Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

79326. Бережний В.М., Дефорж С.Ю. Институциональные преобразования в системе факторов общественной эволюции: [Причины, факторы, движущие силы эволюции цивилизации]. . , . С. 35-42.

79327. Сухий О.О. Інституційні та соціально-економічні передумови реалізації позитивних впливів іноземного інвестування. . , . С. 43-49.

79329. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна термодинаміка". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 56 с.

79330. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Електроерозійна обробка деталей ненрофільованим електродом інструментом. Електроерозійна вирізка електродом проволокою [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 51 с.

79331. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до лабораторної роботи "Електроерозійна обробка отворів в деталях із важко обробляємих сплавів та конструкційних сталей" з дисципліни "Електрофізичні і електрохімічні методи обробки [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 22 с.

79334. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Організація, планування та управління виробництва. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

79335. Ніколаєнко С. Інформаційна революція в освіті: [Комп'ютерна грамотність: рівень вчителів, учнів. Створення інформаційних ресурсів українського науково-освітнього середовища]. . , . С. 3-9.

79336. Русева Л. Главный механикус Отечества: [Биография и история изобретений И. Кулибина]. . , . С. 22-31.

79337. Голубенко О. Етапи інтеграції далівського університету в європейський освітній простір: [Болонський процес і досвід приєднання до нього Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Велика Хартія]. . , . С. 10-20.

79338. Набока В.И., Полянский Г.А., Фоменко А.П., Крутас Н.В. Исследование и разработка алгоритмов управления доменным процессом. . , . С. 15-17

79339. Войтович Р. Сутність глобалізації в контексті сучасних дослідницьких підходів (з позицій глобалізму). . , . С. 15-22.

79340. Сущенко В. Проблемні питання реформування правничої освіти в Україні в контексті Болонського процесу: [Пропозиції щодо реформування правничої освіти в Україні, удосконалення навчального процесу]. . , . С. 21-25.

79341. Стецюк Н. Теоретичні аспекти управління персоналом центральних органів виконавчої влади. . , . С. 69-77.

79342. Василевська Т. Етикет на державній службі як умова особистої гідності : [етикет - визначення поняття. Етичні вимоги у професійній діяльності державних службовців]. . , . С. 106-112.

79343. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломного проекту. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

79344. Брехов С. Теоретичні аспекти фінансового контролю за сплатою податкових платежів, податку на прибуток. . , . С. 154-157.

79345. Зиновьев В.А. Теория механизмов и машин. Высшая школа. Москва, 1963. 200 с.

79346. Зиновкин В.В., Бондаренко В.И., Залужный М.Ю., Кулик Р.П., Карпенко В.В., Таран А.В. Анализ исследований совокупности параметров резкопеременных нагрузок энергоёмких элетротехнологических комплексов в составе дуговых сталеплавильных печей. . , . С. 62-67.

79347. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. Знання. Київ, 2000. 587 с.

79348. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. Центр Європи. Львів, 1997. 572 с.

79349. Дєєва Н. Концептуальні підходи до об'єктивного встановлення міри соціалізації зведеного бюджету країни. . , . С. 164-170.

79350. Костіна Н. І., Алексєєв А. А., Василик О. Д. Фінанси. Система моделей і прогнозів. Четверта хвиля. Київ, 1998. 304 с.

79351. Авраамова Е.М. Двадцать лет российской трансформации: Воспроизводство адаптационных практик в период российской трансформации: [Трансформация российского общества и ее влияние на социально-экономическое развитие]. . , . С. 5-15.

79352. Морозова Т. Освітні стандарти в контексті болонських реформ і можливостей інформатизації: [Галузеві стандарти вищої освіти: організація баз даних]. . , . С. 26-34.

79353. Левада Ю.А. Неюбилейные размышления о перестройке: [Социологические исследования об отношении к перестройке]. . , . С. 16-22.

79354. Нікбахт Е. Гроппеллі А. Фінанси. Основи. Київ, 1993. 382 с.

79355. Шкаратан О.И., Иванов И.М., Инясевский С.А. Анализ социально-экономического неравенства россиян: [Дифференциация благосостояния основных социальных слоев]. . , . С. 23-33.

79356. Опарін В. М. Фінанси. Загальна теорія. КНЕУ. Київ, 1999. 164 с.

79358. Тихонова Н.Е. Россияне: нормативная модель взаимоотношений общества, личности и государства. . , . С. 34-45.

79359. Гудков Л.Б. Феномен негативной мобилизации: [Социальная напряженность]. . , . С. 46-57.

79360. Бланк И.А. Управление формированием капитала. Ника-Центр. К., 2000. 508 с.

79361. Оболонский А.В. Российское управление на пути перемен: Без реформы бюрократии административные реформы бессмысленны: [Реформа бюрократии в России]. . , . С. 58-67.

79362. Современный финансово-кредитный словарь. ИНФРА-М. М., 1999. 526 с.

79363. Маліця М. Входження країн Чорноморського регіону до європейського простору вищої освіти: [Людські ресурси у вищій освіті. Приватні ВНЗ. Освітні проекти і програми. Конкурентноспроможність. Якість освіти та ін]. . , . С. 35-58.

79364. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. Антиміфологія. Частина 2. Через терні до гармонізації (1996-1999 рр.). . , . С. 10-11.

79365. Плискевич Н.М. Российская цивилизация: Российский либерализм: судьбы и перспективы ("Круглый стол"). . , . С. 80-89.

79366. Воскресенский Б. В., Маниловский Р. Г. Производственная мощность машиностроительного завода. Машиностроение. М., 1973. 336 с.

79367. Воскресенский Б.В., Паламарчук А.С. Справочник экономиста машиностроительного предприятия. Машиностроение. М., 1971. 376 с.

79368. Батракова Л.Г. Финансовые расчеты в коммерческих сделках. Логос. М., 1998. 120 с.

79369. Черникова Т.В. Средневековое землевладение и проблема феодализма в русской истории (Статья 2): [Социально-экономическое развитие Московской Руси XV - XVII вв.]. . , . С. 90-103.

79370. Воскресенский Б. В., Паламарчук А. С. Справочник экономиста-машиностроителя. Машиностроение. М., 1977. 303 с.

79371. Мних Є. Гармонізація міжнародних і національних стандартів освіти у підготовці фахівців з обліку та аудиту в Україні. . , . С. 42-45.

79372. Воскресенский В.А., Дьяков В.И., Зиле А.З. Расчет и проектирование опор жидкостного трения. Машиностроение. М., 1983. 232 с.

79373. Бодюк А. Принципи й вимоги до організації аудиту: [Аудит. Аудиторська діяльність]. . , . С. 46-51.

79374. Ворощук А. Н. Основы ЦВМ и программирование. Наука. М., 1978. 464 с.

79375. Арапов М.В. Наука как объект реформирования: Есть ли будущее у фундаментальной науки в России?: [История и современное состояние науки в России]. . , . С. 104-110.

79376. Воскресенский В.А., Дьяков В.И. Расчет и проектирование опор скольжения: жидкостная смазка. Машиностроение. М., 1980. 223 с.

79377. Сидорина Т.Ю. Методология: Социальная политика - между экономикой и социологией: [Социальная политика как часть государственной]. . , . С. 111-120.

79378. Воскресенский В.В., Иваницкий А.М. Применение туннельных диодов в импульсной технике. Связь. М., 1974. 120 с.

79379. Воскресенский В.В. Тиристорные преобразователи для питания индукционных установок. Металлургия. М., 1979. 144 с.

79380. Геловани В.А., Бритков В.Б., Дубовский С.В. Глобалистика и футурология: Информационное клонирование в процессах глобализации: [Глобализация мировой системы. Информационные технологии]. . , . С. 121-127.

79381. Тарнавский В. Конец амереканской мечты: [Банкротство Delphi, производителя автомобильных комплектующих. Автомобильная отрасль США]. . , . С. 66-71.

79382. Водолазов Г.Г. В традиции русской философии: Наш современник Сократ: [Загадка суда над Сократом]. . , . С. 128-134.

79383. Тарнавский В. Завтрак для победителя: [Компания Kellogg - производитель сухих завтраков]. . , . С. 74-80.

79384. Воскресенский В.В., Ананьев В.П. Тиристоры индукционных установках. Машиностроение. М., 1969. 128 с.

79385. Григорьев В.П. К юбилею Велимира Хлебникова: "Безумный, но изумительный". Велимир Хлебников - наш Эйнштейн от гуманитарии?: [Творчество русского поэта В. Хлебникова]. . , . С. 135-146.

79386. Тарнавский В. Образцовая восточноевропейская приватизация: [История развития компании Skoda. Реорганизация корпорацией Volkswagen]. . , . С. 82-87.

79387. Яковенко И.Г. Диалог в науке и обществе: Большая и малая традиции европейской культуры: к постановке проблемы (Статья 2). . , . С. 151-165.

79388. Панфилова Т.В. Из почты "ОНС": Социальная ориентация современного психоанализа. . , . С. 166-169.

79389. Дэвис Д.Д. Исследование передачи рекламной информации: сильные и слабые стороны рекламного замысла. . , . С. 17-23.

79390. Пащук О. Руководство по теории деминга: [Управление качеством предприятия сферы услуг]. . , . С. 24-29.

79391. Томпсон Х. Лояльность: практические шаги: [Подходы к удовлетворению нужд и потребностей клиентов]. . , . С. 34-43.

79392. Юрин М. Маркетинговая информационная система - одно из условий успешной работы компании на рынке: [Обеспечение сбора и обработки информации в компании]. . , . С. 44-47.

79393. Карий Р. Реклама на телевидении и авторское право. . , . С. 59-61.

79394. Воскресенский В.Ф. Испытания изоляции электрооборудования до 35кв. повышенным напряжением. Энергия. М., 1972. 81 с.

79395. Сучасність. Видавнича група Сучасність. Київ, 2005. 160 с.

79396. Воскресенский В.Ф. Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой. Энергия. М., 1971. 80 с.

79397. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Стройиздат. М., 1975. 32 с.

79398. Бойко О. Міфи Біловезької пущі: [Створення СНД, 1991 р. Біловезька пуща]. . , . С. 88-100.

79399. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Стройиздат. М., 1975. 64 с.

79400. Шульман Л. Реванш української олігархії: [Політична ситуація в Україні після помаранчевої революції. Діяльність олігархів]. . , . С. 101-109.

79401. Цымбаленко С. В., Цымбаленко Т. Т. Финансовые вычисления [Текст]. Финансы и статистика. М., 2004. 160 с.

79402. Гон М. Західна Україна 1918-1939 років: простір міжетнічної дистанції: [Національні відносини в Західній Україні]. . , . С. 110-117.

79403. Воскресенский Д. И., Пономарев Л. И., Филиппов В. С. Выпуклые сканирующие антенны. Сов. радио. М., 1978. 301 с.

79404. Скуратівський В. Із нотаток до Шевченкової біографії: [Сторінки біографії Т. Г. Шевченко]. . , . С. 123-145.

79405. Воскресенский Д.И., Гринев А.Ю., Воронин Е.Н. Радиооптические антенные решетки. Радио и связь. М., 1986. 240 с.

79406. Воскресенский М. И. Проектирование кулачковых механизмов цифровыми вычислительными машинами. Машиностроение. М., 1967. 128 с.

79407. Медведев В.А., Вороненко В.П., Брюханов В.Н., Митрофанов В.Г., Червяков Л.М. Технологические основы гибких производственных систем. Высш. школа. М., 2000. 255 с.

79408. Воскресенский Н. В. Тромбофлебит и его профилактика. Знание. М., 1966. 16 с.

79409. Іваницька О. Підготовка входження України до європейських фінансових ринків. . , . С. 170-178.

79410. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. Госхимиздат. М., 1962. 534 с.

79411. Воспитательный потенциал руководителя. Политиздат Украины. К., 1988. 222 с.

79412. Дацій О. Упровадження та ефективність інноваційних проектів у виробництві. . , . С. 178-184.

79413. Автомобильная электроника. РадиоСофт. М., 2001. 176 с.

79414. Воспоминания о Л.Д.Ландау. Наука. М., 1988. 352 с.

79415. Козловський Є. Управлінські засади реалізації державної політики в галузі сільського зеленого туризму. . , . С. 184-191.

79416. Манойленко О. Теоретичні засади побудови ефективної системи запобігання банкрутствам. . , . С. 191-197.

79417. Кязимов К. Г. Справочник газовика. Высш. школа: Издат. центр "Академия". М., 2000. 272 с.

79418. Лінник С. Нові підходи в управлінні еколого-економічними процесами: [Економіка природокористування]. . , . С. 203-209.

79419. Бондаренко А. А. Международные автомобильные грузоперевозки. Довкілля. Сумы, 2002. 86 с.

79420. Дудін Т. Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності. . , . С. 209-214.

79421. Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации в теории управления. Питер. СПб., 2004. 256 с.

79422. Павлов О. Теоретичні підходи щодо визначення пріоритетів економічного розвитку сільських територій. . , . С. 214-220.

79423. Струченков В. И. Методы оптимизации. Основы теории, задачи, обучающие компьютерные программы. Экзамен. М., 2005. 256 с.

79424. Воспоминания о И.Я.Померанчуке. Наука. М., 1988. 320 с.

79425. Проненко Л. Механізми залучення громадських організацій до розвитку освітньої сфери в Україні: [Економічні механізми залучення громадських організацій до розвитку освіти. Соціальне замовлення]. . , . С. 221-226.

79426. Воспоминания о И.Е.Тамме. Наука. М., 1981. 295 с.

79427. Схемы включения счетчиков электрической энергии. НЦ ЭНАС. Москва, 2002. 64 с.

79428. Сікорський П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технології навчання: [Визначення поняття "навчальна технологія", "модульно-рейтингова технологія". Модуль. Принцип модульності]. . , . С. 59-70.

79429. Воспоминания о А.Ф.Иоффе. Наука, Ленигр. отд-ние. Ленинград, 1973. 252 с.

79430. Савчук В. Діяльність Антимонопольного комітету України щодо забезпечення державної політики захисту від недобросовісної конкуренції. . , . С. 227-232.

79431. Воспоминания о Игоре Васильевиче Курчатове. Наука. М., 1988. 494 с.

79432. Яворська С. Далеке - зблизька: розвиток методів навчання (20-30-ті роки ХХ ст.): [Становлення і розвиток методики навчання мови в педагогічній теорії і шкільній практиці]. . , . С. 71-78.

79433. Суходоля О. Формалізація моделі системних досліджень проблем державного управління політикою енергоефективності: [Енергозбереження в Україні]. . , . С. 233-241.

79434. Восприятие речи в распознающих моделях. Изд-во Львов. ун-та. Львов, 1971. 186 с.

79435. Схемы АПВ в электрических сетях: использование емкостного отбора напряжения. НЦ ЭНАС. Москва, 2002. 80 с.

79436. Восстановительные процессы в производстве ферросплавов. Наука. М., 1977. 243 с.

79438. Фоменко Д. Ефективний державний механізм в інноваційній сфері економіки України: пошук шляхів формування. . , . С. 241-246.

79439. Корсак К., Козлакова Г. Стан і тенденції розвитку інженерно-технологічної освіти у європейських країнах: [Види технічних ВНЗ і навчальних програм. Види дипломів, різноманітність програмних вимог]. . , . С. 79-88.

79440. Восстановление и рафинирование железа. Наука. М., 1968. 158 с.

79441. Надюк З. Державне управління якістю надання медичної допомоги на сучасномуетапі розвитку українського суспільства: [Система контролю якості надання медичної допомоги. Напрями реформування... (див. анотацію)]. . , . С. 263-269.

79442. Власено Н. В., Черновол М. И., Чабанный В. Я., Мороз В. Е. Восстановление изношенных деталей тонкослойными покрытиями. Вища школа. К., 1988. 61 с.

79443. Востриков А. С. Синтез нелинейных систем методом локализации. Изд-во Новосиб. ун-та. Новосибирск, 1990. 119 с.

79444. Рожкова І. Регіональний моніторинг в управлінні якістю медичної допомоги: [Цілі, завдання, можливості моніторингу. Шляхи пошуку джерел інформації для доповіді щодо питань якості медичної допомоги]. . , . С. 270-274.

79445. Востриков Ю. Я. Дистанционные измерительные системы с дифференциально-трансформаторными преобразователями перемещений. Энергоатомиздат. М., 1984. 96 с.

79446. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2006.

79447. Вострикова З. П., Митин С. Т. Курс оперативного обслуживания ОС ЕС ЭВМ. Наука. М., 1986. 319 с.

79448. Вострикова З. П., Митин С. Т. Курс операторного обслуживания ОС ЕС ЭВМ. Наука. М., 1983. 248 с.

79449. Вострикова З. П. Программирование на языке ассемблера ЕС ЭВМ. Наука. М., 1985. 304 с.

79450. Востров Г.А., Розанов Л.Н. Вакуумметры. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 236 с.

79451. Вострокнутов Н.Г., Евтихиев Н.Н. Измерительная техника. Моск.ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1971. 342 с.

79452. Коротка хроніка подій "газової Тузли": [Газові проблеми України з Росією]. . , . С. 3-8.

79453. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

79454. Вострокнутов Н.Г., Евтихиев Н.Н. Информационно-измерительная техника: (Теорет. основы). Высш. школа. М., 1977. 232 с.

79455. Лозовицький О. Системи демократичного урядування - втілення державотворчого імперативу національного політичного процесу: [Демократичні політичні системи]. . , . С. 1-5.

79456. Вострокнутов Н.Г., Илюкович А.М. Испытание электрических счетчиков. Госэнергоиздат. М., 1961. 203 с.

79457. Зюзіна Т. Науки про культуру та мистецтво в структурі гуманітарної університетської освіти: аналіз зарубіжних тенденцій: [Культурологічне забезпечення навчального процесу у ВНЗ України і зарубіжних країн]. . , . С. 89-103.

79458. Вострокнутов Н.г., Евтихиев Н.Н. Основы информационно-измерительной техники. Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. М., 1972. 333 с.

79459. Гаман П. Удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні. . , . С. 277-284.

79460. Крюков О. Розвиток політико-управлінських еліт у посткомуністичному просторі: [Еліта політична]. . , . С. 353-358.

79461. Вострокнутов Н.Г. Техника измерений электрических и магнитных величин. Госэнергоиздат-Судпромгиз. М.; Л., 1958. 365 с.

79462. Попок А. Міжнародна нормативно-правова база захисту прав національних меншин. . , . С. 372-377.

79463. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

79464. Купрій В. Особливості процесу творення політики в Європейському Союзі. . , . С. 377-384.

79465. Вострокнутов Н. Г. Электрические счетчики и их эксплуатация. Госэнергоиздат. М., 1959. 278 с.

79466. Положення про український центр оцінювання якості освіти : затверджено Постановою КМУ від 31.12.05 № 1312. . , . С. 2.

79467. Кофанов А. Становлення та розвиток правової регламентації зброєзнавства в країнах острівної та континентальної Європи (Великобританії та Німеччини). . , . С. 384-389.

79468. Гакман С. Етнонаціональна політика республіки Молдова: становлення, тенденції, проблеми. . , . С. 395-401.

79469. Лопушинський І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту: [Проблема рідномовної освіти національних меншин - деякі положення вітчизняного законодавства та міжнародних документів]. . , . С. 401-407.

79470. Попова І. Особливості реалізації державної етнополітики щодо національних меншин на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області). . , . С. 407-415.

79471. Карамишев Д., Радиш Я., Радиш Л. Якість медичної допомоги - інтегральний показник соціальної ефективності управління системою охорони здоров'я: [Якість життя. Аналіз методик оцінки якості життя. Підходи до оцінки... (див. анотацію)]. . , . С. 415-420.

79472. Луговенко Н. Соціальні функції пенсійного забезпечення. . , . С. 420-429.

79473. Огаренко В. Зарубіжний досвід у галузі підготовки, підвищення кваліфікації і управління педагогічними кадрами системи освіти: [Сектор освіти країн ОЕСР - чисельність зайнятого населення... (див. анотацію)]. . , . С. 424-430.

79474. Вострокнутов Н.Г. Электрические измерения. Высшая школа. М., 1966. 271 с.

79475. Бенюх Н. Фармацевтичний сектор України в контексті розширення Європейського Союзу: [Законодавча база щодо реформування фармацевтичної галузі України]. . , . С. 430-436.

79476. Восьмизначные таблицы тригонометрических функций. Геодезиздат. Москва, 1950. 380 с. : табл.

79477. Стожаров Н. Гибкость силы: [Теория управления политики, гибкое управление]. . , . С. 29-32.

79478. Пісьмаченко Л., Тонева О. Роль державного фінансово-господарського контролю в забезпеченні економічної безпеки держави. . , . С. 472-480.

79479. Шаптала О. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Україні: стан, шляхи формування, проблеми і перспективи розвитку: [Економіка туризму України]. . , . С. 481-488.

79480. Тарнавский В. Человек-таран: [Политический портрет Отто фон Бисмарка - создателя Германской империи]. . , . С. 88-94.

79481. Вотинов К. В. Жесткость станков. Лонитомаш. Ленинград, 1940. 88 с. : ил., табл., схем., черт.

79482. Вотинов С.Н., Прохоров В.И., Островский З.Е. Облученные нержавеющие стали. Наука. М., 1987. 126 с.

79483. Красівський О., Бармак М. Шляхетське та дворянське самоуправління на території Київської, Подільської та Волинської губерній у першій половині ХІХ століття. . , . С. 489-497.

79484. Максименко Е. "Soet tou kratou" - "освобождённый силой души": [Критика. Биография Сократа, основные идеи]. . , . С. 96-101.

79485. Вочке И. Электрическая плавильная печь. ОНТИ НКТП СССР. Ленинград ; Москва, 1936. 540 с., 4 л. черт. : ил., табл., диагр., номогр.

79486. Руткевич О. Вища освіта: "доступна" та/або "платна"?: [Проблема співіснування платної та "безплатної" освіти. Якість навчання]. . , . С. 104-112.

79487. Черв'якова О. Концептуальні основи й підходи до проблеми регулювання інноваційної діяльності: [Історія розвитку інноваційної діяльності]. . , . С. 498-502.

79488. Вощанов К.П., Кириллов И.И. Машины и аппаратура для газопламенной обработки металлов. Профтехиздат. М., 1963. 122 с.

79489. Вощанов К.П. Ремонт оборудования сваркой. Машиностроение. М., 1967. 192 с.

79490. Лутай Л.А. Дисциплинарная власть и ее влияние на развитие трудового коллектива. . , . С. 51-56.

79491. Вощинин А.И., Савин И.Ф. Гидравлические и пневматические устройства на строительных и дорожных машинах. Машгиз. М., 1954. 332 с.

79492. Ульянова Н.П. Позитивна економічна теорія права Річарда Познера - ствердження та критика: [Спроба пояснити правові норми: наслідки їх втілення в життя такими, як вони є, а не зміна їх з ціллю покращення]. . , . С. 56-62.

79493. Вощинин А. П., Сотиров Г. Р. Оптимизация в условиях неопределенности. Изд-во МЖ: Техника. М.; София, 1989. 224 с.

79494. Воюцкий С.С. Растворы высокомолекулярных соединений. Госхимиздат. М., 1960. 132 с.

79495. Лемещенко П.С. Институциональный аспект современной теории денег: начало анализа. . , . С. 62-67.

79496. Воячек Е.С. Исследование зависимости коэфициента трения от температуры при прокатке. АН БССР.Физико-техн. ин-т. Минск, 1962. 14 с.

79497. Гамильтон Э. Капитан Фьючер принимает вызов. Капитан Фьючер приходит на помощь. Галактическая миссия. ЭКСМО-Пресс. М., 1998. 416 с.

79498. Мортіков В.В. Політична економія контрактів: [Інституціональна теорія контрактної форми трудових відносин]. . , . С. 68-72.

79499. Воячкова Г. Движение-залог здоровья и красоты женщины. Физкультура и спорт. М., 1965. 215 с.

79500. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія інженерної діяльності" згідно з "Тимчасовим положенням про кредитномодульну систему організації навчального процесу в ЗНТУ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

79501. Врагов Ю. Д. Анализ компоновок металлорежущих станков : основы компонетики. Машиностроение. М., 1978. 208 с.

79502. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія інженерної діяльності" згідно з "Тимчасовим положенням про кредитномодульну систему організації навчального процесу в ЗНТУ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

79504. Вредные вещества в промышленности: Органические вещества: Новые данные с 1974 по 1984. Химия. Ленинград, 1985. 464 с.

79505. Зорич А. Завтра война. АСТ. М., 2004. 444 с.

79506. Вредные вещества в промышленности. Химия. Ленинград, 1976. 592 с.

79507. Вредные вещества в промышленности. Химия. Ленинград, 1976. 624 с.

79508. Вредные вещества в промышленности. Химия. М., 1965. 619 с.

79509. Абдуллаев Ч. Лучше быть святым. Проф-Пресс. Ростов н/Д, 1994. 512 с.

79510. Бандман А.Л., Гудзовский Г.А., Дубейковская Л.С. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов І-IV групп. Химия. Ленинград, 1988. 512 с.

79512. Лукша Н. Институциональные аспекты эволюции бимонетарных систем в странах с переходной экономикой. . , . С. 72-77.

79513. Баженев В. А., Будлаков Л. А., Василено И. Я. Вредные химические вещества.. Химия. Ленинград, 1990. 464 с.

79514. Ляшенко Л.И. Хозяйственная этика как выражение социальной ответственности фирмы. . , . С. 78-83.

79515. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Стройиздат. М., 1975. 40 с.

79516. Тарасенко О.В. Влада в корпоративному управлінні: [Інституціональна теорія корпоративного управління]. . , . С. 83-89.

79517. Носова О.В. К вопросу о природе и эффективности ренты и рентоориентированного поведения как институтов развития: опыт стран Восточной Азии: [Экономика стран Восточной Азии]. . , . С. 90-96.

79518. Биконя С.Ф. Трансформація української економіки в аспекті нової інституціональної теорії. . , . С. 97-103.

79519. Временная методика определения уровня потребительских свойств бытовых сложных электрических приборов. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т технической эстетики. М., 1972. 76 с.

79520. Бахтарі Е.А. Р. Коуз: особливості методів дослідження: [Нова інституціональна теорія Р. Коуза]. . , . С. 104-107.

79521. Временная методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями. Экономика. М., 1973. 31 с.

79522. Усачева В.В. Оценка состояния организационной культуры микросистемы: [Оценка состояния организационной культуры на предприятии]. . , . С. 108-115.

79523. Сірко А.В., Найдич Н.М. Інституційно-правове забезпечення діяльності корпорацій та його проблеми в Україні. . , . С. 115-121.

79525. Александрова Е.Г., Герасименко В.П. Создание институциональных предпосылок интеграции Украины в Европейский Союз. . , . С. 122-129.

79526. Временная методика определения экономической эффективности от внедрения новой техники в инструментальное производство. ВНИИ. М., 1971. 133 с.

79527. Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах. Энергия. М., 1966. 192 с.

79528. Ожигина В.В., Чайковская Ю.В. Институциональные аспекты региональной интеграции стран с переходной экономикой (На примере единого экономического пространства): [Международная интеграция на постсоветском пространстве]. . , . С. 129-135.

79529. Временные характеристики лазерных импульсов и взаимодействие лазерного излучения с веществами. Наука. М., 1975. 197 с.

79530. Бондаренко И.А., Чарахчян К.К. Экономические институты глобализации. . , . С. 135-141.

79531. Медведев Ф. После России. Республика. М., 1992. 463 с.

79532. Карпенко В.Л., Йохна М.А. Методологічні підходи до формування механізму активізації інноваційної діяльності підприємств. . , . С. 160-165.

