства, цифровой конкурентоспособности]. . , . С. 53-57.

350864. Крючкова І. В. Фактори економічного зростання в Україні в 2016-2018 рр.. . , . С. 29-47.

350865. Клавель Б. В чужом доме. Сердца живых. Правда. Москва, 1987. 656 с.

350866. Клавель Б. Великое терпение. Прогресс. Москва, 1968. 269 с.

350867. Руденко О. Г., Бессонов А. А. Нейросетевая аппроксимация нелинейных зашумлевнных функций на основе коэволюционного кооперативно-конкурентного подхода. . , . С. 5-14.

350868. Клавель Б. Пора волков. Худож. лит.. Москва, 1979. 229 с.

350869. Клавель Б. Свет озера. Радуга. Москва, 1986. 319 с.

350870. Кларк А. Ч. Город и звезды. Свидание с Рамой. Дайджест. Минск, 1992. 432 с.

350871. Тимофеева Н. К. О моделировании симметрии в комбинаторной оптимизации. . , . С. 15-27.

350872. Кларк А. Ч. Остров Дельфинов. Маяк. Одесса, 1978. 188 с.

350873. Кларк А. Ч. Остров Дельфинов. Гидрометеоиздат. Одесса, 1991. 134 с.

350874. Ляшко С. И., Зуб С. С., Ляшко В. С., Ляшко Н. И., Чернявский А. Ю. Расслоение 0 + (Е3) как конфигурационное пространство при моделировании твердого тела. . , . С. 28-36.

350875. Марценюк В. П., Андрущак И. Е., , Зинько П. Н., Сверстюк А. С. Об использовании решетчатых дифференциальных уравнений с запаздыванием для моделирования иммуносенсера. . , . С. 37-45.

350876. Кларк М. Осужден пожизненно. Худож. лит.. Москва, 1986. 495 с.

350877. Жигалло Т. В. Приближение функций, удовлетворяющих условию Липшица на наконечном отрезке вещественной оси, интегралами Пуассона-Чебышева. . , . С. 46-58.

350878. Полищук В. В. Нечеткая методика оценки коммерческих проектов различного происхождения. . , . С. 59-71.

350879. Артюшенко М. В. Статистический анализ негладких геофизических полей по данным дистанционного зондирования. . , . С. 72-85.

350880. Алиев Т. А., Мусаева Н. Ф., Газызаде Б. И. Алгоритмы вычисления моментов высокого порядка помехи зашумленных сигналов. . , . С. 86-96

350881. Багацкий В. А., Багацкий А. В. Информационная технология определения качества коммунальных услуг. . , . С. 97-109.

350882. Броварец А. А. Методика тройной трилатерации определения сверхточных координат местонахождения объекта. . , . С. 110-119.

350883. Переварюха А. Ю. Сравнительное моделирование двух особых сценариев экстремальной динамики в лесных экосистемах: пилиды в Австралии и листовертки в Канаде. . , . С. 120-131.

350884. Кларов Ю. М. Арестант 5-ой камеры. "Наташа". Москва, 1994. 722 с.

350885. Кларов Ю. М. Розыск. Легпромбытиздат. Москва, 1991. 525 с.

350886. Кларов Ю. М. Розыск. Молодь. Киев, 1991. 450 с.

350887. Порты Украины плюс. Порты Украины. Одесса, 2018. 64 с.

350888. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

350889. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2018. 40 с.

350890. Классическая драма Востока. Индия. Китай. Япония. Худож. лит.. Москва, 1976. 880 с.

350891. Классическая драма Древней Индии. Худож. лит.. Ленинград, 1984. 336 с.

350892. Аралова Н. И., Шахлина Л. Я.- Г. Математические модели функциональной самоорганизации системы дыхания человека при изменении гормонального статуса организма. . , . С. 132-141.

350893. Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. Худож. лит.. Москва, 1977. 926 с.

350894. Классическая проза Дальнего востока. Худож. лит.. Москва, 1975. 896 с.

350895. Проектный расчет листовой рессоры. НАМИ, Отдел техн. инф-ции. Москва, 1950. 32 с. : табл., схемы, диагр.

350896. Маленькие СМИ оказывают большое влияние - исследование. . , . С. 56-57.

350897. Клаус Х. Удивление. Насчет И. О.. Радуга. Москва, 1991. 604 с.

350898. Клаэсон С. Мы любим Ингве Фрея. Молодая гвардия. Москва, 1988. 131 с.

350899. Клебанов С. С. Настроение на завтра. Советский писатель. Москва, 1987. 480 с.

350900. Клевенская Т. М., Панкратов В. П. Цветочная аранжировка. Агропромиздат. Москва, 1988. 173 с.

350901. Клейст Г. Драмы. Новеллы. Худож. лит.. Москва, 1969. 623 с.

350902. Клещенко А. Д. Долг. Советский писатель. Ленинград, 1984. 496 с.

350903. Клещенко А. Д. Это случилось в тайге. Советский писатель. Ленинград, 1976. 656 с.

350904. Клима И. Тишины. Прогресс. Москва, 1966. 280 с.

350905. Клименко А. В. За брата. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 335 с.

350906. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

350907. Махорт А. Ф. О состояниях равновесия открытой экономической системы с дополнительным перераспределением капитала. . , . С. 142-153.

350908. Головна електронна база наукових робіт : [розробка Національного репозитарію академічних текстів]. . , . С. 6.

350909. Клименко Н. В. Свет памяти. ДОСААФ СССР. Москва, 1989. 182 с.

350910. Климович В. В. Памятник с бульвара. Советский писатель. Москва, 1991. 157 с.

350911. Климонтович Н. Ю. Двойной альбом. Советский писатель. Москва, 1990. 446 с.

350912. Климушкин В. М. Жизнь бесконечная. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, 1989. 256 с.

350913. Клинг О. А. Невыдуманный пейзаж. Молодая гвардия. Москва, 1991. 158 с.

350914. Клычков С. А. Сахарный немец. Князь мира. Правда. Москва, 1989. 512 с.

350915. Клычков С. А. Стихотворения. Худож. лит.. Москва, 1985. 254 с.

350916. Макаров А. С. Переспективы развития и использования водоугольного топлива (Обзор). . , . С. 3-9.

350917. Клюев В. В. Афера века. Интер-Весы. Москва, 1991. 285 с.

350918. Кулик Н. Батько українського правопису : [про одного з найвизначніших українських мовознавців, автора підручників для шкіл та вишів і численних праць із фонетики, граматики, діалектології, культури й історії української мови О. Синявського]. . , . С. 14-15.

350919. Клюс В. П., Клюс С. В., Четверик Г. А., Демчина В. П. Газификация канализационного ила. . , . С. 9-15.

350920. Жовтянський В. А., Колеснікова Е. П., Якимович М. В., Середенко П. А. Загальні принципи переробки відходів з вилученням їхнього енергетичного потенціалу на основі плазмових технологій. 3. Порівняльний аналіз впливу кисневого й повітряного дуття та ролі калорійності донних мулів. . , . С. 16-28.

350921. Клюнков В. Е. Из жизни Адима Строганова. Советский писатель. Москва, 1990. 349 с.

350922. Ключарев Г. В. Конец "Зимней грозы". Молодая гвардия. Москва, 1983. 238 с.

350923. Алексеєнко В. В., Сезоненко О. Б., Васечко О. О. Рекуперація теплоти інсинераторів для знешкодження відходів лікувальних закладів. . , . С. 31-38.

350924. Ключевский В. О. Литературные портреты. Современник. Москва, 1991. 461 с.

350925. Прокоф'єва Г. М., Сеннік А. С., Матвєєва К. М.. Книш Н. В. Розробка антикорозійних технічних мийних засобів. . , . С. 39-43

350926. Семейко К. В., Сидоренко Н. А., Чумак Р. Е. Исследование влияния механиковибрационной звуковой частоты на гидродинамику псевдоожиженного слоя. . , . С. 43-48.

350927. Клятва Люка Болдуина. Правда. Москва, 1990. 445 с.

350928. Корж З. В. Особливості поводження з відходами у Житомирській області. . , . С. 49-56.

350929. Сорока Б. С., Корниенко А. В., Кудрявцев В. С., Карабчиевская Р. С. Сокращение выбросов оксидов азота в открытом факеле природного газа при вводе водяного пара в поток воздуха горения. . , . С. 57-70.

350930. Бублик Є. О. Структурно-функціональна деформація фінансового сектора в економіці України. . , . С. 48-61.

350931. Брус С. І. Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори: тенденції та проблеми розвитку. . , . С. 62-75.

350932. Козелков С. В., Фролов В. Ф., Сторчак К. П. Особенности использования точек Лагранжа в современнй космонавтике : [возможность использования точек Лагранжа в освоении космического пространства - стартах ракет, запусках космических аппаратов, утилизации космического мусора]. . , . С. 5-10.

350933. Барабаш О. В., Лукова-Чуйко Н. В., Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем. . , . С. 11-18.

350934. Вишнівський В. В., Зінченко О. В., Катков Ю. І. Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної системи. . , . С. 19-26.

350935. Бойко Ю. М., Пятін І С. Особливості квазікогерентної обробки сигналів у засобах телекомунікацій з частотною маніпуляцією. . , . С. 27-39.

350936. Бондарчук А. П., Каргаполов Ю. В., Макаренко А. А., Придыбайло А. Б., Сеньков О. В. Анализ требований при разработке системы управления прикладными задачами ІоТ. . , . С. 40-46.

350937. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України. . , . С. 76-90.

350938. Бандура О. В. Прогнозування тренду світових цін на нафту на базі СМІ-моделі економічних циклів. . , . С. 91-110.

350939. Otrokh S. I, Kuzminykh V. O., Shvets Ye. Yu. Analysis of information in the tasks of consolidating from open sources = Аналіз інформації у задачах консолідації даних з відкритих джерел. . , . P. 47-53.

350940. Шушура О. М. Дефазифікація в інформацій них технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів. . , . С. 54-59.

350941. Книга в русской и советской живописи. Книга. Москва, 1989. 151 с.

350942. Книга братства. Улан-Батор. Москва, 1971. 576 с.

350943. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 179 с.

350944. Книга о судахи судьях. Наука. Москва, 1975. 311 с.

350945. Книга песчинок. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 412 с.

350946. Москвич Л. Довіра до суду: стан та інструменти впливу : [судова роеформа в Україні]. . , . С. 9-25.

350947. "Львівська політехніка" національний університет Вісник.... Львівська політехніка. Львів, 2017. 171 с.

350948. Книга тысячи и одной ночи. Гослитиздат. Москва, 1959. 495 с.

350949. Книга тысячи и одной ночи. Гослитиздат. Москва, 1959. 470 с.

350950. Книга тысячи и одной ночи. Гослитиздат. Москва, 1959. 479 с.

350951. Книга тысячи и одной ночи. Гослитиздат. Москва, 1960. 479 с.

350952. Книга тысячи и одной ночи. Гослитиздат. Москва, 1956. 454 с.

350953. Книжник Г. С. Петька. Дет. лит.. Москва, 1989. 191 с.

350954. Федорова Н. В., Елиссави Камаль Кхалифа А. Способы синхронизации частоты и времени в мультисервисных макросетях. . , . С. 60-65.

350955. Мельник Ю. В. Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеологіїї ТМN. . , . C. 66-72.

350956. Марковський О. П., Русанова О. В., Олієвський А. А., Черевик В. М. Метод прискореного модулярного експоненціювання з використанням передобчислень. . , . С. 73-81.

350957. Книпович Е. Ф. Романы А. Фаддева Разгром и Молодая гвардия. Худож. лит.. Москва, 1973. 96 с.

350958. Руденко Н. В. Розробка моделі фазового автопідстроювання за допомогою кореневого годографа. . , . С. 82-87.

350959. Кнорре Ф. Ф. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1984. 527 с.

350960. Кнорре Ф. Ф. Избранные произведения. Худож. лит.. Москва, 1984. 543 с.

350961. Прилуцький С. Суд як першооснова предмета судового права України. . , . С. 26-51.

350962. Кныш Г. А. Прицел. Советский писатель. Москва, 1981. 487 с.

350963. Сердюк В. Проблеми створення Вищого антикорупційного суду: первинний аналіз. . , . С. 52-64.

350964. Кныш Г. А. Росток. Советский писатель. Москва, 1989. 384 с.

350965. Городовенко В. Реалізація принципу верховенства права у цивільному судочинстві в умовах реформування правосуддя. . , . С. 65-78.

350966. Шило О. Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку законодавства. . , . С. 79-91.

350967. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2018. 28 с.

350968. Щербанюк О. Конкурсний добір суддів: проблеми конституційної реалізації. . , . С. 92-109.

350969. Княжнин Я. Б. Избранное. Правда. Москва, 1991. 381 с.

350970. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2018. 116 с.

350971. Хотинська-Нор О. Дисциплінарна відповідальність vs незалежність судді: у пошуках балансу. . , . С. 110-122.

350972. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2018. 40 с.

350973. Князев Л. Н. Начальное образование. Дальневосточное книжное издательство. Владивосток, 1989. 383 с.

350974. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 70 с.

350975. Охорона праці і пожежна безпека. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 80 с.

350976. Князева Л. Сердце ангела. Вагриус. Москва, 1998. 430 с.

350977. Гаврилюк Р. Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини. . , . С. 128-143.

350978. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки. МЕДІА-ПРО. Київ, 2018. 52 с.

350979. Коструба А. Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції. . , . С. 144-158.

350980. Трипольська Г. С., Дячук О. А., Подолець Р. З., Чепелєв М. Г. Біогазові проекти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика. . , . С. 111-134.

350981. Dibrivnyi O. A. Comparative analysis of time series forecasting based on the trend model and adaptive Brown's model = Порівняльний аналіз прогнозування часових рядів з використанням трендової та адаптивної моделі Брауна. . , . P. 88-95.

350982. Мельник Р. Предмет адміністративного права. . , . С. 159-182.

350983. Шеляженко Ю. Особиста автономія у праві інформаційних технологій. . , . С. 183-200.

350984. Лучечко Ю. Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України. . , . С. 8-15.

350985. Хаустов В. К. Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію. . , . С. 135-151.

350986. Золотухіна О. А. Структура інформаційної технології контролю витрат ресурсів. . , . С. 96-104.

350987. Пасхавер Б. Й. Агропродовольчий комплекс України у міжгалузевих пропорціях: стан та динаміка. . , . С. 151-159.

350988. Курченко О. А., Терещенко А. И. Информационная технология многомерного Чебышевского приближения к заданным значениям функции качества производственного процесса. . , . С. 105-117.

350989. Аронов А. О. Розробка методу автоматизації виявлення суперечливоі інформації на основі аналізу даних сторінок сайту. . , . С.121-126

350990. Ткаченко О. М. Дослідження особливостей рангових алгоритмів та визначення можливості їх використання в мережах NGN. . , . С.127-133.

350991. Шмаров Д. Стратегічний пріоритет розвитку аграрного сектора Волині: комплексне використання сільськогосподарської сировини. . , . С. 20-26.

350992. Ткаченко Ю. М. Інтерактивний плакат - як інноваційний засіб візуалізації та структуризації інформації : [модернізація навчального процесу]. . , . С. 10-11.

350993. Зинич Ю. М., Кучарська Л. В., Михайлова Л. В. Пожежі та їхні наслідки. Правила поведінки у разі виникнення пожеж (для використання педагогічними працівниками під час роботи літніх пришкільних таборів). . , . С. 12-15.

350994. Зибін С. В. Кількісна оптимізація ресурсів інформаційної системи для ефективної підтримки прийняття рішень. . , . С. 134-141.

350995. Мамчур О. Домедична допомога потерпілим під час відпочинку. . , . С. 25-27.

350996. Корсак К. В., Корсак С. К. Фізика про небезпеки морських узбереж. . , . С. 29-32.

350997. Сімонов Ю. Г. Батарейка - загроза для здоров'я людини та екосистеми. . , . С. 38.

350998. Гостіщев О. А. Історія, традиції, сьогодення : [історія створення та сьогоденні досягнення Українського зонального науково-дослідного та проектного інституту по цивільному будівництву (КИЇВЗНДІЕП)]. . , . С. 3-8.

350999. Куцевич В. В. Фундатор інституту "КИЇВЗНДІЕП" : [біографія О. І. Заварова - видатної особистості і творця "Зонального науково-дослідного та проектного інституту типового і експериментального проектування житлових і громадських будівель і споруд у м. Києві"]. . , . С. 6-8.

351000. Кебза Й. Высота. Воениздат. Москва, 1984. 155 с.

351001. Куцевич В. В. 55 років на шляху розвитку архітектури і будівництва : [ювілей Зонального науково-дослідного та проектного інституту типового і експериментального проектування житлових і громадських будівель і споруд (КИЇВЗНДІЕП)]. . , . С. 9-17.

351002. Кеведо-и-Вильегас Ф. Г. Избранное. Худож. лит.. Ленинград, 1971. 463 с.

351003. Кеведо-и-Вильегас Ф. Г. Истори жизни пройдохи по имени дон Паблос, пример бродяг и зерцало мошенников. Держвидав. Київ, 1956. 176 с.

351004. Кедрин Д.Б. Избранная лирика. Молодая гвардия. Москва, 1965. 32 с.

