Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

77286. Вопросы пластичности и технологии обработки металлов давлением. ЦНИИТМАШ. Москва, 1969. 76 с.

77287. Вопросы пластичности и технологии обработки металлов давлением. ЦНИИТМАШ. Москва, 1972. 103 с.

77288. Вопросы пленочной электроники. Сов.радио. Москва, 1966. 472 с.

77290. Вопросы пневмо-и гидроавтоматики. АН СССР. Москва, 1960. 212 с.

77292. Ч. ІІІ. Розд. 12. Патристика як філософування в вірі: [Каппадокійці; латинська патристика; містика]. . , . С. 436-452.

77293. Деньги и финансы: тесты и задачи. Питер. Санкт-Петербург, 2000. 144 с.

77294. Вопросы повышения долговечности тяжелонагруженных деталей машин. Оборонгиз. Москва, 1958. 94 с.

77295. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання за І навчальний модуль з дисципліни "Лінійна алгебра". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 71 с.

77296. Вопросы повышения качества алмазной обработки. ВНИКТИ природных алмазов и инструментов. Москва, 1985. 100 с.

77297. Вопросы повышения коммутационной способности машин постоянного тока. ВНИИэлектромаш. Ленинград, 1982. 140 с.

77298. Вопросы повышения надежности вагонов. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1974. 63 с.

77299. Вопросы повышения надежности и долговечности деталей и узлов авиационной техники. Киев. ин-т инж. гражд. авиации. Киев, 1969. 100 с.

77300. Вопросы повышения надежности и экономичности энергетических систем. ЭНИН. Москва, 1977. 174 с.

77301. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг. Знання. Київ, 1999. 181 с.

77303. Вопросы повышения надежности и эффективности систем железнодорожной автоматики и тепломеханики. УЭМИИТ. Свердловск, 1985. 154 с.

77304. Розділ І. Зовнішньополітична діяльність України в період національної революції 1917-1921 рр.. . , . С. 27-66.

77305. Гальчинський А. С. Теорія грошей. Основи. Київ, 1998. 416 с.

77306. Вопросы повышения надежности плавкранов и дноуглубительной техники. Б.и.. Горький, 1980. 189 с.

77307. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. Основи. Київ, 1997. 180 с.

77308. Розділ ІІ. § 2. Україна у міжнародних відносинах 1920-1923 рр.. . , . С. 81-109.

77309. Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкина М. Ф. Гроші та кредит. Либідь. Київ, 1992. 331 с.

77310. Вопросы повышения надежности электрических машин и электрооборудования тепловозов в условиях Средней Азии и Казахстана. ТашИИТ. Ташкент, 1980. 84 с.

77312. Вопросы повышения помехоустойчивости и эффективности радиотехнических систем. МИРЭА. Москва, 1991. 160 с.

77313. Розділ ІІІ. Проголошення незалежності Української держави та її утвердження: [Національно-визвольний рух в 80х-90х рр. ХХ ст. Проголошення незалежності України та визнання її міжнародною спільнотою]. . , . С. 207-272.

77314. Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкина М. Ф. Гроші та кредит. Либідь. Київ, 2001. 602 с.

77315. Вопросы повышения производительности труда в машиностроении. Машгиз. Одеса, 1957. 511 с.

77316. Гл. 2.1.2. Філософські вчення джайнізму та буддизму. . , . С. 53-55.

77317. Вопросы повышения работоспособности машин. ТашПИ. Ташкент, 1979. 92 с.

77318. Розд.2. Операції комерційних банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту підприємств і організацій. . , . С. 85-176.

77319. Ющенко В. А., Лисицький В. А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. Скарб. Київ, 1998. 286 с.

77320. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Проведення експертного обстеження крану мостового та підвісного однобалочного загального призначення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

77321. Вопросы повышения работоспособности машин. Ташкентский политехн. ин-т. Ташкент, 1978. 98 с.

77322. Ющенко В. А., Лисицький В. А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. Скарб. Київ, 2000. 336 с.

77323. Вопросы повышения точности червячных зуборезных фрез. ВНИИ. Москва, 1968. 97 с.

77324. Розд.3. Депозитні операції комерційних банків. . , . С. 200-235.

77325. Гатальська С. М. Філософія культури. Либідь. Київ, 2005. 328 с.

77326. Вопросы повышения эффективности промышленного производства. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1972. 126 с.

77327. Розд.4. Кредитні операції комерційних банків. . , . С. 236-364.

77328. Гл. 2.1.3. Релігійно-філософські системи індуїзму. . , . С. 55-60.

77329. Вопросы повышения эффективности промышленного производства. Саратовский экономический ин-т. Саратов, 1971. 224 с.

77330. Вопросы повышения эффективности промышленного производства. Чувашский ун-т им. И.Н.Ульянова. Чебоксары, 1971. 243 с.

77331. Розд.5. Операції банків із цінними паперами. . , . С. 365-438.

77332. Гл. 2.2.2. Філософія даосизму. . , . С. 62-63.

77333. Вопросы повышения эффективности радиосистем. Радиоэлектроника и вычислительная техника в стекольной промышленности. Ивановский энергетический ин-т. Владимир; Иваново, 1973. 84 с.

77334. Юридична енциклопедія. Укр. енциклопедія. Київ, 2004. 768 с.

77335. Розд.6. Операції банків з векселями. . , . С. 439-506.

77336. Вопросы помехоустойчивости и оценки искажений сигнала в радиотехнических системах. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1969. 380 с.

77337. Розд.7. Операції банків в іноземній валюті. . , . С. 507-599.

77338. Гл. 15. Релігійна філософія (неотомізм, еволюціонізм, теоцентризм екзистенціалізму). . , . С. 342-357.

77339. Вопросы помехоустойчивости и развивающей способности радиотехнических систем. Рязан. радиотех. ин-та. Рязань, 1972. 217 с.

77340. Как работать с наличными деньгами. Консульт. Харьков, 1996. 100 с.

77341. Вопросы помехоустойчивости и разрешающей способности радиотехнических систем. Рязан. радиотехн. ин-та. Рязань, 1973. 326 с.

77342. Розд.8. Нетрадиційні банківські операції та послуги: [Лізинг. Факторингові операції. Форфейтинг. Операції банку з дорогоцінними металами.Трастові послуги. Зберігання цінностей]. . , . С. 600-720.

77343. Гл. 20.3. Філософія Григорія Сковороди. . , . С. 430-435.

77344. Смирнов А. Л. Международный кредит. Консалтбанкир. Москва, 1993. 80 с.

77345. Вопросы помехоустойчивости и разрешающей способности радиотехнических систем (телевидение и радиолокация). Рязан. радиотехн. ин-та. Москва, 1967. 168 с.

77346. Пашкус Ю. В. Деньги. ЛГУ. Ленинград, 1990. 181 с.

77347. Вопросы порошковой металлургии. Акад. наук УССР. Киев, 1955. 193 с.

77348. Гл. 6. Європейська філософія XVII-XVIII ст.: [Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Р. Декарт, Б. Спиноза, Б. Паскаль, Г. В. Лейбниц, Дж. Беркли, Д. Юм]. . , . С. 164-197.

77349. Вопросы порошковой металлургии и прочности материалов. Акад. наук УССР. Киев, 1954. 74 с.

77350. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Перехідні процеси". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 18 с.

77351. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Сучасні методи обліку та вимірювання в електроенергетиці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

77352. Вопросы порошковой металлургии и прочности материалов. Акад. наук УССР. Киев, 1956. 145 с.

77353. Вопросы порошковой металлургии и прочности материалов. Акад. наук УССР. Киев, 1960. 144 с.

77354. Вопросы построения сетей ЭВМ и вычислительных центров коллективного пользования. ИК. Киев, 1978. 96 с.

77355. Гл. 7. Німецька класична філософія: [І. Кант, Й. Г. Фіхте, Ф. В. Шеллінг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах]. . , . С. 198-231.

77356. Вопросы построения систем оптимальной обработки информации. Ярославский ун-т. Ярославль, 1976. 176 с.

77357. Вопросы построения систем оптимальной обработки информации. Ярославский ун-т. Ярославль, 1977. 153 с.

77358. Вопросы построения систем оптимальной обработки информации. Ярославский ун-т. Ярославль, 1978. 222 с.

77359. Гл. 8. Філософія життя: [неокласична філософія; ірраціоналізм; А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, З. Фрейд, А. Бергсон, В. Дільтей, Г. Зіммель]. . , . С. 232-257.

77361. Вопросы построения систем программирования. ИК. Киев, 1978. 104 с.

77362. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. СПИ. Саратов, 1989. 75 с.

77363. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. Изд-во ин-та. Саратов, 1987. 72 с.

77364. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. Саратовский политехн. ин-т. Саратов, 1986. 81 с.

77365. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. СПИ. Саратов, 1985. 83 с.

77366. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. Саратовский политехн. ин-т. Саратов, 1983. 96 с.

77367. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. Саратовский политехн. ин-т. Саратов, 1982. 82 с.

77368. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. СПИ. Саратов, 1981. 133 с.

77369. Вопросы преобразовательной техники и частотного электропривода. СПИ. Саратов, 1980. 102 с.

77370. Гл. 11. Екзістенціоналізм : [філософія людського існування; М. Гайдеггер, К. Ясперс, Ж.-Л. Сартр, А. Камю, М. Бердяєв]. . , .

77371. Гл. 20. Філософія України: [Філософська думка Київської Русі, філософія України XIV-XX ст.]. . , . С. 418-457.

77372. Розділ ХІ. Народний одяг. . , . С. 239-266.

77373. Розділ ХІІ. Народна кухня. . , . С. 267-284.

77374. Розділ XIV. Художні ремесла та промисли. . , . С. 306-327.

77375. Власова О. І. Педагогічна психологія. Либідь. Киев, 2005. 400 с.

77376. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2005. 82 c.

77377. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2005. 80 с.

77378. Розділ XV. Громада і громадський побут. . , . С. 328-344.

77379. Розділ VIII. Основні сільськогосподарські заняття. . , . С. 179-208.

77380. Розділ ХІІІ. Підсобні заняття, промисли і ремесла. . , . С. 285-306.

77381. Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Глобализация, интересы России и кризис СНГ. . , . С. 3-25.

77382. Беликов С. Б., Лавренко А. С., Ольшанецький В. Е., Переверзев В. Г. Многослойные ниобий-титановые материалы для аэрокосмической техники. . , . С. 10-12.

77383. Вопросы преподавания квантовой физики в вузе. Тартуский гос. ун-т. Тарту, 1988. 92 с.

77384. Замогильний А. Розвиток уявлень про владу й управління в історії суспільної думки: [Теорія політичної влади в історії суспільств. Історія політичного вчення]. . , . С. 31-39.

77385. Вопросы прикладной аэродинамики. МВТУ. Москва, 1980. 116 с.

77386. Яртись А. В., Шендрик С. М., Черепанова С.О., Мельник В.П., Кашуба М.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Світ. Львів, 2005. 568 с.

77387. Карпухин О.И., Макаревич Э.Ф. Манипулирование массами - инструмент PR-революций в эпоху глобализации и экспорта демократии: [Политическая глобализация]. . , . С. 26-52.

77388. Вопросы прикладной механики. Западно-Сибирское кн. изд-во. Омск, 1970. 176 с.

77389. Вопросы прикладной механики. Стройиздат. Москва, 1968. 215 с.

77390. Вопросы прикладной механики и технологии машиностроения. Научные труды. Зап.-Сиб. кн. изд-во. Омск, 1966. 156 с.

77391. Вопросы прикладной сверхпроводимости. Наука. Москва, 1980. 180 с.

77392. Вопросы прикладной термомеханики. Наук. думка. Киев, 1979. 231 с.

77393. Вопросы применения вычислительной техники в энергетических системах. Изд-во Акад. наук УССр. Киев, 1962. 136 с.

77394. Сьомін С., Ситник М. Процеси глобалізації в контексті адміністративної реформи в Україні: [Політична і адміністративна реформа в Україні. Глобалізація]. . , . С. 61-67.

77395. Валевський О. Європейський досвід взаємодії вищих та центральних органів державної влади: уроки для України: [Європейські політичні системи: конфедеративна, федеративна, унітарна, парламентсько-... (див. анотацію)]. . , . С. 86-92.

77396. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Електромеханічні апарати автоматики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 24 с.

77397. Серьогін С. Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади: [Імідж влади. Фактори, що впливають на формування іміджу влади. Сприйняття влади громадянами]. . , . С. 93-96.

77398. Василевська Т. Місце етики державного службовця серед застосовуваних етик: огляд літератури: [Етика державного службовця. Професійна етика]. . , . С. 105-111.

77399. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Дослідження операцій". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 46 с.

77400. Антонюк С., Радиш Я. Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров'я України (на прикладі надання населенню стоматологічної допомоги): [Стоматологічна допомога. Стоматологічне... (див. анотацію)]. . , . С. 147-152.

77401. Гаман М. Особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами на вітчизняних підприємствах: [Інвестування інноваційного розвитку вітчизняних підприємств]. . , . С. 152-156.

77402. Горб В. Засади державного регулювання технічного забезпечення агропромислового виробництва: [Розвиток сільськогосподарського виробництва]. . , . С. 157-163.

77403. Панферова В.В. Информационная политика в современной России: [Информационные и телекоммуникационные технологии в России]. . , . С. 53-68.

77404. Мосієнко Ю. Європейський досвід реформування міжбюджетних відносин: уроки для України. . , . С. 183-188.

77405. Суходоля О. Політика енергоефективності: онтологія та термінологія: [Енергозберігаюча політика в Україні]. . , . С. 198-208.

77406. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005.

77407. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2005.

77408. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2005. 40 с.

77409. Охорона праці. Новий друк. К., 2005.

77410. Решевець О. Державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності: [Інвестиційні ресурси]. . , . С. 228-232.

77411. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2005.

77412. Молодь і підприємництво. ТОВ "Полінрафічний центр "Крамар". К., 2005.

77413. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2005.

77414. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2005.

77415. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2005. С.141-277

77416. Гончаренко М. "Бюджет завдань" як інструмент управління місцевими фінансами: досвід Польщі : [управління фінансами Польщі]. . , . С. 241-246.

77417. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2005. 196 с.

77418. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2005. 127 с.

77419. Библиотека. Книга. Москва, 2005. 88 с.

77420. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2005. 72 с.

77421. Технологии транспортирования и хранения грузов. ДКС Центр. Киев, 2005. 36 с.

77422. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2005. 48 с.

77423. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, .

77424. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Підшипники кочення" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 16 с.

77425. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2005.

77426. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2005.

77427. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2005.

77428. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2004. 42 с.

77429. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2005. 497 с.

77430. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2005. 96 с.

77431. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2005.

77432. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2005. 66 с.

77433. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2005.

77434. Аванесова Г.А. Методология анализа культуры, общества и человека в отечественном гуманитарном познании XIX- XX веков: [Методологический потенциал русской аналитики в изучении современного общества и культуры]. . , . С. 83-96.

77435. Павлов О. Типізація сільських територій за рівнем їх урбанізованості: [Результат та наслідки урбанізації для розвитку сільських територій]. . , . С. 265-270.

77436. Рожкова І. Стандартизація надання медичної допомоги як інноваційний аспект у регіональному управлінні охороною здоров'я: [Політика держави стосовно охорони здоров'я. Стандартизація галузі]. . , . С. 271-274.

77437. Бутирська Т. Залучення громадськості до реалізації державної політики як перспектива демократичних перетворень у державі: [Державна політика демократичних перетворень в Україні. Взаємозв'язок... (див. анотацію)]. . , . С. 300-305.

77438. Кофанов А. Превенція озброєного тероризму в українському законодавстві: [Проблема тероризму в Україні]. . , . С. 320-325.

77439. Федчун Н. Формування демократичних засад світогляду управлінців: [Розвиток демократичних форм суспільного устрою в Україні]. . , . С. 335-344.

77440. Шкурат І. Транснаціональні корпорації - рушійні сили глобалізації: [Вплив ТНК на національну державу]. . , . С. 344-352.

77441. Волос Б. Удосконалення державно-церковних відносин у сфері охорони здоров'я населення: [Церква як один із важливих партнерів у сфері охорони громадянського здоров'я]. . , . С. 361-366.

77442. Купрій Н. Сучасні стратегії політичної дії щодо формування середнього класу в Україні: [Розвиток середнього класу в Україні]. . , . С. 378-382.

77443. Лопушинський І. Утвердження україномовного телепростору як складник державної мовної політики України. . , . С. 383-388.

77444. Огаренко В. Проблеми визначення культурологічного компонента сучасної освіти: [Аналіз соціально-культурнихфакторів, які формують особистість]. . , . С. 389-394.

77445. Петроє О. Трудові ресурси як наукова проблема та об'єкт управління: [Трудові ресурси як економічний та соціальний прогрес країни]. . , . С. 394-400.

77446. Буренко В. Історичне місце та роль комунікації в системі державного управління Німеччини: [Державне управління Німеччини. Роль комунікацій]. . , . С. 413-421.

77447. Левченко М. Контрактна служба як чинник розвитку Збройних Сил у новому форматі відносин Україна - НАТО. . , . С. 428-430.

77448. Мельник О. Соціальний захист та медичне забезпечення особового складу миротворчих контингентів Збройних Сил України. . , . С. 431-433.

77449. Радченко О. Державне регулювання розвитку приватного сектора системи освіти України: сучасний стан дослідження проблеми: [Короткий нарис історії становлення сучасної приватної школи в Україні... (див. анотацію)]. . , . С. 445-454.

77450. Савченко І. Категорія соціальної відповідальності в основних філософських парадигмах: [Визначення взаємної соціальної відповідальності держави і людини]. . , . С. 454-459.

77451. Шаптала О. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування: особливості термінології: [Тлумачення терміна "рекреаційне обслуговування" у літературі]. . , . С. 465-471.

77452. Карпюк І. Організаційні основи управління моніторингом стану здоров'я студентів у вищому навчальному закладі: [Стан фізичного здоров'я студентів у ВУЗах. Впровадження в освітні заклади нових... (див. анотацію)]. . , . С. 485-490.

77453. Кризина Н. Індекс людського розвитку - інтегральний показник ефективності державної політики в галузі охорони здоров'я: [Особливості системи охорони здоров'я в Україні. Показники охорони... (див. анотацію)]. . , . С. 503-509.

77454. Череп А. Можливості застосування нових організаційних структур управління з метою зниження собівартості продукції. . , . С. 208-215.

77455. Крылов Д.А., Крылов Е.Д., Путинцева В.Е. Газообразные и твердые выбросы угольных ТЭС: [Выбросы в атмосферу вредных веществ от электростанций - ТЭС в России и Германии]. . , . С. 8-14.

77456. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я. Бюджетна система. КНЕУ. Київ, 2000. 208 с.

77457. Кудинов В.В., Преображенская Л.Б. Ядерная энергетика мира:современное состояние и прогнозы развития: [Реструктуризация атомной промышленности. Динамика мощности АЭС. Динамика производства электроенергии на АЭС за 1983-2003 гг.]. . , . С. 15-24.

77458. Юрій С. І., Бескід Й. М. Бюджетна система України. НІОС. Київ, 2000. 400 с.

77459. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2005.

77460. Ларина Т. Через тернии к звездам: [Запорожскому титано-магниевому комбинату - 70 лет: инфраструктура, современное производство, приоритеты развития]. . , . С. 24-25.

77461. Боринская С.А. Геномика и биотехнология: наука начала третьего тысячелетия: [Геном человека. Сравнительная и функциональная геномика. Клонирование. ДНК]. . , . С. 28-34.

77462. Дмитриев Г.С. "Re-Powering" в ветроэнергетике по-европейски и по-российски: [Ветроэнергетические установки в странах Европы и в России. Замена старых ВЭУ на новые, более мощные]. . , . С. 54-59.

77463. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф. Современное общество потребления и его экологические ограничения: [Разработанная ЮНЕП программа "Изменение окружающей среды и потребности человека: оценка взаимосвязей". Поддержание...(см. аннотацию)]. . , . С. 60-66.

77464. Бердыклычева Н.М., Григорьева А.А. Экономика образовательных услуг: [Обучение иностранных студентов в России и в других странах мира. Оплата за обучение. Приоритеты. Образование как экспортная отрасль]. . , . С. 66-71.

77465. Цвенгрош Г. За допомогою Господа в інтересах Батьківщини: [Маніфест гетьмана П. Орлика до європейських урядів та його значення]. . , . С. 97-99.

77466. Трохим Н. Дві райдуги: до 70-річчя Дмитра Чередниченка : [творчість українського письменника Д. Чередниченка]. . , . С. 100-104.

77467. Горак Р. Третя варта: [Сторінки біографії українського письменника І. Франка]. . , . С. 108-120.

77468. Наумкин В.А. Экономия энергетических ресурсов: к вопросу об учете тепла и энергосбережении: [Узел учета тепловой энергии и теплоносителя - теплосчетчик]. . , . С. 2-5.

77469. Дубинин В.С. Техническое перевооружение: сопоставление систем централизованного и децентрализованного энергоснабжения в современных условиях России (часть 2): [Сопоставление Единой... (см. аннотацию)]. . , . С. 8-15.

77470. Петренко В.Н., Садилов П.В. Альтернативные источники энергии: [Альтернативные источники энергии. Гелиоустановка горячего водоснабжения в г. Сочи]. . , . С. 47-50.

77471. Інструкція з організації перевезень вантажів повітряним транспортом : затверджено Наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.11.2005 № 822. . , . С. 224-280.

77472. Інструкція про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку: Затв. Наказом Міністерства Внутрішніх Справ...(див. анотацію). . , . С. 283-286.

77473. Гуртовцев А.Л. Техника за рубежом: Национальная АСКУЭ Литвы в условиях оптового рынка: [Энергетика Литвы. Оптовый рынок электроенергии. АСКУЭ. Электронные электросчетчики]. . , . С. 51-56.

77474. Розд. 1.1. Історичні умови виникнення страхування. . , . С. 9-11.

77475. Розд. 1.4. Форми страхування. . , . С. 20-27.

77476. Розд. 1.5. Системи страхування. . , . С. 27-31.

77477. Розд. 2.3. Ліцензування страхової діяльності. . , . С. 49-51.

77478. Розд. 2.4. Страховий ринок України. . , . С. 51-56.

77479. Розд. 4.1. Необхідність, зміст та значення соціального страхування. . , . С. 74-75.

77480. Гл. 1. Развитие логистики в интегрирующую производственную функцию: [Влияние логистики планирования на производство, на снижение затрат]. . , . С. 13-62.

77481. Гл. 3. Возможности оптимизации в пределах цепи логистики: [Внутрипроизводственные логистические функции; материальный поток; информационный поток; взаимные расчеты]. . , . С. 119-177.

77482. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2005. 160 с.

77483. Библиография. Бук Чембэр Интернэшнл. М., 2005. 160 с.

77484. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2005. 48 с.

77485. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2005.

77486. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 2659-2690

77487. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 172 с.

77488. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 162 c.

77489. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 80 с.

77490. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005.

77491. Промышленная теплотехника. ЛОГОС. К., 2005. 88 с.

77492. Розд. V. Філософія Григорія Сковороди. . , . С. 124-155.

77493. Розд. VII. Київська релігійна філософія. Памфіл Юркевич. . , . С. 193-218.

77494. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2005.

77495. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005.

77496. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005.

77497. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2005.

77498. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 35 с.

77499. Обзор украинского рынка. Держзовнишинформ. К., 2005.

77500. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

77501. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2005. 160 с.

77502. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2005. 192 с.

77503. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2005. 96 с.

77504. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2005. 84 с.

77505. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2005. 64 с.

77506. Радиомир. ООО "Радиомир". М., 2005.

77507. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005.

77508. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Рисунок". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 25 с.

77509. Вопросы применения изоляции трансформаторостроении. ВНИИЭМ. Москва, 1965. 76 с.

77510. Глава 3. Государственный строй, конституция, право. . , . С. 143-176.

77511. Господарський кодекс України. ІГВІНІ. Харків, 2005. 216 с.

77512. Вопросы применения математических методов при управлении режимами и развитием электрических систем. Иркутск. политехн. ин-т. Иркутск, 1975. 230 с.

77513. Глава 5. Германия в мировом сообществе: [Внешняя политика Германии]. . , . С. 191-244.

77514. Вопросы применения математических методов при управлении режимами и развитием электрических систем. Иркут. политехн. ин-т. Иркутск, 1972. 170 с.

77515. Глава 6. Экономика: [Экономическая политика. Рынок труда. Доходы и цены]. . , . С. 245-302.

77516. Глава 7. Отрасли экономики: [Промышленность. Сельское и лесное хозяйство. Торговля. Внешнеэкономическая деятельность]. . , . С. 303-360.

77517. Глава 8. Структуры социальной рыночной экономики: [Социальные партнеры, социальная защищенность, здравоохранение, защита потребителей]. . , . С. 361-384.

77518. Вопросы применения математических методов при управлении режимами и развитием электрических систем. Иркутский политехн. ин-т. Иркутск, 1972. 199 с.

77519. Вопросы применения микропроцессоров и микроЭВМ на железнодорожном транспорте. Ленингр. ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. В.Н.Образцова. Ленинград, 1984. 93 с.

77520. 3.7. Опитувальник К.Танаса для діагностики можливих стилів поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях: [Тест]. . , . С. 210-215.

77521. Вопросы применения на тракторах двигателей постоянной мощности. ОНТИ НАТИ. Москва, 1982. 69 с.

77522. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 283 с.

77523. Розд. 4.5. Банківська іміджологія: [Особливості банківського PR, взаємовідносини з клієнтами, імідж керівника банку]. . , . С. 305-321.

77524. Вопросы применения полупроводниковых приборов в радиоприемных и радиопередающих устройствах. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1976. 147 с.

77525. Вопросы применения полупроводниковых приборов в радиоприемных и радиопередающих устройствах. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1973. 272 с.

77526. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. . , . С. 38-63.

77527. Вопросы применения полупроводниковых приборов в радиоприемных и радиопередающих устройствах. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1973. 260 с.

77528. Тема 4. Грошовий ринок: [Суть і структура грошового ринку. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші]. . , .

77529. Тема 5. Грошові системи. . , . С. 108-132.

77530. Тема 6. Кредит у ринковій економіці. . , . С. 133-149.

77531. Тема 7. Кредитні системи: [Поняття кредитної системи, принципи побудови, цілі, механізм функціонування]. . , . С. 154-183.

77532. Розд. 2. Теорія виробництва: [Простір витрат, основні типи виробничих функцій, максималізація випуску продукції]. . , . С. 68-116.

77533. Васильева Л.Н. Синергетический подход в теории элит и его использование в политологии: [Политическая элита]. . , . C. 97-114.

77534. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2005.

77535. Розміри утримань в соціальні фонди та податку з доходів фізичних осіб при застосуванні податкової соціальної пільги (прожитковий мінімум - 409 грн.). . , . С. 11-15.

77536. Феофанов К.А. Что такое социальная рискология: [Тема риска в социальных науках]. . , . С. 115-127.

77537. Изменения в Положение об исчислении средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и... (см. аннотацию). . , . С. 27-32.

77538. [Гл. 3]. Мовна стратегія держави: [Державний статус української мови]. . , . С. 144-154.

77539. Розділ 3. Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 998. . , . С. 159-168.

77540. Кунгурцева Г.Ф. Социологический анализ понятий "интеллектуальный потенциал общества". . , . С. 128-138.

77541. Осипенко Л.Е. Научное творчество в учебном процессе: [Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность]. . , . С. 139-145.

77542. Розділ 1. [Гл.] Природоресурсний потенціал суспільства. . , . С. 25-37.

77543. Розділ 1. Демографічний фактор: [України]. . , . С. 37-52.

77544. Розділ 1. Розвиток культури: "кільця змарнованого часу": [Розвиток української культури в період 1917-1991 рр.]. . , . С. 53-60.

77545. Розділ 2. [Гл.] Проблеми розвитку культури: [Сучасна українська культура]. . , . С. 91-93.

