Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

91579. Грушак З.М. Диверсифікація як стратегія діяльності авіакомпаній. . , . С. 6-9.

91580. Гузенко О.П. До питання законодавчого забезпечення процесу банківського кредитування інвестиційних проектів. . , . С. 9-14.

91581. Коваленко П І., Насєдкін І.Ю. Проблеми забезпечення сталого виробництва і збереження біорізноманіття на осушуваних сільськогосподарських землях: [Проблеми меліоративного освоєння осушуваних земель... (див. анотацію)]. . , . С. 5-11.

91582. Юровский Ю.Г. Геохимические аспекты загрязнения прибрежно-морской зоны: [Загрязнение прибрежно-морской зоны Черного и Азовского морей тяжелыми металлами и радиоактивными минералами]. . , . С. 23-27.

91583. Скіп Б., Годжа В., Сташкевич О., Тарасенко Г. Асиміляційна здатність повітряного басейну м. Чернівці: [Динаміка забруднення атмосферного повітря м. Чернівці на прикладі хімічного захворювання у 1988 р.]. . , . С. 43-47.

91584. Корнієнко Я.М., Степанюк А.Р. Аналіз та систематизація методів і способів утилізації промислових відходів: [Переробка відходів промислових підприємств. Зменшення викидів промислових газів відповідно до Кіотського протоколу]. . , . С. 56-59.

91585. Василенко С.Л., Колотило В.Д. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций: [Экологическая безопасность водоснабжения]. . , . С. 63-70.

91586. Рудько Г.І. Наукова школа раціонального використання і захисту природи Адаменка Олега Максимовича : [діяльність професора Адаменка О. М. в галузі геології, екології, захисту природи]. . , . С. 78-82.

91587. Митропольський О.Ю., Половка С.Г. Герасим Васильович Богомолов та його вплив на розвиток гідрогеології та інженерної геології в Україні: [100-річчя академіка Г. В. Богомолова (1905-1981), вченого в галузі геології]. . , . С. 83-84.

91589. Шаптала Д.В. Правоотношения правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью в Украине. . , . С. 14-17.

91590. Денисова О.В. Проблема коррупции в органах власти Украины. . , . С. 17-20.

91591. Лавріненко О.В. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти). . , . С. 20-28.

91592. Голян В. А. Проблеми формування інституціонального середовища національної економіки в умовах ринкових відносин. . , . С. 4-11.

91593. Корінько М. Д. Диверсифікація як стратегія розвитку : [визначення мотивації диверсифікації як стратегії розвитку компанії]. . , . С. 12-17.

91594. Линовицька С. А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до змін зовнішнього середовища. . , . С. 49-57.

91595. Томашик Я. В. Модель конкуренції на оптовому ринку електроенергії. . , . С. 58-65.

91596. Голубєва Т. С., Колос І. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства : [оцінка ефективності діяльності підприємства в умовах ринкової економіки]. . , . С. 66-71.

91597. Мельник А. А. Формирование стратегического механизма трансфертного ценообразования на предприятии : [методы расчета трансфертных цен]. . , . С. 72-77.

91598. Шнипко О. С. Види і чинники безпеки ієрархічних економічних систем: теоретико-методологічний аспект. . , . С. 78-85.

91599. Грищенко І. М. Науково-технічні новації у комерційній діяльності посередників : [інформаційні технології у торгівлі, на ринку товарів та послуг]. . , . С. 86-90.

91600. Харів П. С., Колєсніков А. П. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства. . , . С. 91-96.

91601. Шерстюк Р. В., Бурлака В. Г. Інновації в технологічному розвитку нафтопереробної промисловості. . , . С. 97-102.

91602. Ярема Л. В. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань та економічна ефективність їхнього функціонування. . , . С. 103-109.

91603. Козаченко Г. В., Гуськова О. В. Особливості організації управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу : [принципові підходи до удосконалення управління діяльністю підприємств]. . , . С. 110-116.

91604. Сімонова В. С. Еволюція категорій "стратегія" та "стратегічне управління" : [дослідження та еволюція категоріально-термінологічного апарату стратегічного менеджменту]. . , . С. 117-120.

91605. Шевчук Є. В. Теоретичні основи процесу взаємодії органів управління акціонерним товариством. . , . С. 121-127.

91606. Каленська В. І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами. . , . С. 128-134.

91607. Бобруль Г. І. Інформація та інформаційні технології в стратегічному управлінні посередницькою організацією. . , . С. 135-140.

91608. Пенькова О. Г. Інформаційна складова підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів у регіонах (на прикладі Черкаської області) : [економіка Черкаської області. Показники]. . , . С. 141-150.

91609. Невідома Н. І. Сучасна модель відносин між Україною та Європейським Союзом. . , . С. 151-161.

91610. Козакевич А. С. Особливості ділової кар'єри жінки-керівника : [запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності жінок на ринку праці]. . , . С. 161-166.

91611. Муравка П. П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області). . , . С. 167-172.

91612. Гладкий А. Экспортный потенциал Украины: Мировой рынок металлообрабатывающих станков для машиностроения: [Мировая торговля металлообрабатывающими машинами (по регионам и по годам). Структура... (см. аннотацию)]. . , . С. 10-16.

91613. Енотов Е. Самые популярные: Украинский рынок асинхронных электродвигателей: [Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных асинхронных электродвигателей]. . , . С. 26-29.

91614. Енотов Е. Ключевое звено: Современные промышленные коннекторы. . , . С. 28-33.

91615. Лучкин В. От идеи - к продукту: Азбука управления проектами внедрения инноваций. . , . С. 34-37.

91616. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України. . , . С. 8-13.

91617. Янюк Н., Бориславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблема делегування повноважень. . , . С. 19-24.

91618. Пацурківський П. Начала фінансового права: постановка проблеми: [Теорія пострадянського фінансового права]. . , . С. 25-29.

91619. Лисенко Х. Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання захисту прав дитини при здійсненні міжнародного усиновлення в Україні. . , . С. 39-42.

91620. Ковальчук А. Щодо правової природи майна акціонерних товариств: [Проблеми захисту прав дрібних акціонерів і самого товариства від зловживань власників значних пакетів акцій]. . , . С. 45-48.

91621. Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми. . , . С. 48-50.

91622. Луцак О. Легалізація наркотичних засобів: кримінально-правові проблеми : [питання кримінально-правової протидії незаконному обігу наркотичних засобів]. . , . С. 65-68.

91623. Кабанець В. До питання вдосконалення класифікації трудових спорів: [Приводяться різні види класифікації трудових спорів]. . , . С. 106-109.

91624. Самсін І., Іваницька Н. Адміністративний договір - форма реалізації публічного інтересу: [Дослідження концептуальних особливостей адміністративних договорів]. . , . С. 114-118.

91625. Ларин А. "Китайская экспансия": мифы и реальность: [Современное состояние российско-китайских отношений. Китайская миграция на Дальнем Востоке]. . , . С. 2-9.

91626. Файзуллаев Д. Россия и геополитическая перегруппировка сил в Центральной Азии: [Политика России в Центральной Азии. Геополитика]. . , . С. 10-15.

91627. Кукушкин В. Минерально-сырьевые комплексы: угроза безопасности или ресурс модернизации экономики (Опыт Алжира): [Модернизация экономики Алжира. Нефтегазовый комплекс. Инвестиции. Налоги. Иностранный капитал]. . , . С. 24-29.

91628. Кузнецов Д. Иракский кризис и общественное мнение в странах Запада и Востока: [Оценка последствий войны в Ираке. Геополитика. Опрос общественного мнения в странах Запада и Востока]. . , . С. 30-35.

91629. Мселлему С.А. Корни террора: [История терроризма. Виды и формы терроризма]. . , . С. 39-43.

91630. Шморгун А. Ливан - Банковско-финансовый центр Ближнего Востока: [Экономика Ливана. Финансы, банки, инвестиции, налоги, внешнеэкономические связи]. . , . С. 49-53.

91631. Неклесса А. Культура смерти: [Терроризм. Крупные террористические акты ряда стран]. . , . С. 3-11.

91632. Труевцев К. Усама бен Ладен и генезис "Аль-Каиды": [Политический портрет Усамы бен Ладена - террориста № 1. История создания "Аль-Каиды" - 1989: База и сеть]. . , . С. 12-20.

91633. Прожогина С. Гендерное измерение иммиграции: Магрибинцы во Франции: [Североафриканские иммигранты во Франции. Беспорядки в предместьях Парижа 2005 г.]. . , . С. 28-35.

91634. Пахомова Л. Бруней: новые горизонты развития: [История, социально-экономическое и политическое положение Брунея]. . , . С. 36-42.

91635. Фам Куанг Хуан Вьетнам снова воюет. На этот раз - с бедностью: [Социально-экономическая политика Вьетнама. Борьба с бедностью]. . , . С. 48-50.

91636. Шленская С. Мадагаскар: тлеющие угли кризиса: [Политика, экономика, внешнеполитический курс Мадагаскара]. . , . С. 51-54.

91637. Листопадов Н. Мьянма: Встречи с мудрецом: [Такин Чит Маун - политический деятель Мьянмы, борец за национальную независимость]. . , . С. 55-59.

91639. Гушер А. Что нового в арсенале террористов? И как успешнее бороться с набирающей силу "чумой ХХІ века": [Международный терроризм. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Страны... (см. аннотацию)]. . , . С. 3-10.

91641. Беляков В. Египет: рождение "второй республики"?: [Политика Египта. Президентские и парламентские выборы. Политические партии]. . , . С. 11-16.

91643. Арунова М., Тутков Ю. Афганистан после парламентских выборов: [Политика Афганистана. Парламентские выборы]. . , . С. 17-19.

91645. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

91646. Гетьман В. Захистимо Хортицю: [Проблема збереження унікальних природних пам'яток на о. Хортиця. Аналіз законодавства, що існує. Коротка інформація про острів: історія, ландшафт, пам'ятні місця та ін.]. . , . С. 12.

91648. Кочкин П. "Большой скачок" на границе. Вьетнам - Китай: от приграничной торговли к взаимовыгодному развитию приграничных регионов: [Торгово-экономические отношения между Вьетнамом и Китаем]. . , . С. 20-24.

91651. Кузнецов В. Буддизм "с коммунистическим лицом": [Буддизм в Китае. Китайское буддистское общество (КБО). 7-я конференция буддистов Китая, Южной Кореи, Японии. Использование религиозного... (см. аннотацию)]. . , . С. 25-29.

91652. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2006. 56 с.

91653. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2006. 80 с.

91654. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2006. 64 с.

91655. Вісник Національної академії наук України. Академперіодика. Київ, 2006. 72 с.

91656. Дейч Т. Китай - Африка: экономические отношения на рубеже XXI века: [Внешнеэкономический курс Китая. Технико-экономическое сотрудничество Китая со странами Африки. Китай заключил свыше... (см. аннотацию)]. . , . С. 30-36.

91657. Вища школа. Знання. Київ, 2006. 128 с.

91658. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2006. 80 с.

91659. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2006. 80 с.

91660. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 59 с.

91661. Погас ли осенний костер?: События минувшей осени во Франции: взгляд спустя полгода: [Североафриканская иммиграция во Франции. Выступления и бунты молодых иммигрантов: поджоги... (см. аннотацию)]. . , . С. 38-45.

91662. Эдуардов В. Неофранцузкие французы: Североафриканская диаспора во Франции и ее проблемы: [Североафриканская диаспора во Франции. Иммиграционная политика Франции]. . , . С. 46-49.

91663. Филимонова Т. В поисках Нгуен Хюи Тхиепа: [Биография и творчество вьетнамского писателя Нгуен Хюи Тхиепа]. . , . С. 65-67.

91664. Чекаловець В., Крижановський С., Нікулін С., Пустовіт О. Роздержавлення та приватизація морських торговельних портів: основні напрями та принципи. . , . С. 19-23.

91665. Саліхова О., Руденко Ю. Внутрігалузева Міжнародна торгівля як критерій технологічного рівня країни. . , . С. 24-28.

91666. Грищенко І. Механізми державного регулювання комерційно-посередницької діяльності. . , . С. 30-33.

91667. Лєкарь С. Щодо створення єдиної бази даних зі сплати податків. . , . С. 34-36.

91668. Черевко В. Аналіз та оцінка фінансування інноваційної діяльності в Черкаському регіоні. . , . С. 38-41.

91669. Гурченков О., Майстренко О. Виробничий потенціал машинобудування Миколаївської області: проблеми та перспективи його використання. . , . С. 42-45.

91670. Левчук Н. Український ринок м'яса та м'ясопродуктів: стан і перспективи. . , . С. 48-50.

91671. Стефанишин О. Головні чинники підвищення якості людського потенційалу в контексті постіндустріалізму: [Дослідження змісту і структури інтелектуального потенціалу суспільства]. . , . С. 51-53.

91672. Пабат А. Стратегічний державний менеджмент конкурентоспроможності технологій нетрадиційної енергетики: світовий досвід. . , . С. 54-57.

91673. Гайдуцький А. Особливості руху міграційного капіталу в країнах Латинської Америки і Карибського басейну. . , . С. 58-61.

91674. Бицюра Ю. До проблеми визначення понять сталого економічного зростання та розвитку. . , . С. 62-65.

91675. Нормативная база : Приложение к газете "Украинская Инвестиционная Газета". ООО "Украинская Инвестиционная Газета". К., 2006. 98 с.

91676. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 року № 40 - IV: [Із змінами і доповненнями]. . , . С. 4-11.

91677. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 75 с.

91678. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2006. 706 с.

91679. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16 січня 2003 року № 433 - IV : [зі змінами і доповненнями]. . , . С. 12-15.

91680. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2006. 86 с..

91681. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2006. 128 с.

91682. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2006. 80 с.

91683. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 року № 991 - XIV. . , . С. 16-20.

91684. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 36 с.

91685. Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів у сфері промисловості : затверджено Наказом Міністерства промислової політики України від 30 травня 2006 року № 194. . , . С. 21-28.

91686. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 215 с..

91687. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2006. 112 с.

91688. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2006. 128 с.

91689. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2006. С. 639-738

91690. Терещенко Н.В., Яшин Н.С. Модель комплексной оценки результативности СМК: [Системы менеджмента качества]. . , . С. 12-16.

91691. Соловьев Е. Управляешь знаниями - управляешь миром: [Умение фирм и компаний вовремя реагировать на изменения внешней среды]. . , . С. 20-24.

91692. Нефедов Ю.В. Особенности самовоспитания при реализации принципа лидерства руководителя: [Стили руководства предприятием]. . , . С. 37-41.

91693. Пономарев С.В., Жмаев А.Н., Чепурнова Е.Е. Методика проведения пактических занятий при подготовке специалистов по управлению качеством. . , . С. 42-46.

91694. Балукова М.В. Развитие управленческих навыков у инженерного персонала: [Программа обучения специалистов Gueno]. . , . С. 47-48.

91695. Финансовые рубежи банков на 1.06.2006 г.. . , . С. 12-17.

91696. Освіта. Київська правда. К., 2006.

91697. Щодо відстрочки студентам від призову на строкову військову службу: Лист МОН України від 26.05.06 № 1/9 - 364. . , . С. 1.

91698. Лысенко Е. Гривневый дефицит и его последствия: [Повышение цен на потребительские кредиты в Украине]. . , . С. 20-22.

91699. Лысенко Е. Ленивый банкинг: [Развитие интернет-банкинга]. . , . С. 28-31.

91700. Моренець В. Незалежна акредитація вищих навчальних закладів: шляхи реалізації: [Кваліфікаційні рівні. Схема проведення акредитації ВНЗ]. . , . С. 3.

91701. Лысенко Е. Верни, я все прощу: [О зарождении в Украине бизнеса по "выбиванию долгов"]. . , . С. 32-35.

91702. Ваша карта бита: [Мошенничество с пластиковыми картами]. . , . С. 36-39.

91703. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2006.

91704. Герасимчук Л. Жизнь без НАТО: [Украина и НАТО]. . , . С. 48-51.

91705. Паламарчук Т. Пільги під час вступу до навчальних закладів особам, які постраждали унаслідок Чоронобильської катастрофи: [Консультація фахівця]. . , . С. 14.

91706. Дзеркало тижня. Редакція газети "Дзеркало тижня". К., 2006.

91707. Синебрюхов Л. Polaroid: гигант, рожденный детским вопросом: [Американская компания Polaroid, выпускающая "мгновенную" фотокамеру. История развития компании]. . , . С. 62-65.

91708. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів: [Фінансові ресурси країн Європи кінця 90-х років. Пропозиції щодо застосування європейських стандартів в Україні]. . , . С. 13-20.

91709. Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства. . , . С. 21-29.

91710. Визначення університетських рейтингів - складова євроінтеграції в освітній сфері: [Методології та підходи до визначення рейтингів університетів у країнах світу. Принципи визначення рейтингів]. . , . С. 13.

91711. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

91712. Онищенко В.О., Пазинич В.І. Методичні підходи до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів розвитку суб'єктів господарювання. . , . С. 30-37.

91713. Інформація про розміри плати за повний період навчання у ВНЗ. Закарпатська область. . , . С. 6.

91714. Затонацька Т.Г., Осецький В.Л. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки. . , . С. 38-49.

91715. Таряник О.М., Тітенкова М.В. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами. . , . С. 50-58.

91716. Лютий І.О., Нічосова Т.В. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки. . , . С. 59-68.

91717. Парсяк В.Н., Зельдіс В.В. Методологічні передумови здійснення маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів. . , . С. 69-78.

91718. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

91719. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки. . , . С. 79-86.

91720. Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору. . , . С. 101-107.

91721. Мних Є.В., Романенко О.А. Експрес-аналіз формування фінансових ресурсів холдингових компаній. . , . С. 108-115.

91722. Проекти "Рівний доступ до якісної освіти в Україні". Надання консультаційних послуг Голови правління Директорату програм розвитку освіти. . , . С. 2.

91723. Шевцова О.Й., Чуприна Н.М. Емісійна діяльність підприємств як основа формування зовнішнього інвестиційного потенціалу. . , . С. 116-122.

91724. Стасишен М.С., Алесіна Н.В. Фінансові проблеми рибного господарства України. . , . С. 123-130.

91725. Шубравська О.В., Поштаренко М.Г. Розвиток банківського кредитування агросфери у контексті забезпечення її економічної сталості. . , . С. 131-138.

91726. Щурик М.В. Фінансування земель агролісогосподарств Карпатського макрорегіону. . , . С. 139-145.

91727. Украинский химический журнал. Академпериодика. Киев, 2006. 128 с.

91728. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 32 с.

91729. Экономист. Редакция журнала Экономист. Москва, 2006. 96 с.

91730. Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації. . , . С. 146-153.

91731. Экономист. Редакция журнала Экономист. Москва, 2006. 96 с.

91732. Электричество. Знак. Москва, 2006. 74 с.

91733. Энергия. Наука. Москва, 2006. 80 с.

91734. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2006. 40 с.

91735. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

91736. 15 липня: Король світлотіні: До 400-річчя від дня народження Гарменса ван Рейна Рембрандта: [Біографія та творчість фламандського художника Гарменса ван Рейна Рембрандта]. . , . С. 20-26.

91737. Лицар гуманізму : до 160-річчя від дня народження М. М. Миклухо-Маклая (1846-1888). . , . С. 34-43.

91738. 26 липня: Іронічний геній: До 150-річчя від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950): [Біографія і творчість англійського письменника Б. Шоу]. . , . С. 44-55.

91739. Про теплозабезпечення міста: Рішення Запорізької міської ради від 05.07.06 № 7. . , . С. 38.

91740. The economist. . Великобритания, 2006. 86 с.

91741. Литейное производство. Фолиум. М., 2006. 40 с.

91742. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

91743. Пахомов Ю. Украина и Россия: эффект взаимодополнения: [Международное и экономическое сотрудничество Украины и России]. . , . С. 3-7.

91744. Жеребецький Є. Теорія геополітичної динаміки Рендалла Коллінза і "активний нейтралітет" України: [Геополітика. Розпад Радянського Союзу. Євроінтеграційний напрям розвитку України. Вступ до ЄС, НАТО]. . , . С. 8-10.

91745. Панасюк П. Балто-Черноморский регион: геополитический шанс: [Характеристика геополитического пространства, возникшего после распада Российской империи. Расширение ЕС и НАТО на восток... (см. аннотацию)]. . , . С. 11-17.

91746. Вступление в ЕС и НАТО - гарантия безопасности и стабильности: опыт Словакии: [Международные отношения Словакии. Вступление в ЕС и НАТО. Экономика Словакии. Инвестиции. Налоговая система. Бизнес]. . , . С. 18-23.

91747. Соскін О. Членство в НАТО - найперше завдання України на шляху впровадження євроатлантичної моделі розвитку: [Євроатлантична модель розвитку України. Україна і НАТО]. . , . С. 27-30.

91748. Сараджян С. Кремль пытается не допустить вступления Украины в НАТО: [Российско-украинские международные отношения. Меры противодействия России вступлению Украины в НАТО]. . , . С. 30-32.

91749. Корнійчук О. Системні проблеми в діяльності фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері. . , . С. 33-37.

91750. Залєтов О. Роль та місце компаній зі страхування життя в системі недержавного пенсійного забезпечення: [Пенсійні системи зарубіжних країн]. . , . С. 38-41.

91751. Лахижа М. Адміністративно-територіальні реформи на Полтавщині: історичний ракурс. . , . С. 42-45.

91752. Коміренко В. Псевдоекономіка освіти. Болонський аспект. Український проект: [Болонський аспект проблеми ринкового змісту економіки освіти]. . , . С. 52-56.

91753. Франко А. Партнеры по лайфу: [Рынок страхования жизни в Украине]. . , . С. 67-71.

91754. Бурлакова И. Через тернии - к мозгу !: [Наталья Бехтерева - академик РАН, научный руководитель Института мозга человека РАН]. . , . С. 72-75.

91755. Юрлов Ф. Индия: опыт реформ и модернизации: [Социально-экономические преобразования в Индии. Модернизация экономики. Рыночные реформы. Развитие наукоемких технологий]. . , . С. 2-7.

91756. Гушер А. Уроки Нальчика: [Терроризм, экстремизм на Северном Кавказе. Нападение террористов на Нальчик. Октябрь 2005 г.]. . , . С. 8-13.

91757. Файзуллаев Д. Российско-китайское сотрудничество в газовой отрасли. . , . С. 14-19.

91758. Тимошенко В. Ненужный регион?: Политика США в Океании после "холодной войны": [Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономическая помощь странам Южнотихоокеанского региона... (см. аннотацию)]. . , . С. 20-27.

91759. Меркулова И. Иран и Афганистан: экономическое сотрудничество в новом веке: [Торгово-экономическое сотрудничество Ирана и Афганистана в энергетике, сельском хозяйстве. Иран выступил в качестве... (см. аннотацию)]. . , . С. 28-31.

91761. Коппитерс Б. Тайвань на Южном Кавказе: [Перспективы разрешения грузино-абхазского конфликта]. . , . С. 34-40.

91762. Шморгун А. Ливанский феномен: не самая большая страна на Ближнем Востоке поставляет развитым государствам Запада тысячи первоклассных специалистов: [Эммиграция в Ливане]. . , . С. 41-44.

91763. Малетин Н. Ли Куан Ю. Из "третьего мира" - в первый : [политический портрет Ли Куан Ю - премьер-министра Сингапура. Политика, экономика Сингапура]. . , . С. 48-54.

91764. Саватеев А. Танзанийские реалии мировых религий: [Мусульманские и христианские общины в Танзании. Ислам, индуизм, буддизм, джайнизм, африканские верования]. . , . С. 58-65.

91765. Давиденко А. Л. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання. . , . С. 3-8.

91766. Кириченко М. М. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України. . , . С. 9-15.

91767. Коваленко В. В., Прадун В. П. Оцінка впливу монетарної та регуляторної політики центрального банку на розвиток банківського капіталу. . , . С. 16-27.

91768. Контракты. Тз ОВ "Газета "Галицькы контракти". К., 2006.

91769. Ковальов О. П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель-2. . , . С. 28-35.

91770. Лавров Р. В. Роль банківських установ в активізації інвестиційних процесів на вітчизняних підприємствах. . , . С. 36-46.

91771. Бережанський А. Не того навчилися: [Аналіз попиту та пропозиції на ринку праці в Україні. Підготовка навчальними закладами кваліфікованих фахівців та їх затребуваність. Найбільш популярні професії]. . , . С. 34-37.

91772. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2006. 72 с.

91773. Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). Машиностроение. М., 2006. 56 с.

91774. Назаренков О. Ф. Стан і тенденції структури оборотних коштів промислових підприємств в Україні. . , . С. 53-62.

91775. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. МИСиС. М., 2006. 80 с.

91776. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2006. 72 с.

91777. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2006. 32 с.

91778. Портна К. Дорога передача: [Ринок телевізійної реклами в Україні: обсяг, динаміка розвитку. Витрати на телерекламу]. . , . С. 28-29.

91779. Парнюк В. О. Оподаткування витрат підприємств як альтернатива податку на прибуток. . , . С. 63-71.

91780. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2006. 44 с.

91781. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2006. 72 с.

91782. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2006. 176 с.

91783. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2006. 72 с.

91784. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2006. 72 с.

91785. Социально-гуманитарные знания. редакция журнала "Социально-гуманитарные знания". М., 2006. 347 с.

91786. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2006. 64 с.

91787. Техническая эстетика и промышленный дизайн. Просвещение. М., 2006. 48 с.

91788. Упрочняющие технологии и покрытия. Машиностроение. , 2006. 56 с.

91789. Голляк Ю. Б. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності стратегічних галузей української економіки. . , . С. 78-82.

91790. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2006. 80 с.

91791. Кулик В. А., Максютенко І. Є.. Хлопіна-Квіч О. І. Концептуальні основи взаємодії інноваційної сфери бізнес-авіації з венчурним бізнесом. . , . С. 83-91.

91792. Рибчук А. В. Глобальна виробнича інфраструктура як результат розширення інтернаціоналізації господарського життя. . , . С. 92-96.

91793. Сімонова В. С. Науково-методичні основи стратегії управління інвестиціями в регіональний розвиток. . , . С. 97-105.

91794. Космидайло І. В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту. . , . С. 112-118.

91795. Россоха В. В. Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення. . , . С. 119-129.

91796. Шнипко О. С. Держава та підприємництво: партнерство в інноваційній діяльності. . , . С. 130-138.

91797. Макаренко І. О. Особливості управління господарським ризиком в умовах ринкової економіки. . , . С. 159-165.

91798. Демченко Т. А. Бухгалтерська модель оцінки активів фармацевтичного промислового підприємства. . , . С. 173-179.

91799. Москаленко В. П., Пластун О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства. . , . С. 180-191.

91800. Гайдуцький А. П. Економічна природа міграційного капіталу : [демографічні процеси в розвинених країнах. Вплив міграційних процесів на світову економіку]. . , . С. 192-205.

91801. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2006.

91802. Козленко Л.Г. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки. . , . С. 4-5.

91803. 10 серпня: Таке довге-довге повернення: До 190-річчя від дня народження Л. І. Похилевича (1816-1893): [Біографія і творчість українського історика Л. І. Похилевича]. . , . С. 56-62.

91804. 28 серпня: Жив долею України: До 120-річчя від дня народження О.М. Бойківа (1886-1968): [Біографія українського суспільного діяча О.М. Бойківа]. . , . С. 67-71.

91805. 29 серпня: Дослідник мов: До 100-річчя від дня народження І.К. Білодіда (1906-1981): [Біографія українського мовознавця І.К. Білодіда]. . , . С. 72-77.

91806. Читаємо англійською. Знання. Київ, 2006. 227 с.

91807. Мислитель, гуманіст, проповідник епохи Відродження: [Цього року виповнюється 360 років із дня смерті К. Транквіліона-Ставровецького (?-1646) - наукового українського релігійного... (див. анотацію)]. . , . С. 88-94.

91808. Waugh F.R., Berry M.J., Mar D.J., Westervelt R.M. Measuring interactions between tunnel-coupled quantum dots. . , 1996. 8с.

91809. Григорьева Л. Азбука вкуса: [Чувство вкуса. Восприятие горького вкуса. Разработка веществ, блокирующих и маскирующих горький вкус]. . , . С. 27-29.

91810. Perdew J.P. Generalized gradient approximation for the exchange-correlation hole of a many-electron system. . , 1987. 7 c.

91811. Клейнер Г. Системная структура экономики и экономическая политика: [Системная структура макро- и микроэкономики. Экономическая политика]. . , . С. 8-21.

91812. Петросян Д. Основы теории управления социально-экономическими институтами: [Обьединение концепции и методов институциональной экономики и современность менеджмента]. . , . С. 22-30.

91813. Бабак В. Для нас Болонський процес - явище звичне, кредитно-модульна система - не новина: [Бесіда з ректором Національного авіаційного університету В.Бабаком/ Інтерв'ю записав В.Карасьов]. . , . С. 3-19.

91814. Шинкаренко П. Модернизация экономики и государство: [Экономическая политика России. Модернизация оборудования. Обновление капитала. Конкурентоспособность]. . , . С. 31-37.

91815. Бескоровайная Н. Методология системного подхода к исследованию финансовой системы региона: [Региональное развитие в России. Финансовая система]. . , . С. 38-45.

91816. Пашко П., Новосад Б. Правові підстави визначення стажу наукової педагогічної діяльності кандидата на заміщення посади керівника вищого навчального закладу. . , . С. 20-26.

91817. Парахина В., Коблова А. Рекреационно-туристическая рента и финансирование РТК региона: [Развитие рекреационно-туристического региона в России. Финансовая система. Туристическая рента]. . , . С. 46-56.

91818. Суворова С., Бойцова Н. Методические аспекты стратегического управленческого учета затрат строительного производства. . , . С. 57-63.

91819. Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування: [Аналіз перетворень у сфері вищої освіти в Україні... (див. анотацію)]. . , . С. 27-34.

91820. Еремин Л. Информационные технологии в системах организационно-экономического управления: перспективы развития и применение. . , . С. 64-78.

91821. Калянов Г. Методы и инструменты моделирования архитектуры предприятий: [Бизнес-моделирование]. . , . С. 79-91.

91822. Дьячкина Л. Малый и средний бизнес Великобритании. . , . С. 92-102.

