Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

115135. Кубишкіна Е.М. Моніторинг системи показників для управління виробничими запасами. . , . С. 93.

115136. Кучменко В.О. Сучасний стан міського забезпечення громадським пасажирським автотранспортом. . , . С. 95.

115137. Лапіна Т.В. Розвиток міжнародного туризму в Україні. . , . С. 96-97.

115138. Мельничук Д.П., Мельничук Л.С. Виробнича адаптація як інструмент стабілізації персоналу: [Адаптація нового працівника]. . , . С. 98-99.

115139. Мілінчук О.В. Автоматизація бюджетування на підприємстві. . , . С. 100-101.

115140. Нагорнюк О. Зниження витрат на вітчизняних підприємствах з метою покращення конкурентоспроможності. . , . С. 103.

115141. Міляр Л.Ф. Поняття "ризик" у системі екологічної безпеки держави: [Екологічна безпека]. . , . С. 102.

115142. Исследование влияния бегунков и направляющих рельсов на нагрев и расход тепла в нагревательных печах для проката. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115143. Оверчук А.В. Оцінка ефективності використання основних засобів у господарюючих структурах. . , . С. 106.

115144. Оксанич О.В. Деякі проблеми впровадження системи стратегічного планування на вітчизняних підприємствах. . , . С. 107.

115145. Підкуйко О.Л. Трудова міграція громадян України, причини та наслідки. . , . С. 108-109.

115146. Піскун В.І. Концепція управління вартістю - новий напрям у системі антикризового управління підприємствами України. . , . С. 110.

115147. Писаренко Б.А. Функціонально-вартісна діагностика системи управління підприємством. . , . С. 111.

115148. Рєвнівцева О.В. Прогнозування соціального середовища як складової життєвого рівня регіону: [Соціальне середовище Житомирської області]. . , . С. 115.

115149. Ракитинець Ю.В. Управління оборотними активами підприємства. . , . С. 114.

115150. Родіна П.А. Організація оплати праці. . , . С. 117.

115151. Таргонська О.Е. Проблеми вступу України в Європейський Союз та шляхи його прискорення: [Україна і ЄС]. . , . С. 121-122.

115152. Сурай Б.П. Формування системи управління витратами виробничого підприємства як важливий фактор підвищення ефективності господарювання. . , . С. 120.

115153. Ткачук Г.Ю. Особливості формування конкурентного середовища підприємств агробізнесу. . , . С. 123-124.

115154. Товстуха Л.Б. Оцінка ефективності діяльності підприємства та перспективні напрями її поліпшення. . , . С. 127.

115155. Цалко О.М. Стратегічна оцінка в системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств. . , . С. 129.

115156. Чудовська В.А. Система показників для оцінки ефективності господарської діяльності підприємства. . , . С. 131.

115157. Всеукраїнська технічна газета. Всеукраїнська технічна газета. К., 2007.

115158. Андрієвська М.С. Бухгалтерський облік формування та розподілу прибутку: соціальний вимір. . , . С. 135-136.

115159. Ільїн С. Запорізький клондайк: [ситуація навколо полігону промислових відходів "Балка Середня"]. . , . С. 1, 4-5.

115160. Артемчук О.В. Передумови виникнення і тенденції розвитку обліку екологічної діяльності. . , . С. 137-138.

115161. Баєва В.В. Актуальні проблеми обліку витрат виробництва: [Облік виробничих витрат ікалькулювання собівартості продукції]. . , . С. 139.

115162. Біляченко О.Л. Проблемні питання інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності. . , . С. 140-141.

115163. Исследования влияния микролегирования алюминием и ванадием на свойства стали для бандажей. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115164. Гладченко Л.М. Особливості технології та організації виробництва молочної продукції та їх вплив на побудову обліку витрат та калькулювання. . , . С. 142-143.

115165. Глибочко А.І. Фактори економічного зростання. . , . С. 144-145.

115166. Исследование влияния ширины зуба и угла наклона на нагрузку на зуб в цилиндрических колесах. Б.в.. Запорожье, 1975. 20 л.

115167. Глухова В.С. Справедлива оцінка в обліку: [Визначення справедливої вартості]. . , . С. 146.

115168. Дзюба Т.М. Бухгалтерський облік як інтегрована система. . , . С. 147-148.

115169. Зіміна Г.В. Бухгалтерський облік: соціальний вимір: [Соціальне спрямування бухгалтерського обліку]. . , . С. 153-154.

115170. Исследования возможностей оптимизации некоторых форм изложниц. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115171. Іваненко В.О. Капіталізація та резервування як способи управління фінансовими результатами. . , . С. 155.

115172. Камінська В. Особливості обліку екологічної діяльності у зарубіжних країнах. . , . С. 157-158.

115173. Исследования дугогасительных устройств выключателей высокого напряжения. Информэлектро. М., 1969. 56 с.

115174. Исследования дугогасительных устройств выключателей высокого напряжения. Информэлектро. М., 1970. 100 с.

115175. Ішмаметова В.Р. Проблеми впровадження МСФЗ в країнах ЄС. . , . С. 156.

115176. Колодніцька О.О. Особливості відображення в обліку витрат і доходів: на прикладі підприємств будівельної галузі. . , . С. 159-160.

115177. Кос Ю.Ю. Інтелектуальний та людський капітал: точки дотику. . , . С. 162-163.

115178. Крива Ю.О. Історичний аспект визначення договору та обліку договірних відносин. . , . С. 164-165.

115179. Лаговська О.А. Доходи як об'єкт бухгалтерського обліку: класифікаційний підхід. . , . С. 166-167.

115180. Левченко Л.М. Складові якості аудиторської роботи: [Аудиторська діяльність в Україні]. . , . С. 168.

115181. Литвиненко В.А. Історичний аспект виникнення договорів та їх тлумачення. . , . С. 169-170.

115182. Магдун О.С. Лука Пачолі: математик, науковець, бухгалтер: [Біографія видатного вченого Л. Пачолі]. . , . С. 171-172.

115183. Марцун Н.М. Транснаціональні корпорації як основні суб'єкти глобалізації. . , . С. 173.

115184. Мельник І.О. Місце та роль способів забезпечення виконання договірних зобов'язань в інформаційній системі функціонування підприємства, узагальнюючим елементом якої є звітність. . , . С. 174-175.

115185. Олійник О.В. Актуальні проблеми розвитку економічного аналізу. . , . С. 177-178.

115186. Невмержицька Т.С. Об'єднання підприємств: особливості здійснення та відображення в бухгалтерському обліку. . , . С. 176.

115187. Параніч О.А. Складові професійного судження бухгалтера. . , . С. 179.

115188. Парфенюк І.М. Класифікація доходів спеціального фонду бюджетних установ: [Бухгалтерський облік доходів у бюджетних установах]. . , . С. 180-181.

115189. Поліщук О.О. Вибір оптимальної форми організації обліку на малих підприємствах. . , . С. 182-183.

115190. Присяжнюк Р.С. Взаємозв'язок економічного аналізу та господарського контролю. . , . С. 184-185.

115191. Радчук Т.О. Класифікація факторів економчного зростання. . , . С. 187.

115192. Рабошук Ан.В. Система збалансованих показників: сутність, переваги, перспективи впровадження. . , . С. 186.

115193. Рацілевич І.П. Економічна сутність і трактування понять "видатки", "затрати", "витрати" та їх порівняльна характеристика. . , . С. 188.

115194. Рижко О.С. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело інвестицій на підприємстві. . , . С. 189.

115195. Скакун Л.С. Кодекс професійної етики бухгалтерів: необхідність розробки та прийняття. . , . С. 198-199.

115196. Семчук І.В. Особливості консолідованої фінансової звітності в Україні : [звітність інтегрованої корпоративної структури]. . , . С. 196-197.

115197. Семенчук М.В. Контроль в системі соціального партнерства: [Формування нової системи соціальних відносин в Україні]. . , . С. 194-195.

115198. Семенко Т.М. Види договорів в аудиторській діяльності: класифікаційний аспект. . , . С. 192-193.

115199. Исследование долговечности и устойчивости к абразивному износу в сварочном производстве. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115200. Савицька С.О. Участь аудитора в проведенні інвентаризації в ході аудиту. . , . С. 190-191.

115201. Шваб О.С. Особливості ведення обліку в бюджетних установах. . , . С. 207-208.

115202. Ходаківська С.В. Принципи економічного аналізу: узагальнення результатів дослідження. . , . С. 205-206.

115203. Томашевська І.Л. Напрями розробки методики бухгалтерського обліку операцій з придбання підприємств. . , . С. 204.

115204. Тайгунова Н.Є. Бухгалтерські ризики в систмі внутрішньогосподарського контролю. . , . С. 203.

115205. Исследования ИРСИДа предварительной обработки чугуна. Запорож. маш. ин-т им. В.Я.Чубаря. Запорожье, 1985. 18 с.

115206. Супрунова І.В. Регулювання оціночної діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід. . , . С. 201-202.

115207. Исследования коррозионных и окисленных слоев на направляющих лопатках из 1 939 газовой турбины с помощью поляризационного и растрового электронного микроскопа. Б.в.. К., 1985. 27 с.

115208. Исследования перемешивания жидкостей на моделях при продувке газом, их значение для обработки железных плавок продуваемым газом. Б.в.. М., 1971. 28 с.

115209. Шимко А.О. Економічні причини злиття та придбання підприємств. . , . С. 209.

115210. Юзьвак Т.Ю. Етичні проблеми в професії бухгалтера. . , . С. 210.

115211. Муляр В.І. Соціально-філософське розуміння маргінального індивіда в античній філософії. . , . С. 215-216.

115212. Рабінкова І.О., Черкашина Н.К. Михайло Грушевський та українська національна ідея. . , . С. 217.

115213. Чирва А.В. Дослідження психологічних складових професійної надійності військовослужбовців. . , . С. 234.

115214. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1958. 430 с.

115215. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1959. 400 с.

115216. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1959. 423 с.

115217. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1960. 319 с.

115218. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1961. 380 с.

115219. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1962. 252 с.

115220. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1962. 249 с.

115221. Исследования по жаропрочным сплавам. Изд-во Акад. наук. М., 1963. 316 с.

115222. Исследования по истории физики и механики. Наука. М., 1985. 311 с.

115223. Исследования по истории физики и механики. Наука. М., 1986. 272 с.

115224. Исследования по истории физики и механики. Наука. М., 1989. 268 с.

115225. Исследования по радиотехнике. Новосибирский электротехн. ин-т. Новосибирск, 1975. 86 с.

115226. Исследования по радиотехнике. Новосибирский электротехн. ин-т. Новосибирск, 1975. 154 с.

115227. Исследования по расчету и повышению допустимой нагрузки зубчатых передач. Б.в.. Запорожье, 1975. 43 л.

115228. Исследования по расчету и проектированию сооружений. Ленигр. инженерно-строительный ин-т. Ленинград, 1975. 172 с.

115229. Большая Советская Энциклопедия. Советская энциклопедия. Москва, 1947. 1946 стб., [1], LXXX с., 25 л. карты, ил. : ил.

115230. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

115231. Исследования характера износа материалов с помощью растрового электронного микроскопа. Б.в.. К., 1984. 24 с.

115232. Порядок отчуждения объектов государственной собственности: Утверждено постановлением КМУ от 6 июня 2007 года № 803. . , . С. 16-22.

115233. Исследовательские работы по отработке технологии раскисления стали, обеспечивающей максимальное снижение загрязненности стали неметаллическими включениями. Б.в.. Жданов, 1980. 85 л.

115234. Исследовать методы и разработать пакеты прикладных программ анализа аналоговых и дискретных схем и систем управления, а также их технического проектирования. Донецкий науч.-исслед. и проектно-констр. ин-т по автоматиз. горных машин. Донецк, 1981. 50 л.

115235. Исследовать распределение легирующих элементов в высоколегированных и специальных композиционных износостойких наплавках в зависимости от состава приспдочных материалов. Б.в.. К., 1979. 62 с.

115236. Слезко Т. Методы учета затрат "стандарт-кост" и нормативный: история и современность. . , . С. 3-8.

115237. Павлюк И. Проблемы бухгалтерского учета реализации ценностей, налоговых обязательств по НДС и пути их решения. . , . С. 9-22.

115238. К взаимодействию. Б.в.. К., 1986. 16 с.

115239. Борев Ю.Б. Эстетика. Политиздат. М., 1988. 496 с.

115240. Кузнецова С. Методологические основы трансформации бухгалтерского учета как направления развития информатизации общества. . , . С. 23-27.

115241. Мачулка О. Учет операций по улучшению основных средств на предприятиях государственного сектора экономики. . , . С. 28-31.

115242. Борев Ю.Б. Эстетика. Политиздат. М., 1981. 399 с.

115243. Борев Ю.Б. Эстетика. Политиздат. М., 1975. 399 с.

115244. Жураковская И. Современное состояние и тенденции бухгалтерского учета создания объектов права интеллектуальной собственности на предприятиях АПК. . , . С. 32-37.

115245. Цветкова Н. Существенность информации финансовой отчетности и ее влияние на экономические решения пользователей. . , . С. 38-45.

115246. К влиянию величины зерна на вязкость феррито-перлитных сталей. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115247. Кучеренко Т. Отражение биологических активов в финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий. . , . С. 46-49.

115248. Кругляк Б., Гуменюк А. Аудит основных средств промышленных предприятий: методический аспект. . , . С. 50-58.

115249. К вопросу высокотемпературной коррозии никелевых суперсплавов. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115250. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України : затверджено Постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 № 200. . , . С. 18-24.

115251. К вопросу массоотдачи углерода при газовой цементации - №1087п.. [б. и.]. [Б. м.], 1972. 35 с.

115252. Украина - Словакия: сотрудничество укрепляется: [Торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Словакией]. . , . С. 6-7.

115253. К вопросу о применении теории механизма разрушения при исследовании статически нагруженных сварных соединений с определением прочности и вязкости. Основные положения. Б.в.. К., 1985. 14 с.

115254. Лех И. Осенний марафон: [Международное сотрудничество между Канадой и Украиной в рамках Проекта "Региональное самоуправление и развитие"]. . , . С. 10-11.

115255. К вопросу об истечении газа с трением между двумя параллельными плоскостями. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115256. Берег левый - берег правый : [история строительства мостов в Запорожье - Кичкасский мост, мосты Стрелецкого, Преображенского и др.]. . , . С. 13-19.

115257. К вопросу образования стружки во время шлифования одной плоскостью с использованием быстрой остановки процесса. Б.в.. Запорожье, 1976. 5 л.

115258. К вопросу охлаждения при точном шлифовании. Б.в.. М., 1964. 14 с.

115259. Иванов С. Предпринимательство м культура в Украине. Вклад семьи Яхненко-Симиренко: [Меценатство в Украине]. . , . С. 28-29.

115260. К вопросу оценки некоторых параметров сталей, содержащих 12% в области максимальной первичной твердости. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115261. Степаненко В. Пять шагов к теплу и свету: [Энергетика. Энергосбережение. Энергоэффективность]. . , . С. 32-35.

115262. Прекрасная незнакомка: [Словакия: географические, природные условия, туризм]. . , . С. 38-39.

115263. Новый Год: [Праздники. Новый Год. Как Новый Год праздновали в древние времена]. . , . С. 40-41.

115264. К механике разрушения литых сталей. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115265. К некоторым вопросам первичного и вторичного зерна в конструкционных свариваемых сталях. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115266. К определению и характеристике степени загрязнения минеральных масел путем установления распределения размеров частичек. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115267. Карпачова Н.І. Трудова міграція з України в контексті загальносвітових міграційних процесів: основні причини трудової міграції. . , . С. 5-8.

115268. Гуцал А. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції: [Проблеми сучасного тероризму]. . , . С. 13-14.

115269. Захматов В.Д. Методи імпульсної техніки багатоцільового захисту при гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій та катастроф. . , . С. 21-25.

115270. Горчаков В.Г. Еволюція матерії: [Єдина форма життя. Еволюція Всесвіту. Екологічна катастрофа. Екологічна безпека]. . , . С. 26-29.

115271. Лазутський А.Ф., Малько О.Д., Полєжаєв А.М. Про деякі аспекти радіаційного впливу радону на людину: [Вплив радону на організм людини. Джерела випромінювання радону, нормування, концентрація на території України]. . , . С. 36-38.

115272. Маслов Є.П., Михеєв Ю.В. Цукровий діабет - соціальна проблема: [Поняття, суть, форми, особливості розвитку та терапії хвороби]. . , . С. 39-41.

115273. Громова О. Упаковка для премиального продукта: [Разработка упаковки элитных продуктов]. . , . С. 44-47.

115274. К определению напряжений в узлах при термической обарботке с преобразованием фазы. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115275. Сумец А.М. Стратегии роста: отечественный и зарубежный опыт: [Стратегии роста известных компаний]. . , . С. 48-53.

115276. Дорощук Н. Взгляд на модель бизнеса: [Управление продуктом и организация сбыта]. . , . С. 54-56.

115277. К решению проблемы охлаждения кузнечных слитков. Б.в.. К., 1984. 12 с.

115278. Роденко Д. Оценка эффективности рекламных кампаний: путь разумного вложения средств. . , . С. 59-64.

115279. Фадеева М. Психологическая эффективность наружной рекламы. . , . С. 65-67.

115280. Кабель гибкий для сварочных полуавтоматов. [б. и.]. [Б. м.], 1979. 7 с.

115281. Герцберг М. Агенств бояться - в PR не ходить! или что в сфере PR украиские компании делают своими силами и за чем обращаются в агентства. . , . С. 75-78.

115282. Березин И. Кто такие консультанты по маркетингу - зачем они нужны, какие они бывают, как их выбирать и как с ними работать. . , . С. 82-87.

115283. Афанасьев И. Реклама и рекомендация знакомого: [Практические советы по созданию рекламы]. . , . С. 88-91.

115284. Тумар Н.Б. Концепция обеспечения экономической безопасности предприятия и принципы ее формирования. . , . С. 96-102.

115285. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2007.

115286. Николаенко С. Через два года в школах будет введено профильное образование: [Министр МОН Украины С. Николаенко о готовности к новому 2007-2008 учебному году и планах относительно реформирования... см. аннотацию]. . , . С. 14.

115287. Баранівський В.Ф. Проблеми розвитку духовної культури та освіти в українському суспільстві: [Аналіз взаємозв'язку духовності, духовної культури, релігії та сучасної освіти України]. . , . С. 15-26.

115288. Білодід Ю.М. Історичні трансформації духовності українства: [Духовність соціокультурної системи. Релігія і культура]. . , . С. 27-37.

115289. Маслов А.О. Особливості соціальної структури маргінальної особистості. . , . С. 50-63.

115290. Муляр В.І. Становлення особистості: конституювання проблеми від І. Канта до Ф. Ніцше. . , . С. 64-77.

115291. Сухачов С.А., Чаплінська О.В. Трактування парадигми "особистість - загал" у філософії українського неоромантизму на межі ХІХ - ХХ століть. . , . С. 78-89.

115292. Таран М.О. До поняття особистісної ідентичності: [Поняття та різновиди феномену ідентичності, сутність, ознаки, процес формування особистісної ідентичності]. . , . С. 90-96.

115293. Тофтул М.Г. Про типові логічні помилки в операціях визначення і поділу понять. . , . С. 118-124.

115294. Бех В.П., Семененко Л.М. Евристичний потенціал ціннісно-смислової детермінації управління навчальним закладом. . , . С. 125-138.

115295. Сініцький А.Ц. Український етнос: пошук історичної самоідентичності: [Пошук українським народом своєї історичної самоідентичності]. . , . С. 139-148.

115296. Наумов В. Общественный интерес или экономическая выгода: Нужен компромис между правом доступа к информации и законом: [Авторское право и библиотечная деятельность]. . , . С. 2-4

115297. Викулин А., Борисова Е. Обеспечение всеобщей доступности информации в библиотеках: Некоторые аспекты авторского права. . , . С. 5-7

115298. Хендерсон Кэрол Место встречи изменить нельзя: Библиотека как стимул построения нового здания интеллектуальной собственности. . , . С. 8-9

115299. Бойкова О. Возможна ли Сеть "мировой информации"?: Изменения в законодательстве об авторском праве на деятельность библиотек: [В Российской Федерации]. . , . С. 10-12

115300. Викулин А. Хватит прятать голову в песок!: О некоторых изменениях в законодательстве РФ об авторском праве и смежных правах. . , . С. 13-14

115301. Прохорова И. Интернет и книга - не конкуренты: Чьи интересы защитит закон об авторском праве. . , . С. 18-20

115302. Езова С. Массовое или публичное?: Дискуссия о термине "массовый". . , . С. 32-33

115303. Езова С.А. Методологические подходы к библиотечному общению: [Психология библиотечного общения]. . , . С. 40-41

115304. Цыганова Е.Р. Письменная справка в обслуживании читателей Российской государственной библиотеки. . , . с. 44-48

115305. Картышова Е.Н. Библиографическое обслуживание пользователей в форме устной справки (из опыта работы Российской государственной библиотеки). . , . С. 48-52

115306. Березина Н.Е., Плаксий Т.Я. Секции по межбиблиотечному абонементу государств-участников СНГ - пять лет. . , . С. 54-58

115307. Долгополова Е.Е. Межбиблиотечный абонемент: новые технологии: [Система МБА в Республике Беларусь]. . , . С. 58-60

115308. Рафикова С.К. Современное состояние межбиблиотечного абонемента в Кыргызстане. . , . С. 61-62

115309. Яблонская М.Н. Международная деятельность Национальной библиотеки Республики Казахстан. . , . С. 64-66

115310. Маминова И.З. Из сокровищ Национальной библиотеки Узбекистана: "Туркестанский альбом": [Краткий обзор истории создания и основного содержания]. . , . С. 66-70

115311. Алиева-Кенгерли А.И., Гусейнова Ф.И. Развитие международного книгообмена в Центральной научной библиотеке НАН Азербайджана. . , . С. 70-72

115312. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. К., 2004. 72 с.

115313. Слободяник М.С., Зворський С.Л. Історичні дослідження в сучасному українському бібліотекознавстві: тенденції і перспективи. . , . С. 13-19

115314. Новальська Т.В. Витоки формування теоретичних засад вивчення читачів: [Аналіз теоретичних проблем з питань 2книга-читач" в бібліотекознавстві]. . , . С. 19-24

115315. Ковальчук Г.І. Рідкісні та цінні книжки в бібліотечних фондах: тлумачення понять. . , . С. 24-31

115316. Бейліс Л.І. Книгознавчі аспекти вивчення бібліотечних фахових видань. . , . С. 32-36

115317. Логвиненко В.И. Об основных направлениях энергосбережения в Донецкой области. . , . С. 2-4.

115318. Киричок А.С. Состояние энергоэффективности в Донецкой области. . , . С. 5-6.

115319. Потребич А.А., Ткачев В.И. Развитие энергорынка, формирование тарифов и норматива потерь электроэнергии, выбор мероприятийпо их снижению в электрических сетях энергокомпаний Украины. . , . С. 9-13.

115320. Грядущий Б.А., Мялковский В.И., Чехлатый Н.А., Корсун В.А. Повышение эффективности использования электроэнергии шахтными стационарными установками: [Повышение эффективности энергосбережения в угольной промышленности]. . , . С. 14-16.

115321. Стародубцев А.В., Мустаев В.М., Раков В.Ф. Энергосбережение и эффективность использования эжекционных градирен в системах оборотного водоснабжения. . , . С. 21-23.

115322. Макогон Ю.В., Кадермеева Д.С., Кошеленко В.В. Перспективы использования альтернативных и вторичных источников энергии в Украине. . , . С. 26-28.

115323. Высоцкий С.П., Щербушенко О.Л. Энергетические и экологические показатели биологического сырья : [альтернативная энергетика. Использование энергетических культур в энергетике. Слоновая трава. Снижение эмиссии СО2]. . , . С. 29-32.

115324. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2007. 52 с.

115325. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. . , . С. 4-9.

115326. Махсма М. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки. . , . С. 10-15.

115327. Спасенко Ю. Ринок Праці кваліфікованої робочої сили: стан та умови ефективного розвитку. . , . С. 15-21.

115328. Колєшня Л. Основні напрями розвитку трудової зайнятості осіб з обмеженими можливостями в контексті Плану дій Ради Європи. . , . С. 22-26.

115329. Славов В., Шишкіна К., Кучеренко Л., Шапаренко Л. Соціально-економічні аспекти продовольчої безпеки на регіональному рівні. . , . С. 27-30.

115330. Гаркавенко Н. Проблеми збалансованості регіональних ринків праці. . , . С. 40-44.

115331. Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах. . , . С. 45-49.

115332. Політика і час. Міністерство закордонних справ України. К., 2007. 60 с.

115333. Охорона праці. Новий друк. К., 2007. 64 с.

115334. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2007. 64 с.

115335. Терехов А. Презентация - больше чем текст: [Подготовка и проведение презентации товара]. . , . С. 32-35.

115336. Яценко Г. Склад. Организация строительства: Проектирование и согласование: [Статья 3]. . , . С. 57-59.

115337. Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности НПАОП 27.0-1.01-87 (НАОП 1.2.00-1.01-87). . , . С. 24-30.

115338. Примірна інструкція з охорони праці для підсобного робітника ПІ 1.9.10-037-1999 : затверджено Наказом Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 17 травня 1999 р. № 62. . , . С. 30-31.

115339. Веселовський А., Перепелиця Г. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. . , . С. 8-10.

115340. ГУАМ - друге дихання: [Другий самміт ГУАМ. Баку. 2007 р. 19 червня]. . , . С. 11-13.

115341. Хандогій В. Десять років особливого партнерства України і НАТО: мовою фактів. . , . С. 14-18.

115342. Євроатлантичне майбутнє України: [Інтеграція України в ЄС]. . , . С. 19-21.

115343. Тягунов П. Україна - ЄС: від філософії до практики: [Українськамодель євроінтеграції. Нова посилена угода між Україною та ЄС]. . , . С. 22-23.

115344. Бураковський І. Оцінка прогресу України в досягненні економічних стандартів євроатлантичної спільноти (тези виступу на міжнародному форумі в Києві). . , . С. 24-25.

115345. Корсунський С. Нафтогазові проекти в Євразії: монополізація проти диверсифікації. . , . С. 26-29.

115346. Козюбра М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення. . , . С. 30-33.

115347. Гуцуляк І. Курс на подвійне лідерство, або Еволюція політичного виміру польсько-українського стратегічного партнерства: [Міжнародні відносини між Україною і Польщею]. . , . С. 37-40.

115348. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2007. 32 с.

115349. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2007. 40 с.

115350. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2007. 40 с.

115351. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2007. 40 с.

115352. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2007. 48 с.

115353. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2007. 80 c.

115354. Борділовська О. Гандизм у зовнішній політиці Індії: [Міжнародні відносини Індії. Рух неприєднання. Принципи мирного співіснування. Теорія ненасильства]. . , . С. 41-45.

115355. Стативка А. Про деякі фактори формування політичної еліти в країнах Центральної та Східної Європи і в Україні: [Теорія політичної влади. Політична еліта]. . , . С. 46-49.

115356. Скрипник С. Чи може енергетична залежність порушити регіональний баланс сил?: [Євроатлантична інтеграція Причорноморських країн]. . , . С. 52-55.

115357. Фрицький Ю. Парламент України - Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади. . , . С. 3-7.

115358. Мінченко Р. Інтелект суспільства і демократичний, правовий прогрес в Україні: [Демократичні методи влади]. . , . С. 8-15.

115359. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв'язки й взаємообумовленість. . , . С. 30-33.

115360. Ковалко Н. Фінансово-правові питання державного управління електроенергетикою. . , . С. 49-53.

115361. Масляєва К. Необхідність розроблення цілісної стратегії розвитку ринку фінансових послуг в Україні та її основних напрямів. . , . С. 61-64.

115362. Кінаш Я., Кутиркін А. Несплата проїзду в громадському транспорті: [Користування громадським транспортом та сплата проїзду]. . , . С. 86-89.

115363. Коростей В. Законодавча стратегія розвитку економіки України. . , . С. 105-110.

115364. Лазаренко Я. Профілактика екологічних правопорушень - один з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів. . , . С. 111-115.

115365. Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспект. . , . С. 120-124.

115366. Полешко А. Дванадцяті Запорізькі правові читання: [Конференція з питань наукових розробок правових проблем України, пошуку шляхів їх вирішення, що відбулася на базі ЗНУ 17-18 травня 2007 р., м. Запоріжжя]. . , . С. 136-140.

115367. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в УССР. Техніка. К., 1973. 139 с.

115368. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Транспорт. М., 1979. 151 с.

115369. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. хімії та екології Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи загальної екології". ЗНТУ. Запоріжжя, 2007. 62 с.

115370. Енергетика та Електроніка. Укренергозбереження. К., .

115371. Енергетика та Електроніка. Укренергозбереження. К., 2007.

115372. Проблеми енергосистем США: [Енергетика США. Енергосистеми США]. . , . С. 5, 13.

115373. Рожен О. Котиться вал "зелених" інвестицій. Впіймати б!..: [Механізми Кіотського протоколу. Екологічні квоти. Торгівля квотами. "Зелені" інвестиції. Виплати за садіння лісу]. . , . С. 6-7.

115374. Загальна характеристика енергозабезпечення та енергозбереження, екологічного стану регіонів (областей) України: [Характеристика показників динаміки енергоємності України. Статистичні дані]. . , . С. 9-10.

115375. Стабільна робота ПЕК - якісна складова економічного зростання країни: [Ефективний розвиток національного паливно-енергетичного комплексу України]. . , . С. 8, 12.

115376. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2005. 42 с.

115377. Бібліотечна планета. Національна парламентська бібліотека України. Київ, 2005. 42 с.