77546. Розділ 4. Державна політика у сфері науки та науково-технічної діяльності. . , . С. 261-274.

77547. Розділ 4. Раціональне та ірраціональне як невід'ємні складові науки: [Наука і філософія]. . , . С. 296-323.

77548. Додаток. Нормативно-правове забезпечення розвитку науки в Україні : [законодавчі та нормативні акти 1991-2001 рр.]. . , . С. 547-627.

77549. Розділ 1. Україна козацька в Европі ранньо-модерного часу: [Місце України серед країн Центрально-Східної Європи (1700-1866)]. . , . С. 11-40.

77550. Розділ 2. Від королівського секретаря до гетьмана (Павло Тетеря 1663-1665): [Міжнародна політика України під час гетьмування П. Тетері]. . , . С. 42-52.

77551. Розділ 3. Стрімка кар'єра козацького сотника (Степан Опара 1665): [Гетьман Правобережної України С. Опара]. . , . С. 54-64.

77552. Розділ 4. Між королем, султаном і царем (Петро Дорошенко 1665-1676). . , . С. 66-92.

77553. Розділ 6. Ставленник "французької партії" (Михайло Ханенко 1669-1674). . , . С. 104-118.

77554. Розділ 7. Козацький пращур славетного письменника (Євстафій Гоголь 1675-1679). . , . С. 120-134.

77555. Розділ 1. Волинь під владою руських князів: [IX-XI ст.]. . , . С. 10-38.

77556. Розділ 3. Волинь під Литовським владицтвом: [XIII-XV ст.]. . , . С. 39-97.

77557. Розділ 9. Возз'єднання Волині з Росією. . , . С. 246-287.

77558. Розд. 1. Глава 2. Початок Запорізької Січі. Становище вільних хліборобів за Великого князівства Литовського. Становище козаків по Люблінській унії. Зростання Запорозької Січі. Перші... (див. анотацію). . , . С. 26-35.

77559. Розд. 1. Глава 7. Зборівська умова. Невдоволення на Україні. Друга війна з Польщею. Берестечко. Батіг. Жванець. Переяславська угода. Смерть Хмельницького. . , . С. 79-98.

77560. Розділ 4. Останні часи Козаччини на Правобережжі. . , . С. 142-294.

77561. Корчинський Г.А., Сорочинський О.П., Звенигородський Є.Л. Класифікація законів екології на основі термодинамічних принципів: [Закони екології]. . , . С. 53-56.

77562. Вопросы применения полупроводниковых приборов в радиотехнических и гидроакустических устройствах. Рязан. радиотехн. ин-т. Рязань, 1976. 156 с.

77563. Вопросы применения полупроводниковых приборов в радиотехнических и гидроакустических устройствах. Б.и.. Рязань, 1977. 144 с.

77564. Вопросы применения сверхнизких температур в электротехнике. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 106 с.

77565. Мороз О.В., Свентух А.О., Леонтьєва О.В., та ін. Еколого-економічні проблеми утилізації твердих побутових відходів. . , . С. 27-33.

77566. Вопросы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при резании металлов. Ивановский текстильный ин-т тим. М.В.Фрунзе.. Иваново, 1965. 181 с.

77567. Вопросы применения тиристоров в преобразовательной технике. Чувашский университет. Чебоксары, 1973. 110 с.

77568. Гл. 1. Развитие недвижимости - содержание, этапы и участники: [Инициирование проекта девелопмента, правовые вопросы, технико-экономическое обоснование, внедрение проекта, распоряжение результатами]. . , . С. 12-40.

77569. Вопросы программного управления металлорежущими станками. Изд. иностр.лит.. М., 1959. 234 с.

77570. Гл. 2. Девелопер и его функции. . , . С. 41-71.

77571. Вопросы проектирования автоматизированных систем управления. Ленингр. политехн. ин-т. Ленинград, 1974. 163 с.

77572. Гл. 2.3. Девелопер как предприниматель. . , . С. 62-71.

77573. Вопросы проектирования банков данных. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 199 с.

77574. Вопросы проектирования и использования электронных управляющих машин. Наук. думка. Киев, 1968. 168 с.

77575. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фізична хімія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 38 с.

77576. Гл. 4. Управление рисками в управлении девелопментом. . , . С. 122-156.

77577. Гл. 5. Финансирование девелопмента - источники, механизмы и проблемы. . , . С. 157-200.

77578. Гл. 5.2. Использование ценных бумаг при финансировании недвижимости. . , . С. 172-177.

77579. Тексти лекцій з теми: "Загальні відомості про оптичні і електронно-оптичні прилади" розділу "Будова і конструкція озброєння" дисципліни "Військово-технічна підготовка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 32 с.

77580. Тексти лекцій з теми: "Будова матеріальної частини стрілецької зброї" розділу "Будова і конструкція озброєння" дисципліни "Військово-технічна підготовка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 44 с.

77581. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 66 с.

77582. Русско-англо-китайский словарь для студентов-иностранцев подготовительного факультета [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 26 с.

77583. Шевченко Ю.Н. О жизни и научно-педагогической деятельности академика НАН Украины А.Д. Коваленко: [Выдающийся украинский ученый-механик]. . , . С. 5-15.

77584. Замолоцких Е.Г. Семья как фактор формирования культуры межличностного общения младших подростков: [Роль семьи в воспитании]. . , . С. 173-183.

77585. Хоботов А. Экспресс-кредитование: новые технологии для удаленной работы. . , . С. 38-40.

77586. Доля А. Проблемы ИТ-безопасности в банковском секторе. . , . С. 57-62.

77587. Миндибекова Л.А. Об исследовании системы образования в социологии: [Образование как общественное явление определяет развитие цивилизации]. . , . С. 216-227.

77588. Козлова О.Н. Метаморфозы мира университета (от Просвещения до "конца истории"): [История высшего образования и университетов XVIII- XX вв.]. . , . С. 197-215.

77589. Герейханов Г.П. Государственно-исламские отношения в управленческих, социально-философских и религиозно-этических концепциях XIX-начала XX веков: [Ислам и государство в России. Философия и религия]. . , . С. 244-257.

77590. Вопросы проектирования и моделирования сложных систем. ИК. Киев, 1975. 87 с.

77591. Перар Ж. Управление международными денежными потоками. Финансы и статистика. М., 1998. 208 с.

77592. Вопросы проектирования и организации работы промышленного транспорта. КГУ. Калинин, 1985. 114 с.

77593. Вопросы проектирования и производства радиоэлектронной аппаратуры и электрорадиоизделий. Московский ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1991. 126 с.

77594. Салин В.Н., Ситникова О.Ю. Техника финансово-экономических расчетов. Финансы и статистика. М., 1999. 80 с.

77595. Вопросы проектирования и производства радиоэлектронной аппаратуры и электрорадиоизделий. МИРЭА. М., 1988. 159 с.

77596. Демківський А. В. Економічна теорія: фінансово-кредитна система, грошовий обіг. НМК ВО. Київ, 1991. 116 с.

77597. Національний банк і грошово-кредитна політика. КНЕУ. Київ, 1999. 368 с.

77598. Вопросы проектирования крупных трехфазных электпродвигателей. ВНИИЭМ. М., 1964. 39 с.

77599. Вахренева П. Е. Философия красоты К. Леонтьева : [философско-религиозные взгляды К. Леонтьева]. . , . С. 258-269.

77600. Вопросы проектирования математических машин и устройств. ИК. Киев, 1974. 121 с.

77601. Вопросы проектирования математических машин и устройств. АН УССР. Ин-т кибернетики. К., 1972. 123 с.

77602. Вопросы проектирования отраслевых автоматизированных систем управления. Наука. М., 1970. 256 с.

77603. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л. Платіжні системи. Либідь. К., 1998. 416 с.

77604. Кондалев А. И., Никитин А. Н., Багацкий В. А. Вопросы проектирования преобразователей формы информации. Наук. думка. Киев, 1977. 243 с.

77605. Вопросы проектирования программного обеспечения систем управления. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1977. 40 с.

77606. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей в Україні (здавніх часів до сучасності). Карпюка. Тернопіль, 1999. 238 с.

77607. Юрчишин В.В. Валютні кризи. УАДУ. К., 2000. 204 с.

77608. Вопросы проектирования радиоаппаратуры и информационно-измерительной техники. Зап-сибирск.кн.изд-во. Омск, 1972. 131 с.

77609. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

77610. Шамилева Р.К. Истоки и реальность либертарной "индивидуальной свободы" как принцип социальной справедливости: [Идея социальной справедливости в либертарной концепции свободы]. . , . С. 298-313.

77611. Тарифи на послуги водопостачання комунального підприємства "Водоканал" м.Запоріжжя : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 22.12.05 № 491/2. . , . С. 2.

77612. Тарифи на послуги каналізації комунального підприємства "Водоканал" м.Запоріжжя : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 22.12.05 № 491/2. . , . С. 2.

77613. Тарифи на ритуальні послуги спеціалізованого комунального підприємства "Запорізька ритуальна служба" : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 22.12.05 № 491/1. . , . С. 2.

77614. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

77615. Жоль К. К. Соціологія. Либідь. К., 2005. 440 с.

77616. Програма зниження захворюваності на внутрішньо-лікарняні інфекції в лікувально-профілактичних закладах м.Запоріжжя на 2005-2010 роки : затверджено Рішенням міської ради від 30.11.05 № 46. . , . С. 3.

77617. Програма розвитку охорони здоров'я міста Запоріжжя та основних напрямків розвитку галузі на 2005-2007 роки : додаток до рішення міської ради від 30.11.05 № 47 (див. анотацію). . , . С. 6.

77618. Положення про порядок проведення земельного аукціону у м.Запоріжжі : додаток до рішення міської ради від 30.11.05 № 25 "Про затвердження положення про порядок проведення земельного (див. анотацію). . , . С. 4-5.

77619. Бурак В.Я., Грищук В.К., Грищук О.В., Гураль П.Ф., Долинська М.С. Основи права України. Оріяна-Нова. Львів, 2005. 368 с.

77620. Положення про комунальний податок : додаток до рішення міської ради від 30.11.05 № 6 "Про внесення змін до положень про місцеві податки та збори". . , . С. 4.

77621. Тексти лекцій з теми: "Підривники і трубки. Класифікація підривників, вимоги до них" розділу "Будова і конструкція озброєння" дисципліни "Військово-технічна підготовка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 48 с.

77622. Вопросы проектирования систем автоматического контроля и управления. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1966. 174 с.

77623. Вопросы проектирования систем обработки информации и управления. Рязан. радиотехн. ин-т. Рязань, 1969. 293 с.

77624. Вопросы проектирования специальных радиоэлектронных устройств. Пенз. политехн. ин-т. Пенза, 1969. 226 с.

77625. Вопросы проектирования специальных радиоэлектронных устройств. Пенз. политехн. ин-т. Пенза, 1972. 196 с.

77626. Вопросы проектирования специальных радиоэлектронных устройств. Пенз. политехн. ин-т. Пенза, 1974. 162 с.

77627. Вопросы проектирования специальных радиоэлектронных устройств. Пенз. политехн. ин-т. Пенза, 1974. 90 с.

77628. Вопросы проектирования, технологии и контроля в машиностроении. Зап.-Сиб.кн.изд.. Омск, 1965. 256 с.

77629. Петросян В.К. Социальная эволюция: общая теоретическая модель: [Общая модель социальной эволюции в рамках социономики]. . , . С. 314-323.

77630. Положення про податок з реклами : додаток 1 до рішення міської ради від 30.11.05 № 6 "Про внесення змін до положень про місцеві податки та збори". . , . С. 4.

77631. Вопросы проектирования устройств преобразования и передачи информации. Ин-т кибернетики. Киев, 1975. 125 с.

77632. Вопросы проектирования ЭВМ и других дискретных устройств. ИК. Киев, 1974. 94 с.

77633. Вопросы производительной обработки деталей машин и приборов. Пензенский политехн. ин-т. Пенза, 1970. 136 с.

77634. Попкова Н.В. Техносфера как техногенная среда существования человечества. . , . С. 324-331.

77635. Вопросы производительности в черной металлургии США и Англии. Отчет бригады англ. специалистов о поездке в США. Изд. иностр. лит.. М., 1958. 384 с.

77636. Новак С.Е. Жестокость в формате современного терроризма: [Применение экстремальных форм насилия]. . , . С. 332-336.

77637. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77638. Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки. Либідь. К., 2005. 504 с.

77639. Кириллов С.Н. Социально-экологические проблемы городского землепользования: [Экология в России]. . , . С. 337-348.

77640. Панкратов В. Захист людини - наш пріоритет: [Проблема зайнятості населення, деякі аспекти проекту обласної програми зайнятості на 2006-2007 р.]. . , . С. 4.

77641. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2005.

77642. Про Державний бюджет України на 2006 рік : Закон України від 20 грудня 2005 р. № 3235-IV. . , . С. 6-15.

77643. Голос України. Київська правда. К., 2005.

77644. Про Державний бюджет України на 2006 рік : Закон України від 20 грудня 2005 р. № 3235-IV. . , . С. 13-20.

77645. Попович М. Г., Лозинський О. Ю., Мацко Б.М., Теряєв В. І., Місюренко В. О. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Либідь. К., 2005. 680 с.

77647. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

77648. О Государственном бюджете Украины на 2006 год : Закон Украины от 20 декабря 2005 г. № 3235-IV. . , . С. 4-31.

77649. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2005.

77650. Швец А. Экологический тандем: [Запорожский завод ферросплавов и совершенствование систем улавливания и очистки выбросов]. . , . С. 8.

77651. Тексти лекцій з теми: "Будова матеріальної частини артилерійського озброєння. Затвор 122мм гаубиці Д-30" розділу "Будова і конструкція озброєння" дисципліни "Військово-технічна підготовка" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 22 с.

77652. Берегиня. Педагогічна преса. Запорожье, 2005. 96 с.

77653. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77654. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах захисту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 33 с.

77655. Червоненко Є. Я боровся не тільки за Ющенка, я боровся за рівні права для всіх: [Інтерв'ю з Головою Запорізької облдержадміністрації Є.Червоненком/ Інтерв'ю записала А.Кобинець]. . , . С. 4-5.

77656. Вопросы производства и исследования железнодорожных рельсов. Акад. наук СССР. М., 1960. 273 с.

77657. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2005. 71 с.

77658. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2005. 47 с.

77659. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2005. 160 с.

77660. Социология : теория, методы, маркетинг. Редакция журнала"Социология : теория, методы, маркетинг". Киев, 2005. 200 с.

77661. Назарчук М., Скляр О. Про заходи щодо розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні. . , . С. 19-24.

77662. Филюк Г. Теория і практика цінового регулювання діяльності природних монополій: [Вплив природніх монополій на соціально-економічний розвиток]. . , . С. 25-34.

77663. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах захисту". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 33 с.

77664. Чистов С. М., Никифоров А. Є, Куценко Т. Ф., Тормоса Ю. Г., Стеценко Т. О. Державне регулювання економіки. КНЕУ. К., 2000. 316 с.

77665. Михасюк І. Р., Мельник А. Ф., Крупка М. І. Державне регулювання економіки. Українськи технології. Львів, 1999. 640 с.

77666. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Наукова думка. К., 1999. 302 с.

77667. Гл.3. Автоматизация расчетных операций в банковской сфере, торговле, сервисных организациях. . , . С. 49-88.

77668. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. Либідь. К., 1995. 160 с.

77669. The economist. . Великобритания, 2005. 106 с.

77670. The economist. . Великобритания, 2005. 98 с.

77671. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. оброб. металів тиском Методичні вказівки з побудови, виконання та оформлення курсових та дипломних проектів (робіт) спеціальності 8.090206 "Обладнання для обробки металів тиском" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 57 с.

77672. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2005. 48 с.

77673. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2005. 48 с.

77674. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2005. 48 с.

77675. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2005. 112 с.

77676. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2005. 94 с.

77678. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2005. 196 с.

77679. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2005. 72 с.

77680. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2005. 40 с.

77681. Федоренко В., Мажуга О. Інвестиційне кредитування та кількісна оцінка ризику реалізації проекту. . , . С. 34-40.

77682. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 2692-2722

77683. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2005. 76 с.

77684. Искусство и образование. Н. А. Кушаев. М., 2005. 116 с.

77685. Весь транспорт. Юникон-Пресс. К., 2005. 63 с.

77686. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2005. 66 с.

77687. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2005. 96 с.

77688. Дзвін. Червона калина. Львів, 2005. 160 с.

77689. Защита металлов. Наука. Москва, 2005. С. 545-672

77690. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2005.

77691. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2005. 191 с.

77692. Дніпро (Мотор-січ). Мотор-січ. Запоріжжя, 2005. 144 с.

77693. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2005. 66 с.

77694. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2005. 64 с.

77695. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2005. 82 с.

77696. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2005. 96 с.

77697. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2005. 72 с.

77698. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2005. 78 с.

77699. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005.

77700. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2005. 160 с.

77701. Науково-технічна інформація. УкрІНТЕЛ. К., 2005.

77702. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2005. 127 с.

77703. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2005. 104 с.

77704. Персонал. МАУП. Київ, 2005. 96 с.

77705. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2005. 36 с.

77706. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2005. 78 с.

77707. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2005. 41 с.

77708. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005. 156 с.

77709. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 198 с.

77710. Motor news. Мотор Прес. К., 2006. 112 с.

77711. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

77712. Абросимова С. Дмитро Яворницький: [Біографія і творчість українського історика Д. Яворницького]. . , . С. 1-6.

77713. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2005. 48 с.

77714. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2005.

77715. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2005. 128 с.

77716. Транспорт України : Нормативне регулювання. Юнікон-Прес. Київ, 2005. 86 с.

77717. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2005. 52 с.

77718. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2005. 32 с.

77719. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2005. С. 1587-1725

77720. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2005. 239 с.

77721. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 32 с.

77722. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2005. 110 с.

77723. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2005. 56 с.

77724. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2005. 24 с.

77725. Чугай Л.К. Деякі аспекти проведення аудиту запасів: [Визначення аудиторського ризику]. . , . С. 9-18.

77726. Карпенко І.Л. Роль аудиту в реформуванні бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 19-22.

77727. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2005. 32 с.

77728. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2005.

77729. Чічун Л.Д., Іщенко Р.В. Аудит у підприємствах громадського харчування. . , . С. 5-18.

77730. Бондаренко А. Служба занятости: 15 лет на рынке труда: [Коротко об итогах деятельности Запорожского обласного центра занятости]. . , . С. 17.

77731. Кравченко П.А. Трудностей много, но мы их преодалеваем: [Интервью с председателем правления ОАО "Запорожский завод ферросплавов": модернизация производства, социальная сфера/ Интервью взял Василенко Б.]. . , . С. 49.

77732. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2006. 111 с.

77733. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2005. 192 с.

77734. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2005. 54 с.

77735. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2005. 71 с.

77736. СТИН. Станки и инструмент. Учеба МИСиС. Москва, 2005. 40 с.

77737. Приводная техника. ОБРИС. М., 2005. 64 с.

77738. Приводная техника. ОБРИС. М., 2005. 64 с.

77739. Программирование. Наука. М., 2005. 80 с.

77740. Розбудова держави. Видавницьтво ім. Олени Теліги. К., 2005. 96 с.

77741. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 358 с.

77742. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2005.

77743. Бондаренко А. ЗИЭИТ: в ногу со временем: [Традиции, нововведения и перспективы развития]. . , . С. 10.

77744. Бухгалтерия. Налоги. Бизнес.. Редакция газеты Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. К., 2005.

77745. Права налогоплательщиков и налоговых органов: [Юридическая консультация касающаяся ареста активов]. . , . С. 6-10.

77746. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2005.

77747. Власов О. До Запорожья, до Александровска: [Некоторые исторические факты из жизни казачества]. . , . С. 19.

77748. Мир упаковки: Спецвыпуск. АДЕФ-Україна. К., 2004.

77749. Мир упаковки: Спецвыпуск. АДЕФ-Україна. К., 2004.

77750. Мир упаковки: Спецвыпуск. АДЕФ-Україна. К., 2004.

77751. Мир упаковки: Спецвыпуск. АДЕФ-Україна. К., 2004.

77752. Мир упаковки: Спецвыпуск. АДЕФ-Україна. К., 2004.

77753. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005. 48 с.

77754. Общественные науки и современность. Наука. М., 2005. 176 с.

77755. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2005. 72 с.

77756. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2005. 63 с.

77757. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2005.

77758. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2005. 128 с.

77759. Микроэлектроника. Наука. М., 2005. 479 с.

77760. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 46 с.

77761. Техника машиностроения. Вираж-Центр. Москва, 2005. 88 с.

77762. Радиотехника. Радиотехника. М., 2005. 88 с.

77763. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2005. 144 с.

77764. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2005. 304 с.

77765. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2005. 304 с.

77766. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2005. 80 с.

77767. Банковские технологии. Профи-Пресс. Москва, .

77768. Гл.8.2. Мониторинг банковской системы: [Нейросети и управление финансами]. . , . С.130-140

77769. Нормативная база: Приложение к газете "Украинская Инвестиционная Газета". ООО "Украинская Инвестиционная Газета". К., 2005.

77770. Ющенко В. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України. . , . С. 4-6.

77771. Вопросы производства и обработки стали. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1969. 196 с.

77772. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1970. 194 с.

77773. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1970. 215 с.

77774. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1971. 154 с.

77775. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1972. 172 с.

77776. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1973. 185 с.

77777. Вопросы производства и обработки стали. ЧПИ. Челябинск, 1974. 184 с.

77778. Вопросы производства и обработки стали. ЧПИ. Челябинск, 1974. 167 с.

77779. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т. Челябинск, 1975. 155 с.

77780. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1976. 173 с.

77781. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

77782. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1978. 131 с.

77783. Новак І., Малиновський А., Курдельчук Д. Україна - Росія: європейський підхід до вирішення газової ділеми на основі верховенства права: [Газовий конфлікт у російсько-українських відносинах]. . , . С. 6-7.

77784. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т. Челябинск, 1979. 138 с.

77785. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

77786. Петраси Д. Энергетический аудит зданий. Эффективные методы и инструменты: [Повышение эффективности использования энергии в строительном секторе]. . , . С. 7-8.

77787. Яновская Н. Правильно работаем с ЭККА. Фактор. Харьков, 1999. 46 с.

77788. Лисовик Б.С. Труд и рынок. Изд-во ун-та. СПб., 1991. 176 с.

77789. Весь транспорт. Юникон-Пресс. К., 2004.

77790. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77791. Погосов В.В., Васютін Є.В. Про струмову щілину вольт-амперної характеристики одноелектродного транзистора на металевому кластері. . , . С. 299-306.

77792. Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2006 рік : затверджено Рішенням Запорізької обласної ради від 23.12.05 № 3. . , . С. 7.

77793. Програма подальшого нарощування регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2006-2010...(див. анотацію). . , . С. 7-10.

77794. Довкілля та здоров'я. Довкілля та здоров'я. К., 2003.

77795. Ліміти на використання природних ресурсів у межах територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Запорізької області на 2006 рік : затверджено Рішенням Запорізької...(див.анотацію). . , . С. 10.

77796. Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області : додаток 1 до рішення... (див. анотацію). . , . С. 13.

77797. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2004.

77798. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2004.

77801. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2005. 80 с.

77802. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2005. 80 с.

77803. Камінський А. В., Мокін Б. І. Математичне та комп'ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 122 с.

77804. Разд. ІV. Севастополь: возможности и приоритеты развития экономики.. . , . С. 75-109.

77805. Ярыгина И.З. Информация в банковской деятельности (на примере мирового опыта). Консалтбакир. М., 1998. 102 с.

77806. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи. КНЕУ. К., 2000. 220 с.

77807. Разд. VІ. Экономические портреты предприятий Севастополя: [ОАО ЦКБ "Таврия". ООО "Геоком - ИНТИЗ". Ком. "Евростандарт". Полное общество "Бамино". Проектный институт "Моргидропрект". Гостин. "Украина]. . , . С. 126-147.

77808. Науковий світ. ВАК України. К., 2003.

77809. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2003. 64 с.

77810. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77811. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2004.

77812. Копеліович А. ЗДІА - ЗНУ - 2006: [Волейбольна команда ЗДІА - ЗНУ: склад та короткі біографічні дані кожного гравця команди]. . , . С. 7.

77813. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1980. 139 с.

77814. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2003.

77815. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2004.

77816. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2004.

77817. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2004.

77818. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1981. 116 с.

77819. Порядок надання дозволу комунальним підприємствам та бюджетним закладам (установам чи організаціям)... бути Орендодавцями нерухомого майна... (див. анотацію) : додаток 2 до рішення Запорізької.... . , . С. 13.

77820. Магауенов Р. Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения. Горячая линия-Телеком. М., 2004. 367 с.

77821. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2005. 62 с.

77822. Вопросы производства и обработки стали. Челяб. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1983. 130 с.

77823. Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обґрунтування засад міжнародної торгівлі : [теорії міжнародної торгівлі]. . , . С. 47-51.

77824. Орендні ставки за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької області : додаток 1 до Методики розрахунку використання плати... (див. анотацію). . , . С. 13.

77825. Єфременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації. . , . С. 52-64.

77826. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2006.

77827. Вопросы производства и эксплуатации железнодорожных колес и осей. Ин-т черной металлургии. Днепропетровск, 1971. 160 с.

77828. Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки: [Економічні проблеми в галузі охорони природи]. . , . С. 65-72.

77829. Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.12.05 № 1493/11773. . , . С. 5

77830. Вопросы производства стали. Изд-во Акад. наук УССР. К., 1955. 148 с.

77831. Системы безопасности. Гротек. Москва, .

77832. Вопросы производства стали. Изд-во Акад. наук УССР. К., 1956. 198 с.

77833. Вопросы производства стали. Изд-во Акад. наук УССР. К., 1956. 164 с.

77834. Злупко С., Небрат В. Розвиток інституціональних засад у монетарній теорії О. М. Миклашевського : [біографія та наукова діяльність українського економіста]. . , . С. 73-81.

77835. Вопросы производства стали. АН УССР. Киев, 1958. 162 с.

77836. Чухно А. Дослідження проблем регулювання аграрного сектора економіки України. . , . С. 85-87.

77837. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання енергетичних параметрів сигналів електронними вольтметрами" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

77838. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 29 с.

77839. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 263 с.

77840. Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 205 с.

77841. Мокін Б.І., Розводюк М.П. Математичні моделі та системи технічної діагностики основних електротехнічних систем міських трамваїв. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 126 с.

77842. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Знання. Київ, 1999. 359 с.

77843. Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии [Текст]. Прапор. Харьков, 1997. 400 с.

77844. Ачкасов А.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках. Консалтингбанкир. М., 1994. 64 с.

77845. Семенов К.А. Международные валютные и финансовые отношения. ТЕИС. М., 1999. 176 с.

77846. Грейман В. Л., Кузнецов А. П., Курбатов И. Г. Русско-английский толковый словарь международных, финансовых, валютных, биржевых терминов и понятий. Партнер. Москва, 1991. 136 с.

77847. Вопросы производства стали. АН УССР. Киев, 1958. 138 с.

77848. Вопросы производства стали. АН УССР. Киев, 1960. 143 с.

77849. Вопросы производства стали. АН УССР. Киев, 1961. 102 с.

77850. Вопросы производства стали. АН УССР. Киев, 1963. 121 с.

77851. Вопросы производства стали. Наук. думка. Киев, 1965. 207 с.

77852. Levitin V. V. Аtom Vibrations in Solids. Cambridge Scientific Publishers. Cambridge, 2004. 166 p.

77853. Вопросы производства чугуна в доменных печах. Металлургия. М., 1984. 73 с.

77854. Горшков М.К., Тихонова Н.Е., Андреев А.Л. Собственность в жизни россиян: реальность и домыслы: [Особенности восприятия россиянами разных видов собственности]. . , . С. 3-18.

77862. Иванов И.А. Великая победа и проблемы безопасности: [К 60-летию Победы]. . , . С.19-28.

