Перелік бібліотечного фонду Запорізького національного технічного університету

Загалом бібліотечний фонд містить 334349 документів

75250. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електричні апарати спеціального призначення" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 22 с.

75251. Загорский А. 50 лет назад Булганин и Аденауэр обменялись письмами об установлении дипломатических отношений между СССР и ФРГ: [История международных отношений между СССР и ФРГ. 1955 г. Визит... (см. аннотацию)]. . , . С. 122-134.

75252. Влияние электроустановок высокого напряжения на окружающую среду. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 88 с.

75253. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електричні апарати спеціального призначення". ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 18 с.

75254. Авраамова Е.М., Шабунова А.А., Логинов Д.М. Студенты столицы и провинции: социальные ресурсы, ожидания. . , . С. 98-103.

75255. Влияние электроустановок высокого напряжения на окружающую среду. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 100 с.

75256. Сигаев В. Сукарно: [Политический портрет Президента Индонезии Сукарно. Международные отношения между СССР и Индонезией]. . , . С. 135-152.

75257. Влияние электроустановок высокого напряжения на окружающую среду. Релейная защита. Энергоатомиздат. Москва, 1986. 263 с.

75258. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. машин Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електричної тяги" до практичних занять та самостійної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 14 с.

75259. Влияние ядерных излучений на материалы. Судпромгиз. Ленинград, 1961. 300 с.

75260. Влэдуц Г. Э., Гейвандов Э. А. Автоматизированные информационные системы для химии. Наука. Москва, 1974. 311 с.

75261. Роджерс Ф. Дж. ИБМ. Взгляд изнутри. Человек-фирма-маркетинг. Прогресс. Москва, 1999. 280 с.

75262. Сизоненко А. Далекая страна Колумбия: [История установления дипломатических отношений СССР и Колумбии. 1943 г. Российско-колумбийские отношения на современном этапе]. . , . С. 153-160.

75263. Бенецкий Э. М., Морозов Г. А., Оболенский Л. А., Черноиванов В. А. Внедрение автоматизированной системы управления производством на базе пакетов прикладных программ. Статистика. Москва, 1980. 136 с.

75264. Гронов Ю. О конвертационной эстетике в обществе модерна: [Место личности в социальном коллективе. Проявления индивидуальности. Теории Дюркгейма и Парсона]. . , . С. 104-112.

75266. Стороженко І. Еволюція етнічного складу українського козацтва кінця XV - середини XVII ст.: [Теорія етногенезу Л. Гушильова. Культурно-історичні епохи України]. . , . С. 3-18.

75267. Шип Н. Студенти Київської Духовної Академії - та навчально-виховний процес (XIX - початку ХХ ст.). . , . С. 19-30.

75268. Внедрение алмазов в промышленность. НИИМаш. Москва, 1967. 167 с.

75269. Внедрение в производстве новых разработок в области исследования, проектирования и технологии производства электродвигателей от 0,6 до 100 квт. Владимирский науч.-исследов. проект.-констр. и технологич. ин-т электромашиностроения. Ярославль, 1976. 214 с.

75270. Внедрение ЕСТПП на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе. Изд-во стандартов. Москва, 1977. 159 с.

75271. Прокопенко А. Г., Ботвинов В. П., Глазер Ф. Ю. Внедрение и эксплуатация экономичных энергоблоков на электростанциях. Техніка. Киев, 1978. 180 с.

75272. Пилипенко О. Місце українського селянства в зовнішній торгівлі Росії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.: [Україна - аграрно-промисловий район Російської імперії]. . , . С. 31-40.

75273. Задорожнюк А. Кустарні промисли в містах та містечках Поділля у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: [Кустарні промисли Правобережної України. Історія розвитку]. . , . С. 41-54.

75274. Огієнко В. Ленінська теорія національного самовизначення в контексті становлення українського націонал-комунізму: [Ленінська теорія права націй на самовизначення в Україні]. . , . С. 55-70.

75275. Рибаков М. Оперета - мій кумир (З історії оперети у Києві). . , . С. 71-92.

75276. Пашковська Г. Фразеологічні одиниці на позначення мовлення: етимологічні етюди: [Українська фразеологія]. . , . С. 122-130.

75277. Кириленко В. І. Аналітичне моделювання майбутнього стану інвестиційної безпеки. . , . С. 134-140.

75278. Болабольченко А. Модест Левицький: [Біографія і творчий шлях М. П. Левицького]. . , . С. 139-154.

75279. Федоренко Р. М. Засади розвитку системи оборонного планування в Україні : [воєнно-економічна безпека]. . , . С. 141-146.

75280. Астапенко Н. Сергій Лифар: [Біографія і творчість балетного танцівника, хореографа та балетмейстера С. Лифаря]. . , . С. 155-167.

75281. Володін С. А. Соціально-методологічне підґрунття інноваційного провайдингу : [інноваційно-інвестиційний розвиток економіки перехідного періоду]. . , . С. 147-154.

75282. Похило Н. П., Пищурников И. А., Радчик А. С., Трофименко Г. А. Внедрение новых автоматизированных устройств взвешивания. ЦБТИ М-ва энергетика и электрофикации УССР. Киев, 1968. 15 с.

75283. Внедрение новых способов сварки в промышленность. Гостехиздат УССР. Киев, 1959. 195 с.

75284. Внедрение новых способов сварки в промышленность. Гостехиздат УССР. Киев, 1960. 208 с.

75285. Внедрение рекомендаций СЭВ по стандартизации в народное хозяйство СССР. ВНИИКИ. Москва, 1973. 24 с.

75286. Мержа С. І. Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації в Україні. . , . С. 155-159.

75287. Долгоруков Ю. А., Кацнельсон Г. М., Деревянко В. И., Стрелец А. И. Внедрение ресурсосберегающих технологий в черной металлургии. Техніка. Киев, 1986. 192 с.

75288. Донченко В. В., Зайцев Е. А., Манусаджянц Ж. Г., Самойлова Л. Г. Внедрение систем управления охраной труда на автомобильном транспорте. ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР. Москва, 1989. 68 с.

75289. Внедрение статистического метода в машиностроении. Машгиз. Москва, 1951. 127 с.

75290. Внедрение упрощенных схем пуска и защиты высоковольтных синхронных двигателей. Металлургиздат. Москва, 1959. 130 с.

75291. Внепечная обработка металлических расплавов. ИПЛ. Киев, 1986. 112 с.

75292. Внепечное вакуумирование стали. Металлургия. Москва, 1975. 288 с.

75293. Борнацкий И. И., Мачикин В. И., Живченко В. С. Внепечное рафинирование чугуна и стали. Техніка. Киев, 1979. 167 с.

75294. Чуйко Н. М., Перевязко А. Т., Даничек Р. Е. Внепечные способы улучшения качества стали. Техніка. Киев, 1978. 128 с.

75295. Теплохимические процессы в газовом тракте паровых котлов. Энергоиздат. Москва, 1981. 296 с.

75296. Внутреннее трение в исследовании металлов, сплавов и неметаллических материалов. Наука. Москва, 1989. 280 с.

75297. Внутреннее трение в металлах и неорганических материалах. Наука. Москва, 1982. 229 с.

75298. Внутреннее трение в металлах и сплавах. Наука. Москва, 1966. 244 с.

75299. Внутреннее трение в металлах, полупроводниках, диэлектриках и ферромагнетиках. Наука. Москва, 1978. 234 с.

75300. Внутреннее трение в металлических материалах. Механизмы внутреннего трения. Наука. Москва, 1970. 207 с.

75301. Внутреннее трение и дефекты в металлах. Металлургия. Москва, 1965. 420 с.

75302. Корінько М. Д. Організація управління при диверсифікації діяльності : [управління при диверсифікації товарів, робіт, послуг]. . , . С. 160-169.

75303. Внутреннее трение металлов. Металлургиздат. Москва, 1963. 128 с.

75304. Богословский В. Н., Крупнов Б. А., Сканави А. Н. Внутренние санитарно-технические устройства. Стройиздат. Москва, 1990. 248 с.

75305. Саргин Ю. Н., Брускин Л. И., Покровская И. Б. Внутренние санитарно-технические устройства. Стройиздат. Москва, 1990. 246 с.

75306. Внутренний электрический монтаж электрооборудования металлообрабатывающих станков и автоматических линий. ЭНИМС. Москва, 1983. 69 с.

75307. Внутрикотловые физико-химические процессы, водоподготовка и водные режимы котлов на электростанциях высоких и сверхвысоких параметров. АН СССР. Москва, 1957. 594 с.

75308. Внутрипроизводственный хозрасчет. Профиздат. Москва, 1990. 176с.

75309. Макаренко І. О. Анализ проблем антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства : [кризисное состояние предприятия. Угроза банкротства]. . , . С. 170-174.

75310. Кузьминский А. Н., Мельничук Г. М., Кириленко В. Б., Добровский В. Н. Внутрихозяйственный экономический анализ на микроЭВМ. Финансы и статистика. Москва, 1991. 163 с.

75311. Вовк С. Н. Математический эксперимент и научное познание. Вища школа. Киев, 1984. 195 с.

75312. Вовша П. С, Левитин Е. С., Панов С. А. Проблемы концентрации грузового автомобильного транспорта. Транспорт. Москва, 1987. 165 с.

75313. Вестник МАФ. Инфорком. К., 2005. 102 с.

75314. Железнодорожный транспорт. Редакция журнала "Железнодорожній транспорт". Москва, 2005. 80 с.

75315. Программирование. Наука. М., 2005. 80 с.

75316. Управляющие системы и машины. Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН. Киев, 2005. 96 с.

75317. Управляющие системы и машины. Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН. Киев, 2005. 96 с.

75318. Губанов С. Системные причины московского энергокризиса: [Московский энергетический кризис: отключение электроэнергии в 5-ти областях России. Обширный и многочасовой энергетический кризис... (см. аннотацию)]. . , . С. 3-18.

75320. Лисенко Н. М. Проблемні питання обліку надходження основних засобів у статутний капітал : [питання обліку надходження основних засобів комунальної власності]. . , . С. 175-183.

75321. Вода мира и мир воды. Проблема чистой воды на планете. Знание. Москва, 1976. 96 с.

75322. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. Экономика. Москва, 1989. 167 с.

75323. Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Математический словарь высшей школы. Вышэйшая школа. Минск, 1984. 528 с.

75324. Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Основные математические формулы. Вышэйшая шк.. Минск, 1988. 270 с.

75325. Воднев В. Т., Наумович А. Ф., Наумович Н. Ф. Основные математические формулы. Вышэйшая шк.. Минск, 1980. 336 с.

75326. Кустов Л. И., Фролов Р. Д., Белоглазов В. И., Ишков А. К. Водные пути и порты. Транспорт. Москва, 1974. 336 с.

75327. Водный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1978. 116 с.

75328. Водолагин М. А., Щеглов В. Н. Металлургический завод "Красный Октябрь". Металлургиздат. Москва, 1957. 223 с.

75329. Водолажченко Ю. Т., Калиновский Н. Ф., Левитанус А. Д. Руководство по тракторам ДТ-14 и ДТ-20. Сельхозгиз. Москва, 1959. 367 с.

75330. Зимин Р., Латыпов А., Медведков В. Анализ режимов работы Среднесибирского Транзита: [Среднесибирский транзит - объединение линий и подстанций для нужд железной дороги. Анализ работы Новосибирской энергосистемы]. . , . С. 19-25.

75331. Савельева С. Возможности лизинга судов обеспечения ВМФ: [Транспортная система России. Судостроительный комплекс. Транспортирование грузов. Модернизация транспортной системы]. . , . С. 38-43.

75332. Котляр А. Механизм кредитования технологической модернизации: [Кредиты, инновации, инвестиции в экономику России]. . , . С. 44-48.

75333. Шакиров Н., Шакиров И. Оптимизация налоговой системы: [Налоговая система России]. . , . С. 55-62.

75334. Алпысбаева С., Тазабеков Д., Акмолдина Б. Региональные диспропорции воспроизводства в экономике Казахстана: [Воспроизводственная модель экономики Казахстана]. . , . С. 63-74.

75335. Балацкий Е. Модель динамики курса "доллар/евро": [Динамика курса "доллар/евро"]. . , . С. 75-81.

75336. Водоподготовка и водный режим котлов на тепловых электростанциях. Госэнергоиздат. Москва, 1962. 174 с.

75337. Куприянов Д. Влияние иностранных инвестиций на экономический рост. . , . С. 82-85.

75338. Алефельд Г., Коттс Р., Кер К., Кронмюллер Х. Водород в металлах. Мир. Москва, 1981. 475 с.

75339. Алефельд Г., Коттс Р., Кер К., Шобер Т. Водород в металлах. Мир. Москва, 1981. 430 с.

75340. Водород в металлах. Перм. ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1984. 117 с.

75341. Водород в металлах. Пермский ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1968. 182 с.

75342. Водород-хром. Наука. Москва, 1971. 359 с.

75343. Водородная связь. Наука. Москва, 1964. 339 с.

75344. Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте. ЛИИЖТ. Ленинград, 1982. 116 с.

75345. Водохранилище, их рациональное использование. Знание. Москва, 1984. 96 с.

75346. Водяник В. И. Взрывозащита технологического оборудования. Техніка. Киев, 1979. 188 с.

75347. Водяник Г. М., Бутов В. И., Карастан П. С. Проектирование гидропневмоприводов. НПИ. Новочеркасск, 1986. 88 с.

75348. Водяницкий В. А. Записки натуралиста. Наука. Москва, 1975. 192 с.

75349. Водяные тепловые сети. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 373 с.

75350. Лысенко Е. Экономика сельскохозяйственных предприятий: [Становление многоукладной экономики аграрного сектора России]. . , . С. 91-96.

75351. Водяный В. А. Извлечение металла из шлаковых отвалов. Металлургиздат. Свердловск; М., 1954. 124 с.

75352. Воеводин А. А. Шпренгельные радиомачты. Радио и связь. Москва, 1981. 175 с.

75353. Воеводин А. Ф., Шугрин С. М. Численные методы расчета одномерных систем. Наука. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1981. 208 с.

75354. Воеводин В. В. Вычислительные основы линейной алгебры. Наука. Москва, 1977. 303 с.

75355. Юшин С. Основы менеджмента для десятого праведника в Содоме: [Библия - как источник информации, способный повысить интеллектуальный уровень решения задач менеджмента]. . , . С. 2-17.

75356. Воеводин В. В., Тыртышников Е. Е. Вычислительные процессы с теп-лицевыми матрицами. Наука. Москва, 1987. 319 с.

75357. Воеводин В. В. Линейная алгебра. Наука. Москва, 1980. 400 с.

75358. Абеков А. Семь спецов и одна проблема: [Практические ситуации по менеджмент-консалтингу]. . , . С. 26-36.

75359. Воеводин В. В., Кузнецов Ю. А. Матрицы и вычисления. Наука. Москва, 1984. 320 с.

75360. Воеводский В. В. Физика и химия элементарных химических процессов. Наука. Москва, 1969. 414 с.

75361. Улесов А. Топ-менеджмент и корпоративная культура: роль руководителя организации в формировании и поддержании организационной культуры. . , . С. 40-46.

75362. Воевудский Е. Н. Проблемы оптимального управления системой обслуживания судов в морских портах. ИК. Киев, 1980. 54 с.

75363. Военудский Е. Н. Управление системой обслуживание судов в портах. Транспорт. Москва, 1983. 208 с.

75364. Кеворков В. Оптимизация работы с информацией о клиентах: [Управление знаниями о потребителях]. . , . С. 52-59.

75365. Воздвиженский В. М., Грачев В. А., Спасский В. В. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1984. 432 с.

75366. Коршунов Д. Про технічне регулювання та види нормативних документів: [Поняття та види нормативних документів]. . , . С. 22-23.

75367. Воейков Д. Печи для плавки цветных металлов. ГНТИ. Москва ; Ленинград, 1932. 144 с., 1 л. черт. : ил., табл., черт.

75368. Motor news. Мотор Прес. К., 2005. 110 с.

75369. Гольдшмідт О., Початовська В. Гідро- і пневмоприводи: загальні правила застосування: [Перелік та аналіз стандартів]. . , . С. 24-27.

75371. Економіст. Поиск-Инвест. Київ, 2005. 79 c.

75372. Розд.1. Сутність фінансів та особливості їх функціонування : [фінансові ресурси. Фінансова система. Фінансова політика]. . , . С. 4-31.

75373. Розд.2. Склад фінансового механізму : [фінансовий механізм. Управління фінансами. Фінансове планування. Фінансовий контроль]. . , . С. 32-66.

75374. Бичківський Р., Гунькало А. СУЯ: оцінювання ефективності функціонування: [СУЯ - системи управління якістю. Показники. Методи оцінювання]. . , . С. 42-46.

75375. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005. 74 с.

75376. Друзюк В., Белущенко О., Сірко Я. Що ми знаємо про каву?: [Сорти кави. Якість та фальсифікація. Кавові стандарти]. . , . С. 59-62.

75377. Розд.3. Фінанси суб'ктів господарювання : [фінанси комерційних підприємств. Фінанси некомерційних організацій. Фінанси громадянських організацій і доброчинних фондів]. . , . С. 67-90.

75378. Доповіді Національної Академії Наук України. Наукова думка. Київ, 2005. 200 с.

75379. Московська Н., Супруненко С. Екологічні ризики потрібно мінімізувати: [Впровадження в українські підприємства міжнародного стандарта ISO серії 14000 "Системи управління навколишнім середовищем (СУНС)"]. . , . С. 67-70.

75380. Воейков М. И., Дрисин В. Л., Лянгузов К. В. Организация сквозного соревнования на предприятии (опыт московского завода "Компрессор"). Экономика. Москва, 1978. 40 с.

75381. Возбуждение, регулирование и устойчивость синхронных машин. Наука, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1970. 163 с.

75382. Розд.4.1. Державний бюджет. . , . С. 95-102.

75383. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 2331-2530

75384. Возврат и рекристаллизация металлов. Металлургия. Москва, 1966. 326 с.

75385. Про автомобільні дороги : Закон України від 08.09.05 №2862-IV. . , . С. 35-46.

75386. Новый маркетинг. Стандарт. К., 2005. 133 с.

75387. Воздвиженский В. М., Жуков А. А., Бастраков В. К. Контроль качества отливок. Машиностроение. Москва, 1990. 237 с.

75389. Воздвиженский В. М. Прогноз двойных диаграмм состояния. Металлургия. Москва, 1975. 223 с.

75390. Актуальні проблеми економіки. ВНЗ Національна академія управління. Київ, 2005. 218 с.

75391. Розд.4.2. Бюджетний устрій і бюджетна система. . , . С. 103-112.

75392. Розд.4.3. Система опадаткування. . , . С. 113-131.

75393. Воздействие концентрированных потоков энергии на материалы. Наука. Москва, 1986. 246 с.

75394. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005. 62 с.

75395. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.05 №2866-IV. . , . С. 48-55.

75396. Розд.4.4. Державні цільові фонди: [Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Державний фонд сприяння зайнятості населення; Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чо. . , . С. 132-140.

75397. Воздействие мощного ультразвука на межфазную поверхность металлов. Наука. Москва, 1986. 276 с.

75398. Деньги и технологии. Софт Пресс. К., 2005. 63 с.

75399. Марковский Е. А., Краснощеков М. М., Тихонович В. И. Воздействие ядерных излучений на структуру и свойства металлов и сплавов. Наукова думка. Киев, 1968. 168 с.

75400. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2005. 64 с.

75401. Воздушное распыливание жидкостей. Дальновосточный политехн. ин-т. Владивосток, 1967. 86 с.

75402. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 223 с.

75403. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005. 120 с.

75404. Промислова гідравліка і пневматика. ГЛОБУС-ПРЕС. Вінниця, 2005. 124 с.

75405. Воздушные линии электропередачи. Энергия. Ленинград, 1965. 232 с.

75406. Радио. Редакция журнала "Радио". М., 2005. 73 с.

75407. Воздушные линии электропередачи. Энергия. Москва, 1970. 296 с.

75408. Стандартизація, сертифікація, якість. Держспоживстандарт України. Київ, 2005. 72 с.

75409. Воздушные линии электропередачи. Энергия. Москва, 1975. 103 с.

75410. Воздушные линии электропередачи. Энергия. Москва, 1977. 136 с.

75411. Воздушные линии электропередачи. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 136 с.

75412. Рєзнікова В. Особливості правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність за участю іноземного інвестора. . , . С. 12-16.

75413. Сусол Н. Ресторанні послуги: структура факторів якості: [Перелік факторів, які формують загальний результат якості послуги]. . , . С. 63-66.

75414. Гордієнко Т. Особливості міжнародного господарського співробітництва вітчизняних підприємців та іноземних інвесторів на основі договору про спільну інвестиційну діяльність. . , . С. 22-24.

75415. Розд.4.5. Державний кредит. . , . С. 141-147.

75416. Юлдашев С. Третейський розгляд комерційних спорів: [Аналіз недержавного судочинства, основні питання його правового регулювання]. . , . С. 26-27.

75417. Печуляк Ю. Державне управління лісовим господарством України: проблеми та перспективи розвитку: [Дослідження ефективності функціонування існуючої системи державного управління лісовим господарством України]. . , . С. 37-40.

75418. Нелін О. До питання спадкування за законом за Цивільним Кодексом України: [Дослідження історико-правових питань спадкування]. . , . С. 51-54.

75420. Воздушные линии электропередачи. Энергоатомиздат. Москва, 1988. 127 с.

75421. Сенченко М. Невеселі роздуми про друковану спадщину України. . , . с. 3-6

75422. Воздушный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1976. 206 с.

75423. Воздушный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1978. 220 с.

75424. Бібліографічний апарат видання: Правила складання бібліографічного опису (бібліографічного запису). . , . С.12-16.

75425. Корнієнко В. Організація безперервної системи підвищення кваліфікації фахівців - шлях до професіоналізму. . , . с. 29-32

75427. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2005. 52с.

75428. Грічук О. Проблеми і перспективи правового регулювання майнових відносин фактичного подружжя в Сімейному Праві України. . , . С. 59-62.

75429. Барабаш Г. Про правове регулювання робочого часу і часу відпочинку наукових працівників. . , . С. 63-66.

75430. Темченко В. Співвідношення ідеології, права та моралі у сутності механізму забезпечення громадянських прав і свобод людини. . , . С. 72-76.

75431. Воздушные линии электропередачи. Энергия. Москва, 1978. 118 с.

75432. Воздушный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1979. 226 с.

75433. Воздушный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1980. 112 с.

75434. Воздушный транспорт. ВИНИТИ. Москва, 1981. 128 с.

75435. Возенкрафт Дж.М., Рейффен Б. Последовательное декодирование. Изд.иностр. лит-ры. Москва, 1963. 153 с.

75436. Возенкрафт Дж., Джекобс И. Теоретические основы техники связи. Мир. Москва, 1969. 640 с.

75437. Возженников Н. П., Пышкин А. С. Справочник юного автомобилиста. ДОСААФ. Москва, 1971. 200 с.

75438. Воздушные линии электропередачи. Энергоиздат. Москва, 1982. 134 с.

75439. Возможности применения волоконно-оптических датчиков для измерения параметров магнитного поля. ЦНИИ Электроника. Москва, 1989. 70 с.

75440. Возная Н. Ф. Химия воды и микробиология. Высш. школа. Москва, 1979. 340 с.

75441. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. теплотехн. та гідравл. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Тепломасообмін". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 15 с.

75442. Кротюк В., Міщенко В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах: [Методика Базельського комітету щодо банківського нагляду]. . , . С. 3-9.

75443. Юхименко П. Інстументарій впливу грошової політики на економіку. . , . С. 27-36.

75444. Другов О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків: [Способи підвищення конкурентоспроможності українських банків]. . , . С. 47-53.

75445. Мещеряков А. Вплив перерозподілу доходів усерединіи банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами: [Банківські технології]. . , . С. 60-63.

75446. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Основи автоматизації засобів ОТ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 38 с.

75447. Асанбеков М.К. Международный терроризм в Центральноазиатских странах: [Применение террора в политической борьбе]. . , . С. 126-130.

75448. Кузьминский М. Многоядерные процессоры AMD: [Новейшие двухъядерные процессоры AMD Opteron. Тесты производительности]. . , . С. 16-23.

75449. Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. Наказ Мін. Укр.від 23 вересня 2005р. №2098. . , . С. 132-138.

75450. Новая стратегия ускоряет приватизацию польских железных дорог : [транспортная политика Польши. План приватизации государственных железных дорог Польши]. . , . С. 72-73.

75451. Вознесенский А. А. Повышение экономичности электростанций небольшой мощности. Госэнергоиздат. Москва, 1961. 328 с.

75452. Вознесенский А. А. Повышение эффективности установок промышленной теплотехники. Энергия. Москва, 1965. 343 с.

75453. Ячная Л. Государственная поддержка - плюс или минус мирового судостроения?. . , . С. 74-77.

75454. Бондарчук К.С. Українська мова. Центр навчальної літератури. К., 2005. 288 с.

75455. Вознесенский И. И. Выдающийся советский инженер и ученый. Жизнь, деятельность и избранные труды в области гидромашиностроения и автоматического регулирования. Машгиз. Москва, 1952. 354 с.

75456. Вознесенский Ю. А., Клименко Г. К. Квадрафония. Энергия. Москва, 1979. 95 с.

75457. Возный Э. К. Новое в профилактике и лечении опухолей. Знание. Москва, 1982. 96 с.

75458. Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки: Наказ Міністерства культури і туризму від 18 жовтн 2005 р.№ 745. . , . С. 200-225.

75459. Воинов А. И. Процессы сгорания в быстроходных поршневых двигателях. Основы теории горения. Машиностроение. Москва, 1965. 212 с.

75460. Ячная Л. Знакомство ближе - Германия: [Транспортная политика Германии. Перспективы. Характеристика отдельных видов транспорта]. . , . С. 78-85.

75461. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. комп'ют. систем та мереж Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Основи автоматизації засобів ОТ". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 38 с.

75462. Воинов А. Н. Сгорание в быстроходных поршневых двигателях. Машиностроение. Москва, 1977. 277 с.

75463. Воинов В. Г., Никулин М. С. Несмещенные оценки и их применения. Наука. Москва, 1989. 440 с.

75464. Воинов В. П., Болдырев Р. Н. Технология и оборудование сварки трением. Машиностроение. Москва, 1985. 64 с.

75465. Зинченко Н. Железные дороги Финляндии (ВР): [Финляндия. Железнодорожный транспорт. Автотранспорт. Системы связи для транспорта]. . , . С. 86-89.

75466. Воинов Н. П. Как определить срок смены масла в автотракторных двигателях. Гостоптехиздат. Москва ; Ленинград, 1946. 48 с. : ил., табл.

75467. Воинов С. В. Автоматическая вертикальная сварка. Судостроение. Ленинград, 1982. 136 с.

75468. Воинов С. Г., Шалимов А. Г. Шарикоподшипная сталь. Металлургиздат. Москва, 1962. 480 с.

75469. Воителев В. В., Могилевский Е. И. Механическое оборудование печей. Металлургия. Москва, 1991. 146 с.

75470. Войненко В. М., Мунипов В. М. Эргономические принципы конструирования. Тэхника. Киев, 1988. 119 с.

75471. Войников Н. А. Системное программирование для Правец-16. Техника. София, 1989. 256 с.

75472. Костусєв О. Інституціональні фактори, що обмежують конкуренцію в Україні: [Господарська діяльність державних органів]. . , . С. 4-7.

75473. Войнич Л. К., Марышев Б. С., Моргачев И. И. Автобитумовозы и автогидронаторы. Высш.шк.. Москва, 1989. 143 с.

75474. Войнов Б. А. Износостойкие сплавы и покрытия. Машиностроение. Москва, 1980. 120 с.

75475. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. програмн. засобів Методичні вказівки до лабораторних робiт з дисциплiни "Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 34 с.

75476. Войнов К. Н. Прогнозирование надежности механических систем. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 208 с.

75477. Дідківська Л. Проблеми гармонізації антимонопольно-конкурентної політики з іншими напрямами економічної політики держави: методологічні та практичні аспекти: [Ринкове реформування України]. . , . С. 10-16.

75478. Войнов М. М. Измерения и наладка УКВ радиосвязи. Энергия. Москва, 1974. 184 с.

75479. Войтенков И. Н. Методы и средства дифференциального оценивания и идентификации моделей. Наукова думка. Киев, 1989. 285 с.

75480. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Апарати високої напруги", дипломного проектування та самостійної роботи. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 30 с.

75481. Калініченко О. Сучасний стан планування у банках: основні аспекти, методологія. . , . С. 76-80.

75482. Грачева И. Пути и перепутья Ростова Великого: [Церковная архитектура России. Кремль. Храмы и соборы]. . , . С. 14-21.

75483. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Апарати високої напруги" та контрольні завдання. ЗНТУ. Запоріжжя, 2006. 30 с.

75484. Рожко О. Економічна природа та значення державного кредиту в економіці України. . , . С. 81-89.

75485. Левин В. Человек, разгадавший тайну живого движения: [Биография и научная деятельность русского учёного, создателя биомеханики Н.А. Бернштейна]. . , . С. 50-55.

75486. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання: [Поновлювальний (револьверний) акредитив.Резервний акредитив ]. . , . С. 89-94.

75487. Сборник систематизированного законодательства : Приложение к газете Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005. 86 с.

75488. Тексти лекцій з дисципліни "Основи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 142 с.

75489. О системе валютного регулироания и валютного контроля: Декрет Кабинета Министров от 19.02.93 №15-93: [№436-IV]. . , . С. 9-13.

75490. Правила использования наличной иностранной валюты на территории Украины : утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 26.03.98 №119... [см. аннотацию]. . , . С. 64-70.

75491. Правила торговли иностранной валютой: Утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 10.08.05 №281. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 29.08.2005 №950/11230. . , . С. 75-89.

75492. Донченко Е. Мой психофрактал бережет мой дом: [Психофрактал как психоинстинкт человека. Психофрактальный закон отношений]. . , . С. 127-131.

75493. Андрианов С. Новинки от AMD (Socket-939): [Тесты новых процессоров AMD Athlon]. . , . С. 12-17.

75494. Набережный А. GeForce 7800GTX: блицкриг удался: [Обзор новых видеоадаптеров на основе микропроцессора GeForce 7800GTX]. . , . С. 28-31.

75495. Дмитриев А. 17-дюймовые ЖК-мониторы для офиса: [Обзор 17-дюймовых жидкокристаллических мониторов для офиса]. . , . С. 44-49.

75496. Санчо Д. Будущее bot-червей: [Прогноз развития вирусов под названием "bot-черви"]. . , . С. 92-93.

75497. Самсонов А. Еще о способах подключения к Интернету: [Технологии и оборудование для подключения к Интернету]. . , . С. 94-98.

75498. Андрианов С. Выбираем ЖК-монитор: [Преимущества и недостатки ЖК и ЭЛТ мониторов]. . , . С. 106-110.