351005. Кедровый бор. Радуга. Москва, 1984. 496 с.

351006. Келдыш Ю. Русские композиторы второй половины 19 века. Советский композитор. Москва, 1960. 82 с.

351007. Бельчиков В. М. Деякі тенденції в проектуванні цивільних будівель і споруд останніх років : [на прикладах КИЇВЗНДІЕП]. . , . С. 18-22.

351008. Матченко Т. І., Матченко П. Т. Помилки в ДБН В.2.3-26:2010 "Мости і труби. Сталеві конструкції" та в ДСТУ Б EN 1337-6:2004 "Балансирні опорні частини". . , . С. 23-31.

351009. Келлер Г. Зеленый Генрих. Худож. лит.. Москва, 1972. 735 с.

351010. Келлер Г. Новеллы. Худож. лит.. Ленинград, 1970. 255 с.

351011. Келлер Г. Новеллы. Гослитиздат. Москва, 1956. 133 с.

351012. Келлерман Б. Братья Шелленберг. Правда. Москва, 1983. 352 с.

351013. Келлерман Б. Голубая лента. Худож. лит.. Москва, 1968. 311 с.

351014. Келлерман Б. Голубая лента. Книжное издательство. Калининград, 1989. 431 с.

351015. Келлерман Б. Город Анатоль. Правда. Москва, 1979. 344 с.

351016. Келлерман Б. Девятое ноября. Пляска смерти. Гослитиздат. Москва, 1959. 703 с.

351017. Келлерман Б. Девятое ноября. Пляска смерти. Госхудиздат. Москва, 1955. 690 с.

351018. Файнер М. Ш. Концептуальні помилки і прорахунки у чинних нормативних документах на цемент, бетон і залізобетон. . , . С. 32-34.

351019. Келлерман Б. Пляска смерти. Правда. Москва, 1989. 474 с.

351020. Гук Я. С., Найбауер І. Ф., Новак Е. Й., Гук О. С. Методика визначення середніх снігових навантажень на горизонтальну площину за спрощеними формулами для території Закарпатської області. . , . С. 35-43.

351021. Келлерман Б. Туннель. Учпедгиз. Москва, 1952. 110 с.

351022. Келлерман Б. Туннель. Правда. Москва, 1981. 335 с.

351023. Келлерман Б. Туннель. Донбас. Донецк, 1983. 264 с.

351024. Келлерман Б. Туннель. Молодь. Київ, 1986. 272 с.

351025. Келс И. Мать Давида С., рожденного 3 июля 1909. Радуга. Москва, 1990. 400 с.

351026. Кент Р. "Это я, господи". Искусство. Москва, 1966. 648 с.

351027. Пацеля О. Кераміка в будівництві та мистецтві. . , . С. 45-47.

351028. Кемоклидзе Г. В. Перекресток. Молодая гвардия. Москва, 1989. 265 с.

351029. Кенин-Лопсан М. Б. Гувинка. Советский писатель. Москва, 1990. 315 с.

351030. Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме. Прогресс. Москва, 1972. 506 с.

351031. Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме. Прогресс. Москва, 1980. 507 с.

351032. Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме. Прогресс. Москва, 1990. 503 с.

351033. Лев Ефимович Кербель. Изобразительное искусство. Москва, 1977. 176 с.

351034. Кервуд Д. О. Бродяги Севера. В дебрях Севера. Юлдузча. Ташкент, 1989. 368 с.

351035. Кервуд Д. О. Гризли. Казан. Бродяги Севера. В дебрях Севера. Правда. Москва, 1988. 640 с.

351036. Кервуд Д. О. Гризли. Казан. Бродяги Севера. В дебрях Севера. Правда. Москва, 1991. 636 с.

351037. Кервуд Д. О. У последней границы. Пылающий лес. Мужество капитана Плюма. Славянка. Москва, 1992. 368 с.

351038. Кервуд Д. О. Долина безмолвных Великанов. Лениздат. Ленинград, 1991. 592 с.

351039. Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Письма. Правда. Москва, 1989. 477 с.

351040. Кернер - Шрадер П. Дневник немецкого солдата. Воениздат. Москва, 1961. 270 с.

351041. Маслюк В. А., Караимчук Е. С., Курочкин В. Д., Мамонова А. А., Хоменко А. И. Структура и свойства порошка высокоуглеродистого феррохрома, полученного из ФХ800 ферросплавного производства. . , . С. 3-10.

351042. Гогаев К. А., Воропаев В. С., Вдовиченко А. В., Подрезов Ю. Н., Гадзыра Н. Ф., Евич Я. И. Влияние режимов деформирования на структуру и свойства порошковых композитов системы Al-Mg-X. . , . С. 11-20.

351043. Cavdar U., Akkurt O. The effeect of sintering on the microstructure, hardness, and tribological behavior of aluminum-graphene nanoplatelet powder composites = Вплив спікання на мікроструктуру, твердість та трибологічні характеристики порошкових... див. анот.. . , . P. 21-29.

351044. Дубовик Т. В., Іценко А. І., Гребенок Т. П., Рогозинський А. А., Зяткевич Н. С., Литвин Р. В., Ковальченко М. С. Виготовлення і властивості високотемпературних електроізоляційних та термостійких матеріалів на основі нітриду алюмінію. . , . С. 30-36.

351045. Нешпор І. П., Мосіна Т. В., Григорьєв О. М., Ведель Д. В., Васін А. В., Русавський А. В., Назаров О. М. Модифікування поверхні кераміки системи ZrB2-SiC для підвищення її корозійної стійкості. . , . С. 37-45.

351046. Кертес А. Стеклянная клетка. Радуга. Москва, 1985. 224 с.

351047. Кессель П. Враги общества. Издательство иностранной литературы. Москва, 1960. 264 с.

351048. Кестен Г. Шарлатан. Радянський письменник. Киев, 1968. 256 с.

351049. Кестнер Э. Фабиан: История одного моралиста. Худож. лит.. Москва, 1990. 238 с.

351050. Кетлинская В. К. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1978. 664 с.

351051. Кетлинская В. К. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1979. 631 с.

351052. Кетлинская В. К. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1980. 400 с.

351053. Кетлинская В. К. Собрание сочинений. Худож. лит.. Ленинград, 1980. 536 с.

351054. Кетлинская В. К. Вечер. Окна. Люди. Молодая гвардия. Москва, 1974. 557 с.

351055. Кетлинская В. К. Мужество. Правда. Москва, 1989. 653 с.

351056. Кешеля Д.М. Пора грибной печали. Молодая гвардия. Москва, 1989. 222 с.

351057. Кешоков А.П. Долина белых ягнят. Советская Россия. Москва, 1989. 778 с.

351058. Паустовский А. В., Шелудько В. Е., Тельников Е. Я., Марчук А. К., Кременицкий В. В., Тарасюк О. П., Рогальский С. П. Структура и электрофизические свойства графенсодержащих толстых пленок. . , . С. 46-55.

351059. Кешоков А.П., Гамзатов Р. Зеленый полумесяц. Мой Дагестан. Известия. Москва, 1969. 605 с.

351060. Кешоков А.П. Чудесное мгновение. Советский писатель. Москва, 1961. 535 с.

351061. Кешоков А.П. Чудесное мгновение. Известия. Москва, 1964. 512 с.

351062. Кешоков А.Т. Сломанная подкова. Молодая гвардия. Москва, 1973. 528 с.

351063. Кешоков А.Т. Сломанная подкова. Молодая гвардия. Москва, 1978. 512 с.

351064. Шагинян Л. Р., Бритун В. Ф., Крапивка Н. А., Фирстов С. А., Котко А. В., Горбань В. Ф. Свойства пленок сплава Cr-Co-Cu-Fe-Ni, полученных магнетронным распылением. . , . С. 56-66.

351065. Киви А. Семеро братьев. Гослитиздат. Москва, 1961. 331 с.

351066. Дудник Е. В., Лакиза С. Н., Гречанюк Н. И., Рубан А. К., Редько В. П., Глабай М. С., Милосердов А. Б. Материалы на основе Gd2Zr2O7 для термобарьерных покрытий. . , . С. 67-86.

351067. Кобренюк Т. М. Особливості будови і функціонування центральної нервної системи та основні причини його розладів. . , . С. 9-16.

351068. Панченко В. І. Робота обслуговувального персоналу в резервуарному парку складу паливно-мастильних матеріалів. . , . С. 24.

351069. Radek N., Scendo M., Pliszka I., Paraska O. Properties of electro-spark deposited coatings modified via laser beam = Властивості електроіскрового покриття, модифікованого лазерним променем. . , . P. 87-96.

351070. Касумов А. М., Караваева В. М., Микитченко А. А., Шаповал К. О., Перепелица М. А., Лашкарев Г. В. Гальваномагнитные свойства тонкопленочных cтруктур (Fe, Co, Ni) / оксид редкоземельного металла. . , . C. 97-101.

351071. Kumar S., Dwivedi S. P., Sharma S. Friction and adhesive wear study of HWOF sprayed Ni-WC-Co-Based powder coating = Тертя й адгезивний знос порошкового покриття на основі Ni-WC-Co, отриманого високошвидкісним газополум'яним напиленням. . , . P. 102-110.

351072. Ниценко В. В., Черемисин Н. М. Инновации в индустрии релейной защиты: современные вызовы и перспективы развития. . , . С. 2-9.

351073. Копань А. Р., Горбачук М. П., Лакиза С. М., Тищенко Я. С., Корабльов Д. С. Термодинамічні функції гадоліній гафнату (Gd2Hf2O7) за низьких температур. . , . C. 111-120.

351074. Agraval P. G., Turchanin M. A.,Vodopyanova A. A., Dreval L. A. Mixing enthalpies of liquid Cu-Hf-Ti alloys studied by high-temperature calorimetry = Калориметричне дослідження ентальпії змішування рідких сплавів Cu-Hf-Ti. . , . P. 121-127.

351075. Сологуб О. М. Досвід впровадження елегазового обладнання на об'єктах ДП "НЕК "Укренерго". . , . С. 10-17.

351076. Бошицька Н. В., Проценко Л. С., Будиліна О. М., Каплуненко Н. В., Мініцький А. В., Уварова І. В. Фізико-хімічна стабільність у біологічних середовищах композиційних систем гідроксиапатит-низькомолекулярний поліетиленгліколь 400. . , . С. 128-133.

351077. Киевский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета УССР им. Шеченко. Держмузвидав. Киев, 1960. 6 с., 20 л. илл.

351078. Мельник В. М., Рудь В. Д., Мельник Ю. А. Коректність фрактального аналізу мікроструктури фрактографічних поверхонь за даними цифрової рем-фотограмметрії. . , . С. 134-143.

351079. Киевский государственный ордена Ленина академический украинский драматический театр им. Ивана Франко. Держмузвидав. Киев, 1960. 19 с.

351080. Saini D., Singh S., Banerjee M. K., Sachdev K. Microstructure and phase transformation in Ni50Mn40Sn10 shape memory alloy = Мікроструктура та фазовий склад сплаву Ni50Mn40Sn10 з ефектом пам'яті форми. . , . P. 144-150.

351081. Адамовский А. А., Сичкарь З. В. Карандаши на основе высокомодульного композиционного материала для правки абразивного инструмента. . , . С. 151-157.

351082. Киевский музей западного и восточного искусства. Мистецтво. Киев, 1981. 127 с.

351083. Киевский музей русского искусства. Мистецтво. Киев, 1986. 127 с.

351084. Кизи К. Над кукушкиным гнездом. Радуга. Москва, 1989. 286 с.

351085. Кизи К. Над кукушкиным гнездом. И поджег этот дом. Hyperion. Кишинев, 1990. 638 с.

351086. Кизилов М. Г. Осенний паром. Молодая гвардия. Москва, 1991. 315 с.

351087. Кикнадзе А. В. Королевская примула. Молодая гвардия. Москва, 1973. 288 с.

351088. Кикнадзе А. В. Полынь - трава. Воениздат. Москва, 1983. 432 с.

351089. Киле П. А Чудесный вариант судьбы. Современник. Москва, 1989. 299 с.

351090. Ким А. А. Будем кроткими как дети. Советская Россия. Москва, 1991. 413 с.

351091. Ким А. А. Избранное. Советский писатель. Москва, 1988. 716 с.

351092. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 92 с.

351093. Ким А. А. Отец-лес. Советский писатель. Москва, 1989. 399 с.

351094. Ким А. А. Собиратели трав. Известия. Москва, 1983. 574 с.

351095. Ким Ю. Ч. Волшебный сон. Советский писатель. Москва, 1990. 300 с.

351096. Ким Ю. Ч. Творческий вечер. Книжная палата. Москва, 1990. 300 с.

351097. Ким Ч. Счастье. Радуга. Москва, 1985. 336 с.

351098. Миленин А. С. Фундаментальные и технологические задачи планирования ремонтной сварочной наплавки коррозионных дефектов магистральных трубопроводов без вывода их из эксплуатации. . , . С. 6-13.

351099. Кин Ц. И. Алхимия и реальность. Советский писатель. Москва, 1984. 399 с.

351100. Кинг С. Глазами дракона. Сигма. Львов, 1995. 416 с.

351101. Кинг С. Дорожные работы. Бегущий человек. Изддательство АСТ. Москва, 1998. 604 с.

351102. Кинг С. Команда скелетов. Изддательство АСТ. Москва, 1998. 604 с.

351103. Кинг С. Мертвая зона. Молодая гвардия. Москва, 1987. 427 с.

351104. Кинг С. Мертвая зона. Ред. - издательский отдел областного управления по печати. Донецк, 1993. 384 с.

351105. Кинг С. Мизери. АСТ-ЛТД. Москва, 1997. 464 с.

351106. Кинг С. Последняя игра Джералда. Римол. Таллин, 1993. 350 с.

351107. Кинг С. Свечение. Полина. Вильнюс, 1993. 316 с.

351108. Кинг С. Свечение. Полина. Вильнюс, 1993. 350 с.

351109. Кинг С. Сияние. Издательство АСТ. Москва, 1998. 512 с.

351110. Кинг С. Худеющий. Издательство АСТ. Москва, 1998. 412 с.

351111. Литвинов В. М., Лысенко Ю. Н., Чумак С. А. Керосинорез РК-32 : [кислородная резка металлов]. . , . С. 14-18.

351112. Кинг С. Четыре сезона. Издательство АСТ. Москва, 1999. 544 с.

351113. Кинг С. Ясновидящий. Таврия. Симферополь, 1992. 432 с.

351114. Киннунен Э. Воробьиная полька. Прогресс. Москва, 1976. 332 с.

351115. Розділ І. Життя та діяльність видатної особистості : [біографія Ф. Ф. Мовчановського - видатного діяча, міського голови міста Олександрівська Катеринославської губернії]. . , . С. 14-24.

351116. Розділ ІІ. Олександрівськ: від занепаду до розквіту : [місто в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.; внесок Ф. Ф. Мовчановського у розвиток міста; політичні події 1904-05 р.; місто під час виборів 1907 р.]. . , . С. 25-55.

351117. Психологія і суспільство. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2018. 200 с.

351118. Бюлетень Міністерства юстиції України. Укрправінформ. Київ, 2018. 64 с.

351119. Інтелектуальна власність в Україні. Юрінком Інтер : АСпект-2003. Київ, 2018. 76 с.

351120. Кино. Советская энциклопедия. Москва, 1986. 640 с.

351121. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 172 с.

351122. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 156 с.

351123. Кино Болгарии. Искусство. Москва, 1984. 248 с.

351124. Мазур А. А., Пустовойт С. В. Технико-экономический анализ способов сварки при изготовлении сосудов высокого давления из алюминиево-магниевых сплавов. . , . С. 19-21.

351125. Кинооператор Андрей Москвин. Искусство. Ленинград, 1971. 230 с.

351126. Кинопанорамма. Искусство. Москва, 1975. 303 с.

351127. Кинопанорамма. Искусство. Москва, 1981. 335 с.

351128. Кинословарь. Советская энциклопедия. Москва, 1966. 976 с.

351129. Розділ ІІІ. Втілення задумів та ідей Ф. Мовчановського : [Олександрівський водогін; пожежна служба міста; розвиток електрофікації, транспортної системи і адміністративно-територіального устрію міста; Олександрівськ в період Першої світової війни]. . , . С. 56-106.

351130. Кинословарь. Советская энциклопедия. Москва, 1970. 1423 с.

351131. Киплинг Р. Восток есть Восток. Худож. лит.. Москва, 1991. 461 с.

351132. Киплинг Р. Вот так сказки!. Книга. Москва, 1991. 103 с.

351133. Киплинг Р. Ким. Высш. школа. Москва, 1990. 285 с.

351134. Киплинг Р. Ким. Советский композитор. Москва, 1991. 254 с.

351135. Киплинг Р. Рассказы, стихи, сказки. Высш. школа. Москва, 1989. 383 с.

351136. Киплинг Р. Рассказы, стихотворения. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 36 с.

351137. Розділ ІV. Освітні, культурні та духовні цінності міста : [розвиток освітніх закладів м. Олександрівська, його культурна спадщина та духовні надбання. Преса як джерело інформації]. . , . С. 107-135.

