Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

104020. Дергачева В. Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики. . , . С. 32-36.

104021. Ємець В. Роль недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країни: світовий досвід та українські реалії. . , . С. 37-39.

104022. Бассова О. Визначення розміру кредиту при іпотечному кредитуванні промислового підприємства. . , . С. 40-43.

104023. Жаростойкие покрытия для защиты конструкционных материалов. Наука. Ленигр. отд-ние. Ленинград, 1977. 311 с.

104024. Петруха С., Колотуша М. Фінансово-господарські показники роботи харчової промисловості України: аналіз фінансових результатів: [Аналіз 2003-2005 р. Статистичні матеріали]. . , . С. 44-50.

104025. Дюндін В. Методичні проблеми формування моделі оптимізації розвитку інтелектуального потенціалу. . , . С. 51-53.

104026. Бицюра Ю. Загальна модель розширеного відтворення як основа сталого економічного зростання. . , . С. 54-58.

104027. Войнаренко М., Білик І. Аналіз методів оцінки запасів та можливості їх використання в практиці плодоовочевих переробних підприємств. . , . С. 59-61.

104028. Валуєв Ю. Принципи і методипобудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін. . , . С. 62-67.

104029. Гришко Н. Місце процесу управління витратами в діяльності промислового підприємства. . , . С. 68-69.

104030. Дробишевська Т. Міста України в міській стратегії Світового банку. . , . С. 70-72.

104031. Жаростойкие стали и жаростойкие сплавы. . , . 31 с.

104032. Габович О., Кузнєцов В. Корупційні фактори в науці: спроба аналізу: [Існування корупції в українській науці]. . , . С. 78-81.

104033. Жарский И.М., Комшилова О.Н. Практикум по химии. Вышэйшая школа. Минск, 1986. 141 с.

104034. Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Самсони-Тодоров А.О., Скубченко В.Ф. Современные технологии очистки воды: [Установки для очистки питьевой воды "Вега", "Промінь", "Дана-Фоу". Эффективные технологии и биотехнологии для очистки природных, технических и сточных вод]. . , . С. 66-77.

104035. Данилишин Б.М., Міщенко В.С. Рента та розвиток рентних відносин в Україні: [Проведено наукову систематизацію та узагальнення рентних відносин]. . , . С. 81-92.

104036. Жарский И.М., Новиков Г.И. Физические методы исследования в неогранической химии. Высш. школа. М., 1988. 271 с.

104037. Трегобчук В.М. Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку національного агропромислового комплексу. . , . С. 94-104.

104038. Жаропрочные специальные чугуны. . , . 21 л.

104039. Ковтун Г.О. Світ хімії та хіміків: [Хімія на сторінках класиків літератури та у творах мистецтва]. . , . С. 124-134.

104041. Головатюк А.В. Международное развитие туризма [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 167 с.

104042. Байдарчин Эрдэнэбат Поиск модели экономического развития Монголии в постсоциалистическом периоде [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 278 с.

104043. Глинкина С.П. Формирование частного сектора в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 356 с.

104044. Паливода К. Становлення та розвиток іпотечного ринку житлав Україні: [Підсумки експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"]. . , . С. 3-9.

104045. Мельников В.Н. Международные финансовые институты и их роль в трасформационных процессах постсоциалистических стран [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 230 с.

104046. Фишер Георг Глобализация микрохозяйственных связей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 204 с.

104047. Киркорова Н.П. Развитие внешней торговли Российской Федерации в условиях глобализационных тенденций мировой экономики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 181 с.

104048. Антошина А.В. "Новый протекционизм" в условиях глобализации мировой экономики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 141 с.

104049. Жаропрочный чугун. Б.в.. М., 1972. 43 с.

104050. Дронов Р.И. Внешняя торговля России в условиях глобализации мирового рынка [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 379 с.

104051. Козлов Н.Б. Становление фондового рынка в постсоциалистических странах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 387 с.

104052. Жаропрочный чугун. [б. и.]. [Б. м.], 1969. 20 с.

104053. Казбеков Б.К. Интеграция национального хозяйства Казахстана в мировую экономику в условиях глобализации и регионализации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 427 с.

104054. Азаренкова Г., Сословський В., Борисенко І. Діагностика результатів діяльності банківських установ Харківського регіону. . , . С. 10-13.

104055. Жаропрочный чугун с шаровидным графитом. Определение прочности литейного чугуна с помощью ультразвука. . , .

104056. Патрікац Л., Бойчук М. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. . , . С. 16-19.

104057. Добрев Сашо Христов Мировая экономическая трансформация: переход к постиндустриальной глобальной экономике (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 35 с.

104058. Основні макроекономічні показники розвитку України у жовтні 2000-2006 років. . , . С. 31.

104059. Жаростойкие чугуны с шаровидными включениями графита и их применение. . , .

104060. Структура активів банків України за станом на 01.10.2006 р.. . , . С. 40-45.

104061. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.10.2006 р.. . , . С. 46-49.

104062. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.10.2006 р.. . , . С. 50-55.

104063. Жаростойкий кремнистый чугун с зернистым графитом. . , .

104064. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.10.2006 р.. . , . С. 56-61.

104065. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2006 року. . , . С. 62.

104066. Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2006 року. . , . С. 64.

104067. Коновалова Д.И. Роль туризма как основной части сферы услуг в современных МЭО (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 31 с.

104068. Саттарова Е.Ф. Механизм организационно-экономического обеспечения международного туризма: адаптивный подход (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 35 с.

104069. Сабурова Е.Л. Пути конкурентоспособности Росийской Федерации на международном рынке туристических услуг (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

104070. Добрев Сашо Христов Мировая экономическая трансформация: переход к постиндустриальной глобальной экономике [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 213 с.

104071. Долішній М., Семів Л., Ходикіна І. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст: [Роль та риси сучасного університету. Проблеми функціонування університетської... (див. анотацію)]. . , . С. 10-21.

104072. Муравьева Н.В. Неформальный рынок труда в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 124 с.

104073. Садова У., Андрусишин Н. Подолання бідності в контексті локалізації цілей розвитку тисячоліття в Україні. . , . С. 21-31.

104074. Притула Х. Формування енергетичного балансу України. . , . С. 41-50.

104075. Зиядуллаева Л.Б. Внешнеэкономические связи республики Узбекистан в условиях глобализации и регионализации мирового хозяйства [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 172 с.

104076. Назарчук Т. Структура ефективної системи управління витратами промислових підприємств. . , . С. 50-57.

104077. Стадник В. Чинники і умови реалізації суб'єктами малого бізнесу стратегії інноваційного розвитку. . , . С. 58-65.

104078. Жуков С.В. Центральная Азия: императивы экономического роста в условияъ глобализации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 472 с.

104079. Побурко Я., Пушак Я. Інтегральні оцінювання результатів соціально-економічної діяльності регіону: методологічний підхід. . , . С. 66-73.

104080. Ібатуллін Ш. Трансформація економічних відносин у приміських зонах великих міст. . , . С. 74-78.

104081. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2007.

104082. Пет Равутх Внешнеэкономические связи развивающихся тран и пути их совершенствования в условиях глобализации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 220 с.

104083. Иванова Г.Н. Организационно-экономические методы разработки систем качества на предприятниях и в организациях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 223 с.

104084. Семенов В., Мозгальова В., Давиденко І. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону. . , . С. 78-89.

104085. Брюховецький В. Перспектива - у наданні університетам реальної автономії: [Про можливі та бажані реформи у вищій освіті. Досвід національного університету "Києво-Могилянська академія"/ Інервью записала О.Никанорова]. . , . C. 7.

104086. Скидан О. Розвиток метрології оцінки ефективності аграрної політики. . , . С. 90-95.

104087. Полякова Ю., Бабець І. Перспективи участі регіонів України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації. . , . С. 96-102.

104088. Яремко Л. Регіональна інноваційна система. . , . С. 103-112.

104089. Жихор О. Аналіз змін у структурі зайнятості Львівської області. . , . С. 112-119.

104090. Петрина М. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структрури. . , . С. 119-129.

104091. Кульчицький М. Бюджетний процес в Україні в умовах прозорості та публічності. . , . С. 130-136.

104092. Кузнєцова А. Реалії банківського фінансування інноваційної економіки. . , . С. 136-144.

104093. Сідельник О. Залучення заощаджень населення небанківськими фінансовими установами. . , . С. 144-149.

104094. Цой Е.Б. Вероятностное моделирование по группированным данным при исследовании и проектировании человеко-машинных систем. РГБ. М., 2002. 53 с.

104095. Димитриади Г.Г. Моделирование и прогнозирование обращения государственных и корпоративных долговых обязательств [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 212 с.

104096. Бойцов Л.М. Синтез системы автоматической коррекции, индексации и поиска текстовой информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 147 с.

104097. Колесников А.В. Технология разработки гибридных интеллектуальных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 438 с.

104098. Целищев С.В. Текнология автоматизированного проектирования технической структуры систем управления menлевык электростанций [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 172 с.

104099. Заленская М.К. Исследование организационных структур управления телекоммуникационной компании тензорным методом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 166 с.

104100. Половикова О.Н. Применение теории алгебр Халмоша для математического моделирования информационно-поисковых систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 143 с.

104101. Коган С.В. Специализированный тренажер и алгоритмическое обеспечение оперативного управления парогенераторами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 168 с.

104102. Цветков Н.С. Методы и модели управления валютными рисками на базе кластерных и нейросетевых технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 233 с.

104103. Елисеев А.М. Интеллектуальная система управления маневрированием буксируемых тросовых систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 135 с.

104104. Уткин В.В. Система интеграции и формирования информационных ресурсов территории [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 140 с.

104105. Ситчихина М.В. Разработка моделей и программных средств прогнозирования остаточного ресурса оборудования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 133 с.

104106. Артемкин Д.Е. Разработка математического и программного обеспечения автоматизированного прогнозирования временных рядов на основе нейрокомпьютерных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 143 с.

104107. Полтавцева Н.А. Интеграция объектных систем обработки информации и реляционных серверов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 186 с.

104108. Клешков В.М. Модели и алгоритмы распределения общих ресурсов при управлении инновациями реструктурированного предприятия ВПК [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 173 с.

104109. Быков А.Ю. Модели и алгоритмы построения распределенных систем поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 151 с.

104110. Потапов И.В. Математические модели и методы оптимизации функциональной надежности искусственных нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 178 с.

104111. Курникова М.П. Автоматизированная система выбора программных средств для разработки курсов дистанционного обучения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 122 с.

104112. Яковенко М.К. Разработка алгоритма распознавания сложных объектов на основе текстурной информации. РГБ. М., 2003. 148 с.

104113. Шумков Е.А. Система поддержки принятия решений предприятия на основе нейросетевых технологий. РГБ. М., 2003. 161 с.

104114. Милов В.Р. Структурно-параметрический синтез нейросетевых систем обработки информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 313 с.

104115. Старцев А.В. Модели согласования экспертных оценок в процедурах группового выбора [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 147 с.

104116. Корнеев К.Б. Система контроля и прогнозирования состояния контактных соединений электрических сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 165 с.

104117. Мохаммед Насир Уддин Разработка реляционной модели для проектирования систем безопасности сети объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 101 с.

104118. Гынгазова Е.А. Совершенствование эпизоотологического мониторинга с использованием информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 135 с.

104119. Бучацкая В.В. Автоматизация процедур системного анализа на основе нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 188 с.

104120. Митрофанов А.С. Системное исследование и разработка методического, алгоритмического и программного обеспечения повышения эффективности коммерциализации объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 195 с.

104121. Ардашев Д.В. Разработка модели и технологии противодействия методам несанкционированного доступа типа переполнения буфера в операционных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 125 с.

104122. Усачев А.В. Нейросетевая мультилингвистическая система адаптивного обучения терминологической лексике [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 158 с.

104123. Ирхин А.В. Разработка информационной системы поддержки принятия решений для управления процессами в условиях недостоверной информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 190 с.

104124. Антонова И.И. Комплекс программно-математических средств исследования сложных нестационарных объектов на многопроцессорных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 127 с.

104125. Лейченко А.Л. Проектирование систем автоматизации делопроизводства [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 105 с.

104126. Шишенко А.П. Исследование и разработка методов обработки видеоинформации для телекоммуникационных целей. РГБ. М., 2003. 147 с.

104127. Востриков А.А. Принципы построения информационно-управляющих систем на основе IP-сетей для встраиваемых применений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 184 с.

104128. Аксенов М.В. Технология разработки экспертно-обучающих систем, ориентированных на обучение точным дисциплинам [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 113 с.

104129. Абу Суек Атия Ражаб Мохамед Интеллектуальная информационная система диагностики и стоимостной оценки минералов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 128 с.

104130. Корелина Т.В. Оптимизация и управление специализированной медицинской помощью населению региона на основе информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 121 с.

104131. Черепанов Е.О. Разработка и реализация методов имитационного моделирования програмно-аппаратных средств управления комплексами безопасности. РГБ. М., 2005. 105 с.

104132. Финогеев А.Г. Теоретико-информационный анализ синергетического управления процессами в сложных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 341 с.

104133. Лакаев А.С. Разработка интеллектуальных технологий и методов обработки неструктурированной информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 352 с.

104134. Колесов Ю.Б. Развитие метода объектно-ориентированного анализа для задач проектирования гибридных систем управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 255 с.

104135. Слободин М.Ю. Многоатрибутивное формирование гарантоспособных структур информационно-управляющих систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 143 с.

104136. Белов М.А. Автоматизированная разработка специализированной программной структуры системы дистанционного обучения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 203 с.

104137. Челноков В.В. Интегрированный подход к моделированию и построению информационных систем для разработки технологических схем очистки сточных вод. РГБ. М., 2005. 384 с.

104138. Полещук О.М. Методы формализации и обработки нечеткой экспертной информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 281 с.

104139. Вершинина И.П. Системный анализ и математическое моделирование процесса развития течения аномально-вязкой жидкости во вращающейся вокруг своей оси трубе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 149 с.

104140. Тимофеева Г.А. Задачи доверительного оценивания и управления с квантильным критерием в условиях неполной статистической информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 224 с.

104141. Черняховская Л.Р. Поддержка принятия решений при управлении сложными объектами в критических ситуациях на основе инженерии знаний. РГБ. М., 2005. 383 с.

104142. Дулесов А.С. Модели управления развитием предприятий электроэнергетики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 335 с.

104143. Соколова Н.Ю. Информационная среда администратора учебного процесса, реализуемого по дистанционной технологии. РГБ. М., 2005. 169 с.

104144. Жукова М.Н. Коэволюционный алгоритм решения сложных задач оптимизации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 127 с.

104145. Гавриленко Т.В. Представление знаний о динамической предметной области методами теоретико-множественного анализа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 177 с.

104146. Шевцов А.Ю. Повышение эффективности проектирования вычислительных сетей уровня корпорации. РГБ. М., 2005. 190 с.

104159. Семенов И.В. Обеспечение параметров качества машиностроительной продукции на основе повышения уровня систематизации и управления информацией [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 172 с.

104160. Кочергин В.И. Теория многомерных цифро-векторных множеств в технических системах управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 399 с.

104161. Солдатов А.В. Автоматизированная информационная система на предметно-ориентированной программной платформе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 181 с.

104162. Энгель Е.А. Модифицированная нейросеть для обработки информации с селекцией существенных связей. РГБ. М., 2005. 399 с.

104163. Леонтьев А.А. Автоматизированная система управления информационными ресурсами электронной библиотеки [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 131 с.

104164. Юрасов В.А. Идентификация параметров моделей бизнес-процессов на основе функционирования АСУ. РГБ. М., 2005. 170 с.

104165. Азаров М.В. Методика идентификации индивидуальных предпочтений лица, принимающего решения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 144 с.

104166. Демидов Н.Е. Математические модели и методы анализа иерархий в системах обеспечения информационной безопасности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 116 с.

104167. Сумароков А.Д. Совершенствование управления и принятия решений по инновационной деятельности предприятий ВПК [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 110 с.

104168. Славинская В.В. Пространственная коммутация оптического излучения в волоконно-оптических сетях передачи информации на основе акустооптического взаимодействия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 169 с.

104169. Павлюк А.А. Система интеллектуального анализа данных для прогнозирования успешности учебной деятельности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 116 с.

104170. До Куанг Тхонг Нелинейная коррекция системы управления движением беспилотного летательного аппарата для экологического мониторинга [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 201 с.

104171. Дзестелова К.Г. Разработка автоматизированной системы распределения ресурсов банка с использованием оптимальной стратегии управления рисками при кредитовании промышленных предприятий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 178 с.

104172. Сопов Е.А. Эволюционные алгоритмы моделирования и оптимизации сложных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 132 с.

104173. Гришко А.К. Управление принятием решений на этапах проектирования сложных изделий на основе межмодельного взаимодействия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 210 с.

104174. Миронова Н.В. Моделирование динамических сетевых структур в объектно-функциональной системе управления предприятием [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

104175. Тригуб Н.А. Система обработки неструктурированной текстовой информации на основе объектного подхода для повышения эффективности информационного поиска [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 192 с.

104176. Барсов А.И., Иванов А.В., Кладова К.И., Троицкая А.Н. Технология изготовления режущего инструмента. Машиностроение. М., 1979. 136 с.

104177. Ляшенко А.Л. Синтез управления температурными полями распределенных объектов с подвижным источником воздействия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 204 с.

104178. Якимов А.В., Паршаков А.Н., Свирщев В.И. Управление процессом шлифования. Техніка. К., 1983. 184 с.

104179. Уваров В.М. Методы и алгоритмы системного анализа диагностических моделей вариабельности сердечного ритма для управления процессом обучения кардиологов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 157 с.

104180. Самарский Д.А. Методика проектирования систем тавтоматизации процессов делопроизводства с использованием объектно-ориентированных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 173 с.

104181. Чернышев А.Б. Исследование распределенных систем с дискретными управляющими воздействиями. РГБ. М., 2005. 156 с.

104182. Фрайфельд И. А. Расчеты и конструкции специального металлорежущего инструмента. Машгиз. М.-Л., 1959. 196 с.

104183. Саранцев П.В. Верификация программного обеспечения информационно-диагностического оборудования системы управления и защиты атомных энергетических реакторов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 96 с.

104184. Ящерицын П.И. Основы технологии механической обработки и сборки в машиностроении. Вышэйш. школа. Минск, 1974. 607 с.

104185. Рейтлингер С.А. Исследование и разработка средств имитационного моделирования воздушной обстановки в реальном и ускоренном масштабе времени при существенных ограничениях на ресурсы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 275 с.

104186. Иванов Ю. М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. Вища шк.. Львов, 1982. 108 с.

104187. Афанасьева Н.Н. Методическое и информационное обеспечение системы поддержки принятия решений при оценке специализированной недвижимости промышленного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 132 с.

104188. Резников А. Н., Резников Л. А. Тепловые процессы в технологических системах. Машиностроение. М., 1990. 287 с.

104189. Тарасов А.С. Развитие теории многогранных поверхностей в задачах оптимизации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 83 с.

104190. Куликов Д.О. Разработка алгоритмов многоуровневого управления однотипным производством [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 158 с.

104191. Могорян Н.В. Электрические методы обработки материалов. Штиинца. Кишинев, 1982. 220 с.

104192. Клусов И. А. Проектирование роторных машин и линий. Машиностроение. Москва, 1990. 318 с.

104193. Булакина М.Б. Информационная система управления ресурсами в образовательных интернет-каталогах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 171 с.

104194. Арлазаров В.В. Структурирование визуальных представлений информационной среды и методы определения надежности распознавания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 123 с.

104195. Галимов М.Р. Разработка автоматизированной подсистемы управления многономенклатурным производством на основе теории конструктивно-технологической сложности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 146 с.

104196. Тюхматьев В.М. Повышение эффективности управления режимами электропотребления промышленных предприятий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 119 с.

104197. Гладков М.В. Методы и средства обработки информации в реляционных базах данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 231 с.

104198. Якунин Ю.Ю. Оптимальное управление формированием штатов профессорско-преподавательского состава вуза. РГБ. М., 2005. 131 с.

104199. Ахмад Бадер Интеллектуальные компоненты для автоматизированного проектирования систем электронного документооборота [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 117 с.

104200. Дубинина В.Г. Повышение эффективности функционирования авиакомпании на основе информационно-аналитической поддержки бизнес-процессов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 319 с.

104201. Цыганов И.Г. Многоагентная автоматизированная система адаптивной фильтрации потоков текстовой информации. РГБ. М., 2005. 231 с.

104202. Пантелеев С.В. Разработка, исследование и применение нейросетевых алгоритмов идентификации и управления динамическими системами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 123 с.

104203. Ломакина С.С. Синтез робастных следящих систем для непрерывных объектов со случайными скачкообразными параметрами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 130 с.

104204. Гайдомак С.В. Исследование и численное решение некоторых классов вырожденных систем уравнений в частных производных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 146 с.

104205. Хамдан Саид Автоматизированная регистрация и обработка фотоплетизмограмм с использованием относительного описания цифровых сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 138 с.

104206. Барлит А.В. Исследование и разработка алгоритмов интеллектуальной поддержки классификации графической информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 173 с.

104207. Трунов Д.А. Алгоритмы адаптивной реструктуризации отказоустойчивых мультипроцессоров [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 156 с.

104208. Белоусов В.Е. Алгоритмы репликации данных в распределенных системах обработки информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 187 с.

104209. Кабанов И.С. Разработка информационной автоматизированной системы для исследования управляемых моделей надежности и эффективности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 185 с.

104210. Носов С.К. Методологические основы эффективного управления металлургическим комплексом в современных экономических условиях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 415 с.

104211. Гомозов О.А. Методы и технологии геометрической обработки космической видеоинформации от оптико-электронных систем высокого пространственного разрешения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 155 с.

104212. Русаков М.А. Многоэтапный анализ архитектурной надежности в сложных информационно-управляющих системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 171 с.

104213. Филиппов В.Н. Развитие технологии доступа к распределенным информационно-алгоритмическим ресурсам организации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 180 с.

104214. Банківська справа. Знання. Київ, 2006. 96 с.

104215. Розбудова держави. Видавницьтво ім. Олени Теліги. К., 2006. 88 с.

104216. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2006. С.1422-1559

104217. Иванов Д.В. Синтез динамических регуляторов минимальной размерности с учетом требований грубости [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 139 с.

104218. Аргучинцев А.В. Оптимальное управление начально-краевыми условиями гиперболических систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 240 с.

104219. Дружинин А.В. Разработка технологии, математических моделей и программных средств организации смешанного поиска в базах полнотекстовых документов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 160 с.

104220. Гликман Ю.К. Разработка метода и алгоритма многопутевой маршрутизации для повышения отказоустойчивости IP сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 125 с.

104221. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

104222. Близость "вышки": [Схемы сближения высшего образования и бизнеса; обоснование необходимости реформирования высшего образования в Украине: материалы "круглого стола"]. . , . С. 62-65.

104223. Шилов Н.Г. Разработка моделей для интеллектуальной поддержки принятия решений при конфигурировании виртуальных предприятий. РГБ. М., 2005. 142 с.

104224. Соколова Л.А. Комплексная оценка многомерных систем методами иммунокомпьютинга [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 124 с.

104225. Краснова А.И. Модели и метод распознавания геоинформационных ситуаций в системах мониторинга территорий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 155 с.

104226. Овчинников А.А. Обработка информации при передаче LDPC-кодами по дискретным и полунепрерывным каналам [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 145 с.

104227. Жабко Н.А. Синтез динамических регуляторов минимальной размерности с учетом требований грубости [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 151 с.

104228. Данилюк Ю.С. Разработка системы управления IP-трафиком сервисов корпоративных вычислительных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 138 с.

104229. Симаков В.А. Разработка алгоритмов обработки информации в адаптивных угломерно-разностно-дальномерных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 137 с.

104230. Давлеткалиев Р.К. Разработка алгоритмов обработки информации в многопозиционных угломерных системах с применением быстрого спектрального анализа сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 136 с.

104231. Линеенко М.Б. Идентификация нелинейных статических объектов на основе квазиправдоподобных оценок при неоднородных наблюдениях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 150 с.

104232. Мединцев В.Г. Алгоритмизация выбора тактики лечения сердечно-сосудистых поражений на основе оптимизационно-прогностического моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 177 с.

104233. Филатова Д.В. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза стохастических моделей сложных объектов управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 179 с.

104234. Яцко А.И. Аналитические методы и модели управления параметрами систем защиты технических объектов в условиях рисковых ситуаций и угроз. РГБ. М., 2006. 269 с.

104235. Заболеева-Зотова А.В. Использование естественного языка при автоматизации слабо структурируемых процессов в проектировании технических, программных и информационных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 377 с.

104236. Волков В.Ю. Разработка автоматизированной системы экологического мониторинга на базе информационных технологий удаленного доступа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 169 с.

104237. Сигунов Е.В. Совершенствование управления распределенным неоднородным малым бизнесом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 127 с.

104238. Золотарев В.В. Формирование надежной программно-информационной среды распределенных систем обработки и хранения данных [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2005. 125 с.

104239. Даничев А.А. Методы и алгоритмы обработки данных в порядковых шкалах для систем поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2005. 133 с.

104240. Холод И.С. Разработка средств информационного мониторинга многомерных объектов на основе технологии оперативного анализа данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 219 с.

104241. Симаков Р.А. Модели и алгоритмы сбора и обработки информации в муниципальной геоинформационной системе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 129 с.

104242. Бортновский С.В. Системы управления и диагностики процесса обучения [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2005. 183 с.

104243. Жуков Д.Ю. Информационная система обработки и хранения больших массивов данных с различной структурой по химии и химической технологии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 132 с.

104244. Капустин А.Н. Автоматизация тепловизионного контроля и мониторинга промышленного и транспортного электрооборудования на основе обработки термо- и видеоизображений [Электронный ресурс]. РГБ. Иркутск, 2005. 232 с.

104245. Авдошин А.С, Системный анализ и автоматизация организационного управления проектированием в нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]. РГБ. Самара, 2006. 156 с.

104246. Шерстнев В.С. Распределённая геоинформационная система для сбора и обработки производственной информации в газодобывающей компании. РГБ. Томск, 2006. 197 с.

104247. Калужский С.И. Программно-информационный комплекс для диагностики органичной системы по ее изображению [Электронный ресурс]. РГБ. Волгоград, 2006. 120 с.

104248. Егоров М.Н. Моделирование и информационное обеспечение бюджетирования в объектно-функциональной системе управления предприятием [Электронный ресурс]. РГБ. Кострома, 2006. 207 с.

104249. Доррер А.Г. Моделирование и разработка интерактивных обучающих систем с адаптацией [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 159 с.

104250. Воронин А.В. Модели, методы и алгоритмы комплексного планирования и управления материальными потоками в многоуровневых территориально распределенных транспортно-производственных системах [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 316 с.

104251. Игнатова И.Г. Корпоративные электронные информационные среды поддержки научно-образовательной деятельности на основе процессно-ролевого подхода [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 374 с.

104252. Рожкова О.В. Оценивание и распознавание состояний стохастических систем по непрерывно-дискретным наблюдениям с памятью [Электронный ресурс]. РГБ. Томск, 2006. 210 с.

104253. Варламов О.О. Системный анализ и синтез моделей данных и методы обработки информации в самоорганизующихся комплексах оперативной диагностики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 310 с.

104254. Жернаков С.В. Контроль и диагностика технического состояния авиационных двигателей на основе интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 367 с.

104255. Ван Чанцин Разработка методов модального управления с идентификаторами с использованием специализированных программных комплексов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 198 с.

104256. Воякин Е.А. Программная среда визуальной разработки баз данных информационных систем и средств доступа к их ресурсам на платформе WEB [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 151 с.

104257. Рыбаков К.А. Спектральный метод анализа и синтеза систем со случайной структурой [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 199 с.

104258. Карпов А.В. Методический аппарат повышения производительности защищенных автоматизированных систем обработки информации [Электронный ресурс]. РГБ. Тверь, 2006. 193 с.

104259. Карташев А.В. Методологические и прикладные основы каталогизации продукции [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 349 с.

104260. Саакян Т.М. Автоматизированная система с принятием решений по оценке инвестиционных вложений в объекты охраны труда и промышленной безопасности на предприятии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 139 с.

104261. Вальчук А.В. Структурно-параметрический синтез сигналов в системах управления с учетом комплексного воздействия помех и канальных искажений [Электронный ресурс]. РГБ. Ставрополь, 2006. 162 с.

104262. Калягина Л.В. Исследование свойств и разработка методов анализа степенных-рейтинговых распределений эмпирических данных развивающихся процессов [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 141 с.

104263. Клочков С.В. Эвентологические модели распределения и заполнения ресурсов [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 128 с.

104264. Васильев П.М. Методы и технологии доступа к видеоинформации системы дистанционного обучения с использованием распределенной базы данных [Электронный ресурс]. РГБ. Дубна, 2006. 126 с.

104265. Шелудько В.Н. Информационно-управляющий комплекс мобильной установки нового поколения для оперативного предпосадочного контроля аэродромных покрытий. РГБ. СПб., 2006. 241 с.

104266. Телегина М.В. Моделирование и структурно-цветовой анализ графических изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 152 с.

104267. Даянов Т.Б. Нейросетевые подсистемы самодиагностирования нештатных ситуаций в задачах обеспечения отказоустойчивости технических объектов [Электронный ресурс]. РГБ. Саратов, 2006. 173 с.

104268. Лебедев В.Н. Структура и поиск стационарных управлений в циклических играх с полной информацией [Электронный ресурс]. РГБ. Волгоград, 2006. 198 с.

104269. Валеев С.С. Проектирование интеллектуальных систем управления динамическими объектами на основе принципа минимальной сложности [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 302 с.

104270. Малиновский В.П. Математические модели и алгоритмы функционирования системы корпоративной памяти [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 166 с.

104271. Трайнев О.В. Методика моделирования и разработки программно-технических комплексов для систем принятия решений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 250 с.

104272. Полухин К.В. Исследование и разработка статистических методов группирования запросов в сложной информационной системе [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 151 с.

104273. Алгазин Е.И. Инвариантная система передачи информации по каналам с переменными параметрами [Электронный ресурс]. РГБ. Новосибирск, 2006. 156 с.

104274. Котельников Е.В. Разработка модуля формирования знаний в интеллектуальных системах на основе абдуктивного метода модификации посылок [Электронный ресурс]. РГБ. Киров, 2006. 206 с.

104275. Гаврилов Е.С. Модельно-алгоритмическая поддержка анализа транзакционной надежности в системах обработки информации и управления [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 173 с.

104276. Данилова С.Д. Адаптивная нечеткая модель оценивания результатов автоматизированного тестирования с разделением заданий по уровням усвоения [Электронный ресурс]. РГБ. Улан - Уде, 2006. 158 с.

104277. Кустов Д.В. Модельно-алгоритмическое обеспечение адаптивного поиска информации в распределенных информационных системах [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 111 с.

104278. Севидов А.А. Метод принятия решений при выборе средств проектирования на основе иерархических структур и информационных оценок [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 233 с.

104279. Захаров П.П. Разработка автоматизированного программного комплекса для исследования качества и эффективности функционирования моделей технических систем и управляемых систем массового обслуживания [Электронный рес. РГБ. М., 2006. 160 с.

104280. Антошкин С.А. Программно-алгоритмическое обеспечение сжатия и восстановления сигналов в системах обработки информации при значительных ограничениях на ресурсы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 124 с.

104281. Аль-Кайси Амер Абдалрахим Алгоритмы и методы компьютерной обработки данных с растровых фотоэлектрических координаторов [Электронный ресурс]. РГБ. Барнаул, 2006. 134 с.

104282. Нагин Д.А. Методы и модели для автоматизированного управления программными проектами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 151 с.

104283. Лопатеева О.Н. Система автоматизированного формирования учебного расписания в высшем учебном заведении на основе эвристических алгоритмов [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 203 с.

104284. Потемкина С.В. Информационная среда непрерывного образования на основе системы дистанционного обучения [Электронный ресурс]. РГБ. Дубна, 2006. 124 с.

104285. Власов А.Ю. Сопряженный анализ устойчивости нелинейных упругих стержневых и обменно-связанных магнитных систем [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 163 с.

104286. Волошина Н.В. Контекстное преобразование при сжатии фотореалистических изображений [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 149 с.

104287. Кудымов Д.Н. Разработка инструментальной программной системы для создания компьютерных систем программного управления технологическими машинами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 129 с.

104288. Итс Т.А. Автоматизация экспресс-анализа экологических рисков инновационных проектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 233 с.

104289. Романов А.Д. Математическое моделирование и оптимальное планирование процессов полного жизненного цикла изделия в рамках инновационного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 215 с.

104290. Егоров М.М. Модели и информационное обеспечение систем управления техническим состоянием мостовых кранов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 169 с.

104291. Тарасов Н.А. Совершенствование технологии проектирования информационных систем для управления производственными объектами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 151 с.

104292. Давыдов Д.В. Разработка методики и моделей для анализа информационных потоков в сетях обработки информации АСУП с требованиями к качеству обслуживания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 171 с.

104293. Артюшенков С.Н. Автоматизация технологического процесса создания распределенных информационно-расчетных intranet/internet систем и сетей на базе технологий RAD [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 187 с.

104294. Архипов П.О. Исследование методов и средств автоматизации процесса маркировки информации в производственном документообороте [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 191 с.

104295. Филиппович А.Ю. Интеграция систем ситуационного, имитационного и экспертного моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 169 с.

104296. Чариков П.Н. Системное моделирование организационного управления машиностроительным предприятием при производстве под заказ. РГБ. М., 2003. 165 с.

104297. Виноградский В.В. Интегрированная система электронного бизнеса промышленного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 137 с.

104298. Мейлахс А.Л. Разработка и исследование интеллектуальных алгоритмов управления мощным драглайном для расширения его технологических возможностей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 207 с.

104299. Ермаков К.А. Исследование и оптимизация взаимосвязанных электромеханических систем автоматизированных технологических линий по производству оптоволоконного кабеля [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 204 с.

104300. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2006. 96 с.