91823. Дедиков С. Альтернативный и традиционный менеджмент: сравнительный анализ: [Теория и учение об альтернативном менеджменте]. . , . С. 103-113.

91824. Блинова У. Система превентивного контроля в антикризисном менеджменте: [Предотвращение банкротства предприятия]. . , . С. 114-126.

91825. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006.

91826. Гриньков Д. Проникновение: [Экспансия украинских банков в зарубежные страны]. . , . С. 42-45.

91827. Пашкеев С. Небо в алмазах: [Компания Tiffany, крупнейший в мире производитель ювелирных изделий]. . , . С. 60-63.

91828. Пашкеев С. "Где казарма, там и клоп, а где фабрика, там и Кноп": [Предприниматели прошлого. Людвиг Кноп, сыгравший большую роль в развитии текстильной промышленности России. XIX век]. . , . С. 71-75.

91829. Поліщук В., Тесля Ю., Левківський К. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти: [Розрахунок середнього навантаження викладачів, його залежність від кількості студентів]. . , . С. 35-52.

91830. Бєлінська Н.С. Розвиток інтеграційних процесів на підприємствах молочної промисловості Вінницької області. . , . С. 43-49.

91831. Загородній А., Подольчак Н. Визначення оптимальної ціни освітніх послуг : [наукове обґрунтування рівня цін освітніх послуг. Принципи, метод визначення ціни]. . , . С. 53-58.

91832. Мельничук Л.М. Математичні моделі для оцінювання економічної ефективності енергозбереження в електричних мережах. . , . С. 72-75.

91833. Мокін Б.І., Захарченко С.М., Горячев Г.В., Булига Ю.В., Ляховченко Н.В. Аналіз оцінок знань вступників до вищих навчальних закладів: [Визначення ступеню відповідності шкільної оцінки та оцінки, отриманої на вступному іспиті в університеті]. . , . С. 159-165.

91834. Колот А. Фундаменталізація та індивідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку: [Економіка знань: визначення, суть. Глобалізаційні процеси в освіті. Аналіз тенденцій та... (див. анотацію)]. . , . С. 59-71.

91835. Климов С. Человеческий и социальный капитал: [Что представляют собой компоненты человеческого капитала, дополнительные к интеллектуальным ресурсам личности]. . , . С. 4-9.

91836. Ценев В. Операция "Мотивация". Часть II: [Мотивация труда в торговле. Менеджеры продаж]. . , . С. 10-13.

91837. Паньков А. Разработка и внедрение системы мотивации: [Квалифицированный подход к разработке системы мотивации труда]. . , . С. 14-16.

91838. Воронка Г. Аудит організації навчально-педагогічного процесу в закладах вищої освіти та фінансування ВНЗ : [Велика Британія]. . , . С. 72-78.

91839. Розвиток вищої освіти в Україні у 2005 р.: [Основні результати: нормотворча і програмна база, динаміка розвитку вищих навчальних закладів, експирементальна робота, напрями діяльності та ін.]. . , . С. 89-124.

91840. Гончарук В. Несколько слов о среднем звене: [Значение среднего звена сотрудников для качественной работы компании]. . , . С. 17-21.

91841. Норка Д. Порядок организации продаж: [Теоретические вопросы рациональной организации продаж]. . , . С. 26-36.

91842. Кеворков В., Кеворков Д. Подготовка и участие компании в выставках / презентациях: [Организация и проведение выставок / презентаций]. . , . С. 37-45.

91843. Архангельский Г. Непрожективный подход к организации деятельности: [Стратегическое планирование и управление. Теория решения изобретательских задач]. . , . С. 46-56.

91844. Усов В. Тайм-менеджмент в системе внутрифирменного обучения: [Управление перераспределением обьема работы, изменение ее содержания]. . , . С. 57-63.

91845. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2006. 72 с.

91847. Дніпро (Мотор-січ). Мотор-січ. Запоріжжя, 2006. 144 с.

91848. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2006. 80 с.

91849. Встречная полоса. Аванти. К., 2006. 48 с.

91850. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2006. 160 с..

91851. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2006. 75 с.

91852. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2006. 72 с.

91853. Шаповал В. Планування стандартизації: завдання та проблеми: [Планування робіт із стандартизації]. . , . С. 6-14.

91854. Гордієнко Т., Тетера В. Діяльність українських ТК та їх організаційно-методичне забезпечення: [Аналіз діяльності технічних комітетів у національній стандартизації]. . , . С. 15-21.

91855. Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України. К., 2006. 64 с.

91856. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2006. 56 с.

91857. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2006. 107 с.

91858. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 36 с.

91859. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 351 с..

91860. Євстратов В. Класифікація як передумова генерування нових видів обладнання для оброблення металів тиском. . , . С. 22-28.

91861. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2006. 96 с.

91862. Філіпчук Г., Цициліано О., Дерев'янко В. Історичне коріння стандартизації: [Розглянуто історичний шлях розвитку стандартизації]. . , . С. 29-32.

91863. Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Держспоживстандарт України. К., 2006. 10 с.

91864. Гінзбург М. Що таке підприємство, установа, організація, заклад, орган?: [пояснення значення науково-технічних термінів]. . , . С. 33-36.

91865. Василенко І., Міндрул А. Адаптація законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу. . , . С. 12-15.

91866. Мельниченко О. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію, пов'язану з неправомірним використанням об'єктів промислової власності. . , . С. 16-29.

91867. Проблемы прочности. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины. Киев, 2006. 160 с.

91868. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2006. 160 с.

91869. Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 2006. 96 с.

91870. Акустика: Настанови щодо боротьби з шумом за допомогою шумозаглушувачів. Держспоживстандарт України. К., 2006. 39 с.

91871. Фелицына С., Антипина И. Директива Европейского Союза о защите прав интеллектуальной собственности. . , . С. 46-53.

91872. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2006. 96 с.

91873. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2006. 64 с.

91874. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2006. 70 с.

91875. Успехи физики металлов. Институт металлофизики НАН Украины. Киев, 2006. С. 53-134

91876. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006. . , . С. 66-80.

91877. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

91878. Задорожная Е. Когда б имел златые горы: [Мировой рынок золота: состояние, тенденции]. . , . С. 22-27.

91879. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2006. 118 с.

91880. Современная электрометаллургия. Сварка. Киев, 2006. 62 с.

91881. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2006. 120 с..

91882. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Сварка. Киев, 2006. 64 с.

91883. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 28 с.

91885. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2006. 76 с.

91886. Электротехника. Знак. Москва, 2006. 64 с.

91887. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2006. 82 с.

91888. Электрик. Радиоаматор. Киев, 2006. 64 с.

91889. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2006. 95 с.

91890. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства: [Аналітичні та статистичні матеріали МОН щодо системи загальної середньої освіти в Україні, її якості, інформатизації, тенденцій розвитку та ін.]. . , . С. 1-20.

91891. Кравец О. Когда валюта выше наций: [Азиатские страны планируют ввести собственную валюту - Asian Currency Unit (ACU) и создать свой валютный союз. Европейский финансовый союз и евро]. . , . С. 34-39.

91892. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства: [Зовнішнє незалежне оцінювання як об'єктивний показник якості освіти та засіб викорінення зловживань. Статистичні матеріали]. . , . С. 11-12.

91893. Економіка України. Преса України. Київ, 2006. 96 с.

91894. Motor news. Мотор Прес. К., 2006. 111 с.

91895. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2006. 98 с.

91896. Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Держспоживстандарт України. К., 2006. 13 с.

91897. У менеджмента женское лицо: [Статистические данные о коллективе женщин на руководящих должностях]. . , . С. 46-47.

91898. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

91899. Доходи обласного бюджету на 2006 рік : додаток 1 до рішення обласної ради № 2 від 28.07.06. . , . С. 7.

91900. Електроди зграфітовані та ніпелі до них. Держспоживстандарт України. К., 2006. 19 с.

91901. Видатки обласного бюджету на 2006 рік за функціональною структурою: [Додаток 2 до рішення обласної ради № 2 від 28.07.06]. . , . С. 7, 10, 14.

91902. Синебрюхов Л. Друг Президента: Франсуа Пино стал примером нового французкого олигарха: [Биография Ф. Пино, французкого магната, владельца аукциона Christie's]. . , . С. 49-53.

91904. Перехрещення ліній проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту. Держспоживстандарт України. К., 2006. 11 с.

91906. Рябченко П. Источники финансирования начала строительства железных дорог в Украине: [Из истории железных дорог]. . , . С. 55-61.

91907. Хром металевий. Держспоживстандарт України. К., 2005. 7 с.

91908. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

91909. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2006 року: Рішення Запорізької міської ради від 27.07.06 № 275. . , . С. 6.

91910. Про затвердження видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету : Рішення Запорізької міської ради від 27.07.06 № 277. . , . С. 6.

91911. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

91912. Нагорна Е., Франко Т. Редкая книга - источник дохода: [Рынок букинистической книги: состояние и перспективы]. . , . С. 66-71.

91913. Про порядок організації роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: Рішення Запорізької міської ради від 27.07.06 № 280. . , . С. 4.

91914. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

91915. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Тера" : [інформація представлена в таблиці]. . , . С. 7.

91916. Циліндри з однобічним штоком ряд на 16МПа (160 бар) - середня серія і ряд на 25 МПа (250 бар). Держспоживстандарт України. К., 2005. 5 с.

91917. Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ "ТД "Олена" : [інформація представлена в таблиці]. . , . С. 7.

91918. Канал інтерактивний через телекомунікаційну мережу загального користування чи цифрову мережу з інтеграцією служб. Держспоживстандарт України. К., 2005. 7 с.

91919. Бавильский Д. Прозаик-оркестр, человек-проект: [Творчество современного российского писателя Б. Акунина]. . , . С. 72-73.

91920. Сталі леговані. Держспоживстандарт України. К., 2005. 15 с.

91921. Пугина Е.В., Корнич Г.В., Бетц Г. Молекулярно-динамическое моделирование ионного распыления поверхностных медных наноструктур на монокристалле меди. . , . С. 495-502.

91922. Сироженко В.А. РКП и региональные библиотеки: новый проект сотрудничества: [Организация Российской книжной палатой контроля за полнотой поступления региональных изданий]. . , . С. 3-7

91923. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

91924. ВАТ "Запоріжжяобленерго": [Тарифи на додаткові роботи, послуги, що надаються населенню]. . , . С. 7.

91925. ДСТУ ГОСТ 15527:2005. Сплави мідно-цинкові (латунні), оброблювані тиском. Марки (ГОСТ 15527-2004, IDT). Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 7 с.

91926. Вовчук Н. Аккредитация от АССА: критерии качества бизнес-образования. . , . С. 5-8.

91927. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

91928. Савчук В. Технология месячного бюджетирования: [Задачи и методы месячного бюджетирования]. . , . С. 9-13.

91929. Кириленко В. Казачий городок стоит 15, 5 миллиона: [О сооружении и предстоящем открытии комплекса "Запорозька Січ" на о. Хортица]. . , . С. 4.

91930. ДСТУ 4348-5:2004. Специфікація вимог: Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Локальні та міські мережі. Ч. 5. Кільцева мережа з маркерним методом доступу та специфікації фізичного рівня (ISO/IEC 8802-5:1995, MOD). Держспоживстандарт України. Київ, 2006. 204 с.

91931. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

91932. Медвідь С. Перше місце в Україні по доходах: [Доповідь начальникаголовного фінансового управління ОДА С.Медвідя про виконання обласного бюджету за І квартал 2006 року]. . , . С. 2.

91933. Кислов С. Гарантії збереження товару при автотранзиті: [Перевезення транзитних товарів на умовах Митної конвенції]. . , . С. 14-17.

91934. Езова С.А. Коммуникационная компетенция библиотечного специалиста: [Проблемы повышения эффективности межличностного общения библиотекаря и пользователя в процессе информационно-библиотечного обслуживания]. . , . С. 22-25

91935. Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України : Закон України від 15.12.2005 р. № 3205 - IV. . , . С. 25-34.

91936. Евтюхина Е.А. Диагностирование информационных потребностей: [Проблемы удовлетворения информационных потребностей пользователей]. . , . С. 26-29

91937. Темній С. Державні закупівлі: правові проблеми чи посилення відповідальності: Для державних підприємств з державною часткою > 50%. . , . С. 35-38.

91938. Рыбина Л.И. Информационная культура - приоритетное направление библиотечной деятельности: [Опыт работы университетской библиотеки в организации учебной программы курса "Основы информационной культуры" ]. . , . С. 30-32

91939. Ефимов А. Вексель в посреднических операциях. . , . С. 40-47.

91940. Авраева Ю.Б. Библиотечное предпринимательство: за и против: [Организация платных услуг в библиотеках]. . , . С. 33-39

91941. Бавыкина С.А. Издано Курганской областной: [Краеведческая деятельность библиотеки]. . , . С. 40-42

91942. Самсонова С. Управленческая отчетность как инструмент управления предприятием: Бенчмаркинг: [Примеры маркетингового, производственного, финансового планов предприятия, других плановых и отчетных документов]. . , . С. 48-65.

91943. Беспалова Э.К. История российской библиографии: Начальный период. Библиография в России с ІХ-ХІ вв. до 60-х гг. ХІХ в.. . , . С. 50-65

91944. Горицкая Н. Комплексный финансовый анализ деятельности предприятия: [Пример прозрачной отчетности предприятия]. . , . С. 66-72.

91945. Сухорукова Е.М. Книжная палата и зарубежные книжные выставки: [История становления и развития международных контактов Российской книжной палаты с зарубежными книжниками]. . , . С. 69-90

91946. Сліпачук О. Управління запасами: [Політика управління запасами, методи визначення норм запасів]. . , . С. 73-76.

91947. Сайт Российской книжной палаты - зеркало ее деятельности. . , . С. 3-4

91948. Бутенко В. Оборотный капитал предприятия. Прогнозирование статей финансовой отчетности. . , . С. 77-84.

91949. Марченко О.І. Інноваційна діяльність підприємств: проблеми, перспективи та стимулювання. . , . С. 35-36.

91950. Домашенко О. Правові основи страхування. . , . С. 85-89.

91951. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2006.

91952. Портной М.А. Экономические основы единства финансового рынка. . , . С. 3-12.

91953. Корсаков Г.Б. Эволюция ядерной политики США (2001-2005 гг.): [Новая система международных отношений. Модернизация стратегических ядерных сил США. Размещение американских ядерных авиабомб в Европе. Глобализм]. . , . С. 13-36.

91954. ЗАЗ кует кадры: [Подготовка и повышение квалификации персонала - одно из направлений социального развития автозавода. Сотрудничество учебного центра ЗАЗа с ЗНТУ и другими учебными заведениями]. . , . С. 20.

91955. Тараненко Л.Г. Технологическое проектирование процессов эксплуатации электронных ресурсов: [Проблемы оценки эффективности эксплуатации электронных ресурсов в процессе библиографического обслуживания]. . , . С. 5-10

91956. Зименков Р.И., Соколова Е.Н. США на мировом рынке вооружений: [Рост военно-технического сотрудничества, увеличение экспорта военной продукции. Мировой рынок вооружений]. . , . С. 37-52.

91957. Клинов В.Г. Интеграция экономик США и Канады: результаты и перспективы: [Канадско-американское соглашение о свободной торговле - НАФТА. Отраслевая структура внешней торговли. Динамика роста... (см. аннотацию)]. . , . С. 75-84.

91958. Журавлева В.Ю. Демократы и республиканцы в Конгрессе: партийное противостояние: [Политическая система США. Партии в Конгрессе США. Деятельность демократической и республиканской партий. Борьба с терроризмом]. . , . С. 110-123.

91959. Федяшин А. Последует ли за помолвкой стальных гигантов счастливый брак?: [ТНК. Слияние крупнейшей европейской сталелитейной компании "Арселор" с российской "Северсталью"]. . , . С. 6-7.

91960. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

91961. Варламов И. Маршрут Гарсиа: дворец - бегство по крышам - снова президентский дворец: [Политика Перу. Президентские выборы. Новый президент - социал-демократ Алан Гарсиа Перес]. . , . С. 10-11.

91962. Моргенштерн И.Г. Эволюция библиографической технологии: [Обзор истории каталогизации (появление, становление и развитие библиотечных каталогов и картотек)]. . , . С. 11-20

91963. Щербаков С. Когда убитый террорист опаснее живого: [Убит террорист № 2 аз-Заркауи, правая рука Усамы бен Ладена]. . , . С. 12.

91964. Тараненко С. Запорожье, 41-й, 18 августа: [Событие Великой Отечественной войны: подготовка к уничтожению мостов через Днепр]. . , . С. 7.

91965. Михальченко Н. Мальтийский орден в России: история и самозванцы: [История мальтийского ордена в России. Международная конференция членов Мальтийского ордена, Санкт-Петербург. Приоратский дворец в Гатчине]. . , . С. 40-43.

91966. Второй "штурм" Багдада: [Крупномасштабная операция американских войск по предупреждению терактов. Визит Дж. Буша в Багдад. Июнь 2006 г.]. . , . С. 16-17.

91967. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2006.

91968. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2006. 76 с.

91969. Тихонова Н.С. Шляхи економії електричної енергії у світлотехнічних системах. . , . С. 3.

91970. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2006. 64 с.

91971. План заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року : затверджено Розпорядженням КМУ від 27 липня 2006 року № 436-р. . , . С. 1-8 (Додаток).

91972. Чесанов Л.Г., Крадожен В.И., Петренко В.О., Чесанов В.Л., Петренко А.О. Пути снижения потребления невозобновляемой энергии в системах обеспечения микроклимата в помещениях зданий. . , . С. 6.

91973. З історії Єгипту: [История Древнего Египта. XXVIII в. до н. э.]. . , . С. 7-8.

91974. Гл. 1. Роль рынка ценных бумаг. Виды и свойства ценных бумаг. . , . С. 6-31.

91975. Нещерет М.Ю. Результаты библиографического поиска: критерии оценки качества и субъективный фактор. . , . С. 21-25

91976. Гл. 2. Акции на фондовом рынке: [Акционерное общество. Виды акций. Значительный и контрольный пакет акций. Виды цен на акции. Доходы акционеров. Эмиссия акций. Закрытые акционерные... (см. аннотацию)]. . , . С. 32-68.

91977. Гл. 3. Облигации на фондовом рынке: [Привлечение заемного капитала на фондовом рынке. Цена и доходность облигаций. Конвертируемые облигации. Регистрация выпуска облигаций... (см. аннотацию)]. . , . С. 69-101.

91978. Гл. 4. Настоящая и будущая стоимость денег. Определение внутренней нормы доходности. . , . С. 103-128.

91979. Гл. 5. Определение цены доходности ценных бумаг. . , . С. 129-165.

91980. Гл. 6. Сертификаты ценных бумаг: [Основные понятия. Подписные сертификаты. Варрант. Сберегательные (депозитные) сертификаты. Ипотечные и другие виды сертификатов]. . , . С. 166-177.

91981. Жамбалова Ц.Н. Государственная библиография Бурятии: [Этапы становления, дела и планы Отдела государственной библиографии Национальной библиотеки Республики Бурятия]. . , . С. 27-31

91982. Гл. 7. Деривативы: [Рынок опционов. Фьючерсы. Фьючерсные стратегии. Фьючерсные и форвардные контракты. Хеджирование. Эмиссия и обращение варрантов]. . , . С. 178-228.

91983. Томашева Е.Н. Библиография библиографии детской литературы в аспекте современности. . , . С. 69-76

91984. Гл. 8. Вексель и вексельное обращение: [Свойства, особенности, реквизиты векселя. Аваль. Индоссамент векселя. Простой и переводной вексель: обращение. Операции банков с векселями]. . , . С. 229-257.

91985. Глухов А.Г. "Презнатный и преученый муж": Д.Е. Семенов-Руднев (Дамаскин): [О выдающемся библиографе ХVIII в.]. . , . С. 77-84

91986. Гл. 8.2. Законодательная база применения векселей в Украине. . , . С. 230-234.

91987. Гл. 8.13. Векселя Государственного казначейства Украины. . , . С. 252-253.

91988. Соколов А.В. Периодизация истории библиографоведения и шестидесятник О. П. Коршунов. . , . С. 86-98

91989. Коршунов О.П. Концепция начала общей теории библиографии. . , . С, 99-108

91990. Гл. 9. Институты совместного инвестирования и их ценные бумаги: [Инвестиционные фонды и компании. Взаимные фонды. Инвестиционные сертификаты. Институты совместного инвестирования... (см. аннотацию)]. . , . С. 258-278.

91991. Гл. 9.1. Особенности образования инвестиционных фондов в Украине. . , . С. 258-259.

91992. Гл. 10. Понятие риска. Риск и доходность на рынке ценных бумаг: [Понятие и анализ риска. Диверсификация. Уровень прибыльности]. . , . С. 279-290.

91993. Гл. 11. Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг: [Виды анализа. Основные принципы, статистические методы технического анализа]. . , . С. 291-324.

91994. Єрмілов С.Ф. Сучасна енергетична політика України: необхідні складові у макровимірі: [Енергоефективність в Україні]. . , . С. 2-5.

91995. Ахиезер В.К., Гликсон А.Л. Опыт создания энергосберегающих систем бытового и технологического горячего водоснабжения: [Разработка и создание плоских солнечных коллекторов и систем солнечного горячего водоснабжения]. . , . С. 8-10.

91996. Киклевич Ю.Н. Солнечные крыши Донецкой области. Практические действия расширяются: [Солнечная энергия]. . , . С. 11-13.

91997. Поляков Г.П., Дац П.А. Энергоэффективные стены и окна жилых и общественных зданий: [Энергоэффективность стен и окон зданий. Теплопроводность]. . , . С. 18-21.

91998. Бесараб О.М., Невольніченко В.М., Кузнєцов Ю.В. Моделювання автономних систем електроопалювання для дослідження перехідних процесів в задачах підвищення їх енергоефективності: [Власні електростанції невеликої потужності... (див. анотацію)]. . , . С. 25-27.

91999. Глава 2. Досвід вищої освіти в економічно розвинутих країнах світу: США: [Історія розвитку, організація, структура вищої освіти. Умови, зміст, принципи навчання]. . , . С. 49-184.

92000. Глава 3. Досвід вищої освіти в економічно розвинутих країнах світу: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Японія. . , . С. 185-219.

92001. Глава 6.1. Сучасні проблеми суспільства, що розвивається і трансформується, залежність від них вищої освіти: [Глобалізація економіки і вища освіта. Вплив НТР на вищу освіту]. . , . С. 365-372.

92002. Опарин И. Колизей: [Античный мир. Римская империя. Античный амфитеатр Колизей. Бои гладиаторов]. . , . С. 4-12.

92003. Логинов Д. Франс Халс: [Биография и творчество голландского художника Ф. Халса]. . , . С. 13-25.

92004. Полева Т. А у нас в Рязани грибы с глазами!: [Церковная архитектура. Храмы и соборы Рязани]. . , . С. 134-139.

92005. Люден А. Вечно молодой: [Рассказ о московском театре "Современник"]. . , . С. 153-158.

92006. Башкеев М. Светлое Воскресение Христово: [Религиозные праздники. Пасха]. . , . С. 174-177.

92007. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса России: [Основные показатели работы ТЭК]. . , . С. 2-12.

92008. Гуртовцев А.Л. АСКУЭ: литовский опыт: [Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) Литвы]. . , . С. 24-31.

92009. Кузнецов Ю.Н., Северинов В.В. Атомная энергетика и теплофикация: [АЭС. Теплофикация в России]. . , . С. 32-35.

92010. Гнатюк В.И. Оптимальное управление электропотреблением регионального электротехнического комплекса (техноценоза). . , . С. 42-47.

92011. Жарков С.В. Как оценить эффективность НВИЭ: [Эффективность нетрадиционных возобновляемых источников энергии]. . , . С. 48-52.

92012. Левашов В.К. Уровень и качество жизни: [Материальное положение населения России. Денежные доходы. Материальное положение семей. Социологические исследования]. . , . С. 62-63.

92013. Минин А.А. Перспективы фенологического экомониторинга: [Фенологические наблюдения за изменениями в природе и климате]. . , . С. 64-67.

92014. Веревкин Л.П., Карелов С.В. Иностранные студенты в российских ВУЗах: мотивы приезда и перспективы трудоустройства. . , . С. 68-73.

92015. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2006.

92016. Валянский С., Калюжный Д. Из истории образования: Образование в Европе XI - XVI веков: [Педагогические традиции средневековья. Европейские школы и университеты XV - XVII в., их классификация]. . , . С. 73-79.

92017. Бондаренко А. Запорожский завод ферросплавов - не выживает, а работает!: [Управление, энергосбережение, экология, тенденции и перспективы деятельности предприятия]. . , . С. 12.

92018. Пугина Е.В., Корнич Г.В., Бетц Г. Молекулярно-динамическое моделирование ионного распыления наноразмерных кластеров меди с поверхности медной монокристаллической подложки. . , . С. 93-95.

92019. Тема 8. Міжособистісні відносини: [Спілкування: функції і структура. Взаємодія: структура і типи. Міжособистісна перцепція. Інтимні міжособистісні відносини: любов, дружба]. . , . С. 123-145.

92020. Суббота плюс. Рекламное агенство "Наш город". Запорожье, 2006.

92021. Тема 9. Психологія малих груп: [Класифікація малих груп. Конформізм і нонконформізм. Самовизначення. Лідерство, теорії лідерства. Міжособистісні конфлікти. Соціометрія і референтометрія]. . , . С. 146-181.

92022. Солонина Е. Глас вопиющего в запорожской "пустыне": [Проблема нехватки питьевой воды в Запорожской области. Динамика качества воды в области. "Водный" паспорт Запорожской области]. . , . С. 4-5.

92023. Бондаренко А. Информационные технологии в ЗГИА - образование ХХІ века: [Кафедра программного обеспечения автоматизированных систем ЗГИА: методики обучения, обучающие программы, факультеты, специальности]. . , . С. 8.

92024. Тема 11. Вступ до парапсихології. Поняття і суть парапсихології: [Історія розвитку парапсихології. Псі-явища. Енергоінформаційна суть людини. Гуманістична, трансперсональна психологія]. . , . С. 182-198.

92025. Тема 12. Екстрасенсорика: [Біоенергетика людини. Енергетичні чакри людини, їх роль, функції. Енергоінформаційні ураження та захист від них]. . , . С. 199-221.

92026. Тема 15. Психологія вирішення конфліктів: [Джерела, функції, розвиток і динаміка конфлікту. Попередження і урегулювання конфліктів. Стратегія вирішення конфліктів]. . , . С. 273-352.

92027. Черных С. Отравляют реку города и села...: [Показатели загрязнения Днепра микроорганизмами]. . , . С. 14.

92028. Тема 16. Психотренінги: [Медитація. Дихальні вправи. Метод знаходження внутрішньої сили. Метод накладання рук]. . , . С. 353-366.

92029. Розд. 1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: [Галузеві особливості, облік витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва]. . , . С. 7-76.

92030. Розд. 5. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування. . , . С. 209-213.

92031. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2006.

92032. Розд. 4. Бухгалтерський облік у торгівлі: [Облік на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі]. . , . С. 169-208.

92033. Шкарупа С. Воздуха! Дайте воздуха!: [Экологическая ситуация в г.Запорожье. Уровень загрязнения районов Запорожья. Исследование атмосферного воздуха. ПДК вредных веществ]. . , . С. 20-21.

92034. Ч. 1. ІІ. Культура і суспільство: [Субкультура та її функції, мистецтво як засіб творення особистості]. . , . С. 52-75.

92035. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2006. 120 с.

92036. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2006. 48 с.

92037. Антикризисный менеджмент. Менеджмент-ХХІ. К., 2006. 48 с.

92038. Дзвін. Червона калина. Львів, 2006. 160 с.

92039. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. Фонд державного майна України. К., 2006. 63 с.

92040. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2006. 188 с.

92041. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2006. 192 с.

92042. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 67 с.

92043. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 558 с..

92044. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2006. 146 с..

92045. Ч. 3. ІІ. 3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. . , . С. 426-431.

92046. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2006. 284 с.

92047. Сварщик. Экотехнология. Киев, 2006. 48 с.

92048. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2006. 160 с.

92049. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2006. 31 с.

92050. Ч. 3. ІІ. 5. Еволюція образотворчого мистецтва: [Мистецтво України у XVII - XVIII ст. Бароко]. . , . С. 439-453.

92051. Ч. 3. VII. 2. Гуманізм українського неоромантизму: [Українська культура кінця ХІХ - початку ХХ ст.]. . , . С. 489-495.

92052. Ч. IV. Гл. 6. Освіта і книгодрукування в XIV - XVII ст.: [Навчальні заклади: Київська колегія, Києво-Могилянська академія, Острозька академія, та ін. Зміст навчання. Друкарні України]. . , . С. 402-414.

92053. Розд. 2. Бухгалтерський облік у будівництві. . , . С. 77-127.

92054. Дем'яненко Н.М. Університет України і європейський регіон вищої освіти: процес інтеграції: [Становлення і розвиток Болонського процесу, місце в ньому університетів України. Кредити ECTS. Модульне навчання]. . , . С. 2-10.

92055. Акініна Н.Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання: [Види забезпечення навчального процесу. Нормативно-правове забезпечення модульного навчання. Модель засвоєння бази знань]. . , . С. 19-31.

92056. Іщук Н.М. Навчально-методичне забезпечення виховання студентів вищого навчального закладу: [Формування духовної особистості студентів. Науково-методичний супровід]. . , . С. 31-37.

92057. Шапран О.І., Сембрат А.Л. Технологізація інноваційних освітніх процесів у вищій школі: [Технологія навчання - поняття, його вживання. Сутність особистісно орієнтованих технологій. Інформаційні та телекомунікаційні технології]. . , . С. 37-47.

92058. Похресник А.К. Україна - трансформація сектору ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і Болонський процес. . , . С. 75-86.

92059. Нагаєв В.М. Впровадження моделі управління навчально-творчою діяльністю. . , . С. 125-136.

92060. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

92061. Україні найбільше потрібна політична стабільність: [З промови Президента України Віктора Ющенка на відкритті IV Всесвітнього форуму українців 18 серпня 2006 року]. . , . С. 3.

92062. Хорєв І.О. Концептуальні проблеми педагогіки вищої школи. . , . С. 136-145.

92063. Рудь Ю.С. Досвід створення і використання системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів: [Методика обчислення]. . , . С. 207-226.