79533. Погорєлов С.Б., Бебело С.А. Інституціональне забезпечення трансформації державної власності: [Ринкова трансформація української економіки]. . , . С. 170-175.

79534. Коваленко Р.А., Чаусовская Е.А. Экономическая теория в формате конституционной экономики: [Влияние Конституции на развитие экономики]. . , . С. 175-179.

79535. Ипатов А.Б. Институт страхования в системе финансового права: [Страхование в системе финансового права России]. . , . С. 180-185.

79536. Робсон К. Таинственный шар. Северо-Запад. СПб., 1999. 414 с.

79537. Время и современная физика. Мир. М., 1970. 152 с.

79538. Смолов В. Б., Угрюмов Е. П., Артамонов А. Б. Время-импульсные вычислительные устройства. Радио и связь. М., 1983. 288 с.

79539. Стил Д. Голос сердца. Эксмо. М., 2000. 320 с.

79540. Макаров И. М., Лохин В. М., Мадыгулов Р. У. Время-импульсные системы автоматического управления. Машиностроение. М., 1991. 288 с.

79541. Близнюк Т.П. Теоретичні аспекти теорії довгих хвиль М. Кондратьєва: [Проблема циклічності економічного розвитку]. . , . С. 186-193.

79542. Артюхов В. Г., Денбновецкий С. В., Евсеев Г. Т. Времяимпульсные элементы дискретной техники. Техніка. Киев, 1978. 224 с.

79543. Каїра З.С. Інноваційні стратегії управління підприємствами: ефективність стратегічних альянсів. . , . С. 194-201.

79544. Врублевский Л. Е., Зайцев Ю. В., Тихонов А. И. Силовые резисторы. Энергоатомиздат. М., 1991. 256 с.

79545. Послы Млечного пути. Еш гвардия. Ташкент, 1990. 368 с.

79546. Примак И. Инновационные дилеммы: [Зарождение и практическая реализация новых идей]. . , . С. 12-19.

79547. Всесоюзная конференция по высокоазотистым сталям І Всесоюзная конференция по высокоазотистым сталям 18-20 апр. 1990 г.. Ин-т металлофизики АН УССР. К., 1990. 144 с.

79548. Роббинс Г. Одинокая леди. АСТ. М., 1993. 480 с.

79549. Инновации в цифрах: [Как обстоит дело с инновационной деятельностью в украинских компаниях]. . , . С. 20-24.

79550. Всесоюзная конференция по сварке цветных металлов ІV Всесоюзная конференция по сварке цветных маталлов. 4-7 сент. 1990г., Мариуполь. ИЭС им. Е.О.Патона. К., 1990. 110 с.

79551. Примак И., Кузнецова Т. Опытным путем: [Клиенты как вечный источник инноваций]. . , . С. 32-39.

79552. Никольская Н. За все надо платить. Ближе к телу. АСТ. М., 2001. 316 с.

79553. Всесоюзная конференция по физике X Всесоюзная конференция по физике прочности и пластичности металлов и сплавов. Куйбышевский политехн. ин-т. Куйбышев, 1983. 385 с.

79554. Тарнавский В. Ответственность руководителя: [Компания "Medtronic" - производитель медицинского оборудования, имплантантов и инструментов]. . , . С. 40-47.

79555. Всесоюзная конференция по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах IV Всесоюзная конференция по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах: 27-29 мая 1986г.. Б. и.. Минск, 1986. 192 с.

79557. Всесоюзная конференция по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах IV Всесоюзная конференция по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах: 27-29 мая 1986г.. Б. и.. Минск, 1986. 196-346 с.

79558. Частный детектив. Журнал "Київ". К., 1991. 560 с.

79559. Всесоюзная конференция по электроннолучевой сварке Материалы VII Всесоюзной конференции по электроннолучевой сварке (8-11 дек. 1980г.). ИЭС. Киев, 1981. 144 с.

79560. Тарнавский В. Трейлер, повалившийся набок: [Conseco - американская страховая и финансовая компания]. . , . С. 58-64.

79561. Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта Труды. ВЗИЖТ. М., 1967. 66 с.

79562. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1960. 115 с.

79563. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия. Бизнесс-пресса; Феникс. СПб; Ростов н/Д, 1999. 448 с.

79564. Тарнавский В. Время собирать камни: [Деятельность Стефена Купера в корпорации Enron. Реорганизация предприятия]. . , . С. 66-72.

79565. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1967. 150 с.

79566. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування. Знання. К., 1997. 182 с.

79567. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1966. 204 с.

79568. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. КНЕУ. Київ, 2000. 412 с.

79569. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1967. 180 с.

79570. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1969. 215 с.

79571. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2006. 220 c.

79572. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2006. 47 с.

79573. Новое дело: [Подразделения индийской Tata Group успешно внедрили управленческую технологию Balanced Scorecard]. . , . С. 74-79.

79574. Вища школа. Знання. Київ, 2005. 128 с.

79575. Тарнавский В. Адаптация шведского льва: [Политический портрет шведского короля Густава Адольфа Ваза (1594-1632) - великого полководца и реформатора]. . , . С. 80-84.

79576. Максименко Е. "Зарядка для ума", или Новый герой нашего времени: [Р. А. Уилсон - американский философ - ХХ - ХІХ вв.]. . , . С. 86-90.

79577. Зозулев А. Маркетинговая среда промышленного рынка: [Разработка корпоративной стратегии предприятия]. . , . С. 2-6.

79578. Байел Л.А. Магия бренда: [Финансовая ценность бренда компании]. . , . С. 8-15.

79579. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2005. 64 с.

79580. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2006. 76 с.

79581. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2006. 74 с.

79582. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2006. 40 с.

79583. Пайн ІІ Б.Д., Гилмор Х.Д. Клиент - это продукт: [Анализ экономики впечатлений, влияние впечатлений на клиента]. . , . С. 18-27.

79584. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2005. 117 с.

79585. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2006. 144 с.

79586. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2006. 80 с.

79587. Эверс Г.Г. Превращенная в мужчину. КЛИП. Екатеринбург, 1992. 412 с.

79588. Фармер П. Программа лояльности компании Kawasaki Motors: [Компания Kawasaki Motors - производитель мотоциклов]. . , . С. 28-32.

79589. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1969. 211 с.

79590. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1970. 191 с.

79591. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1970. 154 с.

79592. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1970. 216 с.

79593. Сардак С. Виды рекламы и рациональность ее выбора: [Теория и качество рекламы]. . , . С. 36-37.

79594. Закотий В. Интернет-PR: увеличиваем возможности: [Применение Интернет в маркетинговой стратегии компаний]. . , . С. 38-40.

79595. Аршевская М. Выставка: от планирования до подведения итогов. . , . С. 41-43.

79596. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1970. 360 с.

79597. Тамберг В., Бадьин А. Повести за собой: сильный бренд как плод манипуляции желаниями потребителя. . , . С. 20-27.

79598. Петренко Г. Дорогу молодым!: Компания "Астелит" намерена изменить правила игры на рынке мобильной связи: [Украинский рынок мобильной связи. Мобильный оператор "Астелит" и его новый бренд Life:) ]. . , . С. 54-59.

79599. Тарнавский В. Один миг славы: После взлета в 80-х годах бренд Swatch ушел в тень, но свое дело для возрождения швейцарской часовой отрасли он сделал: [Швейцарская часовая отрасль и бренд Swatch]. . , . С. 60-66.

79600. Дементьев В.В. Институты и поведение: социальный подход: [Институциональная теория Р. Коуза]. . , . С. 5-19.

79601. Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Институциональная теория экономической истории, которую предстоит создать: история как конкуренция институтов. . , . С. 20-33.

79602. Ким М.Н., Дефорж С.Ю. Институциональное строительство социального рыночного хозяйства: принцип субсидиарности: [Модели построения социального государства]. . , . С. 26-33.

79603. Задорожный Г.В. Изменение типа социализации как следствие рыночной трансформации: [Социализация экономики личности]. . , . С. 34-40.

79604. Носова О.В. Институциональный анализ и его применение в экономической теории: [Проблема институционального развития в странах с переходной экономикой]. . , . С. 40-47.

79605. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 34 с.

79606. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

79607. Шевелева Т. Торговельні марки: теоретичні аспекти незалежності права інтелектуальної власності та права власності на річ. . , . С. 20-26.

79608. Ресенчук В. Торговельні марки в Інтернеті: проблеми правового регулювання в Україні: [Інтернет - найефективніший засіб рекламування товарів або послуг]. . , . С. 26-29.

79609. Дроб'язко Р. Міжнародні аспекти обмеження прав авторів: [Виключне користування творами книгодрукування]. . , . С. 30-35.

79610. Красовська А. Правова охорона об'єктів промислової власності в Україні та технологічно розвинутих країнах: [Винаходи в Україні та в зарубіжних країнах]. . , . С. 36-41.

79611. Гарсіа М., Габріель Сто років самотності. Всесвіт. К., 2004. 616 с.

79612. Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі. . , . С. 45-48.

79613. Головач В.В. Власний капітал - що має знати користувач звітності про підприємство. . , . С. 9-17.

79614. Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні. . , . С. 13-17.

79615. Озерський І.В. Типові форми реагування прокурора на порушення законності у сфері бюджетних відносин. . , . С. 21-24.

79616. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1971. 115 с.

79617. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1971. 130 с.

79618. Падерін І.Д. Аналіз діяльності малих підприємств за результатами анкетування: [Малі підприємства в Україні]. . , . С. 38-39.

79619. Радиотехнические устройства. ВЗПИ. М., 1972. 106 с.

79620. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф. Экологические кризисы и катастрофы: [Динамика крупнейших природных катастроф, землетрясений и их последствий]. . , . С. 6-12.

79621. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1973. 120 с.

79622. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1974. 100 с.

79623. Симончук Е. Рабочий класс в Украине: хроника потерь: [Уменьшение численности рабочего класса]. . , . С. 5-25.

79624. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник трудов.... ВЗПИ. М., 1975. 187 с.

79625. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник трудов.... ВЗПИ. М., 1975. 196 с.

79626. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1976. 136 с.

79627. Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине: [Тенденции развития межнациональных установок населения Украины]. . , . С. 26-45.

79628. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1977. 221 с.

79629. Ларин В. Киотский протокол и РАО "ЕЭС России": [Семинар "Применение механизмов Киотского протокола в электроэнергетике". Россия, 2005 г. Международное сотрудничество в области экологии]. . , . С. 13-16.

79630. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1977. 125 с.

79631. Смілянський Л. Вибране. Укр. письменник. К., 2005. 574 с.

79632. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1977. 188 с.

79633. Клюенко Э. Политическое участие: теория, методология и измерение с применением метода шкалограммирования по Гуттману: [Активизация участия населения в политическом процессе]. . , . С. 46-72.

79634. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1977. 222 с.

79635. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1980. 60 с.

79636. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1981. 79 с.

79637. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник статей Всесоюзного заочного политехнического ин-та. ВЗПИ. М., 1982. 48 с.

79638. Ерохин С.В. Социально-экономическое развитие Китая в новом тысячелетии: [Рост уровня социально-экономического развития Китая. Рост ВВП, экспорта и импорта]. . , . С. 42-46.

79639. Шульга Р. Современное пространство отношений искусства и потребителя: [Роль искусства в жизни общества]. . , . С. 73-91.

79640. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник трудов. ВЗПИ. М., 1983. 54 с.

79641. Всесоюзный заочный политехнический институт Сборник трудов. ВЗПИ. М., 1983. 76 с.

79642. Черныш Н., Ровенчак О. Социокультурный подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами: [Типы цивилизованного развития в зависимости от культуры]. . , . С. 92-118.

79643. Оріховський С. Твори. Дніпро. К., 2004. 672 с.

79644. Резник В. Частная собственность сквозь призму социологического институционализма. . , . С. 119-131.

79645. Всесоюзный заочный политехнический институт.Научно-техническая конференция Материалы научно-технической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции. ВЗПИ. М., 1967. 83 с.

79646. Всесоюзный заочный политехнический институт. Научно-техническая конференция Материалы научно-технической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции. ВЗПИ. М., 1968. 100 с.

79647. Леонов В. Социологические аспекты мотивации финансового поведения населения. . , . С. 132-146.

79648. Всесоюзный заочный политехнический институт.Научно-техническая конференция Материалы научно-технической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции. ВЗПИ. М., 1969. 86 с.

79649. Всесоюзный заочный политехнический институт.Научно-техническая конференция Материалы научно-технической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции. ВЗПИ. М., 1967. 87 с.

79650. Стрельник Е. Гендерное неравенство: теоретико-методологические подходы к интерпретации. . , . С. 147-153.

79651. Шот А. П. Фінансовий облік. Центр навч. літератури. К., 2004. 165 с.

79652. Бородянский Ю., Саенко Ю. Capitalis: [Капитал как один из главных инстинктов человеческой натуры]. . , . С. 155-173.

79653. Всесоюзный заочный политехнический институт.Научно-техническая конференция Материалы научно-технической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции. ВЗПИ. М., 1969. 75 с.

79654. Руденко М. Вибране. Дніпро. К., 2004. 800 с.

79655. Макаренков В.И., Суранович В.Н. Фильтры для очистки воды на трековых мембранах: [Загрязнение воды, качество питьевой воды в России]. . , . С. 47-49.

79656. Цигилик І. І. Контролінг. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 76 с.

79657. Всесоюзный заочный политехнический институт. Коломенский филиал Труды.... Высшая школа. М., 1966. 119 с.

79658. Всесоюзный заочный политехнический институт. Коломенский филиал Труды.... Высшая школа. М., 1969. 131 с.

79659. Всесоюзный заочный политехнический институт. Коломенский филиал Труды.... Высшая школа. М., 1969. 131 с.

79660. Гальперин С.В. Альберт Эйнштейн - Колумб в физике: [Научная деятельность А. Эйнштейна]. . , . С. 64-69.

79661. Вспененные пластические массы. НИИТЭХИМ. ВНИИСС. М., 1975. 27 с.

79662. Вспомогательное оборудование по всему циклу изготовления литых заготовок. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1966. 298 с.

79663. Згонник Л.В., Некрасов В.Н. Институциональная составляющая согласования экономических интересов в условиях трансформации экономической системы. . , . С. 53-59.

79664. Малюк А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации. Горячая линия-Телеком. М., 2004. 280 с.

79665. Валянский С., Калюжный Д. Астрология и астрономия: [Византийская астрономия, арабская астрономия ІХ - ХІІІ вв.]. . , . С. 70-76.

79666. Сковорода Г. С. Твори. Обереги. К., 2005. 528 с.

79667. Вольчик В.В. Зависимость от пути предшествующего развития в эволюции института собственности в России: [Формирование института собственности в России]. . , . С. 60-66.

79668. Гайдай Т.В. Інституційно-еволюційний підхід у дослідженні суті та суперечностей перехідних економік. . , . С. 66-72.

79669. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

79670. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft PowerPoint 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2004. 192 с.

79671. Величковський І. Повне зібрання творів. Дзигар цілий і напівдзигарик. Дніпро. К., 2004. 192 с.

79672. Ульяновский Ю., Дубровин Д. Европа в зареве французских пожаров: [Политическая ситуация во Франции: пожары, иммигрантские волнения]. . , . С. 6-9.

79673. Вспомогательное сварочное оборудование. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. М., 1961. 12 с.

79674. Иншаков О.В., Фролов Д.П. Логика и динамика институционального фракциогенеза: [Каждый индивид принадлежит к определенным институтам]. . , . С. 72-77.

79675. Гусева Л.А., Загуменная Л.К., Марон З.С. Вспомогательное устройство роботизированных систем. ГПНТБ. Новосибирск, 1982. 528 с.

79676. Про обласну Програму підвищення родючості ґрунтів у Запорізькій області на 2006-2010 роки : затверджено Рішенням обласної ради від 18.01.06 № 7. . , . С. 3.

79677. Дубровин Д. "Галльская головоломка" для Большой Европы: [Реакция ЕС на бесчинства во Франции. Проблемы мигрантов]. . , . С. 10-11.

79678. Вечорова гармонія. Карпати. Ужгород, 2004. 280 с.

79679. Обласна Програма поповнення бібліотечних фондів на 2006-2010 роки : затверджено Рішенням обласної ради від 18.01.06 № 12. . , . С.3.

79680. Вспомогательный инструмент для станков с числовым программным управлением. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1975. 196 с.

79681. Встовский А. Л. Машины постоянного тока. КПИ. Красноярск, 1984. 90 с.

79682. Александров А. По рецептам "оранжевой революции": [Парламентские выборы в Азербайджане. Митинг оппозиционеров]. . , . С. 20-21.

79683. Клишова Е.В. Общественная рациональность: сущность и механизм формирования: [Индивидуальная и общественная рациональность в экономике]. . , . С. 78-85.

79684. Встречи в пути. Знание. М., 1979. 47 с.

79685. Встречи за океаном. Знание. М., 1975. 96 с.

79686. Кривцун Л.А. Формирование институциональной структуры экономики и природа структурных сдвигов. . , . С. 86-92.

79687. Встречи с доктором Кашпировским. Профиздат. М., 1990. 128 с.

79688. Про звіт облдержадміністрації щодо виконання соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2005 рік та про Програму... на 2006 рік : затверджено Рішенням... (див. анотацію). . , . С. 4-6.

79689. Вторая летняя математическая школа. (Кацивели, июнь-ибль 1964г.). Наукова думка. К., 1965. 232 с.

79691. Дегтярева С.В. К вопросу об институциональных основах российской экономики: [Анализ российской модели экономики и ее институциональных основ]. . , . С. 92-99.

79692. Поляковский О. Знаменитой и скандальной "Лолите" 50 лет: [История создания и издания романа В. Набокова "Лолита"]. . , . С. 43-45.

79693. Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.. Либідь. Київ, 2005. 624 с.

79694. Липов В.В. Институциональная составляющая социально-экономических моделей: [Система базовых институтов, регулирующих функционирование основных общественных подсистем]. . , . С. 112-118.

79695. Булеев И.П. Институты гражданского общества: [Структура гражданского общества]. . , . С. 119-126.

79696. Головинов О.Н. Основные направления институциональных преобразований в современных условиях. . , . С. 127-131.

79697. Дубовик М.В. Институциональные изменения в условиях трансформации экономических систем: [Экономическое развитие в различных институциональных контекстах]. . , . С. 136-141.

79698. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2005. 88 с.

79699. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005. С.1271-1406

79700. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2006. 64 с.

79701. Бондаренко О.Л. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии. Экономика. М., 1986. 228 с.

79702. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Новое знание. Минск, 1999. 688 с.

79703. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии. Экономика. М., 1986. 344 с.

79704. Вторичные приборы и блоки системы МАУС. Цинтиэлектропром. М., 1963. 104 с.

79705. Вторичные цветные металлы. Металлургия. М., 1951. 703 с.

79706. Вторичные цветные металлы. Металлургиздат. М., 1957. 544 с.

79707. Сумин В.А. Оценка рыночных норм поведения во взаимодействияях индивидов. . , . С. 141-147.

79708. Заруба О. Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. Київ, 1995. 106 с.

79709. Ковалев В. В. Анализ финансового состояния предприятия. Центр экономики и маркетинга. М., 1999. 216 с.

79710. Карасьова Ю.М. Інституціональні основи формування мотиваційного механізму ефективності трудової діяльності: [Специфіка трудової поведінки працівників та механізм їх залучення до управлінського процесу]. . , . С. 148-153.

79711. Второе начало термодинамики. ГТТИ. Москва ; Ленинград, 1934. 312 с., 5 л. портр. : ил., табл., черт.

79712. Курило І.О., Григор'єва Л.О. До питання про інституційні основи формування соціально-класової структури населення України. . , . С. 153-160.

79713. Андреев В.А., Павлов К.В. Использование институциональной теории в исследовании проблем интенсификации общественного воспроизводства: [Применение институциональной теории к развитию российской экономики]. . , . С. 161-177.

79714. Ляшенко В.І. Інституційні пастки перехідної економіки: [Неефективні норми господарських відносин]. . , . С. 178-184.

79715. Второй метод Ляпунова и его применение в энергетике. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1966. 179 с.

79716. Второй метод Ляпунова и его применение в энергетике. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1966. 185 с.

79717. Ткаченко Н.И., Самойденко Е.Г. Институциональные аспекты функционирования монополий и теневой ренты в недропользовании: [Институциональные аспекты деятельности монополий в Украине]. . , . С. 195-202.

79718. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. Світ. Львів, 2005. 268 с.

79719. Второй советский космический корабль. Правда. М., 1960. 199 с.

79720. Мартиенко А.И. Институциональные преобразования собственности на объекты природно-ресурсного потенциала как основа трансформационных процессов в экономике природопользования. . , . С. 203-209.

79721. Втулки кондукторные МН 5527-64-МН-5533-64. Изд. стандартов. М., 1969. 63 с.

79722. Ву Та-Ю, Омура Такаши Квантовая теория рассеяния. Наука. М., 1969. 451 с.

79723. Вуд А. Микропроцессоры в вопросах и ответах. Энергоатомиздат. М., 1985. 184 с.

79724. Вуд П. Анализ и проектирование зеркальных антенн. Радио и связь. М., 1984. 208 с.

79725. Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1979. 264 с.

79726. Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхности. Мир. М., 1989. 568 с.

79727. Степовик Д. Сучасна Українська ікона. Мистецтво. К., 2005. 304 с.

79728. Вулкалович М. А., Новиков И. И. Уравнение состояния реальных газов. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 340 с. : ил., табл.

79729. Вукалович М. П., Ривкин С. Л., Александров А. А. Таблицы тепло-физических свойств воды и водяного пара. Изд. стандартов. М., 1969. 408 с.

79730. Вукалович М.П. Теплофизических свойств воды и водяного пара. Машиностроение. М., 1967. 160 с., 2л. диагр.

79731. Вукалович М.П., Новиков И.И. Термодинамика. Машиностроение. М., 1972. 670 с.

79732. Вукалович М.П. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. Энергия. М., 1965. 400 с., 6л. диагр.

79733. Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Таблицы и диаграммы. Г.Н-Т.И.Маш.Лит. М., 1951. 94 с., 2л. диагр.

79734. Вукалович М. П., Новиков И. И. Техническая термодинамика. Госэнергоиздат. М., 1962. 304 с.

79735. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика. Госэнергоиздат. М., 1952. 567 с.

79736. Вукобратович М., Стокич Д, Кирчански Н. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами. Мир. М., 1989. 376 с.

79737. Шилдт Г. Искусство программирования на С++. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 496 с.

79738. Вукобратович М., Стокич Д. Управление манипуляционными роботами. Теория и приложение. Наука. М., 1985. 384 с.

79739. Вуколов В. М., Кузьмичева И. М. Детали из пластмасс в пневмогидравлических системах. Машиностроение, ленингр. отд-ние. Ленинград, 1974. 143 с.

79740. Вуколов Н. И., Михайлов А. Н. Знакосинтезирующие индикаторы. Радио и связь. М., 1987. 591 с.

79741. Кутузов М., Преображенский А. Самое главное о... Выбор компьютера. Питер. СПб., 2005. 173 с.

79742. Вул Б.М. Физика диэлектриков и полупроводников. Наука. М., 1988. 371 с.

79743. Вулах Л.А. Механизированная таблично-перфокарточная форма бухгалтерского учета. Госинти. М., 1969. 23 с.

79744. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 66 с.

79745. Вулгаков Э.Б. Высоконапряженные зубчатые передачи. Геометр. теория. Расчет. Машиностроение. М., 1969. 104 с.

79746. Вулгаков Э.Б. Зубчатые передачи модифицированного исходного речного контура. Машгиз. М., 1962. 100 с.

79747. Вулгаков Э.Б. Зубчатые передачи с улучшенными свойствами. Обобщенная теория и проектирование. Машиностроение. М., 1974. 264 с.

79748. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 16 с.

79749. Вулгаков Э.Б. Соосные зубчатые передачи. Машиностроение. М., 1987. 256 с.

79750. Вулгаков Э.Б., Васина Л.М. Эвольвентные зубчатые передачи в обобщающих параметрах. Машиностроение. М., 1978. 174 с.

79751. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 26 с.

79752. Вулис Л.А., Ершин Ш.А., Ярин Л.П. Основы теории газового факела. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 204 с.

79753. Вулис Л.А., Кашкаров В.П. Теория струй вязкой жидкости. Наука. М., 1965. 431 с.

79754. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Центр навчальної літератури. К., 2005. 532 с.

79755. Вулих Б.З. Введение в функциональный анализ. Наука. М., 1967. 415 с.

79756. Вулих Б.З. Введение в теорию полуупорядоченных пространств. Физматгиз. М., 1961. 407 с.

79757. Вулих Б.З. Введение в функциональный анализ. Физматгиз. М., 1958. 352 с.

79758. Вулканизация эластомеров. Химия. М., 1967. 428 с.

79759. Вуль В. А. Оптические запоминающие устройства. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 184 с.

79760. Вуль В. А. Помехоустойчивость наносекундных цифровых узлов. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1977. 148 с.

79761. Вуль В. А., Трайто Б. Г. Устройство сверхбыстродействующей памяти на туннельных диодах. Энергия. Ленинград, 1969. 156 с.

79762. Вуль Ф. Иллюстрированный сексологический словарь. Здоровье. Донецк, 1992. 100 с.

79763. Вульвет Дж. Датчики в цифровых системах. Энергоиздат. М., 1981. 199 с.

79764. Вульман Г. Л. Эксплуатационные испытания генераторов на электростанциях. Госэнергоиздат. М., Л., 1957. 80 с.

79765. Вульман Г. Л. Эксплуатация генераторов на электростанциях. Госэнергоиздат. М., 1963. 344 с.

79766. Вульман Г. Л. Эксплуатация генераторов на электростанциях. Госэнергоиздат. М., 1959. 224 с.

79767. Бородулин В.Н., Воробьев А.С., Матюнин В.М., Филиков В.А., Чепарин В.П. Электротехнические и конструкционные материалы. Мастерство; Высшая школа. М., 2000. 280 с.

79768. Путин В. . ООН принадлежит всем нам и никому в отдельности: [Выступление на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 сентября 2005 года, Нью-Йорк]. . , . С. 3-5.

79769. Сорокоумов А. Правила игры в коучинг: [Теория работы с клиентами]. . , . С. 8-14.

79770. Юрин А. Между ураганами: [Российско-американский саммит 16 сентября 2005 года. Сотрудничество в борьбе с терроризмом и в вопросах ядерной безопасности]. . , . С. 6-14.

79771. Павлов Н. Нормальная "ненормальная" Германия: [Политика. Экономика Германии. Выборы 2005. Завершение политической карьеры Г. Шредера. Новое правительство во главе с Ангелой Меркель]. . , . С. 15-29.

79772. Аширов Д. Теория трилистника, или лизинг персонала: [Способы наиболее эффективного использования персонала]. . , . С. 15-19.

79773. Михалев О. Дилеммы польской политики: [Внешняя политика Польши. Вступление в ЕС. Развитие отношений с НАТО, США, Россией]. . , . С. 30-42.

79774. Рогачев И. Российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество: основные направления, тенденции развития, перспективы: [Международное и экономическое сотрудничество между Россией...(см. аннотацию)]. . , . С. 43-53.

79775. Юрій С. В університеті має домінувати не кафедра, а випускаючий за фахом професор: [Бесіда з ректором Тернопільського державного економічного університету/ Інтерв'ю записав Карасьов В.]. . , . С. 3-19.

79776. Улесов А. Ключевая компетенция: навыки обучения людей как одна из ключевых компетенций современного менеджера. . , . С. 20-28.

79777. Лешкевич Т.Г. Философия. ИНФРА-М. М., 2005. 192 с.

79778. Ленсиони П. Почему руководители терпят поражения: [Трудности правильной тактики в работе руководителя]. . , . С. 37-43.