351138. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

351139. Киппель Э. Мээлис. Эстонское государственное издательство. Таллин, 1964. 142 с.

351140. Мельничук Л. Комплектні розподільчі пристрої елегазові (КРПЕ) компанії GENERAL ELECTRIC (GE) від 60 до 800 кВ. . , . С. 21-26.

351141. Кардина Н. В. Петер Пауль Рубенс. Изобразительное искусство. Москва, 1978. 63 с., 17 ил.

351142. Киреев А. Ф. Стылая тишина. Патриот. Москва, 1991. 173 с.

351143. Кулик Н. Воскреслий з мертвих : [біографія видатного українського мовознавця, лексикографа Всеволода Ганцова]. . , . С. 14-15.

351144. Лобанов Л. М., Коротынский А. Е., Махлин Н. М., Водолазский В. Е., Буряк В. Ю., Сипаренко А. Г., Попов В. Е., Олияненко Д. С. Применение информационных технологий при подготовке сварочного персонала. Опыт применения и перспективы совершенствования. . , . С. 22-28.

351145. Дехтяр А. С. Несна здатність просторових пластинчатих конструкцій : [при дії рівномірного поперечного навантаження]. . , . С. 3-7.

351146. Демчина Б. Г., Фамуляк Ю. Є. Застосування гнучного армування органічного походження в згинаних комплексних елементах з ніздрюватих бетонів. . , . С. 8-14.

351147. Семененко С. Н. Современное элегазовое оборудование производства ЗАО "ЗЭТО" : [элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ, 220 кВ. Измерительные трансформаторы тока серии ТОГФ(П) на напряжения 110-500 кВ. КРУЭ-110 кВ. Азотные трансформаторы тока 110 кВ]. . , . С. 34-41.

351148. Попов В. О., Войцехівський О. В. Раціональні методи підсилення просторового каркасу кіноконцертного залу "Райдуга" в умовах збільшення навантаження : [на прикладі м. Вінниця]. . , . С. 15-21.

351149. Бондаренко Ю.К., Ковальчук О. О. Анализ и исследования риск-менеджмента, влияющего на технологический процесс сварки на производстве с целью повышения живучести стальных конструкций по признакам опасности. . , . С. 29-40.

351150. Корниенко А. Н., Макаренко Н. А. Головная организация СССР по сварке : [Институт электросварки им. Е.О. Патона, история развития сварочного производства]. . , . С. 54-57.

351151. Клімов Ю. А. Теплова зварювальність арматури класу А500С. . , . С. 22-27.

351152. Демчина Б. Г., Сурмай М. І., Шидловський Я. М. Дослідження дерев'яної арки таврового перерізу на металозубчастих пластинах. . , . С. 28-35.

351153. Білик С. І., Лавриненко Л. І., Альтайе Н., Салієнко В. І. Порівняння о місцевой стійкості стінок двотаврових балок за ДБН В.2.6-198-2014 і єврокодом з (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010) при пружній роботі сталі. . , .

351154. Масюк Г. Х. Розрахунок за несучою здатністю позацентрово стиснутих колон за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексентриситетами у відповідності нових норм. . , . С. 48-54.

351155. Гутников Г. О. Оптимальное решение учета коммутационного ресурса выключателя. . , . С. 42-45.

351156. Коваль П. М., Стоянович С. В. Використання композитних плит як незнімної опалубки при бетонуванні плити проїздної частини мостів. . , . С. 55-62.

351157. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 р. № 75. . , . С. 18-31.

351158. Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту : затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 р. № 579. . , . С. 17-86.

351159. Регламент роботи Національного репозитарію академічних текстів : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2018 р. № 707. . , . С. 137-141.

351160. Положення про психологічну службу у системі освіти України : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 р. № 509. . , . С. 70-75.

351161. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу : затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. № 425. . , . С. 97-159.

351162. Журахівський А., Яцейко А. Я. Пристрої захисту трансформаторів напруги від пошкоджень ферорезонансними процесами. . , . С. 46-52.

351163. Журахівський А., Кенс Ю. А., Яцейко А. Я. Нерезонуючі трансформатори напруги. . , . С. 53-58.

351164. Гетун Г. В., Товбич В. В., Михальченко С. В., Кисіль О. В. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення стаціонарних автоматизованих вогневих пунктів. . , . С. 63-68.

351165. Загнітко А. П. Лексикографічні технології тлумачення граматичної семантики : [у слов'янській лексикографії]. . , . С. 3-14.

351166. Манилов А. М. Применение кабелей напряжением до 1000 В с наложенными на изоляцию жил кабеля неизолированных заземленных оболочек с целью повышения чувствительности и быстродействия при замыкании на землю. . , . С. 65-66.

351167. Гомон С. С., Павлюк А. П. Жорсткість балок з клеєної деревини в умовах косого згину. . , . С. 69-74.

351168. Ч. 2. Очерк пятый. Металлы и сплавы бронзового века. Древний мир. . , . С. 89-115.

351169. Яворська Г. М., Чмир О. Р. Семантика війни і миру в сучасних слов'янських мовах: історико-типологічний аспект. . , . С. 15-29.

351170. Манилов А. М., Сиваченко О. В. Способы повышения чувствительности защиты от однофазных замыканий на землю. . , . С. 66-68.

351171. Ярмак В. І., Пономаренко В. П. Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов'янському і ширшому компаративному контексті. . , . С. 30-38.

351172. Ч. 2. Очерк шестой. Медь и ее сплавы: от Средневековья к современности. . , . С. 116-136.

351173. Ч. 2. Очерк седьмой. Золото, серебро, олово, свинец, ртуть: от Средневековья к современности. . , . С. 137-157.

351174. Ч. 2. Очерк восьмой. Железный век: зарождение и развитие черной металлургии. . , . С. 158-183.

351175. Симоненко Л. О. Українське термінознавство кінця XX - початку XXI ст. стан і перспективи розвитку. . , . С. 39-47.

351176. Ч. 1. Очерк третий. Стекло: многообразие технологий и применений на протяжении тысячелений. . , . С. 60-75.

351177. Ч. 1. Очерк четвертый. Глазури и эмали: развитие технологий стекловидных покрытий. . , . С. 76-86.

351178. Шевченко Л. Л. Семантична основа моделювання системності концептосфери Нового Завіту. . , . С. 48-55.

351179. Валовой О. І., Возіян І. О., Валовой М. О. Методика виготовлення та експериментальне дослідження залізобетонних балок з подальшим підсиленням їх клейовими сумішами. . , . С. 75-81.

351180. Ч. 1. Очерк первый. Керамика - древнейший рукотворный материал. . , . С. 19-34.

351181. Хохлін Д. О. Загальні положення розрахунку та захисту будівель при можливій сумісній дії сейсмічних навантажень та значних нерівномірних деформацій основи. . , . С. 82-89.

351182. Барабаш М. С., Гензерский Ю. В., Пикуль А. В., Башинская О. Ю. Методы численного моделирования композитных материалов и конструкций в ПК "Лира-САПР" : [предложен алгоритм расчета зданий при изменении проектной ситуации]. . , . С. 91-98.

351183. Валовой О. І., Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. Оцінка зчеплення композитів з поверхнею конструкцій за умови впливу підвищених температур : [наведено експерементальні дані міцності зчеплення вуглепластиків (CFRP) та склопластиків (GFRP) з поверхнею бетонних зразків та між собою]. . , . С. 99-105.

351184. Оспівувач козацької доби. До 160-річчя від дня народження А. Ф. Кащенко : [Кащенко Андріан Феофанович (19 вересня 1858 - 16 березня 1921) — український письменник, автор численних прозових творів про Запорозьку Січ]. . , . С. 29-40.

351185. Чирва Т. Л., Чирва В. М., Савченко А. А., Новікова Ю. В., Рижих О. О. Оцінка технічного стану і розробка способу посилення залізничного шляхопроводу в м. Запоріжжя. . , . С. 106-111.

351186. Афанасьєва Л. В., Діденко Д. В. Використання залізобетонних конструкцій у фортифікаційних спорудах. . , . С. 112-117.

351187. Лисюк С. А., Шеремета О. В. Стан питання та пропозиції щодо дослідження впливу відносної вологості деревини на міцність та деформативність нагельних з'єднань. . , . С. 118-126.

351188. Коваль М. П. Експериментально-аналітичне визначення коефіцієнту умов роботи профільованого настилу Н80А із болтовим опорним анкеруванням у монолітних залізобетонних плитах. . , . С. 127-135.

351189. Першовідкривач науки про залізобетон. До 140-річчя від дня народження Я. В. Столярова (1878-1945). . , . С. 41-53.

351190. Сморкалов Д. В. Дослідження прогинів плит, опертих по контору. . , . С. 136-143.

351191. Людина - наукова епоха. До 100-річчя від дня народження Б. Є. Патона (1918). . , . С. 54-73.

351192. Скорук Л. М. Величина вмісту арматури у бетоні монолітних конструкцій. . , . С. 144-148.

351193. Колякова В. М., Божинський М. О. Розрахунково-теоретичні дослідження розподілу температури в перерізі залізобетонної конструкції східчастих складок. . , . С. 149-157.

351194. Кріпак В. Д., Дробаха О. К. Реконструкція житлового будинку з надбудовою з використанням зовнішнього металевого каркасу. . , . С. 158-165.

351195. Скорук Л. М., Полтавченко Р. В. Підсилення залізобетонних балок композитними матеріалами при розрахунку міцності похилих перерізів. . , . С. 166-172.

351196. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10.07.2018 р. № 2496-VIII. . , . C. 28-52.

351197. Трагедія митця. До 125-річчя від дня народження Миколи Хвильового (1893-1933) : [М. Хвильовий (Фітільов Микола Григорович) - український прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників пореволюційної української прози]. . , . С. 74-86.

351198. Підлуцький В. Л., Гаврилюк О. В. Визначення та порівняння несучої здатності паль в пісках середньої крупності. . , . С. 173-180.

351199. Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 605. . , . С. 113-121.

351200. Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 586. . , . С. 20-24.

351201. Правила виробництва коньяків України : затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.12.2017 р. № 702. . , . С. 26-32.

351202. Дорогий скарб України. До 185-річчя від дня народження Марка Вовчок (1833-1907). . , . С. 87-99.

351203. Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу : затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 р. № 391. . , . С. 156-194.

351204. Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів : затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. № 424. . , . С. 196-246.

351205. Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства : затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. № 426. . , . С. 248-309.

351206. От винта : [Украина покупает 55 вертолетов у французского авиагиганта Airbus Helicopters. Краткое описание, характеристики модели H225]. . , . С. 6.

351207. Журавський О. Д., Горобець А. М. Міцність та тріщиностійкість двохосно попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині. . , . С. 181-186.

351208. Журавський О. Д., Козак О. В. Міцність і тріщиностійкість приопорних ділянок залізобетонних балок з криволінійною попередньо-напруженою арматурою. . , . С. 187-192.

351209. Павленко А. Золото в соцсетях : [мировые знаменитости в социальных сетях (Instagram, YouTube, facebook), их гонорары за рекламные посты]. . , . С. 32-35.

351210. Богданович Е. Совершенство веры : [история, краткое описание 25-ти наиболее известных храмов Украины]. . , . С. 48-56.

351211. Журавський О. Д., Тимощук В. А. Розрахунок плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою. . , . С. 193-198.

351212. Журавський О. Д., Куцик О. В. Міцність і тріщиностійкість згинальних елементів з високоміцного бетону. . , . С. 199-204.

351213. Слободян Ф. Безпека праці на громадському транспорті. Водій : [норми безпеки. Інструктаж. Вимоги безпеки перед початком, під час виконання та після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях]. . , . С. 8-19.

351214. Шама О. Мертвая хватка Железной леди : [штрихи к политическому портрету экс-премьер-министра Великобритании М. Тетчер: смерть в 1981 г. голодавших борцов за независимость Северной Ирландии, позиция Тетчер по этому вопросу]. . , . С. 58-61.

351215. Голос України. Київська правда. К., 2018.

351216. Смирнов А. Карманный викинг : [основные характеристики, описание нового компактного кроссовера Volvo XC40]. . , . С. 64-65.

351217. Співаковський О. Чого вчить нас вступна кампанія 2018 року? : [аналіз вступної кампанії, вподобання абітурієнтів, ринок праці і політика в вищій освіті]. . , . С. 1, 4.

351218. Федоренко М. Робота на висоті. Терміни та визначення : [нормативна база. Відмінності робіт: "на висоті", "верхолазних" та "пов'язаних з підійманням на висоту"]. . , . С. 20-28.

351219. Топ-100 самых влиятельных людей Украины : [по мнению эспертной комиссии, в которую вошли некоторые украинские бизнесмены, политики, экономисты, представители шоу-бизнеса и т. п. Коротко о первой десятке списка. Лидеры рейтингов 2003-2018 гг.]. . , . С. 20-41.

351220. Нові окуляри uvex - довершеність, якість, комфорт і безпека! Частина 2. Закриті захисні окуляри. . , . С. 30-33.

351221. Данько Н., Теличко К. Огляд міжнародних стандартів з управління ризиками. . , . С. 40-45.

351222. Харчук Л. Як організувати медичний огляд працівників. . , . С. 48-51.

351223. Трошина С. Вимоги до первинних засобів пожежогасіння на підприємстві. . , . С. 52-61.

351224. Рожков А. Застосування евакуаційних заходів на об'єкті : [захисні споруди. Евакуаційна комісія підприємства. Основний зміст роботи евакуаційної комісії]. . , . С. 63-67.

351225. Стоєцький В. Убезпечити офіс від вогню : [протипожежна безпека на підприємстві]. . , . С. 68-73.

351226. Рожков А. Все про перевірки органів держнагляду у сфері пожежної безпеки та техногенної безпеки. . , . С. 1-48.

351227. Служба маркетинга в компании: объять необъятное, объединить необъединяемое (результаты блиц-опроса ). . , . С. 10-18.

351228. Носова О. Маркетинг - это одновременно и аналитика, и эмоции! И это длительная систематическая работа. . , . С. 20-21.

351229. Дніпренко В. Стандартизція у книжковій справі як нормативна база менеджменту якості. . , . С. 7-10.

351230. Зелінська А. Українська біографічна кнга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу. . , . С. 15-21.

351231. Чугуй В. Дитячі бібліотеки України: тенденції розвитку кінця ХХ - початку ХХІ століття. . , . С. 28-31.

351232. Муравйова В., Діденко А. Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література". . , . С. 31-33.

351233. Редька К. Розвиток інфраструктури інфокомунікацій і становлення інформаційного суспільства України. . , . С. 36-39.

351234. Головко В. В. Возможности наномодифицирования дендритной структуры металла сварных швов. . , . С. 3-7.

351235. Рейдемейстер А. Г., Калашник В. А., Кныш В. В., Соловей С. А. Сопротивление усталости сварных элементов грузовых вагонов новой конструкции, изготовленных из сталей класса прочности С345 и С390. . , . С. 8-14.

351236. Фоменко И. Задача маркетолога - постоянно следить за трендами и учиться. . , . С. 22-23.

351237. Сараев Ю. Н., Лунев А. Г., Киселев А. С., Гордынец А. С., Тригуб М. В. Комплекс для исследования процессов дуговой сварки. . , . С. 15-24.

351238. Венгер Е. Работа отдела маркетинга - незаметная работа. . , . С. 24-25.

351239. Нестеренков В. М., Орса Ю. В., Хрипко К. С., Махненко О. В. Технология ЭЛС авиационных конструкций из титановых сплавов. . , . С. 25-31.

351240. Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Селин Р. В. Воздействие термического цикла аргонодуговой сварки на структуру и свойства псевдо-В-титановых сплавов. . , . С. 32-38.

351241. Сотник В. На нашем рынке много компаний с крутыми маркетинг-службами. Но есть шанс реализовать свои планы. . , . С. 26-27.

351242. Коршевнюк Л. В современных условиях маркетинг становится зоной бизнес-девелопмента. . , . C. 28-29.

351243. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи, галузь електротехніки, з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови, французької" для студентів 4 курсу спеціальності 6.020303 "Філологія", денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

351244. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи, галузь інформатики, з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови, французької" для студентів 4 курсу спеціальності 6.020303 "Філологія", денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

351245. Лищук Ю. Маркетологи ХХI века : [практика меркетинга]. . , . С. 30-32.

351246. Тексти з лінгвокраїнознавства до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс другої іноземної мови, французької" для студентів 2 курсу спеціальності 6.020303 "Філологія", денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 52 с.

351247. Ламуру И. Ряд механизмов сделать маркетинг маркетинговому отделу. . , . С. 33-35.

351248. Гальчинский Л. В. Исследование зависимости между фазовыми превращениями в системе железо-цинк-медь и прочностью соединения при автоматической конденсаторной сварке. ЛПИ. Львов, 1963. 16 с.

351249. Малиновский В. А. Слово об учителе : [биография советского ученого-механика, создателя строительной механики стальных канатов, главы отечественной школы исследователей-канатчиков М. Ф. Глушко]. . , . С. 9-10.

351250. Стельмахова А. Бизнесу надо искать пути для собственного развития и реализовать их. . , . С. 36-40.