92064. Рагимова М.А. Российский Сводный каталог: этапы большого пути. . , . С. 8-12

92065. К вам пришли с проверкой. Полиграф. Запорожье, 2006. 140 с.

92066. Грибов В.Т. Современное состояние и перспективы автоматизации библиотек на основе АИБС семейства "МАРК". . , . С. 12-15

92067. Рябев В.С.. Морозов А.В. "Руслан" и "Нева" - современные системы автоматизации библиотек различного масштаба. . , . С. 16-19

92068. Прием на работу. Полиграф. Запоріжжя, 2006. 178 с.

92069. Размышляев А.Д., Шаферовский В.А. Подготовка кадров на сварочном факультете: [Особенности реализации многоуровневой системы подготовки кадров в Приазовском государственном техническом университете. Структура факультета]. . , . С. 3-5.

92070. Вища школа. Знання. Київ, 2006. 128 с.

92071. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2006. 106 с.

92072. Охорона праці. Новий друк. К., 2006. 64 с.

92073. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2006. 176 с.

92074. Перекалина Н.С., Сухов С.В., Галетова Н.Л. Маркетинг образовательных услуг и рынка труда: [Анализ проблемы использования маркетинга на рынке труда и на рынке образовательных услуг. Рыночные взаимосвязи населения и предприятий]. . , . С. 47-53.

92075. Управляющие системы и машины. Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН. Киев, 2006. 96 с.

92076. Еремеев Л.Г., Пашкевич Д.С. Библиографический браузер LibNavigator, версия 2, редакция "Читатель". . , . С. 20-22

92077. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2006. 45 с.

92078. Радиотехника. Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. Х., 2006. 210 с.

92079. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовище". Юрінком Інтер. К., 2006. 272 с.

92080. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. ЮрІнком. К., 2006. 320 с.

92081. Розд. 8. Україна і СНД: [Створення СНД і вироблення її організаційних засад. Участь України в Економічному Союзі СНД. Проблема кордонів СНД. Шляхи реформування СНД]. . , . С. 233-274.

92082. Розд. 9. Участь України у міжнародних організаціях: [Україна і ООН, Україна і Рада Європи, Україна і ОБСЄ, Україна - НАТО]. . , . С. 275-304.

92083. Розд. 10. Європейський напрям зовнішньої політики України. . , . С. 305-348.

92084. Розд. 11. Перспективні напрями зовнішньої політики України. . , . С. 349-363.

92085. Розд. 12. Проблеми національної безпеки України в умовах глобалізації. . , . С. 364-373.

92086. Тарнавский В. Человек, который не умел отступать : [Скотт Мак-Нили: творец успехов и неудач Sun Microsystems]. . , . С. 39-44.

92087. Кузнецова Т. Большие эксперименты больших компаний, или Как научиться забывать: [Стратегические инновации в компании]. . , . С. 50-57.

92088. Тарнавский В. Выбор победителя: [Уоррен Баффет - человек-легенда мирового инвестиционного бизнеса]. . , . С. 58-65.

92089. Кузнецова Т. Ошибайся, но не бездействуй: [Провалы и ошибки, которые совершаются на пути к успеху компаний]. . , . С. 66-71.

92090. Тарнавский В. Антикризисные рецепты Schering-Plough: [Опыт выхода из кризиса американской фармацевтической компании Schering-Plough]. . , . С. 73-79.

92091. Ковальчук Н. Диагностика человеческих страстей: [Э. Фромм - жизненный путь. Концепция радикального гуманизма]. . , . С. 99-105.

92092. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 28 с.

92093. Поддубный В.И. Анализ инвестиционной привлекательности и расчеты "разумной" цены акций ОАО, которые выставлены на продажу на фондовых биржах с 04.07.06 г., региональных денежных аукционах и конкурсах ФГИУ. . , . С. 24-28.

92094. Поддубный В.И. Обзор рынка корпоративных и муниципальных облигаций: [По данным торгов ПФТС]. . , . С. 22-25.

92095. Поддубный В.И. По синусоиде вверх ведут облигации. . , . С. 18-29.

92096. Поддубный В.И. К итогам торгов акциями в ПФТС за первое полугодие 2006 г.. . , . С. 24-27.

92097. Типовые договоры: образцы, комментарии. Полиграф. Запорожье, 2006. 164 с.

92098. Супян В.Б. Иммиграция и экономика: [Влияние иммиграции населения и рабочей силы на экономику США]. . , . С. 3-14.

92099. Давыдов А.Ю. Приоритеты торговой политики США: [Внешнеэкономический курс США. Увеличение объема внешней торговли. Экспорт. Импорт. Инвестиции. Экономический рост. Зона свободной торговли... (см. аннотацию)]. . , . С. 15-30.

92100. Самуйлов С.М. Неоконсерваторы и внешняя политика Вашингтона: [Новая доктрина национальной безопасности США. Военное вторжение в Афганистан и Ирак. Наращивание военного бюджета. Антивоенное... (см. аннотацию)]. . , . С. 31-50.

92101. Воройский Ф.С. Аналитическая обработка документов для обеспечения научных исследований и разработок. . , . С. 23-32

92102. Кузнецова Т.Я. Профессиональное развитие библиотечных кадров как объект государственной политики. . , . С. 32-39

92103. Гендина Н.И., Кудрина Е.Л., Колкова Н.И. Научно-исследовательский институт информационных технологий социальной сферы КемГУКИ как центр продвижения информационно-коммуникационных технологий в подготовку библиотечно-информационных кадров. . , . С. 40-45

92104. Батюк В.И. Трансформация вооруженных сил НАТО и Россия: вызовы и перспективы: [Трансформация и расширение НАТО на Восток. Сотрудничество России, США и НАТО]. . , . С. 51-68.

92105. Ивина К.В. Переподготовка библиотечных специалистов как часть государственной политики библиотечного дела России. . , . С. 45-48

92106. Арбатов Г.А. Социал-демократическая альтернатива - здравая модель для посткоммунистической России: [Политическая система России - социал-демократическая]. . , . С. 69-74.

92107. Шумилов В.М. Семейное право США: [История и доктрины семейного права США]. . , . С. 75-87.

92108. Компенсаційні виплати за листками непрацездатності. Страхування. Юрінком Інтер. К., 2006. 384 с.

92109. Бобров Л.К. Учет товарных свойств информационных услуг как ключевой фактор их рыночного признания. . , . С. 54-58

92110. The economist. . Великобритания, 2006. 98 с.

92111. Владимирова М.А. Иммиграция и многокультурность канадского общества: [Иммиграционная политика Канады. Многокультурность. Этнокультурность. Этническая структура населения. Этнические группы]. . , . С. 88-100.

92112. The economist. . Великобритания, 2006. 94 с.

92113. The paton welding journal. . К., 2006. 50 с.

92114. Рей А.И. Бегство американских ТНК: [Зависимость американских ТНК от политической нестабильности в принимающих странах. Уровень занятости, инвестиции и дезинвестиции в принимающих странах]. . , . С. 111-127.

92115. Бахтурина Т.А. Англо-американские правила кталогизации на пути к RDA. Промежуточные результаты пересмотра AACR. . , . С. 63-76

92116. Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики. . , . С. 6-13.

92117. Буковинський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі. . , . С. 14-21.

92118. Васюренко О., Погореленко Н. Організація управління стійким розвитком банківської установи. . , . С. 22-24.

92119. Земсков А.И. Новости из мира авторских прав: [Авторские права и библиотечное дело Норвегии и Германии]. . , . С. 77-81

92120. Грудзевич Я. Розвиток інституційної основи грошово-кредитної політики в Україні. . , . С. 27-29.

92121. Дугін І. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку. . , . С. 32-36.

92122. Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2006 року. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2006 року. . , . С. 40-41.

92123. Структура активів банків України за станом на 01.04.2006 р.. . , . С. 42-53.

92124. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.04.2006 р.. . , . С. 58-63.

92125. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.04.2006 р.. . , . С. 64-69.

92126. Гончаренко О. І все-таки - європейський ренесанс!: [Шляхи розвитку України після парламентських виборів на період до 2008 р.]. . , . С. 3-8.

92127. Брежнєва Т. Консультативний... але не обов'язковий: [Зовнішньополітичний курс України. НАТО. Референдум]. . , . С. 9-15.

92128. Виноградова Е.Б. Зачем книговедению документологическая линейка?: [Полемика вокруг вопроса о целесообразности введния предмета "Документология" в учебную программу библиотечных учебных заведений]. . , . С. 82-86

92129. Кіш Є. Феномен Вишеграду: [Міжнародне співробітництво країн Вишеградської групи - Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини]. . , . С. 16-24.

92130. Нещерет М.Ю. Гимн библиографу, или Размышления над книгой В. П. Леонова "Библиография как профессия". . , . С. 88-99

92131. Требін М. Ми на порозі космічних війн?: повітряно-космічний простір та збройна боротьба у ХХІ столітті: [Військово-повітряні сили]. . , . С. 25-33.

92132. Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета. Финансы и статистика: Экспертное бюро. М., 2000. 544 с.

92133. Нанинець В. Коли є бомби і ракети...: Афганістан, Ірак, знову - Ірак... Політика, що спирається на зброю: [Проблема безпеки Перської затоки. Війна в Афганістані, Іраку]. . , . С. 59-75.

92134. Головченко В. Збройні сили в політичній системі держави Ізраїль. . , . С. 76-86.

92135. На шляхах подолання Чорнобильської катастрофи: [До 20-річчя аварії на Чорнобильській АЕС]. . , . С. 87-94.

92136. Лапин Е.В., Дедов Ю.Б. Становление и развитие Никопольского завода ферросплавов. . , . С. 71-74.

92137. Шевелев Л.Н. Некоторые вопросы реструктуризации черной металлургии России. . , . С. 114-117.

92138. Куцин В.С., Лапин Е.В., Камбаров О.А., Страдомский Г.Д., Дарич В.Ф. Экологические аспекты деятельности ОАО "Никопольский завод ферросплавов". . , . С. 117-118.

92139. Библиотечно-библиографическая классификация. Либерея-Бибинформ. М., 2005. 560 с.

92140. Шапарь А.Г., Копач П.И., Шварцман В.М. Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы горно-металлургическими комплексами. . , . С. 52-60.

92141. Освіта. Київська правда. К., 2006.

92142. Жуков Ю.П., Боронин В.Ф. Особенности расчета объемов энергосбережения промышленными экономическими агентами при энергоаудите: [Энергетика. Энергосбережение. Энергоменеджмент]. . , . С. 20-22.

92143. Юрченко О.Ф. Стан енергоспоживання та енергозбереження на об'єктах житлово-комунального господарства: [Державна інспекція з енергозбереження. Пропозиції]. . , . С. 29-32.

92144. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006.

92145. Руденко Ю. Козацька педагогіка: національні пріоритети українського козацтва: [Духовне і культурне життя козаків, козацька педагогіка]. . , . С. 1.

92146. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

92147. Куцаченко Е. Запорожские капиталы: [Финансовая деятельность на Запорожской Сечи]. . , . С. 68-70.

92148. Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України: Проект. . , . С. 8.

92149. Куцаченко Е. Походеньки: [Х Международный фестиваль казацких боевых и традиционных искусств "Спас на Хортице"]. . , . С. 71-74.

92150. Шавкат Б. Свертывание кровли: [Рынок кровельных материалов Украины]. . , . С. 99-107.

92151. Васильева Н., Татаренко Г. ОбСЫРный инфаркт: [Введение эмбарго на ввоз украинских молокопродуктов в Россию и его последствия]. . , . С. 112-115.

92152. Іваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник. Обереги. К., 2006. 528 c.

92153. Богданович В. Метод реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави: [Національна безпека України]. . , . С. 22-27.

92154. Гладкий О., Войтович Р. Нормативізм як інструментарій управління суспільним розвитком в умовах глобалізації. . , . С. 28-35.

92155. Смолій В.А., Пінчук Ю.А., Ясь О.В. Микола Костомаров. Вища шк.. К., 2005. 543 с.

92156. Пешко А. Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки. . , . С. 133-137.

92157. Бікулов Д. Розбудова системи державного регулювання ринку металопродукції. . , . С. 151-162.

92158. Демидович В. Регулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні. . , . С. 162-167.

92159. Історія українського козацтва. Вид. дім "Києво-Могилянська академія". К., 2006. 800 с.

92160. Єдинак Т. Система державного фінансового контролю зовнішньоекономічної діяльності, теоретичні засади її побудови. . , . С. 168-172.

92161. Ільяшенко В. Дослідження основних напрямів державного регулювання цін у контексті державного регулювання національної економіки. . , . С. 184-187.

92162. Карамишев Д. Можливості застосування лізингових операцій у вирішенні питань ресурсозабезпечення галузі охорони здоров'я. . , . С. 188-193.

92163. Кондрашов О. Форми і методи державного сприяння реструктуризації підприємств промисловості. . , . С. 194-201.

92164. Карпова Т. П. Основы управленческого учета. ИНФРА-М. М., 1997. 386 с.

92165. Кравченко О. Мотивація працівників банку до залучення нових клієнтів. . , . С. 202-205.

92166. Кравченко Т. Роль державного управління в забезпеченні якості харчових продуктів. . , . С. 206-209.

92167. Кучер В. Управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства на основі регулювання якості. . , . С. 210-215.

92168. Політико-адміністративний атлас України. ДНВП "Картографія". Запорожье, 2006. 120 с.

92169. Латинін М. Удосконалення цінової політики держави на аграрному ринку. . , . С. 215-222.

92170. Підгайна О. Стратегічна мета зовнішньої політики України: паливно-енергетичний аспект. . , . С. 230-235.

92171. Пісьмаченко Л. Формування митної політики держави в умовах глобалізації: проблеми, напрями вирішення. . , . С. 235-241.

92172. Радзімовська С. Фінансовий сектор України на шляху інтеграції до Європейського Союзу. . , . С. 246-252.

92173. Суходоля О. Види та цілі управлінських впливів у сфері енергоефективності. . , . С. 252-261.

92174. Таршина О. Державне регулювання продуктивної зайнятості в умовах ринкової економіки. . , . С. 261-266.

92175. Непорожній Ю. Оцінка ефективності управління підприємствами харчової промисловості. . , . С. 266-272.

92176. Солоха М. Концептуальні підходи до змін у регулюванні водно-ресурсного потенціалу України. . , . С. 298-304.

92177. Бутирська Т. Поняття держави як відправний пункт державного будівництва: [Держава в політичній системі. Історія державного будівництва. Вчення Арістотеля, Гегеля, Д. Локка, Т. Джефферсона про державу]. . , . С. 305-311.

92178. Гонюкова Л. Розвиток законодавства щодо фінансування політичних партій. . , . С. 311-319.

92179. Крутій О. Діалогічне підгрунтя громадянського суспільства як умова ефективної регіоналізації: [Історія розвитку громадянського суспільства. Етапи і форми розвитку громадянського суспільства... (див. анотацію)]. . , . С. 320-333.

92180. Крюков О. Основні моделі розвитку політико-управлінських еліт: [Теорія політичної влади. Форми політичної влади. Еліта політична]. . , . С. 333-340.

92181. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2006. 44 с.

92182. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2006. 44 с.

92183. Лагутов Ю. Міждержавне правове забезпечення соціального захисту закордонного українства (на прикладі країн-членів ЄС, що не межують з Україною). . , . С. 341-346.

92184. Малиновський В. Адміністративно-територіальна реформа - визначальний фактор ефективної організації регіональної та місцевої влади. . , . С. 247-253.

92185. Сичова В. Стан законодавчого забезпечення взаємин політичної опозиції та державного управління в Україні. . , . С. 360-367.

92186. Лопушинський І. Відродження національної свідомості та самосвідомості як першочергова місія нової української влади: [Формування національної свідомості і громадянської позиції особистості... (див. анотацію)]. . , . С. 376-382.

92187. Білинська М., Виноградов О. Термінологічні аспекти державного управління в охороні здоров'я: медична допомога та медична послуга: [Визначення понять "медичні послуги" і "медична допомога"]. . , . С. 382-390.

92188. Кризина Н. Категорійно-понятійний апарат державної політики України в галузі охорони здоров'я. . , . С. 391-397.

92189. Радиш Я., Кугайцов С., Добровольський М. Державна політика України у сфері соціально-психологічної реабілітації онкологічних хворих: [Розвиток медичної допомоги онкохворим. Психотерапія. Патологічна психіатрія]. . , . С. 397-406.

92190. Семенов А. Досвід зарубіжних країн щодо розробки та реалізації програми електронного урядування: уроки для України. . , . С. 407-415.

92191. Майборода В., Нестеренко Л. Графологія як метод психодіагностики професійних якостей державного службовця : [аналіз особистісних якостей державних службовців через аналіз почерку: приклади. Коротка історія науки графологія]. . , . С. 416-423.

92192. Недашківська Т. Мовна норма в інформаційній системі (управлінський аспект): [Значення літературної мови в процесі декодування повідомлень]. . , . С. 423-429.

92193. Штовба О.В. Класифікація товарних брендів: [Система класифікації товарних брендів]. . , . С. 25-33.

92194. Мокіна Ю.В., Штельмах І.М. Комп'ютерне моделювання процесу визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції... (див. анотацію). . , . С. 42-49.

92195. Прищак М.Д. Буттєва та категоріальна ідентифікація духовності в педагогіці України на рубежі ХХ століття: [Проблема генезу поняття "духовність". Аналіз поглядів вітчизняних педагогів кінця ХІХ - початку ХХ ст.]. . , . С. 104-109.

92196. Голощапов А. Кошти від приватизації - надійна гарантія запобігання екологічній катастрофі в регіоні. . , . С. 3-6.

92197. Саприцкий Э. Б. Как оценить рыночную стоимость машин и оборудования на предприятии. ИНФОРМЭЛЕКТРО. М., 1997. 64 с.

92198. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Вид-во Дніпропетровського ун-ту. Дніпропетровськ, 2001. 208 с.

92199. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2006. 64 с.

92200. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2006. 108 с.

92201. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Вид-во Дніпропетровського ун-ту. Дніпропетровськ, 2003. 256 с.

92202. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Вид-во Дніпропетровського ун-ту. Дніпропетровськ, 2005. 324 с.

92203. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2006. 40 c.

92204. Спудей. Видавничий дім Прес-КІТ. Киев, .

92205. Спудей. Видавничий дім Прес-КІТ. Киев, 2006. 79 с.

92206. Гл. 3. Система управления персоналом организации: [Цели и функции системы управления персоналом, кадровое обеспечение, документационное обеспечение, правовое обеспечение... (см. аннотацию)]. . , . С. 124-186.

92207. Гл. 6. Технология управления персоналом организации: [Наем, отбор и прием персонала, деловая оценка персонала, управленческий труд, организация управленческого труда]. . , . С. 314-398.

92208. Грузина А., Недогибченко О. Украинский мебельный рынок - мнение экспертов. . , . С. 14-18.

92209. Диюк А. Маркетинг в стиле online: [Информационные технологии в маркетинге]. . , . С. 19-22.

92210. Носач С. Как сделать рекламу и PR успешными. Часть ІІІ: [Основные решения в сфере рекламы. Составляющие успешной рекламы и PR]. . , . С. 23-26.

92211. Иваненко В. Проблемы формирования программ лояльности клиентов в банковской сфере. . , . С. 27-30.

92212. Бородай М. Миссия выполнима: [Отношение руководства компании к людям, работающим в компании]. . , . С. 31-35.

92213. Світленко С.І., Білоконь А.М. Приорілля. Вид-во Дніпропетровського ун-ту. Дніпропетровськ, 2004. 252 с.

92214. Копытько Т. Call-центр - новое поле битвы за клиента: [Удовлетворение информационных потребностей клиента: телемаркетинг]. . , . С. 39-41.

92215. Розділ 12. Історія розвитку бухгалтерського обліку: [Бухгалтерський облік в Європі та в Україні]. . , . С. 307-331.

92216. Розділ 13. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку: [Моделі бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку]. . , . С. 332-357.

92217. Розділ 1. Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : [інвестиції та капітал, фінансові ресурси, фінансові інструменти, фінансовий ринок: структура, функції]. . , . С. 8-20.

92218. Розділ 2. Теоретичний аналіз фінансових ринків : [мікро- та макроекономічний аналіз фінансових ринків. Часова структура процентних ставок]. . , . С. 21-58.

92219. Федоров И.Б., Павлихин Г.П. Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана: 175 лет (1830 - 2005). МГТУ им. Н.Э.Баумана. М., 2005. 352 с.

92220. Розділ 3. теоретичні основи прийняття інвестиційних рішень. . , . С. 59-77.

92221. Розділ 4. Управління інвестиційним портфелем. . , . С. 78-102.

92222. Розділ 5. Вибір об'єктів та обсягів інвестування: [Методи оцінки]. . , . С. 103-129.

92223. Розділ 6. Управління валютними ризиками інвестиційних процесів. . , . С. 130-139.

92224. Розділ 7. Державне управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : [показники моніторингу фінансових ринків. Суть та види маніпулювання цінами фінансових інструментів, протидія йому]. . , . С. 140-170.

92225. Розділ 7.4. Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпулюваннями на ринку цінних паперів. . , . С. 157-166.

92226. Розділ 7.5. Правове забезпечення боротьби з ціновими маніпулюваннями на фінансових ринках в Україні. . , . С. 166-167.

92227. Розділ 1. Управління державними видатками в умовах перехідної економіки: [Історичний аспект, інвестиційні видатки, "затратна хвороба", прозорість державних видатків]. . , . С. 7-52.

92228. Розділ 2. Розвиток фондового ринку як сфери залучення інвестиційних ресурсів в економіку України : [фінансові джерела фондового ринку України, випуск та розміщення цінних паперів... (див. анотацію)]. . , . С. 53-81.

92229. Розділ 3. Регулювання міждержавного руху приватних капіталів: [Зовнішні приватні позики в Україні, регулювання припливу-відпливу іноземного капіталу]. . , . С. 82-115.

92230. Розділ 3.1. Залучення зовнішніх приватних позик в економіці України. . , . С. 82-84.

92231. Розділ 3.3. Регулювання припливу-відпливу іноземного капіталу у країнах світу. . , . С. 96-108.

92232. Гл. 1.2. Эколого-экономические риски. . , . С. 12-28.

92233. Гл. 1.3. Этапы риск-анализа: [Экологические риски]. . , . С. 28-41.

92234. Гл. 4. Экологическое нормирование. . , . С. 93-142.

92235. Гл. 4.5. Пример оценки экологического качества территории с использованием экосистемных нормативов. . , . С. 134-142.

92236. Квєтний Р.Н., Кострова К.Ю., Богач І.В. Інтерполяція самоподібними множинами. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 100 с.

92237. Гл. 6. Методы оценки ущербов народнохозяйственных объектов от ухудшения качества окружающей среды. . , . С. 171-194.

92238. Гл. 7. Методы оценки ущерба здоровью и жизни населения. . , . С. 195-218.

92239. Гл. 8.4. Показатели экологического риска и особенности их использования в управлении качеством окружающей среды. . , . С. 228-236.

92240. Вебер Манфред Коммерческие расчеты от А до Я. Дело и Сервис. М., 1999. 382 с.

92241. Захарченко С. М., Азаров О. Д., Харьков О. М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 235 с.

92242. Розділ 1. Теоретичні аспекти та умови провадження комерційного підприємництва: [Суб'єкти, процес створення та реєстрації юридичних та фізичних осіб. Патентування, ліцензування... (див. анотацію)]. . , . С. 9-83.

92243. Гуцайлюк З.В. Учет и контроль производственных отходов. Финансы и статистика. М., 1990. 78 с.

92244. Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров. Фенікс. К., 2005. 272 с.

92245. Розділ 3. Комерційне підприємництво в оптовій торгівлі споживчими товарами. . , . С. 169-236.

92246. Розділ 3.7. Напрями розвитку підприємництва в оптовій торгівлі України. . , . С. 221-236.

92247. Розділ 4. Нові комерційні структури в оптовій торгівлі: [Оптовий продовольчий ринок, дрібнооптовий склад-магазин cash & carry, розподільчий центр]. . , . С. 237-268.

92248. Розділ 2. Формування господарських зв'язків: [Переговори, різні типи договорів, оцінка виконання договорів]. . , . С. 84-168.

92249. Розділ 2.12. Зовнішньоекономічний контракт. . , . С. 159-161.

92250. Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров. Фенікс. К., 2005. 272 с.

92251. Розділ 5. Комерційне підприємництво у сфері роздрібної торгівлі. . , . С. 269-398.

92252. Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров. Фенікс. К., 2005. 262 с.

92253. Розділ 5.2. Розвиток роздрібної торгівлі в Україні. . , . С. 286-328.

92254. Розділ 7. Роздрібні ринки як елемент комерційного підприємництва: [Організація торгівлі на ринку. Вдосконалення роботи ринків]. . , . С. 431-459.

92255. Розділ 8. Фірмова торгівля. . , . С. 460-481.

92256. Романюк О. Н., Чорний А. В. Високопродуктивні методи та засоби зафарбовування тривимірних графічних об'єктів. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 190 с.

92257. Розділ 8.3. Напрями розвитку фірмової торгівлі в Україні. . , . С. 474-481.

92258. Розділ 9. Активізація продажу товарів: [Види продаж: метод самообслуговування, продаж за зразками, товари - поштою, торгівля у розстрочку, дегустації, презентації]. . , . С. 482-566.

92259. Розділ 10. Франчайзинг: [Переваги та недоліки. Зарубіжний досвід розвитку франчайзингу. Франчайзинг в Україні]. . , . С. 567-618.

92260. Розділ 10.4. Франчайзинг (комерційна концесія) в Україні. . , . С. 601-618.

92261. Розділ 11.1. Підприємництво у сфері туризму. . , . С. 619-663.

92262. Завора А. П., Прокопьева С. И. Сборник задач по бухгалтерскому учету. Финансы и статистика. М., 1990. 223 с.

92263. Розділ 11.3. Послуги ресторанів. . , . С. 702-742.

92264. Розділ 11.4. Підприємництво у сфері побутового обслуговування населення. . , . С. 742-749.

92265. Розділ 12. Інтернет-технології у комерційній діяльності: [Структура електронної комерції. Інтернет-магазини]. . , . С. 750-788.

92266. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

92267. Україна йде дорогою важкою, але правильною: [Промова Президента В. Ющенка з нагоди 15-ї річниці Незалежності України]. . , . С. 3.

92268. Давтян В. Лояльность клиента: мифы и реальность: [Рациональный и лояльный тип клиента]. . , . С. 38-43.

92269. Кашпур А. Что в дне грядущем приготовим?: Стратегическое управление футуро-имиджем: [Создание имиджа компании]. . , . С. 44-48.

92270. Бирюкова И. К. Практический бухгалтерский учет в Украине. Экономика и право. К., 1996. 96 с.

92271. Бирюкова И. К., Николаева В. П. Практический бухгалтерский учет в Украине. Экономика и право. К., 1996. 96 с.

92272. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2006. 122 с.

92273. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. ТЕСТ-ЗЛ. Москва, 2006. 72 с.

92274. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. МИСИС. Москва, 2006. 72 с.

92275. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2006. 80 с.

92276. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2006. 48 с.

92277. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2006. 43 с.

92278. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2006. 96 с.

92279. Антенны. Радиотехника. Москва, 2006. 78 с.

92280. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 67 с.

92281. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2006. С 707-846

92282. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2006. 56 с.

92283. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2006. 136 с.

92284. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2006. 64 с.

92285. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2006. 80 с.

92286. Механика композиционных материалов и конструкций. Росийская академия наук, Институт прикладной механики. М., 2006. 288 с.

92287. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2006. 40 с.

92288. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2006. 126 с.

92289. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2006. 76 с.

92290. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2006. 76 с.

92291. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2006. 72 с.

92292. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2006. 79 с.

92293. Жорнова Ольга Іллівна, Жорнова Олена Іллівна Нові грані фахової підготовки вихователя: соціокультурний аспект змісту освіти: [Зміст соціокультурної освіти, структура змісту. Зміст, мета курсу "Соціокультурна діагностика"]. . , . С. 183-192.

92294. Хойер В. Антропометрия, эргономика, цвет в промышленном дизайне. . , . С. 9-11.

92295. Дизайн и эргономика: [Теоретический подход к дизайну и эргономике]. . , . С. 14 28.

92296. Козишкурт В., Ефремов А. Дизайн боевой машины: [Танки и бронемашины]. . , . С. 38-40.

92297. Алексеев В. Отечественный автомат начала XXI века: [Автомат Калашникова]. . , . С. 41-42.

92298. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2006. 64 с.

92299. Энергетик. НТФ Энергопрогресс. Москва, 2006. 48 с.

92300. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2006. 48 с.

92301. Художественное конструирование оборудования рабочего места. . , . С. 43-47.

92302. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2006. 48 с.

92303. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2006. 112 с.

92304. Современные технологии автоматизации (СТА). СТА-ПРЕСС. М., 2006. 112 с.

92305. Системный администратор. Издательский дом "Учительская газета". М., 2006. 96 с.

92306. Квєтний Р. Н., Кулик А. Я., Кривогубченко С. Г., Кривогубченко Д. С. Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв'язку. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 161 с.

92307. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2006. 191 с.

92308. Вестник Московского Государственного технического университета. Серия: Приборостроение. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 2006. 128 с.

92309. Дистанционное и виртуальное обучение. НОУ СГИ. М., 2006. 61 с.

92310. Титоренко В. Возвращение России в Алжир: [Международное и экономическое сотрудничество России и Алжира]. . , . С. 3-11.

92311. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2006. 75 с.

92312. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2006. 62 с.

92313. Сафонов А. Терроризм апокалипсиса: [Рост терроризма. Техническая оснащенность терроризма. Международное сотрудничество с терроризмом]. . , . С. 12-17.

92314. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2006. 64 с.

92315. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2006. 40 с.

92316. Лежнюк П.Д., Собчук Н.В. Параметрична подібність в задачах оптимізації електричних систем. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 124 с.

92317. Ананьева Е. США. "Как карта ляжет - II": [Предстоящие выборы в Конгресс США. Предвыборная борьба. Республиканская и демократическая партии, участвующие в выборах]. . , . С. 18-33.

92318. Шаймиев М. Исламофобия никому не принесет дивиденды: [Ислам в России: Татарстан, Дагестан. Вступление России в Организацию "Исламская конференция"]. . , . С. 34-38.