77863. Саралиева З.Х., Балабанов С.С. Отечественная война в памяти трех поколений: [Социологические исследования]. . , . С. 29-36.

77864. Митрошенков О.А. Пространство российской духовной культуры: испытание переменами: [Современная российская духовная культура]. . , . С. 37-46.

77865. Попов Е.А. Перспективы культуроценричности в соцогуманитарном знании: [Понимание жизненной сущности культуры]. . , . С. 47-52.

77866. Вапилин Е.Г., Мулява О.Д. Рукоприкладство в армии: [Физическое насилие в российской армии]. . , . С. 53-62.

77867. Половнев А.В. Молодые офицеры: военно-профессиональная ориентация. . , . С. 62-68.

77868. Шеховцов В. А. Операційні системи. Видавнича група ВНV. К., 2005. 576 с.

77869. Ковалюк Т. В. Основи програмування. Видавнича група ВНV. К., 2005. 384 с.

77870. Вопросы промышленного транспорта. Калинин. политехн. ин-т. Калинин, 1974. 103 с.

77871. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. Юридична книга. К., 2005. 358 с.

77872. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1971. 76 с.

77873. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1971. 64 с.

77874. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1971. 67 с.

77875. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1972. 63 с.

77876. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1975. 69 с.

77877. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1975. 76 с.

77878. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1975. 72 с.

77879. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1976. 62 с.

77880. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1976. 49 с.

77881. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1976. 49 с.

77882. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1976. 44 с.

77883. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1977. 20 с.

77884. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1977. 38 с.

77885. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1977. 40 с.

77886. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1977. 44 с.

77887. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1978. 40 с.

77888. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1978. 44 с.

77889. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1978. 46 с.

77890. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1978. 44 с.

77891. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1979. 37 с.

77892. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1979. 40 с.

77893. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1979. 27 с.

77894. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1979. 27 с.

77895. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1980. 65 с.

77896. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1980. 65 с.

77897. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1980. 65 с.

77898. Вопросы промышленной кибернетики. ЦНИИКА. М., 1981. 36 с.

77899. Вопросы прочности в машиностроении. ЧПИ. Челябинск, 1974. 205 с.

77900. Вопросы прочности деталей машин. Горьковский ин-т инженеров водного транспорта. Горький, 1971. 110 с.

77901. Вопросы прочности и деформации металлов и сплавов. Машгиз. М., 1954. 143 с.

77902. Вопросы прочности и динамики конструкций. Челябинский политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1971. 223 с.

77904. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. КуАИ. Куйбышев, 1990. 145 с.

77905. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. КуАИ. Куйбышев, 1986. 159 с.

77906. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. Б.и.. Куйбышев, 1977. 145 с.

77907. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. Б.и.. Куйбышев, 1978. 155 с.

77908. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. Б.и.. Куйбышев, 1979. 155 с.

77909. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. Б.и.. Куйбышев, 1980. 156 с.

77910. Вопросы прочности и долговечности элементов авиационных конструкций. Б.и.. Куйбышев, 1983. 160 с.

77911. Вопросы прочности и долговечности элементов конструкций летательных аппаратов. КуАИ. Куйбышев, 1988. 124 с.

77912. Вопросы прочности и живучести тонкостенных конструкций. Московский авиационный ин-т имени Серго Орджоникидзе. М., 1984. 72 с.

77913. Вопросы прочности и пластичности. Изд-во ун-та. М., 1984. 125 с.

77914. Вопросы прочности и пластичности. Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. Днепропетровск, 1987. 114 с.

77915. Огородников В.А., Киселев В.Б., Сивак И.О. Энергия. Деформации. Разрушение. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Винница, 2005. 204 с.

77916. Панкевич О. Д., Штовба С. Д. Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 108 с.

77917. Покликання університету. ЯНКО. Київ, 2005. 304 с.

77918. Панчук М., Бекірова Г., Ганкевич В., Галенко О., Горбань Т. Крим в етнополітичному вимірі. Світогляд. К., 2005. 533 с.

77919. Азарова Л.Є., Сосинович Е.С. Дієприслівники в українській мові: статус, функціонування. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 124 с.

77920. Азарова Л.Є., П'яст Н.Й. Складання як один із способів словотвору. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 123 с.

77921. Осика С.Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України. Благодійна організація "Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики". К., 2005. 224 с.

77922. Осика С.Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту. Благодійна організація "Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики". К., 2005. 256 с.

77923. Бондаренко Л.В. Сельская Россия в начале XXI века (социальный аспект): [Российское крестьянство после реформ. Безработица. Бедность]. . , . С. 69-77.

77924. Паначев В.Д. Спорт и личность: проблемы социального управления: [Кризис социального института спорта. Физическая культура в вузах]. . , . С. 82-87

77925. Сухарев Э.А. Технология и качество хранения машин в нерабочие периоды. Нац. ун-т водного хозяйства и природопользования. Ровно, 2005. 151 с.

77926. Зелетдинова Э.А. Туризм в регионе: состояние, проблемы, перспективы: [Тенденции и направления развития регионального туризма на примере Астраханской области]. . , . С. 96-105.

77927. Мошенський С.З. Еволюція векселя. ТОВ "ПоліграфКонсалтинг". К., 2005. 432 с.

77928. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2003. 95 с.

77929. Вопросы прочности и пластичности металлов. АН БССР. От-ние физико-технических наук. Минск, 1974. 256 с.

77930. Вопросы прочности и устойчивости элементов конструкций. Московский авиационный ин-т. М., 1956. 72 с.

77931. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. Світогляд. К., 2004. 722 с.

77932. Вопросы прочности и устойчивости элементов тонкостенных конструкций. Оборонгиз. М., 1963. 220 с.

77933. Вопросы прочности, износостойкости и динамики деталей машин. Ташкентский ин-т инженеров ж.-д.транспорта. Ташкент, 1971. 142 с.

77934. Вопросы прочности крупных деталей машин. Машиностроение. М., 1976. 319 с.

77935. Вопросы прочности материалов и конструкций. Новосиб. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1969. 212 с.

77936. Вопросы прочности материалов и конструкций. Новосиб. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1970. 331 с.

77937. Цветкова И.В. Здоровье как жизненная ценность подростков: [Анализ здоровья в качестве жизненной ценности: социологические исследования]. . , . С. 105-109.

77938. Cutting Edge Advanced. Pearson Education Umited. Harlow, 2003. 176 p.

77939. Малоземов О.Ю. Особенности валеустановок учащихся: [Формирование культуры здоровья]. . , . С.110-115.

77940. Вопросы прочности машиностроительных конструкций. Челябинский политехнич. ин-т. Челябинск, 1968. 251 с.

77941. Вопросы прочности тонкостенных конструкций. МАИ. М., 1989. 68 с.

77942. Вопросы прочности, устойчивости и колебаний конструкций летательных аппаратов. Казанский авиац. ин-т им. А.Н.Туполева. Казань, 1985. 136 с.

77943. Мертон Р.К., Сорокин П.А. Путь интеллектуального развития арабской цивилизации: [Методы определения интеллектуального развития в разные эпохи. . , . С. 116-121.

77944. Вопросы прочности элементов авиационных конструкций. Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1975. 158 с.

77945. Погостинская Н. Н., Погостинский Ю. А. Системный анализ финансовой отчетности. Изд-во Михайлова В.А.. СПб., 1999. 96 с.

77946. Вопросы путевого хозяйства. ЛИИЖТ. Ленинград, 1977. 86 с.

77947. Cutting Edge Advanced. Pearson Education Umited. Harlow, 2003. 96 p.

77948. Совершенствование учета, контроля и экономического анализа в условиях полного хлзрасчета и самофинансирования. Изд-во Саратовского университета Саранский филиал. Саранск, 1990. 127 с.

77949. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. Дело и сервис. М., 1999. 432 с.

77950. Вебер М. Положение сельскохозяйственных рабочих в восточноэльбской Германии: [Капиталистические отношения в сельском хозяйстве Восточной Пруссии в конце XIX ст.]. . , . C. 121-128.

77951. Ковригин П. Н., Муравицкий Ю. Я. Практическое применение функционального анализа. ЛЭФ. Ленинград, 1990. 59 с.

77952. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. Знання-Прес. Київ, 2000. 207 с.

77953. Крупельницький Л. В., Азаров О. Д. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. К., 2005. 167 с.

77954. Cutting Edge Advanced. Pearson Education Umited. Harlow, 2003. 176 p.

77955. Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільскому господарстві. КНЕУ. К., 1997. 226 с.

77956. Вопросы работы железных дорог промышленных предприятий. ЛИИЖТ. Ленинград, 1982. 127 с.

77957. Вопросы работы промышленных железных дорог. Ленингр. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ленинград, 1980. 130 с.

77958. Шпакова Р.П. Макс Вебер и Владимир Ленин: аграрный вопрос (1892-1893): [сходство аграрных теорий М. Вебера и В.И. Ленина]. . , . С. 129-137.

77959. Вопросы рабочих процессов тепловых машин. Оборонгиз. М., 1958. 118 с.

77960. Вопросы радиотехники. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1970. 203 с.

77961. Вопросы радиотехники и электроники сверхвысоких частот. Оборонгиз. М., 1958. 82 с.

77962. Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А. Проектний аналіз. Лібра. Київ, 1998. 368 с.

77963. Вопросы радиоэлектроники. МВТУ. М., 1978. 80 с.

77964. Вопросы радиоэлектроники. МВТУ. М., 1977. 46 с.

77965. Вопросы радиоэлектроники. Изд. Сарат. ун-та. Саратов, 1968. 157 с.

77966. Свердлов В. Д., Попов В. О. Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих елементів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 141 с.

77967. Чекотовський Е.В. Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакета Excel 5.0. КНЕУ. К., 1997. 380 с.

77968. Кораблева Г.В., Антонова Н.Л., Герасимова М.В. Клиентки брачного агентства: штрихи к портрету: [Международный брачный рынок]. . , . С. 142-144.

77969. Вопросы развития автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими системами. Сиб. энерг. ин-т. Иркутск, 1987. 182 с.

77970. Вопросы развития автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1971. 192 с.

77971. Вопросы развития автомобильных транспортных средств. Транспорт. М., 1978. 207 с.

77972. Гонгальський Д. Кредитний дембель:[Аналіз стану банківської системи України за 2005 рік]. . , . С. 26-31.

77973. Мокін В. Б., Боцула М. П., Горячев Г. В., Давиденко О. В., Катасонов А. І. Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 310 с.

77974. Вопросы развития и режимов энергетических систем. Науч.-исслед. ин-т им. Г.М.Кржижановского. М., 1975. 110 с.

77975. 2005 год: кто дороже?: [Активы и пассивы крупнейших украинских банков]. . , . С. 14-15.

77976. Финансовые рубежи банков на 1.12.2005. . , . С.16-21.

77977. Вопросы развития энергетических систем и построения электрических сетей. Изд-во Университета. Ленинград, 1957. 152 с.

77978. Базель II: [Значение методики стандартов капитала]. . , . С. 30-37.

77979. Вопросы разработки и применения математических методов и ЭВМ. ИК. Киев, 1979. 106 с.

77980. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2005. 104 с.

77981. Вопросы разработки математических методов и средств вычислительной техники. ИК. Киев, 1980. 79 с.

77982. Нокдаун в сентябре: [Стагнация фондового рынка Украины в сентябре 2005 года]. . , . С. 46-50.

77983. Welcome (англ.). . К., 2005. 66 с.

77984. Вопросы разрушения и динамики деформируемых сред. АзНИ. Баку, 1986. 102 с.

77985. Вопросы рассеяния энергии при колебаниях упругих систем. Гостехиздат. К., 1962. 224 с.

77986. Вітлінський В.В., Скрипник А.В. Аналіз діяльності податкової системи України. . , . С. 19-31.

77987. Мокін В. Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 172 с.

77988. Вопросы расчета авиационных приборов и систем управления. Оборонгиз. М., 1960. 160 с.

77989. Український метрологічний журнал. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 72 с.

77990. Стоян В.І., Лучка А.В. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів державного казначейства. . , . С. 42-51.

77991. Вопросы расчета и конструирования электронных вычислительных машин. Машгиз. М., 1960. 196 с.

77992. Вопросы расчета и проектирования авиационных двигателей. Уфимский авиационный ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1970. 132 с.

77993. Вопросы расчета и проектирования автоматических систем. Мвту. М., 1979. 154 с.

77994. Романчук Я. Бег на месте: [доклад ЕБРР 2005 о развитии постсоциалистических стран]. . , . С. 4-7.

77995. Вопросы расчета и проектирования автоматических информационных систем. МВТУ. М., 1978. 79 с.

77996. Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок. . , . С. 52-59.

77997. Вопросы расчета и проектирования газотурбинных двигателей. Уфимский авиационный ин-т. Уфа, 1975. 136 с.

77998. Гулевич О. Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці. . , . С. 3-6.

77999. Вопросы расчета инженерных сооружений на прочность, устойчивость и колебания. . М., 1967. 109 с.

78000. Цибок В.О. Бюджетна підтримка сільськогосподарських підприємств України за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ. . , . С. 71-79.

78001. Вопросы расчета, конструирования и исследования автомобиля. Машиностроение. М., 1968. 184 с.

78002. Покрищук В., Горошко Л. Мотиваційна поведінка безробітної молоді в Україні. . , . С. 7-12.

78003. Козловський А. В., Кухарчук В. В., Поджаренко В. О. Мікропроцесорні засоби вимірювального контролю пускового моменту. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 125 с.

78004. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Збалансованість фінансової системи території як один із чинників сталого розвитку. . , . С. 80-88.

78005. Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації. . , . С. 89-94.

78006. Ткаченко Л. Пенсійна реформа в Україні: крок уперед, два кроки назад. . , . С. 13-18.

78007. Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України. . , . С. 104-114.

78008. Вопросы расчета, конструирования и исследования автомобиля. НИИНАвтопром. М., 1969. 262 с.

78009. Вопросы расчета, конструирования и исследования автомобиля. НИИНАвтопром. М., 1971. 220 с.

78010. Колот А., Григорович С. Теоретичні і прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку людського капіталу. . , . С. 19-27.

78011. Вопросы расчета, конструирования и исследования автомобиля. НИИНАвтопром. М., 1973. 272 с.

78012. Вопросы расчета, конструирования и исследования автомобиля. НИИНАвтопром. М., 1975. 234 с.

78013. Вопросы расчета, конструирования и исследования автомобиля. НИИНАвтопром. М., 1977. 234 с.

78014. Верба Д. Вплив створення робочих місць на продуктивність праці в економіці України у 2001-2003 рр.. . , . С. 41-49.

78015. Охріменко О.А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності. . , . С. 115-121.

78016. Вопросы расчета, конструирования и эксплуатации электротермического оборудования. ЦИНТИ. М., 1959. 143 с.

78017. Філіпенко А. С., Вергун В. А., Сікора В. Д. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Либідь. К., 1997. 208 с.

78018. Вопросы расчета прочности авиационных конструкций. Казанский авиационный ин-т. Казань, 1974. 82 с.

78019. Кришталь О.Г. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах. . , . С. 122-126.

78021. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. ФБК-ПРЕСС. М., 1998. 366 с.

78022. Вопросы расчета прочности конструкции летательных аппаратов. Казан. авиац.ин-т им. А.Н.Туполева. Казань, 1982. 105 с.

78023. Вопросы расчета прочности конструкции летательных аппаратов. Изд-во ин-та. Казань, 1979. 174 с.

78024. Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування. . , . С. 128-132.

78025. Черкасов В.Е. Валютные расчеты. Финансы и статистика. М., 1998. 126 с.

78026. Вопросы расчета систем автоматического управления. Челябинский политехн. ин-т им. Ленинского Комсомола. Челябинск, 1972. 123 с.

78027. Вопросы расчета топок и процессы горения. Ташкентский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ташкент, 1963. 99 с.

78028. Вопросы реализации систем программирования. ИК. Киев, 1980. 82 с.

78029. Вопросы релятивистской теории ядра и элементарных частиц. Изд-во Ленигр.ун-та. Ленинград, 1984. 196 с.

78030. Вопросы рудничного транспорта. Наукова думка. К., 1972. 366 с.

78031. Вопросы сварки в энергомашиностроении. Машгиз. М., 1962. 176 с.

78032. Вопросы сварки в энергомашиностроении и металлургическом производстве. Машгиз. М., 1955. 173 с.

78033. Лавріненко Н.П. Участь монастирів Київської губернії на ринку цінних паперів: [XIX ст.]. . , . С. 133-145.

78034. Алимов О. М., Венгер В. В., Веклич О. О., Гончарова Н. П., Даниленко А. І. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення. Об'єднаний ін-т економіки НАН України. Київ, 2005. 540 с.

78035. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Наукова думка. К., 2004. 182 с.

78036. Опимах И. Анжелико: [Биография и творчество итальянского живописца Гвидо ди Пьетро]. . , . С. 12-23.

78037. Логинов Д. Версаль: [История создания резиденции французских королей. Людовик XIV]. . , . С. 5-12.

78038. Сердюк Т. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 154 с.

78039. Правовое регулирование государствнной пошлины в Украине: [Нормативные акты по вопросам уплаты государственной пошлины в Украине]. . , . С. 1-118.

78040. Сироїд І.-П.П. Комплексний метод оберненої задачі розсіяння і дослідження несамоспряжених пар Лакса для системи Кортевега-де Фріза. Ін-т прикладних проблем механіки і математики. Львів, 2005. 191 с.

78041. Дмитриев М. Перспективы экономических реформ в России: [Экономические реформы в России на период 2005-2008 г.]. . , . С. 4-13.

78042. Розділ ІІ. Основні види наукових досліджень у вищій школі: [Реферативний виклад матеріалу. Курсові роботи та дипломні проекти. Магістерські дисертації]. . , . С. 44-76.

78043. Розділ ІІІ. Структура та зміст етапів дослідницької роботи студента. . , . С. 77-106.

78044. Радыгин А., Энтов Р. Институциональные компоненты экономического роста: [Завершение переходного периода в экономике России]. . , . С. 14-38.

78045. Глава 8. Особливості надання освітніх послуг: [Економіка освіти. Освіта як галузь економіки. Ринок освітніх послуг та його характерні риси]. . , . С. 74-79.

78046. Базалук О.А. Происхождение человечества: новая космологическая концепция. Пороги. Дніпропетровськ, 2003. 142 с.

78047. Іванов Ю.Б., Тищенко О.М., Давискиба К.В. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв'язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону: [Харківський регіон]. . , . С.6-18.

78048. Базалук О.А. Из теории жизни.... Основа. Харків, 1999. 352 с.

78049. Базалук О.А. Сущность человеческой жизни. Наукова думка. К., 2002. 271 с.

78050. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи виробництва та забезпечення якості електроенергії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 43 с.

78051. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні системи та мережі". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

78052. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл синусоїдального струму" зі застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics Workbench. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

78053. Базалук О.А. Время в свете новой космологической концепции. Пороги. Дніпропетровськ, 2003. 127 с.

78054. Інформація про хід приватизації державного майна в Україні за 10 міс. 2005 р.. . , . С. 2-4.

78055. Збуржинський В.Ф. Столична приватизація - віхи історії: [Історія приватизації в м. Києві]. . , . С. 5-7.

78056. Цесарська Е. Досвід та проблеми передачі державного нерухомого майна в оренду в Чернівецькій області. . , . С. 14-16.

78057. Дзюба П. Перспективи впровадження системи регулювання трансфертного ціноутворення в Україні (в контексті аналізу досвіду США). . , . С. 32-36.

78058. Харченко М. Оплата праці: реформування на основі нової Єдиної тарифної сітки: [Визначення вад практики організації оплати праці працівників виробничої сфери]. . , . С. 3-9.

78059. Сандлер Д. Проблеми і перспективи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення в Російській Федерації та Україні. . , . С. 10-13.

78060. Колєшня Л., Тимошек Т. Шляхи соціальної інтеграції інвалідів у суспільне життя через упровадження організаційної моделі зайнятості. . , . С. 14-21.

78061. Тресвятська Т. Умови та проблеми становлення середнього класу в Україні. . , . С. 22-30.

78062. Драгунова Т. Роль трансформації міграційного процесу у відтворенні людського потенціалу: теорія і практика. . , . С. 31-37.

78063. Кір'ян В. Методичні підходи до підбору працівників-інноваторів на підприємствах. . , . С. 44-47.

78064. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. НАДУ. Київ, 2005. 511 с.

78065. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Електротехніка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 31 с.

78066. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2005. 258 с.

78067. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і контрольної роботи із дисципліни "Методи локальної поверхневої обробки" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 114 с.

78068. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 60 с.

78069. Осадчук В. С., Осадчук О. В. Сенсори тиску і магнітного поля. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 207 с.

78070. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Електронний осцилограф та його застосування для вимірювання параметрів сигналів" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 18 с.

78071. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2006. 148 с.

78072. Процессы литья. Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Киев, 2005. 115 с.

78073. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2005. 123 с.

78074. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання параметрів лінійних компонентів кіл з зосередженими постійними" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 20 с.

78075. Рисін М. Механізм управління інвестиційним портфелем банку. . , . С.128-133.

78076. Кириченко М. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір. . , . С. 134-142.

78077. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологія металургійного виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 62 с.

78078. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Фінанси і кредит". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 92 с.

78080. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2005. 52 с.

78081. Встречная полоса. Аванти. Киев, .

78082. Встречная полоса. Аванти. К., 2006. 48 с.

78084. Розділ 5. Мовний етикет: [Промови. Красномовність. Стиль, темп мови. Крилаті вислови та слова. Прислів'я і приказки]. . , . С. 52-84.

78085. Розділ 7. Гості: [Гості і гостинність. Частування гостя. Подарунки. Мова квітів. Символи кольорів. Афоризми про подарунки, гостей]. . , . С. 115-130.

78086. Розділ 8. Застілля: [Вимоги до організації святкового столу. Правила поведінки під час застілля. Принципи і узагальнюючи риси застілля. Афоризми про застілля]. . , . С. 131-152.

78087. Розділ 9. Родина: [Весілля і вінчання: правила поведінки, звичаї, традиції, обряди. Словник родичів. Ставлення до батьків. Календарний покажчик імен. Афоризми про родину]. . , . С. 153-220.

78088. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

78089. Двадцать лет в ответе за "Запорожсталь": [К юбилею пребывания на руководящей должности комбината "Запорожсталь" В.А.Сацкого: информация о заводе, сотрудниках, производстве]. . , . С. 1, 3-5.

78090. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

78091. Виконання бюджету міста Запоріжжя в 2005 році та плани на 2006 рік. . , . С. 5.

78092. Сьогодні в області навчається 102 тисячі студентів: [Статистична інформація про кількість навчальних закладів у Запорізькій області, кількість студентів]. . , . С. 4.

78093. Вопросы сварочного производства. Машгиз. Москва; Свердловск, 1955. 93 с.

78094. Вопросы сварочного производства. Исследование прогрессивных способов сварки. Машгиз. Москва; Свердловск, 1956. 88 с.

78095. Вопросы сварочного производства. Машгиз. Москва; Свердловск, 1959. 94 с.

78096. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1965. 100 с.

78097. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1968. 466 с.

78098. Вопросы сварочного производства. Уфимский авиац. ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1972. 155 с.

78099. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1974. 284 с.

78100. Вопросы сварочного производства. Уфимский авиац. ин-т. Уфа, 1974. 69 с.

78101. Вопросы сварочного производства. Б.и.. Уфа, 1974. 109 с.

78102. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1975. 198 с.

78103. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1978. 177 с.

78104. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1979. 153 с.

78105. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1981. 131 с.

78106. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1983. 148 с.

78107. Вопросы сварочного производства. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1985. 141 с.

78108. Вопросы сварочного производства. ЧПИ. Челябинск, 1987. 164 с.

78109. Вопросы светотехники за рубежом. Госэнергоиздат. М; Л., 1959. 168 с.

78110. Вопросы светотехники за рубежом. Госэнергоиздат. М; Л., 1962. 144 с.

78111. Вопросы себестоимости перевозок на промышленном железнодорожном транспорте. Трансжелдориздат. М., 1960. 176 с.

78112. Вопросы системного программирования. ИК. Киев, 1977. 100 с.

78113. Вопросы системотехники. Б. и.. Ленинград, 1980.

78114. Вопросы совершенствования металлорежущих станков, технологических процессов и резания металлов. Удмуртия. Ижевск, 1966. 120 с.

78115. Вопросы совершенствования развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. ТашПИ. Ташкент, 1979. 128 с.

78116. Вопросы совершенствования технологии производства машин. Уфимский авиац. ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1973. 128 с.

78117. Вопросы совершенствования технологии производства машин. Уфимский авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе. Уфа, 1970. 173 с.

78118. Вопросы совершенствования технологии производства машин. Уфим. авиац. ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1968. 118 с.

78119. Вопросы совершенствования технологии производства цветных металлов. . Ташкент, 1976. 142 с.

78120. Вопросы совершенствования технологических процессов в машиностроении. Удмуртия. Ижевск, 1973. 164 с.

78121. Вопросы совершенствования технологических процессов машиностроения. Уральский науч. метод. совет. Ижевск, 1971. 224 с.

78122. Вопросы совершенствования технологических процессов в машиностроении. Удмуртия. Ижевск, 1968. 212 с.

78123. Вопросы совершенствования управления производством. УПИ. Свердловск, 1977. 132 с.

78124. Вопросы совершенствования управления производством. УПИ. Свердловск, 1978. 144 с.

78125. Вопросы совершенствования управления производством. УПИ. Свердловск, 1979. 141 с.

78126. Вопросы совершенствования хозяйственного механизма на предприятиях, в производственных объединениях сельскохозяйственного машиностроения в условиях экономического эксперимента. РИСМ. Ростов н/Д, 1986. 158 с.

78127. Вопросы совершенствования экономического упраления и организации промышленного производства. Казанский финансово-экономический ин-т им. В.В.Куйбышева. Казань, 1969. 504 с.

78128. Вопросы совершенствования эксплуатации и развития железнодорожных узлов. Ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. В.Н.Образцова. Ленинград, 1982. 165 с.

78129. Вопросы современной начертательной геометрии. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 336 с. : черт.

78130. Вопросы современной экспериментальной и теоретической физики: К 80-летию со дня рожд. Академика Ю.Б.Харотона. Наука. Ленинград, 1984. 357 с.

78131. Вопросы создания автоматизированных систем управления. ИК. Киев, 1976. 120 с.

78132. Вопросы создания АСУ технологическими процессами и предприятиями. КазПТИ. Алма-Ата, 1981. 144 с.

78133. Вопросы создания АСУ технологическими процессами и предприятиями. КазПТИ. Алма-Ата, 1980. 165 с.

78134. Вопросы создания и оптимизации оборудовния микроэлектроники. МИЭТ. М., 1984. 135 с.

78135. Вопросы создания летательных аппаратов и их двигателей. Авиационный ин-т им. Орджоникидзе. М., 1979. 72 с.

78136. Вопросы создания РАС и государственной сети вычислительных центров. ИК. Киев, 1975. 124 с.

78137. Вопросы сопротивления материалов. Гособорониздат. М., 1954. 118 с.

78138. Бакут П.А., Большаков И.А., Герасимов Б.М. Вопросы статистической теории радиолокации. Сов. радио. М., 1963. 424 с.

78139. Бакут П.А., Большаков И.А., Герасимов Б.М. Вопросы статистической теории радиолокации. Сов. радио. М., 1964. 1079 с.

78140. Барабаш Ю. Л., Варский Б. В., Зиновьев В. Т. Вопросы статистической теории распознавания. Сов. радио. М., 1967. 400 с.

78141. Вопросы строительной механики. Фан. Ташкент, 1967. 344 с.

78142. Вопросы строительной механики. Ташк. ин-та инженеров ж.-д. транспорта. Ташкент, 1969. 192 с.

78143. Вопросы строительной механики. УПИ. Свердловск, 1968. 190 с.