351251. Марков И. Б., Петрик И. А., Селивестров А. Г., Марченко Ю. А. Ремонт крупногабаритных лопаток вентилятора газотурбинного двигателя. . , . С. 39-44.

351252. Бабинец А. А., Рябцев И. А., Панфилов А. И. Материалы для индивидуальной бронезащиты. . , . С.45-50.

351253. Размышляев А. Д., Выдмыш П. А., Агеева М. В. Методика определения индукции управляющего магнитного поля в зоне ванны при дуговой сварке. . , . С. 51-55.

351254. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

351255. Економіка України за січень - липень 2018 року : [статистичні матеріали]. . , . С. 5.

351256. Винниченко Т. Перикл: власть народа : [Перикл (около 494-429 г. до н. э.) - афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» афинской демократии, знаменитый оратор и полководец]. . , . С. 22-37.

351257. Ромат Є. Галузевий та інші підходи до розуміння зв'зків із громадськістю. . , . С. 42-50.

351258. Корнієнко О. О., Мачуський Є. А. Визначення голосової активності у мовному сигналі методами спектрально-кореляційного та вейвлет-пакетного перетворення. . , . С. 247-258.

351259. Зозульов О. В. Життєвий цикл товару після його купівлі : [управління споживчою поведінкою]. . , . С. 52-56.

351260. Чаухан Д. В., Бхалани Д. К., Триведи И. Н. Улучшенный VBLAST MAP: новый алгоритм точка-точка для детектирования символов в системах беспроводной связи MIMO. . , . С. 259-266.

351261. Как преодолеть крупнейшие SMM-вызовы : [продвижение брендов в соцсетях]. . , . С. 62-69.

351262. 10 Instagram трендов 2018 года : [привлечение клиентов в социальных сетях]. . , . С. 70-73.

351263. Шлянин С. М. Завод Кранкомплект продолжает расширять номенклатуру своей продукции : [краткие технические характеристики ковша-опрокидывателя для вилочного погрузчика и крана гидравлического самоходного грузоподъемностью 2 т]. . , . С. 12.

351264. Резниченко О. А. Повышаем безопасность - увеличиваем эффективность : [рассматривается одно из направлений уменьшения травматизма, связанного со строповкой груза]. . , . С. 13-15.

351265. Черный Д. Г., Кужлев А. В. К вопросу модернизации грузоподъемных кранов горно-металлургического комплекса. . , . С. 16-18.

351266. Киреев Р. Т. Автомобили и дилижансы. Молодая гвардия. Москва, 1989. 606 с.

351267. Киреев Р. Т. До свидания, Светополь!. Советский писатель. Москва, 1988. 528 с.

351268. Киреев Р. Т. Люди - человеки. Маленькие повести. Советский писатель. Москва, 1968. 528 с.

351269. Свиридов А. А. Влияние геометрии ручья шкива на работу стальных канатов (часть 1). . , . С. 19-21.

351270. Павленко С. Н. ОМД 22460848.003-2012 "Крани портальні, крани-перевантажувачі. Експертне обстеження" дополняется разделом по специализированным перегрузочным комплексам. . , .

351271. Пелашенко С. И. Краны RTG переходят на электрический привод : [внедрение эко-стандартов в технологическое оборудование морских портов: глобальная контейнеризация и производство мобильной перегрузочной техники]. . , . С. 24-25.

351272. Сингх Ш., Мишра В. Усовершенствованная ячейка SRAM с большим статическим запасом помехоустойчивости и повышенной стабильностью с применением мемристоров 45-HM технологии. . , . С. 267-274.

351273. Бородин А. А., Бородин Н. А., Дончило А. Н. Автоматизированная система детектирования волн Осборна на основе вейвлет-признаков и нейронной сети. . , . С. 275-283.

351274. Нелин Е. А., Зингер Я. Л., Попсуй В. И. Фильтры нижних частот на основе кристаллоподобных неоднородностей. . , . С. 284-293.

351275. Заболотный С. В., Мартыненко С. С., Салыпа С. В. Метод проверки гипотезы о среднем значении на основе разложения в пространстве с порождающим элементом. . , . С. 294-304.

351276. Трифонов А. П., Корчагин Ю. Э., Трифонов М. В., Калашников К. С. Оценка начальной фазы узкополосного радиосигнала с неизвестными амплитудой и длительностью. . , . С. 307-317.

351277. Муравский А. ХМТП приготовился к комплексным изменениям : [240-летний юбилей Херсонского морского торгового порта: достижения и результаты]. . , . С. 8-9.

351278. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2018.

351279. Ливанова М. Рудольф Нуреев: прыжок : [Рудольф Хаметович Нурєєв (1938-1993) - артист балета, балетмейстер. Биография и творческий путь]. . , . С. 38-57.

351280. Омельяненко М. Ю., Туреева О. В. Волноводно-щелевой 24-канальный делитель мощности Ku-диапазона с малыми потерями. . , . С. 318-322.

351281. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Напрямки розвитку систем електропостачання" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спец-ції "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 10 с.

351282. Китик В. "Черноморск": рожденный трудом : [история создания и развития Ильичевского морского торгового порта]. . , . С. 12-15.

351283. Порошенко П. О. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році". . , . С. 1-4.

351284. Джиган В. И. Нечетная симметрия вектора весовых коэффициентов симметричных антенных решеток с линейными ограничениями. . , . С. 323-335

351285. Лю Фэн, Ли Хуйлинь, Ян Чжун Метод оценивания последовательно отсутствующих данных сенсоров с использованием глубокой нейронной сети. . , . С. 336-348.

351286. Ильницкий К. Крымские порты и санкционные тупики : [упадок грузооборота морских портов Крыма. Сравнительная характеристики за 2013 и 2017 годы]. . , . С. 20-24.

351287. Ильницкий К. Международный реестр судов Украины. Новая попытка? : [проблемы внедрения]. . , . С. 26-29.

351288. Полякова И., Вороной В. Модель единого европейского морского окна меняется : [администрация морских портов разрабатывает нормативную базу для создания в Украине единого морского окна - единого модуля ІТ-решений]. . , . С. 30-31.

351289. Муруган Н. А., Баласубраманиан Р., Патнам Х. Р. Печатная планарная несимметричная вибраторная антенна для сверхширокополосной связи. . , . С. 349-357.

351290. Захаров А. В., Розенко С. А., Пинчук Л. С. Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр с левосторонним нулем передачи, регулируемым паразитной перекрестной связью. . , . С. 358-368.

351291. Ильницкий К. Слухи о кончине украинского судостроения преувеличены : [показатели отрасли]. . , . С. 32-34.

351292. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт з дисципліни "Електричні апарати керування" студентами, що навчаються англійською мовою, на денній формі навчання для підготовки бакалаврів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

351293. Киреев Р. Т. Мои люди. Советский писатель. Москва, 1980. 302 с.

351294. Киреев Р. Т. Победитель. Апология. Молодая гвардия. Москва, 1980. 431 с.

351295. Киреев Р. Т. Ровно в семь у метро. Московский рабочий. Москва, 1985. 254 с.

351296. Киреев Р. Т. Светлячок. Молодая гвардия. Москва, 1987. 302 с.

351297. Ч. 1. Очерк второй. Углерод в неорганических материалах: от древесного угля до графена. . , . С. 35-59.

351298. Чмырь Ю., Смоляков А. Сделано в Украине: проекты "Укркранэнерго" : [проектирование надежных, производительных и безопасных погрузачных машин]. . , . С. 36-39.

351299. Киреев Р. Т. Четвертая осень. Современник. Москва, 1989. 335 с.

351300. Киреева А. Б. Так ли живу?. Советский писатель. Москва, 1970. 159 с.

351301. Филатова Н. Гетти Грин: как заработать миллион : [биография женщины, вошедшей в книгу рекордов Гиннеса, как самой жадной из тех, которых только видела наша планета – Гетти Грин (1834-1916)]. . , . С. 58-73.

351302. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351303. Кирий А. Веточка и компьютер. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 202 с.

351304. Комплексные решения погрузочно-разгрузочных и транспортных задач для операторов украинского рынка зерна. . , . С. 40-41.

351305. Кириков Б. М. Углич. Художник РСФСР. Ленинград, 1984. 212 с.

351306. Петухова О. Отто Дикс: в аду действительности : [Вильгельм Генрих Отто Дикс (1891-1969) - немецкий художник-экспрессионист и график]. . , . С. 74-91.

351307. Ногина И. Лоцман (не) лишний? : [вопросы лоцманской проводки, связанные с обеспечением безопасности и экономикой мореплавания]. . , . С. 42-43.

351308. Дубинянская Я. Билл Гейтс, который правит миром : [биография американского программиста, бизнесмена, создателя компании "Mikrosoft" Б. Гейтса]. . , . С. 92-113.

351309. Кириллов А. А. Областной драматический театр. Молодая гвардия. Москва, 1987. 255 с.

351310. Рыженкова Н. В портах Украины перевалка грузов сократилась на 3,1% : [статистический анализ грузооборота морских портов Украины за первое полугодие 2018 г.]. . , . С. 44-49.

351311. Рыженкова Н. Перевалка контейнеров стабильно растет : [статистические данные по контейнерообороту в портах Украины]. . , . С. 50-54.

351312. Кириллов В. В. Тобольск. Искусство. Москва, 1984. 238 с.

351313. Кириллов Г. В. Юная гвардия. Молодая гвардия. Москва, 1989. 268 с.

351314. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. композ. матеріалів, хімії та технологій Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Проектування виробів з порошкових і композиційних матеріалів" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

351315. Кириллов О. Е. Заговор. Воениздат. Москва, 1989. 541 с.

351316. Блокчейн-технологии в логистике: возможности колоссальны, но требуются масштабные инвестиции (результаты блиц-опроса экспертов). . , . С. 8-13.

351317. Кириллов О. Е. Стремнина. Советский писатель. Москва, 1987. 384 с.

351318. Бутакова Е. Ян Жижка: "Божий воин королевства Чешского" : [Ян Жижка из Троцнова (1360-1424) - знаменитый вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа]. . , . С. 114-129.

351319. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-июнь 2018 года : [статистические данные по грузообороту стивидорных компаний, номенклатуре грузов и морским портам]. . , . С. 56-58.

351320. Прохорова М. Блокчейн - технологический прорыв не только в логистике. . , . С. 14-15

351321. Кириллова Ю. М. Армения - открытый музей. Искусство. Москва, 1969. 175 с.

351322. Кирога О. Анаконда. Гослитиздат. Москва, 1960. 344 с.

351323. Кирога О. Голоса Сельвы. Худож. лит.. Москва, 1971. 207 с.

351324. Шлянин С. М. Передвижной конвейер "Завода Кранкомплект" успешно работает на терминале "ТИС-Уголь". . , . С. 6.

351325. Шелест В. Джек Николсон: роль как жизнь : [Джон Джозеф Николсон (род. 22 апреля 1937 г.) - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Биография и творчество]. . , . С. 130-151.

351326. Возняк С. Основна перевага блокчейну - у підтвердженні права власності : [використання блокчейну в логістиці]. . , . С. 16-19.

351327. Кирога О. Голоса Сельвы. Худож. лит.. Москва, 1967. 295 с.

351328. Потапова Н. Революционный характер блокчейна не является гарантией его востребованности. . , . С. 20-21.

351329. Андрієнко М. М., Лайко О. І. Мінімізація ризиків небезпеки підйомних споруд в аспекті сталого розвитку. . , . С. 7- 8.

351330. Евлоев Р. Хосе Рауль Капабланка: последний маэстро : [Капабланка, Хосе Рауль (1888—1942) — кубинский шахматист, третий чемпион мира по шахматам. Биография]. . , . С. 152-167.

351331. Голомовзий Є. М. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення та стандартизації підіймальної техніки. . , . С. 9-10.

351332. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи конструкції трактора" та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 133 - Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 46 с.

351333. Вертійов С. А. Які особи можуть керувати обладнанням згідно з новим НПАОП 0.00-1.80-18 : [НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"]. . , . С. 11.

351334. Коваль П. Диджитал-логистика и перспективы украинского агробизнеса. . , . С. 22-24.

351335. Роганов С. Blockchain является прорывом и основой для цепей поставок будущего. . , . С. 25-27.

351336. Орлова Н. Наталия Николаевна Пушкина: жизнь частного лица : [Наталья Николаевна Гончарова - (1812-1863), супруга великого русского поэта Пушкина Александра Сергеевича, В первом браке Пушкина, во втором Ланская]. . , . С. 168-191.

351337. Сумец А. М. SMART-продукты для логистики : [интернет-логистика]. . , . С. 42-51.

351338. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Системи автоматизованого проектування в енергозбереженні" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізація "Енергетичний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 14 с.

351339. Технология Blockchain в логистике. . , . С. 52-57.

351340. Кирпель И. И. Товарищ Президент!. Мистецтво. Киев, 1982. 86 с.

351341. Свиридов А. А. Влияние геометрии ручья шкива на работу стальных канатов (часть 2). . , . С. 12-15.

351342. Кирпотин В. Я. Избранные работы. Худож. лит.. Москва, 1978. 492 с.

351343. Кирпотин В. Я. Избранные работы. Худож. лит.. Москва, 1978. 485 с.

351344. Кирпотин В. Я. Избранные работы. Худож. лит.. Москва, 1978. 751 с.

351345. Дрозд В. Автомобільний транспорт. Робоче місце водія легкового автомобіля та автобуса : [обладнання транспортних засобів, питання зберігання автомобілів, робочий час та час відпочинку водія]. . , . С. 14-25.

351346. Семенюк В. Ф., Лингур В. Н. Оценка и метод повышения надежности устройств безопасности грузоподъемных машин. . , . С. 16-17.

351347. Кирпотин В. Я. Молодой Достоевский. Гослитиздат. Москва, 1947. 376 с.

351348. Усанов В. Н., Кузвесов В. Г. Универсальные и надежные приборы безопасности - эффективный барьер безопасности грузоподъемных кранов. . , . С. 18-20.

351349. Кирпотин В. Я. Вершины. Худож. лит.. Москва, 1970. 375 с.

351350. Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. Советский писатель. Москва, 1980. 375 с.

351351. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. Советский писатель. Москва, 1974. 455 с.

351352. Кирпотин В. Я. Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Советский писатель. Москва, 1955. 720 с.

351353. Пелашенко С. И. Краны RTG переходят на электрический привод (окончание) : [приводится краткая информация об основных мировых производителях RTG и их участии в модернизации складских кранов]. . , . С. 21-24.

351354. Кирсанов В. В. Визит к Высоцкому. Промінь. Днепропетровск, 1989. 126 с.

351355. Кирсанов С. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1974. 495 с.

351356. Лепин И. А. Механизм передвижения козлового крана на пневмоколесном ходу. . , . С. 24-25.

351357. Федоренко М. Організація проведения робіт на висоті. Загальні вимоги : [виконання робіт на висоті, засоби захисту від падіння з висоти]. . , . С. 26-33.

351358. Кирсанов С. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1975. 326 с.

351359. Кирсанов С. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1976. 447 с.

351360. Кирсанов С. И. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1976. 405 с.

351361. Нові окуляри uvex - довершеність, якість, комфорт і безпека! Частина 3. Коригувальні захисні окуляри. . , . С. 34-36.

351362. Кирсанов С. И. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1961. 280 с.

351363. Лифт, который движется по горизонтали : [первый в мире лифт Multi без тросов, движущийся по принципу "магнитной левитации"]. . , . С. 26-27.

351364. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2017. 72 с.

351365. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2017. 76 с.

351366. Стаховський А. Правила охорони праці під час експлуатації мобільних підйомників. . , . С. 38-47.

351367. Гріньова О. Презентация доповіді з охорони праці: умови ефективності. . , . С. 48-53.

351368. Лавриненко А. Ю., Кочергин Ю. А., Конахович Г. Ф. Система защищенного голосового управления беспилотным летательным аппаратом. . , . С. 4-11.

351369. Рожков А. Розробка планов евакуації на випадок пожежі : [нормативні вимоги, розміщення та приклад оформлення плану евакуації]. . , . С. 66-73.

351370. Капралюк О. Організація інформаційного забезпчення агропромислового комплексу України. . , . С. 40-43.

351371. Кирсанов С. И. Избранные произведения. Гослитиздат. Москва, 1961. 287 с.

351372. Кирсанов С. И. Искания. Худож. лит.. Москва, 1967. 239 с.

351373. Кирст Г. Г. Фабрика офицеров. Воениздат. Москва, 1990. 494 с.

351374. Киселев В. В. Кордойская быль. Молодая гвардия. Москва, 1975. 144 с.

351375. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до курсового проекту за фахом для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

351376. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до курсового проекту за фахом для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

351377. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електропривода" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

351378. Киселев В. Л. Два названия. Европейский сонник. Радянський письменник. Киев, 1988. 261 с.

351379. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електропривода" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

351380. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи електроприводів та сучасні системи керування" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351381. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи електроприводів та сучасні системи керування" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351382. Стоєцький В., Трошина С. Все про протипожежний захист об'єктів сільськогосподарського призначення. . , . С. 2-52.

351383. Киселев В. Л. Девочка и птицелет. Дет. лит.. Москва, 1988. 238 с.

351384. Гончаренко В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. - вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради. . , . С. 11-24.