79779. Сатановский Е. Международный терроризм: [Террористические группировки "Аль-Каида", "Хамас", "Братья - мусульмане"]. . , . С. 54-69.

79780. Вініченко І. І., Дацій Н. В., Корецька С. О. Мікроекономіка. Центр навч. літератури. К., 2005. 272 с.

79781. Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей: [Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти (м.Берген, 19-20 травня 2005 р.)]. . , . С. 20-25.

79782. Мачулін В., Бойко Р., Шкляр Л. ВАК України в контексті Болонського процесу: [Особливості атестаційного процесу в Україні та проблема його адаптації до вимог Болонського процесу]. . , . С. 26-32.

79783. Шишелина Л. Венгрия в Европе: [Международные и экономические отношения Венгрии. Вступление Венгрии в ЕС и НАТО. Взаимоотношения с Россией]. . , . С. 78-90.

79784. Карасев Д. Директ-маркетинг, или заставьте потребителя поверить: [Привлечение покупателей с помощью почтовой рассылки, телефонных переговоров и личных встреч с перспективными клиентами]. . , . С. 52-63.

79785. Чикваидзе А. "Пальто не надо!": [История грузино-российских отношений за период 1990-2000 гг.]. . , . С. 128-153.

79786. Дубковский В.А., Денисова А.Е. Топливо и энергетика: целесообразность использования тепловых солнечных электростанций: [Энергетическая эффективность солнечных электростанций]. . , . С. 3-8.

79787. Карп И.Н., Зайвый А.Н. Энергосберегающие технологии в металлургии. . , . С. 13-19.

79788. Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес: [Формування соціологічної культури. Тенденції та проблеми розвитку соціологічної освіти у контексті Болонського процесу]. . , . С. 33-39.

79789. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Наука. М., 1964. 870 с.

79790. Вторичные приборы. Номенклатурный справочник. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1977. 53 с.

79791. Четвериков В.В. Охрана окружающей среды: проблемы внедрения интегрированного подхода к регулированию техногенного влияния на окружающую среду: [Инструменты технического регулирования для... (см. аннотацию)]. . , . С. 49-52.

79792. Вторичные приборы. Номенклатурный справочник. ЦНИИТЭИприборостроения. М., 1976. 232 с.

79793. Кононенко П. Стан і перспективи українознавства в системі вищої школи: [Українознавство як наукова система і як навчальний курс]. . , . С. 5-9.

79794. Вторичные цветные металлы. Металлургиздат. М., 1956. 558 с.

79795. Вульф А. А. Устойчивость параллельной работы электрических станций. ГОНТИ Энергоиздат. Ленинград ; Москва, 1938. 160 с. : табл., схем., диагр., черт.

79796. Вульф А.М. Основы резания металлов. Машгиз. Л.; М., 1954. 325 с.

79797. Вульф А.М. Резание металлов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 496 с.

79798. Шкіца Л.Є. Методологічні основи геоекологічного аналізу гірничопромислового комплексу: [Екологічний аналіз гірничого комплексу]. . , . С. 53-56.

79799. Рева О., Штанько О., Добрянський І. 12 балів: український компромис європейської системи "полегшеної шкали оцінювання": [Особливості правил вимірювання. Шкала оцінювання ECTS. Компетентність учнів та відповідні оцінки]. . , . С. 40-55.

79800. Вульф А.М. Резание металлов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 428 с.

79801. Вульф А. М. Резание металлов минераллокерамическими резцами. Машгиз. М., 1958. 183 с.

79802. Кеннеді М. Гроші без процентів і інфляції: [Грошова система]. . , . С. 12-19.

79803. Дмитриева Е.А., Шевченко Т.В., Верниченко-Цветков Д.Ю. Оценка влияния фитопланктона на экологическое состояние верховья Днепродзержинского водохранилища: [Анализ экологического состояния вод Днепродзержинского водохранилища]. . , . С. 57-65.

79804. Вульф Б. К., Ромадин К. П. Авиационное материаловедение. Машиностроение. Москва, 1967. 392 с.

79805. Вульф Б. К., Ромадин К. П. Авиационное металловедение. Оборонгиз. Москва, 1962. 503 с.

79807. Вульф Б. К., Боршевский С. М. Титан в электронной технике. Энергия. М., 1975. 184 с.

79808. Вульф Б.К. Тройные металлические фазы в сплавах. Металлургия. М., 1964. 222 с.

79809. Вульфсон И. А., Зусман В. Г., Розинов А. Г. Кодирование информации управляющих программ. Энергия. М., 1968. 95 с.

79810. Вульфсон И.А. Некоторые вопросы расчета многоинструментальных наладок. Москов. механич. ин-т. М., 1949. 12 с.

79811. Вульфсон И.И. Виброактивность приводов машин разветвленной и кольцевой структуры. Машиностроение. Ленинград, 1986. 96 с.

79812. Вульфсон И.И. Динамические расчеты цикловых механизмов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1976. 328 с.

79813. Слісаренко І. Нові акценти зовнішньої політики України: інформаційно-комунікаційний аспект. . , . С. 20-27.

79814. Вульфсон И.И. Колебания машин с механизмами циклового действия. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1990. 308 с.

79815. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

79816. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2006. 48 c.

79817. Шергін С. Світова політика і наукова спільнота: [Новий світовий порядок. Трансформація міжнародних відносин. Роль науки у зовнішній політиці]. . , . С. 33-37.

79818. Вульфсон И.И., Коловский М.З. Нелинейные задачи динамики машин. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 282 с.

79819. Басанец В. Ближе к делу: [Визит в Запорожье Президента Украины В.Ющенко]. . , . С. 3.

79820. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Менеджмент". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 18 с.

79821. Вунш Г. Теория систем. Советское радио. М., 1978. 288 с.

79822. Вусатовский З. Основы прокатки. Металлургия. Москва, 1967. 582 с.

79823. Людина і праця. Соцінформ. К., 2006. 48 с.

79824. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2006. 148 с.

79825. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 32 с.

79826. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2005.

79827. Воронка Г. Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великобританії: плюралізм навчально-освітнього процесу. . , . С. 56-60.

79828. Александров А. Под войной в Чечне подведена черта: [Парламентские выборы в Чечне]. . , . С. 16-17.

79829. Міллікен Дж. Постмодернізм і професіоналізм у вищій освіті: [Постмодернізм як спосіб організації практичної діяльності. Постмодерністський унівенситет. Викладацький професіоналізм у вищій освіті]. . , . С. 61-71.

79830. Зеленин Д. Вашингтон против Дамаска. Еще одни грабли?: [Сирия - новая горячая точка на Ближнем Востоке. Взаимоотношения США и Сирии]. . , . С. 18-20.

79831. Жиделева В. В., Каптейн Ю. Н. Экономика предприятия. ИНФРА-М. М., 2005. 133 с.

79832. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005. . , . С. 84-88.

79833. Про основні завдання вищім навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік : затверджено Наказом МОН України від 4.07.05 № 4.1-20/2366. . , . С. 88-95.

79834. Кутузов М., Преображенский А. Выбор и модернизация компьютера. Питер. СПб., 2002. 256 с.

79835. Вустер У.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в кристаллах. Изд. иностр. лит.. М., 1963. 287 с.

79836. Вучков И.Н., Бояджиева, Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. Финансы и статистика. М., 1987. 238 с.

79837. Вшивков П.П. Кузнечно-штамповочные машины. Машгиз. Москва; Свердловск, 1959. 83 с.

79838. Осипова Н.П., Клімова Г.П., Васильєв Г.Ю., Воднік В.Д., Підкуркова І.В. Ораторське мистецтво. Одіссей. Харків, 2005. 144 с.

79839. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 224 с.

79840. Иноземный Пушкин. Продолжение истории: [Биография А.С. Пушкина, его африканские корни]. . , . С. 36-39.

79841. Колодочкина Е. Жизнь Эдит Пиаф: гимн любви: [Биография и творчество французкой певицы и актрисы Э. Пиаф]. . , . С. 43-46.

79842. Понамарев В. А. Базы данных в Delphi 7. Питер. СПб., 2003. 218 с.

79843. Мозговой М. В. Занимательное программирование. Питер. СПб., 2004. 208 с.

79844. Сборник систематизированного законодательства : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 242 с.

79845. Вшивков П.П. Свободная ковка. Машгиз. Москва; Свердловск, 1957. 64 с.

79846. Выбор диагностических параметров кузнечно-прессового оборудования. ОНТИ. Воронеж, 1980. 43 с.

79847. Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов. Изд-во НЦ ЭНАС. М., 2002. 216 с.

79848. Выбор допусков и посадок в машиностроении. Машгиз. Москва, 1946. 179 с.

79849. Выбор допусков и посадок деталей из пластмасс. Рекомендация. ВНИИНМаш. М., 1971. 230 с.

79850. Батищев В. Блиц - комментарий: налоги - 2006: [Налоговые новшества. Бюджетно-налоговые нормы. Налоговые перспективы]. . , . С. 7-12.

79851. Шумихин Ю.Н., Лебедев В.И. Выбор и изыскания трасс воздушных линий электропередачи. Энергоатомиздат. М., 1983. 184 с.

79852. О системе налогообложения : Закон Украины от 15 июня 1991 г. № 1251 - ХІІ: (С изменениями и дополнениями). . , . С. 13-17.

79854. Выбор и обеспечение показательной надежности кузнечно-прессового оборудования при проектировании. ОНТИ ЭНИКмаш. Воронеж, 1978. 47 с.

79855. Выбор и применение алмазных карандашей для правки шлифовальных кругов. ВНИИАлмаз. М., 1967. 10 с.

79856. О Государственном бюджете Украины на 2006 г. : Закон Украины от 20 декабря 2005 г. № 3235 - IV (Извлечение). . , . С. 18-25.

79857. Чалый-Прилуцкий А. Н., Денисенко В. И., Пучкова З. Н. Выбор и применение режущего инструмента. Владимирский политехн. ин-т. Каф. "Станков и инструментов". Владимир, 1973. 147 с.

79858. О налоге на добавленную стоимость : Закон Украины от 3 апреля 1997 г. № 168/97 - ВР (С изменениями и дополнениями). . , . С. 28-56.

79859. О налогообложении прибыли предприятий : Закон Украины от 28 декабря 1994 г. № 334/94 - ВР (В редакции Закона от 22 мая 1997 года № 283/97 - ВР) (С изменениями и дополнениями). . , . С. 72-124.

79860. Выбор и расчет основных параметров пневматических уравновешивателей кузнечно прессовых машин в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда. НПО ЭНИКМАШ. Воронеж, 1987. 54 с.

79861. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Мозіль О. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 123 с.

79862. О налоге с доходов физических лиц : Закон Украины от 22 мая 2003 г. № 889 - IV (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2006 г.). . , . С. 125-157.

79863. Выбор измерительных средств для линейных измерений от 1 до 500мм в зависимости от точности изготовления. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1966. 56 с.

79865. Гаскаров Д.В., Попеначенко В.И., Попов С.А., Шаповалов В.И. Выбор информативных параметров при контроле качества изделий электронной техники. ЛДНТП. Ленинград, 1979. 32 с.

79866. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Мозіль О. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: теорія і практика використання економічного аналізу у системі підприємницької діяльності. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 99 с.

79867. Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования. Финансы и статистика. М., 2000. 184 с.

79868. Феофанов К.А. Современное мировое общество и взаимодействие цивилизаций: [Геополитика. Анализ современного мирового общества]. . , . С. 3-15.

79869. Гольдберг О. Д., Буль О. Б., Свириденко И. С., Хелемская С. П. Переходные процессы в электрических машинах и аппаратах и вопросы их проектирования. Высш. школа. М., 2001. 512 с.

79870. Ирхин Ю.В. Возможности и пределы "электронного правительства" (на примере Великобритании и России): [Государство в политической системе]. . , . С. 16-32.

79871. Попов О. США і глобалістські концепції єврейського етносу: [Єврейські етнорелігійні громади. Їудаїзм. Сіонізм. Єврейський етнос в США. Глобалізація]. . , . С. 39-50.

79872. Богобоящий В. В., Курбанов К. Р., Палій П. Б., Шмандій В. М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. Центр навч. літератури. К., 2004. 216 с.

79873. Мозговий О.М. Фондовий ринок. КНЕУ. К., 1999. 316 с.

79874. Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Мигранты и работодатели: взаимодействие в конфликтогенном пространстве: [Россия - трудовая миграция; рынок труда; безработица]. . , . С. 33-52.

79875. Егорова Т. А. Организация производства на предприятиях машиностроения. Питер. СПб., 2004. 304 с.

79876. Фондовий ринок України. УФБ- "Скарбниця". К., 1994. 510 с.

79877. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок. КНЕУ. К., 2000. 156 с.

79878. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг. Центр навч. літератури. К., 2005. 264 с.

79879. Кочкаева Т.Н. Ценностно-целевые приоритеты модернизации современного российского образования: [Классическая и неклассическая системы образования. Особенности парадигмы советского образования... (см. аннотацию)]. . , . С. 53-64.

79880. Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. Одиссей. Харьков, 2005. 256 с.

79881. Электротехника. Знак. Москва, 2005. 64 с.

79882. Электротехника. Знак. Москва, 2005. 64 с.

79883. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. ВІРА-Р. К., 1998. 558 с.

79884. Электричество. Знак. Москва, 2005. 74 с.

79885. Тест: методика "МАС": [Психологічна методика виявлення прагнень: до престижу, суперництва, досягнення мети]. . , . С. 64-65.

79886. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2005. 56 с.

79887. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2005.

79888. Системный администратор. Издательский дом "Учительская газета". М., 2005.

79889. Программные продукты и системы. МНИИПУ. Тверь, 2005.

79890. Библиотека. Книга. Москва, 2005. 88 с.

79891. CAD/CAM/CAE Observer. CAD/CAM Media Publishing. Riga, 2005. 96 c.

79892. Гофф К. Макс Сетевые распределенные вычисления: достижения и проблемы. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2005. 320 с.

79893. Вишневський В., Голунов А., Коньков А. Інформатизація системи охорони здоров'я. . , . С. 66-69.

79894. Налетова И.В. Национальная эклектичность и политика интеграции в европейском образовательном пространстве: [Этапы европейской интеграции в сфере высшего образования. Болонский процесс. История... (см. аннотацию)]. . , . С. 65-75.

79895. Піонтковська В. Альтернативи традиційній енергії: [Міні-електростанції, які працюють на рапсовій олії. Біодизельне паливо, перероблене із насіння рапса]. . , . С. 78-82.

79896. Васильева Л.Н. Синергетический подход в теории элит и его использование в политологии: [Политическая элита]. . , . С. 76-94.

79897. Спасибенко С.Г. Личностно-ориентированное преподавание социологии (из опыта работы на кафедре социологии РХТУ им. Д. И. Менделеева): [Концептуально значимые вопросы в изучении социологии. Понимание...(см. аннотацию)]. . , . С. 95-107.

79898. Джерелиевская И.К. Социокультурная политика в зеркале борьбы с терроризмом. . , . С. 108-125.

79899. Ховрин А.Ю. "Организационное поведение" как интегративная социогуманитарная учебная дисциплина: [Цели преподавания дисциплины, основные принципы, требования, дидактические единицы]. . , . С. 126-136.

79900. Франчук В.И. Общая теория социальных организаций VERSUS. Традиционная теория организации. . , . С. 191-208.

79902. Козлова О.Н. Мир университета на рынке услуг: [Мир университета: история развития и анализ современных изменений. Рыночная эффективность в университетском мире. Экономика университета]. . , . С. 220-238.

79903. Галаган А.И., Прянишникова О.Д. Реформирование инженерного образования в Европе в соответствии с требованиями Болонской декларации. . , . С. 239-250.

79904. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. екон. та орг. вир-ва Методичні вказівки для дипломного проектування з економічного розділу. ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 40 с.

79905. Шамилева Р.К. Либеральная концепция справедливости: миф или реальность?: [Портреты политических лидеров США - президентов: Трумена, Никсона, Рейгана, Дж. Буша - мл., Дж. Буша - ст., Клинтона]. . , . С. 251-268.

79906. Вайс К. Г. Оцінювання. Вид-во Соломії Павличко "Основи". К., 2000. 671 с.

79907. Суворова В.В. Формирование конкурентных преимуществ муниципальных образований в России. . , . С. 295-310.

79908. Россинская Г.М. Противоречия потребительского рынка и цена. Наука. М., 1991. 84 с.

79909. Сенчагов В.К. Реформа цен. Финансы и статистика. М., 1991. 112 с.

79910. Вавилов С.В. Методология и метастратегии процесса принятия политических решений. . , . С. 311-320.

79911. Князев В.Г. Цена, финансы, хозрасчет. Финансы и статистика. М., 1991. 110 с.

79912. Желтякова И. А., Маховикова Г. А., Пузыня Н. Ю. Цены и ценообразование. Питер. Санкт-Петербург, 1999. 112 с.

79913. Хрустик Н.М., Хаценко Л.І. Сучасна українська літературна мова. Центр навч. літератури. К., 2005. 136 с.

79914. Трофимов М.И. Социальная стабильность или политическая апатия?: [Исследуется вопрос об отсутствии протеста среди населения России в условиях ухудшения качества жизни]. . , . С. 321-329.

79916. Тиркало Р. І., Кравчук І. С. Банківські операції з цінними паперами. Карт-бланш. Тернопіль, 2004. 211 с.

79917. Подолянец В. Безумие в Кубе: [Подписание газового соглашения Украины с Россией]. . , . С. 6-7.

79918. Ферреоль Ж. Социология. Питер. СПб., 2003. 160 с.

79919. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 78 c.

79920. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 80 с.

79921. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2005. 80 с.

79922. Логистика сегодня. ЗАО "Издательский Дом Гребенникова". М., 2005.

79923. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005. С. 1407-1549

79924. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2005. 162 с.

79925. Приводная техника. ОБРИС. М., 2005. 64 с.

79926. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2005. 713 с.

79927. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2006. 64 с.

79928. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 59 с.

79929. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 399 с.

79930. Украинский химический журнал. Академпериодика. Киев, 2006. 128 с.

79932. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Наука. М., 1976. 872 с.

79933. Смирнов А. Мастер-плавки: [Производство стали в рамках современного конвертерного цеха: варианты основных технических решений]. . , . С. 12-16.

79934. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Наука. Москва, 1975. 872 с.

79935. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Наука. М., 1977. 872 с.

79936. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Наука. М., 1973. 872 с.

79937. Выбор исполнений электрических машин для взрывоопасных производств. ЦИНТИЭлектропром. М., 1962. 70 с.

79938. Выбор, испытания и применение технологических смазок для штамповки. НПО "ЭНИКМАШ" Минстанкопрома. Воронеж, 1988. 65 с.

79939. Сикачина А. Золото партии: [Добыча золота. Мировой рынок золота]. . , . С. 30-32.

79940. Аверин В.И., Иванов А.П., Кручинин И.А. Выбор комплекса технических средств АСУП. Статистика. М., 1973. 208 с.

79941. Выбор легированных чугунов и сплавов для литых деталей тракторных двигателей. ОНТИ. М., 1962. 64 с.

79942. Якунин В.И., Никифоров Н.А. Развивать социальное партнерство: [Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Социально-трудовые отношения]. . , . С. 5-12.

79943. Сенченко М. Суспільство знищення - стратегічна перспектива "демократичних реформ". Частина 3: Чому українська еліта не перешкоджає будуванню суспільства знищення: [Національна еліта України в умовах глобалізації]. . , . С. 59-82.

79944. Выбор оборудования с ЧПУ для шлифования сложных поверхностей. ЭНИМС ОНТИ. М., 1984. 28 с.

79945. Філановський Г. Держава - для чого чи для кого?: Найзагальніші роздуми: [Аналіз політичної та соціально-економічної ситуації в Україні. Демократія. Реформи]. . , . С. 93-102.

79946. Шпиталь І. Духовна окраса нації: Слово о полку шістдесятників: [Українські шістдесятники]. . , . С. 111-116.

79947. Выбор оптимальных технологических процессов изготовления литых заготовок из черных и цветных сплавов. НИИМАШ. М., 1965. 78 с.

79948. Выбор оптимальных технологических процессов изготовления литых заготовок из черных и цветных сплавов. НИИМАШ. М., 1965. 112 с.

79949. Выбор оптимальных технологических режимов изготовления отливок при литье под давлением с применением стендов контроля технологических параметров. Изд-во стандартов. М., 1992. 40 с.

79950. Янко Д. Творець краси (До 90-річчя від дня народження скульптора Олександра Ковальова): [Біографія і творчість українського скульптора О. Ковальова]. . , . С. 117-123.

79951. Выбор рациональных закалочных сред и методов их контроля для инструментальной промышленности. Науч.-исслед. ин-т информации по машиностроению. М., 1965. 46 с.

79952. Канцельсон А. З віршотворчого досвіду: [Творчість українського поета М. Рильського]. . , . С. 124-129.

79953. Выбор рациональных конструкций плоских рам гидравлических прессов. НПО "ЭНИКМАШ". Воронеж, 1987. 56 с.

79954. Выбор рациональных параметров путевых, строительных и погрузочно-разгрузочных машин и оборудования. Ленингр. ин-т инж. ж.-д. транспорта. Ленинград, 1969. 232 с.

79955. Красовский В. Н., Воскресенский А. М., Богданов В. В. Выбор рациональных технологических режимов процесса каландрования термопластичных материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1971. 27 с.

79956. Выбор режимов и видов смазки трущихся паркривошипных прессов простого действия. ЭНИКМАШ. Воронеж, 1975. 18 с.

79957. Быков В.В., Франценюк И.В., Хилков Б.М., Щапов Г.А. Выбор режимов нагрева металла. Металлургия. М., 1980. 168 с.

79959. Выбор составов СОЖ при шлифовании кругами из эльбора. НИИмаш. М., 1981. 53 с.

79960. Выбор средств механизации и автоматизации статистических методов регулирования и контроля качества. Методика. Изд-во стандартов. М., 1974. 31 с.

79961. Выбор структуры системы обмена дискретной информацией для использования в низовых звеньях сложных систем. АН УССР, Ин-т кибернетики. К., 1976. 30 с.

79962. Выборнов Б. И. Ультразвуковая дефектоскопия. Металлургия. М., 1985. 256 с.

79963. Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия. Металлургия. М., 1974. 240 с.

79964. Выгодер М. И., Миценгендлер М. Л. Расчет и примеры наладок зубодолбежных и зубострогальных станков. Машгиз. М., 1958. 118 с.

79965. Выгоднер Е.Б. Курортные и физиотерапевтические факторы в лечении и реабилитации больных язвенной болезнью. Медицина. М., 1977. 192 с.

79966. Выгоднер Л.Ф. Опыт получения качественных стальных отливок. ВНИИТЭМР. М., 1989. 56 с.

79967. Выгодский М. Я. Аналитическая геометрия. Физматгиз. М., 1963. 528 с.

79968. Выгодский М.Я. Дифференциальное исчисление. Наука. М., 1965. 591 с.

79969. Выгодский М. Я. Краткий учебник высшей математики. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 480 с. : табл., черт.

79970. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Гостехиздат. М., 1956. 783 с.

79972. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Физматиздат. М., 1959. 783 с.

79973. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Физматиздат. М., 1961. 784 с.

79974. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. Физматиздат. М., 1962. 870 с.

79975. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Физматгиз. М., 1963. 870 с.

79976. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Наука. М., 1966. 870 с.

79977. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Наука. Москва, 1972. 870 с.

79978. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Наука. Москва, 1972. 416 с.

79979. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Гостехтеориздат. М., 1956. 412 с.

79980. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Гостехтеориздат. М., 1948. 279 с.

79981. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Гостехтеориздат. М., 1959. 412 с.

79982. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Физматгиз. М., 1960. 412 с.

79983. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1964. 420 с.

79984. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1965. 424 с.

79985. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1967. 416 с.

79986. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1968. 416 с.

79987. Белоконева О. "Язвенная" бактерия: [О причинах возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки]. . , . С. 11-12.

79988. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1969. 416 с.

79989. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1972. 416 с.

79990. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1975. 416 с.

79991. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1976. 336 с.

79992. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1978. 335 с.

79993. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1979. 335 с.

79994. Марголина А. Косметика, которая лечит: [Кожные заболевания. Лечебные косметические средства и природные ингредиенты. Строение кожи. Терапия]. . , . С. 72-79.

79995. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1982. 335 с.

79997. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Наука. М., 1987. 318 с.

79998. Выдавливание холодное полостей формообразующих рабочих деталей пресс-форм и штампов. РТМ-113. Изд-во стандартов. М., 1965. 47 с.

79999. Выдмухова Б. Адам всегда молод. Физкультура и спорт. М., 1987. 125 с.

80000. Выдрик Г.А., Соловьев Т.В., Харитонов Ф.Я. Прозрачная керамика. Энергия. М., 1980. 96 с.

80001. Выдрик Г.А., Костюков Н.С. Физико-химические основы производства и эксплуатации электрокерамики. Энергия. М., 1971. 328 с.

80002. Выдрин А.И., Гамус М.З. Малая механизация и автоматизация в сборочном цехе. Машгиз. М., 1961. 166 с.

80003. Выдрин А.И., Гамус М.З. Технические усовершенствования по комплексным планам. Машгиз. М., 1959. 83 с.

80004. Выдрин В.И., Дубинский Ф.С., Каменщиков Ю.И. Математическое планирование эксперимента в прокатке. Челябинский политехн. ин-т. Челябинск, 1977. 40 с.

80005. Выдрин В.Н., Федосиенко А.С. Автоматизация прокатного производства. Металлургия. М., 1984. 472 с.

80006. Выдрин В.Н. Динамика прокатных станов. Металлургиздат, Сверд. отд-ние. Свердлорвск, 1960. 255 с.

80007. Выдрин В. Н., Федосиенко А. С. Основы автоматики и автоматизация производства. ЧПИ. Челябинск, 1977. 87 с.

80008. Выдрин В. Н., Федосиенко А. С. Основы автоматики и автоматизация производства. ЧПИ. Челябинск, 1978. 63 с.

80009. Выдрин В. Н., Федосиенко А. С. Основы автоматики и автоматизация производства. ЧПИ. Челябинск, 1979. 50 с.

80010. Выключатели врубные, рубильники и разъединители на токи до 1000 А. Информэлектро. М., 1993. 39 с.

80011. Выключатели высокого напряжения. Энергия. М., 1964. 280 с.

80012. Выключатели высокого напряжения. Госэнергоиздат. М., 1958. 239 с.

80013. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80014. Партія "Вперед, Україно!" йде до громадян своєї країни!: [Виборча програма політичної партії "Вперед, Україно!"]. . , . С. 4.

80015. "Соціальна держава - справедливе суспільство - заможна родина": [Передвиборча програма Селянської партії]. . , . С. 5.

80016. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80017. "Збудуємо Європу в Україні": [Передвиборна програма Соціалістичної партії України до виборів у Верховну Раду 2006 року]. . , . С. 4.

80018. Дегтяренко В.Н., Лазарев Е.Г. АСУ промышленного транспорта. РИСИ. Ростов н/Д, 1980. 82 с.

80019. Иващенко Н. Н. Автоматическое регулирование : теория и элементы систем. Машиностроение. М., 1978. 736 с.

80020. Мороз О.О. Історія аграрних реформ в Україні: [Аграрні реформи в Україні XVI - XX ст.]. . , . С. 9-16.

80021. Сірко А.В. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці: [Поняття "корпорації". Корпоративна власність в ринковій системі]. . , . С. 17-24.

80022. Выключатели высокого напряжения. Энергоатомиздат. М., 1988. 136 с.

80023. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. Академия. М., 2003. 496 с.