115378. Пашкова В. Дванадцять років програм бібліотечних обмінів із США. . , . С. 14-15

115379. Вилегжаніна Т., Одинець Є. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи. . , . С.15-18

115381. Баркова О., Остапова І., Мордвинов Ю. Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі: [Досвід оцифровування раритетних матеріалів з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського]. . , . С. 20-24

115382. Погребна О. Електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі. . , . С. 19-20

115383. Сергеєва Л. Досвід створення предметного рубрикатора: [На прикладі Наукової бібліотеки Хмельницького державного університету]. . , . С. 26-29

115384. Прядко О. Бібліотека - як центр соціальної підтримки молоді: [Досвід роботи Кіровоградської обласноїбібліотеки для юнацтва]. . , . С. 34-35

115385. Вилегжаніна Т. Бібліотечна послуга в сучасному суспільстві: визначення пріоритетів для гарантованого державного фінансування. . , . С. 4-6

115386. Богза Н. Обласна бібліотека і міжнародні організації: співпраця заради користувачів : [досвід роботи Миколаівської ОУНБ]. . , . С. 9-10

115387. Пропускная способность автомобильных дорог. Транспорт. М., 1970. 152 с.

115388. Ярощук В. Бібліотечне обслуговування людей з особливими потребами: [Досвід роботи бібліотек США з обслуговування людей з фізичними вадами]. . , . С. 10-12

115389. Цуріна І. Аналіз діяльності бібліотек України через призму державної статистики. . , . С. 12-14

115390. Голуб І. Краєзнавча робота Дніпропетровської ОУНБ: витоки, напрями діяльності, пріоритети та перспективи розвитку. . , . С. 15-19

115391. Заморіна Т. Бібліографічна Чернігівщина (Огляд видань за 1999-2003рр.): [Бібліографічно-видавнича діяльність Черніговської ОУНБ]. . , . С. 23-25

115392. Вилегжаніна Т. Бібліотеки: технології і люди: [Проблеми впровадження інформаційних технологій]. . , . С. 4-6

115393. Петрова Л. Технології впровадження змін у бібліотечну практику: [Розглядаються підходи до створення нової моделі бібліотеки та стратегія керування змінами]. . , . С. 6-10

115394. Гордієнко Т. Міжнародні та національні методики з оцінки викидів в атмосферу шкідливих газів від залізничного транспорту. . , . С. 219-226.

115395. Ленин В. И. Сочинения. Партиздат ЦК ВКП(б). Москва, 1935. 502 с.

115396. Овчаренко В.В. Мале підприємництво в контексті інституціоналізації середнього класу в трансформаційній економіці України. . , . С. 3-5.

115397. Хілкка Орава Маркетинг - це спосіб мислення: [Застосування маркетингових технологій у роботі бібліотек Фінляндії]. . , . С. 25-26

115398. Когляк А., Боголюбова В. Досвід роботи з краєзнавства Криворізької міської бібліотеки для дорослих № 11. . , . С. 29

115399. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2007.

115400. Методичні рекомендації щодо проведення уроку гендерної грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах. . , . С. 5, 7.

115401. Комсомольская правда. ООО Киев-Пресс. К., 2007.

115402. Букшина Т. Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського із задоволення інформаційних потреб освітян. . , . С. 33-35

115403. Кузьменко А. К 100-летию ОАО "Мотор-Сич": [Основные вехи истории предприятия]. . , . С. 7.

115404. Позднякова Л. Забезпечення студентів навчальною. літературою в умовах обмеженого фінансування. . , . С. 37-38

115405. Вилегжаніна Т. Кооперація бібліотек: проблеми і переваги. . , . С. 4-6

115406. Ащаренкова Н. Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках. Послуги, що стають реальністю для України. . , . С. 7-11

115407. Колосов Г.А., Колесник Ю.В., Наяндина О.С., Шарко М.В. Информационное обеспечение инновационной деятельности на предприятии. . , . С. 6-11.

115408. Назаренко А.С. Аналіз сучасних тенденцій в авіаційній галузі. . , . С. 12-15.

115409. Деменков М.С. Інтернет-платежі в сучасній банківські сфері. . , . С. 16-17.

115410. Дибчук Л., Паславський Т. Благодійники українських бібліотек з канадської та латиноамериканської української діаспори: [Поповнення фондів українських бібліотек унікальними друкованими пам'тками, цінними виданнями]. . , . Ч73

115411. Федчук С.І. Взаємозв'язок та взаємообумовленість політики та права: [Взаємозв'язок державної політики з правом]. . , . С. 18-21.

115412. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115413. Гнибіденко І. Демографічні аспекти національної безпеки держави. . , . С. 11-18.

115414. Бужин О. Продовольча безпека в системі забезпечення біологічної конкурентоспроможності населення країни. . , . С. 18-21.

115415. Дієсперов В. Формування оплати сільськогосподарської праці. . , . С. 22-26.

115416. Савченко В., Кузнєцова О., Дрозач М. Створення системи інформаційно-методичного забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві. . , . С. 29-36.

115417. Грішнова О., Полив'яна Н. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства. . , . С. 37-41.

115418. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання. . , . С. 42-47.

115419. Іщенко І. Оцінка ефективності роботи Державної служби зайнятості: місце, роль, економічні умови, людський фактор. . , . С. 48-51.

115420. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2007.

115421. Гаращенко Л. Запорука гідного життя: Міжнародні та європейські стандарти у сфері оплати праці. . , . С. 4-5.

115422. Відповідальність за відмову в працевлаштуванні неповнолітніх передбачено законодавством. . , . С. 9.

115423. Пшеничный В., Крюкова С. На новые ворота: [Самые влиятельные экономисты и бизнесмены блоков и партий - участников предвыборного процесса. Сравнительная характеристика предвыборных программ НУНС, ПР и БЮТ]. . , . С. 23-27.

115424. Морина Б. Пан и брат: Можно ли одновременно дружить с подчиненными и эффективного ими управлять. . , . С. 60-61.

115425. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115426. Еременко А. Из-под полы: [Ситуация на фондовом рынке Украины 2005-2007 гг.]. . , . С. 38-39.

115427. Ковальчук Л. Роль публічних бібліотек м. Києва у створенні єдиного інформаційного простору. . , . С. 22-24

115428. Гусев Ю. Иноходцы: [Активно создаваемые иностранными страховщиками дочерние компании в Украине пока не оправдывают надежд владельцев на скорый передел страхового рынка]. . , . С. 42-46.

115429. Курячая Е. Вождизм: [Методике воспитания лидерства можно научиться у вождей африканских и индейских племен]. . , . С. 52-53.

115430. Шабашов М. Татьяна Васильева, народная артистка России: "Жизнь - лишь повод для искусства": [Биография и творчество народной артистки Т. Васильевой]. . , . С. 66-69.

115431. Письменко В. Комплексное неравенство: [Рынок азотных удобрений в Украине]. . , . С. 78-80.

115432. Волосецкая А. Оптический обмен: [Рынок листового стекла]. . , . С. 87-89.

115433. Людвік Н. Проект мережевої інтеграції ЦБС Оболонського району м. Києва: досвід розробки та реалізації: [Заходи зі створення єдиної мережі інформаційних служб публічних бібліотек]. . , . С. 24-25

115434. Бек Ш. УЮТная агрессия: [Украинский рынок лакокрасочных изделий]. . , . С. 90-92.

115435. Саливон С. Широта обзора: [Налоговая политика]. . , . С. 47-50.

115436. Лянсберг О. З історії пам'ятних книжок Херсонської губернії. . , . С. 26-28

115437. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115438. Гриньков Д. Депозитивные: [Украинский рынок депозитов 2005-2007 гг.]. . , . С. 34-35.

115439. Лой В. Бібліографічні студії "Покажчики змісту часописів - важлива складова національної бібліографії України". . , . С. 29-30

115440. Гусев Ю. Самоуценка: [Страхование автомобилей. Авто - КАСКО]. . , . С. 36-38.

115441. Курячая Е. Нелепые деньги: [Нелепые идеи в бизнесе]. . , . С. 46-49.

115442. Баланова С. Как развить культуру инноваций в компании: [Основы инноваций - работа с людьми]. . , . С. 50-51.

115443. Кушнерчук М Роль маркетингових досліджень в оптимізації обслуговування користувачів Надвірнянської ЦБС Івано-Франківської області. . , . С. 30-31

115444. Андрущенко О. Монорельсы: [Основные финансово-экономические показатели железнодорожной отрасли 2006-2015 гг. Потребность в инвестиционных ресурсах и источники финансирования]. . , . С. 66-68.

115445. Бакалинская А. На грани слива: [Рынок CDMA - операторов в Украине]. . , . С. 72-74.

115446. Шевченко Н. Болезное ископаемое: [Украинский рынок железной руды. Анализ и прогнозы]. . , . С. 75-77.

115447. Бек Ш. Стенка на стенку: [Рынок кирпича в Украине]. . , . С. 84-85.

115448. Волосецкая А. Профилирующие активы: [Рынок окон и оконных конструкций в Украине, 2007 год]. . , . С. 86-89.

115449. Муровайко М., Бек Ш. Запорные расстройства: [Рынок дверных замков в Украине]. . , . С. 90-92.

115450. Татаренко Г., Владимиров Д. Растительная жизнь: [Украинский рынок зерна. Пшеница]. . , . С. 93-95.

115451. Радамовська Л. Молодіжна академія життя "Керміт". . , . С. 32

115452. Силивончик А. Не солодко: [Украинский пивной рынок]. . , . С. 100-101.

115453. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115454. Гриньков Д. Волшебный горшок: [Нерациональное управление деньгами со стороны местных властей позволит банкам неплохо заработать на остатках бюджетных средств]. . , . С. 34-35.

115455. Жуков В. Как организовать семейную фирму и остаться в живых: [Семейный бизнес]. . , . С. 54-56.

115456. Цымбал Г. Анатолий Кузнецов, народный артист России: "Я дослужился до члена военного совета": [Биография народного артиста России А. Кузнецова]. . , . С. 62-65.

115457. Пашкеев С. Макро - процессы: [Компания AMD, производитель микропроцессоров]. . , . С. 74-76.

115458. Бек Ш. Летний листопад: [Рынок гипсокартонных плит]. . , . С. 88-89.

115459. Волосецкая А. Колесные средства: [Рынок мобильных модульных зданий]. . , . С. 90-92.

115460. Попова О. Снек в июле: [Украинский рынок снеков]. . , . С. 94-95.

115461. Васильева Н. Млеком питающие: [Молочный рынок в Украине. Перспективы развития молочного животноводства]. . , . С. 96-98.

115462. Татаренко Г., Владимиров Д. Сломя голову: [Кризис на украинском мясном рынке]. . , . С. 99-101.

115463. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2007. 52 с.

115464. Зовнішні справи. Політика і час. Київ, .

115465. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2007. 62 с.

115466. Зовнішні справи. ДП "Політика і час". К., 2007. 62 с.

115467. Бэкон Франциск Веруламский Новый Органон. ОГИЗ СОЦЭКГИЗ. Ленинград, 1935. 61-383 с. : ил., портр.

115468. Французский мудрец Паскаль, его жизнь и труды. Бук Чембэр Интернэшнл. Москва, 1991. 62 с.

115469. Кукин С. После стресса: [Металлоторговля. Украинский рынок 2006-2007]. . , . С. 14-19.

115470. Шейко А. Перекати поле: [Украинский рынок металлургической продукции (катанки). Экспорт и импорт]. . , . С. 36-38.

115471. Скумин Т. Конъюнктура региональных рынков катанки в 2007 г.. . , . С. 39.

115472. Сирик А. Без проволочек: [Тенденции мирового рынка проволоки]. . , . С. 40-42.

115473. Лешан Е. Сталь как инструмент: [Рынок инструментальных сталей в Украине]. . , . С. 46-48.

115474. Берзинь Э. Массовый "от кутюр": [Рынок современной и высококачественной спецодежды в Украине]. . , . С. 52-54.

115475. Калинина А., Сирик А. Тенденции украинского рынка стали и проката. . , . С. 61-62.

115476. Скумин Т. Мировое производство стали. . , . С. 62-64.

115477. Могилевский Р. Рынок стальных труб. . , . С. 64-66.

115478. Попов В. Украинская внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них. . , . С. 66-71.

115479. Шемшученко Ю., Ющик О. Політика, право, Конституція: [Роль Конституції України в нашому суспільстві]. . , . С. 6-8.

115480. Майданник О. Повноваження та форми діяльності народного депутата України у сфері парламентського контролю (теоретичний аспект). . , . С. 9-13.

115481. Ладиченко В. Забезпечення збереження державної єдності - важлива функція державної влади. . , . С. 13-17.

115482. Юрескул В. Визначення відходів за законодавством України та шляхи його вдосконалення. . , . С. 39-42.

115483. Мороз Л. Товарна біржа як суб'єкт господарювання. . , . С. 47-51.

115484. Краснова М. Теоретико-правові засади запобіжних заходів компенсації шкоди за екологічним законодавством України. . , . С. 85-91.

115485. Кобилецький М. Магдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні. . , . С. 121-125.

115486. Туряниця В., Личук В. Конституційний Суд Словаччини: досвід для України. . , . С. 126-129.

115487. Дунас О. Особливості інституту членства у сучасних міжнародних фінансових організаціях. . , . С. 129-132.

115488. Тищик Б., Ригіна О. Перша чинна Конституція світу - історія прийняття (до 220-річчя Конституції США). . , . С. 137-140.

115489. Залесский А. М. Руководство к работам в лаборатории общей электротехники. Политехник. Ленинград, 1924. 76 с. : ил.

115490. Крылов И. О специальных сортах стали. Гостехиздат. Москва, 1922. 200 с. : ил., табл.

115491. Лахтин Л. К. Курс теории вероятностей. Госиздат. Москва ; Петроград, 1924. IX, [3], 270 с. : ил., табл.

115492. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Госиздат, [Б. г.]. 558 с. : табл.

115493. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, 1924. 552 с. : табл.

115494. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, [Б. г.]. 548 с. : табл.

115495. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 344 с.

115496. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, [Б. г.]. 596 с.

115497. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 300 с.

115498. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, 1922. 356 с.

115499. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, 1924. 664 с. : табл.

115500. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, [Б. г.]. 664 с. : табл.

115501. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, [Б. г.]. 656 с.

115502. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1924. 696 с.

115503. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, 1924. 536 с.

115504. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, [Б. г.]. 536 с.

115505. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 540 с. : табл.

115506. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, 1924. 632 с.

115507. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, 1924. 340 с.

115508. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1924. 376 с.

115509. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 328 с.

115510. Панов С.А. Модели маршрутизации на автомобильном транспорте. Транспорт. М., 1974. 152 с.

115511. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва, [Б. г.]. 544 с.

115512. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 480 с.

115513. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 444 с.

115514. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 282 с.

115515. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1924. 300 с.

115516. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1926. 576 с. : табл.

115517. Линде И. В. Курс электротехники. Т-во скоропечатни А. А. Левенсон. Москва, 1917. 360 с. : ил., табл., черт.

115518. Малышев В. А., Гавриленко А. П. Технология дерева. Госиздат. Москва ; Петроград, 1923. 116 с. : ил., табл.

115519. Павлов М. А. Определение размеров доменных и мартеновских печей. КУБУЧ. Ленинград, 1925. 148 с., 10 л. черт. : табл., черт.

115520. Плеханов Г. В. Сочинения. Госиздат. Москва ; Петроград, [Б. г.]. 364 с.

115521. Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 296 с.

115522. Плеханов Г. В. Сочинения. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 408 с.

115523. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2007. 73 c.

115524. Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 364 с.

115525. Плеханов Г. В. Сочинения. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. VI, 416 с.

115526. Рязанцев А. В. Холодильное дело. Гостехиздат. Москва, 1922. 106 с. : табл., черт.

115527. Смарагдов Д. Электронасосы. Госиздат Украины. Харьков, 1925. 84 с. : ил., табл., черт.

115528. Хинчин А. Я. Великая теорема Ферма. Госиздат. Москва ; Ленинград, [1927]. 76 с.

115529. Черданцев И. А. Основы векторного и тензорного анализа. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 144 с. : черт.

115530. PC WORLD. ТОВ "Декабрь". К., 2007. 112 c.

115531. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2007. 218 с.

115532. Автошляховик України. ДержавтотрансНДіпроект. Київ, 2007. 48 с..

115533. Автоматическая сварка. АН Украинской ССР. Киев, 2007. 72 с.

115534. Лютий І., Тропіна В. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки. . , . С. 19-26.

115535. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України. . , . С. 27-32.

115536. Бубенко П., Гусєв В. Ключові моменти формування регіональних інноваційних систем в Україні. . , . С. 33-39.

115537. Ледебур А. Сплавы в их применении для промышленных целей. Т-во скоропеч. А. А. Левенсон. Москва, 1892. Х, [2], 140 с. : табл.

115538. Уманець Т. Інформаційно-аналітична база регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку. . , . С. 39-45.

115539. Мортіков В., Моклякова А. Тіньові ціни в економічній теорії: [Поняття, визначення.]. . , . С. 46-51.

115540. Піддубний І., Піддубна Л. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку: [Методологія дослідження конкурентоспроможності. Системно-праксеологічна модель конкурентоспроможності]. . , . С. 52-60.

115541. Мухачев П. Теория и конструкция паровозов обыкновенных ширококолейных дорог. Типография и Литография Зильберберга. Харьков, 1895. 720 с., 6 л. табл. : табл.

115542. Прокопа І., Попова О. Депресивні сільські території: методичні засади визначення. . , . С. 61-70.

115543. Щербак В. Податкова модернізація реформованих економік:[Історія ПДВ. Ставки і пільги по ПДВ в окремих країнах. ПДВ та обсяги промислового виробництва в окремих країнах.]. . , . С. 71-81.

115544. Ромащенко Т. Актуальні проблеми сучасної української трудової еміграції. . , . С. 84-89.

115545. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Госвоениздат. Москва, 1938. 514 с. : ил.

115546. Номенклатура. Типо-литография М.Зильберберг и с-вья. Харьков, 1904. 34 с. : табл., эскизы

115547. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2007. 48 с.

115548. Школа современного электротехника. Изд-е Г. В. Гольстена. Санкт-Петербург, 1903. 104 с.

115549. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2007. 64 с.

115550. Школа современного электротехника. Изд-е Г. В. Гольстена. Санкт-Петербург, 1909. 398 с. : ил.

115551. Титов Д. П. Курс двигателей внутреннего горения. [б. и.]. Баку ; Петроград, 1915. ХІІ, 352 с., 6 л. ил. : ил., табл., диагр., черт.

115552. Чолкли А. П. Дизель-машины и их применения на суше и на судах. Изд-е К. Л. Риккера. Санкт-Петербург, 1912. VІII, 248 с., 16 вкл. л. : ил., табл., диагр.

115553. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2007. 174 с.

115554. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2007. 155 с..

115555. Школа современного электротехника. Изд-е Г. В. Гольстена. Санкт-Петербург, 1906. 158, IV с., 2 л. табл. : ил.. табл., черт.

115556. Кибернетика и системный анализ. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. К., 2007. 192 с.

115557. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2007. 48 с.

115558. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2007. 48 с.

115559. Школа современного электротехника. Изд-е Г. В. Гольстена. Санкт-Петербург, 1905. 172 с., 2 л. табл. : ил., табл., черт.

115560. Сварочные работы. Основа. К., 2001. 272 с.

115561. Пособие по строительству газопроводов из неметаллических труб и курс лекций по сварке пластмасс. Основа. К., 2005. 208 с.

115562. Машинознавство. Машинознавство. Львів, 2006. 48 с.

115563. Жуков И. А., Ластовченко М. М. Основы сетевых технологий. Изд. дом "Додэка"; МК-Пресс. М.; К., 2007. 432 с.

115564. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 130 с.

115565. Радиоэлектроника и информатика. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Х., 2006. 164 с.

115566. Український історичний журнал. Редакція УІЖ. Київ, 2007. 240 с.

115567. Технічна електродинаміка. Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2007. 80 с.

115568. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2007. 96 с.

115569. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2007. 32 с.

115570. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2007. 80 с.

115571. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Финансы и статистика. Москва, 2002. 528 с.

115572. Новицкий Н.И., Горностай Л.Ч., Горюшкин А.А., Игнатов Е.А., Наумчик Е.А. Организация, планирование и управление производством. КНОРУС. М., 2006. 320 с.

115573. Bourget Paul Cruelle Enigme. Modern-bibliotheque Artheme Fayard, Editeur. Paris, 1885. 128 p. : ill.

115574. Фурман И. А.. Краснобаев В. А.. Скороделов В. В., Рысованый А. Н. Организация и программирование микроконтроллеров. Эспада. Х., 2005. 248 с.

115575. Grimshaw R. Praktische Erfahrungen im Maschinenbau in Werkstatt und Betrieb. Verlag von Julius Springer. Berlin, 1887. 292 S. : 220 Textfiguren

115576. Денисова И. А., Денисов В. В. Экология. ИЦ "МарТ". Ростов н/Д, 2005. 208 с.

115577. Lame G. Lecons sur les coordonnees curvilignes et leurs diverses applications. Mallet-Bachelier, Imprimeur-Libraire. Paris, 1859. 368 p. : ill.

115578. Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure. [o. v.]. Berlin, 1907. 1044 S., 9 B. Ill. : Ill, Tabell, Port, Zeichn.

115579. Вавилова Е. В. Экономическая и социальная география мира. Гардарики. Москва, 2006. 175 с.

115580. Leppin und Masche Physik und die anderen experimentierenden Wissenschaften. Grundungsjahr. Berlin, 1869. 100 S. : Ill., Portr.

115581. Костров Б. В., Ручкин В. Н., Фулин В. А. Основы искусственного интеллекта. ДЕСС. М., 2007. 192 с.

115582. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115583. Гусев Ю. Копи царя Соломона: [Украинский страховой рынок]. . , . С. 44-46.

115584. Мигунова Т. Обольстители: [Методы переманивания клиентов, применяемые отечественными компаниями]. . , . С. 65-67.

115585. Das Lokomotivfuhrer Gramen ein Fragebuch. Verlag von Bergmann. Wiesbaden, 1902. 72 S.

115586. Пашкеев С. Смена гардероба: [Итальянская компания Gucci]. . , . С. 76-79.

115587. Басаргина О. А., Ермолаева М. Г., Коляго В. С., Лебедева Е. В., Комарницкий Ю. А. Экономика для инженера. Высш. школа. Москва, 2001. 359 с.

115588. Найденко И. Тара инкогнита: [История человеческих язиков]. . , . С. 82-85.

115589. Янукян М. Г. Практикум по рынку ценных бумаг. Питер. СПб., 2006. 192 с.

115590. Башкирцева О. Антиглянец: [Интервью о жизни и творчестве режиссера А. Кончаловского]. . , . С. 86-89.

115591. Романюк Е. От самых от окраин: [Первичный рынок жилья в Украине]. . , . С. 116-121.

115592. Силивончик А. С жару бесятся: [Украинский рынок мороженного]. . , . С. 125-127.

115593. Серов В. Нелетная пора: [Украинский рынок индюшатины]. . , . С. 128-130.

115594. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2007.

115595. Устинова Т. Щодо змін до Порядку обчислення середньої зарабітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (постанова Кабінету МіністрівУкраїни ... див анот.). . , . С. 9 -10.

115596. Ушакова И.Б. Концептуальный анализ прилагательных с темпоральными признаками "прошлое", "настоящее" и "будуш;ее" в современном английском языке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2002. 153 с.

115597. Беппиев И.Ю. Экономическая природа лизинга [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 187 с.

115598. Широков Р.В. Неиросетевые модели систем автоматического регулирования промышленнык объектов. РГБ. М., 2003. 218 с.

115599. Джордан Воян Применение автоассоциативнык искусственнык нейроннык сетей для сжатия информации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 172 с.

115600. Подкосов Д.Н. Математическая модель адаптивного распознавания образов на основе пульсационнык нейроннык сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 154 с.

115601. Шевелева А.Н. Структура и семантика телескопическик производных с точки зрения когнитивной лингвистики. РГБ. М., 2003. 198 с.

115602. Плешков А.Д. Организационно-экономический механизм инвестиционной деятельности на основе прямого лизинга [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 135 с.

115603. Кленина Ю.С. Превентив: семантика и способы выражения [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 213 с.

115604. Стоянова О.В. Нейро-нечеткие методы и инструменты поддержки принятия решений по управлению электроэнергетическими npegnpuятиями [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 146 с.

115605. Солина Н.И. Разработка и исследование методов и алгоритмов улучшения визуального качества изображения в инфракрасном диапазоне на базе неиропроцессора NM6403 (Л1879ВМ1) [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2003. 176 с.

115606. Стоянова О.В. Нейро-нечеткие методы и инструменты поддержки принятия решений по управлению электроэнергетическими npegnpuятиями (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115607. Филимонов А.В. Структурирование и обучение нейронных сетей с применениями к задачам физической химии и медицины (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115608. Потапов И.В. Математические модели и методы оптимизации функциональной надежности искусственных нейронных сетей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 27 с.

115609. Хафизов А.Ф. Нейросетевая система обнаружения атак на www-сервер (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115610. Исаков П.Н. Оптимизация управления слабоформализуемыми объектами в социально-экономических системах на основе нейросетевого моделирования (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115611. Кобяков П.В. Измерение параметров динамических систем на основе искусственных нейронных сетей, использующих алгоритм Калмана (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115612. Стадник А.В. Использование искусственных нейронных сетей и вейвлет-анализа для повышения эффективности в задачах распознавания и классификации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115613. Хрящев В.В. Анализ применения нейронных сетей в некоторых задачах цифровой обработки изображений (Электроный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115614. Фурер О.В. Семантика глаголов действия и их дериватов в лингвокогнитивном аспекте (на материале рус. и англ. яз.) (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 31 с.

115615. Щербаков М.В. Разработка нейросетевой модели формирования управлений системами с последействием в условиях информационной неопределенности (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115616. Энгель Е.А. Модифицированная нейросеть для обработки информации с использованием селекции существенных связей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

115617. Бревнов А.А. Организация частного предприятия в Украине. Одиссей. Х., 2006. 504 с.

115618. Nicholls Samvel The theoretical and practical Boiler-Maker. [s. n.]. Blackpool, 1882. 324 p. : 35 bluep., tabl.

115619. Лугінін О. Є., Фомішин С. В. Статистика національної економіки та світового господарства. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 502 с.

115620. Redtenbacher F. Resultate fur den Maschinenbau. Verlagsbuchhandlung von Friedrich Bassermann. Mannheim, 1860. 474 S. : mit 41 lithographirten Figurentafeln

115621. Колесніков Г. О. Менеджерський словник. Професіонал. Київ, 2007. 288 с.

115622. Resal H. Traite de mecanique generale. Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire. Paris, 1873. 432 p. : dess.

115623. Resal H. Traite de mecanique generale. Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire. Paris, 1874. 426 p. : dess.

115624. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Магнолія 2006. Львів, 2006. 264 с.

115625. Rouche Eugene, Comberousse Ch. Geometrie. Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire. Paris, 1900. 548 p. : dess.

115626. Лісовий А. В. Мікроекономіка. Центр учбової літератури. Київ, 2003. 192 с.

115627. Torrey Joseph Elementary studies in chemistry. Archibald constable & Co., Limited. Westminster, 1900. 518 р. : ill, tabl.

115628. Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво. КНЕУ. К., 2006. 160 с.

115629. Кузьмін В. В. Фінансові основи підприємництва. Центр навч. літератури. Київ, 2006. 192 с.

115630. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні. КНЕУ. К., 2006. 384 с.

115631. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 32 "Инвестиционная недвижимость": Утверждено Приказом Министерства финансов Украины от 02.07.2007 г. № 779. . , . С. 3-6.

115632. Левицкая С. Бухгалтерский учет: основы, перспективы развития. . , . С. 7-11.

115633. Чудовец В. Научно-практический подход к определению этапов проведения инвентаризации. . , . С. 12-19.

115634. Костюченко В. Организационные аспекты внедрения информационной системы в холдинге. . , . С. 20-26.

115635. Безродная Т. Учетная политика бюджетных учреждений: проблемы становления. . , . С. 27-29.

115636. Хомин П. Отраслевой учет: sic et non!: [Отраслевые особенности бухгалтерского учета]. . , . С. 30-34.

115637. Демченко Т. Особенности бухгалтерского учета и оценки оборотных активов на фармацевтических промышленных предприятиях. . , . С. 35-40.

115638. Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки. Центр навч. літератури. К., 2006. 142 с.

115639. Палей С. Применение финансовой и налоговой отчетности для оценки налогового бремени. . , . С. 41-47.

115640. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування. Університетська книга. Суми, 2004. 207с.

115641. Варналій З. С. Основи підприємництва. Знання-Прес. Київ, 2006. 350 с.

115642. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2007. 96 с.

115643. Григоренко Ю. "Партизанский" маркетинг: как не потерять деньги и репутацию. . , . С. 6-9.

115644. Бакуменко Д. Особливості митного оформлення іноземних інвестицій. . , . С. 10-12.

115645. Потьомкін А. Комерційна таємниця: організаційно-правові засади захисту. . , . С. 13-18.

115646. Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: Постанова КМУ від 04.04.2007 р. № 602. . , . С. 25-42.

115647. Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі : затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 р. № 7-7. . , . С. 48-51.

115648. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. . , . С. 53-59.

115649. Костенко М. Судові процедури у справі про банкрутство. . , . С. 64-67.

115650. Руднев К. Автоматизация склада. . , . С. 68-71.

115651. Шевченко Е. Секреты успешного внедрения системы бюджетирования. . , . С. 72-74.

115652. Ступак Ю. Обособленные подразделения юридического лица - резидента: [Налоговый учет обособленного подразделения юридического лица]. . , . С. 75-83.

115653. Підлужна Н. Індексація грошових доходів населення у 2007 році. . , . С. 87.

115654. Ленин В. И. Собрание сочинений. Госиздат. Москва ; Ленинград, 1925. 324 с.

115655. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

115656. Журавська І. Працевлаштування інвалідів: перевірки та санкції. . , . С. 53-57.

115657. Андріїв В. Наукова думка про право: логіко-історичний контекст аналізу. . , . С. 3-6.