351385. Киселев В. Л. Девочка и птицелет. Собирающий облака. Не опоздай к приливу. Трава и солнце. Дет. лит.. Москва, 1976. 638 с.

351386. Єрмолаєв В. Про конституційний процес в Українській Народній Республиці 1917-1918 рр.. . , . С. 25-38.

351387. Киселев В. Л. Человек может. Советский писатель. Москва, 1962. 326 с.

351388. Рум'янцев В. Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто Ейхельмана : [конституційне будівництво в Український Народній Республіці доби Директорії]. . , . С. 39-50.

351389. Козаченко А. Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення. . , . С. 51-63.

351390. Киселевский В. Е. Лампа А. Ладина. Остап Бендер. Шея. Дон. Ростов на-Дону, 1989. 296 с.

351391. Кислякова И. В. Орест Кипренский. Изобразительное искусство. Москва, 1977. 144 с.

351392. Китайгородская стена. Современник. Москва, 1988. 445 с.

351393. Китс Д. Стихотворения и поэмы. Худож. лит.. Москва, 1989. 318 с.

351394. Федоренко В. Конституціоналізм і революції : [в Україні та за кордоном]. . , . С. 64-92.

351395. Бориславська О. Конституційна юрисдикція в умовах європейської моделі конституціоналізму. . , . С. 93-107.

351396. Пономарев В. Е., Чвертко Е. П. Шанхай-2017: 80-я ежегодная Ассамблея Международного института сварки : [об участниках и ходе форума; основные вопросы, которые рассматривались]. . , . С. 3-12.

351397. Слінько Т. Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму. . , . С. 108-125.

351398. Проценко Н. А. Внедрение гармонизированных международных и европейских стандвртов Украины. . , . С. 47-57.

351399. Мішина Н. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. . , . С. 126-138.

351400. Пасичник С. Н., Сокол Д. В. Решение задачи стабилизации температуры воздуха в кабине транспортного средства. . , . С. 12-19.

351401. Кичигин С. А. Полет яблока. Молодь. Киев, 1988. 338 с.

351402. Кичин В. Людмила Гурченко. Искусство. Москва, 1987. 239 с.

351403. Степахно А. В. [интервью с директором Опытного завода сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона А. В. Степахно о деятельности предприятия / записали А. Т. Зельниченко, В. Н. Липодаев]. . , . С. 59-61.

351404. Кишкин Л. С. Чехословацкие находки. Советская Россия. Москва, 1985. 224 с.

351405. Этапы развития ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона : [Опытного завода сварочного оборудования Института электросварки им. Е. О. Патона]. . , . С. 62-63.

351406. Лапханов Э. А., Палий А. С. Современные задачи создания и увода с орбиты группировок космических аппаратов класса нано и пико. . , . С. 20-35.

351407. Габрінець В. О., Подольчак С. М. Оцінка надійності ракетного двигуна як складної технічної системи за недостатньої статистичної інформації. . , . С. 36-43.

351408. Токарська А., Софінська І. Сучасна правова доктрина громадянства: проблеми та перспективи розвитку. . , . С. 147-164.

351409. Вакуленко О. Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді. . , . С. 165-180.

351410. Радченко М. І., Трушляков Є. І., Кантор С. А., Портной Б. С., Зубарєв А. А. Метод визначення теплового навантаження системи кондиціювання повітря за максимальним темпом прирощення холодопродуктивності (на прикладі кондиціювання повітря енергетичного призначення). . , . С. 44-48.

351411. Конспект лекцій з дисципліни "Основи метрології та електричні вимірювання" для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 62 с.

351412. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Мікропроцесорні пристрої" та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

351413. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2018. 128 с.

351414. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 188 с.

351415. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

351416. Логистика: проблемы и решения. Студцентр. Киев, 2018. 58 с.

351417. Промислове будівництво та інженерні споруди. Укрінсталькон. Київ, 2018. 48 с.

351418. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2018. 52 c.

351419. Соціальний захист сьогодні. Соцінформ. Київ, 2018. 72 с.

351420. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2018. 42 с.

351421. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 66 с.

351422. Гетманцев Д. Сучасний світ. Новий погляд на легітимність публічних фінансів : [поняття легітимності сучасної держави у контексті фінансових відносин як на міжнародному, так і на національному рівнях. . , . С. 181-204.

351423. Панов М. Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення. . , . С. 205-222.

351424. Портной Б. С. Вибір теплового навантаження апаратів охолодження повітря на вході ГТУ в різних кліматичних умовах. . , . С. 49-52.

351425. Черновський О. Допит як спосіб встановлення істини у кримінальному провадженні. . , . С. 223-232.

351426. Сектор газа : [ключевые показатели газодобывающей отрасли Украины, место Украины на мировом газовом рынке. Крупнейшие запасы газа в мире (по странам). Топ стран Европы по объему запасов газа. Выручка крупнейших энергокомпаний мира, Нафтогаза Украины]. . , . С. 18-19.

351427. Радченко А. М. Метод визначення холодопродуктивності термотрансформатора за максимальним темпом прирощення термочасового потенціалу охолодження повітря. . , . С. 53-57.

351428. Комарова Т. Взаємодія Суду справедливості Європейського Союзу з іншими міжнародними судовими установами. . , . С. 233-250.

351429. Трушляков Е. И. Методологический подход к энергосберегающему хладоснабжению систем кондиционирования воздуха адаптацией к текущим климатическим условиям. . , . С. 58-62.

351430. Юхименко А. Солнце взошло : [в Украине бум частных солнечных электростанций. Плюсы и минусы. Окупаемость]. . , . С. 24-26.

351431. Крючко Н. Ознаки судової влади: конституційно-правовий аспект. . , . С. 251-260.

351432. Шабаліна К. Дотримання вимоги розумності строку судового розгляду в умовах реформування цивільного процесуального законодавства України. . , . С. 261-273.

351433. Кебб В. Парижские волки. САДПР. Харьков, 1992. 320 с.

351434. Кебб В. Парижские волки. САДПР. Харьков, 1992. 320 с.

351435. Планковский С. И., Шипуль О. В., Цегельник Е. В. Алгоритм назначения режимов термоимпульсной обработки с учетом прочностных ограничений. . , . С. 63-71.

351436. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Програмування на мові Асемблер" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 84 с.

351437. Авдєєнко Г. Л., Бунін С. Г., Наритник Т. М. Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 1. Обгрунтування частотного діапазону, проектування функціональних вузлів телекомунікаційних систем терагерцового діапазону. . , . С. 72-91.

351438. Ковалев А., Курляндцева Е. Визит в мастерскую художника. Знание. Москва, 1990. 55 с.

351439. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Практика перекладу з основної мови науково-технічної літератури" спеціальності 035.041"Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" усіх форм навчанн. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

351440. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни ""Практика перекладу з основної іноземної мови науково-технічної літератури"" для студентів усіх форм навчання напряму "Філологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

351441. Ковалев В. В. Спаси и сохрани. Новгородская правда. Новгород, 1990. 311 с.

351442. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації щодо організації та проведення переддипломної практики студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 035 "Філологія",. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 18 с.

351443. Волосюк В. К., Жила С. С., Цернэ Э. А., Стороженко А. И. Математическое описание процедур построения когерентных изображений природных сред в зоне фраунгофера многоканальными радиотехническими системами. . , . С. 92-97.

351444. Пасховер А. Битва за урожай : [украинские аграрии на продовольственном рынке Азии и Евросоюза. Украина входит в семерку крупнейших экспортеров зерновых. Рост присутствия Украины и России на мировых рынках]. . , . С. 30-32.

351445. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

351446. Ильченко М. Е., Нарытник Т. Н., Присяжный В. И., Капштык С. В., Матвиенко С. А. Применение стандарта широкополосного доступа IEEE 802.16 для определения взаимного положения кубсатов в составе LEGA-SAT. . , . C. 98-106.

351447. Федорович О. Е., Сломчинский О. В., Пуйденко В. А. Исследование логистики управления производством высокотехнологической продукции виртуального предприятия. . , . С. 107-115.

351448. Держбюджет-2019: що пропонує уряд? : [відображається галузі освіти і науки]. . , . С. 4-5.

351449. Пасічник В. Ми "будуємо" не гоночну машину, а інженерів : [інтерв'ю з завідувачем кафедрою інтегрованих технологій машинобудування КПІ ім. Сікорського В. Пасічником про участь студентів Київської політехніки в проекті Formula Student/ записала С. Галата]. . , . C. 8-9.

351450. Ковалев К. П. Бортнянский. Молодая гвардия. Москва, 1989. 299 с.

351451. Ковалевская С. В. Воспоминания. Правда. Москва, 1986. 432 с.

351452. Ковалевская С. В. Избранные произведения. Советская Россия. Москва, 1982. 349 с.

351453. Коваленко А. Н. Передвижники и Украина. Наукова думка. Киев, 1979. 170 с.

351454. Коваленко В. И. Крылья Севастополя. Политиздат Ураины. Киев, 1988. 239 с.

351455. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Стилістика" для студентів 3 курсу спеціальності 035.041Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська). Заочна форма навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

351456. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. КНТЕУ. Київ, 2018. 118 с.

351457. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 72 с.

351458. Всесвіт. Радянський письменник. Київ, 2018. 192 с.

351459. Пахолок З. Бібліографія оповідання Юрія Федьковича "Хто винен?" в українських, російських та литовських виданнях. . , . С. 44-48.

351460. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 446 с.

351461. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 76 с.

351462. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2018. 48 с.

351463. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

351464. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2018. 36 с.

351465. Бібліотека "Баланс". Баланс-Клуб. Дніпро, 2018. 112 с.

351466. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2018. 48 с.

351467. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до переддипломної практики, виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістрів, що навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування", освітня програма "Двигуни внутрішнього згорання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351468. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. КНТЕУ. Київ, .

351469. Личности. ООО"Издательский Дом Личности". Киев, 2018. 192 с.

351470. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи теплотехніки і гідравліки" для студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" всіх форм навчання, освітні програми. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 66 с.

351471. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Управління якістю", що навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згорання"), усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 25 с.

351472. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. КНТЕУ. Київ, 2018. 108 с.

351473. Трофимцева О. Зачем нам Вьетнам : [украинская сельскохозяйственная продукция на вьетнамском рынке]. . , . С. 33.

351474. Пасховер А., Верстюк И. Поплыли : [о насущности развития речных перевозок в Украине по причине резкого увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции]. . , . С. 34-37.

351475. Новый подход к традиционному делу : [высокие технологии в сельском хозяйстве Украины]. . , . С. 38-39.

351476. Путь великих: как создается будущий лидер мирового сельского хозяйства : [216-летняя история сельскохозяйственной компании-гиганта Dow (США)]. . , . С. 48-49.

351477. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. українознав. та заг. мовн. підг. Методические рекомендации по научному стилю речи русского языка (на материале физической терминологии) для иностранных студентов подготовительного отделения. ЗНТУ. Запорожье, 2018. 26 с.

351478. Станіславик О. В., Коваленко О. М., Моргунова Т. І. Особливості управління інноваційним процесом на підприємстві. . , . С. 4-8.

351479. Коваленко В. И. Жара в Аномо. Молодая гвардия. Москва, 1982. 272 с.

351480. Коваленко Л. Окно в вечернем небе. Промінь. Днепропетровск, 1987. 182 с.

351481. Коваленко Р. М. Жена и дети майора милиции. Советский писатель. Москва, 1990. 480 с.

351482. Коваленко Р. М. Не обмани себя. Молодая гвардия. Москва, 1989. 366 с.

351483. Коваленко Р. М. Хлеб на каждый день. Советский писатель. Москва, 1984. 320 с.

351484. Коваленко Р. М. Хорошие люди. Конвейер. Профиздат. Москва, 1987. 416 с.

351485. Уткіна Г. А. Ukrainian agricultural sector and intellectualization of the society: partticular features of joining the process = Специфіка входження сільськогосподарської галузі України у процес інтелектуалізації суспільства. . , . Р. 9-16.

351486. Коваленко С. А. Александр Фаддев. Знание. Москва, 1976. 64 с.

351487. Євстахевич А. Л. Теоретичні основи менеджменту соціальної відповідальності. . , . С. 17-20.

351488. Коваленко С. А. Ради жизни на земле. Знание. Москва, 1980. 63 с.

351489. Коваленко С. А. Советская поэзия о Великой Отечественной войне. Знание. Москва, 1985. 64 с.

351490. Бондаренко Н. В., Шульга А. О. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства. . , . С. 21-24.

351491. Гільорме Т. В., Дробязко С. І. Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в інформаційному просторі. . , . С. 25-29.

351492. Тертичний О. О., Семенець А. О., Гусар О. П. Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами та формування фінансової стратегії підприємства. . , . С. 30-33.

351493. Шевченко І. Ю. Конкурентний потенціал підприємств автомобілебудування: сутність та структурна характеристика. . , . С. 34-37.

351494. Коваленская Н. Н. История русского искусства первой половины 19 века. Искусство. Москва, 1951. 196 с.

351495. Ковалик О. А. Проблеми ведення малого бізнесу у сфері туризму. . , . С. 38-40.

351496. Коваль И. Решено по - мужски. Прогресс. Москва, 1975. 144 с.

351497. Коваль Л. И. Стон. Лиесма. Рига, 1990. 382 с.

351498. Ковальджи К. В. После полудня. Советский писатель. Москва, 1981. 87 с.

351499. Ковальчук А. В. Залог. Радянський письменник. Киев, 1986. 175 с.

351500. Кавинька А. И. Новеллы про химеры. Советский писатель. Москва, 1970. 335 с.

351501. Самойлов Ю. Чартерна криза : [розглядаються проблеми чартерних авіаперевезень під час туристичного сезону-2018. Шляки подалання кризи на прикладі Польщі]. . , . С. 12-14.

351502. Чартерний флот українських авіакомпаній : [статистичні показники]. . , . С. 15.

351503. Чапля Є. Я., Лянце Г. Т., Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є. Чинники процесу міграції радіонуклідів у грунті. . , . С. 7-17.

351504. Даценко В. В., Хименко Н. Л. Некоторые аспекты оценки экологической безопасности промышленных отходов. . , . С. 18-28.

351505. Юрченко В. О., Бригада О. В., Лебедєва О. С, Визначення середньорічної концентрації сірководню в каналізаційних трубопроводах та в газоподібних викидах з них в атмосферне повітря. . , . С. 29-38.

351506. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2018. 16 с.

351507. Ковский В. Е. Литература в изменяющемся мире. Знание. Москва, 1974. 64 с.

351508. Шулікін Д. Унормувати новації і відповісти на виклики : [розглядаються положення проекту Закон України "Про професійну (професійно-технічну освіту)]. . , . С. 4-5.

351509. Нестер А. А. Оцінка екологічної безпеки територій підприємств виробництва плат та гальваніки. . , . С. 39-43.

351510. Птахів С. Wizz Air: 100 бортів, 10 років в Україні : [Wizz Air - угорська авіакомпанія]. . , . С. 18-19.

351511. Кулик Н. Нестерті літери : [біографія видатного українського історика і громадського діяча М. Василенко]. . , . С. 14-15.

351512. Ковский В. Е. Писатель и современность. Знание. Москва, 1977. 64 с.

351513. Ковский В. Е. Преемственность. Знание. Москва, 1981. 64 с.

351514. Краскевич В. Є., Селіванова А. В., Шварц В. П. Застосування методології фінансового інжинірінгу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів. . , . С. 44-49.

351515. Кузьмін О. С., Маслак О. О., Удовиченко Т. В. До питання державного управління кластеризацією промисловості. . , . С. 48-54.

351516. Ковылов В. В. Благословение Леты. Советский писатель. Москва, 1988. 256 с.

351517. Ковылов В. В. Плановая душа. Молодая гвардия. Москва, 1991. 350 с.

351518. Азаров С. І., Сидоренко В. Л., Задунай О. С. Визначення надійності екосистем до чинника антропогенного тиску. . , . С. 50-57.

351519. Самойлов Ю. ACI Europe: "Бориспіль" - лідер! : [Європейська секція Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) опубліковала детальний рейтинг повітряних гаваней за травень 2018 року.]. . , . С. 20-21.

351520. Ковякин С. К. Странные приключения. Книжное издательство. Кемерово, 1991. 324 с.

351521. Самойлов Ю. Туризм до США: не тільки елітний. . , . С. 26-30.

351522. Коган А. Войку, сын Тудора. Hyper Ion. Кишинев, 1990. 719 с.

351523. Иванова Е. Нездоровье нации : [Украина - одна из самых больных наций Европы. Самые распространенные типы заболеваний в разных регионах Украины, динамика заболеваемости за 22 года]. . , . С. 50-55.

351524. Павленко А. Гроздья гнева : [нынешняя социальная, экономическая и демографическая ситуация в Молдове]. . , . С. 56-59.

351525. Коган А. Б. Декаденство в жизни и искусстве. Политиздат. Москва, 1966. 128 с.

351526. Горбаль Н. І., Гошовська О. В., Садловська Г. І. Просування товарів на міжнародні ринки. . , . С. 55-61.

351527. Чернишев Д. О. Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту : [пошук організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні]. . , . С. 58-66.

351528. Мельниченко О. О. Оцінка кризового стану підприємства. . , . С. 62-68.