104301. Техническая эстетика и промышленный дизайн. Просвещение. М., 2006. 64 с.

104302. Мир ПК. Мир персональных компьютеров. Открытые системы. М., 2006. 136 с.

104303. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2006. 48 с.

104304. Нейрокомпьютеры: разработка, применение. Радиотехника. М., 2006. 128 с.

104305. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2006. 72 с.

104306. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2006. С. 91-194

104307. Гаврилов А.Ю. Разработка методов и средств управления подъемно-транспортными электротехническими системами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 180 с.

104308. Попов Е.В. Модернизация крановых асинхронных электроприводов с использованием полупроводниковых преобразователей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104309. Никифоров А.Д. Разработка адаптивной системы управления частотно-регулируемого электропривода [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 129 с.

104310. Попов Е.В. Модернизация крановых асинхронных электроприводов с использованием полупроводниковых преобразователей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 214 с.

104311. Соломатин А. А. Синхронизированный асинхронный электропривод с частотным управлением [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 208 с.

104312. Губанов В.Ф. Обеспечение заданных параметров шероховатости поверхности и микротвердости в процессе выглаживания цилиндрических деталей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 163 с.

104313. Огородникова Н.Н. Разработка технологии ремонтной сварки для повышения работоспособности металлоконструкций горно - транспортного оборулования, эксплуатируемого в условиях Севера [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 141 с.

104314. Кривоносова Е.А. Модифицирование и формирование структуры металла сварных швов низкоуглеродистых сталей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 269 с.

104315. Смирнов И.В. Формирование корневого слоя шва при односторонней сварке стальных конструкций [Электронный ресурс]. РГБ. Тольятти, 2006. 204 с.

104316. Шидловский С.В. Перестраиваемые структуры в системах автоматического управления технологическими процессами. РГБ. М., 2005. 259 с.

104317. Пирогов В.В. Топологическое построение связанных моделей поверхностей деталей на основе аналитических сплайнов для программирования обработки на станках с ЧПУ [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 149 с.

104318. Аралбаев Т.З. Методы и средства построения адаптивных систем мониторинга и диагностирования сложных промышленных объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 386 с.

104319. Погодаев А.К. Развитие современных информационных технологий для повышения эффективности автоматизированных систем управления качеством [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 383 с.

104320. Портнягин Н.Н. Математическое и алгоритмическое обеспечение систем диагностирования судовых электрических средств автоматизации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 265 с.

104321. Стасенков А.В. Разработка метода и средств поддержки организационно-функциональной структуры машиностроительного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 146 с.

104322. Моновская А.В. Прогнозирование опасных ситуаций в динамике импульсных систем преобразования энергии в режиме реального времени [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 125 с.

104323. Киселев А. М. Реинжиниринг процессов управления потоками банковской информации на базе модифицированной модели многопродуктовой сети [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 190 с.

104324. Суров В.П. Обеспечение отказоустойчивости автоматизированных систем управления и регулирования транспортными технологическими процессами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 172 с.

104325. Воробьев А.А. Разработка интеллектуальной системы административного управления процессами настройки операционных систем АСУП [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 221 с.

104326. Сиротюк О.В. Разработка моделей, методов и инструментальных средств анализа и синтеза оптимальных структур объектно-ориентированных баз данных в автоматизированных информационно-управляющих системах. РГБ. М., 2005. 291 с.

104327. Карабашев А.К. Частотный метод синтеза распределенных управлений тепловыми объектами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 160 с.

104328. Морозова Н.В. Разработка программно-аппаратных средств для обработки информационных сигналов на основе гистограммных преобразований для визуализации изображений (на терминальных устройствах) [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 172 с.

104329. Гимаров В.А. Методы и автоматизированные системы динамической классификации сложных техногенных объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 341 с.

104330. Григорьев А.Б. Методы и алгоритмы использования технологии COM/DCOM и стандарта OPC для взаимодействия с устройствами в автоматизированных системах управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 174 с.

104331. Блок А.А. Управление параллельными технологическими процессами на основе распределенной интегрированной среды моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 188 с.

104332. Ульянычесв М.Н. Повышение уровня информационного сервиса в распределенных производственных системах на основе применения сервера приложений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 172 с.

104333. Долгирев Д.В. Методы и модели принятия решений в информационных системах управления при оценке качества программных средств [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 176 с.

104334. Раимов Ф.Ф. Разработка метода и алгоритмов решения задач составления расписаний в подсистемах АСУП [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 214 с.

104335. Черняк В.В. Автоматизированная оценка инвестиционной привлекательности инновационных проектов. РГБ. М., 2005. 185 с.

104336. Родионов В. Ф., Фиттерман Б. М. Легковые автомобили. Техническое задание, эскизный проект и общая компановка. Машиностроение. Москва, 1971. 504 с.

104337. Щербушенко В.С., Обиденый К.В. Оборудование для диагностики автомобилей. (По материалам выставки "Автосервич-73"). НИИНавтопром. М., 1974. 88 с.

104338. Требушников А.В. Повышение эффективности выбора технологической оснастки по критерию точности на основе использования автоматизированной системы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 161 с.

104339. Пучнин Н.Б. Система информационной поддержки принятия решений при стратегическом управлении машиностроительным предприятием [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 142 с.

104340. Гарнец В.Н. Математическое обеспечение распределенных систем управления техническими средствами защиты окружающей среды [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 159 с.

104341. Белов С.В. Автоматизированная система анализа физической защищенности объектов обработки информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 172 с.

104342. Хатламаджиян А.Е. Методы автоматизации процессов логического контроля в транспортных системах диспетчерского управления на основе гибридных моделей и генетических алгоритмов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 155 с.

104343. Изилов Я.Ю. Научные основы автоматизированного управления оборудованием с интегрированным речевым взаимодействием [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 270 с.

104344. Тюрин И.В. Оптимальное управление многозонными электрическими печами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 145 с.

104345. Белоусов О.А. Энергосберегающее управление электрокамерными печами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 164 с.

104346. Михеев Е.А. Научно-методические основы моделирования информационных процессов для обеспечения подготовки специалистов по управлению многоуровневыми производственными системами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 128 с.

104347. Костина С.А. Моделирование логистических процессов в автоматизированных распределенных производственных системах на основе сетей Петри [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 216 с.

104348. Березовский М.Г. Компьютерная система автоматизации и управления технологическими процессами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 170 с.

104349. Чашин Ю.Г. Формирование рационального кода управляющих программ в многопараметрических системах управления. РГБ. М., 2005. 203 с.

104350. Синюкова Д.С. Информационно-аналитическая поддержка технических систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 154 с.

104351. Соколова Т.Ю. Автоматизация инженерно-графических работ на базе типовых табулированных программных инструментов и параметрически-управляемого геометрического моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 218 с.

104352. Крюк М.А. Система обеспечения качества на основе нейросетевых технологий в условиях подготовки управленческих решений в интегрированных машиностроительных производствах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 151 с.

104353. Говорский А.Э. Распределенные системы определения работоспособности информационных комплексов управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 406 с.

104354. Ломакин А.А. Автоматизированные системы управления технологией бизнес-процессов в секторах В2В/В2G на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 197 с.

104355. Маслов В.Г. Научно-методический аппарат экспертной оценки эффективности научной деятельности высшего военного учебного заведения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 170 с.

104356. Лукинский В. С., Зайцев Е. И. Прогнозирование надежности автомобилей. Политехника. Л., 1991. 222 с.

104357. Кузнецов Е. С. Исследование эксплуатационной надежности автомобилей. Транспорт. М., 1969. 153 с.

104358. Шумик С. В., Савич Е. Л., Вепринцев Н. В. Диагностирование и устранение неисправностей легковых автомобилей. Беларусь. Минск, 1987. 175 с.

104359. Зайцев И.Б. Адаптивные гипермедиа издания, интегрированные в Интернет [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 155 с.

104360. Мороз С. М. Контроль и диагностика автомобиля. Знание. М., 1987. 63 с.

104361. Абрамов А.Ю. Автоматические устройства и интегрированные информационные системы для контроля, управления и учета энергопотребления в распределительных электросетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 211 с.

104362. Исаев И.В. Модели и алгоритмы формирования концептуальной схемы данных единой информационной среды вуза [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 213 с.

104363. Черных М.В. Разработка и исследование методов и моделей для автоматизации планирования, инвариантного к специфике конкретного производства. РГБ. Липецк, 2006. 124 с.

104364. Черемшанов М.А. Автоматизация процесса формирования конструкторско-технологических решений изделий машиностроения. РГБ. Пенза, 2006. 186 с.

104365. Техническая диагностика. Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Порядок проведения приемычных испытаний. МР 609-01-83. ВНИИНМАШ. Горький, 1983. 17 с.

104366. Митяев П.А. Идентификация нелинейных схемных моделей електроэнергетических процессов в дуговых печах на основе ортогональных многочленов [Электронный ресурс]. РГБ. Тула, 2006. 209 с.

104367. Безменова Ю.В. Методы автоматизации управления информацией об изделии на основе модели проектно-производственной среды [Электронный ресурс]. РГБ. Иваново, 2006. 156 с.

104368. Ахметсагиров Р.И. Система автоматизированного управления плазменной установкой для производства порошковых материалов [Электронный ресурс]. РГБ. Набережные Челны, 2006. 137 с.

104369. Владов Ю.Р. Агрегированные модели и методы аналитической идентификации технического состояния промышленных объектов [Электронный ресурс]. РГБ. Оренбург, 2006. 357 с.

104370. Сергеев А. Г., Ютт В. Е. Диагностирование электрооборудования автомобилей. Транспорт. М., 1987. 159 с.

104371. Левинсон Б.В., Гернер В.С. Пособие по диагностированию технического состояния автомобилей. Техніка. К., 1974. 83 с.

104372. Соколова Л.В. Автоматизированная система обработки информации и управления предприятием по сервисному обслуживанию дорожно-строительной техники [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 151 с.

104373. Галиакбаров А.Т. Совершенствование системы управления технологическим комплексом закалки на базе кольцевого плазмотрона [Электронный ресурс]. РГБ. Набережные Челны, 2006. 128 с.

104374. Давыдова Е.Н. Модели и исследование обработки информации в системах безопасности сетей передачи данных [Электронный ресурс]. РГБ. Вологда, 2006. 186 с.

104375. Бровкина Ю.И. Автоматизированная система оценки влияния температурных процессов на точность позиционирования станков с параллельной кинематикой [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 124 с.

104376. Новикова Н.М. Математическое и алгоритмическое обеспечение интеллектуальной поддержки принятия решений в автоматизированных системах сбора и обработки стохастической информации [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 323 с.

104377. Гунин Л.Н. Модель внедрения ИПИ-технологии на базе систем автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. Н. Новгород, 2006. 171 с.

104378. Лунев Р.А. Автоматизированная система управления технологическим процессом брагоректификации с контуром лингвистического прогнозирования [Электронный ресурс]. РГБ. Орел, 2006. 164 с.

104379. Рожков В.Г. Автоматизированная система управления запасами товаро-материальных ценностей в условиях стохастического характера потребления и ограниченного объема складских помещений [Электронный ресурс]. РГБ. Орел, 2006. 174 с.

104380. Ухаров П.Е. Методы управления обогревом теплиц в условиях информационной неопределенности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 168 с.

104381. Смирнова О.В. Управление состояниями технических объектов на основе алгоритмов прогнозирования с применением дискриминантного анализа [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 165 с.

104382. Мишкутенок В. В. Информационное обеспечение оценки качества программного продукта при управлении процессом тестирования технической документации [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 220 с.

104383. Проскурин Д.А. Идентификация поверхностных дефектов и автоматизация контроля прямошовных сварных труб [Электронный ресурс]. РГБ. Оренбург, 2006. 180 с.

104384. Аль-Шайбани Мурад Ахмед Автоматизация управления рулонной ротационной полиграфической машиной [Электронный ресурс]. РГБ. Тверь, 2006. 173 с.

104385. Неретин А.А. Автоматизация анализа и обработки данных для выбора конструктивных параметров технологических машин с использованием вложенных процессов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 181 с.

104386. Покровская М.В. Создание подсистемы прогнозирования объемов производства в составе АСУ промышленного предприятия с использованием аппарата неронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. Вологда, 2006. 174 с.

104387. Вставская Е.В. Оптимизация многоканального регулирования термических режимов в производстве полимерных изделий [Электронный ресурс]. РГБ. Челябинск, 2006. 149 с.

104388. Севрюков А.С. Информационное обеспечение и алгоритмизация процессов управления техническими средствами судна [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 204 с.

104389. Еременко В.Т. Функциональная стандартизация протоколов информационного обмена в распределенных управляющих системах [Электронный ресурс]. РГБ. Орел, 2006. 406 с.

104390. Терехин Д.Е. Автоматизация процесса аттестации персонала промышленных предприятий на основе гетерогенных тестов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 159 с.

104391. Абдулин Р.Р. Методы автоматизации и разработки испытаний комплексов управления летательными аппаратами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 163 с.

104392. Гольцов А.С. Синтез адаптивных систем автоматического управления нелинейными объектами в условиях априорной неопределенности [Электронный ресурс]. РГБ. Орел, 2006. 225 с.

104393. Тоичкин Н.А. Диагностика состояний и управление технологической безопасностью с использованием индекса безопасности: На примере цеха выпарки производства хлора и каустика [Электронный ресурс]. РГБ. Апатиты, 2006. 218 с.

104394. Борисенко М.Г. Автоматизированная подсистема идентификации многосвязных объектов управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 203 с.

104395. Ганигин С.Ю. Автоматизация процесса подготовки водотопливной эмульсий для дизельных энергетических установок [Электронный ресурс]. РГБ. Самара, 2006. 163 с.

104396. Федосеева Т.В. Автоматизация принятия решений по управлению предприятиями промышленности и транспортного комплекса на основе анализа рисков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 155 с.

104397. Туманов А.Ю. Автоматизированная система количественной оценки риска инновационного проекта [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 199 с.

104398. Вишнякова Ю.Н. Оптимизация многоконтурных систем автоматического управления тепловыми процессами методом многомерного сканирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 169 с.

104399. Горбунов А.А. Управление качеством целевого функционирования производственнотехнологических комплексов по изготовлению радиоэлектронных средств [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 157 с.

104400. Лайкам В.К. Модели и методы автоматизации мониторинга и оперативного прогноза численности занятых в промышленности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 143 с.

104401. Иванов А.В. Автоматизация и управление рестректуризацией информационного обеспечения для полиграфического производства [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 282 с.

104402. Карасев Д.С. Разработка методик, алгоритмов и программных средств управления конфигурацией изделий машиностроения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 179 с.

104403. Чичерин И.В. Сплайн-алгоритмы обработки сигналов измерительной информации в системах автоматизации технологических процессов. РГБ. Новокузнецк, 2006. 176 с.

104404. Костин С.В. Управление процессами информационного обмена в АСУ на примере горного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. Орел, 2006. 169 с.

104405. Репин А.И. Диагностика информационной подсистемы АСУТП ТЭЦ с использованием технологий искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 173 с.

104406. Стычук А.А. Диалоговая подсистема автоматизированного управления электроресурсами промышленного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. Орел, 2006. 193 с.

104407. Тагиев Р.А. Стратегии формирования очередности укладки "деталей" конструкций из реактопластов [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 212 с.

104408. Овчинниклв А.П. Разработка и исследование метода и средств контроля параметров двухфазных потоков для автоматизации гидротранспортирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 153 с.

104409. Шаряков В.А. Интегрирование частотноуправляемых электроприводов в автоматизированные системы машинных агрегатов. РГБ. СПб., 2006. 154 с.

104410. Жук Т.И. Разработка и анализ распределенных математических моделей тепловых процессов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 123 с.

104411. Антошкин С.Б. Структурное проектирование аналого-цифровых преобразователей информационно-измерительных систем реального времени [Электронный ресурс]. РГБ. Иркутск, 2006. 130 с.

104412. Кондрашенков И.С. Модели и средства синтеза несущих конструкций автоматизированных систем управления в радиоэлектронной промышленности [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 148 с.

104413. Безруков Д.А. Оптимизация управления энергетическими системами на основе идентификации их эффективных производственных характеристик [Электронный ресурс]. РГБ. Челябинск, 2006. 184 с.

104414. Кобяков А.Г. Методика структурно-параметрического представления знаний для обучающей экспертной системы поиска неисправностей в аппаратуре железнодорожной автоматики и телемеханики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 224 с.

104415. Хайруллин С.Р. Моделирование и автоматизация работы технологического агрегата с автономным энергопитанием в машиностроении [Электронный ресурс]. РГБ. Набережные Челны, 2006. 126 с.

104416. Савельев И.В. Курс общей физики. Наука. М., 1982. 432 с.

104417. Волков А.В. Развитие технологии разработки и отладки программного обеспечения микропроцессорных систем управления [Электронный ресурс]. РГБ. Иваново, 2006. 149 с.

104418. Бекмешов А.Ю. Обеспечение качества изделия в условиях автоматизированных производств [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 143 с.

104419. Савельев И.В. Курс общей физики. Наука. М., 1982. 496 с.

104420. Савельев И.В. Курс общей физики. Наука. М., 1982. 304 с.

104421. Вильгельм А.В. Повышение эффективности шахтных информационно-управляющих систем на основе вейвлет-методов обработки данных [Электронный ресурс]. РГБ. Екатеринбург, 2006. 167 с.

104422. Вишенкова О.В. Повышение эффективности управления технологическим процессом обработки резанием путем увеличения плотности потока энергии в инструменте [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 99 с.

104423. Романов А.А. Разработка подсистемы организации и скользящего планирования АСУТПП энергенических котлоагрегатов [Электронный ресурс]. РГБ. Барнаул, 2006. 130 с.

104424. Лещинская И.С. Модели и процедуры управления учебным процессом в ВУЗе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 142 с.

104425. Лисовец А.В. Методы и алгоритмы мониторинга знаний студентов в учебном процессе профессионального образования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 161 с.

104426. Минаев Д.В. Стратегический анализ и планирование деятельности образовательных учреждений крупного региона [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 204 с.

104427. Бережная Е.В. Методология и экономико-вероятностные модели управления автотранспортными системами в нестабильной экономической среде [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 432 с.

104428. Калугян К.Х. Системы тестирования в вузе как инструмент управления учебным процессом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 202 с.

104429. Ступникова В.Ф. Управление социально-экономическими отношениями на уровне муниципального образования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 154 с.

104430. Розанова Т.Г. Методология и методика стратегического планирования региональных экономических систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 385 с.

104431. Балашов В.Г. Модели и методы управления корпоративными финансовыми потоками [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 293 с.

104432. Бакунец О.Н. Управление стратегией распределения ресурсов на основе многокритериальных динамических моделей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 165 с.

104433. Афанасьев В.Ю. Модели управления инвестиционными потоками в региональной социально-экономической системе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 177 с.

104434. Караваев А.П. Модели и методы управления составом активных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 249 с.

104435. Кравец А.Г. Разработка информационно-аналитической модели специалиста в рамках концепции интеллектуальной среды управления ресурсами рынка труда [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 240 с.

104436. Бабкин В.Ф. Разработка и реализация оптимизационных моделей и механизмов управления высшим учебным заведением [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 372 с.

104437. Григорьева К.В. Разработка автоматизированного рабочего места преподавателя для управления качеством обучения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 182 с.

104438. Ясаков М.Н. Анализ и синтез интегрированных информационно-управляющих систем распределенного типа. РГБ. М., 2003. 179 с.

104439. Проходимость автомобиля. Оборонгиз. М., 1959. 308 с.

104440. Кленников В.М., Кленников Е.В. Теория и конструкция автомобиля. Машиностроение. М., 1967. 312 с.

104442. Иларионов В.А., Морин М.М., Шейнин А.М. Теория автомобиля. Автотрансиздат. М., 1960. 192 с.

104443. Кадочкин Д.Е. Разработка методов автоматизированной поддержки управления развитием исследовательского потенциала студентов в вузе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 196 с.

104444. Недикова Т.Н. Моделирование и интеллектуализация управления поиском на основе агрегирования лингвистической и нечеткой информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 172 с.

104445. Чудаков Д.А. Основы теории трактора и автомобиля. Сельхозгиз. М., 1962. 311 с.

104446. Потапенко А.М. Эвристические методы распределения ресурсов при управлении проектами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 142 с.

104447. Вязигин В.Г. Организация управления образовательным процессом в вузе Государственной противопожарной службы МЧС России на основе методов и моделей факторного анализа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 145 с.

104448. Шариков А.П. Игровое имитационное моделирование механизмов корпоративного управления. РГБ. М., 2003. 173 с.

104449. Сазыкина О.А. Внутривузовская система формирования и развития управленческого потенциала [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 218 с.

104450. Эрман Е.А. Автоматизированная обучающая система с расширенными функциями тестового контроля знаний, анализа и классификации информации. РГБ. М., 2005. 153 с.

104452. Рагимова Наимат Надирали Кызы Разработка моделей и методов управления экономическими показателями финансовой состоятельности образовательной системы аккредитованного внебюджетного вуза [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 129 с.

104453. Знание-сила. Редакция журнала "Знание-сила". М., 2006. 128 с.

104454. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2007.

104455. Мир упаковки: Спецвыпуск. АДЕФ-Україна. К., 2006. 58 с.

104456. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. К., 2006. 100 с.

104457. Економічна теорія. НАН України. К., 2006. 118 с.

104458. Віхляєв В. Широко відомі у вузькому колі: [Інтерв'ю з молодим запорізьким письменником Віхляєвим В./ Інтерв'ю записала К.Коротченко]. . , . С. 10.

104459. Геркушенко Г.Г. Автоматизированная подготовка электронных образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 193 с.

104460. Струков А.В. Повышение эффективности управления бизнес-процессами на основе построения интерфейсов в среде ИНТЕРНЕТ [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 161 с.

104461. Заложнев А.Ю. Модели и методы внутрифирменного управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 350 с.

104462. Богданова М.В. Разработка специального математического и программного обеспечения региональной системы управления повышением квалификации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 181 с.

104463. Исаков П.Н. Оптимизация управления слабоформализуемыми объектами в социально-экономических системах на основе нейросетевого моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 139 с.

104464. Баркалов П.С. Модели и методы распределения ресурсов при управлении проектами с учетом времени их перемещения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 139 с.

104465. Анисимов Б.П. Теория синтеза систем автоматизированного управления объектами городской недвижимости [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 331 с.

104466. Темралиева А.Я. Автоматизированная система формирования учебных планов с процедурой вычисления кредитов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 133 с.

104467. Дианов С.В. Мультиагентная информационная технология решения задач управления и принятия решений в организационных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 223 с.

104468. Пудовкина С.Г. Математическое моделирование финансовой сбалансированности производственно-сбытовой деятельности предприятия на базе современных информационных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 181 с.

104469. Булавчик В.В. Системотехническое проектирование автоматизированных систем организационного управления инновационно-инвестиционными процессами в капитальном строительстве [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 243 с.

104470. Гареева Э.Р. Методы управления ресурсным обеспечением вуза как социально-экономической системы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 195 с.

104471. Платонова О.В. Технология создания учебных модулей как средство обеспечения качества информационной базы управления обучением [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 181 с.

104472. Крылов В.Г. Совершенствование управления процессом оповещения населения с использованием систем отображения информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 147 с.

104473. Сухачев К.А. Модели и методы управления проектами в сетевых организациях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 149 с.

104474. Турчаева Р.Ю. Механизмы повышения эффективности системы управления человеческими ресурсами на предприятии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 248 с.

104475. Прийма В.Н. Управление в иерархических организационных структурах ГУИН на основе операционально-ситуационного моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 147 с.

104477. Ищенко В.В. Разработка методологии функционально-сетевого мониторинга технологии подготовки специалистов высших технических учебных заведений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 375 с.

104478. Лобачев С.Л. Теоретические основы и принципы построения информационно-образовательной среды открытого образования и ее практическая реализация [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 353 с.

104479. Рейнгольд Л.А. Структурирование информации в задачах совершенствования технологии управления социально-экономическими процессами на основе системы унифицированных показателей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 143 с.

104480. Самарин В.А. Информационное и технологическое обеспечение рефлексивной АСУ образовательного процесса Югорского государственного университета [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 171 с.

104481. Кулаков В.Г. Региональная система информационной безопасности: угрозы, управление и обеспечение [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 335 с.

104482. Калашников А.О. Организационные механизмы управления информационной безопасностью корпораций [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 164 с.

104483. Низамов М.М. Организация управления развитием учебно-материальной базы вуза МЧС России [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 137 с.

104484. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. мікроелектрон. та напівпровідник. прилад. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація виробництва в мікроелектроніці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

104485. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження запиленості повітряного середовища у виробничих приміщеннях" з дисципліни "Основи охорони праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 10 с.

104486. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження здатності масел (олій) та жирів до самозагоряння" з дисципліни "Основи охорони праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 7 с.

104487. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження поодиноких заземлювачів та ефективності використання захисного заземлення в електроустановках" з дисципліни "Основи охорони праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 13 с.

104488. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Бойове застосування артилерії". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 56 с.

104489. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. трансп. технологій Методичні вказівки до виконання магістерської випускної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 38 с.

104490. Степанова Е.В. Формирование системы управления довузовским образованием [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 243 с.

104491. Молчанова О.П. Управление образовательной системой, основанной на новых информационных технологиях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 282 с.

104492. Рассказова А.Н. Разработка методов автоматизированной оценки эффективности корпоративного управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 187 с.

104493. Соколова М.Б. Методы и средства анализа и прогноза демографических показателей на основе нейротехнологии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 171 с.

104494. Тютина М.В. Разработка методов и алгоритмов настройки гибридной экспертной системы на решение задач оценки в социальных и экономических объектах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 168 с.

104495. Величко С.В. Разработка инструментальных средств региональной системы управления экономикой природопользования на основе информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 343 с.

104496. Селиверстова И.А. Разработка системы информационной поддержки управления качеством образования в вузе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 191 с.

104497. Бородин Д.А. Модели и методы поддерживаемого развития отделений банка [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 119 с.

104498. Яковлев Н.В. Интеллектуализация управления компанией на основе оптимальной агрегации внешних информационных. РГБ. М., 2005. 129 с.

104499. Петренко А.Л. Управление многокомпонентными производственно-сбытовыми системами на основе имитационного моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 228 с.

104500. Прокопенко В.В. Рационализация менеджмента провайдера сети в условиях рынка информационных услуг [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 168 с.

104501. Рудник Д.М. Совершенствование механизмов управления экономической и социальной подсистемами предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 154 с.

104502. Молотков Ю.И. Системное управление социально-экономическими объектами и процессами [Электронный ресурс]. РГБ. Новосибирск, 2005. 459 с.

104503. Коняев Н.М., Лебедев В.А. Что такое эргономика?. Вышэйш. школа. Минск, 1985. 124 с.

104504. Сомов Ю.С. Композиция в технике. Машиностроение. М., 1972. 279 с.

104505. Сомов Ю.С. Композиция в технике. Машиностроение. М., 1987. 288 с.

104506. Сомов Ю.С. Композиция в технике. Машиностроение. М., 1977. 271 с.

104507. Хлытчиев А.И. Методы оценки и оптимизации уровня безопасности региона [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 114 с.

104508. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. Просвещение. М., 1978. 160 с.

104509. Пешкун В.А. Методы и алгоритмы выбора вариантов функционирования региональных систем энергоснабжения в условиях неопределенности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 150 с.

104510. Шпара П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. Вища школа. К., 1984. 200 с.

104511. Зуева О.К. Разработка социально-экономических инструментов функционирования системы контроллинга [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 153 с.

104512. Шпара П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования [Текст]. Вища шк.. К., 1973. 149 с.

104513. Штробель В.К. Современный автомобильный кузов. Машиностроение. М., 1984. 264 с.

104515. Рыженко И.Н. Совершенствование методологии проектирования интеллектуальных информационных систем [Электронный ресурс]. РГБ. Бишкек, 2006. 190 с.

104516. Мешков П.В. Модели и методы управления безопасностью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 98 с.

104517. Дудников В.А. Разработка автоматизированной системы оперативного управления дискретным производством на основе генетических алгоритмов [Электронный ресурс]. РГБ. Старый Оскол, 2006. 199 с.

104518. Боброва-Голикова Л.П., Мальцева О.М., Коханова Н.А., Строкина А.Н. Эргономика и безопасность труда. Машиностроение. М., 1985. 112 с.

104519. Осипова И.В. Интеллектуальная информационно-аналитическая система поддержки планирования налоговых доходов регионального бюджета [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 154 с.

104520. Балин В.Д., Ковалев Ю.Т., Крылов А.А. Эргономика. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1988. 181 с.

104521. Заблонский К. И. Основы проектирования машин. Вища шк.. К., 1981. 311 с.

104522. Казанская А.Ю. Разработка методики комплексной оценки социально-экономического состояния муниципальных образований для обеспечения процесса принятия управленческих решений [Электронный ресурс]. РГБ. Таганрог, 2006. 252 с.

104523. Анциферова В.И. Разработка средств автоматизации управления образовательным процессом в ресурсном центре [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 119 с.

104524. Хасанова Н.В. Оценка и управление научно-образовательным потенциалом на основе структурных, когнитивных и динамических моделей [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 191 с.

104525. Николаев А.В. Теоретические основы применения грамматических сетей для распознавания и обработки разнородных сложноструктурированных данных и знаний в распределенных системах управления [Электронный ресурс]. РГБ. Курск, 2006. 332 с.

104526. Корецкий А.А. Технико-внедренческие зоны как доминанта в формировании инновационно ориентированных университетов [Электронный ресурс]. РГБ. Таганрог, 2006. 182 с.

104527. Нефедов А.Ф., Высочин Л.Н. Планирование эксперимента и моделирование при исследовании эксплуатационных свойств автомобилей. Вища шк.. Львів, 1976. 160 с.

104528. Ящерицын П. И., Махаринский Е. И. Планирование эксперимента в машиностроении. Вышэйш. школа. Минск, 1985. 285 с.

104529. Золотников А.Г. Модели и механизмы распределения ресурса в многоуровневых организационных системах [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 136 с.

104530. Славнов К.В. Автоматизированная система дистанционного обучения военного вуза [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 171 с.

104531. Сад дин Алхарири Абд Алкарим Разработка моделей управления продолжительностью информационного проекта [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 139 с.

104532. Иванченко А.И. Механизмы оптимального контроля и мотивационного управления качеством обучения персонала атомных станций [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 190 с.

104533. Шумаков С.М. Оптимизация объектного кода для процессорных архитектур с поддержкой параллелизма на уровне команд. РГБ. М., 2003. 167 с.

104534. Неприков А.А. Разработка инструментальных средств оценки качества Интернет-ориентированных систем управления данными [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 163 с.

104535. Пономарев И.М. Разработка и исследование методов синтеза параллельных алгоритмов для многопроцессорных систем со структурно-процедурной организацией вычислений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 251 с.

104536. Окунев С.К. Базовые методы оптимизации на предикатном представлении программы для архитектур с явно выраженной параллельностью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 154 с.

104537. Казаков Ф.А. Функциональный язык для разработки переносимых параллельных программ [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 173 с.

104538. Калинин А.В. Математическое и программное обеспечение массивно-параллельных вычислений в распределенных системах на базе аппарата нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 160 с.

104539. Аксенов А.А. Разработка расширенной реляционной модели данных распределенной хронологической системы управления виртуальными представительствами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 136 с.

104540. Лобив И.В. Программные системы для идентификации и локализации объектов в изображениях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 121 с.

104541. Вежневец В.П. Алгоритмы анализа изображения лица человека для построения интерфейса человек-компьютер [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 141 с.

104542. Кузьмин Д.А. Исследование и разработка методов выполнения функционально-параллельных программ [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 177 с.

104543. Ковалев Д.А. Эволюционная система извлечения знаний на реляционных базах данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 131 с.

104544. Рейер И.А. Методы анализа формы изображений на основе непрерывного гранично-скелетного представления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 124 с.

104545. Буряк Д.Ю. Метод автоматизированного конструирования процедур анализа изображений с использованием генетических алгоритмов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 129 с.

104546. Цыгулин А.А. Метод и алгоритмы автоматической генерации параллельных программ, реализующих численные методы на регулярных сетках. РГБ. М., 2003. 165 с.

104547. Земских Л.В. Применение генетических алгоритмов в системах Автономного Адаптивного Управления (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104548. Земских Л.В. Применение генетических алгоритмов в системах Автономного Адаптивного Управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 125 с.

104549. Романенко А.А. Средства отладки параллельных программ для мультикомпьютеров [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 115 с.

104550. Буряк Д.Ю. Метод автоматизированного конструирования процедур анализа изображений с использованием генетических алгоритмов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 35 с.

104551. Туренко А. Н., Богомолов В. А., Клименко В. И. История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения. ХГАДТУ. Харьков, 1999. 252 с.

104552. Аверин А.И. Исследование и разработка алгоритмов параллельного дедуктивного вывода на графовых структурах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 206 с.

104553. Грибовская Н.С. Теоретико-категорное исследование эквивалентностей параллельных моделей с реальным временем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 145 с.

104554. Дроздов А.Ю. Развитие методов статического анализа программ, используемых в оптимизирующих компиляторах для архитектур с явно выраженной параллельностью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 112 с.

104555. Шматок А.В. Методы и инструментальные средства разработки масштабируемых параллельных программ для многопроцессорных систем со структурно-процедурной организацией вычислений. РГБ. М., 2005. 175 с.

104556. Гаранина Н.О. Верификация распределенных систем с использованием аффинного представления данных, логик знаний и действий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 168 с.

104557. Привалихин Д.В. Языковая и инструментальная поддержка функционально-потокового параллельного программирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 157 с.

104558. Галатенко А.В. Математические модели и программные средства защиты распределенных компьютерных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 90 с.

104559. Антонов А.В. Эффективная организация параллельных распределенных вычислений на основе кластерной технологии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 174 с.

104560. Левин И.И. Методы и программно-аппаратные средства параллельных структурно-процедурных вычислений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 366 с.