92319. Кожем'яко В. П., Тимченко Л. І., Яровий А. А. Паралельно-ієрерхічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп'ютера. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 161 с.

92320. Татаринов А. Россия - Филиппины. Три десятилетия дипотношений: [Международные и торгово-экономические отношения России и Филиппин]. . , . С. 55-61.

92321. Гуськова Е. Югокризис начал разрастаться с момента его интернационализации: [Югославский кризис. Распад Югославии 1991 г. Продолжается распад бывшей Югославской Федерации на мини-государства... (см. аннотацию)]. . , . С. 73-84.

92322. Мороз О. В., Ткачук Л. М. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 137 с.

92323. Мороз О.В., Карачина Н.П. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 176 с.

92324. Кичак В. М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 266 с.

92325. Юрин А. США. Маловато оптимизма: [Международные отношения России и США]. . , . С. 111-119.

92326. Путин В. "Сбережение народа": [Послание Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию России, 10 мая 2006 г. Дальнейшее развитие государственной и политической системы, изменение структуры экономики]. . , . С. 144-160.

92327. Іщенко Т.Д. До питання про проблемне навчання в технічних ВУЗах: [Основні вимоги до проблемного навчання]. . , . С. 27-33.

92328. Іванченко Є.А. Критерії, показники та рівні сформованості професійної мобільності майбутніх економістів. . , . С. 55-65.

92329. Дівінська Н.О. Історико-педагогічний аспект проблеми використання дидактичних ігор у підготовці студентів філологічних факультетів: [Термінологія проблеми. Історія проблеми. Підходи. Функції гри]. . , . С. 65-76.

92330. Сейтвелієва С.Н. Деякі особливості використання технології контролю якості навчання: [Схема організації комплексної системи контролю роботи учнів. Приклади]. . , . С. 82-88.

92331. Марігодов В.К., Тіхонов Г.О. Модульно-інтегрований метод контролю самостійної роботи студентів: [Суть методики. Розрахунок рейтингу з навчальної дисципліни, рейтингу студентів]. . , . С. 94-101.

92332. Вітанчук Л.А. Форми та методи навчання обдарованої молоді: [Метод мозкового штурму, евристичні методи, метод синектики, емпатії, кейс-стаді]. . , . С. 102-111.

92333. Осипова Т.Ю. Центри довузівської підготовки як умова забезпечення ефективного переходу школа - вищий навчальний заклад: [Досвід зарубіжних країн]. . , . С. 111-120.

92334. Ротштейн О.П., Ракитянська Г.Б. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 275 с.

92335. Семенець С.П. Аналіз методичних концепцій реалізації розвивального навчання та розвитку творчості: [Мозковий штурм, синектика, та ін. Реалізація розвивальної функції навчання]. . , . С. 126-133.

92336. Салата О.О. Проектно-дослідницька технологія в освітньому процесі вищого навчального закладу: [Підходи до організації сучасних навчальних проектів. Особливості розвивального навчання]. . , . С. 141-148.

92337. Азаров О. Д., Шапошніков О. В., Захарченко С. М. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 157 с.

92338. Драч І.І. Оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів: [Творчий потенціал особистості: розкриття змісту, структура, критерії оцінювання рівнів сформованості]. . , . С. 153-160.

92339. Білик Л.І. Формування відповідальної громадянської позиції студентства - актуальна проблема сучасного виховання: [Патріотичне виховання]. . , . С. 172-182.

92340. Котеленець В.М. Психологічні резерви підвищення комунікативної культури керівника навчального закладу: [Управлінське спілкування: визначення, функції, закони. Програма формування комунікативної культури]. . , . С. 209-217.

92341. Дубовой В. М., Кабачій В. В., Паночишин Ю. М. Контроль та керування в мережах теплопостачання. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 190 с.

92342. Розд. 1.1. Ознаки нерухомості: [Сутнісні характеристики, характеристика життєвого циклу об'єктів нерухомості]. . , . С. 9-19.

92343. Розд. 1.2. Склад і характеристика об'єктів нерухомості: [Розбіжності понять "нерухомість" і "основні фонди". Підприємство як об'єкт нерухомості]. . , . С. 20-26.

92344. Іскович-Лотоцький Р.Д., Обертюх Р.Р., Севостьянов І.В. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 291 с.

92345. Розд. 1.3. Класифікація об'єктів нерухомості: [Поняття "земля" та "земельна ділянка". Класифікація земель за категоріями. Земельні відносини. Житлова нерухомість. "Кондомініум"... (див. анотацію)]. . , . С. 27-62.

92346. Розд. 2. Ринок нерухомості в системі ринків: [Особливості, функції ринку нерухомості. Суб'єкти ринку нерухомості. Види ринків нерухомості. Ріелторська діяльність: основні напрями]. . , . С. 63-97.

92347. Кацив С.Ш., Мокін Б.І. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 114 с.

92348. Розд. 3. Державна реєстраціяправ на нерухомість і правочинів щодо нерухомості: [Право власності на нерухомість. Види правочинів щодо нерухомості. Органи державної реєстрації нерухомості]. . , . С. 98-125.

92349. Розд. 4. Оцінка вартості об'єктів нерухомості: [Види, основні підходи до оцінки. Особливості оцінки земельних ділянок. Технологія оцінки об'єктів. Приклад звіту про оцінку]. . , . С. 126-194.

92350. Розд. 5. Кредитування нерухомості: [Застава. Сутність іпотеки. Характеристика учасників іпотечного кредитування в Україні і в зарубіжних країнах]. . , . С. 195-237.

92351. Розд. 5.4. Розвиток іпотечного кредитування в Україні: [Види кредитів, приклади їх застосування]. . , . С. 209-222.

92352. Розд. 5.5. Характеристика схем іпотечного кредитування в зарубіжних країнах: ["Американська" та "німецька" моделі іпотеки. Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, в Росії]. . , . С. 223-228.

92353. Розд. 5.6. Іпотека - ключ до фінансово-економічної стабільності України. . , . С. 229-233.

92354. Квєтна І.Р., Квєтний Р.Н., Шкарпета А.В. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2005. 226 с.

92355. Цвейбак Я.И. Проверка достоверности отчетности предприятий. Финансы и статистика. М., 1990. 240 с.

92356. Гл. 3.1. Глобальный бизнес и мировая торговля: [Динамика мировой торговли, конкуренция между странами]. . , . С. 109-115.

92357. Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 162 с.

92358. Яковлев А. Л. Валютные операции и их учет. ИНФРА-М. М., 1997. 160 с.

92359. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Метрологічні основи негатроніки. УНІВЕРСУМ-Вінниця. Вінниця, 2006. 188 с.

92360. Яновская Н. Декларация по НДС [Текст]. Фактор. Харьков, 1999. 86 с.

92361. Демократична революція 1905-1907 рр. в Україні: актуальні проблеми вивчення. Дніпропетровський нац. ун-т. Дніпропетровськ, 2005. 181 с.

92362. Гл. 3.2. Современные тенденции мировой торговли: [Глобальная экономика и протекционизм. Конкуренция. Интеграция]. . , . С. 115-126.

92363. Гл. 3.7. Аутсорсинг. . , . С. 153-159.

92364. Гл. 3.8.1. Менеджмент в Германии. . , . С. 160-162.

92365. Гл. 3.8.2. Менеджмент в Японии. . , . С. 162-164.

92366. Гл. 6. Прогнозирование показателей предприятия: [Структура прогнозирования, методы прогнозирования]. . , . С. 269-324.

92367. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

92368. Про підготовку паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2006/2007 року: Розпорядження Запорізької облдержадміністрації № 335 від 21.08.06. . , . С. 39-40.

92369. Порядок розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів в м.Запоріжжі : затверджено Рішенням Запорізької міської ради № 149 від 22.04.04. . , . С. 41-49.

92370. Ермаков В., Николаева Г. Огневая мощь малой артиллерии: [История развития минометов]. . , . С. 26-33.

92371. Типовые формы первичных учетных документов. Полиграф. Запорожье, 1997. 160 с.

92372. Алтунин А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Издательство Тюменского государственного университета. Тюмень, 2000. 352 с.

92373. Неселовская Т.М., Шеина Т.Н., Брусенцова В.И., Гусева Т.М. Сборник задач по теории бухгалтерского учета. Финансы и статистика. М., 2000. 204 с.

92374. Неселовская Т. М., Шеина Т. Н., Брусенцова В. И., Гусева Т. М. Сборник задач по теории бухгалтерского учета. Финансы и статистика. М., 1994. 128 с.

92375. Палий В. Ф. Новая бухгалтерская отчетность. Журнал Контроллинг. М., 1991. 64 с.

92376. Збірник систематизованого законодавства : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 226 с.

92377. Палий В. Ф. Хозрасчетный доход и самофинансирование. Финансы и статистика. М., 1990. 189 с.

92378. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 року № 141 у редакції Наказу від 24 грудня 2004 року № 818. . , . С. 218-222.

92379. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 194 с.

92380. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок : затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 2006 року № 225: [Перевірка... (див. анотацію)]. . , . С. 149-190.

92381. Василевский Э. Информационные технологии: масштабы и эффективность использования: [Информация как фактор общественного и экономического развития]. . , . С. 3-9.

92382. Замятин Д. Геономика: пространство как образ и трансакция: [Пространственный фактор при анализе экономического поведения и экономических институтов]. . , . С. 17-18.

92383. Мютцених Р. Германия: первые шаги "Большой коалиции": [Германия. Новое федеральное правительство и новый канцлер Ангела Меркель. Внешняя политика нового правительства]. . , . С. 19-27.

92384. Терентьев А. Выборы в Казахстане: укрощение "оранжевой" волны: [Политическая ситуация в Казахстане. Президентские выборы. Победа Назарбаева. Поражение оппозиции]. . , . С. 28-39.

92385. Гришин И. Экономическая демократия: шведский казус: [Шведская модель общественного развития. Шведский социализм. Социально-экономическое развитие]. . , . С. 40-52.

92386. Гоффе Н. Социальная составляющая экономического развития: региональный аспект: [Неравномерность развития на страновом, региональном и глобальном уровнях]. . , . С. 53-61.

92387. Новиков А. Особенности эволюции зарубежных пенсионных систем: [Пенсионная система стран Европы и Америки]. . , . С. 62-70.

92388. Малышева Д. Геополитические манеры на Каспии: [Геополитика стран Каспийского региона. Усиливающееся влияние США, Китая, России. ТНК. Контроль над нефтяными и газовыми ресурсами региона]. . , . С. 71-81.

92389. Борисов В. Депопуляция "золотого миллиарда": российский ракурс : [демографическая ситуация в России]. . , . С. 101-106.

92390. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2006.

92391. Волошин Д.В. Фактор климатических трансформаций в системе государственного планирования энергосбережения и охраны окружающей природной среды. . , . С. 4-5.

92392. Нетрадиційна енергетика - альтернатива для України : [паливно-енергетичний комплекс України. Нетрадиційна енергетика]. . , . С. 6.

92393. З історії Єгипту. . , . С. 7-8.

92394. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006.

92395. Союзное движение: [Профсоюзная система Украины]. . , . С. 55-60.

92396. Бланк А., Гурвич Е., Улюкаев А. Обменный курс и конкурентоспособность отраслей российской экономики. . , . С. 4-24.

92397. Фетисов Г. Условия достижения полной конвертируемости рубля: [Финансовая система России. Конвертируемость рубля. Валютная политика]. . , . С. 25-34.

92398. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє: [Якість вищої освіти. Гарантії якості. Європейська організація ЕНЕА. Порівняння систем вищої освіти. Порівняння освітньо-кваліфікаційних рівнів.]. . , . С. 3-22.

92399. Скидельски Р. Хайек versus Кейнс: дорога к примерению: [Противостояние выдающихся экономистов Ф. Хайека и Д. Кейнса]. . , . С. 47-66.

92400. Коптюбенко Д. "Частные деньги" Хайека: 30 лет спустя: [Проблема денежного обращения в трудах Ф. Хайека]. . , . С. 67-80.

92401. Гимпельсон В., Лукьянова А. "О бедном бюджетнике замолвите слово...": межсекторные различия в заработной плате: [Заработная плата в учреждениях образования и здравоохранения]. . , . С. 81-106.

92402. Бесстремянная Г. Реформа единого социального налога и теневой сектор в здравоохранении и образовании. . , . С. 107-119.

92403. Кривощекова Е., Окунева Е., Окунев В. Обязательное пенсионное страхование: теория и практика российской пенсионной реформы. . , . С. 120-135.

92404. Хасис Л. Поворотные пункты в развитии российского ритейла: [Ритейл - рынок розничной торговли. Основные этапы развития розничной торговли в России]. . , . С. 136-144.

92405. Загорський В. Концептуалізація сучасних підходів до реформування податкової системи України. . , . С. 36-43.

92406. Гуськов Б. С. Эксплуатация и ремонт металлорежущих станков. Гизместпром. Москва, 1947. 180 с. : табл., черт.

92407. Стефанишин О. Розвиток українського ринку праці як передумова реалізації людського інтелектуального потенціалу. . , . С. 43-49.

92408. Папп В. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні. . , . С. 50-58.

92409. Гуськов В.В., Опейко А.Ф. Теория поворота гусеничных машин. Машиностроение. М., 1984. 168 с.

92410. Гуськов Г.Г. Необычные двигатели. Знание. М., 1971. 64 с.

92411. Твердохліб І. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття. . , . С. 59-71.

92412. Гуськов Г.Я., Блинов Г.А., Газаров А.А. Монтаж микроэлектронной аппаратуры. Радио и связь. М., 1986. 176 с.

92413. Кузьмін О., Кудря Я. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі. . , . С. 71-81.

92414. Гуськов С.Ю., Розанов В.Б. Лазерный "ключ" к термоядерной энергии. Знание. М., 1986. 64 с.

92415. Приймак В. Моніторинг регіонального ринку праці за умов неповноти первинної інформації. . , . С. 98-107.

92416. Гусятинер Б.С. Автоматические ограничители грузоподъемности стреловых кранов. Машгиз. М., 1963. 104 с.

92417. Лізанець М. Прикордонний регіон України в системі зовнішньоекономічних зв'язків (на прикладі Закарпатської області). . , . С. 116-123.

92418. Ковшун Н. Управління використанням водних ресурсів на сучасному етапі: проблеми та перспективи. . , . С. 124-129.

92419. Барановський О. Безпека грошового обігу. . , . С. 130-142.

92420. Пшик Б. Роль банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії. . , . С. 142-148.

92421. Дубовик О. Дослідження факторів конкурентоспроможності банку. . , . С. 149-155.

92422. Гусятинер М.С., Горбачев А.И. Полупроводниковые сверхвысокочастотные диоды. Радио и связь. М., 1983. 224 с.

92423. Галайко Н. Форми і методи стимулювання персоналу для забезпечення ефективної діяльності банку. . , . С. 156-162.

92424. Мінаєв О. Формування технічної освіти на сучасному етапі розвитку освітянсько-наукового простору: [Бесіда з ректором Донецького національного технічного університету О.Мінаєвим/ Бесіду провів Карасьов В.]. . , . С. 23-38.

92425. Гусятинский И.А., Рыжков Е.В., Немировский А.С. Радиорелейные линии связи. Связь. М., 1965. 543 с.

92426. Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб'єкта грошово-кредитного регулювання. . , . С. 162-166.

92427. Гусятинский М., Овес И.С. Эксплуатация автомобилей-самосвалов МАЗ-205. Госстройиздат. М., 1954. 94 с.

92428. Гусятников П. Б., Резниченко С. В. Векторная алгебра в примерах и задачах. Высш. школа. М., 1985. 232 с.

92429. Слободян Л., Руда Н. Моніторинг бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіонах України і державах ЄС. . , . С. 166-175.

92430. Гутаревич Ю. Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях. Выща школа. К., 1991. 179 с.

92431. Патора Р. Ініціативи Європейського Союзу щодо побудови економіки, яка спирається на знання. . , . С. 176-182.

92432. Гутенмахер Л. И. Электрические модели. Техніка. Киев, 1975. 175 с.

92433. Дементьєв В., Кратт О. Донецький національний технічний університет: стратегія формування потенціалу: [Потенціал ВНЗ, його реалізація. Освітні послуги. Затребуваність освітніх послуг. ВНЗ на ринку освіти Донецької області]. . , . С. 39-48.

92434. Гайдук А. Інтегрований туристичний концерн - сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації. . , . С. 204-211.

92435. Гарасим М. Агропромислова інтеграція в АПК України в контексті її підготовки до вступу в ЄС. . , . С. 217-225.

92436. Манів С. Формування кадрової еліти - головний фактор забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку регіону і держави в цілому. . , . С. 233-237.

92437. Бугай Б., Мізерник І., Одрехівський М.. Франків Н. Проблеми створення та функціонування агротехнопарку "Дрогобич". . , . С. 238-245.

92438. Ісаченко Д., Буркинський І., Згуров І. Підтримка малого промислового підприємництва: [Необхідність створення правових, економічних та організаційних умов для функціонування малого підприємництва]. . , . С. 246-251.

92439. Маковей О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича. Золоті литаври. Чернівці, 2005. 432 с.

92440. Олійник Б. І. Вибрані твори. Укр. енциклопедія. К., 2005. 608 с.

92441. Рильський М.Т. Лірика. Київська правда. К., 2005. 240 с.

92442. Miller T.L. Growth conditions, compact perturbations and operator subdecomposability,with applications to generalized Cesаro operators. . , . 32-51 p.

92443. Wei Zhongli Exact structure of positive solutions for some p-Laplacian equations. . , . 52-64 p.

92444. Стус В. Час творчості. Дніпро. К., 2005. 704 с.

92445. Ureсa Antonio J. Using closed orbits to bifurcate many periodic solutions for pendulum-type equations. . , . 318-341p.

92446. Bourget Olivier Singular continuous Floquet operator for periodic quantum systems. . , . 65-83p.

92447. Farkas Gyula On discretizations of invariant foliations over inertial manifolds. . , . 84-98p.

92448. Луценко Д.О. Усе любов'ю зміряне до дна. Криниця. К., 2005. 608 с.

92449. Medkova D. Neumann and Robin problems in a cracked domain with jump conditions on cracks. . , . 99-114p.

92450. Zhao Chang-jian Brunn–Minkowski inequality for mixed intersection bodies. . , . 115-123p.

92451. Гутенмахер Л. И. Электронные информационно-логические машины. Акад. наук СССР. М., 1960. 189 с.

92452. Johnpillai I. Kenneth Lie group symmetry analysis for granular media stress equations. . , . 135-137p.

92453. Гутенмахер Л. И. Электронные информационно-логические машины. Акад. наук СССР. М., 1962. 200 с.

92454. Cal J. Best constants for tensor products of Bernstein type operators. . , . 158-169p.

92455. Гутер Р. С., Янпольский А. Р. Дифференциальные уравнения. Высш. школа. М., 1976. 304 с.

92456. Базилевич В., Садовий М. Олімпіада - ефективна форма реалізації принципів системності, творчості та індивідуалізації: [Досвід проведення олімпіади зі спеціальності "Економічна теорія" у КНУ ім. Т.Шевченка. Тестові завдання]. . , . С. 53-75.

92457. Li Y. A domain optimization problem with boundary. . , . 170-186p.

92458. Гутер Р.С. Джон Непер. Знание. М., 1976. 63 с.

92459. Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. Джон Непер (1550-1617). Наука. М., 1980. 224 с.

92460. Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Математические машины. Очерки вычислительной техники. Просвещение. М., 1975. 288 с.

92461. Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. От абака до компьютера. Знание. М., 1975. 192 с.

92462. Гутер Р. С., Арлазаров В. Л., Усков А. В. Практика программирования. Наука. М., 1965. 211 с.

92463. Гутер Р. С., Резниковский П. Т., Резник С. М. Программирование и вычислительная математика. Наука. М., 1971. 432 с.

92464. Гутер Р. С., Резниковский П. Т., Резник С. М. Программирование и вычислительная математика. Наука. М., 1971. 236 с.

92465. Зинченко В.Н., Лущин С.П. Контроль качества обработки поверхности пьезоэлектрических образцов с помощью пьезоэффекта. . , . С. 31-33.

92466. Лоскутов С.В. Об изменениях структуры сплава ВТЗ - 1 при электроимпульсном воздействии. . , . С. 345-353.

92467. Гутер Р. С., Овчинский Б. В., Резниковский П. Т. Программирование и вычислительная математика. Наука. М., 1965. 448 с.

92468. Слово многоціннє. Аконіт. К., 2006. 799 с.

92469. Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Чарльз Бэббедж. Знание. М., 1973. 64 с.

92470. Зотов Б. Н. Художественное литье. Машиностроение. М., 1982. 288 с.

92471. Гутер Р.С., Кудрявцев Л.Д., Левитан Б.М. Элементы теории функций. Функции действительного переменного. Приближение функций. Почти-периодические функции. Физматгиз. М., 1963. 244 с.

92472. Зотов Б. Н. Художественное литье. Машиностроение. М., 1988. 304 с.

92473. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. Наука. М., 1970. 432 с.

92474. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. Физматгиз. М., 1962. 353 с.

92475. Гутин Б.А., Кербиков Л.С. Модернизация плоскошлифовального станка мод. 3724. ГосИНТИ. М., 1966. 10 с.

92476. Liu Shengqiang Permanence extinction and global asymptotic stability in a stage structured system with distributed delays. . , . 187–207 p.

92477. Altitna O. Neighborhoods of a Certain Family of Multivalent Functions with Negative Coefficients. . , . 1667-1672 p.

92478. Гуткин Б.Г. Автоматизация электроискровых и анодно-механических станков. Машгиз. М., 1952. 226 с.

92479. Гуткин Б.Г. Автоматизация электроэрозионных станков. Машиностроение. Ленинград, 1971. 160 с.

92480. Гуткин Б. Г. Системы автоматического контроля и управления для хромирования на токе переменной полярности. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 32 с.

92481. Гуткин Б.Г., Григорчук И.П. Электроконтактная обработка металлов. Машгиз. М., 1960. 47 с.

92482. Гуткин Б.М. Ионный привод постоянного тока. Энергия. М., 1965. 456 с.

92483. Гуткин Л.И. Сборник задач по математике с практическим содержанием. Высшая школа. М., 1968. 109 с.

92484. Гуткин Л. С. Проектирование радиосистем и радиоустройств. Радио и связь. М., 1986. 288 с.

92485. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2006. 76 с.

92486. Радиомир. ООО "Радиомир". М., 2006. 56 с.

92487. Волчок И.П. Производство электротехнической проволоки из лома и отходов меди. . , . С. 161-164.

92488. Гуткин Л. С., Пестряков В. Б., Типугин В. Н. Радиоуправление. Советское радио. М., 1970. 324 с.

92489. Гуткин Л. С. Современная радиоэлектроника и ее проблемы. Сов. радио. М., 1968. 105 с.

92490. Гуткин Л.С. Современная радиоэлектроника и ее проблемы. Сов. радио. М., 1980. 193 с.

92491. Гуткин Л.С. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах. Сов. радио. М., 1972. 447 с.

92492. Слово многоціннє. Аконіт. К., 2006. 799 с.

92493. Бельский С.Е., Волчок И.П., Митяев А.А., Свидунович Н.А. Производство алюминиевых сплавов: состояние и перспективы. . , . С. 130-133.

92494. Гуткин П.А. Расчет плоских деталей. Машиностроение. Ленинград. отд-ние. М., 1966. 234 с.

92495. Поживанов М. А., Шахпазов Е. Х., Свяжин А. Г. Выплавка стали для автолиста. Интерконтакт Наука. М., 2006. 166 с.

92496. Слово многоціннє. Аконіт. К., 2006. 799 с.

92497. Волик В.В. Влияние комплексного микролегирования на физико-механические свойства среднеуглеродистой стали 40Г2Л. . , . С. 128-130.

92498. Mydlarczyk W. Blow-up solutions to a system of nonlinear Volterra equations. . , . 208–218 p.

92500. Иванов В.Г., Пирожкова В.П., Лунев В.В., Бурова Н.М. Причины низкой эксплуатационной стойкости изложниц из модифицированного чугуна. . , . С. 13-20.

92501. Гутман М. Б., Пронько М. Г., Пылаева З. А. Электрические печи сопротивления с принудительной циркуляцией атмосферы. Энергоатомиздат. М., 1985. 128 с.

92502. Слово многоціннє. Аконіт. К., 2006. 799 с.

92503. Нормативная база : Приложение к газете "Украинская Инвестиционная Газета". ООО "Украинская Инвестиционная Газета". К., 2006. 98 с.

92504. Гутман Э.М. Механохимия металлов и защита от коррозии. Металлургия. М., 1974. 230 с.

92505. Научные школы Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана. МГТУ им. Н.Э.Баумана. М., 2005.

92506. Національний класифікатор України "Класифікація Видів Економічної Діяльності". . , . С. 5-102.

92507. Молодь України. Редакція газети "Молодь України". К., 2006.

92508. Гутман Э. М. Механохимия металлов и защита от коррозии. Металлургия. М., 1981. 270 с.

92509. Універсал національної єдності. . , . С. 5.

92510. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных приборах. Энергия. Ленинград, 1974. 142 с.

92511. Чигиринский В. В., Мазур В. Л., Бергеман Г. В., Леготкин Г. И., Слепынин А. Г., Шевченко Т. Г. Производство высокоэффективного металлопроката. РВА "Дніпро-ВАЛ". Дніпропетровськ, 2006. 262 с.

92512. Васіна З.О. Український літопис вбрання. Мистецтво. К., 2006. 448 с.

92513. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 247 с.

92514. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Энергоатомиздат. Ленинград, 1988. 303 с.

92515. Гутников В. С. Фильтрация измерительных сигналов. Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1990. 192 с.

92516. Гутовский В.Н. Наука-энергетике. Знание. М., 1962. 40 с.

92517. Гутовский М.В. Пособие по проектированию и расчету элементов и систем авиационного электрооборудования. Оборонгиз. М., 1961. 139 с.

92518. Страна казаков. Радуга. К., 2004. 215 с.

92519. Гутовский М.В., Коршунов В.Ф. Пособие по проектированию и расчету элементов и систем авиационного электрооборудования. Оборонгиз. М., 1962. 165 с.

92520. Коваль В.К. Серце моє в колючому дроті. Редакція журналу "Дніпро". К., 2005. 703 с.

92521. Гуторов В.Г. Аварии и повреждения котельных агрегатов. Госэнергоиздат. М., 1962. 96 с.

92522. Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий. Радуга. К., 2004. 664 с.

92523. Сухарніков Ю. Національні особливості впровадження до диплому загальноєвропейського зразка у вищій освіті України: [Правила, зразок заповнення додатка]. . , . С. 76-88.

92524. Гуторов М.М. Основы светотехники и источники света. Энергоатомиздат. М., 1983. 384 с.

92525. Basto-Gonзalves J. Normal forms and linearization of resonant vector fields with multiple eigenvalues. . , . 219-236 p.

92526. Мироненко М.П. Планета Антуана. Укр. письменник. К., 2006. 599 с.

92527. Гуторов М.М. Основы светотехники и источники света. . М., 1966. 95 с.

92528. Гуторов М.М. Сборник задач по основам светотехники. Энергия. М., 1977. 167 с.

92529. Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації: Матеріали Четвертої Всесвіт. наук. конф., Київ, 3 черв. 2005 р.. МАУП. К., 2006. 212 с.

92530. Курдюмов А. В., Пикунов М. В., Чурсин В. М. Литейное производство цветных и редких металлов. Металлургия. М., 1972. 496 с.

92531. Логвин Ю. Гетьмани України: [І. Виговський, Ю. Хмельницький, П. Тетеря, І. Брюховецький, П. Дорошенко]. . , . С. 12-13.

92532. Гутштейн А.И. Кибернетика в экономическом регулировании производства. Экономика. М., 1972. 207 с.

92534. Гутштейн А.И. Управление промышленным предприятием и кибернетика. Экономика. М., 1969. 160 с.

92535. Tang X.H. Asymptotic behavior of delay differential equations with instantaneously terms. . , . 342–359 p.

92536. Кабінет Міністрів України: [Склад нового Кабінету під керівництвом В. Януковича: фото, короткі біографії]. . , . С. 4-5.

92537. Фолькман К. Підприємництво - академічна дисципліна нового століття: [Розвиток, найважливіші проблеми університетської підприємницької освіти. Типи підприємницьких програм в університетах зарубіжних країн]. . , . С. 89-98.

92538. Гухман А. А. Введение в теорию подобия. Высш. школа. М., 1963. 254 с.

92539. Курдюмов А. В., Пикунов М.В ., Чурсин В. М., Бибиков Е. Л. Производство отливок из сплавов цветных металлов. Металлургия. М., 1986. 416 с.

92540. Инструкция о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований: Утверждена приказом Минюста Украины от 08.10.98 №5з/5. . , . С. 67-153.

92541. Wang Yuwen Metric generalized inverse for linear manifolds and extremal solutions of linear inclusion in Banach spaces. . , . 360–371 p.

92542. Об исполнительном производстве : Закон Украины от 21.04.99 № 606 - XIV: (с изменениями и дополнениями). . , . С. 1-66.

92543. Молодь України. Редакція газети "Молодь України". К., 2006.

92544. Логвін Ю. Гетьмани України. Богдан Хмельницький (1648-1657). . , . С. 11.

92545. Голос України. Київська правда. К., 2006.

92546. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло-массообмен. Высш. школа. М., 1967. 303 с.

92547. Про звіт про виконання Закона України "Про Державний бюджет України на 2005 рік": Постанова Верховної Ради України від 27 липня 2006 року № 41 - V. . , . С. 3.

92548. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

92549. Гушул М. М. Справочник инженера производственно-технического отдела. Будівельник. Киев, 1977. 199 с.

92550. Гушул М.М. Справочник инженера производственно-технического отдела. Будівельник. Киев, 1971. 192 с.

92551. Гуща А.И., Путан Л.А. Пособие по физике для подготовительных отделений. Вышэйшая школа. Минск, 1984. 317 с.

92552. Галдин Н. М., Чернега Д. Ф., Иванчук Д. Ф., Моисеев Ю. В., Чистяков В. В. Цветное литье. Машиностроение. М., 1989. 528 с.

92553. Гущев С.З. Между прошлым и будущим. Сов. Россия. М., 1977. 112 с.

92554. Державний комітет статистики України Економіка України за січень-травень 2006 року: [Промисловість, сільське господарство, будівельна діяльність, транспорт, зовнішня торгівля, оптова і роздрібна торгівля... (див. анотацію)]. . , . С. 6-7.