351529. Панченко А. В., Бондаренко О. С., Широка А. О. Обгрунтування доцільності відновлення лижної траси у Львові. . , . С. 69-81.

351530. Прокопенко І. В., Босак А. О. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств. . , . С. 82-93.

351531. Рубіш М. А. Зовнішня торгівля суб'єктів господарювання Закарпатської області. . , . С. 94-99.

351532. Прозрачный путь продаж: как Фонд гарантирования продает активы через Prozorro : [Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал торги первых пулов юридических лиц, которые находятся на балансе неплатежеспособных банков]. . , . С. 60-61.

351533. Руда М. В., Сухорольський П. М., Боднар Т. О. Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві. . , . С. 100-109.

351534. Лобойченко В. М. Экспресс-идентификация природной воды со стабильным солевым составом. . , . С. 67-73.

351535. Станасюк Н. С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу. . , . С. 110-117.

351536. Чорій М. В. Ефективність франчайзингу як форми організації ресторанного бізнесу. . , . С. 118-127.

351537. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2018. 160 с.

351538. Радиоаматор. Радиоаматор. Киев, 2018. 56 с.

351539. Інтегровані технології та енергозбереження. ХПІ. Харків, 2018. 60 с .

351540. Неправська Н. Фіджі: Тихоокеанський безвізовий рай. . , . С. 32-34.

351541. Стеценко А. І., Кошарна С. К., Іванченко В. В. Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий Ріг). . , . С. 74-83.

351542. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2018. 158 с.

351543. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

351544. Китай. "ЖЭНЬМИНЬ ХУАБАО". Москва, 2018. 80 с.

351545. Металознавство та обробка металів. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Київ, 2018. 68 с.

351546. Стратегічна панорама. Нац. ін-т стратегічних досліджень. Київ, 2017. 144 с.

351547. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2018. 78 с.

351548. Science and Innovation. Akademperiodyka. Кyiv, 2018. 72 с.

351549. Коган А. Г. Перечитывая войну. Худож. лит.. Москва, 1975. 320 с.

351550. Коган А. Г. Сквозь время. Знание. Москва, 1973. 64 с.

351551. Когда поют солдаты. Молодая гвардия. Москва, 1987. 174 с.

351552. Когинов Ю. И. Недаром вышел рано. Политиздат. Москва, 1988. 331 с.

351553. Коджагез С. Возвращение десяти тысяч. Издательство иностранной литературы. Москва, 1961. 269 с.

351554. Кодзяс К. Задимлене небо. Радянський письменник. Киев, 1960. 266 с.

351555. Левкова Е. А., Савин С. З. Медико-экологический анализ репродуктивных потерь в Хабаровском крае. . , . С. 84-96.

351556. Кожевников А. В. Брат океана. Гослитиздат. Москва, 1956. 360 с.

351557. Шевченко І. Ю., Гуляєв І. О. Регіональні особливості розвитку ринку продажу легкових автомобілів в Україні : [розподілення реалізованих легкових автомобілів в Україні за регіонами за період 2010-2015 рр.; структура вітчизняного ринку продажу легкових автомобілів за брендами]. . , . С. 128-133.

351558. Кожевников А. В. Ветер жизни. Худож. лит.. Москва, 1984. 288 с.

351559. Кожевников А. В. Ветер жизни. Худож. лит.. Москва, 1984. 367 с.

351560. Кожевников А. Л. Стартует мужество. Воениздат. Москва, 1966. 400 с.

351561. Хижняк С. В., Сисолятін С. В., Мідик С. В., Войціцький В. М. Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу. . , . С. 97-105.

351562. Кожевников А. В. Живая вода. Госхудиздат. Москва, 1955. 470 с.

351563. Кожевников В. И. Левиафан. Книжное издательство. Ставрополь, 1991. 381 с.

351564. Самойлов Ю. Мальта: переваги без недоліків. . , . С. 36-38.

351565. Неправська Н. Зона відчуження: дещо про сучасних сталкерів : [Зона відчуження — заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС]. . , . С. 40-45.

351566. Malkin E. S., Zhuravskaya N. E. Ecologo end energy-saving technologies with the use of water treat in the magnetic fields = Екологічні та енергозберігаючі технології з використанням води в магнітних полях. . , . P. 106-111.

351567. Кожевников В. М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1968. 607 с.

351568. Кожевников В. М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1969. 383 с.

351569. Кожевников В. М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1969. 576 с.

351570. Кожевников В. М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1970. 639 с.

351571. Кожевников В. М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1970. 504 с.

351572. Кожевников В. М. Собрание сочинений. Худож. лит.. Москва, 1971. 495 с.

351573. Кожевников В. М. Дерево жизни. Советский писатель. Москва, 1977. 783 с.

351574. Кожевников В. М. Заре навстречу. Радянська школа. Киев, 1985. 520 с.

351575. Самойлов Ю. Чи поверне Україна візи для Британії. . , . С. 50-53.

351576. Кожевников В. М. Знакомтесь - Балуев. Высш. школа. Москва, 1988. 480 с.

351577. Кожевников В. М. Лилась река. Советский писатель. Москва, 1980. 384 с.

351578. Кожевников В. М. Особое подразделение. Петр Рябинкин. Советский писатель. Москва, 1973. 336 с.

351579. Винний туризм на теренах козацького краю. . , . С. 72-73.

351580. Кожевников В. М. Особое подразделение. Петр Рябинкин. Воениздат. Москва, 1974. 400 с.

351581. Кожевников В. М. Полюшко - поле. Худож. лит.. Москва, 1982. 430 с.

351582. Кожевников В. М. Так было. Воениздат. Москва, 1980. 496 с.

351583. Ходневич Я. В., Стефанишин Д. В., Корбутяк В. М. Імітаційне моделювання умов виникнення місцевих розмивів русел рік. . , . С. 112-123.

351584. Кожевников В. М. Щит и меч. Советский писатель. Москва, 1968. 511 с.

351585. Кожевников В. М. Щит и меч. Воениздат. Москва, 1989. 767 с.

351586. Кожевников Н. В. Внутренний двор. Советский писатель. Москва, 1986. 384 с.

351587. Кожевников П. И. Остров. Советский писатель. Ленинград, 1991. 414 с.

351588. Кожевникова К. В. Сигналы души. Молодая гвардия. Москва, 1972. 144 с.

351589. Кожедуб И. М. Верность Отчизне. Воениздат. Москва, 1971. 519 с.

351590. Кожедуб И. М. Верность Отчизне. Дет. лит.. Москва, 1967. 422 с.

351591. Кожедуб А. К. Высоко солнышко, высоко. Молодая гвардия. Москва, 1989. 313 с.

351592. Коженевский Ю. Аферист. Раздел. Худож. лит.. Москва, 1979. 397 с.

351593. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2018. 40 с.

351594. Транспорт. АО"ПЛАСКЕ". Киев, 2018. 66 с.

351595. Стефанишин Д. В., Дем'янюк А. В. Обгрунтування базової діагностичної моделі для контролю й прогнозування фільтрації в тілі земляної греблі за даними регулярних п'єзометричних спостережень. . , . С. 138-147.

351596. Вища школа. Знання. Київ, 2018. 128 с.

351597. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2018. 52 с.

351598. Новое время страны. Медиа-ДК. Киев, 2018. 66 с.

351599. Украина за рулем. За рулем - Украина. Киев, 2018. 98 с.

351600. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2018. 52 с.

351601. Іноземні мови. Київський національний лінгвістичний університет. Київ, .

351602. Іноземні мови. Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2018. 64 с.

351603. Кожик Ф. Дебюро. Искусство. Ленинград, 1973. 296 с.

351604. Кожинов В. В. Основы теории литературы. Знание. Москва, 1962. 48 с.

351605. Кожинов В. В. Тютчев. Молодая гвардия. Москва, 1988. 495 с.

351606. Кожухова Г. П. Требовать с себя много. Советская Россия. Москва, 1983. 62 с.

351607. Кожухова О. К. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1990. 493 с.

351608. Кожухова О. К. Ранний снег. Худож. лит.. Москва, 1973. 607 с.

351609. Кожухова О. К. Рано утром и поздно вечером. Современник. Москва, 1979. 560 с.

351610. Козаков М. Э. Крушение империи. Гослитиздат. Москва, 1962. 487 с.

351611. Козаков М. Э. Крушение империи. Гослитиздат. Москва, 1962. 514 с.

351612. Козаков М. Э. Крушение империи. Известия. Москва, 1963. 477 с.

351613. Козаков М. Э. Крушение империи. Узбекистан. Ташкент, 1989. 365 с.

351614. Козаков М. Э. Крушение империи. Узбекистан. Ташкент, 1989. 382 с.

351615. Калюх Ю. І., Дунін В. А., Берчун Я. О., Самойленко С. М. Експериментально-аналітичні дослідження технічного стану залізничних протизсувних споруд під дією динамічних навантажень. . , . С. 148-155.

351616. Козаченко В. П. Молния. Худож. лит.. Москва, 1978. 688 с.

351617. Козаченко В. П. Отчий дом. Советский писатель. Москва, 1984. 416 с.

351618. Козаченко В. П. Письма из патрона. Советский писатель. Москва, 1973. 703 с.

351619. Козинцев Г. М. Глубокий экран. Искусство. Москва, 1971. 255 с.

351620. Козинцев Г. М. Наш современник Вилья Шекспир. Искусство. Москва, 1966. 350 с.

351621. Козланюк П. С. Юрко Крук. Госдетиздат. Москва, 1956. 301 с.

351622. Козланюк П. С. Крысы в бочке. Советский писатель. Москва, 1959. 266 с.

351623. Козлов А. П. Костры на пути. ДОСААФ. Москва, 1989. 240 с.

351624. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 173 "Авіоніка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 54 с.

351625. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" освітньої програми "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

351626. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності 173 "Авіоніка" денної та заочної форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 42 с.

351627. Козлов В. Б. Аритмия. Молодая гвардия. Москва, 1989. 253 с.

351628. Козлов В. Ф. Волк и филин. Дет. лит.. Ленинград, 1989. 144 с.

351629. Козлов В. Ф. Волосы Вероники. Советский писатель. Ленинград, 1988. 520 с.

351630. Козлов И. А. В крымском подполье. Худож. лит.. Москва, 1972. 480 с.

351631. Козлов И. А. Ни время, ни расстояние. Молодая гвардия. Москва, 1966. 318 с.

351632. Козлов И. Т. Вечно великое. Знание. Москва, 1968. 63 с.

351633. Козлов Л. Лукино Висконти и его кинематограф. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. Москва, 1987. 123 с.

351634. Козлов Л. Р. Музей остроумия. Полымя. Минск, 1989. 256 с.

351635. Козлов М. Г. Южный Крест. Патриот. Москва, 1991. 269 с.

351636. Козлов Ю. В. Воздушный замок. Молодая гвардия. Москва, 1984. 318 с.

351637. Козлов Ю. В. Наши годы. Советский писатель. Москва, 1986. 384 с.

351638. Дан О. Ю. Становлення козацтва як соціального стану на Брацлавщині. . , . С. 18-23.

351639. Козлов Ю. В. Пустыня отрочества. Молодая гвардия. Москва, 1988. 254 с.

351640. Козлов Ю. В. Разменная монета. Молодая гвардия. Москва, 1991. 494 с.

351641. Козлов Ю. В. Условие. Советский писатель. Москва, 1990. 334 с.

351642. Козлов Ю. Я. Обыденка. Алтайское книжное издательство. Барнаул, 1989. 256 с.

351643. Козлова О. Восьмое чудо света, или Титипуля в шестом измерении. Амур. Хабаровск, 1990. 128 с.

351644. Козлович А. Н. Собственный корреспондент. Мастац. літ.. Минск, 1989. 255 с.

351645. Козловский М. И. Тень оборотня. Центр.-Ченозем. кн. издательство. Воронеж, 1990. 157 с.

351646. Козырин В. А. Зеленая улица. Пофиздат. Москва, 1985. 320 с.

351647. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авіац. двигунів Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін "Основи технології авіадвигунобудування", "Технологія авіадвигунобудування", "Технології виробництва та складання АД та ЕУ", "Виробництво деталей та складання ДВЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 64 с.

351648. Козько В. А. Колесом дорога. Молодая гвардия. Москва, 1983. 350 с.

351649. Козько В. А. Судный день. Молодая гвардия. Москва, 1979. 383 с.

351650. Козневский К. Человек в парике. Квант. Москва, 1991. 63 с.

351651. Кокин Л. М. Час будущего. Политиздат. Москва, 1984. 336 с.

351652. Кокин Л. М. Зову живых. Политиздат. Москва, 1977. 423 с.

351653. Ванькович Л. Я. Сутність поняття "дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства". . , . С. 134-139.

351654. Коковин Е. С. Детство в Соломбале. Дет. лит.. Москва, 1970. 143 с.

351655. Коконин Л. В. Деньги на дорогу. Верне-Волжское книжное издательство. Ярославль, 1989. 252 с.

351656. Кокорев И. Т. Москва сороковых годов. Московский рабочий. Москва, 1959. 279 с.

351657. Кокоревич Б. А. Гунар Цилинский. Искусство. Москва, 1978. 112 с.

351658. Феєр О. В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах. . , . С. 140-145.

351659. Костенко Л., Симоненко Т., Жабін О. Цифрова гуманітаристка в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії. . , . С. 3-9.

351660. Лобузіна К., Галицька С., Орєшина Н. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі. . , . С. 10-14.

351661. Кокоулин Л. Л. Огонь и воды. Советский писатель. Москва, 1991. 342 с.

351662. Кокс Д. Х. Я найду убийцу. Экология. Москва, 1991. 143 с.

351663. Федотова О. Музична література в бібліотеках УРСР як об'єкт цензурування (1946-1952). . , . С. 15-20.

351664. Соколов В. Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпритації. . , . С. 28-41.

351665. Ковальчук Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імеені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу. . , . С. 42-50.

351666. Вилегжаніна Т. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі. . , . С. 4-6.

351667. Костюк В. Об'єднана територіальна громада та публічна бібліотека. . , . С. 6-8.

351668. Гуцол Г. Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія, досвід, проблеми (до 100-річчя Книжкової палати України). . , . С. 8-11.

351669. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 204 с.

351670. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2018. 78 с.

351671. Viva. Эдипресс Украина. Киев, 2018. 70 с.

351672. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2018. 296 с.

351673. Педагогіка і психологія. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

351674. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. Київ, 2018. 96 с.

351675. Міжнародний туризм. Міжнародний туризм. Київ, 2018. 132 с.

351676. Цогла О. О. Інноваційна активність промислових підприємств Львівщини. . , . С. 146-149.

351677. Бублик М. І., Карп'як А. О., Рибицька О. М. ІТ-індустрія в Україні як соціальний ліфт та перспективна галузь економіки. . , . С. 150-156.

351678. Вербицька Г. Л. Вплив світової кризи на рівень життя населення України. . , . С. 157-163.

351679. Горовий Д., Горова К. Тарифна система пасажирського транспорту у містах світу : [проведено аналіз залежності використання тарифу від площі міста і кількості його населення (дані за 2014 р.)]. . , . С. 164-167.

351680. Бєлікова М. В. Розвиток соціально-культурного сервісу музеїв України: досвід та практика. . , . С. 13-19.

351681. Бондарчук К. С. Урбаноніми м. Запоріжжя: класифікація за джерелами номінації. . , . С. 19-26.

351682. Бондарчук О. А. Розвиток середньої спеціальної освіти в галузі авіадвигунобудування 1950-60-х рр. на прикладі запорізького авіаційного коледжу ім. О. Г. Івченка. . , . С. 26-31.

351683. Карпій О. П., Васильців Н. М., Михайлик Н. І. Аналіз критеріїв, що впливають на вибір автозаправного комплексу : [подано детальну структуру автозаправного ринку України, зокрема у Львівській області]. . , . С. 168-173.

351684. Бровко Б. А. Історичні аспекти і традиції шлюбних відносин українського населення південної України. . , . С. 32-38.

351685. Куцин А. Р., Передало Х. С. Єврорегіони: характеристика та принципи функціонування. . , . С. 174-178.

351686. Васильчук Г. М., Васильчук Т. В. Гуманітарна сфера радянської вищої освіти у контексті післявоєнної відбудови. . , . С. 55-61.

351687. Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій. . , . С. 179-191.

351688. Давлєтова Г. В. Дмитро Донцов про поразку української революції 1917-1920 років. . , . С. 95-102.

351689. Деркач Н. В. Етнонаціональний чинник у контексті громадянського виховання в Україні. . , . С. 102-107.

351690. Дєдков М. В. Евакуація Запорізького машинобудівного інституту до Барнаулу: започаткування вищої технічної освіти в Алтайському краї. . , . С. 107-116.

351691. Катрич В. П., Спудка І. М. Відбудовчі процеси в Запорізькій області у 1943-1945 рр.. . , . С. 166-172.

351692. Коянс А. А. Створення перших національно-культурних товариств у Запоріжжі (кінець 80-х-початок 90-х років ХХст.). . , . С. 179-190.

351693. Кузьменко В. В., Сарнацький О. П. Більшовики і ліві національні партії у боротьбі за молодь України (1920-1925 рр.). . , . С. 215-225.