80024. Ляховченко Н.В. Психолого-педагогічні, соціальні та економічні аспекти вибору професії випускниками шкіл: [Профорієнтація як суспільна проблема, її сутність]. . , . С. 102-104.

80025. Выключатели высокого напряжения. Энергия. М., 1969. 177 с.

80026. Выключатели высокого напряжения. Энергия. М., 1972. 161 с.

80027. Выключатели высокого напряжения. Энергия. М., 1978. 126 с.

80028. Выключатели высокого напряжения. Энергия. М., 1980. 119 с.

80029. Выключатели высокого напряжения. Энергоиздат. М., 1982. 137 с.

80030. Буяльська Т.Б. Гуманітарні конференції в технічному ВУЗі (аналіз деяких проблем в контексті гуманізації технічної освіти). . , . С. 14-15.

80031. Выключатели высокого напряжения. Энергоатомиздат. М., 1985. 168 с.

80032. Мороз О.О. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми регулювання аграрного ринку: [Проблеми формування ринкових відносин в сільському господарстві]. . , . С. 16-23.

80033. Выключатели путевые серии ВП19 : рекомендации по применению в станкостроении. ОНТИ ЭНИМС. М., 1985. 17 с.

80034. Иващенко Н. Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. Машиностроение. М., 1973. 607 с.

80035. Мокін Б.І., Мокіна Ю.В. Посилення стимулюючого впливу методики визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції. . , . С. 29-32.

80036. Прохоренко К. К., Верховцев Э. В., Ищук Н. Я. Выплавка и разливка качественных сталей. Металлургия. М., 1964. 202 с.

80037. Выплавка стали для фасонного литья. Машгиз. М., 1963. 264 с.

80038. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Союза ССР. Транспорт. М., 1989. 125 с.

80039. Зянько В.В., Єпіфанова І.Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні: [Іноземне інвестування економіки Вінницької області]. . , . С. 32-36.

80040. Выплавка стали для фасонного литья. Машгиз. М., 1957. 142 с.

80041. Небава М.І., Бурєнніков Ю.Ю., Бершов Д.М. Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів. . , . С. 37-42.

80042. Сердюк В.Р., Заюков І.В. Деякі підходи до оцінки ефективності інноваційних технологій професійного навчання. . , . С. 111-115.

80043. Казаков А.А., Давыдовский В.М. Устройство автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1973. 375 с.

80044. Казаков А.А., Давыдовский В.М., Казаков Е.А. Устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1983. 375 с.

80045. Казаков А.А., Давыдовский В.М., Казаков Е.А. Устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1978. 383 с.

80046. Козлов Л.Н., Кузьмин В.И. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1981. 232 с.

80047. Кондратьева Л. А., Борисов Б. Б. Устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Транспорт. Москва, 1991. 406 с.

80048. Маханько А.М. Контроль станочних и слесарних работ. Высшая школа: Академия. М., 2000. 286 с.

80049. Попович Н.Г., Ковальчук А.В., Красовский Е.П. Автоматизация производственных процесов и установок. Вища шк.. К., 1986. 311 с.

80050. Выплавка стали и производство стальных отливок. ОНТИ. М., 1960. 132 с.

80051. Фомичев Е.А. Общий курс сигнализации, централизации и блокировки. Транспорт. М., 1976. 200 с.

80052. Тулупов Л. П., Шапкин И. Н. АСУ железнодорожного транспорта. Знание. Москва, 1988. 63 с.

80053. Выплавка ферросплавов в доменной печи на дутье, обогащенном кислородом. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1959. 144 с.

80054. Тулупов Л. П., Жуковский Е. М., Гусятинер А. М. Автоматизированные системы управления перевозочными процессами на железных дорогах. Транспорт. Москва, 1991. 207 с.

80055. Выпов Г. П, Саламатина Л. И. Конструирование и функционирование программного обеспечения для АСУ. Наук. думка. Киев, 1990. 153 с.

80056. Выпов Г.П. Новые методы общей теории относительности. Наукова думка. К., 1972. 106 с.

80057. Шаповал В. М., Аврамчук Р. Н., Ткаченко О. В. Економіка підприємства. Центр навч. літератури. К., 2003. 288 с.

80058. Иванов Е.Р., Плокоцкий М.А., Попович М.В. Выправочно-подбивочно-отделочная путевая машина ВПО-3000. Транспорт. М., 1976. 262 с.

80059. Выпрямители полупроводниковые. ИЗАНА. М., 1991. 15 с.

80060. Выпрямители селеновые серий СВ, СВК, БСС. ОНТИ ЭНИМСа. М., 1985. 18 с.

80061. Выравнивание графиков нагрузки энергетических систем и выбор типа электростанций для покрытия пиковых нагрузок. Наука. М., 1968. 159 с.

80062. Выращивание монокристаллов. Металлургия. Москва, 1970. 174 с.

80063. Рынок. Инф.- внедренческий центр "Маркетинг". М., 1998. 404 с.

80064. Выращивание монокристаллов тугоплавких и редких металлов. Наука. М., 1973. 142 с.

80065. Выскуб В. Г., Розов Б. С., Савельев В. И. Прецизионные цифровые системы автоматического управления. Машиностроение. М., 1984. 136 с.

80067. Передерий В.П. Устройство автомобиля. ФОРУМ: ИНФРА-М. М., 2005. 288 с.

80068. Высокие давления и свойства материалов. Наук. думка. К., 1980. 166 с.

80069. Высокие давления и свойства материалов. Ин-т проблем материаловедения АН УССР. К., 1979. 218 с.

80070. Высокие орбиты. Известия. М., 1985. 528 с.

80071. Высокоавтоматизированный процесс изготовления литейных форм. ЦБТИ. М., 1956. 10 с.

80072. Высоковольтная изоляция линий и аппаратов. Энергия. М., 1965. 172 с.

80073. Высоковольтная импульсная техника. Чувашский ун-и им. И.Н.Ульянова. чебоксары, 1972. 111 с.

80074. Высоковольтная импульсная техника. Чувашский ун-и им. И.Н.Ульянова. чебоксары, 1975. 143 с.

80075. Аринин И. Н., Коновалов С. И., Баженов Ю. В. Техническая эксплуатация автомобилей. Феникс. Ростов н/Д, 2004. 320 с.

80076. Гавриленко Б. Б. Концепції сучасного природознавства. ВЦ ВМГО "Темпус". Вінниця, 2006. 283 с.

80077. Высоковольтная импульсная техника. Чувашский ун-и им. И.Н.Ульянова. чебоксары, 1976. 116 с.

80078. Высоковольтная импульсная техника. Чувашский ун-и им. И.Н.Ульянова. чебоксары, 1977. 104 с.

80079. Высоковольтная импульсная техника. Чувашский ун-и им. И.Н.Ульянова. чебоксары, 1978. 100 с.

80080. Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Білий М. М., Мозіль О. І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 160 с.

80081. Высоковольтная импульсная техника. Чувашский ун-и им. И.Н.Ульянова. чебоксары, 1980. 96 с.

80082. Высоковольтное аппаратостроение за рубежом. Выключатели. ЦИНТИЭлектропром. М., 1962. 157 с.

80083. Воробьев А.А., Воробьев Г.А., Воробьев Н.И. Высоковольтное испытательное оборудование и измерения. Госэнергоиздат. М., 1960. 584 с.

80084. Высоковольтное оборудование швейцарских фирм "Броун-Бовери" и "Эрликон" на напряжение 750 кв.. ВНИИЭМ. М., 1965. 108 с.

80085. Пушкар М. С. Облікова політика і звітність. Карт-бланш. Тернопіль, 2004. 141 с.

80086. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80087. Ющенко В.А. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з посланням Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році". . , . С. 1-4.

80088. Высоковольтное электроэнергетические и электрофизическое оборудование и линии электропередачи. Ленинград. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. Ленинград, 1987. 110 с.

80089. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. Питер. СПб., 2003. 283 с.

80090. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

80091. Высоковольтные тиристорные преобразователи. ЭНИН. М., 1981. 197, 4 с.

80092. Высокоинформативные системы ввода и обработки графических данных. ИТК. Минск, 1985. 142 с.

80093. Дроздовський Є. Президент дав "добро" на запорізький експеримент: [Візит Президента України В.Ющенко у Запоріжжя: відвідування промислових підприємств; підсумки перебування]. . , . С. 2.

80094. Высокоиспользованные турбо-и гидрогенераторы с непосредственным охлаждением. Теория, расчет, исследования. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 263 с.

80095. Высококачественное воспроизведение фонограмм. знание. М., 1989. 64 с.

80096. Шумихин В. С., Кутузов В. П., Храмченко А. И. и др. Высококачественные чугуны для отливок. Машиностроение. М., 1982. 222 с.

80097. Перов В. А. Стохастические задачи оптимизации параметров и оценки надежности нелинейных упругих систем (узлов) полиграфических машин. Изд-во МГУП. М., 2000. 232 с.

80098. Высокомоментные гидромоторы. Отд. техн. информации. М., 1962. 109 с.

80099. Высокомощные электропечи и новая технология производства стали. Металлургия. М., 1981. 100 с.

80100. Передвиборча програма партії "Відродження". . , . С. 4.

80101. "За онуків! За дітей! За нас!": [Передвиборча програма Партії Пенсіонерів України]. . , . С. 5.

80102. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80103. Програма Виборчого блоку політичних партій "Блок Юлії Тимошенко". . , . С. 4.

80104. Влада закону. Сильна країна. Свобода людини: [Програма Блоку Бориса Олійника та Михайла Сироти]. . , . С. 5.

80106. Высоконагревостойкая электрическая изоляция электротехнического оборудования в СССР и за рубежом. ИНФОРМ-ЭЛЕКТРО. М., 1970. 43 с.

80107. Боровский Б.И., Ершов Н.С., Овсянников Б.В. Высокооборотные лопаточные насосы. Машиностроение. М., 1975. 336 с.

80108. Рутман Д.С., Торонов Ю.С., Плинер С.Ю. Высокоогнеупорные материалы из диоксида циркония. Металлургия. М., 1985. 136 с.

80109. Высокопроизводительная технологическая оснастка. Машгиз. М., 1960. 176 с.

80110. Высокопроизводительное резание в машиностроении. Наука. М., 1966. 347 с.

80111. Высокопроизводительное шлифование. Изд-во Акад. наук СССР. М., 1962. 248 с.

80112. Антипов Б.Л., Сорокин В.С., Терехов В.А. Материалы электронной техники. Лань. СПб., 2003. 208 с.

80113. Семко М.Ф., Внуков Ю.Н., Грабченко А.И. Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов. Вища школа. Киев, 1979. 231 с.

80114. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Індивідуальні завдання з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 50 с.

80115. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Робоча програма виробничої та переддипломної практики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 14 с.

80116. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2006.

80117. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. автомобілів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та ремонт ДВЗ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 92 с.

80118. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до проведення семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Страхові послуги". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 80 с.

80119. Рязанова Н. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми: [Державний бюджет України на 2006 рік]. . , . С. 5.

80120. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг.матем. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з математики [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 26 с.

80121. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

80122. Порядок выплаты государственного пособия при рождении ребенка в случае его устройства в детское учреждение (дом ребенка) на полное государственное содержание. . , . С. 28-29.

80123. Типове положення про службу охорони праці : затверджено Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. №255. . , . С. 2-4.

80124. Смехов А. А., Малов А. Д., Островский А. М. Грузоведение, сохранность и крепление грузов. Транспорт. М., 1989. 239 с.

80125. Смехов А.А., Повороженко В.В., Дерибас А.Т. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте. Транспорт. М., 1990. 351 с.

80126. Освіта. Київська правда. К., 2005.

80128. Освіта. Київська правда. К., 2006.

80129. Онаць О. Педагогічне оцінювання: сучасні методи та технології: [Українсько-європейський проект TRAST "Справедливе оцінювання" Програми TEMPUS/TACIS]. . , . С. 4-5.

80130. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80131. Здоров'я природи - здоров'я людини - здоров'я суспільства - здоров'я України: [Передвиборна програма Української партії "Зелена планета"]. . , . С. 4.

80133. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80134. Конституція для всіх - закон для кожного! : [передвиборна програма політичної партії "Трудова Україна"]. . , . С. 4.

80135. Передвиборна програма Виборчого блоку політичних партій "Опозиційний блок НЕ ТАК!" Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), Всеукраїнського політичного об'єднання... (див. анотацію). . , . С. 5.

80136. Яловой Ю.Г., Катляров А.М. Организация перевозок на промышленном транспорте. Вышэйш. школа. Минск, 1982. 248 с.

80137. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1977. 160 с.

80138. Захарюгіна Т., Полякова І. ISO та українські ТК: [Міжнародна організація з стандартизації (ISO) та національні технічні комітети з стандартизації]. . , . С. 10-15.

80139. Душенко Г. Проблеми нормативного забезпечення виробництва промислової продукції. . , . С. 16-18.

80140. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

80141. Саєнко Г., Альохіна Г. Моральні стандарти на підприємстві: [Моральні проблеми на робочому місці]. . , . С. 19-23.

80142. Сергій Тимченко: пріоритетом у розвитку є рух до європейських стандартів: [До 75-річчя Запорізького національного університету: інформація про факультети; пріоритетні напрями розвитку]. . , . С. 4-6.

80143. Пампушко А., Кокарєв В., Гаврилко О., Пампушко Т., Нагорний С., Сумський А. Запорізький титаномагнієвий комбінат: досвід застосування вимог ДСТУ ISO 9001-2001: [Коротка історія підприємства. Якість титану. Застосування стандарту на підприємстві]. . , . С. 59-65.

80144. Бородіна Н. Страхування екологічних ризиків на підприємствах з гальванічним виробництвом. . , . С. 69-72.

80145. Шишкин Г. Главные роли в ХХІ веке будут у США и Китая: [Противостояние между США и Китаем. Лидирующая роль двух супердержав]. . , . С. 5-9.

80146. Александров А. Феномен Назарбаева: [Президентские выборы в Казахстане]. . , . С. 12-13.

80147. Джалагония В. Под небом Аустерлица: [200-летие сражения под Аустерлицем]. . , . С. 26-31.

80148. Пашков А.П. Екологічні злочини, небезпека непридатних боєприпасів та тенденції розвитку вибухових робіт на кар'єрах України до 2010 року. . , . С. 4-8.

80149. Гнілуша Н.В., Шанда В.І., Собко О.П. Загальний моніторинг у Кривбасі: [Техногенні порушення екологічної системи Кривбасу]. . , . С. 11-13.

80150. Андрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б. Вступ до дискретної математики. Центр навч. літератури. К., 2004. 254 с.

80151. Рощін М.А., Іщенко О.А., Юрченко В.Н. Упровадження системи контролю стану атмосферного повітря в санітарно-захисній зоні з використанням пересувної лабораторії ЕЛКА: [Контроль стану атмосферного повітря у м. Кривий Ріг... (див. анотацію)]. . , . С. 13-15.

80152. Прилипко В.В. Таксономічна структура та ценотичні зв'язки рослинних угруповань техногенно змінених територій Криворіжжя: [Динаміка розподілу видів рослин промислових майданчиків Криворіжжя за... (див. анотацію)]. . , . С. 15-18.

80153. Корнейчук Б. В. Микроэкономика. Питер. СПб., 2003. 155 с.

80154. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

80155. Таволжанова Т.І., Петренко О.В., Розова К.В. Формування радіоактивного забруднення каскаду Дніпровських водосховищ: [Забруднення річок Дніпровського басейну радіонуклідами. До 20-річчя аварії на Чорнобильській АЕС]. . , . С. 19-21.

80156. Аспекты международного сотрудничества КП "Водоканал": [Работа по модернизации и техническому перевооружению коммунального предприятия "Водоканал" - экономический эффект]. . , . С. 20.

80157. Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання в сучасній вищій педагогічній школі : [проблема реалізації формуючого потенціалу навчання. Технологія навчання, що ґрунтується на принципі рольової перспективи]. . , . С. 22-29.

80158. Савченко Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді. . , . С. 30-33.

80159. Шимко І. Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі. . , . С. 34-37.

80160. Бутейко А. Україна - НАТО - Росія і євроатлантична безпека: [Рух України до членства в ЄС та НАТО]. . , . С. 13-14.

80161. Малай В. Новые вызовы мировой безопасности: роль НАТО и его партнеров: [Роль НАТО в поддержании глобальной безопасности]. . , . С. 14-16.

80162. Константинов В. Изменения структуры угроз международной безопасности и трансформация НАТО: [Расширение и реформирование НАТО в системе коллективной обороны]. . , . С. 17-19.

80163. Оргас П.Б. Членство в НАТО как возможность противостояния современным вызовам мировой безопасности: опыт Испании: [Членство Испании в НАТО]. . , . С. 19-20.

80165. Лютых А. Россия - НАТО: некоторые проблемы сотрудничества и перспективы развития: [Вступление России в ЕС и НАТО]. . , . С. 21-22.

80167. Джусов А. Членство Украины в НАТО: экономический аспект: [Украина и НАТО. Перспективы стратегического партнерства]. . , . С. 22-23.

80168. Соскін О. Вступ до НАТО: українська перспектива: [Інтеграція України в НАТО]. . , . С. 24-25.

80169. Новицький В. Європейський вибір України в контексті новітніх тенденцій та загроз: [Членство України в Раді Європи]. . , . С. 26-27.

80170. Студенніков І., Ткаченко В. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і проблеми формування: [Державна регіональна політика в Україні]. . , . С. 36-40.

80171. Гайдуков Л., Терешко С. Річ, на якій економити не можна: НАТО: від образу ворога до порозуміння та співробітництва: [Проблеми безпеки. Вступ України до НАТО]. . , . С. 14-28.

80172. Мединська Т. На початковій стадії: організаційно-інституційне співробітництво між Україною і США: стан та перспективи: [Торговельно-економічні відносини між Україною і США]. . , . С. 38-43.

80173. Сіновець П. "Іранське досьє" : [розвиток ядерної промисловості Ірану. Негативне ставлення світу до іранської ядерної стратегії]. . , . С. 44-49.

80174. Уткін О. Наш та їхній рахунки війни: Велика Вітчизняна. Людські та військово-технічні втрати у світлі останніх досліджень: [Людські та військово-технічні втрати СРСР у Великій Вітчизняній війні]. . , . С. 50-57.

80175. Шелест Г. Українські миротворці на Близькому Сході: [Значення миротворчих операцій для України]. . , . С. 58-63.

80176. Перепелиця Г. Асиметричні стратегії в гарантуванні міжнародної безпеки: [Глобалізація. Міжнародна безпека. Військово-технічна політика. Використання високотехнологічної зброї. Інформаційна зброя... (див. анотацію)]. . , . С. 64-76.

80177. Требін М.П. Війна без армій і кордонів: тероризм - відкриття французької революції: [Тероризм. Терористичні організації у Франції]. . , . С. 81-85.

80178. Варгатюк С. Чорний кіт у темній кімнаті: пошуки виходу зі складного міжнародного становища України останньої доби визвольних змагань: [Зовнішньополітична концепція Директорії УНР 1918-1919 рр.]. . , . С. 86-95.

80179. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. ВЛАДОС-ПРЕСС. Москва, 2003. 496 с.

80180. Онищенко О., Юрчишин В. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики. . , . С. 4-13.

80181. Дзюба П. Трансферне ціноутворення: економічний зміст і специфіка. . , . С. 14-22.

80182. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи. . , . С. 23-31.

80183. Чекаловець В., Скрижановський С. Розвиток морських торгових портів України у конкурентному середовищі. . , . С. 32-39.

80184. Авдашева С. Б., Акимов Д. В., Гловели Г. Д., Ананьин О. И., Шаститко А. Е. Микроэкономика. Экономическая история. История экономической мысли. Институциональная экономика. ГУ-ВШЕ. М., 2000. 139 с.

80185. Мортіков В. До питання про поняттєвий апарат і основні проблеми економіки невизначеності: [Проблема невизначеності в економіці]. . , . С. 46-51.

80186. Шостак Л. Утворення і розподіл квазіренти у світовому геополітичному просторі. . , . С. 52-58.

80187. Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції. . , . С. 59-65.

80188. Михайленко І.Д. Політика енергозбереження, потенціальні можливості енергозбереження в Україні: [Ефективне використання енергоресурсів в Україні]. . , . С. 3-8.

80189. Свістунов О. Роль страхування в управлінні ризиками сільського господарства в Україні та напрями підвищення його ефективності. . , . С. 66-70.

80190. Малая М.В. Правове регулювання у сфері енергозбереження: сучасний стан та перспективи: [Законодавство у сфері енергозбереження]. . , . С. 25-27.

80191. Зимовець В. Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі. . , . С. 80-88.

80192. Щукін Б. М. Інвестування. МАУП. Київ, 2004. 216 с.

80193. Ермашкевич Г. И. Экономическая история зарубежных стран и России. ТетраСистемс. Минск, 2005. 304 с.

80194. Колодницький М.М. Основи теорії математичного моделювання систем. ЖІТІ. Житомир, 2001. 718 с.

80195. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. Мастерство. М., 2001. 128 с.

80196. Васютин Е.В., Погосов В.В. Взаимозаряжение и электрострикция в системе малых металлических частиц. . , . С. 1387-1394.

80197. Ткаченко Н. Проблемы формирования маркетинговой товарной политики предприятия: [Коммерческая деятельность предпрития]. . , . С. 16-19.

80198. Мак-Куэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования. Питер. СПб., 2005. 176 с.

80199. Кваліфікаційна характеристика професії "рекламіст": [Завдання та обов'язки, кваліфікаційні вимоги]. . , . С. 28-29.

80200. Сергеева О. Рекламодатель в поисках внимания потребителя: [Качество рекламы]. . , . С. 48-52.

80201. Ландшафтная архитектура. Дизайн. Москомархитектура. М., 2005. 103 с.

80202. Либерти Д. Освой самостоятельно С++. Вільямс. М., 2004. 352 с.

80203. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

80204. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2006. 160 с.

80205. Motor news. Мотор Прес. К., 2006. 208 с.

80206. Павлов П. А., Паршин Л. К., Колчин Г. Б., Мельников Б. Е. Введение в сопротивление материалов. Лань. СПб., 2002. 160 с.

80207. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2005. 160 с.

80208. Дистанционное и виртуальное обучение. НОУ СГИ. М., 2005. 60 с.

80209. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006.

80210. Социологические исследования. Наука. Москва, 2005. 160 с.

80211. Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. Наука. Москва, 2005. 192 с.

80212. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2006. 95 с.

80213. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2006. 110 с.

80214. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2005. 65 с.

80215. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2006. 82 с.

80216. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2006. 64 с.

80217. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2006. 111 с.

80218. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2006. 104 с.

80219. The paton welding journal. . К., 2005. 54 с.

80220. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2006.

80221. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2006.

80222. Башкин В.И. Справочник слесаря-инструментальщика. Высш. школа: Академия. М., 2000. 208 с.

80223. Белов А. В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. Наука и техника. СПб., 2005. 253 с.

80224. Щербіна В. Соціальні наслідки приватизації промислових підприємств у Херсонській області. . , . С. 19-21.

80225. Сердюк Л. Контроль договорів купівлі-продажу в Дніпропетровській області в 2005 році. . , . С. 23-25.

80226. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80227. Конституція для всіх - закон для кожного! Безпека людини - безпека держави! : [передвиборна програма Української Партії Честі]. . , . С. 4.

80228. Сонячна революція, третій гетьманат: [Програма Української Національної Асамблеї]. . , . С. 5.

80229. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80230. Виборча програма Партії Зелених України. . , . С. 5.

80231. Галасюк В. Принципово новий метод детермінованого факторного економічного аналізу. . , . С. 26-31.

80232. Филиппов М. М., Уздин М. М., Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс. Транспорт. М., 1981. 343 с.

80233. Филиппов М. М., Уздин М. М., Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс. Транспорт. Москва, 1991. 295 с.

80234. Зеленський С. Можливості залучення фінансових ресурсів до інвестування економіки. . , . С. 32-33.

80236. Слав'юк Р. Результати реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку - м. Нововолинську Волинської області. . , . С. 34-37.

80237. Сорокина А.В. Международное право. Питер. СПб., 2005. 224 с.

80238. Железнодорожные станции и узлы промышленного транспорта. Транспорт. М., 1986. 352 с.

80239. Шкварчук Л. Державне регулювання ціноутворення на ринку цінних паперів. . , . С. 38-41.

80240. Задорожний П. Майбутнє дочірніх підприємств: [Дочірнє підприємство за новими Цивільним та Господарським кодексами України]. . , . С. 42-44.

80241. Железнодорожные станции и узлы. Транспорт. М., 1984. 296 с.

80242. Попова Р. Г., Самонова И. Н., Добросердова И. И. Финансы предприятий. Питер. СПб., 2005. 224 с.

80243. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР. Транспорт. М., 1990. 255 с.

80244. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР. Транспорт. М., 1989. 253 с.

80245. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР. Транспорт. М., 1988. 255 с.

80246. Кочнев Ф.П., Сотников И.Б. Управление эксплуатационной работой железных дорог. Транспорт. М., 1990. 423 с.

80247. Курасов Д. А. Ремонт электроподвижного состава промышленного железнодорожного транспорта. Вища школа. Киев; Донецк, 1984. 199 с.

80248. Кравченко Ю. Оцінка критеріїв природних монополій у трансформаційній економіці: [Класифікація природніх монополій в Україні]. . , . С. 14-17.

80249. Буканов М. А., Второв А. К., Кантор В. Б. Общий курс и правила технической эксплуатации железных дорог. Транспорт. М., 1983. 400 с.

80250. Ткаченко Ю. Врахування рівня банківського ризику при формуванні цінової стратегії комерційного банку. . , . С. 24-27.

80251. Сонько С. Сучасна модифікація теорії економічного районування. . , . С. 7-18.

80252. Правдин Н.В., Банек Т.С., Негрей В.Я. Проектирование железнодорожных станций и узлов. Высш. школа. Минск, 1984. 287 с.

80253. Черненко С. Особливості регулювання державної допомоги в рамках СОТ та ЄС: [Державна допомога суб'єктам господарювання в Україні]. . , . С. 28-32.

80254. Пирожков С., Прейгер Д., Омельченко В., Лапшин Р. Транспортне та енергетичне співробітництво України з Угорською Республікою: особливості сучасного етапу. . , . С. 19-33.

80255. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2005. 80 с.

80256. Правдин Н.В., Банек Т.С., Негрей В.Я. Проектирование железнодорожных станций и узлов. Высш. школа. Минск, 1984. 200 с.

80257. Шубко О. Система оцінки нерухомості та особливості її формування на вітчизняних ринках: [Земельний ринок в Україні]. . , . С. 42-48.

80258. Борцов П. И., Валетов В. А. Подвижной состав и основы тяги поездов. Транспорт. М., 1983. 334 с.

80259. Сікора І. Нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів. . , . С. 33-37.

80260. Борцов П.И., Наливкин М.Г., Менжинский Л.И. Подвижной состав и основы тяги поездов. Транспорт. М., 1990. 335 с.

80261. Кравців В., Стадницький Ю. Актуальні питання реалізації політики стимулювання розвитку регіонів України в сучасних умовах: [Проблеми територіального розвитку]. . , . С. 77-84.

80262. Подвижной состав и тяговое хозяйство железных дорог. Транспорт. Москва, 1971. 352 с.

80263. Артеменко В. Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення. . , . С. 84-93.

80264. Будилов В. А. РНР 5. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 240 с.

80265. Третьяков А., Деев В.В., Перова А.А. Подвижной состав и тяга поездов. Транспорт. М., 1979. 367 с.

80266. Шаульська Л. Комплексна оцінка трудового потенціалу регіону (на прикладі Донецької області) : [трудовий потенціал - можливість населення здійснювати трудову діяльність]. . , . С. 93-104.