92555. Гущин А. Ф., Кривошеин Ю. А., Петинов Ю. И. Основы теории структурного синтеза систем управления средствами автоматизации технологических процессов. . Саратов, 1978. 70 с.

92556. Чурсин В. М., Бидуля П. Н. Технология цветного литья. Металлургия. Москва, 1967. 252 с.

92557. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 194 с.

92558. Гущин В.Ф. Использование резервов производительности сверлильных станков. Газетно-журнальное и книжное изд-во. Ленинград, 1953. 102 с.

92559. Кушина О. Перерахунок транспортного податку і "внутрішньоріша" звітність: [Нормативна база, роз'яснення]. . , . С. 44-48.

92560. Юдкин В. С. Производство и литье сплавов цветных металлов. Металлургия. М., 1967. 384 с.

92561. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

92562. Юдкин В. С. Производство и литье сплавов цветных металлов. Металлургия. М., 1971. 424 с.

92563. Гущин В.Ф. Художественно-конструкторская проработка изобретения. Лениздат. Ленинград, 1975. 135 с.

92564. Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 25-31.

92565. Контракты. Тз ОВ "Газета "Галицькы контракти". К., 2006.

92566. Крапивенко Ю. Місто Земля : [народонаселення світу. Урбанізація]. . , . С. 58-61.

92567. Дзеркало тижня. Редакція газети "Дзеркало тижня". К., 2006.

92568. Милицин К. Н. Плавка и литье цветных металлов и сплавов. Металлургиздат. М., 1956. 662 с.

92569. Гущинский Н.Н., Левин Г.М. Декомпозиционные методы минимизации одного класса сложных рекуррентномонотонных функционалов на параметризованных путях орграфа. Ин-т технической кибернетики. Минск, 1988. 57 с.

92570. Сколотяний Ю. Добро і зло кредитних бюро: [Зростання кредитування в Україні]. . , . С. 1, 8.

92571. Бережанський А. Залізний потік: [Автомобільний ринок України]. . , . С. 48-50.

92572. Гущо Ю.П. Фазовая рельефография. Энергия. М., 1974. 168 с.

92573. Мариенбах Л. М., Соколовский Л. О. Плавка сплавов цветных металлов для фасонного литья. Высш. школа. М., 1967. 248 с.

92574. Контракты. Тз ОВ "Газета "Галицькы контракти". К., 2006.

92575. Гхосал А. Прикладная кибернетика и ее связь с исследованием операций. радио и связь. М., 1982. 128 с.

92576. Шкарпова О., Кирилов С. Машина часу: [Український автопром. Вітчизняний автомобіль]. . , . С. 26-28.

92577. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2006.

92579. Гырдымов Г.П., Молочник В.И., Гольдштеин А.И. Проектирование постпроцессоров для оборудования гибких производственных систем. Машиностроение. Ленинград, 1988. 232 с.

92580. Кір'ян Т. Щодо питання обґрунтування розміру мінімальної заробітної плати : [критерії визначення, формула розрахунку]. . , . С. 6.

92581. Освіта. Київська правда. К., 2006.

92583. Про новий порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахування) пенсій: [Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.05 № 22-1 та Закону... (див. анотацію)]. . , . С. 14-15.

92584. Гэтланд К. Космическая техника. Мир. М., 1986. 296 с.

92585. Освіта. Київська правда. К., 2006.

92586. Поживанов М. А. Внепечная металлургия чугуна. ФТИМС НАН Украины. К., 2006. 78 с.

92587. Гюнтер Н,м., Кузьмин Р.О. Сборник задач по высшей математике. Физматгиз. М., 1958. 248 с.

92588. Руденко В. Колегія Павла Галагана - перша українська школа - родина: [Діяла у 1871-1920 рр. Особливості навчально-виховного процесу]. . , . С. 8-9.

92589. Гюнтер Н.М., Кузьмин Р.О. Сборник задач по высшей математике. Гостехиздат. М., 1957. 282 с.

92590. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

92591. Про житловий фонд соціального призначення : Закон України від 12.01.06 № 3334 - IV. . , . С. 1-8.

92592. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

92593. Урядовий кур'єр:Орієнтир. Преса України. К., 2006.

92594. Ляпунов А.И. Термическая обработка инструмента в вакууме. Б. м.. М., 2001. 91 с.

92595. Дзеркало тижня. Редакція газети "Дзеркало тижня". К., 2006.

92596. Рибаков Д. Козацька Гетьманщина XVII-XVIII ст. Історія "Без брому". . , . С. 21.

92597. Шевченко В. Вулиця 8 Березня носила ім'я Мовчановського: [Ф.Мовчановський - міський голова м.Олександрівська, педагог, історик, етнограф, краєзнавець: життєвий шлях, громадська діяльність]. . , . С. 6.

92598. Ляпунов А.И. Оборудование термических цехов. Б. м.. М., 2002. 307 с.

92599. Гюнтер Н.М., Кузьмин Р.О. Сборник задач по высшей математике. Физматгиз. М., 1959. 286 с.

92600. Толочко П.П. ...И прошлое не проклиная. АртЕк. К., 2006. 232 с.

92601. Гюнтер Н. М., Кузьмин Р. О. Сборник задач по высшей математике. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1947. 264 с. : табл., черт.

92602. BEREZANSKY Delay Differential Logistic Equations with Harvesting. . , . 1243-1259p.

92603. Гюнтер Н. М. Теория потенциала и ее применение к основным задачам математической физики. Гостехиздат. М., 1953. 415 с.

92605. Mathematical and Computer Modelling. . , 2004.

92606. Shanthi V. A Boundary Value Technique for Boundary Value Problems for Singularly Perturbed Fourth-Order Ordinary Differential Equations. . , . 1673-1688 p.

92607. Мазурок В. Україна і Польща - стратегічні партнери: [Міжнародні відносини між Україною і Польщею]. . , . С. 3-8.

92608. Маначинський О. Іран: в епіцентрі бурі: [Зовнішня і внутрішня політика Ірану. Збройні сили. Воєнна промисловість. Ядерна стратегія Ірану. Взаємини з Росією, Ізраїлем, США]. . , . С. 9-14.

92609. Гютте Справочная книга. Гостехиздат. Москва, 1931. Х, 1481 с. : ил., табл., черт.

92610. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2006. 40 с.

92611. Гютте Справочная книга. Гостехиздат. Москва, 1929. Х, 1460 с. : ил., табл., черт.

92613. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 472 с.

92614. Сучасність. Видавнича група Сучасність. Київ, 2006. 160 с.

92615. Гютте Справочник для инженеров, техников и студентов. ОНТИ. Москва ; Ленинград, 1936. 912 с. : ил., табл., черт.

92616. Гютте Справочник для инженеров, техников и студентов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1939. 552 с. : табл., черт.

92617. Кулиняк Д. І. Лицар Дикого поля: Останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський та його доба. Варта. К., 2005. 144 с.

92618. Полторацький О. Росія та Європа: система безпеки: [Міжнародні відносини Росії. Росія - НАТО. Система безпеки та стабільності]. . , . С. 15-22.

92619. Гютте Справочник для инженеров, техников и студентов. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1939. 600 с. : ил., табл., черт.

92620. Фесенко М. У вирі перемін: [Світовий порядок ХХІ ст. і глобалізація]. . , . С. 23-33.

92621. Гячев Л.В. Динамика машинно-тракторных и автомобильных агрегатов. Изд-во ун-та. Ростов-на-Дону, 1976. 192 с.

92622. Волошин В. Використати повнішою мірою політико-правові механізми ОБСЄ: [Міжнародні організації. Політико-правовий механізм ОБСЄ]. . , . С. 54-60.

92623. Гячев Л.В. Устойчивость движения сельскохозяйственных машин и агрегатов. Машиностроение. М., 1981. 206 с.

92624. Біляцький С., Хахлюк А. Зростання населення: зайві роти чи потрібні робочі руки? : [демографічні процеси у світі]. . , . С. 61-65.

92625. Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство. Рада конкурентоспроможності України. К., 2006. 176 с.

92626. Держави, суспільства, культури: Схід і Захід. Росс Нью-Йорк. Нью-Йорк, 2004. 1288 с.

92627. Туниця Т. Стратифікація людства та ресурсоспоживання : [негативні наслідки глобалізації. Забруднення навколишнього середовища. Демографічні тенденції]. . , . С. 66-70.

92628. Сєров Д. На тлі монополії США: [Військово-технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу]. . , . С. 71-76.

92629. Гутовский В.Н. Совершенствование технологии производства. Знание. М., 1961. 37 с.

92631. Даан-Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математики. Мир. М., 1986. 432 с.

92632. Дабагян А.В., Кононенко И.В. Моделирование развития и реконструкции гибких производственных систем. Выща школа. Изд-во при Харьк. гос. ун-те. Харьков, 1989. 155 с.

92634. Дабагян А. В. Оптимальное проектирование машин и сложных устройств. Машиностроение. М., 1979. 279 с.

92635. Дабагян А. В. Проектирование технических систем. Машиностроение. М., 1986. 251 с.

92636. Даванков В.А., Навратил Дж., Уолтон Х. Лигандообменная хроматография. Мир. Х., 1989. 294 с.

92637. Давенпорт В.Б., Рут В.Л. Введение в теорию случайных сигналов и шумов. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 468 с.

92638. Давиденко А. А. Радиотелеметрия. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1967. 154 с.

92639. Давиденко К.Я. Технология программирования АСУ, ТП. Энергоатомиздат. М., 1986. 184 с.

92640. Давиденков Н. Н. Избранные труды. Наук. думка. К., 1981. 699 с.

92641. Давиденков Н. Н. Избранные труды. Наук. думка. К., 1981. 655 с.

92642. Давиденков Н. Н. Динамические испытания металлов. ОНТИ НКТП СССР. Ленинград ; Москва, 1936. 396 с. : ил., табл., схем., диагр., черт.

92643. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

92644. Рудой Л. С., Баптизманский В. И. Производительность машин непрерывного литья заготовок. Техніка. К., 1982. 152 с.

92645. Давиденков Н.Н., Лихачев В.А. Необратимое формоизмерение металлов при циклическом тепловом воздействии. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1962. 223 с.

92646. Давиденков Н.Н. Усталость металлов. И.А.Н.. К., 1949. 60 с.

92647. Давидов П. Д. Анализ и расчет тепловых режимов полупроводниковых приборов. Энергия. М., 1967. 144 с.

92648. DONTHA S. Application of the Finite-Element Met hod to the Vibration of a Rectangular Plate with Elastic Support at the Boundary. . , . 309-322 p.

92649. ARASKEVOPOULOS A.G. Recursive Approach to the Solution of Abstract Linear Equations and the Tau Method. . , . 1753-774 p.

92650. Давидов Р. Б., Соколовский В. П. Молоко в питании человека. Медгиз. М., 1959. 170 с.

92651. Давидов Р. Б., Соколовский В. П. Молоко и здоровье. Медицина. М., 1965. 51 с.

92652. GGHE L. The Byline: Thoughts on the Distribution of Author Ranks in Multiauthored Papers. . , . 323-329 p.

92653. ZHANG B.G. Existence of Positive Solutions for Certain Nonlinear Partial Difference Equations. . , . 331-337 p.

92654. Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. Транспорт. М., 1975. 391 с.

92655. TSAIH R. The Evolution of Internal Representation. . , . 339-350 p.

92656. Давидович С. М. Тракторы и автомобили. Сельхозгиз. Москва ; Ленинград, 1950. 816 с., 1 л. черт. : ил., табл., диагр., черт.

92657. KENNE J.P. Control of Production and Corrective Maintenance Rates in a Multiple-Machine, Multiple-Product Manufacturing System. . , . 351-355 p.

92658. Давидович С. М. Устройство тракторов и автомобилей. Колос. Ленинград, 1965. 511 с.

92659. BERTOTTI M.L. Boundary Value Steady Solutions of a Class of Hydrodynamic Models for Vehicular Traffic Flow. . , . 367-383 p.

92660. Давидсон В. Е. Сборник задач по газовой динамике. Киевский ун-т. К., 1959. 188 с.

92661. CHENG C.B. A Fuzzy Inference System for Similarity Assessment in Case-Based Reasoning Systems:An Application to Product Design. . , . 385-394 p.

92662. QING HE A Novel Classification Method Based on Hypersurface. . , . 395-407 p.

92663. Давиташвили Джуна Слушаю свои руки. Физкультура и спорт. М., 1988. 190 с.

92664. Давыденко И.Д. Автоматическая сварка в котлостроении. Гос. Н-Т.И.Маш.Лит.. М., 1951. 163 с.

92665. Давыденко И.Д., Шевелев А.С. Автоматическая сварка малогабаритных деталей. Рост. кн. изд-во. Ростов-на-Дону, 1965. 127 с.

92666. Давыденко И.Д. Справочник по сварочным электродам. Ростовское кн. изд-во. Ростов н/Д, 1961. 227 с.

92667. Давыденко И.О. Пособие по математике. Томский политехн. ин-т. Томск, 1973. 172 с.

92668. Давыденко П.М. Организация труда технолога. Техніка. К., 1978. 101 с.

92669. Давыдков В.Е. Установка для автоматической гидропескоструйной обработки деталей. Госинти. М., 1968. 6 с.

92670. Давыдов А.Д., Козак Е. Высокоскоростное электрохимическое формообразование. Наука. М., 1990. 271 с.

92671. Давыдов А.П. Резиновые подшипники в машиностроении. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 187 с.

92672. Давыдов А. П. Резиновые подшипники в машиностроении. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1976. 200 с.

92673. Давыдов А. С. Высокотемпературная сверхпроводимость. Наукова думка. К., 1990. 174 с.

92674. Давыдов А.С. Квантовая механика. Физматгиз. М., 1963. 748 с.

92675. Давыдов А.С. Солитоны в биоэнергетике. Наукова думка. К., 1986. 160 с.

92676. Давыдов А.С. Теория атомного ядра. Физматгиз. М., 1958. 612 с.

92677. Давыдов А.С. Теория молекулярных экситонов. Наука. М., 1968. 296 с.

92678. Давыдов А. С. Теория твердого тела. Наука. М., 1976. 639 с.

92679. Давыдов Б. И., Тихончук В. С., Антипов В. В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. Энергоатомиздат. М., 1984. 176 с.

92680. Давыдов Б.Л. Редукторы. Конструкции, расчет и испытания. Машгиз, Южн. отд-ние. М., К., 1963. 474 с.

92681. Давыдов Б. Л., Скородумов Б. А. Статика и динамика машин в типичных режимах эксплуатации. Машиностроение. М., 1967. 431 с.

92682. Давыдов В.А., Маслов Г.А. Сварка плавлением в электронике. Машиностроение. М., 1979. 100 с.

92683. Давыдов В. Г. Алгоритмический язык "МИР" и его использование. Ленингр. политехнический ин-т им. М.И.Калинина. Ленинград, 1977. 77 с.

92684. Давыдов В. Г., Кузьмин А. П. Система управления охраной труда на машиностроительном предприятии. Машиностроение. М., 1989. 159 с.

92685. Давыдов В.Д. Огород в нашем доме. Урожай. К., 1989. 144 с.

92686. Давыдов В.Д. Советы огородникам. Донбас. Донецк, 1987. 199 с.

92687. Давыдов В. И. Германий. Металлургия. М., 1964. 135 с.

92688. Давыдов В.И. Изделия из тонкостенных профилей. Машгиз. М., 1957. 187 с.

92689. Давыдов В. И., Максаков М. П. Производство гнутых тонкостенных профилей методом профилирования на роликовых станках. Металлургиздат. Москва, 1959. 240 с.

92690. MONGIOVI M.S. Fast Relaxation Phenomena and Slow Mode in Extended Thermodynamics of Superfluids. . , . 409-421 p.

92691. Давыдов В. Н. Компьютеризация бухгалтерского учета. Опыт, поиски, решения. Финансы и статистика. М., 1989. 144 с.

92692. Mathematical and Computer Modelling. . , 2003.

92693. Давыдов Г.Б. Информация и сети связи. Наука. М., 1984. 127 с.

92694. CHANG PING-TENG A Stage Characteristic-Preserving Product Life Cycle Modeling. . , . 1259-1269 p.

92695. YAVIN Y. Modelling the Motion of a Cart with Steerable Wheels. . , . 1253-1258 p.

92696. Давыдов Г.Б., Рогинский В.Н., Толчан А.Я. Сети электросвязи. Связь. М., 1977. 360 с.

92697. TIRYAKI A. Integral Averages and Oscillation Criteria of Second-Order Nonlinear Differential Equations. . , . 1495-1506 p.

92698. GUPTA R.C. Representing the Mean Residual Life Terms of the Failure Rate. . , . 1271-1280 p.

92699. PANICKER R.A. Pattern Search in a Shoe Sole Image Database using Eigenpatterns. . , . 281-1286 p.

92700. Машины и агрегаты металлургических заводов. Металлургия. М., 1976. 416 с.

92701. FERNANDEZ Analysis and Numerical Simulations of a Dynamic Contact Problem with Adhesion. . , . 1317-1333 p.

92702. Машины и агрегаты металлургических заводов. Металлургия. М., 1978. 328 с.

92703. BDEL-HAMEED M.A. Optimal Control of Dams Using Policies and Penalty Cost. . , . 1119-1123 p.

92704. AMASAKA K. Proposal and Implementation of the “Science SQcC" Quality Control Principle. . , . 1125-1136 p.

92705. Машины и агрегаты металлургических заводов. Металлургия. М., 1981. 576 с.

92706. BEBBINGTON M. Continuous Sampling Plans for Markov-Dependent Production Process under Limited Inspection Capacity. . , . 1137-1145 p.

92707. BEBBINGTON M. Product Form Approximations for Highly Linear Loss Networks with Trunk Reservation. . , . 1147-1156 p.

92708. DICKINSON R.E. Rumours, Epidemics, and Processes Mass Action: Synthesis and Analysis. . , . 1157-1167 p.

92709. Целиков А. И., Полухин П. И., Гребеник В. М. Машины и агрегаты металлургических заводов. Металлургия. М., 1988. 680 с.

92710. Целиков А. И., Полухин П. И., Гребеник В. М. Машины и агрегаты металлургических заводов. Металлургия. М., 1987. 438 с.

92711. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

92712. Целиков А. И., Полухин П. И., Гребеник В. М. Машины и агрегаты металлургических заводов. Металлургия. М., 1988. 432 с.

92713. TADASHI DOHI The Optimal Repair-Time Limit Replacement Policy with Imperfect Repair: Lorenz Transform Approach. . , . 1169-1176 p.

92714. TADASHI DOHI Software Reliability Assessment Models Based on Cumulative Bernoulli Trial Processes. . , . 1177-1184 p.

92715. Eastham J .F . The Finite Element Method in Anisotropic Sobolev Spaces. . , . 1775-1786 p.

92716. FADDY M.J. Stochastic Modelling of the Onset of Bronchiolitis Obliterans Syndrome Following Lung Transplantation: An Analysis of Risk Factors. . , . 1185-1189 p.

92717. HITOSHI HOHJO A Competitive Inventory Model with Reallocation on a Plane Market. . , . 191-1201 p.

92718. HUNT E. Probabilistic Algorithm for Determining the Fundamental Matrix of a Block M/G/l Markov Chain. . , . 1203-1209 p.

92719. HUSSAIN A. Z. M. 0. Warranty and Optimal Reliability Improvement through Product Development. . , . 1211-1217 p.

92720. IMAIZUMI M. Reliability of a Job Execution Process Using Signatures. . , . 1219-1223 p.

92721. HIROTAKA INOUE Efficiency of Self-Generating Neural Networks Applied to Pattern Recognition. . , . 1225-1232 p.

92722. ISKANDAR B. P. Repair-Replace Strategies for Two-Dimensional Warranty Policies. . , . 1233-1241 p.

92723. IT0 K. Optimal Self-Diagnosis Policy for FADEC of Gas Turbine Engines. . , . 1157-1167 p.

92724. Шапиро А.А. Контроль качества отливок. Ростовский ин-т сельскохоз. машиностроения. Ростов н/Д, 1977. 53 с.

92726. HAE-DUCK J. JEONG Generation of Self-Similar Processes for Simulation Studies of Telecommunication Networks. . , . 1249-1257 p.

92728. Волчок І. П., Плескач В. М., Шестаков І. А. Сучасні виробничі технології у машинобудуванні та металургії. ЗНТУ, Дике поле. Запоріжжя, 2006. 360 с.

92730. JIANG R. Study of n-Fold Weibull Competing Risk Model. . , . 1259-1273 p.

92731. ZHANG YI Neural Networks Based Approach for Computing Eigenvectors and Eigenvalues of Symmetric Matrix. . , . 1155-1164 p.

92732. Литовка В.И. Повышение качества высокопрочного чугуна в отливках. Наукова думка. М., 1987. 208 с.

92733. Карташов В.М. Контроль материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Машиностроение. М., 1988. 256 с.

92734. KATAYAMA T. Sojourn Time Analysis of a Two-Phase Queueing System with Exhaustive Batch-Service and Its Vacation Model. . , . 1275-1282 p.

92735. KIMURA M. Hidden-Markov Estimation Method for Mean-Shift Detection of Fraction Defective in Production Process Control. . , . 1293-1301 p.

92736. Kimura M. Optimal Checkpointing Interval of a Communication System with Rollback Recovery. . , . 303-1311 p.

92737. Kimura T. A Consistent Diffusion Approximation for Finite-Capacity Mult iserver Queues. . , . 1313-1324 p.

92738. Kohmoto K. Performance of a Genetic Algorithm for the Graph Partitioning Problem. . , . 1325-1332 p.

92739. KOYANAGI J. An Optimal Age Maintenance for an M/G/l Queueing System. . , . 1333-1338p.

92740. LAI C.D. Relative Ageing for Two Parallel Systems and Related Problems. . , . 1339-1345 p.

92741. Nakada K. A Stochastic Model to Evaluate Performance of Testing and Taping Processes on an LSI Production System. . , . 1347-1355 p.

92742. Давыдов Г.Б. Электросвязь и научно-технический прогресс. Знание. М., 1978. 64 с.

92743. Давыдов Г.Б. Электросвязь на пороге нового века. Знание. М., 1986. 64 с.

92744. NAKAGAWA Note on Reliability of a System Complexity. . , . 1365-1371 p.

92745. Давыдов И.В. Полет продолжается. Маяк. Одесса, 1975. 136 с.

92746. NAKAMURA S. Optimal Backup Policy for a Database System with Incremental and Full Backups. . , . 1373-1379 p.

92747. Давыдов И.В. Полет продолжается. Маяк. Одесса, 1977. 146 с.

92748. Давыдов И.С., Окулов И.Б. Таблицы для подсчета веса металлов и металлоизделий. Машгиз. М., Свердловск, 1957. 431 с.

92749. Давыдов И.С., Окулов И.Б. Таблицы для подсчета веса металлов и металлоизделий. Машиностроение. М., 1964. 423 с.

92750. MASAMITSU OHNISHI An Optimal Stopping Problem for a Geometric Brownian Motion with Poissonian Jumps. . , . 1381-1390 p.

92751. Давыдов И.С., Окулов И.Б. Таблицы для подсчета расходов материалов. . М.; Свердловск, 1954. 254 с.

92752. Давыдов Л.Н., Могила В.П., Конек Ю.С. Предупреждение дорожно-транспортных проишествий на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1972. 192 с.

92753. Давыдов М.Г. Стандартизация информации. Знание. М., 1978. 64 с.

92755. HIROYUKI OKAMURA Phase Type Approximation fo Optimal Auto-Sleep Scheduling. . , . 1391-1398 p.

92756. Давыдов Н.А. Сборник задач по математическому анализу. Учпедгиз. М., 1957. 194 с.

92758. Давыдов Н. Г., Благих Б. М., Бигеев А. М. К вопросу повышения качества отливок из высокомарганцевой стали ІІОГІЗЛ : из опыта работы Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завснягина. Издательство ун-та. Томск, 1972. 137 с.

92759. MASAAKI OTAKA Study on Option Pricing in an Incomplete Market with Stochastic Volatility Based on Risk Premium Analysis. . , . 1399-1408 p.

92760. Скржинська М. Атрибути Аполлона й Артеміди на пам'ятках мистецтва з Ольвії, Херсонеса та міст Боспора. . , . С. 3-11.

92761. Стороженко І. Дике поле кінця XIV - середини XVII ст. як складова частина Великого Кордону України. . , . С. 12-20.

92762. Тарасов А. Опозиційний рух учнівської молоді півдня України 60-70-х рр. ХІХ ст.: [Суспільно-політична активність учнівської молоді. Форми опозиційності учнів]. . , . С. 56-62.

92763. Pollett P. New Method for Analysing the Equilibrium and Time-Dependent Behaviour of Markovian Models. . , . 1409-1418 p.

92764. TAKASHI SATOW Opportunity-Based Age Replacement with Different Intensity Rates. . , . 1419-1426 p.

92765. Жванко Л. Основи політики української держави у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 р.): [Аналіз теоретичних підходів гетьманського уряду в сфері... (див. анотацію)]. . , . С. 63-75.

92766. Толочко Л. До історії спорудження пам'ятника Святому Рівноапостольному князю Володимиру в Києві (герб Києва - Святий Архистратиг Михаїл). . , . С. 85-86.

92767. SHAN A. Genetic Algorithms in Statistical Tolerancing. . , . 1427-1436 p.

92768. Губанов С. Путь России в базисных координатах эпохи: [Государство и экономика. Качественное развитие экономики. Повышение ВВП. Развитие корпораций. Повышение инвестиций, инноваций]. . , . С. 3-22.

92769. Плышевский Б. Стабилизационный фонд: вопросы использования: [Рост доходов стабилизационного фонда]. . , . С. 23-27.

92770. Сизенко Е. Качество производства продуктов питания: [Продовольственная политика России]. . , . С. 28-34.

92771. Барышева Г. Вклад образования в создание ВВП страны: [Анализ российской образовательной системы. Роль сектора образования в экономике страны]. . , . С. 35-39.

92772. Макаров А. Собственность: два подхода: [Разные формы собственности]. . , . С. 40-47.

92773. Кадомцева С. Социальная политика и население: [Социально-экономическое развитие России]. . , . С. 48-58.

92774. Мурадова Х. Подходы к разработке среднесрочных планов в Узбекистане: [Индикативный план социально-экономического развития Узбекистана]. . , . С. 59-65.

92775. Глонти В. Проблемы регионального развития в Грузии: [Ухудшение экономического положения в Грузии: спад производства, неплатежи, кризис инвестиций, экономический кризис в регионах, снижение уровня жизни]. . , . С. 66-71.

92776. Гайдуков А. Вопросы трудовых отношений в аграрной сфере Белорусии: [Экономика сельского хозяйства Белоруссии. Малооплачиваемый труд в аграрном секторе]. . , . С. 72-75.

92777. Давыдов Н.И. Монтаж и наладка кислородных установок металлургических предприятий. Металлургиздат. М., 1963. 248 с.

92778. Садчиков А. Об оптимизации условий лизинга: [Кредитно-денежная система России]. . , . С. 80-85.

92779. Давыдов Н. И. Производство аргона и криптона на металлургическом заводе. Металлургия. Москва, 1966. 191 с.

92780. Давыдов Н.И. Станции технологического кислорода. Металлургиздат. М., 1959. 363 с.

92781. Давыдов П. С., Сосновский А. А., Хаймович И. А. Авиационная радиолокация. Транспорт. М., 1984. 223 с.

92782. Петриков А. Устойчивость сельского развития: [Экономика сельского хозяйства России. Ухудшение демографической ситуации в сельской местности. Сокращение сельского населения. Низкий уровень жизни...(см. аннотацию)]. . , . С. 86-93.

92783. Давыдов П. С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем. Радио и связь. М., 1988. 256 с.

92784. Давыдов С.Л., Жеребцов И.П., Левинзон-Александров Ф.Л. Радиотехника. Воениздат. М., 1963. 343 с.

92785. Давыдов С.Н. Противозачаточные средства. Медицина. М., 1977. 48 с.

92786. Давыдов Э. Г. Исследование операций. Высш. школа. М., 1990. 382 с.

92787. Розмаинский И. Посткейнсианская макроэкономика: основные аспекты. . , . С. 19-31.

92788. Лейонхуфвуд А. Кейнс как последователь Маршалла : [предшественником кейнсианской теории было экономическое учение А. Маршалла]. . , . С. 32-47.

92789. Давыдов Э.Г. Методы и модели теории антагонистических игр. Изд-во МГУ. М., 1978. 208 с.

92790. Жевтунов П. П. Литейные сплавы. Машгиз. Москва, 1957. 431 с.

92791. Инвестиционный климат в России (доклад к 15 сьезду РСПП): [Инвестиционные ресурсы России. Экономический рост. Рост ВВП]. . , . С. 48-77.

92792. Давыдов Ю. И. Влияние хрома и вольфрама на диффузию и термодинамическую активность углерода в аустените. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1965. 11 с.

92793. Давыдов Ю.П. Исследование глубокой вытяжки жаропрочных сталей и сплавов и разработка технологии листовой штамповки этих материалов. Оборонгиз. М., 1954. 20 с.

92794. Давыдов Ю. П., Покровский Г. В. Листовая штамповка легированных сталей и сплавов. Оборонгиз. М., 1962. 200 с.

92795. Башмаков И. Ненефтегазовый ВВП как индикатор динамики Российской экономики: [Доходы от экспорта нефти в России. Рост ВВП. Разработка модели ненефтяного бюджета]. . , . С. 78-86.

92796. Давыдов Ю. П., Покровский Г. В. Технология листовой штамповки титановых сплавов. Машгиз. М., 1963. 71 с.

92797. Швецов Ю. Бюджет как инструмент воспроизводства бюрократии в России: [Бюрократическая составляющая бюджета России. Налоговая система в интересах бюрократии. Номенклатурная приватизация]. . , . С. 87-96.

92798. Давыдов Я.Д. Качественная металлургия ХХ века. Знание. М., 1969. 63 с.

92799. Давыдов Я.Н., Рябокрис И.Ф., Свечников Л.В. Повышение качества и надежности осветительных установок электростанций и вопросы их модернизации. . К., 1968. 60 с.

92800. Кудров В. Страны Центральной и Восточной Европы: опыт системной трансформации: [Рыночная экономика, реструктуризация, приватизация в странах Центральной и Восточной Европы]. . , . С. 97-114.