78144. Вопросы строительной механики и прочности летательных аппаратов. МАИ. М., 1985. 116 с.

78145. Вопросы телевизионно-вычислительной техники. Изд-во ТПИ. Тула, 1972. 138 с.

78146. Вопросы телевизионной техники. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1977. 251 с.

78147. Вопросы теоретических и экспериментальных исследований гребенчатых фильтров. Рижский ин-т инженеров. Рига, 1967. 56 с.

78148. Калиновская О. Опережая мировые показатели: [Рынок авиационных пассажирских перевозок Украины]. . , . С. 42-45.

78149. Вопросы теории автоматического управления и робототехнические системы. МИРЭА. М., 1984. 215 с.

78150. Меламед М. Відтворювальна структура ВВП та її вплив на економічний розвиток України: [Основні макроекономічні показники розвитку України у жовтні 2000-2005рр]. . , . С. 8-19.

78151. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.10.2005р.. . , . С. 54-59.

78152. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2005 року. . , . С.62.

78153. Козачук О. Вопросы прогнозирования в работе подразделений маркетинга (мнение о важности прогнозов): [Планирование работы отдела маркетинга]. . , . С. 18-21.

78154. Вопросы теории горячей обработки металлов. Машгиз. М; Свердловск, 1953. 68 с.

78155. Вопросы теории гребенчатых фильтров. Рижский ин-т инженеров. Рига, 1966. 56 с.

78156. Вопросы теории и автоматизации проектирования электрических машин. Иванов. гос. ун-т. Иваново, 1985. 159 с.

78157. Вопросы теории и истории дифференциальных уравнений. Наукова думка. Киев, 1968. 183 с.

78158. Вопросы теории и истории прикладного анализа. Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. Свердловск, 1964. 128 с.

78159. Бородаев Д.В. Особенности формирования "этнической" стилевой модели веб-дизайна в условиях глобализации: [Создание веб-сайтов]. . , . С. 38-43.

78160. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2005. 48 с.

78161. Барбашов А. Практические аспекты организации риск-менеджмента в банке. . , . С. 4-8.

78162. Черкашенко В. Стратегические риски деятельности банка: состав методов оценки и управления и инструменты. . , . С. 9-12.

78163. Вопросы теории и методы проектирования энергетических систем. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1970. 273 с.

78164. Чернышова Н. Банковский кредит в иностранной валюте. . , . С. 19-24.

78165. Вопросы теории и построения АСУ. Атомиздат. Москва, 1977. 81 с.

78166. Вопросы теории и построения АСУ. Атомиздат. Москва, 1978. 104 с.

78167. Вопросы теории и практики алмазной обработки. ВНИИалмаз. М., 1977. 166 с.

78168. Вопросы теории и практики конструирования, производства и эксплкатации инструмента. ВНИИ. М., 1976. 139 с.

78169. Вопросы теории и практики литейного производства. Машгиз. Москва; Свердловск, 1956. 207 с.

78170. Вопросы теории и практики обработки металлов давлением. Машгиз. М.; Свердловск, 1959. 104 с.

78171. Вопросы теории и практики переработки сырья цветной металлургии Казахстана. Казахский политехн. ин-т. Алма-Ата, 1980. 170 с.

78172. Травкина Н.М. Внутренняя политика Дж.У. Буша: некоторые особенности6 [Внутриполитический курс США. Экономическая и социальная политика]. . , . С. 3-20.

78173. Вопросы теории и практики производства и применения отливок из чугуна с шаровидным графитом. Ид-во Акад. наук УССР. Киев, 1961. 134 с.

78174. Вопросы теории и практики производства и применения отливок из чугуна с шаровидным графитом. АН УССР. К., 1962. 124 с.

78175. Вопросы теории и практики производства чугуна. Металлургия. М., 1986. 103 с.

78176. Вопросы теории и практики производства чугуна. Металлургия. М., 1983. 96 с.

78177. Вопросы теории и практики разливки стали в изложницы. Металлургия. М., 1988. 55 с.

78178. Вопросы теории и практики разливки стали в изложницы и проблемы улучшения качества слитка. Металлургия. М., 1983. 56 с.

78179. Вопросы теории и практики создания систем автоматизированного проектирования технологических процессов механической обработки. ФПИ. Фрунзе, 1987. 89(5) с.

78180. Вопросы теории и практического использования поверхностных акустических волн. Московский энергетич. ин-т. М., 1983. 135 с.

78181. Вопросы теории и применения математического моделирования. Сов. радио. М., 1965. 647 с.

78182. Журавлева В.Ю. Президент vs. конгресс: перетягивание "каната власти": [Политическая система США. Отношение исполнительной и законодательной власти. Президент и конгресс]. . , . С. 21-42.

78183. Вопросы теории и применения неупругих материалов на транспорте и железнодорожном строительстве. Харьков. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Харьков, 1967. 68 с.

78184. Вопросы теории и применения редкоземельных металлов. Наука. М., 1964. 271 с.

78185. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

78186. Вопросы теории и проектирования аналоговых измерительных преобразователей. Изд-во ун-та. Саратов, 1983. 124 с.

78187. Ніколаєнко С. У забезпеченні якісної освіти основним є питання кадрів: [Інтерв'ю з С.Ніколаєнко підготував прес-центр МОН]. . , . С. 2.

78188. Вопросы теории и проектирования аналоговых измерительных преобразователей. Изд-во ун-та. Саратов, 1983. 180 с.

78189. Вопросы теории и проектирования устройства и приборов автоматических систем. Москов. высшее техн. училище им. Н.Э.Баумана. М., 1971. 268 с.

78190. Вопросы теории и проектирования электрических машин. Анализ статистических и динамических характеристик. Ульяновск. политехн. ин-т. Ульяновск, 1990. 107 с.

78191. Вопросы теории и проектирования электрических машин. Сарат. ун-т. Саратов, 1978. 147 с.

78192. Вопросы теории и проектирования электрических машин. Сарат. ун-т. Саратов, 1978. 123 с.

78193. Миненкова Н. Электронная торговля: экономические и правовые аспекты: [Развитие электронных форм оптовой торговли через интернет в США]. . , . С. 56-73.

78194. Вопросы теории и проектирования электрических машин. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1974. 133 с.

78195. Вопросы теорий и промышленной эксплуатации асинхронизированных синхронных машин. Энергоиздат. М., 1981. 107 с.

78196. Ганьон А. Федеральные выборы в Канаде: два различных электората: [Парламентские выборы в Канаде.Участие политических партий в выборах]. . , . С. 74-85.

78197. Хоменко Н. Соглашение о ПЗРК: [Соглашение об ограничении распространения переносных зенитнных ракетных комплексов (ПЗРК) между Россией и США]. . , . С. 86-91.

78198. Вопросы теории и работы подъемно-транспортных машин. Научтехиздат. М.; Свердловск, 1953. 136 с.

78199. Вопросы теории и работы подъемно-транспортных машин. Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. М.; Свердловск, 1958. 204 с.

78200. Вопросы теории и работы подъемно-транспортных машин. Изд. УПИ. Свердловск, 1961. 228 с.

78201. Вопросы теории и расчета мощных электромашиннотиристорных комплексов. ВНИИЭлектромаш. Ленинград, 1979. 166 с.

78202. Вопросы теории и расчета нелинейных электрических цепей и систем управления. Ташкентский политехн. ин-т. Ташкент, 1975. 58 с.

78203. Вопросы теории и работы подъемно-транспортных машин. Машгиз. М., 1958. 70 с.

78204. Вопросы теории и расчета рабочих процессов тепловых двигателей. УАИ. Уфа, 1979. 160 с.

78205. Вопросы теории и расчета устройств преобразовательной техники. Наук. думка. Киев, 1968. 249 с.

78206. Вопросы теории и расчета электрических машин. Новосибирск. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1973. 101 с.

78207. Вопросы теории и расчета электрических машин и аппаратов. Иван. энерг. ин-т им. В.И.. Иваново, 1974. 201 с.

78208. Вопросы теории и расчета электрических машин и аппаратов. Иван. энерг. ин-т им. В.И.. Иваново, 1975. 94 с.

78209. Вопросы теории и расчета электромеханических систем. Хабар. политехн. ин-т. Хабаровск, 1980. 208 с.

78210. Вопросы теории и расчета электротехнических усилительно-преобразовательных устройств. Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. М., 1972. 181 с.

78211. Вопросы теории и системного проектирования сложных систем управления. АН УССР. Ин-т кибернетики.. К., 1975. 84 с.

78212. Вопросы теории и совершенствования конструкций металлургического оборудования. Изд-ние ун-та. Свердловск, 1974. 140 с.

78213. Вопросы теории и техники релейной защиты. Энергия. М., 1980. 120 с.

78214. Вопросы теории и технологии литейных процессов. ЧПИ. Челябинск, 1978. 143 с.

78215. Вопросы теории и технологии литейных процессов. Челябин. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1972. 168 с.

78216. Вопросы теории и технологии обработки металлов. Чувашский ун-т им. И.Н.Ульянова. Чебоксары, 1970. 36 с.

78217. Вопросы теории линейных радиотехнических цепей. Рижский ин-т инженеров гражданской авиации им. Ленинского Комсомола. Рига, 1971. 72 с.

78218. Аксенов П. Н., Берг П. П,, Балашков Н. М., Вейник А. М. и др. Вопросы теории литейных процессов. Машгиз. М., 1960. 694 с.

78219. Вопросы теории лучистого теплообмена. Краснодарский политехн. ин-т. Краснодар, 1969. 189 с.

78220. Вопросы теории математических машин. Физматгиз. М., 1958. 230 с.

78221. Вопросы теории математических машин. Физматгиз. М., 1962. 239 с.

78222. Вопросы теории математических машин. Машиностроение. М., 1964. 247 с.

78223. Вопросы теории математических электронных цифровых машин. Наукова думка. К., 1966. 135 с.

78224. Вопросы теории механизмов и динамики машин. Всесоюз. заоч. машиностроит. ин-т. М., 1971. 115 с.

78225. Вопросы теории механизмов и динамики машин. Свесоюз. заочный машиностроит. ин-т. М., 1972. 156 с.

78226. Вопросы теории механизмов и машин. Московский станкостроит. ин-т им. И.В.Сталина. М., 1958. 106 с.

78227. Вопросы теории механизмов и машин. Оборонгиз. М., 1957. 147 с.

78228. Вопросы теории механизмов и машин. Машгиз. М., 1953. 69 с.

78231. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1963. 287 с.

78232. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1963. 264 с.

78233. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1963. 291 с.

78234. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1967. 470 с.

78235. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1982. 272 с.

78236. Вопросы теории плазмы. Энергоатомиздат. М., 1987. 295 с.

78237. Вопросы теории плазмы. Энергоатомиздат. М., 1987. 254 с.

78238. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1989. 246 с.

78239. Вопросы теории плазмы. Госатомиздат. М., 1990. 320 с.

78240. Вопросы теории подъемно-транспортных машин. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1950. 204 с. : ил., табл., схем., граф., диагр., черт.

78241. Вопросы теории построения радионавигационных систем. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1969. 85 с.

78242. Вопросы теории, приложений и методики преподавания начертательной геометрии. Рижский ин-т инженеров гражд. воздуш. флота. Рига, 1960. 431 с.

78243. Вопросы теории проектирования ЭЦВМ и систем обработки информации. ИК. Киев, 1976. 119 с.

78246. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки № 1 до практичних занять "Металеві електроди, види зварних з'єднань" з дисципліни "Практикум по зварюванню" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 12 с.

78247. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обладн. і технолог. зварюв. вир-ва Методичні вказівки № 2 до практичного заняття "Ручне дугове зварювання" з дисципліни "Практикум по зварюванню" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 11 с.

78248. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дослідження можливостей зонду-монітору СРМ-700 з навчальних дисциплін "Спеціальні вимірювання", "Основи інформаційної безпеки", "Охорона комерційних таємниць [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 63 с.

78249. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Лінгвістичне програмне забезпечення інтелектуальних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 62 с.

78250. Вопросы теории процессов литья. АН УССР. Ин-т проблем литья. Киев, 1969. 160 с.

78251. Вопросы теории, расчета и исследований электрических машин. ВНИИЭМ. М., 1980. 143 с.

78252. Вопросы теории сварочных процессов. Машгиз. Москва, 1948. 368 с. : ил., табл., черт.

78253. Вопросы теории систем автоматического управления. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1976. 120 с.

78254. Вопросы теории систем автоматического управления. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1978. 135 с.

78255. Вопросы теории сложных систем проектирования некоторых классов сложных систем управления. ИК. Киев, 1974. 83 с.

78256. Вопросы теории строения органических соединений. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1960. 240 с.

78257. Вопросы теории структур специализированных вычислительных машин. Сов. радио. М., 1968. 144 с.

78258. Вопросы теории точности производства в приборостроении. Оборонгиз. М., 1959. 192 с.

78259. Вопросы теории трения, смазки и обрабатываемости металлов. Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Клушина. Чебоксары, 1973. 121 с.

78260. Вопросы теории трения, смазки и обрабатываемости металлов. Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Клушина. Чебоксары, 1975. 84 с.

78261. Вопросы теории трения, смазки и обрабатываемости металлов. Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Клушина. Чебоксары, 1976. 107 с.

78262. Вопросы теории управляемых систем и ее применение в металлургическом производстве. Металлургия. М., 1986. 136 с.

78263. Вопросы теории упругости и вязкоупругости. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1978. 124 с.

78264. Вопросы теории электрических и магнитных цепей. Львовский политехн. ин-т. Львов, 1962. 138 с.

78265. Вопросы теории электрических цепей для преобразования измерительной информации. Науова думка. Киев, 1967. 170 с.

78266. Вопросы теории электрических цепей и электротехнических устройств. Моск. высшее техн. училище им. Н.Э.Баумана. М., 1972. 193 с.

78267. Вопросы теории элетромеханических цепочечных фильтров. Рижский ин-т инженеров гражданского воздушного флота. Рига, 1963. 95 с.

78268. Вопросы теории элетромеханических цепочечных фильтров. Рижский ин-т инженеров гражданского воздушного флота. Рига, 1963. 120 с.

78269. Вопросы теории элетромеханических цепочечных фильтров. Рижский ин-т инженеров гражданского воздушного флота. Рига, 1966. 120 с.

78270. Вопросы теории электронных цифровых математических машин. Ин-т кибернетики. Киев, 1967. 104 с.

78271. Вопросы теории электронных цифровых математических машин. Ин-т кибернетики. Киев, 1967. 112 с.

78272. Вопросы тепло-и массообмена в производстве стали. Ин-т металлургии. Свердловск, 1970. 195 с.

78273. Вопросы тепломассопереноса в энергетических установках. Энергетический ин-т им. Г.М.Кржижановского. М., 1974. 237 с.

78274. Вопросы теплообмена. Госэнергоиздат. М., 1959. 144 с.

78275. Бондар В. Левко Лук'яненко: "Комуністи голосували за Декларацію, щоб забути про неї на віки вічні... а ми не дали": [Роздуми до 14-річчя Незалежності України]. . , . С. 3-10.

78276. Крисанова О. Проблема державної мови в сучасному суспільстві: [Розвиток державної мови в Україні]. . , . С. 40-44.

78277. Костюк А. Парвус, Ленін, Троцький і ГОЛОДОМОР, або Організація жовтневого перевороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр.. . , . С. 51-59.

78278. Петров К. У ярмі Глобального Предиктора: "Таємний Світовий Уряд": [Теорія еліти суспільства]. . , . С. 60-74.

78279. Щокін Г. Закони соціальної структури, мобільності й стратифікації: [Поняття соціальної мобільності]. . , . С. 77-81.

78280. Налоговое законодательство и финансовая ответственность в Украине : [сборник нормативных и правовых актов]. . , . С. 1-155.

78281. Вопросы теплообмена в электротермических установках. Энергоатомиздат. М., 1983. 104 с.

78282. Отчисления в социальные фонды в Украине: [Сборник нормативных документов]. . , . С. 1-163.

78283. Вопросы теплоотдачи и гидравлики двухфазных сред. Госэнергоиздат. М., 1961. 392 с.

78284. Савчук В. Технология разработки годового бюджета. . , . С. 6-8.

78285. Вопросы теплопередачи. Моск. лесотехн. ин-т. М., 1977. 203 с.

78286. Вопросы теплопередачи. Моск. лесотехн. ин-т. М., 1981. 200 с.

78287. Вопросы теплопередачи в газовых турбинах. Машиностроение. М., 1971. 140 с.

78288. Вопросы теплопередачи в ядерной технике (из книги "Ядерная техника" под ред. Ч. Боннила). Госатомиздат. М., 1961. 314 с.

78289. Вопросы теплопереноса в процессах сушки и термообработки. АН БССР. Ин-т тепло и массообмена им. А.В.Ликова. Минск, 1978. 141 с.

78290. Горицкая Н. Себестоимость научно-исследовательских работ. . , . С. 13-19.

78291. Добриніна Г. Торгова марка: Ліцензування: [Індивідуалізація продукції різних виробників]. . , . С. 20-23.

78292. Вопросы теплотехники. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1968. 137 с.

78293. Домашенко О. Правові особливості перевезення вантажів. . , . С. 37-40.

78294. Артеменко А. Заповнюємо декларацію страховика: [Особливості оподаткування страхової діяльності]. . , . С. 58-63.

78295. Кислов С. Торговля ценными бумагами: учет у брокеров и дилеров. . , . С. 64-70.

78296. Соломонов С. Положения о доплатах и надбавках для работников производственной сферы: [Нормативное определение доплат и надбавок]. . , . С. 78-87.

78297. Вопросы теплотехники и автоматизации металлургического производства. Магнитогорский горнометаллургический ин-т. Магнитогорск, 1968. 100 с.

78298. Вопросы теплофизики реакторов. Атомиздат. М., 1968. 144 с.

78299. Иванченко В. К системному развитию России: [Государственное регулирование экономики в России]. . , . С. 3-9.

78300. Дасковский В. Экономический рост: темпы и качество: [Темпы экономического роста в России. Показатели развития промышленного производства]. . , . С. 10-23.

78301. Райская Н., Сергиенко В., Френкель А. Хозяйственная конъюнктура и структурная перестройка: [Структурная перестройка в России]. . , . С. 30-34.

78302. Карачаровский В. Противоречия промышленного роста: [Социально-экономические показатели работы промышленных предприятий и наукоемких предприятий в России]. . , . С. 35-44.

78303. Малышев В., Резникова Н. Основы возрождения народного хозяйства: [Перспективы развития экономики России. Централизованное ценообразование. Перестройка структуры производства. Экспорт]. . , . С. 45-50.

78304. Рамазанов А. Национализация: современные подходы. . , . С. 51-55.

78305. Автоматизация в промышленности. ИнфоАвтоматизация. Москва, 2005. 68 с.

78306. Холодков В. О внутренних источниках инновационного развития: [Инновационная деятельность в России]. . , . С. 56-62.

78307. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

78308. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2005. 48 с.

78309. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2005. 66 с.

78310. Антюшина Н. Норвежская модель управления ресурсами: [Экономическая политика Норвегии]. . , . С. 63-74.

78311. Гуриева Л. Южный Федеральный округ: вопросы развития: [Экономика регионов России]. . , . С. 75-83.

78312. Михеев Д. Проблема равновесия: [Агропромышленный комплекс России. Рынок мясомолочной продукции]. . , . С. 84-88.

78313. Толысбаев Б. Мясная промышленность в Восточно-Казахстанской области: [Агропромышленный комплекс Казахстана. Рынок мяса и мясопродуктов]. . , . С. 91-93.

78314. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2005. 44 с.

78315. Скуратівський В. Там, де Тетерів повився... (Путівні нотатки про фольклорно-етнографічну експедицію від Чорного до Червоного шляху): [Українські народні звичаї і традиції]. . , . С. 7-29.

78316. Жила С. Бортництво на Поліссі: [Бджолярство в Україні]. . , . С. 30-34.

78317. Морозовський Р. Віровчення внуків Дажбожих: [Правічні Українські звичаї, обряди і ритуали]. . , . С. 38-44.

78318. Скуратівський В. Що маємо - не цінуємо, що втрачаємо - не жалкуємо, або який спадок залишився нам з традиційної культури: [Збереження української традиційної культури. Український фольклор]. . , . С. 45-59.

78319. Товкайло М. Старожитності Бузького Гарду та його околиць: [Археологічні знахідки на березі Південного Бугу]. . , . С. 79-92.

78320. Болюбаш Я. Один з принципів Болонського процесу - мобільність студентів у європейському просторі: [Про започаткування у ВНЗ України елементів кредитно-модульної системи навчання/Інтерв'ю підготувала О.Коваленко]. . , . С. 4.

78321. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2005. 62 с.

78322. Библиотека. Книга. Москва, 2005. 88 с.

78323. Вопросы экономики. РАН. М., 2005. 160 с.

78324. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2005. 88 с.

78325. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. Фонд державного майна України. К., 2006. 62 с.

78326. Економіка України. Преса України. Київ, 2006. 96 с.

78327. Економічний часопис - ХХІ. Інститут трансформації суспільства. К., 2005.

78328. За рулем. За рулем. М., 2005. 274 с.

78329. Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). Машиностроение. М., 2005. 56 с.

78330. Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2006. 32 с.

78331. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2005. 87 с.

78332. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2005.

78333. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2005. 72 с.

78334. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2005.

78335. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2005. 96 с.

78336. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2005. 32 с.

78337. Сазонов Р., Заря І., Азаров Ю. На фондовому ринку...: [Особливості та фрагменти фондового ринку в Україні]. . , . С. 22-23.

78338. Демехин В. Особенности законодательной поддержки реформ в Украине: [Роль основополагающих документов украинского государства]. . , . С. 46-49.

78339. Информатика и образование. образование и Информатика. М., 2005. 128 с.

78340. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2005. 48 с.

78341. Шапран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій. . , . С. 53-57.

78342. Людина і праця. Соцінформ. К., 2005. 48 с.

78343. Вопросы техники безопасности и производственной санитарии. Профиздат. Москва, 1982. 152 с.

78344. Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку: [Переваги та недоліки ТНК. Транснаціоналізація економіки України]. . , . С. 58-62.

78345. Ландшафтная архитектура. Дизайн. Москомархитектура. М., 2005. 103 с.

78346. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2005. 40 с.

78347. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2005.

78348. Известия Российской Академии наук. Металлы. НПП "ЭЛИЗ". М., 2005. 115 с.

78349. Вопросы техники и технологии. Ивановский пед. ин-т им. Д.А.Фурманова. Иваново, 1967. 164 с.

78350. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2005. 91 с.

78351. Вопросы техники и технологии. Ивановский пед. ин-т им. Д.А.Фурманова. Иваново, 1971. 74 с.

78352. Вопросы техники и технологии. Ивановский пед. ин-т им. Д.А.Фурманова. Иваново, 1973. 72 с.

78353. Вопросы техники и технологии. Ивановский пед. ин-т им. Д.А.Фурманова. Иваново, 1973. 90 с.

78354. Амджадін О. Торговельна політика США у сфері інтелектуальної власності: [Проблеми захисту прав інтелектуальної власності; ГАТТ у сфері захисту права інтелектуальної власності]. . , . С. 66-69.

78355. Вопросы технико-экономических расчетов при проектировании железных дорог. Днепропетр. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Днепропетровск, 1972. 48 с.

78356. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2005.

78357. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2005.

78358. Вопросы технико-экономического основания развития электроэнергетики. ЭНИН. Москва, 1981. 128 с.

78359. Открытые системы. СУБД. Открытые системы. Москва, 2005. 80 с.

78360. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2005. 96 с.

78361. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2005. 124 с.

78363. Проблемы передачи информации (Российская Академия наук). Наука. М., 2005. 112 с.

78364. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2005. 72 с.

78365. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2005. 72 с.

78366. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2005. 96 с.

78367. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2005. 120 с.

78368. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2005. 64 с.

78369. Вопросы технического прогресса и организации производства в машиностроении. ВИНИТИ. М., 1978. 180 с.

78370. Щокін А.Р. Дії України у сфері енергозбереження на шляху до Європейської Спільноти: [Використання альтернативних джерел енергії в Україні. Інвестиції в енергетику. Скороченя викидів газів... (див. анотацію)]. . , . С. 2-5.

78371. Вопросы технического прогресса и организации производства в машиностроении. ВИНИТИ. М., 1988. 103 с.

78372. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2005. 24 с.

78373. Вопросы технического прогресса на автомобильном транспорте. Автотрансиздат. М., 1961. 150 с.

78374. Каратаев С.П. Повышение эффективности энергопотребления и технологического ресурсосбережения на Одесском припортовом заводе: [Энергосбережение в Украине]. . , . С. 6-7.

78375. Вопросы технической диагностики. РИСИ. Ростов н/Д., 1989. 173,11 с.

78376. Вопросы технической диагностики. РИСИ. Ростов н/Д., 1981. 164 с.

78377. Мішина Л.О. Методологічні пояснення щодо складання звітів по споживанню паливно-енергетичних ресурсів за 2005 рік. . , . С. 8-11.

78378. Вопросы технической диагностики. РИСИ. Ростов н/Д., 1974. 149 с.

78380. Вопросы технической диагностики. Таганрог. радиотехн. ин-т. Таганрог, 1973. 213 с.

78381. Вопросы технической диагностики. Наука. М., 1966. 135 с.

78382. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2005. 24 с.

78383. Страхование в Украине: [Поняття та сутність страхування. Види страхування. Страхова діяльність в Україні]. . , . С. 1-144.

78384. Вопросы технической физики. ВЗМИ. Кафедра физики. М., 1969. 197 с.

78385. Вопросы технической эксплуатации вычислительных машин. ВЦ АН СССР. М., 1967. 76 с.

78386. Вопросы технической эстетики. Искусство. М., 1968. 127 с.

78387. Дынкина А., Перегудов С., Бурджалов Ф., Кабалина В., Комаровский В., Лапина Н., Семененко И. Социальная ответственность бизнеса и корпоративное гражданство: [Анализ социальной активности крупного бизнеса в России]. . , . С. 3-13.

78388. Кувалдин В. Горбачев и его внешняя политика: [Внешняя политика СССР конца 80-х годов ХХ в. Период перестройки. Окончание "холодной войны", окончание войны с Афганистаном, улучшение отношений с США]. . , . С. 14-22.

78389. Чугров С. Почему обостряются антияпонские настроения в Китае и Южной Корее?: [Конфликты между Южной Кореей, Японией и Китаем]. . , . С. 23-32.

78390. Кудров В. Экономика России и "Трех Европ": [Темпы экономического развития стран Западной Европы, Центрально-Восточной и Постсоветской. Глобализация и интеграция в ЕС]. . , . С. 33-43.

78391. Уткин С. Основные инструменты общей внешней политики и политики безопасности ЕС: [Проблемы международной безопасности ЕС, ООН и НАТО]. . , . С. 44-54.

78392. Вопросы технологи и автоматизации производственных процессов в машиностроении. Пенз. политехн. ин-т. Пенза, 1975. 168 с.

78393. Вопросы технологии и конструирования машин. Машгиз. М., 1957. 108 с.

78394. Вопросы технологии и теории эмалевых и жаростойких покрытий. ХПИ. Харьков, 1977. 167 с.

78395. Вопросы технологии изготовления зубчатых колес. ЦБТИ. М., 1957. 129 с.

78396. Вопросы технологии, испытаний и прочности конструкционных материалов в тяжелом и энергетическом машиностроении. ЦНИИТМАШ. М., 1972. 344 с.

78397. Вопросы технологии литейного производства. Оборонгиз. М., 1961. 180 с.

78398. Вопросы технологии литейного производства. Оборонгиз. М., 1963. 192 с.

78399. Вопросы технологии машиностроения. Кузбасский политехн. ин-т. Кемерово, 1972. 212 с.

78400. Костяев С.С. Российское лобби в США: структура, цели, посредники. . , . С. 109-127.

78401. Вопросы технологии машиностроения. . Киев, 1971. 122 с.