80267. Немнюгин С. А. Turbo Pascal. Питер. СПб., 2005. 268 c.

80268. Айзенберг Б. И., Зельдис М. Е., Казарновский Ю. Л. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Машиностроение. М., 1974. 296 с.

80269. Гречанінов В. Чорноморські проблеми України : [українсько-російські відносини. Україна і НАТО. Морська політика України, Перебування Чорноморського флоту Росії в Криму й Севастополі]. . , . С. 3-17.

80270. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Машиностроение. М., 1974. 294 с.

80271. Дубинский Г. Н., Левин Л. Г. Наладка устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 вольт. СОЛОН-Пресс. М., 2005. 416 с.

80272. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Машиностроение. М., 1974. 342 с.

80273. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Машиностроение. М., 1975. 326 с.

80274. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Машиностроение. М., 1975. 224 с.

80275. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Машиностроение. М., 1976. 414 с.

80276. Овчаренко Н. И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем. НЦ ЭНАС. М., 2001. 504 с.

80277. Антенны. Радиотехника. Москва, 2005. 56 с.

80278. Акулиничев ВМ., Гельман А.С., Тиверовский В.И., Шаульский Б.Ф. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий. Стройиздат. М., 1990. 301 с.

80279. Костин И. И., Гельман А. С., Ильми В. Я. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий. Стройиздат. М., 1981. 192 с.

80280. Скиба И.Ф. Вагоны. Транспорт. М., 1979. 303 с.

80281. Скиба И.Ф. Вагоны. Транспорт. М., 1973. 304 с.

80282. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2006. 94 с.

80283. Гальчинський А. Глобальні трансформації: уроки для України: [Геополітичний процес. Зовнішньополітичні стратегії. Перспективи ЄС. Глобальне лідерство США]. . , . С. 18-28.

80284. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2006. 48 с.

80285. Головатый А.Т., Меньшиков Н.Я., Пашинин С.А. Техническая эксплуатация железных дорог. Транспорт. М., 1975. 432 с.

80286. Леончук І.Д. Операції центрального банку. Алерта. К., 2005. 143 с.

80287. Тихомиров В. И. Содержание и ремонт железнодорожного пути. Транспорт. М., 1987. 335 с.

80288. Гончаренко О. Ключ до безпеки в Євразії: [Міжнародна конфернція "Україна в Чорноморсько-Кайспійському регіоні". Стабільність і безпека ЧКР. Стратегія НАТО і ЄС щодо регіону. Роль ГУАМ]. . , . С. 37-43.

80289. Тихомиров В.И. Содержание и ремонт железнодорожного пути. Транспорт. М., 1980. 335 с.

80290. Тихомиров В. И. Содержание и ремонт железнодорожного пути. Транспорт. М., 1975. 344 с.

80291. Степанов В. Бундесрат і зовнішня політика ФРН: [Зовнішня політика Німеччини. Вплив Бундесрату на зовнішню політику Німеччини]. . , . С. 50-57.

80292. Фришман М.А., Пономаренко Н.А., Финицкий С.И. Конструкция железнодорожного пути и его содержание. Транспорт. М., 1987. 350 с.

80293. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн [Текст]. Центр навч. літератури. К., 2003. 240 с.

80294. Кір'яков Російський федералізм: [Федеративна і національна політика Росії]. . , . С. 58-63.

80295. Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь. Транспорт. М., 1987. 479 с.

80296. Ніколайчук М. Складові елементи механізму регулювання міграційних процесів сільського населення : [демографічні процеси розвитку територій України]. . , . С. 105-112.

80297. Брусиловська О. У пошуках місця під сонцем: [Відносини України з країнами Східної та Центральної Європи крізь призму наукових досліджень та реальної політики]. . , . С. 64-72.

80298. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні домашні завдання до підмодуля "Аналітична геометрія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 27 с.

80299. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. вищ. матем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 75 с.

80300. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи науково-технічної творчості" згідно з "Тимчасовим положенням про кредитномодульну систему організації навчального процесу в ЗНТУ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

80301. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни "Корпоративні системи управління підприємством". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 30 с.

80302. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

80303. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Нечітка логіка та нейро-нечіткі мережі. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 51 с.

80304. Положення про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста Запоріжжя : затверджено Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.06 № 9. . , . С. 6.

80305. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація баз даних і знань". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 25 с.

80306. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

80307. Березовський В. Оберемо авторитетних людей, здатних відповідати за долю території!: [Інтерв'ю з Головою Запорізької обласної ради В.Березовським/ Записала Л.Платонова]. . , . С. 3.

80308. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. Кондор. К., 2003. 212 с.

80309. Борщук Є., Загорський В. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем. . , . С. 113-119.

80310. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 247 с.

80311. Кульбіда М., Козій С. Методи прогнозного оцінювання ефективності використання рибогосподарського природно-ресурсного потенціалу (на прикладі внутрішніх водойм Одеської області). . , . С. 119-127.

80312. Богдановський І. В., Льовкіна О. Г. Логіка. МАУП. Київ, 2004. 168 с.

80313. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи сучасної екології. МАУП. К., 2004. 340 с.

80314. Дегтяренко В.Н. Транспортные узлы промышленных районов. Стройиздат. М., 1974. 304 с.

80315. Вовна Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів: [Аналіз динаміки та структури неподаткових надходжень місцевих бюджетів Вінницької...(див. анотацію)]. . , . С. 143-156.

80316. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. авиац. двигат. и машиностр. Методические указания для лабораторных и практических занятий по курсу "Проектирование технологических операций для станков с ЧПУ" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 24 с.

80317. Садула Л. Моделювання основних регіональних напрямів зовнішньої торгівлі ФРН: [Аналіз основних регіональних напрямів зовнішньої торгівлі, експорт і імпорт Німеччини]. . , . С. 170-179.

80318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Бази знань експертних систем. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

80319. Техника молодежи. Техника молодежи. Москва, 2006. 64 с.

80320. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2005. 40 с.

80321. Вестник Московского университета. Сер. 15, Вычислительная математика и кибернетика. Издательство Московского Университета. М., 2005. 56 c.

80322. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2006.

80323. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2005.

80324. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 32 с.

80325. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 82 с.

80326. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 82 с.

80327. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 82 с.

80328. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація баз даних і знань". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 31 с.

80329. Філіповський О., Філіповська О. Пайові інвестиційні фонди: досвід Росії (2004-2005 рр.). . , . С. 179-187.

80330. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. менедж. і маркетингу Робоча програма, контрольні роботи з дисципліни "Мерчандайзинг". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

80331. Зінько Н. Банківські джерела фінансування інноваційних проектів (на прикладі комерційних банків США та Європи). . , . С. 188-193.

80332. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006.

80333. Радиотехника. Радиотехника. М., 2005. 88 с.

80334. СТИН. Станки и инструмент. Учеба МИСиС. Москва, 2006. 40 с.

80335. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2005. 57 с.

80336. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2005.

80337. Кушнірецька О. Регіональні особливості фенкціонування гідроенергетики України: [Характеристика гідропотенціалу України та її регіонів]. . , . С. 194-204.

80338. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. Фонд державного майна України. К., 2006.

80339. Управление риском. Анкил. Москва, 2005.

80340. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2005. 96 с.

80341. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2005. 48 с.

80342. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2005. 48 с.

80343. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2006.

80344. Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу: [Ефективні маркетингові технології]. . , . С. 204-212.

80345. Кодацький В. Деякі аспекти підвищення ефективності політики регіонального розвитку в Україні: [Розгляд японського досвіду підвищення рівня життя населення України]. . , . С. 220-224.

80346. Лозинська М. Проблеми та перспективи розвитку малих підприємств туристичної інфраструктури Львівщини. . , . С. 224-229.

80347. О государственной службе в Украине. . , . С. 3-147.

80348. Вексельное законодательство Украины: [Сборник нормативных документов]. . , . С. 1-75.

80349. Деев В.В., Ильин Г.А., Афонин Г.С. Тяга поездов. Транспорт. М., 1987. 263 с.

80350. Інгарден Р. Художні цінності та естетичні цінності: [Розрізнення художніх та естетичних цінностей. Твори мистецтва та їхня цінність, естетично значущі якості]. . , . С. 65-87.

80351. Кисельов О. Взаємовплив секуляризації та екуменізму: [Філософія, соціологія релігії. Християнство]. . , . С. 88-98.

80352. Гребіневич О. Легітимативні процеси в суспільстві ліберально-демократичної культури: [Філософія політики. Політична культура. Демократія. Глобалізація]. . , . С. 99-126.

80353. Банківська справа. Знання. Київ, 2005. 96 с.

80354. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2005. 84 с.

80355. Дзвін. Червона калина. Львів, 2006. 160 с.

80356. Науковий світ. ВАК України. К., 2006. 31 с.

80357. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2005. 127 с.

80358. Куц Г. Онтологічний статус моди: [Феномен моди в культурології]. . , . С. 127-145.

80359. Компьютерное обозрение. Издательский Дом ІТС. К., 2006.

80360. Исаев В. Университетское IT-образование: трещит ли фундамент?: [Анализ современной системы высшего технического образования в Украине. 10 ведущих ВУЗов в сфере компьютерных наук]. . , . С. 30-32.

80361. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

80362. Енергозбереження в дії: [Середні, мінімальні і максимальні річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів і води основними секторами міського господарства м. Запоріжжя]. . , . С. 6.

80363. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2006.

80364. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2006. 48 с.

80365. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2006. 196 с.

80366. Брюховецкий В. "Могилянка" - вуз для богатых? Нет, она делает людей богатыми!: [Интервью с ректором Киево-Могилянской академии/ Интервью записал И.Ковалев]. . , . С. 7.

80367. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2006. 73 с.

80368. The economist. . Великобритания, 2006. 114 с.

80369. The economist. . Великобритания, 2006. 114 с.

80370. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

80371. Пояснювальна записка до рішення міської ради № 5 від 28.01.05 "Про бюджет міста Запоріжжя на 2005 рік": [З додатками]. . , . С. 2-8.

80372. Музика В. Ватикан, як і Рим, Завжди неповторний: [Міжнародні стосунки України і Ватикану. Інтерв'ю Посла України у Ватикані Н. К. Ковальської]. . , . С. 73-78.

80373. Сохнич А. Енергія земних надр та характер народу: [Геосоціоніка - нова наука про те, як надра землі впливають на формування національних характерів]. . , . С. 90-94.

80374. Стаськов В. Ноутбуки Samsung на Intel Centrino Duo: новая платформа, новый дизайн: [Обзор и тестирование новых ноутбуков]. . , . С. 50-52.

80375. Баламут Д. Canon PIXMA iP6210D: недорогая фотопечать: [Характеристики и описание недорогого фотопринтера]. . , . С. 53.

80376. Гулин В. nForce4 Ultra Intel Edition - вполне разумная альтернатива: [Новая материнская плата от nVidia]. . , . С. 56-57.

80377. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80378. Наша сила - в нашій совісті, правді та волі! : [передвиборна програма Соціально-Християнської партії]. . , . С. 5.

80379. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80380. З Україною в серці!: [Виборча програма Українського Народного Блоку Костенка і Плюща]. . , . С. 4.

80381. Справедливість, добробут, народовладдя, союз з Росією і Білоруссю: [Передвиборча програма Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" Прогресивної соціалістичної партії... (див. анотацію)]. . , . С. 5.

80382. Савченко И.Е. Железнодорожные станции и узлы. Транспорт. М., 1973. 464 с.

80383. Курасов Д.А., Латышев С.К., Бовин А.А., Залищук В.В. Электротяговое хозяйство и основы тяги поездов на промышленном железнодорожном транспорте. Вища шк.. Донецк, 1983. 174 с.

80384. Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР. Транспорт. М., 1990. 160 с.

80385. Яковлев В.Ф., Евдокимов С.Б., Парунакян В.Е., Перцев А.Н. Путь и путевое хозяйство прмышленных железных дорог. Транспорт. М., 1990. 343 с.

80386. Дановский Л.М., Э.В., Дьяков К.Н. Путевое хозяйство. Транспорт. М., 1981. 447 с.

80387. Лехно И. Б., Бельфер С. М., Дьяков К. Н. Путевое хозяйство. Транспорт. Львів, 1990. 471 с.

80388. Правила тяговых расчетов для поездной работы. Транспорт. Москва, 1985. 287 с.

80389. Рахматулин М. Д. Технология ремонта тепловозов. Транспорт. М., 1983. 319 с.

80390. Луковецкий М.А. Безопасность движения. Транспорт. М., 1988. 197 с.

80391. Талицкий И. И., Чугуев В. Л., Щербинин Ю. Ф. Безопасность движения на автомобильном транспорте. Транспорт. Москва, 1988. 157 с.

80392. Пенежко Г.И. Безопасность движения на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1976. 216 с.

80393. Самойлов Д.С., Юдин В.А., Рушевский П.В. Организация и безопасность городского движения. Высш. школа. М., 1981. 256 с.

80394. Сильянов В.В., Ситников Ю.М., Сапегин Л.Н. Расчеты скоростей движения на автомобильных дорогах. МАДИ. М., 1978. 115 с.

80395. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80396. Передвиборна програма Соціально-християнської партії. . , . С. 5.

80397. Передвиборна програма виборчого блоку "Держава - Трудовий Союз". . , . С. 4.

80398. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

80399. Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави: Матеріали до доповіді міністра освіти і науки України... (див. анотацію). . , . С. 2.-9.

80401. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80402. Добробут - народу! Владу - регіонам!: [Передвиборна програма Партії регіонів]. . , . С. 4.

80403. Передвиборна програма Блоку "Патріоти України". . , . С. 5.

80404. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80405. Нова перспектива України: [Передвиборна програма Політичної партії України "Партія політики Путіна"]. . , . С. 4.

80406. Передвиборна програма Виборчого блоку "Блок беспартійних "Сонце"" Всеукраїнського політичного об'єднання "Єдина Родина" та партії "Жінки України". . , . С. 5.

80407. Сологуб Д.М. Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте. Вища шк.. К., 1977. 320 с.

80408. Экономика, организация и планирование промышленного железнодорожного транспорта. Вища шк.. К., 1981. 232 с.

80409. Геворкян А. М., Иванов А. П., Карасева А. А. Экономика и организация производства в дипломных проектах по технологическим специальностям. Высш. школа. М., 1982. 136 с.

80410. Дмитриев В. А., Зеленков В. И., Клигман В. В., Шишков А. Д. Экономика промышленного железнодорожного транспорта. Транспорт. Москва, 1981. 295 с.

80411. Крейнин А.В. Транспортные тарифы. Транспорт. М., 1988. 231 с.

80412. Голованенко С., Барановская Н.В., Белянкин П.Я. Типовые задачи по экономике, планированию предприятий автомобильного транспорта. Высш. школа. М., 1971. 368 с.

80413. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. Техніка. К., 1976. 200 с.

80414. Голованенко С. Л., Жарова О. М., Маслова Т. И., Посыпай В. Г. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта. Техніка. Київ, 1991. 351 с.

80415. Перепелюк А. В., Бондаренко В. О., Мироненко Л. А. Экономика промышленного транспорта. Высш. школа. М., 1987. 336 с.

80416. Разумов И. М., Глаголева Л. А., Ипатов М. И. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения. Машиностроение. М., 1982. 544 с.

80417. Билибина Н.Ф., Улицкий М.П., Миротин А.Б. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями. Высш. школа. М., 1986. 359 с.

80418. Малышев А.И. Экономика автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1983. 335 с.

80419. Коновалов В.С. Организация, механизация и экономика заводского транспорта. Машиностроение. М., 1980. 312 с.

80420. Иванов В. Б., Ковалик А. Г. Справочник по нормированию труда на автомобильном транспорте. Техніка. К., 1991. 173 с.

80421. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

80422. Русаков А. Україна. Рік по тому: [Підсумки революційних подій 2005 р. в Україні. Становлення нової системи політичних відносин. Перспективи на майбутнє]. . , . С. 1-6.

80423. Абросимова С. Дмитро Яворницький. До 150-річчя від дня народження. . , . С. 7-12.

80424. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

80425. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2006.

80426. Бережний О. Запорізький край завжди був особливим: [Інтерв'ю з депутатом Запорізької обласної ради О.Бережним/ Інтерв'ю записала А.Кобинець]. . , . С. 8.

80427. Порядок призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам сімей). . , . С. 16-21.

80428. Уникальный список Народного Блока Литвина: [Известные люди Запорожской области, возглавившие список Народного Блока Литвина]. . , . С. 10.

80429. Некрасов В.М. Успехи российской металлургии в 2004 году. . , . С. 2-8.

80430. Ростовцева И. Не оставивший тени. К 150-летию со дня рождения И.Ф. Анненского. . , . С. 73-78.

80431. Шафраник Ю. Незавершенные реформы в нефтегазовом комплексе - тормоз развития отрасли: [Нефтегазовый комплекс России. Процесс реформирования]. . , . С. 2-9.

80432. Виборчий список кандидатів у депутати Запорізької обласної ради від Запорізької обласної організації Партії "Народний Союз Наша Україна", "Соціалістична Україна", "Партія регіонів"...(див. анотацію). . , . С. 14.

80433. Казанджан Б.И. Системы солнечного теплоснабжения: [Возобновляемые источники энергии. Солнечная энергия]. . , . С. 10-16.

80434. Преображенская Л.Б., Колесникова Н.М. Перспективы развития ядерной энергетики в странах западной Европы. . , . С. 23-28.

80435. Гуртовцев А.Л. Гидроаккумулирующие электростанции: [ГАЭС - насосноаккумулирующая ГЭС]. . , . С. 29-35.

80437. Ярошенко Т. Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України: [Джерела постачання: видавництва, агрегатори...(див.анотацію)]. . , . С. 14-18

80438. Канарчук В. Е., Лудченко А. А. Система обеспечения работоспособности автотранспортных средств. УМК ВО. К., 1991. 216 с.

80439. Матюнин И.Е. Эксплуатация и ремонт подвижного состава. Вышэйш. школа. Минск, 1983. 158 с.

80440. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. Транспорт. М., 1984. 287 с.

80441. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. Изд-во ин-та. М., 1979. 120 с.

80442. Ерохин С.В. ГЭС "Три ущелья" в ТЭК Китая: [Энергоресурсы Китая. Крупнейшая ГЭС в мире "три ущелья" на реке Янцзы]. . , . С. 36-39.

80443. Кочемасов Ю.В., Моргунов Б.А., Соломатин В.И. Эколого-экономическая оценка перспектив развития Арктики: [Развитие природных ресурсов Арктики: газовые, нефтяные месторождения, рыбохозяйственный комплекс. Экологическая ситуация в Арктике]. . , . C. 60-65.

80444. Калюжный Д., Валянский С. Из истории науки. Астрономия Западной Европы XV и XVI веков: [Н. Коперник, Т.Браге, И. Келлер]. . , . С. 69-75.

80445. Варьяш И. Нематериальные активы банка: [Расширение нематериальных активов (информационных систем, товарных знаков, патентов и т.д) в капитале банков]. . , . С. 24-29.

80446. Губанов С. Планово-корпоративная система и конкурентоспособность. . , . С. 3-21.

80447. Дзарасов С. О качестве экономического роста: [Темпы экономического роста в России]. . , . С. 22-31.

80448. Федосов В. Приоритеты бюджетной политики Союзного государства. . , . С. 32-38.

80449. Оболенцев И., Корнилов М., Синюков М. Продовольственная безопасность. . , . С. 39-47.

80450. Кучуков Р., Савка А. Экономическая транснационализация: особенности, противоречия. . , . С. 48-55.

80451. Андрианов В. Перспективы единого экономического пространства: [Экономика СНГ. Единое экономическое пространство]. . , . С. 56-61.

80452. Амоша А., Дубнина М., Качура С., Марченко В., Ляшенко В. Регионы Украины: оценка конкурентноспособности. . , . С. 62-74.

80453. Романова З. Центральная Америка: непростые проблемы: [Экономика стран Центральной Америки: Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Панама]. . , . С. 75-87.

80454. Крячков И. О согласовании интересов: [Россия - агропромышленный комплекс]. . , . С. 88-89.

80455. Шляхтун П. П. Конституційне право. Либідь. Київ, 2005. 568 с.

80456. Чарін В. С. Лінійна алгебра. Техніка. К., 2005. 416 с.

80457. Готовчиков И. Банковские риски и потери. . , . С. 36-43.

80458. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Кн. палата України ім. Івана Федорова. К., 2004. 108 с.

80459. Шапран В. Банк Силиконовой долины: [Финансирование венчурного бизнеса на примере фондового рынка США]. . , . С. 44-48.

80460. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. Вища шк.. К., 2005. 327 с.

80461. Комкова Е.Г. Канада и НАФТА: экономические итоги десятилетия. . , . С. 3-24.

80462. Керейбаенв Д. Опыт внедрения системы бюджетирования в АО "Альянс Банк". . , . С. 50-54.

80463. Труш С.М. США - КНР: борьба за лидерство: [Противоречия между Китаем и США политико-идеологической сфере. Лидерство США]. . , . С. 25-38.

80464. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2006. 148 с.

80466. Чередниченко Д. Павло Чубинський. Видавничий дім "Альтернативи". К., 2005. 376 с.

80467. Управляющие системы и машины. Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН. Киев, 2005. 96 с.

80468. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2005. 72 с.

80469. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2006. 191 с.

80470. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2006. 64 с.

80472. Сучасність. Видавнича група Сучасність. Київ, 2006. 160 с.

80473. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2006. 82 с.

80474. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2005. 96 с.

80475. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 44 с.

80476. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2006. 74 с.

80477. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2006. 32 с.

80478. Встречная полоса. Аванти. К., 2006. 48 с.

80479. Гуржій О.Г., Корнієнко В.В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Україна. К., 2004. 192 с.

80480. Парканский А.Б. Экономические отношения США с Молдавией: [Динамика структуры внешней торговли Молдавии. Американские инвестиции. Американская помощь]. . , . С. 39-52.

80481. Бондар В.І. Дидактика. Либідь. К., 2005. 264 с.

80482. Нитобург Э.Л. Афроамериканцы США, XX век. Этап большого пути.. . , . С. 53-67.

80483. PC WORLD. Декабрь. Киев, .

80484. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2006. 144 с.

80485. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80486. Владу і власність - трудовому народу України!: Передвиборна програма Комуністичної партії України. . , . С. 4.

80487. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 67 с.

80488. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2006. 80 с.

80489. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 430 с.

80490. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2005. 36 с.

80491. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2006. 40 с.

80492. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2006. 48 с.

80493. Пыхов Н.И., Хохлов Н.Ф. Грузовые перевозки и тарифы. Высш. школа. М., 1975. 224 с.

80495. Дмитриев В.А., Зеленков В.И., Шишков А.Д. Экономика промышленного железнодорожного транспорта. Транспорт. М., 1989. 360 с.

80496. Дещинський Л. Є., Гаврилів І. О., Зінкевич Р. Д., Денісов Я. Я., Тарабан В. М., Шеломенцев-Терський С. В. Історія України та ії державності. Бескид Біт. Львів, 2005. 368 с.

80497. Передвиборна програма виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" - виборчий блок політичних партій Партії Свободи, Української партії "Солідарність жінок України"". . , . С. 5.

80498. Назаров И.А. Американские ученые о социальной психологии современного международного терроризма. . , . С. 68-80.

80499. Конарева Л.А. Архитектор качества: [Биография и научная деятельность американского ученого в области управления качеством, бизнесмена Джозефа Джурана]. . , . С. 81-93.

80500. Роговский Е.А. Радиочастотный спектр - ограниченный национальный ресурс: [Информационно-коммуникационные технологии в политике, экономике США]. . , . С. 106-122.

80501. Саевич И. Государственная политика в области управления качеством в Украине. . , . С. 6-11.

80502. Дещинський Л.Є., Денісов Я.Я., Скалецький М.П., Цубов Л.В., Барановська Н.М., Макарчук О.Г. Українська та зарубіжна культура. Бескид Біт. Львів, 2005. 304 с.

80503. Тимошенко И. Качество образования - стратегия стабильного развития общества: [Необходимость проведения образовательных реформ.Качество образования и ВУЗ частной формы собственности. Европейский университет]. . , . С. 48-50.

80504. Яким Р. С. Безпека життєдіяльності людини. Бескид Біт. Львів, 2005. 304 с.

80505. Берта А., Наситанович Ф. Культура воспитания отличников в ВУЗах. Перспективы менеджмента качества: [На примере Института Яноша Кодолани (Венгрия)]. . , . С. 50-54.

80506. Рудник М.Н., Кичигин О.В., Рудько В.Г. Новые разработки в биологической очистке сточных вод: [Комплекс оборудования по очистке сточных вод]. . , . С. 66-67.

80507. Кінько Т. А., Кінько М. Т. Земля - планета спраги. Видавничо-поліграф. центр "Літопис - ХХ". К., 2004. 288 с.

80508. Пархоменко В. Складання річної фінансової звітності. . , . С. 3-20.

80509. Кисельова О. Про податкові зміни в законі "Про державний бюджет України на 2006 рік". . , . С. 21-24.

80510. Лазько И.В. Мотивация интеллектуального труда: основные подходы и проблемы: [Процессорный подход к обучению менеджеров]. . , . С. 59-64.

80511. Манець І. Г., Білецький В. С., Ященко Ю. П. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології. Донбас. Донецьк, 2004. 576 с.

80512. Шейченко Г. В. Створення економнолегованих корозійно-стійких метастабільних аустенітно-феритних сталей і керування їх властивостями. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 20 с.

80513. Лебедєва Н. Ю. Вплив термічної обробки на фізико-механічні властивості високодемпфірувальних марганцево-мідних сплавів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 20 с.

80514. Яковлєв В.Г. Підвищення несучої здатності детонаційно-газових покриттів на деталях газотурбінних двигунів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 24 с.

80515. Смехов А. А. Логистика. Знание. Москва, 1990. 64 с.

80516. В епіцентрі подій - журналіст. Журфонд. Дніпропетровськ, 2005. 400 с.

80517. Пачколін Ю.Е. Спеціалізований електротехнологічний комплекс на базі індукційно-дугового перетворення електричної енергії. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 20 с.

80518. Сухомлинська О.В., Антонець Н.Б., Березівська Л.Д., Бондар Л.С. Українська педагогіка в персоналіях. Либідь. К., 2005. 624 с.

80520. Маркевич А.І. Таврійська губернія під час Кримської війни. Україна. К., 2004. 272 с.

80521. Краснокутська Л. Зміни щодо податку на додану вартість у 2005 та 2006 роках. . , . С. 31-34.

80522. Бриков А. М. Дослідження структури і експлуатаційних властивостей економнолегованої сталі для різних умов експлуатації. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 18 с.

80523. Пантелейчук Л. Дивіденти 2006:особливості обліку та оподаткування. . , . С. 35-41.

80524. Лучко А.Р. Підвищення ефективності електропривода побутових занурювальних помп шляхом використання вентильних індукторних двигунів. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 20 с.

80525. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. . , . С. 42-54.

80526. Палаш Р.В. Підвищення міцності сталевих циліндричних елементів машин та конструкцій. Нац. ун-т "Львівська політехніка". Львів, 2005. 19 с.

80527. Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації. . , . С. 55-61.

80528. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії. Вища шк.. К., 2005. 415 с.

80530. Назар І.Б. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок. ТДТУ. Тернопіль, 2005. 21 с.

80531. Історія західноєвропейського Середньовіччя. Либідь. К., 2005.

80532. Черных В., Коваленко С., Лебединец В. Реализация государственной политики в сфере качества в Национальном Фармацевтическом Университете. Проблемы подготовки специалистов по управлению качеством в фармацевтической отрасли...см. аннотацию. . , . С. 64-67.