92801. Давыдов Я. С. Неэвольвентное зацепление. Машгиз. Москва, 1950. 180 с., 1 л. табл., 1 л. номогр., 2 л. черт.

92802. Мацнев О. Венчурное предпринимательство: мировой опыт и отечественная практика: [Венчурное предпринимательство в России]. . , . С. 122-131.

92803. Мадиевский С. Экономическая история "Третьего Рейха" (о книге Г. Али "Народное государство Гитлера. Грабеж, расовая война и национальный социализм"): [Экономика Германии в период нацизма]. . , . С. 142-154.

92804. Слабошпицький М. Загадка довгого мовчання (Леонід Лиман): [Творчість українського письменника Л. Лимана]. . , . С. 81-87.

92805. SOBOLEVA T.K. Population Growth as Nonlinear Stochastic Process. . , . 1437-1442 p.

92806. Дмитренко О. Без мови - немає народу...: [Значення української мови]. . , . С. 127-146.

92807. TOKUNO K. Markovian Software Reliability Measurement with a Geometrically Decreasing Perfect Debugging Rate. . , . 1443-1451 p.

92808. Бабій В. Інтимне життя давньоруських князів. . , . С. 147-167.

92809. YuJI LIU The Positive Solutions of Nonautonomous Hyperlogistic Delay Difference Equations. . , . 1177-1193 p.

92810. Павличко Д. "Да святиться навіки...": [Творчість І. Франка]. . , . С. 168-175.

92811. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 194 с.

92812. VERWOERD W.S. Theory of Diffusions Applied to Stochastic Flow in Porous Media. . , . 1453-1459 p.

92813. Небильцова О., Коршикова Р. Стандарти GAAP USA: кожен бухгалтер бажає знати...: [Система регулювання бухгалтерського обліку США]. . , . С. 90-94.

92814. Микитенко Т. Коли бухгалтерський облік є наукою: [Теорія бухгалтерського обліку]. . , . С. 16-21.

92815. Павлюк І. Бухгалтерський облік переоцінки нематеріальних активів. . , . С. 22-27.

92816. Шевченко Є. Аналіз матеріальних витрат (на прикладі видавничої діяльності). . , . С. 28-36.

92817. Романенко О. Проблеми організації внутрішнього аудиту фінансових ресурсів у холдинговій компанії. . , . С. 61-64.

92818. Контракты. Тз ОВ "Газета "Галицькы контракти". К., 2006.

92819. Wake G. The Evolution of a Truncated Gaussian Probability Density through Time-Modelling Animal Liveweights after Selection. . , . 1461-1468 p.

92820. Симоненко К. Добре забуте нове: [Роберт Бош і його бізнес-імперія Bosch]. . , . С. 56-60.

92821. Bru R. Modelling Nitrogen Dynamic in Citrus Trees. . , . 975-987 p.

92822. ALLAHVERDIEV B. Dilation and Functional Model of Dissipative Operator Generated by an Infinite Jacobi Matrix. . , . 89-1001 p.

92823. Черваньов І.Г. Енергетика й навколишнє середовище: ризик стану загрозливого конфлікту та обрії енергозабезпечення майбутнього. . , . С. 4-5.

92824. Yavin Y. Modelling the Motion of a Car with Four Steerable Wheels. . , . 1029-1036 p.

92825. WANG P. Competition Model of HIV with Recombination Effect. . , . 1051-1065 p.

92826. Рудько Г.І. Стратегія розвитку атомної енергетики України. . , . С. 6-7.

92827. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

92828. Лезенко Г.О., Попова І.В., Вдовенко О.О. Шляхи зменшення екологічних ризиків у харчуванні людини: [Харчові добавки як чужорідні для організму людини сполуки, можливі наслідки їх вживання. Харчові протектори]. . , . С. 8-9.

92829. Прилипко В.А., Озерова Ю.Ю. Порівняльна оцінка соціально-психологічного стану населення радіоактивно забруднених територій та переселенців через 20 років після аварії на ЧАЕС: [Дослідження груп населення]. . , . С. 10-13.

92830. Давыдова Л. Г. Использование электрической энергии в промышленности России. Наука. М., 1966. 196 с.

92831. 20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки і перспективи: [Радіаційний захист населення]. . , . С. 20-23.

92832. Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров (1884-1937). Наука. М., 1974. 135 с.

92833. LADDE G. Error Estimates for Random Boundary Value Problems with Applications 60 a Hanging Cable Problem. . , . 1037-1050 p.

92834. Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, на послуги з централізованого опалення і підігріву питної води... (див. анотацію): Рішення Запорізької міської.... . , . С. 6.

92835. Борисюк М.М., Омелянець С.М. Завдання державного управління переселенням жителів з радіоактивно забрудненої території України. . , . С. 24-28.

92836. Давыдова Л. Г. Средства защиты от электрических перенапряжений. Изд-во АН СССР. М., 1961. 94 с.

92837. Давыдова Л.Г., Буряк А.А. Энергетика. Наука. М., 1981.

92838. GRAZIAN L. Constitutive Equation for the Porosity Field. . , . 1067-1073 p.

92839. Давыдова Л. Н. Свойства конструкционных сталей, рафинированнных синтетическими шлаками. Металлургия. М., 1969. 135 с.

92840. Зарубина Н.Н. Деньги в социальной коммуникации: [Деньги в качестве средства социальной коммуникации]. . , . С. 3-12.

92841. Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.З. Диодные генераторы и усилители СВЧ. Радио и связь. М., 1986. 184 с.

92842. Мнацаканян М.О. Парадоксальный человек в парадоксальном обществе: [Проблема глубокой парадоксальности сознания и поведения человека]. . , . С. 13-19.

92843. Давыдов А.А. Системная социология - социология ХХІ века?: [Системные характеристики общества и социальной сферы]. . , . С. 20-25.

92844. Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Парадоксальный молодой человек: [Противоречивость молодежного сознания]. . , . С. 26-36.

92845. Давыдовский А.С., Дунаев П.Ф. Технологичность конструкции станков. Научтехиздат. М., 1955. 309 с.

92846. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий. . , . С. 37-46.

92847. Омаров Е.С. Казахская цивилизация в оценках алматинцев: [Особенности материальной, духовной, социальной жизни казахского народа]. . , . С. 69-72.

92848. Озеров В. А., Казеннов С. А., Телис М. Я. Литье по выплавляемым моделям. Машиностроение. М., 1971. 436 с.

92849. Назарова Е.А. Особенности миграционных процессов в Южных регионах России. . , . С. 73-78.

92850. Флоринская Ю.Ф. Трудовая миграция из малых российских городов как способ выживания. . , . С. 79-87.

92851. Иванов В. Н., Казеннов С .А., Курчман Б. С., Н. Н. Лященко и др. Литье по выплавляемым моделям. Машиностроение. М., 1984. 408 с.

92852. Гнилов Б.Г. Музыкально-социологический анализ классико-романтического фортепианного концерта: [Социокультурные функции фортепианно-оркестровой композиции]. . , . С. 90-102.

92853. Модели литейные. Крепление моделей на металлических модельных плитах: ГОСТ 20340-74-ГОСТ 20351-74. Издательство стандартов. Москва, 1975. 40 с.

92854. Сергеичев Н. Ф. Модельное производство. Машгиз. М.; Свердловск, 1962. 160 с.

92855. Щирин Д.В. О восприятии духовной музыки студентами гуманитарного ВУЗа (по данным социологического наблюдения): [Определение влияния духовной музыки на процес становления личности. Самооценка... (см. аннотацию)]. . , . С. 58-102.

92856. KING B.B. Burgers’ Equation: Galerkin Least-SquaresApproximations and Feedback Control. . , . 1075-1085 p.

92857. Исхакова Н.Р., Болтачев Р.Р. Музыкальные предпочтения молодежи. . , . С. 103-106.

92858. Шевцов В.В. Отношение школьников и студентов к военной службе: [Динамика показателей и их сравнительная оценка]. . , . С. 111-113.

92859. SOOK KIM Positive Eigenvalues of. . , . 1087-1092 p.

92860. Симонян Р.Х. Реформы в России 1990-х годов: об аргументах "за". . , . С. 114-122.

92861. Красин Ю.А. Собственность в России. Что дальше?: [Проблема собственности и ее изменений в ходе либеральных экономических реформ в России]. . , . С. 122-126.

92862. DEGOND P. A One-Dimensional Model of Plasma Expansion. . , . 1093-1099 p.

92863. CLARKE J. Class of Analytical Solutions to Euler Equations with Source Terms: Part II. . , . 1101-1117 p.

92864. Нахушев В.Ш. Интеллигенция как сообщество пассионариев: [Интеллигенция как социальная группа]. . , . С. 129-138.

92865. Arato M. Famous Nonlinear Stochastic Equation (Lotka-Volterra Model with Diffusion). . , . 709-726 p.

92866. Рывкина Р.В. Интеллигенция в постсоветской России - исчерпание социальной роли. . , . С. 138-146.

92867. Гл. 1. Машиностроение России и его отраслевая структура. . , . С. 5-22.

92868. Гл. 2. Концентрация, специализация, кооперирование и размещение предприятий. . , . С. 23-57.

92869. Гл. 3. Основные средства, инвестиции и капитальное строительство: [Экономическая сущность основных средств и нематериальных активов, их классификация, износ и амортизация]. . , . С. 58-100.

92870. Гл. 4. Оборотные средства предприятия: [Сущность, нормирование, оборачиваемость]. . , . С. 101-110.

92871. Гл. 5. Техническая база производства машиностроения: [Технологическое оборудование, технический уровень средств производства, повышение эффективности использования]. . , . С. 111-138.

92872. BENTKUS V. Confidence Bounds for a Parameter. . , . 727-737 p.

92873. Гл. 12. Издержки, прибыль и рентабельность производства в машиностроении. . , . С. 353-367.

92874. Гл. 14. Управление финансами предприятия. . , . С. 379-400.

92875. Розд. 1. Історичний простір і теоретичні межі філософії культури. Культури в антропологічній перспективі: [Культурна самосвідомість європейської людини. Дисциплінарні межі філософії...(див. анотацію)]. . , . С. 9-40.

92876. Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М., Морозов В. А. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы. Металлургия. Москва, 1981. 264 с.

92877. Розд. 2. Тип культури та її цивілізаційні форми як предмет філософії культури: [Тип культури. Статус цивілізації у триванні культури. Стиль культури як симптом цивілізації]. . , . С. 44-100.

92878. Сафронов В. Я. Справочник по литейному оборудованию. Машиностроение. М., 1985. 320 с.

92879. Рыбальченко Н. А., Сперанский Б. С., Гонтаренко В. И. Оборудование литейных цехов. Лабораторные и практические работы. Вища школа. К.; Донецк, 1979. 152 с.

92880. Розд. 3. Філософія культури як філософія архетипно-традиційного: ["Архетипи" культури. Традиція як особлива реалія культури. Постмодерн як епоха нового прояву традицій]. . , . С. 101-157.

92881. Дагаев Н. И., Рудзицкий Б. М. ЭВМ в сложных системах. Знание. М., 1976. 64 с.

92882. Розд. 4. Філософія культури як філософія міфу: [Міфологія як властивість культури. Феномен священного]. . , . С. 158-193.

92883. Матвеенко И.В., Тарский В.Л. Оборудование литейных цехов. Машиностроение. М., 1985. 400 с.

92884. Дадаев Ю. Г. Теория арифметических кодов. Радио и связь. М., 1981. 272 с.

92885. Гл. 1. Мироздание (новая космологическая концепция). . , . С. 4-25.

92886. Ловчиновский Э. В., Вагин В. С. Машины и механизмы сталеплавильного производства. Металлургия. М., 1982. 271 с.

92887. Дадашев А.З. Внутрипроизводственные резервы рабочей силы. Знание. М., 1973. 60 с.

92888. Гл. 2. Время (в свете новой космологической концепции). . , . С. 26-112.

92889. Дадаян А.А., Дударенко В.А. Алгебра и геометрия. Вышэйшэ школа. Минск, 1989. 287 с.

92890. Кирносов А. М. Оборудование литейных отделений заводов цветной металлургии. Кузбасский политехн. ин-т. Кемерово, 1978. 75 с.

92891. Дадаян А.А., Дударенко В.А. Математический анализ. Вышэйш. шк.. Минск, 1990. 428 с.

92892. Зайгеров И.Б. Оборудование литейных цехов. Вышэйш. школа. Минск, 1980. 368 с.

92893. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. Мир. М., 1988. 486 с.

92894. Дадиомов М.С. Прожекторное освещение. Госэнергоиздат. М., 1960. 212 с.

92895. Дадочкин Г.В., Лазарев Х.М., Серебряков О.Н. Эффективность эксплуатационной работы. Транспорт. М., 1981. 128 с.

92896. Гл. 3. Шесть максим реализации творческого потенциала психики (философское осмысление). . , . С. 113-121.

92897. Гл. 1. Космологическая модель мироздания. Формирование разумного вещества. . , . С. 8-98.

92898. Гл. 3. Происхождение человечества (в свете новой космологической концепции). . , . С. 99-139.

92899. BODON F. Trie: An Alternative Data Structure for Data Mining Algorithms. . , . 739-751 p.

92900. Гл. 1. Место разумного вещества в материальном мире. . , . С. 9-41.

92901. Гл. 2. Истина и ложь - ключевые категории оценки конструктивности человеческой деятельности. . , . С. 42-65.

92902. Гл. 3. Эволюция психики. . , . С. 66-77.

92903. Csorgo R. Weighted Correlation Tests for Location-Scale Families. . , . 753-762 p.

92904. Гл. 5. Свойства психики современного человека. . , . С. 115-154.

92905. Гл. 6. Сущность человеческой жизни. . , . С. 155-240.

92906. DEMETROVICS J. Recent Combinatorial Results in the Theory of Relational Databas. . , . 763-772 p.

92907. DEMETROVIC J. Dependencies and Generalized Relatio. . , . 773-782 p.

92908. FARKAS G. Periodic Elements and Number Systems in Q. . , . 783-788 p.

92909. Ч. 2. Выражение внутрифункциональных особенностей головного мозга человека в повседневной жизни. Философское обоснование некоторых аспеков данного выражения с преимущественным... (см. аннотацию). . , . С. 125-230.

92910. Кн. 2. Система живого вещества. Законы ее организации и развития: [Жизнь как философская категория. Законы жизни. Противопоставление теории эволюции и теории о высшем создателе. Эволюционный процесс]. . , . С. 242-320.

92911. QING-LONG HAN Robust Stability for a Class of Linear Systems with Time-Varying Delay and Nonlinear Perturbations. . , . 1201-1209 p.

92912. FAZEKAS G. An Extremum Problem for Polynomials and Bounds for Codes with Given Distance and Diameter. . , . 789-795 p.

92913. Ч. 1. Розд. 2. Предметна царина соціології, її школи, напрями та методи: ["Емпірична соціологія" М. Вебера. Школа географічної соціології та геополітики. Етнологічна соціологія]. . , . С. 47-99.

92914. Ч. 2. Галузі соціології: [Соціологія знання. Соціологія науки. Соціологія релігії. Соціологія мистецтва та культури. Соціологія права. Соціологія політики]. . , . С. 126-373.

92915. Ч. 2. Розд. 3. Соціологія релігії: [Соціальна сутність релігії. З історії соціології релігії. Соціологія релігії М. Вебера. Християнство, клерикалізм та соціалізм. Релігія у житті... (див. анотацію)]. . , . С. 186-219.

92916. Ч. 2. Розд. 6. Соціологія політики: [Класи в структурі політичного суспільства. Держава та громадянське суспільство. Правова держава]. . , . С. 300-341.

92917. Дайитбегов Д. М., Калмыкова О. В., Черепанов А. И. Программное обеспечение статистической обработки данных. Финансы и статистика. М., 1984. 192 с.

92918. FAZEKAS G. An Extremum Problem for Polynomials and Bounds for Codes with Given Distance and Diameter. . , . 789-795 p.

92919. Лекція 6. Візантійська культура. . , . С. 149.

92920. FAZEKAS G. Scaling and Rotating Invariant Object Matching Algorithm. . , . 797-801 p.

92921. Культурна ситуація постмодерної доби: [Соціокультурні наслідки нової цивілізації. Масова культура. Мистецтво постмодернізму]. . , . С. 319-338.

92922. FEGYVERNEKI S. Robust Estimators and Probability Integral Transformations. . , . 803-814 p.

92923. Fothi The Structured Complexity of Object-Oriented Programs. . , . 815-827 p.

92924. Лекція 15. Культура Київської Русі: [Культура дохристиянської Русі. Вплив християнства на культуру Київської Русі]. . , . С. 375-395.

92925. Gall J. Some Possible Stock Price Distributions under Incompleteness of the Market. . , . 829-838 p.

92926. HOFFMANN M. Developable Surface Modelling by Neural Network. . , . 849-853 p.

92927. Лекція 21. Духовна культура України в умовах нової соціальної реальності: [Риси нової соціокультурної дійсності. Проблема типології української національної культури]. . , . С. 549-565.

92928. Liu Y. Global Asymptotic Behavior of Solutions of a Forced Delay Difference Equation. . , . 1211-1224 p.

92929. Дайн Я. Ф. Контроль, регулирование и управление технологическими процессами в металлургии. Металлургия. М., 1966. 150 с.

92930. Экономическое развитие ведущих капиталистических стран между Первой и Второй Мировыми войнами (1914-1939 гг.): [США, Германия, Франция, Англия, Япония]. . , . С. 156-180.

92931. Katai I. Generalized Number Systems in Euclidean Spaces. . , . 883-892 p.

92932. Дайнеко В.И. Анализ основных технических показателей запуска ГТУ наддувом. Знание. К., 1990. 11 с.

92933. Экономическое развитие ведущих капиталистических стран в послевоенный период (1945-2003 гг.) : [усиление экономического могущества США. Экономическое "чудо" ФРГ и его причины... см. аннотацию]. . , . С. 194-287.

92934. Дайнеко В.И. Запуск судовых газотурбинных установок сжатым воздухом. . К., 1981. 24 с.

92935. Вступ. 6. Сучасна демографічна ситуація в Україні. . , . С. 25-29.

92936. Дайнеко В.И. Совершенствование средств запуска газотурбинных установок-важный фактор повышения их эффективности. о-во "Знание". К., 1983. 16 с.

92937. Ч. 1. Розд. 1. Статево-віковий склад населення: [Склад населення за статтю. Структура населення за віком. Старіння населення. Сучасна статево-вікова структура населення України]. . , . С. 39-65.

92938. Дайчик М. Л., Пригоровский Н. И., Хуршудов Г. Х. Методы и средства натурной тензометрии. Машиностроение. М., 1989. 240 с.

92939. KOLLAR L. GUIML, Creating Dynamic GUI Objects Using XML. . , . 893-901 p.

92940. Kovksc A. Number Expansions in Lattices. . , . 909-915 p.

92941. Ч. 1. Розд. 2. Сімейний склад населення. . , . С. 66-73.

92942. Lenard M. Birkhoff Quadrature Formulae Based on the Zeros of Jacobi Polynomials. . , . 917-927 p.

92943. MOLNAR E. D-V Cells and Fundamental Domains for Crystallographic Groups, Algorithms, and Graphic Realizations. . , . 929-943 p.

92944. Дакелин А.И. Объединения-прогрессивная форма организации и управления производством в современных условиях. Ленингр. организ. о-ва "Знание" РСФСР, ЛДНТП. Ленинград, 1974. 30 с.

92945. Ч. 1. Розд. 3. Соціально-економічний склад населення. . , . С. 73-104.

92946. Дакелин А.И. Управление процессом "исследование-производство" в научно-производственных объединениях. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 26 с.

92947. Ч. 1. Розд. 4. Національний склад і національні процеси. . , . С. 105-118.

92948. SZILVASHI-NAGY M. Analysis of STL Files. . , . 945-960 p.

92949. Пузыня К.Ф. Казанцев А.К., Барютин Л.С. Организация и планирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Высш. школа. М., 1989. 223 с.

92950. SZTRIK J. Markov-Modulated Finite-Source Queueing Models in Evaluation of Computer and Communication Systems. . , . 961-968 p.

92951. Ч. 2. Розд. 5. Основні етапи вивчення демографічних процесів і системи показників. . , . С. 119-139.

92952. ARENAS J. Asymptotic Approximation for Sound Propagation in Ducts Carrying Low Subsonic Mean Flow. . , . 459-463 p.

92953. MONTAGNA J.M. Retrofit of Multiproduct Batch Plants Through Generalized Disjunctive Programming. . , . 465-479 p.

92954. Ч. 3. Розд. 11. Режим відтворення населення в цілому. Теоретичні моделі населення. . , . С. 319-347.

92955. Дакуорт У., Хойл Д. Электрошлаковый переплав. Металлургия. М., 1973. 191 с.

92956. ANDERSON D.R. Stacked Delta-Nabla Self-Adjoint Problem of Even Order. . , . 481-494 p.

92957. Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований. Вища шк.. Харьков, 1977. 199 с.

92958. Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований. Вища школа. Харьков, 1978. 199 с.

92959. 4. Метод контролю витрат та якості стічних чи зворотних вод, що надійшли до річки. . , . С. 139-151.

92960. GROOKE P.S. Mathematical Models of Passive, Pressure-Controlled Ventilation with Different Resistance Assumptions. . , . 495-502 p.

92961. ZHANG MING-HENG Gaussian Mixture Modelling to Detect Random Walks in Capital Markets. . , . 503-508 p.

92962. Wang Y. Asymptotic Behavior of a Competition-Diffusion System with Time Delays. . , . 509-517 p.

92963. Ковалев Ю.Г., Никулин Л.В., Липчин Т.Н. Исследование литейных процессов. ППИ. Пермь, 1978. 80 с.

92964. FACKRELL S. Model of the Filling of an Automotive Fuel Tank. . , . 519-532 p.

92966. JIUH-BIING SHEU Stochastic System Modeling and Optimal Control of Incident-Induced Traffic Congestion. . , . 533-549 p.

92967. PAVANI R. Numerical Modelling in Building Reliability Using Both a Probabilistic Approach and a Delay Differential Model. . , . 551-558 p.

92968. CHEN LIANG-HSUAN A Fuzzy Model for Exploiting Quality Function Deployment. . , . 559-570 p.

92969. WILLIAMS A New Family of Exponentially Fitted Methods. . , . 581-584 p.

92970. COLEC J. Stability Analysis of a Stochastic Logistic Model. . , . 585-593 p.

92971. Wang J. Weight-Balanced Branching Rule for SAT. . , . 595-609 p.

92972. YAVIN Y. Modelling and Control of the Motion of a Trolley Moving on a Plane with a Time-Dependent Inclination. . , . 611-621 p.

92973. FOULDS L. R. Network Flow Model of Group Technology. . , . 623-635 p.

92974. BELLOMO N. The Generalized Kinetic Modelling a MulticomPonent “Real-Life” Fluid by Means of a Skgle Distribution Function. . , . 637-659 p.

92975. PAI PING-FENG Capacitated Lot Size Problems with Fuzzy Capacity. . , . 661-669 p.

92976. Смена. Издательский дом журнала "Смена". М., 2006. 191 с.

92977. DUMRONGPOKAPHAN The Analysis of Higher-Order Cascade Systems with Separation Conditions Pivoting on the Slow Components Application to a Model of Migration for Survival of the Species. . , . 671-690 p.

92978. Дал У. Структурное программирование. Мир. М., 1975. 248 с.

92979. Баптизманский В. И., Воловик Г. А., Емлин Б. И. Основы научных исследований в черной металлургии. Вища шк.. К., 1985. 205 с.

92980. Кривошеев А. Е., Белай Г. Е., Соценко О. В. Основы научных исследований в литейном производстве. Вища шк.. К., 1979. 166 с.

92981. GREENSPAN D. New Theory of the Molecular Bond. . , . 229-232 p.

92982. BANAS J. Solutions of Some Functional-Integral Equations in Banach Algebra. . , . 245-250 p.

92983. HYUN MO YANG The Serorevertion and the Survival Related to HIV Infection Among Children: Statistical Modeling Applied to Retrospective Data Collection. . , . 251-267 p.

92984. S. KARAA Preconditioned Multigrid Simulation of an Axisymmetric Laminar Diffusion Flame. . , . 269-279 p.

92985. JANG S. R.-J. Persistence in Variable-Yield Nutrient-Plankton Models. . , . 281-298 p.

92986. CARBONARO B. The Waven Paradox” in the Light of Probability Theory. . , . 443-448 p.

92987. Варення Г.А. Про параметри порядку в системі охорони праці: [спроба ідентифікувати параметри порядку в системі безпеки праці для підвищення ефективності її функціонування]. . , . С. 24-26.

92988. Шиян В.Д. Наукові основи викладання курсу "Безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах (За матеріалами лекції). . , . С. 36-41.

92989. Дале В.А., Кришан З.П., Паэгле О.Г. Динамическая оптимизация развития электрических сетей. Зинатне. Рига, 1990. 247 с.

92990. Проценко Т.Г. Особливості використання комп'ютерних засобів у школі: [Аналіз вимог і нормативів щодо організації навчання із застосуванням комп'ютерної техніки]. . , . С. 42-46.

92991. 1.1. Проблеми енергетичної безпеки економіки України. . , . С. 7-15.

92992. 1.3. Енергозбереження як визначальний фактор підвищення енергетичної ефективності вітчизняної економіки. . , . С. 25-39.

92993. Дале В. А., Кришан З. П., Паэгли О. Г. Динамическое программирование в расчетах развития электрических сетей. Зинатне. Рига, 1969. 190 с.

92994. 3. Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження в промисловості. . , . С. 84-123.

92995. Далев П.Г., Прангова Л.С. Химия на каждом шагу. Свит. Львов, 1990. 222 с.

92996. Розд. 3. Становлення теорії гендеру. . , . С. 79-108.

92997. Далецкий Ю.Л., Белопольская Я.И. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия. Выща школа. К., 1989. 293 с.

92998. Далецкий Ю.Л., Крейн М.Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. Наука. М., 1970. 534 с.

92999. Розд. 5. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності. . , . С. 132-155.

93000. Далидчик Ф.И. Спектроскопия поверхности. Знание. М., 1982. 64 с.

93001. Розд. 6. Гендкрні ролі та стереотипи. . , . С. 157-181.

93002. Далин В.Н. Конструкция вертолетов. Машиностроение. М., 1971. 271 с.

93003. Далин В.Н. Проектирование элементов конструкций самолетов и вертолетов. Оборонгиз. М., 1962. 78 с.

93004. Дальма А. Эварист Галуа, революционер и математик. Наука. М., 1984. 112 с.

93005. Дальневосточная конференция по сварке,(2; Хабаровск; 1962) Материалы второй Дальневосточной конференции по сварке. . Хабаровск, 1962. 172 с.

93006. Дальневосточный политехнический ин-т им. В. В. Куйбышева Труды.... М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Владивосток, 1952. 110 с.

93007. Дальневосточный политехнический ин-т им. В. В. Куйбышева Труды.... М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Владивосток, 1970. 111 с.

93008. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

93009. Запорізькі товари купують у 119 країнах: [Дані за січень-червень 2006 року експорту - імпорту в Запорізькій області]. . , . С. 3.

93010. CARBONARO B. The "Raven Paradox” in the Light of Probability Theory. . , . 423-448 p.

93011. Тараненко С. Освобождение острова Хортица: [О боевых действиях на о.Хортица в 1941 г.]. . , . С. 5.

93012. AYING WAN A New Existence Theory for Positive Periodic Solutions to Functional Differential Equations. . , . 1257-1262 p.

93013. Худокормов Д. Н. Производство отливок из чугуна. Вышэйш. школа. Минск, 1987. 198 с.

93014. Карасев М. Ф., Беляев В. П., Козлов В. Н. Дальнейшее развитие теории оптимальной коммутации машин постоянного тока. Омский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Омск, 1967. 175 с.

93015. Кривандин В. А., Арутюнов В. А., Мастрюков Б. С. Металлургическая теплотехника. Металлургия. М., 1986. 422 с.

93016. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

93017. Кривандин В. А., Арутюнов В. А., Мастрюков Б. С. Металлургическая теплотехника. Металлургия. М., 1986. 591 с.

93018. Миткалинный В. И., Кривандин В. А., Морозов В. А. Металлургические печи. Металлургия. М., 1987. 384 с.

93019. Казанцев Е. И. Промышленные печи. Металлургия. М., 1975. 368 с.

93020. Дальние элетропередачи. Энергия. М., 1970. 249 с.

93021. Зинуров И. Ю, Строганов А. И., Кузнецов Л. К. Дуговые сталеплавильные печи. Металлургия. М., 1974. 180 с.

93022. Гусятинский И.А., Немировский А.С., Соколов А.В., Троицкий В.Н. Дальняя тропосферная радиосвязь. Связь. М., 1968. 248 с.

93023. Зинуров И. Ю, Строганов А. И., Кузнецов Л. К. Дуговые сталеплавильные печи. Металлургия. М., 1978. 179 с.

93024. Керуючись лише національними інтересами: Виступ Прем'єр-міністра України В.Ф. Януковича на засіданні Верховної Ради України 5 вересня 2006 р.. . , . С. 3.

93025. Никольский Л. Е., Смоляренко В. Д., Кузнецов Л. Н. Тепловая работа дуговых сталеплавильных печей. Металлургия. М., 1981. 320 с.

93026. Благонравов Б. П., Грачев В. А., Сухарчук Ю. С. Печи в литейном производстве. Машиностроение. М., 1989. 156 с.

93027. Концепція Державної програми створення єдиної системи надання екстренної медичної допомоги на період до 2010 року: Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2006 р. № 402-р. . , . С. 95-97.

93028. Державні гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs та 90 Sr у продуктах харчування та питній воді" : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України... (див. анотацію). . , . С. 143-151.

93029. Гавров Є.В. Перетворення зображень як засіб розвитку просторового мислення. . , . С. 17-18.

93030. Мисюра А.А., Онуфриенко В.М. Эффект "щелевой" волны в прямоугольном волноводе с фрактальным ферритовым заполнением. . , . С. 14-18.

93031. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року : затверджено Постановою КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001. . , . С. 36-78.

93032. Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: Постанова КМУ від 26 липня 2006 р. № 1025. . , . С. 99-100.