115658. Сухонос В. Постать глави держави у політико-правовій думці ісламу: історико-теоретичний аналіз. . , . С. 7-10.

115659. Подковенко Т. Діяльність Міністерства юстиції за часів Гетьманату Павла Скоропадського. . , . С. 11-14.

115660. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. ФОРУМ; ИНФРА-М. М., 2006. 352 с.

115661. Трубін І. Загальна характеристика норм кримінально-правової охорони бюджетних відносин в Україні в XVIII - ХІХ ст.: [Відповідальність за бюджетні злочини]. . , . С. 15-18.

115662. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. ИНФРА-М. М., 2005. 215 с.

115663. Кадилин В. П. Производство шеверов. Машгиз. Ленинград, 1941. 72 с. : ил., табл., диагр., схем., черт.

115664. Иванов В.Г. Этика. Питер. СПб., 2006. 176 с.

115665. Кинцел А. Б., Фрэнкс Р. Высокохромистые нержавеющие и жароупорные стали. Металлургиздат. Москва, 1945. 474 с. : ил., табл., диагр., черт.

115666. Матвеенко И.В. Оборудование литейных цехов. МГИУ. М., 2006. 172 с.

115667. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. Техносфера. М., 2006. 152 с.

115668. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. Издат. центр "Академия". М., 2006. 128 с.

115669. Сокуренко О. Київська Русь як суб'єкт міжнародних відносин у ІХ - ХІ ст.: [Міжнародна діяльність Київської Русі]. . , . С. 19-22.

115670. Муханов Г. И. Конструкция и расчет автомобиля. Машгиз. Москва, 1945. 428 с. : ил., табл., схем., черт.

115672. Галянтич М. Поняття "житло", як особливого майнового об'єкта: [Право власності на житло в Україні]. . , . С. 31-33.

115673. Бабак В. П., Корченко О. Г. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології. НАУ. Київ, 2003. 670 с.

115674. Цікало В., Гнатів О. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект. . , . С. 34-37.

115675. Гаршина О. К., Бурлуцький С. В. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю. Центр навчальної літератури. К., 2007. 136 с.

115676. Грейдин О. Категория "управление" в гражданском праве Украины: [Управление физическим лицом, управление имуществом]. . , . С. 42-44.

115677. Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. Каравела. К., 2006. 304 с.

115678. Немецко-русский словарь по обработке металлов резанием. Госхимтехиздат. Москва, 1941. 282 с.

115679. Некрытый С. С. Производство ковкого чугуна. Машгиз. Москва, 1945. 472 с., 1 л. черт. : ил., табл., черт.

115680. Пальчевський С. С. Педагогіка. Каравела. Київ, 2007. 576 с.

115681. Пейчев К. Поняття обігу природних ресурсів. . , . С. 51-52.

115682. Єрмоленко В. Щодо концепції аграрних майнових відносин. . , . С. 53-55.

115683. Окороков Н. В. Электроплавильные печи в металлургии черных металлов. Металлургиздат. Москва ; Ленинград, 1938. 316 с. : ил., табл., черт.

115684. Одинг И. А. Современные методы испытания металлов. Металлургиздат. Москва, 1944. 300 с., 1 л. табл. : ил., табл., черт.

115685. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності. Каравела. К., 2005. 400 с.

115686. Рибачек В. Щодо визначення поняття "атмосферне повітря" в екологічному законодавстві України. . , . С. 56-57.

115687. Польско-русский словарь. ОГИЗ. Москва, 1941. 294 с.

115688. Майоров В. Поняття інституціональної антитерористичної системи. . , . С. 73-76.

115689. Курило В. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки України. . , . С. 77-80.

115690. Русско-немецкий словарь. ОГИЗ : ГИС. Москва, 1943. 764 с.

115691. Піддубна Д. Класифікація нормативно-правових актів у сфері податкового обліку. . , . С. 84-87.

115692. Івершенко Л. Зміст конституційного права людини та громадянина на приватну власність. . , . С. 88-91.

115693. Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Президента України в період 1991-2007 рр.. . , . С. 92-94.

115694. Безбабіна О. Конституційне право людини та громадянина на підприємницьку діяльність. . , . С. 95-99.

115695. Коробенко Н. Пенсійні правовідносини у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування: поняття та особливості. . , . С. 111-114.

115696. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Каравела. Київ, 2005. 344 с.

115697. Шульга В. Типові способи вчинення злочинів, пов'язаних із сутенерством або втягненням до зайняття проституцією. . , . С. 157-160.

115698. Рабинович И. М. Курс строительной механики стержневых систем. Стройиздат Наркомстроя. Москва ; Ленинград, 1940. 392 с., 4 л. портр. : ил., табл., черт.

115699. Якубівський І. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України. . , . С. 15-18.

115700. Теорія держави і права. Прецедент. К., 2006. 197 с.

115701. Ткалич М. Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність: [Дослідження сутності відносин між спортивними клубами та спортсменами, що регулюються за допомогою контракту]. . , . С. 19-23.

115702. Забучинська Т. Порівняльно-правовий аналіз державного регулювання ринку цінних паперів (досвід України та США). . , . С. 57-60.

115703. Славова Н. Правове становище кредитних спілок в Україні. . , . С. 61-63.

115704. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів. Алерта. Київ, 2006. 328 с.

115705. Явойский В. И., Медведева Г. А. Определение газов и включений в стали. Металлургиздат. Свердловск ; Москва, 1945. 168 с. : ил., табл., черт.

115706. Оніщик Ю. Організація - платник податку як учасник податково-договірних правовідносин. . , . С. 64-67.

115707. Безбабіна О. Поняття та класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. . , . С. 91-95.

115708. Подима Я. Конституційно-правовий принцип рівності громадян: актуальні питання теорії та практики. . , . С. 96-99.

115709. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства. Центр навч. літератури. К., 2006. 120 с.

115710. Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб'єкта міжнародних відносин (1990-1991 рр.). . , . С. 155-160.

115711. Боголіб Т. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу: [Особливості проведення реформ у системі освіти України: роль регіонального аспекту. Функції держави у проведенні реформ в освіті]. . , . С. 161-165.

115712. Манойленко О. Теоретичні передумови формування концепцї антикризового розвитку корпорації в умовах невизначеності. . , . С. 166-169.

115713. Кузнецов И. Р. Самоучитель видео на ПК. БХВ-Петербург. СПб., 2004. 416 с.

115714. Сорока Г. Логістична концепція підприємства: [Пропонується варіант концепції діяльності підприємства]. . , . С. 170-173.

115715. Гусев В. С. Яндекс: эффективный поиск. ООО "И.Д.Вильямс". М., 2007. 224 с.

115716. Сеннов А. С. Курс практической работы на ПК. БХВ-Петербург. СПб., 2003. 576 с.

115717. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер. СПб., 2002. 672 с.

115718. Музылева И. В. Элементная база для построения цифровых систем управления. Техносфера. М., 2006. 144 с.

115719. Shakespeare William The lays and poems. Tauchnitz. Leipzig, 1843. 84 p.

115720. Економіка України. Преса України. Київ, 2007. 96 с.

115721. Электричество. Тип. М. Меркушева. Санкт-Петербург, 1901. VII, 360 с. : ил., табл., черт.

115724. Енергетика та електрифікація. Мінистерство палива та енергетики України. Київ, 2007. 76 с.

115725. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2007. 41 с.

115726. Економіка України. Преса України. Київ, 2007. 96 с.

115727. Книжковий клуб плюс. Книжковий клуб. К., 2007. 48 с.

115728. Маркетинговые исследования в Украине. Студцентр. Киев, 2007. 90 с.

115729. Металл. ООО "Редакция журнала "Металл". К., 2007. 72 с.

115730. Науковий світ. ВАК України. К., 2007. 32 с.

115731. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2007. 128 с.

115732. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2007. 108 с.

115733. Электронное моделирование. Ин-т проблем моделирования в єнергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украині. Киев, 2007. 137 с.

115734. Motor news. Мотор Прес. К., 2007. 144 с.

115735. Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси. . , . С. 4-14.

115736. Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України. . , . С. 15-24.

115737. Сігайов А. Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи: [Таблиця: ПДВ у деяких країнах світу (2004 рік). ПДВ в державному бюджеті України (2000-2005 р.р.) ]. . , . С. 24-31.

115738. Швабій К., Серебрянський Д. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні. . , . С. 32-40.

115739. Момот Т., Кадничанський М. Про методи оцінки якості корпоративного управління: [Корпоративне управління акціонерними товариствами]. . , . С. 41-55.

115740. Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України. . , . С. 56-64.

115741. Чухно А. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії: [Й. Шумпетер - видатний вчений-економіст першої половини ХХ ст.]. . , . С. 65-73.

115742. Мікловда В., Пітюлич М. Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин. . , . С. 74-81.

115743. Манцевич Ю. Про можливість обвалу ринку житла в Україні. . , . С. 81-87.

115744. Московкин В. М., Колесникова Н. И. Наукометрический анализ библиографических описаний украинских авторефератов диссертаций по специальности "Мировое хозяйство и международные экономические отношения". . , . С. 3-8.

115745. Ус І. В. Вплив економічних суперечностей між країнами-учасницями СОТ на інституційний розвиток цієї організації. . , . С. 16-24.

115746. Дідківська Л. І. Розвиток конкуренції у сфері товарного обігу. . , . С. 25-31.

115747. Касич А. О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України. . , . С. 32-40.

115748. Белошапка В. А. Катализаторы профессионального развития менеджеров в украинских и международных компаниях. . , . С. 41-47.

115749. Зінченко О. А. Теоретичні основи формування і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств. . , . С. 48-53.

115750. Капітан І. Б. Принципи і методи аналізу в управлінні інноваційною діяльністю при виведенні нових товарів на ринок. . , . С. 54-62.

115751. Козонак Н. О. Оцінка діючих бізнес-моделей у молочній галузі України. . , . С. 63-74.

115752. Кузнецова І. С. Ефективність корпоративних венчурних інвестицій. . , . С. 75-80.

115753. Полянська Н. О. Теоретичні основи взаємодії авіасуб'єктів : [дослідження діяльності цивільної авіації України]. . , . С. 81-89.

115754. Терехов В. І., Максимчук Л. В., Бадзим О. О. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій. . , . С. 90-97.

115755. Чайковська В. П. Життєвий цикл організації та його роль у розвитку підприємства : [розглянуто основні етапи життєвого циклу підприємства]. . , . С. 98-104.

115756. Шумило Ю. О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування. . , . С. 105-111.

115757. Аніщенко В. О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо-еколого-економічних систем. . , . С. 112-120.

115758. Буга Н. Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів. . , . С. 121-127.

115759. Оппельд Л. І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні : [аналіз шляхів формування ринку страхової медицини. Фінансовий механізм системи медичного страхування на регіональному рівні]. . , . С. 128-133.

115760. Панухник О. В. Державна регіональна політика як засіб регулювання розвитку регіонів: проблеми становлення. . , . С. 134-141.

115761. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. Издат. центр "Академия". М., 2005. 128 с.

115762. Корнус В. Г. Оцінка регулюючого впливу системи оподаткування на економічні процеси. . , . С. 142-149.

115763. Клебанова Т. С., Панасенко О. В. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин : [антикризове управління підприємством]. . , . С. 158-165.

115764. Лисенко Н. О. Стратегічні прогнози як елемент стратегічного управління підприємством. . , . С. 166-173.

115765. Харламова Г. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на забезпечення розвитку національної економіки України. . , . С. 174-181.

115766. Кузьменко Є. С. Діяльність комерційних банків України у І-му кварталі 2007 року. . , . С. 182-194.

115767. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2006. 44 с.

115768. Цыпкин Д. Цифровая модель книжного памятника: Историко-документальная и криминалистическая экспертиза. . , . С. 10-12

115769. Нюкша Ю.П. Запас прочности: Призвание - книжный доктор: [История и сегодняшний день технологий по сохранению и консервации книг]. . , . С. 13-14

115770. Бухгалтерия: право, налоги, консультации : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

115771. Викулин А. Хранение и использование книжных памятников: Правовые и нормативные аспекты. . , . С. 2-5

115772. Методические рекомендации по организации проведения проверок предприятий, которые входят в состав финансово-промышленных групп, других объединений и крупных налогоплательщиков... (см. аннотацию). . , . С. 18-21.

115773. Чеканов А. Ваше благо - наше благо. Управление ценными бумагами. . , . С. 68-71.

115774. Людгер Сире Сохрани или потеряешь!: Долгосрочное архивирование электронных публикаций. Опыт Германии. . , . С. 6-9

115775. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2007.

115776. Нюкша Ю.П. Моральный выбор: стабилизация или реставрация: Книга - не музейный экспонат, она должна работать: [Проблемы сохранности памятников культуры]. . , . С. 15-16

115777. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України... (див. анотацію). . , . С. 17-23.

115778. Захаров В. Первая в России универсальная информационная система по сохранности. . , . С. 17

115779. Нейтрализация кислоты поставлена на поток: Центр сохранности книг в Санкт-Петербурге. . , . С. 18-19

115780. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року № 877 - V. . , . С. 13-21.

115781. Порядок проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами : затверджено Постановою КМУ від 04.04.2007 р. № 611. . , . С. 23-27.

115782. Саломатова О. Интеллектуальный капитал в профессии: Влияние корпоративных проектов на инновационную деятельность библиографов. . , . С. 29-30

115783. Порядок відчуження об'єктів державної власності : затверджено Постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803. . , . С. 28-33.

115784. Усенко Я. Порядок проведення конкурсів на право оренди державного майна. . , . С. 44-48.

115785. Висіцька І. Првовий статус КСП: передумови створення та основні засади діяльності: [Правовий статус колективних сільськогосподарських підприємств]. . , . С. 49-53.

115786. Манакин В. Проблемы учета ремонтов и амортизации основных средств. . , . С. 54-58.

115787. Стельмах Л. Інвентаризація на підприємстві. . , . С. 59-63.

115788. Лучанинов С. Нормирование труда при ремонте оборудования. . , . С. 66-72.

115789. Шаманин Д. Система грейдов: [Расположение по степеням, ранжирование системы построения окладов]. . , . С. 73-76.

115790. Підлужна Н. Індексація грошових доходів. . , . С. 81.

115791. Шумельда О. Шляхи оновлення трамвайного парку. . , . С. 87-89.

115792. Денисюк О. Страхування - механізм економічної стійкості. . , . С. 91-93.

115793. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2007. 73 c.

115794. Вісник Національного банку України. Національний банк України. Київ, 2007. 73 c.

115795. Рощина Е. Германия из первых рук: Деятельность культурного центра им. Гёте в России: [Работа Немецких читальных залов на базе областных библиотек России]. . , . С. 29-31

115796. Карданова М. Основа творческого мышления: Культура чтения: историко-философские аспекты. . , . С. 33-37

115797. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2005. 44 с.

115798. Фриден Пьер Библиотека как вместилище разума: К истории вопроса. . , . С. 2-7

115799. Ежов А. Измерение информации в сети: Методика библиометрического анализа персонализированнных страниц ученых. . , . С. 22-25

115800. Стегаева М. Одноуровневое библиографическое описание: [ГОСТ 7.1-2003]. . , . С. 26-28

115801. Берегуля В. Банки Криму: традиції - основа для розвитку. . , . С. 2-4.

115802. Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу. . , . С. 14-22.

115803. Полозенко Д. Управління державними фінансами України вумовах економічного зростання. . , . С. 23-25.

115804. Патрікац Л., Ліпінська С. Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір: [Нотатки з науково-практичної конференції, яку було організовано НБУ]. . , . С. 26-30.

115805. Карчева Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків. . , . С. 31-34.

115806. Кіндрацька Л. Бухгалтерський облік в управлінні банком. . , . С. 49-51.

115807. Свиноус І. Кредитування діяльності особистих селянських господарств: сучасний стан і проблеми. . , . С. 52-54.

115808. Рябченко П. Чеки... багаторазового використання. . , . С. 56-63.

115809. Основніпоказники діяльності банків України на 1 червня 2007 року. . , . С. 66.

115810. Каданер Л.И. Справочник по гальваностегии. Техніка. К., 1976. 256 с.

115811. Каданер Л.И. Электрические поля в электролизерах. Металлургиздат. Харьков, 1959. 164 с.

115812. Кадель В.И. Силовые электронные системы автономных объектов. Радио и связь. М., 1990. 224 с.

115813. Каден Г. Электромагнитные экраны в высокочастотной технике и технике электросвязи. Госэнергоиздат. М., 1957. 326 с.

115814. Кадич А., Эделен Д. Калибровочная теория дислокаций и дисклинаций. Мир. М., 1987. 168 с.

115815. Кадников В.Г. Машинная формовка. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 64 с.

115816. Кадников В. Г., Липницкий А. М. Сушильщик. Машгиз. М., 1962. 144 с.

115817. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2007.

115818. Кадомская К.П., Тихонов А.А. Процессы восстановления напряжения на контактах генераторных выключателей. Электротехн. ин-т. Новосибирск, 1989. 46 с.

115819. Державна підтримка освіти у 2008 році : [розміри фінансування освіти. Державні програми в освіті і науці на 2008 р.]. . , . С. 2.

115820. Освіта. Київська правда. К., 2007.

115821. Кадомская К.П., Тихонов А.А. Процессы восстановления напряжения на контактах линейных выключателей при отключении коротких замыканий. Новосиб. электротех.ин-т. Новосибирск, 1988. 51 с.

115822. Кадомцев С. Б. Геометрия Лобачевского и физика. Знание. М., 1984. 64 с.

115823. Ніколаєнко С. Якість підготовки робітничих кадрів без інновацій неможлива: [Виступ С.Ніколаєнка на прес-конференції щодо підсумків роботи МОН у професійно-технічній освіті протягом 2006/2007 рр.]. . , . С. 3.

115824. Кадушкин Е. В. Арифметические операции в цифровых электронных вычислительных машинах. Знание. М., 1968. 63 с.

115825. Згуровский М.З. Закономерность течения системных мировых конфликтов и глобальные угрозы XXI столетия: [Системные мировые конфликты. Глобальные угрозы. Статистический анализ. Кластерный анализ]. . , . С. 87-99.

115826. Кадымов Я. Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами. Наука. М., 1968. 191 с.

115827. Савицкая Л. Корпоративная социальная ответственность: кому быть лидерами в XXI веке?. . , . С. 21-30.

115828. Кадышевич А.Е. Измерение температуры пламени. Физические основы и методы. Металлургиздат. М., 1961. 218 с.

115829. Примак И. Зеленый бизнес: защита окружающей среды может стать прибыльным делом: [Экологический бизнес. Экологические компании]. . , . С. 33-35.

115830. Тарнавский В. Банк, не похожий на банк: [Благодаря оригинальной бизнес-модели электронный банк ING Direct всего запять лет вошел в первую тридцатку финансовых учреждений США]. . , . С. 41-50.

115831. Кадышкин Б.А., Трунина Е.В. Опыт применения неразрушающих методов контроля в машиностроении. Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды. Ленинград, 1968. 23 с.

115832. Каела И. А. Творцы стального потока. Промінь. Днепропетровск, 1975. 28 с.

115833. Каетанович М.М., Крылов С.В., Цимберов А.И. Изоляторы и арматура для воздушных линий электропередачи. Энергия. М., 1965. 199 с.

115834. Каетанович М.М. Как работают провода, изоляторы и арматура линий электропередачи. Госэнергоиздат. М., 1962. 65 с.

115835. Каетанович М.М. Монтаж воздушных линий электропередачи до 110 кВ. Энергия. М., 1976. 272 с.

115836. Каетанович М.М., Якобсон И.А. Соединение проводов воздушных линий электропередачи. Энергия. М., 1964. 70 с.

115837. Каждан Я. Е. Стенография. Экономика. Москва, 1991. 542 с.

115838. Кажинский Б.Б. Биологическая радиосвязь. Изд-во АН УССР. К., 1962. 166 с.

115839. Кажущаяся мощность и особенности коэффициента мощности в рабочем режиме тиристорных схем. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

115840. Казак С. А. Динамика мостовых кранов. Расчет нагрузок при переходных режимах. Машиностроение. М., 1968. 332 с.

115841. Казак С.А. Статистическая динамика нагружения подъемно-транспортных машин. УПИ. Свердловск, 1988. 88 с.

115842. Примак И. Реинжиниринг: теперь без разрушений?: [Реструктуризация новых компаний]. . , . С. 54-59.

115843. Казакевич В. В., Родов А. Б. Системы автоматической оптимизации. Энергия. М., 1977. 288 с.

115844. Казакевич Г.С. Прогнозирование прочности и анизотропного состояния деформированных конструкционных материалов. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1988. 178 с.

115846. Казакевич Н. Л. Мощные скоростные зубчатые передачи. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1950. 208 с. : ил., табл., диагр., черт.

115847. Казакевич П. И. Техника безопасности в кузнечных и прессовых цехах. Профиздат. М., 1961. 159 с.

115848. Казакевич П. И. Техника безопасности при изготовлении изделий из пластмасс. Машиностроение. М., 1972. 158 с.

115849. Казаков А. А. Кислород в жидкой стали. Металлургия. М., 1972. 199 с.

115850. Казаков А. А. Непрерывные сталеплавильные процессы. Металлургия. М., 1977. 271 с.

115851. Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Станционные устройства автоматики и телемеханики. Транспорт. М., 1990. 430 с.

115852. Казаков А.А., Давыдовский Устройства автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте. Трансжелдориздат. М., 1961. 446 с.

115853. Кузнецова Т. Tabula Rasa для руководителя: как снова стать успешным после увольнения. . , . С. 68-72.

115854. Тарнавский В. Все выше, выше и выше: [Швейцарская компания Nestle по производству пищевых продуктов. Выход из кризиса]. . , . С. 75-81.

115855. Тарнавский В. Воплощенная мечта Нельсона Манделы : [политический портрет Нельсона Манделы, экс-президента ЮАР - борца за равные права черных и белых, создавшего демократическое, многорассовое государство]. . , . С. 83-90.

115856. Корогодский Ю. Толпа как двигатель истории: [Психология толпы]. . , . С. 92-96.

115857. Кузнецова Т. Азбука планирования. . , . С. 97-105.

115858. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

115859. Методичні рекомендації щодо організації проведення перевірок підприємств, яківходять до складу фінансово-промислових груп, інших об'єднань та великих платників податків... (див. анотацію). . , . С. 18-21.

115860. Краснокутська Л. Аптечна торгівля: від організації до обліку. . , . С. 63-66.

115861. Авдєєва І. М., Мельникова І. М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи. Професіонал. Київ, 2007. 304 с.

115862. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. Видавець ПП Соколик Б.В.. Суми, 2007. 96 с.

115863. Скрипник А., Варваренко Г., Вдовиченко А. Оподаткування нерухомості як фактор стабілізації та розвитку фінансового ринку України. . , . С. 15-21.

115864. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року. . , . С. 27.

115865. Волосович С., Тринчук В. Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції. . , . С. 28-34.

115866. Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у другому кварталі 2007 року. . , . С. 35.

115867. Основні макроекономічні показники розвитку України у червні 2001 - 2007 років. . , . С. 41.

115868. Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України. . , . С. 42-43.

115869. Прибутько П. С., Кондратюк-Антонова Т. В., Стус В. І. Філософія. Видавець Паливода А.В.. Київ, 2006. 140 с.

115870. Набок Р. Аспекти, що можуть призвести до виникнення проблемного банку. . , . С. 46-50.

115871. Патрікац Л. Україна - Польща: горизонти співпраці: [Зовнішньоекономічні відносини України і Польщі]. . , . С. 52-55.

115872. Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2007 року. . , . С. 56-57.

115873. Ловінська Л. Г., Олійник Я. В., Галат Л. О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях. КНЕУ. Київ, 2005. 329 с.

115874. Саллі В. І., Трифонова О. В., Швець В. Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст]. Професіонал. К., 2005. 152 с.

115875. Гаврилів І.О. УВО: підпільна армія в боротьбі за державність: [Сторінки діяльності Української військової організації]. . , . С. 11-17.

115876. Лісіна С.О. Військово-організаційна діяльність ОУН в 1929-1939 рр.. . , . С. 22-29.

115877. Боляновський А.В. Українські збройні формування німецьких військ на завершальному етапі Другої світової війни. . , . С. 47-56.

115878. Замлинський Т.І. Національний склад УПА у Другій світовій війні. . , . С. 56-60.

115879. Барановська Н.М. Українська повстанська армія у національно-визвольній боротьбі 1943-1944 рр.. . , . С. 60-64.

115880. Гулай В.В. Національно-політичні пріоритети діяльності Української повстанської армії в 1944-1946 рр.. . , . С. 65-68.

115881. Нагірняк М.Я. Військово-політичний спротив УПА радянському режиму (1944-1945 рр.). . , . С. 75-82.

115882. Стародубець Г.М. Українське повстанське Запілля (друга половина 1943 - початок 1946 рр.). . , . С. 82-87.

115883. Лапан Т.Д. Проблема вивезення українського населення до ІІІ Райху під час Другої світової війни в програмних документах ОУН. . , . С. 87-90.

115884. Болотіна Є.В. Економічна історія. Центр навч. літератури. К., 2006. 120 с.

115885. Куцька О.М. Еволюція військового мистецтва українського війська. . , . С. 121-129.

115886. Гусєв В.І., Пилипенко Ю.О. Військова контррозвідка - гарант безпеки і боєздатності Збройних сил України. . , . С. 130-133.

115887. Лойко О.М. Становлення професійного війська України на сучасному етапі. . , . С. 155-161.

115888. Сташко А.І. Аеромобільні війська - перспективний вид військ у вирішенні воєнних конфліктів. . , . С. 167-171.

115889. Аналіз ринку банківських послуг. МАУП. К., 2006. 188 с.

115890. Слюсаренко А.В. Досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця ХХ - початку ХХІ століть, та його використання у підготовці Збройних сил України. . , . С. 172-178.

115891. Ліпкевич С.Я. Військове будівництво Республіки Польща на шляху інтеграції в НАТО. . , . С. 193-200.

115892. Ч. 4. Гл. 15. Социально-экологическая обстановка в Одессе и прилегающих районах: [Загрязнение атмосферного воздуха. Экологическая ситуация в шельфовой зоне Черного моря... (см. аннотацию)]. . , . С. 320-342.

115893. Закон України "Про страхування". Видавець ПП Соколик Б.В.. Суми, 2007. 44 с.

115894. Правила охорони праці під час використання ЕОМ. Видавець ПП Соколик Б.В.. Суми, 2007. 28 с.

115895. [Гл.] Экономико-географическое положение Одессы и ее спутников. . , . С. 11-16.

115896. Ч. 1. Гл. 2. Историко-географический очерк зарождения и становления города: [Украинское Причерноморье до XIX в. Первые годы строительства Одессы. Одесса в ХХ ст.]. . , . С. 21-49.

115897. [Гл.] Одесские катакомбы. Минерально-сырьевые ресурсы. . , . С. 72-75.

115898. Ч. 2. Гл. 4. Население Одессы: [Численность населения, половозрастная структура, естественное движение населения]. . , . С. 97-111.

115899. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація. Знання. К., 2006. 242 с.

115900. [Гл.] Феномен исторического центра города: [Архитектура Одессы]. . , . С. 214-223.

115901. Ч. 3. Гл. 11. Морехозяйственный комплекс Большой Одессы: [Одесский порт, Ильичевский порт, порт Южный]. . , . С. 243-260.

115902. Ч. 2. Гл. 5. Промышленность Одессы: [Промышленный потенциал. Машиностроительный комплекс. Производство продовольственных и непродовольственных товаров]. . , . С. 112-129.

115903. Ч. 2. Гл. 6. Рекреационное хозяйство Одессы: [Одесские курорты, пляжи, лечебно-оздоровительные учреждения]. . , . С. 130-150.

115904. [Гл.] Odessa: city - agglomeration - port and industrial complex (Summary): [Статья на английском язике об Одессе]. . , . С. 343-352.

115905. Гл. 1-7. Тепловая электрическая станция: [Устройство, конструкции, работа цехов]. . , . С. 1-470.

115906. Розділ 1. Правові засади реформування земельних відносин: [Характеристика законодавства України у сфері земельної реформи]. . , . С. 7-62.

115907. Розділ 2. Генеза правового регулювання проведення земельних реформ в Україні. . , . С. 63-102.

115908. Розділ 1.1. Еволюція наукових поглядів на економічну сутність та особливості людського капіталу. . , . С. 10-27.

115909. Розділ 1.2. Критерії та показники виміру людського капіталу. . , . С. 27-42.

115910. Ч. 1. Вступна інформація про Альянс: [Що таке НАТО? Витоки Альянсу. Головні завдання НАТО в галузі безпеки]. . , . С. 15-29.

115911. Дегтярев В. С. Интенсификация технологических процессов. Ревю. Запорожье, 2002. 270 с.

115912. Казаков А.В., Кантере В.М., Галкин Л.Г. Титрометры. Машиностроение. М., 1973. 223 с.

115913. Ч. 2. Політика і прийняття рішень : [врегулювання криз. Питання оборонного планування. Ресурси, що фінансуються спільно, бюджети і фінансовий менеджмент... (див. анотацію)]. . , . С. 33-69.

115914. Ч. 3. Цивільні та військові структури НАТО. . , . С. 73-140.

115915. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. ФОРУМ - ИНФРА-М. Москва, 2007. 431 с.: ил.

115916. Ч. 4. Роль Альянсу в миротворчих операціях та операціях з підтримання миру : [роль НАТО в Боснії та Герцоговині, Косові, колишній Югославській Республіці, Македонії, Афганістані та Іраку]. . , . С. 143-163.

115917. Ч. 5. Боротьба з новими загрозами і розвиток нових можливостей та засобів: [Роль НАТО в боротьбі з тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення]. . , . С. 167-180.

115918. Ч. 6. Альянс відкритий для вступу нових країн-членів: [Процес розширення НАТО]. . , . С. 183-190.