75499. Голос України. Київська правда. К., 2005.

75500. Родіонов М. Процес пішов...Болонський. А гарнатії якості вищої освіти?: [Участь вищої освіти України у Болонських перетвореннях і традиції вітчизняної системи вищої освіти]. . , . С. 10-11.

75501. Войтех А. А., Киричек Г. М., Лир Э. В. Асинхронные электродвигатели с регулированием скорости. Техніка. Киев, 1973. 171 с.

75502. Стріха М. Нова влада: баланс здобутків і помилок: [ Політичний аналіз наслідків Помаранчевої революції]. . , . С. 120-130.

75503. Войтех А. А. Многоскоростные однофазные конденсаторные двигатели. Наукова думка. Киев, 1964. 207 с.

75504. Войтех А. А., Попович А. Н. Моделирование переходных процессов в полюсопереключаемых асинхронных двигателях. Наук. думка. Киев, 1989. 148 с.

75505. Розділ ІІ. Побудова іміджу особистості: [Типології іміджу. Іміджотворчі елементи тіла. Використання фізіогноміки і міміки. Враження. Сприйняття]. . , . С.60-162.

75506. Войтик М. С. Низковольтные тиристорные стабилизированные выпрямители. Энергия. Москва, 1978. 72 с.

75507. Розділ IV. Прикладна іміджологія: [Політична, педагогічна, підприємницька, банківська іміджологія]. . , . С. 243-320.

75508. Шульман Л. Куди тягнутб Україну лебідь, рак та щука?: [Політичний аналіз діяльності Президента України В.Ющенка. Парламентські вибри 2006 року]. . , . С. 131-140.

75509. Малахова Н. Державна регуляторна політика у сфері залізничного транспорту: обґрунтування принципів, стратегій і дій. . , . С. 25-31.

75510. Войтишек В. В. Курс лекции по математике для слушателей подготовительного отделения. Новосибирский ун-т. Новосибирск, 1974. 166 с.

75511. Мороз В. Конкурентоспроможність України у відображенні рейтингів міжнародних організацій: [Міжнародний інститут розвитку менеджменту (IMD). Всесвітній економічний форум (WEF)]. . , . С. 32-38.

75512. Астаф'єв О. Ігор Качуровський - теоретик літератури і критик: [Творчість українського літературознавця]. . , . С. 146-151.

75513. Войтович А. П., Севериков В. Н. Лазеры с анизотропными резонаторами. Наука и техника. Минск, 1988. 271 с.

75514. Кухар В., Кузьмінський Є., Ігнатюк О., Голуб Н. Екобіотехнологія та біоенергетика: проблеми становлення і розвитку: [Напрями сучасної біотехнології, екобіотехнологіїй біоенергетики. Поняття, суть, наукове підгрунтя]. . , . С. 3-18.

75515. Войтович А. П. Магнитооптика газовых лазеров. Наука и техника. Минск, 1984. 208 с.

75516. Войтович В. А., Мокеева Л. Н. Биологическая коррозия. Знание. Москва, 1980. 63 с.

75517. Войтович В. А. Краски для дома. Химия. Москва, 1986. 144 с.

75518. Данилишин Б., Куценко В. Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти: [Особливі риси сучасної вищої освіти в Україні. Сучасний стан і розвиток. Показники по галузі (1995-2004 рр.). Попит і пропозиція]. . , . С. 26-35.

75519. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

75520. Циганкова А. Діємо, об'єднавшись: [До проблеми ВІЛ-інфекції в Запорізькому регіоні, статистичні дані]. . , . С. 3.

75521. Длигач А. Парадоксы инноваций: [Инновации как средство обеспечения стратегического преимущества компаний]. . , . С. 6-9.

75522. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

75523. Эмануэль А. Стихийный маркетинг, или маркетолог в малом бизнесе: [Стратегия компании, в которой нет маркетингового отдела]. . , . С. 16-19.

75524. Тамберг В., Бадьин А. Войны брендов: [Борьба между брендами за перераспределение долей рынка]. . , . С. 20-22.

75525. Хуповой В., Скворцов С. Бренд-инь и бренд-янь: от типологии брендов к стратегии брендирования: [Как придумать имя для товара и услуги]. . , . С. 23-25.

75526. Сін О. Бюджет - 2005: підсумки. уроки, перспективи: [Доповідь заступника голови облдержадміністрації О.Сіна стосовно бюджету Запорізької області за 9 місяців 2005 р.]. . , . С. 4.

75527. Гвоздяный В. Особенности економической безопасности бизнеса в период изменения политической конъюнктуры: [Служба экономической безопасности на предприятии]. . , . С. 71-73.

75528. Ноговіцин О., Луговський В., Волошин Н., Шкворець Ю., Онисько Є. Інституційні засади вдосконалення державного управління інноваційними процесами та комерціалізацією інтелектуальної власності. . , . С. 4-10.

75529. Дитц А. Затяжная реформа российского авторского права: [Закон Российской Федерации об авторском праве 2004 г.]. . , . С. 40-49.

75530. Войтович В. А. Химия в быту. Знание. Москва, 1980. 64 с.

75531. Войтович В. А. Химия на стройплощадке. Знание. Москва, 1977. 63 с.

75532. Чікін С., Струтинський В., Работягова Л., Верба І. Викладання дисципліни "Інтелектуальна власність" студентам технічних спеціальностей в НТУУ "КПІ". . , . С. 53-58.

75533. Войтович И. Д. Анализ джозефсоновских логических элементов на интерфенционных и бегистерезисных криотронах. АН УССР, Ин-т кибернетики. Киев, 1979. 52 с.

75534. Войтович И. Д. Анализ импульсных логических элементов на джозефсоновских гистерезисных криотронах. ИК. Киев, 1978. 46 с.

75535. Войтович М. А., Ивенская Б. А., Новиков В. М. Сверхразрешение оптических систем. ЦНИИ ЭЛЕКТРОНИКА. Москва, 1975. 70 с.

75536. Терехов А. Зарплата торгового представителя как инструмент управления продажами. . , . С. 40-43.

75537. Войтович Н. Н., Каценеленбаум Б. З., Сивов А. Н. Обобщенный метод собственных колебаний в теории дифракции. Наука. Москва, 1977. 416 с.

75538. Войтович Н. Н., Нефедов Е. И., Фиалковский А. Т. Пятизначные таблицы обобщенной дзета-функции Римана от комплексного аргумента. Наука. Москва, 1970. 191 с.

75539. Войтович Р. Ф., Головко Э. И. Высокотемпературное окисление металлов и сплавов. Наукова думка. Киев, 1980. 295 с.

75540. Войтович Р. Ф., Головко Э. И. Высокотемпературное окисление титана и его сплавов. Наук. думка. Киев, 1984. 256 с.

75541. Войтович Р. Ф. Окисление карбидов и нитридов. Наук. думка. Киев, 1981. 192 с.

75542. Войтович Р. Ф., Пугач Э. А. Окисление тугоплавких соединений. Наукова думка. Киев, 1968. 84 с.

75543. Соколовский С. Правильная атака начинается с разведки: [Стратегия правильного развития компании на рынке]. . , . С. 44-48.

75544. Войтович Р. Ф., Пугач Э. А. Окисление тугоплавких соединений. Металлургия. Москва, 1978. 108 с.

75545. Бегенбаев М. Конституция склада : [строительство и модернизация складов]. . , . С. 52-53.

75546. Войтович Р. Ф. Окисление циркония и его сплавов. Наукова думка. Киев, 1989. 288 с.

75547. Губанов С. Инерция сырьевого роста: [Темпы сырьевого роста в России. Средние макроэкономические показатели. 2003-2005]. . , . С. 3-15.

75548. Бурлакова И. Неутомимый Эдисон: [Американский изобретатель в области электротехники]. . , . С. 64-70.

75549. Амосов А. О предпосылках устойчивого экономического роста: [Устойчивый экономический рост в России]. . , . С. 16-23.

75550. Войтович Р. Ф. Тугоплавкие соединения. Термодинамические характеристики. Наукова думка. Киев, 1971. 219 с.

75551. Войтоловский В. Н., Карлик А. Е. Материалоемкость продукции: резервы и пути снижения. Судостроение. Ленинград, 1990. 213 с.

75552. Шейндлин А.Е. Некоторые проблемы энергетики: [Возобновляемые источники энергии: солнечная энергия, ветровая, геотермальная, энергия биомассы]. . , . С. 2-12.

75553. Войтоловский В. Н., Пермонд М. Х. Организация контроля качества продукции за рубежом. Экономика. Москва, 1969. 190 с.

75554. Осика Л.К. Рыночные отношения в электроэнергетике (взгляд инженера): [Итоги реформирования европейских рынков электроэнергии]. . , . С. 12-20.

75555. Войтоловский В. Н. План повышения эффективности производства. Экономика. Москва, 1972. 52 с.

75556. Иванов О.П., Рукин М.Д., Спиридонов Э.С. Техногенная деятельность и природные катастрофы: [Стихийные бедствия, техногенные и экологические катастрофы. Опасность нарушения целостности окружающей среды]. . , . С. 27-35.

75557. Голубчиков С. Нефть или серые киты?: [Разработка месторождений нефти на Сахалине. Нарушение санитарных норм и правил. Экологический ущерб морским обитателям и птицам]. . , . С. 36-39.

75558. Войтоловский В. Н. Управление качеством продукции на предприятии. Машиностроении, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1975. 64 с.

75559. Заддэ В.В. ВИЭ, мини-ТЭЦ и будущее энергетики России: [Перспектива развития энергетики в России. Малые тепловые электростанции. Микроэнергетика]. . , . С. 42-49.

75560. Волин М. Л. Паразитные связи и наводки. Сов. радио. Москва, 1965. 232 с.

75561. Польнер С.А. "Болезнь цивилизации": [Аллергические заболевания. Аллергены инфекционного и неинфекционного происхождения. Бронхиальная астма]. . , . С. 66-71.

75562. Валянский С., Калюжный Д. Из истории науки: Астрология и астрономия: [История астрономии. История астрологии]. . , . С. 73-79.

75563. Безпека життєдіяльності. Основа. Київ, 2005. 72 с.

75564. Войшвилло Г. В. Современная техника усиления сигналов. Сов. радио. Москва, 1978. 103 с.

75565. Войшвилло Г. В. Усилительные устройства. Радио и связь. Москва, 1983. 264 с.

75566. Войценя В. С., Гужовва С. К., Титов В. И. Воздействие низкотемпературной плазмы и электромагнитного излучения на материалы. Энергоатомиздат. Москва, 1991. 222 с.

75567. Войцеховская А. Л., Вольфензон И. И. Косметика сегодня. Химия. Москва, 1988. 175 с.

75568. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Педагогічна преса. К., 2005. 48 с.

75569. Войцеховский А. В., Давыдов В. Н. Фотоэлектрические МДП-структуры из узкозонных полупроводников. Радио и связь. Томск, 1990. 327 с.

75570. Войцеховский В. Б. Моделирование и оптимизация развития производства. Техніка. Киев, 1980. 128 с.

75571. Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями. Связь. Москва, 1977. 432 с.

75572. Кормнов Ю. Россия в международной кооперации: оценки эффективности: [Кооперационные формы внешнеэкономического сотрудничества]. . , . С. 24-30.

75573. Глава 2. Дія гри: [Гра. Креативні властивості гри. Функції гри. Енергетична та інформаційна невичерпність гри. Сінтез засобів творчості]. . , . С. 521-541.

75574. Войчак А. В., Мальченко В. М. Ассортиментный справочник по промышленному сырью и материалам. Тэхника. Киев, 1991. 184 с.

75575. Безруков В., Остапкович Г. Тенденции развития регионов в 2005-2006 гг.: [Экономический обзор развития регионов России]. . , . С. 31-38.

75576. Войчинский А. М., Диденко Н. И., Лузин В. П. Гибкие автоматизированные производства. Управление технологичностью РЭА. Радио и связь. Москва, 1987. 272 с.

75577. Глава 1. Взаємовідносини керівника і підлеглого: [Стилі керівництва: демократичний, автократичний, авторитарний, непослідовний]. . , . С. 241-243.

75578. Попов А. Плановые и рыночные методы: условия сочетания: [Государственное вмешательство в экономику]. . , . С. 45-55.

75579. 5.20. Психомоторика: [Поняття, будова, функції та універсальність психомоторики. Регулятори і продукти психомоторики. Психомоторна дія]. . , . С. 425-489.

75580. Глава 4. Сумісність людей: [Психологічна, соціальна, фізична сумісність]. . , . С. 228-231.

75581. Гапоненко А. Контуры наукоемкой экономики. . , . С. 56-66.

75582. Шевцов А. Опыт сотрудничества России и Белоруссии:[Межрегиональные связи России и Белоруссии. Производственное кооперирование, торговля]. . , . С. 67-72.

75583. Тимашова Л.А. Модели планирования для виртуальных предприятий: [Проблема управления предприятиями в условиях глобальной экономики]. . , . С. 33-42.

75584. Кулагина Г. Опыт антикризисного управления предприятием: [Антикризисное управление на примере ОАО "Кристалл"]. . , . С. 81-91.

75585. Иншаков О., Фролов Д. Место институционализма в экономической науке. . , . С. 39-44.

75586. Инвестиционные итоги: [Иностранные инвестиции в экономику Украины в 2004 году]. . , . С. 18-20.

75587. Григорьева И. Операция "Нерезидент", или оптимальный вариант для иностранного инвестора: [IVECO, "Славутич", Daewoo Corporation]. . , . С. 21-24.

75588. Григорьева И. Иностранные представительства: особенности деятельности: [Виды представительств нерезидентов, их влияние на налогообложение]. . , . С. 25-28.

75589. Каминская Д. Перепады напряжения на "лампочном" рынке: [Украинский рынок источников света]. . , . С. 60-64.

75590. Прикладная математика и механика (Российская Академия наук). Наука. М., 2005. С.724-896

75591. Шаповалов А. Стратегічні напрями курсової політики України у рамках моделі сталого економічного розвитку: [Валютно-курсова політика НБУ]. . , . С. 3-6.

75592. Известия Российской Академии наук. Энергетика. Наука. М., 2005. 144 с.

75593. Персонал. МАУП. Київ, 2005. 96 с.

75594. Український математичний журнал. НАН України. Київ, 2005. С. 1443-1577

75595. Пожежна безпека. Спецпожсервіс. К., 2005. 40 с.

75596. Глава 3. Психоаналітична концепція особистості: [Колективне несвідоме. Архетипи. Психологічні типи]. . , . С. 178-190.

75597. Юность. Редакция журнала "Юность". Москва, 2005. 112 с.

75598. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2005.

75599. Мир металла. Журнал "Мир металла". СПб., 2005.

75600. Радиотехника. Радиотехника. М., 2005. 150 с.

75601. Мировая экономика и международные отношения. Наука. М., 2005. 128 с.

75602. Савчук В., Мельник П. Система текущего бюджетирования: [Предприятие. Финансы предприятия. Бюджетирование. Финансирование. Затраты]. . , . С. 4-11.

75603. Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). Машиностроение. М., 2005. 56 с.

75604. Антенны. Радиотехника. Москва, 2005. 80 с.

75605. Войчинский А. М., Янсон Э. Ж. Технологичность изделий в приборостроении. Машинострлоение. Ленинград, 1988. 230 с.

75606. Частина 22. Творчий потенціал праці та інноваційні технології освіти: [інновації, технології - поняття. Психологічна характеристика інноваційної діяльності. Сфери людини: сенсорна, перцептивна, ін.]. . , . C. 542-595.

75607. Денисенко С. Недержавні пенсійні фонди: фантом чи реальність?: [Недержавне пенсійне забезпечення. Статистичний аналіз розвитку системи в Україні]. . , . С. 12-13.

75608. Автоматизация в промышленности. ИнфоАвтоматизация. Москва, 2005. 68 c.

75609. Автоматизация в промышленности. ИнфоАвтоматизация. Москва, 2005. 68 c.

75610. Частина 23. Механізми творчості: [Поняття, основні теорії творчості, будова і функції механізму творчості. Енергопотенціал. Сенсорна сфера. Інтуіція. Натхнення]. . , . С. 596-699.

75611. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2005. 64 с.

75612. Жир О. Податкова оптимізація зовнішньоекономічного договору: [Україна - зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародні договори. Подвійне оподаткування. Перелік країн, з якими Україна має... (див. анотацію)]. . , . С. 14-17.

75613. Войчинский А. М., Гельгор Я. Ш., Ковешников В. П. Технология и научно-технический прогресс. Лениздат. Ленинград, 1988. 158 с.

75614. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2005. 24 с.

75615. Войшвилло Г. В. Усилительные устройства. Связь. Москва, 1975. 384 с.

75616. Освіта України. Педагогічна преса. К., 2005.

75617. Мобильные системы. ЗАО "Инфомобайл", ЗАО "ИРИАС". М., 2005.

75618. Электричество. Знак. Москва, 2005. 74 с.

75619. Электричество. Знак. Москва, 2005. 72 с.

75620. Галиця І. Венчурна діяльність в Україні та за кордоном: проблеми розвитку. . , . С. 18-20.

75621. Электротехника. Знак. Москва, 2005. 64 с.

75622. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2005. 48 с.

75623. Програма основних напрямів діяльності працівників освіти і науки України на 2006-2010 роки : затверджена VI з'їздом Профспілки працівників освіти і науки України від 23 листопада 2005 року. . , . С. 4.

75624. Войшко В. О. Холодная обработка металла упрочняюще-калибрующим инструментом. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1950. 84 с. : ил., табл., черт.

75625. Успехи современной радиоэлектроники. Радиотехника. Москва, 2005. 88 с.

75626. Гужва В. Міжнародні інформаційні системи технічного та фундаментального аналізу ринків: [Інформаційна система Bloomberg. Інформаційна система Tenfore]. . , . С. 21-25.

75627. Вол А. Е. Строение и свойства двойных металлических систем. Физматгиз. Москва, 1962. 982 с.

75628. Ефимов С. Особенности аренды недвижимости у предприятий. . , . С. 59-61.

75629. Вол М., Брайан М. Анализ транспортных систем. Транспорт. Москва, 1981. 515 с.

75630. Волгин Б. Н., Полянская Е. Е. Деловой телефон. Радио и связь. Москва, 1987. 208 с.

75631. Волгин Б. Н. Деловые совещания. Московский рабочий. Москва, 1981. 159 с.

75632. Волгин Б. Н. Помогите телефону. Радио и связь. Москва, 1983. 167 с.

75633. Волгин В. В., Каримов Р. Н. Оценка корреляционных функций в промышленных системах управления. Энергия. Москва, 1979. 80 с.

75634. Волгин Л. И. Аналоговые операционные преобразователи для измерительных приборов и систем. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 208 с.

75635. Волгин Л. И. Высокостабильные усилительные устройства. Методы построения, схемотехника. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1985. 128 с.

75637. Гл. 1. Тенденції розвитку і підходи до енергозбереження в електроприводі. . , . С. 11-66.

75638. Король В. Кошти державних страхових фондів - державні, бюджетні чи власні?: [Кошти державних страхових фондів, джерела їх формування та проблеми контролю]. . , . С. 62-65.

75639. Волгин Л. И. Методы топологического преобразования электрических цепей. Изд-во Сарат. ун-та. Саратов, 1982. 107 с.

75640. Шейкин Г. Ограничения традиционных систем учета издержек: [Предприятия. Финансы предприятий. Собственность. Издержки производства. Управленческий учет]. . , . С. 69-73.

75641. Волгин Л. Н. Принцип согласованного оптиума. Сов. радио. Москва, 1977. 144 с.

75642. Волгин Л. Н. Элементы теории управляющих машин. Метод полиномиальных уравнений в задачах синтеза систем автоматич. управления с цифровыми вычислит. машинами. Сов. радио. Москва, 1962. 164 с.

75643. Слипачук А. Основы управленческого контроля: [Формы контроля. Отрицательные моменты в составлении смет. Нефинансовые средства контроля]. . , . С. 74-78.

75644. Волгин Н. И. Аналоговые интегрирующие и дифференцирующие операционные преобразователи. Изд-во Саратовского ун-та. Саратов, 1982. 128 с.

75645. Волеваха Н. М., Волеваха В. А. Нетрадиционные источники энергии. Выща шк.. Киев, 1988. 64 с.

75646. Ковтун С. Будущее - в настоящем, или Как построить эффективную систему управления затратами: [Предприятия. Финансы предприятий. Прибыль предприятий. Максимизация прибыли]. . , . С. 79-82.

75647. Волжин Г. И., Ровках С. Е., Вердников В. Г. Восстановление изношенных деталей строительных машин. Стройиздат. Москва, 1968. 237 с.

75648. Волжский математический сборник. Изд-во ун-та. Казань, 1966. 416 с.

75649. Кислов С. Надання автомобільних транспортно-експедиторських послуг: [Транспортні перевезення. Автомобільний транспорт. Логістика. Експедиція]. . , . С. 83-85.

75650. Волик И. Н. Повышение производительности труда в машиностроении. Наукова думка. Киев, 1988. 147 с.

75651. Серкутан Т. В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві. . , . С. 184-187.

75652. Волик Ю. П., Савранский Э. И. Новое кузнечно-прессовое оборудование для горячей штамповки. НИИНАвтопром. Москва, 1967. 63 с.

75653. Железняк О. О., Рожок О. А. Обґрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами. . , . С. 188-198.

75654. Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях: эволюция и современное состояние проблемы: [Теория и практика мирового развития, международных отношений и права]. . , . С. 3-14.

75655. Холопов А. Глобализация и макроэкономическое равновесие: [Взаимозависимость национальных экономик. Взаимовлияние различных сфер и процессов в мировом хозяйстве]. . , . С. 15-23.

75656. Никитин С., Степанова М., Глазова Е. Теневая экономика и налогообложение. . , . С. 24-30.

75657. Афанасьева Ю. Инновационное развитие: новая концепция монополии и конкуренции. . , . С. 31-34.

75658. Данилов Д. Общее пространство внешней безопасности России и ЕС: амбиции и реальность: [ЕС - Россия. 10 лет подписания соглашения между ЕС и Россией о партнерстве и сотрудничестве]. . , . С. 35-47.

75659. Бушмарин И. Формирование трудовых ресурсов: опыт Запада и Россия: [Развитие трудовых ресурсов России. Переподготовка кадров]. . , . С. 48-52.

75660. Юданов Ю. Единое европейское пространство и Россия: [Интеграция России в мировое хозяйство - Единое европейское пространство. Внешнеэкономические связи. Создание кластерных групп. Инновационный бизнес]. . , . С. 53-57.

75661. Драчка О. Куда идет Россия?: [Темпы экономического роста в России: рост валютных резервов, рост ВВП, падение уровня инфляции]. . , . С. 58-62.

75662. Ігнатович Е. Коли виникла назва "Україна" ?. . , . С. 2-3.

75663. Волин А. В. Новый приводный очиститель газа и воздуха от пыли. ЧИМИЭСХ. Челябинск, 1952. 16 с.

75664. Павлов Н. Внешняя политика Берлинской республики: новый "Германский путь"?: [Смена внешнеполитических приоритетов в Германии после объединения ФРГ и ГДР. Отношения с ЕС, США, Россией]. . , . С. 63-75.

75665. Волин Л. М., Пазельский Г. Н., Романюха В. А. Башенный кран КБ-100.1 (Конструкция и техн.обслуживание). Стройиздат. Москва, 1966. 256 с.

75666. Семенов В. Венесуэла: новая попытка "сеять нефть": [Экономические реформы в Венесуэле. Повышение роли государства в экономике. Международные экономические связи Венесуэлы]. . , . С. 76-83.

75667. Волин М. Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. Радио и связь. Москва, 1981. 296 с.

75668. Осколкова О., Кушелева А. Планирование семьи в странах Азии и Африки: [Сокращение рождаемости путем планирования семьи]. . , . С. 84-90.

75669. Ивасита А. Вокруг проблемы российско-китайской границы: [Проблемы территориального урегулирования между Россией и Китаем]. . , . С. 97-104.

75670. Кудабаев З. Некоторые итоги становления свободной экономики в Киргизской Республике: [Экономическое развитие Киргизии. Динамика основных социально-экономических показателей]. . , . С. 105-110.

75671. Слабошпицький М. Яснозбройний Юрій Липа: [Творчість українського письменника Ю. Липи]. . , . C. 139-146.

75672. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток. Національний банк України. Київ, 2005. 68 с.

75673. Підгора В. Музика сили і пристрасті: [Творчість українського художника С. Дуплія]. . , . С. 182-184.

75674. Євтух О.Т. Теорія вартості через призму фінансів : [новий підхід до формування системи знань про вартість: від її суті - до принципів та нормативів використання]. . , . С. 7-20.

75675. Календар знаменних і пам'ятних дат. Книжкова палата України. Київ, 2005. 111 с.

75676. Леоненко П.М. Структура фінансової науки у світлі її історії: [Внутрішня структура фінансової науки, її складники]. . , . С. 21-24.

75677. Маркетинг и реклама. Студцентр. Харьков, 2005. 65 с.

75678. Сети и телекоммуникации. Декабрь. К., 2005. 72 с.

75679. Энергосбережение. Энергосбережение. Донецк, 2005. 32 с.

75680. Діденко О.М., Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г. Інституційний розвиток банківської системи: [Статистичні таблиці та гістограми за 2003-2004 рр., Україна]. . , . С. 70-76.

75681. Волин М. Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. Паразитные связи, наводки, фон, экраны, фильтры, расчеты, конструкции, монтаж, экспериментирование. Сов. радио. Москва, 1972. 280 с.

75682. Доріченко О. "Тоді складу я спів новий": [Творчість українського художника Ю.Михайліва]. . , . С. 185-188.

75683. Мещеряков А.А. Собівартість безготівкових операцій комерційного банку. . , . С. 77-80.

75684. Волк М. С. Герметизация электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры. Энергия. Москва, 1966. 368 с.

75685. Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю: [Довгострокове кредитування промислових підприємств та їх інвестиційна привабливість]. . , . С. 81-86.

75686. Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку. . , . С. 87-92.

75687. Кузьмін О.Є., Олексів І.Б., Фещур Р.В. Планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства. . , . С. 93-102.

75688. Волков А. Е., Янкин В. М., Цуцоев В. И. Особенности эксплуатации тракторов зимой. Колос. Москва, 1975. 128 с.

75689. Бабіченко В.В. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства. . , . С. 110-117.

75690. Волков А. И., Жарский И. М., Комшилова О. Н. Программированный контроль текущих знаний по общей химии. Университетское. Минск, 1988. 143 с.

75691. Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні. . , . С. 132-139.

75692. Волков А. С., Немтинов В. А. Полуавтоматическая сварка металлоконструкций в среде углекислого газа. ЦБНТИ. Москва, 1959. 32 с.

75693. Іванова І.М. Стан та перспективи розвитку муніципального фінансового контролю. . , . С. 140-147.

75694. Положение о валютном контроле: Утверджено постановлением Правления Национального банка Украины от 8 февраля 2000 г. № 49: [С изменениями и дополнениями]. . , . С. 267-271.

75695. Волков А. Т., Шувалов К. И. Мотороллеры. Машгиз. Москва, 1959. 256 с.

75696. Ермакова И.И., Тадеева Ю.П. Моделирование гипертермии человека при воздействии высокочастотного электромагнитного поля: [Структурно-функциональный подход к проблеме. Математические модели и расчеты]. . , . С. 48-52.

75697. Волков А. Т. Проектирование мотоцикла. Машиностроение. Москва, 1978. 159 с.

75698. Глазьев С.Ю. Федеральная социально-экономическая политика: принципиальных изменений не намечается (по поводу правительственных бюджетных проэктировок и прогнозных оценок-2006): [Основные задачи... (см. аннотацию)]. . , . С. 3-32.

75699. Осипенко О. Формирование институтов корпоративной сферы: российский опыт (экспериментальный спецкурс): [Корпоративно-управленческие технологии в России]. . , . С. 72-90.

75700. Зеленський І. Організація виконання робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряди-допуски. . , . С. 34-36.

75701. Васильев В.С. "Новая американская экономика": шаг вперед, три шага назад: [Развитие "новой американской экономики": Экономический рост. Динамика темпов роста производительности труда. Информационные технологии]. . , . С. 3-27.

75702. Корсаков Г.Б. Можно ли остановить ракетное распространение: [Прекращение ракетного распространения. Создание "Режима контроля за ракетными технологиями" - РКРТ]. . , . С. 28-43.

75703. Володин Д.А. Дебаты в Канаде о противоракетной обороне: [Участие Канады в противоракетной обороне (ПРО)]. . , . С. 44-58.

75704. Трошанов С.Е. Финансирование малых компаний в США: [Источники финансирования малого бизнеса в США]. . , . С. 59-67.

75705. Вишневский М.Л. О доктрине "Американского мирового лидерства": [Внешнеполитические доктрины США. Политика американского превосходства в мире]. . , . С. 68-82.

75706. Разумнова И.И. Новые тенденции предпринимательской деятельности. . , . С. 96-114.

75707. Елисеев С.Ю., Богатырев М.М., Зубков В.Н., Голубеа Е.В. Управление экспортными грузопотоками на основе принципов логистики: [Управлени экспортными грузопотоками на основе принципов логистики]. . , . С. 7-11.

75708. Пантелеев В.А. Система мест заключения в США: [США в аспекте уголовно-исполнительной политики]. . , . С. 121-127.

75709. Сацков Н. Я. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя. Сталкер. Донецк, 1998. 448 с.

75710. Основы инновационного менеджмента. Экономика. Москва, 2000. 475 с.

75711. Шишкін В. Завдання адміністративного судочинства: [Завдання адміністративного судочинства - утвердження і забезпечення прав та свобод людини]. . , . С. 11-16.

75713. Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання: [Управлінські послуги. Діяльність влади з надання послуг у сфері освіти]. . , . С. 17-20.

75714. Микитюк М. Діяльність дорожної патрульної служби у світлі адміністративної реформи. . , . С. 20-23.

75715. Журавський В. Питання реформи місцевого самоврядування в Україні: [Низка проблем вдосконалення місцевого самоврядування]. . , . С. 24-27.

75717. Дубей В. Заборона дискримінації у сфері праці: теоретичні питання і нормативне забезпечення. . , . С. 33-35.

75718. Кулинич П. Ринок земель як об'єкт правового регулювання: [Дослідження проблеми правових ознак земельного ринку]. . , . С. 39-43.

75719. Лисенков В.М., Лисенков А.В. Эффективно управлять безопасностью: [Управление безопсностью перевозок пассажиров и грузов]. . , . С. 24-31.

75720. Романюк Б, Деякі новели кримінального законодавства щодо злочинних посягань на життя та здоров'я громадян. . , . С. 63-67.

75721. Щокін Г. Система управління і ії закони: [Теорія соціального управління]. . , . С. 63-67.