80533. Бобрек М., Майсторович В. Интегрированные системы управления на пути к деловому совершенству: [Стандартизация и автоматизация управления]. . , . С. 77-81.

80534. Бушуев С. Роль проектного менеджмента в процессах развития предприятий и организаций. . , . С. 86-89.

80535. Минеев А., Дубровин Д. Общая Европа: вопросы поставлены, осталось найти ответ: [Евросоюз. Внешняя политика ЕС, укрепление стабильности европейского сообщества, социальное обеспечение, иммиграционная политика - задачи ЕС]. . , . С. 5-9.

80536. Вальков А.Е., Демьянов А.В., Колосов А.И., Камышников Ю.И., Руденко Т.П. Источник ионов газообразных и твердых веществ для масс-сепаратора. НАН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2005. 4 с.

80537. Александров А. Домашний спор славян: [Газовый спор между Россией и Украиной]. . , . С. 12-13.

80538. Внукова Н. М., Куліков П. М., Череватенко В. А. Ощадна справа. Компанія СМІТ. Харків, 2005. 480 с.

80539. Яременко Ю.А., Трофименко А.П. Определение численных значений макроконстант для водорода Н1 дейтерия D2 и кислорода О16 в составе легкой Н2О и тяжелой D2O (замедлитель) при решении многогрупповой термализацинной задачи. НАН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2005. 48 с.

80540. Соколов А.М. Определение импульса частицы в магнитном спектрометре по методу Винда. НАН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2005. 10 с.

80541. Зайченко А.К., Ольховский В.С. Анализ фазового времени туннелирования частиц через двойной барьер. НАН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2004. 11 с.

80542. Кабаков Ю. Построение системы менеджмента на основе комплексного анализа параметров организации: [Построение системы параметров для управления организацией]. . , . С. 90-92.

80543. Долинский А.В., Вальков А.Е., Демьянов А.В., Долинская М.Э., Камышников Ю.И. Сепаратор стабильных изотопов на основе магнита монохроматора циклотрона У-240. НАН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2005. 16 с.

80544. Пахомов А. Силы коалиции в Ираке тают: [Силы международной коалиции из Украины и Болгарии покинули Ирак]. . , . С. 14-16.

80545. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

80546. Закордонне українство, 2003. Ін-т досліджень діаспори. К., 2004. 150 с.

80547. Кульчицький С. Організація українських націоналістів і українська повстантська армія у роки Другої Світової Війни. . , . С. 1-56.

80548. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

80549. Береговенко А. Сертификация систем менеджмента качества как инструмент вовлечения предприятий в движение за качество. . , . С. 100-102.

80550. Черевко О. "Я ніколи не стомлюся бути прем'єр-міністром". До 80-річчя видатного політика М.Тетчер. . , . С. 1-6.

80551. Базилевич В.Д., Леоненко П.М., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Нестеренко О.П. Історія економічних учень. Знання. К., 2005. 567 с.

80552. Русаков А. Україна. Рік по тому: [Політичні кризи в Україні: кадрова, економічна, газова кризи]. . , . С. 7-12.

80553. Крисан Ю.О. Система взаємопов'язаного регулювання координат електротехнічного комплексу потужних дугових печей. ЗНТУ. Запоріжжя, 2004. 20 с .

80554. Базилевич В.Д., Леоненко П.М., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Нестеренко О.П. Історія економічних учень. Знання. К., 2005. 567 с.

80555. Тимофєєв Ю.Е. Організаційні структури корпоративних холдингових груп у житловому будівництві в сучасних умовах. Київський нац. ун-т буд. і архітек.. К., 2005. 20 с.

80556. Каржинерова Т.І. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель. ХДТУБТА. Харків, 2005. 23 с.

80557. Итоги 20 лет российских трансформаций. . , . С. 3-18.

80558. Сергійчук В.І. Симон Петлюра. Україна. К., 2004. 448 с.

80559. Кісь В.М. Розробка технології відновлення напірних трубопроводів водовідведення з використанням профільованого поліетилену. Харківський держ. техн. ун-т буд. і архитек.. Харків, 2005. 20 с.

80560. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Знання. Київ, 2005. 8 с.

80561. Історія війн і збройних конфліктів в Україні. Вид-во гуманіт. л-ри. К., 2004. 520 с.

80562. Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік. Знання. К., 2005. 15 с.

80563. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи. Знання. Київ, 2005. 55 с.

80564. Студентське самоврядування в Україні. Молодіжна Альтернатива. Київ, 2004. 59 с.

80565. Парламенти світу. Молодіжна Альтернатива. К., 2004. 63 с.

80566. Микульский К. Постсоциалистическое общество: варианты развития. . , . С. 17-24.

80567. Фінансування політичних партій. Молодіжна Альтернатива. К., 2004. 62 с.

80568. Демидова Л. Сфера услуг США: факторы ускорения динамики: [Экономический рост в США. Анализ тораслей услуг.Динамика отраслей хозяйства и сферы услуг США]. . , . С. 38-49.

80569. Гладков Е. Договірні зобов'язання та їх окремі види. МедіаПро. Київ, 2005. 120 с.

80570. Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития : [миграция как обмен идеями и социальным опытом]. . , . С. 50-57.

80571. Фінансування політичних партій. Молодіжна Альтернатива. К., 2004. 57 с.

80572. Інформаційне законодавство. Юридична думка. К., 2005. 416 с.

80573. Березин Ф. Н., Кисурин В. А. Многоканальное устройство для измерения и регистрации последовательности интервалов времени. НАН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2004. 6 с.

80574. Яковлев Ю. Результати діяльності Фонду державного майна України на ринку цінних паперів у 2005 році. . , . С. 4-6.

80575. Березин Ф. Н., Кисурин В. А. Амплитудно-цифровой преобразователь АЦП-16К. АН Украини. Ин-т ядерных исслед.. К., 2004. 4 с.

80576. Інформаційне законодавство. Юридична думка. К., 2005. 424 с.

80577. Ушаков И. Китай: экологический вызов: [Экологические проблемы Китая: загрязнеие окружающей среды, сокращение запасов пресной воды, опустынивание, эрозия почв]. . , . С. 76-85.

80578. Агаджанян А. Ретроспективна оцінка вартості об' єкта: [Оцінка майна]. . , . С. 14-16.

80579. Добаев И. Новейшие тенденции в развитии исламского движения на Северном Кавказе: [Терроризм и экстремизм в Северном Кавказе.Исламские группировки: ваххабизм, неоваххабизм, исламский фундаментализм, джихад]. . , . С. 86-93.

80580. Айгістова В. Ще раз про.. аналоги: [Грошова оцінка майна]. . , . C. 16-17.

80581. Інформаційне законодавство. Юридична думка. К., 2005. 440 с.

80582. Хугати З. Роль банковского кредита и рынка бумаг в экономике Германии: [Структура финансирования немецких предприятий]. . , . С. 94-96.

80583. Інформаційне законодавство. Юридична думка. К., 2005. 384 с.

80584. Євтух О. Економіка крізь призму вартості. . , . С. 18-23.

80585. Галкин А. Прогнозно-динамическая социограмма современного Запада. . , . С. 102-110.

80586. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

80587. Казакова С. Досвід і проблеми приватизаційних процесів у країнах Східної Європи. . , . С. 31-34.

80588. Інформаційне законодавство. Юридична думка. К., 2005. 328 с.

80589. Ющенко В. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з посланням Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році": [Витяг: про освіту]. . , . С. 1, 2.

80590. Лелюх В. Аналіз проблем іноземного інвестування в економіку України. . , . С. 37-39.

80591. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80592. Ященко Є. Дещо про віщі сни або читаючи Гоголя в сьогоднішніх алюзіях: [Повість М. Гоголя "Вій"]. . , . С. 2-6.

80593. Україна у нас одна!: Передвиборна програма Блоку "Наша Україна". . , . С. 4.

80594. Інформаційне законодавство. Юридична думка. К., 2005. 160 с.

80595. За правду, закон, за віру і соціальну справедливість : [передвиборна програма Блоку Юрія Кармазіна]. . , . С. 5.

80596. Гордієнко А. Тихий вогонь довго горить: [Творчість українського письменника В.Чуйко]. . , . C. 178-180.

80597. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80598. Днепроспецсталь. Б.и.. Запорожье, 2002. 8 с.

80599. Федорів В. Дзвони народної пам'яті: [Творчість українського художника В. Франчука]. . , . С. 190-192.

80600. Передвиборча програма Української Консервативної партії: "Бог і Україна понад усе!". . , . С. 4.

80601. Патріотичній нації - патріотичний парламент!: Передвиборча програма Партії Патріотичних Сил України. . , . С. 5.

80602. Вавричин М. Г., Дашкевич Я. Р., Кришталович У. Р. Україна на стародавніх картах. Картографія. Київ, 2004. 208 с. : карти

80603. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2006.

80604. Молодь України. Редакція газети "Молодь України". К., 2006.

80605. Сушко К. Хортиця: право на власну землю: [Національний заповідник "Хортиця" отримав право на постійне користування землею/ Інтерв'ю з генеральним директором заповідника "Хортиця" записав В.Тарасюк]. . , . С. 7.

80606. Доповідь Віце-Президента, голови виконкому спілки О. Дупака на урочистості з нагоди 125-річчя НТСЕУ: [Інформаційно-аналітичне дослідження стану]. . , . С. 4-6.

80607. Писаренко С. Сполучені Штати Амерки: [Парламенти світу. США. Конгрес: сенат. Палата представників. Державний устрій і політична система]. . , . С. 5-16.

80608. Грабович Р. На політичній арені перші п'ятірки: [Виборча компанія в Україні. Зареєстровано 11 виборчих списків політичних партій і блоків]. . , . С. 19-20.

80609. Примуш М. Політичні партії поміж Сціллою бюрократії та Харібдою популізму: [Політичні партії сучасної України]. . , . С. 26-28.

80610. Бушанський В. І стуса проти Пушкіна в мене теж немає: [Мовно-культурна проблема української влади]. . , . С. 34-37.

80611. Александров А. Можно ли двигаться на Запад, не поворачиваясь спиной к России?:[Внутренняя политика Украины и Казахстана.Политический кризис в Украине. Отставка правительства.Инаугурация президента Казахстана]. . , . С. 5-9.

80612. Шумлянський С. Мовна ситуація: виміри конфліктності: [Мовна ситуація в Україні]. . , . С. 39-42.

80613. Политический кризис по-монгольски: [Политический кризис в Монголии]. . , . С. 10.

80614. Вернигора Н. Як нараховується пенсія ветеранам війни: [Пенсійне забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни]. . , . С. 46-47.

80615. Джалагония В. Марина Цветаева. Тайна взгляда : [страницы биографии русской поэтессы М.Цветаевой]. . , . С. 20-25.

80616. Дейч Б. Модель влади в автономії концептуально відрізняється від встановленої в державі : [кримський досвід автономного утворення і його парламентські форм правління]. . , . С. 49-51.

80617. Безпека через партнерство. NATO-OTAN. [Б. м.], 2005. 36 с.

80618. Славинський М. Вітрила над рікою часу: [Українська письменниця Р. Іванченко та її історичні твори]. . , . С. 71-73.

80619. Яковлев В.Г. Повышение несущей способности детонационно-газовых покрытий на деталях газотурбинных двигателей. ЗНТУ. Запорожье, 2006. 182 с.

80621. Александров А. Сколько стоит дружба в пересчете на газ?: [Нефтегазовый комплекс России.Рост цен на газ. Переход "Газпрома" на рыночные цены]. . , . С. 10-12.

80622. Шитов А. Партнерство Россиии США: дело трудное. но возможное: [Международное сотрудничество России и США]. . , . С. 14-17.

80623. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах : Постанова від 21 грудня 2005р. № 485. . , . С. 127-135.

80624. Про затвердження Змін до положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій : Постанова правління...(див. анотацію). . , . С. 136-143.

80625. Про чисельність Збройних Сил України на 2006 рік : Закон Українивід 22грудня 2005року № 3284-IV. . , . С. 78.

80626. Зміни до інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 № 484. . , . С. 146-182.

80627. Зміни та доповнення до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Мінистерства оборони україни : затверджено Наказом Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року № 402. . , . С. 246-247.

80628. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. інозем. мов Методичні вказівки для cамостійної роботи з дисципліни "Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів)". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 32 с.

80629. Андрющенко А.И., Семенов Б.А. Система показателей для оценки топливной эффективности эксплуатационных режимов ТЭЦ: [Экономия энергетических ресурсов]. . , . С. 2-7.

80630. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання розрахунково графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 34 с.

80631. Леонов А.Н. Перспективы и анализ опыта работы ООО "Котлосервис" по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях Сибири и Дальнего Востока. . , . С. 20-21.

80632. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки по самостійній роботі студентами по дисципліні "Теоретичні основи ливарного виробництва". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 30 с.

80633. Михалев А.В., Исьемин Р.Л., Кузьмин С.Н., Коняхин В.В. Улучшение экологических показателей работы коммунальных угольных котельных путем совместного сжигания биомассы и низкосортных углей:[ Охрана окружающей среды]. . , . C. 53-38.

80634. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Технологічні основи електроніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 51 с.

80635. Дубинин В.С., Лаврухин К.М., Титов Д.П. Подготовка инженерных кадров малой энергетики на довузовском этапе: [Проблема усовершенствования системы отбора в технические вузы]. . , . С. 41-44.

80636. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до заповнення форм річної фінансової звітності з дисципліни Бухгалтерський облік. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 119 с.

80637. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до заповнення форм річної фінансової звітності з дисципліни Бухгалтерський облік. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 67 с.

80638. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Інтегровані середовища програмування систем Borland C++ 3.1 та Borland C++ 5.02. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 55 с.

80639. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 86 с.

80640. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів денної форми навчання економічних спеціальностей. Модуль 1. "Лінійна алгебра. Векторна алгебра та аналітична геометрія". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 94 с.

80641. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80643. Знаємо як!: [Програма блоку народно-демократичних партій]. . , . С. 5.

80644. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80645. Передвиборна програма Виборчого блоку політичних партій "ЗА СОЮЗ" - Виборчий блок... (Див. анотацію). . , .

80646. Щур І. , Ванькович Р., Денис О. Комфорт від сонця - реальність у Львові: [Енергоактивний будинок з мінімальним споживанням енергії]. . , . С. 5-7.

80647. Шмідт Г. Світова фотоелектрика набирає обертів: [Розвиток фотоелектричної галузі, що перетворює сонячну енергію в електричну]. . , . С. 7-9.

80648. Денис О. Сонячне місто: [Фрайбург - столиця сонячної енергетики Німеччини. Розвиток сонячної технології]. . , . С. 11-12.

80649. Кобахідзе Л. Грузія: "Сонце і земля": [Розвиток сонячної енергетики у Грузії. Сонячні фотоелектричні системи]. . , . С. 13.

80650. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

80651. Кубайчук Казахстан: тернистий шлях до чистої енергетики: [Розвиток вілновлюваної енергетики в Казахстані]. . , . С. 22-24.

80652. Олейник С. Чистые технологии: [Экологический аудит на комбинате "Запорожсталь". Мероприятия по улучшению экологической обстановки. Техническое перевооружение]. . , . С. 21.

80653. Стахова Е. Инвестиция в интеллект: [Награждение ученых и талантливых студентов ЗНТУ специальными денежными премиями от "Индустриалбанка"]. . , . С. 1.

80654. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. Транспорт. М., 1982. 240 с.

80655. Пухнюк О. Італійський досвід для країн з перехідною економікою: [Відновлювана енергетика: енергія біомаси, енергія сонця]. . , . C. 25-26.

80656. Кременец Ю.А., Печерский М.П. Технические средства регулирования дорожного движения. Транспорт. М., 1990. 254 с.

80657. Кременец Ю.А., Печерский М.П. Технические средства регулирования дорожного движения. Транспорт. М., 1981. 256 с.

80658. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. Транспорт. М., 1991. 182 с.

80659. Левитин К.М. Безопасность движения автомобилей в условиях ограниченной видимости. Транспорт. М., 1979. 112 с.

80660. Мишурин В. М., Романов А. Н. Надежность водителя и безопасность движения. Транспорт. М., 1990. 167 с.

80661. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2006. 84 с.

80662. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2006. 160 с.

80663. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2006.

80664. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2006.

80665. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 36 с.

80666. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 36 с.

80667. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006.

80668. Нефедов А.Ф. Расчет режимов движения автомобилей. Техніка. К., 1970. 172 с.

80669. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. Вышэйш. школа. Минск, 1988. 347 с.

80670. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80673. Передвиборча програма Всеукраїнської партії Народної Довіри. . , . С.4.

80674. Перердвиборна програма Ліберальної Партії України. . , . С.5.

80675. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80676. Передвиборна програма Соціально-екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна.". . , . С. 4.

80677. Передвиборна програма Ліберальної партії України. . , . С. 5.

80678. Говорущенко Н.Я. Основы управления автомобильным транспортом. Вища шк.. Харьков, 1978. 223 с.

80679. Громов Н.Н., Персианов В.А. Управление на транспорте. Транспорт. М., 1990. 336 с.

80680. Ерофеевский Н.П. Суточное планирование грузовых автомобильных перевозок. Транспорт. М., 1974. 57 с.

80681. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до курсового проекту з аналогової схемотехніки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 47 с.

80682. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Будова і конструкція військової АТ". Трансмісія [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 36 с.

80683. Макарчев В. Поднебесная бьет рекорды экономического роста: [Пересмотр статистических данных роста экономики Китая в 2004г.- 16,8 % ВВП]. . , . С. 16-17.

80684. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технічне забезпечення". Військові автомобільні перевезення. Призначення і види військових автомобільних перевезень [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 32 с.

80685. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

80686. Про роботу з керівниками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України: Наказ МОН України від 9.02.06 р. № 91. . , . С. 1.

80687. ЛНПУ - один із лідерів сучасної освіти: [Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченко - до 85 років від дня заснування: історія, матеріально-технічна база, студентство]. . , . С. 1, 4-5.

80688. Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено Наказом МОН України від 01.02.06 № 71. . , . С. 20-21.

80689. Выключатели кнопочные серии КЕ. Переключатели управления серии ПЕ. ОНТИ ЭНИМС. М., 1984. 41 с.

80690. Высокий наддув поршневых двигателей и роторные двигатели. Мецниереба. Тбилиси, 1984. 308 с.

80691. Высокомолекулярные соединения, 1969. Теоретические аспекты конформаций макромолекул. ВИНИТИ. М., 1970. 212 с.

80692. Высокопроизводительные агрегатные станки барабанного типа. ЦИИМАШ. М., 1968. 72 с.

80693. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80694. Передвиборна програма Партії Соціального Захисту. . , . С. 4.

80695. Пладис Ф.А., Шкурин В.А., Сурмаев Г.Э. Контейнеры. Машиностроение. М., 1981. 191 с.

80696. Карюк Г.Г., Бочко А.В., Мойсеенко О.И., Сидоренко Высокопроизводительные инструменты из гексанита. Наук. думка. К., 1986. 133 с.

80697. Александров Л. А., Малышев А. И., Кожин А. П. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок. Высш. школа. Москва, 1986. 336 с.

80698. Высокопроизводительные конструкции зенкеров и разверток и их рациональная эксплуатация. Машгиз. М., 1960. 168 с.

80699. Передвиборна програма Всеукраїнської Партії "Нова сила". . , . С. 5.

80700. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80701. Передвиборна програма Політичної Партії "Трудова Україна". . , . С. 4.

80702. Передвиборна програма Всеураїнської Партії Народної Довіри. . , . С. 5.

80703. Александров Л.А., Володин Е.П., Дубровский С. М. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок. Высш. школа. М., 1977. 335 с.

80704. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

80705. Виконання обласного бюджету за 2005 рік: [Аналіз виконання видатків обласного бюджету за 2005 рік у розрізі економічної класифікації видатків]. . , . С. 3.

80706. Закорецкий В. А., Костюков Н. П. Оборудование для механизации складских работ на промышленных предприятиях. Техніка. К., 1983. 89 с.

80707. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

80708. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2005. 42 с.

80709. Теплицкая А.В. Создание библиографической информации в РГБ: от теории к рактике. . , . С. 3-9

80710. Маликов О.Б., Малкович А.Р. Склады промышленных предприятий. Машиностроение. Ленинград, 1989. 672 с.

80711. Єлефтеріаді Т. Мінус 150 мільйонів гривень для бюджету : [як виконується Програма земельної реформи в області: підсумки на період 2001 - 2005 роки. Фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету]. . , . С. 2.

80712. Маликов О. Б. Склады гибких автоматических производств. Машиностроение. Ленинград, 1986. 187 с.

80713. Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право. . , . С. 19-21.

80714. Кривцов И.П. Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте (В примерах и задачах). Транспорт. М., 1985. 199 с.

80715. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

80716. Дікалова Л., Кляцька А. Запорізькій обласній науковій медичній бібліотеці - 60!: [Коротка інформація про бібліотеку]. . , . С. 40.

80717. Про бюджет міста на 2006 рік : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 25.01.2006 № 5. . , . С. 2.

80718. Киреев В. С. Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. Транспорт. М., 1991. 351 с.

80719. Егоров В.А., Лузанов В.Д., Щербаков С.М. Транспортно-накопительные системы для ГПС. Машиностроение. Ленинград, 1989. 292 с.

80720. Демичев Г. М. Складское и тарное хозяйство. Высш. школа. М., 1990. 191 с.

80721. Болвина С. Сломаем стереотипы: [Организация библиотечного обслуживания в школе]. . , . С. 27-28

80722. Демичев Г. М. Складское и тарное хозяйство. Высш. школа. М., 1975. 294 с.

80723. Захарова А. Соучастие в судьбе дорогого стоит: [Организация библиотечного обслуживания инвалидов]. . , . С. 31-33

80724. Стельмах В. А за державу по-прежнему обидно: [Об участии российских библиотекарей в деятельности ИФЛА]. . , . С. 37-40

80725. Фоминых Д. Эво Моралес - новый президент Боливии: [Внутренняя политика Боливии]. . , . С. 18-19.

80727. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини. Либідь. К., 1992. 255 с.

80728. Бикбаев Р. На земле теплеет, это не к добру: [Международное сотрудничество в области экологии]. . , . C. 20-22.

80729. Буль В. К., Буль О. Б., Азанов В. А., Шоффа В. Н. Электромеханические аппараты автоматики. Высш. школа. М., 1988. 303 с.

80730. Грузовые автомобильные перевозки. Вища шк.. К., 1975. 286 с.

80731. Красовский А. И. Основы проектирования сварочных цехов. Машиностроение. М., 1980. 319 с.

80732. Раскатов В. М., Чуенко В. С., Бессонова Н. Ф. Машиностроительные материалы. Машиностроение. М., 1980. 511 с.

80733. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2006. 111 с.

80734. Егерев В. К., Зайцев В. В., Кордемский Б. А. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих во втузы. Высш. школа. М., 1980. 541 с.

80735. Голубков В. В., Киреев В. С. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и грузовые устройства. Транспорт. М., 1981. 350 с.

80737. "Я син твій, Україно": [Біографія і творчість українського худлжника В.І. Касіяна]. . , . С. 20-28.

80739. Бонк Н. А., Левина И. И. Английский язык. Высш. шк.. М., 1987. 512 с.

80740. Талант щедрості: [Життя і творчість українського актора В.М. Добровольського]. . , . С. 35-40.

80741. Палий А.И., Половинщикова З.В. Автомобильные перевозки. Транспорт. М., 1982. 70 с.

80742. Брэдбери Р. О скитаньях вечных и о Земле. Правда. Москва, 1987. 656 с.

80743. В королевстве Кирпирляйн. Мол. гвардия. М., 1990. 492 с.

80744. Класик романтичної прози: [Біографія і творчисть німецького письменника Е.Т.А. Гофмана]. . , . С. 41-48.

80745. З дітьми і для дітей: [Біографія і творчість поетеси А.Л. Барто]. . , . С. 49-56.

80746. Желонкина Дарья Спасибо, музыка, тебе: [Массовая работа библиотеки ]. . , . С. 41

80747. Життя, віддане пісні: [Біографія і творчість російської співачки К.І. Шульженко]. . , . С. 98-104.

80748. Захаров А. М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. Металлургия. Москва, 1978. 296 с.

80749. Великий іспанець: [Біографія і творчість Франсіско Хосе де Гойї]. . , . С. 105-110.

80750. Машиностроение. Машгиз. Москва, 1947. VIII, 428 с., 13 л. ил. : ил., табл., диагр.

80751. Лаврова Валентина Читатель ставит "отлично": [Анкетирование читателей]. . , . С. 44

80752. Малов А. Д., Ефимов Г. П., Михайлов О. И. Размещение и крепление грузов в вагонах. Транспорт. М., 1980. 328 с.

80753. Дзнеладзе Ж.И., Щеголева Р.П., Голубева Л.С. Порошковая металлургия сталей и сплавов. Металлургия. М., 1978. 264 с.

80754. Давыдова Леонора Читающее королевство: [Библиотеки Швеции]. . , . С. 76-79

80755. Смехов А.А. Автоматизированные склады. Машиностроение. М., 1979. 288 с.

80756. Русско-немецкий словарь. Рус. язык. М., 1981. 527 с.

80757. Смехов А. А. Автоматизация управления транспортно-складскими процессами [Текст]. Машиностроение. М., 1985. 239 с.

80758. Савицкий Е. М., Бурханов Г. С. Металловедение сплавов тугоплавских и редких металлов. Наука. М., 1971. 354 с.

80759. Вейц В.Л., Вербовой П.Ф., Вольберг О.Л., Съянов А.М. Синтез электромеханических приводов с цифровым управлением. Наук. думка. К., 1991. 232 с.

80760. Мак-Гиннесс Лиа, Еременко Татьяна Интеллектуальный перекресток американских студентов и преподавателей: [ Библиотека университета]. . , . С. 80-82.

80761. Фаробин Я.Е. Теория поворота транспортных машин. Машиностроение. М., 1970. 176 с.

80762. Стеклов О. И. Прочность сварных конструкций в агрессивных средах. Машиностроение. М., 1976. 200 с.

80763. Во І. На варті. ККДНК. К., 1996. 64 с.

80764. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2006. 48 с.

80765. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2006. 47 с.

80766. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2006. 73 с.

80767. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2006. 80 с.

80768. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2006. 40 с.

80769. Дніпро (Мотор-січ). Мотор-січ. Запоріжжя, 2006. 144 с.

80770. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2006. 196 с.

80771. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2006. 160 с.

80772. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2006. 80 с.

80773. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2006. 72 с.

80774. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2006. 287 с.

80775. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2006. 191 с.

80776. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2004. 44 с.

80777. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2006. 64 с.

80778. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80779. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки. Транспорт. М., 1975. 240 с.

80780. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2006. 138 с..

80781. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2006. 98 с.

80782. Макеева А.Д. Инвалидам по зрению комплекс услуг.Тифлобиблиотековедение. Технические средства. Издательская деятельность. . , . С. 2-3

80783. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки. Транспорт. М., 1986. 207 с.

80784. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2006. 111 с.

80785. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 207 с.

80787. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2006. 143 с.

80788. Коновалова Мария Для читателя с ограниченными возможностями. Пути взаимодействия специальных и публичных библиотек. . , . С. 4-6

80789. Ходош М. С. Грузовые автомобильные перевозки. Транспорт. М., 1968. 256 с.

80790. Фінансові підсумки минулого року: інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету у 2005 р.. . , . С.4.

80791. Фролова В. А., Усов А. Г. Складское хозяйство и транспортно-экспедиционное дело [Текст]. Транспорт. М., 1981. 287 с.

80792. Высокопроизводительные конструкции протяжек и их рациональная эксплуатация. Машгиз. М., 1960. 120 с.