351694. Пирожок О. Ф. П. А. Михайлов - видатний вчений машинобудівник, інженер, педагог. . , . С. 284-287.

351695. Моторнюк У. І., Теребух М. І., Ціхановський А. О. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів. . , . С. 192-198.

351696. Мустафаєва Л. А., Босак А. О. Міжнародна конкурентоспроможність аграрного сектору України: теоретичний базис і проблеми розвитку. . , . С. 199-205.

351697. Передало Х. С., Стасів Н. В. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави. . , . С. 206-211.

351698. Сарнацький О. П., Кузьменко В. В. Сучасні вітчизняні та російські дослідження про ставлення самодержавної влади Російської імперії щодо українства в другій половині ХІХ століття. . , . С. 319-325.

351699. Кириленко О., Яценко О. Електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек України: аналіз структури та лінгвістичного забезпечення. . , . С. 12-17.

351700. Сигида Г. А. Місце й роль ратуші в підприємницькій діяльності південноукраїнського купецтва першої половини ХІХ століття. . , . С. 326-330.

351701. Турчина Л. В. Південь України влітку 1928 року очима знакових постатей. . , . С. 360-364.

351702. Чоп В. М. Участь національних меншин півдня України в махновському русі (1917-1921 рр.). . , . С. 370-382.

351703. Щербина Т. П. Острів Хортиця в історіографії та пам'яті народній. . , . С. 382-388.

351704. Павленко І. Досвід застосування концепції "Проектне мислення для бібліотек". . , . С. 17-19.

351705. Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму. . , . С. 19-21.

351706. Кот Н. Основні напрями робти публічних бібліотек Австрії (за результатами відрядження). . , . С. 22-24.

351707. Лагута Л. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних бібліотек. . , . С. 25-28.

351708. Білик О., Здановська В. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контксті часу". . , . С. 28-30.

351709. Горбань Ю. Науковий семінар "Бібліотека. Книга. Наука": підсумки. . , . С. 31-33.

351710. Бондарчук О. А. Розвиток освіти в Запорізькому краї (кінець ХVІІІ--ХІХ століття). . , . С. 39-41.

351711. Здановська В. Культурна спадщина - позачасова цінність. . , . С. 35-37.

351712. Білик О. ІФЛА-2018: звіт за програмою "глобальне бачення". . , . С. 38-39.

351713. Сигида Г. А. Основні форми торговельної діяльності купецтва півдня України упродовж першої половини ХІХ століття. . , . С. 56-60.

351714. Вилегжаніна Т. Журнал "Бібліотечна планета" як форма фахової взаємодії бібліотечної спільноти України. . , . С. 4-5.

351715. Білик О. "Бібліотечна планета" як явище професійної думки: аспекти двадцятирічної діяльності. . , . С. 6-10.

351716. Канюка О. Аргумент на користь читання і перечитування (до 20-річчя журналу "Бібліотечна планета"). . , . С. 10-12.

351717. [Привітання журналу "Бібліотечна планета" від бібліотечної спільноти Дніпропетровщини, від ХДНБ ім. В. Г. Короленко, від Інституту журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка]. . , . С. 12-13.

351718. Колар С. Избранное. Худож. лит.. Москва, 1979. 573 с.

351719. Колар С. Тела своего господин. Гослитиздат. Москва, 1960. 381 с.

351720. Колас Я. Собрание сочинений. Известия. Москва, 1958. 639 с.

351721. Назаренко Я. Я. Пріоритетні напрями розвитку міського пасажирського транспорту в умовах трансформації соціально-економічного розвитку суспільства : [на прикладі України]. . , . С. 2-6.

351722. Колас Я. На росстанях. Юнацтва. Минск, 1989. 669 с.

351723. Омельницький О. Є. Який транспорт зможе стати альтернативою метрополітену в Україні та швидко витіснити "маршрутки" з наших міст : [досвід та переваги "метробусів" або BRT (BusRapidTransit)]. . , . С. 7-11.

351724. Колбасьев С. А. Повести и рассказы. Лениздат. Ленинград, 1970. 589 с.

351725. Колбасьев С. А. Поворот все вдруг. Советский писатель. Ленинград, 1978. 527 с.

351726. Колбасьев С. А. Салажонок. Детгиз. Ленинград, 1960. 180 с.

351727. Колбергс А. Л. Вдова в январе. Молодая гвардия. Москва, 1984. 384 с

351728. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Електротехнічні комплекси промислових підприємств" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 21 с.

351729. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електротехнічні комплекси промислових підприємств" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спец-ції "Енергетичний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 32 с.

351730. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Математичні задачі енергетики" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Енергетичний менеджмент" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

351731. Федоров В. В., Яновський В. В., Кондратенко В. М. Вдосконалений глушник шуму бронеавтомобіля з врахуванням ефекту Доплера. . , . С. 12-15.

351732. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Математичні задачі енергетики" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Енергетичний менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 17 с.

351733. Тезисы докладов XI Международные молодежные научно-технические чтений им. А. Ф. Можайского. Мотор Сич. Запорожье, 2018. 224 с.

351734. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Математичні задачі енергетики" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Електротехнічні системи електроспоживання" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 22 с.

351735. Колбергс А. Л. Ночью в дождь. Вдова в январе. Тень. Худож. лит.. Москва, 1991. 366 с

351736. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Математичні задачі енергетики" та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціалізації "Електротехнічні системи електроспоживання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 17 с.

351737. Хабутдінов А. Р. Ергатичні основи комплексного підвищення безпеки та енергоефектиності автотранспортних операцій. . , . С. 16-20.

351738. Колбергс А. Л. Тень. Советский писатель. Москва, 1986. 439 с

351739. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 14 с.

351740. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2016. 23 с.

351741. Колбергс А. Л. Тень. В автомобиле под утро. Обнаженная с ружьем. Советский писатель. Москва, 1989. 640 с

351742. Колбергс А. Л. Убийство по телефону. Зинатне. Рига, 1991. 304 с

351743. Ferenc K. Podrecznik spawania. Spawalnictwa. Warszawa, 2017. 188 p.

351744. Колдуэлл Э. Повести и рассказы. Издательство иностранной литературы. Москва, 1956. 570 с.

351745. Benefits and challenges of future EU enlargements. University of Economy in Bydgoszcz. Bydgoszcz, 2013. 120 p.

351746. Копаниця І. В., Дихтун А. В. Підтвердження професійної компетентності як один із засобів зниження аварійності на автомобільних дорогах України. . , . С. 21-27.

351747. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорії та практики перекладу Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Вступ до загального та германського мовознавства" для студентів 1-го курсу спеціальності 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" напряму підготовки 035 - "Філологія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 78 с.

351748. Мержиєвський В. В., Пономарьова Ю. О. Галузевий словник: паливо чи пальне? : [тлумачення цих понять]. . , . С. 28

351749. Бондар Т. В., Єфименко Р. В., Петрашенко О. П., Теплюк Є. Ф. Методика оцінювання безпеки нерегульованих пішохідних переходів за бальною системою. . , . С. 30-33

351750. Колдуэлл Э. Рассказы. Высш. школа. Москва, 1965. 80 с.

351751. Колесник П. И. Терн на пути. Советский писатель. Москва, 1960. 538 с.

351752. Золотарев В. А. Какие дороги строить: жесткие или нежесткие? : [рассмотрена проблема стратегического развития конструкций дорожных покрытий]. . , . С. 34-36.

351753. Колесников Г. С. Немые крики. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1991. 368 с.

351754. Литвиненко А. С. До питання визначення розрахункових значень показників деформативності і міцності зв'язних грунтів при розрахунках дорожніх одягів автомобільних доріг. . , . С. 37-44.

351755. Колесников Л. П. Акция устрашения. Современник. Москва, 1989. 262 с.

351756. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Математичне моделювання двигунів внутрішнього згорання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", освітня програма "Двигуни внутрішнього згорання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 29 с.

351757. Колесников М. С. Атомград. Молодая гвардия. Москва, 1966. 300 с.

351758. Колесников М. С. Все ураганы в лицо. Воениздат. Москва, 1973. 486 с.

351759. Колесников М. С. Ищу свою высоту. Современник. Москва, 1975. 397 с.

351760. Колесников М. С. Отчизны верный сын. Воениздат. Москва, 1989. 541 с.

351761. Колесников Ю. А. Занавес приподнят. Современник. Москва, 1984. 591 с.

351762. Колесников Ю. А. Координаты неизвестны. ДОСААФ. Москва, 1980.

351763. Колесникова М. В. Воспоминания об Алмазных горах. Воениздат. Москва, 1990. 398 с.

351764. Колесникова М. В. Гадание на иероглифах. Советский писатель. Москва, 1986. 430 с.

351765. Новаковський Л., Новаковська І. Формування об'єднаних територіальних громад і проблеми їх землевпорядкування. . , . С. 11-16.

351766. Редзюк Є. Посилення глобальної нестабільності в міжнародній економіці та її вплив на Україну. . , . С. 19-22.

351767. Сачовський І. Деякі теоретико-практичні питання вдосконалення ціноутворення в АПК. . , . С. 23-25.

351768. Deshko L. The principle of "de minimis non curat praetor" in international law = Принцип of "de minimis non curat praetor" в міжнародному праві : [Європейський суд з прав людини не займається дрібницями]. . , . P. 5-15.

351769. Гуржій Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни. . , . С. 16-26.

351770. Garadzhaiev D. The legal force of the acts of the Constitutional Cour of Azerbaijan = Юридична сила актів Конституційного Суду Азербайджану. . , . P. 27-33.

351771. Кладова Г. Л., Сарнацький О. П. Дії царського суду в 1907-1910 рр. щодо членів українських політичних партій (за матеріалами Одеської судової палати). . , . С. 142-144.

351772. Колетт Странница. Ранние всходы. Рождение дня. Худож. лит.. Москва, 1987. 431 с.

351773. Колин Д. И., Хазанов С.Ю. Колесо для белки. Советский писатель. Москва, 1989. 222 с.

351774. Колин Д. И., Хазанов С.Ю. Старик Аркадий. Худож. лит.. Москва, 1990. 190 с.

351775. Коллинз Б. В медном котле. Прогресс. Москва, 1972. 186 с.

351776. Коллинз Д. Голливудские жены. ЭКСМО. Москва, 1997. 608 с.

351777. Коллинз Д. Мир полон женатых мужчин. Голливудский зоопарк. Гротеск. Красноярск, 1993. 432 с.

351778. Коллинз Л. Без награды. Прогресс. Москва, 1989. 576 с.

351779. Качан О. Я., Павленко Д. В., Ткач Д. В., Уланов С. О. Принципы формирования микро- и наносистем. ЗНТУ. Запорожье, 2016. 283 с.

351780. Коллинз Л., Лапьер Д. Горит ли Париж?. ДЭМ. Москва, 1991. 293 с.

351781. Турчина Л. В. Літературний процес 1920-х років на півдні України крізь призму поглядів В. Гадзінського. . , . С. 227-230.

351782. Коллинз У. Желтая маска. Женщина в белом. Правда. Москва, 1991. 688 с.

351783. Коллинз У. Женщина в белом. Пороги. Днепропетровск, 1992. 669 с.

351784. Коллинз У. Лунный камень. Правда. Москва, 1987. 480 с.

351785. Коллинз У. Женщина в белом. Юнацтва. Минск, 1991. 606 с.

351786. Коллинз У. Лунный камень. Коми книжное издательство. Сыктывкар, 1991. 413 с.

351787. Коллинз У. Лунный камень. Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль, 1991. 460 с.

351788. Коллинз У. Муж и жена. Худож. лит.. Москва, 1990. 524 с.

351789. Васильчук Т. В. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в УРСР 1940-х рр.. . , . С. 253-257.

351790. Володін П. В. Релігія і церква в незалежній Україні. . , . С. 273-277.

351791. Дєдков М. В., Жижиян П. М. Суспільно-політичні зміни в Польщі та Україні протягом 1999-2007 рр.. . , . С. 277-282.

351792. Бондаренко О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір. . , . С. 313-319.

351793. Колобок. Художник РСФСР. Ленинград, 1984. 12 с.

351794. Колокола веков. Молодая гвардия. Москва, 1976. 239 с.

351795. Колоколов Б. Б. Русская сага. Современник. Москва, 1982. 224 с.

351796. Колос И. А. По заданию Центра. Воениздат. Москва, 1989. 320 с.

351797. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. та електрон. апаратів Дослідження комутаційних явищ в електричних апаратах. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

351798. Zaporizhzhya National Technical University. Approved chair meeting EPA Study of Switching Phenomena in Electric Apparatus. Methodical instruction for laboratory works on the subject: "Fundamentals of the Theory of Electrical Apparatus" for students of the specialty 141: "Electrical Power, Electrical and Electromechanic. ZNTU. Zaporizhzhya, 2018. 25 p.

351799. Кузьменко В. В., Щербина Т. П. Внесок татар та їх предків у світову історію та культуру. . , . С. 372-374.

351800. Спудка І. М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату "Україна": огляд архівних джерел. . , . С. 481-483.

351801. Степанчук А. М., Вітрянюк В. К. Формування фазового складу та структури безвольфрамових твердих сплавів з нікель-молібденовою зв'язкою у процесі спікання. . , . С. 8-17.

351802. Шимановський О. В., Колесніченко С. В. Визначення процедури та складу обстеження з метою розрахунку залишкового ресурсу : [розглянуто задачі з обстеження будівель та споруд]. . , . С. 2-6.

351803. Осипов А. С. Методология расчета конструкций крепи горных выработок на основе единой системы "массив-технология строительства-крепь" ("М-ТС-К") для условий флишевого сложения пород при строительстве Бескидского тонелля. . , . С. 7-16.

351804. Юркова О. І., Кравченко О. І. Вплив температури на структуру та механічні властивості композиційного квазікристалічного сплаву Fe 94, Fe 3, Gr 3' консолідованого під тиском. . , . С. 18-28.

351805. Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Дацюк О. Е., Чуб Є. О. Вплив титаноалюмохромування на склад, структуру, властивості сплаву ХН55ВМТКЮ. . , . С. 29-35.

351806. Отрош Ю. А. Використання системи моніторингу для оцінки технічного стану будівельних конструкцій : [технічний стан житлового фонду у міській та сільській місцевості регіонів України]. . , . С. 17-23.

351807. Гончаренко Д. Ф., Старкова О. В. Особливості збереження та відновлення діючих підземних комунікацій : [проектування ремонтно-відновлювальних робіт в каналізаційних трубопроводах і тунелях промислових центрів України]. . , . С. 24-28.

351808. Колосов М. М. Платонов тупик. Советский писатель. Москва, 1990. 614 с.

351809. Пур Омид М. Особенности архитектурно-планировочной организации зданий с размещенным энергоэффективным оборудованием. . , . С. 29-33.

351810. Колунцев Ф. Ожидание. Утро, день, вечер. Советский писатель. Москва, 1981. 527 с.

351811. Колупаев В. Д. Волевое усилие. Книжное издательство. Томск, 1991. 398 с.

351812. Колунцев Ф. Свет зимы. Советский писатель. Москва, 1991. 527 с.

351813. Марич М. В., Мамонова А. А., Баглюк Г. А. Вплив технологічної схеми виготовлення на структуру та властивості високоентропійних сплавів системи Ti - Gr - Fe - Ni - Cu. . , . C. 36-44.

351814. Колыхалов В. А. Дикие побеги. Советский писатель. Москва, 1976. 276 с.

351815. Колыхалов В. А. Дневник путешествий. Советская Россия. Москва, 1980. 363 с.

351816. Колыхалов В. А. Крик коростеля. Книжное издательство. Томск, 1991. 376 с.

351817. Маслюк В. А., Караїмчук Є. С., Бондар А. А. Тенденції створення і додаткового легування зносостійких матеріалів на основі системи Fe - Cr - C (огляд). . , . С. 45-55.

351818. Кадровик. UА. МЕДІА-ПРО. Київ, .

351819. Кольер Д. На полпути в ад. Худож. лит.. Москва, 1991. 447 с.

351820. Кольридж С. Т. Стихи. Наука. Москва, 1974. 278 с.

351821. Спасьонова Л. М., Суббота І. С., Булка Т. І., Нагорна О. К. Легкоплавкі полімінеральні глини Київщини - перспективна сировина у виробництві керамічної черепиці. . , . С. 34-37.

351822. Кольцов А. В. Сочинения. Советская Россия. Москва, 1961. 369 с.

351823. Кольцов А. В. Сочинения. Советская Россия. Москва, 1961. 335 с.

351824. Кольцов А. В. Сочинения. Учпедгиз. Москва, 1954. 249 с.

351825. Кольцов А. В. Сочинения. Худож. лит.. Москва, 1966. 463 с.

351826. Кольцов А. В. Сочинения. Худож. лит.. Ленинград, 1984. 360 с.

351827. Васильєв О. Д., Бродніковська І. В., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О. Межі поділу та їх вплив на властивості полікристалів. Частина 2.. . , . С. 56-65.

351828. Ніконець І. І., Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стадійчук О. М. Інфрачервона спектроскопія негідратованих та гідратованих один рік C2S і C3S та трьох видів цементів. . , . С. 38-42.