75722. Піщенко Г., Мінченко С., Тущенко О. Торгівля людськими органами - протиправна діяльність і надприбутковий бізнес: [Трансплантація органів. Незаконна торгівля людськими органами. Проблема правового регулювання питання]. . , . С. 67-72.

75723. Запара С. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні. . , . С. 72-75.

75724. Кушнір А. Поведінка менеджерів з різним рівнем адоптації: [Професійна і соціально-психологічна адаптація менеджерів]. . , . С. 68-70.

75725. Капустин Н. М., Дьяконова Н. П., Кузнецов П. М. Автоматизация машиностроения. Высш.щк.. Москва, 2003. 223 с.

75726. Волков А. Т. Ремонт мотороллеров. Машиностроение. Москва, 1967. 290 с.

75727. Прудов Ю. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві: [Розгляд проблеми соціальних виплат та пільг]. . , . С. 85-89.

75728. Волков А. Т. Ремонт мотороллеров. Машгиз. Москва, 1961. 295 с.

75729. Дослідження вибірковості уваги: [Психологічний тест]. . , . С. 71.

75730. Бегова Т. Суб'єкти права інтелектуальної власності та ноу-хау: [Правовий статус осіб-правоволодільців права на використання ноу-хау]. . , . С. 95-99.

75731. Соснін О. Передумови формування в Україні інформаційного права: [Теорія формування інформаційного права]. . , . С. 99-103.

75732. Євтушина В. Корпорація Citigrouр шукає керівника: [Історія успіху. Прорахунки компанії]. . , . С. 86-88.

75733. Волков А. Ф., Ведешенков В. А., Зенкин В. Д. Автоматический поиск неисправностей в ЦВМ. Сов. радио. Москва, 1968. 151 с.

75734. Бері В. Регламент Верховної Ради України - процедурно-правова основа реалізації установчої функції парламенту. . , . С. 103-107.

75735. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. Вища атестаційна комісія України. К., 2005. 47 с.

75736. Domus Design : Интерьер, мебель, декор. Евромедиа Украина. К., 2005. 177 с.

75737. Обзор украинского рынка. Держзовнишинформ. К., 2005.

75738. Технологии транспортирования и хранения грузов. ДКС Центр. Киев, 2005. 36 с.

75739. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005.

75740. Сучасність. Видавнича група Сучасність. Київ, 2005.

75741. Людина і праця. Соцінформ. К., 2005. 48 с.

75742. Мосьондз С., Саїв С. Становлення державної міграційної політики України: [Вплив міграційної сфери на розвиток і стабільність суспільства в Україні]. . , . С. 114-117.

75743. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 2531-2578

75744. Порошковая металлургия. Институт проблем материаловедения им. И.Н. Франциевича НАН Украины. Киев, 2005. 128 с.

75745. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005.

75746. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005.

75747. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005.

75748. Лабенська Л., Новікова Л. Виборчі цензи до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні з кінця XVIII ст. по даний час. . , . С. 118-123.

75749. Бойко І. Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі (1349-1569 рр.). . , . С. 123-127.

75750. Радченко Л. Деякі правові аспекти регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. . , . С. 134-140.

75751. Каракаш І., Арнаут А. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект. . , . С. 141-144.

75752. Абрайтис В. Б., Аверьянов Н. Н., Белоус А. И. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Радио и связь. Москва, 1988. 367 с.

75753. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 03.10.05 № 358. . , . С. 27-66.

75754. Аверьянов Н. Н., Березенко А. И., Борщенко Ю. И. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Радио и связь. Москва, 1988. 368 с.

75755. Абрайтис В. Б., Аверьянов Н. Н., Белоус А. И. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Радио и связь. Москва, 1987. 367 с.

75756. Поляков В. Нематериальные активы: применение в бизнесе: [Оборот нематериальных активов предприятия]. . , . С. 10-12.

75758. Типове положення про Службу соціальної підтримки сімей : затверджено Наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 17.08.05 № 1658. . , . С. 80-82.

75759. Волков А. Ф., Заварицкий Н. В., Надь Ф. Я. Электронные устройства на основе слабосвязанных сверхпроводников. Сов. радио. Москва, 1978. 137 с.

75760. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України: Затв. наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.05 № 343. . , . С. 140-231.

75761. Волков А. Х., Кононова Р. М. Изобретения и рационализаторские предложения. ЦИНТИМАШИНОСТР. Москва, 1960. 92 с.

75762. Волков Б. А., Ларионов А. Д. Анализ сметной стоимости строительства железных дорог. Транспорт. Москва, 1980. 159 с.

75763. Про внесення змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення: наказ Міністерсрва... (див. анотацію). . , . С. 241-243.

75764. Волков Б. Г., Рыбальченко Е. А., Трескунова С. Л. Эксплуатация трактора КД-35. Сельхозгиз. Москва, 1953. 164 с.

75765. Коротков Э.М., Беляев А.А., Валовой Д.В. Антикризисное управление. ИНФРА-М. М., 2000. 432 с.

75766. Волков Б. Д., Сигал И. А., Файвисович Р. С. Автомобильная промышленность ведущих зарубежных стран, 1969-1970. НИИНАвтопром. Москва, 1971. 84 с.

75767. Дафт Р. Л. Менеджмент. Питер. Санкт-Петербург, 2000. 830 с.

75768. Волков Б. И., Якунин С. А. Математические задачи плазмооптики. Знание. Москва, 1982. 64 с.

75769. Волков Б. И. Математический практикум для физиков. МГУ. Москва, 1981. 104 с.

75770. Волков Б. Н., Кремянский В. Я. Унификация деталей машин. Изд-во стандартов. Москва, 1989. 229 с.

75772. Добрускін М. Про генезу терміна та філософського поняття "інтелігенція": [Про походження поняття "інтелігенція"]. . , . С. 28-36

75773. Кирилова О., Собуцький М. Суб'єктне означування за Жаком Лаканом: [Французький філософ-психоаналітик Ж. Лакан]. . , . С. 37-48.

75774. Сердюк О. Перспективи ареотологічної етики як однієї з концепцій етики бізнесу: [Ареотологічна етика - особистий аспект моральності]. . , . С. 49-60.

75775. Волков В. А. Факты из истории естественных наук и техники в популярных лекциях. Знание. Москва, 1976. 48 с.

75776. Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Химики. Наукова думка. Киев, 1984. 736 с.

75778. Волков В. В. Производственное освоение прогрессивных технологий. Знание. Москва, 1986. 64 с.

75780. Мос Д. Пропущена ланка між теорією доброчесності та етикою бізнесу. . , . С. 61-78.

75781. Лук'яненко Г. Феномен нового вбрання короля: [Одяг набуває характеру самовираження і самоствердження в людській спільноті]. . , . С. 79-90.

75782. Волков В. И. Скоростное железнодорожное пассажирское движение. Знание. Москва, 1990. 64 с.

75783. Волков В. М. Логарифмические усилители. Гостехиздат УССР. Киев, 1962. 244 с.

75784. Гардашук Т. Феміністичний вектор екологізму: [Філософія екології. Екологізм - глобальна екологічна криза. Жіночий екологічний рух. Визначна роль жіноцтва у збереженні природи]. . , . С. 91-110.

75785. Потребчук А. Справедливість покарання: [Застосування норм права при неухильному дотриманні вимог справедливості]. . , . С. 111-123.

75786. Супругова С. Етнічні спільноти: сутність, ознаки, класифікація. . , . С. 124-137.

75787. Волков В. М. Логарифмические усилители на транзисторах. Техніка. Киев, 1965. 266 с.

75788. Волков В. М., Попов В. П., Степаненко В. К. Микроминиатюрные транзисторные усилители. Техніка. Киев, 1973. 208 с.

75789. Волков В. М., Иванько А. А., Лапий В. Г. Микроэлектроника. Техніка. Киев, 1983. 263 с.

75791. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетарної стратегії як форми комунікації центральних банків:... (див. анотацію). . , . С. 8-18.

75792. Волков В. М. Сделай сам. Полымя. Минск, 1991. 128 с.

75793. Волков В. М., Зорько А. П., Прокофьев В. А. Технологическая телефонная связь на железнодорожном транспорте. Транспорт. Москва, 1990. 294 с.

75795. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків. . , . С. 21-23.

75796. Волков В. М. Функциональные электронные усилители с широким динамическим диапозоном. Техніка. Киев, 1967. 342 с.

75798. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров'я держави. . , . С. 26-33.

75799. Волков В. М., Головин Э. С., Кудряшов В. А. Электрическая связь и радио на железнодорожном транспорте. Транспорт. Москва, 1991. 310 с.

75800. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. Знання. Київ, 1999. 514 с.

75801. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект. . , . С. 34-37.

75803. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 16 с.

75804. Волков В. Н. Путевое хозяйство: Пособие по дипломному проектировнию. Транспорт. Москва, 1990. 176 с.

75805. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 26 с.

75806. Волков В. Н. Шагаем в небо. Мол. гвардия. Москва, 1971. 173 с.

75807. Волков В. Н. Шагаем в небо. Мол. гвардия. Москва, 1973. 207 с.

75808. Волков Г. А. Оптимизация надежности электроэнергетических систем. Наука. Москва, 1986. 115 с.

75809. Волков Г. И. Регулировка механизмов автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Воениздат. Москва, 1952. 130 с.

75810. Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни: [Центральна та Східна Європа: іноземні банки на національних банківських ринках; діяльність банків за кордоном. Цифри]. . , . С. 38-44.

75811. Волков Г. М., Плешивцев Н. В. Применение углеродных материалов. Знание. Москва, 1990. 64 с.

75812. Волков Д. М. Дифференциальные уравнения и их приложения в естествознании. Изд-во Ленингр. ун-та. Ленинград, 1961. 133 с.

75813. Волков Д. П., Ионов А. А., Чутчиков П. И. Атлас конструкций лифтов. Машиностроение. Москва, 1984. 60 с.

75814. Карманов Є. Банківський кодекс України - об'єктивна необхідність. . , . С. 44-46.

75815. Волков Д. П. Динамика и прочность одноковшовых экскаваторов. Машиностроение. Москва, 1965. 463 с.

75816. Волков Д. П., Каминская Д. А. Динамика электромеханических систем экскаваторов. Машиностроение. Москва, 1971. 384 с.

75817. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Електромеханічні апарати автоматики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

75818. Волков Д. П., Каминская Д. А. Динамические нагрузки в универсальных экскаваторах-кранах. Исследования и основы расчета. Машгиз. Москва, 1958. 268 с.

75819. Кірєєва К. Удосконалення системи регулювання банківського капіталу шляхом запровадження ринкової дисципліни у вітчизняній банківській системі: [Складові балансу банків України. Інформаційна... (див. анотацію)]. . , . С. 48-51.

75820. Волков Д. П., Чутчиков П. И. Надежность лифтов и технология их ремонта. Стройиздат. Москва, 1985. 128 с.

75821. Волков Д. П., Николаев С. Н., Марченко И. А. Надежность роторных траншейных экскаваторов. Машиностроение. Москва, 1972. 207 с.

75822. Волков Д. П., Николаев С. Н. Надежность строительных машин и оборудования. Высш. шк.. Москва, 1979. 400 с.

75823. Брітченко І., Перепелиця Р. Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій: [Поняття "кредитоспроможність" та "платоспроможність". Оцінка кредитоспроможності емітента; ризик банкрутства]. . , . С. 52-56.

75824. Волков Д. П., Крайнев А. Ф. Планетарные, волновые и комбинированные передачи строительных и дорожных машин. Машиностроение. Москва, 1968. 272 с.

75825. Овдій Ю. Організаційне забезпечення процесу бюджетування в банку: [Бюджетний регламент, його створення. Бюджетний процес. Бюджетний комітет та його функції]. . , . С. 57-59.

75826. Волков Д. С. Исследование работы цепного привода. Днепропетровский металлург. ин-т. Днепропетровск, 1956. 13 с.

75827. Волков Е. А. Численные методы. Наука. Москва, 1982. 254 с.

75828. Волков Е. А. Численные методы. Наука. Москва, 1987. 248 с.

75829. Жидко К. Нові вимоги Базельського комітету до визначення капіталу, адекватного ризикам: [Базельський комітет. Міжнародний коефіцієнт платоспроможності - коефіцієнт Кука. Коефіцієнт McDonough]. . , . С. 63-65.

75830. Архивы и срок хранения документов в Украине: [Нормативные документы]. . , . С. 3-117.

75831. Ивщенко Л.И., Саксонов С.Г. К методике исследования изнашивания материалов в особых условиях. . , . С. 135-141.

75832. Буханцева М. Приватизація майна підприємств, установ, організацій: державне статистичне спостереження. . , . С. 16-17.

75833. Сірош М. Корпоративний сектор економіки та фондовий ринок в Автономній Республіці Крим. . , . С. 18-20.

75834. Денисюк О. Особливості розвитку економіки України та антимонопольне регулювання. . , . С. 21-23.

75835. Волков Е. А., Никонова Л. Г. Экономическая эффективность автоматизированного управления. Мысль. Москва, 1987. 159 с.

75836. Волков Е. Б., Головков Л. Г., Сырицын Т. А. Жидкостные ракетные двигатели. Основы теории агрегатов ЖРД двигателльных установок. Воениздат. Москва, 1970. 590 с.

75837. Очеретяный С. Управление ИТ в финансовых учреждениях Великобритании:[ Управление системой автоматизации страховой деятельности, взаимосвязь между инфармационными технологиями и бизнесом]. . , . С. 18-26.

75838. Волков И. В., Смолянский И. И. Ассимметричные режимы работы индуктивно-емкостных преобразователей. Наук. думка. Киев, 1976. 167 с.

75839. Волков И. В., Вакуленко В. М. Источники электропитания лазеров. Техніка. Киев, 1976. 176 с.

75840. Волков И. В., Шлапак В. А. Машинные методы расчета систем стабилизированного тока. Наук. думка. Киев, 1978. 152 с.

75841. Казакова С. Досвід приватизації в європейських країнах та відмінності роздержавлення в Україні. . , . С. 24-27.

75842. Кулинич П. Правовий режим земель, переданих сільськогосподарським підприємствам у колективну власність: [Земельні відносини на селі. Паювання]. . , . С. 29-32.

75843. Волков И. М. Основы экономики и организации рекламной деятельности. Изд-во ун-та. Москва, 1991. 78 с.

75844. Алексеева С. Развитие правовых основ земельного сервитута. . , . С. 33-36.

75845. Волков И. С. Двухфазный ферродинамический вектормер с полупроводниковым входом. Куйбыш. индустр. ин-т им. В.В.Куйбышева. Куйбышев, 1960. 14 с.

75846. Волков Л. В., Мирзоев Р. А. Электрохимическая обработка металлов. Электроосаждение. ЛПИ. Ленинград, 1986. 76 с.

75847. Барчук В., Дуленчук І. Роль Служби Безпеки України в реалізації внутрішніх правоохоронних функцій держави. . , . С. 83-86.

75848. Соборова Н.Н. Финансовые технологии для банков и компаний: [ИРБИС для банков. Электронная валютная биржа. Аналитические системы. Страхование рисков. Депозитарий Украины]. . , . С. 37-40.

75849. Волков Л. И., Шишкевич А. М. Надежность летательных аппаратов. Высш. школа. Москва, 1975. 296 с.

75850. Заріцька І. Земельне законодавство Української держави П. Скоропадського. . , . С. 87-91.

75851. Волков Л. И. Управление эксплуатацией летательных комплексов. Высш. школа. Москва, 1981. 368 с.

75852. Калиновський Б. Інституційні гарантії здійснення місцевого самоврядування в Україні. . , . С. 97-101.

75853. Волков М. В., Морозова Е. М., Рудякова Т. Н. Преградим путь травмам. Знание. Москва, 1981. 94 с.

75854. Волков М. В., Морозова Е. М., Рудякова Т. Н. Травмам-нет!. Знание. Москва, 1974. 96 с.

75855. Чубенко А. Напрями вдосконалення правової регламентації функцій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. . , . С. 105-107.

75856. Волков Н. В., Золотухин В. И. Автоматические роторные и роторно-конвейерные линии. ВНИИТЭМР. Москва, 1986. 58 с.

75857. Васильев С.Г. Эффективное управление - технологии или искусство?: [Анализ работы, контроль расходов, расчет себестоимости продукции]. . , . С. 46-50.

75858. Клочков В. Концептуальная сущность и роль прокурорского надзора по охране и защите прав и свобод человека и гражданина. . , . С. 151-154.

75859. Максімова В. Визначення об'єктів формування витрат: [Організація системи контролю формування витрат на підприємстві]. . , . С. 155-159.

75860. Волков Н. И. Теория вероятностей. Ленингр. ин-т водного транспорта. Ленинград, 1969. 95 с.

75861. Ткаченко Н. Переваги та недоліки функціонування кептивних страхових компаній. . , . С. 160-162.

75862. Волков Н. И., Миловзоров В. П. Электромашинные устройства автоматики. Высш. шк.. Москва, 1986. 335 с.

75863. Кодацкий В. Зарубежный опыт налогообложения. . , . С. 163-165.

75864. Волков Н. И., Миловзоров В. П. Электромашинные устройства автоматики. Высш. шк.. Москва, 1978. 336 с.

75865. Волков Н. Н., Родзевич Н. В. Подшипники качения колесных пар вагонов и локомативов. Машиностроение. Москва, 1972. 167 с.

75866. Волков О. И. Техническое перевооружение производства. Знание. Москва, 1984. 64 с.

75867. Волков О. И. Экономическая эффективность механизации и автоматизации производства в машиностроении. В условиях массового и крупносерийного производства. Машиностроение. Москва, 1968. 124 с.

75868. Волков О. И. Экономические аспекты внедрения автоматизации. Наука. Москва, 1972. 268 с.

75869. Волков П. Д. Исследование работы сепаратов подшипников качения, работающих под осевыми нагрузками. Научно-исслед. и эксперимент. ин-т подшипниковой про-ти "ЭНИПП". Москва, 1956. 19 с.

75870. Волков П. Д., Ермишкин Н. И. Эстетические взгляды М. С. Ольминского. Высш. школа. Москва, 1975. 93 с.

75871. Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и ее границы: [История экономики информации]. . , . С. 4-24.

75872. Волков П. И. Справочник по теплотехнике. УВО им. Фрунзе. Харьков, 1924. 90 с. : табл., черт.

75873. Волков Р. И., Афанасьева Т. Г. Архитектурно-строительные решения чистых комнат (1981-1986гг.). ЦНИИЭлектроника. Москва, 1986. 63 с.

75874. Маевский В. Экономические измерения и фундаментальная теория: [Проблема измерения динамики инфляции и реального продукта в условиях ускорения темпов экономических изменений]. . , . С. 25-39.

75875. Волков С. Генераторы прямоугольных импульсов на МОП-элементах. Энергоиздат. Москва, 1981. 230 с.

75876. Моисеев С. История одного "беслатного завтрака": [Проблема инфляции: история и современное состояние]. . , . С. 40-55.

75877. Волков С. Д. Статистическая теория прочности. Машгиз. Москва, 1960. 176 с.

75878. Вереникин А. Общность принципов ценообразования на конкурентных и монополизированных рынках: [Принципы ценообразования на конкурентных и монополизированных рынках]. . , . С. 56-71.

75879. Волков С. С. Вторично-ионные масс-спектрометры. ЦНИИЭлектроника. Москва, 1987. 60 с.

75880. Волков С. С., Орлов Ю. Н., Астахова Р. Н. Сварка и склеивание пластмасс. Машиностроение. Москва, 1972. 128 с.

75881. Паппэ Я., Галухина Я. Внешнеэкономические факторы трансформации крупного бизнеса в России: [Формы крупного бизнеса в России. Выход крупного бизнеса России на мировой рынок. Кредиты российским компаниям... (см. аннотацию)]. . , . С. 72-89.

75882. Волков С. С., Орлов Ю. Н., Черняк Б. Я. Сварка пластмасс ультразвуком. Химия. Москва, 1974. 264 с.

75883. Волков С. С., Черняк Б. Я. Сварка пластмасс ультразвуком. Химия. Москва, 1986. 256 с.

75884. Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии: [Россия. Социальная ответственность в бизнесе]. . , . С. 90-102.

75885. Волков Ф. М., Кашкин И.Т. Повышение эффективности основных производственных фондов в процессе интенсификации. МГУ. Москва, 1989. 101 с.

75886. Дегтярев А., Маликов Р. Институциональный анализ деловой коррупции в России: [Теневой экономический потенциал России. Антикоррупционный консенсус бизнеса и власти]. . , . С. 103-118.

75887. Волков Э. П., Ведяев В. А., Обрезков В. И. Энергетические установки электростанций. Энергоатомиздат. Москва, 1983. 280 с.

75888. Волков Ю. В., Волков З. А., Кайгородцев Л. М. Долговечность машин, работающих в абразивной среде. Машиностроение. Москва, 1964. 116 с.

75889. Валентей С. Контринновационная среда российской экономики: [Экономика инноваций. Создание национальной инновационной системы в России]. . , . С. 132-143.

75890. Волков Ю. Н. Безопасность производственных процессов в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1972. 167 с.

75891. Волков Ю. Н., Квасников А. И., Сметанин А. В. Производственный шум и методы борьбы с ним. Ленингр. политехн. ин-т. Ленинград, 1975. 70 с.

75892. Волков Ю. Н. Техника безопасности при волочении проволоки. Металлургиздат. Москва, 1958. 88 с.

75893. Волков Ю. С., Лившиц А. Л. Введение в теорию размерного формообразования электрофизико-химическими методами. Вища школа. Киев, 1978. 118 с.

75894. Абалкин Л. Размышления о родословной В.И. Вернадского: [Биография и научная деятельность русского ученого В.И. Вернадского]. . , . С. 144-148.

75895. Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство запечатленного звука. Очерки по истории граммофона. Искусство. Москва, 1964. 256 с.

75896. Волкова Е. А. Поляризационные измерения. Изд-во стандартов. Москва, 1974. 155 с.

75897. Волкова З. П., Хотин В. М. Технология электровакуумных материалов. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1972. 216 с.

75898. Менанд Л. "Над пропастью во ржи" 50 лет спустя: что посеял Холден Колфилд: [Творчество американского писателя Дж. Д. Селинджера и его роман "Над пропастью во ржи"]. . , . С. 260-263.

75899. Приступко А. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку: [Фінансово-правове забезпечення фондового ринку]. . , . С. 22-27.

75900. Руда Т. Вирішення майнових питань релігійних організацій на сучасному етапі державотворення: окремі аспекти. . , . С. 32-35.

75901. Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності: [Комунальна власність як форма власності]. . , . С. 35-38.

75902. Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст : [фінансовий контроль]. . , . С. 44-46.

75903. Шаповалова О. Цільова функція правового режиму господарського використання природних ресурсів: [Правовий режим господарського використання природних ресурсів]. . , . С. 46-50.

75904. Саваріна О. Характеристика та напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності: [Спрощення системи оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності]. . , . С. 53-56.

75905. Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні : [створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні]. . , . С. 83-86.

75906. Міма І. Визначення поняття та змісту релігійних норм в релігійній системі: [Релігійні норми в релігійній системі]. . , . С. 107-111.

75907. Гальчинський А. Проблеми демократизації економіки. . , . С. 4-11.

75908. Назарчук М., Курбацький Г. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними: [ТІС - торгово-інформаційні системи. Порівняння ТІС та фондових бірж на базі вітчизняного і зарубіжного досвіду]. . , . С. 21-29.

75909. Бутко М., Зеленський С., Акименко О. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону: [На прикладі Чернігівської області]. . , . С. 30-37.

75910. Захарченко В. П'ятий цикл індустріального (постіндустріального) розвитку і формування промислових територіальних систем: [Типи ПТС]. . , . С. 38-45.

75911. Щербак В. Податок працює на... глобалізацію: [Ідеї фон Сіменса і де Голля про універсальний непрямий податок. ДУПО (договір про усунення подвійного оподаткування). Торгово-фінансовий акцент... (див. анотацію)]. . , . С. 46-54.

75912. Бандилет А. Стан і перспективи розвитку корпоративних структур власності. . , . С. 55-61.

75913. Онегіна В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах. . , . С. 62-72.

75914. Гончаров Ю., Петін Ю., Сальник О. Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції. . , . С. 73-82.

75915. Андрушків Б., Бакушевич Я. Україна і Польща - економічні аспекти співпраці. . , . С. 82-85.

75916. Довбенко М. Кліометрія в економічному дослідженні: [Кліометрія - новий кількісний підхід в економічному дослідженні]. . , . С. 86-91.

75917. Волкова Г. З. Исследование динамического модуля упругости конструкционных пластмасс с изотропным наполнением. Рижское высш. командно-инженерное училище им. Бирюзова С.С.. Рига, 1967. 22 с.

75918. Волков Ю. П., Шпарбер Л. Я., Гусаров А. К. Технолог-доменщик. Металлургия. Москва, 1986. 262 с.

75919. Волкова К. А., Казакова Ф. К., Симонов А. С. Государственное предприятие: структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции. Экономика. Москва, 1990. 448 с.

75920. Судьбы и перспективы эмпирической социологии: [Материалы круглого стола]. . , . С. 3-21.

75921. Волкова К. А., Казакова Ф. К., Симонов А. С. Структура производственного объединения. Экономика. Москва, 1987. 318 с.

75922. Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" : Закон України від 06.09.05 № 2809-IV. . , . С. 11-50.

75923. Методика визначення нормативів питного водопостачання населення: затв. Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.05 № 148. . , . С. 328-336.

75924. Смирнова Р.А. Факторы формирования адаптационных стратегий социально уязвимых слоев населения Беларуси: [Теория адаптации и концепции функционального состояния организма индивида]. . , . С. 26-35.

75925. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості: затв. Наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.05 № 119. . , . С. 266-383.

75926. Пучков П.В. Вы чье, старичье?: [Жестокое обращение с пожилыми людьми]. . , . С. 35-41.

75927. Волкова Л. А. Плавка металла в индукционных печах. Машгиз. Москва, 1961. 61 с.

75928. Волкова Л. В., Квятковский С. Ф., Штыкова Е. А. Бытовые электроплиты (современный технический уровень и тенденции). Информэлектр. Москва, 1990. 62 с.

75929. Волкова Н. Е. Разработка метода расчета теплового режима песчано-глинистой литейной формы с учетом фазовых и химических превращений. Белорусский политех. ин-т. Минск, 1971. 21 с.

75930. Волкова Т. Д. Деформирование и звукоизлучение органических пластин, взаимодействующих со средой. ЗМИ им. В.Я. Чубаря. Запорожье, 1991. 16 с.

75931. Сенченко М. Суспільство знищення - стратегічна перспектива "демократичних реформ": [Негативні явища сучасного світу: генетично-модифіковані продукти, фальсифіковані медикоменти, хвороби]. . , . С. 91-118.

75932. Волкова Т. Д. Деформирование и звукоизлучение органических пластин, взаимодействующих со средой. ЗНТУ. Запорожье, 1991. 181 с.

75933. Волковой Н. Н., Каика В. В. Единая серия асинхронных и взрывозащищенных электродвигателей ВАО. Энергия. Москва, 1968. 208 с.

75934. Волковский С. А., Оноприенко Е. И., Савинов В.А. Радиоустройства систем управления летательными аппаратами. Машиностроение. Москва, 1972. 406 с.

75935. Волковыский Л. И., Лунц Г. Л., Араманович И. Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного для вузов. Наука. Москва, 1975. 319 с.

75936. Волковыский Л. И., Лунц Г. Л., Араманович И. Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. Физматгиз. Москва, 1961. 367 с.

75937. Волкомич А. И, Лакшин А. П., Хазин Д. А. Литейные машины. Машгиз. Москва, 1959. 464 с.

75938. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. Выща шк.. Київ, 1988. 191 с.

75939. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. Вища школа. Киев, 1982. 151 с.

75940. Воллернер Н. Ф. Аппаратурный спектральный анализ сигналов. Сов. радио. Москва, 1977. 208 с.

75941. Воллернер Н. Ф., Шуваев В. А. Сигналы с однополосными спектрами. Техніка. Киев, 1976. 181 с.

75942. Воллес Н. Реестр Windows 2000. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 384 с.

75943. Волнин Б. А. Гидромеханизация на строительстве ГЭС. Госэнергоиздат. Москва, 1951. 71 с.

75944. Крупка Ю. Поняття ядерного страхування. . , . С. 104-106.

75945. Приймаченко Д. Інституціональний механізм формування та реалізації митної політики. . , . С. 17-20.

75946. Чернадчук В. Поняття та сутність бюджетних відносин. . , . С. 21-24.

75947. Одегова Л. Совершенствование законодательства о безналичных расчетах в электронной форме: [Анализ текущего состояния и исследование зарубежного законодательства]. . , . С. 25-29.

75948. Росоляк О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні. . , . С. 30-32.

75949. Волновая динамика машин. Наука. Москва, 1991. 188 с.

75950. Волноводная оптоэлектроника. Мир. Москва, 1991. 575 с.

75951. Темченко В. Права і свободи людини як критерій розмежування функціональної спрямованості держави: [Функціональний вплив держави на класифікацію прав людини й основних свобод]. . , . С. 55-59.

75952. Єрмоленко В. Розмежування майнових правовідносин та законовідносин: методологічні аспекти. . , . С. 64-67.

75954. Ивщенко Л.И., Ковалева Л.И., Лен С.Г. Иследование процессов контактного взаимодействия с учетом динамики нагружения. . , . С. 114-117.

75955. Пелих Н. Конституційний акт часів Ярослава Мудрого. . , . С. 79-81.

75956. Стецюк Б. Органи кримінального судочинства Гетьманщини : [процес становлення судів й адміністративних органів України]. . , . С. 82-85.

75957. Волноводные и микрополосковые антенны и устройства. МАИ. Москва, 1989. 79 с.

75958. Волноводные линии передачи и элементы. СПИ. Саратов, 1987. 72 с.

75959. Воробьев А. А., Диденко А. Н., Безматерных Л. Н., Коваленко Е. С. Волноводные синхротроны. Атомиздат. Москва, 1966. 103 с.

75960. Нелін О. До питання спадкування за заповітом за Цивільним Кодексом України. . , . С. 96-99.

75961. Кінащук Л. Організація та правове забезпечення соціального захисту професійного ризику державних службовців у зарубіжних країнах. . , . С. 104-107.

75962. Солоха В.В., Внуков Ю.Н. Осьові температурні зміщення шпинделя токарного автоматизованого верстату. . , . С. 224-226.

75963. Волосенко І. Страховий ризик у страховому правовідношенні: [Дослідження поняття та місця страхового ризику у страховому зобов'язанні]. . , . С. 118-122.

75964. Лукашева Н. Правове регулювання медичних оглядів працівників. . , . С. 133-137.

75965. Пасічніченко С. Правовий зміст понять "інвалід" та "інвалідність" : [обґрунтування понять "інвалід" та "інвалідність"]. . , . С. 138-140.

75966. Каменський Д. Застосування покарань за федеральні податкові злочини у США. . , . С. 155-159.