104561. Волобой А.Г. Исследование и разработка алгоритмов, методов и программных средств для задач синтеза реалистичных изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 140 с.

104562. Иванов А.И. Методы и средства создания эффективного параллельно-конвейерного программного обеспечения вычислительных систем, построенных на основе плис-технологии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 200 с.

104563. Падарян В.А. Исследование и разработка методов оценки масштабируемости и производительности программ, параллельных по данным. РГБ. М., 2005. 148 с.

104564. Курганов В.Ю. Разработка и исследование систем управления гибридными данными сложной нестабильной структуры на основе универсальной модели [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 190 с.

104565. Новопашин А.П. Методы и инструментальные средства крупноблочного синтеза параллельных программ для вычислительных кластеров [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 118 с.

104566. Степанов В.Н. Методы и программные средства автоматизации анализа изображений медико-биологических микрообъектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 127 с.

104567. Жуматий С.А. Программная среда поддержки эффективного выполнения задач на параллельных вычислительных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 98 с.

104568. Штейнберг Б.Я. Распараллеливание программ для суперкомпьютеров с параллельной памятью и открытая распараллеливающая система. РГБ. М., 2006. 346 с.

104569. Нго Хыу Фук Параллельно-рекурсивные методы выполнения вейвлет-преобразования в задачах обработки дискретных сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 168 с.

104570. Баскаков Ю.В. Обеспечение поддержки процесса повышения производительности компиляторов для архитектур с явно выраженной параллельностью при их совместной разработке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 152 с.

104571. Новиков С.В. Развитие методов глобального планирования программ для архитектур с явно выраженной параллельностью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 112 с.

104572. Сластен Л.М. Методы и средства отображения параллельных алгоритмов задач в многопроцессорную вычислительную систему со структурно-процедурной реализацией вычислений [Электронный ресурс]. РГБ. Таганрог, 2006. 217 с.

104573. Легалов А.И. Языковые средства систем программирования, ориентированные на создание переносимых, эволюционно расширяемых параллельных программ [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 369 с.

104574. Шапоренков Д.А. Эффективные методы индексирования данных и выполнения запросов в системах управления базами данных в основной памяти. РГБ. СПб., 2006. 129 с.

104575. Цибульский Г.М. Мультиагентный подход к анализу изображений. РГБ. Красноярск, 2006. 300 с.

104576. Файбисович М.Л. Исследование и реализация программных средств выбора альтернатив в среде Web [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 193 с.

104577. Максимов С.В. Модели и алгоритмы контекстно-словарного сжатия текстовых данных [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 136 с.

104578. Григорьев А.С. Разработка метода и создание системы полнотекстового поиска на основе статистической обработки ограниченного контекста слова [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 163 с.

104579. Коновалов О.В. Разработка и исследование генетических методов обучения нейронных сетей для задач визуализации в САПР-К [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 144 с.

104580. Гречин И.В. Разработка экспертной системы на основе эволюционных методов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 202 с.

104581. Олейник М.П. Разработка генетических алгоритмов проектирования элементов телекоммуникационных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 137 с.

104582. Ревякин С.В. Последовательно-параллельный анализ вариантов повышения качества модульного проектирования декомпозируемых технических систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 185 с.

104583. Набока Н.В. Проектирование систем управления сложными информационными процессами с применением многоагентной технологии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 178 с.

104584. Калитин Д.В. Автоматизированное проектирование минимальносвязной параллельной декомпозиции управляющих автоматов в k-значных логиках на основе теоретико-графового вложения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 147 с.

104585. Родионов В.В. Разработка и исследование алгебраических моделей и генетических алгоритмов для автоматизированного проектирования функционально распределённых встраиваемых микропроцессорных систем [Электронный ресурс. РГБ. Ульяновск, 2005. 273 с.

104586. Шерстюк О.И. Разработка математического и программного обеспечения подсистемы автоматизированного проектирования плоских дифракционных антенн. РГБ. Воронеж, 2006. 249 с.

104587. Майданов Ю.С. Разработка и исследование средств параллельного мультипрограммирования и поддержки живучести для распределенных вычислительных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 157 с.

104588. Янкевич Е.А. Организация параллельных вычислительных процессов в исполнительных устройствах машины нетрадиционной архитектуры. РГБ. М., 2005. 219 с.

104589. Левченко Н.Н. Аппаратно-программные средства работы с динамически формируемым контекстом вычислений в системе с автоматическим распределением ресурсов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 185 с.

104590. Абдулрадх Одай Абдуллатиф Исследование эффективности мультикомпьютерных систем с использованием декомпозиционной модели организации распределенных вычислений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 209 с.

104591. Чумаченко Г.О. Исследование, разработка и применение ассоциативной памяти для организации параллельных вычислительных процессов в системе с автоматическим распределением ресурсов. РГБ. М., 2005. 166 с.

104592. Токарев А.Н. Стратегия размещения подзадач в распределенных вычислительных системах кластерно-метакомпьютерного типа [Электронный ресурс]. РГБ. Пенза, 2005. 173 с.

104593. Окунев А.С. Аппаратно-программные средства управления задачами и организация виртуальной памяти в системе с автоматическим распределением ресурсов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 163 с.

104594. Седельников М.С. Методы и алгоритмы организации функционирования распределенных вычислительных систем в мультипрограммных режимах [Электронный ресурс]. РГБ. Новосибирск, 2006. 153 с.

104595. Кулясов С.М. Математические методы преобразования изображений с целью выравнивания освещенности и контрастирования слаборазличимых объектов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 122 с.

104596. Стасенко Л.А. Разработка и исследование генетических и эволюционных алгоритмов на графах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 181 с.

104597. Скрябцов П.В. Применение нейрокомпьютеров для представления и визуализации статических и динамических трехмерных данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 169 с.

104598. Тумоян Е.П. Разработка и исследование метода создания и использования хранилищ ключевой информации на основе распознавания биометрических образов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 192 с.

104599. Кручинин И.И. Моделирование и сравнительный анализ процессов распознавания и классификации многомерных объектов пересекающихся классов на основе представлений теории нечетких множеств и нейросетевых технологий. РГБ. М., 2003. 212 с.

104600. Песков Н.В. Поиск информативных фрагментов описаний объектов в задачах распознавания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 106 с.

104601. Песков Н.В. Поиск информативных фрагментов описаний объектов в задачах распознавания (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

104602. Авербух М.Л. Информационные модели многоуровневой обработки изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 187 с.

104603. Пушкарева Г.В. Разработка и реализация гибридного генетического алгоритма для автоматизированного проектирования маршрутов обхода геометрических объектов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

104604. Семерий О.С. Построение и исследование аналитических функций расстояния и их применение для анализа и синтеза изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 143 с.

104605. Чернов А.В. Информационная технология восстановления изображений, основанная на принципах распознавания образов. РГБ. М., 2005. 118 с.

104606. Фирсова С.А. Алгоритмы оптимизации временной сложности кусочно-полиномиальной аппроксимации функций в применении к быстрому преобразованию Фурье на основе параллельного вычисления элементов базиса. РГБ. М., 2005. 171 с.

104607. Броневич А.Г. Развитие теории нечетких мер для описания неопределенности в моделях принятия решений, логического вывода и анализа изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 333 с.

104608. Леухин А.Н. Многомерный гиперкомплексный контурный анализ и его приложения к обработке изображений и сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 392 с.

104609. Григорьев В.Р. Методы параллельной цифровой обработки информации в трехмерных оптических интегральных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 233 с.

104610. Бирюков А.С. Методы построения коллективных решений задачи кластерного анализа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 103 с.

104611. Адилов Р.М. Исследование и разработка методов анализа многоградационных растровых изображений в системах технического зрения [Электронный ресурс]. РГБ. Пенза, 2006. 179 с.

104612. Курилин И.В. Двухэтапные алгоритмы фильтрации и сегментации цветных изображений [Электронный ресурс]. РГБ. Новосибирск, 2006. 152 с.

104613. Боснякова Д.Ю. Поиск признаков в сигналах головного мозга [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 121 с.

104614. Кудряшова Т.А. Параллельные алгоритмы решения краевых задач на МВС с распределенной памятью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 118 с.

104615. Соколинский Л.Б. Методы организации параллельных систем баз данных на вычислительных системах с массовым параллелизмом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 250 с.

104616. Елкина Н.В. Асинхронное параллельное кинетическое моделирование взаимодействия мощного излучения с веществом [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 101 с.

104618. Бойков Ф.Г. Применение вейвлет-анализа в задачах автоматического распознавания речи [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 114 с.

104619. Шакиров И.В. Методы и алгоритмо-программное обеспечение вейвлет-анализа статических изображений. РГБ. М., 2003. 164 с.

104620. Елизаров А.И. Алгоритмы и программные средства идентификации полутоновых изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 136 с.

104621. Темироав Л.Г. Двухуровневое моделирование дискретных эволюционных процессов в условиях неопределенности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 178 с.

104622. Ашихмин А.В. Математическое моделирование вибраторных антенных решеток пеленгаторных программно-аппараторных комплексов с учетом электродинамического взаимодействия элементов конструкции [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 222 с.

104623. Муравский А.В. Интеллектуальные модели качественного анализа слабо формализованных временных процессов в системах поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 227 с.

104624. Воронкин Р.А. Математическое моделирование процессов генетического поиска для повышения качества обучения нейронных сетей прямого распространения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 240 с.

104625. Близнова О.В. Логическое моделирование систем с последовательно-параллельной структурой [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 144 с.

104626. Маслов М.Г. Разработка моделей и алгоритмов составления расписаний в системах административно-организационного управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 220 с.

104627. Гельбер А.В. Разработка алгоритмов решения нестационарных уравнений Максвелла на базе узлового и векторного методов конечных элементов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104628. Гельбер М.А. Математическое моделирование гармонических по времени электромагнитных полей с использованием векторного метода конечных элементов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104629. Воронкин Р.А. Математическое моделирование процессов генетического поиска для повышения качества обучения нейронных сетей прямого распространения (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104630. Нужный А.М. Моделирование процесса принятия проектных решений в графических системах с использованием генетических алгоритмов (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104631. Гельбер А.В. Разработка алгоритмов решения нестационарных уравнений Максвелла на базе узлового и векторного методов конечных элементов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 121 с.

104632. Стадник А.В. Использование искусственных нейронных сетей и вейвлет-анализа для повышения эффективности в задачах распознавания и классификации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 92 с.

104633. Киселев В.В. Нечеткие алгоритмы в некоторых задачах распознавания и управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 175 с.

104634. Русин Е.В. Разработка и исследование методов и программных комплексов параллельной обработки изображений на основе вертикального представления данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

104635. Суков С.А. Параллельные алгоритмы моделирования газодинамического обтекания тел на нерегулярных тетраэдральных сетках [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 131 с.

104636. Чиглинцев А.В. Блочные модели и генетические алгоритмы в задаче поиска рациональной прямоугольной упаковки и раскроя. РГБ. М., 2005. 95 с.

104637. Кирнос Э.А. Сравнительный анализ морфологических методов интерпретации изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 137 с.

104638. Середа С.Г. Моделирование автоматизированной системы сегментации изображений по сложным условиям семантической однородности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 201 с.

104639. Гельбер М.А. Математическое моделирование гармонических по времени электромагнитных полей с использованием векторного метода конечных элементов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 148 с.

104640. Калинкин А.В. Стохастические модели систем с взаимодействием при дискретных состояниях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 258 с.

104641. Наджафи Мохсен Мохаммадали Проекционный метод решения некоторых задач обработки и анализа изображений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 113 с.

104642. Катеува Я.В. Разработка и анализ параллельных алгоритмов параметрического синтеза для массивно-параллельных суперкомпьютеров [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 151 с.

104643. Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. Наука. М., 1989. 301 с.

104644. Рычков В.Н. Параллельная распределенная объектно-ориентированная вычислительная среда для конечно-элементного анализа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 138 с.

104645. Новиков А.К. Параллельная h-версия МКЭ в решении двумерных задач теории упругости [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 120 с.

104646. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2007.

104647. Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. Наука. М., 1978. 256 с.

104648. Есаулов А.О. Параллельная реализация математической модели атмосферного пограничного слоя над поверхностью с неоднородными свойствами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 143 с.

104649. Подлипский О.А. Решение задач классификации при двух оценках по каждому признаку для построения полных баз экспертных знаний [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 120 с.

104650. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету в 2006 році. . , . С. 5.

104651. Утешева Т.Ш. Исследование методов, разработка алгоритмического и программного обеспечения пространственного анализа графической информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 138 с.

104652. Демидов Д.Е. Синтез нечетких моделей методом эволюционного моделирования на основе экспериментальных данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 199 с.

104653. Кутузов Д.В. Моделирование матричных коммутационных систем с параллельной динамической настройкой [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 143 с.

104654. Бречалов С.Л. Моделирование процессов управления боевыми действиями подразделений пожарной охраны на основе теории массового обслуживания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 128 с.

104655. Полосков И.Е. Теория и численно-аналитические алгоритмы моделирования случайных режимов динамических систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 409 с.

104656. Семенов М.Е. Математическая модель и комплекс программ для исследования пластической деформации скольжения в материалах с гранецентрированной кубической структурой [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 132 с.

104657. Животников Г.С. Морфологические методы анализа изображений. Стохастические и нечеткие модели [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 120 с.

104658. Борисовский П.А. Исследование эволюционных алгоритмов решения некоторых задач дискретной оптимизации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 112 с.

104659. Горелов А.А. Разработка алгоритмов и процедур повышения точности факторного прогнозирования на основе эволюционной стратегии поиска прогнозирующего описания актуального процесса [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 183 с.

104660. Нужный А.М. Моделирование процесса принятия проектных решений в графических системах с использованием генетических алгоритмов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 193 с.

104661. Калиниченко Б.О. Разработка методов выполнения функционально-параллельных программ на основе сетей Петри [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 183 с.

104662. Гнеушев А.Н. Математическое моделирование выделения признаков видеоизображения в реальном масштабе времени [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 110 с.

104663. Рыжаков В.В. Применение численного метода формирования достаточной статистики для построения искусственных нейронных сетей распознавания радиолокационных объектов по поляризационным признакам [Электронный ресурс]. РГБ. Сургут, 2006. 205 с.

104664. Стрекалов Ю.А. Разработка методов моделирования параллельно-конвейерных нейросетевых структур для высокоскоростной цифровой обработки сигналов [Электронный ресурс]. РГБ. Ставрополь, 2006. 296 с.

104665. Десятирикова Е.Н. Методологические основы управления большими экономическими системами на основе информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 314 с.

104666. Шорохова С.В. Модели и алгоритмы для информационной системы психолого-педагогической поддержки обучаемых. РГБ. М., 2003. 194 с.

104667. Филист С.А. Проблемно-ориентированные программно-аппаратные комплексы для мониторинга в социо-технических системах на динамических опорных областях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 290 с.

104668. Федянина О.П. Интеллектуализация поддержки решений по управлению персоналом организации на основе нечетких моделей знаний [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 314 с.

104669. Горохов А.В. Синтез и анализ моделей системной динамики регионального социально-экономического развития [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 234 с.

104670. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

104671. Бутенко В. Почему в Украине два праздника защитников Отечества: [Сомнения по поводу выбора даты 23 февраля]. . , . С. 21.

104672. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 162 с.

104673. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 136 с.

104674. Електротехніка та електроенергетика. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 92 с.

104675. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2006. 40 с.

104676. Михеев Г.В. Адаптивные механизмы функционирования системы качества в организации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 130 с.

104677. Чекменев А.Н. Оптимальное управление дискретным производством сложных изделий на основе информационного мониторинга экономических показателей финансовой состоятельности машиностроительного предприятия. РГБ. М., 2003. 254 с.

104678. Латыш Е.В. Управление в экономических системах малых предприятий машиностроения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 147 с.

104679. Копылова М.А. Социально ориентированное управление комплексом профилактических мер в системе здравоохранения на муниципальном уровне с использованием когнитивного моделирования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 185 с.

104680. Баранчикова Е.А. Модели и методы распределения корпоративных заказов и финансов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 125 с.

104681. Строкатов А.Б. Управление позиционированием предприятия на рынке инвестиций [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 168 с.

104682. Скокленев Л. С. Управление коммерческой фирмой на основе моделирования эффективности и устойчивости бизнес-процесса [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 124 с.

104683. Масыч М.А. Инновационно ориентированное управление как стратегическая детерминанта развития технического университета [Электронный ресурс]. РГБ. Таганрог, 2005. 185 с.

104684. Сысоев В.А. Система экономического управления процессом создания и освоения опытных образцов наукоемких изделий [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 175 с.

104685. Гайнетдинова К.Г. Системное управление экономическим потенциалом производственного комплекса [Электронный ресурс]. РГБ. Уфа, 2006. 145 с.

104686. Новосельцев В.И. Теоретические основы и модели управления динамикой рынка переходного периода [Электронный ресурс]. РГБ. М.- Воронеж, 2006. 260 с.

104687. Тарасов А.К. Модели анализа и оптимизации организационно-управленческих структур в условиях конкуренции [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 114 с.

104688. Скибин А.В. Разработка метода календарно-сетевого планирования научно-исследовательского проекта с учетом неопределенности [Электронный ресурс]. РГБ. Тверь, 2006. 84 с.

104689. Колобов Д.В. Модели и механизмы финансирования инновационного развития фирмы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 140 с.

104690. Степанов В.А. Модели, алгоритмы управления в экономических системах предприятий многономенклатурного мелкосерийного производства [Электронный ресурс]. РГБ. Воронеж, 2006. 168 с.

104691. Богуславский Л.Б. Вероятностные методы и модели управления потоками данных и ресурсами в сетях и многопроцессорных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 353 с.

104692. Пруцков А.В. Разработка и исследование процедур идентификации и прогнозирования текущего состояния дискретных каналов информационно-вычислительных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 125 с.

104693. Хайров И.Е. Исследование амплитудных методов селекции одноэлектронных импульсов в оптических информационных системах, работающих в режиме счета фотонов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 183 с.

104694. Виноградов А.Ю. Научно-технические разработки по усовершенствованию протокола резервирования ресурсов в пакетных сетях связи [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 213 с.

104695. Михайлов С.В. Инструментарий оценки эффективности функционирования комплексной системы обеспечения безопасности корпоративной компьютерной сети [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 145 с.

104696. Бабенко Д.В. Исследование и разработка способов повышения производительности последовательного декодирования сверточных кодов на примере алгоритма Фано [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 157 с.

104697. Павский К.В. Разработка средств анализа функционирования распределённых вычислительных систем и сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 164 с.

104698. Теренин А.А. Методика построения защищенной вычислительной сети электронных платежей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 210 с.

104699. Мамойленко С.Н. Разработка и исследование средств организации функционирования распределённых вычислительных систем и сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 160 с.

104700. Бахарева Н.Ф. Интерактивная система вероятностного моделирования компьютерных сетей на основе метода двумерной диффузионной аппроксимации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 193 с.

104701. Хапланов Н.Л. Разработка методов и средств построения распределенного информационно-справочного портала дистанционного обучения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 157 с.

104702. Городецкий И.И. Методы и алгоритмы уплотнения гомогенных сигналов в многоканальных телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 160 с.

104703. Семенов С. Промышленность в 2006 г.: предварительные итоги: [Анализ динамики и особенности промышленного производства в России за 2006 год. Статистические данные]. . , . С. 3-13.

104704. Карачаровский В. Концентрация капитала и новая экономика: [Технологическая модернизация экономического развития в России. Технологические инновации. Инвестиции. Конкурентоспособность]. . , . С. 14-22.

104705. Кошолкина Л. Инвестиционная политика в агропромышленном комплексе: [АПК России. Инвестиции]. . , . С. 23-26.

104706. Стрижкова Л. Отбор проектов инвестиционного фонда (рекомендации по проведению практических расчетов): [Инвестиционный фонд РФ. Инвестиционный проект]. . , . С. 27-48.

104707. Волович В. О предмете политэкономии: анализ подходов. . , . С. 49-53.

104708. Лопатов В. Вопросы сотрудничества с африканскими странами: [Внешнеэкономические связи России с африканскими странами. Долги африканских стран. Списание долгов и развитие африканских стран... (см. аннотацию)]. . , . С. 65-71.

104709. Заусаев В., Быстрицкий С., Богуш Д. О развитии лесопереработки на Дальнем Востоке: [Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность на Дальнем Востоке. Лесной рынок. Экспорт]. . , . С. 72-76.

104710. Обухов Н. Внешнеторговая политика России на Востоке до начала ХХ в.. . , . С. 84-88.

104711. Розколупа Н. Правове регулювання діяльності централізованих бібліотечних систем. . , . С. 8-11.

104712. Заплатинський В. Вступ до СОТ забезпечить конкурентоспроможність української економіки. . , . С. 2-4.

104713. Костусєв О. Актуальні проблеми конкурентної політики в Україні. . , . С. 20-25.

104714. Прус Л. Конкурентні стратегії вищих навчальних закладів: [Можливості і перспективи використання конкурентних стратегій ВНЗ України. Типи конкурентної поведінки ВНЗ на ринку]. . , . С. 26-30.

104715. Черевко О. Методологічні аспекти моделювання програмної реалізації конкурентної стратегії соціально-економічного розвитку регіону. . , . С. 31-38.

104716. Чернелевська О. Вдосконалення заборонних норм на здійснення монополістичної практики. . , . С. 39-43.

104717. Харченко Г. Право власності в різних правових системах. . , . С. 44-47.

104718. Андрейцев В. Проблеми урегулювання земельних юрисдикційних правовідносин: [Земельні правовідносини в Україні]. . , . С. 48-52.

104719. Катасонова Е. Российско-японские отношения: тернистый путь длиной в полвека: [К 50-летию советско-японской совместной декларации. История советско-японских дипломатических отношений]. . , . С. 2-12.

104720. Воеводкин А.Е. Управление организационной структурой металлургического холдинга на основе анализа налоговых потоков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 181 с.

104721. Князева Т.Н. Оптимизация образовательного процесса среднего профессионального учебного учреждения с использованием универсальных средств САПР [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 159 с.

104722. Файзуллаев Д. Подводные камни "Голубого потока": [Газопровод "Голубой поток", частично пролегающий по дну Черного моря. Поставки Российского газа в Украину, Молдавию, Болгарию, Азербайджан, Турцию]. . , . С. 20-26.

104723. Савинков Ю.А. Оптимизация управления и проектирования региональной системы повышения квалификации кадров на основе новых информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 284 с.

104724. Гламаздин Е.С. Модели и методы управления корпоративными программами [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 123 с.

104725. Дзюина Г.М. Разработка организационно-экономической модели взаимодействия инновационных фирм и крупных научных центров [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 141 с.

104726. Тереенков К. Отношения Индии и Пакистана со странами Залива: [Международные экономические отношения Индии и Пакистана со странами Персидского залива (Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ)]. . , . С. 32-36.

104727. Свистунова И. Анкара - Тегеран: двусторонние отношения и региональные проблемы : [международные и экономические отношения Турции и Ирана. Проблемы Ирака. Взаимоотношения с США и Россией]. . , . С. 37-39.

104728. Шорохов М.И. Мониторинг качества обучения в техническом вузе на основе ретроспективного экспертного комплекса. РГБ. М., 2005. 203 с.

104729. Кострова В.Н. Оптимизация управления вузом на основе экспертно-мониторингового анализа структурно-функциональных компонентов образовательного процесса [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 246 с.

104730. Воротилина М.А. Управление объединением строительных предприятий на основе оптимизационных моделей распределения ресурсов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 120 с.

104731. Коровин Е.Н. Методология прогнозирования и оптимального управления территориально распределенными социально-экономическими системами на основе трансформации информации и многовариантного моделирования. РГБ. Воронеж, 2006. 359 с.

104732. Вишневский М. Вашингтон - Пекин: новое соперничество в Африке: [Соперничество между США и КНР в Африке. Политическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество]. . , . С. 40-45.

104733. Повлюков Ю.А. Исследование и разработка эффективных отказоустойчивых биллинговых систем для традиционной и IP-телефонии [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 158 с.

104734. Колбанев М. О. Принципы построения и анализ вероятностно-временных характеристик центров обработки информации и управления интеллектуальных телекоммуникационных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 391 с.

104735. Воронцов А., Ревенко О. Северокорейские ракетные залпы. Что дальше?: [Ядерная программа КНДР. Испытания ракет большой, средней и малой дальности. Проведение подземного ядерного взрыва]. . , . С. 46-51.

104736. Дадаян Д. Непризнанные государства Закавказья: мифы и реалии: [Закавказская политика России. Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Республика Южная Осетия]. . , . С. 52-57.

104737. Корицкий А. Россия - Турция: жаркое лето 2006-го : [международные и внешнеэкономические отношения России и Турции]. . , . С. 58-61.

104738. Ладыго К. Мифы и живопись аборигенов Австралии. . , . С. 63-66.

104739. Тетекин В. ЮАР: молодежь против апартеида: [Молодежные движения и организации ЮАР 1970-1990 гг.]. . , . С. 73-77.

104740. Уйманов А.Б. Распределенная информационная система ремонтного предприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 169 с.

104741. Федотов Р.В. Разработка и исследование алгоритмов сжатия 3-х мерных графических объектов для коллективного проектирования в компьютерных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 139 с.

104742. Юрлова Е. Индия: касты и межкастовые отношения живут и изменяются: [Становление современной кастовой системы в Индии VII - ХХ вв. Борьба за социально-экономическое равноправие индусских средних и низших каст]. . , . С. 13-19.

104743. Александров И.С. Разработка системы защиты WEB-приложений от автоматизированного копирования информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 130 с.

104744. Филипповский Ю.А. Разработка территориально-распределенной информационной системы управления материально-техническим обеспечением нефтяной Компании [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 251 с.

104745. Межуев Н.В. Синтез информационно-телекоммуникационной инфраструктуры регионального оператора электросвязи для областных органов управления [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 142 с.

104746. Побережний Г. Приборкання регіоналізму: децентралізація як засіб від сепаратизму: [Становлення політичної нації в Україні. Демократизм, федералізм, унітаризм, регіоналізм]. . , . С. 88-100.

104747. Мамойленко С.Н. Разработка и исследование средств организации функционирования распределённых вычислительных систем и сетей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

104748. Швайка М. Гетьманат як можлива ефективна форма українського демократичного управління: [Політична система. Політичний устрій. Демократичне управління]. . , . С. 105-110.

104749. Наконечна Н. Націоналізм як культурний феномен ХХ ст.: [Національні відносини. Націоналізм: історія, теорія, ідеологія]. . , . С. 111-119.

104750. Мельон А. Функціонування та перспективи розвитку українського націоналізму: [Український націоналістичний рух у сучасній Україні]. . , . С. 120-129.

104751. Мельон А. Варіанти періодизації українського націоналізму: [Національна політика України. Періодизація українського націоналізму]. . , . С. 130-136.

104752. Арцишевська І. Проблема виникнення нації з погляду примордіалізму: [Національна політика України. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія]. . , . С. 137-151.

104753. Про Державний бюджет України на 2007 рік : Закон України від 19 грудня 2006 року № 489 - V. . , . С. 54-201.

104754. Про реалізацію статті 18 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні": Постанова КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1836. . , . С. 292-295.

104755. Порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду... (див. анотацію). . , . С. 295-296.

104756. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють... (див. анотацію). . , . С. 376-379.

104757. Положення про порядок видачі ліцензій на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції : затверджено Наказом Міністерства економіки України від 14.12.2006 № 375. . , . С. 385-386.

104758. Положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин : затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.12.2006 № 812. . , . С. 484-488.

104759. Андрущенко В.П. Ціннісний дискурс в освіті. . , . С. 3-10.

104760. Бех В.П. Філософський вимір соціального організму країни: ідея, сутність, зміст та механізм дії. . , . С. 11-23.

104761. Бойчук М.А. Дещо про суперечності у розвитку владних відносин на початку ХХІ століття. . , . С. 24-34.

104762. Возна Л.Ю., Венгерська В.О. Життєвий цикл політико-економічної системи (на прикладі колишнього СРСР). . , . С. 35-53.

104763. Маслов А.О. До питання про сутність маргінальної особистості. . , . С. 54-66.

104764. Муляр В.І. Смисложиттєві орієнтири особистості: [Значущість смислу життя для процесу становлення особистості]. . , . С. 67-80.

104765. Сухачов С.Я. Формування ринкових трудових відносин як фактор становлення й розвитку громадянського суспільства. . , . С. 81-97.

104766. Шевченко В.І. Поняття про нормативнуспільноту. . , . С. 98-106.

104767. Василюк Г.Д. Розумна інформаційно-чутлива сфера планети: антропоморфність космосу. . , . С. 107-125.

104768. Овандер Л.М., Вознюк О.В. Універсальна парадигма розвитку як всезагальна категорія філософії та природознавства: [Спроба комплексного дослідження людини та світу в контексті їх розвитку]. . , . С. 126-150.

104769. Прокопов Д.Є. Обґрунтування генези хиби у філософії К. А. Гельвеція. . , . С. 152-165.

104770. Абалкин Л. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии: [Долгосрочная социально-экономическая стратегия России. Бюджет России. Стабилизационный фонд. Налогообложение]. . , . С. 4-19.

104771. Павский К.В. Разработка средств анализа функционирования распределенных вычислительных систем и сетей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

104772. Ершов М. Экономический рост: новые проблемы и новые риски. . , . С. 20-37.

104773. Фетисов Г. "Голландская болезнь" в России: макроэкономические и структурные аспекты: [Россия. Рост доходов от продажи нефти и газа. Динамика соотношения экспорта нефти и газа с ВВП... (см. аннотацию)]. . , . С. 38-53.

104774. Шелудько В.М. Теоретический анализ, разработка и исследование методов организации безопасных электронных платежей в сети Интернет. РГБ. М., 2005. 198 с.

104775. Кториду Деспо Методы и средства построения систем дистанционного обучения для детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 143 с.

104776. Кулешов В., Маршак В. Моделирование роста российской экономики. . , . С. 54-60.

104777. Дружинин Е.Л. Разработка методов и программных средств выявления аномальных состояний компьютерной сети (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 35 с.

104778. Либман А., Хейфец Б. Мировые процессы транснационализации и российский бизнес. . , . С. 61-79.

104779. Мельник В.Г. Перераспределение информационных ресурсов в телекоммуникационной системе дистанционного обучения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 166 с.

104780. Скоробогатов А. Фондовый рынок, институциональная структура и проблема стабильности капиталистической экономики. . , . С. 80-97.

104781. Поликарпов С.В. Разработка методов защиты информации в телекоммуникационных системах на основе виртуализации выборочных пространств информационных потоков [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 197 с.

104782. Шибанов А.П. Обобщенные GERT-сети для моделирования протоколов, алгоритмов и программ телекоммуникационных систем. РГБ. М., 2005. 310 с.

104783. Громов В.В. Организация информационного взаимодействия разнородных региональных сетей ГИБДД [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

104784. Петросьян А. Развитие мирового металлургического комплекса и фондовый рынок: [Металлургический комплекс в исторической перспективе. Металлургический комплекс на фондовом рынке. Тенденции... (см. аннотацию)]. . , . С. 99-114.

104785. Новиков С.В. Модели и методы передачи данных видеонаблюдения и технологического контроля в распределенной цифровой системе [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 161 с.

104786. Шумский Н. Стратегия развития содружества независимых государств: [СНГ - региональное объединение постсоветских государств. Перспективы СНГ. Интеграционные процессы в странах СНГ]. . , . С. 128-138.

104787. Нуреев Р., Очир Л. Приватизация в Монголии: свет и тени: [Итоги проведения приватизационных реформ и перспективы их дальнейшего развития в Монголии]. . , . С. 139-144.

104788. Байков М. Антидемпинговые пошлины в Европейском Союзе. . , . С. 144-148.

104789. Губанов С. Политика нового этапа: цель и средства: [Новый экономический курс России. Государство и экономика. Госкапитализм. Товарный баланс]. . , . С. 3-16.

104790. Шамгунов Н.Н. Разработка методов проектирования и реализации поведения программных систем на основе автоматного подхода. РГБ. М., 2005. 196 с.

104791. Мацнев Д.Н. Разработка методов исследования протокола МАС-уровня беспроводных региональных сетей RadioEthernet [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 112 с.

104792. Клоцвог Ф. Ключевые подходы к регулированию экономики: [Внешнеэкономический курс России. Сырьевая направленность. Экспорт нефти и газа. Импорт новейших видов машин и оборудования]. . , . С. 17-21.

104793. Архипов А, Павлов П. Экономические зоны: достоинства и недостатки: [Свободные экономические зоны в России]. . , . С. 28-34.

104794. Ермакова Ж. Об оценке уровня технологического развития производства: [Технологическая модернизация производства в России]. . , . С. 35-40.

104795. Сергиенко Я., Френкель А., Чубаков Г. Проблемы финансирования инновационного процесса. . , . С. 41-51.

104796. Ельмеев В. Трудовая парадигма политической экономии: [Трудовая теория потребительской стоимости]. . , . С. 52-59.

104797. Цимбалист И.В. Вопросы дифференциации качества обслуживания в цифровых сотовых сетях GSM. РГБ. М., 2005. 109 с.

104798. Рощин А.Б. Мажоритарные методы преобразования сигналов в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 159 с.

104799. Пешков А.А. Разработка и исследование принципов внедрения сетей на основе технологий CDN [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 210 с.

104800. Шибанов В.А. Разработка математического обеспечения и инструментальных средств моделирования цифровых промышленных сетей. РГБ. М., 2005. 253 с.

104801. Семенюк В.В. Вероятностные методы экономного кодирования видеоинформации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 102 с.

104802. Цветков М.А. Система связи с адаптивно наращиваемой избыточностью на основе параллельного каскадного кода [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 149 с.

104803. Виленц А.Р. Методы разработки распределенной информационной системы параметрической транспортной сети города [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 140 с.

104804. Иншаков О., Фролов Д. "Простые люди" и индикаторы развития: [Понятие "простой человек" и связанные с ним статусные обозначения "простые граждане" и т.д.]. . , . С. 60-66.