115919. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. ФОРУМ - ИНФРА-М. Москва, 2007. 256 с.: ил.

115920. Ч. 7. Партнерство і співпраця: [Євроатлантичне партнерство. Рада Євроатлантичного партнерства і Партнерство заради миру. НАТО і Росія. НАТО і Україна. Співпраця з країнами... (див. анотацію)]. . , . С. 193-239.

115921. Казаков А. П. Технология и организация перегрузочных работ. Транспорт. М., 1974. 382 с.

115922. Ч. 8. Відносини між НАТО і ЄС. . , . С. 243-251.

115923. Казаков Б. И. Благородные металлы служат человеку. Металлургия. М., 1973. 167 с.

115924. Ч. 9. Відносини НАТО і ООН. . , . С. 255-272.

115925. Казаков Б. И. Блистательный путешественник. Металлургия. М., 1981. 137 с.

115926. Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас. Знание. М., 1984. 192 с.

115927. Казаков Б. И. Металл из Атлантиды (о цинке). Металлургия. М., 1984. 128 с.

115928. Казаков В.А. Введение в теорию марковских процессов и некоторые радиотехнические задачи. Сов.радио. М., 1973. 231 с.

115929. Варварин В. К. Выбор и наладка электрооборудования. ФОРУМ - ИНФРА-М. М., 2006. 240 с.

115930. Гл. 1. Методологія оцінювання діяльності партій у парламенті з виконання своїх передвиборних обіцянок. . , . С. 7-14.

115931. Казаков В. А. Вычислительные устройства машин непрерывного действия. Машиностроение. М., 1965. 427 с.

115932. Гл. 3. Висновки щодо результатів аналізу виконання передвиборних програм партіями та блоками в ході законотворчої діяльності: [Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко... (див. анотацію)]. . , . С. 253-276.

115933. Казаков В.Ф. Шлифование при повышенных скоростях резания. Техніка. Киев, 1971. 172 с.

115934. Казаков Г.Ф. Точное литье с применением быстросохнущих смесей. Машгиз. Москва; Свердловск, 1957. 32 с.

115935. Казаков И. Е., Мальчиков С. В. Анализ стохастических систем в пространстве состояний. Наука. М., 1983. 384 с.

115936. Казаков И. Е., Гладков Д. И. Методы оптимизации стохастических систем. Наука. М., 1987. 304 с.

115937. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115938. Казаков И. Е., Артемьев В. М. Оптимизация динамических систем случайной структуры. Наука. М., 1980. 381 с.

115939. Бироваш М. МОН: [Анализ действий чиновников МОН по распределению бюджетных средств. Бюджетные поступления МОН (1999-2007 гг.)]. . , . С. 24-29.

115940. Казаков И. Е., Доступов Б. Г. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем. Физматгиз. М., 1962. 332 с.

115941. Брюховецький В. "Радіти кількості студентів нема чого": [Аналіз стану вищої освіти в Україні, ступеню і якості підготовки абітурієнтів до вступу у ВУЗи]. . , . С. 30-31.

115942. Гриньков Д. Бесцельные: [Ипотечные и потребительские кредиты. Ситуация на украинском рынке]. . , . С. 49-50.

115943. Еременко А. Займанные: [Выпуски государственных еврооблигаций Украины]. . , . С. 52-53.

115944. Казаков И. Е. Статистическая динамика систем с переменной структурой. Наука. М., 1977. 416 с.

115945. Казаков И. Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состояний. Наука. М., 1975. 432 с.

115946. Гриньков Д. Трубадуры: [О будущем украинского мобильного банкинга]. . , . С. 60-63.

115947. Казаков Л.А. Электромагнитные устройства радиоэлектронной аппаратуры. Сов. радио. М., 1978. 167 с.

115948. Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка в вакуумме. Знание. М., 1966. 47 с.

115949. Саливон С. Праймериз: [Контроль ГНАУ над отечественными ФПГ. Структура компаний - мультимиллионеров I кв. 2007 г.]. . , . С. 64-65.

115950. Полищук О. Не подмочи!: [Социальная ответственность бизнеса в Украине]. . , . С. 68-71.

115951. Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка в вакууме. Машиностроение. М., 1968. 332 с.

115952. Пашкеев С. Те G грабли: [Компания - оператор мобильной связи Vodafone. История успеха и кризиса]. . , . С. 76-79.

115953. Казаков Н.Ф., Ушакова С.Е. Диффузионная сварка в вакууме некоторых марок высоколегированных сталей. Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды. Ленинград, 1964. 20 с.

115954. Бакалинская А. Крое - игольный пламень: [Вхождение в бизнес. Организация ателье индпошива]. . , . С. 105-107.

115955. Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка материалов. Машиностроение. М., 1976. 312 с.

115956. Муровайко М. Серединное предложение: [Рынок тяжелой строительной спецтехники в Украине]. . , . С. 112-114.

115957. Казаков Н.Ф., Жуков В.В. Оборудование диффузионной сварки. Б.в.. М., 1973. 232 с.

115958. Казаков Н.Ф. Радиоактивные изотопы в исследовании износа режущего инструмента. Машгиз. М., 1960. 328 с.

115959. Казаковцев В.С. Инструмент управления. Сов.радио. М., 1965. 93 с.

115960. Бек Ш. Каждому по шапке: [Украинский рынок кровельных материалов]. . , . С. 120-125.

115961. Казамаров А. А., Палатник А. М., Роднянский Л. О. Динамика двумерных систем автоматического регулирования. Наука. М., 1967. 307 с.

115962. Спарроу Э. Успешный IT-аутсорсинг. ИД КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2004. 288 с.

115963. Казанджан П.К., Кузнецов А.В. Турбовинтовые двигатели. Рабочий процесс и эксплуатационные характеритики. Оборонгиз. М., 1961. 264 с.

115964. Силивончик А., Татаренко Г. Кефир в шоколаде: [Украинский рынок йогуртов]. . , . С. 126-129.

115965. Казанец И.П. О черной металлургии США. Металлургия. М., 1975. 199 с.

115966. Дикаленко М., Московчук Э. Не чаяли: [Структура рынка холодного чая в Украине]. . , . С. 130-131.

115967. Казанец Э.Ф. Загадка шизофрении. Знание. М., 1980. 64 с.

115968. Казанова Г. Векторная алгебра. Мир. М., 1979. 119 с.

115969. Дикаленко М., Московчук Э. Фантомные боли: [Табачный рынок в Украине]. . , . С. 132-133.

115970. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

115971. Буль О. Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. Академия. М., 2006. 288 с.

115972. Саливон С., Каменев М. Пылесос: [Проект Бюджета 2008. Анализ бюджетов прошлых лет]. . , . С. 23-28.

115973. Бироваш М., Талалай Н. Фонд лиха: [Украинский рынок ипотечных кредитов. Бюджетные финансовые программы молодежного ипотечного кредитования]. . , . С. 48-53.

115974. Гусев Ю. Жизнедеятели: [Украинский страховой рынок]. . , . С. 70-72.

115975. Шевченко Н. Над пропастью нержи: [Рынок проката из нержавеющей стали]. . , . С. 116-119.

115976. Бек Ш. Профильные активы: [Рынок ПВХ - панелей и профилей]. . , . С. 130-132.

115977. Дикаленко М., Московчук Э. И прочие...: [Украинский рынок алкогольных напитков. 12-я международная выставка индустрии напитков Alco+Soft ' 2007]. . , . С. 142-144.

115978. Силивончик А. Все СЫРЬЕзно: [Украинский рынок кондитерского сырья]. . , . С. 145-147.

115979. Казанский А. М. Вспомогательное оборудование турбинных установок. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1941. 320 с. : ил., табл., схем., черт.

115980. Казанский В. Е. Измерительные преобразователи тока в релейной защите. Энергоатомиздат. М., 1988. 240 с.

115981. Борисов А. В. Самоучитель по работе с компьютерной сетью. Альянс-пресс. М., 2003. 496 с.

115982. Казанский В.Е. Телеизмерение в энергосистемах. ГЭИ. М., 1957. 192 с.

115983. hi-Tech PRO. СофтПресс. К., 2007. 130 с.

115984. Казанский В.Е. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты. Энергия. М., 1969. 183 с.

115985. Афонин В. Л., Макушкин В. А. Интеллектуальные робототехнические системы. Интернет-Университет Информационных Технологий. М., 2005. 208 с.

115986. Казанский В.Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты и автоматики. Энергия. М., 1978. 264 с.

115987. Казанский В.И. Предохраняйте себя от рака. Медицина. М., 1977. 104 с.

115988. Казанский В. И. Предохраняйте себя от рака. Медицина. М., 1969. 120 с.

115989. Казанский И. В., Поляков В. Т. Азбука коротких волн. ДОСААФ. М., 1978. 143 с.

115990. Граблев А. Н., Болдин А. Н. Машины и технология литейного производства. Введение в специальность. МГИУ. М., 2006. 184 с.

115991. Казанский И. В. Генераторы переменного тока для тракторов. Машгиз. Москва, 1950. 96 с. : ил., табл., черт.

115992. Казанский Н.В. Радиолюбительский спорт в СССР. Изд-во ДОСААФ. М., 1960. 93 с.

115993. Казанский Ю.Н., Болтянский Ю.Г. Экономические санкции в строительстве. Стройиздат. М., 1982. 113 с.

115994. Казанский инженерно-строительный ин-тут Труды Казанского инженерно-строительного ин-та. Б.в.. Казань, 1967. 159 с.

115995. Крупник А. Б. Шопинг в Интернете. Питер. СПб., 2007. 128 с.

115996. Казанцев А.К. Управление целевыми научно-техническими программами. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 27 с.

115997. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1949. 172 с., 1 л. табл. : черт.

115998. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1953. 128 с.

115999. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1955. 183 с.

116000. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1956. 617 с.

116001. Гусев Ю. Внедреж: [Иностранные страховые посредники на украинском рынке]. . , . С. 56-58.

116002. Дім, сад, город. Дім, сад, город. К., 2007. 47 с.

116003. Веселовський А. Четвертий раунд: [Переговори між Україною і ЄС щодо укладання нової Угоди про партнерство і співробітництво (УПС)]. . , . С. 6-9.

116004. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2007. 32 с.

116005. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2007. 69 с.

116006. Радіоаматор. Радіоаматор. Київ, 2007. 64 с.

116007. Лісабон визначив пріоритети: [Голосування Португалії в ЄС]. . , . С. 10-11.

116008. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2007. 80 с.

116009. ПА ОБСЄ у зоні української турбулентності: [16-та сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ в українському парламенті]. . , . С. 12-13.

116010. Чалий В. План дій Україна - ЄС: вихід на фінішну пряму?: [Співробітництво України з ЄС. Аналіз плану дій]. . , . С. 14-15.

116011. Хатиб А. Ворота на Близький Схід: [Міжнародне, економічне, наукове співробітництво України з Йорданією]. . , . С. 16-19.

116012. Ностальгія за сучасністю: [Співробітництво України з НАТО. 10 років від дня підписання Хартії про особливе партнерство Україна - НАТО]. . , . С. 20-22.

116013. Мельник Н. Трансформація концепту нейтралітету: [Формування європейської політики безпеки та функціонування спільної європейської зовнішньої політики. Нейтральні країни. Роль ООН, НАТО. Глобалізація]. . , . С. 23-26.

116014. Ширан Дж. Всесвітня продовольча програма ООН - 2006 = 87,8 млн. нагодованих: [Найбільна в світі гуманітарна організація в системі ООН]. . , . С. 28-29.

116015. Шаров О. "Закон концентрації кави" або стратегічні завдання економізації зовнішньої політики України : [економізація зовнішньої політики України]. . , . С. 30-33.

116016. Чу Хьоп Кім Рецепти корейського економічного дива: [Міжнародні економічні відносини між Україною і Кореєю]. . , . С. 36-38.

116017. Соснін О. Що таке інформаційне суспільство?: [Політико-правові засади інформатизації України за умов глобалізації. Інформаційне суспільство]. . , . С. 39-42.

116018. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1958. 515 с.

116019. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

116020. Гусев Ю. Здоровье не купишь: [Добровольное медицинское страхование на предприятии. Тенденции]. . , . С. 48-51.

116021. Шевченко Н. Нижнее нужного: [Украинский рынок металлопродукции: экспорт, импорт, прогнозы]. . , . С. 105-107.

116022. Бек Ш. Открытие России: [Украинский рынокцемента: производство, импорт, отношения с Россией]. . , . С. 114-115.

116023. Муровайко М. Большая затирка: [Структура украинского рынка сухих смесей]. . , . С. 120-123.

116024. Силивончик А. А жирно не будет?: [Украинский рынок подсолнечного масла. Тенденции]. . , . С. 124-125.

116025. Дикаленко М., Татаренко Г. Талонная система: [Внутренний рынок сахара Украины]. . , . С. 126-128.

116026. Попова О. ОПТический прицел: [Организация оптового рынка сельхозпродукции. Вхождение в бизнес]. . , . С. 129-133.

116027. Бухгалтерия: право, налоги, консультации : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

116028. Журавская И. Дотации для создания рабочих мест: учет и налогообложение. . , . С. 83-86.

116029. Щур Е. Від генотерапії - до "нейрореволюції" (Медики - в очікуванні далекосяжних перемін): [Інтерв'ю з завідувачем відділу медичної генетики Центру радіаційної медицини І.Р. Бариляком]. . , . С. 2-3.

116030. Данилова О. Наука про щастя: [Вимірювання щастя, компоненти щастя, план особистого щастя]. . , . С. 10-11.

116031. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

116032. Тімошина Г. "Паркувальний" бізнес: організація, оподаткування, облік. . , . С. 58-61.

116033. Шинкаренко І. Туристичне страхування та валові витрати. . , . С. 62-65.

116034. Shakespeare William The works. Co-operative publishing society of foreign workers in the U.S.S.R.. Moscow, 1937. 976 p., 1 l. ill.

116035. Півняк Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки: [Наукоємні енергоефективні технології. Інноваційні проекти]. . , . С. 2-7.

116036. Shakespeare William A midsummer night's dream. State textbook publishing house of the people's commissariat of education of the RSFSR. Moscow, 1939. 120 p. : portr., ill.

116037. Булат А.Ф. Концептуальные аспекты проблем энергосбережения на угольных предприятиях Украины. . , . С. 8-10.

116038. Shakespeare William Othello: the moor of Venice. Издат. тов-во иностр. рабочих в СССР. Москва, 1936. 184 p., 1 l. portr.

116039. Shakespeare Wlliam Hamlet. Иногиз. Москва, 1939. 192 p., 1 l. portr.

116040. Вареник Е.А., Лазебник Р.М., Омельченко А.Н. Новое ресурсоэнергосберегающее взрывозащищенное электрооборудование для угольных шахт: [Энергосбережение в угольной промышленности]. . , . С. 15-17.

116041. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1958. 63 с.

116042. Сиренко Л.А., Паршикова Т.В., Третьяков О.Л. Управляемый индустриальный фотосинтез с использованием водорослей: перспективы и реальность: [Альтернативная энергетика. Фотосинтез. Биотехнологии]. . , . С. 18-22.

116043. Чибіскова Г.С. Можливості формування ринків енергії з відновлюваних джерел: [Альтернативна енергетика. Ринок відновлюваної енергії. Міжнародне співробітництво в галузі екології. Кіотський протокол]. . , . С. 23-27.

116044. Корженко Є.С. Підвищення рівня та ефективності використання альтернативних джерел. . , . С. 28-29.

116045. Кравченко Ю.П. Формування енергетичного балансу держави - основа ефективного використання енергоресурсів: [Енергозбереження. Енергоефективність. Енергетичний баланс]. . , . С. 30-31.

116046. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1958. 108 с.

116047. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1959. 116 с.

116048. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1959. 153 с.

116049. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1960. 155 с.

116050. Башкатов О.М. Ранжування екологічної ролі фізико-хімічних факторів міського повітряного середовища: [Екологічний моніторинг і ранжування повітряного середовища]. . , . С. 15-19.

116051. Римар-Щербина Н.Б. Вплив техногенного середовища на озоновий шар нашої планети: [Глобальна екологічна катастрофа. Зниження рівня атмосферного озону. Підвищення температури планети. Поява "озонових дір"]. . , . С. 28-29.

116052. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1960. 116 с.

116053. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1960. 48 с.

116054. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1960. 89 с.

116055. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1961. 176 с.

116056. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1961. 34 с.

116057. Нагайчук В.М., Брезвен В.Б. Забезпечення системи вимірювань показників забруднення довкілля у дорожній галузі: [Стандарт Укравтодор (СОУ) 45.2-00018112 "Настанова з вимірювань показників забруднення... (див. анотацію)]. . , . С. 47.

116058. Черемисинов В. Диагностика системы продаж и постановки маркетинга. Часть 1. . , . С. 2-8.

116059. Турчин А. Ошибка маркетолога: [Организация служб маркетинга на предприятии]. . , . С. 9-13.

116060. Сараева Н. Брендинг по "бразильской" системе: [Уровень ответственности при создании бренда]. . , . С. 14-16.

116061. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1961. 89 с.

116062. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1961. 117 с.

116063. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1962. 34 с.

116064. Урсул А. Технологии оптимизации затрат в период подготовки и проведения ДМ - кампаний, или Элементы высшей математики в директ - маркетинге: [Разработка алгоритма расчета оптимальных... (см. аннотацию)]. . , . С. 20-23.

116065. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1962. 159 с.

116066. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1962. 133 с.

116067. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1962. 83 с.

116068. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 184 с.

116069. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 59 с.

116070. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 102 с.

116071. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 157 с.

116072. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 152 с.

116073. Тамберг В., Бадьин А. Банковская реклама. Мучительные поиски имиджа: [Банковский маркетинг]. . , . С. 24-29.

116074. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 32 с.

116075. Шестопалов О. "Липтон" без аппликатора: [Влияние рекламы на потенциального покупателя]. . , . С. 30-37.

116076. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 89 с.

116077. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1963. 91 с.

116078. Сорокина Е., Полонский И. Public Relations на выставочном поле: [PR во время проведения выставок]. . , . С. 38-43.

116079. Егина О. Карты, крапленые скидкой: [Пластиковые дисконтные карты]. . , . С. 52-58.

116080. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1964. 80 с.

116081. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1964. 79 с.

116082. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1964. 154 с.

116083. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1964. 123 с.

116084. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1964. 123 с.

116085. Шолтысек Я. Городская симфония: [Управление грузопотоками в городе]. . , . С. 19-22.

116086. Степченков Я. Управление запасами: [Запасы на предприятии]. . , . С. 24-29.

116087. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1965. 113 с.

116088. Козлов Д. KPI & HR: Числа и Люди: [Человеческий фактор в организации]. . , . С. 36-39.

116089. Мыц А. Тормоз глобализации: [Проблемы транспортных систем Украины. Конкурентоспособность транспортных коридоров. Транспортные системы других стран Европы]. . , . С. 40-45.

116090. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1965. 113 с.

116091. Тушканова И. Флит - менеджмент: быть или не быть?: [Флит - менеджмент - управление продажей или страхованием автомобилей]. . , . С. 46-52.

116092. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1968. 144 с.

116093. Сборник систематизированного законодательства : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 226 с.

116094. Земельный кодекс Украины: 25 октября 2001 года № 2768 - III: [С изменениями и дополнениями]. . , . С. 13-19.

116095. Совместная деятельность и ее варианты: [Организация совместной деятельности]. . , . С. 30-33.

116096. Особенности организации совместной деятельности в строительстве. . , . С. 40-44.

116097. О налоге на добавленную стоимость : Закон Украины от 3 апреля 1997 года № 168/97 - ВР: [Извлечение]. . , . С. 48-51.

116098. О налогообложении прибыли предприятия : Закон Украины от 28 декабря 1994 года № 334/94 - ВР: [Извлечение]. . , . С. 62-70.

116099. О плате за землю : Закон Украины от 3 июля 1992 года № 2535 - ХІІ: [С изменениями и дополнениями]. . , . С. 71-77.

116100. Порядок взимания платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых: Утверждено постановлением КМУ от 12 сентября 1997 года № 1014. . , . С. 65-88.

116101. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 12 "Финансовые инвестиции": Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 26 апреля 2000 года № 91: [С изменениями и дополнениями]. . , . С. 89-93.

116102. Международная практика совместной деятельности: [Бухгалтерский учет совместной деятельности]. . , . С. 94-95.

116103. "Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі", I Міжнародний Форум , Одеса,19-21 квітня 2007 року Матеріали Форуму. Наука і техніка. Одеса, 2007. 300 с.

116104. Учет и налогообложение деятельности по совместному контролю операций: [Учет доходов от реализации совместно изготовленной продукции]. . , . С. 96-98.

116105. Учет и налогообложение деятельности по совместному контролю активов. . , . С. 99-102.

116106. Бухгалтерский учет операций совместной деятельности в украинском варианте. . , . С. 103-106.

116107. Порядок ведения налогового учета результатов совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица: [Совместная деятельность: украинский вариант]. . , . С. 107.

116108. Взносы в совместную деятельность и учет операций по их осуществлению. . , . С. 155-159.

116109. Учет хозяйственных операций по проведению совместной деятельности: [Совместная деятельность: украинский вариант]. . , . С. 175-185.

116110. Налоговый учет ТМЦ: Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 29.10.2007 г. № 1564/7/15 - 0217. . , . С. 186-188.

116111. Налогообложение и бухгалтерский учет результатов совместной деятельности. . , . С. 192-195.

116112. Совместная деятельность с предпринимателем: организация, учет и налогообложение. . , . С. 212-217.

116113. Ваше здоровое сердце. Ридерз Дайджест. М., 2007. 304 с.

116114. Налоговый и бухгалтерский учет операций по прекращению совместной деятельности. . , . С. 217-221.

116115. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1965. 160 с.

116116. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1966. 102 с.

116117. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1966. 102 с.

116118. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1967. 99 с.

116119. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1968. 175 с.

116120. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1968. 120 с.

116121. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 147 с.

116122. "Best Global Brands 2007": авторитет среди рейтингов брендов: [100 лучших мировых брендов]. . , . С. 28-34.

116123. Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей производственной сферы Украины. . , . С. 36-50.

116124. Кочубей Д. Современное решение проблемы прогнозирования спроса торговых предприятий. . , . С. 52-57.

116125. Ткачук А. Использование маркетинговых исследований на фармацевтическом рынке. . , . С. 60-67.

116126. Яремчук А. Исследование качества обслуживания в банковской сфере. . , . С. 70-74.

116127. Кому живется весело? И какое в мире чудо?: [Рейтинги - самая счастливая, самая оптимистичная страна, рейтинги городов, новые "семь чудес света"]. . , . С. 78-82.

116128. InMind представил результаты международного исследования человеческих ресурсов: [Исследование удовлетворенности сотрудников]. . , . С. 83-85.

116129. Кульчицький С.В. Голодомор 1932 - 1933 рр.: механізми сталінського терору. . , . С. 4-26.

116130. Вілкул Т.Л. Галицько-Волинський літопис про постриження Литовського князя Войшелка: [Україна у часи Данила Галицького]. . , . С. 26-37.

116131. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1968. 136 с.

116132. Нишпор М.В. Щоденне життя італійців у Львові наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. (на матеріалах заповітів та інвентарів майна). . , . С. 51-69.

116133. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1968. 103 с.

116134. Решетченко Д.В. Прваобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст.. . , . С. 69-82.

116135. Любичанковський С.В. Організація губернаторської влади в європейській частині Російської Імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.: [Організація губернаторської влади в Україні]. . , . С. 82-90.

116136. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970.

116137. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 89 с.

116138. Ковальчук М.А. Лютнева революція 1917 р. в українській провінції: [Революційні перетворення в березні 1917 р.]. . , . С. 91-102.

116139. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1968. 106 с.

116140. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 142 с.

116141. Андрєєв В.М. Дмитро Дорошенко: "перший" чи "другий" в українській історіографії першої половини ХХ ст.? (Досвід вивчення інтелектуальної біографії історика). . , . С. 102-122.

116142. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 142 с.

116143. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 149 с.

116144. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 149 с.

116145. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 114 с.

116146. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1969. 67 с.

116147. Бондаренко Р.І. Вулиця історично сформованого міста як комплексна пам'ятка історії та культури. . , . С. 122-137.

116148. Ващенко В.В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії: ["Закон збереження енергії" в позиціях універсальних моделей розвитку особистості, періоду, людства]. . , . С. 138-152.

116149. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 52 с.

116150. Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, склад: [Зміст архівних комплексів українського походження, що зберігаються в установах Канади]. . , . С. 153-175.

116151. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 90 с.

116152. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 54 с.

116153. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 76 с.

116154. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 101 с.

116155. Линник Е.Н. 45 лет конструктору магистральных сетей ОЭС Украины - ГПИ и НИИ "Укрэнергосетьпроект": [Объединенная энергетическая система Украины]. . , . С. 3-10.

116156. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине: [Энергетика Украины в третьем тысячелетии. Преодоление кризиса и направление развития]. . , . С. 11-16.

116157. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 92 с.

116158. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 44 с.

116159. Борисов Н.А. Старобешевская ТЭС. Два года после технологической аварии. Некоторые технико-технологические особенности реализации проекта реконструкции энергоблока № 4 с котлом ЦКС: [Тепловая... (см. аннотацию)]. . , . С. 17-27.

116160. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 62 с.

116161. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1970. 35 с.

116162. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1971. 100 с.

116163. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1971. 91 с.

116164. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1971. 95 с.

116165. Дуэль М.А., Дуэль А.Л. Технико-экономическая эффективность автоматизированных систем технической диагностики (АСТД) электростанций: [Диагностирование энергооборудование электростанций. АСУ]. . , . С. 50-53.

116166. Говоров Ф.П., Перепеченный В.А., Говоров В.Ф. К вопросу о компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения городов: [Электроснабжение городов и предприятий. Регулирование напряжения]. . , . С. 54-58.

116167. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1971. 77 с.

116168. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1971. 130 с.

116169. Чирьев В.И. Инновации в энергосбережении: когенераторные установки ПГ "Генерация": [Энергоэффективность, энергосбережение, когенераторные мини - ТЭЦ]. . , . С. 63-65.

116170. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1971. 103 с.

116171. Борсук Є.П., Сидоренко К.М. Перспективи концентрації вітру для видобутку електроенергії: [Нетрадиційні джерела енергії. Вітроенергетика]. . , . С. 66-69.

116172. Курис Ю.В., Хейфец Р.Г., Ткаченко С.Й., Литвишков И.В. Эффективность использования ветроэнергетики на территории Украины: "Достижения и перспективы": [Нетрадиционные источники энергии. Ветроэнергетика. Эффективность]. . , . С. 70-75.

116173. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1972. 99 с.

116174. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1972. 108 с.

116175. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1972. 104 с.

116176. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1972. 65 с.

116177. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1972. 48 с.

116178. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1972. 120 с.

116179. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1974. 121 с.

116180. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1974. 117 с.

116181. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

116182. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1974. 108 с.

116183. Казанский авиационный ин-тут Труды Казанского авиационного института. Татгосиздат. Казань, 1975. 155 с.

116184. Курячая Е. Пятница - развратница: [Как влияет на бизнес пятничный синдром и как с этим бороться]. . , . С. 64-65.

116185. Мигунова Т. Уход в стратагему: [Как отечественные руководители формируют стратегические планы развития своих компаний]. . , . С. 66-73.

116186. Пашкеев С. Сигнал точного времени: [Компания Seiko]. . , . С. 74-77.

116187. Шевченко Н. Концентрат: [Украинский рынок железорудного сырья. Криворожский горнообогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР)]. . , . С. 105-108.

116188. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1963. 146 с.

116189. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1968. 369 с.

116190. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1969. 164 с.

116191. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1969. 194 с.

116192. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1971. 152 с.

116193. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1971. 176 с.

116194. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1970. 278 с.

116195. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1971. 183 с.

116196. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1971. 178 с.

116197. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1972. 202 с.

116198. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1972. 191 с.

116199. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1973. 188 с.

116200. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1973. 174 с.

116201. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1974. 160 с.

116202. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1974. 159 с.

116203. Казанский химико-технологический ин-тут им. С. М. Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1975. 138 с.

116204. Казанский химико-технологический ин-тут им. С.М.Кирова Труды института. КХТИ. Казань, 1975. 204 с.

116205. Письменко В. Обreachенные: [1 января 2009 г. украинские поставщики химической, металлургической, текстильной, стекольной продукции могут потерять рынок ЕС]. . , . С. 112-117.

116206. Бек Ш. Остекленение фасадOFF: [Структура рынка строительного стекла в Украине 2005-2007 гг.]. . , . С. 128-137.

116207. Муровайко М. Сила расслоения: [Украинский рынок стеновых и кровельных материалов]. . , . С. 136-139.

116208. Ткаченко С. Скорлупки золотые: [Украинский продовольственный рынок. Валовое производство яиц]. . , . С. 141-142.

116209. Попова О. Скільки... скільки?: [Добыча рыбы в Украине]. . , . С. 143-144.

116210. Силивончик А. ПреоБРОЖЕНИЕ: [Организация мини-пивоварни]. . , . С. 145-149.

116211. Казанцев В.П., Головин В.Н., Фоменко Н.Е. Нормирование эксплуатационной работы железных дорог с использованием ЭВМ. Транспорт. М., 1987. 95 с.

116212. Казанцев В. П. Задачи классификации и их программное обеспечение (Пакет квазар). Наука. М., 1990. 135 с.

116213. Казанцев В.Ф. Расчет ультразвуковых преобразователей для технологических установок. Машиностроение. М., 1980. 44 с.

116214. Казанцева К.Е., Клименская Д.А., Колосова Н.Н. Электропроводящие клеи и их применение в технике. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 24 с.

116215. Геврик Є.О., Сомар Г.В., Пешко Н.П. Техніка безпеки. Зовнішня торгівля, Ельга. К., 2006. 316 с.

116216. Казанцева К.Е., Клименская Д.А., Колосова Н.Н. Электропроводящие клеи и их применение в технике. ЛДНТП. Ленинград, 1985. 24 с.