75967. Волноводные устройства и линии передачи. СПИ. Саратов, 1985. 92 с.

75968. Заргано Г. Ф., Ляпин В. П., Михалевский В. С. Волноводы сложных сечений. Радио и связь. Москва, 1986. 123 с.

75969. Волновые зубчатые передачи. Техніка. Киев, 1976. 221 с.

75970. Волновые зубчатые передачи и механизмы. Моск. инж.-строит. ин-т им. В.В.Куйбышева. Москва, 1985. 140 с.

75971. Волновые и цепные передачи. Московс. станкоинструмен. ин-т. Каф. "Детали машин". Москва, 1967. 303 с.

75972. Волновые исследования. Труды гидравлической лабаратории. Госстройиздат. Москва, 1962. 220 с.

75973. Волновые передачи. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Москва, 1970. 462 с.

75974. Волновые передачи. [б. и.]. Москва, 1975. 243 с.

75975. Волновые передачи. [б. и.]. Москва, 1978. 228 с.

75976. Волны в сплошных средах. Наук. думка. Киев, 1978. 171 с.

75977. Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры. Вища школа. Киев, 1970. 363 с.

75978. Система правоохранительных органов Украины: Сборник официальных и нормативных документов. . , . С. 5-142.

75979. Росситер Д. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. Питер. Санкт-Петербург, 2000. 652 с.

75980. Саркисян О. А., Груздева О. А., Красовский Г. В. Конспект рекламиста. Центр пром. маркетинга и рекл.. Москва, 1999. 129 с.

75981. Ч.9. Роль практичної психології у психологічному забезпеченні управління освітніми організаціями: [Практична психологія освітнього менеджменту. Моделі психологічної служби в освітніх організаціях]. . , . 348-383.

75982. Семенченко Ж. Реклама и рекламные услуги. Фактор. Харьков, 1999. 38 с.

75983. Ромат Е. В. Реклама. Студцентр. Киев, 1999. 480 с.

75984. Ч.8. Розд.1. Психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління: реальний стан і головні тенденції розвитку: [Структура, фактори, елементи, гендерні відмінності готовності]. . , . С. 298-312.

75985. Касаткин Д. Х форум африканистов : [Африка в глобализирующем мире. Политика. Экономика. Международные отношения. Программа "Новое партнерство для развития Африки" (НЕПАД)]. . , . С. 2-5.

75986. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансова система. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 184 с.

75987. Воловик Г. А. Внедоменная обработка чугуна. Гостехиздат. Киев, 1961. 134 с.

75988. Воловик Г. А., Пашинский В. Ф. Повышение качества передельного чугуна. Техніка. Киев, 1974. 75 с.

75989. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 220 с.

75990. Ч.7. Психологічні основи взаємодії суб'єкта і об'єкта управління в освітніх організаціях: [Комунікації в освітніх організаціях. Ефективна взаємодія. Зміст, види конфліктів в освітніх організаціях]. . , . С. 248-297.

75991. Воловик Г. Е., Минеев В. П. Физика и топология. Знание. Москва, 1980. 63 с.

75992. Ч.6. Розд.3. Вплив психологічного клімату в освітніх організаціях на ефективність управління: [Зміст, структура, види, роль психологічного клімату в освітніх організаціях]. . , . С. 228-247.

75993. Ульянова Л. П. Політекономія. МАУП. Київ, 2004. 184 с.

75994. Семенов Б. Д. Рекламный менеджмент. Экоперспектива. Минск, 1999. 270 с.

75995. Бандурко О.М., Тягло О.В. Курс логіки. Літера. К., 2002. 160 с.

75996. "Черный континент" в ХХ веке: [Процесы демократизации Африканского континента. Доклады участников Х Конференции африканистов. Африканский союз. Новое партнерство для развития Африки - НЕПАД]. . , . С. 6-47.

75997. Ч.4. Розд.3. Принцип гуманізації управління як один із провідних у психології освітнього менеджменту: [Гуманістична психологія. Організація педагогічної діяльності на гуманістичних засадах]. . , . С. 126-143.

75998. Волович В. А., Керженцев А. Ф., Филатов И. Г. Нормирование расхода режущего инструмента в машиностроении. Беларусь. Минск, 1989. 174 с.

75999. Волович Г. И. Динамика гентильных источников вторичного электропитания постоянного тока. Энергоатомиздат. Москва, 1991. 186 с.

76000. Волович М. И., Герасименко И. П., Протопопов Е. В. Горячее моделирование процесса продувки металла. Сиб. метал.ин-т С.Орджоникидзе. Новокузнецк, 1989. 72 с.

76001. Волович М. И., Авдеев В. П., Парпаров Я. Г. Контроль и оценивание конверторной плавки по косвенным параметрам. Кн. изд-во. Кемерово, 1989. 124 с.

76002. Вологдин В. Выпрямители. ОНТИ Энергоиздат. Ленинград ; Москва, 1936. 448 с., 1 л. черт. : ил., табл., диагр., черт.

76003. Вологдин В. Поверхностная индукционная закалка. Оборонгиз. Москва, 1947. 220 с.

76004. Вологдин В. В. Высокочастотная пайка. Машгиз. Москва, 1954. 52 с.

76005. Праздников Г.А. Болонский процесс в смысловом пространстве современного образования: [Внутреннее содержание и организационная сторона Болонського процесса. Организационные преобразования в сфере высшего образования]. . , . С. 42-47.

76006. Вологдин В. В., Кущ Э. В., Асамов В. В. Индукционная пайка. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1989. 68 с.

76007. Вологдин В. В., Кущ Э. В. Индукционная пайка. Машиностроение. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 79 с.

76008. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

76009. Ярская -Смиронова Е.Р., Романов П.В. Прооблема доступности высшего образования для инвалидов: [ Отношение к студентам-инвалидам. Образовательные проблемы инвалидов]. . , . С. 48-56.

76010. Левченко О.Г. Енергозберігаючі фільтровентиляційні агрегати для нейтралізації промислових викидів у повітря: [Фільтровентиляційні агрегати - захист від шкідливих речовин, промислових викидів, газів]. . , . С. 3.

76011. Вологдин В. В. Пайка и наплавка при индукционном нагреве. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Москва, 1965. 90 с.

76012. Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки: затв. Наказом Міністерства культури і туризму України від 31.10.05 № 783. . , . С. 54-59.

76013. Могильчак Е.Л. Экономические ориентации студенчества - их взаимосвязи и методы формирования: [Ориентация на трудовую деятельность, на материальное благополучие]. . , . С. 57-62.

76014. Вологдин В. В. Пайка при индукционном нагреве. Машгиз. Москва, 1957. 68 с.

76015. Сіренко Л.Я., Паршикова Т.В. Керований індустріальний фотосинтез кормових, харчових та лікарських речовин - перспектива та реальність: [Біотехнології. Розвиток індустриального фотосинтезу в Україні. Очищення води]. . , . С. 5-6.

76016. Методичні рекомендації щодо формування тарифу на електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій: затв. Постановою Національної Комісії регулювання... (див. анотацію). . , . С. 191-197.

76017. Штомпка П. Формирование социологического воображения. Значение теории: [Умение связывать теорию с социальной жизнью]. . , . С. 64-72.

76018. Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС: затв. Постановою Національної Комісії регулювання електроенергетики України від 12.10.05 № 896. . , . С. 198-204.

76019. Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками: затв. Постановою Національної Комісії регулювання електроенергетики України від 12.10.05 № 897. . , . С. 205-211.

76020. Процедура перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії : затверджено Постановою Національної Комісії регулювання електроенергетики України від 12.10.05 №898. . , . С. 212-215.

76021. Дубовских Ю.А., Мун Д.В. Управление рисками и комплексное страхование регионов. . , . С. 2-4.

76022. Маслов В.П. Моделирование политических процессов и роль личности в истории. . , . С. 75-82.

76023. Петренко И.Н. Принципы построения классификации негативных факторов безопасности: [Структура негативных факторов безопасности и сфер их проявления. Экономические риски]. . , . С. 6-9.

76024. Рощина И.В. Социальная безопасность и социально защищенный человек: [Эволюция социальной политики в России. Цели и результаты социальной политики]. . , . С. 10-16.

76025. Агурбаш Н.Г. Лизинг и его перспективы в регулировании развития малых предприятий: [Инвестирование временных финансовых средств в малые предприятия]. . , . С. 17-23.

76026. Баринов А.Э. Особенности анализа рисков инвестиционных проэктов в условиях неопределенности российского рынка: [Анализ инвестиционных проектов в России. Банковские кредиты. Российский рынок]. . , . С. 37-44.

76027. Демкин И.В. Моделирование процентного риска при выборе методов и форм кредитования предприятий. . , . С. 45-51.

76028. Климов И.А. Телевидение: модальности существования: [Телевидение как социальный институт и как форма социального знания]. . , . С. 93-100.

76029. Демидова О.А., Черп О.М. Оценка воздействий на здоровье населения, связанных с намечаемой хозяйственной деятельностью: [Оценка проектов с высоким потенциалом опасности для здоровья населения при помощи... (см. аннотацию)]. . , . С. 52-64.

76030. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи релейного захисту та автоматики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 34 с.

76031. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи релейного захисту та автоматики". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 55 с.

76033. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. деталей машин і підйомно-трансп. механізмів Методичні вказівки до лабораторної роботи "Конструктивні та експлуатаційні особливості черв’ячного редуктора" з дисципліни "Деталі машин". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 26 с.

76034. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 59 с.

76035. CHIP/ЧИП : Компьютеры и коммуникации. СофтПресс. К., 2005. 111 с.

76036. HARD 'n' SOFT UA. СПД Дмитренко В. А.. К., 2005. 104 с.

76037. Автоматика, связь, информатика. Автоматика, связь, информатика. Москва, 2005. 48 с.

76038. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2005. 48 с.

76039. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2005. 96 с.

76040. Дистанционное и виртуальное обучение. НОУ СГИ. М., 2005. 73 с.

76041. Дистанционное и виртуальное обучение. НОУ СГИ. М., 2005. 61 с.

76042. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. МГТУ им. Баумана. Москва, 2005. 82 с

76043. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 72 с.

76044. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 82 с.

76045. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 72 с.

76046. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 76 с.

76047. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 76 с.

76048. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. СПбГУ ИТМО. СПб., 2005. 88 с.

76049. Измерительная техника. Издательство стандартов. Москва, 2005. 72 с.

76050. Информатика и образование. образование и Информатика. М., 2005. 128 с.

76051. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2005. 56 с.

76052. Методы менеджмента качества. Стандарты и качество. М., 2005. 63 с.

76053. Мир техники и технологий. Издательский дом "Проминь". Харьков, 2005. 82 с.

76054. Наука и жизнь. Редакция журнала "Наука и жизнь". М., 2005. 143 с.

76055. Наукові вісті Національного технічного університету України. "Київськ. політех.". Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". К., 2005. 163 с.

76056. Ровесник. Молодая гвардия. М., 2005. 62 с.

76057. Салон. АОЗТ "Украинский Издательский Дом". К., 2005. 220 с.

76058. Системный администратор. Издательский дом "Учительская газета". М., 2005. 96 с.

76059. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2005. 64 с.

76060. Современные технологии автоматизации (СТА). СТА-ПРЕСС. М., 2005. 112 с.

76061. Транспорт України : Нормативне регулювання. Юнікон-Прес. Київ, 2005. 34 с.

76062. Экотехнологии и ресурсосбережение. Ин-т газа НАН Украины. Киев, 2005. 84 с.

76063. Экономист. Редакция журнала Экономист. Москва, 2005. 95 с.

76064. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005. 48 с.

76065. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005. 48 с.

76066. Економіка. Фінанси. Право. Аналітик. Київ, 2005. 41 с.

76067. Бутинець Ф.Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку: [Сучасна теорія бухгалтерського обліку]. . , . С. 3-19.

76068. Данилова З. В., Князевська І. Б. Bisiness English. Fundamentals of management. СМП Астон. Тернопіль, 1998. 104 с.

76069. Малюга Н.М. Роль бухгалтерського обліку в макроекономічних методологіях (до проблеми гармонізації мікро- і макрообліку): [Необхідність використання бухгалтерської інформації при формуванні... (див. анотацію)]. . , . С. 20-37.

76070. Вологдин В. В. Трансформаторы для высокочастотного нагрева. Машиностроение, Ленинг.отд-ние. Москва, 1965. 100 с.

76071. Анисимова Н.Ю. Анализ системы качества винодельческой продукции: [Классификация вин, оценка качества]. . , . С. 38-44.

76072. Вологдин В. В. Трансформаторы для высокочастотного нагрева. Машгиз, Ленингр. отд.. Москва, 1954. 43 с.

76073. Лібанова Е. М. Ринок праці. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 224 с.

76074. Володарский Е. Т., Малиновский Б. Н., Туз Ю. М. Планирование и организация измерительного эксперимента. Вища школа. Киев, 1987. 280 с.

76075. Бабич О.М. Статистичний аналіз ефективності страхової діяльності. . , . С. 45-48.

76076. Володин А. А. Финансы машиностроения. Высш. школа. Москва, 1989. 216 с.

76077. Береза С.Л. Податковий облік у Німеччині та Польщі. . , . С. 49-55.

76078. Володин А. А., Самсонов Н. Ф. Финансы машиностроительной промышленности. Высш. школа. Москва, 1981. 304 с.

76079. Володин А. А. Электронные музыкальные инструменты. Энергия. Москва, 1970. 144 с.

76080. Бикова Н.Л. Аналіз електроспоживання в умовах впровадження комп'ютерної техніки. . , . С. 56-60.

76081. Профессор Внуков Юрий Николаевич (К 50-летию со дня рождения). . , . С. 242-243.

76082. Володин Б. Г. ...И тогда возникла мысль. Знание. Москва, 1985. 224 с.

76083. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Виробничий маркетинг. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 112 с.

76084. Володин Б. Г. На пути к невероятному. Знание. Москва, 1967. 303 с.

76085. Валуєв Б.І., Рузмайкіна І.В. Облікова політика промислового підприємства - управлінська спрямованість підходу: [Облікова політика в контексті інтересів системи управління]. . , . С. 61-66.

76086. Володин В. А. Конструкция и проектирование ракетных двигателей. Машиностроение. Москва, 1971. 336 с.

76087. Володин В. С. Чудесный шов. Молодая гвардия. Москва, 1961. 175 с.

76088. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Інфраструктура товарного ринку. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 136 с.

76089. Виговська Н.Г. Моделювання структур внутрішньогосподарського контролю на акціонерних товариствах (стаття 1). . , . С. 79-89.

76090. Володин Г. Г. По следам истории. Очерк из истории Донецкого металлургического з-да им. В.И.Ленина. Донбасс. Донецк, 1967. 352 с.

76091. Гаргола Ю.Г. Система сертифікації аудиторів України: зміна парадигми: [Новий підхід до організації системи сертифікації аудиторів України]. . , . С. 90-94.

76092. Дубенко Н.В. Аналіз руху грошових коштів: необхідність застосування та удосконалення методики : [значення аналізу при оцінці фінансового стану фірми]. . , . С. 102-113.

76093. Козлова М.О. Необхідність покриття облікових резервів реальними активами. . , . С. 114-122.

76094. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Організація виробництва. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 248 с.

76095. Тюнина Е. Африка в авангарде: [Африканская скульптура]. . , . С. 23-25.

76096. Лаговська О.А. Методи обліку витрат як інформаційна база системи бюджетування. . , . С. 123-127.

76097. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Ринок цінних паперів. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 168 с.

76098. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

76099. Про виконання бюджету за 9 місяців 2005 року: Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 406 від 22.11.05 р.. . , . С. 5.

76100. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Конкурентноспроможність фірми. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 112 с.

76101. Левицька С.О. Автоматизація контролю необоротних активів для бюджетних установ: [Матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі]. . , . С. 128-135.

76102. Володин Е. И., Снетков А. М., Идзон М. Ф. Автоматизация и механизация средств контроля в машиностроении. Машгиз. Москва, 1962. 215 с.

76103. Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку. . , . С. 136-140.

76104. Петрова Н.М. Організація системи обліку на підприємствах туристичної галузі. . , . С. 147-151.

76105. Володин И. Г. Практика станочного литья. ОНТИ НКТП СССР. Москва ; Ленинград, 1936. 40 с. : ил., табл., черт.

76106. Володин Н. И. Накатка цилиндрических зубчатых колес. ЦИНТИМАШ. Москва, 1962. 91 с.

76107. Петрук О.М. Облік і контроль міжнародних розрахунків із застосуванням інформаційно-комп'ютерних технологій. . , . С. 152-166.

76108. Воложин А. И., Субботин Ю. К., Чикин С. Я. Путь к здоровью. Знание. Москва, 1989. 160 с.

76109. Рабошук А.В. Сутність і принципи управлінського обліку: [Управлінський облік як складова бухгалтерського обліку]. . , . С. 167-175.

76110. Волок В. П. Испытательные стенды. Знание. Москва, 1980. 64 с.

76111. Романчук К.В. Відображення договірного процесу та його результатів у внутрішній звітності підприємства. . , . С. 176-186.

76112. Ермоленко И. Н., Ульянова Т. М., Витязь П. А., Федорова И. Л. Волокнистые высокотемпературные керамические материалы. Навука і техніка. Минск, 1991. 254 с.

76113. Суков Г.С. Вирішення проблем обліку запасів: [Облік товарно-виробничих запасів]. . , . С. 187-195.

76114. Михайленко І. Про енергозбереження - відкрито : [проблеми і перспективи енергозбереження в Україні]. . , . С. 3-7.

76115. Чибісов Ю.В. Бухгалтерський облік як інформаційно-аналітична база бюджетного управління: [Роль бухгалтерського обліку в системі бюджетування]. . , . С. 202-207.

76116. Чижевська Л.В. Проблеми наукової комунікації в дослідженнях бухгалтерського обліку: [Проблеми обміну науковою інформацією між вченими]. . , . С. 208-215.

76117. Анциферов В. Н., Соколкин Ю. В., Ташкинов А. А., Людаговский А. В., Ханов А. М. Волокнистые композиционные материалы на основе титана. Наука. Москва, 1990. 136 с.

76118. Литвиненко І.Ю. Оренда як економічна категорія: проблеми дефініції: [Визначення поняття оренди в літературі]. . , . С. 216-227.

76119. Сиденко А. В., Башкатов Б. И., Матвеева В. М. Международная статистика. Дело и Сервис. Москва, 1999. 272 с.

76120. Пабат А.А. Экономические критерии эффективности инновационных технологий национальной альтернативной энергетики: [Исследование возобновляемых источников энергии в Украине. Инновационные проекты и технологии]. . , . С. 20-24.

76121. Шоршоров М. Х., Колпашников А. И., Костиков В. И. Волокнистые композиционные материалы с металлической матрицей. Машиностроение. Москва, 1981. 272 с.

76122. Караман М.М. Об экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции животноводческих отраслей в сельскохозяйственных предприятиях АРК: [Анализ сельского хозяйства Крыма]. . , . С. 234-240.

76123. Казангапов А .Н., Патлах О. Н., Вильш Р., Швотцер Г. Волоконная оптика в измерительной и вычислительной технике. Наука, КазСССР. Алма-Ата, 1989. 243 с.

76124. Новіцька Л.Є. Проблеми організації оплати праці працівників підприємств АПК: [Оплата праці в Чернівецькій області]. . , . С. 247-250.

76125. Бутусов М. М., Галкин С. Л., Латинский В. С., Тарасюк Ю. Ф. Волоконная оптика в судовом приборостроении. Судостроение. Ленинград, 1990. 88 с.

76126. Степаненко О. С. Сканеры и сканирование. Вільямс. Москва, 2005. 288 с.

76127. Пластун О.Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі. . , . С. 256-261.

76128. Волоконно-оптическая связь. Радио и связь. Москва, 1982. 270 с.

76129. Даниленко М. Т. Обґрунтованість державної експертизи проектної документації з питань енергозбереження та ефективність впровадження заходів з енергозбереження : [проектна документація з питань енергозбереження]. . , . С. 26-32.

76130. Тот И. Д., Брентнел У. Д., Менке Дж. Д. Волоконные композиционные материалы. Металлургия. Москва, 1978. 240 с.

76131. Ткаченко Т.П. Соціальна стратегія розвитку України: [Зміни в законодавстві, ринковій економіці України у 2005 році]. . , . С. 262-268.

76132. Желєзна А. О., Кирилович В. А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань. Кондор. Київ, 2004. 796 с.

76133. Волонцевич Г. А. Бытовую радиоэлектронику ремонтируем сами. Полымя. Минск, 1991. 174 с.

76134. Волосатов В. А. Безотходная и малоотходная штамповка листовых деталей. Машгиз. Москва, 1961. 150 с.

76135. Чикуркова А.Д. Механізм регулювання зайнятості сільського населення. . , . С. 274-281.

76136. Волосатов В. А. Ультразвуковая обработка. Лениздат. Ленинград, 1973. 248 с.

76137. Волосов С. С. Автоматическое обеспечение точности размеров при шлифовании. Машгиз. Москва, 1958. 118 с.

76138. Волосов С. С., Марков Б. Н., Педь Е. И. Основы автоматизации измерений. Изд-во стандартов. Москва, 1974. 368 с.

76139. Волосов С. С. Основы точности активного контроля размеров. Машиностроение. Москва, 1969. 359 с.

76140. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. КНЕУ. Київ, 2000. 292 с.

76141. Чернілевський Д. В., Кіницький Я. Т., Колосов В. М., Щербацький Ф. І., Крживицька С. Є. Технічна механіка. НМК ВО. Київ, 1992. 384 с.

76142. Волосов С. С., Педь Е. И. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. Изд-во стандартов. Москва, 1975. 336 с.

76143. Волосов С. С., Педь Е. И. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1970. 312 с.

76144. Волосов С. С. Технологические и метрологические основы точности регулирования размеров в машиностроении. Машиностроение. Москва, 1964. 279 с.

76145. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень. КНЕУ. Київ, 2004. 614 с.

76146. Орехов С. Убранство городов. Модный факел над Нью-Йорком: [История создания американской статуи Свободы]. . , . С. 14-17.

76147. Волосов С. С., Гейлер З. Ш. Управление качеством продукции средствами активного контроля. Изд-во стандартов. Москва, 1989. 263 с.

76148. Грачева М. В. Анализ проектных рисков. Финстатинформ. Москва, 1999. 216 с.

76149. Волотковский С. А., Василевский Е. В., Гутман Э. М. Защита подземных сооружений от электрокоррозии. Техніка. Киев, 1964. 135 с.

76150. Титаренко М. В. Електротехніка. Кондор. Київ, 2004. 240 с.

76151. Глазунов В. Н. Финансовий анализ и оценка риска реальных инвестиций. Финстатинформ. Москва, 1997. 135 с.

76152. Волотковский С. А. Рудничная электровозная тяга. Недра. Москва, 1981. 389 с.

76153. Волохов В. А., Хрычиков Э. Е., Киселев В. И. Системы охлаждения теплонагруженных радиоэлектронных приборов. Сов. радио. Москва, 1975. 142 с.

76154. Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование. Крылья. Железнодорожный, Моск. обл., 1999. 336 с.

76155. Волохонский Л. А. Вакуумные дуговые печи. Энергоатомиздат. Москва, 1985. 232 с.

76156. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. Дело и сервис. Москва, 1999. 112 с.

76157. Татур Т. А., Татур В. Е. Установившиеся и переходные процессы в электрических цепях. Высш. школа. Москва, 2001. 407 с.

76158. Волоцкой А. Н. Производственная телефонная связь, электрическая сигнализация и электрочасофикация. Радио и связь. Москва, 1981. 232 с.

76159. Волоцкой А. Н. Телефонная связь в системах оперативного управления. Связь. Москва, 1974. 125 с.

76160. Волочильное оборудование. НИИИПТЭИТМашиностроению. Москва, 1972. 56 с.

76163. Шарова Т. Управление валютными рисками. Випол. Киев, 1994. 198 с.

76164. Меженний О. О. Microsoft Windows XP. Вільямс. Київ, 2005. 224 с.

76165. Курбатова К. А. Microsoft Excel 2003. Вільямс. Київ, 2004. 288 с.

76166. Тема 5.1. Державний бюджет як головний засіб упраління соціально-економічним розвитком країни. . , . С. 74-83.

76167. Меженний О. О. Microsoft Word 2003. Вільямс. Київ, 2005. 208 с.

76168. Волочильное оборудование. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1973. 48 с.

76169. Тема 5.2. Кредітно-грошова політика держави. . , . С. 83-89.

76170. Тема 5.3. Вплив держави на ціноутворення. . , . С. 88-90.

76171. Волочильное оборудование. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1975. 38 с.

76172. Волочильное оборудование. НИИИНФОРМТЯЖМАШ. Москва, 1977. 43 с.

76173. Чернов В. А. Анализ коммерческого риска. Финансы и статистика. Москва, 1998. 128 с.

76174. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками. Знання. Київ, 1998. 444 с.

76175. Бібліографічний апарат видання: Правила складання бібліографічного опису (бібліографічного запису). . , . С. 14-19.

76176. Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка. Каравела. Київ, 2004. 432 с.

76177. Кругових С. Фонд онлайнової бібліотеки як об'єкт інтелектуальної власності. . , . с. 19-20

76178. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. КНЕУ. К., 2003. 394 с.

76179. Басов В.П., Родіонов В.М. Хімія. Каравела. К., 2004. 320 с.

76180. Богданов Г. Сучасний стан соціалізіції студентів у ФРН: [Дослідження інформаційних потреб та читання сучасних німецьких студентів]. . , . с. 20-24

76181. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Каравела. Київ, 2004. 456 с.

76182. Тавокин Е.П. СМИ как фактор информации по обеспечению реформ: [В России]. . , . С. 100-106.

76183. Козій Н. Інноватика, інновації, нововведення як об'єкт бібліотечної періодики. . , . с. 24-27

76184. Шарков Ф.И. Аудитория и мониторинг СМИ: [Отношение аудитории к средствам массовой информации]. . , . С.106-110.

76185. Філіпова Л. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз. . , . с. 29-30

76186. Никулин А.М. Аграрные трансформации в исследованиях А.В. Чаянова: [Семейные экономики и их кооперирование]. . , . С. 111-119.

76187. Шваб Л. І. Економіка підприємства. Каравела. Київ, 2004. 568 с.

76188. Васюк О. Правові бази даних: [Огляд вітчизняних правових баз даних]. . , . с. 31-33

76189. Сажко В. А. Електричне та електронне обладнання автомобілів. Каравела. Київ, 2004. 304 с.

76190. Кононученко Л. Вплив комп'ютерних технологій на інформаційні потреби користувачів бібліотек України: (На прикладі ОУНБ України). . , . с. 37-39

76191. Волошенко Ф. П. Краткое методическое руководство к курсовому проектированию двигателей внутреннего сгорания с противоположно движущимся поршнями. Куйб. с./хоз. ин-т каф. "Тракторы и автомобили". Куйбышев, 1961. 78 с.

76192. Волошенко Ф. П. Характеристики поршневых двигателей внутреннего сгорания. Алтайское книж. изд-во. Барнаул, 1963. 87 с.

76193. Волошенко-Климовицкий Ю. Я. Динамический предел текучести. Наука. Москва, 1965. 179 с.

76194. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер. А.С.К.. Київ, 2004. 224 с.

76195. Волошин А. А., Самсонов Ю. А. Расчет и конструирование пересекающихся оболочек сосудов. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1968. 126 с.

76196. Палащина Н. Наукове інформаційно-бібліографічне забезпечення інноваційних напрямів освітянської галузі. . , . с. 34-36

76197. Волошин А. А., Григорьев Г. Т. Расчет и конструирование фланцевых соединений. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1972. 136 с.

76198. Волошин А. А., Григорьев Г. Т. Расчет и конструирование фланцевых соединений. Машиностроение, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 125 с.

76199. Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 200 с.

76200. Петрова Л. Підготовка бібліотечного спеціаліста до управлінської діяльності: педагогічні методики проблемного навчання. . , . с. 39-43

76201. Волошин В. И., Федорчук Л. И. Электромузыкальные инструменты. Энергия. Москва, 1971. 143 с.

76202. Волошин Г. Я., Мартынов В. П., Романов А. Г. Анализ дорожно-транспортных проишествий. Транспорт. Москва, 1987. 240 с.

76203. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. Ельга, Ніка-Центр. Київ, 2002. 527с.

76204. Волошин И. Ф., Палагин В. А. Переходные процессы в цепях с термисторами. Наука и техника. Минск, 1967. 243 с.

76205. Волошин М. Б., Тер-Мартиросян К. А. Теория калиоровочных взаимодействий элементарных частиц. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 296 с.

76206. Волошкевич Г. З. Конструирование изделий с соединениями выполняемыми электрошлаковой сваркой. ЦНИИТМАШ. Москва, 1958. 44 с.

76207. Грідасов В. М., Кривченко С. В., Ісаєва О. Є. Інвестування. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 164 с.

76208. Волошко Ю. Д., Орловский А. Н. Как работают стрелочные переводы под поездами. Транспорт. Москва, 1987. 119 с.

76209. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 221 с.

76210. Волощенко А. П. Технико-экономический анализ и направленный выбор основных параметров автоматических станков и линий. Одес. политехн. ин-т. Киев, 1968. 75 с.

76211. Медушевский А.Н. Алексис де Токвиль. Социология государства и права: [Научная деятельность французского социолога Алексиса де Токвиля]. . , . С. 119-128.

76212. Cohn D. Функциональное проектирование в Autodesk Inventor 10: [Проектирование производства при помощи программы Autodesk Inventor 10]. . , . С. 13-17.

76213. Аведьян А.Б. Система маршрутизации документов и управления заданиями SWR-Workflow 2.0: [Автоматизация бизнес-процессов предприятия с помощью компьютерной системы SER-Workflow 2.0]. . , . С. 78-81.

76214. Горбунов А.О. Применение RFID-технологий в системах управления производством: [Преимущества и недостатки применения RFID-технологий]. . , . С. 7-9.

76215. Гельбрас В. Миграция, преобразующая Китай: [Занятость населения Китая. Миграция]. . , . С. 48-55.

76216. Ковалев С.М., Ковалев В.М. Современные методологии описания бизнес-процессов: [Правила описания бизнес-процессов. Характеристика методов сбора информации при описании бизнес-процессов]. . , . С. 10-13.

76217. Коргун В. Ирак: время непростых решений: [Политическая ситуация в Ираке. Иностранная оккупация. Терроризм. Межнациональные и этнические проблемы]. . , . С. 56-62.

76218. Волощенко М. В., Сидлецкий О. Г. Современное состояние производства и применения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. АН УССР, Ин-т проблем литья. Киев, 1970. 85 с.

76219. Хромов В.Н., Говоров И.В. Обеспечение и повышение качества машин при эксплуатации и ремонте: [Системы техобслуживания и ремонта машин. Структура ремонтных предприятий России]. . , . С. 16-19.