104805. Жолобов Д.А. Автоматизированная информационная система технико-экономического учета линейных сооружений связи [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 146 с.

104806. Зарук Н., Джевицкая Е. Планирование государственной поддержки сельского хозяйства: [Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства в России. Инвестиции]. . , . С. 76-84.

104807. Турчановский Д. Банки развития как инструмент инвестиционной политики: [Государственные банки развития в России]. . , . С. 85-87.

104808. Рыбаков А.А. Автоматизированное проектирование экспертных систем для защиты информации в локальных вычислительных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 199 с.

104809. Бережной А. Основы планового управления на предприятиях АПК: [Экономическое управление на предприятиях АПК России. Эффективность работы экономической и бухгалтерской служб. Внутрихозяйственное кредитование]. . , . С. 88-96.

104810. Косяков М.С. Исследование и разработка методов хранения и доступа к данным в серверах мультимедиа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 171 с.

104811. Уваров Д.В. Методы и алгоритмы ускоренной маршрутизации в корпоративных вычислительных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 199 с.

104812. Канаков В.И. Разработка методик построения компонентов волоконно-оптических систем телекоммуникаций на основе применения наноструктурных материалов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 161 с.

104813. Рахман П.А. Разработка методики повышения эффективности использования вычислительных ресурсов при применении технологии виртуальных машин [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 403 с.

104814. Арбатов А., Пикаев А., Дворкин В. Ядерный терроризм: политические, правовые, стратегические и технические аспекты: [Проблемы безопасности в современном мире. Оружие массового уничтожения, применяемое террористами]. . , . С. 3-16.

104815. Соколова П. Балканская составляющая европейской безопасности : [этнотерриториальный конфликт и проблемы терроризма в Балканском регионе. Вопрос статуса государств Балканского региона... (см. аннотацию)]. . , . С. 17-26.

104816. Майданик К. "Четвертая волна" (О новом цикле социально-политического развития Латинской Америки. Взгляд слева). . , . С. 27-38.

104817. Байков Н. Нефтяная промышленность Ирака после 2003 г.: [Топливно-энергетические комплекс Ирака. Падение объемов добычи, переработки и экспорта нефти и газа. Динамика добычи и экспорта нефти и газа после 2003 г]. . , . С. 39-41.

104818. Ефанов А. Тенденции развития телекомуникационных ТНК. . , . С. 42-47.

104819. Басалаева Е. Конный бизнес в мировой экономике. . , . С. 48-56.

104820. Семененко И. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах: [Мультикультурализм как социальная практика]. . , . С. 57-71.

104821. Скоров Г. Франция 2006 - реформа или рефолюция?: [Политика Франции. Массовые социальные протесты и волнения молодежи во Франции в 2006 г. Безработица. Государственный долг. Неэффективность экономики]. . , . С. 72-75.

104822. Дауров Р. Дипломатические отношения с Израилем: дорога длиною в 15 лет: [15 лет дипломатических отношений между СССР и Израилем. История международных отношений между СССР и Израилем]. . , . С. 76-81.

104823. Казанцев Г. Интерактивное телевидение - новая эра прямого маркетинга. . , . С. 82-89.

104824. Арбатова Н. Общее политическое пространство между Россией и ЕС: утопия или реальность?: [Интеграция России в ЕС]. . , . С. 3-12.

104826. Зевин Л., Хейфец Б. Россия и развивающиеся страны: поиск новых путей экономического взаимодействия: [Внешнеэкономические связи России с развивающимися странами Африки. Международная помощь России]. . , . С. 13-23.

104827. Майданик К. "Четвертая волна" (О новом цикле социально-политического развития Латинской Америки. Взгляд слева). . , . С. 24-30.

104828. Шлихтер А. "Третий сектор" (некоммерческий) и гражданское общество США: [США. Политика и общество. Гражданское общество]. . , . С. 31-39.

104829. Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производительности: [Рост производительности сферы услуг в социально-экономическом развитии США]. . , . С. 40-52.

104830. Рыжков И.П. Моделирование транспортных потоков в городах при сетевых воздействиях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 133 с.

104831. Кутненко В.В. Разработка и анализ распределенных систем интерактивной мультимедиа и графики в глобальных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 193 с.

104832. Сашин С.В. Диагностика сети абонентского доступа с использованием информационных технологий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 196 с.

104833. Левин И. Италия: пейзаж после битвы: [Обострение политической борьбы в Италии. Избирательные компании. Политические партии. Победа левоцентристского Демократического союза во главе с Р. Проди]. . , . С. 53-63.

104834. Дружинин Е.Л. Разработка методов и программных средств выявления аномальных состояний компьютерной сети [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 205 с.

104835. Чугров С. Непризнанные государства: возможности и вызовы ХХІ века: [Международная проблема XXI в. - непризнанные государства (Косово, Сербия, Черногория, Южная Осетия, Абхазия... (см. аннотацию)]. . , . С. 64-81.

104836. Федулова Н. Содружество Независимых Государств - 15 лет спустя: [15 лет образованию СНГ]. . , . С. 82-91.

104837. Пуцко Н.Н. Разработка методов и средств оценки эффективности функционирования web-серверов [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 124 с.

104838. Зиядуллаев Н. Россия - Узбекистан: стратегическое партнерство и союзнические отношения: [Внешнеэкономические связи России и Узбекистана. Инвестиции. Экспорт и импорт. Самолетостроение... (см. аннотацию)]. . , . С. 92-98.

104839. Ермыкин А.А. Разработка метода построения комплекса нагрузочного тестирования распределенной информационной системы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

104840. Лащенова Е. Армения на "шахматной доске" США: [Внешнеполитическое и экономическое сотрудничество США и Армении. Программы помощи США Армении, неправительственные и религиозные организации]. . , . С. 99-103.

104841. Шалаев М.П. Динамический анализ и диагностика состояния IP-сети. РГБ. М., 2005. 135 с.

104842. Горак Р. Іван Франко: [Біографія і творчість українського письменника І. Франка]. . , . С. 4-8.

104843. Гундорова Т. Іван Франко і масонство: [образ каменяра у творах І. Франка]. . , . С. 9-20.

104844. Погребенник В. Франко і релігія : [світорозуміння І. Франка. Філософські і релігійні погляди]. . , . С. 21-28.

104845. Гришин М.В. Методы сжатия цифровых изображений на основе дискретных ортогональных вейвлет преобразований [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 161 с.

104846. Абліцов В. Біографічний нарис до 150-річчя від дня народження Івана Франка. . , . С. 30-33.

104847. Горбунов А.Л. Методы информационного поиска и ранжирования документов в компьютерных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 76 с.

104848. Клименко В.В. Исследование методов и средств построения высокопроизводительных систем управления сетями цифровых автоматических телефонных станций [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 167 с.

104849. Грушевський М. Світлій пам'яті Івана Франка: [Літературна та наукова спадщина І. Франка]. . , . С. 34-37.

104850. Ганіткевич Я. Наукові ступені в Україні: історія і проблеми: [Проблеми визначення наукових ступенів. Відповідність наданих наукових ступенів європейським нормам. Вища освіта і наукові звання]. . , . С. 46-56.

104851. Влох Р. Щодо участі України в Болонському процесі. . , . С. 57.

104852. Бондарчук Я. Острозька слов'яно-греко-латинська академія - визначний культурно-освітній осередок України останньої чверті XVI - першої пол. XVII століть: [Острозька академія є символом української культури]. . , . С. 58-65.

104853. Лапідус Б. Творець космічної епохи: [До 100-річчя від дня народження С.П. Корольова]. . , . С. 69-70.

104854. Бровко І. С.П. Корольов - людина і вчений: [Творчий та науковий шлях С.П. Корольова - творця ракетно-космічної техніки]. . , . С. 71-75.

104855. Ковтун Г. "Дивацтва" хіміків: [Діячі науки. Вчені - хіміки]. . , . С. 82-85.

104856. Вексельман М.И. Разработка и исследование распределенной системы управления дополнительными услугами интеллектуальной сети [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 118 с.

104857. Степановський Ю. Айнштайн: теорія відносності і теорія світлових квантів (серйозно і не дуже): [Біографія і науковий шлях видатного фізика, математика Альберта Ейнштейна]. . , . С. 5-15.

104858. Клолсов Д.Э. Модели и методы оптимального размещения информационных ресурсов в научно-образовательных телекоммуникационных сетях [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 160 с.

104859. Ковтун Г. Метатезис: Нобелівська премія з хімії - 2005. . , . С. 30-32.

104860. Латышев А.В. Анализ и оптимизация работы коммуникационных узлов корпоративной телекоммуникационной системы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 144 с.

104862. Промова Папи Іоана Павла ІІ на зустрічі з учасниками Міжнародної програми дослідження комети Галлея (7 листопада 1986 року). . , . С. 36-37.

104863. Івченко А. Українські перлини: [Природні, археологічні, архітектурні пам'ятки України]. . , . С. 41-45.

104864. Калинин П.Д. Корпоративная распределенная телекоммуникационная система для паспортного учета граждан России [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 152 с.

104865. Артемьев А.Б. Разработка алгоритмов и моделей управления нагрузкой серверов в распределенных системах [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 123 с.

104866. Шопырин Д.Г. Методы объектно-ориентированного проектирования и реализации программного обеспечения реактивных систем. РГБ. М., 2006. 177 с.

104867. Баранов А.В. Разработка аналитических методов оценки производительности беспроводных локальных сетей на базе протокола IEEE 802.11 [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 104 с.

104868. Аленичев А.В. Методы исследования систем массового обслуживания с динамической маршрутизацией [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 105 с.

104869. Корденков Н.В. Разработка методов и моделей построения и анализа распределенной системы пунктов коллективного доступа [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 137 с.

104870. Ромасевич П.В. Исследование и создание адаптивных телекоммуникационных систем для региональных научно-образовательных сетей с интенсивным трафиком [Электронный ресурс]. РГБ. Самар, 2006. 207 с.

104871. Анісенко В. Олег Антонов (1906-1984): [Історія авіації. О. Антонов - видатний авіаційний конструктор. Мала планета Антонов № 14317]. . , . С. 46-50.

104872. Лавренко В. Клавдія Шульженко (1906-1984): [Творчість видатної співачки К.І. Шульженко]. . , . С. 50-52.

104873. Гугель Ю.В. Разработка методов анализа функционирования компьютерных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. СПб., 2006. 139 с.

104874. Рудзський С., Гульчій О. Геном людини: етичні та соціальні аспекти одного відкриття: [Поняття "геном". Дослідження людського геному. Розшифрування людського геному та комплекс етичних проблем, що постали]. . , . С. 59-61.

104875. Пальмов С.В. Анализ и прогнозирование оттока клиентов в телекоммуникационных компаниях на основе технологии Data Mining [Электронный ресурс]. РГБ. Самара, 2006. 179 с.

104876. Дорожкин А.К. Методы снижения сетевой нагрузки в OLAP системах [Электронный ресурс]. РГБ. Самар, 2006. 211 с.

104877. Товстиженко О. В. Структурна перебудова вітчизняного виробництва : [переведення кризових галузей промислового виробництва на новітню технологічну основу]. . , . С. 5-8.

104878. Шандра В. М. Механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування: структура, задачі, функції, принципи. . , . С. 9-16.

104879. Абакуменко О. В. Фінансові інновації на ринку цінних паперів. . , . С. 17-21.

104880. Гаршина О. К., Волошина Е. А. Развивающиеся фондовые рынки: сущность и рейтинги. . , . С. 22-30.

104881. Косарєв О. Й., Рибак О. М. Джерела фінансування технічного переоснащення авіапідприємств України. . , . С. 31-38.

104882. Міхєєнко Т. В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти : [систематизація існуючих підходів до визначення сутності та удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів]. . , . С. 39-44.

104883. Позднякова Л. О., Коваленко Ю. М. Перестрахування: тенденції розвитку та шляхи вдосконалення. . , . С. 53-60.

104884. Райнова Л. Б. Теоретичні аспекти визначення окремих складових бази податку з доходів фізичних осіб. . , . С. 61-69.

104885. Садовникова Е. Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном этапе. . , . С. 70-77.

104886. Стрілець Т. М. Теоретичні основи удосконалення ощадної справи. . , . С. 78-83.

104887. Контурова С. М. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації : [вплив розвитку світової економіки на економіку України]. . , . С. 91-97.

104888. Бородіна О. М. Механізми розвитку спільної підприємницької діяльності в межах прикордонного співробітництва. . , . С. 98-101.

104889. Жук М. В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство. . , . С. 102-109.

104890. Третьяк В. В. Экспортный потенциал региона при оценке возможностей регионального внешнеэкономического развития. . , . С. 110-117.

104891. Тугай Л. В. Подолання кризових явищ як чинник фінансового оздоровлення регіонів. . , . С. 118-123.

104892. Судова практика Вищого адміністративного суду України. Юрінком Інтер. К., 2006. 416 с.

104893. Стадник В. В., Петрицька О. С. Складові та чинники формування потенціалу розвитку малого підприємництва. . , . С. 124-129.

104894. Капітан І. Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком. . , . С. 130-137.

104895. Федірко О. А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем. . , . С. 138-150.

104896. Герасимова С. В. Методичне та кадрове забезпечення управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств. . , . С. 151-159.

104897. Парамонов А.А. Методика оценки эффективности информационных систем с использованием технологии открытых систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 150 с.

104898. Кириллов М.И. Территориально-распределенная система поддержки принятия проектных решений при проектировании и производстве высокотехнологичных изделий [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 188 с.

104899. Кондрацька Л. П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили. . , . С. 169-180.

104900. Макаренко М. В. Обґрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства. . , . С. 181-187.

104901. Радиотехника. Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. Х., 2006. 175 с.

104902. Багаев М.А. Разработка методического обеспечения автоматизированного контроля доступа пользователей к информации в системах управления критического применения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 149 с.

104903. Замора О. І., Ярема Л. В. Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області. . , . С. 188-193.

104904. Голян В. А. Фіскальне регулювання водокористування в умовах нових економічних викликів. . , . С. 194-201.

104905. Походило Є.В., Гонсьор О.Й. Формування методичних засад для вибору способу оброблення води, призначеної для споживання людиною: [Сучасні методи знезараження води, призначеної для споживання людиною]. . , . С. 26-31.

104906. Дюмина П.С. Формирование потребительски свойств минералов, синтезированных в факеле низкотемпературной плазмы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 172 с.

104907. Шевчук Л.І., Старчевський В.Л. Фізико-хімічні закономірності та особливості дії ультразвуку в процесах очищення стічних вод: [Очищення води із природних водоймищ ультразвуком]. . , . С. 190-193.

104908. Мальований М.С., Ковальчук О.З., Малик Ю.О., Лісоцька Н.В. Система транскордонного обміну екологічною інформацією. . , . С. 201-204.

104909. Котур М.Г., Козак С.І. Екологічні проблеми при переробці вторинної металовмісної сировини. . , . С. 220-222.

104910. Величко О. Гармонізація національних стандартів: основні завдання та проблеми діяльності ТК: [Діяльність українських технічних комітетів стандартизації]. . , . С. 17-20.

104911. Віткін Л., Сухенко А., Польшаков В., Миленко М. Системи управління якістю та системи екологічного управління: впровадження у світі та Україні. . , . С. 43-52.

104912. Мухаровський М., Хімічева Г., Глухова О. Моделювання процесів органу сертифікації персоналу. . , . С. 53-61.

104913. Долгополова С. Форум СНГ: ни прорывов, ни провалов: [Форум СНГ в Минске, ноябрь 2006 г. Подписаны соглашения по борьбе с незаконной миграцией, об оказании взаимной правовой помощи... (см. аннотацию)]. . , . С. 5-9.

104914. Дубровин Д. НАТО не будет "мировым жандармом"... пока: [Саммит НАТО. Рига, ноябрь 2006 г. Итоговая декларация. Политическая трансформация НАТО. Военные преобразования НАТО]. . , . С. 16-19.

104915. Бессмертный В.С. Научные основы формирования потребительских свойств изделий из керамики и стекла, обработанных факелом низкотемпературной плазмы (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 59 с.

104916. Жаров К. Папа растопил турецкие сердца: [Визит Бенедикта XVI в Турцию. Цель визита - налаживание отношений Ватикана с православной церковью, с Константинопольским патриархатом. Визит... (см. аннотацию)]. . , . С. 20-21.

104917. Джалагония В. Леониду Брежневу - сто лет. Свет и тени юбилея: [Политический портрет Л.И. Брежнева]. . , . С. 32-35.

104918. Бернаскони Е. "Сестра его дворецкого" отмечает юбилей: [Творчество американской актрисы Дины Дурбин]. . , . С. 42-44.

104919. Бессмертный В.С. Научные основы формирования потребительских свойств изделий из керамики и стекла, обработанные факелом низкотемпературной плазмы [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 384 с.

104920. Блинков М.Н., Дьячков Е.А., Приходьков К.В., Федянов Е.А. Обеспечение эффективной совместной работы ветроэнергетической установки и локального теплогенератора: [Использование ветроэнергетической установки в комбинированных установках... (см. аннотацию)]. . , . С. 73-75.

104921. Воронцов А.Л. Об истории создания фундаментальных понятий механики деформируемого твердого тела: [История науки и техники. Развитие механики деформируемого твердого тела]. . , . С. 82-88.

104922. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

104923. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету биологических активов: Утверждено Приказом от 29.12.2006 г. № 1315. . , . С. 11-25.

104924. Волков Э.П., Баринов В.А. Методические принципы обоснования развития электроэнергетики России в условиях ее либерализации: [Прогнозирование и планирование развития электроэнергетики России]. . , . С. 3-24.

104925. Огуречников Л.А. Анализ эффективности низкотемпературных энергосберегающих технологий: [Геотермальные электростанции и геотермальное теплоснабжение в России]. . , . С. 42-51.

104926. Антипов С.В., Дианский Н.А. Особенности распространения радиоактивного загрязнения в северо-западной части Тихого океана: [Радиоактивное загрязнение Тихого океана в районе Петропавловска-Камчатского и Владивостока]. . , . С. 52-70.

104927. Буданов Е.Н. О новых тенденциях развития литейных технологийв 2007 г.. . , . С. 2-8.

104928. Кузнецова О.А. Выдающийся русский дипломат Г.В. Чичерин о творчестве В.А. Моцарта. . , . С. 7-9.

104929. Кузнецова О.А. Космизм музыки А.Н. Скрябина: [Творчество русского композитора А.Н. Скрябина]. . , . С. 22-24.

104930. Паньок Т.В. Роль музики та абстрактного мистецтва в творчості В. Кандинського: [Творчість російського художника В. Кандинського]. . , . С. 25-28.

104931. Кузнецова О.А. Музика в творчості Т.Г. Шевченка. . , . С. 30-33.

104932. Кириллова Г. Таинственная "страна наблюдателей" (Цивилизация шумеров): [Археологические раскопки в Египте. Шумерская цивилизация]. . , . С. 9-12.

104933. Рыжова Т. А.С. Пушкин и его влияние на развитие украинской литературы: [Пушкинское наследие в украинской литературе]. . , . С. 15-17.

104934. Кузнецова О. Д.Б. Кабалевский. Жизнь его идей в Украине. . , . С. 22-25.

104935. Рудько Г.І., Сергієнко А.А. Ретроспективний аналіз еколого-гідрохімічних умов Донецької області у зв'язку з екологічним нормуванням якості вод: [Екологічна оцінка якості поверхневих вод Донецької області]. . , . С. 5-14.

104936. Бабов К.Д., Нікіпедова О.М., Біленький К.Е., Козявкін В.І. Перспективи створення курорту у північній частині Арабатської стрілки. . , . С. 33-38.

104937. Жданов А.А. Изобретательство-стандартизация-патентование. Изд-во стандартов. М., 1980. 222 с.

104938. Жданов А.И. Экономическая эффективность модернизации оборудования. Экономиздат. М., 1963. 200 с.

104939. Леонова С.В. Природні лікувальні ресурси території курорту Саки АР Крим. . , . С. 39-45.

104940. Жданов А.И. Экономическая эффективность прогрессивных методов металлообработки. Экономиздат. М., 1962. 133 с.

104941. Статюха Г.О., Гроза О.В., Рубежняк І.Г. Екологічні індикатори сталого розвитку міста Києва: якість води: [Екологічна оцінка якості вод м. Києва]. . , . С. 46-51.

104942. Жданов Б. В. Электрооборудование мостовых кранов. Г. Н-Т. И. Маш. Лит.. М-ва, 1950. 224 с.

104943. Возняк В. Розсудок, розум, повсякденність: [Антропологія людини. Філософія людини. Раціональне та ірраціональне]. . , . С. 3-22.

104944. Жданов В.М., Алиевский М.Я. Процессы переноса и релаксации в молекулярных газах. Наука. М., 1989. 336 с.

104945. Погорська І. Американська детермінанта у моделюванні глобального політичного світоустрою: [Новий порядок міжнародних відносин. Глобальні проблеми і політика]. . , . С. 23-37.

104946. Йосипенко С. Філософські ідеї в духовній культурі: [Історія української філософії]. . , . С. 54-66.

104947. Жданов В.М., Ершов Ф.И., Новохатский А.С. Тайны третьего царства. Знание. М., 1975. 176 с.

104948. Домбровський Б. Школа одного вчителя. . , . С. 67-78.

104949. Жданов В. М. Явления переноса в многокомпонентной плазме. Энергоиздат. Москва, 1982. 176 с.

104950. Жданов В. С. Аквариумные растения. Лесная пром-сть. Москва, 1987. 293 с.

104951. Твардовський К. Про гідність університету: [Слово-відповідь професора К. Твардовського на урочистому засіданні у Познанському університеті: завдання Університету, виховні задачі, філософія]. . , . С. 79-90.

104952. Жданов В.С. Статистические методы проектирования автоматизированных систем централизованного контроля и управления. Энергия. М., 1976. 64 с.

104953. Іщенко Ю. Деякі паралелі барокового та постмодерного дискурсу: [Історія української філософії]. . , . С. 91-109.

104954. Ільїн В. Метафізичний дискурс економічної теорії: [Глобалізація та людина. Інформаційне суспільство. Метафізика економіки]. . , . С. 127-142.

104955. Білокобильський О. Раціональність як межа метафізичного дискурсу: [Проблема раціональності та ірраціональності]. . , . С. 143-156.

104956. Тавокин Е.П. Информация как научная категория. . , . С. 3-10.

104957. Фреик Н.В. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки: [Доверие общества к власти]. . , . С. 10-18.

104958. Жданов Г.С.,Хунджуа А.Г. Лекции по физике твердого тела. Изд-во МГУ. М., 1988. 231 с.

104959. Жданов Г. С. Основы рентгеновского структурного анализа. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1940. 448 с. : ил., табл., рентгеногр., черт.

104960. Каныгин Г.В. Конструируя конструктивизм: [Методы социологических исследований]. . , . С. 19-28.

104961. Жданов Г. С., Уманский Я. С. Рентгенография металлов. ГНТИ. Москва ; Ленинград, 1941. 392 с. : ил., табл., граф., спектогр., схем., черт

104962. Жданов Г. С., Уманский Я. С. Рентгенография металлов. ГОНТИ. Москва ; Ленинград, 1938. 388 с., 1 л. табл., 8 л. ил. : ил., табл., черт.

104963. Жданов Г. С. Физика твердого тела. МГУ. М., 1962. 501 с.

104964. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Российский предприниматель: некоторые аспекты современной жизни. . , . С. 29-37.

104965. Осадчая Г.И. Льготы в контексте реформирования социальной политики: [Социальная политика в России. Льготы]. . , . С. 38-43.

104966. Жданов Е.П. Влияние некоторых параметров системы зажигания на работу карбюраторного двигателя. Горьковск. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Горький, 1954. 10 с.

104967. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. общ. яз. подгот. Комплекс заданий по русскому языку [Електронний ресурс]. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 138 с.

104968. Беленький В.Х. Социальная структура российского общества: состояние и проблемы теоретической разработки. . , . С. 49-57.

104969. Жданов Л. С. Учебник по физике. Наука. Москва, 1977. 591 с.

104970. Волков А.И. Реванш и торжество нового класса : [новый класс - государственные чиновники]. . , . С. 58-60.

104971. Жданов Л. С., Жданов Г. Л. Физика для средних специальных учебных заведений. Наука. М., 1981. 559 с.

104972. Варламова С.Н., Носкова А.В., Седова Н.Н. Семья и дети в жизненных установках россиян. . , . С. 61-73.

104973. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електромеханічні апарати автоматики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 42 с.

104974. Жданов Л. С., Овчинников В. В. Электромагнитные реле тока и напряжения РТ и РН. Энергоиздат. М., 1981. 73 с.

104975. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження впливу поперечних коливань на навантажений стан вала" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 14 с.

104976. Быстров А.А. Концепция семьи: марксизм и советская социологическая школа. . , . С. 73-81.

104977. Жданов П. С. Вопросы устойчивости электрических систем. Энергия. М., 1979. 455 с.

104978. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. військ. підг. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стрільба і управління вогнем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 96 с.

104979. Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества?: [Влияние религиозности на политическую жизнь в России]. . , . С. 82-89.

104980. Жданов П. С. Устойчивость электрических систем. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 400 с., 1 вкл. л. : ил., табл., черт.

104981. Синелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных: [Картина религиозного мировоззрения в России]. . , . С. 89-97.

104983. Новик В.К., Передня Д.Г. Имидж современой российской армии глазами молодежи. . , . С. 101-107.

104984. Щербакова Е.М. Тенденции образования в России. . , . С. 108-115.

104985. Жданов Ю. А. Ленин и естествознание. Госполитиздат. М., 1959. 111 с.

104986. Жданов Ю.Ф. Химия и технология полифосфатов. Химия. М., 1979. 240 с.

104987. Назарова И.Б. Типология преподавателей высшей школы: [На основе социологических исследований проведенных в России]. . , . С. 115-119.

104988. Солодников В.В. Проблемы научно-исследовательской деятельности в ВУЗах: [Взаимодействие гуманитарной науки и высшей школы. Проблема формирования научных школ в гуманитарных науках]. . , . С. 120-124.

104989. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. охорони праці і навколишн. середовища Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження штучного освітлення робочих місць у виробничих приміщеннях" з дисципліни "Основи охорони праці". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 12 с.

104990. Жданова А.В. Механизмы передачи вращательного движения. Машгиз. М.; К., 1962. 78 с.

104991. Жданович В. М. Конструирование периферийных устройств ЭВА. Вышэйшэ школа. Минск, 1980. 271 с.

104992. Долгих Т.В., Логачев В.А. Потребительский стандарт среднего класса (опыт контент-анализа): [Социологические методы в изучении экономического поведения]. . , . С. 138-141.

104993. Жданович В. М. Конструирование периферийных устройств ЭВА. Вышэйшэ школа. Минск, 1986. 256 с.

104994. Башкатов И.П., Стрелкова Т.С. Характеристики молодежно-подросткового граффити. . , . С. 141-145.

104995. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 45 с.

104996. Жданович В. Ф., Гай Л. Б. Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах. Машиностроение. М., 1976. 288 с.

104997. Жданович В.Ф., Соболь А.М., Элисман Т.С. Справочник технолога сборщика станков. Машиностроение. М., 1971. 248 с.

104998. Жданович Г.М. Некоторые вопросы теории процесса прессования металлических порошков и их смесей. АН БССР Отделение технических наук. Минск, 1961. 18 с.

104999. Жданович Г.М. Теория прессования металлических порошков. Металлургия. М., 1969. 262 с.

105000. Ждановский Н.С. Бестормозные испытания тракторных двигателей. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. М., 1966. 178 с.

105001. Шульга М. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності. . , . С. 24-37.

105002. Ждановский Н.С., Николаенко А.В. Надежность и долговечность автотракторных двигателей. Колос, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1974. 223 с.

105003. Жданюк Б.Ф. Основы статистической обработки траекторных измерений. Сов. радио. М., 1978. 384 с.

105004. Коржов Г. Регіональна ідентичність Донбасу: генеза і тенденції розвитку за умов суспільної трансформації. . , . С. 38-51.

105005. Же Вилем де Физические свойства жидко-кристаллических веществ. Мир. М., 1982. 152 с.

105006. Тарасенко В. Соціальне, суспільне та соціологічне пізнання: [Соціологія як наука, її об'єкт, суб'єкт та методика дослідження]. . , . С. 52-68.

105007. Жебровски В. Совершенствование оперативного управления серийныи производством. Харьковский инженерно-эконом. ин-т. Харьков, 1980. 24 с.

105008. Злобіна О., Тихонович В. Традиціоналізм та інновація в українському вимірі: [Проблема традиційних і новітніх спонук життєдіяльності суспільства]. . , . С. 69-93.

105009. Жеваго К. А. Быстроходные дизели. Устройство, монтаж и эксплуатация. Машгиз. М., 1962. 400 с.

105010. Жевандров Н.Д. Оптическая анизотропия и миграция энергии в молекулярных кристаллах. Наука. М., 1987. 167 с.

105011. Оберемко О. Популярність соціально-структурної ідентифікації: ресурс чи компенсація?: [Соціологічні дослідження у Росії та Польщі про соціально-структурну ідентифікацію соціальних спільнот]. . , . С. 94-112.

105012. Жевандров Н.Д. Поляризация света. Наука. М., 1969. 192 с.

105013. Клюєнко Е. Особливості політичного вибору українських громадян у суспільствах авторитарного й демократичного типу (порівняльний аналіз результатів виборів до Верховної Ради України 2006 року... (див. анотацію)). . , . С. 113-125.

105014. Амджадін Л., Саєнко Ю., Ходорівська Н. Постчорнобильський соціум: ризики та шанси виживання: [Загроза накопичення енергії в руках людини. Постчорнобильський соціум]. . , . С. 126-146.

105015. Стрельник О. Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень). . , . С. 147-160.

105016. Жевандров Н.Д. Применение поляризованного света. Наука. М., 1978. 176 с.

105017. Королько В., Некрасова О. Соцієтальна культура і паблик рілейшнз: [Соцієтальна (національна) культура визначає організаційну культуру і засоби реалізації паблік рілейшнз]. . , . С. 161-173.

105018. Жевелев Г. И., Рубинович Б. Х., Тув А. М. Тяжелые горизонтально-расточные и продовольно-строгательные станки. Опыт Новосибирского завода "Тяжстанкогидропресс" им. А. И. Ефремова. Машиностроение. М., 1969. 239 с.

105019. Жевержеев В.Ф., Кальницкий Л.А., Сапогов Н.А. Специальный курс высшей математики для втузов. Высш. школа. М., 1970. 416 с.

105020. Єфременко Т. Економічна культура населення сучасної України (за матеріалами експертного опитування). . , . С. 174-194.

105021. Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. Высш. школа. Минск, 1984. 224 с.

105022. Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. Высш. школа. Минск, 1985. 221 с.

105023. Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. Высш. школа. Минск, 1985. 208 с.

105024. Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. Высш. школа. Минск, 1987. 240 с.

105025. Солнишкіна А. Організаційна культура як інструмент розв'язання соціальних проблем військової сфери. . , . С. 195-202.

105026. Жевняк Р.М., Карпук А.А. Высшая математика. Высш. школа. Минск, 1988. 253 с.

105027. Полторак В., Петров О. Соціологічний механізм референдуму: проблеми реалізації. . , . С. 203-211.

105029. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

105030. Сварочные материалы для ремонта и наплавки. Изд. В.М. Скакун. Минск, 2001. 124 с.

105031. Жевтяк А.П., Жгун Л.М. Опыт ленинградских объединений по ускорению оборачиваемости оборотных фондов. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 24 с.

105032. Шевченко Н. Горно-монополистический комплекс: [Украинский горно-металлургический комплекс и монополизм]. . , . С. 108-110.

105034. Андрущенко О. Лом престарелых: [Состояние украинской авиации. Авиапарк. Объемы пассажирских перевозок]. . , . С. 112-116.

105035. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та обслуговування машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 30 с.

105036. Волосецкая А. Нашла фреза на камень: [Камнедобыча и камнеобработка в Украине]. . , . С. 124-126.

105037. Прохоров Н. Н. Физические процессы в металлах при сварке. Металлургия. М., 1968. 695 с.

105038. Мукмінова Т.А. Укрзалізниця: 1991-2006 роки: [Історія та докладний аналіз роботи Укрзалізниці]. . , . С. 19-31.

105039. Прохоров Н. Н. Физические процессы в металлах при сварке. Металлургия. М., 1976. 600 с.

105040. Ревенко Е.В. Методика оценки качества персонала предприятий и фирм: [Методы и средства оценки качества персонала предприятий]. . , . С. 36-40.

105041. Садловська І.П. Основні напрями забезпечення державної підтримки пріоритетних програм розвитку галузей економіки. . , . С. 48-49.

105042. Шалаєва Т.О. Система медико-психологічного супроводження працівників залізничного транспорту України: [Актуальність супроводження. Системи. Головні медико-психологічні завдання реформування галузі]. . , . С. 54-55.

105043. Шиш В.О., Яновський П.О. Оперативна оцінка ефективності здійснення вантажних перевезень: [Вантажні перевезення в Україні]. . , . С. 65-69.

105044. Корниенко В.В., Карпенко С.Я., Попкович С.В., Коломиец В.В., Доманский И.В. Пути снижения энергопотребления в электротяговых сетях постоянного тока: [Энергетика на железнодорожном транспорте. Энергосбережение, энергоэффективность]. . , . С. 69-71.

105045. Эйтутис Г.Д. Оценка экономической эффективности инвестиций на железных дорогах Украины в условиях ограниченных ресурсов. . , . С. 75-82.

105046. Аксьонов І.М. Роль стратегічного маркетингу в плануванні, прогнозуванні та у збільшенні прибутку від пасажирських перевезень. . , . С. 99-102.

105047. Прохоров Н.Н. Технологическая прочность сварных швов в процессе кристаллизации. Металлургия. М., 1979. 248 с.

105050. Запорожск. нац. техн. ун-т. Каф. технолог. машиностр. Методические указания, примеры и задачи к практическим занятиям по проектированию механосборочных цехов. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 60 с.