78402. Вопросы технологии машиностроения. Иркутский политехн. ин-т. Иркутск, 1968. 131 с.

78403. Вопросы технологии машиностроения. Иркутский политехн. ин-т. Иркутск, 1970. 116 с.

78404. Вопросы технологии машиностроения. Иркутский политехн. ин-т. Иркутск, 1973. 183 с.

78405. Вопросы технологии машиностроения. Южно-Уральское кн. изд-во. Курган, 1966. 164 с.

78406. Кольчугина М. Международная интеграция в сфере высшего образования: [Факторы, основные направления, механизм достижения и противоречия интеграции. Транснациональное образование]. . , . С. 55-64.

78407. Вопросы технологии машиностроения. Курганский машиностр. ин-т. Курган, 1969. 154 с.

78408. Рязанцев С. Трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы регулирования. . , . С. 65-69.

78409. Вопросы технологии машиностроения. . Челябинск, 1974. 120 с.

78410. Вопросы технологии машиностроения. ЛГУ. Львов, 1968. 78 с.

78411. Вопросы технологии машиностроения. Рижск. политехн. ин-т. Рига, 1970. 40 с.

78412. Вопросы технологии машиностроения. Машгиз. М.; Свердловск, 1955. 114 с.

78413. Буланин Н., Щербак А. Трансферты против сецессии: опыт Дании и России: [Региональная экономическая политика. Взаимоотношение центра и регионов на примере России и Дании(Татарстан и Фарерские острова).Сецессия и трансферты]. . , . С. 78-85.

78414. Вопросы технологии машиностроения. Механическая обработка. Машгиз. М.; Свердловск, 1956. 105 с.

78415. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2005. 100 с.

78416. Современная Европа. Институт Европы РАН. М., 2005.

78417. Системный администратор. Издательский дом "Учительская газета". М., 2005.

78418. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2005. 64 с.

78419. Вопросы технологии повышения прочности и жесткости деталей машин. Ижевский механический ин-т. Ижевск, 1969. 129 с.

78420. Гришин И. Шведская модель общественного развития: дихотомия рынок-политика: [Политика и экономика Швеции. Динамика соотношения политики и рынка. Социальная политика]. . , . С. 86-95.

78421. Техника молодежи. Техника молодежи. Москва, 2005. 63 с.

78422. Вопросы технологии приборостроения. Изд-во Ленингр. гос. Ордена Ленина Ун-та им. А.А.Жданова. Ленинград, 1951. 112 с.

78423. Ми готові бачити, слухати і чути світ...: [Виступ Голови Верховної Ради України В. Литвина на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Страсбург, 6 жовтня 2005 р.]. . , . С. 2-3.

78424. Вопросы технологии приборостроения. Оборонгиз. М., 1959. 112 с.

78425. Вопросы технологии производства летательных аппаратов. Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1978. 138 с.

78426. Вопросы технологии производства летательных аппаратов. Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1975. 144 с.

78427. Дойко С. Рада Європи - демократичне "серце", що б'ється у грудях 800 мільйонів європейців: [Історія створення та діяльність Ради Європи]. . , . С. 4-9.

78428. Вопросы технологии производства летательных аппаратов. Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1965. 188 с.

78429. Вопросы технологии производства летательных аппаратов. Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1965. 280 с.

78430. Совська І. Революція не алібі: Страсбурзька "двійка" помаранчевим заочникам: [Україна і Рада Європи]. . , . С. 10-11.

78431. Вопросы технологии производства санитарно-технического оборудования. Госстройиздат. М., 1962. 147 с.

78432. Вопросы технологии, теплотехники и автоматизации металлургического производства. Моск. вечерний металлург. ин-т. М., 1968. 220 с.

78433. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2005. 102 с.

78434. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2006. 160 с.

78435. Вопросы технологии, точности и надежности в машиностроении. ППИ. Пенза, 1974. 135 с.

78436. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2005. 132 с.

78437. Цифровая обработка сигналов. КБ волоконно-оптических приборов. Москва, 2005. 52 с.

78439. Экономист. Редакция журнала Экономист. Москва, 2005. 91 с.

78440. Тетерук С. Мужність і мудрість стояти на земл і : [творчість народного поета Б. Олійника]. . , . С. 23-25.

78441. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2005. 48 с.

78442. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2005. 86 с.

78443. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2005. 62 с.

78444. Відейко М. Історія, що захована в землі: [Археологічна спадщина України]. . , . С. 33-35.

78445. Вопросы технологии, экономики производства и применения высокопрочного чугуна. [б. и.]. Киев, 1978. 201 с.

78446. Энергия. Наука. Москва, 2005. 80 с.

78447. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2005. 160 с.

78448. Вопросы топочной техники. . Новосибирск, 1959. 44 с.

78449. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2005. 110 с.

78450. Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн. . , . С. 17-20.

78451. Вопросы точности в технологии машиностроения. Машгиз. М., 1959. 92 с.

78452. Вопросы точности в технологии машиностроения. Гособоронгиз. М., 1957. 204 с.

78453. Нелін О. Нове у спадковому праві України: [Спадкове право в новому Цивільному кодексі України від 16.01.2003 р.]. . , . С. 22-24.

78454. Грічук О. Проблеми фактичних шлюбних відносин у Сімейному кодексі України. . , . С. 48-49.

78455. Вопросы точности в технологии приборостроения. Научтехиздат. М., 1955. 117 с.

78456. Изв. РАН Теория и системы управления. Наука. М., 2005. 176 с.

78457. Вопросы точности и конструирования в машиностроении. Северо-Кавказский горно-металлургич. ин-т. Орджоникидзе, 1972. 309 с.

78458. Шахбазян К. Деякі питання міжнародно-правового регулювання відносин в Інтернет: [Зв'язок Інтернет і міжнародного права]. . , . С. 58-62.

78459. Константінова Н. Заходи захисту трудових прав працівників і роботодавців. . , . С. 62-64.

78460. Вопросы точности и конструирования в машиностроении. Сев.-Кавказ. горнометаллург. ин-т. Орджоникидзе, 1970. 236 с.

78461. Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства. . , . С. 65-69.

78462. Вопросы точности и надежности в машиностроении. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 196 с.

78463. Шаповалова О. Публічно-приватні угоди партнерства про стратегію господарського природокористування. . , . С. 79-83.

78464. Вопросы точности измерения размеров в тяжелом машиностроении. Иркут. с.-х. ин-т; Краснояр. с.-х. ин-т. Иркутск, 1975. 112 с.

78465. Юсупов В. Правовий механізм функціонування зовнішньоекономічної політики держави. . , . С. 92-95.

78466. Вопросы точности металлорежущих станков и механической обработки. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1959. 120 с.

78467. Вопросы точности производства в приборо- и радиоаппаратостроении. МАИ. М., 1983. 80 с.

78468. Вопросы точности протягивания. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1969. 92 с.

78469. Вопросы транспорта промышленных предприятий. Калининский политехн. ин-т. Калинин, 1977. 148 с.

78470. Електрифікація та автоматизація сільського господарства. Енергетика та електрифікація. Київ, .

78471. Вопросы транспорта промышленных предприятий. Калининский гос. ин-т. Калинин, 1976. 138 с.

78472. Електрофікація та автоматизація сільського господарства. Енергетика та електрифікація. Київ, 2005. 96 с.

78473. Вопросы транспортного машиностроения. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1977. 124 с.

78474. Вопросы транспортного машиностроения. Приок. кн. изд-во Брян. отд-ние. Брянск, 1971. 236 с.

78475. Вопросы транспортного машиностроения. Приок. кн. изд-во Брян. отд-ние. Брянск, 1973. 277 с.

78476. Вопросы транспортной механики. Транспорт. М., 1968. 128 с.

78477. Вопросы транспортной энергетики. Ростов. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Ростов на Дону, 1979. 94 с.

78478. Приймаченко Д. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України. . , . С. 108-111.

78479. Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного Банку України. . , . С. 115-118.

78480. Дехтяр І. Порівняльний аналіз правового регулювання митних режимів переробки в Україні та ЄС. . , . С. 119-123.

78481. Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту державного боргу. . , . С. 127-130.

78482. Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України. . , . С. 131-135.

78483. Губань Р. "Європейський концерт" чи "Діалог цивілізацій" (до реформи Ради Безпеки ООН): [Реформа Ради Безпеки ООН]. . , . С. 140-144.

78484. Дашкевич Я. Геноцид як метод імперської політики (до 90-ліття різні вірменів у Османській імперії). . , . С. 2-5.

78485. Свідзинський А. Про освіту та науку в Україні: [Проблеми науки і освіти в Україні. Система науки та освіти в їх історичній динаміці та стан в сучасній Україні]. . , . С.6 38.

78486. Вопросы транспортных строительных конструкций. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1975. 82 с.

78487. Савченко А. Злочини проти правосуддя в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз. . , . С. 151-154.

78488. Вопросы трения и проблемы смазки. Наука. М., 1968. 231 с.

78489. Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння злочину. . , . С. 155-159.

78490. Вопросы увеличения срока службы, экономичности и совершенствования теплового контроля транспортных двигателей внутреннего сгорания. Ростов. ин-т инженеров ж/д транспорта. Ростов на Дону, 1967. 120 с.

78491. Максимович Р. Чи є нотаріус службовою особою?: [З'ясовується питання про те, чи є нотаріус службовою особою]. . , . С. 160-163.

78492. Вопросы улучшения динамических характеристик машин. Челяб. политехн. ин-т. Челябинск, 1976. 202 с.

78493. Кодацкий В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт Соединенных Штатов Америки). . , . С. 182-184.

78494. Вопросы улучшения технических параметров электроизмерительных и магнитоизмерительных приборов. Ин-т электродинамики АН УССР. Житомирский завод "Электроизмеритель". Житомир, 1976. 349 с.

78495. Вопросы улучшения технического содержания вагонов и совершенствования ходовых частей. Днепропет. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1984. 1984

78496. Савчук В. Технология разработки годового бюджета: [Стратегическая и тактическая цель технологии разработки годового бюджета]. . , . С. 5-10.

78497. Вопросы улучшения технического содержания вагонов и совершенствования ходовых частей. ДИИТ. Днепропетровск, 1982. 108 с.

78498. Кравченко О. Овердрафтне кредитування. . , . С. 22-25.

78499. Вопросы улучшения технического содержания вагонов и совершенствования ходовых частей. ДИИТ. Днепропетровск, 1980. 130 с.

78500. Вопросы унификации и комплексной стандартизации в машиностроении. ВНИИНмаш. М., 1978. 121 с.

78501. Вопросы унификации технических средств приборостроения. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по нормализации в машиностроении. М., 1976. 104 с.

78502. Вопросы управления в автономных электроэнергетических системах. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1974. 300 с.

78503. Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду... (див. анотацію). . , . С. 35-41.

78504. Домашенко О. Правові особливості перевезення вантажів: [Нормативно-правове регулювання вантажних перевезень]. . , . С. 56-58.

78505. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

78506. Вопросы управления в гибких автоматизированных производствах и робототехнических комплексах. МИРЭА. М., 1986. 152 с.

78507. Положення про ринковий збір : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.12.05 № 6: [З додатком]. . , . С. 5.

78508. Славников Д. Многофакторный анализ отклонений прибыли и рентабельности в системе директ-костинг. . , . С. 59-63.

78509. Про місцевий збір за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м.Запоріжжя : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.12.05 № 9. . , . С. 6.

78510. Вопросы управления научно-техническим прогрессом в машиностроении. Омскийполитехн. ин-т. Омск, 1985. 150 с.

78511. Про затвердження розміру оплати за торгові патенти : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.12.05 № 7: [З додатком]. . , . С. 6.

78512. Лучанинов С. Графики контроля как инструмент управленческого анализа: [Степень организованности производственного процесса]. . , . С. 64-70.

78513. Про затвердження розміру сплати за торгові патенти на здійснення діяльності і надання побутових послуг : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.12.05 № 8: [З додатком]. . , . С. 6.

78514. Вопросы управления процессами. МВТУ им. Н.Э.Баумана. М., 1980. 150 с.

78515. Алієв Т. Управлінський облік прямих витрат на робочу силу: [Внутрішньогосподарський облік прямих витрат на оплату праці]. . , . С. 71-74.

78516. Ковтун С. Будущее - в настоящем, или как построить эффективную систему управления затратами. . , . С. 75-77.

78517. Горба С. Управлінський облік: внутрішньогосподарські розрахунки. . , . С. 78-82.

78518. Вопросы управления процессами. МВТУ им. Н.Э.Баумана. М., 1972. 255 с.

78519. Кислов С. Овердрафт: бухгалтерский и налоговый учет: [Овердрафт - один из видов краткосрочного кредита]. . , . С. 83-89.

78520. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

78521. Соломонов С. Снижение квалификационных разрядов. Нормативные положения. . , . С. 90-92.

78522. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 832 с.

78523. Сін О. Бюджет збалансований, без "дірок": [Аналіз бюджету області - 2005, з доповідей заступника голови облдержадміністрації О.Сіна]. . , . С. 2, 3.

78524. Крылов В. В., Самохвалова С. С. Теория телетрафика и ее приложения. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2005. 288 с.

78525. Культин Н. Б. Основы программирования в Delphi 7. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 608 с.

78526. Бусень Л. Діагностика в антикризовому управлінні : [економічна діагностика фінансово-економічного стану підприємства]. . , . С. 2-7.

78527. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2006. 80 с.

78528. Чувахин Н. Привлечение финансирования: [Финансирование деятельности предприятий]. . , . С. 11-15.

78529. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2005. 36 с.

78530. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2005. 80 с.

78531. Вопросы усиления пропускной способности железных дорог. Ростовский ин-т инженеров железнодорож. транспорта. Ростов на Дону, 1979. 88 с.

78532. Вопросы усовершенствования и эксплуатации электронных вычислительных машин. Латвийский гос. ун-т. Рига, 1977. 54 с.

78533. Лизун А. ПО для управления цепью поставок: [Оперативное получение и анализ информации о запросах клиентов]. . , . С. 14-19.

78534. Алюев А. IT в логистике: [Информационные услуги в сфере экспедирования, интернет-торговля]. . , . С. 20-21.

78535. Соколовский С. Банковский кредит: шаг, остановка, другой, остановка...: [Оформление кредита. Плюсы и минусы. Возможные препятствия. Виды кредитов]. . , . С. 42-46.

78536. Вопросы усовершенствования процессов гальванопокрытий при ремонте подвижного состава. ДИИТ. Днепропетровск, 1975. 80 с.

78537. Трусов А. Нюансы факторинговых операций: [Кредит при оформлении таможенных операций]. . , . С. 58-61.

78538. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 36 с.

78539. Сас П.М. Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у Хотинській війні 1621 р.: [Участь запорожців у Хотинській війні 1621 р.]. . , . С. 4-33.

78540. Вопросы усталостного разрушения сталей. Машгиз. М., 1957. 150 с.

78541. Вопросы устойчивости и автоматики энергетических систем. АН УССР. К., 1959. 186 с.

78542. Блануца А.В. Земельні контракти волинської шляхти в другій половині XVI ст.: [Судово-адміністративні реформи 1564-1566 рр. у князівстві Литовському. Створення нових правових умов у сфері... (див. анотацію)]. . , . С. 33-50.

78543. Вопросы физики защиты реакторов. Госатомиздат. М., 1963. 346 с.

78544. Агеєва В. П., Близнюк В. В., Головашенко І. О., Горностай П. П., Лавриненко Н.В. Основи теорії гендеру. К.І.С.. К., 2004. 536 с.

78545. Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв'язання (до 180-річчя повстання): [Актуальні питання історіографії руху декабристів]. . , . С. 50-65.

78546. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам. Горячая линия-Телеком. М., 2005. 416 с.

78547. Усенко П.Г. З історії Великої війни 1914-1917 рр. на Чорному морі: [Бойові дії на Чорному морі. Роль флотів Російської та Османської імперій]. . , . С. 73-88.

78548. Лозовий В.С. Селянська правосвідомість у добу української революції (1917-1921 рр.): [Специфіка правосвідомості народних мас революційної доби]. . , . С. 88-94.

78549. Кодекс адміністративного судочинства Украіни. Юрінком Інтер. К., 2005. 176 с.

78550. Горбань Т.Ю. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст.. . , . С. 95-102.

78551. Зуляк І.С. Реалізація "Просвітою" програми ліквідації неписьменності в міжвоєнний період (1919-1939 рр.). . , . С. 103-112.

78552. Ліцензування в Україні. Юрінком Інтер. К., 2005. 416 с.

78553. Ковпаненко Н.Г. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: [Внесок вчених України у розвиток наукових досліджень культурної спадщини]. . , . С. 112-128.

78554. Лисенко О.Є. Підсумки Другої Світової Війни та Україна: [Військово-політичні, соціальні, демографічні наслідки Другої Світової Війни для України]. . , . С. 128-138.

78555. Айкель М. "Через брак людей...": Німецька політика набору робочої сили та примусові депортації робітників із окупованих областей України 1941-1944 рр.. . , . С. 139-160.

78556. Пастушенко Т.В. Будні українських остарбайтерів: боротьба за виживання (на матеріалах спогадів колишніх примусових робітників). . , . С. 160-176.

78557. Вопросы физики металлов и металловедения. АН УССР. Киев, 1950. 196 с. : ил., табл., черт.

78558. Василенко В.О. Литовсько-московські угоди 70-х-80-х рр. XIV ст. (спірні проблеми історії Східної Європи): [Історія Литовського князівства. Історичні зв'язки народів Росії з народами інших країн]. . , . С. 177-190.

78559. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УРСР. К., 1954. 143 с.

78560. Практика судів України з кримінальних справ. Юрінком Інтер. К.; Х., 2005. 464 с.

78562. Бовгиря А.М. До питання реконструкції "Достовірного руського літопису": [Історіографічні версії щодо можливості існування "Достовірного руського літопису"]. . , . С. 198-205.

78563. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УРСР. Киев, 1956. 149 с.

78564. Ющенко Н.К. Економічна глобалізація і її вплив на сучасний світ: [Економічна глобалізація]. . , . С. 6-11.

78565. Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Юрінком Інтер. К., 2005. 352 с.

78566. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УРСР. Киев, 1959. 211 с.

78567. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1959. 216 с.

78568. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1960. 164 с.

78569. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1961. 190 с.

78570. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1962. 152 с.

78571. Миронова О.А., Солодков Г.П. Парадоксы интернационализации: глобализация и глобализм: [Интеграция России в мировой рынок. Интернационализация, глобализация]. . , . С. 12-23.

78572. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1962. 212 с.

78573. Файвишенко Л.В. Глобализация и регионализация как феномены современного экономического развития стран с переходной экономикой: [Современный этап мирового развития экономики: интеграция, регионализация, глобализация]. . , . С. 24-31.

78574. Охрана труда и пожарная безопасность: положения, инструктажи, приказы. Полиграф. Запорожье, 2005. 178 с.

78575. Семенова Т.В. Влияние процессов глобализации на инвестиционную политику Украины: [Инвестиционная политика Украины. Глобализация]. . , . С. 37-41.

78576. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1962. 232 с.

78577. Сдаем, берем в аренду. Полиграф. Запорожье, 2005. 144 с.

78578. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 212 с.

78579. Ткаченко О.Г., Анін В.А. Вступ України до СОТ як шлях інтеграції до світового торговельного простору. . , . С. 52-59.

78580. Вопросы физики металлов и металловедения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1964. 228 с.

78581. Вопросы физики металлов и металловедения. Наукова думка. Киев, 1964. 240 с.

78582. Вопросы физики металлов и металловедения. Наукова думка. Киев, 1964. 204 с.

78583. Павлыш Э.В. Отдельные аспекты влияния глобализации на трансформационные процессы в машиностроительном комплексе Украины. . , . С. 66-71.

78584. Вопросы физики плазмы и плазменной электроники. Наука. М., 1985. 221 с.

78585. Вопросы физики полупроводников. Калинингр. ун-т. Калининград, 1975. 166 с.

78586. Шайдеров В.О. Вплив глобалізації на тенденції розвитку підприємницької діяльності в Україні. . , . С. 71-75.

78587. Вопросы физики прочности. АН СССР. Ин-т физики металлов. Свердловск, 1960. 188 с.

78588. Вопросы физики твердого тела. . Воронеж, 1969. 275 с.

78589. Вопросы физики твердого тела. Воронежский политехн. ин-т. Воронеж, 1977. 158 с.

78590. Вопросы физики твердого тела. Челябинский педагогический ин-т. Челябинск, 1978. 78 с.

78591. Кирнос И.А., Руденко Л.В. Некоторые аспекты европейской интеграции: [Интеграция Украины в мировое хозяйственное пространство]. . , . С. 102-108.

78592. Вопросы физики твердого тела (физические свойства углеродных материалов). Челябинский педагогический ин-т. Челябинск, 1981. 78 с.

78593. Вопросы физики формообразования и фазовых превращений. КГУ. Калинин, 1987. 155 с.

78594. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006.

78595. Вопросы физики электролюминесценции. Наукова думка. К., 1975. 224 с.

78596. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2006. 163 с.

78597. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2006.

78598. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2006. 95 с.

78599. Бузько І.Р., Бабаєвська В.Л. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації освітнього простору: [Інтеграція ринків освітніх послуг. Болонський процес. Програми з освіти Socrates, Тempus]. . , . С. 108-114.

78600. Виленский Ю., Муравьев Ю. Александр Ивченко: авиация и личность. Факт. К., 2003. 272 с.

78601. Савченко О.І., Несторенко Р.А. Європейська інтеграція і необхідність у новому підході до управління персоналом. . , . С. 114-117.

78602. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2004. 64 с.

78603. Болтрушевич Г.К., Иванова Т.И., Войтишкина А.Л. Проблемы функционирования свободных экономических зон в Республике Беларусь: [Государственное регулирование свободных экономических зон в Республике Беларусь]. . , . С. 129-136.

78604. Корниенко О.А. А. Г. Ивченко. Каким его помним. ВПК "Запоріжжя". Запорожье, 2003. 120 с.

78605. Орлюк О. Проблеми участі органів державної влади в інноваційних процесах: [Державне регулювання науки і технологій]. . , . С. 4-6.

78606. Махнуша С. Формування стратегічних напрямків розвитку торгової марки: [Розробка стратегії розвитку торгової марки]. . , . С. 14-21.

78607. Вопросы формирования и обработки сигналов в радиотехнических системах. ТРТИ. Таганрог, 1980. 113 с.

78608. Еременко В. К вопросу о правовой охране фирменных наименований в Российской Федерации: [Источники правового регулирования фирменных наименований в России]. . , . С. 37-46.

78609. Вопросы формирования и обработки сигналов в радиотехнических системах. ТРТИ. Таганрог, 1981. 156 с.

78610. Тарасенко О.С. Возможности и пути повышения эффективности функционирования СЭЗ: [Свободные экономическиезоны на примере Донецкой области]. . , . С. 136-143.

78611. Костусєв О. Завжди обличчям до людей: [Антимонопольна політика України]. . , . С. 2-3.

78612. Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. Січ; МП "Пам'ятки України". Дніпропетровськ; К., 1991. 302 с.

78613. Вопросы формирования метастабильной структуры сплавов. Неравновесная кристаллизация. ДГУ. Днепропетровск, 1987. 126 с.

78614. Вопросы формирования метастабильной структуры сплавов. ДГУ. Днепропетровск, 1985. 208 с.

78615. Вопросы формирования метастабильных структур сплавов. ДГУ. Днепропетровск, 1981. 223 с.

78616. Гранкін С.Г., Малахов В.С., Черновол М.І., Черкун В.Ю. Надійність сільськогосподарської техніки. Урожай. К., 1998. 205 с.

78617. Перерва П.Г. Приватизация машиностроительных предприятий Украины: состояние и перспективы. . , . С. 143-149.

78618. Федуняк М. Встановити вичерпний перелік послуг: [Реформування житлово-комунальної галузі]. . , . С. 4-8.

78619. Кратт О.А. Соціально орієнтована ринкова економіка як економічний базис глобалізації. . , . С. 150-156.

78620. Черненко С. Спільні цілі - спільні проблеми: актуальні проблеми взаємозв'язку конкурентної політики та політики у сфері розвитку підприємництва в Україні. . , . С. 9-16.

78621. Быконя С.Ф. Теоретические проблемы информационной глобализации: [Модели создания глобальной новой экономики]. . , . С. 172-177.

78622. Кравченко Ю. Аналіз досвіду діяльності національних органів регулювання в галузі зв'язку країн з ринковою економікою: [Державне регулювання сфери природних монополій]. . , . С. 17-21.

78623. Александров И.А., Костыря Э.А. Оценка ущерба при загрязнении атмосферы промышленными предприятиями: [Экологические проблемы и промышленное производство]. . , . С. 183-189.

78624. Білий О. Наші насущні проблеми: [Захист економічної конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції в Запорізькій області]. . , . С. 54-58.

78625. Андреева Н.Н. Экологические аспекты развития финансового менеджмента в Украине с учетом международного опыта и в рамках экологизации инвестиционной деятельности: [Экономические проблемы в отрасли охраны природы]. . , . С. 189-200.

78626. Буланович П.Г. Модель заставного страхування екологічних ризиків транзиту вантажів територією України: [Екологічне страхування]. . , . С. 201-210.

78627. Томпсон У. Реструктуризация электроэнергетики: к реальной конкуренции или потемкинской либерализации?: [Реформирование электроэнергетики России. Корпоративная реструктуризация РАО "ЕЭС России"]. . , . С. 39-56.

78628. Афанасьев Мст., Кривогов И. Бюджетная реформа в России: первые итоги и возможные перспективы: [Концепция реформирования бюджетного процесса в России в 2004-2006 гг.]. . , . С. 57-69.

78629. Кимельман С., Андрюшин С. Стабилизационный фонд и экономический рост: [Государственный бюджет России. Стабилизационный фонд России. Экономический рост России]. . , . С. 70-83.

78630. Пороховский А. Эволюция структуры американской экономики: [Американская экономическая модель развития. Динамика структуры ВВП, доходов, инвестиций, занятости]. . , . С. 84-96.

78631. Вопросы формирования метастабильных структур сплавов. Изд-во. Днепропетровск, 1983. 212 с.

78632. Гребнев Л. Экономика высшего образования России: эволюция правовых норм и нормативов: [Нормативно-законодательная база высшего образования: анализ и динамика развития]. . , . С. 97-115.

78633. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1977. 142 с.

78634. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1977. 146 с.

78635. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1977. 140 с.

78636. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1977. 132 с.

78637. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1978. 137 с.

78638. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1978. 133 с.

78639. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1978. 148 с.

78640. Вопросы химии и химической технологии. Вища школа. Харьков, 1978. 140 с.

78641. Вопросы художественного конструирования промышленных изделий. Моск. высш. худож. пром. училище. М., 1966. 86 с.

78642. Розанова Н., Савицкая Е. Экономическая теория в бизнес-образовании: [Методы и формы преподавания экономической теории]. . , . С. 116-129.

78643. Вопросы художественно-конструкторской экспертизы качества. ВНИИТЭ. Москва, 1976. 175 с.

78644. Вопросы шумовиброзащиты на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве. Ленингр. ин-т инженеров железнодородного транспорта. Ленинград, 1976. 99 с.

78645. Вопросы экологии и ресурсосбережения в переработке отходов цветной металлургии. Ин-т титана. Запорожье, 1991. 138 с.

78646. Попов В. Частное образование в постиндустриальном обществе: [Частное и государственное образование: трактовка, сущность, преимущества и недостатки]. . , . С. 130-136.

78647. Вопросы экономики железнодорожного транспорта. ЛИИЖТ. Ленинград, 1976. 94 с.

78648. Семенова А. Проблемы инновационной системы России. . , . С. 145-149.

78649. Вопросы экономики на железнодорожном транспорте. Ленингр. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ленинград, 1977. 104 с.

78650. Вопросы экономики, организации и планирования в энергохозяйстве. Б.и.. Иваново, 1975. 152 с.