76220. Волощенко Т. Б. Счетная техника в металлургии. Металлургия. Москва, 1970. 96 с.

76221. Освіта, технікуми, коледжі. Науково-методичний центр вищої освіти. К., 2005. 94 с.

76222. Волощук Г. А., Ничипоренко А. В. Особенности кухни народов мира. Реклама. Киев, 1990. 128 с.

76224. Волпян Г. Электричество в вашем доме. Моск. рабочий. Москва, 1965. 96 с.

76225. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку. КНЕУ. Київ, 1999. 280 с.

76226. Брігхем С.Ф. Основи фінансового менеджменту. КП "ВАЗАКО", Молодь. К., 1997. 1000 с.

76227. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Ника-Центр; Єльга. К., 1999. 528 с.

76228. Волпянский Л. М. Литье в металлические формы. Машиностроение. Москва, 1964. 56 с.

76229. Волпянский Л. М. Литье в оболочковые формы. Машгиз. Москва, 1960. 69 с.

76230. Волпянский Л. М. Литье в оболочковые формы. Машиностроение. Москва, 1964. 52 с.

76231. Колот А. Київський Національний Економічний Університет на шляху до європейського освітнього простору: [Підготовча робота університету до Болонської декларації. Перші кроки та закази...(див. анотацію)]. . , . С. 13-17.

76232. Волпянский Л. М. Машинная формовка. Машгиз. Москва, 1957. 74 с.

76233. Смирнов В. В. Менеджер по ипотечным операциям. Изд. дом Аудитор. Москва, 2000. 120 с.

76234. Загоруйко Л. Деякі проблеми та аспекти дистанційної освіти в Україні. . , . С. 18-19.

76235. Волпянский Л. М. Шихта для чугунного и стального литья. Машгиз. Москва, 1957. 63 с.

76236. Андрушко Л. М. ВОЛС: Волоконные оптические линии связи. Тэхника. Киев, 1988. 240 с.

76237. Корицкий А. Россия - Турция: 85 лет дипломатическим отношениям : [российско-турецкие международные отношения. История и современность]. . , . С. 63-67.

76239. Волский М. И., Гуменный Л. К. Механические испытания материалов. Нилим. Горький, 1954. 300 с.

76240. Бабицький А. Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління. МАУП. Київ, 2003. 128 с.

76241. Волховер В. Г., Иванов Л. А. Производственные методы разработки программ. Финансы и статистика. Москва, 1983. 208 с.

76242. Соловйов В. Навчально-методичні засади використання новітніх технологій: [Електронні засоби навчання - вимоги, пропозиції. Методичне забезпечення самостійної роботи]. . , . С. 22-23.

76243. Волчек Я. А., Ложечников Е. Б., Бернштейн М. Д. Самоходные погрузчики. Машгиз. Москва, 1963. 243 с.

76244. Волченко В. Н. Вероятность и достоверность оценки качества металлопродукции. Металлургия. Москва, 1979. 88 с.

76245. Кривцов О. С., Бережний В. М., Онегіна В. М. Макроекономіка у запитаннях та відповідях. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 200 с.

76246. Пащенко Т. Технічні засоби та комп'ютеризація навчання - один із методів раціональної організації самостійної роботи студентів: [Використання ПК у навчанні і самостійній роботі. Електронні підручники]. . , . С. 24-26.

76247. Волченко В. Н. Контроль качества сварных конструкций. Машиностроение. Москва, 1986. 152 с.

76248. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи мікропроцесорної техніки". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 66 с.

76249. Волченко В. Н., Могила И. В. Чудеса ХХ века: факты, гипотезы, исследования. Знание. Москва, 1991. 63 с.

76250. Мустафаєва Г. Організація і проведення рейтингового контролю знань, умінь та навичок студентів: [Рейтингова система оцінки успішності студентів на прикладі дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка"]. . , . С. 27-29.

76251. Волченок В. Ф. Моделирование свойств полидисперсных структур. Навука і техніка. Минск, 1991. 192 с.

76252. Руденко Т. Засоби активізації самостійної роботи студентів: [Семінари. Форми семінарів. Міжпредметні завдання]. . , . С. 30-31.

76253. Ледков А. Непал начала ХХІ века: проблемы и перспективы: [Социально-политический кризис в Непале. Отставка Кабинета Министров]. . , . С. 68-72.

76254. Корчевна О. Працевлаштування студентів та випускників: [Адаптація студентів та випускників ВНЗ до вимог ринку праці: основні завдання та напрями такої роботи]. . , . С. 41-43.

76255. Волчкевич Л. И. Автоматизация производства электронной техники. Высш. шк.. Москва, 1988. 287 с.

76256. Торопцев С. "Печки-лавочки" с Ван Мэном: [Биография и творчество китайского писателя Ван Мэна]. . , . С. 73-75.

76257. Волчкевич Л. И., Кузнецов М. М., Усов Б. А. Автоматы и автоматические линии. Высш. школа. Москва, 1976. 230 с.

76258. Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005.

76259. Волчкевич Л. И., Кузнецов М. М., Усов Б. А. Автоматы и автоматические линии. Высш. школа. Москва, 1976. 336 с.

76260. Волчкевич Л. И., Усов Б. А. Автооператоры. Машиностроение. Москва, 1965. 144 с.

76261. Пашкеев С. Железнодорожный король: ноу-хау в управлении проектами позволило сыну мелкого торговца построить четверть железных дорог России: [Строительство железных дорог 2 половины XIX века (Самуил Поляков)]. . , . С. 74-77.

76262. Сардак С. Формы применения маркетинга на предприятиях: [Маркетинг - важный элемент получения прибыли предприятием]. . , . С. 17-25.

76263. Литвин І. І., Конончук О. М., Желізняк Г. О. Вища математика. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 368 с.

76264. Волчкевич Л. И., Усов Б. А. Автооператоры. Машиностроение. Москва, 1974. 214 с.

76265. Волчкевич Л. И., Михайлов М. А. В согласии с экономикой. Сов. Россия. Москва, 1987. 90 с.

76266. Волчкевич Л. И., Ковалев М. П., Кузнецов М. М. Комплексная автоматизация производства. Машиностроение. Москва, 1983. 269 с.

76267. Кігель В. Р. Як зміцнювати валютний резерв засобами математики, з урахуванням індивідуальних переважань. Кондор. Київ, 2005. 54 с.

76268. Волчкевич Л. И. Надежность автоматических линий. Машиностроение. Москва, 1969. 308 с.

76269. Волчкевич Л. И., Степаньянц Ю. Р. Организационно-технические мероприятия по повышению производительности технологического автоматизированного оборудования. Высш. школа. Москва, 1988. 80 с.

76270. Пустовійт Р. Ф. Методика розв'язування задач з мікроекономіки. Кондор. Київ, 2005. 102 с.

76271. Волчков К. К., Гришкан Б. Я., Зархин М. М. Эксплуатация сетевых сооружений городской электрической сети. Госэнергоиздат. Москва, 1960. 394 с.

76272. Волчков К. К., Козлов В. А. Эксплуатация сооружений городской электрической сети. Энергия. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1979. 304 с.

76273. Волчков Э. П. Пристенные газовые завесы. Наука. Новосибирск, 1983. 238 с.

76274. Цасюк В. В. Теоретична механіка. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 402 с.

76275. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління підприємством. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 400 с.

76276. Волчок И. П., Беркун М. Н., Федьков Г. А. Повышение качества литой стали для деталей технологического оборудования цветной металлургии. Цветметинформация. Москва, 1977. 40 с.

76277. Волчок И. П., Колотилкин О. Б., Юзвак В. М. Повышение стойкости изделий из чугуна. УМК ВО. Киев, 1990. 54 с.

76278. Волчок И. П. Совершенствование производства стали для отливок в индукционных печах с кислой футеровкой. Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Горький, 1966. 20 с.

76279. Монден Ясухиро "Тоёта". Экономика. Москва, 1989. 287 с.

76280. Фейгенбаум А. В. Контроль качества продукции. Экономика. Москва, 1986. 471 с.

76281. Шонбергер Р. Японские методы управления производством. Экономика. Москва, 1988. 251 с.

76282. Волчок И. П., Колотилкин О. Б. Чугун для изготовления стеклоформ. ВНИИЭСМ. Москва, 1989. 57 с.

76283. Волчок Л. Я. Методы измерений в двигателях внутреннего сгорания. Машгиз. Москва, 1955. 268 с.

76284. Волчок Л. Пьезоэлектрические индикаторы для двигателей внутреннего сгорания. Машгиз. Москва ; Ленинград, 1945. 98 с. : ил., табл., схем., диагр., черт.

76285. Волынова Т. Ф. Высокомарганцовистые стали и сплавы. Металлургия. Москва, 1988. 341 с.

76286. Соловей О. І., Хмеленко О. С. Інженерна графіка: схеми електричні. Кондор. Київ, 2005. 188 с.

76287. Мерзляк А. В., Михайлов Є. П., Корецький М. Х., Михайлова Г. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 240 с.

76288. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Міжнародна торгівля послугами. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 112 с.

76289. Ройзман В. П. Прикладна механіка. Опір матеріалів. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 124 с.

76290. Беков Р.С. Пространственно-временные особенности институционализации финансовой системы России: [Практическая роль институционального механизма финансовой системы России]. . , . С. 83-88.

76291. Коптюбенко Д.Б. Развитие негосударственных денежных систем: институциональный подход: [Развитие электронных средств расчета и его последствия]. . , . С. 88-93.

76292. Андреюк Н. В. Мікроекономіка. Кондор. К., 2004. 176 с.

76293. Усачова Г.М., Мамон Я.О. До питання про удосконалення інституту міжбюджетних відносин: [Проблеми міжбюджетних відносин з моменту зміни в Україні концепції державної влади (2004р.)]. . , . С. 180-186.

76294. Грещак М. Г., Гребешкова О. М. Внутрішній економічний механізм підприємства. КНЕУ. Київ, 2001. 103 с.

76295. Андреева Н.Н. Теоретические основы экологического реформирования налоговой и учетной систем в условиях трансформации экономики Украины: [Международный опыт экологических налоговых систем...]. . , . С. 184-194.

76296. Бек В. Л. Теорія статистики. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 288 с.

76297. Як викладати ситуаційні вправи. Центр інновацій та розвитку. Київ, 1999. 64 с.

76298. Зухба Д.С. Процесс глобализации финансовых рынков и перспективы регионального европейского строительства: [Влияние финансовых потрясений на мировую экономику в целом и на перспективы европейского строительства]. . , . С.81-87.

76299. Кучеренко В. Р., Маркітан О. С. Управління діловими проектами. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 280 с.

76300. Коршунов А. История взлета и падения OS/2 - одной из самых интересных операционных систем: [История возникновения, развития и падения операционной системы OS/2]. . , . С. 82-91.

76301. Савчук О. М. Охорона праці в галузі. Просвіта. Запоріжжя, 2004. 164 с.

76302. Волынский А. Я. Конструирование чугунных деталей и их литейная технологичность. Машиностроение. Москва, 1964. 211 с.

76303. Волынский А. Я. Литейные формы и их сборка. Высшая школа. Москва, 1964. 292 с.

76304. Москвітіна Т. Д., Черепов В. В. Комерційні зв'язки торговельного підриємства. Київськ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2002. 126 с.

76305. Волынский Б. А. Аналоговые интегровычислители для решения краевых задач. Изд-во Акад. наук СССР. Москва, 1963. 152 с.

76306. Волынский Б. А., Бухман В. Е. Модели для решения краевых задач. Физматгиз. Москва, 1960. 451 с.

76307. Волынский Б. А., Зейн Е. Н., Шатерников В. Е. Электротехника. Энергоатомиздат. Москва, 1987. 528 с.

76308. Волынский М. С. Необыкновенная жизнь обыкновенной капли. Знание. Москва, 1986. 142 с.

76309. По Великій Британії. Знання, КОО. Київ, 2004. 222 с.

76310. Волынский М. С. О дроблении капель жидкости в потоке воздуха. [б. и.]. [Б. м.], 1948. 9 с. : ил., табл.

76311. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2005.

76312. Войтович О. Політична історія Росії XX ст.: [Політичні партії в Росії 1905-1929 рр.]. . , . С. 1-6.

76313. Гончарук А. Г. Основи статистики. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 125 с.

76314. Бюджетний кодекс України. Одіссей. Х., 2004. 96 с.

76315. Сімейний кодекс України. Одіссей. Харків, 2004. 104 с.

76316. Вольвач П. В. Защита растений в садах, виноградниках и огородах. Таврия. Симферополь, 1989. 208 с.

76317. Вольдек А. И. Индукционные магнитогидродинамические машины с жидкометаллическим рабочим телом. Энергия. Ленинград, 1970. 271 с.

76318. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції. МАУП. Київ, 2004. 204 с.

76319. Коновалюк Д. М., Ковальчук Р. М. Деталі машин. Кондор. Київ, 2004. 584 с.

76320. Коломийцев В.Ф. К двухсотлетию Токвиля - социолога и политолога, либерала и консерватора: [Жизненный и творческий путь французского социолога Алексиса де Токвиля]. . , . С. 128-132.

76321. Новітній англо-український українсько-англійський словник. Промінь. Харків, 2004. 960 с.

76322. Івченко І. Ю. Економічні ризики. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 304 с.

76323. Кодекс законів про працю України. ПП "ІГВІНІ". Харків, 2005. 144 с.

76324. Кримінальний кодекс України. ПП ІГВІНІ. Харків, 2005. 144 с.

76325. Каменицер С. Е., Русинов Ф. М., Мельник М. Ф. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий. Высш. школа. Москва, 1984. 335 с.

76326. Ермаков В. И., Бобрик Г. И., Гринцевичюс Р. К., Матвеев В. И., Петров В. А. Сборник задач по высшей математике для экономистов. ИНФРА-М. Москва, 2002. 575 с.

76327. Вольдемаров О. Н. Пассажирские конвейеры за рубежом. НИИИинформтяжмаш. Москва, 1973. 63 с.

76328. Вольдман Г. М. Основы экстракционных и ионообменных процессов гидрометаллургии. Металлургия. Москва, 1982. 375 с.

76330. Егерев В. К., Зайцев В. В., Кордемский Б. А., Маслова Т. Н., Орловская И. Ф., Позойский Р. И., Ряховская Г. С., Федорова Н. М. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Каннон. Киев, 1997. 528 с.

76331. Антонец А. В., Белов Н. А., Бухало С. М. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. Вища шк.. Киев, 1989. 472 с.

76333. Волькенштейн А. А. Визуальная фотометрия малых яркостей. Энергия. Москва, 1965. 142 с.

76334. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Наука. Москва, 1965. 464 с.

76335. Абрамян Є. С., Брусов В. А., Добрик В. Ф. Комплексная система управления качеством продукции. Техніка. Киев, 1977. 199 с.

76336. Дерій Н.О. Стать і сексуальність: психолого-педагогічний погляд: [Гуманізація. Статеве виховання: зміст і принципи роботи. Статева диференціація. Самосвідомість. Сексуальність. Фактори впливу. Відхилення]. . , . С. 253-282.

76337. Кардаш В. Я. Стандартизация и управление качеством продукции. Вища шк.. Киев, 1985. 128 с.

76338. Егерев В. К., Зайцев В. В., Кордемский Б. А., Маслова Т. Н., Орловская И. Ф. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Оникс 21 век. Москва, 2003. 608 с.

76339. Кокс Д., Литтл Дж., О'Ши Д. Идеалы, многообразия и алгоритмы. Мир. Москва, 2000. 687 с.

76340. Нудельман Р. Расшифровка Х-хромосомы: [X и Y хромосомы, определяющие пол человека: отличительные особенности, эволюция]. . , . С. 9-13.

76342. Клинов В. Мировая конъюнктура первой четверти XXI в. и стратегия развития России: [Экономическая политика России. Конкурентоспособность. Налоги. Предпринимательство]. . , . С. 3-10.

76343. Афанасьев М., Мясникова Л. Время глобализации. . , . С. 11-19.

76344. Толкач В. КРІ в управлении: связь со стратегией: [Принятие управленских решений. Применение КРІ - ключевых показателей результативности]. . , . С. 44-53.

76345. Зимон Г. Революция в оранжевых тонах: украинский путь к демократии: ["Оранжевая революция" в Украине. Становление демократического и гражданского общества]. . , . С. 20-32.

76346. Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат. ФОРУМ - ИНФРА-М. Москва, 2005. 560 с.

76347. Тема 6. Державне регулювання підприємництва. . , . С. 92-105.

76348. Тэвдой-Бурмули А. Расширение ЕС и эволюция этнополитической ситуации в Европе: [Расширение ЕС на Восток]. . , . С. 31-44.

76349. Мустафа ъ-Найем Лев Шестов: жизнь в каждом миге: [Л.И. Шестов (1866-1938) русский философ]. . , . С. 114-120.

76350. Отдел маркетинга. Менеджмент-ХХІ. К., 2005. 64 с.

76351. Тема 7. Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності. . , . С. 106-124.

76352. Василенко А. Технология управления ценностью бренда BRAND TUNING: [Работа над брендом. Техника планирования стратегии]. . , . С. 12-13.

76353. Тема 8. Державнерегулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності.. . , . С. 125-136.

76354. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Наука. Москва, 1967. 464 с.

76355. Пер В. Дженстер, Дэвид Хасси Анализ сильных и слабых сторон компании: аудит маркетинга: [Важнейшие аспекты анализа, которые должны выполняться на разных фазах маркетингового аудита]. . , . С. 2-5.

76356. Волькенштейн В. С. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1971. 145 с.

76357. Волькенштейн М. В., Ельяшевич М. А., Степанов Б. И. Колебания молекул. Гостехиздат. Москва ; Ленинград, 1949. 600 с., 3 л. табл. : ил., табл., черт.

76358. Волькенштейн М. В. Конфигурационная статистика полимерных цепей. АН СССР. Москва, 1959. 466 с.

76359. Волькенштейн М. В. Молекулы и их строение. Изд-во Акад. наук СССР. Москва, 1955. 228 с.

76360. Сардак С. Эффективность применения маркетинга: [Теория примененияч маркетинга]. . , . С. 22-24.

76361. Волькенштейн М. В. Молекулярная оптика. ГИ.Т-Т-Л.. Москва, 1951. 744 с.

76362. Тема 9. Державне регулювання: стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів. . , . С. 137-150.

76363. Волькенштейн М. В. Перекрестки науки. Наука. Москва, 1972. 335 с.

76364. Волькенштейн М. В. Физика ферментов. Наука. Москва, 1967. 199 с.

76365. Волькенштейн М. В. Энтропия и информация. Наука. Москва, 1986. 190 с.

76366. Скотт М. К. Факторы стоимости. Олимп-Бизнес. Москва, 2000. 432 с.

76367. Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций. Изд. Моск. ун-та. Москва, 1968. 32 с.

76368. Тема 10. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. . , . с. 151-160.

76369. Волькенштейн Ф. Ф. Полупроводники как катализаторы химических рекций. Ак. наук СССР. Ленинград, 1956. 58 с.

76370. Волькенштейн Ф. Ф., Горбань А. Н., Соколов В. А. Радикало-рекомбинационная люминесценция полупроводников. Наука. Москва, 1976. 280 с.

76371. Шпак В. І., А. Кондорі Ромеро Міжнародна торгівля. МАУП. Київ, 2004. 384 с.

76372. Тема 11. Державне регулювання соціальних процесів. . , . С. 161-177.

76373. Цигилик І. І., Бибик Я. Р., Ємбрик М. Я., Паращич В. Ф. Економіка підприємства. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 168 с.

76374. Двойных К. Современный маркетинг и криминальная ответственность руководителей предприятий : [внедрение информационных технологий в производство]. . , . С. 54-61.

76375. Терентьев А. Торийская внешняя политика Тони Блэра: [Внешняя политика Великобритании. Взаимоотношения с Россией, Францией, Германией, Польшей, Испанией]. . , . С. 45-53.

76376. Машина Н. І. Вищі фінансові обчислення. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 208 с.

76377. Тема 12. Державне регулювання розвитку регіонів. . , . С. 178-187.

76378. Зиновьев Г. Четвертое поколение китайского руководства и тайваньский вопрос: [Проблемы внутренней и внешней политики Китая. Политика Китая в отношении Тайваня]. . , . С. 54-62.

76379. Інтелектуальна власність. АСПЕКТ-2003. К., 2005. 83 с.

76380. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005. 66 с.

76381. Сумский В. ISEAS-ИМЭМО: Возобновление диалога? (О сингапурском семинаре по проблемам отношений России с АСЕАН): [Международные отношения России со странами Юго-Восточной Азии: Китаем, Японией... (см. аннотацию)]. . , . С. 63-67.

76382. Римская О.Н. Совместительство в вузах - оценки преподавателей: [Проблема высокого качества обучения в вузах при наличии института вынужденных совместителей]. . , . С.133-135.

76383. Шушпанова И.С. Демократическое государство: социологические измерения. . , . С. 138-140.

76384. Бэйлс А.Дж.К. Международная безопасность после Ирака: [Итоги войны в Ираке. Иракский кризис. Терроризм. ОМУ - оружие массового уничтожения. Роль НАТО, ООН]. . , . С. 68-75.

76385. Гришин И. Шведская модель общественного развития: дихотомия рынок-политика: [Шведская модель общественного развития: суть, технология реализации. Частная собственность, рынок и демократия]. . , . С. 76-87.

76386. Малишевский И. Очарованы ее сиятельством вольтовой дугой: [Биография и научная деятельность украинских ученых Е.О. Патона и Б.Е. Патона]. . , . С. 4-33.

76387. Романова З. Латинская Америка: региональная интеграция на новом витке развития: [Внешнеэкономические отношения стран Латинской Америки. Международная конкуренция, борьба за стратегические... (см. аннотацию)]. . , . С. 88-98.

76388. Архипов В. Австралия в мировой экономике: [Экономический рост Австралии. Рост ВВП. Сокращение безработицы. Инвестиции. Внешняя торговля. Экспорт. Импорт]. . , . С. 99-103.

76389. Живкова Е. Облик женщины: [Женский портрет в европейской живописи]. . , . С. 34-49.

76390. Чаповська Р., Жмуркевич А. Робота з базами даних Microsoft Access 2000. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 324 c.

76391. Тарасенко Л. Киевская опера: страницы истории: [История украинского оперного искусства. Киевский оперный театр]. . , . С. 32-72.

76392. Клинова М. Логика и рациональные пределы приватизации: современный евроконтекст: [Государственные предприятия. Количественные оценки приватизации]. . , . С. 113-123.

76393. Ратушняк Г. С. Топографія з основами картографії. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 208 с.

76394. Юхимец Г. Об искусстве печатной графики: [Гравюра]. . , . С. 113-119.

76395. Титаренко М. Российские интересы в АТР и принципы формирования азиатской политики России в первой половине XXI века: [Политические и экономические взаимоотношения России со странами АТР... (см. аннотацию)]. . , . С. 2-8.

76396. Бородкіна І. Л., Матвієнко О. В. Практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних. Центр навчальної літератури. К., 2004. 448 с.

76397. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств. Кондор. Київ, 2004. 180 с.

76398. Гушер А. Проблемы и перспективы СНГ: Необходимость реинтеграции Содружества признает большинство наших ближайших соседей: [Взаимоотношение России и СНГ. Реинтеграция СНГ... (см. аннотацию)]. . , . С. 9-18.

76399. Валецька Т. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 208 с.

76400. Бадрак В. Билл Гейтс: [Биография и творческий путь американского программиста, бизнесмена, создателя компании "Mikrosoft" Б. Гейтса]. . , . С. 134-143.

76401. Беленькая М. Арафат: лидер и его наследие: [Политический портрет Ясира Арафата - лидера палестинской национальной администрации]. . , . С. 19-24.

76402. Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнеса. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 232 с.

76403. Юрлов Ф. Индия в мировой политике: [Международные отношения Индии. Взаимоотношения Индии с Китаем, США, Россией]. . , . С. 25-30.

76404. Волькенштейн Ф. Ф. Электронная теория катализа на полупроводниках. Физматгиз. Москва, 1960. 187 с.

76405. Энергетика и электрификация. Корвус. Киев, 2005. 56 с.

76406. Волькенштейн Ф. Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбиции. Наука. Москва, 1987. 431 с.

76407. Київська старовина. Київський славістичний університет. К., 2005. 175 с.

76408. Сергеев Е. Ю. Международные экономические отношения. ИВЦ Маркетинг. Москва, 2000. 328 с.

76409. Україна: аспекти праці. Редакція журнала Україна: аспекти праці. Київ, 2005. 52 с.

76410. Волькенштейн Ф.Ф. Электроны и кристаллы. Наука. Москва, 1983. 128 с.

76411. Тургиева А. "Курильский узел" в российско-японских отношениях (1990-2004): [Российско-японские отношения (1990-2004). Территориальное урегулирование островов Курильской гряди]. . , . С. 31-40.

76412. Вольмир А. С. Гибкие пластинки и оболочки. Гостехиздат. Москва, 1956. 419 с.

76413. Вольмир А. С. Оболочки в потоке жидкости и газа. Наука. Москва, 1976. 416 с.

76414. Тимошок Т. В. Microsoft Access 2003. Вільямс. Москва, 2005. 320 с.

76415. Вольмир А. С., Куранов Б. А., Турбаивский А. Т. Статика и динамика сложных структур. Машиностроение. Москва, 1989. 247 с.

76416. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. Наука. Москва, 1967. 984 с.

76417. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 116 с.

76418. Вольмир А. С. Устойчивость упругих систем. Физматгиз. Москва, 1963. 879 с.

76419. Вольнов И. И. Пероксокомплексы ванадия, ниобия, тантала. Наука. Москва, 1989. 183 с.

76420. Лугінін О. Є., Білоусова С. В., Білоусов О. М. Економетрія. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 252 с.

76421. Коргун В. Президентские выборы и выбор ориентиров: [Президентские выборы в Афганистане. Хамид Карзай - первый легитимный Президент Афганистана]. . , . С. 41-49.

76422. Вольнов И. И. Современные воззрения на природу неорганических перекисных соединений. Знание. Москва, 1977. 64 с.

76423. Вольпин А. Г. Расчет надежности радиопередатчика. Связь. Москва, 1967. 95 с.

76424. Эхо планеты. Московская правда. Москва, 2005. 48 с.

76425. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 39 с.

76426. Шубин В. Намибия: смена лидера или смена курса?: [Новый Президент Намибии - Хификепунье Лукас Похамба. Политика, международные отношения. Экономика Намибии]. . , . С. 50-52.

76427. Вольский А. Н., Стерлин Я. М. Металлургия плутония. Наука. Москва, 1967. 251 с.

76428. Український фізичний журнал. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Київ, 2005. С. 1217-1316

76429. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 35 с.

76430. Вольский А. Н. Теория металлургических процессов. ОНТИ. Москва ; Ленинград, 1935. 464 с. : ил., табл., диагр., черт.

76431. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 295 с.

76432. Гавва В. Н., Божко Е. А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 224 с.

76433. Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов. Пирометаллургические процессы. Металлургия. Москва, 1968. 344 с.

76434. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005. 61 с.

76435. Компьютеры + программы: Практика информационных технологий. Декабрь. К., 2005. 95 с.

76436. Справочник экономиста. Медиа-Про. Киев, 2005. 96 с.

76437. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 2579-2610

76438. Вольский В. С., Гордон Х. И. Укрупненное техническое нормирование станочных работ. Обобщение опыта разработки укрупненных нормативов. Машгиз. Москва, 1961. 207 с.

76439. Смиричинський В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Карт-бланш. Тернопіль, 2004. 390 с.

76441. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. Наука. Москва, 1976. 286 с.

76442. Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегродифферинциальных уравнений. Наука. Москва, 1982. 304 с.

76443. Вісник Книжкової палати. Книжкова палата України. Київ, 2005. 56 с.

76444. Данилюк М. О., Савич В. І. Фінансовий менеджмент. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 204 с

76445. Дзвін. Червона калина. Львів, 2005. 160 с.

76446. Вольф М. Гидродинамические муфты и трансформаторы. Расчет и конструкция. Машиностроение. Москва, 1967. 320 с.

76447. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. Наука. Москва, 1973. 464 с.

76448. Мвенча Э. Знакомьтесь, КОМЕСА: [КОМЕСА - "Общий рынок Восточной и Южной Африки" - региональная интеграционная группировка в Африке. Входит 19 государств Африки]. . , . С. 53-54.

76449. Яценко А. Б., Мітюшкіна К. С., Марена Т. В., Дубнюк Я. А. Міжнародні ринки ресурсів. Центр навчальної літератури. Киев, 2005. 194 с.

76450. Вопросы экономики. РАН. М., 2005. 160 с.

76451. Иванов В. Почти шекспировская трагедия: [Непал. Убийство короля, королевы, королевской семьи (2001г.). Страницы недавней истории]. . , . С. 55-58.

76452. Вольдек А. И. Электрические машины. Энергия. Ленинград, 1974. 840 с.

76453. Вольдек А. И. Электрические машины. Энергия, Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1978. 832 с.

76454. Осетрова М. От каждого по способности, каждому по экзамену (об экзаменах в Южной Корее): [Экзамены в Южной Корее: история экзаменов, традиции подготовки и сдачи]. . , . С. 70-71.

76455. Вольдек А. И. Электрические машины. Энергия. Москва, 1966. 782 с.

76456. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. Физматгиз. Москва, 1962. 455 с.

76457. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2005. 80 с.

76458. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2005. 96 с.

76459. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2005. 32 с.

76460. Изобретатель и рационализатор. Изобретатель и рационализатор. М., 2005. 32 с.

76461. Київ. ТОВ "Журнал "Київ". К., 2005. 192 с.

76462. Международная жизнь. МИД РФ. М., 2005. 192 с.

76463. Мир компьютерной автоматизации. VERA+, Ассоциация VITA. М., 2005. 96 с..

76464. Щокін Г. Сучасний політичний стан в Україні та перспективи парламентських перегонів (Доповідь на з'їзді Української Консервативної партії 14 жовтня 2005 року): [Доповідь Г. В. Щокіна... (див. анотацію)]. . , . С. 10-13.

76465. Гладкий А. Яркий свет на радость людям: обзор мирового рынка машин и оборудования для электростанций. . , . С. 10-15.

76466. Слісаренко І. Нові акценти зовнішньої політики України: інформаційно-комунікаційний аспект. . , . С. 15-23.

76467. Зіонг Хуан В. В'єтнам - США: 10 років відносин: [Нормалізація в'єтнамо-американських відносин після припинення війни. 1995-2005 рр. Перспективи розвитку відносин]. . , . С. 34-41.

76468. Чекаленко Л. Пошук прийнятних моделей взаємовідносин суверенної держави і міжнародних організацій: [Теорія міжнародних відносин. Відносини з ЄС, ООН, НАТО]. . , . С. 43-49.