116217. Казанцева С.Б. Перевозка грузов (Опыт ГДР по снижению потребностей в перевозках и сокращению транспортных издержек). Знание. М., 1990. 64 с.

116218. Казаринов В.М. Автотормоза. Транспорт. М., 1969. 240 с.

116219. Казаринов В.М., Иноземцев В.Г., Ясенцев В.Ф. Теоретические основы проектирования и эксплуатации автотормозов. Транспорт. М., 1968. 399 с.

116220. Собакарь А. О., Холмянський Я. Д., Тараненко С. М. Основи безпеки дорожнього руху. Знання. К., 2007. 312 с.

116221. Гончарук Т. В. Культурологія. Карт-бланш. Тернопіль, 2004. 213 с.

116222. Казаринов Л.С., Яковлев Б.С. Электромашинные и электромагнитные устройства автоматики и телемеханики. Элементы теории расчета точности. Челябинский политехн. ин-т. Каф. прикладной математики. Челябинск, 1976. 92 с.

116223. Казаринов Ю.М., Соколов А.И., Юрченко Ю.С. Проектирование устройств фильтрации радиосигналов. Изд-во ЛГУ. Ленинград, 1985. 159 с.

116224. Пархоменко Н., Потєхін О. Очима експертів: [Зовнішня політика України у другому кварталі 2007 р. Соціологічний аналіз планування, експертизи зовнішньої політики України]. . , . С. 10-13.

116225. Казаринова В. И. О красоте предметов. Знание. М., 1967. 65 с.

116226. Казаринова В. И. Товароведу о красоте и композиции. Экономика. М., 1973. 150 с.

116227. Семенов Г. А., Пивоваров М. Г., Семенов А. Г. Дипломне проектування з економіки підприємства. Центр навч. літератури. К., 2007. 124 с.

116228. Казарновский А.С., Перлов П.А., Радченко В.Т. Совершенствование организационных структур промышленных предприятий. Наук. думка. Киев, 1981. 187 с.

116229. Казарновский Д.М. Емкостные преобразователи частоты. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 108 с.

116230. Deutschland. . , 2007. 66 с.

116231. Koreana. Корейское искусство и культура. . , 2007. 96 с.

116232. Авиационно-космическая техника и технологии. ХАИ. Харьков, 2007. 108 с.

116233. Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. ХНТУ. Херсон, 2007. 195 с.

116234. Довідник з металопрокату. Металіка. Харків, 2004. 482 с.

116235. Щасливий шлюб: [Інтерв'ю із Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці К. Тимошенко. Сучасний стан українсько-французьких відносин]. . , . С. 14-17.

116236. Забродин В. Ю. Социология. Питер. СПб., 2007. 160 с.

116237. Павлюк С. На футбол і на позачергові вибори - разом?: [Внутрішня політика України і Полщі. Політична влада. Парламентсько-урядова криза. Парламентські вибори]. . , . С. 18-19.

116238. Кулик В., Перепелиця Г., Левусь Д., Соловей І., Мішин А. Дренажна система для тіньового капіталу: [Міжетнічніконфлікти. Врегулювання "заморожених конфліктів" на пострадянському просторі: Придністровська Республіка, Нагірний Карабах... (див. анотацію)]. . , . С. 24-28.

116239. Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование. Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана. М., 2006. 560 с.

116240. Вонсович О. Розгледіти комбатанта: [Інтеграція України до європейських структур безпеки. Україна і ЄС, НАТО]. . , . С. 42-45.

116241. Черінько І. Нащадки вітанагемотів: [Реформування палати лордів Великобританії]. . , . С. 46-49.

116242. Казарновский Д.М. Испытания радиотехнических материалов и деталей. Госэнергоиздат. М., 1953. 388 с.

116243. Передерий В.П. Устройство автомобиля. ФОРУМ: ИНФРА-М. М., 2006. 288 с.

116244. Казарновский Д.М., Тареев В.М. Испытание электроизоляционных материалов. Энергия. Ленинград, 1969. 296 с.

116245. Казарновский Д.М. Материалы и детали электротехнической аппаратуры. ЛВИКА. Ленинград, 1964. 278 с.

116246. Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року : [ВВП. Промисловість. Сільське господарство. Будівництво. Транспорт. Зовнішня торгівля. Фінанси. Внутрішня... (див. анотацію)]. . , . С. 7-11.

116247. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. Библионика. М., 2006. 224 с.

116248. Казарновский Д.М., Яманов С.А. Радиотехнические материалы. Высш. школа. М., 1972. 312 с.

116249. Майорченко В., Калюжній В., Калюжній А. Роль черной металлургии в развитии экономики Украины. . , . С. 16-23.

116250. Науковий світ. ВАК України. К., 2007. 32 с.

116251. Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств. . , . С. 24-27.

116252. Хрущ Н., Пристула Л. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства. . , . С. 28-31.

116253. Экономика предприятия. ИНФРА-М. М., 2001. 928 с.

116254. Діброва А. Державна підтримка аграрного сектору економіки за допомогою спеціальних режимів та механізмів оподаткування. . , . С. 32-35.

116255. Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на соціально-економічний розвиток України. . , . С. 36-39.

116256. Мельник Т. Кон'юнктура світових ринків: методологічні аспекти аналізу та прогнозування. . , . С. 40-43.

116257. Ломоносов А. Диференціація Фонду оплати праці вищого навчального закладу: [Економічний розрахунок заробітної плати науково-педагогічних працівників. Фонд оплати праці ВНЗ]. . , . С. 44-47.

116258. Буга Н., Тарасов І. Модель інноваційного розвитку проблемних регіонів. . , . С. 48-50.

116259. Шемет Л., Марченко С. Проблеми розвитку малого підприємництва (на прикладі м. Первомайськ Миколаївської області). . , . С. 51-53.

116260. Корсак К. Де, коли і чому вибухне чергова "іммігрантська бомба"?: [Політична ситуація... див. анотацію]. . , . С. 2-4.

116261. Остапенко І., Науменко Т. Щодо регіонального адміністрування податків. . , . С. 54-55.

116262. Валуєв Б., Обнявко О., Варічева Р. Новий виток ідеї внутрішніх товарних відносин у промисловому підприємстві: екскурс у минуле, хибність сучасної концепції: [Товарно-грошові відносини]. . , . С. 57-61.

116263. Бєкрєнєва Г. Логіка підходу й передумови розв'язання проблеми побудови адекватних інформаційних моделей непрямих витрат промислових підприємств. . , . С. 62-64.

116264. Киба Л. Потенціал складських господарств: сучасний стан таперспективи розвитку. . , . С. 65-69.

116265. Буковецкая О. А. Мобильники с фотокамерами. НТ Пресс. М., 2005. 160 с.

116266. Біляцький С., Ярова Н. Майбутні економічні та соціальні проблеми людства. . , . С. 70-72.

116267. Казарновский Д. С. Влияние мышьяка, фосфора и улерода на свойства стали. Металлургия. М., 1966. 296 с.

116268. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Питер. СПб., 2007. 350 с.

116269. Казарновский Д. С., Дорохов В. И., Климов К. Н. Качество рельсов и повышение их прочности легированием. ЦИИНЧМ. М., 1961. 13 с.

116270. Казарновский Д. С., Свет И. С. Химико-термическая обработка деталей машин. Машгиз. Киев ; Москва, 1950. 156 с. : ил., табл., диагр., черт.

116271. Казарновский Ю.Э. Основы теории упругости: критический анализ. Машиностроение. М., 1989. 56 с.

116272. На преждевременную смерть от голода и жажды обречены более 3 миллиардов человек в мире: [Идея превратить продукты питания в топливо может привести кглобальной производственной проблеме]. . , . С. 73.

116273. Казарцев В.И. Ремонт машин. Тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Сельхозиздат. Л.; М., 1961. 584 с.

116274. Надеждин Н. Я. Цифровая фотография. БХВ-Петербург. СПб., 2004. 368 с.

116275. Павлов К.В. Экономическая "черная дыра" и экстремальный уровень неопределенности производственных процессов и экономической среды: [Экономический кризис в России: спад производства, рост... (см. аннотацию)]. . , . С. 4-14.

116276. Хоменко Я.В. Людський ресурс як чинник економічного зростання: протиріччя теорії та практики. . , . С. 14-22.

116277. Тарасенко О.С. Структурування власності: еволюція процесу: [Процес розвитку відносин власності і товарного виробництва]. . , . С. 22-30.

116278. Казарян П.Е. Основные пути развития производства неорганических продуктов в СССР. Знание. М., 1980. 64 с.

116279. Сербенська О. А. Культура усного мовлення [Текст]. Центр навч. літератури. К., 2004. 216 с.

116280. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Изд. дом "Вильямс". М., 2006. 320 с.

116281. Ридберг Т. InDesign CS. КУДИЦ-ОБРАЗ. М., 2005. 384 с.

116282. Казарян П.Е. Химия и полезные советы. Легкая индустрия. М., 1968. 203 с.

116283. Казарян Э.В., Рунич И.А. Хемотроника. Знание. М., 1978. 63 с.

116284. Казас В. М. Головные уборы из меха. Легпромбытиздат. М., 1991. 288 с.

116285. Перебийнос М.В. К методологии исследования валютного контроля. . , . С. 30-37.

116286. Гриценко Е.А., Ефименко И.А. Институт спецификации прав собственности на рынке недвижимости. . , . С. 38-44.

116287. Євдокимов Ф.І., Розумна Н.В. Економічні проблеми інтеграції підприємств: функціональний підхід: [Об'єднання підприємств в Україні]. . , . С. 45-51.

116288. Черновська М.М. Економічне зростання в умовах перехідної економіки. . , . С. 51-54.

116289. Кіндзерський Ю.В., Паламарчук Г.М. Суперечності формування та напрями підвищення потенціалу конкурентоспроможності України. . , . С. 54-62.

116290. Прыгун И.В. Методологический и методический подходы к обоснованию прогнозных показателей развития розничного товарооборота: [Экономика Республики Беларусь. Розничный товарооборот]. . , . С. 63-68.

116291. Кацура С.Н. Сущность и структура региональных научно-технических и инновационных проблем. . , . С. 69-76.

116292. Лисяков В.П. Методика визначення умов економічної ефективності інновацій на основних процесах виробництва вугільних шахт. . , . С. 76-82.

116293. Кобелев В.Н. Особенности технико-экономического обоснования инновационных решений в электромашиностроении. . , . С. 83-91.

116294. Павлиш Е.В. До питання про окремі положення теорії інноватики з точки зору забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону. . , . С. 91-100.

116295. Момот А.И., Волоконский А.В. Возможности повышения эффективности элементов экономического механизма управления качеством продукции. . , . С. 109-117.

116296. Пилипенко А.А. Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия: [Рассматривается процесс внутренних изменений на предприятиях Украины]. . , . С. 118-124.

116297. Длугопольский А.В. Особенности формирования института лоббизма в условиях трансформационной экономики: [Политическое поведение, политическая культура. Лоббизм]. . , . С. 125-132.

116298. Пугачова М.В. Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні на базі показників кон'юнктурних обстежень. . , . С. 140-147.

116299. Крюков Д. А., Лобко В. И., Семыкин О. С. Самоучитель Slackware/Mopslinux для пользователя. БХВ-Петербург. СПб., 2005. 272 c.

116300. Василенко В.Н., Сигнатулин М.В. К вопросу о классификации рисков лизинговых компаний. . , . С. 147-153.

116301. Кучер В.А. Оцінка ефективності інвестиційного проекту: підготовка і аналіз доцільності реалізації. . , . С. 154-162.

116302. Андросова Л.М. Анализ потерь промышленных предприятий Украины в связи с условиями труда на производстве: [Качественное состояние человеческого капитала на производстве]. . , . С. 162-171.

116303. Гавриленко В.А. Совершенствование методики анализа себестоимости производства электроэнергии на тепловых электростанциях: [Энергетика Украины. Энергосбережение. Себестоимость электроэнергии. ТЭС]. . , . С. 171-180.

116304. Полуянов В.П. Сущность и содержание модели рационального ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве. . , . С. 181-189.

116305. Фоменко Н.В. Роль автоматизированной системы контроля, учета и управления энергопотреблением в украинской металлургии: [Энергетика Украины. Энергопотребление. Энергосбережение. Контроль. Учет]. . , . С. 189-195.

116306. Гадецкий В.Г. Сущность и аспекты реструктуризации предприятий угольной промышленности Украины: [Украинская и мировая угольные промышленности]. . , . С. 195-201.

116307. Захаренко Е.В. Конъюнктурно-ценовая работа при осуществлении внешнеторговых операций. . , . С. 202-208.

116308. Борисова В. Тільки наука, держава та громада подолають підступну недугу: [Туберкульоз як світова проблема, боротьба з ним]. . , . С. 10-11.

116309. Щур Е. Нанотехнології та доля цивілізації: [Нанотехнології та їх застосування в промисловості]. . , . С. 12-15.

116310. Івченко В. Найважчий. Найміцніший. І... спалахує на відкритому повітрі або Щодо застосування збідненого урану в снарядах і ракетах. . , . С. 8-9.

116311. Лекція 3. Конституційний лад України. Органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 34-66.

116312. Лекція 4. Судовавлада та правоохоронні органи України. . , . С. 67-103.

116313. Лекція 5. Основи цивільного права України. . , . С. 104-131.

116314. Лекція 6. Основи сімейного права України. . , . С. 132-148.

116315. Лекція 7. Основи трудового права України. . , . С. 149-190.

116316. Смайли Д. Учимся программировать на С# вместе с Джоном Смайли. ООО "ДиаСофтЮП". СПб., 2003. 528 с.

116317. Кукин С. Малой сталью: [Украинский сталелитейный рынок. Сектор микрометаллургии стали]. . , . С. 24-28.

116318. Криштопа О. Желтая майка лидера: [Коксохимическое производство в Китае. Рынок кокса]. . , . С. 36-40.

116319. Криштопа О. В России все спокойно: [Коксохимическая промышленность России. Рынок угля и кокса]. . , . С. 40-43.

116320. Лешан Е. Принципы "Альфа Лаваль": [Шведская компания "Альфа Лаваль" по производству сепарационного и теплообменного оборудования для коксохимической промышленности]. . , . С. 56-58.

116321. Калинина А., Сирик А. Тенденции украинского рынка стали и металлопроката. . , . С. 67-68.

116322. Могилевский Р. Рынок стальных труб. . , . С. 68-70.

116323. Сирик А. Украинский рынок метизов. . , . С. 70-71.

116324. Гальчинський А. Методологія складних систем: [Суть складних систем, їх самоорганізація. Економічна синергетика. Методологічне оновлення економічної теорії. Дослідження сучасного світоустрою.]. . , . С. 4-18.

116325. Корсаков С. В. Моделирование 3D-объектов в Cinema 4D. НТ Пресс. М., 2005. 128 с.

116326. Уманский Я. С. Рентгенография металлов и полупроводников. Металлургия. М., 1969. 496 с.

116327. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2008. 57 c.

116328. Вестник двигателестроения. Мотор Сич. Запорожье, 2007. 167 с.

116329. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Технічні науки. Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2007. 244 с.

116330. Вишневський В. Податкова політика та економічна теорія: [Формування податкової політики, виходячи з положень неокласичної економічної теорії]. . , . С. 4-20.

116331. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України. . , . С. 21-29.

116332. Борейко В. Шляхи підвищення ефективності податкового та соціального законодавства: [Оптимізація податкового навантаження. Обговорення проекту нового Податкового кодексу. Пропозиції щодо соціальних зборів.]. . , . С. 30-37.

116333. Паламарчук Г., Венгер Л. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання. . , . С. 38-45.

116334. Семенченко А. Комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки: [Забезпечення національної безпеки в Україні. Співробітництво з ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ]. . , . С. 46-55.

116335. Казахская республиканская научно-методическая конференция по энергетике, автоматике и электронике, І, Алма-Ата Тезисы докладов.... М-во высш. и сред. образования Казахской ССР. Алма-Ата, 1967. 108 с.

116336. Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України. . , . С. 55-62.

116337. Бабицький А. Економіка виробництва: теоретичні і практичні аспекти: [Макроекономічна структура суспільного виробництва.Закони економіки виробництва]. . , . С. 63-71.

116338. Синякевич І., Соловій І., Дейнека А. Лісове господарство України в ХХІ ст.: сценарії розвитку: [Еколого-економічні проблеми. Неринкові методи сприяння сталому розвитку лісового господарства (досвід промислово... (див. анотацію)]. . , . С. 72-81.

116339. Мудрак Р. Споживчий аспект продовольчої безпеки. . , . С. 82-89.

116340. Казахский политехнический институт Сборник научных трудов. М-во высш. и сред. спец. образования Казахской ССР. Алма-Ата, 1960. 406 с.

116341. Казахский сельскохозяйственный институт Труды институт. Учпедгиз. Алма-Ата, 1959. 83 с.

116342. Казаченок В.И. Штамповка с жидкостным трением. Машиностроение. М., 1978. 77 с.

116344. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. СумДУ. Суми, .

116345. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика. Тесты. Дело и сервис. М., 2005. 96 с.

116346. Казачков В.С. Исследование двухстороннего инерционного способа уплотнения литейных форм. Карагандинский политехн. ин-т. Караганда, 1974. 28 с.

116347. Кисаримов Р. А. Наладка электрооборудования. ИП РадиоСофт. М., 2006. 352 с.

116348. Казачков Д. Л. Применение копировально-множительной техники в технических библиотеках. М-во культуры РСФСР. Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К.Крупской. Ленинград, 1968. 73 с.

116349. Казеев С. А. Кинематика в приложении к металловедению. Оборонгиз. Москва, 1956. 210 с.

116350. Казенас Е.К., Чижиков Д.М. Давление и состав пара над окислами химических элементов. Наука. М., 1976. 342 с.

116351. Казеннов Г.Г. Структура, основные требования и принципы построения систем автоматизированного проектирования микроэлектронных приборов. Машиностроение. М., 1978. 64 с.

116352. Казеннова М.Н., Гусев В.В. Спектральный анализ как метод контроля качества выпускаемой продукции. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 32 с.

116353. Казимерчук З. Всеведущие изотопы. Вышэйшая школа. Минск, 1989. 224 с.

116354. Казимиров А.А. Оптимизация производственного процесса технического уровня и концентрации производства сварных конструкций. Наук. думка. К., 1974. 78 с.

116355. Казинер Ю.Я., Слободкин М.С. Пневматические исполнительные устройства в системах автоматического управления. Энергия. М., 1972. 71 с.

116356. Казиник И. С. Обработка на ЭВМ отчетных данных при группировочной разработке. НИИМАШ. М., 1972. 97 с.

116357. Казинс Н. Анатомия болезни с точки зрения пациента. Физкультура и спорт. М., 1991. 95 с.

116358. Казменко В. Д. Стальной канат. Машиностроение. Ленинград, 1983. 72 с.

116359. Казначей Б. Гальванопластика в промышленности. Гизместпром. М., 1955. 174 с.

116360. Казовский Е. Я., Чистяков А. А. Конструкции крепления обмоток статоров турбогенераторов зарубежного производства. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации, стандартизации и нормализации в электротехнике. М., 1968. 54 с.

116361. Казовский Е.Я., Карцев В.П., Шахтарин В.Н. Сверхпроводящие магнитные системы. Наука. Ленинград, 1967. 323 с.

116362. Казовский И.Г. Рационализация перевозок грузов на железных дорогах. Транспорт. М., 1977. 277 с.

116363. Казовский Л. Е. Монтаж и наладка гидравлических прессов. Машгиз. М., 1956. 176 с.

116364. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. СумДУ. Суми, 2006. 175 с.

116365. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. СумДУ. Суми, 2006. 155 с.

116366. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. СумДУ. Суми, 2006. 189 с.

116367. Казыханов Х. Р. Автоматизация математического описания и исследование динамического состояния механизмов и машин на ЭВМ. Казахский политехнический ин-т им. В.И.Ленина. Алма-Ата, 1985. 109 с.

116368. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2007. 32 с.

116369. Казьмерковский М., Вуйцак А. Схемы управления и измерения в промышленной электронике. Энергоатомиздат. М., 1983. 224 с.

116370. Казьмин В. Д. Вынужденные курить. Знание. М., 1991. 64 с.

116371. Журнал фізичних досліджень. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2006. С.169-244 с.

116372. Казьмин В. Д. Курение, мы и наше потомство. Сов. Россия. М., 1989. 64 с.

116373. Казьмин В. Д. Опасный рикошет : о влиянии курения на организм женщины и потомство. Знание. М., 1987. 64 с.

116374. Кайбичева М.Н. Футеровка электропечей. Металлургия. М., 1975. 279 с.

116375. Кайбышев О.А., Валиев Р.З. Границы зерен и свойства металлов. Металлургия. М., 1987. 212 с.

116376. Кайбышев О.А. Пластичность и сверхпластичность металлов. Металлургия. М., 1975. 280 с.

116377. Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных сплавов. Металлургия. М., 1984. 264 с.

116378. Кайгородов В. Р. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. Изд-во ун-та. Казань, 1985. 238 с.

116379. Кайзер Дж. Статистическая термодинамика неравновесных процессов. Мир. М., 1990. 608 с.

116380. Кайзер Э. Вырубные, гибочные и вытяжные штампы. Машгиз. М., 1961. 396 с.

116381. Кайнарский И.С. Динас. Теоретические основы, технология, свойства и служба. Металлургиздат. М., 1961. 469 с.

116382. Кайнер Г.Б. Измерение линейных размеров высокоточных деталей. Машиностроение. М., 1975. 168 с.

116383. Бабицкий А. Ф. Концепции и модели экономического роста индустриальной и постиндустриальной стадий производства. . , . С. 3-16.

116384. Дерев'янкін Т. І., Мельник В. П. Інституціоналізація економічної історії (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : [концепції інституціональних змін Д. Норта й залежності від попереднього розвитку П. Девіда]. . , . С. 17-33.

116385. Журман С. М. Цех як інститут господарської системи Лівобережної України в XVII - XVIII століттях : [значення цехового устрою в господарській системі України]. . , . С. 34-42.

116386. Толстов Р. Д. Фінансово-кредитний механізм України під час Другої світової війни. . , . С. 42-59.

116387. Кайно Г. Акустические волны. Мир. М., 1990. 652 с.

116388. Турський І. В. Управління економічною власністю в посттрансформаційній економіці : [управління економічною власністю і вдосконалення економічної політики держави]. . , . С. 54-63.

116389. Цеханович В. Б. Еврорегиональная деятельность Украины: Проблемы и перспективы. . , . С. 71-77.

116390. Готько І. А., Колодко І. М. Основні напрямки виходу з кризи м'ясної галузі України. . , . С. 78-83.

116391. Сорокіна Л. В. Структурні диспропорції як бар'єри економічного розвитку України. . , . С. 84-91.

116392. Шандра В. М. Імітаційна модель технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування. . , . С. 92-100.

116393. Білошапка В. А. "М'які" важелі організаційного дизайну управлінської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств. . , . С. 101-106.

116394. Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України. . , . С. 107-115.

116395. Кулик Ю. Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі. . , . С. 116-123.

116396. Максимова Т. С., Шапран О. Є. Діагностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу : [управління маркетингом на підприємстві]. . , . С. 124-131.

116397. Романьок С. В. Аналіз забезпеченості сировинними ресурсами у кондитерському виробництві : [ринок кондитерських виробів в Україні]. . , . С. 132-138.

116398. Семенова Д. О., Вовк О. С. Деякі аспекти процесів реструктуризації підприємств в умовах економіки перехідного періоду. . , . С. 139-143.

116399. Щербань І. О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими організаціями. . , . С. 143-150.

116400. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону. . , . С. 151-156.

116401. Вербицький І. С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону. . , . С. 157-165.

116402. Монастирський Г. Л. Економічні та управлінські аспекти інтеграції територіальних громад як технології забезпечення їх розвитку. . , . С. 166-174.

116403. Аніщенко В. О. До питання щодо вдосконалення теоретико-методологічних засад екологічного інвестування : [екологічні інвестиції у сферу раціонального використання природних ресурсів та охорону навколишнього середовища]. . , . С. 175-183.

116404. Амеліна О. В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів. . , . С. 184-193.

116405. Липчанська О. В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів. . , . С. 194-200.

116406. Сєріков А. В., Тітов М. В. Методологія обернених розрахунків як інструмент аналізу господарської діяльності. . , . С. 201-207.

116407. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2007.

116408. Фесечко Л. Виникнення, розвиток і визначення міжнародного гуманітарного права. . , . С. 9-13.

116409. Как оценить модуль упругости гидравлических жидкостей. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

116410. Как подобрать материалы для твердых покрытий. Б.в.. М., 1983. 15 с.

116411. Примак И., Коцарь А. 100 идей для вашего бизнеса. Часть первая: [Рейтинг наиболее интересных идей из различных отраслей бизнеса]. . , . С. 32-48.

116412. Как работать с пакетом Р-САД. ИВК-СОФТ. М., 1990. 25 с.

116413. Как работают предприятия в новых условиях. Экономика. М., 1968. 94 с.

116414. Как снизить коррозию при трении. Влияние смазок. [б. и.]. [Б. м.], Б.г..

116415. Тарнавский В. Интересная работа: [Важнейшим фактором успеха рекламного агентства Wieden + Kennedy стало поощрение креативности]. . , . С. 50-56.

116416. Кузнецова Т. Идеи - долгожители: Формула успешных людей. . , . С. 60-66.

116417. Как ЭВМ должна вести диалог с человеком. Б.в.. К., 1983. 42 с.

116418. Какичашвили Ш. Д. Поляризационная голография. Наука. Ленинград, 1989. 141 с.

116419. Како Н., Яманэ Я. Датчики и микроЭВМ. Энергоатомиздат. М., 1986. 120 с.

116420. Каковский И. А., Поташников Ю. М. Кинетика процессов растворения. Металлургия. М., 1975. 224 с.

116421. Какуевицкий В.А. Применение газотермических покрытий при изготовлении и ремонте машин. Тэхника. [Б. м.], 1989. 175 с.

116422. Какуевицкий В. А. Централизованное восстановление автомобильных деталейи : вопросы организации и технологии. Гостехиздат УССР. Киев, 1963. 171 с.

116423. Какуевицкий Л.И., Крупицкий А.Ю., Саков А.Д. Справочник реле защиты и автоматики. Госэнергоиздат. М., 1962. 191 с.

116424. Какуевицкий Л.И., Смирнова Т.В. Справочник реле защиты и автоматики. Энергия. М., 1972. 343 с.

116425. Калабеков Б.А., Лапидус В.Ю., Малафеев В.М. Методы автоматизированного расчета электронных схем в технике связи. Радио и связь. М., 1990. 272 с.

116426. Калабеков Б. А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов. Радио и связь. М., 1988. 368 с.

116427. Калабеков Б. А., Мамзелев И. А. Основы автоматики и вычислительной техники. Связь. М., 1980. 296 с.

116428. Кузнецова Т. Целевое преимущество: [Советы по созданию идеального продукта, обладающего конкурентным преимуществом]. . , . С. 80-86.

116429. Тарнавский В. Первым делом, первым делом - самолеты...: [Корпорация Boeing вернула себе первенство на мировом рынке гражданской авиации]. . , . С. 97-106.

116430. Гонка за креативом: [Как устранять помехи творчеству на работе и способствовать появлению идеи]. . , . С. 110-113.

116431. Калабеков Б. А. Применение ЭВМ в инженерных расчетах в технике связи. Радио и связь. М., 1981. 225 с.

116432. Телешенко О. Креативность как функциональная обязанность: [Методы повышения креативности сотрудников]. . , . С. 114-116.

116433. Калабеков Б. А., Мамзелев И. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Радио и связь. М., 1987. 397 с.

116434. Калабин В.П. Тепловые процессы двигателей внутреннего сгорания. Машгиз. М., 1959. 438 с.

116435. Калабро С. Р. Принципы и практические вопросы надежности. Машиностроение. М., 1966. 376 с.

116436. Калайтан Е.Н. Смазочные масла для реактивных двигателей. Химия. М., 1968. 195 с.

116438. Калантаров П. Л. Руководство к лаборатории переменных токов. Госэнергоиздат. Ленинград ; Москва, 1949. 188 с. : ил., черт.

116439. Творческая тренировка: [Как развивать в себе креативность: упражнения для руководителя]. . , . С. 116-118.

116440. Калантаров П.Л. Теоретические основы электротехники. Госэнергоиздат. Л-д, 1951. 464 с.

116441. Бухгалтерия: право, налоги, консультации : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007. 82 с.

116442. Калаус Э.Э., Рыжов В.А. Новые вододисперсионные лакокрасочные материалы. ЛДНТП. Ленинград, 1981. 24 с.

116443. Братовченко М. Выход с боем: [Корпоративные конфликты при выходе участника из ООО]. . , . С. 43-47.

116444. Калафати Д.Д., Попалов В.В. Оптимизация теплообменников по эффективности теплообмена. Энергоатомиздат. М., 1986. 152 с.

116445. Калафати Д.Д. Термодинамические циклы атомных электростанций. Госэнергоиздат. М., 1963. 280 с.

116446. Клименко В.І. Роль маркетингових досліджень у реалізації інноваційної стратегії на підприємствах харчової промисловості. . , . С. 14-16.

116447. Калахан Д. А. Современный синтез цепей. Энергия. М., 1966. 192 с.

116448. Олійник О.О. Оцінки кредитоспроможності позичальника при довгостроковому банківському кредитуванні. . , . С. 10-13.

116449. Калачанов В. Д., Сизов В. Г. Машиностроительный комплекс: совершенствование организационной структуры управления. Знание. М., 1989. 64 с.

116450. Калачанов В.Д., Сизов В.Г. Новая техника: ресурсное обеспечение. Экономика. М., 1989. 142 с.

116451. Деркач О.В. Львівська трагедія: випадковість чи закономірність?: ["Фосфорна" аварія у Львівській області]. . , . С. 19-21.