78651. Ластовецький В. О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції. Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. Чернівці, 2005. 64 с.

78652. Вопросы экономики приборостроения и эксплуатации приборов. ЦИНТИЭлектропром. М., 1963. 136 с.

78653. Строй В. Фінляндія: [Короткий історичний нарис]. . , . С. 10-12.

78654. Вопросы экономики производства и использования турбогенераторов и гидрогенераторов. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 127 с.

78655. Вопросы экономики электроэнергетических машин и систем. Наука. Ленинград, 1971. 155 с.

78657. Ластовецький В. О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. Місто. Чернівці, 2003. 156 с.

78658. Строй В. Демократія по-скандинавськи: панування права: [Політика, політична система Фінляндії]. . , . С. 13-15.

78659. Вопросы экономичности и надежности энергетических систем. НИИэнергетики. М., 1979. 161 с.

78660. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2002. 625 с.

78661. Вопросы эксплуатации гидроэлектростанций. Госэнергоиздат. М., 1959. 355 с.

78662. Technically speaking: Why all americans need to know more about technology. National Academy Press. Washington, 2002. 156 p.

78663. Вопросы эксплуатации железных дорог. Ростовский-на Дону ин-т инженеров железнодорож. транспорта. Ростов-на-Дону, 1975. 70 с.

78664. Вопросы эксплуатации и повышения надежности электрооборудования. ЧИМЭСХ. Челябинск, 1978. 105 с.

78665. Вопросы эксплуатации и повышения надежности электрооборудования. ЧИМЭСХ. Челябинск, 1977. 132 с.

78666. Содружество. Запорожская торгово-промышленная палата. Запорожье, 2005. 38 с.

78667. Содружество. Запорожская торгово-промышленная палата. Запорожье, 2005. 22 с.

78668. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2005. 84 с.

78669. Вопросы эксплуатации и повышения надежности электрооборудования. Челябинский ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. Челябинск, 1975. 123 с.

78670. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2005. С. 1317-1424

78671. Вопросы эксплуатации, прочности и долговечности машин и их деталей. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1964. 46 с.

78672. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2005. 64 с.

78673. Гальчинський А. Навіщо наука, коли є мандат Майдану? Глибина перетворень суспільства, яке прагне стати демократичним, визначається насамперед рівнем осмисленості в ньому самої ідеї демократії... (див. анотацію). . , . С. 27-30.

78674. Бушанський В. Помаранчева контрреволюція: [Підсумки помаранчевої революції]. . , . С. 31-33.

78675. Вопросы эксплуатационной прочности и надежности авиационных конструкций. Риж. Краснознам. ин-та инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. Рига, 1968. 185 с.

78676. Вопросы экструзии термопластов. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 333 с.

78677. Рудий Г. "Читав я Шевченка і дуже хочу, щоб ти прочитала...": [Біографія і наукова діяльність українського вченого В. І. Вернадського]. . , . С. 40-43.

78678. Вопросы электрификации сельского хозяйства. Челябинский ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. Челябинск, 1975. 159 с.

78679. Вопросы электрического моделирования полей. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1964. 194 с.

78680. Вопросы электрического моделирования полей. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1967. 210 с.

78681. Проблемы ресурса и безопасной эксплуатации материалов. ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский ГУНИПТ". СПб., 2005. 177 с.

78682. Вопросы электрической изоляции. Энергия. М., 1966. 293 с.

78683. Тетерук С. Послухаймо хор Верьовки. Хоча б не востаннє...: [Народний хор Верьовки, його історія та керівник Г. Верьовка]. . , . С. 66-68.

78684. Вопросы электрографии. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 258 с.

78685. Мельник Т.М. Гендер у світовій і національній думці: [Гендерна рівність між жінками і чоловіками - умова розвитку демократії]. . , . С. 2-4.

78686. Корсак К. Чергова небезпека - "ринковізована" освіта: [Нова ідеологія освіти. Трансформаційні процеси в освіті. Наслідки "ринковізації" освіти]. . , . С. 17-19.

78687. Стародубов А.Ф., Самодрыга В.В., Иванов С.С. Память истории. РВА "Дніпро-VAL". Дніпропетровськ, 2003. 366 с.

78688. Про внесення змін до статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність" : Закон України від 29 листопада 2005 р. № 3127-IV. . , . С. 16-17.

78689. Вопросы электродинамики и статистической радиотехники. Уральского политехн. ин-та им. С.М.Кирова. Свердловск, 1970. 145 с.

78690. Вопросы электродинамики и теории цепей. Риж. политехн. ин-т. Рига, 1978. 182 с.

78692. Вопросы электроники твердого тела. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1968. 163 с.

78693. Вопросы электроники твердого тела. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1968. 128 с.

78694. Вопросы электроники твердого тела. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1976. 147 с.

78695. Стародубов А.Ф. Записки очевидца. Gaudeamus. Днепропетровск, 2001. 139 c.

78696. Вопросы электроники твердого тела. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1976.

78697. Вопросы электроники твердого тела. Изд. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1976.

78698. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Націоналного банку України щодо форм ведення книг реєстрації відкритих рахунків : затверджено Постановою правління Національного... (див. анотацію). . , . С. 73-74.

78700. Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : затверджено Постановою правління Національного банку України від 1 грудня 2005 р. №457. . , . С. 74-75.

78701. Вопросы электродинамики и теории цепей. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1971. 82 с.

78702. Вопросы электродинамики и теории цепей. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1972. 40 с.

78703. Вопросы электродинамики и теории электронных схем. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1980. 147 с.

78704. Вопросы электроники сверхвысоких частот. Изд-во ун-та. Саратов, 1966. 152 с.

78705. Вопросы электроники сверхвысоких частот. Изд-во ун-та. Саратов, 1967. 216 с.

78706. Вопросы электроники сверхвысоких частот. Изд-во ун-та. Саратов, 1969. 165 с.

78707. Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами : затверджено Розпорядженням Державної Комісії з регулювання... (див. анотацію). . , . С. 136-147.

78708. Фридляндер И. Н. Воспоминания о создании авиакосмической и атомной техники из алюминиевых сплавов. Наука. М., 2005. 275 с.

78709. Вопросы электроники СВЧ. Изд-во Саратов. ун-та. Саратов, 1985. 64 с.

78710. Вопросы электроники СВЧ. Изд-во Саратов. ун-та. Саратов, 1985. 48 с.

78711. Вопросы электроники СВЧ. Изд-во Саратов. ун-та. Саратов, 1986. 52 с.

78712. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

78713. Хасанов В. Бісмарк, який "пережив себе, але не свою велич": [Політичний портрет канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка (1815-1898)]. . , . С. 1-6.

78714. Абросимова С. Дмитро Яворницький: [До 150-річчя від дня народження українського історика Д.Яворницького]. . , . С. 12-15.

78715. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

78716. Абросимова С. Дмитро Яворницький: [До 150-річчя від дня народження українського історика Д.Яворницького]. . , . С. 1-5.

78717. Столяров А.Л. Щодо діяльності ЄС у сфері безпеки дорожнього руху: [Транспортний сектор країн Європейського Союзу]. . , . С. 20-22.

78718. Вопросы электронной техники. Сарат. политехн. ин-т. Саратов, 1971. 170 с.

78719. Вопросы электронной техники. СПИ. Саратов, 1988. 106 с.

78720. Святоцький О., Сімсон О. Деякі завдання інноваційного розвитку України та механізми їх розв'язання (правовий аспект). . , . С. 7-9.

78721. Роберт И.В., Козлов О.А. Концепция комплексной, многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации образования: [Структура, содержание, принципы, структура и учебно-методическое обеспечение подготовки кадров]. . , . С. 4-13.

78722. Путин В. Казань сыграла историческую роль в формировании единой Российской нации: [1000-летие Казани]. . , . С. 6-10.

78723. Исхаков К. Казань - на стыке двух цивилизаций: [1000-летие Казани]. . , . С. 19-24.

78724. Вопросы электронной техники. Сарат. полит. ин-т. Саратов, 1973. 221 с.

78725. Антонович М. Еволюція поняття прав людини: [Теоретичне осмислення прав людини]. . , . С. 16-20.

78726. Вопросы электропривода, автоматики и контроля в кузнечно-прессовом производстве. Машиностроение. М., 1967. 144 с.

78727. Ковальчук А. Законодавче забезпечення управління державною власністю: [Управління державною власністю]. . , . С. 29-32.

78728. Джужа О., Чернявський С. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії : [тіньова економіка. Економічна злочинність. Корупція в Україні]. . , . С. 35-40.

78729. Гареев М. ...И на Тихом океане свой закончил поход : [вступление СССР в войну против Японии. 1945 г. Маньчжурская стратегическая операция]. . , . С. 157-180.

78730. Красношлыкова О.Г. Создание единого информационного пространства как условие развития муниципальной системы образования: [Основные направления деятельности]. . , . С. 19-20.

78731. Паранд Ф. Ринкова адекватність: проблеми міжнародного співробітництва України й Ірану в умовах глобалізації. . , . С. 57-60.

78732. Малий В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії. . , . С. 40-44.

78733. Вопросы электросвязи. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1973. 66 с.

78734. Кодинець А. Торговельні марки: проблеми функціонування ієрархії: [Функції торговельних марок]. . , . С. 44-48.

78735. Вопросы электроснабжения и электропривода. Калин. ун-т. Калинин, 1979. 179 с.

78736. Фен Я О. Перспектива та проблеми формування ефективних економічних відносин між Україною та Китаєм: [Економічні відносини міх Україною і КНР]. . , . С. 61-65.

78737. Лозанський В. Правове регулювання водокористування: [Забезпечення ефективного регулювання водокористування]. . , . С. 68-72.

78738. Вопросы электроснабжения, освещения городов и диспетчеризации инженерного оборудования. ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1975. 60 с.

78739. Коростей В. Господарське право України як галузь права: проблеми та їх реалізація. . , . С. 72-77.

78740. Вопросы электротехники и электроники. Транспорт. М., 1969. 151 с.

78741. Пятчаніна О. Проблемні питання вдосконалення правових зв'язків держав-учасниць СНД у боротьбі з організованою злочинністю. . , . С. 77-80.

78742. Вопросы эффективности научно-технического прогресса в промышленности. Уральский политехн. ин-т. свердловск, 1975. 132 с.

78743. Світличний О. Особливості договору про передачу права на торговельну марку. . , . С. 92-95.

78744. Андрусенко Т. Управление знаниями: терминология и стандарты: [Предприятия. Кадры предприятий. Кадровый менеджмент. Стандарты. Терминология]. . , . С. 40-45.

78745. Вопросы эффективности научных исследований и разработок в машиностроении. МВТУ. М., 1975. 170 с.

78746. Білик І. Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо). . , . С. 101-104.

78747. Вопросы эффективности научных исследований и разработок в машиностроении. МВТУ. М., 1977. 103 с.

78748. Вопросы эффективности научных исследований и разработок в машиностроении. МВТУ. М., 1978. 100 с.

78749. Лановенко Г. Приватне життя як об'єкт правової охорони: [Право людини на невтручання у приватне сімейне життя]. . , . С. 112-116.

78750. Вопросы эффективности новой техники и организации производства в черной металлургии. Металлургия. Москва, 1969. 164 с.

78751. Вораксо Л.С., Гуторев А.А., Демидов И.П. Монтаж электрооборудования металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1974. 279 с.

78752. Басов А. Міжнародно-правова регламентація надзвичайного стану : [інститут надзвичайного стану]. . , . С. 126-129.

78753. Вораксо Л.С., Родинов А.С. Основы проектирования электрооборудования станков. Машиностроение. М., 1984. 216 с.

78754. Пильгун Н. Конституційні основи кримінального судочинства США : [права учасників судового процесу]. . , . С. 133-137.

78755. Воркут А.И. Автомобильные перевозки партионных грузов. Вища школа. Киев, 1974. 182 с.

78756. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. Вища школа. К., 1986. 447 с.

78757. Вереша Р. Вина та її форми за кримінальним правом Франції. . , . С. 138-141.

78758. Воркут А .И. Грузовые автомобильные перевозки. Основы теории транспортного процесса. Вища школа. К., 1979. 392 с.

78759. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії. . , . С. 141-145.

78760. Ворновицкий И.Н., Вагапов И.М. Высокопроизводительные электроды для дуговой сварки. Машгиз. М., 1963. 104 с.

78761. Ворновицкий И.Н. Электроды для сварки оборудования тепловых электростанций. Энергоиздат. М., 1983. 96 с.

78762. Доценко Р. Поезія - на життя і смерть (З циклу "Україна без українців"): [Біографія і творчість українського поета Герася Соколенка]. . , . С. 75-83.

78763. Слабошпицький М. Колекціонер (Богдан Кравців): [Біографія і творчість українського письменника Б. Кравцева]. . , . С. 94-98.

78764. Воробей А.К., Ванчукевич В.Ф. Новое в организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. Беларусь. Минск, 1969. 232 с.

78765. Нагорна Е. Выгодная благотворительность: инвестиции в доброе имя: [Благотворительная деятельность в мире]. . , . С. 28-36.

78766. Воробей В.В., Сироткин О.С. Соединения конструкций из композиционных материалов. Машиностроение. Ленинград, 1985. 168 с.

78767. Синебрюхов Л. Крестьянский сын: [Биография немецкого ученого изобретателя, создателя компании Siemens]. . , . С. 48-52.

78768. Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя: пригоди Чичикова й Україна: [Біографія і творчість Миколи Гоголя]. . , . С. 118-143.

78769. Рябченко П. Деньги белых армий: [История российских денег в период гражданской войны]. . , . С. 54-59.

78770. Базилевський В. Політ у глибину: [Творчість українського поета І. Павлюка]. . , . С. 153-157.

78771. Воробейчиков А. П., Кауфман М. З. Межзаводской экономический анализ. Финансы. М., 1971. 104 с.

78772. Воробиенко П. П. Теория линейных электрических цепей. Радио и связь. М., 1989. 328 с.

78773. Сентюрін В. Стіни храму і Дух Божий: [Про духовне і світське в церковному живопису]. . , . С. 174-183.

78774. Ламонова О. Наодинці з минулим: графіка Неллі Павлової: [Творчість української художниці Н. Павлової]. . , . С. 184-186.

78775. Нудельман Р. Загадочная связь: [Женские и мужские хромосомы. Их влияние на интеллект, поведение, анатомическое различие мозга и заболевания]. . , . С. 9-15.

78776. Потемкин С.А., Киреева И.В. Базель ІІ: Новые подходы к оценке рисков: [Значение методики стандартов капитала]. . , . С. 30-32.

78777. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2006. 32 с.

78778. Ромек Е. Кто такие психотерапевты, чтобы учить нас жить?: [Внушение. Гипноз. Психотерапевтическая деятельность]. . , . С. 20-24.

78779. Байрака В. АвтоЗАЗбанк: гарантии, проверенные временем: [Стратегии деятельности АвтоЗАЗбанка: интервью с председателем правления В.Байрака]. . , . С. 10-11.

78780. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2005. 128 с.

78781. Психотерапия: мини-энциклопедия терапевтических техник и методов. . , . С. 25-28.

78782. Балла О. Психотерапевтическая утопия и проект Модерна: [Психотерапия - предпосылки к появлению и развитию. Потребность современного человека в психотерапии]. . , . С. 29-35.

78783. Балла О. Психотерапевт Маргарита Жамкочьян: "Алхимический период в психологии еще не закончился": [Современное состояние российской психотерапии: проблемы, преимущества и перспективы развития]. . , . С. 36-42.

78784. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006.

78785. Писарев В.Д. Международный терроризм и глобальные экологические угрозы: [Терроризм. Экологический кризис. Международное сотрудничество в области экологии. Киотский протокол]. . , . С. 5-23.

78786. Воробьев А.А. Физические свойства ионных кристаллических диэлектриков. Изд-во Томск. Томск, 1960. 232 с.

78787. Воробьев А.А. Физические свойства ионных кристаллических диэлектриков. Изд-во Томск. Томск, 1961. 255 с.

78788. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны в США. . , . С. 24-38.

78789. Воробьев А.А., Завадовская Е.К. Электрическая прочность твердых диэлектриков. Гостехиздат. М., 1956. 312 с.

78790. Самуйлов С.М. США и НАТО: противоречия в Афганистане: [Внешняя политика США. США и НАТО. Взаимоотношения США и Афганистана]. . , . С. 39-54.

78791. Всеукраїнська технічна газета. Всеукраїнська технічна газета. К., 2006.

78792. Воробьев А.А. Электрические высокие и сверхвысокие напряжения. Госэнергоиздат. М., 1961. 96 с.

78793. Воробьев А.А., Воробьев Г.А. Электрический пробой и разрушение твердых диэлектриков. Высшая школа. М., 1966. 224 с.

78794. Корсак К. Міфи і правда про Болонський процес: [Погляд науковців на Болонський процес]. . , . С. 6-7.

78795. Воробьев А. Ф., Данелян Т. Я., Данилина Н. И. Вычислительная математика. Статистика. М., 1966. 164 с.

78796. Воробьев В.А., Горбунов В.И., Покровский А.В. Бетатроны в дефектоскопии. Атомиздат. М., 1973. 176 с.

78797. Фененко А.В. Подход США к проблеме безопасности ядерных объектов в Пакистане: [Внешняя политика США. Взаимоотношения с Пакистаном. Программа американской политики по нераспространению ядерного оружия]. . , . С. 55-65.

78798. Воробьев В.А., Голованов В.Е., Голованова С.И. Методы радиоционной гранулометрии и статистического моделирования в исследовании структурных свойств композиционных материалов. Энергоатомиздат. М., 1984. 128 с.

78799. Воробьев В.А. Пластмассы в строительстве. Московский рабочий. М., 1959. 68 с.

78800. Воробьев В. А. Строительные материалы. Высш. школа. М., 1973. 374 с.

78801. Воробьев В. А. Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс. Высш. школа. М., 1974. 472 с.

78802. Воробьев В.Г. Повышение надежности изделий машиностроения и приборостроения методами термического упрочнения. ВНИИКИ. М., 1975. 36 с.

78803. Воробьев В. И. Математическое обеспечение ЭВМ в науке и производстве. Машиностроение. Ленинград, 1988. 160 с.

78804. Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров. Радио и связь. М., 1983. 176 с.

78805. Воробьев В. И. Слагаемые здоровья. Знание. М., 1987. 192 с.

78806. Дьякова Н.А. Россия, США, Норвегия в Арктике: спорные проблемы (к истории вопроса): [Российско-американо-норвежские проблемы в Арктике. Притязания США и Норвегии на шельфовые нефтегазовые месторождения в Арктике]. . , . С. 66-79.

78807. Воробьев В.Л. Термодинамические основы диагностики и надежности микроэлектронных устройств. Наука. М., 1989. 159 с.

78808. Воробьев В.М. Многоволновая динамика неравновесных распределенных плазменных систем. Харьков. гос. ун-т. Харьков, 1993. 24 с.

78809. Воробьев Г.А. Диэлектрические свойства электроизоляционных материалов. Изд-во ун-та. Томск, 1984. 126 с.

78810. Воробьев Г. А. Защита гидротехнических сооружений от кавитации. Энергоатомиздат. М., 1990. 248 с.

78811. Воробьев Г.А., Месяц Г.А. Техника формирования высоковольтных наносекундных импульсов. Госатомиздат. М., 1963. 167 с.

78812. Воробьев Г. Г. Информационная культура управленческого труда. Экономика. М., 1971. 108 с.

78813. Ирхин Ю.В. Политология в университетах Канады: политика в области высшего образования: [Организация учебного процесса. Система оценок. Учебные программы и курсы для студентов-политологов... (см. аннотацию)]. . , . С. 80-98.

78814. Воробьев Г.М. Развитие и применение методов оперделения дефектов кристаллического строения к исследованию упрочнения и разупречнения сплавов на основе железа. Ин-т черн. металлургии. Днепропетровск, 1962. 15 с.

78815. Воробьев Е.А. Основы конструирования судовых устройсв СВЧ. Судостроение. Ленинград, 1985. 240 с.

78816. Федорова Е.В. Афроамериканский фактор в политической культуре США: [Роль и место афроамериканцев в политической жизни США]. . , . С. 106-118.

78817. Воробьев Е. И., Козырев Ю. Г., Царенко В. И. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа. Машиностроение. М., 1988. 240 с.

78818. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2005. 80 с.

78819. Воробьев Е. П., Сенин К. В. Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги. Радио и связь. М., 1990. 351 с.

78820. Воробьев И.И. Передачи с гибкой связью в приводах станков. Машиностроение. М., 1971. 144 с.

78821. Воробьев И. И. Теория относительности в задачах. Наука. М., 1989. 173 с.

78822. Воробьев И.М. Оборудование и эксплуатация радиостанций. Радио и связь. М., 1988. 320 с.

78823. Воробьев К. А. Записки орнитолога. Наука. М., 1973. 208 с.

78824. Дойко С. Рада Європи й Україна - 10 років: [10 років членства України в РЄ]. . , . С. 8-12.

78825. Воробьев Л. М., Воробьева Т. М. Нелинейные преобразования в прикладных вариационных задачах. Энергия. М., 1972. 208 с.

78826. Воробьев Л. Н. Технология машиностроения и ремонт машин. Высш. школа. М., 1981. 344 с.

78827. Воробьев Л. П., Маев И. В. Болезни печени и кровообращение. Знание. М., 1990.

78828. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Технологический центр. Харьков, 2005. 96 с.

78829. Павлишенко М. Болонський процес: кадри для Європи чи європейський рівень вітчизняного фахівця?: [Проблема реформування ВНЗ України у контексті Болонського процесу. Традиційні та європейські... (див. анотацію)]. . , . С. 14-17.

78830. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 11 с.

78831. Воробьев Л.П., Шестаков В.А., Эгильская В.И. Тепловидение в медицине. Знание. М., 1985. 64 с.

78832. Творці визвольної історії: [Історія Запорозького козацтва. Кальміуська паланка]. . , . С. 18-21.

78833. Барсук М. Леонід Кравчук: "Політреформа - це потреба часу": [Політична реформа в Україні]. . , . С. 36-37.

78834. Парламентська асамблея Ради Європи: Моніторинговий звіт щодо виконання обов'язків та зобов'язань Україною (неофіційний переклад). . , . С. 53-55.

78835. Кіссе А. Етнічний конфлікт. Плече підставить третя сторона: [Миротворчі операції України]. . , . С. 56-60.

78836. Антипова А. Триумф и трагедия Алексея Стаханова: 100 лет со дня рождения: [Биография знаменитого шахтера А. Стаханова]. . , . С. 72-75.

78837. Головко І.В. Статистичні методи аналізу динаміки засобів підприємства: [Відображення у вартісній формі засобів підприємства]. . , . С. 3-9.

78838. Пархоменко А.О., Пархоменко Б.В. Значення наукової і науково-технічної інформації в побудові інформаційного суспільства. . , . С. 12-17.

78839. Гончаренко А.П. Основні принципи ціноутворення в науково-інформаційній діяльності на корпоративних засадах. . , . С. 18-21.

78840. Мусіна Л.А., Кваша Т.К., Степашко В.С., Мельник І.М. Стан та оцінка енергетичної безпеки в Україні: [Аналіз енергетичної безпеки в Україні]. . , . С. 22-28.

78841. Нишенко Л.П. Державне регулювання як один із факторів впливу на удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. . , . С. 31-33.

78842. Воронков В.І. Проблеми організації та використання систем неструктурованих даних з науково-технічної діяльності. . , . С. 39-46.

78843. Дурманова Е. Основные результаты регулярных исследований рынка банковских услуг: [Исследования рынка банковских услуг Украины 2005 г.]. . , . С. 18-23.

78844. Использование банковских услуг жителями Киева (октябрь 2005). . , . С. 30-31.

78845. Позднякова А. Дискриминантный анализ и другие многомерные методы в маркетинговых исследованиях: [Обзор основных методов многомерного статистического анализа данных]. . , . С. 32-38.

78846. Сотников В. Актуальные вопросы тможенного регулирования: [Партнерские отношения предприятий Запорожской области с Запорожской таможней. Проблемные вопросы таможенного регулирования и функционирования предприятий]. . , . С. 5-6.

78847. Проненко Г. Исследования при репозиционировании продукта: [Создание и обновление торговых марок, брендов]. . , . С. 40-45.

78848. Арбітражна служба ESOMAR: [Скарги і спори, пов'язані з технічною якістю дослідних проектів]. . , . С. 82-85.

78849. Ванжа А. Запорожская таможня: шаги навстречу: [Запорожская таможня, как неотъемлемая часть сложного механизма экономики региона. Автопорт. Учасники ВЭД]. . , . С. 8-10.

78850. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А. Налоги. Пороги. Днепропетровск, 1998. 614 с.

78851. Малышкин А. И. Налоговый учет. Лібра. К., 1999. 222 с.

78852. Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О., Податкова система України. Либідь. К., 1994. 464 с.

78853. Гончарова Н. П. Инновационная рента: экономическая природа и условия формирования : [инновационное развитие экономики]. . , . С. 3-12.

78854. Колесник Ю. В. Структурно-логическая модель инновационно-сбалансированной системы регулирования экономики : [государственное регулирование, программирование, прогнозирование и планирование]. . , . С. 13-23.

78855. Артем'єва І. О. Забезпечення фінансового розвитку корпорацій у країнах з транзитивною економікою : [фінансування корпорацій у постсоціалістичних країнах]. . , . С. 40-43.

78856. Дробчак С. З. Особливості управління капіталом підприємства у процесі інтеграції України в глобальну економіку знань. . , . С. 44-49.

78857. Кузьмін О. Є., Мирончук Т. В. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств. . , . С. 56-65.

78858. Прохницька Г. Л. Валютний курс як фактор впливу на динаміку цін та кон'юнктуру автомобільного ринку Європи. . , . С. 66-73.

78859. Воронков И.М. Курс теоретической механики. Наука. М., 1966. 596 с.

78860. Воронков И.М. Курс теоретической механики. Наука. М., 1965. 596 с.

78861. Балян А. В. Концептуальні узагальнення розвитку українсько-угорських прикордонних територій у контексті європейської інтеграції. . , . С. 74-84.

78863. Лазебник Л. Л. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку країни : [аналіз сутності глобалізації]. . , . С. 94-100.

78864. Воробьев Н. В. Цепные передачи. Машгиз. М., 1962. 239 с.

78865. Воробьев Н. В. Цепные передачи. Машиностроение. М., 1968. 252 с.

78866. Михайловська О. В. Світовий досвід державної підтримки інноваційних процесів. . , . С. 101-110.

78867. Воробьев Н. И. Проектирование электронных устройств. Высш. школа. М., 1989. 222 с.

78868. Герасименко С. С., Герасименко В. С. Інформаційна база сценаріїв розвитку аграрної економіки: причинно-наслідкова залежність : [ринок хліба в Україні]. . , . С. 111-120.

78869. Воробьев Н. И. Техника безопасности при монтаже оборудования. Профиздат. М., 1957. 136 с.

78870. Стукач Т. М. Інноваційна складова сучасної аграрної політики України. . , . С. 121-125.

78871. Воробьев Н. К., Гольцшмидт В. А., Карапетьянц М. Х. Практикум по физической химии. Госхимиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 304 с., 2 л. номогр. : табл., диагр., черт.

78872. Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. Госхимиздат. М., 1952. 288 с.

78873. Воробьев Н. Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. Наука. М., 1984. 496 с.

78874. Воробьев Н. Н. Признаки делимости. Наука. М., 1988. 95 с.

78875. Воробьев Н.Н. Признаки делимости. Наука. М., 1974. 80 с.

78876. Воробьев Н.Н. Признаки делимости. Наука. М., 1980. 94 с.

78877. Варава Л. Н. Стратегические проблемы повышения конкурентоспособности железорудных концентратов с использованием экономико-математического моделирования : [ОАО "Центральный ГОК" (горно-обогатительный комбинат)]. . , . С. 172-182.

78878. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. Наука. М., 1985. 271 с.