76469. Лукаш І. Убивця Столипіна: [Вбивство Столипіна 1911р.]. . , . С. 60-63.

76470. Черный В. Энергетический кризис - проблемы и пути решения: [Энергоносители. Переход на альтернативную энергетику и энергосберегающие технологии]. . , . С. 16-20.

76471. Мірчев М.К., Шереметов Г.В. Поліпшення результативності праці менеджерів з метою підвищення конкурентності організацій. . , . С. 69-75.

76472. Петровський Ю. Вступ України до СОТ: перспективи та можливі негативні наслідки: [Зовнішньоекономічна політика України]. . , . С. 78-83.

76473. Савчук В. Технология разработки годового бюджета: [Составление годового бюджета предприятия]. . , . С. 5-10.

76474. Стародубская М. Как создать привлекательный портрет инновации: диалог с инвестором: [Инновационный продукт компании, реклама продукта]. . , . С. 40-47.

76475. Тихомиров Ю. В. OpenGL. Программирование трехмерной графики. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2002. 304 с.

76476. Вольф Ф. Ф. Метод Байера в применении к уральским бокситам. ОНТИ НКТП СССР. Свердловск ; Москва, 1935. 116 с. : ил., табл., схем., черт.

76477. Козак Н. Оценка компетенций маркетолога и директора по маркетингу: [Приводится таблица оценки компетенций]. . , . С. 58-61.

76478. Вольфбейн С. П., Музычко И. В. Передача дискретных сигналов с помощью частотной модуляции. Техніка. Киев, 1968. 151 с.

76479. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Access 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2004. 224 с.

76480. Вольфбейн С. П., Векслер Н. Г. Помехи при перердаче дискретной информации. Техніка. Киев, 1973. 172 с.

76481. Вольфенгаген В. Э., Кузин Л. Т., Саркисян В. И. Реляционные методы проектирования банков данных. Вища школа. Киев, 1979. 192 с.

76482. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Office XP за 10 минут. Вільямс. Москва, 2004. 256 с.

76483. Вольфовиц Дж. Теоремы кодирования теории информации. Мир. Москва, 1967. 248 с.

76484. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Спеціальні питання електропостачання". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 42 с.

76485. Збірник систематизованого законодавства : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005. 226 с.

76486. Вольфовский Г. С. Определение экономической эффективности нового электротермического оборудования. Методика и практика расчетов. Энергия. Москва, 1969. 145 с.

76487. Вольфрам П. Как устроен и работает двигатель внутреннего сгорания. Макиз. Москва, 1929. 112 с. : ил., схем., диагр., черт.

76488. Хабрейкен Д. Изучи Microsoft Excel 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2004. 192 с.

76489. Вольфсон С. А. Композиционные полимерные материалы сегодня и завтра. Знание. Москва, 1982. 62 с.

76490. Міжнародні транспортні перевезення : [систематизоване законодавство України з міжнародних перевезень]. . , . С. 3-226.

76491. Вольфсон С. А., Файдель Г. И. Основные направления развития технологии материалов. Знание. Москва, 1980. 64 с.

76492. Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто!. ИД СКИМЕН. Москва, 2002. 224 с.

76493. Ткаченко Е. Ценообразование в розничной торговле: [Ценовая политика в бизнесе]. . , . С. 11-16.

76494. Вольфсон С. А. От колбы до реактора. Химия. Москва, 1982. 224 с.

76495. Вольченко А. И. Тепловой расчет тормозных устройств. Вища школа. Львов, 1987. 133 с.

76496. Вонг Д. Теория наземных транспортных средств. Машиностроение. Москва, 1982. 284 с.

76497. Вонсовский С. В., Кацнельсон М. И. Квантовая физика твердого тела. Наука. Москва, 1983. 335 с.

76498. Тенденции БАЛАНСирования: [Внешнеэкономические торговые отношения Украины в 2004 году]. . , . С. 6-10.

76499. Пирогов В. Ю. MS SQL Server 2000. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2005. 608 с.

76500. Вонсовский С. В. Магнетизм. Наука. Москва, 1984. 208 с.

76501. Вонсовский С. В. Ферромагнетизм. ГИ.Т-Т.Л.. Москва, 1948. 816 с.

76502. Вопилкин Е. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем. Высш. школа. Москва, 1980. 463 с.

76503. Переверзев М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е. Менеджмент. ИНФРА-М. Москва, 2005. 288 с.

76504. Навстречу мировым правилам : [вступление Украины в ВТО, создание среды для привлечения инвестиций]. . , . С. 16-19.

76505. Вопросы автоматизации и защиты в системах электроснабжения промышленных предприятий. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР.Чувашский гос. у-т им. И.Н.Ульянова. Чебоксары, 1971. 80 с.

76506. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. ФОРУМ - ИНФРА-М. Москва, 2005. 256 с.: ил.

76507. Вопросы автоматизации и механизации технологических процессов. Оборонгиз. Москва, 1959. 103 с.

76508. Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електричн. апаратів Методичні вказівки до самостійної роботи та контролю залишкових знань з дисципліни "Дослідження та випробування електричних апаратів". ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 13 с.

76509. Калиновская О. Борьба за место в воздухе: [Анализ рынка грузовых авиаперевозок]. . , . С. 36-39.

76510. Вопросы автоматизации и применения вычислительной техники. Горьк. ин-т инженеров водного транспорта. Горький, 1973. 128 с.

76511. Вопросы автоматизации контроля и испытаний абразивных инструментов. ВНИИАШ. Ленинград, 1978. 91 с.

76512. Вопросы автоматизации контроля и технологии машиностроения. Труды юбилейной конференции фак-та автоматизации. Зап.-Сиб. кн. изд.. Омск, 1970. 166 с.

76513. Уткин Э. А., Фролов Д. А. Управление рисками предприятия. ТЕИС. Москва, 2003. 247 с.

76514. Вопросы автоматизации обработки информации. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1978. 137 с.

76515. Вопросы автоматизации проектирования интегральных схем. ИК. Киев, 1978. 137 с.

76516. Вопросы автоматизации производственных процессов с использованием силовых импульсных систем. Новосибирский электротехнический ин-т. Новосибирск, 1984. 150 с.

76517. Нестеров В. А., Волгин В. В., Зверяев Е. И., Пейсах Э. Е.,Соколовский Г. А., Станкевич А. И., Чубиков В. Н. Техническая механика установок летательных аппаратов. МАИ. Москва, 1994. 368 с.

76518. Ляшко И. И., Сергиенко И. В., Мистецкий Г. Е., Скопецкий В. В. Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. Наук. думка. Киев, 1981. 295 с.

76519. Ляшко И. И., Сергиенко И. В., Мистецкий Г. Е. Вопросы автоматизации решения задач фильтрации на ЭВМ. Наук. думка. Киев, 1977. 288 с.

76520. Вопросы автоматизации технологических процессов в машиностроении. ВЗМИ. Москва, 1977. 157 с.

76521. Таранов Д. Н. SPSS. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 192 с.

76522. Вопросы автоматизации управления движением поездов. ЛИИЖТ. Ленинград, 1975. 136 с.

76523. Освіта. Київська правда. К., 2005.

76524. Вопросы автоматизации управления производством. Изд-во ун-та. Ленинград, 1972. 144 с.

76525. Учение о периодичности. Наука. Москва, 1981. 255 с.

76526. Владимирська Є. Якість освіти: рух на випередження чи навпомацки?: [Проблема якості освіти у сучасному українському суспільстві. Поняття "якість освіти"]. . , . С. 4.

76527. Вопросы автоматики и измерительной техники. АН УССР. Киев, 1953. 130 с.

76529. Хабрейкен Джо Изучи Microsoft Word 2002 за 10 минут. Вільямс. Москва, 2004. 224 с.

76530. Вопросы автоматики и измерительной техники. АН УССР. Киев, 1955. 193 с.

76531. Маркировка электронных компонентов. Додека-ХХІ. Москва, 2004. 208 с.

76532. Вопросы автоматики и релейной защиты энергетических систем. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 204 с.

76533. Вопросы автоматического регулирования движущихся объектов. Оборонгиз. Москва, 1961. 178 с.

76534. Нефедов А. В. Взаимозаменяемые интегральные схемы. ИП РадиоСофт. Москва, 2003. 352 с.

76535. Вопросы автоматического управления и применения средств вычислительной техники на железнодорожных станциях. Днепропетров. ин-т инженеров эелезнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1971. 176 с.

76536. Вопросы автоматического управления и применения средств вычислительной техники на железнодорожных станциях. Днепропетров. ин-т инженеров эелезнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1973. 94 с.

76537. Вопросы анализа и процедуры принятия решений. Мир. Москва, 1976. 229 с.

76538. Stuff. ООО КП-Друк. К., 2005. 96 с.

76539. Дорофеев А. А. Дидактические основы проектирования учебной литературы по дисциплинам специальности технического университета. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 2002. 272 с.

76540. Історія України. Фонд "Перше вересня". К., 2005.

76541. Вопросы анализа и синтеза радиосигналов и их обработки. Рязан. радио-техн. ин-т. Рязань, 1976. 144 с.

76542. Вопросы анализа и синтеза радиотехнических устройств. Уральский политехн. ин-т. Свердловск, 1973. 95 с.

76543. Дробаха О. Яків да Бальмен: козак - душа правдива: [Біографія та творчість українського письменника Яківа де Бальмена]. . , . С. 1-2.

76544. Андреев Г. Н., Новиков В. Ю., Схиртладзе А. Г. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства. Высш. школа. М., 1999. 415 с.

76545. Вопросы анализа и синтеза электрических цепей и устройств с электронными приборами. Чувашский гос. ун-т. Чебоксары, 1974. 114 с.

76546. Вопросы анализа и синтеза электрических цепей и устройств с электронными приборами. Чувашский гос. ун-т. Чебоксары, 1976. 95 с.

76547. Банковские технологии. Профи-Пресс. М., 2005. 62 с.

76548. Вопросы анализа режимов работы регулируемых электроприводов переменного тока. Изд-во политехн. ин-та. Ташкент, 1978. 92 с.

76549. Дуброва Н.Й., Васильчук М.В. Методичні рекомендації щодо проведення навчання та перевірки знань з безпеки життєдіяльності працівників закладів , установ, організацій освіти і науки України. . , . С. 4-8.

76550. Индустриальное Запорожье. Редакция газеты "Индустриальное Запорожье". Запорожье, 2005.

76551. Бухгалтерський облік і аудит. Екаунтинг. Київ, 2005. 65 с.

76552. Вопросы анализа самонастраивающихся и оптимальных систем автоматического управления. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Свердловск, 1965. 148 с.

76553. Вестник машиностроения. Машиностроение. Москва, 2005. 88 с.

76554. Діловий вісник. Торгово-промислова палата України. Київ, 2005. 32 с.

76555. Вопросы анализа систем автоматического управления и их модулей. Московский авиац. ин-т. Москва, 1983. 85 с.

76556. Руднев Є.М. Геоекологічна ситуація на полях ліквідовуваних шахт "Великомостівська" № 5 і "Бендюгська" ДХК "Львіввугілля" і розробка науково-технічних рекомендацій з мінімізаціі негативної дії. . , . С. 14-19.

76557. Заготовительные производства в машиностроении (Кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). Машиностроение. М., 2005. 56 с.

76558. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. МИСиС. М., 2005. 88 с.

76559. Меняев М. Ф. Управление проектами. MS Project. Омега-Л. Москва, 2005. 276 с.

76560. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Калвис. Москва, 2005. 80 с.

76561. Вопросы аналитической и прикладной механики. Оборонгиз. Москва, 1963. 175 с.

76562. Известия высших учебных заведений.Физика. Томский Госуниверситет. Томск, 2005. 96 с.

76563. Ищенко А. А под водой - гранитная скала: [Особенности и трудности в строении моста через р.Днепр]. . , . С. 6-7.

76564. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

76565. Вопросы аэродинамики и динамической устойчивости плоских компрессорных и турбинных решеток. Рижский ин-т инж. Гражданской авиации им. Ленинского Комсомола. Рига, 1970. 117 с.

76566. Васильченко Л.П. Психологія натовпу: [Різновиди натовпу. Спільні риси натовпу. Емоції і почуття]. . , . С. 30-34.

76567. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. КШП ОМД. М., 2005. 48 с.

76568. Литейное производство. Фолиум. М., 2005. 40 с.

76569. Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м.Запоріжжі : затверджено Рішенням виконкому Запорізької міської ради № 149 від 22.04.04. . , . С. 5-6.

76570. Запорозька Січ. Запорізька міська рада. Запоріжжя, 2005.

76571. Моделист-конструктор. Редакция журнала "Моделист-конструктор". М., 2005. 40 с.

76572. Євген Червоненко - новий губернатор!: [Призначення Червоненка Є.А. головою Запорізької державної адміністрації]. . , . С. 1, 2.

76573. Поверхность (Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования). Наука. М., 2005. 112 с.

76574. Подъемные сооружения. Специальная техника. Крантест. Одесса, 2005. 44 с.

76575. Прикладная механика и техническая физика. Сибирское отделение РАН. Новосибирск, 2005. 186 с.

76576. Промышленные АСУ и контроллеры. Научтехлитиздат. М., 2005. 72 с.

76577. Сварочное производство. Машиностроение. Москва, 2005. 64 с.

76578. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2005. 32 с.

76579. Про затвердження Положення про порядок надання платних соціальних послуг Запорізькою міською службою соціальної допомоги : затверджено Рішенням виконачого комітету міської ради від 28.11.05 № 411. . , . С. 3.

76580. Справочник "Инженерный журнал". Машиностроение. Москва, 2005. 64 с.

76581. Вопросы безопасности и надежности при оптимизации ядерных энергетических установок. Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Горький, 1985. 131 с.

76582. Розд. 10.1. Фінансова політика держави та її особливості в період становлення ринкових відносин. . , . С. 265-269

76583. Григор'єва М.О. Засоби профілактики захворювань щитоподібної залози, зумовлених йодним дефіцитом: [Йодна недостатність. Лікарські препарати]. . , . С. 55-57.

76584. Вопросы безопасности труда на железнодорожном транспорте. Транспорт. Москва, 1969. 192 с.

76585. Автоматизация в промышленности. ИнфоАвтоматизация. Москва, 2005. 68 с.

76586. Азия и Африка сегодня. РАН. М., 2005. 80 с.

76587. Социологические исследования. Наука. Москва, 2005. 160 с.

76588. СТИН. Станки и инструмент. Учеба МИСиС. Москва, 2005. 40 с.

76589. США. Канада: экономика-политика-культура. Наука. Москва, 2005. 128 с.

76590. Вопросы взаимодействия подвижного состава с верхним строением пути и искусственными сооружениями. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1977. 118 с.

76591. Розд.10.2. Державний бюджет як інструмент регулювання економіки. . , . С. 269-274.

76592. Электрические станции. Энергопрогресс. Москва, 2005. 88 с.

76593. Электрометаллургия. Наука и технологии. Москва, 2005. 48 с.

76594. Электросвязь. Инфо-Электросвязь. Москва, 2005. 56 с.

76595. Энергия. Наука. Москва, 2005. 80 с.

76596. Розд.10.3. Податкове регулювання економіки. . , . С. 274-283.

76597. Вопросы виброзащиты и вибротехники. НЭТИ. Новосибирск, 1990. 131 с.

76598. Чистякова Н.Э., Матрохин А.Ю., Гусев Б.Н. Определение эффективности технологического процесса: [Теория методов технико-экономической эффективности на предприятии]. . , . С. 8-11.

76599. Вопросы виброзащиты и вибротехники. Новосиб. электротехн. ин-т. Новосибирск, 1986. 154 с.

76600. Каганов В. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Горячая линия-Телеком. Москва, 2004. 154 с.

76601. Вопросы влияния внешних полей на линии железнодорожной связи. Омский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Омск, 1978. 140 с.

76602. Розд 10.4. Фінансування дефіциту державного бюджету. . , . С. 283-289.

76603. Раников Ю.А. Как "вырастить" хорошего внутреннего поставщика: [Внедрение на предприятии менеджмента качества]. . , . С. 12-13.

76604. Вопросы внедрения и эксплуатации газотурбинных установок в промышленной энергетике. Калининский политехн. ин-т. Калинин, 1974. 224 с.

76605. Максимов Ю.А., Папков В.И., Сабодаш В.Н. СМК как средство поышения конкурентоспособности и эффективности предприятия. Особенности реализации: [Применение менеджмента качества]. . , . С. 17-25.

76606. Розд.10.5. Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки. . , . С. 289-295.

76607. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

76608. Брагина Е.А., Самсонова М.В. Тренинг командного решения проблем: достижения согласия: [Методы соглосования позиций и достижение консенсуса]. . , . С. 32-37.

76609. Березовський В. Самоврядування - право, гарантоване державою: [Інтерв'ю з головою обласної ради В.Березовськи/ Інтерв'ю ізяла Л.Платонова]. . , . С. 4.

76610. Мажукин В. И., Королева О. Н. Математическое моделирование в экономике. Флинта, МГУ. Москва, 2004. 232 с.

76611. Мажукин В. И., Королева О. Н. Математическое моделирование в экономике. Флинта, МГУ. Москва, 2004. 232 с.

76612. Розд.15.4. Місцеві бюджети - фінансова основа розвитку регіонів. . , . С. 385-388.

76613. Карякин Р.А. Выбираем консультанта: [Проблемы выбора консалтинговой компании]. . , . С. 40-42.

76614. Трохимчук Р. М. Основи дискретної математики. МАУП. Київ, 2004. 168 с.

76615. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці. Центр навчальної літератури. Київ, 2005. 176 с.

76616. Розд. 6.5. Державне регулювання інвестиційної діяльності. . , . С. 178-191.

76617. Розд. 7. Державне регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності. . , . С. 196-213.

76618. Нікітіна М. Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 192 с.

76619. Саммит на "Вершине мира": [Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 13 -й 2005 г.]. . , . С. 16-17.

76620. Розд. 8. Державне регулювання праці. . , . С. 215-234.

76621. Рогоза М. Є., Клименко В. І. XP: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення. Центр навчальної літератури. Київ, 2003. 294 с.

76622. Розд.9.3. Соціальний захист і регулювання доходів населення. . , . С. 247-252.

76623. Орлова И. В. Экономико-математическое моделирование. Вузовский учебник, ВЗФЭИ. Москва, 2005. 144 с.

76624. Вопросы внедрения объемной гидравлической трансмиссии на тракторах и сельскохозяйственных машинах. ОНТИ. Москва, 1978. 60 с.

76625. Вопросы высоковольтной кабельной техники на ХХ сессии Международной конференции по крупным энергосистемам. (Париж, 1964). ВНИИЭМ. Москва, 1965. 267 с.

76626. Розд.16.2. Принципи та об'єкти охорони навколишнього середовища. . , . С. 392-394.

76627. Лебедев В. Эмираты чтят "великого всадника", покорившего пустыню: [Арабские Эмираты сегодня. Первый президент шейх Заид]. . , . С. 18-21.

76629. Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2002. 256 с.

76630. Вопросы высокотемпературного тепло-и массообмена. Ин-т тепло-и массообмена. Минск, 1979. 145 с.

76631. Вопросы высокочастотной связи по линиям электропередачи. Энергия. Москва, 1965. 113 с.

76632. Вопросы газотермодинамики энергоустановок. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1974. 164 с.

76633. Вопросы газотермодинамики энергоустановок. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1975. 164 с.

76634. Вопросы газотермодинамики энергоустановок. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1976. 168 с.

76635. Вопросы газотермодинамики энергоустановок. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1977. 163 с.

76636. Вопросы газотермодинамики энергоустановок. Харьковский авиационный ин-т. Харьков, 1978. 105 с.

76637. Куценко В. М. Маркетинговый менеджмент. МАУП. Київ, 2003. 184 с.

76638. Шишкин Г. Что же происходит с американской мечтой?: [США сегодня: политика,экономика, международные отношения]. . , . С. 6-11.

76639. Вопросы геометрии и динамики зубчатых передач. Наука. Москва, 1964. 136 с.

76640. Вопросы геометрической теории функций. Изд. Томского ун-та. Томск, 1968. 217 с.

76641. Кумбер С. Брэндинг. Вільямс. Москва, 2004. 174 с.

76642. Вопросы геотехнического обеспечения дорожного строительства. МАДИ. Москва, 1986. 105 с.

76643. Фетисов Г. П., Карпман М. Г., Матюнин В. М., Гаврилюк В. С., Соколов В. С. Материаловедение и технология металлов. Высш. школа. Москва, 2001. 519 с.: ил.

76644. Эрдоган Р. Т. Мы твердо намерены победить : [взаимоотношения Турции с ЕС, ООН]. . , . С. 16-19.

76645. Организация производства и управление предприятием. ИНФРА-М. Москва, 2001. 544 с.

76646. Тема 8. Ринок грошей і проблеми його рівноваги: [Зміст, об'єкти, суб'єкти, функції.Попит на гроші (класична, кейнсіанська. сучасні теорії). Пропозиція грошей та чинники, що їх визначають ]. . , . С. 281-300.

76647. Тема 14. Грошово-кредитна політика : [грошово-кредитна система: зміст, структура.Небанківські фінансові й кредитні установи. Зміст грошово-кредитної (монетарної) політики. Центральний банк та його роль. . , . С. 623-647.

76648. Дьяков М. Большие и малые: [Обзор современных корпусов для компьютеров]. . , . С. 36-53.

76649. Панюшкин М. To serve and protect: Обзор антивирусных программ для персонального использования. . , . С. 62-67.

76650. Вопросы горения ракетных топлив. Изд-во иностр. лит.. Москва, 1959. 454 с.

76651. Вопросы горячей обработки металлов. Машгиз. Москва; Свердловск, 1955. 124 с.

76652. Radeon X1000: видеокарты нового поколения: [Обзор новых видеокарт ATI Radeon]. . , . С. 20-27.

76653. Вопросы диагностирования электронных устройств. ДВНЦ АН СССР. Владивосток, 1985. 144 с.

76654. Вопросы динамики и прочности в машиностроении. Омский политехн. ин-т. Омск, 1983. 164 с.

76655. CorelDRAW: стрелки на 12: [Обзор новой версии графического редактора CorelDRAW]. . , . С. 50-53.

76656. Єщенко П. Формування ціни на продукцію операторів кабельнго телебачення: [Ціноутворення та тарифікація кабельного телебачення]. . , . С. 17-21.

76657. Вопросы динамики и прочности машин. ОПИ. Омск, 1983. 164 с.

76658. Кричевский М. Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 304 с.

76659. Вопросы динамики и прочности механических систем. ЧПИ. Челябинск, 1984. 104 с.

76660. Душко А. Фото своими руками: [Обзор современных фотопринтеров]. . , . С. 74-79.

76661. Вопросы динамики механических систем. Новосибирский электротехн. ин-т. Новосибирск, 1983. 118 с.

76662. Вопросы динамики механических систем. НЭИ. Новосибирск, 1987. 159 с.

76663. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. ЭКОМ. Москва, 2000. 312 с.

76664. Вопросы динамики механических систем. НЭТИ. Новосибирск, 1989. 114,5 с.

76665. Гончаров К. Они наступают!: [Обзор современных ноутбуков]. . , . С. 26-35.

76666. Вопросы динамики механических систем виброударного действия. НЭТИ. Новосибирск, 1980. 165 с.

76667. Михайлик М., Головных А. Фото - в печать!: [Обзор современных фотопринтеров]. . , . С. 37-42.

76668. Карцев А. Польша: каким оно будет - право правых?: [Предвыборная кампания в Польше]. . , . С. 5-9.

76669. Никитин В. А., Филончева В. В. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. Политика. Оценка. Формирование. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 127 с.

76670. Секреты умелого руководителя. Экономика. Москва, 1991. 317 с.

76671. Артеменко А. Кредитні ризики і страхування. . , . С. 26-30.

76672. Тарасов В. К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. Машиностроение. Ленинград, 1989. 368 с.

76673. Адам А. Е. Проектирование машиностроительных заводов. Расчет технологических параметров механосборочного производства. Высш. школа. М., 2004. 101 с.

76674. Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г. Технология управления персоналом. Экзамен. Москва, 2000. 276 с.

76675. Александров А. Кто воевал в Нальчике - пришлые боевики или местное подполье?: [терроризм в Нальчике (Кабардино-Балкария)]. . , . С. 12-13.

76676. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента. МЗУУП. Киев, 1993. 200 с.

76677. Александрова Л., Смелов В. Дочь священника, комсомолка, канцлер Германии: [Ангела Меркель - первая женщина-канцлер в истории Германии]. . , . С. 14-15.

76678. Авдеев В. В. Формирование команды. Сфера. Москва, 1998. 622 с.

76679. Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне. Питер. Санкт-Петербург, 2003. 848 с.

76680. Зобов А. М., Филинов Н. Б., Наумов Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 122 с.

76681. Вопросы дискретной геометрии. Штиинца. Кишинев, 1988. 178 с.

76682. Вопросы дифференциальной и неевклидовой геометрии. Моск. педагогический ин-т. Москва, 1967. 435 с.

76683. Хачатрян С. Р., Пинегина М. В., Буянов В. П. Методы и модели решения экономических задач. ЭКЗАМЕН. Москва, 2005. 384 с.

76684. Колодочкина Е. Он всегда опережал время на четверть часа: [К 200-летию Трафальгарской битвы. К 200-летию гибели адмирала Нельсона. 21 октября 1805 г.]. . , . С. 20-25.

76685. Вопросы дозиметрии и защиты от излучений. Атомиздат. Москва, 1965. 147 с.

76686. Смирнова В. Г., Антонов В. Г., Латфуллин Г. Р., Мильнер Б. З. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 212 с.

76687. Румянцева З. П., Филинов Н. Б., Шрамченко Т. Б. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 310 с.

76688. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент. КНЕУ. Київ, 2003. 504 с.

76689. Румянцева З. П., Филинов Н. Б., Шрамченко Т. Б. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 322 с.

76690. Кремнев Г. Р. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 288 с.

76691. Вопросы заточки металлорежущего инструмента. Всесоюз. науч.-исслед. инструмент. ин-т. Москва, 1965. 46 с.

76692. Кондратьев В. В., Краснова В. Б. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 244 с.

76693. Хэндфилд Роберт Б., Николс Эрнест Л., мл. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности. Вільямс. Москва, 2003. 416 с.

76694. Вопросы заточки металлорежущего инструмента. ВНИИ. Москва, 1967. 76 с.

76695. Гунин В. Н., Баранчеев В. П., Устинов В. А., Ляпина С. Ю. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 302 с.

76696. Разу М. Л., Воропаев В. И., Якутин Ю. В. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 364 с.

76697. Вопросы земляного полотна и геотехники на железнодорожном транспорте. Ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1981. 129 с.

76698. Филонович С. Р. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 306 с.

76699. Чудаков А. Д. Логистика. РДЛ. Москва, 2005. 184 с.

76700. Ноздрева Р. Б., Синецкий Б. И., Кормышев В. В. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 404 с.

76701. Вопросы земляного полотна и геотехники на железнодорожном транспорте. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Днепропетровск, 1980. 147 с.

76702. Кошкин В. И., Белых Л. П., Беляев С. Г. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 534 с.

76703. Концепция технической политики РАО "ЕЭС России": [Техническая электро-энергетическая политика России на период до 2009 г.]. . , . С. 2-19.

76704. Вопросы инженерной геологии. Инженерно-строительный ин-т. Москва, 1977. 98 с.

76705. Хейз Дидре Освой самостоятельно HTML и XHTML. 10 минут на урок. Вільямс. Москва, 2004. 224 с.

76706. Алешникова В. И. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 214 с.

76707. Соловьев Б. А. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 308 с.

76708. Логунова Т. Афганские выборы на радость Вашингтону: [Парламентские выборы в Афганистане]. . , . С. 18-21.

76709. Вопросы интенсификации переноса тепла и массы в сушильных и термических процессах. Наука и техника. Минск, 1967. 255 с.

76710. Лобанова Е. Н., Лимитовский М. А. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 308 с.

76711. Минаев Э. С., Агеева Н. Г., Аббата Дага Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 298 с.

76712. Мордовин С. К. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 328 с.

76713. Фесенко В. Сахарный тростник перестает быть "хлебом" Кубы: [Перестройка народного хозяйства Кубы. Сокращение сахарной промышленности. Производство никеля. Развитие животноводства. Туризм]. . , . С. 22-24.

76714. Годин В. В., Корнеев И. К. Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". ИНФРА-М. Москва, 1999. 402 с.

76715. Вопросы интенсификации процессов химической технологии. УПИ. Свердловск, 1972. 142 с.

76716. Вопросы исследования динамики и прочности подвесок колесных тракторов. ОНТИ. Москва, 1977. 96 с.

76718. Стріха М. Куди йтимеш, Україно?: [Політична криза в Україні. Відставка уряду Ю. Тимошенко]. . , . С. 80-85.

76719. Каспрук В. Китайське диво: що заважає реформуванню піднебесної: [Політика, міжнародні стосунки, економіка Китаю. Глобалізація. Економічне зростання]. . , . С. 103-121.

76720. Ходасевич А. Г., Ходасевич Т. И. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей. АНТЕЛКОМ. Москва, 2003. 192 с.

76721. Вопросы исследования и разработки технологии, методов контроля и измерений в производстве электронных приборов СВЧ. ЦНИИ"Электроника". Москва, 1977. 46 с.

76722. Голобородько Я. "Поет у повітрі": парадигматика концептів і концепцій (Образна сенсорика Василя Герасим'юка): [Творчість українського письменника Василя Герасим'юка]. . , . С. 122-133.

76723. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Одиссей. Харьков, 2004. 80 с.

76724. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

76725. Усенко Я. Нове в організації інвентаризації державного майна при його оренді, приватизації та корпоратизації. . , . С. 42-50.

76726. Хныков А. В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания. СОЛОН-Пресс. Москва, 2004. 128 с.

76727. Вопросы исследования и разработки точных систем приборостроения. ЛИТМО. Ленинград, 1978. 80 с.

76728. Вопросы исследования и разработки точных систем приборостроения. Ленингр. ин-т точной механики и оптики. Ленинград, 1977. 87 с.

76729. Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава. Тул. политехн. ин-т. Тула, 1978. 160 с.

76730. Теория международных отношений на рубеже столетий. Гардарики. Москва, 2002. 362 с.

76731. Вопросы исследования надежности и динамики транспортных машин и подвижного состава железных дорог. Тульский политехн. ин-т. Тула, 1977. 164 с.

76732. Вопросы исследования физических свойств твердых тел и обработки информации в диапазоне радиочастот. Ярославский ун-т. Ярославль, 1975. 187 с.

76733. Харт-Дэвис Гай Windows XP и Office 2003. Сочетания клавиш. Вільямс. Москва, 2005. 272 с.

76734. Вопросы исследования ходовых систем гусеничных тракторов. ОНТИ. Москва, 1975. 73 с.

76735. Домашенко О. Правові особливості перевезення вантажів: [Нормативно-правове регулювання перевезення вантажів]. . , . С. 56-58.