116452. Ус І. В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ. . , . С. 64-70.

116453. Калачев А. С. Автоматизированное построение контрольных тестов для элементов замены ЦВМ. Ин-т точной механики и вычислительной техники АН СССР им. С.А.Лебедева. М., 1975. 10 с.

116454. Папуша А. Українські гривні - гроші відмінної якості: [До ХІ річниці проведення грошової реформи в Україні. Виробництво грошових знаків. Монетний двір БМД НБУ]. . , . С. 2-4.

116455. Гладких Д. Ринкова позиція банків в умовах вільної конкуренції: [Український ринок кредитних ресурсів і банківських послуг]. . , . С. 5-9.

116457. Основні макроекономічні показники розвитку України у липні 2001 - 2007 років. . , . С. 11.

116458. Калачев В. М., Якубович М. М. Программирование для ЭЦВМ "Минск-2" и "Минск-22". Сов. радио. М., 1971. 311 с.

116459. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі. . , . С. 12-20.

116460. Калачев Л.Д. Исследование влияния режима работы карбюраторного двигателя с искровым зажиганием на процесс сгорания. АН СССР. Ин-т машиноведения. М., 1953. 10 с.

116461. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2007 року. . , . С. 21.

116462. Калачев М. И. Деформационное упрочнение металлов. Наука и техника. Минск, 1980. 256 с.

116463. Харченко В., Самойленко А. Європейське право та договірно-правові відносини банків і клієнтів при здійсненні операцій із використанням платіжних карток в Україні. . , . С. 22-26.

116464. Калачева Е.Б. Исследование точности объемной штамповки на прессах и влияние на нее некоторых технологических факторов. АН Белорусской СССР. Отд-ние физ.-техн. наук. Минск, 1968. 24 с.

116465. Диба М., Зубок М., Яременко С. Інформаційні ризики в банківській діяльності. . , . С. 28-35.

116466. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти. . , . С. 36-39.

116467. Калачева Л. Л. Условия труда рабочих электротехнического производства. Информэлектро. М., 1975. 92 с.

116468. Краснова І. Внутрішній контроль убанку: завдання та організація. . , . С. 40-42.

116469. Калашников А.И. Восстановление и упрочнение деталей машин автоматической наплавкой в среде защитных газов. Изд-во ун-та. Саратов, 1978. 176 с.

116470. Структура активів банків України за станом на 01.07.2007 р. (у розрізі банків). . , . С. 46-51.

116471. Калашников А.М., Степук Я.В. Основы радиотехники и радиолокации. Колебательные системы. Воениздат. М., 1962. 368 с.

116472. Калашников А.М., Степук Я.В. Основы радиотехники и радиолокации. Колебательные системы. Воениздат. М., 1965. 383 с.

116473. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.07.2007 р. (у розрізі банків). . , . С. 62-67.

116474. Калашников Б.В. Методы обоснования капитальных вложений в действующее производство. Выща школа. К., 1988. 223 с.

116475. Калашников Б.Е., Кривицкий С.О., Эпштейн И.И. Системы управления автономными инверторами. Энергия. М., 1974. 104 с.

116476. Калашников В.В. Количественные оценки в теории надежности. Знание. М., 1989. 48 с.

116477. Калашников В. В., Рачев С. Т. Математические методы построения стохастических моделей обслуживания. Наука. М., 1988. 312 с.

116478. Калашников В.В. Организация моделирования сложных систем. Знание. М., 1982. 64 с.

116479. Калашников В. В. Сложные системы и методы их анализа. Знание. М., 1980. 63 с.

116480. Калашников В. И., Щербинин И. И. Электронные часы. Знание. М., 1981. 64 с.

116481. Калашников В.С., Негурей А.В. Расчет и конструирование аттенюаторов СВЧ. Связь. М., 1980. 89 с.

116482. Калашников И.Д., Степанов В.С., Чуркин А.В. Адаптивные системы сбора и передачи информации. Энергия. М., 1975. 239 с.

116483. Калашников И.Т. Беседы старого кузнеца. Трудрезервиздат. М., 1959. 92 с.

116484. Калашников М.Г., Милютин О.И., Константинов В.Д. Системы электроснабжения транспортных машин. Машиностроение. Ленинград, 1981. 143 с.

116485. Калашников М. И. Мы просто не можем иначе. Машиностроение. М., 1974. 39 с.

116486. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2007. 47 с.

116487. Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. Львів, 2007. 193 с.

116488. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2007. 112 с.

116489. Наука та інновації. Академперіодика. Київ, 2007. 100 с.

116490. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2007. 64 с.

116491. Калашников Н.А. Повышения точности измерения зубчатых зацеплений. Машгиз. М., 1958. 160 с.

116492. Підприємництво, господарство і право. Гарантія. Київ, 2007. 176 с.

116493. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2007. 135 с.

116494. Калашников Н.И. Основы расчета электромагнитной совместимости систем связи через ИСЗ с другими радиослужбами. Связь. М., 1970. 160 с.

116495. Калашников Н.И. Системы связи через искусственные спутники земли. Связь. М., 1969. 383 с.

116496. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2007. 80 с.

116497. Калашников Н.П., Ремизович В.С., Рязанов М.И. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах. Атомиздат. М., 1980. 272 с.

116498. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2007. 80 с.

116499. Світогляд. Вид.дім "Академперіодика". К., 2007. 80 с.

116500. Калашников С.Г. Электричество. Наука, глав. ред. физ-мат. лит.. М., 1970. 668 с.

116501. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Редакція журнала"Социология: теория, методи, маркетинг". Київ, 2007. 232 с.

116502. Фізико-хімічна механіка матеріалів. НАН України Фізико-Механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2007. 128 с.

116503. Калашников С.Н. Зуборезные резцовые головки. Машиностроение. М., 1972. 161 с.

116504. Калашников С.Н., Калашников А.С. Зубчатые колеса и их изготовление. Машиностроение. М., 1983. 264 с.

116505. Калашников С.Н., Калашников А.С. Изготовление зубчатых колес. Высш. школа. М., 1986. 287 с.

116506. Хортиця. Дніпровський металург. Запоріжжя, 2007. 110 с.

116507. Калашников С.Н., Калашников А.С. Изготовление зубчатых колес. Высш. школа. М., 1980. 303 с.

116508. Калашников С.Г. Электричество. Наука. М., 1964. 666 с.

116509. Калашников С.Н. Опыт применения рациональных конструкций резцовых головок. Машгиз. М., 1960. 122 с.

116510. Калашников С. Г. Электричество. Гостехиздат. Москва, 1956. 664 с.

116511. Калашников С. Н., Калашников А. С. Шевингование зубчатых колес. Высш. школа. М., 1985. 224 с.

116512. Калашников Я.А. Физическая химия веществ при высоких давлениях. Высш. школа. М., 1987. 237 с.

116513. Калашникова В.И., Козодаев М. Детекторы элементарных частиц. Наука. М., 1966. 407 с.

116514. Калверт Дж., Питтс Дж. Фотохимия. Мир. М., 1968. 672 с.

116515. Калганов М. И., Лифшиц Л. Л. Второе рождение. Проблема рекультивации земель. Знание. М., 1975. 96 с.

116516. Калдербенк В. Дж. Курс программирования на Фортране-IV. Энергия. М., 1978. 87 с.

116517. Калдербенк В. Дж. Курс программирования на Фортране-IV. Энергия. М., 1976. 73 с.

116518. Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення. . , . С. 10-13.

116519. Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства. . , . С. 14-17.

116520. Додонов О. Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника "ефективність праці": [Оплата праці на підприємстві]. . , . С. 18-19.

116521. Коситрко Л. Методологічні основи визначення параметрів управління вартістю підприємства: [Економічна сутність категорії "вартість" та визначення керівних параметрів управління вартістю підприємства]. . , . С. 20-22.

116522. Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія. . , . С. 23-25.

116523. Калибры для шлицевых прямобочных соединений: ГОСТ 24960-81(СТ СЭВ 1922-79)- ГОСТ 24961-81- ГОСТ24968-81. Издательство стандартов. Москва, 1982. 64 с.

116524. Родіонов О. Формування репутації виробничих підприємств: [Підтримка позитивного уявлення суспільства про підприємство]. . , . С. 26-27.

116525. Калибры-пробки гладкие диаметров от 1 до 360мм. Изд-во стандартов. М., 1978. 104 с.

116526. Каледин Б.А., Чепа П.А. Повышение долговечности деталей поверхностным деформированием. Наука и техника. Минск, 1974. 231 с.

116527. Каледин Б.Ф., Мальцев М.Д., Скороходов А.И. Производство оптико-электронных приборов. Машиностроение. М., 1981. 303 с.

116528. Каледин Н.В., Кравцов С.И., Гребешков Ю.В. Тормозные устройства шахтных подъемных установок. Техніка. К., 1982. 110 с.

116529. Калейчева Ж.А. Механизм формирования структуры бейнита при изотермической закалке и совершенствование технологии термической обработки инструментальных сталей. Харьков. автомобильно-дорожный ин-т. Харьков, 1985. 21 с.

116530. Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації. . , . С. 28-33.

116531. Калеко Д.М., Моравский В.Э., Чвертко Н.А. Ударная конденсаторная сварка. Наук. думка. К., 1984. 200 с.

116532. Салогубова В. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ в маркетинговомусередовищі регіону: [Оцінка привабливості ринку освітніх послуг. Методи обчислення привабливості ринку, рейтингової оцінки ВНЗ]. . , . С. 34-37.

116533. Колосов А. Кризис и достижения менеджмента адаптивного развития (на примере предприятий Луганской области). . , . С. 38-41.

116534. Календарное планирование. Прогресс. М., 1966. 466 с.

116535. Калінеску Т. Щодо напрямів розвитку депресивних територій: [Розвиток підприємства та інтереси регіону (території)]. . , . С. 43-45.

116536. Календарь-справочник строительного мастера на 1960 г.. Гостройиздат. М., 1959. 304 с.

116537. Календарьян В.А., Корнараки В.В. Теплообмен и сушка в движущемся плотном слое. Вища школа. К.; Одесса, 1982. 158 с.

116538. Иванов В. Экономическая устойчивость предприятий как фактор обеспечения устойчивого функционирования и развития региона. . , . С. 46-48.

116539. Чиж В. Формування економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. . , . С. 49-51.

116540. Бурбело О. Некоторые аспекты международного опыта правового регулирования банкротства предприятий. . , . С. 54-55.

116541. Житний П., Тищенко В. Вплив організаційних аспектів облікової політики на фінансову стійкість банку. . , . С. 56-59.

116542. Коренєв Е. Інвестиційна культура в системі корпоративних відносин. . , . С. 60-61.

116543. Максимова Т., Максимов В. Конкуренция на отечественном рынке мобильной связи. . , . С. 62-65.

116544. Дорофієнко В. Про деякі аспекти економічних наслідків приєднання України до СОТ. . , . С. 66-68.

116545. Матросова Л. Инновации какоснова конкурентоспособной экономики. . , . С. 70-72.

116546. Калениченко А.Г., Меньок А.М. Неразрушающие методы контроля. ЦНИИТЭстроймаш. М., 1972. 24 с.

116547. Каленов В.П. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Металлургия литейного производства". Владимирский политехн. ин-т. Владимир, 1975. 63 с.

116548. Калетин Ю.М., Кудрявцева Л.В. Термическая обработка тяжелонагруженных зубчатых колес. Машиностроение. М., 1966. 95 с.

116549. Калецкий А.А. Калейдоскоп натуралиста. Лесная промышленность. М., 1974. 174 с.

116550. Калибабчук В. А., Сулакова Л. И. Печатные формы на основе светочувствительных диазосоединений. Техніка. К., 1981. 88 с.

116551. Калиберда Ю.Т. Основы расчета длительности производственного цикла. Машиностроение. М., 1968. 136 с.

116552. Аргунов В.Н., Ерманок М.З., Петров А.И., Харитонович М.В. Калибрование фасонных профилей. Металлургия. М., 1989. 208 с.

116553. Калибровка валков и расположение прокатных станов. Металлургиздат. М., 1960. 203 с.

116554. Калибровка прокатных валков. Металлургия. М., 1965. 283 с.

116555. Скороходов Н.Е., Илюкович Б.М., Шулаев И.П. Калибровки сложных профилей. Металлургия. М., 1979. 231 с.

116556. Калибровочные и трубоволочильные станы. НИИНФОРМТЯЖМАШ. М., 1970. 15 л.

116557. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2007.

116558. Калибры. Изд. стандартов. М., 1969. 295 с.

116559. Саливон С., Каменев М. На плаву: [Экономическое развитие Украины по итогам января - сентября 2007 года. Анализ и макроэкономический прогноз]. . , . С. 50-53.

116560. Калибры. Издательство стандартов. М., 1974. 511 с.

116561. Калибры для изготовления фасонных сушильных плит. Конструктивные элементы, узлы и детали. Исполнительные размеры. Стандартгиз. М., 1962. 56 с.

116562. Калибры для конических соединений. Изд-во стандартов. М., 1991. 18 с.

116563. Гриньков Д., Комаха А. Банковский джихад: [Использование принципов исламского банкинга позволяет отечественным банкам привлекать новых клиентов и получать сверхприбыли]. . , . С. 66-69.

116564. Калибры для шлицевых соединений с прямобочным профилем легкой и средней серий по ГОСТ 1139-58. МН 2957-61-МН2977-61. Изд. стандартов. М., 1967. 59 с.

116565. Объем обуви: [Рост украинского рынка обуви]. . , . С. 110-113.

116566. Калибры для шпоночных соединений. Стандартгиз. М., 1962. 52 с.

116567. Андрущенко О. Снова в струю: [Проект канала "Дунай - Черное море" и существующая система каналов сообщения Дунай - Черное море]. . , . С. 114-117.

116568. Яремчук В. Как водится: [Шведская компания Scania по производству тяжелых грузовиков создала новые суперэкологичные моторы]. . , . С. 120-123.

116570. Король-Королевская А. Голодный год: [Структура рынка офисных помещений г. Киева]. . , . С. 128-133.

116571. Муровайко М. Тянет на горяченькое: [Украинский рынок водонагревателей]. . , . С. 134-137.

116572. Бек Ш. Утомление котлов: [Рынок отопительных котлов в Украине]. . , . С. 138-141.

116573. Московчук Э. Законсервировались: [Украинский рынок рыбных консервов: структура производства, товарная структура, структура экспорта и импорта]. . , . С. 148-151.

116574. Калибры резьбовые для метрической резьбы : МН 560-62 - МН 562-62, МН 564-62 - МН 568-62, МН 570-62 - МН 574-62. Изд. стандартов. Москва, 1966. 151 с.

116575. Скрасити осінь життя милосердям : [1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку]. . , . С. 26-37.

116576. Калибры резьбовые для трубной цилиндрической резьбы. Конструкция и основные размеры: ГОСТ 18922-73-ГОСТ 18932-73. Издательство стандартов. Москва, 1973. 48 с.

116577. Калин Н.Ф. Изыскания воздушных линий электропередачи 3-10 кв.. Госэнергоиздат. М., 1957. 159 с.

116578. 11 жовтня. Український астроном зі світовим ім'ям: [Біографія видатного українського астронома В.П. Цесевича (1907-1983)]. . , . С. 45-51.

116579. 14 жовтня. Покрова Пресвятої Богородиці : [свято православної церкви]. . , . С. 52-59.

116580. Кудряшов В.П. Бюджетна резолюція: пропозиції з удосконалення. . , . С. 21-32.

116581. Калин О.М., Ямпольский С.Л., Песков Л.В. Моделирование гибких производственных систем. Тэхника. Киев, 1991. 178 с.

116582. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. Связь. М., 1971. 439 с.

116583. Калинин А.И. Распространение радиоволн на трассах наземных и космических радиолиний. Связь. М., 1979. 293 с.

116584. Калинин А.Т. Применение контролируемых атмосфер при термической обработке. Гос. науч.-техн. ком. Совета М-ов СССР. ЦИНТИМАШ. М., 1961. 100 с.

116585. Калинин Б.П. Разработка метода расчета и рекомендаций к проектированию сейсмостойких осевых подшипников турбоагрегатов. Заоч. политехн. ин-т. Харьков, 1985. 24 с.

116586. Калинин В.И., Герштейн Г.М. Введение в радиофизику. Гостехиздат. М., 1957. 660 с.

116587. 14 жовтня. "До сонця хай летить душа моя": [Біографія українського письменника Г.І. Снєгірьова]. . , . С. 60-64.

116588. Калинин В.К., Михайлов Н.М., Хлебников В.Н. Электроподвижной состав железных дорог. Транспорт. М., 1972. 536 с.

116589. Його устами заговорила сама Білорусь : [біографія народного письменника Білорусі Якуба Коласа]. . , . С. 65-74.

116590. 23 листопада. Іван Кошелівець: відомий і невідомий: [Біографія українського літературознавця, письменника І. Кошелівця]. . , . С. 75-81.

116591. Калинин В.П. Экономическая эффективность технологических процессов и оборудования термической обработки металлов. Машиностроение. М., 1986. 71 с.

116592. 3 грудня. "Як далеко гомонить наша мова і пісня... так далеко сягає Україна": [Біографія українського академіка С.Л. Рудницького]. . , . С. 82-90.

116593. Калинин Г.Е. Модельные испытания судовых турбин и машин. Судостроение. Ленинград, 1965. 194 с.

116594. Калинин М. А., Камсюк М. С. Применение электроимпульсной обработки при изготовлении прессформ для деталей из пластмасс. ГОСИНТИ. М., 1967. 14 с.

116595. 27 грудня. Видатний історик, археограф, бібліограф : [біографія українського історика, археографа М.М. Бантиш - Каменського]. . , . С. 98-102.

116596. 31 грудня. Український самородок: [Біографія українського письменника Г.М. Хоткевича]. . , . С. 112-119.

116597. Любчик Г.Н., Говдяк Р.М., Реграги А., Чабанович Л.Б., Шелковский Б.И. Воздействие режимных и эксплуатационных факторов на энергетическую эффективность ГУ с регенерацией: [Энергосберегающие технологии газотурбинных установок]. . , . С. 16-22.

116598. Колесник В.В., Орлик В.Н. Концепция комплексной утилизации и обезвреживания массовых промышленных отходов и привлечения внебалансовых источников энергии: [Утилизация промышленных отходов. Обезвреживание]. . , . С. 45-52.

116599. Калинин М. П. Мотоцикл. Устройство, эксплуатация и обслуживание. Высш. школа. М., 1983. 63 с.

116600. Чвирук В.П., Букет А.И., Линючева О.В., Недашковский В.А. Мониторинг экологической безопасности воздушной среды системой некалиброванных амперометрических сенсоров: [Мониторинг воздушной среды]. . , . С. 60-64.

116601. Калинин М.П. Основы устройства мотоцикла. Изд. ДОСААФ. М., 1969. 126 с.

116602. Волинь: горизонти економічного зростання: [Інтерв'ю з головою Волинської обласної державної адміністрації В. Бондарем]. . , . С. 10-12.

116603. Калинин Н.Г., Курносов С.А. Основы сопротивления материалов. Рижский ин-т инженеров гражданской авиации. Рига, 1967. 160 с.

116604. Тарнопольська І.О. Києво-Печерська Лавра та гурток її діячів як найбільш значний культурно-ідеологічний заклад Наддніпрянської України XVII ст.: [Духовно-культурна діяльність ченців Києво-Печерської Лаври]. . , . С. 122-130.

116605. Лиман І.І. Місіонерська діяльність православної церкви в контексті імперської політики залюднення Південної України XVIII - ХІХ ст.. . , . С. 130-136.

116606. Калинин Н.Г. Совершенствование организационной структуры управления производством. Экономика. М., 1974. 55 с.

116607. Безносова О.В. Панєвропейський євангельський імпульс ХІХ ст. та його відгомін серед населення Наддніпрянської України: [Релігійно-реформаційний рух. Українсько-російський євангелізм ХІХ ст.]. . , . С. 137-145.

116608. Калинин Н. И., Кренкель Т. Э. Быстрое преобразование Адамара. ВНИТИЦентр. М., 1973. 5 л.

116609. Бойко О.В. Взаємодія православного духовенства з громадськістю у спротиві атеїстичному наступу більшовиків наНаддніпрянщині в 1920-1930 роки. . , . С. 146-155.

116610. Калинин Н.К., Метлицкий В.А. Новое в сварке чугуна. ЛДНТП. Ленинград, 1987. 17 с.

116611. Михайленко Г.М. Науково-громадська діяльність О. Лотоцького в контексті культурного життя української еміграції в Центрально-Східній Європі: [Лотоцький О. - історик церкви... (див. анотацію)]. . , . С. 254-263.

116612. Калинин П.Е. Экономика и организация производства в термических цехах. Машгиз, Урало-Сиб. отд-ние. Москва; Свердловск, 1962. 112 с.

116613. Стороженко І.С. Нова версія територіальної локації Жовтоводської битви 1648 року. . , . С. 5-16.

116614. Репан О.А. Козацький аспект у загостренні суперечностей між Російською та Османською імперіями напередодні війни 1735-1739 рр.. . , . С. 16-25.

116615. Калинин С.К., Явнель А., Наймарк Л. Атлас дугового и искрового спектров железа от 2084 до 6546А. Металлургиздат. Москва, 1953. 63 с.

116616. Громакова Н.Ю. Правобережна Україна як об'єкт реалізації польської "теорії східних кресів" у першій половині ХІХ ст.. . , . С. 38-45.

116617. Калинин С.К., Марзуванов С.К. Атлас дугового и искрового спектров железа от 3718 до 9739А. Металлургиздат. М., 1958. 21л.+XVII л.

116618. Посунько О.М. Російсько-польські порубіжні стосунки на кордонах Нової Сербії (1751-1764). . , . С. 26-38.

116619. Світленко С.І. Український національний рух у контексті Центрально-Східноєвропейських впливів та зв'язків (40-60-ті роки ХІХ ст.). . , . С. 77-88.

116620. Яшин В.О. Єврейство Наддніпрянщини в контексті загальноросійських суспільних процесів пореформенної доби. . , . С. 96-106.

116621. Калинин Э. К., Дрейцер Г. А., Ярхо С. А. Интенсификация теплообмена в каналах. Машиностроение. М., 1972. 220 с.

116622. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. Интенсификация теплообмена в каналах. Машиностроение. М., 1990. 206 с.

116623. Калинина З. М. Дефекты легированных сталей. Металлургиздат, Свердл. отд-ние. Свердловск, 1960. 248 с.

116624. Калинина Л. С. Качественный анализ полимеров. Химия. М., 1975. 245 с.

116625. Калиниченко В. И., Кощий А. Ф., Ропавка А. И. Численные решения задач теплопроводности. Вища школа. Харьков, 1987. 110 с.

116626. Калиниченко Л. А. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных. Наука. М., 1983. 424 с.

116627. Калиниченко Л. А., Чабан И. А., Назаров А. С. Язык манипулирования данными центрального уровня в системах интеграции неоднородных баз данных. ИК. Киев, 1981. 58 с.

116628. Калинкин В. С., Фейлер Г. О. Грузоподъемные электромагниты. Госэнергоиздат. М., 1960. 32 с.

116629. Микитчук Н.М. Впливи європейської інтелектуальної традиції на становлення ідеї української собрності у світогляді М. Драгоманова. . , . С. 88-95.

116630. Шишкіна Є.К. Бони як феномен соціально-економічної історії Європи першої чверті ХХ ст.. . , . С. 180-186.

116631. Веселова О.М. Голод 1946-1947 рр. як складова соціально-економічного становища в Наддніпрянщині у контексті зв'язків з країнами Центральної та Східної Європи. . , . С. 193-201.

116632. Болербух А.Г. Консерватор-реформатор В.Н. Каразін : [суспільна та культурна діяльність відомого реформатора-консерватора В.Н. Каразіна]. . , . С. 231-236.

116633. Калинкин Г.А. Автоматизированные системы управления предприятием. Вышэйшэ школа. Минск, 1979. 158 с.

116634. Калинников Е. С. Вакуум в производстве стали. Металлургиздат. М., 1962. 160 с.

116635. Калинников Е. С. Хладностойкая низколегированная сталь. Металлургия. М., 1976. 288 с.

116636. Калинников Е.С. Черная металлургия: реальность и тенденции. Знание. М., 1975. 64 с.

116637. Калинников Н.Я. Исследование работы быстроходного двигателя при питании его саратовским природным газом методом газонагнетания". Челябинский ин-т механизации и электрификации с.-х.. Челябинск, 1952. 11 с.

116638. Калиновская Г. Д. Пути переработки отходов слоистых пластиков. ЛДНТП. Ленинград, 1977. 14 с.

116639. Калиновская Л.А., Сафраган Р.Э. Пути повышения эффективности использования станков с ЧПУ. УкрНИИНТИ. Киев, 1977. 89 с.

116640. Калиновская Т.Н., Сапилов Е.В., Седлов П.А. Качество продукции. Экономика. М., 1990. 95 с.

116641. Калиновский А.Н., Мохов Н.В., Никитин Ю.П. Прохождение частиц высоких энергий через вещество. Энергоатомиздат. М., 1985. 248 с.

116642. Калиновский Н.Ф., Левитанус А.Д., Ходулин Ю.А. Трактор ДТ-20. КОЛОС. М., 1965. 255 с.

116643. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки. Высш. школа. М., 1967. 260 с.

116644. Калинушкин М. П. Вентиляторные установки. Высш. школа. М., 1979. 223 с.

116645. Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров. МК-Пресс: Издательский дом "Додэка-ХХI". К.; М.:, 2007. 400 с.

116646. Калинушкин М.П. Гидравлические машины и холодильные установки. Госстройиздат. М., 1957. 219 с.

116647. Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы. Высш. школа. М., 1987. 175 с.

116648. Калинцев Ю. К. Разборчивость речи в цифровых кодерах. Радио и связь. М., 1991. 220 с.

116649. Калинчук Б.А., Пичугин О.А. Модуляторы малых сигналов. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 200 с.

116650. Справочник по сортовому прокату [Текст]. Металлика. Х., 2004. 300 с.

116651. Столяренко Л. Д. Психология. Лидер. СПб., 2006. 592 с.

116652. Калинюк Н. Н. Высокотемпературные исследования растворимости водорода в жидких железе, никеле, титане и ниобии. АН УССР. Ин-т электросварки им. Е.О.Патона. Киев, 1969. 20 с.

116653. Калисский В. С., Манзон А. И., Нагула Г. Е. Автомобиль. Транспорт. М., 1973. 368 с.

116654. Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Автомобиль. Транспорт. М., 1978. 366 с.

116655. Ягер Д. Деловой протокол. Альпина Бизнес Букс. М., 2005. 320 с.

116656. Калисский В. С., Манзон А. И., Нагула Г. Е. Автомобиль категории С. Транспорт. М., 1983. 349 с.

116657. Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Водителю о правилах дорожного движения. Техніка. К., 1974. 318 с.

116658. Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Водителю о правилах дорожного движения. Техніка. Киев, 1976. 288 с.

116659. Калисский В. С., Манзон А. И., Нагула Г. Е. Пособие водителю-любителю. Техніка. К., 1975. 256 с.

116660. Калитвянский В.И. Изоляция электрических машин. Госэнергоиздат. М., 1949. 343 с.

116661. Джонсон М. Битва за персонал. Питер. СПб., 2004. 304 с.

116662. Калитеевский Н. И. Волновая оптика. Наука. М., 1971. 376 с.

116663. Калитеевский Р.Е., Юдин С.Б., Шевелев Л.Е. Оборудование и технологические процессы ленточнопильных потоков. Гослесбумиздат. М., 1962. 148 с.

116664. Деревицкий А. Коммерческая разведка. Питер. СПб., 2006. 208 с.

116665. Медынский В.Г., Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство. ЮНИТИ-ДАНА. М., 2002. 589 с.

116666. Калитис Р.А. Профильное шлифование. Машиностроение. М., 1977. 32 с.

116667. Калиткин Н. Н. Численные методы. Наука. М., 1978. 512 с.

116668. Калихман И. Л. Сборник задач по математическому программированию. Высш. школа. М., 1975. 270 с.

116669. Калихман Л.Е. Элементы магнитной газодинамики. Атомиздат. М., 1964. 423 с.

116670. Калихман С.Г., Левин Я.М. Основы теории и расчета радиовещательных приемников на полупроводниковых приборах. Связь. М., 1969. 479 с.

116671. Калихман С. Г., Левин Я. М. Радиоприемники на полупроводниковых приборах. Связь. М., 1979. 351 с.

116672. Калихман С. Г., Шехтман Б. С. Цифровая схемотехника в радиовещательных приемниках. Радио и связь. М., 1982. 104 с.

116673. Каллер М. Я., Фомин А. Ф. Теоретические основы транспортной связи. Транспорт. М., 1989. 382 с.

116674. Каллер М.Я., Соболев Ю.В., Богданов А.Г. Теория линейных электрических цепей железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Транспорт. М., 1987. 334 с.

116676. Каллер М. Я. Теория линейных электрических цепей. Транспорт. М., 1978. 351 с.

116677. Каллер М. Я. Теория электрических цепей. Гострансжелдориздат. М., 1956. 250 с.

116678. Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации. Наука. М., 1987. 318 с.

116679. Каллига Г.П. Литье циркониевых огнеупорных изделий. Металлургия. М., 1964. 67 с.

116680. Каллиопин В.В. Механика волны при резании. Наука и техника. Минск, 1969. 172 с.

116681. Калмуцкий В.С. Анализ и оптимизация качества материалов. Штиинца. Кишинев, 1978. 160 с.

116682. Дурнев В. Д., Сапунов С. В., Федюкин В. К. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов. Питер. СПб., 2004. 254 с.

116683. Калмуцкий В.С. Прогнозирование ресурса деталей машин и элементов конструкций. Штиинца. Кишинев, 1989. 160 с.

116684. Калмыков В.Г., Качанов А.И., Будрина А.А. Грузовые вагоны железных дорог узкой колеи СССР и зарубежных стран. ЦИНТИАМ. М., 1963. 112 с.