105051. Бушанський В. 100 днів "Другої республіки", або Спробуй розберися, склянка наполовину повна чи наполовину порожня: [Діяльність уряду В. Януковича. 100 днів. Підсумки]. . , . С. 9-11.

105052. Ярослав Давидович: "Бідні на вибори не ходять": [Вибори-2006 в Україні. Досвід. Проблеми. Перспективи]. . , . С. 13-15.

105053. Дойко С. Рада Європи сама інтегрується в Україну. Вона делегує сюди свого постпреда: [Україна і ЄС. Відкриття в Україні Постійного представництва Ради Європи]. . , . С. 16-17.

105054. Куровська І. Єдність, взаємодія, універсалізація: Проблеми формування проєвропейської національної правової системи та гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС. . , . С. 18-20.

105055. Погорська І. Коли світ видається небезпечним: [Зовнішня політика США. Мілітаризація зовнішньої політики. Вторгнення США до країн Близького Сходу]. . , . С. 31-33.

105056. Бортніков В. Природа, логіка, технології: [До питання сутності та характеру Помаранчевої революції]. . , . С. 34-36.

105057. Розумний М. Виборча кампанія-2004 - точка національного самовизначення. . , . С. 37-40.

105058. Позняк Е. Наукова школа захисту довкілля: [Розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Екологічна безпека, екологічна рівновага, подолання... (див. анотацію)]. . , . С. 41-43.

105059. Дурнєва Ю. Майно, як і гроші, інколи дуже дорого коштує: Укладення та розірвання спадкового договору зачіпає норми права й етики. . , . С. 47-48.

105060. Сищук О. Сидів на двох стільцях... на користь людству: [А. Нобель. Нобелівські премії]. . , . С. 56-57.

105061. Славинський М. "Мало - бачити. Мало - розуміти. Треба любити": [Біографія українського письменника Г. Тютюнника]. . , . С. 58-59.

105062. Копилов В.А. Проект державного бюджету на 2007 рік як складова стратегії прискореного економічного зростання. . , . С. 3-17.

105063. Жевтяк А.П., Покровский А.Б. Резервы экономии металла в машиностроении. Лениздат. Ленинград, 1973. 160 с.

105064. Полозенко Д.В. Фінансова система України і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення. . , . С. 18-25.

105065. Жегалин О. И., Лупачев П. Д. Снижение токсичности автомобильных двигателей. Транспорт. М., 1985. 120 с.

105067. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Особливості оподаткування операцій купівлі-продажу товарів у інтернеті. . , . С. 26-33.

105068. Гура Н.О. Проблеми оподаткування підприємств житлово-комунального господарства. . , . С. 34-42.

105069. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий. Энергоатомиздат. М., 1984. 160 с.

105070. Жежеленко И.В., Рабинович М.Л., Божко В.М. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях. Техніка. Киев, 1981. 160 с.

105071. Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л., Степанов В.П. Методы вероятностного моделирования в расчетах характеристик электрических нагрузок потребителей. Энергоатомиздат. М., 1990. 124 с.

105072. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии на промышленных предприятиях. Энергия. М., 1977. 127 с.

105073. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях. Энергоатомиздат. М., 1986. 168 с.

105074. Жежеленко И.В., Шиманский О.Б. Электромагнитные помехи в системах электроснабжения промышленных предприятий. Вища школа. К., 1986. 119 с.

105075. Жежерин Р. П. Индукторные генераторы. Госэнергоиздат. М., 1961. 319 с.

105076. Жежерин Р.П. Машинные генераторы для высоко частотного нагрева. "Научтех.издат". М., 1954. 58 с.

105077. Жежерин Р.П., Спицын М. Машинные генераторы для высоко частотного нагрева. Машгиз. М., 1957. 51 с.

105078. Жежко В.С. Опыт восстановления точных шпинделей. Машгиз. М.; Свердловск, 1953. 71 с.

105079. Шиян Д.В. Теорія очікувань і монетарна політика: взаємозв'язок та суперечності: [Проаналізовано головні положення теорії очікування з точки зору впливу монетарних індикаторів]. . , . С. 49-57.

105080. Стирський М.В. Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України. . , . С. 58-67.

105081. Марцин В.С. Особливості оцінки фінансово-кредитної діяльності банку з використанням рейтингової системи: [Економічний аналіз діяльності банку]. . , . С. 68-76.

105082. Іванюк І.С., Маруженко Д.С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової компанії". . , . С. 77-89.

105083. Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні: [Теоретичні аспекти. Правова база. Стан та розвиток екологічного страхування та перестрахування... (див. анотацію)]. . , . С. 90-97.

105084. Зятковська Л.І. Фінансування інвестицій екологічного спрямування. . , . С. 98-103.

105085. Лепейко Т.І., Шемаєв В.В. Проблеми встановлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами, власниками і фінансовими інститутами. . , . С. 104-111.

105086. Небильцова О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі: [Порівняльний аналіз вимог національних і міжнародних стандартів обліку інвестицій за методом участі в капіталі]. . , . С. 112-121.

105087. Загородній А.Г., Гринів Т.Т. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування. . , . С. 122-132.

105088. Румянцев А.П. Особливості розробки та затвердження тарифної політики банків для акредитивних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 133-142.

105089. Вахненко Т.П. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. . , . С. 143-154.

105090. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2007.

105091. Заява про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Південно-Української... (див. анотацію). . , . С. 8.

105092. Бергер Я. Китай - глобальная держава XXI века?: [Политика, экономика, международные отношения Китая. Экономические достижения Китая. Интеграция в глобальную экономику. Ориентация... (см. аннотацию)]. . , . С. 2-12.

105093. Лопатов В. Россия и Африка: кто кому более нужен?: [Внешнеэкономическая политика России. Российско-африканская торговля в 1995-2004 гг.]. . , . С. 17-19.

105112. Нечитайло Д. След "Аль-Каиды" на Северном Кавказе: [Терроризм в Чечне, Ингушетии. Исламистские организации "Аль-Каида", "Аль-Джихад"]. . , . С. 20-27.

105113. Гусев М. Мусульмане в Юго-Восточной Азии: [Экстремизм, терроризм в странах Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд]. . , . С. 28-32.

105114. Никитин М., Адясов И. Уганда: в будущее с новым старым Президентом: [Краткая история, политика, экономика Уганды. Итоги выборов и их значение]. . , . С. 33-39.

105115. Ромашкина Н. Иранский атомный узел: [Ядерная программа Ирана]. . , . С. 40-47.

105116. Железко Б.Е. Основы теории и динамика автомобильных и тракторных двигателей. Вышэйш. школа. Минск, 1980. 303 с.

105117. Железко Ю. С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях. Энергоатомиздат. М., 1989. 172 с.

105118. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности в сложных электрических системах. Энергоиздат. М., 1981. 200 с.

105119. Гушер А. Будет ли война в Иране и как ее предотвратить?: [Политические маневры Запада вокруг Иранской ядерной программы. Обострение ирано-американских отношений]. . , . С. 48-52.

105120. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии. Энергоатомиздат. М., 1985. 224 с.

105121. Железникова Г.И. Элионная технология в производстве тонкопленочных микросхем. ЛДНТП. Ленинград, 1983. 22 с.

105122. Скосырев В. Россия - Индия: не все потеряно: [Российско-индийское экономическое сотрудничество. Конкуренция на рынках Индии]. . , . С. 53-58.

105123. Железнов Ю.Д. Прокатка ровных листов и плюс. Металлургия. М., 1971. 198 с.

105124. Коргун В. Россия - Афганистан: пути к восстановлению сотрудничества: [Международное сотрудничество России и Афганистана. Конференция "Восстановление, стабильность и безопасность Афганистана", Кабул, 2006 г.]. . , . С. 59-60.

105125. Летнев А. Черный континент в кадре и за кадром (из кинолетописи Второй Мировой войны): [Африканский кинематограф]. . , . С. 61-68.

105126. ДСТУ 3951.2-2000 (ISO 9956-2:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Ч. 2. Технологічна інструкція для дугового зварювання. Держспоживстандарт України. Київ, 2000. 8 с.

105127. Кирпиченко В. Приоткрывая занавес: [Творчество саудовского писателя Х.М. Богари]. . , . С. 69-70.

105128. Железнов Ю.Д., Григорян Г.Г., Псел М.И. Системные основы интенсификации производства широкополосовой стали. Металлургия. М., 1986. 152 с.

105129. ДСТУ 3951.1-2000 (ISO 9956-1:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Ч. 1. Загальні правила для зварювання плавленням. Держспоживстандарт України. Київ, 2000. 9 с.

105130. Ромашкина Н. Северокорейские атомные бомбы и ракеты: мифы, догадки, реальность: [Ядерная программа КНДР]. . , . С. 2-13.

105131. ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Ч. 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей. Держспоживстандарт України. Київ, 2000. 40 с.

105132. Железнов Ю.Д., Коцарь С.Л., Абиев А.Г. Статистические исследования точности тонколистовой прокатки. Металлургия. М., 1974. 239 с.

105133. Галенович Ю. "Товарищ Яобан" - антипод "председателя Мао": [Роль Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана в истории Китая и в политической жизни партии]. . , . С. 14-18.

105134. Куммер П. И., Ковалев А. Г., Коптева Т. В., Аветикян Г. А. Железнодорожная автоматика за рубежом. Транспорт. М., 1985. 191 с.

105135. Железнодорожная автоматика и телемеханика на бесконтактных элементах. Транспорт. Ленинград, 1967. 187 с.

105136. Першин С. П., Зензинов Н. А., Фищуков М. А. Железнодорожное строительство: технология и механизация. Транспорт. М., 1991. 399 с.

105137. Фришман М.А., Белых К.Д., Яковлев В.Ф., Конаков А.Н. Железнодорожные пути металлургических заводов. Металлургия. М., 1975. 272 с.

105138. Усов В. Индия и урегулирование африканских кризисов: [Участие Индии в миротворческих операциях ООН в Африке]. . , . С. 19-22.

105139. Железнодорожный транспорт. ВИНИТИ. М., 1970. 324 с.

105140. Губанов Н. Турция: путь в Европу через Германию : [вступление Турции в ЕС. Турецко-немецкие отношения]. . , . С. 23-28.

105141. Дейч Т. ЮАР - ведущий африканский партнер Китая: [Торгово-экономическое сотрудничество КНР и ЮАР]. . , . С. 29-33.

105142. Железнодорожный транспорт. ВИНИТИ. М., 1973. 558 с.

105143. Железнодорожный транспорт. ВИНИТИ. М., 1975. 446 с.

105144. Султанов Ш. Республика Таджикистан: многовекторная политика: [Международные и экономические отношения Таджикистана с Турцией и странами Центральной Азии]. . , . С. 34-39.

105145. Железнодорожный транспорт. ВИНИТИ. М., 1979. 372 с.

105146. Железнодорожный транспорт. ВИНИТИ. М., 1981. 372 с.

105147. Железнодорожный транспорт. Знание. М., 1984. 64 с.

105148. Железнодорожный транспорт в СССР и за рубежом. ЦНИИТЭИ МПС. М., 1978. 212 с.

105149. Железнодорожный транспорт в СССР и за рубежом. ЦНИИТЭИ МПС. М., 1979. 215 с.

105150. Егорин А. Загадки ливийской политики: [История, политика, международные отношения Ливии. Демократические преобразования, рыночные реформы. Новый курс бессменного лидера Ливии М. Каддафи]. . , . С. 40-48.

105151. Железные дороги СССР. Направления и станции В-891. Глав. упр. геодезии и картографии. М., 1971. 150 с.

105152. Железные дороги СССР. Направления и станции В-866. Глав. упр. геодезии и картографии. М., 1970. 150 с.

105153. Акименко В.Б., Буланов В.Я., Рукин В.В. Железные порошки. Технология, состав, структура, свойства, экономика. Наука. М., 1982. 263 с.

105154. Корнилов И.И. Железные сплавы. Изд-во Акад. Наук СССР. М., 1956. 431 с.

105155. Железняк Д.М. Электроды со стальным порошком в покрытии. Гостройиздат. М., 1956. 56 с.

105156. Железняков А.Т. Исследование режимов работы и выбор оптимальных параметров переходных реакторов электровозов переменного тока с низковольтным регулированием. ЛИИЖТ. Ленинград, 1963. 15 с.

105157. Железняков А.Т., Бабченко Л.М. Справочник заводского электрика. Техніка. Киев, 1980. 152 с.

105158. Железняков А. Т., Бабченко Л. М. Справочник заводского электрика. Техніка. К., 1984. 118 с.

105159. Железняков А. Т., Бабченко Л. М. Справочник заводского электрика. Техніка. К., 1987. 159 с.

105160. Зинин Ю. Ливийские реалии: нефть, "Зеленая книга" и российские ориентиры: [Экономика Ливии. Подьем нефтяного сектора. Экспорт нефти и газа. Экономические и торговые связи Ливии и России. Российские технологии]. . , . С. 49-51.

105161. "Кувейт для российских бизнесменов открыт!": интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кувейта в РФ Сулейманом аль-Морджаном: [Торгово-экономические отношения Кувейта и России]. . , . С. 52-55.

105162. Хайдуков Г.К., Коробов П.А., Назарьев О.К., Карелин Е.П. Железобетонные защитные оболочки АЭС. Атомиздат. М., 1978. 128 с.

105163. Железобетонные конструкции. Высш. школа. М., 1971. 543 с.

105164. Немченко В. ЭКОВАС: достижения и проблемы: [Экономическое сообщество государств Западной Африки - ЭКОВАС, созданное в 1975 г. Экономическое сотрудничество]. . , . С. 56-57.

105165. Железобетонные конструкции. Вища школа. Киев, 1975. 326 с.

105166. Синебрюхов Л. Все, что можно сделать с радио: [История компании Motorola]. . , . С. 64-67.

105167. Кожемякин М. Эффект Косово. Взгляд изнутри: [Сербия. Принята новая Конституция. Рост местного сепаратизма. Определение статуса Косово]. . , . С. 6-11.

105168. Дверь в ВТО открыта. Осталось войти: [Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), Ханой, ноябрь 2006 г.]. . , . С. 16-19.

105169. Корочанцев В. В Африке у Китая полно козырей: [Политическое и экономическое сотрудничество Китая с африканскими странами. Саммит форума Китай - Африка. Ноябрь 2006 г. с участием... (см. аннотацию)]. . , . С. 20-22.

105170. Вуколов Н., Чернышева О. Самая православная церковь Швеции: [Свято-Преображенский Храм Православной церкви в Стокгольме. История храма]. . , . С. 34-36.

105171. Морозов Н. Гонкуровская премия - и снова скандал: [Роман "Эринии" лауреата Гонкуровской премии - 2006 Джонатана Литтелла]. . , . С. 45-47.

105172. Сборник систематизированного законодательства : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 226 с.

105173. Общие вопросы учета основных средств: Основные средства или основные фонды - как правильно?. . , . С. 10-13.

105174. Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине : Закон Украины от 12 июля 2001 года № 2658 - ІІІ. . , . С. 44-54.

105175. Об оценке земель : Закон Украины от 11 декабря 2003 года № 1378 - IV. . , . С. 55-60.

105176. Национальный стандарт № 1 "Общие принципы оценки имущества и имущественных прав": Утверждено постановлением КМУ от 10 сентября 2003 года № 1440. . , . С. 61-70.

105177. Амортизация в бухгалтерском учете. . , . С. 123-129.

105178. Амортизация в налоговом учете. . , . С. 130-136.

105179. Переоценки стоимости основных средств. . , . С. 164-171.

105180. Признание - первый шаг к учету: [Определение термина "признание"]. . , . С. 14-17.

105181. Гороховатська М., Левіна Д., Патрах Т., Смертенко П., Чернишев Л. Європа на порозі нової рамкової програми наукових досліджень (2007-2013): [Наукове співробітництво країн Європи]. . , . С. 7-18.

105182. Крейн І. Концепція толерантності як універсальної категорії еволюції розуму: метапідхід. . , . С. 22-42.

105183. Козирський В., Шендеровський В. Духовний подвиг українського просвітника: До 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського (1806-1879). . , . С. 43-47.

105184. Вакуленко М. Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину: [Написання складених прикметників, вживання паронімів та псевдосинонімів української мови]. . , . С. 54-63.

105185. Пащенко В. Про неточності природничої наукової термінології: [Професійний сленг, жаргон у природничої наукової термінології]. . , . С. 63-69.

105186. Железобетонные конструкции промышленных зданий. Стройиздат. М., 1970. 118 с.

105187. Улицкий И.И., Ривкин С.А., Самолетов М.В. Железобетонные конструкции. Будівельник. К., 1972. 992 с.

105188. Золотарский А.Ф., Евдокимов Б.А., Крысанов Л.Г. Железобетонные шпалы для рельсового пути. Транспорт. М., 1980. 270 с.

105189. Железовский Б.Е., Кальянов Э.В. Многочастотные режимы в приборах СВЧ. Связь. М., 1978. 256 с.

105190. Железовский Б.Е. Электроннолучевые параметрические СВЧ-усилители. Наука. М., 1971. 384 с.

105191. Железорудная база черной металлургии СССР. Изд. АН СССР. М., 1957. 566 с.

105192. Желнин В. А. Дискретные системы с переменной структурой. Управление движением объектов с постоянными параметрами. ИК. К., 1974. 29 с.

105193. Желнов Ю. А. Точностные характеристики управляющих вычислительных машин. Энергоатомиздат. М., 1983. 135 с.

105194. Желнорович В.А. Теория спиноров и ее применение в физике и механике. Наука. М., 1982. 272 с.

105195. Желобенко Д.П. Компактные группы Ли и их представления. Наука. М., 1970. 664 с.

105196. Желтан Т. А., Волошенко С. И., Бирюков Н. И. Экономические проблемы использования природосберегающих технологий в отраслях народного хозяйства. УкрНИИНТИ. К., 1990. 64 с.

105197. Коцовська Р. Кредитні спілки як альтернативні установи щодо кредитування сільського малого підприємництва. . , . С. 149-155.

105198. Желтонога А.И. Использование точного литья в производстве конических шестерен, как один из способов экономии металла (по результатам исследований литых сателлитов тракторного дифференциала). Белорусский поилтехн. ин-т. Минск, 1957. 13 с.

105199. Грудзевич Я., Заставна З. Політика обов'язкових резервних норм як один із основних інструментів грошово-кредитного регулювання економіки (з досвіду Центробанку Росії). . , . С. 161-167.

105200. Желудев И.С. Основы сегнетоэлектричества. Атомиздат. М., 1973. 472 с.

105201. Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах. . , . С. 178-184.

105202. Желудев И.С. Симметрия и ее приложения. Энергоатомиздат. М., 1983. 303 с.

105203. Козоріз Г. Напрями розвитку інноваційної діяльності у страховому бізнесі. . , . С. 185-190.

105204. Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков. Наука. М., 1968. 464 с.

105205. Іващук Н. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку. . , . С. 191-198.

105206. Желудев И.С. Электрические кристаллы. Наука. М., 1979. 200 с.

105207. Сулковський Л. Дослідження специфіки сімейного бізнесу в Польщі. . , . С. 199-214.

105208. Желудев И.С. Электрические кристаллы. Наука. М., 1969. 216 с.

105209. Жемеров Г. Г. Тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью. Энергия. М., 1977. 280 с.

105210. Павлова В. Система реалізації конкурентоорієнтованої стратегії підприємства: постановний аспект. . , . С. 216-220.

105211. Жемочкин Б. Н. Расчет рам. Госстройиздат. Москва ; Ленинград, 1933. 490 с. : табл., черт.

105212. Іртищева І. Розвиток зовнішньоекономічних торговельних відносин на Миколаївщині. . , . С. 220-224.

105213. Жемочкин Б.Н. Расчет рам. Стройиздат. М., 1965. 406 с.

105214. Жемочкин Б. Н. Теория упругости. Госстройиздат. М., 1957. 256 с.

105215. Жемочкин Б. Н. Теория упругости. Стройвоенмориздат. Москва, 1948. 240 с. : ил., черт.

105216. Жемчужников Г.В. Сварка металлоконструкций. Машгиз. М.; К., 1960. 75 с.

105217. Жендарева О.Г., Мухина З.С. Методы анализа гальванических ванн. Оборонгиз. М., 1963. 270 с.

105218. Жендзян С. В. Классификация и свойства чугунов. Госиздат Украины. [Харьков], 1923. 250 с. : табл.

105219. Жербин Е.А. Мирные профессии нейтронов. Знание. М., 1980. 96 с.

105220. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

105221. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 30 "Биологические активы": Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 18 ноября 2005 года № 790. . , . С. 18-21.

105222. Кушина Е. "Государственно-коммунальный" бухучет. . , . С. 63-67.

105223. Серегин А. Рейдерство: причины и следствия: [Развитие рейдерства в Украине: прогноз на 2007 год. Рейдерские методы и рейдерская логика]. . , . С. 68-70.

105224. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

105225. Саливон С. Заграница нам расскажет: [Оценка бизнес-климата Украины и России]. . , . С. 18-21.

105226. Гриньков Д. Скрытые резервы: [Структура валютных резервов НБУ]. . , . С. 54-57.

105227. Жербин М. М. Высокопрочные строительные стали. Будівельник. Киев, 1974. 160 с.

105228. Жерве Г.К. Вопросы испытания крупных турбогенераторов. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1970. 184 с.

105229. Жерве Г. К. Испытание электрических машин и трансформаторов : руководство для работников сельскохозяйственной электрификации. Госэнергоиздат. М., 1955. 199 с.

105230. Жерве Г. К. Как рассчитать обмотку статора асинхронного двигателя. Госэнергоиздат. М., 1960. 62 с.

105231. Яремчук В. Классовая борьба: [Украинский рынок пассажирских автобусов]. . , . С. 112-114.

105232. Жерве Г. К. Обмотки электрических машин. Энергоатомиздат. Ленинград, 1989. 400 с.

105233. Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машин. Госэнергоиздат. Ленинград ; Москва, 1950. 352 с. : ил., диагр., черт.

105234. Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 574 с.

105235. Крапива С. Заводные ручники: [Структура рынка электроинструмента в Украине]. . , . С. 122-125.

105236. Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машин. Энергоатомиздат. Ленинград, 1984. 408 с.

105237. Муровайко М. Взасос: [Украинский рынок бытовой техники. Пылесосы]. . , . С. 126-128.

105238. Жерве Г. К. Расчет асинхронного двигателя при перемотке. Госэнергоиздат. М-ва; Л-д, 1951. 142 с.

105239. Автоматизация в промышленности. ИнфоАвтоматизация. Москва, 2006. 68 с.

105240. Шаповал Е. Строительные комплексы: [Украинский рынок быстромонтируемых зданий]. . , . С. 130-135.

105241. Жерве Г. К. Расчет асинхронного двигателя при перемотке. Госэнергоиздат. М., 1959. 152 с.

105242. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2006. 80 с.

105243. Банківська справа. Знання. Київ, 2006. 96 с.

105244. Жерве Г.К. Расчет асинхронного двигателя при перемотке. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 147 с.

105245. Жердев Н.К., Креденцер Б.П., Белоконь Р.Н. Контроль устройств на интегральных схемах. Техніка. К., 1986. 159 с.

105246. Саливон С. Расписались: [Структура налоговых поступлений Госбюджета Украины 2005-2007 гг.]. . , . С. 36-40.

105247. Жердев Э.С. Пернатая радуга. Лесная промышленность. М., 1988. 295 с.

105248. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2006. 44 с.

105249. Жеребин Б. Н. Практика ведения доменной печи. Металлургия. М., 1980. 248 с.

105250. Жеребкин Г.П. Скоростные методы обработки металла и их эффективность. Акад. Наук УССР. К., 1953. 44 с.

105251. Жеребцов И.П. Введение в технику дециметровых и сантиметровых волн. Энергия. М., 1964. 144 с.

105252. Библиотечный форум. Ідея. Донецьк, 2004. 76 с.

105253. Жеребцов И. П. Основы электроники. Энергия. Ленинград, 1974. 464 с.

105254. Жеребцов И. П. Основы электроники. Энергоатомиздат. Ленинград, 1985. 352 с.

105255. Жеребцов И. П. Основы электроники. Энергоатомиздат. Ленинград, 1989. 352 с.

105256. Жеребцов И. П. Основы электроники. Энергоатомиздат. Ленинрг. отд-ние. Ленинград, 1990. 352 с.

105257. Жеребцов И.П. Радиотехника. Связьиздат. М., 1963. 656 с.

105258. Анишина В.И., Гаджиев Г.А. Самостоятельность судебной власти: [Судебная власть в России]. . , . С. 5-14.

105259. Жеребцов И. П. Радиотехника. Связьиздат. Москва, 1949. 503 с. : черт.

105260. Жеребцов И. П. Электрические и магнитные цепи. Энергоатомиздат. Ленинград, 1982. 216 с.

105261. Мирза Л.С. Доступное правосудие для граждан: [Гарантия обеспечения прав участников процесса на справедливое правосудие]. . , . С. 15-22.

105262. Жеребцов И.П. Электротехника для радистов. Изд-во ДОСААФ. М., 1964. 288 с.

105263. Жеребцов И. П. Элементарная электротехника. Связьиздат. М., 1953. 132 с.

105264. Жеребятьев И.Ф., Лукьянов А.Т. Математическое моделирование уравнений типа теплопроводности с разрывными коэффициентами. Энергия. М., 1968. 56 с.

105265. Паин Э.А. Этнополитические условия гражданской интеграции российского общества: [Положение социальных классов, групп населения России. Этнические и религиозные группы. Иммигранты]. . , . С. 23-37.

105266. Жермен Д. Каталитические превращения углеводородов. Мир. М., 1972. 308 с.

105267. Карачурина Л.Б. Миграционная компонента рынка труда крупных российских городов: [Недостаток экономически активного населения может может компенсировать миграция]. . , . С. 38-45.

105268. Жермен Поль Курс механики сплошных сред. Высш. школа. М., 1983. 399 с.

105269. Давыдов С.В. Когнитивные модели управления развитием систем профессионального образования [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 165 с.

105270. Пастухов В.Б. Новый формат социальной политики России: "Ритуальное самосожжение" или "искусство имитации"?: [Социальные реформы в России]. . , . С. 46-52.

105271. Жермен Поль Механика сплошных сред. Мир. М., 1965. 479 с.

105272. Жерновой А.И. Измерение магнитных полей методом нутации. Энергия. Ленигр. отд-ние. Ленинград, 1979. 103 с.

105273. Либман А.М. Институциональная конкуренция и постсоветская трансформация (Влияние неформальных институтов). . , . С. 53-64.

105274. Жерновой А. И. Применение ядерного магнитного резонанса в измерительной технике. ЛДНТП. Ленинград, 1982. 31 с.

105275. Жерновой А.И., Латышев Г.Д. Ядерный магнитный резонанс в прочной жидкости. Атомиздат. М., 1964. 253 с.

105276. Шабанова М.А. Экономический и социологический анализ институциональных изменений (Возможности интеграции): [Взгляд на "институт" в экономической науке и социологии]. . , . С. 65-80.

105277. Жестков Б.А. Основы теории и расчет теплового состояния стенок камер сгорания реактивных двигателей. УАИ. Уфа, 1980. 94 с.

105278. Олейник А.Н. Мнимые и действительные риски для социолога при проведении исследования. . , . С. 81-87.

105280. Жетвин Н. П., Раховская Ф. С., Ушаков В. И. Удаление окалины с поверхности металла : опыт завода "Серп и молот". Металлургия. М., 1964. 195 с.

105281. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2007. 32 с.

105282. Панфилова Т.В., Ашин Г.К. Перспективы высшего образования в России (Реформирование или ликвидация?): [Анализ последствий внедрения в высшее образование тенденций к его коммерциализации, замене... (см. аннотацию)]. . , . С. 88-93.

105283. Крысин Л.П. М.В. Панов как социолог языка: [М.В. Панов - русский литературовед, педагог, лингвист]. . , . С. 115-120.

105284. Економічний часопис - ХХІ. Інститут трансформації суспільства. К., 2006. 56 с.

105285. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2006. С.81-167 с.

105286. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2006. 82 с.

105287. Васильев Л.С. Движущие силы и динамика исторического процесса. . , . С. 124-137.

105288. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2006. 188 с.

105289. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2006. 206 с.

105290. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2006. 125 с.

105291. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2006. 132 с.

105292. Яницкий О.Н. Производство социально-экологического знания. Статья 2. Политический и культурный контекст: [Социально-экологические знания определяют отношения между общественной пользой и частной выгодой]. . , . С. 138-147.

105293. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2006. 64 с.

105294. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2006. 24 с.

105295. Сучасність. Видавнича група Сучасність. Київ, 2006. 160 с.

105296. Лесных В.В., Попов Е.В. Природно-климатический аспект издержек производства (Конкурентоспособность национальных экономик): [О роли природно-климатического фактора в экономике и политике]. . , . С. 148-158.

105297. Физическая мезомеханика. СО РАН. Томск, 2006. 116 с.

105299. Родионова О.В. Использование альтерального метода при построении толерантной картины мира: [Толерантное отношение к чужой культуре]. . , . С. 167-172.

105300. Энергия. Наука. Москва, 2006. 80 с.

105301. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

105302. Морина Б. По высшему велению: [Проблема подготовки молодых кадров в Украине. Взаимодействие бизнеса и образования: материалы "круглого стола" коллегии МОН Украины]. . , . С. 62-64.

105303. Андрущенко О. Мащеные пути: [Украина. Привлечение инвестиций в строительство автомобильных дорог]. . , . С. 92-93.

105304. Волосецкая А. Взять натурой: [Украинский рынок жилой мебели]. . , . С. 116-120.

105305. Жербин Е. А., Чухловин А. Б. Река жизни : что нужно знать о крови. Знание. М., 1990. 224 с.

105306. Жеребин В. М. Информационное обеспечение АСУ. Наука. Москва, 1975. 200 с.

105307. Жибигай Мохамед Нестационарные задачи динамики оболочек, взаимодействующих с инерционной средой. Запорожский институт им. Чубаря. Запорожье, 1992. 25 с.

105309. Живая электроника России. Электронные компоненты. М., 2000. 144 с.

105310. Федоренко П. Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи ХХ століття: [Іоанн Павло ІІ - духовний лідер світового значення. Миротворча, екуменічна діяльність Іоанна Павла ІІ]. . , . С. 70-76.

105311. Живов Л. Г. Привод и автоматика подъемных машин. Машиностроение. М., 1964. 398 с.

105312. Огульчанський Я. Розвиток національної свідомости та гідности - запорука справжности духовного життя християнина: [Духовна єдність, національна єдність, єдність віровчення становлять національну... (див. анотацію)]. . , . С. 79-95.

105313. Живов Л.Г. Привод и автоматика самоходных кранов. Машиностроение. М., 1974. 151 с.

105314. Живов Л.И. Исследование кузнечно-штамповочных машин, предназначенных для выполнения специализированных процессов. Моск. высшее техн. училище им. Н.Э.Баумана. М., 1973. 32 с.

105315. Качуровський І. Для бою народжений: [Творчість українського письменника І. Багряного]. . , . С. 96-103.

105316. Живов Л. И., Клеванский Н. Н. Применение ЭЦВМ для расчетов кузнечно-штамповочных машин. Вища школа. Киев, 1974. 64 с.

105317. Наконечна Н. Глобальні трансформації світового порядку (культурницький аспект): [Глобалістика. Три основні напрями глобалізації - політична, фінансова, кульутрна]. . , . С. 104-110.

105318. Живов Л. И., Клеванский Н. Н. Применение ЭЦВМ для решения задач динамики кривошипных прессов. Вища школа. Киев, 1972. 55 с.

105319. Новак М. Українське бароко: [Стиль бароко в українському мистецтві]. . , . С. 111-119.

105320. Клековкин О. Культура синонімів: [Культурна нацистська еліта в Німеччині]. . , . С. 120-130.

105321. Живов М. С. Индустриальный монтаж осветительных электроустановок. Энергия. М., 1978. 89 с.

105322. Живов М.С. Монтаж осветительных электроустановок. Высш. школа. М., 1984. 176 с.

105323. Заєць Д. Формування уявлень про "руський народ" та історію "руських" земель у середовищі світської та духовної еліти "руських" (українських) воєводств Речі Посполитої: [Витоки формування української нації]. . , . С. 131-148.

105324. Живов М. С. Монтаж подстанций промышленных предприятий. Энергоиздат. М., 1981. 97 с.

105325. Сапоненко О. Знаковість поетичного кіно: [Українське поетичне кіно]. . , . С. 149-152.

105326. Олексюк С. "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. . , . С. 153-156.

105327. Живов М. С., Рубинштейн Я. А. Организация и экономика электромонтажного производства. Энергоиздат. М., 1982. 207 с.

105328. Папач Н. Відображення поглядів на буття у фільмах Тарковського. . , . С. 157-160.

105329. Живов М. С., Рубинштейн Я. А. Организация и экономика электромонтажных работ. Энергия. М., 1977. 232 с.

105330. Міщенко В. Удосконалення управління кредитними ризиками при кредитуванні житла. . , . С. 3-14.

105331. Живов М.С., Рубинштейн Я.А. Справочник молодого электромонтажника. Высш. школа. М., 1979. 168 с.

105332. Хоменко Т. Платіжний баланс України: основні тенденції та їх економічне значення. . , . С. 15-28.

105333. Живов М.С. Справочник молодого электромонтажника. Высш. школа. М., 1983. 160 с.

105334. Живов М. С. Справочник молодого электромонтажника. Высш. школа. М., 1990. 205 с.

105335. Гражевська Н. Траєкторії економічних трансформацій в умовах глобалізації. . , . С. 29-35.

105336. Живов М.С. Электромонтажник по распределительным устройствам промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1987. 304 с.

105337. Васильченко З., Васильченко І. Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку. . , . С. 36-45.

105338. Базилевич С. Ревальвація рубля та нові горизонти української економіки. . , . С. 54-58.

105339. Живов М.С. Электромонтажник по распределительным устройствам промышленных предприятий. Высш. школа. М., 1982. 247 с.

105340. Живописцев В.П., Селезнева Е.А. Аналитическая химия цинка. Наука. М., 1975. 198 с.