80793. Крамаренко И.Г. Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных перевозок. Техніка. К., 1991. 206 с.

80794. Высокопроизводительные конструкции резцов и их рациональная эксплуатация. Машгиз. М., 1959. 240 с.

80795. Высокопроизводительные конструкции резьборежущего инструмента и их рациональная эксплуатация. ЦБТИ. М., 1959. 98 с.

80796. Высокопроизводительные конструкции резьборежущего инструмента и их рациональная эксплуатация. ЦБТИ. М., 1959. 106 с.

80797. Общественные науки и современность. Наука. М., 2006. 176 с.

80798. Охорона праці. Новий друк. К., 2006. 64 с.

80799. Высокопроизводительные конструкции сверл инструмента и их рациональная эксплуатация. ЦИНТИМ. М., 1960. 52 с.

80800. Высокопроизводительные конструкции сверл инструмента и их рациональная эксплуатация. ЦИНТИМАШ. М., 1960. 102 с.

80801. Высокопроизводительные конструкции фасонных фрез и их рациональная эксплуатация. Машгиз. М., 1961. 175 с.

80802. Высокопроизводительные методы обработки. Машгиз. М., 1955. 136 с.

80803. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2006. 41 с.

80804. Высокопроизводительные методы сварки в химическом и нефтяном машиностроении. ЦИНТИ. М., 1965. 72 с.

80805. Промышленная теплотехника. ЛОГОС. К., 2006. 96 с.

80806. Высокопроизводительные методы сварки в химическом и нефтяном машиностроении. ЦИНТИ. М., 1965. 126 с.

80807. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2006. 112 с.

80808. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2006. 72 с.

80809. СТИН. Станки и инструмент. Учеба МИСиС. Москва, 2006. 40 с.

80810. Экономист. Редакция журнала Экономист. Москва, 2006. 96 с.

80811. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2006. 56 с.

80812. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2006. 48 с.

80813. Недашковская Татьяна Забота о незрячих. Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих во Франции. . , . С. 7-10

80814. Энергия. Наука. Москва, 2006. 80 с.

80815. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

80816. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2006. 79 с.

80817. Дзеркало тижня. Редакція газети "Дзеркало тижня". К., 2006.

80818. Пісковий В. Запорізьке соло Євгена Червоненко: [Призначення та діяльність губернатора Запорізької області Є.Червоненко]. . , . С. 4.

80819. Ипполитова Ксения Разговор о чтении - в Петербурге и Михайловском. . , . С. 12

80820. Вища школа. Знання. Київ, 2005. 128 с.

80821. Економічний часопис - ХХІ. Інститут трансформації суспільства. К., 2005. 56 с.

80822. Економічна теорія. НАН України. К., 2005. 117 с.

80823. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2005. С.283-407

80824. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2005. 84 с.

80825. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2005. 144 с.

80826. Механика композиционных материалов и конструкций. Росийская академия наук, Институт прикладной механики. М., 2005. 615 с.

80827. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2005. 64 с.

80828. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2005. 64 с.

80829. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005. С. 1551-1686

80830. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2005. 80 с.

80831. Физика и химия обработки материалов. Интерконтакт Наука. Москва, 2005. 92 с.

80832. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2005. 52 с.

80833. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2005. 52 с.

80834. Высокопроизводительные методы шлифования (силовое шлифование). НИИНАвтопром. М., 1973. 80 с.

80835. Кондалев А. И., Багацкий В. А., Романов В. А. Высокопроизводительные преобразователи формы информации. Наукова думка. К., 1987. 278 с.

80836. Высокопроизводительные преобразователи формы информации и средства передачи данных. Изд-во ин-та киберентики. К., 1984. 97 с.

80837. Антонюк В. Е., Масленников Б. Н., Рубинчик А. И., Королев В. А. Высокопроизводительные приспособления в машиностроении. Беларусь. Минск, 1966. 172 с.

80838. Высокопроизводительные приспособления и инструмент, внедренные в машиностроении. О-во "Знание" УССР. К., 1974. 51 л.

80839. Высокопроизводительные процессы и автоматическая оснастка в приборостроении. Оборонгиз. М., 1961. 169 с.

80841. Высокопроизводительные средства преобразования, обработки и передачи информации. ИК. К., 1987. 78 с.

80842. Высокопроизводительные технологические процессы повышения функциональных параметров автомобиля. Московский автомеханический ин-т. М., 1984. 218 с.

80843. Высокопроизводительный режущий инструмент. Машгиз. М., 1961. 355 с.

80844. Кугушин А. А., Узлов И. Г., Калмыков В. В. Высокопрочная арматурная сталь. Металлургия. М., 1986. 272 с.

80845. Высокопрочная сталь. Металлургия. М., 1965. 256 с.

80846. Гуляев А. П., Астафьев А. С., Волкова М. А. Высокопрочные арматурные стали. Металлургия. М., 1966. 139 с.

80847. Высокопрочные аустенитные стали. Наука. М., 1987. 143 с.

80848. Высокопрочные немагнитные сплавы. Наука. Москва, 1973. 118 с.

80849. Высокопрочные немагнитные стали. Наука. М., 1978. 229 с.

80850. Высокопрочные чугуны. Госнаучтехиздат. К., 1954. 283 с.

80851. Высокопрочный герметичный сплав В-124. ГосИНТИ. М., 1969. 29 с.

80852. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 82 с.

80853. Высокопрочный чугун. Гостехиздат УССР. Киев, 1964. 300 с.

80854. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Машгиз. М., 1955. 82 с.

80855. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Отд. науч.-техн. информации. М., 1960. 66 с.

80856. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2004.

80857. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. ЦНИИТМАШ. М., 1965. 125 с.

80858. Шаповал О. "Дитяча" допомога від Фонду соціального страхування - 2006: [Проаво на отримання допомоги у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності]. . , . С. 51.

80859. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Теория, технология производства, свойства и применение. Наук. думка. Киев, 1974. 203 с.

80860. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом в тяжелом машиностроении. Машгиз. М., 1958. 62 с.

80861. Высокоскоростная деформация. Вопросы поведения металл. материалов при импульсном нагружении. Наука. М., 1971. 127 с.

80862. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2006.

80863. Беляев В.И., Ковалевский В.Н., Смирнов Г.В. Высокоскоростная деформация металлов. Наука и техника. Минск, 1976. 224 с.

80864. Высокоскоростная обработка материалов давлением. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1972. 178 с.

80865. Высокоскоростная обработка материалов давлением. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1974. 208 с.

80866. Высокоскоростная обработка материалов давлением. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1975. 159 с.

80867. Высокоскоростная обработка материалов давлением. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1978. 160 с.

80868. Высокоскоростная обработка материалов давлением. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1982. 160 с.

80870. Высокоскоростная объемная штамповка. Процессы и оборудование. Машиностроение. М., 1969. 183 с.

80871. Высокоскоростная штамповка. ХАИ. Харьков, 1983. 147 с.

80872. Высокоскоростное деформирование металлов. Машиностроение. М., 1966. 175 с.

80873. Высокоскоростное малоотходное деформирование металлов в штампах. Вища школа. Харьков, 1985. 176 с.

80874. Ющенко В.А. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році"...див. анотацію. . , . С.2-5.

80875. Высокоскоростное шлифование. НИИмаш. М., 1978. 55 с.

80876. Высокоскоростные вычисления. Архитектура, производительность, прикладные алгоритмы и программы суперЭВМ. Радио и связь. М., 1988. 430 с.

80877. Богоявленский К.Н., Кузнецов П.А., Мертенс К.К. Высокоскоростные способы прессования деталей из порошковых материалов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1984. 168 с.

80878. Высокотемпературная защита материалов. Наука. Ленинград, 1981. 320 с.

80879. Высокотемпературная коррозия и методы защиты от нее. Наука. М., 1973. 128 с.

80880. Максимович Г.Г., Шатинский В.Ф., Лютый Е.М. Высокотемпературная работоспособность тугоплавких металлов и сплавов в агрессивных средах. Наук. думка. Киев, 1982. 223 с.

80881. Высокотемпературная сверхпроводимость. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1989. 240 с.

80882. "Мы в мире и мир в нас": 50 лет интеграции отечественной политологии в мировую политическую науку. Виртуальный круглый стол. . , . С. 5-30.

80883. Коваленко Г. Облік товарів на складах: [Склади, які використовуються під час переміщення товарів через митний кордон України у зовнішньоекономічній діяльності]. . , . С. 57-61.

80884. Соловьев А.И. Колебательно-маятниковый механизм принятия государственных решений: к обоснованию когнитивной модели: [Теория государственного управления]. . , . С. 31-52.

80885. Алексеенкова Е.С. Становление и эволюция иерархизированных террористических сетей. На примере итальянских "Красных бригад": [Терроризм в Италии]. . , . С. 53-65.

80886. Koreana. Корейское искусство и культура. . , .

80887. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2005. 100 с.

80888. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2005. 100 с.

80889. Косолапов Н.А. Мировая политика как явление и предмет науки. К дискуссии на страницах "Полиса" и "Международных процессов": [Теория международных отношений и политическая теория]. . , . С. 92-109.

80890. Говорущенко Н. Я. Техническая эксплуатация автомобилей. Вища шк.. Х., 1984. 312 с.

80892. Кузнецов Е. С., Воронов В. П., Болдин А. П. Техническая эксплуатация автомобилей. Транспорт. Москва, 1991. 416 с.

80893. Высокотемпературная сверхпроводимость. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1989. 272 с.

80894. Высокотемпературная электрохимия. УНЦ АН СССР. Свердловск, 1986. 132 с.

80895. Баранов Ю.П., Болдин А.П., Власов В.М. Техническая эксплуатация автомобилей. Транспорт. М., 1983. 488 с.

80896. Высокотемпературное преобразование энергии. Ин-т пробл. энергосбережения. Киев, 1989. 129 с.

80897. Высокотемпературные бориды и силициды. Наук. думка. К., 1978. 144 с.

80898. Высокотемпературные бориды и силициды. АН УССР Ин-т материаловедения. К., 1982. 148 с.

80899. Высокотемпературные карбиды. Наук. думка. Киев, 1975. 191 с.

80900. Шумик С.В., Болбас М.М., Борисенко Е.И. Лабораторный практикум по технической эксплуатации автомобилей. Высш. школа. Минск, 1984. 176 с.

80901. Мальковская И.А. Глобализация ит транскультурный вызов незападного мира:[Транскультурные процессы в современном мире]. . , . С. 3-13.

80902. Высокотемпературные материалы. Металлургия. Москва, 1968. 244 с.

80903. Иларионов В.А. Эксплуатационные свойства автомобиля. (теоретич. анализ). Машиностроение. М., 1966. 280 с.

80904. Высокотемпературные материалы. Металлургия. Москва, 1982. 141 с.

80905. Елютин В. П., Костиков В. И., Лысов Б. С. Высокотемпературные материалы. Металлургия. Москва, 1973. 464 с.

80906. Высокотемпературные материалы для МГДЭС. Наука. М., 1983. 220 с.

80907. Зборовский Г.Е. Социальное сравнение как повседневное явление и социологическая проблема: [Основные методы социологии]. . , . С. 13-23.

80908. Романовский Н.В. Мультипарадигмальная социология - AUF WIDERSEHEN ?: [Социологические теории]. . , . С. 23-32.

80909. Шабанова Н.А. Проблема встраивания рынка в "нерыночное" общество. . , . С. 33-45.

80910. Кертман Г.Л. СНГ: между прошлім и настоящим: [Социологические исследования. Повышение уровня интеграции СНГ]. . , . С. 110-125.

80911. Сергунин А.А. Международная безопасность: новые подходы и концепты: [Теория международной безопасности. Роль НАТО и ОБСЕ]. . , . С. 126-136.

80912. Исаев М.А. Причины и политическая форма арасторжения Шведско-Норвежской Унии: [История шведско-норвежсих отношений. К 100-летию государственной независимости Норвегии]. . , . С. 138-146.

80913. Салмин А.М. Церковь, государство и политика в католическом мире:[История католицизма]. . , . С.147-171.

80914. Судас Л.Г., Румянцев И.А. Регистрация прав на недвижимость как социальная проблема. . , . С. 46-56.

80915. Горак Я. Адепт живого слова української класики: [Біографія та творчий шлях українського артиста С.В. Максимчука]. . , . С. 104-108.

80916. Попова И.П. Средние слои, средний класс в российском обществе - к проблеме соотнесения. . , . С. 65-76.

80917. Пушик С. Галичина і княгиня Ланка: [Сторінки історії Галицько-Волинського князівства]. . , . С. 108-117.

80918. Зозуляк К. Шістдесят одна візитна картка у Франковому домі: ДО 150-ліття Великого Каменяра: [Оточення І.Франка]. . , . С. 124-138.

80919. Высокотемпературные металлокерамические материалы. Изд-во Акад. наук УССР. К., 1962. 151 с.

80920. Таценко А. Энергия независимости: [Энергетика Украины. Энергосберегающие технологии и альтернативные виды энергии]. . , . С. 44-53.

80921. Погосян Г.А. Социальные трансформации в Армении. . , . С. 77-86.

80922. Кислый П. С., Бадян А. Х., Киндышева В. С., Гарибян Ф. С. Высокотемпературные неметаллические нагреватели. Наук. думка. Киев, 1981. 160 с.

80923. Высокотемпературные неорганические покрытия. Металлургия. М., 1968. 339 с.

80924. Высокотемпературные нитриды и материалы на их основе. ИПМ. Киев, 1985. 164 с.

80925. Высокотемпературные охлаждаемые газовые турбины. Машиностроение. М., 1971. 231 с.

80926. Высокотемпературные охлаждаемые газовые турбины двигателей летательных аппаратов. Казанский авиационный ин-т. Казань, 1982. 142 с.

80927. Высокотемпературные охлаждаемые газовые турбины двигателей летательных аппаратов. Казанский авиационный ин-т им. А.Н.Туполева. Казань, 1980. 119 с.

80928. Высокотемпературные покрытия. Наука, Ленингр. отд-ние. М., 1967. 226 с.

80929. Убайдуллаева Р.А. Межэтнические отношения в оценках населения Узбекистана. . , . С. 87-94.

80930. Высокотемпературные сверхпроводники. Мир. М., 1988. 400 с.

80931. Высокотемпературные тензодатчики. Машгиз. М., 1963. 230 с.

80932. Несенчук А. П., Лисиенко В. Г., Тимошпольский В. И. Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки. Вышэйшая шк.. Минск, 1988. 320 с.

80933. Карпова Ю.Ю. Этнодемографические аспекты миграционных процессов в России и Украине. . , . С. 94-100.

80934. Перелетов И. И., Бровкин Л. А., Розенгарт Ю. И. Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки. Энергоатомиздат. М., 1989. 336 с.

80935. Высокотемпературные электролиты. Ин-т электрохимии. Свердловск, 1976. 124 с.

80936. Высокотемпературные энерготехнологические процессы и аппараты. Ин-т "Энергосетьпроект. Москва, 1980. 189 с.

80937. Высокотемпературный тепло- и массообмен в стационарных и нестационарных условиях. Ин-т тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова. Минск, 1978. 202 с.

80938. Пахомов А.А. Особенности трансформации семьи и государственной семейной политики на примере Республики Саха (Якутия). . , . С. 101-108.

80939. Пименов А.Ф., Полухин В.П., Липухин Ю.В., Радюкевич Л. В. Высокоточная прокатка тонких листов. Металлургия. М., 1988. 175 с.

80941. Асиновский Э. Н., Ахметжанов А. А., Габидулин М. А. Высокоточные преобразователи угловых перемещений. Энергоатомиздат. М., 1986. 128 с.

80942. Аникст Д. А., Константинович К. М., Меськин И. В. Высокоточные угловые измерения. Машиностроение. М., 1987. 480 с.

80943. Высокочастотная аппаратура и устройства автоматики и телемеханики. Производства Электроремонтного завода Ростовэнерго. Госэнергоиздат. М., 1959. 158 с.

80944. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і контрольних завдань з дисципліни "Джерела енергії та енергетичні установки промислових підприємств". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 66 с.

80945. Страментов А.Е., Сосянц В.Г., Фишельсон М.С. Городской транспорт. Стройиздат. М., 1969. 423 с.

80946. Бабаев Н.Т., Ефремов В.Е., Малышев А.И. Высокочастотная аппаратура и устройства телемеханики. Энергия. М., 1969. 96 с.

80947. Таранов А.Т. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом. Транспорт. М., 1972. 315 с.

80948. Высокочастотная связь и передача информации в энергосистемах. Энергия. М., 1964. 150 с.

80949. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теорет. і заг. електротехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

80950. Хоружий А. С., Тиверовский В. И., Забелин Г. Д. Технические средства транспорта в металлургии. Металлургия. М., 1980. 335 с.

80951. Щетина В.А., Лукинский В.С., Вахламов В.К. Подвижной состав автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1989. 301 с.

80952. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Технологія ливарного виробництва" та "Теоретичні основи формоутворення". Розділ "Формувальні суміші" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 42 с.

80953. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

80954. Дегтяренко В.Н., Зимин В.В. Экономико-математические методы решения задач промышленного транспорта. РИСИ. Ростов н/Д, 1976. 86 с.

80955. Передвиборна програма виборчого Блоку політичних партій, Всеукраїнське об'єднання "Громада", "Соціал-Демократичний Союз", Соціал-демократичної партії України, скорочена назва - Блок Лазаренка. . , . С. 4.

80956. Дегтяренко В.Н. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1981. 261 с.

80957. Передвиборна програма Соціально-екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна.". . , . С. 5.

80958. Голос України. Київська правда. К., 2006.

80959. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. приклад. матем. Індивідуальні домашні завдання до підмодуля "Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 34 с.

80960. Програма захисту Українців: передвиборна програма Всеукраїнського об'єднання "Свобода". . , . С. 4.

80961. Передвиборна програма партії "Відродження". . , . С.5.

80962. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. металоріз. верстатів та інструм. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи формоутворення" на тему "Точка, лінія, площина, простір" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

80964. Святненко А. Банки в 2005 году: уверенный рост на фоне охлаждения экономики. . , . С. 20-23.

80965. Высокочастотная связь по линиям электропередачи. Энергия. М., 1975. 88 с.

80966. Высокочастотная связь энергосистем по воздушным линиям. ВНИИЭ. М., 1974. 113 с.

80967. Высокочастотная электротермия. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1965. 564 с.

80969. Ангелейко В. И., Дмитриев В. К., Перцев А. Н., Чуб Л. М. Железнодорожный путь и станции промышленных предприятий. Вища школа. К., 1988. 320 с.

80970. Каблуков В.А. Подвижной состав промышленного железнодорожного транспорта. Вища шк.. К.; Донецк, 1981. 280 с.

80971. Высокочастотные свойства плазмы. Наукова думка. Киев, 1967. 131 с.

80972. Высокочастотные свойства плазмы. Наукова думка. Киев, 1968. 223 с.

80973. Марушко Ф. И., Введенский Ю. Н. Автоматика и телемеханика промышленного железнодорожного транспорта. Транспорт. Москва, 1973. 142 с.

80974. Ромаш Э.М., Драбович Ю.И., Юрченко Н.Н., Шевченко П.Н. Высокочастотные транзисторные преобразователи. Радио и связь. М., 1988. 288 с.

80975. Бриллиант М.Д., Елимелех И.М., Куссуль Г.М, Наумова А.Б. Высокочастотные устройства пневмоавтоматики. Машиностроение. Ленинград, 1985. 231 с.

80976. Высоцкий Б. Ф. Инженер-конструктор-технолог микроэлектронной и микропроцессорной техники. Радио и связь. М., 1988. 96 с.

80977. Высоцкий М.С. Основы проектирования автомобилей и автопоездов большой грузоподъемности. Наука и техника. Минск, 1980. 200 с.

80978. Чинаев П. И., Черенко А. А., Минин Н. А., Перевозников А. Ю. Высшая математика : специальные главы. Вища школа. Киев, 1977. 367 с.

80979. Нетушил А.В., Жуховицкий Б.Я., Кудин В.Н., Парини Е.П. Высокочастотный нагрев диэлектриков и полупроводников. Госэнергоиздат. М., 1959. 479 с.

80980. Матюнин И. Е. Подвижной состав промышленного транспорта. Вышэйш. школа. Минск, 1982. 284 с.

80981. Высокочистые и монокристаллические металлические материалы. Наука. Москва, 1987. 236 с.

80982. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 86 с.

80983. Дегтяренко В.Н., Пахомов Г.Н., Чубаров С.Д. Межотраслевые предприятия промышленного железнодорожного транспорта. Транспорт. М., 1981. 136 с.

80984. Высокоэффективная очистка воздуха. Автомиздат. М., 1967. 311 с.

80985. Кайзер Р.Е., Блом Ж., Халпаап Х. Высокоэффективная тонкослойная хроматография. Мир. М., 1979. 245 с.

80986. Высокоэффективные методы и инструменты для механической обработки авиационных материалов. КуАИ. Куйбышев, 1984. 151 с.

80987. Вища школа. Знання. Київ, 2004.

80988. Высокоэффективные методы механической обработки авиационных материалов. КуАИ. Самара, 1991. 191 с.

80989. Высокоэффективные методы механической обработки жаропрочных и титановых сплавов. КуАИ. Куйбышев, 1981. 165 с.

80990. Высокоэффективные методы механической обработки резанием жаропрочных и титановых сплавов. КуАИ. Куйбышев, 1982. 180 с.

80991. Высокоэффективные технологические процессы производства инструмента. ОНТИ ВНИИ. М., 1977. 72 с.

80992. Высота И.И., Плахов В.С. Судовые силовые установки. Изд-во "Речной транспорт". М., 1963. 405 с.

80993. Высоцкий А.В., Соболев М.П., Этингоф М.И. Активный контроль в металлообработке. Изд-во стандартов. М., 1979. 175 с.

80994. Высоцкий А.В., Курочкин А.П. Конструирование и наладка пневматических устройств для линейных измерений. Машиностроение. М., 1972. 153 с.

80995. Высоцкий А.В., Курочкин А.П. Пневматические средства измерений линейных величин в машиностроении. Машиностроение. М., 1979. 206 с.

80996. Высоцкий Б. Ф. Введение в специальность конструктора РЭС. Высш. шк.. М., 1990. 159 с.

80997. Высоцкий В. А., Гринблат М. П., Грачев В. И. Силоксановые однокомпонентные герметики. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 19 с.

80998. Высоцкий В.И., Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры. МГУ. М., 1989. 176 с.

80999. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2004. 40 с.

81000. Высоцкий М.С., Гилелес Л.Х., Херсонский С.Г. Автомобиль МАЗ-5335 и его модификации. Транспорт. М., 1982. 230 с.

81001. Карпенко Д. Игра в карты - на деньги: [Анализ европейского рынка банковских карт]. . , . С. 34-38.

81002. Український інвестиційний журнал WELCOME. Лемма. Київ, 2004.

81003. Высоцкий М.С., Добрых Л.И., Сироткин З. Автомобильные и тракторные прицепы. Машгиз. М., 1962. 163 с.

81004. Высоцкий М.С., Беленький Ю.Ю., Масковкин В.В. Топливная экономичность автомобилей и автопоездов. Наука и техника. Минск, 1984. 208 с.

81005. Энергия. Наука. Москва, 2004. 80 с.

81006. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2004. 96 с.

81007. Франко А. Маркетинговое оживление в картежном доме: [Анализ рынка пластиковых карт Украины. Прогнозы на 2007 год]. . , . С. 39-43.

81008. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2004.

81009. Финансовая консультация. КФ ГП НИЭИ Мин. экономики. К., 2006. 48 с.

81010. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2004. 64 с.

81011. Глущенко С. Как найти ивестиции?: [Одним из факторов привлечения в Украину иностранных инвестиций является стимулирование деятельности ТНК]. . , . С. 4.

81012. Владимиров А. Комментарий к закону " О защите прав потребителей". . , . С. 8-11.

81013. Економіка України. Преса України. Київ, 2004. 90 с.

81014. Жданко Е. Тарифообразование в ЖКХ: как достичь баланса интересов?: [Повышение тарифов на коммунальные услуги. Повышение тарифов в Донецке]. . , . С. 12-15.

81015. Кривошеев А., Чернышова Н. Ты - трудоустроил инвалида?!: [Изменения в законодательстве относительно социальной защиты инвалидов]. . , . С. 15-17.

81016. Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2000 года. . , . С. 21-30.

81017. Марущак В. "Медицинский" бизнес. . , . С. 31-36.

81018. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2004.

81019. Инвентаризация по новой инструкции. . , . С. 37.

81020. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2004.

81021. Марущак В. Бюджет - 2006. Общие впечатления: [Обзор новых изменений]. . , . С. 43-47.

81022. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2004. 147 с.

81024. Выставкин Я. П. Сети обмена информацией между ЭВМ. Наука. М., 1975. 216 с.

81025. Общественные науки и современность. Наука. М., 2004.

81026. Высшая математика. Аналитическая геометрия на плоскости : лекция 1-8 для студентов первого курса. Казанский ун-т. Казань, 1965. 60 с.

81027. Журнал європейської економіки. Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2004. С.245-377

81028. Высшая математика. Дифференциальное исчесление функции многих переменных. Изд-во ун-та. Казань, 1965. 44 с.

81029. Вопросы философии. Наука. М., 2004.

81030. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2004. 56 с.

81031. Социологические исследования. Наука. Москва, 2004.

81032. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2004.

81033. Высшая математика. Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. М., 1966. 73 с.

81034. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2004. 72 с.

81035. Высшая математика. Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. М., 1966. 49 с.

81036. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2004.

81037. Высшая математика. Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. М., 1966. 47 с.

81038. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2004. 117 с.

81039. Высшая математика. Изд-во ун-та. Казань, 1965. 55 с.

81040. Высшая математика. Изд-во ун-та. Казань, 1965. 40 с.

81041. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2004.

81042. Высшая математика. ВЗПИ. М., 1966. 46 с.

81043. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2004.

81044. Высшая математика. Изд-во ун-та. Казань, 1966. 112 с.

81045. Высшая математика. Изд-во ун-та. Казань, 1965. 66 с.

81046. Высшая математика. Вища школа. Киев, 1991. 454 с.

81047. Высшая математика : специальные главы. Вища школа. Киев, 1981.

81048. Выходец А.В., Коваленко В.И., Цветова Л.П. Низкочастотные и нелинейные искажения в телевидении. Техника. К., 1975. 142 с.

81049. Киселева М. Добро пожаловать, иммигранты!: [Законодательство Великобритании. Изменения Закона об иммиграции Соединенного Королевства, интересные для инвесторов]. . , . С. 47-48.

81050. Выходец А.В. Радиовещание и радиосвязь. Связь. М., 1979. 208 с.

81051. Выходец А.В. Телевизионная передача кинофильмов. Связь. М., 1975. 134 с.

81052. Выходцева И.М. Прогрессивные технологические процессы в кузнечно-штамповочном производстве. Укр.НИИНТИ. Киев, 1977. 35 с.

81053. Вычисления в алгебре и комбинаторике. Ин-т кибернетики АН УССР. К., 1978. 218 с.

81054. Вычисления в алгебре, теории чисел и комбинаторике. ИК. Киев, 1980. 88 с.

81055. Володько В. В поисках квадратных метров: [Аренда торговых площадей столицы]. . , . С.57-58.

81056. Вычислительная и измерительная техника. Челяб. политех. ин-т им. Ленинского комсомола. Челябинск, 1971. 199 с.

81057. Рейтинг політичних партій та блоків на виборах до Верховної Ради України. . , . С. 20-21.

81058. Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., Смирнов Г. Л. Вычислительная математика. Высш. школа. М., 1985. 272 с.

81060. Вычислительная математика. ИК. К., 1975. 100 с.