76736. Вахламов В. К. Автомобили. Академия. Москва, 2005. 240 с.

76737. Алієв А. Управлінський облік прямих витрат на робочу силу. . , . С. 71-77.

76738. Михайлов А. П., Шило Д. Д. Основы рыночной экономики. Экономическая теория. Европ. ун-т. Киев, 2001. 247 с.

76739. Гаманюк Л. Підсумки роботи Державної інспекції з енергозбереження за 9 місяців 2005 року: [Паливно-енергетичний комплекс України]. . , . С. 4, 6

76740. Шульман Л. До річниці помаранчевої революції: [Політична криза в Україні. Зміна Кабінету Міністрів. Політичний прогноз]. . , . С. 19-22.

76741. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. Москва, 2005. 48 с.

76742. Библиотечное дело. Информ-Планета. Санкт-Петербург, 2005. 44 с.

76743. Бібліотечний вісник. НАН України. Київ, 2004. 63 с.

76744. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. Фонд державного майна України. К., 2005. 64 с.

76745. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Киевский политехнический институт. Киев, 2005. 80 с.

76746. Интерьер+дизайн. Издательский Дом ОВА-ПРЕСС. М., 2005. 224 с.

76747. Компьютер пресс. Редакция журнала "КомпьютерПресс". М., 2005. 191 с.

76749. Материаловедение. Наука и технологии. М., 2005. 56 с.

76750. Металлофизика и новейшие технологии. Інститут металофізики ім. Г.В., Курдюмова НАН Украині. К., 2005. С. 851-986

76751. Мир денег. Информационно-аналитическое агенство "Гроші та Світ". К., 2005. 82 с.

76752. Право и практика. Юридическая компания Бест и Ко. К., 2005. 120 с.

76753. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. М., 2005. 72 с.

76754. Прикладная механика. Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины. Киев, 2005. 144 с.

76755. Покажчик нормативних правових актів України. Форум. К., 2005. 107 с.

76756. Право України. Міністерство юстиції України. Київ, 2005. 167 с.

76757. Проблемы управления и информатики. Ин-т космич. исслед. НАН Украины и НКА Украины. Киев, 2005. 160 с.

76758. Промышленная энергетика. Энергопрогресс. СПб., 2005. 57 с.

76759. САПР и графика. КомпьютерПресс. М., 2005. 104 с.

76760. Сталь. Интермет Инжиниринг. Москва, 2005. 113 с.

76761. Техника молодежи. Техника молодежи. Москва, 2005. 63 с.

76763. Экономика предприятия. Экономика предприятия. Киев, 2005. 64 с.

76764. Відомості Верховної Ради України. Парламентське видавництво. Київ, 2005. С. 2611-2658

76765. Вісник податкової служби України. Укрполіграфмедіа. К., 2005. 62 с.

76766. Дистрибуция и логистика. Квента. Киев, 2005. 64 с.

76767. Компаньон. Издательский дом "Максимум". К., 2005. 74 с.

76768. Науковий світ. ВАК України. К., 2005. 32 с.

76769. Офіційний вісник України. Київська правда. Київ, 2005. 294 с.

76770. Управление компанией. Агенство Стандарт. Киев, 2005. 101 с.

76771. Фондовый рынок. Соло-финанс. Киев, 2005. 36 с.

76772. Економіка України. Преса України. Київ, 2005. 90 с.

76773. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1956. 324 с.

76774. Другов О. Шляхи політико-економічного розвитку України: [Україна - ЄС, Україна - ЄЕП. Економічна політика]. . , . С. 26-29.

76775. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1957. 274 с.

76776. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1957. 218 с.

76777. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1957. 228 с.

76778. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1958. 232 с.

76779. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1959. 198 с.

76780. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1959. 190 с.

76781. Осташко Т. Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства: [Напрями аграрної політики]. . , . С. 30-33.

76782. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1960. 200 с.

76783. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1960. 204 с.

76784. Гайдуцький А. Формування інвестиційно привабливої ринкової інфраструктури (на прикладі аграрного сектору України). . , . С. 34-36.

76785. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1961. 202 с.

76786. Ткаченко Ю. Аналіз та оцінка сучасного стану кредитної діяльності регіональних банків Черкаської області: [Надання кредитних коштів]. . , . С. 55-59.

76787. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1962. 258 с.

76788. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1963. 223 с.

76789. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1963. 210 с.

76790. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1964. 117 с.

76791. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1965. 206 с.

76792. Фурман В. Соціально-економічні аспекти обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників. . , . С. 62-63.

76793. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1966. 180 с.

76794. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1967. 195 с.

76795. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1967. 140 с.

76796. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1968. 154 с.

76797. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1968. 132 с.

76798. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Москва, 1968. 135 с.

76799. Савчук С. Оценка совокупного конкурентного давления на предприятие на рынках продукции: [Анализ конкурентной ситуации на рынке]. . , . С. 64-68.

76800. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1971. 116 с.

76801. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1971. 120 с.

76802. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1971. 206 с.

76803. Балян А. Аналіз системи єврорегіональної співпраці прикордонних регіонів Угорщини: [Транскордонне міжрегіональне партнерство Угорщини. Участь України у транскордонному міжрегіональному співробітництві]. . , . С. 69-71.

76804. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1970. 120 с.

76805. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1970. 140 с.

76806. Котляров Л. Государственная собственность: приватизация и реприватизация. . , . С. 72-74.

76807. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1970. 115 с.

76808. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1971. 105 с.

76809. Савадов І. Воднева енергетика - не панацея від усіх лих: [Використання водневої енергетики в Україні]. . , . С. 76-77.

76810. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1969. 103 с.

76811. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1969. 111 с.

76812. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1969. 117 с.

76813. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1969. 151 с.

76814. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1972. 135 с.

76815. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1972. 118 с.

76816. Рускола В.Д. О литейном производстве Китая: [История и современность художественного литья в Китае]. . , . С. 34-35.

76817. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1973. 104 с.

76818. Каданников В.В. Конкурентоспособность национальной промышленности и роль научно-технической интеллигенции в эпоху глобализации: [Конкурентоспособность российской промышленности и роль.. (см. аннотацию)]. . , . С. 3-9.

76819. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1973. 103 с.

76820. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1973. 112 с.

76821. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1974. 135 с.

76822. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1974. 224 с.

76823. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1975. 112 с.

76824. Шнырков А.И. Вступление Украины в ВТО: реалии и вызовы: [Интеграция Украины в европейское социально-экономическое и политико-правовое пространство]. . , . С. 8-10.

76825. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1975. 116 с.

76826. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1976. 110 с.

76827. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1977. 138 с.

76828. Вопросы истории естествознания и техники. Наука. Москва, 1978. 127 с.

76829. АСКУЭ - контроль, учет и управление энергоресурсами: [Внедрение на предприятиях Автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Снижение энергопотребления]. . , . С. 54-55.

76830. Мозговой В.И. Электроенергия - потребление и учет. Современные методы: [Рациональное использование и учет энергетических ресурсов. Применение автоматизированной системы учета электроенергии... (см. аннотацию)]. . , . С. 56-58.

76831. Вопросы квантовой теории многих тел. Изд-во иностр. лит.. Москва, 1959. 266 с.

76832. Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. Наука. Ленинград, 1988. 190 с.

76833. Вопросы квантовой теории поля и статистической физики. Наука. Ленинград, 1990. 183 с.

76834. Захарченко М.А., Рыжикова И.А. Очистка сточных вод и загрязненных грунтов с помощью экофитотехнологий: [Использование прогрессивных технологий - экофитотехнологий, основанных на действии высших водных растений... (см. аннотацию)]. . , . С. 60-62.

76835. "Passavant Roediger" - вековой опыт очистки стоков: [Методы очистки сточных вод. Многостадийные механико-биологические и комбинированные биореагентные технологии]. . , . С. 63.

76836. Сергеев А. П. Раскрутка сайтов и основы электронной коммерции. Вільямс. Москва, 2005. 256 с.

76837. Корчик Н.М. Технологии очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности: [Эффективные методы очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности. Схема очистки сточных вод комбинацией... (см. аннотацию)]. . , . С. 64-65.

76839. Полторак А., Лернер П. Основы интеллектуальной собственности. Вільямс. Москва, 2004. 208 с.

76840. Савинкин Ю.С. Революция в очистке промышленных стоков - реагентная технология нового поколения: [Очистка сточных вод гальванического производства электрогидравлическим, ультразвуковым, электромагнитным методами]. . , . С. 66-67.

76841. Зиновьев А. В., Шмурыгин Е. Г., Морозов Г. П., Луговов В. Ф., Лобков А. И. Повышение эффективности производства листов, полос и лент из сплавов на основе меди и никеля. Металлургия. Москва, 1996. 192 с.

76842. Рябцев И. А. Наплавка деталей машин и механизмов. Екотехнологія. Киев, 2004. 160 с.

76843. Попов В.М., Захаров А.А. Бизнес-план. Бизнес-пресса. Санкт-Петербург, 2005. 240 с.

76844. Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Финансы и статистика. Москва, 2005. 144 с.

76845. Шапкин А. С. Задачи по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программированию с решениями. Изд.-торг. корпорация "Дашков и К". Москва, 2005. 432 с.

76846. Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто!. ИД СКИМЕН. Москва, 2002. 224 с.

76847. Шипачев В. С. Задачник по высшей математике. Высш. школа. Москва, 2001. 304 с.

76848. Шмырев В. И. Введение в математическое программирование. Ин-т компьютерных исследований. Москва, 2002. 192 с.

76849. Шейнов В. П. Практические приемы менеджмента. Амалфея. Минск, 2003. 160 с.

76850. Алдошкин Ю.Г. Введение в механику твердого тела. Мир. М., 2003. 304 с.

76851. Боровкова В.А., Мурашова С.В. Основы теории финансов и кредита. Питер. СПб., 2004. 176 с.

76852. Карманов В. Г. Математическое программирование. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2001. 264 с.

76853. Управление бизнесом. МАУП. Киев, 2004. 232 с.

76854. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Лань. СПб., 2002. 736 с.

76855. Бороздин И.В. Электроснабжение предприятий. Дизайн ПРО. Минск, 2000. 224 с.

76856. Васильков Ю. В., Василькова Н. Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. Финансы и статистика. Москва, 2004. 256 с.

76857. Брага Ньютон С. Проекты и эксперименты с КМОП микросхемами. ДМК. М., 2004. 248 с.

76858. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. "ДЕКОНТ+"-"ГИС". М., 2004. 639 с.

76859. Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. Учебник английского языка. ДеКонт. М., 1995. 512 с. с.

76860. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики. ИНФРА-М. М., 2005. 278 с.

76861. Барский А. Б. Нейронные сети : распознавание, управление, принятие решений. Финансы и статистика. М., 2004. 176 с.

76862. Бирюков С.В. Защита автомобиля от угона. Наука и Техника. СПб., 2003. 176 с.

76863. Титов С. ArchiCAD 9. КУДИЦ-ОБРАЗ. Москва, 2005. 128 с.

76864. Петухов В. М. Взаимозаменяемые транзисторы. ИП РадиоСофт. Москва, 2003. 384 с.

76865. Козинцев В. И., Белов М. Л., Городничев В. А., Федотов Ю. В. Лазерный оптико-акустический анализ многокомпонентных газовых смесей. МГТУ им. Н.Э.Баумана. Москва, 2003. 352 с.

76866. Обеспечение безопасности перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 160 с.

76867. Охорзин В. А. Оптимизация экономических систем: примеры и алгоритмы в среде Mathcad:. Финансы и статистика. Москва, 2005. 144 с.

76868. Сигал И. Х., Иванова А. П. Введение в прикладное дискретное программирование: модели и вычислительные алгоритмы. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2002. 240 с.

76869. Арустамов Э. А., Леваков В. А., Митрофанова Т. П. Банковское, таможенное и офисное оборудование. Маркетинг. Москва, 1999. 216 с.

76870. Назаров Н. Г. Метрология. Основные понятия и математические модели. Высш. школа. Москва, 2002. 348 с.

76871. Кляцкин В. И. Динамика стохастических систем. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2002. 240 с

76872. Срібнюк С. М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 328 с.

76874. Мещерский И. В. Задачи по теоретической механике. Лань. Санкт-Петербург, 2001. 448 с.

76875. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз. Українська енціклопедія ім. М.П. Бажана: Агенство "Книга пам'яті". Київ, 1996. 298 с.

76876. Швиданенко Г. О., Оголь О. В., Заікіна В. В. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності. КНЕУ. Київ, 1998. 172 с.

76877. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1970. 95 с.

76878. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1970. 120 с.

76879. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1970. 117 с.

76880. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. МАУП. Київ, 2000. 408 с.

76881. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1970. 163 с.

76882. Аудитор України. Аудиторська палата України. К., 2005. 40 с.

76883. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1970. 190 с.

76884. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1971. 199 с.

76885. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1971. 201 с.

76886. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1972. 208 с.

76887. Недеря Л.В. Аналітичні процедури визнання фінансового лізингу. . , . С. 14-16.

76888. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1972. 202 с.

76889. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1977. 128 с.

76890. Омельченко А. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. Юрін. Київ, 1996. 287 с.

76891. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1981. 156 с.

76892. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1982. 154 с.

76893. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1982. 115 с.

76894. Омельченко А. В. Інвестиційне право. Атіка. Київ, 1999. 174 с.

76895. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1982. 158 с.

76896. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1983. 171 с.

76897. Шевчук В. Я. Основи інвестиційної діяльності. Генеза. Київ, 1997. 384 с.

76898. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1983. 165 с.

76899. Татаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій. КНЕУ. Київ, 2000. 160 с.

76900. Бурова Т.А. Аудит концептуальних напрямів функціонування підприємства: [Аудиторська перевірка статутної діяльності підприємства]. . , . С. 19-20.

76901. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1983. 111 с.

76902. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1983. 136 с.

76903. Лепешкин А. В., Михайлин А. А., Шейпак А. А. Гидравлика и гидвопневмопривод. МГИУ. Москва, 2005. 352 с.

76904. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1984. 160 с.

76905. Довгорук Л. Застосування обов'язкового аудиту в Європейському Союзі. . , . С. 21-22.

76906. Гаврилов Л. П., Соснин Д. А. Расчет и моделирование линейных электрических цепей с применением ПК. СОЛОН-Пресс. Москва, 2004. 448 с.

76907. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1984. 164 с.

76908. Яблонский А. А., Никифорова В. М. Курс теоретической механики. Лань. Санкт-Петербург, 2001. 368 с.

76909. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1984. 168 с.

76910. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1984. 168 с.

76911. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1985. 150 с.

76912. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1985. 145 с.

76913. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1986. 136 с.

76914. Веймаер Р., Сотел Р. Освой самостоятельно Microsoft SQL Server 2000 за 21 день. Вильямс. Москва, 2001. 704 с.

76915. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1986. 124 с.

76916. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1986. 119 с.

76917. Кныш М. И., Перекатов Б. А., Тютиков Ю. П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. Изд. дом "Бизнес-пресса". Санкт-Петербург, 1998. 316 с.

76918. Гешвинде Эвальд, Шениг Ганс-Юрген Разработка Web-приложений на РHP и PostgreSQL. ДиаСофтЮП. Санкт-Петербург, 2003. 608 с.

76919. Гусаков Б. И. Экономическая эффективность инвестиций собственника (качественный и финансовый анализ). Финансы, учет, аудит. Минск, 1998. 216 с.

76920. Щука А. А. Электроника. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2005. 800 с.

76921. Черкасов В. Е. Международные инвестиции. Дело. Москва, 1999. 160 с.

76922. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Орлова Е. Р., Смоляк С. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Дело. Москва, 1998. 248 с.

76923. Канатников А. Н., Крищенко А. П., Четвериков В. Н. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. МГТУ им. Н. Э.Баумана. Москва, 2000. 456 с.

76924. Пересада А. А., Смірнова О. О., Онікієнко С. В., Ляхова О. О. Інвестування. КНЕУ. Київ, 2001. 251 с.

76925. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. ИНФРА-М. М., 2005. 366 с.

76926. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. Наукова думка. Київ, 1998. 390 с.

76927. Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы, фракталы. Издатель АКИМОВА. М., 2005. 656 с.

76928. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напряи їх реалізації. Віра-Р. Київ, 1999. 320 с.

76929. Вопросы кибернетики. АН УзССР, Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1987. 116 с.

76930. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1988. 144 с.

76931. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. Наука, Гл.ред. физ.-мат. лит.. М., 1979. 512 с.

76932. Загородній А. Г., Стадницький Ю. І. Менеджмент реальних інвестицій. Знання. Київ, 2000. 209 с.

76933. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005. 82 с.

76934. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1988. 139 с.

76935. Методика проведення інвентаризації об'єктів державної власності. . , . С. 15-16.

76936. Бриндли К., Карр Дж. Карманный справочник инженера электронной техники. Изд. дом "Додэка-ХХI". М., 2002. 480 с.

76937. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2005. 320 с.

76938. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Аккадемия. М., 2004. 32 с

76939. Международные отношения: теория, конфликты, организации. Альфа-М. Москва, 2004. 288 с.

76940. Падерин И.Д. Роль малых промышленных предприятий в становлении рыночной экономики: [Совершенствование форм и методов развития малых промышленных предприятий]. . , . С. 3-5.

76941. Логинов В. Е., Логинов В. Е., Тихомиров В. И. Ремонт агрегатов реактивных двигателей. МАИ. Москва, 1994. 376 с.

76942. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1988. 148 с.

76943. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1989. 130 с.

76944. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1989. 143 с.

76945. Калинина В. Н., Панкин В. Ф. Математическая статистика. Высш. школа. Москва, 2001. 336 с.

76946. Тема 14.5. Засоби прямого впливу центрального банку на пропозицію грошей.Емісійна політика держави. Рівень монетизації.Мультивалютність економіки.. . , . С.648-653.

76947. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. ИНФРА-М. Москва, 2005. 319 с.

76948. Фоули Р. Perl отладчик. КУДИЦ-ОБРАЗ. Москва, 2005. 208 с.

76949. Ершов В. Ф. Бизнес-проектирование. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 288 с.

76950. Захарченко В. И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности. Одиссей. Харків, 2003. 384 с.

76951. Теслюк Н.П. Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг : [фінансова та конкурентна стратегія підприємства]. . , . С. 17-20.

76952. Емельянова Н. З., Партыка Т. Л., Попов И. И. Основы построения автоматизированных информационных систем. ИД ФОРУМ, ИНФРА-М. Москва, 2005. 416 с.

76953. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1989. 143 с.

76954. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1990. 126 с.

76955. Тема 14.6. Опересередковані засоби грошово-кредитної політики. . , . С. 654-661.

76956. Вопросы кибернетики. АН УзССР. Ин-т кибернетики с вычислительным центром. Ташкент, 1990. 140 с.

76957. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. Международные отношения. Москва, 2003. 416 с.

76958. Гузенко О.П., Волошина К.А. Економічно-правовий аспект оцінки зменшення та відновлення корисності активів підприємств. . , . С. 25-27.

76959. Тема 14.7. Передавальний механізм грошово-кредитної політики. . , . С. 662-673.

76960. Болтон У. Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты. Изд. дом "Додэка-ХХI". М., 2004. 320 с.

76961. Тема 14.8. Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи. . , . С. 674-684.

76962. Вопросы квантовой электроники. ЛИТМО. Ленинград, 1978. 61 с.

76963. Тема 15. Фіскальна політика держави: [Зміст, види, завдання фіскальної політики. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан. Бюджетне обмеження. Державний борг та його вплив на національну економ.]. . , . С. 689-746.

76964. Геликман Б. Ю., Горячева Г. А., Кристалинский Л. Л., Стальбовский В. В. Вопросы качества радиодеталей. Сов. радио. Москва, 1980. 328 с.

76965. Все отечественные микросхемы. Додэка-ХХI. Москва, 2004. 400 с.

76966. Вопросы качественной теории дифференциальных уравнений. Наука. Новосибирск, 1988. 276 с.

76967. Деревянко В.Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах : [угода про спільну і сумісну діяльність]. . , . С. 31-34.

76968. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1983. 187 с.

76969. Васильев П. П. Турбо Паскаль в примерах и задачах. Финансы и статистика. Москва, 2002. 496 с.

76970. Вопросы кибернетики. Системы автоматизированного проектирования интегральных схем. АН СССР, Науч. совет по комплекс. пробл. "Киберентика". Москва, 1984. 128 с.

76971. Пытьев Ю. П. Методы математического моделирования измерительно-вычислительных систем. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2002. 384 с.

76972. Мних А.М. Дія міжнародних договорів України у внутрішньому законодавстві України. . , . С. 35-39.

76973. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. ИНФРА-М. Москва, 2001. 480 с.

76974. Мартынов Н. Н. Matlab 7. КУДИЦ-ОБРАЗ. Москва, 2005. 416 с.

76975. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 316 с.

76976. Сиворакша В.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е., Золотько К.Е. Оценка эффективности использования солнечной энергии. . , .

76977. Мащенко В. Е. Системное корпоративное управление. Сирин. Москва, 2003. 251 с.

76978. Мельников П. П. Технология разработки HTML - документов. Финансы и статистика. Москва, 2005. 112 с.

76979. Мосягин В. В. Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником. СОЛОН-Пресс. Москва, 2003. 208 с.

76980. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1984. 213 с.

76981. Надеждин Н. Я. Подробно о сотовых телефонах. СОЛОН-Пресс. Москва, 2004. 160 с.

76982. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1985. 201 с.

76983. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1986. 128 с.

76984. Санкина Л. В. Делопроизводство. МЦФЭР. Москва, 2002. 288 с.

76985. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1987. 143 с.

76986. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1988. 154 с.

76987. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1990. 144 с.

76988. Вопросы кибернетики. Устройства и системы. МИРЭА. Москва, 1991. 112 с.

76989. Одегов Ю. Г., Карташова Л. В. Управление персоналом. ЭКЗАМЕН. Москва, 2004. 256 с.

76990. Вопросы кинетики и катализа (кинетика и катализ процессов с участием молекулярного водорода). Ивановский химико-технологический. Иваново, 1985. 130 с.

76991. Вопросы коммутации коллекторных электрических машин. Зап.-Сиб. кн. издат. Омское отд.. Омск, 1964. 252 с.

76992. Адаменко М. В. Мобильные телефоны и ПК: секреты коммуникации. ДМК Пресс. М., 2004. 296 с.

76993. Вопросы коммутации коллекторных электрических машин. Омский ин-т инженеров железного транспорта. Омск, 1968. 23 с.

76994. Вопросы коммутации коллекторных электрических машин. Омский ин-т инженеров железного транспорта. Омск, 1968. 166 с.

76995. Швец В. А., Шестакова В. В., Бурцева Н. В., Мелешко Т. В. Одноплатные микроконтроллеры. МК-Пресс. Киев, 2005. 304 с.

76996. Вопросы конвективного теплообмена и чистоты водяного пара. Мецниереба. Тбилиси, 1970. 195 с.

76997. Коростелев В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом. МАУП. Киев, 2004. 252 с.

76998. Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной идеи. Вильямс. Москва, 2004. 240 с.

76999. Половко А. М. Derive для студента. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2005. 352 с.

77000. Попов С. Л. BIOS и оптимизация работы ПК. МК-Пресс. Киев, 2005. 352 с.

77001. Сиворакша В.Е., Марков В.Л., Петров Б.Е., Золотько К.Е. Оценка эффективности использования солнечной энергии в отопительной системе: [Применение солнечной установки для нагрева воды в котельной]. . , . С. 15-18.

77002. Архангельский А. Я. Object Pascal в Delphi. БИНОМ. М., 2002. 384 с.

77003. Каминский А.В., Мазуренко А.С., Денисова А.Е. Повышение эффективности комбинированного производства тепла и электроенергии: [Комбинированные энергоустановки]. . , . С. 19-21.

77004. Рэст Н., Рэст Д. Windows Server 2003. СП ЭКОМ. Москва, 2004. 368 с.

77005. Лопушанський А.Я. Особливості впливу газоконденсатопроводів на довкілля: [Екологічні проблеми і промислове виробництво]. . , . С. 67-70.

77006. Вопросы конструирования и внедрения программно-технических комплексов. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. Киев, 1983. 98 с.

77007. Екологічний вісник. Центр екологічної освіти та інформації. Київ, 2005. 32 с.

77008. Вопросы конструирования и исследования электровозов постоянного тока. [б. и.]. Тбилиси, 1982. 297 с.

77009. Дмитренко І.П. Джерела утворення та надходження діоксинів в організм людини. . , . С. 10-11.

77010. Ломакіна В.Ю., Демьохін Г.А. До питання здійснення прокурорського нагляду за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. . , . С. 17-18.

77011. Биктимиров Р. Л., Гречишников В. А., Дырин С. П., Гумеров А. Ф., Жарин Д. Е. Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 256 с.

77012. Вопросы конструирования и технологии в дипломных проектах по специальности 0608. Рязанский радиотехнический ин-т. Рязань, 1972. 82 с.

77013. Тиждень науки. ЗНТУ. Запоріжжя, 2005. 275 с.

77014. Вопросы конструирования, расчета и испытания тракторных и комбайных двигателей. ХПИ. Харьков, 1961. 387 с.

77015. Вопросы конструкции, динамики, эксплуатации и ремонта вагонов. Ростовский-на-Дону ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на Дону, 1976. 60 с.

77016. Правила устройства электроустановок. ДЕАН. Санкт-Петербург, 2002. 176 с.

77017. Вопросы конструкционной прочности стали. Машгиз. Москва, 1957. 272 с.

77018. Правила устройства электроустановок. ДЕАН. Санкт-Петербург, 2003. 192 с.

77019. Опарин И. Величавость Поднебесной: [Археологический памятник Древнего Китая - мавзолей императора Цинь Шихуанди]. . , . С. 4-9.

77020. Елисеева И. И., Терезов А. А. Статистические методы в аудите. Финансы и статистика. Москва, 1998. 176 с.

77021. Пискун С. Гурий Никитин: [Выдающийся иконописец Древней Руси]. . , . С. 13-25.

77022. Вопросы контроля логических схем. АН УССР. Ин-т кибернетики.. Киев, 1975. 31 с.

77023. Нові технології навчання. Науково-метод. центр вищої освіти. Київ, 2005. 279 с.

77024. Чунаев В. С., Каре Ю. А., Мальшин А. В., Исанов И. А. Вопросы контроля параметров МБИС. ИТМ и ВТ. Москва, 1975. 19 с.

77025. Вопросы коррозии и защиты металлов. Мн-во просвещения РСФСР. Воронеж, 1969. 115 с.

77026. Вопросы кузнечно-прессового и литейного проиводства. Зап.-Сиб. кн. изд., Омское отд-ние. Омск, 1970. 170 с.

77027. Йопп К. Германия: необходимость в новых электростанциях: [Атомные, газовые электростанции, ветроэнергетика, экология Германии]. . , . С. 37-39.

77028. Вопросы локомотивостроения и технология машиностроения. Изд-во ун-та. Львов, 1967. 152 с.

77029. Вопросы лучистого теплообмена. Физикотехническая секция. Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 1977. 60 с.

77031. Бухгалтерія: право, податки, консультації : Додаток до газети Бизнес. Блиц-Информ. К., 2005. 82 с.

77032. Горщар В. 1С: Використання позабалансових рахунків у податковому обліку. . , . С. 63-68.

77033. Строй В. Эстония. Рийгикогу: [Парламент Эстонии]. . , . С. 18-20.

77034. Эне Эргма. Звездный спикер: [Интервью Председателя парламента Эстонской Республики]. . , . С. 22-25.

77035. Ставнійчук М. Політичні сили, йдучи у виборчу кампанію, не повинні думати, що це останній день Помпеї і для перемоги всі засоби годяться: [Виборча кампанія в Україні]. . , . С. 40-42.

77036. Мельниченко В. Публічну владу лихоманить: [Політичні відносини в Україні]. . , . С. 52-55.

77037. Банки України - 99. Фінансово-кредитні установи України. Все для банку та офісу. КОН. Київ, 1999. 510 с.

77038. Банківська енциклопедія. ЕЛЬТОН. Київ, 1993. 328 с.

77039. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. Антиміфологія: [Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні]. . , . С. 5-10.

77040. Бєлоусов А. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку основних засобів: [Поєднання бухгалтерського та податкового обліку]. . , . С. 11-26.

77041. Лисенко Н., Соколюк Г. Особливості обліку коштів цільового фінансування в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку. . , . С. 27-34.

77042. [Гл.] Ефективний бізнесмен: психологічний портрет. . , . С. 22-26.

77043. Гриліцька А. Шляхи підвищення ефективності внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємствах споживчої кооперації. . , . С. 52-58.

77044. Просветов Г. И. Математические модели в экономике. РДЛ. Москва, 2005. 152 с.

77045. Компьютерное обозрение. Издательский Дом ІТС. К., 2005.

77047. Международные стандарты учета и аудита. Украинско-финский ин-т менеджмента и предпринимательства. Киев, 1993. 96 с.

77048. Международные стандарты учета и аудита. Украинско-финский ин-т менеджмента и предпринимательства. Киев, 1993. 96 с.

77049. Международные стандарты учета и аудита. Украинско-финский ин-т менеджмента и предпринимательства. Киев, 1993. 96 с.

77050. Международные стандарты учета и аудита. Украинско-финский ин-т менеджмента и предпринимательства. Киев, 1993. 96 с.

77051. Международные стандарты учета и аудита. Украинско-финский ин-т менеджмента и предпринимательства. Киев, 1993. 82 с.

77052. Международные стандарты учета и аудита. Украинско-финский ин-т менеджмента и предпринимательства. Киев, 1993. 84 с.

77053. Макроэкономика. ГУ-ВШЭ. Москва, 2000. 120 с.

77054. Алешков М. А. Программы-переводчики. Наука и техника. СПб., 2005. 144 с.

77055. Колдовский В. Средства разработки для Windows: слово за лидерами: [Обзор средств разработки решений под Windows]. . , . С. 28-34.

77056. Федоренко В.Г., Коломійченко В.І. Визначення рейтингу комерційних банків. . , . С. 34-39.

77057. Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 284 с.

77058. Праця і зарплата. Праця. Київ, 2005.

77059. Інструкція зі статистики кількості працівників: затв. Наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. №286. . , . С. 19-23.

77060. Поршнев С. В. Вычислительная математика. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2004. 320 с.

77061. Вопросы магнитных измерений. АН УССР. Киев, 1961. 128 с.

77062. Долинский М. С. Алгоритмизация и программирование на Turbo Pascal от простых до олимпиадных задач. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 237 с.

77063. Компаниец Р. И., Маньков Е. В. Системное программирование. Основы построения трансляторов. Корона принт. Санкт-Петербург, 2004. 256 с.

77064. Транспорт і зв'язок Запорізької області. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2005. 78 с.

77065. Гелль П. Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс. ДМК Пресс. Москва, 2001. 144 с.