105341. Животов В.К., Русанов В.Д., Фридман А.А. Диагностика неравновесной химически активной плазмы. Энергоатомиздат. М., 1985. 216 с.

105342. Животовский Л.С., Смойловская Л.А. Лопастные насосы для абразивных гидросмесей. Машиностроение. М., 1978. 223 с.

105343. Животовский Л.С., Смойловская Л.А. Техническая механика гидросмесей и грунтовые насосы. Машиностроение. М., 1986. 224 с.

105344. Жигалин В.Ф. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение. Машиностроение. М., 1971. 71 с.

105345. Жигалко Е.Ф. Динамика ударных волн. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1987. 264 с.

105346. Мортіков В. Ігри на ринку капіталу та в галузі інвестування. . , . С. 59-67.

105347. Жигалко Н. И., Киселев В. В. Проектирование и производство режущих инструментов. Вышэйшая школа. Минск, 1975. 400 с.

105348. Харазішвілі Ю. Ресурсний потенціал і тіньова економіка регіонів України. . , . С. 67-78.

105349. Черняк О., Камінський А. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України. . , . С. 79-84.

105350. Жигалко Н.И., Киселев В.В. Проектирование и производство режущих инструментов. Вышэйш. школа. Минск, 1969. 278 с.

105351. Бодрецький М. Проблеми довгострокового кредитування: [Історія кредитних відносин та їх роль в розвитку економіки. Строки повернення і прибутковість довгострокових кредитних вкладень]. . , . С. 85-93.

105352. Лужков Ю. Москва в сегодняшнем мире: [Значение Москвы в жизни России]. . , . С. 1-11.

105353. Лавров С. Несколько штрихов к международному портрету Москвы: [Москва - дипломатическая столица Европы и мира]. . , . С. 12-19.

105354. Торкунов А. От третьего Рима к мировому городу: [Историческое значение Москвы]. . , . С. 31-38.

105355. Гагарина Е. Московский Кремль: [Музеи московского Кремля]. . , . С. 39-44.

105356. Брагин М. У истоков московской дипломатии. . , . С. 45-51.

105357. Орджоникидзе И. Деловой, финансовый и торговый центр державы: [Внешнеэкономическая деятельность правительства Москвы]. . , . С. 75-84.

105358. Волков А. Призрак одной забытой эпидемии: [Распространение СПИДа в Африке, России. Угроза эпидемии в европейских странах]. . , . С. 4-9.

105359. Балла О. Живущие на краю: [Маргинальность. Маргинальные группы]. . , . С. 21-26.

105360. Косилова Е. Чудаки, одиночки и научная мысль: [Маргинальность. Маргинальная культура. Маргиналы]. . , . С. 27-37.

105361. Скобеева В. Маргинал - двигатель прогресса: [Маргиналы в природе. Маргинальность. Маргинальные группы. Маргиналы - ученые]. . , . С. 38-43.

105362. Балла О. Вторая жизнь академика Лихачева : [биография и творческий путь русского ученого-литературоведа, историка Д. С. Лихачева]. . , . С. 52-56.

105363. Нефтяные пятна на репутации: [Аварийность на магистральных нефтепроводах в Белом и Баренцовом морях (Россия и Норвегия). Соблюдение международных экологических требований]. . , . С. 72-76.

105364. Голяндин А. Наши крымские братья по разуму : [археологические раскопки в Крыму. Поселение неандертальцев]. . , . С. 77-82.

105365. Малые военные потери или большой воинственный склероз?: [Военные потери в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.]. . , . С. 88-92.

105366. Волков А. Лучао и новые города Китая: [Градостроительство в Китае]. . , . С. 100-108.

105367. Жигалов Б.К., Лещинер Е.Г. Применение графов в размерных расчетах. Томский политехн. ин-т. Томск, 1978. 80 с.

105368. Жиганов А.И., Овсеенко Ф.В. Замена изоляторов на линиях электропередачи 500 кв. Энергия. М., 1971. 32 с.

105369. Жигарев А.А. Вакуумная техника. Госэнергоиздат. М., 1955. 7 с.

105370. Жигарев А.А. Электронная оптика и электроннолучевые приборы. Высш. школа. М., 1972. 539 с.

105371. Жигарев А.А., Шамаева Г.Г. Электронно-лучевые и фото-электронные приборы. Высш. школа. М., 1982. 463 с.

105372. Жигарев А.А. Электронно-лучевые приборы. Энергия. М., 1965. 336 с.

105373. Жигарев А. Н., Лучкин А. Е. Контроль надежности технических устройств. ЛВИКА. Ленинград, 1965. 94 с.

105374. Жигарев А. Н., Макарова Н. В., Путинцева М. А. Основы компьютерной грамоты. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1987. 255 с.

105375. Жигарев Л.В. Следы в эфире. Знание. М., 1976. 191 с.

105376. Жиглинский А.А., Копаныгин П.Н., Солнцев В.А. Устройство контроля параметров технологического оборудования и выпускаемой продукции. ЛДНТП. Ленинград, 1988. 20 с.

105377. Жиглявский А.А. Математическая теория глобального случайного поиска. Изд-во Ленингр.ун-та. Ленинград, 1985. 296 с.

105378. Дружинин Ю.О., Соболев Д.А. Полеты в стратосферу в СССР в 1930-е гг.: [История полетов стратостатов в СССР в 30-е годы ХХ в.]. . , . С. 3-36.

105379. Жиглявский А. А., Жилинскас А. Г. Методы поиска глобального экстремума. Наука. М., 1991. 247 с.

105380. Жиглявский А. А., Красковский А. Е. Обнаружение разладки случайных процессов в задачах радиотехники. ЛГУ. Ленинград, 1988. 222 с.

105381. Тютюнник Ю.Г. Исторические горнопромышленные ландшафты Криворожского бассейна: [Памятники истории техники и развития горного дела]. . , . С. 37-47.

105382. Жигулин В.И., Малый В.Ф. Технический прогресс в черной металлургии. Промінь. Днепропетровск, 1971. 64 с.

105383. Баюк Д.А. О природе природы: ученый эпохи Возрождения в поисках закона: [История естествознания. Ученый эпохи Возрождения]. . , . С. 48-63.

105384. Баум Б. А., Хасии Г. А., Тягунов Г. В. Жидкая сталь. Металлургия. М., 1984. 208 с.

105385. Жданов С.И., Болотин Б.М., Цветков В.А. Жидкие кристаллы. Химия. М., 1979. 328 с.

105386. Валькова О.А. Дискуссия о высшем женском образовании в Московском университете (1861 г.): [Воспоминания и мнения современников]. . , . С. 82-96.

105387. "Жидкие кристаллы и их практическое использование", всесоюзная научная конф./5; Иваново; 1985 V Всесоюзная научная конференция "Жидкие кристаллы и их практическое использование". Б.в.. Иваново, 1985. 121-238 с.

105388. "Жидкие кристаллы и их практическое использование", всесоюзная научная конф./5; Иваново; 1985 V Всесоюзная научная конференция "Жидкие кристаллы и их практическое использование". Б.в.. Иваново, 1985. 116 с.

105389. "Жидкие кристаллы и их практическое использование", всесоюзная научная конф./5; Иваново; 1985 V Всесоюзная научная конференция "Жидкие кристаллы и их практическое использование". Б.в.. Иваново, 1985. 117-231 с.

105390. Шульгина И.В. Наука в инновационной экономике (зарубежный опыт и ситуация в России). . , . С. 119-131.

105391. Жидкие металлы. Металлургия. М., 1980. 389 с.

105392. Григорьян Н.А. Научная и социокультурная среда И.М. Сеченова: [Русский физиолог И.М. Сеченов и научная среда ХІХ в.]. . , . С. 132-143.

105393. Касаткин М.В. Академик Борис Михайлович Завадовский. Веха жизни и творчества: [Биография ученого-физиолога, эндокринолога Б.М. Завадовского]. . , . С. 144-154.

105394. Жидкие металлы. Атомиздат. Москва, 1967. 443 с.

105395. Жидкие металлы и их затвердевание. Металлургиздат. Москва, 1962. 434 с.

105396. Дубровин Д. Энергетика остается главной проблемой: [Саммит в Хельсинки. Россия-ЕС. Европейская энергетическая хартия. Глобальная энергобезопасность]. . , . С. 5-9.

105397. Зеленин Д., Пьяных Д., Тарасов Д. Большой пожар снова грозит Ближнему Востоку: [Политическая обстановка на Ближнем Востоке. Гражданская война в Ираке. Волнения в Ливане]. . , . С. 14-15.

105398. Боришанский Е. М., Кутателадзе С. С., Новиков И. И., Федынский О. С. Жидкометаллические теплоносители. Атомиздат. М., 1976. 328 с.

105399. Жидкометаллические теплоносители. Атомиздат. М., 1958. 204 с.

105400. Медведенко А. Пабло Пикассо признается в любви к России: [Отношение испанского художника П. Пикассо к России]. . , . С. 26-31.

105401. Жидкометаллические теплоносители. Изд-во иностр. лит.. М., 1958. 356 с.

105402. Пять событий уходящего года: [Итоги важнейших событий 2006 г.]. . , . С. 4-7.

105403. Быстров И. И., Каган Д. Н., Кречетова Г. А., Шпильрайн Э. Э. Жидкометаллические теплоносители тепловых труб и энергетических установок. Наука. М., 1988. 263 с.

105404. Долгополова С. Пережили - в ожидании лучших времен: [Политические итоги 2006 г.]. . , . С. 12-14.

105405. Жидкостная экстракция. Труды 3 Всесоюзного научно-технического совещания. Химия. Ленинград, 1969. 415 с.

105406. Россия как "энергетическая сверхдержава": [Энергетика России. Экспорт нефти и газа]. . , . С. 15.

105407. Кригер А.М., Дискин М.Е., Новенников А.Л., Пикус В.И. Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей. Машиностроение. М., 1985. 176 с.

105408. Жидомиров Г.М., Багатурьянц А.А., Абронин И.А. Прикладная квантовая химия. Расчеты реакционной способности и механизмы химических реакций. Химия. М., 1979. 296 с.

105409. Джалагония В. Последний день империи: [Распад СССР. 25 декабря 1991 г. 15 лет существования СНГ]. . , . С. 16-19.

105410. Жидонис В. Ю. К вопросу определения характеристик основных механических свойств стали методом вдавливания. Каунасский политехн. ин-т. Каунас, 1962. 17 с.

105411. Гатилов Г. Кофи Аннан: десять трудных лет у штурвала ООН: [Итоги деятельности Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН]. . , . С. 20-22.

105412. Кармалито С. Чудо, вдохновленное любовью: [Глобальная акция "Новые семь чудес света". Мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агра - один из главных претендентов войти в почетную "семерку"]. . , . С. 26-31.

105413. Поляков А. Амадеу, друг Амедео: [Творчество португальского художника Амадеу де Соуза-Кардозу]. . , . С. 40-42.

105414. Вуд П., Вачек Л., Хэмблин Д.Д. Жизнь до человека. Мир. М., 1977. 160 с.

105415. Жизнь леса. Лесная пром-сть. М., 1977. 64 с.

105416. Біленко Т.І. Християнське слово у спадщині Петра Могили. . , . С. 37-41.

105417. Верещагіна Н.В. Великомученик Пантелеімон у давньокиївській святокультовій традиції. . , . С. 72-80.

105418. Жизнь науки. Антология вступлений к классике естествознания. Наука. М., 1973. 600 с.

105419. Сурай Ю.І. Християнство в житті і світогляді Г. Сковороди. . , . С. 88-92.

105420. Жила В. В., Кушнирук Ю. И. Гармония и дисгармония интимной жизни. Здоровья. К., 1990. 80 с.

105421. Виноградова Н.М. Містичне пізнання Бога в християнстві та нетрадиційних культах: [Релігійно-містичні уявлення]. . , . С. 93-101.

105422. Жила В.Д., Петухов В.С., Курилов П.Г. НОТ и производительность труда в черной металлургии. Металлургия. М., 1974. 80 с.

105423. Жилейко Г.И. Высоковольтные электронные пучки. Энергия. М., 1968. 240 с.

105424. Жиленко В.П. Деловая игра "АСУ-цех". Судостроение. Ленинград, 1984. 64 с.

105425. Жилин В. Г. Компоновки тепловых электрических станций. Госэнергоиздат. М., 1961. 415 с.

105426. Матковська І.Я. До питання про зміст греко-католицької духовності (проблеми етики в творчій спадщині Андрія Шептицького). . , . С. 122-126.

105427. Жилин В. Г. Проектирование тепловых электростанций большой мощности. Энергия. М., 1964. 376 с.

105428. Жилин Н.С. Принципы фазовой синхронизации в измерительной технике. Радио и связь. Томск, 1989. 383 с.

105429. Мисечко А.І. В.М. Чехівський - один із засновників Української Автокефальної Православної Церкви. . , . С. 127-130.

105430. Жилинскас А., Шалтянис В. Поиск оптимума. Наука. М., 1989. 128 с.

105431. Жилинскас В. П. Измерители отношения и их применение в радио-измерительной технике. Советское радио. М., 1975. 320 с.

105432. Бевзюк Н.П. Християнство і нація: [Роль християнства у захисті національних інтересів українського народу]. . , . С. 154-159.

105433. Жилинский П.П. Трубоукладчики. Гостоптехиздат. М., 1961. 130 с.

105434. Данилова Е.С. Икона - медиатор: [Культ иконопочетания, поклонения иконе. История появления икон. ІІ век]. . , . С. 166-170.

105435. Жилич А.Г., Монозон Б.С. Магнитно-и электропоглощение света в полупроводниках. Изд-во ун-та. Ленинград, 1984. 204 с.

105436. Жилков В. С. Измерительные пондеромоторные СВЧ-преобразователи. Выща школа. Харьков, 1989. 136 с.

105437. Жилов Ю.Д., Куценко Г.И. Справочник по гигиене труда и производственной санитарии. Высш. школа. М., 1989. 240 с.

105438. Положення про Міністерство освіти і науки України : затверджено Постановою КМУ від 19 грудня 2006 р. № 1757. . , . С. 137-140.

105439. Положення про Раду розвитку регіонів : затверджено Постановою КМУ від 20 грудня 2006 р. № 1759. . , . С. 142-143.

105440. Жиль Ж., Пелегрен М., Декольн П. Теория и техника следящих систем. Машгиз. М., 1961. 804 с.

105441. Жильцов К. К. Приближенные методы расчета систем с переменной структурой. Энергия. М., 1974. 224 с.

105442. Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення : затверджено Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.12.2006 № 1672. . , . С. 294-295.

105443. Жиляев А. В. Техника безопасности при эксплуатации котлов, трубопроводов и сосудов, работающих под давлением. Профиздат. М., 1958. 205 с.

105444. Положення про Національну раду з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : затверджено Указом Президента України від 11 грудня 2006 року № 1058/2006... (див. анотацію). . , . С. 38-39.

105445. Тимчасовий порядок установлення роздрібних цін на природний газ для потреб начелення : затверджено Постановою КМУ від 8 грудня 2006 р. № 1697: [Роздрібні ціни на природний газ]. . , . С. 98-103.

105446. Зміни, що вносяться до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого... (див. анотацію). . , . С. 148-150.

105447. Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців увищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра : затверджено Постановою КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719. . , . С. 161-164.

105448. Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України : затверджено Постановою КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1725. . , . С. 176-181.

105449. Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань : затверджено Наказом Мінюсту України від 07.12.2006 № 92/5. . , . С. 218-223.

105450. Зміни до Правил користування електричною енергією : затверджено Постановою НКРЕ від 22.11.2006 № 1497. . , . С. 243-252.

105451. Положення про Раду міських голів : затверджено Указом Президента України від 8 грудня 2006 року № 1046/2006. . , . С. 35-37.

105452. Жиляев К.И., Свец В.Е. Организация поставки металлопродукции по теоретической массе. Металлургия. М., 1982. 104 с.

105453. Іванов С., Ковальчук А. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект. . , . С. 46-54.

105454. Жиляев Т. Б. Состояние и перспективы развития производства комплектных трансформаторных подстанций І-ІІІ габаритов на напряжение до 35кв включительно. ВНИИЭМ. Отд-ние науч.-техн. информ., стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1966. 12 с.

105455. Слабошпицький М. Молодший брвт (Михайло Орест): [Творчість українського письменника М. Ореста]. . , . С. 97-109.

105456. Жимерин Д.Г., Мясников В.А. Автоматизирование и автоматические системы управления. Энергия. М., 1975. 680 с.

105457. Рута О. Духовний код Лесі Українки: [Аналіз драматичної поеми Л. Українки "Одержима"]. . , . С. 158-160.

105458. Жимерин Д.Г., Мясников В.А. Автоматизированные и автоматические системы управления. Энергия. М., 1979. 591 с.

105459. Витрикуш Г. Колова модель єдності світу в художній інтерпретації Богдана-Ігоря Антонича і поетів-шістдесятників: [Творчість українського поета Б.-І. Антонича]. . , . С. 161-171.

105460. Жимерин Д.Г. Общегосударственная автоматизированная система управления. Знание. М., 1975. 64 с.

105461. Жимерин Д. Г. Проблемы развития энергетики. Энергия. М., 1978. 287 с.

105462. Жимерин Д. Г. Энергетика: настоящее и будущее. Знание. М., 1978. 190 с.

105463. Жинтелис Г. Б., Карчяускас Э. К., Мачикенас Э. К. Автоматизация проектирования микропрограммируемых структур. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1985. 216 с.

105464. Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела. Мир. М., 1975. 382 с.

105465. Жирицкий А. К. Охрана окружающей среды. Знание. М., 1981. 64 с.

105466. Жирицкий Г. С. Авиационные газовые турбины. Оборонгиз. Москва, 1950. 512 с., 1 л. диагр., 1 л. табл., 3 л. черт. : ил.

105467. Жирицкий Г. С. Газовые турбины. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 504 с., 2 л. диагр., черт. : табл., схем., черт.

105468. Свідзинський А. Національна ідея як концепт культури. . , . С. 6-29.

105469. Жирицкий Г.С., Стрункин В.А. Конструкция и расчет на прочность деталей паровых и газовых турбин. Машиностроение. М., 1968. 520 с.

105470. Жирицкий Г.С. Конструкция и расчет на прочность деталей паровых турбин. Госэнергоиздат. М., 1960. 311 с.

105471. Живицкий Г.С. Паровые машины. Госэнергоиздат. М., 1951. 280 с.

105472. Крупа Л. Вплив Митрополита Андрея Шептицького на суспільне та просвітнє життя в Галичині. . , . С. 30-38.

105473. Білик Н. Культурологічна концепція Богдана Лепкого: [Проблема взаємин культури, цивілізації і держави]. . , . С. 39-47.

105474. Яценюк Т. Дмитро Вишневецький в боротьбі за молдавський стіл: [Військова та політична діяльність українського гетьмана Д. Вишневецького]. . , . С. 48-55.

105475. Андрусів П. Чому у нас нема історичного малярства?: [Історична тематика в українському образотворчому мистецтві]. . , . С. 65-73.

105476. Жирнов А. А. Повышение долговечности тракторов и автомобилей. Донбас. Донецк, 1974. 126 с.

105477. Жирнов Н.И. Радиоэлектроника в гражданской авиации. Знание. М., 1971. 47 с.

105478. Богуслаев А.В., Качан А.Я., Мозговой С.В., Карась Г.В., Панасенко В.А. Обеспечение несущей способности лопаток осевых моноколес высокоскоростным фрезерованием. . , . С. 17-19.

105479. Жиров Г. А. Технология гибридных интегральных микросхем. Вища школа. К., 1976. 240 с.

105480. Жиряков В.Г. Органическая химия. Химия. М., 1977. 407 с.

105482. Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н., Беженов А. И. Беженов С. А. Методологические аспекты оценки характеристик сопротивления усталости малолегированных конструкционных сталей. . , . С. 49-53.

105483. Дубровин В.И., Клименко В.А., Руднев А.М. Автоматизация расчета остаточного ресурса изделий. . , . С. 77-80.

105484. Сахнюк Н.В., Качан А.Я. Качество поверхности при высокоскоростном фрезеровании лопаток компрессора из титанового сплава ВТ8. . , . С. 81-84.

105485. Кресанов Ю.С., Богуслаев А.В., Качан А.Я. Периодическая прокатка заготовок лопаток компрессора газотурбинных двигателей с аэродинамическим профилем. . , . С. 95-101.

105486. Ершов А.В. Механизм токопереноса при ионной активации поверхности в процессе нанесения плазменного покрытия. . , . С. 106-108.

105487. Лоскутов С.В. Влияние механических обработок металлической поверхности на формирование энергетического рельефа. . , . С. 109-112.

105488. Пухальская Г.В., Каминская Л.Л., Качан А.Я. Оптимизация режимов обработки в псевдоожиженном слое абразива деталей ГТД из жаропрочных сплавов. . , . С. 120-128.

105489. Жиряков В.Г. Органическая химия. Химия. М., 1974. 406 с.

105490. Жиряков В.Г. Органическая химия. Химия. М., 1971. 496 с.

105491. Жиряков В.Г. Органическая химия. Химия. М., 1966. 423 с.

105493. Житков В.А., Ким К.В. Методы оперативного планирования грузовых автомобильных перевязок. Транспорт. М., 1982. 183 с.

105494. Житков В.А. Планирование автомобильных перевозок грузов мелкими партиями. Транспорт. М., 1976. 110 с.

105495. Житкова А. С. Экспрессные методы определения вредных газов и паров в воздухе промышленных предприятий. Госхимиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 88 с. : табл., черт.

105496. Житная И. П., Ларикова Л. Ф. Организация учета в хозрасчетных бригадах. Финансы и статистика. М., 1989. 158 с.

105497. Калиуш В.И., Гребенников М.А. Комплексное упрочнение шлицевых валов. . , . С. 134-136.

105498. Житная И.П. Проблемы экономического анализа эффективности функционирования основных производственных фондов машиностроительной промышленности. Вища школа. К., 1983. 176 с.

105499. Житная И. П., Житный Е. П. Технико-экономический анализ при проектировании и производстве машин. Выща школа. Киев, 1990. 228 с.

105500. Сахно А.Г., Савчук Н.А. Способ испытания элемента обода диска ГТД при моделировании эксплуатационной нагруженности. . , . С. 158-162.

105501. Житная И.П., Житный Е.П. Эффективность применения станков с числовым программным управлением. Техніка. Киев, 1976. 92 с.

105502. Субботин С.А. Синтез вейвлет-нейро-нечетких моделей для диагностики деталей авиадвигателей. . , . С. 163-168.

105503. Житник Н. И., Герасько М. А., Штучный Б. П. Справочник по обработке пластмасс. Тэхника. К., 1988. 160 с.

105504. Житников В. С., Куркин В. И. Оборудование для производства резисторов. Энергия. М., 1979. 207 с.

105505. Житников В.С., Куркин В.И. Производство резисторов на поточных линиях. Высш. школа. М., 1980. 216 с.

105506. Беликов С. Б., Ольшанецкий В. Е., Киричевский В. В., Гребенюк С. Н. Формирование и свойства двухфазных композитов "фибрового" типа. . , . С. 169-174.

105507. Житницкий С.П. Работа пластинчатого тормоза. Харьковский политехн. ин-т. Харьков, 1954. 12 с.

105508. Житомирский В.К. Механические колебания и практика их устранения. Машиностроение. М., 1966. 175 с.

105509. Волчок И.П., Митяев А.А. Сопротивление вторичных силуминов усталостному разрушению при высоких частотах нагружения. . , . С. 175-179.

105510. Житомирский И. С. Физико-математические основы расчета систем криостатирования. Наукова думка. К., 1990. 224 с.

105511. Жиц М.З. Переходные процессы в машинах постоянного тока. Энергия. М., 1974. 113 с.

105512. Голтвяниця В.С., Цивірко Е.І., Голтвяниця С.К. Ливарні дефекти виливків з титанового сплаву Ti-36Al. . , . С. 185-187.

105513. Жичкин А.М. Прогнозирование в управлении производством изделий электронной техники. Радио и связь. М., 1984. 119 с.

105514. Жихарев Н.Л. Исследование копания грунтов бульдозером. Московский автомобильно-дорожный ин-т. Саратов, 1958. 14 с.

105515. Пейчев Г.И., Шурин А.К., Ивщенко Л.И., Замковой В.Е., Андрейченко Н.В. Износостойкие сплавы для контактных поверхностей деталей ГТД. . , . С. 188-192.

105516. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2007.

105517. Запорожская АЭС: впечатляющие итоги 2006 года!: [О работе Запорожской АЭС]. . , . С. 5.

105518. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

105519. Виконання бюджету міста Запоріжжя за 2006 рік. . , . С. 2.

105520. Васильєв С. Студенти ЗДІА готові жертвувати розвитком економіки на користь чистого довкілля : [Перебіг "Програми підвищення екологічної освіти і виховання молоді" у ЗДІА]. . , . С. 4.

105521. Богуслаев В.А., Иванков В.А., Долматов Д.А. Методика проведения предварительных испытаний тангенциальной турбины. . , . С. 153-157.

105522. Мельник Ю. Международный рынок услуг в начале ХХІ века: тенденции и перспективы развития. . , . С. 379-398.

105523. Баль-Возняк Т. Причины низкого уровня инновационности польской экономики: [Развитие Польши как члена ЕС. Европейская интеграция]. . , . С. 399-432.

105524. Чистенко І. Контроль за викидами потрібно підсилювати в декілька разів: [Міський пост цілодобового екологічного контролю за станом навколишнього середовища Запоріжжя: діяльність]. . , . С. 5.

105525. Будкин В. Сотрудничество западных областей Украины со странами ЕС: [Изменения за период 1995-2005 гг. Динамика внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества]. . , . С. 451-468.

105526. Савчук Е., Крючковский В. Расширение стратегических возможностей в экономическом сотрудничестве между Украиной и Турцией : [экономическое сотрудничество Украины и Турции]. . , . С. 469-476.

105527. Васильєв С. Програма виходу з екологічної кризи виконується дуже повільно: [Стан виконання "Програми виходу з екологічної кризи м.Запоріжжя на період 2001-2010 роки". Результативність застосованих заходів]. . , . С. 6.

105528. Васильченко З. Управление проблемными активами банков в международной практике. . , . С. 477-488.

105529. Индекс глобальной конкурентоспособности: сравнение 2005 и 2006 гг.: [Основные показатели по странам. Инновационные факторы. Факторы повышения продуктивности]. . , . С. 521-540.

105530. Порядок конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки : затверджено Наказом Державного агенства України з інвестицій та інновацій від 16.11.2006 № 34. . , . С. 149-158.

105531. Жмойдин Г.И., Чаттерджи А.К. Шлаки для рафинирования металла. Динамика свойства системы СаО-AL2O3-CaF2. Металлургия. М., 1986. 295 с.

105532. Кружков Г. Джерард Мэнли Хопкинс: "Проснусь - и вижу ту же темноту...": [Биография и творчество английского поэта Д.М. Хопкинса]. . , . С. 180-195.

105533. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Стройиздат. Ленинград, 1975. 150 с.

105534. Жмудский А. З. Таблицы постоянных кристаллической решетки железа, алюминия, меди и их сплавов. Б.в.. К., 1953. 45 с.

105535. Левин М. Когда появилась современная канадская литература?. . , . С. 3-6.

105536. Жмудский А.З. Элементарный механизм возникновения характеристических рентгеновских спектров. Изд-во Киев. ун-та. Киев, 1971. 24 с.

105537. Нестеров А. Канада: малый поэтический атлас: [Канадская литература. Творчество поэтов Канады]. . , . С. 90-98.

105538. Каспрук В. Шлях свободи: [Інтерв'ю з лідером білоруської опозиції О. Мілінкевичем. Політична ситуація в країні. Тоталітарний режиим правління Лукашенко]. . , . С. 63-70.

105539. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Литейные цехи и склады шихтовых и формовочных материалов. Изд-во ин-та. М., 1984. 194 с.

105540. Семашко В. За лаштунками режиму: [Політична ситуація в Білорусі. 16 років перебування на посаді Президента А. Лукашенка]. . , . С. 71-80.

105541. Жмудь А.Е. Винтовые насосы с циклоидальным зацеплением. Машгиз, Ленингр. отд-ние. М., 1963. 156 с.

105542. Грабовський С. Що робити з "останньою диктатурою Європи"?: [Політичний режим правління О. Лукашенко. Парламент і Президент]. . , . С. 81-90.

105543. Скуратівський В. Білоруський екран: радянське минуле: [Білоруське радянське кіно]. . , . С. 135-138.

105544. Безручко О. Пошуки невідомого режисера-лаборанта Олександра Довженка: [Учні режисерської лабораторії О. Довженка]. . , . С. 139-159.

105545. Жмулюкин А. М. Мы строим дом. Знание. М., 1990. 48 с.

105546. Жмурин П.М. Прием передач стереофонического радиовещания. Связь. М., 1973. 94 с.

105547. Жмурин П.М. Стереодекодеры. Связь. М., 1980. 216 с.

105548. Богданович В., Семенченко А. Метод розробки теоретичних засад стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави. . , . С. 7-17.

105549. Гудима Н. Громадські об'єднання та організації як фактор забезпечення прозорості державного управління. . , . С. 31-37.

105550. Войтович Р. Глобальне суспільство ризику як нова форма соціальної організації. . , . С. 18-25.

105551. Остапчук Ю. Значення статистичної інформації для прогнозування соціально-економчного розвитку країни та регіонів і прийняття управлінських рішень. . , . С. 58-63.

105552. Жмуркин Ю. А. Спектрально-эмиссионный метод определения водорода в металлах с фотоэлектрической регистрацией спектра. ЛДНТП. Ленинград, 1971. 16 с.

105553. Драган І. Побудова ефективної системи підтримки розвитку малого підприємництва. . , . С. 64-71.

105554. Ільяшенко В. Економічні механізми державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні. . , . С. 71-79.

105555. Коротич О. Механізми державного управління: проблеми теорії та практичної побудови. . , . С. 79-84.

105556. Жовинский А.Н., Жовинский В.Н. Инженерный экспресс-анализ случайных процессов. Энергия. М., 1979. 113 с.

105557. Кризина Н. Питання державної політики та державного управління в галузі охорони здоров'я в зарубіжній літературі: [Історико-теоретичні засади державної політики і державного управління в галузі охорони здоров'я]. . , . С. 85-92.

105558. Ляпін Д., Тимощук В. Вплив конституційних змін у повноваженнях парламенту на регуляторну політику. . , . С. 92-97.

105559. Міхаліна І. Диверсифікація агровиробництва - необхідна складова управління ризиками. . , . С. 97-106.

105560. Пісьмаченко Л. Державний механізм захисту економічної безпеки у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. . , . С. 106-113.

105561. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Литейные цехи и склады шихтовых и формовочных материалов. Изд-во ин-та. М., 1986. 167 с.

105562. Філонюк О., Недбаєва С. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: державно-управлінський аспект. . , . С. 114-120.

105563. Жовинский В.Н. Генерирование шумов для исследования автоматических систем. Энергия. М., 1968. 128 с.

105564. Бенюх Н. Фармацевтичне право - базова основа адаптації фармацевтичного сектора України до вимог Європейського Союзу. . , . С. 120-126.

105565. Пешко А., Назаренко Г. Спільні підприємства як форма прямого іноземного інвестувння. . , . С. 132-137.

105566. Гонюкова Л., Морозов В. Народно-демократична опозиція та її місце в трансформаційних політичних процесах в Україні в другій половині 80-х років ХХ століття: [Політична система України. Політичні... (див. анотацію)]. . , . С. 163-171.

105567. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Фонды времени работы оборудованиявания и рабочих. ГИПРОСТАНОК. М., 1986. 40 с.

105568. Жовинский В. Н. Схемы запоминания напряжений и блоки запаздывания. Гоэнергоиздат. М., 1963. 80 с.

105569. Жоголев Е. А., Трифонов Н. П. Курс программирования. Наука. М., 1971. 400 с.

105570. Жоголева Е.Е., Жоголев Д.А. Китайская кухня. ВО Агропромиздат. М., 1991. 191 с.

105571. Пойченко А., Безверхнюк Т., Сивак Т. Стратегія впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі. . , . С. 195-201.

105573. Жожикашвили В. А., Вишневский В. М. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ. Радио и связь. М., 1988. 192 с.

105574. Лещенко В. Діяльність українських громадських лікарських організацій : [обґрунтування необхідності участі громадськості у вирішенні питань галузі охорони здоров'я. Всеукраїнське лікарське товариство та ін.]. . , . С. 201-206.

105575. Жолдак С. А. Ремонт электрических микромашин автоматических устройств. Энергия. М., 1965. 256 с.

105576. Лопушинський І. Формування національного менталітету - нагальне завдання сучасної Української держави: [Національна політика в Україні. Українська нація. Менталітет]. . , . С. 207-213.

105577. Жолдак С. А., Лычагин Я. Я. Технология изготовления электроэлементов для электроавтоматических устройств. Оборонгиз. М., 1959. 422 с.

105578. Ляхович У. Освітня політика держави та особливості її застосування в Прикарпатті: [Мережа навчальних закладів у регіоні та освітні потреби. Програми розвитку освіти]. . , . С. 213-220.

105579. Жоли М. Физическая химия денатурации белков. Мир. М., 1968. 364 с.

105580. Карамишев Д., Радиш Я. Проблеми і перспективи розробки та виконання галузевих програм з охорони здоров'я в Україні: [Основні національні й регіональні програми, їх ефективність. Причини смертності. Найпоширеніші хвороби]. . , . С. 226-234.

105581. Жолио-Кюри, Фредерик Избранные труды. Фредерик и Ирен Жолио-Кюри. Совместные труды. Изд-во Акад. СССР. М., 1957. 562 с.

105582. Лазар І. Державні механізми забезпечення гендерної рівності: [Жіночий рух в Україні. Гендерна рівність]. . , . С. 234-243.

105583. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Математика и искусство. Знание. М., 1976. 64 с.