93033. Концепція Державної програми "Трансплантація" на 2006-2010 роки: Схвалено розпорядженням КМУ від 20 липня 2006 р. № 416-р. . , . С. 118-120.

93034. Концепція Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року: Схвалено розпорядженням КМУ від 24 липня 2006 р. № 421-р. . , . С. 124-126.

93035. Методика розрахунку обсягів тіньової економіки : затверджено Наказом Міністерства економіки України від 27.06.2006 № 222. . , . С. 225-233.

93036. Концепція Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-2015 роки: Схвалено розпорядженням КМУ від 15 червня 2006 р. № 330-р. . , . С. 81-84.

93037. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. . , . С. 92-107.

93038. Правила повітряних перевезень вантажів : затверджено Наказом Державіаслужби від 14.03.2006 № 186. . , . С. 262-284.

93039. Дальский А.М., Кулешова З.Г. Сборка высокоточных соединений в машиностроении. Машиностроение. М., 1988. 304 с.

93040. Свенчанский А.Д., Смелянский М.Я. Электрические промышленные печи. Энергия. М., 1970. 264 с.

93041. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном : затверджено Законом України від 20 липня 2006 року № 15 - V. . , . С. 13-17.

93042. Дальский А.М. Технологическая наследственность в сборочном производстве. Машиностроение. М., 1978. 45 с.

93043. Дальский А. М. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. Машиностроение. М., 1975. 224 с.

93044. Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи. Энергия. М., 1975. 382 с.

93045. Склад Державної акредитаційної комісії : затверджено Постановою КМУ від 1 серпня 2006 р. № 1073. . , . С. 124-125.

93046. Дальский А. М. Цанговые зажимные механизмы. Машиностроение. М., 1966. 168 с.

93047. Людина і праця. Соцінформ. К., 2006. 48 с.

93048. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2006. 64 с.

93049. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. Высш. школа. М., 1975. 416 с.

93050. Долотов Г. П., Кондаков Е. А. Печи и сушила литейного производства. Машиностроение. М., 1984. 232 с.

93051. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 40 с.

93052. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2006. 40 с.

93053. Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року: Схвалено розпорядженням КМУ від 3 серпня 2006 р. № 452-р. . , . С. 148-150.

93054. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 462 с.

93055. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2006. 240 с.

93056. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Электрохимия. Высш. школа. М., 1987. 295 с.

93057. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2006. 52 с.

93058. Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Печи и сушила литейного производства. Машиностроение. М., 1990. 302 с.

93059. Персонал. МАУП. Київ, 2006. 96 с.

93060. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2006. 141 с.

93061. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2006. 177 с.

93062. Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Печи и сушила литейного производства. Машиностроение. М., 1978. 192 с.

93063. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2006. 47 с.

93064. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2006. 64 с.

93065. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2006. 52 с.

93066. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2006. 98 с.

93067. Потребитель + рынок. Укринтерстандарт. К., 2006. 60 с.

93068. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2006. С. 741-836

93069. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2006. 104 с.

93070. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2006. 210 с.

93071. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2006. 47 с.

93072. Дзвін. Червона калина. Львів, 2006. 175 с.

93073. Залізничний транспорт України. ДНДЦ УЗ. Київ, 2006. 80 с.

93074. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 60 с.

93075. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 32 с.

93076. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 28 с.

93077. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2006. 40 с.

93078. Motor news. Мотор Прес. К., 2006. 110 с.

93079. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) : затверджено... (див. анотацію). . , . С. 213-235.

93080. Varsha Daftardar-Gejji Positive solutions of a system of non-autonomous fractional differential equations. . , . 56–64 p.

93081. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) або у відповідних... (див. анотацію). . , . С. 200-203.

93082. Концепція Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки: Схвалено розпорядженням КМУ від 10 липня 2006 р. № 393-р. . , . С. 235-243.

93083. Дамаскина В. Н., Фишман И. Р., Тавелинский И. А. Механизация и автоматизация дробеметно-дробеструйной очистки отливок в СССР и за рубежом в условиях мелкосерийного и индивидуального производства. НИИТЭТМ. М., 1966. 68 с.

93084. Дамке М. Операционные системы микроЭВМ. Финансы и статистика. М., 1985. 150 с.

93085. Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України : затверджено Наказом МВС України від 15.06.2006 № 600. . , . С. 248-257.

93086. Зміни до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя : затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 № 5770. . , . С. 292-293.

93087. Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками : затверджено Наказом Державного казначейства України від 23.06.2006 р. № 164. . , . С. 305-337.

93088. Даммер А., Гриффин Б. Испытание радиоэлектронной аппаратуры и материалов на воздействие климатических и механических условий. Энергия. М., 1965. 568 с.

93089. Зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України : затверджено Наказом Державного казначейства України від 23.06.2006 № 165. . , . С. 339-345.

93090. Порядок подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення... (див. анотацію). . , . С. 459-501.

93091. Гиндилис Н.Л. Психоанализ: синтез знания (к 150-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда): [Анализ концепции З. Фрейда. Учение о вытеснении. Споры о природе и "научности" психоанализа]. . , . С. 37-48.

93092. Логинов И.З. Проектирование литейных цехов. Вышэйш. школа. Минск, 1975. 320 с.

93093. Мельник Д. Миллиарды в заначке: [Украинский рынок нефтедобычи сегодня. Проблемы и перспективы]. . , . С. 52-56.

93094. Фанталов Л. И., Кнорре Б. В., Четверухин С. И. Основы проектирования литейных цехов и заводов. Машиностроение. М., 1979. 376 с.

93095. Рыбальченко Н. А. Проектирование литейных цехов. Харьковский ун-т. Харьков, 1965. 307 с.

93096. Рудой А. Кто напоит лошадей?: [Украинский рынок нефтепродуктов 2006 г.]. . , . С. 58-61.

93097. Хоботов А., Шарак А. Близкий взгляд на удаленное обслуживание физических лиц: [Банковские системы дистанционного обслуживания]. . , . С. 28-32.

93098. Управление данными и рисками во всем мире в 2005 г.: [Результаты второго глобального исследования 1070 финансовых учреждений в Европе, Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке]. . , . С. 52-53.

93099. Теренин А., Погуляев В. Охрана интеллектуальной собственности в банках. . , . С. 56-60.

93100. Рогачев А. Мелкий и средний бизнес в банковском деле. . , . С. 23-27.

93101. Баторова А. Анализ клиентской ресурсной базы: метод измерения вариации признака: [Анализ клиентской базы банка. Методика и пример]. . , . С. 28-31.

93102. Управление данными и рисками во всем мире в 2005 г.: [Результаты второго глобального исследования 1070 финансовых учреждений в Европе, Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке]. . , . С. 36-42.

93103. Варьяш И. Деловая активность банков и прогнозирование финансовых потоков: [Возможности косвенного измерения финансовых услуг с помощью обзоров деловой активности банков]. . , . С. 44-48.

93104. Гаврилов Д. Эффективность банковской рекламы: [Рекламный менеджмент]. . , . С. 55-58.

93105. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики: [Правова політика України]. . , . С. 42-45.

93106. Мандра Г. Питання оподаткування податком на додану вартість послуг, які надаються портами України. . , . С. 87-88.

93107. Святоцька В. Адвокатура в Україні за магдебурзьким правом: [Історія держави і права]. . , . С. 125-126.

93108. Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах. . , . С. 3-8.

93109. Осетинський А. Деякі питання судової централізації в аспекті реформування системи правосуддя: [Судова реформа в Україні]. . , . С. 9-14.

93110. Даммер А. Э. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов ковки и объемной штамповки. Челябинский политехнический ин-т. Челябинск, 1981. 75 с.

93111. Гаврилюк Р. Еволюція правової природи податкових надходжень державного бюджету: проблеми теорії. . , . С. 25-28.

93112. Даммер Д., Брунетти К. Расчет и конструирование электронной аппаратуры. Энергия. М., 1964. 285 с.

93113. Данелия А. С. Элементы, узлы и детали механических систем автоматики и вычислительной техники. Северо-Зап. заоч. политехн. ин-т. Ленинград, 1983. 81 с.

93114. Приступко А. Ідеї великих мислителів живуть у віках: [Творче надбання І. Франка з української державності та права]. . , . С. 41-43.

93115. Данелия Е.П., Розенберг В.М. Внутреннеокисленные сплавы. Металлургия. М., 1978. 232 с.

93116. Данелян Р.Г. В лабиринтах качества. Политиздат. М., 1989. 126 с.

93117. Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми. . , . С. 48-51.

93118. Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні на шляху євроінтеграції. . , . С. 118-122.

93119. Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правовий аспект. . , . С. 123-126.

93120. Інноваційна активність промислових підприємств України у І кварталі 2006 року. . , . С. 7, 23.

93121. Думки і погляди населення України: червень-2006: [Дані статистичного опитування з 1 по 11 червня 2006 року]. . , . С. 12-19.

93122. Д'анжело Г. Линейные системы с преременными параметрами. Машиностроение. М., 1974. 287 с.

93123. Ляшенко В. Про доцільність формування системи спеціальних диференційованих режимів стимулювання розвитку підприємництва. . , . С. 34-38.

93124. Данжи Дж. Космическая электродинамика. Госатомиздат. М., 1961. 205 с.

93125. Даниелян А. М. Резание металлов и инструмент. Машгиз. Москва, 1950. 452 с., 1 л. табл. : ил., табл., граф., схем.,черт

93126. Бібліотечний форум України. Идея. Донецк, 2006. 74 с.

93127. Даниелян А. М. Теплота и износ инструментов в процессе резания металлов. Машгиз. М., 1954. 276 с.

93128. Каминская Т. Взаимодействие медицины и экономических институтов: [Роль здравоохранения в экономике. Взаимодействие экономических институтов и медицины. Пути совершенствования медицины]. . , . С. 39-41.

93129. Бондарук Т. Щодо визначення фінансів місцевого самоврядування. . , . С. 44-46.

93130. Тимановська Н. Аналіз умов і факторів впливу на розвиток науково-технічного потенціалу промисловості. . , . С. 48-49.

93131. Наджафов З. Некоторые аспекты государственной инновационной политики в промышленно развитых странах. . , . С. 54-56.

93132. Гава Ю. Роль сучасних технологій в економіці. . , . С. 61-63.

93133. Марченко С. Вплив загальноринкових факторів міжнародного ринку на величину дохідності та спреду суверенних боргових зобов'язань. . , . С. 64-68.

93134. Ніконова М. Теоретичні засади визначення поняття "вексель". . , . С. 70-71.

93135. Стожаров Н. Поговорим о демократах?!: [Выбор руководителем правильного поведения, разные стили управления]. . , . С. 38-41.

93136. Данилевич В.В., Чернявский А.Ф. Временные измерения в физическом эксперименте. Энергоатомиздат. М., 1984. 104 с.

93137. Кузнецова Т. Работа в стиле "UP or OUT": Поднимись или подвинься: [Оценка персонала. Определение лучших и худших сотрудников]. . , . С. 68-74.

93138. Данилевич Ф.М., Никитин В.А., Смирнова Е.П. Сборка и юстировка оптических контрольно-измерительных приборов. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1976. 255 с.

93139. Данилевич Я. Б., Кашарский Э. Г. Добавочные потери в электрических машинах. Госэнергоиздат. М., 1963. 214 с.

93140. Данилевич Я. Б., Домбровский В. В., Казовский Е. Я. Параметры электрических машин переменного тока. Наука. М., 1965. 339 с.

93141. Данилевич Я.Б., Кулик Ю.А. Теория и расчет демпферных обмоток синхронных машин. Изд-во Акад. наук СССР, Лонингр. отд-ние. М., 1962. 138 с.

93142. Штребель П., Ольссон А. Искусство кардинальных перемен: [Исследование более 12 пар успешных ТНК и локальных компаний, функционирующих в разных сферах]. . , . С. 78-83.

93143. Данилевский В.В. Нартов. Мол. гвардия. М., 1960. 173 с.

93144. Шульте Ю. А. Хладностойкие стали. Металлургия. М., 1970. 224 с.

93145. Тарнавский В. Возмужание Линуса: [Эволюция Linux от любительского проекта по созданию открытого программного обеспечения к современному предприятию с уникальной организационной системой]. . , . С. 87-96.

93146. Степанов Ю. А., Анучина М. Г., Баландин Г. Ф., Константинова Л. С. Специальные виды литья. Машиностроение. Москва, 1970. 223 с.

93147. Данилевский В. В. Справочник молодого машиностроителя. Высш. школа. М., 1973. 648 с.

93148. Данилевский В. В. Справочник молодого технолога-машиностроителя. Профтехиздат. М., 1960. 414 с.

93149. Данилевский В. В. Справочник молодого технолога-машиностроителя. Трудрезервиздат. М., 1958. 414 с.

93150. Ориентир. Полиграф. Запорожье, 2006.

93151. Металлургия стали. Металлургия. М., 1983. 584 с.

93152. Данилевский В. В. Технология машиностроения. Высшая школа. М., 1984. 416 с.

93153. Данилевский В. В. Технология машиностроения : общий курс. Высш. школа. М., 1972. 544 с.

93154. Максименко Е. История мысли, или Кто мы есть: [Чарльз Тейлор - канадский политолог, философ, правовед, один из наиболее известных ученых современности]. . , . С. 113-118.

93155. Данилевский В. В. Технология машиностроения : общий курс. Высш. школа. М., 1963. 506 с.

93156. Данилевский Ю. Г., Петухов И. А., Шибанов В. С. Информационная технология в промышленности. Машиностроение. Ленинград, 1988. 282 с.

93157. Даниленко А.И., Шемчушенко И.В., Макаренко А.Д. Резервы повышения эффективности производства. Укр. НИИНТИ и техн.-эконом. и исслед.. К., 1974. 56 с.

93158. Даниленко Б.П., Манкевич И.И. Ремонт магнитофонов. Беларусь. Минск, 1989. 463 с.

93159. Оскольський В. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку. . , . С. 4-9.

93160. Долішній М., Куценко В. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованої економічної політики. . , . С. 10-18.

93161. Підприємницька діяльність області у 2005 році: [Статистичні дані]. . , . С. 35.

93162. Кіндзерський Ю., Паламарчук Г. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні. . , . С. 19-29.

93163. Бурлака В. Механізм підвищення конкурентоспроможності нафтопереробки в Україні. . , . С. 30-34.

93164. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України. . , . С. 35-40.

93165. Захарін С. Стимулювання інноваційної активності корпоративних структур. . , . С. 41-47.

93166. Александров В. Освітня послуга: [Визначення поняття "освітня послуга" та її характеристики. Типові освітні послуги. Моделі та приклади]. . , . С. 53-60.

93167. Антоненко Л., Жерноклєєв М. Методика інтегральної рейтингової оцінки комплексного розвитку районних АПК. . , . С. 61-68.

93168. Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період. . , . С. 67-72.

93169. Туниця Т. До питання конвергенції України та ЄС у сфері споживання енергетичних природних ресурсів. . , . С. 72-78.

93170. Бурлакова И. Гений менеджмента: [Бизнес-лидер General Electric - Джек Уэлч]. . , . С. 64-67.

93171. Джигирей І.М., Квітка О.О. Використання нелінійного програмування для моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств. . , . С. 51-55.

93172. Дубова С.Г. Раціоналізація структури персоналу в системі заходів підвищення конкурентоспроможності підприємств. . , . С. 56-59.

93173. Лялюк О.Г., Чухряєва О.Г. Модель інтегрованого еколого-економічного управління інвестиційним процесом будівництва. . , . С. 60-65.

93174. Білоконь Т.М. Вдосконалення механізмів санації вітчизняних підприємств. . , . С. 79-84.

93175. Мокін В.Б., Мокіна Т.Н., Слободянюк О.В., Боцула М.П. Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка: [Мета, задачі, методика проведення ділової гри]". . , . С. 230-234.

93176. Металловедение и термическая обработка стали. Металлургия. М., 1983. 352 с.

93177. Металловедение и термическая обработка стали. Металлургия. М., 1983. 368 с.

93178. Металловедение и термическая обработка стали. Металлургия. М., 1983. 215 с.

93179. Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій : затверджено Постановою Правління НБУ від 05.05.2006 № 171. . , . С. 6-10.

93180. Леви Л.И. Плавка стали для производства фасонного литья. Б. и.. М., 1955. 154 с.

93181. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи інженерного проектування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 42 с.

93182. Леви Л.И. Плавка стали для производства фасонного литья. Б. и.. М., 1955. 154 с.

93183. Даниленко В.М. Модели реальных кристаллов. Наук. думка. К., 1983. 224 с.

93184. Разливка стали. Вища шк.. К.; Донецк, 1977. 199 с.

93185. Святкин Б. К. Литье в металлические кокили. Высш. школа. М., 1974. 215 с.

93186. Даниленко С. П. Выбор инструментального материала для скоростного точения немагнитных сталей. ГосИНТИ. М., 1967. 6 с.

93187. Zaporozhye National Technical University. Electric apparatus Methodiсal directions to laboratory works execution on the curse of "MODELING of ELECTROMECHANICAL SYSTEMS". ZNTU. Zaporozhye, 2006. 68 p.

93188. Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15.05.2006 № 179. . , . С. 12-49.

93189. Данилин Б. Н. Травление и протяжка прокатного материала. ГОНТИ. Москва ; Ленинград, 1939. 40 с. : ил., табл., схем., черт.

93190. Святкин Б. К. Литье в кокили. Высш. школа. М., 1979. 176 с.

93191. Святкин Б. К. Литье в кокили. Высш. школа. М., 1984. 263 с.

93192. Данилин Б.С. Вакуум и его применение. Трудрезервиздат. М., 1958. 89 с.

93193. Специальные способы литья. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 264 с.

93194. Данилин Б.С. Вакуумная техника в производстве интегральных схем. Энергия. М., 1972. 256 с.

93195. Данилин Б.С. Вакуумное нанесение тонких пленок. Энергия. М., 1967. 312 с.

93196. Положення про порядок рефінансування банків під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в Національному банку України : затверджено Постановою... (див. анотацію). . , . С. 52-60.

93197. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 за темою "Програмування мовою Visual Basic" з дисциплін "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 66 с.

93198. Баєва О. Фізіологічні засади інтерактивних методів навчання менеджменту: [Фізіологічне сприйняття інформації студентами і вибір методу навчання. Суть інтерактивних методів. Види пам'яті]. . , . С. 72-75.

93199. Данилин Б. С., Киреев В. Ю. Ионное травление микроструктур. Советское радио. М., 1979. 103 с.

93200. Данилин Б.С. Конструирование вакуумных систем. Госэнергоиздат. М., 1959. 272 с.

93201. Данилин Б. С., Сырчин В. К. Магнетронные распылительные системы. Радио и связь. М., 1982. 73 с.

93202. Гурч Л. Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору : [обґрунтування необхідності модернізації національної менеджмент-освіти, вимоги до неї, недоліки]. . , . С. 76-80.

93203. Полковенко Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі: [Трансформація понять "лідер", "герой". Специфіка лідерства. Образ лідера. Образ героя]. . , . С. 81-83.

93204. Поліщук О. Стратегія діяльності закладів вищої освіти: [Розробка нової стратегії розвитку системи освіти. Ресурси для досягнення стратегічних цілей системи освіти]. . , . С. 84-86.

93205. Дослідження об'єму короткочасної пам'яті: [Психологічний тест]. . , . С. 87.

93206. Базік О., Фесенко М. Практика застосування законодавства про захист економічної конкуренції : [ринок перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування]. . , . С. 10-14.

93207. Смолін І. Аналітичний комплекс дослідження інтенсивності ринкової конкуренції. . , . С. 41-45.

93208. Уманців Ю. Глобалізаційні домінанти розвитку банківської системи України. . , . С. 46-50.

93209. Слободянюк М. Добросовісна конкуренція - законні норми поведінки. . , . С. 51-53.

93210. Савчук В. Технология месячного бюджетирования: [Правила составления месячного бюджета]. . , . С. 5-8.

93211. Галиця І., Кіндзерський Ю. Модернізація управління інноваційними процесами на промислових підприємствах. . , . С. 9-12.

93212. Висіцька І. Форма цінних паперів: яку обрати?. . , . С. 13-17.

93213. Горенко В. Практика страхования грузов на условиях Инкотермс. . , . С. 22-24.

93214. Темній С. Інспектування органами ДКРС. . , . С. 76-79.

93215. Косаренко Л. Выплата дивидендов: учет, налогообложение, ответственность: [Особенности учета и налогообложения дивидендов]. . , . С. 80-85.

93216. Підлужна Н. Індексація грошових доходів населення у 2006 році. . , . С. 93-94.

93217. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. обчисл. матем. Laboratory Works of Computing and Programming on Visual Basic for Application (VBA). ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 50 с.

93218. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 102 с.

93219. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електричні станції та підстанції" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 38 с.

93220. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні станції та підстанції". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 50 с.

93221. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комп’ютерне моделювання і проектування пристроїв цифрової електроніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 38 с.

93223. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. констр. та технолог. вир-ва радіоапар. Навчальна програма, методичні вказівки і контрольні завдання по дисципліні “Основи метрології, взаємозамінюванності та стандартизації”. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 58 с.

93224. Федьков В.О., Мінакова В.І. Конспект лекцій з дисциплін "Ливарні сплави і плавка" і "Основи теорії плавки та виробництва виливків". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 98 с.

93225. Конспект лекцій з дисципліни "Основи поштового зв'язку". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 60 с.

93226. Курс лекцій з лінгвокраїнознавства німецької мови як другої іноземної. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 78 с.

93227. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. культ. та спорту Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Фізичне виховання. Плавання”. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 34 с.

93228. Справочник по чугунному литью. Машиностроение. Ленинград, 1978. 758 с.

93229. Чуркин Б. С., Гофман Э. Б., Шестаков Н. В., Никитин В. В., Грейдин В. Л. Теория и технология методов литья под регулируемым газовым давлением. СИПИ. Свердловск, 1990. 207 с.

93230. Трубин Г. Г., Ойкс Г. Н. Металлургия стали. Мартеновский процесс. Часть технологическая. Металлургия. Москва, 1970. 616 с.

93231. Кислов С. Інкотермс-2000: [Міжнародні правила тлумачення торгівельних термінів у галузі зовнішньоекономічноі діяльності]. . , . С. 18-21.

93232. Жуков А. Актуальные вопросы заключения и исполнения договоров ипотеки. . , . С. 59-62.

93233. Данилин Б. С. Получение тонкопленочных элементов микросхем. Энергия. М., 1977. 136 с.

93234. Данилин Б.С., Киреев В.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов. Энергоатомиздат. М., 1987. 262 с.

93235. Данилин В.Н., Кушниренко А.И., Петров Г.В. Аналоговые полупроводниковые интегральные схемы СВЧ. радио и связь. М., 1985. 192 с.

93236. Данилин В. П. Гироскопические приборы. Высш. школа. М., 1965. 539 с.

93237. Данилин Е. А., Клочков В. Н. Контроль сжигания топлива в промышленных котельных установках. Тэхника. К., 1988. 167 с.

93238. Данилин Л.И. Исследование процесса плавки чугуна в электро-газовой печи. Горьковский политехн. ин-т. Горький, 1969. 19 с.

93239. Данилин Н.С., Нуров Ю.Л. Диагностика и контроль качества изделий цифровой микроэлектроники. Изд-во стандартов. М., 1991. 176 с.

93240. Данилин Н.С. Неразрушающий контроль качества продукции радиоэлетроники. Изд-во стандартов. М., 1976. 240 с.

93241. Данилин Н.С. Неразрушающий контроль в радиоэлетронике. Знание. М., 1974. 64 с.

93242. Данилкин Н. П. Космическим инженерам ХХІ века. Знание. Москва, 1988. 48 с.

93243. Шишкин И.Ф. Прикладная метрология. Изд-во Всесоюзн. заоч. политехн. ин-та. М., 1990. 115 с.

93244. Зябрева Н.Н., Перельман Е.И., Шегал М.Я. Пособие к решению задач по курсу "Взаемозаменяемость, стандартизация и техническое измерение". Высш. школа. М., 1977. 207 с.

93245. Дунин-Барковский И. В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Машиностроение. Москва, 1975. 352 с.

93246. Корнеева Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством. Русский язык. М., 1990. 462 с.

93247. Марков Н.Н. Взаимозаменяемость и технические измерения. Изд-во стандартов. М., 1983. 288 с.

93248. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006.

93249. "Белая птица" украинского кино: [Творчество украинского режиссера и актера И. Миколайчука]. . , . С. 74-76.

93250. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2006. 72 c.

93251. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 66 с.

93252. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2006. 98 с.

93253. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2006. 82 с.

93254. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2006. 98 с.

93255. Юдин М.Ф., Селиванов М.Н., Тищенко О.Ф., Скороходов А.И. Основные термины в области метрологии. Изд-во стандартов. М., 1989. 112 с.

93256. Матвеев В. В., Тверской М. М., Бойков Ф. И. Размерный анализ технологических процессов. Машиностроение. М., 1982. 263 с.

93257. Рего К. Г. Метрологическая обработка результатов технических измерений. Техніка. К., 1987. 127 с.

93258. Саранча Г.А. Стандартизация, взаимозаменяемость и технические измерения. Изд-во стандартов. М., 1991. 344 с.

93259. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. ЛОГОС. М., 2000. 408 с.

93260. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. Изд-во стандартов. М., 1991. 471 с.

93261. Фарзане Н. Г., Ильясов Л. В., Азим-заде А. Ю. Технологические измерения и приборы. Высш. школа. М., 1989. 455 с.

93262. Фридлендер И.Г., Иванов В.А., Барсуков М.Ф., Слуцкер В.А. Размерный анализ технологических процессов обработки. Машиностроение. Ленинград, 1988. 141 с.

93263. Бережный С. П., Брыков М. Н., Брыков Н. Н., Быковский О. Г., Гавров Е.В., Гамов Н. С., Гордиенко В. Н., Гук В. А., Ивахненко Е. И., Капустян А. Е., Лунев В. В., Миличенко С. Л., Наумик В. В., Нетребко В. В., Попов В. С., Попов С. Н., Попова Т. В. Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин. ОАО "Мотор Сич". Запорожье, 2006. 420 с.

93264. Бережний С. П., Бриков М. М., Биковський О. Г., Гавров Є. В., Гамов М. С., Гордієнко В. М., Гук В. О., Івахненко Є. І., Капустян О. Є. Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин. Мотор Сич. Запоріжжя, 2006. 420 с.

93265. Кочергин А.И. Основы надежности металлорежущих станков. Вышэйш. школа. Минск, 1982. 175 с.

93266. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2006. 127 с.

93267. The economist. . Великобритания, 2006. 82 с.

93268. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2006. 48 с.

93269. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2006. 58 с.

93270. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2006. 58 с.

93271. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2006. 96 с.

93272. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. Фонд державного майна України. К., 2006. 64 с.

93273. Защита металлов. Наука. Москва, 2006. С. 339-448

93274. За рулем. За рулем. М., 2006. 329 с.

93275. За рулем. За рулем. М., 2006. 301 с.

93276. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2006. 128 с.

93277. Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). Машиностроение. М., 2006. 56 с.

93278. Иностранная литература. Редакция журнала "Иностранная литература". М., 2006. 255 с.

93279. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2006. 176 с.

93280. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2006. 144 с.

93281. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2006. 192 с.

93282. Ландшафтная архитектура. Дизайн. Москомархитектура. М., 2006. 104 с.

93283. Микроэлектроника. Наука. М., 2006. С. 243-320

93284. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2006. 64 с.

93285. Леви Л.И., Мариенбах Л.М. Основы теории металлургических процессов и технология плавки литейных сплавов. Машиностроение. М., 1970. 496 с.

93286. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2006. 128 с.

93287. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2006. 160 с.

93288. Чуркин Б. С. Теоретические основы литейных процессов. СИПИ. Свердловск, 1991. 196 с.

93289. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2006. 143 с.

93290. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 222 с.

93291. Общественные науки и современность. Наука. М., 2006. 176 с.

93292. Проблемы машиностроения и надежности машин. Наука. Львів, 2006. 128 с.

93293. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2006. 57 с.

93294. Ветишка А., Брадик Й., Мацашек И., Словак С. Теоретические основы литейной технологии. Вища школа. Киев, 1981. 320 с.

93295. Куманин И. Б. Вопросы теории литейных процессов. Формирование отливок в процессе затвердевания и охлаждения сплава. Машиностроение. М., 1976. 216 с.

93297. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа. Наука. Москва, 1971. 416 с.

93298. Системный администратор. Издательский дом "Учительская газета". М., 2006. 96 с.

93299. Социологические исследования. Наука. Москва, 2006. 160 с.

93300. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2006. 64 с.

93301. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2006. 104 с.

93302. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2006. 64 с.

93303. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2006. 100 с.

93304. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2006. 95 с.

93305. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2006. 128 с.

93306. Техника молодежи. Техника молодежи. Москва, 2006. 64 с.

93307. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2006. 80 с.

93308. Упрочняющие технологии и покрытия. Машиностроение. , 2006. 56 с.

93309. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2006. С. 1011-1146

93310. Физика и химия обработки материалов. Интерконтакт Наука. Москва, 2006. 92 с.

93311. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2006. 32 с.

93313. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

93314. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2006. 48 с.

93315. Энергия. Наука. Москва, 2006. 80 с.

93316. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2006. 56 с.

93317. Электросвязь: история и современность. Инфо-Электросвязь. Москва, 2006. 24 с.

93318. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. машин і технолог. ливар. вир-ва Методичні вказівки до лабораторних робіт №1-3 з дисципліни "Теорія і технологія металургійного виробництва" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2003. 48 с.

93319. Емельянов В. А. Тепловая работа машин непрерывного литья заготовок. Металлургия. М., 1988. 143 с.

93320. Филимонов Ю. П., Старк С. Б., Морозов В. А. Металлургическая теплотехника. Металлургия. М., 1974. 520 с.

93321. Кузнецов М. В., Симдянов И. В., Голышев С. В. PHP 5 на примерах. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 576 с.

93322. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2006. 160 с.

93323. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2006.

93324. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2006. 224 с.

93325. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2006. 64 с.

93326. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2006. 192 с.

93327. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2006. 56 с.

93328. Економіка України. Преса України. Київ, 2006. 96 с.

93329. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2006. 52 с.

93330. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2006. 68 c.

93331. Встречная полоса. Аванти. К., 2006. 48 с.

93332. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2006. 72 с.

93333. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2006. 45 с.