77066. Гинзбург А. И. Пластиковые карты. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 128 с.

77067. Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області за 2004 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2005. 120 с.

77068. Вопросы математического моделирования и вычислительной техники. УПИ. Свердловск, 1967. 154 с.

77069. Вопросы математической кибернетики. Изд-во ин-та. Минск, 1979. 192 с.

77070. Вопросы математической кибернетики и прикладной математики. Элм. Баку, 1978. 153 с.

77071. Вопросы математической физики. Наука. Ленингр. отд-ние. Ленинград, 1976. 299 с.

77072. Вопросы математической физики и теории колебаний. Иванов. энерг. ин-т им. В.И.Ленина. Иваново, 1973. 172 с.

77073. Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області за 1996-2003 роки. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2004. 63 с.

77074. Статистичний щорічник Запорізької області за 2004 рік. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2005. 405 с.

77075. Вопросы математической физики и теории функций. Акад. наук УССР. Киев, 1964. 192 с.

77076. Вербовой П. Ф., Заболотный А. П., Съянов А. М. Асинхронные двигатели для тиристорного электропривода. Наукова думка. Киев, 1994. 243 с.

77077. Вопросы математической физики и теории функций. Акад. наук УССР. Киев, 1964. 196 с.

77078. Запорізька область у цифрах, 2004. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2005. 232 с.

77079. Вопросы материаловедения, метрологии и технологии криогенных электрических машин. ВНИИЭМ. Москва, 1977. 88 с.

77080. Ганин Н. Б. Создаем чертежи на компьютере в КОМПАС-3D LT. ДМК Пресс. Москва, 2005. 184 с.

77081. Вопросы машиноведения. АН СССР. Москва, 1950. 608 с., 1 л. портр., 1 л. диагр., 7 л. ил. : ил.

77082. Наукова та науково-технічна діяльність в Запорізької області. Головне управління статистики у Запорізької області. Запоріжжя, 2005. 405 с.

77083. Вернер А. К., Курбатова И. А., Парфеновская О. А. Технология конструкционных материалов. МГИУ. Москва, 2005. 135 с.

77084. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1953. 107 с.

77085. Дмитриев П. А., Финкова М. А. Настройки BIOS. Наука и техника. Санкт-Петербург, 2004. 288 с.

77086. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1954. 110 с.

77087. Витков М. Г., Смирнов Н. И. Основы теории цепей. Радио и связь. Москва, 2001. 224 с.

77088. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1955. 128 с.

77089. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1957. 167 с.

77090. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1960. 156 с.

77091. Гусев В. С. Internet: учеба, работа, полезные ресурсы. Вільямс. Москва, 2005. 256 с.

77092. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1961. 182 с.

77093. Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении. Акад. наук УССР. Киев, 1964. 191 с.

77094. Гинзбург А. И., Михейко М. В. Рынки валют и ценных бумаг. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 251 с.

77095. Грошев И. В., Поздняков А. А. Служебное совещание. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 204 с.

77096. Вопросы машиностроения. Удмуртское кн. изд-во. Ижевск, 1955. 88 с.

77097. Вопросы машиностроения. Омский политехн ин-т. Омск, 1971. 156 с.

77098. Вопросы машиностроения. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1960. 184 с.

77099. Вопросы машиностроения и приборостроения. Перм. политехн. ин-т. Пермь, 1968. 123 с.

77100. Вопросы металловедения. НТО ЧМ. Донецкое межобластное правл.. Сталино, 1956. 87 с.

77101. Вопросы металловедения. Оборонгиз. Москва, 1961. 186 с.

77102. Вопросы металловедения аустенитных сталей. Машгиз. Москва, 1952. 246 с.

77103. Вопросы металловедения и термической обработки металлов и сплавов. ЧПИ. Челябинск, 1988. 121 с.

77104. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77105. Вопросы металловедения и технологии легких и жаропрочных сплавов. ВИЛС. Москва, 1980. 183 с.

77106. Телін В. Титан - мускули економіки країни: [До 70-річчя Запорізького титано-магнієвого комбінату: виробничі технології, кадровий потенціал, соціальна база, пріоритети розвитку]. . , . С. 9.

77107. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77108. Вопросы металловедения и физики металлов. Тульск. политехн. ин-та. Тула, 1972. 272 с.

77109. Вопросы металловедения и физики металлов. Тульск. политехн. ин-та. Тула, 1974. 157 с.

77110. Доходи обласного бюджету на 2005 рік : додаток до рішення обласної ради від 15.01.05 № 1 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 18.01.05 № 28 "Про обласний бюджет на 2005 рік". . , . С. 6.

77111. Вопросы металловедения и физики металлов. Тульск. политехн. ин-та. Тула, 1974. 136 с.

77112. Вопросы металловедения и физики металлов. Тульск. политехн. ин-та. Тула, 1975. 188 с.

77113. Вопросы металловедения и физики металлов. Тульск. политехн. ин-та. Тула, 1977. 155 с.

77114. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77115. Перелік обласних організацій політичних партій, зареєстрованих Запорізьким обласним управлінням юстиції: [Надаються назви партій та адреси]. . , . С. 10.

77116. Вопросы металловедения стали и титановых сплавов. ПТИ. Пермь, 1978. 176 с.

77117. Запорізька правда. Обласна державна адміністрація. Запоріжжя, 2005.

77118. Про внесення змін і доповнень до Переліку найважливіших об'єктів інфраструктури та інших об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням коштів обласного бюджету... (див. анотацію): [З додатком]. . , . С. 6.

77119. Золотарев В. В., Овечкин Г. В. Помехоустойчивое кодирование. Горячая линия-Телеком. Москва, 2004. 126 с.

77120. Ильин В. В., Кармин А. С., Огородников В. П. Философия: экзаменационные ответы для студентов вузов. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 256 с.

77121. Про внесення змін і доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2005 році : затверджено... (див. анотацію): [З додатком]. . , . С. 6.

77122. Исаев Б. А. Политология. Питер. Санкт-Петербург, 2005. 174 с.

77123. Павлова И. П., Владимирский Е. А., Оводенко А. А., Ильинская Е. М. История экономических учений. Лань. Санкт-Петербург, 2001. 224 с.

77124. Вержбицкий В. М. Численные методы. Высш. школа. Москва, 2000. 266 с.

77125. Горбань С. Ф., Снижко Н. В. Теория вероятностей и математическая статистика. МАУП. Киев, 2003. 168 с.

77126. Букато В. И., Бабич А. М., Булавин А. В. Финансово-кредитный механизм. Финансы и статистика. Москва, 1991. 268 с.

77127. Вопросы металлургии и металловедения. Металлургиздат. Москва, 1962. 311 с.

77128. Вопросы металлургии и физики полупроводников. АН СССР. Москва, 1957. 152 с.

77129. Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на початок 2004/2005 навчального року в області. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2005. 126 с.

77130. Вопросы металлургии и физики полупроводников. Изд-во Акад. наук СССР. Москва, 1959. 130 с.

77131. Лурье М. В. Задачи на составление уравнений: техника решения. ФИЗМАТЛИТ. Москва, 2002. 124 с.

77132. Тихонов В. Концептуальные проблемы децентрализации государственной власти в Украине: [Политическая власть в Украине. Политика регионализации]. . , . С. 62-65.

77133. Вопросы методики ультразвуковой интерферометрии. Минтис. Вильнюс, 1967. 162 с.

77134. Вопросы механизации и автоматизации сварочного производства. Тульск. политехн. ин-т. Тула, 1977. 187 с.

77135. Лукач У. Справу завершено. Можна розходитись?: [Помаранчева революція очима конфліктологів]. . , . С. 66-68.

77136. Вопросы механизации и автоматизации сортировочного процесса на станциях. Днепропетровский ин-т инженеров. ж.-д. транспорта. Днепропетровск, 1971. 101 с.

77137. Вопросы механизации и автоматизации сортировочного процесса на станциях. Днепропетровский ин-т инженеров. ж.-д. транспорта. Днепропетровск, 1975. 126 с.

77138. Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності Запорізької області у 2004 році. Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2005. 171 с.

77139. Талалай Л. Останній романтик: [Творчість українського поета Б. Олійника]. . , . С. 141-150.

77140. Вопросы механизации и автоматизации сортировочного процесса на железнодорожных станциях. Днепропетровский ин-т инженеров. ж.-д. транспорта. Днепропетровск, 1975. 118 с.

77141. Кузьмина Е. Е., Шаляпина Н. М. Теория и практика маркетинга. КНОРУС. Москва, 2005. 224 с.

77142. Каменьщиков Ф. Т., Решетов В. А., Рябов А. А. Вопросы механики вращающихся потоков и интенсификация теплообмена в ЯЭУ. Энергоатомиздат. Москва, 1984. 176 с.

77143. Жикол А. Вогонь від вогню, або вічне видиво любові: [Літературний портрет Б. Олійника]. . , . С. 151-160.

77144. Вопросы механики грунтов. Ташкентский политех. ин-т. Ташкент, 1975. 70 с.

77145. Волков И. В., Исаков В. Н. Электроприводы со стабилизированным током в силовых цепях. Радио и связь. Москва, 1991. 216 с.

77146. Вопросы механики деформируемого твердого тела. ХАИ. Харьков, 1987. 145 с.

77147. Кульова В. Диво-квіти Ніни Унтило: [Творчість української художниці Н. Унтило]. . , . С. 189-191.

77148. Вопросы механики деформируемого твердого тела. ХАИ. Харьков, 1979. 132 с.

77149. Вопросы механики деформируемого твердого тела. ХАИ. Харьков, 1982. 160 с.

77150. Вопросы механики деформируемого твердого тела. ХАИ. Харьков, 1983. 149 с.

77151. Корнилов Е. Н. Программирование шахмат и других логических игр. БХВ-Петербург. Свердловск, 2005. 272 с.

77152. Вопросы механики деформируемых сред. Иркутский политехн. ин-т. Иркутск, 1973. 230 с.

77153. Вопросы механики и машиностроения. Звайгане. Рига, 1968. 342 с.

77154. Брыков А. Н. Исследование структуры и эксплуатационных свойств экономнолегированной высокопрочной стали для различных условий эксплуатации. ЗНТУ. Запорожье, 2005. 118 с.

77155. Предко М. Устройства управления роботами: схемотехника и программирование. ДМК Пресс; ООО "Издательский дом "Додэка-ХХI. Москва, 2004. 416 с.

77156. Вопросы механики и машиностроения. Риж. политехн. ин-т. Механ.-машиностроит. фак. Рига, 1970. 82 с.

77157. Тема 15.2. Бюджетна система. Державний бюджет. Вплив засобів фіскальної політики на макроекономічну ситуацію. . , . С. 697-721.

77158. Тема 15.3. Стан державного бюджету. Бюджетне обмеження. Концепції балансування державного бюджету. . , . С.722-731.

77159. Вопросы механики и машиностроения. Изд-во Киевского ун-та. Киев, 1964. 199 с.

77160. Вопросы механики и прикладной математики. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1985. 82 с.

77161. Вопросы механики и прикладной математики. Изд-во Том. ун-та. Томск, 1983. 129 с.

77162. Вопросы механики и технологии металлов. Уральский электромеханический ин-т. Свердловск, 1963. 112 с.

77163. Вопросы механики реального твердого тела. Акад.наук Укр.ССР. Киев, 1962. 143 с.

77164. Вопросы механики реального твердого тела. Акад.наук Укр.ССР. Киев, 1964. 200 с.

77165. Вопросы механики строительных конструкций и материалов. Ленингр. инженерно-строит. ин-т. Ленинград, 1987. 99 с.

77166. Вопросы механики строительных конструкций и материалов. Ленингр. инженерно-строит. ин-т. Ленинград, 1984. 159 с.

77167. Мюррей К. Microsoft Office 2003. Новые горизонты. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 190 с.

77168. Вопросы механической обработки металлов. Высш. школа. Москва, 1963. 243 с.

77169. Вопросы механической усталости. Машиностроение. Москва, 1964. 380 с.

77170. Бабак О. В., Казачков И. В., Караченец Д. В. Вопросы моделирования и оптимизации технологических процессов в металлургии и нефтехимии. ИК. Киев, 1981. 51 с.

77171. Апгрейд своими руками. Лучшие книги. М., 2005. 224 с.

77172. Вопросы моделирования на ЭЦВМ многотактных релейных схем. АН УССР, Ин-т кибернетики. Киев, 1977. 42 с.

77173. Вопросы моделирования сложных систем. ИК. Киев, 1980. 80 с.

77174. Вопросы моделирования сложных систем. ИК. Киев, 1979. 89 с.

77175. Вопросы моделирования сложных систем. ИК. Киев, 1978. 80 с.

77176. Вопросы моделирования тепловых процессов в электрических печах. ВНИИМ. Москва, 1966. 59 с.

77177. Вопросы моторостроения. Владимир политехн. ин-т. Владимир, 1971. 164 с.

77178. Вопросы надежности гидравлических систем. Киевский ин-т инж. гражданской авиации. Киев, 1970. 115 с.

77179. Вопросы надежности, достоверности и контроля в железнодорожных системах управления. Транспорт. Москва, 1971. 205 с.

77180. Wit & Wisdom. Знання. Kiev, 2005. 277 с.

77181. Вопросы надежности и вибрационной защиты приборов. Иркутский политеън. ин-т. Иркутск, 1972. 184 с.

77182. Вопросы надежности и долговечности зубчатых передач и подшипников подвижного состава. Ростовский-на-Дону ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1977. 120 с.

77183. Вопросы надежности и долговечности строительных и транспортных сооружений. Ростовский-на-Дону ин-т инженеров железнодорожного транспорта. Ростов-на-Дону, 1978. 134 с.

77184. Гук М. Дисковая подсистема ПК. Питер. Санкт-Петербург, 2001. 336 с.

77185. Тема 15.4. Державний борг та його вплив на національну економіку. . , . С. 733-736.

77186. Вопросы надежности и исследования электромагнитных тепловых и механических процессов в электрических машинах. ВНИИэлектромаш. Ленинград, 1981. 224 с.

77187. Вопросы надежности и метрологического обеспечения приборов контроля теплоэнергетических параметров. НИИтеплоприбор. Москва, 1990. 89 с.

77188. Вопросы надежности и повышения эффективности эксплуатации и ремонта подвижного состава. РИИЖТ. Ростов-на-Дону, 1981. 103 с.

77189. Гультяев А. К. Help. Разработка справочных систем. Питер. Санкт-Петербург, 2004. 270 с.

77190. Вопросы надежности и повышения эффективности эксплуатации и ремонта подвижного состава. РИИЖТ. Ростов-на -Дону, 1977. 144 с.

77191. Вопросы надежности и прочности грунтовых оснований транспортных сооружений. ЛИИЖТ. Ленинград, 1976. 124 с.

77192. Кудрявцев Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. ДМК. Москва, 2004. 320 с.

77193. Вопросы надежности и ремонта электрических машин. МДНТП им. Ф.Э.Дзержинского. Москва, 1961. 96 с.

77194. Вопросы надежности и ремонта электрических машин. МДНТП им. Ф.Э.Дзержинского. Москва, 1961. 101 с.

77195. Вопросы надежности и ремонта электрических машин. МДНТП им. Ф.Э.Дзержинского. Москва, 1961. 106 с.

77196. Боярова Л. Г., Корж О. П. Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-кредитних та комерційних термінів. Основа. Харків, 1997. 254 с.

77197. Вопросы надежности и точности микроэлектронной аппаратуры. МАИ. Москва, 1974. 130 с.

77198. Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. Вступ до банківської справи. Лібра. Київ, 1998. 344 с.

77199. Тема 16.3. Порівняльний аналіз грошово-кредитної, фіскальної та зовнішньоторговельної політики при плаваючому і фіксованому обмінному курсах. . , . С.767-780.

77200. Рудометов В. Е., Рудометов Е. А. PC. БХВ-Петербург. Санкт-Петербург, 2001. 336 с.

77201. Разд. I. Человек в организации: [Особенности деятельности командира производства на предприятии; организации и организационная культура]. . , . С. 9-43.

77202. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту. Центр навчальної літератури. Київ, 2004. 128 с.

77203. Разд. II. Лекция 4. Личность в организации. Особенности личности руководителя. . , . С. 55-79.

77204. Гроз'єсан Р. К. Як працювати з банком. Основи. Киев, 1998. 344 с.

77205. Тема 15.5. Взаємозв'язок грошово-кредитних та фіскальних методів політики держави. . , . С. 737-742.

77206. Вопросы надежности и точности радиоэлектронной аппаратуры. Моск. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. Москва, 1970. 146 с.

77207. Мороз А. М., Олексієнко М. Д., Пуховкина М. Ф. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції". КНЕУ. Київ, 1998. 380 с.

77208. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Основи. Київ, 1998. 964 с.

77209. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання. Знання. Київ, 1999. 360 с.

77210. Загородній А, Сліпушко О., Вознюк Г. Словник банківських термінів. Банківська справа. АКОНІТ. Київ, 2000. 605 с.

77211. Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В., Пустовіт Л. О. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. Довіра : УНВЦ "Рідна мова". Київ, 1998. 783 с.

77212. Тема 2.1. Анализ и управление деятельностью коммерческих банков:[Целесообразность создания. Формирование прибыли и рыночная стоимость банка.Формирование отчетности коммерческого банка.Задачи. Тесты]. . , . С. 50-86.

77213. Вопросы надежности и точности технологических машин-автоматов. ОНТЭИ. Москва, 1967. 101 с.

77214. Тема 2.3. Анализ и управление деятельностью небанковских финансово-кредитных учреждений: [Выбор, оценка привлекательности инвестиционных проектов, формирование портфеля. Задачи. Тесты и ситуации]. . , . С. 94-97.

77215. Розд.1.1. Сутність грошово-кредитних відносин як складова ринкових перетворень в економіці.. . , . С. 7-22.

77216. Разд. II. Лекция 6. Мотивация и стимулирование труда. . , . С. 102-138.

77217. Розд.1.2. Монетизація економіки як індикатор розвитку грошово-кредитних відносин. . , . С. 23-47.

77218. Разд. II. Лекция 10. Профессиональная успешность и трудовая карьера работника. . , . С. 189-209.

77219. Бабенков М. Тестирование видеокарт, построенных на двух видеопроцессорах компании nVidia: [Тестирование двухпроцессорных видеокарт nVidia]. . , . С. 89-93.

77220. Пахомов С. Ноутбуки российских производителей: [Тестирование российских ноутбуков]. . , . С. 94-105.

77221. Афанасьев М. Цветные струйные устройства "всё в одном" для домашнего использования: [Тестирование домашних многофункциональных устройств]. . , . С. 106-108.

77222. Розділ 1. Вища освіта: історія та сьогодення: [Історія вищої освіти в Україні починаючи з до радянських часів до сьогодення]. . , . С. 29-94.

77223. Розділ 1.2.3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.: [Стратегія та напрями розвитку. Економіка освіти. Соціальні гарантії. Міжнародне співробітництво]. . , . С. 53-78.

77224. Розділ 2. Управління у галузі вищої освіти: [Національне законодавство України. Адміністрування. Ліцензування. Акредитація]. . , . С. 95-154.

77225. Розділ 2.1.3. Система стандартів вищої освіти: [Державний, галузеві стандарти вищої освіти. Якість вищої освіти, структура її діагностики]. . , . С. 100-121.

77226. Фурман А.В., Надвиннична Т.Л. Основи гендерної рівності: [Біологічні та соціобіологічні концепції; філософські концепції; гендерні аспекти зайнятості і управління; мускулінність і фемінність]. . , . С. 7-46.

77227. Свида Т.О. Гендерна проблематика і право: [Соціальні норми; гендерні розбіжності і міжнародні права людини; право жінок на життя, здоров'я, гідність, участь в економічній, соціальній і культурній сферах]. . , . С. 47-181.

77228. Цокур О.С., Іванова І.В. Основи гендерного виховання: [Етапи розвитку гендерного підходу в освіті; методика]. . , . С. 183-222.

77229. Стрельчук Н.В. Трансформаційні процеси в постсоціалістичних країнах Європи та становище жінок: [Фемінізація бідності та проблеми жіночого безробіття; участь жінок у політичних та державних структурах;самосвідомість]. . , . С. 223-252.

77230. Вопросы надежности и экономичности систем электроснабжения. Материалы конференции. Моск. Дом науч.-техн. пропаганды им. Ф.Э.Дзержинского. Москва, 1974. 198 с.

77231. Розділ 2.2. Адміністрування вищої освіти в Україні: [Органи управління. Повноваження та функції ВАК]. . , . С. 122-131.

77232. Вопросы надежности приборов контроля и регулирования теплоэнергетических параметров. НИИтеплоприбор. Москва, 1987. 94 с.

77233. Розділ 3. Інституційні зразки та статистичні данні про розвиток системи вищої освіти: [Державні та приватні ВНЗ та їх кількість в Україні. Державне регулювання їхньої діяльності]. . , . С. 153-218.

77234. Вопросы недежности электроизмерительных приборов. ВНИИЭП. Москва, 1965. 104 с.

77235. Розділ 5.4.2. Академія педагогічних наук України: [Напрями діяльності, склад та функції]. . , . С. 293-296.

77236. Вопросы надежности электротехнических комплексных систем. ВНИИЭМ. Москва, 1978. 133 с.

77237. Вопросы надежности энергосистем. Энергия. Москва, 1978. 163 с.

77238. Вопросы обработки давлением легких сплавов. Оборонгиз. Москва, 1960. 54 с.

77239. Овчінніков В. Історія книги. Світ. Львів, 2005. 420 с.

77240. Дороніна Т.О. Гендерний напрямок у літературознавстві: теоретико-методологічні основи та практика інтерпретацій: [Сутність "гендерного підходу"; феміністична критика культури; "жіночі образи"... (див. анотацію)]. . , . С. 283-351.

77241. Розділ 2. § 1. Виникнення та формування соціологічної думки: [О. Конт, Г. Спенсер, А. де Токвіль, К. Маркс]. . , . С. 45-60.

77242. Розділ 2. § 2. Соціологічна думка в Україні (кінець XIX - початок XX ст.): [М. Драгоманов, М. Грушевський, Б. Кістяківський, В. Липинський]. . , . С. 60-66.

77243. Розділ 2. § 3. Соціологічні концепції першої пол. ХХ ст.: [В. Ф. Парего, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, М. Вебер, Ф. Знанецький, Т. Ларсоне]. . , . С. 68-97.

77244. Розділ 3. Культура: [Культура і суспільство]. . , . С. 98-129.

77245. Розділ 4. § 4. Соціальна мобільність: [П. Сорокін про мобільність. Мобільна поведінка. Мобільність в Україні]. . , . С. 171-187.

77246. Розділ 8. Повсякдення життя: [Теорії обміну, драматургійна версія повсякденної реальності. Теорія Е. Гоффмана, керування враженням. Проблема щирості]. . , . С. 290-343.

77247. Розд.1. Економічні основи банківської справи: [Поняття. Функції. Класифікація комерційних банків. Банківські операції. Банків. капітал. Державне регулювання діяльності комерційних банків. Ліквідність]. . , . С. 13-84.

77248. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

77249. Аналітична інформація щодо моніторингу виконання державних і регіональних програм енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів і технологій в областях України за підсумками 9 міс. 2005 р.. . , . С. 4.

77250. Ч.1. Розд.1 Подвійне громадянство людини: природа і дух (Особливості міфологічного світобачення. Культурогенез і первісна релігія: магізм, політеїзм, шумерська релігія, монотеїзм)... (див. анотацію). . , . С. 14-47.

77251. Енергоінформ. Укренергозбереження. К., 2005.

77252. Вопросы обработки деталей, восстановленных автоматической наплавкой и осталиванием. Перм. гос. с.-х. ин-т им. акад. Д. Н. Прянишникова. Пермь, 1971. 92 с.

77253. Энергоэффективные здания: мировой опыт: [Энергоэффективные здания в Германии, Финляндии, России]. . , . С. 3-4.

77254. Ч.1. Розд.2. Міфорелігійні засади стародавньої освіти і школи (Міф з інформаційної точки зору. Архітектоніка міфологічного досвіду. Ритуал і магія як спосіб буття міфосвідомості і міфологічної освіти). . , . С. 48-66.

77255. Вопросы обработки и повышения надежности деталей подвижного состава. Ростовский -на-Дону ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Ростов-на-Дону, 1975. 75 с.

77256. Вопросы обработки информации в фазовых измерительных радиосистемах. Моск. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. Москва, 1970. 154 с.

77257. Вопросы обработки металлов давлением. АН СССР Ин-т машиноведения. Москва, 1958. 87 с.

77258. Вопросы обработки металлов резанием. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Иван. энерг. ин-т им. В.И.Ленина. Иваново, 1973. 127 с.

77259. Вопросы обработки металлов резанием. [б. и.]. Иваново, 1975. 137 с.

77260. Вопросы обработки металлов резанием. Ивановский ин-т. Иваново, 1978. 112 с.

77261. Вопросы обработки сигналов. Ленинград. электротехнич. ин-т им. В.И.Ульянова/Ленина/. Ленинград, 1976. 210 с.

77262. Ч.ІІ. Розд. 4. Освітньо-філософські пошуки Індії: [Філософські ідеї Упанішад, веди, даршани і освіта, санк'я і йоги, ньяя і вайшешика, міманса і ведента, чарвака-локаята, джайнізм, буддизм]. . , . С. 91-160.

77263. Вопросы обработки сигналов в системах пассивной радиолокации. Таганрогский радиотех. ин-т им. В.Д.Калмыкова. Таганрог, 1982. 162 с.

77264. Вопросы оптимального развития энергосистем и новые технические средства их защиты. Наука. Москва, 1970. 160 с.

77265. Вопросы оптимального резания металлов. УАИ. Уфа, 1976. 183 с.

77266. Вопросы оптимального резания металлов. Уфимский авиац. ин-т. Уфа, 1975. 224 с.

77267. Вопросы оптимального резания металлов. Уфимский авиац. ин-т. Уфа, 1972. 255 с.

77268. Вопросы оптимизации в механике деформируемых сплошных сред. Азерб. политехн. ин-т им. Ч. Ильдрыма. Баку, 1987. 109 с.

77269. Ч. ІІ. Розд. 5. Освіта і філософія в стародавньому Китаї: [Школи натурфілософів, імен або номіналістів, служилих людей, або конфуціанство, моїстів, даоська школа, легізм і соціальна філософія]. . , . С. 161-224.

77270. Вопросы оптимизации процессов резания металлов. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Уфим. авиац. ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1973. 198 с.

77271. Вопросы оптимизации процесса резания металлов. Уфимский авиац. ин-т им. Орджоникидзе. Уфа, 1971. 184 с.

77272. Вопросы оптимизации радиоэлектронной аппаратуры. УПИ. Свердловск, 1974. 143 с.

77273. Вопросы оптимизации развития и эксплуатации энергосистем. УПИ. Свердловск, 1966. 154 с.

77274. Вопросы оптимизации технологических процессов и оборудования ремонтного производства, повышение долговечности подвижного состава. ЛИИЖТ. Ленинград, 1976. 106 с.

77275. Вопросы организации вычислительного процесса. ИК. Киев, 1974. 93 с.

77276. Ч. ІІ. Розд. 7. Софісти і Сократ. Сократичний переворот у філософії.. . , . С. 276-292.

77277. Вопросы организации движения при проектировании автомобильных дорог. Московский автомобильно-дорожный ин-т. Москва, 1973. 147 с.

77278. Прищепа М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка. Елементи мікросхем. Вища шк.. Київ, 2005. 167 с.

77279. Вопросы патентно-технических исследований и прогнозирования в области энергетического машиностроения. ЦНИИТМАШ. Москва, 1972. 96 с.

77280. Ч. ІІ. Розд. 8. Класична філософія Еллади: Платон і Аристотель. . , . С. 293-348.

77281. Ч. ІІ. Розд. 9. Грецька та римська філософія епохи еллінізму: [Школа Епікура та римський епікуреїзм; школи грецьких і римських стоїків; скептицизм; школи неоплатоників]. . , . С. 349-397.

77282. Вопросы передачи информации. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1962. 168 с.

77283. Вопросы передачи информации. Изд-во Акад. наук УССР. Киев, 1963. 168 с.

77284. Вопросы планирования, организации и управления машиностроительными предприятиями. МВССО РСФСР. УАИ им. Орджоникидзе. Уфа, 1972. 92 с.

77285. Ч. ІІІ. Розд. 11. Філософський зміст апологетики та ранньохристиянської просвіти: [Апологети зі Сходу: Юстин, Татіан, Іриней; латиномовна апологетика. Феномен Тертулліана... (див. анотацію)]. . , . С. 411-435.

0-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-22000 22000-24000 24000-26000 26000-28000 28000-30000 30000-32000 32000-34000 34000-36000 36000-38000 38000-40000 40000-42000 42000-44000 44000-46000 46000-48000 48000-50000 50000-52000 52000-54000 54000-56000 56000-58000 58000-60000 60000-62000 62000-64000 64000-66000 66000-68000 68000-70000 70000-72000 72000-74000 74000-76000 76000-78000 78000-80000 80000-82000 82000-84000 84000-86000 86000-88000 88000-90000 90000-92000 92000-94000 94000-96000 96000-98000 98000-100000 100000-102000 102000-104000 104000-106000 106000-108000 108000-110000 110000-112000 112000-114000 114000-116000 116000-118000 118000-120000 120000-122000 122000-124000 124000-126000 126000-128000 128000-130000 130000-132000 132000-134000 134000-136000 136000-138000 138000-140000 140000-142000 142000-144000 144000-146000 146000-148000 148000-150000 150000-152000 152000-154000 154000-156000 156000-158000 158000-160000 160000-162000 162000-164000 164000-166000 166000-168000 168000-170000 170000-172000 172000-174000 174000-176000 176000-178000 178000-180000 180000-182000 182000-184000 184000-186000 186000-188000 188000-190000 190000-192000 192000-194000 194000-196000 196000-198000 198000-200000 200000-202000 202000-204000 204000-206000 206000-208000 208000-210000 210000-212000 212000-214000 214000-216000 216000-218000 218000-220000 220000-222000 222000-224000 224000-226000 226000-228000 228000-230000 230000-232000 232000-234000 234000-236000 236000-238000 238000-240000 240000-242000 242000-244000 244000-246000 246000-248000 248000-250000 250000-252000 252000-254000 254000-256000 256000-258000 258000-260000 260000-262000 262000-264000 264000-266000 266000-268000 268000-270000 270000-272000 272000-274000 274000-276000 276000-278000 278000-280000 280000-282000 282000-284000 284000-286000 286000-288000 288000-290000 290000-292000 292000-294000 294000-296000 296000-298000 298000-300000 300000-302000 302000-304000 304000-306000 306000-308000 308000-310000 310000-312000 312000-314000 314000-316000 316000-318000 318000-320000 320000-322000 322000-324000 324000-326000 326000-328000 328000-330000 330000-332000 332000-334000 334000-336000

Зазалом 8 сек.