105584. Костюк І. Роль культури мови у професійній підготовці державних службовців. . , . С. 248-253.

105585. Жолобов В.В., Зверев Г.И. Инструмент для горячего прессования металлов. Машиностроение, Ленигр. отд-ние. М., 1965. 163 с.

105586. Курінна Т. Благодійність та меценатство як об'єкти державного регулювання (постановка проблеми). . , . С. 254-261.

105587. Попова І. Етнонаціональна палітра суспільного розвитку України: [Національна політика України. Етнонаціональна структура]. . , . С. 261-268.

105588. Жолобов В. В., Зедин Н. И. Металлографический атлас по меди и медным сплавов, обрабатываемым давлением. Металлургиздат. Ленинград ; Москва, 1949. 188 с. : табл., диагр.

105589. Михненко А., Бакуменко В., Борисевич С. Трансформація українського суспільства: перехід до нової моделі розвитку. . , . С. 282-288.

105590. Прісняков В. Модель конфліктів в ешелонах влади: [Теорія політичних відносин. Конфлікти]. . , . С. 296-301.

105591. Радиш Я., Бугайцов С., Акімов О. Організація онкологічної допомоги населенню України як об'єкт наукових досліджень українських авторів: [Аналіз онкологічної ситуації в Україні. Стан і перспективи виконання... (див. анотацію)]. . , . С. 308-314.

105592. Колот О. Практичні аспекти застосування системи боргового ризик-менеджменту. . , . С. 326-330.

105593. Реутов Б.Ф. Развитие НИОКР в области водородной энергетики в России: [Международный форум "Водородные технологии для производства энергии". Москва. Февраль 2006 г.]. . , . С. 2-8.

105594. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: [Энергетический фактор во внешней политике России. Глобальная энергетическая дипломатия России]. . , . С. 9-14.

105595. Конеченков А.Е. Возобновляемая энергетика Украины. . , . С. 15-19.

105596. Пантюшев А. Сырьевая база фотоэлектричества: [Производство кремния - полупроводникового материала, применяемого в микроэлектронике, силовой электронике и солнечной энергетике]. . , . С. 20-21.

105597. Норекян М. Новые правила и состояние энергетики Германии. . , . С. 22-28.

105598. Жолобов В. В. Оборудование гидропрессовых цехов. Металлургия. М., 1974. 271 с.

105599. Жолобов В.В., Зверев Г.И. Прессование металлов. Металлургия. М., 1971. 455 с.

105600. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Ресурсы и динамика экосферы: [Энергетический баланс Земли. Устойчивость окружающей среды. Динамика роста техносферы и потери биосферы. Глобальная экологическая перспектива]. . , . С. 28-33.

105601. Жолобов Л.Ф. Промышленные электровозы. ВНИИЭМ. Отд-ние науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в элетротехнике. М., 1966. 114 с.

105602. Жолондковский О.И., Лебедев Ю.А. Бой с пожирателями металла. Знание. М., 1984. 144 с.

105603. Гухман Г. Государственная экологическая экспертиза: [Организация и проведение экологической экспертизы в России: цифры и факты]. . , . С. 34-37.

105604. Жорняк А.Ф. Металлические порошки. Металлургия. М., 1981. 88 с.

105605. Лапочкин Б.К., Сильвестров Л.К. Экологическая надежность техногенных подземных каверн: [Подземные хранилища каменной соли. Растрескивание соли]. . , . С. 42-45.

105606. Жоров Ю. М. Кинетика промышленных органических реакций. Химия. М., 1989. 384 с.

105607. Штудинер М.А. О некоторых критериях правильности устной русской речи: [Языковая норма - это то, как принято говорить и писать в данном обществе в данный период]. . , . С. 60-64.

105608. Валянский С., Калюжный Д. Из истории химии: Арабский период алхимии. . , . С. 68-72.

105609. Бадяк В. Зустріч із Святославом Гординським: [Творчий шлях українського художника, поета С. Гординського]. . , . С. 97-100.

105610. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

105611. Жоховский М. К. Теория и расчет приборов с неуплотненным поршнем. Изд-во стандартов. М., 1966. 331 с.

105612. Жоховский М. К. Теория и расчет приборов с неуплотненным поршнем. Машгиз. М., 1959. 204 с.

105613. Урвачова О. Якість життя - це, перш за все, якість житла: [Проблеми житла у Жовтневому районі міста Запоріжжя: цифри]. . , . С. 4.

105614. Салига Т. Гіркою мовою калини: [Творчість українського поета П. Перебийноса]. . , . С. 109-114.

105615. Жугунусов К.Ж. Развитие и размещение литейного производства. Машиностроение. М., 1979. 73 с.

105616. Рачук М. Опромінений інтуїцією: [Поетична спадщина українського поета Аніфатія Свиридюка]. . , . С. 118-124.

105617. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

105618. Сербенська О. Рідна мова як політичний прапор нації: [І. Франко і українська мова]. . , . С. 138-144.

105619. Жудин Н.Д. Стальные конструкции. Госстройиздат. М., 1957. 335 с.

105620. Пагутяк Г. Імпресія від Івана Твердуна: [Творчість українського художника І. Твердуна]. . , . С. 160-163.

105621. Жуйков В.Я., Павлов В.Б., Стжелецки Р.Г. Системы упреждающего управления вентильными преобразователями. Наук. думка. Киев, 1991. 237 с.

105622. Жук В.В. Аппроксимация периодических функций. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1982. 366 с.

105623. Прядун Р. Экологические суды Запорожья. Точку ставить еще рано: [Краткая статистика о выбросах в атмосферу города вредних веществ предприятиями. Экологические проблемы города и промышленность региона]. . , . С. 4.

105624. Кожелянко Г. Володимир Шаян про духовність і світогляд українців: [Творчість українського етнолога, культуролога і мовознавця В. Шаяна]. . , . С. 3-10.

105625. Васянович О. Сучасні весільні звичаї та обряди у Меленях на Житомирщині: [Весільна обрядовість в Україні]. . , . С. 33-48.

105626. Жук В. И. Пособие по эксплуатации токарных станков. Техніка. Киев, 1976. 240 с.

105627. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

105628. Жук К. Д., Тимченко А. А. Автоматизированное проектирование логико-динамических систем. Наук. думка. К., 1981. 317 с.

105629. Федір Турченко: людина, яка пишається, що "переписала" історію: [Ювілей відомого історика, першого проректора Запорізького національного університету, професора Федіра Григоровича Турченко]. . , . С. 6.

105630. Жук К. Д. Методы системного проектирования как основа разработки САПР. Ин-т кибернетики. К., 1976. 24 с.

105631. Жук К. Д., Кошлак В.П. Целедостижение и программированная эксплуатация сложных технических систем. АН УССР Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. К., 1983. 35 с.

105632. Похмурська Г.В. Формування структурної гетерогенності в металах при лазерній обробці та ії вплив на основні експлуатаційні властивості. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 38 с.

105633. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование антенно-фидерных устройств. Энергия. М., 1966. 648 с.

105634. Жук Н. П. Курс коррозии и защиты металлов. Металлургия. М., 1968. 408 с.

105635. Жук М. С., Молочков Ю. Б. Проектирование линзовых, сканирующих широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. Энергия. Москва, 1973. 439 с.

105636. Бреславська-Кемінь С. "Чорна хвороба" в народній медичній традиції українців: [Етіологія епілепсії в Україні. Народні методи і засоби лікування]. . , . С. 49-56.

105637. Тюрикова О. Про українські різдвяні традиції та про Донбас (спостереження і роздуми фольклориста). . , . С. 63-70.

105638. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

105639. Жукаускас А., Улинскас Р., Катинас В. Гидродинамика и вибрации обтекаемых пучков труб. Мокслас. Вильнюс, 1984. 312 с.

105640. Пугачева И. Строительство мостов: отставание - три года?: [Проблемы строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр]. . , . С. 1, 4.

105641. Скуратівський В. "Та прийдуть до тебе три празники в гості...": [Українські свята і традиції]. . , . С. 71-90.

105642. Влада для громадян. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. К., 2006. 22 с.

105643. Кожелянко Г. Василь Скуратівський - народознавець, просвітянин: [Творчість українського народознавця В. Скуратівського]. . , . С. 94-96.

105644. Шабанов В.И. Модели и методы автоматической классификации текстовых документов. РГБ. М., 2003. 220 с.

105645. Гурбик А.О. Вторгнення військ Великого Князівства Литовського в Україну та оборона Києва (1651 р.): [Білоруський контекст зовнішньої політики Українського Гетьманату]. . , . С. 35-56.

105646. Комарцова Л.Г. Исследование нейросетевых и гибридных методов и технологий в интеллектуальных системах поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 441 с.

105647. Козюра В.Е. Развертки раскрашенных сетей Петри и их применение для верификации моделей распределенных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 88 с.

105648. Пришляк В.В. Український історик Іван Джиджора: [Життєвий шлях та науковий доробок українського історика Івана Джиджори]. . , . С. 56-77.

105649. Влада для громадян. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. К., 2006. 22 с.

105650. Кульчицький С.В. Голод 1932 р. в затінку голодомору-33: [Голод 1932 р. викликаний надмірними хлібозаготівлями з урожаю 1931 р.]. . , . С. 77-97.

105651. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. Наука. М., 1982. 472 с.

105652. Веселова О.М. Післявоєнна трагедія: голод 1946-1947 рр. в Україні. . , . С. 98-124.

105653. Влада для громадян. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. К., 2006. 22 с.

105654. Жуков А.А. Геометрическая термодинамика сплавов железа. Металлургия. М., 1979. 230 с.

105655. Біла С.О. Досвід ліберального реформування української економіки (1991-2005 рр.): [Особливості етапів лібералізації економіки України за період 1991-2005 рр.]. . , . С. 125-145.

105656. Жуков А. А. Геометрическая термодинамика сплавов железа. Металлургия. М., 1971. 272 с.

105657. Липинський В.В., Рощина Л.О. Православна духовна освіта в Україні (1991-2001 рр.). . , . С. 145-166.

105658. Влада для громадян. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. К., 2006. 22 с.

105659. Окунишникова Е.В. Моделирование Estelle-спецификаций распределенных систем с помощью раскрашенных сетей Петри [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

105660. Жуков А. А., Сильман Г. И., Фрольцов М. С. Износостойкие отливки из комплекснолегированных белых чугунов. Машиностроение. М., 1984. 104 с.

105661. Верменич Я.В. Територіальна управлінська система в Україні: теоретико-методологічні проблеми оптимізації. . , . С. 177-189.

105662. Жуков А.А. Машиностроительные материалы. Карманный справочник. Машиностроение. М., 1967. 192 с.

105663. Шевченко В.М. "Материалы по статистике движения землевладения в России" як джерело вивчення еволюції поземельних відносин в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст.. . , . С. 203-212.

105664. Жуков А.А. Теоретические основы графитизации чугуна и формирования структуры отливок. Механические свойства чугуна. Машиностроение. М., 1978. 48 с.

105665. Жуков А. В. Автоматизация и механизация производственных процессов на заводе. М-во электротехн. пром-сти СССР. ВНИИЭМ. М., 1966. 11 с.

105666. Бураковський І., Бетлій О., Вахненко Т., Кравчук В., Кузяків О. Нові виклики для економічної політики України: рекомендації до плану невідкладних дій. К.І.С.. К., 2006. 78 с.

105667. Жуков А.В. Измерение производительности труда на огнеупорных предприятиях. Металлургиздат. М., 1963. 102 с.

105668. Рыбина Г.В. Модели, методы и программные средства для построения интегрированных экспертных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 426 с.

105669. Жуков А.Г., Горюнов А.Н., Кальфа А.А. Тепловидение. Знание. М., 1974. 64 с.

105670. Жуков А. Г., Горюнов А. Н., Кальфа А. А. Тепловизионные приборы и их применение. Радио и связь. М., 1983. 168 с.

105671. Березняцкий А.В. Интеллектуализация конструирования информационных систем на базе адаптивных агентных моделей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 150 с.

105672. Широков А.Н. Обеспечение сетевого взаимодействия и информационной безопасности в системе генерации многоуровневых программных комплексов клиент-серверной архитектуры. РГБ. М., 2005. 159 с.

105673. Мохов В.А. Разработка алгоритмов прямого синтеза аппроксимирующих искусственных нейронных сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 182 с.

105674. Жуков А. И., Ратнер Б. Р., Карасик В. М. Вариационный метод контроля качества строительных сталей. Изд-во стандартов. М., 1969. 75 с.

105675. Тупота А.В. Разработка программно-алгоритмических средств повышения функциональной устойчивости взаимодействия информационных систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 139 с.

105676. Жуков А. И. Введение в теорию относительности. Физматгиз. М., 1961. 172 с.

105677. Хабибуллин Ф.Р. Инструментальные программные средства для разработки и сопровождения организационно-функциональной модели [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 156 с.

105678. Степанов А.Г. Архитектуры и методы проектирования мигрирующих систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 182 с.

105679. Жуков А.И., Гончаров П.Г., Цикиновская С.Л. Стимулы металлургов. Опыт работы Макеевского металлургического завода. Донбасс. Донецк, 1967. 88 с.

105680. Аджиев А.С. Проектирование и реализация научных информационных систем на основе объектной модели данных. Информационная система Math-Net. RU [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 159 с.

105681. Виноградова М.В. Методика создания мультиаспектной информационной системы с алгоритмо-ориентированной структурой данных [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 158 с.

105682. Лукин А.С. Модели и алгоритмы обработки мультимедийной информации, учитывающие особенности человеческого восприятия [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 93 с.

105683. Макунин А.А. Технология построения модульных автоматизированных информационных систем для сложных предметных областей и ее применение на примере информационной поддержки системы муниципального заказа органов местн. РГБ. Томск, 2006. 231 с.

105684. Ишенин П.П. Инструментальные средства построения комплексов моделей и аналитических приложений в OLAP-технологии [Электронный ресурс]. РГБ. Красноярск, 2006. 163 с.

105685. Косых П.А. Разработка и исследование файловой системы со слежением за целостностью [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 188 с.

105686. Худов К.А. Математическое и программное обеспечение средств верификации программ микроконтроллерных устройств [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 133 с.

105687. Шульженко А.М. Исследование информационных зависимостей программ для распараллеливающих преобразований. РГБ. Ростов н/Д, 2006. 205 с.

105688. Бойко М.А. Повышение качества поездной радиосвязи на основе адаптивных антенн в метровом диапазоне волн [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 183 с.

105689. Крапивний О.В., Чумаченко В.П., Онуфрієнко В.М. Про оцінювання поля, розсіюваного опуклим імпедансним циліндром. . , . С. 5-9.

105690. Онуфрієнко В.М., Місюра А.О. Поляризованість та намагніченість несуцільного фрактального середовища. . , . С. 9-13.

105691. Бондарев Б.Н., Пиза Д.М. Об использовании спектральных представлений в радиотехнике и электросвязи. . , . С. 14-19.

105692. Воропай О.Ю. Призначення інтервальних допусків для немонотонних вихідних функцій. . , . С. 19-23.

105693. Шило Г.Н., Коваленко Д.А., Гапоненко Н.П. Расчет допусков методом касательных при корелляционной связи. . , . С. 29-32.

105694. Голдобин А.А. Квазигомоморфное преобразование гиперграфов в автоматизации проектирования устройств управления. . , . С. 41-48.

105695. Ильяшенко М.Б. Разработка и исследование параллельного алгоритма проверки граф-подграф изоморфизма. . , . С. 63-69.

105696. Кудерметов Р.К., Маслова Н.Д. Методика и программная библиотека функций для решения систем обыкновенных диференциальных уравнений блочными методами для параллельных вычислительных систем. . , . С. 78-85.

105697. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2007.

105698. Табунщик Г.В., Кирсанова Е.В. Робастное планирование эксперимента в медицинских исследованиях. . , . С. 85-88.

105699. Про виконання обласного бюджету за 2006 рік: [Аналіз виконання видатків обласного бюджету у розрізі економічної класифікації видатків]. . , . С. 3.

105700. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2007.

105701. Дубровин В.И. Прогнозирование величины коэффициента упрочнения деталей авиадвигателей. . , . С. 89-95.

105702. Кудерметов Р.К., Щербаков А.М., Юрич М.Ю. Структурний синтез операційних модулів модулярної арифметики нейронних мереж паралельних обчислень. . , . С. 102-106.

105703. Уроки 2006-го, плани і надії на 2007-й: [Аналіз проблеми капітального будівництва, освоєння інвестицій, бюджету, розвитку малого підприємництва та ін.: матеріали сесії Запорізької обласної ради]. . , . С. 2.

105704. Вершина А. И., Киричек Г. Г., Пиза Д. М. Иерархическая система представления информационных ресурсов. . , . С. 107-113.

105705. Неласая А.В. Протокол цифровой подписи на гиперэллиптических кривых. . , . С. 113-118.

105706. Никулищев Г.И., Козина Г.Л. Криптоанализ блочно-потокового шифра и определение его свойств. . , . С. 118-123.

105707. Потапенко Е.М., Потапенко Е.Е., Казурова А.Е. Робастное управление неопределенной электромеханической системой. . , . С. 129-136.

105708. Орловский И.А. Модель электропривода постоянного тока на рекуррентных нейронных сетях. . , . С. 151-159.

105709. Ольшанецкий В.Е. О миграции межзеренных границ общего типа. . , . С. 9-15.

105710. Лоскутов С.В., Правда М.И. Влияние поверхностного электрического заряда на характеристики циклического деформирования металла. . , . С. 21-23.

105711. Патюпкин А.В., Бялик Г.А. Повышение кавитационно-коррозионной стойкости наплавленного металла типа 08Х23Н18М5 путем модифицирования его иттрием. . , . С. 24-29.

105712. Беликов С. Б., Ольшанецкий В. Е., Винниченко В. С. Исследование влияния технологий производства на распределение двуокиси тория в вольфрамовых сплавах. . , . С. 43-47.

105713. Пухальская Г.В., Коваль А.Д., Степанова Л.П. Технологические особенности формирования характеристик поверхностного слоя лопаток компрессора. . , . С. 47-52.

105714. Мухин А.М., Волчок И.П. Производство медной проволоки из вторичного сырья. . , . С. 53-56.

105715. Голтвяниця С.К., Голтвяниця В.С., Цивірко Е.І. Отримання щільних та однорідних виливків зі сплаву титан-алюміній. . , . С. 57-59.

105716. Дубина В.І., Явтушенко О.В. Визначення температури деформації при зворотному видавлюванні. . , . С. 59-61.

105717. Пожуева И.С., Субботин С.А., Олейник А.А. Эволюционная оптимизация многомерных функций. . , . С. 70-72.

105718. Гнатюк А.Є., Артюх О.М. Дослідження частотних властивостей колеса з еластичною шиною в процесі гальмування. . , . С. 83-86.

105719. Григорьев С.М., Нагорный Ю.И., Былим С.Ю. Разработка и оптимизация многофункциональной системы зависимостей технико-экономических показателей производства металлизованого молибденового концентрата. . , . С. 101-103.

105720. Обдул В.Д., Обдул Д.В., Широкобоков В.В. Використання диференційно-зубчатого механізму в приводі кривошипних пресів. . , . С. 104-106.

105721. Сочава А.І., Глушко В.І., Мартовицький Л.М., Попадич М.М., Півчук А.М. Про апроксимацію кривих діаграм граничних амплітуд низьколегованих сталей. . , . С. 110-114.

105722. Скляревский А.Н., Терешин Ф.С. Оборудование для циклического нагружения внутренних полостей элементов тормозных систем автомобилей. . , . С. 114-118.

105723. Юдін В.П., Борисенко Г.В., Падченко О.О. Ефективний метод діагностування датчиків кисню електронних систем живлення автомобільних двигунів. . , . С. 128-130.

105724. Беженов А.И. Некоторые терминологические вопросы исследования процесса усталости. . , . С. 130-134.

105725. Антонюк Д.А. Методы повышения срока службы резцов дорожных фрез "Wirtgen" на базе исследования механизма изнашивания. . , . С. 134-135.

105726. Бикулов Д.Т., Антонюк Д.А. Актуальные вопросы участия торгово-промышленных палат в активизации инвестиционной деятельности в регионе. . , . С. 135-136.

105727. Антонюк Д.А., Гармаш И.И. Металлополимерные композиционные материалы для ремонтно-восстановительных работ. . , . С. 137.

105728. Давыдов С.И., Овчинников А.В. Разработка ресурсосберегающей технологии получения титана губчатого. . , . С. 138.

105729. Петрик И.А., Шевченко В.Г., Овчинников А.В., Рягин С.Л., Попович А.Г. Совершенствование технологии ремонта лопаток вентилятора авиадвигателей. . , . С. 139.

105730. Патюпкин А.В. Наплавочные материалы повышенной кавитационно-коррозионной стойкости. . , . С. 141-142.

105731. Шило Г.Н., Куляба Т.И., Резник Ю.Б. Технология обучения проектированию электронных аппаратов в среде Unigraphics. . , . С. 142.

105732. Попов С.Н., Попова Т.В. Математичне моделювання зносостійкості наплавленого сплаву залежно від фазового складу, мікротвердості основи та зміцнювальної фази. . , . С. 79-83.

105733. Варинская Л.А., Лазечный И.Н. Предварительная оценка экономической целесообразности замены материала штампового инструмента. . , . С. 90-93.

105734. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2006. 159 с.

105735. Путин В.В. Поддержка и защита прав соотечественников - среди наших национальных приоритетов: [Всемирный конгресс соотечественников (российская диаспора из 103 стран мира). Санкт-Петербург, октябрь 2006 г.]. . , . С. 3-8.

105736. Чепурин А. Со всех континентов, из 78 стран мира: [Конгресс российских соотечественников. Санкт-Петербург, 2006 г. Итоги и значение]. . , . С. 9-16.

105737. Токаев К.-Ж. Казахстан в современном мире: [Внешнеполитический и экономический курс Казахстана. Сотрудничество с ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ. Социально-экономическое развитие. Рыночная экономика... (см. аннотацию)]. . , . С. 19-27.

105738. Озеров О. Жаркое лето на Ближнем Востоке: [Ближневосточный кризис. Война между Израилем и Ливаном]. . , . С. 28-40.

105739. Кокеев М. Тбилисские трудности: [Кризис в грузино-российских отношениях. Россия ввела частичную экономическую блокаду Грузии]. . , . С. 41-47.

105740. Юрин А. "Даже подумать противно": [США. Выборы в Конгресс. Победа демократов. Внутриполитическая борьба. Геополитика]. . , . С. 48-56.

105741. Конузин А. Сильная ООН - основа здоровых международных отношений: [Укрепление роли ООН в решении глобальных проблем развития. Реформирование ООН. Борьба с терроризмом и экстремизмом... (см. аннотацию)]. . , . С. 57-66.

105742. Сизоненко А. Латинская Америка прочно вошла в обойму русской дипломатии: [Международные и внешнеэкономические отношения России со странами Латинской Америки. История и современность. Экспорт. Импорт]. . , . С. 67-86.

105743. Шлямин В. Наш сосед Финляндия: [Внешнеэкономические отношения России и Финляндии. Приграничное сотрудничество. Еврорегион "Карелия". Инновационная политика]. . , . С. 100-107.

105744. Листопадов Н. Дивные Мальдивы: [Краткая история, география, политика, экономика Мальдивской Республики. Международные отношения России и Мальдивской Республики]. . , . С. 108-113.

105745. Часть 2. Управление корпорацией. . , . С. 27-54.

105746. Часть 3. Управление маркетингом: [Сбыт, исследование рынка, планирование продукта, продаж и др.]. . , . С. 55-160.

105747. Часть 5. Управление финансовой деятельностью: [Финансовое планирование, отчетность, продажа, прибыль предприятия]. . , . С. 387-571.

105748. Жуков А.К. Монтаж электрической части подъемных кранов. Машгиз. М., 1959. 244 с.

105749. Жуков А.К. Электрооборудование вторичных цепей и их монтаж. Госэнергоиздат. М., 1961. 264 с.

105750. Часть 6. Управление человеческими ресурсами: [Заработная плата, премии, задачи обучения, техника безопасности, сдельная оплата и др.]. . , . С. 571-674.

105751. Жуков В. А. Опыт разработки общеинженерной дисциплины. ЛГУ. Ленинград, 1988. 175 с.

105752. Жуков В. В., Минеин В. Ф. Современные КРУ на 6 и 10кВ с вакуумными и электромагнитными выключателями. Высш. школа. М., 1989. 103 с.

105753. Часть 8. Научный менеджмент: [Оперативное исследование, моделирование, имитация, линейное программирование]. . , . С. 731-777.

105754. Часть 10. Продуктивность и эффективность: [Перестройка делового процесса, повышение прибылей, сокращение затрат и др.]. . , . С. 797-851.

105755. Жуков В.И. Исследование жестокости станин токарных полуавтоматов. Московский станкостроит. ин-т. М., 1960. 8 с.

105756. Жуков В. П., Карташов В. Г., Николаев А. М. Задачник по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы". Высш. школа. М., 1986. 159 с.

105757. Жуков В.П., Цетлин Б.В. Научная организация труда рабочих в промышленности. Моск. рабочий. М., 1971. 207 с.

105758. Жуков В.П., Карташев В.Г., Николаев А.М. Сборник задач по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы". Сов. радио. М., 1972. 191 с.

105759. Жуков Г.Г. Механизация и автоматизация заготовительных операций на машиностроительных заводах. Машиностроение, Ленигр. отд-ние. М., 1966. 112 с.

105760. Жуков Е.В., Яшин В.Т. Радиомастер. Изд-во ДОСААФ. М., 1981. 192 с.

105761. Тема 8. Ціноутворення в умовах монополії. . , . С. 146-160.

105762. Жуков Л. А., Стратан И. П. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем. Энергия. М., 1979. 415 с.

105763. Тема 9. Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції. . , . С. 161-171.

105764. Жуков Л. И. Рудничные скиповые и клетьевые наклонные подъемные установки. Металлургиздат. Свердловск ; Москва, 1944. 264 с., 1 л. черт. : табл., схем., граф., черт.

105765. Тема 10. Ціноутворення в умовах олігополії. . , . С. 172-186.

105766. Тема 4. Теорія споживацької поведінки. . , . С. 64-95.

105767. Жуков М. Н., Иванов Г. И., Князев Ю. М. Программирование лабораторной микроЭВМ ТРИАК-ПК. Таганрог. радиотехн. ин-т им. В.Д.Калмыкова. Таганрог, 1989. 188 с.

105768. Жуков М.П. Ремонт электромеханических вибраторов. Машгиз. М., 1955. 77 с.

105769. Розділ 8.2. Аналіз фінансового стану підприємств : [склад і структура балансу, аналіз стану запасів та витрат, аналіз руху грошових коштів]. . , . С. 183-209.

105770. Жуков М.Ф., Коротеев А.С., Урюков Б.А. Прикладная динамика термической плазмы. Наука, Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1975. 298 с.

105771. Розділ 1. Загальні підсумки реформування і розвитку збройних сил України у 2001-2005 рр.. . , . С. 9-14.

105772. Розділ 2. Оновлення політики реформування збройних сил України. . , . С. 15-24.

105773. Жуков М.Ф., Дандарон Н.Б., Литвинов В.К. Теплофизика при электродных процессов электродугового нагрева газа. Горно-металлург. ин-т им. Г.И.Носова. Магнитогорск, 1999. 84 с.

105774. Розділ 3. Збройні сили України: структура, чисельність, система управління. . , . С. 27-40.

105775. Розділ 4. Підготовка військ (сил). . , . С. 43-48.

105776. Жуков Н.И. Философские проблемы математики. Изд-во БГУ им. В.И.Ленина. Минск, 1977. 96 с.

105777. Розділ 9. Міжнародне співробітництво, миротворча діяльність і контроль над озброєннями. . , . С. 87-96.

105778. [Гл.] Грошовий обіг: [Закони грошового обігу. Стійкість грошового обігу. Інфляція]. . , . С. 13-42.

105779. [Гл.] Розвиток міжнародних валютних відносин: [Еволюція світових валютних систем. Розвиток регіональних валютних угруповань]. . , . С. 43-90.

105780. [Гл.] Валютний курс. Валютні ринки : [конвертованість національних валют. Валютні курси. Світові валютно-фінансові ринки (девізні ринки, міжнародні фінансові, ринки золота)]. . , . С. 93-132.

105781. [Гл.] Валютні операції. Платіжний баланс. Міжнародний кредит. . , . С. 133-185.

105782. [Гл.] Системи регулювання грошово-валютних відносин: [Національні системи регулювання грошово-валютних відносин, наднаціональна координація міжнародних валютних відносин. Сучасна... (див. анотацію)]. . , . С. 187-246.

105783. [Гл.] Грошово-валютна політика України: [Валютне регулювання і валютний контроль. Становлення валютного ринку. Проблеми функціонування повноцінної національної валюти]. . , . С. 247-297.

105784. Гл. 1. Теоретические и методологические аспекты теории управления. . , . С. 4-9.

105785. Жуков О. В. Типовое математическое обеспечение ЭВМ "Минск-32", ориентированное на подготовку и решение задач управления снабжением. ЦНИИТЭИМС. М., 1978. 50 с.

105786. Розд. 3.1. Валютні відносини та валютні курси : [об'єкти, суб'єкти, технічна база валютно-фінансових відносин. Валютний курс. Динаміка курсу гривні]. . , . С. 78-104.

105787. Жуков П. А. Общественная аналитическая работа на машиностроительных заводах. Машиностроение. М., 1967. 40 с.

105788. Жуков П.А., Ганштак В.И. Общественные бюро экономического анализа на машиностроительных заводах. Машиностроение. М., 1964. 140 с.

105789. Розд. 3.2. Саморегуляція валютних курсів при золотому стандарті. . , . С. 105-110.

105790. Жуков П.П. Построение моделей принятия решений в условиях оперативного регулирования работы участка с единичным и мелкосерийным характером производства. Б.в.. К., 1978. 51 с.

105791. Розд. 3.3. Гнучкі та фіксовані валютні курси декретних грошей. . , . С. 111-117.

105792. Жуков С. А. Моделирование и сложность распознавания языков, заданных грамматиками одного класса. ИК. Киев, 1981. 39 с.

105793. Жуков С. Г. Земли живой излом. Мол. гвардия. М., 1989. 237 с.

105794. Розд. 3.4. Валютний контроль і конвертованість валют: [Історія та форми валютних обмежень. Конвертованість валют. Внутрішня і зовнішня конвертованість. Неефективність... (див. анотацію)]. . , . С. 118-136.

105795. Жуков С.Ф. Диагностика релейной защиты и автоматики электрических систем. Выща школа. Киев, 1989. 69 с.

105796. Розд. 3.5. Екскурс в історію валютних систем ХХ ст.: [Становлення та функціонування Бреттон-Вудської системи. Сучасна валютна система. Становлення Європейського валютного союзу]. . , . С. 137-168.

105797. Розд. 4. Міжнароднівалютно-фінансові організації : [МВФ. Група світового банку. Банк міжнародних розрахунків. Регіональні валютно-фінансові установи]. . , . С. 171-212.

105798. Розд. 5. Ринки валют. . , . С. 214-242.

105799. Розд. 6. Види та менеджмент валютних розрахунків. . , . С. 243-265.

105800. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

105801. Син А. Ревизор не может написать в акте то, чего нет: [Начальник КРУ в Запорожской области А.Син о деятельности организации/ Интервью записала А.Чуприна]. . , . С. 6.

105802. Жуков Ю. П. Вибрационные плотномеры. Энергоатомиздат. М., 1991. 144 с.

105803. Розд. 8. Основи міжнародної банківської справи. . , . С. 300-349.

105804. Жуков Ю.П., Кулаков М.В. Высокочастотная безэлектродная кондуктометрия. Энергия. М., 1968. 111 с.

105805. Жукова А.П., Гаврилов Б.И. Современное производство и дисциплина труда. Беларусь. Минск, 1976. 56 с.

105806. Гл. 6. Основные фонды: [Основные фонды на автотранспорте]. . , . С. 153-169.

105807. Жукова В.И. Защитные смазки и масла для консервации механизмов и оборудования. ЛДНТП. Ленинград, 1965. 32 с.

105808. Жукова Г. А., Жуков В. П. Курсовое и дипломное проектирование по низковольтным электрическим аппаратам. Высш. школа. М., 1987. 159 с.

105809. Гл. 7. Оборотные средства: [Состав оборотных средств на автотранспорте]. . , . С. 170-179.

105810. Жукова Г.А., Золина М.А. Лабораторные работы по электрическим аппаратам. Высш. школа. М., 1986. 119 с.

105811. Гл. 9. Оплата труда работников автотранспортных предприятий. . , . С. 202-216.

105812. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Наукова думка. К., 2005. 287 с.

105813. Жукова И. Ю., Козельцев М. Л., Ходорковская С. В. Экономические проблемы охраны окружающей среды. Знание. М., 1981. 64 с.

105814. Гл. 10. Себестоимость транспортных услуг: [Калькулирование перевозок, управление транспортными затратами]. . , . С. 217-249.

105815. Жукова Л.Н. Лодыгин. Мол. гвардия. М., 1989. 301 с.

105816. Жуковец И. И. Механические испытания металлов. Высш. школа. Москва, 1986. 199 с.

105817. Жуковец И.И. Механические испытания металлов. Высш. школа. Москва, 1980. 191 с.

105818. Статистичний щорічник України за 2005 рік. Консультант. К., 2006. 575 с.

105819. Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок виборів 2006 року. Укр. товариство фінансових аналітиків. К., 2006. 248 с.

105820. Вопрос 1. Что такое "шесть сигм"?: [Стратегия бизнеса для извлечения максимальной выгоды]. . , . С. 17-22.

105821. Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. Дике поле. Запоріжжя, 2006. 384 с.

105822. Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. Дике поле. Запоріжжя, 2006. 512 с.

105823. Розд. 1. Суть промислового маркетингу. . , . С. 7-30.

105824. Розд. 3. Маркетингові дослідження промислового підприємства. . , . С. 46-62.

105825. Розд. 10. Феномен маркетингової культури. . , . С. 152-195.