93334. Кузнецов М.В., Симдянов И.В., Голышев С.В. РНР 5. Практика разработки Web-сайтов. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 960 с.

93335. Занина Е.Л. 95 устных тем по английскому языку. Рольф, Айрис-пресс. М., 1998. 304 с.

93336. Бузник Е. Н. Технология автотракторостроения. МГИУ. Москва, 2006. 97 с.

93337. Крымов В. Г., Фишкин Ю. Е. Ручное изготовление литейных стержней. Высш. школа. М., 1983. 200 с.

93338. Ковалев Ю.Г. Расчет прибылей и литниковых систем. Перм. ПТИ. Пермь, 1978. 77 с.

93339. Кандалинцев В.Г. Сбалансированное управление предприятием. КНОРУС. М., 2006. 224 с.

93340. Гофман А.Б., Давыдов Ю.Н., Ковалев А.Д., Кравченко А.И., Сапов В.В., Филиппов А.Ф. История теоретической социологии. Канон. М., 1997. 496 с.

93341. Баньковский С. П., Гофман А. Б., Давыдов Ю. Н., Девятко И. Ф., Ионин Л. Г. История теоретической социологии. Канон. М., 1998. 448 с.

93342. Гофман А. Б., Давыдов Ю. Н., Зотов А. А., Ионин Л. Г., Сапов В. В. История теоретической социологии. Канон. М., 1998. 560 с.

93343. Дмитрович А. М. Справочник литейщика. Вышэйш. школа. Минск, 1989. 390 с.

93344. Могилев В. К., Лев О. И. Справочник литейщика. Машиностроение. М., 1988. 272 с.

93345. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. Финансы и статистика. М., 2002. 208 с.

93346. Гагарин А. П., Миролюбов А. А., Подолянец Л. А. Основы электронного бизнеса. Иван Федоров. СПб., 2002. 184 с.

93347. Леви Л. И., Кантеник С. К. Литейные сплавы. Высш. школа. Москва, 1967. 436 с.

93348. Липницкий А. М. Справочная книга рабочего-литейщика. Лениздат. Ленинград, 1980. 240 с.

93349. Липницкий А.М., Морозов И.В. Справочная книга рабочего-литейщика. Лениздат. Ленинград, 1976. 344 с.

93350. Македонский Н.В. Лабораторный практикум по курсу "Металлургия литейного производства". Раздел "Плавка". Высш. школа. Минск, 1966. 162 с.

93351. Адамов Н.А., Тилов А.А. Лизинг. Питер. СПб., 2005. 128 с.

93352. Горемыкин В.А. Лизинг. Издат.-торг. корпорация "Дашков и К". М., 2003. 944 с.

93353. Зубанов Ф. В. Active Directory. Издат.-торг. дом "Русская Редакция". М., 2004. 448 с.

93354. Сергеев А. П. Основы Photoshop. Вильямс. М., 2006. 256 с.

93355. Збірник систематизованого законодавства : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2006. 274 с.

93356. Батіщев В. Бухгалтерський і податковий облік діяльності навчальних закладів: [Облік операцій з надання послуг комерційними і державними навчальними закладами, облік пільгових кредитів на отримання освіти]. . , . С. 162-165.

93357. Батіщев В. Оплата праці та соціальне страхування викладачів вищих навчальних закладів: [Організація праці викладачів. Оплата праці. Розміри посадових окладів викладачів ВНЗ, встановлені на 2006 р.]. . , . С. 169-173.

93358. Довбуш О. Оплата праці у загальноосвітніх навчальних закладах: [Основна заробітна плата. Погодинна оплата праці. Робота за сумісництвом. Облік операцій нарахування заробітної плати]. . , . С. 173-179.

93359. Порядок надання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти : затверджено Постановою КМУ від 16 червня 2003 р. № 916. . , . С. 186-188.

93360. Порядок призначення та виплати стипендій : затверджено Постановою КМУ від 12 липня 2004 р. № 882. . , . С. 189-193.

93361. ПДФО: податковий кредит на навчання: [Перелік роз'яснень стосовно питань, які виникають у 2005 році щодо податкового кредиту]. . , . С. 210-217.

93362. Батіщев В. Навчання за свій рахунок: оплата й податковий кредит: [Хто має право скористатися податковим кредитом. Порядок нарахування податкового кредиту. Декларування кредиту]. . , . С. 239-242.

93363. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2006. 66 с.

93364. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2006. 40 с.

93365. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2006. 128 с.

93366. Прикладная радиоэлектроника. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Харьков, 2006. С. 191-303

93367. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2006. 80 с.

93368. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2006. 64 с.

93370. Коротич В.И., Братчиков С.Г. Металлургия черных металлов. Металлургия. М., 1987. 240 с.

93372. Еднерал Ф. П. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Металлургия. М., 1977. 487 с.

93373. Ефименко Г. Г., Гиммельфарб А. А., Левченко В. Е. Металлургия чугуна. Вища шк.. К., 1970. 488 с.

93374. Ефименко Г. Г., Левченко В. Е. Металлургия чугуна. Вища шк.. К., 1974. 487 с.

93375. Ефименко Г. Г., Гиммельфарб А. А., Левченко В. Е. Металлургия чугуна. Вища шк.. К., 1981. 295 с.

93376. Ефименко Г. Г., Гиммельфарб А. А., Левченко В. Е. Металлургия чугуна. Вища шк.. К., 1988. 351 с.

93377. Казачков Е.А. Расчеты по теории металлургических процессов. Металлургия. М., 1988. 288 с.

93378. Крамаров А. Д., Соколов А. Н. Электрометаллургия стали и ферросплавов. Металлургия. М., 1976. 376 с.

93379. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. Практикум з морфології української мови для слухачів факультету довузівської підготовки [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 74 с.

93380. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

93381. Профільний комитет Верховної Ради України з питань науки і освіти розпочав свою роботу: [Персональний склад Комітету]. . , . С. 2.

93382. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2006.

93383. Слово про друга: [Добірка статей про українського історика В. Волковинського ]. . , . С. 1-14.

93384. Сварка в машиностроении. Машиностроение. М., 1978. 502 с.

93385. Разевиг В. Д., Потапов Ю. В., Курушин А. А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. СОЛОН-Пресс. М., 2003. 496 с.

93386. Сварка в машиностроении. Машиностроение. М., 1978. 462 с.

93387. Сварка в машиностроении. Машиностроение. М., 1979. 567 с.

93388. Вернер М. Основы кодирования. Техносфера. М., 2004. 286 с.

93389. Сварка в машиностроении. Машиностроение. М., 1979. 512 с.

93391. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 74 с.

93392. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 462 с.

93393. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2006. 182 с.

93395. Науковий світ. ВАК України. К., 2006.

93396. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. ДеКонт+:ГИС. М., 1999. 640 с.

93397. Каплан Д., Уайт К. Практические основы аналоговых и цифровых схем. Техносфера. М., 2004. 176 с.

93398. Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. Учебник английского языка. ДеКонт+:ГИС. М., 1999. 510 с.

93399. Українсько-англійський і англо-український словник. Пам'ятки України. К., 1993. 680 с.

93400. Киреев В.Ю., Столяров А.А. Технологии микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой фазы. Техносфера. М., 2006. 192 с.

93401. Гуртов В.А. Твердотельная электроника. Техносфера. М., 2005. 408 с.

93402. Варадан В., Виной К., Джозе К. ВЧ МЭМС и их применение. Техносфера. М., 2004. 528 с.

93403. Шишляев В. Н., Ковалев Ю. Г. Расчет шихты при плавке литейных сплавов. Пермский политехн. ин-т. Пермь, 1976. 61 с.

93404. Кудрин В. А. Металлургия стали. Металлургия. М., 1981. 488 с.

93405. Кудрин В. А. Металлургия стали. Металлургия. М., 1989. 560 с.

93406. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2006.

93407. История экономических учений. ИНФРА-М. М., 2004. 733 с.

93408. Воскобойников В. Г., Еднерал Ф. П., Кудрин В. А., Якушев А. М. Общая металлургия. Металлургия. М., 1973. 463 с.

93409. Про Державний бюджет України на 2007 рік : Закон України: Проект. . , . С.3-14.

93410. Александров С.Е., Голод В.М., Лунев В.А., Федотов Б.В. Математическое моделирование металлургических процессов. ЛПИ. Ленинград, 1988. 86 с.

93411. Павловская Т. А., Щупак Ю. А. С/С++. Структурное программирование. Практикум. Питер. СПб., 2005. 239 с.

93412. Шульте Ю. А. Электрометаллургия стального литья. Металлургия. М., 1970. 224 с.

93413. Стафеев С.К., Боярский К.К., Башнина Г.Л. Основы оптики. Питер. СПб., 2006. 336 с.

93414. Арсентьев П. П., Падерин С. Н., Серов Г. В., Рыжонков Д. И. Экспериментальные работы по теории металлургических процессов. Металлургия. М., 1989. 288 с.

93415. Грушвицкий Р. И., Мурсаев А. Х., Угрюмов Е. П. Проектирования систем на микросхемах с программируемой структурой. БХВ-Петербург. СПб., 2006. 736 с.

93416. Лунев В. В., Аверин В. В. Сера и фосфор в стали. Металлургия. М., 1988. 256 с.

93417. Чуйко Н. М., Чуйко А. Н. Теория и технология электроплавки стали. Вища школа. К., 1983. 248 с.

93418. Рыжонков Д.И., Арсентьев П.П., Яковлев В.В. Теория металлургических процессов. Металлургия. М., 1989. 392 с.

93419. Седуш В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. Вища шк.. К., 1976. 228 с.

93420. Седуш В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин. Вища шк.. К., 1981. 263 с.

93421. Севрюков Н.Н., Кузьмин Б.А., Челищев Е.В. Общая металлургия. Металлургия. М., 1976. 568 с.

93422. Рыжонков Д. И., Падерин С. Н., Серов Г. В., Жидкова Л. К. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ. Металлургия. М., 1987. 231 с.

93423. Проектирование систем контроля и автоматического регулирования металлургических процессов [Текст]. Металлургия. М., 1986. 352 с.

93424. Попель С.И., Сотников А.И., Бороненков В.Н. Теория металлургических процессов. Металлургия. М., 1986. 463 с.

93425. Кравцов А.Ф., Зайцев Е.В., Чуйко Ю.Н. Расчет автоматических систем контроля и регулирования металлургических процессов. Вища шк.. К.: Донецк, 1981. 317 с.

93426. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть). Одиссей. Харьков, 2003. 288 с.

93427. Зацепина Т.А. Станки инструментального производства. МГИУ. М., 2005. 116 с.

93428. Разевиг В. Д. Система сквозного проектирования электронных устройств DesignLab 8.0. СОЛОН-Р. М., 2000. 698 с.

93429. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень. ИНФРА-М. М., 2004. 416 с.

93430. Варфоломеев В.И., Назаров С.В. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем. Финансы и статистика. М., 2004. 264 с.

93431. Анищенко В. А. Надежность систем электроснабжения. УП "Технопринт". Запоріжжя, 2001. 160 с.

93432. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. ЮНИТИ. М., 2000. 286 с.

93433. Банков С. Е., Курушин А. А., Разевиг В. Д. Анализ и оптимизация трехмерных СВЧ структур с помощью HFSS. СОЛОН-Пресс. М., 2004. 208 с.

93434. Грант Э., Грин Дж. Коучинг принятия решений. Питер. СПб., 2005. 138 с.

93435. Бриллиант К. Цифровая модель человека. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2004. 400 с.

93436. Гурова З. И., Каролинская С. Н., Осипова А. П. Математический анализ. ФИЗМАТЛИТ. М., 2002. 352 с.

93437. Горлов М.И., Емельянов В.А., Строгонов А.В. Геронтология кремниевых интегральных схем. Наука. М., 2004. 240 с.

93438. Шевцова С.Г. Финансовый рынок за полчаса. Как создать и приумножить личный капитал. Питер. СПб., 2006. 208 с.

93439. Степанов Ю. А., Семенов В. И. Формовочные материалы. Машиностроение. М., 1969. 157 с.

93440. Сварика А.А. Формовочные материалы и смеси. Техніка. К., 1983. 144 с.

93441. Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика. ЗАО "БАО-ПРЕСС". Ростов н/Д, 2000. 992 с.

93442. Дорошенко С. П., Авдокушин В. П., Русин К. Формовочные материалы и смеси. Вища школа. К.; Прага, 1990. 415 с.

93443. Емельянова А.П. Технология литейной формы. Машиностроение. М., 1968. 247 с.

93444. Англо-русский политехнический словарь. Феникс. Ростов н/Д, 2005. 831 с.

93445. Емельянова А.П. Технология литейной формы. Машиностроение. М., 1979. 240 с.

93446. Емельянова А. П. Технология литейной формы. Машиностроение. М., 1986. 224 с.

93447. Жебин М. И. Изготовление форм и приготовление литейных сплавов. Высш. школа. М., 1982. 304 с.

93448. Карлащук В. И. Аудиоальбом на CD. СОЛОН-Р. М., 2003. 160 с.

93449. Пивко В. М. Механизация участков машинной формовки в литейных цехах. Машгиз. Москва, 1950. 84 с. : табл., схем., черт.

93450. Рыжков И.В. Формовочные материалы. Харьк. политехн. ин-т. Каф. машин и техн. литейного производства. Х., 1963. 87 с.

93451. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. Новые 500 упражнений по грамматике немецкого языка. Лист Нью; А. С. К.. М.; К., 2002. 352 с.

93452. Формовочные материалы. Харьк. политехн. ин-т. Каф. машин и техн. литейного производства. Х., 1964. 88 с.

93453. Культин Н. Б. C/C++ в задачах и примерах. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 288 с.

93454. Овчинников В. В. Технология сварки алюминиевых сплавов. МГИУ. М., 2004. 68 с.

93455. Лещенко М.И. Основы лизинга. Финансы и статистика. М., 2004. 328 с.

93456. Федько В. П., Федько Н. Г. Маркетинг: 100 экзаменационных ответов. ИКЦ "МарТ"; ИЦ "МарТ". М.; Ростов н/Д, 2004. 448 с.

93457. Пономарева А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка эффективности. ИКЦ "МарТ"; ИЦ "МарТ". М.; Ростов н/Д, 2004. 240 с.

93458. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Нариси з економічної історії України. Центр навч. літератури. К., 2003. 140 с.

93459. Кримінальне право України. Загальна частина. Юрінком Інтер. Київ, 2005. 480 с.

93460. Гайдаржи В. І., Дацюк О. А. Основи проектування та використання баз даних. ІВЦ "Видавництво "Політехніка", ТОВ "Фірма "Періодика". К., 2004. 256 с.

93461. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2006.

93462. Задля добробуту працюючих: [Про виконання бюджету за І півріччя 2006 р. Запорізького обласного відділення Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності]. . , . С. 4.

93463. Бабак В. П., Марченко Б. Г., Фриз М. Є. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика. Техніка. К., 2004. 288 с.

93464. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення [Текст]. Атіка. К., 2004. 592 с.

93465. Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Матюнин В.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Высш. школа. М., 2000. 638 с.

93466. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. Вид. центр "Академія". Київ, 2005. 368 с.

93467. Филиппов Г.И. Технология машиностроительных материалов. Ленинградский политехнический институт. Ленинград, 1968. 113 с.

93468. Салига С. Я., Дацій Н. В., Корецька С. О., Нестеренко Н. В., Салига К. С. Фінансовий аналіз. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 210 с.

93469. Чернявський А.Д. Організаційне проектування. МАУП. К., 2005. 160 с.

93470. Бабак В. П., Конін В. В., Харченко В. П. Супутникова радіонавігація. Техніка. К., 2004. 328 с.

93471. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машинобудування Методичні вказівки до основних вимог і правил виконання курсового проекту з курсу "Технологічні основи машинобудування" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 82 с.

93472. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Релейний захист на базі інтегральних мікросхем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 34 с.

93473. Бабак В.П., Білецький А.Я., Приставка О.П., Приставка П.О. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики. КВІЦ. К., 2003. 432 с.

93474. Загальна теорія держави і права. Юрінком Інтер. К., 2001. 320 с.

93475. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю. Центр навч. літератури. К., 2006. 668 с.

93476. Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В. Економічна діагностика. КНЕУ. Київ, 2005. 110 с.

93477. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2006. 128 с.

93478. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2006. 176 с.

93479. Менеджмент и менеджер. Компания "Менеджмент-XXI". К., 2006. 64 с.

93480. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2006. 64 с.

93481. Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський університет імені василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2006. С. 405-605

93482. Лінгвістичний аналіз. Вид. центр "Академія". К., 2005. 256 с.

93483. Вачевський М. В., Примаченко Н. М., Баб'як М. М. Маркетингова культура у підприємництві. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 128 с.

93484. Козюк В.В. Незалежність центральних банків. Карт-бланш. Тернопіль, 2004. 244 с.

93485. Конституція України. ІГВІНІ. Харків, 2006. 64 с.

93486. Старостіна А. О., Зозульов О. В. Маркетинг. Знання. Київ, 2006. 327 с.

93487. Битяк Ю. П., Зуй В. В., Гаращук В. М., Д'яченко О. В. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина. Одіссей. Харків, 2005. 128 с.

93488. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Графічне та геометричне моделювання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 50 с.

93489. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Графічне та геометричне моделювання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 74 с.

93490. Освіта. Київська правда. К., 2006.

93491. Ніколаєнко С. Професійно-технічна освіта: від кризи до стабільності: [Тези виступу Міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка на підсумковій колегії працівників професійно-технічної освіти]. . , . С. 1-5.

93492. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Графічне та геометричне моделювання" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 42 с.

93493. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. нарисн. геометр. та кресл. Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна графіка" для самостійних і практичних занять до теми: "Типи різьб, що застосовуються в техніці. Визначення типу різьб при знятті з натури" [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 58 с.

93494. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Оцінка надійності електричних апаратів з використанням ПК. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

93495. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

93496. Про стан соціально-економічного розвитку міста за І півріччя 2006 року: Рішення Запорізької міської ради від 31.08.2006 № 310: [З доповідною запискою]. . , . С. 6.

93497. Дорошенко С.П. Литейное производство. Вища шк.. К., 1987. 184 с.

93498. Головко М.В. Особливості організації вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу. . , . С. 7-11.

93499. Смірнова Т.В. Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів. . , . С. 22-26.

93500. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. політ. екон. Словник економічних термінів для студентів, вивчаючих "Основи економічної теорії" англійською мовою. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 46 с.

93501. Спірін О.М. Перспективи розвитку сучасних кредитних систем: [Шляхи удосконалення існуючих груп кредитних систем - залікових (ECTS, UCTS), розроблювальних систем залікових одиниць країн СНД, накопичувальних (USCS). . , . С. 64-69.

93502. Михайлов А.М., Бауман Б.В., Благов Б.Н. Литейное производство. Машиностроение. М., 1987. 256 с.

93503. Пелых С. Г., Семесенко М. П. Оптимизация литейных процессов. Вища школа. К., 1977. 192 с.

93504. Кисельов Ю.В. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль: [Приклади змісту модулів. Тематичний план. Порядок виставлення підсумкової оцінки]. . , . С. 72-78.

93505. Рожнецкий И. А., Колиснеченко А. Г., Иванов В. Т. Практические и лабораторные работы по литейному производству. Вища шк.. К., 1973. 82 с.

93506. Степанов Ю. А., Баландин Г. Ф., Рыбкин В. А. Технология литейного производства. Специальные виды литья. Машиностроение. М., 1983. 287 с.

93507. Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість. . , . С. 78-83.

93508. Ісаєнко С.А. Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної освіти: [Еволюція терміну "культура", його тлумачення. Зв'язок між розвитком культури і умовами життя суспільства]. . , . С. 108-111.

93509. Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки: [Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання. Учбово-методичне, технічне забезпечення]. . , . С. 135-139.

93510. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Менеджмент якості та сертифікація". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

93511. Степаненко С.М. Сталий розвиток суспільства: роль освіти: [Складові змісту освіти для сталого розвитку]. . , . С. 3-6.

93512. Асиркіна Г.П. Організаційно-педагогічна структура соціальної адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищих закладах освіти. . , . С. 55-59.

93513. Литейное производство. Машиностроение. М., 1971. 319 с.

93514. Курдюмов А. В. Лабораторные работы по технологии литейного производства. Машиностроение. М., 1990. 270 с.

93515. Курдюмов А.В. Лабораторные работы по технологии литейного производства. Машиностроение. М., 1970. 200 с.

93516. Литейное производство. Омское изд-во. Омск, 1962. 183 с.

93517. Черниш Л.І. Виховання інформаційної культури в процесі використання комп'ютерних технологій під час підготовки фахівців економічного профілю. . , . С. 59-63.

93518. Краткий курс литейного производства. Машиностроение. М., 1964. 220 с.

93519. Приступлюк Н.И. Сборник упражнений по технологии литейного производства. Машгиз. М., 1960. 186 с.

93520. Разумов В. Н. Технология литейного производства. Владимирский политехн. ин-т. Владимир, 1971. 156 с.

93521. Разумов В.Н. Технология литейного производства. Ивановский энергетический институт. Иваново, 1972. 172 с.

93522. Рыжиков А. А. Технологические основы литейного производства. Машгиз. М., 1962. 527 с.

93523. Титов Н.Д., Степанов Ю. А. Технология литейного производства. Машиностроение. М., 1974. 472 с.

93524. Титов Н.Д. Технология литейного производства. Машиностроение. М., 1978. 432 с.

93525. Титов Н.Д. Технология литейного производства. Машиностроение. М., 1968. 388 с.

93526. Титов Н.Д. Технология литейного производства. Машиностроение. М., 1985. 400 с.

93527. Освіта. Київська правда. К., 2006.

93528. Ротаєнко П. Яку оцінку (бал) заслуговує тестований?: [Приклади розрахунку оцінки]. . , . С. 4-5.

93529. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2006.

93530. Про святкування Дня студента в 2006 році: Наказ МОН України від 19.09.2006 р. № 657. . , . С. 1,2,3.

93531. Жуховицкий А. А., Шварцман Л. А. Физическая химия. Металлургия. М., 1987. 687 с.

93532. Жуховицкий А. А., Шварцман Л. А. Краткий курс физической химии. Металлургия. М., 1979. 386 с.

93533. Жуховицкий А. А., Шварцман Л. А. Физическая химия. Металлургия. М., 1976. 544 с.

93534. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. Химия. М., 1974. 536 с.

93535. Кучеренко Д.Г. Науково-педагогічний персонал як запорука ефективної діяльності сучасної системи вищої освіти: [Структура вищої освіти України за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Кадрове забезпечення ВНЗ України. . , . С. 85-87.

93536. Арсентьев П. П., Яковлев В. В., Крашенников М. Г. Физико-химические методы исследования металлургических процессов. Металлургия. М., 1988. 509 с.

93537. Петрук В.А. Досвід створення та впровадження ігрових форм начання у ВТНЗ. . , . С. 88-92.

93538. Григорян В. А., Стомахин А. Я., Пономаренко А. Г., Белянчиков Л. Н. Физико-химические расчеты электросталеплавильных процессов. Металлургия. М., 1989. 288 с.

93539. Контракты. Тз ОВ "Газета "Галицькы контракти". К., 2006.

93540. Зайцев І. Слідство ведуть колобки: [Послуги приватного детектива: исторія, розцінки]. . , . С. 56-60.

93541. Автоматизация в промышленности. ИнфоАвтоматизация. Москва, 2006. 68 с.

93542. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2006. 52 с.

93543. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2006. 96 с.

93544. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2006. 104 с.

93545. Вопросы экономики. РАН. М., 2006. 160 с.

93546. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2006. 80 с.

93547. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2006. 71 с.

93548. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2006. 43 с.

93549. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2006. 56 с.

93550. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2006. 48 с.

93551. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2006. 40 с.

93552. Металлообработка. Политехника. СПб., 2006.

93553. Известия Российской Академии наук. Металлы. НПП "ЭЛИЗ". М., 2006. 109 с.

93554. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2006. 128 с.

93555. Научные и технические библиотеки. Министерство образования и науки Росийской Федерации. М., 2006. 112 с.

93556. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2006. 84 с.

93557. Приборы и техника эксперимента. Наука. М., 2006. 176 с.

93558. Спудей. Видавничий дім Прес-КІТ. Киев, 2006. 79 с.

93559. Техническая эстетика и промышленный дизайн. Просвещение. М., 2006. 64 с.

93560. Проблемы теории и практики управления. Международный научно-исследовательский институт проблем управления. М., 2006. 126 с.

93561. Львов Н.С., Гладков Э.А. Автоматика и автоматизация сварочных процессов. Машиностроение. М., 1982. 302 с.

93562. Лугин В.П., Коряжкин В.В. Автоматизация сварочных процессов (практические работы). БИТМа. Брянск, 1984. 56 с.

93563. Подлесный Н.И., Рубанов В.Г. Элементы систем автоматического управления и контроля. Вища шк.. К., 1991. 464 с.

93564. Электротехника. Знак. Москва, 2006. 64 с.

93565. Электротехника. Знак. Москва, 2006. 64 с.

93566. Евстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства. Машиностроение. М., 1977. 96 с.

93567. Экономист. Редакция журнала Экономист. Москва, 2006. 96 с.

93568. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2006. 48 с.

93569. Электричество. Знак. Москва, 2006. 72 с.

93570. Электричество. Знак. Москва, 2006. 74 с.

93571. The economist. . Великобритания, 2006. 102 с.

93572. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2006. 100 с.

93573. Беленков Ю.Н. "Первая молодость" ишемической болезни сердца: [Интервью Ю.Н. Беленкова о причинах, симптомах, современных методах лечения ишемии. Операции на сердце. Профилактика/Записала О.Белоконева]. . , . С. 30-35.

93574. Курдина Е. Рейтинг компаний, которые вдохновляют:[Зарубежные и отечественные компании.UMC."Києвстар".Coca-cola. Nemiroff...cм аннот.]. . , . 14-34.

93575. Осадчая И. Зачем рыночной экономике нужен государственный сектор: [Государство и экономика России. Государственный бюджет. Стабилизационный фонд]. . , . С. 54-60

93576. Нормативная база : Приложение к газете "Украинская Инвестиционная Газета". ООО "Украинская Инвестиционная Газета". К., 2006. 98 с.

93577. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : [зі змінами і доповненнями. Ост. - від 31 травня 2005 року №2599- IV] : Закон України від 5 квітня 2001 року №2346-III. . , . С. 19-22.

93578. Ващенко В. Маємо найкращу у світі автоматичну зброю: [Сучасна зброя збройних сил України]. . , . С.16

93579. Камінський А. УПА з погляду міжнародного права: [Визначення правового статусу УПА]. . , . С. 21-22.

93580. Біляцкий С., Добровольська А. Наукове співробітництво як соціально-політична сила: [Розвиток науки в Україні]. . , . С. 22-24.

93581. Требін М. Ядерна зброя у XXI столітті: [Ядерна зброя Великобританії, Франції, КНДР]. . , . С. 26-29.

93582. Зенкевич А.Я. Традиции и современность в творчестве Киши Курокавы: [Творческий путь японского дизайнера]. . , . С. 14-18.

93583. Кусафу К. Древнейшая керамика Японии. . , . С. 21-22.

93584. Язвінська О. Ступенева освіта в Україні - відродження традицій: [Походження термінів "бакалавр", "магістр" , "доктор". Історичний розвиток вищої освіти в Україні]. . , . С. 2-3, 10-11.

93585. Юлдашев О. Чи потрібен Україні ВАК?: [Шляхи вдосконалення державної регуляторної політики в галузі науки]. . , . С. 8-9.

93586. Веснина Б. Оригами. История и современность: [Декоративно-прикладное искусство Японии]. . , . С. 37-39.

93587. Гетьман В. На Хортиці закопана наша пуповина: [о. Хортиця - ландшафт. історичні, культурні пам'ятники, екологічні проблеми]. . , . С. 22-25.

93588. Енотов Е. Топливные реалии: [Топливно-энергетический комплекс Украины. Современное состояние и прогнозы 2005 - 2030 г.г.]. . , . С. 10-14.

93589. Гладкий А. Клады под и над землей: [Украина. Угледобывающая отрасль]. . , . С. 16-19.

93590. Куркин С. А. Технология изготовления сварных конструкций. Машиностроение. М., 1962. 152 с.

93591. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах : затверджено Наказом МОН України від 31.08.2001 № 616. . , . С. 2-5.

93592. Справочник сварщика. Машиностроение. М., 1974. 520 с.

93593. Денисов Ю.А., Кочева Г.Н., Маслов Ю.А., Нечаев В. И. Справочник сварщика. Машиностроение. М., 1982. 560 с.

93594. Денисов Ю.А., Кочева Г.Н. Справочник сварщика. Машиностроение. М., 1983. 560 с.

93595. Хренов К. К. Инженер-сварщик. Вища шк.. К., 1979. 127 с.

93596. Шиян В.Д., Чернишов В.Ю., Хлонь О.М. Наукові основи викладання курсу "Безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах. . , . С. 31-33.

93597. Шрамко Б.А., Хренов К.К., Корниенко А.Н. Сварка в СССР. Наука. М., 1981. 533 с.

93598. Віче. Верховна Рада України. Київ, 2006. 96 с.

93599. Вища освіта України. Педагогічна преса. Київ, 2006. 127 с.

93600. Журнал европейской экономики. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2006. С.113-219

93601. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2006. 84 с.

93602. Лесков Г.И., Махненко В.И., Ерохин А.А. Сварка в СССР. Наука. М., 1981. 493 с.

93603. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2006. 76 с.

93604. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2006. 82 с.

93605. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2006. 143 с.

93606. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2006. 462 с.

93607. Китаев А.М., Китаев Я.А. Справочная книга сварщика. Машиностроение. М., 1985. 256 с.

93608. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2006. 144 с.

93609. Концепція поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів: Схвалено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26 травня 2006р. №753. . , . С. 19-22.

93610. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2006.

93611. Положення про порядок харчування учнів загальноосвітніх шкіл м.Запоріжжя всіх типів : затверджено Рішенням виконкому міської ради від 31.08.2006 № 330. . , . С. 7.

93613. Шиш В.О., Тітов М.Ф., Крячко В.І., Мироненко В.К., Луханін М.І. INTERGAUGE-технологія - шлях інтеграції залізниць країн СНД та Європейського Співтовариства. . , . С. 3-8

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.