78879. Воробьев Н. Н. Теории рядов. Наука. М., 1970. 204 с.

78880. Диленко В. А. Анализ эффективности инновационной деятельности в системе взаимосвязанных производителей : [анализ влияния инноваций на основе экономико-математических моделей]. . , . С. 183-190.

78881. Воробьев Н.Н. Теория рядов. Наука. М., 1973. 208 с.

78882. Сімонова В. С. Моделювання економічної складової містоутворюючої системи як головної у процесі територіального розвитку : [економіко-математичні підходи розвитку регіонів України]. . , . С. 191-198.

78883. Дєєва Н. М. Концепція підходу до об'єктивного встановлення міри соціалізації зведеного бюджету країни : [рівень соціалізації бюджету як на стадії його формування, так і виконання]. . , . С. 199-205.

78884. Воробьев Н. Н. Теория рядов. Наука. М., 1986. 407 с.

78885. Воробьев Н. Н. Числа Фибоначчи. Наука. М., 1984. 144 с.

78886. Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. Наука. М., 1969. 110 с.

78887. Воробьев Н.Ф. Аэродинамика несущих поверхностей в установившемся потоке. Наука. Новосибирск, 1985. 239 с.

78888. Воробьев Р. И. Питание и здоровье. Медицина. М., 1990. 160 с.

78889. Воробьев С.А. Каналирование электронных пучков. Энергоатомиздат. М., 1984. 96 с.

78890. Воробьев С. А. Пути сокращения вспомогательного времени. Облизд.. Харьков, 1955. 111 с.

78891. Задорожний В. До проблеми східнослов'янської огласовки давніх текстів: [Розвиток української літературної мови]. . , . С. 3-16.

78893. Воробьев Ю.А., Бежелукова Е.Ф. Допуски и посадки деталей из пластмасс. Машиностроение. М., 1964. 199 с.

78894. Попельницька О. Київська десятинна церква та її довкілля у XV-XVIII ст.. . , . С. 17-37.

78896. Воробьева Г. Н., Данилова А. Н. Практикум по численным методам. Высш. школа. М., 1979. 184 с.

78897. Воробьева Г. Н., Данилова А. Н. Практикум по вычислительной математике. Высш. школа. Москва, 1990. 207 с.

78898. Толочко Л. Колона Магдебурзького права як символ європейськості. Частина перша: Історія спорудження нижнього пам'ятника святому Володимиру, або пам'ятника Магдебурзькому праву в Києві... (див. анотацію). . , . С. 38-46.

78899. Ванат П. Нет таких убытков, из которых кто-нибудь не извлек бы прибыль: [Проблема снижения энергоемкости производства на запорожских предприятиях/ Интервью записал Сотников В.]. . , . С. 11-13.

78900. Стороженко І. Еволюція етнічного складу українського козацтва кінця XV - середини XVII ст.: [Механізм утворення та еволюції козацького субетносу кінця XV - середини XVII ст.]. . , . С. 47-66.

78901. Сокирко О. Муштрові статути гетьманського війська 1756 р.: [Устроєва модель гетьманського війська]. . , . С. 67-81.

78902. Дмитренко М. Олександр Потребня - дослідник символу та фольклорної символіки. . , . С. 100-116.

78903. Гай-Нижник П. Головні банкіри незалежної України 1917 - 1921 рр. : [до історії створення Українського Державного банку]. . , . С. 146-158.

78904. Воробьев Ю.В., Добровольский В.Н., Стриха В.И. Методы исследования полупроводников. Вища шк.. К., 1988. 232 с.

78905. Балабко О. Римське щастя Миколи Гоголя: [Творчість російського письменника М. В. Гоголя]. . , . С. 138-145.

78906. Воробьев Ю.С., Шульженко Н.Г. Исследование колебаний систем элементов турбоагрегатов. Наук. думка. Киев, 1978. 135 с.

78907. Воробьев Ю.С. Колебания лопаточного аппарата турбомашин. Наук. думка. К., 1988. 224 с.

78908. Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Химия. М., 1975. 816 с.

78909. Пепа В. Громовержець Кий - творець блискавок: [Походження Києва. Князь Кий]. . , . С. 146-165.

78910. Голобородько Я. Новоментальні інтенції української прози: [Творчість сучасних українських письменників О. Забушко і Ю. Винничука]. . , . С. 166-173.

78911. Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Химия. М., 1967. 844 с.

78912. Воробьева Г. Я. Химическая стойкость полимерных материалов. Химия. М., 1981. 295 с.

78913. Молчанова І. Слово святило честь і свободу: [Біографія і творчість українського поета О. Різникова]. . , . С. 174-178.

78914. Воробьева О.И., Немкова О.Г., Тамм Н.С. Вопросы упражнения и задачи по неорганической химии. Изд-во ун-та. М., 1975. 120 с.

78915. Кремінь Д. Життя і житіє Андрія Антонюка: [Біографія і творчість українського художника А. Антонюка]. . , . С. 186-188.

78916. Микитенко О. Художній пантеон творців України: [Творчість українського художника В. Євтушевського]. . , . С. 190-192.

78917. Воробьева Т.М. Электромагнитные муфты. Госэнергоиздат. М., 1960. 207 с.

78918. Ворович И.И., Бабешко В.А. Динамические смешные задачи теории упругости для неклассических областей. Наука. М., 1979. 319 с.

78919. Ворович И. И. Математические проблемы нелинейной теории пологих оболочек. Наука. М., 1989. 373 с.

78920. Клодт Г. Глобальная экономическая политика для современного мирового хозяйства. . , . С. 144-155.

78921. Ворович И.И., Сафронов Ю.В., Устинов Ю.А. Прочность колес сложной конструкции. Исследование и расчет. Машиностроение. М., 1967. 196 с.

78922. Ягрич Т., Страшек С. Общие направления политики синхронизации фаз экономического цикла посткоммунистических стран: [Модели экономических циклов переходного периода]. . , . С. 156-170.

78923. Ворожцов А.Г. Действительная нагруженность транспортных металлургических мостовых кранов и вопросы расчета их пролетных балок по предельным состояниям. ПИ им. М.И. Калинина. Ленинград, 1984. 15 с.

78924. Благодетелева-Вовк С. Доминантные цели и ценности банка в контексте определения смысла его деятельности в глобализированном мире: [Деятельность банков с учетом культурных особенностей стран, где они функционируют]. . , . С. 171-183.

78925. Ворожцов В.П., Москаленко А.Т., Шубина М.П. Гносеологическая природа и методологическая функция научной теории. Наука. Новосибирск, 1990. 287 с.

78926. Амоша А., Новикова О. Проблемы и пути обеспечения социальной ориентации экономики Украины. . , . С. 184-196.

78927. Ворожцов Е.В., Яненко Н.Н. Методы локализации особенностей при численном решении задач газодинамики. Наука. Новосибирск, 1985. 224 с.

78928. Крысоватый А., Кощук Т. Диалектика трансформации налоговой политики Украины в контексте европейской интеграции. . , . С. 197-215.

78929. Воронежский педагогический ин-т Известия Воронежского государственного педагогического ин-та. ВПИ. Воронеж, 1960. 188 с.

78930. Венкатачалам Б., Крамар В. Управление человеческими ресурсами в банках Украины: стратегическая перспектива в контексте возросшей активности в сфере предоставления банковских услуг гражданам. . , . С. 216-229.

78931. Воронежский политехнический институт Сборник трудов. Исследования механизмов и металлических конструкций. ВПИ. Воронеж, 1969. 212 с.

78932. Воронежский политехнический институт Сборник трудов. Исследования механизмов и металлических конструкций. ВПИ. Воронеж, 1970. 199 с.

78933. Воронежский политехнический институт Сборник трудов. Исследования механизмов и металлических конструкций. ВПИ. Воронеж, 1972. 261 с.

78934. Светлое будущее запорожского завода РТИ: [ОАО "Запорожский завод РТИ" - один из основных производителей резинотехнических изделий в Украине: краткая информация]. . , . С. 34.

78935. Воронежский политехнический институт Сборник трудов. Исследования механизмов и металлических конструкций. ВПИ. Воронеж, 1973. 293 с.

78936. Жуковска Г., Олейнюк Р. Кредитные бюро и бюро экономической информации в польской банковской системе. . , . С. 231-236.

78937. Воронежский политехнический институт Сборник трудов по полупроводниковым материалам, приборам и их применению. ВПИ. Воронеж, 1973. 200 с.

78938. Глезакос М., Готзагеоргис Г. Долгосрочная доходность ценных бумаг первичных открытых эмиссий в Греции: [Рынок финансово-банковских услуг в Греции]. . , . С. 237-256.

78939. Воронежский политехнический институт Сборник трудов по полупроводниковым материалам, приборам и их применению. ВПИ. Воронеж, 1971. 216 с.

78940. Воронежский политехнический институт Сборник трудов по теплотехническим вопросам. ВПИ. Воронеж, 1968. 292 с.

78941. Социально-гуманитарные знания. редакция журнала "Социально-гуманитарные знания". М., 2005. 351 с.

78942. Полис (политические исследования). Наука. М., 2005. 184 с.

78943. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2005. С. 899-1072

78944. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2006. 84 с.

78945. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2006. 76 с.

78946. Можаева Т.П. Формирование компетентных специалистов в техническом ВУЗе: [Условия достижения качественной подготовки специалистов. Компетенции для подготовки студентов. Структуризация учебных элементов]. . , . С. 15-18.

78947. Воронежский политехнический институт Сборник научных трудов. ВПИ. Воронеж, 1969. 168 с.

78948. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2005. 192 с.

78949. Воронежский политехнический институт Сборник научных трудов. ВПИ. Воронеж, 1970. 208 с.

78950. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2005. 112 с.

78952. Кишкань Р.В., Аверин Г.В., Звягинцева А.В., Аверин Д.Г. Стан і контроль повітряного басейну Донецька: [Забруднення повітряного басейну Донецька промисловими підприємствами і шахтами]. . , . С. 4-8.

78953. Энергия. Наука. Москва, 2005. 80 с.

78954. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2005. 87 с.

78955. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2005. 87 с.

78956. Маслов Д.В., Мазалецкая А.Л., Стид К. Модель EFQM в российском университете: [EFQM - модель совершенствования, ее применение в менеджменте качества]. . , . С. 21-25.

78957. Шубін А.А. Дотримання правил безпеки під час експлуатації пожежних рукавів. . , . С. 19-22.

78958. Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д.Глинки Записки Воронежского сельскохозяйственного интститута. ВСИ. Воронеж, 1968. 435 с.

78959. Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності людини, практика її забезпечення: [завдання безпеки]. . , . С. 26-29.

78960. Воронежский технологический интститут Труды.... ВТИ. Воронеж, 1972. 138 с.

78961. Вороненко М. С., Мочульский Т. Я. Система управления качеством труда на промышленном предприятии. Каменяр. Львов, 1972. 107 с.

78962. Бусень Л. Діагностика в антикризовому управлінні : [економічна діагностика фінансово-економічного стану підприємства]. . , . С. 14-24.

78963. Гнілуша Н.В. Професійна підготовка студентів педагогічних університетів до екологічної діяльності. . , . С. 32-35.

78964. Колесников М. Создавать ли бренд: как проверить это с помощью исследований: [Маркетинговые исследования создания рекламы]. . , . С. 25-29.

78965. Перепелиця О.П. Про забруднення харчових подуктів металами і неметалами. . , . С. 41-44.

78966. Анурова Н. Эффективный топ-менеджер: талант или удачная мотивация?: [Теория менеджмента]. . , . С. 35-38.

78967. Пташиний грип ("епідемічний грип птахів") і особливості зараження людей цим вірусом. . , . С. 67-70.

78968. Рубцов С. Субъективный фактор в управлении организациями: [Процессы принятия решений в управлении предприятием]. . , . С. 6-14.

78969. Бусень Л. Эффективный тайм-менеджмент: [Правильная организация рабочего времени]. . , . С. 15-20.

78970. Зозулев А. Маркетинговые исследования в Украине: мифы и реальность: [Внедрение маркетинга в практику предприятий]. . , . С. 21-28.

78971. Поляков Д. "Болевые точки" классической схемы премирования: [Выбор схемы премирования в организации]. . , . С. 40-44.

78972. Вороненок Е.Я., Палий О.М., Сочинский С.В. Метод редукцированных элементов для расчета конструкций. Судостроение. Ленинград, 1990. 220 с.

78973. Воронец В.С. Памятка крановщика. Машгиз. М., 1959. 106 с.

78974. Воронец Д., Казич Д. Влажный воздух: термодинамические свойства и применение. Энергоатомиздат. М., 1984. 134 с.

78975. Воронец Л. А. Искусственное освещение помещений. Будівельник. Киев, 1979. 131 с.

78976. Воронецкая Л.В., Васковская В.Н. Физика. Поступающим в вузы. Вища школа. К., 1976. 296 с.

78977. Воронецкая Л.В., Васковская В.Н. Физика. Вища школа. К., 1973. 279 с.

78978. Воронецкий И. Я. Разработка и исследование систем автоматического регулирования электрической мощности дуговых сталеплавильных печей. Киевский политехн. ин-т им.50-летия Великой Октябрьской соц. революции. К., 1972. 25 с.

78979. Воронин А. Н. Компромиссный метод решения задач на условный экстремум. Ин-т кибернетики. К., 1975. 28 с.

78980. Урядовий кур'єр:Орієнтир. Преса України. К., 2005.

78981. Воронин В. Г. Гидравлические прессы с безаккумуляторным маслонасосным приводом. Машиностроение. М., 1974. 161 с.

78982. Воронин Г.И. Конструирование машин и агрегатов систем кондиционирования. Машиностроение. М., 1978. 543 с.

78983. Воронин Г.И. Основы термодинамики и теплопередачи. Оборонгиз. М., 1958. 342 с.

78984. Воронин Г.И., Дубровский Е.В. Эффективные теплообменники. Машиностроение. М., 1973. 96 с.

78985. Воронин Г.Н. Вагранщик. ленингр. газ. журн. и книж. идз-во. Ленинград, 1951. 80 с.

78986. Воронин Г. Н. Ковкий чугун. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1926. 40 с. : 17 ил., 3 табл.

78987. Воронин Г. Н. Чугун как литейный материал. ОНТИ НКТП СССР. Ленинград ; Москва, 1935. 120 с. : ил., табл., схем., граф., черт.

78988. Воронин Л.Г. И.П.Павлов и современная наука. (К 125-летию со дня рождения). Знание. М., 1974. 92 с.

78989. Воронин Н.А., Семенов А.П. Смазочные покрытия газодинамических подшипников. Наука. М., 1981. 88 с.

78990. Основні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік : затверджено Постановою КМУ від 20 січня 2006 р. № 42. . , . С. 5-8.

78991. Онкович Г. Осучаснення змісту гуманітарної освіти - нагальна вимога сьогодення: [Гуманітарна парадигма освіти. Якісні показники освіти. Безперервна освіта]. . , . С. 19-27.

78992. Корсак К., Козлакова Г. Теоретико-методологічні проблеми забезпечення якості природничої та інженерної освіти. . , . С. 28-34.

78993. Запорізькому національному університету - 75 років!: [Коротка інформація про університет. Абітурієнти]. . , . С. 6-7.

78994. Бобров В. Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні (Про деякі підсумки дослідження): [Економіка вищої освіти: основні позитивні та негативні тенденції, рекомендації щодо подолання проблем]. . , . С. 35-39.

78995. Запорізький національний технічний університет: [Коротка інформація про університет. Факультети]. . , . С. 12-13.

78996. Кузь В. Нестоличний університет: поступ уперед: [Аналіз питання інтернаціоналізації функціонування ВНЗ у світі та Україні. Критерії оцінки ВНЗ]. . , . С. 56-61.

78997. Мелітопольський державний педагогічний університет: [Інформація про університет, навчальний процес, соціальні програми]. . , . С. 14-15.

78998. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді: [Національне виховання та національна освіта: її зміст]. . , . С. 62-67.

78999. Голубенко О. Далівський університет: кроки до інтеграції в європейський освітній простір: [Східноукраїнський Національний Університет ім. В. Даля: інноваційно-освітня система та інтеграція у європейський простір]. . , . С. 80-83.

79000. Глава 4. Формування та особливості дії ринку туристичних послуг. . , . С. 33-45.

79001. Глава 5. Організація надання страхових послуг: [Сутність поняття страхування, його види та особливості. Страхування ризиків. Транспортне страхування]. . , . С. 46-56.

79002. Варганова О. Практична підготовка як конкурентна перевага випускників ВНЗ на ринку праці (На прикладі ХГУ "НУА"): [Аналіз характеристики моделі конкурентоспроможного фахівця з вищою освітою]. . , . С. 84-89.

79003. Саєнко Т. Екологізація знання і виробництва в умовах інформаційного суспільства. . , . С. 95-102.

79004. Розд.1. Генезис, сутність, види та етапи розвитку інновацій : [інноваційний процес і класифікація інновацій. Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі, джерела фінансування]. . , . С. 6-75.

79005. Яворик Ю. Засвоєння професійно орієнтованих основ дизайн-проектування з використанням комп'ютерної графіки (З досвіду підготовки художників-дизайнерів): [Сутність поняття... (див. анотацію)]. . , . С. 103-111.

79006. Розд.3. Механізм державного регулювання інноваційних процесів: [Інноваційні стратегії розвинутих країн. Економіко-правове регулювання інноваційного процесу. Розвиток інновацій в Ураїні]. . , . С. 134-247.

79007. Пахотін К. Якість освіти - інтелектуальне обличчя держави: [Якість вищої освіти в умовах сучасного педагогічного процесу]. . , . С. 112-117.

79008. Дем'яненко С.І. Інноваційне зростання - основа стабільності агропромислового комплексу. . , . С. 87-98.

79009. Троян В.М. Інновації в Німеччині: [Інноваційні компанії в Німеччині]. . , . С. 125-129.

79010. Розділ 2. Державне управління охороною праці: [Органи державного управління охороною праці. Органи державного нагляду. Система управління охороною праці в Україні]. . , . С. 56-69.

79011. Схеми управління науково-технологічною та інноваційною сферою інших країн світу: [Структура організації науково-технічної сфери Франції, Фінляндії, Південної Кореї]. . , . С. 14-19.

79012. Розділ 6. Державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві: [Суб'єкти, об'єкти, види страхування від нещасного випадку. Страхові виплати, тарифи]. . , . С. 135-157.

79013. Троян В.М. Інновації в Німеччині: [За розвитком інноваційної діяльності Німеччина займає перше місце в Європі]. . , . С. 96.

79014. Технологічним паркам України - 5 років: Про стан діяльності технологічних парків, створених на базі установ НАН України. . , . С. 98-101.

79015. Гарам В.П., Пашко А.О. Сучасне управління агротехнологічним процесом у рослинництві. . , . С. 110-116.

79016. Завірюха А.І., Завірюха Г.А. Засоби профілактики, лікування та боротьби з особливо небезпечними захворюваннями, спільними для людей і тварин. . , . С. 118-120.

79017. Музика В. Ростуть шанси для контактів: [Політичні і економічні відносини України і Перу]. . , . С. 3-7.

79018. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. Знання. К., 1998. 374 с.

79019. Гречанінов В.О. У секторі безпеки України: [Проблеми національної безпеки. Україна і НАТО]. . , . С. 8-17.

79020. Маначинський О.Я. Україна - Молдова: за лаштунками партнерства: [Україна - Молдова. Економічні стосунки. Допомога України в реконструкції і добудуванні портових терміналів]. . , . С. 18-25.

79021. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2005. 84 с.

79022. Антенны. Радиотехника. Москва, 2005. 72 с.

79023. АСД/ACD. Архитектура. Строительство. Дизайн. Архитектура. Строительство. Дизайн. М., 2005. 96 с.

79024. Електроінформ. ЕКОінформ. Львів, 2005. 54 с.

79025. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 2005. 88 с.

79026. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2005. 30 с.

79027. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2005. 80 с.

79028. Известия высших учебных заведений. Электроника. МИЭТ. М., 2005. 112 с..

79029. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2005. 72 с.

79030. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2005. 143 с.

79031. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2005. 72 с.

79032. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2005. 176 с.

79033. Литье и металлургия. Интерфаундри. Минск, 2005. 209 с.

79034. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2005. 128 с.

79035. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2005. 92 с.

79036. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2005. 112 с.

79037. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2005. 176 с.

79038. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2005. 127 с.

79039. Упрочняющие технологии и покрытия. Машиностроение. , 2005. 56 с.

79040. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2005. 80 с.

79041. Шерр Д. Міст до Європи чи театр геополітичних дій: [Зовнішня політика Росії і України. Геополітика. Розширення НАТО та ЄС]. . , . С. 26-37.

79042. Шергін С., Загребельний І. З опорою на власні сили: глобалізація в азійсько-тихоокеанському вимірі: [Азіатсько-тихоокеанський регіон в умовах глобалізації. Економічна глобалізація]. . , . С. 38-49.

79043. Кір'яков П. Як суб'єкти політичного процесу: фінансово-промислові угруповання в РФ : [фінансово-промислові угруповання в Російській Федерації і їх роль в політичній системі країни]. . , . С. 63-70.

79044. Волошин В. Прискорювач демократичних перетворень: [Співробітництво України і Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ в галузі виборів, демократизації, прав людини]. . , . С. 71-86.

79045. Требін М. Війна без армій і кордонів: тероризм - відкриття французької революції: [Історія тероризму]. . , . С. 87-96.

79046. Видатний вчений-матеріалознавець: З нагоди 100-річчя від дня народження академіка І.М. Францевича: [100-річчя від дня народження академіка І.М. Францевича, вченого матеріалознавця]. . , . С. 3-4.

79047. Іван Микитович Францевич - фундатор Інституту проблем матеріалознавства: Доповідь академіка НАН України В.В. Скорохода. . , . С. 5-8.

79048. Савицький В. Небезпечні іммігранти: Вплив біополютантів Зони відчуження ЧАЕС на екологічну ситуацію за її межами. . , . С. 9-14.

79049. Поплавська Ж., Поплавський В. Економічні аспекти екологізації: [Економіко-екологічна політика в Україні на сучасному етапі розвитку]. . , . С. 26-34.

79050. Голобородько Я. Енергетика людиноцентризму: Борису Олійнику - 70 : [біографія і творчість українського поета, літературознавця Б.І. Олійника]. . , . С. 35-38.

79051. Маргалик В. У аграріїв власна концепція розвитку АПК: [Агропромисловий комплекс України]. . , . С. 12.

79053. Воронов А. А., Чистяков Ю. В. Аналитические методы выбора технических средств АСУ. Наука. М., 1976. 355 с.

79054. ЗДІА - високий рівень освіти та престижна професія: [Інформація про академію, факультети]. . , . С. 16-17.

79055. Воронов А. А. Введение в динамику сложных управляемых систем. Наука. М., 1985. 352 с.

79056. Воронов А. А. Исследование операций и управление. Наука. М., 1970. 127 с.

79057. Фомин М. Трансфертное ценообразование: [Целью трансфертного ценообразования является повышение эффективности деятельности отдельных подразделений путем выделения данных объектов в рыночную среду]. . , . С. 15-17.

79058. Воронов А. А. Основы теории автоматического регулирования и управления. Высш. шола. М., 1977. 519 с.

79059. Литейное производство. Фолиум. М., 2005. 37 с.

79060. Воронов А. А. Основы теории автоматического управления. Энергия. М., 1980. 312 с.

79061. Сліпачук О. Поопераційний аналіз витрат виробництва в рослинництві: [Сільськогосподарське виробництво України в галузі рослинництва]. . , . С. 48-52.

79062. Воронов А. А. Основы теории автоматического управления. Энергоиздат. М., 1981. 303 с.

79063. Электронные компоненты. ИД Электроника. Москва, 2005. 120 с.

79064. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

79065. Воронов А. А. Основы теории автоматического управления. Энергия. М., 1965. 309 с.

79066. Правила торгівлі на ринках : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.12.05 № 5. . , . С. 5-6.

79067. Воронов А. А. Основы теории автоматического управления. Энергия. М., 1966. 309 с.

79068. Василенко И.Я., Василенко О.И. Совместное влияние вредных факторов окружающей среды на здоровье. . , . С. 53-57.

79069. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

79070. Словарь страховых терминов. Финансы и статистика. М., 1991. 334 с.

79071. Хоменко Я.В. Роль института государства в формировании инвестиционной политики страны: [Инвестиционная политика государства]. . , . С. 5-10.

79072. Разин А.В. Энергия игры: [Феномен игры. Признаки игры. Функции игры в современном обществе, в современной культуре]. . , . С. 58-63.

79073. Кулаков К. А у нас - свой газ: [Месторождение природного газа в Приазовском районе: открытие, эксплуатация]. . , . С. 3.

79074. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання. К., 1997. 214 с.

79075. Воронов А. А. Основы теории автоматичемкого управления. Энергия. М., 1970. 328 с.

79076. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання. К., 1998. 216 с.

79077. Холод Н.І. Незавершеність інституційного середовища як основна причина негативних процесів у сфері розподілу доходів населення. . , . С. 34-40.

79078. Внукова Н. М. Практикум із страхування. Лібра. Київ, 1998. 40 с.

79079. Свінцов О.М. Інститут освіти у структурі ринкової економічної системи: [Освітні послуги. Освітній комплекс. Якість освітніх послуг. Знання як товар]. . , . С. 40-45.

79080. Законодавство Украіни про страхування. Юрінком Інтер. К., 1997. 366 с.

79081. Воронов А.А., Кондратьев Г.А., Чистяков Ю.В. Теоретические основы построения автоматизированных систем управления. Наука. М., 1978. 293 с.

79082. Тимошенков И.В., Нащекина О.Н. Система образования как объект исследования экономической теории: от классической к новой институциональной экономике: [Образование как система: содержание, функции, структура... (см. аннотацию)]. . , . С. 51-57.

79083. Воронов А.Л. Автоматизация металлорежущих станков с помощью програмного управления. науч.-техн. о-во машиностроительной пром-сти. Уфа, 1960. 67 с.

79084. Воронин С.М. Простые числа. Знание. М., 1978. 64 с.

79085. Воронов А. Л. Конструирование и расчет обрабатывающих центров и станков с числовым и программным управлением. УАИ. Уфа, 1978. 111 с.

79086. Самостроенко Г.М., Мартемьянов А.В. Институциональные проблемы развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры регионов России. . , . С. 57-63.

79087. Воронин Ю. А. Начала теории сходства. Наука. Новосибирск, 1991. 128 с.

79088. Питання 43. Банківська система в ринковій економіці. Сучасна банківська система України.. . , . С. 120-122.

79089. Воронин Ю. В., Рубцов А. А. Контроль измерительных приборов и специального инструмента. Машиностроение. М., 1981. 199 с.

79090. Питання 44. Кредитна система. . , . С. 123-125.

79091. Воронина А. А., Шибенко Н. Ф. Охрана труда в энергосистемах. Энергия. М., 1973. 256 с.

79092. Питання 46. Акції: сутність і види. Дохідність акцій. Облігації. . , . С. 128-130.

79093. Еремеева В.В. Становление отношений собственности в России как предпосылка формирования рынка слияний и поглощений: [Собственность в России. Анализ процессов слияния и поглощения компаний в России]. . , . С. 64-70.

79094. Питання 47. Фінансова система країни та її структура. . , . С. 131-133.

79095. Воронина А. А., Мотуско Ф. Я. Учебное пособие по расчету заземления оборудования электрических станций, подстанций и промышленных предприятий. Всесоюз. заоч. енергет. ин-т. М., 1965. 47 с.

79096. Юргель Н.В. Предприятие и фирма как начальный и конечный пункт эволюции фирмы в переходный период: [Преобразование госпредприятий в фирмы]. . , . С. 71-75.

79097. Питання. 49. Сутність та функції податків. Принципи оподаткування. Класифікація податків. . , . С. 136-139.

79098. Воронина Н.В., Маланин В.В., Рекка Р.А. Осциллирующие функции и некоторые их приложения. Изд-во Урал. ун-та. Свердловск, 1990. 111 с.