116685. Уткин Н. И. Производство цветных металлов. Интермет Инжиниринг. Москва, 2004. 442 с.

116686. Калмыков В.И. Исследование и разработка автоматизированного технологического процесса изготовления заготовок цельного твердосплавного инструмента с полным профилем. Москов. высш. техн. уч-ще им. Н.Э.Баумана. М., 1972. 17 с.

116687. Калмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Методы интервального анализа. Наука. Новосибирск, 1986. 224 с.

116688. Калмыков Ю.П. Экономический механизм внедрения новой техники в новых условиях хозяйствования. НИИНавтопром. М., 1986. 41 с.

116689. Калниболотский Ю.М., Сундучков К.С., Солодовник А.И. Автоматизированное проектирование электронных схем. Техніка. К., 1987. 300 с.

116690. Джонс М. Х. Электроника. Техносфера. М., 2006. 512 с.

116691. Калниболотский Ю.М., Рысин В.С. Проектирование электронных схем. Техніка. Киев, 1976. 143 с.

116692. Калниболотский Ю.М., Казанджан Н.Н., Нестер В.В. Расчет чувствительности электронных схем. Техніка. К., 1982. 176 с.

116693. Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции. Наука. М., 1973. 447 с.

116694. Калнинь Т.К. Явнополюсные МГД-насосы. Зинатне. Рига, 1969. 171 с.

116695. Калоев А. В. Основы проектирования систем автоматического вождения самоходных машин. Машиностроение. М., 1978. 152 с.

116696. Калугин А.С. Электроннолучевая плавка металлов. Металлургия. М., 1980. 168 с.

116697. Калугин А. С., Калугина К. В. Эффективность рафинирования при переплавных процессах. Металлургия. М., 1988. 200 с.

116698. Калугин Б.Ф. Турбомашины. ТПИ. Томск, 1991. 94 с.

116699. Калужников Н.А. Расчет магнитных усилителей. Изд-во Харьк. ун-та. Харьков, 1960. 354 с.

116700. Калужнин Л.А. Что такое математическая логика. Наука. М., 1964. 151 с.

116701. Калужский Н. А., Тайц А. Ю. Отечественная металлургия алюминия-от первых шагов до промышленного производства. Металлургия. М., 1991. 106 с.

116702. Станкин М.И. Психология общения: курс лекций. Издательство Московского психолого-социального института, НПО "МОДЭК". М.: Воронеж, 2003. 336 с.

116703. Калужский Я.А., Кисляков В.М., Бегма И.В. Повышение безопасности движения средствами дорожно-эксплуатационной службы. Транспорт. М., 1971. 149 с.

116704. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Омега-Л. М., 2007. 224 с.

116706. Кальбус Г.Л. Навесные системы и автономные гидросистемы новых тракторов. Урожай. К., 1976. 150 с.

116707. Кальве Э., Прат А. Микрокалориметрия. Применение в физической химии и биологии. Изд-во иностр. лит.. М., 1963. 477 с.

116708. Кальнер В.Д., Зильберман А.Г. Практика микрозондовых методов исследования металлов и сплавов. Металлургия. М., 1981. 215 с.

116709. Чернявський А. Д., Кобржицький В. В. Корпоративне управління. МАУП. Київ, 2006. 208 с.

116710. Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Мисик М. М. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси. Магнолія 2006. Львів, 2005. 278 с.

116711. Кальнер В.Д., Булгаков В.А. Современные методы уменьшения деформации и коробления деталей и инструментов. Машиностроение. М., 1989. 46 с.

116712. Кальнер В.Д., Юрасов С.А. Современные методы цементации и нитроцементации. Машиностроение. М., 1987. 64 с.

116713. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки. Магнолія 2006. Львів, 2006. 225 с.

116714. Кальницкий А.А. Расчет статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий (аналитич. и графо-аналит. способы и примеры расчета). Стройиздат. М., 1970. 168 с.

116715. Кальницкий Л.А., Добротин Д.А., Жевержеев В.Ф. Специальный курс высшей математики. Высш. школа. М., 1976. 389 с.

116716. Хоронжий А.Г. Соціологія релігії: курс лекцій. Магнолія 2006. Львів, 2007. 170 с.

116717. Кальченко В.И. Шлифование криволинейных поверхностей крупногабаритных деталей. Машиностроение. М., 1979. 161 с.

116718. Кальянов В. Океан-море синее. Знание. М., 1967. 160 с.

116719. Калюжин Г.А., Дерюгина М.П. От колыбели до школы. Беларусь. Минск, 1990. 335 с.

116720. Каляев А. В. Введение в теорию цифровых интеграторов. Наукова думка. К., 1964. 290 с.

116721. Донець Л. І., Романенко Н. Г. Основи підприємництва. Центр навчальної літератури. Київ, 2006. 320 с.

116722. Каляев А. В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой. Радио и связь. М., 1984. 240 с.

116723. Солодихин А.Г. Технология, организация и проектирование термических цехов. Высш. школа. М., 1987. 367 с.

116724. Камаев В. А. Оптимизация параметров ходовых частей железнодорожного подвижного состава. Машиностроение. М., 1980. 215 с.

116725. Камал А.Н. Задачи по физике элементарных частиц. Наука. М., 1968. 128 с.

116726. Чайковський Я.І. Платіжні системи. Карт-бланш. Тернопіль, 2006. 210 с.

116727. Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт. Еспада. Харків, 2007. 368 с.

116728. Камалов В. С. Производство космических аппаратов. Машиностроение. М., 1982. 280 с.

116729. Соколов К.Н. Оборудование термических цехов. Высш. школа. К., 1984. 328 с.

116730. Камалов М. Р. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд Казахстана. Голым. Алма-Ата, 1990. 182 с.

116731. Камалов Р.Г., Шитикова А.А. Прогнозирование потребности в черных металлах. ЦНИИТЭИМС. М., 1975. 54 с.

116732. Соколов К.Н., Коротич И.К. Технология термической обработки и проектирование термических цехов. Металлургия. М., 1988. 384 с.

116733. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Центр навч. літератури. К., 2004. 608 с.

116734. Каманин Н.П. Летчики и космонавты. Политиздат. М., 1972. 448 с.

116735. Рустем С. Л. Оборудование термических цехов. Машиностроение. Москва, 1971. 287 с.

116736. Каманин Н.П. Первый гражданин вселенной. Молодая гвардия. М., 1962. 160 с.

116737. Каманин Н.П., Ребров М.Ф. Семеро на орбите (11-18 окт.1969). Мол. гвардия. М., 1969. 96 с.

116738. Каманин Н.П. Старты в небо. Изд-во ДОСААФ. М., 1976. 125 с.

116739. Аверин С.И., Гольдфарб Э.М., Кравцов А.Ф. Расчеты нагревательных печей. Техніка. К., 1969. 540 с.

116740. Расчет нагревательных и термических печей. Металлургия. М., 1983. 480 с.

116741. Камель Г. И. Исследование питателя высокого давления для подачи технологической щепы в варочный котел типа "Камар". Ленингр. технологич. ин-т целлюлозно-бумажной промышленности. Ленинград, 1981. 19 с.

116742. Попандопуло А.Н., Гюлиханданов Е.Л., Сергеев Ю.Г. Оборудование термических цехов. ЛПИ. Ленинград, 1980. 72 с.

116743. Кривандин В.А., Марков Б.Л. Металлургические печи. Металлургия. М., 1977. 464 с.

116744. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2007.

116745. Рішення Ради національної безпеки і оборони України про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України : затверджено Указом Президента... (див. анотацію). . , . С. 4-5.

116746. Порядок продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації. . , . С. 14-23.

116747. Каменев А. Ф. Технические системы : закономерности развития. Машиностроение. Ленинград, 1985. 216 с.

116748. Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В., Коваленко О. М., Казарцев В. В., Гарбуз С. В. Технологічні процеси галузей промисловості. КНЕУ. К., 2006. 236 с.

116749. Каменев В.И. Курс машиностроительного черчения. Научтехиздат. М., 1954. 163 с.

116750. Каменев Е. И. Основы рационального выбора полимерных материалов. ЛДНТП. Ленинград, 1984. 27 с.

116751. Каменев П.В. Горячая раскатка на специальных станках. [б. и.]. [Б. м.], 1948. 60 с.

116752. Колякин А., Марткович А. Преобразование цепочки поставок в цепочку создания стоимости. . , . С. 49-53.

116753. Каменев П.Н. Отопление и вентиляция. Стройиздат. М., 1966. 480 с.

116754. Пристай Р. Як організувати ощадне виробництво: [Оптимізація виробництва підприємства]. . , . С. 55-59.

116755. Стельмах Л. Інвентаризація на підприємстві. . , . С. 60-66.

116756. Макеева Е. Бонусная система оплаты труда. . , . С. 67-69.

116757. Підлужна Н. Індексація грошових доходів. . , . С. 79.

116758. Соломонов С. Учет рабочего времени водителей автомобилей. . , . С. 80-83.

116759. Каменева В.А. Павел Петрович Копняев. Госэнергоиздат. М., 1959. 96 с.

116760. Каменецкая Д.С., Пилецкая И.Б., Ширяев В.И. Железо высокой степени чистоты. Металлургия. М., 1978. 248 с.

116761. Каменецкий Б. И., Кошкин И. Г. Автомобильные дороги. Транспорт. М., 1973. 131 с.

116762. Каменецкий В. И., Кошкин И. Г. Пособие по курсовому проектированию организации строительства дорог. Транспорт. М., 1967. 184 с.

116763. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. Просвещение. М., 1987. 336 с.

116764. Каменицер С.Е., Конторович В., Пищулин Г. Организация и планирование промышленного предприятия. Госполитиздат. М., 1963. 607 с.

116765. Каменицер С. Е., Конторович В., Пищулин Г. Организация и планирование промышленных предприятий. Политиздат. Москва, 1967. 591 с.

116766. Каменицер С. Е., Сирота Н. Л., Прибыш Р. А. Технико-экономическое обоснование организации производственных объединений. Экономика. М., 1969. 119 с.

116767. Каменицер С. Экономика, организация и планирование промышленного предприятия. Госполитиздат. Москва, 1958. 503 с.

116768. Каменичный И.С. Краткий справочник технолога-термиста. Машгиз, Южн. отд-ние. Москва; Киев, 1963. 286 с.

116769. Каменичный И.С. Памятка по технике безопасности для термистов. Машгиз. М.; К., 1961. 40 с.

116770. Каменичный И.С. Пособие термисту инструментального цеха. Техніка. К., 1975. 174 с.

116771. Каменичный И.С. Практика термической обработки инструмента. Б.в.. М.; Киев, 1959. 224 с.

116772. Каменичный И. С. Спутник термиста. Техніка. Киев, 1969. 232 с. : табл.

116773. Каменичный И. С. Спутник термиста. Техніка. Киев, 1978. 232 с. : табл.

116774. Каменков Г. В. Избранные труды. Наука. М., 1971. 258 с.

116775. Каменков Г. В. Избранные труды. Наука. М., 1972. 214 с.

116776. Каменкович А.С. Лезвийный инструмент из эльбора-Р и его применение. НИИМаш. М., 1974. 55 с.

116777. Каменский В.В., Шац Э.Я. Содержание железнодорожного пути в кривых. Транспорт. М., 1987. 189 с.

116778. Каменцев М. В. Искусственные абразивные материалы. Машгиз. Москва, 1950. 176 с. : ил., табл.

116779. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. Высшая школа. М., 1965. 255 с.

116780. Шаманин Д. Система грейдов: практическое применение: [Грейдинг - новая система управления человеческими ресурсами на предприятии]. . , . С. 70-78.

116781. Дунаєв В. Нормування праці при механізованих польових роботах. . , . С. 84-90.

116782. Топольницький М.В., Тенета І.М. Окремі аспекти стосовно перспектив ядерного паливного циклу України: [ПЕК України. Атомна енергетика. Ядерне паливо]. . , . С. 202-209.

116783. Каменщиков Г.Г. Кузнечное производство. Б.в.. Москва; Свердловск, 1954. 406 с.

116784. Яковчук П.Є., Цяпа В.Б., Комаров В.І. Сонячна енергетика: [Технічні засоби для використання енергії сонця. Сонячні колектори]. . , . С. 210-217.

116785. Камерон А. Теория смазки в инженерном деле. Машгиз. М., 1962. 295 с.

116786. Камерштейн А.Г., Рождественский В.В., Ручимский М.Н. Расчет трубопроводов на прочность. Гостоптехиздат. М., 1963. 427 с.

116787. Камеры сгорания газотурбинных установок. Б.в.. М., 1963. 210 с.

116788. Каминскас В. А. Идентификация динамических систем по дискретным наблюдениям. Мокслас. Вильнюс, 1982. 245 с.

116789. Каминская В.В., Левина З.М. Расчет жесткости станков. Машиностроение. М., 1988. 47 с.

116790. Каминская В.В., Решетов Д.Н. Фундаменты и установка металлорежущих станков. Машиностроение. М., 1975. 208 с.

116791. Каминский А. А., Бастун В. Н. Деформационное упрочнение и разрушение металлов при переменных прессах нагружения. Наукова думка. К., 1985. 168 с.

116792. Каминский А.А. Механика разрушения вязко-упругих тел. Наук. думка. Киев, 1980. 159 с.

116793. Каминский А.А., Гаврилов Д.А. Механика разрушения полимеров. Наук. думка. К., 1988. 224 с.

116794. Каминский А.А., Антипенко Б.М. Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров. Наука. М., 1989. 269 с.

116795. Каминский В.И. Экспериментальное исследование сил, действующих в распределительных устройствах авиационных гидравлических систем. КИИГА. К., 1978. 21 с.

116796. Каминский В. М. Инструменты и приспособления для монтажа систем автоматизации. Энергоатомиздат. М., 1988. 120 с.

116797. Каминский В.С. Производство эмалированной проволоки. Госэнергоиздат. М., 1953. 98 с.

116798. Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг. Энергоатомиздат. М., 1984. 104 с.

116799. Варій М. Й. Психологія. Центр навч. літератури. К., 2007. 288 с.

116800. Каминский Е. А. Как добиться надежной работы электроустановок. Энергоатомиздат. М., 1986. 120 с.

116801. Каминский Е.А. Квартирная электропроводка и как с ней обращаться. Энергоатомиздат. М., 1984. 208 с.

116802. Каминский Е.А. Квартирная электропроводка и как с ней обращаться. Энергоатомиздат. М., 1991. 255 с.

116803. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2007. 80 c.

116804. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2007. 70 с.

116805. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2007. 48 с.

116806. Зелена енергетика. ЕКОінформ. К., 2007. 30 с..

116807. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2007. 64 с.

116808. Маркетинг в Україні. Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2007. 72 с.

116809. Науковий світ. ВАК України. К., 2007. 32 с.

116810. Нові видання України. Книжкова палата України ім. І. Федорова. К., 2007. 36 с.

116811. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2007. 117 с.

116812. Охорона праці. Новий друк. К., 2007. 64 с.

116813. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2007. 48 с.

116814. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2007. 72 с.

116815. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Политехпериодика. Одесса, 2007. 64 с.

116816. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2007. 52 с.

116818. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2007. 32 с.

116819. Філософська думка. Академперіодика. Київ, 2007. 160 с.

116822. Фалько В.В. К вопросу оценки экологического риска для человека в проектах строительства предприятий. . , . С. 171-180.

116823. Антоненко С.С., Сапожніков С.В., Смертяк С.Ю. Методика енергетичного обстеження систем водопостачання промислових та комунальних підприємств: [Енергетичний аудит систем водопостачання. Енергоефективність. Енергозбереження]. . , . С. 5-9.

116824. Праховник А.В., Іншеков Є.М., Усачова В.В. Визначення термінів і одиниць виміру та аналіз енергетичної ситуації: [Енергетичний менеджмент. Раціональне енергоспоживання]. . , . С. 22-30.

116825. Евтушенко А.А., Зинченко В.В., Сотник Н.И., Бойко В.С. Методика энергетического обследования и адаптация насосного оборудования действующих гидравлических сетей: [Энергетический контроль систем водоснабжения промышленных и коммунальных предприятий]. . , . С. 46-53.

116826. Урядовий кур'єр. Преса України. К., 2007.

116827. Вишневський В. Дніпрогесу - 75!: [Будівництво; наслідки війни; Дніпрогес -2; сьогодення станції]. . , . С. 9.

116828. Марченко В.Н., Таранец К.В. Энергосберегающая модернизация газовых пароперегревателей для цеха двуокиси титана ОАО "Сумыхимпром": [Энергосберегающая технология для газовых пароперегревателей]. . , . С. 60-65.

116829. Голос України. Київська правда. К., 2007.

116830. Ноздрачев А.П., Одунлами Т. Анализ эффективности полимерного солнечного коллектора в осенний период: [Альтернативная энергетика. Солнечная энергия. Солнечный коллектор]. . , . С. 66-68.

116831. Левицька Л. Кому потрібний український інженер: [Тернопільський державний технічний університет ім.Івана Пулюя: структура, сучасна діяльність]. . , . С. 11.

116832. Редько А.А., Редько И.А. Энерго- и ресурсосбережение в производстве высокопрочного гипса: [Энергосбережение в производстве строительных материалов. Гипсовые материалы]. . , . С. 68-71.

116834. Каминский Е. А. Практические приемы чтения схем электроустановок. Энергоатомиздат. М., 1988. 368 с.

116835. Каминский Е. А. Техника чтения схем электроустановок. Энергия. М., 1972. 120 с.

116836. Каминский Е. А. Техника чтения схем электроустановок. Энергия. М., 1967. 80 с.

116837. Каминский М. Атомные и ионные столкновения на поверхности металла. Мир. М., 1967. 506 с.

116838. Каминский М. Л., Кожемякин В. А. Бесподкладочный монтаж электрических машин. Энергоиздат. М., 1982. 79 с.

116839. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2007. 96 с.

116840. Склабинский В.И., Артюхов А.Е. Вопросы энергосбережения при внедрении в производство малогабаритного грануляционного оборудования: [Энергосбережение в химической промышленности]. . , . С. 76-79.

116841. Каминский М. Л. Монтаж и испытания электрических машин промпредприятий. Энергоатомиздат. М., 1985. 200 с.

116842. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2007. 80 с.

116843. Каминский М. Л., Каминский В. М. Монтаж приборов и систем автоматизации. Высш. школа. М., 1988. 296 с.

116844. Дешко В.І., Хоренженко Ю.В., Шовкалюк М.М. Ефективність впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях: [Енергозбереження у системах теплопостачання]. . , . С. 85-89.

116845. Каминский М. Л., Получанкин В. Т. Монтаж электрических машин. Энергия. М., 1974. 287 с.

116846. Каминский М.Л. Центровка валов электрических машин. Энергия. М., 1972. 72 с.

116847. Каминский Н.А. Исследование жиров и жирных кислот в качестве технологических смазок для холодной прокатки тонкой стальной полосы. Среднеазиат. политех. ин-т. Ленинград, 1960. 14 с.

116848. Каминский С.Л., Басманов П.И. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Машиностроение. М., 1982. 124 с.

116849. Каминский Ю. Д., Коменда Э. И. Индикаторные и регистрирующие устройства для систем автоматического контроля. Энергия. М., 1967. 96 с.

116850. Каминский Я.Н., Белоненко Л.А., Боднар С.В. Электрооборудование автобусов. Техніка. Киев, 1978. 110 с.

116851. Каминский Я. Н., Атоян К. М. Электрооборудование автомобилей. Машиностроение. М., 1971. 152 с.

116852. Камке Д., Кремер К. Физические основы единиц измерения. Мир. М., 1980. 208 с.

116853. Ройтман А.Б., Лазневая И.А. Украина и Бразилия: Реализация совместных проектов. ДНУ. Днепропетровск, 2007. 326 с.

116854. Камке Э. Интеграл Лебега-Стилтьеса. Физматгиз. М., 1959. 328 с.

116855. Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. Наука. М., 1966. 260 с.

116856. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Наука. Москва, 1965. 703 с.

116857. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Наука. Москва, 1971. 576 с.

116858. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Наука. Москва, 1976. 576 с.

116861. Камнев В.Н. Лабораторные работы по релейной защите и автоматике. Высш. школа. М., 1964. 102 с.

116862. Пономарьова Н.Г., Трошин О.Г., Моисеєв В.Ф. Переробка сховищ стічних вод із застосуванням відстійних центрифуг зі шнековим вивантаженням осаду: [Очищення стічних вод від промислових викидів. Застосування центрифуг]. . , . С. 97-102.

116863. Камнев В.Н. Монтаж устройств вторичной коммутации. Высшая школа. М., 1982. 271 с.

116864. Корпоративные системы. Декабрь. К., 2007. 80 с.

116865. Камнев В.Н. Монтаж устройств вторичной коммутации. Высш. школа. М., 1987. 271 с.

116867. Камнев В.Н. Практические работы по релейной защите и автоматике. Высш. школа. М., 1982. 104 с.

116868. Камнев В. Н. Пусконалодочные работы при монтаже электроустановок. Высш. школа. М., 1972. 302 с.

116869. Камнев В. Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. Высш. школа. М., 1977. 352 с.

116870. Пляцук Л.Д., Бойко Н.З. Очистка жидкостей фильтрами с электромагнитной бегущей волной: [Очистка вод металлургических предприятий от ферромагнитных загрязнений. Применение фильтрации]. . , . С. 116-120.

116871. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, .

116872. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2007. 297 с.

116873. Сірик О.Г., Грабар О.В., Канюк Н.П., Фаткуліна О.В. Екологічні проблеми водопостачання Донбасу. . , . С. 128-135.

116874. Камнев В. Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. Высш. школа. М., 1981. 304 с.

116875. Камнев В. Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. Высш. школа. М., 1986. 396 с.

116876. Трунова І. О. Екологічна оцінка стану забруднення ґрунтів району відвалу фосфогіпсу ВАТ "Сумихімпром" важкими металами. . , . С. 135-138.

116877. Камнев В. Н. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики. Высш. школа. М., 1979. 304 с.

116878. Камнев В. Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. Высш. школа. М., 1986. 144 с.

116879. Донбасс-Инвест. Компаньон. Донецк, .

116880. Фалько В.В., Долодаренко В.А. Задача оценки для человека составляющей экологического риска от точечного источника выбросов: [Математическое моделирование в экологии. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы]. . , . С. 138-142.

116881. Ричак Н. Л. Поведінка важких металів у ґрунтових покривах міських ландшафтів : [забруднення ґрунтів великого міста важкими металами]. . , . С. 145-148.

116882. Камнев В. Н. Чтение схем и чертежней электроустановок. Высш. школа. М., 1990. 141 с.

116883. Камнев В.С. Подшипники качения в электрических машинах. Госэнергоиздат. М., 1960. 71 с.

116884. Камнев Г.Ф., Кипарский Г.Ф., Балин В.М. Подъемно-транспортные машины и палубные механизмы. Судостроение. Ленинград, 1976. 312 с.

116885. Тітенко Г. В. Оцінка екологічного стану міських ґрунтів як засіб оптимізації території : [забруднення ґрунтів м. Харкова важкими металами. Оптимізація території міста]. . , . С. 149-152.

116886. Донбасс - Инвест. ООО "Компаньон". Донецк, 2007. 104 с.

116887. Камнев П.В., Екимов К.К. Механизация трудоемких операций кузнечного производства. Машгиз. М., 1954. 47 с.

116888. Донбасс - Инвест. ООО "Компаньон". Донецк, 2007. 118 с.

116889. Хоменко К.П. Вміст заліза у питній воді м. Сум: [Якість питної води у м. Суми]. . , . С. 152-156.

116890. Волошин І.М., Лепкий М.І. Особливості акумуляції важких металів примагістральних територій Волинської області: [Екологічні проблеми автомобільних доріг. Вміст важких металів]. . , . С. 156-163.

116891. Безносова О.В. Участь населення Новомосковського повіту Катеринославської губернії в релігійно-реформаційних рухах середини XVIII - початку ХІХ ст.. . , . С. 91-104.

116892. Харлан О.В. Самарський Пустинно-Миколаївський монастир: архітектурна та мистецька спадщина XVIII - ХІХ ст. (Новомосковськ). . , . С. 105-120.

116893. Єфимов В.Б. Про походження назви "Самара": [Досліджується проблема лінгвістичних, географічних та історичних аспектів походження назви "Самара"]. . , . С. 22-28.

116894. Стороженко І.С. До питання про дату утворення Самарської паланки: [Перша Запорозька (Базавлуцька) Січ]. . , . С. 28-39.

116895. Мицик Ю.А. Виникнення міста Самара (Новомосковськ). . , . С. 39-45.

116896. Джусов А.Б. Історико-краєзнавче дослідження заснування Новомосковська. . , . С. 47-61.

116897. Врадій Є.А., Нікілєв О.Ф. Н.І. Махно в Гуляйполі: формування особистості (1888-1909): [Дитинство та юність Н.І. Махна]. . , . С. 150-166.

116898. Мирончук В.Ю. Будівництво Катерининської (Криворізької) залізниці. . , . С. 167-176.

116899. Камнев П.В. Организация и планирование производства в кузнечных цехах. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1980. 95 с.

116900. Камнев П.В. Пути приближения формы и размеров поковок (заготовок) к форме и размерам деталей. Ленингр. Дом науч.-технич. пропаганды. Ленинград, 1956. 110 с.

116901. Камнев П.В. Совершенствование ковки крупных поковок. Машиностроение. Ленинград, 1975. 342 с.

116902. Кампе-Немм А.А. Автоматическое двухпозиционное регулирование. Наука. М., 1967. 160 с.

116903. Кампсти Н. Аэродинамика компрессоров. Мир. М., 2000. 688 с.

116904. Камхин Я. Б., Голоульников Е. М., Хаскин И. Н. Контрольные автоматы для автоматических линий. Машиностроение. М., 1980. 247 с.

116905. Камышев А. Г. Мостовые электрические краны. Металлургия. М., 1972. 321 с.

116906. Камышев А.И., Кочинев Н.А. Автоматизация испытаний и исследований металлорежущих станков с ЧПУ. ВНИИТЭМР. М., 1988. 56 с.

116907. Камышко И.А. Сборник задач по высшей математике. Кемеровский горный ин-т. Кемерово, 1958. 208 с.

116908. Камышный Н.И. Автоматизация загрузки станков. Машиностроение. М., 1977. 287 с.

116909. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкции и наладка токарных автоматов и полуавтоматов. Высш. школа. М., 1988. 256 с.

116912. Бабічев М. П., Карпенко С. В., Шевчук Є. В. Організація управління промисловим підприємством. КНЕУ. Київ, 2006. 90 с.

116913. Юрій С.І., Бескид Й.М., Кузик Ф.К., Дубиніна А.Л., Зубрицький А.В. Англо-український словник ділових термінів. Карт-бланш. Тернопіль, 2003. 373 с.

116914. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. КНЕУ. К., 2006. 468 с.

116915. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Планування діяльності туристичних підприємств. Знання. К., 2005. 241 с.

116918. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю. ХАИ. К., 2006. 240 с.

116919. Інженерна графіка: креслення, комп'ютерна графіка. Каравела. К., 2005. 304 с.

116921. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

116922. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2007 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради № 314 від 23.08.2007: [з додатками]. . , . С. 5-7.

116923. Камышный Н.И. Механизмы питания автоматических станков. Машгиз. М-ва, 1951. 97 с.

116924. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

116925. Минько Э.В., Минько А.Э. Ускоренное конспектирование и чтение. Питер. СПб., 2003. 128 с.

116926. Камья Ф.М. Импульсная теория теплопроводности. Энергия. М., 1972. 272 с.

116927. Кан К.Н., Николаевич А.Ф., Шанников В.М. Механическая прочность эпоксидной изоляции. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1973. 151 с.

116928. Кан К. Н. Оценка работоспособности полимерных компаундов. ЛДНТП. Ленинград, 1974. 20 с.

116929. Про стан соціально-економічного і культурного розвитку м.Запоріжжя за І півріччя 2007 року : затверджено Рішенням Запорізької міської ради від 23.08.2007 № 315 : [аналіз динаміки заробітної плати]. . , . С. 6.

116930. Кан К.Н., Николаевич А.Ф., Славянинова Е.Л. Проектирование и технология герметизирующей изоляции элементов электротехнической и электронной аппаратуры. Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1983. 126 с.

116931. Тарасов В.И. Ценообразование. Книжный Дом. Минск, 2005. 256 с.

116932. Кан К. Н. Тепловое расширение полимерных компаундов. ЛТИ. Ленинград, 1975. 44 с.

116933. Кан С.Н., Свердлов И.А Расчет самолета на прочность. Гособоронгиз. М., 1958. 292 с.

116934. Харский К.В. Профессиональные продажи: технология и практические советы. Питер. СПб., 2004. 232 с.

116935. Волкогонова О. Д., Зуб А. Т. Управленческая психология. ИД ФОРУМ: ИНФРА-М. Москва, 2007. 352 С.

116936. Уайт Б. А. Управление конфигурацией программных средств. ДМК Пресс. М., 2002. 272 с.

116937. Болдин А.Н., Задиранов А.Н. Основы автоматизированного проектирования. МГИУ. М., 2006. 104 с.

116938. Рама Редди С. Основы силовой электроники. Техносфера. М., 2006. 288 с.

116939. Кениг А. М. Полное руководство по PIC-микроконтроллерам. МК-Пресс. К., 2007. 256 с.

116940. Кан С.Н., Каплан Ю.И. Расчет цилиндрических оболочек покрытий зданий. Вища школа. К., 1973. 101 с.

116941. Каплан Д., Уайт К. Практические основы аналоговых и цифровых схем. Техносфера. М., 2006. 176 с.

116942. Канаев А.А. От водяной мельницы до атомного двигателя. Машгиз. М., 1953. 191 с.

116943. Канаев А.А. Энергетические машины настоящего и будущего. Машиностроение. Ленинград, 1967. 159 с.