105826. Жуковский А.П., Оноприенко Е.И., Чижов В.И. Теоретические основы радиовысотометрии. Сов. оадио. М., 1979. 320 с.

105827. Жуковский В.С. Основы теории теплопередачи. Госэнергоиздат. М., 1960. 211 с.

105828. Ч. 2. Аспекты подхода кайзен к заботе о потребителях: [Устранение внутренних барьеров, мотивация работников, исследование рынка и др.]. . , . С. 102-193.

105829. Жуковский В.С. Основы теории теплопередачи. Энергия. Ленинград, 1969. 224 с.

105830. Ч. 3. Объединение заботы о клиентах и кайзен: [Внедрение стратегии заботы о клиентах]. . , . С. 194-269.

105831. Миг. ООО газета "Миг". Запорожье, 2007.

105832. Лиников В. Как жило Запорожье в оккупации: [Историческую справку дает заведующий отделом новейшей истории Запорожского обласного краеведческого музея В.Лиников/ Интервью записала А.Чуприна]. . , . С. 46.

105833. [Гл.] Тонкости налогообложения в разных странах (Россия, Украина, Литва, Латвия, Андорра). . , . С. 189-192.

105834. Жуковский В.С. Термодинамика. Энергоатомиздат. М., 1983. 304 с.

105835. Жуковский Г. В., Марченко Ю. А., Терентьев И. К. Тепловые расчеты паровых и газовых турбин с помощью ЭВМ. Машиностроение. Ленинград, 1983. 255 с.

105836. Жуковский Е. Г. Компоновка электронно-вычислительной аппаратуры. МЭИ. М., 1981. 54 с.

105837. Жуковский Е.С., Нечаев М.Е. Материальное обеспечение строительства в условиях экономической реформы. Стройиздат. М., 1971. 124 с.

105838. Жуковский М. А. Нарушения обмена веществ. Знание. М., 1985. 96 с.

105839. Жуковский М. А. Наша внутренняя секреция. Знание. М., 1976. 96 с.

105840. Жуковский М. А. Пока организм формируется. Педагогика. М., 1985. 96 с.

105841. Жуковский М.И. Аэродинамический расчет потока в осевых турбомашинах. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1967. 287 с.

105842. Гл. 1. Рецепты успеха от бизнесменов прошлого: [Этика бизнеса. Правила Зешмеля. Савва Морозов. Династия Демидовых. П.М. Третьяков]. . , . С. 17-37.

105843. Жуковский Н. Е. Избранные сочинения. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1948. 391 с., 3 л. портр. : черт.

105844. Жуковский Н. Е. Теоретическая механика. Гостехиздат. Москва : Ленинград, 1950. 812 с. : черт.

105845. Жуковский Н. К. Сырые материалы доменной плавки и их подготовка. ОНТИ. Ленинград ; Москва, 1936. 152 с. : ил., табл., диагр., схем., черт.

105846. Жуковский С. С. Прочность литейной формы. Машиностроение. М., 1989. 288 с.

105847. Жуковский С. С., Лясс А. М. Формы и стержни из холоднотвердеющих смесей. Машиностроение. М., 1978. 223 с.

105848. Жуковский Ю. Г., Сергеев В. О., Антоньева Н. М. Практикум по ядерной физике. Высш. школа. Москва, 1975. 197 с.

105849. Український голод 1932-1933 років у світлі конвенції ООН про геноцид. . , . С. 61-66.

105850. Жулев В.И., Митин В.П. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. Транспорт. М., 1979. 112 с.

105851. Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения. Изд-во ДОСААФ. М., 1984. 159 с.

105852. Петрова О. Данте Аліг'єрі у ХХ столітті: [Ілюстрації до поеми Данте "Божественна комедія"]. . , . С. 84-129.

105853. Жумахов И.М. Насосы, вентиляторы и компрессоры. Углетехиздат. Ленинград, 1958. 598 с.

105854. Степаненко М. Коло Марусі Чурай: [Біографія української поетеси М. Чурай, її оточення, історична доба]. . , . С. 130-140.

105855. Жунгиету Г.И., Артеменко А.И. Гидроксамовые кислоты /N-гидроксамиды/ и их производные. Штиица. Кишинев, 1986. 138 с.

105856. Жуплев А.В. Руководитель и коллектив. Кн. изд-во. Ставрополь, 1989. 220 с.

105857. Рогачова І. Розвиток теорії ноосфери Тейяром де Шарденом: [Теорія ноосфери. Філософія релігії. Віровчення]. . , . С. 141-149.

105858. Журавлев А. А., Левин М. Г., Шор И. Я. Аналого-цифровое моделирование устройств энергетической электроники. Штиинца. Кишинев, 1988. 264 с.

105859. Васильев В.С. Эпоха "экономического ревизионизма": [Экономический рост и развитие США. Перестройка системы национальных экономических счетов, рост ВВП]. . , . С. 3-26.

105860. Кочетков Г.Б. Республиканская партия и наука: [Использование науки в политическом процессе. Научный бюджет США. Расходы федерального бюджета на науку и технику. Сокращение научного бюджета]. . , . С. 27-43.

105861. Журавлев А. А., Мазель К. Б. Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах. Энергия. М., 1974. 89 с.

105862. Володин Д.А. Канада: проблемы суверенитета в Арктике: [Сотрудничество Канады и США в области контроля за водами Северо-американской Арктики]. . , . С. 44-58.

105863. Философия международных отношений (круглый стол). . , . С. 59-75.

105864. Барановский К.Ю. Территориальный спор между Канадой и Данией: [Территориальный спор между Канадой и Данией из-за острова Ханс]. . , . С. 76-79.

105865. Самуйлов С.М. Государственный департамент и решение о расширении НАТО (1993-1994 гг.): [Расширение НАТО на восток]. . , . С. 80-96.

105866. Кузнецов Д.В. Общественное мнение США и иранская проблема: [Международные отношения США и Ирана. Ядерная программа Ирана. Опросы американского общественного мнения]. . , . С. 109-120.

105867. Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Демографический взрыв в России?: [Демографическая ситуация в России]. . , . С. 3-25.

105868. Макарян А.С. Европейская интеграция и ее влияние на трудовую и социальную сферы Российской Федерации: [Развитие социально-экономического и научно-технического сотрудничества России и ЕС]. . , . С. 26-39.

105869. Журавлев А. А., Мазель К. Б. Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах. Энергия. М., 1964. 95 с.

105870. Журавлев А.З. Основы теории штамповки в закрытых штампах. Машиностроение. М., 1973. 223 с.

105871. Кармадонов О.А. Институт образования в современном мире: основные тенденции развития: [Роль образования в социуме. Тенденции в развитии: коммодификация, технологизация, унификация, деинституционализация]. . , . С. 55-74.

105872. Журавлев А.И., Тростников В.Н. Свечение живых тканей. Наука. М., 1966. 127 с.

105873. Журавлев А.К., Лукошкин А.П., Поддубный С.С. Обработка сигналов в адаптивных антенных решетках. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1983. 240 с.

105874. Делия В.П. Гуманитаризация современного высшего образования: [Инновационная парадигма гуманитаризации высшего образования. Основные дисциплины гуманитарного цикла, их изложение]. . , . С. 75-87.

105875. Журавлев А. Н. Допуски и технические измерения. Высш. школа. М., 1981. 255 с.

105876. Адзиев Х.Г., Гасанов Н.Н. Семья как институт гражданского общества. . , . С. 88-102.

105877. Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения. Профтехиздат. М., 1963. 172 с.

105878. Журавлев А. Н. Статистический метод контроля в машиностроении. ВНИТОМАШ. Москва, 1948. 60 с. : ил., табл., черт.

105879. Зарецкий А.Д. Экономическая культура брачно-семейных отношений. . , . С. 103-109.

105880. Журавлев А. П. Диалог с компьютером. Мол. гвардия. М., 1987. 205 с.

105881. Журавлев Б.А., Лисицын С.Н. Справочник мастера-сантехника. Госстройиздат. М., 1959. 328 с.

105882. Аслаева Р.Г. К анализу легитимной базы функционирования системы специального образования: [История развития образования для детей с ограниченными способностями. Нормативно-правовая база... (см. аннотацию)]. . , . С. 110-121.

105883. Журавлев Б. А. Справочник мастера-сантехника. Стройиздат. М., 1974. 479 с.

105884. Журавлев Б. А. Справочник молодого слесаря-сантехника. Высш. школа. М., 1980. 200 с.

105885. Журавлев В. Г. Структура подсистем АСУ "Энергия". Лекция для слушателей направлений "Экономика энергетики" и "Электрические сети и системы". ВЗПИ. М., 1976. 48 с.

105886. Журавлев В.И., Ходнев В.В. Монтаж схем низковольтных комплектных устройств. Высш. школа. М., 1991. 175 с.

105887. Журавлев В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах. Радио и связь. М., 1986. 240 с.

105888. Журавлев В.Л. Технология изготовления глобоидных передач. Машиностроение. М., 1965. 152 с.

105889. Тойшева Г.Ю. Развитие креативности при изучении гуманитарных дисциплин в технических ВУЗах: [Основные этапы развития индивидуального и коллективного творчества в группе на семинарском занятии и их содержание]. . , . С. 122-127.

105890. Журавлев В. Н., Николаева О. И. Машиностроительные стали. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1962. 237 с.

105891. Журавлев В. Н. Снижение веса машиностроительных конструкций. Машгиз. М., 1959. 272 с.

105892. Журавлев В. Н. Снижение веса машиностроительных конструкций. Б.в. Москва; Свердловск, 1961. 239 с.

105893. Журавлев В.Ф., Климов Д.М. Волновой твердотельный гироскоп. Наука. М., 1985. 123 с.

105894. Яковук Т.И. Возможности самореализации белорусской молодежи в духовной жизни. . , . С. 161-174.

105895. Журавлев В.Ф., Бальмонт В.Б. Механика шарикоподшипников гироскопов. Машиностроение. М., 1986. 271 с.

105896. Овчаренко А.Н. Социальное управление в информационном обществе: новые подходы. . , . С. 189-203.

105897. Галаган А.И. Образование для всех: ретроспективный анализ целей, стратегий и результатов: [Анализ основных документов в сфере образования, их основные положения]. . , . С. 204-220.

105898. Журавлев В.Ф., Климов Д.М. Прикладные методы в теории колебаний. Наука. М., 1988. 326 с.

105899. Авдеев В.М. Компетентностный подход в конструировании современных образовательных моделей: [Современное образование и его соответствие требованиям времени. Социальный заказ и цели образования... (см. аннотацию)]. . , . С. 235-240.

105900. Журавлев В.Ф. Химия вяжущих веществ. Гос. Н-Т.И.Хим.Лит.. Л-д; М-ва, 1951. 207 с.

105901. Журавлев Г.А., Иофис Р.Б. Гипоидные передачи. Изд-во Рост. ун-та. Ростов н/Д, 1978. 159 с.

105902. Тян В.В. Верховная власть и демократическое общество в России в 80-х гг. ХІХ в.: кризис доверия: [История политического учения. Политические реформы в России второй половины ХІХ в.]. . , . С. 241-249.

105903. Журавлев Е. П. Секреты здоровья. Ежедневные физические упражнения для пожилых людей. Физкультура и спорт. М., 1977. 144 с.

105904. Капто А.С. Генезис миролюбивых общечеловеческих ценностей: [История политического учения. История религий: христианство, буддизм, ислам]. . , . С. 256-277.

105905. Журавлев Н.Н. Аквариум. Лениздат. Ленинград, 1959. 194 с.

105906. Журавлев Ф. М., Малышева Т. Я. Окатыши из концентратов железистых кварцитов. Металлургия. М., 1991. 125 с.

105907. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Универсальный эволюционизм: информационно-синергетический подход и общенаучные принципы. . , . С. 278-294.

105908. Журавлев Э.Н. Радиопомехи от коронирующих линий электропередачи. Энергия. М., 1971. 199 с.

105909. Сельцовский П.А. Кадровая политика в условиях кризиса системы государственного управления. . , . С. 295-311.

105910. Журавлев Ю. П., Забубенов В. Н. Мультитаймеры. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 64 с.

105911. Журавлев Ю. П. Системное проектирование управляющих ЦВМ. Сов. радио. М., 1974. 368 с.

105912. Гусейнова Л.А. Общее и особенное в социокультурном развитии субрегионов Европейского Союза и России: [Региональное развитие России и ЕС]. . , . С. 312-319.

105913. Скоблякова И.В. Эволюция понятия о месте и роли человеческого капитала и его классификация. . , . С. 320-332.

105914. Гл. І. Предмет и значение логики: [Формы познания. Понятие логической формы и закона. Логика и язик]. . , . С. 7-27.

105915. Гл. ІІ. Понятие: [Понятие как форма мышления. Отличия между понятиями. Определение, деление понятий, классификация. Ограничение и обобщение понятий]. . , . С. 28-59.

105916. Гл. III. Суждение: [Простые и сложные суждения. Выражение логических связок. Деление по модальности]. . , . С. 60-92.

105917. Гл. IV. Законы (принципы) правильного мышления: [Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключительного третьего. Закон достаточного основания]. . , . С. 94-107.

105918. Гл. V. Умозаключение: [Понятие. Дедукитвные умозаключения. Силлогизмы. Виды умозаключений. Дедукция и индуция]. . , . С. 120-186.

105919. Гл. VI. Логические основы теории аргументации: [Доказательства. Опровержения. Софизмы и логические парадоксы. Ведение дискуссий]. . , . С. 187-216.

105920. Гл. VII. Аналогия и гипотеза. Их роль в учебном процессе: [Умозаключение по аналогии и его виды. Гипотеза и еевиды. Построение гипотез]. . , . С. 217-232.

105921. Гл. 5. Обобщающая характеристика результатов работы предприятия: [Оценка эффективности производства и финансового состояния фирмы]. . , . С. 157-160.

105922. Гл. 6. Подготовка и оценка управленческих решений: [Оценка прибыли предприятия, прогнозирование финансового состояния фирмы]. . , . С. 161-173.

105923. Розд. 1. Суть і види міжнародного маркетингу: [Маркетингові дослідження, вивчення ринку, збір інформації]. . , . С. 3-11.

105924. Гл. I. Раздел 3. Семантика и сознание: [Семантические явления в акте речи имеют четкую ориентацию на познание]. . , . С. 56-69.

105925. Гл. II. Механизм речевой деятельности: [Функции язика, многофункциональность акта речи]. . , . С. 70-87.

105926. Гл. III. Естественный и искусственный интеллект: [Речемыслительная деятельность и компьютерные технологии]. . , . С. 88-106.

105927. Гл. IV. Когнитивная теория происхождения язика: [Гипотезы о происхождении язика]. . , . С. 107-160.

105928. Пісня - гімн - символ національної і державної величі. . , . С. 7-9.

105929. Журавский А. Получение и горячая обработка чугуна, железа и стали. Мол. гвардия. Москва ; Ленинград, 1928. 300 с. : 144 ил., черт.

105930. Творець вищих слів: [Біографія автора українського державного гімну П.П. Чубинського]. . , . С. 10-17.

105931. На крилах музики: [Біографія автора музики державного гімну України М. Вербицького]. . , . С. 19-26.

105932. Розд. І. Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва. . , . С. 9-31.

105933. Журавский С.П., Круглов Ю.А. Опыт применения низкочастотных акустических методов определения деформационных характеристик вязкоупругих материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1986. 24 с.

105934. Розд. І. Тема 3. Митне регулювання ЗЕД підприємств. . , . С. 55-105.

105935. Журавский Ю.В., Солодовник Ф.С. Электромагнитные механизмы прокатных станов. Металлургия. М., 1964. 223 с.

105936. Розд. ІІ. Маркетингова складова зовнішньоекономічної діяльності підприємства. . , . С. 147-256.

105937. Жураковский Е.А., Немченко В.Ф. Кинетические свойства и электронная структура фаз внедрения. Наук. думка. К., 1989. 304 с.

105938. Жураковский Е.А., Францевич И.Н. Рентгеновские спектры и электронная структура силицидов и германидов. Наук. думка. Киев, 1981. 319 с.

105939. Жураковский Е.А. Электронная структура тугоплавких соединений. Наук. думка. К., 1976. 384 с.

105940. Жураковский Е.А., Киричок П.П. Электронные состояния в ферримагнетиках. Наук. думка. К., 1985. 280 с.

105941. Жураковский Ю.П., Назаров В.Д. Каналы связи. Вища школа. К., 1985. 232 с.

105942. Жураковский Ю.П., Волошин В.И. Многочастотные системы передачи дискретных сигналов. Техніка. Киев, 1981. 121 c.

105943. Жураковский Ю. П. Передача информации в ГАП. Вища школа. Киев, 1991. 215 с.

105944. Ч. 2. Гл. 6. Екологічнічинники сталого розвитку України: національний і регіональний контексти. . , . С. 197-220.

105945. Журбенко И.Г., Кожевникова И.А. Стохастическое моделирование процессов. Изд-во МГУ. М., 1990. 146 с.

105946. Журина М.И., Кармазина Л.Н. Таблицы модифицированных функций Бесселя с мнимым индексом Кir(x). Вычисл. центр. АН СССР. М., 1967. 342 с.

105947. Ч. 2. Гл. 3. Формування та реалізація регіональної політики: [Принципи та пріоритети стратегії регіонального розвитку України]. . , . С. 77-110.

105948. Ч. 2. Гл. 4. Методи формування та реалізації регіональної політики. . , . С. 111-112.

105949. Ч. 2. Гл. 5. Характеристика України як арени здійснення регіональної політики: [Оцінка території держави з позиції формування пріоритетів регіональної політики. Регіони-донори, регіони-реципієнти]. . , . С. 147-196.

105950. Ч. 2. Гл. 8. Людський чинник в контексті регіонального розвитку: [Людський потенціал: роль у суспільно-економічному поступі]. . , . С. 250-294.

105951. Ч. 2. Гл. 9. Зайнятість і ринок праці: стабілізація та розвиток. . , . С. 295-342.

105952. Ч. 2. Гл. 11. Особливості агропромислового розвитку України: [Реформування аграрного сектору економіки України: земельна реформа]. . , . С. 368-432.

105953. Ч. І. Теоретико-методологічні основи регіональної політики: [Зміст і завдання. Історичний досвід і підходи. Формування та реалізація регіональної політики, їх методи]. . , . С. 9-143.

105954. Ч. ІІ. Оцінка національного економічного комплексу України в контексті проблем формування регіональної політики. . , . С. 147-472.

105955. Ч. ІІ. Гл. 7. Регіональна політика інвестиційно-інноваційного розвитку. . , . С. 221-249.

105956. Ч. 2. Гл. 12. Транскордонне співробітництво: проблеми та перспективи в контексті завдань регіональної політики України. . , . С. 433-470.

105957. Журина М. И., Кармазина Л. Н. Таблицы функций Лежандра. Вычислительный центр АН СССР. М., 1963. 404 с.

105958. Журина М.И., Кармазина Л.Н. Таблицы функций лежандра Р-1/2+ir(x). Изд-во Акад.наук СССР. М., 1962. 413 с.

105959. Ч. 3. Підходи до формування нової регіональної політики: [Реалізація інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національного господарського комплексу. Адміністративна реформа... (див. анотацію)]. . , . С. 473-508.

105960. Журкевич П.П. Совершенствование функциональных основ управления промышленным производством. Наука и техника. Минск, 1977. 120 с.

105961. Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция. Радио и связь. М., 1981. 63 с.

105962. Жуховицкий А. А., Шварцман Л. А. Физическая химия. Металлургиздат. М., 1963. 676 с.

105963. Жуховицкий А.Ф. Автоматизация технологических процессов в машиностроении. ЦБТИ. М., 1959. 190 с.

105964. Жуховицкий Б.Я. Сигналы телемеханики и их преобразования. Энергия. М., 1968. 96 с.

105965. Розд. 1. Основи стандартизації: [Методичні основи, якість продукції]. . , . С. 10-50.

105966. Жуховицкий Б. Я., Негневицкий И. Б. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1972. 200 с.

105967. Розд. 3. Планування діяльності підприємства: [Виробничі потужності, виробничі програми, кількість працівників, заробітна плата, собівартість, прибуток, рентабельність]. . , . С. 144-212.

105968. Розд. 4. Маркетинг: [Ефективність маркетингу, попит, оборот, ціна, витрати, маркетингова стратегія]. . , . С. 213-257.

105969. Жуховицкий Б. Я., Негневицкий И. Б. Теоретические основы электротехники. Энергия. М., 1965. 239 с.

105970. Жучков В. И., Носков А. С., Завьялов А. Л. Растворение ферросплавов в жидком металле. УрО АН СССР. Свердловск, 1990. 133 с.

105971. Жучков В. И., Лукин С. В. Технология ферросплавов со щелочноземельными металлами. Металлургия. М., 1990. 101 с.

105972. Жучков М.И., Суворов Е.И., Гонтовенко Н.П. Механизация и автоматизация технологических процессов в заготовительных цехах. Прапор. Харьков, 1974. 112 с.

105973. За ними остаются дороги. Знание. М., 1985. 48 с.

105974. За штурвалом тяжелых машин. Знание. М., 1983. 48 с.

105975. Розд. 5. Менеджмент: [Управлінські рішення, вибір стилю управління]. . , . С. 258-338.

105976. Розд. 6. Операційний менеджмент: [Ефективне і раціональне управління будь-якими операціями]. . , . С. 339-447.

105977. Розд. 8. Фінансовий менеджмент : [облік фактору інфляції, ризику, ліквідності, управління оборотними активами, запасами]. . , . С. 474-457.

105978. Розд. 10. Управління персоналом: [Вибори методів управління персоналом, управління групами, конфліктами, мотивацією]. . , . С. 664-740.

105979. Глава 3. Економіка давньоукраїнської держави - Київської Русі: [Землеробство і сільське господарство, внутрішня і зовнішня торгівля, гроші та грошова система]. . , . С. 63-121.

105980. Глава 5. Економічний стан України в другій половині XVII ст.: [Вплив визвольної війни українського народу на формування національної економіки, розвиток міського ремесла та економіка міст, торгівля]. . , . С. 153-176.

105981. Глава 6. Економічний розвиток і колонізація України у XVIII ст.: [Сільське господарство та економічний зміст імперських аграрних реформ, розвиток промисловості, торгівля... (див. анотацію)]. . , . С. 177-203.

105982. Глава 8. Економічний розвиток України та його колоніальне спрямування у другій половині ХІХ ст.: [Скасування кріпацтва і розвиток сільського господарства, промисловий переворот]. . , . С. 232-254.

105983. Формування і становлення вченого: [Біографія українського вченого-економіста М.І. Долішнього]. . , . С. 10-24.

105984. Наукова школа академіка. . , . С. 133-145.

105985. Гл. 2. Логика и язык: [Язык как знаковая система. Имена. Семантические категории выражений язика]. . , . С. 17-27.

105986. Гл. 3. Логика и методология. Методологические принципы логики: [Диалектическая и формальная логика]. . , . С. 28-37.

105987. Регіональна економіка. Ин-т регіональних досліджень НАН України. Львів, 2006. 330 с.

105988. Гл. 4. Суждение. Вопрос. Норма: [Простые и сложные суждения. Отношения между суждениями. Отрицание суждений. Язык логики предикатов]. . , . С. 38-70.

105989. Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. Машиностроение. М., 1975. 448 с.

105990. Гл. 5. Умозаключение: [Дедуктивные, индуктивные умозаключения]. . , . С. 71-140.

105991. Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. Машиностроение. М., 1968. 396 с.

105992. Гл. 6. Понятие: [Логическая формапонятия. Содержание и объем понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями. Обобщение и ограничение понятий]. . , . С. 141-162.

105993. Гл. 8. Логические и методологические основы аргументации и критики: [Аргументация и доказательство. Критика и опровержение]. . , . С. 194-243.

105994. Гл. 9. Формы развития знания: [Проблема. Гипотеза. Теория. Управленческое решение]. . , . С. 244-276.

105995. Гл. 2. Система принятия инвестиционных решений как инструмент управления научно-техническим прогрессом: [Инвестиционный анализ. Особенности инвестиционной деятельности в условиях... (см. аннотацию)]. . , . С. 49-85.

105996. Гл. 3. Комплексный сравнительный анализ методик принятия инвестиционных решений в условиях различных экономических систем с точки зрения их влияния на стимулирование НТП. . , . С. 86-108.

105997. Гл. 4. Многоуровневая система принятия инвестиционных решений как инструмент управления НТП. . , . С. 109-129.

105998. Гл. 9. Технологічна система руху товарів: виробництво, транспорт, споживач. . , . С. 55-59.

105999. Гл. 11. Логістика - маркетинг - транспортна експедиція: [Логістичний процес]. . , . С. 64-85.

106000. Забара С. С., Савета Н. Н., Китнер А. Б. Внешние устройства ЭВМ. Техніка. К., 1985. 192 с.

106001. Забара С. С., Лабан О. П., Сычев В. П. Новое периферийное оборудование ЭВМ. УкрНИИНТИ. К., 1986. 54 с.

106002. Забаринский П. Стефенсон. Журнально-газетное объединение. Москва, 1937. 368 с., 10 л. ил. : ил., портр.

106003. Гл. 19. Культура управлінської праці: [Історія управлінської культури, алгоритм управлінської праці, культура діловодства, корпоративна культура]. . , . С. 206-225.

106004. Забегалов В. А., Орнов В. Г., Семенов В. А. Автоматизированные системы диспетчерского управления в энергосистемах. Энергоатомиздат. М., 1984. 264 с.

106005. Розд. 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. . , . С. 79-112.

106006. Розд. 6. Управління активами: [Оборотні активи підприємства, грошові активи]. . , . С. 186-277.

106007. Розд. 12. Антикризове фінансове управління підприємством : [діагностика банкрутства, забезпечення санаційних і ліквідаційних процедур]. . , . С. 456-482.

106008. Частина 1.1. Конституція Пилипа Орлика (1710) - перший конституційний акт України. . , . С. 5-14.

106009. Забелин К.И., Торгашева Н.Ф. Электронные устройства управления телевизорами. Радио и связь. М., 1987. 128 с.

106010. Частина 1.3. Законодавчо-нормативне забезпечення освітянської галузі. . , . С. 17-25.

106011. Забелин П.А. Дозиметрический и специальный технологический контроль на атомной электростанции. Госэнергоиздат. М., 1961. 240 с.

106012. Частина 1.5. Органи студентського самоврядування в інституціях вищої освіти. . , . С. 36-39.

106013. Заблонский К.И., Мак С.Л. Влияние конструктивных форм деталей машин на их долговечность. Техніка. К., 1971. 184 с.

106014. Заблонский К.И., Щустер А.Е. Встроенные редукторы. Техніка. К., 1969. 176 с.

106015. Заблонский К.И. Жесткость зубчатых передач. Техніка. Киев, 1967. 259 с.

106016. Заблонский К.И. Зубчатые передачи. Техніка. Киев, 1977. 207 с.

106017. Заблонский К.И., Монашко Н.Т., Щекин Б.М. Оптимальный синтез схем манипуляторов промышленных роботов. Техника. К., 1989. 148 с.

106018. Заблонский К.И., Шустер А.Е. Плавнорегулируемые передачи. Техніка. Киев, 1975. 272 с.

106019. Заблонский К.И., Горобец И.П. Планетарные передачи. Вопросы конструирования. Техніка. Киев, 1972. 146 с.

106020. Заблоцкий И.Е., Коростелев Ю.А., Шипов Р.А. Бесконтактные измерения колебаний лопаток турбомашин. Машиностроение. М., 1977. 159 с.

106021. Заблудовская Е. Д. Витамины и их значение для детей раннего возраста. Медицина. М., 1970. 47 с.

106022. Забокрицкий Е. И., Холодовский Б. А., Митченко А. И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. Наукова думка. К., 1985. 699 с.

106023. Заболотский В. Г. Роликоопоры ленточных конвейеров. Машгиз. [Москва], 1946. 38 с. : табл., черт.

106024. Заборов В.И., Клячко Л.Н., Росин Г.С. Защита от шума и вибрации в черной металлургии. Металлургия. М., 1988. 216 с.

106025. Заборский М.А. Над лункой. Физкультура и спорт. М., 1976. 160 с.

106026. Забровский С.Г., Лазарев Г.Б., Штейнберг А.Ю. Перенапряжения в системах с тиристорными преобразователями. Штиинца. Кишинев, 1979. 160 с.

106027. Забродин Ю. С. Автономные тиристорные инверторы с широтно-импульсным регулированием. Энергия. М., 1977. 135 с.

106028. Забродин Ю. С. Промышленная электроника. Высш. школа. Москва, 1982. 496 с.

106029. Забродин Ю. С. Узлы принудительной конденсаторной коммутации тиристоров. Энергия. М., 1974. 129 с.

106030. Забродина Л.Р., Чарухин Ю.В. Проблемы создания системы нормативных материалов по труду. ВНИИТЭМР. М., 1990. 52 с.

106031. Забродский В.А., Скурихин В.И. Оптимизация функционирования АСУ предприятием. Вища школа. Киев; Донецк, 1978. 134 с.

106032. Забродский С.С. Гидродинамика и теплообмен в псевдоожиженном (кипящем) слое. Госэнергоиздат. М.: Л., 1963. 488 с.

106033. Забронский В. В. Сборник задач по начертательной геометрии. Машгиз. М., 1963. 220 с.

106034. Забрянский Е.И., Зарубин А.П. Детонационная стойкость и воспламеняемость моторных топлив. Химия. М., 1974. 215 с.

106035. Частина 2. 15 років демократії незалежної України: [Суспільно-політичне життя, трансформаційні процеси в українському суспільстві, освіта і наука, інноваційний розвиток]. . , . С. 40-53.

106036. Глава 2. История социологии: [Социология за рубежом и в России]. . , . С. 46-75.

106037. Глава 5. Социальное неравенство и социальная мобильность: [Бедность и неравенство, социальная мобильность и миграция, миграционная картина современной России]. . , . С. 148-174.

106038. Глава 8. Отклоняющееся поведение : [нежелательный формы человеческого поведения: делинквентное, криминальное]. . , . С. 231-278.

106039. Глава 9. Социальный контроль. . , . С. 279-300.

106040. Розд. 1. Загальна характеристика інвестиційного проекту: [Поняття проекту, загальна послідовність розробки й аналізу проекту]. . , . С. 4-24.

106041. Забытые рецепты. Тэхника. К., 1991. 72 с.

106042. Розд. 2. Маркетинговий аналіз умов реалізації бізнес-плану. . , . С. 25-32.

106043. Завада В. Ф. Исследование и разработка процесса выплавки ферросилиция с применением железнорудного концентрата и газового угля. Днепропетровский металлург. ин-т. Днепропетровск, 1972. 18 с.

106044. Завадский В.Ю. Метод конечных разностей в волновых задачах акустики. Наука. М., 1982. 271 с.

106045. Завадский В.Ю. Метод сеток для волноводов. Наука. М., 1986. 368 с.

106046. Розд. 4. Аналіз беззбитковості і цільове планування прибутку: [Класифікація витрат, звіти про прибуток, розрахунок беззбитковості]. . , . С. 47-56.

106047. Завадский Э.А., Ищук В.А. Метастабильные состояние в сегнетоэлектриках. Наук. думка. К., 1987. 256 с.

106048. Завадский Ю.В. Решение задач автомобильного транспорта методом имитационного моделирования. Транспорт. М., 1977. 72 с.

106049. Завалишин Н. В., Мучник И. Б. Модели зрительного восприятия и алгоритмы анализа изображений. Наука. М., 1974. 344 с.

106050. Заваров А.С., Баскаков А.П., Грачев С.В. Термическая обработка в кипящем слое. Металлургия. М., 1981. 84 с.

106051. Заваров А.С., Баскаков А.П., Грачев С.В. Химико-термическая обработка в кипящем слое. Машиностроение. М., 1985. 160 с.

106052. Гл. 3. Класифікація основних засобів. . , . С. 15-23.

106053. Заварский Э.В., Бабин Е.Н. Устранение неисправностей тепловоза ТЭЗ. Транспорт. М., 1976. 96 с.

106054. Заварыкин В. М., Житомирский В. Г., Лапчик М. П. Техника вычислений и алгоритмизация. Просвещение. М., 1987. 158 с.

106055. Гл. 29. Мобільний телефон на підприємстві: [Основні засоби]. . , . С. 130-133.

106056. Завацкий В.Л. Устройства для чистки и смазки изложниц. Черметинформация. М., 1974. 12 с.

106057. Розд. 1. Планування: [Діловий розвиток фірми, діловий план, маркетинг-план]. . , . С. 13-232.

106058. Завгороднев П.И. Работа оператора на станках с программным управлением. Высш. школа. М., 1981. 136 с.

106059. Розд. 2. Проектний аналіз: [Ефективність проекту, альтернативні проекти, управління проектними ризиками]. . , . С. 233-302.

106060. Завгородний В. К., Калинчев Э. Д., Марам Е. И. Литьевые машины для термопластов и реактопластов. Машиностроение. М., 1968. 376 с.

106061. Завгородний В. К. Механизация и автоматизация переработки пластических масс. Машгиз. М., 1960. 339 с.

106062. Завгородний В. К. Механизация и автоматизация переработки пластических масс. Машиностроение. М., 1964. 487 с.

106063. Завгородний В. К. Модернизация оборудования для изготовления изделий из пластмасс. Машгиз. М., 1963. 204 с.

106064. Розд. 3. Управління діловими проектами : [реалізація бізнес-ідей, проектний менеджмент, фінансування проектів]. . , . С. 303-421.

106066. Ч. ІІ. Гл. 6. Измерение рентабельности инвестиций. . , . С. 72-90.

106069. Липка О. Релігійне та філософське осмислення смерті: порівняння підходів. . , . С. 82-88.

106070. Тіменик З. Деякі спостереження над особливостями функціонування терміна "філософія релігії". . , . С. 95-100.

106071. Работкіна С. Феномен "багатовір'я" сучасної України. . , . С. 108-113.

106072. Мельник В. Філософія - наука - техніка: асимптоти єднання. . , . С. 3-14.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 9 сек.