351829. Ільєнко О. В., Катерна О. К. Геологістика. . , 2013. 284 с.

351830. Бучинська О. Тенденції та перспективи розвитку рекламного ринку. . , . С. 5-12.

351832. Могила Ю. А. Українська мова (практикум з орфографії). . , 2018. 163 с.

351833. Кольцов М. Е. Восторг и ярость. Правда. Москва, 1990. 477 с.

351834. Басулто Ж Тренды социальных медиа : [интернет-технологии в маркетинге]. . , . С. 13-18.

351835. Кольцов М. Е. Испанский дневник. Худож. лит.. Москва, 1988. 605 с.

351836. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Історія діловодства. . , 2016. 328 с.

351837. Комаров А. Н. Кочевники. Радянський письменник. Киев, 1990. 221 с.

351838. Комаровская Н. И. О Константине Коровине. Художник РСФСР. Ленинград, 1961. 124 с.

351839. Блінцов В. С., Жук М. В. Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих компютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації. . , 2014. 348 с.

351840. День незалежності України - 24 серпня : [історія свята]. . , . С. 2-3.

351841. День прапора України : [історія свята]. . , . С. 4-5.

351842. Верезомська І. Г. Кадровий менеджмент. . , 2018. 76 с.

351843. Комаровский Л. П. Кафе "Светлана", или Хроника текущих событий в маленьком рабочем поселке. Московский рабочий. Москва, 1990. 206 с.

351844. Басим К. М. Исторические особенности становления архитектуры современных аэровокзальных терминалов : [архитектура аэропортов]. . , . С. 43-47.

351845. Стандарты отрасли : [документы, составляющие "стандарты отрасли маркетинговых коммуникаций"]. . , . С. 19-22.

351846. Комики мирового экрана. Искусство. Москва, 1966. 287 с.

351847. Бондаренко К. Порядок надання "житлових" субсидій: нові правила оформлення та надання. . , . С. 13-24.

351848. Комлев И. Ковыль. Восточно-Сибирское книжное издательство. Иркутск, 1990. 250 с.

351849. Коммунисты, вперед!. Молодая гвардия. Москва, 1974. 191 с.

351850. Коммуны будущей творцы. Молодая гвардия. Москва, 1985. 653 с.

351852. Комната с гобеленами. Правда. Москва, 1991. 557 с.

351853. Комов В. Е. Приятного аппетита. Современник. Москва, 1982. 240 с.

351855. Комов Ю. А. Голливуд без маски. Искусство. Москва, 1982. 208 с.

351856. Сукач М. К. Практикум з визначення навантажень машин. . , 2017. 184 с.

351857. Ігнатюк А. І., Шолойко А. С. Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи. . , . С. 7-19.

351858. Компаниченко Г. Н. Яна Брейхова. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства. Москва, 1985. 46 с.

351859. Щирін Ю, Черненко О. Як почути рівень задоволеності клієнта? (унікальна методика ALADIS компанії АІМ в дії). . , . С. 28-30.

351860. Комраков Г. Мост в бесконечность. Политиздат. Москва, 1981. 383 с.

351861. Polonska I. Extra reading practice in business english (language focus). . , 2017. 112 p.

351862. Комсомольские поэты двадцатых годов. Советский писатель. Ленинград, 1988. 688 с.

351863. Головні тенденції ринку праці України. І півріччя 2018 року. . , . С. 32-35.

351864. Осауленко С. Гарантії права громадян на свободу об'єднання у політичні партії. . , . С. 34-42.

351865. Циганов С. А., Апалькова В. В. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку. . , . С. 20-31.

351866. Мікічурова О. Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва. . , . С. 43-49.

351867. На сторожі комунікацій: ринок праці та PR-фахівці. . , . С. 41-44.

351868. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

351869. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Проектування комп'ютерних мереж" для магістрів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", освітні програми "Спеціалізовані комп'ютерні системи" та "Комп'ютерні системи та мережі", усіх форм навч. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351870. Derunets N. Impact of resolutions of the UN General Assembly on international legal regulation of trade relations = Вплив резолюцій Генеральної Асамблеї ООН на міжнародно-правове регулювання торговельних відносин. . , . P. 50-58.

351871. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. Динамічна конфігурація DHCP та стандартні ACL. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

351872. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 34 с.

351873. Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі. . , . С. 59-66.

351874. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Бездротові технології" для бакалаврів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія", заочної форми навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 30 с.

351875. Зозульов О., Царьова Т. Функционально-структурна модель товару як основа для стрес-тестування маркетингової бізнес-моделі компанії. . , . С. 47-54.

351876. Волокитін Д. Правові аспекти надання незначної державної допомоги суб'єктам господарювання. . , . С. 67-73.

351877. Диба М. І., Гернего Ю. О. Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку : [еволюція інтелектуальної складової економіки знань]. . , . С. 32-44.

351878. У ЗНУ відбувся семінар із попередження проявів сексистської реклами. . , . С. 66-69.

351879. Чаплян С. Правова природа криптовалют. . , . С. 74-88.

351880. Тищенко Ю. Поняття "послуга": в міжнародному та вітчизняному праві. . , . С. 89-98.

351881. Щебетун І. Системи місцевого самоврядування: доктринальні підходи до визначення поняття. . , . С. 99-108.

351882. Новак С. Строительная машина в дорожной отрасли Украины работет полным ходом : [отчет о выполнении дорожных работ в 2018 г.]. . , . С. 20-23.

351883. Бохан С. Город и порт: Херсон - поиск консенсуса : [взаимодействие городских властей с Херсонским морским торговым портом]. . , . С. 32-36.

351884. Конспект лекцій з курсу "Редагування науково-технічної літератури" для студентів 5 курсу 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" усіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 82 с.

351885. Дробязко А. О. Перспективи подолання рентної моделі економіки України. . , . С. 45-62.

351886. Конвицкий Т. Современный сонник. Прогресс. Москва, 1966. 343 с.

351887. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електроприводу та автомат. пром. установок Методичні вказівки з дисципліни "Електроніка та основи схемотехніки" для студентів заочної форми навчання спеціальності №173 - "Авіоніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351888. Кондаков А. А. Последний козырь. Книжное издательство. Ростов на-Дону, 1990. 254 с.

351889. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика. . , 2016. 152 с.

351890. Притуляк Н. М. Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності. . , . С. 63-74.

351891. Рослик И. Тяга и колеи: проблемы "Укрзализныци" и их решение : [вопросы, посвященные нехватке локомотивной тяги, низким тарифам и износу железнодорожной колеи]. . , . С. 40-42.

351892. Умная логистика: отдельные элементы активно используются, но целостное понимание еще не сложилось (блиц-опрос экспертов). . , . С. 14-18.

351893. Трегуб В. Г. Автоматизація об'єктів періодичної дії. . , 2016. 136 с.

351894. Кондратенко В. А. Без объявления войны. Радянський письменник. Киев, 1980. 304 с.

351895. Кондратенко В. А. В отблеске гроз. Без объявления войны. Дніпро. Киев, 1986. 662 с.

351896. Кондратенко В. А. Внимание: "Молния!". Радянський письменник. Киев, 1983. 190 с.

351897. Малицкий В. Особенности формирования первичных документов на железнодорожном транспорте : [законадательные аспекты; особенности подтверждения хозяйственных операций плательщиками тарифа]. . , . С. 47-49.

351898. Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні. . , 2016. 96 с.

351899. Кондратенко В. А. Курская дуга. Дніпро. Киев, 1966. 395 с.

351900. Tyron O. English for nautical engineers. . , 2017. 94 p.

351901. Кондратенко В. А. Курская дуга. Дніпро. Киев, 1971. 373 с.

351902. Кондратенко В. А. Мальчики "Грома". Радянський письменник. Киев, 1985. 173 с.

351903. Кондратенко В. А. Полюшко-поле. Курская дуга. Дніпро. Киев, 1981. 599 с.

351904. Кондратенко В. А. Полюшко-поле. Курская дуга. Дніпро. Киев, 1991. 681 с.

351905. Коршевнюк Л. Смарт-логистика - это не самый простой путь, но он дает конкурентные преимущества. . , . С. 20--21.

351906. Каткевич Г. Развитие концепции "единого окна": мировой опыт и украинские реалии : ["единое окно" - IT-платформа, улучшающая эффективность обмена информацией между торговыми организациями и госудрственными органами]. . , . С. 50-54.

351907. Кондратенко В. А., Беренштейн Л. Е. Через черную топь. Политиздат Украины. Киев, 1979. 303 с.

351908. Бортніков Г. П. Фінансова підтримка кредитування малого та середнього бізнесу за допомогою державних гарантій. . , . С. 75-90.

351909. Кондратов Э. М. ЧП на улице Деляну. Лит. артистикэ. Кишинев, 1989. 312 с.

351910. Кондратьев В. Л. На поле овсянниковском. Известия. Москва, 1985. 576 с.

351911. Кондратьев В. Л. Повести. Худож. лит.. Москва, 1991. 476 с.

351912. Кондратьев В. Л. Сашка. Правда. Москва, 1989. 477 с.

351913. Кондратьев В. Л. Сашка. Центрально-Ченоземное книжное издательство. Воронеж, 1990. 332 с.

351914. Кондратьев Н. Д. Ян Фабрициус. Оборонгиз. Москва, 1957. 309 с.

351915. Лобанов Н. Словосочетание "смарт-логистика" пока воспринимается неоднозначно. . , . С. 22-23.

351916. Кондрашов С. Н. Путешествие американиста. Советский писатель. Москва, 1986. 320 с.

351917. Конев Ф. С. Снегопад. Мастац. лит.. Минск, 1990. 222 с.

351918. Смарт-логистика на военной службе: обзор мировых войсковых транспортных средств. . , . С. 24-35.

351919. Коненков С. Т. Земля и люди. Молодая гвардия. Москва, 1968. 159 с., 9 л. илл., портр.

351920. Коненков С. Т. Земля и люди. Молодая гвардия. Москва, 1974. 207 с., 24 л. илл., портр.

351921. Коненков С. Т. Мой век. Политиздат. Москва, 1971. 368 с., 17 л. илл., портр.

351922. Коненков С. Т. Мой век. Политиздат. Москва, 1988. 383 с., 17 л. илл., портр.

351923. Сумец А. М. Специфічні особливості управління логістичною діяльністю на виробничих підприємствах. . , . С. 36-43.

351924. Конецкий В. В. Вчерашние заботы. Советский писатель. Ленинград, 1990. 397 с.

351925. Конецкий В. В. За доброй надеждой. Соленый лед. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 640 с.

351926. Конецкий В. В. За доброй надеждой. Среди мифов и рифов. Морские сны. Худож. лит.. Ленинград, 1989. 591 с.

351927. Конецкий В. В. За доброй надеждой. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 621 с.

351928. Конецкий В. В. За доброй надеждой. Худож. лит.. Ленинград, 1990. 669 с.

351929. Конецкий В. В. Морские сны. Советский писатель. Ленинград, 1975. 344 с.

351930. Смиян О. Д. Газовыделение и перераспределение водорода при вылеживаниии сварных конструкций из различных металлических материалов. . , . С. 3-11.

351931. Конецкий В. В. Некоторым образом драма. Советский писатель. Ленинград, 1989. 368 с.

351932. Конецкий В. В. Путевые потреты с морским пейзажем. Советский писатель. Ленинград, 1984. 616 с.

351933. Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Селин Р. В., Вржижевский Э. Л., Петриченко И. К. Электронно-лучевая сварка и термообработка сварных соединений высокопрочного псевдо-B-титанового сплава ВТ 19. . , . С. 12-17.

351934. Конецкий В. В. Рассказы и повести разных лет. Высш. школа. Москва, 1988. 397 с.

351935. Размышляев А. Д., Выдмыш П. А., Агеева М. В. К вопросу моделирования строения поперечного магнитного поля в зоне сварочной ванны. . , . С. 18-23.

351936. Конецкий В. В. Третий лишний. Советский писатель. Ленинград, 1983. 335 с.

351937. Кулик В. М. Технические параметры и особенности изготовления сварных сосудов высокого давления для доставки природного газа. . , . С. 24-30.

351938. Кони А. Ф. Избранное. Советская Россия. Москва, 1989. 496 с.

351939. Петрушец Л. В., Фальченко Ю. В., Федорчук В. Е., Шинкаренко В. С. Возможности изготовления сварных трехслойных сотовых панелей из алюминиевых сплавов. . , . С. 31-36.

351940. Матвиенко В. Н., Лещинский Л. К., Мазур В. А. Расчет размеров зоны проплавления при наплавке роликов машин непрерывного литья заготовок. . , . С. 37-40.

351941. Разгуляев В. Управление запасами для получения максимальной прибыли от удовлетворения спроса клиентов. . , . С. 44-52.

351942. Кусков Ю. М., Соловьев В. Г. Экспериментальное изучение вращения шлаковой и металлической ванн при электрошлаковом процессе в токоподводящем кристаллизаторе. . , . С. 41-44.

351943. Доставка без неприятностей: зачем логистике нужен блокчейн. . , . С. 54-55.

351944. Кесслер О. Измерение частичных разрядов - почему это надо делать. . , . С. 2-9.

351945. Коничев К. И. Повесть о Верещагине. Советский писатель. Москва, 1964. 440 с.

351946. Запорізький промисловий форум - 2018. . , . С. 47-48.

351947. Коничев В. К. Повесть о Федоте Шубине. Лениздат. Ленинград, 1951. 250 с.

351948. Сябер М. О. Сучасний стан та перспективи функціонування теплових електростанцій України. . , . С. 10-13.

351949. Дубровський В. В. Високоефективна теплообмінна поверхня як зрошувач плівкової градирні. . , . С. 14-17.

351950. Ниценко В. В. Современные средства анализа и моделирования действия релейной защиты при технологических нарушениях на объектах электроэнергетики: часть 1. . , . С. 18-23.

351951. Ниценко В. В. Современные средства анализа и моделирования действия релейной защиты при технологических нарушениях на объектах электроэнергетики: часть 2. . , . С. 23-30.

351952. Липодаев В. Н. Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине". . , . С. 52-56.

351953. Ковальчук В. Євроінтеграційний вектор розвитку ДП "НЕК"Укренерго" та ОЕС України. . , . С. 31-35.

351954. Манилов А. М., Каленюк А. О. Способ повышения надежности электроснабжения применением неселективной токовой отсечки без выдержки времени на линиях. . , . С. 36-38.

351955. Зіньковський Ю., Мірських Г. До концептуальних засад розробки національного рейтингу закладів вищої освіти. . , . С. 7-20.

351956. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" при вивченні дисципліни "Системи виробництва та розподілу теплової енергії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 38 с.

351957. Погребняк В., Дашковська О., Солоденко А. До проблем створення системи забезпечення якості вищої освіти у вітчизняній вищій школі. . , . С. 21-27.

351958. Тимошенко Н., Власюк О., Дараган Т. Освіта упродовж життя - головна тенденція розвитку сучасної освіти : [доведено необхідність розвитку освіти впродовж життя, реформування післядипломної освіти та розвитку неформальної освіти в Україні]. . , . С. 28-35.

351959. Фурман А. А., Фурман А. В. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії (частина перша). . , . С. 5-26.

351960. Институт физики металлов Труды Института физики металлов. АН СССР Уральский филиал. Свердловск, 1948. 144 с. : ил., табл., схем., черт.

351961. Институт физики металлов Труды Института физики металлов. АН СССР Уральский филиал. Свердловск, 1950. 120 с. : ил., табл., диагр., черт.

351962. Потапчук Т. Ціннісне ставлення студентів до праці: ретроспективний аналіз наукових джерел : [на прикладі аграрних закладів вищої освіти]. . , . С. 42-49.

351963. Гусельцева М. Методології оновлення психологічної науки. . , . С. 27-37.

351964. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до курсового проектування для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технології машинобудування" галузі знань "Механічна інженерія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

351965. Институт физики металлов Труды Института физики металлов. АН СССР. Москва ; Ленинград, 1949. 224 с., 4 л. ил. : ил., табл., диагр., схем., черт

351966. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Наскрізна програма практик бакалаврів та стажування магістрів спеціальності 131 "Прикладна механіка" (за освітньою програмою "Технології машинобудування") всіх форм навчання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2018. 26 с.

351967. Лякішева А. Соціально-педагогічна підтримка дитинства й материнства у незалежній Україні : [соціально-правовий захист дитинства й материнства ]. . , . С. 50-60.

351968. Безручко О. Причини припинення Олександром Довженком кінопедагогічної діяльності у Київському кіноінституті. . , . С. 61-68.

351969. Коновалов В. В. Конфликт. Житейские истории. Лениздат. Ленинград, 1988. 189 с.

351970. Фурман О. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування. . , . С. 38-67.

351971. Возняк О. Використання компетентностей з хімії нейролептиків та нейролептичної депресії для розслідування помилок лікарів-психіатрів (На прикладі занять з дисципліни "Криміналістична хімія" для курсантів ЗВО системи МВС України). . , . С. 69-92.

351972. Коновалов Г. И. Благодарение. Предел. Советский писатель. Москва, 1986. 560 с.

351973. Коновалов Г. И. Воля. Современник. Москва, 1989. 412 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 19 сек.