116944. Степаненко О. С. Персональный компьютер. Диалектика. К., 2003. 384 с.

116945. Канаев Н.А., Трофимов Н.В. Атомно-абсорбционный и пламенно-фотометрический анализы сплавов. Металлургия. М., 1983. 160 с.

116947. Канаев Н.А. Ускоренное определение редкоземельных металлов в сплавах. Металлургия. М., 1971. 220 с.

116948. Каназеев К.Г. Курс электрорадиоизмерений. ЛВИКА им. А.Ф.Можайского. Ленинград, 1968. 432 с.

116949. Каназеев К.Г., Киселев А.В., Стрижак Н.Г. Техника измерений. ЛВИКА им. Можайского. Ленинград, 1967. 109 с.

116950. Канал связи под водой. Знание. М., 1984. 48 с.

116951. Наумов А.В. Еще раз о развитии солнечной энергетики и рынке кремниевого сырья в 2007-2010 гг.: [Производство фотоэлектрических преобразователей и поликристаллического кремния для солнечной энергетики]. . , . С. 8-12.

116952. Шишкин З.Н., Карелин Я.А., Колобанов С.К. Канализация. Госстройиздат. М., 1960. 592 с.

116953. Абражевич Р. И., Аверьянова Р. М., Асцатуров Р. М. Каналы ввода-вывода ЭВМ ЕС-1020. Статистика. М., 1975. 271 с.

116954. Каналы связи в энергосистемах. Энергоиздат. М., 1981. 121 с.

116955. Канарейкин Д. Б., Павлов Н. Ф., Потехин В. А. Поляризация радиолокационных сигналов. Советское радио. М., 1966. 440 с.

116956. Ольшанецкий В.Е. О миграции межзеренных границ общего типа. . , . С. 8-19.

116957. Канарчук В.Е. Адаптация материалов к динамическим воздействиям. Наук. думка. К., 1986. 264 с.

116958. Канарчук В. Е., Чигринец А. Д. Бесконтактная тепловая диагностика машин. Машиностроение. М., 1987. 158 с.

116959. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

116960. Итоги за 7 месяцев - позитивные: [Социально-экономическое развитие г. Запорожья]. . , . С. 1-2.

116961. Жавжаров Є.Л., Бялік Г.А., Матюшин В.М. Модифікація тонких металевих плівок під дією атомів водню. . , . С. 23-27.

116962. Наумик В.В. Процессы кристаллизации и теплофизические свойства материалов, применяемых при производстве отливок и слитков в вакууме. . , . С. 32-34.

116963. Прядун Р. Запорізькі реалії: повітря небезпечне, шум вище норми, вода отруєна, ґрунт нашпигований шкідливими речовинами : [аналіз екологічної ситуації міста]. . , . С. 4-5.

116964. Хортиця - унікальна пам'ятка природи: [Ландшафтна структура острова; різноманітність природних комплексів]. . , . С. 6.

116965. Лысенко Н.А., Клочихин В.В., Богуслаев А.В., Цивирко Э.И. Улучшение качества шихтовой заготовки из возвратных отходов сплава ЖС3ЛС-ВИ. . , . С. 48-51.

116966. Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, на послуги з централізованого опалення і підігріву питної води для населення... (див. анотацію). . , . С. 8.

116967. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

116968. Носенко М.І., Павлов В.О. Дослідження гарячого штампування порошкових заготовок. . , . С. 51-55.

116969. Канарчук В.Е. Долговечность и износ двигателей при динамических режимах работы. Наук. думка. Киев, 1978. 255 с.

116971. Рыженьких Н.В. Всех троллейбусов начальник больше всего любит... велосипед: [К 75-летию "Запорожэлектротранс": современное состояние, перспективы/ Интевью с руководителем предприятия Рыженьких Н./Записал Ю.Харченко]. . , . С. 11.

116973. Канарчук В. Е., Токаренко В. М., Балабанов А. Н. Основы проектирования и ремонт рукции механических цехов и участков машиностроительных и ремонтных производств. Выща школа. К., 1988. 223 с.

116974. Канарчук В.Е., Деркачев О.Б., Чигринец А.Д. Термометрическая диагностика машин. Вища школа. К., 1985. 168 с.

116975. Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Сортамент и технические требования: ГОСТ 18899-73, ГОСТ 3090-73, ГОСТ 18900-73-ГОСТ 18902-73, ГОСТ 7675-73, ГОСТ 7676-73. Издательство стандартов. Москва, 1974. 24 с.

116976. Канаты стальные, канаты закрытые несущие. Сортамент и технические требования: ГОСТ 18899-73, ГОСТ 3090-73, ГОСТ 18900-73-ГОСТ 18901-73, ГОСТ 18902-73, ГОСТ 7675-73, ГОСТ 7676-73. Издательство стандартов. Москва, 1975. 24 с.

116977. Канащенков А. И. Оптимизация планирования в объединениях приборостроения. Мащиностроение. М., 1991. 220 с.

116978. Кандидов В.П., Чесноков С.С., Выслоух В.А. Метод конечных элементов в задачах динамики. Изд-во МГУ. М., 1980. 165 с.

116979. Кандидов В.П., Капцов Л.Н., Харламов А.А. Решение и анализ задач линейной теории колебаний. Изд-во МГУ. М., 1976. 270 с.

116980. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2007.

116981. Прядун Р. Запорожский воздух хуже отравы: [Качество атмосферного воздуха; загрязненность воздуха по районам; проблема загрязнения воздуха промышленными предприятиями]. . , . С. 4.

116983. Кане А.Б., Скобцов Е.А. Реверсивные устройства судовых дизелей. Судостроение. Ленинград, 1965. 231 с.

116984. Отличительные особенности и основные места скоплений корейских дольменов. . , . С. 15-21.

116985. Кане М. М. Основы научных исследований в технологии машиностроения. Высш. школа. Минск, 1987. 231 с.

116986. Чжонхи К. Корейское невербальное искусство выходит на мировую сцену: [Театрализованные представления в Корее]. . , . С. 28-33.

116987. Каневская Т. Б., Константинов Л. Машины и технология центробежного литья чугуных труб. Металлургиздат. М., 1958. 276 с.

116989. Портрет патриарха буддизма Бонхидхармы: [Творчество корейского художника Кима Менгука]. . , . С. 46-49

116990. Хван До Ген Острова среди города. В поисках связи между ними: [Творчество корейской писательницы Ли Хэ Ген]. . , . С. 84-85.

116991. Warynska L.O. Organizing, planning and controlling production. ZNTU. Zaporozhzhya, 2007. 191 p.

116992. Дьяченко Д.Е. Интеллектуализация экспертно-диагностического процесса на основе нейросетевого моделирования и нечеткой логики (Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 23 с.

116993. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2007.

116994. Каневский А. Л. Кабельное телевидение. Знание. М., 1991. 61 с.

116995. Каневский Е. М., Краснянский Э. В., Ривкин А. И. Как стать хозяином?. Стройиздат. М., 1990. 205 с.

116996. Каневский Е.М., Краснянский Э.В., Лысов М.М. Уроки экономии в быту. Экономика. М., 1985. 224 с.

116997. Каневский Е.М., Краснянский Э.В., Лысов М.М. Уроки экономии в быту. Техніка. К., 1987. 143 с.

116998. Каневский З. Цена прогноза. Гидрометеоиздат. Ленинград, 1976. 128 с.

116999. Каневский З. М., Литвиненко В. П. Теория скрытности. Изд-во ун-та. Воронеж, 1991. 144 с.

117000. Каневский З. М., Финкельштейн М. И. Флуктуационная помеха и обнаружение импульсных радиосигналов. Госэнергоиздат. М., 1963. 215 с.

117001. Каневский И.А., Усов А.А. Системы смазки агрегатных станков и автоматических линий. НИИмаш. М., 1973. 64 с.

117002. Брыков М. Н., Андрущенко М. И., Куликовский Р. А. Влияние легирования на износостойкость железоуглеродистых сплавов при абразивном изнашивании. . , . С. 59-62.

117003. Каневских Т.И., Рысцова Е.А., Дранкин Д.И. Когда микробы угрожают нервам. Знание. М., 1981. 96 с.

117004. Шаломеев В.А., Лысенко Н.А., Клочихин В.В., Цивирко Э.И. Ресурсосберегающая технология рафинирования печных донных остатков магниевого сплава МЛ-5. . , . С. 62-65.

117005. Дубровин В.И., Клименко В.А., Руднев А.М. Прогнозирование остаточного ресурса мостовых кранов. . , . С. 74-77.

117006. Попов С.Н., Антонюк Д.А. Влияние трибоматериаловедческих параметров на характер разрушения резцов дорожной фрезы в условиях изнашивания закрепленным абразивом. . , . С. 77-84.

117007. Зиновкин В.В., Карпенко В.В., Волкова О.Г. Моделирование мощности электротехнологического комплекса плавления высококачественных сталей. . , . С. 89-94.

117008. Щелкунова Ю.О. Математические модели новых архитектурных и схемных решений отказоустойчивых нейросетевых вычислительных средств для обработки биометрической информации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

117009. Шишканова Г.А. Розрахунок контактного тиску під прямокутними штампами з урахуванням тертя. . , . С. 94-97.

117010. Каниболотский М. А., Уржумцев Ю. С. Оптимальное проектирование слоистых конструкций. Наука, СО. Новосибирск, 1989. 176 с.

117011. Буйвал А.К. Моделирование нейронечеткого контроллера активной колебательной системы (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 23 с.

117012. Канило П.М., Подгорный А.Н., Христич В.А. Энергетические и экологические характеристики ГТД при использовании углеводородных топлив и водорода. Наукова думка. К., 1987. 222 с.

117013. Николаева И.В. Нейросетевая деконволюция сейсмических записей (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 31 с.

117014. Каниовский Ю.М. Исследование обобщенной задачи об урне методами стохастической аппроксимации. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова, АН УССР. К., 1982. 28 с.

117015. Амосов О.С. Нейросетевые и нечеткие методы оценивания стохастических систем (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 43 с.

117016. Канн К.Б. Капиллярная гидродинамика пен. Наука. Новосибирск, 1989. 166 с.

117017. Омельченко А. Д., Бабушкин Г. Ф. Перспективы поиска, создания и внедрения принципиально новых магнитных транспортных устройств в технологических процессах. . , . С. 101-105.

117018. Милов И.Р. Структурно-параметрический синтез нейросетевых систем обработки информации (Электронный ресурс). РГБ. М., 2005. 39 с.

117019. Артюх О.М. Напрямки вдосконалення процесів Технічної експлуатації автотранспортних засобів. . , . С. 106-108.

117020. Каннингхэм В. Введение в теорию нелинейных систем. Госэнергоиздат. М., 1962. 456 с.

117021. Лавренко А.С., Варинская Л.А. Улучшение конструкционной прочности лопаток газотурбинных двигателей для повышения их надежности и предотвращения аварий. . , . С. 109-110.

117022. Нечаев Г.И., Камель Г.И., Яковлева А.Г. Концепция повышения технико-экономической эффективности гидравлической транспортной системы непрерывной варки целлюлозы. . , . С. 85-88.

117023. Ружин А.А., Асатурян А.Ш. Получение обобщенной зависимости изменения модуля упругости металлических материалов от температуры методом анализа размерностей. . , . С. 112-115.

117024. Кроки історії: [Кроки історії ОАО "Мотор Січ"]. . , . С. 8.

117025. Каннингхем К.И., Кокс В. Методы обеспечения ремонтопригодности. Сов. радио. Москва, 1978. 312 с.

117026. Каитер В. К. Параметры и характеристики явнополюсных синхронных машин с насыщенным магнитопроводом в симметричных установившихся режимах. Зинатие. Рига, 1983. 256 с.

117027. Кантер И.И. Преобразовательные устройства в системах электроснабжения. Изд-во ун-та. Саратов, 1989. 158 с.

117028. Кантор А.В. Аппаратура и методы измерений при испытаниях ракет. Оборонгиз. М., 1963. 519 с.

117029. Кантор Б.Я., Катаржнов С.И. Вариационно-мегментный метод в нелинейной теории оболочек. Наук. думка. Киев, 1982. 135 с.

117030. Кантор Б.Я. Нелинейные задачи теории неоднородных пологих оболочек. Наукова думка. К., 1971. 135 с.

117031. Кантор В. И., Мосин В. Н., Раздорожный А. А. Социально-экономическое развитие коллективов предприятий. Экономика. М., 1978. 94 с.

117032. Кантор Е.Л., Маргорин Д.К. Планирование фондоотдачи и эффективность промышленного производства. Знание. Ленинград, 1985. 24 с.

117033. Кантор И. И., Пауль В. П. Основы проектирования и постройки железных дорог: для техникумов ж.-д. транспорта. Транспорт. М., 1971. 231 с.

117034. Кантор И. И., Гулецкий В. В. Основы проектирования и строительства железных дорог. Транспорт. М., 1990. 272 с.

117035. Кантор К. М. Красота и польза. Искусство. М., 1967. 279 с.

117036. Кантор Л.Я. Методы повышения помехозащищенности приема ЧМ сигналов. Связь. М., 1967. 256 с.

117037. Кобяков П.В. Измерение параметров динамический систем на основе искусственнык нейроннык сетей, используютцик алгоритм Калмана [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 204 с.

117038. Аллагулова Г.Р. Предикаты знания в русском, английском и французском языках [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 219 с.

117039. Петров А.В. Организационно-экономические меканизмы развития лизинговый отношений в промышленности [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 139 с.

117040. Нестерук Л.Г. Разработка инструментария для инвестиционного анализа систем информационной безопасности с использованием нейро-нечётких сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 136 с.

117041. Шкуропацкая М.Г. Деривационная системность лексики. РГБ. М., 2005. 445 с.

117042. Чернык Г.А. Устойчивые и хаотические режимы в дискретный динамический системах. РГБ. М., 2005. 106 с.

117043. Приходько А.И. Когнитивно-дискурсивный потенциал оценки и способы его выражения в современном английском языке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 431 с.

117044. Ирисканова О.К. Лингвокреативные основания теории номинализации [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 335 с.

117045. Кувиноеа Н.Б. Семантика и прагматика смыслового пространства положительной оценки в современном английском языке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 187 с.

117046. Ухина Ю.Л. Субстантивы с вторичным метафорическим значением количества в русском и английском языках [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 205 с.

117047. Семенова Н. В. Категория таксиса в современном русском языке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 396 с.

117048. Комарова С.С. Семантическая компрессия в прагматике высказывания [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 178 с.

117049. Хорешко О.Н. Жанровый аспект положительной оценки лица [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2005. 129 с.

117050. Касторнова О.Н. Частеречный статус слов категории оценки в русском языке [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 204 с.

117051. Зайнуллина Л.М. Линзвокознитивные аспекты исследования адъективной лексики в разноструктурных языках [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 412 с.

117052. Канафиев Р.Н. Структурно-семантический и лингвокультурологический анализ полевой организации лексики [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 217 с.

117053. Нестерук Ф.Г. Разработка модели адаптивной системы защиты информации на Базе нейро-нечетких сетей [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 167 с.

117054. Амосов О.С. Неиросетевые и нечеткие методы оценивания стокастическик систем [Электронный ресурс]. РГБ. М., 2006. 355 с.

117055. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2007.

117056. Молочний лиман - важлива природна та ресурсна територія України та міжнародного суспільства : [державне та екосистемне значення Молочного лиману; адміністративно-правові засади функціонування заказник]. . , . С. 4.

117059. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2007.

117060. Острів Хортиця - перлина України : [інформація про о.Хортиця: ландшафт, історична довідка, святині (фотограії)]. . , . С. 8.

117061. Кантор Л.Я., Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. Связь. М., 1977. 335 с.

117062. Кантор Л.Я., Тимовеев В.В. Спутниковая связь и проблемы геостационарной орбиты. Радио и связь. М., 1988. 167 с.

117063. Корсак К. Труднощі поширення ліберальної ідеї в Україні: [Політичні партії і течії в Україні. "Ліберальна Україна"]. . , . С. 2-4.

117064. Кантор Л. Я., Минашин В. П., Тимофеев В. В. Спутниковое вещание. Радио и связь. М., 1981. 232 с.

117065. Зленко Г. "Одіссея" Миколи Гулака: [Біографія українського громадського діяча, революційного демократа М. Гулака]. . , . С. 6-7.

117066. Пєтухов В. Фіктивний світ і реальна жорстокість тупого смирення (формування впливу на дітей у тоталітарних сектах): [Становище дітей у релігійних культових сектах]. . , . С. 8-10.

117067. Кантор М. М. Методы изучения превращений в стали. Машгиз. Москва, 1950. 187 с., 3 л. ил. : ил., диагр., черт.

117068. Гетьман В. В малих річках зароджується життя... нації: [Охорона малих річок]. . , . С. 14-16.

117069. Кантор С. А. Регулирование турбомашин. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1946. 200 с., 3 л. черт. : табл., черт.

117070. Канторов М.В. Газогенераторы и газогенераторные станции в металлургической промышленности. Металлургиздат. Свердловск, 1958. 468 с.

117071. Григорюк І., Мельничук М., Машковська С. Гіркокаштан звичайний - історичний символ Києва: [Все про каштан: види, основні ознаки різних видів. Історія вирощування в Україні, в Києві. Символіка, легенди]. . , . С. 17-19.

117072. Мерзлякова О. Самореалізація особистості: [Проблема самовизначення старшокласників. Саморозвиток]. . , . С. 28-29.

117073. Канторович Б.В. Введение в теорию горения и газификации твердого топлива. Металлургиздат. М., 1960. 355 с.

117074. Канторович Б.В. Введение в теорию горения и газификации твердого топлива. Металлургиздат. М., 1961. 353 с.

117075. Канторович Б. В. Гидравлика, гидравлические и воздуходувные машины. Металлургиздат. Москва, 1950. 552 с., 3 л. диагр., 2 л. черт.: табл., схем.,черт

117076. Канторович Б.В. Насосы и воздуходувные машины. Металлургиздат. М., 1956. 330 с.

117077. Богуслаев В.А. 100-летие ОАО "Мотор Сич". . , . С. 8-14.

117078. Канторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. Машгиз. М., 1960. 743 с.

117079. Субботин С.А. Синтез диагностических моделей авиадвигателей на основе иерархических нейро-нечетких сетей. . , . С. 15-19.

117080. Канторович З. Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. Машгиз. Москва, 1946. 599 с. : ил., табл., черт.

117081. Коляда А.Ф. Колебания клина в однородном набегающем потоке. . , . С. 42-45.

117082. Цыпак В.И., Русецкая Г.В., Ященко О.Ю. Оптимизация простановки линейных технологических размеров. . , . С. 46-52.

117083. Канторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. Машгиз. М., 1952. 571 с.

117084. Федерякин И.А. Система управления инновациями на авиапредприятии. . , . С. 56-59.

117085. Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 696 с. : табл., черт.

117086. Гончар Н.В., Павленко Д.В., Трубников М.А., Чернецов В.М. Исследование геометрических параметров пазов диска компрессора типа "ласточкин хвост" и определение их оптимального сочетания. . , . С. 60-65.

117087. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2007. 172 с.

117088. Економіка України. Преса України. Київ, 2007. 96 с.

117089. Качан А.Я., Внуков Ю.Н., Павленко Д.В., Карась Г.В., Мозговой С.В. Особенности колебаний деталей газотурбинных двигателей при высокоскоростном строчном фрезеровании. . , . С. 69-76.

117090. Бабенко О. Н., Павленко Д. В., Кореневский Е. Я. Снижение уровня переменных напряжений в материале лопаток компрессора технологическими методами при наличии резонансных явлений. . , . С. 77-81.

117091. Цыпак В.И. Размерно-статистический анализ качества технологических процессов изготовления деталей. . , . С. 82-89.

117093. Панасенко В.А., Качан А.Я., Карась Г.В., Мозговой С.В. Особенности обработки корпусных деталей ГТД на обрабатывающих центрах с ЧПУ. . , . С. 90-96.

117094. Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. Гостехиздат. М., 1952. 695 с.

117095. Качан А.Я., Павленко Д.В., Карась Г.В., Мозговой С.В. Снижение вибрации в зоне обработки нежестких, тонкостенных деталей ГТД при высокоскоростном фрезеровании. . , . С. 102-106.

117096. Кресанов Ю.С., Богуслаев А.В., Качан А.Я., Войтенко А.А. Прогрессивная технология изготовления профильных кольцевых заготовок для авиационных газотурбинных двигателей. . , . С. 116-125.

117097. Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. Физматгиз. М., 1962. 708 с.

117098. Калинин В.Т., Дудников А.С., Качан А.Я., Калинина Н.Е. Получение нанокристаллических композиций управляемым плазмохимическим синтезом. . , . С. 134-137.

117099. Гайдук С.В., Кононов В.В., Федорченко Ю.М., Налесный Н.Б., Гайдук А.С. Высокотемпературная коррозия монокристаллов никелевых сплавов, содержащих тантал. . , . С. 150-154.

117100. Канторович Л.В., Залгаллер В.А. Расчет рационального раскроя промышленных материалов. Лениздат. Ленинград, 1951. 197 с.

117101. Ольшанецкий В.Е., Ткач Д.В. Методы построения кривых усталости металлических и неметаллических материалов. . , . С. 155-159.

117102. Канторович Л.В., Залгаллер В.А Рациональный раскрой промышленных материалов. АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. Новосибирск, 1971. 299 с.

117103. Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. Наука. М., 1984. 751 с.

117104. Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. Наука. М., 1977. 741 с.

117105. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ в нормированных пространствах. Физматгиз. М., 1959. 684 с.

117107. Нормальные мотор-генераторы мощностью 50-450 квт при 1000 синхронных оборотов в минуту. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1941. 20 с. : табл., черт.

117108. Канторович Л. В., Вулих Б. З., Пинскер А. Г. Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1950. 548 с.

117109. Ковалев А. П., Моисеева Н. К., Сысин В. В. Справочник по функционально-стоимостному анализу. Финансы и статистика. М., 1988. 430 с.

117110. Карбюратор МКЗ-Л2. ГНТИ Машлит. Москва ; Ленинград, 1941. 80 с. : ил., табл., схем., черт.

117111. Кантылев Е. Я. Деятельность инженера-оператора в системе автоматизированного проектирования. Экономика. Москва, 1985. 88 с.

117112. Нормальные мотор-генераторы мощностью 0,85-88 квт при 1500 синхронных оборотов в минуту. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1941. 16 с. : ил., табл., черт.

117113. Балакшин Б. С. Технология станкостроения. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1943. 642 с., 2 л. черт. : ил., табл., схемы, черт.

117114. Канцедал В. М. Автоматизация конструирования РЭУ. ХАИ. Харьков, 1979. 103 с.

117115. Радіоелектроніка, інформатика, управління. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 166 с.

117116. Руководящие указания по расчетам потокораспределения активных и реактивных мощностей и напряжений в сетях. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1941. 56 с., 2 л. диагр., 1 л. табл. : табл., диагр.

117117. Крапивной А.В., Чумаченко В.П. Об оценивании волнового поля, рассеянного мягкой сферой. . , . С. 5-8.

117118. Абрамович Н. М., Думлер С. А., Каценбоген Б. Я., Корницкий К. Я., Хеифец Л. М. Организация машиностроительного производства. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1941. 648 с. : ил., табл., диагр., черт.

117119. Грядун В.И. Влияние активных атомов на энергию образования точечных дефектов в кремнии. . , . С. 16-20.

117120. Крюков И. И. Твердый сплав сормайт и его применение для увеличения срока работы быстроизнашивающихся деталей. Ин-т технико-экон. информ.. Москва, 1941. 20 с. : ил.

117121. Крищук В. Н., Карпуков Л. М., Заскоцкая М. В., Фарафонов А. Ю. Исследование допусковых ограничений в конструкциях микрополосковых фильтров с учетом вида аппроксимации АЧХ. . , . С. 20-26.

117122. Крищук В.М., Шило Г.М., Артюшенко Б.А. Генетичний алгоритм призначення допусків на радіоелементи з інтервальним оцінюванням. . , . С. 26-31.

117123. Гребенюк С.Н., Гоменюк С.И., Мизерная Е.Л., Киричевский В.В. Моделирование напряженно-деформированного состояния композитов и конструкций на их основе. . , . С. 50-54.

117124. Канцельсон М.Е. Автоматизация трубопрокатных станов. Металлургиздат. М., 1954. 110 с.

117125. Сердюк С.Н., Ибрагим К.Х., Каминская Ж.К. Усовершенствование модели представления экспертных проблемных знаний. . , . С. 66-70.

117126. Дубровин В.И., Федорченко Е.Н. Диагностика на основе генетических алгоритмов. . , . С. 115-120.

117127. Каныгин Ю.М., Мироненко А.Я., Даниловцев П.А. Заводские службы внедрения. Зап.-Сиб. кн. изд.. Новосибирск, 1972. 167 с.

117128. Каныгин Ю.М., Мироненко А.Я. Роль исследовательской и опытно-экспериментальной служб предприятий в техническом прогрессе. Знание. М., 1974. 64 с.

117129. Ефименко Н.В., Луценко Н.В. Построение регуляризованных эллипсоидальных оценок в задаче определения вектора состояния линейной дискретной системы с многомерным выходом. . , . С. 157-161.

117130. Канюка Н. С., Резуник А. В., Новацкий А. А. Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве. Будівельник. К., 1977. 256 с.

117131. Каолин обогащенный : методы испытаний : ГОСТ 19609.-0-79-ГОСТ 19609.23-79. Издательство стандартов. Москва, 1980. 65 с.

117132. Кап Ф. Физика и техника ядерных реакторов. Изд-во иностр. лит.. М., 1960. 515 с.

117133. Мейер цур Капеллен В. Математические инструменты. Изд-во иностранной литературы. Москва, 1950. 316 с., 1 л. черт. : ил., черт.

117134. Капелович Б.Э. Эксплуатация паротурбинных установок. Энергия. М., 1975. 287 с.

117135. Капель А.П. Обработка на бесцентрово-шлифовальных станках. Машиностроение. М., 1978. 64 с.

117136. Благодир Я.Я. Аналіз кредитоспроможності підприємства в системі фінансового менеджменту. . , . С. 16-21.

117137. Богославець О.І. Моделі аудиту та аналізу виробничих потужностей в обліково-аналітичній системі менеджменту промислового підприємства. . , . С. 22-28.

117138. Водовіз О.П. Прийняття управлінських рішень про використання похідних фінансових інструментів та відображення їх у фінансовій звітності підприємства. . , . С. 42-51.

117139. Воронко Р.М. Роль і місце аудиту в системі інформаційного забезпечення управління підприємством. . , . С. 52-56.

117140. Капелюшник И. И., Михалев И. И. Технология склеивания деталей в самолетостроении. Машиностроение. М., 1979. 159 с.

117141. Капиев Р.Э. Измерительно-вычислительные комплексы. Энергоатомиздат. Ленинград, 1988. 176 с.

117142. Дюкарєва Х.Л. Проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи управління структурними підрозділами підприємства. . , . С. 88-94.

117143. Загородній А.Г. Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. . , . С. 94-102.

117144. Капилевич Б.Ю., Трубехин Е.Р. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры. Радио и связь. М., 1990. 272 с.

117145. Загоруйко В.Л. Аналіз та управління виробничими потужностями підприємств. . , . С. 103-109.

117146. Кміть В.М. Роль консалтингу у забезпеченні системи менеджменту підприємств. . , . С. 115-121.

117147. Семенченко И. И. Режущий инструмент. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1944. 560 с. : ил., табл., номогр., черт.

117148. Ковалишин У.В. Інформаційне забезпечення бюджетування діяльності господарюючих суб'єктів: [Методики для складання основних видів бюджетів підприємств]. . , . С. 121-125.

117149. Капилевич Б. Ю. Волноводные диэлектрические фильтры. Связь. М., 1980. 137 с.

117150. Коваль З.О. Економічний аналіз взаємозв'язків підприємства із споживачами продукції за показниками ефективності та надійності. . , . С. 125-131.

117151. Капиллярные и адгезионные свойства расплавов. Наук. думка. Киев, 1987. 172 с.

117152. Шелест А. Н. Паросушители. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1943. 72 с. : ил., табл., черт.

117153. Комаринець С.О. Якісне і кількісне визначення рівня виробничої гнучкості: [Якість виробничої гнучкості на підприємствах]. . , . С. 131-136.

117154. Капиллярные и тепловые методы неразрушающего контроля. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиационных материалов. М., 1976. 84 с.

117155. Костирко Р.О. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб'єкта. . , . С. 141-145.

117156. Хараджа Ф. Н. Общий курс рентгенотехники. Оборонгиз. Москва, 1940. 416 с. : ил., табл., черт.

117157. Крупка Я.Д. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. . , . С. 145-149.

117158. Кулинич М.Б. Взаємозв'язок центрів витрат і центрів відповідальності в організаційній структурі підприємства : [фінанси підприємств]. . , . С. 155-158.

117159. Лоханова Н.О. Клаифікація економічних об'єктів як основа формування обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною стійкістю підприємства. . , . С. 165-169.

117160. Цегельский В. Л., Жданов В. А. Электросварочное дело. Машгиз. Москва ; Свердловск, 1944. 384 с., 1 л. черт. : ил., табл., схемы, черт.

117161. Мних О.Б. Зміна філософії управління вартістю підприємства та проблеми її оцінювання. . , . С. 174-182.

117162. Нашкерська Г.В. Оцінка прибутку підприємства. . , . С. 194-199.

117163. Костенко М. П. Электрические машины. Госэнергоиздат. Москва ; Ленинград, 1944. 816 с. : ил., табл., диагр., схем., граф., черт.

117164. Капиллярные и тепловые методы неразрушающего контроля. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиационных материалов. М., 1976. 80 с.

117165. Юдин В. А. Уравновешивание машин и их устойчивость. ВИА. Москва, 1941. 124 с., 1 л. номогр. : табл., номограм., черт

117166. Ольшанська М.В. Консультування підприємств щодо економічної сумісності у співпраці. . , . С. 205-209.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 12 сек.