79099. Пестрецова О. Будущее за логистикой: Организация материального и информационного потока на предприятии. . , . С. 13-15.

79100. Вороницын И.С. Исследования механических свойств хромовых покрытий, применяемых для упрочнения и восстановления деталей машин. Воен. Акад. тыла и транспорта. Ленинград, 1963. 211 с.

79101. Вороничев Н. М., Генин В. Б., Тартаковский Ж. Э. Автоматические линии из агрегатных станков. Машиностроение. М., 1971. 552 с.

79102. Раздел 3. Мировые валютные системы: [Международные валютные отношения. Мировая валютная система и её развитие. Европейская валютная система. Валютная система в Украине]. . , . С. 51-81.

79103. Воронов А.Л., Гребенкин И.А. Коробки передач металлорежущих станков. Кинематический расчет коробок передач со сложной структурой и связанными зубчатыми колесами. Машиностроение. М., 1964. 135 с.

79104. Вороничев Н. М., Тартаковский Ж. Э., Генин В. Б. Автоматические линии из агрегатных станков. Машиностроение. М., 1979. 487 с.

79105. Воронкин А.Ф., Жабрев Э.А. Служба главного энергетика. Лениздат. Ленинград, 1989. 140 с.

79106. Воронов А.М. Проблемы научно-технического прогресса. Экономика. Москва, 1980. 152 с.

79107. Воронков А.И., Мухин Е.В. Измерительные информационные системы. Знание. М., 1968. 62 с.

79108. Заруба О. Д. Основи страхування. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. Київ, 1995. 180 с.

79109. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

79110. Воронков Б. Д., Киричек Б. И. Антифрикационные коррозионностройкие материалы на основе фторопласта-40 "П". Ленингр. организ. о-ва "Знание" РСФСР. ЛДНТП. Ленинград, 1968. 35 с.

79111. Воронков Б.Д. Подшипники сухого трения. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 224 с.

79112. Мартиненко В. Трансформація інвестиційної парадигми в постіндустріальній економіці: [Суспільно-господарські моделі розвитку в постіндустріальну епоху]. . , . С. 170-178.

79113. Воронков В. Д. Организация труда в промышленности ГДР. Экономика. Москва, 1971. 64 с.

79114. Сачков Л. О бюджете фонда социального страхования по временной потере трудоспособности: [Индексация пособия по уходу за ребёнком по достежению им трёхлетнего возраста. Выплата пособия при рождении ребёнка]. . , . С. 25-27.

79115. Воронков В.Д. Планирование НОТ на предприятии. Экономика. М., 1967. 127 с.

79116. Воронов А.М. Теоретические основы теплотехники. Госэнергоиздат. М.-Л., 1952. 343 с.

79117. Воронков В. Д. Справочник инженера-организатора. Моск. рабочий. М., 1973. 375 с.

79118. Поліщук В. Удосконалення законодавчої бази органів парламентського контролю. . , . С. 287-292.

79119. Воронков Г.Я. Электричество в мире химии. Знание. М., 1987. 143 с.

79120. Воронков И.И. Организация труда и заработной платы на машиностроительном заводе. Машгиз. М.; Свердловск, 1961. 264 с.

79121. Воронков И.И. Организация труда и заработной платы на машиностроительном заводе. Машиностроение. М., 1965. 288 с.

79122. Заруба О.Д. Страхова справа. Знання. К., 1998. 321 с.

79123. Воронов А.Н. Цветы на балконе и дома. Таврия. Симферополь, 1975. 80 с.

79124. Воронков И.И., Коновалов В.Н. Управление производством машиностроительного завода. Машгиз. М.; Свердловск, 1960. 180 с.

79125. Воронков И.М. Курс теоретической механики. Физматгиз. М., 1962. 596 с.

79126. Короткий словник страхових термінів. Учбово-метод. кабінет. Київ, 1998. 63 с.

79127. Соломонов С. Изменения в законодательстве по регулированию оплаты труда. . , . С. 28-31.

79128. Воронков И.М. Курс теоретической механики. Наука. М., 1964. 596 с.

79129. Таркуцяк А.О. Страхування. Вид-во Європ. ун-ту фінансів., інформ. систем, менеджменту і бізнесу. К., 1999. 115 с.

79130. Воронков И.М. Курс теоретической механики. Физматгиз. М., 1959. 596 с.

79131. Воронов В.Г., Михайлецкий З.Н. Автоматическое управление процессами сушки. Технiка. К., 1982. 111 с.

79132. Воронков И.М. Курс теоретической механики. Техиздат. М., 1957. 596 с.

79134. Кравчук І. Інституційний механізм державного управління гармонізацією національного права з правом ЄС у Прибалтійських державах. . , . С. 325-332.

79135. Воронков И.Г. Химия кремнеорганических соединений в работах русских и советских ученых. . Ленинград, 1952. 103 с.

79136. Воронов В.С. Хозяева высоты. Стройиздат. Ленинград, 1976. 59 с.

79137. Воронков С.Т. Организация ремонта тепловой изоляции и обмуровки энергооборудования. Энергия. М., 1981. 103 с.

79138. Кондратенко О. Нормативно-правові засади формування і діяльності управлінської команди. . , . С. 478-484.

79139. Воронков С. Т., Исэров Д. З., Каменецкий С. П. Тепловая изоляция на электрических станциях. Энергия. М., 1965. 472 с.

79140. Воронов Г. С. Штурм термоядерной крепости. Наука. М., 1985. 192 с.

79142. Воронков Э.Н., Овечкин Ю.А. Основы проектирования усилительных и импульсных схем на транзисторах. Машиностроение. М., 1967. 238 с.

79143. Воронков Э.Н., Овечкин Ю.А. Основы проектирования усилительных и импульсных схем на транзисторах. Машиностроение. М., 1973. 312 с.

79144. Воронов Е.Л., Колесниченко Л.Ф. Оборудование заводов металлических конструкций. Машиностроение. М., 1981. 240 с.

79145. Воронкова Т. Е. Хозрасчетные стимулы социального развития. Наукова думка. Киев, 1991. 122 с.

79146. Чжоу Сяо Юн Государство как субъект рыночных трансформаций в Китае. . , . С. 93-99.

79147. Воронов К.Р., Прощенок-Кальнин Р.М. Основы авиационной и ракетной техники. ЛКВВИА им. Можайского. Ленинград, 1961. 169 с.

79148. Сысоев С.А. Эволюция категории "Капитал": [Понятие "Капитал" в экономической теории]. . , . С. 100-103.

79149. Тамілина Л.В. Дослідження ролі інституційних детермінантів економічного зростання в країнах з перехідною економікою. . , . С. 104-110.

79150. Воронов Н.В. Что такое дизайн?. Знание. М., 1969. 40 с.

79151. Воронов Н.П. Эксплуатация аккумуляторов. Военоиздат. М., 1964. 100 с.

79152. Решетило Н.С. Інституційні фактори підвищення ефективності мотивації трудової діяльності: [Осмислення факторів, трудовий менталітет, соціальна пам'ять, екоеномічне мислення]. . , . С. 111-116.

79153. Воронов Р.А. Общая теория четырехполюсников и многополюсников. Госэнергоиздат. М., 1951. 192 с.

79154. Воронов С. М. Избранные труды по легким сплавам. Оборонгиз. М., 1957. 546 с.

79155. Воронов Ю. П. Компьютеризация. Наука. Новосибирск, 1990. 335 с.

79156. Освіта. Київська правда. К., 2006.

79157. Тугай А. Київському національному університету будівництва і архитектури 75 років: [Інформація про університет: цифри і факти]. . , . С. 6-7.

79158. Воронцов Ф.Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок. Госэнергоиздат. М., Л., 1962. 96 с.

79159. Воронцов Ю. И. Теория и методы макроскопических измерений. Наука. М., 1989. 277 с.

79160. Розробник теорії виховання особистості: [Український учений в галузі методології розвитку особистості, теорії та технології виховання]. . , . С. 14.

79161. Освіта. Київська правда. К., 2005.

79162. Евтух А. Т. Обращение обязательств в экономике : [закономерности обращения денежных обязательств в современную эпоху]. . , . С. 5-19.

79163. Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки истории астрономии в СССР. Физматгиз. М., 1960. 227 с.

79164. Папаика А. А. Распределение в среде социально-экономического развития государства: социалистическая и переходная системы. . , . С. 20-32.

79165. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о вселенной. Гостехиздат. М., 1955. 535 с.

79166. Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти: Проект Постанови КМУ. . , . С. 4.

79167. Воронова В. Ф. Специальные функции. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1974. 98 с.

79168. Зятковський І. В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур. . , . С. 41-47.

79169. Воронова Н. А. Десульфурация чугуна магнием. Металлургия. М., 1980. 239 с.

79170. Вороновская Е.В. Метод функционалов и его приложения. Ленинградск. электротехн. ин-т связи. Ленинград, 1963. 182 с.

79171. Вороной Г. Ф. Собрание сочинений. АН Украины. Киев, 1952. 390 с.

79172. Огонь Ц. Г. Дієвість державного контролю в процесі виконання доходної частини бюджету України. . , . С. 48-56.

79173. Товстиженко О. В. Забезпечення економічного зростання фондів грошових ресурсів і фінансове регулювання відтворювальних процесів. . , . С. 57-61.

79174. Положення про Український центр оцінювання якості освіти: Проект. . , . С. 4-5.

79175. Воронцов В.К., Полухин П.И. Фотопластичность. Применение метода к исследованию процессов обработки металлов давлением. Металлургия. М., 1969. 400 с.

79176. Чередніченко Ю. В. Використання кривої Лаффера в процесі розвитку економіки України : [податкова система України]. . , . С. 62-67.

79177. Воронцов Г.В. Современные методы расчета стержней, стержневых систем и пластин на устойчивость. Новочеркасск. политехн. ин-т. Новочеркасск, 1979. 96 с.

79178. Григорук В.І., Анісімов І.О. Проблеми фізико-математичної освіти в Україні: [Матеріали "круглого столу"]. . , . С. 8-9.

79179. Виноградов О. А. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній діяльності корпоративних підприємств : [маркетинговий підхід у сфері інноваційної діяльності на підприємствах корпоративного типу]. . , . С. 68-75.

79180. Воронцов Л. Н., Корндорф С. Ф. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении. Машиностроение. М., 1988. 279 с.

79181. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

79182. Герасимова С. В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії : [взаємовідносини між споживачами і виробниками]. . , . С. 76-79.

79183. Воронцов Л.Н. Расчет и проектирование автоматических устроиств для контроля линейных величин. Машгиз. М., 1961. 332 с.

79184. Ніколаєнко С. Вперше освітяни отримали не бюджет функціонування, а бюджет розвитку. . , . С. 1, 3.

79185. Длігач А. О. Формування маркетингової цінової стратегії : [цінова політика підприємства]. . , . С. 80-93.

79186. Воронцов М.А., Шмальгаузен В.И. Принципы адаптивной оптики. Наука. М., 1985. 335 с.

79187. Воронцов-Вельяминов Н.П., Пульманов Н.В., Ряхин В.А. Помощник машиниста дизельных и электрических строительных экскаваторов. Профтеиздат. М., 1960. 440 с.

79188. Воронцов-Вельяминов Н.П. Шагающий экскаватор-драглайн ЭШ-4/40. Стройархитиздат. М., 1955. 70 с.

79189. Воронцов М. Я. Дизельмотор "М-17" трактора "Сталинец-65". Сельхозгиз. Москва, 1937. 112 с. : ил., табл., черт.

79190. Балян А. В. Розвиток українсько-угорських торгово-економічних зв'язків : [інвестиційна політика Угорщини та Закарпатської областіі]. . , . С. 102-111.

79191. Жованик В. І., Жованик Г. В. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні. . , . С. 112-120.

79192. Воронов Б.Г. Особенности разработки и внедрения стандартизованных методик спектрального контроля продукции и техпроцесса плавки стали и чугуна. Невский завод им. В.И. Ленина. Ленинград, 1983. 33 с.

79193. Воронов И.П., Гончар Б.М. Параметры и конструктивные особенности современных СПГГ. ЦИНТИАМ. М., 1963. 32 с.

79194. Варфоломєєва В. О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємства і форми його забезпечення : [венчурний бізнес, інноваційні підприємства у західних країнах і Росії]. . , . С. 121-127.

79195. Воронцов В.Н., Геликман Б.Ю., Кристалинский Л.Л. Прогнозирование надежности радиодеталей. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 28 с.

79196. Воронцова Л.А., Маслов В.В., Пешков И.Б. Алюминий и алюминиевые сплавы в электротехнических изделиях. Энергия. М., 1971. 224 с.

79197. Ігнатьєва І. А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств. . , . С. 136-141.

79198. Харченко Т. Б. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві. . , . С. 152-156.

79199. Воронцов В.Н. Исследование технологических вариантов механизированного изготовления стержней при мелкосерийном характере литейного производства. Киевск. политехн. ин-т. К., 1960. 22 с.

79200. Воронцова Л. А. Софья Ковалевская. Молодая гвардия. М., 1959. 335 с.

79201. Демченко Т. А. Визнання та характеристики активів у різних системах обліку. . , . С. 157-162.

79202. Марченко Д. М., Яровенко Г. М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств. . , . С. 163-171.

79203. Воронцов А.Г. Исследование и разработка средств самоконтроля аппаратуры защиты от утечек в шахтных сетях. ДПИ. Донецк, 1978. 18 с.

79204. Кравченко Н. О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону. . , . С. 172-178.

79205. Ворончев Т.А. Импульсные тиратроны. Сов. радио. М., 1958. 164 с.

79206. Опалько В. В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : [теоретичні основи визнання показників бідності]. . , . С. 179-186.

79207. Ворончев Т. А., Соболев В. Д. Физические основы электровакуумной техники. Высш. школа. М., 1967. 352 с.

79208. Ворончихин Г. И., Оглоблин Л. А. Подьемно-транспортные машины и установки. Транспорт. М., 1978. 368 с.

79209. Гордон М.В. Институциональный аспект механизма целеполагания в экономической политике государства. . , . С. 116-122.

79210. Воропаев В. А. Передел фосфористых чугунов. Техніка. Киев, 1971. 82 с.

79211. Управління зовнішньоекономічною діяльностю. Віра-Р. Київ, 1998. 448 с.

79212. Воропаев В. А. Производство стали из фосфористого чугуна в сталеплавильных агрегатах. Металлургия. М., 1982. 120 с.

79213. Монич Д.Б. Предотвращение угроз экономическому развитию Украины как институциональная стратегия государства. . , . С. 122-128.

79214. Воропаев И.И. Приемники излучения для ближней и средней инфракрасной области спектра на основе высокоомного и компенсированного кремния. ЦНИИ "Электроника". М., 1977. 39 с.

79215. Яремко Л.А. Інституційні аспекти регіональної економіки: [Інституційний аналіз територіальних господарських комплексів]. . , . С. 128-133.

79216. Садченко Е.В. Институциональные аспекты реализации экологического маркетинга: [Реализация экономико-экологической политики государства]. . , . С. 133-139.

79217. Яновчик В.А. Развитие институциональной теории трансформации экономики Украины в контексте православной культуры. . , . С. 140-145.

79218. Ахметов В.Я., Барлыбаев А.А., Барлыбаева Ф.Б., Рахматуллин И.М. Институциональная трансформация как важнейшее направление аграрных преобразований в России. . , . С. 146-152.

79219. Тархов П.В., Решетило Т.В. Цивилизация, государство, человек - расходящиеся пути развития в тупик: [Анализ качества жизни человека в Украине и России. Эколого-экономическая система]. . , . С. 152-158.

79220. Меркулова Т.В. Налоговое поведение: институциональные аспекты анализа. . , . С. 159-165.

79221. Гершанович Е.А. Институциональные условия конкурентоспособности экономики России. . , . С. 165-170.

79222. Павелко Н.Е. Институциональные основы социологии бедности в России: [Социально-экономическое развитие России. Падение уровня жизни и обеднение населения России]. . , . С. 170-176.

79223. Воропаев И.С. Комплексная механизация малого литейного цеха. Машгиз. М., 1958. 111 с.

79224. Воропаев И.С. Комплексная механизация малого литейного цеха. Машгиз. М., 1951. 64 с.

79225. Воропай Н. И. Длительные переходные процессы в энергосистемах. Информэнерго. М., 1988. 52 с.

79226. Воропай Н. И. Упрощение математических моделей динамики электроэнергетических систем. Наука. Новосибирск, 1981. 111 с.

79227. Лісовіна О.М. Маркетинг як інститут економіки: [Аналіз теорії і практики розвитку маркетингу]. . , . С. 176-180.

79229. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 44 с.

79230. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2005. 160 с.

79231. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2005. 128 с.

79232. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2005. 96 с.

79233. Охорона праці. Новий друк. К., 2006. 64 с.

79234. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005. С. 1127-1268

79235. Пухкал О. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства: [Комплексна стратегія розвитку України. Модернізація суспільства, економіки, держави. Вступ до ЄС]. . , . С. 29-36.

79236. Бутирська Т. Державність України: від політичної ідеї до державного будівництва: [Державне будівництво, державні реформи]. . , . С. 36-45.

79237. Гладський О. Основні умови та фактори здійснення євроінтеграційного вибору України. . , . С. 94-101.

79238. Крюков О. Особливості формування посткомуністичних регіональних еліт: [Політична влада. Політична еліта. Роль еліти]. . , . С. 122-128.

79239. Зінченко С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності: [Теорія управління персоналом]. . , . С. 156-161.

79240. Долот В. Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України (огляд літературних джерел): [Види лікувально-профілактичної допомоги в Україні. Основні показники. Динаміка змін у галузі]. . , . С. 188-196.

79241. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2005. 212 с.

79242. Козинський С. Політика приватизації: ідейно-теоретичні підстави в історичному контексті: [Історія приватизації державного майна]. . , . С. 201-207.

79243. Курило Т. Удосконалення підготовки менеджерів охорони здоров'я на Україні та досвід США. . , . С. 214-220.

79244. Мартиненко В. Інвестиції в інновації: проблеми та шляхи розв'язання: [Застосування інновацій у трансформаційній економіці]. . , . С. 227-236.

79245. Міхаліна І. Можливості альтернативного техніко-технологічного забезпечення аграрних підприємств України: [Технічне забезпеченя виробництва сільськогосподарської продукції]. . , . С. 237-243.

79246. Монаєнко А. Правове регулювання фінансового контролю в Україні. . , . С. 244-250.

79247. Мосієнко Ю. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин. . , . С. 250-255.

79248. Надюк З. Управління якістю медичної допомоги та її доступність для населення України: [Аналіз теорії і практики управління якістю медичної допомоги. Шляхи удосконалення]. . , . С. 255-261.

79249. Повний С. Державне регулювання приватизаційних процесів у вугільній промисловості України. . , . С. 266-271.

79250. Суходоля О. Системний аналіз управління процесами формування енергоефективної економіки. . , . С. 271-280.

79251. Дуднікова І. І. Екологія і безпека життєдіяльності. Высш. школа. К., 2005. 247 с.

79252. Якубовський В. Проблема державного управління охороною здоров'я на території Західної України в довоєнні роки та під час Другої світової війни (огляд літературних джерел). . , . С. 285-291.

79253. Кириченко В. І. Загальна хімія. Вища школа. Київ, 2005. 639 с.

79254. Голікова Т. Державна стратегія підвищення конкурентоспроможності українських регіонів. . , . С. 297-302.

79255. Маслікова І. Моніторингова система освітнього менеджменту як стратегічний механізм місцевого управління якістю освіти: [Модель стратегічного управління якістю освіти]. . , . С. 325-330.

79256. Крутій О. Діалог як соціокультурна основа демократизації українського суспільства: [Політична культура]. . , . С. 338-343.

79257. Пахолюк А. П., Пахолюк О. А. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали. Світ. Львів, 2005. 172 с.

79258. Бевзенко С. П., Литвин Л. П., Семеренко Г. В. Сучасна українська мова. Синтаксис. Вища шк.. К., 2005. 270 с.

79259. Економіка підприємства. Знання. К., 2005. 431 с.

79260. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О. Інвестиційний словник. Бескид Біт. Львів, 2005. 512 с.

79261. Ібрагімова І. Вибір влади - відкритість: [Відкритість влади в Україні (обговорення, моніторинг, консультування)]. . , . С. 347-354.

79262. Шиян В. Правові аспекти боротьби з організованою злочинністю у сфері транспортування вуглевмісної сировини та пального. . , . С. 361-368.

79263. Савчук В. Адаптація законодавства України щодо захисту економічної конкуренції до норм і стандартів Європейського Союзу: етапи становлення. . , . С. 368-376.

79264. Шевченко Т.А., Запара В.М. Політична система США. . , . С. 377-380.

79265. Скуратівський В., Петроє О. Особливості теоретичних інтерпретацій сутності демографічної політики. . , . С. 381-386.

79266. Осійчук М. Державний контроль за трудовими відносинами: соціально-економічні наслідки в контексті формування "середнього класу" суспільства. . , . С. 387-392.

79267. Гакман С. Державне регулювання процесів запобігання етнополітичним конфліктам у контексті транскордонного співробітництва: [Етнополітичні конфлікти в Україні]. . , . С. 406-412.

79268. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Спеціальні електричні машини" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 12 с.

79269. Лопушинський І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти України. . , . С. 413-419.

79270. Огаренко В. Теоретико-методологічні основи організації виховної роботи в навчальному закладі: [Розвиток теорії і практики виховання. Виховна робота у недержавних ВНЗ]. . , . С. 427-435.

79271. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 54 с.

79272. Давиденко Л. Підвищення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з суб'єктами, що здійснюють туристичну діяльність. . , . С. 316-325.

79273. Попок А. Російські українці в контексті етнополітики країни проживання: [Українська діаспора в Росії]. . , . С. 436-442.

79274. Шульга Л. Система управління освітою в Україні на різних етапах суспільно-політичного розвитку в ХХ столітті. . , . С. 442-447.

79275. Мельник О. Міжнародна миротворча діяльність України впродовж 1992-2005 років: [Співпраця України з ООН, СНД, ОБСЄ, НАТО по проблемам міжнародної безпеки. Міжнародна миротворча діяльність України]. . , . С. 448-455.

79276. Шаптала О. Принципи формування управлінських рішень у системі державного управління сферою рекреаційного обслуговування. . , . С. 469-473.

79277. Шкурат І. Глобалізація - це ризики, але й можливості. . , . С. 474-482.

79278. Воропай Н.М. Новое в технологии сварки в защитных газах. Машиностроение. М., 1981. 47 с.

79279. Єжеєв М. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов'язання: [До вступу України в ЄС і НАТО]. . , . С. 482-486.

79280. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия. Металлургия. М., 1985. 480 с.

79281. Підгайна О. Засади державної політики управління стратегічними ресурсами України: [Паливно-енергетичний комплекс України]. . , . С. 486-491.

79282. Воскобойников В. Г., Кудрин В. А., Якушев А. М. Общая металлургия. Металлургия. Москва, 1979. 488 с.

79283. Вища школа. Знання. Київ, 2005. 128 с.

79284. Воротеницкая С.Л. Планирование и экономическая эффективность повышения качества. Знание. М., 1974. 64 с.

79285. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 69 с.

79286. Воротинский В.А., Дадерко Н.К., Егоров Л.П. Надежность оптоэлектронных полупроводниковых приборов. Радио и связь. М., 1983. 136 с.

79287. Науковий світ. ВАК України. К., 2006. 32 с.

79289. Воротников В.И. Устойчивость динамических систем по отношению к части переменных. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры. М., 1991. 288 с.

79290. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 663 с.

79291. Воротникова В.В., Павленко А.П. Организация и нормирование труда при многостаночном обслуживании. Экономика. М., 1975. 127 с.

79292. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 72 с.

79293. Ворошилов М.С. Проектирование и расчет следящих систем с программным управлением. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1969. 263 с.

79294. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2006. 32 с.

79295. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи виробництва та забезпечення якості електричної енергії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 42 с.

79296. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

79297. Сосницький В. Бюджет Запоріжжя: "брутто" - 1.147.650.000 гривень, "нетто" - близько 750 мільйонів: [Обговорення бюджету міста 2006 р. на сесії міськради]. . , . С.1, 2.

79298. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. механіки Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Опір матеріалів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 54 с.

79299. Ворошилов М. С. Электрические схемы металлорежущих станков. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1948. 192 с., 6 л. черт. : табл., диагр., черт.

79300. Ворошилов М.С. Элементы систем цифрового программного управления металлорежущими станками. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 244 с.

79301. Ворошилов Ю.В., Сливка В.Ю. Аноксидные материалы для электронной техники. Выща школа. К., 1989. 200 с.

79302. Ворошнин Л.Г. Антикоррозионные диффузионные покрытия. Наука и техника. Минск, 1981. 296 с.

79303. Череп А. Вплив фінансової системи на реальне виробництво в сучасному світі. . , . С. 281-285.

79304. Ворошнин Л.Г. Борирование промышленных сталей и чугунов. Беларусь. Минск, 1981. 205 с.

79305. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження одноступеневого черв’ячного редуктора зварювального напівавтомату А-1416" з дисципліни "Деталі машин та основи конструювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 14 с.

79306. Ворошнин Л. Г., Ляхович Л. С. Борирование стали. Металлургия. М., 1978. 240 с.

79307. Ворошнин Л. Г., Хусид Б. М. Диффузионный массоперенос в многокомпонентных системах. Наука и техника. Минск, 1979. 255 с.

79308. Ворошнин Л.Г., Абачараев М.М., Хусид Б.М. Кавитационно-стойкие покрытия на железноуглеродистых сплавах. Наука и техника. Минск, 1986. 248 с.

79309. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. металлореж. станков и инструм. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Режущий инструмент". ЗНТУ. Запорожье, 2006. 60 с.

79310. Ворошнина Л. В., Панчина Т. А. Автоматизация и механизация контроля технологических процессов на машиностроительных и приборостроительных предприятиях. УкрНИИНТИ. Киев, 1977. 44 с.

79311. 80 лет радио. Связь. М., 1975. 328 с.

79312. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" і виконанню контрольних завдань. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 16 с.

79313. Воскобойник М. Ф., Черников А. И. Техника и приборы СВЧ. Радио и связь. М., 1982. 208 с.

79314. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 24 с.

79315. Воскобойников Д.М. Экономическое стимулирование рационнального использования электроэнергии в промышленности. Энергоатомиздат. М., 1988. 80 с.

79316. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

79317. Воскобойникова Т.А. Калибровка и настройка косорасположенных валков трубоправильных машин с учетом упруго-пластического изгиба правящейся трубы. Днепропетровск. металлургич. ин-т. Днепропетровск, 1958. 12 с.

79318. Воскресенский А. А. Комбинированный комплект питания оперативных цепей выпрямленным током и энергией разряда конденсаторов. ГосИНТИ. М., 1967. 9 с.

79319. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки по самостійній роботі при вивченні дисципліни "Вантажні перевезення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 43 с.

79320. Белоусенко М.В. К вопросу о взаимосвязи механизмов управления и технологий: [Взаимосвязи механизмов управления и технологий по теореме Уильямсона]. . , . С. 5-13.

79321. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань за темою підмодуля: "Інтегральне числення функції однієї змінної". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 39 с.

79322. Пустовійт Р.Ф. Інституціональна специфіка досліджень внутрішньофірмових відносин "принципал-агент": [Теорія агентських відносин у межах фірми]. . , . С. 14-21.

79323. Гретченко А.И. Теория организации: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике: [Разнообразие способов организации, задействованных в рыночной экономике]. . , . С. 22-27.

79324. Воскресенский Б. В. Анализ использования производственной мощности машиностроительного предприятия. Машиностроение. М., 1974. 71 с.

79325. Воскресенский Б. В. Анализ использования производственной мощности машиностроительного завода. Машиностроение. М., 1967. 45 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 7 сек.