81061. Вычислительная математика и математическая физика. МГПИ. М., 1985. 168 с.

81062. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2004.

81063. Обзор украинского рынка. Держзовнишинформ. К., 2004.

81064. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2004. 87 с.

81065. Вокруг света. Украинская редакция журнала "Вокруг света". К., 2004.

81066. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2004.

81067. Лысова А.В. Насилие в семье - объект социальной политики в США. . , . С. 108-116.

81068. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2004.

81069. Дерман Н.А. Этносоциальные различия в установках матерей Таллина на занятость: [Проблемы сочетания материнства и работы на примере женщин Эстонии]. . , . C. 116-127.

81070. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2004.

81071. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2004.

81072. Бородкин Ф.М. Взаимодействие социологических и экономических наук. Что впереди ?. . , . С. 128-137.

81073. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2004.

81074. Вычислительная математика и математическая физика. МГПИ. М., 1984. 161 с.

81075. Вычислительная математика и математическое обеспечение ЭВМ. МГУ. М., 1985. 280 с.

81076. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2004.

81077. Вычислительная математика и программирование. МГПИ. М., 1978. 129 с.

81078. Вычислительная математика и программирование. МГПИ. М., 1981. 166 с.

81079. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. Высш. школа. М., 1989. 367 с.

81080. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2004. С. 1987-2018

81081. Вычислительная математика и программирование в физических исследованиях. Наук. думка. Киев, 1981. 75 с.

81082. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2004.

81083. Валуев С. А., Волкова В. Н., Градов А. П. Системный анализ в экономике и организации производства. Политехника. Л., 1991. 398 с.

81084. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2002. 160 с.

81085. Казна. Редакція журналу "Казна". Дніпропетровськ, 2004.

81087. Плюхин Д. С., Угодин Е. Г., Иконников Е. А., Алькинская Л. И. Погрузочно-разгрузочные работы с насыпными грузами. Транспорт. М., 1989. 303 с.

81088. Чеботаев А. А. Специализированные автотранспортные средства. Транспорт. М., 1988. 156 с.

81089. Якобашвили А. М., Олитский В. С., Цеханович А. Л. Специализированный подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок. Транспорт. М., 1988. 224 с.

81090. Вычислительная математика и техника. Акад. наук Укр. ССР. Ин-т кибернетики. К., 1962. 179 с.

81091. Повороженко В. В., Смехов А. А., Штефко И. В. Эксплуатация железных дорог: грузовая работа, организация движения и станции. Транспорт. Москва, 1982. 382 с.

81092. Русинов М.М., Грамматин А.П., Иванов П.Д. Вычислительная оптика. Машиностроение. Ленинград, 1984. 423 с.

81093. Смехов А.А., Ерофеев Н.И. Оптимальное управление подъемно-транспортными машинами. Машиностроение. М., 1975. 239 с.

81094. Ряузов М. П., Малевич И. П., Кондракова Ю. Д. Погрузочно-разгрузочные работы. Стройиздат. М., 1980. 400 с.

81095. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації: [Складові фінансових ресурсів при формуванні місцевих бюджетів]. . , . С. 3-12.

81096. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення бюджетних установ в умовах реорганізації сфери виробництва суспільних благ. . , . С. 13-23.

81097. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової політики України в умовах глобалізації : [сучасні тенденції формування фінансової політики європейських країн]. . , . С. 24-30.

81098. Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків: [Основні напрямки впливу податків на економічну активність]. . , . С. 31-37.

81099. Фідель Кастро і майбутнє Куби: [Выступление Фиделя Кастро в Гаванском университете 17 ноября 2005г.Будущее Кубы]. . , . С. 24-33.

81100. Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України. . , . С. 35-41.

81101. Романюк М.В. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України: [Реформування податкової системи у контексті інвестиційної привабливості економіки України]. . , . С. 38-42.

81102. Мельник Т. Вплив внутрішніх податків на зовнішній сектор економіки України. . , . С. 42-45.

81103. Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту: [Сутність формування і оцінки інноваційно-технологічного потенціалу підприємства]. . , . С. 43-50.

81104. Кравченко Ю. Природні монополії в економіці України. . , . С. 46-48.

81105. Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій: [Визначення ефективності реальних інвестицій з урахуванням соціальних та екологічних наслідків]. . , . С. 51-57.

81106. Чекаловець В., Крижановський С. Морська транспортна система США: досвід розвитку та можливості його використання в Україні. . , . С. 50-54.

81107. Титаренко Б. До питання про складові інноваційної діяльності. . , . С. 66-67.

81108. Лазебник Л. Л. Сутність та компоненти фінансової політики : [дефініції поняття "фінансова політика", обґрунтування її сутності]. . , . С. 66-73.

81109. Іванова Є. Методичні засади стратегічної оцінки інноваційного потенціалу підприємств хімічної прмисловості. . , . С. 68-71.

81110. Качуровський І. Генеральна реконструкція українського села в роки 1929-1933. . , . С. 54-70.

81111. Пашко П.В., Пісной П.Я. Митна політика безпека України: [Співвідношення митної політики України з іншими різновидами політики]. . , . С. 74-85.

81112. Трач Р. Ще про Фройда та наукову психологію: [Експериментальна психологія. Психоаналіз. Гуманістична психологія]. . , . С. 93-97.

81113. Березовик В.М. Управління кредитним ризиком аграрних позичальників: [Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств]. . , . С. 86-93.

81114. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України. . , . С. 94-100.

81115. Юнг Карл Густаф Пам'яті Зигмунда Фройда: [Погляди, наукова дільність та відкриття З.Фрейда]. . , . С. 98-103.

81116. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 59 с.

81117. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою. . , . С. 101-106.

81118. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2006. 47 с.

81119. Фінанси України. Міністерство фінансів України. Київ, 2006. 160 с.

81120. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2006. 124 с.

81121. Радиомир. ООО "Радиомир". М., 2006. 56 с.

81122. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2006. 40 с.

81123. Вільчинський Ю. Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти: [Криза університетсьої освіти в Україні у 20-х роках XXст. Приоритетні напрями розвитку сучасної вищої освіти]. . , . С. 104-112.

81124. Журавльова Ю. Ю. Сутність платоспроможності підприємства : [дослідження та обґрунтування авторського визначення поняття платоспроможність підприємства]. . , . С. 116-120.

81125. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2006. 52 с.

81126. Motor news. Мотор Прес. К., 2006. 110 с.

81128. Поплавська Ж.В., Поплавський В.Г. Фінансово-організаційні аспекти туристичного бізнесу: [Готельна й туристична індустрія. Туристично-рекреаційні галузі економіки України]. . , . С. 121-128.

81129. Голота О.П. Соціально-фінансовий аспект реформування збройних сил України. . , . С. 129-134.

81130. Галан Н.І. Система державної підтримки малих та середніх підприємств у США. . , . С. 142-150.

81131. Козловська Є. Зберегти дитячу душу: [Творчий шлях українського художника В.К. Корчинського]. . , . С. 113-114.

81132. Неврлі М. Штур і Україна: [Дослідник історії України, словацький вчений Л. Штур та його праці]. . , . С. 126-137.

81133. Салига Т. "Поезія і ніж" та строфи - на шаблі..." : [творчість українського поета Є.Маланюка]. . , . С. 138-153.

81134. Голос України. Київська правда. К., 2006.

81135. Патріотичній Нації - Патріотичний парламент!: передвиборна програма Партії Птаріотичних Сил України. . , . С.4.

81136. Передвиборна програма виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок "Євген Марчук - Єдність" - виборчий блок політичних партій Партії Свободи, Української партії "Єдність"...див. анотацію. . , . С.5.

81137. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

81138. Петров А. В., Алексеев В. Е., Ваулин А. С. Вычислительная техника и программирование. Высш. шк.. М., 1990. 479 с.

81139. Дзеркало тижня. Редакція газети "Дзеркало тижня". К., 2006.

81140. Пісковий В. Запорізька січка: [Ситуація перед парламентськими виборами на Запоріжжі]. . , . С. 3.

81141. Петров А. В., Алкесеев В. Е., Титов М. А. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Высш. школа. М., 1984. 320 с.

81143. Иносов В. Л., Антонюк Л. С., Черепина И. С. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Высш. школа. Киев, 1978. 279 с.

81144. Петров А. В., Алкесеев В. Е., Титов М. А. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Высш. школа. М., 1975. 302 с.

81146. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. радіотехн. Методичні вказівки до лабораторних робіт з використанням зонду-монітору СРМ-700. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 62 с.

81147. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1966. 203 с.

81148. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1967. 158 с.

81149. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1967. 153 с.

81150. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1968. 144 с.

81151. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1968. 142 с.

81152. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1971. 151 с.

81153. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1971. 183 с.

81154. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1971. 158 с.

81155. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1972. 153 с.

81156. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1972. 170 с.

81157. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1972. 175 с.

81158. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1973. 162 с.

81159. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1973. 169 с.

81160. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1973. 163 с.

81161. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1974. 174 с.

81162. Передвиборна програма Блоку "Влада Народу". . , . С. 4.

81163. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1974. 180 с.

81164. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1975. 151 с.

81165. Тисяча слів ПРАВДИ: Передвиборна програма політичної партії "Третя сила". . , . С. 5.

81166. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

81167. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1975. 184 с.

81168. Скажи собі: Україна - це я!: Передвиборна Програма Партії "Віче". . , . С.4.

81169. Дегтяренко В.Н. Автомобильные дороги промышленных предприятий. Ростовский инженерно-строительный ин-т. Ростов н/Д, 1973. 189 с.

81170. Голос України. Київська правда. К., 2006.

81172. Передвибона програма Партії Соціального захисту. . , . С. 4.

81173. Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Транспорт. М., 1991. 295 с.

81174. Від європейської столиці - до європейської держави!: [Передвиборна програма політичної партії "Європейська столиця"]. . , . С. 5.

81175. Колесник Ю.В. Механизм формирования и стратегического регулирования инновационных воспроизводственных процессов в рыночной экономике. . , . С.3-9.

81176. Фарук Н.Ж., Диденко Ю.Ю. Проблемы пенсионной системы как части социального страхования в Украине и пути их решения. . , . С. 10-12.

81177. Бондар Н.О., Діденко Ю.Ю. Соціальне страхування в Україні: труднощі існування в трансформаційній економіці. . , . С. 12-15.

81178. Шиш А.М. Системний підхід до аналізу податкових відносин. . , . С. 19-24.

81179. Комягина С.И., Черный Л.Е. Анализ факторов, определяющих динамику валютных курсов, и методика расчета форвардного курса: [Анализ валютного рынка Украины 1996-2005гг]. . , . С. 26-30.

81180. Чижевська М.Б. Кредитна кооперація на ринку споживчого кредитування. . , . С. 30-36.

81182. Багратуни Г.В., Ганьшин В.Н., Данилевич Б.Б.... Инженерная геодезия. Недра. М., 1984. 343 с.

81184. Баталов Э. Какая Россия нужна Западу: [Внешнеэкономический курс России. Взаимоотношения с ЕС, НАТО, США]. . , . C. 5-20.

81185. Визгин А.А., Гольшин В.Н. Инженерная геодезия. Высш. школа. М., 1985. 352 с.

81186. Шилов П.И., Федоров В.И. Инженерная геодезия и аэрогеодезия. Недра. М., 1971. 384 с.

81187. Пьяных Д., Щербаков С. Ближний Восток: узел затягивается: [Ближневосточный кризис. Парламентские выборы в Палестине. Победа терроритсической группировки ХАМАС. Столкновение между Израилем и Палестиной]. . , . С. 6-11.

81188. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1975. 158 с.

81189. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1976. 152 с.

81190. Инженерная геодезия. Недра. М., 1976. 583 с.

81191. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1976. 160 с.

81192. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1976. 158 с.

81193. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1977. 161 с.

81194. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1977. 166 с.

81195. Кризис ЕС: Последствия и перспективы. . , . С. 21-35.

81196. Турбин И. В., Гавриленков А. В., Кантор И. И. Изыскания и проектирование железных дорог. Транспорт. М., 1989. 478 с.

81197. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1977. 166 с.

81198. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1978. 168 с.

81199. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1978. 168 с.

81200. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1978. 168 с.

81201. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1979. 145 с.

81202. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1979. 170 с.

81203. Коган И. Б., Соловьев А. В. Программы для решения проектно-изыскательных задач на микрокалькуляторах. Транспорт. М., 1991. 125 с.

81204. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1980. 155 с.

81205. Иванов И. Евросоюз перед стартом в космос: [Космическая политика ЕС]. . , . С. 36-50.

81206. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1980. 160 с.

81207. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1980. 168 с.

81208. Джалагония В. Ветер перемен подул с Востока:[СНГ.Интеграционные процессы.Саммит стран Евразийского экономического сообщества - ЕврАзЭС 25 января 2006г. в Петербурге]. . , . С. 16-18.

81209. Бикбаев Р. Смена караула на Парламентском холме в Оттаве: [Парламентские выборы в Канаде. Победа Консервативной партии Канады. Новое правительство Канады во главе с С. Хапером]. . , . С. 20-21.

81210. Покладок Е. Экономическтий и социальный совет Франции: [Роль государства в экономике Франции]. . , . С. 51-63.

81211. Ковригина К. Захер-Мазох. Он был прост как ребенок: [Биография и творчество австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха]. . , . С. 32-33.

81212. Николаев М. Новая система межпарламенских отношений в арктическом регионе: [Сотрудничество северных стран в рамках Северного форума - международной организации]. . , . С. 80-85.

81213. Тэвдой- Бурмули А. Правый радикализм в Европе: [Европейское ультраправое движение на современном этапе]. . , . С.86-98.

81214. Ходов Л. Лихтенштейн: секреты процветания: [Экономика Лихтенштейна]. . , . C. 99-109.

81215. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1981. 160 с.

81216. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1981. 152 с.

81217. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1981. 152 с.

81218. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1982. 160 с.

81219. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1983. 146 с.

81220. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1983. 136 с.

81221. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1983. 144 с.

81222. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1984. 144 с.

81223. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1984. 131 с.

81224. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1984. 107 с.

81225. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1985. 130 с.

81226. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1985. 136 с.

81227. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1986. 124 с.

81228. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1986. 130 с.

81229. Лебедев Н. Н. Курс инженерной геодезии. Геодезические работы при проектировании и строительстве городов и тоннелей. Недра. М., 1974. 360 с.

81230. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1986. 122 с.

81231. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1987. 126 с.

81232. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1987. 134 с.

81233. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1987. 123 с.

81234. Гавриленков А. В., Переселенков Г. С. Изыскания и проектирование железных дорог. Транспорт. Москва, 1990. 166 с.

81235. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1988. 146 с.

81236. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1988. 123 с.

81237. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1989. 152 с.

81238. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1989. 146 с.

81239. Вычислительная и прикладная математика. Изд-во ун-та. К., 1989. 151 с.

81240. Вычислительная техника. Энергия. Ленинград, 1970. 295 с.

81241. Лавриненко И. Самый обаятельный и привлекательный: [Роль неформального лидера в коллективе]. . , . С. 12-13.

81242. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Стройиздат. М., 1972. 600 с.

81243. Вычислительная техника. ППИ. Пенза, 1977. 152 с.

81244. Справочник проектировщика промышленных, жилых и гражданских зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Стройиздат. М., 1972. 231 с.

81245. Вычислительная техника. Куйбышевский полит. ин-т им. В.В.Куйбышева. Куйбышев, 1973. 122 с.

81246. Вычислительная техника. Куйбышевский полит. ин-т им. В.В.Куйбышева. Куйбышев, 1973. 178 с.

81247. Вычислительная техника. Куйбышевский полит. ин-т им. В.В.Куйбышева. Куйбышев, 1975. 210 с.

81248. Бурлакова И. Когда амбиции побеждают: [Империя косметической фирмы Estee Lauder и её основательница Эсте Лаудер]. . , . С. 54-57.

81249. Справочник проектировщика промышленных, жилых и гражданских зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Стройиздат. М., 1972. 199 с.

81250. Шештокас В.В., Адомавичюс В.П., Юшкявичюс П. В. Гаражи и стоянки. Стройиздат. М., 1984. 216 с.

81251. Прохоцкий Г.Т., Руденков В.М. Технико-экономические изыскания при проектировании автотранспортных предприятий. Вышэйш. школа. Минск, 1974. 272 с.

81252. Шубин О. Адаптація університету до Болонського процесу: [Впровадження болонських ініциатив в освітню діяльність Донецького державного університету економіки і торгівлі]. . , . С. 13-27.

81253. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація - основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу. . , . С. 28-43.

81254. Вычислительная техника. Общие понятия. Цифровая вычислительная техника. Аналоговая вычислительная техника. Терминология. Наука. М., 1974. 52 с.

81255. Вычислительная техника. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1974. 175 с.

81256. Вычислительная техника. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1974. 164 с.

81257. Вычислительная техника. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1977. 168 с.

81258. Вычислительная техника. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1978. 184 с.

81259. Вычислительная техника. Финансы и статистика. М., 1990. 188 с.

81260. Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу. . , . С. 44-47.

81261. Вычислительная техника. Б.и.. М., 1977. 60 с.

81262. Вычислительная техника. Б.и.. М., 1976. 64 с.

81263. Вычислительная техника. Оборонгиз. М., 1963. 271 с.

81264. Вычислительная техника. Оборонгиз. М., 1966. 275 с.

81265. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів напрямів 0501 "Економіка і підприємництво" та 0502 "Менеджмент" класичними університетами України. . , . С. 77-86.

81266. Вычислительная техника. Госатомиздат. М., 1961. 88 с.

81267. Вычислительная техника. Госатомиздат. М., 1962. 146 с.

81268. Положення про оцінювання знань студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. . , . С. 87-91.

81269. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

81271. Передвиборна програма Виборчого блоку політичних партій "ЗА Союз" - Виборчий блок політичних партій Партії "Союз", Партії "Соціалістична Україна", Слов'янська Україна", Слов'янської партії...див. анот. . , . С. 5.

81272. Голос України. Київська правда. К., 2006.

81273. Справедливість, Добробут, Народовладдя, Союз з Росією і Білоруссю: Передвиборна програма Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" ...(див. анотацію). . , . С. 4.

81274. Вычислительная техника. Госатомиздат. М., 1962. 122 с.

81275. Вычислительная техника. Госатомиздат. М., 1976. 171 с.

81276. Вычислительная техника. Научные труды техн. вузов РСФСР. Рязань, 1974. 264 с.

81277. Вычислительная техника. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1974. 310 с.

81278. Вычислительная техника. Рязанский радиотехн. ин-т. Рязань, 1972. 235 с.

81279. Вычислительная техника. Системы. Управление. София. М., 1989. 102 с.

81280. Вычислительная техника. Энергия. М., 1964. 720 с.

81281. Вычислительная техника. Энергия. М., 1964. 816 с.

81282. Вычислительная техника. Терминология. Изд-во стандартов. М., 1989. 168 с.

81283. Горелый В. И., Геков С. В., Старцев Н. Е., Рожнов В. С. Вычислительная техника. Финансы и статистика. М., 1988. 214 с.

81284. "Бог і Україна понад усе!": передвиборна програма Української Консервативної партії. . , . С. 5.

81285. Вычислительная техника. Приволжское кн. изд-во. Пенза, 1964. 104 с.

81286. Вычислительная техника. Пензенский политехн. ин-т. Пенза, 1969. 163 с.

81287. Вычислительная техника. Пензенский политехн. ин-т. Пенза, 1971. 150 с.

81288. Вычислительная техника. Пензенский политехн. ин-т. Пенза, 1972. 198 с.

81289. Вычислительная техника. Пензенский политехн. ин-т. Пенза, 1976. 152 с.

81290. Курников І. П., Корольов М. К., Токаренко В. М. Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Вища школа. Київ, 1993. 192 с.

81291. Вычислительная техника, автоматика, теория информации. Томс.гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Томск, 1961. 159 с.

81292. Вычислительная техника, автоматика, теория информации. Томс. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. Томск, 1963. 218 с.

81293. Хюфнер К. Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині. . , . С. 97-117.

81294. Вычислительная техника, автоматика, теория информации. Томс. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. Томск, 1964. 181 с.

81295. Вычислительная техника, автоматика, теория информации. Томс.гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Томск, 1965. 260 с.

81296. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1978. 161 с.

81297. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1979. 160 с.

81298. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1980. 156 с.

81299. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1981. 163 с.

81300. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1982. 162 с.

81301. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1983. 174 с.

81302. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1984. 171 с.

81303. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1985. 168 с.

81304. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1986. 176 с.

81305. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1987. 124 с.

81306. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1988. 126 с.

81307. Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления. ППИ. Пенза, 1989. 136 с.

81308. Вычислительная техника в АСУТП, АСУП и контроле качества в черной металургии. Металлургия. Москва, 1989. 104 с.

81309. Яковенко Р. В. Місце категорій "людина" і "народонаселення" в системі сучасних соціально-економічних відносин. . , . С. 11-20.

81310. Власов В. И., Славов В. П., Ильяков А. А. Вычислительная техника в животноводстве. Выща шк.. К., 1989. 328 с.

81311. Исаев И. П., Бирюков И. В., Перова А. А., Матвеевичев А. П. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Транспорт. М., 1971. 271 с.

81312. Крушевский А. В., Беликов Н. И., Тищенко В. Д., Яковенко В. Е. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Вища шк.. К., 1985. 294 с.

81313. Власюк И. Свои помидоры - ближе: [Сравнительный анализ украинских и зарубежных банков]. . , . С. 14-18.

81314. Вычислительная техника в кузнечно-прессовом машиностроении. ОНТИ НПО"ЭНИКмаш". Воронеж, 1985. 89 с.

81315. Бутко В. Плюс монетаризация всей страны...: [Проблемы рефинансирования в Украине]. . , . С. 20-23.

81316. Науменко О.В. Новий підхід в амортизації дисконту та визначенні очікуваного відшкодування для боргових цінних паперів: [Основні проблеми українських банків з проведення амортизації дисконту]. . , . С. 30-34.

81317. Вычислительная техника в применении для статистических исследований и расчетов систем автоматического управления. Машгиз. М., 1963. 167 с.

81318. Вычислительная техника в проектировании и эксплуатации энергосистем. Наукова думка. Киев, 1964. 128 с.

81319. Как банки переманивают клиентов: [Недобросовестная конкуренция в банках]. . , . С. 6-8.

81320. Гузий В. Финансовый аудит - новая форма государственного контроля:. . , . С. 16-17.

81321. Гражданское и гражданско-процессуальное законодательство Украины: Сб. нормативных документов. . , . С. 3-264.

81322. Матюгина Э.Г. Особенности обеспечения экологической безопасности функционирования национальной экономики: [Охрана окружающей среды в России. Экологическая безопасность]. . , . С. 14-19.

81323. Вычислительная техника в энергетике БССР. Ин-т науч.-техн. информации и пропаганды. Минск, 1966. 104 с.

81324. Обзор рынка кредитов в Украине: [По состоянию на конец января 2006 года]. . , . С. 42-43.

81325. Шеметов В.В., Панасюк А.А. Восстановление устойчивости предприятия после кризиса: [Рентабельность активов предприятия, его текущие поступления]. . , . С. 32-43.

81326. Тен В.В. Методика обеспечения финансовой устойчивости банка в системе страхования вкладов. . , . С. 53-60.

81327. Вычислительная техника для управления производственными процессами. Энергия. Москва, 1971. 480 с.

81328. Вычислительная техника для управления производством. Машиностроение. Москва, 1969. 464 с.

81329. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1971. 156 с.

81330. Ходош М.С., Дасковский Б.А. Организация, экономика и управление перевозками грузов автомобильным транспортом. Транспорт. М., 1989. 287 с.

81331. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1971. 176 с.

81332. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1972. 158 с.

81333. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1974. 159 с.

81334. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1974. 164 с.

81335. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1975. 166 с.

81336. Семенов Б.Д., Лудченко А.А., Лупащенко А.Н. Основы управления автотранспортным производством. Вища шк.. К., 1985. 143 с.

81337. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1977. 182 с.

81338. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-та. Ленинград, 1977. 212 с.

81339. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1978. 156 с.

81340. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1979. 227 с.

81341. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1981. 156 с.

81342. Вычислительная техника и вопросы кибернетики. Ленингр. ун-т. Ленинград, 1982. 136 с.

81343. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

81344. Вычислительная техника и вопросы программирования. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1962. 104 с.

81345. Вычислительная техника и вопросы программирования. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1963. 116 с.

81346. Вычислительная техника и вопросы программирования. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1964. 105 с.

81347. Вычислительная техника и вопросы программирования. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1965. 139 с.

81348. Вычислительная техника и краевые задачи. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1973. 64 с.

81349. Вычислительная техника и краевые задачи. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1975. 174 с.

81350. Вычислительная техника и краевые задачи. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1979. 162 с.

81351. Вычислительная техника и краевые задачи. Рижский политехн. ин-т. Рига, 1982. 177 с.

81352. Машіка В.Т. Господарське право у тестах, відмінностях та іграх. . , . С. 3-48.

81353. Вычислительная техника и механизация управленческого труда. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1965. 96 с.

81354. Вычислительная техника и механизация управленческого труда. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1966. 111 с.

81355. Бесхмельницын М. Роль государства в обеспечении доступности жилья для населения России. . , . С. 15-21.

81356. Батчиков С.А. Выдвижение "приоритетных национальных проектов": шаг к долгожданной социальной переориентации реформационного курса?: [Становление новой экономической системы в России. Экономические ...(см. аннотац.]. . , . С. 3-25.

81357. Вычислительная техника и моделирование в энергетике. Наук. думка. К., 1984. 204 с.

81358. Вычислительная техника и обработка данных. Статистика. М., 1978. 232 с.

81359. Вычислительная техника и системы управления. Омский политехн. ин-т. Омск, 1974. 160 с.

81360. Клавдиенко В. Государственное регулирование в экономике (некоторые аспекты теории и мировой опыт). . , . С. 29-37.

81361. Вычислительная техника и системы управления. Омский политехн. ин-т. Омск, 1975. 126 с.

81362. Пансков В. Бюджетная реформа: нерешенные вопросы налогового обеспечения финансовых потребностей субъектов Федерации и муниципальных образований: [Бюджетная политика в России. Налоговая система]. . , . С.26-32.

81363. Комаров А. Перераспределение морских грузопотоков в Северо-Западном регионе: [Технологическая схема грузопотока в порту Санкт-Петербурга]. . , . С. 44-50.

81364. Вычислительная техника и энергетика. Наукова думка. К., 1982. 175 с.

81365. Гумеров Р. О превращении развития агропромышленного комплекса в приоритет народохозяйственного роста. . , . С. 33-40.

81366. Вычислительная техника на выставке "Компьютер-72". ЦНИИТЭИприборостроения. ЭИ-2. М., 1973. 26 с.

81367. Коробейников М. Совершенствование социального управления - фактор развития сельских поселений. . , . С. 51-54.

81368. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1977. 135 с.

81369. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1978. 182 с.

81370. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1979. 184 с.

81371. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1979. 150 с.

81372. Карачаровский В. Как преодолеть "низкотехнологичное равновесие": (об итогах рыночной адаптации российских наукоемких предприятий и необходимости особых мер государственной промышленной политики)...(см. аннотацию). . , . С. 41-56.

81373. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1980. 165 с.

81374. Асаул А. Финансирование жилищного строительства в условиях появления рынков жилья: [Кредитование жилищного строительства в России]. . , . С. 55-64.

81375. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1983. 192 с.

81376. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1983. 182 с.

81377. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1984. 208 с.

81378. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1984. 192 с.

81379. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1986. 192 с.

81380. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1986. 207 с.

81381. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1987. 182 с.

81382. Вычислительная техника социалистических стран. Статистика. М., 1987. 208 с.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 7 сек.